Page 1

SD NSIDE

VOL.02/2018


February 2018

SD Inside Magazine ฉบับนี้ เผ็ดร้อน กับ ข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอสังหาฯ ของ Developer เจ้าอื่นๆ แล้ว เราก็ยังมีเทคนิคต่างๆ จากทีม Role Model ที่ไม่คิดจะหยุดแชร์เช่นกัน อาจจะมองว่าเปลืองพื้นที่หน้า Social Feed แต่ เพื่อให้เป็นข้อมูลให้กับทีมพนักงานขาย ทีม Role Model & SD ก็จะทาข้อมูลต่างๆมานาเสนอ เพื่อ จะได้นามาเป็นแนวทางในการทางาน และการเลือก ซื้อบ้านคอนโดในแบบที่สอดคล้องกับแนวโน้มของปีนี้ มากที่สุดค่ะ

Connect with Us Please do not hesitate to contact me if you have further questions. Let me know if you need anything else. .…… SDnews@Sansiri.com

SD sansiri Fanpage

Siri_sd


WHAT’S INSIDE

8 กิจกรรม คลายเครียด จากการทางาน ในออฟฟิต

CONTENTS

NEWS SHARING PROUD TO PRESENT TIPS & TRICKS DO IT BETTER TALK ABOUT ENJOY ALL AROUND

Chit chat with Role Model


SD INSIDE MAGAZINE

NEWS

SHARING !!

ความเคลื่ อ นไหว

อสั ง หาฯ

แสนสิริ รุกปฎิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างต่อเนื่อง เผยกลยุ ท ธ์ Personalized CRM ตอบโจทย์ ลูก ค้า ใน ระดับบุคคลครั้งแรกในไทย ยกระดับ การดูแลลูกค้า ด้วย ห ลั ก แ น ว คิ ด ผ่ า น มุ ม ม อ ง ลู ก ค้ า ( Consumer centric) พร้ อ มเจาะลึ ก ไปยั ง ความต้ อ งการในระดั บ บุ ค คล (Personalized) มากขึ้ น น าร่ อ งผ่ า นการ เปิดตัว“Siri Priority” พลิกโฉมสู่การเป็นผู้ให้บริการ ด้านการอยู่อาศัยและการลงทุน อสังหาฯแบบครบวงจรมุ่ง เ จ า ะ ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม ที่ มี ศั ก ย ภ า พ สู ง ภ า ย ใ ต้ ค อ น เซ็ป ต์ “สร้ างสรรค์เพื่อเติม เต็มประสบการณ์ ให้สมบูร ณ์ แบบ” ชูไฮไลท์บริการสุดพิเศษจาก RM (Relationship Manager) ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นอสั ง หาฯ พร้ อ มเตรี ย มต่ อ ยอดกลยุ ท ธ์ Personalized CRM ที่ หลากหลายสอด รับความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มผ่านแสนสิริ แฟมิลี่ รูปแบบ ใหม่และยกระดับสู่แพลตฟอร์ม “eCRM” เพื่อการบริการ ที่ครบครั น สะดวก รวดเร็ ว ตอบโจทย์ไ ลฟ์สไตล์ดิจิทัล ของกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างไร้รอยต่อ อ่านได้ที่ : http://terrabkk.com/news/192409

แสนสิริ ปฎิวัติวงการ อสังหาฯ รุกกลยุทธ์ Personalized CRM ครั้ง แรกในไทย นาร่องเปิดตัว “Siri Priority” ดันไฮไลท์ RM ผู้ช่วยบริหารอสังหาฯแบบ ครบวงจร


บริ ษั ท เอสซี แอสเสท คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) ประกาศวิชั่นและโรดแมปการเติบโต สามปีของ SC ว่า “ทุกองค์กรในโลกนี้กาลังถูก ท้าทายอย่างรุนแรง เพราะ landscape ของโลก ธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป วิธีคิดแบบเดิมเริ่มใช้ไม่ได้ ในบริบทใหม่ digital technology มีบทบาท อย่างมหาศาลในการสร้างความท้าทายครั้งนี้ทาให้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุ ษย์ทั้งในปัจจุบัน และ ในอนาคตอย่างรวดเร็ว ภาพ landscape ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อุตสาหกรรมต่างๆ เชื่อมต่อกัน กลายเป็น ecosystem ที่มีสมาชิกหลากหลาย และหลาย ecosystem ก็เชื่อมต่อกันเอง เกิด โมเดลธุรกิจใหม่นอกเหนือไปจากproducts และ services นั่ น คือ platforms และ solutions เกิดการร่วมงานของกลุ่ม 3 กลุ่มเพื่อ ตอบสนองความต้องการ ของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น อ่านเนื้ อหาต้น ฉบับ ได้ที่ : TerraBKK.com http://terrabkk.com/news/192407

แถลงทิศทาง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ ตี้ สู่การเป็น “The Empire of Origin”อาณาจั ก รอสั ง หาฯครบวงจร พร้อมแผนพัฒนา “พาร์ค ออริจิ้น คอม เพล็กซ์” มิกซ์ยูสหรู 3 โครงการ รวม มู ล ค่ า กว่ า 70,000ล้ า นบาท และแผน ธุรกิจปี 2561 เตรียมเปิด 14 โครงการ ใหม่ มูลค่า 30,000 ล้านบาท พร้อมตั้ง เป้ายอดขาย 20,000 ล้านบาท รายได้ ทะลุ 15,000 ล้านบาท อ่ า น เ นื้ อ ห า ต้ น ฉ บั บ ไ ด้ ที่ http://terrabkk.com/news/1923 73

February 2018


บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) แสดง วิสัยทัศ น์ “เชื่อ มั่น ตลาดอสัง หาริ มทรัพ ย์ไทยยั งคง เติบโตอย่างต่อเนื่อง” โดยเอพีพร้อมเดินหน้ารับเท รนด์ตลาด ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 33,500 ล้านบาท และตั้งเป้ารายได้รวมปี 2561 ไว้ที่ 28,100 ล้าน บาท ด้ ว ยการรุ ก ตลาดเปิ ด ตั ว โครงการใหม่ 34 แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่า 19,000 ล้ า นบาท และโครงการแนวราบ 30 โครงการ มู ล ค่ า 30,000 ล้ า นบาท ผ่ า น 5 กลยุ ท ธ์ สู่ ความสาเร็จ 1.สานต่อความสาเร็จกับกลุ่ม มิตซูบิชิ เอสเตท 2.เปิดตัวสินค้าระดับ Super Luxury 3.รุกตลาดสินค้าแนวราบ สร้างความต่างด้วยการ ออกแบบสินค้าที่ตอบความต้องการเฉพาะกลุ่ม 4.ขยายพอร์ตตลาดต่างประเทศ 5.พั ฒ นานวั ต กรรมดิ จิ ต อลเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี หลังปีที่ผ่านมา (2560) กวาดยอดขายเกินจากเป้าหมายยอดขายเดิมที่ตั้ง ไว้โตขึ้นถึง 92% หากเทียบกับยอดขายปี 2559 อ่ า น เ นื้ อ ห า ต้ น ฉ บั บ ไ ด้ ที่ :http://terrabkk.com/news/192401

