Page 1

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ............................................................................. 1 1. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL ..................................................... 3 Schoolbestuur ....................................................................................3 Scholengemeenschap ........................................................................4 Klassenraad - Ons schoolteam ........................................................5 Ouderraad .........................................................................................7 Schoolraad ........................................................................................7 LOC ....................................................................................................9 Beroepscommissie Basisonderwijs ..................................................10 CLB .................................................................................................. 10 2. AFSPRAKEN EN LEEFREGELS: WEGWIJS IN ONZE SCHOOL ........... 11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

BIJDRAGEREGELING (OUDERS) ............................................................11 COMMUNIEFEESTEN .........................................................................12 EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN .............................................................12 MIDDAGVERBLIJF - MIDDAGPAUZE - IN DE EETZAAL ...............................13 OUDERCONTACTEN ..........................................................................14 RAPPORTEN ....................................................................................15 VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG ........................................................15

3. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2012 - 2013 .................................... 16 1. Hervatting van de lessen .............................................................16 2. Vrije dagen van het 1ste trimester ................................................16 3. Kerstvakantie...............................................................................16 4. Vrije dagen van het 2de trimester ................................................16 5. Paasvakantie ...............................................................................17 6. Vrije dagen van het 3de trimester .................................................17 1


4. WIJZIGINGEN INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING ........... 18 5. WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT.............................................. 20 6. BIJLAGES ..................................................................................... 20 Bijlage 1: Werking van het CLB........................................................20

2


1. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

SCHOOLBESTUUR Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de eigen begeleiding. Benaming : VZW VKLO WAREGEM Markt 32 8790 Waregem Tel./Fax. 056 60 35 51 Voorzitter: Toon Ducatteeuw

Karmeldreef 5

8790 Waregem

Gedelegeerden van het schoolbestuur voor onze basisschool : Rik Deweer Dominique Ervijn

Gentse Heerweg 20 8790 Waregem Drafstraat 3 8790 Waregem

3


SCHOLENGEMEENSCHAP Onze school maakt samen met volgende scholen deel uit van de scholengemeenschap VKBO Waregem: Vrije Basisschool, Liebaardstraat 7A – 8792 Desselgem Vrije Basisschool, Koning Albertstraat 31 – 8791 Beveren (Leie) Vrije Basisschool, Keukeldam 19 – 8790 Waregem Vrije Basisschool, Remi Baertlaan 2 – 8793 Sint-Eloois-Vijve Vrije Basisschool, Broekstraat 8 – 8790 Waregem Vrije Basisschool, Platanendreef 21 – 8790 Waregem Vrije Basisschool, Bieststraat 75 – 8790 Waregem Vrije Lagere School BuO, Sint-Jozefstraat 3 – 8790 Waregem

4


KLASSENRAAD - ONS SCHOOLTEAM Directeur

Steven De Buck

Kleuteronderwijzers Mariaschool Gaverke: 1KLA 1KLB 2KLA 2KLB 3KLA 3KLB GOK-leerkracht Ambulante leerkracht LO-leerkracht Kinderverzorgster

Gudrun De Volder / Tine Lefebvre Carine Vermoere Anne Withof Evelien Thieren Hilde Vervaeke Tine Waelkens Marijke Maes Tine Lefebvre Astrid Dhont Evelien Dhoop

Leerkrachten lagere school Mariaschool Gaverke: 1A 1B 2 3

Veerle Polfliet Els Vandenberghe Kathleen Dewever / Ann Maeyens Bruno Mestdag / Jan Speleers

Leerkrachten lagere school H.-Hartcollege Gaverke: 4A 4B 5A 5B 6

Rita Vanden Broecke Anne-Michèle Descamps Mieke Hellin Nancy De Praetere Myriam Gevaert / Ann Maeyens

