Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 26e jaargang nr. 29, 22 maart 2011

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

NL doet Jeugdhonk HEERDE- Op diverse plaatsen in Nederland werden de handen uit de mouwen gestoken voor de actie NL Doet. Johanna den Boef-Roeke en Siebren Buist van de PvdA en Harro Visser van het CDA waren zaterdag druk bezig om speeltuinvereniging het Jeugdhonk een onderhoudsbeurt te geven. Johanna: “Vanochtend ben ik bezig geweest met bladvegen en nu leggen wij zand rond de speeltoestellen. Ik denk dat wij wel nuttig werk hebben geleverd.” Het PvdA raadslid is maatschappelijk betrokken en zodoende al jaren actief in het vrijwilligerswerk. Zij betreurt het dan ook dat de speeltuin om vrijwilligers verlegen zit: “Als je dit in stand wil houden, heb je vrijwilligers nodig. In vier zaterdagen kun je al heel veel doen aan het onderhoud, zeker als je een rooster maakt.” De voorzitter van de speeltuin, Johannes Veldkamp, weet wel waar het gebrek aan vrijwilligers aan ligt: “Vaders en moeders hebben tegenwoordig weinig tijd, het zijn vaak tweeverdieners. Soms ben ik hier aan de slag met 3 of 4 andere opa’s, dan gaan wij bladharken of knappen wij de speeltoestellen op. Wij hebben zelf kleinkinderen en ja, je doet het werk voor een ander.” Trots vertelt Veldkamp over het nieuwe toestel dat binnenkort een prominente plek krijgt in de

Koud/warm buffet, stamppotbuffet, hapjesschotels, saladeschotels, Abraham. De Topslager, uw specialist!!! Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

speeltuin: “Wij krijgen een touwenpyramide. Een echt klimtoestel was hier nog niet, de kinderen klommen overal op of in, zoals in de appelboom, dus dit toestel is erg welkom. Wij vieren dit jaar ons 50-jarig jubileum en wij wilden wel wat nieuws.” Niet alleen volwassenen waren die dag aan het werk in de speeltuin. Handig en professioneel bediende de 10-jarige Mark Wiederhold een hogedrukspuit, waarmee hij de speeltoestellen schoon-

maakte. De tuin van Marks huis grenst net aan de speeltuin: “Ik zag vanuit mijn raam dat zij hier bezig waren en toen ben ik gaan helpen.” Mark speelt vaak in de speeltuin, maar helpt ook zo nu en dan een handje. “Dan ga ik scheppen.” Mensen die graag een steentje bij willen dragen aan het onderhoud van de speeltuin of ander vrijwilligerswerk bij het jeugdhonk kunnen mailen naar info@speeltuinjeugdhonk.nl.

Euroma Kruidenloop

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

Klussen bij de Kouwenaar

VAASSEN- Zaterdag 19 maart heeft speeltuin Kouwenaar in Vaassen de nationale klusdag Nederland-DOET mogen beleven. Via het Oranjefonds hebben zich vrijwilligers van Lions-club Epe aangemeld om vrijwillig op deze dag een klus te klaren voor een goed doel. Een team van enthousiaste mensen hebben samen met vrijwilligers en bestuursleden de kinderboerderij onder handen genomen. Schuren en lakken met een pracht resultaat. Timmerman Antonio Klomp was die dag bereid om diverse renovatie werkzaamheden uit te voeren aan de kinderboerderij. De speeltuin is tevens geheel blad en onkruidvrij gemaakt. Samen is er een grote klus geklaard en bovenal was het een zeer gezellige dag.

WAPENVELD- Alle zintuigen werden zaterdag geprikkeld tijdens de 4e editie van de Euroma Kruidenloop. Omdat de start en finish op het terrein van Euroma was, kregen de deelnemers gratis een vleugje kruidenmelange mee. Veel enthousiaste atleten deden mee aan deze loop, die voerde door ‘het broek’ van Wapenveld en door Vorchten. De 11-jarige Han van de Beek uit Heerde had een prima wedstrijd gelopen, Han vertelt: “Ik ben derde geworden op de 1000 meter. Eerst liep ik vierde en toen kon ik een jongen inhalen en stond ik dus op het podium.” Het is de vierde keer dat de jonge atleet van AV de Gemzen meedeed: “Vorig jaar stond ik ook op het podium, toen werd ik tweede.” Frans Sanders was vanuit Biddinghuizen

afgereisd naar Wapenveld voor de 10 kilometer prestatieloop: “Ik heb al eerder meegedaan. Maar ik doe vaker mee aan wedstrijden en ga de ene loop na de andere af.” Lachend legt Sanders uit waar hij het meest tegenop ziet: “Tegen het afzien! Na een kilometer of 5 begint het afzien en dan is het zaak om tempo te houden. In het deelnemersveld hoop ik bij de eerste 30 % lopers te zitten.” Voor Erie ten Brinke uit Hattem hoefde het allemaal niet zo fanatiek, zij loopt puur voor haar plezier: “Ik ben bang dat ik achterin eindig, maar er moet natuurlijk ook wel iemand laatste zijn.” Met nog drie minuten voor de start, voegt Erie er haastig aan toe: “Maar mijn neef zit wel bij de kopploeg, een andere neef loopt ook mee.” De Euroma Kruidenloop was voor

veel mensen een sportief familie-uitje. De weersomstandigheden waren voor de lopers ideaal: weinig wind en bovenal een lekker zonnetje; hiermee werd de lente sportief ingeluid. De 10 Engelse Mijlen werd gewonnen door Gemzen-lid Martijn Schakelaar. Verdere uitslagen zijn te vinden op www.gemzen.nl. www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294

waar leren leuk is!

• Pups kunnen elke week instromen • Kleine cursusgroepen, dus veel persoonlijke aandacht www.okidoggy.nl - Hattem - 06 - 10 93 65 03


PAGINA22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE

Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde

Wethouder naar school Nieuwe digitale loketten op Dag van de Leerplicht Vraagtuzichafaanwelkeeiseneenpasfotomoetvoldoenofhoeu eengehandicaptenparkeerkaartkuntaanvragen?Opdeze,envele andere,vragenbiedtdewebsitewww.heerde.nlnuhetantwoord.

Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan17.00tot19.00 uurgeopend.

Telefoonnummers: Servicelijn

(0578)699599 E-mailadres

servicelijnow@heerde.nl LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

WethouderHubertBögemannis donderdag17maartnaar christelijkcollegedeNoordgouw geweestomdeDagvandeLeerplichtonderdeaandachtte brengen.Indekantinemet honderdenleerlingenoverhandigdehijtijdensdepauzehet eersteexemplaarvaneen nieuwefolderoverdeleerplicht aanconrectorJanSoeten.

zijverlatendeschooltochzonderstartkwalificatie.Zonde,want zomaakjeminderkansopeen leukeenpassendebaan.

DeDagvandeLeerplichtisbedoeldomouders,leerlingenen scholenmeerbewusttemaken vanhetbelangomdoortezetten eneendiplomatehalen.De Leerplichtwetschrijftvoordatalle kinderenvanafhunvijfdejaartot Ookalleleerlingenvandebasishunachttiendeoftothetbehalen scholenindegemeenteHeerde vaneenhavo-,vwo-,ofMBO2hebbenopdeDagvandeLeerdiploma,volledigleerplichtigzijn. plichtdenieuwefoldermeenaar Dieregelisbedoeldomjongeren huisgekregen.Hetthemavandit eendiplomatelatenhalenen jaaris:School?Bekijkhet.. .eensan- schooluitvaltegentegaan. ders!Naarschoolgaanisnamelijk nietalleeneenplichtmaarvooral ookheelergleuk. Kinderenhebbenhetrechtzich teontwikkeleneneendiploma tehalen.Maarnognietiedereen iszichbewustvandezekansen

Sport mee tijdens de Nationale Sport Week

Van16totenmet23aprilvindtdeachtsteNationaleSportWeek plaats.Eenlandelijksportevenement,metalsbelangrijkstedoelomvia hetpromotenvansportenbewegendesportparticipatieinNederland teverhogen.Sportverenigingen,scholenengemeentenorganiseren inhethelelandsportieveactiviteiten.OokindegemeenteHeerde zijnersportclubsdieactiefmeedoen. Iedereenkandeze weekkennismaken metdiversesporten enontdekkenhoe leuk,gezondenvooral gezellighetisomte sporten.InHeerdedoenzo’nzevenverschillendesportclubsmee,zodat ubijvoorbeeldkenniskuntmakenmetdammen,atletiekofbadminton. Maarookvoetballers,gymnastenofzwemmerskomenindieweekvoorbij. OverhetprogrammainHeerdekrijgtulatermeerberichtviadeze paginaendewebsitewww.heerde.nl.

Opdegemeentelijkewebsitezijnsindskortnieuwedigitaleloketten tevindenvoorBurgerzakenenWelzijnenZorg.Indezelokettenzietu demeestgesteldevragenenkuntuzelfookeenvraagstellen. Daarnaaststaanallevragengerangschiktopthema. Degemeentelijkewebsitebevatalveelinformatieenopdezemanier proberenwijdezeinformatieopeeneenvoudigemaniervooriedereentoegankelijktemaken.Bijhetzoekennaarinformatiekuntuook dewebsitesvanwaterschappen,provincies,derijksoverheiden andereoverheidsorganisatiesdoorzoeken. Uvindtdenieuwedigitalelokettenopwww.heerde.nl,onderhet kopjeDigitaalloket.HierkuntukiezenvoorLoketBurgerzakenofLoketWelzijnenZorg.Ineenaantalgevallenvindtuookdirecteen elektronischaanvraagformulier.

Zaterdag 26 maart gratis compost bij ROVA

Zaterdag26maart,denationalecompostdag,kuntugratis1m3 composthalenbijROVAinZwolle.DegemeenteHeerdeenROVA bedankenudaarmeevooruwinspanningomhetgft-afvalgoedtescheiden. Van10.00tot17.00uurbentuwelkombijROVAaandeRijnlandstraat2inZwolle.Umoetzichwelkunnenidentificerenals inwonervandegemeenteHeerde.Alsudecompostmeteen aanhangerophaaltmoetdezeafgedektworden.Voormeer informatie:KlantenserviceROVA,telefoon038-4273777,of klantenservice@rova.nl.Op staatalle informatieoverdeactievermeld.  www.rova/compost

Gft-afval wordt groen gas en compost

Hetgft-afvaldatROVAinhaargemeentengescheideninzamelt, werdtotvoorkortallééngecomposteerd.Maarhetkannogbeter. Wekunnentegenwoordiggroengasmakenuitgft-afval.Ditgroene gaskanwordengebruiktvoordeverwarmingvangebouwenenals voertuigbrandstof.Hetmateriaaldatnadevergistingoverblijft wordtalsnogverwerkttotcompost. Een schone en duurzame samenleving

Onderhetmotto‘AfvalscheidenisGoud!’zettendegemeente HeerdeenROVAinopeenschoneenduurzamesamenleving. Afvalscheidingisbelangrijk,wantzozijnbijhetmakenvannieuwe productenminderoriginelegrondstoffenenfossielebrandstoffen nodig.Omdathetafvalnietwordtverbrandleidthetooktotminder uitstootvanCO Hetscheidenvangft-afvalisdusechtdemoeitewaard! 2.



Ingekomen sloopmelding

HetcollegevanHeerdeheeftindeperiodevan9maart2011tot 16maart2011devolgendesloopmeldingontvangen: - voorhetverwijderenvangeschroefdeasbestplatenophetperceel Hoenderweg 2 te Wapenveld

Eenbezwaarschrifthiertegenkanwordeningediendnadathetbesluit totverleningvandevergunningisbekendgemaakt.Debetreffende stukkenkunnenwordeningezienbijdebalieVergunningenop werkdagentussen08.30en12.30uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL

Activiteitenkalender De�gemeente�Heerde�heeft�het�voornemen�culturele instellingen�op�deze�plaats�de�gelegenheid�te�bieden�hun�voor publiek�toegankelijke�culturele�activiteiten�aan�te�kondigen. Daartoe�kunnen�de�activiteiten�ingevoerd�worden�in�de daarvoor�beschikbaar�gestelde�database�(website�Platform Kunst�en�Cultuur�Heerde)�waaruit�vervolgens�iedere�week�een actuele�agenda�wordt�samengesteld.�Als�u�hiervan�gebruik�wilt maken�kunt�u�contact�opnemen�met�de�secretaris�van�het�Platform Kunst�en�Cultuur:�Marga�Franken,�e-mail:�margafranken@planet.nl, telefoon�0578�–�694454.

Activiteiten vanafÂ?20Â?maart

- TheaterdinerÂ?inÂ?combinatieÂ?metÂ?eenÂ?voorstellingÂ?vanÂ?hetÂ?CultureelÂ?CentrumÂ?HeerdeÂ?inÂ?restaurant DeÂ?VierÂ?JaargetijdenÂ?inÂ?Heerde.Â?MeerÂ?informatieÂ?isÂ?teÂ?vindenÂ?opÂ?www.cultureelcentrumheerde.nl. woensdagÂ?23Â?maart

- vanÂ?09.00Â?totÂ?12.00Â?uur:Â? sponsorloopÂ?inÂ?deÂ?gemeentebossenÂ?-Â?WandelenÂ?voorÂ?water,Â?georganiseerd doorÂ?deÂ?Rotary. vrijdagÂ?25Â?enÂ?zaterdagÂ?26Â?maart - OliebollenactieÂ?doorÂ?AtletiekverenigingÂ?DeÂ?Gemzen. zaterdagÂ?26Â?maart

- vanÂ?10.00Â?totÂ?12.00Â?uur:Â? jeugdtriatlonÂ?opÂ?enÂ?rondomÂ?deÂ?skeelerbaanÂ?aanÂ?deÂ?KommersewegÂ?in Heerde. zaterdagÂ?2Â?april - Dialectcabaret

Al�duizenden�mensen�kwamen�na�een�avond�Zwiekoteboebo�dolenthousiast�naar�buiten,�hoewel�er zelden�iemand�kon�vertellen�waar�het�nou�over�ging.�Zwiekoteboebo�overrompelt,�ontroert�en maakt�je�aan�het�huilen�van�het�lachen.�Het�kan�vele�kanten�op�met�Zwiekoteboebo,�maar�nu�is�dus de�vraag:�welke�kant�precies?�Of�zoals�de�heren�van�dit�dialectcabaret�het�zichzelf�kort�en�krachtig afvragen:�“Womowendan?” Locatie�Dorpshuis�Heerde,�Van�Meurslaan�3;�aanvang:�20.00�uur.

Inzameling oud papier KoninklijkÂ?FanfarekorpsÂ?WilhelminaÂ?zameltÂ?elkeÂ?vrijdagÂ?enÂ?zaterdag tussenÂ?09.00Â?enÂ?17.00Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?inÂ?opÂ?hetÂ?parkeerterreinÂ?aanÂ?de VeldwegÂ?inÂ?Heerde. BijÂ?deÂ?NederlandsÂ?GereformeerdeÂ?KerkÂ?aanÂ?deÂ?KanaaldijkÂ?57Â?inÂ?WapenveldÂ?kuntÂ?uÂ?dagelijks,Â?behalveÂ?opÂ?zondag,Â?uwÂ?oudÂ?papierÂ?inleverenÂ?bij ĂŠĂŠnÂ?vanÂ?deÂ?containersÂ?opÂ?hetÂ?pleinÂ?achterÂ?deÂ?kerk,Â?tussenÂ?09.00Â?enÂ?18.00 uur.Â?WieÂ?hulpÂ?nodig heeftÂ?kanÂ?erÂ?elkeÂ?eerste zaterdagÂ?vanÂ?deÂ?maand terechtÂ?tussenÂ?08.30Â?en 11.00Â?uur,Â?behalveÂ?op feestdagen. BijÂ?deÂ?PetruskerkÂ?van deÂ?ProtestantseÂ?gemeenteÂ?Wapenveld kanÂ?iedereÂ? zaterdag tussenÂ?09.00Â?enÂ?12.00 uurÂ?oudÂ?papierÂ?worden ingeleverdÂ?opÂ?hetÂ?kerkpleinÂ?aanÂ?deÂ?Valkstraat. VanÂ?17Â?maartÂ?totÂ?5Â?aprilÂ?staatÂ?bijÂ?deÂ?OntmoetingskerkÂ?aanÂ?deÂ?KanaalstraatÂ?inÂ?HeerdeÂ?eenÂ?containerÂ?voorÂ?oudÂ?papier.

Aanvragen omgevingsvergunning

zaterdagÂ?9Â?april - VoorjaarsconcertÂ?V.I.V.O.

AlleÂ?onderdelenÂ?vanÂ?MuziekverenigingÂ?V.I.V.O.Â?uitÂ?VeessenÂ?presenterenÂ?zichÂ?dezeÂ?avond. DeÂ?uitvoeringÂ?wordtÂ?gehoudenÂ?inÂ?SporthalÂ?DeÂ?NoordÂ?aanÂ?deÂ?VeesserÂ?EnkwegÂ?39Â?inÂ?VeessenÂ?en begintÂ?omÂ?19.30Â?uur.

vrijdagÂ?29Â?april - Oranjeconcert

MeindertÂ?deÂ?JongÂ?speeltÂ?opÂ?hetÂ?orgelÂ?vanÂ?deÂ?HervormdeÂ?KerkÂ?inÂ?WapenveldÂ?(KerkstraatÂ?2) vaderlandseÂ?liederenÂ?enÂ?improvisaties.

(Avond)schietoefeningen/Afsluiting Nieuwe Zuidweg DinsdagÂ?22,Â?dinsdagÂ?29Â?enÂ?woensdagÂ?30Â?maartÂ?wordenÂ?avond-

schietoefeningenÂ?gehoudenÂ?opÂ?hetÂ?artillerieschietkampÂ?Â’tÂ?Harde. DeÂ?NieuweÂ?ZuidwegÂ?isÂ?danÂ?welÂ?toegankelijk,Â?maarÂ?erÂ?isÂ?mogelijkÂ?wel geluidshinder. DonderdagÂ?31Â?maartÂ?wordtÂ?deÂ?NieuweÂ?ZuidwegÂ?inÂ?het

buitengebiedÂ?vanÂ?HeerdeÂ?afgeslotenÂ?inÂ?verbandÂ?metÂ?uitgebreide schietoefeningen.Â?UÂ?wordtÂ?verzochtÂ?tussenÂ?08.00Â?enÂ?17.00Â?uurÂ?een andereÂ?routeÂ?teÂ?kiezen. VoorÂ?vragenÂ?ofÂ?klachtenÂ?overÂ?deÂ?schietoefeningenÂ?kuntÂ?uÂ?bellenÂ?metÂ?deÂ?klachtenlijnÂ?vanÂ?Defensie: 0525Â?-Â?657700. VoorÂ?klachtenÂ?overÂ?vliegverkeerÂ?kuntÂ?uÂ?bellenÂ?met:Â?0800Â?-Â?0226033.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?9Â?maartÂ?2011Â?totÂ?16 maartÂ?2011Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?eenÂ?omgevingsvergunning ontvangen: - voorÂ?hetÂ?bouwenÂ?vanÂ?2Â?bedrijfsruimtesÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Smitskamp 5Â?teÂ?Wapenveld

- voorÂ?hetÂ?uitbreidenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Reigersweg 17aÂ?teÂ?Wapenveld

- voorÂ?hetÂ?sanerenÂ?vanÂ?eenÂ?dakbeschotÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Werverdijk 18Â?teÂ?Wapenveld

- voorÂ?hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?paviljoenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Kwartelweg 35Â?teÂ?Wapenveld

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?Vergunningen,Â?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur. EenÂ?bezwaarschriftÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluitÂ?opÂ?deÂ?aanvraagÂ?isÂ?bekendgemaakt.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA24

Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

4WWWHEERDENL

Vergaderingen raadscommissies maart 2011 InÂ?deÂ?maandÂ?maartÂ?vindenÂ?deÂ?commissievergaderingenÂ?plaatsÂ?op: - maandagÂ?28Â?maartÂ?2011,Â?commissieÂ?Ruimte,Â?aanvangÂ?19.30Â?uur - dinsdagÂ?29Â?maartÂ?2011,Â?commissieÂ?Samenleving,Â?aanvangÂ?19.30Â?uur. DezeÂ?wordenÂ?gehoudenÂ?inÂ?deÂ?raadzaalÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentehuis,Â?ingangÂ?Dorpsstraat.

Agenda commissie Samenleving 29 maart Algemeen 1. 2. 3. 4. 5.

Opening MeldingÂ?vanÂ?insprekersÂ?bijÂ?agendapuntenÂ?enÂ?vaststellingÂ?agenda VerslagÂ?commissievergaderingÂ?15Â?februari LijstÂ?metÂ?aandachtspunten SpreekrechtÂ?publiekeÂ?tribuneÂ?overÂ?puntenÂ?dieÂ?nietÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staan

IedereenÂ?isÂ?vanÂ?harteÂ?welkomÂ?wantÂ?deÂ?vergaderingenÂ?zijnÂ?openbaar.Â?WieÂ?ietsÂ?wilÂ?zeggenÂ?overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?thuishoortÂ?inÂ?eenÂ?vanÂ?dezeÂ?commissies,Â?kanÂ?zichÂ?uiterlijkÂ?15Â?minutenÂ?voorÂ?hetÂ?beginÂ?vanÂ?iedere vergaderingÂ?meldenÂ?bijÂ?deÂ?commissiegriffier.Â?HetÂ?kanÂ?ookÂ?gaanÂ?overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?nietÂ?opÂ?deÂ?agenda staat.Â?InsprekersÂ?wordtÂ?verzochtÂ?hunÂ?bijdrageÂ?opÂ?papierÂ?aanÂ?deÂ?griffierÂ?BiancaÂ?EspeldoornÂ?teÂ?gevenÂ?ofÂ?te mailenÂ?naarÂ?b.espeldoorn@heerde.nl.

Raadsvoorstellen

DeÂ?commissieagendaÂ’sÂ?metÂ?bijlagenÂ?kuntÂ?uÂ?opÂ?www.heerde.nlÂ?vindenÂ?onderÂ?deÂ?knopÂ?OrganisatieÂ?&Â?bestuur, Bestuursinformatie.

7. WijzigingÂ?artikelÂ?2:1Â?AlgemeneÂ?PlaatselijkeÂ?Verordening,Â?verbod vechtenÂ?inÂ?openbareÂ?ruimte

AgendaÂ?commissieÂ?RuimteÂ?28Â?maart Algemeen 1. 2. 3. 4. 5.

Opening MeldingÂ?vanÂ?insprekersÂ?bijÂ?agendapuntenÂ?enÂ?vaststellingÂ?agenda VerslagÂ?commissievergaderingÂ?14Â?februari LijstÂ?metÂ?aandachtspunten SpreekrechtÂ?publiekeÂ?tribuneÂ?overÂ?puntenÂ?dieÂ?nietÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staan

Raadsvoorstellen

6. BestemmingsplanÂ?Heerde-Dorp,Â?BredeÂ?SchoolÂ?Heerde-West

BijÂ?deÂ?beoordelingÂ?vanÂ?deÂ?zienswijzenÂ?opÂ?hetÂ?ontwerpbestemmingsplanÂ?isÂ?geblekenÂ?datÂ?erÂ?eenÂ?omissie isÂ?geslopenÂ?inÂ?deÂ?regelsÂ?vanÂ?hetÂ?bestemmingsplan.Â?DeÂ?raadÂ?wordtÂ?daaromÂ?voorgesteldÂ?omÂ?hetÂ?bestemmingsplanÂ?gewijzigdÂ?vastÂ?teÂ?stellen.

Adviezen/bespreken

7. ConceptÂ?StructuurvisieÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2025

DeÂ?StructuurvisieÂ?isÂ?eenÂ?nadereÂ?uitwerkingÂ?vanÂ?deÂ?toekomstvisieÂ?enÂ?geeftÂ?richtingÂ?aanÂ?deÂ?ruimtelijke, economischeÂ?enÂ?maatschappelijkeÂ?ontwikkelingÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde.

TerÂ?kennisneming/informatieverstrekking

8. InrichtingsplanÂ?DeÂ?PagenbergÂ?(BredeÂ?SchoolÂ?Heerde-West)

DeÂ?commissieÂ?neemtÂ?kennisÂ?vanÂ?deÂ?herinrichtingÂ?vanÂ?DeÂ?PagenbergÂ?enÂ?omgeving,Â?gerichtÂ?opÂ?deÂ?realisatieÂ?vanÂ?deÂ?BredeÂ?SchoolÂ?Heerde-West,Â?conformÂ?landelijkeÂ?normenÂ?vanÂ?parkeren,Â?verkeersveiligheid e.d.,Â?waarinÂ?diverseÂ?belangenÂ?gewogenÂ?zijnÂ?enÂ?metÂ?draagvlakÂ?uitÂ?deÂ?buurt.

9. UitwerkingÂ?faseÂ?2Â?NotaÂ?accommodatiebeleid,Â?standÂ?vanÂ?zaken

ErÂ?wordtÂ?mededelingÂ?gedaanÂ?vanÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zakenÂ?metÂ?betrekkingÂ?totÂ?deÂ?totstandkomingÂ?vanÂ?het accommodatiebeleid.

10. NajaarsberichtÂ?bedrijvenparkÂ?H2O

InÂ?hetÂ?najaarsberichtÂ?wordenÂ?deÂ?belangrijksteÂ?ontwikkelingenÂ?binnenÂ?deÂ?Ontwikkelingsmaatschappij HattemerbroekÂ?BVÂ?weergegevenÂ?vanÂ?deÂ?afgelopenÂ?periode.

11. ConceptÂ?beeldkwaliteitsplanÂ?(BKP)Â?BovenkampÂ?II

VoorÂ?deÂ?toekomstigeÂ?woonwijkÂ?deÂ?BovenkampÂ?IIÂ?isÂ?eenÂ?beeldkwaliteitsplanÂ?opgesteld.Â?HetÂ?planÂ?ligtÂ?ter inzageÂ?enÂ?wordtÂ?terÂ?informatieÂ?aanÂ?deÂ?commissieÂ?aangeboden.

12. AanspreekpuntenÂ?HoogwatergeulÂ?enÂ?Gebiedsontwikkeling

InÂ?deÂ?informatienotaÂ?isÂ?aangegevenÂ?hoeÂ?deÂ?communicatieÂ?enÂ?deÂ?aanspreekpuntenÂ?voorÂ?bewonersÂ?is geregeldÂ?ofÂ?geregeldÂ?gaatÂ?worden.

13. InformatieÂ?voortgangÂ?projectÂ?Veluwetransferium

DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?opÂ?deÂ?hoogteÂ?gehoudenÂ?vanÂ?zowelÂ?hetÂ?planÂ?MilieuÂ?EffectÂ?RapportageÂ?alsÂ?deÂ?nadereÂ?planningÂ?enÂ?bestemmingsplanprocedure.

14. OnderzoekÂ?samenwerkingÂ?uitvoeringÂ?monumentenzorgÂ?metÂ?gemeenteÂ?HattemÂ?en/ofÂ?gemeenteÂ?Oldebroek

BijÂ?deÂ?uitvoeringÂ?vanÂ?deelprojectenÂ?inÂ?hetÂ?kaderÂ?vanÂ?deÂ?actualiseringÂ?vanÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ?monumentenzorg,Â?wordtÂ?gekekenÂ?naarÂ?hetÂ?beleidÂ?enÂ?hetÂ?uitvoeringsprogrammaÂ?vanÂ?deÂ?gemeentenÂ?HattemÂ?en OldebroekÂ?enÂ?mogelijkeÂ?samenwerkingÂ?binnenÂ?deÂ?uitvoering.

Slot 15. 16.

Rondvraag Sluiting

6. VeiligheidsprioriteitenÂ?2012

MetÂ?deÂ?voorgesteldeÂ?prioriteitenÂ?wordenÂ?inÂ?2012Â?metÂ?hetÂ?veiligheidsbeleidÂ?accentenÂ?gelegdÂ?opÂ?hetÂ?terugdringenÂ?vanÂ?geweldÂ?inÂ?deÂ?openbareÂ?ruimte,Â?deÂ?jeugdoverlast,Â?deÂ?excessenÂ?vanÂ?hetÂ?alcohol-Â?enÂ?drugsgebruikÂ?enÂ?hetÂ?aantalÂ?vernielingenÂ?inÂ?deÂ?openbareÂ?ruimte. DeÂ?raadÂ?wordtÂ?voorgesteldÂ?omÂ?hetÂ?verbodÂ?vanÂ?vechtenÂ?inÂ?deÂ?openbareÂ?ruimteÂ?(wederom)Â?opÂ?teÂ?nemenÂ?inÂ?deÂ?AlgemeneÂ?Plaatselijke VerordeningÂ?(APV)Â?inÂ?hoofdstukÂ?2,Â?artikelÂ?2:1.

8. BenoemingÂ?ledenÂ?commissieÂ?bezwaarschriften

OmÂ?eenÂ?personeleÂ?unieÂ?teÂ?krijgenÂ?voorÂ?deÂ?commissiesÂ?bezwaarschriften vanÂ?Hattem,Â?HeerdeÂ?enÂ?OldebroekÂ?wordtÂ?deÂ?raadÂ?voorgesteldÂ?omÂ?eenÂ?8talÂ?personenÂ?teÂ?benoemenÂ?alsÂ?lidÂ?vanÂ?deÂ?commissieÂ?bezwaarschriften.

9. InstellenÂ?auditcommissieÂ?inÂ?oprichting

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?voorgesteldÂ?eenÂ?auditcommissieÂ?inÂ?oprichtingÂ?inÂ?te stellenÂ?voorÂ?eenÂ?proefperiodeÂ?vanÂ?eenÂ?jaarÂ?enÂ?kennisÂ?teÂ?nemenÂ?van deÂ?ledenÂ?dieÂ?doorÂ?deÂ?fractiesÂ?wordenÂ?voorgedragen.

TerÂ?kennisneming/informatieverstrekking 10. TurnhalÂ?Pegasus

ErÂ?isÂ?nieuweÂ?informatieÂ?overÂ?deÂ?ontwikkelingenÂ?rondÂ?deÂ?nieuwbouwÂ?vanÂ?eenÂ?gymnastiekzaalÂ?bijÂ?deÂ?BurgemeesterÂ?FaberhalÂ?en deÂ?eventueleÂ?bouwÂ?vanÂ?eenÂ?nieuweÂ?turnhalÂ?voorÂ?Pegasus.

11. Kwaliteitstoets

HetÂ?voorstelÂ?isÂ?datÂ?deÂ?commissieÂ?kennisÂ?neemtÂ?vanÂ?deÂ?informatienotaÂ?overÂ?KwaliteitstoetsÂ?GroteÂ?ProjectenÂ?naarÂ?aanleidingÂ?vanÂ?een ingebrachteÂ?notitieÂ?doorÂ?GroenLinks.

12. PrestatieafsprakenÂ?Felua-groepÂ?2011

DeÂ?gemeenteÂ?gaatÂ?eenÂ?overeenkomstÂ?metÂ?hetÂ?DagelijksÂ?Bestuur vanÂ?deÂ?Felua-groepÂ?aanÂ?inÂ?hetÂ?kaderÂ?vanÂ?deÂ?prestatieafspraken.Â?De commissieÂ?wordtÂ?overÂ?deÂ?prestatieafsprakenÂ?geĂŻnformeerd.

13. StichtingÂ?prOo

HetÂ?collegeÂ?informeertÂ?deÂ?commissieÂ?overÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zakenÂ?metÂ?betrekkingÂ?totÂ?deÂ?financiĂŤnÂ?vanÂ?deÂ?stichtingÂ?prOoÂ?inÂ?Harderwijk.Â?HetÂ?bevoegdÂ?gezagÂ?vanÂ?deÂ?openbareÂ?scholenÂ?inÂ?deÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?isÂ?vanafÂ?1Â?januari 2006Â?overgegaanÂ?naarÂ?deÂ?stichting.Â?DeÂ?gemeenteÂ?isÂ?toezichthouder.

14. DoelmatigheidsonderzoekÂ?inhuurÂ?derden

DeÂ?uitkomstenÂ?vanÂ?hetÂ?onderzoekÂ?naarÂ?inhuurÂ?derdenÂ?overÂ?deÂ?jaren 2009Â?enÂ?2010Â?isÂ?terÂ?kennisnameÂ?aangeboden.

15. GroeneÂ?banen

OpÂ?verzoekÂ?vanÂ?deÂ?fractieÂ?vanÂ?GroenLinksÂ?wordtÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zaken vanÂ?deÂ?groeneÂ?banenÂ?Â?binnenÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ?organisatieÂ?aangegevenÂ?enÂ?welkeÂ?activiteitenÂ?deÂ?gemeenteÂ?opÂ?ditÂ?terreinÂ?uitvoert.

16. InschakelingÂ?Wsw-Â?enÂ?wajongersÂ?inÂ?hetÂ?arbeidsproces

DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?voorgesteldÂ?kennisÂ?teÂ?nemenÂ?vanÂ?deÂ?standÂ?van zakenÂ?watÂ?betreftÂ?deÂ?inschakelingÂ?vanÂ?Wsw-Â?enÂ?WajongersÂ?inÂ?hetÂ?arbeidsprocesÂ?binnenÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ?organisatie.

17. WetÂ?WerkenÂ?naarÂ?Vermogen

InÂ?hetÂ?regeerakkoordÂ?staatÂ?datÂ?erÂ?eenÂ?regelingÂ?komtÂ?dieÂ?erÂ?voor moetÂ?zorgenÂ?datÂ?zoveelÂ?mogelijkÂ?mensenÂ?werkenÂ?naarÂ?vermogen. HiervoorÂ?isÂ?eenÂ?wetsvoorstelÂ?inÂ?deÂ?maak.Â?DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?over deÂ?standÂ?vanÂ?zakenÂ?rondÂ?datÂ?wetsvoorstelÂ?geĂŻnformeerd.

18. VoortgangÂ?zwembadÂ?enÂ?omgeving

EenÂ?aanbestedingsprocedureÂ?wordtÂ?opgestartÂ?voorÂ?beheerÂ?enÂ?exploitatieÂ?vanÂ?hetÂ?BerghuizerbadÂ?enÂ?ontwikkelingÂ?vanÂ?hetÂ?omliggendeÂ?terreinÂ?voorÂ?verblijfrecreatie.

Slot

19. Rondvraag 20. Sluiting


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA25

Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

4WWWHEERDENL

Besluiten raadsvergadering 14 maart 2011 DeÂ?gemeenteraadÂ?heeftÂ?maandag 14Â?maartÂ?7Â?raadsvoorstellen,1 amendementÂ?enÂ?3Â?motiesÂ?behandeld.Â?MetÂ?eenÂ?amendementÂ?wordt eenÂ?wijzigingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?voorgesteld.Â?MetÂ?eenÂ?motieÂ?wordtÂ?een nieuwÂ?verzoekÂ?aanÂ?hetÂ?collegeÂ?gedaan.Â?GraagÂ?informerenÂ?wijÂ?uÂ?over deÂ?genomenÂ?besluiten.Â?De besluitenlijstÂ?vanÂ?dezeÂ?raadsvergaderingÂ?kuntÂ?uÂ?vindenÂ?op www.heerde.nlÂ?onderÂ?Bestuursinformatie,Â?gemeenteraad.Â?HetÂ?volledigeÂ?verslagÂ?vanÂ?dezeÂ?raadsvergaderingÂ?kuntÂ?uÂ?opÂ?deÂ?website nalezenÂ?nadatÂ?dezeÂ?inÂ?eenÂ?volgendeÂ?raadsvergaderingÂ?isÂ?vastgesteld. BeĂŤdigingÂ?commissielid

DeÂ?heerÂ?HanÂ?vanÂ?deÂ?PolÂ?heeftÂ?tegenoverÂ?deÂ?voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?raad deÂ?belofteÂ?afgelegd.Â?HijÂ?isÂ?daarmee beĂŤdigdÂ?alsÂ?commissielidÂ?voorÂ?de VVD-fractie. VaststellingÂ?bestemmingsplan Bos-Â?enÂ?NatuurgebiedÂ?(herzieningÂ?TankstationÂ?HetÂ?VeenÂ?te Heerde)

De�herziening�van�het�bestemmingsplan�maakt�het�mogelijk�dat bij�het�tankstation�“Kolthoorn”�aan de�Rijksweg�A50�de�verkoopruimte�vergroot�kan�worden.�Er�lag een�aangepast�voorstel.�Dit�betrof het�voorstel�van�het�college�om�de mondelinge�zienswijze�van�de heer�Den�Ouden�ontvankelijk�te verklaren,�maar�niet�over�te�nemen.�De�raad�heeft�besloten�het voorstel�van�het�college�ongewijzigd�over�te�nemen. Vaststelling�stedenbouwkundig�plan�Bovenkamp II�en�dit�te�beschouwen�als�verklaring�van�geen�bedenkingen in�het�kader�van�de�Wabo

InÂ?hetÂ?stedenbouwkundigÂ?planÂ?is voorÂ?eenÂ?grootÂ?deelÂ?bepaaldÂ?hoe hetÂ?planologischÂ?enÂ?juridischÂ?mogelijkÂ?wordtÂ?165Â?woningenÂ?teÂ?bouwenÂ?inÂ?hetÂ?planÂ?BovenkampÂ?II.Â?Met hetÂ?beschouwenÂ?vanÂ?hetÂ?stedenbouwkundigÂ?planÂ?alsÂ?verklaringÂ?van geenÂ?bedenkingen,Â?isÂ?hetÂ?mogelijk omÂ?deÂ?procedureÂ?voorÂ?de omgevingsvergunningÂ?efficiĂŤntÂ?te doorlopen Â?TegenÂ?hetÂ?voorstel stemdenÂ?deÂ?fractiesÂ?vanÂ?D66Â?(1) enÂ?deÂ?VVDÂ?(2).Â?DeÂ?VVDÂ?wasÂ?voor hetÂ?stedenbouwkundigÂ?planÂ?maar tegenÂ?hetÂ?afgevenÂ?vanÂ?deÂ?VerklaringÂ?VanÂ?GeenÂ?Bedenkingen.Â?Voor hetÂ?voorstelÂ?stemden:Â?GBPÂ?(3), CDAÂ?(4),Â?CU-SGPÂ?(2),Â?PvdAÂ?(3)Â?en GLÂ?(1).Â?MetÂ?13Â?stemmenÂ?voorÂ?enÂ?3 .

stemmenÂ?tegenÂ?heeftÂ?deÂ?raadÂ?het voorstelÂ?vanÂ?hetÂ?collegeÂ?overgenomen. DorpsvisieÂ?Veessen/Vorchten

DeÂ?dorpsvisieÂ?Veessen/VorchtenÂ?is eenÂ?gedragenÂ?integraleÂ?visie waarinÂ?ontwikkelingenÂ?genoemd zijnÂ?omÂ?deÂ?dorpenÂ?fysiek,Â?sociaal enÂ?maatschappelijkÂ?leefbaarÂ?te houden.Â?ErÂ?isÂ?ookÂ?eenÂ?concrete uitvoeringsagendaÂ?opgenomen omÂ?ervoorÂ?teÂ?zorgenÂ?datÂ?deÂ?ontwikkelingenÂ?ookÂ?wordenÂ?opgepakt.Â?DeÂ?raadÂ?werdÂ?voorgesteld omÂ?deÂ?visieÂ?voorÂ?kennisgevingÂ?aan teÂ?nemen,Â?inÂ?teÂ?stemmenÂ?metÂ?de uitvoeringsagendaÂ?enÂ?eenÂ?deel daarvanÂ?inÂ?2016Â?opnieuwÂ?te agenderen. MetÂ?eenÂ?aanvullingÂ?opÂ?hetÂ?besluit datÂ?metÂ?betrekkingÂ?totÂ?deÂ?woningbouwÂ?inÂ?VeessenÂ?enÂ?VorchtenÂ?het voornemenÂ?isÂ?omÂ?hieroverÂ?afsprakenÂ?teÂ?makenÂ?inÂ?eenÂ?convenant datÂ?metÂ?deÂ?provincieÂ?geslotenÂ?zal worden,Â?uiterlijkÂ?maartÂ?2014,Â?heeft deÂ?raadÂ?hetÂ?voorstelÂ?vanÂ?hetÂ?collegeÂ?overgenomen. VoorbereidingskredietÂ?MFA Heerde-Oost

DeÂ?raadÂ?werdÂ?gevraagdÂ?eenÂ?kredietÂ?beschikbaarÂ?teÂ?stellenÂ?omÂ?in eenÂ?eersteÂ?faseÂ?deÂ?randvoorwaardenÂ?enÂ?risicoÂ’sÂ?inÂ?kaartÂ?teÂ?brengen terÂ?voorbereidingÂ?vanÂ?eenÂ?integraleÂ?visieÂ?voorÂ?deÂ?ontwikkeling vanÂ?deÂ?MFAÂ?Heerde-Oost. DeÂ?fractiesÂ?vanÂ?GroenLinksÂ?enÂ?D66 hebbenÂ?hieropÂ?eenÂ?motieÂ?enÂ?een amendementÂ?ingediend: - MotieÂ?2011-05Â?Quickscan MFA-OostÂ?-Â?verworpen MetÂ?hetÂ?aannemenÂ?vanÂ?deÂ?motieÂ?roeptÂ?deÂ?raadÂ?hetÂ?college opÂ?eenÂ?quickscanÂ?uitÂ?teÂ?voeren enÂ?hetÂ?voorstelÂ?voorÂ?het voorbereidingskredietÂ?aanÂ?te houdenÂ?totdatÂ?deÂ?resultaten vanÂ?deÂ?quickscanÂ?bekendÂ?zijn. VoorÂ?deÂ?motieÂ?stemdenÂ?D66 (1)Â?enÂ?GLÂ?(1).Â?TegenÂ?deÂ?motie stemdenÂ?GBPÂ?(3),Â?CDAÂ?(4),Â?CUSGPÂ?(2),Â?PvdAÂ?(3)Â?enÂ?VVDÂ?(2). DeÂ?motieÂ?isÂ?metÂ?2Â?stemmen voorÂ?enÂ?14Â?tegenÂ?verworpen. - AmendementÂ?2011-01 VoorbereidingskredietÂ?voor MFAÂ?Heerde-OostÂ?-Â?verworpen HetÂ?wijzigingsvoorstelÂ?vanÂ?D66 enÂ?GLÂ?omÂ?inÂ?het haalbaarheidsonderzoekÂ?van deÂ?initiatieffaseÂ?deÂ?optieÂ?teÂ?betrekkenÂ?datÂ?deÂ?HorsthoekschoolÂ?deelneemtÂ?aanÂ?de BredeÂ?SchoolÂ?vanuitÂ?haarÂ?huidigeÂ?schoollocatie,Â?kreegÂ?geen

steunÂ?vanÂ?deÂ?overigeÂ?raadsfracties.Â?MetÂ?2Â?stemmenÂ?voor (D66Â?enÂ?GL)Â?enÂ?14Â?stemmen tegenÂ?GBPÂ?(3),Â?CDAÂ?(4),Â?CUSGPÂ?(2),Â?PvdAÂ?(3)Â?enÂ?VVDÂ?(2))Â?is hetÂ?amendementÂ?verworpen.

