Jeans Reference Guide 2016-2017

Page 1

Request a Quote at bids@jeansrestaurantsupply.com Whether you’re furnishing an entire restaurant or simply looking to upgrade, Jean’s will help you meet your demands and achieve successful results.

Foodservice REFERENCE GUIDE Vol. 22 2016-2017

(866) 618-4999

Foodservice Equipment & Supplies

REFERENCE Guide Vol. 22 2016-17

Our mission is to design solutions that make any business effective and efficient. Our vision is to provide knowledge to customers and employees so that success is the only option.

Jean’s is your equipment & supplies source for: H Refrigeration Equipment H Ice Machines H Ventilation Equipment H Cooking Equipment H Used Equipment H Furniture H Textiles H Catering Supplies

H Bar & Beverage Supplies H Tabletop Supplies H Glassware H Flatware H Dinnerware H Servingware Supplies H Janitorial Supplies H Warewashing Supplies

Our services include: H Consultation & Evaluation H Planning & Design H Product Selection H Delivery & Installation

Visit Us Online

www.JeansRestaurantSupply.com

RG15Cover1_BASE.indd 1

426 S. Staples Street Corpus Christi, TX 78401 (361) 884-9800 Ph (361) 888-7602 Fx 1213 E. Pecan Blvd. McAllen, TX 78501 (956) 688-6290 Ph (956) 688-6310 Fx CALL US AT

(866) 618-4999 Request a Quote at bids@jeansrestaurantsupply.com

9/9/15 10:40 AM9GNEQOG VQ VJG 2TQFWEV 4GHGTGPEG )WKFG / à }Õ `i à `ià } i` Ì Li ÕÃi` >à > µÕ V V «Ài i à Ûi ÀiviÀi Vi Ì >Ì Ã ÜV>Ãià «À `ÕVÌà vÀ `ÕÃÌÀÞ i>` } v `ÃiÀÛ Vi iµÕ « i Ì > ` ÃÕ«« ià > Õv>VÌÕÀiÀð 7i½Ûi V Õ`i` ` âi à v iÜ > ` Û>Ì Ûi v `ÃiÀÛ Vi «À `ÕVÌÃ Ì ii« Þ Õ Õ« Ì `>Ìi Ü Ì Ì i >ÌiÃÌ ÌiV }Þ Ì i `ÕÃÌÀÞ] > ` Üi½Ûi > à V Õ`i` à i ` v>Û À Ìið "ÕÀ V Ì i Ì Ã Ì i « Þ Õ iiÌ Þ ÕÀ } > ð 7i ÕÃi ÕÀ ÃÌÀ } «>ÀÌ iÀà «Ã Ü Ì Ì iÃi i>` } > Õv>VÌÕÀiÀà > ` ÕÀ V Ì i ÌÃ Ì iÝ«iÀÌ Ãi ÕÀ v i ` Ì i > Vi Þ ÕÀ LÕà iÃð Þ «>ÀÌ iÀ }

*QY 6Q (KPF 9JCV ;QW 0GGF Ì i >Ìi} ÀÞ `iÝ «>}i Ó° v À «À `ÕVÌà vviÀi` LÞ > ëiV v V ÃÕ«« iÀ Ì i -Õ«« iÀ `iÝ «>}i ΰ v À Ì i ÌÞ«i v «À `ÕVÌ Ì i *À `ÕVÌ `iÝ «>}ià { > ` x° v Ì iÀi½Ã Þ Õ V> Ì v ` Ì Ã V>Ì> }] « i>Ãi V> Õà > ` Üi½ Li } >` Ì i « Þ Õ°

%WUVQOGT 5GTXKEG 7i Û> Õi ÕÀ VÕÃÌ iÀà > ` >Ài `i` V>Ìi` Ì vviÀ } i>V > ` iÛiÀÞ i v Þ Õ Ì i LiÃÌ «À `ÕVÌà > ` ÃiÀÛ Vià >Û> >L i° "ÕÀ LÕà iÃà >à Lii LÕ Ì > v Õ `>Ì v ÃiÀÛ Vi] Ü i`}i] iÝ«iÀÌ Ãi] ÌÀ> }] > ` V Ì i Ì° "ÕÀ v À i` Ã> iëi « i Ü Ã >Ài iÃÃi Ì > «À `ÕVÌ v À >Ì > ` i « Þ Õ >Ã Þ Õ > i « ÀÌ> Ì LÕÞ } `iV à ð ƂÃ Þ ÕÀ º«>ÀÌ iÀ» LÕà iÃÃ] ÕÀ L iVÌ Ûi Ã Þ ÕÀ } ÌiÀ ÃÕVViÃð "ÕÀ i LiÀà « - Ƃ] Ì i >Ì > v `ÃiÀÛ Vi >À iÌ }] LÕÞ } > ` ÌÀ> } }À Õ«] à > À >Ü>À`i` Þ Ì Ì i ÛiÀÞ LiÃÌ Ì i `ÕÃÌÀÞ° 7i iiÌ ÃÌÀ }i Ì ÀiµÕ Ài i Ìà >À iÌ i>`iÀà «] i`ÕV>Ì ] v > Vi > ` >À iÌ }° Ƃà - Ƃ i LiÀÃ] Üi V> «À Û `i Ì Ã ÃÕV >Ã Ì Ã ,iviÀi Vi Õ `i Ì i « Þ Õ ÌÀ> Þ ÕÀ i « Þiià > ` Ì i « Þ Õ v ` Ì i À } Ì iµÕ « i Ì > ` ÃÕ«« iÃ Ì iiÌ Þ ÕÀ ii`ð

+PFWUVT[ +PUKIJVU 7i½` i Ì iÝ«ÀiÃà ÕÀ Ì > Ã Ì Ì i > Þ v i V ivÃ Ü ÃÕL ÌÌi` > v>Û À Ìi ÀiV «i À Ì «° / «

ivà >Ài vi>ÌÕÀi` Ì À Õ} ÕÌ Ì i }Õ `i° v À > `iÝ v Ì>L i ivà «>}iÃ È E Ç° 9 Õ½ > à v ` Ì «Ã v Ì i ÌÀ>`i Ì ii« Þ Õ v À i` >L ÕÌ ÀÕ ià > ` Ài}Õ >Ì Ã] Ã>viÌÞ }Õ `i iÃ] Ì «Ã v À «À `ÕVÌ Ãi iVÌ > ` Ài° 9 Õ½ > à v ` +, V `iÃ Ì >Ì Ì Û `i à à i v Ì i «À `ÕVÌà vi>ÌÕÀi` Ì i }Õ `i° - i v Ì i v À >Ì V Õ ` iÛi Li V À« À>Ìi` Ì Þ ÕÀ Ü i « Þii ÌÀ> }° 7i½Ài ÃÕÀi Ì Ã ,iviÀi Vi Õ `i Ü «À Ûi Ì Li > Û> Õ>L i Àià ÕÀVi Ì Þ ÕÀ `>Þ Ì `>Þ «iÀ>Ì Ã° 7i i V ÕÀ>}i Þ Õ Ì Ì> i > >Ì Ü >Ì Üi >Ûi Ì vviÀ° > Õà > ` Üi½ Li >««Þ Ì Ã Ü Þ Õ ÕÀ V « iÌi i v «À `ÕVÌà > ` ` ÃVÕÃÃ Ì i Û>À iÌÞ v ÃiÀÛ Vià Üi >Ûi >Û> >L i° * i>Ãi ÀiÌ> Ì Ã ,iviÀi Vi Õ `i >à > à ÕÀVi v À Þ ÕÀ iµÕ « i Ì > ` ÃÕ«« Þ ii`Ã Ì À Õ} ÕÌ Ì i Þi>À°


,QGH[ E\ &DWHJRU\ _

-> Ì>Ì

n ££Î

à Ü>à iÀÃ] ë ÃiÀÃ] - à E >ÕViÌÃ] /À>à Ì> iÀÃ

,ivÀ }iÀ>Ì

ÎÎ

,i>V Ã] iÀV > ` ÃiÀÃ] *Ài« />L iÃ] >ÃÌ iÀÃ] Vi >V iÃ

-Ì À>}i E /À> ë ÀÌ ££{ £ÓÈ - i Û }] ,>V Ã] >ÀÌÃ] ` -Ì À>}i

iÛiÀ>}i µÕ « i Ì

Î{ {£

vvii ÀiÜiÀÃ] i `iÀÃ] >À iÀÃ

} µÕ « i Ì

{Ó ÇÈ

,> }iÃ] ÛiVÌ "Ûi Ã] -Ìi> ] 6i Ì >Ì ] ÀÞiÀÃ] VÀ Ü>ÛiÃ

}

£ÓÈ £{n

iÀÜ>Ài] >ÃÃÜ>Ài] >ÌÜ>Ài] i Ã

iÛiÀ>}i -Õ«« iÃ

£{ £xÓ

>ÀÜ>Ài] -iÀÛiÀÃ] * ÕÀiÀÃ

` } µÕ « i Ì

ÇÇ nn

>L iÌÃ] 7>À iÀÃ] -iÀÛ } iÃ

ÌV i *Ài«

ÌV i -Õ«« iÃ

£xÎ £ÇÓ

Ü>Ài] 1Ìi à Ã] *Ài«] ->viÌÞ] Ƃ««>Ài

n Ç

- ViÀÃ] ÝiÀÃ] -V> iÃ] 7 À />L iÃ

ÕÀ Ã }Ã

£ÇÎ £Çx

À Ü` ÌÀ ] > } } -Ì>Ì Ã] - } >}i


6XSSOLHU ,QGH[ _ Ƃ>ÀV £Ç{ Ƃ - `ÕÃÌÀ ià ££ä Ƃ` À> À>vÌ Îx] ÎÇ] { ] x£] x{] xÈ] ÇÓ] nÎ] nÈ] £xÇ] £È£ Ƃ`Û> Vi />LV Î ] nx] nn] È] Ç] £ä£] £äÎ] ££ Ƃ > > Çä] Ç£ Ƃ iÀ V> iÌ> VÀ>vÌ £Î{] £{Ó] £{{ Ƃ iÀ V> *> i Ó£] ÎÓ Ƃ V À V } £ÎÇ Ƃ«iÝ >ÌÌ } £äÇ] £££] ££Ó] £È{ > iÀà *À `i {Î] {È] {Ç] x£ >À > ` Îx] ÎÇ] £xÓ iÀ i ä `}iÌÌ {x] {È] xä] x£] È£ v i ` Îx

>VÌÕÃ >Ì ££Ó

>`V {Ç] { ] Ç{] Çx] nÇ

>``Þ À«° ÈÇ] £äÎ

> £{{] £xÓ

> LÀ {£] nx] nÇ] £äÓ] ££È] ££Ç] £Ó£] £ÓÎ £Óx] £ÎÓ] £ÎÇ] £{x] £x£] £x ] £ÈÓ] £Çä

>«Ì Ûi Ƃ Ài ÈÇ] Èn

>À` > £Î£] £În] £Î ] £{£

>À à i {£] £äÓ] £än] £ÓÎ] £ÎÎ] £ÎÈ] £{x] £{È] £xn] £x ] £Ç£

>À à iÉ iÝ £ÎÎ] £ÎÈ] £{È

>À à iÉ >À £Î

>ÀÌiÀ vv > Çn] nä] nÓ

> « ÎÇ] £ää] £ä£] £äÎ

> i £Óä

iv ,iÛ Û> £ÇÓ

iv -«iV > Ì ià £Îx

iÛi > ` È£ È{

Ƃ ] £ää

,iVÌ £x£

`< i ££] £Ó

Ì i Ì> iÀV > £än] £ä ] £ÓÓ] £Ó{] £Çx

Ì i Ì> ,ivÀ }iÀ>Ì À £Ó] £n] ÓÓ] Ó{] În

«iÀ ƂÌ Ã £Èx £Èn

ÕÀÌÀ Îä] £Óä

i> xÇ

i v i ` ££] £ Ó£] ÓÎ] Ó{] nä] nÎ] n{] nÈ] nn] Î

iÝÌiÀ £x{] £xx

À Ì x ] £ä£] £ä{

Þ E 1 61 x£] Ó

Õ i {x] n{ nÇ ` Õ ` Î] {] £xÈ] £ÈÎ iVÌÀ ÕÝ Ó] Î >Þ Îä] È] Ç] £ä{ ÛiÀiÃÌ £Ó] £ ] ÓÓ] Î i`iÀ> £Ç à iÀ £äx * xä] xÇ] £Èx VÕà Îx] ££Ç ££ ] £xn] £ÈÓ ` > ` iÀ £äÓ] £{n] £Èä] £È{] £Èx] £Ç£ ÀÞ >ÃÌiÀ xx] xÈ] Èä ° °/° £ÎÓ] £ÎÎ] £ÎÈ >À > ` {{] ÇÎ i iÛ> £Çx iÃà iÀ £Î{] £ÎÈ Li {n] x{] xÇ] ÇÓ] ÇÎ] ä] £] { À i È£] ÈÓ] Èx > Ì i>V Îx] Ç£] Çx] ä >ÌV xÎ] Ç£] Ç{] Çn] nä nx

Ü V £{Î] £{Ç > Ç{ Vi " >Ì V ÓÇ] Ón - À>Ì À £ä£] £äÓ] £ä{ ÌiÀ >Ì > ` -Ì À>}i ÎÎ ÌiÀ >Ì > />L iÜ>Ài £Î£ >V à 77- ÎÇ] ] £ä£ à {£] È] £äÎ Ã , Ãi £äÓ «> Îä] Σ > Ài ÓÈ À Ü i {ä] £äÇ > ià `i x{] £ÓÓ] £Ó{ £ÓÈ > } {È] {Ç V µÕ « i Ì xÓ] xÎ >} ÌV ½ {n] xä] x{] xx > Ì Ü V Vi Ón] Ó >ÃÌiÀ Ì £Î] £{] ÎÓ >ÛiÀ V -Ì> iÃà nn] Ç i Õ - ÕÌ Ã £{n iÀÀÞV iv È iÌÀ ÓÓ] Çn nä] ££x ££n] £Ó£] £ÓÓ] £Ó{] £ÓÈ Õ ` > £xx] £xÇ >Ì > iV } £{n] £Ç£ iÜ Ƃ}i Ç] ££Ó] ££ À > i ££] Óä] Ó{] ÎÓ] În " i `> £Ó ] £Îä] £ÎÇ £{ä *>`iÀ 7 À ` Õ Ã i £Èä *> >à V È ] Ç£ *iÀ V £Î] ÎÇ] În] {£ * «iÀ x£] n£] nn] £ÓÈ * ÌV xn Èä ,> `i Óä ÓÎ] nx] nÈ] nn , L Ì Õ«i £] Ó ,ÕLLiÀ > ` x] £äÇ] £ä ] ££Ó] £Ó£] £Óx] £Çx -> > >À £ä ] £££] £{x] £xä £xÓ] £xÈ] £È{] £ÇÓ -V Ìà > Óx] ÓÈ - ÕÌ Li ` {Î] {{] {È { ] È{ -« -Ì « £xä -Ì> iÃà Û>Ì Ã nÇ -Ì>À { ] xä] x{] ÇÓ] n£ -ÌiÀ > ` i > « xÎ] £{Î] £{Ç] £{n -ÌÀÕVÌÕÀ> Vi«Ìà £x / E - À>Ãà Èä] £äÈ />L i À>vÌ £ä£] £Î{] £Îx] £xä] £xÓ />Þ À x] £Çä / iÀ > À Ìi £ ] Ó£] ÎÎ /À>Õ Ãi £Ó] Óä] Ó£] ÓÎ] Ó{] Ç /ÀÕi £ä] ££] £Î] £{] £È] £n] ÓÓ Ó{] Î /ÕÝÌ £Ón] £Îä 1«`>Ìi ÇÎ] ££ ] £xÓ] £xÇ] £ÈÎ] £Ç{ 6 VÌ À Ý £x{] £Èx 6 À>Ì { ] Ç£] ÇÎ] nÎ] n{] nÈ] nÇ] Ó] Î] £äÓ] £ÎÓ] £{Ó] £xÈ £ÈÎ 6Õ V> {{] {x] {n] xä] x£] xÇ] È£] ÈÎ] Èx] Ç 7> V £{£] £{Ó] £È£ 7>À } ÎÈ] ÇÓ] Çx] ä] £ 7i à { ] Èä] n{ 7 V nÎ] Î] ££Ç] ££ ] £ÓÓ] £Ó{] £{Î] £{{] £{È] £xÓ] £xÈ] £È£] £ÈÓ] £Èx 7 v {Î


3URGXFW ,QGH[ _

,ivÀ }iÀ>Ì µÕ « i Ì

Ƃ À ÕÀÌ> ,ivÀ }iÀ>Ì ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £{ >ÃÌ iÀÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ó£

Õ ÌiÀÌ « ,ivÀ }iÀ>Ì ÀÃÉ ÀiiâiÀà ° ° ° ° ° ° ° . £Î Vi >V ià E à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Óx Îä] {£ iÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ó{ ,i>V à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° £ä £Î ,ivÀ }iÀ>Ìi` ë >Þ >Ãià . . . . . . . . . . . . . . . ££] £{ £Ç ,ivÀ }iÀ>Ìi` µÕ « i Ì -Ì> `à . . . . . . . . . . . . . . ÓÓ] ÓÎ ,ivÀ }iÀ>Ìi` ` } >L iÌà . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÓ ,ivÀ }iÀ>Ìi` *Ài« />L ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° £n Óä -ÌÀ «ÉƂ À Àà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . Îä 1 `iÀV Õ ÌiÀ ,ivÀ }iÀ>Ì ÀÃÉ ÀiiâiÀà . . . . . . . £ ] Ó£ ÓÎ 7> à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îä ÎÎ

iÛiÀ>}iÉ >À µÕ « i Ì

>V >À µÕ « i Ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În {ä >À iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Î {ä >À - à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . {ä iiÀ ëi ÃiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . În] Î iÛiÀ>}i à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . {ä i `iÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îx] ÎÈ

vvii E /i> ÀiÜiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . Îx >Ãà À ÃÌiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ÎÇ >Ãà 7>à iÀà E ƂVViÃà À ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ÎÇ Õ ViÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . Îx * ÀÌ>L i >Àà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {£

} µÕ « i Ì

À> à } *> à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . È£] ÈÎ

>ÀLÀ iÀÃ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° {Ç xä

L >Ì "Ûi à . . . . . . . . . . . . . . {x] {È] x£] È£] ÈÎ

ÛiVÌ "Ûi à E ƂVViÃà À ià ° ° ° ° ° {x {Ç] x£

ÛiÞ À "Ûi à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xÓ] xÎ

Õ ÌiÀÌ « } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {n] xÓ] Ç{

iV "Ûi à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . {Ç] xä] x£ ÀÞiÀà E ƂVViÃà À ià . . . . . . . . . . . . . . . . . { ] xx Èä] ÈÎ >à iVÌ Àà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . x ] Èä À `` iÃ] À>Ìià E Ì * >Ìià ° ° ° ° ° ° ° ° {Ç xä Ì } iÀà E À à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x{ `ÕVÌ E ÕvviÌ ,> }ià . . . . . . . . . . . . . . . . xÎ] x{] ÇÎ VÀ Ü>Ûià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° È Ç£ "ÕÌ` À À à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . x{ *>ÃÌ> iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . Èä * «V À * ««iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . x{ ,iÃÌ>ÕÀ> Ì ,> }ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {Î] {{] {n ,iÌ iÀ > âiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . Ç£ , Vi iÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ç£ , Ì ÃÃiÀ i "Ûi à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . x£ -> `Ü V À à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . Ç£] ÇÓ -Ìi> iÌÌ ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ÈÓ -Ìi> iÀà E ƂVViÃà À ià ° ° ° ° ° ° ° ° . È£] ÈÓ] È{

} µÕ « i Ì

/ >ÃÌiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . Ç{] Çx 6i Ì >Ì -ÞÃÌi à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÈÇ] Èn

` } µÕ « i Ì

ÕvviÌ 1 ÌÃÉ-iÀÛ } ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nx nn

Õ ÌiÀÌ « 7>À iÀÃ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° nÓ n{

ÕÃÌ >L µÕ « i Ì ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . nn

ë >Þ >L iÌà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . nä] n£] nÎ

À>ÜiÀ 7>À iÀÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nÓ] n{

À « ` > `É À Ì *> à . . . . . . . . . . . . . . . nÎ nx i>Ì > «Ã E } Ì Õ Là ° ° ° ° ° ° ° ° ° . n£] nÎ i>Ìi` >Ãià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . nÓ i>ÌiÀÉ*À viÀÉ ` } >L iÌà . . . . . . . . . . . . . Çn nÓ Ì ` />L ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° n{ nÈ - iiâi Õ>À`ÃÉ*>ÀÌ Ì Ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nn

ÌV i *Ài«

> "«i iÀÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î

Õ} - iiÌiÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ó µÕ « i Ì -Ì> `à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ç ` *À ViÃà Àà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ä] £ vi ,>V à E - >À«i iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £xÈ i>Ì À `iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £ ÝiÀÃ] > ` i ` ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . Ó ÝiÀÃ] -Ì> ` ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £] Ó -V> ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . {] x - ViÀà E ƂVViÃà À ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ä 6i}iÌ>L i *Ài« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î 7 À />L ià E ƂVViÃà À ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . È] Ç

-> Ì>Ì

Ƃà ÌÀ>Þà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ££Ó ÃÌiÀ i>ÌiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £ä£ À à E ÕÃÌ *> à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ££ä

i> } -Õ«« iÃ] -V ÕÀ } *>`à E -« }ià ° ° . ££ä

i ` À âiÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ä

à ,>V à E ÛiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £äÓ

à Ü>à iÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ä£

ë Ã>L i E 6 Þ Ƃ«À à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £äÓ

ë ÃiÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £äÓ] £ä{ >ÕViÌÃ] -«À>Þ 6> Ûià E ƂVViÃà À ià . . . . . £ä£] £ä{ £äÇ À >Ìà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £££] ££Ó À /À Õ} à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ä£ ÀÉ7> - } à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ä£] £ä Ài>Ãi ÌiÀVi«Ì Àà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ä{ Ãià E ââ ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £äÈ] £äÇ «ÃÉ7À }iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £ä *>«iÀ ëi ÃiÀà E / ÕV Àii - ÕÌ Ã . . . . . . . . £££ - à E À> L >À`à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £äÎ] £ä{ /À>à Ì> iÀà E iÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . £äÇ £ä


3URGXFW ,QGH[ _

-Ì À>}i E /À> ë ÀÌ

> µÕiÌ >ÀÌÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ÓÓ

> ,>V Ã ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ££

à ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Óx

Õ >}i ,>V à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Ó£ }Ài` i Ì Ã ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Ó£] £ÓÓ V iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ££ i> i ÛiÀÞ >}à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Óx *> >ÀÀ iÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ÓÎ *> ,>V à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ££ ] £Óä *i iÌ >ÃiÃÉ Ã E /À>Þ Ã«i ÃiÀà ° ° ° ° ° ° . £ÓÈ ,>V ÛiÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Óä -iVÕÀ ÌÞ /ÀÕV à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ££n - i Û } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ££x ££ / ÌiÉ ÕÃà } Ýià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Ó{ 1Ì ÌÞÉ ÕÃà } >ÀÌà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Ó{] £Óx

}

LÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £{n Ü Ã ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £{{] £{x

> ` iÃ] > «Ã E > « Õi . . . . . . . . . . £{Î] £{Ç] £{n

>viÀà E ƂVViÃà À ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° £{Ó £{{

` i Ì -Õ«« ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Î{] £Îx

iÀÜ>Ài ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° £Ón £ÎÎ >ÌÜ>Ài E ƂVViÃà À ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £{ä] £{£ >ÃÃÜ>Ài E /Õ L iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° £ÎÈ £Î ÕiÃÌ iV à E `iÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £{n Ü>Ài ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Î i Õà E i Õ ÛiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £{n >« ëi ÃiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £{x *i««iÀÉ-> Ì Ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Î{] £Îx * >Ìi ÛiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £ÎÓ ,> i à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Î{ ,i} ÃÌiÀ , à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £{n -iÀÛ } 1Ìi à à E / }à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £{x -iÀÛ }Ü>Ài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Î{] £{Ó />L i i à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Î ] £{n /À>Þà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £{x] £{È

iÛiÀ>}i -Õ«« iÃ

Ƃ À« Ìà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £xÓ >ÀÜ>Ài ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £xä] £x£ iÛiÀ>}i -iÀÛiÀà E ëi ÃiÀà ° ° ° ° ° ° . £x£] £xÓ

` i Ì /À>Þà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £xÓ ÀÕ Ì Þ /À>«Ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £xÓ Vi /À> ë ÀÌ / Ìià E >`` ià ° ° ° ° ° ° ° ° . £x£

ÌV i -Õ«« iÃ

iv Ƃ««>Ài E ƂVViÃà À ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £ÇÓ

««iÀÃÉ ÕÌÌiÀÃÉ ÀiÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £ÈÎ

ÕÌÌ } >À`à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £È{] £Èx

ÌV i -Õ«« iÃ

à iÀà E >` ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £xÈ

ë Ã>L i Ûià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £È{] £Èx ` -Ì À>}i >}à E >Li à ° ° ° ° ° ° ° . £Çä] £Ç£ ` -Ì À>}i *> à E `à ° ° ° ° ° ° ° ° . £Çä] £Ç£ ` -Ì À>}i Ì> iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° . £Çä] £Ç£ Ûià ­ ÕÌÌ }® ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Èx ÌV i 1Ìi à à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° £xÈ £xn Ûià E ƂVViÃà À ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £x{ £xÈ "Ûi ÌÌÃÉ*>`à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ÇÓ *> iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Èä * Ìà E *> à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Èä] £È£ -V «Ã E `iÀà ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £ÈÓ - iiÌÉ Õ *> à E ƂVViÃà À ià ° ° ° ° ° ° ° ° . £ÈÓ -«>ÌÕ >à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £xÇ -Ìi> Ì>L i *> à E ƂVViÃà À ià ° ° ° ° ° ° . £xn] £x / iÀ iÌiÀà E ƂVViÃà À ià ° ° ° ° ° £ÈÈ £Èn] £Çä / iÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Èx 7 «Ã ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £xÇ

ÕÀ Ã }Ã

>LÞ > } } />L ià ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Çx

À Ü` ÌÀ * ÃÌà E , «ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Ç{ - } >}i ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . £Ç{ -«iV > ÌÞ >ÀÌà E ià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Çx 9 ÕÌ -i>Ì } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £Çx


1RWDEOH &KHIV _

0QVCDNG %JGHU 8JMMJBN .PPOFZ

7KH %URWKHUV 0RRQ

«iÜi ]

+VEF % 5BV[JO

7RQ\ &KDFKHUHōV &UHROH )RRGV

"«i ÕÃ>Ã] Ƃ

+PIO EFT 3PTJFST

,QRYDVL

> i Õvv]

+POBUIBO #FOOFUU

0R[LH 7KH 5HVWDXUDQW

iÛi > `] "

&SJD 8JMMJBNT

0RPRFKR PRG PH[

iÛi > `] "

4IPMFN 1PUBTI

&XOLQDU\ 'HSRW

ÃiÞ] 9

5IBEEBFVT 4NJUI

3FWB $POTUBOUJOF

6WHUQR &DQGOH/DPS

*UHDW /DNHV &XOLQDU\ &HQWHU

- ÕÌ v i `]

&SJD #BSUIPMPNFX

%DEDOX 7DFRV DQG 7DSDV

À } > ] Ƃ

"MFY &BUPO

7KH 0DQVKLS :RRG )LUHG .LWFKHQ

À } > ] Ƃ


1RWDEOH &KHIV _

"OEZ 6SFMM

3RUWHUKRXVH *ULOO

ƂÌ i Ã] Ƃ

.BUU 4UPSDI

0DWFK 5HVWDXUDQW 7KH &KHOVHD

ÀÜ> ] /

+BNJF (PSFZ +JMM .FBOT

7ZR &KLFNV IURP WKH 6WLFNV

#SJBO "MCFSH

7KH 5HG /LRQ ,QQ

-Ì V LÀ `}i] Ƃ

$IBE ( (BSOFS

2DNULGJH &RXQWU\ &OXE

>À }Ì ] 1/

)PTT ,PTIBOJ

'R 'URS ,QQ

*ÕiL ] "

"EBN 5SBDIUFOCFSH

( $ 6XSSO\

* > v i `]

(VZ 'JFSJ 6JG (QQF 0GVYQTMt )W[oU $KI $KVG )W[oU )TQEGT[ )COGU /KPWVG VQ 9KP +V &KPGTU &TKXG +PU &KXGU -> Ì> , Ã>] Ƃ


www.EVERESTref.com5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ 6TCFKVKQPCN 4GCEJ +PU )NCUU &QQT 4GHTKIGTCVQTU (TGG\GTU

5YKPI &QQT Provides exceptional display for profitable food and beverages in high impulse sales areas. Oversized refrigeration system holds 33°F to 38°F (Refrigerator) and -10°F (Freezer). Non-peel or chip black laminated vinyl exterior; white exterior also available. NSF, white aluminum interior liner with stainless steel floor. Self closing door. • Refrigerator—“Low-Eâ€? thermal insulated glass door. • Freezer—Triple pane thermal glass door.

0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡Ó· әÇÉn¸Ă?ÇnxÉn¸Ă?ÓǸ] ÂŁ ÂœÂœĂ€Â‡{ -Â…Â?Ă›Ăƒ ‡ÓÎ ‡ әÇÉn¸Ă?ÇnxÉn¸Ă?ÓǸ] ÂŁ ÂœÂœĂ€Â‡{ -Â…Â?Ă›Ăƒ ‡{™‡ әÇÉn¸Ă?ÇnxÉn¸Ă?x{£Én¸] Ă“ ÂœÂœĂ€Â‡n -Â…Â?Ă›Ăƒ ‡{™ ‡ әÇÉn¸Ă?ÇnxÉn¸Ă?x{£Én¸] Ă“ ÂœÂœĂ€Â‡n -Â…Â?Ă›Ăƒ ‡ÇӇ әÇÉn¸Ă?ǙÎÉn¸Ă?Çn£Én¸] ĂŽ ÂœÂœĂ€Â‡ÂŁĂ“ -Â…Â?Ă›Ăƒ ‡ÇÓ ‡ әÇÉn¸Ă?ǙÎÉn¸Ă?Çn£Én¸] ĂŽ ÂœÂœĂ€Â‡ÂŁĂ“ -Â…Â?Ă›Ăƒ Ć‚``ÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜>Â? “œ`iÂ?Ăƒ >Ă›>ˆÂ?>LÂ?i°

6TCFKVKQPCN 4GCEJ +PU

5VCKPNGUU 5VGGN

Stainless steel interior, exterior, front, and sides with matching aluminum back. Environmentally friendly oversized and balanced refrigeration system. Bottom mount compressor. Refrigerator holds 33°F to 38°F. Freezer holds -10°F for frozen food and ice cream. Foamed in-place polyurethane high density insulation (CFC free). Solar digital thermometer. Model TS72 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /-‡ÓÎ ә1ÉÓ¸Ă?Çn3Én¸Ă?ÓǸ ] ÂŁ ĂƒĂ‰Ăƒ ÂœÂœĂ€ ‡ ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ /-‡ÓÎ ә1ÉÓ¸Ă?Çn3Én¸Ă?ÓǸ ] ÂŁ ĂƒĂ‰Ăƒ ÂœÂœĂ€ ‡ ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ /-‡{™ ә1ÉÓ¸Ă?Çn3Én¸Ă?x{1Én¸ ] Ă“ ĂƒĂ‰Ăƒ ÂœÂœĂ€Ăƒ ‡ Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /-‡{™ ә1ÉÓ¸Ă?Çn3Én¸Ă?x{1Én¸ ] Ă“ ĂƒĂ‰Ăƒ ÂœÂœĂ€Ăƒ ‡ Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /-‡ÇÓ ә1ÉÓ¸Ă?Çn3Én¸Ă?Çn1Én¸ ] ĂŽ ĂƒĂ‰Ăƒ ÂœÂœĂ€Ăƒ ‡ ™ -Â…Â?Ă›Ăƒ /-‡ÇÓ ә1ÉÓ¸Ă?Çn3Én¸Ă?Çn1Én¸ ] ĂŽ ĂƒĂ‰Ăƒ ÂœÂœĂ€Ăƒ ‡ ™ -Â…Â?Ă›Ăƒ Additional models available.

)NCUU &QQT 4GHTKIGTCVQTU

5NKFG &QQT

Exceptional display for profitable food and beverages in high impulse sales areas. Oversized and balanced refrigeration system holds 33°F to 38°F. Bottom mount compressor. Double pane thermal glass helps minimize condensation. No heater wires required. Extra high density polyurethane insulation (CFC free). Fluorescent interior lighting improves product display. Stainless steel interior bottom—Convenient clean-out drain is easy to maintain. Model GDM-45 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡£Ó‡ ÓΣÉn¸Ă?ĂˆĂ“ĂŽĂ‰n¸Ă?Ă“{ÇÉn¸] ÂŁ ÂœÂœĂ€Â‡ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ ‡£Ó ‡ ÓÎÎÉn¸Ă?ĂˆĂ“ĂŽĂ‰n¸Ă?Ă“{ÇÉn¸] ÂŁ ÂœÂœĂ€Â‡ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ ‡Ç ‡ Ă“{ÎÉ{¸Ă?ΙÎÉ{¸Ă?Ă“{¸] ÂŁ ÂœÂœĂ€Â‡ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ ‡£ä ‡ ÓΣÉn¸Ă?xΣÉÓ¸Ă?Ă“{ÇÉn¸] ÂŁ ÂœÂœĂ€Â‡ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ ‡£ä*/‡ Ă“xÎÉ{¸Ă?xΣÉÓ¸Ă?Ă“{ÇÉn¸] ÂŁ vÀÉLÂŽ ÂœÂœĂ€Â‡ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ ࣪/‡ Ă“{ÇÉn¸Ă?ÇnxÉn¸Ă?ÓǸ] ÂŁ ÂœÂœĂ€Â‡{ -Â…Â?Ă›Ăƒ Additional models available.

Highest quality materials and oversized refrigeration system provide you with colder product temperatures, lower utility costs, exceptional food safety, and the best value in today’s foodservice marketplace. Bottom mount refrigerator holds 33°F to 38°F. Freezer is ideally suited for both frozen foods and ice cream with -10°F hold temperature (T19FZ maintains 0°F). Model T49 shown. ENERGY STARÂŽ.

Watch the Video

Traditional Reach-Ins T-Series

0RGHO 'HVFULSWLRQ /‡ÓÎ ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?ÓǸ ] ,ivĂ€°] ÂŁ ÂœÂœĂ€Â‡ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡{ĂŽ ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?{Ǹ ] ,ivĂ€°] Ă“ ÂœÂœĂ€Â‡Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡{ĂŽ ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?{Ǹ ] Ă€âĂ€°] Ă“ ÂœÂœĂ€Â‡Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡ÓÎ ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?ÓǸ ] Ă€âĂ€°] ÂŁ ÂœÂœĂ€Â‡ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡{™ ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?x{£Én¸ ] ,ivĂ€°] Ă“ ÂœÂœĂ€Â‡Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡{™ ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?x{£Én¸ ] Ă€âĂ€°] Ă“ ÂœÂœĂ€Â‡Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡ÇÓ ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?Çn£Én¸ ] ,ivĂ€°] ĂŽ ÂœÂœĂ€Â‡Â™ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡ÇÓ ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?Çn£Én¸ ] Ă€âĂ€°] ĂŽ ÂœÂœĂ€Â‡Â™ -Â…Â?Ă›Ăƒ Additional models available.

5RGE 5GTKGU 564 56# 56) 5GTKGU

Newly re-designed Spec SeriesÂŽ features include: • LED interior lighting • Lifetime guaranteed bolt style door lock. • Lifetime guaranteed all metal working door handle. • Lifetime guaranteed external cam lift door hinges. • Four shelving kits available. • Exterior digital temperature display in either °F or °C. • Positive seal self-closing door with 120° stay-open feature. Model STR1R-1S shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -/Ć‚ÂŁ ‡£- ÓÇ£ÉÓ¸ Ă?ÎÎÎÉ{¸ Ă?ÇÇÎÉ{¸ ] ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ -/Ć‚ÂŁ ‡Ó - ÓÇ£ÉÓ¸ Ă?ÎÎÎÉ{¸ Ă?ÇÇÎÉ{¸ ] ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ -/Ć‚ÂŁ,‡£ ÓÇ£ÉÓ¸ Ă?ÎÎÎÉ{¸ Ă?ÇÇÎÉ{¸ ] ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ -/Ć‚ÂŁ,‡£ É£ - ÓÇ£ÉÓ¸ Ă?ÎÎÎÉ{¸ Ă?ÇÇÎÉ{¸ ] ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ -/Ć‚ÂŁ,‡£- ÓÇ£ÉÓ¸ Ă?ÎÎÎÉ{¸ Ă?ÇÇÎÉ{¸ ] ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ -/Ć‚ÂŁ,‡Ó ÓÇ£ÉÓ¸ Ă?ÎÎÎÉ{¸ Ă?ÇÇÎÉ{¸ ] ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ Additional models available.

CARE OF YOUR REFRIGERATION ÂœV>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂœÂˆÂ?Â? Ă›>ÀÞ ĂŒÂ…i vĂ€i¾Õi˜VĂž Âœv VÂ?i>˜ˆ˜}] LĂ•ĂŒ ÂˆĂŒ ÂˆĂƒ Ă€iVœ““i˜`i` ĂŒÂ…>ĂŒ ĂŒÂ…i Vœ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ œ˜ >Â?Â? ĂžÂœĂ•Ă€ Ă€ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ Li VÂ?i>˜i` œ˜Vi > Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…°

*QY 6Q %NGCP 6JG %QPFGPUGT

ÂˆĂƒVœ˜˜iVĂŒ ĂŒÂ…i iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV>Â? ÂŤÂœĂœiĂ€ ĂŒÂœ ĂŒÂ…i Ă•Â˜ÂˆĂŒ° ,iÂ“ÂœĂ›i ĂŒÂ…i Â?ÂœĂ•Ă›iĂ€i` }Ă€ÂˆÂ?Â?° 6>VÕՓ ÂœĂ€ LĂ€Ă•ĂƒÂ… ĂŒÂ…i `ÂˆĂ€ĂŒ] Â?ÂˆÂ˜ĂŒ >˜` ÂŤ>ÂŤiĂ€ vĂ€ÂœÂ“ ĂŒÂ…i vˆ˜˜i` Vœ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ VœˆÂ?° v ĂžÂœĂ• Â…>Ă›i ĂƒÂˆ}˜ˆvˆV>Â˜ĂŒ `ÂˆĂ€ĂŒ LĂ•ÂˆÂ?` Ă•ÂŤ ĂžÂœĂ• V>˜ LÂ?ÂœĂœ ÂœĂ•ĂŒ ĂŒÂ…i Vœ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ ĂœÂˆĂŒÂ… VÂœÂ“ÂŤĂ€iĂƒĂƒi` >ÂˆĂ€° ­ >Ă•ĂŒÂˆÂœÂ˜ Â“Ă•ĂƒĂŒ Li Ă•Ăƒi` ĂŒÂœ >Ă›ÂœÂˆ` iĂži ˆ˜Â?ÕÀÞ° Ăži ÂŤĂ€ÂœĂŒiVĂŒÂˆÂœÂ˜ ÂˆĂƒ Ă€iVœ““i˜`i`°Ž 7Â…i˜ vÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ…i` Li ĂƒĂ•Ă€i ĂŒÂœ Ă€iÂŤÂ?>Vi ĂŒÂ…i Â?ÂœĂ•Ă›iĂ€i` }Ă€ÂˆÂ?Â?° /Â…i }Ă€ÂˆÂ?Â? ÂŤĂ€ÂœĂŒiVĂŒĂƒ ĂŒÂ…i Vœ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€° ,iVœ˜˜iVĂŒ ĂŒÂ…i iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV>Â? ÂŤÂœĂœiĂ€ ĂŒÂœ ĂŒÂ…i Ă•Â˜ÂˆĂŒ°


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

:. 5GTKGU 4GCEJ +P 4GHTKIGTCVQTU (TGG\GTU

5RGEKHKECVKQP .KPGŠ

Top mount refrigeration system and patented ABS liner improves insulation and decreases thermal leakage. Design improvements include oversized evaporators and condensers, unique tri-seal door gasket, high-efficiency fans, stay-open doors for easier loading, seamless liners for easy cleaning, and field reversible doors. 3-year parts & labor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂˆäĂ“x8 ‡- ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ÂŁ -É- ÂœÂœĂ€ ĂˆäxÂŁ8 ‡- ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] Ă“ -É- ÂœÂœĂ€Ăƒ ĂˆäĂ‡Ăˆ8 ‡- ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ĂŽ -É- ÂœÂœĂ€Ăƒ ĂˆÂŁĂ“x8 ‡- Ă€iiâiĂ€] ÂŁ -É- ÂœÂœĂ€ ĂˆÂŁxÂŁ8 ‡- Ă€iiâiĂ€] Ă“ -É- ÂœÂœĂ€Ăƒ ĂˆÂŁĂ‡Ăˆ8 ‡- Ă€iiâiĂ€] ĂŽ -É- ÂœÂœĂ€Ăƒ

Standard features include stainless steel finish, LED digital thermometer, easy access flip-up shroud, one-piece top mount refrigeration system, thermostatic expansion valve metering, hot gas condensate removal, advanced control technology, door heater with on/off switch, field door rehingability, built-in door locks, 3 wire shelves per section, and ABS door liners. 3-year parts & labor; 5-year compressor parts warranty. Choose from over 950 models. Model SSR1-SH shown

REFRIGERATION HINTS -iÂŤ>Ă€>ĂŒi vœœ` ÂˆĂŒiÂ“Ăƒ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂƒiĂ›iĂ€>Â? V>ĂŒi}ÂœĂ€ÂˆiĂƒ `iÂŤi˜`ˆ˜} Ă•ÂŤÂœÂ˜ ĂŒÂ…i vĂ€i¾Õi˜VĂž ĂŒÂ…iĂž >Ă€i ˜ii`i`° -ĂŒÂœĂ€i ˆ˜vĂ€i¾ÕiÂ˜ĂŒÂ?Ăž Ă•Ăƒi` ÂˆĂŒiÂ“Ăƒ >Ăœ>Ăž vĂ€ÂœÂ“ vĂ€i¾ÕiÂ˜ĂŒÂ?Ăž Ă•Ăƒi` ÂˆĂŒiÂ“Ăƒ° ÂœĂ€ iĂ?>“Â?i] Liiv ÂŤ>ĂŒĂŒÂˆiĂƒ >˜` Ă€i˜VÂ… vĂ€ÂˆiĂƒ V>˜ Li ĂƒĂŒÂœĂ€i` ĂŒÂœ}iĂŒÂ…iĂ€ ˆ˜ œ˜i Ă€ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€Ă† ÂœĂŒÂ…iĂ€ ÂˆĂŒiÂ“Ăƒ Ă•Ăƒi` Â?iĂƒĂƒ vĂ€i¾ÕiÂ˜ĂŒÂ?Ăž V>˜ Li ĂƒĂŒÂœĂ€i` ˆ˜ >Â˜ÂœĂŒÂ…iĂ€ Ă€ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€° >LiÂ? ÂˆĂŒiÂ“Ăƒ ĂŒÂœ >Ă›ÂœÂˆ` Ăƒi>Ă€V…ˆ˜} ĂœÂˆĂŒÂ… ĂŒÂ…i `ÂœÂœĂ€ ÂœÂŤi˜°

Âœ Â˜ÂœĂŒ ĂƒiĂŒ ĂŒÂ…i ĂŒÂ…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒ LiÂ?ÂœĂœ ĂŒÂ…i ˜ii`i` ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€i° /Â…ÂœĂ•}Â… `œˆ˜} ĂŒÂ…ÂˆĂƒ vĂ€>VĂŒÂˆÂœÂ˜>Â?Â?Ăž `iVĂ€i>ĂƒiĂƒ ĂŒÂ…i vĂ€ii∘} ÂœĂ€ VœœÂ?ˆ˜} ĂŒÂˆÂ“i] ÂˆĂŒ Ă•ĂƒiĂƒ ĂƒÂˆ}˜ˆvˆV>Â˜ĂŒÂ?Ăž Â“ÂœĂ€i i˜iĂ€}Ăž° iĂŒ Â…ÂœĂŒ ÂˆĂŒiÂ“Ăƒ VœœÂ? LivÂœĂ€i ÂŤÂ?>Vˆ˜} ĂŒÂ…i“ ˆ˜ ĂŒÂ…i Ă€ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€°

Âœ Â˜ÂœĂŒ ĂƒĂŒÂœĂ€i vœœ` ˆ˜ > Ăœ>Ăž ĂŒÂ…>ĂŒ ÂˆĂŒ LÂ?ÂœVÂŽĂƒ VÂˆĂ€VĂ•Â?>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂœÂˆĂŒÂ…ÂˆÂ˜ ĂŒÂ…i Ă€ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€° 1Ăƒi ĂƒiĂ›iĂ€>Â? ĂŒĂ€>ĂžĂƒ ĂƒÂœ ĂŒÂ…>ĂŒ VÂœÂ?` >ÂˆĂ€ V>˜ VÂˆĂ€VĂ•Â?>ĂŒi ĂœiÂ?Â? ÂœĂ›iĂ€ >Â?Â? ĂŒÂ…i ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒĂƒ° *ÂœĂƒÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂŒÂ…i Ă€ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ >Ăœ>Ăž vĂ€ÂœÂ“ ĂƒÂœĂ•Ă€ViĂƒ Âœv Â…i>ĂŒ ĂƒĂ•VÂ… >Ăƒ ÂœĂ›iÂ˜Ăƒ >˜` }Ă€ÂˆÂ?Â?Ăƒ°

4GCEJ +PU

Reach-ins constructed of aluminum interior and side panels, while a stainless steel front provides the durability needed to stand up to rigorous use. Solid door boasts a self-closing feature so you never have to worry about the unit being left open accidentally. ENERGY STARÂŽ. Model 2R shown 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁ, ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] £‡ ÂœÂœĂ€ Ă“, ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] Ӈ ÂœÂœĂ€ ĂŽ, ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] · ÂœÂœĂ€ ÂŁ Ă€iiâiĂ€] £‡ ÂœÂœĂ€ Ă“ Ă€iiâiĂ€] Ӈ ÂœÂœĂ€ ĂŽ Ă€iiâiĂ€] · ÂœÂœĂ€

'PXKTQ 6JGTO 4GOQVG 4GHTKIGTCVKQP 4CEM 5[UVGO

ColdZone delivers green refrigeration technologies that conserve energy and save costs. Enviro-Therm Remote Refrigeration Systems are specifically designed for foodservice and convenience store applications. These energy-efficient systems are engineered to dramatically reduce heat and noise typically associated with standard refrigeration equipment, and use ozone-friendly refrigerants that meet or exceed governmental guidelines. Units available from ½ HP up to 40 HP in both single circuit and multiple circuit racks. Contact us for additional information.

#FXCPV'&)'v 4GCEJ +PU

Basemount reach-ins provides stainless steel interior and exterior and are available in one, two or three door models. Come standard with curved handle with recessed door pocket, automatic condensation evaporation, microprocessor with digital display, 4 vinyl coated shelves per door, door-open alarm, and casters. Same day shipping available on standard models. UL, CuL and ETL sanitation. ENERGY STARÂŽ. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ó·- ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ Ó·- Ă€iiâiĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ ,{™‡- ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€ {™‡- Ă€iiâiĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€ ,ÇӇ- ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ĂŽ ÂœÂœĂ€ ÇӇ- Ă€iiâiĂ€] ĂŽ ÂœÂœĂ€

0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ă“{ÂŁ---Éä ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ ,xĂ“Ă“---Éä ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€ 0QXCv 4GCEJ +PU ,näĂŽ---Éä ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ĂŽ ÂœÂœĂ€ NOVA™ products offer the ultimate in custom-built refrigerator and freezer products, with Ă“{ÂŁ---Éä Ă€iiâiĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ many high end features including solid and glass-doors, half doors, pass-thru, roll-in, and xĂ“Ă“---Éä Ă€iiâiĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€ heated cabinets. Standard models ship the same day! 3-year parts & labor; 5-year compressor näĂŽ---Éä Ă€iiâiĂ€] ĂŽ ÂœÂœĂ€ warranty. ENERGY STARÂŽ.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

/KPK 2CM 4GHTKIGTCVKQP 5[UVGO

The versatile Mini-Pak Refrigeration System from ColdZone can incorporate up to five compressors and an icemaker condenser circuit into one cost-effective package. The customizable system offers a number of options and configurations to meet specific refrigeration needs. The Mini-Pak includes all the features of a traditional rack system at the price comparable to single compressor units. It’s ideal for schools, small restaurants, C-stores, and QSR’s. Contact us for additional information.

) 5GTKGU 2CUU 6JTW 4GHTKIGTCVQTU

Designed to provide real cost saving benefits in important areas such as lifetime service costs. Value-added features include microprocessor controller with LED temperature readout; load-sure guard protects against improper loading; damage resistant stainless steel breaker caps; 3 epoxy coated shelves and 6"H casters for ease of mobility. Reliable refrigeration costs less to run and maintain and is built to last. UL. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ££ääĂ“* -ˆ˜}Â?i Â?>ĂƒĂƒ >Â?v‡ ÂœÂœĂ€] ,ˆ}Â…ĂŒÂ‡ ivĂŒ ˆ˜}i ££ääĂŽ* -ˆ˜}Â?i Â?>ĂƒĂƒ >Â?v‡ ÂœÂœĂ€] ,ˆ}Â…ĂŒÂ‡,ˆ}Â…ĂŒ ˆ˜}i ££ää{* -ˆ˜}Â?i Â?>ĂƒĂƒ >Â?v‡ ÂœÂœĂ€] ivĂŒÂ‡,ˆ}Â…ĂŒ ˆ˜}i ££ääx* -ˆ˜}Â?i Â?>ĂƒĂƒ >Â?v‡ ÂœÂœĂ€] ivĂŒÂ‡ ivĂŒ ˆ˜}i ££ä£Ă“* -ˆ˜}Â?i Â?>ĂƒĂƒ Ă•Â?Â? ÂœÂœĂ€] ,ˆ}Â…ĂŒÂ‡ ivĂŒ ˆ˜}i ££ä£ĂŽ* -ˆ˜}Â?i Â?>ĂƒĂƒ Ă•Â?Â? ÂœÂœĂ€] ,ˆ}Â…ĂŒÂ‡,ˆ}Â…ĂŒ ˆ˜}i Additional models available.

www.EVERESTref.com

4GCEJ +P 4GHTKIGTCVQTU (TGG\GTU

ES and EB Series feature top or bottom mounted compressors, oversized coils, and high velocity fans for rapid cooling. Digital controls from 33°F to 54°F (Ref), -10°F to 54°F (Frzr). Defrost is time initiated and terminated. 21/ 2" thick insulation finished in stainless steel interior and exterior with galvanized steel back. Lockable, field reversible doors. Multiple pressure relief ports for smooth re-entry. Choose solid, glass, or half-door for your busy commercial kitchen. Model ESR2 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -,ÂŁ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ ­/ÂœÂŤ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂŽ -,Ă“ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€Ăƒ ­/ÂœÂŤ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂŽ - ÂŁ Ă€iiâiĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ ­/ÂœÂŤ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂŽ - Ă“ Ă€iiâiĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€Ăƒ ­/ÂœÂŤ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂŽ ,ÂŁ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ ­ ÂœĂŒĂŒÂœÂ“ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂŽ ,Ă“ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€Ăƒ ­ ÂœĂŒĂŒÂœÂ“ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂŽ ÂŁ Ă€iiâiĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ ­ ÂœĂŒĂŒÂœÂ“ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂŽ Ă“ Ă€iiâiĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€Ăƒ ­ ÂœĂŒĂŒÂœÂ“ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂŽ

www.EVERESTref.com

)NCUU &QQT 4GHTKIGTCVQTU

4 # 5GTKGU +PVGNC 6TCWNŠ 4GHTKIGTCVQTU (TGG\GTU

Designed to offer maximum storage capacity, along with wide doors for easy access. R-Series features stainless steel interior/exterior. A-Series features anodized aluminum interior and stainless steel exterior. R & A models feature Traulsen’s Intela-Traul microprocessor control system. Precise temperature tolerances with several important communications and alarm features. NAFEM Data Protocol Compliant. ENERGY STARŽ. Model RHT232WUT-FHS shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ Ć‚ /ĂŽĂŽĂ“71/‡ - /Â…Ă€ii -iVĂŒÂˆÂœÂ˜ Ă€âĂ€° ĂœĂ‰ Ă•Â?Â? i˜}ĂŒÂ… ÂœÂœĂ€Ăƒ Ć‚ /ÂŁĂŽĂ“71/‡ - "˜i -iVĂŒÂˆÂœÂ˜ ,ivĂ€° ĂœĂ‰ Ă•Â?Â? i˜}ĂŒÂ… ÂœÂœĂ€Ăƒ Ć‚ /Ă“ĂŽĂ“71/‡ - /ĂœÂœ -iVĂŒÂˆÂœÂ˜ ,ivĂ€° ĂœĂ‰ Ă•Â?Â? i˜}ĂŒÂ… ÂœÂœĂ€Ăƒ Ć‚ /ĂŽĂŽĂ“71/‡ - /Â…Ă€ii -iVĂŒÂˆÂœÂ˜ ,ivĂ€° ĂœĂ‰ Ă•Â?Â? i˜}ĂŒÂ… ÂœÂœĂ€Ăƒ Ć‚ /ÂŁĂŽĂ“71/‡ - "˜i -iVĂŒÂˆÂœÂ˜ Ă€âĂ€° ĂœĂ‰ Ă•Â?Â? i˜}ĂŒÂ… ÂœÂœĂ€Ăƒ Ć‚ /Ă“ĂŽĂ“71/‡ - /ĂœÂœ -iVĂŒÂˆÂœÂ˜ Ă€âĂ€° ĂœĂ‰ Ă•Â?Â? i˜}ĂŒÂ… ÂœÂœĂ€Ăƒ Additional models available.

Maximize product visibility and accessibility with the EM Series. Insulated, UV-reflective double plane, swing or sliding glass doors with shielded LED lighting. 2 1/ 2 " thick insulation finished in white coated steel exterior and interior and stainless steel floor. Removable glass doors and bottom grill and slide out condensing unit for easy maintenance. Dial thermostat range from 32°F to 42°F. Defrost is time initiated and terminated. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,£ä ÂŁ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€ ­£ä V°vÂŽ ,Ă“{ ÂŁ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€ ­Ă“ĂŽ V°vÂŽ ,ĂŽĂŽ Ă“ -Â?ˆ`ˆ˜} ÂœÂœĂ€Ăƒ ­ĂŽĂŽ V°vÂŽ ,{n Ă“ -Â?ˆ`ˆ˜} ÂœÂœĂ€Ăƒ ­{n V°vÂŽ ,ĂˆÂ™ ĂŽ -Â?ˆ`ˆ˜} ÂœÂœĂ€Ăƒ ­{n V°vÂŽ Additional models available.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

(WUKQP 4GCEJ +P 4GHTKIGTCVQTU (TGG\GTU

0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ó·- ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ ,{™‡- ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€ ,ÇӇ- ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ĂŽ ÂœÂœĂ€ Ó·- Ă€iiâiĂ€] ÂŁ ÂœÂœĂ€ {™‡- Ă€iiâiĂ€] Ă“ ÂœÂœĂ€ ÇӇ- Ă€iiâiĂ€] ĂŽ ÂœÂœĂ€ Additional models available.

5JCNNQY &GRVJ 4GHTKIGTCVQTU

All models are 24"L and 32"H and come with front vented compressor, self-closing door, stainless steel interior/ exterior, interior light, and 4 adjustable, full-extension, pull-out vinyl coated shelves. Refrigerator or wine reserve models available in 18"D or 24"D with solid or glass doors. 5-year compressor; 1-year parts & labor warranty. Model HD24WSG shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ă“{*-Ă“ Ă“Âż ] Â?>VÂŽ ,Ă“{--Ă“ Ă“Âż ] -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ -ĂŒiiÂ? ,ĂŽĂˆ*-Ă“ ĂŽÂż ] Â?>VÂŽ ,ĂŽĂˆ--Ă“ ĂŽÂż ] -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ -ĂŒiiÂ? ,{n*-Ă“ {Âż ] Â?>VÂŽ ,{n--Ă“ {Âż ] -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ -ĂŒiiÂ? ,Ăˆä*-Ă“ xÂż ] Â?>VÂŽ ,Ăˆä--Ă“ xÂż ] -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ -ĂŒiiÂ?

Solid reach-ins feature stainless steel interior and exterior. Top, bottom, and back constructed of galvanized steel. Equipped with an electronically controlled monitoring system with door alarm function. Self-contained bottom mount refrigeration system. Temperature range 32°F to 40°F for refrigerators and -22°F to 8°F for freezers. Half door models also available. Limited 3-year parts & labor; 2-year compressor warranty. ENERGY STARŽ. C-UL Listing, UL, ETL.

&KRRKPI %CDKPGV

Designed to provide the user maximum functional reliability in an attractive merchandiser to brilliantly display and serve ice cream product. Cold wall refrigeration system maintains -10°F to +8°F. Patented reversing condenser fan motors reverse during defrost off cycles to help keep condenser coil free from dirt, dust, and debris. NSF removable magnetic frost shields for easy clean up and removal of ice build-up on cabinet walls. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /

‡ÓÇ {‡Î }>Â?° V>˜ V>°] Ă“ĂˆÂŁĂ‰{¸Ă?ÓÇÎÉn¸Ă?x£ÎÉn¸ /

‡{Ç £Î‡Î }>Â?° V>˜ V>°] {Ç£Én¸Ă?ÓÇÎÉn¸Ă?x£ÎÉn¸ /

‡nÇ Ă“n‡Î }>Â?° V>˜ V>°] nnxÉn¸Ă?ÓÇÎÉn¸Ă?x£ÎÉn¸ /

Â‡ĂˆĂ‡ Ă“ä‡Î }>Â?° V>˜ V>°] ĂˆĂ‡ĂŽĂ‰{¸Ă?ÓÇÎÉn¸Ă?x£ÎÉn¸

)NCUU .KF *QTK\QPVCN (TGG\GT (NCV .KF

Ideal for bolstering incremental sales of frozen merchandise and seasonal specialties. Cold wall, environmentally friendly (134A) refrigeration system maintains -10°F. Nonpeel or chip white laminated vinyl exterior with gray mitered plastic top and lid frames. Optional novelty baskets available. 3-year parts & labor; 5-year compressor warranty. Model TFM-41FL shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ / ‡Ó™ әÇÉn¸ Ă?Ă“ĂˆÂŁĂ‰n¸ Ă?ĂŽÂŁxÉn¸ / ‡{ÂŁ {£ÎÉn¸ Ă?Ă“ĂˆÂŁĂ‰n¸ Ă?ĂŽÂŁxÉn¸ / ‡xÂŁ x£ÇÉn¸ Ă?Ă“ĂˆÂŁĂ‰n¸ Ă?ĂŽÂŁxÉn¸

&KRRKPI %CDKPGV

Master-Bilt DD Series dipping cabinets provide versatility to meet most any ice cream storage and merchandising needs. Stainless steel top and attached superstructure. Tempered plate glass viewing window. Drain with garden hose connector for easy cleaning. Top and side lid wiper gaskets. Efficient cold wall evaporator for added storage space. Also available in curved glass, low front glass, and low curved front glass options. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

Â‡Ă“Ăˆ Ă“ĂˆÂŁĂ‰Ă“¸7 Ă? ÓÇÎÉ{¸ Ă? xä¸

‡{Ăˆ Ă“ĂˆÂŁĂ‰Ă“¸7 Ă? ÓÇÎÉ{¸ Ă? xä¸

Â‡ĂˆĂˆ ĂˆÂ™ÂŁĂ‰{¸7 Ă? ÓÇÎÉ{¸ Ă? xä¸

‡nn ™äÎÉ{¸7 Ă? ÓÇÎÉ{¸ Ă? xä¸ Additional models available.

)NCUU &QQT 4GHTKIGTCVQTU (TGG\GTU %QWPVGT 6QR

Designed for convenient access, fast service, attractive display, and dependable holding temperatures. Illuminated sign panel. Adjustable PVC coated wire shelves. Non-peel or chip black laminated vinyl exterior; white vinyl exterior available at no extra charge. Stainless steel exterior available on the GDM-5-S, GDM-5-PT-S, GDM-7-S, True’s GDM-7F freezer generates high volume sales of profitable novelties and seasonal specialties; it holds -10°F temperatures. Model GDM-7 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡x‡ Ă“{¸Ă?ÓΣÉÓ¸Ă?ÎǸ] ÂŁ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€ ‡ Ă“ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ ‡x‡*/‡ Ă“{¸Ă?ÓÎÇÉn¸Ă?ÎǸ] ÂŁ vĂ€ É ÂŁ LÂŽ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€ ‡ Ă“ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ ‡x‡*/‡-‡ Ă“{¸Ă?ÓÎÇÉn¸Ă?ÎǸ] ÂŁ vĂ€ É ÂŁ LÂŽ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€ ‡ Ă“ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ ‡x‡-‡ Ă“{¸Ă?ÓΣÉÓ¸Ă?ÎǸ] ÂŁ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€ ‡ Ă“ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ ‡Ç‡ Ă“{¸Ă?Ă“{ÎÉ{¸Ă?ΙÎÉ{¸] ÂŁ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€ ‡ ĂŽ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ ‡Ç‡-‡ Ă“{¸Ă?Ă“{ÎÉ{¸Ă?ΙÎÉ{¸] ÂŁ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€ ‡ ĂŽ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ 4GHTKIGTCVGF &KURNC[ %CUGU

Open air merchandisers provide industry-leading value and flexibility to fit almost any space requirement. All models share a common width so they may be easily interchanged. Models HOAM48 and VOAM48-79 shown. Standard features include: • LED canopy lighting for optimum product display. • Electronic controller systems for reliable performance. • Larger pack-out space than many models of similar size. • Meets 2017 Department of Energy standards.

0RGHO 'HVFULSWLRQ 6"Ƃ {n Ç 6iÀÌ V> ] {n¸7ÝÎ{¸ ÝÇ ¸ 6"Ƃ ÇÓ Ç 6iÀÌ V> ] ÇÓ¸7ÝÎ{¸ ÝÇ ¸ "Ƃ {n À â Ì> ] {n¸7ÝÎ{¸ Ý{ȸ "Ƃ ÇÓ À â Ì> ] ÇÓ¸7ÝÎ{¸ Ý{ȸ 6"Ƃ ÎÈ Èä 6iÀÌ V> ] Îȸ7ÝÎ{¸ ÝÈä¸ 6"Ƃ ÇÓ ÇÓ 6iÀÌ V> ] ÇÓ¸7ÝÎ{¸ ÝÇÓ¸

$.) $/) 2NWU )NCUU &QQT /GTEJCPFKUGTU

ENERGY STAR® qualified BMG/BLG Plus merchandisers feature full-height glass doors with 4 adjustable cantilever shelves per door for maximum product visibility and double strip LED lighting for maximum illumination. BMG/BLG Plus models also increase pack-out and product visibility with 231/2" deep shelving and are available in six cooler sizes with swing and slide door options and also in four freezer sizes with swing doors. 0RGHO 'HVFULSWLRQ {n * ÀiiâiÀ] {n1/2¸] Ó ` À] n à i v ­-Ü } À® {n * ,ivÀ }iÀ>Ì À] {n1/2¸] Ó ` À] n à i v ­-Ü } À® ÓÇ * ,ivÀ }iÀ>Ì À] ÓÈ1/2¸] £ ` À] { à i v ­-Ü } À® ÓÇ * ÀiiâiÀ] ÓÈ1/2¸] £ ` À] { à i v ­-Ü } À® Ç{ * ÀiiâiÀ] Ç{1/2¸] Î ` À] £Ó à i v ­-Ü } À® Ç{ * ,ivÀ }iÀ>Ì À] Ç{1/2¸] Î ` À] £Ó à i v ­-Ü } À® Additional models available.

8GTVKECN #KT %WTVCKP /GTEJCPFKUGTU

Perfect for impulse traffic areas. Oversized refrigeration system holds 35°F to 40°F. Exclusive, reversing condenser fan motors. Permanent non-peel or chip white laminated vinyl exterior with white aluminum interior and stainless steel floor and deck pans. Foamed-in-place polyurethane high density insulation (CFC free). Adjustable PVC coated shelves. Model TAC-72 comes with 2 white cantilever shelves. Black also available. Model TAC-14GS shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /Ƃ {n - >Ãà - `i] Îä£É{¸ ÝnäxÉn¸ Ý{n¸ ] { - Ûà /Ƃ {n Îä£Én¸ ÝnäxÉn¸ Ý{n¸ ] { - Ûà /Ƃ ÎÈ Îä£Én¸ ÝnäxÉn¸ ÝÎȸ ] { - Ûà /Ƃ Îä Îä£Én¸ ÝnäxÉn¸ ÝÎä¸ ] { - Ûà /Ƃ Îä - >Ãà - `i] Ó ÎÉ{¸ ÝÎäÎÉn¸ ÝnäÎÉ{¸ ] { - Ûà /Ƃ £{ - >Ãà - `i] ÎäÎÉn¸ ÝÎä£É{¸ ÝxÈÎÉn¸ ] Î - Ûà /Ƃ ÇÓ Îä£Én¸ Ýn£ÇÉn¸ ÝÇÓ¸ ] n - ÛÃ

*QTK\QPVCN #KT %WTVCKP /GTEJCPFKUGTU

Provides fast, easy access to product while maximizing attention to merchandising. Oversized refrigeration system holds 35°F to 40°F. Fan motors reverse during defrost off cycles keeping condenser coil free from dust and debris. Non-peel or chip white powder coated steel exterior. NSF white aluminum interior liner with stainless steel floor. Model THAC-60 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ / Ƃ {n {n£Én¸ ÝÎä£Én¸ Ý{ÎÎÉn¸ ] Î - Ûà / Ƃ ÎÈ ÎÈ£Én¸ ÝÎä£Én¸ Ý{ÎÎÉn¸ ] Î - Ûà / Ƃ ÎÈ - ÎÈ£Én¸ ÝÎä£Én¸ Ý{ÎÎÉn¸ ] Î - Ûà ­-É-® / Ƃ {n - {n£Én¸ ÝÎä£Én¸ Ý{ÎÎÉn¸ ] Î - Ûà ­-É-® / Ƃ Èä Èä£Én¸ ÝÎä£Én¸ Ý{ÎÎÉn¸ ] Î - Ûà / Ƃ Èä - Èä£Én¸ ÝÎä£Én¸ Ý{ÎÎÉn¸ ] Î - Ûà ­-É-®

REASONS TO USE GLASS MERCHANDISERS *À `ÕVÌà > ` iÞ LÀ> `à >Ài vÀ Ì v Ì i VÕÃÌ iÀ° *À Ìià «Õ Ãi LÕÞ }] VÀi>à } «À `ÕVÌ Ã> ið *À `ÕVÌà > ` «>V >}iÃ Ì i À LiÃÌ LiV>ÕÃi Ì iÀi >Ài LÀ i «>V >}ið

ÃÕ iÀà >Ûi i>à iÀ >VViÃÃ Ì «À `ÕVÌà > ` >Ûi Ì i «Ì v Ãi v ÃiÀÛ Vi° -ii Ì À Õ} } >Ãà > Üà i « ÞiiÃ Ì ÃÌ>Þ Ì « v «À `ÕVÌ Ûi Ì ÀÞ°


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

+ORWNUG 4GHTKIGTCVGF 5GNH 5GTXKEG &TQR +P %QWPVGT %CUGU

Designed to turn precious counter space into increased sales. Units drop into existing counters and are perfect for cafeteria style serving lines. Innovative air curtain ensures integrated average product temperature of 41°F. Breeze™ slide-out refrigeration package, proven to simplify maintenance and expedite service. Cases offer compact footprints and flexible product merchandising. Model DOS3637R shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ

"ĂŽĂˆÂŁĂˆ, ĂŽn£Én¸ Ă?Ă“nÎÉ{¸ Ă?Ι£É{¸

"{nÂŁĂˆ, xä£Ă‰n¸ Ă?Ă“nÎÉ{¸ Ă?Ι£É{¸

"-ĂŽĂˆĂŽĂ‡, ĂŽn£Én¸ Ă?Ă“nxÉn¸ Ă?ĂˆäÎÉ{¸

"-{nÎÇ, xä£Ă‰n¸ Ă?Ă“nxÉn¸ Ă?ĂˆäÎÉ{¸

"-ĂŽĂˆĂ“ĂŽ, ĂŽn£Én¸ Ă?Ă“nxÉn¸ Ă?{ĂˆĂŽĂ‰{¸

"-{nĂ“ĂŽ, xä£Ă‰n¸ Ă?Ă“nxÉn¸ Ă?{ĂˆĂŽĂ‰{¸

1CUKUŠ 1RGP #KT 5ETGGP /GTEJCPFKUGTU

Promote impulse sales with units designed to display a variety of grab ‘n go products. Standard with Breeze-E (NSF Type II) with EnergyWise slide-out refrigeration system proven to reduce energy consumption and save up to $1,000 annually in electricity costs. Designed to hold safe product temperatures in operating conditions of 80°F and 60% humidity. Full end panels with mirror interior, adjustable shelves, black interior, and a variety of exterior laminate choices. Model CO57R shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

"ÎÇ, ĂŽĂˆÂŁĂ‰{¸ Ă?ĂŽĂ“xÉn¸ Ă?ǙxÉn¸ ] { œ˜‡ ˆ}Â…ĂŒi` iĂŒ>Â? -Â…iÂ?Ă›iĂƒ

"{Ç, {Ç£É{¸ Ă?ĂŽĂ“xÉn¸ Ă?ǙxÉn¸ ] { œ˜‡ ˆ}Â…ĂŒi` iĂŒ>Â? -Â…iÂ?Ă›iĂƒ

"xÇ, x™£É{¸ Ă?ĂŽĂ“xÉn¸ Ă?ǙxÉn¸ ] { œ˜‡ ˆ}Â…ĂŒi` iĂŒ>Â? -Â…iÂ?Ă›iĂƒ

"ĂˆĂ‡, Ç££É{¸ Ă?ĂŽĂ“xÉn¸ Ă?ǙxÉn¸ ] { œ˜‡ ˆ}Â…ĂŒi` iĂŒ>Â? -Â…iÂ?Ă›iĂƒ Additional models available.

EFFECTIVE MERCHANDISING TIPS 1CUKUŠ $1: #KT 5ETGGP /GTEJCPFKUGTU

Cut labor costs and generate revenue by adding, or expanding, graband-go service in your cafeteria, kiosk, book store...just about anywhere. Breeze-E (NSF Type II) with EnergyWise refrigeration performs in warmer environments and front breathing air channel requires zero clearance ventilation so can be built in to a wall or alcove. Available in 24" and 32" depths, units feature two full end panels with mirror, adjustable shelves, and a wide selection of exterior laminates. Model B42 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽĂ“ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` Ă“{¸ Ă?ĂŽ{£ÉÓ¸ Ă?n{¸ {Ă“ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` Ă“{¸ Ă?{x£ÉÓ¸ Ă?n{¸ ĂˆĂ“ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` Ă“{¸ Ă?ĂˆĂˆĂŽĂ‰n¸ Ă?n{¸ nĂ“ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` Ă“{¸ Ă?nnÎÉn¸ Ă?n{¸ ĂŽĂˆĂŽĂ“ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` ÎÓ£É{¸ Ă?ĂŽĂˆxÉn¸ Ă?n{¸

7Â…>ĂŒ ĂžÂœĂ• Ăƒii] ĂƒÂ“iÂ?Â?] >˜` Â…i>Ă€ `ÂˆĂ€iVĂŒÂ?Ăž >vviVĂŒĂƒ ĂœÂ…>ĂŒ ĂžÂœĂ• ĂœÂˆÂ?Â? `iVˆ`i ĂŒÂœ LĂ•Ăž° Ć‚ / \ Ăˆ ä ÂŻ Âœ v v Âœ Âœ ` Âľ Ă• > Â? ˆ ĂŒ Ăž ÂŤ i Ă€ V i ÂŤ ĂŒ ˆ Âœ ˜ ˆ Ăƒ L > Ăƒ i ` Âœ ˜ ĂŒ Â… i iÂ˜Ă›ÂˆĂ€ÂœÂ˜Â“iÂ˜ĂŒ° Ć‚ LÂ?>VÂŽ ÂˆÂ˜ĂŒiĂ€ÂˆÂœĂ€ “>ÂŽiĂƒ ĂžÂœĂ•Ă€ V>Ăƒi `ÂˆĂƒ>ÂŤÂŤi>Ă€ >˜` ĂžÂœĂ•Ă€ vĂ€iĂƒÂ…] VÂœÂ?ÂœĂ€vĂ•Â? ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒĂƒ ºÂœ°

Ă€i>ĂŒi > VÂœÂ?ÂœĂ€vĂ•Â? LÂœĂ€`iĂ€ >Ă€ÂœĂ•Â˜` ĂžÂœĂ•Ă€ vĂ€iĂƒÂ… ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒĂƒ Ă•ĂƒÂˆÂ˜} Â?>Ă€}iĂ€ ÂŤÂ?>ĂŒĂŒiĂ€Ăƒ° -ii ĂŒÂ…i vĂ€iĂƒÂ…Â˜iĂƒĂƒt /ˆiĂ€i` }Â?>ĂƒĂƒ ĂƒÂ…iÂ?Ă›ÂˆÂ˜} >Â?Â?ÂœĂœĂƒ “>Ă?ÂˆÂ“Ă•Â“ Ă›ÂˆĂƒÂˆLˆÂ?ÂˆĂŒĂž œ˜ iĂ›iÀÞ Â?iĂ›iÂ?° Ć‚`Â?Ă•ĂƒĂŒ ĂƒÂ…iÂ?Ă›iĂƒ ĂŒÂœ >VVœ““œ`>ĂŒi > Ă›>Ă€ÂˆiĂŒĂž Âœv “iĂ€VÂ…>˜`ÂˆĂƒi >˜` ĂŒÂœ >`` Ă›ÂˆĂƒĂ•>Â? ÂˆÂ˜ĂŒiĂ€iĂƒĂŒ°

*CTOQP[ 0CTTQY &GRVJ %QODKPCVKQP %CUGU

Easily fits through standard door openings. Breeze with EnergyWise slide-out refrigeration system is easy to clean and saves energy. Baffle system converts upper service display area from refrigerated to nonrefrigerated. Features T-8 top light and shelf lights. Upper rear sliding doors (swinging on 26"). Refrigerated self-serve lower section for grab ‘n go display. Cutaway end panels, laminate exterior, and black interior. Model HMBC4 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“ Ă“ĂˆĂ‡Ă‰n¸ Ă?ĂŽ{ÂŁĂ‰ÂŁĂˆ¸ Ă?xĂˆÂŁĂ‰{¸ ĂŽ ĂŽnÇÉn¸ Ă?ĂŽ{ÂŁĂ‰ÂŁĂˆ¸ Ă?xĂˆÂŁĂ‰{¸ { xäÇÉn¸ Ă?ĂŽ{ÂŁĂ‰ÂŁĂˆ¸ Ă?xĂˆÂŁĂ‰{¸ x ĂˆĂ“ÂŁÂŁĂ‰ÂŁĂˆ¸ Ă?ĂŽ{ÂŁĂ‰ÂŁĂˆ¸ Ă?xĂˆÂŁĂ‰{¸ Ăˆ Çx£É{¸ Ă?ĂŽ{ÂŁĂ‰ÂŁĂˆ¸ Ă?xĂˆÂŁĂ‰{¸

ÂˆĂ€Ă€ÂœĂ€i` i˜`Ăƒ >˜` Ă€ivÂ?iVĂŒÂˆĂ›i Ă€i>Ă€ `ÂœÂœĂ€Ăƒ Â…iÂ?ÂŤ ĂŒÂ…i `ÂˆĂƒÂŤÂ?>Ăž >ÂŤÂŤi>Ă€ vĂ€iĂƒÂ… >˜` vĂ•Â?Â?°

œ“Lˆ˜i ĂƒÂˆÂ˜}Â?i ĂƒiĂ€Ă›ÂˆÂ˜} vœœ`Ăƒ ÂœÂ˜ĂŒÂœ > Â?>Ă€}i ÂŤÂ?>ĂŒĂŒiĂ€ ĂŒÂœ VĂ€i>ĂŒi > vĂ€iĂƒÂ… ˆ“>}i°

Ă€i>ĂŒi > ĂŒÂ…i“i LĂž >``ˆ˜} ÂŤĂ€ÂœÂŤĂƒ] }Ă€ii˜iÀÞ] VÂœÂ?ÂœĂ€vĂ•Â? v>LĂ€ÂˆVĂƒ ÂœĂ€ LÂœĂŒĂŒÂ?iĂƒ Âœv ĂœÂˆÂ˜i° i VĂ€i>ĂŒÂˆĂ›it ,i“i“LiĂ€] ÂˆĂŒ½Ăƒ >Â?Â? >LÂœĂ•ĂŒ ĂƒĂŒÂˆÂ“Ă•Â?>ĂŒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i `iĂƒÂˆĂ€i ĂŒÂœ ÂŤĂ•Ă€VÂ…>Ăƒi° >ÂŽi ĂžÂœĂ•Ă€ `ÂˆĂƒÂŤÂ?>ĂžĂƒ >ĂŒĂŒĂ€>VĂŒÂˆĂ›i >˜` iÂ˜ĂŒÂˆVˆ˜} Ă•ĂƒÂˆÂ˜} ĂƒÂ…>ÂŤiĂƒ] VÂœÂ?ÂœĂ€Ăƒ] ĂŒiĂ?ĂŒĂ•Ă€iĂƒ] ÂŤĂ€ÂœÂŤĂƒ >˜` VĂ€i>ĂŒÂˆĂ›ÂˆĂŒĂž°


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

&T[ &KURNC[ %CUGU %WTXGF )NCUU $CMGT[

Non-refrigerated dry display case combines efficient, high volume merchandising with an elegant curved glass front for sophisticated presentation of breads, desserts, and pastries. Six exterior colors available. Stainless steel top. White aluminum interior sides and top. Energy efficient “Low-Eâ€? thermal glass rear doors. Doors extend full width of cabinet shell. 0RGHO 'HVFULSWLRQ / ‡Î£ ΣÇÉn¸ ] Ă“ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€Ăƒ] ĂŽ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ / Â‡ĂŽĂˆ ĂŽĂˆĂ‡Ă‰n¸ ] Ă“ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€Ăƒ] ĂŽ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ / ‡xä xäÇÉnÂť ] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€Ăƒ] ĂŽ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ / ‡x™ x™ÇÉn¸ ] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€Ăƒ] ĂŽ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ / ‡ÇÇ ÇÇÇÉn¸ ] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€Ăƒ] ĂŽ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ

/PUBCMF $IFGT 8JMMJBN .PPOFZ 6JG $TQVJGTU /QQP ÂœÂŤiĂœiÂ?Â?] %JQEQNCVG /QWUUG Makes 3 quarts, serves 2-20 £ä i}}Ăƒ Ăˆ ĂŒLĂƒ° LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ ΣÉÓ VĂ•ÂŤĂƒ -iÂ“ÂˆÂ‡ĂƒĂœiiĂŒ VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi (chopped in small pieces) ÂŁ

ÉÓ VĂ•ÂŤ ĂƒĂ•}>Ă€

Ă“ VĂ•ÂŤĂƒ Â…i>ÛÞ VĂ€i>“ iÂ?ĂŒ VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi ĂœÂˆĂŒÂ… LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ ÂœĂ›iĂ€ > `ÂœĂ•LÂ?i LœˆÂ?iĂ€°

&KURNC[ %CUGU %WTXGF )NCUU $CMGT[ &GNK

Self-contained, CFC free 134A refrigeration system. Insulated and tempered double pane glass for greater efficiency and energy savings. Low UV emitting fluorescent lamps enhance product appearance. TCGG and TCGR models are designed to operate in an environment where temperature and humidity do not exceed 75°F and 55% relative humidity. Choose from 6 laminate exteriors on the TCGR’s. TCGG’s have a white laminated exterior but are also available in stainless. Additional models available.

-iÂŤ>Ă€>ĂŒi ĂŒÂ…i i}}Ăƒ° (Be careful separating eggs. It’s very important that no yolk is in with whites). ˜ > Ă›iÀÞ VÂ?i>˜ LÂœĂœÂ?] ĂœÂ…ÂˆÂŤ >Â?Â? Âœv ĂŒÂ…i ĂœÂ…ÂˆĂŒiĂƒ ĂœÂˆĂŒÂ… ÂŁ ÉÓ Âœv ĂŒÂ…i ĂƒĂ•}>Ă€ ĂŒÂœ “i`ÂˆĂ•Â“ vÂˆĂ€Â“ ÂŤi>ÂŽĂƒ ­vĂ•Â?Â? Ă›ÂœÂ?ՓiŽ° /Â…i˜ V…ˆÂ?Â?° 7Â…ÂˆÂŤ Â…i>ÛÞ VĂ€i>“ ĂŒÂœ “i`ÂˆĂ•Â“ ĂƒĂŒÂˆvv˜iĂƒĂƒ ­vĂ•Â?Â? Ă›ÂœÂ?ՓiŽ° 7Â…ÂˆÂŤ i}} ĂžÂœÂ?ÂŽĂƒ ĂœÂˆĂŒÂ… ĂŒÂ…i Ă€iĂƒĂŒ Âœv ĂƒĂ•}>Ă€ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? Â?ˆ}Â…ĂŒ ˆ˜ VÂœÂ?ÂœĂ€ >˜` Ă€ÂˆLLÂœÂ˜Ăƒ >ÂŤÂŤi>Ă€ ĂœÂ…i˜ ĂœÂ…ÂˆÂŤ ÂˆĂƒ Â?ˆvĂŒi`°

œ“Lˆ˜i ĂŒÂ…i i}} ĂžÂœÂ?ÂŽĂƒ ĂŒÂœ ĂŒÂ…i “iÂ?ĂŒi` VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi° iÂ˜ĂŒÂ?Ăž vÂœÂ?` ĂŒÂœ}iĂŒÂ…iĂ€ VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi >˜` ĂžÂœÂ?ÂŽ] “ˆĂ? ĂœÂˆĂŒÂ… ĂŒÂ…i i}} ĂœÂ…ÂˆĂŒiĂƒ >˜` VĂ€i>“° ­"ÂŤĂŒÂˆÂœÂ˜>Â? vÂ?>Ă›ÂœĂ€Ăƒ >``i` Â˜ÂœĂœÂŽ *ÂœĂ€ĂŒÂˆÂœÂ˜ ‡ V…ˆÂ?Â? q i>ĂŒ ‡ ÞՓ“Þt

0RGHO 'HVFULSWLRQ / Â‡ĂŽĂˆ

iÂ?ˆ] ĂŽĂˆÂŁĂ‰{¸Ă?ĂŽx£É{¸Ă?{ÇÎÉ{¸] Ă“ -ĂœÂˆÂ˜} ÂœÂœĂ€ĂƒÂ‡Ă“ -Â…Â?Ă›Ăƒ / ‡{n

iÂ?ˆ] {n£É{¸Ă?ĂŽx£É{¸Ă?{ÇÎÉ{¸] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€ĂƒÂ‡Ă“ -Â…Â?Ă›Ăƒ / ,‡xä‡

iÂ?ˆ] xäÇÉn¸Ă?ĂŽx£ÉÓ¸Ă?{ÇÇÉn¸] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€ĂƒÂ‡ÂŁ ˆ}Â…ĂŒi` -Â…iÂ?v / Â‡Ăˆä

iÂ?ˆ] Ăˆä£Ă‰{¸Ă?ĂŽx£É{¸Ă?{ÇÎÉ{¸] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€ĂƒÂ‡{ -Â…Â?Ă›Ăƒ / ‡ÇӇ-

iÂ?ˆ -É-] ÇÓ£É{¸Ă?ĂŽx£É{¸Ă?{ÇÎÉ{¸] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€ĂƒÂ‡Ă“ -Â…Â?Ă›Ăƒ / ,‡ÇÇ >ÂŽiÀÞ ­,ivÀŽ] ÇÇÇÉn¸Ă?ĂŽx£ÉÓ¸Ă?{ÇÇÉn¸] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€ĂƒÂ‡ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ Additional models available.

