Page 1

PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

YIL:19 - SAYI: 4390

FÝYATI: 50 Kuruþ

Ak Parti'den 5 Bin Kiþilik Ýftar Mehter Konseri Tatilcilerden Ýlgi Gördü

Seydikemer'de Seçim Heyecaný Baþladý < Fethiye ve Muðla siyasetine yön veren bazý siyasiler Seydikemer için bir araya geldi. 1999 yýlýndan buyana Anavatan ve Ak Parti'de birlikte görev yapan eski baþkanlar, iftar yemeðinde bir araya gelerek yeni ilçe olan Seydikemer belediyesini masaya yatýrdýlar.

< Ak Parti Fethiye Ýlçe Teþkilatý tarafýndan her yýl Ramazan ayýnda gerçekleþtirilen geleneksel iftar yemeði bu yýl biraz daha geniþletilerek Salýpazarý meydanýnda düzenlendi. Ýlçe teþkilatý tarafýndan organize edilen 5 Bin kiþilik dev Ýftar organizasyonunda Ak Partili milletvekilleri ile vatandaþlar bir araya geldiler. Murat YALÇIN S.2’de

Sýnavýn Fethiye'de Yapýlmasýný Deðerlendirdiler

Yangýnda 1 Hektar Alan Kül Oldu

< Daha önce Muðla Ýl Merkezinde yapýlan Açýk Öðretim Fakültesi Sýnavlarý Ak Parti Muðla Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özden ve Ali Boða'nýn giriþimleri sonucu artýk Fethiye'de de yapýlacak. Konu ile ilgili olarak geçtiðimiz aylarda Fethiye'de imza kampanyasý da baþlatýlmýþtý. Murat YALÇIN S.4’de

Ýftar:

Hayýrlý Ramazanlar Diler

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Ramazan Þenlikleri çerçevesinde konser veren Kültür Merkezi Mehter Takýmý yöredeki tatilciler tarafýndan büyük ilgi gördü. M.YALÇIN S.6’da

K a y m a k a m , Ö ð r e n c i l e r l e Ý l e Ý f t a r d a B u l u þ t u

< Muðla Orman Bölge Müdürü Ali Yýldýrým: “Nem oranýnýn çok düþük ve havanýn rüzgarlý olmasý hem yangýnlarýn baþlamasýný kolaylaþtýrýyor hem de müdahaleyi zorlaþtýrýyor” dedi. M.YALÇIN S.9’da

20.28

Sahur:

04.23

Gezi Parký Ruhuna Lokma Döktürdüler Fethiye Parklarý Halk Meclisi Üyeleri duran adam eylemlerinin 35. gününde Taksim Gezi Parký þehitleri için lokma döktürdüler. M.YALÇIN S.6’da

< Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk Aile ve Sosyal Politikalar Fethiye Ýlçe Müdürlüðü'ne baðlý Erkek Yetiþtirme Yurdu'nda kalan öðrenciler ile iftar yemeðinde bir araya gelerek birlikte orucunu açtý. M.YALÇIN S.6’da


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

KALEME GELENLER Ýstanbul'daki Taksim Gezisi ve onun üzerinden RANT saðlamak Siyaset yapmak adeta moda oldu. Ama kesilen aðaçlar, eylemde ölenler, kör olanlar gitti gider. Zaten Avrupa'nýn peþinden koþtuðu söylenen DEMOKRASÝ tam anlamýyla ne onlarda var, ne de “ Irak'a ve Afganistan'a yahut sýrada kim varsa Libya veya Suriye… onlara karþý ben sizin Demokrasi babanýzým, size onu saðlayacaðým diye tepinen ABD. sömürücülerinde Demokratlýk vardýr. Onlar yesin içsinler biz de hem çilesini çekelim hem kan akýtalým, hem de onlara uþaklýk yapalým. Ne güzel FORMÜL veya

dokuz taþ oyunundaki VIRTGEL!.. Garip, ama gerçek böyle bir kör dövüþünün yapýldýðý dünyada bazen UMUT ýþýklarý da yok edilemiyor. Ýngiliz London Times'in yazdýðýna göre Batýnýn bir çok Sanatkar, yazar düþünür, Siyasetçi ve gerçek ÝNSANSEVERLER toplanmýþ ve Taksim Gezisine halkýn isyanýný ve yetkililerin bu isyaný bastýrmak eylemini konuþmuþlar ve sonuçta bunu bir UYURI mektubu halinde Sayýn Tayyip Erdoðan'a iletmiþler. Ýmza edenler arasýnda bizim yakinen bildiðimiz Ýngiliz Andre Mango da var. Andre Mango, uzun yýllar Tarih ve sosyal incelemeler üzerine Makaleler yazmýþ ve son 10-15 yýl içinde de Türkiye ve Modernleþmesi konularýnda emek ve eser vermiþ bir Ýngiliz Aydýnýdýr. ( Cumhuriyet, 28 Temmuz 2003 Analiz- Utku Çakýrözer) Sayýn Mango gene Ýngiliz Lord Kinross'tan sonra en kapsamlý Atatürk biyografisini yazan kimsedir, derler.

