__MAIN_TEXT__

Page 1


465

SAPINDACEAE: VI. DIATENOPTERYX RADLK.

DIATENOPTERYX Radlk. in Sitz. k. bayer. Ac. VIII (1878) p. 284, annot., in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 229, 282, in Durand Ind. (1887) p. 73 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 310 n. 9, fig. 161. — Thouinia sp., sect. THYANOPSIS Griseb. Symb. Argent. (1879) p. 81!; Hieron. Pl. diaphor. Fl. Argent. (1882, seors. impr. e Boletin Acad. Cordoba IV) p. 68!; Niederlein in Catai. Expos. Paris. a. 1889, p. 278!

FLORES spurie polygami, oblique symmetrici. SEPALA coalitione inferiorum (3. et 5.) completa vel fere completa 4, parva, e triangulari lanceolata, inferius (duo connata oxhibens) latius, ovato-oblongum, apice interdum biíidum, aestivatione aperta, corolla adhuc clausa multo superata, praesertim margine pilosiuscula. PETALA 4, infimi sede vacua (vel rudimentarium tantum obvium), aestivatione imbricata, sepalis plus duplo majora, oblonga, 1-nervia, ramificato-venosa, extus cano-tomentella, intus puberula, supra unguem brevem latiusculum squama oblonga concava (subcucullata) apice ad marginem pilis deílexis dense barbata, crista emarginata instructa, petala dimidia aequante aucta. DISCUS pulvinaris, unilateralis, inter petala in lobos obscuros tumens, dense pubescens. STAMINA (6—)8, excentrica, circa pistillum vel pistilli rudimentum ad marginem disci inferiorem (sepalo 4. e diametro oppositum) inserta, floris masculi longiora, petala paullulum superantia, filamentis puberulis glandulisque gracilibus obsitis; antberae breviter ellipsoideae, subintrorsae, dorso supra basin emarginatam affixae, parce puberulae glandulosaeque; pollinis granula trigono-placentiformia, triporosa. GERMEN transversim biloculare, compressum, quasi obcordatum, apice excisura profunda semilunari bilobum, lobis incurvis, praesertim margine tenere pilosum glandulisque gracilibus obsitum; STYLUS in excisura centralis, lobos superans, filiformis, in stigma parvum subcapitatum terminatus, glanduloso-puberulus; GEMMULAE in loculis solitariae, campylotropae, apotropae, oblongae, e basi loculorum adscendentes. (Florum masculorum pistillum rudimentarium, attamen gemmulis foetum, parce pilosulum, stylo subnullo.) FRUCTUS (illum Aceris campestris vel platanoidis aemulans, attamen margine superiore, nec inferiore, crassiore) dicoccus, primum semilunari-, dein saepissime divaricato-bialatus, styli reliquiis coronatus; cocci denique ab axe brevi ancipite subulato soluti samaroidei, a lateribus suis compressi, prope axem loculiferi, pericarpio materia saponino affini foeto, endocarpio sclerenchymatico-fibroso glabro, toto dorso in alas primum arcu supra concavo sursum curvatas, dein horizontaliter patentes producti,

Sapind.

DIATENOPTERYX.

466

alis parte seminifera subhorizontaliter oblonga duplo triplove longioribus obtusis membranaceis, nervis e margine superiore crassiore arcuato-descendentibus (arcus concava parte deorsum spectante) instructis. SEMINA oblique adscendentia vel subhorizontalia, oblonga, a lateribus compressa, hilo supra basin laterali parvo, testa tenui coriaceo - crustacea e cellulis complanatis exstructa ad marginem superiorem pilis singulis adspersa subfusca, arillo nullo. EMBRYO oleoso-carnosus (oleo et aleuro foetus), curvatus, notorrhizus; cotyledones a marginibus compressae, erectae, superne radiatim dilatatae, basi curvatae; radicula breviuscula, infera, centripeta, cotyledoni interiori ad seminis basin applicita (nec plica testae sacciformi separata, etsi testae stratum interius inter radiculam et cotyledonem, ut et inter cotyledones ipsas paullumper intrusum est). ARBOR

sat alta vel (t.

GLAZIOU)

frutex.

FOLIA

(exstipulata) ab apice ad basin decrescentim pari- vel plerumque impari-pinnata, rhachi nuda, foliolis 3—5-jugis, alternis vel suboppositis, lanceolalis, subpetiolulatis, inaequilateris (latere interiore latiore), serratis, penninerviis, subtiliter et anguste reticulato-venosis (venis per totum diachyma transmissis), membranaceis, ad nervum medianum pilosis glandulisque, ut et ad marginem, microscopicis clavatis obsitis, utriculis laticiferis non nisi sub nervo mediano

extra vaginam sclerenchymaticam

instructis, aliis vero cellulis secretorüs carentibus, epidermide sat mucigera.

THYRSI

ad ramulorum basin supra

cicatrices foliorum delapsorum vel in foliorum axillis paniculiformes, laxe cincinnigeri, cincinnis longius stipitatis sub-6-floris, superioribus depauperatis 3—2-floris, immo

ad florem

(BALANSA)

singulum

vel grisei

reductis.

(GLAZIOU,

FLORES

albi

mediocres, longiuscule

pedicellati, pedicellis bracteolatis ad tertiam inferiorem partem articulatis, sepalis petalisque cellulis secretorüs gummi-resina quaclam repletis persitis.

FRUCTUS

con-

spicui, sicci pallide subfusci.

Species 1, per Brasiliam australiorem et terras vicinas dispersa. 1. DIATENOPTERYX SORBIFOLIA RADLK. arbor sat alta; rami teretes, cortice fusco, novelli pubescentes; foliorum rhachis nec non foliorum nervus medianas praesertim subtus pilis flavidulis dense villoso-pubescens; foliola superiora elongata, lanceolata, inferiora abbreviata, ovalia vel suborbicularia; thyrsi mediocres; reliqua ut supra.

Tabula nostra C (habitus et analysis).

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. ll. cc. et in O. Kuntze Revis. Gen. III, 2 (1898) p. 43.

63


467

SAPINDACEAE:

DIATENOPTERYX—ALLOPHYLUS.

Thouinia ornifolia Griseb. l. c.!, Hieron. l. c.!, Niederl. l. c. n. 1335!, 1765!, 2196! S u i q u i ll o incol. Argentin. t. Hieron. l. c. Quepé et Maria Preta t. Niederlein in sched. et quoad Mar. Preta in Catai. Expos. Paris. 1889, p. 224, 278. ARBOR 10—16 m alta, ligno duro (HIERON.). RAMI penultimi 2 ad 4 mm crassi, inconspicue lenticellosi; ramuli novelli thyrsigeri basi perulis parvis ovatis acutis glabratis suftulti nunc perbreves nunc elongati, 1 ad 1,5 mm vix crassiores, internodiis basilaribus circ. 0,5 cm, reliquis 2—5 cm longis. FOLIA superiora petiolo 1 —1,5 cm longo adjecto 10—14 cm longa, 6—8 cm lata, basin versus augustiora, inferiora minora; rhacheos villosae segmenta 1—1,5 cm longa; foliola superiora petiolulo 1—1,5 mm longo adjecto 6—7 cm longa, 1,5—2 cm lata, inferiora decrescentim minora, infima suborbicularia vix 1-centimetralia, omnia levius profundiusve et subargute serrata, praeter nervum medianum utrinque glabra, latere interiore praesertim basi latiore paulluloque breviore, in infimis vero latere exteriore breviore. THYRSI laxiflori, quam folia plerumque breviores, 6—10 cm longi, 2—3 cm lati, minutim puberuli, fere a basi laxe cincinnigeri; cincinni stipite 3—15 mm longo suffulti, bracteolis minutis pilosis ornati; pedicelli puberuli, 5—8 mm longi, ad tertiam inferiorem partem articulati, circa articulationes densius pilosi. SEPALA 1,5 mm vix superantia. PETALA 4,5 mm longa, 2 mm lata, lateralia inaequilatera, squama oblique affixa apice petalis superioribus approximata crista inaeqnali ad floris latus inferius humiliore instructa. STAMINA subexserta. GERMEN 2—3 mm longum, totidem latum, stylo 2 mm longo superatum. FRUCTUS glabratus, 4—5 cm latus, 6—8 mm altus, alis nunc basi, nunc medio latissimis (resp. altissimis), 9 mm latitudine non excedentibus. SEMEN 8 mm longum.

In Brasiliae prov. Minas Geraes, in Paraguay, Argentina et Bolivia: In Brasília: Sello n. 2214! Regnell I n. 118**! III n. 1564! (Serra do Caldas, prope vicum Samambaia, m. Sept. 1861 flor., m. Jan. 1862 fruct.; Hb. Mart., Hb. Holm.); Glaziou n. 13723! 14613! („entre Carandahy et Queluz, Min. Ger., dans le bois“, m. Nov. 1884, flor.; Hb. Berol.); in Paraguay: Balansa n. 1995! („Forêts de Pastoréo-mi, à l'Est de la Cordillère de Villa-Rica“, m. Sept. 1874, flor.; „arbre de 10—15 m de hauteur, à bois blanc, très dur“; Hb. DC.), 1995, b! („L’ Assomption dans le bois“ m. Oct. 1875, flor.; Hb. Berol.); — in Argentina: Lorentz et Hieronymus n. 42! (prope Orem, copiose in sylvis, m. Sept.—Oct. 1873, flor.; Hb. Hieron., Berol., Bruxell., Boiss., O. Kantze, Griseb.), 233! (prov. Jujui, Rio de S. Lorenzo, in sylvis prope Lorenzo, m. Nov. 1873, fruct. submat.; Hb. Hieron., Griseb., Berol.); Niederlein n. 1335! (Rio Pepiri-guaçú,m.Nov 1886, flor.; Hb. Hieron.), 1765! („Misiones, Picada desde el puerto Monte-agudo á San Pedro, entre los Arroyos Leon y de-las-Islas“, m. Oct. 1886, flor.; Hb. Hieron.), 2196! (Paggi, Misiones, hieme 1887, steril.; Hb. Hieron.). OBS. De qualitatibus et usu apud NIEDERLEIN 1. c. p. 224 n. 630 legitur, quod sequitur: „Arbre abondant, assez gros, élevé, bois employé pour les meubles tournés. Densité moyenne.“

VII. ALLOPHYLUS LINN. ALLOPHYLUS*) Linn. Fl. Zeyl. (174.7) p. 58 n. 140 descr., Append. (Nova Gm. Pl. Zeyl. nuper edita per C. M. Dassaw) p. 8 n. 1050 char. gen., Syst. Nat. ed. VI (1748) p. 101 n. 1050, Amoen. acad. ed. I, I (1749, Nova Plantar. Gen. proposita a C. M. Dassaw, 15. Jun. 1747) p 398 n. 1050, Gen. Pl. ed. IV (1752) p. 425 n. 1050, ed. V (1754) p. 164 n. 428, ed. VI (1764) p. 189 n. 476, Syst. Veg. ed. XIII (cur. Murray, 1774) p. 292 et 297 n. 476; Lam. Encycl. I (1783) p. 85; Swartz Prodr. (1788) p. 62 et 152 (Alloph. spec.); Juss. Gen. Pl. (1789) p. 259, sphahm. „ Allophyllus“; Schreb. Gen. Pl. I (1789) p. 252 n. 643; Gmelin Syst. Nat. II, 1

*) Literatura ad species extra-americanas praesertim spectans nec non ante - Linnaeana praeter synonyma ipsa hic maxima ex parte omissa est.

468

(Linn. Syst. Nat. ed. XIII, 1791) p. 599 et 611 n. 476, sphalm. „ Alophyllus"; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 294 et 324 n. 740; Blume Rumphia III (1847) p. 121; Hiern in Hook. Fl. Brit. Ind. 1 (1875) p. 673; Radlk. in Sapindac. Holländ.-Ind., Ades du Congrés etc. à Amsterd. (1877) p. 125 (seors. impr. p. 55), in Durand Ind. Gen. (1887) p. 73, in Sitz k. bayer. Ac. XX (1890) p. 228, 282 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 311 n. 11. — COMINIA P. Browne Hist. Jamaic. (1756) p. 205 excl. syn. Pluk. — SCHMIDELIA Linn. Mant. I (1767) p. 10 et 67, n. 1259, Syst. Nat. ed. XII (1767) p. 261 et 274, n. 1259, Syst. Veg. ed. XIII (cur. Murray, 1774) p. 294 et 310, n. 1259; Juss. Gen. Pl. (1789) p. 247; Schreb. Gen. Pl. I (1789) p. 262 n. 672; Gmelin Syst. Nat. II, 1 (Linn. Syst. Nat. ed. XIII, 1791) p. 602 et 635 n. 1259; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 296 et 435 n. 780; Swartz Fl. Ind. occ. II (1800) p. 663 etc. (Schmid. spec); Smith in Rees Cyclop. XXXI (ca. 1816); Poir. in Lam. Ill. Gen. II (ca. 1817) p. 417 et 443 n. 798, t. 312; Kunth in II. B. K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 94 (ed. in 4 p. 121) et Syn. Pl. Aequin. III (1824) p. 160; St. Hil. in Bull. Soc Philom. (1823) p. 133 n. 10 et in Mém. Mus. d’Hist. nat. X (1823) p. 161 et 373, et Pl. remarqu. ãu Brés. (1824) p 159, t. 19, f. D ; DC. Prodr. I (1824) p. 610 n. 10, excl. sp.; Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 379, t. 82 et in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 23; Spreng Syst. II (1825) p. 173 et 222, n. 1459, et Gen. Pl. I (1830) p. 306 n. 1562 excl. syn. Pometia Forst.; Don Gen. Syst. I (1831) p. 655 et 663, n. 7; Spach Hist. nat. des Végét, Phanérog. III (1834) p. 50; Meissn. Gen. Pl. (1836—43) p. 52 (37) et Add. p. 346; Endl. Gen. Pl. (1836—40) p 1069, n. 5605, Suppl. III (1843) p. 96, Suppl. IV, Pars III (1847) p. 78; Macfad. Fl. Jam. 1 (1837) p. 160; A. Rich. Fl. Cub. I (1845) p. 281, excl. sp.; Blume Rumphia III (1847) p.139; Griseb. Fl. Brit. West Ind. (1859) p. 126; Benth. et Hook. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 396 et 999 n. 14; Baill. Hist. d. Pl. V (1874) p. 415, n. 47. — USUBIS Burm. Fl. Ind. (1768) p. 81, t. 32, f. 1. — TOXICODENDRON, non Tournef. nec Thunb., Ph. Miller Garden. Dict. Ed. VIII (1768) quoad spec. n. 8; Gartn. Fruct. I (1788) p. 207, t. 44, f. 5. — APORETICA J. Forst. Char. Gen. (1776) p. 131, t. 66, et alior. — ORNITROPHE Commers. ed. Juss. in Gen. Pl. (1789) p. 247; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 294 et 322 n. 739;*) Poir. in Lam. Enc. VIII (1808) p. 263, Suppl. V (1817) p. 405 et in Illustr. Gen. II (ca. 1817) p. 417 et 442 n. 793, t. 309, /. 1, 2; Smith in Rees Cyclop. XXV (ca. 1813), et alior. -— GEMELLA Lour. Fl. Cochinch. II (1790) p. 648. — NASSAVIA Vell. Fl. Flum I (1825) p. 140, n. 135 (reimpr. 1881, p. 132) et Icon. III (1827) t. 155, 156, Ind. meth. (1840?) p. 18 „Schmidelia?“ — AZAMAZA Hochst. in Pl. abyss. Un. ilin. Sect. 1, n. 377 (1840?) et in Flora XXVI, 1 (1843) p. 79, 80. — Ampacus sp. Rumph. (1741). — Rhus sp. Linn. (1753; 1759); Thunb. (1818); E Meyer (1843). — Paullinia sp. o

*) Nomen vulgare Vogelpfeffer apud Willd. 1. c. translatio solummodo videtur nomiuis Ornitrophe Comm., fructus sicci magnitudinem et indolem quoque indicans. Arbore da pimiento falso a Lusitanis et Wilde peeper Boom a Belgis salutatur species quaedam indica t. Rheede (Hort. Malab. V, 1685, p. 49, t. 25). Notandum species nonnullas re vera piperis odorem, etsi leviorem, exhalare.


SAPINDACEAE: ALLOPHYLUS.

469

Burm. (1768). — Pometia sp. G. Forst. fil. (1786). — Sapindus sp. R; et. Pav. (1802). — Thouinia sp. Nees et Mart. (1824). — Tarrietia sp. Tarcz. (1858). — Cardiospermum sp. Dalz. et Gibs. (1861).

470

lateralibus plus minus inaequilateris (latere exteriore latiore), integerrima vel serrata, penninervia, submembranacea, glandulis microscopicis clavatis curvatis praesertim subtus adspersa, saepe punctis (cellulis secretoriis

spurie polygami, oblíquo symmetrici, parvi. coalitione inferiorum (3. et 5.) completa 4, con-

prope paginam superior em) vel lineis pellucidis (utriculis

cava, tenera, late imbricata, interiora suborbicularia, exteriora (lateralia, 1. et 2.) paullo minora, angustiora,

or em infra vel prope venas sitis) notata, epidermide (omnium praeter A. occidentalem et sericeum) mucigera

4, versus sepalum 4. conniventia,

(parte cellularum mucosa saepius cuneatim in staurenchyma protrusa), aut hypodermate, ubi aclest, mucigero instructa.

FLORES SEPALA

elliptica.

PETALA

infimi sede (inter sepala connata) vacua, spathulata vel cochleariformia, apice denticulata, supra unguem squama

laticiferis singulis vel paucis seriatis ad paginam inferi-

parva bifida (petalorum lateralium obliqua) aucta, laciuiis incurvis apice incrassato deorsum penicillato-bar-

THYRSI racemiformes, cincinnigeri, ad axillas foliorum singuli, rarius geminati, simplices vel ad rhacheos basin pauciramosi, vel ramis multis partim iterum ramificatis

batis lateraliter cum petalorum iude leviter infundi-

in paniculas transformati, cincinnis subsessilibus, rarius

buliformium marginibus connexis, intus saepius glanDISCUS parvus, dulis microscopicis curvatis ornata.

stipitatis, minutim bracteatis et bradeolatis, subglomeratim

unilateralis, supra petalorum insertiones ia glandulas

singulum reductis.

obtusas vel rectangulares truncatas (interdum coalitas)

minimi (interdum iteratim proliferi, cf. A. quercifol.,

5—6-floris, superioribus depauperatis, immo ad florem FLORES

in ordine parvi, immo

8

puberul., punctat., petiolulat.), albi vel vindes (in omni

(raro pauciora), cum pistillo vel pistilli rudimento excentrica, floris masculi longiora, exserta, basi pilosa;

parte cellulis secretoriis instructi), sat pedicellati, penduli,

tumens, glandulis inferioribus angustioribus.

STAMINA

antherae breviter ellipticae, introrsae, medio dorso supra excisuram profundam basilarem affixae; pollinis granula trigono-placentiformia, triporosa.

GERMEN

transverse

didymum vel profundius 2—3-lobum (lobo 3. inferiore), lobis (loculis) subglobosis vel obovoideis (basi) styli ope cohaerentibus, interdum stylo ipso profundius fisso subliberis (praesertim in floribus plus minus luxuriantibus — Schmidelia L.); stylus filiformis, apice 2—3-fidus, cruribus divaricatis

vel recurvatis intus

stigmatosis; gemmulae in loculis (lobis) singulae, campylotropae, apotropae, adscendentes. FRUCTUS 2—3- vel abortu 1-coccus, coceis drupaceis subliberis obovoideis vel subglobosis, siccis pisiformibus, putamine crustaceo, e cellulis sclerenchymaticis flbrosis aliisque exterioribus polygoniis exstructo, extus basi et ad medianam saepius leviter costato, intus laevigato glabro. SEMINA obovoidea, testa subfusca tenui membranacea, exarillata, rarissime (in 1 tantum specie — A. occidentalis) pilosa EMBRYO curvatus, oleoso-carnosus, cotyledone exteriore et interiore transversim biplicatis, radicula brevi, plica testae basilari excepta. FRUTICES vel rarius ARBORES, glabri vel varie induti. FOLIA sparsa, exstipulata, petiolata, 1—3-, rarius 5-foliolata, petiolo supra plano vel canaliculato, subtus convexo, apice vel basi quoque exsiccando saepius constricto; foliola petiolulata vel subsessilia, foliorum

1-foliolatorum rudimentis foliolorum lateralium dentiformiumquasi bistipellata, saepius sat ampla, sublanceolata,

pedicellisprope basin articulatis; alabastraglobosa. FRUCTUS plerumque rubri, sicci nigricantes, nonnullarum specierum edules (A. edulis etc,).

SEMINA

subfusca.

Species 94 per totius orbis regiones tropicas et subtropicas dispersae, aliae vero Americae, aliae Africae, aliae Asiae et Oceaniae incolae. Americam 48 species incolunt, 25 Brasiliam terrasque Brasiliae adjacentes. OBS.

affine generi eodem modo Fructus vero est et genera pinquat.

Genus inter Sapindaceas ecirrosas flore et habitu maxime Thouiniae (per Antillas. et regnum mexicanum divulgato), ac inter Sapindaceas cirriferas Paullinia generi Serjaniae. indole a Thouinia, uti Paullinia a Serjania, valde diversum quaedam tribus sequentis, Sapindum et Deinbolliam, appro-

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM. (Brasiliaeque adscribendarum). A. Folia 1-foliolata, interdum rudimentis foliolornm lateralium aucta; foliola membranacea vel chartacea, nervis lateralibus tenuibus a. Thyrsi breves, tertiam foliorum partem non superantes; flores medíocres; cortex ramorum candicaus aa. Kami foliaque glabra; folia et thyrsi ad apices ramorum conferti; foliola sicca viridia 1. A. DIOICUS Radlk. bb. Rami foliaque glabra; folia et thyrsi secus ramulos dispersi; foliola sicca atro-fusca, supra hypoderraatis strato unico instrueta . 2. A. LEUCOCLADOS Radlk. cc. Rami foliaque subtus subfuseo-tomentosa 3. A. HETEROPHYLLUS Radlk. b. Thyrsi longiores, folia dimidia aequantes vel superantes, interdum ramo uno alterove aucti, hirtelli; folia obovata vel elliptico-oblonga, sicca e viridi fuscescentia 4. A. AMAZONICUS Radlk. c. Thyrsi graciles, elongati, folia aequantes vel superantes; flores parvi; foliola elliptica, utrinque acutata, supra hypodermatis strato unico instrueta, sicca fusca (sp. venezuelana) 5. A. ACUTATUS Radlk. B. Folia 3-foliolata a. Thyrsi simplices vel subsimplices


471

SAPINDACEAE: ALLOPHYLUS. aa. Flores et fructns majores; foliola sicca viridia vel e viridi pallide subfusca a. Rami fuscescentes; foliola fere a basi inaequaliter serrulata, subtus vel supra quoque velutino-pubescentia ; epidermidis cellulae non mucigerae, paginae superioris polygoniae 6. A. SEBICEÜS Radlk. ß. Rami e subfusco pallescentes; foliola, praesertim intermedia, basi cuneata, supra medium tantum grosse inaequaliter dentato-serrata, pubescentia vel subglabra, insigniter crebre pellucido-punctata; epidermidis cellulae mucigerae , paginae superioris sinuatae 7. A. SEMIDENTATUS Radlk. bb. Flores medíocres, fructus sat magni vel medíocres (plurium ignoti); foliola chartacea, sicca atro-fusca a. Rami glabri, cinerascentes; foliola vix petiolulata, glabra, supra hypodermatis strato unico instructa; fructus globosi, magni 8. A. LEUCOPHLOEUS Radlk. ß. Rami puberuli, subfusci; foliola petiolulata, acuminata, saepius in cuspidem curvatum terminata, subtus pubescentia vel glabrata 9. A. MELANOPHLOEUS Radlk. Y. Rami petiolique sufferrugineo-tomentosi; foliola petiolulata, acute acuminata, subtus sordide pubescentia, supra in solo nervo mediano tomento chryseo induta . 10. A. CHRYSONEURUS Radlk. cc. Flores minores, fructus nunc. parvi, nunc sat magni a. Cincinni depauperati, 3—2—1-flori; foliola parva, subtus pube sat densa induta (in A. guaranitico insuper ad nervorum axillas barbata) aa. Rami tenues, plus minus flexnosi, puberuli, mox subere rufulo, in strias dirupto tecti; foliola chartacea, fuscescentia, supra nitidula, apice grosse obtuse dentata vel serrata; thyrsi breves, plerumque deflexi; cincinni substipitati, 3—1-flori (sp. brasiliensi-argentina) . 11. A. GUARANITICUS Radlk. ßß. Rami strictiores, subciuereo-pubescentes, adultiores subfusci; foliola membranacea, viridia, opaca, subduplicatim subincisoserrata; thyrsi patuli vel erecti ; cincinni sessiles, 2—1-flori (saepius monstrosi, amentiformes; sp. brasiliensis, resp. cearensibahiensis) . . . . 12. A. QUERCIFOLIUS Radlk. ß. Cincinni pluriflori; foliola plerumque majora, glabra vel parce puberula, rarius subtus pubescentia aa. Foliola membranacea vel chartacea, hypodermate nullo * Rami cinerascentes, novelli petiolique sordide hirtelli; thyrsi densiflori; foliola membranacea, breviter elliptica, rarius elliptico-lanceolata, praesertim ad nervos ntrinque puberula, leviter serrata vel crenata, saturate viridia, opaca, adultiora subchartacea nitida, subsessilia vel intermedium petiolulatum; fructus mediocres, globosi . . . . 13. A. PUBERULUS Radlk. ** Rami cinerascentes, novelli petiolique glabri vel minutim puberuli; thyrsi densiflori; foliola chartacea, elliptico-oblonga, glabra, serrata vel grosse (rarius obsolete) crenata, sicca subfusca, laevigata, basi attenuata sessilia (sp. brasiliensis, resp. bahiensis) ... 14. A. LAEVIGATUS Radlk *** Rami cinerascentes vel rubro fusci, lenticellosi, novelli subglabri; thyrsi laxiflori; foliola membranaceo chartacea, lanceolata, intermedia cuneata, basi attenuata petiolis superne plerumque plus minus dilatatis canaliculatis insidentia, vix unquam vere

472

petiolulata, a medio serrata, glabra vel subtus pubescentia; fructus mediocres, obovoidei, coccinei (sp. brasiliensi-boliviana et argentina) 15. A. EDULIS Radlk. **** Rami e subfusco cinerascentes; thyrsi laxiflori; foliola (saepius magna) membranaceo-chartacea, ex elliptico vel oblongo late lanceolata, petiolulata, argute serrata vel subintegerrima, glabra, sicca subfusca; fructus sat magni, obovoidei, aurantiaci vel rubri (sp. boliviano-peruviana) 16. A. PUNCTATUS Radlk. ßß. Foliola coriacea, hypodermatis strato unico ad paginam superiorem instructa, lanceolata, cuspidata, breviter petiolulata, argute serrata, glaberrima, crebre pellucido-punctata, sicca (ramique) subfusea; fructus sat magni, obovoidei, aurantiaci (sp. peruviana) . . 17. A. PERUVIANUS Radlk. dd. Flores perparvi, immo minimi (thyrsi interdum ramulo 1 instructi); fructus parvi; folia petiolis brevibus insígnia, foliola sicca supra fuscescentia, subtus viridia a. Thyrsi folia vix superantes, stricti, puberuli, interdum ramulo erecto instructi; flores perparvi ; fructus globosi (sp. brasiliensi-boliviana) 18. A. STRICTUS Radlk. ß. Thyrsi folia subduplo superantes, glabri vel puberuli, saepius ramulo patenti instrueti vel in axillis foliorum geminati; flores minimi, confertissimi; fructus ex oblongo obovati; petioli perbreves; foliola oblonga, obtusa vel subemarginata (sp. brasiliensis) 19. A. LEPTOSTACHYS Radlk. b. Thyrsi pauciramosi, plerumque ramis 2 instrueti aa. Frutex glaber; flores mediocres; foliola elongate lanceolata, insigniter petiolulata, integerrima vel supra medium denticulata, subcoriacea; fructus majusculi, ohovati (sp. brasiliensi-boliviana) 20. A. PETIOLULATUS Radlk. bb. Arbor puberula; flores parvi; rami lenticellosi, cinerascentes, apice thyrsique hirtelli; foliola tenuiter membranacea, supra medium repandodentata (sp. brasiliensis) . . 21. A. MEMBRANIFOLIUS Radlk. cc. Frutex subtomentosus, quoad ramos petiolosque certe, foliolis plus minus glabratis; flores majusculi ; fructus maximi (sp. guianensis) 22. A. ROBUSTUS Radlk. c. Thyrsi pluriramosi, inferiores certe ramis 3—6 instrueti; frutices molliter pubescentes, pedunculis petiolisque tomeutosis aa. Flores parvi; thyrsi fere a basi ramosi, ramis divaricatis, petiolique cano-pubescentes; foliola subsessilia, sicca viridia, argute subduplicato-serrata (sp. brasiliensi-peruviana) 23. A. DIVARICATUS Radlk. bb. Flores majores; thyrsi fere a basi ramosi petiolique pube brevi cinnamomea obducti; foliola breviter petiolulata, sicca saturate viridia, serrulata (sp. 24. A. CINNAMOMEUS Radlk. boliviana) d. Thyrsi in paniculas transformati, ramis multis, partim iterum ramificatis Frutex glaberrimus nec nisi panicula pulverulentopuberula (sp. peruviana) ... 25. A. PANICULATUS Radlk.

l. ALLOPHYLUS DIOICUS RADLK. frutex parvus, glaber; rami teretes, albido-grisei; folia ad ramorum apices conferta, breviter petiolata, 1-foliolata, ad folioli basin utrinque processu dentiformi setuloso interdum in foliolum nanum evoluto aucta; foliolum sat magnum, oblongo-lanceolatum, subacuminatum, basi obtusiuscula vel subacuta articuli brevis (petioluli constricti) ope insertum, remote spinuloso-denti-


473

SAPINDACEAE:

culatum, nervis lateralibus utrinque 10—12 remotiusculis arcuatim divergentibus venisque ad nervum medianum patentibus sat numerosis ceterum laxe reticulatis instructum, membranaceo-chartaceum, circa articulationem et ad nervum medianum subtus, ut et petiolus supra canaliculatus margine acutus pilis setulosis adspersum, ceterum glabrum, siccum quoque viride, impunctatum (cellulis secretoriis in diachymate nullis obviis); thyrsi ad ramorum apices conferti, axillares, tertiam foliorum partem vix superantes, striati, pube minuta laxe adspersi; flores mediocres, sub lente laxe puberuli; fructus — (non suppetebant). Allophylus dioicus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. 111, 5 (1895) p. 312. Thouinia dioica Nees et Mart. in Nov. Act. Ac. C. LeopCar. XII, 1 (1824) p. 21, t. IV; Spreng. Syst. IV, 2 (cur. post., 1827) p. 150 n. 8; Dietr. Synops. II (1840) p. 1280 n. 3. Schmidelia dioica Mart. Hb. Flor. Bras. in Flora XXII, 1 (1839) Beibl. No. 1, p. 5 (seors. impr. p. 181) in obs. sub Schmidelia heterophylla Camb. et in Catal, autogr. (1842) n. 1269!; Walp. Rep. 1 (1842) p. 415 n. 13 excl. syn. Gamb. RAMI 2,5 mm crassi. FRUTEX „sesquipedalis“ (MART.). FOLIA petiolo 0,8 —2 cm longo adjecto 12—20 cm longa, 4—7,5 cm lata. Thyrsorum pedunculus circ. 1 cm, rhachis 4 cm longa. FLORES albi (LUSCHNATH), intus praeter petalorum squamas barbatas et pistilli ridimentum dense pilosnm snbglabri.

