Page 1

Міністерство аграрної політики та продовольства України Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ

Стрий 2014


Укладач: викладач правових дисциплін . І.С.Левкович

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії правових дисциплін Протокол №____ від__________ Голова циклової комісії______________ С.Я. Яцентюк.


ВСТУП У розбудові України як демократичної, правової держави визначальна роль належить судовій владі, на яку Конституцією покладено здійснення правосуддя в цивільних і кримінальних справах. Сучасний політичний та соціально-економічний розвиток України визначається удосконаленням законодавства, яким закріплено правове становище громадян, організацій і їх об’єднань та встановлюються гарантії реалізації і захисту їх прав, свобод і обов’язків, визначених Конституцією й іншими законами України. Цивільний

процес

це

врегульований

нормами

цивільного

процесуального права порядок проведення в цивільних справах, який визначається системою взаємопов’язаних цивільних процесуальних прав і обов’язків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх суб’єктами – судом, органами судового виконання і учасниками процесу. Без глибокого та систематизованого оволодіння знаннями у галузі цивільного процесуального права діяльність юриста неможлива. Мета навчальної дисципліни Викладання дисципліни спрямовано на вивчення студентами правил цивільного судочинства, судової практики, керівних постанов Пленуму Верховного Суду України і супроводжується висвітленням наукових і практичних проблем теорії і практики цивільного процесу. Значення та місце дисципліни у навчальному процесі Цивільне процесуальне право виступає складовою частиною системи права України, воно тісно пов’язане з іншими його галузями, які взаємодіють між собою. Визначальним для цивільного процесуального права є встановлення державним правом основ організації і принципів правосуддя, а також основ правового становища громадян, у тому числі взаємовідносини із судом. Зв’язок цивільного процесуального права з цивільним, сімейним, трудовим й іншими галузями права визначається необхідністю примусової реалізації норм матеріального права органами правосуддя. Існує також зв’язок між цивільним процесуальним і кримінальним процесуальним


правом. Цивільні і кримінальні справи розглядає один і той же суд вибраними

чи

призначеними

суддями

одноособово

чи

колегіально,

незалежно, гласно, національною мовою судочинства із забезпеченням права на захист. Види занять з дисципліни Курс складається з лекційних та практичних занять, які підсумовує іспит. Основні розділи та найбільш складні теми розглядаються на лекціях, інші виносяться на практичні заняття та на самостійну роботу студента. Основні задачі вивчення дисципліни: – ознайомити студентів з джерелами цивільного процесуального права; – ознайомити з принципами побудови та діяльності судової системи України; – визначити статус учасників цивільного процесу; – ознайомити студентів з видами та стадіями цивільного судочинства; – розглянути питання, пов’язанні з виконанням судових рішень; – ознайомити з видами та змістом судових рішень. Студент повиненуміти: – орієнтуватися в нормативних джерелах цивільного процесуального права; – скласти окремі процесуальні документи; – використовувати окремі положення цивільного процесуального права у практичній діяльності.


1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС” Мета виконання контрольної роботи Студент у контрольній роботі показує своє вміння самостійно працювати з навчальною літературою, довідниками, науково-допоміжними матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання. Підготовка до написання контрольної роботи Підготовку до виконання роботи слід зосередити як на теоретичних, так і на практичних питаннях з метою розробки власних рекомендацій щодо їх вирішення. Потрібно повністю розкрити вибрану тему, висвітлити кожне питання плану. Виклад має бути послідовним, логічним із розмежуванням питання.


Тема 1. Цивільне процесуальне право як галузь права. 1.1 Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права. 1.2 Система цивільного процесуального права. 1.3 Цивільне процесуальне законодавство, межі його дії. Аналогії. 1.4 Наука цивільного процесуального права. 1.5 Принцип цивільного процесуального права. 1.6 Поняття і види цивільного судочинства. Стадії цивільного судочинства. Література: [1, 2, 3, 4, 15].

Тема 2. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 1.1 Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин. 1.2 Передумови

і

підстави

виникнення

цивільних

правовідносин. 1.3 Елементи цивільних процесуальних правовідносин. 1.4 Склад суду. 1.5 Правовий статус суддів у цивільному процесі. 1.5 Процесуальний статус народних засідателів. Література: [1, 2, 3, 5, 13, 32, 40]. Тема 3.Сторони у цивільному процесі 1.1 Поняття і ознаки сторони у цивільному процесі. 1.2 Процесуальні права і обов’язки сторін. 1.3 Мирова угода. 1.4 Процесуальна співучасть: поняття, мета, ознаки. 1.5 Обов’язкова і факультативна співучасть. 1.6 Заміна неналежного відповідача. 1.7 Залучення співвідповідачів.