HiernaÂ?werdÂ?erÂ?gestemdÂ?over hetÂ?voorstelÂ?vanÂ?hetÂ?college. MetÂ?deÂ?stemmenÂ?vanÂ?D66Â?en GLÂ?tegenÂ?enÂ?vanÂ?GBPÂ?(3),Â?CDA (4),Â?CU-SGPÂ?(2),Â?PvdAÂ?(3)Â?en VVDÂ?(2)Â?voorÂ?isÂ?hetÂ?voorstel metÂ?14Â?stemmenÂ?voorÂ?enÂ?2Â?tegenÂ?aangenomen. OmdatÂ?erÂ?volgensÂ?deÂ?fractie vanÂ?GroenLinksÂ?voorÂ?deÂ?HorsthoekschoolÂ?eenÂ?onhoudbare huisvestingssituatieÂ?ontstaat, diendeÂ?zijÂ?vervolgensÂ?deÂ?volgendeÂ?motieÂ?in: - MotieÂ?2011-06Â?Acute huisvestingsproblemenÂ?HorsthoekschoolÂ?-Â?verworpen DeÂ?motieÂ?roeptÂ?hetÂ?gemeentebestuurÂ?opÂ?eenÂ?uitersteÂ?inspanningÂ?teÂ?doenÂ?omÂ?deÂ?onhoudbareÂ?huisvestingssituatie inÂ?overlegÂ?metÂ?deÂ?Stichting prOoÂ?enÂ?hetÂ?schoolbestuurÂ?zo goedÂ?mogelijkÂ?teÂ?verhelpen.Â?In deÂ?begrotingÂ?isÂ?eenÂ?bedragÂ?opgenomenÂ?voorÂ?dergelijkeÂ?situaties.Â?TegenÂ?deÂ?motieÂ?stemmenÂ?CDAÂ?(4),Â?CU-SGPÂ?(2), PvdAÂ?(3)Â?enÂ?VVDÂ?(2).Â?VoorÂ?de motieÂ?stemmenÂ?GBPÂ?(3),Â?D66 (1)Â?enÂ?GLÂ?(1).Â?MetÂ?5Â?stemmen voorÂ?enÂ?11Â?tegenÂ?isÂ?deÂ?motie verworpen. DeÂ?fractiesÂ?dieÂ?hebbenÂ?tegenÂ?gestemdÂ?gavenÂ?eenÂ?toelichtingÂ?dat deÂ?gemeenteÂ?hierÂ?reedsÂ?eenÂ?verantwoordelijkheidÂ?inÂ?heeft.Â?Het collegeÂ?voegdeÂ?hierÂ?aanÂ?toeÂ?datÂ?de huisvestingsverordeningÂ?leidend is. BeschikbaarÂ?stellenÂ?kredieten RenovatieÂ?padenÂ?Engelmanskamp/voorbereidingskrediet begraafplaatsÂ?Wapenveld

DeÂ?padenÂ?opÂ?begraafplaats EngelmanskampÂ?moetenÂ?verbeterdÂ?worden.Â?DoorÂ?zeÂ?teÂ?herstructurerenÂ?kunnenÂ?meerÂ?gravenÂ?wordenÂ?gerealiseerd.Â?Omdat inÂ?2017Â?deÂ?gravenÂ?opÂ?deÂ?begraafplaatsÂ?WapenveldÂ?zijnÂ?opgebruikt moetÂ?wordenÂ?gekekenÂ?naarÂ?een andereÂ?locatieÂ?voorÂ?eenÂ?begraafplaats.Â?DeÂ?raadÂ?besloot,Â?zonder hieroverÂ?teÂ?stemmen,Â?hetÂ?benodigdeÂ?geldÂ?hiervoorÂ?beschikbaar teÂ?stellen. DeÂ?fractieÂ?vanÂ?Gemeentebelang BoerenpartijÂ?diendeÂ?deÂ?volgende motieÂ?in:

- MotieÂ?2011-04Â?RuimenÂ?van

graven De�fractie�verzoekt�het�college�in de�gemeente�Heerde�niet�tot ruiming�van�graven�over�te gaan�en�hiertoe�ook�geen voorstel�voor�te�bereiden. Voor�de�motie�stemden�GBP (3).�Tegen�de�motie�stemden CDA�(4),�CU-SGP�(2),�PvdA (3),�D66�(1),�GL�(1)�en�VVD (2).�Met�3�stemmen�voor�en 13�tegen�is�de�motie�verworpen.�De�fracties�die�hebben tegen�gestemd�gaven�een toelichting�dat�ruiming�op�dit moment�en�met�betrekking tot�het�collegevoorstel�niet aan�de�orde�is.�Als�het�aan�de orde�komt,�zal�het�eerst�terug komen�in�de�commissie�en de�raad. Vaststelling�bestemmingsplan�“Hoorn,�Veessen�en Vorchten�(herziening�De Stege�8�te�Veessen)”

Zonder�bespreking�en�stemming is�besloten�het�voorstel�van�het college�over�te�nemen. Initiatiefvoorstel�PvdA�en�GL “Wie�minder�vervuilt,�betaalt minder”

DoorÂ?deÂ?fractiesÂ?vanÂ?deÂ?PvdAÂ?en GLÂ?isÂ?eenÂ?initiatiefvoorstelÂ?ingediend.Â?HetÂ?gaatÂ?omÂ?de

afkoppelingÂ?vanÂ?regenwaterÂ?en eenÂ?eerlijkerÂ?verdelingÂ?vanÂ?de rioolheffing.Â?HetÂ?initiatiefvoorstel wordtÂ?terÂ?adviseringÂ?aanÂ?hetÂ?collegeÂ?aangebodenÂ?metÂ?hetÂ?verzoekÂ?dezeÂ?teÂ?agenderenÂ?voorÂ?de commissieÂ?vanÂ?9Â?meiÂ?inÂ?samenhangÂ?metÂ?deÂ?notitieÂ?vanÂ?hetÂ?collegeÂ?overÂ?hetÂ?onderwerpÂ?rioolheffing. BeschikbaarÂ?stellenÂ?diverse kredietenÂ?bouwrijpÂ?makenÂ?en vaststellenÂ?grondexploitaties

OmÂ?deÂ?woonwijkÂ?BovenkampÂ?II teÂ?Heerde,Â?deÂ?BredeÂ?School Heerde-WestÂ?enÂ?eenÂ?gemeentewerfÂ?aanÂ?deÂ?VeldwegÂ?teÂ?Heerde teÂ?kunnenÂ?realiserenÂ?wordtÂ?de raadÂ?gevraagdÂ?eenÂ?kredietÂ?beschikbaarÂ?teÂ?stellenÂ?omÂ?deÂ?grondenÂ?bouwrijpÂ?teÂ?makenÂ?enÂ?de grondexploitatiesÂ?vastÂ?teÂ?stellen. OverÂ?ditÂ?agendapuntÂ?isÂ?inÂ?beslotenheidÂ?vergaderd.Â?DeÂ?raadÂ?heeft tijdensÂ?dieÂ?vergaderingÂ?besloten datÂ?deÂ?beraadslagingenÂ?overÂ?dit puntÂ?openbaarÂ?kunnenÂ?zijn. DezeÂ?zullenÂ?deelÂ?uitmakenÂ?van hetÂ?verslagÂ?vanÂ?deÂ?vergadering vanÂ?14Â?maartÂ?2011.Â?MetÂ?13Â?stemmenÂ?voorÂ?enÂ?2Â?stemmenÂ?tegenÂ?is hetÂ?voorstelÂ?overgenomen.Â?Voor stemdenÂ?GLÂ?(1),Â?D66Â?(1),Â?PvdA (3),Â?CU-SGPÂ?(2),Â?CDAÂ?(4)Â?enÂ?GBP (2).Â?TegenÂ?stemdeÂ?deÂ?VVDÂ?(2).

Verleende omgevingsvergunning

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?eenÂ?vergunningÂ?verleendÂ?voorÂ?hetÂ?kappenÂ?van: - 1Â?berk,Â?staandeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? SingelwegÂ?2Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?14Â?maartÂ?2011

Melding Besluit landbouw

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?opÂ?17Â?februariÂ?2011Â?eenÂ?meldingÂ?op grondÂ?vanÂ?hetÂ?BesluitÂ?landbouwÂ?ontvangenÂ?van: - deÂ?heerÂ?G.W.Â?vanÂ?Norel,Â?inÂ?verbandÂ?metÂ?hetÂ?oprichtenÂ?vanÂ?een paardenhouderijÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? DeÂ?SteegÂ?ongenummerdÂ?te Wapenveld.

DezeÂ?meldingÂ?ligtÂ?vanafÂ? 23Â?maartÂ?2011Â? gedurendeÂ?eenÂ?periodeÂ?van tweeÂ?wekenÂ? voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?VergunningenÂ?op werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uurÂ?enÂ?Â’sÂ?middagsÂ?opÂ?afspraak.Â?Voor meerÂ?informatieÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?hetÂ?teamÂ?VergunningenÂ?&Â?Handhaving,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699423.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA26

4WWWHEERDENL Werkzaamheden rond Molenweg, Sportlaan en Veldweg

MaandagÂ?28Â?maartÂ?2011Â?begintÂ?deÂ?aanlegÂ?vanÂ?eenÂ?rotondeÂ?opÂ?de

kruisingÂ?vanÂ?deÂ?MolenwegÂ?metÂ?deÂ?VeldwegÂ?enÂ?deÂ?Sportlaan.Â?Tegelijker- IndienenÂ?bezwaar-Â?of tijdÂ?wordtÂ?hetÂ?eersteÂ?deelÂ?vanÂ?deÂ?SportlaanÂ?ingerichtÂ?alsÂ?fietsstraat.Â?Ook beroepschrift deÂ?verbredingÂ?vanÂ?deÂ?VeldwegÂ?wordtÂ?inÂ?deÂ?werkzaamhedenÂ?meegeno- WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een Infoavond Veiligheid en vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u men. rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagBereikbaarheid Hoogwatergeul Afsluitingen TijdensÂ?deÂ?werkzaamheden,Â?dieÂ?durenÂ?vanÂ?28Â?maartÂ?totÂ?enÂ?metÂ?20Â?mei, tekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hierteWoensdagavondÂ?6Â?aprilÂ?isÂ?erÂ?eenÂ?informatie-Â?enÂ?inloopbijeenkomst isÂ?deÂ?kruisingÂ?vanÂ?deÂ?Molenweg,Â?Sportlaan,Â?VeldwegÂ?enÂ?de genÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepvanÂ?hetÂ?projectÂ?Veessen-WapenveldÂ?overÂ?hetÂ?themaÂ?VeiligheidÂ?en KommersewegÂ?volledigÂ?afgeslotenÂ?voorÂ?alleÂ?verkeer.Â?HetÂ?verkeerÂ?wordt schriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van Bereikbaarheid.Â?DeÂ?avondÂ?isÂ?bedoeldÂ?voorÂ?inwonersÂ?enÂ?ondernemers omgeleidÂ?viaÂ?WapenveldÂ?(Kamperweg,Â?Hessenweg,Â?Leemculeweg, hetÂ?typeÂ?besluit. vanÂ?hetÂ?plangebied.Â?VanafÂ?19.30Â?uurÂ?bentÂ?uÂ?welkomÂ?inÂ?hetÂ?Dorpshuis Molenweg,Â?Groteweg,Â?ZwolsewegÂ?enÂ?omgekeerd).Â?DitÂ?wordtÂ?vanafÂ?de vanÂ?HeerdeÂ?(VanÂ?MeurslaanÂ?3). WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken afslagÂ?vanÂ?deÂ?A50Â?Heerde/WapenveldÂ?metÂ?bordenÂ?aangegeven. tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij Inhoud hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. TegelijkÂ?metÂ?deÂ?genoemdeÂ?werkzaamhedenÂ?wordtÂ?ookÂ?eenÂ?nieuwe DeÂ?avondÂ?isÂ?eenÂ?vervolgÂ?opÂ?deÂ?bijeenkomstÂ?vanÂ?9Â?december.Â?ErÂ?isÂ?een deklaagÂ?aangebrachtÂ?opÂ?deÂ?MolenwegÂ?tussenÂ?deÂ?rotondeÂ?inÂ?deÂ?Kamper- EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar informatiemarktÂ?metÂ?eenÂ?standÂ?overÂ?deÂ?veiligheidssituatieÂ?vanÂ?deÂ?hoog- wegÂ?enÂ?deÂ?nieuwÂ?aanÂ?teÂ?leggenÂ?rotonde.Â?DaaromÂ?wordtÂ?ookÂ?deÂ?overdeÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de watergeulÂ?naÂ?deÂ?aanlegÂ?enÂ?deÂ?aanrijroutesÂ?voorÂ?deÂ?hulpdienstenÂ?en steekÂ?vanÂ?deÂ?MolenwegÂ?doorÂ?deÂ?Beeklandseweg/KamperzijwegÂ?afge- RechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus standsÂ?overÂ?deÂ?verschillendeÂ?deelgebieden,Â?waarÂ?specifiekeÂ?informatie slotenÂ?voorÂ?gemotoriseerdÂ?verkeer. 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. wordtÂ?gegevenÂ?overÂ?deÂ?aanvoerroutesÂ?enÂ?bouwwegenÂ?inÂ?ditÂ?gebied. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres TijdensÂ?deÂ?afsluitingÂ?rijdtÂ?deÂ?busÂ?viaÂ?deÂ?Wilhelminalaan-ZwolsewegÂ?en VanÂ?20.00Â?uurÂ?totÂ?20.30Â?uurÂ?isÂ?erÂ?eenÂ?algemeneÂ?presentatie,Â?waarinÂ?on- Zwolseweg-Soerelseweg.Â?DeÂ?haltesÂ?aanÂ?deÂ?KamperwegÂ?zijnÂ?tijdensÂ?de enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast derÂ?meerÂ?antwoordÂ?wordtÂ?gegevenÂ?opÂ?Â?deÂ?vragenÂ?dieÂ?zijnÂ?opgekomen werkzaamhedenÂ?buitenÂ?gebruik. moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven overÂ?hetÂ?verkeersonderzoekÂ?enÂ?deÂ?werkelijkeÂ?aanrijtijdenÂ?vanÂ?hulpdienwaarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u sten.Â?VerderÂ?wordtÂ?concreetÂ?ingegaanÂ?opÂ?deÂ?liggingÂ?vanÂ?deÂ?bouwwegen DoorÂ?alleÂ?geplandeÂ?werkzaamhedenÂ?inÂ?ĂŠĂŠnÂ?keerÂ?uitÂ?teÂ?voerenÂ?willenÂ?we daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep enÂ?deÂ?routesÂ?vanafÂ?deÂ?A50Â?waarlangsÂ?bouwmaterialenÂ?voorÂ?deÂ?aanleg voorkomenÂ?datÂ?hetÂ?verkeerÂ?meerdereÂ?kerenÂ?omgeleidÂ?moetÂ?worden. aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van vanÂ?deÂ?hoogwaterÂ?geulÂ?kunnenÂ?wordenÂ?aangevoerd. eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen. DeÂ?plannen DeÂ?informatiemarktÂ?begintÂ?omÂ?20.30Â?uur.Â?InÂ?standsÂ?krijgtÂ?uÂ?perÂ?deelge- DeÂ?tekeningenÂ?vanÂ?deÂ?werkzaamhedenÂ?dieÂ?uitgevoerdÂ?wordenÂ?enÂ?van biedÂ?specifiekeÂ?informatieÂ?overÂ?deÂ?aanvoerroutesÂ?enÂ?bouwwegen.Â?Ook deÂ?omleidingrouteÂ?komenÂ?opÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ?website VoorlopigeÂ?voorziening wordtÂ?erÂ?eenÂ?aparteÂ?standÂ?ingerichtÂ?waarÂ?hetÂ?themaÂ?veiligheidÂ?inÂ?alge- (www.heerde.nl).Â?UÂ?kuntÂ?zeÂ?ookÂ?inzienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?VergunningenÂ?vanÂ?de EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift meneÂ?zinÂ?centraalÂ?staat. schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?begemeente. sluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan Vragen? eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?worAlsÂ?uÂ?vragenÂ?heeft,Â?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?hetÂ?projectkantoorÂ?in Bevolkingsonderzoek denÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij Veessen,Â?teÂ?bereikenÂ?opÂ?telefoonnummerÂ?0578Â?-Â?631113Â?vanÂ?maandeÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de baarmoederhalskanker bij dagÂ?totÂ?enÂ?metÂ?donderdagÂ?tussenÂ?09.00Â?enÂ?12.30Â?uur. RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 vrouwen geboren in 1981 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen. BaarmoederhalskankerÂ?komtÂ?bijÂ?vrouwenÂ?vanÂ?alleÂ?leeftijdenÂ?voor,Â?maarÂ?het meestÂ?bijÂ?vrouwenÂ?tussenÂ?deÂ?30Â?enÂ?60 HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?omgevingsvergunningenÂ?verleend: jaar.Â?DaaromÂ?krijgenÂ?vrouwenÂ?uitÂ?deze leeftijdsgroepÂ?eensÂ?inÂ?deÂ?vijfÂ?jaarÂ?eenÂ?uit- voorÂ?hetÂ?gedeeltelijkÂ?slopenÂ?enÂ?verbouwenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?het nodigingÂ?omÂ?deelÂ?teÂ?nemenÂ?aanÂ?het bevolkingsonderzoekÂ?baarmoederhalskanker.Â?DezeÂ?vormÂ?vanÂ?kanker perceelÂ? ParkwegÂ?1Â?teÂ?Wapenveld - voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?bestaandeÂ?woningÂ?enÂ?hetÂ?bouwenÂ?vanÂ?een kanÂ?doorÂ?eenÂ?eenvoudigÂ?onderzoek,Â?hetÂ?uitstrijkje,Â?inÂ?eenÂ?vroegÂ?stanieuweÂ?vrijstaandeÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?WildekampsewegÂ?90 diumÂ?wordenÂ?ontdekt.Â?BijÂ?eenÂ?vroegeÂ?ontdekkingÂ?enÂ?goedeÂ?behandelingÂ?isÂ?genezingÂ?inÂ?bijnaÂ?alleÂ?gevallenÂ?mogelijk.Â?DeelnameÂ?aanÂ?hetÂ?onteÂ?Wapenveld derzoekÂ?isÂ?gratis. Verzonden:Â?Â?10Â?maartÂ?2011 - voorÂ?hetÂ?verhogenÂ?vanÂ?hetÂ?dakÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KievitswegÂ?29Â?te BentÂ?uÂ?geborenÂ?inÂ?1981? Wapenveld AlleÂ?vrouwenÂ?uitÂ?deÂ?regioÂ?Twente,Â?IJssel-Â?enÂ?VechtstreekÂ?dieÂ?inÂ?1981 Verzonden:Â?11Â?maartÂ?2011 geborenÂ?zijn,Â?hebbenÂ?tussenÂ?24Â?januariÂ?enÂ?11Â?maartÂ?2011Â?via BevolkingsonderzoekÂ?OostÂ?ofÂ?hunÂ?huisartsÂ?eenÂ?oproepÂ?voorÂ?het TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen. bevolkingsonderzoekÂ?gekregen.Â?ValtÂ?uÂ?inÂ?dezeÂ?doelgroepÂ?enÂ?heeftÂ?u geenÂ?uitnodigingÂ?gehad?Â?NeemÂ?danÂ?contactÂ?opÂ?metÂ?uwÂ?eigenÂ?huisartsÂ?ofÂ?BevolkingsonderzoekÂ?Oost,Â?telefoonÂ?053Â?-Â?4800520Â?(maandag IndienenÂ?vanÂ?klachten t/mÂ?donderdagÂ?vanÂ?08.30Â?totÂ?14.00Â?uur,Â?vrijdagÂ?vanÂ?08.30Â?totÂ?12.30 WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is uur). beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?toestemmingÂ?sloopmeldingÂ?verzondenÂ?voor: MeerÂ?informatie? gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of WiltÂ?uÂ?wetenÂ?wanneerÂ?uÂ?eenÂ?oproepÂ?kuntÂ?verwachten,Â?wanneerÂ?u - hetÂ?verwijderenÂ?vanÂ?asbesthoudendeÂ?platenÂ?vanÂ?eenÂ?schuurÂ?opÂ?hetÂ?per- nietÂ?hoeftÂ?deelÂ?teÂ?nemenÂ?ofÂ?watÂ?uÂ?moetÂ?doenÂ?alsÂ?uÂ?zwangerÂ?bentÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenceelÂ?KasteelwegÂ?4Â?teÂ?Heerde borstvoedingÂ?geeft?Â?NeemÂ?danÂ?eenÂ?kijkjeÂ?opÂ?deÂ?website regelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij www.bevolkingsonderzoekoost.nl Verzonden:Â? 10Â?maartÂ?2011 hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.

Verleende omgevingsvergunningen

Toestemming sloopmelding


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 27

4WWWHEERDENL

Openbare welstandsvergadering

Â?isÂ?de welstandsgedelegeerdeÂ?in HeerdeÂ?voorÂ?eenÂ?openbare welstandsvergadering.Â?DeÂ?vergaderingÂ?vindtÂ?(indienÂ?erÂ?bouwplannenÂ?zijn)Â?plaatsÂ?inÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?vanÂ?Heerde,Â?aanvangÂ?08.45Â?uur. MaandagÂ? 28Â? maartÂ? 2011

DeÂ?agendaÂ?(metÂ?daarinÂ?deÂ?teÂ?behandelenÂ?bouwplannen)Â?ligt vanaf Â?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?VerÂ? woensdagÂ? 23Â? maart

2011

Niet Aan De Deur.nl

gunningenÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussen 08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?DeÂ?agenda wordtÂ?ookÂ?opÂ?deÂ?gemeentelijke internetsite,Â?www.heerde.nl,Â?geplaatst. DeÂ?welstandsvergaderingenÂ?zijn openbaar.Â?AlsÂ?uÂ?aanwezigÂ?wilt zijnÂ?horenÂ?wijÂ?ditÂ?graag.Â?HetÂ?team VergunningenÂ?enÂ?HandhavingÂ?is opÂ?werkdagenÂ?bereikbaarÂ?tussen 08.30Â?enÂ?12.30Â?uur,Â?telefoon 0578Â?-Â?699424.Â?OokÂ?voorÂ?vragen kuntÂ?uÂ?hierÂ?terecht.

Collectes ZOA-VluchtelingenzorgÂ?collecteert vanÂ? Â? 21Â? totÂ? enÂ? metÂ? 26Â? maart

FondsÂ?Gehandicaptensport collecteertÂ?van 28Â? maartÂ? totÂ? enÂ? metÂ? 2Â? april

Aanvragen ontheffing stoken snoeihout

RegelmatigÂ?krijgtÂ?u mensenÂ?aanÂ?de deurÂ?voorÂ?bijvoorbeeldÂ?collectesÂ?of omÂ?uÂ?ietsÂ?teÂ?verkopen.Â?NietÂ?iedereenÂ?isÂ?daar blijÂ?mee.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?voorÂ?eenÂ?ontheffingÂ?voorÂ?hetÂ?stokenÂ?vanÂ?snoeihoutÂ?ontvangen: -

AlsÂ?uÂ?ditÂ?niet wilt,Â?kuntÂ?uÂ?deÂ?NietAanDeDeurstickersÂ?bestellen.Â?ErÂ?isÂ?deÂ?versie ja-neeÂ?(zieÂ?voorbeeld)Â?ofÂ?neenee. UÂ?kuntÂ?deÂ?stickersÂ?bestellenÂ?via deÂ?www.nietaandedeur.nlÂ?ofÂ?telefonischÂ?viaÂ?0878Â?-Â?705154.Â?De stickersÂ?zijnÂ?nietÂ?kosteloos

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

-

stooklocatie:Â? maartÂ?2011) stooklocatie:Â? maartÂ?2011) stooklocatie:Â?nabij maartÂ?2011) stooklocatie:Â? maartÂ?2011) stooklocatie:Â? maartÂ?2011)

KerkwegÂ? 30Â? teÂ? VorchtenÂ?

KerkwegÂ? 10Â? teÂ? VorchtenÂ?

(binnengekomenÂ?opÂ?2 (binnengekomenÂ?opÂ?8

Â? VeesserÂ? EnkwegÂ? 57Â?

HogewegÂ? 17Â? teÂ? VeessenÂ?

(binnengekomenÂ?opÂ?9

(binnengekomenÂ?opÂ?10

EllenhoornÂ? 6Â? teÂ? WapenveldÂ?

HEERDE

Voor alle kleine en grote vragen van alle kinderen en jongeren Voor alle kleine en grote vragen over alle kinderen en jongeren CJG Heerde Stationsstraat 21 8181 CW Heerde Actuele openingstijden zijn te vinden op de website.

www.cjgheerde.nl

Het CJG Heerde is tijdens de openingstijden telefonisch bereikbaar via (0578) 72 00 01.

info@cjgheerde.nl

(binnengekomenÂ?opÂ?11


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 8

Oud ijzer actie Jenaplanschool

Overwinning vv Heerde HEERDE- V.V. Heerde heeft zich in de thuiswedstrijd tegen Robur et Velocitas met een ruime overwinning hersteld van de oorwassing een week eerder op bezoek bij RDC. Waar de eerste helft gelijkwaardig te noemen was, namen de Heerdenaren in de tweede helft afstand van de opponent uit Apeldoorn. De geelzwarten startten moeizaam en keken na ruim een

kwartier tegen een 0-1 achterstand aan. Nadat Henrico Mud de stand binnen tien minuten gelijk had getrokken werd er pas in de laatste twintig minuten van de wedstrijd afstand genomen. Opnieuw Henrico Mud (strafschop), Nick Weijenberg en Roel Smit zorgden ervoor dat er met een ruime 4-1 overwinning van het veld gestapt kon worden.

Klaverjassen in de Triangel HATTEM- Afgelopen zaterdag is er weer klaverjas gespeeld, georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen, in de Triangel. De eindstand was als volgt: 1. H. Viering 5236 pnt; 2. K. Veneman 5108 pnt; 3. H.

Emst verliest HEERDE- Auto’s met aanhangkarretjes beladen met oud ijzer reden zaterdag af en aan naar het verzamelpunt aan de Eeuwlandseweg in Heerde. De Jenaplanschool in Hoorn hield voor de vijfde keer de oud ijzeractie. Erik Draaijer was niet over het hoofd te zien die dag, gehuld in een officiële bodywarmer met de tekst ‘oud ijzer crew’ begeleidde hij de mensen die oud ijzer kwamen brengen: “Het gaat

fantastisch. Voor 9.00 uur kwamen al de eerste auto’s met aanhangers naar het verzamelpunt. Het is zeker weer een groot succes. Wij hebben ook al meer dan 200 adressen waar wij oud ijzer kunnen ophalen.” Een groep mannen was druk bezig met het uitladen van een roestige betonmolen. Af en toe was het geluid te horen van een brandblusser die spontaan begon te werken. Erik: “Wij krijgen zoveel

spullen binnen, van oude kachels tot fietsen en stoelen. En, heel bijzonder, wij hebben zelfs een goudklomp!” Lachend laat Draaijer een goudgeverfde klomp ijzer zien. De vrijwilligers sorteerden zelf alles, voordat de containers worden weggebracht. Met de opbrengst van de actie kan de school activiteiten organiseren en speciale projecten ondersteunen, die anders niet gefinancierd kunnen worden.

Gelijkspel KCVO VAASSEN- Winst alleen was belangrijk voor KCVO tegen ZVV ’56 om aansluiting te vinden in de derde klasse B. Helaas KCVO vergat in de laatste minuten de kansen te maken en daardoor de Apeldoorners te passeren op de ranglijst. Het werd uiteindelijk 1-1. Hopelijk kan KCVO binnenkort weer beschikken over hun spits Eduard van den Beld,

die geblesseerd langs de lijn moest toekijken. Misschien dat hij nog een kentering kan betekenen in deze competitie. Zondag speelt KCVO uit tegen sv Zwolle, aanvang 14.00 uur. Een pluspunt op deze zondag was de 2-1 winst van de KCVO dames 1. Het was de eerste overwinning in deze competitie tegen de dames van V en L uit de Vecht.

Jokeravond VAASSEN – Woensdag 23 maart komen de kaarten weer ter tafel bij SV Vaassen. Elke tweede en vierde woensdag van de maand wordt gejokerd in het clubhuis op sportpark De Kouwenaar. Er zijn twaalf kaartavonden, de acht beste resultaten tellen mee voor de einduitslag. Wilt u echter één keer meedoen dan bent u ook van harte welkom. De kaartavonden beginnen om 19.30 uur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door SV Vaassen.

EMST- Emst-Alexandria werd zondag beslist door verschil in kwaliteit op de beslissende momenten en op beslissende posities. Beide ploegen kregen best veel kansen, maar alleen Alexandria benutte ze. Al in de eerste minuut maakte Alexandria al 0-1. Vlak voor rust werd het zelfs 0-2. Na rust hetzelfde verhaal, kansen aan beide zijden, maar alleen Alexandria dat scoorde. De score had voor Alexandria nog hoger uit kunnen vallen, maar er hadden er ook zomaar drie of vier aan Emster zijde gemaakt kunnen worden.

Heerema 5024 pnt; 4. G. klein Douwel 4906 pnt. De volgende kaartmiddag is zaterdag 26 maart en iedereen kan meedoen. De aanvang is 14.00 uur in verenigingsgebouw de Triangel in Hattem.

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters. Indoorwedstrijden Horsthoekruiters Heerde, Hasselt 19 maart pony’s: Bixie 3e en 4e prijs Liset Dezijn met Rambo. Epe 19 maart pony’s: B-dressuur 2e prijs Wendy Nijmeijer met Corleon 189 pnt. Roggel 19 maart paarden: 7e prijs voor Jurjan Bloem met Sander in de v.d.B-Cup springcompetitie voor junioren. Apeldoorn 19 maart paarden: B-dressuur 6e prijs Annemieke Kool met Dustin 181 pnt.

Bingo HATTEM- Op zaterdag 26 maart houdt de “Vriendenkring der v. v. Hattem” weer een paasbingo. De bingo begint om 19.45 uur. De kantine is om 19.00 uur open. De bingo is toegankelijk voor leden van de “ Vriendenkring der v. v. Hattem” en voor leden, donateurs van de v. v. Hattem met introducé.

Jonge vrijwilligers helpen bij tuinonderhoud

Midnight Politics

HEERDE/EPE- Vrijdag 18 maart is de zevende Midnight Politics gehouden. Deze keer was het op een ongewoon tijdstip en een ongewone lokatie: In plaats van vrijdagavond laat in de Middenstip vond het debat nu om één uur ’s middags in de aula van de Noordgouw in Heerde plaats. Er waren ruim 120 leerlingen uit de bovenbouwklassen van zowel de Noordgouw als de RSG uit Epe aanwezig. Het Lagerhuisdebat liep prima: Sabine Uitslag vertelde eerst over haar werkzaamheden in de Tweede Kamer en beantwoordde vragen. Na het vragenhalfuurtje werd er gedebat-

teerd over stellingen. Elke leerling kon de eigen mening tonen met een groene of een rode kaart. Erik Visser en Sabine Uitslag leidden het debat. De eerste stelling was van leerlinge Naomi Boeve: Mag je zoenen met een ander terwijl je al verkering hebt ? De overgrote meerderheid van de leerlingen vindt dat dit echt niet kan, maar natuurlijk zijn er een paar vrijdenkers die een minder strikte opvatting van trouw hebben. Daarna volgden er nog enkele en werd er afgesloten met “Leerlingen moeten meer invloed krijgen bij de benoeming van leraren”. Zowel de voorzitter van

de Leerlingenraad Stijn Temmen van de Noordgouw als de rector van de RSG kregen uitgebreid het woord. Er was een meerderheid die het wel ziet zitten. Aansluitend op de Midnight Politics werd met Sabine Uitslag de zorgboerderij “Tijd voor Zomertijd” van Frank en Manja Zomer bezocht. Stichting Present was aanwezig met een projectteam. Er werden borders beplant, er werd een steiger getimmerd, kortom het was een drukte van belang. De Presentgroep komt deze keer uit de PKN-kerken van Vaassen en er waren zowel jongeren als ouderen gekomen.

HEERDE- Afgelopen zaterdag heeft een aantal jonge vrijwilligers de tuin rondom Brinkhoven opgeknapt, in het kader van NL Doet. Het was een zeer geslaagde dag, en iedereen heeft enorm zijn best gedaan om wat te betekenen voor de oudere generatie. Bintwerk en Hanzeheerd Brinkhoven kregen hulp bij dit project van Hoveniers bedrijf Bruggeman en Wildkamp Heerde. De Plu deed een oproep aan de vrijwilligers van Graag gedaan. Hieruit kwamen 9 kinderen

die zich als vrijwilliger aanmeldden voor het op knappen van de tuinen. De jonge vrijwilligers hebben lieten ze van hun beste kant zien en hebben de tuin voor de ouderen een behoorlijke metamorfose gegeven. Dit onder deskundige leiding van hoveniersbedrijf Bruggeman. Na het harde werken kon men gezamenlijk met elkaar een patatje eten in het restaurant van Hanzeheerd Brinkhoven. Kortom een geslaagde vrijwilligersdag en zeker voor herhaling vatbaar.

Loopevenement HEERDE- Zondag 27 maart kun je weer deelnemen aan het maandelijkse loopevenement. Runningclub Heerde heeft een mooi loopparcours uitgezet. Verzamelen bij “De Kiosk” aan de Elbugerweg in Heerde, aanwezig om 09.30 uur. De deelnemers lopen ca 1.45 uur. De deelnemers moeten zich vanaf de Kiosk laten brengen naar het startpunt bij de Gortelse heide (bij Vierhouten) en lopen “enkele reis” Heerde: dit is ca

17-18km. Dus zorg voor je vervoer vanaf “De Kiosk” naar het startpunt. Je bent om ca 11.30 uur weer bij “De Kiosk”. Deze loop is met name voor de marathonlopers die hun snelheid op peil  willen houden.  Uiteraard kan iedereen meedoen. De vorm is fartlek, bos en veel heidevelden. Voor meer informatie zie www.runningclubheerde.nl. Aanmelden kan via: runningclubheerde@gmail.com.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 29

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

SHOARMAPAKKET

Cranberry tompouce

595

100 gram

235

VLEESWARENKOOPJE

WEEKAANBIEDING

KEURSLAGERKOOPJE

Bij 150 gram gebraden fricandeau

GEPANEERDE SCHNITZELS

GELDERSE SCHIJVEN

4 STUKS

5 STUKS

550

GRATIS 100 gram tonijnsalade

475

IEDERE WOENSDAG

NOOTJE VAN DE MAAND

TIP VAN HENNY

RUNDER OF H.O.H.GEHAKT

CRANBARRY NOTEN MIX

MAFFIA SMULSLOF

1 KG

150 GRAM

PER STUK

650

195

275

Aanbiedingen zijn geldig van 21-03-2011 t/m 26-03-2011.

PER STUK

● ● ● ●

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

: Container met gemengd afval voor een vast tarief! Voor het afvoeren van al uw afval: www.herms.nl

Kijk voor deze actie en de actievoorwaarden op:

Altijd de scherpste prijzen !

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

www.herms.nl

De beste kwaliteit voor een lage prijs! Heerlijke Mineola’s “boordevol sap” Nu 10 stuks voor .........................

3,99

Tip van de KOK !!!

Stevige Elstar handappel 2 kilo voor 2,98 ............................

1,99

3,99 Navel-late

Sinaasappelen

Romige kerriesoep met kip nu per liter voor ...........................

Nu 2 kilo voor 2,99 ....................... 2,50 Donderdag 24 maart 2011

Italiaanse witlofschotel pastaschotel van penne, witlof, tomaat, gehakt, kruiden en kaas 400 gram voor maar ....................

Grote Goudreinetten

3,99

Geen 10 maar 12 stuks ...............

3,99

Vrijdag 25 maart 2011

Vegetarische 200 gram ..................................... 1,99 Curry schotel Lente-salade

400 gram voor 4,99 .....................

Dinsdag 22 maart 2011

Chinese Roerbakmix 400 gram voor 1,99 .....................

Verse Bospeen

1,49

Eier-salade ( heerlijk op toast) Per bakje nu voor 1,99 ................

1,49 Paprika-mix

Per zak nu 2,49 ........................... Woensdag 23 maart 2011

Vers gesneden Rode kool 500 gram nu voor 1,25 ...............

Stationsstraat 20, Heerde.

Tel (0578) 691674

Fax (0578) 697247

1,49

Zaterdag 26 maart 2011

Per bos nu 1,99 ...........................

REBEL

3,99

0,79

1,99

Zoete verse Galia meloen Per stuk nu 1,99 ..........................

Het Heerder Fruithuis

Arie van den Belt

1,49

Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 691504

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur / Zaterdag van 08.00-16.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 10

Jongerendebat Raadszaal Gemeente Epe

Wereld van de maskers EPE- Op vrijdagavond 25 maart wordt er een lezing gehouden door Suzan van Nuijs over de Wereld van de maskers. Zij zal een rondleiding geven in de wereld van de maskers. De tradities en gebruiken van de maskers zowel in de westerse als niet westerse wereld komen aan bod. Vele kleurrijke maskers worden  op een scherm  getoond. Het gebruik van maskers is al zo oud als de mensheid. Overal worden maskers gebruikt en gedragen en is verbonden met de geschiedenis en tradities van mensen. In de westerse cultuur kennen we maskers vooral als vermomming, een middel om je te verbergen of om je mooier te maken tijdens feesten. In niet-westerse culturen, met name in Afrika en Oceanië, worden maskers gebruikt bij rituelen of om contact te krijgen met

de voorouders. In deze culturen gelooft men dat de geest tijdelijk bezit neemt van het lichaam van de gemaskerde. Maar er zijn ook maskers die worden gebruikt om de identiteit van een persoon te behouden de z.g. dodenmaskers. Of maskers ter bescherming bij ziekte. In het theater werden maskers gebruikt door acteurs om de personificatie met hun rol te versterken. En kunstschilders lieten zich door maskers inspireren. Bijzondere maskers met verschillende betekenissen uit alle delen van de wereld komen voorbij en krijgen aandacht. Dit thema zal voor een aantal een inspiratiebron zijn voor nieuw  werk. Het zal resulteren in een expositie aan het eind van het jaar in het Kunsthuis Kek in Epe. Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis.

Wielertrainingen WV Salland

EPE- In het kader van de Dag van de Leerplicht werd donderdag een jongerendebat gehouden in de raadszaal van de gemeente Epe. Jongeren van de RSG NOV debatteerden met elkaar over nut en noodzaak van leren op school o.l.v. wnd. burgemeester H. van der Hoeve. Tijdens de Dag van de Leerplicht wordt stilgestaan bij het feit dat kinderen in Nederland het recht hebben om zich te ontwikkelen en een diploma te halen. Naar

school gaan is niet alleen een plicht maar vooral ook een recht. De kans op een leuke en passende baan is groter met een diploma op zak. Om zoveel mogelijk leerlingen op het primaire, voortgezet en middelbare onderwijs en hun ouders hiervan bewust te maken en te stimuleren door te zetten en dat diploma ook daadwerkelijk te halen, organiseerden gemeenten en scholen allerlei acties. Iedere gemeente vulde de dag naar eigen inzicht in. In Epe

Sisters in Lingerie

EPE- Deze week geven de Sisters in Lingerie 10% korting op de gehele badcollectie (bikini’s, badpakken, zwembroeken, accessoires). Deze actie geldt tot en met zaterdag 26 maart. Dan vindt tevens het Modespektakel plaats in Epe. “De badcollectie is voor het grootste gedeelte binnen. Bovendien wordt er deze week een folder verspreid. Een goed moment dus om een aktie te doen, volgens de Sisters. “Hiermee willen we aangeven dat de klanten er

nu bij moeten zijn, want nu is de collectie op zijn top. Later grijpen mensen vaak mis. Je vindt bij ons de complete badcollectie van Marlies Dekkers. Verder hebben we oa goede collecties van Sunflair (waar ook de folder van wordt verspreid), Cyell, Esprit en Aubade. Nieuw dit jaar is het badpak van Miracle Suit: een corrigerend badpak. Super! Ook voor het eerst dit jaar: O’Neill (dames en heren).” Hullegie, Sisters in Lingerie, Markt 36, Epe.

Gezocht: nieuwe vrijwilliger maaltijdbezorging HATTEM- Stichting Welzijn Hattem biedt maaltijdbezorging aan huis. Dankzij de ruim 45 vrijwillige bezorgers, kunnen veel ouderen in Hattem dagelijks genieten van een verse warme maaltijd. Er is behoefte aan een nieuwe vrijwilliger, die eens in de circa 8 weken de maaltijden wilt bezorgen. Het gaat dan om zes dagen achter elkaar: maandag tot en met zaterdag. Nadat de maaltijden voor de dag zijn opgehaald bij de keuken, rijdt de bezorger een vaste route door Hat-

tem. Dit gebeurt tussen ongeveer 12.00 tot 13.00 uur. Uiteraard krijgen alle vrijwillige bezorgers een onkostenvergoeding. Voor wie graag de medemens helpt, maar niet vast wilt zitten aan een wekelijkse activiteit, is dit uiteraard zeer geschikt en dankbaar vrijwilligerswerk. Geïnteresseerden kunnen voor informatie of aanmelding terecht bij Stichting Welzijn Hattem, Esther van Rheenen, tel.0384446296 of 4432881.

namen in totaal 24 leerlingen van de RSG NOV van het derde jaar vmbo, mavo, havo en vwo op de stoel van de raadsleden plaats om met elkaar te debatteren over stellingen als zonder diploma red ik het ook wel of we hebben geen leerplicht nodig. Raadsleden zelf zaten voor de gelegenheid op de publieke tribune. De jury beloonde de beste leerling die het beste zijn mening beargumenteerde met een bioscoopbon: Jory Willemsen.

Bedrijfsfeest bij de Hekserie WAPENVELD- De Hekserie in Wapenveld en Atlantis Event hebben de handen ineen geslagen. Zij krijgen regelmatig de vraag om een passend evenement te organiseren voor ondernemingen van ongeveer 5 tot 50 medewerkers met eten, drinken en entertainment. De conclusie is vaak dat de relaties is wel gebruik willen maken van hun expertise, maar door het lage aantal gasten is de prijs per persoon dan onevenredig hoog. Door hun samenwerking bieden zij nu een totaal evenement aan waarbij meerdere bedrijven tegelijkertijd gebruik kunnen maken van een geweldige aanbieding. Ontvangst met welkomst cocktail, drankjes, muziek èn Casino op locatie. Ieder bedrijf dat deelneemt, krijgt zijn eigen tafel om het bedrijfsgevoel te behouden. Daarna zal de avond opgaan in een gemeenschappelijk feest, waar gedanst kan worden of een gokje kan worden gewaagd, zonder dat hier geld aan te pas komt. Samen hebben ze besloten om minimaal 2 x per jaar een dergelijk evenement te organiseren waar maximaal 70 gasten kunnen aanschuiven. De Hekserie & Atlantis Event gaan ervoor zorgen dat iedereen die aanwezig is een evenement heeft om niet te vergeten. Inschrijven kan met een minimum van 1 persoon voor 60 euro p.p. compleet verzorgd. Bij binnenkomst ontvangen zij u met een welkomstcocktail. Reserveren kan via de website. www.casinoatlantis.nl/ bedrijfsaanbieding.html of bellen naar tel. 0578-840664, email info@casinoatlantis.nl.

HEERDE- WV Salland is op zoek naar goede toerrenners en toerrensters. Dinsdagavond 29 maart start de vereniging met een serie van 5 wekelijkse wielertrainingen van ongeveer 1.5 tot 2 uur, onder leiding van gediplomeerd trainer Gerrit van Loo uit ‘t Harde. Deze sessie is gericht om kracht en snelheid te verbeteren en iedereen kan persoonlijk, op eigen niveau, in zijn eigen hartslagzones trainen. Aansluitend op de trainingen hebben deelnemers de mogelijkheid deel te nemen aan een reeks van wielerwedstrijden in het kader van de zomeravond competitie Noord West Veluwe. Deze wedstrijden worden verreden in A, B of C klasse en duren 1,5 tot 2 uur.

Deze wedstrijden zijn zeer geschikt om je kwaliteiten als renner of renster te beproeven. Voor de eerste training wordt verzameld bij sportschool Bijsterbosch in Heerde, waar een korte uitleg plaatsvindt. De kosten voor de gehele trainingsessie bedragen 10 euro voor niet leden, daarvoor krijgen zij vrijblijvend een aspirant KNWU lidmaatschapkaart. Tevens is men met deze kaart verzekerd tijdens wedstrijden en trainingen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met trainer Gerrit van Loo, gerrit.vanloo@kpnmail. nl of voorzitter Arjen de Wilde arjen.dewilde@wartsila.com. Maximale grootte van de groep is 15 personen.