In Brasiliae prov. Bahia: Princ. Neu- Wied! („in sylvis circa viam quae patet in Minas, m. Dec. 1816“, flor.; Hb. Mart); Martius! (in sylvis primaevis ad Almada insulanorum, m. Dec. 1818, flor.; Hb. Monac.); Mart. Hb. Fl. bras. n. 1269! (partim leg. Martius, partim Luschnath prope Ilheos in sylvis apricis, m. Dec. 1837, flor).

2. ALLOPHYLUS LEUCOCLADOS RADLK. frutex subglaber; rami juveniles graciles, sicci atro-fusci, lenticellis lineoliformibus albidis notati, ut et thyrsi petiolique pilis setulosis sordidis adpressis adspersi, mox glabrescentes et candicantes; folia secus ramulos dispersa, breviuscule petio lata, 1-foliolata, ad folioli insertionem rudimentis foliolorum lateralium subulatis quasi bistipellata; foliolum medíocre, oblongo-lanceolatum, acuminatum, in petiolulum attenuatum vel basi obtusiuscula subsessile, remotiuscule spinuloso-denticulatum, nervis lateralibus sat approximatis utrinque 10—15 oblique adscendentibus, subchartaceum, juvenile subtus ad nervos pilis setulosis adspersum, siccum atro-fuscum, vix punctatum (attamen cellulis secretoriis in diachymate paucis obviis), hypodermate spurio (staurenchymatis strato humili tanninigero) ad paginam superiorem instructum; thyrsi secus ramulos axillares, breves, pedunculo subnullo, rhachi striata; flores medíocres, snbglabri; fructus — (non suppetebant). RAMI circ. 3 mm crassi. FOLIA petiolo 1—2 cm longo adjecto 12 — 22 cm longa, 3,5—6 cm lata. THYRSI 2,5—3,5 cm longi. FLORES diametro 1,2 mm vix superantes; petala (praeter squamam barbatam) ad unguem, stamina et germen puberula.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Sello L 203! (prope, Rio d.J.; Hb. Berol.); Gaudichaud n. 811! (ibid. ca. 1833; Hb var.); Ule! (ibid., Serra da Bica, m. Aug. 1887, alab). OBS. Forsan forma tantum glabra Allophyli heterophylli, altamen ramorum et foliorum colore peculiaris et nullis formis iutermediis cum Allophylo heterophyllo conjuncta.

Sapind.

ALLOPHYLUS.

474

3. ALLOPHYLUS HETEROPHYLLUS RADLK. frutex mediocris, ramis thyrsis petiolis et foliolis subtus tomento sordide subfusco vel rufescente hirtello indutis; rami adultiores denique + glabrati, cinerascentes, juveniles quoque crassiusculi, lenticellis lineoliformibus sub tomento occultis notati; folia secus ramos dispersa, sat conspicue petiolata, 1-foliolata, ad folioli insertionem utrinque processu stipelliformi saepius in foliolum parvum evoluto aucta; foliolum majusculum, lanceolatum vel oblongo-lanceolatum, acuminatum, basi cuneata vel rarius obtusata, immo ovata, petiolulo densius tomentoso suffultum, remotiuscule argute et subspinulose denticulatum, nervis lateralibus sat approximatis utrinque circ. 15 patulis vel oblique adscendentibus, chartaceum, supra praeter nervum medianum setuloso-pilosum glabrum, subtus juvenile dense subvelutino-tomentosum, adultum laxius hirtello-tomentosum, siccum utrinque fuscum, obsolete punctatum, epidermidis paginae inferioris cellulis sinuatis; thyrsi axillares, breviusculi, breviter pedunculati; flores medíocres, setulosi; fructus cocci medíocres, ex obovoideo subglobosi, glabrati, basi subcostati. Allophylus heterophyllus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5.(1895) p. 312. Schmidelia heterophylla Gamb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 383 n. 6, t. 82, excl. syn. Nees et Mart., et in Mêm. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 24; Don Gen. Syst. I (1831) p. 664 n. 23, excl. syn.; Mart. Hb. Flor. bras. in Flora XXII, 1 (1839), Beibl. No. 1, p. 5 (seors. impr. p. 181) n. 274 (1). Schmidelia dioica Mart. ap. Walp. Rep. I (1842) p. 415 n. 13 quoad syn. Gamb. FRUTEX arborescens (RIEDEL), „5—pedalis" (CAMB.). RAMI 3—5 mm crassi. FOLIA petiolo teretinsculo 1—3 cm longo adjecto 15—30 cm longa, 4,5 — 9 cm lata. THYRSI 3—7 cm longi. FLORES albido-lutescentes (CAMB.), diametro 1,5—2 mm. SEPALA extus, praesertim exteriora angustiora, pilis setulosis hispidula. PETALA (praeter squamam dense barbatam) ad unguem puberula. STAMINA pilosiuscula. GERMEN didymum, adpresse setulosum. FRUCTUS cocci (sicci) 8 mm longi, 6 mm crassi.

In Brasiliae provincia Rio de Janeiro prope urbem Rio d. J. et ad Mandioca, in sylvis primaevis montis Corcovado: Sello L 202 B 234! L 202 B 437!; Mikan n. 22! (m. Sept., flor); St. Hilaire! (m. Nov., flor); Martius! (m. Jul., flor); Burchell n. 1276! 1815!; Riedel n. 8! (m. Nov., flor.), 511! (m. Jul., fl. et fruct.); LhotsJcy! (Hb. DC.); Guillemin n. 56! (m. Oct., flor.); Gomez! (Hb. Rich., dein Franqueo); Luschnath! (Hb. Mart., Berol); Casaretto n. 1729! 1844! in sylvis montis Corcovado, m. Sept.—Oct. 1839; flor.; Hb. DO); Houllet! (Hb. Mart); Widgren n. 1119! 1121 ! 1258! (Hb. Mart., Holm. ; flor. et fruct.); Claussen n. 2031; (ed. Hohenack. a. 1846; Hb. Vindob.); Saldanha n. 5664! (Hb. Eichl); Glaziou n. 2514! (Corcovado, m. Nov., flor.), 2956! (Gavea in sylvis, m. Nov., flor.); Schwacke n. 1542! 6365!; Schenck n.1409!; Mendonça n. 663!; Ule sine n.! (Corcovado, m. Oct. 1887, flor).

4. ALLOPHYLUS AMAZONICUS RADLK. frutex vel arbor parva (SPRUCE), ramis junioribus, thyrsis et praesertim supra petiolis laxe rufescenti-hirtellis vel rarius (in var.) subglabris; rami adultiores glabrati, íusci, pallide lenticellosopunctati, crassiusculi; folia sat conspicue petiolata, 1-foliolata, ad folioli insertionem raro (in var.) utrinque processu subulato stipelliíormi aucta; foliolum majusculum, obovatum vel elliptico-oblongum, breviter et obtuse acuminatum, basi' acuta vel

64


475

SAPINDACEAE:

rarius obtusiuscula sessile, remotiuscule crenato-serratum, nervis lateralibus sat approximatis utrinque 10—15 patulis, inter nervos subclathrato-venosum, chartaceum, glabrum, laete viride (MART. in obs.), siccum fuscescens, supra nitidum, epidermidis cellulis mucigeris minutissime et obsolete pellucido-punctatum, hypodermate nullo vel (in var.) spurio interrupto tantum; thyrsi axillares, folia dimidia aequantes vel superantes, breviter pedunculati, interdum ramo uno alterove aucti, cincinnis perbreviter stipitatis sessilibusve 3 — 11 -floris; flores medíocres, cinereo-puberuli; fructus cocci medíocres, obovoidei, subglabri, basi subcostati. AUophylus amazonicus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312. Schmidelia amazonica Mart. Hb. Flor. bras. in Flora XXII, 1 (1839), Beibl. No. 1, p. 6 (seors. impr. p. 182) n. 274 (4); Walp. Rep. I (1842) p. 415 n. 14; Benth. in sched. coll. Spruce n. 3907! (1855) „var. angustifolia“. FRUTEX 6— 8-pedalis (RIEDEL) vel arbor 10-pedalis et altior (MART. in obs.). RAMI 2—3 mm crassi. FOLIA petiolo subtereti vel (in var.) semitereti 1—2 cm longo adjecto 1 — 2 dm longa, 4—7 cm lata. THYRSI 9—10 cm longi. FLORES diametro ca. 2 mm. SEPALA extus praeter ma rginem tenniorem subalbicantem (MART. in obs.) parce adpresse cinereopuberula. PETALA alba (MART.), ad unguem et squamam dense barlata. DISCUS vitellinus (MART.), glaber. STAMINA basi parce pilosa. GERMEN pnbescens. FRUCTUS cocci (sicci) 7 mm longi, 5 mm crassi.

Var. ANGUSTIFOLIA Benth. in scheã. coll. Spruce n. 3907! (1855): arbor 20-pedalis, ramosa (SPRUCE); ramuli et thyrsi graciliores petiolique subglabri; folia paullo angustiora, sublanceolata, petiolis semiteretibus; thyrsi folia subaequantes, graciliores, cincinnis sessilibus; fructus flavi (SPRUCE). In Brasiliae província Alto Amazonas et (var.) in Peruv. or.: Martius obs. ined. n. 2731! (in sylvis primaevis ad fl. Solimoês et prope Serpa, m. Sept. 1819, flor. et fruct.; Hb. Monac., Kew.); Riedel n. 1349! (in fruticetis prope Borba, m. Jul. 1828, flor.; Hb. Petrop.); Spruce n. 1596! (ad oram meridinalem flum. Amazonum, ad ostium flum. Solimoës prope Manáos-olim Barra do Rio Negro —, m. Jun. 1851, flor. et fruct.; Hb. Kew. etc); Schwacke n. 3579 (= III, 563)! (in ripa flum. Solimoës prope Manaos, m. Jul. 1882, fruct.; Hb. Gotting.). — Var. angustifolia: Martius! (silvae fl. Solimoës conterminae, fruct.; H b. Monac.); Spruce n. 3907! (Peruvia orient., prope Yurimaguas, ad flumen Huallagua, m. Majo 1855, fruct.; Hb. Kew. etc.).

5. ALLOPHYLUS ACUTATUS RADLK. frutex (FUNCK) subglaber; rami graciles, novelli fulvo-puberuli, adultiores glabrati, atrofusci, nitiduli, pallide lenticelloso-punctati, internodiis brevibus; folia longiuscule petiolata, 1-foliolata; foliolum majusculum, ex elliptico utrinque acutatum, acumine brevi acutiusculo terminatum, basi cuneata petiolo insidens, supra medium remote minutim spinuloso-serrulatum, nervis lateralibus utrinque 8—10 arcuato-palulis, subclathrato-venosum, subchartaceum, praeter uervorum axillas subtus barbatas glabrum, utrinque nitidulum, siccum fuscum, impunctatum (attamen cellulis secretoriis praeditum, supra hypodermatis (tanninigeri) strato unico instructum; thyrsi axillares, graciles, elongati, folia superantes, longiuscule pedunculati, simplices, parce minutim cinereo-puberuli, cincinnis sessilibus 2—3-floris; flores parvi, subglabri; fructus — (non suppetebant).

Tabula nostra CI (habitas et analysis).

ALLOPHYLUS.

476

RAMI 2—3 mm crassi. FOLIA petiolo semitereti subglabro 1—2,5 cm longo adjecto 9—20 cm longa, 3—7 cm lata. THYRSI 12—20 cm longi, pedicellis ca. 1 mm longis. FLORES albi (FUNCK), diametro vix 2 mm. SEPALA extus praeter marginem petaloideum pilis raris adpressis cinereis adspersa. PETALA ad nnguem et praesertim ad squamam barbata. DISCUS et STAMINA inferne parce pilosiuscula. GERMINIS rudimentum dense pilosum. In Venezuelae prov. Caracas: Funck n.402! (La Guayra, m. Majo 1843; Hb. Kew, Paris, Turczan).

6. ALLOPHYLUS SERICEUS RADLK. frutex vel arbor parva, pube varia induta; rami sat robusti, juniores angulosi, sicut thyrsi petiolique plerumque flavido. vel sufferrugineovelutini, pallide lenticelloso-lineolati, adultiores glabrati, fusci; folia magna, longe petiolata, 3-foliolata; foliolum intermedium subrhombeo-obovatum, basi cuneatum, lateralia tertia parte quin etiam dimidio breviora, + inaequilatere ovato- vel obovato-lanceolata, omnia breviter acuminata, brevissime petiolulata, praeter basin + dense argute (interdum subduplicato-) serrulata, nervis lateralibus utrinque 8—12 subarcuato-erectis, herbacea, supra sparse subtus densius pube nunc minutissima scabrida (Schmid. inaequilatera Mart.) nunc longiore molli induta, e triste viridi subtus canescentia, opaca, cellulis secretoriis sat crebris sed parvulis minutim et obsolete pellucidopunctata, epidermidis cellulis non mucigeris, paginae superioris polygoniis; thyrsi axillares, breves, breviter pedunculati, simplices, subcontigue cincinnigeri; flores majusculi, villosuli; fructus cocci majores, subglobosi vel obovoidei, basi conspicue costati, pilis raris adpressis adspersi; semina glabra, nitida. AUophylus sericeus Radlk. in Si/z. k. bayer. Ac. XX (1890) p. 230 in annot., p. 314, in Warm. Symb. Partic. XXXVII (Vidensk. Meddel., 1890) p. 995 (244) et in Engl. et Pr. PJl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312; Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 9! Schmiãelia sericea Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 380 n. 1 et in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 24; Walp. Eep. I (1842) p. 415 n. 9. Schmiãelia inaequilatera Mart. Hb. Flor. bras. in Flora XXII, 1 (1839), Beibl No. 1, p. 6 (seors. impr. p. 182) n. 274 (5); Walp. Eep. I (1842) p. 415 n. 15 — non Seem. Bot. Voy. Herald (1852—57) p. 93 n. 147, quae A. occidentalis Schmiãelia occidentalis Sw. apuã Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 126 n. 24 quoad indic. „ Minas Geraes“; apuã Triana et Pl. in Ann. Sc. n., IV. Sér., XVIII (1862) p. 370, quoad syn. Camb.; apuã Hemsl. in Biol. Centr.-Am., Bot. I (1879—81) p. 211 quoad syn. Camb. et Mart. AUophylus inaequilaterus Radlk. in Sitz. k. bayer. Aç. XX (1890) p. 314. Tres folhas, Pseudo Larangeira domato t.Gomez in Hb. Franquev. (Larangeira do mato = Esenbeckia. febrifuga A. Juss. et Metrodorea pubescens St. Hil. et Tul. fid. Fl. bras. XII, 2, 1874, p. 141, 149, illa etiam Tres folhas vermelho nuncupata). arborescens 10—12-pedalis (RIEDEL) vel arbor 30-pedalis 3—5 mm crassi. FOLIA petiolo subtereti 3 —10 cm longo adjecto 10—30 cm longa, 7—20 cm lata; foliolum intermediara petiolulo 1—8 mm longo adjecto 7 —21 cm longum, 3—8 cm latum. THYRSI pedunculo 0,5—2 cm longo adjecto 3 — 10 cm longi. FLORES sordide albidi (RIEDEL), FRUTEX

(GOMEZ).

RAMI


477

SAPINDACEAE:

diametro ca. 3 mm. SEPALA albicantia (MART. l. c.), piloso-ciliolata, extus villosula, intus subglabra. PETALA sepalis breviora, ad marginem, squamam et in unguis dorso villosa. Discus laxe pubescens. STAMINA inferne pilosa. GERMEN didymum stylusque pilis flavidis setulosis dense pubeseens. FRUCTUS cocci usque 1,5 cm longi, ultra 1 cm lati, lutei vel rubicundi (WARM.), crocei (MOSÉN), sicci cellulis magnis resiniferis prominulis granulosi. In Brasiliae prov. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Geraes, Goyaz et Bahia: In prov. S. Paulo: St. Hilaire! („in sylvis ad rivulum vulgo Itapèva“, m. Oct. a. 1816—21, flor.; Hb. Paris.); Martins! (in sylvis aboriginibus locis udis ad Jacarehy, m. Dec., fr. semimat.; Hb. Monac., specim. pube minuta scabrida indut.); Mosén n. 1169! Serra de Caracol insilvis caeduis frequens, m. Jan. 1874, fr. mat.; m. Nov. 1875, fl.; Hb. Holm.); — in prov. R. d. Jan.: Riedel C.C.! (in sylvis prope Copocabana, m. Sept.—Oct., fl.; Hb. Petrop.); idem H.H.! (Hb. Petrop.); Burchell n. 2584! (prope Rio); Luschnath! (Serra dos Orgâos, m. Jul. 1834, fl.; Hb. Mart., Berol.); Gomez! (in silvis primaevis prope Rio de Jan., m. Jun. 1836, fr. mat. minores; Hb. Franquev., DC.); Miers n.3974! (Corcovado; Hb. Kew.), n. 4505! („Organ Mountains“, Hb. Kew.) ; Guillemin n. 683! (a. 1839, fr. mat. minores); Casaretto n. 1680 ! (in silvis montis Corcovado, m. Sept. 1839, fl.); Peckolt ! (Canta Gallo,m. Oct. 1860; Hb. Mart.) ; de Saldanha n. 6149! (Hb. Eichler.); Schwarke n. 6706 ! (in locis umbrosis, Corcovado, m. Dec. 1889, fr. mat.); — in prov. Min. Ger.: Martins! (in deserto, ad Contendas, m. Apr. 1818, fl.; Hb. Monac.; Schmidelia inaequilatera Mart.,); idem! (inter sepes ad Salgado, m. Aug. 1818, fr. mat.; Hb. Monac.; Schmidelia inaequilatera,); Riedel n. 640! (in fruticetis prope Sabará, m. Sept. 1824, flor.; Hb. Petrop.); Claussen n. 513! 655! 656! 699! (a. 1839 — 41); Gardner n. 4482! („near Arraial das Mercês“, m. Oct. 1840, fl.; Hb. Mus. Brit., Kew., Webb. etc.); Regnell n. III, 355! (Caldas, Uberava et Caijurú, a. 1845—66, m. Oct. fl., m. Nov.—Mart. fr. mat.; Hb. Holm. etc.); Warming! („aã Lagoa Santa in silvis non rara“, a. 1863, m. Oct.—Nov. flor., m. Jan.—Mart.fr. mat.; Hb. Havn., Warm., Monac.); Glaziou n. 14577! („Barbacena, dans le campo“, m. Jan. 1884, fr. mat.; Hb. Kew., Eichler., Warm) ; Schwacke n. 9760! (in sylva prope Lapa, in via de Santa Luzia do Rio das Velhas ad Serra da Piedada, m. Nov. 1893, fr. juv.); Magalhães Gomes n. 1420 ! (prope St. Luzia de Sabará, m. Nov. 1893, fr. juv) ; — in prov. Goyaz; Burchell n. 6163! 6577 ! (inter Rio Paranahyba et urbem Goyaz, ca. a. 1828; Hb. Kew., Mart) ; — in prov. Bahia: Blanchet n. 1561! (Hb. Deless. c. obs. „les fruits ont le goût de noisettes“); — loco non indicato: Pohl n. 5558! (Hb. Vindob).

7. ALLOPHYLUS SEMIDENTATUS RADLK. frutex mediocris, molliter- sordide pubescens vel glabrescens; rami graciliores, sicut tbyrsi petiolique patule pubescentes, denique glabrati, e subfusco pallescentes, pallide lenticelloso-lineolati ; folia magna, longe petiolata, trifoliolata; foliolum intermedium ex obovato longiuscule cuneatum, lateralia parum breviora, inaequilatere obovato-lanceolata, omnia insigniter acuminata, brevissime petiolulata, supra medium tantum grosse inaequaliter dentato-serrata, nervis lateralibus utrinque 8—15 subarcuatoerectis, herbacea, supra parce subtus plerumque dense pubescentia, sordide viridia, insigniter crebre pellucido-punctata, epidermidis cellulis mucigeris, paginae superioris sinuatis; thyrsi axillares, breves, sed graciles, petiolis breviores vel masculi tantum longiores, breviter pedunculati, cincinnis inferioribus remotiusculis ; flores medíocres, puberuli ; fructus — (non suppetebant,).

Allophylus semidentatus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl -Fam. III, 5 (1895) p. 312 et in Sp. Moore Bot. Mato Grosso Expediu Transact. Linn. Soc., II. Ser, IV, 3 (Dec. 1895) p. 341 (coll. n. 616 !) ; Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 9! Schmidelia semidentata Miq. Manip. stirp. Blanchet. in Linnaea XXII (1849) p. 798 n. 3590!; Walp. Ann. 11 (1851—52) p. 200 n. 4.

ALLOPHYLUS.

478

Schmidelia spec. affin. Sch. molli HBK. Britton Enum. Pl. a H.H. Rusby coll. in Bull. Torr. Bot. Cl. XVI (1889) p. 191, coll. n. 522! FRUTEX debilis, ca. 2-metralis (SCHWACKE). RAMI 2—3 mm crassi. FOLTA petiolo semitereti 2,5—8 cm longo adjecto 12—25 cm longa, 8 ad 20 cm lata ; foliolum intermedium petiolulo 1—5 mm longo adjecto 8—20 cm longum, 3,5—9 cm latum, THYRSI pedunculo 0,5—3,5 cm longo adjeeto 1,5—10 cm longi. FLORES diametro 2 mm. SEPALA piloso-ciliolata, exteriora (minora) parce puberula, intus omnia glabra. PETALA sepalis aequilonga, alba (SCHWACKE), parce piloso-ciliolata, squama dense barbata. Discus sat dense hirsutus. STAMINA inferne pilosnla. GERMEN didymum, dense hirsutum, stylo subglabro.

In Brasiliae prov. Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Min. Ger. et Rio d. Jan.: Gardner n. 1261! (Alagoas); Blanchet n. 261! (Bahia; Hb. Deless.), n.3590! (Bahia, Jacobina ; Hb. Del., DC., Mart., Petrop. etc); Rusby n.552! („Mato Grosso, falis of Madeira“, m. Oct. 1886, flor.; Hb. Canby); Spencer Moore iter Matogrossense n. 616! (in ripa fluminis Paraguay inter Santa Cruz et Diamantino, m. Oct. 1891—92, flor.; Hb. Berol); Schwacke n. 10861! (ad margines sylvar. Serra do Henrique prope Rio Novo, Min. Ger., alt. 600 m, m. Sept. 1894, fl), n. 11277! (in silvis ad Juis de Fóra, alt. 600 m, m. Oct. 1894, flor.) ; Ule n. 4483! (R. d. Jan., in silva prope Jacarépaguá, m. Oct. 1897, flor.; Hb. Ule).

8. ALLOPHYLUS LEUCOPHLOEUS RADLK. frutex (?) glaber ; rami graciles, juveniles (sicci) atrofusci, albide lenticelloso lineolati, ut et tbyrsi pilis raris setulosis adspersi, mox glabrescentes et cinerascentes ; folia 3-foliolata, sicca cum petiolo longo semitereti sulcato atro-fusca; foliola majuscula, lanceolata, lateralia intermedio paullo minora, + inaequilatera, omnia insigniter acuminata, basi cuneata subsessilia, praeter tertiam partem inferiorem remotiuscule argute serrulata, nervis lateralibus sat approximatis utrinque 10—14 oblique adscendentibus, chartacea, glabra, obsolete pellucido-punctata, supra hypodermatis (spurii tanninigeri) strato unico instructa ; thyrsi axillares, breves, breviter pedunculati, rhachi complanata ; flores — (non suppetebant); fructus cocci magni, ex obovoideo globosi obsolete costati, glabri. RAMI 2 -3 mm crassi. FOLIA petiolo 2 — 7 cm longo adjeeto ca. 20 cm longa, totidem circiter lata; foliolum intermedium usque 17 cm longum, 4—7,5 cm latum. THYRSI pednneulo 3—10 mm longo adjeeto 1,5—3 cm longi, pedicellis 4 mm longis. DISCUS parce pubeseens. FRUCTUS cocci 1 cm longi, sicci nigri.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Riedel! (a. 1832; Hb. Petrop). OBS.

Anne forma tantum trifoliolata A. leucocladi ?

9. ALLOPHYLUS MELANOPHLOEUS RADLK. frutex vel arbuscula (SCHWACKE) ; rami juniores sicut thyrsi et praesertim supra petioli toti minutim ferrugineo-puberuli vel tomentelli, rarius glabrati, fusci, pallide lenticelloso-lineolati ; folia 3 foliolata, cum petiolo longo semitereti fusca quin etiam nigricantia ; foliola mediocria, lateralia parum breviora, vix inaequilatera, omnia lanceolata, acumine sat longo saepius falcato terminata, breviter petiolulata, praeter tertiam vel dimidiam partem inferiorem remotiuscule argute et subspinulose serrulata, nervis lateralibus sat approximatis utrinque 10—15 arcuato adseendentibus, chartacea, supra novella praesertim ad nervos parce puberula, adultiora glabra, subtus nunc molliter pubescentia et insuper secus nervum medianum


SAPINDACEAE :

479

vel in ejus axillis tantum barbata, nunc praeter axillas vel omnino glabra, utrinque nitidula, (juvenilia) obsolete pellucidopunctulata ; thyrsi petiolis paullo breviores vel longiores, sat graciles, longiuscule pedunculati, basi in terdum breviter 1 — 2-ramosi, cincinnis subsessilibus pauciíloris; flores medíocres, subglabri; fructus cocci medíocres, obovoideo-globosi, glabrati. FBUTEX 6—8-pedalis (RIEDEL). RAMI 3—4 rara crassi. FOLIA petiolo subtereti 3 — 9 cm longo adjecto 12—23 cm longa, 8—15 cm lata; foliolum intermedium petiolulo 3—10 mm longo adjecto 8—16 cm longum, 3—4 cm latim. THYRSI pedunculo 1,5—2,5 cm longo adjecto 3—7 cm longi. FLORES albi (SCHWACKE), diametro ca. 2 mm. SEPALA praeter marginem parce piloso-ciliolatum glabra. PETALA secus marginem et sqnamam dense ciliato-barbata. DISCUS sat dense pnbescens. STAMINA praeter apicem dense pilosa. GERMEN didymum, dense pubescens. FRUCTUS cocci 8—9 mm longi, 6 mm crassi, sicci nigri.