5


Leerkrachten lagere school H.-Hartcollege: 5C 5D 6C 6D 6E

Nico Rigolle Jill Desmet Christ Beyaert Katrien Decru Nancy Gabriëls

Bijzondere leermeesters: Zorgcoördinator GOK-leerkracht L.O. - Lichamelijke opvoeding Catechese ICT-coördinator Administratieve bedienden: Annemie Dhondt Christine Delos Ron Verbeke

6

Karolien Dewever Jan Speleers Bart Vynckier Claudine Vanhouteghem Kathleen Dewever / Jan Speleers


OUDERRAAD De ouderraad is een groep enthousiaste ouders met een gezonde belangstelling voor het schoolleven van onze kinderen. We vertegenwoordigen alle ouders met kinderen op onze school. De ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. Tijdens deze vergaderingen wisselen we van gedachten over allerlei zaken of kaarten we problemen aan die van de school, de kinderen of de ouders komen. De ouderraad is een vrij en open forum: iedereen is welkom! Door met directie, leerkrachten en ouders te communiceren, willen we initiatieven die het schoolleven verbeteren, ondersteunen. Dit doen we door activiteiten te organiseren (ontbijtwandeling, spelletjesavond, ...), te helpen bij feestelijkheden (Sinterklaasfeest, schoolfeest, infodagen, …), materiaal aan te kopen, enzovoort. Over de activiteiten die ingericht worden zal u regelmatig op de hoogte gehouden worden. U kan ook steeds de website van de ouderraad raadplegen: http://sites.google.com/site/ouderraadgaverkecollege/ . Ook uw ideeën zijn uiteraard welkom en praktische, helpende handen kunnen we steeds gebruiken. Voorzitter Els De Meyer

Keerstraat 3

Ondervoorzitter Sofie De Rore

Felix De Ruyckstraat 13 8790 Waregem

Secretaris Tom Reynaert

Ververijstraat 17

8790 Waregem

8790 Waregem 7


Penningmeester Cindy Callens

Hugo Verrieststraat 9

8790 Waregem

Webmaster Christiane Bruneel

Waalstraat 225

9870 Zulte

Leden Francis Gheldof Eveline Vandewiele Marijn Demey Sofie De Smet Barbara Louwagie Ellen Speecke Kimberly Beelen

Aststraat 33 Jozef Duthoystraat 100 Karelmeers 1 Hugo Verrieststraat 19 Hippodroomstraat 161 Zeswegenstraat 16 Vijfseweg 213

8790 Waregem 8790 Waregem 8790 Waregem 8790 Waregem 8790 Waregem 8790 Waregem 8793 S-E-Vijve

SCHOOLRAAD In de schoolraad zijn de geledingen van het personeel, de directie, de ouders en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd. Zij hebben medezeggenschap en inspraak in het dagelijks schoolgebeuren waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng komen zij op voor de opvoeding van de kinderen van onze school.

8

Voorzitter: Karolien Dewever

Waalstraat 192

9780 Zulte

Permanent adviseur: Steven De Buck

Jozef Duthoystraat 29

8790 Waregem


Geleding “leerkrachten: Myriam Gevaert Nico Rigolle Tine Waelkens

Kruishoutemseweg 193 8790 Waregem Kleithoekstraat 83 8790 Waregem Stuifkouter 44 8790 Waregem

Geleding “ouders”: Christiane Bruneel Leen Cappon Katrien Van Biervliet

Waalstraat 225 Karelmeers 1 Broekstraat 5

9870 Zulte 8790 Waregem 8790 Waregem

Geleding “lokale gemeenschap”: Mieke Deboiserie Toekomststraat 58 8790 Waregem Inez Vandenbroucke Desselgemseweg 165 8790 Waregem Patrick Willems Jozef Duthoystraat 112 8790 Waregem

LOC Het lokaal overlegcomité is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van het schoolbestuur en het personeel. De directeur van de school is de permanente adviseur. Binnen het schoolbestuur is geopteerd voor een LOC dat 3 keer overkoepelend en 2 keer lokaal vergadert. Er is een huishoudelijk reglement aanwezig op school. Permanent adviseur Steven De Buck

