Upptäckten

Page 66

k å r p s a g i l Hem r som finns Försök att lösa de chäriffe på uppslaget. Några riktigt svåra!

FRÄMMANDE SPRÅK

Att använda främmande språk är ett vanligt sätt att säga hemliga saker till andra utan att alla runtomkring förstår vad man säger. Under andra världskriget använde USA det indianska språket navajo för att kunna skicka hemliga meddelande mellan soldaterna. Det krävde dock att både den som skickade meddelandet och den som tog emot det kunde tala navajo. Hur många språk kan ni tillsammans i din familj?

SCOUTCHIFFER Detta är ett koordinatchiffer. Varje bokstav MURARCHIFFER Detta chiffer är väldigt populärt i Scouterna och kallas även pagodchiffer eller brädgårdschiffer.

SCOUT =

64

byts ut mot en stor och en liten bokstav genom att korsa orden SCOUT och scout i tabellen. Ou Os To Tu Uu = SCOUT s c o u t

S A F K P V

(Ss) (Sc) (So) (Su) (St)

C B (Cs) G (Cc) L (Co) R (Cu) Y (Ct)

O C (Os) H (Oc) M (Oo) S (Ou) Å (Ot)

U D I N T Ä

(Us) (Uc) (Uo) (Uu) (Ut)

T E J O U Ö

(Ts) (Tc) (To) (Tu) (Tt)

Prova att göra ett eget koordinatchiffer. Byt bara ut SCOUT/scout mot ett annat ord – patrullnamnet till exempel.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.