%WTXGF )NCUU &KURNC[ %CUGU

&WCN <QPG

Combines “dryâ€? and “refrigeratedâ€? product display into one convenient cabinet. Curved glass front for a sophisticated presentation of high end open deli and bakery products. Oversized, environmentally friendly (134A) forced air refrigeration system. Refrigerated side holds 38°F to 40°F for fresher bakery products. Exclusive top and shelf positioned interior lighting. Low UV emitting fluorescent lamps—products enhanced in faithful color. Foamed-in-place high density polyurethane insulation (CFC free). Model TCGDZ-59 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ / <‡xä xäÇÉn¸ ] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€Ăƒ] Ăˆ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ / <‡x™ x™ÇÉn¸ ] Ă“ -Â?ˆ`i ÂœÂœĂ€Ăƒ] Ăˆ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ

&GNK %CUGU

Attractive display case brilliantly displays deli meats and cheeses. Oversized, factory balanced, refrigeration system holds 38°F to 40°F. Gravity coil refrigeration system provides a high humidity environment for exceptional preservation of meats and deli products. NSF-7 certified to hold open food product. Model TSID-72-3 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /- ‡{n‡Ó‡ ÎÓ£Én¸Ă?{Ă“¸Ă?{nxÉn¸ ] Ă“ ÂœÂœĂ€ ‡ ÂŁ -Â…iÂ?v /- ‡{n‡{ ә£É{¸Ă?xä£Ă‰{¸Ă?{n£ÉÓ¸ ] { ÂœÂœĂ€ ‡ Ă“ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ / ‡ÇӇÓ ĂŽx£Én¸Ă?xx¸Ă?ÇÓ£Én¸ ] Ă“ ÂœÂœĂ€ ‡ ÂŁ -Â…iÂ?v / ‡ÇӇ{ ĂŽx£Én¸Ă?xx¸Ă?ÇÓ£Én¸ ] { ÂœÂœĂ€ ‡ ÂŁ -Â…iÂ?v / Â‡Â™ĂˆÂ‡ĂŽ ĂŽx£Én¸Ă?xx¸Ă?Â™ĂˆÂŁĂ‰n¸ ] ĂŽ ÂœÂœĂ€ ‡ ÂŁ -Â…iÂ?v /- Â‡Â™ĂˆÂ‡Ăˆ ә£É{¸Ă?xä£Ă‰{¸Ă?Â™ĂˆÂŁĂ‰Ă“¸ ] Ăˆ ÂœÂœĂ€ ‡ { -Â…iÂ?Ă›iĂƒ Additional models available.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ 5GNH 5GTXG 4GHTKIGTCVGF 2TGRCTGF (QQF /GTEJCPFKUGTU

Quick, on-the-go sales are made easy and accessible with Self-Serve Refrigerated Prepared Foods Merchandisers. Designed for those customers looking for up-market styling for maximum visual appeal that will drive product sales. 0RGHO 'HVFULSWLRQ --,* xäxĂ“ xä¸Ă?xĂ“¸ --,* x™xĂ“ x™¸Ă?xĂ“¸ --,* ÇÇxĂ“ ÇǸĂ?xĂ“¸

8GTUCVKNG 5GTXKEG 6QR 1XGT 4GHTKIGTCVGF 5GNH 5GTXG %CUGU

This attention getting case promotes an up-market image that says fresh, delicious, nutritious, and convenient Curved glass styling with EZ view glass ends and stainless steel top service area. Available in lengths of 36", 50", 59", 77" and heights of 42" or 33" for service counter installation. Model SSRVS-5942 shown with optional sneeze guard. 0RGHO 'HVFULSWLRQ --,6-ĂŽĂˆ{Ă“ ĂŽĂˆ¸ Ă?ĂŽ{¸7Ă?{Ă“¸ ­-- iÂ?ˆŽ --,6-xä{Ă“ xä¸ Ă?ĂŽ{¸7Ă?{Ă“¸ ­-- iÂ?ˆŽ --,6-x™{Ă“ x™¸ Ă?ĂŽ{¸7Ă?{Ă“¸ ­-- iÂ?ˆŽ --,6-ÇÇ{Ă“ ÇǸ Ă?ĂŽ{¸7Ă?{Ă“¸ ­-- iÂ?ˆŽ --,6-ĂŽĂˆĂŽĂŽ ĂŽĂˆ¸ Ă?ĂŽ{¸7Ă?ĂŽĂŽ¸ ­-- ÂœĂ•Â˜ĂŒiĂ€ >ĂƒiÂŽ Additional models available.

%QPXGTVKDNG 4GHTKIGTCVGF 5GNH 5GTXG /GTEJCPFKUGTU

Refrigerated bottom includes steel base construction with black exterior/interior, glass end panels, horizontal shielded top light, two-tier black display step, thermometer, and a condensate evaporator for a totally self-contained system. Top display features divided merchandise area, clear glass rear sliding doors, tempered lift-up thermopane front glass, adjustable black wire shelf, shielded top, and shelf light. Baffle system converts display from refrigerated to non-refrigerated. 0RGHO 'HVFULSWLRQ --, ĂŽĂˆxĂ“ ĂŽĂˆ¸Ă? ĂŽ{¸Ă?xĂ“¸ --, xäxĂ“ xä¸Ă? ĂŽ{¸Ă?xĂ“¸ --, x™xĂ“ x™¸Ă? ĂŽ{¸Ă?xĂ“¸ --, ÇÇxĂ“ ÇǸĂ? ĂŽ{¸Ă?xĂ“¸

n $CMGTU &GNK %CUGU

4GHTKIGTCVGF 5GNH 5GTXG 5RGEKCNV[ /GTEJCPFKUGTU

Increase profits with specialty merchandisers available in lengths of 3', 4', and 6' and 60" or 78" high. Adjustable black metal shelves with price tag molding can be flat or slanted. The 60" case has two tiers of shelves and the 78" case has four tiers. Insulated with high-density urethane foam, refrigeration controls maintain 40°F. UL Safety and UL Sanitation Listed. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,-- Â‡ĂŽĂˆä- ĂŽĂˆ¸ Ă? ĂŽx£É{¸7 Ă? Ăˆä¸ ,-- ‡ÎÇn- ĂŽĂˆÂť Ă? ĂŽx£É{¸7 Ă? ÇnÂť ,-- ‡{Ăˆä- {Ç£É{¸ Ă? ĂŽx£É{¸7 Ă? Ăˆä¸ ,-- ‡xĂˆä- x™£É{¸ Ă? ĂŽx£É{¸7 Ă? Ăˆä¸ ,-- Â‡ĂˆĂˆä- Ç££É{¸ Ă? ĂŽx£É{¸7 Ă? Ăˆä¸ Additional models available.

If minimal distraction from your products is the goal, then Federal’s ‘90 bakery and deli display cases are for you. These cases are designed to “disappearâ€?, drawing the eye through double curved glass and a nearly transparent frame to provide an unobstructed view of bakery and deli items. Removable sliding rear doors and lift up glass front make stocking and cleaning effortless. Available in refrigerated, non-refrigerated, dual zone bakery cases, refrigerated deli or hot deli cases. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - ,‡{n- {n¸ Ă? {n¸ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` -iÂ?v‡-iÀÛi >ÂŽiÀÞ >Ăƒi - ,‡x™- x™¸ Ă? {n¸ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` -iÂ?v‡-iÀÛi >ÂŽiÀÞ >Ăƒi - ,‡ÇÇ- ÇǸ Ă? {n¸ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` -iÂ?v‡-iÀÛi >ÂŽiÀÞ >Ăƒi - ‡{n‡-- {n¸ Ă? {n¸ œ˜‡,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` -iÂ?v‡-iÀÛi >ÂŽiÀÞ >Ăƒi - ‡x™‡-- x™¸ Ă? {n¸ œ˜‡,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` -iÂ?v‡-iÀÛi >ÂŽiÀÞ >Ăƒi - ‡ÇLJ-- ÇǸ Ă? {n¸ œ˜‡,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` -iÂ?v‡-iÀÛi >ÂŽiÀÞ >Ăƒi Additional models available.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ 2K\\C 2TGR 6CDNGU

Oversized and balanced refrigeration system, with airflow directed at pans to hold 33°F to 41°F. Stainless steel front, top, and sides. Stainless steel foam insulated cover. Top rail has patented, removable, stainless steel foam insulated covers. Foamed-in-place high density polyurethane insulation. (CFC free). Extra deep 19£ÉÓ" full length removable cutting board. 6"deep, clear polycarbonate insert pans included. NSF 7 approved. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /**‡{{ ÎÓ£É{¸Ă?ĂŽxÎÉ{¸Ă?{{£ÉÓ¸ ] ÂŁ ÂœÂœĂ€ ‡ Ă“ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ /**Â‡ĂˆĂ‡ ÎÓ£É{¸Ă?ĂŽxÎÉ{¸Ă?ĂˆĂ‡ÂŁĂ‰{¸ ] Ă“ ÂœÂœĂ€Ăƒ ‡ { -Â…iÂ?Ă›iĂƒ /**Â‡ĂˆĂ‡ ‡Ó ÎÓ£É{¸Ă?ĂŽxÎÉ{¸Ă?ĂˆĂ‡ÂŁĂ‰{¸ ] ÂŁ ÂœÂœĂ€ ‡ Ă“ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ] Ă“ `Ă€>ĂœiĂ€Ăƒ /**Â‡ĂˆĂ‡ ‡{ ÎÓ£É{¸Ă?ĂŽxÎÉ{¸Ă?ĂˆĂ‡ÂŁĂ‰{¸ ] { `Ă€>ĂœiĂ€Ăƒ /**‡™Î ÎÓ£É{¸Ă?ĂŽxÎÉ{¸Ă?™Î£É{¸ ] ĂŽ ÂœÂœĂ€ĂƒÂ‡ Ăˆ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ /**‡™Î Â‡Ăˆ ÎÓ£É{¸Ă?ĂŽxÎÉ{¸Ă?™Î£É{¸ ] Ăˆ `Ă€>ĂœiĂ€Ăƒ /**‡££™ ÎÓ£É{¸Ă?ĂŽxÎÉ{¸Ă?££™£É{¸ ] { ÂœÂœĂ€Ăƒ ‡ n -Â…iÂ?Ă›iĂƒ Additional models available.

(QQF 2TGR 7PKVU

Energy saving, environmentally friendly, forced-air refrigeration system holds 33°F to 41°F. Stainless steel front, top, and ends. Full set of ÂŁĂ‰Ăˆ size, NSF, poly-carbonate insert pans included in condiment rail. Extra deep, 8" full-length removable white polyethylene cutting board. 3-years parts & labor; 5-year compressor warranty. Model TFP-32-12M-D-2 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ / *‡ÎӇ£Ó ÂŁ ÂœÂœĂ€] Ă“ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ] £Ó‡>Â˜Ăƒ] ÎÓ£Én¸ Ă?Σ£ÉÓ¸ Ă?{xÎÉ{¸ / *‡ÎӇ£Ó ‡ ‡Ó Ă“ Ă€>ĂœiĂ€] £Ó‡>Â˜Ăƒ] ÎÓ£Én¸ Ă?Σ£ÉÓ¸ Ă?{xÎÉ{¸ / *‡{n‡£n ‡ ‡{ { Ă€>ĂœiĂ€] ÂŁn‡>Â˜Ăƒ] {n£Én¸ Ă?Σ£ÉÓ¸ Ă?{xÎÉ{¸ / *Â‡Ăˆ{‡Ó{ ‡ ‡{ { Ă€>ĂœiĂ€] Ă“{‡>Â˜Ăƒ] Ăˆ{£Én¸ Ă?Σ£ÉÓ¸ Ă?{xÎÉ{¸ / *‡ÇӇÎä ĂŽ ÂœÂœĂ€] Ăˆ -Â…iÂ?Ă›iĂƒ] ĂŽä‡>Â˜Ăƒ] ÇÓ£Én¸ Ă?Σ£ÉÓ¸ Ă?{xÎÉ{¸ / *‡ÇӇÎä ‡ Ăˆ Ăˆ Ă€>ĂœiĂ€] ĂŽä‡>Â˜Ăƒ] ÇÓ£Én¸ Ă?Σ£ÉÓ¸ Ă?{xÎÉ{¸ Additional models available.

4GHTKIGTCVGF 2K\\C 2TGR 6CDNGU

Prepare your most popular pizzas while keeping your ingredients inches away with refrigerated prep tables from Continental. Forced air design utilizes fans across back of unit for even distribution of cold. Ergonomic raised rail provides greater ease and comfort when reaching to dispense food product. Unit can be customized with drawers in lieu of doors. Made in the USA. Model CPA68 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

*Ć‚{ĂŽ {ĂŽ¸ ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` ÂœÂœĂ€Ăƒ

*Ć‚{· {ĂŽ¸ ĂœĂ‰ Ă€>ĂœiĂ€Ăƒ

*Ć‚Ăˆä Ăˆä¸ ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` ÂœÂœĂ€Ăƒ

*Ć‚Ăˆä‡ Ăˆä¸ ĂœĂ‰­£Ž Ă€>ĂœiĂ€ >˜` ­£Ž >Ă€Ă€ÂœĂœ ÂœÂœĂ€

*Ć‚ÂŁÂŁn ÂŁÂŁn¸ ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` ÂœÂœĂ€Ăƒ

*Ć‚ÂŁÂŁn‡ ÂŁÂŁn¸ ĂœĂ‰ Ă€>ĂœiĂ€Ăƒ Additional models available.

2K\\C 2TGR 6CDNGU

Continental’s Pizza Prep Tables offer an expansion valve system standard for quick recovery, optimum coil defrost with a built-in, off-cycle defrost system, a unique forced air design for even air distribution of cold, and a raised angle rail for greater ease and comfort when reaching to dispense food product. NSF-7 certified. Choose standard or mighty size with optional drawers. Model SW60 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -7ÓLJn -ĂŒ>˜`>Ă€`] ÓÇ£ÉÓ¸ Ă? ĂŽÂŁĂ‡Ă‰ÂŁĂˆ¸ Ă? {{¸ -7ÎӇn -ĂŒ>˜`>Ă€`] ĂŽĂ“¸ Ă? ĂŽÂŁĂ‡Ă‰ÂŁĂˆ¸ Ă? {{¸ -7ĂŽĂˆÂ‡n -ĂŒ>˜`>Ă€`] ĂŽĂˆ¸ Ă? ĂŽÂŁĂ‡Ă‰ÂŁĂˆ¸ Ă? {{¸ -7ĂŽĂˆÂ‡£ä -ĂŒ>˜`>Ă€`] ĂŽĂˆ¸ Ă? ĂŽÂŁĂ‡Ă‰ÂŁĂˆ¸ Ă? {{¸ -7{n‡n -ĂŒ>˜`>Ă€`] {n¸ Ă? ĂŽÂŁĂ‡Ă‰ÂŁĂˆ¸ Ă? {{¸ -7{n‡£ä -ĂŒ>˜`>Ă€`] {n¸ Ă? ĂŽÂŁĂ‡Ă‰ÂŁĂˆ¸ Ă? {{¸ Additional models available.

5CPFYKEJ 5CNCF 2TGR 6CDNGU

Oversized, environmentally friendly, forced-air refrigeration system holds 33°F to 41°F. Complies with and listed under ANSI/NSF. Stainless steel front, top, and ends. Stainless steel foam insulated lid and cover keeps pan temperatures colder, locks in freshness, and minimizes condensation. NSF white polyethylene 113/4"Dx1/2" removable cutting board. Height doesn’t include 61/2" for casters. Model TSSU-48-12 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /‡ÓÎ ,ivĂ€°] ÂŁ ÂœÂœĂ€] ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?ÓǸ ] ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡ÓΠÀâĂ€°] ÂŁ ÂœÂœĂ€] ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?ÓǸ ] ĂŽ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡{ĂŽ ,ivĂ€°] Ă“ ÂœÂœĂ€] ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?{Ǹ ] Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡{ĂŽ Ă€âĂ€°] Ă“ ÂœÂœĂ€] ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?{Ǹ ] Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡{™ ,ivĂ€°] Ă“ ÂœÂœĂ€] ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?x{£Én¸ ] Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡{™ Ă€âĂ€°] Ă“ ÂœÂœĂ€] ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?x{£Én¸ ] Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡ÇÓ ,ivĂ€°] ĂŽ ÂœÂœĂ€] ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?Çn£Én¸ ] ™ -Â…Â?Ă›Ăƒ /‡ÇÓ Ă€âĂ€°] ĂŽ ÂœÂœĂ€] ә£ÉÓ¸ Ă?ÇnÎÉn¸ Ă?Çn£Én¸ ] ™ -Â…Â?Ă›Ăƒ Additional models available.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ 26$/ 5GTKGU 2TGR 6CDNGU

Do you need a production center that keeps your costs low, productivity high, and delivers a quality product? Delfield’s pizza prep stations meet those needs with an integrated production center that promotes efficiency and production quality. In addition to the standard features, a wide offering of options are available that allow you to configure your pizza prep table to meet your specific needs. 3-year parts & labor warranty. Model 18699PTBM shown.

5GTKGU (TQPV $TGCVJKPI 4GHTKIGTCVQTU

Save as much as $400 per year in energy costs. These ENERGY STARÂŽ 100% front breathing units provide a compact area where storage and assembly areas are combined to create an efficient production system. Choose flat top or top with backsplash with doors or drawers in sizes 27" to 72"W. Mega Top also available. 3-year parts & labor warranty. Model 4472N-30M shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ {{ÓÇ ÓǸ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€ >Ăƒi Â?>ĂŒ /ÂœÂŤ E 7ÂœĂ€ÂŽ /ÂœÂŤ {{ÓÇ Â‡Ăˆ ÓǸ ->Â?>` /ÂœÂŤ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€ >Ăƒi {{{n {n¸ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€ >Ăƒi Â?>ĂŒ /ÂœÂŤ E 7ÂœĂ€ÂŽ /ÂœÂŤ {{{n ‡£Ó {n¸ ->Â?>` /ÂœÂŤ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€ >Ăƒi] Ă“ ÂœÂœĂ€ {{Ăˆ{ Ăˆ{¸ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€ >Ăƒi Â?>ĂŒ /ÂœÂŤ E 7ÂœĂ€ÂŽ /ÂœÂŤ {{Ăˆ{ ‡£Ó Ăˆ{¸ ->Â?>` /ÂœÂŤ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€ >Ăƒi] Ă“ ÂœÂœĂ€ Additional models available.

0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁnĂˆ{n*/ £Ó‡*>˜ >°] £É{ *] £ä Ć‚Â“ÂŤĂƒ ÂŁnĂˆĂˆä*/ ÂŁ{‡*>˜ >°] £ÉÎ *] ÂŁĂ“ Ć‚Â“ÂŤĂƒ ÂŁnĂˆĂ‡Ă“*/ ÂŁn‡*>˜ >°] £ÉÓ *] ÂŁ{ Ć‚Â“ÂŤĂƒ ÂŁnĂˆÂ™ÂŁ*/ ÓӇ*>˜ >°] £ÉÓ *] ÂŁ{ Ć‚Â“ÂŤĂƒ ÂŁnĂˆÂ™Â™*/ Ă“{‡*>˜ >°] £ÉÓ *] ÂŁ{ Ć‚Â“ÂŤĂƒ ÂŁnĂˆÂŁÂŁ{*/ Ă“n‡*>˜ >°] ÎÉ{ *] ÂŁĂˆ Ć‚Â“ÂŤĂƒ

2K\\C %QNF 2TGR 6CDNGU

Unparalleled quality in Pizza/Cold Prep Tables available in a range of models and sizes. Features include: refrigerated cold-wall condiment rails, ambient temperature dough drawers, under-counter refrigerated storage space in various sizes and configurations, self-closing doors, front locking casters, easy-to-use electronic digital control panel, as well as granite top, backsplash, and side rails. Model GPZ225A shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ *<ÂŁĂˆĂˆĆ‚ Ӈ ÂœÂœĂ€] Ăˆx3/8¸7Ă?ĂŽÂŁ1/2¸ Ă?{{1/8¸ *<Ă“Ă“ĂŽĆ‚ Ӈ ÂœÂœĂ€] nÇ7/8¸7Ă?ĂŽÂŁ1/2¸ Ă?{{1/8¸ *<Ă“Ă“xĆ‚ · ÂœÂœĂ€] nn3/8¸7Ă?ĂŽÂŁ1/2¸ Ă?{{1/8¸ Additional models available.

www.EVERESTref.com

5GTKGU (TQPV $TGCVJKPI 4GHTKIGTCVQTU /GIC 6QR

Food is kept at safe, consistent temperatures, keeping your meal quality high and your food waste cost low. Front breathing technology allows unit to be flush against a wall or built into a cabinet or existing line up. Stainless steel top, sides, and front. Backs are galvanized; interior is easy to clean ABS. 1/6 size plastic pans and anti-microbial polyethylene cutting boards. Model D4460N-24M shown with optional full extension plus drawer system. 3-year parts & labor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ {{ÓÇ ‡™ -ˆ˜}Â?iÂ‡ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜] ÓÇ"7] ­£Ž `ÂœÂœĂ€] ­Â™ÂŽ 1/6 ĂƒÂˆâi ÂŤÂ?>ĂƒĂŒÂˆV ÂŤ>Â˜Ăƒ {{ĂŽĂ“ ‡£Ó -ˆ˜}Â?iÂ‡ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜] ĂŽĂ“"7] ­£Ž `ÂœÂœĂ€] ­£Ă“ÂŽ 1/6 ĂƒÂˆâi ÂŤÂ?>ĂƒĂŒÂˆV ÂŤ>Â˜Ăƒ {{{n ‡£n /ĂœÂœÂ‡ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜] {n"7] ­Ă“ÂŽ `ÂœÂœĂ€Ăƒ] ­£nÂŽ 1/6 ĂƒÂˆâi ÂŤÂ?>ĂƒĂŒÂˆV ÂŤ>˜ {{Ăˆä ‡£Ó /ĂœÂœÂ‡ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜] Ăˆä"7] ­Ă“ÂŽ `ÂœÂœĂ€Ăƒ] ­£Ă“ÂŽ 1/6 ĂƒÂˆâi ÂŤÂ?>ĂƒĂŒÂˆV ÂŤ>Â˜Ăƒ {{Ăˆä ‡£n /ĂœÂœÂ‡ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜] Ăˆä"7] ­Ă“ÂŽ `ÂœÂœĂ€Ăƒ] ­£nÂŽ 1/6 ĂƒÂˆâi ÂŤÂ?>ĂƒĂŒÂˆV ÂŤ>Â˜Ăƒ {{Ăˆä ‡Ó{ /ĂœÂœÂ‡ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜] Ăˆä"7] ­Ă“ÂŽ `ÂœÂœĂ€Ăƒ] ­Ă“{ÂŽ 1/6 ĂƒÂˆâi ÂŤÂ?>ĂƒĂŒÂˆV ÂŤ>Â˜Ăƒ Additional models available.

5CPFYKEJ 5CNCF 2TGR 6CDNGU

Increase prep line productivity with the dependable EP Series. Overshelfcompatible, 16-gauge stainless steel top lid and hood. Removable 121/4" deep cutting board and polycarbonate pans for easy cleaning. 21/2" thick insulation finished in stainless steel interior and exterior with galvanized steel back. Dial thermostat range from 32°F to 42°F for back mount. Digital controls from 33°F to 54°F for side mount. Time initiated and terminated defrost. 0RGHO 'HVFULSWLRQ * ,ÂŁ ÂŁ ÂœÂœĂ€] ÓÇ1/2" ­ i}> /ÂœÂŤÂŽ * -,Ă“ Ă“ ÂœÂœĂ€] ĂŽx1/2" ­ i}> /ÂœÂŤÂŽ * ,Ă“ Ă“ ÂœÂœĂ€] {Ç1/2" ­ i}> /ÂœÂŤÂŽ * 7,Ă“ Ă“ ÂœÂœĂ€] x™1/2" ­ i}> /ÂœÂŤÂŽ * ,ĂŽ Ă“ ÂœÂœĂ€] Ç£1/2" ­ i}> /ÂœÂŤÂŽ *,ÂŁ ÂŁ ÂœÂœĂ€] ĂŽx1/2" *,Ă“ Ă“ ÂœÂœĂ€] {Ç1/2" *7,Ă“ Ă“ ÂœÂœĂ€] x™1/2" *,ĂŽ ĂŽ ÂœÂœĂ€] Ç£1/2"


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

/PUBCMF $IFGT 8JMMJBN .PPOFZ 6JG $TQVJGTU /QQP ÂœÂŤiĂœiÂ?Â?] %QORCEV 7PFGTEQWPVGT 4GHTKIGTCVQTU (TGG\GTU 2TGR 6CDNGU

%QTP (TKVVGTU

Door and drawer models available on select models. Stainless steel exterior sides, top, and doors offer durability with an attractive appearance. Anodized aluminum interior and liner stand up to kitchen wear. Self-contained, front-breathing design allows “zero clearance� installation. Meets NSF 7 requirement. Refrigerator models are ENERGY STARŽ listed. Prep Tables come with pans, adapter bars, and cutting boards. Model UPT4812 shown.

Yields 11/4 quarts = 48 balls ΣÉÓ VĂ•ÂŤĂƒ vÂ?ÂœĂ•Ă€ Ă“ ĂŒLĂƒ° L>Žˆ˜} ÂŤÂœĂœ`iĂ€ ÂŁ ĂŒĂƒ° Ăƒ>Â?ĂŒ Ă“ i}}Ăƒ Ă“ VĂ•ÂŤĂƒ “ˆÂ?ÂŽ Ă“ ĂŒLĂƒ° “iÂ?ĂŒi` LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ ÂŁ VĂ•ÂŤ VÂœĂ€Â˜

0RGHO 'HVFULSWLRQ 1*/Ă“Ă‡ĂˆÂ‡ *Ă€iÂŤ ÓǸ7] ˆ˜}i` ivĂŒ] ÂœÂ?`Ăƒ Ăˆ *>Â˜Ăƒ ­ÂˆÂ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ] ,ÂœÂ?Â? /ÂœÂŤ E -Â…iÂ?v 1-/Ă“Ă‡ĂˆÂ‡ *Ă€iÂŤ Óǝ7] ˆ˜}i` ivĂŒ] ÂœÂ?`Ăƒ Ăˆ *>Â˜Ăƒ ­ÂˆÂ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ 1*/ĂŽĂ“n‡ *Ă€iÂŤ ĂŽĂ“¸7] ˆ˜}i` ivĂŒ] ÂœÂ?`Ăƒ n *>Â˜Ăƒ ­ÂˆÂ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ 1-/ÎӣӇ *Ă€iÂŤ ĂŽĂ“¸7] ˆ˜}i` ivĂŒ] ÂœÂ?`Ăƒ ÂŁĂ“ *>Â˜Ăƒ ­ÂˆÂ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ ­Ăˆ¸ ÂŤ>Â˜Ăƒ œ˜Â?Ăž ˆ˜ vĂ€ÂœÂ˜ĂŒ Ă€ÂœĂœÂŽ 1*/{n£Ó‡ , *Ă€iÂŤ {n¸7] ˆ˜}i` ivĂŒ] ,ˆ}Â…ĂŒ] ÂœÂ?`Ăƒ ÂŁĂ“ *>Â˜Ăƒ ­ÂˆÂ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ] ,ÂœÂ?Â? /ÂœÂŤ E -Â…iÂ?v 1-/{n£Ó‡ *Ă€iÂŤ {n¸7] ˆ˜}i` ivĂŒ] ivĂŒ] ÂœÂ?`Ăƒ ÂŁĂ“ *>Â˜Ăƒ ­ÂˆÂ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ Additional models available.

-ˆvĂŒ `ÀÞ ˆ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒĂƒ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂœiĂŒ ˆ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒĂƒ° ˆĂ?° ÂœÂ?` ˆ˜ VÂœĂ€Â˜° 7ÂˆĂŒÂ… > ĂƒÂ“>Â?Â? ˆVi VĂ€i>“ `ÂˆĂƒÂ…iĂ€] ĂƒVÂœÂœÂŤ >˜` vÀÞ >ĂŒ ĂŽĂˆäc ĂŒÂœ }ÂœÂ?`i˜ LĂ€ÂœĂœÂ˜°

ÂˆÂŤ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ Ă€ÂœÂœÂ“ ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€i ĂƒÂœvĂŒi˜i` }Âœ>ĂŒ VÂ…iiĂƒi >˜` }>Ă€Â˜ÂˆĂƒÂ… ĂœÂˆĂŒÂ… ĂƒV>Â?Â?ÂˆÂœÂ˜Ăƒ°

65 5GTKGU 5GNH %QPVCKPGF 2TGR 6CDNGU

All day temperature performance to NSF7 requirements. No pan stirring required. Traulsen’s TempAssure air flow system circulates cold air around and underneath the pans as well as lofting a protective blanket of cold air over the food surface. Even cooling prevents dried or frozen product. Includes Intela-Traul microprocessor control and stainless steel interior/exterior. Model TS072HT shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /-ä{n / {n¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­ĂˆÂŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ /-äĂˆĂˆ / ĂˆĂˆ¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­Â™ÂŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ /-äÇÓ / ÇÓ¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­£äŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ /-ä™ä / ™ä¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­£Ă“ÂŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ

#FXCPV'FIGv (QQF 2TGRCTCVKQP 6CDNGU

0 5GTKGU 4CKUGF 4CKN 2TGRCTCVKQP 6CDNGU

Engineered for high-heat kitchens, the wrapped wall system is designed to hold foods at precisely the ideal temperature. Raised rail holds 6"D pans and comes with a drain for easy clean-up. Separate dual control system for rail and base allows shutting rail off at night for up to 60% energy savings. Model 8268N shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ nÂŁ{n {n¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­ĂˆÂŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ nĂ“Ăˆä Ăˆä¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­nÂŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ nĂ“Ăˆn Ăˆn¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­Â™ÂŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ nĂŽnĂŽ nĂŽ¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­£äŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ nΙx ™x¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­£Ă“ÂŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ n{ÂŁÂŁÂŁ £££¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­£{ÂŽ £ÉÎ *>Â˜Ăƒ Additional models available.

Come standard with cutting board, stainless steel construction, self-closing doors, and ÂŁ É Ăˆ size pans. Available in standard and mega-top configurations. 3-year parts & labor, 5-year compressor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -*ÓLJn ÓÇ£ÉÓ¸7] n ÂŤ>Â˜Ăƒ] ÂŁ `ÂœÂœĂ€ -*ÓLJn‡ää£ Ă“Ă‡ÂŁĂ‰Ă“¸7] n ÂŤ>Â˜Ăƒ] Ă“ `Ă€>ĂœiĂ€Ăƒ -*ĂŽĂˆÂ‡£ä ĂŽĂˆĂŽĂ‰n¸7] £ä ÂŤ>Â˜Ăƒ] Ă“ `ÂœÂœĂ€ -*{n‡£Ó {n£É{¸7] ÂŁĂ“ ÂŤ>Â˜Ăƒ] Ă“ `ÂœÂœĂ€Ăƒ -*{n‡£Ó‡ää£ {n£É{¸7] ÂŁĂ“ ÂŤ>Â˜Ăƒ] { `Ă€>ĂœiĂ€Ăƒ -*{n‡£Ó‡ääĂ“ {n£É{¸7] ÂŁĂ“ ÂŤ>Â˜Ăƒ] ÂŁ `ÂœÂœĂ€ ­Â?ivĂŒÂŽ] Ă“ `Ă€>ĂœiĂ€Ăƒ ­Ă€Âˆ}Â…ĂŒÂŽ Additional models available.

- 4GHTKIGTCVGF 5CPFYKEJ 5CNCFVQR 5GTKGU

Maximum top capacity for condiments and maximum base storage capacity with “front breathing�, side-compressor 9000K series. With full depth interiors, you can add high capacity drawers, tray racks for 18"x26" sheet pans or simply store more items in the large storage space that is available. Comes fully assembled and includes expansion valve refrigeration, high impact ABS door liners, hot gas evaporator, and casters.

0RGHO 'HVFULSWLRQ ™äĂŽä ‡Ç {n¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­ĂŽÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>Â˜Ăƒ ™ä{ä ‡Ç Ăˆä¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­{ÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>Â˜Ăƒ ™ä{x ‡Ç ÇÓ¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­xÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>Â˜Ăƒ ™äxä ‡Ç n{¸] ÂœÂ?`Ăƒ ­xÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>Â˜Ăƒ


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

6$% 5GTKGU $NCUV %JKNNGTU

Epicon™ control offers three ways to start chilling. 1. Smart Probe™ mode requires no buttons to be pushed. 2. Auto menu mode for simple menu item recall. Operation is regulated by the food probes, ensuring proper cycle performance every time. 3. Manual menu mode for advanced operators. 0RGHO 'HVFULSWLRQ / x xä 1 `iÀV Õ ÌiÀ] ­x® iÛi Ã] V à {ä Çx All modes offer chill setting adjustments, such as HACCP documentation, / £Î Ó{ ,i>V ] £Î iÛi Ã] V à Çx £xä provided at the end of cycle through an / £ Óä , ] V à £xä Óxä on-board printer and USB port. Additional models available.

$NCUV %JKNNGTU 5JQEM (TGG\GTU

The largest line of blast chillers and shock freezers is now more versatile than ever. Increase productivity and coordinate meal plans more efficiently while promoting food safety and conserving energy. Optional thaw feature allows food products to be safely thawed and held at temperature, all within HACCP guidelines. Optional UV light sterilizes all metal surfaces within the cabinet for an added layer of sanitation. With 24 different models ranging from 5 to 120-pan, HURRiCHiLL has a unit for any application. Model AP20BCF200-3 shown.

$NCUV %JKNNGTU 5JQEM (TGG\GTU

Only ThermalRite Blast Chillers and Freezers feature CypenVac™ Technology, winner of the Kitchen Innovations award, which can reduce energy usage up to 43%. Newly designed, easy-to-use, electronic, touchscreen control panel. Meets the demands of HACCP guidelines for proper food chilling and freezing. 2-year parts & labor warranty. Additional warranty for years 3-5 on compressor (part only). 0RGHO 'HVFULSWLRQ {{ ÓÈ- /- Ǹ / ÕV -VÀii ] ­{® £Ó¸ÝÓä¸ «> V>«°] {{ Lð >ÃÌÆ ÓÈ Lð - V £{Î ££ä- /- Ǹ / ÕV -VÀii ] ­£{® £Ó¸ÝÓä¸ «> V>«°] £{Î Lð >ÃÌÆ ££ä Lð - V £Ç£ £ÎÓ- /- Ǹ / ÕV -VÀii ] ­£Ç® £Ó¸ÝÓä¸ «> V>«°] £Ç£ Lð >ÃÌÆ £ÎÓ Lð - V Additional models available.

WHY DO YOU NEED A BLAST CHILLER? *i>Vi v ` q Ü } Ì >Ì Þ Õ >Ûi «À «iÀ Þ V i` Þ ÕÀ Ì v ` Ì À Õ} Ì i `> }iÀ â i > ` >Ài vÕ V « > Vi Ü Ì Ì i `->vi «À>VÌ Vià v Ƃ

*° ` +Õ> ÌÞ q >ÃÌ V } > Ì> Ã v ` ÌiÝÌÕÀi] v >Û À > ` >««i>À> Vi° 9 ÕÀ VÕÃÌ iÀÃ V> V Õ Ì Ì i Ã> i }Ài>Ì Ì>ÃÌi iÛiÀÞ Ì i°

0RGHO 'HVFULSWLRQ Ƃ*x {x Ó

>«°\ {x L° V ] ÓÇ L° vÀiiâi] x «> Ã] Ó £ÉÓ¸7ÝÓn£É{¸ ÝÎx£ÉÓ¸ Ƃ*Ç Çä Ó

>«°\ £ää L° V ] Èä L° vÀiiâi] Ç «> Ã] ÎÓ£É{¸7ÝÎȸ Ýxθ Ƃ*£ä £ää Ó >«°\ £ää L° V ] Èä L° vÀiiâi] £ä «> Ã] Ó £ÉÓ¸7ÝÓn£É{¸ ÝÈä£ÉÓ¸ Ƃ*£Ó ££ä Î >«°\ £Èä L° V ] ä L° vÀiiâi] £Ó «> Ã] ÎÓ£É{¸7ÝÎȸ ÝÇ{¸ Ƃ*Óä Óää Ó >«°\ Óää L° V ] £Óä L° vÀiiâi] Óä «> Ã] {Ç£É{¸7Ý{Ó¸ ÝnÈxÉn¸ Ƃ*{ä {xä Î >«°\ {xä L° V ] ÓÇä L° vÀiiâi] {ä «> Ã] x ¸7Ýxä£Én¸ ÝnÈxÉn¸ Additional models available.

7 `iÀ i ÕÉ Ài>ÌiÀ Vià q VÀi>Ãi Þ ÕÀ «À v Ì>L ÌÞ LÞ >`` } iÜ i Õ Ìi ð iÃà - À >}i q VÀi>Ãi Ì i Þ i ` v Þ ÕÀ «Ài«>Ài` v `à LÞ Ì Ã } ÕÌ Ì À > ÃÌÕÀi ÃÃ Ì À Õ} iÛ>« À>Ì `ÕÀ } Ã Ü V }° iÃà 7>ÃÌi q à V i` i ÌÀiià >à ii`i`° /> i >Ü>Þ Ì i À à v ÛiÀ «Ài«>À } > ` ` ÃV>À` } } ` ­«À v Ì>L i® «À `ÕVÌ° / i E >L À ->Û }à q *Ài«>Ài v `Ã Ü i Þ Õ Ü> Ì Ì Æ Ü i Ì i ÃÌ>vv à >Û> >L iÆ > ` Ü i Ì i «>Vi LiÃÌ ÃÕ ÌÃ Þ ÕÀ VÀi>Ì Ûi Õ ViÃ Ü Ì ÕÌ Ì i À > ÕÃÌ i > ` LÕÃÌ i v > LÕÃÞ ÌV i ° Ü] L >ÃÌ V > ` v à >ÌiÀ° «À Ûi` - i v vi q >«ÌÕÀi Ì >Ì Ãi>à > À ëiV > LÕ LÕÞ «« ÀÌÕ ÌÞ > ` L >ÃÌ V v À > viÜ iÝÌÀ> `>Þà À à V vÀiiâi Ì ÃÌ V Õ« v À Ì i Ü ÌiÀ°

$NCUV %JKNNGTU Versa Drawer™ Each drawer is its own separate compartment and can operate as a refrigerator, freezer, chiller or thaw cabinet. Operate any of the drawers in any mode, at any time. Fewer refrigeration systems mean reduced service cost and energy consumption. Built-in alarm notifications and service diagnostics. Each drawer holds 2 full size pans. Available in 2- or 4-drawer undercounter models. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £nÈxä6 , 7 À Ì «] Ó À>ÜiÀ O, } Ì «ÀiÃÃ À® £nÈxä6 7 À Ì «] Ó À>ÜiÀ ­ ivÌ «ÀiÃÃ À® £nÈnÓ6 , 7 À Ì «] { À>ÜiÀ ­, } Ì «ÀiÃÃ À® £nÈnÓ6 7 À Ì «] { À>ÜiÀ ­ ivÌ «ÀiÃÃ À® Ó n{6 , µÕ « i Ì -Ì> `] Ó À>ÜiÀ ­, } Ì «ÀiÃÃ À® Ó n{6 µÕ « i Ì -Ì> `] Ó À>ÜiÀ ­ ivÌ «ÀiÃÃ À®

Great for batch cooking applications resulting in cost savings, better utilization of labor, and increased efficiency. With undercounter, worktop and upright units from 30-200 lbs. cap., Randell Blast Chillers chill food safely exceeding HACCP guidelines. Automatic cooling system with food probes for accurate temperature control. Solid state control with digital read-outs for more accurate data collection. Dual stainless steel air flow plenums for easy cleaning. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £ä 7 À Ì «É1 `iÀV Õ ÌiÀ] £ä «> ­£ää ® £n 1«À } Ì £n «> ­£nä ® Î ÓÇ»7 1 `iÀV Õ ÌiÀ Î «> ­Îä ® x 1«À } Ì x «> ­xä ® x 7 À Ì «É1 `iÀV Õ ÌiÀ x «> ­xä ®{Ç£É{¸7Ý{Ó¸ ÝnÈxÉn¸ Additional models available.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ )TKFFNGUVCPFU

Griddlestands feature easy glide, fully extendable drawers designed to hold 6" deep pans side-by-side and hold up to 250 lb. capacity. Front breathing models come standard with stainless steel interior, exterior and rear. Heavy-duty drawer tracks have built-in drawer safety clips. Cabinets have the option of a left or right condensing unit. Model DL60G shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

ĂŽĂˆ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ĂŽĂˆ¸] Ă“ Ă€>ĂœiĂ€

{n ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] {n¸] Ă“ Ă€>ĂœiĂ€

Ăˆä ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] Ăˆä¸] Ă“ Ă€>ĂœiĂ€

ÇÓ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] ÇÓ¸] { Ă€>ĂœiĂ€

n{ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] n{¸] { Ă€>ĂœiĂ€

Â™Ăˆ ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂœĂ€] Â™Ăˆ¸] { Ă€>ĂœiĂ€ Additional models available.

% v 4 5GTKGU YKVJ 4GHTKIGTCVKQP #TOQWT www.EVERESTref.com

%JGH $CUGU

The ECB Series is uniquely designed to eliminate heat-induced distortion of the work top surface caused by prolonged exposure to mounted cooking equipment. Heat resistant drawer gaskets will never warp. Stainless steel corner guards secure mounted cooking equipment. 21/2" thick insulation finished in stainless steel interior and exterior, with galvanized steel back. Digital controls from 33°F to 54°F. Time initiated and terminated defrost. 0RGHO 'HVFULSWLRQ xĂ“ Ă“ Ă“ Ă€>ĂœiĂ€] xĂ“¸ xĂ“Â‡Ăˆä Ă“ Ă“ Ă€>ĂœiĂ€] Ăˆä¸ Ă‡Ă“ { { Ă€>ĂœiĂ€] ÇÓ¸ nĂ“ { { Ă€>ĂœiĂ€] nĂ“¸ nӇn{‡ { { Ă€>ĂœiĂ€] n{¸ nӇnĂˆÂ‡ { { Ă€>ĂœiĂ€] nĂˆ¸ Â™Ăˆ { { Ă€>ĂœiĂ€] Â™Ăˆ¸

(: 5GTKGU 4GHTKIGTCVKQP

Better temperature control and stability. Operate at any temperature setting between -5°F to 40°F, allowing you to store a variety of food products. And, the industry’s only system that will hold fresh fish without ice...precisely at 32°F. The magnet-to-magnet seal of the lid to the insert locks cold air in. This cut down on spoilage, waste, and reduces the risk of bacterial contaminant, which in turn boosts profits. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 8‡£ Ă•ÂˆÂ?ĂŒÂ‡ ˜\ ,ivÀÉ Ă€âĂ€] {Ăˆ¸7] ÂŁĂˆ°ĂŽ¸ ] ÂŁ `Ă€>ĂœiĂ€ ­{äc Ă€ivĂ€] äc vĂ€âÀŽ] Ă•Â˜vÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ…i` ĂŒÂœÂŤ 8‡£ -, Â…iv -ĂŒ>˜`\ ,ivÀÉ Ă€âĂ€] Ι¸7] ÂŁ `Ă€>ĂœiĂ€ ­{äc Ă€ivĂ€] äc vĂ€âÀŽ] vÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ…i` ĂŒÂœÂŤ] V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ 8‡Ó -

Â…iv -ĂŒ>˜`\ ,ivÀÉ Ă€âĂ€] Â™Ăˆ¸7] Ă“ `Ă€>ĂœiĂ€ ­{äc Ă€ivĂ€] äc vĂ€âÀŽ] vÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ…i` ĂŒÂœÂŤ] V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ 8‡Ó7- 7ÂœĂ€ÂŽ /ÂœÂŤ\ ,ivÀÉ Ă€âĂ€] {Ăˆ¸7] ĂŽx°Ăˆ¸ ] Ă“ `Ă€>ĂœiĂ€ ­{äc Ă€ivĂ€] äc vĂ€âÀŽ] vÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ…i` ĂŒÂœÂŤ] V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ 8£‡{ ÂŁ Ă•ÂˆÂ?ĂŒÂ‡ ˜\ ,ivÀÉ Ă€âÀÉ,>ÂŤÂˆ` …ˆÂ?Â?iÀÉ->viĂŒĂž /Â…>Ăœ] {Ăˆ¸7] ÂŁĂˆ°ĂŽ¸ ] ÂŁ `Ă€>ĂœiĂ€ ­{äc Ă€ivĂ€] ‡xc LÂ?>ĂƒĂŒ V…ˆÂ?Â?iÀŽ] { Â…Ă€ LÂ?>ĂƒĂŒ V…ˆÂ?Â?] Ăˆ Â…Ă€ Ăƒ>viĂŒĂž ĂŒÂ…>Ăœ] Ă•Â˜vÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ…i` ĂŒÂœÂŤ Additional models available.

Heavy duty mobile refrigerators built for on-site holding, transport, and serving of chilled food and beverages. Stainless steel construction with foamed-in-place polyurethane insulation provides superior rigidity and improved energy efficiency. All-in-one, easily removable refrigeration cassette is mounted on vibration/shock isolators for complete refrigeration system protection. Available with adjustable slides to hold 12"x20" steam and 18"x26" sheet pans, or fixed for 12"x20" steam pans. Ƃ x‡£x* 0RGHO 'HVFULSWLRQ

x,™‡- Ć‚`Â?Ă•ĂƒĂŒ>LÂ?i LÂœĂŒĂŒÂœÂ“ Â?Âœ>` ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] ÂŁĂ“ä6] x°äĆ‚] Ăˆä â]

x,™‡- Ć‚`Â?Ă•ĂƒĂŒ>LÂ?i Â?ÂˆÂŤ Â?Âœ>` ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] ÂŁĂ“ä6] x°äĆ‚] Ăˆä â]

x,™‡- ˆĂ?i` Â?ˆ` Â?Âœ>` ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] ÂŁĂ“ä6] x°äĆ‚] Ăˆä â

4GHTKIGTCVQT (TGG\GT 9QTMVQRU

An exceptional combination of refrigeration units that provide a functional work surface for easy preparation. Stainless fronts, tops and sides, castors, and self-closing doors. One-piece reinforced stainless steel back splash prevents food and bacteria entrapment. Height doesn’t include 61/4" for casters. Model TWT-48 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /7/‡ÓÇ ĂŽä1/8¸ Ă?ĂŽĂŽ3/8¸ Ă?ÓÇ5/8¸ ] ÂŁ ÂœÂœĂ€] Ă“ -Â…Â?Ă›Ăƒ /7/‡ÓÇ ĂŽä1/8¸ Ă?ĂŽĂŽ3/8¸ Ă?ÓÇ5/8¸ ] ÂŁ ÂœÂœĂ€] Ă“ -Â…Â?Ă›Ăƒ /7/Â‡ĂŽĂˆ ĂŽä1/8¸ Ă?ĂŽĂŽ3/8¸ Ă?ĂŽĂˆ3/8¸ ] Ă“ ÂœÂœĂ€] { -Â…Â?Ă›Ăƒ /7/‡{n ĂŽä1/8¸ Ă?ĂŽĂŽ3/8¸ Ă?{n3/8¸ ] Ă“ ÂœÂœĂ€] { -Â…Â?Ă›Ăƒ /7/‡{n ĂŽä1/8¸ Ă?ĂŽĂŽ3/8¸ Ă?{n3/8¸ ] Ă“ ÂœÂœĂ€] { -Â…Â?Ă›Ăƒ /7/Â‡Ăˆä ĂŽä1/8¸ Ă?ĂŽĂŽ3/8¸ Ă?Ăˆä3/8¸ ] Ă“ ÂœÂœĂ€] { -Â…Â?Ă›Ăƒ /7/Â‡Ăˆä ĂŽä1/8¸ Ă?ĂŽĂŽ3/8¸ Ă?Ăˆä3/8¸ ] Ă“ ÂœÂœĂ€] { -Â…Â?Ă›Ăƒ /7/‡ÇÓ ĂŽä1/8¸ Ă?ĂŽĂŽ3/8¸ Ă?ÇÓ3/8¸ ] ĂŽ ÂœÂœĂ€] Ăˆ -Â…Â?Ă›Ăƒ


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ &GGR 7PFGTEQWPVGT 4GHTKIGTCVQTU (TGG\GTU

An exceptional combination of refrigeration units that either slide easily under work counters for space efficiency or provide a functional work surface for easy preparation. Models feature stainless fronts, tops, sides, and 5" diameter casters. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /1 {{ ÎÓ£É{¸ÝÓ ÎÉ{¸Ý{{£ÉÓ¸ ] £ À Ó - Ûà /1 Èä ÎÓ ÎÓ£É{¸ÝÓ ÎÉ{¸ÝÈä£É{¸ ] Ó Àà { - Ûà /1 Èä ÎÓ Ó ÎÓ£É{¸ÝÓ ÎÉ{¸ÝÈä£É{¸ ] £ À Ó - ÛÃ] Ó `À>ÜiÀà /1 ÈÇ ÎÓ£É{¸ÝÓ ÎÉ{¸ÝÈÇ£É{¸ ] Ó Àà { - Ûà /1 ÈÇ Ó ÎÓ£É{¸ÝÓ ÎÉ{¸ÝÈÇ£É{¸ ] £ À Ó - ÛÃ] Ó `À>ÜiÀà /1 ÈÇ { ÎÓ£É{¸ÝÓ ÎÉ{¸ÝÈÇ£É{¸ ] { `À>ÜiÀà Additional models available.

%JGH $CUGU

.QY 2TQHKNG 4GHTKIGTCVGF 'SWKROGPV 5VCPFU

Four units in one. Each drawer is its own separate compartment and can operate as a refrigerator, freezer, thaw cabinet, or a convenience chill unit, independent of the other drawers. Operate any of the drawers in any of the modes, at any time. Simple-to-use control makes it easy to select the operating mode you want for each drawer. Each drawer holds 2 full size pans. Built in alarm notifications and service diagnostics.

Accommodate all brands of countertop cooking equipment. Oversized, environmentally friendly refrigeration system holds 33°F to 38°F. Exterior mounted digital temperature monitor. Chef base top is made of one-piece reinforced stainless steel with drip guard. Interior NSF white aluminum liner, coved corners, and stainless steel floor. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /, xÓ ÎÓ£Én¸ÝÓäÎÉn¸Ýx£ÇÉn¸ ] Ó À>ÜiÀ /, Ç Îä£ÉÓ¸ÝÓäÎÉn¸ÝÇ £É{¸ ] { À>ÜiÀ /, Ç nÈ Îä£ÉÓ¸ÝÓäÎÉn¸ÝnÈ£É{¸ ] { À>ÜiÀ /, ££ä Îä£ÉÓ¸ÝÓäÎÉn¸Ý££ä¸ ] È À>ÜiÀ /, nÓ ÎÓ£Én¸ÝÓäÎÉn¸ÝnÓÎÉn¸ ] { À>ÜiÀ /, ÇÓ ÎÓ£Én¸ÝÓäÎÉn¸ÝÇÓ£Én¸ ] { À>ÜiÀ

0RGHO 'HVFULSWLRQ Ó xÓ -i v Ì> i`] xÓ£É{¸ ] ­Ó® ÎÓ¸ À>ÜiÀÃ] `à { «> Ã Ó xÈ -i v Ì> i`] xÈ£É{¸ ] ­Ó® ÎÓ¸ À>ÜiÀÃ] `à { «> Ã Ó ÈÓ -i v Ì> i`] ÈÓ£É{¸ ] ­Ó® ÓǸ ­Ó® £ ¸ À>ÜiÀÃ] `Ã È «> Ã Ó ££ä -i v Ì> i`] ££ä£É{¸ ] ­È® ÎÓ¸ À>ÜiÀÃ] `à £Ó «> à ÓnxÓ ,i Ìi] xÓ£É{¸ ] ­Ó® ÎÓ¸ À>ÜiÀÃ] `à { «> à ÓnnÇ ,i Ìi] nÇ£É{¸ ] ­{® ÓǸ ­Ó® £ ¸ À>ÜiÀÃ] `à £ä «> à Additional models available.

6' 5GTKGU 4GHTKIGTCVGF 'SWKROGPV 5VCPFU

Equipped with INTELA-TRAUL® microprocessor for precise temperature control. Dedicated evaporator fan per section keeps food cold. Stainless steel marine top can handle equipment weighing from 625 lbs. on the smallest 36" unit to 2,000 lbs. on the largest 139" unit— Ideal for use with broilers, ovens, fryers or griddles. Accommodates a 6"D pan in every drawer! Front-breathing for “zero clearance” installation.

5GTKGU 4GHTKIGTCVGF 'SWKROGPV 5VCPFU

Reinforced 11-gauge, stainless steel subtop with marine edge for durability and cleanability. Fully extendable drawers accommodate (2) 12"x20"x4" pans per drawer (pans not included). Patented drawer cartridge system with a 3-year warranty on the entire drawer system. Expansion valve refrigeration system with thermostatic control for operator adjustability. NSF, UL. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Óää{n- {n¸ ÜÉ­Ó® ÓǸ À>ÜiÀà ­{¸ «> î ÓääÇÓ- ÇÓ¸ ÜÉ­{® ÓǸ À>ÜiÀà ­{¸ «> î Óä£äx- £äx¸ ÜÉ­È® ÓǸ À>ÜiÀà ­{¸ «> î

0RGHO 'HVFULSWLRQ / äÎÈ / Îȸ ] Ó À>ÜiÀ] ­Ó® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° / ä{n / {n¸ ] Ó À>ÜiÀ] ­{® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° / äÈä / Èä¸ ] Ó À>ÜiÀ] ­È® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° / äÇÓ / ÇÓ¸ ] { À>ÜiÀ] ­n® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° / än{ / n{¸ ] { À>ÜiÀ] ­n® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° / ä È / ȸ ] È À>ÜiÀ] ­£Ó® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° / ££ä / ££ä¸ ] È À>ÜiÀ] ­£Ó® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«°


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ /KNM %QQNGTU

Built strong for your kids. Built smart for your budget. Traulsen’s milk cooler with a top-mounted refrigeration system is easy to maintain and built to last! The stainless steel cabinet features a reinforced exterior bottom additionally secured by dunnage racks. With the top-breathing system, the milk cooler inhales less floor dust and dirt—extending the compressor’s life. Accommodates 13"x13" crate(s) 8, 12 or 16 cap. 0RGHO 'HVFULSWLRQ , Î{-{ n À>Ìi] - } i ƂVViÃÃ] {¸ >ÃÌiÀà , { -{ £Ó À>Ìi] - } i ƂVViÃÃ] {¸ >ÃÌiÀà , xn-{ £È À>Ìi] - } i ƂVViÃÃ] {¸ >ÃÌiÀà , Î{ { n À>Ìi] ÕL i ƂVViÃÃ] {¸ >ÃÌiÀà , { { £Ó À>Ìi] ÕL i ƂVViÃÃ] {¸ >ÃÌiÀà , xn { £È À>Ìi] ÕL i ƂVViÃÃ] {¸ >ÃÌiÀà Additional models available.

/KNM %QQNGTU

/KNM %QQNGTU

This school favorite sports a convenient drop front and flip-up tops, door locks, easily visible digital thermometers, and a hold open feature for the flip-up top. The TMC series offers a broad range of applications including dual-sided models, two exterior options, reinforced stainless interior floor, and food safe 33°F to 38°F temperature for improved milk quality and better milk taste. Uses 134A refrigerant. Front casters lock in place. Model TMC-49 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ / Î{ `à n À>ÌiÃ] ÎÎÎÉn¸Ý{££ÉÓ¸ÝÎ{¸ ] Ó À / Î{ - `à n À>ÌiÃ] ÎÎÎÉn¸Ý{££ÉÓ¸ÝÎ{¸ ] Ó À / { - `à £Ó À>ÌiÃ] ÎÎÎÉn¸Ý{££ÉÓ¸Ý{ ¸ ] Ó À / { `à £Ó À>ÌiÃ] ÎÎÎÉn¸Ý{££ÉÓ¸Ý{ ¸ ] Ó À / xn `à £È À>ÌiÃ] ÎÎÎÉn¸Ý{££ÉÓ¸Ýxn¸ ] Ó À / xn - `à £È À>ÌiÃ] ÎÎÎÉn¸Ý{££ÉÓ¸Ýxn¸ ] Ó À Additional models available.

ENERGY STAR® cold wall milk coolers available in single or dual access. Features include: • Performance-rated refrigeration systems • Stainless steel top, lid, and door with stainless steel reinforced floor • Doors with locks and snap-in gaskets • Heavy-duty, epoxy-coated steel wire floor racks • 5" swivel, heavy-duty locking casters • Easily serviceable rear-mounted compressor 0RGHO 'HVFULSWLRQ Î - 7 - } i] Î{¸ÝÎθÝ{££ÉÓ¸ { - 7 - } i] { ¸ÝÎθÝ{££ÉÓ¸ x - 7 - } i] xn¸ÝÎθÝ{££ÉÓ¸ Î

7 Õ> ] Î{¸ÝÎθÝ{££ÉÓ¸ {

7 Õ> ] { ¸ÝÎθÝ{££ÉÓ¸ x

7 Õ> ] xn¸ÝÎθÝ{££ÉÓ¸ Additional models available.

5JGNNG[OCVKE #KT %WTVCKP /KNM %QQNGTU

Retains 40°F temperature for up to 2 hours, with lids open. Interior is lined with 22 gauge, stainless steel. Cabinet is fully insulated with 2" high-density foamed-in-place polyurethane. Capacity 8, 12, or 16 milk crates. Uses HFC-134A refrigerant. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ƃ n `à n VÀ>Ìià Ƃ £Ó `à £Ó VÀ>Ìià Ƃ £È `à £È VÀ>ÌiÃ

018#v /KNM %QQNGTU

New design incorporates 50% reduction in energy consumption. Powerful refrigeration system maintains product temperature for longer periods of time with the door open. Storage for 8, 12, or 16 cases of milk cartons. Drop lid provides self-serve milk with easy access. Heavyduty floor racks and key locking feature. 3-year parts & labor; 5-year compressor warranty. ENERGY STAR®. Model AR124 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ƃ,änÓ---Éä Ƃ "«i À Ì] n V>Ãi V>«° Ƃ,£ÓÓ---Éä Ƃ "«i À Ì] £Ó V>Ãi V>«° Ƃ,£ÈÓ---Éä Ƃ "«i À Ì] £È V>Ãi V>«° Ƃ,än{---Éä Ƃ Õ> ƂVViÃÃ] n V>Ãi V>«° Ƃ,£Ó{---Éä Ƃ Õ> ƂVViÃÃ] £Ó V>Ãi V>«° Ƃ,£È{---Éä Ƃ Õ> ƂVViÃÃ] £È V>Ãi V>«°

5JGNNG[OCVKE /KNM QT $GXGTCIG &KURGPUGTU

Mobile, self-contained milk dispenser is available in 12 and 18 crate capacities. Drop front allows for easy access. Door lock is standard. Casters provide serving mobility and convenience. Cabinet maintains temperature of 36°F to 40°F with lids closed. Fiberglass/ laminate panels are available to match any décor. Uses HFC-134A refrigerant. UL, NSF, 120V. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

£n £n VÀ>Ìi V>«°

£Ó £Ó VÀ>Ìi V>«°


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

7PFGTEQWPVGT )QWTOGV +EG /CEJKPGU

These self-contained ice machines are 15" wide and compact enough to fit under a standard 40" counter. Durable stainless steel construction. Ideal for bar use, upscale restaurants, and office suites. Produces clear, long-lasting gourmet shaped ice. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

1xä Ƃ‡£Ƃ Ăˆx Â?L° Ć‚ÂˆĂ€] ÂŁÂŁx6] Ă€>Ă›ÂˆĂŒĂž Ă€>ˆ˜] -“>Â?Â? Ă•Li

1xä*Ƃ‡£Ƃ Ăˆx Â?L° Ć‚ÂˆĂ€] ÂŁÂŁx6] *Փ Ă€>ˆ˜] -“>Â?Â? Ă•Li

1äxÂŁx Ƃ‡£Ƃ n{ Â?L° Ć‚ÂˆĂ€] ÂŁÂŁx6] -“>Â?Â? Ă•Li

2TQFKI[Š 7PFGTEQWPVGT %WDG +EG /CEJKPGU

Compact enough to fit under a standard 40" counter. With easy front access, front air circulation, and serviceability, they can be built in almost anywhere. Removable door and top provide ample access to components and easier service. Combined with the ProdigyÂŽ control board with code and component light displays, technicians can determine operating issues quickly, ensuring the right fix the first time. Produces Small or Medium Cube Ice. Air-cooled models are ENERGY STARÂŽ rated. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

1ÂŁxĂ“Ăˆ Ƃ‡£ ÂŁxä Â?L° Ć‚ÂˆĂ€] ÂŁÂŁx6] i`ÂˆĂ•Â“ Ă•Li

1ÂŁxĂ“Ăˆ-Ƃ‡£ ÂŁxä Â?L° Ć‚ÂˆĂ€] ÂŁÂŁx6] -“>Â?Â? Ă•Li

1ÂŁxĂ“Ăˆ 7‡£ £Çx Â?L° 7>ĂŒiĂ€] ÂŁÂŁx6] i`ÂˆĂ•Â“ Ă•Li

1ÂŁxĂ“Ăˆ-7‡£ £Çx Â?L° 7>ĂŒiĂ€] ÂŁÂŁx6] -“>Â?Â? Ă•Li

1Ă“äĂ“Ăˆ Ƃ‡£ Ă“ää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€] ÂŁÂŁx6] i`ÂˆĂ•Â“ Ă•Li

1Ă“äĂ“Ăˆ-7‡£ Ă“{ä Â?L° 7>ĂŒiĂ€] ÂŁÂŁx6] i`ÂˆĂ•Â“ Ă•Li Additional models available.

5GNH %QPVCKPGF 7PFGTEQWPVGT (NCMG +EG /CEJKPGU

With easy front access, front air circulation, and serviceability, they can be built in almost anywhere. Compact enough to fit under a standard 40" counter. Continuous ice-making process, no harvest time delays. Delivers steady flow of ice for fast recovery of ice supply. Heavy duty flaker mechanism with a stainless steel auger. Stainless steel or roto-cast grey finish. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ć‚ {Ă“{Ƃ‡£Ƃ Ιx Â?L° Ć‚ÂˆĂ€] ÂŁÂŁx6 Ć‚ {Ă“{7‡£Ƃ Ιx Â?L° 7>ĂŒiĂ€] ÂŁÂŁx6

'UUGPVKCN +%'v 7PFGTEQWPVGT +EG /CMGT

High production in a compact design. Essential ICE™ cubers feature a slim design for tight spaces, unique evaporator for crystal clear cubes. Built to produce. Slide back door allows easy access to ice in bin. Intuitive control panel allows for quick and easy operation. Model CU0415MA shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

1ä{ÂŁx Ƃ‡£Ƃ ÂŁx¸7] xn Â?LĂƒ°Ă‰ >ÞÆ ĂŽĂˆ Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i

1ä{ÂŁx Ć‚Â‡ĂˆĆ‚ ÂŁx¸7] xn Â?LĂƒ°Ă‰ >ÞÆ ĂŽĂˆ Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i] Ă“ĂŽäĂ‰ĂˆäÉ£

1äÇ£x Ƃ‡£Ƃ ÂŁx¸7] nä Â?LĂƒ°Ă‰ >ÞÆ ĂŽĂˆ Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i

1äÇ£x Ć‚Â‡ĂˆĆ‚ ÂŁx¸7] nä Â?LĂƒ°Ă‰ >ÞÆ ĂŽĂˆ Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i] Ă“ĂŽäĂ‰ĂˆäÉ£

1ä™Óä Ƃ‡£Ƃ Ă“ä¸7] £ää Â?LĂƒ°Ă‰ >ÞÆ xn Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i

1ä™Óä Ć‚Â‡ĂˆĆ‚ Ă“ä¸7] £ää Â?LĂƒ°Ă‰ >ÞÆ xn Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i] Ă“ĂŽäĂ‰ĂˆäÉ£

2TQFKI[ 2NWUŠ 0WIIGV /QFWNCT +EG /CEJKPGU

Prodigy PlusÂŽ nugget ice machines use less water and electricity than standard cube ice machines. Self-monitoring system and AutoAlert™ external indicator lights constantly communicate the machines operating status and signals when it’s time to perform maintenance. UL, ARI, NSF approved. N0922 and N1322 models are ENERGY STARÂŽ approved. Model N0422 shown on B322S bin. Bins sold separately. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ä{ÓÓƂ‡£ {ää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€Â‡ œœÂ?i` ä{Ă“Ă“7‡£ {ää Â?L° 7>ĂŒiÀ‡ œœÂ?i` äĂˆĂ“Ă“Ć‚Â‡ÂŁ Ăˆää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€Â‡ œœÂ?i` äĂˆĂ“Ă“,‡£ Ăˆää Â?L° ,iÂ“ÂœĂŒi‡ œœÂ?i` ä™ÓÓƂ‡ÎÓ ™ää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€Â‡ œœÂ?i` ä™ÓÓ,‡ÎÓ ™ää Â?L° ,iÂ“ÂœĂŒi‡ œœÂ?i` Additional models available.

/QFWNCT +EG 5VQTCIG $KPU

Durable, quality construction with ample storage capacity. These bins feature easy front access to ice. Storage capacity from 200 to 1,700 lb. of ice per day. Available in durable roto cast plastic or stainless steel finishes. ARI, NSF approved. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽĂŽä* ĂŽää Â?L° ‡ *ÂœÂ?Ăž ĂŽĂ“Ă“- ĂŽää Â?L° ‡ -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ xĂŽä* xää Â?L° ‡ *ÂœÂ?Ăž xĂŽä- xää Â?L° ‡ -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ n{Ă“- nää Â?L° ‡ -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ ™{n- ™ää Â?L° ‡ -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ Additional models available.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

2TQFKI[ 2NWUŠ /QFWNCT %WDG +EG /CEJKPGU

Use less energy and water than traditional ice machines exceeding federal energy efficiency regulations by 22%. AutoAlert™ indicator lights communicate operating status and signal when it’s time to perform normal maintenance or time for service. WaterSense adaptive purge control reduces scale buildup by detecting hard water conditions and purging mineral laden water. Stainless steel finish. Produces small or medium cube ice. Several models are ENERGY STARŽ approved. Bins sold separately. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

äĂŽĂ“Ă“ Ƃ‡£ ĂŽää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€Â‡ œœÂ?i`] i`ÂˆĂ•Â“ Ă•Li

äĂŽĂŽä-Ƃ‡£ ĂŽää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€Â‡ œœÂ?i`] -“>Â?Â? Ă•Li

äxĂ“Ă“-Ƃ‡£ xää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€Â‡ œœÂ?i`] -“>Â?Â? Ă•Li

äxĂ“Ă“ Ƃ‡£ xää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€Â‡ œœÂ?i`] i`ÂˆĂ•Â“ Ă•Li

äxĂŽä Ƃ‡£ xää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€Â‡ œœÂ?i`] i`ÂˆĂ•Â“ Ă•Li

äĂˆĂŽä Ƃ‡ÎÓ Ăˆää Â?L° Ć‚ÂˆĂ€Â‡ œœÂ?i`] i`ÂˆĂ•Â“ Ă•Li Additional models available.

*QVGN +EG 9CVGT &KURGPUGTU

Reliable, simple push chute dispense mechanism for sanitary and easy ice dispensing. Ice and water dispensers designed with your facility’s unique space, production, and installation needs in mind. Deep sink depth accommodates virtually every sized hotel ice bucket. You get premium reliability, time-saving serviceability and intuitive cleanability — along with the softest, most satisfying ice form available on the market today. Shown with ice machine (sold separately). 0RGHO 'HVFULSWLRQ ΣÓƂ‡£ ÂŁĂ“ Â?L° -ĂŒÂœĂ€>}i] ĂŽää Â?L° ViÉ7>ĂŒiĂ€

ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€] Ć‚ÂˆĂ€ œœÂ?i` xĂ“xƂ‡£ Ă“x Â?L° -ĂŒÂœĂ€>}i] xää Â?L° ViÉ7>ĂŒiĂ€

ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€] Ć‚ÂˆĂ€ œœÂ?i` xĂ“x7‡£ Ă“x Â?L° -ĂŒÂœĂ€>}i] xää Â?L° ViÉ7>ĂŒiĂ€

ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€] 7>ĂŒiĂ€ œœÂ?i` x{äƂ‡£ {ä Â?L° -ĂŒÂœĂ€>}i] xää Â?L° ViÉ7>ĂŒiĂ€

ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€] Ć‚ÂˆĂ€ œœÂ?i` x{ä7‡£ {ä Â?L° -ĂŒÂœĂ€>}i] xää Â?L° ViÉ7>ĂŒiĂ€

ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€] 7>ĂŒiĂ€ œœÂ?i` ĂŽä ‡£ ÂŁnä Â?L° -ĂŒÂœĂ€>}i] Vi ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€ Ă“Ă“ ‡£ ÂŁĂ“ä Â?L° -ĂŒÂœĂ€>}i] Vi ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€

+EG -WDG /CEJKPGU

KoolaireÂŽ is engineered from the ground up to be a durable, low cost, basic featured ice machine. With front access to the food zone, white components in the food zone, and a tool-free parts removal food zone, the KoolaireÂŽ ice machine is very simple to maintain. Basic IHDWXUHV \RX QHHG UHOLDELOLW\ \RX H[SHFW DQG D SULFH WKDW Ć“WV \RXU EXGJHW Model K0500 shown on K570 bin (bins sold separately). 0RGHO 'HVFULSWLRQ ä{Ă“äĆ‚Â‡ÂŁĂˆÂŁ Ă“Ă“¸7 ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ ÂŁÂŁx6] ÎÇä Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° 9ä{Ă“äĆ‚Â‡ÂŁĂˆÂŁ Ă“Ă“¸7 >Â?v ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ ÂŁÂŁx6] ÎÇx Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° äxääĆ‚Â‡ÂŁĂˆÂŁ ĂŽä¸7 ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ ÂŁÂŁx6] {™Î Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° 9äĂ“xäĆ‚Â‡ÂŁĂˆÂŁ ĂŽä¸7 >Â?v ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ ÂŁÂŁx6] ĂŽĂ“{ Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° ÂŁĂŽxäĆ‚Â‡Ă“ĂˆÂŁ {n¸7 ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ Ă“än‡ÓÎä6] ÂŁ{™£ Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° 9ÂŁĂŽxäĆ‚Â‡Ă“ĂˆÂŁ {n¸7 >Â?v ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ Ă“än‡ÓÎä6]ÂŁxΙ Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° Additional models available.

/PUBCMF $IFGT +VEF % 5BV[JO 6QP[ %JCEJGTGoU %TGQNG (QQFU "ÂŤiÂ?ÂœĂ•Ăƒ>Ăƒ] Ć‚ 2CP 5GCTGF 4GFHKUJ YKVJ OKZGF ITGGPU CPF C .QWKUKCPC %TCYHKUJ 8KPCKITGVVG Yield: 4 servings { i>° ,i`vÂˆĂƒÂ… vˆÂ?iĂŒÂ‡ ĂƒV>Â?i`Â‡ĂƒÂŽÂˆÂ˜ œ˜ ­xÂœⰎ Ă“ ĂŒLĂƒ° ÂœÂ?ÂˆĂ›i œˆÂ? Ă“ ĂŒLĂƒ° /ÂœÂ˜Ăž Â…>VÂ…iĂ€i½Ăƒ -ÂŤÂˆVi E iĂ€L -i>ĂƒÂœÂ˜ÂˆÂ˜}

Ă€ÂˆââÂ?i ĂŒÂ…i Ă“ ĂŒLĂƒ° Âœv ÂœÂ?ÂˆĂ›i œˆÂ? ÂˆÂ˜ĂŒÂœ > Â?>Ă€}i ĂƒÂŽÂˆÂ?Â?iĂŒ œ˜ …ˆ}Â… Â…i>ĂŒ° "˜Vi ÂŤ>˜ ÂˆĂƒ Â…ÂœĂŒ] ÂŤÂ?>Vi ˆ˜ ĂŒÂ…i Ăƒi>ĂƒÂœÂ˜i` ,i`vÂˆĂƒÂ… >˜` Ă€i`Ă•Vi Â…i>ĂŒ ĂŒÂœ “i`ÂˆĂ•Â“ …ˆ}Â…° Ć‚Â?Â?ÂœĂœ vÂˆĂƒÂ… ĂŒÂœ V>Ă€>“iÂ?ˆâi ­>LÂœĂ•ĂŒ Ă“ Â“ÂˆÂ˜Ă•ĂŒiĂƒÂŽ ĂŒÂ…i˜ vÂ?ÂˆÂŤ ĂŒÂ…i vÂˆĂƒÂ… >˜` Ă€iÂŤi>ĂŒ ĂŒÂ…i ÂŤĂ€ÂœViĂƒĂƒ° *Â?>Vi ˆ˜ ÂœĂ›i˜ >˜` L>ÂŽi vÂœĂ€ n Â“ÂˆÂ˜Ă•ĂŒiĂƒ° ,iÂ“ÂœĂ›i vÂˆĂƒÂ… vĂ€ÂœÂ“ ÂœĂ›i˜] >˜` Ă€iĂƒiÀÛi vÂœĂ€ ÂŤÂ?>ĂŒÂˆÂ˜}° 7>À“ Ă€>ĂœvÂˆĂƒÂ… 6ˆ˜>ˆ}Ă€iĂŒĂŒi ÂŁ ĂŒĂƒ° LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ ÂŁ

ÉÓ Â?L° ÂœĂ•ÂˆĂƒÂˆ>˜> Ă€>ĂœvÂˆĂƒÂ… />ˆÂ?Ăƒ

ÂŁ

ÉÓ ĂŒĂƒ° /ÂœÂ˜Ăž Â…>VÂ…iĂ€i½Ăƒ ÂœĂ€i -ÂŤÂˆVi -i>ĂƒÂœÂ˜ÂˆÂ˜}

ÂŁ ĂŒLĂƒ° Ă€iÂœÂ?i Â“Ă•ĂƒĂŒ>Ă€` Ă“ œⰠ,ˆVi 7ˆ˜i Ă›ÂˆÂ˜i}>Ă€ { œⰠœÂ?ÂˆĂ›i œˆÂ?

*Â?>Vi ĂŒÂ…i Ăƒ>Ă•ĂŒj ÂŤ>˜ ĂœÂˆĂŒÂ… LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ œ˜ ĂŒÂ…i ĂƒĂŒÂœĂ›i ÂœĂ›iĂ€ …ˆ}Â… Â…i>ĂŒ° Ć‚`` VĂ€>ĂœvÂˆĂƒÂ… ĂŒ>ˆÂ?Ăƒ >˜` ĂŒÂœĂƒĂƒ ÂœVV>ĂƒÂˆÂœÂ˜>Â?Â?Ăž Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? Â…i>ĂŒi` ĂŒÂ…Ă€ÂœĂ•}Â…ÂœĂ•ĂŒ° -i>ĂƒÂœÂ˜ ĂœÂˆĂŒÂ… /ÂœÂ˜Ăž Â…>VÂ…iĂ€i½Ăƒ] Ă€iÂ“ÂœĂ›i vĂ€ÂœÂ“ Â…i>ĂŒ >˜` >`` ĂŒÂ…i Ă€iÂœÂ?i Â“Ă•ĂƒĂŒ>Ă€` >˜` ĂŒÂ…i Ă€ÂˆVi ĂœÂˆÂ˜i Ă›ÂˆÂ˜i}>Ă€° -Â?ÂœĂœÂ?Ăž >`` ĂŒÂ…i ÂœÂ?ÂˆĂ›i œˆÂ? ĂŒÂœ VĂ€i>ĂŒi >˜ i“ÕÂ?ĂƒÂˆÂœÂ˜° ­,iĂƒiÀÛi vÂœĂ€ ÂŤÂ?>ĂŒÂˆÂ˜}ÂŽ ÂœĂ€ -iĂ€Ă›ÂˆVi\ *Â?>Vi > ĂƒÂ“>Â?Â? Â…>˜`vĂ•Â? Âœv “ˆĂ?i` }Ă€iiÂ˜Ăƒ œ˜ ĂŒÂ…i ÂŤÂ?>ĂŒi] ÂŤÂ?>Vi > ÂŤÂˆiVi Âœv ,i`vÂˆĂƒÂ… œ˜ ĂŒÂœÂŤ Âœv ĂŒÂ…i }Ă€iiÂ˜Ăƒ >˜` ĂƒÂŤÂœÂœÂ˜ ÂœĂ›iĂ€ ĂŒÂ…i VĂ€>ĂœvÂˆĂƒÂ…° >Ă€Â˜ÂˆĂƒÂ… ĂœÂˆĂŒÂ… ĂžÂœĂ•Ă€ v>Ă›ÂœĂ€ÂˆĂŒi ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ ÂœĂ€ vĂ€iĂƒÂ… Ă›i}iĂŒ>LÂ?iĂƒ°

THE ICE MACHINE CONDENSER QUESTION 7…ˆVÂ… œ˜i ÂˆĂƒ ˆ`i>Â?Âś Ć‚ Ăœ>ĂŒiÀ‡VœœÂ?i` “œ`iÂ? ÂˆĂƒ ÂľĂ•ÂˆiĂŒ] i>ĂƒĂž ĂŒÂœ ÂˆÂ˜ĂƒĂŒ>Â?Â? >˜` `ÂœiĂƒ Â˜ÂœĂŒ iÂ“ÂˆĂŒ iĂ?ViĂƒĂƒ Â…i>ĂŒ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂŒÂ…i Ă€ÂœÂœÂ“° /Â…i ĂŒĂ€>`i Âœvv ÂˆĂƒ ĂŒÂ…i VÂœĂƒĂŒ Âœv ĂŒÂ…i Ăœ>ĂŒiĂ€° ˜ “>Â˜Ăž >Ă€i>Ăƒ] Ăœ>ĂŒiÀ‡VœœÂ?i` “>V…ˆ˜iĂƒ >Ă€i Â˜ÂœĂŒ iĂ›i˜ >Â?Â?ÂœĂœi`] ĂƒÂœ VÂ…iVÂŽ ĂœÂˆĂŒÂ… ĂŒÂ…i Â?ÂœV>Â? >Ă•ĂŒÂ…ÂœĂ€ÂˆĂŒÂˆiĂƒ° -iÂ?v‡VÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜i` >ÂˆĂ€Â‡VœœÂ?i` “>V…ˆ˜iĂƒ >Ă€i ĂŒÂ…i i>ĂƒÂˆiĂƒĂŒ >˜` VÂ…i>ÂŤiĂƒĂŒ ĂŒÂœ ÂˆÂ˜ĂƒĂŒ>Â?Â?Æ Â…ÂœĂœiĂ›iĂ€] ĂŒÂ…iĂž “>ÂŽi ĂŒÂ…i Â“ÂœĂƒĂŒ Â˜ÂœÂˆĂƒi >˜` iĂ?Â…>Ă•ĂƒĂŒ Â…i>ĂŒ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂŒÂ…i ĂƒĂ•Ă€Ă€ÂœĂ•Â˜`ˆ˜} >ÂˆĂ€° ,iÂ“ÂœĂŒi >ÂˆĂ€Â‡VœœÂ?i` “œ`iÂ?Ăƒ Â…>Ă›i > Â?ÂœĂœ Â˜ÂœÂˆĂƒi >`Ă›>Â˜ĂŒ>}i ÂœĂ›iĂ€ Ăœ>ĂŒiÀ‡VœœÂ?i` >˜` Ă•Ăƒi ˜œ Â“ÂœĂ€i Ăœ>ĂŒiĂ€ ĂŒÂ…>˜ > ĂƒiÂ?v VÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜i` >ÂˆĂ€Â‡ VœœÂ?i`] LĂ•ĂŒ ĂŒÂ…iĂž >Ă€i iĂ?ÂŤiÂ˜ĂƒÂˆĂ›i ĂŒÂœ ÂˆÂ˜ĂƒĂŒ>Â?Â?°


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ +%' 5GTKGUv /QFWNCT %WDG +EG /CEJKPGU

Redesigned to offer better reliability coupled with carefree operation and maintenance. Produces pure, crystal-clear, long-lasting cube ice for the most demanding foodservice and hospitality needs. Model ICE0400 shown on B55 bin (bins sold separately). 0RGHO 'HVFULSWLRQ äĂŽĂ“ä Ć‚ Ă“Ă“¸7] ĂŽĂŽ{ Â?LĂƒ°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ {Ă“*- ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž äxĂ“ä Ć‚ Ă“Ă“¸7] xĂ“ä Â?LĂƒ°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ {Ă“*- ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž äĂ“xä Ć‚ ĂŽä¸7] ĂŽĂŽĂˆ Â?LĂƒ°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ {ä*- ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž ä{ää Ć‚ ĂŽä¸7] xäx Â?LĂƒ°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ {ä*- ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž äxää Ć‚ ĂŽä¸7] xĂˆx Â?LĂƒ°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ xx*- ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž äxää , ĂŽä¸7] xĂˆĂ‡ Â?LĂƒ° ,iÂ“ÂœĂŒi ­Vœ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?ގ Additional models available.

5GNH %QPVCKPGF %WDG +EG /CEJKPGU

With a compact design and easy-to-access cabinet, these under-counter ice machines are ideal for small space applications such as bars, coffee shops, and wait stations. Available in several cube configurations, they offer the highest level of production and storage of any self-contained model in the industry. ENERGY STARÂŽ. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 1äÇäĆ‚ ÂŁx¸ Ć‚ÂˆĂ€ œœÂ?i`] n{ Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ `>Ăž] Ă“{ Â?L° ĂƒĂŒÂœĂ€° V>° 1ÂŁxä Ć‚ Ă“{¸ Ć‚ÂˆĂ€ œœÂ?i`] ÂŁnx Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ `>Ăž] Ç{ Â?L° ĂƒĂŒÂœĂ€° V>° 1ÂŁxä 7 Ă“{¸ 7>ĂŒiĂ€ œœÂ?i`] ÂŁnx Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ `>Ăž] Ç{ Â?L° ĂƒĂŒÂœĂ€° V>° 1Ă“Ă“ä Ć‚ Ă“{¸ Ć‚ÂˆĂ€ œœÂ?i`] Ă“ĂŽn Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ `>Ăž] Ç{ Â?L° ĂƒĂŒÂœĂ€° V>° 1Ă“Ă“ä 7 Ă“{¸ 7>ĂŒiĂ€ œœÂ?i`] Ă“xÂŁ Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ `>Ăž] Ç{ Â?L° ĂƒĂŒÂœĂ€° V>° 1ĂŽää Ć‚ ĂŽä¸ Ć‚ÂˆĂ€ œœÂ?i`] ĂŽä™ Â?LĂƒ° ÂŤiĂ€ `>Ăž] ÂŁÂŁĂ“ Â?L° ĂƒĂŒÂœĂ€° V>° 1ĂŽää 7 ĂŽä¸ 7>ĂŒiĂ€ œœÂ?i`] ĂŽxĂˆ Â?LĂƒ° ÂŤiĂ€ `>Ăž] ÂŁÂŁĂ“ Â?L° ĂƒĂŒÂœĂ€° V>°

/(+ 5GTKGU /QFWNCT (NCMG +%' /CEJKPGU Flake Ice Makers offer a variety of practical, reliable options for carefree operation. At 16" wide, this machine is constructed for tight space restrictions and low height requirements. Slow-melting quality flake ice is perfect for medical, restaurant, ball field, and supermarket applications. Model MFI500 shown on B55 bin (sold separately).

0RGHO 'HVFULSWLRQ äxää Ć‚ x{ä Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ Ă“{ Â…Ă€Ăƒ°] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€] ,>˜}i `Ă•i ĂŒÂœ œ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ /ލi ­ ˆ˜ ,iÂľĂ•ÂˆĂ€i`ÂŽ äxää 7 x{ÂŁ Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ Ă“{ Â…Ă€Ăƒ°] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€] ,>˜}i `Ă•i ĂŒÂœ œ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ /ލi ­ ˆ˜ ,iÂľĂ•ÂˆĂ€i`ÂŽ änää Ć‚ Ă‡Ăˆn Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ Ă“{ Â…Ă€Ăƒ°] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€] ,>˜}i `Ă•i ĂŒÂœ œ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ /ލi ­ ˆ˜ ,iÂľĂ•ÂˆĂ€i`ÂŽ änää , n£™ Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ Ă“{ Â…Ă€Ăƒ°] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€] ,>˜}i `Ă•i ĂŒÂœ œ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ /ލi ­ ˆ˜ ,iÂľĂ•ÂˆĂ€i`ÂŽ änää 7 nx™ Â?LĂƒ° ˆVi ÂŤiĂ€ Ă“{ Â…Ă€Ăƒ°] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€] ,>˜}i `Ă•i ĂŒÂœ œ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ /ލi ­ ˆ˜ ,iÂľĂ•ÂˆĂ€i`ÂŽ Additional models available.