процесуальних


Література: [1, 2, 3, 4, 5, 44]. Тема 4. Треті особи у цивільному процесі. 1.1 Поняття і види третіх осіб у цивільному процесі. 1.2

Матеріально-правовий

і

процесуальний

правовий

аспекти

заінтересованості третіх осіб. 1.3 Ознаки третіх осіб. 1.4 Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 1.5 Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Література: [1, 2, 3, 5, 26, 33]. Тема 5. Поняття, підстави та види представництва у цивільному процесі. 1.1 Поняття, значення представництва у цивільному процесі. 1.2 Риси процесуального представництва. 1.3 Обсяг повноважень представника. 1.4 Підстави виникнення представництва. 1.5 Особи, які можуть бути представниками. 1.6 Законні представники. 1.7 Повноваження процесуального представника. Література: [1, 2, 3, 15, 46]. Тема 6. Правовий статус інших учасників судового процесу 1.1 Загальна характеристика інших учасників судового процесу. 1.2 Правовий статус секретаря судового засідання. 1.3 Правовий статус судового розпорядника. 1.4 Правовий статус особи, яка надає правову допомогу. Література: [1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 34].


Тема 7. Правовий статус інших учасників судового процесу 1.1 Правовий статус свідків. 1.2 Правовий статус експерта. 1.3 Правовий статус перекладача. 1.4 Правовий статус спеціаліста. Література: [1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 34]. Тема

8.. Цивільна

юрисдикція,

підвідомчість і підсудність

цивільних справ. 1.1 Поняття і види цивільної юрисдикції і підвідомчості цивільних справ. 1.2 Поняття і види підсудності цивільних справ. 1.3 Характеристика окремих видів підсудності: – функціональна підсудність; – територіальна підсудність (загальна, альтернативна, виключна, договірна, підсудність за зв’язком вимог); – родова підсудність. 1.4 Наслідки порушення правил підсудності. Література: [1, 2, 3, 4, 5, 30]. Тема 9. Докази і доказування 1.1 Поняття та види доказів у цивільному процесі. 1.2 Поняття та етапи доказування у цивільному процесі. 1.3 Предмет доказування. 1.4 Підстави звільнення від доказування. 1.5 Характеристика окремих засобів доказування. Забезпечення доказів. Література: [1, 2, 3, 11, 37]. Тема 10. Процесуальні строки 1.1 Поняття і види процесуальних строків. 1.2 Обчислення, початок перебігу та закінчення процесуальних строків,


наслідки їх порушення. 1.3 Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. Література: [1, 2, 3, 15, 41].

Тема 11. Судові виклики і повідомлення. Розшук відповідача 1.1 Значення та засоби здійснення судових викликів і повідомлень, їх зміст. 1.2 Порядок здійснення судових викликів і повідомлень. 1.3 Розшук відповідача. Література: [1, 2, 3, 12, 15, 34]. Тема 12. Судові витрати 1.1 Сутність і види судових витрат. 1.2 Судовий збір: –

поняття, об’єкти, розміри і види судового збору;

ціна позову;

порядок сплати судового збору.

1.3 Витрати, пов’язані з розглядом справи. 1.4 Пільги з оплати судових витрат. 1.5 Повернення судових витрат. 1.6 Розподіл судових витрат. Література: [1, 2, 3, 15, 43]. Тема 13. Загальні положення про позов 1.1 Поняття і ознаки позовного провадження. 1.2 Елементи позову. 1.3 Види позовів. 1.4 Право на позов та право на пред’явлення позову. 1.5 Зміни у позові. 1.6 Об’єднання і роз’єднання позовів.