www.gercekfethiye.com

Son olaylarýnýn kendisini üzdüðünü, Türkiye'nin çok daha iyi Modellere SAHÝP OLMASININ gerektiðini söylüyor ve ben þimdi gezemiyorum ama internetten filan izliyorum. Yapýlanlar çirkin. Demokratik eylem her yerde haktýr. Eylemsiz tepkisiz demokrasi mi olur? Diyor. Atatürk'e ait eserlerinde bir eksiklik bulmuþ ve kitabýnda yayýnladýðý yýllarýnda eleþtirilmiþti. Kitapta Atatürk'ün babasý Rahmetli Ali Rýza Efendi'nin resmi altýnda þöyle yazýyordu: “Atatürk'ün babasý olduðu söylenen…” Bizce bu yanlýþ. Babasýdýr denen þeye öyle babasý olduðu söylenen… dersen ortaya türlü çeþitli þeyler çýkar. Herhalde kastý bu deðildi, dedik ama eleþtirimizi de yazmýþtýk. Son zamanlardaki olaylar, gençlerin gözüne gaz sýkýlmasý, tepkisine mani oluþ zorbalýðý herkesi ürkütüyor. Ýnþallah bu tepkiler ve dýþarýdan bile gelen UYARIlar ilgilileri hizaya getirir diyor umudumuzu yitirmiyoruz.

ÝNGÝLÝZ KADIN HAYATINI KAYBETTÝ Marmaris'e baðlý Ýçmeler beldesinde tatil yapan Ýngiliz kadýn, sahilde deniz yataðýyla yüzerken kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Ýçmeler Cumhuriyet Mahallesi Kenan Evren Bulvarý sahilinde sabah 08.30'da boðulma olayý yaþandý. Tatil için Ýçmeler'de bir otele yerleþen 45 yaþýndaki Joan ve Conway Pollock çifti yüzmek için sabah 08.00'de sahile indi. Ýddiaya göre; geceden alkol aldýðý belirtilen Ýngiliz kadýn deniz yataðý ile yüzmeye baþladý. Bu sýrada fenalaþarak deniz yataðýndan suya düþtü. Sahilde güneþlenen Conway Pollock, eþinin suya düþtüðünü ve hareketsiz halde durduðunu gördü. Adam, eþini sudan çýkarýp sahile taþýyarak

Ak Parti'den 5 Bin Kiþilik Ýftar Ak Parti Fethiye Ýlçe Teþkilatýnýn geleneksel olarak düzenlediði iftar programýna ilgi beklenenin üzerinde oldu. Yaklaþýk 5 bin kiþinin katýldýðý dev iftar organizasyonunda vatandaþlar Ak Parti Muðla Milletvekilleri Ali Boða ve Yüksel Özden ile birlikte oruçlarýný açarak sohbet edip dertlerini anlatma fýrsatý da buldular. Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan Salýpazarý meydanýnda halka açýk olarak düzenlenen Ýftar programýna Ak Parti Muðla Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özden ve Ali Boða'nýn yaný sýra Ak Parti Muðla Ýl Baþkaný Nihat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Partili Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belde Belediye Baþkanlarý Yusuf Çaylý, Halil Doðan, Ak Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Ferzan Çakal, Gençlik Kollarý Baþkaný Emrullah Tuna, Bazý Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcileri, bazý Köy ve Mahalle Muhtarlarý ve 5 bine yakýn kiþi katýldý. Ýftar programýnda 5 nokta da kazanlardan yemek daðýtýmý yapýlýrken uzun kuyruklar oluþtu. Kazanlarýn baþýna ellerine kepçeyi alarak geçen Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özden, Ali Boða ve Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan tek tek vatandaþlara yemek daðýttýlar. Daha sonra kendileri de sýraya giren milletvekilleri ve partililer yemeklerini aldýktan sonra her biri ayrý ayrý vatandaþlarýn yanýna oturarak birlikte oruçlarýný açtýlar. Ýftar programýnda Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, Ak Parti Muðla Milletvekilleri Ali Boða ve

< Ak Parti Fethiye Ýlçe Teþkilatý tarafýndan her yýl Ramazan ayýnda gerçekleþtirilen geleneksel iftar yemeði bu yýl biraz daha geniþletilerek Salýpazarý meydanýnda düzenlendi. Ýlçe teþkilatý tarafýndan organize edilen 5 Bin kiþilik dev Ýftar organizasyonunda Ak Partili milletvekilleri ile vatandaþlar bir araya geldiler.

Yüksel Özden birer konuþma da yaptýlar. Ýftar programýnda konuþan Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan

“Fethiye'nin 15 mahallesinden, 72 köyünden ve 12 beldesinden gelen vatandaþlarýmýz ile birlikte iftar yapmaktan dolayý son derece mutluyuz.

2

Bu mübarek ramazan akþamýnda bizleri yalnýz býrakmayan tüm dostlarýmýza teþekkür ediyorum. Bu çorbanýn tadýný tuzunu getiren bu dostlarýmýzýn

çevredekilerden yardým istedi. Bu sýrada sahilde bulunan Hüsnü Kýrmýzý kadýna ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Saðlýk ekipleri kadýnýn denizdeyken kalp krizi geçirdiðini tespit etti. Ancak yapýlan tüm müdahalelere raðmen Ýngiliz kadýn kurtarýlamadý. Ýngiliz turistin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muðla Adli Týp Kurumuna gönderildi. Ölen Ýngiliz kadýnýn kocasý Conway John Pollock karýsýnýn ölümünü kabullenmeyerek intihar etmeye kalkýþtýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

