Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Page 1

Modhanna Measúnaithe:

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

An Chéad Bhliain (Seimeastar a hAon) Teanga agus Saíocht I Tinreamh agus Obair Bhaile Tionscadal Próifíl Foghlama

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis

Scrúdú Cainte

An Chéad Bhliain (Seimeastar a Dó) Teanga agus Saíocht II Tinreamh agus Obair Bhaile Tionscadal Scrúdú Éisteachta

Déan Teagmháil Linn: bairbre.nichonchuir@ucd.ie A212 Newman Building UCD Belfield +353 1 716 8385

Scrúdú Scríofa

An Dara Bliain (Seimeastar a hAon) Teanga agus Saíocht III Tinreamh agus Obair Bhaile Tionscadal Scrúdú Éisteachta Scrúdú Cainte

An Dara Bliain (Seimeastar a Dó) Teanga agus Saíocht IV Tinreamh agus Obair Bhaile Tionscadal Scrúdú Scríofa Cur i láthair

Tuilleadh Eolais: ucd.ie/icsf/ga/cursai/cursaifocheime/ dioplomasaghaeilgefheidhmeach

Eolas faoi Tháillí: www.ucd.ie/students/fees

www.ucd.ie/icsf


AN DIOPLÓMA Beidh deis ag na rannpháirtithe a gcumas agus a gcuid scileanna teanga a fhorbairt i rith an chúrsa chun cabhrú leo feidhmiú go héifeachtach trí mheán na Gaeilge i réimsí éagsúla den saol.

Ábhar an Chúrsa

Leagan amach an Chúrsa

Cuirtear béim faoi leith sa chúrsa ar:

Cúrsa 2 bhliain (4 mhodúl)

Scileanna teanga (líofacht, léamh, éisteacht, scríobh,Ranganna labhairt, scileanna 2 uair ancumarsáide) chlóig ar an gCéadaoin (6.30pm - 8.30pm)

Scrúduithe ar siúl i mínanaGaeilge Bealtaine Chomh maith leis an teanga féin, beidh gnéithe de litríocht agus d'oidhreacht i gceist, mar aon l

Riachtanais Beidh páirt an-ghníomhach ag na rannpháirtithe féin sa chúrsa agus beidh deis acu a gcuid tuairimí a chur in iúl agus tarraingt as a iontrála dtaithí féin.

Eagrófar sé léacht speisialta in aghaidh na bliana ina dtabharfaidh aoi-léachtóirí Ní mór d'iarrthóirí grád D3cainteanna ar a laghadaraghnéithe bheith áiri bainte amach acu sa scrúdú Gaeilge ag an ardleibhéal san Ardteistiméireacht (nó a bheith ar chaighdeán atá inchurtha leis seo). D'fhéadfaí glacadh, áfach, le hiarrthóirí dá measfaí go raibh caighdeán sásúil Gaeilge acu. Cuirfear iarrthóirí faoi agallamh ag deireadh mhí Lúnasa.

Ceardlanna seachas léachtaí a bheidh i gceist den chuid is mó.

Beidh béim láidir ar obair bheirte agus ar obair ghrúpa sna ranganna.

Simon Ó Donnabháin iarmhac léinn

Iarratais www.ucd.ie/apply

Leagfar béim ar an bhfoghlaim ghníomhach agus ar rannpháirtíocht in an imeachtaí Phobal na Gaeilge san Ardchathair. Mholfainn cúrsa seo go hard, rinne mé gearrchúrsaí anseo agus ansiúd thar na blianta

Roghnaigh réimse Undergraduate Cert & Diploma

ach thug an cúrsa seo deis dom díriú ar mo chuid scileanna teanga agus cáilíocht a bhaint amach ar luas indéanta. Bhí na léachtóirí agus an *Glacann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta leis an gcáilíocht Ghaeilge seo don chúrsa iarchéime sa Bhunmhúinteoireacht

fhoireann cabhrach agus cumasach. Cruthaíodh atmaisféar deas sa rang agus rinne mé cairdeas buan le gach aon duine sa rang dá bharr.

Cód: Z157DipContEd Ghaeilge Fheidhme


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.