1.7 Відмова від позову, визнання позову. Мирова угода. Література: [1, 2, 3, 15, 27]. Тема 14. Забезпечення позову 1.1 Поняття і підстави забезпечення позову. 1.2 Заява про забезпечення позову. 1.3 Види забезпечення позову. 1.4 Розгляд і вирішення заяви про забезпечення позову. 1.5 Виконання та оскарження ухвали суду про забезпечення позову. 1.6 Відповідальність за порушення заходів забезпечення позову. 1.7 Заміна виду забезпечення позову та скасування заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову. Література: [1, 2, 3, 15, 27, 31]. Тема 15. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі 1.1 Порядок пред’явлення позову. 1.2 Позовна заява. 1.3 Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. 1.4 Відкриття провадження у справі: передумови, порядок і правові наслідки. 1.5 Відмова у відкритті провадження у справі. Література: [1, 2, 3, 15, 27]. Тема 16. Провадження у справі до судового розгляду. 1.1 Поняття, мета та завдання у справі до судового розгляду. 1.2 Порядок провадження у справі до судового розгляду. 1.3 Попереднє судове засідання. 1.4 Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача. Література: [1, 2, 3, 15, 51].


Тема 17. Судовий розгляд. 1.1 Поняття та сутність судового розгляду. 1.2 Порядок судового розгляду: підготовча частина судового розгляду; розгляд справи по суті; судові дебати; ухвалення та проголошення рішення суду. 1.3 Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді. 1.4 Зупинення провадження у справі, його відновлення. 1.5 Закриття провадження у справі. 1.6 Залишення справи без розгляду. Література: [1, 2, 3, 15, 27, 28]. Тема 18. Фіксування цивільного процесу. 1.1 Загальні положення фіксування цивільного процесу. 1.2 Фіксування цивільного процесу технічними засобами. 1.3 Журнал судового засідання. 1.4 Протокол про окрему процесуальну дію. Література: [1, 2, 3, 15, 27, 48]. Тема 19. Заочний розгляд справи. 1.1 Поняття і мета заочного розгляду справи. 1.2 Умови заочного розгляду справи та особливості порядку його проведення. 1.3 Заочне рішення. 1.4 Перегляд заочного рішення. 1.5 Оскарження та скасування заочного рішення. 1.6 Повторне заочне рішення. Література: [1, 2, 3, 12, 15, 27, 39]. Тема 20. Судові рішення. 1.1 Поняття та види судових рішень.


1.2 Рішення суду: види, вимоги до нього і зміст. 1.3 Порядок ухвалення рішення суду. 1.4 Проголошення рішення суду. 1.5 Набрання рішенням суду законної сили. 1.6 Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив. Ухвали суду. Література: [1, 2, 3, 12, 25, 47]. Тема 21. Наказне провадження. 1.1 Поняття та особливості наказного провадження. 1.2 Умови реалізації права на звернення до суду із заявою про видачу судового наказу. 1.3 Вимоги до заяви про видачу судового наказу та порядок її подання. 1.4 Вирішення питання щодо прийняття заяви про видачу судового наказу. 1.5 Порядок видачі судового наказу. 1.6 Набрання судовим наказом законної сили. 1.7 Скасування судового наказу у порядку наказного провадження. Література: [1, 2, 3, 45, 49]. Тема 22. Окреме провадження. 1.1 Поняття і мета окремого провадження. 1.2 Справи окремого провадження. 1.3 Особливості розгляду справ окремого провадження. 1.4 Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. 1.5 Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Література: [1, 2, 3, 15, 35]. Тема

23.

Особливості

розгляду

деяких

справ

окремого


провадження. 1.1 Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. 1.2 Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 1.3 Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. 1.4 Розгляд

судом

справ

про

обов’язкову

госпіталізацію

до

протитуберкульозного закладу. Література: [1, 2, 3, 15, 22, 50]. Тема 24 . Апеляційне провадження. 1.1 Сутність і значення апеляційного провадження. 1.2 Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації. 1.3 Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом. 1.4 Розгляд справи апеляційним судом. 1.5 Повноваження суду апеляційної інстанції. 1.6 Ухвали і рішення апеляційного суду. Література: [1, 2, 3, 15, 17, 21, 29]. Тема 25. Касаційне провадження. 1.1 Сутність та значення касаційного провадження. 1.2 Право касаційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації. 1.3 Попередній і судовий розгляд справи у касаційному порядку. 1.4 Повноваження суду касаційної інстанції. 1.5 Ухвали і рішення суду касаційної інстанції. Література: [1, 2, 3, 15, 24, 38]. Тема 26. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.


1.1 Загальні засади провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. 1.2 Умови і підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. 1.3 Подання заяви про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. 1.4 Розгляд заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. Література: [1, 2, 3, 15, 18, 42].