varlýðýydý. Biz bu organizasyonu her yýl gerçekleþtiriyorduk ancak bu yýl biraz daha geniþletmek istedik” dedi. Ak Parti Muðla Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özden ise “Ramazan ayýnda Sahurdan Akþam ezanýna kadar yemiyoruz ve içmiyoruz ve Allaha yakýn olmaya çalýþýyoruz. Ama onun yanýnda da bir takým ramazan ayýnýn sembolleri ve bazý alýþkanlýklarý var. Bunlarýnda en baþýnda toplu iftarlar geliyor. Toplu iftarlarýn önemi ise; toplum artýk yaþlýsýyla, genciyle, kadýnýyla, erkeðiyle ve çocuklarla birlikte olduðu anlar çok fazla deðil. Böylesine bir mübarek akþamda oruç tutan ve tutmayan insanlarýn hep birlikte bir araya gelip iftar yapmasý çok önemli. Bu organizasyonun gerçekleþmesinde emeði geçen herkesi kutluyorum ve Allah Onlardan razý olsun. Ama bu akþamý asýl güzel yapan davetimizi kýrmayarak bu organizasyona katýlan dostlarýmýzdýr. Buraya gelerek ve birlikte oruç açarak Salýpazarý meydanýný þenlendiren dostlarýmýzla iftar ayrý bir güzel oluyor. Allah Saðlýk, huzur ve mutluluk içerisinde, birlik, dirlik içerisinde orucumuzu tamamlamayý, Kadir gecesine ulaþmayý ve Bayrama eriþmeyi nasip eylesin. Birliðimize, dirliðimize kastedenlere de fýrsat vermesin” dedi. Ak Parti Muðla Milletvekili Ali Boða ise “Fethiye'de bu Ramazan ayýnda görüyoruz ki insanlar Ramazan'ýn feyzinden istifade ederek bir birini sevmiþler kucaklaþmýþlar. Bugün orucumuzu Fethiye'de vatandaþlarýmýz ile birlikte açmaktan dolayý son derece mutluyum. Tüm vatandaþlarýmýzýn Ramazan Ayýný tebrik ediyorum ve Allah inþallah Saðlýk ve huzur içerisinde Ramazan bayramýna eriþmeyi nasip eder” dedi.

BAÞARAN ÖZEL GÜNLER ÝÇÝN KÝRALIK OTOMOTÝV Her geçen gün artan iþ yoðunluðumuzu karþýlamak için kaporta , mekanik , elektrik teknisyenlerine ihtiyacýmýz vardýr.

Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Yeni Mh. Adnan Menderes Blv. No:366/A-B Pk:48300 Fethiye/Muðla Tel: 0 252 661 0060

Çevreyolu kenarýnda, yeni faaliyete geçen 4.000 m2 üstü sandviç panel olarak kapalý, çelik örme pazar yeri, iþletmemizce 1 yýl süre ile düðün, niþan, yemek vb. organizasyonlarda kullandýrmak üzere kiraya verilecektir. Ýlgilenenlerin detaylý bilgi almak için aþaðýda belirtilen adres ve telefonlara müracaat etmeleri duyurulur. Adres: Tuzla Mah. 555 Sokak Kemal Dinç Apt. No:3/A Fethiye/Muðla Tel: 0252 612 80 71-0252 612 80 72 Cep: 0533 413 13 00


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

3


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

4

Sýnavýn Fethiye'de Yapýlmasýný Deðerlendirdiler Sýnavlarýn Fethiye'ye de alýnmasý ile Fethiye'deki 3 Bin 500 Öðrenci Muðla'ya iki gün sýnava gidip gelme çilesinden kurtulurken Dalaman ve Ortaca ilçelerinde bulunan öðrencilerde Fethiye'yi tercih edebilecekler. Sýnavlarýn Fethiye'ye alýnmasý için ilk çalýþmanýn baþlamasýna Necla Ýleri Ekercin isimli Fethiyeli bir bayanýn Milletvekili Ali Boða ve kendisine yazmýþ olduðu mektubun vesile olduðunu belirten Yüksel Özden telefonla Necla Ýleri Ekercin isimli bayaný arayarak Sýnavlarýn Fethiye'ye alýndýðýnýn müjdesini vermesi üzerine milletvekilinden bu sevindirici haberi alan Necla Ýleri Ekercin isimli bayanýn telefonda attýðý sevinç çýðlýðý ise Milletvekillerin mutluluðunu bir kat daha arttýrdý. Konuyla ilgili olarak bir açýklamada bulunan Ak Parti Muðla Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özden, “Sýnav kendi baþýna ayrý bir stres, Bunun üzerine birde Muðla'ya sýnava gidip gelme stresi eklenince sýnav daha da zor bir hale geliyor. Benim milletvekilliðimin birinci dönemin sonunda ben buraya geldiðim zaman bu Açýk Öðretim Fakültesi sýnav konusu gündeme gelmiþti. Bunun üzerine iki yýl önce Milletvekilimiz Ali Boða'nýn' da milletvekili olarak aramýza katýlmasýnýn ardýndan benim ikinci milletvekilliði dönemimin hemen baþýnda ÖSYM Baþkaný Ali Demir ile bu konuyu konuþtuk. Sýnavýn yapýlmasý ne kadar önemliyse sýnavýn güvenli bir þekilde yapýlmasý daha da önemlidir. Onun için bir takým ilke kararlarý alýnmýþtý. O ilke kararlarý doðrultusunda geçen yýla yetiþmesi sýkýntýlý olacak ve belki de güvenlikte

< Daha önce Muðla Ýl Merkezinde yapýlan Açýk Öðretim Fakültesi Sýnavlarý Ak Parti Muðla Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özden ve Ali Boða'nýn giriþimleri sonucu artýk Fethiye'de de yapýlacak. Konu ile ilgili olarak geçtiðimiz aylarda Fethiye'de imza kampanyasý da baþlatýlmýþtý.