*QVGN &KURGPUGTU

2GCTN +EGŠ +EG /CMGTU

A great addition to any fountain drink, smoothie or beverage, proprietary Pearl IceÂŽ is soft, longer-lasting, and chewable. Pearl Ice dispenses smoothly, blends quickly, and displaces liquid better than any other ice. Increased profits and higher customer satisfaction make this the perfect ice for restaurants, convenience stores, and healthcare applications. Model GEM0650 shown on B42 bin (sold separately). 0RGHO 'HVFULSWLRQ ä{xäĆ‚ Ă“£¸7 Ć‚ÂˆĂ€] {Ăˆ{ Â?LĂƒ°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ {Ă“*- ĂœĂ‰ /Ă“{ ÂŽÂˆĂŒ] ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž äĂˆxä7 Ă“£¸7 7>ĂŒiĂ€] ÇÇä Â?LĂƒ°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ xx*- ĂœĂ‰ /£™ ÂŽÂˆĂŒ] ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž ä™xĂˆĆ‚ Ă“£¸7 Ć‚ÂˆĂ€] £äxĂŽ Â?LĂƒ°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ xx*- ĂœĂ‰ /£™ ÂŽÂˆĂŒ] ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž ä™xĂˆ7 Ă“£¸7 7>ĂŒiĂ€] £äxĂŽ Â?LĂƒ°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ xx*- ĂœĂ‰ /£™ ÂŽÂˆĂŒ] ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž äĂˆxä, Ă“£¸7 ,iÂ“ÂœĂŒi] ÇÇä Â?L°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ xx*- ĂœĂ‰ /£™ ÂŽÂˆĂŒ] ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?ÞÆ

œ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž ä™xĂˆ, Ă“£¸7 ,iÂ“ÂœĂŒi] £ä££ Â?L°Â‡Ă•Ăƒi Lˆ˜ xx*- ĂœĂ‰ /£™ ÂŽÂˆĂŒ] ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?ÞÆ

œ˜`iÂ˜ĂƒiĂ€ ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?Ăž /£™ ˆ˜ -ĂŒÂœĂ€>}i Ć‚`>ÂŤĂŒiĂ€Â‡Ă•Ăƒi ĂœĂ‰Lˆ˜ xx*- /Ă“{ ˆ˜ -ĂŒÂœĂ€>}i Ć‚`>ÂŤĂŒiĂ€Â‡Ă•Ăƒi ĂœĂ‰Lˆ˜ {Ă“*Additional models available.

Designed for carefree operation even in rugged, high-usage environments. Dispensers have fingerprint-proof dispensing areas and oversized sinks to accommodate almost any size ice bucket. They dispense 1/4 lb. of cube ice per second, allow access for easy cleaning, and provide maximum ice storage in a minimum amount of space. Model CD40030 shown with ICE0400 Cube Ice Maker (sold separately). 0RGHO 'HVFULSWLRQ

{ääĂ“Ă“ Ă“Ă“¸*Ă•ĂƒÂ…Â‡ĂŒÂœÂ‡ ÂˆĂƒÂŤiÂ˜Ăƒi] ÂŁĂ“ä Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i] vÂœĂ€ Ă“Ă“¸ Ă•LiĂ€Ăƒ ­ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?ގ

{ääĂŽä ĂŽä¸ *Ă•ĂƒÂ…Â‡ĂŒÂœÂ‡ ÂˆĂƒÂŤiÂ˜Ăƒi] ÂŁnä Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i] vÂœĂ€ Ă“Ă“¸ ÂœĂ€ ĂŽä¸ Ă•LiĂ€Ăƒ ­ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?ގ

{ä£ĂŽä ĂŽä¸ ĂœĂ‰7>ĂŒiĂ€ ˆÂ?Â?iĂ€ "ÂŤĂŒÂˆÂœÂ˜] ÂŁnä Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i] vÂœĂ€ Ă“Ă“¸ ÂœĂ€ ĂŽä¸ Ă•LiĂ€Ăƒ ­ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?ގ " ÂŁxä Ă“Ă“¸7] Vi "˜Â?Ăž ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€] ÂŁxä Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i] vÂœĂ€ Ă“Ă“¸ Ă•LiĂ€ ÂœĂ€ Ă“£¸ *i>Ă€Â? Vià “>V…ˆ˜iĂƒ ­ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?ގ " Ă“ää ĂŽä¸7 Vi "˜Â?Ăž ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€] Ă“ää Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i] vÂœĂ€ Ă“Ă“¸ ÂœĂ€ ĂŽä¸ Ă•LiĂ€Ăƒ ÂœĂ€ *i>Ă€Â? Vià “>V…ˆ˜iĂƒ ­ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?ގ " Ă“xä ĂŽä¸7 Vi "˜Â?Ăž ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€] Ă“xä Â?LĂƒ° -ĂŒÂœĂ€>}i] vÂœĂ€ Ă“Ă“¸ ÂœĂ€ ĂŽä¸ Ă•LiĂ€Ăƒ ÂœĂ€ *i>Ă€Â? Vià “>V…ˆ˜iĂƒ ­ĂƒÂœÂ?` ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÂ?ގ


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ +PFKIQv +EG /CEJKPGU

Indigo’s preventative diagnostics provide constant and reliable monitoring of refrigeration systems. In turn, the information is used to improve energy management, set proper ice production levels, streamline cleaning processes, ease food safety concerns, maintain ice quality, and quickly display up-to-date service information. Several models are ENERGY STARÂŽ qualified. B-style bins (sold separately) feature DuraTech™ stainless finish exterior. IY0504A shown on B570 bin. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 9äĂŽĂ“{Ć‚Â‡ÂŁĂˆÂŁ Ă“Ă“¸7 >Â?v ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ ÂŁÂŁx6] ĂŽxä Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° 9äxĂ“{Ć‚Â‡Ă“ĂˆÂŁ Ă“Ă“¸7 >Â?v ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ Ă“änÉÓÎä6] {nx Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° 9äĂŽä{Ć‚Â‡ÂŁĂˆÂŁ ĂŽä¸7 >Â?v ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ ÂŁÂŁx6] ĂŽ£ä Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° 9äxä{Ć‚Â‡ÂŁĂˆÂŁ ĂŽä¸7 >Â?v ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ ÂŁÂŁx6] xĂˆä Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° ££äĂˆĆ‚Â‡Ă“ĂˆÂŁ ĂŽä¸7 ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ Ă“änÉÓÎä6] ÂŁÂŁ{ä Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° äĂˆäĂˆĆ‚Â‡Ă“ĂˆÂŁ ĂŽä¸7 ˆVi] Ć‚ÂˆĂ€ Ă“änÉÓÎä6] ĂˆĂŽĂ“ Â?LĂƒ° Ă“{‡ Ă€° Additional models available.

+%' 5GTKGUv /QFWNCT %WDG +EG /CMGTU YKVJ 6QR #KT &KUEJCTIG

Top air discharge eliminates the need for side airflow clearance, resulting in a space savings of close to 30%. Top-air discharge units direct the hot discharge air towards the ceiling and not at the customer. It can even be directed towards air return ducts or tied into the HVAC to eliminate the hot air completely. ENERGY STARÂŽ. Model ICE0400 shown on B55 bin (sold separately). 0RGHO 'HVFULSWLRQ äĂ“xä ĂŽxĂŽ Â?LĂƒ°] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€ ä{ää {™™ Â?LĂƒ°] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€ äxää Ăˆää Â?LĂƒ°] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€ äĂˆäĂˆ ĂˆxĂ“ Â?LĂƒ°] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€ ÂŁxäĂˆ , ÂŁ{ĂŽä Â?LĂƒ] Çäc Ć‚ÂˆĂ€ É xäc 7>ĂŒiĂ€

% 6W\OH ,FH 6WRUDJH %LQV

DuraTech stainless finish exterior is durable, corrosion resistant, and attractive. Soft durometer trim around opening helps silence bin door closing. Convenient stay-open design keeps bin door out of the way while scooping ice. Internal scoop holder stays above ice line for easy access and better sanitation. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ࣂä ÂŁxä Â?L° Lˆ˜ ‡{ää £™ä Â?L° Lˆ˜ ‡ÎÓä Ă“£ä Â?L° Lˆ˜ ‡{Ă“ä ĂŽ£ä Â?L° Lˆ˜ ‡xÇä {ĂŽä Â?L° Lˆ˜ ંä Ç£ä Â?L° Lˆ˜

WHAT MAKES FOR AN EASY CLEANING PROCESS? Ć‚ĂƒÂŽ ĂžÂœĂ•Ă€ĂƒiÂ?v ĂŒÂ…i vÂœÂ?Â?ÂœĂœÂˆÂ˜} ¾ÕiĂƒĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ°°° ÂœĂœ “>Â˜Ăž ĂƒĂŒiÂŤĂƒ `ÂœiĂƒ ÂˆĂŒ ĂŒ>ÂŽi ĂŒÂœ }iĂŒ ĂŒÂœ ĂŒÂ…i vœœ` ✘iÂś Ć‚Ă€i ĂƒÂŤiVˆ>Â? ĂŒÂœÂœÂ?Ăƒ Ă€iÂľĂ•ÂˆĂ€i`Âś Ć‚Ă€i ÂŤ>Ă€ĂŒĂƒ] Â?ˆŽi ĂŒÂ…i Ăœ>ĂŒiĂ€ ĂŒĂ€ÂœĂ•}Â…] Ă€iÂ“ÂœĂ›>LÂ?i ĂƒÂœ ĂŒÂ…iĂž V>˜ Li i>ĂƒÂˆÂ?Ăž VÂ?i>˜i` ˆ˜ > ĂƒÂˆÂ˜ÂŽÂś Ć‚Ă€i ĂŒÂ…i VÂœÂ“ÂŤÂœÂ˜iÂ˜ĂŒĂƒ Â?ˆ}Â…ĂŒ VÂœÂ?ÂœĂ€i` ĂƒÂœ ĂžÂœĂ• V>˜ ĂƒÂŤÂœĂŒ “œÂ?` }Ă€ÂœĂœĂŒÂ…Âś

>˜ ĂžÂœĂ• Ăƒii ĂŒÂ…i iĂ›>ÂŤÂœĂ€>ĂŒÂœĂ€ ĂƒĂ•Ă€v>ViĂƒ ĂŒÂœ Vœ˜vÂˆĂ€Â“ ĂŒÂ…>ĂŒ Â?ˆ“i >˜` ĂƒV>Â?i >Ă€i Â˜ÂœĂŒ LĂ•ÂˆÂ?`ˆ˜} Ă•ÂŤÂś Ăƒ ĂŒÂ…i Ăœ>ĂŒiĂ€ Õ“ i>ĂƒÂˆÂ?Ăž >VViĂƒĂƒÂˆLÂ?i >˜` Ă€iÂ“ÂœĂ›>LÂ?i ĂŒÂœ VÂ?i>˜ >Â˜Ăž LĂ•ÂˆÂ?`Ă•ÂŤ Âœv ĂƒV>Â?i] Â?ˆ“i] ÂœĂ€ Ăƒi`ˆ“iÂ˜ĂŒÂś

5NQRG (TQPV 5VQTCIG $KPU

2GCTNŠ 7PFGTEQWPVGT +EG /CMGT

This 15"W undercounter ice maker is ideal for smallspace applications, such as suites for entertainment venues, break rooms, offices, and cafÊs—and it’s approved for outdoor use. This small self-contained machine features a consumer favorite, chewable Pearl IceŽ. Enjoy quiet operation and easy installation with a simple 115 volt plug-in design. Model GEMU090.

Slope-front storage bins include a built-in scoop holder so you never have to search for the scoop again. Industry-leading design includes a safe-hold door hinge, tightly sealed bin doors, and a stainless exterior. One-piece polyethylene bin liners and industrial foam insulation provide maximum ice preservation with less congealing. Constructed with practicality in mind for years of carefree operation. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“x** ĂŽä¸7] Ă“{Ă“ Â?L° V>° {ä*- ĂŽä¸7] ĂŽ{{ Â?L° V>° £ää*- {n¸7] nx{ Â?L° V>° ÂŁĂ“ä-* {n¸7] ÂŁÂŁ{Ă“ Â?L° V>° ÂŁĂ“ä-- {n¸7] ÂŁÂŁ{Ă“ Â?L° V>° ÂŁxä-* Ăˆä¸7] ÂŁ{{Ç Â?L° V>° Additional models available.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ 0WIIGV +EG /CEJKPGU

Bite-sized nugget boasts 90% ice content with only 10% water offering one of the best nugget ratios for maximum cooling and minimal drink dilution. Modular Ice Machines offer the ultimate in flexibility—select the bin and head unit separately and build your own custom unit. Standard measurements for perfect pairing with 22" bins. Space saving undercounter models available for kitchen and bar height counters. Model RNS-0308A shown on B420 Bin (sold separately). 0RGHO 'HVFULSWLRQ , -äÓ{{Ƃ £È£ £ÇÓ Lð] Ƃ À i` , -äÎnxƂ £È£ Îää Lð] Ƃ À i` , -äÎänƂ £È£ Σx Lð] Ƃ À i` , -äÈänƂ £È£ x £ Lð] Ƃ À i` , -äÈä 7 £È£ x £ Lð] 7>ÌiÀ i` , -£äänƂ ÓÈ£ £äÇn Lð] Ƃ À i` , -£ään7 ÓÈ£ £äÇ Lð] 7>ÌiÀ i`

(NCMG +EG /CEJKPGU

Flake ice machines offer quick cooling, moldable flakes, making them perfect for food and beverage presentation and hand scooping into drinks. Small, soft pieces of ice with a 73% ice to water ratio form around objects without bruising and hold in place without tipping or spilling. ENERGY STAR®. Model RFS0650A shown on B420 bin; bin sold separately. 0RGHO 'HVFULSWLRQ , -äÎääƂ £È£ În{ Lð] ÓÓ¸ Ƃ À i`] ££x6 , -äÈxäƂ £È£ Ç£Ç Lð] ÓÓ¸ Ƃ À i`] ££x6 , -äÈxä7 £È£ ÇÓÓ Lð] ÓÓ¸ 7>ÌiÀ i`] ££x6 , -äÈxä7 ÓÈ£ ÇÓÈ Lð] ÓÓ» 7>ÌiÀ i`] Óän ÓÎä6 , -äÈxäƂ ÓÈ£ Ç{Ç Lð] ÓÓ¸ Ƃ À i`] Óän ÓÎä6 , -£ÓääƂ ÓÈ£ £ÓäÓ Lð] Îä¸ Ƃ À i`] Óän ÓÎä6 , -£Óää7 ÓÈ£ £ÎÎ Lð] Îä¸ 7>ÌiÀ i`] Óän ÓÎä6

*QVGN +EG &KURGPUGTU

Automatic-fill, floor-standing ice dispensers meet the strict sanitary needs of the foodservice, lodging, and healthcare industries. Attractively styled to complement any décor, these dispensers feature a stainless steel wrap exterior with gray ABS accents. Each unit offers SFA water dispensing option, coin operation, and room card operation. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -*Ƃ £Èä £È£ £Óä L° ÃÌ À°] ÓÓ¸7ÝΣ¸ Ý{θ ] ££x6 -*Ƃ £Èä ÓÈ£ £Óä L° ÃÌ À°] ÓÓ¸7ÝΣ¸ Ý{θ ] Óän ÓÎä6 -*Ƃ Î£ä £È£ £Óä L° ÃÌ À°] Îä¸7ÝÎÓ¸ ÝÈä£ÉÓ¸ ] ££x6 -*Ƃ Σä ÓÈ£ £Óä L° ÃÌ À°] Îä¸7ÝÎÓ¸ ÝÈä£ÉÓ¸ ] Óän ÓÎä6

405 5GTKGU %QWPVGTVQR 0WIIGV +EG /CMGT &KURGPUGT

Nugget ice provides a high quality, soft, chewable texture while still providing maximum cooling effect, making it ideal for hospitals and healthcare facilities. Bite-sized nugget boasts 90% ice content with only 10% water, offering one of the best nugget ratios for maximum cooling and minimal drink dilution. Engineered to deliver the largest daily ice production levels and storage capacities within the smallest footprint. 0RGHO 'HVFULSWLRQ , -£ÓƂ £È£ Îx¸ ݣȣÉ{¸7ÝÓ{¸ ] £Ó L° L V>«°] iÛiÀ >VÌ Û>Ìi` , -£ÓƂ/ £È£ Îx¸ ݣȣÉ{¸7ÝÓ{¸ ] £Ó L° L V>«°] Ãi à À >VÌ Û>Ìi` , -ÓäƂ £È£ {Ó¸ ݣȣÉ{¸7ÝÓ{¸ ] Óä L° L V>«°] iÛiÀ >VÌ Û>Ìi` , -ÓäƂ/ £È£ {Ó¸ ݣȣÉ{¸7ÝÓ{¸ ] Óä L° L V>«°] Ãi à À >VÌ Û>Ìi`

0'1v +EG /CEJKPGU

NEO™ provides a new level of performance, intelligence, and convenience. With its removable bin, the unit stays in place delivering a better standard of cleanability, sanitation, and serviceability. New features include increased ice production with 10% less energy consumption and 25% less water usage. Depending on model, it can deliver up to 40 pounds more ice over a 24-hour period. ENERGY STAR®. Model UD0140A shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ 19ä£{äƂ £È£ £ÎÓ Lð] Ƃ À i`] ££x6] > v Vi ÕLi 19ä£ äƂ £È£ £ Î Lð] Ƃ À i`] ££x6] > v Vi ÕLi 19äÓ{äƂ £È£ ÓÓx Lð] Ƃ À i`] ££x6] > v Vi ÕLi 19äΣäƂ £È£ Îä{ Lð] Ƃ À i`] ££x6] > v Vi ÕLi 1,äÓ{äƂ £È£  Lð] Ƃ À i`] ££x6] ,i}Õ >À ÕLi 1 äÓ{äƂ £È£ ÓÓx Lð] Ƃ À i`] ££x6] Vi ÕLi Additional models available.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

/PUBCMF $IFGT +PIO EFT 3PTJFST Inovasi >ÂŽi Â?Ă•vv] 2GTHGEV (CNN 5QWR

'<* 1Š $QVVNG (KNNKPI 5VCVKQPU

Bottle filling station provides a rapid fill of filtered water to quench thirst and minimize plastic bottle waste in the environment! One-handed operation allows for a quick fill between activities. Electronic sensor for touchless, sanitary operation. WaterSentryŽ Plus filter with enhanced sediment capabilities. Silver Agion antimicrobial protects against mold and mildew growth. Innovative Green Ticker™ tracks the bottles saved from landfills. Contact us for additional information.

-ĂœiiĂŒ ÂœÂ˜ÂˆÂœÂ˜Ăƒ] VÂ…ÂœÂŤÂŤi` ĂƒÂ“>Â?Â? `ˆVi Ă?ĂŒĂ€> Ă›ÂˆĂ€}ˆ˜ ÂœÂ?ÂˆĂ›i œˆÂ? -ĂœiiĂŒ VÂœĂ€Â˜] VĂ•ĂŒ Âœvv Âœv VÂœL Ă€iĂƒÂ… ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ] VÂ…ÂœÂŤÂŤi` Ă€ÂœĂ•}Â…Â?Ăž -ÂŤ>Â˜ÂˆĂƒÂ… “œ˜>ĂƒĂŒĂ€iÂ?Â? ĂœÂˆÂ˜i Ć‚Ă›>ˆÂ?>LÂ?i ĂƒÂľĂ•>ĂƒÂ…iĂƒ] VÂ…ÂœÂŤÂŤi` “i`ÂˆĂ•Â“ `ˆVi Ć‚Ă›>ˆÂ?>LÂ?i ÂŤÂœĂŒ>ĂŒÂœiĂƒ] VÂ…ÂœÂŤÂŤi` “i`ÂˆĂ•Â“ `ˆVi "Ă€}>˜ˆV Â…i>ÛÞ VĂ€i>“ Ă€iĂƒÂ… Â…iĂ€LĂƒ] ˆ°i° L>ĂƒÂˆÂ?] ĂŒÂ…ĂžÂ“i ÂœĂ€ vÂ?ÂœĂœiĂ€Ăƒ -i> Ăƒ>Â?ĂŒ Ă€iĂƒÂ… ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ ÂœV>Â? >}i` Â…>Ă€` VÂ…iiĂƒi] ĂƒÂ…>Ă›i` ->Ă•ĂŒj ĂŒÂ…i ÂœÂ˜ÂˆÂœÂ˜Ăƒ œ˜ …ˆ}Â… Â…i>ĂŒ ˆ˜ ĂŒÂ…i ÂœÂ?ÂˆĂ›i œˆÂ?] >`` ĂŒÂ…i VÂœĂ€Â˜] Ă€i` ĂœÂˆÂ˜i >˜` ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ° œœŽ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? ĂŒÂ…i ĂœÂˆÂ˜i Ă€i`Ă•ViĂƒ LĂž Çx¯° /Â…i˜ >`` ĂŒÂ…i ĂƒÂľĂ•>ĂƒÂ… >˜` ÂŤÂœĂŒ>ĂŒÂœiĂƒ >˜` >`` Ăœ>ĂŒiĂ€ ĂŒÂœ Â?Ă•ĂƒĂŒ VÂœĂ›iĂ€ ĂŒÂ…i ˆ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒĂƒ° ÂœĂœ >`` ĂŒÂ…i VĂ€i>“] >LÂœĂ•ĂŒ Ă“ä¯ Âœv ĂŒÂ…i Ă›ÂœÂ?Փi Âœv ĂŒÂ…i ÂŤÂœĂŒ° -ˆ““iĂ€ vÂœĂ€ Ă“ä Â“ÂˆÂ˜Ă•ĂŒiĂƒ] }ÂˆĂ›i ÂœĂ€ ĂŒ>ÂŽi] Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? ĂƒÂľĂ•>ĂƒÂ… >˜` ÂŤÂœĂŒ>ĂŒÂœiĂƒ >Ă€i >Â?Â“ÂœĂƒĂŒ ĂŒi˜`iĂ€] LĂ•ĂŒ ĂƒĂŒÂˆÂ?Â? >Â? `iÂ˜ĂŒi° -i>ĂƒÂœÂ˜ ĂœÂˆĂŒÂ… Ăƒ>Â?ĂŒ >˜` ÂŤiÂŤÂŤiĂ€° Ć‚`` ĂŒÂ…i Â…iĂ€LĂƒ >˜` ĂƒÂˆÂ“Â‡ “iĂ€ vÂœĂ€ > viĂœ Â“ÂˆÂ˜Ă•ĂŒiĂƒ Â?œ˜}iĂ€° -iÀÛi >˜` }>Ă€Â˜ÂˆĂƒÂ… ĂœÂˆĂŒÂ… ĂŒÂ…i VÂ…iiĂƒi >˜` “>ĂžLi > Â?ÂˆĂŒĂŒÂ?i vĂ€iĂƒÂ… LÂ?>VÂŽ ÂŤiÂŤÂŤiĂ€°

&71 2#- /WNVK %KTEWKV %QPFGPUKPI 7PKV

Performs the function of 2 condensing units! Replaces either a 95M (1HP) or 70M (3/4HP) condensing unit and a 199L (2HP) or 149L (11/2HP) condensing unit. Supplies refrigeration to both a walk-in cooler and a freezer. Available as PCL (pre-charged with refrigerant and up to 40' of pre-charged lines provided) or PR (pre-assembled remote system shipped with nitrogen holding charge). Liquid line sight glass. Energy efficient PSC fan motors. Two 14" fan blades. ETL listed to UL Standard 1995. Contact us for additional information.

/WNVK 2CM

The all new Multi-Pak is a multi-circuited vertical discharge condensing unit that can be configured to handle multiple compressors up to a total of 20 HP. Design can go from a single fan model up to a 4 fan version. Systems have single point electrical and are provided with a fused disconnect for easy electrical installation. Each compressor has individual circuit breaker protection. Contact us for additional information.

p/q 5GTKGU 5VTKR &QQTU

Reduce energy costs with the ideal strip door for walk-in coolers and freezers. M-Series doors are available in both 6" and 8" wide standard or low temp polar reinforced flexible PVC strips. All doors include universal mounting hardware. Each strip features a loop top for easy installation—strips just slide onto the mounting bar. Complaint with the Energy Independence & Security Act of 2007.

0RGHO 'HVFULSWLRQ £än‡*,‡{änä *ÂœÂ?>Ă€ ,iˆ˜vÂœĂ€Vi` *6 n¸ ÂœÂœÂŤ -ĂŒĂ€ÂˆÂŤ] {ä¸7Ă?nä¸ ­ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂˆÂ˜} >Ă€`Ăœ>Ă€i ˆ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ Ăˆ ÂŤV° “ˆ˜° £äĂˆÂ‡*,‡{änä *ÂœÂ?>Ă€ ,iˆ˜vÂœĂ€Vi` *6 Ăˆ¸ ÂœÂœÂŤ -ĂŒĂ€ÂˆÂŤ] {ä¸7Ă?nä¸ ­ ÂœĂ•Â˜ĂŒÂˆÂ˜} >Ă€`Ăœ>Ă€i ˆ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ Ăˆ ÂŤV° “ˆ˜° £än‡*,‡näÂ‡Ăˆ* ,iÂŤÂ?>Vi“iÂ˜ĂŒ -ĂŒĂ€ÂˆÂŤ *ÂŽ} Âœv Ăˆ *ÂœÂ?>Ă€ ,iˆ˜vÂœĂ€Vi` *6 n¸ ÂœÂœÂŤ -ĂŒĂ€ÂˆÂŤ nä¸ Additional models available.


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

9CNM +P 4GHTKIGTCVQTU (TGG\GTU

Kolpak’s modular construction can meet your exact requirements in an indoor or outdoor cooler, freezer or combination, with the size, roof configuration, and options you want. You get quality with features that make Kolpak a sound investment: energy saving 4" thick foamed-inplace urethane insulation; standard galvalume metal finish for greater corrosion resistance; energy saving120 series refrigeration operates at higher ambient temperatures. Contact us for additional information.

#TEVKE(QZv 6QVCN %QQNKPI %QPVTQN

2QNCT 2CMŠ 5[UVGO

Easily installed without the services of a refrigeration technician or plumber. Corners, wall panels, and doors are quickly assembled on the unit’s floor, and ceiling panels lifted in place. Selfcontained wall-mounted refrigeration unit, equipped with casters, is rolled up and fitted into place. Top mount offers an easy install and is flush to the ceiling allowing maximum use of storage space. Energy efficiency 4" urethane panels meet insulation requirements. Contact us for additional information.

Provides maximum energy efficiency through electronic expansions valves and Tru-Dmnd™ defrost technology. TruDmnd™ initiates defrost cycles only when needed, avoiding up to 93% of standard system defrost cycles and up to 12% fewer cycles than a “smart defrostâ€? control. Self-adjusting defrost cycles means no need for seasonal adjustments. The 120° ambient refrigeration design maximizes performance range on the hottest days. Programmable light control and door ajar alarm included. Contact us for additional information.

%105'48+0) '.'%64+%+6; 9+6* ;174 9#.- +0 9ÂœĂ• V>˜ Â…iÂ?ÂŤ VÂœÂ˜ĂƒiÀÛi iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆVÂˆĂŒĂž >˜` VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ĂžÂœĂ•Ă€ VÂœĂƒĂŒĂƒ LĂž >`ÂœÂŤĂŒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i vÂœÂ?Â?ÂœĂœÂˆÂ˜} ÂŤĂ€>VĂŒÂˆViĂƒ ˆ˜ ĂŒÂ…i Ă•Ăƒi Âœv ĂžÂœĂ•Ă€ 7>Â?ÂŽÂ‡ÂˆÂ˜Ăƒ°

3WKEM 5JKR %QQNGTU (TGG\GTU

Designed for maximum cold holding performance with minimum environmental impact, all while saving you money on energy and operating costs. 48-hour shipping now available on 7'6" Single Compartment Coolers or Freezers with Remote Refrigeration Systems. Indoor Walk-Ins feature standard door, right or left hinged (no options), NSF .100 smooth aluminum floor (coolers available floorless), and 26 gauge stucco-embossed Galvalume steel in and out. Contact us for additional information.

£° 1Ăƒi ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€ ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂ˜} ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€i\ >Â˜Ăž Ă•ĂƒiĂ€Ăƒ ĂƒiĂŒ ĂŒÂ…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒĂƒ Â?ÂœĂœiĂ€ ĂŒÂ…>˜ ˜iViĂƒĂƒ>ÀÞ] V>Ă•ĂƒÂˆÂ˜} > Ăœ>ĂƒĂŒi Âœv iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆVÂˆĂŒĂž° v ˆ˜ `ÂœĂ•LĂŒ >LÂœĂ•ĂŒ ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€ ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€iĂƒ] VÂœÂ˜ĂŒ>VĂŒ ĂžÂœĂ•Ă€ `i>Â?iĂ€° Ă“° "Ă€}>˜ˆâi ĂƒĂŒÂœĂ€i` ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒĂƒ vÂœĂ€ viĂœiĂƒĂŒ `ÂœÂœĂ€ ÂœÂŤi˜ˆ˜}Ăƒ\ ˜vĂ€i¾ÕiÂ˜ĂŒ] ĂƒÂ…ÂœĂ€ĂŒ ÂœÂŤi˜ˆ˜}Ăƒ “ˆ˜ˆ“ˆâi VÂœÂ?` >ÂˆĂ€ Â?ÂœĂƒĂƒ° œ˜½ĂŒ ÂŤĂ€ÂœÂŤ `ÂœÂœĂ€Ăƒ ÂœÂŤi˜° ĂŽ° iiÂŤ VœœŽˆ˜} VœˆÂ?Ăƒ VÂ?i>Ă€ Âœv ĂƒĂŒÂœĂ€i` ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒ° {° /Ă•Ă€Â˜ Âœvv ÂˆÂ˜ĂƒÂˆ`i Â?ˆ}Â…ĂŒĂƒ ĂœÂ…i˜ ĂŒÂ…i Ăœ>Â?Ž‡ˆ˜ ÂˆĂƒ Ă•Â˜ÂœVVĂ•ÂŤÂˆi`\ ˆ}Â…ĂŒĂƒ VÂœÂ˜ĂƒĂ•Â“i iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆVÂˆĂŒĂž >˜` }i˜iĂ€>ĂŒi Â…i>ĂŒ° x° Â?ˆ“ˆ˜>ĂŒi Ă•Â˜Â˜iViĂƒĂƒ>ÀÞ ÂŤ>VÂŽ>}ˆ˜} “>ĂŒiĂ€Âˆ>Â?\ /Â…iĂƒi “>ĂŒiĂ€Âˆ>Â?Ăƒ Ă€iĂŒ>Ă€` ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒ VœœÂ?ˆ˜} >˜` ˆ˜VĂ€i>Ăƒi iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆVÂˆĂŒĂž Ă•Ăƒi° Ăˆ° i>Ă›i >ÂˆĂ€ ĂƒÂŤ>Vi LiĂŒĂœii˜ ĂƒĂŒÂœĂ€i` ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒĂƒ°

#KT 5JKGNF

Keep the cool air where it belongs and eliminate the hassles of strip curtains. Reduces the amount of warm air infiltration-up to 20%. Mounts vertically, adjacent to the walk-in door on the interior wall surface. Channels a barrier of refrigerated air and is automatically activated when the door is opened and shuts off when the door closes. Use on 26", 30", 34" and 36"W door openings and 74" to 80"H. NSF. UL listed. 1-year parts & labor warranty. Contact us for additional information.

Ç° œœÂ? Â…ÂœĂŒ vœœ`Ăƒ ĂŒÂœ Ă€ÂœÂœÂ“ ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€i LivÂœĂ€i ÂŤÂ?>Vˆ˜} ĂŒÂ…i“ ˆ˜ ĂŒÂ…i Ăœ>Â?Ž‡ˆ˜\ ÂœĂƒĂŒ vœœ`Ăƒ V>˜ Li VœœÂ?i` ĂŒÂœ Ă€ÂœÂœÂ“ ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€i LivÂœĂ€i Liˆ˜} ÂŤÂ?>Vi` ˆ˜ ĂŒÂ…i VœœÂ?iĂ€ ÂœĂ€ vĂ€iiâiĂ€° v ˆ˜ `ÂœĂ•LĂŒ] VÂ…iVÂŽ ĂœÂˆĂŒÂ… Â?ÂœV>Â? Â…i>Â?ĂŒÂ… ÂœvvˆVˆ>Â?Ăƒ° n° 1Ăƒi ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€ `ivĂ€ÂœĂƒĂŒ VĂžVÂ?iĂƒ ˆ˜ vĂ€iiâiĂ€Ăƒ\ /ĂœÂœ `ivĂ€ÂœĂƒĂŒ VĂžVÂ?iĂƒ >Ă€i Ă€iÂľĂ•ÂˆĂ€i` vÂœĂ€ Â˜ÂœĂ€Â“>Â? Ă•Ăƒi° v iĂ?ViĂƒĂƒÂˆĂ›i vĂ€ÂœĂƒĂŒ vÂœĂ€Â“Ăƒ œ˜ VœˆÂ?Ăƒ] V>Â?Â? vÂœĂ€ ĂƒiĂ€Ă›ÂˆVi° ™° iiÂŤ VÂœÂ“ÂŤĂ€iĂƒĂƒÂœĂ€Ăƒ VÂ?i>˜\ ÂˆĂ€ĂŒ] Â?i>Ă›iĂƒ] ÂŤ>ÂŤiĂ€ >˜` ÂœĂŒÂ…iĂ€ “>ĂŒĂŒiĂ€ œ˜ ĂŒÂ…i VÂœÂ“ÂŤĂ€iĂƒĂƒÂœĂ€ ˆ˜VĂ€i>Ăƒi iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆVÂˆĂŒĂž Ă•Ăƒi° 6>VÕՓ ĂŒÂ…i VÂœÂ“ÂŤĂ€iĂƒĂƒÂœĂ€ Ă€i}Ă•Â?>Ă€Â?Ăž°


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _ 9CNM +P (TGG\GTU %QQNGTU

Walk-in coolers, freezers and combination cold rooms are custom designed to satisfy exacting job site conditions. Choose from a large selection of metal finishes, walk-in accessories, and custom engineered refrigeration systems. Get a step closer to LEED certification with superior insulation, LED lighting, scroll compressors, hot gas defrost, and many more options to maximize energy savings. Upgrade to a System 200 and retrieve HACCP records at the push of a button. Contact us for additional information.

4GHTKIGTCVKQP 5[UVGOU

Complete selection of high performance refrigeration equipment and accessories for the most efficient and reliable installation SRVVLEOH b 2XU IDFWRU\ HQJLQHHUHG UHPRWH UHPRWH TXLFN FRQQHFW SUH assembled remote or top/side quick connect self contained units are available for any indoor or outdoor application. All systems are fully EISA compliant and come with a 5-year compressor warranty with labor warranties available on pre-charged systems. Contact us for additional information.

4'%1//'0&'& 5614#)' (14 4'(4+)'4#6'& (11&5

-QNF .QEMGTv 9CNM KPU

SAME DAY SHIPMENT! Choose from over ,QGRRU RU 2XWGRRU &RROHUV )UHH]HUV DQG &RPELQDWLRQ &RROHU )UHH]HUV 6L]HV IURP 4'x5' to 8'x20'. Heights from 6'7" and 7'7" with IORRU IORRUOHVV 7KUHH WHPSHUDWXUHV r) r) r) JDXJH VWXFFR HPERVVHG FRDWHG VWHHO ZLGH VHOI FORVLQJ GRRUV )53 WKUHVKROG 15-year panel; 18-month parts & labor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÇÇ{ĂˆÂ‡ ǿǸ …ˆ}Â… {ÂżĂ?ĂˆÂż œœÂ?iĂ€ Ă‡Ă‡ĂˆĂˆÂ‡ ǿǸ …ˆ}Â… ĂˆÂżĂ?ĂˆÂż œœÂ?iĂ€ Ă‡Ă‡Ăˆn‡ ǿǸ …ˆ}Â… ĂˆÂżĂ?nÂż œœÂ?iĂ€ ÇÇnn‡ ǿǸ …ˆ}Â… nÂżĂ?nÂż œœÂ?iĂ€ ÇÇ{ĂˆÂ‡ ǿǸ …ˆ}Â… {ÂżĂ?ĂˆÂż Ă€iiâiĂ€ Ă‡Ă‡ĂˆĂˆÂ‡ ǿǸ …ˆ}Â… ĂˆÂżĂ?ĂˆÂż Ă€iiâiĂ€ Additional models available.

0D[LPXP 6WRUDJH 0D[LPXP )RRG 7HPS r) 6WRUDJH 3HULRG

>ÂˆĂ€Ăž *Ă€Âœ`Ă•VĂŒĂƒ ˆÂ?ÂŽ ­vÂ?Ă•Âˆ`ÂŽ {ä ĂŽ `>ĂžĂƒ Ă•ĂŒĂŒiĂ€ {ä Ă“ ĂœiiÂŽĂƒ ˆ˜ Ăœ>Ă?i` V>Ă€ĂŒÂœÂ˜Ăƒ Â…iiĂƒi ­Â…>Ă€`ÂŽ {ä Ăˆ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ ĂŒÂˆ}Â…ĂŒÂ?Ăž VÂœĂ›° Â…iiĂƒi ­ĂƒÂœvĂŒÂŽ {ä Ç `>ĂžĂƒ ˆ˜ ĂŒÂˆ}Â…ĂŒÂ?Ăž VÂœĂ›° VÂœÂ˜ĂŒ° Vi Ă€i>“ E ViĂƒ £ä ĂŽ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ ˆ˜ ÂœĂ€Âˆ}° VÂœĂ›° VÂœÂ˜ĂŒ° }}Ăƒ {x Ç `>ĂžĂƒ ÂˆĂƒÂ… Ă€iĂƒÂ… ĂŽĂˆ Ă“ `>ĂžĂƒ Â?ÂœÂœĂƒiÂ?Ăž ĂœĂ€>ÂŤÂŤi` -Â…iÂ?Â? ÂˆĂƒÂ… ĂŽĂˆ x `>ĂžĂƒ ˆ˜ VÂœĂ›° VÂœÂ˜ĂŒ° Ă€Ă•ÂˆĂŒĂƒ *i>VÂ…iĂƒ] *Â?Ă•Â“Ăƒ] iĂ€Ă€ÂˆiĂƒ xä Ç `>ĂžĂƒ Ă•Â˜Ăœ>ĂƒÂ…i` Ć‚ÂŤÂŤÂ?iĂƒ] *i>Ă€Ăƒ] ÂˆĂŒĂ€Ă•Ăƒ xä‡Çä Ă“ ĂœiiÂŽĂƒ] ÂœĂ€Âˆ}° VÂœÂ˜ĂŒ° *ÂœĂ•Â?ĂŒĂ€Ăž ĂŽĂˆ Ç `>ĂžĂƒ i>ĂŒ Ă€ÂœĂ•Â˜` ĂŽn Ă“ `>ĂžĂƒ Ă€iĂƒÂ… i>ĂŒ Ă•ĂŒĂƒ ĂŽn Ăˆ `>ĂžĂƒ ÂˆĂ›iĂ€ E 6>Ă€ÂˆiĂŒĂž i>ĂŒĂƒ ĂŽn Ă“ `>ĂžĂƒ ÂœÂ?` Ă•ĂŒĂƒ ­ĂƒÂ?ˆVi`ÂŽ ĂŽn Ăˆ `>ĂžĂƒ Ă•Ă€i` >Vœ˜ ĂŽn £‡{ ĂœiiÂŽĂƒ >“ ­ĂŒi˜`iĂ€ VĂ•Ă€i`ÂŽ ĂŽn ÂŁÂ‡Ăˆ ĂœiiÂŽĂƒ >“ ­V>˜˜i`ÂŽ ĂŽn Ăˆ ĂœiiÂŽĂƒ] ÂœĂ€Âˆ}° VÂœÂ˜ĂŒ° Ă€Âˆi` iiv ĂŽn Ăˆ ĂœiiÂŽĂƒ 6i}iĂŒ>LÂ?iĂƒ i>vĂž {x Ç `>ĂžĂƒ *ÂœĂŒ>ĂŒÂœiĂƒ] "Â˜ÂˆÂœÂ˜Ăƒ] ,ÂœÂœĂŒ 6i}iĂŒ>LÂ?iĂƒ xä‡Çä LJÎä `>ĂžĂƒ] `ÀÞ ˆ˜ Ă›iÂ˜ĂŒ° VÂœÂ˜ĂŒ° 4'%1//'0&'& 5614#)' (14 (41<'0 (11&5

3WKEM 5JKR 9CNM +PU )UHH IUHLJKW WR GRPHVWLF 8 6 ORFDWLRQV 6KLS within 5 working days after order is received. Coolers, freezers, and combination models are available with either a matching remote or packaged refrigeration system. Indoor DQG RXWGRRU PRGHOV DYDLODEOH 2XWGRRU models include weather hood for the roofmounted refrigeration system, membrane covering for the walk-in roof, and rain canopy for entry door. Contact us for additional information.

0D[LPXP 6WRUDJH )UR]HQ )RRG 3HULRG DW r) }}Ăƒ ĂˆÂ‡ÂŁĂ“ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ Ă€Ă•ÂˆĂŒ n‡£Ó Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ Ă€i˜V…‡ Ă€Âˆi` *ÂœĂŒ>ĂŒÂœiĂƒ Ă“Â‡Ăˆ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ i>ĂŒĂƒ iiv ĂˆÂ‡ÂŁĂ“ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ >“L E 6i>Â? ĂˆÂ‡Â™ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ *ÂœĂ€ÂŽ ĂŽÂ‡Ăˆ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ ->Ă•Ăƒ>}i E Ă€ÂœĂ•Â˜` i>ĂŒ £‡Î Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ œœŽi` i>ĂŒ] Â˜ÂœĂŒ VÂœĂ›iĂ€i` ĂœÂˆĂŒÂ… }Ă€>ÛÞ ÂœĂ€ ÂœĂŒÂ…iĂ€ Ăƒ>Ă•ViĂƒ ÂŁ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ… i>ĂŒ ->˜`ĂœÂˆVÂ…iĂƒ ÂŁ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ… *ÂœĂ•Â?ĂŒĂ€Ăž …ˆVÂŽi˜ ĂˆÂ‡ÂŁĂ“ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ /ÕÀŽiĂž ĂŽÂ‡Ăˆ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ ˆLÂ?iĂŒĂƒ ĂŽ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ œœŽi` *ÂœĂ•Â?ĂŒĂ€Ăž i>ĂŒ ÂŁ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ… œœŽi` *ÂœĂ•Â?ĂŒĂ€Ăž ÂˆĂƒÂ…iĂƒ ĂŽÂ‡Ăˆ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ


5HIULJHUDWLRQ (TXLSPHQW _

9CNM +PU

ThermalRite experts will custom design a walk-in to maximize your usable space. Built to order in exact dimensions—no need to settle for nominal dimensions or standard sizes. Foamed-in-place urethane provides the best insulation available today. Many finishes available, including the exclusive antibacterial SanisteelŽ, a 2015 Kitchen Innovations award winner. Choose from a range of energy-saving light sources. Contact us for additional information.

2KGEG 1WVFQQT 9CNM KP

Save on construction cost and installation time with 1-piece walk-ins from ICS. • Cooler, freezer, and dry storage combinations up to 14'x50' • 4" to 6" wall thickness, with and without floors in multiple compartments • Fully engineered to meet a multitude of local and state regulations • Many color, texture, and architectural finish options available (as shown). Contact us for additional information.

3WKEM 5JKR 9CNM KPU

E

4GHTKIGTCVGF 6TCKNGTU

ICS Refrigerated Trailers are the answer to your temporary and mobile storage needs. These units can be operated as coolers or freezers in the same space with their unique refrigeration system. They can purchased with generator for remote use and come equipped with lighting, load levelers, and spare tire, ready to use in your mobile application. Contact us for additional information.

Under our ICS Quick Ship walk-in program, we’ll ship your ICS Panel or 1-piece walk-in within five days of receiving your order. Set options and pricing are offered for this program in coolers, freezers, and dry-storage, with or without refrigeration. Sizes range from 6'x6' to 10'x10' for Panel offerings and 8'x8' to 8'x20' in the 1-piece offerings. Call us today for your short lead time needs. Contact us for additional information.

4GHWTDKUJOGPV 5GTXKEGU

Has your walk-in seen better days, but it has not reached the end of its life? Maybe it’s time for an ICS makeover. Refurbishing a walk-in is easy when you work with the professionals at ICS. They provide all the materials to repair or replace floors, walls, and doors. Looking for installation services as well, look no further. And what’s more, they can refurbish any manufacturer’s equipment. So when it’s time to update the walk-in, think ICS. Contact us for additional information.%HYHUDJH %DU (TXLSPHQW _ %QHHGG 2GTEQNCVQTU $TGYGT

Stainless steel percolators available in 3 sizes. Equipped with a clear water level gauge and indicator signals when coffee is done brewing. 120V. 1350W. The Pour-Over Brewer has 2 switches for warming and brewing. Heating plates ensure optimal temperature for extended periods. Accepts standard filters and decanters sold separately. 120V. 1650W. ETL listed and ETL sanitation. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

*‡{ä {ä‡ Ă•ÂŤ *iĂ€VÂœÂ?>ĂŒÂœĂ€

*Â‡Ăˆä Ăˆä‡ Ă•ÂŤ *iĂ€VÂœÂ?>ĂŒÂœĂ€

*‡£ää £ää‡ Ă•ÂŤ *iĂ€VÂœÂ?>ĂŒÂœĂ€

-‡Ó

Âœvvii Ă€iĂœiĂ€

2QWT 1XGT %QHHGG $TGYGTU

If you’re looking for rich, flavorful coffee but are tight on counter space, plug in a Bloomfield Lo-ProfileŽ brewing system. At a little under 19" tall, they’re short in stature but long on features. A ready-tobrew light indicates the proper water temperature to help eliminate brewing guesswork and the patented water delivery system gently spreads a precise amount of water over the coffee grounds for complete saturation and optimum flavor. UL, NSF.

0RGHO 'HVFULSWLRQ nx{· Ă“ Âœvvii ˆ˜} Ă“ 7>À“iĂ€ ˜‡ ˆ˜i *ÂœĂ•Ă€Â‡"Ă›iĂ€] £Çää7 nxÇ£‡ ĂŽ Âœvvii ˆ˜} ·7>À“iĂ€ -ĂŒiÂŤÂŤi` ,ˆ}Â…ĂŒ] *ÂœĂ•Ă€Â‡"Ă›iĂ€] ÂŁnää7 nx{Ӈ ÂŁ Âœvvii ˆ˜} ÂŁ 7>À“iĂ€ ˜‡ ˆ˜i *ÂœĂ•Ă€Â‡"Ă›iĂ€] ÂŁĂˆää7 ™ää· ĂŽ Â˜ĂŒi}Ă€ÂˆĂŒĂž ĂŽ 7>À“iĂ€ ˜‡ ˆ˜i *ÂœĂ•Ă€Â‡"Ă›iĂ€] ÂŁnää7

*QV 9CVGT &KURGPUGT

9GUV $GPFŠ %QHHGG /CMGTU

Fast-brewing coffee makers include dual thermostats for quick heat up and consistent holding temperature. Brew up to 100 cups in less than one minute per cup. Feature mug clearance, cool-touch handles and knobs, non-drip ThomlisonÂŽ faucets, 2-year limited warranty. NSF and UL Commercial Rated (except 58030 & 58002 models, household use only). Classic urn family shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ xnäĂŽä ĂŽä Ă•ÂŤ Â?>ĂƒĂƒÂˆV Âœvvii >ÂŽiĂ€ xnääĂ“ {Ă“ Ă•ÂŤ Â?>ĂƒĂƒÂˆV Âœvvii >ÂŽiĂ€ xnäxx, xx Ă•ÂŤ] Ć‚Â?Ă•Â“ÂˆÂ˜Ă•Â“ 1Ă€Â˜ xnää£, £ä£ Ă•ÂŤ] Ć‚Â?Ă•Â“ÂˆÂ˜Ă•Â“ 1Ă€Â˜ x{ÂŁĂˆä Ăˆä Ă•ÂŤ -É- ÂœÂ˜ĂŒiÂ“ÂŤÂœĂ€>ÀÞ Âœvvii >ÂŽiĂ€ x{£ää £ää Ă•ÂŤ -É- ÂœÂ˜ĂŒiÂ“ÂŤÂœĂ€>ÀÞ Âœvvii >ÂŽiĂ€ ÂŁĂŽxxä xx Ă•ÂŤ -É- /Ă€>`ÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜>Â? Âœvvii >ÂŽiĂ€ Additional models available.

The Bloomfield hot water dispenser with LCD panel combines style, function, reliability, and value with a pioneering new development in water boiler filtration. A water filter is essential to reduce problematic scale buildup and to remove impurities that can leave an unpleasant taste. FilterFlow revolutionizes the water boiler design by incorporating the filter cartridge within the boiler casing ensuring premium water quality and reduced scale build-up. Model 1228-DLX, 3 Gal., dispenses 205 cups per hour.

%QOOGTEKCN ,WKEG 2TGUUGU %KVTWU 5SWGG\GTU

%KVTWU ,WKEGTU

Serving fresh citrus juice is a great way to “squeezeâ€? more profit out of your business. Easy to assemble, disassemble, and clean. Hygienic surgical stainless steel bowl with pulp strainer and splash guard make juicing fast and easy. Compact JUC-100 makes glasses of juice on demand. High speed JUC-200 is built for continuous use and makes gallons of lemonade, orange, lime or grapefruit juice in minutes. Both include 3 cones for all sizes of citrus. ETL. UL. CSA. NSF. 1-year warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 1 ‡£ää ÂŁxä ,* 1 ‡Óää ˆ}Â… "Ă•ĂŒÂŤĂ•ĂŒ] ÂŁnää ,*

Whether it’s a glass of orange juice or lime juice for a refreshing margarita, Focus Foodservice commercial juice presses or hand-held citrus squeezers produce the sweetest juice possible. Jupiter™ and Olympus™ cast iron tabletop juicers are available in black and white. Opti-Squeezers will produce the maximum amount of juice for any hand-held squeezer, using 50% less effort to do it. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ™ÇÎäĂ“ "Â?ĂžÂ“ÂŤĂ•Ăƒ 8 >Ă€}i] 7Â…ÂˆĂŒi ™ÇÎäĂˆ "Â?ĂžÂ“ÂŤĂ•Ăƒ 8 >Ă€}i] Â?>VÂŽ ™ÇÎÎÓ Ă•ÂŤÂˆĂŒiĂ€] 7Â…ÂˆĂŒi Â™Ă‡ĂŽĂŽĂˆ Ă•ÂŤÂˆĂŒiĂ€] Â?>VÂŽ n™ÓÇ "ÂŤĂŒÂˆÂ‡-¾Õiiâi i“œ˜ n™Ón "ÂŤĂŒÂˆÂ‡-¾Õiiâi ˆ“i n™Ó™ "ÂŤĂŒÂˆÂ‡-¾Õiiâi "Ă€>˜}i


%HYHUDJH %DU (TXLSPHQW _

5RKPFNG &TKPM /KZGT

8CNWG $CT $NGPFGTU

Any 16 oz. icy drink served perfectly smooth and with no ice chunks—in as little as 25 seconds! Stainless steel blades quickly cut through ice and other ingredients. High/low/off toggle switch is easy to reach and control. 1-year warranty. UL, NSF, CSA. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ™ä™ ĂŽĂ“ œⰠ-É- ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜iĂ€ ™än {{ œⰠ*ÂœÂ?Ăž ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜iĂ€ x£äää {n œⰠ*Â?>ĂƒĂŒÂˆV ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜iĂ€ ­*Ă€ÂœVĂŒÂœĂ€ -ˆÂ?ÂœĂ?ÂŽ

Great for everything from mixing ice cream shakes to “flashingâ€? bar drinks and blending eggs, pancake, and waffle batter. Powerful 1/3 HP motor per mixing head mixes twice as fast. Two-way motor activation allows operators to start and stop mixing action by inserting cup into cup guide, or by using the pulse switch on top of mixer. NSF. UL. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“ää -ˆ˜}Â?i -ÂŤÂˆÂ˜`Â?i {ää /Ă€ÂˆÂŤÂ?i -ÂŤÂˆÂ˜`Â?i

6CPIQ $NGPFGTU

Powerful 1 HP motor blends a 16 oz. daiquiri in 15 seconds! Adjustable timer automatically stops blender so you can do other tasks. Comes with a stackable 48 oz. Wave~ActionÂŽ container, 2 speeds and pulse for precision blending. 2-year or 20,000 cycle parts & labor full replacement warranty. CUL. UL. NSF. Model HBH450R.

(WT[v $NGPFGT

Large paddle switches make operating the power blender fast and easy. Just set the adjustable timer to suit your recipe, and simply hit START for smooth results every time. Powerful 3 HP motor with stainless steel blades are made to last and get the job done fast. Stackable Wave~ActionÂŽ 64 oz. container provides a super smooth drink profile, every time.Model HBH550.

:VTGOG *K 2QYGT $NGPFGTU

6GORGUVv $NGPFGT

For ultimate flexibility, operators can choose from high and low speeds, timed cycles, and a jump cycle (starts in low speed, then ramps up to high). Includes 64 oz. stackable container, timer with automatic shut off, and a jar pad sensor, which turns the motor off when container is not in place. 3 HP motor. 2-year or 20,000 cycle parts & labor full replacement warranty. Model HBH650.

Heavy-duty 3.5 HP motor and 45,000 RPM provide awesome speed and performance. Optional solid sound enclosure keep it quiet. Choose simple paddle switches for quick and easy operation or easy-to-clean electronic membrane keypad. Choose from a 64 oz. unbreakable, BFA-free, co-polyester or stainless steel container. cETLus. NSF. Limited 3-year motor; 2-year parts & labor warranty. Model MX1000XTX shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 8ÂŁĂŽää8/8 Â?iVĂŒĂ€ÂœÂ˜ÂˆV iލ>`]

ÂˆĂƒÂŤÂ?>Ăž] { *Ă€Âœ}Ă€>““>LÂ?i -iÂ?iVĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ] Ć‚`Â?° -ÂŤii` ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ 8ÂŁxää8/8 Â?iVĂŒĂ€ÂœÂ˜ÂˆV iލ>`]

ÂˆĂƒÂŤÂ?>Ăž] { *Ă€Âœ}Ă€>““>LÂ?i -iÂ?iVĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ] Ć‚`Â?° -ÂŤii` ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] -ÂœĂ•Â˜` ˜VÂ?ÂœĂƒĂ•Ă€i 8£äää8/8 /Âœ}}Â?i -ĂœÂˆĂŒVÂ…iĂƒ 8£äxä8/8 Â?iVĂŒĂ€ÂœÂ˜ÂˆV iލ>` 8££ää8/8 Â?iVĂŒĂ€ÂœÂ˜ÂˆV iލ>`] ĂŽä -iVœ˜` ÂœĂ•Â˜ĂŒ`ÂœĂœÂ˜ /ˆ“iĂ€ 8ÂŁĂ“ää8/8 Ć‚`Â?° -ÂŤii` ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? Additional models available.


%HYHUDJH %DU (TXLSPHQW _

)NCUU 2QNKUJGT

When your glassware sparkles, so does your reputation. Portable glass polisher saves time and effort by ensuring wet glasses get gently polished and dried simultaneously in seconds. Eliminates the need for potentially unsanitary hand polishing and reduces breakage. Removable polishing heads are easily installed and dishwasher safe. Polishes all types and sizes of glassware. Model GP100, polishes up to 350 glass per hour.

'NGEVTKE )NCUU 9CUJGTU #EEGUUQTKGU

Bar Maid Glass Washers get glassware cleaner, faster using less water and chemicals than most other glass washing systems. Install in virtually any bar sink in seconds with no special plumbing or electrical hook-ups. Five spinning brushes scrub inside and out removing tough stuff like lipstick and fruit pulp. Combine with Bar Maid LoSUDS detergent, sanitizer, and test strips and you have the ultimate glass washing system! 0RGHO 'HVFULSWLRQ ƂÓää >Ãà 7>à iÀ] 1«À } Ì --£ää >Ãà 7>à iÀ] -ÕL iÀà L i

-Óä£ -> Ì âiÀ />L iÌÃ] È L ÌÌ iÃÉVð] £xä Ì>LÃÉL ÌÌ i

-ÓäÓ +Õ>ÌiÀ >ÀÞ -ÌÀ «Ã] £Ó ` ëÉVð] £ää ÌiÃÌÃÉ` ëi ÃiÀ

-ÎäÓ

À >Ìi` -ÌÀ «Ã] £Ó ` ëÉVÃ] £ää ÌiÃÌÃÉ` ëi ÃiÀ /Óää -Õ`à iÌiÀ}i Ì] { }> °ÉVð

6JG 4'&*'#& 'NGEVTKE )NCUU 9CUJGT

Removes stains on glass surface. Features that you can rely on include quick and easy installation, heavy duty construction, and a powerful 1/3 HP motor. Comes complete with four 7" brushes and one 83/4" center brush. 115V, 4/3 amps. CE. Model GW-120.

%.'#0 ).#55'5 4#+5' 241(+65 Ƃ Þ }Ài>Ãi] ` ÀÌ] À à >« v > } >Ãà V> i>Ûi LiÛiÀ>}ià v >Ì° Ƃ «À «iÀ Þ V i> i` } >Ãà > Üà Ü>ÌiÀ Ì Ã iiÌ vv iÛi Þ] i>Û } Ì Ì `ÀÞ Ü Ì ÕÌ Ã« Ìà > ` ÃÌÀi> ð - `> > ` ë>À } Ü i Ü Ì>ÃÌi vÀià iÀ Ü Ì Ài v ââ° 7 i ÛiÀÃ Ü iÝ«iÀ i Vi Ì i ÌÀÕi V À] >À >] > ` Ì>ÃÌi v v i Ü ið 7 i ÃiÀÛ } LiiÀ] V i> } >ÃÃià > à «À Ìi > >««i> } º i>`» Ì i LiiÀ Ì >Ì i>Ûià > >Vi Ü Ì iÛiÀÞ Ã «° ÌÀ } Ì i i>` > LiiÀ > à V>ÀÀ ià «À v Ì > ` Ãà v>VÌ Àð Ƃ i iVÌÀ V } >Ãà Ü>à iÀ > ` «À «iÀ V i V> à >Þ Li à iÌ } Ì V à `iÀ v À V à ÃÌi Ì «À v Ìà > ` VÕÃÌ iÀ Ã>Ì Ãv>VÌ LiÛiÀ>}i ÃiÀÛ Vi°

&GNVC )NCUU 9CUJGT

ENERGY STAR® qualified and rated by NSF as both a dishwasher and a glasswasher using 1.16 gallons of water per cycle. Cleans up to 40 racks (1,440 glasses) per hour. Built-in chemical pumps and priming switches. Built-in scrap accumulator prevents drain from clogging. 90-second operating cycle with push-button start. 111/2" clearance accommodates taller wares. NSF and c-UL-us listed. Model Delta 5-E.

&GNVC 4QVCT[ )NCUUYCUJGT

Composite carousel rack prevents damage to glassware. 12" vertical clearance accommodates taller glassware. Single-switch, auto-fill, auto-stop operation. Adjustable rinse control allows hot or cold water final rinse for flexible sanitizing methods. Built-in chemical pumps and onboard chemical storage. NSF and c-ETL-us listed. Delta 1200, 1200 glasses per hour.

Ü +, `i Ì Ài>` Ì i ÌV i â æÀÌ V i\ , æ- *," /- / ,"1 *,"* , 6 ,æ -æ -

)NCUUYCUJGTU

Clean and sanitize up to 2,000 glasses per hour. Choose rotary or pass-through, both providing up to 12" of clearance for taller stemware. The three-pump injection system provides precise chemical dispensing. Upper and lower wash and rinse arms produce sparkling clean glasses every time. Fresh, cool water sanitizes glasses in the final rinses so they are ready for immediate use. Model CG shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

, Ì>ÀÞ /Þ«i

{ *>Ãà / ÀÕ] În£ÉÓ¸ Ý{n¸7

È *>Ãà / ÀÕ] În£ÉÓ¸ ÝÇÓ¸7

)NCUU (TQUVGTU

Push button defrost system, self-contained, no plumbing required. Black, stainless, or all stainless exterior. Stainless steel interior Available in 2, 3, 4, and 5 foot models. 24"Dx34"H. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ó{*-Ó Ó¿ ] >V ,Ó{--Ó Ó¿ ] -Ì> iÃà -Ìii ,ÎÈ*-Ó Î¿ ] >V ,ÎÈ--Ó Î¿ ] -Ì> iÃà -Ìii ,{n*-Ó {¿ ] >V ,{n--Ó {¿ ] -Ì> iÃà -Ìii ,Èä*-Ó x¿ ] >V ,Èä--Ó x¿ ] -Ì> iÃà -Ìii


%HYHUDJH %DU (TXLSPHQW _ &WCN <QPG 5GNH %QPVCKPGF 9KPG %GPVGTU

Perlick’s new line of dual-zone wine centers can be tailored to fit your exact wine serving and storage needs. Now you can properly store and dispense wine at two separate temperatures in the same cabinet—White Wine (40°F-55°F) or Red Wine (55°F-70°F). Customize your dual zone wine center with options to suit your specific needs: Stainless solid or glass doors with fullextension wine shelves, wine drawers, 1, 2, 3, 4 or 5-faucet wine tapping. Model DZS60 Wine Center shown with stainless steel glass door, full-extension shelves (left) and solid stainless door w/single-faucet wine dispensing (right).

%QPEGUUKQPCKTG $GGT &KURGPUGTU

#FXCPV'&)'v $CEM $CT 4GHTKIGTCVQTU

Shallow depth back bar refrigerators complement the standard size models but in a smaller footprint of 24" in depth versus the standard 27 1/ 8"D. Available with solid or glass doors, interior LED lights, and are NSF approved for bottled and canned products. Stainless steel top/floor and black vinyl coated exterior front, sides, and back, galvanized steel interior. 3-year parts & labor, 5-year compressor warranty. Model NLBB60N shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Standard Depth x™ x™¸7 -ÂœÂ?ˆ` ÂœÂœĂ€Ăƒ ĂˆÂ™ ĂˆÂ™¸7 -ÂœÂ?ˆ` ÂœÂœĂ€Ăƒ Ǚ Ǚ¸7 -ÂœÂ?ˆ` ÂœÂœĂ€Ăƒ Narrow Depth {n {n¸7 -ÂœÂ?ˆ` ÂœÂœĂ€Ăƒ Ăˆä Ăˆä¸7 Â?>ĂƒĂƒ ÂœÂœĂ€Ăƒ ÇÓ ÇÓ¸7 Â?>ĂƒĂƒ ÂœÂœĂ€Ăƒ Additional models available.

Dispensers feature high impact corner bumpers, stainless steel exterior, front vented compressor, self-closing field reversible doors, and 5" casters. Portable and self contained cabinet stores a CO2 drum, regulator, and liquid waste tank in an access area. Foamed-in-place insulation saves energy and adds structural strength. 5-year compressor; 1-year labor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

Ăˆn Ăˆn¸ Ă“ `ÂœÂœĂ€ ‡ Ă“ ÂŽi}

™Ó ™Ó¸ ĂŽ `ÂœÂœĂ€ ‡ ĂŽ ÂŽi}

$CEM $CT %QQNGTU

-GI %QQNGTU

Store and serve up icy, cold draft beer. For your next bar/restaurant design, consider the performance, sustainability, and versatility of a Continental Refrigerator Keg Cooler. Built to last with all stainless steel countertop, heavy-duty galvanized interior, and reinforced stainless steel floor. Choose standard or shallow depth with single, dual or triple faucets. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{ Ă“{¸] Â?>VÂŽ ˜>“iÂ? ÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ… Ă?ĂŒiĂ€ÂˆÂœĂ€ xä xä¸] Â?>VÂŽ ˜>“iÂ? ÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ… Ă?ĂŒiĂ€ÂˆÂœĂ€ x™ x™¸] Â?>VÂŽ ˜>“iÂ? ÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ… Ă?ĂŒiĂ€ÂˆÂœĂ€ ĂˆÂ™ ĂˆÂ™¸] Â?>VÂŽ ˜>“iÂ? ÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ… Ă?ĂŒiĂ€ÂˆÂœĂ€ Ǚ Ǚ¸] Â?>VÂŽ ˜>“iÂ? ÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ… Ă?ĂŒiĂ€ÂˆÂœĂ€ ™ä ™ä¸] Â?>VÂŽ ˜>“iÂ? ÂˆÂ˜ÂˆĂƒÂ… Ă?ĂŒiĂ€ÂˆÂœĂ€ Additional models available.

Maximize the number of cool, refreshing drinks on hand with Back Bar Coolers from Continental Refrigerator. Features wear resistant, textured baked enamel black finish exterior, stainless steel countertop, galvanized steel interior and reinforced stainless steel floor. Choose standard, narrow, or pass-through models with hinged or sliding glass doors. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{ Ă“{¸Ă?䜐n¸Ă?ĂŽn£ÉÓ¸ xä xä¸Ă?ә£É{¸Ă?ĂŽĂˆĂŽĂ‰{¸ x™ x™¸Ă?ә£É{¸Ă?ĂŽĂˆĂŽĂ‰{¸ ĂˆÂ™ ĂˆÂ™¸Ă?ә£É{¸Ă?ĂŽĂˆĂŽĂ‰{¸ Ǚ Ǚ¸Ă?ә£É{¸Ă?ĂŽĂˆĂŽĂ‰{¸ ™ä ™ä¸Ă?ә£É{¸Ă?ĂŽĂˆĂŽĂ‰{¸ Additional models available.


%HYHUDJH %DU (TXLSPHQW _ $CEM $CT %QQNGTU

Attractive, wear-resistant laminated heavy duty black vinyl exterior. Stainless steel countertop. Forced air refrigeration system. Interior stainless steel floor with half inch lip and heavy galvanized steel walls. Maintains cold 33°F to 38°F product temperatures. Also available in stainless steel and glass doors.

&KTGEV &TCY $GGT &KURGPUGTU

Interior stainless steel floor with 1 / 2 ” lip and galvanized steel walls. Stainless steel countertop. Environmentally friendly forced air refrigeration system maintains 33°F to 38°F. Foamed-in-place, high density polyurethane insulation. 3” diameter insulated beer columns with stainless steel tubes. Incandescent interior lighting (for all units except TDD-1). Optional multiple faucet draft arms available. Also available in stainless steel. Model TDD-2 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /

£ Σ£É{¸ÝÎ ÎÉ{¸ÝÓΣÉÓ¸ ] £ À /

Ó ÓÇ£Én¸ÝÎǸÝxnÇÉn¸ ] Ó À /

Î ÓÇ£Én¸ÝÎǸÝÈ £Én¸ ] Î À /

{ ÓÇ£Én¸ÝÎÇ¸Ý äÎÉn¸ ] { À

www.EVERESTref.com

0RGHO 'HVFULSWLRQ / Ó ÓÇÎÉ{¸ÝÎǸÝxnÇÉn¸ ] Ó ÀÃ] { - Ûà >«°\ nn È « à / Î ÓÇÎÉ{¸ÝÎǸÝÈ £Én¸ ] Ó ÀÃ] { - Ûà >«°\ ££Ó È «V à / { ÓÇÎÉ{¸ÝÎÇ¸Ý äÎÉn¸ ] Î ÀÃ] È - Ûà >«°\ £xÓ È «V à / Ó{ {n Ó{£ÉÓ¸ÝÎxxÉn¸Ý{ £Én¸ ] Ó ÀÃ] { - Ûà >«°\ {n È «V à / Ó{ Ƃ {n ÓÎÎÉ{¸ÝÎ{£É{¸Ý{ÇÇÉn¸ ] Ó ÀÃ] { - Ûà >«°\ {n È «V à / Ó{ Èä ÓÎÇÉn¸ÝÎxxÉn¸ÝÈ££Én¸ ] Ó ÀÃ] { - Ûà >«°\ ÇÓ È « à / Ó{ Ƃ Èä ÓÎÎÉ{¸ÝÎ{£É{¸Ýx ÇÉn¸ ] Ó ÀÃ] { - Ûà >«°\ ÇÓ°x È « Ã

*QTK\QPVCN $QVVNG %QQNGTU

Conditioned, air circulation is forced evenly over the top row of products for ideal chilling of bottles. Stainless counter and lid, durable black vinyl exterior, and vinylcoated storage dividers. Interiors feature long lasting, heavy-duty, galvanized steel. Large evaporator coil runs the length of the cooler for efficient, balanced cooling. Capacity (Cases) 0RGHO 'HVFULSWLRQ R] %WOV R] &DQV / ÎÈ £Ó ÓÈxÉn¸ÝÎÎÎÉn¸ÝÎÈÎÉ{¸ ] Ó L ` Û `iÀà ££ £{£ÉÓ / ÎÈ £Ó - ÓÈxÉn¸ÝÎÎÎÉn¸ÝÎÈÎÉ{¸ ] Ó L ` Û `iÀà ££ £{£ÉÓ / xä £n ÓÈxÉn¸ÝÎÎÎÉn¸Ý{ xÉn¸ ] Î L ` Û `iÀà £È£ÉÓ Ó{ / xä £n - ÓÈxÉn¸ÝÎÎÎÉn¸Ý{ xÉn¸ ] Î L ` Û `iÀà £È£ÉÓ Ó{ / Èx Ó{ ÓÈxÉn¸ÝÎÎÎÉn¸ÝÈ{xÉn¸ ] { L ` Û `iÀà ÓÓ ÎÓ£ÉÓ / Èx Ó{ - ÓÈxÉn¸ÝÎÎÎÉn¸ÝÈ{xÉn¸ ] { L ` Û `iÀà ÓÓ ÎÓ£ÉÓ Additional models available.

$CEM $CT 'SWKROGPV

Enhance efficiency with the multi-functional capabilities of the EBD Series. Insulated stainless steel draft arm for serving drinks in left compartment. Shelves for product storage in right compartment. Laminated vinyl exterior, stainless steel countertop, and floor with galvanized steel interior wall. Lockable doors with optional double pane glass for storage display. Dial thermostat range from 32°F to 42°F. Time initiated and terminated defrost. Narrow depth also available. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Black Exterior Ó Ó À ëi ÃiÀ] xn¸ ­£ >ÕViÌ / ÜiÀ® Ó Ó À ­£ } >Ãî ëi ÃiÀ] xn¸ ­£ >ÕViÌ / ÜiÀ® Î Ó À >V ëi ÃiÀ] Èn¸ ­£ >ÕViÌ / ÜiÀ® Î Ó À ­£ } >Ãî ëi ÃiÀ] Èn¸ ­£ >ÕViÌ / ÜiÀ® Additional models available.

7PFGTDCT $CUKEUv 'SWKROGPV

Advance Tabco introduces its new line of underbar equipment called Underbar Basics™. Sinks, Blender Stations, Drainboards, and Liquor Racks feature extended widths and a new flush design for a clean, linear appearance when adding SRK Speed Rails. Economy pricing, with heavy gauge stainless steel and galvanized construction. All faucets meet federal lead free standards. Multiple sizes and configurations available. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - - £Ó 8 > ` Ã ] £n¸ Ý £Ó¸ ,

, - £Ó 8 > ` à ] Ó£¸ Ý £Ó¸ , - £Ó Ó{ 8 Vi L ] £n¸ Ý Ó{¸ , - £Ó ÎÈ 8 Vi L ] £n¸ Ý Îȸ , - £Ó ÎÈ Ç 8 Vi L ] £n¸ Ý Îȸ , ÜÉ Ç V ÀVÕ Ì V ` « >Ìi

, , Ó{ / 8 >Ãà À>V ] Ó{¸] `à ΠÃÌ> `>À` Óä¸ÝÓä¸ À>V à £n£n 8 µÕ À ` ë >Þ À>V ] £n¸ - xÎ 8 - ] Î V «° ÜÉ Ó `À> L >À`ð x½ }


%HYHUDJH %DU (TXLSPHQW _ 4Q[CN 5GTKGU 5NKFG 6QR $QVVNG %QQNGTU

High quality, heavy duty units in 2', 4', 6', and 8' models. Features include 24" front to back to match underbar, stainless steel floors, heavy duty doors, center bar construction for durability, rugged grab bar handles, easy-to-clean coved corners, and floor drain connected to condensate evaporator pan. 5-year compressor warranty. Available in black or stainless steel exteriors. 115V, Single phase, 60 Hz. Model BC48-BG shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ &DSDFLW\ R] %WOV Ó{ >V 6 Þ ÝÌ°] Ó¿ ÜÉÓ ` Û `iÀ À>V à £{£ÉÓ {n >V 6 Þ ÝÌ°] {¿ ÜÉÓ ` Û `iÀ À>V à £{£ÉÓ ÇÓ >V 6 Þ ÝÌ]] È¿ ÜÉÎ ` Û `iÀ À>V à Óx£ÉÓ È >V 6 Þ ÝÌ°] n¿ ÜÉ{ ` Û `iÀ À>V à Îx£ÉÓ Additional models available.

+EG $KPU

Complete line of ice bins available in 12" or 15" depths, with or without built-in 7-circuit high volume solid cast aluminum cold plate for soda systems. For cold plate option add “-7" to the end of model number. Features stainless steel coved corner liner with center drain, and removable bottle racks. NSF. Model 18-24 shown with optional speed rail. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £n Ó{ £Ó¸ ÝÓ{¸ £n Ó{ Ç £Ó¸ ÝÓ{¸ ÜÉ Õ Ì ` * >Ìi £n Ó{ * £x¸ ÝÓ{¸ £n Îä £Ó¸ ÝÎä¸ £n ÎÈ £Ó¸ ÝÎȸ £n ÎÈ Ç £Ó¸ ÝÎȸ ÜÉ Õ Ì ` * >Ìi £n ÎÈ * £x¸ ÝÎȸ

7PFGTDCT 5KPMU

Complete line available in 18" and 21" front to back depth. Features complete stainless steel embossed drainboards and 10"x14"x10" deep drawn bowls. Comes complete with drains, overflows, and low lead compliant faucets. NSF. Model 18-53C shown with optional speed rails. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £n {Î À , £nää -iÀ ià {n¸ Î «° - ÜÉ Ü ivÌ À , } Ì] >ÕViÌ £n xÎ £nää -iÀ ià Èä¸ Î «° - ÜÉ Ü i ÌiÀ] >ÕViÌ £n ÈÎ £nää -iÀ ià ÇÓ¸ Î «° - ÜÉ Ü i ÌiÀ] >ÕViÌ £n È{ £nää -iÀ ià ÇÓ¸ { «° - ÜÉ Ü i ÌiÀ] >ÕViÌ Ƃ`` Ì > `i à >Û> >L i°

%NQUGF )NCUU 5VQTCIG $NGPFGT &WOR 5KPM

The ultimate blender stand with 10"x14"x10" deep sink bowl, which can be used as a dump sink or hand sink. Large step down shelf for blender and bar accessories. Stainless steel sides. Faucet and drain included. Available in 12" and 18" widths. NSF. Model 18-12BD shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £n £Ó £Ó¸ - £n £n £n¸ -

4Q[CN 5GTKGU 7PFGTDCT

End the storage problem with a 24" wide cabinet that holds three 20"x 20" glass racks. Stainless steel cabinet with 1" drain on bottom. Also available with solid middle shelf. NSF. Model 18-GSB1 shown.

Deluxe line of standard and custom underbar equipment features heavy duty construction built for durability. Full AutoCAD layout and design available. High quality built-in sound deadened speed rails. Stainless steel sides and legs. High quality cartridge valve faucets. NSF. Available in 19" and 23" depths complete with drains, overflows, and heavy duty faucets. Contact us for additional information.


%HYHUDJH %DU (TXLSPHQW _

/PUBCMF $IFGT +POBUIBO #FOOFUU /QZKG 6JG 4GUVCWTCPV

Â?iĂ›iÂ?>˜`] " %TWPEJ[ #TVKEJQMG 6QOCVQ 5CNCF %CODCTŠ 2QTVCDNG $GXGTCIG $CTU

Get your party started and uncork your profitability! Cambro’s full line of stylish, portable beverage bars provide opportunities for hosting in any environment—inside or out, small or large, formal or casual.

Complete, basic, or economy system available in sizes small (Bar540), medium (Bar650), and large (Bar730) with a standard or designer decor package. Model Bar650S shown in designer decor Sedona (668). 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ć‚,x{ä - x{¸ Ă?Ă“xÇÉn¸7Ă?{ĂˆÂŁĂ‰n¸ ]

iVÂœĂ€>ĂŒÂˆĂ›i Â˜ĂŒĂ€ĂŒÂœÂŤ Ć‚,Ăˆxä - ĂˆĂ‡ÂŁĂ‰Ă“¸ Ă?Ă“n£ÉÓ¸7Ă?{Ç£ÉÓ¸ ] 1ÂŤ}Ă€>`i` iVÂœĂ€ Ć‚,ÇÎä - ÇÓÎÉ{¸ Ă?Ă“Ăˆ¸7Ă?{n¸ ] 1ÂŤ}Ă€>`i` iVÂœĂ€

ĂŽ i>° Â?ÂœLi >Ă€ĂŒÂˆV…œŽiĂƒ] VÂ?i>˜i` Ă“ Â?LĂƒ° iÂˆĂ€Â?œœ“ ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ] VĂ•ĂŒ ĂŒÂœ `iĂƒÂˆĂ€i` ĂƒÂ…>ÂŤi ÂŁ ÉÓ Â?L° >ÀÕ}Ă•Â?> Ă“ ĂŒLĂƒ° vĂ€iĂƒÂ… Â“ÂˆÂ˜ĂŒ] vˆ˜i Ă€ÂˆLLÂœÂ˜Ăƒ ÂŁ i>° Â?i“œ˜] Â?Ă•ÂˆVi` E âiĂƒĂŒi` ĂŽ ĂŒLĂƒ° iĂ?ĂŒĂ€> Ă›ÂˆĂ€}ˆ˜ ÂœÂ?ÂˆĂ›i œˆÂ? { œⰠ}Âœ>ĂŒ VÂ…iiĂƒi] vĂ€iĂƒÂ… ÂœĂ€ ĂƒÂœvĂŒ Ă€ÂˆÂŤi˜i` ->Â?ĂŒ E ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ ĂŒÂœ ĂŒ>ĂƒĂŒi -Â…>Ă›i ĂŒÂ…i >Ă€ĂŒÂˆV…œŽiĂƒ œ˜ > ĂƒÂ?ˆViĂ€ >Ăƒ ĂŒÂ…ÂˆÂ˜ >Ăƒ ÂŤÂœĂƒĂƒÂˆLÂ?i° ˜ > “ˆĂ?ˆ˜} LÂœĂœÂ?] Ăƒi>ĂƒÂœÂ˜ ĂŒÂ…i >Ă€ĂŒÂˆV…œŽiĂƒ >˜` ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ ĂœÂˆĂŒÂ… ĂŒÂ…i Â?i“œ˜ Â?Ă•ÂˆVi] œˆÂ? >˜` ĂƒÂœÂ“i Ăƒ>Â?ĂŒ E ÂŤiÂŤÂŤiĂ€° iĂŒ ĂƒĂŒ>˜` vÂœĂ€ x Â“ÂˆÂ˜Ă•ĂŒiĂƒ° Ć‚`` ˆ˜ ĂŒÂ…i >ÀÕ}Ă•Â?>] Â“ÂˆÂ˜ĂŒ >˜` VÂ…iiĂƒi° -i>ĂƒÂœÂ˜ ĂœÂˆĂŒÂ… > ĂŒÂœĂ•VÂ… Â“ÂœĂ€i Ăƒ>Â?ĂŒ] ĂŒÂœĂƒĂƒ >˜` ĂƒiÀÛi°

/CZKOK\GTv 2QTVCDNG $CT

Two-step bar and countertop designed for ease of drink preparation and serving. Molded-in barmat well and built-in cutting board. Sliding storage drawer accommodates mixers, sodas or bus boxes. 15 gallon ice bin with integrated drain and water trap. 5" non-marking casters with brakes. Fully assembled. Black countertop, skirt, and stanchions. Front and side panel colors: Cherry Wood (094), S/S (44), Traditional Grey (23) or Black Duragrain (03). 0RGHO 'HVFULSWLRQ Çxxä *ÂœĂ€ĂŒ>LÂ?i >Ă€ Çxxx 6ÂˆÂ˜ĂžÂ? >Ă€ ÂœĂ›iĂ€

+PUWNCVGF +EG $KPU 9KVJ %QNF 2NCVG

The insulated ice bin with cold plate is available in various sizes and offered in the standard 21" width or slim-line 18" width. Each ice bin is fabricated in 18-gauge, 300 series stainless steel and comes with a stainless steel ice bin lid. Available in a 7-circuit cold plate or a premium 10-circuit cold plate. Galvanized legs and bracing with adjustable bullet feet are included. Stainless steel leg options are available. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 1 ‡Ó{Ă“ÂŁ *Ç Ă“{¸ Ă?Ă“£¸7 Vi ˆ˜ ĂœĂ‰Ă‡Â‡ ÂˆĂ€VĂ•ÂˆĂŒ ÂœÂ?` *Â?>ĂŒi 1 ‡ÎäĂ“ÂŁ *Ç ĂŽä¸ Ă?Ă“£¸7 Vi ˆ˜ ĂœĂ‰Ă‡Â‡ ÂˆĂ€VĂ•ÂˆĂŒ ÂœÂ?` *Â?>ĂŒi 1 ‡ÎäĂ“ÂŁ *£ä ĂŽä¸ Ă?Ă“£¸7 Vi ˆ˜ ĂœĂ‰£ä‡ ÂˆĂ€VĂ•ÂˆĂŒ ÂœÂ?` *Â?>ĂŒi 1 Â‡ĂŽĂˆĂ“ÂŁ *Ç ĂŽĂˆ¸ Ă?Ă“£¸7 Vi ˆ˜ ĂœĂ‰Ă‡Â‡ ÂˆĂ€VĂ•ÂˆĂŒ ÂœÂ?` *Â?>ĂŒi 1 Â‡ĂŽĂˆĂ“ÂŁ *£ä ĂŽĂˆ¸ Ă?Ă“£¸7 Vi ˆ˜ ĂœĂ‰£ä‡ ÂˆĂ€VĂ•ÂˆĂŒ ÂœÂ?` *Â?>ĂŒi 1 ‡{nĂ“ÂŁ *£ä {n¸ Ă?Ă“£¸7 Vi ˆ˜ ĂœĂ‰£ä‡ ÂˆĂ€VĂ•ÂˆĂŒ ÂœÂ?` *Â?>ĂŒi

6QDKP 'NNKU 5KIPCVWTG %QEMVCKN 5VCVKQP

Engineered for speed, built for comfort. This co-branded line of cocktail focused equipment consists of innovative product solutions that have been specifically engineered to be more ergonomic for bartenders and to better accommodate their needs when making craft cocktails. The Tobin Ellis Signature Cocktail Station is replete with what Ellis refers to as a “bartender cockpit�—all dedicated to the efficient production of cocktails. Choose from a variety of configurations and options (sold separately). Contact us for additional information.

A. B. C. D. E. F. G.

Refrigerated Drawers 24" Drain Board Top Insulated Bottle Well 30" Sectioned Ice Bin Speed Rail Slanted Speed Rack Pre-Sink & Tool Caddy Combo&RRNLQJ (TXLSPHQW _

/PUBCMF $IFGT %JCNNGPIGT :.v 4CPIGU

The improved Challenger XL sets the standard for rugged construction and reliable, consistent performance. This hard-working, easy-to-use range produces the high-quality results you expect, without breaking your budget. 24", 36", 48", 60", and 72" size ranges available in a variety of open burner and griddle top combinations. 1-year limited parts & labor warranty.