Тема 27. Особливості розгляду справ окремого провадження. 1.1 Розгляд судом справ про усиновлення. 1.2 Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 1.3 Розгляд судом справ про визнання спадщини відмерлою. Література: [1, 2, 3, 17, 36].

Тема 28. Виконавче провадження. 1.1 Сутність виконавчого провадження. 1.2 Порядок звернення судових рішень до виконання. 1.3 Відкриття виконавчого провадження. 1.4 Судовий контроль за виконанням судових рішень. 1.5 Поворот виконання. Література: [1, 2, 3, 7, 8, 14, 19]. Тема 29. Відновлення втраченого судового провадження. 1.1 Поняття втраченого судового провадження. 1.2 Порядок відкриття провадження про відновлення втраченого судового провадження. 1.3 Ухвалення судового рішення


Література: [1, 2, 3, 15, 36]. Тема 30. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 1.1 Правове становище іноземних громадян у цивільному процесі України. 1.2 Особливості пред’явлення позовів до іноземних держав та міжнародних організацій. 1.3 Дипломатичний імунітет. 1.4 Підсудність цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземні, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін проживає за кордоном. 1.5 Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученням до іноземних судів. Література: [1, 2, 3, 15, 20, 23].

4 ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС” 1. Поняття, предмет, метод цивільного процесуального права. 2. Цивільно-процесуальне законодавство, межі його дії. 3. Принципи цивільного процесуального права. 4. Поняття і види цивільного судочинства. 5. Стадії цивільного судочинства. 6. Поняття, підстави виникнення, структура цивільних процесуальних правовідносин. 7. Загальна характеристика судової системи України. 8. Загальні положення статусу судді. 9. Народні засідателі і присяжні. 10. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції. 11. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді. 12. Поняття і ознаки сторони у цивільному процесі. Права і обов’язки сторін.


13. Процесуальна співучасть. 14. Треті особи: поняття, види. 15. Поняття, підстави виникнення представництва у цивільному процесі; повноваження представника. 16. Правовий статус секретаря судового засідання. 17. Правовий статус судового розпорядника. 18. Правовий статус свідка як учасника цивільного процесу. 19. Правовий статус експерта як учасника цивільного процесу. 20. Правовий статус перекладача, спеціаліста, особи, яка надає правову допомогу у цивільному процесі. 21. Поняття і ознаки позовного провадження. Поняття і елементи позову. 22. Поняття і види позовів. 23. Право на позов і право на пред’явлення позову. 24. Зміни в позові. Об’єднання і роз’єднання позовів. 25. Відмова від позову, визнання позову. Мирова угода. 26. Поняття і сутність судового розгляду. 27. Порядок судового розгляду. 28. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви. 29. Зупинення провадження у справі, його відновлення. 30. Закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. 31. Поняття, мета, умови заочного розгляду справи. 32. Перегляд, оскарження, скасування заочного рішення суду. Повторне заочне рішення. 33. Фіксування цивільного процесу. 34. Поняття і види цивільної юрисдикції і підвідомчість цивільних справ. 35. Поняття і види підсудності цивільних справ. 36. Поняття і види доказів. 37. Поняття та етапи доказування. 38. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування. 39. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників як засіб доказування у


цивільному процесі. 40. Показання свідків як засіб доказування у цивільному процесі. 41. Письмові докази як засіб доказування у цивільному процесі. 42. Речові докази як засіб доказування у цивільному процесі. 43. Поняття і види експертизи, висновок експерта як засіб доказування. 44. Забезпечення доказів. 45. Поняття і види процесуальних строків. 46. Обчислення, початок перебігу та закінчення процесуальних строків, наслідки їх пропущення. 47. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. 48. Поняття і види підвідомчісті цивільних справ. 49. Поняття і види підсудності цивільних справ. 50. Поняття, підстави, заява про забезпечення позову. 51. Види забезпечення позову. 52. Форма і зміст позовної заяви. 53. Значення та засоби здійснення судових викликів і повідомлень. 54. Порядок здійснення судових викликів. Розшук відповідача. 55. Поняття, мета та завдання до судового розгляду. 56. Порядок провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання. 57. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача: заперечення проти позову, зустрічний позов. 58. Поняття та види судових рішень. 59. Рішення суду: види, вимоги до нього і зміст. 60. Проголошення рішення суду, видача або направлення його копії особам, які брали участь у справі. 61. Набрання рішенням суду законної сили. 62. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив. 63. Ухвали суду. 64. Поняття і види судових витрат. Розподіл судових витрат.