Diabetesdag EPE- Diabetes mellitus (ook wel suikerziekte genoemd) komt steeds meer voor in Nederland. Het aantal mensen met diabetes is de laatste jaren ruim verdubbeld. Wereldwijd komen er jaarlijks ruim 7 miljoen nieuwe diabeten bij. Om complicaties op de lange termijn zo veel mogelijk te voorkomen is het voor diabeten erg belangrijk het verloop van het bloedsuiker bij te houden. Dit gebeurt met behulp van een bloedglucosemeter. Voor betrouwbare meetresultaten is het belangrijk dat een glucosemeter jaarlijks wordt gecontroleerd. In het Medisch Centrum Willem Tell, Willem Tellstraat 17 in Epe wordt op zaterdag 2 april van 10.00 uur tot 13.00 uur een diabetesdag gehouden. Gedurende deze dag kunnen mensen met een glucosemeter hun meter laten controleren

en informatie verzamelen over diabetes. Wanneer u uw meter wilt laten controleren kunt u telefonisch, tel. 0578 627199 of aan de balie bij Apotheek Epe in het Medisch Centrum een afspraak maken. Let op: het is voor de planning erg belangrijk dat u een afspraak maakt. Ook is het mogelijk tijdens deze dag informatie in te winnen over voetverzorging, voeding, geneesmiddelen en testmateriaal. Voor deze dag zijn Diabetes Vereniging Nederland, een podotherapeute en een diëtiste uitgenodigd. Tevens zijn er medewerkers van Apotheek Epe en de huisartsen de gehele dag aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De informatiedag is bedoeld voor alle diabeten in Epe, dus heeft u geen meter maar bent u toch nieuwsgierig geworden? Loop dan gerust even binnen op 2 april.


NSME CIA E SI

UDIENCE TA

FLOW MUSIC LIVE PRESENTS...

ERE M WH U

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 211

DJ Maestro achter de draaitafels DJ Riphagen op livedrums

DATE

25 OF MARCH TH

DOORS OPEN 21.30 TIME 22.00-03.00 PRESALE 7,50 EURO EX FEE SALE 10 EURO LOCATION SQ ADDRESS DORPSSTRAAT 38, HEERDE TICKETS AND MORE INFO WWW.FLOWMUSICLIVE.NL FlowMusicLive brengt een wereldberoemd artiest naar Heerde: D J Maestro van Blue Note Trip/Digthis. Hij is een van de bekendste Funk/Soul/Jazz/Latin DJ’s van Nederland en hij wordt internationaal gerespecteerd in het vakgebied. Op 25 maart a.s. treedt DJ Maestro op in de SQ Heerde met DJ Riphagen van Makeshift Music op live-drums.

WWW.FLOWMUSICLIVE.NL SPONSORED BY

POWERED BY


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 212

Verrassend en veelzijdig... I-KOOK de keuken voor iedereen!

P aasbrunch 11.30 - 14.30 uu

r

14,95

ering Alleen op reserv

COMPLEET MET APPARATUUR

€3995,-

bezoek onze website voor nog meer aanbiedingen

 

Glasheldere een service voor ! ijs pr ke lij rede

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Nu tijdelijk 6% BTW Gelaagd glas op arbeidsloon !!! Brandwerend glas Spiegels Slijpen en glasbewerking Glas in Lood Diverse soorten vlak– en figuurglas Voorzetramen Vraag naar de voorwaarden. Aanverwanten

Deze complete keuken wordt geleverd inclusief

WELKOM Heet ik iedereen die onze showroom komt bezoeken. Door de zeer ruime keuzemogelijkheden op het gebied van stijlen,kleuren,apparatuur en werkbladen laat ik u graag inspiratie opdoen. Op basis van uw wensen stellen u en ik een 3D tekening van uw droomkeuken samen. Daarnaast presenteer ik u een heldere offerte. In mijn offerte zal u duidelijk worden dat ik zorg voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Dus, kom naar de showroom en laat u zich inspireren door de vele keukenmogelijkheden die I-Kook u kan bieden . Tot ziens en met vriendelijk groet:

Vaatwasser

Inductie

Geluidsniveau dB 39 Verbruik: 7 liter water 13 couverts 7 wasprogramma’s Aqua-stop In de hoogte verstelbare korven

,-

€599

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Montage

De meest energiezuinige manier van koken. Tiptoetsbediening, timer, panherkenning, anti-overkoken, kinderslot

,-

Tuncay Ocak

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

Oven RVS schouwkap Apothekerskast Dubbele glaskast Koelkast Vaatwasser Spoelbak Gaskookplaat

€599

6%BTW

Daar kun je wat mee Vanaf 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011 is het BTW-tarief voor keukenmeubel montage verlaagd van 19% naar 6%. Dit betekent voor u dat de montage van uw keukenmeubilair nog voordeliger is. Kom snel naar showroom en doe er uw voordeel mee.

Hattem

Openingstijden:

maandag: gesloten Populierenlaan 5 dinsdag: 10.00u. - 17.30u. 8051 DA Hattem Tel.: 038 - 4440608 woensdag 10.00u. - 17.30u. donderdag 10.00u. - 17.30u. vrijdag: 10.00u. - 21.00u. zaterdag: 10.00u. - 17.00u.

.

WWW.DEKEUKENVOORIEDEREEN.NL

Knippen vanaf

12,50

Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

NIEUW! Fel roze of paarse pluk normaal € 10,00 nu € 7,50

an Profiteer nu v rdeel het BTW-voo

Kijk voor de openingstijden op: www.creativstyle.nl Valkstraat 7, Wapenveld. Bel voor een afspraak: 06-24793353

Feestje?

5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 213

OPEN HUIS Zaterdag 26 maart van 11.00 tot 15.00 uur NIEUW

NIEUW

Klapperdijk 34-F, Wapenveld

Klapperdijk 32, Wapenveld

Schoolstraat 31, Heerde

- Fraai 2-kamer appartement met balkon - Eigen berging en parkeerplaats - Ruime, lichte woonkamer 30m² - Moderne, open keuken met inbouwapparatuur - Slaapkamer 15m² en badkamer met ligbad - Berging met CV en wasm.-/drogeraansluiting - Het appartement ligt midden in het centrum - Neem gerust een kijkje!

Stationsweg 67, Wezep

- Prachtig 3-kamer appartement met balkon - Berging en eigen parkeerplaats - Ruime woonkamer v.v. laminaatvloer - Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur - Badkamer (zwart/wit) met douche & waskom - 2 slaapkamers. Berging met wasm-/drogeraansl. - Mooi gelegen in het centrum - Een fraai appartement, je kunt er zo in!

Vraagprijs: € 158.000,= k.k.

Vraagprijs: € 178.000,= k.k.

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Vraagprijs: € 198.000,= k.k.

- Leuk 3-kamer appartement op de 2e verdieping - Garagebox 18m² en balkon op het zuiden - Woonkamer 28m². Open keuken met inb.app. - Moderne badkamer met wasm.-/drogeraansl. - 2 slaapkamers v.v. schuifwandkast - Alle voorzieningen op loopafstand - Starters grijp deze kans!

- Zeer goed onderhouden, verrassend ruime jaren ’30 woning met schuur - Sfeervolle woonkamer 29m² met erker - Moderne, dichte keuken met inbouwapparatuur - 1eVerd.: 3 slaapkamers + luxe badkamer - 2eVerd.: 4e slaapkamer! - Achtertuin op het zuidwesten - De woning is in perfecte staat, kom kijken!

NIEUW

Kievitsweg 15, Wapenveld

Groteweg 51, Wapenveld

- Geschakeld herenhuis met diverse schuren op een perceel van 516m² - Woonkamer 24m² met schouw v.v. gashaard - Woonkeuken 15m², slpk. 11m² met vaste kasten - Kelder 2m²en badkamer met douche - 1eVerd.: 2 ruime slaapkamers en royale zolderruimte 30m² - Pracht kans voor handige doe-het-zelver!

Eessenkamp 61, Wapenveld

- Royale, moderne hoekwoning met garage - Woonkamer 30m²v.v. laminaatvloer - Keuken met inbouwapparatuur en bijkeuken - 1eVerd.: 3 slaapkamers en moderne badkamer met douche en toilet - 2eVerdieping: berging en slpk met dakkapel - Perfect onderhouden woning. Vrij uitzicht! - De woning is beslist een bezichtiging waard!

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Vraagprijs: € 238.000,= k.k.

Vraagprijs: € 238.000,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Veerstraat 5,Heerde

De Kade 22, Wapenveld

- Fraai afgewerkte woning met garage, schuur en grote tuin op een prachtige locatie - Woonkamer v.v. inzethaard, massief houten vloer, erker en serre - Moderne, luxe keuken, bijkeuken - 1eVerd.: 3 slpk’s en moderne badkamer - 2eVerd.: 4e slaapkamer en bergruimte - Een moderne woning om zo te betrekken!

- Ruime 2/1-kap-woning met garage - L-woonkamer 30m² v.v. laminaatvloer - Half open luxe, moderne keuken 9m² - Bijkeuken v.v. wasm.-/drogeraansluiting - 1eVerd.: 3 slpk’s en badkamer (2009) - Vaste trap naar zolder, 4eslpk mogelijk! - Fraaie tuin op het zuiden - Een perfect onderhouden woning!

Merelweg 94, Wapenveld

Distelakker 3, Veessen

Vraagprijs: € 275.000,= k.k.

Vraagprijs: 278.000,= k.k.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

- Reusachtig uitgebouwde tussenwoning met aangebouwde schuur/bijkeuken - Woonkamer 13m(!) lang v.v. laminaat - Half open keuken met inb.app. - Luxe badkamer met whirlpool en douche - 1eVerd.: 3 slaapkamers en toilet - 2eVerd.: via luik naar bevloerde berging - Een fraaie woning, neem een kijkje!

- Vrijstaandwonenenuwdroomhuisnaareigen inzicht realiseren? Dat kan in deze royale woningop458m² - Woonkamer met erker, woonkeuken met inbouwapparatuur,slaapkamer/kantoor - Badkamer, bijkeuken, kelder, garage - 1eVerd.: toilet en 3 slaapkamers - Eenvoudig te moderniseren - Pak deze unieke kans!

De Kade 33, Wapenveld

- Uitgebouwde helft van een dubbel woonhuis met garage en fraai aangelegde tuin - Woonkamer 28m², luxe keuken, bijkeuken - 1eVerd.: 3 slaapkamers en badkamer - 2eVerd.: voorzolder en 4eslpk. met dakkapel - Zeer verzorgde, nette en luxe woning! - Prachtige ligging aan het Apeldoorns Kanaal

- Royaal uitgebouwde 2/1-kapwoning - Inpandige schuur en tuin op het zuiden! - Woonkeuken 26m²(!) v.v. schuifpui - Woonkamer 28m² v.v. erker en laminaat - Bijkeuken, werk-/hobbykamer 10m² - 1eVerd.: 2 grote slpk’s (3 mogelijk) - Moderne badkamer. Zolder met extra slpk - Verzorgde, ruime woning in rustige woonwijk

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

(038) 447 99 55 www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 14

Broemritten in Hattem

HATTEM- Maar 42 deelnemers deden mee aan de rijvaardigheidsritten georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Hattem. “We hebben plaats voor 60 deelnemers. Het is zonde. De kosten zijn namelijk wel hetzelfde. Vroeger kregen we adressen via de gemeente door en konden we potentiële deelnemers zelf bena-

Kaarten EPE- Op vrijdag 25 maart is de laatste kaartavond van dit seizoen in de kantine van SV Wissel aan de Ericaweg in Epe. Er wordt geklaverjast en gejokerd. Aanvang: 20.00 uur.

deren”, aldus Carla Workel van Veilig Verkeer. Nu moeten de deelnemers zichzelf aanmelden. Gelukkig zijn de mensen die meedoen, wel enthousiast. “Er waren al twee verkeersregels waar ik het bestaan niet vanaf wist”, aldus een deelnemer. “Ik heb mijn vrouw opgegeven. En zei zij; ik wil wel als jij ook mee gaat.”, vertelt één

Jeugdcursus vissen EPE- Ook dit jaar zal de hengelaarsvereniging Ontspanning Vaassen Epe een cursus houden voor de jeugd. Jongens en meisjes van 9 tot en met 13 jaar zijn van harte welkom. Je hoeft geen lid van de vereniging te zijn, dat wordt je automatisch wanneer je mee doet aan de cursus. 1 jaar gratis lidmaatschap zit bij de cursus prijs van 15 euro in. De cursus bestaat uit 3 theorieavonden en 2 praktijkavonden in de Beukenhaagvijver van de Cannenburgh. In deze vijver is onlangs door de vereniging veel vis uitgezet, dus dat geeft hoge verwachtingen. De theorieavonden worden gehouden in het gebouw van de speeltuinvereniging de Kouwenaar in Vaassen. Aanvang: 18.30 tot 20.00 uur. De cursusdagen: de woensdagen 20 april, 11 mei, 18 mei, en de praktijkavonden op 25 mei en 1 juni. De cursusboeken zijn van Sportvisserij Nederland en worden in kleine groepjes behandeld. Het is de bedoeling daar thuis ook mee aan de van de deelnemers. Maandag kregen de deelnemers theorieles en dinsdag mochten ze het geleerde in de praktijk brengen. Ze kregen een gehoor- en ogentest en konden in de rijsimulator om te kijken hoe goed hun reactievermogen is. En natuurlijk gingen de dames en heren met een ritadviseur op pad in hun eigen auto.

Expositie in het stadhuis HATTEM- In april wordt door cursisten van Stichting Welzijn Hattem geëxposeerd in het stadhuis van Hattem. Stichting Welzijn Hattem biedt vele creatieve cursussen aan voor zowel volwassenen als kinderen. Jaarlijks worden cursis-

Immanuel uit Kampen viert 95-jarig bestaan

ten uitgenodigd hun werkstukken te tonen in het stadhuis. De expositie bestaat uit beeldhouw- en keramiekwerk, teken/schilderwerkstukken en diverse kunstwerken van kinderen. Op vrijdag 25 maart wordt de expositie om 16.00 uur officieel geopend. Geïnteresseerden kunnen de kunstwerken komen bekijken van 28 maart tot en met 29 april tijdens de openingstijden van het stadhuis: dagelijks van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdagen ook van 13.30 tot 19.00 uur.

slag te gaan. Ook wordt een film over vissen getoond. De kinderen leren o.a hoe ze op een verantwoorde wijze moeten vissen, allerlei kennis over de natuur, snoertjes maken en hoe je op een correcte manier de vis moet onthaken. Ook leren ze een voertje maken, welk aas moet je gebruiken en het uitpeilen van een vislijn komt aan de orde. Op de laatste cursusdag kun je alles wat je hebt geleerd in de praktijk brengen. Ook dan staan de cursusleiders de kinderen met raad en daad bij. Hengels, vissnoertjes en allerlei ander vismateriaal wordt gratis beschikbaar gesteld. Aan het eind van de cursus krijgen alle kinderen een diploma. De viscursussen van HVO zijn altijd erg gezellig en het is daarom ook raadzaam je zo snel mogelijk in ieder geval voor 16 april op te geven bij een van de volgende adressen: Jan en Elly Schepers, tel. 0578-797001 en Harry Bolink, tel. 0578-574906.

2de Editie Welsums Dijkfeest WELSUM- Zaterdag 2 april zal Eettapperij Bijsterbosch weer bol staan van de gezelligheid. Het evenement wordt voor de tweede keer georganiseerd en de organisatie is er weer in geslaagd om een sterk programma neer te zetten. De zaal is geopend vanaf 20.00 uur en de eerste artiest zal aanvangen om 21.00 uur. Zoals al eerder bekend gemaakt komt Django Wagner naar Welsum. Django is op dit moment een reizende ster en scoort dan ook hit na hit. Wie kent ze niet? ’Kali’, ‘Mooie blauwe ogen’, ‘Mijn naam dat is Marina’ en

‘Maar toch blijf jij me trouw’. Naast Django Wagner maakt ook Annet Nikamp haar opwachting op het podium. Deze zangeres scoorde hits met o.a. ‘Dokter, Dokter’, ‘Stop de tijd’ en ‘Jong en Eigenwijs’. De andere artiesten deze avond zijn Dennis Wiltink, Hans Kroes en The Annonanno’s. Deze regionaal bekende artiesten zullen garant staan voor een spetterend optreden.  Reserveer of koop je kaarten nu bij Eet Tapperij Bijsterbosch, tel. 0570 - 561470. De overgebleven kaarten zullen aan de deur verkocht worden.

Uitstekende hygiëne HEERDE- Het Heerder Fruithuis heeft van de Stichting Echte Groenteman een uitstekend resultaat behaald bij de hygiënekeuring 2011. Het Heerder Fruithuis is onaangekondigd, periodiek getoetst door verschillende instan-

ties. De Echte Groenteman werd beoordeeld op voedselveiligheid, klantvriendelijkheid, kwaliteit en versheid door het bacteriologische keuringsbureau de Wit & Beyond, een mysteryshopper en een consumentenpanel.

V.V. Heerde verwelkomt jeugdcoördinator HEERDE- Met ingang van het nieuwe seizoen verwelkomt V.V. Heerde een nieuwe jeugdcoördinator. De huidige jeugd coördinator, Dick Gerrits, zal aan het eind van het huidige seizoen vanwege gezondheidsredenen een stap terug doen. De taken op zowel het trai-

ningsveld als vanuit de bestuurskamer zullen worden overgenomen door Gerrit van Leeuwen. Waar Dick Gerrits het jarenlange gezicht was met betrekking tot de coördinatie van de jeugd zal Gerrit van Leeuwen het stokje met ingang van het nieuwe seizoen overnemen

waarbij de heer Gerrits als voetbaldier en klankbord op de achtergrond aanwezig zal blijven. De reeds ingeslagen weg waarbij positieve stappen voorwaarts zijn en worden gemaakt zullen daardoor optimaal gewaarborgd blijven en verder worden uitgebouwd.

Jenny van Ark neemt afscheid KAMPEN/HEERDE- De Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Immanuel uit Kampen bestaat dit jaar 95 jaar en gaat dit jaar vier optredens verzorgen waarvan de laatste twee in oktober op de vijfjaarlijkse concertreis naar Duitsland. De organisatie van deze concertreis ligt nu voor de vijfde keer in handen van Frans Jansma. Ruim 2 jaar geleden is hij begonnen met de voorbereidingen, want het organiseren van zo’n reis met zo’n 180 personen is niet altijd even makkelijk. Je hebt te maken met kerkbesturen, de PR, kaartverkoop, overnachtingen, excursies enz. en je probeert daarbij alles toch betaalbaar te houden. Dit jaar heeft Immanuel het genoegen te mogen optreden in de prestigieuze Philharmonie te Berlijn en in de Nikolaikirche te Potsdam. Elke reis zorgt weer voor een grote verbondenheid met elkaar en dat groepsgevoel is te horen in de kwaliteit van het koor. Zo schreef een Duitse krant over het optreden in 2007 in de Basilik van Ottobeuren: ‘Es war keine Minute spannungslos!’. De aftrap van de vier concerten zal zijn op donderdag 31 maart in de Bovenkerk te Kampen gevolgd op 8 oktober met een concert in het Muziek Centrum te Enschede en

daarna van 17 t/m 21 oktober op concertreis naar Berlijn en Potsdam. Voor de concertreis is er nog plek voor enkele tenoren. Ook is er nog ruimte voor enkele introducés. Informatie te verkrijgen bij F.M. Jansma, tel. 0578-694389. Tijdens de vier concerten wordt in samenwerking met het Overijssels Symphonie Orkest uit Enschede het oratoriumwerk ‘Elias’ van de negentiende eeuwse componist Felix Mendelssohn Bartholdy uitgevoerd o.l.v. dirigent Harry Poulssen. De solisten zijn Clara de Vriessopraan, Eline Harbers-alt, Frank Fritschy-tenor en Marc Pantus-bas. Orgel Peter Bos. Bij het concert in de Bovenkerk te Kampen zullen 2 schermen in de kerk worden opgesteld waarop d.m.v. meerdere camera’s het concert ook kan worden gevolgd. Tevens zal er tijdens de uitvoering een beeldende aanvulling op Mendelssohn’s Elias in de Bovenkerk te zien zijn d.m.v. een aantal werken van de ‘Varfdeuze’ uit Kampen. Kaarten à 22 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij het VVV kantoor te Heerde en bij F.M. Jansma, Beatrixweg 3a, Heerde, tel. 0578 694389 of ’s avonds aan de kerk à 25 euro. Overige informatie: www.immanuelkampen. nl.

HEERDE- Na 10 jaar dirigent te zijn geweest van het kinderkoor heeft Jenny van Ark, tijdens de feestelijke avond van het jubileumconcert, afscheid genomen van De Merels. De kinderen hebben

haar verrast met het toezingen van een speciaal voor haar geschreven lied en een mooie roos met persoonlijke groet. Tevens werd ze nog verrast met een afscheidscadeau van het bestuur. Haar taak

zal tijdelijk worden overgenomen door Bea Schreurs en vanaf november zal Ina Mijnheer het koor gaan leiden. Voor info of nog meer foto’s van deze avond zie www. demerels.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 215

OPEN HUIS Zaterdag 26 maart van 11.00 tot 15.00 uur NIEUW NIEUW

- Op een prachtige locatie gelegen 2/1-kapwoning met vrijstaande garage. - Woonkamer v.v. laminaat en tuindeuren - Half open keuken met inbouwapparatuur - 1eVerd.: 3 ruime slpk’s en badkamer - Royale zolderruimte, 4eslpk mogelijk ! - Luxe en moderne woning in perfecte staat met prachtig weids uitzicht!

- Geschakelde woning met houten schuur, carport, “gastenverblijf” in bosrijke omgeving op 742m² grond - Woonkeuken, veranda, woonkamer met laminaat en schuifpui, 2 slaap-/hobbykamers - 1eVerd.: 3 slpk’s, badkamer met ligbad - Grote garage/schuur, ruime oprit - Heerlijke plek om te wonen!

Parallelweg 11, Wapenveld

Groteweg 95, Wapenveld

Kwartelweg 5, Wapenveld

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Vraagprijs: € 268.000,= k.k.

Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

Vraagprijs: € 348.000,= k.k.

Biezenkamp 52, Wapenveld

- Prachtig gelegen geschakelde woning - Enorm diepe tuin 1255m², veel privacy! - L-woonkamer 35m² met lamelparket - Open keuken. 1eVerd.: 3 slaapkamers - Badkamer (2009) met douche en wastafel - Via vlizotrap naar bergzolder - Aangebouwde stenen garage 18m² - Blokhut en schuur met kelder. Kom kijken!

- Moderne, luxe en royale woning met fraaie tuin en grote garage! - Woonkamer 37m² met laminaatvloer - Moderne, open keuken v.v. inb.app. - Bijkeuken 8m², kelder 6m², toilet - 1eVerd.: ruime overloop met werkplek, - 3 slaapkamers en moderne badkamer - 2eVerd.: enorme (berg)zolder

- Tegen het centrum van Wapenveld gelegen vrijstaande woning met garage - Woonkamer 32m²met parketvloer - Keuken 12m² v.v. inbouwapparatuur - Slaapkamer en badkamer op de b.g. - 1eVerd.: overloop met vide en berging - 2 ruime slaapkamers met vaste kasten - Vrijstaande stenen schuur 9m x 5m

- Vrijstaande woning met garage op ca. 1300m² - Fraai gelegen aan de rand v/d bossen -Dewoningenbijgebouwenkunnenuitgebouwdworden - Eventueel nieuwbouw: bouwvlak 200m², nokhoogte 10 meter en goothoogte 6 meter - Gunstige ligging t.o.v. alle voorzieningen en uitvalswegen A28 en A50 - Neem eens een kijkje!

- Royale semi-bungalow met garage - L-woonkamer 32m²met inzethoutkachel en tuindeuren. Keuken met keukenblok - Bijkeuken, slaapkamer en badkamer - 1eVerd.: overloop, berging, en 2 ruime slpk’s met berging achter knieschotten - Houten schuur, royaal terras en vijver - Prachtige locatie, kom kijken!

Machteldskamp 16, Heerde

Tureluurweg 11, Wapenveld

Vraagprijs: € 349.500,= k.k.

Vraagprijs: € 398.000,= k.k.

Vraagprijs: € 418.000, = k.k.

Vraagprijs: € 448.500,= k.k.

HGD Cramerstraat 1A, Wapenveld

Noorderkampweg 7A, Wapenveld

- Royale woning met garage, carport en fraai aangelegde tuin - Woonkamer 45m²met erker en tuindeuren - Half open keuken met inb.app., bijkeuken - Slaapkamer 18m², badkamer - 1eVerd.: 3 slaapkamers en 2e badkamer! - Vaste trap naar zolder, extra kamer(s) mogelijk! - Ideale gezinswoning in fraaie wijk!

Leuke woning gezien ?

MOZA, Oranjeweg 16, Wapenveld

- Midden in de bossen,pracht woning met dubbele garage op 6450m² grond - Woonkamer 50m² met openhaard - Luxe woonkeuken 20m² met kookeiland - 1eVerd.: werkplek en 2 grote slpk’s - Luxe badkamer met whirlpool - Separaat gastenverblijf met woon-/slaapkamer, badkamer en keuken - Tuinhuis met veranda, hottub en zwembad

Vraagprijs: € 665.000,= k.k.

uw aktieve makelaar en hypotheekadviseur! Bel voor een gratis check !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

(038) 447 99 55 www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 16

Realiseringscontract Bovenkamp II getekend

15 jaar Shalom WAPENVELD- Boek- en CDwinkel Shalom in Wapenveld bestaat 15 jaar. En dat gaat gevierd worden met een week vol aanbiedingen en verrassingen. Van 26 maart tot en met 2 april staat alles in het teken van het jubileum. Shalom is 15 jaar geleden begonnen met een boekwinkel, gespecialiseerd in christelijke boeken en CD’s. In de loop van de jaren is de winkel flink uitgebreid en gemoderniseerd. Om dit jubileum te vieren organiseert Shalom een actieweek van

26 maart tot en met 2 april. Er zijn diverse leuke boeken ingekocht voor een spotprijsje. En wanneer er drie of zeven gekocht worden zijn ze nog veel goedkoper. Tevens zijn er CD-acties. Elke betalende klant ontvangt een leuke verrassing. En voor iedere bezoeker staat er tevens iets lekkers klaar. Ieder cadeautje dat gekocht wordt bij Shalom wordt creatief en feestelijk ingepakt. En een groot deel van de opbrengst van de verkopen wordt geschonken aan goede doelen.

Afscheid teamleden reumafondscollecte

HEERDE- Op woensdag hebben de gemeente Heerde en de VOF Bovenkamp de realiseringsovereenkomst Bovenkamp II getekend. Hiermee kan de nieuwe woonwijk bij Heerde daadwerkelijk worden gebouwd. In de nieuwe woonwijk Bovenkamp II worden uiteindelijk 165 woningen gerealiseerd: 30 huurwoningen, 118 koopwo-

ningen (waarvan 31 goedkoop) en 17 woningen op vrije kavels. In oktober beginnen de eerste bouwwerkzaamheden. Mensen die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom deze wijk, kunnen zich hiervoor aanmelden via www.bovenkampheerde.nl. Met de getekende overeenkomst beloven de betrokken partijen om

Blue Note Trip Party HEERDE- Flow Music Live organiseert op vrijdag 25 maart de Blue Note Trip Party in de SQ in Heerde. De initiatiefnemer is Dirk Jan Riphagen van drumschool Makeshift Music. Hij organiseerde al eerder onder de naam “Makeshift Music” een jamsessie met diverse artiesten en een zeer succesvolle praktijkavond met Ceasar Zuiderwijk, dummer van de Golden Earring. In samenwerking met sponsoren zoals Suneco. nl, Strandbed.com, Reclamebureau Jaager, SQ en Achterkamp AVI zullen de feesten vanaf heden georganiseerd worden onder de naam “Flow Music Live”. Flow Music Live staat voor live muziek, elk event heeft een ander thema instrument met daaraan gekoppeld een bekende artiest. Tijdens de editie van 25 maart is het thema instrument de draaitafel. Flow Music Live haalt hiervoor DJ Maestro van Blue Note Trip/ Digthis naar Heerde. Hij is een be-

kende DJ en wordt internationaal gerespecteerd in het vakgebied. DJ Meastro heeft opgetreden op Lowlands en North Sea Jazz en is net terug van een tour door India. DJ Maestro is internationaal actief en gewaardeerd. In Nederland is hij vooral bekend van de door hem opgezette Blue Note Trip Party’s en de Blue Note Trip albums waarvan hij samensteller is. Sinds kort organiseert DJ Maestro maandelijks een Blue Note Trip in het Pompstation te Amsterdam. Tijdens de Blue Note Party’s werkt DJ Meastro samen met live muzikanten. Op 25 maart treedt DJ Maestro op in de SQ Heerde met DJ Riphagen van Makeshift Music op live-drums. Het belooft een spectaculaire muziekavond te worden, zeer geschikt voor dansliefhebbers. De deuren zijn om 21.30 uur geopend, het event is van 22.00 tot 03.00 uur. Kaarten en meer informatie via www.flowmusiclive.nl.

Zuukerschool in Het verscholen dorp EPE- Donderdag is groep 7/8 Zuukerschool onder begeleiding van J. Achterberg, van Stichting Broken Wings, naar het verscholen dorp in Vierhouten geweest. Dhr. Achterberg wist op een pakkende manier te vertellen, wat het verscholen dorp betekende en nu nog betekent. Verschillende mensen hebben met gevaar voor eigen leven anderen geholpen. Voor de kinderen was het indrukwekkend om in de hutten te kijken en te zien hoe klein die bedden waren. Je lag er met z’n vieren op; hoofd aan voet. Ook mocht je overdag geen geluid en vuur maken, omdat er dan een kans bestond, dat je ontdekt werd. Het Verscholen Dorp was een schuilplaats voor onderduikers in de bossen in het zuiden van de gemeente Nunspeet, tussen het dorp en Vierhouten. Het dorp werd in de Tweede Wereldoorlog tussen februari 1943 en oktober 1944 bewoond door onderduikers. Gemiddeld waren

er per dag 80 tot 100 onderduikers te vinden waaronder; Joden, Engelse militairen, studenten en andere mensen, die moesten vrezen voor eigen leven. Het bestond uit een aantal primitieve hutten, half ingegraven in de grond. Nu staan er nog drie nagebouwde hutten. Eind oktober 1944 werd het dorp ontdekt door twee SS’ers die aan het jagen waren. Acht van de 86 onderduikers werden gevangen genomen en op een later tijdstip gefusilleerd. De rest wist te ontkomen. Ter herinnering aan de gefusilleerde onderduikers is in 1995 een gedenksteen aan de Tongerenseweg geplaatst. Het was een indrukwekkend en zeer leerzaam uitstapje . Zoveel geschiedenis en zo dichtbij. De komende weken wordt er in de groep veel aandacht geschonken aan de 2e Wereldoorlog. In mei gaan de kinderen tenslotte bloemen leggen bij het door de Zuukerschool geadopteerde monument.

samen te werken aan een goed resultaat. Het gaat om vier partijen die hier aan mee werken: Bouwfonds Bovenkamp BV, Épavlis Bovenkamp Heerde BV – dochter van de Épavlis-ontwikkelingsmaatschappij van Triada - en Bimo Bovenkamp BV (die gedrieën de VOF Bovenkamp vormen) en de gemeente Heerde.

HEERDE- Na meer dan 12 jaar de collecte voor het Reumafonds te hebben georganiseerd in Heerde nemen  Nieske Roseboom, Wies Potma en Agnes Hagedoorn afscheid van het team. Hun inzet in de afgelopen jaren voor het vinden en coördineren van de vrijwilligers die collecteren is altijd zeer gewaardeerd. Zij kregen een presentje en bloemen van het Reumafonds. De landelijke collecte levert meer dan een kwart van de inkomsten van het

Peuterbezoek bij Via Bamba

Reumafonds waarmee veel onderzoek wordt gefinancierd om deze ziekte te bestrijden. Deze collecte vindt doorgaans plaats in de maand maart. Ze zijn ook voor volgend jaar weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, zowel voor de organisatie als  voor het collecteren. Helpt u mee te helpen? Wie mee wil werken in het team, of meer informatie wil, kan contact opnemen  via tel. 0578697074 of per email:  alice.papbrugmans@gmail.com.

Voorjaarsmarkt WAPENVELD- De Ondernemersvereniging Wapenveld organiseert zaterdag 26 maart de jaarlijkse voorjaarsmarkt. De markt is ook dit jaar zeer goed gevuld met een breed assortiment en er zijn voor de klanten aantrekkelijke koopjes. “Wij nodigen u van harte uit, Wapenveld heeft volop parkeerruimte en het is ieder jaar een gezellig en gemoedelijke happening”, aldus organiserend bestuurslid Frank Docter. De opbouw begint om 8.00 uur en vanaf 10.00 uur start de verkoop. De markt duurt tot 16.00 uur. Dit alles gebeurt op het W.H.v/d Pollplein.

Opbrengst collecte Reumafonds                                                                                            

HEERDE– Vorige week brachten peuters van Kindercentrum Kanjers uit Epe een bezoekje aan Kindercentrum Via Bamba in Heerde. In het kader van het thema ‘verkeer’ maakten de Kanjers een busritje van Epe naar Heerde. Voor de begeleiders stond de koffie klaar en de peuters speelden enthousiast samen met de kinderen en het speelgoed van Via Bamba. Het

was een gezellige drukte. Nog een beker limonade en een koekje en dan is het weer tijd om de jassen aan te doen en naar de bushalte te gaan. Wilt u ook eens een kijkje komen nemen bij Kindercentrum Via Bamba, dan bent u van harte welkom. Meer informatie over de kindercentra Via Bamba en Kanjers vindt u op de website: www. koppelepe.nl.

VAASSEN- Het comité Vaassen van het reumafonds bedankt alle inwoners voor hun giften in de collectebussen tijdens de collecteweek van 27 februari t/m 5 maart. Het comité mocht 5494,83 euro overmaken aan het reumafonds. Ook wil het comité alle collectanten hartelijk bedanken.

HEERDE- Op donderdag 17 maart werd postbezorger Antoi Dokter 50 jaar. Dit konden de collega’s uit Heerde niet zomaar voorbij laten gaan. Ze hadden speciaal voor haar

een Sarah gemaakt, die uiteraard als postbezorger op de fiets zat. Verder kreeg ze de hartelijke felicitaties, een bos bloemen en een Sarah als vleesschaal aangeboden. Uiteraard

moest iedereen samen op de foto met Antoi om dit heugelijke feit vast te leggen. Na een kopje koffie met gebak, ging iedereen aan de slag om de post te bezorgen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 217


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 18

Nieuwe schoenenzaak Nushuz

Voorjaarsconcert HATTEM- De Christelijke Muziekvereniging Hattem, CMH, geeft op zaterdag 26 maart haar jaarlijkse voorjaarsconcert in De Open Poort. Een muzikale hutspot mét klapstuk. De hutspot is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit de repertoirekeuze, met een aantal stukken van Amerikaanse componisten. Bijvoorbeeld de overbekende en swingende Suite uit de komische operette Candide van Leonard Bernstein. Ook kunnen bezoekers genieten van lichte muziek met ‘Make Our Garden Grow’ als ontroerende finale. Ook het beroemde Adagio for Strings van Samuel Barber staat op het programma, in een bewerking van

Rieks van der Velde. De CMH doet zijn best daar een eigen interpretatie aan te geven. Een ander nummer dat erg de moeite waard is, is Windows of the World. Hierin neemt de CMH u mee op muzikale rondreis over de hele wereld. U hoort iets van China, de tropische wouden van Zuid-Amerika en de sfeervolle Ierse folkavonden. De opening van het concert blijft nog even geheim. Voor het ‘klapstuk’ van de avond zit er niets anders op dan zaterdag 26 maart naar de Open Poort te komen. Entree volwassenen is 7 euro, de jeugd tot en met 16 jaar betaalt 4 euro. De zaal is om 19.30 uur open, aanvang concert 20.00 uur.

Voetbalclinic kleuters door trainer FC Zwolle

EPE- Inge en Harry van Rijssen starten in juli met een luxueuze schoenenzaak onder de naam Nushuz, luxury footwear in de Veluwepoort in Epe. Het aanbod bestaat uit Italiaanse schoenen die het echtpaar zelf uit Milaan haalt. “Het aanbod hebben we breed gehouden; van 120 tot 400 euro. We hebben voor elk wat wils”, vertelt Inge. In juli biedt het echtpaar de nieuwste wintercollectie aan. De liefde voor schoenen bestaat bij hen al jaren. “We hebben een schoenentic; Harry en ik. Vooral Harry. Hij is al vanaf zijn 13e met schoenen bezig. Ik ken hem niet anders”. Dat leidde uiteindelijk tot dit avontuur. “We zijn er al twee jaar mee bezig om te bekijken hoe doen we het het beste. We hebben marktonderzoek gedaan en gevraagd aan mensen: ‘Waar koop jij je schoenen?’ Daaruit bleek dat de meesten ver weg rijden voor schoenen.” Een uitgelezen moge-

lijkheid dus om in Epe een schoenenzaak te beginnen. “Je kunt in Epe gratis parkeren en dat spreekt veel mensen aan. We oriënteren ons niet alleen op Epe maar ook op Hattem, Heerde en Apeldoorn.” Vorig jaar zijn de plannen concreet geworden. “We zijn al twee keer in Milaan geweest. Er staan daar 1800 fabrikanten. Dan moet je wel van tevoren weten wat in Nederland goed loopt. Ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt: we hebben 4 merken voor de mannen en 13 voor de vrouwen.” Welke merken? Dat blijft nog even een verrassing. “Maar we willen dat de klant iets kan kopen waarmee hij individualiteit koopt. Schoenen waar niet iedereen mee loopt. Het zijn merken die niet in de omgeving worden verkocht.” De inrichting sluit naadloos aan bij de collectie. Het geheel wordt heel modern maar toch uitnodigend. “We hebben iemand geko-

Voorschoolse opvang WAPENVELDKinderopvang ’t Hummelhuis start met voorschoolse opvang. De opvang gaat om 7.30 uur open waarna er samen gezellig wordt ontbeten met een kopje thee erbij. Tegen 08.30 uur worden de kinderen naar school gebracht. Op verzoek kunt u gebruik maken van “vervroegde opvang”. In dat geval vangt ‘t Hummelhuis kind(eren) op vanaf 07.00 uur. In Heerde wordt al een aantal jaren Voorschoolse opvang aangeboden. Gezien het aantal kinderen

zen die al eerder schoenenwinkels ontworpen heeft.” En dat is te zien. De mannenafdeling komt rechts in de winkel in een wand en de vrouwenschoenen worden gepresenteerd in een ronding, een soort kast met vakken van verschillende hoogtes. Alle schoenen worden door melkglas heen belicht. “We willen graag een daglichtsituatie creëren om de kleuren goed uit te laten komen. Dat vind ik belangrijk. En omdat we in het hogere segment zitten, moet de inrichting ook in overeenstemming zijn.” Voor de mannen die op hun vrouwen wachten, staat er koffie klaar. “Dan hoeven ze niet buiten te blijven staan. We willen een exclusievere sfeer creëren maar ook zorgen dat het lekker gezellig is om heen te gaan”. Per april krijgen ze de sleutel. “Ik heb er zin in, het lijkt me leuk”, zegt Inge enthousiast. Nog even en dan kunnen ze de plannen verwezenlijken.

HEERDE- De kleuters van de Parkschool hebben afgelopen donderdagmiddag een kijkje in de keuken gekregen van FC Zwolle. De echte trainer-coach, Art Langeler de man van juf Miriam, heeft de kleuters het hele nieuwe stadion laten zien. Van de kleedkamers tot de business-club, van het spelershome tot de controle-kamer en de

fitness-ruimte. Toen ze het stadion hadden bekeken was het tijd om op het echte hoofdveld een clinic te krijgen. Verschillende baltechnieken passeerden de revue en al snel was het tijd om een echte wedstrijd te spelen. Toen de wedstrijd was afgelopen bedankten de kinderen Art Langeler, ze hadden een onvergetelijke middag.

Peuters Kiddo’s aaien lammetjes

dat nu ook in Wapenveld gebruik wil maken van voorschoolse opvang heeft kinderopvang ’t Hummelhuis besloten hier ook in Wapenveld mee te starten. De opvang zal met ingang van 9 mei plaatsvinden aan de Nachtegaalweg 48a in een aparte ruimte van het kinderdagverblijf. Voor informatie kunt u contact opnemen met Kinderopvang ’t Hummelhuis tel. 0649 417766 of via anneke@hummelhuis.nl. Meer informatie is te vinden op www.hummelhuis.nl.

Potgrondactie Goudvink EPE- Voor versterking van de verenigingskas houden de leden van de vogelhoudersvereniging De Goudvink de gebruikelijke huis aan huis potgrondactie, van maandag 4 t/m vrijdag 8 april. Tussen 18.00 en 20.00 uur worden de verschillende wijken in Epe bezocht.

Prijzen evenals vorig jaar 4,25 euro per zak Tulip potgrond (40 liter) en 3 zakken voor 12 euro. Universele potgrond voor uw planten binnen en buiten. Helaas kunnen door gebrek aan voldoende mankracht Wissel en het dorp Oene op woensdagmiddag niet meer worden bezocht.

Koekactie

Damuitslagen

VORCHTEN- De Hervormde gemeente van Vorchten organiseert op woensdag 30 maart een koekactie. De opbrengst is voor Gambia. Enkele gemeenteleden van de Hervormde gemeente van Vorchten gaan naar Gambia om daar ter plekke hulp te bieden met spullen en geld. Leden van de gemeente gaan daarom ontbijtkoek verkopen, waarvan de opbrengst is voor dit goede doel. Op woensdag 30 maart kunnen inwoners de verkopers verwachten in Veessen, Vorchten en het buitengebied van Wapenveld.

HOORN- Onlangs speelde damclub Hoorn – O.G. Oene weer wedstrijden voor de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen daarvan waren: H. van Ommen– W. Muller 2-0, W. Bosch– L.G. Brummelkamp 0-2, A. Harms– J. van Ommen 1-1, J. Vahl– H. Boeve 1-1, T. Tellegen– T. Bijsterbosch 1-1, K. Fiks– G.A. Groothedde 1-1, T. de Weerd– M. van Lohuizen 2-0, H. Kemper– T. van de Mars 0-2.

EPE – De peuters van Kiddo’s hebben een uitstapje gemaakt. In het kader van het thema ‘boerderijdieren’ mochten zij lammetjes aaien. Eén van de peuters heeft thuis heel veel schapen en in deze tijd ook heel veel lammetjes. Aangekomen bij de boerderij, mochten alle peu-

ters de wei in. En daar kwamen alle schapen en lammetjes enthousiast aangerend. Enkele peuters waren echt stoer en durfden zo’n groot schaap zelfs te aaien. Daarna werden de lammetjes gehaald. Heel voorzichtig aaiden de peuters de lammetjes. De peuters hadden

zichtbaar genoten van hun uitstapje en vertelden op de terugweg honderduit. Kiddo’s is gevestigd in de Jenaplanschool ’t Hoge Land. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Stichting Koppel, tel. 0578-676767 of neem een kijkje op de website: www.koppelepe.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 219

BADKLEDING

10%

KORTING t/m zaterdag 26 maart

erk Maardige

W

www.sistersinlingerie.nl markt 36

epe

Ook dit jaar zetten wij onze

de Broodjeszolder

topmerken in het voorjaarszonnetje. Dit doen wij tijdens de

viert haar 10 jarig jubileum

Merk Waardige Dagen. Op deze dagen tonen mannequins, tijdens doorlopende modeflitsen, de nieuwste

in de week van 29 maart t/m 2 april

voorjaarscollectie. U bent van harte

*Uitsmijter ham en/of kaas met koffie € 5,00

uitgenodigd.

*Koffie met appelgebak en toefje slagroom € 3,00

Bovendien ontvangt u bij een aankoop

Het 2e kopje koffie = altijd gratis

een prachtig sieraad cadeau!

Markt 33b, 8161 CN Epe Tel. 0578 627192 / 06 22155514

15% - Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

korting op al uw binnenwerk

Woningen oude r dan 2 jaar is 6% BTW

Actie is geldig t/m 30 maart 2011

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

FASHION STUDIO

FASHION TREND

DAG

DAG

vrijdag

zaterdag

25

MAART

i.s.m.: Airfield, Cambio, Elisa Cavaletti, Cassiopée, Mc Planet, Luisa Cerano en Blacky Dress.

26

MAART

i.s.m.: Betty Barclay, Sao Paulo, Juffrouw Jansen, Summum, Gustav, Uno Due en Claudia Sträter.

* doorlopende modeflitsen van 10.00 - 17.00 uur gratis entree

Nieuwe merken: damesmodemerken:

Cosmonique , Hoofdstraat 57A, 8162 AB Epe., telefoon (0578) 61 04 29 Kijk voor meer informatie op www.cosmonique.nl

2026

Van 14 t/m 26 maart ontvangt u 15% korting en bij aankoop van € 59 aan Clarins producten een beautypurse met luxe miniaturen cadeau!