Jozef Duthoystraat 29

Geleding “Schoolbestuur” Rik Deweer Gentse Heerweg 20 Dominique Ervijn Drafstraat 3

8790 Waregem

8790 Waregem 8790 Waregem

9


Geleding “Leerkrachten” Beyaert Christiaan Decru Katrien

Waalbeekstraat 48 Nokerseweg 3

9870 Zulte 8790 Waregem

BEROEPSCOMMISSIE BASISONDERWIJS Vicariaat voor onderwijs H. Geeststraat 4 8000 Brugge

CLB Zetel : VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. 056 60 23 93 Fax. 056 61 42 84 E-mail: info@vclbweimeersen.be Directie : Catteeuw Griet CLB-medewerkers De Craemer Betty Sociaal verpleegster Dewitte Miet Maatschappelijk werker Seys Goedele Psycho-pedagogisch consulent en contactpersoon van de school Ann Haerynck Schoolarts Werking van het CLB Zie bijlage 1 10


2.

AFSPRAKEN EN LEEFREGELS: WEGWIJS IN ONZE SCHOOL

2.1 BIJDRAGEREGELING (OUDERS) Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken. Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet verplicht. Hieronder vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. • • • • • • • • • • • •

Warme maaltijd: € 4,60 Toevallige maaltijd: € 4,80 Soep: € 0,80 Enkel een plaats in de refter: € 0,20 Zwemlessen: gratis (De ingang van het zwembad wordt gratis aangeboden door het stadsbestuur) Studie: € 0,80 Toneelvoorstelling: afhankelijk van de voorstelling * Sportactiviteit: afhankelijk van de activiteit * Schooluitstappen: ééndaags of meerdaags: afhankelijk van de bestemming en duur * Gymkledij: o broekje € 10,00 o t-shirt € 10,00 Fruitkaart (vrijblijvend): € 6,00 Tijdschriften Averbode: o Zonneland € 34,00

11


Leesboekjes: o 5de – 6de leerjaar: Vlaamse Filmpjes € 30,00 o Tijdsein € 22,00 • Seizoenboeken: o Kerst-, paas- en vakantieboeken € 5,50 o Vakantie-oefenboek:  5de – 6de leerjaar (set van 2 oefenboeken) € 10,00 * De correcte prijs wordt steeds vooraf medegedeeld via de nieuwsbrief of via een infobrief. 2.2 COMMUNIEFEESTEN Heilig Vormsel

datum verschillend per parochie

2.3 EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN De school kan extra-muros activiteiten (bijv. bos-, zee-, stads- of sportklassen) inrichten. Hiervoor kan een tussenkomst in de deelnamekosten gevraagd worden. De uitgewerkte initiatieven worden tijdig bekendgemaakt aan de ouders. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

12


Aanbod 2012-2013: 5de en 6de leerjaar: bosklassen ‘De Bosberg’ Houthalen (15 tot 19 april 2013) 2.4 MIDDAGVERBLIJF - MIDDAGPAUZE - IN DE EETZAAL De eigen keuken van het H.-Hartcollege staat borg voor de kwaliteit van het middagmaal. Mogelijke opties : - volle maaltijd - alleen soep - alleen een plaats De keuze geldt steeds voor 1 trimester.

4,60 euro 0,80 euro 0,20 euro

Een “toevallige” maaltijd kost 4,80 euro. De betaling gebeurt door middel van overschrijvingen bij het begin van elk trimester. Een eventuele teruggave gebeurt slechts bij langere gewettigde afwezigheid vanaf de 3de dag waarop de maaltijd niet kan genomen worden. RICHTPRIJZEN SCHOOLJAAR 2012-2013 4 volle maaltijden

4 maal soep

4 maal een plaats alleen

1ste trimester

(59)

271,40 euro

(59)

47,20 euro

(59)

11,80 euro

2de trimester

(43)

197,80 euro

(43)

34,40 euro

(43)

8,60 euro

3de trimester

(37)