65. Наказне провадження: поняття, особливості. 66. Наказне провадження: порядок подання заяви про видачу судового наказу, розгляд заяви; порядок видачі судового наказу, набрання судовим наказом законної сили. 67. Поняття, мета справи окремого провадження, їх особливості. 68. Особливості розгляду справ окремого провадження про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей. 69. Особливості розгляду справ окремого провадження про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. 70. Сутність, значення та особливості апеляційного провадження. 71. Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації. 72. Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом. 73. Розгляд справи судом апеляційної інстанції. 74. Повноваження суду апеляційної інстанції. 75. Сутність, значення, особливості касаційного провадження. 76. Право касаційного провадження і порядок його реалізації. 77. Попередній і судовий розгляд справи у касаційному порядку. 78. Повноваження суду касаційної інстанції. 79. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції. 80. Загальні засади провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. 81. Умови і підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. 82.

Подання

заяви

про

перегляд

судового

рішення

у

зв’язку

з

нововиявленими обставинами. 83. Розгляд заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. 84. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. 85. Порядок вирішення питання про поворот виконання.


86. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 87. Відновлення втраченого судового провадження. 88. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду. 89. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 90. Загальна характеристика Цивільного процесуального кодексу України. 1. Прокурор Стрийської прокуратури П. М. Гнатюк порушив цивільну справу в суді по виявленому ним правопорушенню , але згоди особи на користь якої була порушена справа він не отримав. Як повинен діяти суддя , коли ця особа має: а) повну цивільну дієздатність; б) часткову дієздатність; в) є недієздатною. 2.Третяк Б. І. вступив в судовий процес як третя особа, що представляє самостійну вимогу на предмет спору. У судовому розгляді гр. Третяк подав заявку на розгляд справи спочатку. Чи задовольнить це клопотання суд? Чи завжди наступають такі наслідки по даному клопотанню. 3. Гр.. Гончар В І вступив в судовий процес як третя особа, що не представляє самостійних вимог на стороні відповідача. На вимогу суду повісткою гр.. Гончар в судове засідання не з’явився . Чи продовжить суддя розгляд справи чи зупинить провадження? 4.Суд постановив ухвалу в якій зобов’язав орган державної влади дати висновок по справі. Чи цей орган є належним суб’єктом для дачі висновку? Чим він відрізняється від експерта? 5. Інтереси неповнолітнього відповідача у справі про стягнення моральної шкоди за завдану образу представляв його батько, який є суддею того самого суду, що розглядає справу. Суд відмовив у допуску участі даного представника у справі та сам призначив законного представника для захисту прав та законних інтересів неповнолітнього відповідача. Чи правомірні дії суду? 6. При розгляді справи про визнання гр. Сокоратаким, що втратив право на користування житловим приміщенням, останній на кожне судове засідання з’являвся з різними представниками, які діяли на підставі його усної заяви. На четвертому судовому засіданні суд відмовив у допуску четвертого представника, обґрунтовуючи своє рішення тим, що у діях відповідача вбачається затягування процесу розгляду та вирішення справи. Визначте правомірність дій суду. 7. Представник позивача, адвокат Негода, діяла на підставі виданого їй ордера від адвокатського об’єднання «Правова допомога». На другому судовому засіданні з’ясувалося, що адвокатського об’єднання «Правова допомога» вже не існує. Визначте дії суду, позивача та адвоката. 8. Суд відмовив у допуску у справі представниками сторін таким особам: а) юрисконсульту заводу, який був виключений зі складу колегії