de bir takým sorunlar olabilir düþüncesi ile geçen yýl sýnavlar Fethiye'ye alýnmadý. Ama bu yýl için gerekli olan tüm çalýþmalarýn yapýlmasýnýn ardýndan sýnavýn Fethiye'de de yapýlmasý kararý alýndý. Bu konu tüm Fethiye halkýnýn arzu ettiði bir konuydu” dedi. Bu sýnavlar sadece üç beþ kiþiyi ilgilendiren deðil çok fazla bir kesimi ilgilendiren bir konu diyen Milletvekili Özden “Bende eðitim camiasýnýn içerisinden gelmiþ bir Milletvekili olduðum için Fethiye'ye her geldiðimde bize aktarýlan konularýn en baþýnda geliyordu. Ali Demir'in de bizzat bize verdiði cevap sýnavýn yapýlmasýndan daha çok güvenli bir

þekilde yapýlmasý için diðer önlemlerin alýnmasýydý. Þimdi buna kavuþmuþ olmaktan dolayý son derece mutluyuz. Bu konunun ilk gündeme gelmesine vesile olan Fethiyeli Necla Ýleri Ekercin Ýsimli bir bayan vardý. Bu bayan arkadaþýmýz Hem Milletvekilimiz Ali Boða'ya hem de bana Açýk Öðretim Fakültesi Sýnavlarýnýn Fethiye'de yapýlmasýný istediðini belirten bir mektup yazmýþtý. Bu arkadaþýmýzýn yazdýðý bir mektuptan ziyade Sýnavlarýn Muðla'da yapýlmasý durumunda sýnava girenlerin yaþadýðý sýkýntýlarý ve sýnavlarýn Fethiye'de yapýlmasý halinde öðrencilerin kazanacaðý artýlarý anlatan rapor halinde bir mektuptu. Daha sonra ben Necla Ýleri Ekercin isimli bu bayan

arkadaþý telefonla arayarak duyarlýlýðýndan dolayý kendisini tebrik ettim ve bu konuyla ilgileneceðimizi kendisine ilettim. Bu konuda ilk giriþimi yapan Necla Ýleri Ekercin Tüm açýk Öðretim fakültesi Öðrencileri adýna teþekkür ediyorum. Bizden bu konu ile ilgili talepte bulunanlar sadece Açýk Öðretim Sýnavlarýný buraya getirelim diyordu. Ama Necla Hanýmýn bize gönderdiði talep bir rapor halinde hazýrlayarak Açýk Öðretimin tüm rakamlarýný ve çocuklarýn yaþadýðý stres ve sýkýntýlarý tek tek iþlemiþ. Bende bunun üzerine bir eðitimci olarak anýnda Ali Demir'den bir randevu alarak bu konunun çalýþmasýný baþlatmýþtým” þeklinde konuþtu.

Milletvekili Ali Boða ise Konuyla ilgili olarak yaptýðý konuþmasýnda “Biz bu konuyu Milletvekilimiz Yüksel Özden ile birlikte iki yýl Önce ÖSYM Baþkanýna konuyu aktardýðýmýz zaman ÖSYM'deki geçiþ döneminde bunu yaparsak sýkýntý olur ama bunun altyapýsýný hazýrlarsak önümüzdeki yýl bu sorunu çözeriz demiþlerdi ve nitekim sorun çözüldü ve artýk vatandaþlarýmýz Muðla'ya gidip gelmekten kurtuldular. Bu konu Bir çok kesimi yakýndan ilgilendiren çok önemli bir konuydu. Yapýlan çalýþma neticesinde kazanan Fethiye'den Muðla'ya gidip gelme derdinden kurtulan 3 Bin 500 civarýndaki Açýk Öðretim fakültesi Öðrencisi kazanmýþ oldu. bu çalýþma neticesinde sadece Fethiye'deki Açýk Öðretim Fakültesi Öðrencileri deðil Dalaman ve Ortaca Ýlçesindeki öðrencilerde Fethiye'yi tercih edeceklerdir. Çünkü Muðla'da yerleþim ve konaklama sýkýntýlarý var” diye konuþtu. Ak Parti Muðla Milletvekili Prof Yüksel Özden Açýk Öðretim Fakültesi sýnavlarýnýn Fethiye'de yapýlmasý için ilk olarak Milletvekillerine mektup yazarak çalýþmanýn baþlamasýna vesile olan Necla Ýleri Ekercin arayarak Açýk Öðretim Sýnavlarýnýn artýk Fethiye'de yapýlacaðý haberini vermesi üzerine Necla Ýleri Ekercin Telefonda attýðý sevinç çýðlýðý Milletvekillerinin Mutluluðuna ayrý bir renk kattý. Telefonda Yüksel Özden ile bir süre sohbet eden “Necla Ýleri Ekercin Benim Açýk Öðretim Fakültesinde eðitim gören çocuðum falan yok ben Muðla'ya sýnava giden öðrencilerin çektiði sýkýntýlarý bildiðim için bir duyarlý vatandaþ olarak sizlere mektup yazarak yardým talebinde bulunmuþtum. Sizlere bu duyarlý yaklaþýmýnýzdan dolayý çok teþekkür ediyorum. Allah her zaman yolunuzu ve bahtýnýzý açýk etsin” þeklinde konuþtu.


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

5


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

6

K a y m a k a m , Ö ð r e n c i l e r l e Ý l e Ý f t a r d a B u l u þ t u < Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk Aile ve Sosyal Politikalar Fethiye Ýlçe Müdürlüðü'ne baðlý Erkek Yetiþtirme Yurdu'nda kalan öðrenciler ile iftar yemeðinde bir araya gelerek birlikte orucunu açtý.