170,20 euro

(37)

29,60 euro

(37)

7,40 euro

13


Indien u meer dan 2 kinderen hebt die op school een warme maaltijd nemen, voorzien we voor het 3de kind een vermindering op de maaltijdprijs van 50 %. 2.5 OUDERCONTACTEN Ouders zijn belangrijke participanten in het onderwijsgebeuren. Daarom is geregeld contact onontbeerlijk. Op onze school zijn verschillende vormen van contact mogelijk: - het rapport - een algemene infovergadering - een individueel oudercontact - de schoolkrant, de nieuwsbrief, de website, ... - occasionele contacten - een persoonlijke mededeling via de agenda - eetfestijn - ... Met Kerstmis en eind juni worden de ouders van de vijfde klas uitgenodigd om samen met de leerkracht de vorderingen te bespreken. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is er een oudercontact met Kerstmis en een oudercontact met Pasen in functie van de studiekeuze. Als school willen we vragen dat ouders die gescheiden zijn, toch zo veel mogelijk proberen om samen naar een oudercontact of bespreking te komen. Zo kan aan elke ouder de correcte informatie op dezelfde wijze gebracht worden.

14


2.6 RAPPORTEN Het rapport is een middel om de werkzaamheden van het kind op school op te volgen. Voor de leerlingen van de vijfde en de zesde klas is er een herfstrapport, een kerstrapport, een paasrapport en een zomerrapport. We willen als school benadrukken dat wij naast de leerprestaties ook andere zaken evalueren. We denken aan voornaamheid, vriendschap, samenwerken met anderen, verzorgde omgangstaal en behulpzaamheid. De leef-, leer- en werkhouding staat ook vermeld op het rapport. Rapport:    

behaalde punten en procent klasgemiddelde, mediaan en klasprofiel leren leren sociale vaardigheden

2.7 VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.00 u. ’s morgens. De kinderen kunnen echter reeds vroeger aanwezig zijn. In de afdeling van de Stationsstraat wordt de mogelijkheid voorzien om naschools studie te volgen van 16.00 u. tot 17.00 u. (vrijdag van 14.55 u. tot 16.00 u.). Hiervoor wordt een onkostenvergoeding gevraagd van ₏ 0,80. Kinderen die in het begin van het schooljaar inschrijven voor de studie, zijn verplicht om in de studie te blijven, tenzij ze een schriftelijke goedkeuring hebben van hun ouders.

15


3. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2012 - 2013 1. HERVATTING VAN DE LESSEN • maandag 3 september 2012

2. VRIJE DAGEN VAN HET 1 STE TRIMESTER • woensdag 19 september 2012: pedagogische studiedag • maandag 1 oktober 2012: facultatieve vrije dag • herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2012 tot en met vrijdag 2 november 2012 • woensdag 14 november 2012: pedagogische studiedag 3. KERSTVAKANTIE • van maandag 24 december 2012 tot en met vrijdag 4 januari 2013

4. VRIJE DAGEN VAN HET 2 DE TRIMESTER • krokusvakantie: van maandag 11 februari tot en met vrijdag 15 februari 2013 • woensdag 27 februari 2013: pedagogische studiedag • maandag 11 maart 2013: facultatieve vrije dag

16


5. PAASVAKANTIE • van maandag 1 april 2013 tot en met vrijdag 12 april 2013

6. VRIJE DAGEN VAN HET 3 DE TRIMESTER

• • • •

woensdag 1 mei 2013: feest van de arbeid donderdag 9 mei 2013: O.-L.-H.-Hemelvaart vrijdag 10 mei 2013 : brugdag Hemelvaart maandag 20 mei 2013 : pinkstermaandag

17


4. WIJZIGINGEN INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING Wijzigingen staan in grijs gemarkeerd De volledige vernieuwde versie van de infobrochure onderwijsregelgeving is terug te vinden op onze website.