MARGITTeS

Eroke

FRANK LYMAN

herenmodemerken: VAN SANTEN & VAN SANTEN

N EW Z EAL AND A UCKL AND

4VSÁXIIVRZERHI'PEVMRW %GXMI[IOIRFMN'SWQSRMUYI

Epe | Hoofdstraat 65 | (0578) 61 24 63 | www.muldermode.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 20

Afscheid voorzitter na 35 jaar HATTEM- Woensdag werd door het Christelijk Mannenkoor DEV uit Hattem haar jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke agendapunten vond een bestuurswisseling plaats waarbij Willem Spannenberg, op eigen verzoek, zich na 37 jaar niet meer herkiesbaar stelde. Na de verkiezing van het nieuwe bestuur waarbij Johan Knegt werd verkozen tot nieuwe voorzitter en de heren Chris Meijnen en Jan Platenkamp werden (her)verkozen. Woorden van dank werden uitgesproken aan de afscheidnemende voorzitter door Chris Meijnen. Ondermeer sprak deze, namens het koor, zijn grote waardering uit voor het langdurige voorzitterschap evenals de wijze waarop door hem deze functie werd vervuld. Uit erkentelijkheid en waardering voor zijn taakvervulling besloot de vergadering om Willem Spannenberg te benoemen tot erevoorzitter en werd hem daarbij tevens een (ere) voorzittershamer met inscriptie uitgereikt terwijl zijn vrouw uit waardering bloemen kreeg overhandigd. Willem Spannenberg gaf in zijn slotwoord aan dankbaar te zijn dat hij dit werk zo lang heeft kunnen blijven verrichten op een prettige wijze en in overeenstem-

COLUMN

Warenar

Prikkelpraat

ming met de vereniging. Naast de bestuurswisseling werd op een feestelijke wijze stilgestaan bij het feit dat Jan Spannenberg inmiddels 50-jaar lid is van DEV. Hij kreeg een oorkonde overhandigd en een Delftsblauw wandbord met daarop de vermelding van zijn jubileum. Uiteraard werd ook zijn vrouw betrokken bij de hulde en kreeg zij een boeket bloemen. Een ander onderdeel van het programma handelde over de komen-

de activiteiten van het koor: DEV Paaszang op de Stille Zaterdag (23 april), medewerking aan de Korendag KCZB in Bunschoten (21 mei), Zomeravondzang in de Bongerd (22 juni), Zomeravondzang Hof van Blom (29 juni), DEV-familiedag met concert in Berkel en Rodenrijs (24 september) en het Kerstconcert in de Open Poort (19 december). Voor meer informatie over het koor kunt u terecht op www.devhattem.nl

Workshop voor vrouwen

Knutselmiddag

HATTEM- In De Fontein, Kerkstraat 32 te Hattem, wordt op dinsdagavond 5 april een workshop voor vrouwen georganiseerd. Het thema is ‘Jij bent Helemaal mooi!’ De avond wordt geleid door Arda Reinds, kleur- en stijladviseuse uit Kampen. Zij zal algemene adviezen geven over kleur en stijl van je kleding en over make-up. Verder biedt Corrie Fikse

HATTEM- Op woensdag 23 maart is er een kinderactiviteit in de Marke. Dit keer wordt er geknutseld rondom het thema lente. Wat er precies wordt geknutseld, blijft nog even een verrassing. De kosten zijn 1,50 euro p.p. Iedereen van 6 tot 12 jaar is welkom vanaf 14.00 uur bij Stichting Welzijn Hattem in de Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Voor meer informatie, tel. 0384432881.

mooie zelfgemaakte sieraden te koop aan. De workshop is van 19.00 tot 22.30 uur in De Fontein. Deelname aan de workshop kost 10 euro. Dit is inclusief koffie of thee met wat lekkers. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht in De Fontein, Kerkstraat 32 in Hattem, tel. 038-4440796 of info@fonteinhattem.nl.

Rond de Brede School Heerde West zijn de kruitdampen nauwelijks opgetrokken of de strijd rond de Brede School Heerde Oost barst los. Dat wordt trouwens een MFA genoemd, maar ze lijken sterk op elkaar. Groen Links is begonnen met een offensief om de Horsthoekschool buiten deze MFA te houden, hoewel in 2005 besloten is, met instemming van hun huidige bestuur, dat ze er wel bij horen. Dat Silvia in Markluiden op een steenworp afstand van de school woont, zal wel toeval zijn. De gebruikelijke steun van de PvdA ontbrak deze maal. Weliswaar woont Siebren Buist in het voedingsgebied van de Horsthoekschool, maar die zit vast aan het coalitie-akkoord en dat is heel duidelijk over de MFA . Hij werd vervangen door D’66. GL en D’66 hadden elf vragen aan het college gesteld. Over vier antwoorden waren ze niet tevreden en daarover probeerden ze Anton Westerkamp in de hoek te zetten. Die koos meteen voor de aanval: “Begin februari heb ik uw vragen al beantwoord, dan is het “fijn” dat u vanmiddag (14 maart) reageert”. Daarmee was de toon gezet en in een rap tempo, afwijkend van zijn gebruikelijke breedsprakigheid, liet hij de vragenstellers vervolgens alle hoeken van de raadzaal zien. Zijn rechtse directe was snel en doeltreffend. Hoewel zijn linkerkant wat minder goed ontwikkeld is, sprak de PvdA toch waarderend over “een goed ver-

haal van de wethouder”. Ook de andere fracties schaarden zich achter de wethouder die zo een mooie avond beleefde. Van diverse kanten werd duidelijk gemaakt dat men geen grote investeringen meer wilde doen in de Horsthoekschool die al in de 19e eeuw aldaar gebouwd is. Los van het geld merkte Harro Visser nog op dat uitbreiding van de school op de huidige plek ook ruimtelijk ongewenst is. De verhoudingen waren dus geheel duidelijk. Toch bestond Silvia het nog om met een motie te komen over de huisvestingsproblemen van de Horsthoekschool. In het kader van de dialectmaand maart zou mijn opoe gezegd hebben: “een vel veur de kop as ’n bolle”. Die motie werd dus in rap tempo weggehoond al bleef D’66 solidair en had Wim de Weerdt inmiddels zoveel medelijden dat hij ook mee ging. Maart heeft trouwens in de raad, ondanks een aansporing van Johanna den Boef, wel eens meer dialect opgeleverd dan nu het geval was. Harro maakte weliswaar nog reclame voor de dialectcursus en dan met name voor de docent, maar dat leverde hem slechts het advies van Jaap Nitrauw op om zelf maar eens wat aan bijscholing te gaan doen. Opoe wist het ook al: niet altijd piepen de jongen zoals de ouden zongen. warenar

Op kraambezoek bij de Schaapskooi

EPE- Maandagmorgen kwamen de peutertjes van peuterspeelzaal Het Hummelhoekje uit Epe op kraamvisite bij de Schaapskooi. Schaapsherder Lammert Niessing ontving de nieuwsgierige jongens en meisjes en vertelde dat er die nacht ineens heel veel lammetjes waren geboren. Grote ogen staarden hem aan en toen hij ook nog eens een lammetje tevoorschijn haalde, was het dringen geblazen om dit o zo zachte wolletje te aaien. Als verrassing opende Lam-

mert de deuren van De Schaapskooi en een grote kudde schapen met hun lammeren snelden zich naar de hei. Terwijl de ene peuter nog een beetje aarzelde wist de ander niet hoe snel deze bij de schaapjes kond komen en maakte grote sprongen over de hei. De schapen lieten zich het onder een luid geblaat heerlijk aaien. Na afloop was het even bijkomen met een krentenbolletje en een pakje drinken in een voorzichtig lentezonnetje.

Postcode Loterij deelt ijsbekers uit HEERDE- De familie Huiskamp uit Epe is de gelukkige winnaar geworden van een heuse I-pad. Hun kaart werd door de kinderen van Yvonne en Jan van Egteren getrokken uit z’n 300 inzendingen. De verloting werd gehouden in verband met het 20-jarig bestaan van Jeugdboetiek Yvonne

in Heerde. De gelukkig prijswinnaars, Twan, Wessel, Jelle en moeder Yvonne Huiskamp, waren zeer in hun sas met het bijzondere cadeau. “Ik dacht eerst dat het een grap was”, vertelt Yvonne Huiskamp. De zoon van Yvonne van Egteren, Sven, mocht de I-pad offici-

eel overhandigen omdat het zijn idee was om deze te verloten. Natuurlijk was er ook een bos bloemen die werd overhandigd door een nieuwe werkneemster Inge, en was er snoep voor de kinderen gegeven door de kinderen van Yvonne van Egteren, Sanne en Jens.

EPE- In één keer wint een hele wijk ijs. De IJsprijs van de Nationale Postcode Loterij is deze keer gevallen in Epe. Alle inwoners van Epe die in de trekking van januari meespeelden met hun viercijferige wijkcode 8161 vallen in de prijzen. In totaal gaat het om 2116 winnende loten. Dit aantal

Ben & Jerry’s ijsbekers is er voor de winnende inwoners van Epe gereserveerd. Zij kunnen hun prijs ophalen tot en met zondag 3 april 2011 bij C1000 van Andel, Gruttersplein 15, Epe. De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs kunnen ophalen.


DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG GEMEENTE HEERDE

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA221

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

OPEN HUIS

Zaterdag 26 maart 11.00 tot 15.00 uur

Kijk voor alle deelnemende panden op onze vernieuwde website: www.companjenriphagen.nl

Heerde Vicarielaan 3

Heerde Assendorperstraat 15

Heerde De Pagenberg 33

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 199.000 KK

€ 449.000 KK

€ 297.500 KK

- Geschakelde tussenwoning met schuur - Slaapkamer en badkamer op BG - Op loopafstand van het dorpscentrum - Ideaal voor senioren - Met uitzicht op groenzone

-

-

Heerde De Wan 12

Heerde Dürst Brittlaan 39

Heerde Kamperweg 22

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 349.000 KK

€ 189.000 KK

€ 475.000 KK

-

-

-

Ruim uitgebouwde 2/1 kap woning met schuur Grote moderne woon-/eetkeuken (2007) Luxe badkamer (2007) Oppervlakte woonkamer ca. 38 m² Totaal 4 slaapkamers

Gelegen in het buitengebied van Heerde Vrijstaande woning met 1 stenen schuur 1 stenen bijgebouw en houten garage Totale grondoppervlakte 6830 m² Slaapkamer en badkamer op de begane grond

Keurig afgewerkte bungalow Fraai aangelegde tuin, 253 m² Ruime woonkamer en slaapkamer De woning behoeft weinig onderhoud Zo te betrekken

Ruime Helft van een dubbel woonhuis Vrijstaande stenen garage Woonkeuken en 4 á 5 slaapkamers Perceeloppervlakte 332 m² Fraai aangelegde tuin

Zeer goed onderhouden vrijstaande woning Voorzien van garage; opp. 632 m² O-a- 4 slaapkamers en grote hobbykamer Fraai gelegen aan de rand van het dorp Royale aangebouwde serre

Heerde Oldekampseweg 8

Heerde Rhijnsburglaan 40

Heerde Veldweg 14

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 395.000 KK

€ 249.000 KK

€ 595.000 KK

-

-

-

Royale semi-bungalow met garage Boven op het dorp en toch zeer rustig Onder architectuur gebouwd Perceeloppervlakte 1295 m² Slaapkamer en badkamer op BG

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

Goed onderhouden mooi gelegen bungalow Woning ligt in rustige omgeving aan autoluwe straat Alles gelijkvloers, bij uitstek geschikt voor senioren Perceelopp- 258 m2, woonopp. 118 m2 De garagebox is apart bij te kopen

0578 - 614105 0578 - 692532

Semi-bungalow met dubbele garage Zeer landelijk gelegen Voorzien van souterrain en gastenverblijf Perceeloppervlakte ca. 2000 m² Extra grond bij te kopen

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 22

Ondernemersmarkt

WET-ruiters EPE- Wet-amazone Laura v/d Velde startte haar paard Veerle Banta in de klasse L2 dressuur te Apeldoorn. Ondanks dat dit

de eerste keer was dat de combinatie in deze klasse startte, behaalde ze een fraaie 5e prijs met 190 punten.

NL Doet de Gemzen

HEERDE- De bovenbouw van de Jenaplanschool in Heerde heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het project ‘Kids in Bizz’ van Jong Ondernemen. De leerlingen hadden hiervoor vier bedrijven opgericht met als doel winst te maken. Deze winst wordt overgemaakt naar een goed doel, dat de kinderen zelf mochten uitgekozen. Burgemeester Pijnenburg was zo onder de indruk van het project, dat zij zelf naar de Jenaplanschool toekwam om de markt te openen. Het project gaat Pijnenburg om persoonlijke redenen aan het hart: “Ik kom zelf uit een familie van ondernemers. Het is zo leuk dat zulke jonge kinderen bewust worden gemaakt van het bedrijfsleven en dat is niet altijd vanzelfsprekend.” Nina de Vries vormde met klasgenootjes het bedrijf ‘de meiden van

Warchild’: “Ik heb geleerd hoe je moest ondernemen, wat je moet doen als je achter een kraam staat en hoe je moet omgaan met geld.” Davy Braakman van ‘de zoete jongens’ licht de naam van zijn bedrijf toe: “Wij wilden popcorn, suikerspinnen en snoep verkopen, zo zijn wij op de naam gekomen.” Dat ondernemen nog niet zo eenvoudig is, heeft Davy wel ervaren: “Er zit tijd en veel werk in, maar het kan ook heel leuk zijn.” De zoete jongens hebben gekozen voor het WSPA, een organisatie dat zich inzet voor verwaarloosde dieren. Het bedrijf ‘fairbrunch’ koos voor het KWF kankerbestrijding. Niet zomaar legt Niels Reusken uit: “Mijn tante is hieraan overleden, dus wij vonden het wel een belangrijk doel.” Het bedrijfje van Niels liep die dag iets te goed: “Alles wat wij zelf

Voorjaarsconcert Koninklijke Harmonie

EPE- De voorjaarconcerten van de Koninklijke Muziekvereniging Harmonie hebben twee avonden achtereen gezorgd voor een goed gevulde Amfihal van het Eper gemeentehuis. Alle geledingen traden weer voor het voetlicht. Het spits werd afgebeten door de Eper Bloaskapel, die onder leiding van Rudolf Weges, het publiek trakteerde op vrolijke Egerländer muziek. Presentator Bert Veldwijk zette John Jans en zijn malletband extra in het zonnetje vanwege het behalen van het nationale kampioenschap in Dronten. Tijdens “Memory of Passion”, opgedragen aan Jans’ vader Henk was de emotie voelbaar. Een daverend applaus was de terechte beloning van het publiek, dat duidelijk onder de indruk was. Tussen de kapel en de malletband speelden de blokfluitleerlingen, onder leiding van Annemarie Wetterauw. Een dag later was het de beurt aan de leerlingen, die onder leiding van Marcel van der Wulp en met enige steun van wat ervaren muzikanten,

“A hard days night”van de Beatles ten gehore brachten. Het gedeelte na de pauze was volledig voor rekening van het harmonie orkest onder leiding van Andre Rave. Thema van het optreden was ‘On Broadway’, oftewel de musical. Selecties uit het musicalrepertoire van toen en nu was te horen, zoals: Fidler on the roof, The phantom of te Opera, Evita. Les Miserables en Mary Poppins. De 14-jarige zangeres Anne Reitsema uit Amersfoort zong een aantal melodieën, begeleid door het orkest, zoals “Memories” uit Cats en “I don’t know how to love him” uit Jesus Christ Superstar. Ook dit jaar heeft de Harmonie een aantal jubilarissen: Jan Pijkeren, trompettist bij de Bloaskapel en 12 ½ jaar lid van de vereniging, Henk Vijge, bassist bij orkest en kapel en tevens slagwerker bij de malletband en 25 jaar lid van de Harmonie en KNFM, even lang lid van zowel Harmonie als KNFM is Mark Braakman, slagwerker bij de malletband.

hebben gebakken is al uitverkocht. Deze portemonnee is heel zwaar.” Locatieleider Renske Gijsbertsen merkt dat de kinderen heel positief reageren op het project: “Ik merk dat de kinderen meer inzicht krijgen in het bedrijfsleven, maar eigenlijk op alle vlakken leren de kinderen hier ontzettend veel van.” De ondernemersmarkt was een initiatief van projectleider Marianne Bosch-Major. De opbrengst van de ondernemersmarkt op de Jenaplanschool Heerde is 1.856,76 euro, maar dit zal hoger worden, want er moeten ook nog wat bestellingen afgeleverd worden. De Meiden voor War Child zijn uitgenodigd om hun bedrag symbolisch te overhandigen op 29 maart bij Radio 538 War Child. De bus van War Child staat dan in Zwolle van 6.00-10.00 uur.

HEERDE- Meer dan 20 vrijwilligers hebben zich onlangs ingezet voor Atletiekvereniging De Gemzen. Voordat de organisatie kon uitleggen wat er precies gebeuren moest, waren al diverse vrijwilligers begonnen. Met veel enthousiasme werden schoppen, emmers en ragebollen opgehaald en in no time was iedereen hard aan het werk. Want er moest zo’n 300 meter geul gegraven worden, waarin de kabels voor de geluidsinstallatie werden gelegd. Deze geluidsinstallatie, die tijdens evenementen gebruikt wordt, zorgt ervoor dat het geluid beter op de

atletiekbaan te horen is en minder geluidshinder veroorzaakt voor de omgeving. De grondkabel voor deze klus is voor een groot gedeelte betaald uit de vergoeding van 500 euro van het Oranje Fonds. Naast dit zware graafwerk, waar puin en boomwortels uiteindelijk het onderspit moesten delven, werd ook het clubgebouw aangepakt. Tijdens het afspuiten van het sop, ging de waterstraal ook nog wel eens richting een vrijwilliger, die even niet stond op te letten. Na afloop trakteerden de dames van de kantine de vrijwilligers op gehaktballen en tosti’s.

P&V Parket en Vloeren Apeldoorn

Kinderen gaan ‘wandelen voor water’ H E E R D E / WA P E N V E L D / HATTEM- Op 23 maart gaan zo’n 500 kinderen uit Heerde, Wapenveld en Hattem meedoen aan een bijzondere sponsorloop. Het gaat om leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool. De opbrengst van de sponsorloop komt ten goede aan watervoorzieningen op het platteland van Tanzania. Het is geen gewone sponsorloop. Ze lopen een afstand van 6 kilometer met 6 liter water in een rugzakje. Zo ervaren ze waar veel kinderen in ontwikkelingslanden dagelijks mee te maken hebben. De sponsorloop draagt de naam ‘Wandelen voor water’. Het gaat om een landelijke actie van de organisatie Aqua4all. Doel is om leerlingen uit Nederland te laten ervaren wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan drinkwater te komen. De kinderen laten zich sponsoren door familie en vrienden. De sponsorgelden worden door Rotary verdubbeld. Met de opbrengst worden drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Tanzania gefinancierd. De Rotaryclub van Hattem/ Heerde ondersteunt dit project van harte. Vrijwilligers van de Rotaryclubs zullen de routes uitzetten en ouders en leerkrachten kunnen meelopen. Bedrijven in de regio kunnen het project ook ondersteunen. Bel hiervoor met Menno Sypkens Smit (038-4445359) of Jan Smit (038-4470435).

APELDOORN- Bij P&V Parket en Vloeren kunt u terecht voor allerlei soorten vloeren. Een houten vloer is niet alleen mooi, maar ook een verrijking van uw woning met isolerende werking. De uitstraling en warme sfeer dragen zeker bij aan wooncomfort, maar een houten vloer is ook nog eens de minst milieu-belastend. De planken zijn eventueel rechtstreeks op een voorbereid zandcement- en anhydrietvloeren te verlijmen. Op een tussenvloer kunt u kiezen voor verlijmen of blind vernagelen. In alle gevallen is een massief houten vloer perfect glad en zonder zichtbare spijkergaatjes. Meerlaags parket heeft vele namen zoals multiplank, samengestelde plank, duoplank, combiplank en lamelparket. De multiplanken van P&V zijn opgebouwd uit een toplaag (4 tot 6 mm) van kwalitatief zeer hoogwaardig hardhout, verlijmd op een onderlaag van eersteklas berken multiplex. De multiplank heeft een uitstraling van een massief houten vloer, maar heeft het voordeel dat het stabieler is. Laminaatvloeren met een uiterlijk dat op hout of

steen lijkt bestaan uit vloerdelen uit MDF of HDF met een beschermende harde kunsstoflaag. De toplaag is een harde kunststoflaag, vaak bestaande uit glasvezel en kunsthars. Bij P&V hebben ze de sterke voorkeur om alleen met natuurlijke producten te werken. Deze zijn milieuvriendelijker in productie en zijn later in natuurlijke processen volledig recyclebaar. Houten vloeren kunnen worden afgewerkt met speciale vloerolie transparant of met een kleurstof van natuurlijke pigmenten. De vloerolie wordt in slechts een laag ingewreven en uitgepoetst. De olie dringt in de poriën van het hout. Een geoliede vloer moet 1 à 2 keer per jaar worden behandeld met een onderhoudsolie en deze hoeft dan vervolgens niet te worden uitgepoetst. Omdat een olievloer (onderhouden met onderhoudsolie) altijd een enigszins ‘open’ structuur houdt is een olievloer wat gevoeliger voor vuil dan een met hardwax behandelde vloer. Voor meer informatie P&V Parket en Vloeren, Lage Brink 77-C, 7317 BD Apeldoorn, tel. 055-5211001 of kijk op www.pnva.nl.


DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG GEMEENTE HEERDE

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA223

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

OPEN HUIS

Zaterdag 26 maart 11.00 tot 15.00 uur

Kijk voor alle deelnemende panden op onze vernieuwde website: www.companjenriphagen.nl NIEUW

GEWIJZIGD

Heerde Veldweg 5

Heerde Dahliastraat 1

Heerde Broekstraat 4

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 365.000 KK

€ 339.000 KK

VRAAGPRIJS

-

-

Vrijstaande woning met garage Gelegen op een perceel van 3470 m² Slaapkamer en badkamer op de BG 1e verdieping: 2 slaapkamers en douche Zeer geschikt voor paardenliefhebbers

€ 399.000 KK

Vrijstaande woning met garage Perceeloppervlakte 369 m² Voorzien van houten schuur en carport Uitgebouwde woonkamer 1e verd: 3 slaapkamers

- Prachtig gelegen boerderij met schuur - Vrij uitzicht over de landerijen - Totaal te renoveren woning of geschikt als bouwkavel - Voorwaarden nieuwbouw op te vragen bij makelaar - Perceeloppervlakte 13.290 m2

Heerde Sprengenweg 24

Wapenveld Klapperdijk 1

Wapenveld W.H. v.d. Pollstraat 16

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 925.000 KK

€ 385.000 KK

€ 245.000 KK

-

-

-

Vrijstaande villa met bijgebouwen Gelegen aan de rand van natuurgebieden Fraaie tuin met terrassen en vijverpartij Perceelopp- 12670 m² Droomplek voor paardenliefhebbers

Vrijstaande semi-bungalow met garage en tuinhuis Fraaie ligging Totaal perceeloppervlak 838 m² Slaapkamer en badkamer op de BG 1e verd: 2 ruime slaapkamers

NIEUW

Ruim 3-kamer appartement met berging Gelegen op de 1e verdieping; voorzien van lift Fraai uitzicht over het gezellige centrumplein Royale woonkamer met zonnig terras 2 slaapkamers en moderne badkamer

GEWIJZIGD

Wapenveld Merelweg 12

Veessen De Stege 14

Welsum IJsseldijk 115

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 162.500 KK

€ 499.500 KK

€ 535.000 KK

-

-Prachtig gelegen woonboerderij met schuren -Perceelopp. van 2 ha, 42 a en 80 ca -Slaapkamer en douche op de BG -Voorzien van authentieke elementen -Ideaal voor het houden van paarden en kleinvee

-

3-kamer appartement Ruime Z-vormige woonkamer 2e slaapkamer door dakkapel Terras op het zuiden gelegen Berging op de begane grond

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

Klassieke IJsselboerderij met schuren Gelegen in het rivierenlandschap Perceelopp. van 2 ha 60 a en 97 ca Inhoud ca. 1250 m³ Voorzien van diverse authentieke elementen

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA224

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Huffelen Ford Ka 1.3i Titanium X, nieuw, geheel compleet ...... 11.250,Ford Ka 1.2i Titanium, ....................................................... ´10 Ford Ka 1.3 Trend nieuw model ........................................ ‘09 Ford Ka 1.3 extra’s ........................................................... ‘07 Ford Ka 1.3i extra’s ..................................................... 2x ‘06 Ford Ka 1.3i extra´s .......................................................... ´05 Ford Street Ka 1.6i ............................................................ ´05 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s ................................................. ‘04 Ford Ka 1.3 Collection ...................................................... ‘01 Ford Ka 1.3i Century ........................................................ ‘00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., .................................................... ‘98 Ford Fiesta, 5-drs., nieuw, compleet ...................... 2x 12.750,Ford Fiesta 1.3i Futura extra´s .......................................... ´08 Ford Fiesta 1.25i, 5-drs., ................................................... ‘09 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 3-drs., ....................................... ´06 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5-drs., ....................................... ´04 Ford Fiesta 1.4i 3-drs., Ghia .............................................. ‘06 Ford Fiesta 1.4i FE 5-drs., ................................................. ‘03 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ................................... ´02 Ford Fiesta 1.3i Collection, 3-drs., ..................................... ‘99 Ford Focus 1.6i Ti VCT, 5-drs., .......................................... ‘07 Ford Focus 2.0i Rally ed., 5-drs., ....................................... ‘07 Ford Fusion 1.4i Futura+ ................................................... ‘06 Ford Fusion 2.0i 1.6i Luxery .............................................. ‘03 Ford Focus 1.6i Titanium BNS, 5-drs., .............................. ‘08 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., .............................................. ‘02 Ford Focus 1.6i 5-drs., Collection ...................................... ‘01 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS ............................... ‘08 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ............................................... ‘03 Ford Focus Cmax 1.6i Trend ............................................ ‘08 Ford Focus 2.0i Ghia automaat ......................................... ‘04 Ford Mondeo 1.8i 5-drs. .................................................... ´97 Opel Astra 1.6i, 5-drs. ....................................................... ‘98 Opel Zafira 1.8i Elegance .................................................. ‘99 Rover 45 1.6i sedan .......................................................... ‘99 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ......................................... ´08 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., .............................................. ‘99 Renault Twingo 1.2 .................................................. 2x ‘02´01 VW Fox 1.2, extra’s, airco ................................................. ‘07

-PLBBMCFUSPLLFO 3BCPCBOL /PPSEPPTU7FMVXF JT HSBBH CFUSPLLFO CJK XBU FS TQFFMU JO EF TBNFOMFWJOH *O PO[F PNHFWJOH CSVJTU IFU WBO EF JOJUJBUJFWFO PN IFU FDPOPNJTDIF TPDJBMF FO DVMUVSFMF MFWFOUFWFSCFUFSFO .FU IFU 3BCP $PĂˆQFSBUJFGPOET XJMMFO XJK BDUJWJUFJUFO FO QSPKFDUFO XBBSWBO EF MPLBMF HFNFFOTDIBQQSPGJKUIFFGU NFEFNPHFMJKLNBLFO

Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi .................................... ‘08 Ford Mondeo 1.8i 125 pk, Combi, Champion .................... ‘06 Ford Focus 1.6i Combi Comfort, ................... nieuw 20.200,Ford Focus 1.8i Flexi Fuel Combi, extra´s ......................... ‘08 Ford Focus 1.6i Combi Trend ............................................ ´06 Ford Focus 1.6i 115 pk, Futura Combi .............................. ´06 Ford Focus 1.6i CE Combi ................................................ ´05 Ford Focus 1.8 TDDi CE Combi Diesel ............................. ‘05 Ford Focus 1.6i Combi CE ............................................... ´02 Ford Focus Combi Collection ............................................ ‘01 Ford Transit Connect 1.8 TDCi, lwb, ................................. ´05 Ford Focus 1.6i Trend Combi ............................................ ´00 Ford Focus 1.6i Combi, ..................................................... ´99 Opel Astra 1.8i Combi, extra´s .......................................... ´07 Peugeot 407 SW Combi 2.01 extra´s ................................ ´06 Peugeot 307 SW Combi Premium .................................... ‘05

Autobedrijf van Huffelen

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl

)FU3BCP$PĂˆQFSBUJFGPOET HFFGUUFSVHBBOEFHFNFFOTDIBQ

Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—15.00 uur. Mobiel: 06 29501562

%JFOVXBBOWSBBHJOWÆÆSBQSJMWJB XXXSBCPCBOLOPPSEPPTUWFMVXFOM

**NIEUW** Winia kastwanden/inloopkasten op maat

Schildersbedrijf & Wandafwerking

**NIEUW** Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

G.J. Dul

*Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl

NFNFOUPNPSJ!IFUOFUOM XXXVWNFNFOUPNPSJOM

Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

Is uw badkamer ook aan vervanging toe? VOOR

NA

Ook in deze dure tijd bent u bij ons niet teveel geld kwijt ! Bel vrijblijvend voor een prijsopgave.

Kantoor/Werkplaats Stationsstraat 18 8181 CX Heerde Telefoon (0578) 694595 info@gertlammers.nl www.gertlammers.nl

$BSQFEJFN

1MVLEFEBH NBBSHFEFOLUFTUFSWFO6EFOLUFS XBBSTDIJKOMJKLMJFWFSOJFUPWFSOB NBBSUPDILBO IFUHPFE[JKOFFOTTUJMUFTUBBOCJKXBUFSHFCFVSU XBOOFFSVPWFSMJKEU6JUWBBSUWFSFOJHJOH.FNFOUP .PSJESBBHUBMNFFSEBOKBBS[PSHWPPSTUJKMWPMMF QBTTFOEFFOQFSTPPOMJKLFVJUWBBSUFO.FUBBOEBDIU SFTQFDUFOHSPUF[PSHWVMEJHIFJEIFMQFOPO[F VJUWBBSUWFS[PSHFSTEFVJUWBBSUUFNBLFOUPUFFOFDIU QFSTPPOMJKLBGTDIFJE0PLOBEFVJUWBBSULVOUVXBBS OPEJHSFLFOFOPQPO[FOB[PSH(SBBHWFSUFMMFOXFV JOFFOQFSTPPOMJKLHFTQSFLNFFSPWFSXBUXFLVOOFO CFUFLFOFOWPPS[PXFMMFEFOBMTOJFUMFEFO

VVSQFSEBHCFSFJLCBBS .FFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQNFUNFWSPVX8)BSNTFO ;JKJTCFSFJLCBBSPQEPOEFSEBHPDIUFOEWBOUPUVVS

#SJOLMBBOB )FFSEF 5FM 


DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG GEMEENTE EPE

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA225

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

OPEN HUIS

Zaterdag 26 maart 11.00 tot 15.00 uur

Kijk voor alle deelnemende panden op onze vernieuwde website: www.companjenriphagen.nl

Epe Ankerstraat 21

Epe Asseltseweg 5a

Epe Dellenweg 34

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 259.000 KK

€ 299.000 KK

€ 695.000 KK

-

-

-

Uitgebouwde hoekwoning met garage en carport Perceeloppervlakte 326 m² L-vormige woonkamer; werk-/hobbykamer 1e Verd: moderne badkamer; 3 slaapkamers Dubbele houten tuinhuis

Epe Vlijtweg 26-I

2/1 kap woning met garage en oprit Op loopafstand van het dorp Perceeloppervlakte 215 m² Ideaal voor senioren Mogelijkheid voor slaap-en badkamer op BG

Emst Westendorperweg 8

Vrijstaande split level bungalow Gelegen in het bosgebied Perceeloppervlakte 1725 m² Ruime woonkamer ca. 47 m² 5 slaapkamers en hobbyruimte

Emst Weteringdijk 105

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 299.000 KK

€ 549.500 KK

-

-

Vrijstaande woning met garage en schuur Totale grondoppervlakte 311 m² Op loopafstand van het dorp Slaapkamer gelegen op de begane grond Op de 1e verdieping 3 slaapkamers

EN VERKOCHT

Oene Deventerweg 5

Epe W. v. Oranjestraat10

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 495.000 KK

€ 229.000 KK

-

-

Vrijstaande woonboerderij met o.a. 2 garages Voorzien van veeschuur en div opstallen Perceelopp. 8485 m² O.a. slaapkamer en badkamer op BG 1e Verd: 3 slaapkamers

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

Fraaie tussenwoning Met uitgebouwde schuur en GARAGE Woonkamer met open haard Moderne open keuken en badkamer 3 slaapkamers en zolderkamer

0578 - 614105 0578 - 692532

Vrijstaande woning met garage Zeer landelijk gelegen Perceelopp. 5135 m² Woonkamer met open haard 1e Verd: 3 slaapkamers en ruime badkamer

Bel ons voor een gratis waardebepaling !

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 26

Nieuwe ijssalon

100 jaar Lofstem WAPENVELD- Christelijk Gemengde Zangvereniging Lofstem uit Wapenveld herdenkt op 6 december haar 100 jarig bestaan te herdenken. Daarmee is Lofstem de oudste zangvereniging in de gemeente Heerde. De voorbereidingen voor het jubileumconcert zijn al in volle gang. Op 10 december sluiten ze het jubileumjaar af met een jubileumconcert. Het kerstoratorium “Een nieuw begin” van Johan Bredewout wordt dan uitgevoerd door het projectkoor, met medewerking van een solist en het Leander van der Steen ensemble. Het koor wordt uitgebreid met oud-leden, maar ook met mannen en vrouwen die niet eerder lid waren van Lofstem. Tot op dit

moment hebben zich ruim 20 personen aangemeld. Maar er kunnen er nog meer bij. Dus als u van zingen houdt, maar u wilt zich niet vast verbinden aan een koor, dan is dit dé gelegenheid om u tijdelijk aan te sluiten bij Lofstem. Iedereen is welkom, oud-leden, maar ook als u nog nooit eerder lid was van Lofstem. Ze repeteren elke dinsdagavond in het Verenigingsgebouw aan de Kerkstraat, van 20.00-22.00 uur. Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met A. Borreman, 038-4479453, mailen mag ook: aborreman@hotmail.com. Opgave vooraf is niet noodzakelijk, wel wenselijk. De 1e repetitieavond voor dit Kerstoratorium is dinsdag 5 april.

TV Hattem

EPE- Epe krijgt er een nieuwe ijssalon bij: Gelateria Vicini. De ijssalon komt in het pand tussen de Zeeman en de Slimmerick. Henk Huiskamp, ook eigenaar van de Slimmerick, vertelt: “Ik heb er een goed gevoel over en durf het aan. In deze periode komt ook het toerisme weer op gang. Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel en wij gaan voor goede kwaliteit.” Die goede kwaliteit heeft Huiskamp opgezocht in Italië, hèt land op het gebied van ijs. “Wij hebben een cursus gevolgd in Bologna bij Carpigiani, fabrikant van ijsmachines. De Carpigiani staat bekend als de Mercedes onder ijsmachines. Wij hebben uitgebreid uitleg gekregen

van de machines en hebben een intensieve training gevolgd in het maken van ijs.” Henk nam zijn medewerkers Marc van der Haar, die de vaste kracht wordt in de ijssalon, Ton Kamphuis, kok bij de Slimmerick, en zoon Mitchel mee. “Het was toevallig dat Mitchel meekon, want de training viel net in de voorjaarsvakantie. Hij heeft de cursus ook gevolgd en is door Carpigiani officieel gecertificeerd. Met zijn 14 jaar is Mitchel nu de jongste ijsmaker van de wereld,” zegt Henk Huiskamp met terechte trots. Een zomerbaantje heeft Mitchel dus al te pakken. Ook medewerker Ton Kamphuis heeft in Italië voor bewondering gezorgd. Henk ligt toe:

Lotgenotenbijeenkomst Parkinson

Jeugddienst in Bethel

HEERDE- Op dinsdag 5 april wordt er in de grote zaal woon- en zorgcentrum Hanzeheerd-Brinkhoven een lotgenotenbijeenkomst gehouden voor Parkinsonpatiënten. Apotheker Ruud Timmerman gaat de deelnemers nader informeren over medicijnen en medicijngebruik. Ook zal mevrouw Ferdi van Essen aanwezig zijn om te vertellen over het Fysiotherapeutisch centrum in Heerde. U bent van harte welkom op deze samenkomst van de Parkinsonvereniging. Aanvang: 14.00 uur.

HATTEM- Op zondagavond 27 maart wordt er door de jeugd van de Vrije Baptistengemeente Bethel een speciale jeugddienst georganiseerd. Aanvang: 10.00 uur in het kerkgebouw aan de Hessenweg 84 te Hattem. Het thema van deze dienst luidt: “Geroepen?!” De Heer riep de discipelen om Jezus te volgen (Joh 1). De Heer roept ook jou/u om dit voorbeeld na te volgen. Jesse de Haan, woonachtig in Heerde, student aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven(B) zal in deze dienst voorgaan. Jesse viel op in de Ster

“In de Slimmerick is de tiramisu zijn specialiteit. Het leek ons leuk om tiramisu-ijs te maken en de Italianen waren daar zo van onder de indruk dat zij het recept van Ton zelfs willen overnemen.” Naast het tiramisu-ijs moet de kibana een publiekstrekker worden. “Kibana staat natuurlijk voor kiwi en banaan. Wij willen zo vers mogelijke producten gebruiken. Vers fruit dus en echte boerenmelk, dat wij uit de regio halen bij Wim van Triest uit Vaassen.” Bedrijfsleider in de zaak wordt Marjon van der Kolk. Gelateria Vicini gaat op 1 april open. Klanten kunnen die dag genieten van een aanbieding en twee bolletjes ijs kopen voor 1 euro.

HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TVHattem vanaf 25 maart: korte intro van de MKZ herdenking 10 jaar na dato, deel 3, Jan Eikelboom is ook vrijwilliger bij RTV-Hattem, Welke natuurliefhebber kan over deze waterrat iets meer vertellen?, Opening tentoonstelling Anton Pieck, Welke voordelen heeft glasvezel voor alle inwoners van Hattem?, Op zoek

naar de nieuwste trends op modegebied bij La Lorette mode en de langere versie van de MKZ herdenking 10 jaar na dato, deel 3. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal (kanaal 951) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Bingoavonden naar andere locatie EPE- De bingoavonden die Freek van Schoonhoven organiseert voor enkele Eper verenigingen verhuizen naar een andere locatie. Tot nu werden de bingoavonden gehouden in De Middenstip maar met ingang van zondag 3 april zullen deze avonden plaatsvinden in Café

de Kastelein aan de St. Antonieweg 5-7 in Epe. De dagen blijven ongewijzigd: dinsdag een bingoavond van de Harmonie, woensdag van EZC ’84 en zondag van sv Wissel. Bingoliefhebbers zijn van harte welkom om 19.30 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Voorjaarscollectie Sari

van Zwolle en de Ronde van Groningen, waar hij als betrekkelijke nieuweling meteen meedraaide bij de beste amateurs van ons land.

Bridgeclub HEERDE- De uitslagen van de Heerder Bridgeclub. Lijn A: 1. Dames Kalff /Van Lubeck 62.08%, 2. Heren Tees 59.58%, 3. Dames Bultsma/Eggermont 57.50%. Lijn B: 1.  Echtpaar Engels 65.29%, 2.  dames Ede / Oskamp 61.50%, 3. Echtpaar Maat 60.10%.

Kanjers in de bus OENE- Sari Fair Fashion presenteert op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart haar nieuwe voorjaarscollectie. Om 10.00, 11.30, 13.30 en 15.00 uur worden er korte shows van de nieuwe kleding verzorgd in de winkel aan de Keizerstraat 5 in Oene. De presentatie vindt plaats in de Fair Fashion Week waarin extra aandacht is voor accessoires. Naast de nieuwe kledingcollectie kunt u zien wat er allemaal mogelijk is met een sjaal. De SARI Fair Fashion winkels werken volgens de eerlijke handelscriteria, dat betekent dat er gewerkt wordt onder menswaardige omstandigheden,

dat er een goede prijs wordt betaald voor de producten en dat er duurzame handelsrelaties opgebouwd worden. Verder wordt er ondersteuning op technisch en financieel gebied gegeven, er vindt geen kinderarbeid plaats en er is aandacht voor de gevolgen van de productie voor het milieu. Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentaties op 25 en 26 maart. Meer informatie: SARI, Keizerstraat 5, 8167 NE Oene, tel. 0578-641692, open maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.sari-fairfashion.nl.

Rommelmarkt EPE- De peuters van Kindercentrum Kanjers hebben een uitstapje met de bus gemaakt. Zij behandelen deze weken uitgebreid het thema ‘verkeer’. Er worden liedjes gezongen over het verkeer en er is geknutseld

over het onderwerp. De kinderen stapten in Epe op de bus en zijn in Heerde bij de Wendhorst weer uitgestapt. Daar namen zij een kijkje in Kindercentrum Via Bamba. Na even gespeeld te hebben, liep het gezel-

schap weer naar de bushalte. De bus bracht ze weer terug naar Epe. De peuters genoten volop van het busritje. De buschauffeur toeterde nog even luid naar ter afscheid, tot groot genoegen van de kinderen.

HEERDE- Zaterdag 26 maart houdt Stichting Heerde Helpt Polen van 9.00-12.00 uur de maandelijkse rommelmarkt in haar vestiging aan de Zwarteweg te Heerde. Deze rommelmarkt vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats.

Tevens kunnen er dan spullen worden ingebracht zoals kleding en andere gebruiksgoederen. Ook kunnen elke dinsdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur spullen ingebracht worden. Dan is er tevens een rommelmarkt.


Reparatie van: ¡ witgoed ¡ inbouwapparatuur ¡ huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn, tel: 0578 – 696729

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

parfum-fmgroep-shop.nl

COMPANJ RIPHAG makelaars

uitstekende prijs uitstekende keuze

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA227

OPEN HUIS Zaterdag 26 maart 11.00 - 15.00 uur

Heerde CHRISTINALAAN 11

EN

Helft van dubbel woonhuis met garage en carport. Gelegen op een rustige. De ruime L-vormige woonkamer is licht afgewerkt. De tuin is fraai aangelegd met 2 terrassen en heeft veel privacy. Totale perceelopp. 355 m2. Ind.: hal met natuurstenen vloer; wandcloset; slaapkamer met wastafel; half open keuken met diverse inbouwapparatuur; ruime L-vormige woonkamer. 1e verdieping: slaapkamer; slaapkamer met berging; badkamer met inloopdouche, thermostaatkraan, wastafel, toilet en designradiator; videkamer met kastruimte.

DE VRAAGPRIJS

€ 259.000 KK

TE KOOP

Houdt u het koel deze zomer? Profiteer nu!

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

SUPER AA

www.companjenriphagen.nl

Professionele wandsplit airco r,PFMFOFOWFSXBSNFO r0QUJNBBMDPNGPSUEPPS *OWFSUFSUFDIOPMPHZ r.FUJOGSBSPPEBGTUBOETCFEJFOJOH r"DUJFGSFJOJHCBBSMVDIUĂŁMUFS r-BBHHFMVJETOJWFBV r(FDPBUFDPOEFOTPSMBNFMMFO r8JOUFSSFHFMJOH r;FMGEJBHOPTFGVODUJF

NB

‘‘”—’‡”•Â?‡Ž Â?–‡”Â?‡– Â?‡–‡Ž‡˜‹•‹‡‡Â?‡Ž‡ˆ‘‘Â? ™ÇŚ‡”˜‹…‡’—Â?–

IEDING van

2195,-

voor

*

incl. installatie

 

in s talcenter.nl

WSBBHOBBSEFWPPSXBBSEFOJOEFXJOLFM

Onze kennis op het gebied van airco delen we graag met u!

‘”’•™‡‰͖͔ ͔͙͕͜ –‡Ž͔͔͖͗͘͘͘͘͜͜

™‘Ž•‡™‡‰Íš ͕͕͜͜ –‡Ž͔͙͛͜ÍšÍ?͙͔͕͛


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA228

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Weer structuur in uw administratie? www.Ordica.nl of bel: 06-23571191

OP = OP WEG = PECH www.hbstweewielers.nl Nieuwe scooters voor v.a. 499,excl. afleveringskosten. Omafietsen v.a. 159,Nu ook glasparel stralen.