In Brasiliae prov. Minas Geraës, Rio de Janeiro et Sâo Paulo : In Min. Ger.: Martins! (in campis deserti Serro Frio et versus fl. S. Francisco, m. Aug., fr. mat.; Hb. Monac.); — in R. de Jan. : Casaretto n. 560! (leg. Riedel prope R. de J. in silvulis Capoeiras dictis, m. Dec. 1838, fl.; Hb. Taur.); Glaziou n. 2951 ! (Lagoa de Freitas, m. Febr. 1869, fr. mat.; Hb. Warm.); Schwacke n. 1039; (ad Palmeiras in monte Corcovado in silvis, m. Oct. 1876, alab.) ; Ule n. 2377! (Corcovado, m. Nov. 1891, flor.; Hb. Taubert); — in S. Paulo: Burchell n. 4561 ! (fr. mat.; Hb. Mart.) ; — loco accuratius non indicato : Pohl n. 1968! (Hb. Vindob., Berol., Kew.). OBS. Specimina nonnulla + accedunt ad Allophylum edulem sed differunt colore, ramorum et praesertim petiolorum pubescentia, thyrsis ramulosis et fructu majore.

10. ALLOPHYLUS CHRYSONEURUS RADLK. frutex mediocris ; rami juniores sicut thyrsorum rhachis petiolique sufferrugineo-tomentosi, lenticellis lineolati, adultiores denique + glabrati, cinerascentes, laeves ; folia longe petiolata, 3-foliolata ; foliola majuscula, intermedium ex obovato subrhombeolanceolatum, basi longe cuneatum, lateralia ¼ — ½ breviora, + inaequilatera, late lanceolata, omnia insigniter acute acuminata, sat petiolulata, praeter tertiam inferiorem partem remotiuscule argute serrata, nervis lateralibus sat approximatis utrinque 8—15 patulis vel oblique adscendentibus, subchartacea, supra sicca atrofusca, juvenilia praeter nervum medianum tomento chryseo indutum, adultiora omnino glabra, subtus juvenilia tomento dense subvelutino, adulta tomento laxiore hirtello sordido in nervis densiore et longiore vestita, obsolete pellucido - punctulata, epidermidis paginae inferioris cellulis sinuatis ; thyrsi simplices, breviusculi, breviter pedunculati, sat robusti, stricti ; flores mediocres, cum pedicellis laxe setulosi vel subglabri ; fructus — (non suppetebant). FRUTEX 3—4-pedalis (RIEDEL). RAMI 2—4 mm crassi. FOLIA petiolo teretiusculo 2 — 10 cm longo adjecto 1—3 dm longa, 8—20 cm lata ; foliolum intermedium petiolulo 3—10 mm longo adjecto 6—20 cm longum, 2,5—9 cm latum. THYRSI pedunculo 0,5—2 cm longo adjecto 3-7 cm longi, nonuunquam paullo supra axillam enascentes. FI.ORES diametro 1,5—2 mm. SEPALA piloso- et glanduloso-ciliolata, extus, praesertim exteriora (angustiora), pilis setulosis hispidula. FETALA ad sqnamam et vinguem dense ciliato-barbata. DISCUS parce pubescens. STAMINA inferne pilosiuscula. GERMEN adpresse setulosum, stylo subglabro.

In Brasiliae prov. Rio de Jan.: Riedel I. I. ! (in umbrosis Mandiocae, m. Oct. 1823, flor.; Hb. Petrop.); Pohl n. 1970! (ad Serra Tingua, leg. Schott; Hb. Vindob.). OBS.

Anne forma tantum trifoliolata A. heterophylli ?

ALLOPHYLUS.

480

11. ALLOPHYLUS GUARANITICUS RADLK. frutex vel arbor gracilis; rami tenues, + flexuosi, juniores sicut thyrsi petioli subtusque folia sordide et patule puberulotomentelli, adultiores glabrescentes, subcinnamomei, mox subere rufulo rimoso obtecti ; folia parva, longiuscule petiolata, 3-foliolata ; foliolum intermedium rhombeo-lanceolatum, basi longe cuneatum, longiuscule petiolulatum, lateralia ⅓ — — ⅔ breviora, ovato-lanceolata, basi inaequilatere acutata, subsessilia, omnia obtusa vel obtuse acuminata, ca. dimidio superiore grosse obtuse paucidentata quin etiam sublobata, nervis lateralibus utrinque 4—7 remotiusculis patulis, chartacea, fuscescentia, supra glabra, nitidula, subtus praeter pubem in axillis barbata, obsolete pellucido-punctulata, epidermidis paginae utriusque cellulis sinuatis; thyrsi breves, graciles, plerumque deflexi, breviter pedunculati, cincinnis substipitatis, 3— 1-floris ; flores parvuli, cum pedicellis parce adpresse setulosi vel subglabri; fructus cocci solitarii vel bini, parvi, globosi laeves, pilis raris minutis pulverulento-puberuli.

Allophylus guaraniticus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312. Schmidelia guaranitica St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) p. 133 n. 29!, in Mém. Mus. d’Hist. nat. X (1823) p. 161 et 374 n. 31, t. 24 (VIII in textu), fig. D, et in Pl. remarq. ãu Brés. (1824) p. 160 n. 31, t. 19, fig. D ; DC. Proãr. I (1824) p. 611 n. 14; Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 381 n. 2 et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII(1829) p. 24; Don Gen. Syst. I (1831) p. 664 n. 19; Niederlein in Catai. Expos. Paris., 1889, p. 278 ! part. (excl. n. 1761, 1762, ad A. edul. var. gracil. recensend., ut et nom. vulg. „Vacu“). — Non Griseb. Symb. Argent. (1879) p. 80 n. 462, cfr. Alloph. eãul. „ Schmidelia Cobbe DC.“ ap. Spreng. Syst. II (1825) p. 222 quoad syn. St. Hil.

Üacoy mini Brasil, t. Sello. „ARBOR gracilis inter minores, erecta in umbra silvarum laxa“ (LINDMAN) vel „arbor procera, ramosa, quandoque frutex“ (St. HILAIRE). RAMI 0,5—3 mm crassi. FOLIA petiolo tenui teretiuscnlo 7 — 15 mm longo adjecto 3 — 9 cm longa, 2,5—6 cm lata; foliolum intermedium petiolulo 3 —10 mm longo adjecto 2,5—7 cm longum, 1—2,5 cm latum. THYRSI peduncnlo 3—10 mm longo adjecto 1—4 cm longi. FLORES diametro 1,5—2 mm. SEPALA piloso-ciliolata, extus parce setulosa. FETALA ad sqnamam et unguem dense ciliato-barbata, ceterum parce piloso-ciliata. DISCUS deuse pubescens. STAMINA inferne pilosiuscula. GERMEN dense adpresse setulosum, stylo ejusque ramis parce pilosis. FRUCTUS cocci diametro vix 5 mm, sicci nigri.

In Brasiliae prov. Rio Grande do Sul nec non in Argentinae territorio Misiones et prov. Corrientes (Indianorum tribus „Guaranis“ dictae domicilio, linde nomen) : In Rio Grande do Sul: St. Hilaire! („in sylvis ditionis dictae Missoes, praesertim prope vicos S. Miguel et S. Anjo“, m. Mart., 1816—21, flor.; Hb. Paris., Berol.); Sello n. d, 1180 ! (a. 1822—23; Hb. Berol.), n. 3766! (a. 1826 ; Hb. Berol.), n. 4076! (Porto-Alegre, a. 1826, fruct. ; Hb. Berol.); Carl Lindman A, 1415! (colonia Ijuhy, in silva primaeva,m. Apr. 1893, flor.; Hb. Holm); Malme n. 758 (ibul. ; Malme in lit., specim. non vidi); — in Argentinae territorio Misiones: Niederlein sine n.! („Campament Bosetti“, „Arroyo Manduri, oberhalb der Hundertcatarracte des Y-Guasu“, „Arroyo Schneider zwischen Arroyos Uruguay und Yacy“, „Lezama-Catarract, Arroyo Uruguay“, m. Mart. 1883, flor.; Hb. Berol), n. 62! (Ruinas de Loreto, m Mart. 1884, flor.; Hb. Berol.), n. 1758! (Paggi, Rio Alto TJruguay, m. Aug. 1887, fruct; Hb. Berol.); — in prov. Corrientes: Bonpland n. 573! (m. Jun. 1821; Hb. Paris, gener.) ; Niederlein n. 1760! („entre la Vuelta de Ombú y San Alonso, Dep. Santo Tomé“, m. Oct. 1886, flor.; Hb. Berol.).


481

SAPINDACEAE:

12. ALLOPHYLUS QUERCIFOLIUS RADLK. frutex 10-pedalis (GAKDN.) vel arbuscula gracilis, pubescens ; rami tenues, strictiores, novelli (folia et thyrsos gerentes), sicut thyrsi petiolique dense patenter cinereo-tomentelli, adultiores (defoliati) glabrati, subfusci, laeviusculi, obscure lenticellosopunctati ; folia parva, longiuscule petiolata, 3-foliolata ; foliolum intermedium late rhombeo-lanceolatum, basi cuneatum, lateralia ⅓— ⅔ breviora, inaequilatere ovato- vel elliptico-lanceolata, basi subacuta vel obtusiuscula, omnia acuta vel obtusiuscula, sessilia, ca. dimidio superiore subduplicatim subinciso-serrata, nervis lateralibus utrinque 5—10 sat approximatis oblique erectis, herbacea, sordide viridia, opaca, supra minute puberula, subtus subvelutine cano-tomentella, dense et obsolete pellucido-punctulata, epidermidis paginae utriusque cellulis polygoniis ; thyrsi breves, gracillimi, patuli vel erecti, longe pedunculati, laxiflori, cincinnis sessilibus 2—1-floris ; flores parvuli, cum pedicellis (longiusculis) laxe patule cinereo-piloselli, hexandri (interdum monstrosi, iteratim proliferi) ; fructus cocci solitarii, parvi, stricte ovales, basi vix attenuati, laeves, subglabri. Allophylus quercifolius Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312. Schmidelia quercifolia Mart. Hb. Flor. bras. in Flora XXII, 1 (1839), Beibl. No. 1, p. 7 (seors. impr. p. 183) n. 274 (6); Walp. Rep. I (1842) p. 415 n. 16. „ARBUSCULA patentim ramosissima, aestu aphylla“ (MART. 1. c.), 6—9-pedalis (MART. in obs. ined.). KAMI 1—3 mm crassi, valde ramulosi. FOLIA petiolo filiformi teoretiusculo 1—3 cm longo adjecto 3—8 cm longa, 2,5—7,5 cm lata; foliolum intermedium 2,5 — 5 cm longum, 1 — 3,5 cm latum. THYRSI pedunculo tenuiter filiformi 0,5 — 3 cm longo adjecto 1,5 — 6 cm longi, pedicellis tenuiter filiformibus 3 mm longis. FLORES diametro ca. 2 mm, flavi (BLANCHET). SEPALA piloso- et glanduloso-ciliolata, extus patule pilosella. PETALA praesertim margine et intus pilosa, subesquamata, margine supra unguem parum inflexo incrassato. DISCUS subpatellaris, undulato-sinuatus, glaber. STAMINA pilosula. GERMINIS rudimentum minutissimum, glabrum. FRUCTUS cocci fere (6 mm longi, vix 4 mm crassi, sicci fusci.

In Brasiliae prov. Bahia, Pernambuco et Cearà : In prov. Bahia: Martius! (in sylvis Caatingas ad Montem Sanctum, m. Apr. 1819, flor. monstrosi proliferi; Hb. Monac.); idem obs. n. 2236 ! (in sylv. Caatingas inter Rio de Peixe et Queimadas, m. Mart., fr. juv.; Hb. Monac); Blanchet n. 99! 3851! (in prov. Bahiae parte meridionati, Tamandua, m. Jun. 1844, flor. o hexandri; Hb. DC., Deless., Boiss., Mart., Webb.); — in prov. Pernambuco: Schenck n. 4177 ! („Garanhuns im Sertâo“, m. Jun. 1887, fruct.) ; — in prov. Cearà : Qardner n. 2408 ! (Brejo-Grande, m. Febr. 1839, fr. mat.; Hb. Kew., Mus. Brit.).

13. ALLOPHYLUS PUBERULUS RADLK. frutex vel arbor puberula vel glabrescens ; rami robustiores, stricti, novelli angulosi, olivacei, sicut thyrsi petiolique sordide hirtelli, lenticellis pallidis insigniter lineolati, adultiores teretes, glabrati, cinerascentes, exsiccando parallelo-rugosi, obscure lenticellosi ; folia mediocria, sat longe petiolata, 3-foliolata ; foliolum intermedium late elliptico-lanceolatum, lateralia plerumque parum minora, ex elliptico + inaequilatere late ovatovel obovato-lanceolata, omnia breviter acute vel obtusiuscule acuminata, breviter vel intermedium longius petiolulata, fere a basi leviter serrata vel crenata, nervis lateralibus utrinque 6—10 patulis, reti venarum denso subtus primo saturate

Sapind.

ALLOPHYLUS.

482

viridi dein decolori, subchartacea, saturate viridia, supra plerumque nigricantia, nitida quin etiam lucida, glabra, vel juniora tantum supra praesertim ad nervos, subtus ubique + dense puberula, juniora tantum + dense pellucido-punctata, bypodermate nullo ; thyrsi + longi, subgraciles, saepius flexuosi, longe pedunculati, raro basi ramulo aucti, subcontigue multiflori, cincinnis subsessilibus plurifloris; flores medíocres, cum pedicellorum articulis superioribus subglabri; fructus cocci solitarii, rarius gemini, medíocres, subglobosi, laeves, glabri. Allophylus puberulus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312. Schmidelia puberula Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 382 n. 4! et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 24; Don Gen. Syst. I (1831) p. 663 n. 4; Walp. Rep. I (1842) p. 415 n. 11; Gardn. Contrib. Fl. Bras. in Hook. Lond. Journ. Bot. I (1842) p. 529 n. 157! Schmidelia levis Camb. ll. cc. n. 5!; Bon l. c. n. 5; Walp. l. c. n. 12; Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXII, 1 (1839) Beibl. No. 1, p. 6 (seors. impr. p 182) n. 274 (2) c. syn. Sch. puberula Camb. et XXIV, 2 (1841) Beibl. No. 4, p. 50 (seors. impr. p. 290) n. 524 part. (part. A. laevigatus, qui conferendus) ; A. Gray Bot. Wilkes Exped. I (1854) p. 249 n. 1 ; — non Britton Enum. Pl. a H. H. Rusby coll. in Bull. Torr. Bot. Club XVI (1889) p. 191, coll. n. 2086 !, cfr. Alloph. petiolulatus. Nassavia axillaris Vell. Fl. Flum. I (1825) p. 141 n. 1 (reimpr. 1881, p. 133) et Icon. III (1827) t. 155 et Ind. method. (1840?) p. 18 („Schmidelia ? . . . .“). Allophylus Cambessedei Bl. Rumphia III (1847) p. 129 in annot. c. syn. utroque Camb.; Walp. Ann. II (1851—52)' p. 217 n. 12. Vulgo Fruta de parâo ex Mart. 1. c., an recte?, cfr.

All. edulis. FRUTEX arborescens vel arbor 6—15-pedalis (RIEDEL, LHOTSKY). 2—3 mm crassi. FOLIA petiolo semitereti 1—8 cm longo adjecto 5—22 cm longa et totidem circiter lata; foliolum intermedium petiolulo 2 — 13 mm longo adjecto 4—14 cm longum, 2 — 6 cm latum. THYRSI pedunculo 0,5—3,5 cm longo adjecto 1,5—9 cm longi. FLORES diametro SEPALA praeter marginem piloso- et glanduloso-ciliolatum ca. 2 mm. glabra. PETALA alba (RIEDEL), ad unguem et squamam densissime, ad laminam parce ciliata. DISCUS subglaber. STAMINA inferne pilosula. GERMEN 2—3-dymum, cum stylo glabrum. FRUCTUS cocci diametro ca. 5 mm, „rubri“ (NHUWIED, RIEDEL), KAMI

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Princ. Neuwied ! (Cabo Frio, m. Sept. 1815, for. ; Hb. Mart); Sello n. 125! (inter Rio d. Jan. et Campos, a. 1815—18; Hb. Ber.), n. 426!, B 426 c 1278! (Rio, m. Jan. 1821, fruct. mat!; Hb. Ber); St. Hilaire! (prope urbem R. d. Jan., m. Sept. 1816—21, flor.; « Schmidelia puberula Camb."), id. ! (ibid. m. Nov., fruet. submat.; „Schmidelia levis Camb."); Martius! (in fruticetis siccis inter S. Christovâo et Goa prope Sebastianopolin, m. Sept. 1817, flor.; Hb. Monac.), id.! (in sepibus ad Sebastianopolin et in silvis caeduis Montis Corcovado, m. Sept. 1817, flor.; Hb. Monac) ; Pohl (Schott, Sehüch, Mikan) n. 1967! 1969! (circa R. de Jan., a. 1817—21 ; Hb. Vindob. etc.); Beyrich! (in silvis montis Corcovado inferioris, m. Sept. 1822, flor.; Hb. Lips., Berol) ; Lund ! (a. 1825; Hb. Warm., Mart); Burchell n. 2873! (prope Rio, a. 1825; Hb. Kew., Mart.); Harrison n. 60! (ad Rio d. J., ca. 1825 ; Hb. Mart.); Riedel n. 78! 100! (in silvis umbrosis prope Rio d. J, m. Oct. 1829, flor.; Hb. Petrop), n. 1071! (in collibus apricis prope Rio d.m. Sept —Nov. 1832, flor. et fr. submat. ; Hb. Petrop.), n. 1532! part. (part. All. petiolulatus; Rio; Hb. Petrop), E ! et EE! part. (part. All. petiolulatus; prope Rio d. J., 1832; Hb. Petrop); Lhotsky ! (in silvis pr. R. d. J., a. 1832; Hb. DC.) ; Gaudichaud n. 808 ! 809 ! 810! (Rio d. a. 1833; Hb. DC., Deless. etc.), A ! (ibid.; Hb. Franquev.) ;

65


483

SAPINDACEAE:

Vauthier n. 509! (a. 1833 ; Hb. DC. etc.); Luschnath ! (Morro de Gavia, m. Febr.—Maj. 1834, flor.; Hb. Mart.) = Mart. Hb. Fl. bras. n. 524! part., sub nom. „Schmidelia levis“ edita una cum speciminibus AUophyli laevigati a Luschnath circa Bahiam lectis; Raben ! (Jurujuba, m. Sept. 1835), id. ! (Praja Grande, a. 1836; Hb. Havn.); Ildeffonso Gomez ! (in arenis Restinga, m. Sept.1835 — 36, fruct. mat. ; Hb. Rich. dein Franquev. etc) ; Miers n. 2843! (Botafogo; Hb. Kew.) ; Gardner n. 157 ! („in woods on the Corcovado“ m. Aug. 1836, flor.; „valley of Rio Comprido“ m. Oct. 1836, flor.; Hb. Mus. Brit., Kew. etc.); Casaretto n.559! („legit Riedel in silvis collibusque prope R. d. Jan., m. Dec.' 1838“, flor.; Hb. Taurin.), 1168! (Morro de Babylonia, m. Aug. 1839, flor.; Hb. Taurin.), 1807 ! (in silvis arenosis, vulgo Restingas, prope Taypú, m. Oct. 1839, fruet. ; Rb. Taurin.); Tweedie n. 11059! (R. d. Jan., a. 1839; Hb. Kew !) ; Widgren ! (a. 1844; Hb. Holm.) ; Paulo Borboza ! (R. d. J., 1844; Hb. Mart.) — Mart. Rb. Fl. bras. n. 1345! adjectis speciminibus a Schüch communicatis ; Glaziou n. 204 ! (Restinga de Copocabana, m. Jul. 1863, flor.; Hb.Mart.), 6678 ! (Gavia ad littora maris, m. Jun. 1872, flor.; Rb. Warm., Deless., Berol.) ; Saldanha n. 5902! (Pico ãe Santa Cruz, a. 1876—84 ; Hb. Eichl.). ; Schwacke n. 3153! (Aldeia de Sâo Pedro, m. Sept. 1881, flor.; specimen foliis juvenilibus subtus dense cinereo-pubescentibus), n. 7060! ad marginem silvarum, Morro da Boa Viagem, m. Dec. 1890, fruct.), n. 7122! (Restinga de Jurujuba, m. Jan. 1891, flor.); Ule n. 4188! (Restinga de Harpoador, m. Sept. 1896, flor. et fruet.).

14. ALLOPHYLUS LAEVIGATUS RADLK. frutex glabriusculus ; rami sat robusti, stricti, juniores angulosi, olivacei, sicut thyrsi petiolique minutissime et parce pulverulento-puberuli, lenticellis pallidis dense insigniter lineolati, adultiores teretes, glabri, cinerascentes, lenticellis prominulis punctati ; folia mediocria, breviuscule petiolata, 3 foliolata ; foliola elliptico-oblonga, acumine brevissimo obtuso vel emarginato rarius (in specim. a SALZMANN coll.) acutiusculo terminata, sessilia, praeter basin attenuatam grosse vel obsolete crenata quin etiam (in „Schmidelia insulana") subintegerrima, rarius (in specim. a SALZM. coll.) serrulata, margine revoluta, lateralia minora, parum inaequilatera, nervis lateralibus utrinque 6—10 patulis, reti venarum denso subtus primo saturate viridi dein decolori, coriacea, glabra, subtus in axillis plerumque barbata, supra fusca, laevigata quin etiam lucida, subtus fusco-viridia, interdum rubescentia, juniora obsolete pellucido-punctata, hypodermate nullo ; thyrsi sat longi, robustiores, subflexuosi, longiuscule pedunculati, simplices, subcontigue multiflori, cincinnis subsessilibus plurifloris; flores medíocres, subglabri ; fructus cocci medíocres, subglobosi, laeves, glabri. Allophylus laevigatus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312. Schmidelia levis, non Camb., Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXIV, 2 (1841) Beibl. No. 4, p. 50 (seors. impr. p. 290) n. 524! part. (solummodo quoad specimina bahiensia a Lusehnath prope „Soteropolin“ lecta, foliolis adultioribus subtus purpurasçenti-subfuscis). Schmidelia laevigata Turcz. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 399, coll. Blanchet n. 3536!, excl. „var.?“ n. 3361! (cfr. Ml. edulis); Walpers Ann. VII (1869) p. 622 n. 11; — non Britton („Sch. laevig. Camb.?“) in Bull. Torr. Bot. Cl. XVI (1889) p. 191, coll. Rusby n. 544!, cfr. Alloph. strictus. Schmidelia sp. (affin. Sch. puberulae Camb.) Turcz. l. c. p. 399, coll. Salzmann! Schmidelia insulana II. N. Ridley, Bot. of Fernando Noronha in Journ. Linn. Soc. XXVII (1890) p. 25!

ALLOPHYLUS.

484

FRUTEX arborescens (LUSCHNATH), 8-pedalis et ultra (SALZM.) RAMI 2—4 mm crassi. FOLIA petiolo semitereti plerumqne 1,5 —3,5 cm tantum longo adjecto 7——15 cm longa, 6—20 cm lata; foliolum intermedium 5ad 12 cm longum, 2 — 6 cm latum. TIIYBSI pedunculo 0,5—2,5 cm longo adjecto 1,5—10 cm longi. FLORES diametro ca. 2 mm, albido-virides (LUSCHNATH, RIDLEY). SEPALA praeter marginem piloso- et glandulosociliolatum glabra. PETALA secus totum marginem et squamam dense ciliato-barbata, alba (SALZMANN). DISCUS glaber. STAMINA inferne pilosula. GERMEN cum stylo glabrum. FRUCTUS cocci 5—7 mm longi, „rubri, edules“ (LUSCHNATH), sicci nigricantes. In Brasiliae prov. Bahia et Alagoas et in provinciae Pernambucensis insula Fernanclo-de-Noronha : In Bahia : Salzmann ! (in collibus, a. 1830, flor., partim iteratim proliferi; Hb. var.) ; Blanchet n. 67! (a. 1831; Hb. DC.), 133 ! (a. 1832; Hb. Deless), 449 ! (a. 1832; Hb. DC), 1865! (a. 1834; Hb. DC., Deless. etc), 3536! (Moritiba, a. 1842, flor. et fruet.; Hb. var); Lhotsky ! (Rb. Berol); Luschnath n. 26! (ad praedium Cruz de Casma, m. Nov. 1835, flor.; Hb. Petrop., Berol., Martins) = Martius Hb. Fl. bras. n. 524! part. (specimina a Luschnath in Bahia lecta, foliolis adultioribus subtus purpurascenti-subfuscis insígnia, sub nom. „Schmidelia levis“ et n. 524 edita una cum speciminibus Allophyli puberuli, qui conferendus ; Hb. Mart., DC., Berol., Monac., Vindob.) ; — in Alagoas: Gardner n. 1262! (frequens circa Maçayó, m. Febr.— Apr. 1838, flor.; Hb. var.); — in ins. Fernando-de-Noronha : Ridley, Lea et Ramage n. 20 ! (in silvis Sapate, praecipue. locis magis apertis, m. Sept. 1887, flor.; „Schmidelia insulana Ridley"; Hb. Kew., Berol, Barbey). OBS.

Vix mera AUophyli puberuli forma.

15. ALLOPHYLUS EDULIS RADLK. frutex vel arbor glabriuscula vel (praesertim var. gracilis) ad ramos juniores petiolosque patule hirtella, rarius densius pubescens ; rami sat graciles, stricti, juniores plerumque dense foliosi, breves, tenues, angulosi, sicci fuscescentes, lenticellis crebris pallidis plerumque insigniter lineolati, adultiores plerumque dense ramosi, mox defoliati, teretes, cinerascentes vel (praesertim in var.) rubro-fusci, glabrati, lenticellis densis subverrucosi ; folia inter minora, 3-foliolata, petiolis apice + dilatatis sulco lato exaratis, rarius (in var. gracili) tenuibus teretiusculis ; foliola lanceolata, plerumque conspicue acuminata, sessilia nec nisi intermedium basi longiuscule cuneatum sensim in petiolulum brevissimum attenuatum, a medio serrata, lateralia paullo minora, + inaequilatera, nervis lateralibus utrinque 8—14 patulis vel procurvis, reti venarum denso subtus primo saturate viridi dein decolori, membranaceo-chartacea, laete viridia (MOSÉN), sicca supra subfusco-, subtus herbaceo-viridia, glabra vel juniora subtus praesertim secus nervos pubescentia, in nervorum axillis saepe barbata, praesertim supra nitidula quin etiam lucida, juniora certe + dense pellucidopunctata, hypodermate nullo ; thyrsi ad basin ramorum juniorum terminalium lateraliumque conferti, graciles, longe pedunculati, raro basi ramalo aucti, laxiflori, glabri vel minutim puberuli, cincinnis sessilibus vel + longe stipitatis ; flores mediocres, cum pedicellorum articulis superioribus subglabri ; fructus cocci mediocres, brevius longiusve obovoidei, laeves, glabri. Tabula nostra CII (habitas et analysis).