&SJD 8JMMJBNT /QOQEJQ OQF OGZ TGUVCWTCPV

Â?iĂ›iÂ?>˜`] " $TCKUGF $GGH $TKUMGV

/CEJCEC x L° ÂŤÂˆiVi Liiv LĂ€ÂˆĂƒÂŽiĂŒ Ă“ VĂ•ÂŤĂƒ Ă€i` ĂœÂˆÂ˜i

0RGHO 'HVFULSWLRQ

Ă“{-‡{ Ă“{¸ -ÂŤ>Vi‡->Ă›iĂ€ "Ă›i˜ ĂœĂ‰{ "ÂŤi˜ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] ÂŁ{ä]äää /1

ĂŽĂˆ-Â‡Ăˆ ĂŽĂˆ¸ -ĂŒ` "Ă›i˜ ĂœĂ‰Ăˆ "ÂŤi˜ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] Ă“ÂŁx]äää /1

{n-‡n {n¸ -ĂŒ` "Ă›i˜ ĂœĂ‰n "ÂŤi˜ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] ÓÇx]äää /1

Ăˆä--‡£ä Ăˆä¸ ­Ă“ÂŽ -ĂŒ`° "Ă›i˜ ĂœĂ‰£ä "ÂŤi˜ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] ÎÇä]äää /1

Ăˆä--Â‡Ăˆ Ă“{ Ăˆä¸ ­Ă“ÂŽ -ĂŒ` "Ă›i˜ ĂœĂ‰Ăˆ "ÂŤi˜ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] Ă“{¸ ÀÞ /ÂœÂŤ] әä]äää /1

Ăˆä--Â‡Ăˆ Ă“{ Ăˆä¸ ­Ă“ÂŽ -ĂŒ` ĂœĂ‰Ăˆ "ÂŤi˜ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ E Ă“{¸ Ă€Âˆ``Â?i] әä]äää /1

ÇÓ--‡£Ó ÇÓ¸ ­Ă“ÂŽ -ĂŒ`° "Ă›i˜ ĂœĂ‰ÂŁĂ“ "ÂŤi˜ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ

Ă“ä Âœâ° ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœ Â?Ă•ÂˆVi ÂŁ

É{ VĂ•ÂŤ Â?ˆ“i Â?Ă•ÂˆVi

ÂŁ VĂ•ÂŤ Ă€i` ĂœÂˆÂ˜i Ă›ÂˆÂ˜i}>Ă€ ÂŁ

ÉÓ VĂ•ÂŤ Ăƒ>Â?ĂŒ

ÂŁ

ÉÓ VĂ•ÂŤ VÂ…ÂœÂŤÂŤi` }>Ă€Â?ˆV

Ă“ ĂŒLĂƒ° LÂ?>VÂŽ ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ { ĂŒLĂƒ° >˜VÂ…Âœ ÂŤÂœĂœ`iĂ€ ÂœĂ€ Ă“ ĂœÂ…ÂœÂ?i V…ˆÂ?iĂƒ ÂŁ ĂŒLĂƒ° Vˆ˜˜>“œ˜ ÂŁ

ÉÓ VĂ•ÂŤ VÂœvvii] }Ă€ÂœĂ•Â˜` ­ Ă•>ĂŒ>“>Â?>˜ Li>˜ ÂŤĂ€iviÀÀi`ÂŽ

Ă“ L>Ăž Â?i>Ă›iĂƒ ÂŁ -ÂŤ>Â˜ÂˆĂƒÂ… œ˜ˆœ˜] Ă€ÂœĂ•}Â… VĂ•ĂŒ -i>ĂƒÂœÂ˜ LĂ€ÂˆĂƒÂŽiĂŒ ĂœÂˆĂŒÂ… VÂœvvii] >˜VÂ…Âœ ÂŤÂœĂœ`iĂ€ >˜` Ăƒ>Â?ĂŒ° Ă€ÂˆÂ?Â?Ă‰Ăƒi>Ă€ Liiv ĂŒÂœ V>Ă€>“iÂ?ˆâi° Ă•ĂŒ Liiv ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂƒÂˆÂ“ÂˆÂ?>Ă€ ĂƒÂˆâi ÂŤÂˆiViĂƒ ­ĂŽŽ° *Ă•ĂŒ ˆ˜ Â?>Ă€}i LĂ€>ÂˆĂƒÂˆÂ˜} ÂŤ>˜ ÂœĂ€ “iĂŒ>Â? Â…ÂœĂŒiÂ? ÂŤ>˜ ĂœÂˆĂŒÂ… >Â?Â? Ă€i“>ˆ˜ˆ˜} ˆ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒĂƒ° Ć‚`` iÂ˜ÂœĂ•}Â… Ăœ>ĂŒiĂ€ ĂŒÂœ VÂœĂ›iĂ€ LĂ€ÂˆĂƒÂŽiĂŒ° ÂœĂ›iĂ€ ĂœÂˆĂŒÂ… vœˆÂ? >˜` ÂŤÂ?>Vi ˆ˜ ĂŽääc ÂœĂ›i˜ vÂœĂ€ ·{ Â…ÂœĂ•Ă€Ăƒ° ÂˆĂƒV>Ă€` ĂœÂ…ÂœÂ?i ÂœÂ˜ÂˆÂœÂ˜Ăƒ >˜` L>Ăž Â?i>Ă›iĂƒ° ,iÂ“ÂœĂ›i LĂ€ÂˆĂƒÂŽiĂŒ vĂ€ÂœÂ“ Â?ÂˆÂľĂ•Âˆ` >˜` ÂŤĂ•Â?Â? >Â?Â? “i>ĂŒ° ,iĂƒiÀÛi Â?ÂˆÂľĂ•Âˆ` ĂŒÂœ Ă€iÂ…i>ĂŒ°

5 5GTKGU 4GUVCWTCPV 4CPIG

The S-Series restaurant range offers a quality, versatile range for commercial foodservice applications. 24", 36", 48", and 60" widths and a number of top configurations are available. Configurations include combinations of open burners and griddles. Model S36D shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ -Ă“{ Ă“{¸ ,,] { Ă€Â˜Ă€Ăƒ] -ÂŤ>Vi ->Ă›iĂ€ "Ă›i˜ -Ă“{ Ă“{¸ ,,] { Ă€Â˜Ă€Ăƒ] >Lˆ˜iĂŒ -ĂŽĂˆ ĂŽĂˆ¸ ,,] Ăˆ Ă€Â˜Ă€Ăƒ] -ĂŒ>˜`>Ă€` "Ă›i˜ -ĂŽĂˆĆ‚ ĂŽĂˆ¸ ,,] Ăˆ Ă€Â˜Ă€Ăƒ] ÂœÂ˜Ă›iVĂŒÂˆÂœÂ˜ "Ă›i˜ -ĂŽĂˆ ĂŽĂˆ¸ ,,] Ăˆ Ă€Â˜Ă€Ăƒ] >Lˆ˜iĂŒ -{n {n¸ ,,] n Ă€Â˜Ă€Ăƒ] Ă•>Â? -ÂŤ>Vi ->Ă›iĂ€ "Ă›iÂ˜Ăƒ Additional models available.

4GUVCWTCPV 5GTKGU 8CPVCIG 5GTKGU 4CPIGU

Restaurant Series Ranges feature 40,000 BTU burners, 1" thick griddle option, 7" landing ledge, and 5 rack positions. Variety of cooking chamber sizes include 30"W and 15"H ovens. Restaurant Series model 60-BP-6B-G24-S26 shown with optional casters and salamander. Vantage Series Ranges come standard with 28,000 BTU burners, 3/ 4" thick griddle plate option, 5" landing shelf, and 2 rack positions.

0RGHO 'HVFULSWLRQ ,iĂƒĂŒ>Ă•Ă€>Â˜ĂŒ -iĂ€ÂˆiĂƒ Ă“{‡ *‡{ ‡-Ă“ä Ă“{¸] { Ă€Â˜Ă€Ăƒ] Ă“ä¸ -ĂŒ`° "Ă›i˜ ĂŽĂˆÂ‡ *Â‡Ăˆ ‡-ĂŽä ĂŽĂˆ¸] Ăˆ Ă€Â˜Ă€Ăƒ] ĂŽä¸ -ĂŒ`° "Ă›i˜ Ăˆä‡ *‡£ä ‡-Ă“Ăˆ Ăˆä¸] £ä Ă€Â˜Ă€Ăƒ] ­Ă“ÂŽ Ă“Ăˆ¸ -ĂŒ`° "Ă›Â˜Ăƒ Ăˆä‡ *Â‡Ăˆ ‡ Ă“{‡-Ă“Ăˆ Ăˆä¸] Ăˆ Ă€Â˜Ă€Ăƒ] Ă“{¸ Ă€Âˆ``Â?i] ­Ă“ÂŽ Ă“Ăˆ¸ -ĂŒ`° "Ă›iÂ˜Ăƒ 6>Â˜ĂŒ>}i -iĂ€ÂˆiĂƒ Ă“{‡ *6‡{ ‡-Ă“ä Ă“{¸] { Ă€Â˜Ă€Ăƒ] Ă“ä¸ -ĂŒ`° "Ă›i˜ ĂŽĂˆÂ‡ *6Â‡Ăˆ ‡-ĂŽä ĂŽĂˆ¸] Ăˆ Ă€Â˜Ă€Ăƒ] ĂŽä¸ -ĂŒ`° "Ă›i˜ Additional models available.


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

/PUBCMF $IFGT 4IPMFN 1PUBTI 7NVKOCVG 5GTKGU 4GUVCWTCPV 4CPIGU

The all stainless steel Ultimate Range is made in the USA and is available in 5 sizes and over 1200 configurations, including the new 5-burner configuration. Higher BTUs and high efficiency snap action thermostat make it easy to handle your cooking and baking needs.

0RGHO 'HVFULSWLRQ {ĂŽĂˆÂŁ ‡Ó Ă“ œ˜‡ Â?Âœ} Ă€Â˜Ă€Ăƒ] -ĂŒ` Ă€>ĂŒiĂƒ] Ă“{¸ ‡ , ­ ÂœĂ€ ,ÂŽ] -ĂŒ` "Ă›i˜ {ĂŽĂˆÂŁ ‡Ó Ă“ œ˜‡ Â?Âœ} Ă€Â˜Ă€Ăƒ] -ĂŒ` Ă€>ĂŒiĂƒ] Ă“{¸ Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€ ­ ÂœĂ€ ,ÂŽ] -ĂŒ` "Ă›i˜ {{nÂŁ

‡Î Ă“ œ˜‡ Â?Âœ} Ă€Â˜Ă€Ăƒ] -ĂŒ` Ă€>ĂŒiĂƒ] ĂŽĂˆ¸ Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€ ­ ÂœĂ€ ,ÂŽ] -ĂŒ` "Ă›Â˜Ă‰ >Lˆ˜iĂŒ {Ăˆä£

‡Î { œ˜‡ Â?Âœ} Ă€Â˜Ă€Ăƒ] -ĂŒ` Ă€>ĂŒiĂƒ] ĂŽĂˆ¸ Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€ ÂœĂ€ ,ÂŽ] Ă•>Â? -ĂŒ` "Ă›i˜ {ĂŽĂˆÂŁ Ăˆ ­ĂŽĂŽ /1ÂŽ œ˜‡ Â?Âœ} Ă€Â˜Ă€Ăƒ] ÂŁ ­{x ÂŽ -ĂŒ` "Ă›i˜ {Ăˆä£

£ä œ˜‡ Â?Âœ} Ă€Â˜Ă€Ăƒ] -ĂŒ` Ă€>ĂŒiĂƒ] Ă•>Â? -ĂŒ` "Ă›iÂ˜Ăƒ Additional models available.

) 5GTKGU 5VCTHKTG 2TQ 4CPIGU

When you cook without boundaries, you can take your menu anywhere. Inspired by the culinary craftsmanship of master chefs, Garland Restaurant Ranges are the choice for durability, performance, and ease of maintenance. From intuitive user interfaces to innovative heat technology, Garland equipment enables you to create exceptional patron experiences without limitations. Available in 24" to 60" widths, with multiple configuration options. Model G36-6R shown.

%WNKPCT[ &GRQV ÂœÂ˜ĂƒiĂž] 9 2QV 4QCUV Ăˆ Â?L° Ă€Âœ>ĂƒĂŒ] ÂŤĂ€iviĂ€>LÂ?i ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?`iĂ€ ÂœĂ€ VÂ…Ă•VÂŽ Ă“ Â?>Ă€}i ÂœÂ˜ÂˆÂœÂ˜Ăƒ] ĂƒÂ?ˆVi` Ă“ Â?>Ă€}i V>Ă€Ă€ÂœĂŒĂƒ] ĂƒÂ?ˆVi` { ĂƒĂŒ>Â?ÂŽĂƒ ViÂ?iÀÞ] ĂƒÂ?ˆVi` ÂŁ Ă€i` ÂŤiÂŤÂŤiĂ€] VÂœĂ€i` >˜` ĂƒÂ?ˆVi` ˆ˜ Â…>Â?v ÂŁ ÂŤ>Ă€ĂƒÂ˜ÂˆÂŤ { VÂ?ÂœĂ›iĂƒ }>Ă€Â?ˆV Ă“ ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ] ¾Õ>Ă€ĂŒiĂ€i` ÂŁ ÉÓ VĂ•ÂŤ ÂŽiĂŒVÂ…Ă•ÂŤ ÂŁ ÉÓ VĂ•ÂŤ ĂƒĂœiiĂŒ Ă€i` ĂœÂˆÂ˜i ÂŁ É{ VĂ•ÂŤ ĂƒÂœĂž Ăƒ>Ă•Vi x L>Ăž Â?i>Ă›iĂƒ ÂŁ ĂŒLĂƒ° ÂŽÂœĂƒÂ…iĂ€ Ăƒ>Â?ĂŒ ĂŽ ĂŒLĂƒ° }Ă€>Â˜Ă•Â?>ĂŒi` }>Ă€Â?ˆV ĂŽ ĂŒLĂƒ° ÂŤ>ÂŤĂ€ÂˆÂŽ> ĂŽ VĂ•ÂŤĂƒ Ăœ>ĂŒiĂ€ *Ă€iÂ…i>ĂŒ ÂœĂ›i˜ ĂŒÂœ ĂŽxäc ° ˆ˜i LÂœĂŒĂŒÂœÂ“ Âœv ÂŤ>˜ ĂœÂˆĂŒÂ… Ă›i}iĂŒ>LÂ?iĂƒ >˜` ÂŤÂ?>Vi Ă€Âœ>ĂƒĂŒ œ˜ ĂŒÂœ° ˆĂ? Ă€i“>ˆ˜ˆ˜} ˆ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒĂƒ] iĂ?ViÂŤĂŒ Ăœ>ĂŒiĂ€] >˜` ÀÕL ÂœÂ˜ĂŒÂœ Ă€Âœ>ĂƒĂŒ° Ć‚`` Ăœ>ĂŒiĂ€ ĂŒÂœ ÂŤ>˜° >ÂŽi VÂœĂ›iĂ€i` vÂœĂ€ Ă“ Â…ÂœĂ•Ă€Ăƒ° /Ă•Ă€Â˜ ÂœĂ›iĂ€ >˜` L>ÂŽi >˜ >``ÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜>Â? ĂŽä Â“ÂˆÂ˜Ă•ĂŒiĂƒ Ă•Â˜VÂœĂ›iĂ€i`°

0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{‡Ó ÂŁĂ“ ­Ă“ÂŽ "ÂŤi˜‡/ÂœÂŤ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] ÂŁĂ“¸ Ă€Âˆ``Â?i] ­£Ž -ÂŤ>Vi ->Ă›iĂ€ "Ă›i˜ Ă“{‡Ó ÂŁĂ“- ­Ă“ÂŽ "ÂŤi˜‡/ÂœÂŤ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] ÂŁĂ“¸ Ă€Âˆ``Â?i] ­£Ž -ĂŒÂœĂ€>}i >Ăƒi Ă“{‡Ó ÂŁĂ“/ ­Ă“ÂŽ "ÂŤi˜‡/ÂœÂŤ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] ÂŁĂ“¸ Ă€Âˆ``Â?i Âœ`Ă•Â?>Ă€ /ÂœÂŤ Ă“{‡{ ­{ÂŽ "ÂŤi˜‡/ÂœÂŤ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] ­£Ž -ÂŤ>Vi ->Ă›iĂ€ "Ă›i˜ Ă“{‡{- ­{ÂŽ "ÂŤi˜‡/ÂœÂŤ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] ­£Ž -ĂŒÂœĂ€>}i >Ăƒi Ă“{‡{/ ­{ÂŽ "ÂŤi˜‡/ÂœÂŤ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ Âœ`Ă•Â?>Ă€ /ÂœÂŤ Additional models available.

'PFWTCPEG )CU 4GUVCWTCPV 4CPIGU

Meet the demands of foodservice cooking with rugged MIG welded construction and quality features that bring ease of use, added efficiency, and improved productivity to your operation. Its flashtube pilot system can save up to $300 per year in gas consumption. Versatile 30,000 BTUH burner delivers rapid boil times, even sautĂŠ, and superior turndown. Ranges available in 24", 36", 48", 60", and 72" sizes with a variety of open burner and griddle top combinations. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{-‡{ Ă“{¸ ĂœĂ‰-ĂŒ` "Ă›Â˜] { Ă€Â˜Ă€Ăƒ] >ĂŒĂ•Ă€>Â?] ÂŁ{ĂŽ /1 ĂŽĂˆ-Â‡Ăˆ ĂŽĂˆ¸ ĂœĂ‰-ĂŒ` "Ă›Â˜] Ăˆ Ă€Â˜Ă€Ăƒ] >ĂŒĂ•Ă€>Â?] Ă“ÂŁx /1 {n-‡n {n¸ ĂœĂ‰-ĂŒ` "Ă›Â˜] n Ă€Â˜Ă€Ăƒ E ÂŁĂ“¸ -ĂŒÂœĂ€>}i >Ăƒi] >ĂŒĂ•Ă€>Â?] ÓÇx /1 {n--‡n {n¸ ĂœĂ‰Ă“ -ĂŒ` "Ă›Â˜Ăƒ] n Ă€Â˜Ă€Ăƒ] >ĂŒĂ•Ă€>Â?] Ă“nĂˆ /1 Ăˆä--Â‡Ăˆ Ă“{ Ăˆä¸ ĂœĂ‰Ă“ -ĂŒ` "Ă›Â˜Ăƒ] Ăˆ Ă€Â˜Ă€Ăƒ] Ă“{¸ Ă€`Â? ,ˆ}Â…ĂŒ] >ĂŒĂ•Ă€>Â?] ÓÇn /1 Ăˆä--‡£ä Ăˆä¸ ĂœĂ‰Ă“ -ĂŒ` "Ă›Â˜Ăƒ] £ä Ă€Â˜Ă€Ăƒ] >ĂŒĂ•Ă€>Â?] ĂŽxn /1 Additional models available.

2NCVKPWO 5GEVKQPCN 4CPIGU

Designed to withstand the rigors of high-volume restaurants, hotel, and institutional kitchens. Heavy duty ranges, griddles, charbroilers, hot tops, fryers and broilers can be combined for a custom line-up to fit the needs of any operation. Stainless steel welded grates, front, sides and shelf; front and rear gas; porcelain oven interior fits full size pans in either direction; 2-year parts & labor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ *ĂŽĂ“ ‡ - / ĂŽĂ“¸ Ăˆ Ă€Â˜Ă€] -ĂŒ` "Ă›i˜ *ĂŽĂ“ ‡ ‡-1 - / ĂŽĂ“¸ Ăˆ Ă€Â˜Ă€] -ĂŒ` "Ă›i˜] -ĂŒi‡Õ *ĂŽĂ“ ‡

- / ĂŽĂ“¸ Â…LĂ€Â?Ă€] -ĂŒ` "Ă›i˜ *ĂŽĂ“ ‡ - / ĂŽĂ“¸ ‡ , ] -ĂŒ` "Ă›i˜ *ĂŽĂ“ ‡ ,Ć‚ - / ĂŽĂ“¸ ,Ć‚ ] -ĂŒ` "Ă›i˜ *ĂŽĂ“ ‡ - / ĂŽĂ“¸ ÂœĂŒ /ÂœÂŤ] -ĂŒ` "Ă›i˜ *ĂŽĂ“ ‡8 ‡, - / ĂŽĂ“¸ Ă“ Ă€Â˜Ă€] ÂœĂŒ /ÂœÂŤ ,i>Ă€ -ĂŒ` "Ă›i˜ *ĂŽĂ“ ‡88 - / ĂŽĂ“¸ { Ă€Â˜Ă€] -ĂŒ` "Ă›i˜] *ĂžĂ€ÂœÂ“>Ă? *ÎӇ,Ć‚ ĂŽĂ“¸ ->Â?>“>˜`iĂ€ ,>`ˆ>Â˜ĂŒ Ă€ÂœÂˆÂ?iĂ€


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ <GRJCKTG %QPXGEVKQP 1XGPU

The Zephaire Series suits your everyday convection oven needs! Fully welded angle iron frame, stainless steel exterior, double-sided porcelain liner, and triple mounted doors. Dual pane glass dependent doors open simultaneously. Stackable. The 200 models feature an extra-deep baking compartment to accept full-size baking pans in both directions. ENERGY STARÂŽ qualified. 0RGHO 'HVFULSWLRQ <i…‡Óää‡ -˜}Â? >ÂŽiÀÞ iÂŤĂŒÂ…] Ă“x¸ Â?i}Ăƒ] Â?iV° <i…‡Óää‡ LÂ? >ÂŽiÀÞ iÂŤĂŒÂ…] Ăˆ¸ Â?i}Ăƒ] Â?iV° <i…‡£ää‡ ‡ - -˜}Â? -ĂŒ`° iÂŤĂŒÂ…] Ă“x¸ Â?i}Ăƒ] >Ăƒ <i…‡£ää‡ ‡ - LÂ? -ĂŒ`° iÂŤĂŒÂ…] Ăˆ¸ Â?i}Ăƒ] >Ăƒ <i…‡Óää‡ ‡ - -˜}Â? >ÂŽiÀÞ iÂŤĂŒÂ…] Ă“x¸ Â?i}Ăƒ] >Ăƒ <i…‡Óää‡ ‡ - LÂ? >ÂŽiÀÞ iÂŤĂŒÂ…] ĂˆÂż Â?i}Ăƒ] >Ăƒ

8% 5GTKGU (WNN 5K\G %QPXGEVKQP 1XGPU

The versatile performance you need for preparing a varied menu with consistently great results. Gentle air circulation and even heat distribution produces evenly cooked casseroles, meats, vegetables, and baked goods. Save on operating costs with an energy-efficient heat recovery system. 1-year limited parts & labor warranty. Model VC4GD shown. • Electric—12.5 kW input burner per oven section • Gas—50,000 BTUH burner per oven section, ENERGY STARÂŽ 0RGHO 'HVFULSWLRQ 6 { >Ăƒ -}Â? ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ 6 {{ >Ăƒ LÂ? ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ 6 Ăˆ >Ăƒ -}Â? iiÂŤ iÂŤĂŒÂ… ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ 6 ĂˆĂˆ >Ăƒ LÂ? iiÂŤ iÂŤĂŒÂ… ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ 6 { Â?iV° -}Â? ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ 6 {{ Â?iV° LÂ? ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ 6 Ăˆ Â?iV° -}Â? iiÂŤ iÂŤĂŒÂ… ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ 6 ĂˆĂˆ Â?iV° LÂ? iiÂŤ iÂŤĂŒÂ… ĂœĂ‰-ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ

%08: $%: $: 5GTKGU %QODK %QPXGEVKQP 1XGPU

The CNVX/BCX provides both a combi and convection oven in the same compact footprint. The BCX14 Combi offers increased production while decreasing your labor and maintenance. With a push of a button, the exclusive “deliming indicatorâ€? tells you when to delime. For more versatility, stack with our CNVX-14 Convection Oven. With the same footprint as the BCX and BX ovens, the CNVX is the ideal convection/combi stack. Model BCX-14E shown on CNVX-14E. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 8‡£{ >Ăƒ œ“Lˆ 8ÂŁ{ É 68ÂŁ{ >Ăƒ œ“LÂˆĂ‰ ÂœÂ˜Ă›iVĂŒÂˆÂœÂ˜ "Ă›i˜ 8‡£{ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV œ“Lˆ 8‡£{ É 68ÂŁ{ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV œ“LÂˆĂ‰ ÂœÂ˜Ă›iVĂŒÂˆÂœÂ˜ "Ă›i˜ 8‡£{ >Ăƒ œ“Lˆ ­ œˆÂ?iĂ€Â?iĂƒĂƒÂŽ 8‡£{ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV œ“Lˆ ­ œˆÂ?iĂ€Â?iĂƒĂƒÂŽ

&() 5VCPFCTF %QPXGEVKQP 1XGPU

BEST IN CLASS energy efficient DFG ovens feature a fully welded angle iron frame, stainless steel exterior, double-sided porcelain liner, and triple mounted doors. Dual pane glass dependent doors open simultaneously. Porcelain door handle stays cool to the touch. DFG-200-ES features an extradeep baking compartment to accept full-size baking pans in both directions. ENERGY STARÂŽ qualified. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

xä -}Â? ÓÇ]äää /1Ăƒ] >Â?v‡-ˆâi

­ ÂœĂŒ , 9 -/Ć‚,à ¾Õ>Â?ˆvˆi`ÂŽ

£ää‡ - -}Â?

Ă“ää‡ - -}Â?

£ää‡ - LÂ?

Ă“x¸ i}Ăƒ E Ă€>vĂŒ ÂˆĂ›iĂ€ĂŒiĂ€] {x]äää /1Ăƒ Ă“x¸ i}Ăƒ E Ă€>vĂŒ ÂˆĂ›iĂ€ĂŒiĂ€] Ăˆä]äää /1Ăƒ Ăˆ¸ -É- i}Ăƒ] Ă€>vĂŒ ÂˆĂ›iĂ€ĂŒiĂ€ E Â?Ă•

œ˜˜iVĂŒÂœĂ€] {x]äää /1 ÂŤiĂ€ ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜

5) 5GTKGU %QPXGEVKQP 1XGPU

Lower profile, ergonomically designed to fit under today’s lowest hoods at a comfortable working height. 60,000 BTUH direct fired combustion system. Power level control allows operator to adjust heat input to match oven load. Solid state adjustable temperature control from 200°F to 500°F. Two-speed fan motor. Stainless steel front, sides, top, legs, and doors. 1-year limited parts & labor warranty. Model SG4 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - { -ˆ˜}Â?i iVÂŽ - {{

ÂœĂ•LÂ?i iVÂŽ

%QPXGEVKQP 1XGPU

Your Solutions Partner

Duke’s full size energy efficient convection ovens accommodate 13 rack positions. Standard gas ovens utilize a direct fire burner system, output 40,000 BTUs, and are ENERGY STARÂŽ certified. Cavities are porcelain coated inside and out to help prevent rust and corrosion. Ovens are easy to clean and maintain, with all parts being front serviceable. Temperature controls range 200°F to 500°F. 10-year limited door warranty.

0RGHO 'HVFULSWLRQ £ä£Â‡ >Ăƒ -}Â?°] -˜>ÂŤ Ć‚VĂŒÂˆÂœÂ˜ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Â?iĂ€] x Ă€>VÂŽĂƒĂ‰ÂŁĂŽ ÂŤÂœĂƒÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ £äӇ >Ăƒ LÂ?°] -˜>ÂŤ Ć‚VĂŒÂˆÂœÂ˜ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Â?iĂ€] x Ă€>VÂŽĂƒĂ‰ÂŁĂŽ ÂŤÂœĂƒÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ £ä£Â‡ Â?iV° -}Â?°] -˜>ÂŤ Ć‚VĂŒÂˆÂœÂ˜ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Â?iĂ€] x Ă€>VÂŽĂƒĂ‰ÂŁĂŽ ÂŤÂœĂƒÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ £äӇ Â?iV° LÂ?°] -˜>ÂŤ Ć‚VĂŒÂˆÂœÂ˜ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Â?iĂ€] x Ă€>VÂŽĂƒĂ‰ÂŁĂŽ ÂŤÂœĂƒÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ Additional models available.


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

*[FTQXGEVKQPv

Hydrovection™ combines hot air cooking with moisture to produce a quality product faster than a standard convection oven. Air distribution system combines a multi-speed, bi-direction/bi-functional blower wheel designed to form a unique air flow pattern resulting in a high quality bake, with increased product yields that generate savings for you. Electric and gas models available. Model HV-100E Double shown with optional SmartTouch controls and casters. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 6 £ää -} iVÌÀ V ÜÉ- >ÀÌ/ ÕV ÌÀ 6 £ää L iVÌÀ V ÜÉ- >ÀÌ/ ÕV ÌÀ 6 £ää -} iVÌÀ V ÜÉ > Õ> ÌÀ à 6 £ää L iVÌÀ V ÜÉ > Õ> ÌÀ à 6 £ää L >à ÜÉ- >ÀÌ/ ÕV ÌÀ 6 £ää L >à ÜÉ > Õ> ÌÀ Ã

*[FTQ8GEVKQP YKVJ *GNKZ 6GEJPQNQI[v

Hydrovection full size oven with innovative new Helix technology forces air into the oven cavity, improving product quality while decreasing cook times by as much as 47%. SmartTouch™ controls allow cooking with timer and core probe simultaneously. Includes shelf timing, cooking compensation and multi-shelf recipes. Holds up to 255 recipes.

5. %QPXGEVKQP 1XGPU

Now available with the new NRG system, saving you 35 to 50% in operational costs by use of a patented damping system. Ovens available in standard or bakery depth, single or double deck, with standard, cook and hold or programmable controls. This series features a stainless steel exterior and 72,000 BTU burners for quick temperature recovery. ENERGY STAR®. Available in gas or electric. Model SLGS/22SC shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Standard Depth - -É£ä- iVÌÀ V] -} iV - -ÉÓä- iVÌÀ V] L -Ì>V - -É£Ó- >Ã] -} iV - -ÉÓÓ- >Ã] L -Ì>V Bakery Depth - É£Ó- >Ã] -} iV - ÉÓÓ- >Ã] L -Ì>V - É£ä- iVÌÀ V] -} iV - ÉÓä- iVÌÀ V] L -Ì>V

0RGHO 'HVFULSWLRQ 6 £ää -} >à ÜÉÓx¸ i}à 6 £ää L >à ÜÉn£ÉÓ¸ i}Ã] V>ÃÌiÀÃ] E ÃÌ>V } Ì 6 £ää -} iVÌÀ V ÜÉÓx¸ i}à 6 £ää L iVÌÀ V ÜÉn£ÉÓ¸ i}Ã] V>ÃÌiÀÃ] E ÃÌ>V } Ì

%[ENQPG 5GTKGU %QPXGEVKQP 1XGPU

No more fryers! No added fat! Bakes like a combi but at a third the price! Full and half size, single and double convection ovens with 60,000 BTU per oven or 11 Kw electric power. Two-speed, high-low fan with cool-down setting and 4-second cycle hot surface ignition system. Stainless steel front, top, sides, and doors. Model GDCO-E1 shown with optional casters. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Value Models

" £ -} >Ã] Ìi` "«Ì Ã " Ó Ó i>V L >Ã] Ìi` "«Ì Ã Mid-Range Value Models

" £ -} >Ã

" Ó Ó i>V L >Ã

" £ -} iVÌÀ V

" Ó Ó i>V L iVÌÀ V Additional models available.

) %QPXGEVKQP 1XGPU

Available in standard or bakery depth, single or double deck, with standard, cook and hold, or programmable controls. NRG, a system that saves 35 to 50% in operational cost, by use of a patented damping system. Features 90,000 BTU for both standard and bakery depths; electric models 11kW per deck. Model GS/15SC shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £ä- iV] > v - âi] -Ì` ÌÀ Óä- iV] > v - âi] L -Ì>V ] -Ì` ÌÀ -É£ä- iV] -} iV ] -Ì` ÌÀ ] -Ì` i«Ì -ÉÓä- iV] L -Ì>V ] -Ì` ÌÀ ] -Ì` i«Ì -É£x- >Ã] -} iV ] -Ì` ÌÀ ] -Ì` i«Ì -ÉÓx- >Ã] L -Ì>V ] -Ì` ÌÀ ] -Ì` i«Ì


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ ¥

%JGH 5GTKGUv %QPXGEVKQP 1XGPU

*GCTVJ$CMG 5GTKGU %QWPVGTVQR 1XGPU

Engineered for fast pre-heat and quick recovery, HearthBake ovens deliver precise and balanced cooking and baking results for an unequaled variety of menu items. Ideal for baking, roasting, re-therming, warming, and holding of pizza, meat, vegetables, breads, desserts, fish, and chicken. Bake directly on the hearth deck, on screens, or on baking sheets. Choose gas or electric. Ovens are stackable. Optional brick lining available.

Standard features include one shot and pulse steam injection, even baking without rotating pans, cook and hold feature, 6 wire racks with 12-position pan slides, simultaneously opening doors with double-pane glass windows, and a porcelainized cooking compartment. Choice of 2 control options—EnviroStar™, a knob control, or EnviroZone™, a fully programmable, icon-driven control. Double stack for maximum capacity. ENERGY STAR®. 5-year parts & labor warranty; lifetime warranty on doors. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - -£ >Ã Õ ÜÉ Û À -Ì>À ÌÀ ] >ÌÕÀ> À * - <£ >Ã Õ ÜÉ Û À < i ÌÀ ] >ÌÕÀ> À * - -£ iVÌÀ V Õ ÜÉ Û À -Ì>À ÌÀ ] ÓänÉÓ{ä6 - <£ iVÌÀ V Õ ÜÉ Û À < i ÌÀ ] ÓänÉÓ{ä6

0RGHO 'HVFULSWLRQ * x£ >à -} ÜÉÓ iV Ã] {ä]äää /1 * xÓ Ó iV à >à L ÜÉ{ iV Ã] nä]äää /1 * È£ >à -} ÜÉÓ iV Ã] {x]äää /1 * ÈÓ Ó iV à >à L ÜÉ{ iV Ã] ä]äää /1 *£n- iV L iV £n¸Ý£n¸ *ÓÓ- iV L iV Ó£¸ÝÓ£¸ Ƃ`` Ì > `i à >Û> >L i° ¥

+PHTCTGF 4CFKCPV $TQKNGTU

Intense energy quickly penetrates meat, locking in natural juices and reducing broiling time as much as 50%. Broil in half the time with 1/3 less gas for fuel savings up to 66% over ordinary broilers. Schwank tiles preheat to 1650°F in 90 seconds. Warming oven above broiler. Stainless steel front, sides, and top. 674 square inches per rack. Grease filtration system for clean air intake. Model P32D-171 shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ £Çä vÀ>Ài` À iÀ Àii-Ì> ` } £Ç£ vÀ>Ài` À iÀ Àii-Ì> ` } ÜÉ7>À } "Ûi ÓÇä vÀ>Ài` ÕL i iV À iÀ Àii-Ì> ` } *ÎÓ £Ç£ * >Ì Õ vÀ>Ài` À À ÜÉ-Ì` "Ûi *ÎÓ ÎÓ{ä * >Ì Õ ,>` > Ì ÜÉ-Ì` "Ûi *ÎÓ ÎÓ * >Ì Õ ,>` > Ì ÜÉ >L iÌ *ÎÓƂ £Ç£ * >Ì Õ vÀ>Ài` À À ÜÉ ÛiVÌ "Ûi *ÎÓƂ ÎÓ{ä * >Ì Õ ,>` > Ì ÜÉ ÛiVÌ "Ûi

%JGH5GTKGUv )TKFFNGU

ChefSeries™ griddles are a great way for your kitchen to cook hot food items quickly and efficiently! Perfect for smaller kitchen that serve breakfast items. Chrome plate models will cut your cleaning time nearly in half and will save as much as 30% in utility savings per year. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÓÓ{</ >à Ó{¸7 ÜÉÓ V â iÃ] Ó{¸ « >Ìi ÓÓ{</ >à Ó{¸7 ÜÉÓ V â iÃ] Îä» « >Ìi ÓÎÈ</ >à Îȸ7 ÜÉÎ V â iÃ] Ó{¸ « >Ìi Ó{n</ >à {n¸7 ÜÉ{ V â iÃ] Ó{¸ « >Ìi ÓÈä</ >à Èä¸7 ÜÉx V â iÃ] Ó{¸ « >Ìi ÓÇÓ</ >à ÇÓ¸7 ÜÉÈ V â iÃ] Ó{¸ « >Ìi Additional models available.

*GCX[ &WV[ /CPWCN %QPXGEVKQP 1XGPU

Expect the same cooking performance as our digital convection ovens, except with manual controls! Stainless steel construction and advanced airflow design with patented baffle. Manual controls adjust time, temperature, and humidity. 120-minute timer beeps at end of cycle. Designed to accommodate stacking. Model XAF-193 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 8Ƃ £nÎ Õ - âi ÜÉ Õ ` ÌÞ] `à ­Î® vÕ Ã âi à iiÌ «> à ­ Ì V Õ`i`® 8Ƃ £ Î Õ - âi ÜÉ Õ ` ÌÞ] `à ­{® vÕ Ã âi à iiÌ «> à ­ Ì V Õ`i`® 8Ƃ ££Î > v - âi ÜÉ Õ ` ÌÞ] `à ­Î® £ÉÓ Ã âi à iiÌ «> à ­ Ì V Õ`i`® 8Ƃ £ÎÎ > v - âi ÜÉ Õ ` ÌÞ] `à ­{® £ÉÓ Ã âi à iiÌ «> à ­ Ì V Õ`i`®


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

4GUVCWTCPV 5GTKGU %QWPVGTVQR .KPG *KIJ 2GTHQTOCPEG )TKFFNGU

• Heavy 1" thick, 24" deep griddle plate • Double walled and reinforced stainless steel cabinet • Snap action thermostat standard (Electric and Solid State optional) • 33/4 gallon grease container • Removable 4" legs for flush mounting • Front grease trough • Optional hard chromed cooking surface • 30" deep depth available 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{ >Ăƒ] Ă“{¸] Ăˆä]äää /1 ĂŽĂˆ >Ăƒ] ĂŽĂˆ¸] ™ä]äää /1 {n >Ăƒ] {n¸] ÂŁĂ“ä]äää /1 Ăˆä >Ăƒ] Ăˆä¸] ÂŁxä]äää /1 ÇÓ >Ăƒ] ÇÓ¸] ÂŁnä]äää /1 Ă“{‡ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ££°{ÂŽ7] Â?iV /Â‡ĂƒĂŒ>ĂŒ Additional models available.

/GFKWO &WV[ 'NGEVTKE )TKFFNGU

Highly-polished griddle plate fully welded to stainless steel frame for consistent cooking and easy clean-up. Stainless steel construction and extended cool-totouch front edge. Heat and thermostatic control every 12". Removable, easyto-clean, stainless steel, large capacity catch tray. 1-year parts & labor warranty. Model GEG36 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{ Ă“{¸] Ă“änÉÓ{ä6] {Ă“ää7ÉxĂˆää7 ĂŽĂˆ ĂŽĂˆ¸] Ă“änÉÓ{ä6] ĂˆĂŽää7Én{ää7

*&% %QWPVGT %JCTDTQKNGTU

The most flexible counter Charbroiler allows you to charbroil with briquettes or radiants. Features two-position, two-sided cooking grids, 40,000 BTU per foot, wide or narrow branding by inverting grates, wide front grease trough, stainless steel front and sides, 5" stainless steel flue riser, and 4" stainless steel legs. Fully insulated for zero side clearance. Model HDC24 shown with optional battery spark ignition. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

‡Ó{ Ă“{¸] ,>`ˆ>Â˜ĂŒ

Â‡ĂŽĂˆ ĂŽĂˆ¸] ,>`ˆ>Â˜ĂŒ

‡{n {n¸] ,>`ˆ>Â˜ĂŒ

‡Ó{ Ă“{¸] Ă€ÂˆÂľĂ•iĂŒĂŒiĂƒ

Â‡ĂŽĂˆ ĂŽĂˆ¸] Ă€ÂˆÂľĂ•iĂŒĂŒiĂƒ

‡{n {n¸] Ă€ÂˆÂľĂ•iĂŒĂŒiĂƒ

Countertop line delivers the performance and optimal response time required for professional chefs. Run at peak efficiency and reduce clean-up with Vulcan’s line-up of Griddles, Charbroilers, and Hotplates. Each cook top is gas operated, provided with an LP conversion kit, and has 4â€? adjustable legs for easy height variation based on preference. Models shown (left to right)—VCRH36, VCRG36T, VCRB36. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 6 , ĂŽĂˆ ĂŽĂˆ¸ ÂœĂŒ *Â?>ĂŒi] Ăˆ Ă•Ă€Â˜iĂ€ 6 , ĂŽĂˆÂ‡/ ĂŽĂˆ¸ Ă€Âˆ``Â?i ­/Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒÂˆVÂŽ 6 , ĂŽĂˆ ĂŽĂˆ¸ Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€ Additional models available.

)CU %QWPVGTVQR 'SWKROGPV With Globe’s selection of charbroilers, griddles, fryers, and hot plates, you won’t need a bigger budget or a bigger kitchen. Features include stainless steel insulated double wall construction, individual adjustable pilot per burner with front panel access, cast iron grates, and adjustable 4" stainless steel legs. 2-year parts & labor warranty. Models shown: GCB15G, GF30G, GG24G, GHP12G. /QFGN &GUETKRVKQP ÂŁx ‡-, Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€] ÂŁx¸7] -É- ,>`ˆ>Â˜ĂŒ] {ä]äää /1 ÂŁx Ă€Âˆ``Â?i] ÂŁx¸7] ĂŽä]äää /1 Ă“{/ Ă€Âˆ``Â?i] /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒÂˆV] Ă“{¸7] Ăˆä]äää /1 *ÂŁĂ“ ÂœĂŒ *Â?>ĂŒi] Ă“ Ă•Ă€Â˜iĂ€] {{]äää /1 ÂŁx ÀÞiĂ€] ÂŁx‡Â?L° v>ĂŒ V>°] Ă“Ăˆ]xää /1 Additional models available.

*&1 %QWPVGT 4CPIGU

The counter top range features heavy-duty cast iron grates and 33,000 BTU burners for unsurpassed durability. 2, 4, 6, and 8 burner models are available. Step-up models provide additional flexibility when working with skillets, and are available on 4, 6, and 8 burner models. Model HDO24 shown with optional battery spark ignition. 0RGHO 'HVFULSWLRQ "‡£Ó "ÂŤi˜ /ÂœÂŤ]ÂŁĂ“¸] Ă“ Ă•Ă€Â˜iĂ€ "‡Ó{ "ÂŤi˜ /ÂœÂŤ] Ă“{¸] { Ă•Ă€Â˜iĂ€ "Â‡ĂŽĂˆ "ÂŤi˜ /ÂœÂŤ] ĂŽĂˆ¸] Ăˆ Ă•Ă€Â˜iĂ€ "‡Ó{-1 "ÂŤi˜ /ÂœÂŤ] -ĂŒi‡1ÂŤ] Ă“{¸] { Ă•Ă€Â˜iĂ€ "Â‡ĂŽĂˆ-1 "ÂŤi˜ /ÂœÂŤ] -ĂŒi‡1ÂŤ] ĂŽĂˆ¸] Ăˆ Ă•Ă€Â˜iĂ€


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

)CU %QWPVGTVQR 'SWKROGPV

Unsurpassed performance, combining proven control systems with Wells quality and durability. Units ship with natural gas configuration. Constructed of 300 series stainless steel for added durability and easy clean up. Available in three popular sizes. • Char-broilers feature 25,000 BTU every 6" of grill width. • Griddles feature 30,000 BTU per 12" section. • Hot Plates feature 26,000 BTU per burner.

0RGHO 'HVFULSWLRQ *ÂŁĂ“ĂŽä ÂœĂŒ *Â?>ĂŒi] Ă“ LĂ•Ă€Â˜iĂ€ *Ă“{ĂŽä ÂœĂŒ *Â?>ĂŒi] { LĂ•Ă€Â˜iĂ€ *ĂŽĂˆĂŽä ÂœĂŒ *Â?>ĂŒi] Ăˆ LĂ•Ă€Â˜iĂ€

ÂŁĂ“ĂŽä Â…>À‡ Ă€ÂœÂˆÂ?iĂ€] ÂŁĂ“¸

Ă“{ĂŽä Â…>À‡ Ă€ÂœÂˆÂ?iĂ€] Ă“{¸

ĂŽĂˆĂŽä Â…>À‡ Ă€ÂœÂˆÂ?iĂ€] ĂŽĂˆ¸

{nĂŽä Â…>À‡ Ă€ÂœÂˆÂ?iĂ€] {n¸ Ă“{ĂŽä Ă€Âˆ``Â?i] Ă“{¸ ĂŽĂˆĂŽä Ă€Âˆ``Â?i] ĂŽĂˆ¸ {nĂŽä Ă€Âˆ``Â?i] {n¸ ĂˆäĂŽä Ă€Âˆ``Â?i] Ăˆä¸

%C[GPPGŠ *GCX[ &WV[ %QWPVGT .KPG

Stainless steel griddles, charbroilers, and induction ranges feature higher BTU cooking power; all-metal knobs and knob guards guaranteed for life; fully-welded construction eliminates grease and dirt traps; lava rock charbroilers include radiant conversion kit; gas griddles include propane conversion kit; induction hot plates have same look and operating height as charbroilers and griddles. Models shown: 912HIDC, 924CG, 924GGM, 924HIMC. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ™£Ó ÂŁĂ“¸ ˜`Ă•VĂŒÂˆÂœÂ˜ Ă•>Â?‡ ÂœL] >Â˜Ă•>Â? ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ™Ó{ Ă“{¸ ˜`Ă•VĂŒÂˆÂœÂ˜ Ă•>Â?‡ ÂœL] >Â˜Ă•>Â? ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ™Ó{ Ă“{¸ Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€] >Ă›>É,>`ˆ>Â˜ĂŒ ™ÇÓ ÇÓ¸ Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€] >Ă›>É,>`ˆ>Â˜ĂŒ ™Ó{ / Ă“{¸ Ă€Âˆ``Â?i] /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒÂˆV ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ™ÇÓ / ÇÓ¸ Ă€Âˆ``Â?i] /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒÂˆV ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? Additional models available.

)TKFFNGU

Heavy cast griddle has a large cooking surface. High tech non-stick surface and removable stainless steel grease tray and splash guard make it easy to clean. Even heating throughout griddle surface up to 450°F. On/Off switch with indicator light, power light indicates griddle is turned on. UL Safety and Sanitary approved. 120V, 1500W. Model CG-10 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

‡x ÂŁĂˆÂť7Ă?™£É{Âť Ă?Ă“ĂˆĂŽĂ‰{Âť

‡£ä Ă“{£ÉÓ¸7Ă?™£É{¸ Ă?£ÇÎÉ{¸

‡Óä Ă“{£ÉÓ¸7Ă?™£É{¸ Ă?£ÇÎÉ{¸

5VCT /CZŠ %QWPVGT 'SWKROGPV

Complete line of gas and electric griddles, charbroilers, fryers, and hot plates deliver heavy-duty performance and excellent results. Heavy gauge stainless steel construction. 2-year warranty. UL. AGA. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ xĂŽĂˆ/ Ă€Âˆ``Â?i ĂŽĂˆ¸ ­ Â?iVĂŒĂ€ÂˆVÂŽ xÂŁĂŽĂˆ

Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€ ĂŽĂˆ¸ ­ Â?iVĂŒĂ€ÂˆVÂŽ xäĂ“ ÂœĂŒ *Â?>ĂŒi Ӈ Ă•Ă€Â˜iĂ€ ­ œˆÂ?ÂŽ xä£ ÂœĂŒ *Â?>ĂŒi £‡ Ă•Ă€Â˜iĂ€ ­-ÂœÂ?ˆ` /ÂœÂŤÂŽ x£ä ÀÞiĂ€ £ä Â?L°] -ˆ˜}Â?i *ÂœĂŒ] /ĂœÂˆÂ˜ >ĂƒÂŽiĂŒĂƒ ­ Â?iVĂŒĂ€ÂˆVÂŽ Additional models available.

*&) 6JGTOQUVCVKE %QWPVGT )TKFFNGU

Snap-action thermostatic controls provide precise temperature settings of 150° F to 400°F. A 1" thick steel griddle plate means quick recovery and even heat on even the fullest loads. Model HDG24 shown with standard battery spark ignition. • 30,000 BTU per foot • Wide spatula-width grease trough 0RGHO 'HVFULSWLRQ • Stainless steel front and sides ‡Ó{ Ă“{¸ • Flame failure safety device Â‡ĂŽĂˆ ĂŽĂˆ¸ • 4" stainless steel legs ‡{n {n¸ • Fully insulated for zero clearance Â‡Ăˆä Ăˆä¸

'NGEVTKE )TKFFNGU

Perfect for your busy kitchen—Quickly prepare chicken, beef, fish, and grilled vegetable dishes. Stainless steel griddle features temperature controls from 120°F to 570°F, 151/2"x16" cooking area, 3" side and back splash, and bottom mount removable grease collection pan. 120V. 1750 Watts. 1-year warranty. NSF. CE. Model GRID-24 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ , Â‡ÂŁĂˆ ÂŁĂˆ¸ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Ă€Âˆ``Â?i , ‡Ó{ Ă“{¸ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Ă€Âˆ``Â?i , ‡Îä ĂŽä¸ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Ă€Âˆ``Â?i


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ 4CRKF 4GEQXGT[ )TKFFNGU

)TKFFNG 6QRU CPF $TQKNGTU

Composite plate griddle with 304 series stainless steel cooking surface supports high volume kitchen applications while achieving high capacity, consistent results. Provides “corner-to-cornerâ€? temperature uniformity allowing operator to use every square inch for production. Model RRE36D shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{,, >Ăƒ Ă“{¸7] xx]äää /1 ĂŽĂˆ,, >Ăƒ ĂŽĂˆ¸7] nĂ“]xää /1] ˜iĂ€}Ăž -ĂŒ>Àà ,, Ă“{ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Ă“{¸] £ä°n ÂŽ7 ,, ĂŽĂˆ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV ĂŽĂˆ¸] ÂŁĂˆ°Ă“ ÂŽ7] ˜iĂ€}Ăž -ĂŒ>Àà Additional models available.

The 2- and 4-burner add-on griddle tops and portable griddle tops with heat resistant handles are made of heavy gauge 3/16" steel. Each includes a removable stainless steel grease drawer and specially designed rear flue. The add-on broiler (2-burner) is made of 10 gauge steel with a grid constructed of 1/4" steel rods. Includes a removable stainless steel grease drawer. Not for use on electric equipment. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £Î·£ään Ă€Âˆ``Â?i] *ÂœĂ€ĂŒ>LÂ?i ­Ă“ Ă•Ă€Â˜iÀŽ £Î·£ää™ Ă€Âˆ``Â?i] *ÂœĂ€ĂŒ>LÂ?i ­{ Ă•Ă€Â˜iÀŽ £Î·£ääĂ“ Ă€Âˆ``Â?i] Ć‚`` "˜ ­Ă“ Ă•Ă€Â˜iÀŽ £Î·£ääĂŽ Ă€Âˆ``Â?i] Ć‚`` "˜ ­{ Ă•Ă€Â˜iÀŽ £Î·£ÓäÇ Ă€ÂœÂˆÂ?iĂ€] Ć‚`` "˜ ­Ă“ Ă•Ă€Â˜iÀŽ

5GTKGU %JCTDTQKNGTU

7NVTC /CZŠ %QQMKPI 'SWKROGPV

.CTIG )CU 2K\\C &GEM 1XGPU

ULTRA-MAX POWER! Welded steel frame construction with stainless steel front and side panels. Radiant or Lava Rock available in 5 sizes and feature 40,000 BTU burners every 12". Griddles available in 5 sizes, 2 griddle surfaces, and 3 temperature control systems. Step-Up Hot Plates available in 4 sizes. 3-year parts & labor warranty. Models 806HA, 836MA and 8036CBA shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ nĂ“{ Ć‚ Ă€Âˆ``Â?i Ă“{¸ ­ >Â˜Ă•>Â?ÂŽ nĂŽĂˆ/Ć‚ Ă€Âˆ``Â?i ĂŽĂˆ¸ ­/Â…Ă€ÂœĂŒĂŒÂ?ˆ˜} /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒÂˆVÂŽ n£ÇÓ, Ć‚

Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€ ÇÓ¸ ­,>`ˆ>Â˜ĂŒÂŽ näĂˆä Ć‚

Â…>Ă€LĂ€ÂœÂˆÂ?iĂ€ Ăˆä¸ ­ >Ă›> ,ÂœVÂŽÂŽ nä{ Ć‚ ÂœĂŒ *Â?>ĂŒi Ă“{¸] { Ă•Ă€Â˜iĂ€] ÂŁĂ“ä /1 Additional models available.

5GTKGU $CMG 4QCUV &GEM 1XGPU

Separate heat controls for each section permit cooking and baking at difference temperatures, at the same time. Stainless steel front, top, sides, and back; counterbalanced doors, angle iron frame, aluminized steel combustion chamber and baking compartment, mechanical thermostat, and steel deck. Upcharge available for Pizza “Pâ€? ovens with Ultra Rokite deck and increased temperature range. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Â™ĂˆÂŁ -ˆ˜}Â?i {Ă“¸7Ă?ĂŽĂ“¸ Ă?Ǹ >Žˆ˜} œ“° Â™ĂˆÂŁ* -ˆ˜}Â?i {Ă“¸7Ă?ĂŽĂ“¸ Ă?Ǹ >Žˆ˜} œ“°] ÂœÂ?`Ăƒ ­{ÂŽ ÂŁ{¸ *ˆââ>ĂƒĂ† ­Â™ÂŽ £ä¸ *ˆââ>Ăƒ ™xÂŁ -ˆ˜}Â?i {Ă“¸7Ă?ĂŽĂ“¸ Ă?ÂŁĂ“¸ >Žˆ˜} œ“° Â™ĂˆĂˆ -ˆ˜}Â?i {Ă“¸7Ă?ĂŽĂ“¸ Ă?ÂŁĂˆ¸ >Žˆ˜} œ“° ™nÂŁ -ˆ˜}Â?i ­Ă“ÂŽ {Ă“¸7Ă?ĂŽĂ“¸ Ă?Ǹ >Žˆ˜} œ“° Â™ä£ -ˆ˜}Â?i ĂŽĂŽ¸7 Ă? Ă“Ă“¸ Ă?ÂŁĂ“¸ >Žˆ˜} œ“°

Computer designed heating pattern for edge-to-edge even cooking. Patented E-Z tilt top grid drains 70% of grease to reduce flare-up. Stainless steel, fully insulated cabinet, round rod steel top grid, water tubs, 6" front shelf with towel bar, scraper, and 15,000 BTU per burner. NSF, AGA, and CE approved. Shown with optional back shelf, lower rack, shelf cut-out, cutting board, and fajita rack. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡, Â‡ĂˆĂŽĂˆ ĂŽĂˆ¸ Radiant Floor ‡, Â‡Ăˆ{n {n¸ ‡, Â‡ĂˆĂ“{ Ă“{¸ ‡, Â‡ĂˆĂˆä Ăˆä¸ Â‡, Â‡ĂˆĂŽä ĂŽä¸ Additional models available.

For a heavy duty, high volume, fast recovery pizza oven, look no further than the Blodgett 1048 and 1060 ovens featuring bottom air intake. Designed to transfer just the right amount of heat to the top ensuring a perfectly cooked pizza time after time. Can be stacked to optimize your production capacity. 32" legs. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £ä{n -ˆ˜}Â?i {n¸7Ă?ÎǸ Ă?£ä¸ £äĂˆä -ˆ˜}Â?i Ăˆä¸7Ă?ĂŽĂˆ¸ Ă?£ä¸

PIZZA OVENS /Â…i Â“ÂœĂƒĂŒ ÂˆÂ“ÂŤÂœĂ€ĂŒ>Â˜ĂŒ ÂŤÂˆiVi Âœv iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ ˆ˜ >Â˜Ăž ÂŤÂˆââ> ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ÂˆĂƒ ĂŒÂ…i ÂœĂ›i˜° *ˆââ> ÂœĂ›iÂ˜Ăƒ `iÂ?ÂˆĂ›iĂ€ …ˆ}Â… Â…i>ĂŒ] Ă€>ÂŤÂˆ` ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€i Ă€iVÂœĂ›iÀÞ] >˜` > …ˆ}Â… ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒÂˆÂœÂ˜ iÂ˜Ă›ÂˆĂ€ÂœÂ˜Â“iÂ˜ĂŒ° /Â…iĂƒi ÂşĂƒÂŤiVˆ>Â?ĂŒĂžÂť ÂœĂ›iÂ˜Ăƒ Ă€>˜}i ˆ˜ ĂƒÂˆâi vĂ€ÂœÂ“ VÂœĂ•Â˜ĂŒiĂ€ĂŒÂœÂŤ ĂŒÂœ Â?>Ă€}i] “ÕÂ?ĂŒÂˆÂ‡Â?iĂ›iÂ? vÂ?ÂœÂœĂ€ “œ`iÂ?Ăƒ° /Â…i ÂœĂ›i˜ ÂˆĂƒ >˜ iĂ?ÂŤiÂ˜ĂƒÂˆĂ›i ÂˆÂ˜Ă›iĂƒĂŒÂ“iÂ˜ĂŒ >˜` ĂƒiÂ?iVĂŒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€ œ˜i ÂˆĂƒ VÀÕVˆ>Â?° F -œ“i ĂŒÂ…ÂˆÂ˜}Ăƒ ĂŒÂœ VÂœÂ˜ĂƒÂˆ`iĂ€ ĂœÂ…i˜ ĂƒiÂ?iVĂŒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i Ă€Âˆ}Â…ĂŒ ÂŤÂˆââ> ÂœĂ›i˜ vÂœĂ€ ĂžÂœĂ•Ă€ ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜\ U ÂœĂœ Lˆ} > vÂœÂœĂŒÂŤĂ€ÂˆÂ˜ĂŒ ÂˆĂƒ >Ă›>ˆÂ?>LÂ?i vÂœĂ€ >˜ ÂœĂ›iÂ˜Âś U 7Â…>ĂŒ ÂˆĂƒ ĂŒÂ…i Ă›ÂœÂ?Փi ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒÂˆÂœÂ˜ ˜iViĂƒĂƒ>ÀÞ `Ă•Ă€ÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i LĂ•ĂƒÂˆiĂƒĂŒ ĂƒÂ…ÂˆvĂŒÂś U 7Â…>ĂŒ ÂˆĂƒ ĂŒÂ…i LĂ•`}iĂŒ vÂœĂ€ iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ ÂŤĂ•Ă€VÂ…>ĂƒiĂƒÂś U 7ˆÂ?Â? Â“ÂœĂ€i ĂŒÂ…>˜ œ˜i ÂœĂ›i˜ Li ˜ii`i`] ÂœĂ€ ÂˆĂƒ ĂŒÂ…i Ă•Â˜ÂˆĂŒ ĂƒĂŒ>VÂŽ>LÂ?iÂś U 7Â…>ĂŒ ÂˆĂƒ ĂŒÂ…i ĂƒÂŽÂˆÂ?Â? Â?iĂ›iÂ? Âœv ĂŒÂ…i ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂœĂ€Âś U 7Â…>ĂŒ ÂˆĂƒ ĂŒÂ…i >Ă›>ˆÂ?>LÂ?i ÂŤÂœĂœiĂ€ ĂƒÂœĂ•Ă€ViÂś U 7ˆÂ?Â? > Ă›iÂ˜ĂŒÂˆÂ?>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂƒĂžĂƒĂŒi“ Li Ă€iÂľĂ•ÂˆĂ€i`Âś


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ (24 4QVCVKPI 2K\\C 1XGP

FPR series ovens are the most advanced “Jet Air” compact ovens, with rotating shelves, known for their 100% uniform baking, and a display oven that no one can match. Bake directly on the rotating nickel plated perforated shelves in 25% to 45% less time than traditional deck ovens. No cold spots. Save from 35% to 65% in energy costs versus deck ovens. Model FPR3

Cooking the perfect pizzas

.QY 6GORGTCVWTG %QQM *QNF 1XGPU

Gently re-circulated heated air moves uniformly and consistently around meats, seafood, poultry, vegetables, baked goods, and more. Because the ovens operate at a lower temperature than standard or convection ovens, meats come out richly browned and flavorful, seafood is moist and appetizing, and vegetables are colorful and nutritious. Model VCH16 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Institutional Series 6 x `à ­x® £n¸ÝÓȸ À ­£ä® £Ó¸ÝÓä¸ «> à 6 n `à ­n® £n¸ÝÓȸ À ­£È® £Ó»ÝÓä¸ «> à 6 £È `à ­£È® £n¸ÝÓȸ À ­ÎÓ® £Ó¸ÝÓä¸ «> à 6 nn `à ­£È® £n¸ÝÓȸ À ­ÎÓ® £Ó¸ÝÓä¸ «> Ã] Ó -iV° Restaurant Series 6, n `à ­n® £n¸ÝÓȸ À ­£È® £Ó¸ÝÓä¸ «> à 6, nn `à ­£È® £n¸ÝÓȸ À ­ÎÓ® £Ó¸ÝÓä¸ «> Ã] Ó -iV°

1XGPU 1XGP 2TQQHGTU

Compact oven gives high quality hearth bake in a minimum of space. Natural convection and radiant heat design does not dry out product. Each deck individually thermostatically controlled. Stainless steel construction easily cleaned and maintained. Positive magnetic door closure. Bake right on the deck or use full or half size sheet pans. 0RGHO 'HVFULSWLRQ "* Î Î *> "Ûi ] *> *À viÀ "* Î- Î *> "Ûi ] *> *À viÀ] - i "* { { > v *> "Ûi ] n > v *> *À viÀ

" * È *> "Ûi ] £È *> *À viÀ

" * *> "Ûi ] Ó{ *> *À viÀ

" * £Ó £Ó *> "Ûi ] ÎÓ *> *À viÀ Additional models available.

&GEM 1XGPU

Y-Series feature ceramic hearth decks, unique micro slide top, bottom heat controls, and 120,000 BTUH per deck. Can be stacked two high. Y-DSP display ovens are designed and engineered to be “built-in” behind brick, stone, or tile. Ideal for display cooking and exhibition kitchens. Model Y-602 shown with optional casters. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 9 Èää -} ] Èä¸7ÝÎȸ ] £Óä]äää /1 9 nää -} ] Èȸ7Ý{{¸ ] £Óä]äää /1 9 Èää -} ] Èä¸7ÝÎȸ ] À V i`] £Óä]äää /1 9 nää -} ] Èȸ7Ý{{¸ ] À V i`] £Óä]äää /1 9 ÈäÓ Ó iV à L ] Èä¸7ÝÎȸ ] Ó{ä]äää /1 9 näÓ Ó iV à L ] Èȸ7Ý{{¸ ] Ó{ä]äää /1 Additional models available.

&'%- 18'05 85 %108';14 18'05 Ƃ `iV Ûi i `à ÌÃi v Ì > Ü `i Û>À iÌÞ v i Õ Ìi ð Ì Ã Ã « Þ `ià } i` > ` ÕÃÕ> Þ ÀiµÕ Àià iÃà ÃiÀÛ V }° / i `iV Ûi ÀiµÕ Àià > } iÀ à iÛi Ì «iÀ>Ìi°

ÛiÞ À Ûi à Ài`ÕVi L> i Ì ià > ` ÕÌ «À `ÕVi `iV Ûi à `Õi Ì Ì i `Þ > V v v ÀVi` > À° / iÞ > à vviÀ VÀi>Ãi` V à ÃÌi VÞ° iV>ÕÃi Ìi ` } à iViÃÃ>ÀÞ] V ÛiÞ À Ûi à V> Li ÕÃi` LÞ iÃÃiÀ à i` i « Þiið

4QVCVKPI 4CEM 1XGP

Mini-rotating rack oven does the work of a full-size model at half the size. Standard features include a continuously rotating 8-pan rack and unique airflow system. Internal steam production for bagels or similar products. In-shot burner technology provides energy efficiency with low maintenance. Rack and slides can be removed without tools for servicing and easy dishwasher cleaning. Digital programmable controls. The 12-pan stand provides storage for baking pans and supplies. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 8,n , Ì>Ì } ,>V "Ûi ÜÉ-Ì> `] >Ã 8,n , Ì>Ì } ,>V "Ûi ÜÉ-Ì> `] iVÌÀ V

2K\\C 1XGPU

Stackable, stainless steel pizza ovens are perfect for use in kitchens with limited space. Ideal for pizzas, breads, and various bakery products. Features two removable ceramic hearth baking shelves with a 31/4" deck height, a thermostat range of 284°F to 680°F, a 15-minute continuous timer, and a 6 foot power cord. CE. 0RGHO 'HVFULSWLRQ *" £n Óθ7ÝÓx¸ ÝÓ£¸ ] Ó{ä6] Ónxä7] £Ó Ƃ «Ã *" ÓÓ Óȸ7ÝÓn¸ ÝÓ£¸ ] Ó{ä6] ÎÈää7] £x Ƃ «Ã


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

5GTKGU +ORKPIGT %QPXG[QT 1XGPU

5GTKGU +ORKPIGT ++ 'ZRTGUU %QPXG[QT 1XGPU

Now UL710B approved for ventless operation! Advanced Air Impingement technology enhances bake quality and uniformity—Faster bake times improve time of service. Frontloading removable conveyor for improved cleaning in tight spaces. 18"W, 56"L conveyor belt with product stop 28" baking chamber. Temperature range to 575°F with up to 30-minute cook time. Stackable up to 3 high. Available with optional FastBake™ technology. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £££È äää 1 >ÌÕÀ> ] {ä]äää /1 £££Ç äää 1 *] {ä]äää /1 ££Îä äää 1 iVÌÀ V] £ä 7] Óän6] - } i * >Ãi ££Î£ äää 1 iVÌÀ V] £ä 7] Ó{ä6] - } i * >Ãi ££ÎÓ äää 1 iVÌÀ V] £ä 7] Óän6] Î * >Ãi ££ÎÎ äää 1 iVÌÀ V] £ä 7] Ó{ä6] Î * >Ãi Additional models available.

Impinger® conveyor ovens allow for rapid heating, cooking, baking, and crisping of foods. Features 55" and 70" size baking chambers with FastBake™ technology. Easy to read removable front control panel with adjustable digital cook time and temperature controls. Solid sandwich door. Stackable up to 3 high. Natural or LP gas. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÎÓxx xx¸] - } i] £{x]äää /1 ÎÓxx Ó xx¸] ÕL i] Ó ä]äää /1 ÎÓÇä Çä¸] - } i] £xä]äää /1 ÎÓÇä Ó Çä¸] ÕL i] Îää]äää /1 ÎÓxx Î xx¸] /À « i] {Îx]äää /1 ÎÓÇä Î Çä¸] /À « i] {xä]äää /1 Additional models available.

5GTKGU #PCNQI %QWPVGTVQR +ORKPIGT %QPXG[QT 1XGPU

5GTKGU &KIKVCN %QWPVGTVQR +ORKPIGT %QPXG[QT 1XGPU

Now UL710B approved for ventless operation! Small enough to fit on most countertops, but large enough to replace a half-size convection oven or up to 5 microwave ovens. Enhanced menu flexibility due to improved adjustable conveyor speed that ranges from 30 seconds to 15 minutes. Wider temperature range of 90°F to 600°F. Optional FastBake™ technology and quiet/slower bake models available. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Óxä£É£ÎxΠΣ¸ ÛiÞ À] Óän6 Óxä£ {É£ÎxΠΣ¸ ÛiÞ À] Óän6] +Õ iÌÉ- Ü > i Ì À ÓxäÓÉ£ÎxΠΣ¸ ÛiÞ À] Ó{ä6 ÓxäÓ {É£ÎxΠΣ¸ ÛiÞ À] Ó{ä6] +Õ iÌÉ- Ü > i Ì À Óxä£É£Î{È xä¸ ÛiÞ À] Óän6 Óxä£ {É£Î{È xä¸ ÛiÞ À] Óän6] +Õ iÌÉ- Ü > i Ì À Additional models available.

The analog CTI, like the digital model, is a self-contained conveyor electric Impinger® oven that is stackable up to 2 high and designed for countertop use. Analog oven controls are located on the front of the oven and include a power on/off switch, temperature control, and conveyor speed control. A heating indicator light illuminates letting the operator know when the oven is calling for heat. Temperature is adjustable from 200°F to 550°F. Conveyor speed adjusts from 1-24 minutes cooking time. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £Îä£É£ÎxΠΣ¸ ÛiÞ À] Óän6 £Îä£ {É£ÎxΠΣ¸ ÛiÞ À] Óän6] +Õ iÌÉ- Ü > i Ì À £ÎäÓÉ£ÎxΠΣ¸ ÛiÞ À] Ó{ä6 £ÎäÓ {É£ÎxΠΣ¸ ÛiÞ À] Ó{ä6] +Õ iÌÉ- Ü > i Ì À £Îä£É£Î{È xä¸ ÛiÞ À] Óän6 £Îä£ {É£Î{È xä¸ ÛiÞ À] Óän6] +Õ iÌÉ- Ü > i Ì À Additional models available.

5GTKGU +ORKPIGT + %QPXG[QT 1XGPU

With a 32"W reversible conveyor belt and 40" baking chamber, each oven can replace 3 full-size deck ovens. Stackable up to 2 high. Customer specific finger setups for menu flexibility. Temperature range from 260° to 600°F. Conveyor speed from 1-30 minute cooking time. Digital control panel. Front loading glass access door. Removable front fingers and side belt for easy cleaning. Natural, LP or Electric. Easy Order Package and FastBake™ technology also available. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £{xä äää 1 >ÌÕÀ> ] £Óä]äää /1 £{x£ äää 1 *] £Óä]äää /1 £{xÓ äää 1 iVÌÀ V] ÓÇ 7] £ÓäÉÓän6 £{xÎ äää 1 iVÌÀ V] ÓÇ 7] £ÓäÉÓ{ä6 £{ää £ >ÃÞ "À`iÀ *V }° ­£® Ûi ÜÉÀ>` > Ì v }iÀ ÃiÌÕ«] Ì> i vv à i v E ÃÌ> ` £{ää Ó >ÃÞ "À`iÀ *V }° ­Ó® Ûi à ÜÉÀ>` > Ì v }iÀ ÃiÌÕ«] Ì> i vv à i v E ÃÌ> `


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

/PUBCMF $IFGT 5IBEEBFVT 4NJUI 5VGTPQ%CPFNG.COR %NQVJGU 2KP 5o/QTGU Yield: 40 Ingredients Ă“ä ĂœÂ…ÂœÂ?i }Ă€>Â…>“ VĂ€>VÂŽiĂ€ĂƒĂ‰ ĂƒÂŤÂ?ÂˆĂŒ ˆ˜ Â…>Â?v

5GTKGU +ORKPIGTŠ .QY 2TQHKNGv %QPXG[QT 1XGPU

The Impinger Low Profile puts the capacity of the Impinger I in a shorter frame that can be stacked 3 high. Individually, each oven boasts a 32"W conveyor belt and 40" baking chamber for high-capacity needs. Triple-stacked, it puts incredible baking capacity and flexibility in a modest amount of space. Natural, LP, or Electric models available. Easy Order Package and FastBake™ technology also available. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁĂˆää‡äää‡1 >ĂŒ° >Ăƒ] ££ä]äää /1 ÂŁĂˆä£Â‡äää‡1 *] ££ä]äää /1 ÂŁĂˆĂ“Ă“Â‡äää‡1 Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă“Ă“ÂŽ7] Ă“än6 ÂŁĂˆĂ“ĂŽÂ‡äää‡1 Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă“Ă“ÂŽ7] Ă“{ä6 ÂŁĂˆĂ“{‡äää‡1 Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă“Ă“ÂŽ7] Ă“Ă“ä6 ÂŁĂˆä䇣 >ĂƒĂž "Ă€`iĂ€ *VÂŽ}°Â‡­£Ž ÂœĂ›i˜ ĂœĂ‰Ă€>`ˆ>Â˜ĂŒ vˆ˜}iĂ€ ĂƒiĂŒĂ•ÂŤ] ĂŒ>ÂŽi‡œvv ĂƒÂ…iÂ?v E ĂƒĂŒ>˜` Additional models available.

ÂŁ{ œⰠ`ÂˆÂŤÂŤÂˆÂ˜} “ˆÂ?ÂŽ VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi Ă“ä “>Ă€ĂƒÂ…Â“>Â?Â?ÂœĂœĂƒ ­Â…>Â?Ă›i`ÂŽ Equipment {ä VÂ?ÂœĂŒÂ…iĂƒ ÂŤÂˆÂ˜Ăƒ {ä VÂ?ÂœĂŒÂ…iĂƒ ÂŤÂˆÂ˜ Â…ÂœÂ?`iĂ€Ăƒ -ĂŒiĂ€Â˜Âœ Ă•ĂŒ>˜i *Ă€ÂœviĂƒĂƒÂˆÂœÂ˜>Â? Ă•Â?ˆ˜>ÀÞ /ÂœĂ€VÂ… ˆ˜i > Â?>Ă€}i ĂƒÂ…iiĂŒ ĂŒĂ€>Ăž ĂœÂˆĂŒÂ… ÂŤ>Ă€V…“iÂ˜ĂŒ ÂŤ>ÂŤiĂ€° Ă€i>ÂŽ Ă€>Â…>“ Ă€>VÂŽiĂ€Ăƒ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ Â…>Â?Ă›iĂƒ° ÂœÂ?Â?ÂœĂœ ĂŒÂ…i ÂŤ>VÂŽ>}i ÂˆÂ˜ĂƒĂŒĂ€Ă•VĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ vÂœĂ€ “iÂ?ĂŒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i

ÂˆÂŤÂŤÂˆÂ˜} Â…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi ˆ˜ ĂŒÂ…i “ˆVĂ€ÂœĂœ>Ă›i ÂœĂ€ > `ÂœĂ•LÂ?i LœˆÂ?iĂ€° 1ĂƒÂˆÂ˜} > ĂƒÂŤÂœÂœÂ˜ ĂƒÂŤĂ€i>` >LÂœĂ•ĂŒ Ă“ ĂŒi>ĂƒÂŤÂœÂœÂ˜Ăƒ Âœv VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi œ˜ ĂŒÂ…i ĂŒÂœÂŤ Âœv i>VÂ… Ă€>Â…>“ Ă€>VÂŽiĂ€ ­Â?i>Ă›i >LÂœĂ•ĂŒ > £ÉÓ ˆ˜VÂ… ĂƒÂŤ>Vi ˜i>Ă€ ĂŒÂ…i LÂœĂŒĂŒÂœÂ“ vĂ€ii Âœv VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒiŽ° 7…ˆÂ?i ĂŒÂ…i VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi ÂˆĂƒ ĂƒĂŒÂˆÂ?Â? Ăœ>À“ >vvˆĂ? > “>Ă€ĂƒÂ…Â“>Â?Â?ÂœĂœ ĂŒÂœ ĂŒÂ…i VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi° iĂŒ VœœÂ? Ă•Â˜`iĂ€ Ă€ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ vÂœĂ€ >ĂŒ Â?i>ĂƒĂŒ Ă“ä Â“ÂˆÂ˜Ă•ĂŒiĂƒ ÂœĂ€ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? ĂŒÂ…i VÂ…ÂœVÂœÂ?>ĂŒi Â…>Ăƒ Â…>Ă€`i˜i`°

>Ă€ivĂ•Â?Â?Ăž ÂˆÂ˜ĂƒiĂ€ĂŒ i>VÂ… Ă€>Â…>“ Ă€>VÂŽiĂ€Ăƒ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂŒÂ…i ÂœÂŤi˜ i˜` Âœv > VÂ?ÂœĂŒÂ…iĂƒ ÂŤÂˆÂ˜°

>Ă€ivĂ•Â?Â?Ăž ÂˆÂ˜ĂƒiĂ€ĂŒ ĂŒÂ…i Â…i>` Âœv i>VÂ… VÂ?ÂœĂŒÂ…iĂƒ ÂŤÂˆÂ˜ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ > VÂ?ÂœĂŒÂ…iĂƒ ÂŤÂˆÂ˜ Â…ÂœÂ?`iĂ€ ĂŒÂœ “>ÂŽi > “ˆ˜ˆ ĂƒĂŒ>˜`° 1ĂƒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i -ĂŒiĂ€Â˜Âœ Ă•ĂŒ>˜i *Ă€ÂœviĂƒĂƒÂˆÂœÂ˜>Â? Ă•Â?ˆ˜>ÀÞ /ÂœĂ€VÂ…] vÂ?>“Lj i>VÂ… Â?ÂœĂŒÂ…iĂƒ *ˆ˜ -½ ÂœĂ€i ĂŒÂœ ÂœĂ€`iĂ€°

'NGEVTKE 5CNCOCPFGT

Specially-designed for versatility in the kitchen with the ability to cook, grill, reheat, and keep foods hot. The plate detection feature activates the instant-on heating elements automatically, while removal of the food plate turns off the heating elements automatically, saving you energy and money. Model SAL-1

$WVCPG 2TQFWEVU

Portable butane stove features 7,000, 9,000, or 15,000 BTU, solid brass burner, auto piezo ignition switch and boil-to-simmer heat range. Perfect for any location where you need an on-site cooking station. Culinary Torch adds the perfect touch to crĂŠme brulĂŠes and other specialty desserts. CulinaryJet brings cooking out of the kitchen giving you a proprietary edge. Long Reach Lighters provide the safe way to light candles, chafing fuels, and other professional equipment. 0RGHO 'HVFULSWLRQ xä£ä{ Ă•ĂŒ>˜i -ĂŒÂœĂ›i] -É-] Ç /1 xä£äĂˆ Ă•ĂŒ>˜i -ĂŒÂœĂ›i] Â?>VÂŽ] ™ /1 xä£än Ă•ĂŒ>˜i -ĂŒÂœĂ›i ĂœĂ‰7ˆ˜` Ă•>Ă€`] Â?>VÂŽ] ÂŁx /1 x䣣{ Ă•ĂŒ>˜i Ă•Â?ˆ˜>ÀÞ /ÂœĂ€VÂ… x䣣ä

Ă•Â?ˆ˜>ÀÞ iĂŒ x䣣Ă“ Ă•ĂŒ>˜i ˆ}Â…ĂŒiĂ€ xä£ĂŽä Ă•ĂŒ>˜i Ă•iÂ?] n Âœâ°


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

%TGCVKQP 'ZRTGUUv /QDKNG %QQMKPI %CTVU Attractive and compact with a designer flair. Two built-in induction stoves for energy efficient cooking. Available with three-stage cooking exhaust filtration system. Stainless steel cabinet and top surface are easy to clean and sanitize. Exterior is laminate over stainless steel, in a choice of standard or custom finishes. Induction stoves are 115VAC with 1500 Watt output. Power management system (standard) requires 220 VAC 50 amp power supply.

4QNNGT )TKNN

Cook hot dogs, brats, and sausages with stainless steel non-stick roller grills. Features 360 degree roller rotation, separate temperature controls for front and back rollers, removable catch tray, and separate on/off switch. 30 dog capacity. Optional food shield available (SN30). NSF. Model RG30 shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“äĂˆx ĂŽ{¸ Ă?Ă“Ă“¸7Ă?{ä£Ă‰Ă“¸ ] ÂŁ ĂƒĂŒÂœĂ›i] ÂŁ vˆÂ?ĂŒiĂ€ ­ ˆÂ?ĂŒĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ˆ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ Ă“äÇx ĂŽ{¸ Ă?Ă“Ă“¸7Ă?{ä£Ă‰Ă“¸ ] Ă“ ĂƒĂŒÂœĂ›iĂƒ] ÂŁ vˆÂ?ĂŒiĂ€ ­ ˆÂ?ĂŒĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ˆ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ Ă“änx {n¸ Ă?Ă“Ă“¸7Ă?{ä£Ă‰Ă“¸ ] ĂŽ ĂƒĂŒÂœĂ›iĂƒ] Ă“ vˆÂ?ĂŒiĂ€Ăƒ ­ ˆÂ?ĂŒĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ˆ˜VÂ?Ă•`i`ÂŽ Ă“äĂˆä ĂŽ{¸ Ă?Ă“Ă“¸7Ă?ĂŽx£ÉÓ¸ ] ÂŁ ĂƒĂŒÂœĂ›i Ă“äÇä ĂŽ{¸ Ă?Ă“Ă“¸7Ă?ĂŽx£ÉÓ¸ ] Ă“ ĂƒĂŒÂœĂ›iĂƒ Ă“änä {n¸ Ă?Ă“Ă“¸7Ă?ĂŽx£ÉÓ¸ ] ĂŽ ĂƒĂŒÂœĂ›iĂƒ

*QV &QI 5VGCOGT $WP 9CTOGT

/KPK ,GV5VCTv 2QREQTP 2QRRGT

The 4 ounce popper is perfect for small kiosks, coffee shops, small business lobbies, break areas, rental facilities or where ever you might want to pop and dispense popcorn. 157/8"Wx147/8"Dx233/4"H. Model J4R.

)TKNN /CZŠ 'NGEVTQPKE 4QNNGT )TKNNU

Electronic controls significantly improve multi-zone temperature control throughout entire grill surface. Significantly improves food safety and minimizes product waste as a result of accurate temperature control. LED display provides temperature reading for both the cook and hold cycles. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽä ĂŽä ÂœĂŒ Âœ} >°] ÓÎÎÉ{¸7Ă?Ă“äxÉn¸ Ă?£Ó£ÉÓ¸ ] Â…Ă€ÂœÂ“i xä xä ÂœĂŒ Âœ} >°] ĂŽxÎÉ{¸7Ă?Ă“äxÉn¸ Ă?£Ó£ÉÓ¸ ] Â…Ă€ÂœÂ“i Çx Çx ÂœĂŒ Âœ} >°] ĂŽxÎÉ{¸7Ă?Ă“n£ÉÓ¸ Ă?ÂŁx£ÉÓ¸ ] Â…Ă€ÂœÂ“i ĂŽä- ĂŽä ÂœĂŒ Âœ} >°] ÓÎÎÉ{¸7Ă?Ă“äxÉn¸ Ă?£Ó£ÉÓ¸ ] Ă•Ă€>ĂŒiV xä- xä ÂœĂŒ Âœ} >°] ĂŽxÎÉ{¸7Ă?Ă“äxÉn¸ Ă?£Ó£ÉÓ¸ ] Ă•Ă€>ĂŒiV Çx- Çx ÂœĂŒ Âœ} >°] ĂŽxÎÉ{¸7Ă?Ă“n£ÉÓ¸ Ă?ÂŁx£ÉÓ¸ ] Ă•Ă€>ĂŒiV Additional models available.

Constructed of stainless steel, the HDS-1200W Hot Dog Steamer will steam your dogs to perfection! Convenient humidity control system keeps buns fresh while your hot dogs steam. Tempered glass on both sides provides excellent merchandising. Steams 100 standard hot dogs and 36-48 buns. The BW-450 Bun Warmer, with removable stainless steel pan and bun rack, make it easier to clean and sanitize with gentle warming heat for up to 32 buns.

/CIK%CVGT 6TCPURQTVCDNG )TKNNU

Modular design makes set up/take down simple. Stainless steel front, side, back, service shelf, radiants, and pilot system. Stainless steel water tubs prevent grease fires and promote easy cleaning. Heavy duty top grid(s), stainless steel legs with heavy duty casters, new spark igniter system. Available in 30" and 60" models. Model LPAGA60SS shown with optional 2-steam pan set, 30" steam support, and 30" stainless hood. 0RGHO 'HVFULSWLRQ *Ć‚ Ć‚Â‡Ăˆä Ăˆä¸ Ă€ÂˆÂ?Â? ­Ć‚ Ƃ‡ Ć‚ Ć‚ÂŤÂŤĂ€ÂœĂ›i`ÂŽ * Â‡Ăˆä‡-- Ăˆä¸ -É- ­ >ĂŒĂ•Ă€>Â? >ĂƒÂŽ * ‡Îä‡-- ĂŽä¸ -É- ­ >ĂŒĂ•Ă€>Â? >ĂƒÂŽ ™nä£Â‡äxä™äää‡ -ĂŒi>“ -iĂŒ ­Ă“ ˜ii`i` vÂœĂ€ ĂŽä¸ ĂƒĂŒi>“ ĂƒĂ•ÂŤÂŤÂœĂ€ĂŒÂŽ x£ä™‡äĂŽ{{Ă‡ä£ ĂŽä¸ -ĂŒi>“ *>˜ -Ă•ÂŤÂŤÂœĂ€ĂŒ -É- œœ` Ăˆä Ăˆä¸ ÂœÂœ` ­vÂœĂ€ * ĂˆäÉ *Ć‚ Ć‚ĂˆäŽ Additional models available.


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ /, 2GTHQTOCPEG )CU (T[GTU

Whether it’s a single fryer, a fryer with built-in filtration, or a battery of fryers with a filtration system, Master Jet fryers achieve a long and dependable life through simplicity of design. Model offerings provide 40, 50, and 80-lb. oil capacity options with and without electrical hook-up. LP also available. Model MJ45ESD shown with optional casters. 0RGHO 'HVFULSWLRQ * ÂŁĂŽx {ä Â?L° œˆÂ? V>°] ÂŁĂ“¸Ă?ÂŁx¸ vÀÞ >Ă€i>] ĂŒÂ…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒÂˆV VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ĂƒĂ‰Ăƒ vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ E `ÂœÂœĂ€] i˜>“iÂ? V>Lˆ˜iĂŒ] ££ä /1] Ăˆ¸ >`Â?° Â?i}Ăƒ * ÂŁ{x xä Â?L° œˆÂ? V>°] ÂŁ{¸Ă?ÂŁx¸ vÀÞ >Ă€i>] ĂŒÂ…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒÂˆV VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ĂƒĂ‰Ăƒ vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ E `ÂœÂœĂ€] i˜>“iÂ? V>Lˆ˜iĂŒ] ÂŁĂ“Ă“ /1] Ăˆ¸ >`Â?° Â?i}Ăƒ ÂŁ nä Â?L° œˆÂ? V>°] ÂŁn¸Ă?£™¸ vÀÞ >Ă€i>] ĂŒÂ…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒÂˆV VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ĂƒĂ‰Ăƒ vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ E `ÂœÂœĂ€] i˜>“iÂ? V>Lˆ˜iĂŒ] ÂŁxä /1 ­vÂœĂ€ V…Ž˜ E vÂˆĂƒÂ…ÂŽ] Ăˆ¸ >`Â?° Â?i}Ăƒ Additional models available.