3.1 Toelatingsvoorwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich met een wijziging van het schoolreglement niet akkoord verklaren (zie verder). ‌ 3.2 Weigering van inschrijving ‌ 4. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. 18


8

Financiële bijdrage

… Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: - Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Voor het schooljaar 2012-2013 bedraagt het geïndexeerd plafond: - voor twee- en driejarigen 25 euro; - voor vierjarigen 35 euro; - voor vijfjarigen 40 euro. Voor het lager onderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 70 euro per leerjaar. De basisbedragen (respectievelijk 20, 30, 35 en 60 euro) worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint. Bij die aanpassing wordt het bedrag afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf. - Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2012-2013 een maximumfactuur van €400 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. Het basisbedrag voor meerdaagse uitstappen, 360€, is ook onderworpen aan de jaarlijkse indexering.

19


5. WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT Wijzigingen staan in grijs gemarkeerd De volledige vernieuwde versie van het schoolreglement is terug te vinden op onze website.

2.24 Kledij en uiterlijk We verwachten van de kinderen nette en verzorgde kledij. Alle kledij wordt best genaamtekend. Alle kinderen dragen verplicht bij het aankomen en verlaten van de school een fluo-hesje. Dit hesje wordt door de school gratis ter beschikking gesteld. Bij verlies zal een vergoeding gevraagd worden.

6. BIJLAGES BIJLAGE 1: WERKING VAN HET CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem directie: Catteeuw Griet Contactpersoon: Goedele Seys goedele.seys@vclbweimeersen.be Tel: 056 60 23 93 www.vclbweimeersen.be info@vclbweimeersen.be. openingsuren: elke werkdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 17.00 u. (dinsdag tot 18.00 u., vrijdag tot 16.00 u.)

20


Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Onze school heeft met het VCLB Weimeersen een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. De school geeft aan de ouders een CLB-folder bij de eerste inschrijving van hun kind. De ouders en de leerling vanaf 12 jaar kunnen de individuele CLBbegeleiding weigeren door een formulier van weigering aan te vragen bij de directie van het CLB. 2. Wat doet het VCLB Weimeersen Waregem? Het CLB werkt in team samen met verschillende vakmensen: artsen, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Het CLB kan de leerlingen op vier domeinen begeleiden: de preventieve gezondheidszorg, het leren en studeren, de schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De dienstverlening gebeurt in principe vraaggestuurd. Dit betekent dat de CLB-medewerkers open staan voor alle vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rond studiekeuze, leermoeilijkheden, ontwikkelingsachterstand, medische problemen, gedragsproblemen, pestproblematiek‌ De CLB-medewerkers staan ter beschikking om op al deze vragen in te gaan d.m.v. onderzoek, gesprek, begeleiding van leerlingen op school‌ Het CLB doet ook een aanbod waarop leerlingen, ouders en school vrijblijvend kunnen ingaan. 21


• Er wordt o.a. informatie verstrekt over de onderwijsstructuur, over scholen en opleidingen, over studiemethode en studiekeuzefactoren, over hygiëne, over gezonde voeding, over de gevaren van drugs, alcoholgebruik en medicatie. • Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. De leerling kan zich laten vaccineren door de schoolarts. Mogelijke vaccinaties door het CLB Kinderverlamming (polio) - kroep (difterie) - klem (tetanos) kinkhoest (pertussis) Mazelen-bof-rode hond (MBR) Geelzucht type B (hepatitis B)

1ste LO 5de LO 1ste SO 3de SO 6 jaar 10 jaar 12 jaar 14 jaar 

 

Kroep (difterie) – klem  (tetanos) Vanaf 2010-2011: HPV vaccinatie (baarmoederhalskanker) voor meisjes van 12 jaar. Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan: • De begeleiding van leerlingen die spijbelen (zie rubriek leerplichtbegeleiding).