адвокатів; б) гр. Валуєву, що діяв від імені та в інтересах свого неповнолітнього сина. У зв’язку з тим, що він був у судовому порядку визнаний обмежено дієздатним; в) співвідповідачу за усною згодою інших співвідповідачів; г) судді районного суду у справі за позовом судового розпорядника про поновлення на роботі. Визначте правильність відмови суду. 9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортклуб» звернулося до суду з позовом до охоронника складу про стягнення з нього 10 000 грн на відшкодування шкоди. Завданої пожежею. Що виникла з вини відповідача. У суді інтереси позивача представляв економіст, у довіреності якого було зазначено, що йому доручено вести справу з усіма правами позивача. У судовому засіданні він відмовився від позову, і суд своєю ухвалою закрив провадження у справі. Чи правильна ухвала суду? Як у даному випадку повинні бути оформлені повноваження представника для участі його у суді? 10.Адвокат Сидоренко при розгляді цивільної справи про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, на підтвердження своїх повноважень надав довіреність та брав участь у процесі без свого довірителя – позивача. У судових дебатах він просив стягнути з відповідача судові витрати, які включали його гонорар у справі. Суд відмовив йому у відшкодуванні коштів на надання правової допомоги позивачеві. Визначте правильність дій суду. 11. У суді розглядалася справа за позовом Фурмана до ТОВ «Оболонь Транс» про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Інтереси відповідача представляв головний бухгалтер, який на підтвердження своїх повноважень подав посвідчення. Суддя відмовив у допуску бухгалтера до справи як представника відповідача. Чи правильно діяв суд? Які документи підтверджують повноваження представника юридичної особи? 12. У районному суді розглядалася цивільна справа за позовом Кондратюка про розподіл спадкового майна. У процесі розгляду справи позивач був визнаний недієздатним. Справа далі не могла розглядатися. Суд відклав розгляд справи та звернувся до повнолітніх дітей з проханням вступити в процес представниками батька – позивача . донька позивача погодилась на участь у справі в інтересах батька, суддя допустив її до участі у справі. Чи правильно діяв суддя? До яких органів мав звернутись суддя з метою призначення позивачеві законного представника? 13. Оболонським райсудом м. Києва була постановлена ухвала про повернення позовної заяви, в якій було зазначено місце проживання відповідача – Оболонський район, а місце реєстрації – Деснянський район м. Києва. Мотиви такого повернення полягали в тому, що місце реєстрації – це офіційні дані про людину, а фактичне місце проживання може змінюватися,


тому суд не буде шукати відповідача у всіх місцях його тимчасового проживання. Як має встановлюватися підсудність справ у такому разі?

5 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ Суд – це орган державної влади, до компетенції якого входить здійснення правосуддя у вигляді розгляду адміністративних, кримінальних, господарських та цивільних справ та прийняття у цих справах законних рішень. Цивільне процесуальне право – це галузь права, яка регулює суспільні відносини, що виникають між учасниками цивільного процесу і судом при здійсненні правосуддя у цивільних справах. Метод цивільно процесуального права – це сукупність правових прийомів регулювання суспільних відносин у процесі здійснення правосуддя у цивільних справах. Система цивільно процесуального права – це сукупність обумовлених предметом

і

методом

правового

регулювання

норм

та

інститутів,

розташованих у певній послідовності. Визначена структурою ЦПК України система цивільно– процесуального права складається з двох частин – загальної та особливої. Сторони – це особи, матеріально-правовий опір між якими суд повинен розглянути і вирішити у порядку цивільного судочинства. Треті особи – це суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у цивільну справу для захисту своїх суб’єктивних прав, свобод чи інтересів. Інші учасники цивільного процесу – це особи, які сприяють справедливому, неупередженому та своєчасному розгляду і вирішенню цивільних справ, надаючи організаційну, технічну, інформаційну та іншу


допомогу суду та особам, які беруть участь у справі. Цивільна юрисдикція – це компетенція відповідних юрисдикційних органів і посадових осіб щодо розгляду і вирішення правових питань, що виникають із цивільних, сімейних, житлових, трудових, земельних та інших правовідносин. Підвідомчість цивільних справ – це властивість цивільних справ, за допомогою якої їх розгляд і вирішення віднесено законом до компетенції відповідного юрисдикційного органу. Підсудність – це властивість цивільних справ, за допомогою якої їх розгляд і вирішення віднесено законом до компетенції відповідного суду. Процесуальний строк – це проміжок часу, протягом якого повинні або мають право бути вчинені відповідні процесуальні дії чи закінчена певна частина цивільного судочинства. Судові витрати – це грошові суми, що сплачують у встановлених законом випадках деякі учасники цивільного процесу під час і у зв’язку із провадженням у цивільній справі. Позов – це належним чином процесуально оформлена матеріальноправова вимога позивача до відповідача про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, яка пред’являється через суд у порядку позовного провадження. Підстава позову – це ті юридичні факти, на основі яких позивач обґрунтовує свої вимоги відповідно до норм матеріального права. Предмет позову – це матеріально-правова вимога позивача до відповідача про усунення допущеного відповідачем порушення, невизнання чи оспорювання суб’єктивного права, свободи або інтересу позивача. Судовий розгляд – це основний етап цивільного процесу, на якому здійснюється розгляд і здійснення по суті цивільної справи. Процесуальною формою проведення судового розгляду є судове засідання. Фіксування цивільного процесу – це офіційна діяльність суду з послідовного і певного закріплення ходу судового розгляду, а також процесуальних дій, вчинених поза судовим засіданням.