/CIK%CVGT 1WVFQQT (T[GTU 2QTVCDNG 1KN (KNVGTU

Designed to support routine oil filtration which preserves oil life and maintains consistent fried food quality. Powerful steel gear pump with 1/3 HP motor filters 50-lbs. of oil in 5 minutes. 5 ft. hose returns filtered oil with ease amply reaching the frypot to wash crumbs from the walls and the bottom of the frypot. Stainless steel pan and pump housing is made to stand up to heavy use and make the filter easy to clean. 0RGHO 'HVFULSWLRQ * xä- xä Â?L° V>°] -ĂŒ`° Ă€>Ă›ÂˆĂŒĂž Ă€>ˆ˜ * xä, xä Â?L° V>°] ,iĂ›iĂ€ĂƒÂˆLÂ?i *Փ ™äĆ‚1Énä * *ÂœĂ€ĂŒ>LÂ?i œˆÂ? vˆÂ?ĂŒiĂ€] Â?ÂœĂœÂ‡ÂŤĂ€ÂœvˆÂ?i `iĂƒÂˆ}˜] Ă€iĂ›iĂ€ĂƒÂˆLÂ?i Õ“ vÂœĂ€ vÀÞiĂ€Ăƒ ĂœÂˆĂŒÂ… vĂ€ÂœÂ˜ĂŒ `Ă€>ˆ˜ œ˜Â?Ăž] nä‡Â?L œˆÂ? V>°] xÂż Ă€iĂŒĂ•Ă€Â˜ Â…ÂœĂƒi] ÂŤ>˜ Â…iˆ}Â…ĂŒ ™ÎÉ{Âť] { * ĂƒĂŒiiÂ? }i>Ă€ Õ“ ĂœÂˆĂŒÂ… £ÉÎ Â…ÂŤ Â“ÂœĂŒÂœĂ€] vˆÂ?ĂŒiĂ€ ĂƒĂŒ>Ă€ĂŒiĂ€ ÂŽÂˆĂŒ] V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ

Come standard with a stainless steel cabinet and fry tank, 2 fry baskets per tank. Four (MCF14) and five (MCF18) tubes per tank positioned for easy cleaning. High limit shut-off safely shuts off gas flow if fryer temperature exceeds high limit. Millivolt thermostat control adjusts from 200°F to 400°F. Includes 14" easy roll wheels and swivel casters, 40 lb. LP tank. 1-year parts & labor warranty. CSA. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁ{ {ä Â?L° œˆÂ? V>°] ÂŁÂŁxÂŽ /1 ÂŁn Ăˆx Â?L° œˆÂ? V>°] ÂŁxäÂŽ /1

$WKNV +P (KNVTCVKQP 5[UVGOU

Designed to support good oil station management and maximize oil life. Frymaster puts filtration where it’s most convenient to use - right within the fryer - eliminating the need for additional floor and storage space. The filtering process is fast and easy, encouraging frequent filtering. The filter, housed beneath two fryers or one fryer and spreader, is capable of filtering up to six fryers individually, without having to be moved from fryer to fryer saving valuable labor. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Includes FootPrint PROŽ Filtration System with 4 gal/minute pump **ÓÎx **Ó{x ** Óxx ** Îxx

­Ă“ÂŽ ĂŽx *iĂ€vÂœĂ€Â“>˜Vi >Ăƒ Ă€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒ] {ä Â?L° V>°] ££ä]äää /1ɅÀ° ­Ă“ÂŽ {x *iĂ€vÂœĂ€Â“>˜Vi >Ăƒ Ă€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒ] xä Â?L° V>°] ÂŁĂ“Ă“]äää /1ɅÀ ­Ă“ÂŽ xx ˆ}Â… vvˆVˆi˜VĂž >Ăƒ Ă€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒ] xä Â?L° V>°] nä]äää /1ɅÀ ­ĂŽÂŽ xx ˆ}Â… vvˆVˆi˜VĂž >Ăƒ Ă€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒ] xä Â?L° V>°] nä]äää /1ɅÀ°

*KIJ 'HHKEKGPE[ 1RGP 2QV )CU (T[GTU 1%( (T[GTU

Open-pot, oil-conserving fryers provide outstanding results with 40% less oil, 10% less energy. Made of stainless steel on the outside, but their hearts are green on the inside. They are healthier for the environment, customers, workers, and the bottom line. Green benefits range from reduction of oil use to less energy consumption. 0RGHO 'HVFULSWLRQ * Ă“ÂŁ{‡Ó Ć‚ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­£Ž vĂ•Â?Â? vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂ‰­£Ž ĂƒÂŤÂ?ÂˆĂŒ vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ ­Â?ivĂŒÂŽ * ĂŽÂŁ{‡{ Ć‚ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­£Ž vĂ•Â?Â? vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂ‰­Ă“ÂŽ ĂƒÂŤÂ?ÂˆĂŒ vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒ ­Â?ivĂŒÂŽ * ĂŽÂŁ{‡{, Ć‚ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­£Ž vĂ•Â?Â? vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂ‰­Ă“ÂŽ ĂƒÂŤÂ?ÂˆĂŒ vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒ ­Ă€Âˆ}Â…ĂŒÂŽ * ĂŽÂŁ{‡Ó Ć‚ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­Ă“ÂŽ vĂ•Â?Â? vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒĂ‰­£Ž ĂƒÂŤÂ?ÂˆĂŒ vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ ­Â?ivĂŒÂŽ * ĂŽÂŁ{‡Ó, Ć‚ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­Ă“ÂŽ vĂ•Â?Â? vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒĂ‰­£Ž ĂƒÂŤÂ?ÂˆĂŒ vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ ­Ă€Âˆ}Â…ĂŒÂŽ * ĂŽÂŁ{ Ć‚ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­ĂŽÂŽ vĂ•Â?Â? vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒ] ĂŽäää VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Â?iĂ€ Additional models available. *Includes 3000 controller, rack-type basket support, basket hanger, twin baskets, filter starter kit, auto top-off, built-in filtration, stainless steel frypot, door, and cabinet sides with adjustable casters.

The H55 fryer is a premium open-pot fryer that combines state-of-the-art technology with decades of frying experience and customer satisfaction to set the standard for high-efficiency frying. H55 fryers are the industry’s first green fryers meeting ENERGY STARÂŽ guidelines and are the foundation of Frymaster’s ever-evolving conserving fryer technology. 0RGHO 'HVFULSWLRQ xx- I xä Â?L° œˆÂ? V>° * xx- I xä Â?L° œˆÂ? V>° ­ĂœĂ‰ Ă•ÂˆÂ?ĂŒÂ‡ÂˆÂ˜ vˆÂ?ĂŒĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ÂŽ *Includes analog controller, rack-type basket support, basket hanger, twin baskets, automatic melt cycle, boil-out temp control, electric ignition, center mounted RTD, 1° compensating temperature probe, stainless steel frypot and door, enamel cabinet, 6" adjustable legs.


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ FRYER TIPS Determining If Your Fryer Can Keep Up With Demand )U\HU SURGXFWLYLW\ LV XVXDOO\ PHDVXUHG E\ SRXQGV RI SURGXFW SHU KRXU *HQHUDOO\ D IU\HU WKDW ZLOO KDQGOH D PLQLPXP RI SRXQGV RI )UHQFK IULHV SHU KRXU LV VXIILFLHQW ,Q VPDOOHU OHVV GHPDQGLQJ HQYLURQPHQWV D OE IU\HU PD\ EH VXIILFLHQW

Frying Oil Life

)CU (T[GTU

Frymaster’s 1814 gas high-production tube fryers meet the demands of a varied menu while offering a trio of savings—conserving oil, energy and space. The savings add up quickly using 12-20% less oil, upwards of 50% less energy, and 11-15% less space. The thermo-tube heat transfer system provides superior heat-to-oil transfer. The SMART4UÂŽ Lane controller has features that make it easy to produce consistent, great-tasting food. NSF. ENERGY STARÂŽ. Model 11814/HD50G/11814 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁÂŁnÂŁ{ ­£Ž ĂˆĂŽ Â?L° œˆÂ? V>° vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ] ÂŁn¸Ă?ÂŁ{¸Ă?ÎÎÉ{¸ vÀÞ >Ă€i>] ĂŽ ĂŒĂœÂˆÂ˜ L>ĂƒÂŽiĂŒĂƒ] ££™ /1] >˜i VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Â?iĂ€ Ă“ÂŁnÂŁ{ ­Ă“ÂŽ ĂˆĂŽ Â?L° œˆÂ? V>° vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒ] ÂŁn¸Ă?ÂŁ{¸Ă?ÎÎÉ{¸ vÀÞ >Ă€i>É vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ] Ăˆ ĂŒĂœÂˆÂ˜ L>ĂƒÂŽiĂŒĂƒ] ££™ /1É vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ] >˜i VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Â?iĂ€] LĂ•ÂˆÂ?ĂŒÂ‡ÂˆÂ˜ vˆÂ?ĂŒĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ÂŁÂŁnÂŁ{É xä É££nÂŁ{ ­Ă“ÂŽ ĂˆĂŽ Â?L° œˆÂ? V>° vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂƒ] ÂŁn¸Ă?ÂŁ{¸Ă?ÎÎÉ{¸ vÀÞ >Ă€i>É vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ] ££™ /1É vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒĂ† ­£Ž xä Â?L° œˆÂ? V>° vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸Ă?ΣÉÓ¸ vÀÞ >Ă€i>] £ää /1] n ĂŒĂœÂˆÂ˜ L>ĂƒÂŽiĂŒĂƒ] V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ E LĂ•ÂˆÂ?ĂŒÂ‡ÂˆÂ˜ vˆÂ?ĂŒĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜] >˜i VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Â?iĂ€

7KH OLIH RI WKH IU\LQJ RLO FDQ EH LQGHILQLWHO\ SURORQJHG E\ ILOWHULQJ WKH IDW WZLFH HYHU\ GD\ RU DW WKH HQG RI HYHU\ VKLIW DQG WKHQ DGGLQJ QHZ RLO ZKLFK LV HQRXJK WR UHMXYHQDWH WKH RULJLQDO RLO ,I OHVV WKDQ RI WKH RLO ZDV DEVRUEHG E\ WKH IULHG SURGXFWV GLS RXW HQRXJK WR SHUPLW WKH DGGLWLRQ RI WKH QHZ RLO 7KH RLO UHPRYHG FDQ EH XVHG RQ WKH JULGGOH RU IRU RWKHU FRRNLQJ QHHGV )RU H[DPSOH IRU D OE IU\HU OEV RI IUHVK RLO PXVW EH DGGHG :LWK WKLV PHWKRG KLJK DQQXDO VDYLQJV LQ IDW FRVWV FDQ EH UHDOL]HG

Oil Filters ,I \RX IU\ EUHDGHG ZDWHU\ RU EDWWHUHG SURGXFWV LQ ODUJH TXDQWLWLHV \RX ZLOO QHHG WR ILOWHU PRUH RIWHQ 5HPHPEHU WR ULQVH ZHOO 6RDS UHVLGXH LV WKH QXPEHU RQH HQHP\ RI FRRNLQJ IDW DV LW DFFHOHUDWHV FRRNLQJ IDW EUHDNGRZQ

Oil Breakdown $FFRUGLQJ WR VHYHUDO PDVWHU IU\ FKHIV ZDWHU LV RQH RI WKH PDMRU FDXVHV RI UDSLG EUHDNGRZQ RI FRRNLQJ RLO ,GHDOO\ LI D EDODQFH FDQ EH PDLQWDLQHG EHWZHHQ WKH IU\LQJ RI GU\ LWHPV L H EUHDGHG SURGXFWV DQG ZHW LWHPV L H IUR]HQ )UHQFK IULHV WKH OLIH RI WKH FRRNLQJ RLO FDQ EH FRQVLGHUDEO\ H[WHQGHG :KHQ WKLV LV QRW SRVVLEOH DQG PRVW RU DOO RI WKH IULHG LWHPV DUH ZHW VHYHUDO VOLFHV RI GULHG EUHDG FDQ EH QHVWHG EHWZHHQ WKH WZLQ EDVNHWV SHULRGLFDOO\ DQG ´IULHG¾ WR DEVRUE WKH ZDWHU ZKLFK KDV EHHQ DGGHG E\ WKH ZHW SURGXFWV

5KPING CPF &QWDNG &GGR (T[GTU

Stainless steel fryer basket with collapsible heat-resistant handle features temperature control switch to 375°F. Tank has a capacity of 6 liters and has handles for easy removal. Calibration marks on tank insert make measuring oil easy. DF-6 models cook up 15 lbs. per hour. DF-12 models cook up to 25 lbs. per hour and include a faucet for worry-free oil removal. CE. NSF. UL listed. /QFGN &GUETKRVKQP

Â‡Ăˆ ÂŁx Â?LĂƒ°Ă‰ Ă€° -ˆ˜}Â?i />˜Ž ÀÞiĂ€

Â‡Ăˆ ÉÓ ÂŁx Â?LĂƒ°Ă‰ Ă€° ÂœĂ•LÂ?i />˜Ž ÀÞiĂ€

‡£Ó Ă“x Â?LĂƒ°Ă‰ Ă€° -ˆ˜}Â?i />˜Ž ĂžiĂ€ ĂœĂ‰ >Ă•ViĂŒ

‡£Ó ÉÓ Ă“x Â?LĂƒ°Ă‰ Ă€° ÂœĂ•LÂ?i />˜Ž ÀÞiĂ€ ĂœĂ‰ >Ă•ViĂŒ

*KIJ 'HHKEKGPE[ &GECVJNQP )CU (T[GTU

Maximize your profits and make the most of your energy dollars with innovative design changes that have improved the efficiency over 40%. The HD gas fryers have low idle costs, offer low gas consumption per pound of food cooked, and extend oil life. 6" vs 4" diameter tubes provide 36% more surface area for heat transfer from the input energy to the oil. This minimizes the heat stress on the oil, preserving oil life. NSF. ENERGY STARÂŽ. CSA . 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁxä -ˆ˜}Â?i] ĂŒĂ•LiÂ‡ĂŒĂžÂŤi `iĂƒÂˆ}˜] xä‡Â?L œˆÂ? V>°] ÂŁ{¸7Ă?ÂŁ{¸ Ă?ÎÎÉ{¸ vÀÞ >Ă€i>] £ää /1 ÂŁĂˆä -ˆ˜}Â?i] ĂŒĂ•LiÂ‡ĂŒĂžÂŤi `iĂƒÂˆ}˜] nä‡Â?L œˆÂ? V>°] ÂŁn¸7Ă?ÂŁn¸ Ă?ÎÎÉ{¸ vÀÞ >Ă€i>] ÂŁĂ“x /1

ÂŁĂˆä -ˆ˜}Â?i] ĂŒĂ•LiÂ‡ĂŒĂžÂŤi `iĂƒÂˆ}˜] nä‡Â?L œˆÂ? V>°] ÂŁn¸7Ă?ÂŁn¸ Ă?ÎÎÉ{¸ vÀÞ >Ă€i>] ÂŁĂ“x /1 ĂœĂ‰LĂ•ÂˆÂ?ĂŒÂ‡ÂˆÂ˜ vˆÂ?ĂŒĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ *Includes thermatron controller, rack-type basket support, basket hanger, twin baskets, automatic melt cycle, boil-out temperature control, stainless steel frypot, front, door & cabinet sides and 6" adjustable legs.


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ (T[GT $CUMGVU

E-Z GripÂŽ vinyl-coated handle fryer baskets are ergonomically designed to naturally fit the shape of a hand gripping a fryer basket. E-Z GripÂŽ Plus* includes patented corner protection and double hook construction to extend the life of the basket. *2-year warranty. Standard fryer baskets also available in nickel plated steel wire and vinyl-coated handle for operator comfort. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“Ă“x‡£änĂ“ ££¸ Ă?xxÉn¸7Ă?{¼¸ ] Ă€ÂœÂ˜ĂŒ œœŽ] /i>Â? `Â? Ă“Ă“x‡£äĂˆĂŽ £Ó£Én¸ Ă?ĂˆxĂ‰ÂŁĂˆ¸7Ă?xxĂ‰ÂŁĂˆ¸ ] Ă€ÂœÂ˜ĂŒ œœŽ] /i>Â? `Â? Ă“Ă“x‡£äĂ“Ăˆ £ÓÇÉn¸ Ă?Ăˆ¤¸7Ă?xÎÉn¸ ] Ă€ÂœÂ˜ĂŒ œœŽ] /i>Â? `Â? Ă“Ă“x‡£äÇÎ ÂŁĂŽ¸ Ă?ÂŁĂ“¼¸7Ă?x¼¸ ] Ă€ÂœÂ˜ĂŒ œœŽ] /i>Â? `Â? Ă“Ă“x‡£än{ ÂŁĂŽ¼¸ Ă?{¼¸7Ă?x¤¸ ] Ă€ÂœÂ˜ĂŒ œœŽ] /i>Â? `Â? Ă“Ă“x‡£äxĂ“ ÂŁĂŽ¼¸ Ă?xĂ?¸7Ă?xĂ?¸ ] Ă€ÂœÂ˜ĂŒ œœŽ] /i>Â? `Â? Additional models available.

64 5GTKGU (T[GTU

-NGGP5ETGGP 2NWUŠ (KNVTCVKQP 5[UVGO

Top performing stainless steel fryers can match the demands of any size operation. The Kleenscreen PlusÂŽ Filtration System saves time and extends oil life. 304 stainless steel fry tank with twin baskets. 53% thermal efficiency. 1" full port drain valve (11/4" on 85 lb. models). 1/2" rear gas connection (single fryers) or 11/4" rear gas connection (batteries). Millivolt, Solid State, or Computer controls. Electronic ignition standard on (D) and (C) controls. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“ ,{x Ă“ >ĂŒĂŒiÀÞ ĂœĂ‰ Â?ii˜-VĂ€ii˜] {x‡xä Â?L°Ă‰ĂŒ>˜Ž Ă“ ,Ăˆx Ă“ >ĂŒĂŒiÀÞ ĂœĂ‰ Â?ii˜-VĂ€ii˜] Ăˆx‡Çä Â?L°Ă‰ĂŒ>˜Ž Ă“ ,nx Ă“ >ĂŒĂŒiÀÞ ĂœĂ‰ Â?ii˜-VĂ€ii˜] nx‡™ä Â?L°Ă‰ ĂŒ>˜Ž ĂŽ ,{x ĂŽ >ĂŒĂŒiÀÞ ĂœĂ‰ Â?ii˜-VĂ€ii˜] {x‡xä Â?L° Ă‰ĂŒ>˜Ž ĂŽ ,Ăˆx ĂŽ >ĂŒĂŒiÀÞ ĂœĂ‰ Â?ii˜-VĂ€ii˜] Ăˆx‡Çä Â?L°Ă‰ĂŒ>˜Ž ĂŽ ,nx ĂŽ >ĂŒĂŒiÀÞ ĂœĂ‰ Â?ii˜-VĂ€ii˜] nx‡™ä Â?L°Ă‰ ĂŒ>˜Ž { ,{x { >ĂŒĂŒiÀÞ ĂœĂ‰ Â?ii˜-VĂ€ii˜] {x‡xä Â?L°Ă‰ĂŒ>˜Ž Custom KleenScreen System for “GR Seriesâ€? gas fryers also available.

Consistently cook the best tasting food—faster than ever. Innovative fryers are easy to operate and maintain, maximizing your productivity and minimizing your operational costs. With faster recovery, they’re designed to be the most profitable pieces of equipment in your kitchen. 10-year limited tank, 1-year parts & labor warranty. NSF. CSA. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁ/,{xĆ‚ ÂŁx£ÉÓ¸7] Çä /1] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸] {x Â?L° œˆÂ? V>°] Ž˜œL VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ÂŁ/,{xĆ‚ ÂŁx£ÉÓ¸7] Çä /1] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸] {x‡xä Â?L° œˆÂ? V>°] Ž˜œL VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?] Â?ii˜-VĂ€ii˜ * 1-Ă ] ˜iĂ€}Ăž -ĂŒ>Àà £/,{x ÂŁx£ÉÓ¸7] Çä /1] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸] {x‡xä Â?L° œˆÂ? V>°] ÂŤĂ€Âœ}Ă€>““>LÂ?i VÂœÂ“ÂŤĂ•ĂŒiĂ€ VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ÂŁ/,{x ÂŁx£ÉÓ¸7] Çä /1] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸] {x‡xä Â?L° œˆÂ? V>°] ÂŤĂ€Âœ}Ă€>““>LÂ?i VÂœÂ“ÂŤĂ•ĂŒiĂ€ VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?] Â?ii˜-VĂ€ii˜ * 1-Ă ] ˜iĂ€}Ăž -ĂŒ>Àà £/,{x ÂŁx£ÉÓ¸7] Çä /1] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸] {x‡xä Â?L° œˆÂ? V>°] `ˆ}ÂˆĂŒ>Â? VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ÂŁ/,{x ÂŁx£ÉÓ¸7] Çä /1] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸] {x‡xä Â?L° œˆÂ? V>°] `ˆ}ÂˆĂŒ>Â? VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?] Â?ii˜-VĂ€ii˜ * 1-Ă ] ˜iĂ€}Ăž -ĂŒ>Àà Additional models available.

%QWPVGTVQR (T[GTU

5WRGT /CTCVJQP (T[GTU Y $WKNV +P (KNVTCVKQP

Safeguards workers by minimizing handling of hot oil with these all-purpose fryers featuring built-in filtration. The 50-lb. oil capacity of each frypot accommodates a wide range of frying needs, everything from French fries, breaded products and specialty foods to bone-in chicken. Model SCFSM250 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - - Ă“xä

­Ă“ÂŽ xä Â?L° œˆÂ? V>° vÀÞiĂ€Ăƒ] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸ vÀÞ >Ă€i>] ÂŁĂ“ä /1 ÂŤiĂ€ vĂ€ĂžÂŤÂœĂŒ

Tube-type fryers include millivolt controls, durable temperature probe, rack-type basket support, basket hanger, twin baskets, stainless steel frypot, door and cabinet sides, casters, built-in filtration with 4 GPM pump and filter starter kit.

With Globe’s gas or electric countertop fryers, you can serve plenty of tasty, restaurant-quality fries, onion rings, shrimp, tenders, and more. Stainless steel construction, with configurations from 10 to 32 lb. oil cap., nickel-plated fry baskets with insulated handles, and high limit thermostat protection. Unit ships natural gas or LP. Model GF30G shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁx >Ăƒ] ÂŁx Â?L° œˆÂ? V>° ÂŁx* >Ăƒ] ÂŁx Â?L° œˆÂ? V>° ­ *ÂŽ ĂŽä >Ăƒ] ĂŽä Â?L° œˆÂ? V>° ĂŽä* >Ăƒ] ĂŽä Â?L° œˆÂ? V>° ­ *ÂŽ * £ä Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] £ä Â?L° œˆÂ? V>° * ÂŁĂˆ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV]ÂŁĂˆ Â?L° œˆÂ? V>° * ĂŽĂ“ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ĂŽĂ“ Â?L° œˆÂ? V>°


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

5QNUVKEG (& (KNVGT &TCYGT (T[KPI 5[UVGO

Faster cooking and more cooking power for quality production and increased profits. Burner design improves efficiency over 13%. Two-step filtering makes for ease of filtering. Filter drawer designed to fit under fryers increase oil life up to 50%; no extra space required under hood. Upgraded controls aid the cooking process by controlling cooking times and temperatures for a more consistent product. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - ÂŁ{-É ‡ ­Ă“ÂŽ xä Â?L° >Ăƒ ÀÞiĂ€ -ĂžĂƒĂŒi“] ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ˆÂ?ĂŒiĂ€ Ă€>ĂœiĂ€ - ÂŁ{-É ‡ ­ĂŽÂŽ xä Â?L° >Ăƒ ÀÞiĂ€ -ĂžĂƒĂŒi“] ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ˆÂ?ĂŒiĂ€ Ă€>ĂœiĂ€ - ÂŁ{-É ‡ ­{ÂŽ xä Â?L° >Ăƒ ÀÞiĂ€ -ĂžĂƒĂŒi“] ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ˆÂ?ĂŒiĂ€ Ă€>ĂœiĂ€ - ÂŁn-É ‡ ­Ă“ÂŽ Çx Â?L° >Ăƒ ÀÞiĂ€ -ĂžĂƒĂŒi“] ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ˆÂ?ĂŒiĂ€ Ă€>ĂœiĂ€ - ÂŁn-É ‡ ­ĂŽÂŽ Çx Â?L° >Ăƒ ÀÞiĂ€ -ĂžĂƒĂŒi“] ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ˆÂ?ĂŒiĂ€ Ă€>ĂœiĂ€ - ÂŁn-É ‡ ­{ÂŽ Çx Â?L° >Ăƒ ÀÞiĂ€ -ĂžĂƒĂŒi“] ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ˆÂ?ĂŒiĂ€ Ă€>ĂœiĂ€ - ÂŁ{-É ‡ -ÂœÂ?Âœ ˆÂ?ĂŒiĂ€ xä Â?L° ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÀÞiĂ€ - ÂŁn-É ‡ -ÂœÂ?Âœ ˆÂ?ĂŒiĂ€ Çx Â?L° ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÀÞiĂ€

5QNUVKEGv )CU (T[GTU

High production, 57% thermal efficient solstice burner design allows you to cook more product in an improved operating environment with cooler flue temperatures. Choice of 2 nickel-plated, oblong, wire-mesh baskets or 1 nickel-plated, square, wire-mesh basket. Self-cleaning burners standard on solid state and computer controls. Available with filtration system. Model SG14S shown.

5QNUVKEG 5WRTGOG *KIJ 'HHKEKGPE[ (T[GTU

Solstice tube fired gas fryers provide dependable atmospheric heat transfer and fuel saving ENERGY STARÂŽ performance. Atmospheric burner system reaches 70% thermal efficiency and delivers lower flue temperatures. Self-cleaning burner performs a daily 30-second cleaning cycle keeping burners at optimum performance. Down draft protection safely monitors fryer, making this a low maintenance, highly reliable fryer. 10-year tank warranty. Model 2-SSH60W-C-S/FD shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -- xx‡--/ Ă•Â?Â? -É- />˜Ž] xä Â?L° V>°] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸ ÀÞ Ć‚Ă€i>] nä /1 -- Ăˆä‡--/ Ă•Â?Â? -É- />˜Ž] Ăˆä Â?L° V>°] ÂŁ{¸Ă?ÂŁn¸ ÀÞ Ć‚Ă€i>] nä /1 -- Ăˆä7‡--/ Ă•Â?Â? -É- />˜Ž] Ăˆä Â?L° V>°] ÂŁn¸Ă?ÂŁ{¸ ÀÞ Ć‚Ă€i>] £ää /1 -- Çx‡--/ Ă•Â?Â? -É- />˜Ž] Çx Â?L° V>°] ÂŁn¸Ă?ÂŁn¸ ÀÞ Ć‚Ă€i>] £äx /1 -- xx/‡--/ /ĂœÂˆÂ˜ -É- />Â˜ÂŽĂƒ] ­Ă“ÂŽ Ă“x Â?L° V>°] ǸĂ?ÂŁ{¸ ÀÞ Ć‚Ă€i>] ­Ă“ÂŽ {ä /1

0RGHO 'HVFULSWLRQ - ÂŁ{-‡--/ xä Â?L° vÀÞiĂ€] -ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?] ££ä /1 - ÂŁn-‡--/ Çx Â?L° vÀÞiĂ€] -ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] ÂŁ{ä /1 - ÂŁ{,-‡--/ xä Â?L° vÀÞiĂ€] -ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?] ÂŁĂ“Ă“ /1 - ÂŁ{/- xä Â?L° vÀÞiĂ€] ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] xä /1 i>VÂ… ĂƒÂˆ`i - ÂŁ{/-‡--/ xä Â?L° vÀÞiĂ€] -ÂœÂ?ˆ` -ĂŒ>ĂŒi ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] xä /1 i>VÂ… ĂƒÂˆ`i

5VCPFCTF 'EQPQO[ (T[GTU

Stand-alone fryers with a welded tank feature long lasting, high temperature alloy stainless steel heat baffles mounted in the heat exchanger tubes for maximum heating and combustion efficiency. And, don’t forget to inquire about the first ever ENERGY STARÂŽ value-priced fryer; the VF35 uses 35% less gas and has the same production rate as the 35C+S. Model 35C+S shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 6 ‡Îx- x™ Â?L° Ă€ÂˆiĂƒĂ‰ Ă€°] Çä]äää /1 ­ ˜iĂ€}Ăž -ĂŒ>Àà Ž ĂŽx Âł- ĂˆĂŽ Â?L° Ă€ÂˆiĂƒĂ‰ Ă€°] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸ ÀÞ Ć‚Ă€i>] ™ä /1 ­-É- />˜ŽŽ {x Âł- nx Â?L° Ă€ÂˆiĂƒĂ‰ Ă€° ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸ ÀÞ Ć‚Ă€i>] ÂŁĂ“Ă“ /1 ­-É- />˜ŽŽ Ăˆx Âł- £äx Â?L° Ă€ÂˆiĂƒĂ‰ Ă€°] ÂŁn¸Ă?ÂŁn¸ ÀÞ Ć‚Ă€i>] ÂŁxä]äää /1 ­-É- />˜ŽŽ - ‡£{- -ÂœÂ?ĂƒĂŒÂˆVi xä Â?L°] ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ - ‡£n- -ÂœÂ?ĂƒĂŒÂˆVi Çx Â?L°] ˆÂ?Â?ÂˆĂ›ÂœÂ?ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ

4GFWEGF 1KN 8QNWOG 418 (T[GTU

Pitco’s ROV (Reduced Oil Volume) fryers will save 50% in oil cost while maintaining the high production that is expected of Pitco Solstice Supreme fryers. Labor savings are also a key component of the ROV fryers which come with 3 to 4 minute automatic filtration and oil top off features. A must of anyone looking to reduce costs in their operation. Model SSHLV14C-2/FD shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - 6ÂŁ{‡ É Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ĂŽä Â?L° V>°] £ÇŽ7 - 6‡£n{‡ É Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] {ä Â?L° V>°] £ÇŽ7 - 6‡£{/‡ É Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­Ă“ÂŽ ÂŁx Â?L° ĂŒ>Â˜ÂŽĂƒ] £ÇŽ7 ­ œ“Lˆ˜i`ÂŽ -- 6ÂŁ{‡ É >Ăƒ] ĂŽĂ“ Â?L° V>°] Çx /1 -- 6‡£{/‡ É >Ăƒ] ­Ă“ÂŽ £Ç Â?L° ĂŒ>Â˜ÂŽĂƒ] Çx /1 ­ œ“Lˆ˜i`ÂŽ -- 6‡£n{‡ É >Ăƒ] {Ă“ Â?L° V>°] nä /1


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

&QWIJPWV (T[GTU

Consistently fry high quality donuts and bakery products with less oil and fewer BTUs. Atmospheric burner system combined with stainless steel heat tubes utilizes high temperature alloy stainless steel baffles. Large cool zone for better frying. Traps particles and crumbs, prevents a major cause of fat breakdown and eliminates taste transfer. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{* iVÂ… ÂŁxä Â?L° "ˆÂ? >°] ÂŁĂ“ä]äää /1 ­ iVÂ…>˜ˆV>Â? /‡-ĂŒ>ĂŒÂŽ ĂŽ{* iVÂ… Ă“£ä Â?L° "ˆÂ? >°] ££ä]äää /1 ­ iVÂ…>˜ˆV>Â? /‡-ĂŒ>ĂŒÂŽ

5YKXGN/#:v )CU %QPPGEVQT (KVVKPIU -KVU

Blue Hose™ kits with SwivelMAXÂŽ enable easier movement of castermounted appliances at angles, back & forth, and from side-to-side, while relieving stress at the ends of the hose. Required by code in many states for both caster and fixed leg mounted gas-fired cooking equipment. Prevents premature failure of the connector and provides more aisle space by allowing the appliances to be positioned closer to the wall. Available with one or two SwivelMAXÂŽ fittings. CSA and NSF certified. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁĂˆxä /Ă“-{n £ÉÓ¸Ă?{n¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ] Ă“ -ĂœÂˆĂ›iÂ?Ăƒ ÂŁĂˆĂ‡x /Ă“-{n ÎÉ{¸Ă?{n¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ] Ă“ -ĂœÂˆĂ›iÂ?Ăƒ ÂŁĂˆ£ää /Ă“-{n £¸Ă?{n¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ] Ă“ -ĂœÂˆĂ›iÂ?Ăƒ ÂŁĂˆÂŁĂ“x /Ă“-{n ££É{¸Ă?{n¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ] Ă“ -ĂœÂˆĂ›iÂ?Ăƒ ÂŁ ÉÓ¸ -ĂœÂˆĂ›iÂ? Ć‚8Ă’ vÂˆĂŒĂŒÂˆÂ˜} - xä ĂŽ - Çx É{¸ -ĂœÂˆĂ›iÂ? Ć‚8Ă’ vÂˆĂŒĂŒÂˆÂ˜} - £ää £¸ -ĂœÂˆĂ›iÂ? Ć‚8Ă’ vÂˆĂŒĂŒÂˆÂ˜} - ÂŁĂ“x ££É{¸ -ĂœÂˆĂ›iÂ? Ć‚8Ă’ vÂˆĂŒĂŒÂˆÂ˜}

5CHGV[ 5GVv 2NCEGOGPV 5[UVGO

Safety-Set™ allows equipment to be returned to its design specified location after cleaning or maintenance. Satisfies NFPA codes 17A (5.6.4) and 96 (12.1.2.3). Open floor design allows casters to rest level on the floor to ensure even cooking. Fast, easy installation with choice of adhesive foam tape or thumb screw hardware pack. Withstands 1,000 lbs. of crush force and is compatible with 4", 5", and 6" casters. Certified to NSF/ANSI Standard 169— Special Purpose Food Equipment & Devices.

5CHGV[3WKMŠ )CU %QPPGEVQT (KVVKPI

Safety QuikÂŽ does the work of both a quick-disconnect and shut-off valve. The Safety Quik QDV fitting, with its innovative safety-sleeve, incorporates added special safety design features. With this unique item, the gas connector cannot be disconnected until the gas valve on the Safety Quik is shut off — and the valve cannot be opened until the gas connector is attached. Includes automatic safety thermal shut-off that stops gas flow if temperature exceeds 350°F. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁĂˆ£ää / {n £¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ ĂœĂ‰->viĂŒĂž +Ă•ÂˆÂŽ + 6 ÂŁĂˆxä / {n £ÉÓ¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ ĂœĂ‰->viĂŒĂž +Ă•ÂˆÂŽ + 6 ÂŁĂˆĂ‡x / {n ÎÉ{¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ ĂœĂ‰->viĂŒĂž +Ă•ÂˆÂŽ + 6

‡£ää £¸ ->viĂŒĂž+Ă•ÂˆÂŽ + 6 ÂŁ

‡xä ÉÓ¸ ->viĂŒĂž+Ă•ÂˆÂŽ + 6 ĂŽ

‡Çx É{¸ ->viĂŒĂž+Ă•ÂˆÂŽ + 6

)CU %QPPGEVQT -KVU

Kits feature the Blue Hose™ flexible stainless steel gas connector with StressGuardŽ and anti-microbial PVC coating. SnapFastŽ one-handed quick disconnect with thermal shut-off, restraining cable with hardware, full port valve, and elbows. With a limited lifetime warranty, the Dormont gas connector kits are designed for use in all commercial kitchen applications. CSA and NSF design certified.

0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁĂˆxä /{n £ÉÓ¸Ă?{n¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ ÂŁĂˆĂ‡x /{n ÎÉ{¸Ă?{n¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ ÂŁĂˆ£ää /{n £¸Ă?{n¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ ÂŁĂˆÂŁĂ“x /{n ££É{¸Ă?{n¸ >Ăƒ œ˜˜iVĂŒÂœĂ€ ÂˆĂŒ


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ 8GPVNGUU (T[GTU )TKFFNGU %QQMVQRU

#&8#06#)'5 1( 75+0) (.':+$.' )#5 #22.+#0%' %100'%6145 U Â“ÂŤĂ€ÂœĂ›iĂƒ Ăƒ>Â˜ÂˆĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜ >˜` Ăƒ>viĂŒĂž° ÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ V>˜ Li i>ĂƒÂˆÂ?Ăž Â“ÂœĂ›i` >˜` VÂ?i>˜i` œ˜ > Ă€i}Ă•Â?>Ă€ L>ĂƒÂˆĂƒ] Ă€i`Ă•Vˆ˜} `ÂˆĂ€ĂŒ >˜` }Ă€i>Ăƒi LĂ•ÂˆÂ?`‡Õ° /Â…>ĂŒ “i>Â˜Ăƒ ÂˆÂ“ÂŤĂ€ÂœĂ›i` VÂ?i>˜Â?ˆ˜iĂƒĂƒ >˜` Ă€i`Ă•Vi` vÂˆĂ€i Â…>â>Ă€`Ăƒ° ˜ Â“ÂœĂƒĂŒ ĂŒĂ€>`ÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜>Â? ÂˆÂ˜ĂƒĂŒ>Â?Â?>‡ ĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ] ĂŒÂ…iĂ€i >Ă€i Ăˆ¸Â‡Â™¸ Âœv `i>` ĂƒÂŤ>Vi Li…ˆ˜` ĂƒĂŒÂœĂ›iĂƒ >˜` }Ă€ÂˆÂ?Â?Ăƒ° /Â…>ĂŒ ĂƒÂŤ>Vi ÂˆĂƒ LÂ?ÂœVÂŽi` vĂ€ÂœÂ“ VÂ?i>˜ˆ˜} >˜` V>˜ vˆÂ?Â? ĂœÂˆĂŒÂ… `iLĂ€ÂˆĂƒ >˜` }Ă€i>Ăƒi] V>Ă•ĂƒÂˆÂ˜} Ă•Â˜ÂŤÂ?i>ĂƒÂ‡ >Â˜ĂŒ Âœ`ÂœĂ€Ăƒ >˜` >ĂŒĂŒĂ€>VĂŒÂˆÂ˜} ÂˆÂ˜ĂƒiVĂŒĂƒ >˜` Ă€Âœ`iÂ˜ĂŒĂƒ° U ˜VĂ€i>ĂƒiĂƒ >ÂˆĂƒÂ?i ĂœÂœĂ€ÂŽ ĂƒÂŤ>Vi >˜` `iVĂ€i>ĂƒiĂƒ ĂŒÂ…i ĂƒÂŤ>Vi ˜ii`i` Li…ˆ˜` iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ° U >ĂƒÂˆiĂ€ Â“ÂœĂ›i“iÂ˜ĂŒ “>ÂŽiĂƒ ĂƒiĂ€Ă›ÂˆVˆ˜} >˜` VÂ?i>˜ˆ˜} i>ĂƒĂž° U œ˜}iĂ€ ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒ Â?ˆvi LiV>Ă•Ăƒi ĂŒÂœĂ€ĂƒÂˆÂœÂ˜ ĂƒĂŒĂ€iĂƒĂƒ ÂˆĂƒ }Ă€i>ĂŒÂ?Ăž Ă€i`Ă•Vi`°

Create a line up of electric cooking equipment without the need for extensive ventilation. Install kitchens in facilities where extensive ductwork and rooftop fans are not practical, are prohibited or are too expensive. These hoods give you the flexibility to set up a range of electric equipment such as ovens, fryers, ranges, griddles, steamers, induction, and more. Self-contained air filtration and fire suppression systems are included. Safe and agency approved. Model WVU-96 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 761‡ÇÓ 1Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? 6iÂ˜ĂŒÂ?iĂƒĂƒ œœ` ĂœÂˆĂŒÂ… ÇÓ¸ ÂœÂŤi˜ˆ˜} 761Â‡Â™Ăˆ 1Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? 6iÂ˜ĂŒÂ?iĂƒĂƒ œœ` ĂœÂˆĂŒÂ… Â™Ăˆ¸ ÂœÂŤi˜ˆ˜} 76 ‡{Ăˆ

>Â˜ÂœÂŤĂž -ĂŒĂžÂ?i 6iÂ˜ĂŒÂ?iĂƒĂƒ œœ` vÂœĂ€ >Â?Â? ÂœĂ›i˜ ĂŒĂžÂŤiĂƒ 7 nĂˆĂˆ,7 Ć‚Ă•ĂŒÂœÂ‡ ˆvĂŒ Ă•>Â? ÀÞiĂ€ E Ă€>ĂœiĂ€ 7>À“iĂ€ >Ăƒi] Ă“än6ÉÓ{ä6 76"Ă“ Ă“{¸ Ă€Âˆ``Â?i] Ă“ Ă€i˜VÂ… *Â?>ĂŒi ÂœÂœÂŽĂŒÂœÂŤ] ÂœÂ˜Ă›° "Ă›i˜ >Ăƒi] Ă“än6ÉÓ{ä6 76{ -,7 { -ÂŤÂˆĂ€>Â? *Â?>ĂŒi ÂœÂœÂŽĂŒÂœÂŤ E Ă€>ĂœiĂ€ 7>À“iĂ€ >Ăƒi] Ă“änÉÓ{ä6 76 ÂŁĂŽĂˆ Ă€Âˆ``Â?i E ÂœĂ•LÂ?i ÂœÂœĂ€ >Lˆ˜iĂŒ >Ăƒi] Ă“änÉÓ{ä6 Additional models available.

2CUVC 2GTHGEV %QQMGTU

Pasta Perfect produces up to 500 ten-ounce servings of pasta per hour by cooking large quantities in advance, then warming individual orders as they’re received. With automatic basket lifts and electronic time controls, every pasta dish is cooked perfectly every time. And, it’s done in less than seven square feet of floor space. Available in gas or electric. 0RGHO 'HVFULSWLRQ --* ÂŁ{ >Ăƒ *>ĂƒĂŒ> œœŽiĂ€ --* ÂŁ{ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV *>ĂƒĂŒ> œœŽer --,-ÂŁ{ ,ÂˆÂ˜Ăƒi -ĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜

)CU #RRNKCPEG %QPPGEVQT +PUVCNNCVKQP -KVU

Safe.T.Link gas connectors and installation kits assure safe installation of your gas appliances. Includes AGA-certified foodservice gas ball valve, 90° street elbow, and installation hardware. SureLink adjustable restraining cable and SwiveLink gas connector swivel provide the most reach with shortest hose, reducing stress and keeping gas flow unrestricted. Posi-Set ensures proper relocation of equipment after moving, cleaning, or repairs. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡{ ‡Ó{- ÂˆĂŒ ĂœĂ‰+ ÎÉ{¸ */ E Ă“{¸ ÂœĂƒi ĂœĂ‰-ĂœÂˆĂ›i ˆ˜Ž ÂˆĂŒĂŒÂˆÂ˜}Ăƒ ‡{ Â‡ĂŽĂˆ- ÂˆĂŒ ĂœĂ‰+ ÎÉ{¸ */ E ĂŽĂˆ¸ ÂœĂƒi ĂœĂ‰-ĂœÂˆĂ›i ˆ˜Ž ÂˆĂŒĂŒÂˆÂ˜}Ăƒ ‡{ ‡{n- ÂˆĂŒ ĂœĂ‰+ ÎÉ{¸ */ E {n¸ ÂœĂƒi ĂœĂ‰-ĂœÂˆĂ›i ˆ˜Ž ÂˆĂŒĂŒÂˆÂ˜}Ăƒ ‡{ Â‡Ăˆä- ÂˆĂŒ ĂœĂ‰+ ÎÉ{¸ */ E Ăˆä¸ ÂœĂƒi ĂœĂ‰-ĂœÂˆĂ›i ˆ˜Ž ÂˆĂŒĂŒÂˆÂ˜}Ăƒ ‡{ ‡ÇÓ- ÂˆĂŒ ĂœĂ‰+ ÎÉ{¸ */ E ÇÓ¸ ÂœĂƒi ĂœĂ‰-ĂœÂˆĂ›i ˆ˜Ž ÂˆĂŒĂŒÂˆÂ˜}Ăƒ *ÂœĂƒÂˆÂ‡-iĂŒ 7Â…iiÂ? *Â?>Vi“iÂ˜ĂŒ -ĂžĂƒĂŒi“

2CUVC /CIKEv

Pasta Magic gas cookers have been redesigned both outside and inside, and offer state-of-the-art features and benefits for quick, consistent, and perfect pasta preparation. Model GPCSC shown with stainless steel cabinet and optional casters. 0RGHO 'HVFULSWLRQ * - ÂŁx }>Â?° V>°] Ăˆ¸ ĂƒĂŒiiÂ? Â?i}Ăƒ ĂœĂ‰£¸ >`Â?Ă•ĂƒĂŒÂ“iÂ˜ĂŒ * - ÂŁx }>Â?° V>°] >Ă•ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂˆV ĂŒÂˆÂ“i` L>ĂƒÂŽiĂŒ Â?ˆvĂŒĂƒ] V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ * ,- ÂŁx }>Â?° V>°] Ă€ÂˆÂ˜Ăƒi ĂŒ>˜Ž] ĂƒĂœÂˆÂ˜} >Ăœ>Ăž Â…ÂœĂŒĂ‰VÂœÂ?` Ă€ÂˆÂ˜Ăƒi v>Ă•ViĂŒ * , - ÂŁx }>Â?° V>°] >Ă•ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂˆV ĂŒÂˆÂ“i` L>ĂƒÂŽiĂŒ Â?ˆvĂŒĂƒ] Ă€ÂˆÂ˜Ăƒi ĂŒ>˜Ž] ĂƒĂœÂˆÂ˜} >Ăœ>Ăž Â…ÂœĂŒĂ‰VÂœÂ?` Ă€ÂˆÂ˜Ăƒi v>Ă•ViĂŒ] V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

/KPK %QODK 1XGP 5VGCOGTU

Attract more customers and increase sales by featuring aromatic and visually appealing fresh cooked food. The “miniâ€? combi oven significantly improves the quality of food and speed of preparation so you can now offer a greater selection of healthy food choices for your customers. EasyToUch™ controls are easily programmed for most frequently served foods, offer service diagnostics, and HACCP logging. Model OES 6.10 Mini shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ " - Ăˆ°£ä “ˆ˜ˆ Â?iV œˆÂ?iĂ€Â?iĂƒĂƒ] ĂŽ *>Â˜Ăƒ ­Ă“£ÉÓ¸Ž " - £ä°£ä “ˆ˜ˆ Â?iV œˆÂ?iĂ€Â?iĂƒĂƒ] £ä *>Â˜Ăƒ ­Ă“£ÉÓ¸Ž

'ENKRUGv 'TIQPQOKE 6KNVKPI $TCKUKPI 2CPU

A 15-gallon version now available in both gas and electric. The 15-gallon model will fit into most configurations and provide the same performance as the larger units. Includes a 5/8" clad plate cooking surface, heating to 350°F in just 4 minutes, a 100-grit hand-ground finish to reduce sticking, and cover with torsion spring-assisted hinges. Model BPM-15 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ * ‡£x Â?iV°] ÂŁx }>Â?°] n¸ *>˜] ĂŽx¸ *>˜ iˆ}Â…ĂŒ] ££°xÂŽĂœ] >Â˜Ă•>Â? /ˆÂ?ĂŒ * ‡£x >Ăƒ] ÂŁx }>Â?°] n¸ *>˜] ĂŽx¸ *>˜ iˆ}Â…ĂŒ] £ä{ /1ɅÀ] >Â˜Ă•>Â? /ˆÂ?ĂŒ * ‡Îä >Ăƒ] ĂŽä }>Â?°] £ä¸ *>˜] ĂŽn¸ *>˜ iˆ}Â…ĂŒ] £ä{ /1ɅÀ] >Â˜Ă•>Â? /ˆÂ?ĂŒ **‡Îä Â?iV°] ĂŽä }>Â?°] £ä¸ *>˜] ĂŽn¸ *>˜ iˆ}Â…ĂŒ] ££°xÂŽĂœ] *ÂœĂœiĂ€ /ˆÂ?ĂŒ Additional models available.

/QFWNCT 6KNVKPI $TCKUKPI 2CPU

Standard features include stainless steel, fully-welded one-piece design with coved corners and satin finish. Solid state temperature controls adjust from 50°F to 425°F. 1-year limited parts & labor warranty. Model VG30 shown with optional casters and spray hose. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 6 ĂŽä ĂŽä }>Â?° Â?iVĂŒĂ€ÂˆV 6 {ä {ä }>Â?° Â?iVĂŒĂ€ÂˆV 6 ĂŽä ĂŽä }>Â?° >Ăƒ ­Â™ä /1ɅÀ°Ž 6 {ä {ä }>Â?° >Ăƒ ­£Ă“ä /1ɅÀ°Ž

8QTVGZ

*QQFKPK 8GPVNGUU %QODK 1XGPU

The Hoodini ventless hood lets you place your Blodgett Mini 6 or 10 pan combi oven anywhere. The ventless hood combines catalytic and condensing systems to remove smoke, odor, and moisture from the oven cavity. No filters to replace! 0RGHO 'HVFULSWLRQ /Â‡Ăˆ ‡ -ˆ˜}Â?i ĂˆÂ‡*>˜ œˆÂ?iĂ€Â?iĂƒĂƒ] Â?iV°] ĂœĂ‰ /ÂœĂ•VÂ…ĂƒVĂ€ii˜ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? /‡£ä ‡ -ˆ˜}Â?i £ä‡*>˜ œˆÂ?iĂ€Â?iĂƒĂƒ] Â?iV°] ĂœĂ‰ /ÂœĂ•VÂ…ĂƒVĂ€ii˜ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?

%QODK 1XGPU

With it’s boilerless design, the Groen Vortex100 uses under 2 gallons of water per hour. ENERGY STARÂŽ certification enables users not only to save on water costs but electricity as well. Digital controls set Vortex100 apart from its contemporaries. Precise timing, repeat cycles for operational process, preset hold temperatures, and diagnostics make the Vortex100 a part of any well run operation. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 6, ĂŽ ·*>˜ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV 6, Ăˆ ĂˆÂ‡*>˜ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV ÂŁxn™xĂŽ

œ˜`iÂ˜Ăƒ>ĂŒi >ÂŤ 1Â˜ÂˆĂŒ

Improve product quality and increase yields while reducing labor, energy, and cleaning costs. Boilerless ovens with an internal steam generator are an excellent choice for applications that do not require heavy loads and frequent cooking in steam mode. Boiler equipped models are ideal for applications that require high-volume steam cooking. Model BCT-62E shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Â‡ĂˆĂ“ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă•Â?Â? -ˆâi >Â˜Ă•>Â?] ÂœÂ?`Ăƒ x -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ ÂœĂ€ £ä ÂœĂŒiÂ? *>Â˜Ăƒ Â‡ĂˆĂ“ >Ăƒ] Ă•Â?Â? -ˆâi >Â˜Ă•>Â?] ÂœÂ?`Ăƒ x -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ ÂœĂ€ £ä ÂœĂŒiÂ? *>Â˜Ăƒ ‡£äĂ“ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă•Â?Â? -ˆâi >Â˜Ă•>Â?] ÂœÂ?`Ăƒ n -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ ÂœĂ€ ÂŁĂˆ ÂœĂŒiÂ? *>Â˜Ăƒ ‡£äĂ“ >Ăƒ] Ă•Â?Â? -ˆâi >Â˜Ă•>Â?] ÂœÂ?`Ăƒ n -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ ÂœĂ€ ÂŁĂˆ ÂœĂŒiÂ? *>Â˜Ăƒ ‡£äĂ“ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă•Â?Â? -ˆâi >Â˜Ă•>Â? ĂœĂ‰ œˆÂ?iĂ€] ÂœÂ?`Ăƒ n -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ ÂœĂ€ ÂŁĂˆ ÂœĂŒiÂ? *>˜ Â‡ĂˆĂ“Â‡ĂˆĂ“ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă•Â?Â? -ˆâi >Â˜Ă•>Â? ĂœĂ‰ œˆÂ?iĂ€] ÂœĂ•LÂ?i -ĂŒ>VÂŽ Â‡ĂˆĂ“ ĂœĂ‰-ĂŒ>˜` Additional models available.


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ 5VGCO%JGHv $QKNGTNGUU 5VGCOGTU

6CDNG 6QR -GVVNGU

The power and flexibility you need at a size that makes sense. Available in electric, gas, and direct steam. Type 304 stainless steel kettle and supports. Jacket rated at 50-psi with safety valve. Complete with solid state water level, temperature and safety low water power cut-off. LED indicators and marine lock standard. Capacity from 1 to 20 gallons. Model KGT12T shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /Î/

ÀiVÌ -Ìi> ] Î }> ° V>«° /È/

ÀiVÌ -Ìi> ] È }> ° V>«° /£Ó/ ÀiVÌ -Ìi> ] £Ó }> ° V>«° /Î/ iVÌÀ V] Î }> ° V>«° /È/ iVÌÀ V] È }> ° V>«° /£Ó/ iVÌÀ V] £Ó }> ° V>«° Additional models available.

5VGCO%TCHV 5VGCOGTU

Available in gas, electric, and direct steam generators. Steam generator with automatic water fill on start up, automatic boiler blowdown, electronic spark ignition, and generator stand-by for instant steam. 60-minute mechanical timer or electronic controls. Manual bypass operation mode. Patented cold water condenser design. Type 304 stainless steel construction. Two-piece door design. Capacity for three, five, six, and ten 21/2" deep full size steam table pans. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ó£ /n Î *> >«° ­ iVÌÀ V ® Ó£ /£È x *> >«° ­ iVÌÀ V® Ó£ Ƃx x *> >«° ­ >î Ó{

*£ä £ä *> >«° Ó «° ­ ÀiVÌ -Ìi> ® Ó{ Ƃ£ä £ä *> >«°] Ó «° ­ iVÌÀ V® Ó{ *£ä £ä *> >«°] Ó «° ­£x «Ã iÀ® -Ó{{È Ó - i v -Ì> ` ­v À /n À /£È® 1 ÃÌ> `Î{ Î{¸ -Ì> ` ­v À /n À /£È®

Save energy. Save water. Save money. SteamSaver ™ technology reduces energy use by over 50%. Reduces water use by 30% and qualifies for ENERGY STAR® rebates. Patented KleanShield ™ design eliminates foaming, contamination of water reservoir, and flavor transfer. High speed convection steam for fast cooking. SureCook™ timer automatically compensates for the volume of food being cooked. Model 22CET6.1 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÓÓ /ΰ£ iVÌÀ V] ­Î® *> >«°] 7 ÓÓ /È°£ iVÌÀ V] ­È® *> >«°] £Î1/2 7 ÓÓ /ΰ£ >Ã] ­Î® *> >«°] {x]äää /1 ÓÓ /È°£ >Ã] ­È® *> >«°] ÈÓ]äää /1

5VGCO%WD $QKNGTNGUU 5VGCOGT

1-compartment steamer has electronic controls with 3 operating modes: constant steaming, steam-hold, and holding only. Audible low water and high temperature safety indicator. Choose 60-minute mechanical timer or solid-state digital controls. Holds five 21/2" deep full size steam table pans. 8 gauge stainless steel inner cooking compartment, 14 gauge stainless steel outer compartment with 2-piece compartment door. 9 kW, 208V, 3 phase. ENERGY STAR®. Model 1SCEMCS shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £- -Ìi> E `] Ì Õ ÕÃ -Ìi> }] ` " Þ ÜÉ } Ì> ÌÀ Ã £- - -Ìi> " Þ ÜÉ iV > V> ÌÀ Ã

5JQTV 5GTKGU -GVVNGU

Rim height is 35" on this Short Series Kettle floor model. Type 304 stainless steel construction and supports. Fully steam jacketed, 50-psi steam jacket rating. Available in tilting and stationary models. Gas and electric have splash proof solid state temperature controls. 0RGHO 'HVFULSWLRQ {ä- {ä }> ° >Ã] -Ì>Ì >ÀÞ {ä/- {ä }> ° >Ã] / Ì } Èä- Èä }> ° >Ã] -Ì>Ì >ÀÞ {ä/- {ä }> ° ÀiVÌ -Ìi> ] / Ì } Èä/- Èä }> ° ÀiVÌ -Ìi> ] / Ì } nä/- nä }> ° ÀiVÌ -Ìi> ] / Ì } Additional models available.

)4'#6 4'#5105 9*; 56'#/ +5 # 2127.#4 /'6*1& 1( %11-+0) £° iÃÌ Ü>Þ Ì «ÀiÃiÀÛi Ì i ÕÌÀ Ì > Û> Õi] V À] > ` ÌiÝÌÕÀi v v `°

+PVGM %QPPGEVKQPNGUU 5VGCOGT

High performance boilerless and connectionless 6-pan electric or 5-pan gas counter top steamer available with single or double stacking stands. kW rates offered in 8, 10, 12, and 14. There is an Intek connectionless steamer to fit nearly any application. 1-year unit; 5-year cavity warranty. ENERGY STAR® and LEED compliant. Model XS-208-14-3 shown. /QFGN &GUETKRVKQP 8- iVÌÀ V] È *> >«° 8- x >Ã] x *> >«°] Èx /1É À°

Ó° >ÃÌ° À à v ÛiÀ V } À `ÀÞ } ÕÌ v `° ΰ iÀ}Þ ivv V i Ì i> à v ÌÀ> ÃviÀÀ } i>Ì Ì v `° {° ÀiiâiÀ Ì ÃÌi> iÀ° Ì iViÃÃ>ÀÞ Ì `ivÀ ÃÌ Liv Ài ÃÌi> }° x° >ÃÞ Ì «iÀ>Ìi] V i> ] > ` > Ì> ° È° iÝ L i v À >À}i L>ÌV > ` µÕ V > > V>ÀÌi ÃÌÞ i V }° Ç°

v >Û À ÌÀ> ÃviÀ Ü i V } Ãi>v ` > ` Ûi}iÌ>L ià >Ì Ì i Ã> i Ì i°


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ 6KNVKPI $TCKUKPI 2CP 5MKNNGVU

All stainless steel construction complete with thermostatic and safety controls; Gallon markings; Stainless steel clad; 5/8" “bead blastedâ€? cooking surface prevents food sticking to surface; Power tilt or manual hydraulic hand tilt (please specify); Spring assist cover with adjustable vent. No clearances required. Choose from Electric/Gas, 30 and 40 gal. models. NSF. Model SEL40TR shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - ĂŽä/, ĂŽä >Â? Â?iVĂŒĂ€ÂˆV -ŽˆÂ?Â?iĂŒ] ,‡-iĂ€ÂˆiĂƒ - ĂŽä/, ĂŽä >Â? >Ăƒ -ŽˆÂ?Â?iĂŒ] ,‡-iĂ€ÂˆiĂƒ - {ä/, {ä >Â? Â?iVĂŒĂ€ÂˆV -ŽˆÂ?Â?iĂŒ] ,‡-iĂ€ÂˆiĂƒ - {ä/, {ä >Â? >Ăƒ -ŽˆÂ?Â?iĂŒ] ,‡-iĂ€ÂˆiĂƒ

- 5GTKGU -GVVNGU

2QYGT2CP 6KNVKPI 5MKNNGVU

Grill, braise, steam, boil and so much more! Most versatile piece of cooking equipment on the market. Available in 30 and 40 (115 and 150 liter) gallon capacities. Open base design for easy cleaning and maintenance. 5/8" thick cooking surface. Splash proof controls. Low 35" rim height for easy operation. Model SGL40T1 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - ĂŽä/ÂŁ ĂŽä >Â?° >Ăƒ - {ä/ÂŁ {ä >Â?° >Ăƒ - ĂŽä/ÂŁ ĂŽä >Â?° Â?iVĂŒĂ€ÂˆV - {ä/ÂŁ {ä >Â?° Â?iVĂŒĂ€ÂˆV

Completely redesigned with more customer features including true working capacity, embossed gallon-liter markings, and heavy bar rim. Fast-cooking kettles feature ellipsoidal design kettle bottom for superior heat transfer. Gas, Electric, and Direct Steam models available. Model K40GLT shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁĂ“ // /ˆÂ?ĂŒÂˆÂ˜} ÂˆĂ€iVĂŒ] ÂŁĂ“ >Â?°] ÂœĂ•Â˜ĂŒiĂ€] >Â˜Ă•>Â? /ˆÂ?ĂŒ] °Ăˆ * ÂŁĂ“ // /ˆÂ?ĂŒÂˆÂ˜} Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ÂŁĂ“ >Â?°] ÂœĂ•Â˜ĂŒiĂ€] xä ÂŤĂƒÂˆ] ÂŁĂ“°ä ÂŽ7 ÂŁĂ“ //‡Ç+- /ˆÂ?ĂŒÂˆÂ˜} Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ÂŁĂ“ >Â?°] ÂœĂ•Â˜ĂŒiĂ€] xä ÂŤĂƒÂˆ] Ă“änÉÓ{ä6] xäÂ‡Ăˆä] £‡Î] ÂŁĂ“ ÂŽ7 ­+Ă•ÂˆVÂŽ -Â…ÂˆÂŤÂŽ Ă“ä -ĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜>ÀÞ ÂˆĂ€iVĂŒ] Ă“ >Â?°] -ĂŒi>“] xä ÂŤĂƒÂˆ] ÂŁ *] Â?Â?ÂˆÂŤĂƒÂœÂˆ`>Â? ÂœĂŒĂŒÂœÂ“ Ă“ä / /ˆÂ?ĂŒÂˆÂ˜} ÂˆĂ€iVĂŒ] Ă“ä >Â?°] >Â˜Ă•>Â? /ˆÂ?ĂŒ] -ĂŒi>“] xä ÂŤĂƒÂˆ] ÂŁ *] Â?Â?ÂˆÂŤĂƒÂœÂˆ`>Â? ÂœĂŒĂŒÂœÂ“ Ă“ä -ĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜>ÀÞ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă“ä >Â?°] ÂŁĂ“ ÂŽ7] Â?Â?ÂˆÂŤĂƒÂœÂˆ`>Â? ÂœĂŒĂŒÂœÂ“ Additional models available.

Watch the Video

easyTouch Training

%QPXQVJGTO

Convotherm features the industry’s largest selection in models from the Mini (the smallest fully functional combi oven) to the 20.20 “Roll In�. The Advanced Closed System +3 takes the guesswork out of cooking. Crisp & Tasty feature removes moisture for crisp, golden results without deep frying. Press & Go buttons offer one-touch cooking. ConvoClean feature cleans and sterilizes the interior automatically. Available in gas or electric. Model 20.20 shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ

{ £ä°£ä - ­ < ÂŽ >Â?v >Ăƒ œˆÂ?iĂ€Â?iĂƒĂƒ] x *>Â˜Ăƒ ­Ă“£ÉÓ¸Ž

{ Ăˆ°Ă“ä - ­ < ÂŽ Ă•Â?Â? Â?iVĂŒĂ€ÂˆV œˆÂ?iĂ€Â?iĂƒĂƒ] ÂŁ{ *>Â˜Ăƒ ­Ă“£ÉÓ¸Ž

{ Ăˆ°Ă“ä - ­ < ÂŽ Ă•Â?Â? >Ăƒ œˆÂ?iĂ€Â?iĂƒĂƒ] ÂŁ{ *>Â˜Ăƒ ­Ă“£ÉÓ¸Ž

{ Ăˆ°Ă“ä ­ < ÂŽ Ă•Â?Â? Â?iVĂŒĂ€ÂˆV ĂœĂ‰ œˆÂ?iĂ€] ÂŁ{ *>Â˜Ăƒ ­Ă“£ÉÓ¸Ž

{ Ăˆ°Ă“ä ­ < ÂŽ Ă•Â?Â? >Ăƒ ĂœĂ‰ œˆÂ?iĂ€] ÂŁ{ *>Â˜Ăƒ ­Ă“£ÉÓ¸Ž

{ Ăˆ°£ä ­ < ÂŽ >Â?v Â?iVĂŒĂ€ÂˆV ĂœĂ‰ œˆÂ?iĂ€] Ăˆ *>Â˜Ăƒ ­Ă“£ÉÓ¸Ž Additional models available.

%QWPVGTVQR 5MKNNGVU

High efficiency heating system for fast heat-up and recovery time. Type 304 stainless steel construction. Splash proof. Bead blasted cooking surface prevents food sticking to surface. Self-locking marine type tilt mechanism prevents accidental tilting. Standard with thermostatic safety and main power controls with lighted indicators. Lift off cover with condensate vent standard. Choose from electric 10 and 15 gal. models for tabletop or stand mounting. 208/240V, 60 Hz, 3 Phase. UL, CSA and NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - /£ä £ä }>�° - /£x £x }>�°


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ 5RCEG 5CXKPI %QODKPCVKQP 5VGCOGT -GVVNG

Pressureless cooking with forced convection steam holds up to six 12"x20" pans. Solid state controls operate water level and safety functions. Each compartment equipped with 60-minute mechanical timer. Durable, 14 gauge stainless steel construction with removable 6-gallon tilting kettle made of 304 stainless steel. The 2/3 jacketed kettle includes trunnion mounted steam control valve 50-psi pressure rating. Lift-off cover. Double pantry faucet with swing spout included. Available in gas or electric. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{ Ă“{ -ĂŒi>“iĂ€] Ăˆ *>˜ >°] Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă“{ ÂŽ7 {Ă“ Ă“{ -ĂŒi>“iÀÉ iĂŒĂŒÂ?i] Ăˆ *>˜ >°] Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă“{ ÂŽ7 {Ă“ Ă“ää -ĂŒi>“iÀÉ iĂŒĂŒÂ?i] Ăˆ *>˜ >°] >Ăƒ] Ă“ää /1 {Ă“ ĂŽää -ĂŒi>“iÀÉ iĂŒĂŒÂ?i] Ăˆ *>˜ >°] >Ăƒ] ĂŽää /1 Ă“{ Ă“ää -ĂŒi>“iĂ€] Ăˆ *>˜ >°] >Ăƒ] Ă“ää /1 ĂŽĂˆ ĂŽää -ĂŒi>“iĂ€] Ăˆ *>˜ >°] >Ăƒ] ĂŽää /1 Ă“{ - -ĂŒi>“iĂ€] Ăˆ *>˜ >°] -ĂŒi>“ œˆÂ? œˆÂ?iĂ€

)GOKPKv )CU (KTGF 5VGCOGT

Each steam-cooking compartment is independently operated and controlled by a separate stainless steel steam generator, gas valve, power on/off control levers and an exclusive, remote probe-type water level control. Exclusive manual 1/2" ball valve type drain controls main power on/off and automatically fills generator. 304 stainless steel construction. CSA (AGA, CSA) and UL/NSF#4. Model 24CGA10.2 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“{ Ć‚Ăˆ°Ă“- Ăˆ *>˜ >° Ă“{‡ Ƃ‡£ä°Ă“ £ä *>˜ >°

5VGCO2TQ :8+ )CU .CTIG %CRCEKV[ 5VGCOGTU

Two compartment steamers. Electric, gas, and direct steam boilers. Pressure/convection modes with no restrictions as to any combination of modes. Solid state controls operate timing, water level, and safety functions. Automatic water fill on start up and automatic blowdown with additional manual drain valve. 60-minute mechanical timer or electronic controls. Manual operation mode and patented cold water condenser. Type 304 stainless steel construction. Model 36PCGM300 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽĂˆ* {n ÂŁĂˆ *>˜ >°] Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] {n ÂŽ7 ĂŽĂˆ* ĂŽää ÂŁĂˆ *>˜ >°] >Ăƒ] ĂŽää /1 ĂŽĂˆ* - ÂŁĂˆ *>˜ >°] -ĂŒi>“ œˆÂ?

$'0'(+65 1( 56'#/ %11-+0)

'< 5GTKGU 5VGCOGTU

Steam is generated by the product being cooked, which greatly reduces water usage. Reduced water means reduced mineral deposits, plus utility savings. Standard features include: • 18" or 24" narrow footprint design • Manual fill • Electro-mechanical controls 0RGHO 'HVFULSWLRQ • Constant steam feature <ÂŁn‡Î ÂŁn¸7] ĂŽ *>˜ >° • 304 stainless steel construction <ÂŁn‡x ÂŁn¸7] x *>˜ >° • 316 stainless steel cooking chamber with coved corners <Ă“{‡Î Ă“{¸7] ĂŽ *>˜ >° • 3- and 5-pan models available <Ă“{‡x Ă“{¸7] x *>˜ >° Model EZ18-3 shown.

4 5GTKGU %QWPVGT 5VGCOGTU

Remarkably efficient and reliable—cooks 30% faster than conventional methods. Foods are brighter in color, more nutritious, and retain original flavors. Pressureless counter steamers hold 3 to 5 steam table pans and are perfect for low to medium volume cooking. Available in electric or gas, manual fill or auto fill, and manual drain or auto drain. Model R24-3 shown with optional stainless steel stand. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ă“{‡Î Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ·*>˜ >°] Ć‚Ă•ĂŒÂœ ˆÂ?Â?Ă‰Ć‚Ă•ĂŒÂœ Ă€>ˆ˜] Ă“{¸7 ,ÂŁnƂ‡{ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] {‡*>˜ >°] Ć‚Ă•ĂŒÂœ ˆÂ?Â?Ă‰Ć‚Ă•ĂŒÂœ Ă€>ˆ˜] ÂŁn¸7 ,Ă“{‡x Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] x‡*>˜ >°] Ć‚Ă•ĂŒÂœ ˆÂ?Â?Ă‰Ć‚Ă•ĂŒÂœ Ă€>ˆ˜] Ă“{¸7 , Ă“{‡x >Ăƒ] x‡*>˜ >°] Ć‚Ă•ĂŒÂœ ˆÂ?Â?Ă‰Ć‚Ă•ĂŒÂœ Ă€>ˆ˜] Ă“{¸7

£° -ĂŒi>“ ÂˆĂƒ Ă›iÀÞ vÂœĂ€}ÂˆĂ›ÂˆÂ˜}° iV>Ă•Ăƒi ĂƒĂŒi>“ VÂœÂœÂŽĂƒ >ĂŒ Ă“ÂŁĂ“c ÂˆĂŒ V>Â˜Â˜ÂœĂŒ LĂ•Ă€Â˜ ĂŒÂ…i vœœ`° Ă›i˜ ˆv ĂžÂœĂ• Â?i>Ă›i ĂŒÂ…i ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒ ĂžÂœĂ• >Ă€i VœœŽˆ˜} ˆ˜ ĂŒÂ…i ĂƒĂŒi>“iĂ€ ĂŒÂœÂœ Â?œ˜}] ÂˆĂŒ ĂƒĂŒÂˆÂ?Â? Ă€i“>ÂˆÂ˜Ăƒ vÂˆĂ€Â“ >˜` “>ÂˆÂ˜ĂŒ>ÂˆÂ˜Ăƒ }œœ` ĂƒĂŒĂ€Ă•VĂŒĂ•Ă€i° Ă“° œœŽ “ÕÂ?ĂŒÂˆÂŤÂ?i ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒĂƒ ˆ˜ > ĂƒĂŒi>“iĂ€ >Â?Â? >ĂŒ ĂŒÂ…i Ăƒ>“i ĂŒÂˆÂ“i ĂœÂˆĂŒÂ… ˜œ vÂ?>Ă›ÂœĂ€ ĂŒĂ€>Â˜ĂƒviĂ€° 9ÂœĂ• V>˜ VœœŽ Ăƒi>vœœ`] Ă›i}iĂŒ>LÂ?iĂƒ] “i>ĂŒ] >˜` iĂ›i˜ > V>ÂŽi ˆ˜ ĂŒÂ…i Ăƒ>“i ĂƒĂŒi>“iĂ€ VÂœÂ“ÂŤ>Ă€ĂŒÂ“iÂ˜ĂŒ >Ăƒ Â?œ˜} >Ăƒ ĂžÂœĂ• “>ÂŽi ĂƒĂ•Ă€i ĂŒÂ…i vœœ` `ÂœiĂƒ Â˜ÂœĂŒ `Ă€ÂˆÂŤ `ÂœĂœÂ˜ ÂœÂ˜ĂŒÂœ ĂŒÂ…i vœœ` ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒ Li˜i>ĂŒÂ… ÂˆĂŒ° ĂŽ° -ĂŒi>“ Ă€iĂŒ>ÂˆÂ˜Ăƒ ĂŒÂ…i …ˆ}Â…iĂƒĂŒ >Â“ÂœĂ•Â˜ĂŒ Âœv Â˜Ă•ĂŒĂ€ÂˆiÂ˜ĂŒĂƒ >˜` Ă›ÂˆĂŒ>Â“ÂˆÂ˜Ăƒ Âœv >Â˜Ăž ÂœĂŒÂ…iĂ€ Ăœ>Ăž Âœv VœœŽˆ˜}° /Â…iĂ€ivÂœĂ€i] ÂˆĂŒ ÂˆĂƒ ĂŒÂ…i Â…i>Â?ĂŒÂ…ÂˆiĂƒĂŒ Ăœ>Ăž ĂŒÂœ VœœŽ° {° 6i}iĂŒ>LÂ?iĂƒ “>ÂˆÂ˜ĂŒ>ˆ˜ ĂŒÂ…iÂˆĂ€ LĂ€ÂˆÂ?Â?ˆ>Â˜ĂŒ V Âœ Â? Âœ Ă€ Ăƒ ` Ă• Ă€ ˆ ˜ } V Âœ Âœ ÂŽ ˆ ˜ } ] > ˜ ` i˜…>˜Vi ĂŒÂ…i ÂŤĂ€iĂƒiÂ˜ĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂŒÂœ ĂžÂœĂ•Ă€ VĂ•ĂƒĂŒÂœÂ“iĂ€° x° -ĂŒi>“ VÂœÂœÂŽĂƒ v>ĂƒĂŒ° 9ÂœĂ• V>˜ VœœŽ ĂƒÂœÂ“i ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒĂƒ ˆ˜ Â…>Â?v ĂŒÂ…i ĂŒÂˆÂ“i Âœv > VÂœÂ˜Ă›iVĂŒÂˆÂœÂ˜ ÂœĂ›i˜°


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ HOW STEAM COOKING WORKS 'NGEVTKE %QWPVGT %QPXGEVKQP 5VGCOGTU

Part of the PowerSteam™ Series, the electric counter series is a real production workhorse with superior energy and water savings. Its super-heated 235°F steam results in faster cooking times. Model C24EA5-DLX shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ (Professional Control Pckg)

Ó{ ƂÎ 8 Î *> i ÕÝi

Ó{ Ƃx 8 x *> i ÕÝi

2QYGT5VGCOv (NQQT %QPXGEVKQP 5VGCOGTU

Reduce cook times and retain flavor and nutrients with the PowerSteam™ Steamer. Stainless steel exterior, coved interior cooking compartments, long-life door gasket with exclusive pan guard, split water line connection, external deliming port, and high output stainless steel generator. Deluxe controls include super-heated 235°F steam, 60-minute timer, buzzer, constant steam feature, cook/ready light, and power switch. 1-year limited parts & labor warranty. NSF. UL. Model C24EA6 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

Ó{ ƂÈ 8 È *> i ÕÝi iVÌÀ V ÜÉ >L iÌ >Ãi] £Ç 7 ­*À viÃà > ÌÀ *V }®

Ó{ ƂÈ 8 È *> i ÕÝi >Ã ÜÉ >L iÌ >Ãi] £Óx]äää /1 ­*À viÃÃ > ÌÀ *V }®

Ó{ Ƃ£ä 8 £ä *> i ÕÝi iVÌÀ V ÜÉ >L iÌ >Ãi] Îä 7 ­*À viÃà > ÌÀ *V }®

Ó{ Ƃ£ä 8 £ä *> i ÕÝi >à ÜÉ >L iÌ >Ãi] £Óx]äää /1 ­*À viÃà > ÌÀ *V }®

5OCTV5VGCO $QKNGTNGUU 5VGCOGTU

A boilerless steamer minimizes water use and the heavy maintenance required with a boiler or generator unit. Capable of handling the heaviest workloads with all the conveniences of auto-fill, auto-drain, timed cooking, and continuous steam mode. Come standard with a unit hour timer, free start up, and 2-year warranty. Model (2)SSB-5EF shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -- Î iVÌÀ V] Õ ÌiÀ] ­Î® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° Ó -- Î iVÌÀ V] ÕL i -Ì>V ] "«i i} -Ì> `] ­Î® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° *iÀ «° -- x iVÌÀ V] Õ ÌiÀ] ­x® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° Ó -- x iVÌÀ V] ÕL i -Ì>V ] "«i i} -Ì> `] ­x® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° *iÀ «° Ó -- £ä >Ã] ÕL i -Ì>V ] "«i i} -Ì> `] ­£ä® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«°] £ää /1 i>° -- £ä iVÌÀ V] "«i i} -Ì> `] ­£ä® £Ó¸ÝÓä¸ *> >«° Additional models available.

-Ìi> à > iÝÌÀi i Þ ivv V i Ì i>Ì ÌÀ> ÃviÀ i` Õ ° Ì V>ÀÀ ià > }Ài>Ì `i> v i iÀ}Þ Ü V Ài>` Þ ÌÀ> ÃviÀà ` ÀiVÌ Þ Ì v ` ­ ÃÌi> iÀî À ` ÀiVÌ Þ Ì À Õ} > i>Ì ÌÀ> ÃviÀ ÃÕÀv>Vi ­ÃÕV >à > iÌÌ i Ü> ® > ` Ì i Ì v `° -Ìi> à Ü>ÌiÀ ­> µÕ `® Ì >Ì >à Lii V ÛiÀÌi` Ì Ìà }>Ãi Õà ÃÌ>Ìi LÞ Ì i >«« V>Ì v i>Ì i iÀ}Þ° i>Ì i iÀ}Þ ÌÞ« V> Þ Ã i>ÃÕÀi` À Ì Ã / iÀ > 1 Ìà ­ /1®° /1 à `iv i` >Ã Ì i > Õ Ì v i iÀ}Þ ÀiµÕ Ài` Ì À> Ãi Ì i Ìi «iÀ>ÌÕÀi v i « Õ ` v Ü>ÌiÀ LÞ i `i}Àii > Ài i Ì >Ì Ãi> iÛi ° Ì Ì> ià £nä /1Ã Ì À> Ãi Ì i Ìi «iÀ>ÌÕÀi v i « Õ ` v Ü>ÌiÀ vÀ ÎÓc ­äc ® Ì Ó£Óc ­£ääc ®] Ì i « Ì >Ì Ü V Ì ÃÌ>ÀÌÃ Ì L ° ÜiÛiÀ] Ì iÛ>« À>Ìi Ì >Ì Ã> i « Õ ` v L } Ü>ÌiÀ Ì ÃÌi> ÀiµÕ Àià Çä /1ð Ƃà > ÀiÃÕ Ì] ÃÌi> V>ÀÀ ià > Þ Ì iÃ Ì i i iÀ}Þ v L } Ü>ÌiÀ° -Ìi> Ài>` Þ } Ûià ի Ì >Ì i iÀ}Þ >` Ü i Ì V `i Ãià L>V Ì Ü>ÌiÀ ­V `i Ã>Ìi® Õ« V Ì>VÌ Ü Ì Ì i v `


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ +2: 72 6$9( (1(5*< /ÕÀ vv µÕ « i Ì 7 i iÛiÀ * Ãà L i p i>Û } iµÕ « i Ì Ì ` i ÕÃià i iÀ}Þ° `i Ì vÞ «i> «iÀ>Ì Ì ià > ` Ì iÃ Ì >Ì >Þ Li à ÜiÀ° -Ì>vv /À> } p > i ÃÕÀi Þ ÕÀ ÃÌ>vv à ÌÀ> i` > ` ÕÌ â } Ì i iµÕ « i Ì Ì Ìà vÕ iÃÌ V>«>V ÌÞ°

/PUBCMF $IFGT 3FWB $POTUBOUJOF )TGCV .CMGU %WNKPCT[ %GPVGT - ÕÌ v i `]

Ý> i Þ ÕÀ } iÌ `à p Þ } >Ì Þ ÕÀ i Õ] `iÌiÀ i Ü >Ì Ìi à V Õ ` Li V i` Ài i iÀ}Þ ivv V i Ì iµÕ « i Ì > ` ` vÞ Ì i ÕÃi v Ì Ãi « iVià v iµÕ « i Ì Ì >Ì VÀi>Ìi i iÀ}Þ Ü>ÃÌi°

/GZKECP 5VTGGV %QTP &KR

> Ìi > Vi > ` ,i«> À p >Û } Þ ÕÀ iµÕ « i Ì ÃiÀÛ Vi` Ài}Õ >À Þ V> i >Ìi i iÀ}Þ Ü>ÃÌi°

£ > >«i ] Ãii`i` > ` ` Vi`

Ó ÌLë° Õ Ã> Ìi` LÕÌÌiÀ x i>Àà V À ] à ÕV i` > ` À Ãi` Î ÌLë° >Þ > Ãi Ó ÌLë° VÀÕ L i` V Ì > V iiÃi

> Õv>VÌÕÀiÀ *>ÀÌà p 1Ì â } > Õv>VÌÕÀiÀ «>ÀÌà V> i « Ài`ÕVi i iÀ}Þ Ü>ÃÌi >Ã Ì iÞ >Ài >`i ëiV v V> Þ Ì v Ì Þ ÕÀ iµÕ « i Ì° ,iV> LÀ>Ìi p ÃÕÀi Ì >Ì Þ ÕÀ Ì iÀ ÃÌ>Ìà > ` V ÌÀ ÃÞÃÌi à >Ài «À «iÀ Ü À } À`iÀ° iV Ì i vÌi Ì i ÃÕÀi V ÀÀiVÌ V } Ìi «iÀ>ÌÕÀiÃ Ì Ài`ÕVi i iÀ}Þ Ãð -i> à p iV > ` À Ãi> à > Ài}Õ >À L>à à > ` Ài« >Vi Ü À ÕÌ Ãi> à «À «Ì Þ Ì Ài`ÕVi i iÀ}Þ Ãð iÜ Ƃ«« > Vià p 7 i V à `iÀ } Ì i «ÕÀV >Ãi v iÜ >«« > ViÃ] Ì> i Ì >VV Õ Ì i iÀ}Þ À>Ì }à >à Üi >Ã Ì i « Ìi Ì > v À Õ Ì « i ÕÃið

Ó ÌLë° V ««i` vÀià V > ÌÀ i>Ûià £ Ìë° V « Ü`iÀ] À Ài] Ì Ì>ÃÌi £ V Ûi }>À V] «ÀiÃÃi` Õ Vi v £ i i Ì LÕÌÌiÀ > >À}i à iÌ ÛiÀ i` Õ } i>Ì° Ƃ`` V À iÀ i à > ` > >«i ] > ` V ] ÃÌ ÀÀ } VV>à > Þ] Õ Ì V i` Ì À Õ} > ` à } Ì Þ V >ÀÀi`] >L ÕÌ n £ä ÕÌið -Ì À >Þ > Ãi] V Ì >] V > ÌÀ ] V « Ü`iÀ] }>À V > ` i Õ Vi° -iÀÛi i` >Ìi Þ°

>«>V ÌÞ p *ÕÀV >Ãi ÌV i iµÕ « i Ì Ü Ì V>«>V ÌÞ `° µÕ « i Ì Ì >Ì Ã Ì >À}i v À Þ ÕÀ «iÀ>Ì Ü>ÃÌià i iÀ}Þ >Ã Þ Õ >Ûi Ì i>Ì À V V>«>V ÌÞ Þ Õ Ü iÛiÀ ÕÃi° } Ì } p iÀà >Ài >Û> >L i v À L Ì Ã > `

à ­i ÃÕÀi Ì >Ì Þ Õ ÕÃi ` >L i î° >Þ } Ì ` iÀà >Ài ëiV > Ãi à ÀÃ Ì >Ì >ÕÌ >Ì V> Þ ` À } Ìà L>Ãi` Ì i > Õ Ì v vÀii > ` >ÌÕÀ> `>Þ } Ì >Û> >L i° -Ü>« ` "«i É Ãi` > ` 8 / à } Ã Ü Ì } Ì } v À >`` Ì > i iÀ}Þ Ã>Û }ð 67($0(56 ŋ 723 (1(5*< 6$9,1*6 7,36

29(16 ŋ 723 (1(5*< 6$9,1*6 7,36

L p > i ÃÕÀi Ì v Ü Ì i > Õv>VÌÕÀiÀ ÀiV i `> Ì Ã v À ÕÃ>}i° i>À Ì i «À }À> >L i vi>ÌÕÀiÃ Ì >Ì Ü > Ü Þ Õ Ì VÀi>Ãi i iÀ}Þ ivv V i V ià > ` >Ý âi «À `ÕVÌ ° - ÕÌ Àà p Ƃ LÕÃÞ ÌV i V> }iÌ VÀ>âÞ° 7 i Ì i Ûi à i «ÌÞ] > i ÃÕÀi Ì i ` Àà >Ài vÕ Þ V Ãi` Ì Ài`ÕVi Ì i i>Ì Ì >Ì iÃV>«ið

Ãi Ì i À p ii« } Ì i ` À V Ãi` Ü ii« Ì i v ` Ì > ` ÃÌi> ] LÕÌ Ü > Ã Ài`ÕVi Ü>ÃÌi` i iÀ}Þ°

,i`ÕVi /i «iÀ>ÌÕÀi p ÕÀ } Ã Ü Ì iÃ] ÌÕÀ Ì i Ûi ` Ü Ì Ài`ÕVi i iÀ}Þ V ÃÕ «Ì °

«>ÀÌ i Ìà p - ÕÌ ` Ü Õ iViÃÃ>ÀÞ V «>ÀÌ i Ìà `ÕÀ } Ã Ü «iÀ `ð

Õ Þ >`i` p 7 i « Ãà L i] v Ì i Ûi Ì V>«>V ÌÞ >à > vÕ Ûi Ü VÀi>Ãi Ì i Ûi ½Ã ivv V i VÞ°

/ iÀÃ p ->Ûi i iÀ}Þ LÞ i ÃÕÀ } Ì >Ì Ì i ÃÌi> iÀ ÀÕ Ã >Ì vÕ i>Ì Þ Ü i ii`i`°

> Ì> p ,i« >Vi Ãi> Ã > ` Ì } Ìi q > i ÃÕÀi Ì Ài> } ` ÀÃ Ì ii« i>Ì ° ii« iµÕ « i Ì V i> > > Ài}Õ >À > Ìi > Vi ÃV i`Õ i°

i> Ì p ,i}Õ >À V i> }Ã Ü i « i ÃÕÀi Ì >Ì iµÕ « i Ì Ã > Ü>Þà «iÀ>Ì } >Ì >Ý Õ ivv V i VÞ° > Ì> p -iÀÛ V } Ì i ÃÌi> iÀ Ài}Õ >À Þ > ` Ài« >V } > Þ Ü À À LÀ i «>ÀÌÃ Ü VÀi>Ãi i iÀ}Þ ivv V i V ið


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

/PUBCMF $IFGT &SJD #BSUIPMPNFX $CDCNW 6CEQU CPF 6CRCU ÂˆĂ€Â“ÂˆÂ˜}Â…>“] Ć‚ )WNH $NCEM )TQWRGT YKVJ p*QRRKP ,QJPq 4KUQVVQ CPF %JQNWNC $GWTTG $NCPE 8GPVKNCVKQP 5[UVGOU

Caddy ventilation systems and UDS’s are completely engineered and constructed from all 304 stainless steel. Models include baffle filters, cartridge filters, water wash, UV, and low air volume. DCV Demand Control ventilation is also available through Caddy’s Smart Hood and partnership with Melink. All models can be made architecturally unique in a plethora of finishes and lighting. UDS’s include a completely sealed and insulated body with bus bar electric for ease of changing services. Total customization allows just about anything to be added to them such as water filters, control panels, and sinks. Contact us for additional information.