Allophylus edulis Radlk. in Warm. Symb. Part. XXXVII (Vidensk. Meddel, 1890) p. 995 (244), in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312, in Sp. Moore Bot. Mato Grosso Exped. in Transact. Linn. Soc., II. Ser., IV, 3 (Dec. 1895) p. 340 (coll. n. 313! etc.) et in O. Kuntze Revis. Gen. III, 2 (1898)


485

SAPINDACEAE: ALLOPHYLUS.

p. 42 ; Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10 ! ; Bettfreund Herb. Bettfr. Ed. II (1898, ex Autran in lit.) p. 16! Schmidelia edulis St. Hil., Adr. de Juss. et Camb. Pl. us. (1824) n. 67!, t. 67 ; Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 381 n. 3 et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 24 ; W. Hook. Bot. Misc. III (1833) p. 159 n. 157 (1), coll. Baird, Corrientes ! ; Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXII, 1 (1839) Beibl. No. 1, p. 6 (seors. impr. p. 182) n. 274 (3); Walp. Rep. I (1842) p. 415 n. 10; Griseb. Pl. Lorentz. (1874) p. 61 n. 174! et Symb. Argent. (1879) p. 80 n. 461!; Hieron. Pl. diaphor. Fl. Argent. (1882, seors. impr. e Boletin Acad. Cordoba IV) p. 67!; Niederlein in Catai. Expos. Paris. 1889, p. 278!; Schickendantz ibid. p. 343; Morong et Britton Enum. Pl. Paragu. in Ann. New York Ac. VII (1893) p. 75 (sphalm. Schmeidelia ; coll. Morong n. 844). Nassavia terminalis Vell. Fl. Flum. 1 (1825) p. 141 n. 2 (reimpr. 1881, p. 133) et Icon. III (1827) t. 156 et Ind. method. (1840?) p. 18. Urvillea Seriana Griseb. Symb. Argent. (1879) p. 78 n. 447 solummodo quoad stirp. a Lorentz et Hieron. ad Oran lect. (n. 850)! et nom. vulg. „Chalchal“. Schmidelia guaranitica, non St. Hil., Griseb. Symb. Argent. (1879) p. 80 n. 462, coll. Lor. et Hier. n. 29! Fruta de Paraô t. St. Hil. etc. l. c.; Cochinillo Hispanis in Paraguay t. Balansa in sched.; Chalchal et Pitanga t. Lor. et Hieron. in sched. et l. c.; Chalchal t. Niederlein (aliisque) in Catal. Expos Paris, 1889, p. 205 (in Argentinae prov. Catamarca), p. 209 (in prov. Santa-Fé), p. 218 (in prov. Jujuy), p. 230 (in prov. de Salta, p . ' 233, 343 (in prov. Tucuman) ; Vacu t. Niederl. ibid. p. 226, 278 (in Argent. territorio Misiones); Frutilla ibid. p. 210 (in Argent. prov. Corrientes); Cocú t. Nieãerl. in sched. FRUTEX 2—15-pedalis vel arbor elegans (coll. varii), mediocris, plerumque a basi ramosissima (ST. HILAIRE), cortice ferrugineo rimoso (MOSÉN). RAMI 2—5 mm crassi. FOLIA petiolo plerumque 3—5 cm longo adjecto 10—15 cm et ultra longa, fere totidem lata, in var. gracili plerumque minora; foliolum intermedium plerumque 8 — 10 cm longum, 2,5—3 em latum, raro usque 15 cm longum, 5 cm laturn, in var. saepe 3 cm tantum longum, 1 cm latum. THYRSI pedunculo 0,5—3 cm longo adjecto 2—10 cm longi. FLORES diametro ca. 2 mm, „flavido-albi“ (ST. HILAIRE, GLAZIOU). SEPALA praeter marginem piloso- et glanduloso-ciliolatum glabra. PETALA ad marginem parce, ad squamam densissime ciliato-barbata. DISCUS parce puberulus. STAMINA inferne pilosula. GERMEN glabrum vel rarius sparse puberulum, raro tridymum ; Stylus sat longus. FRUCTUS cocci rubri (WARMING). sicci nigricantes, usque 8 mm longi, „edules, sapore dulci jucundo“ (ST. HILAIRE) quodammodo adstringente (RIEDEL).

Var. GRACILIS Radlk. ; arbuscula gracilis, 1—5-metralis, ramosa, cortice griseo (MOSÉN) ; rami plerumque stricte erecti, tenues et rubro-fusci ; folia parva, subtus nonnumquam densius pubescentia, petiolis tenuibus teretiusculis, foliolis intermediis basi parum cuneatis; thyrsi cum foliis novellis coaetanei, breves, graciles; fructus minores, ca. 5 mm tantum longi, obovoidei. In Brasiliae provinciis Rio Grande do Sul, S. Catharina, Paraná, Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Geraës, Bahia, Ceará et Mato Grosso, nec non in Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia et Guiana; in Bras. prov. R. Gr. do Sul: Malme n. 340 C ! (Porto Alegre in silvula, m. Sept. 1892, fruct. ; Hb. Holm.) ; — in S. Cath. : Ule n. 1145 ! („am oberen Laranjeiras, Orleans, m. Sept. 1889, flor.) ; Schwaclce n. 13248 ! (in silva virg. ad lacum Torçida, fluv. Itapocú, m. Sept. 1897, flor.); — in

486

Paraná: Sello n. 4984! (Capões, m. Nov. 1838; Hb. Berol) ; — in S. Paulo: St. Hilaire! (prope urbem principem, nee non ad ripas amnis Rio de Tibaïca, m. Oct. 1816—31, flor. et fruct.); Martius ! (in sepibus, m. Dec.lS17, flor. partim monstrosi); Sello sine no.! (Ipanema); Glaziou n. 12498 ! (Ipanema, m. Sept. 1881, steril) ; Loefgren n. 202 ! id? (Commissâo geogr. de S. Paulo) n. 141! (Capoeiras ad flumen Rio Pardo, m. Sept. 1889, fruct.; Hb. Havn); — in R. d. Jan. : Vellozo (in sylvis maritimis Pharmakopolitanis, m. Aug.—Sept. 1780 — 90, flor.) ; Pohl n. 851 ! 1249! Mikan ! (ad Sequarema) ; Glaziou n. 8606! (Porto das Caixas, m. Oct. 1877, flor.), 10419! (Restinga da Cabo Frio, m. Maj. 1879, flor.), 15888! (Fazenda da Serra Vermelha pr. Cantagallo); Schwacke n. 1502! (ad Sâo Vincente de Paulo in silvis, m. Dec. 1876, flor.) ; — in Min. Ger. : St. Hilaire! (in silvis pr. vicum Contendas in parte occidentali desertaque prov. Min. Ger.; quoad S. Paulo v. supra); Sello n. 1275 ! (Barbacena, m. Sept. 1818, flor), 2176 !; Regnell I, 116 ! (Fidelis, m. Febr. 1869, fruct.), I, 118, a ! (Caldas, Rio Pardo, m. Oct. 1845, flor.), I, 118, c! (Caldas, m. Mart. 1870, fruct.), I, 118, d ! (Caldas in ascensu montis, m. Sept. 1864, fruct.), I, 118, f! (inter Caldas et Capivary ad Rio Pardo, m. Sept. 1845, fruct), I, 118, g! (Caldas a. 1862; Hb. Holm., Mart. etc.); Widgren n. 1116 ! 1117 ! 1118 ! (Hb. Holm., Mart.); Lindberg n. 243 ! (Caldas in silvis caeduis „Copoeiras“ m. Nov. 1854, fr. ; Hb. Mart); Warming ! (Lagoa Santa m. Aug.—Nov. flor., m. Nov. fruct. maturi rubri; „arbuscula vel frutex in silvis, interdum ramis longissimis fere scandens, rara“) ; Mosén n. 425 . ! 830! (Caldas prope Capivary in silvula campestri humida, m. Sept. 1873 flores, m. Oct.—Nov. fruct), 4036! (Serra de Caldas in sylvis caeduis, m. Oct. 1875, fruct.); Commissâo geogr. e geol. de Minas n.2060! (leg. Alvaro A. da Silveira in silvis prope Lavras, m. Dec. 1896, fruct.; Hb. Berol.); — in Bahia : Riedel n. 467 ! (in silvis submontosis prope Castelnovo et Ilheos, m. Dec. 1821, flor.) ; Blanchet n. 851! (a. 1832 ; Hb. Deless.), 2946 ! (Hb. DC.), 3361! (D'Igreja Velha, a. 1841; Hb. DC. etc), 117 = 3869 ! (Ponçe d’Araia, a. 1844, Hb. Deless.; Jacobina, a. 1844, Hb. DC. etc.); Casaretto n. 2159 ! (in collibus circa S. Amaro, m. Jan. 1840, flor.; Hb. Taurin.); — in Mato Grosso: Collector ignotus! (ad Cujàbá ; Hb. Schwacke n. 7031); Spenc. Moore n. 813 ! 973 (in silvulis ad S. Cruz m. Sept., flor.; ad Corumbá, m. Jan. 1891 — 92, fruct. rubr.), 449? (inter S. Cruz et Tapirapuan in silva primaeva, 1891 — 92, fruct. minore flavo; adumbrationem tantum a Sp. Moore delineatam vidi) ; — in Paraguay: Rengger ! (Hb. Polytechnici Helvetici); — in Bolivia : Cuming n. 223 ! (Hb. Vindob.); Bridges n. 92! („from 1500 to 2000 miles in the Interior, lat. 15—18° South“; Hb. Boiss., Petrop.). — Var.: In Bras. prov. R. Gr. do Sul: Sello d, 1319 ! d, 2222! d, 3154! (Hb. Berol.); H. v. Ihering n. 85! (Rio Camaguam, a. 1887; Hb. Hieron.); — in S. Catharina: TJle n. 1236! (Tuberâo in silvula, m. Aug. 1889, flor.; Hb. Hieron.) ; — in Paraná: Tweedie ! (Hb. Kew.) ; — in R d. Jan.: Glaziou n. 9373! (Sete Pontes, m. Sept. 1877, flor. ; Hb. Warm., Eichl., Deless); — in Min. Ger.: Sello B 1822, c 1275 ! (Alberte Dias, m. Sept. 1818, flor) ; Regnell I, 118*! (Caldas in ripa amnis Rio Verde, m. Nov. 1861, fruct.; Hb. Holm, Mart.), I, 11.8b! (Caldas, m. Oct. 1858, flor.), I, 118 e! (ibid., m. Oct. 1861, fruct.), I, 118 h! (Uberava, m. Sept. 1848 flor., m. Oct. fruct.); Mosén n. 426! (Caldas, ad rivulum campi, m. Nov. 1873, fruct.; Hb. Holm), 4035! (ibid. in fruticeto campi sicci, m. Sept. 1875, flor., m. Nov. fruct); Schwacke n. 10089! (in campis ad Barroso, Rio das Velhas, m. Dec. 1893, fruct.) ; Commissâo geogr. e geol. de Minas n. 834! (leg. A. A. da Silveira prope Barbacena m. Oct. 1894, fruct.; Hb, Berol); — in Cearà : Gardner n. 1923! (Serra de Araripe prope Crato, m. Jan. 1839, flor.; Hb. Kew., Vindob., DC. etc.; accedens ad A. quereifol.) ; — in Paraguay: Balansa n. 2471 ! („L’Assomption, dans les broussailles“, m. Aug. —Oct. 1875, flor.; „Cochinillo Hispanis“), 2471, a! („Cerro d'Ibitimi, dans les forêts“, m. Sept. 1874, flor); Morong n. 844 (Asuncion m. Oct. 1888—90, fruct.; specim. non vidi); O. Kuntze! („Süd-Paraguay“ m. Sept. 1892, fruct.; Concepcion de Paraguay, m. Sept. 1892, flor.) ; Malme n. 876 B! (Villa Morra prope Asuncion in silva minus densa, m. Aug. 1893, flor.; Hb. Holm), id. n. 876 B* ! (inter Asuncion et Lambarré, m. Aug. 1893, fruct. immat. ; Hb. Holm); Dr. E. Hassler n. 301! (a. 1885—95, in silvis prope San Bernardino, m. Aug., flor.; Hb. TJniv. Genev), 420! (Cordillera de Altos, m. Maj., flor), 550! (ibid., m. Jul., flor), 591! (in silva pr. Caballero, m. Jul., flor.) ; — in Uruguay : Sello n. 134! (S. Luzia, m. Jan. 1822, fruct.; Hb. Ber), d 259!, d 261!, d 441! Gibert n. 37! („Bois de Canchones à 12 lieues de Montevicleo“, m. Oct. 1858, flor.; Hb. Kew), n. 189 ! (Montevideo, m. Mart. 1858, steril.; Hb. Kew), n. 922! (in silvulis ad ripas amnis Santa Lucia, TO. Nov. 1867, 1870, 1874 ; Hb. Kew., Gotting); J. Arechavaleta n. 922! (Montevicleo in silvulis, m. Nov. 1869, flor.; Hb. Polytechnici Helvetici), n. 3456 ! (monte de Santa Lucia, m. Oct. 1874, flor.; Hb. Hieron); —


487

SAPINDACEAE:

in Argentinae prov. Entrcrios, Corrientes, Gran Chaco, Tucuman, Salta, Jujuy et Ora# t. Hieron. l. c.: Baird ! (Corrientes, La Cruz, ca. 1833); Lorentz et Hieron. n. 39! (Oran, m. Sept.—Oct. 1873, flor., foliol, subtus pubesc.; Schmid. guaranitica Griseb. Hb. et Symb. p. 80), 850! (Tabacal prope Oran, m. Sept. 1873, flor.; foliol. subtus. pubesc.; Urv. Seriana Griseb. Hb. et Symb. p. 78 n. 447 quoad nom. vernac. „Chalchal“ et stirpem e prov. „Oran“ ; Hb. Hier., Griseb.), n 74! (La Cruz pr. Tucuman, m. Dec. 1872, fruct.), n. 282! (St. Andres, m. Oct. 1873, flor.), n. 466! (Oran, in silvis m. Oct. 1873, flor.), n. 1029! (Quebrada de Juntas pr. Siambon, Sierra de Tucuman, m. Jan. 1873, fruct. ; accedens ad form. typ.), n. 1072! (Cuesta de la Puerta de San Javier pr. Tucuman, m. Jan. 1873, fruet.); Lorentz n. 109! („im Ufergebüsch des Uruguay bei Concepcion, prov. Entrerios“, m. Apr. 1875, steril.; Hb. Griseb.); Lorentz Fl. Uruguensis n. 263 ! („im Uferwald des Qualequaychu, Concepcion del Uruguay, prov. Entrerios“, m. Oct. 1875, flor.; Hb. Griseb., Hieron.) ; Lorentz Fl. Entreriana n. 637 ! (Uferwald am Arroyo Yucari“, m. Febr. 1876, steril.; Hb. Griseb.), n. 1147 ! „im Ufergebüsch des Uruguay und Qualequaychu“, m. Oct. 1877, flor. et fruct ; Hb. Hieron.); Lorentz Hb. Americ. n. 535! (Flora Entreriana, Concepcion del Uruguay, m. Oct. 1877, fruet.; Hb. Berol., Monac., DC., Boiss.) ; Niederlein n. 1752! (Salto del Encuentro, Rio Piray, Picada á Campinas de Americo, Cordillera de Misiones, m. Dec. 1886, fruet.; Hb. Hieron., ut et sequ.), n. 1756! (Picada à San Pedro, Cordillera de Misiones, m. Oct. 1886, fruet.), 1761 ! (Esteros y Paso de Iberá, prov. de Corrientes, m. Oct. 1886, flor. et fruet. junior.), 1762! (Paso de lberá, m. Oct. 1886, flor. et fruet. junior.), n. 1763! (Rosados de los índios, A.° Macroo, Cabeseras del Rio Yaboti-guazú, San Pedro, Misiones, m. Nov. 1886, fruet.; accedens ad form. typ., ut et sequ.), 1766! (Picada desde al puerto Monteagudo à San Pedro, entre los arroyos „Leon“ y „ de las Islas“, Misiones, m. Oct. 1886, fruet.; vulgo Co cú), 2192! (Paggi, a. 1887, steril., foliol. subt. pubesc.; vulgo Vacú); C. Bettfreund et Isolina Koster n. 787 ! (San Isidoro, m. Aug. 1889, steril.), n. 798! (Conchas, in sepibus, m. Nov.l8S9, flor. et fruet ; Hb. Hieron.); O. Kuntze! (Jujuy m. Oct. 1892, flor. et fruet: immat.); — in Guiana anglica: Rob. Schomburgk n. 336! (Pirara etc., 1841 — 42 ; Hb. Vind.); Rich. Schomburgk n. 505 ! (ad flum. Tacutu, m. Mart. 1842, flor. monstr. major, subfascicul., ut in anteced.; Hb. Berol.). OBS. Fructus edules sunt, sapore dulci et, jucundo, et ad parandam potionem fermentatam (aloja de chalchal) usitantur (HIERON.); in medicina inter adstringentia adhibentur (NIEDERL.). Lignum ad supellectiles parandas et fornaces calefaciendas aptum (HIERON., NIEDERL.).

16. ALLOPHYLUS PUNCTATUS RADLK. arbor subglabra ; rami sat graciles, juniores praeter innovationem dense adpresse flavo-puberulam subglabri, fusci, pallide lenticellosolineolati, adultiores cinerascentes ; folia mediocria vel magna, mediocriter petiolata, 3-foliolata ; foliola ex elliptico vel oblongo + late lanceolata, lateralia subaequilonga vel usque ½ breviora, + inaequilatera, saepius subfalcatim incurva, omnia insigniter acuminata, breviuscule petiolulata, dimidio superiore argute serrata vel subintegerrima, nervis lateralibus utrinque 8 — 15 procurvis, subclathrato-venosa, membranaceochartacea, praeter nervorum axillas subtus nonnumquam barbatas glabra, utrinque subopaca, viridia vel sicca saepius subfusca, + conspicue pellucide punctata et lineolata, hypodermate nullo ; thyrsi axillares, solitarii, vel saepius complures in ramulis axillaribus novellis apice tantum foliatis, graciles, plerumque elongati petiolosque superantes, + longe pedunculati, simplices, laxiflori, cinereo-puberuli, rhachi filiformi angulosa, cincinnis subsessilibus plurifloris ; flores breviter pedicellati, parvuli, puberuli ; fructus cocci sat magni, obovoidei, parce verrucoso-punctati. Allophylus punctatus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312 et in Rusby Enum. Pl. Boliv. a M. Bang coll. III, Mem. Torr. Bot. Cl. VI, 1 (1896) p. 21, coll. n. 1520!

ALLOPHYLUS.

488

Schmidelia punctata Poepp. et Endl. Nov. Gen. III (Dec. 1844) p. 38 n. 3, t. 244!; Walp. Rep. II (1843) p. 814 n. 1. Schmiãelia spec. Rusby Enum. Pl. Boliv. a M. Bang coll. I, Mem. Torr. Bot. Cl. III, 3 (1893) p. 17, coll. n. 672! ARBUSCULA 12—15-pedalis subramosa (SPRUCE) vel arbor mediocris RAMI 2—3 mm crassi. FOLIA petiolo semitereti apice dilatato subglabro 2,5 —6,5 cm longo adjecto 1 —3 dm longa, 5 — 20cm lata; foliolum intermedium petiolulo 3 — 8 mm longo adjecto 8—23 cm longnm, 2,5—8 cm latam. THYRSI pedunculo 0,5—3 cm longo adjecto 2—12 cm longi, pedicellis 1 — 2 mm longis. FLORES diametro 2 mm. SEPALA pilosoet glauduloso-ciliolata, extus parce puberula. PETALA albida (POEPPIG), ad unguem et squamam dense ciliato-barbata. Discos glaber (in specim. Poepp.) vel pubescens (in specim. Spruceanis). STAMINA glabra vel inferne pilosula. GERMEN didymum, glaudulis microscopicis adspersum, ceterum glabrum, stylo glabro. FRUCTUS cocci usque 9 mm longi, 8 mm crassi, „aurantiaci vel rubri“ (POEPP., SPRUCE), sicci ex aurantiaco subfusci. (POEPPIG).

In Peruvia et Bolivia : In Peruvia: Poeppig n. 1853! (in sylvis Per. or. ad Missionem Tocache, m. Jun. 1830, flor. et fruet.; Hb. Vind.) ; idem ! (Huallaga; Hb. Petrop.) ; idem n. 2395! (Maynas, sylvae ad Yurimagnas, m. Apr. 1831, flor.; Hb. Vind., Petrop.; specim. foliolis longioribus magnis obsoletius serratis insígnia); Spruce n. 4413! (prope Tarapoto Per. or., locis olim cultis, m. Jan. 1856, fruet. „aurantiaci“; Hb. Benth., Berol., Vindob., Mart.), n. 4460 ! (in montibus sccus fl. Mayo prope Tarapoto, m. Dec. 1855, fruet. „rubri“; Hb. Benth., Vindob., Mart.) ; — in Bolivia: M. Bang n. 672! (Yungas, 1890, fl. monstr.; Hb. Canby), n. 1520! (Mapiri, m. Jul. — Aug. 1892, flor.; Hb. Monac., Berol. etc.), n. 2405! (a. 1894; Hb. Monac.). OBS. HUC quoque, ut videtur, herbarii Pavon., nunc Boiss., specim. florens peruvianum, ramis robustioribus foliisque rigide coriaceis densius nervosis inter A. punctatum et A. peruvianum quasi intermedium.

17. ALLOPHYLUS PERUVIANUS RADLK. subglaber ; rami robusti, crassi, stricti, praeter innovationes dense adpresse flavo-puberulas glabri, juniores subfusci, angulosi, adultiores cinerascentes, teretes, exsiccando rugosi, lenticellis pallidis grosse punctati ; folia majuscula, mediocriter petiolata, 3-foliolata ; foliola lanceolata, lateralia parum minora, paullum inaequilatera, omnia cuspidata, breviter petiolulata, praeter tertiam inferiorem partem argute serrata, nervis lateralibus densis utrinque 10 — 15 oblique adscendentibus subtus valde prominentibus, prominenter subclathrate et reticulatim venosa, rigide coriacea, glaberrima, supra subopaca, subtus juniora nitidula, sicca rufo-fusca, crebre pellucido-punctata, ad paginam superiorem bypodermatís strato unico (hic illic mucigero) instructa ; thyrsi axillares, solitarii, fructigeri sat robusti, petiolis longiores, sat longe pedunculati, simplices, subglabri, rhachi angulosa ; flores — (non suppetebant) ; fructus cocci sat magni, subgloboso-obovoidei, glabri, basi costati. RAMI 5 mm crassi. FOLIA petiolo robusto semitereti apice dilatato subglabro 2 — 4 cm longo adjecto usque 17 cm longa, totidem circiter lata; foliolum intermedium petiolulo 3—7 mm longo adjecto 9— 15 cm longnm, 3—7 cm latum. THYRSI pedunculo 1—2,5 cm longo adjecto 4—12 cm longi. SEPALA (sub fructu relicta) subglabra, ciliolata. Discos densiuscule puberulus. GERMEN didymum. FRUCTUS cocci fere 1 cm longi, 9 mm lati, sicci aurantiaci. In Peruvia (ex Hb. Pavon. in Hb. Boiss. et Hb. Berol. translat.) — Forsan et in Brasília.

18. ALLOPHYLUS STRICTUS RADLK. frutex subglaber ; rami nunc graciliores flexuosi, nunc robustiores stricti,


489

SAPINDACEAE:

praeter innovationes flavo-subsericeas glabri, juniores virides vel fusci, adultiores cinerascentes, lenticelloso-punctati; folia mediocria, petiolis brevibus insígnia, 3-foliolata ; foliola obovato-lanceolata, lateralia fere triente minora, parum inaequilatera, omnia acutiuscula vel obtusa, basi sensim in petiolulum brevem attenuata, dimidio superiore + conspicue crenatoserrata, nervis lateralibus utrinque 5—10 sat remotis procurvis, dense et prominule reticulato-venosa, membranaceo-chartacea, praeter nervorum axillas subtus plerumque barbatas glabra vel rarius (in specim. Rusb. n. 544) subtus molliter pubescentia, supra laevigata, sicca fuscescentia, subtus viridia, opaca, obsolete pellucido-punctata, íibris sclerenchymaticis parvis a nervis in diachyma aberrantibus instructa; tbyrsi gracillimi, foliis vix longiores, plerumque breviores, sat longe pedunculati, basi interdum ramo suberecto thyrsiformi instructi, laxiuscule multiflori, puberuli vel glabrescentes, pedicellis brevibus glabris; flores perparvi, subglabri; fructus cocci parvi, globosi (vel obovati), glabriusculi. Tabula nostra CIII (habitus et analysis).

Allophylus strictus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312, fig. 162. Schmidelia laevigata, non Turcz. (sphalm. „Camb.“), Britton Enum. Pl. a II. H. Rusby coll., in Bull. Torr. Bot. Cl. XVI (1889) p. 191, coll. n. 544 ! Allophylus spec. O. Kuntze Bevis. Gen. III, 2 (1898) p. 43. FRUTEX 1 — 2m altus (GARDNER ; KUNTZE). KAMI 2—4 mm crassi. FOLIA petiolo semitereti supra complanato vel exarato puberulo vel glabrescente 1—2,5 cm longo adjeeto 7,5 — 15 cm longa, 6—13 cm lata; foliolum intermedium petiolulo 2—8 mm longo adjecto 6,5—13 cm longum, 2 ad 4,5 cm latum. THYRSI pedunculo 0,5 — 4 cm longo adjecto 1 — 14 cm longi, pedicellis ca. 1 mm longis. FLORES diametro ca. 1 mm, „albi“ (GARDNER). SEPALA praeter marginem minute piloso- et glandulosociliolatum glabra. PETALA secus unguem et squamam dense ciliato-barbata. DISCUS glaber. STAMINA basi pilosiuscula. GERMEN dense puberulum, stylo glabro. FRUCTUS cocci (vix maturi) diametro ca. 4 mm (obovati speciminis KUNTZ. 6 mm longi, „flavi“), sicci nigri. In Brasiliae prov. Goyaz et Mato-Grosso et in Bolivia : In Goyaz : Pohl n. 1966 ! (ad Rio dos Crixas; Hb. Vindob., Monac., Berol., Mart.) ; Burchell n. 6519! (prope urbem Goyaz, a. 1828; Hb. Kew.), n. 8245 ! (inter Conceição et Natividade ; Hb. Kew., Mart.) ; Gardner n. 3073! („woods, Natividade“,, m. Dec. 1839, fl. et fr. immat. ; Hb. Kew., Deless., Vindob., Webb.) ; — in Mato-Grosso: Rusby n. 544! („Falls of the Madeira“, m. Oct. 1886, flor. ; Hb. Berol., Boiss., Canby) ; — in Bolivia: O. Kuntze ! (in provinciae Velasco parte orient., alt. 200m, m. Jul. 1892, fruct. ; Hb. Monac.).

19. ALLOPHYLUS LEPTOSTACHYS RADLK. frutex subglaber ; rami sat graciles, subflexuosi, dense et conspicue lenticelloso-punctati, juniores fusci, adultiores cinerascentes ; folia mediocria, petiolis perbrevibus insígnia, 3-foliolata ; foliola oblonga, lateralia triente vel dimidio minora, parum inaequilatera, omnia obtusa vel sub.emarginata, basi sensim in petiolulum brevissimum attenuata, usque infra medium uncinato- vel subcrenato-serrata, nervis lateralibus utrinque 5—10 procurvis, dense sed obsoletius reticulato-venosa, membranaceo-chartacea, praeter nervorum axillas subtus saepius barbatas glabra, supra laevigata, sicca fuscescentia, subtus viridia, subopaca, tenuiora obsolete pellucido-punctata, íibris sclerenchymaticis Sapind.

ALLOPHYLUS.

490

parvis a nervis in diachyma aberrantibus instructa ; thyrsi gracillimi, folia subduplo superantes, sat longe pedunculati, basi saepius ramis 1—2 patentibus thyrsoideis instructi vel interdum in axillis foliorum geminati, spiciformes, puberuli vel glabrescentes, pedicellis perbrevibus glabris ; flores minimi, confertissimi, subglabri ; fructus cocci parvi, ex oblongo obovoidei, parce adpresse puberuli glandulisque microscopicis adspersi. Schmiãelia leptostachya, non Bl., Benth. in Hook. Journ. Bot. III (1851) p. 196 n. 1 ; Walp. Ann. IV (1857) p. 378 n. 1. FRUTEX biorgyalis (BENTH.), 12-pedalis (SPRUCE). RAMI 2—3 mm crassi. FOLIA petiolo semitereti supra exarato puberulo vel glabrescente 0,5—2 cm longo adjeeto 6—14 cm longa, 4—16 cm lata; foliolum intermedium 5—12 cm longum, 2—4,5 cm latum. THYRSI pedunculo 1—6,5 cm longo adjeeto 5—27 cm longi, pedicellis vix 1 mm longis. FLORES diametro vix 1 mm, „albi“ (BENTH.). SEPALA praeter marginem minute pilosociliolatum subglabra. PETALA sepalis breviora, secus unguem et squamam dense ciliato-barbata. DISCUS parce puberulus. STAMINA inferne pilosula. GERMINIS rudimentum dense pubescens. FRUCTUS cocci (immaturi) 5 mm longi, vix 4 mm crassi, sicci nigri, stylo glabro.

In Brasiliae provinciis Pará et Goyaz: Spruce n. 620! (in viciniis Santarem, m. Jan. 1850 flor., m. Jun. 1850 fruct. ; Hb. Franquev., sine num. in Hb. var.); Ule n. 330 (2794) ! olim 329 = 2793 („in den Chapadôes bei Meiaponte“, prov. Goyaz, m. Nov. 1892, flor.). OBS.