HBS

]RHNW Gastouders met registratie en/of een geldig diploma, die nog tijd hebben voor de opvang van diverse kinderen bij de gastouder thuis of juist bij de kinderen thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar de actuele vraag of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555. TE HUUR Bedrijfsruimte/Opslag 170 m² met verdieping en kantoor. Industrieterrein Eekterveld Vaassen. Voor informatie kunt u bellen met telefoonnummer: 0578-628300

Detoxkuur: Ontgiften en schoon in twaalf dagen!. De ontgiftingskuur van ’t Klooster helpt het lichaam om op een effectieve manier te ontslakken en de verzuring te bestrijden. Wij maken in deze kuur gebruik van een optimale combinatie van natuurgeneeskundige therapievormen en natuurlijke middelen. Bel 0578 – 641789 voor een afspraak bij ons in Oene of mail naar info@tklooster.com. Kijk voor meer informatie op www.tklooster.com. Zonnig, comfortabel en ruim cederhouten chalet TE HUUR per week of per maand vanaf 1 april p.p.m. v.a. € 395,- excl., p.p.w.:

Langeveenteweg 33, Epe. Tel: 0578-614510. e-mail: bosmanhbs@hetnet.nl www.belastingaangiftewapenveld.nl

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Hullenweg 8-1 Wapenveld 038-4479356 www.hoveniersbedrijfdeweerdt.nl BEUKENHAAG PLANTEN Op voorraad nieuwe aanvoer. Te koop beuken, maat 80-100 cm 1e Kwaliteit mooi vertakt. € 0,95 p/st.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Tevens verhuur verticuteermachine's en verkoop compost/mestkorrel. Graszoden € 2,75 p/m2 R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 Weer een opgeruimd huis? Bel 06-23571191, www.Ordica.nl Te Koop Trampolines, Skelters www.gedotrading.nl 0578-695063

www.belastingaangifteheerde.nl

Vlotte live-muziek op elk feest. bel 0578-662058 of surf naar: www.listen.to/steneker

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

Diner Koffietafel Diverse buffetten

Hoveniersbedrijf de Weerdt

Eenmansorkest Henri Steneker

VAKANTIE Geniet van de rust en ruimte in Zwitserland. Te huur vak.verblijf voor 4 personen. Tel. 0041817404812. Zie voor meer info: www.hausimrheintal.com

Gezellige lokatie vanaf ca. 20 personen voor uw:

TE KOOP Fraaie buxusbollen (40 cm) en -kegels (70 cm) in pot € 10,- per stuk. Van de Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603.

Info: 0578-617639 / b.g.g. 06-23218035.

Op zoek naar een professional organizer? Kijk op www.Ordica.nl

www.belastingaangiftehattem.nl

Graag tot ziens.

www.bed-en-bio-breakfast.com

HOEKHOVENIER In maart begint de lente: tijd om uw tuin weer mooi te laten maken. Ik kom me daar graag voor inspannen. U kent mij nog niet? Doe mij een bericht: dan kom ik u vooraf gratis advies geven. Marc Hoek, Van Arnhemweg 16A, Hattem. Tel. 038 4443216. Mob. 0651136927. m.hoek20@kpnplanet.nl K.v.K. 50630288 HOEKHOVENIER

VAKANTIE Geniet van de rust en ruimte in Zwitserland. Te huur vak.verblijf voor 4 personen. Tel. 0041817404812. Zie voor meer info: www.hausimrheintal.com

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

SARDINIË: Particuliere vakantiehuizen aan prachtige stranden en schone zee. www.frohlich.nl, tel. 038-4532932

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2010. B. van de Beek, 0578-631791 Wonen en werken in Nederland? Het begint met taal! Cursus NT2, Nederlands voor buitenlanders. Doelgroep: volwassen anderstaligen met middelbaar opleidingsniveau. Niveau: A2, hoger niveau en/of begeleiding naar staatsexamen mogelijk. Introductiebijeenkomsten in overleg. Kosten deelname: € 10,00 per uur bij deelname minimaal 2 personen. Ander tempo, ander niveau of privé lessen is mogelijk. Ook hulp bij inburgering.

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Computer Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

Autoruit stuk ?

0578-691199 WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

BINGO PER 3 APRIIL Zondag Wissel Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Kastelein St. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Schaftenaar

HOUT EN PLAATHANDEL

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349.

VAN DE MARS

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl WONINGINRICHTING

Informatie en inschrijving: e-mail: info@fralimgardur.nl telefoon: 0653.30.45.83

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Frá Limgardur Learning, lesinstituut in Heerde

Wij vragen te koop:

LEREN BANKSTELLEN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels Goede prijzen. Contante betaling. De inkoop, tel: 0653-167508 U kunt uw aanbod ook e-mailen naar: info@de-inkoop.nl P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2010. B. van de Beek, 0578-631791

Lange Veenteweg 24b, 8181 PB EPE / Hoofdstraat 37b 7011 AC GAANDEREN

Tel. 0578-612 726 / Mob. 06-22 33 6500 info@cmsparket.nl www.cmsparket.nl

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA229

Zaterdag 26 maart 11.00 - 15.00 uur

Vaassen EMSTERWEG 96

Camping de Zandhegge is op zoek naar enthousiaste:

WONEN en WERKEN aan huis. Dit woonhuis met bedrijfsruimte ligt aan de doorgaande weg, op een goede zicht locatie. Het woonhuis is 650 m3. Het is goed onderhouden en biedt veel ruimte. De bedrijfsruimte heeft 450 m2 op de begane grond en 450 m2 op de 1e verdieping. Het is multifunctioneel , kantoor, opslag of ander gebruik is mogelijk. Het perceel is 1155 m2 met mogelijkheid van parkeren op eigen terrein. Voor uitgebreide informatie www.companjenriphagen.nl

VAKANTIE- & WEEKENDMEDEWERKERS voor in de horeca Leeftijd: vanaf 16 jaar. Bij voorkeur géén vakantie in de periode 16 juli tot 13 aug.! Ben jij nog op zoek naar een leuk baantje? Bel dan: 0578-613936 of mail naar: info@zandhegge.nl Camping de Zandhegge, Langeweg 14 Emst

OPEN HUIS

EN

DE VRAAGPRIJS

€ 599.000 KK

TE KOOP k

wee Nu zeven dagen per geopend

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

Grill Restaurant ’t Spookhuys Adelaarshoek 18, Hattem Tel. (038) 4445743 - www.spookhuys.nl

Radeweg 23 8171 MD Vaassen Postbus 28 8170 AA Vaassen

Technische Profielen Produktie B.V. is een internationale producent van rubber- en kunststof afdichtingsprofielen, die worden toegepast voor zeer uiteenlopende constructies en doeleinden. Voorbeelden zijn profielen voor tuinbouwkassen, aluminium gevelsystemen, caravans, enz. Wegens uitbreiding van de produktie capaciteit heeft TPP de volgende vacatures:

PRODUKTIEMEDEWERKERS Het betreft hier een functie met afwisselende werkzaamheden in een 3-ploegen systeem. Functie-eisen: - Ervaring in produktiewerk - Beheersing van de Nederlandse taal - Technisch inzicht geniet de voorkeur - Na interne opleiding in teamverband kunnen werken Wat heeft Technische Profielen Produktie te bieden? - Prettige werksfeer - Goede sociale voorzieningen - Goede salariëring - Reiskostenvergoeding - Opname in pensioenfonds Interesse in bovengenoemde functies? Schriftelijke reacties per post of e-mail t.a.v. Mw P.A. van Maaren E-mail adres: p.vmaaren@tpp-bv.com

Maak nu tijdelijk gebruik van het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en uitbreiding van woningen!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 30

Petruskerk in gebruik

WAPENVELD- De Petruskerk in Wapenveld is het afgelopen jaar flink verbouwd. De kerk werd afgelopen weekend officieel in gebruik genomen. Zondag was er een speciale dienst en zaterdag werd er voor mensen, die moeilijk ter been zijn en niet zo van de drukte houden, een gezellige middag georganiseerd. Jeroen Huisman, voorzitter van de kerkenraad, en Bertus van der Scheer, secretaris van het college van kerkrentmeesters, zijn trots op het resultaat: “Wij hadden voorheen een ontvangstruimte in de hal, een benauwde gang. Het was altijd een drukte, vooral op de eerste zondag van de maand.

Voorjaars- en zomeryoga 55+ HATTEM- Op basis van de populariteit van de yogagroepen van Stichting Welzijn Hattem, wordt er ook in de voorjaars- en zomerperiode een reeks ontspannende yogalessen aangeboden. De lessen zijn voor iedereen geschikt, zowel voor huidige als voor nieuwe deelnemers. Door middel van yoga kunt u uw lichaam soepel en krachtig maken en houden. Eveneens wordt er veel aandacht besteed aan de ademhaling. Natuurlijk is yoga ook heerlijk in de zomermaanden. Bij warmer weer, kan juist yoga de nodige verlichting brengen. De lessen worden gegeven in zaal De Doelen. De yogacursus wordt gehouden op 26 april, 10, 17. 24 en 31 mei, 14, 21 en 28 juni. Aanvang: 10.00 tot 11.00 uur. Kosten: 30 euro. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via tel. 038- 4446296 en 4432881.

Dan wordt er gezamenlijk koffie gedronken. Wij moesten altijd in de gauwigheid de ruimte verbouwen.” Met terechte trots laten de heren de nieuwe ruimtes boven zien: “Wij hebben een vergaderkamer en nu ook een jeugdruimte. Met de jeugd gaan wij nog rond de tafel zitten over de inrichting. De jongeren hadden al een leuk idee om verfafdrukken van de handen op de muren te zetten.” Om de verbouwing mogelijk te maken is de afgelopen jaren op verschillende manieren geld ingezameld, Bertus: “Wij zijn heel actief bezig geweest. Zo hebben twee dames een tweedehands winkeltje opgezet

Skeelerclub Oost Veluwe opent jubileumseizoen

om geld te verzamelen. Wij hebben ook een oud ijzer actie gehad. En het leuke is dat samen bezig zijn, mensen verbindt met elkaar.” Bertus van der Scheer omschrijft enthousiast de Petruskerk: “Wij zijn een open kerk, wij proberen naar buiten zichtbaar te zijn.” Jeroen Huisman vult aan: “Wij zijn een veelkleurige gemeente.” De plannen rond de verbouw dateren al van 2001. Vorig jaar werd dan eindelijk begonnen met de renovatie. Het gebouw is helemaal klaar, over de inrichting wordt nog verder nagedacht. De stoep is door een vakman en door gemeenteleden aangelegd.

Zie ook de website www. heemkundehattem.nl.

Open Dag Rond 13.30 uur zal de Open Dag van start gaan. Op deze Open Dag kunnen belangstellenden kennis-

maken met skeeleren. Er zullen clinics worden gegeven door Bianca Roosenboom (Veelvoudig Nederlands Kampioen en kanshebber op medailles tijdens het EK Skeeleren later dit jaar op de baan in Heerde) en schaatstopper Marianne Timmer die het afgelopen jaar een punt heeft moeten zetten achter haar actieve schaatscarrière, maar in Heerde zal laten zien hoe leuk het skeeleren kan zijn. Daarnaast zal Marianne Timmer en een collega van MATS uitleg komen geven over de MATS pas, een pas waarmee men kortingen kan krijgen bij aankopen op internet en hoe verenigingen daar ook van mee kunnen profiteren. Naast de clinics kan men zijn of haar vaardigheden op de skeelers testen op een hindernisparcours en deelnemen aan de dorpentocht, waar op skeelers verschillende plaatsen uit de omgeving van Heerde worden aangedaan en waar gestempeld moet worden. Bij sommige stempelposten is ook de mogelijkheid om iets te eten of drinken te krijgen. Aan al deze activiteiten kan gratis worden deelgenomen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.skeelerhuus.nl of vragen stellen via info@skeelerhuus.nl.

NL Doet Wapenveld

Klusdag Speeltuinvereniging Emst EMST- Op zaterdag 19 maart heeft de speeltuinvereniging Emst een klusdag gehad met vrijwilligers en NLdoet. Er zijn bedrijven uit Emst die hebben gesponsord met etenswaren waaronder Spar. G de Groot, Ter Weele, Mevr Jonker, Schepop en de Hezebrink. Mede dankzij hen was het voor de vrijwilligers goed te doen. En het weer werkte ook mee.

WAPENVELD- Het Oranje Fonds organiseerde, samen met nog duizenden andere organisaties, NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet zet de vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Studenten vanuit Heidebeek deden via Stichting Present ook mee. Vanuit deze zendingsorganisatie gingen 6 mensen een jongerencentrum helpen op-

Ereleden ZVV

knappen in Wapenveld. Ondertussen waren meer vrijwilligers actief bij andere projecten. Er werden door Present projecten georganiseerd, waarbij ouderen  kaarten konden maken, dames gingen kleding verstellen voor mensen met een beperking en er werd een woning schoongemaakt. Ook gingen jong en oud een vijver helpen aankleden bij een zorgboerderij.  Zie voor meer informatie: www.stichtingpresent-epe.nl

WijnCadeauBox op PromZ Event HEERDE- Op 29, 30 en 31 maart nemen Unifact B.V. en Koninklijke Van der Most B.V. gezamenlijk deel aan het PromZ Event in de jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze vakbeurs voor relatiegeschenken introduceren zij de WijnCadeauBox, een luxe wijndoos die per stuk gepersonaliseerd kan worden. Daardoor kan het niet alleen voorzien worden van het bedrijfslogo, maar ook bijvoorbeeld van de naam van de ontvanger en een persoonlijk bericht. Onderdeel van het PromZ Event is de noviteitenshow.

Heemkunde HATTEM- Donderdagavond 24 maart vanaf 19.30 uur houdt Heemkunde weer een snuffelavond in het centrum aan de Molenbelt 2a. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de historie van Hattem of uw voorouderonderzoek. Ook kunt u hier komen snuffelen in het uitgebreide (digitale) fotoarchief of komen lezen in de bibliotheek. De volgende snuffelmiddag is gepland op woensdagmiddag 30 maart vanaf 13.30 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom.

HEERDE- Zaterdag 26 maart gaat voor Skeelerclub Oost Veluwe het jubileumseizoen van start met in de ochtend de Rabobank Jeugd Skeelertriatlon en in de middaguren de Open Dag. Tussen 10.00 en 12.00 uur zal de jeugd in verschillende leeftijdscategorieën de strijd aanbinden op de onderdelen hardlopen, fietsen en skeeleren. De verschillende rondjes zullen worden afgelegd op en rond het Skateen Skeelercentrum Hoornscheveen aan de Kommerseweg in Heerde. Om mee te doen kan een ieder zich inschrijven via het e-mailadres van de club, als naam, geboortedatum en eventueel de vereniging worden doorgegeven via info@skeelerhuus.nl voor 24 maart, dan kan men van start gaan in de betreffende categorie. Om mee te doen is het niet noodzakelijk om over een racefiets te beschikken, ook de gewone fiets is goed genoeg om mee te doen aan dit leuke evenement dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank Noord- Oost Veluwe. Na afloop van de afstanden is er een prijsuitreiking.

VAASSEN- Op de jaarlijkse feestavond van de Vaassense zwemvereniging werden drie trouwe leden als erelid benoemd. Lia ten Hoven is al 42 jaar lid en heeft ontzettend veel functies binnen de vereniging vervuld. Jan Hagen, die al 40 jaar lid is, heeft zich tomeloos ingezet en hij werd door de voorzitter het geheugen van de vereniging genoemd. Rijntje Dijkkamp werd geprezen om haar inzet voor de zwemvierdaagse,

penningmeesterschap (in zeer zware tijden) en staat altijd klaar om de handen uit de mouwen te steken. Alle aanwezige leden bedankten de ereleden met een overweldigend applaus, terwijl het bestuur dat deed met een bos bloemen en een cadeaubon. Diederik Schakelaar en Mark Harkman waren niet aanwezig, maar ook zij werden genoemd in het rijtje van leden met een lidmaatschap van 25 jaar.

Exposanten kunnen hun nieuwste premium, gadget of businessgift insturen die tijdens de beurs wordt geëxposeerd. Vervolgens bepalen de beursbezoekers en een vakjury welk product in aanmerking komt voor de titel “Promotional Product of the Year”. Natuurlijk hopen Unifact en Van der Most dat de WijnCadeauBox deze felbegeerde titel in de wacht sleept. Wilt u meer informatie over de WijnCadeauBox? Neem dan contact op met info@ wijncadeaubox.nl of kijk op de website www.wijncadeaubox.nl.

Infomix op Radio 794 HEERDE- Infomix is een wekelijks radioprogramma van Radio 794 met leuke, bijzondere en bekende gasten. Harrie Mulder praat u wekelijks bij over alles wat in de gemeentes Epe en Heerde gebeurt. Er schuiven diverse gasten aan. U

hoort dit allemaal op dinsdagavond 22 maart vanaf 19:00 uur en mocht u die avond nu niet kunnen luisteren Infomix zit in de herhaling op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 09.00 uur. Zie ook www.radio794.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA231

Deventer bedrijf Aarnink, marktleider op het gebied van kunststof kozijnen!

OPEN HUIS AARNINK

KUNSTSTOF RAMENFABRIEK DEVENTER U bent van harte welkom!

Het is één van de modernste kunststof verwerkende bedrijven van Europa met volautomatische bewerkingsmachines. Op de open dagen kunt u het bedrijf met het vernieuwde machinepark in werking zien en krijgt u van de medewerkers op de

Op zaterdag 26 en zondag 27 maart opent Aarnink Kunststoframenfabriek weer al zijn deuren voor het traditionele Open Huis aan de Paderbornstraat 1 in Deventer. Het centrale thema van het Open Huis is dit jaar: duurzaamheid en kwaliteit in kunststof. Men zou in eerste instantie bij de vervaardiging van kunststoframen niet gelijk denken aan de zorg voor het milieu, maar toch bewijzen wetenschappelijke onderzoeken het tegendeel. Om kunststof producten te maken is jaarlijks slechts een gering percentage van het wereld olieverbruik nodig. Door efficiënt gebruik te maken van kunststof als sterk licht en isolerend materiaal kan er een veelvoud van de investering worden terugverdiend door brandstofbesparing. De reserves van fossiele brandstoffen gaan hierdoor langer mee en het ideale

alternatief voor hout zorgt ook nog voor het in stand houden van de zo belangrijke bosgebieden in de wereld. Waarschijnlijk kan geen enkel ander materiaal tippen aan de kwaliteit en mogelijkheden van kunststof om enerzijds te voldoen aan de behoeften van de consument en anderzijds de natuurlijke hulpbronnen te sparen. Volledige recycling van de producten speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Bij Aarnink Kunststoframenfabriek maakt men dan ook bij de fabricage op professionele wijze gebruik van alle positieve eigenschappen en mogelijkheden die het materiaal kunststof biedt.

Kijk en vergelijk werkvloer uitleg over het productieproces. Groot voordeel van het bedrijf is, dat het zeer goede kwaliteit levert voor een redelijke prijs. Vanaf de basis in de fabriek tot aan de eindmontage bij de klant thuis staan het proces en het eindproduct onder een continue kwaliteitscontrole om aan het KOMO keurmerk te kunnen voldoen, tevens ook lid zijn van de branche orga-

nisatie de VKG wat de klant nog meer zekerheid geeft. Als u bij Aarnink de fabriek komt bezichtigen wordt het u duidelijk waarom dit bedrijf al 120.000 kozijnen door heel Nederland mocht plaatsen en een belangrijke plaats inneemt in de groeiende markt van de kunststoframen industrie. Duurzaamheid, 10 jaar garantie, HR triple kwaliteitsglas, isolatie, onderhoudsvriendelijkheid en veiligheid vormen de sleutelwoorden tot het succes van kunststofkozijnen in de toekomst. Bent u benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie neutraal bouwen en een volledig recyclebaar product met een levensduur van circa 75 jaar, maak dan van de gelegenheid gebruik om op de open

ZATERDAG 26 MAART EN ZONDAG 27 MAART A.S.

Kunststof kozijnen veroveren de markt dagen vrijblijvend kennis te maken met een succesvolle Deventer onderneming in bedrijf en geniet ter afsluiting van een drankje en een hapje in de showroom. Uiteraard krijgen ook uw kinderen onze speciale aandacht. U bent van harte welkom op zaterdag 26 en zondag 27 maart van 10 tot 16.30 uur.

Een bezoek waard!

Graag tot ziens BIJ

Tot ziens bij Aarnink aan de Paderbornstraat 1 te Deventer PA D E R B O R N S T R A AT 1 , D E V E N T E R • T E L . 0 5 7 0 - 6 7 6 6 0 0 • I N T E R N E T S I T E : W W W. A A R N I N K . N L • E - M A I L : I N F O @ A A R N I N K . N L

NVM OPEN Paterijstraat 3A 8081 TA Elburg T 0525 - 68 44 33 F 0525 - 68 60 85 E info@dh-makelaars.nl

HUIZEN DAG

Epe Hoofdstraat 189

Heerde De Sikkel 16

Epe Langeweg 7

Epe De Heuve 3

Uitstekend onderhouden semibungalow met garage gelegen nabij het centrum.

Onder architectuur gebouwd geschakeld herenhuis (type 2/1 kap) met garage.

Karakteristiek vrijstaand woonhuis met multifunctioneel bijgebouw.

Moderne vrijstaande woning met garage en berging gelegen op een royaal perceel.

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Inzetprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Brinklaan 5 8161 CW Epe T 0578 - 61 30 00 F 0578 - 61 60 02 E epe@dh-makelaars.nl

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR ALLE 100 DEELNEMENDE WONINGEN!

WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA232

Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal v er zamelink omen per jaar ver erz amelinkomen Dit is het gezamenlijke verzamelinkomen over 2011 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Berekening vindt plaats op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2009 en als er geen aangifte is gedaan op basis van de Inkomensverklaring (ook wel IB60 genoemd) over 2009. Een IB60-formulier kan kosteloos worden aangevraagd bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Als het inkomen na 2009 sterk is veranderd, moet een schatting worden gemaakt op basis van de jaaropgave(n) over 2010 of op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties.

onomis che binding als u, of uw partner een U heeft een ec economis onomische duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio. Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 652,52). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens.

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de geschappelijk e binmeenten in deze regio. U heeft een maat maats chappelijke ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, 12.00 leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Verklaring van gebruikte begrippen zins woning: grondgebonden woning met één of meerengezins zinsw Eenge dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etage woning z onder lift agew zonder lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. woning me Etage agew mett lift lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Boven woning: woning op de eerste etage met als kenmerk enw dat er geen woningen bovenop zijn. Beneden woning: grondgebonden woning met als kenmerk enedenw dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Senior en woning: woning bestemd voor senioren. enioren enw Beschikb chikbaar aar:: dit is de datum waarop de woning leeg is en aar normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur huur:: dit is de huur zonder de servicekosten. Servic ek osten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verervicek eko huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 100 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 110 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Berkenlaan 13 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Eekterweg 25 in Vaassen Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Beschikt u over een zorgindicatie?

nee

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

ja

Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

He egionale huurw oningaanbod Hett rregionale huurwoningaanbod vindt u in he hett Huurmagazine Noor dV eluw e. Noord Veluw eluwe Dit k un atis afhalen op kun untt u gr gratis div er se v er spr eidingspun diver ers ver erspr spreidingspun eidingspuntten.

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 12

www www..triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA233

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, nieuwbouw Brinklaan en S str aat Sttations ationss traat

VAA SSEN, De W etstr aat 56, Kruger str aat Z uid AAS We traat Krugers traat Zuid Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611121 Type w oning: woning: etagewoning zonder lift Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 5 mei 2011 Kale huur huur:: € 417,84 os ten: Servic ek ervicek eko € 19,55 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 1967 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens en: Inkomens omenseis eisen: maximaal € 33.614 per jaar eis Bijz onderheden: ijzonderheden: eindwoning op de 1e etage; op loopafstand van winkels, scholen en sportvelden; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 17 en 13 m²; balkon op het oosten; eigen fietsenberging; de woning is in 2005 gerenoveerd; voorschot stookkosten € 60,00 per maand

D

VAA SSEN, Kruger str aat 4 str aat Noor d AAS Krugers traat 4,, Kruger Krugers traat Noord

HUURPRIJS VERLAA GD VERLAAGD Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: woning: Type w oning:

611991 etagewoning met lift

hier bevinden zich ook de bergingen die horen bij de woningen; er is een binnentuin aanwezig die

Beschikb aar chikbaar aar:: huur:: Kale huur

omstreeks voorjaar 2012 € 554,71 tot € 615,91

toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen

Servic ek o sten: ervicek eko amer s: Slaapkamer amers: Slaapk ouwjaar:: Bouwjaar Inkomens omenseis eisen: Ink omens eis en:

€ 44,30 2

Heeft u een zorgindicatie? Reageer dan niet via

2012 maximaal € 33.614 per jaar

Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: Alle appartementen zijn levensloopbestendig en daarom speciaal bestemd voor mensen met een zorgindicatie of mensen van 55 jaar en ouder. Bij de toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1. Huurders van Triada met zorgindicatie, leeftijd speelt geen rol. 2. Huurders van Triada van 55 jaar of ouder. Per categorie wordt een selectielijst samengesteld op basis van de (woonduur)punten. Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime levensloopbestendige woningen met een woonoppervlak van 70 tot 103 m²; beide complexen bestaan uit 3 woonlagen; de bovenwoningen zijn bereikbaar via een lift; de appartementen hebben allemaal een woonkamer met open keuken en twee slaapkamers; de woningen variëren in afmetingen en indelingen; de badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd;

VRIJE VE STIGING VES

internet maar met de woonbon uit deze krant.

Meer in infformatie Kijk voor meer informatie over dit project op www.triada.nl onder Over Triada bij Nieuwbouwprojecten/Heerde/Brinklaan en Stationsstraat.

D Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen:

Ook is er een brochure beschikbaar met uitgebreide informatie. Deze kunt u tijdens de openingstijden ophalen op ons kantoor. U kunt de brochure ook telefonisch opvragen (0578) 67 66 20 of downloaden via bovenstaande site.

Bijz onderheden: ijzonderheden: vrijstaande woning met garage; royale tuin rondom; gelegen op loopafstand van het centrum; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 8 en 7 m²; tuin op het westen

Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht. Gezien de hoogte van de huur is GEEN HUURTOESLAG MOGELIJK

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt dus geen binding (maatschappelijk of economisch) met de regio nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

VAA SSEN, Kruger str aat F1 ((wijk wijk Kruger str aat Z uid) AAS Krugers traat Krugers traat Zuid)

gar age garage Adv er tienummer dver ertten entienummer tienummer:: aar chikbaar aar:: Bes chikb Afme ting: fmeting: Kale huur huur:: Bijz onderheden: ijzonderheden:

n.v.t. eengezinswoning per direct € 850,00 € 5,30 3 1939 1 of meer personen minimaal € 33.614,- per jaar

VAA SSEN, Kruger str aat R ((wijk wijk Kruger str aat Z uid) AAS Krugers traat Krugers traat Zuid)

gar age garage 6111242 omstreeks 15 april 2011 16,24 m² € 39,79

Adv er tienummer dver ertten entienummer tienummer:: Bes chikb aar chikbaar aar:: Afme ting: fmeting: Kale huur huur:: Bijz onderheden: ijzonderheden:

6111241 omstreeks 29 april 2011 17,40 m² € 42,63

• alleen voor de stalling van auto/motor;

• alleen voor de stalling van auto/motor;

• uitsluitend bestemd voor huurders van Triada;

• uitsluitend bestemd voor huurders van Triada;

• huurders in de wijk Krugerstraat Zuid hebben voorrang;

• huurders in de wijk Krugerstraat Zuid hebben voorrang;

• iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die reeds een garage huurt van Triada;

• iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die reeds een garage huurt van Triada;

• bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

• bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

Toege wezen w oningen: oegew woningen: Plaat s Plaats

Adr es dre

Woningt ype oningtype

Adv er dver ertt.Nr .Nr..

Aan anttal Aan anttal reactie s Pun acties Puntten

HATTEM

Randweg 30B

bovenwoning

611071

43

106

HEERDE

Rozenstraat 3

bovenwoning

611074

30

141

VEESSEN

Distelakker 28

eengezinswoning

611088

2

158

EPE

Midachten 40

eengezinswoning

611064

41

165

27

VAASSEN

Wilgenhof 25

eengezinswoning

611084

VAASSEN

Jasmijnstraat 112

etagewoning met lift

urgent 23-02-2011 40

-

VAASSEN

Jasmijnstraat 114

etagewoning met lift

610511

111

19

168

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA234

Actueel woningaanbod van Triada VAA SSEN, E ek eg 2 5 AAS Eek ektterw erweg 25

HATTEM erk enlaan 13 TTEM,, B Berk erkenlaan

Te koop

Te koop

Zeer nette en prachtig gelegen hoekwoning aan het begin van een woonerf. Er is een speeltuin aan de overzijde van de weg. Vrijstaande stenen berging. De achtertuin is op het noorden gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1957, in 2005 is de woning gerenoveerd. In 2010 is het buitenschilderwerk gedaan en is het balkonhek vervangen. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Agpo Econpact HR, bouwjaar 1999. Totale perceelsgrootte ca. 198 m². Begane gr ond grond Hal / entree met trapopgang; trapkast met elektrameter; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (7 m²) met eenvoudig keukenblok; ruime woonkamer (21 m²). er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 2 slaapkamers (13 en 10m²); geheel betegelde badkamer (6 m²) met douche, 2e toilet, wastafel en deur naar balkon; voormalige badkamer (3 m²) met aansluiting voor wasmachine. 2e v er dieping ver erdieping Bereikbaar via een vaste trap; voorzolder met opstelplaats CV ketel; bergkast; ruime zolderkamer (14 m²) voorzien van een dakkapel.

Op zeer ruime kavel gelegen 2-onder-1-kapwoning. Gesitueerd aan de rand van Vaassen, aan een doorgaande weg met aan de overzijde vrij uitzicht over agrarisch gebied/weilanden. De zeer ruime tuin is gelegen op het noordoosten. Aan de achterzijde bevindt zich een stenen berging die door middel van een aanbouw/bijkeuken verbonden is met de woning. De woning is gebouwd in 1950 en is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant 24-28 VHR, bouwjaar 2001. Totale perceelsgrootte ca. 465 m². Begane gr ond grond Hal/entree; kelder; gedeeltelijk betegeld toilet; nette gerenoveerde dichte keuken (8 m²); achterentree/bijkeuken met aansluiting voor een vaatwasser; woonkamer (23 m²) voorzien van laminaat. er dieping 1e v ver erdieping Ruime overloop met CV-opstelling; 2 slaapkamers (11 en 9 m²); geheel betegelde badkamer voorzien van wastafel, douche en wasmachineaansluiting (5 m²). er dieping 2e v ver erdieping Onbevloerde vliering.

VASTE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

VASTE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

€ 180 180..000 k.k.

€ 215 215..000 k.k.

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Met binding

Zonder binding

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is an dus rre eager en op de w oning. W el is he o dat k andidat en uit de plaat sw aar de een k woning. Wel hett z zo kandidat andidaten plaats waar gelegen. Ieder Iedereen kan ageren woning is gelegen, v oorr ang hebben bij de v erk oop omen huur der sv an T riada die een huur oorrang verk erkoop oop.. Hierbij k komen huurder ders van Triada huur-voorr woning vrijmak en als eer ste in aanmerking. eers vrijmaken

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. en uit de plaat s w aar de w oning is gelegen, hebben v oorr ang bij de v erk oop omen andidaten plaats waar woning voorr oorrang verk erkoop oop.. Hierbij k komen Kandidat huur der sv an T riada die een huurw oning vrijmak en als eer ste in aanmerking. huurder ders van Triada huurwoning vrijmaken eers

TOE GE WEZEN W ONINGEN OEGE GEWEZEN WONINGEN Wekelijks worden de woningen die zijn toegewezen verantwoord in de Schaapskooi, het Huurmagazine Noord-Veluwe en op de website www.triada.nl. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere toewijzingen, toewijzingen op basis van urgentie, herstructureringstoewijzingen en bijzondere toewijzingen. Onderstaand lichten wij deze begrippen toe. Regulier e ttoe oe wijzingen eguliere oewijzingen Per adres wordt het aantal (goede) reacties vermeld en het puntenaantal van degene waaraan de woning is toegewezen. Dit geeft voor woningzoekenden een indicatie van de gewildheid van de woning. Toe wijzingen op b asis v an ur gen tie oewijzingen basis van urgen gentie Als een woning wordt toegewezen aan een urgent woningzoekende, wordt dit vermeld met de datum waarop de urgentie is verleend. Het gaat hierbij om een officieel toegekende urgentie door de regionale urgentiecommissie. Her struct ur erings wijzingen Hers tructur urerings eringsttoe oewijzingen Er worden ook woningen toegewezen aan huurders die in een woning wonen die in het kader van de herstructurering gesloopt gaat worden. In de toewijzingsverantwoording staat dan vermeld “herstructureringstoewijzing”. e ttoe oe wijzingen Bijz onder oewijzingen ijzonder ondere Als woningcorporatie hebben wij ook de verplichting om bijzondere doelgroepen te huisvesten. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan cliënten van instellingen (zoals bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten) en vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Ook vinden er toewijzingen plaats als gevolg van de doorschuifregeling die bij Triada wordt toegepast. Onder voorwaarden kan een huurder “doorschuiven” naar een andere woning in dezelfde buurt. Al deze toewijzingen hebben gemeen dat ze plaatsvinden buiten het reguliere woningtoewijzingssysteem om en worden verantwoord als “bijzondere toewijzing”. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met een van onze woonconsulenten.

Benader en w oningz oek enden bij ttoe oe wijzingen enaderen woningz oningzoek oekenden oewijzingen

Het is mogelijk op woningadvertenties te reageren tot de maandag (12.00 uur) volgend op de verschijningsdatum van de advertenties. Als alle reacties door ons zijn verwerkt, wordt een selectielijst van kandidaten samengesteld. Hierna wordt alleen de woningzoekende door ons benaderd (telefonisch of schriftelijk) die als eerste voor de woning in aanmerking komt. Mocht om wat voor reden dan ook de woning niet door deze persoon worden geaccepteerd, wordt de nummer twee van de selectielijst door ons benaderd. Het is dus niet zo dat iedereen die op een woning reageert, ook bericht krijgt van ons!

Ver an ding eran anttwoor oording De toegewezen woningen staan wekelijks in de Schaapskooi, het Noord-Veluwe Huurmagazine en op onze website www.triada.nl. In deze verantwoording wordt voor elke toegewezen woning het aantal reacties vermeld en het puntenaantal van degene waaraan de woning is toegewezen. U kunt uw eigen puntenaantal hiermee vergelijken.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 235

WIJ ZIJN AAN HET

T EI

DONDERDAG 21 APRIL ZIJN WE WEER OPEN.

AR

AN TI

E

Uw vloer weer als nieuw! Houten vloeren schuren! Nu incl 6% BTW op arbeid, geen € 12,50 nu € 11,15 m2

Van zaterdag 2 april t/m woensdag 20 april zijn wij gesloten.

P&V

&G

(VER)BOUWEN

A LIT KW

Meer informatie over houten vloeren op

Apeldoorn

www.pnva.nl

Openingstijden Din. - Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Aktie geldig met de BON en niet i.c.m. andere akties

Lage Brink 77-C Tel.: 055 - 521 10 01

Apeldoorn Openingstijden

Lage Brink 77-C Tel: 055 - 521 10 01

Di. - vrij. van 10.00 tot 17.00 uur Zat. van 10.00 tot 16.00 uur.

Waardebon

✁ Stationsweg 27 • Wapenveld • T (038) 447 89 97 info@kamphuisoptiek.nl • www.kamphuisoptiek.nl

Wat zou U doen als u schade heeft aan uw auto?

&

AL ITEIT

P&V

E

Nu 6% BTW op het legloon!

€5 ,- pm GA

TI

Let op!

2

KW

ter waarde van

RAN

Info en meer aanbiedingen op

Waar gaat u heen voor een betrouwbare occasion?

Bij besteding van tenminste € 1.000,op een nieuwe vloer. Niet i.c.m. andere acties. Max. 1 bon per klant.

www.pnva.nl

Waar zou U uw auto in onderhoud doen?


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 236

ERA’S Open Huizen Route Klapperdijk 32d, Wapenveld

Klapperdijk 32c, Wapenveld

Leliestraat 8, Hattem

Huis en Hof 33, Heerde

In hartje van Wapenveld gelegen 3KAMER APPARTEMENT met balkon op de 2e verd. Fraai afgewerkt met laminaat en badkamer met whirlpool

Fraai uitgevoerd 3-KAMER APPARTEMENT met balkon op de 2e verd. in complex “De Verbinding”. Eigen parkeerplaats en berging in afgesloten ruimte

Gerenoveerde gezellige TUSSENWONING met achtertuin op het zuiden. Na 2004/5 geheel gerenoveerd!

Op de begane grond gelegen 3-KAMER APPARTEMENT met separate berging en TUIN met terras

Vraagprijs: 181.000,- kk

Vraagprijs: 182.000,- kk

Vraagprijs: 186.500,- kk

Vraagprijs: 189.000,- kk

Hertog Karelweg 10, ’t Harde Keurig verbouwde MIDDENWONING, binnen geheel gerenoveerd. In 2006 kap vernieuwd en vergroot waardoor er nu 5 slaapkamers zijn. Vraagprijs: 229.000,- kk

ERA’S Open Huizen Route zaterdag 26 maart 11.00 tot 15.00 uur Deze woningen kunt u zaterdag 26 maart vrijblijvend, zonder afspraak, tussen 11.00 en 15.00 uur bezichtigen.

Korenweg 14b, Heerde Keurig onderhouden HELFT VAN DUBBEL met VRIJSTAANDE GARAGE. Zeer ruime woning, 4 slaapkamers en achtertuin op zuidwesten. Vraagprijs: 239.500,- kk

Wilt u eerst meer informatie van het pand, dan kunt u ook via www.era.nl een brochure downloaden en de informatie eerst rustig bekijken. Travertin 18, ´t Harde

Molenkampweg 65, Heerde

Op prachtige locatie in kindvriendelijke wijk gelegen HOEKWONING met inpandige garage/berging en fraaie siertuin met tuinhuis. Vraagprijs: 249.000,- kk

Ons kantoor aan de Bonenburgerlaan 3 is zaterdag 26 maart ook van 11.00 tot 15.00 uur geopend. Loop gerust even binnen, u bent van harte welkom!

Uitstekend onderhouden VRIJSTAAND WOONHUIS met royale aangebouwde GARAGE en tuinhuisje. Vraagprijs: 298.000,- kk

Kerkstraat ong, Veessen

Julianalaan 9, Heerde

Hogeweg 15, Veessen

Zwolseweg 96, Heerde

In nieuwbouwplan nog beschikbaar deze ruim opgezette VRIJSTAANDE WONINGEN met aangebouwde garage. Hoog afwerkingsniveau!

Nabij centrum gelegen uitgebouwde HELFT VAN DUBBEL met VRIJSTAANDE GARAGE en berging op royaal perceel van 490 m²

Ruim WOONBOERDERIJ op perceel van 9.080 m² gelegen in het karakteristieke dorpje Veessen

VRIJSTAANDE WONING op een ruime kavel van 2.165 m² tussen Heerde en Wapenveld, aan de rand van de Veluwse bossen.

Koopsom: vanaf 315.000,- von

Vraagprijs: 324.000,- kk

Vraagprijs: 349.000,- kk

Vraagprijs: 359.000,- kk

Noord Veluwse Makelaardij Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl

veluwse@era.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA237

ERA’S Open Huizen Route Gewijzigde prijs

Veesser Enkweg 33, Veessen

Houtweg 59, Oene

Eeuwhorstweg 1, Emst

Machteldskamp 27, Heerde

Royale VRIJSTAANDE WONING met garage en houten schuurtje op perceel van 1510 m². Ideaal voor liefhebbers van het buitenleven en tuinieren!

Vrijstaande SEMI-BUNGALOW op rustige, landelijke locatie tussen de weilanden en op loopafstand van de uiterwaarden van de IJssel.

Rietgedekte WOONBOERDERIJ met kookhuis en royaal bijgebouw. Perceel 2025 m²

Uiterst verzorgde VRIJSTAANDE WONING met garage en carport,. Fraai aangelegde tuin met veel privacy, achteruitgang en overdekt terras.

Vraagprijs: 369.000,- kk

Vraagprijs: 370.000,- kk

Vanafprijs: 445.000,- kk

Vraagprijs: 447.500,- kk

26.000,- korting voor

ctie: verbouw badkamer Speciale a

Christinalaan 13, Heerde Karakteristieke VRIJSTAANDE woning met praktijkruimte c.q. gastenverblijf en garage. Recentelijk gemoderniseerd met o.a. nieuwe keuken Vraagprijs: 449.000,- kk (incl.korting)

ERA’S Open Huizen Route zaterdag 26 maart 11.00 tot 15.00 uur Deze woningen kunt u zaterdag 26 maart vrijblijvend, zonder afspraak, tussen 11.00 en 15.00 uur bezichtigen.

Zuppeldseweg 51, Heerde Royale VRIJSTAANDE WONING met o.a. aangebouwde garage met bijkeuken. Kavel van 639 m² met fijne tuin. Vanuit de woning vrij uitzicht! Vraagprijs: 479.000,- kk

Wilt u eerst meer informatie van het pand, dan kunt u ook via www.era.nl een brochure downloaden en de informatie eerst rustig bekijken. Keuterstraat 6, Heerde Zonnig wonen in royaal HERENHUIS met aangebouwde garage, tuingericht op het zuiden met veel glas.

Vraagprijs: 495.000,- kk

Ons kantoor aan de Bonenburgerlaan 3 is zaterdag 26 maart ook van 11.00 tot 15.00 uur geopend. Loop gerust even binnen, u bent van harte welkom!

Machteldskamp 26, Heerde Royale VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW met VRIJSTAANDE GARAGE op ruim perceel van 643 m². Heerlijke tuin met veel privacy. Vraagprijs: 539.000,- kk

Nieuw

Populierenlaan 20, Epe

Wapenvelderkerkweg 18, Wapenveld

Kanaaldijk 9, Heerde

Postweg 35, Heerde

Op fraaie plek nabij centrum in rustige laan gelegen ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS met garage, carport en tuin met achteruitgang.

Ruim wonen in het buitengebied met mogelijkheid voor paarden! VRIJSTAANDE WONING op perceel van 6470 m²!

Markante voormalige SLUISWACHTERSWONING met houten garage/schuur, tuin op het zuiden, weiland en boomgaard.

Royale, vrijwel nieuwe VRIJSTAANDE VILLA (2007) met inpandige berging, vrijstaande houten garage en houten tuinhuis.

Vraagprijs: 549.000,- kk

Vraagprijs: 595.000,- kk

Vraagprijs: 595.000,- kk

Vraagprijs: 699.000,- kk

Noord Veluwse Makelaardij Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl

veluwse@era.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 238

OOK DIT IS Profiteer nu, zolang de voorraad strekt, rechtstreeks uit onze magazijnen in China, Polen en Roemenië en dit tegen zeer,zeer lage prijzen. Op = Op en nog veel meer

Vele soorten kasten in diverse uitvoeringen en kleuren : Nu v.a. € 295,-

Vele soorten tafels in diverse houtsoorten en uitvoeringen: Nu v.a. € 395,-

Diverse fauteuils Nu v.a € 295,-

diverse eetkamerstoelen Nu v.a. € 50,-

Mijn Woon Winkel.NL Dorperhofweg 5 8161 PD Epe Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 239

Evershoek 1, Vaassen

Deze woningen zijn opengesteld op 26 maart 2011 van 11.00 tot 15.00 uur

Schotweg 24, Epe

€ 390.000,- k.k.

€ 449.000,- k.k.

- Comfortabel, ruim en vrij wonen in een keurig onderhouden semi-bungalow - De woning is gelegen op een geliefde locatie in Vaassen - 4 kamers, waarvan 3 slaapkamers - Perceel: 682m2, Inhoud: 468m3, Bouwjaar: 1971 - Bij de woning hoort een aangebouwde garage met smeerkelder - Een mooie gezinswoning, maar ook voor senioren zeer geschikt!