{ i>° n œⰠÂ?>VÂŽ Ă€ÂœĂ•ÂŤiĂ€ ˆÂ?iĂŒĂƒ ÂœĂ€ Âş ÂœÂŤÂŤÂˆÂ˜ œ…˜ ,ÂˆĂƒÂœĂŒĂŒÂœÂť ÂŁ VĂ•ÂŤ Ć‚Ă€LÂœĂ€ÂˆÂœ Ă€ÂˆVi ĂŽ VĂ•ÂŤĂƒ ÂŤÂ?Ă•ĂƒĂ‰Â“ÂˆÂ˜Ă•Ăƒ V…ˆVÂŽi˜ ĂƒĂŒÂœVÂŽ ÂŁ ĂŒLĂƒ° }>Ă€Â?ˆV ĂŽ ĂŒLĂƒ° LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ ÂŁ VĂ•ÂŤ ĂœÂ…ÂˆĂŒi ĂœÂˆÂ˜i ÂŁ ÉÓ VĂ•ÂŤ Ă€Âœ>ĂƒĂŒi` Ă€ÂœÂ“> ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ { ÂˆÂ˜ÂŽĂƒ ÂœĂ•Â˜ĂŒ>ˆ˜ -œ˜} >Ă€Â“Ăƒ ­ iÂ˜ĂŒÂœÂ˜i] Ć‚ ÂŽ Â…ÂœĂ€ÂˆâÂœ ÂŁ VĂ•ÂŤ VœœŽi` LÂ?>VÂŽ iĂži` ÂŤi>Ăƒ ÂŁ ĂƒÂŤĂ€Âˆ} /…Þ“i ­VÂ…ÂœÂŤÂŤi`ÂŽ ->Â?ĂŒ >˜` ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ ĂŒÂœ ĂŒ>ĂƒĂŒi

Â…ÂœÂ?Ă•Â?> iÕÀÀi Â?>˜V

%14' 2TQVGEVKQP

The water-based fire suppression system is capable of automatic detection and actuation via an electric thermal detector located in the hood and duct connection. When the temperature exceeds the rating of the sensors, the CORE Protection is engaged. The superior cooling effects of water are utilized for rapid flame knockdown and quick extinguishing of the fire. Remote manual activation is also available via a remote pull station. ETL listed to UL Standard 300 and ULC/ORD-C1254.6.

ÂŁ É{ VĂ•ÂŤ ĂœÂ…ÂˆĂŒi ĂœÂˆÂ˜i Ă“ ĂŒLĂƒ° “ˆ˜Vi` ĂƒÂ…>Â?Â?ÂœĂŒĂƒ ÂŁ ÉÎ VĂ•ÂŤ Â…i>ÛÞ VĂ€i>“ ÂŁ É{ ĂŒĂƒ° Ăƒ>Â?ĂŒ ÂŁ Én ĂŒĂƒ° LÂ?>VÂŽ ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ Ă“ ĂƒĂŒÂˆVÂŽĂƒ ­ÂœĂ€ £ÉÓ ÂŤÂœĂ•Â˜`ÂŽ Ă•Â˜Ăƒ>Â?ĂŒi` LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ { ĂŒLĂƒ° Â…ÂœÂ?Ă•Â?> Â…ÂœĂŒ Ăƒ>Ă•Vi

˜ Â?>Ă€}i Ăƒ>Ă•Vi ÂŤ>˜] “iÂ?ĂŒ LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ >˜` Ăƒ>Ă•ĂŒi }>Ă€Â?ˆV Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? >Ă€ÂœÂ“>ĂŒÂˆV° Ć‚`` Ć‚Ă€LÂœĂ€ÂˆÂœ ,ˆVi >˜` ĂŒÂœ>ĂƒĂŒ vÂœĂ€ ӇÎ Â“ÂˆÂ˜Ă•ĂŒiĂƒ œ˜ “i`ÂˆĂ•Â“ Â…i>ĂŒ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? vĂ€>}Ă€>Â˜ĂŒ° Ć‚`` ĂœÂ…ÂˆĂŒi ĂœÂˆÂ˜i >˜` Â?iĂŒ Ă€i`Ă•Vi LĂž £Éΰ Ć‚`` ÂŁ VĂ•ÂŤ Âœv ĂƒĂŒÂœVÂŽ ĂŒÂœ Ă€ÂˆVi >˜` VœœŽ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? >LĂƒÂœĂ€Li`] VÂœÂ˜ĂŒÂˆÂ˜Ă•i >``ˆ˜} ĂƒĂŒÂœVÂŽ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? >LĂƒÂœĂ€Li`° 7Â…i˜ >Â?Â? LĂ•ĂŒ ¤ VĂ•ÂŤ Âœv Ă€iĂƒiÀÛi` ĂƒĂŒÂœVÂŽ ÂˆĂƒ Ă•Ăƒi`] >`` Ă€ÂœÂ“> ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ] VœœŽi` VÂ…ÂœĂ€ÂˆâÂœ] VœœŽi` LÂ?>VÂŽ iĂži ÂŤi>Ăƒ] VÂ…ÂœÂŤÂŤi` ĂŒÂ…ĂžÂ“i° Ć‚`` Ă€i“>ˆ˜ˆ˜} ĂƒĂŒÂœVÂŽ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? Ă€i>V…ˆ˜} >ÂŤÂŤĂ€ÂœÂŤĂ€Âˆ>ĂŒi VÂœÂ˜ĂƒÂˆĂƒĂŒi˜VĂž°

%CRVTCVG )TGCUG (KNVGTU

The Captrate Filter line can extract more than 90% of grease above seven microns in size, resulting in reduced grease build-up in the hood and duct plenum. Single-stage Solo Filter is sized to fit into standard 2"D hood channel(s). Multi-stage Combo Filter offers unparalleled grease extraction efficiency and is available for new kitchen hoods and can also be retrofitted into most existing ventilation systems. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -ÂœÂ?Âœ ˆÂ?ĂŒiĂ€ -ˆ˜}Â?i -ĂŒ>}i ˆÂ?ĂŒiĂ€

œ“LÂœ ˆÂ?ĂŒiĂ€ Ă•Â?ĂŒÂˆÂ‡-ĂŒ>}i ˆÂ?ĂŒiĂ€


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ -+6%*'0 8'06+.#6+10 5;56'/5 6KRU HQT VJG 5GNGEVKQP CPF 7UG 7Â…i˜ -iÂ?iVĂŒÂˆÂ˜}\

2QNNWVKQP %QPVTQN 7PKV 2%7

PCU is designed specifically for the removal of smoke and grease particles from the air stream of commercial kitchen exhaust systems and to eliminate or reduce odor to an acceptable level if equipped with the optional odor control section. Use with a Captive-Aire high efficiency self-cleaning or baffle ventilator but may be used with other high efficiency exhaust hoods. Contact our Customer Service Department for assistance.

£° Â˜ÂœĂœ ĂœÂ…>ĂŒ ĂžÂœĂ•Ă€ Â?ÂœV>Â? VÂœ`iĂƒ Ă€iÂľĂ•ÂˆĂ€i vÂœĂ€ Ă›iÂ˜ĂŒÂˆÂ?>ĂŒÂˆÂœÂ˜° Ă“° Â˜ÂœĂœ ĂœÂ…>ĂŒ ĂžÂœĂ•Ă€ }Ă€ÂœĂœĂŒÂ… ÂŤÂ?>Â˜Ăƒ >Ă€i° ĂŒ ÂˆĂƒ i>ĂƒĂž ĂŒÂœ LĂ•Ăž > Â?ÂˆĂŒĂŒÂ?i iĂ?ĂŒĂ€> Â˜ÂœĂœ LĂ•ĂŒ `ˆvvˆVĂ•Â?ĂŒ ĂŒÂœ >`` œ˜ Â?>ĂŒiĂ€° ĂŽ° Â˜ÂœĂœ Â…ÂœĂœ ĂŒÂ…i Ă›iÂ˜ĂŒÂˆÂ?>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂƒĂžĂƒĂŒi“ ÂˆĂƒ `iĂƒÂˆ}˜i` ĂŒÂœ ÂŤiĂ€vÂœĂ€Â“° Ć‚Â˜ ÂˆÂ“ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€Â?Ăž `iĂƒÂˆ}˜i` Ă›iÂ˜ĂŒÂˆÂ?>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂƒĂžĂƒĂŒi“ ĂœÂˆÂ?Â? `Ă€>“>ĂŒÂˆV>Â?Â?Ăž >vviVĂŒ ĂžÂœĂ•Ă€ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Â?Ăž Ă•ĂŒÂˆÂ?ÂˆĂŒĂž LˆÂ?Â?Ăƒ] >Ăƒ ĂœiÂ?Â? >Ăƒ VĂ€i>ĂŒi >˜ Ă•Â˜Vœ“vÂœĂ€ĂŒ>LÂ?i] >˜` ÂŤÂœĂƒĂƒÂˆLÂ?Ăž `>˜}iĂ€ÂœĂ•Ăƒ] ĂœÂœĂ€ÂŽÂˆÂ˜} iÂ˜Ă›ÂˆĂ€ÂœÂ˜Â“iÂ˜ĂŒ° {° 1Ăƒi Â?ÂˆĂƒĂŒi` ÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒĂƒ° 1 ÂœĂ€ / Â?ÂˆĂƒĂŒÂˆÂ˜} œ˜ …œœ`] `Ă•VĂŒ] >˜` v>Â˜Ăƒ “>Ăž Ă€iĂƒĂ•Â?ĂŒ ˆ˜ ĂƒĂ•LĂƒĂŒ>Â˜ĂŒÂˆ>Â?Â?Ăž Â?ÂœĂœiĂ€ ÂˆÂ˜ĂƒĂ•Ă€>˜Vi Ă€>ĂŒiĂƒ° Ć‚ĂƒÂŽ ĂžÂœĂ•Ă€ Ă•Â˜`iĂ€ĂœĂ€ÂˆĂŒiĂ€ vÂœĂ€ >˜ >ĂƒĂƒiĂƒĂƒÂ“iÂ˜ĂŒ° 7Â…i˜ "ÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂ˜}\

%#54' 7R $NCUV %GPVTKHWICN 7VKNKV[ 5GV

The CASRE is ideal for high temperature, heavy grease applications. The curb mounted exhaust blower system is easily installed, delivers exceptional performance, and offers a tilt-out wheel for easy access when servicing or cleaning the unit. The motor base and shaft seals provide a double layer of protection to prevent leakage into the building and grease build-up on the motor. An automatic safety lock with manual release ensures safe access to the wheel for cleaning. Contact our Customer Service Department for assistance.

£° Ć‚Â?Ăœ>ĂžĂƒ ĂƒiĂ€Ă›ÂˆVi ĂžÂœĂ•Ă€ v>Â˜Ăƒ° Ć‚ Â?ÂœÂœĂƒi v>˜ LiÂ?ĂŒ ÂœĂ€ VÂ?Âœ}}i` ÂˆÂ˜Â‡ĂŒ>ÂŽi vˆÂ?ĂŒiĂ€ œ˜ ĂŒÂ…i ĂƒĂ•ÂŤÂŤÂ?Ăž >ÂˆĂ€ v>˜ ĂœÂˆÂ?Â? >vviVĂŒ ĂŒÂ…i ÂŤiĂ€vÂœĂ€Â“>˜Vi Âœv ĂŒÂ…i ĂƒĂžĂƒĂŒi“° ,iĂƒĂ•Â?ĂŒĂƒ Âœv Â?iĂŒĂŒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…ÂˆĂƒ “>ÂˆÂ˜ĂŒi˜>˜Vi Â?>ÂŤĂƒi V>˜ Li >Â˜ĂžĂŒÂ…ÂˆÂ˜} vĂ€ÂœÂ“ > Â?>VÂŽ Âœv V>ÂŤĂŒĂ•Ă€i >LˆÂ?ÂˆĂŒĂž] Ă€iĂƒĂ•Â?ĂŒÂˆÂ˜} ˆ˜ ĂƒÂ“ÂœÂŽi >˜` }Ă€i>Ăƒi iĂƒV>ÂŤÂˆÂ˜} ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂŒÂ…i ĂƒĂ•Ă€Ă€ÂœĂ•Â˜`ˆ˜} >Ă€i>] ĂŒÂœ ĂŒÂ…i v>Â˜Ăƒ ĂƒÂ…Ă•ĂŒĂŒÂˆÂ˜} `ÂœĂœÂ˜ VÂœÂ“ÂŤÂ?iĂŒiÂ?Ăž] ÂœĂ€ ĂœÂœĂ€Ăƒi° -iĂŒ Ă•ÂŤ > Ă€i}Ă•Â?>Ă€ “>ÂˆÂ˜ĂŒi‡ ˜>˜Vi ĂƒVÂ…i`Ă•Â?i >ĂŒ ĂŒÂ…i Ăƒ>“i ĂŒÂˆÂ“i ĂžÂœĂ• Â…>Ă›i ĂžÂœĂ•Ă€ Â…i>ĂŒÂˆÂ˜}É>ÂˆĂ€ Vœ˜`ÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜ÂˆÂ˜} Ă•Â˜ÂˆĂŒĂƒ VÂ…iVÂŽi`° /Â…i Ăƒ>“i VÂœÂ“ÂŤ>Â˜Ăž V>˜ ÂŤiĂ€vÂœĂ€Â“ LÂœĂŒÂ… “>ÂˆÂ˜ĂŒi˜>˜Vi vĂ•Â˜VĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ° Ă“° Ć‚Â?Ăœ>ĂžĂƒ ÂŽiiÂŤ ĂŒÂ…i iĂ?Â…>Ă•ĂƒĂŒ `Ă•VĂŒ VÂ?i>˜° Ć‚ Ă€i}Ă•Â?>Ă€ VÂ?i>˜ˆ˜} ĂƒVÂ…i`Ă•Â?i ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?` Li ĂƒiĂŒ Ă•ÂŤ ĂœÂˆĂŒÂ… > VÂ?i>˜ˆ˜} VÂœÂ“ÂŤ>Â˜Ăž° Ă€i¾Õi˜VĂž Âœv VÂ?i>˜ˆ˜} ÂˆĂƒ `ˆVĂŒ>ĂŒi` LĂž ĂŒÂ…i ĂŒĂžÂŤi >˜` Ă›ÂœÂ?Փi Âœv VœœŽˆ˜}pˆ˜ ĂƒÂœÂ“i V>ĂƒiĂƒ iĂ›iÀÞ ĂŽä `>ĂžĂƒĂ† ˆ˜ ÂœĂŒÂ…iĂ€ V>ĂƒiĂƒ] iĂ›iÀÞ Ăˆ Â“ÂœÂ˜ĂŒÂ…Ăƒ° 9ÂœĂ• Â“Ă•ĂƒĂŒ “>ÂŽi ĂŒÂ…i `iĂŒiĂ€Â“ÂˆÂ˜>ĂŒÂˆÂœÂ˜° ĂŽ° Â?i>˜ ĂŒÂ…i }Ă€i>Ăƒi vˆÂ?ĂŒiĂ€Ăƒ >Ăƒ ÂœvĂŒi˜ >Ăƒ ˜iViĂƒÂ‡ Ăƒ>ÀÞ° /Â…iĂž >Ă€i “>`i ĂŒÂœ Li VÂ?i>˜i` ˆ˜ Â“ÂœĂƒĂŒ Vœ““iĂ€Vˆ>Â? `ÂˆĂƒÂ…Ăœ>ĂƒÂ…iĂ€Ăƒ ÂœĂ€ ĂŒÂ…i ÂŤÂœĂŒ ĂƒÂˆÂ˜ÂŽ° v ĂŒÂ…iĂž >Ă€i Â˜ÂœĂŒ VÂ?i>˜i` Ă€i}Ă•Â?>Ă€Â?Ăž] ĂŒÂ…i ÂŤiĂ€vÂœĂ€Â“>˜Vi Âœv ĂŒÂ…i ĂƒĂžĂƒĂŒi“ ĂƒĂ•vviĂ€Ăƒ° {° /Âœ Â…iÂ?ÂŤ ˆ˜ “>ÂˆÂ˜ĂŒ>ˆ˜ˆ˜} ĂŒÂ…i ĂƒĂ•Ă€v>Vi >ÂŤÂŤi>Ă€>˜Vi] VÂœ>ĂŒ >Â?Â? ĂƒĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ ĂƒĂ•Ă€v>ViĂƒ ĂœÂˆĂŒÂ… > / VÂœĂ›iĂ€ÂˆÂ˜} Âœv “ˆ˜iĂ€>Â? œˆÂ?] ĂŒÂ…i˜ ĂœÂˆÂŤi `ÀÞ° /Â…ÂˆĂƒ ĂƒÂœ>ÂŽĂƒ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂŒÂ…i ÂŤÂœĂ€iĂƒ Âœv ĂŒÂ…i “iĂŒ>Â? >˜` “>ÂŽiĂƒ VÂ?i>Â˜Â‡Ă•ÂŤ i>ĂƒÂˆiĂ€°

Âœ Â˜ÂœĂŒ Ă•Ăƒi “ˆ˜iĂ€>Â? œˆÂ? œ˜ ĂŒÂ…i ĂƒĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ }Ă€i>Ăƒi vˆÂ?ĂŒiĂ€Ăƒ° ĂŒ ÂˆĂƒ Â˜ÂœĂŒ ˜iViĂƒĂƒ>ÀÞ ĂŒÂœ VÂœ>ĂŒ ĂŒÂ…i ĂƒĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ iĂ›iÀÞ ĂŒÂˆÂ“i ĂžÂœĂ• VÂ?i>˜] œ˜Â?Ăž ĂŒÂœ ÂŽiiÂŤ > vˆÂ?“ Âœv œˆÂ? œ˜ ĂŒÂ…i ĂƒĂ•Ă€v>ViĂƒ°

5[UVGOU %QPVTQN YKVJ &%8

Thermostatically controlled option offers automatic operation of exhaust fan(s) whenever cooking operations occur. Digital interface with LCD screen includes real-time status of fans, lights, and electric gas valve. Provides audible alerts of failures or issues. Alarm notifications displayed in English text to improve installation quality. Display of overload status for fan zone. The Demand Ventilation option utilizes VFDs to modulate exhaust and supply airflows based on cooking load. Contact our Customer Service Department for assistance.

/Â…i ÂŽiĂž ĂŒÂœ >Â?Â? Âœv ĂŒÂ…i >LÂœĂ›i ÂˆĂƒ “>ÂˆÂ˜ĂŒi˜>˜Vi° /Â…i Ă›iÂ˜ĂŒÂˆÂ?>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂƒĂžĂƒĂŒi“ ÂˆĂƒ Â“ÂœĂ€i ĂŒÂ…>˜ Â?Ă•ĂƒĂŒ ĂŒÂ…i ĂƒĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ LÂœĂ? ĂŒÂ…>ĂŒ ĂžÂœĂ• Ăƒii ˆ˜ ĂžÂœĂ•Ă€ ÂŽÂˆĂŒVÂ…i˜° ĂŒ ˆ˜VÂ?Ă•`iĂƒ ĂŒÂ…i }Ă€i>Ăƒi vˆÂ?ĂŒiĂ€Ăƒ] }Ă€i>Ăƒi `Ă•VĂŒ] iĂ?Â…>Ă•ĂƒĂŒ v>˜] ĂƒĂ•ÂŤÂŤÂ?Ăž v>˜] ĂƒĂ•ÂŤÂŤÂ?Ăž v>˜ vˆÂ?ĂŒiĂ€Ăƒ] ĂƒĂ•ÂŤÂŤÂ?Ăž v>˜ `Ă•VĂŒ] iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV>Â? ÂœĂ€ }>Ăƒ VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ] Â“ÂœĂŒÂœĂ€Ăƒ >˜` LiÂ?ĂŒĂƒ >˜` `iĂƒÂˆ}˜° v ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€Â?Ăž ĂƒÂˆâi` >˜` ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€Â?Ăž “>ÂˆÂ˜ĂŒ>ˆ˜i`] ÂˆĂŒ ĂœÂˆÂ?Â? Ăƒ>Ă›i ĂžÂœĂ• “œ˜iĂž œ˜ ĂžÂœĂ•Ă€ Ă•ĂŒÂˆÂ?ÂˆĂŒÂˆiĂƒ° ÂœĂœiĂ›iĂ€] ˆv ĂŒÂ…i ĂƒĂžĂƒĂŒi“ ÂˆĂƒ ˜i}Â?iVĂŒi`] ÂˆĂŒ ĂœÂˆÂ?Â? VÂœĂƒĂŒ ĂžÂœĂ• i>VÂ… >˜` iĂ›iÀÞ `>Ăž Âœv ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜° /Â…i vÂˆĂ€ĂƒĂŒ VÂœĂƒĂŒ Âœv >˜ ÂˆÂ“ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€Â?Ăž `iĂƒÂˆ}˜i` ĂƒĂžĂƒĂŒi“ “>Ăž Li Â?ÂœĂœiĂ€] LĂ•ĂŒ ĂŒÂ…i Â?œ˜} ĂŒiÀ“ ivviVĂŒ œ˜ Â…i>ĂŒÂˆÂ˜}É>ÂˆĂ€ Vœ˜`ÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜ÂˆÂ˜} iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ] >Ăƒ ĂœiÂ?Â? >Ăƒ ĂŒÂ…i i˜iĂ€}Ăž Ă•Ăƒ>}i] ĂœÂˆÂ?Â? ĂƒÂœÂœÂ˜ V>ĂŒVÂ… Ă•ÂŤ ĂœÂˆĂŒÂ… ĂžÂœĂ•Ă€ LÂœĂŒĂŒÂœÂ“ Â?ˆ˜i°


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ 5QPKE 5VGCOGT

A cost effective and convenient alternative to a “traditionalâ€? steamer. No water line, no drain line or vent hood to worry about. Holds two full-size 4" steam table pans with covers. Connectionless steamer features 4 heating elements, 8 programmable memory pads with 16 memory capability, programmable or dial timer, 5 power levels, 3-stage cooking, and removable center shelf. See-through oven door is drop down counter style. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡Ó£nä Ă“£ää 7>ĂŒĂŒĂƒ ‡ÎÓnä ĂŽĂ“ää 7>ĂŒĂŒĂƒ

/PUBCMF $IFGT "MFY &BUPO 6JG /CPUJKR 9QQF (KTGF -KVEJGP >VÂŽĂƒÂœÂ˜] %JCTNGUVQP 4GF 4KEG

.KIJV &WV[ %QOOGTEKCN /KETQYCXG 1XGPU

The perfect choice for your quick serve restaurant, concession stand, pizzeria, lunchroom, and more. Unique “Bottom Energy Feedâ€? system gets the cooking power right to the food. Constructed with a stainless steel door and 1000 Watts of cooking power. Or, choose the all stainless model (NE-1064F) to meet NSF standards. Model NE-1025F shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡£äĂˆ{ -É- Â˜ĂŒiĂ€ÂˆÂœĂ€Ă‰ Ă?ĂŒiĂ€ÂˆÂœĂ€] ĂŽ *ÂœĂœiĂ€ iĂ›iÂ?Ăƒ ‡£äx{ -É- ÂœÂœĂ€] Ăˆ *ÂœĂœiĂ€ iĂ›iÂ?Ăƒ ‡£äĂ“Ă“ -É- ÂœÂœĂ€] ĂˆÂ‡ ˆ˜° ˆ>Â? /ˆ“iĂ€

¤ VĂ•ÂŤ L>Vœ˜ v>ĂŒ ĂŽ VĂ•ÂŤĂƒ >˜`ÂœĂ•Â?Â?ˆi Ăƒ>Ă•Ăƒ>}i `ˆVi` ÂŁ ÂľĂŒ° VÂ…ÂœÂŤÂŤi` œ˜ˆœ˜ Ă“ ĂŒLĂƒ° ĂŒÂ…ĂžÂ“i ÂŁ ÂľĂŒ° }Ă€ii˜ LiÂ?Â? ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ n i>° vĂ€iĂƒÂ… V…ˆÂ?ˆ ££É{ ĂŒLĂƒ° VĂ€Ă•ĂƒÂ…i` Ă€i` ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ vÂ?>ÂŽiĂƒ £ÉÎ VĂ•ÂŤ vĂ€iĂƒÂ… }>Ă€Â?ˆV ĂŽ ĂŒLĂƒ° Ăƒ>Â?ĂŒ ££ÉÓ ĂŒLĂƒ° ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ ¤ VĂ•ÂŤ ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœ ÂŤ>ĂƒĂŒi Ă“¤ ÂľĂŒ° ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ ­V>˜˜i` ->˜ >Ă€â>˜œŽ { ÂľĂŒ° ĂƒĂŒÂœVÂŽ Ă“ ÂľĂŒ° Ă€ÂˆVi Ă“ i>° L>Ăž Â?i>v ->Ă•ĂŒj Ăƒ>Ă•Ăƒ>}i >˜` œ˜ˆœ˜ ˆ˜ L>Vœ˜ v>ĂŒ° Ć‚`` ĂŒÂ…ĂžÂ“i] }Ă€ii˜ LiÂ?Â? ÂŤiÂŤÂŤiĂ€Ăƒ] V…ˆÂ?Â?ˆ >˜` Ă€i` ÂŤiÂŤÂŤiĂ€° -ĂŒÂˆĂ€ ˆ˜ }>Ă€Â?ˆV] Ăƒ>Â?ĂŒ] ÂŤiÂŤÂŤiĂ€] ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœ ÂŤ>ĂƒĂŒi >˜` ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂœiĂƒ° Ć‚`` ĂƒĂŒÂœVÂŽ >˜` L>Ăž Â?i>v >˜` LĂ€ÂˆÂ˜} ĂŒÂœ > ĂƒÂˆÂ“Â“iĂ€° Ć‚`` Ă€ÂˆVi] VÂœĂ›iĂ€ >˜` L>ÂŽi >ĂŒ ĂŽxäc vÂœĂ€ ĂŽx Â“ÂˆÂ˜Ă•ĂŒiĂƒ°

2TQ + /KETQYCXGU

Only 16" wide, yet can accommodate a 6" tall covered half pan or a 12" platter. Featuring a “grab & goâ€? door handle and 90 programmable pads, these units are equipped with 2100, 1700 or 1200 Watts of power, 15 power levels, and unique top and bottom energy feeds that can be controlled independently. 5-stage cooking. UL. NSF. Model NE-21523 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡£ÓxĂ“ÂŁ ÂŁĂ“ää7 ­£Â‡9i>Ă€ 7>ÀÀ>Â˜ĂŒĂžÂŽ ‡£ÓxĂ“ĂŽ ÂŁĂ“ää7 ­ĂŽÂ‡9i>Ă€ 7>ÀÀ>Â˜ĂŒĂžÂŽ ࣂxĂ“ĂŽ £Çää7 ­ĂŽÂ‡9i>Ă€ 7>ÀÀ>Â˜ĂŒĂžÂŽ ࣂxĂ“ÂŁ £Çää7 ­£Â‡9i>Ă€ 7>ÀÀ>Â˜ĂŒĂžÂŽ ‡Ó£xĂ“ÂŁ Ă“£ää7 ­£Â‡9i>Ă€ 7>ÀÀ>Â˜ĂŒĂžÂŽ ‡Ó£xĂ“ĂŽ Ă“£ää7 ­ĂŽÂ‡9i>Ă€ 7>ÀÀ>Â˜ĂŒĂžÂŽ

GKMQPv 1XGPU

Increase your turnover with great food fast at the touch of an eikon™. Designed to deliver restaurant-quality food in “fast foodâ€? times. Ovens in the eikon™ series offering ultra-short cooking times and ultra-high energy efficiency. EasyToUCH™ controls ensure every customer receives every dish in exactly the same first class quality, regardless of who prepares it. 0RGHO 'HVFULSWLRQ iĂ“ ÂŁ{ÎÉ{¸7Ă?Ă“n£ÉÓ¸ Ă?ÓǸ iĂŽ ÓΣÉÓ¸7Ă?Ă“{£ÉÓ¸ Ă?Ó££ÉÓ¸ i{ Ă“ĂŽ¸7Ă?ә£ÉÓ¸ Ă?ÓΣÉ{¸ ix Ă“n¸7Ă?ÓÇÎÉ{¸ Ă?Ă“x£É{¸ iĂˆ, Ă“{£ÉÓ¸7Ă?ĂŽ£¸ Ă?ÓΣÉ{¸


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ COMMERCIAL VS. RESIDENTIAL MICROWAVES

*&% 5GTKGU /KETQYCXGU

Compact, flexible, powerful value! Heavy-duty stackable ovens offer powerful heating performance in a space-saving design. Its compact footprint easily cooks and steams with 11 power levels, 100 program memory, and 4-stage X2 multiple quantity pad. Choice of 1200W, 1800W, or 2100W. 3-year warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

£ÓƂÓ £Óää7

£nÓ £nää7

Ó£Ó Ó£ää7

1à } > VÀ Ü>Ûi LÕ Ì v À Àià `i Ì > ÕÃi > v `ÃiÀÛ Vi i Û À i Ì V> Li ÛiÀÞ V ÃÌ Þ > ` V> > à VÀi>Ìi à i ÛiÀÞ ÃiÀ Õà Ã>viÌÞ >â>À`à >Ã Ì ÌÀ iÃ Ì ii« Õ« Ü Ì Þ ÕÀ `i > `ð iÀi >Ài > viÜ v>VÌà ÕÃÌÀ>Ì } Ì i Li iv Ìà v V iÀV > \ iiÌà V iÀV > ÃÕÀ> Vi « VÞ > ` i> Ì Ã«iVÌ À ÀiµÕ Ài i Ìð /iÃÌÃ Ì } iÀ ÃÌ> `>À`à v À >``i` Ã>viÌÞ > ` «i>Vi v `°

#/51 5GTKGU 5VGCOGT 1XGPU

Simplify steaming with Steamer Ovens from Amana. Low cost ovens operate on less than a dollar of energy per day. No plumbing or vent hood needed. AMSO ovens retain food quality and nutrition, are easy and safe to operate, and are four times faster than traditional steamers. Accepts 2 full size amber pans. Simple programming accepts standard USB flash drives. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ƃ -"ÓÓ ÓÓää7 Ƃ -"Îx Îxää7

Õ Ì Ã Ì À } i À Ü Ì } i À µ Õ > Ì Þ V « i ÌÃ] V } v> Ã] ÌÀ> Ãv À iÀÃ] > ` V ÌÀ «> i ð µÕ ««i` Ü Ì i>ÛÞ `ÕÌÞ « ÜiÀ V À`à > ` V iÀV > µÕ> ÌÞ Ài >Þð

ÌÀ «> i > Üà i>ÃÞ i Õ «À }À> } v À V à ÃÌi Ì ÀiÃÕ Ìà iÛiÀÞ Ì i° Ài « ÜiÀvÕ v À v>ÃÌiÀ i>Ì } > ` LiÌÌiÀ µÕ> ÌÞ ÀiÃÕ Ìð ÌiÀ > ÃÌ ÀÀiÀ } ÛiÃ Þ Õ iÛi V } ÀiÃÕ ÌÃ Ü Ì ÕÌ Ì i >Ãà ià v > ÌÕÀ Ì>L i°

iÀV > VÀ Ü>Ûià V i Ü Ì > Ü À } ` >}À> Ì >Ì > Üà v À v>ÃÌiÀ > ` Ài

>VVÕÀ>Ìi ÃiÀÛ V }° ,ià `i Ì > VÀ Ü>Ûià vÌi ÀiµÕ Ài V « iÌi Ài« >Vi i Ì >vÌiÀ > V « i Ì v> ÕÀi°

Cooking Guides & Recipes

4%5 5GTKGU /KETQYCXGU

Stainless steel construction cabinet and cavity is durable and professional looking. Stackable design maximizes cooking space. Air filter protects oven components from grease laden air. Its 1.2 cubic foot capacity accommodates a 14" platter. Model RCS10TS features 5 power levels, 4-stage cooking option, 100 program memory, multiple quantity pad, and time entry option. Model RCS10DSE (shown) features 6-minute timer and 4 power levels. 0RGHO 'HVFULSWLRQ , -£ä - È ÕÌi ` > Ì iÀ] { « ÜiÀ iÛi à , -£ä/- x « ÜiÀ iÛi Ã] 8Ó µÌÞ «>`] £ä «À }À> «>`à v À £ää i Õ Ìi Ã

*KIJ 5RGGF 1XGPU

Combines directed air, radiant, and microwave cooking technologies. Ergonomic, easy-to-clean design is simple-to-use with programmable controls. Intelligent design details including the ability to use standard metal pans. Operators achieve amazing results in a fraction of the time of traditional cooking methods. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ƃ £{ ÓÇää7 ÛiVÌ ] £{ää7 VÀ Ü>Ûi Ƃ £ ÓÇää7 ÛiVÌ ] £ ää7 VÀ Ü>Ûi Ƃ £ 6 ÓÇää7 ÛiVÌ ] £ ää7 VÀ Ü>Ûi] V>Ì> ÞÌ V V ÛiÀÌiÀ Ƃ £{6 ÓÇää7 ÛiVÌ ] £{ää7 VÀ Ü>Ûi] V>Ì> ÞÌ V V ÛiÀÌiÀ Ƃ8*ÓÓ Îäää7 ÀiVÌi` Ƃ ÀÉ,>` > Ì] ÓÓää7 VÀ Ü>Ûi


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

4/5 5GTKGU /KETQYCXG 1XGPU

These dependable ovens are easy to use for fast, convenient operation. Model RMS10DS features a 6-minute dial timer with illuminated digits and end-of-cycle audible signal. Model RMS10TS features 10 touch pad programs for up to 20 menu items, 5 power levels, and 3 cooking stages. Ovens feature stainless steel exterior wrap and interior, and a 0.9 cubic ft. capacity accommodates a 12" platter. 1000 Watt. Model RMS10DS shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ , -£ä - È ÕÌi > / iÀ] -É- ÌiÀ À , -£ä/- Ƃ -É-] x * ÜiÀ iÛi Ã] £ä *À }À> *>`à ­Óä i Õ Ìi î] Î -Ì>}i }

4(5 5GTKGU /KETQYCXG 1XGPU

Extra power, reliability, and value. Feature 5 power levels, 100 program memory, and 4-stage cooking. Upgraded models available in 1200W (RFS12TS) or 1800W (RFS18TS) and feature control panel graphics/icons to eliminate language barriers. 1.2 cubic ft., stainless steel, 3-year warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ , -£Ó/- £Óää7 , -£n/- £nää7

/KTCIG +PFWEVKQP 4GVJGTOCNK\GTU

Engineered with a push-button operation, a built-in thermostat for precision control, and a direct heating system—resulting in rice that is cooked easily, safely, and effectively. Dentresistant pan is easy to clean. 20, 23, and 40-cup capacities. NSF. UL. Model SR-42HZP shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Óä Õ«] ­Çx® Î â° * ÀÌ Ã ­ -Ì V ® -, ÓÎÈÎ< -, {Ó <* ÓÎ Õ«] ­ {® Î â° * ÀÌ Ã ­ ii« 7>À i>ÌÕÀi® -, Ƃ{Ó* ÓÎ Õ«] ­ {® Î â° * ÀÌ Ã {ä Õ«] ­£Èn® Î â° * ÀÌ Ã -, ƂÇÓ£

Streamline your kitchen with induction heating—no water required, faster retherm times, and better temperature control. Digital controls set temperatures in °F and °C, or use presets for Soup, Chili, and Mac & Cheese. Programmed retherm mode and unique stirring indicator monitors soup vessel temperature differentials and reminds operators when to stir. Vollrath induction ready insets and inset cover included. 120V. Model 7470140 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ç{Çä£ 7 Ç +Ì° À « 7>À iÀ] - ÛiÀ] Óxä7 Ç{££ä£ 7 ££ +Ì° À « 7>À iÀ] - ÛiÀ] Óxä7 Ç{Ç䣣ä Ç +Ì° ,iÌ iÀ > âiÀ] - ÛiÀ] nää7 Ç{Çä£{ä Ç +Ì° ,iÌ iÀ > âiÀ] ,i`] nää7 Ç{££ä££ä ££ +Ì° ,iÌ iÀ > âiÀ] - ÛiÀ] nää7 Ç{££ä£{ä ££ +Ì° ,iÌ iÀ > âiÀ] ,i`] nää7 Additional models available.

4KEG %QQMGT

/WNVK %QPVCEV )TKNNU

4KEG %QQMGTU

Automatically shifts to warm mode when finished cooking ensuring rice that is prepared to fluffy perfection. Insulated, double-wall stainless steel construction holds in heat to keep contents moist and warm for hours. Removable non-stick liner for easy cleanup. Measuring cup and paddle included. NSF. Model 37560R.

Multi Contact Grills give you the flexibility of grilling sandwiches with breads of different sizes and thickness, paninis, snacks, vegetables, meats, and more. Features patented heating element for even heat distribution, Easy Clean System® for quick, efficient cleaning, and adjustable thermostatically-controlled heated surface for precision cooking. Models MCG20G and MCG14G shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ £ä £ä¸7] À Ûi` * >Ìià £{ £{¸7] À Ûi` * >Ìià Óä Óä¸7] -« Ì / «] À Ûi` * >ÌiÃ


&RRNLQJ (TXLSPHQW _ )TKNN 'ZRTGUUv 6YQ 5KFGF 5CPFYKEJ )TKNNU

Cast iron platens, available in smooth or grooved, provide long life and superior performance to meet your menu requirements. Thermostat is rated from 175°F to 550°F and provides accurate sensing of temperature. Superior heat distribution, fast recovery, effortless operation, and consistent results. Removable grease trough allows easy clean up. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 8£ä ÂŁxÎÉ{¸7Ă?£™ÇÉn¸ Ă?£äÇÉn¸ Ă€ÂœÂ˜ Ă€ÂœÂœĂ›i` 8£ä - ÂŁxÎÉ{¸7Ă?£™ÇÉn¸ Ă?£äÇÉn¸ Ă€ÂœÂ˜ -Â“ÂœÂœĂŒÂ… 8ÂŁ{ £™ÎÉ{¸7Ă?£™ÇÉn¸ Ă?£äÇÉn¸ Ă€ÂœÂ˜ Ă€ÂœÂœĂ›i` 8ÂŁ{ - £™ÎÉ{¸7Ă?£™ÇÉn¸ Ă?£äÇÉn¸ Ă€ÂœÂ˜ -Â“ÂœÂœĂŒÂ… 8Ă“ä Ă“nÎÉ{¸7Ă?£™ÇÉn¸ Ă?£äÇÉn¸ Ă€ÂœÂ˜ Ă€ÂœÂœĂ›i` 8Ă“ä - Ă“nÎÉ{¸7Ă?£™ÇÉn¸ Ă?£äÇÉn¸ Ă€ÂœÂ˜ -Â“ÂœÂœĂŒÂ… 8Ă“ä - Ă“nÎÉ{¸7Ă?£™ÇÉn¸ Ă?£äÇÉn¸ Ă€ÂœÂ˜ Ă€ÂœÂœĂ›i`É-Â“ÂœÂœĂŒÂ…

2CPKPK 5CPFYKEJ )TKNNU

Evenly distributed cooking temperatures for upper and lower plates allow you to grill both sides without flipping. Stainless steel construction with a temperature control switch adjusts from 120°F to 570°F. Removable oil tray and brush for easy cleaning. Double sandwich grill includes two cords so one grill can be used at a time. 120V. 1750W. CE. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - ‡nÂŁÂŁ ,ˆLLi` *>˜ˆ˜ˆ Ă€ÂˆÂ?Â? - ‡nÂŁÂŁ ,ˆLLi` ->˜`ĂœÂˆVÂ… Ă€ÂˆÂ?Â? - ‡nÂŁÂŁ É Â?>ĂŒ *>˜ˆ˜ˆ Ă€ÂˆÂ?Â? -- ‡n££É Â?>ĂŒ ->˜`ĂœÂˆVÂ… Ă€ÂˆÂ?Â? ‡nÂŁĂŽ

ÂœĂ•LÂ?i ->˜`ĂœÂˆVÂ… Ă€ÂˆÂ?Â?

2CPKPK 5CPFYKEJ )TKNNU

Stainless steel grills feature seasoned, cast iron griddle plates, machine-finished cooking surface, on/off switch, removable stainless steel catch tray, temperature range up to 570°F, and 31/2" adjustable feet. Panini grills have grooved plates; sandwich grills have smooth plates. Models GPG14D and GSGDUE10 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ * £ä Ă€ÂœÂœĂ›i` *Â?>ĂŒiĂƒ] £ä¸Ă?£ä¸] ÂŁnää7 * 1 £ä Ă€ÂœÂœĂ›i` *Â?>ĂŒiĂƒ] ­Ă“ÂŽ £ä¸Ă?£ä¸] ĂŽĂ“ää7 * ÂŁ{ Ă€ÂœÂœĂ›i` *Â?>ĂŒiĂƒ] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸] ÂŁnää7 - £ä -Â“ÂœÂœĂŒÂ… *Â?>ĂŒiĂƒ] £ä¸Ă?£ä¸] ÂŁnää7 - 1 £ä -Â“ÂœÂœĂŒÂ… *Â?>ĂŒiĂƒ] ­Ă“ÂŽ £ä¸Ă?£ä¸] ĂŽĂ“ää7 - ÂŁ{ -Â“ÂœÂœĂŒÂ… *Â?>ĂŒiĂƒ] ÂŁ{¸Ă?ÂŁ{¸] ÂŁnää7 Additional models available.

2TQ /CZ )TKNNU

Prepare “paniniâ€? sandwiches, chicken breasts, hamburgers, steaks, wraps, vegetables, and many other menu items quickly and easily while maximizing space. Pro-Max 2.0 grills offer three times better temperature distribution, 20% faster preheat, 10% reduction in idle energy usage. With the new “cook anywhere technologyâ€?, you can cook anywhere on the grill surface and get a completely even results. Shown from left to right: PGT14T and PST14E. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Fixed Lower Grill; Hinged Upper Grill * /Ç Ç£ÉÓ¸Ă?ÂŁ{°Ă“¸ Ă€ÂœÂœĂ›i` Ć‚Â?Ă•Â“ÂˆÂ˜Ă•Â“ Ă€ÂˆÂ?Â? *Â?>ĂŒiĂƒ * /Ç Ç£ÉÓ¸Ă?ÂŁ{°Ă“¸ Ă€ÂœÂœĂ›i` >ĂƒĂŒ ÂˆĂ€ÂœÂ˜ Ă€ÂˆÂ?Â? *Â?>ĂŒiĂƒ * /Ç Ç£ÉÓ¸Ă?ÂŁ{°Ă“¸ Ă€ÂœÂœĂ›i` >ĂƒĂŒ ÂˆĂ€ÂœÂ˜ Ă€ÂˆÂ?Â? *Â?>ĂŒiĂƒ * /ÂŁ{ Ç£ÉÓ¸Ă?ÂŁ{°Ă“¸ -Â“ÂœÂœĂŒÂ… >ĂƒĂŒ Ć‚Â?Ă•Â“ÂˆÂ˜Ă•Â“ Ă€ÂˆÂ?Â? *Â?>ĂŒiĂƒ *-/Ç Ç£ÉÓ¸Ă?ÂŁ{°Ă“¸ -Â“ÂœÂœĂŒÂ… >ĂƒĂŒ Ć‚Â?Ă•Â“ÂˆÂ˜Ă•Â“ Ă€ÂˆÂ?Â? *Â?>ĂŒiĂƒ *-/Ç Ç£ÉÓ¸Ă?ÂŁ{°Ă“¸ -Â“ÂœÂœĂŒÂ… >ĂƒĂŒ Ć‚Â?Ă•Â“ÂˆÂ˜Ă•Â“ Ă€ÂˆÂ?Â? *Â?>ĂŒiĂƒ Additional models available.

2CPKPK )TKNNU

Constructed of heavy duty brushed stainless steel with an adjustable thermostat to 570°F. Hinged, auto-balancing top plate to suit foods up to 3" thick. Power and ready indicator lights. Heat-resistant handles. Limited 1-year warranty. UL. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7* ÂŁxä ,ˆLLi` ™£É{¸Ă?ÂŁx£ÉÓ¸Ă?£££ÉÓ¸ 7* Ă“xä ,ˆLLi` ™£ÉÓ¸Ă?£Ç£ÉÓ¸Ă?ÂŁĂˆÂť 7* ĂŽää ,ˆLLi` Ă•>Â? ™£É{¸Ă?ÂŁx£ÉÓ¸Ă?ÂŁnÎÉ{¸ 7 ÂŁxä -Â“ÂœÂœĂŒÂ… ™£É{¸Ă?£££ÉÓ¸Ă?ÂŁx£ÉÓ¸ 7 Ă“xä -Â“ÂœÂœĂŒÂ… ™£ÉÓ¸Ă?ÂŁĂˆ¸Ă?£Ç£ÉÓ¸ 7 ĂŽää -Â“ÂœÂœĂŒÂ… Ă•>Â? ™£É{¸Ă?ÂŁnÎÉ{¸Ă?ÂŁx£ÉÓ¸


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

+PFWEVKQP %QQMGTU

Boost your output while taking up a minimal amount of valuable countertop space with Garland’s Green Heat induction ranges. Features a rotary switch for precise power level control. RTCS system automatically shuts off when pan is removed, provides boil-dry protection for workplace safety, and auto adjusts for best performance with a variety of induction pans. Stainless steel body provides superior durability, while its ceramic glass top makes it easy to clean. 0RGHO 'HVFULSWLRQ É Ƃ £nää £ä°Ó7¸Ý£ä°Ó¸ ] Óxää7] Ó°x 7] £Óä6 É Ƃ Óxää £ä°Ó7¸Ý£ä°Ó¸ ] Óxää7] Ó°x 7] ÓänÉÓ{ä6 É Ƃ Îxää £ä°Ó7¸Ý£ä°Ó¸ ] Îxää7] ΰx 7] ÓänÉÓ{ä6 - É Ƃ Óxää £Ó°È7¸Ý£Ó°È¸ ] Óxää7] Ó°x 7] ÓänÉÓ{ä6 - É Ƃ Îxää £Ó°È7¸Ý£Ó°È¸ ] Îxää7] ΰx 7] ÓänÉÓ{ä6 - É Ƃ xäää £Ó°È7¸Ý£Ó°È¸ ] xäää7] x 7] Óän6

)TKFFNG 6QR +PFWEVKQP %QQMGTU

Garland “green heat” induction griddles cook up burgers, eggs, pancakes, while delivering superior energy efficiency and lightning-fast heating. The RTCS system automatically compensates for minor temperature changes and maintains even temperature across the entire cooking surface. Rotary dial with LED readout sets temperature for instant searing and precise temperature control. Removable splash guard and front grease trough for easy cleaning. Model GI-SH/GR 3500 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - É , Îxää £ °£7¸Ý£Î°È¸ ] Îxää7] ΰx 7] ÓänÉÓ{ä6 - É , xäää £ °£7¸Ý£Î°È¸ ] xäää7] x 7] Óän6

Energy efficient cooking power %QWPVGTVQR +PFWEVKQP 4CPIG

Perfect for buffet lines and front of the house use where a hot surface could cause discomfort or pose a danger to guests. Stainless steel ceramic glass cooktop features a temperature range 140°F-460°F, LED display with touch pad control, digital timer, pan detection, error code alert display, and 7 power levels up to 1800W. Model GIR18

+PFWEVKQP 9QM %QQMGTU

Garland’s green heat induction wok cookers delivers superior energy efficiency and fast heating! Its recessed ceramic bowl and protective stainless steel edge accepts wok pans allowing you to make delicious stir fry dishes with ease. Rotary dial with LED readout adjusts for precise power level control. RTCS system automatically shuts off when the pan is removed, and provides boil-dry protection for workplace safety. Stainless steel body provides superior durability. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - É7"ÉÎxää £{° ¸Ý£Ç°Î¸ÝÇ°n¸] ΰx 7] ÓänÉ£ - É7"Éxäää £{° ¸Ý£Ç°Î¸ÝÇ°n¸] x 7] ÓänÉÎ

+PFWEVKQP 4CPIGU

Increase cooking efficiency, control, and safety with Vollrath Induction Ranges. Selection of counter and drop-in induction ranges available in many sizes and forms, from 11,600W 4-hub to 1,440W portable ranges. Just a few of the many features include over-heat protection, pan-auto detection, and auto shut-off function. 18-gauge, 304 stainless steel constructed case frame with ceramic top and push button controls. Models shown—59300, 59500P, 6950020, 59501. 0RGHO 'HVFULSWLRQ È xÓä *À Õ ÌiÀ]£Ó°£Ƃ *] ÓänÉÓ{ä6 È xÓÓ *À Õ> L Õ ÌiÀ] À Ì Ì >V ] Ó{°£Ƃ *] ÓänÉÓ{ä6 È xä{ 1 ÌÀ> Õ ÌiÀ] £{°ÈƂ *] ÓänÉÓ{ä6 È xäÇ 1 ÌÀ> Õ> L Õ ÌiÀ] À Ì Ì >V ] Ó °ÓƂ *] ÓänÉÓ{ä6 x xää* À>}i ÌÀ ÜÉ£ £nä ÕÌi / iÀ] £xƂ *] £Óä6 x xä£Çä À>}i À « 7>À iÀ] Çää7 Additional models available.

+PFWEVKQP %QQMGT %JCHGT

Stainless steel electric Induction Cooker with ceramic top features push-button operation with a temperature range of 140°F to 464°F. 1800W. 120V. ETL listed. Model IC-1800WN. Mirror polish 6 qt. Induction Chafer with easy-view glass top, built-in slam resistant mechanism, and rear stabilizer leg. For use directly on induction cooker top. Model ICH-21.


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

/PUBCMF $IFGT 6QCUV 3YKEMŠ %QPXG[QT 6QCUVGTU

Uniformly colored golden-brown toast, from 300 to 1800 slices per hour. Power save mode conserves energy during non-peak serving times. Instant and precise adjustment of toast color with electronic infinite controls regulate top and bottom heat. Opening height for H and HBA models is 3", all other models 2"H. BA models toast one side only and are for bagels/buns, cut side up. Model TQ-400 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /+‡£ä x -Â?ˆVi >°] ÂŁ{£ÉÓ¸7Ă?£ÇÎÉ{¸ Ă?£ÎÎÉ{¸ ­ VÂœÂ˜ÂœÂ“ĂžÂŽ /+‡{ää Ăˆ -Â?ˆVi >°] ÂŁ{£ÉÓ¸7Ă?£ÇÎÉ{¸ Ă?ÂŁ{ÇÉn¸ /+‡{ää Ć‚ Ăˆ -Â?ˆVi >°] ÂŁ{£ÉÓ¸7Ă?£ÇÎÉ{¸ Ă?ÂŁ{ÇÉn¸ /+‡nää ÂŁĂŽ -Â?ˆVi >°] ÂŁ{£ÉÓ¸7Ă?ÓÓÎÉ{¸ Ă?ÂŁĂˆxÉn¸ /+‡nää ÂŁ{ -Â?ˆVi >°] ÂŁ{£ÉÓ¸7Ă?ÓÓÎÉ{¸ Ă?ÂŁĂˆxÉn¸ /+‡nää Ć‚ ÂŁ{ -Â?ˆVi >°] ÂŁ{£ÉÓ¸7Ă?ÓÓÎÉ{¸ Ă?ÂŁĂˆxÉn¸ Additional models available.

2QR 7R 6QCUVGTU

Perfect for self-serve areas and light volume applications. Stainless steel housing contains four self-centering slots with individual toasting controls and removable crumb tray. Evenly toasts a variety of bread products including bagels, Texas toast, waffles, and English muffins. Models TPT208 (left) and TPT-120 (right) shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /*/‡£Óä ££ÉÓ¸7 -Â?ÂœĂŒĂƒ] ÂŁĂ“ä6 /*/‡Óän ££ÉÓ¸7 -Â?ÂœĂŒĂƒ] Ă“än6 /*/‡Ó{ä ££ÉÓ¸7 -Â?ÂœĂŒĂƒ] Ă“{ä6

3%5 3%5GŠ 5GTKGU %QPXG[QT 6QCUVGTU

Holman’s forced convection system keeps the toaster cool to the touch and increases productivity by circulating pre-heated air into toasting chamber. Quartz infrared heaters provide faster, more consistent heating than traditional heating elements. Heat on demand in only 30 seconds. Adjustable belt speed controls. Power consumption is reduced by 75% in standby mode. Crumb tray included. 0RGHO 'HVFULSWLRQ + -£‡Îxä ĂŽxä -Â?ˆViĂƒĂ‰ Ă€°] ÂœÂ“ÂŤ>VĂŒ ÂœÂ˜Ă›iĂžÂœĂ€ + -£‡xää xää -Â?ˆViĂƒĂ‰ Ă€°] >}iÂ? ÂœÂ˜Ă›iĂžÂœĂ€ + -iĂ“Â‡Ăˆää Ăˆää -Â?ˆViĂƒĂ‰ Ă€° ĂœĂ‰ Â?iVĂŒĂ€ÂœÂ˜ÂˆV ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ + -Ӈnää nää -Â?ˆViĂƒĂ‰ Ă€° + -·£äää £äää -Â?ˆViĂƒĂ‰ Ă€°] ˆ}Â… 6ÂœÂ?Փi

/ÂŁ{ £äää -Â?ˆViĂƒĂ‰ Ă€°] ÂœĂ•LÂ?i Additional models available.

*QV 2NCVGU

Single and double burner hot plates save counter space due to compact size. Industrial rated hot plates have high speed tubular elements (CDR-2CFB has cast iron elements) and come with a one-year warranty. Standard features include heavy duty stainless steel construction, Robertshaw thermostat with infinite heat control, on/off rocker switch, power light(s) indicates burner is turned on. UL Safety & Sanitary, C-UL.

"OEZ 6SFMM 2QTVGTJQWUG )TKNN Ć‚ĂŒÂ…iÂ˜Ăƒ] Ć‚ 5GCTGF 5GC 5ECNNQRU YKVJ 5YGGV 2QVCVQ 2CPECMGU #RRNG 2GCT 4GNKUJ -i>Ă€i` -i> -V>Â?Â?ÂœÂŤĂƒ n Â?>Ă€}i Ăƒi> ĂƒV>Â?Â?ÂœÂŤĂƒ ÂŁ Âœâ° Ăƒ>Â?>` œˆÂ? ->Â?ĂŒ E ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ i>ĂŒ ĂƒÂŽÂˆÂ?Â?iĂŒ ĂŒÂœ “i`ÂˆĂ•Â“ …ˆ}Â… >˜` >`` œˆÂ?° -i>ĂƒÂœÂ˜ ĂƒV>Â?Â?ÂœÂŤĂƒ ĂœÂˆĂŒÂ… Ăƒ>Â?ĂŒ >˜` ÂŤiÂŤÂŤiĂ€° *Â?>Vi œ˜i Âœv ĂŒÂ…i ĂŒĂœÂœ vÂ?>ĂŒ ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ Âœv ĂŒÂ…i ĂƒV>Â?Â?ÂœÂŤ `ÂœĂœÂ˜ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? ĂœiÂ?Â? LĂ€ÂœĂœÂ˜i`° /Ă•Ă€Â˜ ÂœĂ›iĂ€ >˜` Ă€iÂŤi>ĂŒ° ,iÂ“ÂœĂ›i ĂƒV>Â?Â?ÂœÂŤĂƒ vĂ€ÂœÂ“ ĂƒÂŽÂˆÂ?Â?iĂŒ° -ĂœiiĂŒ *ÂœĂŒ>ĂŒÂœ *>˜V>ÂŽiĂƒ ÂŁ ĂƒĂœiiĂŒ ÂŤÂœĂŒ>ĂŒÂœ ÂŁ VĂ•ÂŤ vÂ?ÂœĂ•Ă€ ££ÉÓ ĂŒĂƒ° L>Žˆ˜} ÂŤÂœĂœ`iĂ€ Ă“ ĂŒĂƒ° ĂƒĂ•}>Ă€ ÂŁ ÉÓ ĂŒĂƒ° Ăƒ>Â?ĂŒ ĂŽ É{ VĂ•ÂŤ ĂœÂ…ÂœÂ?i “ˆÂ?ÂŽ ÂŁ i}} Ă“ Âœâ° Ăƒ>Â?>` œˆÂ? >ÂŽi ĂƒĂœiiĂŒ ÂŤÂœĂŒ>ĂŒÂœ >ĂŒ {xäc vÂœĂ€ œ˜i Â…ÂœĂ•Ă€°

ÂˆĂƒV>Ă€` ĂƒÂŽÂˆÂ˜ >˜` ÂŤĂ•Ă€ii ÂŤÂœĂŒ>ĂŒÂœ ˆ˜ vœœ` ÂŤĂ€ÂœÂ‡ ViĂƒĂƒÂœĂ€ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? ĂƒÂ“ÂœÂœĂŒÂ…° ˜ “ˆĂ?ˆ˜} LÂœĂœÂ?] Vœ“Lˆ˜i vÂ?ÂœĂ•Ă€] L>Žˆ˜} ÂŤÂœĂœ`iĂ€] ĂƒĂ•}>Ă€ >˜` Ăƒ>Â?ĂŒ° Ć‚`` “ˆÂ?ÂŽ] i}} >˜` Â…>Â?v Âœv ĂŒÂ…i œˆÂ? ­Ă•Ăƒi Ă€i“>ˆ˜`iĂ€ Âœv œˆÂ? vÂœĂ€ Ăƒi>ĂƒÂœÂ˜ÂˆÂ˜} }Ă€Âˆ``Â?i ÂœĂ€ ÂŤ>˜Ž° ÂœÂ?` ˆ˜ ÂŤĂ•Ă€ii` ÂŤÂœĂŒ>ĂŒÂœ° >`Â?i “ˆĂ?ĂŒĂ•Ă€i ˆ˜ Ă“ Âœâ° ÂŤÂœĂ€ĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ ÂœÂ˜ĂŒÂœ }Ă€Âˆ``Â?i° /Ă•Ă€Â˜ ĂœÂ…i˜ vÂˆĂ€ĂƒĂŒ ĂƒÂˆ`i ÂˆĂƒ }ÂœÂ?`i˜° ,iÂ“ÂœĂ›i ĂœÂ…i˜ ĂƒiVœ˜` ĂƒÂˆ`i ÂˆĂƒ `œ˜i° ĂŚÂŤÂŤÂ?i‡*i>Ă€ ,iÂ?ÂˆĂƒÂ… ÂŁ ĂŒLĂƒ° LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ ÂŁ Ă€i` >ÂŤÂŤÂ?i] ÂŤiiÂ?i`] VÂœĂ€i`] `ˆVi` ÂŁ ÂŤi>Ă€] ÂŤiiÂ?i`] VÂœĂ€i`] `ˆVi` ÂŁ Ă›>˜ˆÂ?Â?> Li>˜ i>ĂŒ ĂƒÂŽÂˆÂ?Â?iĂŒ ĂŒÂœ “i`ÂˆĂ•Â“° Ć‚`` >Â?Â? ˆ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒĂƒ >˜` Ăƒ>Ă•ĂŒi vÂœĂ€ >LÂœĂ•ĂŒ ™ä ĂƒiVœ˜`Ăƒ° ,iÂ“ÂœĂ›i Ă›>˜ˆÂ?Â?> Li>˜] >`` Â?Ă•ÂˆVi >˜` >Â?Â? ÂœĂŒÂ…iĂ€ ˆ˜}Ă€i‡ `ˆiÂ˜ĂŒĂƒ ĂŒÂœ vœœ` ÂŤĂ€ÂœViĂƒĂƒÂœĂ€° Â…ÂœÂŤ ĂŒÂœ `iĂƒÂˆĂ€i` VÂœÂ˜ĂƒÂˆĂƒĂŒi˜VĂž° /Âœ >ĂƒĂƒi“LÂ?i] ÂŤÂ?>Vi ÂŤ>˜V>ÂŽiĂƒ œ˜ >ÂŤÂŤiĂŒÂˆâiĂ€ ÂŤÂ?>ĂŒiĂƒ >˜` ĂŒÂœÂŤ ĂœÂˆĂŒÂ… Ă“ ĂƒV>Â?Â?ÂœÂŤĂƒ i>VÂ…° -ÂŤÂ?ÂˆĂŒ Ă€iÂ?ÂˆĂƒÂ… >“œ˜} >ÂŤÂŤiĂŒÂˆâiĂ€Ăƒ° >Ă€Â˜ÂˆĂƒÂ… ĂœÂˆĂŒÂ… ĂƒÂœĂ•Ă€ VĂ€i>“ >˜` i˜Â?ÂœĂž° -iÀÛiĂƒ {°

0RGHO 'HVFULSWLRQ

-,‡£/ -ˆ˜}Â?i] Ăˆ¸ Ă•Ă€Â˜iĂ€] ££ää7

-,‡Î/ -ˆ˜}Â?i] n¸ Ă•Ă€Â˜iĂ€] ÂŁxää7

,‡£/

ÂœĂ•LÂ?i] Ăˆ¸ Ă•Ă€Â˜iĂ€Ăƒ] nĂ“x7É Ă•Ă€Â˜iĂ€

,‡£/ ÂœĂ•LÂ?i -ÂŤ>Vi ->Ă›iĂ€ Ăœ/Ă•LĂ•Â?>Ă€ Â?i“iÂ˜ĂŒĂƒ] ÂŁĂ“ä6

,‡Ó/ ÂœĂ•LÂ?i -ÂŤ>Vi ->Ă›iĂ€ ĂœĂ‰/Ă•LĂ•Â?>Ă€ Â?i“iÂ˜ĂŒĂƒ] Ă“Ă“ä6

,‡Ó ÂœĂ•LÂ?i -ÂŤ>Vi ->Ă›iĂ€ ĂœĂ‰ >ĂƒĂŒ Ă€ÂœÂ˜ Â?i“iÂ˜ĂŒĂƒ] ÂŁĂ“ä6


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

/PUBCMF $IFGT .BUU 4UPSDI /CVEJ 4GUVCWTCPV 6JG %JGNUGC ÂœĂ€Ăœ>Â?ÂŽ] /

5NQV $CIGN 6QCUVGTU

Stainless toaster with black end panels features long lasting Kover Tec™ mica heating elements, timer control, and pull out crumb tray. Separate selector button for 1 or 2 slot operations. Manual ejector with keep warm feature. Slot dimensions 11/4"Wx5"Hx5"L. UL. NSF. CSA. 120V. 1200W. 10 amps. Kover Tec™ elements guaranteed for 2 years. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

/‡Ó -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ ĂœĂ‰ Â?>VÂŽ ˜` *>˜iÂ?Ăƒ

/‡Ó -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ ĂœĂ‰7Â…ÂˆĂŒi ˜` *>˜iÂ?Ăƒ

5GCTGF 9CUCDK 4WDDGF 6WPC 4GUVKPI QP C %QEQPWV 5VKEM[ 4KEG %CMG YKVJ 5YGGV /CRNG 5Q[ CPF #XQECFQ %TGOC 6 Portions ÂŁ Â?L° 9iÂ?Â?ÂœĂœ vˆ˜ /Ă•Â˜> ­LĂ€Âˆ}Â…ĂŒ Ă€i`ÂŽ ĂˆÂ‡{ Âœâ° ÂŤÂœĂ€ĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ ­LÂ?ÂœVÂŽ VĂ•ĂŒÂŽ ÂŁ œⰠ`ÀÞ 7>Ăƒ>Lˆ ÂŤÂœĂœ`iĂ€ ­Â“ˆĂ?i` ĂœÂˆĂŒÂ… Ăœ>ĂŒiĂ€ ĂŒÂœ ĂƒÂ“ÂœÂœĂŒÂ… ÂŤ>ĂƒĂŒiÂŽ ÂŁ VĂ•ÂŤ ĂœÂ…ÂˆĂŒi ĂƒiĂƒ>“i Ăƒii`Ăƒ ĂŽ ĂŒLĂƒ° V>˜œÂ?> LÂ?i˜` œˆÂ? Ă•ĂŒVÂ…iĂ€ ĂŒĂ•Â˜> ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂƒÂ“>Â?Â? { œⰠLÂ?ÂœVÂŽĂƒ] ÀÕL ĂœÂˆĂŒÂ… 7>Ăƒ>Lˆ] >˜` ĂŒÂ…i˜ VÂœ>ĂŒ ĂœÂˆĂŒÂ… ĂƒiĂƒ>“i Ăƒii`Ăƒ° ˜ Â…ÂœĂŒ ĂƒÂŽÂˆÂ?Â?iĂŒ ĂœÂˆĂŒÂ… > ĂŒÂœĂ•VÂ… Âœv LÂ?i˜`i` œˆÂ?] ÂŤÂ?>Vi ĂŒÂ…i ĂŒĂ•Â˜> ˆ˜ > ÂŤ>˜ >˜` Ăƒi>Ă€ œ˜ i>VÂ… ĂƒÂˆ`i vÂœĂ€ >LÂœĂ•ĂŒ ÂŁx ĂƒiVœ˜`Ăƒ° -ĂœiiĂŒ >ÂŤÂ?i -ÂœĂž ÂŁ VĂ•ÂŤ “>ÂŤÂ?i ĂƒĂžĂ€Ă•ÂŤ ÂŁ VĂ•ÂŤ ĂƒÂœĂž Ăƒ>Ă•Vi *Â?>Vi ĂŒÂ…i “>ÂŤÂ?i >˜` ĂƒÂœĂž ˆ˜ > Ăƒ>Ă•ViÂŤÂœĂŒ >˜` Ă€i`Ă•Vi LĂž ÎÉ{° Ăˆ ĂŒĂƒ° -Ă€ÂˆĂ€>VÂ…> ­/Â…>ˆ V…ˆÂ?ˆ ÂŤ>ĂƒĂŒiÂŽ

'ZVTC 9KFG 5NQV 6QCUVGTU

Accommodate bagels, waffles, and gourmet breads. Extra wide 11/2" slots with automatic toast boost making small slices easy to reach. Bagel function toasts the cut side and warms the outside. Front crumb tray slides out for quick cleanup. Available in 2- or 4-slot toaster. NSF, cULus. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ă“Ă“nxä Ӈ-Â?ˆVi Ă“{nxä {‡-Â?ˆVi

ĂŚĂ›ÂœV>`Âœ Ă€i“> ÂŁ Ă€ÂˆÂŤi >Ă›ÂœV>`Âœ ÂŁ É{ VĂ•ÂŤ Ăœ>ĂŒiĂ€ ÂŁ ĂŒĂƒ° Â?i“œ˜ Â?Ă•ÂˆVi /LĂƒ° Ăƒ>Â?ĂŒ >˜` ÂŤiÂŤÂŤiĂ€ *Â?>Vi >Â?Â? ˆ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒĂƒ ˆ˜ LÂ?i˜`iĂ€ >˜` ÂŤĂ•Ă€ii Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? Ă›iÀÞ ĂƒÂ“ÂœÂœĂŒÂ…] ­Âˆv ˜ii`i` >`` > ĂŒÂœĂ•VÂ… Â“ÂœĂ€i Ăœ>ĂŒiĂ€ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? ĂŒÂ…i >Ă›ÂœV>`ÂœĂƒ >Ă€i ĂƒÂ“ÂœÂœĂŒÂ…ÂŽ] Ăƒi>ĂƒÂœÂ˜ ĂœÂˆĂŒÂ… Ăƒ>Â?ĂŒ >˜` ÂŤiÂŤÂŤiĂ€] >˜` ÂŤÂ?>Vi ˆ˜ > ĂƒÂľĂ•iiâi LÂœĂŒĂŒÂ?i° ,ˆVi >ÂŽiĂƒ { VĂ•ÂŤ -Ă•ĂƒÂ…Âˆ ,ˆVi ­VœœŽi`ÂŽ ÂŁ ÂŤÂˆÂ˜ĂŒ Â…i>ÛÞ VĂ€i>“ { i}}Ăƒ Ă“ ĂŒĂƒ° ĂƒiĂƒ>“i œˆÂ? Ă“ ĂŒĂƒ° ,ˆVi 7ˆ˜i Ă›ÂˆÂ˜i}>Ă€ ÂŁ ÉÓ LĂ•Â˜VÂ… -V>Â?Â?ÂˆÂœÂ˜Ăƒ ­ĂƒÂ?ˆVi` œ˜ Lˆ>ĂƒÂŽ ÂŁ VĂ•ÂŤ VÂœVÂœÂ˜Ă•ĂŒ “ˆÂ?ÂŽ ˆĂ? >Â?Â? ĂŒÂ…i ˆ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒĂƒ vÂœĂ€ ĂŒÂ…i Ă€ÂˆVi V>ÂŽiĂƒ ĂŒÂœ}iĂŒÂ…iĂ€ iĂ?VÂ?Ă•`ˆ˜} ĂŒÂ…i Ă€ÂˆVi° 7Â…i˜ >Â?Â? ˆ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒĂƒ >Ă€i ĂŒÂ…ÂœĂ€ÂœĂ•}Â…Â?Ăž “ˆĂ?i` ĂŒÂ…i˜ vÂœÂ?` ˆ˜ ĂŒÂ…i Ă€ÂˆVi° *Â?>Vi ˆ˜ >˜ ÂœĂ›i˜ ÂŤĂ€ÂœÂœv‡L>Žˆ˜} `ÂˆĂƒÂ… ĂœÂˆĂŒÂ… ÂŁÂ‡ÂˆÂ˜VÂ… ĂƒÂˆ`iĂƒ >˜` ÂŤÂ?>Vi ˆ˜ > ÂŤĂ€iÂ…i>ĂŒi` ĂŽääc ÂœĂ›i˜ vÂœĂ€ ÂŁ Â…ÂœĂ•Ă€] ÂœĂ€ Ă•Â˜ĂŒÂˆÂ? ĂŒÂ…i ÂźvÂ?>˜½ “ˆĂ?ĂŒĂ•Ă€i Â…>Ăƒ ĂƒiĂŒ° ­/Â…i `ÀÞ ĂŒÂœÂœĂŒÂ…ÂŤÂˆVÂŽ “iĂŒÂ…Âœ` ÂˆĂƒ > ĂƒĂ•Ă€i ĂŒiĂƒĂŒtÂŽ

6QCUVGTU

Toast the competition with the power and durability of Waring commercial toasters. A standout on any countertop or serving area. Uniformly toasts regular bread, Texas toast, frozen waffles, and more. Built to last with heavy-duty stainless steel construction, removable crumb tray, and electronic browning controls. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7 /ÇäĂ“ Ӈ-Â?ÂœĂŒ ˆ}Â…ĂŒ Ă•ĂŒĂž ­Ăˆä -Â?ˆViĂƒ *iĂ€ Ă€°Ž 7 /Çä{ Ӈ œ˜} -Â?ÂœĂŒ ˆ}Â…ĂŒ Ă•ĂŒĂž ­{ -Â?ˆViĂƒ Âœv Ă€i>`] nä -Â?ˆViĂ€ *iĂ€ Ă€°Ž 7 /Çän {‡-Â?ÂœĂŒ i`ÂˆĂ•Â“ Ă•ĂŒĂž ­£xä -Â?ˆViĂƒ *iĂ€ Ă€°Ž

7Â…i˜ ĂŒÂ…i Ă€ÂˆVi V>ÂŽiĂƒ Â…>Ă›i VœœÂ?i`] Ă€iÂ“ÂœĂ›i vĂ€ÂœÂ“ `ÂˆĂƒÂ… >˜` VĂ•ĂŒ ÂˆÂ˜ĂŒÂœ Â?>Ă€}i ĂŒĂ€Âˆ>˜}Â?iĂƒ° *Â?>Vi ÂŁ ĂŒĂƒ° Âœv -Ă€ÂˆĂ€>VÂ…> œ˜ ĂŒÂ…i ÂŤÂ?>ĂŒi >˜` `Ă€ÂˆââÂ?i > ĂŒÂœĂ•VÂ… Âœv ĂŒÂ…i >Ă›ÂœV>`Âœ VĂ€i“> LiÂ?ÂœĂœ ĂŒÂ…>ĂŒ° "˜ ĂŒÂ…i ÂœÂŤÂŤÂœĂƒÂˆĂŒi ĂƒÂˆ`i ÂŤÂ?>Vi > Â…i>Â?ĂŒÂ…Ăž ÂŤÂœĂ€ĂŒÂˆÂœÂ˜ Âœv ĂƒĂœiiĂŒ ĂƒÂœĂž Ăƒ>Ă•Vi œ˜ ĂŒÂ…i L>Ăƒi Âœv ĂŒÂ…i ÂŤÂ?>ĂŒi° *Â?>Vi ĂŒÂ…i Ăœ>À“ Ă€ÂˆVi V>ÂŽi œ˜ ĂŒÂœÂŤ Âœv ĂŒÂ…i ĂƒÂœĂž° -Â?ˆVi ĂŒÂ…i ĂŒĂ•Â˜> ÂˆÂ˜ĂŒÂœ ĂŒÂ…Ă€ii ĂƒÂ?ˆViĂƒ] Ăƒi>ĂƒÂœÂ˜ ĂŒÂ…i vÂ?iĂƒÂ… ĂœÂˆĂŒÂ… Ăƒ>Â?ĂŒ >˜` v>˜ ÂˆĂŒ >Ă€ÂœĂ•Â˜` ĂŒÂ…i Ă€ÂˆVi V>ÂŽi° 7>ĂŒiĂ€VĂ€iĂƒĂƒ ÂˆĂƒ Ă•Ăƒi` >Ăƒ > }>Ă€Â˜ÂˆĂƒÂ…°


&RRNLQJ (TXLSPHQW _

ii« VÀ Ü>Ûi Ûi ÌiÀ À ÃÕÀv>Vià vÀii v v ` «>ÀÌ V iÃ Ì >Ì L Ì Ûi «iÀv À > Vi°

'PGTI[ %QPUGTXCVKQP %JGEMNKUV 7 i V }] i>V `i}Àii Ì i Ìi «iÀ>ÌÕÀi à À> Ãi`

Ài`ÕVià i iVÌÀ V> V ÃÕ «Ì LÞ x¯° 7 i i>Ì }] i>V `i}Àii ÜiÀi` Ài`ÕVià V ÃÕ «Ì LÞ Î¯°

-Ì>ÀÌ Ì i `>޽à L> } Ü Ì v `Ã Ì >Ì ÀiµÕ Ài Ì i ÜiÃÌ Ûi Ìi «iÀ>ÌÕÀi°

ÃÌ> , 9 -/Ƃ, µÕ> v i` v ÝÌÕÀià > ` } Ì LÕ Là ­ à À î Þ ÕÀ ` } >Ài> > ` Ài`ÕVi i iÀ}Þ V ÃÕ «Ì > ` i>Ì ÕÌ«ÕÌ LÞ Çx «iÀVi Ì° , 9 -/Ƃ, µÕ> v i` } Ì } > à >ÃÌà £äqxä Ì ià }iÀ Ì > V> `iÃVi Ì } Ì }°

ÌiÀ V } v>Ì° Õ Ì Õ« Ãi` i Ì Ài`ÕVià V } ivv V i VÞ°

* >Vi vÀiµÕi Ì Þ ÕÃi` Ìi Ã Ì i vÀ Ì v ÀivÀ }iÀ>Ì ÀÃ Ì Ài`ÕVi Ì i Ì i Ì >Ì Ì i ` Àà >Ài «i °

} Vi } À Ã] Ài« >Vi Ì i Vi } } Ì } Ü Ì > } } > «Ã Ì LÀ } } Ì V ÃiÀ°

1Ãi ` ÀiVÌ] V ` ÕÌÃ `i > À v À ÌV i V }°

-ÕLÃÌ ÌÕÌi > £ää Ü>ÌÌ V> `iÃVi Ì LÕ L v À ÌÜ Èä Ü>ÌÌ LÕ Là > ` Ã>Ûi £Ó¯ i iÀ}Þ Ü Ì Ãà v } Ì°

"«iÀ>Ìi > `i Õ ` v iÀ Ì i ÃÕ iÀ° ÀÞ > À V> Li Ì iÀ>Ìi` >Ì } iÀ Ìi «iÀ>ÌÕÀiÃ Ì > Õ ` > À°

"«iÀ>Ì } > Õ ` v iÀ Ü ÌiÀ Ü > Ü V `iÀ > À Ì vii Ài V v ÀÌ>L i°

iv Ài V à } v À Ì i } Ì] V Ãi iÝ >ÕÃÌ ÃÞÃÌi à > ` «Ài V ­ ÃÕ iÀ® À «Ài i>Ì ­ Ü ÌiÀ®°

ÃÌ> >Ü }Ã ÛiÀ Ü ` ÜÃ Ì >Ì }iÌ ` ÀiVÌ ÃÕ } Ì°

+P VJG -KVEJGP

i ÌÀ> 6Ƃ ÃÞÃÌi à >Ài £ä £x¯ Ài ivv V i Ì Ì > Ãi«>À>Ìi i>Ì } > ` V } ÃÞÃÌi à > ` > Ü V À« À>Ì v iÜ i iÀ}Þ ivv V i Ì iµÕ « i Ì°

,i i LiÀ Ì >Ì Ü>ÌiÀ > ` Ì iÀ Ü>ÌiÀ L>Ãi` µÕ `à L >Ì Ó£Óc ° /ÕÀ } Ì i v > i } iÀ ` iÃ Ì V v ` v>ÃÌiÀ] Ì Þ ÕÃià Ài i iÀ}Þ°

ÛiÀ ` à iÃ Ü Ì `Ã Ì ÀiÌ> i>Ìi` > À « Ìà > ` `iVÀi>Ãi V } Ì i°

Ì À «Ài i>Ì Ì iÃ Ü Ì Ì iÀ ÃÌ>Ìà > ` Ì iÀð

7 i « ÃÃ L i] ÕÃi vÀ>Ài` LÀ iÀÃ Ü V V> Li ÌÕÀ i` vv Ü i Ì ÕÃi > ` µÕ V Þ Ài i>Ìi`] À>Ì iÀ Ì > ` } iÃÃ ivv V i Ì iµÕ « i Ì°

/ÕÀ vv iÝ >ÕÃÌ v> Ü i Ì ÀiµÕ Ài`° / à Ã>ÛiÃ Ì i i iÀ}Þ ii`i` Ì ÀÕ Ì i v> > ` i>ÃiÃ Ì i >` Ì i i>Ì }ÉV } ÃÞÃÌi LiV>ÕÃi Þ Õ >Ài iÝ >ÕÃÌ } iÃà > À vÀ Ì i À °

½Ì >` vÀÞiÀ L>à iÌà LiÞ ` Ì i À ÃÌ>Ìi` V>«>V ÌÞ] À > Þ £ÉÓ Ì ÓÉÎ vÕ ° À Ü`i` v ` Ì> ià }iÀ Ì V °

} iÀ Ìi «iÀ>ÌÕÀià ` Ì «Ài i>Ì Ûi à > Þ v>ÃÌiÀ Ì > `iÀ>Ìi Ìi «iÀ>ÌÕÀið

1Ãi } i iÀ}Þ `i > ` iµÕ « i Ì ÃiµÕi Ì > Þ À>Ì iÀ Ì > Ã Õ Ì> i ÕÃ Þ] v « ÃÃ L i°

Ì Ü>ÌiÀ L ÃÌiÀÃ Ã Õ ` Li Ü Ì v Ûi viiÌ v > ` à Ü>à iÀ Ì >Û ` i>Ì ÃÃ Ì i « «ið

}>à v Ài` Õ ÌÃ] >` ÕÃÌ Ì i v > i Ì L Õi Ü Ì > v À Vi ÌiÀ V Ài° Ƃ Þi Ü Ì « ` V>Ìià }>à à iÃV>« }°

Õà Ü>ÌiÀ i>ÌiÀà iÛiÀÞ Ã Ý Ì Ã Ì «ÀiÛi Ì >VVÕ Õ >Ì v à `Ã Ì >Ì «ÀiÛi Ì i>Ì ÌÀ> ÃviÀ°

>Ì ÜiÃÌ « Ãà L i Ìi «iÀ>ÌÕÀið - Ü V } ÀiÌ>À`à i>Ì Ã À >}i] ÀiÌ> à ÕÌÀ i Ìà > ` V À] > ` VÕÌà i iÀ}Þ ÕÃ>}i°

> Ì> ÃÌi> Ì>L ià >Ì Ìi «iÀ>ÌÕÀiÃ Ì >Ì > Ü v ` Ì Ü>À Ü Ì ÕÌ v À } V Õ`à v ÃÌi> ° Õ`à ` V>Ìi Õ iViÃÃ>ÀÞ } Ìi «iÀ>ÌÕÀið

ÛiÀÞ viÜ Ì Ã >Ûi > µÕ> v i` ÃiÀÛ Vi Ài«ÀiÃi Ì>Ì Ûi V> LÀ>Ìi Ûi Ì iÀ ÃÌ>ÌÃ Ü Ì > Ì iÀ V Õ« i°

V ÛiVÌ Ûi Ã] V i> Ì i v> L >`ið ƂVVÕ Õ >Ìi` ` ÀÌ ÀiÃÌÀ VÌÃ Ì i > Õ Ì v > À `i ÛiÀi`°

'0'4); 56#4 SWCNKHKGF GSWKROGPV ECP DG CP CPUYGT VQ OQWPVKPI GPGTI[ DKNNU *ÕÀV >à } , 9 -/Ƃ, Á µÕ> v i` V iÀV > v ` ÃiÀÛ Vi ­ -® iµÕ « i Ì >à > «>V >}i v À iÜ ÌV i V ÃÌÀÕVÌ À >à > Ài« >Vi i Ì v À >} } iµÕ « i Ì] V> Ã>Ûi à } v V> Ì > Õ Ìà v iÞ > ` i iÀ}Þ v `ÃiÀÛ Vi «iÀ>Ì Àý i iVÌÀ V] }>Ã] Ü>ÌiÀ > ` ÃiÜiÀ L ð

iÀV > v `ÃiÀÛ Vi «À `ÕVÌà n V>Ìi} À ià >Þ i>À Ì i , 9 -/Ƃ,Á\ ` à Ü>à iÀÃ] vÀÞiÀÃ] }À `` iÃ] Ì v ` ` } V>L iÌÃ] Vi >V iÃ] Ûi Ã] ÀivÀ }iÀ>Ì ÀÃ] vÀiiâiÀà > ` ÃÌi> V iÀð +Õ> v i` «À `ÕVÌà V> Ã>Ûi Õ« Ì >à ÕV >à xä¯ ÛiÀ Ì i À V Ûi Ì > V Õ ÌiÀ«>ÀÌð Save Energy, Save Money , 9 -/Ƃ, Á i «Ã ÀiÃÌ>ÕÀ> Ì Ü iÀà > ` «iÀ>Ì Àà «À Ûi Ì i «iÀv À > Vi v Ì i À v>V Ì ià > ` iµÕ « i Ì Ü i Ài`ÕV } i iÀ}Þ V ÃÌð ,iÃÌ>ÕÀ> ÌÃ Ì >Ì ÛiÃÌ ÃÌÀ>Ìi} V> Þ V> VÕÌ ÕÌ ÌÞ V ÃÌà £ä¯ Ì Îä¯ Ü Ì ÕÌ Ã>VÀ v V } ÃiÀÛ Vi] µÕ> ÌÞ] ÃÌÞ i À V v ÀÌ p Ü i > } à } v V> Ì V ÌÀ LÕÌ Ã Ì > V i> iÀ i Û À i Ì° "ÕÌv ÌÌ } > i Ì Ài ÌV i Ü Ì > ÃÕ Ìi v , 9 -/Ƃ,Á µÕ> v i` - iµÕ « i Ì V Õ ` Ã>Ûi «iÀ>Ì Àà >L ÕÌ Îxä LÌÕÉÞi>À > Õ> Þ] À Ì i iµÕ Û> i Ì v >««À Ý >Ìi Þ fÎ]Èää° ià `ià Ã>Û } i iÀ}Þ] , 9 -/Ƃ, Á µÕ> v i` ÃÌi> V iÀà > ` V iÀV > ` à Ü>à iÀà Ã>Ûi Ü>ÌiÀ° -Ìi> V iÀÃ Ì >Ì >Ûi i>À i` Ì i , 9 -/Ƃ,Á >Ài ä¯ Ài Ü>ÌiÀ ivv V i Ì Ì > µÕ> v i` ÃÌi> V iÀÃÆ > , 9 -/Ƃ,Á µÕ> v i` V iÀV > ` à Ü>à iÀ à Óx¯ Ài Ü>ÌiÀ ivv V i Ì Ì > ÃÌ> `>À` `i ð Help Protect the Environment >Ãi` «À iVÌi` à « i Ìà v , 9 -/Ƃ,Á µÕ> v i`

- iµÕ « i Ì] ̽à iÝ«iVÌi` Ì >Ì >««À Ý >Ìi Þ £Îä]äää iÌÀ V Ì Ã v }Àii ÕÃi }>à i ÃÃ Ã Ü Li >Û `i` > Õ> Þ] iµÕ Û> > Ì Ì i Ãà à vÀ >L ÕÌ Óx]äää V>Àð Visit www.energystar.gov for more information.+ROGLQJ (TXLSPHQW _ (NCX 4 5CXQTŠ 2QTVCDNG *QNFKPI %CDKPGVU

Thermostatically-controlled heat and humidity allows you to hold product longer, reducing waste and saving you money through increased energy efficiencies. Lower profile cabinets allow for underthe-counter flexibility. Feature electronic controls with digital read out temperature range from 80°F to 200°F. -EE Models Energy StarŽ rated. Model FSHC-7W1-EE shown in Designer Black, with optional bumper kit and right-hand hinged door.