Судові рішення – це акти правосуддя у справі, які ґрунтуються на встановлених у судовому засіданні фактах і застосуванні норм матеріального та процесуального права. Наказне провадження – це вид цивільного судочинства, що полягає у спрощеній документарній процедурі захисту майнових прав та інтересів заявника (стягувача), вимоги якого до боржника щодо стягнення грошових коштів або витребування майна ґрунтується на безспірних документах, що здійснюється за відсутності спору шляхом видачі судового наказу. Заявник (стягувач) – це особа, на захист прав, свобод чи інтересів якої відкрито наказне провадження. Боржником є особа, яка, на думку заявника (стягувача), має відповідати за вимогою, вказаною в заяві про видачу судового наказу. Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав чи інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Апеляційне провадження – це одна зі стадій цивільного судочинства, метою якої є перевірка законності та обґрунтованості судових рішень судів першої інстанції, що не набрали законної сили. Касаційне провадження – одна зі стадій цивільного процесу, метою якої є перевірка законності та обґрунтованості рішень і ухвал суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішень і ухвал апеляційного суду.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Нормативно-інструктивна 1. Конституція України, 1996 2. Цивільний кодекс України – Харків: Одісей, 2011


3. Сімейний кодекс України – Харків: Одісей, 2011 4. Кодекс законів про працю України – Харків: Одісей, 2011 5. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 6. Закон України „Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р. 7. Закон України „Про державну виконавчу службу” від 24 березня 1998 р. 8. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23 червня 2005 р. 9. Закон України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. 10.Закон України „Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. 11.Наказ державної судової адміністрації України від 20.07.2005 № 86 „Про затвердження Типової посадової інструкції секретаря судового засідання місцевого загального суду” 12.Андрушко

А.В.

Зміст

принципу

диспозитивності

цивільного

процесуального права України / Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка / А.В. Андрушко // Юридичні науки. – 2001. – № 43. – С. 51–58 13.Авер’янов В.Б. Науково практичний коментар до законів України „Про державну виконавчу службу”, „Про виконавче провадження” / А.Б. Авер’янов. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с. Основна 14.Бичкова С.С. Цивільне процесуальне право України / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик. – Київ: Атіка, 2009. – 289 с. 15.Богославець В. Цивільно-правова характеристика кола суб’єктів надання правової допомоги / В. Богословець // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3. – С. 44–47. 16.Бородін М.М. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з ново виявленими обставинами / М.М. Бородін //Право України. – 2004. – № 11. – С. 42–45


17.Бородін М.М. Оскарження і розгляд цивільних справ у порядку апеляції (судова практика) / М.М. Бородін // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 111–120 18.Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: навч. посібник / Ю.В. Білоусов. – Київ: Прецедент, 2005. – 192 с. 19.Бігун В. Право іноземців на судовий захист / В. Бігун // Вісник академії правових наук України. – 1999. – № 2. – С. 164–174 20.Гвоздик

П.О.

Апеляційне

провадження

у

цивільних

справах:

практичний посібник / П.О. Гвоздик, В.А. Мазурок. – Київ: Пульсари, 2006. – 68 с. 21.Гнєздов О. Судовий порядок усиновлення дітей / О. Гнєздов // Право України. – 1999. – № 9. – С. 47–52. 22.Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному процесі / О. Гнєздов // Право України. – 2001. – № 6. – С. 117–164. 23.Ємельянова І. Апеляційний та касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні і практичні аспекти / І. Ємельянова // Право України. – 2004. – № 2. – С. 16–21. 24.Заворотько П.П. Судове рішення / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ., 1970. – 188 с. 25.Коссак О. Особливості участі третіх осіб у трудових справах / С. Коссак // Право України. – 1997. – № 11. – С. 56–58. 26.Кравчук В.М. Науково-практичний коментар Цивільно процесуального кодексу України / В.М. Кравчук, О.І. Угриновська. – Київ: Істина, 2006. – 445 с. 27.Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2006. – 480 с. 28.Мірошников І.Ю. Перегляд рішень суду в апеляційному порядку / І.Ю. Мірошников // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 61. – С. 204– 208. 29.Оверчук С.В. Проблеми визначення поняття підсудності / С.В. Оверчук