- Royale vrijstaande woning met carport, seperate garage, overdekt zwembad en een royale tuin. - Vlak bij de bossen en weiland en nabij het centrum van het dorp. - 5 kamers, waarvan 3 slaapkamers - Perceel: 1460m2, Inhoud: 520m3, Bouwjaar: 1988 - Op het perceel bevindt zich een fraai aangelegde tuin met een prieel/veranda - Tevens is er voldoende parkeergelegenheid.

Ericaweg 24, Epe

Stationsstraat 5, Vaassen

€ 765.000,- k.k.

€ 335.000,- k.k.

- Sfeervolle boerderij op oude historische fundamenten - De woning is gelegen nabij de bossen en u heeft vanaf het terras een prachtig uitzicht over de landerijen en de fraai aangelegde tuin - 7 kamers, waarvan 4 slaapkamers - Perceel: 16590m2, Inhoud: 560m3, Bouwjaar: 1906 - Op het perceel staat tevens een vrijstaande royale stenen schuur - De woning is uitermate geschikt voor een paardenliefhebber.

- Royaal 3-kamerappartement met inpandig garage en berging - Op een unieke en karakteristieke locatie gelegen in het centrum van Vaassen - 3 kamers, waarvan 2 slaapkamers - Woonoppervlakte: 116m2, Inhoud: 325m3. Bouwjaar: 1991-2000 - Het complex is goed beveiligd en heeft een liftinstallatie om bij de garage en berging te komen. - Het appartement is keurig afgewerkt en direct te bewonen!

Volkswagen en Audi-service dealer van Bennekom Heerde organiseert ook dit jaar weer de lady’s day. Met als doel het inzicht krijgen in 1e hulp bij auto pech, mede voor de Nederlandse Hartstichting.

Er moet ons iets van het hart, lady’s... Zaterdag 2 april staan de vrouwen bij ons centraal. Het belooft een leerzame, gezellige maar ook zeker een actieve middag te worden, waarbij u meer te weten komt over eerste hulp bij autopech! De middag is opgebouwd uit diverse blokken met informatie waarbij u in het dagelijks gebruik van uw auto zeker iets aan heeft! Wilt u hierbij zijn of meer informatie? Meld u dan nu via heerde@van-bennekom.nl of bel naar tel: 0578-691636. Opgave kan tot en met 28 maart a.s. Deze Lady’s Day is voor iedereen, dus ongeacht of u nu net uw rijbewijs heeft, of al langer, welk merk u ook rijdt, zegt het voort tegen uw moeder, dochter, zus, vriendin of buurvrouw! Vanaf heden kunt u in onze showroom uw lege statiegeldflessen inleveren, dit ook t.b.v. het goede doel, wij gaan met u voor een zo hoog mogelijk bedrag.

U bent van harte welkom!

Van Bennekom Heerde uw garantie voor klasse Service

Zwolseweg 80a, 8181 AJ Heerde tel. 0578-691636

heerde@van-bennekom.nl / www.van-bennekom.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 40

At Work Uitzendorganisatie

Struukel blok Beste luu,

HATTEM- Het nieuwe uitzendbureau @Work is nog maar drie weken gevestigd aan de Eerste Industrieweg 2 in Hattem en het loopt volgens commercieel medewerkers Belinda Visscher en Esther Fiks al storm. “Er komen hier mensen die staan te trappelen om aan het werk te gaan en wij hebben al een aantal mensen aan het werk geholpen,” verteld Esther. Belinda vult aan: “Wij zijn bijna een soort datingbureau voor werkgevers en werknemers!” Belinda Visscher en Esther Fiks werden door hun werkgever benaderd om uitzendbureau @Work op te starten. Het uitzendbureau richt zich vooral

op de bouw, schoonmaakwerk en productiewerk. De opdrachtgevers zitten veelal in de regio. Belinda en Esther merken dat er weer volop vraag is naar werknemers in de bouw, een branche die het in de recessie moeilijk had. “Het trekt gelukkig weer aan. Wij merken dat er steeds meer vraag is naar bijvoorbeeld monteurs, maar werkgevers vragen ook veel naar mensen voor schoonmaakwerk.” In de korte tijd dat @Work draait hebben zich al een kleine 60 mensen zich ingeschreven. Esther: “Het gaat allemaal sneller dan wij hadden gedacht, mensen weten ons te vinden.” Het uitzendbureau is ge-

Masterzwemmen HATTEM- Het afgelopen weekeinde werd er in Amersfoort het 5e deel van het Zuiderzeemastercircuit gezwommen in het 50meter lange Sportfondsenbad. De HattoHeim master Greet Brehler was weer van de partij om waar mogelijk enige punten in de wacht te slepen. Met de 50 m vrije slag had

Struukelblok.

Bijeenkomst over (levens)testament zij al de punten binnen,maar de 50 m rugslag leverde nog 4pt op zodat het totaal momenteel op 44 staat. Dat betekent op de 1e plaats met 7 punten voorsprong en op nummer 2 in het sprint klassement. Als sluitstuk zwom Brehler nog de 400 m vrijeslag, ook goed voor een 1e plaats.

NK Dammen in Wapenveld

WAPENVELD – Van 6 tot en met 16 april wordt het NK Dammen 2011 in Wapenveld gehouden. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van damclub Eye-T webdesign OG Wapenveld, geeft de vereniging de inwoners van de gemeente Heerde en omstreken een feestje cadeau. Tien dagen lang is Groot Stokkert het centrum van dammend Nederland. Maar niet alleen de top van Nederland gaat strijden om de titel Nederlands Kampioen. De jubilarissen hebben een keur aan nevenactiviteiten in de aanbieding. De grootste publiekstrekker is op de slotdag van het toernooi, wanneer niemand minder dan Ton Sijbrands komt voor een simultaanpartij tegen

vestigd op het industrieterrein, dat heeft grote voordelen vindt Belinda: “Wij zijn goed bereikbaar en er is daarnaast ook volop parkeergelegenheid.” Om @Work te omschrijven is Esther duidelijk: “Wij zijn een jong fris bedrijf. Wij gaan voor iedereen ons uiterste best doen en proberen iedereen zo goed mogelijk te begeleiden.” Geïnteresseerden kunnen binnenlopen aan de Eerste Industrieweg 2 om een afspraak te maken of bellen naar tel. 038-4448082 of via info@workuitzendorganisatie.nl. De website www.atworkuitzendorganisatie.nl is aan einde van deze week operationeel.

Een pâdde kump niet zo gauw op gank en een snelheidsduvel zal het nooit wordn. Mâr as e ienmaol an ’t kroepm an is, dan is e ok niet meer te stuitn. Dât ziej noe wel weer in Waopmvelde. Daor maek ze met zien alln een plan van anpak aover de inrichting van eur dârp en nemp ’t hef in eign hande. Kiek en dât is noe inspraoke waor aj ok wat te zeggn krieg. ’t Zol ok wat wèèn veur ’t Heerder dârp, zodât der niet meer verinneweert wordt en der ok een plan van anpak kump wat deur de bewoners zelf emâk is en niet deur luu van buutnof die ’t slaegn van de plann ofmèèt an de dikte van eur pottemenee. Mâr ja, waor hael iej zo gauw een kladde pâddn vandan. De busse is ok nog steeds gien succesverhael.‘k heb eheurd dât ze zek dât der noe, aover de hele dag erèèknd veur meer luu plaeste as in de ofgeloopm jaorn, mâr dât ’t de muujte weerd is um nao te gaonde of dât ok zo is. Der is een vroleke stuuver uutegeevm an ’t transferium, stoplichn en nuump mâr op en der staot soms weis zes oto’s. Mâr zie schient noe ’t lich ok ezeen hemm bie Syntus en zie heb van alls bedach umdât ze ontdek heb dât de diensregeling toch niet zo denderend in mekaere zit as ze dachn. Als ’t gien aprilgrap is dan kump in april meschien wel weer een sneldiens deur Epe en Heerde. Zolln zukke luu noe ok nog weis een bonus kriegn? Bie de Gemeente Heerde heb ze wat met bochn. Jaorn eleen haw de Rietbârgboch waor as jaorn aover epraot is en noe hew de Madurodamboch bie ’t gezondheidscentrum. ’T Is wel een mooie boch, mâr de oto’s kunt der niet deur. Kiek en daor is een boch toch eignlek veur, of niet dan. Twee 40 km oto’s dât kan nog net, mâr groter mut ’t ok niet wordn. Volgns mein wussn de ontwârpers niet dât der zokke grote oto’s bint en dât die dan ok in Heerde komp. Hoe lange zolln ze noe neudeg hemm um uut te zuukn wie der noe wat verkeerd edaon hef. Der zult eur nog weer pâddie luu in allerlei bochn vringn um niet de schuld te kriegn. Veur dât ’t vergèète muk Dick v.d. Veen nog effm fielseteern met zien jaornlange verslaglegging van de Raodsvergaederingn in Heerde. Keerl hoe hol iej dât vol. Ik heb eheurd dâj in ’t vervolg zonder visum Heerde in maag en dât is toch mooi mee enömm. Laot ’t uule goed gaon.

maar liefst 25 spelers. Maar ook de aanschuifsimultaan tegen de 12-jarige Europees Kampioen Jan Groenendijk, een demonstratie blinddammen van Erno Prosman en een kloksimultaan tegen Ben Provoost behoort tot de mogelijkheden. Voor de jeugd is er het DamZ, scholieren damtoernooi en de PODB cup. Voor de echte damtechnische liefhebbers is oud wereldkampioen Guntis Valneris beschikbaar voor de publieksdemonstraties en analyses. Meer informatie over de diverse activiteiten en de mogelijkheid om aan te melden voor deelname vindt u op: www.nkdammen2011. nl. Via die site zijn ook dagelijks de NK partijen live te volgen dankzij elektronische damborden.

EPE- Een (levens)testament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval u tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor u zelf niet meer kunt handelen, bijvoorbeeld door ziekte (dementie) of een ongeluk (coma). Een levenstestament werkt tijdens leven. In een ge-

woon testament legt u vast wat er nà uw overlijden moet gebeuren. In een testament regelt u aan wie u wilt nalaten, het benoemen van een voogd, bewindvoerder of executeur. Bovenstaande onderwerpen komen uitgebreid aan de orde op de informatieavond die Wassink & Vermeulen notarissen or-

ganiseert op donderdag 31 maart om 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning aan de Stationsstraat 25 in Epe. Voor informatie en aanmelden voor deze avond kunt u contact opnemen met Wassink & Vermeulen notarissen in Epe, tel. 0578-678100 of notarissen@wassinkvermeulen.nl.

Vocaal Ensemble Cantabile

HATTEM- Het Vocaal Ensemble Cantabile geeft binnenkort 2 concerten. Op zaterdagavond 2 april om 20.15 uur in de Marke, Daendelsweg te Hattem en op zondagmiddag 3 april om 15.00 uur in de RK Kerk aan de Zuiderzeestraatweg 9 in Hattemerbroek. Het te zingen programma, onder de titel Saeasons, bestaat uit liederen die gaan over de seizoenen. Er is gekozen voor muziek uit diverse muziekstijlen en componis-

ten. Tevens zullen toepasselijke gedichten worden voorgedragen door de actrice Mareen Hoek uit Enschede. Cantabile werd in 2007 opgericht door dirigent Herman Haverkort uit Hattem met de bedoeling een koor te vormen, dat mooie, uitdagende, maar niet altijd gemakkelijke muziek zingt. Daarbij wordt steeds uitgegaan van een aansprekend thema, zoals nu Seasons. De muziek die gekozen is voor het thema SEASONS

is onder meer gecomponeerd door klassieke componisten als Joseph Haydn, Hans Leo Haszler, Michael Praetorius en Thomas Morley, maar ook modernere als George Gershwin, Edward Elgar, Dimitri Tiomkin en Lorenz Maierhofer. Een aantal van de liederen wordt begeleid door een combo, bestaande uit piano, bas en drums. Toegangskaarten kosten in De Marke 12 euro en in de kerk in Hattemerbroek 10 euro.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 241

Wie wil ons team komen versterken? Wij zijn op zoek naar een

LOODGIETER / CV MONTEUR Lijkt het jou iets, stuur dan je sollicitatie met cv naar nevenstaand adres.

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

Wat leuk om te horen. Schoonenberg H O O R CO M F O RT

HEETKAMP SCHOENEN

www.schoonenberg.nl

GRENEN, TEAK & EIKEN

WAPENVELD

DUREA SCHOENEN

Q ANTIEK Q NIEUW Q MAATWERK

Laatste maten ... Wintercollectie

50% korting

Zomercollectie

30% korting

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997

Al ruim 20 jaar

Tevens restauratie, logen en spuiten is uw sfeermaker in hu

J.W. van Dijk Open: ma. t/m za. van 9.00 t/m 12.00 uur, 13.00 t/m 16.00 uur, vrijdagmorgens gesloten

www.jwvandijk-grenen.nl Schellerweg 21, ZWOLLE, tel. (038) 4655447

Is uw woon-, slaapkamer of keuken net anders van maat of wilt u net iets anders dan een ander, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Uw idee is een uitdaging voor mij. Ook kunt u bij mij terecht voor Trendy Steigerhout Tuinmeubelen of diverse uiteenlopende montage werkzaamheden.

Nieuwsgierig? Surf door mijn website: www.jtheboss.nl of bel 06-10035572. Voor een gratis advies of offerte op maat.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 42

SNS winkel aan de Sternpassage

EPE- Vanaf 4 april opent een SNS winkel aan de Sternpassage 15A in Epe. Met vragen makkelijk naar binnen stappen en je welkom voelen; dat zijn de pijlers waarop de SNS winkel staat. Job Boon is de franchisenemer van de SNS winkel in Epe en ook in Nunspeet. Hij gaat naast ( verwijderen: financieel) directeur ook de functie van ondernemer op zich nemen. “Ik ben franchiser van de kantoren in Epe en Nunspeet geworden. En dat is best spannend. Het is helemaal nieuw”, vertelt hij. Job voelt zich thuis bij het nieuwe concept van de SNS. “Vijf jaar geleden hebben de banken de klanten eigenlijk weggejaagd maar gelukkig is er nu een omgekeerde tendens ingezet. We willen af van het imago van de ivoren toren.”   Bij een nieuw concept hoort eveneens een nieuw pand. “Dit gebouw is veel te groot en het lijkt altijd gesloten. Dat past niet in het nieuwe concept van openheid. Het moet echt een winkel worden.” Daarbij horen ook openingstijden die bij een winkel passen. “We zijn van maandag tot en met donderdag geopend van 9.30 tot 18.00 uur, op vrijdag tot 20.00 uur en op zaterdag 9.30 tot 17.00 uur. Klanten kunnen zes dagen per week binnen lopen.” De klanten worden in beginsel geholpen

De Tinnegroep HATTEM- De Tinnegroep houdt een bijeenkomst op maandag 4 april bij de Hanzeheerd de Bongerd in Hattem. ‘De Wadden onze laatste wildernis’. Met dit boeiende onderwerp zal de heer T. Reith uit Deventer, lid van De Waddenvereniging, deze middag verzorgen. Aan de hand van dia’s kunnen ze genieten van de schoonheid van hetgeen er leeft op de Wadden: een dynamisch gebied waarin vele vogels, vissen, planten en kleine organismen leven. Het Waddengebied is een bijzonder mooi, maar ook uiterst kwetsbaar gebied. Wilt u dat er voor vervoer gezorgd wordt? Neemt u dan contact op met Henny van Leeuwen, Geldersedijk 4, tel. 0578- 4445716. Aanvang: 14.30 uur.

door de verkoopadviseurs en als die de vraag niet kunnen beantwoorden is Paul Kotte, financieel adviseur, de aangewezen persoon om te helpen. “We gaan een vraag meteen behandelen en anders een afspraak maken voor een ander moment. Ons streven is om iedere afspraak binnen een week in te plannen”, legt hij uit. Paul is sinds januari verbonden aan de bank. Hij heeft zijn sporen verdiend bij onder andere SNS Reaal en de ING bank in Epe. Daarnaast verhuizen (naam verwijderd,  komt in Nunspeet) Nicole Jonker en Janet Muller mee naar de nieuwe winkel. “Zo hebben we een goede mix van jong en oud. Lokale gezichten bij een lokale bank.” En zal Job zelf pendelen tussen Nunspeet en Epe.

Intussen zijn er zo’n honderd nieuwe SNS winkels in Nederland. Het concept zorgt ervoor dat ze hetzelfde zijn maar toch gespitst op de plaats zelf. “We mogen onze eigen lokale acties doen.” De bank ‘nieuwe stijl’ is veel beter te bereiken. “Het is een sterke combinatie van een lokale bank met een winkel met een moderne internetbank.” Het pand wordt ingericht met een balie en twee spreekkamers. “Daarnaast hebben we een rolstoelvriendelijke zuil waar klanten aan kunnen internetbankieren.” De vernieuwde SNS winkel gaat open op maandag 4 april. “En de officiële opening vindt plaats op 13 mei voor genodigden en op 14 mei voor klanten. Compleet met grabbelton natuurlijk.”

Kinderinstuif HATTEM- In de maand maart is er uiteraard ook weer de kinderinstuif op de woensdagmiddag. Voor 30 maart staat er een speurtocht op het programma die gericht is op de Lente. Iedereen tussen de 6 en 12 jaar is welkom en neem gerust je vriendjes en

vriendinnetjes mee. De kosten zijn 1,50 euro p.p en de activiteit is van 14.00 tot 15.30 uur bij Stichting Welzijn Hattem in de Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0384432881.

Eerste kievitsei in Heerde

Bijzonder concert in Hattem HATTEM- Op uitnodiging van de Vereniging Vrienden van het Lied zullen bariton Robbert Muuse en pianiste Micha van Weers de wereldberoemde liedcyclus “Winterreise” van Franz Schubert uitvoeren. Dit concert vindt plaats op zondag 27 maart om 15.00 uur in de Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX te Hattem. Kaarten zijn vóór aanvang van het concert verkrijgbaar aan de zaal. Robbert Muuse en Micha van Weers vormen sinds 1994 zowel muzikaal als privé een duo. Zij gaven samen vele recitals en maakten o.a. live-opnamen voor radio en televisie. In 12011 verschijnt hun nieuwe cd met liedrepertoire. Als duo wonnen zij verscheidene prijzen, waaronder de Publieksprijs en de Speciale RAI-Prijs op het Internationale Seghizzi Liedconcours in Italië en de Mees-Pierson Award in de serie “Jonge Nederlanders” van het Concertgebouw in Amsterdam. Ook gaven zij diverse masterclasses voor liedduo’s. De bariton Robbert Muuse studeerde solozang bij Mya Besselink in Maastricht, in de Opernschule van Karlsruhe bij Donald Litaker, en liedstudies bij Konrad Richter in Stuttgart, Hartmut Höll in Salzburg en privé bij

Julius Drake in Londen. Hij kreeg masterclasses van o.a. Sir Thomas Allen, Barbara Bonney, Robert Holl en Graham Johnson. Hij werd gecoacht door Julius Drake, Jard van Nes en Gerald Finley. Pianiste Micha van Weers studeerde af als Uitvoerend Musicus in Maastricht bij Tilly Keessen en Tonie Ehlen. In Praag studeerde zij bij František Maxián, waar ze zich richtte op de interpretatie van twintigste-eeuws Tsjechisch repertoire. Verder specialiseerde zij zich in de kunst van het liedbegeleiden bij Konrad Richter in Stuttgart en bij Hartmut Höll aan het Mozarteum in Salzburg.

Kinderkleding boutique in Wapenveld WAPENVELD– Two Friends Fashion in Wapenveld breidt haar collectie dameskleding uit met kinderkleding. Een aanwinst voor Wapenveld en het winkelend publiek aan de Klapperdijk. Two Friends Fashion is inmiddels al 2 jaar een begrip in Wapenveld. Anneke: “We zijn in 2009 gestart met de verkoop van dameskleding. Al snel vroegen onze klanten naar kinderkleding. We zijn blij dat we deze kinderkleding nu ook in onze winkel kunnen aanbieden.” Two Friends Fashion is een samenwerking aangegaan met de online webshop www. jijwel.nl eveneens gevestigd in Wapenveld. Astrid van jijwel. nl: “Wij zijn al geruime tijd opzoek naar een stenen winkel om onze collectie ten toon te stellen. Na lang zoeken kwamen we in Wapenveld uit bij Two Friends Fashion. Het klikte meteen met Dirrie en Anneke.

Samen willen we er een groot succes van maken. Internet en de winkel kunnen elkaar perfect aanvullen.” In de winkel aan de klapperdijk 19 is een uitgebreide collectie jongenskleding en meisjeskleding aanwezig van bekende modemerken zoals Joe Color, Moodstreet, Kidz-Art, 4FunkyFlavours, Molo Kids, Little Feet, etc. Om het twee jarige bestaan van Two Friends Fashion en de nieuwe collectie kinderkleding te vieren geldt op de hele collectie dameskleding en kinderkleding op vrijdag 1 en zaterdag 2 april een korting van 10%. Zaterdag 2 april is het feest in de winkel. Anneke: “Van 13.00 tot 16.00 is er een optreden van een clown. Voor de kinderen is er een leuke surprise”. Iedereen in Wapenveld en omgeving is van harte uitgenodigd om onze nieuwe collectie kinderkleding te komen bewonderen.

Natuurpresentatie KNNV EPE/HEERDE- De natuurhistorische vereniging voor veldbiologie afd. Epe/Heerde die actief is op de Noord-Oost Veluwe houdt op donderdag avond 24 maart voor alle belangstellenden een lezing over de flora en fauna van het Iberisch Schiereiland. De avond zal worden verzorgd door Leo Knol uit Apeldoorn. Het vindt plaats in het Kulturhus, EGW, Stationsstraat 25 te Epe en begint om 20.00 uur. Leo Knol geeft de bezoeker een impressie van de flora en fauna uit Spanje en Portugal. Het Iberisch Schiereiland telt zo’n 8000 plantensoorten. Daarnaast zal ook aandacht worden

besteed aan de vogels, reptielen, steenbokken en vlinders van dit schiereiland. En vanzelfsprekend zal de klederdracht niet ontbreken. Op deze algemene avond van de KNNV is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom. Voor geïnteresseerden die geen lid zijn van de KNNV wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 2 euro. Vooraf opgeven is niet nodig. Wilt u ook eens deelnemen aan een excursie van de diverse werkgroepen op het gebied van de vogels, planten, insecten, landschap of paddenstoelen kijk dan op www.knnv.nl/ epe-heerde.

Nationale collecte HEERDE- Donderdag heeft burgemeester Inez Pijnenburg-Adriaenssen de vinder van het eerste kievitsei in het zonnetje gezet. Wim Fidder uit Heerde was de eerste die de vondst van een ei meldde in de gemeente Heerde. Het ei ligt in een weiland bij de Wolbertsdijk in Wapenveld. Als ‘vindersloon’ kreeg hij bloemen en een cadeaubon. Vorig

jaar vond de echtgenote van de vinder het eerste ei in dezelfde hoek, maar dan aan de Ziebroekseweg. Het echtpaar is zeer actief in het weidevogelbeheer en trekt er heel wat uren op uit in het Heerder buitengebied. Door de vogelnesten te markeren, kunnen de boeren bij het injecteren of ploegen van het land rekening houden met de eieren.

VAASSEN- Net als vorig jaar organiseert de jeugdafdeling van de s.v. Vaassen samen met Agios gym de Nationale collecte in Vaassen. Het fonds steunt zowel sporters met een lichamelijke handicap als sporters met een verstandelijke handicap. Jaarlijks worden honderden projecten gefinancierd om sport voor mensen met een

beperking mogelijk te maken uit opbrengsten van deze landelijke collecte. “Maak de gehandicapte sporter sterker dan z’n handicap”. Op dinsdag 29 maart zullen de collectanten jeugdleden van sv. Vaassen onder begeleiding van leiders en ouders deze collecte houden in Vaassen van 18.00 tot 21.00 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 243

OPENING Tuinmeubelseizoen DONDERDAG

Tuinmeubelcentrum Wijhe opent het tuinmeubelseizoen met grandioze kortingen op de nieuwste collectie tuinmeubelen. Ook voor de mooiste accessoires, parasols, buitenkeukens en natuur-stenen tafels moet u in Wijhe zijn. De koffie staat klaar!

BELLINI 8-delig, inclusief kussens van 1.899,- voor

€1.399,-

RALO 5-delige set van 845,- voor

VRIJDAG

24 MAART

25 MAART

9.00 - 21.00 UUR EXTRA KOOPAVOND

ZATERDAG

26 MAART

9.00 - 21.00 UUR

9.00 - 16.00 UUR

EXTRA KORTING op de gehele collectie 4 Seasons Outdoor!

GRATIS luxe afdekhoes bij aankoop van een zweefparasol

€699,-

GRATIS Hocker! SOMERSET DINING 5-delige set van 3.115,- voor

€2.599,-

ROMEO 5-delige set van 945,- voor

€699,Voor elke bezoeker EEN GRATIS ATTENTIE!

Kom voor alle aanbiedingen naar onze showroom in Wijhe. Wengelerafweg 6 | 8131 TG Wijhe | T. 0570 522032 | www.tuinmeubelcentrumwijhe.nl

Het voorjaar komt er aan! Haal koemest voor de tuin! Zaterdag 19, 26 maart en 2 en 9 april van 9.00 - 12.00 uur Loon– en transportbedrijf Gebr.Marskamp, Marledijk 29 in Marle. Tel: 06-51190259

Koemest verpakt in zakken van 45 liter. Slechts € 8,50 per zak pmar www.marskam

le.nl

Een mooi strooibaar produkt voor in uw tuin!

DV Verhuur BV

Dijkstra

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur gens a · Verhuisw to’s · Bestelau bussen n e · Person

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

Wij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 44

Bloemsierkunst Violet Zijdencreaties

Gelderse verhalenkoffer HATTEM- Op donderdag 24 maart wordt in het Heemkundecentrum aan de Molenbelt 2a te Hattem de Gelderse verhalenkoffer gepresenteerd. Gelderse verhalen op reis: op 4 december 2010 werd de tentoonstelling “Gelderse verhalen op reis” op feestelijke wijze geïntroduceerd in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Heemkunde was hierbij aanwezig. Van alle provincies in het Nederlandse taalgebied is Gelderland voor dialectologen misschien wel de aantrekkelijkste. Hier komen drie belangrijke dialectfamilies tezamen: Nedersaksische (noordoostelijk), Hollandse (westelijks) en Nederfrankische (zuidelijk) dialecten. Voor de “Gelderse verhalen op reis”-tentoonstelling zijn geluidsopnamen verzameld over twee private gebeurtenissen, namelijk “geboorte” en “sterven” en vijf publieke feesten: Sinterklaas, kerst, oud en nieuw, Koninginnedag en kermis. Natuurlijk heeft ook Vereniging Heemkunde Hattem aan de totstandkoming hiervan meegewerkt. Zoals eerder is aangekondigd op de website, heeft Heemkunde Hattem personen geïnterviewd

WAPENVELD- Een jaar geleden sloot ze de deuren van de bloemenwinkel aan de Stationsweg 16 in Wapenveld, maar het begon toch weer te kriebelen. Wanda Gerritsen is een webshop begonnen waar op zijden bloemenstukken en losse zijdebloemen worden verkocht. Daarnaast gaat ze workshops geven met zijdebloemen. “Ik heb er zin in om weer te beginnen. Niet met verse bloemen zoals men van ons gewend was, maar met bloemen van de beste kwaliteit zijde. Via de webshop zijn ze los te koop en ook opge-

maakt als bloemstukken. Achter het huis hebben we een atelier gecreëerd waar we de workshops gaan geven. Het gaat dan om bijvoorbeeld paasworkshops en kerstworkshops”, vertelt Wanda enthousiast. Op zaterdag 26 maart staat Wanda op de voorjaarsmarkt in Wapenveld. Hier kunt u een indruk krijgen wat Wanda te bieden heeft en u kunt zich opgeven voor de paasworkshops. Eind maart gaat de webshop online en vanaf 2 april bent u elke zaterdag welkom in het atelier aan de Stationsweg 11 in Wapenveld om een kijkje

Busreis Zonnebloem

Related.Skills ontwikkelt talent

WAPENVELD- Afgelopen donderdagmiddag waren bijna 50 gasten en medewerkers aanwezig bij het jaarlijkse stamppottenbuffet in restaurant “de Hekserie” in Wapenveld. Het buffet was met een zeer grote keus dan ook echt verrukkelijk. Doordat de Rabobank deze activiteit financieel ondersteunde, konden de gasten met een kleine bijdrage deze middag/avond genieten van een goed buffet. Ook het personeel van “de Hekserie” kreeg een warm applaus voor het (vak) werk dat ze hebben geleverd. Bij de afsluiting memoreerde de voorzitter de jaarlijkse busreis op dinsdag 10 mei. Deze gaat naar de orchideeënhoeve in Luttelgeest,de kosten bedragen 40 euro p.p., compleet met diner, toegang, een orchidee, enz. Daar is aangekoppeld een bloembollentocht door de voormalige Noord-oostpolder. U kunt zich alvast opgeven bij mevr. M. Kool, tel. 038-4478859 of mevr. G. Landman, tel. 038-4410171 of mevr. A. Roelofs, tel. 038-4478473.

EPE- Related is een platform voor en door jongeren in Epe, Heerde, Wapenveld en wordt gedragen door een grotere groep jonge mensen. Een nieuw initiatief binnen Related is Related.Skills. Het is een plaats voor creatieve, sportieve en enthousiaste jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Related.Skills biedt een omgeving waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, zoals muziek, sport, dans, fashion of arts. Elke activiteit wordt begeleid door

te nemen. Wanda: “Mensen kunnen bij ons terecht voor bruidsboeketten, corsages, autostukken en rouwbloemwerk, dit alles van zijde. Ook kunnen mensen eigen schalen/potten meebrengen die wij kunnen opmaken met zijden bloemen”. Kijkt u op www.bloemsierkunst-violet.nl voor de verkoop van losse zijdebloemen en zijden bloemstukken. Het atelier aan de Stationsweg 11 in Wapenveld is iedere zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: Wanda Gerritsen, tel. 0649842763.

experts. Related.Skills vindt twee keer in de maand plaats op een woensdagavond. De eerstvolgende keer is op woensdagavond 30 maart om 19:00 uur. Kom dan naar Centrum ’s Heerenhof, Zwarteweg 10, Heerde. Neem contact op voor meer informatie: emailadres info@ related-platform.nl of tel. 0578691534. Op de website staat per avond aangegeven welke Skills er worden aangeboden: www.relatedplatform.nl.

Derde snerttoernooi geslaagd

Schaaksport HEERDE– In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Koetsier– Oegema 1-0; Burczak– Overbeek 0-1; Douma–Nijhof 1-0; Schutte– Bastiaannet ½-½; Snijder– Vos 1-0; vd Most– Mouwe ½-½; Tessemaker– van Gelderen 0-1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen in het schaaklokaal in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang: 20.00 uur.

die uiteraard het Hattems dialect spraken en hen gevraagd iets over deze feesten en private gebeurtenissen te vertellen. Deze opnamen zijn opgestuurd naar het Gelders Erfgoed, die ze heeft verwerkt in vijf geluidskoffers. Daarvan is het de bedoeling dat ze gaan reizen door de provincie. Op vernuftige wijze kunt u een onderwerp kiezen, op een knop in het deksel van de koffer drukken en op een touchscreen in de koffer zelf aangeven van welke plaats u de verhalen wilt beluisteren. Er loopt een Nederlandse tekst synchroon mee met het gesproken verhaal, zodat u ook als u geen dialect verstaat, kunt meelezen waar het over gaat. Alle geïnterviewden worden uitgenodigd en TV Hattem zal dan opnames maken. Vanzelfsprekend wordt de koffer ook tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 maart tentoongesteld en gebruikt. U bent welkom op donderdag 24 maart om 14.00 uur in het Heemkunde Hattem Centrum. Heel veel interessante artikelen en meer dan duizend historische foto’s vindt u ook op de nieuwe website: www. heemkundehattem.nl.

24 ste Pas de Deux

EPE- Voor de 24ste keer organiseert de Hippische Vereniging Epe het jaarlijks terugkerende paardenspektakel Pas de Deux. Speciaal voor dit evenement is de manege uitgebreid om de grote toestroom van toeschouwers op een aangename manier te kunnen ontvangen. Door een kundige jury worden de deelnemers beoordeeld op Rijkunstigheid, Amusementswaarde en Creativiteit. Buiten de optredens van de deelnemers heeft de organisatie ook dit jaar weer gezorgd voor enkele uitdagende shows en interessante clinics. De Pas de Deux vindt ook dit jaar weer plaats in het Hippisch Centrum Epe aan de Rietberglaan 10 te Epe en wel

op zondag 27 maart van 13.30 tot 19.00 uur. Buiten staan er marktkramen met verschillende koopwaar opgesteld en voor de kinderen is er dit jaar een mobiele skelterbaan en een luchtkussen. De entree voor dit hele spektakel bedraagt 2 euro per volwassene en voor kinderen tussen 6 jaar en 14 jaar is dat 1 euro. De kinderen onder de 6 jaar hebben gratis toegang. Met je toegangsbewijs maak je kans op prijzen tijdens de verloting. Parkeren is gratis. Voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.hippischepe.nl of bellen met Yvonne Steenweg, tel. 06-13734308 (na 18.00 uur).

Schilderen in kinderatelier HEERDE- Vorige week werd voor de derde keer het “Van den Belt snerttoernooi” gespeeld op het park van HLTC. Nadat de organisatiecommissie alle scores had bepaald, kwamen als winnaars uit de bus: Jeroen Muntinga (16 punten), Elly Muntinga (12 punten), Aart van Ommen (11 punten) en Agaath

Sissing (9 punten). Toernooiwinnaar werd dus Jeroen Muntinga, die de “Paul Donkervoort trofee” in ontvangst mocht nemen. Jeroen mag de trofee een jaar lang in zijn prijzenkast zetten. En natuurlijk was er voor iedereen erwtensoep gesponsord door het Heerder Fruithuis Van den Belt.

HEERDE- Op donderdag 5 mei wordt bij de BSO van ´t Hummelhuis een vrolijk en kleurrijk kinderatelier ingericht. Het voorjaar is dan ongetwijfeld aangebroken en het is de tijd van vrolijke voorjaarsbloemen en jonge dieren. Als thema heeft de buitenschoolse opvang van ´t Hummelhuis dan ook gekozen voor het thema Vrolijk voorjaar. Het kinderatelier wordt ingericht met vrolijke kinder-

schilderijen en er kan die dag in meerdere groepen naar harte lust worden getekend en geschilderd, zowel figuratief als ook intuïtief. Vanaf 15.30 uur is het Kinderatelier geopend voor publiek. (Groot-)ouders, broertjes en zusjes en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de gemaakte kunstwerken te komen bewonderen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 245

G.v.d. Maten

Installatiebedrijf Gasservice

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Installatiebedrijf

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

%RGOEDVERZORGDUITZIEN OPBASISVANUWWENS $ECOSMETISCHEAFDELINGVANHET$ERMATOLOGISCH CENTRUM)SALAREALISEERTKLEINE VERANDERINGENAANUW UITERLIJK ZOALSHETVERMINDERENVANGEZICHTSRIMPELS HETVERWIJDERENVANCOUPEROSEOFPIGMENTVLEKKENOF HETONTHARENDOORMIDDELVANLASERBEHANDELING 6OORDEBEHANDELINGVANSPATADERENKUNTUTERECHT BIJHET&LEBOLOGISCHCENTRUM)SALA 4IJDENSEENINTAKEGESPREKKUNTUMETEENVANONZE ARTSENUWWENSENENVERWACHTINGENBESPREKEN

+IJKVOORMEERINFORMATIEOPWWWISALANLDERMATOLOGIE

HĂŠ Kidz Kidz! De nieuwe schoenen voor het binnen! voorjaar zijn weer w Er is wee weer super veel keus! En, of je nou brede of juist voeten hebt, hele smalle sm ze passen passe nog perfect ook! Kom snel even kijken!

Kijk voor de hele col ectie op onze vernieuwde website! www.elferinkschoenen.nl W W W. E L F E R I N K S C H O E N E N . N L HATTEM - KERKSTRAAT 23 - TEL. 038 4441314 KAMPEN - OUDESTRAAT 152 - TEL. 038 3333937 RAALTE - GROTESTRAAT 26 - TEL. 0572 358975

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 246

Ben jij die handige knaap waar wij naar op zoek zijn? Heb je technisch inzicht, twee rechterhanden, enige ervaring en ben je gemotiveerd, enthousiast, lexibel en per direct fulltime beschikbaar…. vestiging epe hoofdstraat 143b 8162 AE epe tel.: 0578-629155 epe@passendebaan.nl ook vestigingen in apeldoorn, deventer en zwolle

Reageer dan snel en ga deze week nog aan de slag! Bel, kom langs of kijk op passendebaan.nl voor meer informatie over onze vacatures. Ben je voor de zomervakantie nog op zoek naar werk, kom dan ook eens met ons praten; wij hebben keus genoeg!

passendebaan.nl

lid van

Dirigent gezocht! Wij zijn Gospelkoor Alemet, een enthousiast koor uit Oene (Gelderland). Wegens het vertrek van onze huidige dirigent zijn wij m.i.v. september 2011 op zoek naar een;

Enthousiaste dirigent(e) Graag zien wij onze toekomstige dirigent(e) met een positieve, christelijke instelling, die het koor tijdens de repetitie en uitvoering op de piano kan begeleiden. Wij zingen regelmatig (gemiddeld 1 x per maand) in (kerk)diensten en geven concerten, soms ook met andere koren. Het repertoire bestaat uit zowel Engelstalige als Nederlandstalige moderne religieuze muziek. Het koor bestaat ruim 30 jaar en heeft 30 leden (tussen de 15 en 45 jaar). Wij repeteren elke dinsdagavond van 20.00 – 21.30 uur.

Transportbedrijf

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met Jolanda Willems tel.nr. 06-43050069 of mailen naar jolanda_nijbroek@hotmail.com

8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Kijk ook eens op www.alemet.nl

F. EILAND b.v. Voor diverse soorten:

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 m³ zak


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 247

TE KOOP Diverse soorten prima aardappelen. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13 Epe, tel. 0578620180. TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak. ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privÊ. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121. ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578641076; www.thuisbijzwanikken.nl

]RHNW Gastouders met registratie en/ of een geldig diploma, die nog tijd hebben voor de opvang van diverse kinderen bij de gastouder thuis of juist bij de kinderen thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar de actuele vraag of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555.

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus mĂŠĂŠr dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

JDQJHQ

NHX]HPHQX

â‚Ź

0(18.$$57 9225*(5(&+7(1

6WRNEURRGPHWNUXLGHQERWHUHQDwROL

½

,QELHUEHVODJJHIULWXXUGHFKDPSLJQRQV PHWNQRĂ RRNVDXV

+22)'*(5(&+7(19/((6 .LSVDWpPHWDWMDUHQNURHSRHN

½

½

*HEDNNHQUXQGHUELHIVWXN PHWVDXVQDDUNHX]H

:DUPJHLWHQNDDVMHJHUROGLQNDWHQVSHN PHWKRQLQJ

½

*HEDNNHQYDUNHQVKDDVPpGDLOORQV PHWVDXVQDDUNHX]H

½

$UGHQQHUKDPPHWPHORHQ

½

9HJHWDULVFKKRRIGJHUHFKW

*DUQDOHQNURNHWMHVPHWFRFNWDLOVDXV

½

%RHUHQSDWpPHWFUDQEHUU\FRPSRWH

½

6DODGHPHWJHEDNNHQPRVVHOHQ HQUDYLJ{WHVDXV

½

6DODGHPHWJHURRNWHHHQGHQERUVW HQIUDPER]HQGUHVVLQJ

½

5XQGHUFDUSDFFLRPHW3DUPH]DDQVHNDDV

½

*HURRNWH]DOPRSWRDVWPHW NHUULHPD\RQDLVH

½

6DODGHJDPEDCVPHWHHQRRVWHUVWLQWMH

½

½

½ ½

½

3XQW]DNPHWIULHWHQPD\RQDLVH

½

:LHQHUVFKQLW]HO JUDP PHWVDXVQDDUNHX]H

$DUGDSSHONURNHWMHV

½

½

=XXUNRROPHWDDUGDSSHOSXUHH

½

*HEDNNHQNDOIVOHYHUPHWVSHNXLHQ FKDPSLJQRQV

½

1$*(5(&+7(1 .LQGHULMVMH

½

½

'DPH%ODQFKH

½

½

+XLVJHPDDNWHWLUDPLVX

½

6WUDFLDWHOODEDYDURLV

½

*HEUDGHQSDUHOKRHQÀOHWPHW KRQLQJPRVWHUGVDXV 0L[HG²JULOOVSLHVPHWVDXVQDDUNHX]H *HJULOGHUXQGHUHQWUHFRWHPHW %HDUQDLVHVDXV 7RXUQHGRVYDQRVVHQKDDV PHWVDXVQDDUNHX]H

½ ½

62(3(1

.LQGHUSODWHPHWNHX]HXLWYLVVWLFNV ½ NURNHWNLSQXJJHWVPHWIULWHV PD\RQDLVHHQDSSHOPRHV ½ ½ %,-$/21=(+22)'*(5(&+7(16(59(5(1:,- ½ .22/6$/$'((1*(.58,'(&28175<327$72(6 ½ .LHVELMKHWKRRIGJHUHFKW]HOIGHVDXVXLWGLHX OHNNHUYLQGW .RXGHNQRà RRNVDXV ½ &KDPSLJQRQURRPVDXV

=ZROVHPRVWHUGVRHS %RHUHQJURHQWHVRHS

+22)'*(5(&+7(19,6

7RQJ3LFDVVRLQGHERWHUJHEDNNHQ WRQJĂ&#x20AC;OHWVPHWYUXFKWHQVDXV *HEDNNHQNDEHOMDXZĂ&#x20AC;OHWPHW=ZROVH PRVWHUGVDXV *HEDNNHQURRGEDDUVĂ&#x20AC;OHWPHWRRVWHUVH NQRĂ RRN

½ ½

9225'(.,'6

5RPLJHSHSHUVDXV 6WURJDQRIIVDXV %HDUQDLVHVDXV .UXLGHQERWHU

U bent druk en succesvol met uw werk! Dat vraagt om een harmonisch thuis, dus goed georganiseerd en schoon. Handige man, voormalig directiesecretaris, biedt zich aan als housemanager. De naam is niet belangrijk, de vertrouwensrelatie met u wel. Belt u mij voor een kennismaking, 06-21208113.

½

%ORHPNRROJHJUDWLQHHUGPHWEHFKDPHOVDXV½ 5RGHNRROPHWDSSHOWMHVHQNDQHHO

½

7RPDWHQURRPVRHS

&KDPSLJQRQVVSHNHQXL *HPHQJGHJURHQHVDODGHPHWGUHVVLQJ

+HUEHUJSURHYHULM &KDPSLJQRQVRHS

%,-*(5(&+7(1

:DUPHDSSHOFDUUpPHWNDQHHOLMV

½

)OHQVMHPHWVLQDDVDSSHOVDXVHQYDQLOOHLMV

½

/XLNVHZDIHOPHWZDUPHNHUVHQ HQYDQLOOHLMV

½

&KHHVHFDNHPHWNDUDPHOVDXV

½

*UDQGGHVVHUWHHQVHOHFWLHXLWGH ERYHQVWDDQGHOHNNHUQLMHQ

½

.RIĂ&#x20AC;HFRPSOHHWPHWYHUVFKLOOHQGH ERQERQVYDQ&KRFRODGH$WHOLHU$

½

*ODVGHVVHUWZLMQ 0XVFDW%HDXPHVGH9HQLVH

½

63(&,$/(.2)),(

,ULVK&RIIHH ,HUVHZKLVN\ 

½

)UHQFK&RIIHH *UDQG0DUQLHU 

½

6SDQLVK&RIIHH 7LD0DULD 

½

,WDOLDQ&RIIHH $PDUHWWR 

½

&RIIHH'20%HQHGLFWLQH

½

'LQVGDJWP]RQGDJYDQDIXXUJHRSHQG

Transport bedrijf in Veessen zoekt internationale vrachtauto chauffeur voor vaste werk, voor interesse bellen 0578-693574 of een e-mail sturen naar rujatrading@yahoo.com SCHUURVERKOOP Zaterdag a.s. van alles wat!! Van 9.00 tot 12.00 uur. Dijkhuizerzandweg 13 in Epe. www.belastingaangiftehattem.nl Laat uw reparatie van gazonmaaiers, motorzagen, heggescharen, enz. en fietsen repareren bij Herstelbedrijf Nooteboom, Weteringdijk 33. Tel: 0578-641588.