A. stricto arcte affinis ; insignis floribus minimis.

20. ALLOPHYLUS PETIOLULATUS RADLK. frutex vel arbor subglaber vel raro (in var. pulverulenta) fumidopulverulentus, ramosus ; rami robustiores, substricti, juniores quoque pallidi, sordide cinerei vel (in var.) subfusci, praeter innovationem dense flavo-sericeam sicut thyrsi foliorumque juniorum petioli subtusque nervi laxe et minutim puberuli vel glabrescentes, raro (in var.) pube densa pulverulenta fumida vestiti, lenticellis numerosis flavidis verrucose punctati et lineolati, adultiores glabri ; folia mediocria vel majuscula, 3-foliolata, petiolo sat longo crasso subtereti supra anguste et obsolete exarato vel rarius (in specim. bolivianis) semitereti late exarato (apice sicut petioluli saepe exsiccando constricto) ceterum ramis simili sordide cinereo-lenticelloso ; foliola elongate vel elliptico-lanceolata, lateralia triente vel dimidio minora, parum inaequilatera, omnia acuminata, basi sensim (praesertim intermedium) in petiolulum longiusculum attenuata, dimidio superiore serrulata vel subintegerrima, nervis lateralibus utrinque 6 — 14 arcuatis, densiuscule reticulato-venosa, subcoriacea, praeter nervorum axillas subtus saepius barbatas glabra, raro subtus puberula, „supra laete, subtus pallide viridia“ (SCHWACKB), sicca fusca (raro sicca quoque laete viridia), tenuiora obsolete pellucido-punctulata ; thyrsi stricti, foliis breviores, breviuscule pedunculati, basi plerumque ramis 2 divaricatis thyrsoideis instructi, laxiuscule multiflori ; flores .medíocres, subglabri ; fructus cocci majusculi, piriformi-subglobosi, parce puberuli glandulisque microscopicis adspersi. Tabula nostra CIV (habitus et analysis).

Allophylus petiolulatus Badlh. in Serjan. Suppl. (Abh. k. bayer. Ac., II Cl., XVI, 1, 1886) p. 181, annot., in W. .Müller iib. südam. Nymphalidenraupen, Spengel zool. Jahrb. I

66


491

SAPINDACEAE:

(1886) seors. impr. p. 51 (sphalm. „A. petiolatus“), in Engl. et

Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312 et in Rusby Enum. Pl. Boliv. a M. Bang coll. 111, Mem. Torr. Bot. Cl. VI, 1 (1896) p. 22, coll. n. 1638! = Rusby n. 2086! Schmidelia laevis, non St. Hil., N. L. Britton Enum. Pl. a H. H. Rusby coll., Bull. Torr. Bot. Cl. XVI (1889) p 191, coll. n. 2086! Allophylus spec. O. Kuntze Revis. Gen. III, 2 (1898) p. 43. FRUTEX vel arbor 12—18-pedalis (RIEDEL). RAMI 2—4 mm crassi. petiolo 1,5—6 cm longo adjecto 8—20 em longa, 5—18 cm lata; foliolnm intermedium petiolulo 7 — 25 mm longo adjecto 6—16 cm longnm, 2—5 cm latum. INFLOBESCENTIAE pedunculo ca. 2 cm longo adjecto ca. 8 cm longae et totidem circiter latae, pedicellis fere 2 mm longis. FLOBES diametro ca. 2 mm, „albi vel viridulo-flavi“ (GLAZIOU). SEPAI.A piloso- et glandnloso-ciliolata, extns parce puberula. PETALA secus squamam et nonnumquam unguem dense ciliato-barbata. DISCUS subglaber. STAMINA basi pilosiuscula. GERMEN dense pubescens, stylo glabro. FRUCTUS cocei rubri (SCHENCK), sicci nigri, 8 mm longi, 7 mm crassi. FOLIA

Var. PULVERULENTA Radlk. differt ramulis lenticelloso-lineolatis thyrsisque et petiolis dense puberulis, foliolis subtus molliter tomentellis densius flavido-pubescentibus, nervo mediano flavido-pubescente.

fuscis pallide pulverulentosecus nervos supra quoque

In Brasiliae provinciis S. Catharina, Paraná, S. Paulo et Rio de Janeiro sat frequens ; rara, ut videtur, in prov. Minas Geraës et Bahia (ni fallunt schedae), nec non in Bolívia: In S. Cath.: Tweedie ! (flor. monstr., fruct. ; Hb. Kew.) ; Dr. W. Müller! (Blumenau, ca. 1884 — 85) ; Schenck n. 218! („Blumenau, Unwald“, m. Sept. 1886, fruct.), n. 782! (ibid., „Wald hinter der Schützenvilla“, m. Oct. 1886, fruct.; Hb. Monac.); Schwacke n. 5036! (kg. Anna Schwacke ; Blumenau, m. Sept. 1884, fruct.), n. 13337 ! (in silva rorida ad Joinville, m. Aug. 1897, fruct.) ; Ule n. 352! (ins. Sâo Francisco, in silva, m. Aug. 1883, fl. monstr., iteratim prolif.; Hb. Berol.), n. 745! („Blumenau, im Walde am Bugerbach“, m. Apr. 1888, flor.; Hb. Hieron., Vratisl.), 846! (ibid., m. Jun. fruct.; Hb. Hier., Vratisl.), n. 2377! (Sâo Francisco, Pâo d’Assucar, m. Febr. 1885, flor.; Hb. Ule); — in Paraná: Schwacke n. 2821 ! (ad Antonina in silvis montanis, m. Dec. 1879, flor. partim monstrosi, proliferi) ; — in S. Paulo: Burchell n. 3048! (pr. Santos; Hb. Kew.) ; Sello n. 5883! (Hb. Ber.) ; Mosén n. 3346! (Santos in ripa amnis Buturoca locis humidis, rarius siccioribus, m. Jan. 1875 flor., m. Apr. fruct.; Hb. Holm.); — in R. d. Jan.: Kulenkamp ! (a. 1816; Hb. Mertens, nunc Petrop.); Pohl n. 5244 ! (ad Pirahi, m. Mart. 1818, flor.; Hb. Vind., Prag.); Raddi ! (Hb.Florent.) ; Sello B 1823 C1277 ! (Yriró, m. Apr. 1820; Hb. Ber); Riedel E ! part. (part. Alloph. puberulus ; a. 1832; Hb. Petrop); id. EE ! part. (part. Alloph. puberulus) ; id. KK ! (in fruticetis pr. Mandioca, m. Febr. 1823, fruct); id. n. 510! (in silvaticis m. Jun. 1832, flor), n. 1532! part. (part. All. puber. ; Hb. Petrop., uti anteced); Riedel et Langsdorff n. 634! (Hb. Petrop); Vauthier n. 41 ! (a. 1836; Hb. Kew. etc), n. 103! („dans les forêts humides élevées a Tijuca, m. Apr. 1836; Hb. Deless.); Duc d’Abraules n. 27! (Hb. Rich., dein Franqueo); Claussen ! (NovoFriburgo, ca. 1842; Hb. Deless. etc); id, n. 37 ! Hb. Ber. etc); Widgren n. 1120! (a. 1844; Hb. Holm., Mart); Warming ! (in silvis, m. Jun. 1866; Hb. Mart); Glaziou n. 1024! (inter Tijuca et Gavia, m. Maj. 1867, flor.; Hb. Warm., Mart), n. 1357! (Corcovado, m. Jul. 1867, flor.; Hb. Warm., Mart), n. 2955! (ibid., m. Febr. 1869, steril.; Hb. Warm), n. 5778! (ibid., m. Maj. 1872, flor.; Hb. Warm., Eichl), n. 9372! ibid., m. Jun. 1877, flor.; Hb. Warm., Eichl., Kew), n. 10429 ! (Serra da Estrella, m. Mart. 1879; Hb. Warm., Eichl., Deless., Kew), n. 14578! (ibid. pr. Mandioca, m. Mart. 1884; Hb. Warm., Eichl., Kew); J. de Saldanha n. 5297 ! (Serra da Estrella, a. 1876 — 84 ; Hb. Eichl); Schmacke n. 4382! (Bareira do Soberbo, Serra dos Orgâos, m. Jan. 1883, flor.; Hb. Gotting); T. T. de Moura n. 623! (Theresopolis in silvis, m. Nov. 1888, flor.; Hb. Ber); — in Min. Ger.?: Luschnath ! (Aldea de Lagôa, m. Aug. 1834, flor.; Hb. Mart., Ber); — in Bahia: Kegel n. 12350! (Hb. Vindob); — in Bolivia : Rusby n. 2086 ! (Reis, alt. 1500 ped., m. Jun. 1886, fruct.; Hb. Ber. etc); Bang n. 1638! (inter Tipuani

ALLOPHYLUS.

492

et Guanai, m. Dec. 1892, flor.; Hb. Ber. etc.), n. 1681! (a Rusby in Enum. III l. c. omissa); O. Kuntze! (Sierra de Santa Cruz, Bolivia, altit. 1000 m., m. Maj. 1892, fruct). — Var.: Riedel n. 512! (in collibus prope Rio de Jan., m. Maj.-Jun. 1832, flor.; Hb. Petrop). OBS. I. Var. pulverulenta R. A. chrysoneuro quodammodo similis est; anne forma hybrida ?

OBS. II. Specimina boliviana ramulis, thyrsis petiolisqne glaberrimis, foliis siccis quoque plerumque laete viridibus, foliolis subintegerrimis brevius petiolulatis a brasiliensibus + recedunt.

21. ALLOPHYLUS MEMBRANIPOLIUS RADLK. arbor puberula; rami sat robusti, stricti, lenticelloso-lineolati, juniores sordide subfusci, angulosi, sicut thyrsi petioli subtusque nervi praeeipue ad basin praeter innovationem dense fulvosericeam patule fulvo-hirtelli, foliosi, adultiores glabrati, cinerascentes, defoliati; folia magna, 3-foliolata, petiolo longo semitereti supra complanato apice, sicut basi petioluli, constricto; foliolnm intermedium rhombeo-lanceolatum, lateralia minora, ovata-lanceolata, inaequilatera, omnia acuminata, basi abruptius in petiolulum sat longum contracta, praeter basin subduplicate repando-dentata, nervis lateralibus approximatis utrinque 10—15 strictis oblique patentibus, subtus prominule et dense subclathrato- et reticulato-venosa, tenuiter membranacea, praeter axillas subtus barbatas nervosque glabra, viridia, subtus nitidula, obsolete pellucido-punctata ; thyrsi sat robusti, stricti, foliis breviores, sat longe pedunculati, basi plerumque ramis 2 patulis breviusculis instructi, laxiuscule multiflori, rhachi multangula; flores medíocres, puberuli; fructus — (non suppetebant).

15—20-pedalis (RIEDEL, LHOTSKY). RAMI 3—4 mm crassi. petiolo 2,5 — 6,5 cm longo adjecto 10 — 22 cm longa, 8—16 cm lata; foliolnm intermedium petiolulo 7—15 mm longo adjecto 7,5—15,5 cm longum, 3—7 cm latum. INFLOBESCENTIAE pedunculo 2—4 cm longo adjecto 4—10 cm longae, 2—4 cm latae, pedicellis ca. 2 mm longis. FLORES diametro 2 mm, „albi“ (RIEDEL). SEPALA piloso- et glanduloso-ciliolata, extns parce puberula. PETALA secus squamam et unguem dense ciliatobarbata. DISCUS glaber. STAMINA subglabra. GERMEN dense pubescens, stylo glabro, compluries longiore. ARBOR

FOLIA

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Riedel n. 45! (in sylvis umbrosis prope R. de Jan., m. Nov. —Dec. 1829, flor.; Hb. Berol), idem D. D. ! (loco non indicato; Hb. Petrop); Lhotsky ! (in sylvis umbrosis prope R. de Jan., Hb. DO).

22. ALLOPHYLUS ROBUSTUS RADLK. frutex (?) subtomentosus, rami juniores sicut petioli thyrsique robusti, cinnamomeo-tomentosi, adultiores giabrati, albicantes, obsolete lenticelloso-punctati; folia permagna, 3-foliolata, petiolo longo tereti ; foliola elliptico-lanceolata, intermedium obtusum, lateralia minora, breviter acuminata, inaequilatera, omnia longe petiolulata, subintegerrima nec nisi nervis excurrentibus praeter basin minutissime spinuloso-denticulata, nervis lateralibus utrinque 9—12 sat approximatis substrictis erectopatentibus, subtus prominule et remotiuscule clathrato-venosa, tenuiter et dense reticulato-venosa, chartacea, fusca, supra praeter nervos tomentellos glabra, subtus puberula, uitidula, obsolete dense pellucido-punctulata ; thyrsi robusti, subflexuosi, foliis breviores, breviter pedunculati, basi plerumque ramis 2 patentibus instructi, laxiuscule multiflori, rhachi rugoso-


493

SAPINDACEAE:

angulosa, pedicellis breviusculis ; flores majusculi, sicut pedicelli pubescentes ; fructus cocci maximi, piriformes, subglabri, costato-rugosi. Tabula nostra C V (habitus et analysis).

Allophylus robustus Radlk. in Monogr. Paull. (Abh. k. bayer. Ac., II. Cl., XIX, 1, 1895—96) p. 251 in obs. Paull. Cambessedesii Tr. et Pl. adjecta. Schmidelia ? macrophylla DC. Prodr. I (1824) p. 610 n. 1 quoad obs. „vidi siccam“ fide Hb. Prodr.!, nec quoad plantam tractatam, quae Paull. Cambessedesii Tr. et Pl. RAMI 5 mm crassi. FOLIA petiolo 6 — 8 cm longo adjecto usque ultra 3 dm longa, ca. 25 cm lata; foliolum intermedium petiolulo 1,5—3 cm longo adjecto 20—25 cm Iongmn, 8—9,5 cm latum. INFLORESCENTIAE pedunculo 1—1,5 cm longo adjecto usque 15 cm longae, rhachi ultra 2 mm crassa, pedicellis ca. 2 mm longis. FLORES diametro fere 3 mm. SEPALA pilosoet glanduloso-ciliolata, extus puberula. PETALA praeter unguem et squamam dense ciliato-barbatos subglabra. DISCUS pilosus. STAMINA subglabra. GERMEN didymum, carpello tertio abortivo saepe adjecto, setoso-tomentosum, stylo glabro. FRUCTUS cocci 12—15 mm longi, 8—10 mm crassi, sicci nigri.

In Guiana gallica: Patris ?! (fruct.; Hb. Prodr. DC.); Martin! (Cayenne, flor. et fruct.; Hb. Kew.); Poiteau! (a. 1819 — 21, fruct.; Hb. Deless.). Anne Brasiliam quoque ingrediens ?

23. ALLOPHYLUS DIVARIOATUS RADLK. arbor ramosa (SPRUCE), tomentosa ; rami sicut petioli thyrsique sat robusti, subteretes, fulvo-tomentosi, denique glabrescentes, fuscescentes, lenticelloso-lineolati ; folia magna, 3-foliolata, petiolo longo tereti ; foliola late elliptico-lanceolata, lateralia triente minora, inaequilatera, subsessilia, omnia fere a basi densissime et argute nonnunquam subduplicate serrata, nervis lateralibus utrinque 12—20 approximatis obliquis, subtus prominule et dense clathrato-venosa, herbacea, supra sicca fusco - viridia, praeter nervos densius pubescentes sparse puberula, nitida, subtus pallide viridia, ubique sed praesertim in nervis venisque pube densa hirtella cinerea induta’, nitidula, obsolete et minutissime pellucido-punctata ; thyrsi sat robusti, substricti, foliis breviores, breviter pedunculati, inferne ramis 3--6 strictis divaricatis raro iterum ramosis instructi, confertim multiflori, rhachi tereti ; flores parvi, pubescentes ; fructus — (non suppetebant). FOLIA petiolo RAMI 3—4 mm crassi. ARBOR 25-pedalis (SPRUCE). 1,5—7 cm longo adjecto 9,5—25 cm longa, 12—22 cm lata; foliolum intermedium petiolulo 2—8 mm longo adjecto 8 — 19 cm longum, 4—9 cm latum. INFLORESCENTIAE pedunculo 1—3,5 cm longo adjecto 7 —14 cm longae, 8—15 cm latae, pedicellis vix 1 mm longis. FLORES diametro ca. 1 mm. SEPALA piloso- et glanduloso-ciliolata, extus pubescentia. PETALA ad unguem et squamam ciliato-barbata. DISCUS pubescens. STAMINA praeter apicem pilosiuscula. GERMEN dense cinereo-tomentosum, stylo subglabro.

In Brasiliae prov. Pará et in Peruvia : In Pará: Hoffmannsegg, resp. Friedr. W. Sieber ! (flor.; Hb. Berol., Halens.) ; — in Peruvia: Pavon! (cum indic. vix dubie erronea „de Mexico“, fruct. juv.; Hb. Boiss); Spruce n. 4389! (in sylvis recentioribus prope flum. Mago, m. Dec. 1855, flor.; prope Tarapoto in Peruv. orient., m. Jan. 1857, flor.).

24. ALLOPHYLUS CINNAMOMEUS RADLK. frutex(?) tomentosus ; rami sicut petioli thyrsique robusti, subteretes, dense cinnamomeo-tomentosi, denique glabrescentes, sordide

ALLOPHYLUS.

494

subfusci, obsolete lenticelloso-punctati ; folia magna, 3-foliolata, petiolo longo subtereti ; foliola late lanceolata, lateralia triente minora, inaequilatera, omnia breviter et acute acuminata, basi in petiolulum brevem acutata, fere a basi densissime argute subduplicato-serrulata, nervis lateralibus utrinque 10 — 15 sat approximatis oblique adscendentibus in dentes praesertim majores excurrentibus, subtus prominule subclathratim et reticulatim venosa, herbacea, supra sicca triste saturate viridia, in nervis dense, in venis sparse flavo-puberula, subopaca, subtus pallide viridia, ubique sed praecipue in nervis venisque dense tomentella, nitidula, dense obsolete pellucidopunctulata ; thyrsi sat robusti, flexuosi, foliis breviores, longiuscule pedunculati, inferne ramis 3—6 thyrsoideis patulis curvatis raro iterum ramosis instructi, ob cincinnos substipitatos pedicellosque longiores laxiuscule multiflori, rhachi compressiuscula ; flores sat magni, cum pedicellis subglabri ; fructus — (non suppetebant). Allophylus cinnamomeus Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club XXV No. 6 (Juni 1S98) p. 336. RAMI 3—5 mm crassi. FOLIA petiolo 4—8 cm longo adjecto 12 ad 26 cm longa, 11—18 cm lata; foliolum intermedium petiolulo 3—8 mm longo adjecto 8—19 cm longum, 4—8 cm latum. INFLORESCENTIAE pedunculo 1,5—4 cm longo adjecto 8—15 cm longae, 4—10 cm latae, pedicellis fere 2 mm longis. FLORES diametro ca. 3 mm, sicci flavescentes. SEPALA praeter marginem glanduloso- et piloso-ciliolatum glabra. PETALA praeter squamam et unguem longe et dense ciliato-barbatos glabra. DISCUS subglaber. STAMINA praeter apicem pilosula. GERMEN praeter glandulas raras microscopicas cum stylo glabrum.

In Bolivia: Bang n. 2336 ! (a. 1894). Forsan et in Brasília.

25. ALLOPHYLUS PANICULATUS RADLK. arbor subglabra ; rami novelli sicut thyrsi parce cinereo-puberuli, adultiores teretes, glabri, fusci ; folia permagna, 3-foliolata, petiolo longo semitereti supra late complanato apice dilatato ; foliola obovato-elliptica, lateralia triente minora, vix inaequilatera, omnia insigniter acuminata, basi in petiolulum longiusculum acutata, dimidio superiore remotiuscule subrepande uncinato-serrulata, nervis lateralibus utrinque ca. 10 remotiusculis arcuato-adscendentibus, remote clathratim et dense reticulatim venosa, novella utrinque imprimis secus nervos puberula, adulta chartaceo-membranacea, sicca fusca, utrinque nitidula, glaberrima, dense et obsolete pellucido-punctulata ; thyrsi petiolos subaequantes, sat longe pedunculati, ramis multis inferne enascentibus thyrsoideis patentibus flexuosis plerumque partim iterum ramosis in paniculas transformati, laxiuscule multiflori, rhachibus compressis, cincinnis sessilibus, pedicellis brevibus ; flores parvuli, subglabri ; fructus — (non suppetebant). Allophylus paniculatus Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 312. Schmidelia paniculata Poepp. et Endl. Nov. Gen. III (Dec. 1844) p. 38 n. 2!; Walp. Bep. II (1843) p. 814 n. 2. ARBOR 30 pedes alta (POEPP.). RAMI 3 — 4 mm crassi. FOLIA petiolo usque 15 cm longo adjecto usque ultra 35 cm longa; foliolum intermedium petiolulo usque 2 cm longo adjecto usque 25 cm longum, 10 cm latum. PANICULAE pedunculo 1—2,5 cm longo adjecto 8—12 cm


495

SAPINDACEAE:

longae, 3—7 cm latae, pedicellis ultra 1 mm longis. FLORES diametro ca. 2 mm, „albi“ (POEPP.). SEPALA praeter marginem piloso- et glanduloso-ciliolatum glabra. PETALA secus squamam, unguem et laminae marginem ciliato-barbata. DISCUS subglaber. STAMINA inferne pilosiuscula. GERMEN laxiuscule pubescens glandulisque microscopicis adspersum, stylo glabro. In Peruvia subandina : Poeppig! (sylvae ad Cuchero, a. 1829; Hb. Vindob.). Verisimiliter in Brasília quoque. Species Americae australis exclusae. Aporetica pinnata, non „Forst.“ nec „DC.“, W. Hook. et W.-Arn. Bot. — Cupania emarginata Camb. Beech. Voy. p. 61 (1832) Ornitrophe Cominia Poepp. Pl. Cub. (1822) ed. Griseb. in Cat. Pl. Cub. (1866) p. 45 = Cupania macrophylla A. Rich. Ornitrophe macrophyila Poir. in Lam. Enc. VIII (1808) p. 263 n. 1 — Paullinia Cambessedesii Tr. et Pl.

Trib. III.

496

ALLOPHYLUS—TOULICIA.

Schmidelia Bahiensis Turczan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 398, coll. Blanchet n. 2344 = Connarus Blanchetii Planch.*) Schmidelia? conduplicata Klotzsch ed. Rich. Schomb. in Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1180 — Paullinia conduplicata Radlk. Schmidelia macrocarpa A. Rich. Fl. Cub. I (1845) p. 283, t. 30 = Picrodendron arboreum Planch. Schmidelia macrophyila DC. Prodr. I (1824) p. 610 n. 1 (excl. obs. „vid sicc.“, Alloph. robust. R. spect.) = Paullinia Cambessedesii Tr. et Pl. Schmidelia nervosa A. Rich. Fl. Cub. I (1845) p. 281 = Thouinia trifoliolata Poit. Schmidelia spec. ? Engl. Monogr. Anacard. in DC. Prodr. Contin. IV (1883) p. 451 quoad: „Rhus arborescens DC. Prodr. II (1825) p. 73 n. 86 (Toxicodendron arborescens Mill. Dict. n. 9)“ — Amyris silvatica Jacq.**) Schmidelia spec. Griseb. in schedis coll. Kappler Surinam. ed. Hohenack. — Paullinia venosa Radlk. (1844?) n. 2131

SAPINDEAE DC. em.

SAPINDEAE DC. Prodr. I (1824) p. 607 etc. part. (quoad genera Sapindus, Toulicia et partem Thouiniae) ; Camb. in Mém. du Mus. XVIII (1829) p. 18 etc. part. (ut ap. DC., acced. gen. Prostea, i. e. Deinbollia,) ; Bartl. Ord. nat. (1830) p. 364 part. (ut ap. DC.); Spach Hist. nat., Phanérog. III (1834) p. 40 part. (ut ap. Camb.); Meissn. Gen. (1837) p. 52, Comment. p. 37 part. (ut ap. Camb.) et Addend. p. 346 (Deinbollia) ; Endl. Gen. (1840) p. 1067 part. (ut ap. Camb.), Suppl. I (1840) p. 1424 (Deinbollia), Suppl. IV, 3 (1847) p. 78 part. (excl. syn. Pappea sub Sapindo), p. 79 (Deinbollia) ; Bl. Rumph. III (1847) p. 91 part. (quoad gen. Sapindus,) et THOUINIEARUM Bl. ibid. p. 186 genus Atalaya ; Lindl. Veget. Kingd. Ed. 3 (1853) p. 385 part. (ut ap. Camb. et Atalaya) et DODONEARUM genus (Deinbollia) ibid. ; Benth. et Hook. Gen. I, 1 (1862) p. 392 etc. part. (quoad genera Dittelasma, i. e. Sapindus sp., Thouinia part., Atalaya, Sapindus, Deinbollia) ; Baill. Hist. d. Plant. V (1874) p. 377 et 397 etc. part. (quoad gen. Sapindus, Deinbollia, Thouinia part., Atalaya) et PANCOVIEARUM Baill. ibid. p. 378, 414 etc. genera Pancovia part. (quoad syn. Dittelasma), Toulicia, Pseudatalaya (i. e. Atalaya sp) ; Radlk. in Durand Ind. Gen. (1887) p. 73, in Sitzungsber. k. bayer. Acad. XX. (1890) p. 217, 230, 282 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 313. — SAPINDACEAE VERAE Kunth Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 94 (Ed. in 4 p. 121) etc. part. (quoad gen. Sapindus tantum, reliquis 4 excl.). o

Sapindaceae nomospermae, anomophyllae (exceptis interdum Touliciae et Sapindi speciebus), adiplecolobae (cf. supra in conspectu tribuum, p. 230), fruticosae vel arboreae, exstipulatae. Flores symmetrici vel regulares Petala 4 — 5, squamis cristatis vel ecristatis interdum Sepala concava, imbricata. (et in iisdem generibus). bifidis aucta vel auriculato-squamulata vel margine incrassato barbato tantum basi instructa. Eructus 3—1-coccus, Semina exarillata, coccis denique axe nullo relicto a se invicem secedentibus, alatis vel inflatis vel drupaceis. testa interdum ossea. — Folia in brasiliensibus simpliciter et abrupte pinnata, rarius in Touliciae et Sapindi

speciebus foliolo terminali anomale instructa vel (in Toulicia tomentosa et Porocysti toulicioide) depauperatione simplicata. (Conspectum generum v. supra p. 234.)

VIII. TOULICIA AUBL. TOULICIA („Toulici“ nomen caribaeum) Aubl. Pl. Guian. 1 (1775) p. 359, t. 140 ! ; Scop. lntrod. (1777) p. 333 n. 1479 ; Juss. Gen. Pl. (1789) p. 248; Neck. Elem. II (1790) p. 229 n. 970; Lam. Illustr, Gen. II (1793—1811 ?) p. 418 n. 805, t. 317 ; Poir. in Lam. Encycl. VII (1S06) p. 716 ; DC. Prodr. I (1824) p. 612 n. 13; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 21; Don Gen. Syst. I (1831) p. 655 et 663, n. 6; Meissn. Gen. Pl. (1836—43) p. 52 (37); Endl. Gen. Pl. 1836—40) p. 1068, n. 5601 et Suppl. IV, Pars III (1847)

p. 78; Hook. Lond. Journ. Bot. VII (1848) p. 104, c. syn. Dicranopetalum Presl ; Benth. et Hook. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 393, n. 3; Baill. Hist. d. Pl. V (1874) p. 419, n. 58; Radlk. in Sitzungsber. k. bayer. Acad. VIII (1878) p. 371 sqq. et in Glieder. d. Sapinãac. ibid. XX (1890) p. 231 (sp. excl.), 283, et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 314 n. 14, fig. 163 A, B (sp. excl.). — PONAEA Schreb. Gen. Pl. I *) Cf. Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 312 n. 24, c. obs. n. 47, p. 384, et ibid. IX (1879) p. 579. Vidi specimen in Hb. Turczan. servat. **) Cf. Tr. et Pl. in Ann. Sc. n„ V. Sér., XIV (1872) p. 321.


497

SAPINDACEAE: TOULICIA.