ตามคาดหมายที่ กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล คว้ า ที่ ดิ น สถานทูตอังกฤษเนื้อที่ 23 ไร่ไปครองหลังปิด ดี ล อย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561จากการแถลงของกระทรวงต่ างประเทศ อั ง กฤษว่ า ได้ ข ายที่ ดิ น ของสถานทู ต อั ง กฤษ ประจาประเทศไทยในราคา 420 ล้านปอนด์ (ราว 1.86 หมื่นล้านบาท) ให้กับฮ่องกงแลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท จาร์ดีน แมธทีสันฯ เป็นดีลการซื้อที่ดินที่มีราคาสูงที่สุดในไทย และ เป็นการขายสิน ทรั พย์ที่แพงที่สุดของกระทรวง การต่างประเทศอังกฤษให้กับ เซ็นทรัลกรุ๊ป ซึ่ง ก่ อ นหน้ า นั้ น เมื่ อ ปี 2549 กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล ได้ ที่ดิน 9 ไร่ ของสถานทูตอังกฤษ พัฒนาเป็น ห้างเซ็นทรัลเอมบาสซีในปัจจุบัน อ่ า น เ นื้ อ ห า ต้ น ฉ บั บ ไ ด้ ที่ : http://terrabkk.com/news/192367

February 2018


SD INSIDE MAGAZINE แบงก์ ร ะมั ด ระวั ง ปล่ อ ยกู้ ก ลุ่ ม อสังหาริมทรัพย์ ดูรายละเอียดยิบ เน้ น โปรเจ็ ก ต์ ดี -ความสามารถ ช าระหนี้ ไ ด้ ก่ อ นอนุ มั ติ “กสิ ก ร ไทย” รับกระจายพอร์ตลดความ เสี่ ย ง ยัน ปล่ อยกู้ ป กติ ห ากลู ก ค้ า แข็ ง แกร่ ง -เจาะเซ็ ก เมนต์ ลู ก ค้ า ชัดเจน “เกียรตินาคิน” เผยโยก ปล่ อ ยกู้ ร ายใหญ่ แ ทนรายกลาง ตั้งแต่กลางปีก่อน ชี้ผลตอบแทน น้ อ ย แต่ ห นี้ เ สี ย ต่ า หลั ง เจอหนี้ เ อ็ น พี แ อ ล พุ่ ง 20% อ่ า น เ นื้ อ ห า ต้ น ฉ บั บ ไ ด้ ที่ : http://terrabkk.com/ne ws/192365

นอกเหนื อ จากตลาดกรุ ง เทพฯปริ ม ณฑล กับ ภาคตะวัน ออกและ ภาคเหนื อ ตลาดอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ภาคใต้ ก็เป็นอีกภูมิภาคที่น่าจับตา มอง เมื่อแผนขั บเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้ว ยการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง มีทั้งมอเตอร์ เวย์ เส้ น ทางหาดใหญ่ -ปาดั ง เบ ซาร์ รถไฟทางคู่ เส้น ทางชุ ม ทาง หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และเส้นทาง สุ ร าษฎร์ ธ านี -ชุ ม ทางหาดใหญ่ โครงการทางเลี่ ย งเมื อ งหาดใหญ่ ด้านตะวันตก ซึ่ งปี 2561 นี้ การ ลงทุน มี ค วามชั ด เจนขึ้ น หลั งจาก ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 อ่ า น เ นื้ อ ห า ต้ น ฉ บั บ ไ ด้ ที่ : http://terrabkk.com/new s/192366

February 2018


ถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนสายสาคัญอีกเส้น หนึ่ ง ที่ เ ชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ โ ซนพระราม 9 ลาดพร้ า วเข้ า ด้ วยกั น ตลอดร ะยะทาง ประมาณ 10.5กิโลเมตร ตั้งแต่แยกพระราม 9 ไปจนถึ ง แยกรั ช โยธิ น นั้ น มี โ ครงการ รถไฟฟ้าในอนาคตที่จะเชื่อมต่อกับ โครงการ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRTปัจจุบันถึง 2 จุด และ มีโครงการ Mega Project ที่กาลังจะ เกิดขึ้นมากมายในบริเวณ พระราม 9 – รัช ดา ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ใ จกลางธุ ร กิ จ แห่ ง ใหม่ ที่ ขยายตัวมาจากพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน จึงไม่น่า แปลกใจที่ ทาเลนี้ เป็นอี กหนึ่ งทาเลน่าสนใจ สาหรับที่อยู่อาศัย แหล่งงาน หรือแม้แต่การ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการปล่อยเช่า อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : http://terrabkk.com/news/19238 3

เปิด “ร่างกฎหมายอีอีซี” ให้ อานาจเลขาธิการอนุญาต อนุมัติ เ บ็ ด เ ส ร็ จ เ ปิ ด ท า ง พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น -ร ะ บ บ สาธารณูปโภคสู่จังหวัดใกล้เคียง คุมเข้ มการ “ถมทะเล” ต้อง ปฏิบั ติตามกฎหมายเดิน เรื อ แก้ วิธีจัดทา “อีไอเอ” จากวิเคราะห์ ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ป็ น ประเมินผล อ่ า น เ นื้ อ ห า ต้ น ฉ บั บ ไ ด้ ที่ : http://terrabkk.com/ne ws/192422

February 2018

ที่มา http://terrabkk.com/news-category/news


ศุภาลัยเปิดแบรนด์ใหม่'เอสเซ้นส์' เจาะแนวราบ 4-10 ล้าน

NEWS

‘เอสซี’ชูลิฟวิ่งโซลูชั่นสานโรด แมพ 3 ปี 6หมื่นล้าน

ศุภาลัย เดินหน้าขยายแบรนด์แนวราบ “ESSENCE” แบบบ้ า น 3 ชั้ น ใหม่ ล่าสุด 3 แบบ 3 สไตล์ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านรุ่ น ใหม่ และทาวน์โฮม บุก ทาเลก ลางเมือง ปักธงทาเลใหม่ลาดพร้าว เจาะ ตลาด 4 –10 ล้ า นบาท ตอบโจทย์ กลุ่ ม ครอบครั ว และชี้ แ ผนเปิ ด ตั ว โครงการแนวราบ จานวน 30 โครงการ มู ล ค่ า 21,510 ล้ า นบาท แยกเป็ น โครงการในเขตกรุ ง เทพฯปริมณฑล จานวน 17 โครงการ และ โครงการภูมิภาค จานวน 13 โครงการ

เอสซี ได้ ว างโรดแมพ 3 ปี จากนี้ หรื อ วิ ชั่ น 2020 “SC Re-Invention” เพื่อการเติบโตอย่าง ยั่ง ยื น โดยตั้ ง เป้ า หมาย ปี 2563 มี ย อดขาย 2.4 หมื่นล้านบาท รายได้ 2.2 หมื่นล้านบาท โดยยอดขาย รวม 3 ปี ระหว่ างปี 2561-2563 กว่ า 6 หมื่ น ล้านบาท ด้ า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อสั ง หาฯเพื่ อ ขาย ปี 2561 มีทั้งหมด 19 โครงการ แบ่งเป็น แนวราบ 17 และคอนโด 2 โครงการ

“เอพี”ปลุกแบรนด์ “ซูเปอร์ลกั ชัวรี”ลุยตลาด

February 2018

“เอพี ” เผยแผนธุ ร กิ จ ปี 61 เดิ น หน้ า เปิ ด 34 โครงการใหม่ ตั้งเป้ายอดขาย 33,500 ล้านบาท รายได้ 28,100 ล้านบาท เปิดตัวสิน ค้า “ซูเปอร์ ลักชัวรี” ทิศการดาเนินงานในปี 2561 มุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ นาพาเอพีก้าวขึ้นสู่การเป็น 1 ใน 3 ของผู้พัฒนา ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทย โดยมี แ ผนเปิ ด ตั ว โครงการใหม่ทั้งสิ้น 34 โครงการ โดยแบ่ งเป็ น คอนโดมิเนียม 4 โครงการ และโครงการแนวราบ 30 โครงการ ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 33,500 ล้าน บาท และตั้ ง เป้ า หมายรายได้ ร วมปี 2561 ไว้ ที่ 28,100 ล้านบาท ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/property/list


NEWS

ชิงยอดขายต้นปี เปิดตัว โครงการแรก

“บุราสิริ บางนา”

โกยยอด มูลค่า 294 ล้านบาท Presales 3-4 ก.พ.