]RHNW Gastouders met registratie en/ of een geldig diploma, die nog tijd hebben voor de opvang van diverse kinderen bij de gastouder thuis of juist bij de kinderen thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar de actuele vraag of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555.

Voor een vitaal en gezond lichaam. Jannie Docter Info: 06-20850386 janniedocter@hotmail.com

+HUEHUJ0ROHFDWHQ0ROHFDWHQ31+DWWHP 7HOZZZKHUEHUJPROHFDWHQQO Koerier nodig? Snel en betrouwbaar! www.gedokoeriersdiensten.nl 06-29486863 Trouwplannen? Maar toch liever in een kleinere maat jurk of pak? Qui Bono Gewichtsbeheersing Wapenveld. Tel. 06-14692169 of www.quibono.nl WWW.TRIMSALONJOSINE.NL Werkt met veel liefde en zo min mogelijk stress aan uw hond! Tel: 06-20171181. WWW.PEDICUREPRAKTIJKLOES.NL

Wildekampseweg 34 8191 BV Wapenveld 038-4470026

Uw oude Â&#x2018;metalenÂ&#x2019;, ik kom ze GRATIS halen. Â&#x201C;EventueelÂ&#x201D; een vergoeding voor waarde-metalen. 06-83035676. TE HUUR Rietgedekte recreatiewoning Wissel, Remboe Village, 3 slk., badkamer met bad. Â&#x20AC; 900,- excl. G/W/L. Info: 06-30754496.

TE HUUR chalets voorzien van woonkmr/ keuken en 3 slkmrs, op vakantiepark gemeubileerd en ongemebileerd. Huur vanaf Â&#x20AC; 425 pmd excl GLW. Borg 1 maand huur,tijdelijke opslag meubels mogelijk. Tel.0578-614348 alleen op werkdagen

GEZOCHT!!!!GEZOCHT!!!! Zelfstandige woonruimte voor vrouw + 2 honden graag met tuin. Moet voor 08-11-11 huis uit! Als er dan geen woning beschikbaar is dan einde PGB, geen hulp meer. Dit is nodig i.v.m. handicap. Bel contactpersoon Joke: 06-28694018. GEZOCHT!!!!GEZOCHT!!!!

TE HUUR GEVRAAGD Zelfstandige woonruimte in Heerde/Epe of in nabije omgeving voor getrouwd, christelijk stel met een kindje. Hoeft niet groot, wel graag 2 slaapkamers. Geen vakantiewoning/chalet. Tel:06-51943402

CALLANTSOOG Te huur: vakantiewoning 2-4 pers., 200 meter van zee. April mei - juni nog vrij: 0224-581504.

BIEDT ZICH AAN Chauffeur ( 64+) rijbewijs BE. rijdt per jaar 36.000 km, veel ervaring alle soorten auto's voor particuliere diensten (wegbrengen/ ophalen van uw caravan) of bezorgingen e.d. beschikbaar na de middag vanaf 15.00 uur of zaterdag de hele dag. Interesse? Bel: 06-53234106.

Wintergrijs eruit, lentezon erin? YOGA Voor een sprankelend lichaam en een heldere geest. Open lessen 28 - 31 maart. Monique Senstius 0578-617639 / 06-23218035. TE KOOP Kippenmestkorrels zak 15 kg Â&#x20AC; 6,-. Zak 25 kg (voor 200 m² tuin en gazon) Â&#x20AC; 10,-. 5 Zakken Â&#x20AC; 45,Van de Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603.

Kom gezellig shoppen bij de KLEEDKAMER, uw adres voor 1ste kwaliteit 2de hands damesmerkkleding. De zomerkleding is weer binnen voor mooie prijsjes. Di 13.30 - 21.00 uur, wo en do 19.00 - 21.00 uur Vloeddijk 7, Nijbroek (vlakbij Oene).

Nu nieuwe mode kijken !

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 48

Tentoonstelling Jan Kleintjes

Wisselbeker Hoornerfeest HOORN- Tijdens de 83-ste jaarvergadering van de Oranjevereniging “Prinses Beatrix” beter bekend als het Hoornerfeest nam de voorzitter de nieuwe wisselbeker in ontvangst. Deze gigantische bokaal werd aangeboden door de jarige Jan Kers van firma Kers Electro. De buurt “de Rolders” heeft 3 jaar achter elkaar de zeskamp gewonnen had en mocht zodoende de beker behouden. De leden waren verheugd met de

woorden van de burgemeester tijdens het afscheid van Wim Lutgerink als directeur van de Jenaplanschool, dat men voornemens is het feestterrein een officiële status te geven. Na de jaarverslagen werd het programma voor het komende jaar gepresenteerd. Dat werd goed ontvangen. Met een voldaan gevoel gaan de mensen van het bestuur verder met de voorbereidingen voor het Hoornerfeest 2011.

Goud en zilver in Vlaardingen

HEERDE- Onder toeziend oog van wethouders Anton Westerkamp en Hubert Bögemann en de vele aanwezige leden van de Heerder Historische Vereniging opende mevr. G.A. Kamerlingh Onnes, barones van Dedem, in Villa Jacoba de tentoonstelling van de schilder Jan Kleintjes. Door wel een heel bijzonder toeval is de Heerder Historische Vereniging in 2009 en 2010 aan een aantal tekeningen en schilderijen van de Heerder kunstschilder Jan Kleintjes gekomen. De eigenaren hadden besloten om deze kunstwerken aan de HHV te schenken.

De barones was de organisator van de vorige tentoonstellingen van Jan Kleintjes en is met recht een deskundige te noemen. “Kleintjes leeft hier op de Historische vereniging voort,” sprak zij dan ook in haar toespraak. Jan Kleintjes heeft van 1899 tot 1955 in “Huize Kolthoorn” te Heerde gewoond en gewerkt. Als Jan Kleintjes modellen nodig had was een wandeling door Heerde genoeg om een model te vinden voor zijn portret werken. Voor de modellen was het een prachtige ervaring want het echtpaar Kleintjes zorgde goed voor de jeugdige modellenen en ’s

avond werden de meisjes met een auto naar huis gebracht. In de loop van de jaren heeft Kleintjes diverse portretten van Heerder meisjes geschilderd en met de schenking van deze werken heeft de Heerder historische vereniging een groot aantal van deze modellen aan haar collectie kunnen toevoegen. Voor het publiek zal de expositie tijdens de openingstijden gratis te bezoeken zijn. Villa Jacoba, Dorpsstraat 55 in Heerde. Geopend op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur, donderdag van 10.00 – 12.00 uur en zaterdag van 14.00 – 16.00 uur.

Startavond voor het Dorpsplan WAPENVELD – Na alle voorbereidingen door de Dorpswerkgroep, krijgen de inwoners van Wapenveld op dinsdag 5 april zelf de kans hun ideeën en suggesties te spuien voor het Dorpsplan Wapenveld. In Horeca ’t Spyker wordt vanaf 19.30 uur de Startbijeenkomst gehouden. “Dat moet vooral een interactieve bijeenkomst worden. Mensen hoeven niet de hele avond op de stoel te zitten maar kunnen ook gewoon binnen lopen. Om half acht zal Roel Docter als voorzitter van het Projectteam Wapenveld dat de opdracht voor het maken van een Dorpsplan heeft gegeven, de aftrap doen. In de zaal staan grote panelen opgesteld met daarop de thema’s die de Dorpswerkgroep heeft vastgesteld. Na de aftrap kunnen de bezoekers

zelf aan de slag door bij de verschillende thema’s aan te geven wat hun ideeën zijn. Bij elk thema staan leden van de Dorpswerkgroep om tekst en uitleg te geven”, geeft projectleider Johan Horst de opzet van de bijeenkomst weer. Na een brainstormsessie en de Dorpsschouw zijn negen thema’s vastgesteld. Daarin zijn weer meerdere onderwerpen gebundeld. Onder het thema ‘Centrum’ komen bijvoorbeeld de onderwerpen, parkeren, plein, dorpshart, leegstand, (dag)horeca en aankleding aan de orde. Naast het centrum van Wapenveld, scoort ook het onderwerp ‘Voorzieningen’ hoog op de lijst mede naar aanleiding van de al jaren spelende discussie over een Kulturhus en de recente discussie over het Drieluik. Maar ook

onderwerpen als verblijfsrecreatie, cultuur, fietspaden, het woningaanbod voor starters en ouderen, sociale veiligheid en verkeersveiligheid zijn bij de verschillende thema’s terug te vinden. “Belangrijk is ook de vraag naar de identiteit van Wapenveld: hoe zien de Wapenvelders zelf de toekomstige ontwikkeling van hun dorp?”, zegt Johan Horst. Om de informatie te krijgen die nodig is om het Dorpsplan samen te stellen, is ook een brief gestuurd naar de verenigingen, scholen, kerken en instellingen in Wapenveld. Ook hen is gevraagd hun ideeën en suggesties kenbaar te maken. Verder is het mogelijk om via de website www. dorpsplan.wapenveld.nl te reageren of telefonisch via Johan Horst, tel. 06-53670929.

Uitbreiding buitenterrein

Praotstoel

EPE- Bij kinderdagverblijf de Kleine KOM is het buitenterrein uitgebreid met een tunnel van wilgentakken. Afgelopen week kwam de tuinman langs om dit samen met de kinderen te maken. Ze vonden het prachtig en liepen af en aan met stokken die gebruikt konden worden. En nu de tunnel af is, is het een prachtige ontdek/ speelplek geworden. In een lange sliert achter elkaar, bukken en rondjes lopen. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen. KOM kinderopvang verzorgt op-

HEERDE- De Praotstoel van 26 Maart komt geheel uit de studio van Radio794. We beginnen met Dick Visch en Riek Elskamp van de Accordeonvereniging Kunst Na Arbeid uit Epe. De vereniging bestaat 70 jaar waarvan Riek er 60 heeft meegemaakt.We hebben nog de gedichten die zijn voorgedragen tijdens de opening van de MKZtentoonstelling in Hagedoorns Plaatse op 4 maart. Na 11.00 uur hoort u de belevenissen van Mirthe Hernandes (RSG), Eline Dezijn (Noordgouw) en Kim Brands (RSG). Zij hebben voor EDUKANS een reis door Ethiopie gemaakt en vertellen hun ervaringen. We geven ze de ruimte want er is veel te vertellen in het tweede deel van de uitzending. De techniek is van Gert Roelofs en de presentatie is van Linda Seinstra en Cor Rorije. Ook krijgt u, in de EvenementenKalender van Hetty Kolkman, de tips om uit te gaan. In de Speuldeuze, tussen 9.00 en 10.00 uur heb wie de streektaalmeziek uutde Kopvan Aoveriessel en Drenthe op de dreijtaofel liggn. Speuldeuze en Praotstoel van Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 in de Ether. En ok op de webstek www.radio794.nl.

vang voor kinderen van 0 tot 12 jaar op diverse locaties in de gemeente Epe. Kijk voor meer informatie op www.KOMkinderopvang.nl.

Bingo HEERDE- Op maandag 28 maart organiseert VV Heerde een Superbingo in de Keet van Heerde. Aanvang: 19.30 uur.

HEERDE- Afgelopen zaterdag deden vier judoka´s van Judoteam Bijsterbosch mee aan de 31 ste aflevering van het Internationale Judotoernooi Groot Vlaardingen. Krijn Schetters (senioren) uit Oene bewees dat hij op de goede weg terug is door bij de heren tot 66 kg de eerste prijs op te eisen.

Matthijs Stroobach (senioren) uit Enschede behaalde zilver in de klasse tot 6o kg waarmee hij zijn goede vorm van de laatste tijd weer illustreerde. Voor Francis van de Poll (Elburg, -81 kg) en Roy Wesselink (Albergen, -81 kg) waren dit keer geen podiumplaatsen weggelegd.

Geslaagd voorjaarsconcert

HEERDE- Afgelopen zaterdag presenteerden de onderdelen van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde zich aan het publiek tijdens het traditionele Voorjaarsconcert in het Dorpshuis in Heerde. De presentatie was in vertrouwde handen van Willy Jansen. Het eerste optreden was voor rekening van het C-orkest onder leiding van dirigent Ymkje Hellinga. Vervolgens verzorgde het Borkest van Wilhelmina, eveneens onder leiding van Ymkje Hellinga een optreden. Het jeugdorkest liet een aantrekkelijk programma horen, waarbij ook goed aandacht werd besteed aan het showelement. Het volgende onderdeel dat voor het voetlicht trad was de Slagwerk Kids Club onder leiding van Henry Scholten. Vervolgens werd in een vlotte afkondiging door een heuse dj de Percussion Groep Heerde gepresenteerd. Na de pauze was het de beurt aan het A-orkest, onder leiding van gastdirigent Karel van den Berge, dat een afwisselend

programma ten gehore bracht, met echte fanfarewerken maar ook met lekker in het gehoor liggende populaire werken. Voorzitter Henri Gelderman kon deze avond maar liefst vijf jubilarissen huldigen: Henry Scholten, lid van de Percussion Groep Heerde, Nanda van Dijk-van Leeuwen, Gerben van Norel, William Burghout en Albert Koetzier, allen lid van het A-orkest. Zij kregen allemaal de zilveren federatiespeld uitgereikt voor het 25-jarig lidmaatschap. Aan het eind van het optreden van het A-orkest werd de nieuwe dirigent, Silva Soepboer, voorgesteld aan de aanwezigen. Zij kreeg van de voorzitter het dirigeerstokje overhandigd, waarna zij officieel haar eerste werk dirigeerde voor het A-orkest. Na een dankwoord van de voorzitter verplaatste het podium zich naar de foyer van het Dorpshuis. Hier verzorgde zanger Gert Simens uit Heerde met een enthousiast en gezellig optreden de muzikale avond af.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA 249

BOXSPRING SHOW Boxsprings met het meeste U heeft al een comfort, kwaliteit en keus mét boxspring vanaf uitzonderlijke service vindt u € ! n e d d e B s p alleen bij Koo

995,-

Laat u vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden.

Direct aan de

A28

Rondweg 72 Wezep

Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 50

Kindervoorstelling de bijzondere boekenkast

Passiemuziek HEERDE – De 40dagentijd staat dit jaar in de Ontmoetingskerk in het teken van ont-moeting. Vrijdagavond 25 maart speelt Daan Dekker, cantor-organist van de Ontmoetingskerk, passiemuziek. Er wordt muziek gemaakt van o.a. Schütz, Bach, Allegri, Andriessen, steeds voorafgegaan door een korte toelichting over tijd, componist en zijn werk. Dit muziekprogramma begint om 19.30 uur. Ook om 18.30 uur bent u al welkom tijdens de vastenmaaltijd met een bijzondere soep. Een

week later, op vrijdag 1 april, is er een wereld(se)maaltijd die om 18.00 uur begint. In deze maaltijd zijn niet meer voedingsmiddelen verwerkt dan de hoeveelheden die per dag per persoon beschikbaar zijn als al het voedsel wereldwijd eerlijk verdeeld zou worden. Toch bestaat de maaltijd uit drie gangen. De kosten voor deelname aan deze maaltijd bedragen vijf euro per persoon, opgave kan tot en met woensdag 29 maart via de email: gavendelen@ontmoetingskerkheerde.nl.

De lente in Wereldwinkel

EPE- Op zaterdag 26 maart om 15.00 uur biedt Fantasietheater Kaleidoscoop in het Kulturhus in Epe kinderen de mogelijkheid om op een speelse manier kennis te maken met de mooie wereld van boeken. Tijdens deze participatievoorstelling is niks te gek. Kinderen veranderen misschien wel in een echte boekenworm. De bijzondere boekenkast is speciaal ontwikkeld voor beginnende lezers van groep 3 en 4 van het basisonderwijs en heeft als doel kinderen enthousiast te maken voor letters, woorden en het lezen van alles wat los en vast zit. Wat is er leuker dan een boekenkast vol met boe-

ken? Lekker bladeren in de mooie platenboeken en wegdromen bij de leukste verhalen. Misschien kunnen de kinderen nog niet zo goed lezen, maar als ze de letters eenmaal kennen, dan gaat er een wereld vol fantasie voor ze open. Helemaal te gek is de bijzondere boekenkast. Ze vindt zichzelf niet zo speciaal, maar samen met haar boekenworm vormt zij een bijzonder paar. Een kast vol vriendjes die allemaal wel eens uit de band springen, of beter gezegd uit het boek. Een echte woordenfabriek en bovendien een wonderbaarlijke worsteling met wie, wat en waarmee woorden. Neem uw kinderen

Koffieochtend in Wapenveld WAPENVELD- Op woensdag 6 april wordt er in het kerkelijk centrum aan de Kerkstraat te Wapenveld een koffieochtend gehouden. Het zal een bijzondere ochtend worden, omdat het 20-jarig bestaan van de koffieochtenden in Wapenveld gevierd wordt. Dit

zal gevierd worden met een high tea. Tussendoor wordt nagedacht en gezongen over het Paasevangelie en zal Anja Neeleman uit Wapenveld vertellen over haar werk in haar atelier De Kleiboets. De ochtend duurt van 9.30 tot 11.30 uur.

Epe 66 jaar bevrijd

van tussen de 6 en 10 jaar mee naar de kindervoorstelling ‘de bijzondere boekenkast’ op zaterdag 26 maart om 15.00 uur. Het is belangrijk om vooraf te reserveren, en dat kan alleen via reservering@ kulturhusepe.nl. In de e-mail dienen naam, datum van het optreden en het aantal personen doorgegeven te worden. De gereserveerde kaartjes kunnen 30 minuten voor aanvang van de voorstelling opgehaald worden. De entree is 5 euro. Kulturhus EGW is gevestigd aan de rondweg in Epe, Stationsstraat 25. Meer informatie over het Kulturhus is te vinden op www.kulturhusepe.nl.

Dansavond EMST- Voor de mensen die een avondje willen dansen op gezellige muziek die zijn op vrijdag 25 maart van harte welkom. De dansavond is in Dorpshuis de Hezebrink in Emst. Aanvang: 20.00 uur.

EPE- Komende april is het 66 jaar geleden dat er voor de regio Epe een einde kwam aan de bijna 5 jaar lange bezetting door de Duitsers. Het was in destijds een spannende periode met veel geruchten en berichten dat de bevrijding van Epe spoedig zou komen. Nu 66 jaar later wil de Wilhelminavereniging Epe eens op een andere wijze stilstaan bij de bevrijders van destijds. Daarom wordt, in samenwerking met de Living History Group Holland, op zaterdag 16 april in het van Loeffpark bij het gemeentehuis een Geallieerd

militair kamp ingericht. Door middel van living history, of levende geschiedenis, geven leden van diverse verenigingen met originele uniformen, voertuigen, wapens en uitrustingsstukken een authentiek beeld van de Geallieerde bevrijders van 66 jaar geleden. Zo zullen er onder andere presentaties zijn van een medische post, radioverbindingen en van diverse infanterie eenheden. Daarnaast zijn er diverse demonstraties en rondritten met historische voertuigen. Vanaf 10.30 bent u van harte welkom in het kamp.

HEERDE- Het E3 elftal van v.v. Heerde heeft onlangs  nieuwe sponsortenues ontvangen van  het

EPE/HEERDE- Deze week is de lente weer begonnen. Het moment om weer lekker te genieten van de eerste warme zonnestralen en om verse lentebloemen in huis te halen. En dan komt een mooie vaas goed van pas. Bij de Wereldwinkels van Heerde en Epe kunt u, naast leuke andere woonaccessoires, ook terecht voor een uitgebreid assortiment vazen. Niet alleen vazen die handmatig beschilderd zijn met traditionele bloemfiguren, maar ook design vazen van ontwerper Piet Hein Eek. Deze ontwerper werkte

intensief samen met pottenbakkers in Vietnam. Met de Duurzame Waardekaart, ondermeer verkrijgbaar bij de Wereldwinkels, krijgt u namelijk vanaf deze week korting op het assortiment vazen. De Wereldwinkel is dé Fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Het assortiment voldoet aan de fairtrade voorwaarden en dat betekent dat de vakmensen die ondermeer de vazen maken een goed loon hebben ontvangen. Met de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen.

Open Huis Dag EPE- Op zoek naar een woning maar weinig tijd voor bezichtigingen? Laat u inspireren tijdens de Open Huis Dag 2011. Schieven Keizer Garantiemakelaars te Epe sluit traditiegetrouw weer aan bij de landelijke Open Huis Dag van de NVM. Zaterdag 26 maart tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen huizenzoekers zonder afspraak binnenlopen bij te koop staande huizen. De deelnemers zijn te herkennen aan een Open Huis poster of opzetbordje boven het tuinbord. Bent u naar aanleiding van de Open Huis Dag geïnteresseerd in een woning van Schieven Keizer, dan kunt u uiteraard contact met hen opnemen. Heeft u een wo-

ning gevonden die via een collega makelaar te koop staat, dan staan zij ook graag voor u klaar om u bij te staan in het aankoopproces. Richard Nijhof: “De Open Huis Dag is een unieke kans om op één dag bij meerdere woningen binnen te kijken. Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden, dus mensen kunnen zelf een planning maken. Zonder rekening te hoeven houden met de agenda van de verkoper en de makelaar. Dit scheelt, vooral voor mensen die door de weeks druk zijn, enorm veel tijd. Op www.schievenkeizer.nl vindt u alle deelnemende woningen van ons kantoor. Kom gerust even binnenkijken. Iedereen is van harte welkom!”

JBC Epétanque EPE- De kaartavond van JBC Epétanque heeft het volgende resultaat opgeleverd: bij het jokeren was de 1e prijs voor Nancy van Bilzen met 61 punten, 2e prijs was voor Aagje v.d. Horst met 64 punten, 3e prijs was voor Elly Dijkhof met 66 punten. Bij het klaverjassen was de 1e prijs voor Wim v.d. Horst met 5469 punten, 2e prijs was voor Diet Koeling met 5031

punten, 3e prijs was voor Frans Beers met 5016 punten. Dit was de laatste kaartavond van dit seizoen. Vanaf 31 maart begint elke donderdagavond   tot en met oktober de mix-toernooien bij Jeu de Boulesclub Epétanque aan de Leenhofweg te Epe. Op deze avond kan iedereen een balletje meegooien. Aanvang: 19.15 uur, inschrijven tot 19.00 uur.

Italiaanse pizzeria-shoarma restaurant Monza in Heerde. Als dank hiervoor werd een bloe-

metje overhandigd door de spelers, leider en trainer.


PAGINA 251 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA

B ETA ALBA AR

EN L ANDELIJK WONEN IN

N IJBROEK

Nieuwbouw in Nijbroek Binnenkort start Goed Wonen met de ontwikkeling van de eerste fase van de nieuwbouwlocatie tussen het Geersepad en de Dijkhuizen-weg in Nijbroek. In deze fase worden negen woningen gerealiseerd: vijf tussenwoningen en vier hoekwoningen. Alle woningen zijn onder architectuur ontworpen. Enkele woningen zijn al verkocht. Op 2 april 2011 start de verkoop van twee tussenwoningen en drie hoekwoningen. De prijzen zijn zeer aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt.

TUSSENWONING e

Kavels ca. 155 m2.

Informatieochtend en start verkoop op zaterdag 2 april 2011 van 10.00-12.00 uur in dorpshuis ‘De Arend’ in Nijbroek.

Kavels vanaf 170 m2.

vanaf

e

240.000,- v.o.n.

Verkoopinlichtingen:

SINDS

JAREN IS HET VOOR STARTERS WEER MOGELIJK OM EEN BETAALBARE GOEDE NIEUWBOUWWONING IN NIJBROEK TE KOPEN. VOOR STARTERS WOONACHTIG IN DE GEMEENTE VOORST IS HET MOGELIJK OM DE WONING TE KOPEN MET EEN STARTERSLENING. VOOR DE VERKOOP GELDEN GEEN VOORRANGSREGELS.

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello, 0571-273377 info@vdbeltmakelaardij.nl, www.vdbeltmakelaardij.nl Ontwikkeling

ACTIE

Runningkleding dames

175.000,- v.o.n.

HOEKWONING

van € 130,-

van € 130,-

voor € 89,95

voor € 89,95

1 Jack

Realisatie:

ACTIE Runningkleding heren

1 Jack

1 shirt

1 shirt

Kleurcombinatie’s naar eigen keuze

1 pantalon

1 short

1 pantalon

1 short

Bij aanschaf asics runningschoen v/a € 99,95 gratis een paar functionele runningsokken! Deskundig en gediplomeerd advies bij aanmeten runningschoenen!

Kerkstraat 12-14 • Hattem • tel. 038 - 444 94 74


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 52

Open huizen kijken

Hardloopwedstrijd VAASSEN- Tempress Systems BV organiseert op zaterdag 9 april de eerste Tempress Solar Run. Het is een recreatieve wedstrijd voor iedereen die het leuk vindt om te lopen. Het is mogelijk om voor de 5 of 10 km in te schrijven. De start en finish zal direct naast het bedrijfspand aan de Radeweg 31 in Vaassen zijn. Voor de beide afstanden is er een gevarieerd parcours gemaakt, waarbij onder andere de recreatie plas Kievitsveld zal worden gepasseerd. Deze 1e Solar Run wordt mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, waarvan Tempress Systems B.V. de hoofdsponsor is. Er zal tevens een mogelijkheid zijn om als werkzoekende/ geïnteresseerde kennis te maken

met Tempress Systems B.V. Tempress Systems B.V. is één van de grotere bedrijven op het industrie terrein Eekterveld in Vaassen. Hier worden onder andere productie systemen gemaakt voor de zonnecellenindustrie, ook wel de Solar Industry genoemd. De organisatie van de Solar Run hoopt op een grote belangstelling zodat het een jaarlijks terugkerend evenement kan worden. Op 3 april sluit de voorinschrijving, de kosten van deelname zijn 5 euro. Het startschot voor de 10 km is om 11.00 uur en de 5 km start 10 minuten later. Voor meer informatie is er een website: www.tempresssolarrun. nl, waar u alles kunt lezen over dit leuke initiatief.

Ledenvergadering Ambt

HEERDE- Met het intreden van de lente komen bij veel mensen de verhuiskriebels naar boven. Voordat de plannen concreet worden, komt de voorpret in de vorm van huizen kijken. Websites met huizen zijn populair, maar er is niets zo leuk als het echte werk. Een huis beoordelen kun je pas echt als je erin staat. Dat is ook de reden waarom ERA-makelaars al 11 jaar de landelijke Open Huizen Route organiseren. Op zaterdag 26 maart is het weer zo ver. Tussen 11.00 en 15.00 uur kan iedereen binnen komen kijken bij de huizen die meedoen. Waarom is de Open Huizen

Route behalve leuk ook nuttig en efficiënt? ERA-makelaar Henk Kok legt uit. “Een huis bekijken tijdens de Open Huizen Route is eigenlijk een soort speeddate. Je hoeft van tevoren geen afspraak te maken. Als je een poster ziet op het raam of een opzetruiter op het tuinbord kun je tussen elf en drie uur aanbellen voor een korte sfeerimpressie. Voel je bij binnenkomst al dat het niets voor je is, dan kun je direct omkeren en naar het volgende adres op je lijstje gaan. Bereid het wel goed voor. Kijk welke huizen je kunt betalen, maak een logische

Kaalslag rond de molen

route en bepaal van tevoren wat voor jou belangrijk is om extra op te letten. Is het de lichtval, de ruimte, de omgeving? Probeer zoveel mogelijk huizen te bekijken als je kunt. Hoe goed de foto’s en huizenpresentaties op internet ook zijn, er is niets beters dan er fysiek midden in te staan.” U vindt de huizen die meedoen op de site van funda.nl en era.nl. ERA-makelaars zijn actief op 235 plaatsen in Nederland en België. U vindt het woningaanbod op www.era.nl. ERA-makelaars zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

EPE- De historische vereniging Ambt Epe houdt op donderdag 7 april de jaarlijkse ledenvergadering in “De Rank”, Torenstraat 15 in Vaassen. Aanvang: 19.45 uur. Na het huishoudelijk deel van de vergadering zal tegen 20.30 uur de lezing “Gelderse Kastelen van Geldersche Kasteelen” door Dhr. J. Berends worden gehouden. In deze presentatie worden met name de kastelen op de Oost Veluwe belicht, waarbij

speciale aandacht wordt gewijd aan de Cannenburch in Vaassen, het witte kasteel Staverden en het bijbehorende landgoed en kasteel Rosendael met het bijzondere kasteelpark. Van enige kastelen komen ook de bewoners en de interieurs ter sprake. De lezing zal worden geïllustreerd met ruim 100 dia’s. De toegang voor leden is uiteraard gratis, niet leden die de lezing willen bijwonen betalen 3,50 euro.

Boomplantdag HATTEM- De gemeente Hattem heeft het plan opgevat om een jaarlijkse boomplantdag te organiseren op donderdag 24 maart. De voorbereidende werkzaamheden zijn in week 10 gestart. De beplanting wordt vervangen door een strook nieuwe beplanting tegen de gevel van de school en er

wordt voorlangs een grasstrook geplaatst. De beplantingsvakken tussen de parkeerplaatsen worden herplant tijdens de boomplant door de kinderen van basisschool de Vlonder. Het pad naar “de Vlonder” zal worden verbreed, hierdoor krijgen de kinderen meer de ruimte.

Shockwave therapie HEERDE- Bij het Fysiotherapeutisch Centrum in Heerde kunt u sinds kort ook terecht voor shockwave therapie. Het is een relatief nieuwe therapie die zeer effectief is bij schouderklachten, hielspoor, tenniselleboog, achillespeesklachten, kniepees klachten en nog veel meer. “Het is een zeer kost-

baar apparaat en alle praktijken in Nederland die hem hebben, vragen er een extra vergoeding voor die de patiënt moet betalen. Dat doet onze praktijk niet, hierdoor valt het volledig onder de vergoeding fysiotherapie. Dus onze patiënten hoeven niets bij te betalen”, aldus Michiel Treffers. De shockwave

therapie wordt nog vrij weinig toegepast. “In deze regio is er geen andere praktijk die een shockwave heeft behalve Apeldoorn”, zegt Michiel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Fysiotherapeutisch Centrum, Brinklaan 15 in Heerde, tel. 0578-696363 of kijk op www.fysiotherapieheerde.nl.

Kwebbels leren Engels

WAPENVELD- “We snappen best dat een aantal mensen heel vreemd op kijkt van de kaalslag rond de molen. Maar wat er nu gebeurd moet leiden tot herstel van het vroegere landschap op en rond de molenbelt. Toen was de molenbiotoop zo dat de molen veel wind kon vangen om te kunnen draaien”. Dat zegt Rudy Heideveld namens het comité molen de Vlijt. De afgelopen week zijn er bomen gekapt en is onderbegroeiing verwijderd. Voor het overgrote deel gaat het om zomereiken die vroeger deel uit maakten van het eiken hakhout rond de molen. Dat werd eens in de zeven, acht jaar afgezet. Het hout werd dan voor allerlei doeleinden gebruikt. Omdat er lang niet gekapt is, zijn veel bomen doorgeschoten. Over enkele maanden zal het er weer heel anders uit zien. “De hagen en de nieuwe houtsingel tussen Vrieze’s Erfgoed en industrieterrein de Vlijt zullen dan weer groen zijn, het hakhout loopt weer uit en

ook de boomgaard zal dan goed te zien zijn. En rond de akker rogge komt een brede akkerrand met allerlei bloemen. Het heeft even tijd nodig maar het landschap op Vrieze’s Erfgoed wordt echt een mooi geheel. Kom in mei nog eens weer kijken”, is de oproep van Heideveld. Die ook hoopt dat de heide zich weer zal herstellen, onder de begroeiing zijn in ieder geval nog heidestruiken aangetroffen. En zo zag de molenbelt er vroeger voor het grootste deel ook uit: heide en gele brem. Ook aan de andere plannen wordt gestaag doorgewerkt. Zodra de vergunningen binnen zijn kan de nieuwe weg aangelegd worden. En ook loopt de procedure om in de kuil voor de molen een klein amfitheater te realiseren. Eén onderdeel moet nog even in de ijskast: een bijenstal. “We hebben een mooi plan maar nu moeten we eerst op zoek naar geld om ook dit te realiseren”, aldus Heideveld.

EPE– De peuters van Kwebbels zijn op het moment bezig met het thema ‘verkeer’. De afgelopen week werd het wel een heel spannend thema. Er kwam een mevrouw met een hele mooie naam, nl. Miss Doll op bezoek. Zij had allerlei figuurtjes in felle kleuren bij zich

die op de grond tot voertuigen werden gevormd. Miss Doll benoemde de kleuren en voertuigen het Nederlands en het Engels. Daarna zongen de peuters het liedje:” De wielen van de bus”, en “Stoeprand stop”, in het Engels mee. Bij het horen van het woordje “cross” riep

één van de peuters :”Ik heb ook een crossfiets!”. En bij het nazeggen van het woordje “lorry”, zei één van de peuters:”lolly”, dat snap ik niet. Kwebbels peuterspeelzaal / peuteropvang is een onderdeel van de St. Bernardusschool. Meer informatie: www.koppelepe.nl.


PAGINA 253 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA

Kwekerij-Plantencentrum van Essen

Kennisgeving

Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Wet milieubeheer/Waterwet

Lagemaat Sloopwerken B.V. Heerde Gedeputeerde Staten van Gelderland en het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Veluwe maken bekend dat zij de ontwerpbeschikkingen hebben opgesteld op de aanvragen om vergunningen van Lagemaat Sloopwerken B.V. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

zienswijzen worden met de stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van het registratienummer dat onderaan deze kennisgeving staat. De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden Het gaat hier om aanvragen om naar nummer F (026) 359 94 80. vergunningen ingevolge artikel 8.4. van de Voor een mondelinge zienswijze of voor Wet milieubeheer voor de inrichting aan een mondelinge toelichting over de de Zwarteweg 1 te Heerde. Het betreft een ontwerpbeschikking Wet milieubeheer, inrichting voor het op- en overslaan kunt u contact opnemen met de heer evenals bewerken door middel van W. Willemsen T (026) 359 87 46 van de sorteren van bouw- en sloopafval. afdeling Vergunningverlening van de provincie Gelderland. De ontwerpbeschikkingen houden in dat Voor informatie over de ontwerpbeschikking de gevraagde vergunningen worden ingevolge de Waterwet kunt u contact geweigerd. opnemen met de heer S.J. Spaan T (055) 527 21 32) van Waterschap Veluwe. Inzage De ontwerpbeschikkingen en de bijbeVerdere procedure horende stukken liggen van 23 maart 2011 Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of tot en met 3 mei 2011 ter inzage bij: mondeling zienswijzen naar voren – de gemeente Heerde, tijdens de daar brengen tegen de ontwerpbeschikkingen, gebruikelijke openingsuren; kunnen tegen de later vast te stellen – Waterschap Veluwe, tijdens de daar definitieve beschikkingen beroep gebruikelijke openingsuren; instellen, mits wordt aangetoond dat men – de provincie Gelderland, Informatiebelanghebbende is. Volgens de Algemene centrum in het Huis der Provincie, wet bestuursrecht is een belanghebbende Markt 11 te Arnhem, tijdens de daar diegene wiens belang rechtstreeks bij een gebruikelijke openingsuren. besluit is betrokken. De ontwerpbeschikking Wet milieubeheer is tevens in te zien via internet: www.gelder land.nl>actueel> bekendmakingen.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die onderdelen van de definitieve beschikkingen beroep instellen die ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen gewijzigd worden vastgesteld.

Zienswijzen Gedurende zes weken met ingang van de dag van terinzagelegging kan een ieder Arnhem, 21 maart 2011, schriftelijk of mondeling zijn of haar zaaknummer 2010–016848 / MPM19749 zienswijzen over de ontwerpbeschikkingen Gedeputeerde Staten van Gelderland naar voren brengen. Ingediende

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Van Locatie Voor Datum ontvangst

Fruitbomen vanaf ......................................................... 6,00 2 bos tulpen nu ............................................................ 4,95 Narcissen tete à tete v.a. .............................................. 0,60 Hamameles (toverhazelaar) ......................................... 6,75 Bessenstruiken v.a. ...................................................... 3,00 Vlinderstruik ................................................................ 2,95 Hyacinten v.a. .............................................................. 0,49 Violen groot- en kleinbloemig v.a. .............................. 0,12 Liguster, meidoorn, beukenhaag v.a ............................ 0,35 Hortensia 5/6 kop ........................................................ 5,90 Primula Acaulis nu ...................................................... 0,50 5 zak potgrond à 40 ltr., rhp-gekeurd ........................ 11,00 Hydrokorrels 10 ltr. ..................................................... 3,95 Tuinaarde 10 zak à 25 ltr. .......................................... 10,00 Koemestkorrel 20 ltr. nu .............................................. 5,50 Volop groente-, bloemzaden, groenteplanten en pootaardappelen.

Bekijk ons uitgebreide assortiment laan-, lei- en bolbomen, coniferen, laurier, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout, etc.... ook op aanvraag.

Laat u verrassen door landelijke en creatieve Voorjaarsarrangementen en -decoratie. Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Algemene Ledenvergadering Nederlands Rode Kruis Afdeling Epe / Heerde

maandag 28 maart 2011 Lohuizerweg 18 Epe aanvang: 19.30 uur Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Voorzitter Verslag A.L.V. 8 maart 2010 Ingekomen stukken Jaarverslag sociale hulp Jaarverslag noodhulp Financieel verslag en begroting Vacature afgevaardigde districtsraad. Rondvraag Sluiting

De jaarstukken zijn op te vragen bij de secretaris M. Dragt, Tel. 0578-693581

: Van der Zeelaan Vastgoed B.V. : Bentinkskamp 14 te Wapenveld : kappen van bomen en slopen voormalig elektrisch gebouw : 11 maart 2011

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw H. Boschloo, T (026) 359 83 48 van de afdeling Vergunningverlening, of met het Provincieloket, T (026) 359 99 99. De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Voor al uw :

Arnhem, 22 maart 2011, zaaknummer 2011–004631 / MPM21986

VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH

Gedeputeerde Staten van Gelderland

d pen ur o e ´s g 6.00 u g a erd 0 tot 1 t a Z 0.0 1 van

www.plankenvloerveessen.nl

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk 67 IJsseldijk 67 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

3 gangen

Paasgvaonauf r16m.00etuurmenu 50 , 1 2

ering Alleen op reserv


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 54

Jubilarissen bij De Lofzang

Alpha-cursus EPE- De Alpha-cursus van de maand april wordt op een heel andere wijze gehouden. Niet in 10 weken van een avond per week, maar in vijf aaneengesloten dagen, van maandag 18 april tot en met Goede Vrijdag 22 april. Belangstellenden verblijven op een bijzondere locatie: aan boord van een boot van stichting Siloam. De boot heeft als tekst “Geloof in de Here Jezus dan zult u gered worden”. Al varend over het IJsselmeer worden verschillende plaatsen aangedaan. In elke plaats is een andere spreker uitgenodigd om één van de onderwerpen te leiden. Per dag worden twee cursusonderwerpen behandeld, één in de ochtend en één in de avond. In de middag vaart de boot dan naar de volgende locatie, is er tijd voor ontspanning en kunnen we vanaf het water genieten van het voorbij glijdende landschap. De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijwillige wijze

kennis te maken met het Christelijk geloof. In een serie bijeenkomsten wordt een aantal uitgangspunten van het Christelijk geloof besproken. De Alpha-activiteiten in Epe worden georganiseerd door drie samenwerkende kerken: de Goede Herderkerk, de Regenboogkerk en de Sionskerk. De kosten voor deze Alpha-cursusweek bedragen 285 euro per persoon. Belangstellenden verblijven daarvoor een midweek lang aan boord van de Siloam, in een van de 4 éénpersoons of 16 tweepersoons hutten. Voor het eten en drinken aan boord wordt gezorgd. Men hoeft zelf alleen maar handdoeken en warme kleding mee te nemen. Meer informatie is te verkrijgen bij de leden van het Alphacoördinatie-team: Ankie Meijran, tel. 0578–614224 of ankiemeijran@gmail.com, ds. F. Schipper, tel. 0578–612705. Meer weten over de stichting Siloam, kijk op www. stichtingsiloam.nl.

Muzikaal optreden HEERDE- Tijdens de onlangs gehouden jaarlijkse Ledenvergadering van het christelijk mannenkoor De Lofzang Heerde zijn drie koorleden vanwege hun jarenlange lidmaatschap in het zonnetje gezet. Op de foto van links naar rechts de heren H. Talsma en A.M. Folst die 25 jaar lid zijn van het man-

nenkoor. Zij kregen een pen met inscriptie overhandigd. Vervolgens de heer A.Waanders die in 1961 lid is geworden en dus 50 jaar lid is van het mannenkoor. Voor dit lange lidmaatschap kreeg hij een briljant in zijn gouden Lofzang-speld. Ook de echtgenotes van de jubilarissen werden op deze Ledenvergade-

TC Veluwe massaal op het pedaal

ring niet vergeten. Zij kregen allen van voorzitter Lulof Dalhuisen een boeket bloemen, gemaakt door bloemenhuis Veerle uit Heerde. De voorzitter feliciteerde de jubilarissen met hun jarenlange lidmaatschap en sprak de wens uit dat zij nog vele jaren in het mannenkoor hun toontje mogen meezingen.

VAASSEN- In Viattence, locatie De Speulbrink, wordt op zondagmiddag 27 maart een muzikaal optreden verzorgd door Dhr. J. Houtzager. Op het repertoire staan bekende liedjes uit vervlogen tijden zoals b.v. “De Zilvervloot”en “De Draaiersjongen”. De zanger begeleidt zichzelf daarbij op de piano. Het optreden

begint om 14.30 uur, de koffie staat vanaf 14.00 uur klaar. Belangstellende senioren uit Vaassen en omgeving zijn van harte welkom. Entreekaartjes à 3 euro zijn voor aanvang van het optreden verkrijgbaar bij de receptie. Voor degenen die in het bezit zijn van een activiteitenpas is de toegang gratis.

Hattem doet mee aan landelijk onderzoek HATTEM- In Hattem start vanaf 22 maart ‘Seks onder je 25e’, het grote landelijke onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren door Soa Aids Nederland en Rutgers WPF in samenwerking met de GGD. Vanaf 22 maart krijgen jongeren tussen de 17 en 25 jaar een brief met daarin een oproep om mee te doen. Jongeren tussen de 12-16 jaar vullen op school de vragenlijst in. Met de uitkomsten worden voorlichting en hulp op het gebied van seksualiteit aan jongeren verbeterd. De GGD IJsselland moedigt het onderzoek daarom aan. Meer dan 60.000 jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar, ver-

spreid over tientallen gemeenten, worden benaderd om via internet een vragenlijst in te vullen over hun seksuele gedrag en hun opvattingen. Jongeren tussen de 17 en 25 jaar kunnen een brief thuis krijgen, jongeren tussen de 12-16 jaar vullen op school de vragenlijst in. Een dergelijk grootschalig onderzoek naar seksualiteit is voor het laatst gehouden in 2005. In december 2011 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. In 2005 werden de uitkomsten gepresenteerd van het eerste onderzoek ‘Seks onder je 25e’. Dit heeft geleid tot verbeteringen in de voorlichting aan jongeren. Nu

we zes jaar verder zijn, is het belangrijk om opnieuw in kaart te brengen hoe jongeren omgaan met seksualiteit. In zo’n periode kan veel veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van flirten en daten via internet. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Met de uitkomsten van Seks onder je 25e 2011 kan de voorlichting weer worden aangepast. Het ministerie van VWS ondersteunt ‘Seks onder je 25e’ en beschouwt het als een belangrijk middel om de seksuele gezondheid van jongeren te verbeteren.