(1789) p. 266 n. 682; Haenke Gen. Pl. I (1791) p. 363 n. 828; Jo. Fr. Gmelin St/st. Nat. 11 (Linn. S. N. ed. XIII, 1791) p. 603 et 640 ; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 470 n. 791; Pers. Syn. Pl. I (1805) p. 445 n. 984; Smith in Rees Cycl. XXVIII (ca. 1814); Spreng. Anl. z. Kenntn. d. Gew., ed. II, II, 2 (1818) p. 698; Spreng. Syst. II (1825) p. 175 n. 1505 ; Spreng. Gen. Pl. I (1830) p. 322 n. 1642 — non Llanos in Blanco Fl. Filip., ed. III, IV (1880) p. 106 n. 51, quae Tristira Radlk. — TULICIA Casar. Nov. Stirp. Bras. Bec. V (1843) p. 45 n. 44. — DICRANOPETALUM Presl Bot. Bemerlc. (Bec. 1843) in Abh. k. böhm. Ges. Wiss., V. Folge, III (1845) p. 454, Sep.-Abdr. (1844) p. 24; Endl. Gen. Pl. Suppl. IV, P. 111 (1847) p. 78, n. 55.99/1; Walp. Ann. I (1848—49) p. 133; Hook. Lond. Journ. Bot. VII (1848) p. 104, ubi ad Touliciam recensetur. — Serjania spec., Paullinia spec., Sapindus spec., Cupania ? spec. aut. var., cf. lit. spec. FLORES spurie polygami, oblique symmetrici vel subregulares (in sect. 4), mediocres. SEPALA 5, ovata vel rotundata, concava, extus praeter marginem petaloideum ciliolatum glandulisqne microscopicis ornatum adpresse pubescentia et sparsim glanduligera, late imbricata, duo exteriora (lateralia, 1. et 2.) paullo minora. PETALA 4, infimi sede (inter sepalum 3. et 5.) vacua, vel (in sect. 3. et 4.) 5, ovata, conspicue unguiculata, ciliata, dorso sericeo-tomentella (glandulis microscopicis vero extus et intus dcstituta), plerumque intus supra unguem sqnama bifida dense villosa aucta, laciniis squamarum apice incurvis dorso ad marginem interiorem longe corniculato-cristatis vel apicibus ipsis in cristam continnatis, petalorum lateralium vero laciniis inferioribus (i. e. petali deficientis sedem spectantibus) abbreviatis, rarius (in sect. 4.) subsquamulata vel esquamata, margine utroque supra unguem subinflexo nunc incrassato et apice libero in squamulam subulatam villosam producto, nunc solummodo barbato-villoso. DISCUS unilateralis, semilunaris, pulvinatus vel (in sect. 4.) subregularis, annularis, glaber vel hirsutus. STAMINA 8, cum pistillo vel pistilli rudimento + excentrica, floris masculi longiora, filiformia vel subulata, sat exserta, praeter apicem villosa; antherae ovatae, introrsae, dorso supra basin emarginatam affixae, glabrae, rarius puberulae ; pollinis granula trigono-placentiformia, triporosa. GERMEN obovato-trigonum, profunde trisulcatum, supra medium triloculare (loculo impari ad floris latus inferius spectante), tomentellum, in stylum longiorem brevioremve attenuatum vel abrupte contractum ; stylus subulatus, germen dimidium vix superans, apice in stigma nodosum trisulcatum vel subtrilobum incrassatus ; gemmulae in loculis solitariae, campylotropae, apotropae, hilo prope basin laterali infra medios loculos

Sapind.

498

affixae. FRUCTUS (fere ut in Serjania) tricoccus, deorsum trialatus, apice excisus, coccis a lateribus compressis apice loculiferis et supra excisuram in rostellum incurvum (quorum unum alterumve styli fissi reliquiis coronatum) terminatis, basi in alam aequilatam vel sensim angustatam productis maturitate axe nullo vel basi tantum rudimentario relicto a se invicem secedentibus, apice sub rostellis denique rima longitudinali perforatis et ob loculorum et alarum reticulato-venosarum compagem spongiosam subbipartibilibus, puberulis, endocarpio ab epicarpio solubili cbartaceo e cellulis polygoniis pachydermicis canaliculato-punctatis exstructo. SEMINA tumide lenticularia, testa tenuiter crustacea spadicea, strato cellularum extimo staurenchymatico, hilo oblongo albido. EMBRYO curvatus, notorrhizus, carnosus, oleo aleuro et amylo foetus, cotyledone interiore subcircinata, exteriore incurva interiorem amplectente, radicula brevi basilari plica testae excepta. ARBORES vel ARBUSCULAE erectae. FOLIA sparsa, exstipulata, petiolata, plerumque abrupte pinnata, rarius foliolo terminali (in T. acuminata et interdum in T. tomentosa) aucta, saepius &-juga, rarissime depauperatione simplicia (in T. tomentosa), rhachi nuda teretiuscula vel a lateribus compressiuscula ; foliola opposita vel alterna, breviter petiolulata, petiolulis interdum bulbosotumidis, elliptica vel lanceolata, convexa, bullata, vel plana, obtusa vel acuminata, integerrima vel serrato. dentata, penninervia et saepius tenuiter reticulata (venis — ultimis exceptis — plerumque per diachyma totum transmissis), membranacea vel crassiuscule coriacea, glabra et interdum laevigata vel subtus subhirsuto-tomentosa (in T.

tomentosa), glandulis microscopicis majoribus clavatocapitatis raris fugacibus (uti sepalorum dorsum et margo) adspersa, cellulis secretoriis in aliis parvis crebrioribus vel raris, in aliis nullis instructa, epidermide in non-

PANICULAE magnae subterminales, nullis mucigera. sparsim ramosae, ramis dichasia vel pleiochasia pluriflora, saepius glomeruliformia, ad apices vero depauperata gerentibus; pedicelli breves, immo brevissimi, minutim bracteati et bibracteolati, articulati; alabastra globosa. in ordine mediocres, albi, sepalis petalisque in aliis (e. g. in T. laevigata) cellulis secretoriis sat crebris, in aliis nullis instructis. FRUCTUS sat magni, ad 3,5 cm

FLORES

longi, 3 cm lati, breviter elliptici vel obovati, loculis largis 1—1,2 cm longis et latis, sicci e stramineo subfusci. SEMINA

large lenticularia.

Species 11, plurimae Brasiliae, paucae Guianae vel Venezuelae incolae. 67


SAPINDACEAE:

499

OBS. Geuus fructus forma exteriore quodammodo ad Serjaniam accedit, attamen ejas fabrica interiore et floris indole recedit, nec non habitu maxime differt. His omnibus alia genera fructibus alatis gaudentia, Atalayam et Thouinidium, appropinquat et mediante genere quam maxime affini „Porocystis“ ad Sapindum, cui flores symmetrici nequaquam sunt alieni, accedit. Lignum in Guiana taedas suppetit, quam ob rem Toulicia guianensis a Gallis nomine „Bois flambeau“ salutatur.

CONSPECTUS SPECIERUM.

Sectio I. EUTOULICIA RADLK. in Sitz. k. bayer. Ac. VIII (1878) p. 371, in Durand Ind. Gen. (1.887) p. 74 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315: Petala 4, squama profunde bifida aucta; discus unilateralis ; flores glomerulati ; foliola integerrima (magna, numerosa). A. Discus glaber a. Foliorum rhachis lateraliter compressa, subtus carinata ; foliola oblonga, subsessilia, chartacea, tenuiter reticulata, epidermide non mucigera (sp. guianensis) 1. T. GUIANENSIS Aubl. b. Foliorum rhacbis teretiuscula ; foliola ovato-elliptica, petiolulis crassis pulviniformibus fusidentia, coriacea, grossiuscule reticulata, epidermide non vel vix mucigera (sp. guianensis) 2. T. PULVINATA Radlk. B. Discus pubescens a. Foliola alterna, magna, late elliptica, plana, epidermide mucigera 3. T. ELLIPTICA Radlk. b. Foliola subopposita, oblonga, bullata, epidermide non mucigera 4. T. BULLATA Radlk.

Sectio II. DICRANOPETALUM RADLK. ll. cc. (genus Dicranopetalum Presl l. c., 1845): Petala 4, squama profunde biflda aucta; discus unilateralis (hirsutus) ; flores glomerulati ; foliola serrata (parva, lanceolata, numerosa). A. Foliola laevigata, obsolete serrulata, epidermide non mucigera ; paniculae pro genere minores, folia vix superantes 5. T. LAEVIGATA Radlk. B. Foliola utrinque minutim reticulata, insigniter serrata, epidermide mucigera ; paniculae magnae, folia subduplo 6. T. STANS Radlk. superantes

Sectio III. KREAGROLEPIS RADLK. ll. cc.: Petala 5, squama profunde biflda aucta; discus unilateralis; flores insignius pedicellati, dichasia conspicua efficientes ; foliola crenata vel integerrima. A. Discus hirsutulus ; foliola 6 — 11-juga, minora, ovata, crenata, crasse coriacea, epidermide mucigera 7. T. CRASSIFOLIA Radlk. B. Discus glaber ; foliola 8-juga cum impari, mediocria, oblonga, acuminata, integerrima, submembranacea, epidermide parum mucigera 8. T. ACUMINATA Radlk.

Sectio IV. APHANOLEPIS RADLK. ll. cc.: Petala 5, subsquamulata vel esquamata ; discus subregularis, subaequalis; flores subglomerulati ; folia integerrima. A. Discus tomentosus ; petalasubsquamulata ; foliola 5 — 6-juga, lanceolato-oblonga, membranaceo-chartacea, glabra, epi9. T. SUBSQUAMULATA Radlk. dermide mucigera B. Discus glaber ; petala esquamata ; foliola 2 — 5-juga, ovatooblonga, rigide coriacea, subtus subhirsuto-tomentosa, rarius subglabrata, epidermide non mucigera 10. T. TOMENTOSA Radlk. Sedis dubiae (ob petala ignota) species venezuelana, disco semilunari subglabro, foliolis 3 — 5-jugis ovalibus subemarginatis integerrimis reticulatis laxe puberulis, epidermide mucigera 11. T. MEGALOCARPA Radlk.

TOULICIA. Sectio I.

500 EUTOULICIA RADLK.

1. TOULICIA GUIANENSIS AUBL., arbor trunco mediocri, in summitate ramoso, ramis tribus aut quatuor foliosis et sparsis (AUBLET 1. c.) crassis angulosis paniculisque ferrugineo-pulverulentis ; folia maxima, abrupte pinnata, multijuga, praeter rhachin lateraliter compressam praesertim subtus carinatam nervosque subtus plerumque minutim ferrugineo-puberulos glabra; foliola alterna vel subopposita, remotiuscula, magna, inaequilatere oblonga, breviter acuminata, basi acuta petiolulis brevissimis haud tumide incrassatis insidentia, integerrima, chartacea, tenuiter reticulato-venosa, saepe subbullato-convexa, sicca subtus + rubiginosa, supra pallidiora, subfusca, nitidula, tenuiora certe dense obsolete pellucidopunctulata, epidermide non mucigera; paniculae „axillares et terminales“ (AUBL. 1. c.), magnae, robustae, pyramidales, rhachi trigona ramisque sparsis patulis thyrsoideis superne interrupte florum glomerulos gerentibus ; flores subsessiles, adpresse ferrugineo- vel denique canescenti-pubescentes, petalis 4, disco subglabro ; fructus deorsum angustati, obovati, minutim puberuli. Toulicia guianensis Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 359, t.140 ! ; Lam. Ill. Gen. II (1793—1811 ?) p. 446 n. 805, t. 317; Poir. in Lam. Encycl. VII (1806) p. 716 n. 1 ; DC. Prodr. I (1824) p. 612 n. 1 ! ; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 22; Don Gen. Syst. I (1831) p. 663 n. 1 ; Rich. Schomb. Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1004; Sagot, in Ann. Scienc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 194 part. (part. T. pulvinata R.) ; Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 304 n. 112, 371 n. 1 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315. Ponaea guianensis Jo. Fr. Gmelin Syst. Nat. II (Linn. S. N. ed. XIII, 1791) p. 640 n. 1. Ponaea saponarioides Willd. Sp. Pl. 11, 1 (1799) p.470 n. 1 ; Pers. Syn. Pl. I (1805) p. 445 n. 1 ; Smith in Rees Cycl. XXVIII (ca. 1814) n. H; Spreng. Syst. II (1825) p. 251. Cupaniae ? spec. Pers. Syn. Pl. I (1805) p. 413; Poir. in Lam. Enc. Suppl. II (1811) p. 418 (sub Cupania) et Suppl. V (1817) p. 326. Sapindus spec. Hostmann Pl. surinam. ed. Hohenack. (ca. 1844) n. 596! Toulici Caribaeis („Galibi“ dictis) t. Aubl. l. c. p. 361, Poir. l. c.; Ayaoua incolis Guianae t. L. Cl. Richard in Herb. Franguev., quod nomen „Aiaoua“ Connarus confertiflorus Bak. quoque et aliae arbores odore resinoso praeditae audiunt t. Sagot l. c. XIII (1882) p. 296. Bois flambeau Gallis, Candle wood Anglis fid. Wiesner Rohstoffe d. Pflanzenr. (1873) p. 541 et Baill. Dict. d. Bot. I (1876) p. 440. ARBOR 15 — 30-pedalis, trunco 7 — 8-pollicari (AUBL. I. c., RICHARD). RAMI 10—12 mm crassi. FOLIA petiolo circiter 1 dm longo usque 5 mm crasso adjecto 7 — 9 dm longa ; foliola usque 25 cm longa, 8 cm lata. PANICULAE fructigerae usque ultra 0,5 m longae, 0,25 m latae, rhachi inferne 7 mm crassa. FLORES diametro fere 5 mm. SEPALA exteriora 2 ovata, acuta, interiora majora, elliptica, extus praeter marginem petaloideum glandulis paucis microscopicis intermixtis ciliolatum adpresse pubescentia. PETALA 4, albida (AUBL.), secus margines omnes dense ciliato-barbata, lamina longe ovato-lanceolata, squamae profunde bifidae laciniis in cristam linearem continuatis. Discus unilateralis, trilobus, non nisi margine parce


501

SAPINDACEAE: TOULICIA.

502

hirtellus. STAMINA deuse pilosa, antheris longe cordato-ovatis acutis. GERMEN utrinque attenuatum, triquetro-fusiforme, dense ferrugineo-tomentellum, stylo brevi glabro obsolete tristigmatoso terminatum. FRUOTUS cocci 4 cm longi, superne 1,5 cm lati.

flores breviter pedicellati, cum pedicellis dense adpresse cinereo-puberuli, petalis 4, disco pubescente; fructus — (non suppetebant).

In Guiana gallica et anglica: In G. gall. : Aublet! („ad ripam fluvii Sinemariensis, viginti milliariis a maris littore“ Aubl. l. c.; Mus. Brit.); id. ? ! (Hb. Smith) ; Richard ! („in ripis fluvii Kourou, m. Nov.,“ fruct.; Hb. Franquev., Mart.); Poiteau ! (Hb. Kew.) ; id. ? ! (a. 1819 — 21 ; Hb. Deless., Berol.) ; Patris?! (Hb. Prodr. DG.); Leprieur n. 323! (a. 1833 ; Hb. Paris., Deless.); — in G. angl. : Hostmann n. 596! (a. 1843 ; Hb. Deless., Benth.).

Toulicia elliptica Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 371 n. 3. Paullinia spec. Spruce in sched., coll. n. 2290! (a. 1852).

2. TOÜLICIA PULVINATA RADLK., arbor (?) praeter paniculas glabra; folia maxima, abrupte pinnata, multijuga, glaberrima, rhachi teretiuscula; foliola alterna vel subopposita, sursum imbricata, magna, ovato-elliptica, valde inaequilatera, brevissime obtuse acuminata, basi acuta petiolulis brevissimis pulviniformibns insidentia, integerrima, coriacea, grossiuscule reticulata, plana, pallide subfusca, supra lucida, impunctata (attamen cellulis secretoriis parvis praedita), epidermide non vel vix mucigera ; paniculae magnae, robustae, pyramidales, ferrugineo-pulverulentae, rhachi superne trigona ramisque sparsis strictis divaricatis thyrsoideis interrupte ramulos floribundos et florum glomerulos gerentibus; flores subsessiles, adpresse sufferrugineo-puberuli, petalis 4, disco subglabro; fructus deorsum angustati, obovati, minutim puberuli. Toulicia pulvinata Radlk. in Sitz. k. b. Aç. VIII (1878) p. 371 n. 2. Toulicia guianensis, non Aubl., Sagot in Ann. Scienc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 194 part. (part. T. guianensis Aubl.). FOLIA incompleta (5 dm longa) tantum suppetebant, rhachi inferne 4 mm crassa ; foliola usque 16 cm longa, 6 cm lata. PANICULAE rhachis 7 mm crassa, rami usque 3 dm longi. FLORES diametro 3 — 4 mm. SEPALA extus praeter marginem petaloideum ciliolatum adpresse pubescentia, elliptica vel suborbicularia. PETALA 4, margine sicut unguis et squama dense ciliato-barbata, lamina brevius ovata extus dense cinereo-sericea, squamae brevis bifidae laciniis dorso infra apicem paullo incurvum corniculato-cristatis. DISCUS unilateralis, obscure trilobus, margine parce puberulus. STAMINA dense pilosa, antheris longe cordato-ovatis acutis. GERMEN utrinque attenuatum, brevius triquetro-fusiforme, cum stylo longiusculo dense ferrugineo-tomentellum. FRUCTUS cocci 4 cm longi, superne 1,5 cm lati.

In Guiana gallica et anglica: P. Sagot n. 1036! (G. gall., Karouany, a. 1857—58; Hb. Par. etc.); Appun n. 397 ! (G. angl., Massaroonie ; Hb. Hook.) ; Jenman n. 4409! („Demerara River“ ca. 1890; ex Hb. Kew. comm. c. Hb. Berol.).

3. TOULICIA ELLIPTICA RADLK., arbor parva praeter paniculas pube minuta ferruginea afflatas glabra; folia maxima, abrupte pinnata, glaberrima, rhachi teretiuscula; foliola alterna, sursum imbricata, maxima, late elliptica, subaequilatera, breviter acuminata, basi subacuta petiolulis brevibus inferne tumidis insidentia, integerrima, coriacea, reticulato-venosa, plana utrinque subopaca, supra e viridi livescentia, subtus fuscescentia, impunctata (attamen cellulis secretoriis crebris parvis praedita), epidermide mucigera ; paniculae terminales (?), magnae, robustae, pyramidales, rhachi teretiuscula striata, ramis sparsis patule arcuato-erectis thyrsoideis, inferioribus inferne ramulosis, superioribus ramulisque a basi subinterrupte florum glomerulos gerentibus;

(SPRUCE),

FOLIORUM (incompletorum) rhachis ca. 4mm crassa, segmentis usque 7 cm longis ; foliola petiolulo fere 1 cm longo adjecto usqne 27 cm longa, 12 cm lata. PANICULAE florigerae ultra 3 dm longae, rhachi 4 mm crassa, ramis inferioribus usque 25 em longis, pedicellis ca. 3 mm longis medio articulatis. ALABASTRA diametro 3 mm. SEPALA extus praeter marginem petaloideum piloso- et glanduloso-ciliolatum dense adpresse cinereo-puberula, orbicularia. PETALA 4, alba (SPRUCE), longe ungniculata, secus margines dense ciliato-barbata, lamina ovata extus praeter marginem cinereo-sericea, squamae profunde bifidae laciniis linearibus dorso sub apice incurvo villosissimo in cristam linearem elongatis. DISCUS unilateralis, obscure trilobus, dense cano-hirtellus. STAMINA dense cinereovillosa, antheris parvis oblongis profunde cordatis. GERMINIS rudimentum dense villosum.

In Brasiliae prov. Alto Amazonas ad cataractas prope Sâo Gabriel : Spruce n. 2290 ! (m. Majo 1852, alab. ; Hb. Franquev.).

4. TOULICIA BULLATA RADLK., arbuscula simplicissima, superne foliosa (SPRUCE); folia maxima, abrupte pinnata, 12 — 18-juga, ad petiolum et rhachin teretes lenticellis densis verrucoso-punctatos et subtus ad nervos venasque sicut paniculae pube minuta ferruginea afflata ; foliola subopposita, subimbrieata, minora, oblonga, acuta vel brevissime acuminata, basi acuta inaequilatera in petiolulos breves attenuata, integerrima, rigide coriacea, bullata, supra viridia, nitidula, subtus purpureo-violacea, impunctata (cellulis secretoriis haud obviis), epidermide non mucigera; paniculae laterales, circiter 8 ad apicem trunci in paniculam communem giganteam congestae, iteratim ramosae (SPRUCE), ramis superne subtrigonis, ultimis strictis divaricatis thyrsoideis ramulos glomerulosque inferne remotos superne contiguos gerentibus; flores subsessiles, dense adpresse cano-subsericei, petalis 4, disco pubescente; fructus — (non suppetebant). Toulicia bullata Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 372 n. 4. Paullinia spec. Spruce in sched., coll. n. 2797! (a. 1852). „ARBUSCULA 15-pedalis“ (SPRUCE). FOLIA petiolo ca. 12 cm longo, 4 — 5 mm crasso adjecto usque 7 dm longa, 25 cm lata; foliola petioluio 3 — 7 mm longo adjecto usque 17 cm longa, 5 cm lata. PANICULAE singulae 4 ½-pedales, ramis inferioribus 3-pedalibus (SPRUCE) inferne 5 mm crassis. FLORES diametro 4—5 mm. SEPALA extus praeter marginem petaloideum piloso- et glanduloso-ciliolatum dense adpresse cano-subsericea, orbicularia, concava. PETALA 4, alba (SPRUCE), secus margines dense ciliatobarbata, lamina ovata acuta extus deuse cinereo-villosa, squamae brevis profunde bifidae laciniis dorso in cristam longe liuearem nonnunquam bifidam elongatis. DISCUS unilateralis, obscure trilobus, dense cano-sericeus. STAMINA deuse villosa. GERMINIS rudimentum trigonum, albo-villosum.

In Brasiliae prov. Alto Amazonas prope Panurè ad Rio Uaupès : Spruce n. 2797 ! (m. Oct. 1852 — Jan. 1853, flor.; Hb. Benth., Mart., Franquev., Vindob.).

Sectio II.

DICRANOPETALUM RADLK.

5. TOÜLICIA LAEVIGATA

RADLK.,

arbuscula (SCHW.)

vel arbor magna superba (GLAZIOU), ramosa ; rami tenues,


503

SAPINDACEAE:

teretes, sicut paniculae foliorumque rhaches pube minuta ferruginea afflati et lenticelloso-punctati, denique glabrati, pallide subfusci; folia minora, abrupte pinnata, 5—15-juga, petiolo rhachique gracilibus teretiusculis ; foliola subopposita vel alterna, haud imbricata, parva, lanceolata, valde inaequilatera, + falcato-recurva, obtuse acuminata, basi acuta in petiolulos breves contracta, superne obsolete remote crenatoserrulata vel integerrima, subcoriacea, plana, pallide subfusca, supra laevigata, subtus prominule tenuissime arcte reticulatovenosa, dense obsolete pellucido punctulata, epidermide non mucigera ; paniculae laterales vel in ramulis axillaribus terminales, pro genere minores, folia parum superantes, pyramidales, rhachi superne angulosa, ramis densis patentibus strictis vel rarius flexuosis iterum ramosis, ultimis dichasia glomeruliformia pauciflora subcontigua gerentibus ; flores cum pedicello brevi adpresse ferrugineo- vel cano-subsericei, petalis 4, disco hirtello ; fructus breviter rectangulari-elliptici, utrinque retusi, subglabri. Toulicia laevigata Radlk. in Site. k. b. Ac. VIII (1878) p. 372 n. 5. ARBOR 20 — 25-pedalis (RIEDEL). RAMI 2—5 mm crassi. FOLIA petiolo 1,5 — 5 cm longo ca. 1,5 mm crasso adjecto 8 — 35 cm longa, 5 ad 14 cm lata ; foliola petiolulo 1 — 4 mm longo adjecto 3 — 8 cm longa, 1 ad 2,5 cm lata. PANICULAE pedunculo 0,5—3 cm longo 1,5—2,5 mm crasso adjecto usque ultra 2 dm longae, 15 cm latae. FLORES diametro ca. 4 mm, albi (SCHWACKE). SEPALA elliptico-orbicularia, subaequalia, extus praeter marginem petaloideum glandulis raris intermixtis ciliolatum adpresse subsericea. PETALA 4, secus margines dense ciliato-barbata, lamina extus praeter apicem albo-villosa, squama brevi profunde bifida, laciniis haud unquam conspicue cristatis. DISCUS unilateralis, hirtellus. STAMINA dense albo-villosa. GERMEN pyriformi-triquetrum, flavescenti-pubescens, stylo brevi glabro obsessum. FRUCTUS cocci usque 3,5 cm longi, 1,5 cm lati.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro : Riedel L. L.! („in collibus apricis calidis prope Mandioca juxta domum domini Coronel, m. Aug. 1823,“ flor.; Hb. Petrop.); Langsdorff et Riedel n. 629! (Hb. Petrop.); Glaziou n. 9370 ! („Tijuca, près de la Rocha de S. Joâo“, m. Oct. 1878, fruct. ; Hb. Eichl., Warm., Deless., Kwv.), n. 9371! (Corcovado, m. Jul. 1877, flor. ; Hb. Eichl., Warm., Deless.); Saldanha n. 4973 ! (Rio de Janeiro, Hb. Schwacke); Schwacke n. 6661 ! (Rio de Jan., inter hort. bot. et Vista Chineza, m. Jan. 1889, flor. et fruct.).

6. TOULICIA STANS RADLK., arbor erecta (SCHOTT); rami robustiores, teretiusculi, sicut paniculae dense ferrugineotomentosi et sub tomento lenticellis numerosis ellipticis rimosolineolati, denique glabrescentes, cinnamomei ; folia minora, abrupte pinnata, 9—18-juga, petiolo breviore tereti rhachique teretiuscula subtus obsolete carinata gracilibus parce sordide puberulis; foliola subopposita, vix imbricata, parva, lanceolata, valde inaequilatera, + falcato-recurva, obtusiuscule acuminata, basi acuta abrupte in petiolulum brevem tenuem oblique attenuata, praeter basin insigniter et densiuscule crenatoserrata, cbartacea, plana, pallide subfusca, supra nitidula, utrinque prominule minutim reticulata, glabra, cellulis secretoriis nunc nullis nunc punctulos obsolete pellucidos efficientibus, epidermide mucigera; paniculae terminales et subterminales, amplae, folia subduplo superantes, pyramidales, longe pedunculatae, rhachi teretiuscula, ramis sparsis strictis patentibus thyrsoideis interrupte glomerulos plurifloros gerenti-

TOULICIA.

504

bus; flores majores, subsessiles, ferrugineo-tomentosi, petalis 4, disco hirtello; fructus breviter elliptici, utrinque retusi, molliter tomentelli. Toulicia stans Radlk. in Monogr. Serj. (1875) p. 353 et. in Hist. gen. ibid. (v. indic.), in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 372 n. 6, in Fl. Bras. Fasc. 113 (1893) p. 344 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315. Serjania stans Schott in Spreng. Syst. IV, 2 (cur. poster. 1827) p. 405 n. 18 ! Tulicia brasiliensis Casar. Dec. V. (m. Mart. 1843) p. 45 n. 44!; Walp. Bep. V (1845—46) p. 360 n. 1 ; Hook. Lond. Journ. Bot. VII (1848) p. 104, in obs. de Dicranopetalo Presl, quod ad T. brasil. Casar, recensetur. Dicranopetalum polyphyllum Presl Bot. Bemerk. (Dec. 1843) in Abh. Jc. böhm. Ges. Wiss., V. Folge, III (1845) p. 454, Sep.-Abdr. (1844) p. 24!; Walp. Ann. I (1848—49) p. 133 n. 1. ARBOR 15 — 20-pedalis et major (RIEDEL). RAMI 0,5 — 1 cm crassi. FOLIA petiolo 2 — 5 cm longo 1,5 — 2,5 mm crasso adjecto 1,5 — 4 dm longa, 8 — 14 cm lata ; foliola petiolulo 1 — 3 mm longo adjecto 2,5 — 9 cm longa, 8 — 22 mm lata. PANICULAE pedunculo 2—20 cm longo 2 — 5 mm crasso adjecto 2 — 5 dm longae, usque 3 dm latae. FLORES diametro 5 mm, albi (RIEDEL). SEPALA elliptico-orbicularia, extus praeter marginem petaloideum glandulis raris intermixtis ciliolatum adpresse ferrugineo-subsericea. PETALA 4, secus margines ciliato-barbata, extus inferne albo-villosa, squamae profunde bifidae laciniis in cristam longam linearem apice irregulariter lacinnlatam continuatis. Discos unilateralis, hirtellus. STAMINA dense albo-villosa. GERMEN ex obovato inverse panduriforme, triquetrum, dense ferrugineo-pubescens, stylo brevi coronatum. FRUCTUS cocci usque 4,5 cm longi, 1,8 cm lati.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Schott! (Hb. Spreng) ; Pohl, Schott et Mikan n. 722! (a. 1817—21 ; Hb. Vinclob., Kew., Berol. etc), n. 748! (Hb. Prag.); Riedel! (prope lacum vulgo Lagoa de Maricá ; comm. c. Casaretto et ab hoc c. Hb. Taurin. sub. n. 1875); id. n. 518! (in collibus fruticetisque umbrosis, Parahiba, m. Jul. 1832 ; Hb. Petrop); Vauthier! (Hb. Vindob).