5#('.; *1.&+0) (11& (14 5'48+%' ˜ “>Â˜Ăž vœœ`ĂƒiĂ€Ă›ÂˆVi ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ] vœœ` ÂˆĂƒ VœœŽi` ĂŒÂœ ÂœĂ€`iĂ€° œœ` ĂŒÂ…>ĂŒ ÂˆĂƒ ĂƒĂŒÂœĂ€i`] ÂŤĂ€iÂŤ>Ă€i`] VœœŽi` ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€Â?Ăž >˜` ĂŒÂ…i˜ ĂƒiÀÛi` ˆ““i`ˆ>ĂŒiÂ?Ăž ÂˆĂƒ Â?iĂƒĂƒ Â?ˆŽiÂ?Ăž ĂŒÂœ V>Ă•Ăƒi ˆÂ?Â?˜iĂƒĂƒ° ÂœĂœiĂ›iĂ€] iĂ›i˜ ˆ˜ ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ ĂŒÂ…>ĂŒ VœœŽ ĂŒÂœ ÂœĂ€`iĂ€] “>Â˜Ăž “iÂ˜Ă• ÂˆĂŒiÂ“Ăƒ >Ă€i VœœŽi` >˜` Â…iÂ?` vÂœĂ€ ĂƒiĂ€Ă›ÂˆVi° /Â…ÂˆĂƒ ÂˆĂƒ > ÂŤiĂ€viVĂŒÂ?Ăž >VViÂŤĂŒ>LÂ?i ÂŤĂ€>VĂŒÂˆVi >Ăƒ Â?œ˜} >Ăƒ Ăƒ>viĂŒĂž }Ă•Âˆ`iÂ?ˆ˜iĂƒ >Ă€i vÂœÂ?Â?ÂœĂœi`° *QV (QQFU £° iĂ›iĂ€ Ă•Ăƒi Â…ÂœĂŒÂ‡Â…ÂœÂ?`ˆ˜} iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ ĂŒÂœ Ă€iÂ…i>ĂŒ vœœ` ˆv ÂˆĂŒ ÂˆĂƒ Â˜ÂœĂŒ `iĂƒÂˆ}˜i` ĂŒÂœ `Âœ ĂƒÂœ°

0RGHO 'HVFULSWLRQ - ‡Ç7£‡ LJ*>˜ >°] ÂŁ -É- ÂœÂœĂ€ ­ , 9 -/Ć‚,Ă ÂŽ - ‡Ç7Ӈ LJ*>˜ >°] Ă“ -É- *>ĂƒĂƒÂ‡/Â…Ă€ÂœĂ•}Â… ÂœÂœĂ€Ăƒ ­ , 9 -/Ć‚,Ă ÂŽ - Â‡Ăˆ7ÂŁ ĂˆÂ‡*>˜ >°] ÂœĂœ *Ă€ÂœvˆÂ?i ÂŁ Â?>ĂƒĂƒ ÂœÂœĂ€ - Â‡Ăˆ7Ă“ ĂˆÂ‡*>˜ >°] ÂœĂœ *Ă€ÂœvˆÂ?i Ă“ *>ĂƒĂƒÂ‡/Â…Ă€ÂœĂ•}Â… Â?>ĂƒĂƒ ÂœÂœĂ€Ăƒ - ‡Ç‡£ LJ*>˜ >°] ÂŁ Â?>ĂƒĂƒ ÂœÂœĂ€ - ‡Ç‡Ó LJ*>˜ >°] Ă“ *>ĂƒĂƒÂ‡/Â…Ă€ÂœĂ•}Â… Â?>ĂƒĂƒ ÂœÂœĂ€Ăƒ Additional models available.

Ă“° "˜Â?Ăž Ă•Ăƒi Â…ÂœĂŒÂ‡Â…ÂœÂ?`ˆ˜} iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ ĂŒÂ…>ĂŒ V>˜ ÂŽiiÂŤ vœœ` >ĂŒ >˜ ÂˆÂ˜ĂŒiĂ€Â˜>Â? ĂŒi“iĂ€>‡ ĂŒĂ•Ă€i Âœv ÂŁĂŽxc ÂœĂ€ …ˆ}Â…iĂ€° ĂŽ° -ĂŒÂˆĂ€ vœœ` >ĂŒ Ă€i}Ă•Â?>Ă€ ÂˆÂ˜ĂŒiÀÛ>Â?Ăƒ ĂŒÂœ `ÂˆĂƒĂŒĂ€ÂˆLĂ•ĂŒi ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€i iĂ›i˜Â?Ăž° {° iiÂŤ vœœ` VÂœĂ›iĂ€i`° x° Â…iVÂŽ ÂˆÂ˜ĂŒiĂ€Â˜>Â? vœœ` ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€iĂƒ iĂ›iÀÞ Ă“ Â…ÂœĂ•Ă€Ăƒ° Ăˆ° ÂˆĂƒV>Ă€` ÂŤÂœĂŒiÂ˜ĂŒÂˆ>Â?Â?Ăž Â…>â>Ă€`ÂœĂ•Ăƒ vœœ` >vĂŒiĂ€ { Â…ÂœĂ•Ă€Ăƒ ˆv ÂˆĂŒ Â…>Ăƒ Â˜ÂœĂŒ Lii˜ Â…iÂ?` >ĂŒ ÂœĂ€ >LÂœĂ›i ÂŁĂŽxc ° Ç° iĂ›iĂ€ “ˆĂ? vĂ€iĂƒÂ…Â?Ăž ÂŤĂ€iÂŤ>Ă€i` vœœ` ĂœÂˆĂŒÂ… vœœ` Liˆ˜} Â…iÂ?` vÂœĂ€ ĂƒiĂ€Ă›ÂˆVi° n° *Ă€iÂŤ>Ă€i vœœ` ˆ˜ ĂƒÂ“>Â?Â? L>ĂŒVÂ…iĂƒ ĂƒÂœ ÂˆĂŒ ĂœÂˆÂ?Â? Li Ă•Ăƒi` v>ĂƒĂŒiĂ€° %QNF (QQFU £° "˜Â?Ăž Ă•Ăƒi VÂœÂ?` Â…ÂœÂ?`ˆ˜} iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ ĂŒÂ…>ĂŒ V>˜ ÂŽiiÂŤ vœœ` >ĂŒ {ÂŁc ÂœĂ€ Â?ÂœĂœiĂ€°

% v 5GTKGU %QPVTQNNGF *WOKFKV[ %CDKPGVU

High performance insulated cabinets with precise temperature and humidity control. Designed to maintain food quality for extended periods of time by continuously monitoring and controlling internal cabinet temperature and relative humidity levels. Holds 12"x20" steam pans and/or 18"x26" sheet pans. Available in stainless or aluminum, 120V 20 amp or 15 amp models, solid or clear doors, reach in or pass thru.

0RGHO 'HVFULSWLRQ

x™™‡- -‡1 -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ ĂƒĂŒiiÂ? vĂ•Â?Â? Â…iˆ}Â…ĂŒ] `Ă•ĂŒVÂ… ĂƒÂœÂ?ˆ` `ÂœÂœĂ€Ăƒ] Ă•Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] ÂŁĂ“ä6] Ă“äää7] Ć‚ x‡Óä*] , 9 -/Ć‚,

x™Î ‡- -‡1 -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ ĂƒĂŒiiÂ? Ă•Â˜`iĂ€ VÂœĂ•Â˜ĂŒiĂ€] ĂƒÂœÂ?ˆ` `ÂœÂœĂ€] Ă•Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] ÂŁĂ“ä6] ÂŁ{{ä7] Ć‚ x‡£x*

x™Î ‡- ‡1 -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ ĂƒĂŒiiÂ? Ă•Â˜`iĂ€ VÂœĂ•Â˜ĂŒiĂ€] VÂ?i>Ă€ `ÂœÂœĂ€] Ă•Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] ÂŁĂ“ä6] ÂŁ{{ä7] Ć‚ x‡£x* Additional models available.

Ă“° Âœ Â˜ÂœĂŒ ĂƒĂŒÂœĂ€i vœœ` `ÂˆĂ€iVĂŒÂ?Ăž œ˜ ˆVi° ĂŽ° Â…iVÂŽ ÂˆÂ˜ĂŒiĂ€Â˜>Â? vœœ` ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€iĂƒ iĂ›iÀÞ Ă“ Â…ÂœĂ•Ă€Ăƒ° {° *Ă€ÂœĂŒiVĂŒ vœœ` vĂ€ÂœÂ“ VÂœÂ˜ĂŒ>“ˆ˜>Â˜ĂŒĂƒ ĂœÂˆĂŒÂ… VÂœĂ›iĂ€Ăƒ ÂœĂ€ ĂƒÂ˜iiâi }Ă•>Ă€`Ăƒ°

8CRQT2TQ *WOKFKHKGF *QNFKPI %CDKPGVU

*WOKRQTV *WOKFKHKGF 6TCPURQTV %CTV

Humiport cabinets do double duty. They keep food fresh and ready at the proper temperature and humidity level and can be used as transport carts to get food to the serving area. They feature simple dial controls for temperature and humidity, adjustable universal pan slides, and a full wrap around bumper to protect the cart and your food during transport. The 13/4 qt. reservoir can be easily cleaned and is inexpensive to replace. Model HTU12 shown.

Get the best environment for holding food properly and unmatched performance. Perfect for high volume holding for extended periods of time. Top-mounted enclosed water reservoir is easy to clean and replace. Even and efficient heating for consistent results. Quick heat and humidity recovery. Digitally controlled heat and humidity with superior performance. Low water light with autofill water line capability. Model HL10-18 shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ £ä‡£n Ă•Â?Â? Â…iˆ}Â…ĂŒ] Â…ÂœÂ?`Ăƒ ­ĂŽĂˆÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ÂœĂ€ ­£nÂŽ ÂŁnÂťĂ?Ă“Ăˆ¸ ÂŤ>Â˜Ăƒ] xÂť V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ £ä‡£{ ÎÉ{ Â…iˆ}Â…ĂŒ] Â…ÂœÂ?`Ăƒ ­Ă“nÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ÂœĂ€ ­£{ÂŽ ÂŁn¸Ă?Ă“Ăˆ¸ ÂŤ>Â˜Ăƒ] x¸ V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ £ä‡n >Â?v Â…iˆ}Â…ĂŒ] Â…ÂœÂ?`Ăƒ ­£ĂˆÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ÂœĂ€ ­nÂŽ ÂŁn¸Ă?Ă“Ăˆ¸ ÂŤ>Â˜Ăƒ] Ă•Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] x¸ V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ £ä‡x 1˜`iĂ€VÂœĂ•Â˜ĂŒiĂ€] Â…ÂœÂ?`Ăƒ ­£äŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ÂœĂ€ ­xÂŽ ÂŁn¸Ă?Ă“Ăˆ¸ ÂŤ>Â˜Ăƒ] ĂŽ¸ V>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ


Holding Equipment | 79 C5 4 Series Insulation Armour™ Plus Heated Holding Cabinets

High performance holding and energy efficiency at a lower initial investment. Innovative hybrid polymer, stainless steel design with foamed-in-place polyurethane insulated polymer panels provides superior energy efficiency, built-in vertical handles, and full body bumper protection at the right price! Two slide styles to choose from for maximum holding capacity-Universal for 18"x26" sheet and/or 12"x20" steam pans, or Lip Load for 18"x26" sheet pans.

C5™ 6 & 8 Series Heated Holding Cabinets

High performance insulated cabinets keep food hot and safe with your choice of traditional analog or precise digital controls. Available in stainless or aluminum, 120V 20amp or 15 amp models, solid or clear doors, reach in or pass thru. Holds 12"x20" steam pans and/or 18"x26" sheet pans.

Model Description C569-SDS-U Analog controls, stainless steel full height, dutch solid doors, universal slides, 120V, 2000W, NEMA 5-20P. ENERGY STAR C563L-NFS-U Analog controls, aluminum under counter, solid door, universal slides, 120V, 1440W, NEMA 5-15P C563L-SFS-U Analog controls, stainless steel under counter, solid door, universal slides, 120V, 1440W, NEMA 5-15P C589-SDS-U Digital controls, stainless steel full height, dutch solid doors, universal slides, 120V, 2000W, NEMA 5-20P, ENERGY STAR Additional models available.

Model Description C549-ASFS-U Polymer - stainless steel full height, full solid door, universal slides, 120V, 1400W, NEMA 5-15P, ENERGY STAR C549-ASFS-L Polymer - stainless steel full height, full solid door, lip load slides, 120V, 1400W, NEMA 5-15, ENERGY STAR Additional models available.

Holding & Transport Cabinets

Designed to keep foods hot and delicious from cooking to serving. Quality features include energy-efficient cabinet design for quicker preheating and recovery times, structural components constructed of 100% stainless steel, field reversible doors, welded steel frame, and 5" casters. Full perimeter optional bumpers available at extra charge. 120V. 1500W. Model VBP15 shown. Model VBP5 VBP7 VBP13 VBP15 VBP18

Description Holds (5) 18"x26" or (10) 12"x20" Pans Holds (7) 18"x26" or (14) 12"x20" Pans Holds (13) 18"x26" or (26) 12"x20" Pans Holds (15) 18"x26" or (30) 12"x20" Pans Holds (18) 18"x26" or (36) 12"x20" Pans

G-Series Hot Food Cabinets

C5™ T-Series Cabinets

Heavy-duty heated transport cabinets built for over-the-road transport, not adapted. Foamedin-place polyurethane insulation provides SUPERIOR heat retention and structural rigidity. While unplugged and in transit, an available mobile power option circulates air inside the cabinet, eliminating hot and cold spots that endanger food safety. The durability, efficiency, and intelligence of the T-Series make it the IDEAL solution for mobile applications. Holds 12"x20" steam pans and/or 18"x26" sheet pans. Adjustable bottom load slides. 120V. 1400W. NEMA 5-15P. ENERGY STAR®. Model Description C5T9-DSB Digital controls, S/S full height C5T9-ASB Analog controls, S/S full height C5T8-DSB Digital controls, S/S 5/6 height C5T8-ASB Analog controls, S/S 5/6 height C5T5-ASB Analog controls, S/S 1/2 height C5T5-DSB Digital controls, S/S 1/2 height Additional models available.

Even holding temps means better product quality and reduced shrink—less food cost. ENERGY STAR® means lower utility bills. Microprocessor control for greater accuracy and reliability. All-metal heating element means reduced lifetime service costs. Gasket and door pan design reduces replacement frequency. Self-closing/stay open doors provide operator convenience. 1-year parts & labor, lifetime door handle & hinge, 10-year door warranty.

Model Description G14300 1-Section Solid Half Door, HR G14301 1-Section Solid Half Door, HL G14310 1-Section Solid Full Door, HR G14311 1-Section Solid Full Door, HL G24300 2-Section Solid Half Door, HL/R G24302 2-Section Solid Half Door, HR/R Additional models available.


+ROGLQJ (TXLSPHQW _

&KURNC[ %CUGU ( 5GTKGU

Put products in the spotlight by showcasing items your customers can’t resist at eye level. The F5 series offer a service style that works for your operation—Choose a 48" or 72" long, 24" or 30" deep single or double service display section with mirrored back, a single service display section with a see-thru back, or a pass-thru display section with glass doors on both sides.

%TKUR n0 *QNF (QQF 5VCVKQPU

Hold French fries, crispy chicken tenders, poppers, in-shell peanuts and more! Gentle hot air circulation over and through the product maintains crispness while keeping food hot and ready to serve! Reduce food waste by extending the hold time for up to four times longer than traditional methods, such as heat lamps and enclosed holding cabinets. Adjustable and removable dividers for flexible product holding and easy cleaning. Model CNH18XD shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

ÂŁn ĂŽ ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜

Ă“n * Ăˆ ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ] ĂœĂ‰Â?ˆvĂŒÂ‡Âœvv Â…i>ĂŒÂˆÂ˜} ĂƒĂžĂƒĂŒi“

Ă“n { ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜

ÂŁĂ“ * ĂŽ ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ] `Ă€ÂœÂŤÂ‡ÂˆÂ˜ ĂœĂ‰Â?ˆvĂŒÂ‡Âœvv Â…i>ĂŒÂˆÂ˜} ĂƒĂžĂƒĂŒi“

ÂŁn * { ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ] `Ă€ÂœÂŤÂ‡ÂˆÂ˜ ĂœĂ‰Â?ˆvĂŒÂ‡Âœvv Â…i>ĂŒÂˆÂ˜} ĂƒĂžĂƒĂŒi“

ÂŁn8 ĂŽ ĂƒiVĂŒÂˆÂœÂ˜] iĂ?ĂŒĂ€> `iiÂŤ Additional models available.

)NQ 4C[ $WHHGV 9CTOGT

Designed to safely keep food at optimum serving temperatures. Combining state-ofthe-art design with performance, these buffet warmers place the focus on the product while holding hot food safely at proper serving temperatures. The modern design is perfect for front-of-the-house use, with designer powdercoating that blends into any dĂŠcor. Model GR2BW-30 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ă“ 7‡Îä ĂŽĂˆÂŁĂ‰{¸7 ,Ă“ 7‡Ó{ ĂŽä£Ă‰{¸7 ,Ă“ 7Â‡ĂŽĂˆ {{¸7 ,Ă“ 7‡{Ă“ {n£É{¸7 ,Ă“ 7‡{n x{£É{¸7 ,Ă“ 7‡x{ Ăˆä£Ă‰{¸7 Additional models available.

% v 5GTKGU *GCVGF *QNFKPI 2TQQHKPI %CDKPGVU

Reliable non-insulated solution for proofing and basic holding needs. Entire control module is removable without tools for easy cleaning and servicing. Three modules to choose from (holding, proofing, or combination holding and proofing). Three slide styles to choose from for maximum holding capacity-universal for 18"x26" sheet and all 12"x20" steam pan depths, fixed wire for 18"x26" sheet and 12"x20"x2£ÉÓ" steam pans, or lip load for 18"x26" sheet pans. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

x£™‡ ‡{ œ“L° Â…ÂœÂ?`ˆ˜} E ÂŤĂ€ÂœÂœvˆ˜} “œ`Ă•Â?i] vˆĂ?i` ĂœÂˆĂ€i ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ

x£™‡ ‡{ ÂœÂ?`ˆ˜} “œ`Ă•Â?i] vˆĂ?i` ĂœÂˆĂ€i ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ

x£™‡ ‡1 œ“L° Â…ÂœÂ?`ˆ˜} E ÂŤĂ€ÂœÂœvˆ˜} “œ`Ă•Â?i] Ă•Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ Aluminum full height models listed above feature—Clear door, 120V, 2000W, NEMA 5-20P . Additional models available.

0RGHO 'HVFULSWLRQ x {n Ă“{¸ Ă?{n¸ ] ĂƒiÂ?v‡VÂœÂ˜ĂŒ°] ĂƒÂ˜}Â?i ĂƒiÀÛ] Â“ÂˆĂ€Ă€ÂœĂ€i` L>VÂŽ x- {n Ă“{¸ Ă?{n¸ ] ĂƒiÂ?v‡VÂœÂ˜ĂŒ°] ĂƒÂ˜}Â?i ĂƒiÀÛ] ĂƒiiÂ‡ĂŒÂ…Ă€Ă• L>VÂŽ x* {n Ă“{¸ Ă?{n¸ ] ĂƒiÂ?v‡VÂœÂ˜ĂŒ°] ĂƒÂ˜}Â?i ĂƒiÀÛ] ÂŤ>ĂƒĂƒÂ‡ĂŒÂ…Ă€Ă• ĂœĂ‰}Â?>ĂƒĂƒ `ÂœÂœĂ€Ăƒ x ,{n Ă“{¸ Ă?{n¸ ] Ă€iÂ“ÂœĂŒi] ĂƒÂ˜}Â?i ĂƒiÀÛ] Â“ÂˆĂ€Ă€ÂœĂ€i` L>VÂŽ x ,ÇÓ Ă“{¸ Ă?Ç£¸ ] Ă€iÂ“ÂœĂŒi] ĂƒÂ˜}Â?i ĂƒiÀÛ] Â“ÂˆĂ€Ă€ÂœĂ€i` L>VÂŽ x*,ÇÓ Ă“{¸ Ă?ÇÓ¸ ] Ă€iÂ“ÂœĂŒi] ĂƒÂ˜}Â?i ĂƒiÀÛ] ÂŤ>ĂƒĂƒÂ‡ĂŒÂ…Ă€Ă• ĂœĂ‰}Â?>ĂƒĂƒ `ÂœÂœĂ€Ăƒ Additional models available.

)NQ 4C[Š &GUKIPGT *GCVGF &KURNC[ %CUGU

Curved tempered glass styling and incandescent lighting accentuate food products. Thermostaticallycontrolled heated base and infrared overhead heating hold hot foods at optimum serving temperatures. Available with or without controlled humidity. Constructed of aluminum and stainless steel with tempered glass and rollerless sliding doors. Available in all designer colors to match your dĂŠcor.

0RGHO 'HVFULSWLRQ ,

‡£* -ˆ˜}Â?i -Â…iÂ?v] Ă“ä°ĂˆĂŽ¸7] {£ä7 ,

‡£* Ă•>Â? -Â…iÂ?v] Ă“ä°ĂˆĂŽ¸7] nĂˆä7 ,

‡Ó* Ă•>Â? -Â…iÂ?v] ĂŽĂ“°x¸7] ÂŁĂ“£ä7 ,

‡Î* Ă•>Â? -Â…iÂ?v] {x°x¸7] £Ç£ä7 ,

‡£* -ˆ˜}Â?i -Â…iÂ?v ĂœĂ‰ Ă•Â“Âˆ`ÂˆĂŒĂž] Ă“ä°ĂˆĂŽ¸7] ĂˆĂˆä 7>ĂŒĂŒĂƒ ,

‡Ó* Ă•>Â? -Â…iÂ?v ĂœĂ‰ Ă•Â“Âˆ`ÂˆĂŒĂž] ĂŽĂ“°x¸7] ÂŁ{Ăˆä 7>ĂŒĂŒĂƒ Additional models available.

% v 5GTKGU *GCVGF *QNFKPI 2TQQHKPI %CDKPGVU

Cool-to-touch polymer provides energy efficiency at a lower initial investment, full body bumper protection, and molded in handles. Available in red, blue, or gray, 120V, 20 or 15 amp in solid or clear door. Choose holding, combination holding and proofing, or moisture module which can be removed for easy cleaning. Tray slide options—universal for 18"x26" sheet and 12"x20" steam pans at varying depths, fixed for 18"x26" sheet and 12"x20"x2£ÉÓ" steam pans, or lip load for 18"x26"sheet pans. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

xɇ

‡1 ÂœÂˆĂƒĂŒĂ•Ă€i “œ`Ă•Â?i] Ă€i` Â˜ĂƒĂ•Â?>ĂŒÂˆÂœÂ˜ Ć‚Ă€Â“ÂœĂ•Ă€] >Â?Ă•Â“ÂˆÂ˜Ă•Â“ vĂ•Â?Â? Â…iˆ}Â…ĂŒ] `Ă•ĂŒVÂ… VÂ?i>Ă€ `ÂœÂœĂ€Ăƒ] Ă•Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] ÂŁĂ“ä6] Ă“äää7] Ć‚ x‡Óä*

xΙ‡ -‡1 ÂœÂ?`ˆ˜} “œ`Ă•Â?i] Ă€i` Â˜ĂƒĂ•Â?>ĂŒÂˆÂœÂ˜ Ć‚Ă€Â“ÂœĂ•Ă€] >Â?Ă•Â“ÂˆÂ˜Ă•Â“ vĂ•Â?Â? Â…iˆ}Â…ĂŒ] `Ă•ĂŒVÂ… ĂƒÂœÂ?ˆ` `ÂœÂœĂ€Ăƒ] Ă•Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] ÂŁĂ“ä6] Ă“äää7] Ć‚ x‡Óä*

xΙ‡ -‡1‡ 9 ÂœÂ?`ˆ˜} “œ`Ă•Â?i] }Ă€>Ăž Â˜ĂƒĂ•Â?>ĂŒÂˆÂœÂ˜ Ć‚Ă€Â“ÂœĂ•Ă€] >Â?Ă•Â“ÂˆÂ˜Ă•Â“ vĂ•Â?Â? Â…iˆ}Â…ĂŒ] `Ă•ĂŒVÂ… ĂƒÂœÂ?ˆ` `ÂœÂœĂ€Ăƒ] Ă•Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â? ĂƒÂ?ˆ`iĂƒ] ÂŁĂ“ä6] Ă“äää7] Ć‚ x‡Óä*


+ROGLQJ (TXLSPHQW _ *GCVGF :GPQP /GTEJCPFKUGTU

Sleekly designed to hold hot packaged food to attract your grab-and-go customers. The infrared heat and thermostatically-controlled heated base shelf safely hold food products for hours, while the Xenon lighting creates better illumination in the hold area. Hinged glass side panels are held in place magnetically and swing out for easy cleaning. Single or dual shelf models available with slant or horizontal shelves.

6TCPURQTV %CDKPGVU

Built extra-strong to withstand the rigors of transporting bakery and foodservice products. Welded bottom ensures rigidity as well as permits forklift loading and unloading. Heavy duty plate casters promote easy mobility, and with many sizes to choose from, storage space will never be a problem. Two 12 gauge aluminized steel reinforcing channels support the .090" thick aluminum bottom panel. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ™£n ÂœÂ?`Ăƒ ­£nÂŽ ÂŁn¸Ă?Ă“Ăˆ¸ -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ ™ÓÓ ÂœÂ?`Ăƒ ­Ă“Ă“ÂŽ ÂŁn¸Ă?Ă“Ăˆ¸ -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ Â™Ă“Ăˆ ÂœÂ?`Ăƒ ­Ă“ĂˆÂŽ ÂŁn¸Ă?Ă“Ăˆ¸ -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ ™ÎÎ ÂœÂ?`Ăƒ ­ĂŽĂŽÂŽ ÂŁn¸Ă?Ă“Ăˆ¸ -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ Â™ĂŽĂˆ ÂœÂ?`Ăƒ ­ĂŽĂˆÂŽ ÂŁn¸Ă?Ă“Ăˆ¸ -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ ™{ÂŁ ÂœÂ?`Ăƒ ­{ÂŁÂŽ ÂŁn¸Ă?Ă“Ăˆ¸ -Â…iiĂŒ *>Â˜Ăƒ Additional models available.

0RGHO 'HVFULSWLRQ 8 ‡Ó{ ÂœĂ€ÂˆâÂœÂ˜ĂŒ>Â? 7>À“iĂ€] -ˆ˜}Â?i -Â…iÂ?v] Ă“n¸7Ă?Ă“nxÉn¸

8 ‡Îä ÂœĂ€ÂˆâÂœÂ˜ĂŒ>Â? 7>À“iĂ€] -ˆ˜}Â?i -Â…iÂ?v] ĂŽ{¸7Ă?Ă“nxÉn¸

8 Â‡ĂŽĂˆ ÂœĂ€ÂˆâÂœÂ˜ĂŒ>Â? 7>À“iĂ€] -ˆ˜}Â?i -Â…iÂ?v] {ä¸7Ă?Ă“nxÉn¸

8 ‡{Ă“ ÂœĂ€ÂˆâÂœÂ˜ĂŒ>Â? 7>À“iĂ€] -ˆ˜}Â?i -Â…iÂ?v] {Ăˆ¸7Ă?Ă“nxÉn¸

8 ‡{n ÂœĂ€ÂˆâÂœÂ˜ĂŒ>Â? 7>À“iĂ€] -ˆ˜}Â?i -Â…iÂ?v] xĂ“¸7Ă?Ă“nxÉn¸

8 ‡x{ ÂœĂ€ÂˆâÂœÂ˜ĂŒ>Â? 7>À“iĂ€] -ˆ˜}Â?i -Â…iÂ?v] xn¸7Ă?Ă“nxÉn¸

Additional models available.

)NQ 4C[Š +PHTCTGF 5VTKR *GCVGTU

Infrared heat safely holds the temperature of your product without drying out or further cooking food. The end result is hot, fresh food that’s ready-to-serve. Continuous aluminum housing and heavy-duty mountings ensure the durability and quality. Available in a range of colors and configurations allowing you the freedom to create the foodwarmer that’s right for you. Model shown—GRAH-36 toggle controlled with S-hooks, chains, and cord and plug attached. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ć‚Â‡ĂŽĂˆ/ ĂŽĂˆ¸ -ĂŒ` 7>ĂŒĂŒ ĂœĂ‰/Âœ}}Â?i ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ ,Ƃ‡{n/ {n¸ -ĂŒ` 7>ĂŒĂŒ ĂœĂ‰/Âœ}}Â?i ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ ,Ƃ‡Ó{/ Ă“{¸ -ĂŒ` 7>ĂŒĂŒ ĂœĂ‰/Âœ}}Â?i ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ ,Ć‚ ‡£n/ ÂŁn¸ ˆ}Â… 7>ĂŒĂŒ ĂœĂ‰/Âœ}}Â?i ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ ,Ć‚ ‡Ó{/ Ă“{¸ ˆ}Â… 7>ĂŒĂŒ ĂœĂ‰/Âœ}}Â?i ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ ,Ć‚ ‡Îä/ ĂŽä¸ Âˆ}Â… 7>ĂŒĂŒ ĂœĂ‰/Âœ}}Â?i ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?Ăƒ Additional models available.

*QV (QQF /GTEJCPFKUGTU

Perfect for merchandising sandwiches, cookies or any day part menu in 12" or 15" of counter space. Interior thermometer. Bottom control panel houses ON/OFF switch and temperature knob for ease of operation. Aluminum corner posts and glass panel body construction with a 3/16" thick glass door with one-piece full length hinge and handle. CUL, UL, UL sanitation and NSF 4 approved. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁĂ“ £ÓÇÉnÂť7Ă?ÂŁ{Âť Ă?ÂŁnÇÉnÂť ­Ă“ *iĂ€vÂœĂ€>ĂŒi` -Â…iÂ?Ă›iĂƒÂŽ ÂŁx ÂŁxÎÉnÂť7Ă?ÂŁĂˆÂŁĂ‰Ă“Âť Ă?Ă“{ÇÉnÂť ­ĂŽ *iĂ€vÂœĂ€>ĂŒi` -Â…iÂ?Ă›iĂƒÂŽ ÂŁn * ÂŁnÇÉnÂť7Ă?Ă“ä Ă?Ă“{ÇÉnÂť ­Ă“ -É- -ÂœÂ?ˆ` -Â…iÂ?Ă›iĂƒÂŽ

5GTX 4KVGŠ 2QTVCDNG $WHHGV 9CTOGTU *GCVGF )NCUU 5JGNH /QFWNCT

*QV %QNF /GTEJCPFKUGTU

Merchandisers provide self-service for a wide variety of foods, while displaying them attractively in a way sure to attract customers. Refrigeration and heating systems are engineered to hold the cold foods at temperatures optimized for protection of their safety and appearance, in accordance with the latest food safety standards. 0RGHO 'HVFULSWLRQ "/ ‡£ ĂŽ{£É{¸ "Ă›iĂ€>Â?Â? i˜}ĂŒÂ…] ÂŁÂŁ{ä 7>ĂŒĂŒĂƒ] ĂŽ Â…i>ĂŒi` ĂƒÂ…iÂ?Ă›iĂƒ "/ ‡Ó x룃n¸ "Ă›iĂ€>Â?Â? i˜}ĂŒÂ…] ÂŁnää 7>ĂŒĂŒĂƒ] ĂŽ Â…i>ĂŒi` ĂƒÂ…iÂ?Ă›iĂƒ "/ ‡Î Ăˆ£¸ "Ă›iĂ€>Â?Â? i˜}ĂŒÂ…] Ă“ĂŽää 7>ĂŒĂŒĂƒ] ĂŽ Â…i>ĂŒi` ĂƒÂ…iÂ?Ă›iĂƒ "/ ‡{ Ç{ÎÉ{¸ "Ă›iĂ€>Â?Â? i˜}ĂŒÂ…] әÎä 7>ĂŒĂŒĂƒ] ĂŽ Â…i>ĂŒi` ĂƒÂ…iÂ?Ă›iĂƒ ĂŽxään ¾Õ>ĂŒiĂ•Ă€ 1ÂŤĂ€Âˆ}Â…ĂŒ ÂœĂŒ] ĂŽĂ“°Ă“n¸Ă?ĂŽ£°xä¸Ă?Çn°Ă‡{¸ ĂŽxä£x ¾Õ>ĂŒiĂ•Ă€ 1ÂŤĂ€Âˆ}Â…ĂŒ ÂœĂŒ] xÇ°nǸĂ?ĂŽ£°xä¸Ă?Çn°Ă‡{¸ Additional models available.

Buffet Warmer is perfect for self-serve buffet areas and customer serving points. Base is thermostatically-controlled with a digital temperature display. Removable utensil tray included. Model SRBW-1 shown with optional sneeze guard. Heated Shelf features black ceramic glass to create uniform heat across the entire top surface. Modular design allows units to be placed side-by-side. Thermostatic controls with 5 heat settings ranging 130°F to 200°F. Models HGSM-1P shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -, 7‡£ 7>À“iĂ€ ĂœĂ‰1ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? /Ă€>Ăž E Ă•Â?Â? -ˆâi œœ` *>˜ -, 7‡£ 7>À“iĂ€ ĂœĂ‰ Â?>ĂƒĂƒ -Ă•Ă€v>Vi E 1ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? /Ă€>Ăž -, ‡£ i>ĂŒi` -Â…iÂ?v ĂœĂ‰1ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? /Ă€>Ăž E Ă•Â?Â? -ˆâi œœ` *>˜ -, ‡£ i>ĂŒi` Â?>VÂŽ Â?>ĂƒĂƒ -Â…iÂ?v ĂœĂ‰1ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? /Ă€>Ăž -,--‡£ i>ĂŒi` -Â…iÂ?v ĂœĂ‰-Ăœ>Â˜ĂƒĂŒÂœÂ˜i -Ă•Ă€v>ViÉ1ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? /Ă€>Ăž -,-- 7‡£ 7>À“iĂ€ ĂœĂ‰-Ăœ>Â˜ĂƒĂŒÂœÂ˜i -Ă•Ă€v>Vi] 1ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? /Ă€>Ăž] Ă•Â?Â? -ˆâi œœ` *>˜ - ‡£* i>ĂŒi` Â?>ĂƒĂƒ -Â…iÂ?v Âœ`Ă•Â?>Ă€] ÂœÂ?`Ăƒ ­£Ž ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ÂœÂœ` *>˜


+ROGLQJ (TXLSPHQW _

&GEQTCVKXG %CTXKPI 5VCVKQP

Hatco Decorative Carving Stations combines the Decorative Lamp with the SwanstoneŽ Heated Base to create an attractive carving display. Patented telescoping heated lamp with a 30° shade pivot adjusts easily to accommodate food products. Heated stone base and curved cutting board available in all SwanstoneŽ decorative stone colors to match your dÊcor. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

-{ä䇣 Ă€iiĂƒĂŒ>˜`ˆ˜} >Ă€Ă›ÂˆÂ˜} -ĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜

- {ää‡,Ă“{‡£ ,ÂœĂ•Â˜` >Ă€Ă›ÂˆÂ˜} -ĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜

- {ää‡Ó{Ă“ä‡£ -“>Â?Â? ,iVĂŒ>˜}Ă•Â?>Ă€ >Ă€Ă›ÂˆÂ˜} -ĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜

- {ääÂ‡ĂŽĂˆĂ“{‡Ó >Ă€}i ,iVĂŒ>˜}Ă•Â?>Ă€ >Ă€Ă›ÂˆÂ˜} -ĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜

)NQ 4C[Š *GCVGF 5VQPG 5JGNXGU

These unique foodwarmers will safely hold food hot while blending into your dĂŠcor. Thermostatically-controlled heated base extend food holding times. Available in portable or built-in models. Built-in models include a remote box with a 3' conduit and a 6' cord and plug. Colors: Gray Granite, Night Sky, and Bermuda Sand. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,--‡Ó{ÂŁn Ă“{¸Ă?ÂŁn¸ Ă€ii -ĂŒ>˜`ˆ˜} ,--‡Îä£n ĂŽä¸Ă?ÂŁn¸ Ă€ii -ĂŒ>˜`ˆ˜} ,--Â‡ĂŽĂˆÂŁn ĂŽĂˆ¸Ă?ÂŁn¸ Ă€ii -ĂŒ>˜`ˆ˜} ,-- ‡Ó{ÂŁn Ă“{¸Ă?ÂŁn¸ Ă•ÂˆÂ?ĂŒÂ‡ ˜ ,-- ‡Îä£n ĂŽä¸Ă?ÂŁn¸ Ă•ÂˆÂ?ĂŒÂ‡ ˜ ,-- Â‡ĂŽĂˆÂŁn ĂŽĂˆ¸Ă?ÂŁn¸ Ă•ÂˆÂ?ĂŒÂ‡ ˜ Additional models available.

5QWR 5VCVKQPU %QWPVGTVQR *GCVGF 9GNNU

Soup Stations are designed to provide an attractive appearance while holding soups at safe-serving temperatures. SW2 units have heat evenly distributed throughout, with each end of unit equipped with an infinite switch and indicator light to control the nearest well. Holds two 7- or 11-qt. round pans. Countertop Heated Wells are both versatile and reliable. The HW series is a hold only operation, while the CHW series acts as a Rethermalizer and holds food products (cook and hold operation). 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7‡ 1 ÂœÂ?`Ăƒ ­£Ž vĂ•Â?Â?Â‡ĂƒÂˆâi ÂœĂ€ ­ĂŽÂŽ ĂŒÂ…ÂˆĂ€`Â‡ĂƒÂˆâi ÂŤ>Â˜Ăƒ 7‡{ĂŽ ÂœÂ?`Ăƒ ­£Ž vĂ•Â?Â?Â‡ĂƒÂˆâi >˜` ­£Ž ĂŒÂ…ÂˆĂ€`Â‡ĂƒÂˆâi ÂŤ>˜] ÂœĂ€ ­{ÂŽ ĂŒÂ…ÂˆĂ€`Â‡ĂƒÂˆâi ÂŤ>Â˜Ăƒ

7‡ 1 ÂœÂ?`Ăƒ ­£Ž vĂ•Â?Â?Â‡ĂƒÂˆâi ÂœĂ€ ­ĂŽÂŽ ĂŒÂ…ÂˆĂ€`Â‡ĂƒÂˆâi ÂŤ>Â˜Ăƒ

7‡{ĂŽ ÂœÂ?`Ăƒ ­£Ž vĂ•Â?Â?Â‡ĂƒÂˆâi >˜` ­£Ž ĂŒÂ…ÂˆĂ€`Â‡ĂƒÂˆâi ÂŤ>˜] ÂœĂ€ ­{ÂŽ ĂŒÂ…ÂˆĂ€`Â‡ĂƒÂˆâi ÂŤ>Â˜Ăƒ

2QTVCDNG (QQFYCTOGTU

Keep food hot at kitchen work areas, waitress pickup stations or customer serving points. Specially designed stand keeps food pans off work area, while the effective insulation prolongs holding time for safe-serving food products. Includes stand to keep food holding pans off the work area and allows easy access from three sides. Comes with standard toggle switch or optional infinite switch. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,‡ i>ĂŒi` >Ăƒi] iĂŒ>Â? -Â…i>ĂŒÂ…i` Â?i“iÂ˜ĂŒ , *ÂœĂ€ĂŒ>LÂ?i œœ`Ăœ>À“iĂ€] iĂŒ>Â? -Â…i>ĂŒÂ…i` Â?i“iÂ˜ĂŒ , , ĂœĂ‰ ˆ}Â…ĂŒĂƒ] iĂŒ>Â? -Â…i>ĂŒÂ…i` Â?i“iÂ˜ĂŒ , , ĂœĂ‰ i>ĂŒi` >Ăƒi] iĂŒ>Â? -Â…i>ĂŒÂ…i` Â?i“iÂ˜ĂŒ , , ĂœĂ‰ ˆ}Â…ĂŒĂƒ] iĂŒ>Â? -Â…i>ĂŒÂ…i` Â?i“iÂ˜ĂŒ 1 1 ] iĂ€>“ˆV i>ĂŒÂˆÂ˜} Â?i“iÂ˜ĂŒ Additional models available.

4KEG &TCYGT 9CTOGTU

Designed to keep rice hot and at desired consistency until served. Unit holds rice in the same pot it’s prepared in, reducing pan-to-pan transfer time and labor. With a digital electronic temperature control, heat is evenly distributed throughout the holding cavity, while all-around insulation provides excellent energy efficiency. Model HRDW-2U-1 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ , 7‡Ó ˜VÂ?Ă•`iĂƒ Ă€>ÂˆĂƒi` LiĂ›iÂ?i` i`}i , 7‡Ó1 ˜VÂ?Ă•`iĂƒ Ă€>ÂˆĂƒi` LiĂ›iÂ?i` i`}i] ĂƒĂ‰Ăƒ Ă•ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? ĂœiÂ?Â? E Ă•ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? ÂŤ>˜ , 7‡Ó1‡£ ˜VÂ?Ă•`iĂƒ ĂƒĂ‰Ăƒ Ă•ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? ĂœiÂ?Â?] Ă•ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ? ÂŤ>˜] E >`Â?Ă•ĂƒĂŒ>LÂ?i ĂŒÂ‡ĂƒĂŒ>ĂŒ ĂœÂˆĂŒÂ… Ž˜œL


+ROGLQJ (TXLSPHQW _ Š

)NQ 4C[ &GUKIPGT /GTEJCPFKUKPI 9CTOGTU

Designed specifically for displaying wrapped or boxed product, these warmers hold hot food safely at proper serving temperatures. Available in single- or two-tier models with horizontal or slanted shelves for easy access. Features incandescent lighting with controlled top and bottom heat. Model GR2SDS-30D shown with with standard designer black inset panels. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ă“- -‡Îä -ˆ˜}Â?i ĂƒÂ…iÂ?v ĂœĂ‰ÂŁĂ“ Ă€Âœ`Ăƒ ,Ă“- -‡Ó{ -ˆ˜}Â?i ĂƒÂ…iÂ?v ĂœĂ‰£ä Ă€Âœ`Ăƒ ,Ă“- -Â‡ĂŽĂˆ -ˆ˜}Â?i ĂƒÂ…iÂ?v ĂœĂ‰ÂŁ{ Ă€Âœ`Ăƒ ,Ă“- -‡{Ă“ -ˆ˜}Â?i ĂƒÂ…iÂ?v ĂœĂ‰ÂŁĂˆ Ă€Âœ`Ăƒ ,Ă“- -‡{n -ˆ˜}Â?i ĂƒÂ…iÂ?v ĂœĂ‰ÂŁn Ă€Âœ`Ăƒ ,Ă“- -‡x{ -ˆ˜}Â?i ĂƒÂ…iÂ?v ĂœĂ‰Ă“ä Ă€Âœ`Ăƒ ,Ă“- -Â‡Ăˆä -ˆ˜}Â?i ĂƒÂ…iÂ?v ĂœĂ‰Ă“{ Ă€Âœ`Ăƒ

.KSWK6GE %QNF 2CPU

Using patented eutectic fluid technology, LiquiTec cold pans far surpass traditional methods of cold pan operation. LiquiTec creates up to 100% more refrigerated surface coverage generating a super-cooling effect allowing pans and food to be flush with the countertop while maintaining NSF 7 safe food temperatures. Additionally, the super-cooling effects result in energy savings.

&WCN *GCV .COR

Dual heat lamp is constructed of heavy duty aluminum and easily adjusts from 15" to 21". Shades designed with flared shape for strength and even heat distribution. On/off switch located on arm away from heat zone. Ceramic insulated sockets with nickel plated contacts to prevent fusing. Includes two 250 Watt clear bulbs. 120V. UL. 1-year warranty. Model HL-2 shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ nÂŁÂŁn‡ ÂœÂ?`Ăƒ ­£Ž ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>˜ n£ÎӇ ÂœÂ?`Ăƒ ­Ă“ÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>Â˜Ăƒ nÂŁ{x‡ ÂœÂ?`Ăƒ ­ĂŽÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>Â˜Ăƒ nÂŁx™‡ ÂœÂ?`Ăƒ ­{ÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>Â˜Ăƒ n£ÇӇ ÂœÂ?`Ăƒ ­xÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>Â˜Ăƒ nÂŁnĂˆÂ‡ ÂœÂ?`Ăƒ ­ĂˆÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>Â˜Ăƒ

*QV /QFWNCT &TQR +PU

'NGEVTKE (QQF %QQMGT 9CTOGT

With a unique insulation design, the FW-S600 cooker/warmer does double duty by heating frozen food in just 20 minutes and keeps it warm during busy service hours. The workhorse of kitchens everywhere, the FW-S500 warmer takes only 10 minutes to heat up, keeping food at safe serving temperature all day. Both models are ETL listed for electrical safety and sanitation. Can hold standard, full-size pans up to 6" deep. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7‡-xää Â?iVĂŒĂ€ÂˆV 7>À“iĂ€] ÂŁĂ“ää7 7‡-Ăˆää Â?iVĂŒĂ€ÂˆV œœŽiÀÉ7>À“iĂ€] ÂŁxää7

Energy-efficient design available in multiple wattages. Deep drawn 63/8" stainless wells allow for full size and fractional pans. Drip-free flange contains moisture and spills to prevent food contamination. Full perimeter gasket. Pre-assembled cord and plug configuration eliminate the need for electrician. Standard individual well drain or optional manifold drain offers flexibility in cleaning and operation. Auto fill option available. NSF4. 1-year parts & labor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽĂˆ{ä䣣 Ă“ 7iÂ?Â? Ă“än‡Ó{ä6 /Â…iÀ“ ĂŽĂˆĂŽÂ™Â™ÂŁÂŁ Ă“ 7iÂ?Â? £ä䇣Óä6 /Â…iÀ“ ĂŽĂˆ{ä{ÂŁÂŁ ĂŽ 7iÂ?Â? £ä䇣Óä6 /Â…iÀ“ ĂŽĂˆ{äxÂŁÂŁ ĂŽ 7iÂ?Â? Ă“än‡Ó{ä6 /Â…iÀ“ ĂŽĂˆ{äÇ££ { 7iÂ?Â? Ă“än‡Ó{ä6 /Â…iÀ“ ĂŽĂˆ{änÂŁÂŁ x 7iÂ?Â? Ă“än‡Ó{ä6 /Â…iÀ“ Additional models available.

5QWR -GVVNG (QQF 9CTOGTU

Heavy duty stainless steel construction both inside and out for excellent durability. Available in both a square and round design and are fitted to accommodate most standard size pans. Maintains food temperature in excess of 140°F (the requirement for safe foodservice). Square models available in 1200 and 1500 Watts and round model in 1200 Watts. NSF. UL. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7‡£Óää7 ,iVĂŒ>˜}Â?i] ÂŁĂ“ää 7>ĂŒĂŒĂƒ 7‡£Óää7, ,ÂœĂ•Â˜`] ÂŁĂ“ää 7>ĂŒĂŒĂƒ 7‡£xää7 {ÉÎ -ˆâi] ÂŁxää 7>ĂŒĂŒĂƒ

Premium kettle holds up to 11.4 quarts of liquid with a heavy duty stainless steel insert and lid complete with a piano hinge for ease of use. The outside shell is constructed with a scratch and dent resistant shell. Economy models hold up to 11 quarts and are available in black powder and stainless steel shells. Premium model is ETL listed and economy kettles are UL listed and UL sanitation. 0RGHO 'HVFULSWLRQ - ‡xää7 ££°{ ÂľĂŒ°] xää7 ­ Â?>VÂŽ *ÂœĂœ`iĂ€ -Â…iÂ?Â?ÂŽ - Â‡Ăˆää ÂŁÂŁ ÂľĂŒ°] {ää7 ­ Â?>VÂŽ *ÂœĂœ`iĂ€ -Â…iÂ?Â?ÂŽ - ‡nää ÂŁÂŁ ÂľĂŒ°] {ää7 ­Ć‚Â?Â? -ĂŒ>ˆ˜Â?iĂƒĂƒ -ĂŒiiÂ?ÂŽ


+ROGLQJ (TXLSPHQW _

&TQR +PU *QV %QNF %QPXGTVKDNG &TCYGT 9CTOGTU

Each positive-closing drawer has nylon rollers, a recessed thermostatic control, and temperature monitor. Stainless steel slides and removable drawer bodies make cleaning easy. Available in 1-, 2-, 3-, and 4-drawer freestanding units; 1-, 2-, 3-drawer built-in units; and as a Split Drawer Warmer, which expands holding capabilities by accommodating more pans in the same space as a standard single drawer model. Models HDW-1 and HDW-2 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7‡£ Ă€iiĂƒĂŒ>˜`ˆ˜}] {xä7] ÂŁ Ă€>ĂœiĂ€ 7‡Ó Ă€iiĂƒĂŒ>˜`ˆ˜}] ™ää7] Ă“ Ă€>ĂœiĂ€ 7‡Î Ă€iiĂƒĂŒ>˜`ˆ˜}] ÂŁĂŽxä7] ĂŽ Ă€>ĂœiĂ€ 7‡{ Ă€iiĂƒĂŒ>˜`ˆ˜}] ÂŁnää7] { Ă€>ĂœiĂ€ 7‡£ Ă€iiĂƒĂŒ>˜`ˆ˜} >Ă€Ă€ÂœĂœ] {xä7] ÂŁ Ă€>ĂœiĂ€ 7‡Ó Ă€iiĂƒĂŒ>˜`ˆ˜} >Ă€Ă€ÂœĂœ] ™ää7] Ă“ Ă€>ĂœiĂ€ Additional models available.

Duke’s versatile drop-in selection encompasses many hot, cold, combo, and patented items designed to improve merchandising efficiency and serving appeal. Basic hot drop-ins include exposed, sealed wells and slide in gas units, while basic cold options include ice bath and NSF7 refrigerated models.

0RGHO 'HVFULSWLRQ Ć‚ ‡Î ‡-7 ĂŽ -i>Â?i` 7iÂ?Â?Ăƒ ­ ÂœĂŒÂŽ Ć‚ ‡{ ‡-7 { -i>Â?i` 7iÂ?Â?Ăƒ ­ ÂœĂŒÂŽ Ć‚ ‡Î ‡ Ç ĂŽ 7iÂ?Â?Ăƒ] ­,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi`] ÂœÂ?`Ăƒ Ăˆ¸ *>˜] - ǎ Ć‚ ‡{ ‡ Ç { 7iÂ?Â?Ăƒ] ­,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi`] ÂœÂ?`Ăƒ Ăˆ¸ *>˜] - ǎ Ć‚ ‡x ‡-7 x -i>Â?i` 7iÂ?Â?Ăƒ ­ ÂœĂŒÂŽ Ć‚ ‡x ‡ Ç x 7iÂ?Â?Ăƒ] ­,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi`] ÂœÂ?`Ăƒ Ăˆ¸ *>˜] - ǎ Additional models available.

%C[GPPGŠ 9CTOGTU

$WKNV +P /QFWNCT (QQF 9CTOGTU

Top-mount, drop-in modular food warmers are designed to hold heated foods at safe and fresh serving temperatures. Accommodates 12"x20" foods pans or equivalent fractional inset pans. One-piece stainless steel top flange and heavy gauge, deep-drawn stainless steel warming pans are standard features on all models. Wellsloks for quick and easy installation. Sides, front, back, and bottom are fully insulated for energy savings, efficiency, quicker pre-heat, and faster recovery. 0RGHO 'HVFULSWLRQ " £ää/ ‡£Óä -ˆ˜}Â?i *>˜ /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ĂœÂˆĂŒÂ… Ă€>ˆ˜ ÂŁĂ“ä6 " £ää/ -ˆ˜}Â?i *>˜ /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ĂœÂˆĂŒÂ… Ă€>ˆ˜ Ă“änÉÓ{ä6 " Ă“ää/ /ĂœÂœ *>˜ /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ĂœÂˆĂŒÂ… Ă€>ˆ˜ Ă“änÉÓ{ä6 " Ă“ää / /ĂœÂœ *>˜ /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ĂœÂˆĂŒÂ… Ă€>ˆ˜ >˜` >˜ˆvÂœÂ?` Ă“änÉÓ{ä6 " ĂŽää/ /Â…Ă€ii *>˜ /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ĂœÂˆĂŒÂ… Ă€>ˆ˜ Ă“änÉÓ{ä6 " ĂŽää / /Â…Ă€ii *>˜ /Â…iĂ€Â“ÂœĂƒĂŒ>ĂŒ ÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ĂœÂˆĂŒÂ… Ă€>ˆ˜ >˜` >˜ˆvÂœÂ?` Ă“änÉÓ{ä6 Additional models available.

Features Vollrath’s Direct Contact Heating System in which the heating element is in direct contact with the water for the most efficient heat transfer possible. Non-stick aluminum dome heating element uses 25% less energy and reduces scale build-up for easy cleaning and longer operating life. Dripless lip catches and drains moisture back into the well. Stainless steel exterior meets UL surface temperature standards for operator and customer safety. Meets NSF-4 standards. Model 71001 shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ Ç£ää£ Ă‡Ă“ä£Ă‡ ÇÓäĂ“ÂŁ ÇÓäxä ÇÓäxÂŁ

&TQR +PU

'*'+ 5GTKGU ' %JGHv *QV (QQF 6CDNGU

Designed with the quality you would expect from Delfield with the features you need to keep your operation running efficiently and profitably. All at a price that’s easy on your bottom line. The EHEI series can function as stand alone pieces or as a component of Delfield’s E-Chef Production Systems. Realize the economy of an attractive purchase price without sacrificing usability or durability.

0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽĂˆ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ĂŽĂˆ¸ ĂœĂ‰ >ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ ĂŽĂˆ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ĂŽĂˆ¸ ĂœĂ‰ i}Ăƒ {n Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] {n¸ ĂœĂ‰ >ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ {n Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] {n¸ ĂœĂ‰ i}Ăƒ Ăˆä Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ăˆä¸ ĂœĂ‰ >ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ Ăˆä Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ăˆä¸ ĂœĂ‰ i}Ăƒ Ç{ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ç{¸ ĂœĂ‰ >ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ Ç{ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ç{¸ ĂœĂ‰ i}Ăƒ

Ă•Â?Â? ĂƒÂˆâi] £ÎÎÉ{¸7Ă? Ó£ÎÉ{¸ Ă? ™¸ Ç ÂľĂŒ° Ă•Â˜ÂˆĂŒ œ˜Â?Ăž ÂŁÂŁ ÂľĂŒ° Ă•Â˜ÂˆĂŒ œ˜Â?Ăž { ÉÎ 7>À“iĂ€ ĂœĂ‰Âœ `Ă€>ˆ˜ { ÉÎ 7>À“iĂ€ ĂœĂ‰`Ă€>ˆ˜

Refrigerated cold pan models hold pre-chilled foods at cold, fresh, and safe serving temperatures. Available in NSF-7 standards for non-packaged foods and economical NSF-2 standards for pre-packaged foods. With a flip of a switch, the dual temperature models quickly convert from hot to cold operation. Wells delivers units that can fully support your menu—from single to 6-well models in standard, extra deep 4 each third-size pan sizes, slim lines for narrow counter, and slope-tops. 0RGHO 'HVFULSWLRQ , *£ää ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi`] £‡>˜ ­ - Ă“ÂŽ , *Ă“ää ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi`] Ӈ>˜ ­ - Ă“ÂŽ , *ĂŽää ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi`] ·>˜ ­ - Ă“ÂŽ , *{ää ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi`] {‡>˜ ­ - Ă“ÂŽ , *xää ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi`] x‡>˜ ­ - Ă“ÂŽ , *Ăˆää ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi`] ĂˆÂ‡ÂŤ>˜ ­ - Ă“ÂŽ Additional models available.


+ROGLQJ (TXLSPHQW _

*QV (QQF 6CDNGU

*QV %QNF &TQR +P 7PKVU

Drop-ins available in self-contained/mechanical coldwall units, ice cooled, and frost top units for the cold side and individual well and water bath models on the hot side. For those who are torn between the two, choose the combination hot/cold unit that allows you to do both in the same space. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ™™£n- Ć‚ -iÂ?v ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜i` ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` ÂœÂ?`ÂŤ>˜] ­£Ž ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>˜ >° ™™Ón- Ć‚ -iÂ?v ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜i` ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` ÂœÂ?`ÂŤ>˜] ­Ă“ÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>˜ >° ™™{ĂŽ- Ć‚ -iÂ?v ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜i` ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` ÂœÂ?`ÂŤ>˜] ­ĂŽÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>˜ >° ™™xÇ- Ć‚ -iÂ?v ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜i` ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` ÂœÂ?`ÂŤ>˜] ­{ÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>˜ >° ™™ÇÓ- Ć‚ -iÂ?v ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜i` ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` ÂœÂ?`ÂŤ>˜] ­xÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>˜ >° ™™nĂˆ- Ć‚ -iÂ?v ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜i` ,ivĂ€Âˆ}iĂ€>ĂŒi` ÂœÂ?`ÂŤ>˜] ­ĂˆÂŽ ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ *>˜ >° Additional models available.

8GTUC (QQFUGTXKEG 5[UVGO

Fully portable system keeps food cold for hours with either ColdFestÂŽ pans or Buffet CamchillersÂŽ. Use the straight or corner connector to connect Food Bars, Work Tables, and Cashier Stations to create a professional, uniform look. Connect Versa Food Bars to merchandise snacks and beverages. Join a cashier station with a food bar for faster check-out and improved traffic flow. Ultra Series available with two secure storage cabinets that can hold up to 50 lbs. of non-perishable items. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 6 ,x xÂż œœ` >Ă€ ĂœĂ‰-˜iiâi Ă•>Ă€` ĂœĂ‰-ĂŒ` >ĂƒĂŒiĂ€ 6 , x xÂż œœ` >Ă€ ĂœĂ‰-˜iiâi Ă•>Ă€` ĂœĂ‰ ÛÞ Ă•ĂŒĂž >ĂƒĂŒiĂ€ 6 , x xÂż œœ` >Ă€] ÂœĂœ] ĂœĂ‰-˜iiâi Ă•>Ă€` ĂœĂ‰-ĂŒ` >ĂƒĂŒiĂ€ 6 , x xÂż œœ` >Ă€] ÂœĂœ] ĂœĂ‰-˜iiâi Ă•>Ă€` ĂœĂ‰ ÛÞ Ă•ĂŒĂž >ĂƒĂŒiĂ€ 6 ,/x xÂż />LÂ?i -ĂŒ` iˆ}Â…ĂŒ ĂœĂ‰-ĂŒ` >ĂƒĂŒiĂ€ 6 ,/ x xÂż />LÂ?i -ĂŒ` iˆ}Â…ĂŒ ĂœĂ‰ ÛÞ Ă•ĂŒĂž >ĂƒĂŒiĂ€ Additional models available.

Advance Tabco now offers both hot and cold food tables and drop-ins. LP and natural gas available, as well as 120 and 240 volt electric in both wetbath and sealed well configurations. Cold tables are also available mechanically assisted, or for use with ice only. Multiple sizes and configurations available. Model HF-3E-120 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡Î ‡£Óä‡8 Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ĂŽ ĂœiÂ?Â?Ăƒ] ÂŁĂ“ä 6° {Ǹ ÂœĂ›iĂ€>Â?Â? ‡{ ‡Ó{ä‡8 Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] { ĂœiÂ?Â?Ăƒ] Ă“änÉÓ{ä 6° ĂˆĂŽ¸ ÂœĂ›iĂ€>Â?Â? -7‡Î ‡£Óä‡8 Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ĂŽ Ăƒi>Â?i` ĂœiÂ?Â?Ăƒ] ÂŁĂ“ä 6° {Ǹ ÂœĂ›iĂ€>Â?Â? -7‡{ ‡Ó{ä‡8 Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] { Ăƒi>Â?i` ĂœiÂ?Â?Ăƒ] Ă“änÉÓ{ä 6° ĂˆĂŽ¸ ÂœĂ›iĂ€>Â?Â? ‡Î ‡ Ć‚/‡8 >Ăƒ] ĂŽ ĂœiÂ?Â? ­vÂœĂ€ `ÀÞ ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ÂŽ ‡Î ‡ *‡8 * >Ăƒ] { ĂœiÂ?Â? ­vÂœĂ€ `ÀÞ ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ÂŽ

*GCVGF 4GHTKIGTCVGF $WKNV +P 9GNNU

Reliably hold your hot or cold food at safe temperatures, while retaining optimum freshness and taste in one efficient and easy operation. Heated Wells come in modular/ ganged units (1 to 6 pan configurations); top- and bottom-mount full rectangular units with or without insulation. Refrigerated Wells come in 1 to 6 pan configurations with an electronic control featuring auto-defrost, adjustable condensing units, and green-friendly insulation. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7 ‡ 1 i>ĂŒi` Ă•Â?Â? -ˆâi ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ­Ă‡xä7ÂŽ 7 ‡ 1 i>ĂŒi` Ă•Â?Â? -ˆâi ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ­£Ă“ää7ÂŽ 7 ‡ 1 i>ĂŒi` Ă•Â?Â? -ˆâi ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ­£Ăˆxä7ÂŽ 7 ‡ 1 i>ĂŒi` Ă•Â?Â? -ˆâi ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ĂœĂ‰ Ă€>ˆ˜ ­Ă‡xä7ÂŽ 7 ‡ 1 i>ĂŒi` Ă•Â?Â? -ˆâi ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ĂœĂ‰ Ă€>ˆ˜ ­£Ă“ää7ÂŽ 7 ‡ 1 i>ĂŒi` Ă•Â?Â? -ˆâi ÂŁĂ“¸Ă?Ă“ä¸ ĂœĂ‰ Ă€>ˆ˜ ­£Ăˆxä7ÂŽ Additional models available.

#GTQJQV 5VGCO 6CDNGU

Each hot food well is individually controlled (wet bath models excluded). Stain and corrosion resistant top is type 300 series stainless with high nickel content. Stainless steel body. Carving board is high-grade poly with rounded corners. Mounted on stainless steel support base and die stamped brackets—easily removed for cleaning. 120V, 208V or 240V as well as natural or propane gas. Electric unit available in exposed and sealed well design. UL. NSF. AGA.

0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽäĂŽ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­ĂŽÂŽ ĂœiÂ?Â?Ăƒ ĂŽä{ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­{ÂŽ ĂœiÂ?Â?Ăƒ ĂŽäx Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­xÂŽ ĂœiÂ?Â?Ăƒ ĂŽäĂ“ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­Ă“ÂŽ ĂœiÂ?Â?Ăƒ ĂŽäĂŽ-7 Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­ĂŽÂŽ Ăƒi>Â?i` ĂœiÂ?Â?Ăƒ] ĂƒĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜>ÀÞ œ˜ Â?i}Ăƒ ĂŽä{-7 Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ­{ÂŽ Ăƒi>Â?i` ĂœiÂ?Â?Ăƒ] ĂƒĂŒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜>ÀÞ œ˜ Â?i}Ăƒ Additional models available.


+ROGLQJ (TXLSPHQW _ 1RGP 9GNN 5VGCO 6CDNGU

Available in 2, 3, and 4 bay, these units are constructed of stainless steel with galvanized steel wells and adjustable legs. Feature 750W heating element with infinite control switch per compartment. The 8â€?D well fits full-size spillage pans (not included). Include adjustable undershelf and removable 8"x1/2" cutting board. 1-year limited warranty. CE. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -/‡£ÓäÉÓ Ă“ >Ăž] ĂŽĂŽ¸7] ÂŁxää7] ÂŁĂ“ä6 -/‡£ÓäÉÎ ĂŽ >Ăž] {n1/2¸7] Ă“Ă“xä7] ÂŁĂ“ä6 -/‡Ó{äÉ{ { >Ăž] ĂˆĂŽ3/4¸7] ĂŽäää7] Ă“änÉÓ{ä6

'CU[ %CTV

This economical mobile solution for packaged menu items is designed with simplicity at its heart. All merchandising units are configured for 120V and can be plugged into any common outlet. All units can be totally waterless. This flexibility enables an additional revenue stream for your operation in any environment. The simple 4-step process to building your Easy Cart solution includes choice of length, merchandising, shelving, and dĂŠcor. Contact our customer service department for assistance.

'NGEVTKE *QV (QQF 6CDNGU

Heavy duty, fully assembled, stainless steel hot food tables are designed for the most demanding applications. Available in electric, wet/dry, individual well, and electric wet water bath models. Options include counter protectors, enclosed back (for island configurations), tray slides, casters, and overshelves. Die stamped individual 12"x20" raised sanitary rim openings. Each well has its own thermostatic control for accurate food temperature. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽx£Ó‡£Óä ĂŽĂŽ¸ ] Ă“ 7iÂ?Â?Ăƒ ÀÞ ­ĂœĂ‰-ÂŤÂˆÂ?Â?>}i *>˜Ž ĂŽx£Î‡£Óä {n¸ ] ĂŽ 7iÂ?Â?Ăƒ ÀÞ ­ĂœĂ‰-ÂŤÂˆÂ?Â?>}i *>˜Ž ĂŽxÂŁ{‡£Óä ĂˆĂŽ¸ ] { 7iÂ?Â?Ăƒ ÀÞ ­ĂœĂ‰-ÂŤÂˆÂ?Â?>}i *>˜Ž ĂŽxÂŁx‡£Óä Çn¸ ] x 7iÂ?Â?Ăƒ ÀÞ ­ĂœĂ‰-ÂŤÂˆÂ?Â?>}i *>˜Ž ĂŽĂˆÂŁĂ“Â‡ÂŁĂ“ä ĂŽĂŽ¸ ] Ă“ 7iÂ?Â?Ăƒ 7iĂŒ ­ĂœĂ‰ Ă€>ÂˆÂ˜Ăƒ E >˜ˆvÂœÂ?`ÂŽ ĂŽĂˆÂŁĂŽÂ‡ÂŁĂ“ä {n¸ ] ĂŽ 7iÂ?Â?Ăƒ 7iĂŒ ­ĂœĂ‰ Ă€>ÂˆÂ˜Ăƒ E >˜ˆvÂœÂ?`ÂŽ Additional models available.

5JGNNG[UVGGNv /QDKNG %CHGVGTKC 'SWKROGPV

Shelleysteel combines the long-lasting durability of stainless steel with the design of mobile, modular cafeteria systems. Hot units, cold units or combination units give you the ability to provide a full-service menu in a limited amount of space. Optional laminate finish and graphics can be added. Tray slides, counter protectors, cutting boards, overshelves, signage, decor panels, heat lamps, and lighting are optional. Contact our customer service department for assistance.

5GTXG9GNNŠ (QQF 6CDNGU

Innovative design in value-priced mobile serving equipment. Exclusive thermoset material cannot pit or rust. Dome heating elements mounted inside well. Each well equipped with individual drain. A non-refrigerated cold food table of the same solid construction available. Stainless steel ice well is designed to accommodate standard 12"x20"x6" steam table pans. Made in the USA. NSF. Model 38003 shown with optional Service Side Poly Cutting Board w/Mounting Kit . 0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽn£äĂ“ Ӈ7iÂ?Â? ÂœĂŒ] Çää Ăœ>ĂŒĂŒĂƒĂ‰ĂœiÂ?Â?] ÂŁĂ“ä6] ££°Ă‡Ć‚ ĂŽn£äĂŽ ·7iÂ?Â? ÂœĂŒ] Çää Ăœ>ĂŒĂŒĂƒĂ‰ĂœiÂ?Â?] ÂŁĂ“ä6] £Ç°xĆ‚ ĂŽn£ä{ {‡7iÂ?Â? ÂœĂŒ] Çää Ăœ>ĂŒĂŒĂƒĂ‰ĂœiÂ?Â?] ÂŁĂ“ä6] Ă“ĂŽ°ĂŽĆ‚ ĂŽn£äx x‡7iÂ?Â? ÂœĂŒ] Çää Ăœ>ĂŒĂŒĂƒĂ‰ĂœiÂ?Â?] ÂŁĂ“ä6] ә°Ă“Ć‚ ĂŽn£ä{ {‡7iÂ?Â? ÂœĂŒ] {nä Ăœ>ĂŒĂŒĂƒĂ‰ĂœiÂ?Â?] ÂŁĂ“ä6] ÂŁĂˆĆ‚ ĂŽn£äx x‡7iÂ?Â? ÂœĂŒ] {nä Ăœ>ĂŒĂŒĂƒĂ‰ĂœiÂ?Â?] ÂŁĂ“äĂ›] Ă“äĆ‚ Additional models available.

5JGNN[INCUŠ /QDKNG 'SWKROGPV

Rearrange your equipment whenever you want. Steel reinforced fiberglass base is lighter than stainless steel. Match your dÊcor—25 standard colors or custom colors available. Easy to use stainless steel interlock system allows units to be connected. Low maintenance refrigeration systems. Tray slides, counter protectors, cutting boards, open understorage, and overshelves are optional. Heated wells, cold pans or combination counters are available.


+ROGLQJ (TXLSPHQW _

/QDKNG5GTX 6GORGTCVWTG 4GCF[ 5GTXKPI %CTVU

Prepare foods and keep them HOT and/or COLD and READY TO SERVE with patented Mobile Hot/Cold Serving Carts. This line brings an attractive display of various menu items right to your customers. Available in various sizes, with or without sneezeguards, Wilsonart laminate or stainless front and side panels. Beverage carts also available. Model CBC-HHH-SG-L5 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

‡ ‡ ÂŁ ÂœĂŒĂ‰ ÂœÂ?` >Ă€ĂŒ ­Ă“ ÂœĂŒĂ‰ÂŁ ÂœÂ?` LÂ? -iÀÛiĂ€ĂƒÂŽ] Â?>“i -Âœ>ÂŤĂƒĂŒÂœÂ˜i ,i` >“ˆ˜>ĂŒi *>˜iÂ?Ăƒ] Ó£ÉÓ¸ ĂƒĂŒi>“ ÂŤ>Â˜Ăƒ] Ă“ Ă€ÂœÂ?Â?Â‡ĂŒÂœÂŤ Â?ˆ`Ăƒ

‡ ‡ ĂŽ ÂœĂŒĂ‰ ÂœÂ?` >Ă€ĂŒ ­Ă“ ÂœĂŒĂ‰ÂŁ ÂœÂ?` LÂ? -iÀÛiĂ€ĂƒÂŽ] ÂˆĂƒĂƒÂˆÂœÂ˜ -“œŽi Ă€iĂž >“ˆ˜>ĂŒi *>˜iÂ?Ăƒ] Ó£ÉÓ¸ …ˆ}Â… ĂƒĂŒi>“ ÂŤ>Â˜Ăƒ] Ă“ Ă€ÂœÂ?Â?ĂŒÂœÂŤ Â?ˆ`Ăƒ

‡ ‡ { ÂœĂŒĂ‰ ÂœÂ?` >Ă€ĂŒ ­Ă“ ÂœĂŒĂ‰ÂŁ ÂœÂ?` LÂ? -iÀÛiĂ€ĂƒÂŽ] ÂˆĂ€ÂœÂ˜> >Â?Â?Ăƒ Â?Ă•i >Ă€LÂ?i` >“ˆ˜>ĂŒi *>˜iÂ?Ăƒ] Ó£ÉÓ¸ …ˆ}Â… ĂƒĂŒi>“ ÂŤ>Â˜Ăƒ] Ă“ Ă€ÂœÂ?Â?ĂŒÂœÂŤ Â?ˆ`Ăƒ Additional models available.

5KIPCVWTG 5GTXGTŠ /QDKNG 'SWKROGPV

5GTXKPI 5[UVGOU

Increased participation and profits are assured by bringing the atmosphere of a mall food court to a foodservice operation. Complete with counters, distinctive signage, adaptable front decor panels, transition merchandising shelving, decorative soffits, pylon, and graphics systems. Engineered to give the designer flexibility in developing a form and function unique to the location. Standard base features are stainless steel interiors and Formica exteriors. NSF 7 cold pans are standard. Contact our customer service department for assistance.

6JWTOCFWMG 5GTXKPI 5[UVGOU

Ideal uses for upscale K-12, business and industry, and healthcare settings. Signature ServerŽ features striking curved and rectangular base shapes. Functional and stylish breath guard options in standard and 2011 NSF2 versions. Choose hot, cold, frost top, or soup modular drop-ins. 1-year parts & labor warranty. Configure your next Signature ServerŽ line-up by using the Concept™ Equipment Configurator on Vollrath.com. Contact our customer service department for assistance.

An upscale “traditional� serving system perfect for elementary schools, middle schools and high schools. Thurmaduke means quality at an affordable price. Now with internal locking devices, it’s even easier to put a line-up together and break it apart when needed for menu changes or multiple functions. From start to finish, Thurmaduke is your institutional systems leader. Contact our customer service department for assistance.

%CO-KQUMŠ %CTVU 5[UVGO

Lightweight polyethylene carts won’t dent, crack, bubble, chip or break. Holding cabinets have thick foam insulation and externally mounted thermometers. Sneeze guard meets food preparation requirements. Molded-in handles and 6" swivel casters make transport easy. Optional Hand Sink Cart w/ towel and soap dispenser makes hand washing convenient or Work Station w/towel dispenser provides additional space for preparing food or completing sales transactions.

0RGHO 'HVFULSWLRQ 6 nx{ ÂˆÂœĂƒÂŽ { *>˜ 6 nx{ ÂˆÂœĂƒÂŽ { *>˜ ĂœĂ‰ >Â˜ÂœÂŤĂž 6 nx{1 ÂˆÂœĂƒÂŽ { *>˜ ĂœĂ‰1“LĂ€iÂ?Â?> 6 nxĂˆ ÂˆÂœĂƒÂŽ Ăˆ *>˜ 6 nxĂˆ ÂˆÂœĂƒÂŽ Ăˆ *>˜ ĂœĂ‰ >Â˜ÂœÂŤĂž 6 nxĂˆ1 ÂˆÂœĂƒÂŽ Ăˆ *>˜ ĂœĂ‰1“LĂ€iÂ?Â?> - {äĂ“ >˜` -ˆ˜Ž ĂœĂ‰/ÂœĂœiÂ? >˜` -Âœ>ÂŤ ÂˆĂƒÂŤiÂ˜ĂƒiĂ€

%WUVQO (CDTKECVKQP Stainless Innovations offers complete design, engineering, and fabrication services for the most complicated operational requirements. Whatever you have in mind... it can be done. Steel, millwork, refrigeration, and stone are produced in house. Custom work or the entire project including hoods, walkins, refrigeration, and equipment available. NSF2, NSF7, UL, ELT Ansi/NSF7 listed.


+ROGLQJ (TXLSPHQW _

5NGGM 5JKGNFUv 5OCTV (CDTKECVKQPv

Your design, your specs! Advance Tabco standardizes Custom Fabrication by pairing catalog items with hundreds of stock modifications and accessories that meet your specifications. Consistent quality all within your time and budget constraints is the reason Smart Fabrication™ is the only fabrication you will ever need. Contact our customer service department for assistance.

Introducing Sleek Shields™ with Chamber Lock™ technology, making rotating Food Shields easier than ever. Say goodbye to the days of loosening and tightening bolts on both sides. Simply release the chamber and turn, from only one side. Front glass easily rotates to any position. Chamber Lock™ lets you position front glass at 15° intervals. This low profile design means less metal and more visible glass, making this the sleekest Food Shield yet. NSF. Choose self-service or cafeteria models available with glass or stainless steel top. Contact our customer service department for assistance.

/QDKNG 5GTXKPI .KPGU

Mobile, yet retaining the superior Randell design and technology—reliable refrigeration, hinged louver with easy access to drain, and temperature controls. Electrical distribution system allows the banking of several units together providing a common connection point. Features heated/cold well units, shelving units, display case units, cashiers, and tray stands. Stainless steel, laminates, solid surfaces, and powder coated materials available. Contact our customer service department for assistance.

4CP%JGH %WUVQO 2TQFWEVU %JGH 6CDNGU

Designed to fit your application and budget. From heavy duty to the budget constrained, Randell works with you to provide just the right blend of premium performance standard products and custom fabricated shelving units, overshelves, and accessories. Modular, pre-designed units allow you to start with the basic modules and then create your very own Center-Island Chef’s Counter, Server Stations or Cafeteria Counters. NSF 7 and UL. Contact our customer service department for assistance.

%QORNGVGN[ %WUVQO (CDTKECVKQP

Full custom fabrication built with set design standards or built to consultant specifications. From the front of the house to the back of the house, Maverick produces a wide range of quality equipment that exceeds expectations of foodservice professionals and consultants. Contact our customer service department for assistance.

'NKVG 5GTXKPI 5[UVGO

Elite-500 units are designed for modular installation. Durable, easy to care for stainless steel units (or optional formica) come in beautiful pizzazz powder coating colors—one is sure to meet your dĂŠcor demands. Models 6-HF, 4-CB, 3-ST, 5-ST, 2-CD shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ӈ ‡ Ӈ7iÂ?Â? i>ĂŒi` >Ăƒi] ĂŽĂ“¸ Ă?Ă“n¸7Ă?ĂŽĂˆ¸ ] Ă“äää7 · ‡ ·7iÂ?Â? i>ĂŒi` >Ăƒi] {Ăˆ¸ Ă?Ă“n¸7Ă?ĂŽĂˆ¸ ] ĂŽäää7 {‡ ‡ {‡7iÂ?Â? i>ĂŒi` >Ăƒi] Ăˆä¸ Ă?Ă“n¸7Ă?ĂŽĂˆ¸ ] {äää7 x‡ ‡ x‡7iÂ?Â? i>ĂŒi` >Ăƒi] Ç{¸ Ă?Ă“n¸7Ă?ĂŽĂˆ¸ ] xäää7 ĂˆÂ‡ ‡ ĂˆÂ‡7iÂ?Â? i>ĂŒi` >Ăƒi] nn¸ Ă?Ă“n¸7Ă?ĂŽĂˆ¸ ] Ăˆäää7 Ӈ Ӈ7iÂ?Â? 1˜…i>ĂŒi` >Ăƒi] ĂŽĂ“¸ Ă?Ă“n¸7Ă?ĂŽĂˆ¸ ] Ă“äää7 Additional models available.

%QORQPGPV %TCHVGF %WUVQO 'SWKROGPV

Configurations include refrigerated prep tables, counter display cases, utility cabinets, equipment stands, upright refrigerators and freezers, hot food tables, and more. Whatever you need can be built to your size and layout requirements. Each drawer features exclusive Full Extension Plus Drawer System which is incredibly smooth and has no metal-to-metal contact—no corrosion. 10-year warranty on drawer tracks. Contact our customer service department for assistance..LWFKHQ 3UHS _ 2TGOKWO *GCX[ &WV[ #WVQOCVKE /CPWCN 5NKEGTU

When it comes to cheeses, frozen meats, and picky customers, it does matter how you slice it! Smooth and effortless slicing from tissue-thin to 11/4" with EZ-Glide Slicing System. Stainless steel slicers feature high torque, gear driven design, and 13" hardened steel alloy knife blade. 2-year parts, 1-year labor, and 15-year warranty on knife drive gears. ETL. NSF. Models 3600N shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ĂŽĂˆää >Â˜Ă•>Â? ĂŽnxä Ӈ-ÂŤii`] Â…Ă•ĂŒi -ÂŤii`‡{ä ĂŒÂœ Ăˆä ĂƒÂŤÂ“ ΙÇx ™‡-ÂŤii`] Â…Ă•ĂŒi -ÂŤii`‡Óä ĂŒÂœ Ăˆä ĂƒÂŤÂ“ ÂŁĂŽĂ“Ăˆ œœ` i˜Vi ­£Ă“¸Ă?ĂŽ¸Ž £ä{Ç œœ` i˜Vi ­£Ă“¸Ă?£ÎÉn¸Ž ĂˆÂ™Â™Â‡ Ć‚- 6i}iĂŒ>LÂ?i ÂœÂŤÂŤiĂ€ ­* -iĂ€ÂˆiĂƒÂŽ Additional models available.

'EQPQO[ /GFKWO &WV[ 5NKEGTU

Durable anodized aluminum construction. Top-mounted knife sharpener is all metal, 2 stone type. Hard chromed, special alloy hollow ground knife. Metal bottom enclosure. Removable chute, slice deflector, knife cover and sharpener. Motor overload protection with manual reset. 115/60/1. ETL, NSF. One year parts & labor warranty. Model C12 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

™ ™¸ ˜ˆvi] £É{ * ­ VÂœÂ˜ÂœÂ“Ăž ÂœÂ“ÂŤ>VĂŒ >Â˜Ă•>Â?ÂŽ

£ä £ä¸ ˜ˆvi] £É{ * ­ VÂœÂ˜ÂœÂ“Ăž ÂœÂ“ÂŤ>VĂŒ >Â˜Ă•>Â?ÂŽ £ä £ä¸ ˜ˆvi] £ÉÎ * ­ i`ÂˆĂ•Â“ Ă•ĂŒĂžÂŽ

ÂŁĂ“ ÂŁĂ“¸ ˜ˆvi] £ÉÎ * ­ VÂœÂ˜ÂœÂ“Ăž ÂœÂ“ÂŤ>VĂŒ >Â˜Ă•>Â?ÂŽ ÂŁĂ“ ÂŁĂ“¸ ˜ˆvi] £ÉÓ * ­ i`ÂˆĂ•Â“ Ă•ĂŒĂžÂŽ ÂŁ{ ÂŁ{¸ ˜ˆvi] £ÉÓ * ­ i`ÂˆĂ•Â“ Ă•ĂŒĂžÂŽ

SLICER CARE U ,Ă•Â˜Â˜ÂˆÂ˜} LĂ•ĂŒĂŒiĂ€ ĂŒÂ…Ă€ÂœĂ•}Â… ĂŒÂ…i “i>ĂŒ }Ă€ÂˆÂ˜`iĂ€ LivÂœĂ€i }Ă€ÂˆÂ˜`ˆ˜} ÂœÂ˜ÂˆÂœÂ˜Ăƒ] “i>ĂŒĂƒ] VÂ…iiĂƒi] Â˜Ă•ĂŒĂƒ ÂœĂ€ Ă€>ÂˆĂƒÂˆÂ˜Ăƒ ĂœÂˆÂ?Â? “>ÂŽi VÂ?i>˜ˆ˜} i>ĂƒÂˆiĂ€° U Ć‚vĂŒiĂ€ Ă•ĂƒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV “i>ĂŒ }Ă€ÂˆÂ˜`iĂ€] ÂŤĂ•ĂŒ Ăƒiۇ iĂ€>Â? ĂƒÂ?ˆViĂƒ Âœv LĂ€i>` ĂŒÂ…Ă€ÂœĂ•}Â… ĂŒÂ…i }Ă€ÂˆÂ˜`iĂ€° /Â…ÂˆĂƒ ĂœÂˆÂ?Â? >ˆ` ˆ˜ VÂ?i>˜ˆ˜} v>ĂŒ >˜` }Ă€i>Ăƒi ÂœĂ•ĂŒ Âœv ĂŒÂ…i }Ă€ÂˆÂ˜`iĂ€° U ĂŒ ÂˆĂƒ ÂˆÂ“ÂŤÂœĂ€ĂŒ>Â˜ĂŒ ĂŒÂœ VÂ?i>˜ ĂžÂœĂ•Ă€ ĂƒÂ?ˆViĂ€ ĂŒÂ…ÂœĂ€ÂœĂ•}Â…Â?Ăž LivÂœĂ€i >˜` >vĂŒiĂ€ ĂƒÂ…>Ài˜ˆ˜} ĂžÂœĂ•Ă€ Ž˜ˆvi° U “Â?ÂœĂžÂˆÂ˜} …ˆ}Â… ĂƒV…œœÂ? ĂƒĂŒĂ•`iÂ˜ĂŒĂƒÂś i`iĂ€>Â? Â?>Ăœ ÂŤĂ€ÂœÂ…ÂˆLÂˆĂŒĂƒ ĂƒÂ?ˆViĂ€ ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ LĂž ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜Ăƒ Ă•Â˜`iĂ€ ÂŁn°

/CPWCN )TCXKV[ (GGF 5NKEGTU 5GTKGU

Manual, gravity-feed slicers feature a hollow ground, chromium-plated carbon-steel knife and built-in, dual-action sharpener with convenient handle located on the sharpener cover. Protect the blade as well as your fingers with the permanent ring guard and removable center plate. Disassemble quickly without tools for easy cleaning. ETL. NSF. 1-year parts & labor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ nĂ“ĂŽ ‡* 1- ™¸ ˜ˆvi] -Â?ˆVi Ć‚`Â?° ĂŒÂœ Â™Ă‰ÂŁĂˆ¸ /…ˆVŽ˜iĂƒĂƒ] £É{ * nĂ“xƂ‡* 1- £ä¸ ˜ˆvi] Ć‚Â˜}Â?i` ­{xcÂŽ] -Â?ˆVi Ć‚`Â?° ĂŒÂœ Â™Ă‰ÂŁĂˆ¸ /…ˆVŽ˜iĂƒĂƒ] £ÉÎ * nĂ“x ‡* 1- £ä¸ ˜ˆvi] -Â?ˆVi Ć‚`Â?° ĂŒÂœ Â™Ă‰ÂŁĂˆ¸ /…ˆVŽ˜iĂƒĂƒ] £É{ * nÓÇƂ‡* 1- ÂŁĂ“¸ ˜ˆvi] Ć‚Â˜}Â?i` ­{xcÂŽ] -Â?ˆVi Ć‚`Â?° ĂŒÂœ Â™Ă‰ÂŁĂˆ¸ /…ˆVŽ˜iĂƒĂƒ] £ÉÓ * nÓÇ ‡* 1- ÂŁĂ“¸ ˜ˆvi] -Â?ˆVi Ć‚`Â?° ĂŒÂœ Â™Ă‰ÂŁĂˆ¸ /…ˆVŽ˜iĂƒĂƒ] £ÉÎ * nәƂ‡* 1- ÂŁ{¸ ˜ˆvi] Ć‚Â˜}Â?i` ­{xcÂŽ] -Â?ˆVi Ć‚`Â?° ĂŒÂœ ÎÉ{¸ /…ˆVŽ˜iĂƒĂƒ] £ÉÓ * nә ‡* 1- ÂŁ{¸ ˜ˆvi] Ć‚Â˜}Â?i` ­{xcÂŽ] -Â?ˆVi Ć‚`Â?° ĂŒÂœ xÉn¸ /…ˆVŽ˜iĂƒĂƒ] £ÉÓ *

(QQF 2TQEGUUQTU YKVJ .KSWK.QEMŠ 5GCN 5[UVGO

: 5GTKGU 2TGOKWO 5NKEGTU

One-piece polymer base and product table for reduced seams, accessibility, and easy cleaning. Submersible, removable product table mounted sharpener for consistent sharpening and easy cleaning. Variable pitch barrel cam for fine adjustment and wafer thin slices. Permanent ring guard protects non-slicing knife zone. Simple kick stand for easy cleaning under slicer. Articulating and full length rear mounted meat pusher with fence to secure and advance products evenly. ETL. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 8ÂŁĂŽ ‡* 1- ÂŁĂŽ¸ >Â˜Ă•>Â?] £‡-ÂŤii` 8ÂŁĂŽĆ‚ ‡* 1- ÂŁĂŽ¸ Ć‚Ă•ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂˆV] ĂŽ -ÂŤii`

Patented LiquiLockÂŽ technology lets you process dressings, sauces, marinades, and purĂŠes from an unbreakable, scratch-resistant, high-impact, clear-view batch bowl—with no leakage! In addition, no food processor is complete without cutting-edge new processing discs (sold separately)—adjustable slicing disc allows you to select 16 different thicknesses, a reversible shredding disc, and a sealed whipping disc enabling you to make fresh whipped creams, crème fraĂŽche, butters, and more. Models WFP16S and WFP16SCD shown.