ชิงยอดขายต้นปี โครงการแรก “บุราสิริ บางนา” โกยยอด มูลค่า 294 ล้านบาท 43 ยูนิต ตั้งแต่วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ที่ ผ่านมา โดดเด่นภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิถีชีวิตริมน้า” (THE HIGH LIFE ON THE RIVERBANK) ร่มรื่นกับพื้นที่สวนขนาดใหญ่ 3 ไร่ ตัวบ้านสไตล์ไทยโมเดริน์ ระเบียงกว้าง เปิดรับวิวโค้งน้า ตอบรับการพักผ่อนแบบจัดเต็ม และชูความเป็นผู้นาเทคโนโลยีสุด ล้าด้วย SIRI Lifetech พร้อมดีไซน์ฟังก์ชั่นสาหรับผู้สูงอายุ Elderly care Solution อยากจะเชิญ ชวนทุกคนให้เข้ามาสัมผัสความสวยงามของโครงการฯ

พี่จุ๋ม

February 2018

คิว

พี่กวางMP

แมค


ที่ ม า ข อ ย อ ด ข า ย ปั ง ๆ ต้ อ น รั บ ปี ใ ห ม่ อ ย่ า ง นี้ เพราะเราได้มือดี นักขาย มื อ ท อ ง จ า ก ทุ ก ๆ ที ม มาร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ใน การสร้างปรากฏการใหม่ ใ น ก า ร เ ปิ ด ตั ว อ ย่ า ง สวยงามและโกยยอดขาย กว่า 300 ล้าน ของบุรา สิริบางนา เรามาทาความ รู้ จั ก กั บ เ พื่ อ น ๆ ที่ ม า ช่ ว ย ง า น ใ น วั น นั้ น กั น ดีกว่าค่ะ

ลัดดาวัลย์ ช่วยเกิด (ฝน)

อรดี ปานพิมพ์ (อ๋อย)

ณัฐฐิรา โรจนวิทูร (จ๋า)

ปทิตา นิรันดรสกุล (ยุ้ย)

ณัฐกฤตา สิงคบุรี (ขิม)

สุขฤทัย น้าแก้ว (หน่อย) สุมิตตา แก้วส่ิงห์ (อ้อม)

จันทนา ท้ายวัง-(ปุ้ย)

สมใจ ศรัทธาวรกุล (ฝน)


NEWS

อสังหาฯลุยลงทุน‘อีอีซ’ี ชิงตลาด ที่อยู่อาศัย 8 หมื่นล้าน

อสังหาฯ บุกทาเล“อีอซี ี” ชี้มูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยกว่า 8 หมื่นล้าน ประเมินการลงทุนเฉลี่ยปีละ 2-3 หมื่นล้าน “ออริ จิ้ น ” ปั้ น โปรเจคมิ ก ซ์ ยู ส “ศรี ร าชา-ระยอง” พฤกษาลุยบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ กว่า 5,500 ล้าน “ศุภาลัย-แสนสิริ”ย้าทาเลศักยภาพดันตลาดต่าง ออริจิ้นผุดมิกซ์ยูสระยอง 2หมื่นล้าน “เรามอง อีอีซี ระยะ 10 ปีข้างหน้าที่จะเห็นการเติบโต ต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนาอสังหาฯ จึงเป็นรูปแบบวัน สต็อป เซอร์วิส ตอบโจทย์ตลาดที่อยู่อาศัย ทางาน และ ท่องเที่ยว" พฤกษาปักธงอีอีซีปีนี้ 5.5พันล้าน ปี 2561 พฤกษามีแผนเปิดโครงการใหม่“แนวราบ”ใน อีอีซี รวม 8 โครงการ จานวน 2,482 ยูนิต มูลค่า 5,529 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายระดับกลางและล่าง ที่ ทางานในพื้นที่อีอีซีและกลุ่มทั่วไป

February 2018

ศุภาลัยเดินเกมบุกอสังหาฯอีอีซี ในพื้ น ที่ อี อี ซี ศุ ภ าลั ย เป็ น ดี เ วลลอปเปอร์ ที่ เ ปิ ด โครงการมากที่สุด ในชลบุรี และระยอง มีแ ลนด์ แบงก์ ร วมกว่ า 10 แปลง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี โครงการทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโด ใน ชลบุรี 7 โครงการ และล่าสุดได้เปิดตัวโครงการ ใหม่ “ศุภาลัย พรีโม่ บางแสน” ใกล้ชายหาดบาง แสน แสนสิริเล็งโซนตะวันออกเจาะญี่ปุ่น มองการลงทุนในทาเลอีอีซี ซึ่งมีโครงการที่ร่วมมือ กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จากัด จากญี่ปุ่น มั่นใจว่าการขยายธุรกิจไปยังโซนตะวันออกจะเป็น ทาเลเชิงยุทธศาสตร์ โครงการที่เตรียมพัฒนาเช่น พัทยา เพราะสังเกตได้ว่าคนที่ทางานในระยอง ศรี ราชา ชลบุรี มักจะเข้ามาพักอาศัยในพัทยาจานวน มาก ดั งนั้ น จึง มั่ น ใจว่ าอีอี ซี จะท าให้ภาคธุ ร กิ จ อสังหาฯเติบโตได้แน่นอน


PROUD TO PRESENT 2560 Project

คุณ สิทธิชัย (ลูกค้า)

คุณไอศูรย์(ลูกค้า)

คุณลิปิกร(ลูกค้า)

คุณรุ่งอรุณ(ลูกค้า)

คุณ าณกร (ลูกค้า)

คุณธนาพร(ลูกค้า)

" คุณอา ัสสร(ลูกค้า)

Sales Management

คุณอ ินันท์(ลูกค้า)

คุณอรอนงค์(ลูกค้า)

คุณสันทัศน์(ลูกค้า)

คุณวนิดา(ลูกค้า)

คุณสุรณี (ลูกค้า)

February 2018


PROUD TO PRESENT 2560 Resales)

คุณสมัชชา (ลูกค้า)

Leasing

คุณAprillyn Cruz(ลูกค้า)

Sansiri Project - High Rise - PH (Phuket)

คุณพัชรินทร์(ลูกค้า)

คุณสุริสา(ลูกค้า)

Sansiri Project - High Rise - PLW 4 (Phuket)

คุณนารีรัตน์ (ลูกค้า) คุณนรินทร์ (ลูกค้า)

Sansiri Project - High Rise - PH (Suratthani)

คุณกฎสรี(ลูกค้า)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคาชมเชยจากลูกค้า ประจาเดือนธันวาคม 2560 ลูกค้าจึงฝากคาชมเชยมาเพื่อเป็นกาลังใจให้แก่พนักงาน

February 2018


TIPS & TRICKS พูดอย่างไร ให้เข้าถึงใจลูกค้ามากทีส่ ุด การพูดคือทักษะการ "สื่อสาร" ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เมื่ อ ต้ อ งการขายสิ น ค้ า ให้ ลูกค้าเลยก็ว่าได้ การขายต้องพึ่งพาทักษะ การใช้ "ฝีปาก" ที่ต้องผ่านการฝึกฝนและ ต้องใช้ "ไหวพริบ" และ "การฟัง" ยิ่งพบ กับลูกค้าระดับสู งขึ้นมากเท่าไหร่ มี เ วลา จ ากั ด มากแค่ ไ หน ยิ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นา ทักษะการพูดให้อยู่ในระดับสูง Tips&Trick ฉ บั บ นี้ ผ ม