Sectio III. KREAGROLEPIS

RADLK.

7. TOULICIA CRASSIFOLIA RADLK., frutex praeter paniculas glaber, ramis foliisque rigidissimis; rami robusti, teretiusculi, striati, fusci, politi, minutissime pallide lenticelloso-puncticulati ; folia minora, abrupte pinnata, 6 — 11-juga, petiolo brevi rhachique robustis teretibus, ramis similibus ; foliola subopposita, parum imbricata, pro gen. minora, ovata, subaequilatera, subsessilia, apice grossiuscule pauci-crenata, crasse coriacea, sicca pallescentia, glaberrima, supra laevissima, lucida, subtus densissime et tenuissime reticulatovenosa, opaca, dense pellucido-puncticulata, epidermide mucigera; paniculae axillares et subterminales, magnae, folia subduplo superantes, + longe pedunculatae, thyrsoideae, dichasia remota insigniter stipitata et inferne nonnunquam ramos longiores thyrsoideos quoque gerentes, sufferrugineo-tomentellae, rhachi teretiuscula ; flores minores, breviter pedicellati, cano-tomentelli, petalis 5, disco hirsutulo ; fructus — (non suppetebant). Tabula nostra CVI (habitus et analysis).

Toulicia crassifolia Radl. in Sitz. Jc. b. Ac. (1878) p.373 n. 7 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315.


505

SAPINDACEAE:

FRUTEX 4—6-pedalis (GARDNER). KAMI 7 mm crassi. FOI.IA petiolo usque 3 cm longo 2,5 mm crasso adjecto usque 2 dm longa, 12 cm lata; foliola usque 7,5 cm longa, 3 cm lata. PANIOUI.AE pedunculo 3—10 cm longo ca. 2,5 mm crasso adjecto usque 35 cm longae, fere 15 cm latae, dichasiorum stipitibus 0,5—1 cm, pedicellis usque 2 mm longis. FLORES diametro ca. 3 mm. SEPALA ovata, acutiuscula, extus cano-tomentella, piloso- et glanduloso-ciliolata. PETALA 5, secus margines ciliato-barbata, extus praeter apicem albo-villosa, intus glandulis microscopicis adspersa, squamae profunde bifidae segmentis subbifidis. DISCUS unilateralis, hirsutulus. STAMINA dense albo-villosa. GERMEN ex obovato inverse panduriforme, triquetrum, dense ferrugineo-pubescens, stylo brevi coronatum.

In Brasiliae prov. Min. Ger. et Pernambuco: Martius! (in sylvis ad Salgado et versus Chapada do Paranán, Min. Ger., m. Aug. et Sept. 1818, flor.; Hb. Monac.); Gardner n. 2802 ! (prov. Pernambuco, territor. Rio Preto, Santa Rosa, m. Sept. 1839, flor. et fruct.; Hb. Hook., Benth., Mus. Brit.).

8. TOULICIA ACUMINATA RADLK. frutex (SCHWACKE) gracilior, praeter paniculas subglaber ; rami tenuiores, teretiusculi, striati, cinerei, opaci, sicut pedunculi petiolique lenticellis numerosis insigniter verrucoso-punctati, sicut foliorum petiolus laxe minutim puberuli, glabrescentes ; folia sat magna, impari-pinnata, 8-juga, petiolo longo tereti rhachique gracilibus; foliola inferiora subopposita, superiora alterna, remotiuscula, mediocria, oblonga, valde inaequilatera, insigniter acuminata, basi acuta petiolulis brevissimis tumidis insidentia, integerrima, membranacea, sicca quoque viridia, glabra, subopaca, subtus prominule reticulato-venosa, impunctata cellulisque secretoriis destituta, epidermide parum mucigera; paniculae, ut videtur, terminales, medíocres, foliis dimidio breviores, longe pedunculatae, pyramidales, ramis paucis remotiusculis strictis patulis rhachique angulosis dichasia remotiuscula breviter stipitata gerentibus flavido-tomentellis ; flores sat magni, breviter pedicellati, cano-subsericei, petalis 5, disco subglabro; fructus — (non suppetebant). RAMI 5 mm crassi. FOLIA petiolo 1 dm longo adjecto 0,5 m longa, fere 3 dm lata; foliola usque 14 cm longa, 3,5 cm lata. PANICULAE pedunculo 1 dm longo inferne 3 mm crasso adjecto fere 2,5 dm longae, 1 dm latae, dichasiorum stipitibus vix 2 mm, pedicellis fere 3 mm longis. FLORES fragrantes (SCHWACKE), diametro 5 mm. SEPALA elliptico-orbicularia, subaequalia, extus praeter marginem anguste petaloideum glaudulis raris intermixtis ciliolatum dense adpresse cano-subsericea. PETALA 5, secus margines ciliato-barbata, extus dense albo-villosa, squamae brevis bifidae laciniis dorso crista subulata auctis. DISCUS non nisi margine parce hirtellus. STAMINA dense albo-villosa. GERMINIS rudimentum puberulum.

In Brasiliae prov. Alto Amazonas ad Mandos in sylvis: Schwacke n, 4001 (= III, 228)! (m. Apr. 1882, flor.; Hb. Gott.), translat. in coll. Glaziou n. 13631 A ! (Hb. Eichl.)

TOULICIA.

506

gerrima, membranaceo-chartacea, pallide subfusca, glabra, opaca, utrinque dense subtus prominule reticulato-venosa, cellulis secretoriis obsolete pellucido-punctulata, epidermide mucigera; paniculae in ramulis terminales, medíocres, folia aequantes, longiuscule pedunculatae, pyramidales, ramis compluribus remotis curvatis patulis rhachique subtrigonis interrupte florum glomerulos sessiles gerentibus pube minuta flavescenti-tomentellis ; flores medíocres, subsessiles, adpresse canescenti-tomentelli, petalis 5 (4), disco tomentoso ; fructus — (non suppetebant). RAMI 5 mm crassi. FOLIA petiolo 4 — 8 cm longo adjecto usque 4 dm longa, 25 cm lata ; foliola usque 15 cm longa, 4 cm lata. PANICULAE pedunculo 1 dm longo inferne 3 mm crasso adjecto 3 dm longae, fere 1 dm latae. FLORES diametro 4—5 mm. SEPALA suborbicularia, subaequalia, extus praeter marginem anguste petaloideum piloso- et glanduloso-ciliolatum dense adpresse canescenti-subsericea. PETALA 5 (4), secus margines ciliatobarbata, extus praeter apicem dense albo-villosa, supra ungnem lobulis 2 e margine inflexis auriculato-bisquamulata. DISCUS subregularis, subaequalis, dense tomentosus. STAMINA dense albo-villosa. GERMEN ellipticum, dense fulvo-villosum, stigmate sessili obsolete 3-lobo terminatum.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro ad Carmo: Neves-Armond n. 97! (a. 1889; mecum commun.).

10. TOULICIA TOMENTOSA RADLK., frutex erectus parce ramosus (MALME), tomentosus; rami sat robusti, teretes, sicut paniculae foliorumque juniorum rhachis dense ferrugineo-tomentosi, adultiores glabrati, striati, atrofusci, pallide lenticelloso-punctati ; folia sat magna, nunc pari-, nunc impari-pinnata, usque 5-juga, rarissime 3-foliolata vel simplicia, petiolo brevi rhachique robustis rigidis teretibus denique glabrescentibus ; foliola subopposita, remotiuscula vel subimbricata, sat magna, ex ovato suboblonga, vix inaequilatera, acuta vel obtusa, subsessilia, lateralia suprema nonnunquam secus rhachin late decurrentia, integerrima, rigide coriacea, supra laevissima, lucida, subtus subhirsute flavido- vel rufotomentosa, rarius subglabrata, supra dense et tenuiter, subtus prominenter grossiuscule reticulato-venosa, obsolete pellucidopunctata et -lineolata, epidermide non mucigera; paniculae terminales vel subterminales, maximae, sat robustae, folia plus duplo superantes, longe pedunculatae, pyramidales, ramis numerosis strictis erecto-patentibus rhachique teretiusculis interrupte florum glomerulos subsessiles vel breviter stipitatos gerentibus ; flores sat magni, dense sufferrugineo-sericei, petalis 5, disco glabro; fructus elliptico-oblongi, utrinque retusi, substraminei, hirtelli. (RIEDEL),

Tabula nostra CVII (habitus et analysis).

Sectio IV. APHANOLEPIS

RADLK.

9. TOULICIA SUBSQUAMULATA RADLK., arbor alta (N.-ARMOND), ramosa, praeter ramulos et paniculas subglabra; rami sat robusti, juniores angulosi, striati, dense ferrugineo-tomentelli, adultiores teretes, glabrati, canescentes, lenticellis numerosis verrucoso-punctati; folia sat magna, abrupte pinnata, 4—6-juga, petiolo semitereti rhachique parce sufferrugineo-puberulis ; foliola subopposita vel alterna, remotiuscula, mediocria, lanceolato-oblonga, vix inaequilatera, breviter obtusiuscule acuminata, basi acuta subsessilia, inte-

Sapind.

Toulicia tomentosa Radlk. in Sita. k. b. Ac. VIII (1878) p. 373 n. 8, in Warm. Symb. Partic. XXXVII (Vidensk. Meddel., 1890) p. 995 (244), in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315, fig. 163 A, B, et in O. Kuntze Revis. Gen. III, 2 (1898) p. 44. FRUTEX „2 — 3-pedalis“ (RIEDEL), „usque ad 2 m a.llus“ (MALME), immo „3 — 4-metralis“ (O. KUNTZE). RAMI 0,5 — 1 cm crassi. FOLIA petiolo 2 — 9 cm Jongo inferne 2 — 5 mm crasso adjecto 2 — 5 dm longa, 1—3 dm lata ; foliola 5—15 cm longa, 2—8 cm lata. PANICULAE pedunculo usque 8 mm crasso adjecto 1 — 2-pedales (RIEDEL), fere 3 dm latae. FLORES diametro ca. 5 mm, ex albido flavicantes (RIEDEL). SEPALA orbi-

68


507

SAPINDACEAE:

TOULICIA—POROCYSTIS.

cularia, subæqualia, extus praeter raarginem anguste petaloideum ciliatum dense sufferrugineo-tomentosa vel subsericea. PETALA 5, secus margines ciliato-barbata, extus albido-sericea, margine utrinque supra unguem subinflexa. DISCUS subregularis, subaequalis, glaber. STAMINA praeter apicem dense albo-villosa. GERMEN breviter piriforme, dense fulvo-villosum, stylo longiusculo glabro terminatum. FRUCTUS cocci 3 — 3,5 cm longi, usque 1,5 cm lati.

In Brasiliae provinciis S. Paulo, Min. Ger., Goyaz et Mato-Grosso, nec non in Bolivia : In Brasília: Riedel et Lund n. 2217 ! („in campis siccis arenosis „Cerrado“ Araracoara“, prov. S. Paulo, m. Majo 1834, flor.; Hb. Petrop., Warm.) ; Riedel n. 2643! (ibidem, m. Majo 1834, fruct. ; Hb. Petrop.); Lund! (prov. Min. Ger., „in campis Paracatú — S: Anna dos Alegresm. Sept. 1834, fruct. ; Hb. Warm., Mart.); Pohl n. 1950 ! (ad Antonio Gonzales prope Trahiras, prov. Goyaz, a. 1817—21, specim. foliolis supremis decurrentibus foliisque partim 1- vel 3-foliolatis insígnia; Hb. Vindob., Berol. Mart.) ; Burchell n. 7353! (inter Goyaz et Cavalcante, a. 1825 — 28 ; Hb. Kew.) ; Glaziou n. 20861! (prov. Goyaz, „Alexandre à As Antas“, m. Aug. 1894, fruct.; Hb. Berol.) ; Malme n. 1686! (prov. Mato Grosso, Serra da Chapada, Buriti, in „Cerrado“ minus denso, loco arenoso, gregatim, m. Jun. 1894, fruct.; Hb. Holm.) ; — in Bolivia: O. Kuntze ! (Velasco orient., alt. 200 m, m. Jul. 1892, flor. et fruct. immat. ; Hb. Monac).

Species sedis dubiae.

11. TOULICIA MEGALOCARPA RADLK. frutex (FUNCK et SCHLIM) ; caules (?) sat robusti, teretes, sicut paniculae foliorumque juniorum rhachis fomento brevi subhirtello induti, denique glabrescentes, dense pallide lenticelloso-punctati ; folia minora, abrupte pinnata, 3—5-juga, petiolo mediocri rhachique sat robustis rigidis supra complanatis subtus convexis obsolete carinatis; foliola subopposita, approximata, pro genere minora, ovalia, subemarginata, basi parum inaequilatera acutiuscula abrupte in petiolulum sat crassum brevem attenuata, integerrima, coriacea, utrinque sat dense prominule reticulatoVenosa, pallide yiridia, sparse, in nervis densius puberula, supra laeviuscula, nitidula, subtus opaca, impunctata (attamen cellulis secretoriis multis parvis instructa), epidermide mucigera; paniculae terminales, sat robustae, folia superantes, breviter pedunculatae, pyramidales, ramis strictis patentibus ramulosis rhachique teretibus; flores — (non suppetebant); fructus deorsum parum angustati, rectangulari-elliptici, apice retusi, substraminei, parce minutim puberuli. Toulicia megalocarpa Radlk. in Monogr. Serj. (1874—75) p. 353 et in Sita. k. b. Ac. VIII (1878) p. 373 n. 9. Serjania megalocarpa Turczan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 396!; Walp. Ann. VII, 4 (1869) p. 619 n. 10. CAULES (?) qui suppetebant panicula exclusa 13— 16 cm longi, 4 ad 6 mm crassi. FOLIA petiolo 2—3 cm longo 2 mm crasso adjecto 1—2 dm longa, 0,5 — 1 dm lata ; foliola petiolulo 2—5 mm longo adjecto 4—9 cm longa, 2 — 5 cm lata. PANICULAE pedunculo 3— 4 cm longo adjecto 16 ad 20 cm longae, 9 — 15 cm latae. DISCUS (sub fructu relictus) semilunaris, subglaber. FRUCTUS cocci usque 4,5 cm longi, superne 2 cm lati.

In Venezuelae prov. Caracas prope Galipan alt. 4000 ped.: Funck et Schlim n. 143! (m. Jan. 1846, fruct.; Hb. Paris., Deless., Lips.). Species exclusa.

Toulicia brachyphylla Radlk. in Sitz. k. b. Ac. XX (1890) p. 231, 232 adnot., in O. Kuntze Revis. Gen. I (1891) p. 145 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315 = Talisia olivaeformis Radlk.

IX. POROCYSTIS

508 RADLK.

POROCYSTIS Radlk. in Sitzungsber. k. bayer. Acad. VIII (1878) p. 353, in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 232, 283, et in Engl. et Pr. Nat. Pfl.-Fam. III, 5(1895) p. 315 n. 15, fig. 163 C—H. —- Moulinsiae affin. Spruce in sched., coll. n. 1175! (a. 1850—51). FLORES spurie polygami, oblique symmetrici, medíocres. SEPALA 5, ovata, concava, imbricata, 2 exteriora minora, omnia adpresse pubescentia, interiora margine PETALA 4, infimi sede (inter glabra et petaloidea. sepalum 3. et 5.) vacua, ovata, in unguem laminam dimidiam aequante attenuata, extus sericea, intus glabra (nec glandulis adspersa) et supra unguem squama alta bifida aucta, laciniis squamarum apice incurvis barbatis, margine villosis, dorso ad marginem interiorem processu corniformi villoso cristatis, petalorum lateralium vero laciniis inferioribus (i. e. petali deficientis sedem spectantibus) abbreviatis. DISCUS unilateralis, semilunaris, pulvinatus, cano-tomentosus. STAMINA 8, cum pistillo vel pistilli rudimento excentrica, floris masculi longiora, filiformia, exserta, cano-villosa ; antherae ovatae, introrsae, dorso supra basin emarginatam affixae, glabrae ; pollinis granulatrigono-placentiformia, triporosa. GERMEN ovatum, trilobato-trigonum, triloculare, tomentosum ; stylus filiformis, basi incrassatus, germine paullo longior, tomentosus ; stigma parvum, obtusum, brevissime vel vix brevissime trilobum ; gemmulae in loculis solitariae, campylotropae, apotropae, hilo laterali axi supra medium FRUCTUS (quasi Touliciae exalatus inflatus) affixae. capsula membranacea, inflata, tricocca; cocci angulo centrali tantum cohaerentes, denique secessione liberi, axe fructus nullo relicto, e trigono subglobosi, gyrosotorulosi, apice fissura brevi ad angulum centralem hiantes, supra fissuram styli in partes tres a basi ad apicem dirupti basi indurata spinoso-apiculati, puberuli, intus glabri. SEMINA supra medium loculum angulo centrali in placentam crassam per totam longitudinem intumescenti affixa, subglobosa, pisi magnitudine, infra hilum magis quam supra producta, testa crustacea fusca laevi, strato cellularum extimo staurenchymatico, hilo longitudinaliter oblongo. EMBRYO curvatus, notorrbizus, carnosus ; cotyledones crassae, erectae, basi curvatae, amyligerae; radicula brevis, infera, centripeta, plica testae excepta.

ARBOR parva, trunco 8 cm crasso, ramis teretiusculis glabris, cortice pallide subfusco. FOLIA sparsa, exstipulata, abrupte pinnata (summa inter dum simplicia), glabra, petiolo rhachique teretiusculis vel rhachi supra


509

SAPINDACEAE:

POROCYSTIS—SAPINDUS.

subtusque sulco laterali utrinque notata; foliola 7—12, alterna vel subopposita, oblonga ellipticave, subaequilatera, apice acuminata, basi subacuta, breviter petiolulata, petiolulis basi incrassatis, integerrima, penninervia, coriacea, glabra, utrinque laevigata, glandulis microscopicis clavato-capitatis raris fugacibus (uti sepalorum margo) adspersa, supra viridia, subtus subfusca et reti venarum per diachyma totum transmissarum tenui pallidiore instructa, impunctata, epidermide non mucigera. PANICULAE in ramis lateralibus terminales axillaresve, folia aequantes, minutim puberulae, ramis dichasia crebra glomeruliformia subsessilia 5—11-flora gerentibus ; pedicelli breves, infra medium articulati ; bracteae bracteolaeque parvae, deltoideae, pubescentes ; alabastra globosa. FLORES mediocres, albi (SPRUCE), sepalis petalisque cellulis secretoriis persitis. FRUCTUS sat magni, sicci subfusci. Species 1 tantum, in Brasiliae ditione Amazonica et in Guiana obvia. Genus flore et habita maxime affine geueri Touliciae, OBS. a quo non nisi fructu differt, uti Paullinia a Serjania, Allophylus a

Thouinia.

1. POROCYSTIS

TOULICIOIDES RADLK. charactere

ut supra. Tabula nostra CVIII (habitus et analysis).

Porocystis toulicioides Raãllc. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 354 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315, fig. 163 C — H. Moulinsiae affin. Spruce in sched., coll. n. 1175! (a. 1850 ad 1851). KAMI paniculigeri diâmetro 0,5—1 cm. FOLIA 30—45 cm longa, petiolo basi incrassato; foliola 15—25 cm longa, 4,5—10 em lata, inferiora minora, nervis lateralibus parum approximatis circ. 10 patulis, ante marginem arcuato-anastomosantibus. PANICULAE folia aequantes, ramis gracilibus patulis subflexuosis. FLOKES diâmetro 3 mm vix superautes. FRUCTUS (eos Staphyleae pinnatae quodammodo in mentem revocantes) circ. 2 cm alti, 3—4 cm lati. SEMEN diametro 8 mm.

In Brasiliae província Alto Amazonas et in Guiana anglica : Martius ! (in sylvis ad fluvium Solimoes, m. Nov.—Dec. 1819, flor. deflor. et fruct. immat. ; Hb. Monac); Spruce n. 1175! (Barra- do -Rio Negro s. Mandos, in sylva densa, m. Mart. 1851, flor. o, in Hb. Benth. et adjecta indic. „Moulinsiae affin." specimen foliis summis simplicibus in Hb. Franquev., nec non sub hac sola indic., sine no., in Hb. Vindob., Elorent. et Monac., in quo ulleriore e catalogo collectionis particulari numerus 1100, in Sitz. k. b. Ac. VIII p. 354 citatus, adjectus fuit, de qua re conferas annot. in Paulliniae Monogr. p. 375) ; id. n. 1784 ! (eod. loco, m. Febr. 1851 c. fruct. matur. decisis ; Hb. Franquev); Rob. Schomburgk n. 986 ! (Guiana anglica a. 1837, flor. ç? densius aggregati; Hb. Hoolc., Paris., Berol., Vindob., Florent. etc). OBS. A valde simili Toulicia guianensi Aubl. praeter partes fructificationis differt ramis teretibus (nec profunde sulcatis, angulosis), foliorum rhachi teretiuscula (nec a lateribus compressa), foliolis subaequilateris (nec latere interiore basi quam exterius subduplo latiore), nervis lateralibus ante marginem conspicue anastomosantibus (nec sub-evanescentibus).

510

X. SAPINDUS LINN. Plum. Mss. VII (1690 — 93) t. 100 (ex Aubl.); Tournef. Inst. Ed. II (1700) et Ed. III (1719) I Append. p. 659, III, t. 440 („ Sapindus est plantae genus, auctore claríssimo Plumerio“) ; Linn. Gen. Ed. I (1737) p. 359 (Fragm. Tournef.) n. 898, Ed. V (1754) p. 171 n. 448, Ed. VI (1764) p. 197 n. 499 etc. (cf. Richt. Cod. Linn., 1835, p. 382 n. 544); Adanson Fam. de Pl. II (1763) p. 343; Mill. Garden. Dict. Ed. VIII (1768); Gärtn. Fruct. I (1788) p. 341, t. 70!; A. L. Juss. Gen. Pl. (1789) p. 247; Schreber Gen. Pl. I (1789) p. 265 n. 681; Neck. Elem. II (1790) p. 328 n. 1116; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 296 et 468 n. 790, sp. excl.; Poir. in Lam. Enc. VI (1804) p. 662, sp. excl., et Suppl. V (1817) p. 72 et in Lam. Ill. Gen. II (ca. 1817) p. 416, 441 n. 791, t. 307; Smith in Rees Cyclop. XXXI (ca. 1816), sp. excl.; Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 98 (Ed. in 4° p. 127) et Synops. Pl. Aequin. III (1824) p. 164; DC. Prodr. I (1824) p. 607 n, 5, sp. excl.; Spreng. Syst. II (1825) p. 175 n. 1504; Vell. Fl. Flum. I (1825) p. 158 n. 162 (reimpr. 1881, p. 150) et Icon. IV (1827) t. 21; Camb. in St. Hil. Fl. Eras. I (1825) p. 389, sp. excl., et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 26, sp. excl.; Spreng. Gen. Pl. I (1830) p. 322 n. 1643 ; Don Gen. Syst. I (1831) p. 655 et 665 n. 11; Spach, Hist. nat. d. Végét., Phanérog., III (1834) p. 52, sp. excl.; Meissn. Gen. Pl. (1836—43) p. 53 (38), em.; Endl. Gen. Pl. (1836—40) p. 1070 n. 5610 et Suppl. IV, Pars III (1847) p. 78, em.; Macfad. Fl. Jam. I (1837) p. 159 ; A. Rich. Fl. Cub. (in Ram. de la Sagra Hist. etc. de Cuba) I (1845) p. 279; Gray Gen. Illustr. II (1849) p. 213, t.180 ; Schnizl. Iconogr. IV (1843—-70) t. 230 f. 22, excl. f. 3; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 126 n. 8 et Symb. ad Fl. argentin. (1879) p. 80; Benth. et Hoolc. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 404 n. 43, em.; Baill. Hist. d. Pl. V (1874) p. 348, 394 n. 5, em. et excl. fig. 351, 352; Raãllc. üb. Sapindus in Sitzungsb. k. bayer. Acad. VIII (1878) p. 227 sqq., 265 sqq. 287 sqq., 316 sqq., in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 233, 283 et in Engl. et Pr. Nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315 n. 16, fig. 164. — Cupaniae sp. aut. var., cf. Lit. spec. SAPINDUS*)

FLORES spurie polygami, plerumque regulares, rarius (Sect. IV. Dittelasma) oblique symmetrici, sat parvi. SEPALA 5, orbicularia vel ovata, concava, parva, subglabra, petaloidea (Sect. I. Eusapindus) vel majora, robustiora, extus adpresse sericeo-tomentosa (Sect. II. Dasysapindus, III. Sapindastrum, IY. Dittelasma, cf. Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII, 1878, p. 265, 266), imbricata, exteriora 2 minora. PETALA plerumque 5 (Sect. I.—III.) extus subglabra vel pubescentia, intus supra unguem brevissimum squamulis vel lobulis inflexis vel marginibus incrassatis tantum villosis instructa, vel4 (Sect. IV.), supra unguem brevem squama emarginato-bifida apice dense villosa aucta. DISCUS plerumque regularis, glaber *) Literatura et synonyma ad sectiones et stirpes extra-americanas solummodo spectantia hic omissa sunt.


SAPINDACEAE:

511

vel (Sect. II.) pilosus, rarius (Sect. IV) irregularis, 1-lateralis (glaber). STAMINA 8, exserta, basi pilosa; antherae introrsae, ellipsoideae vel ovatae, basi excisae, supra excisuram dorso affixae ; pollinis granula trigonoplacentiformia. GERMEN (in flore rudimentarium) breviter trigono-ovatum, 3-loculare ; stylus in germinis apice subulatus vel breviter filiformis, rectiusculus vel curvatus, leviter sulcatus, sulcis apice stigmatosis; gemmulae in loculis singulae, campylotropae, apotropae, adscendentes. FRUCTUS lateraliter 3- vel abortu 2- ad 1-coccus (coceis arbortivis applanatis vel prominentibus), drupaceus, coceis subglobosis lateribus quoque + conjunctis denique axe nullo relicto a se invicem secedentibus, plano commissurali angulo mediano obtuso notato laevi vel transversim costato-striato, glabris vel (Sect. II.) hirtello-pilosis, sarcocarpio cellularum saponino repletarum copia insigni, sicco plerumque crustaceo, endocarpio pergameneo circa seminis insertionem sericeovel stupposo-piloso, pilis semini adhaerentibus. SEMEN globosum vel ellipsoideum (exarillatum), testa ossea laevi nitida nigra (strato cellularum exteriore staurenchymatico tertiam crassitudinis partem exbibente) ad basin crassiorem saepius cavitatem siccitate ortam fovente, hilo lineari rimam (in semine affixo) perpendicularem basi angustatam exbibente notata. EMBRYO oleoso-carnosus, parcius amyliger, curvatus ; cotyledones + superpositae, dorsalis major, incurva, ventralem saepius transversim conduplicatam semiamplectens; radicula parva, plica testae basilari excepta. ARBORES

majores minoresve, glabrae vel (Sect. II.

et IV.) subtomentosae.

FOLIA

sparsa, exstipulata, petio-

lata, raro simplicia (Sect. III), plerumque abrupte pinnata, 2—5—oo-juga, speciminum juvenilium (cultarum) foliolo terminali saepius aucta, rhachi nuda vel in 1 specie

(S. Saponaria) alata quoque; foliola opposita vel alterna, petiolulata vel sessilia, elliptico- vel ovato-lanceolata, saepius inaequilatera et falcata, acute acuminata, rarius obtusa vel emarginata, integerrima, penninervia, membranacea vel chartacea, glanãulis microscopicis + conspicue foveolis conchiformibus lateraliter insertis et incumbentibus crebris, in 1 tantum specie (S. Manatensi) perraris, utrinque adspersa, cellulis secretoriis (forma et situ plerumque staurenchymatis latiores tantum exhibentibus) interdum minutim pellucide punctata, utriculis vero laticiferis seriatis destituía, epidermide nunquam mucigera. PANICULAE magnae, terminales, divaricato-ramosae,

SAPINDUS. FLORES

512

breviter vel vix pedicellati, minutim bracteati

et bracteolati, albi, in aliis (e.g. in S. Saponaria) cellulas secretorias conspicuas (sepalorum crebras, petalorum raras), in aliis (e. g. in S. Rarak)

aegrius perspiciendas vel

(e. g. in S. Mukorossi, S. trifoliato, S. oahuensi) vix ullas foventes.

FRÜCTUS

e cerino subfusci vel nigri-

cantes, coccis magnitudine Pruni Padi vel P. spinosae, immo P. insititiae fructus aequantibus.