MEHTER KONSERÝ TATÝLCÝLERDEN ÝLGÝ GÖRDÜ Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Ramazan Þenlikleri çerçevesinde konser veren Kültür Merkezi Mehter Takýmý yöredeki tatilciler tarafýndan büyük ilgi gördü. Belediye Kültür Merkezi açýk hava salonunda yapýlan konserde mehter takýmýnýn marþlarý ilgi ile izlendi. Tatilcilerin bol bol fotoðraf çektiði mehter

konseri sonunda izleyenler mehter takýmýný ayakta alkýþladýlar. Mehter takýmý çaldýðý marþlarla vatandaþlarýn adeta göðsünü kabarttý. Konseri izleyenler Þef Mehmet Göktaþ, yönetimindeki mehter takýmýnýn konserini muhteþem bulduklarýný söylediler. Mehter takýmýnýn bu konserinin Ramazan ayýndaki 5. konser olduðu bildirildi.

Geçtiðimiz günlerde Huzurevinde kalan yaþlýlarla birlikte iftar yapan Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk bu kez Fethiye Erkek Yetiþtirme Yurdunda kalan öðrencilerle iftar yaptý. Erkek Yetiþtirme Yurdu Bahçesinde düzenlenen Ýftar yemeðine Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk'ýn yaný sýra Aile ve Sosyal Politikalar Fethiye Ýlçe Müdürü Ýsa Eseoðlu, Fethiye Ýlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Kocabýyýk, Huzur evi Müdürü Adem Güngör, Erkek yetiþtirme yurdu öðrencileri ve yurt personeli katýldýlar. Ýftar yemeðinde yurtta kalan öðrencilerle bol bol sohbet eden Kaymakam Ekrem Çalýk yaptýðý açýklamada; “Ramazan ayý genel anlamda kaynaþma, dayanýþma ve paylaþma duygularýnýn yoðunlaþtýðý günlerdir.

Burada kalan çocuklar bizlerin çocuklarý. Bu çocuklar bizler için çok kýymetliler. Gelecekte bu ülkeye deðiþik kademelerde bizlerin yerini alarak

bu ülkeye hizmet edecekler. Bugün bu çocuklarýmýz ile orucumuzu açmaktan dolayý da çok mutluyum” þeklinde konuþtu.

Gezi Parký Ruhuna Lokma Döktürdüler Fethiye Parklarý Halk Meclisi Üyeleri duran adam eylemlerinin 35. gününde Taksim Gezi Parký þehitleri için lokma döktürdüler. Fethiye'de hafta'da üç gün Beþkaza Meydaný'nda toplanarak ülke gündemi ile ilgili olarak sohbetler yapan Fethiye Parklarý Halk Meclisi üyeleri, duran adam eylemlerini sürdürüp bu kez Taksim Gezi Parký þehitleri için lokma döktürdü. Vatandaþlar daðýtýlan lokmalarý kýsa sürede kapýþtýlar. Fethiye Parklarý Halk Meclisi adýna açýklama yapan Ýhsan Ýlktaþ, “30 Mayýstan baþlayarak halkýmýzýn bu günlere kadar sürdürdüðü direniþinde þehit verdiðimiz Ethem Sarýsülük'ün verdiðimiz Ali Ýsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, bugün ölümünün 40'ýncý günüdür. Biz Fethiye Mehmet Ayvalýtaþ ve Mustafa Sarý içi ölümsüz Parklarý Halk Meclisi olarak Ethem Sarýsülük anýlarý önünde saygý ile eðiliyoruz. Demokrasi baþta olmak üzere halkýmýzýn direniþinde þehit

adýna þehitlerimizin anýsýna lokma dökerek tüm halkýmýzla özgürlük ve demokrasi mücadelesini paylaþmaktayýz” dedi.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

7

Seydikemer'de Seçim Heyecaný Baþladý Yaklaþan yerel seçimler öncesi bazý siyasiler Seydikemer için toplandý. 2014 yýlý Mart ayýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde ilk kez ilçe olarak katýlacak Seydikemer için, seçim çalýþmalarý da baþladý. Yerel seçimler öncesi Kemer Karacabey Restaurant'ta yapýlan toplantýya 1999 yýlýnda dönemin Anavatan Partisi Fethiye Ýlçe Baþkaný olan Mehmet Tokgöz, Karadere beldesinde üç dönemden buyana Belediye Baþkanlýðý yapan Yakup Otgöz, Eþen'de iki dönem belediye Baþkanlýðý yapan Yusuf Yiðit, Seki'de iki dönem Belediye Baþkanlýðý yapan Hüseyin Ünal, Kadýköy'de iki dönem Belediye Baþkanlýðý yapan Harun Büyükaydýn, uzun yýllar Fethiye siyasetin de ilçe baþkanlýðý ve il genel meclisi görevlerinde bulunan Osman Otgöz, daha önce Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkanlýðý yapan Adem Tekeli, Fethiye Esnaf Odasý Eski Baþkaný ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Emin Yungucu ve bazý muhtarlar ile siyasiler katýldý. Eski dostlarýn bir araya gelmesi olarak yorumlanan iftar yemeðinde siyasiler Seydikemer Belediyesi için toplandýklarýný da saklamadýlar. “Hedefimiz birlikteliði saðlamaktýr” Yemekli toplantýda sohbet eden siyasiler Seydikemer

< Fethiye ve Muðla siyasetine yön veren bazý siyasiler Seydikemer için bir araya geldi. 1999 yýlýndan buyana Anavatan ve Ak Parti'de birlikte görev yapan eski baþkanlar, iftar yemeðinde bir araya gelerek yeni ilçe olan Seydikemer belediyesini masaya yatýrdýlar.