(มนตรี วั ฒ น์ มณฑนะโสภิ ต ) หรื อ เนม Role Model สรุปเรื่องเทคนิค การพูดที่เอาชนะใจลูกค้าและได้รับความ เชื่อมั่น จนกลายเป็นการซื้อขายที่ราบรื่น ที่ ส าคั ญ คื อ สามารถช่ ว ยแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้นกับลูกค้าได้อีกด้วย

February 2018

1.ใช้ถ้อยคาที่สุภาพ มั่นใจ แต่ไม่ดูก้าวร้าว จนเกินไป ความสุ ภาพในทีนี้หมายถึง "ต้อ งไม่สุภาพ หรือนอบน้อมจนเกินไป " เพราะจะสูญเสีย "อานาจในการต่อรอง“ และ "ความน่ า เชื่ อ ถื อ " หมายความว่ า แทนที่สถานะการจะมาแบบนักธุรกิจหรือที่ ปรึกษา คุณอาจจะกลายเป็นแค่ "เบี้ยล่าง" ในสายตาลู ก ค้ า เท่ า นั้ น ดู เ ผิ น ๆ แล้ ว ไม่ มี อ านาจ ส่ ว นความก้ าวร้ า ว แน่ น อนว่ า ไม่ ควรทาอยู่แล้ว เช่น พูดห้วนๆ ไม่มีหางเสียง หลุดคาหยาบคายออกมา เล่นมุขตลก ไม่มี กาละเทศะเกินเหตุ


2.ก่อ นที่ จ ะพูด ควรมีทั ก ษะ การฟังที่ดีก่อน หลักการง่ายๆ สาหรับการพูดที่โดนใจลูกค้า นั่นก็คือการเป็น "นักฟังที่ดี " นั ก ฟั ง ที่ ดี ห มายความว่ า คุ ณ จะต้ อ งฟั ง จั บ ใจความจาก ลู ก ค้ า ให้ ค ร บถ้ ว นและ จบ ประโยค พยายามอย่ า พู ด แทรกหรือขัดลูกค้า

3.เทคนิคการพูดให้โดนใจลูกค้าด้วย "Trance Word " คือเทคนิคการถามคาถามเพื่อให้คู่ สนทนาคายข้อ มูล มากขึ้น แต่ จริงๆ แล้วแก่นแท้แ ห่งการท าให้คู่ส นทนาพูดเปิด ใจกับคุณ ก็ เพื่อให้พวกเขา "มอบใจและไว้ใจ" มากขึ้น ให้ลูกค้าคายข้อมูลเพิ่มออกมา จากนั้นให้ถามด้วย คาถามที่ช่วยให้สิ่งที่เค้าคายออกมาต่อเนื่องได้ดีขึ้น สัดส่วนการถามเขาเพื่อให้เล่ากับการพูดเพิ่ม ของคุณจะมีอัตราส่วนที่น้อยกว่าลูกค้าเสมอ คือ 70/30 February 2018


4.การพูดให้โดนใจที่แท้จริงคือพูดให้ น้อย เน้นเนื้อๆ โดยเฉพาะเมื่อพบกับ ลูกค้าใหม่ครั้งแรก การที่คุณมั่นใจใน ตัวเองว่าเป็นคนที่พู ดเก่ง เป็นคนเข้า สังคมได้ดี คุยได้กับทุกเพศทุกวัย บาง ทีอาจจะเป็นการ "คิดไปเอง" สิ่งที่พูด ไป ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับพวกเขา สุ ด ท้ า ยแล้ ว ความสนใจของลู ก ค้ า ก็ หายไปในที่สุด คุณต้องพูดให้น้อยกว่า ลูกค้าเสมอ วิธีทาให้ลูกค้าพูดมากกว่า ก็ คื อ การ "ถามค าถาม" ที่ ดี เป็ น คาถามปลายเปิ ดที่ ลูก ค้า สามารถเล่ า สถานการณ์หรือปัญหาให้คุณได้เก็บ ข้อมู ล เพื่อ ให้การพู ดของคุณ ตรงกับ สิ่ ง ที่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ช่ ว ยให้ ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นกว่าเดิมได้

5.เวลามีปัญหา จงชิง "มอบตัว" กับลูกค้าไป ก่ อ นและรี บ แก้ ไ ขทั น ที เมื่ อ ลู ก ค้ า มี ปั ญ หา สามารถใช้ ทั ก ษะการพู ด ที่ ดี ใ นการแก้ ไ ข สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือปัญหา ต้องทานัด เพื่อเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยเร็วที่สุด อย่าหนี โดยเด็ดขาด เมื่อเจอหน้า ลขอรับผิดชอบและ จะแก้ไขให้เร็วที่สุด

6.พูดจามองโลกในแง่บวกและมี กาละเทศะ อะไรลบๆ อย่าพูดโดยเด็ดขาด เช่น เรื่องดิน ฟ้าอากาศไม่ดี เศรษฐกิจแย่ โชคชะตา ฝน ตก รถติด น้าท่วม อีกเรื่องนึงคือต้องรู้จัก กาละเทศะที่ดีในการพูด จงระวังเรื่องจังหวะ และการกระท าทุ ก อย่ า ง ไม่ พู ด โอ้ อ วด โอ เวอร์ หรืออะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เด็ดขาด

February 2018

ที่มา : https://www.sales100million.com/single-post/How-to-talk-and-hit-to-the-client-heart


8

กิ จ กรรม

TIPS & TRICKS

คลายเครี ย ด จากการทางาน

ในออฟฟิ ศ

บางครั้งทางานในออฟฟิศก็ทา

ให้ เ ครี ย ดให้ ท้ อ กั น บ้ า งใช่ มั๊ ย ล่ะ? ถ้าปล่อยความเครียดให้

1 ฟังเพลงทีช่ อบ .......

สะสมไปมักไม่ดีกับการทางาน และสุขภาพจิตแน่ๆ เราจึงมี 9 กิ จ กรรมดี ๆ ลดความเครี ย ด ระหว่ า งท างาน แค่ นั่ ง ใน ออฟฟิศก็คลายเครียดได้! ลอง นาไปปรับใช้กันดูนะคะ February 2018

เคยได้ยินคาว่าดนตรีบาบัดไหม? การฟังเพลง สักเพลงเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลเร็วในการคลาย เครียดเชียวละ แค่ลองหาเพลงโปรดหรือเพลง เพราะๆ ฟั ง สบายๆ สั ก เพลงสองเพลงมาฟั ง ระหว่างพักเบรคหรือระหว่างทางาน ก็จะทาให้ อารมณ์ของคุณสงบและคลายเครียดขึ้นไปเยอะ


2 ดูคลิปตลก แก้เครียด .......

การทางานที่เ คร่งเครียดเกินไป ใช่ว่าจะเกิดผลดีเสมอไป แต่การ ท างานด้ ว ยบรรยากาศความ สนุ ก สนาน ย่ อ มส่ ง ผลดี ต่ อ อารมณ์ ใ นการท างาน ดั ง นั้ น อาจลองพูดคุยชวนกันเล่าเรื่องขา ขันเล็กๆ น้อยๆระหว่างพักเบรค จะได้กระชับความสัมพันธ์และทา ให้ผ่อนคลายไปในตัว

4 เล่นเกม/หา กิจกรรมทาแก้ เครียด .......