22


• Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten (zie rubriek preventieve gezondheidszorg). 3. Preventieve gezondheidszorg De artsen en de verpleegkundigen van het CLB doen bij de leerlingen een aantal medische onderzoeken, ook consulten genaamd, die gratis en verplicht zijn. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door een andere arts van hetzelfde CLB of door een arts van een CLB naar keuze, of door een andere arts. De bevindingen worden altijd medegedeeld aan een arts van het Centrum waarbij de school is aangesloten. Alle leerlingen van een bepaald leerjaar krijgen een algemeen of gericht onderzoek. Het algemeen consult onderzoekt de algemene gezondheidstoestand van de leerling en gebeurt in het CLB. Het gericht consult onderzoekt bepaalde gezondheidsaspecten en gebeurt meestal op school. De school en het CLB maken afspraken over het vervoer van de leerlingen.

Algemene en gerichte 1ste consulten door het KO CLB 3 jaar

2de 1ste 3de 5de 1ste 3de KO LO LO LO SO SO 4 6 8 10 12 14 jaar jaar jaar jaar jaar jaar

23


Vragenlijst voor de oudersLengte en gewichtZicht

KleurenzichtDieptezicht GehoorGebitGenitaliĂŤn Pubertaire ontwikkelingHouding en bewegingsstelsel

Vaccinaties Opvolging van nazorg

De ouders hebben de plicht onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de volgende besmettelijke ziekten: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIVinfectie. 24


Het CLB treft dan de nodige maatregelen die moeten worden opgevolgd door leerlingen, ouders en personeel van de school. 4. Leerplichtbegeleiding De school contacteert de ouders bij iedere problematische afwezigheid. Hierbij kan het CLB een begeleidende rol spelen. Elke leerling die meer dan 10 halve schooldagen onwettig afwezig is moet ingaan op het begeleidingsvoorstel van de school en het CLB. Indien de leerling dit niet doet, wordt zijn dossier doorgegeven aan het Departement Onderwijs. 5. Het multidisciplinair CLB-dossier De tussenkomsten van het CLB worden vermeld in het multidisciplinair CLB-dossier. De directeur van het CLB is verplicht het multidisciplinair dossier over te dragen wanneer de leerling naar een school overgaat die door een ander CLB wordt begeleid. Dit geldt niet wanneer de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar zich tegen de overdracht verzetten. Men heeft 10 dagen – vanaf de dag van de inschrijving in de nieuwe school – om geldig verzet aan te tekenen bij de directie van het vorig CLB. Een formulier om verzet aan te tekenen kan verkregen worden bij de directie van het CLB. De leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar kunnen zich niet verzetten tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens van de verplichte CLB-opdrachten en de gegevens van de medische onderzoeken. 25


Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie. Vóór de oud-leerling de leeftijd van 25 jaar bereikt wordt het dossier niet vernietigd. Enkel de ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen het dossier inkijken. Elke inzage gebeurt onder begeleiding van een medewerker van het CLB-team van de school. 6. Wanneer is een CLB-tussenkomst vereist? - De ouders kunnen beslissen hun kind aan 5 jaar naar het lager onderwijs te laten gaan. Ze krijgen hiervoor vooraf advies van de klassenraad en van het CLB. - Een kind dat 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan nog één schooljaar in het gewoon kleuteronderwijs blijven. De ouders nemen een beslissing na advies van de klassenraad en van het CLB. - Voor toelating tot het achtste jaar in het gewoon lager onderwijs is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB vereist. - Voor de inschrijving van een leerling in het buitengewoon onderwijs, is een inschrijvingsverslag vereist waarin wordt aangegeven welk type van buitengewoon onderwijs aangewezen is. Dit verslag (een attest en een protocol ter verantwoording) kan door het CLB worden opgesteld. - Het CLB is betrokken bij het GON (Geïntegreerd Onderwijs waarbij de school samenwerkt met een school voor buitengewoon onderwijs). De GON-leerling moet beschikken over een inschrijvingsverslag en een integratieplan. Het CLB van de school en het CLB van de school voor buitengewoon onderwijs overleggen met de ouders en de betrokken scholen. 26

variabel deel College  
variabel deel College  

variabel deel college

Advertisement