seçimlerinde neler yapýlabileceðini konuþtular. Toplantýdan önce görüþlerini aktaran siyasiler birliktelik mesajlarý verdiler. Toplantýda konuþan Karadere Belediye Baþkaný Yakup Otgöz “ Eski Baþkan arkadaþlar bugün iftar yemeðinde bir araya geldik. Bütün arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Eski anýlarýmýzý tazeledik. Çok mutlu olduk” dedi. Dönemin Anavatan Partisi Fethiye Ýlçe Baþkaný Mehmet Tokgöz “ bugün 13 yýl geriye gittik. 13 yýl önce bu memleket için görev

yapan siyasiler bugün bir araya geldik. Burada olmaktan çok mutluyum. Ne varsa eskilerde var”diye konuþtu. Kumluova Eski Belediye Baþkaný Ramazan Kaynak “ bugün eski dostlarla bir aradayýz. Biz burada kendi beldelerinde iki dönem görev yapan baþkanlar ile bir araya geldik. Gerçekten mutluluk duydum” diye konuþtu. Kadýköy beldesinde iki dönem baþkan olarak görev yapan Harun Büyükaydýn “eski görev yaptýðýmýz arkadaþlarýmýz ile

bugün bir araya geldik. Yeni ilçe olan Seydikemer'de tabi seçimleri de konuþacaðýz. Seydikemer yeni ilçe oldu. Tecrübeli siyasilere ihtiyaç var” dedi. Fethiye Eski Esnaf Odasý Baþkaný Emin Yungucu “ eski siyaset yaptýðýmýz arkadaþlarýmýz ile bir araya geldik. Bu toplantýlarýn devamlýlýðýný bekliyorum.” dedi. 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Kemer Belediye Baþkan adayý olan Sadettin Abalý “20 yýl birlikte siyaset yaptýðýmýz arkadaþlarýmýz ile birlikteyiz.

Kemer'deki siyasi geliþmeleri konuþacaðýz. Yerel seçimlerde kol kola arkadaþlarýmýzla birlikte olmak istiyoruz” dedi. Ak Parti Fethiye Ýl Genel Meclisi Üyesi Osman Otgöz “Bugün Anavatan Partisi ve Ak parti'de çeþitli kademelerde görev yapan siyasiler ile bir araya geldik. Bu ekip bir dönem Fethiye ve Muðla siyasetine yön veren ekipti. Bu ekip ben deðil biz diyen bir ekiptir. Seydikemer'de bu da Seydikemer'e siyasetine yöne verecek tecrübeli siyasiler var.

Yakup Otgöz ile Hüseyin Ünal seçimler öncesi aday aday olan arkadaþlarýmýz. Partimiz kimi aday gösterirse bizde ekip olarak o adayýn arkasýnda duracaðýz. Seydikemer halký bu ekibe güvensin. Bu ekip Seydikemer'i hak ettiði yere getirecektir. Biz 12 kiþiyiz. 12 side baþkanlýk yapacak kapasite de insanlardýr. ” dedi. Eski Seki Belediye Baþkaný olan ve Seydikemer Belediyesi Baþkan aday adayý olan Hüseyin Ünal “Seydikemer ilçemiz hepimizin. Burada ben yok biz var. Yeni ilçe olan Seydikemer'de tecrübeli siyasilere ihtiyaç var. Burada bu toplantýda eski siyaset yaptýðýmýz arkadaþlarýmýz var. Seydikemer yeniden yapýlanýrken, deðerli insanlara ihtiyacý vardýr. Ýnþallah geri kalmýþ bir bölge olmaktan kurtulacaktýr. Diðer büyük ilçeler durumuna gelecektir” dedi. Ak Parti Eski Ýlçe Baþkaný Adem Tekeli “uzun süreden buyana bir araya gelememiþtik. Bugün iftar yemeðinde eski dostlar ile bir araya geldik. Bu toplantýlarýn tabiî ki bir amacý var”diye konuþtu. Eþen Eski Belediye Baþkaný Yusuf Yiðit “Eski Siyaset yaptýðýmýz arkadaþlarýmýz ile bir araya geldik. Seydikemer belediyesi için aday adayý olan arkadaþlarýmýz var. Kim aday olursa biz yanýnda olacaðýz. Bugün bu toplantýda görüþ alýþveriþinde bulunacaðýz” dedi.


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

8


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

Yangýnda 1 Hektar Alan Kül Oldu www.gercekfethiye.com

9

< Muðla Orman Bölge Müdürü Ali Yýldýrým: “Nem oranýnýn çok düþük ve havanýn rüzgarlý olmasý hem yangýnlarýn baþlamasýný kolaylaþtýrýyor hem de müdahaleyi zorlaþtýrýyor” dedi.