February 2018

วิธีที่เร็วและง่ายอีกอีกวิธีหนึ่งคือการ ดู ค ลิ ป ตลกเรี ย กเสี ย งหั ว เราะหรื อ คลิ ป วิ ดิ โ อสั้ น ๆที่ คุ ณ ชอบดู ใ นยาม ว่าง ช่วงพักเที่ยงอาจลองแบ่งเวลามา สักห้านาที สิบนาที ให้สมองได้ผ่อน คลายจากความเครียด พักเบรคจาก งานมาบิ้วให้อารมณ์ดีมีความสุข จะ ได้ ท าให้ มี แ รงฮึ ด กลั บ มาท างานได้ ในช่วงบ่ายได้อย่างไม่เคร่งเครียดมาก นัก 3 เม้ามอย คุยเรือ่ งตลก กับเพือ่ นร่วมงาน .......

ระหว่ า งพั ก เที่ ย งอาจลองชวน เพื่ อ นๆที่ ท างานท ากิ จ กรรม ร่วมกันทาให้คลายเครียดก็ได้ นะ ยิ่งออฟฟิศ ไหนมี Game room ก็ชวนเพื่อนเล่นเกมสัก ตาสองตา หรือจะจับคู่เล่นเกม ผ่านมือถือก็เริ่ด รับรองว่าสนุก จนลืม ความเครีย ดไปเลย แต่ อย่ า เล่ น จนลื ม เวลาท างานนะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน


5 ปรับเปลีย่ นทีน่ งั่ ทางาน .......

หากออฟฟิศไหนไม่เข้มงวดเรื่องการตอกบัตร สแกนนิ้ว เข้ามาทางานในออฟฟิศแล้วละก็ ลองปรับเปลี่ยนสถานที่ทางานเป็นที่ใหม่ๆ สวยๆ สงบเงียบ บิ้วอารมณ์ให้มีความสุข ในขณะทางาน เมื่อมีความสุขแล้วความเครียดก็จะน้อยลง ทาให้ประสิทธิภาพการทางาน ก็จะสูงขึ้น ลองคิดดูสิว่าการทางานในสภาพแวดล้อมดีๆ ย่อมทาให้เรามีความสุขกว่าการ ทางานในห้องสี่เหลี่ยมใช่มั้ยละ? 6 กินอาหารโปรด ให้อารมณ์ดี .......

February 2018

จากผลการวิจัยบอกว่า การคว้า ของหวานๆ หรื อ ของโปรดเข้ า ป า ก ย า ม เ ค รี ย ด จ ะ ช่ ว ย ล ด ฮ อ ร์ โ ม น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ความเครียดได้ ดังนั้นจึงไม่แปลก ที่ ห ลายๆ คนโหยหาของหวาน ช่ วงเคร่งเครี ยด แต่ การกิน ของ หวานอาจส่ ง ผลเสี ย ได้ ห ากกิ น มากเกิ น ไป อาจเปลี่ ย นเป็ น กิ น ผลไม้แทนจะดีกว่า


7 จัดบรรยากาศ โต๊ะทางาน ให้น่านั่ง .......

ถึ ง อยู่ ใ นออฟฟิ ศ คุ ณ ก็ ส ามารถสร้ า งบรรยากาศ รอบตั วให้น่ าท างานได้ ! การจัด โต๊ ะให้น่ านั่ งย่ อ ม ส่งผลต่ อจิตใจและอารมณ์ การจัดข้าวของให้เป็น ระเบี ย บเรี ยบร้ อ ย นากระถางต้ น ไม้ เ ล็ กๆ รูป คน พิเศษ ตุ๊กตาที่ชอบ หรือสิ่งของอื่นๆ มาจัดเป็นโต๊ะ ท างานสไตล์ ที่ คุ ณ ชอบย่ อ มส่ ง ผลดี ต่ อ อามณ์ แ ละ จิ ต ใจ ลองคิ ด กลั บ กั น ว่ า หากเป็ น โต๊ ะ ที่ เ อกสาร กระจัดกระจาย ย่อมทาให้อารมณ์ของคุณ ดูยุ่งเหยิง เคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิม

8 Meditate .......

February 2018

หรือ ถ้า ความเครียดมั นกาลัง มาเล่นงาน ลองปลีกตัวไปหา ที่เงียบๆ นั่งสมาธิสัก 5 นาที หรื อ สู ด หายใจเข้ า ลึ ก ๆช้ า ๆ นับให้ไ ด้ 100 ครั้ง รับ รอง ความดันลดลงแน่นอน! 8 วิ ธี ง่ า ย ๆ แ ค่ นี้ หากลองน าไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ ลด ความเครียด รับรองว่าได้ผล ชัวร์ๆ ที่มา : https://www.mmchic-th.com/fashionwear/th/fashiontalk/9-ways-to-reduce-stress-in-an-office/


Do it Better The Perfect Body 3 เทคนิค พิชิตหุ่น ให้ฟิต แอนด์ เฟิร์ม หลายๆคน อาจจะรู้สึกว่า การดูแลรูปร่าง ให้ดี อยู่ตลอดนั้น เป็นเรื่องที่ทาได้ยาก ทั้งต้องอดอาหาร ของอร่อยๆที่ชอบ ก็ทานไม่ได้ แถมยังต้องคอย ออกกาลังกาย อยู่ตลอด ถึงจะมีรูปร่างที่ดีได้ จึงทาให้ เกิดความรู้สึกท้อ เบื่อหน่าย และไม่อยากที่จะลงมือทา

Do It Better ในฉบับนี้ ผม (มานิน พันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์ ) หรือ ตั้ม Role Modelจะมาแนะนาเทคนิค พิชิตหุ่น ให้ฟิต และเฟิ ร์ ม ได้ ง่ า ยๆ ที่ ท าได้ ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ถึ ง แม้ จ ะงานยุ่ ง แค่ ไ หน ก็ ยั ง ท าได้ เพื่ อ จะได้ เสริมบุคลิคภาพ และเพิ่มความมั่นใจ ในการใช้ ชีวิตประจาวัน และ ในการทางาน ให้กับทุกๆ คนการที่จะมีรู ปร่า งที่ ดีไ ด้นั้น พื้ น ฐานง่ า ยๆ ในการดูแล จะมี 3 องค์ประกอบหลักๆด้วยกัน นั่นคือ

1

การพักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 78ชั่วโมง เพื่อรักษาระดับ ฮอร์โมนในร่างกาย ให้ มี ค วามสมดุ ล พร้ อ มทั้ ง รั ก ษา ระบบเผา ผลาญ ในร่างกายให้คงที่ เพราะหากพักผ่อน ไม่เพียงพอ จะทาให้การเผาผลาญพลังงาน ใน ร่างกายนั้น ทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

February 2018


2

ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ควรออกก าลั ง กาย สม่ าเสมอ อย่ า งน้ อ ย อาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง โดยการออกกาลังกาย นั้น ไม่ ได้ห มายความถึง แค่เ พีย ง การไปออก กาลังกายใน Fitness เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงการหากิจกรรมต่างๆ ที่เราชอบ เช่นการเล่น กีฬากับเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว เพราะหากเรารู้สึก สนุก และมีความสุข ไปกับการออกกาลังกาย จะทาให้ เรารู้สึกอยากที่จะทา ไม่ใช่รู้สึกเหมือนโดนบังคับ หรือ เป็นสิ่งที่จาเป็นจะต้องทา