0RGHO 'HVFULSWLRQ 7 *ÂŁ{- ΣÉÓ +ĂŒ° œœ` *Ă€ÂœViĂƒĂƒÂœĂ€] ÂŁ * 7 *ÂŁ{- ΣÉÓ +ĂŒ° ÂœÂ˜ĂŒÂˆÂ˜Ă•ÂœĂ•Ăƒ ii`É >ĂŒVÂ… ÂœĂœÂ? *Ă€ÂœViĂƒĂƒÂœĂ€] ÂŁ * 7 *ÂŁÂŁ- Ó£ÉÓ +ĂŒ° œœ` *Ă€ÂœViĂƒĂƒÂœĂ€] Ă? * 7 *ÂŁĂˆ- ΣÉÓ +ĂŒ° œœ` *Ă€ÂœViĂƒĂƒÂœĂ€] Ă“ * 7 *ÂŁĂˆ-

ΣÉÓ +ĂŒ° ÂœÂ˜ĂŒÂˆÂ˜Ă•ÂœĂ•Ăƒ ii`É >ĂŒVÂ… ÂœĂœÂ? *Ă€ÂœViĂƒĂƒÂœĂ€] Ă“ *


.LWFKHQ 3UHS _ 4 5GTKGU %QOOGTEKCN (QQF 2TQEGUUQTU

(QQF 2TQEGUUQT

Prepare 1200 plus servings in 3 hours or less. Continuous feed unit designed for slicing, dicing, shredding, grating, julienne, and French fry cuts. Generous selection of 52 discs available for a variety of cuts and product processing. Control panel with “on/off’’ switch and magnetic safety switch for user safety. Feed unit removes for optimum sanitation. Round and kidney shaped feed openings. Includes 2 cutting discs. 1-year parts & labor warranty. Model CL50E.

Prepares up to 400 servings in 3 hours. Ideal for preparing special diets, limited quantity menu items, and salad bar complements. Comes with 21/2 qt. mixing bowl, stainless steel cutting blade, vegetable slicer lid with internal ejection, and 2 discs (R101 Plus 3 discs). Accommodates 21 different discs for large variety of cuts. 1-year parts & labor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,£ä£ Ă€>Ăž ÂœĂœÂ? ,£ä£ ,

Â?i>Ă€ ÂœĂœÂ? ĂœĂ‰ ˆ`] Âź-½ Â?>`i ,£ä£* 1-

Â?i>Ă€ ÂœĂœÂ?] *Ă•Â?Ăƒi -ĂœÂˆĂŒVÂ…] Ć‚``½Â? Ă•Â?ˆi˜˜i ÂˆĂƒV

4 0 %QOOGTEKCN (QQF 2TQEGUUQT

Prepare 850 servings in 3 hours or less! This unit is two machines in one. Bowl attachment is designed for vertical cutting and mixing—chops, grinds, kneads, and mixes. Vegetable prep attachment is designed for continuous feed slicing, shredding, grating, and julienne. Accommodates 23 processing discs. Complete with 3 qt. cutter bowl, “Sâ€? blade, and 2 processing discs. 1-year parts & labor; 3-year motor warranty. Model R2N Ultra shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,Ă“ 1Â?ĂŒĂ€> -ˆ˜}Â?i *Â…>Ăƒi] -É- ÂœĂœÂ? 1Â˜ÂˆĂŒ ,Ă“ - , -ˆ˜}Â?i *Â…>Ăƒi] Â?i>Ă€ ÂœĂœÂ? 1Â˜ÂˆĂŒ ,Ă“ - -ˆ˜}Â?i *Â…>Ăƒi] Ă€>Ăž ÂœĂœÂ? 1Â˜ÂˆĂŒ

4 7NVTC (QQF 2TQEGUUQT

4 &KEG %QOOGTEKCN (QQF 2TQEGUUQT

Prepare a variety of favorites in less time! Continuous vegetable prep attachment for dicing, slicing, grating, or julienne cuts or use the 3 qt. gray polycarbonate cutter bowl for chopping, mixing, and to prepare purees. Includes cutter bowl attachment, stainless steel “S� blade, vegetable prep attachment with external ejection, grating and slicing disc, and dicing kit. Model R2 DICE.

Mix, chop, grind, and emulsify in the bowl unit and ... Slice, grate, julienne, and ripple cut with the vegetable prep attachment. Comes with a 3 1/2 qt. gray polycarbonate bowl (R301) or stainless steel bowl (R301 Ultra). Includes stainless steel smooth “Sâ€? blade, vegetable prep attachment with large and small hopper, one medium grating and one medium slicing disc. Accommodates 23 discs to satisfy all your food prep requirements. 1-year parts & labor warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ,ĂŽä£ ĂŽÂŁĂ‰Ă“ ÂľĂŒ° *ÂœÂ?ĂžV>Ă€Lœ˜>ĂŒi Ă€>Ăž

Ă•ĂŒĂŒiĂ€ ÂœĂœÂ? Ć‚ĂƒĂƒi“LÂ?Ăž ,ĂŽä£ 1Â?ĂŒĂ€> ΣÉÓ ÂľĂŒ° -É- Ă•ĂŒĂŒiĂ€ ÂœĂœÂ? Ć‚ĂƒĂƒi“LÂ?Ăž

*19 /7%* /10'; 9+.. # (11& 241%'5514 5#8' ;17! 1Ăƒi ĂŒÂ…i vÂœÂ?Â?ÂœĂœÂˆÂ˜} vÂœĂ€Â“Ă•Â?> L>Ăƒi` œ˜ >VĂŒĂ•>Â? vˆ}Ă•Ă€iĂƒ vÂœĂ€ ĂžÂœĂ•Ă€ ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜°

2NCPGVCT[ /KZGTU

Globe 5-80 qt. mixers feature gear-driven motors, cast iron body (rigid cast aluminum 5 & 8 qt.), front-mounted touch pad controls, and 60-minute digital timer 10 thru 80 qt. models (SP8 15-min. timer). Flat beater, wire whip, spiral dough hook, and bowl included (SP60 and SP80PL includes bowl truck), SP62P includes bowl, hook, and bowl truck. 2-year parts, 1 year labor warranty. NSF, ETL. Model SP20 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -*Ă“ä Ă“ä ÂľĂŒ° ÂœĂ•Â˜ĂŒiĂ€] ¤ * ĂœĂ‰,iÂ“ÂœĂ›>LÂ?i ÂœĂœÂ? Ă•>Ă€` -*ĂŽä ĂŽä ÂľĂŒ° Â?ÂœÂœĂ€] ÂŁ * ĂœĂ‰,iÂ“ÂœĂ›>LÂ?i ÂœĂœÂ? Ă•>Ă€` Additional models available.

£° /ÂœĂŒ>Â? Â?i˜}ĂŒÂ… Âœv ĂŒÂˆÂ“i ĂŒÂœ ÂŤĂ€ÂœViĂƒĂƒ >Â?Â? ÂˆĂŒiÂ“Ăƒ ­ÂˆĂŒiÂ“Ăƒ ĂŒÂ…>ĂŒ >Ă€i Â˜ÂœĂœ ÂŤĂ€ÂœViĂƒĂƒi` LĂž Â…>˜` >˜` ĂŒÂ…i Â˜Ă•Â“LiĂ€ Âœv ÂŤiÂœÂŤÂ?i >˜` Â…ÂœĂ•Ă€Ăƒ ĂŒÂ…>ĂŒ >Ă€i Ă€iÂľĂ•ÂˆĂ€i` vÂœĂ€ VÂœÂ“ÂŤÂ?iĂŒÂˆÂœÂ˜ Âœv ĂŒÂ…ÂœĂƒi vĂ•Â˜VĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ LĂž Â…>˜`Ž° Ă“° /Â…i Â?i˜}ĂŒÂ… Âœv ĂŒÂˆÂ“i ĂŒÂ…iĂƒi Ăƒ>“i vĂ•Â˜VĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ ĂœÂˆÂ?Â? ĂŒ>ÂŽi œ˜i ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜ Ă•ĂƒÂˆÂ˜} > vœœ` ÂŤĂ€ÂœViĂƒĂƒÂœĂ€° ĂŽ° -Ă•LĂŒĂ€>VĂŒ ĂŒÂ…i Â?iĂƒĂƒÂœĂ€ ĂŒÂˆÂ“i ­Â›Ă“ÂŽ vĂ€ÂœÂ“ ĂŒÂ…i }Ă€i>ĂŒiĂ€ ĂŒÂˆÂ“i ­Â›£Ž° {° Ă•Â?ĂŒÂˆÂŤÂ?Ăž ĂŒÂ…i Â˜Ă•Â“LiĂ€ Âœv Â…ÂœĂ•Ă€Ăƒ Ăƒ>Ă›i` LĂž ĂŒÂ…i Â…ÂœĂ•Ă€Â?Ăž Ăœ>}i ÂŤ>ˆ` ĂŒÂœ }iĂŒ ĂŒÂ…i `>ˆÂ?Ăž Ăƒ>Ă›ÂˆÂ˜}Ăƒ° x° Ă•Â?ĂŒÂˆÂŤÂ?Ăž ĂŒÂ…i `>ˆÂ?Ăž Ăƒ>Ă›ÂˆÂ˜}Ăƒ LĂž ĂŒÂ…i Â˜Ă•Â“LiĂ€ Âœv ÂœÂŤiĂ€>ĂŒÂˆÂ˜} `>ĂžĂƒ ÂŤiĂ€ Ăži>Ă€° /Â…ÂˆĂƒ ĂœÂˆÂ?Â? }ÂˆĂ›i ĂžÂœĂ• }Ă€ÂœĂƒĂƒ vÂˆĂ€ĂƒĂŒÂ‡Ăži>Ă€ Ăƒ>Ă›ÂˆÂ˜}Ăƒ° Ăˆ° -Ă•LĂŒĂ€>VĂŒ ĂŒÂ…i VÂœĂƒĂŒ Âœv ĂŒÂ…i vœœ` ÂŤĂ€ÂœViĂƒĂƒÂœĂ€ vĂ€ÂœÂ“ ĂŒÂ…i }Ă€ÂœĂƒĂƒ vÂˆĂ€ĂƒĂŒÂ‡Ăži>Ă€ Ăƒ>Ă›ÂˆÂ˜}Ăƒ° /Â…ÂˆĂƒ }ÂˆĂ›iĂƒ ĂžÂœĂ• > ˜iĂŒ vÂˆĂ€ĂƒĂŒÂ‡Ăži>Ă€ Ăƒ>Ă›ÂˆÂ˜}Ăƒ° >VÂ… Ăži>Ă€ ĂŒÂ…iĂ€i>vĂŒiĂ€ ĂŒÂ…i Ăƒ>Ă›ÂˆÂ˜}Ăƒ ÂˆĂƒ ĂŒÂ…i vĂ•Â?Â? >Â“ÂœĂ•Â˜ĂŒ°


.LWFKHQ 3UHS _

2QYGT /KZGTU

Patented removable stainless steel bell and knife assembly for unmatched sanitation. Ideal for liquefying soups, sauces, pureeing fruits/vegetables, and preparing the smoothest of pates in just minutes. Variable speed function enables you to adjust the speed to suit each preparation. Includes patented removable “Easy Plug” system, redesigned handle, and cord storage. 1-year “No Hassle” warranty. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

* Óxä "

«>VÌ 6>À >L i -«ii` £ä¸ ÜÉn¸ 7 à ] Ónä7 ­£È +Ì°®

* Óxä 66

«>VÌ 6>À >L i -«ii` £ä¸ ] Ónä7 ­£È +Ì°®

* {ää 66

«>VÌ 6>À >L i -«ii` £È¸ ] {Óä7 ­£ää +Ì°® * Ó{ä L 6>À >L i -«ii` £ä¸ ÜÉǸ 7 à ] ÓÇä7 * Ó{ä 66 6>À >L i -«ii` £ä¸ ] ÓÇä7 * £Èä 66 6>À >L i -«ii` Ǹ ] ÓÓä7 Additional models available.

%QWPVGTVQR /KZGTU %QWPVGTVQR &QWIJ 5JGGVGTU

Simple, fast, and economical. Compact, easy to use, and inexpensive. Every pizzeria should have one. Features two rollers, front in-feed and front discharge. Sheet dough from 12" to 18" in diameter to a uniform thickness in seconds with minimal handling of pizza dough. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

£Ó * £Ó¸ >°] Ó -iÌÃ v , iÀÃ

£Ó-* £Ó¸ >°] £ -iÌ v , iÀÃ

£n-* £Ç¸ >°] £ -iÌ v , iÀÃ

£n * £Ç¸ >°] Ó -iÌà v , iÀÃ

£n* £Ç¸ >°] Ó -iÌà v *>À> i , iÀÃ

/GCV %JQRRGTU

Tabletop mixers are small enough to fit into any kitchen yet robust enough for continuous use. Commercial grade table model with a powerful 7/8 HP motor. Five speed direct drive transmission, 100% gear driven. Digital control panel to make easy speed shifts while unit is running. 30 minute timer stops mixer when timer ends. Floor models also available. Model 40755 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ {äÇxx Ç µÌ° ÝiÀ ÜÉ Õ>À` {äÇxÈ £ä µÌ° ÝiÀ ÜÉ Õ>À` {äÇxn Îä µÌ° ÝiÀ ÜÉ Õ>À` {äÇx {ä µÌ° ÝiÀ ÜÉ Õ>À` {äÇÈä Èä µÌ° ÝiÀ ÜÉ Õ>À`

The direct gear drive and air-cooled motor lets you grind up to 450 lbs. per hour. Comes complete with knife, stainless steel product tray, 1/4" (6mm) and 5/16" (8mm) plates, and plastic food pusher. 1-year parts & labor warranty. ETL and ETL sanitation listed. Model CC22 shown.

$KI 5VKMv *GCX[ &WV[ +OOGTUKQP $NGPFGTU

Unlimited speed adjustment from 5,000 to 18,000 RPM provides full control and consistency, from light mixing to pureeing and emulsifying. Heavy duty, high efficiency 1 HP variable speed motor. Rubberized comfort grip and second handle allow for safe and controlled operation. Completely sealed stainless steel shafts are easily removable and dishwasher safe. Available in five sizes, all interchangeable with one universal motor housing. NSF/ETL approved. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7- xä £Ó¸ iÀà i `iÀ 7- xx £{¸ iÀà i `iÀ 7- Èä £È¸ iÀà i `iÀ 7- Èx £n¸ iÀà i `iÀ 7- Çä Ó£¸ iÀà i `iÀ

0RGHO 'HVFULSWLRQ

£Ó £ * ­Óxä LÃÉ À®] £Ó ÕL

ÓÓ ££ÉÓ * ­{xä LÃÉ À®] ÓÓ ÕL

*ää £Ó -ÌÕvv } * >Ìi] ­ä ® Additional models available.

$GTOKZGT +OOGTUKQP $NGPFGTU

Perfect for salsas, sauces, pureed vegetables, soups, salad dressings, pancake batters, pastries, applesauce, and reconstituted mashed potatoes. The series offers 350, 450, 650, and 750 Watt models with a choice of 18", 22", and 26" cutter tubes or a 10" beater attachment. Features include digital variable speed controls, ergonomic easy-to-handle body, and removable cutter tube for easy cleaning and storage. ETL listed for USA and Canada. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÈäÎx{n Îxä 7>ÌÌ ÜÉ£n¸ VÕÌÌiÀ ÌÕLi ÈäÎxx£ {xä 7>ÌÌ ÜÉ£n¸ VÕÌÌiÀ ÌÕLi ÈäÎxxÓ {xä 7>ÌÌ ÜÉÓÓ¸ VÕÌÌiÀ ÌÕLi ÈäÎÇnÎ Èxä 7>ÌÌ ÜÉÓÓ¸ VÕÌÌiÀ ÌÕLi ÈäÎÇn{ Èxä 7>ÌÌ ÜÉÓȸ VÕÌÌiÀ ÌÕLi ÈäÎn£x Çxä 7>ÌÌ ÜÉÓÓ¸ VÕÌÌiÀ ÌÕLi ÈäÎn£È Çxä 7>ÌÌ ÜÉÓȸ VÕÌÌiÀ ÌÕLi


.LWFKHQ 3UHS _

4GFEQ 'C\K%NGCPŠ %CP 1RGPGTU

EaziClean™ blades are finished with anti-bacterial coating for increased safety. High-grade steel cutting mechanism for clean cut–no risk of frayed metal shavings. Patented quick-release blade carrier for easy cleaning. Case-hardened blade for longer life. Wheels made from gear-cutting grade steel–able to withstand intense pressure. Beveled gear wheel makes assembly easy. Can heights up to 14" or 21". Dishwasher safe. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ "‡£ *Ă€iÂ“ÂˆĂ•Â“ ­vÂœĂ€ V>Â˜Ăƒ Ă•ÂŤ ĂŒÂœ ÂŁ{¸Ž "‡Óäää i`ÂˆĂ•Â“ `Ă•ĂŒĂž ­vÂœĂ€ V>Â˜Ăƒ Ă•ÂŤ ĂŒÂœ ÂŁ{¸Ž "‡Îäää i`ÂˆĂ•Â“ `Ă•ĂŒĂž ­vÂœĂ€ V>Â˜Ăƒ Ă•ÂŤ ĂŒÂœ Ă“Ă“¸Ž "‡{

>˜ >ĂƒĂŒiĂ€ ­vÂœĂ€ V>Â˜Ăƒ Ă•ÂŤ ĂŒÂœ ÂŁ{¸Ž "‡xäää ÛÞ Ă•ĂŒĂž ­vÂœĂ€ V>Â˜Ăƒ Ă•ÂŤ ĂŒÂœ ÂŁ{¸Ž "Â‡Ăˆäää ÛÞ Ă•ĂŒĂž ­vÂœĂ€ V>Â˜Ăƒ Ă•ÂŤ ĂŒÂœ Ă“Ă“¸Ž "‡Çäää /ÂˆĂŒ>˜ ­vÂœĂ€ V>Â˜Ăƒ Ă•ÂŤ ĂŒÂœ Ă“Ă“¸Ž

82 )TGGPU /CEJKPG 8GIGVCDNG &T[GT

The VP2 is the new vegetable dryer available from Electrolux Professional. Quickly dry your produce so expensive food products like salad dressing doesn’t run off! This unit has a 20 gallon capacity that can hold approximately 16 heads of lettuce. This floor model has a durable stainless steel outer shell and is conveniently set on casters with brakes. Model 600095

05( %GTVKHKGF /CPWCN %CP 1RGPGTU Designed for durability, easy use, and quick cutting, these NSF commercial can openers are made out of high-grade, heavy-duty materials to puncture the tops of cans without cutting off any metal shavings, ensuring quick access to food without any dangerous contaminants. Made in the USA. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ‡Ó +Ă•ÂˆVÂŽ Â…>˜}i -É- ˜ˆvi E i>Ă€ ­ ĂŒ° Ă•ĂŒĂžÂŽ -ࣣ +Ă•ÂˆVÂŽ Â…>˜}i -É- ˜ˆvi E i>Ă€ ­x‡9Ă€° 7>Ă€°Ž -ࣣ +Ă•ÂˆVÂŽ Â…>˜}i -É- ˜ˆvi E i>Ă€ Â?>“ >Ăƒi 1‡£Ó +Ă•ÂˆVÂŽ Â…>˜}i] -ĂŒ` i˜}ĂŒÂ… >Ă€ *Â?>ĂŒi` >Ăƒi 1‡£Ó >ĂƒĂŒ -É- Â?>“ >Ăƒi 1‡£Ó œ˜} >Ă€ E *Â?>ĂŒi` -ĂŒiiÂ? >Ăƒi

'NGEVTKE %CP 1RGPGT

Now with a 3-year warranty. Opens up to 200 cans per day. Equipped with a 2-speed motor and featuring knife and gear assemblies that can be removed without tools for easy cleaning. The slower second speed helps prevent spillage while opening smaller cans. NSF. Made in the USA. Model 270 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÓÇä i>ÛÞ Ă•ĂŒĂž] Ӈ-ÂŤii`] ÂŁÂŁx6 ÓÇä i>ÛÞ Ă•ĂŒĂž] Ӈ-ÂŤii`] ĂœĂ‰}>Ăƒ ĂƒÂ…ÂœVÂŽ ĂƒÂ?ˆ`i L>Ă€ Â“ÂœĂ•Â˜ĂŒ

%QOOGTEKCN /CPWCN %CP 1RGPGTU

5JGNNG[OCVKEŠ 5CNCF #EG

Get fresh, crisp, and appealing salad products with no damage to the foods. Removes moisture from lettuce and other vegetables through efficient spin-action. Motor is completely enclosed and water-tight. Adjustable on/off timer. Polyethylene inner liner and locking casters. 20 gallon capacity. Stainless steel outer shell provides durability and long-life. Model SALD-1

Premium heavy-duty nickel-plated can opener is fitted with a removable clamp, making it ideal for on-the-go operations that require flexibility. The go-to industry standard steel body can opener, made for heavy usage kitchen environments that require processing of up to 50 cans a day. Opens various can sizes up to #10. Includes base, blade, gear, and installation kit for mounting on wooden or stainless steel work table. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

"‡£ >Â˜Ă•>Â? >˜ "ÂŤi˜iĂ€ vÂœĂ€ œ““iĂ€Vˆ>Â? 1Ăƒi ­ĂœÂˆĂŒÂ… >Ăƒi >˜` ÂŁ Â?>`iÂŽ

"‡Î Ă•Ă€ÂœÂŤi>˜‡ >`i i>Ûއ Ă•ĂŒĂž >˜ "ÂŤi˜iĂ€ ­ ˆVÂŽiÂ?‡*Â?>ĂŒi`ÂŽ


.LWFKHQ 3UHS _

/PUBCMF $IFGT 3FWB $POTUBOUJOF )TGCV .CMGU %WNKPCT[ %GPVGT - ÕÌ v i `] *QOGOCFG %KPPCOQP 4QNNU

Õ}

2QUGKFQPv 5WDOGTUKDNG 5ECNG

Rugged waterproof design can be dunked in a pot sink to clean. Stainless steel body has “dual housing technology” providing twice the moisture resistance against corrosion. Its “scale-within-a-scale” design protects internal components against damage due to accidental shock. Six capacity display options. Programmable, so users can select length of time for battery-save feature, change gravity settings, and turn off specific weighing modes to reduce confusion. NSF and CE certified. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7- £ä ȸÝÈÎÉ{¸ -É- * >Ìv À 7- £ä "* ǸÝnÎÉ{¸ -É- * >Ìv À

£ ­£É{ Õ Vi® «>V >}i >VÌ Ûi `ÀÞ Þi>ÃÌ £ VÕ« Ü>À £

ÉÓ VÕ« }À> Õ >Ìi` ÃÕ}>À

£

ÉÎ VÕ« Ã vÌi i` LÕÌÌiÀ

£ Ìë° Ã> Ì Ó i}}à { VÕ«Ã v ÕÀ } £ VÕ« «>V i` LÀ Ü ÃÕ}>À Î ÌLë V > £

ÉÎ VÕ« LÕÌÌiÀ] Ã vÌi i`

Ài> V iiÃi V } È ÌLë° >À}>À i ­ À LÕÌÌiÀ® ££ÉÓ VÕ«Ã « Ü`iÀi` ÃÕ}>À £

É{ VÕ« VÀi> V iiÃi

£

ÉÓ Ìë° Û> >

£

Én Ìë° Ã> Ì

À Ì i À Ã] ` ÃÃ Ûi Ì i Þi>ÃÌ Ì i Ü>À > >À}i L Ü ° Ƃ`` ÃÕ}>À] LÕÌÌiÀ] Ã> Ì] i}}Ã] > ` v ÕÀ Ì Ì i L Ü v > ÝiÀ > ` Ý Üi ° * ÕÀ Ì i ÉÞi>ÃÌ ÝÌÕÀi Ì i L Ü > ` ÕÃ } Ì i ` Õ} ] Ý Üi Õ Ì Üi V À« À>Ìi`°

2QTVKQP %QPVTQN 5ECNGU

Portioning ingredients is made easy with Globe’s compact scales with large LCD displays. Featuring push button tare, auto shut-off, easy-to-read LCD digital display, and removable stainless steel platter (model GPS5 includes plastic ingredient bowl). Weighs in pounds, ounces, kilograms, and grams. Not legal for trade. NSF. Model GPS5 shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ *-£ä ££ L° V>«° *-x x L° V>«°

2146+10 %10641. (#%65 * ÀÌ V ÌÀ à «À v Ì V ÌÀ ° 7i } > }Ài` i Ìà > ÀiV «i Ì i ÃÕÀi >VVÕÀ>Ìi i>ÃÕÀi i Ìð Ƃ £ÉÓ â° ÛiÀÜi } Ì £ää « ÀÌ Ã > `>Þ V> i>` Ì Ì ÕÃ> `à v ` >Àà ÃÌ «À v Ìà i>V Þi>À° v > £ ÉÓ â° ÛiÀÜi } Ì VVÕÀÃ Ü Ì i>V ÃiÀÛ } > ` {ää ÃÌÕ`i Ìà >Ài ÃiÀÛi`] Ì Ã iÝÌÀ> £ÉÓ â° Ì >Ì `>Þ ÀiÃÕ Ìà £Ó£ÉÓ « Õ `à v >`` Ì > v ` Li } ÕÃi`° Ì Ã iÝ> « i] v Ì i «À `ÕVÌ V ÃÌ f£ «iÀ « Õ `] Ì i Ãà ÛiÀ Ì i Þi>À Ü Õ ` Li fÎ]äää°

* >Vi ` Õ} Ì > i` L Ü ] V ÛiÀ > ` iÌ À Ãi > Ü>À « >Vi >L ÕÌ £ ÕÀ À Õ Ì Ì i ` Õ} >à ` ÕL i` à âi° , Ì i ` Õ} ÕÌ > } Ì Þ v ÕÀi` ÃÕÀv>Vi] Õ Ì Ì Ã >««À Ý £È¸ } LÞ £Ó¸ Ü `i° Ì Ã Õ ` Li >««À Ý £É{ V Ì V ° *Ài i>Ì Ûi Ì Îxäc `i}Àiið Ài>Ãi > ¸Ý£Î¸ L> } «> ° / > i v }] V L i Ì i LÕÌÌiÀ] LÀ Ü ÃÕ}>À > ` V > > L Ü ° -«Ài>` Ì i ÝÌÕÀi iÛi Þ ÛiÀ Ì i ÃÕÀv>Vi v Ì i ` Õ} ° Ƃ ÌiÀ >Ì Ûi Þ] Þ Õ V> ëÀi>` Ì i LÕÌÌiÀ v ÀÃÌ Ì i ` Õ} > ` Ì i Ì i LÀ Ü ÃÕ}>À > ` V > ÝÌÕÀi° 7 À } V>ÀivÕ Þ] vÀ Ì i } i`}i] À Ì i ` Õ} ` Ü Ì Ì i L ÌÌ i`}i° / i À Ã Õ ` Li >L ÕÌ £n V ià i }Ì ° ÕÌ Ì i À Ì ££ÉÓ V à Við 9 Õ } Ì v ` Ì i>à iÀ v Þ Õ ÕÃi > « iVi v v Ãà Ûð > vi° * >Vi Ì i VÕÌ À Ã Ì i «Ài«>Ài` «> ° ÛiÀ Ì i Ü Ì > `> « Ì Üi ° iÌ Ì i À Ãi >}> v À > Ì iÀ Îä ÕÌiÃ Õ Ì Ì iÞ ` ÕL i à âi° > i v À Óä ÕÌià À Õ Ì } Ì } `i LÀ Ü ° } Ì i V> Û>ÀÞ }Ài>Ì Þt 7 i Ì i À à >Ài L> } > i Ì i V } LÞ Ý } > }Ài` i Ìà > ` Li>Ì Üi Ü Ì > i iVÌÀ V ÝiÀ Õ Ì v ÕvvÞ° 7 i Ì i À à >Ài ` i] ëÀi>` }i iÀ ÕÃ Þ Ü Ì V }°


.LWFKHQ 3UHS _ KITCHEN PREP i > Ăƒ>vi vœœ` Â…>˜`Â?iĂ€ LĂž Ă€iÂľĂ•ÂˆĂ€ÂˆÂ˜} ĂƒĂŒĂ€ÂˆVĂŒ ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜>Â? Â…Ăž}ˆi˜i° Ć‚Â?Â? i“Â?ÂœĂžiiĂƒ ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?` Ăœi>Ă€ VÂ?i>˜ Ă•Â˜ÂˆvÂœĂ€Â“Ăƒ >˜` Â…>ÂˆĂ€ Ă€iĂƒĂŒĂ€>ÂˆÂ˜ĂŒĂƒ° iĂœiÂ?ÀÞ >˜` >Ă€ĂŒÂˆvˆVˆ>Â? ˜>ˆÂ?Ăƒ Â“Ă•ĂƒĂŒ Â˜ÂœĂŒ Li ÂŤiĂ€Â“ÂˆĂŒĂŒi`° ,iĂƒĂŒĂ€ÂˆVĂŒ ÂœĂ€ Ăƒi˜` …œ“i VĂ€iĂœ “i“LiĂ€Ăƒ ĂŒÂ…>ĂŒ >Ă€i ˆÂ?Â?pĂŒÂ…iĂž Â“Ă•ĂƒĂŒ Â˜ÂœĂŒ Â…>˜`Â?i vœœ`Ăƒ° /Ă€>ˆ˜ >˜` i˜vÂœĂ€Vi > ÂşÂ˜Âœ L>Ă€i Â…>˜` VÂœÂ˜ĂŒ>VĂŒ ĂœÂˆĂŒÂ… Ă€i>`ĂžÂ‡ĂŒÂœÂ‡i>ĂŒ vœœ`ĂƒÂť ÂŤÂœÂ?ˆVĂž° 7>ĂƒÂ… Â…>˜`Ăƒ >˜` Ă•Ăƒi >Â?ĂŒiĂ€Â˜>ĂŒÂˆĂ›iĂƒ ĂƒĂ•VÂ… >Ăƒ `ÂˆĂƒÂŤÂœĂƒ>LÂ?i }Â?ÂœĂ›iĂƒ] VÂ?i>˜ Ă•ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆÂ?Ăƒ ÂœĂ€ ÂŤ>ÂŤiĂ€ ĂœĂ€>ÂŤĂƒ ĂŒÂœ Â…>˜`Â?i >Â?Â? Ă€i>`ĂžÂ‡ĂŒÂœÂ‡i>ĂŒ vœœ`Ăƒ°

&KIKVCN 5ECNGU

Save money on high cost foods with digital portioning. The first digital scale with a dishwasher-safe outer shell (premium models only). With full size premium scales available in stainless steel or anti-microbial resin—your kitchen will be more efficient, more productive, and safer in your food prep practices. High performance and compact digital portion control scales also available. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁnÂŁĂ“x™x *Ă€iÂ“ÂˆĂ•Â“ -É- ÂˆĂƒÂ…Ăœ>ĂƒÂ…iĂ€ ->vi] ÂŁĂ“ Â?L° ÂŁnÂŁĂ“x™Î *Ă€iÂ“ÂˆĂ•Â“ ,iĂƒÂˆÂ˜ ÂˆĂƒÂ…Ăœ>ĂƒÂ…iĂ€ ->vi] Ăˆ Â?L° ÂŁnÂŁĂ“x™{ *Ă€iÂ“ÂˆĂ•Â“ ,iĂƒÂˆÂ˜ ÂˆĂƒÂ…Ăœ>ĂƒÂ…iĂ€ ->vi] ÂŁĂ“ Â?L° ÂŁnÂŁĂ“x™ä ˆ}Â… *iĂ€vÂœĂ€Â“>˜Vi] Ă“ Â?L° ÂŁnÂŁĂ“x™£ ˆ}Â… *iĂ€vÂœĂ€Â“>˜Vi] ÂŁĂ“ Â?L° ÂŁnÂŁĂ“x™Ó ˆ}Â… *iĂ€vÂœĂ€Â“>˜Vi] Ă“{ Â?L° ÂŁnÂŁĂ“xnn

ÂœÂ“ÂŤ>VĂŒ] Ă“ Â?L° ÂŁnÂŁĂ“xn™

ÂœÂ“ÂŤ>VĂŒ] £ä Â?L°

iiÂŤ vœœ`Ăƒ ÂœĂ•ĂŒ Âœv ĂŒÂ…i Ć‚ , <" ­{ÂŁc ĂŒÂœ ÂŁ{äc Ž° Â…iVÂŽ vœœ` ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€i ˆ˜ Ă“ ÂŤÂ?>ViĂƒpĂŒÂ…i ĂŒÂ…ÂˆVÂŽiĂƒĂŒ ÂŤÂœĂ€ĂŒÂˆÂœÂ˜ >˜` ĂŒÂ…i Vi˜‡ ĂŒiĂ€° ->Â˜ÂˆĂŒÂˆâi ĂŒÂ…i ĂŒÂ…iĂ€Â“ÂœÂ“iĂŒiĂ€ ĂƒĂŒi“ LivÂœĂ€i >˜` >vĂŒiĂ€ Ă•Ăƒi ĂœÂˆĂŒÂ… >˜ >Â?Vœ…œÂ? ĂƒĂœ>L° /Â…i iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ ˆ˜ ĂžÂœĂ•Ă€ ÂŽÂˆĂŒVÂ…i˜ ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?` “iiĂŒ ˆ˜`Ă•ĂƒĂŒĂ€Ăž >˜` Ă€i}Ă•Â?>ĂŒÂœĂ€Ăž ĂƒĂŒ>˜`>Ă€`Ăƒ° /Â…i vÂœÂ?Â?ÂœĂœÂˆÂ˜} >Ă€i ĂƒÂœÂ“i ĂƒĂŒ>˜`>Ă€` - Ă€iÂľĂ•ÂˆĂ€i“iÂ˜ĂŒĂƒ vÂœĂ€ vœœ` ÂŤĂ€iÂŤ >˜` ĂƒĂŒÂœĂ€>}i iÂľĂ•ÂˆÂŤÂ“iÂ˜ĂŒ° œœ` Vœ˜‡ ĂŒ>VĂŒ >˜` vœœ`Â‡ĂƒÂŤÂ?>ĂƒÂ… ĂƒĂ•Ă€v>ViĂƒ Â“Ă•ĂƒĂŒ Li i>ĂƒĂž ĂŒÂœ Ă€i>VÂ…] i>ĂƒĂž ĂŒÂœ VÂ?i>˜] Â˜ÂœÂ˜Â‡ĂŒÂœĂ?ˆV] ˜œ˜‡>LĂƒÂœĂ€LiÂ˜ĂŒ] VÂœĂ€Ă€ÂœĂƒÂˆÂœÂ˜ Ă€iĂƒÂˆĂƒĂŒ>Â˜ĂŒ] ˜œ˜ Ă€i>VĂŒÂˆĂ›i ĂŒÂœ vœœ` ÂœĂ€ VÂ?i>˜ˆ˜} >˜` ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?` Â˜ÂœĂŒ Â?i>Ă›i > VÂœÂ?ÂœĂ€] Âœ`ÂœĂ€ ÂœĂ€ ĂŒ>ĂƒĂŒi ĂŒÂœ vœœ`° -Â…ÂœĂ•Â?` Li Ă€ÂœĂ•Â˜`i` ĂœÂˆĂŒÂ… ĂŒÂˆ}Â…ĂŒÂ?Ăž Ăƒi>Â?i` i`}iĂƒ >˜` VÂœĂ€Â˜iĂ€Ăƒ° -Â…ÂœĂ•Â?` Li `iĂƒÂˆ}˜i` ĂœÂˆĂŒÂ… ĂƒÂœÂ?ˆ` >˜` Â?ÂˆÂľĂ•Âˆ` Ăœ>ĂƒĂŒi ĂŒĂ€>ÂŤĂƒ ĂŒÂ…>ĂŒ >Ă€i i>ĂƒĂž ĂŒÂœ Ă€iÂ“ÂœĂ›i° œœ` VÂœĂƒĂŒ Ă€iviĂ€Ăƒ ĂŒÂœ ĂŒÂ…i “iÂ˜Ă• ÂŤĂ€ÂˆVi Âœv > ViĂ€ĂŒ>ˆ˜ `ÂˆĂƒÂ… ˆ˜ VÂœÂ“ÂŤ>Ă€ÂˆĂƒÂœÂ˜ ĂŒÂœ ĂŒÂ…i VÂœĂƒĂŒ Âœv ĂŒÂ…i vœœ` Ă•Ăƒi` ĂŒÂœ ÂŤĂ€iÂŤ>Ă€i ĂŒÂ…>ĂŒ Ăƒ>“i `ÂˆĂƒÂ…° i˜iĂ€>Â?Â?Ăž] vœœ` VÂœĂƒĂŒ ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?` Li >Ă€ÂœĂ•Â˜` ĂŽä‡Îx¯°

PORTION CONTROL /GEJCPKECN 2QTVKQP %QPVTQN 5ECNGU

Exclusive, removable stainless steel platform design improves cleaning efficiency. Stainless steel spring and corrosion resistant weighing mechanism for durability, long-term accuracy, and strength. Angled dial with bold graphics improves reading accuracy and ease of use. Shatterproof lens protects dial. Rotating dial allows for container weight deduction and quick zero for multiple ingredient measuring. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /-x x Â?L° Ă? £ÉÓ Âœâ°] Ă“°Ă“ ÂŽ} Ă? Ă“ä } V>° /-ĂŽĂ“ ĂŽĂ“ œⰠĂ? £É{ Âœâ°] ™ää } Ă? x } /-xä xä Â?L° Ă? { Âœâ°] V>° /-ĂŽĂ“ ĂŽĂ“ œⰠĂ? £É{ Âœâ°] ™ää } Ă? x } ĂœÂˆĂŒÂ… >ÂˆĂ€ `>ĂƒÂ…ÂŤÂœĂŒ

,iĂƒĂŒ>Ă•Ă€>Â˜ĂŒĂƒ ĂŒÂ…>ĂŒ Â…>Ă›i > vÂˆĂ€Â“ Â…>˜`Â?i œ˜ ÂŤÂœĂ€ĂŒÂˆÂœÂ˜ VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? >Ă€i >LÂ?i ĂŒÂœ VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? vœœ` VÂœĂƒĂŒĂƒ] “ˆ˜ˆ“ˆâi Ăœ>ĂƒĂŒi >˜` ˆ˜VĂ€i>Ăƒi ÂŤĂ€ÂœvÂˆĂŒ° ˜ ÂœĂ€`iĂ€ ĂŒÂœ ÂŤĂ€>VĂŒÂˆVi ÂŤÂœĂ€ĂŒÂˆÂœÂ˜ VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? ˆ˜ ĂžÂœĂ•Ă€ ÂœĂœÂ˜ ÂŽÂˆĂŒVÂ…i˜] iĂ›iĂ€ĂžĂŒÂ…ÂˆÂ˜} ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?` Li “i>ĂƒĂ•Ă€i` ÂœĂ•ĂŒ° …ˆVÂŽi˜] Liiv >˜` vÂˆĂƒÂ… ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?` >Â?Â? Li Ăœiˆ}Â…i`] ĂœÂ…ÂˆÂ?i ĂƒÂ…Ă€i``i` VÂ…iiĂƒi V>˜ Li ĂƒĂŒÂœĂ€i` ˆ˜ ÂŤÂœĂ€ĂŒÂˆÂœÂ˜ VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ? VĂ•ÂŤĂƒ >˜` > “i>ĂƒĂ•Ă€ÂˆÂ˜} VĂ•ÂŤ V>˜ `ÂˆĂƒÂ… ÂœĂ•ĂŒ “>ĂƒÂ…i` ÂŤÂœĂŒ>ĂŒÂœiĂƒ° /œœÂ?Ăƒ ĂŒÂœ Â…>Ă›i œ˜ Â…>˜` ˆ˜VÂ?Ă•`i ĂƒV>Â?iĂƒ] “i>ĂƒĂ•Ă€ÂˆÂ˜} VĂ•ÂŤĂƒ] ÂŤĂ€iÂ‡ÂŤÂœĂ€ĂŒÂˆÂœÂ˜i` Â?>`Â?iĂƒ >˜` ĂƒVÂœÂœÂŤĂƒ° >Ă›ÂˆÂ˜} >`i¾Õ>ĂŒi ĂƒĂ•ÂŤÂŤÂ?ˆiĂƒ ˆ˜ ĂžÂœĂ•Ă€ ÂŤĂ€iÂŤ >Ă€i> V>˜ Ăƒ>Ă›i ĂžÂœĂ• > Â?ÂœĂŒ Âœv ÂŤĂ€ÂœvÂˆĂŒ°

2.#00+0) (11& 2146+105 (14 '8'065 Ä?ÂŤÂŤiĂŒÂˆâiĂ€Ăƒ Ă›i˜ˆ˜} vĂ•Â˜VĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂœÂˆĂŒÂ… ˜œ `ˆ˜˜iĂ€ ĂƒiÀÛi`\ £ä‡£x ÂŤÂˆiViĂƒĂ‰ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜° /Â…iĂƒi ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?` Li Â…i>Ă€ĂŒĂž >ÂŤÂŤiĂŒÂˆâiĂ€Ăƒ°

&KIKVCN 2QTVKQP %QPVTQN 5ECNGU

Convenient hold function locks the weight on screen even after product has been removed. Auto-off function conserves power, while the convenient tare feature allows you to weigh products while still in the container. LCD display provides simple read out adjustments. Removable stainless steel platform and moisture resistant sealed components make cleaning, sanitizing, and maintenance easier. Operates on an AC adapter (included) or AAA batteries (not included). NSF. Model TE22FT shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ / £ä / £ä Â?L° Ă? ä°£ Âœâ°] n°Ă“¸Ă?x¸ -É- *Â?>ĂŒvÂœĂ€Â“ / ĂŽĂ“ / Ă“ Â?L° Ă? ä°ä£ Âœâ°] x°{¸Ă?x°{¸ -É- *Â?>ĂŒvÂœĂ€Â“ / Ă“Ă“ / Ă“Ă“ Â?L° Ă? ä°£ Âœâ°] Ç°Ă“¸Ă?Ç°Ă“¸ -É- *Â?>ĂŒvÂœĂ€Â“ / ÂŁÂŁ / ÂŁÂŁ Â?L° Ă? ä°£ Âœâ°] Ç°x¸Ă?{°Ăˆ¸ -É- *Â?>ĂŒvÂœĂ€Â“

ivÂœĂ€i ˆ˜˜iĂ€\ ·x ÂŤÂˆiViĂƒĂ‰ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜° ivÂœĂ€i Ă•Â˜VÂ…\ £‡Î ÂŤÂˆiViĂƒĂ‰ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜° /Â…iĂƒi V>˜ Li Â?ˆ}Â…ĂŒiĂ€ ­Ă›i}}ˆiĂƒ ÂœĂ€ VÂ…iiĂƒiŽ° iĂ›iĂ€>}iĂƒ ·{ LiĂ›iĂ€>}iĂƒĂ‰ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜° ­ ÂœĂ€ Â?Ă•Â˜VÂ… >˜` `ˆ˜˜iĂ€] ĂƒiÀÛi ĂƒÂœ`>] LiiĂ€] ĂœÂˆÂ˜i] “ˆĂ?i` `Ă€ÂˆÂ˜ÂŽĂƒ] ĂŒi> ÂœĂ€ Â?i“œ˜ Ăœ>ĂŒiĂ€Ž°

ÂœvviipÂŁ VĂ•ÂŤ Âœv VÂœvvii iĂ›iÀÞ ££ÉÓ Â…ÂœĂ•Ă€Ăƒ ÂŤiĂ€ ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜° Ă•Â˜VÂ… >VÂ… ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜ ĂƒÂ…ÂœĂ•Â?` }iĂŒ > “>ˆ˜ iÂ˜ĂŒĂ€ii ­x ÂœⰎ] ӇÎ ĂƒÂˆ`iĂƒ ­{ œⰠi>VÂ…ÂŽ] LĂ€i>` ÂœĂ€ > ĂƒĂŒ>Ă€VÂ… >˜` `iĂƒĂƒiĂ€ĂŒ°

ˆ˜˜iĂ€ -iÀÛi Ăœ>ĂŒiĂ€ ĂœÂˆĂŒÂ… > Â?i“œ˜ ĂƒÂ?ˆVi >Â?œ˜} ĂœÂˆĂŒÂ… >Â˜Ăž ÂœĂŒÂ…iĂ€ LiĂ›iĂ€>}i° x‡Ç œⰠiÂ˜ĂŒĂ€ii `ÂˆĂƒÂ…] ӇÎ ĂƒÂˆ`iĂƒ ­{ œⰠi>VÂ…ÂŽ] LĂ€i>` >˜` ĂƒÂœĂ•ÂŤ ÂœĂ€ Ăƒ>Â?>`°

iĂƒĂƒiĂ€ĂŒ ÂŁ ÂŤÂˆiVi ÂŤiĂ€ ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜ iĂ›iĂ€>}i Ă•Âˆ`i

ÂœvviiÉ£ ÂŤÂœĂ•Â˜` °°°°°°°°°°°°°°°°°°° ­xäŽ ÂŁÂ‡VĂ•ÂŤ ĂƒiĂ€Ă›ÂˆÂ˜}Ăƒ *Ă•Â˜V…É£ }>Â?Â?œ˜ °°°°°°°°°°°°°°°°°°° ­ĂŽĂ“ÂŽ {Â‡ÂœĂ•Â˜Vi ĂƒiĂ€Ă›ÂˆÂ˜}Ăƒ -Âœ`>ÉÓ Â?ÂˆĂŒiĂ€ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ­££Ž ĂˆÂ‡ÂœĂ•Â˜Vi }Â?>ĂƒĂƒiĂƒ ­£äŽ nÂ‡ÂœĂ•Â˜Vi }Â?>ĂƒĂƒiĂƒ


.LWFKHQ 3UHS _ 66 5GTKGU 'EQPQO[ 9QTM 6CDNGU

For commercial kitchens that require plenty of work space, this table is a great value. Its type 430, 18 gauge stainless steel top is ideal for tough commercial environments and has been sound deadened. Die formed hat channels on the bottom side of the table top provides additional stability as well as a level work surface. Galvanized undershelf with adjustable leg collars provides additional storage space. All stainless steel models also available. 0RGHO 'HVFULSWLRQ // Ó{ä 8 Ó{¸ÝÎä¸ // Ó{Ó 8 Ó{¸ÝÓ{¸ // Ó{Î 8 Ó{¸ÝÎȸ // Ó{{ 8 Ó{¸Ý{n¸ // Ó{x 8 Ó{¸ÝÈä¸ // Ó{È 8 Ó{¸ÝÇÓ¸ // Ó{n 8 Ó{¸Ý ȸ

WORK TABLE HEIGHT

ÀÀiVÌ Ü À } i } Ì v Ü À Ì>L ià Ài`ÕVià v>Ì }Õi > ` «iÀ Ìà > iÛi v Ü v Ü À / iÀi Ã Õ ` Li {¸ Ì È¸ LiÌÜii Ì i Ü À ÃÕÀv>Vi > ` Ì i Li ` v Ì i i L Ü v Ì i Ü À iÀ° / i i` >Ìi Ü À >Ài> >Þ Li >` ÕÃÌi` Ì Ì i «À «iÀ i } Ì LÞ\ Õà } > Ó¸ Ü `i V « L >À` >VÀ Ãà > £Ó¸ÝÓä¸ «> ­Ì i `i«Ì v Ì i «> Ü `i«i ` Õ« Ì i i } Ì Ì i Ü À >Ài> ii`Ã Ì Li À> Ãi`®°

&GNWZG 9QTM 6CDNGU

16 gauge, 300 stainless steel top with adjustable undershelf or cross-bracing. Choose stainless steel undershelf, cross-bracing and feet, or galvanized undershelf or cross-bracing and legs with plastic feet. 36" working height. Tables larger than 72" have 6 legs. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ 7/Îä-{n -8 Îä¸Ý{n¸ / « Ü Ì {» >V ë >à -É-° Ƃ` ° 1 `iÀà i v] i}à E iiÌ 7/Îä-Èä -/-8 Îä¸ÝÈä¸ >Ì / « -É-° Ƃ` ° 1 `iÀà i v] i}à E iiÌ 7/Îä8ÇÓ -/-8 Îä¸ÝÇÓ¸ >Ì / « -É- À Ãà LÀ>V }] i}à E iiÌ 7/Îä8{n 8 Îä¸Ý{n¸ / « Ü Ì {» >V ë >à > Û> âi` À Ãà LÀ>V }] i}à E * >ÃÌ V iiÌ 7/Îä8Èä 8 Îä¸ÝÈä¸ / « Ü Ì {» >V ë >à > Û> âi` À Ãà LÀ>V }] i}à E * >ÃÌ V iiÌ 7/Îä-ÇÓ -/ 8 Îä¸ÝÇÓ¸ >Ì / « > Û> âi`° Ƃ` ° 1 `iÀà i v] i}à E * >ÃÌ V iiÌ

HAVING A HACCP PLAN IS CRUCIAL Ƃ >â>À` Ƃ > Þà à À Ì V> ÌÀ * Ì «À }À> à > ÃÞÃÌi v ÃV i Vi L>Ãi` «À ViÃà V ÌÀ à `ià } i` Ì `i Ì vÞ > ` «ÀiÛi Ì « Þà V> ] V i V> > ` VÀ L > >â>À`Ã Ì >Ì V>ÕÃi v `L À i iÃà ið Þ V >ÀÌ } Ì i v Ü v v ` Ì À Õ} Þ ÕÀ «iÀ>Ì ] « Ìà V> Li `i Ì v i` Ü iÀi V Ì> >Ì À }À ÜÌ v VÀ À}> à à VVÕÀ°

ÌÀ vi>ÌÕÀià V> Ì i Li « i i Ìi` L>Ãi` Ì i `i Ì v i` >â>À`°

'TIQPQOKE *[FTCWNKE 6CDNGU

Height adjustable work tables enhance ergonomic performance and provide a comfortable working environment. Table can be adjusted from 32" to 40" in height. The table is fabricated with a 16-gauge, stainOHVV VWHHO WRS DQG LV HTXLSSHG ZLWK D Ɠ[HG VWDLQOHVV VWHHO XQGHUVKHOI Available with or without a 5" rear riser. Foldable height adjustment FUDQN FDQ EH IROGHG ZKHQ QRW LQ XVH $GMXVWDEOH ŴRRU JOLGHV KHOS OHYHO the table on uneven surfaces. 0RGHO 'HVFULSWLRQ /È Îä{n--7 Îä¸Ý{n¸ ­xÇx L° V>«°® /È ÎäÈä--7 Îä¸ÝÈä¸ ­xxä L° V>«°® /È ÎäÇÓ--7 Îä¸ÝÇÓ¸ ­xÓx L° V>«°® /È,x Îä{n--7 Îä¸Ý{n¸ ÜÉx¸ , ÃiÀ ­xÇx L° V>«°® /È,x ÎäÈä--7 Îä¸ÝÈä¸ ÜÉx¸ , ÃiÀ ­xxä L° V>«°® /È,x ÎäÇÓ--7 Îä¸ÝÇÓ¸ ÜÉx¸ , ÃiÀ ­xÓx L° V>«°®

Ƃ

* Õ `i iÃ\ £° Ƃ > Þâi « Ìi Ì > >â>À`à > ` `iÃVÀ Li «ÀiÛi Ì Ûi i>ÃÕÀið Ó° `i Ì vÞ VÀ Ì V> V ÌÀ « Ìà > ` iÃÌ>L à > v Ü V >ÀÌ° ΰ ÃÌ>L à «ÀiÛi Ì Ûi i>ÃÕÀiÃ Ü Ì VÀ Ì V> Ìà v À i>V V ÌÀ « Ì° {° ÃÌ>L à «À Vi`ÕÀiÃ Ì Ì À Ì i V ÌÀ « Ìð x° ÃÌ>L à V ÀÀiVÌ Ûi >VÌ Ã Ì V ÀÀiVÌ Ì i >â>À` i` >Ìi Þ° È° -iÌ Õ« > ivviVÌ Ûi ÀiV À` ii« } «À Vi`ÕÀi Ì >Ì ` VÕ i ÌÃ Ì i Ƃ

* ÃÞÃÌi ° Ç° ÃÌ>L à «À Vi`ÕÀià v À ÛiÀ v V>Ì Ì >Ì Ì i Ƃ

* ÃÞÃÌi Ã Ü À } V ÀÀiVÌ Þ°


.LWFKHQ 3UHS _

'EQPQO[ 'SWKROGPV 5VCPFU

Equipment stands are made to securely hold small commercial equipment such as blenders and mixers. The 18 gauge, 430 stainless steel tabletop is extremely durable and sanitary. Adjustable undershelf adds extra storage for additional accessories and equipment. The 24" working height makes it ideal for any commercial kitchen. NSF.

5NKEGT /KZGT 5VCPF

Designed for a multitude of standard food preparation applications, these Slicer Mixer Stands are indispensable in the kitchen. Use as a slicer or mixer stand, mobile work surface or to transport trays. Model 99217 shown. Lifetime warranty against rust and corrosion.

0RGHO 'HVFULSWLRQ Ó{Ó 8 Ó{¸ÝÓ{¸ -Ì> ` Ó{{ 8 Ó{¸Ý{n¸ -Ì> ` Ó{x 8 Ó{¸ÝÈä¸ -Ì> ` Ó{È 8 Ó{¸ÝÇÓ¸ -Ì> ` Îää 8 Îä¸ÝÎä¸ -Ì> ` Îä{ 8 Îä¸Ý{n¸ -Ì> ` Additional models available.

0RGHO 'HVFULSWLRQ näää £Ó *> >«°] ÓΣÉ{¸7ÝΣ£É{¸ ÝÓȸ ] ££ÉÓ¸ -«° - nää£ £È *> >«°] ÓΣÉ{¸7ÝÎǸ ÝÓȸ ] ££ÉÓ¸ -«° - n£Ç n *> >«°] ÓΣÉ{¸7ÝÎǸ ÝÓȸ ] θ -«° - Ó£Ç È *> >«° ÜÉ,iVÌÀ>VÌ>L i - i v] ÓnÎÉn¸7ÝÎä¸ ÝÓä¸

-& 9GNF 9QTM 6CDNGU

KD Weld® Work Tables from Maverick are superior in strength and stability compared to traditional knock-down designs. Complete offering of industry standard sizes, with our without a back splash. • 16 GA, type 304 stainless steel top • 14 GA, galvanized channel bracing • 5" integral back splash (B5 models) • Stainless steel legs and cross rails (C models) • 18 GA, type 304 stainless steel undershelf (U models) Equipment Stands feature a 24" work height with 2" turn up on 3 sides. Work Tables available with or without a 5" high, 2" thick back splash. Contact our customer service department for assistance.

'SWKROGPV /KZGT 5VCPFU

Choose from a variety of equipment and mixer stands with a 16 gauge, 300 series stainless steel top. Legs and undershelf available galvanized or stainless steel. Mixer stands feature adjustable feet. Equipment stands come with a 2” turn-up on three sides. NSF. 0RGHO 'HVFULSWLRQ -Ó{-Ó{ -/ 8 Ó{¸ÝÓ{¸ ÝiÀ -Ì> `] > Û° i}à E 1 - i v -Ó{-Îä -/ 8 Ó{¸ÝÎä¸ ÝiÀ -Ì> `] > Û° i}à E 1 - i v -Îä-Îä -/ 8 Îä¸ÝÎä¸ ÝiÀ -Ì> `] > Û° i}à E 1 - i v -Ó{-Ó{ -/-8 Ó{¸ÝÓ{¸ ÝiÀ -Ì> `] -É- i}à E 1 - i v - -Îä-ÎÈ -/ 8 Îä¸ÝÎȸ µÕ «° -Ì> `] > Û° i}à E 1 - i v] Ó» « Î - `ià - -Îä-ÎÈ -/-8 Îä¸ÝÎȸ µÕ «° -Ì> `] -É- i}à E 1 - i v] Ó» « Î - `ià - -Îä-{n -/ 8 Îä¸Ý{n¸ µÕ «° -Ì> `] > Û° i}à E 1 - i v] Ó» « Î - `ià - -Îä-{n -/-8 Îä¸Ý{n¸ µÕ «° -Ì> `] -É- i}à E 1 - i v] Ó» « Î - `ià Additional models available.6DQLWDWLRQ _

#XGPIGTŠ 7PFGTEQWPVGT &KUJOCEJKPGU

ENERGY STARÂŽ qualified AvengerÂŽ features push-button start, auto-fill, pumped drain, above-water scrap basket, and a manual override for extended wash cycles and deliming. Selfdraining pump eliminates soil and detergent carryover between wash and rinse cycles. Built-in chemical pumps ensure proper chemical usage. HT-E model features Sani-Sure™ technology, ensuring proper sanitation every cycle. NSF and c-ETL-us listed. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ć‚Ă›i˜}iĂ€ /‡ Ă“{ ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°] ˆ}Â… /i“° Ć‚Ă›i˜}iĂ€ / Ă“{ ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°] ÂœĂœ /i“°

%4'9Š %QPXG[QT &KUJOCEJKPGU

Lower water, chemical, and energy costs while getting wares “Clean the First TimeŽ� by investing in one of Jackson’s conveyor dishwashers. ENERGY STARŽ CREW is loaded with best-in-class energy-saving features built around the largest wash tank in the industry. The WISRŽ Cleaning System provides onepass cleaning performance while reducing water consumption to 0.35 gallons per rack. NSF and c-ETL-us listed. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

, 7 {{‡ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Ă“Ă“ĂŽ ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°] , 9 -/Ć‚,Ă

, 7 {{‡-ĂŒi>“ -ĂŒi>“] Ă“Ă“ĂŽ ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°

, 7 {{‡ Â…i“É Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Â…i“ˆV>Â? ->Â˜ÂˆĂŒÂˆâˆ˜}] Ă“Ă“ĂŽ ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°

, 7 ĂˆĂˆÂ‡ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Â?iVĂŒĂ€ÂˆV ĂœĂ‰Ă“Ă“¸ *Ă€i‡7>ĂƒÂ…] Ă“Ă“ĂŽ ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°

, 7 ĂˆĂˆÂ‡-ĂŒi>“ -ĂŒi>“] Ă“Ă“ĂŽ ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°

, 7 ĂˆĂˆÂ‡ Â…i“É Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Â?iVĂŒĂ€ÂˆV Â…i“ˆV>Â? ->Â˜ÂˆĂŒÂˆâˆ˜}] Ă“Ă“ĂŽ ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°

(NKIJV 6[RG &KUJOCEJKPGU .Q*

The LoH2O design cleans 11,094 dishes using only 58 gallons of water per hour. Insulated double-wall constructions provides whisper-quiet operation with low heat radiation to the dishroom. High-efficiency wash arm system powers off the toughest soils. V-tank construction minimizes soil build-up and provides easy access for cleaning and maintenance. NSF and c-ETL-us listed. Contact our customer service department for assistance.

9*#6 5+<' &+5*9#5*'4 &1 ;17 0''&! /Âœ Â…iÂ?ÂŤ `iĂŒiĂ€Â“ÂˆÂ˜i ĂœÂ…>ĂŒ ĂƒÂˆâi `ÂˆĂƒÂ…Ăœ>ĂƒÂ…ÂˆÂ˜} “>V…ˆ˜i ĂžÂœĂ• ĂœÂˆÂ?Â? ˜ii`] ĂžÂœĂ• Â“Ă•ĂƒĂŒ vÂˆĂ€ĂƒĂŒ `iĂŒiĂ€Â“ÂˆÂ˜i Â…ÂœĂœ “>Â˜Ăž Ă€>VÂŽĂƒ Âœv `ÂˆĂƒÂ…iĂƒ ÂŤiĂ€ Â…ÂœĂ•Ă€ ĂžÂœĂ• ĂœÂˆÂ?Â? }i˜iĂ€>ĂŒi° iĂ€i½Ăƒ >˜ i¾Õ>ĂŒÂˆÂœÂ˜ ĂŒÂ…>ĂŒ “>Ăž Â…iÂ?ÂŤ\ › Âœv ÂŤÂˆiViĂƒ ÂŤiĂ€ ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜ Ă? › Âœv ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜Ăƒ ÂŤiĂ€ Â…ÂœĂ•Ă€ e Ă“ä ÂŤÂˆiViĂƒ ÂŤiĂ€ Ă€>VÂŽ r Ă€>VÂŽĂƒ ÂŤiĂ€ Â…ÂœĂ•Ă€ Ă€iÂľĂ•ÂˆĂ€i`°

6'/2'4#674' 4'37+4'/'065 >ĂŒÂˆÂœÂ˜ĂœÂˆ`i] Â…i>Â?ĂŒÂ… ÂˆÂ˜ĂƒÂŤiVĂŒÂœĂ€Ăƒ Ă€iÂľĂ•ÂˆĂ€i ĂŒÂ…>ĂŒ `ÂˆĂƒÂ…Â“>‡ V…ˆ˜i Ă€ÂˆÂ˜Ăƒi ĂŒi“iĂ€>ĂŒĂ•Ă€iĂƒ Li Ă›iĂ€Âˆvˆi` ĂŒÂœ Ă€i>VÂ… LiĂŒĂœii˜ £Çäc ‡Ó£Óc ] ĂŒÂ…i Ă€>˜}i ĂƒĂ•Ă€i ĂŒÂœ ŽˆÂ?Â? L>VĂŒiĂ€Âˆ>°

/…ˆ˜}Ăƒ ĂŒÂœ ÂœÂ˜ĂƒÂˆ`iĂ€ 7Â…i˜ Ă•ĂžÂˆÂ˜} ÂˆĂƒÂ…Ăœ>ĂƒÂ…iĂ€ ,>VÂŽĂƒ U 7Â…>ĂŒ ĂƒÂˆâi >Ă€i ĂžÂœĂ•Ă€ }Â?>ĂƒĂƒiĂƒÂś U Âœ ĂžÂœĂ• ÂŤÂ?>˜ œ˜ Ă•ĂƒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i Ă€>VÂŽĂƒ vÂœĂ€ ĂƒĂŒÂœĂ€>}i >Â?ĂƒÂœÂś ĂŒ ÂˆĂƒ Ă›iÀÞ ÂˆÂ“ÂŤÂœĂ€ĂŒ>Â˜ĂŒ ĂŒÂœ VÂœÂ˜ĂƒÂˆ`iĂ€ ĂŒÂ…iĂƒi ÂŤÂœÂˆÂ˜ĂŒĂƒ° *Ă•Ă€VÂ…>ĂƒÂˆÂ˜} ÂˆÂ“ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€ `ÂˆĂƒÂ…Ăœ>ĂƒÂ…ÂˆÂ˜} Ă€>VÂŽĂƒ V>˜ Ă€iĂƒĂ•Â?ĂŒ ˆ˜ Â“ÂœĂ€i LĂ€i>ÂŽ>}i° Ć‚ĂƒÂŽ Ă•Ăƒ vÂœĂ€ Â…iÂ?ÂŤ ˆ˜ ĂƒiÂ?iVĂŒÂˆÂ˜} ĂŒÂ…i ÂŤĂ€ÂœÂŤiĂ€ Ă€>VÂŽĂƒ°

%QPUGTXGTŠ &KUJOCEJKPGU

Quickly, easily, and efficiently clean wares with ConserverÂŽ door-type dishmachines. Complete with builtin chemical pumps and priming switches, low product indicator light, and door switch. The self-draining stainless steel pump eliminates soil and detergent carryover between the wash and rinse cycles. NSF and c-ETLus listed. ENERGY STARÂŽ. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

ÂœÂ˜ĂƒiÀÛiĂ€ 8

Â…i“ˆV>Â?‡->Â˜ÂˆĂŒÂˆâˆ˜} -}Â? ,VÂŽ Ι Ă€ÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€°

ÂœÂ˜ĂƒiÀÛiĂ€ 8 Ă“

Â…i“ˆV>Â?‡->Â˜ÂˆĂŒÂˆâˆ˜} LÂ? ,VÂŽ Ç{ Ă€ÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€°

ÂœÂ˜ĂƒiÀÛiĂ€ 8 Ă“ Â…i“ˆV>Â?‡->Â˜ÂˆĂŒÂˆâˆ˜}­ ÂœĂ€Â˜iÀŽ LÂ? ,VÂŽ Ç{ Ă€ÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€°

8GPVNGUU &KUJOCEJKPG

Using only 0.8 gallons of water, this 3-door, single rack dishmachine washes 40 racks per hour. SafeT-Temp feature assures 180°F sanitizing rinse cycle. Minimum 90-second cycles run 60-second wash/rinse and 30-second steam evacuation. Heat recovery system captures water vapor from the wash/rinse cycle and condenses it, in order to heat the incoming cold water and evacuate the steam from the wash chamber. Stainless steel construction. Maximum clearance for dishes is 171/2". ENERGY STARŽ. Model CMA-180-VL shown.


6DQLWDWLRQ _

%JGOKECN 5CPKVK\KPI 5KPING 4CEM &KUJYCUJGT

Using only 1.09 gallons of water per cycle, this stainless steel dishwasher cleans 40 racks/160 covers per hour. Top mounted controls include built-in chemical pumps and deliming system that assures proper chemical usage. Power Drain saves space, eliminates noisy solenoid and external sump. Integrated scrap tray prevents food soil from entering drain system. Auto start/stop. Sanitizing system provides instant sanitation and eliminates chlorine damage to the machine. ENERGY STARÂŽ. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁĂˆ£ä Âœ`iÂ? -/‡Ƃ ÂœÂ˜Ă› ÂŁÂŁx6Ă‰Ăˆä â ÂŁĂˆÂŁÂŁ Âœ`iÂ? -/‡ ÂœÂ˜Ă›iĂ€ĂŒÂˆLÂ?i ÂŁÂŁx6Ă‰Ăˆä â ÂŁĂˆ£ä°{Ă“ Âœ`iÂ? -/‡Ƃ Ă?ĂŒ ÂœÂ˜Ă› ÂŁÂŁx6Ă‰Ăˆä â ÂŁĂˆ££°{{ Âœ`iÂ? -/‡ Ă?ĂŒ ÂœÂ˜Ă› ÂŁÂŁx6Ă‰Ăˆä â ÂŁĂˆÂŁĂ“ Âœ`iÂ? -/ ĂŽ ÂœÂœĂ€ ÂŁÂŁx6Ă‰Ăˆä â

4CEM %QPXG[QT &KUJYCUJGTU

*KIJ 6GORGTCVWTG 7PFGTEQWPVGT|&KUJOCEJKPG

Using only 0.8 gallons of water, this unit’s 2-minute wash cycle cleans 30 racks per hour. Triple filtering protection system captures excess soil and debris. Safe-T-Temp feature assures 180°F sanitizing rinse cycle. Stainless steel construction and double-wall design provides consistent heating and quiet operation. Removable stainless steel wash and rinse arms allows for easy cleaning. ENERGY STARÂŽ. Model UC65E shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ ÂŁĂˆĂˆĂ‡°£ Âœ`iÂ? 1 ‡xä ĂœĂ‰ ÂˆĂƒÂŤ] Ăˆ ÂŽ7 ÂœÂœĂƒĂŒiĂ€] £ÎÎÉ{¸ ÂœÂœĂ€ "ÂŤi˜ˆ˜} ÂŁĂˆĂˆĂ‡°{ Âœ`iÂ? 1 Ăˆx ĂœĂ‰ ÂˆĂƒÂŤ] { ÂŽ7 ÂœÂœĂƒĂŒiĂ€] ÂŁ{£ÉÓ¸ ÂœÂœĂ€ "ÂŤi˜ˆ˜}

Redesigned E-series combine energy saving and ease-ofuse features to make the cleaning experience as simple as possible. Rack conveyors provide an insulated swing-out door design for instant access to everything. DualRinse™ technology, found on the DR models, fully rinses wares through a second rinse zone, while consuming as little as 112 gallons of water per hour. Come standard with self-diagnostic controls and a full port ball valve drain for ease of cleaning. ENERGY STARÂŽ. Model 44DR shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ {{ , {{¸ -ˆ˜}Â?i />˜Ž] Ă“än Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€°]

Ă•>Â?,ÂˆÂ˜ĂƒiĂ’ x{ , x{¸ -ˆ˜}Â?i />˜Ž] Ă“ĂˆĂˆ Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€°]

Ă•>Â?,ÂˆÂ˜ĂƒiĂ’ ĂˆĂˆ ,*7 {{¸ -ˆ˜}Â?i />˜Ž] Ă“än Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€°] Ă“Ă“¸ *Ă€iĂœ>ĂƒÂ… E Ă•>Â?,ÂˆÂ˜ĂƒiĂ’ Ăˆ{ Ăˆ{¸ /ĂœÂœ />˜Ž] ÓÇÇ Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€° n{ n{¸ /ĂœÂœ />˜Ž] ĂŽxĂˆ Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€° nĂˆ*7 Ăˆ{¸ /ĂœÂœ />˜Ž] ÓÇÇ Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€°] Ă“Ă“¸ *Ă€iĂœ>ĂƒÂ… Additional models available.

)GPGUKU &QQT 6[RG &KUJOCEJKPGU

Energy usage savings up to $5,000 per year with the DH5000DV or VHR. No hood required! Sloped hood design keeps steam away from the operator. Exclusive tri-rinse system ensures clean wares every cycle. Multi-volt and multi-phase offers maximum installation flexibility. Variable cycle times convert machine from dishwasher to pot/pan washer. NSF. ENERGY STAR. Available in standard height or tall to accommodate larger items like sheet pans or stock pots. Model DH-5000T shown. 0RGHO 'HVFULSWLRQ

xäää œœ` ĂŒĂžÂŤi ĂœĂ‰{äÉÇä `i}Ă€ii Ă€ÂˆĂƒi] iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV

xäää 6 œœ` ĂŒĂžÂŤi] `ÂˆĂ€iVĂŒ Ă›iÂ˜ĂŒ ÂœÂŤĂŒÂˆÂœÂ˜] ĂœĂ‰{äÉÇä `i}Ă€ii Ă€ÂˆĂƒi] iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV

xäää6 , œœ` ĂŒĂžÂŤi] Ă›iÂ˜ĂŒÂ?iĂƒĂƒ Â…i>ĂŒ Ă€iVÂœĂ›iÀÞ] ĂœĂ‰Ă‡ä `i}Ă€ii Ă€ÂˆĂƒi] iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV

xäää/ Ă?ĂŒi˜`i` …œœ` ĂœĂ‰{äÉÇä `i}Ă€ii Ă€ÂˆĂƒi] iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV

xäää/ 6 Ă?ĂŒi˜`i` …œœ`] `ÂˆĂ€iVĂŒ Ă›iÂ˜ĂŒ ÂœÂŤĂŒÂˆÂœÂ˜] ĂœĂ‰{äÉÇä `i}Ă€ii Ă€ÂˆĂƒi] iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV

xäää/6 , Ă?ĂŒi˜`i` …œœ`] Ă›iÂ˜ĂŒÂ?iĂƒĂƒ Â…i>ĂŒ Ă€iVÂœĂ›iÀÞ] ĂœĂ‰Ă‡ä `i}Ă€ii Ă€ÂˆĂƒi] iÂ?iVĂŒĂ€ÂˆV

8GTUC %NGCP &QQT /CEJKPG

A high-temp, ENERGY STARŽ machine with a high efficiency 1 HP pump, .90 gal. per rack, 55 racks per hour. Its in-field adjustable, all-in-one design, allows it to be installed either 208 or 240 volt, single or three phase, straight or corner configurations, and operate with a 40°/70°F rise booster. No kits or parts needed, all options are built into this single unit. Standard features include Rinse Sentry to ensure 180°F final rinse, auto start and automatic drain. Model DH-2000.


6DQLWDWLRQ _ 7PFGTEQWPVGT &KUJYCUJGTU Y $WKNV +P $QQUVGT *GCVGT

Significantly reduce water and energy consumption with new exclusive features. Multi-phase allows for infield conversion from single to three SKDVH ZLWK HDVH 0XOWL YROW DOORZV LQILHOG FRQYHUVLRQ YROW 5LQVH VHQWU\ H[WHQGV WKH F\FOH WLPH WR HQVXUH r) ILQDO ULQVH 6RIW VWDUW SURWHFWV dishes and glasses from chipping and breaking. The compact efficiency makes it ideal for under the counter or freestanding installations. ENERGY 67$5p 16) (7/ UDWHG 0RGHO 8+ % VKRZQ 0RGHO 'HVFULSWLRQ 1 Â‡Ă“ĂŽä ­Ă‡äŽ Â˜iĂ€}Ăž -ĂŒ>Ă€qĂ“ĂŽ°{ }>Â?ɅÀ°Ă‰°Ă‡n }>Â?ÉÀ>VÂŽ] {ä Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€° ĂœĂ‰Ă‡äc ,ÂˆĂƒi 1 Â‡ÂŁĂŽä ­Ă‡äŽ ĂŽn }>Â?ɅÀ°Ă‰£°n }>Â?ÉÀ>VÂŽ] Ă“x Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€° ĂœĂ‰Ă‡äc ,ÂˆĂƒi 1 Â‡ĂŽĂŽä ­Ă‡äŽ Â˜iĂ€}Ăž -ĂŒ>Ă€qÂŁx°Ă“ }>Â?ɅÀ°Ă‰°Ă‡Ăˆ }>Â?ÉÀ>VÂŽ] Ă“{ Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€° ĂœĂ‰Ă‡äc ,ÂˆĂƒi] i>ĂŒ ,iVÂœĂ›iÀÞ 1 ‡£Îä ĂŽĂ“ }>Â?ɅÀ°Ă‰£°x }>Â?ÉÀ>VÂŽ] Ă“x Ă€>VÂŽĂƒĂ‰Â…Ă€°] Â?ÂœĂœÂ‡ĂŒi“

6GOR5VCTŠ &QQT 6[RG &KUJOCEJKPGU

Whether you’re washing a delicate wine glass, fine china or a greasy pot, the TempStar cleans them all! Its built-in booster ZLWK 6DQL 6XUHĹ HQVXUHV SURSHU VDQLWDWLRQ HYHU\ F\FOH 16) DQG F (7/ XV OLVWHG (1(5*< 67$5p $YDLODEOH LQ D KLJKHU KRRG PRGHO 1RZ available with a Ventless and Energy Recovery—all you need is a cold water connection, a drain, and an electrical connection! 0RGHO 'HVFULSWLRQ /i“-ĂŒ>Ă€ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] xn ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°] °n™ }>Â?°Ă‰ ,>VÂŽ] , 9 -/Ć‚,Ă /i“-ĂŒ>Ă€ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] Âœ ÂœÂœĂƒĂŒiĂ€ /i“-ĂŒ>Ă€ Â?iVĂŒĂ€ÂˆV] ˆ}Â… œœ`] Âœ ÂœÂœĂƒĂŒiĂ€ /i“-ĂŒ>Ă€ 6 , Â?iVĂŒĂ€ÂˆV ÂœĂ€ -ĂŒi>“] Ι ,>VÂŽĂƒĂ‰ Ă€°] ä°n™ }>Â?°Ă‰,>VÂŽ ­6iÂ˜ĂŒÂ?iĂƒĂƒ ˜iĂ€}Ăž ,iVÂœĂ›iÀގ Additional models available.

9CNN 5KIPU

*[FTQ 5CHGŠ 9CVGT (KNVTCVKQP

Hydro-SafeÂŽ filtration systems and replacement filters noticeably improve the taste of water used in cooking and making ice, cold drinks, and hot beverages. Hydro-SafeÂŽ products filter out sediment, sand, silt, rust, and cysts–and remove tastes and odor of FKORUDPLQHV DQG FKORULQH b6HOHFW V\VWHPV XVH XQLTXH 2QH)ORZp WHFKQRORJ\ IRU VFDOH UHGXFWLRQ 7KH +\GUR 6DIHp OLQH DOVR LQFOXGHV solutions for softening and conditioning water to prolong the life of your equipment and reduce maintenance. Hydro-SafeÂŽ QT™ is Dormont’s proprietary Quick Turn cartridge system that allows for easy, mess-free maintenance. 0RGHO 'HVFULSWLRQ +/ 8‡£-‡£ +/ Ă•Li >Ă?Ă’ £‡-ĂŒ>}i ˆÂ?ĂŒiĂ€] £°x * ] vÂœĂ€ Vi >ÂŽiĂ€Ăƒ Ă•ÂŤ ĂŒÂœ Çxä Â?LĂƒ°Ă‰`>Ăž +/ 8‡Î ‡£ +/ Ă•Li >Ă?Ă’ ·-ĂŒ>}i ˆÂ?ĂŒiĂ€] ĂŽ * ] vÂœĂ€ Vi >ÂŽiĂ€Ăƒ Ă•ÂŤ ĂŒÂœ ÂŁ]{xä Â?LĂƒ°Ă‰`>Ăž +/-/ Ć‚8‡Ó-‡£ +/ -ĂŒi>“ >Ă?Ă’ ·-ĂŒ>}i ˆÂ?ĂŒiĂ€] £°x * ĂœĂ‰"˜i Â?ÂœĂœĂ ĂƒV>Â?i VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?] vÂœĂ€ ĂƒĂŒi>“iĂ€Ăƒ E Vœ“LÂˆĂƒ +/-/ Ć‚8‡Î ‡£ +/ -ĂŒi>“ >Ă?Ă’ {‡-ĂŒ>}i ˆÂ?ĂŒiĂ€] ĂŽ * ĂœĂ‰"˜i Â?ÂœĂœĂ ĂƒV>Â?i VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?] vÂœĂ€ ĂƒĂŒi>“iĂ€Ăƒ E Vœ“LÂˆĂƒ -,‡ *‡Óäää ,iÂŤÂ?>Vi“iÂ˜ĂŒ ˆÂ?ĂŒiĂ€] £äxäxä] £°ĂˆĂ‡ * ] ™ >Â?] Ă›iÀÕÀi 6Â™ĂˆÂŁĂ“Â‡ Ă“Ă“ Â˜ĂƒĂ•Ă€ÂˆVi ÂˆĂ“äääĂ” -,‡ *‡{äää ,iÂŤÂ?>Vi“iÂ˜ĂŒ ˆÂ?ĂŒiĂ€] £äxäxÂŁ] £°ĂˆĂ‡ * ] ÂŁĂ“ >Â?] Ă›iÀÕÀi 6Â™ĂˆÂŁĂ“Â‡ ĂŽĂ“ Â˜ĂƒĂ•Ă€ÂˆVi ˆ{äääĂ” Additional models available.

Make your customers aware of safety notices and warnings at a glance with clear and simple signage solutions from TableCraft. Self-adhesive backing for easy mounting. Guide your guests to their desired destination with restaurant signs and directional signage available in multiple languages and Braille. 0RGHO 'HVFULSWLRQ Ι{xÂŁx ĂŽ¸Ă?™¸ i˜ Ι{xÂŁĂˆ ĂŽ¸Ă?™¸ 7œ“i˜ Ι{x£Ç ĂŽ¸Ă?™¸ ,iĂƒĂŒĂ€ÂœÂœÂ“Ăƒ Ι{xäĂˆ ĂŽ¸Ă?™¸ “Â?ÂœĂžiiĂƒ "˜Â?Ăž Ι{xÂŁĂŽ ĂŽ¸Ă?™¸ Âœ -“œŽˆ˜} Additional models available.

(NQQT 6TQWIJU

A safe addition to any commercial kitchen or dish area, conveniently catching and draining excess water from the floor thus preventing accidents. Constructed of 14 gauge, 304 stainless steel and include 3/16"x1" stainless steel subway grating to catch any large objects preventing drainage problems. Includes stainless steel waste cut with removable stainless steel basket for up to 3" waste pipe. Available widths in 12" and 18"; lengths from 24" to 72". Custom sizes also available.

0RGHO 'HVFULSWLRQ / ‡£ÓÓ{‡8 ÂŁĂ“Ă?Ă“{Ă?{] ÂŁ{ }>° ĂŽä{ -É / ‡£ÓÎä ÂŁĂ“Ă?ĂŽäĂ?{] ÂŁ{ }>° ĂŽä{ -É / Â‡ÂŁĂ“ĂŽĂˆ ÂŁĂ“Ă?ĂŽĂˆĂ?{] ÂŁ{ }>° ĂŽä{ -É / ‡£Ó{Ă“ ÂŁĂ“Ă?{Ă“Ă?{] ÂŁ{ }>° ĂŽä{ -É / ‡£Ó{n ÂŁĂ“Ă?{nĂ?{] ÂŁ{ }>° ĂŽä{ -É / ‡£Óx{ ÂŁĂ“Ă?x{Ă?{] ÂŁ{ }>° ĂŽä{ -ÉAdditional models available.

*QV 9CVGT &KURGPUGT

Speed up serving time in restaurants, school cafeterias, coffee shops, convenience stores, and kiosks—Delivers up to 100 cups of near-boiling 200° water per hour. Requires no expensive pipe runs and is easy to install. Model C1300.


6DQLWDWLRQ _

%COTCEMU

&KURQUGTU

Pre-assembled or custom built to fit your dishrack needs now and as they change. Universal 4-way tracking system drives Camracks through all washers from any side to offer greater speed. Unique closed wall design and protective splash guard preserve water and costly dishwashing solutions while thoroughly cleaning your dishes. Camrack IceExpress Water Glass Filler makes quick work by enabling 25 glasses to be filled with ice simultaneously, rather than one at a time.

InSinkErator disposers deliver superior performance, quiet operation, maximum energy efficiency, and long service life. Designed for continuous operation in locations such as schools, hospitals, restaurants, hotels, cafeterias, and nursing homes. Take your choice of a switch or