// Держава і право. – 2001. – Вип. 14. – С. 334–340. 30.Примак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України / В. Примак // Юридична України. – 2003. – № 2. – С. 76–84. 31.Стефаник В. Незалежний суд – гарант прав людини і громадянина / В. Стефанюк // Право України. – 1996. – № 5. – С. 13–18. 32.Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі / Ю. Сульженко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 80–86. 33.Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: науковопрактичних коментар / В.І. Тертишніков. – Харків: Ксилон, 2006. – С. 88–94. 34.Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі України: навч. посібник / С.Я. Фурса. – Київ: Поліграф центр Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка, 1999. – 309 с. 35.Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України: науковопрактичний коментар / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак. – У 2т. – Київ: Видавець Фурса С.Я, КНТ, 2006. – Т.2. – С. 94–99. 36.Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі: науковопрактичний посібник / С.Я. Фурса, Т. Цюра. – Київ: Видавництво Фурса С.Я., КНТ, 2005. – 256 с. 37.Шевчук П.І. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства) / П.І. Шевчук, В.В. Крищенко. – Київ: Юридична книга, 2003. – 80 с. 38.Штефан О.О. Поняття заочного провадження в цивільному процесі / О.О. Штефан // Юридична Україна. – 2005. – № 1. – С. 44–48. 39.Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: підручник / М.Й. Штефан. – Київ: Ін Юре, 2005. Допоміжна


40.Андрійчук О. Суть та значення строків у цивільному процесуальному праві України / О. Андрійчук // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 103–108. 41.Бабенко Н. Нові (додаткові) матеріали та нововиявлені обставини: питання розмежування / Н. Бабенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів., 2004. – С. 451–452. 42.Богля С.С. Судові витрати в цивільному судочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / С.С. Богля. – Харків, 2005. – 20 с. 43.Гетманцев О.В. Громадяни як сторони у цивільному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / О.В. Гетманцев. – Київ, 1997. – 23 с. 44.Луспеник Д.Д. Спірні питання судової практики, щодо розгляду судами заяв в порядку наказного провадження / Д.Д. Луспеник // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 1. – С. 30–53. 45.Павлуник І.А. Представництво у цивільному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / І.А. Павлуник. – Київ, 2002. – 19 с. 46.Перунова О.М. Вимоги, які висуваються до судового рішення / О.М. Перунова // Вісник. – 2003. – № 24. – С. 132–139. 47.Цюра Т. Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 53–57. 48.Ясинюк М.М. Судовий наказ у цивільному судочинстві / М.М. Ясинюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 70–73. 49.Ясинюк М.М., Кройтор В.А. Порядок звернення до суду із заявами про обов’язкову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу / М.М. Ясинюк, В.А. Кройтор // Право України. – 2007. – № 3. – С. 66– 68. 50.Якименко О. Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду / О. Якименко // Право України. – 2003. – № 12. – С. 117.


Передоста ня цифра шифру

0

1

2 3 4 5 6

7 8 9

Остання цифра шрифту 0 1 21 41 (10) 11 31 61 (10) 1 51 66 (2) 2 28 56 (1) 13 38 56 (1) 12 48 66(2) 25 42 75 (1)

1 2 22 42 (9) 12 32 62 (9) 3 52 67 (3) 4 29 57 (7) 14 39 57(7) 14 49 57(3) 26 43 74 (2) 2 1 22 И21 44 43 (9) (7) 11 12 34 65 (9) 31 64 (10) 12 14 49 69 (3) 48 67 (5)

2 3 23 43 (8) 13 33 63 (8) 17 53 68 (4) 5 30 68 (8) 15 40 58 (8) 17 50 68 (4) 27 44 73 (3)

3 4 4 5 24 44 25 45 (7) (5) 14 15 34 64 35 65 (7) (1) 18 19 54 69 55 70 (5) (6) 6 31 7 32 69 (9) 70 (10) 16 17 41 59 (9) 42 60 (10) 19 21 51 69 (5) 52 70 (6) 28 29 49 72 (4) 50 71 (5)

3 25 41 (10) 13 39 61 (7) 17 51 66 (2)

4 26 47 (6) 14 40 62 (1) 19 52 70 (4)

5 23 42 (7) 15 32 63 (8) 21 54 68 (2)

Методичні вказівки 28  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you