โดยการออกกาลังกายที่ดีนั้น ควรออก กาลังกาย ด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เพราะ ในการออกกาลังกาย แต่ละประเภทนั้น มีผ ลลั พท์ ที่ต่ างกั น โดยแบ่ง รู ปแบบการออก กาลังกาย เป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้ 2.1.Weight Training จะเป็นการออก ก าลั ง กาย โดยใช้ อุ ป กรณ์ ที่ มี น้ าหนั ก เช่ น ดัมเบลล์, การยกน้าหนัก เพื่อช่วยเพิ่มความ แข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ในบริ เ วณต่ า งๆที่ ต้องการ เหมาะสาหรับผู้ที่ ต้องการ รูปร่างที่ มีความเฟิร์ม กระชับ และได้สัดส่วน

February 2018


2.2 Cardio คื อ การออกก าลั ง กายอย่ า ง ต่อเนื่อง เพื่อให้ร่างกายเกิด การนาไขมันมา เปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยควรจะออกต่อเนื่อง อย่ า งน้ อ ย 30-45 นาที ต่ อ ครั้ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล ลั พ ท์ ที่ ดี ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ ล่ น ไ ด้ หลากหลาย เช่ น การวิ่ง ,ปั่ น จั ก รยาน,เล่ น ฟุตบอล,ว่ายน้า,ตีแบต,โยคะ,ชกมวย ฯลฯ

3

รับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ ให้ครบ 5 หมู่ และดื่มน้าให้เพียงพอ เพราะการที่จะมีรูปร่างที่ดีนั้น ไม่ได้เกิดจาก การอดหาร แต่มาจากการเลือกรับประทาน อาหารที่ช่วยทาให้เรามีสุขภาพ สุขภาพ และรูปร่างดี เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าอาหาร ชนิดไหนที่ ควร หรือ ไม่ควรเลือกทาน เทคนิคง่ายๆ นั่นคือ หากเพื่อนๆ ทาอาหารทานเอง ก็ควรที่จะจัด ปริ ม าณ อาหารให้ มี ค วามสมดุ ล และเน้ น ของที่ มี ประโยชน์ โดยสัดส่วนของอาหารในแต่ละมื้อ ควรจะ เน้น เนื้อสัตว์ (หรืออาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ไข่ ,นม, ถั่ว, เต้าหู้) เพราะสารอาหารประเภทโปรตีน จะดูด ซึมช้า ทาให้อยู่ท้อง February 2018


และโปรตีนนั้น จะช่วยซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอใน ร่างกาย รวมถึงจะเป็นสารอาหารที่ช่วยพัฒนาการ เจริญเติบโตของร่างกาย และเพิ่มกล้ามเนื้อ ให้อีก ด้วย ต่อมา สิ่งที่ควรจะรับประทานผัก และ ผลไม้ ให้หลากหลาย เพราะในผักและผลไม้ แต่ละ สี แต่ละพันธุ์ เพื่อให้ได้รับวิตามิน และ เกลือแร่ ได้ครบถ้วน หลายๆคน มักจะเข้าใจผิด ว่าการที่จะมี รูปร่างที่ดีได้นั้น จะต้องไม่ทานแป้ง และ ไขมันเลย ซึ่งจริงๆแล้ว เป็นสิ่งที่ผิด เพราะว่าร่างกายเรา จะ ใช้คาร์โบไฮเดรต ในการเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับ ร่างกาย ซึ่งถ้าเราไม่ทานคาร์โบไฮเดรตเลยนั้น จะ ทาให้ ร่ า งกายอ่ อ นเพลี ย , หงุ ด หงิ ด ง่ า ย, หน้ า มื ด และขาดสารอาหาร ซึ่งวิธีที่ถูกต้อง คือควรจะทาน คาร์โบไฮเดรต ใน ปริ ม าณที่ พ อดี และ เลื อ กทานคาร์ โ บไฮเดรต เชิงซ้อน (แป้งไม่ขัเขาว, ข้าวกล้อง และเมล็ดธัญพืช เป็นต้น) โดยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั้น จะดูดซึม ช้ า จึ ง ท าให้ ก ระบวนการที่ จ ะเปลี่ ย น แป้ ง เป็ น น้าตาลนั้น ช้ากว่า ทาให้เราใช้พลังงานได้ต่อเนื่อง และยาวนานกว่า ที่จะนามาสะสมเป็นไขมัน อีกทั้ง ยัง มี ก ากใยอาหาร ที่ ช่ ว ยระบบย่ อย และ ระบบ ขับถ่าย และสิ่งที่สาคัญอีกอย่างนึง ในการดูแลสุขภาพ และ ร่างกายของเรา ให้ดีอยู่ตลอดนั้น ก็คือการ ที่เราสามารถบริหารจัดการ ให้ร่างกายของเรา นั้ น มี ค วามสมดุ ล ในทุ ก ด้ า น เพื่ อ ให้ ห่ า งไกล จากความเครียด เพราะความเครียดนั้น จะเป็น ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ สุขภาพ และ ร่างกาย แย่ ลงนั่นเองครับ เคล็ดลับง่ายๆ แบบนี้ เพื่อนๆ ลองนาไปปฏิบัติกันได้เลย รับรอง หุ่นดี และ เฟิร์มแน่นอนครับ !!! February 2018


ENJOY ALL AROUND

ใกล้ เ ข้า มาอี กครั้ ง ...ส าหรับ เทศกาลแห่ ง ความรั ก 14 กุ ม ภาพั น ธ์ วั น วาเลน ไทน์ (Valentine’s Day ) หลายคน ก าลั ง มองหาดอกไม้ แ ละช็ อ กโกแลตเพื่ อ มอบให้ ค นรั ก แต่ อี ก หนึ่ ง สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วร พ ล า ด นั้ น คื อ ก า ร ห า ส ถ า น ที่ เ ก๋ ๆ บ ร ร ย า ก า ศ ดี พ า ค น รั ก ไ ป เ ด ท นั้นเอง SD เลยขอเอาใจคนมีคู่ พาไป รู้จักกับ 10 ร้านดินเนอร์ ที่จะทาให้คุณ ได้ดื่มด่ากับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก และอาหารแสนอร่อย เป็นตัวเลือกให้กับ คู่รักทุกสาย ได้พาไปฉลองกันอย่างหวาน ชื่นในเทศกาลแห่งความรักนี้ มาทาให้วา เลนไทน์นี้เป็นวาเลนไทน์ที่น่าจดจาสาหรับ ทั้งคู่กันเถอะค่ะ February 2018


Chocolate Ville ♥ คู่รักสายโซเชียล ♥

Chocolate Ville

ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3-8 ถ.เกษตร-นวมินทร์ คลองกุม่ บึงกุม่ โทร 081 921 2016

ร้านอาหารชื่อดัง ย่านเกษตรน ว มิ น ท ร์ กั บ ก า ร ต ก แ ต่ ง หมู่บ้านสไตล์ยุโรป ให้อารมณ์ เหมือนนั่งดินเนอร์อยู่เมืองนอก รั บ ลมจิ บ ไวน์ ชิ ล ๆ สุ ด แสนโร แมนติก ส่วนเรื่องอาหารไม่ต้อง พูดถึง ของเขาอร่อยและดีมาก ค่ะ แอดมินขอคอนเฟิร์มว่าที่นี่ เหมาะกับคู่รักสายโซเชียลมาก ค่ ะ ถ่ า ยภาพออกมาสวยทุ ก รูป สามารถถ่ายแล้วลง ig ได้ ทันที ไม่ต้องผ่านแอพฯใดๆเลย ค่ะ