GERÇEK FETHÝYE SERÝ ÝLANLAR

612 85 00 ELEMAN ÝLANI 0252

65 yaþýndaki yaþlý þahýsa bakacak yatýlý veya sabah 8, akþam 8 çalýþacak bakýcý aranýyor. Müracaat: 0538 324 92 82

ELEMAN ÝLANI Kat görevlileri aranýyor. Baþvuru için Liberty Hotels Lykia Kýdrak Mevkii Ölüdeniz

( 0252) 617 02 00

Fethiye'de öðle saatlerinde baþlayan orman yangýný kontrol altýna alýndý. Muðla Orman Bölge Müdürü Ali Yýldýrým, þuan itibariyle Aydýn ve Muðla'da 13 ayrý yangýna müdahale ettiklerini belirtti. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sýralarýnda Fethiye'ye baðlý Ýnlice köyü Kerpmeç Mahallesi yakýnlarýndaki ormanlýk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Karacaören ve Ýnlice köyleri arasýndaki bölgede hýzla büyüyen yangýna Muðla Orman Bölge Müdürlüðü'nde görevli 1 adet uçak ve 2 adet yangýn söndürme helikopterinin yaný sýra karadan da çok sayýda arazöz ve yer ekipleri tarafýndan müdahale edildi. Karacaören ve Ýnlice köyü sakinleri de ellerindeki kazma ve küreklerle söndürme çalýþmalarýna destek verdi. Muðla Orman Bölge Müdürü Ali Yýldýrým ve Fethiye Orman Ýþletme Müdürü Gürhan Zorlu, bizzat olay yerinde gelerek söndürme çalýþmalarýný merkezinden yönetti. Yaklaþýk 3 saat süren yoðun mücadelenin ardýndan kontrol altýna alýnan yangýnda, 1 hektar ormanlýk alan zarar gördü. Fethiye'deki yangýnýn kontrol alýndýðý sýrada Milas'ýn Ören beldesinden gelen ihbar üzerine hava ekipleri yeni yangýn bölgesine sevk edildi. AYDIN VE MUÐLA'DA 13 YANGIN DEVAM EDÝYOR Fethiye'deki yangýnýn havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altýna alýndýðýný açýklayan Orman Bölge Müdürü Yýldýrým, “Þuan Milas'ýn Ören beldesinden yeni bir ihbar aldýk. Durumu tam olarak bilmiyoruz ama hava ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Bugün itibariyle Aydýn ve Muðla'da 13 ayrý noktada yangýna müdahale ediyoruz. Çýk þükür hemen hepsini

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

küçük çapta atlattýk. Ekiplerimiz son 1 aydýr teyakkuz halinde hazýrda bekliyor. Ýhbarý aldýðýmýz andan itibaren 1 dakika içerisinde çýkýþ yapýyor ve ilk 10 dakikada müdahale etmeye gayret gösteriyoruz” dedi. Hava koþullarýnýn yangýnlara çok

müsait olduðunun altýný çizen Yýldýrým, uyarýlarda bulunarak, “Vatandaþlarýmýzdan özellikle Ramazan ayý ve sonrasýndaki 1 ay içerisinde daha dikkatli olmalarýný istiyoruz. Çünkü nem oraný çok düþük ve hava rüzgarlý. Bu durum

hem yangýnlarýn baþlamasýný kolaylaþtýrýyor hem de ekiplerimizin müdahalesini zorlaþtýrýyor. Vatandaþlarýmýzý bu dönemde özellikle piknik ateþi ve anýz yakmamalarý konusunda uyarýyoruz” þeklinde konuþtu.


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

10


PAZARTESÝ 29 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

11

Ters Þeride Giren Araç 2 Araca Çarptý TÜRKBÜKÜ'NDE ORMAN YAGINI < Bodrum'a baðlý Göltürkbükü beldesinde çýkan yangýnda 6 hektarlýk makilik alan kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Türkbükü'nde aðaçlýk bölgede çýkan ve rüzgarýn etkisiyle büyüyen yangýna Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne ait 2 helikopter, 1 uçak, belde belediyelerine ait 8 itfaiye aracý ve 50 orman iþçisi yangýna havadan ve karadan müdahale ediyor. Yerleþim bölgelerine yakýn bir noktada çýkan yangýnda dumanlarýn Gölköye kadar ulaþmasý yerli ve yabancý turistleri korkuttu. Hýzla ilerleyen yangýn evlerin birkaç metre yakýnýna kadar ulaþtý. Yangýnýn bir siteye sýçramasý ile birlikte site sakinleri yangýna hortumla müdahalede bulundu. Yaklaþýk bir saat boyunca süren ve 5 yýldýzlý otellere kadar yaklaþan yangýn kontrol altýna alýnýrken, yaklaþýk 6 hektarlýk makilik alanýn yandýðý öðrenildi.

Köyceðiz'de meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi de yaralandý. Kaza saat 14.30 sýra-larýnda meydana geldi. Alýnan bilgiye göre; Muðla'dan Dalaman istikametine giden Ömer Aytekin (37) yönetimindeki 48 E 4707 plakalý otomobil, Kocabel yokuþunda karþý þeride geçti. Aracýn ters þeritte ilerlediði gören bazý araçlar yoldan çýkarak kazadan son anda kurtuldu. Aytekin'in kullandýðý araç ters yönde ilerleyerek karþý yönden gelen Sinan Solgun yönetimindeki 07 FLF 76 plakalý aracýn kenarýndan ve ardýndan da yine karþý yönden gelen Ali Þahin Türk yönetimindeki 20 ACC 13 plakalý pikaba çarptý. Hurdaya dönen aracýn sürücüsü Ömer Aytekin'in yaný sýra ayný araçta bulunan Osman Yýlmaz (50) ile ilk çarptýðý aracýn sürücüsü Sinan Solgun yaralandý. Yaralýlar ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýldý.

< Muðla-Dalaman Karayolu Kocabel Mevkii'nde ters þeride giren araç 2 ayrý araca çarptý. Kazada 1 kiþi yaþamýný yitirirken, 2 kiþi de yaralandý.

Yaralýlardan Dalaman'da galericilik yapan Osman Yýlmaz'ýn yolda kalp pilinin durduðu öðrenildi. Yol boyunca Yýlmaz'a kalp masajý yapýldý. Hastanede de hayata döndürülmek için yoðun çaba harcanan Yýlmaz, kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.