Kdv het Uiltje bezoekt de brandweer EPE- MTB- en Toerfietsclub Veluwe gaat met ingang van de zomertijd weer massaal op de fiets. Op dinsdag 29 maart gaan de racefietsers van start. Op woensdag 30 maart is het de eerste trainingsavond voor de moutainbikers. De wegkapiteins, samen met de toercommissie, hebben een groot aantal routes op papier en daaruit is weer een selectie van tochten gemaakt. In het begin van het seizoen fietsen de deelnemers zo’n 40 km en in het midden van de zomer kan dat oplopen tot 70 á 80 km op een dinsdagavond. Daarna wordt er weer langzaam afgebouwd tot aan het eind van september. De start is om 18.30 uur en dat is zowel voor de racefietsers als voor de mountainbikers bij “De Loreley”, aan de Heerderweg. De racefietsers starten in drie groepen, ingedeeld naar snelheid. Voor elke groep is minimaal een wegkapitein die de route kent en ook aangeeft. Ook het gebruik van de clubkleding is vereist. Iemand, die lid is, krijgt een gratis outfit van TC Veluwe. Alleen een koersbroek moet zelf gekocht worden. Dit is mogelijk door de sponsoring van bouwbedrijf Van Norel bv. Voor kleding moet hij/zij con-

tact opnemen met de materiaalman van TC Veluwe, Albert Brendeke, tel. 0578-615407. Ook is het dragen van een fietshelm verplicht. Fietsers, die graag eens een keer mee willen en nog geen lid zijn, kunnen zich op de dinsdagavond melden bij een van de wegkapiteins. Onder leiding van enkele bekwame mtb-ers, die de bossen goed kennen en ook nauwkeurig weten waar wel en niet gefietst mag worden, gaan de groepen de bossen in. Ook hier geldt dat liefhebbers van mountainbiken, die nog geen lid zijn van TC Veluwe, een paar keer gratis mee kunnen fietsen. Ook voor de jeugd is de start op woensdagavond (30 maart) bij “De Loreley”. TC Veluwe is sinds vorig jaar ook lid van de KNWU. Dat betekent dat leden een licentie via TC Veluwe kunnen aanvragen om wedstrijden te rijden. Redenen genoeg maar eens gauw lid te worden en sportief de zomer in te gaan. Voor meer informatie en een aanmeldingsformulier kun je contact opnemen met A. Smith, tel. 0578-627018 of via e-mail: info@tcveluwe.nl. Ook kun je de nieuwe website www.tcveluwe.nl raadplegen.

HEERDE- Als afsluiting van het thema brandweer hebben de kinderen van het Uiltje de brandweer in Heerde bezocht. De brandweermannen lieten alles zien: de (duik)pakken, schoenen,

helmen en de kinderen mochten zelfs in de brandweer auto kijken. Ook mochten ze een ritje in de brandweer auto maken dat was natuurlijk helemaal geweldig en ze voelden zich echte

brandweermannen. Al met al een super afsluiting van het thema ‘De brandweer’. Mede door het enthousiasme van de ouders kon dit verzorgd worden.


PAGINA 255 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA

Kennisgeving Wet bodembescherming – bodemverontreiniging

De Grift in Apeldoorn, Epe en Heerde Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 11 november 2010 door Waterschap Veluwe een melding op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Waterschap Veluwe heeft een deelsaneringsplan ingediend waarin staat hoe men de verontreiniging op de De Grift in Apeldoorn, Epe en Heerde gaat aanpakken. Wij hebben aangegeven dat wij van plan zijn in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Onder belanghebbenden wordt verstaan degenen die naar aanleiding van het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren hebben gebracht en degenen die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen naar voren te brengen.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over ons voornemen om met het deelsaneringsplan in te stemmen.

Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Er zijn twee zienswijzen ontvangen. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het ontwerpbesluit aan te passen. Wij stemmen in met het deelsaneringsplan. Inzage Vanaf 24 maart 2011 tot en met 5 mei 2011 kunt u het besluit en alle bijbehorende gegevens bekijken. U kunt dat doen in het informatiecentrum van het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem of via www.gelderland.nl onder Actueel – Bekendmakingen door bij Kenmerk GE020000454 in te vullen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Wilt u meer weten? Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99. Arnhem, 18 maart 2011, zaaknummer 2010–019198 / GE020000454 Gedeputeerde Staten van Gelderland

Beroep Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter

Een job als helpende, verzorgende of verpleegkundige bij jou in de buurt?

Vérian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen zoals jij. Je werkt bij ons uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid. Op oproepbasis of voor een vast aantal uren per week. Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures op www.verian.nl of bel 088 – 126 3232

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

www.verian.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Taxaties Makelaardij Ruimtelijke Ordening

ol scho j i r Auto em

DER L U M Hatt

Pachtzaken Vestigingen in Apeldoorn, Zaltbommel, Barneveld, Lochem, De Bilt en Arnhem Tel. 055 - 3579114 www.noordanuspartners.nl

Deskundig op uw erf, thuis in uw regio


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 56

Winnaar Gouden IJsspatel trakteert

EPE- Aan vrijwilligers om het beste ijs van Nederland te proeven was zaterdag geen gebrek. Onder het motto

‘wie wint, trakteert’, deelde Shu-Ta Chou gratis ijs uit. De rij voor ijssalon Roberto was tussen 13.00 en 15.00 uur

Jeugddienst met Seven HEERDE- De Vrije Evangelische Gemeente organiseert op 27 maart een jeugddienst. De dienst heeft als thema ‘Follow me … #Jesus’. Met alle nieuwe ontwikkelingen op internet is iedereen te volgen: op hyves, facebook en op Twitter. In de Bijbel vraagt Jezus zijn discipelen om hem te volgen. De gospelband Seven zal de jeugd-

dienst voorzien van de muzikale begeleiding. Ook zullen zij zes van hun eigen liederen ten gehore brengen. Iedereen is van harte in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. De dienst begint om 19.00 uur en Ds. J.M. Weststrate gaat de dienst voor. Meer informatie is te vinden op www.vegkruiskerkheerde.nl.

Verkoop paaseitjes HATTEM- Binnenkort gaan de leden van de christelijke oratoriumvereniging Con Amore uit Hattem paaseitjes verkopen. De prijs van een zak eitjes van 200 gram bedraagt 2,50 euro.  De opbrengst wordt gestort in het concertfonds  van de vereniging. Het

eerstvolgende concert, op zaterdag 26 november is een jubileumconcert. Con Amore bestaat dit jaar 80 jaar. Tijdens dit concert worden werken uitgevoerd van diverse Franse componisten, o.a. Camille Saint Saëns, Gabriël Fauré en César Franck.

Geslaagd overleg Balve-Heerde

BALVE/HEERDE- Het Comité Internationale Contacten Heerde (CICH) is op zaterdag 19 maart op bezoek geweest in Balve, de Duitse partnergemeente van Heerde. Het halfjaarlijkse overleg tussen de comités van beide gemeenten, dat om en om in beide plaatsen wordt gehouden, is bedoeld om het jaarprogramma te bespreken. Ook in 2011 staat er weer het nodige op het programma. Op woensdag 23 maart is de jaarlijkse boomfeestdag. Als gebruikelijk komt een basisschool uit Langenholthausen (één van de dorpen in de gemeente Balve) op bezoek bij de school in de gemeente Heerde die dit organiseert, de Wilhelminaschool. Ook de dodenherdenking op 4 mei is altijd een hoogtepunt in het partnerschap. Het is nog altijd vrij uniek in Nederland dat een Duitse partner dit samen met de Nederlanders viert. Ook een uitwisseling tussen de jeugdcentra in Heerde en Balve

staat voor 2011 gepland. Het partnerschap tussen Heerde en Balve vindt niet alleen op het niveau van de comités plaats. In de loop van de jaren (het partnerschap bestaat meer dan dertig jaar) zijn er verschillende uitwisselingen ontstaan tussen (sport)clubs en verenigingen op verschillende gebieden. De comités dienen als ‘tussenpersoon’ om in eerste instantie de contacten te leggen, maar daarna organiseren de verenigingen zelf de uitwisselingen verder. Geholpen door het goede weer was het een nuttige dag. Niet alleen was er een vruchtbaar overleg over het jaarprogramma, maar ook was er een interessant bezoek aan de middelbare school, waar een nieuw verwarmingssysteem is aangelegd dat functioneert op houtsnippers uit de omliggende bossen. Dit is goedkoper en milieuvriendelijker dan traditioneel stoken op olie of gas. Een interessant concept, zo vonden de comités.

daarom ook onverminderd lang. De winnaar van de Gouden IJsspatel wilde iedereen in Epe mee laten vieren.

Finaleplaatsen voor GVH

Vaassenaar in finale Skills Best Men in Ahoy VAASSEN- Tijdens Skills Masters 2011 op 24, 25 en 26 maart is Ahoy in Rotterdam gevuld met jonge vaktalenten uit het VMBO en MBO. Op deze groots opgezette beroepenmanifestatie ervaren jongeren wat echt vakmanschap is. Jeroen van Essen heeft zich tijdens de regionale voorronde op vmbo-niveau geplaatst voor de finale Skills Best Men Elektrotechniek. Jeroen zal de strijd aangaan met zes andere kandidaten om misschien wel zijn nationale titel te veroveren. Het Opleidingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) organiseert de beroepenwedstrijden voor de technische installatiebranche. De opdrachten die de finalisten uitvoeren zijn een afspiegeling van de dagelijkse praktijk binnen de technische installatiebranche. Drie dagen lang installeren de deelnemers gezamenlijk alle technische installaties en wordt er in teams samengewerkt. De kandidaten proberen hun concurrenten voor te blijven door hun vakmanschap, inzicht, discipline en kennis aan de deskundige jury te tonen. De jury, afkomstig uit de branche

en onder leiding van Adrie Willems, zal de kandidaten op de voet volgen om zo tot een eindoordeel te komen wie de jonge toptalenten van de technische installatiebranche zijn. In de stand van de technische installatiebranche biedt OTIB de bezoeker mogelijkheden om actief kennis te maken met techniek en de branche op het belevingsniveau van de jonge bezoekers. In OTIB’s InstallationPark zijn er tal van activiteiten te beleven. Met de materialen en gereedschappen uit het vakgebied kunnen bezoekers zelf aan de slag en proeven van techniek. Ook kunnen bezoekers techniek ervaren door de games, Red Fred, Tech Ed of OTIB 11 te spelen. U bent van harte welkom om tijdens Skills Masters de prestaties van de kandidaten op de voet te volgen (tussen 10.00 en 17.00 uur) en/of aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op zaterdag 26 maart om 16.30 uur. U kunt uw komst melden per e-mail: otib@vanoortenvanoort.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maxim Wessels via tel. 070- 3691700.

Afsluiting van het Wintercircuit

HATTEM- De Gymnastiek Vereniging Hattem is met 7 turnsters sterk vertegenwoord in de finale van de regio Gelderland op 16 april te Doetinchem. Afgelopen zaterdag was er voor de turnsters in de 3e plaatsingswedstrijd de laatste kans om zich te plaatsen voor de finale. In de regio finale kunnen de turnsters Carlijn, Madelon, Emma, Sophie, Sharon, Lotte en Julia zich plaatsen voor deelname aan de districtsfinale op 21 mei. Zij zullen de komende weken hard trainen om dit doel te bereiken.

Reislezing exotisch Costa Rica HATTEM- Donderdag 31 maart organiseert Stichting Welzijn Hattem weer een reislezing. Iedere maand komt een gastspreker vertellen over mooie, interessante reisbestemmingen. Na ondermeer Australië, Indonesië, en de Noordkaap, staat deze maand het exotische Costa Rica op het programma. Vooral de uitbundige natuur is kenmerkend. Variërend van vulkanen en regenwouden tot aan witte stranden met een geweldig onderwater leven. In Costa Rica komen ondermeer apen, toekans, papagaaien en allerlei andere tropische dieren voor. De Doelen, te bereiken via het pad langs de dierenweide aan de Kleine Gracht. Tijd: 14.00 uur. Kosten: 4 euro inclusief koffie/ thee.

HATTEM- Als afsluiting het wintercircuit is op 20 maart de laatste wedstrijd van een serie van zes gespeeld op het DutchGolf Center in Hattem. De wedstrijd is gespeeld in stableford formaat. Als dagwinnaar maakte Rob Krot een score van 40 stableford punten. De Winnaar van het gehele Wintercircuit

is Rudd van Pieterson uit Zwolle geworden. Naast de website van het Dutchgolf Center www.dutchgolf.nl is nu een website voor de spelers, Dutchgolf Spelers Club, www.DGSC.nl met alle informatie over de wedstrijden in de Summertour, Nobra en wedstrijden op de eigen baan.

NL Doet geeft jongerencentrum een goede impuls

Record aantal bezoekers Filmliga EPE- Op 18 maart vertoonde de Filmliga van Mamuze de film “Haar naam was Sarah” in het Kulturhus in Epe. Voor het grote aantal bezoekers moest de achterwand van de zaal worden geopend. Zo werd ook de foyer bij de Triadazaal betrokken. Tevens kon het publiek voor de eerste keer genieten van de onlangs aangeschafte comfortabele stoelen. Dit seizoen zal de Filmliga nog twee filmavonden organiseren op vrijdagavond 1 en 15 april, aanvang 20.00 uur. Iedereen die wil weten welke films de Filmliga vertoont, kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Interesse? Mail dan naar monique@mamuze. nl of schrijf u in via het contactformulier op de website www.mamuze.nl.

WAPENVELDJeugdcentrum Odyssee in Wapenveld heeft twee volle dagen in het teken gestaan van NL doet. Triada en Stichting Present waren hier hulpvaardig bij. Het jongerencentrum was zeer content met deze bijdragen. Triada hielp vrijdagmiddag met het schenken en plaatsen van een keukenblok en het hang- en sluitwerk van bij de toilettengroep van het jongerencentrum. Stichting Present leverde vijf vrijwilligers die vrijdagmiddag flink meehielpen met het schuren en verven van deuren. Daarnaast had het jongeren-

centrum ook niet te klagen over de menskracht die zich aanbood om te helpen uit de eigen groep. Men heeft het zich zelf niet gemakkelijk gemaakt. De hal bij de entree, de toilettengroep en het plafond kregen een gehele metamorfose. Trots kan men wezen op de bereikte resultaten. Degene, die gezien heeft hoe de jeugd zich hiervoor ingezet heeft, kan concluderen dat het met deze jeugd wel goed zit. De vrijwilligers zijn zeer benieuwd hoe de bezoekers van het jeugdcentrum reageren op het veranderde Odyssee.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 257

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

ebsite Kijk op onze w voor de w w w.action.nl

PA A SFOLDER

POFMOUW

ZIJDEGLANS- OF

HEREN-DAMES

effen katoen/elasthan maten S-XL

Hollands fabrikaat alle kleuren 750 ml

ook eau de parfum alle geuren Indigo 100 ml

DAMES SHIRT

4.95

BOA

3.98

DAMES PANTY 20 denier diverse kleuren maat L-XL: 3-pack maat XXL: 2-pack

Elders 2.95 3.95

MICROFIBER

Elders 8.95 11.95

HOUTSTOK

4.29

TUIN PARASOL met katrol zwart, ecru of taupe Ø 3 meter

1.19

Elders 2.49 3.95

ZOMER

SPEEL GOED waterspuiter: 44 cm balvangspel: grote uitvoering badmintonset: incl. shuttle

1.39 29.95 0.89

DAMES PANTY

INHOUD 15 LITER

1.59

FLEXIBELE MAND diverse kleuren

Elders 1.98 2.98 APELDOORN I • Maasstraat 20 APELDOORN II • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25

Elders 1.79 2.49

HOLLANDS FABRIKAAT

LUXE BEWAARDOOS

750 ml

incl. enveloppen 24 stk.

GROND VERF

60 denier maten S/M, L/XL of XXL

Elders 2.98 3.98

Elders 49.95 59.95

Elders 4.95 5.95

EPANOL ACRYL

2.49

TUINHOUT BEITS donkerbruin 2,5 liter

1.25

Elders 5.95 6.95

DEVENTER • Broederenplein 4-6 EPE • Hoofdstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17

3.29

HEINO • Marktstraat 22 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3

WENS KAARTEN

Elders 4.95 5.95

ZOEK UIT

2.98

KINDER BOEKEN Stad, jungle, park of boerderij: magneetboek Mijn eerste woordjes: stickerboek Kijk achter de flap: diverse titels Tip de Muis: speel- en leerboek Elders 2.99 4.99

1.59

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 Kijk ook op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 20 -03 t/m za. 26-03

idem GESTREEPT

HOOGGLANS EAU DE VERF TOILETTE


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 58

Repetitieavond Wapenvelds piratenkoor

WAPENVELD- Op donderdagavond 31 maart houdt het Wapenvelds Piratenkoor “De zingende Padden” een open repetitie-avond in De Rots aan de Kwartelweg 7 in Wapenveld. Het doel van deze avond is een groot aantal nieuwe mensen enthousiast te maken, om mee te komen zingen, of te musiceren bij het koor. Deze avond

die een inloop karakter heeft begint om 19.30 uur. Op deze avond kunt u kennismaken met het koor, het bestuur en dirigent en de sfeer proeven die er in het koor aanwezig is. Ook de sponsoren zijn uitgenodigd zo dat zij ook wat dichter bij het koor betrokken worden. Ook kan er direct al mee gezongen worden op vrijwillige basis.

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het koor heeft het komende jaar een drukke agenda die de nodige optredens bevat zowel in de ontspannen sfeer als in het serieuze gebeuren. Te denken valt aan optredens bij opening van “Vriezes erfgoed” en diverse piratenfestivals. U bent van harte uitgenodigd.

‘Anorexia Hulphonden’ nu echt een feit HATTEM- Vorig jaar omstreeks deze tijd werden de eerste berichten bekend over de eerste ‘Anorexia Hulphond’ van Nederland. Deze hond, een Sheltiereutje genaamd Luca, was het maatje van de toen 21-jarige Anjana uit Hattem. Anjana heeft moeten vechten voor de mogelijkheid van een Anorexia Hulphond, omdat zoiets nog helemaal niet bestond. Toch is het gelukt en dit tweetal, onafscheidelijk, heeft samen al heel veel overwonnen. Anjana volgt een opleiding, heeft weer een gezonde dagstructuur waarbij dagen van niet-eten of obsessief sporten niet meer voorkomen. Ze valt niet meer af, maar heeft nu, voor het eerst sinds haar tienerjaren, een gezond gewicht. Dit is misschien het meest zichtbare resultaat, maar niet het belangrijkst. Belangrijker is dat ze zegt weer gelukkig te zijn, weer dromen te hebben. Eén van deze dromen was het mogelijk maken van meer hulphonden voor jongens en meiden met Anorexia of Boulimia Nervosa. Hiertoe zijn belangrijke ontwikkelingen. Anjana hoopt nog voor deze zomer een diploma te hebben behaald waarmee zij zelf bevoegd is tot het trainen en opleiden van hulphonden. Dan kan zij haar ervaringsdeskundigheid ook beroepsmatig gaan inzetten, en haar droom waar gaan maken. Eerste stap hierin is het zorgen

voor meer bekendheid binnen de doelgroep en bij de hulpverlening over de mogelijkheid van de inzet van hulphonden bij eetproblemen als Anorexia en Boulimia Nervosa. Op de dag dat haar eigen hondje Luca zijn 2e verjaardag vierde is de website www.missionpuppies.nl de lucht in gegaan. Deze site staat boordevol informatie en geeft u de mogelijkheid om vrijblijvend eens te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van Anorexia Hulphonden, die door Anjana ‘Missionpuppies’ genoemd worden.

Kerkdienst HATTEM- We maken het allemaal mee dat er mensen zijn die zichzelf heel erg belangrijk vinden. Ze komen op tv en we zien hun foto’s vaak in de kranten. Op zondag 27 maart zullen er in Hattem twee bijzondere diensten zijn over dit onderwerp. “Hoe belangrijk ben jij?” Dat zal het thema zijn van die diensten. Er wordt over gepraat aan de hand van 2 Koningen 5: 2 – 4. De eerste dienst over dit thema zal ’s ochtends om 9.30 uur worden gehouden in de Gasthuiskerk, Achterstraat 9-13 en de tweede dienst ’s middags om 14.30 uur in de Open Poort, Veldhoeve 1.

Open dag openbare basisscholen in Epe EPE- Heeft u kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar en oriënteert u zich op een (toekomstige) schoolkeuze? Kom dan op donderdag 24 maart kennismaken met de openbare basisscholen in Epe. Loop bij (één van) de drie scholen binnen. Leerlingen en leerkrachten geven uitleg, beantwoorden vragen en leiden u rond tussen 9.00 en 16.00 uur. Ook andere belangstellenden zijn meer dan welkom. Bent u deze dag verhinderd? Neem dan gerust contact op met de schoolleiding voor het maken van een afspraak op een andere dag. In onze samenleving met grote verschillen tussen mensen, religies en culturen, is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met deze verschillen. Een kind dat van jongs af aan leert dat ieders culturele of religieuze achtergrond respect verdient, zal zich later overal kunnen handhaven. Niet omdat het geleerd heeft dat ‘alles kan en mag’, maar omdat het geleerd heeft hoe vele gezindten met de juiste basishouding samen

één maatschappij kunnen vormen. De drie openbare basisscholen in Epe: Hoge Weerdschool, De Tippe 1, Epe, tel. 0578-612130 met als directeur: Dhr. H. Kraassenberg. Gildeschool, Sint Crusiusweg 12, Epe, tel. 0578-612932 met als directeur: Mevr. A. Kolkman en de Nieuwe Wisselse School, Oude Wisselseweg 35, Epe, tel. 0578612896 met als directeur Dhr. T. Huiskamp.

Bingo VAASSEN- De ontspanningscommissie van CSV VIOS houdt weer een bingoavond. Deze wordt gehouden op donderdag 24 maart in het clubgebouw aan de Woestijnweg in Vaassen. Aanvang: 19.30 uur. Een ieder is op deze avond van harte welkom. De gratis koffie staat zoals gebruikelijk klaar.

HEERDE- Berend Rorije heeft Abraham in de ogen gekeken. Familie en vrienden hebben voor deze gelegenheid het huis en de tuin versierd. Een reusachtige Abrahampop kon natuurlijk niet ontbreken. Berend poseert samen met zijn kleindochtertje Sylvie voor de foto.

Kierewam naar de schapen

Lotgenotencontact partnerverlies EPE - Stichting “De Kruimelschaar” organiseert elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen, die een partner hebben verloren:”Het Lotgenotencontact”. Binnen informele sfeer kan met elkaar van gedachten worden gewisseld. Daarbij zijn vrijwilligers van “De Kruimelschaar” aanwezig. De eerstvolgende keer is dat: 28 maart, van 16.00- 17.30 uur

in Villa Vijvervreugd, Beekstraat 1 te Epe. Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Aan dit alles zijn voor u geen kosten verbonden. U bent van harte welkom. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bezoek aan huis te krijgen voor individuele hulp bij het verwerken van het verlies. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met Gerrie Hup-Berkhoff, tel. 0578-612393.

Takken slepen WAPENVELD– Eerst helpen met takken slepen en dan pannenkoeken eten. Dat kan zaterdag 26 maart voor jongens en meisjes op Vrieze’s Erfgoed. Op en rond de molenbelt is het eiken hakhout afgezet en van de takken gaat men een takkenril maken. Een takkenril is een ideale omgeving voor egels en muizen en ook roodborstjes en winterkoninkjes nestelen er graag.

Voor het maken van de takkenril roep het comité molen de Vlijt de hulp van jongens en meisjes in. Zij worden om 8.30 uur verwacht bij molen de Vlijt aan de Groteweg 54 in Wapenveld. In verband met de te bakken pannenkoeken wil men graag weten hoeveel jongens en meisjes er komen. Die kunnen zich aanmelden bij Rudy Heideveld, tel. 0578-693879.

Open Tafel

EPE– De peuters van Kindercentrum Kierewam in Epe hebben vorige week de schapen en de lammetjes bij de Schaapskooi bezocht. Na even gespeeld te

hebben in de speeltuin, liepen ze met schaapherder Lammert mee naar de grote schapenstal. De herder haalde een klein lammetje uit de stal, die de kinderen alle-

maal mochten aaien. De schapen lieten zich uitgebreid aaien en knuffelen. Voor de peuters was het een leuke en leerzame ochtend.

HEERDE - Op donderdag 31 maart wordt in Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd Brinkhoven een gezamenlijke maaltijd in het project van de Open Tafel gehouden. Deze maaltijden zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Heerde en hebben mede als doel het instandhouden en bevorderen van de sociale contacten. Elke laatste donderdag van de maand opent Brinkhoven rond 16.30 uur haar

deuren voor bewoners uit de gemeente en biedt hen vanaf 17.00 uur een driegangenmenu aan voor een bedrag van 8,75 euro. Consumpties zijn verkrijgbaar vanaf 1 euro. Na afloop van de maaltijd is er de mogelijkheid tot koffiedrinken. Reserveren is gewenst en u kunt zich (tijdens kantooruren) telefonisch aanmelden tot dinsdag 29 maart bij de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578- 691244.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA259

INBOUWAPPARATUUR, VRIJSTAANDE APPARATUUR KEUKENS EN GRANIET

TOPKWALITEIT & LAGE PRIJZEN

SCHOUW

HETELUCHT-OVEN

• ETNA Hetelucht-oven • ETNA Koelkast • ETNA RVS-Schouw • ETNA Afwasautomaat • ETNA Kookplaat

KOOKPLAAT

KOELKAST

DEZE KEUKEN

INCLUSIEF

AFWASAUTOMAAT

APPARATUUR!

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD

70

VAATWASSERS

ZONDER VERPAKKING • 5 programma’s • 49 dB

EXTRA BREED FORNUIS (90 CM.)

KOELER

• koken op gas • electrische oven • 5 kookzones

Ki18RA50 • deur op deur • nis 88 • energieklasse A+ • inhoud 153 liter

KOM NAAR DE SHOWROOM! Van veel modellen hebben wij slechts enkele stuks snel wisselende voorraad. Ook grote voorraad vrijstaande apparatuur!

kayersdijk 43 apeldoorn tel 055-5346161 ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

W W W. A LT I J D L A G E P R I J Z E N . N L

100-253

openingstijden:


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 maart 2011 - PAGINA 60

Turners en turnsters P.R.O. scoren goed HATTEM- Onlangs zijn 4 afgevaardigde turners van PRO naar Winterswijk afgereisd voor de eerste kwartfinale van het N.K. Niels van der Kolk en Ward Willemsen turnen beide Instap 11. Niels werd uiteindelijk 13e. Ward eindigde uiteindelijk op een keurige 10e plek. Jim Hendriks ging met een 21e plaats in het eindklassement naar huis. Wietse Velema turnt Junior II nivo 6 en eindigde op een 9e plaats. Ben van den Berg, Nederlands

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

Kampioen van vorig jaar turnt bij PRO Hattem en RKDOS Kampen en komt uit in de categorie jeugd 8. Hij moest genoegen nemen met een 5e plaats. Een week later op zaterdag 12 maart was de derde en laatste voorwedstrijd voor de 4e divisie voor de turnsters van P.R.O. Fleur en Lilan mogen door naar de regiofinale op 16 april te Doetinchem. Fleur heeft zich geplaatst met een 7e en 9e eindplaats. Lilan met een 4e en een 8e eindplaats.

Tyfoon HATTEM- De dames van Tyfoon versloeg A.B.S. met 14 –26. Komende zondag kan Tyfoon, bij winst op Zwolle, in thuisbasis de Marke het kampioenschap bin-

nenhalen. De heren van Tyfoon verpletterden Heeten 2 met maar liefst 15-34. Zondag speelt Tyfoon de laatste wedstrijd van dit seizoen in Deventer tegen D.S.C.

Gitaarfeest in de Tinne te Hattem

“Barry, stapje trug”. Voorzichtig stapte het paard van Bennie Rorije op de bevelen van zijn baas achteruit. Zijn paardenkracht werd zaterdag ingezet bij het wegslepen van de stammen afgezet eiken hakhout op molen de Vlijt. En de hulp van Barry was zeer welkom. Want het was lastig om de zware eiken stammen te verwijderen van het glooiende terrein. Maar aan het einde van de zaterdagmorgen was het grootste deel van de stammen verdwenen. Wie Barry in actie wil zien: vrijdagmorgen wordt de rest verwijderd. En daarbij een handje helpen mag

ook. Dat kan ook zaterdagmorgen. Dan zullen de vrijwilligers met hulp van jongens en meisjes van de takken een takkenril gaan bouwen. Ook daarbij is hulp welkom. Wie helpen wil: om 8.30 uur aanwezig zijn. Vooraf graag aanmelden want om 12.00 uur worden er pannenkoeken gegeten. Aanmelden kan via Rudy Heideveld, tel. 0578-693879 of via webmaster@molendevlijtwapenveld.nl. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuur-

foto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Waterpoloheren winnen HATTEM- Na een moeizaam begin wist S.G. Hattem/Wezep 1 door een uitstekende verdediging te winnen met 7-2 van de nummer 4, OZ&PC 2 uit Oldenzaal. S.G. Hattem/Wezep trad aan met veel jeugdspelers omdat veel vaste spelers verhin-

derd waren. Er deden maarliefst vier spelers van onder de 19 mee en ook de keepers van het eerste waren verhinderd waardoor de keeper van het tweede mocht laten zien dat ook hij dit niveau aan kan. Voor de volgende wedstrijd moet S.G. Hat-

Leerlingen in actie voor Natuurlijk schoon

tem/Wezep 1 op 26 maart afreizen naar Neede om daar tegen NZC Neede 2 te spelen. Het waterpolo team t/m 19 jaar van S.G. HattemWezep heeft een punt gepakt tegen de nummer twee uit de competitie, de einduitslag was 5-5.

Bingo VAASSEN - In het clubhuis van SV Vaassen wordt vrijdag 25 maart een bingo gehouden. Vanaf 20.00 uur staan de getallen centraal. Het kopje koffie bij binnenkomst is gratis. De te winnen prijzen zijn onder andere ook afgestemd op de komende feestdagen. Het clubhuis van SV Vaassen vindt u op sportpark De Kouwenaar aan de Woestijnweg.

SV Vaassen verliest VAASSEN – SV Vaassen deed in de 2e klasse J slechte zaken door onnodig met 2-1 te verliezen van ATC’65. In een duel waar Vaassen de onderste regionen van de middenmoot had kunnen verlaten, legde het in de 2e helft slecht voetbal op de mat. In de eerste helft hadden de bezoekers afstand kunnen nemen van ATC maar lieten dit na. Hierdoor kregen zij in de 2e helft het deksel op de spreekwoordelijke neus. SV Vaassen verliest dure punten in de strijd om de degradatie zone te ontlopen.

Gelijkspel voor VIOS WAPENVELD- Afgelopen donderdagmiddag werd de omgeving van de ds. Van Maasschool in Wapenveld weer helemaal opgefrist. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gingen deze middag in het kader van “Natuurlijk schoon” de straat op in de omgeving van de school. Met vereende krachten werkten de leerlingen allemaal mee aan de landelijke actie. Daartoe waren ze gekleed in het fluorescerende “Na-

tuurlijk schoon” hesje, het knalrode petje en werden ze uitgerust met prikkers, knijpers, handschoenen en vuilniszakken. Met veel enthousiasme zuiverden de leerlingen de omgeving van zwerfvuil, waardoor de leefbaarheid in de buurt weer werd vergroot, en het doel werd gehaald. Tientallen zakken met zwerfvuil kwamen hierdoor op de plaats terecht waar het thuishoort: in de afvalbak.

VAASSEN- Thuis ontving VIOS Hierden. Deze wedstrijd verdiende geen winnaar en dus was de 0 – 0 stand een terechte uitslag. Volgende week wacht een zware wedstrijd. Tegenstander is dan de gedoodverfde kampioenskandidaat Lelystad’67. De ploeg heeft 9 punten voorsprong op Advendo’57 die de tweede plaats inneemt. Kijken of VIOS voor een stuntje in deze zware uitwedstrijd kan zorgen.

HATTEM- Steelstring is een stichting voor de steelstringgitaar en akoestische fingerstyle muziek in  Nederland. Zij organiseren concerten met (inter)nationale steelstring gitaristen. De stichting Steelstring heeft in samenwerking met Stanley Dijkhuis, Dirk Winters en Ton Klappe (uit Hattem) gezorgd dat de internationaal vermaarde Italiaanse  gitarist Franco Morone met zijn partner Raffaella Luna, voor een éénmalig optreden naar de Tinne in Hattem kwam. In het voorprogramma stonden de aanko-

mende talenten Jeroen Groot Beumer uit Zwolle en Timo Brauwers uit Duitsland. Franco Morone en Raffaella Luna brachten met blues nummers, een Italiaans lied, een Schots en een Frans lied, Ierse folk muziek tot blues en fingerstyle, het publiek in vervoering en de bravo’s waren dan ook niet uit de lucht. De organisatie kan terug zien op een geslaagd concert dankzij de medewerking van de artiesten, publiek en de familie Potgieter. Een avond die voor herhaling vatbaar is.

Toneelgroep Vaassen

VAASSEN - De toneelgroep van SV Vaassen kan terugkijken op twee zeer geslaagde uitvoeringen. Het blijspel met de titel ‘Het Perron’ werd door de vele toeschouwers zeer gewaardeerd. Het stuk, geschreven door Froukje Annema, zat vol vaart en humor. De misverstanden, kleine ruzies en leugentjes om bestwil zorgden voor menige lach vanuit de zaal. Regisseur Selma Pannevis weet de toneelgroep tot een prachtige eenheid te smeden, waarbij ieder de

ruimte krijgt om voor het voetlicht te treden. Het fraaie decor, met aandacht voor details, was gemaakt door Cees v.d. Wardt. Gerrit Haverkamp en Hans Zonneberg waren verantwoordelijk voor het licht en geluid. Souffleur Helma Renz had achter de schermen een belangrijke rol, evenals Hannie Haverkamp. Accordeonist Eddy Bouwmeester was een goede aanvulling van het stuk. Ook de diverse figuranten maakten het een levendige voorstelling.


PAGINA 261 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder

25-03-08

25-03-11

Geen dag dat we niet aan je denken

Stefina van Egteren - Eilander Voorgoed uit ons midden, maar niet uit ons hart

Dolf Müller 26 april 1945

Aangezien het voor ons onmogelijk is u allen daarvoor persoonlijk te bedanken, betuigen wij u op deze wijze onze oprechte dank voor de belangstelling die wij van u mochten ontvangen.

13 maart 2011 Irene Müller Edu en Wilmanet Müller Mike, Timo, Stan Susan Müller en René Steenbergen Lorenzo

Op verzoek van de overledene heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden Correspondentieadres: IJsselstraat 51 8051 HN Hattem

(I.p.v. kaarten)

Heerde, maart 2011

Beste mensen, Het heeft ons gesterkt, getroost en erg goed gedaan, dat wij zoveel blijken van vriendschap, warmte en medeleven mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden mijn vrouw, onze moeder en schoonmoeder

Hennie van den Vlekkert-van Norel

Ons bereikte het droevige bericht dat

Wim Christiaan en Linda Karin en Arjan

Dolf Müller Epe, maart 2011

Wij wensen de familie veel sterkte toe. Nieuws- en Advententieblad Schaapskooi Ronald, Miriam, Corinda, Chantal, Irma, Suzanne Jouw wereld werd steeds kleiner, de deur ging langzaam dicht. Iedere dag toch verder, jouw reis naar eeuwig licht. Zoveel vragen zonder antwoorden wat ging er in jou om? Niemand kan het nog vertellen, alleen God die weet, waarom!

we missen je!

Uit aller naam, Henk van Egteren

Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

plotseling is overleden.

lieve Jozien

Om niemand te vergeten laten wij u weten dat wij op donderdag 7 april

50 jaar getrouwd zijn. Als u ons wilt komen feliciteren dan bent u van harte welkom van 15.00 - 17.00 uur in Café de Spikke, Stationstraat 8 in Heerde. Fam. D. v/d Wetering Verbindingsweg 1 8181 ER Heerde

Kadotip

Het was voor ons een geweldige steun dat zoveel mensen belangstelling hebben getoond na het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en trotse opa

Familieberichten

Teun Dingerink Wij zijn zeer geraakt door uw belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes of uw aanwezigheid bij de herdenkingsdienst.

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Klaasje Dingerink-Post Kinderen en kleinkinderen Heerde, maart 2011

Met droefheid delen wij u mede dat door de Here tot Zich is genomen, na een periode van afnemende gezondheid, onze lieve, zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Aleida Remmerts - Draaijer

sinds 9 maart 1995 weduwe van Klaas Remmerts * 1 november 1919

† 19 maart 2011

“Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de HERE rondom Zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.” Psalm 125 vers 2 Henk en Eef †, Ali Remmerts Teuntje Remmerts †

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Bezoekadres Postadres Telefoon Fax

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke E-mail villamedia@online.nl Irma Vos Druk Hoekstra Boom Dorpsstraat 55 Oplage 28.250 ex. Postbus 90 Bezorging 0342-471884 8180 AB Heerde Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke 0578-691911 toestemming van de uitgever ter publicatie wor0578-695770 den overgenomen in welke vorm dan ook.

Teunis en Johanna Remmerts Frits en Dinie Remmerts

Chronische ziekten of aandoeningen? Onze behandelingen vormen vaak een goede aanvulling op de reguliere therapie bij klachten als gevolg van copd, astma, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, slaapstoornissen, snurken, bloeddrukproblemen, allergie en burnout. Overlegt u gerust eens met uw huisarts. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden onze consulten. Bel 0578 – 641789 voor een afspraak bij ons in Oene of mail naar info@tklooster.com. Kijk voor meer informatie op www.tklooster.com.

Gerrie en Arend-Jan de Wilde Hennie en Alie Remmerts Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Engweg 8-1 8181 PT Heerde

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 25 maart van 10.00 tot 10.30 uur in het Trefpunt van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat te Heerde. Aansluitend zal om 10.45 uur de afscheidsdienst worden gehouden in genoemde kerk. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats “Engelmanskamp” aan de Elburgerweg te Heerde. Indien u geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

GEVRAAGD Oud ijzer, alm. , koper, tv, fietsen. Wordt opgehaald. Tel. 0578575524.

www.belastingaangifteepe.nl

www.aftimmerbedrijfwienen.nl


PAGINA 262 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.3018.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. KuitersPuylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 038-4442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).Â&#x2019;s Avonds, Â&#x2019;s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.00-13.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: Silvia de Haan, Liesbeth Post, Elizabeth de Vries, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 0553600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel. 612558.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. U.W. van Slooten, 19.00 uur ds. M. Zoeteweij. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur ds. E. v.d. Veer. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. H.J.Tj. Velema. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur leesdienst, 17.00 uur ds. F. Gerkema. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. K.F. Dwarshuis, 16.30 uur ds. G. Zomer. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur (jeugddienst) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (Â&#x2018;s-Heerenhof): 10.00 uur ds. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dienst. Evang. Gem. de Schaapspoort (in De Keet van Heerde): 14.00 uur dhr. Herman Esselink. Ned. Prot. Bond: Zie Hattem. Verpleeghuis Wendhorst: 10.45 uur ds. J.B. Diermanse en ds. G.T. Wijnstok. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. van Ark. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur kand. L. Treur, 14.30 uur ds. W. Pieters. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. M.R.H. van Beusichem, 19.00 uur ds. P.J. Ros. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. P.J.H. Krol, 14.30 uur ds. P.J. Weij. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. L. Sollie, 14.30 uur ds. de Hullu. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. G. Achter de Molen. EPE Grote Kerk: 10.00 uur mw. A.J. Schaafsma. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. R. Holwerda, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. E.S. Klein Kranenburg. Sionskerk: 9.30 uur ds. W.Chr. Hovius, 18.30 uur kand. J. Hogenhout. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. G. de Greef, 15.00 uur ds. Joh. Post. Geref. Regenboogkerk: 10.00 ds. F.J.T. Schipper, 19.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, pastoor Rekveld; zo. 10.00 uur Eucharistie, pastoor Hofstede.

Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). Â&#x2019;s Avonds, Â&#x2019;s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.0018.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen Â&#x2019;s middags 17.00 en Â&#x2019;s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 0900-3336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512. Zondag 27 maart 2011 | Vierde Lijdenszondag

EMST Herv. Gem.: 9.30 ds. J. Boer, 14.30 uur ds. P. van Duijvenbode. OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. P. Vermeer. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. S. Hovestad-de Jong, 19.00 uur (gez. dienst in de Tabernakel) ds. C.M. van der LeekVosmeer. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. B. Heslinga, 19.00 uur (zangdienst) ds. C.M. van der Leek-Vosmeer. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Joop Risamasu. Groot Nieuws Gem.: 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal; donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: Geen opgave ontvangen. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. E.R. Veen, 10.30 uur (aangepaste dienst) ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen, 16.30 uur drs. J.J. Lof. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. J. Haveman, 14.30 uur ds. R. Knigge; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. L.W. de Graaff. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. W.H. Louwerse, 16.30 uur ds. J. Bouma. Geref. EmmaĂźskerk: 9.30 uur ds. S. Sluis. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur (jeugddienst) br. J.T. de Haan, 19.00 uur br. N. Catsburg. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dhr. G.J. Bos. Christ Centered Christian Church (de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. C. Boven. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Eucharistieviering.

Kijk, wij zijn er helemaal klaar voor! 9HOWNDPS 6WDP GpHQWKRXVLDVWHPDNHODDU Van Allerhof 5

Hattem

Veldweg 81

Hattem

26 maart van 11.00 15.00 uur

Moderne stadswoning, nieuw gebouwd in 2005 op een geliefde locatie pal in de binnenstad! De ligging is uitzonderlijk rustig, en toch vindt u alles â&#x20AC;&#x153;om de hoekâ&#x20AC;?. De woning verkeert in picobello staat, de afwerking is uitstekend. Het huis is volledig geĂŻsoleerd. Inhoud 375 m3. Het eigen perceel is 112 m2 groot. De achtertuin ligt op het zuidoosten. Tevens is er een riant dakterras met prachtig uitzicht en goede bezonning.

Rietgedekte villa op een kavel van bijna 3.000 m2. Prachtige architectuur uit 1913. Heerlijk rustige ligging in de bossen. Het pand is aan de buitenzijde keurig onderhouden. Er is een diepe achtertuin op het oosten. Voorzien van centrale verwarming. Royale, lichte woonkamer met open haard en prachtige kijklijnen over de tuin. Inhoud 615 m3.

Vraagprijs â&#x201A;Ź 379.000 k.k.

Vraagprijs â&#x201A;Ź 799.000 k.k.

Kruisstraat 7 Hattem

Sportlaan 4 Zwolle

038 - 444 71 11

W W W. V E LT K A M P E N S TA M . N L

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken. AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN TEVENS 10.000 km beurten en reparaties alle merken. ROETMETING

APK keuringstation

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061 Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Henk Kros g u r e t r e is we kt r a m e op d ! ! e p E n i Speciale aanbieding woensdag 23 maart 2011:

Andijvie 1 kilo ........................................... 0,95 Sla 2 kroppen ........................................................... 0,95 Elstar 2 kilo .................................................. 1,50 Handperen 2 kilo ................................... 1,50


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA 263

Deze zomer zit u bij C1000 wel heel erg goed!

Spaar met C1000 mee voor een voortreffelijke loungeset!

(zie actievoorwaarden op de spaarkaart).

Robinsons Fruitshoot

2,90

2

49 .

diverse smaken set à 8 flesjes à 200 ml

Champignons bak à 400 gram

Spaarperiode van Allibert Loungeset is van maandag 7 maart t/m zaterdag 7 mei 2011 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/ of wederverkopers. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.

1,39

0

99 .

+GRATIS 1 ZEGEL

+GRATIS 1 ZEGEL

Hamlappen

8,38

5

49 .

kilo

Grillworst

+GRATIS 1 ZEGEL

+GRATIS 1 ZEGEL

Witte of tarwe bollen

0,99

0

79 .

zak á 6 stuks

6,99

per plant +GRATIS 1 ZEGEL

Maximaal 4 aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 21 t/m zaterdag 26 maart bij:

c1000 Filiaal Adres Adres www.C1000.nl/xxxxxxxx

Openingstijden:

C1000 Van Andel, Epe C1000 Hardeman, Wapenveld xx xx xx xx

dag dag dag dag

t/m t/m t/m t/m

xxdag xxdag xxdag xxdag

0

99 .

vers van ‘t mes 100 gram

Hortensia

+GRATIS 1 ZEGEL

1,19

00.00-00.00

Kijk voor meer aanbiedingen 00.00-00.00 in de folder of 00.00-00.00 op www.c1000.nl 00.00-00.00

4

99 .


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 MAART 2011 - PAGINA PAGINA264

schaapskooi week 12 2011  
schaapskooi week 12 2011  

schaapskooi week 12 2011

Advertisement