Steve Café & Cuisine ♥ คู่รักสายลม ♥ ร้ า น อ า ห า ร ไ ท ย แ น ว อิ น เตอร์ ตกแต่ ง แนวย้ อ น ยุคเป็นบ้านริมน้า สามารถ รับชมวิวแม่น้าที่งดงาม มอง แล้วโรแมนติกสุ ดๆ เหมาะ มากสาหรับที่จะพาคู่รักของ คุณไปกินลมสุดๆเลย

Steve Café& Cuisine

68 ถนนศรีอยุธยา ซอยศรีอยุธยา 21 (เทเวศ์) วชิรพยาบาล ดุสิต โทร. 02 281 0915, 02 280 2989

February 2018


Medici Kitchen & Bar ♥ คู่รักสายคลาสสิค ♥ ร้ า นอาหารอิ ต าเลี่ ย นสุ ด หรู ชั้ น G โ ร ง แ ร ม Muse Bangkok รับรองว่าครั้งแรก ที่ก้าวเข้าไปในตัวร้าน จะต้อง ชอบกั บ ดี ไ ซน์ ที่ เ ท่ ห์ ขรึ ม สลัว และคลาสสิค ราวกับอยู่ ในห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย เก่าแก่ในยุโรป ด้านในจะเป็น โต๊ ะ อาหารที่ ว างระยะเป็ น สั ด เป็นส่วน และมีความสลัว มา ท าให้ รู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นตั ว มาก ยิ่งขึ้นค่ะ

Medici Kitchen& Bar

โรงแรม Muse Bangkok หลังสวน | แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน โทรศัพท์: +66 2 630 4000

Sheepshank Public House ♥ คู่รักสายฮิปสเตอร์ ♥

Sheepshank Public House ถนน พระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร (เยืéองก๋วยเตี๋ยวนายโส่ย) โทร: 02-629-5165, 082-324-9556

February 2018

ร้ า นอาหารอเมริ กั น อาหาร ฟิ ว ชั่ น ย่ า นถนนพระอาทิ ต ย์ ตัวร้านสวย เท่ห์ เรียบง่าย อยู่ ติ ด ริ ม น้ า และเนื่ อ งจากเป็ น ท่ า เรื อ เก่ า ทางร้ า นเลยจงใจ เก็บโครงสร้างเดิมไว้ เสริมด้วย การตกแต่งจากตะขอ สมอเรือ กระสอบ ไม้ และอิฐ ห้อยจาก เพดานแบบเท่ ห์ ๆ คู ล ๆเอาไว้ รั บ รองว่ า การได้ ม านั่ ง ทาน อาหารที่ นี่ ให้อ ารมณ์เ หมื อน ได้นั่งดินเนอร์อยู่ในเรือสมัยเก่า เรียกได้ว่ามินิมอลสุดๆเลยค่ะ


The Cured Chamber ♥ คู่รักสายโมเดิร์น ♥ ชื่ อ ร้ า นก็ บ อกอยู่ ต รงตั ว แล้ ว ค่ ะ เ ม นู Cured Food ห รื อ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกรรมวิธี การถนอม เก็ บรั ก ษา และแปร รู ป อ า ห า ร ต่ า ง ๆ ถู ก น า ม า สร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารสุดครี เอท ในบรรยากาศสุ ด โมเดิ ร์ น ร่วมสมั ย ดูดี อย่า งมี สไตล์ ตื่ น ตาตื่ น ใจด้ ว ยห้ อ งเก็ บ Cured Food ที่เด่นเป็นสง่า เดินเข้ามา ปุ๊บ เห็นก่อนปั๊บ ถ้าใครเป็นคู่รัก สายโมเดิร์น รัยรองว่าร้านนี้เข้า ตากรรมการสุดๆค่ะ

The Cured Chamber 22 Tower B,

เอกมัย ซอย 2 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร (ตัéงอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย) โทร: 02-381-4381, 093-323-4581

The Deck By The River ♥ คู่รักสายหวาน ♥

The Deck By The River 36-38 Arun Residence ซอยประตูนกยูง ถนนมหาราช กรุงเทพมหานคร โทร: 022219158

February 2018

ร้ า นอาหารอิ ต าเลี ย น ผสมผสาน ฝ รั่ ง เ ศ ส ภ า ย ใ ต้ ที่ พั ก Arun Residence ติ ด กั บ ย่ า นเมื องเก่ า ริมแม่น้าเจ้าพระยา แนวร้านจะเป็น การคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมชิโนโปร ตุ กี ส แนวผสมผสาน แบ่ ง ออกเป็ น โซนด้านในและด้านนอก ซึ่งแนะนา ให้ นั่ ง ด้ า นนอกค่ ะ เพราะเป็ น บรรยากาศที่ สุ ด แสนจะโรแมนติ ก เป็นการทานอาหารแล้วชื่นชมศิลปะ ของวั ด อรุ ณ ใครที่ เ ป็ น คู่ รั ก สาย หวาน รั บ รองว่ า อาหารมื้ อ นั้ น จะ เป็ น ดิ น เนอร์ สุ ด แสนหวานอย่ า ง แท้จริงค่ะ


Villa De Bear ♥ คู่รักสายแบ๊ ว ♥ ร้ า นอาหารสุ ด น่ า รั ก บน ถนนราชพฤกษ์ ถูกออกแบบ เ ป็ น โ ร ง ง า น ข อ ง น้ อ ง ห มี สไตล์ฮ อลแลนด์ ที่ ม าพร้ อม กับบรรยากาศสุดชิลและรวม จุ ด ถ่ า ย รู ป ม า ก ม า ย เมนูอาหารหลากหลายสไตล์ บรรยากาศดี เหมาะสาหรั บ คู่รักหวานๆ แบ๊วใส ไม่ควร พลาด ที่ จ ะจู ง มื อกั น แวะเข้ า มาดินเนอร์ค่ะ

The Cured Chamber 5 ถนน ราชพฤกษ์ ตาบลบางระมาด อาเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 098 496 6245

The Rome Restaurant ♥ คู่รักสายโซเชียล ♥

The Rome Restaurant 4541-4 ถนน เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 02 444 1088

February 2018

ร้ า นอาหารกรุ ง โรมที่ พ าทุ ก ท่ า นเข้ า สู่ บ รรยากาศยุ โ รปที่ สง่ า งามด้ ว ยสถาปั ต ยกรรม แบบโรมัน จนไม่อยากเชื่อว่า ที่นี่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็น สถานที่ที่เหมาะจะมาดินเนอร์ กั บ คู่ รั ก อ ย่ า ง ม า ก ค่ ะ โดยเฉพาะโต๊ะพิเศษที่ตั้งเป็น เกาะอยู่กลางน้า สุดแสนจะโร แมนติ ก และเป็ น ส่ ว นตั ว ถ้ า ใครอยากไปอิตาลีแต่งบไม่ถึง ก็ ส ามารถมาถ่ า ยรู ป ที่ นี่ แ ล้ ว อัพลงโซเชียลได้เช่นกันนะคะ


The Never Ending Summer ♥ คู่รักสายชิค ♥ ร้านอาหารไทยริมน้า ตั้งอยู่ใน โครงการ The Jam Factory เส้นเจริญนคร ตัว ร้านถูกดัดแปลงมาจากโรงงาน เก่ า ใ ห้ ส ว ย ทั น ส มั ย เ น้ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการ ปรุงแต่งอาหารธรรมดาๆ ให้ดู สวยเก๋ น่ า รั บ ประทาน ใคร อยากทานร้ า นอาหารชิ ค ชิ ค บ ร ร ย า ก า ศ ดี ริ ม แ ม่ น้ า เจ้ า พระยา รั บ รองว่ า ร้ า นนี้ ตอบโจทย์ชัวร์ค่ะ