Diðer yaralýlardan Ömer Aytekin'in ayaðýnda kýrýk meydana gelirken, Sinan Solgun ve Ali Þahin Türk ise ayakta yapýlan tedavisinin ardýndan taburcu edildi. Ömer Aytekin yapýlan ilk müdahale sonrasýnda kýrýklarý nedeniyle Muðla Sýtký Koçman

ÜNÝVERSÝTE KAMPÜSÜNDE YANGIN Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi kampüsü ormanlýk alanýnda yangýn çýktý. Datça, Ula ve Kavaklýdere ilçelerindeki orman yangýnlarýnýn kontrol altýna alýnmasýnýn ardýndan Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi kampüs alaný içindeki ormanlýk alanda yangýn çýktý. Üniversitenin araþtýrma laboratuvarlarý arkasýndaki ormanlýk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çýkan yangýna

havadan 1 helikopter ve 1 uçak, karadan da 15 arazöz, 5 itfaiye, 1 greyder ve 150 kadar orman iþçisi müdahale etti. Yaklaþýk 1 saatte kontrol altýna alýnýp söndürülen yangýnda 1 hektarlýk alan zarar gördü. Orman Bölge Müdürlüðü ekipleri ormanlýk arazide soðutma çalýþmalarýný sürdürürken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanýn, Ömer Aytekin'in uyumasý nedeniyle meydana geldiði iddia edilirken, kazayý duyan Osman Yýlmaz'ýn yakýnlarý hastaneye akýn etti. Yakýnlarý sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý.


Fethiye Kalesi'ne dev Türk Bayraðý yýrtýldý < Fethiye Belediyesi tarafýndan Fethiye Kalesi'ne dikilen Türk Bayraðý aþýrý rüzgardan nasibini aldý. Bayraðýn belli noktalarýnda yýrtýklar oluþtu.

12 GÜNLÜK KAMP SONA ERDÝ Bolu kampýndaki ikinci hazýrlýk maçýný Gaziantep Büyükþehir Belediyesi ile oynayan Fethiyespor ikinci yarýda yediði gollerle karþýlaþmayý 3-0 kaybetti. Fethiyespor teknik direktör Mustafa Ceviz yönetiminde sabah yaptýðý antrenmanýn ardýndan bu kampý da tamamladý. Lacivert beyazlýlarýn hazýrlýk maçýnda kampa katýlan Souleymane Tandia'da yer aldý. 15 Temmuz'dan bu yana sezon öncesi çalýþmalarýný

< PTT birinci lig hazýrlýklarýný Bolu Gerede'de sürdüren Fethiyespor 12 günlük bu kampý da tamamladý.

Bolu'da sürdüren Fethiyespor kamptaki ikinci hazýrlýk maçýný Gaziantep Büyük Þehir Belediyespor ile oynadý. Fethiyespor; Onur Bilgin, Sabri Gümüþsoy, Sabri Turgut, Patrick Etoga, Gökhan Dinçer, Kenan Karýþýk, Murat Türkkan, Emre Okur, Onur Okan, Ufuk Bayraktar, Amed Toure onbiri ile maça baþladý. Maçýn ikinci yarýsýnda da Volkan Kabadayý, Uður Aktaþ, Taner Taktak,

Emre Bilgin, Ýsa Baðcý, Souleymane Tandia oyuna dahil oldular. Fethiyespor ilk yarýsý golsüz kapanan maçýn ikinci yarýsýnda yediði göllerle maçý 3-0 kaybetti. Fethiyespor kafilesine iki gün izin verilirken, futbolcularýn Salý günü Fethiye'de toplanarak 1461 Trabzon deplasmaný harlýklarýna baþlayacaðý öðrenildi.

Fethiye Kalesi'nde dalgalanan dev Türk Bayraðý etkili olan rüzgar nedeniyle yýrtýldý. 54 metrekare olan ve 24 metrelik gönder direðine asýlý dev Türk Bayraðý'nýn belli noktalarýndaki yýrtýklar nedeniyle hafta içi deðiþtirilmesi bekleniyor. Fethiye'nin her yerinden görülebilen Türk Bayraðý daha uzun ömürlü olmasý için 24 metre uzunluðunda poligon kesitli, galuanizli, içten ipli ve sonsuz dönerli direk ile muhafaza ediliyor

OTOBÜSLERDE BAYRAM ÝZDÝHAMI Yaklaþan Ramazan Bayramý nedeniyle þehirlerarasý otobüslerde izdiham yaþandýðý öðrenildi. Fethiye'den baþta Ýstanbul Ýzmir ve Anakara olmak üzere büyük þehirlere gidecek vatandaþlar otobüs firmalarýnýn ek seferlerinin arttýrýlmasýný bekliyor. Ramazan bayramý nedeniyle Fethiye Otogarý'ndan büyük þehirlere gidecek vatandaþlar bilet sýkýntýsý yaþýyor. 8-9-10 Aðustos tarihlerinde baþta Ýstanbul olmak üzere Ýzmir ve Ankara hattýna giden tüm otobüsler doldu. Bazý firmalar ek sefer koymalarýna raðmen bu ek seferlerinde dolduðu öðrenildi. Fethiye Otogarý'ndaki þehirlerarasý otobüs firma ilgilileri sadece bayramda doluluk bulunduðunu öncesinde ve sonrasýnda bilet sorunu olmadýðýný söylediler.

gerçek fethiye gazetesi  

29 temmuz gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you