The Never Ending Summer เจริญนคร 1 กรุงเทพมหานคร (ในโครงการ

โทร: 02-861-0953

The Jam Factory)

Vertigo & Moon Bar ♥ คู่รักสายจ้ องตา ♥

Vertigo &Moon Bar ถนน สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร (อยู่ในอาคารบันยันทรี ถนนสาธร) โทร: 02-679-1200

February 2018

ถ้ า นึ ก ถึ ง ร้ า นอาหารแบบ Rooftop ที่บรรยากาศดีๆ สักที่ คงหนีไม่พ้น Vertigo Rooftop ที่ ตั้ ง อยู่ ชั้ น ที่ 61 ด า ด ฟ้ า ข อ ง โ ร ง แ ร ม หรู Banyan Tree อย่าง แน่ น อน ด้ ว ยวิ ว แบบ 360 อ ง ศ า จึ ง ท า ใ ห้ ม อ ง เ ห็ น กรุงเทพโดยรอบรวมถึงแม่น้า เจ้ า พระยา รั บ รองว่ า ชมวิ ว ชิ ล ๆได้ ทั้ ง คื น ปวดตากั น ไป ข้างเลยค่ะ

ที่มา : https://www.topspicks.tops.co.th/single-post/2017/02/28/รวม-10-ร้าน-Dinner-สุดโรแมนติกในกทม


Talk About

February 2018


อยากให้แชร์กับพนักงานเข้าใจความหมาย ของคาว่า Role Model คืออะไร Role model คือ ต้นแบบที่ดี เหมาะกับการเป็นบุคคลที่ผู้อื่นควรเอาเป็น แบบอย่ า ง เพื่ อ เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ องค์กร เมื่อ ได้รับตาแหน่งนี้ บทบาทหน้าที่ของ เราจะเปลี่ยนไปอย่างไร ส าหรั บ บทบาทหน้ า ที่ คื อ จะต้ อ ง ปฏิบัติตนให้ดีและเหมาะสมอยู่เสมอ สร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และสามารถ เป็นต้นแบบให้กับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่าง ดี ทั้ ง ใ น ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร กฎระเบียบบริษัท การบริการลูกค้าอย่าง เต็ ม ความสามารถ และการส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเป็น ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าแนะน าในด้ า นต่ า งๆกั บ เพื่อนร่วมงาน ทั้งในด้านงานขาย การ ทางานต่ างๆ เพื่ อให้ผลการทางานในทีม ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติอะไร ที่จะเป็น Role Model ได้ สาหรับคุณสมบัติ เชื่อว่าทุกคน สามารถเป็น Role Model ได้ หากมีทัศนคติที่ดี คิดบวกอยู่เสมอ มี ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้ อัพเดทข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา และ สามารถส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล และความรู้ ที่ ศึ ก ษามาให้ กั บ เพื่ อ นพนั ก งานได้ ร่วมงานได้เป็นอย่างดี เราสามารถส่งต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับ เพื่อนร่วมงานได้อย่างไร หลังจากที่ได้เข้าอบรมคลาสต่างๆแล้ว เราสามารถส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ให้ กั บ เพื่ อ น ร่ ว มงานได้ โ ดย ส่ ง เอกสารให้ ศึ ก ษา ก่อนเบื้องต้น และนัดวันเข้าไปพูดคุยที่ ไซท์ ง านอี ก ครั้ ง เพื่ อ สรุ ป ท าความ เข้ า ใจ และนอกจากนั้ น หากมี ข้ อ มู ล ข่าวสารต่างๆ ก็สามารถอัพเดทให้กับ เพื่อ นๆ ในทีมไลน์กรุ๊ป และ Email ได้เช่นกัน

น.ส.ชาณิศา พลเยี่ยม อุ๊ Role Model

February 2018


Chit chat with Role Model Road Training ยกก๊วน กับทีม Role Model (By SM) Role Model (ทีม Sales Management) ยก ที ม ไป Road Training กั น ที่ โ ครงการ Moniiq Sukhumvit 64 เพื่ อ มาร่ ว มแชร์ เ ทคนิ ค Win Win Situation, Service Mind ที่เหนือความ คาดหมาย และทัก ษะการน าเสนอการขาย ที่ไ ม่ ใ ช่ การนาเสนอเพียงอย่างเดียว #ทีมSMไม่ได้มาเล่นๆ นะคะ #เห็นเงียบๆ #ยอดเพียบนะจร้า

WORKSHOP : MAKE UP FOR BUSINESS LOOK By Beauty Buffet ทีม Service Development (SD)จัด กิจ กรรมดี ๆ ส าหรั บ เพื่อ นพนั ก งานขาย ด้ ว ย ก า ร WORKSHOP : MAKE UP FOR BUSINESS LOOK By Beauty Buffet เพื่อให้พนักงานขายได้มีเทคนิค วิธีการแต่งหน้า ด้ ว ยเทรนด์ ก ารแต่ ง หน้ า หลากสไตล์ หลาย รูปแบบ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวันทางาน หรือวันสบายๆ พร้อมได้แนะนาเคล็ดลับดีๆ

February 2018

Role Model PL จัด Road training สร้าง First impression ที ม Role Model PL เราก็ ไ ม่ น้ อ ยหน้ า ใคร จั ด กิ จ กรรม Road Training ที่โครงการคณาสิริ ปิ่น เกล้า - กาญจนาฯ ร่วมแชร์ความรู้ ทักษะการขาย การดูแลลูกค้าระยะ ยาว เพื่อสร้างความประทับ และทา ให้เกิดยอดขาย Trick&Tips เด็ดๆ มากมายไม่ แ พ้ กั น เล ยที เ ดี ย วค่ ะ #firstimpression #สร้ างได้ ง่ายๆค่ะ


SD sansiri Fanpage

Siri_sd

Role Model Road training ทีม PJ แชร์ Service Mind ง่ายๆ ใครๆก็ทาได้ Sansiri Role Model(ทีมPJ) Road Training หนุ่มหล่อ สาวสวย มาร่วม แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ และเทคนิคการ บริการด้วยความเต็มใจ, การตั้งคาถามเพื่อให้ ได้ข้อมูล ทาให้ลูกค้าเปิดใจ (แอบมองบน) เจอหนุม่ หล่อแบบนี้ เปิดใจตั้งแต่แรกพบรึ ป่าวน๊า Role Model Road training ทีม PL เทคนิคแพรวพราว พี่พราด้า และพี่ติ๊ก Role Model (ทีม PL) ก็จัดหนักไม่แพ้กันนะค่ะ Road Training (โครงการเศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะประชาชื่น2) สองสาวเผยหมดแม็ค เทคนิค แพรวพราว ข้อโต้แย้งก็ถูกขจัดไป น้องใหม่ได้ ทั้งความรู้ และประสบการณ์เน้นๆ Present ใคร ใครก็ซื้อ Role Model นายแบบ นางแบบตัวจริง

February 2018

ข่ า วดั ง ข่ า วใหญ่ แ บบนี้ แสนสิ ริ ป ฎิ วั ติ ว ง ก า ร อ สั ง ห า ฯ รุ ก ก ล ยุ ท ธ์ Personalized CRM ครั้งแรกใน ไทย นาร่องเปิดตัว “Siri Priority” ดั น ไ ฮ ไ ล ท์ RM (Relationship Manager) เราก็จัดนายแบบ นางแบบ คนงามของเราเข้าประกวดเลยจร้า สวย หล่อ บริการดี มีที่แสนสิริที่เดียวน้า


Sd inside magazine v2 2018  
Sd inside magazine v2 2018  
Advertisement