Species 11, in Americae, Asiae et Oceaniae (Australia excepta) terris calidioribus indigenae, nec non partim ad Africae oram occidentalem et insulas Mascarenses provectae et in Algeriae Europaeque meridionalis hortis cultae. OBS. I. Genus fructus indoie insigne et naturalissimum, perperam ab auctoribus nonnullis in genera 2 et ad systematis partes longe distantes rejecta discerptum, cujus vicarium in Africa est genus Deinbollia fructu simili sed Saponino destituto et aliud huic affine, fructu alato instructum, Hornea, in Australia vero genus Atalaya et ipsum fructu alato insigne. OBS. II. Fructus aqua agitatos sarcocarpii (nec, uti Harv. et Sond. in Fl. cap. dicunt, arilli — ab aliis quoque auctoribus semini perperam adscripti — ) Saponino foeti ope spumam copiosam efficere et saponis loco servire, *) nec non ad pisces stupefaciendos et capiendos adhiberi, notum est. Seminibus globosis ad vestimentorum globulos et, uti illis Llagunoae et Koelreuteriae, ad coronas precatorias et monilia paranda utuntur. Semina tosta in America nucum Avellanarum vice comedi dicunt. Lignum sat durum et tenax est et vario modo adhibetur. Varius est omnium partiam usus in medicina terrarum tropicarum.

Species 1 tantum (e Sectione I. Eusapindus Radlk. in Sitz. k. bayer. Ac. VIII, 1878, p. 265, in Durand Ind. Gen., 1887, p. 74 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 315) in Brasilia terrisqne vicinis indigena est :

1. SAPINDUS SAPONARIA L. arbor sat alta, subglabra; rami teretes, subglabri, cortice albido; folia abrupte pinnata, 3—6 juga, rhachi (petioloque) nunc alata vel marginata, nunc nuda bisulcata ; foliola nunc latiora, ex oblongo elliptico-lanceolata, subaequilatera, subsessilia, acuta, nunc (in forma 2.) angustiora, ovato-lanceolata, inaequilatera, + falcata et recurvata, in acumen acutum attenuata, breviter petiolulata, integerrima, membranacea, nervis lateralibus sat remotis angulose arcuatis adscendentibus, laete viridia, subtus pallidiora, glabra vel subtus molliter pubescentia, praesertim subtus glandulis microscopicis ad foveolarum conchiformium marginem oblique insertis deflexis crebris adspersa, saepius cellulis secretoriis parvis minutim pellucide punctata; paniculae magnae, divaricato-ramosae, ramis fructiferis basi discoideo-incrassatis cicatrices orbiculares relinquentibus, pube vel tomento brevi ex albido flavescente indutae, alabastris glomeratis globosis praeter basin glabriusculis sat parvis; flores sat parvi; fructus 1-, rarius 2—3-coccus, coccis globosis majusculis vel (in forma 3.) minoribus glabris, siccis spadiceis crustaceis, plano commissurali obovato minore laevi pallidiore; semen globosum. Tabula nostra CIX (habitus et analysis).

rarius subflaccidae, ramis (rhachique superne) dichasiis vel pleiochasiis breviter stipitatis vel subsessilibus subglomeratim pluri- (5—6-) floris obsitis; alabastra globosa.

*) Perperam idem dicitur de Sapindo arborescente Aubl., i. e. Matayba arboresc. Radlk., in nota Heckeliana ad Duss Fl. d. Antilles franç. (1897) p. 121.


513

SAPINDACEAE:

Sapindus Saponaria*) Linn. Spec. Pl. Ed. I (1753) p. 367 n. 1, Ed. II (1762) p. 526 n. 1, excl. syn. Rumph. (ad S. Rarak) et Commel. (ad Melicocc. recensend), Syst. Veg. Ed. XIII (cur. Murray, 1774) p. 315 n. 1 etc. (cf. Richt. Cod. Linn., 1835, p. 382) et Amoen. ac. V (1760, Sandmark Fl. Jam. 1759) p. 378 (Hb. P. Browne) ; Mill. Garden. Dict. Ed. VIII (1768) et Ed. germ. sec. Ed. VIII, IV (1776) n. 1 ; Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 359 n. 3, excl. syn. Rumph.; Swartz Obs. (1791) p. 152; Willd. Sp. Pl. II, 1 (1799) p. 468 n. 1 ; Ruis et Pav. Fl. Peruv. IV (1802) t. 342; Poir. in Lam. Enc. VI (1804) p. 662 n. 1 et in Lam. III. Gen. II (ca. 1817) p. 441 n. 1, t. 307 f. 1 ; Smith in Rees Cyclop. XXXI (ca. 1816) n. 1 !, excl. ic. Commel. (aã Melicocc. recens.); Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 99 n. 1 (Ed. in 4° p. 128)!, VII (1825) Distrib. geogr. p. 238 (Ed. in 4° p. 305, Flora Venesuelae, prope Bordones Cumanensium), p. 320 (Ed. in 4° p. 406, Flora Quitensis, inter Tomependam et Chamayam) et Syn. Pl. Aequin. III (1824) p. 164 n. 1, I V (1825) Distrib. geogr. p. 304, 436 ; DC. Prodr. I (1824) p. 607 n. 1 ! ; Spreng. Syst. II (1825) p. 250 n. 1 ; Vell. Fl. Flum. 1 (1825) p. 158 n. 1 (reimpr. 1881, p. 150) et Icon. IV (1827) t. 21 et Ind. method. (1840?) p. 18 („Sap. divaricat. Camb.“) ; Descourt. Fl. méd. d. Antilles IV (1827) p. 121, t. 261; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 26; Don Gen. Syst. I (1831) p. 665 n. 1 ; Spach Hist. nat. d. Végét., Phanérog. III (1834) p. 53; Macfad. Fl. Jam. I (1837) p. 159 n. 1 ; A. Rich. Fl. Cub. I (1845) p. 280!, excl. syn. „S. surinam. Poir."; Rich. Schomb. Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 847 ; Knox Cat. Pl. isle S. Thomas in Mem. Acc. di Torino Ser. II, XVI (1857) p. LXXXVII; Griseb. Veg. d. Karaib. in Abh. Götting. Ges. d. Wiss. VII (1857) p. 187 n. 257 !, Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 126 n. 20 ! et Cat. Pl. Cub. (1866) p. 45 n. 16!; Triana et Planch. Prodr. Fl. Novo-Granat. in Ann. Sc. nat., IV. Sér., XVIII (1862) p. 377 n. 1 ; Sauv. et Wright Fl. Cub. (1873, resp. 1868) p. 25 n. 441!; Baill. Hist. d. Pl. V (1874) p. 349, fig. 353; El. Gonzalez Apuntes de la Fl. de la Ciudad. de Monterey in La Naturaleza III (1874—76) p. 149; Watson Bibl. Ind. I (1878) Add. p. 461 ; Radlh. in Sitz. h. b. Ac. VIII (1878) p. 319, n. 53, etc. (ubi fusius tractatur de synonymis et excludendis); Griseb. Symb. aã Fl. Argent. (1879) p. 80 n. 459!; Bello Fl. Portoric. in Anal. Hist. nat. X (Madrid 1881) p. 247, cf. Krug Ic. ined. (in Mus. bot. Berol. servat.) n. 163! (f. 1); Hieron. Pl. diaphoric. Fl. Argent. (1882, seors. impr. e Boletin Acad. Cordoba IV) p. 68!; Chapman Fl. S. U. St. Ed. II (1884) Suppl. p. 613; Sargent Report Forests N.-Am. (1884) p. 45 et Silv. II (1895) p. 69, t. 74, 75; Stahl Estud, Fl. Puerto-Rico, Folleto 11 (1884) p. 159!; Hemsl. Bot. Voy. Challeng. I (1885) P. II Bermudas, p. 27 ; Watson in Proceed. Am. Ac. XXI (1886) p. 423 ; Radlk. üb. fisch-vergift. Pflanz. in Sitz. h. b. Ac. XVI (1886) p. 404 et in Donnell Smith Enum. Pl. Guatem. II (1891) p. 11 A, n. 2057; Morong et Britton Enum. Pl. in Paraguay coll. in Ann. New Yorh Ac. VII (1893) p. 76 ; Rose in Contrib. U. S. Nation. Herb. I, *) Literatura ad specimina extra-americana vel fructus solummodo spectans, nec non ante-Linnaeana praeter synonyma ipsa magna ex parte hic omissa est. Sapind.

SAPINDUS.

514

No. 9 (1895) p. 318! (coll. Palmer n. 1370, Manzanillo); Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315, fig. 164, in Millsp. Contrib. Flor. Yucat., Field Columb. Mus. Bot. I, 4 (1898) p. 402 et in O. Kuntze Revis. Gen. III, 2 (1898) p. 44; Duss Fl. phanérog. d. Antill. franç. (Pl. de la Guadel. et de la Martin.) in Ann. Inst. colon. de Marseille III (1896—97) p. 121!; Robinson Synopt. Fl. N.-Am. (1895—97) p. 444; Schwache Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10 ! ; J. de Saldanha da Gama Synon. d. diversos Vegetales do Brasil (Rio de Jan. 1898) p. 24; Catai. Hort. var.; — non autor, americanor. complur. Arbol de las cuentas del Xabon Oviedo Hist. gen. de las índias (1535) lib. IX, cap. V, fol. 88.

Arbol de las cuentas del Jabon Hernandez quatro libros de la naturaleza y virtutes de las plantas etc., traducido etc. por Fr. Ximenes (Mexico 1615) lib. I, pars 2, fol. 50, cap. 85. Arbor Mistecae provinciae fructu avellanae simili Laet Hist. du nouv. monde ou descript. des Indes occid. (1633) lib. 5, cap. 21, p. 260. ? Charapu arbor Mechuacanensis Nieremb. Hist. Nat. (1635) lib. 15, cap. 94, p. 368 t. Pluk. I. infra c. ? Saponaria arbor Indica Amman. Hort. Bosian. (1686) p. 31 (sphalm. 32), partim ? Arbor saponaria Americana Raj. Hist. Pl. II (1688) lib. 27, cap. 14, p. 1548, n. 2. Sapinãus foliis costae alatae innascentibus Plum. Mss. VII (1690 — 93) t. 100 (ex Aubl.); Tournef. Inst. Ed. II (1700) et Ed. III (1719) p. 659 t. 440; Mill. Garden. Dict. abridged etc. (1741), Ed. V (1747) et Ed. VI (1752). Prunifera seu Nuciprunifera arbor americana, fructu, saponario orbiculato monococco nigro Pluh. Almag. (1696) p. 265, t. 217 f. 7; Mantiss. p. 137, obs. ad p. 266 lin. 4.

Prunifera racemosa, folio alato, costa media membranulis utrinque extantibus donata, fructu saponario Sloane Cat. Pl. Jamaic. (1696) p. 184 et Hist. Jam. II (1725) p. 131 n. 25. Noulourhoue saponaria altera, arbor racemosa coccigera; pro precaria corolla et sapone Indiani utuntur Surian, ed. Sloane l. c. (1725). Sapinãus Linn. Hort. Cliffort. (1737) p. 152! et Mater. med. (1749) p. 187 n. 532 in Addend. ; v. Royen. Fl. Leydens. Prodr. (1740) p. 464 n. 1; Wachendorff Hort. Ultraj. Index (1747) p. 71 n. 1.

Sapinãus foliis oblongis vix petiolatis per costam ample alatam dispositis P. Browne Hist. Jam. (1756) p. 206. Sapinãus rigidus Mill. Garden. Dict. Ed. VII (1759) n. 2, Ed. VIII (1768) n. 2 et Ed, germ. sec. Ed. VIII, IV (1776) n. 2! (specim. Houston. circa vera Cruz lect., reliquis in Hb. Banks, adjectis exclus.) ; Gärtn. Fruct. I (1788) p. 341, t. 70 f. 3a—f ! ; Alton Hort. Kew. II (1789) p. 36 n. 2; Vahl Symb. III (1794) p. 55 n. 6 !; Willd. Sp. Pl. II, 1 (1799) p. 470 n. 8; Poir. in Lam. Enc. VI (1804) p. 663 n. 2 et in Lam. III. Gen. II (ca. 1817) p. 441, t. 307 f. 2 et 4 (nec „3“) ; Smith in Rees Cyclop. XXXI (ca. 1816) n. 8; DC. Prodr. I (1824) p. 608 n. 5; Spreng. Syst. II (1825) p. 250 n. 5; Camb. in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 26; Don Gen. Syst. I (1831) p. 665 n. 6. Cupania saponarioides Sw. Prodr. (1788) p. 62 n. 4 et Fl. Ind. occ. II (1800) p. 661 !, „Mus. Banks.“ quoad folia,

69


515

SAPINDACEAE:

excl. infloresc. fruct. juv. ger. ad Cupan. americ. L. recensenã.; Jo. Fr. Gmelin Syst. Nat. II (Linn. S. N. Eã. XIII, 1791) p. 610 n. 4 ; Willd. Sp. Pl. II, 1 (1799) p. 327 n. 3; Poiret in Lam. Enc. Suppl. II (1811) p. 418 n. 2. Sapinãus alatus Salisb. Prodr. (1796) p. 280 (ex Ind. Kew.). Sapindus indica Poir. in Lam. Enc. VI (1804) p. 667 n. 14, culta (!); DC. Proãr. I (1824) p. 609 n. 22; Don Gen. Syst. 1 (1831) p. 666 n. 25 — non Reinwardt ed. Blume 1823, quae Sap. Rarak. Gupania Saponaria Pers. Synops. I (1805) p. 413 n. 3, part., ex cit. Sw. I. c. (1800); DC. Proãr. I (1824) p. 613 n. 6 ; Spreng. Syst. II (1825) p. 221 n. 5, excl. syn. Ornithrophe macrophylla Poir.; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28; Don Gen. Syst. I (1831) p. 667 n. 12. Sapinãus marginatus Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. (1809) p. 432 n. U; Link Enum. Pl. Hort. Berol. I (1821) p. 387 n. 3893 ; DC. Proãr. I (1824) p. 607 n. 2; Spreng. Syst. 11 (1825) p. 250 n. 2; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 26; Don Gen. Syst. I (1831) p. 665 n. 2 — non autor, americ. Sapinãus longifolius, non Vahl nec Willd. Sp., Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. (1809) p. 432 n. 2 ! ; Link Enum. Pl. Hort. Berol. I (1821) p. 387 n. 3894. Sapinãus Forsythii DG. Proãr. I (1824) p. 607 n. 3 ! (specim. ex ins. Granata); Spreng., Camb., Don ll.. saepius cc. Sapinãus stenopterus DC. Proãr. I (1824) p. 607 n. 4!

(coll. Bertero, S. Domingo); Spreng., Camb., Don ll. saepius cc.; Knox Cat. Pl. isle S. Thomas in Mem. Acc. di Torino Ser. 11, XVI (1857) p. LXXXVII.

Sapinãus inaegualis DC. Proãr. I (1824) p. 608 n. 9! (coll. Bertero, Guadalupa) ; Spreng., Camb., Don ll. saepius cc.; Wikström Primit. Flor. Guadal. in k. Vetensk. Ac. Handl. f. 1827 (1828) p. 66; Schlecht. et Cham. Pl. Mexic. in Linnaea VI (1831) p. 419 n. 1292!; Benth. in Hook. Journ. Bot. III (1851) p. 197 (coll. Spruce !, Blanchet 2755 !, Pohl !) ; Griseb. Fl. Brit, W. Ind. (1859) p. 126 n. 21 et in Cat. Pl. Cub. (1866) p. 46 n. 17!, Triana et Pl. Proãr. Fl. Novo-Granat. in Ann. Sc. nat., IV. Sér., XVIII (1862) p. 377 n. 2!; Griseb. Symb. ad Fl. Argent. (1879) p. 80 n. 460!; Hemsl. in Biol. Centr.Am. I (1879 — 81) p. 214 n. 2!; Eggers Fl. St. Croix etc. (1879) p. 35 n. 130!; Bello Fl. Portoric. in Anal. Hist. Nat. X (Madrid 1881) p. 247, cf. Krug Ic. ined. (in Mus. bot. Berol. servat.) n. 164!; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 195. Sapinãus laurifolius, non Vahl, Hb. Balbis ed. DO. l. antec.! Sapinãus divaricatus Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 390 n. 1 ! ; „Willd. Herb. (ex Hb. Kunth)“ ed. Camb. l.c.

(coll. Hofmannsegg, resp. Friedr. W. Sieber in Hb. Willd. n. 7742!); Camb. in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 26; „Hoffmannsegg, Hb. Willd. n. 7742“ ed. Schlecht. et Cham. in Linnaea VI (1831) p. 419 n. 1292 in synon.; Mart. Syst. Mat. med. Bras. (1843) p. 127; Oliveira Syst. Mat. med. Bras. (1854) p. 225;? Fermond in Bull. Soc. Bot. d. France VII (1860) p. 494; (sphalm.: „varicatus St. Hil.“) Villafranca Pl. utiles du Brésil., Extr. du Bull. Thérap. (1879) p. 29, excl. nom. vulg. „Pitomba“ ; („S., near S. divaricatus Willd.") Hemsl.

SAPINDUS.

516

in Biol. Centr.-Am. IV (1886—88) p. 111 (coll. Gaumer, Cozumel Island!); Niederlein in Catai. Expos. Paris. 1889, p. 227, 240, 279 c. nom. vulg. : Casita, lbaroocajeta; J. B. Rodrigues Hort. Flum. (1895) p. 70. Sapinãus microcarpa, non R. et P. t. 341, Don Gen. Syst. I (1831) p. 665 n. 5, quoad descript. folior. sec. R. et P. t. 342 conflat. Sapinãus Drummondi W. Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. (inter 1836—40) p. 281 n. 2, quoad var. (3 (e Mexico) ! ; Hemsley in Biol. Centr.-Am. I (1879 —81) p. 214 n. 1 ! Sapinãus peruvianus Walp. in Nov. Act. Ac. Caes. Leop. Car. XIX, Suppl. I (sive XVI, Suppl. II) (1843) p. 312, var. a. Meyenianus!, (3. Dombeyanus!; Walp. Rep. V(1845—46) p. 363 n. 6. Sapinãus microcarpus Jardin Hist. nat. iles Marquises, Extr. d. Mém. Soc. Sc. nat. Cherbourg VI (1858) p. 25 t. Drake del Cast. Fl. Polynés. franç. p. 35. Sapinãus Turçzaninowii Vidal Sinopsis de Familias etc. (1883) Atlas p. 21, t. 34 fig. A! ? Sapinãus copalxocotl Leon. Oliva Fl. de Jalisco (1859) ed. Dugès in La Naturaleza V (1880—81) p. 90.

? Sapinãus amolle Leon. Oliva ibid. ? Sapinãus . ... (an genus novum ?) Leon. Oliva ibid. ? Sapinãus Amolli Moc. et Sessé Fl. Mex. mss. (ca. 1804) ed. in La Naturaleza, Ser. II, II No. 8 (1894) Apendice p. 104. Sapinãus sp. Spruce in sched. (a, 1852)!; Hemsl. in Biol. Centr.-Am. I (1879 — 81) p. 214 n. 4, coll. Jürgensen n. 771! (sphalm. 770), et n. 5, coll. Bourgeau n. 1466!; (?) Vasey et Rose Pl. Socorro anã Clarion Isl. in Proceed. U. S. Nat. Mus. XIII (1890) p. 146; Millspaugh Contrib. Fl. Yucatan, Field Columbian Mus., Bot. I (1895) p. 33. Zanthoxylon sp. Mandon in sched. Pl. Andium Boliv. (1861) n. 859! Quity Brasiliae indigenis t. Marcgr. in Hist. Pl. lib. III, cap. 5, p. 113 (in Piso Hist. nat. Bras. 1648) et Piso in Hist. nat. et med. Ind. occ. lib. IV, cap. 24, p. 162 (in Ind. utriusque re nat. et med. 1658). Guiti t. Glaziou. Pao de Sabaon et fructus Sabaon Lusitanis t. Marcgr. l. c. et Piso l. c. Páo de Sabâo J. B. Rodrigues l. c.

Sabâo de soldado Rodrigues l. c. Jequitinguaçu „of Anonymos Portugal of Brasile" Purchas, His Pilgrims IV (1625) lib. VII, cap. 1, p. 1309. Savonete t. Mart. in Mat. med. Bras. p. 127 s. Sabonete t. St. Hil., Glaziou et adjecto nomine „Arbre à savon“ Villafranca Pl, ut, du Brésil, Extr. du Bull. de Thérap. (1879) p. 29, excl, obs. „ou Pitomba", ad Talis. escul. (Sapind. e. St. Hil. etc.) spectante. Sabaeira Wittmack in Bot. Zeit 1873, p. 264 („= Sa-

pinãus divaricatus Wedd.“, sphalm. l. Willd.), Saboeiro Schwacke in sched. et l. c., Rodrigues l. c., Saldanha da Gama l. c. Casita, Ibaroocajeta in Argent. territorio Misiones t. Niederlein in Catai. Expos. Paris. a. 1889, p. 227, 240, 279 („Sap. divaricat.“). Ibaró tupice t. J. B. Rodrigues l. c.


517

SAPINDACEAE:

Alia sunt nomina vulgaria in America (praesertim in Mexico) indígena, vel ab Hispanis, Gallis, Anglis, Belgis usitata: ? Charapu, Nieremb. 1. c. (1635) ; ? Quauhcoyolli, Hernand., „de cuyas semillas se hacen cnentas de rosarios“ Clavigero in La Natnraleza VI (1882—84) Apêndice p. 18, annot. 3; Copalxocotl Ramirez y Altamirano Lista de Nombres vulgares etc. (Mexico 1894) p. 6 ; ? Copalxocote, Copalxocol, Pompoacua (Tarasco) t. Herrera in Sinonimia etc., La Natnraleza III (1874—75) p. 353 ; ? Amole de bolita, Iyamolle ? Herrera ibid. p. 321; ? Amolli, Boliche Moc. et Sesse Fl. mex. mss. ed. in La Natnraleza, Ser. II, II No. 8 (1894) Apendice p. 104 ; ? Conta squahil L. Oliva ed. Dugès in La Natnraleza V (1880—81) p. 90 ; Chololote Misantlens. t. Schlecht et Cham. 1 c.; Monnie in Chihuahua t. Watson l. c. ; Moracia Costaricensib. t. Hoffmann in sched. coll. fruct. Berol. ; Para-Para Cnmanensib. t. Humb. et Bonpl. apud Kunth 1. c.; Noulourhoue t. Snrian ed. Sloane 1. c.; Arbol de las cuentas del Jabon t. Oviedo 1. o. (1535), Hernandez (1615); Pater noster Pluk. Mant. p. 137, obs. ad Almag. p. 266, lin. 4 ; Arbol Jabonero Pav. Hb.; Jabonero comun, Paio de jabon Grosourdy ; Jaboncillo Ramon de la Sagra, A. Rich., Griseb. etc.; Javonsillo in valle Magdalenae, Michu in prov. Socorro, Chumbimbo in prov. Antioquia t. Triana et Pl. 1. c., Chambimbe t. Lehmann in sched.; Siempre viva, Barbasco Levy Nicaragua (Paris 1875) t. Greshoff in Meded. uit’s Lands Plantentnin X (1893) p. 42, Bernardin 40 savons végét. (1875) p. 10; Savonier, Arbre à savonnette t. Poir. (1804); Bois ramon Duchesne Pl. ut. (1846) p. 194; Bois à ramier aux feuilles blanches Vaillant Herb.; Bois savon, Savonette, Bois saponacé, Savonnier gall., Soapwood angl. t. Saldanha da Gama l.c.; Soap-Tree P. Browne; SoapBerry-Tree, Soap-apple-Tre o Sloane; Black Nicker-Tree Hughes (1750), Halliday (1837). Fructus audiunt : Jaboncillos, Bolitas, Bolillos, Boliche, Chologues Pav. Hb.; Cerezo gom moso, Manzana de jabon Grosourdy; Mala de chivo Bertero in sched. S. stenopt., S. Domingo; Cerise gommeuse, Pomme de savon Duchesne ; Savonnette jaune Grosourdy; Soapberry Don 1. c.; Soap-seed Eggers St. Croix (1879) p. 35; Bermuda berries Bernardin 1. c.; Seepbessen, Seepnoten Greshoff 1. c. 4 — 9 (t.

12—20) m alta, patenter ramosa, cortice tenui laevigato (MAME) cinerascente. RAMI diametro 3—6 mm, lenticellarum seriebus notati, interdum fistulosi (a formicis habitati t. KERBER sub n. 197, specimina mexicana foliolis subtus pubescentibus). FOLIA superiora petiolo 2—7 cm longo adjecto 20—30 cm longa, 10—15 cm lata, inferiora duplo majora, suprema minora, rhacheos segmentis 2 —5 cm longis, alis, ubi sunt, utrinque 2—6 mm latis; foliola petiolulo 2 — 3 mm vix excedente adjecto 7—13 cm et ultra longa, 3—5 cm lata. PANICULAE in ramulis terminales ad 36 cm longae, 16 cm latae ; alabastra in dichasiis vel pleiochasiis perbrevibns glomeratim subsessilia, bracteolata, diametro 1,5—2 mm. FLORES albi (SPRUCE) ; SEPALA rotundata vel interiora elliptica, praeter basin puberulam et marginem minute ciliolatum glabra. PÉTALA 3 mm longa, vix 1,5 mm lata, subhastato-lanceolata, margine villosiuscula, lobnlis supra unguem brevem inflexis subsquamulata vel marginibus incrassatis villosis tantnm instructa. Discus completus, carnosus, cupuliformis, crenulatus et staminnm pressione supra sulcatus, glaber. STAMINA exserta, filiformia, basi villosa; antherae ovatae, glabrae. GERMEN trigono-ovatum, glabrum, stylo aequilongo coronatum (floris ♂ rudimentarium). FRUCTUS cocci colore vitri flavidi (O. KUNTZE), sicci subspadicei, (sicci) diametro SEMEN 1,5—2 cm, plano commissurali circ. 8 mm longo, 6 mm lato. diametro 1,2 cm. ARBOR

RIEDEL

Formas 3 distinguere par est et formae 2. subformam parum insignem : Forma 1. GENUINUS (Cupania saponarioides Sw.; Sapindus Forsythii DC.; Sapindus Drummondi Hook. et Arn. var. ß. ; Sapindus peruvianus Walp.; Zanthoxylon sp. Mandon, ll. cc.): Foliorum rhachis (petiolusque) plerumque alata ; foliola latiora, ex oblongo elliptico-lanceolata, subaequilatera, subsessilia, acnta; fructus cocci majusculi.

(Radlk. in Millsp. Contr. l. c.; Sapindus inaequalis DC; S. stenopterus DC.; S. laurifolius Hb. Balbis ed. DC. ; S. divaricatus W. Hb. ed. Camb.; S. longifolius W.; S. marginatus W.J: Forma 2.

INAEQUALIS

Foliorum rhachis (petiolusque) plerumque nudus; foliola angustiora ovatolanceolata, inaequilatera, recurvato-falcata, petiolulata, acuminata. Subforma a. RIGIDUS (Sapindus rigidus Mill.): Foliola foliorum superiorum depauperalorum rigidiuscula, pallide viridia.

(Sapindus microcarpus Jardin, 1858, non aliorum ; S. Turczaninowii Vidal, 1883): Folia ut in forma 1 ; fructus cocci parvi. Forma 3.

MICROCARPUS

518

SAPINDUS.

In America calidiore a Florida usque ad Argentinam et ex America provecta ad Africae oram occidentalem et insulas Mascarenses, nec non (f. 3.) in Polynesia et in Philippinis. E. Brasília, Paraguay ei Argentina innotuerunt, quae sequuntur: Forma 1: Martius ! (Min. Ger., inter Formigas et Contendas in silvis „Capôes“, m. Jul. 1818, flor.); Glaziou n. 10423 ! (Araruama, R. d. Jan., m. Dec. 1879, flor.; Hb. Eichl., Warm.) ; O. Kuntze! (Mato-Grosso, Corumba, m. Jul. 1892, fruct.) ; G. O. Malme n. 1762 B ! (MatoGrosso, Corumba, in silva minus densa regionis calcareae, m. Jul. 1894, fruct.; Hb. Holm.); Balansa Pl. du Paraguay n. 2470! („L’Assomption“ m. Maj. 1874, flor. et fruct.; Hb. Kew., DC. etc.); Anisits n. 533! (Paraguay, Asuncion, Recoleta, m. Febr. 1894, flor. et fr. semimat. ; Hb. Holm.); Lorentz et Hieron. Fl. Argent. n. 582! („Dragones entre Oran y Gran Chaco“, m. Aug. 1873, fruct.; Hb. Berol. etc.). — Forma 2: Hoffmannsegg, resp. Friedr. W. Sieber! (in Bras. prov. Pará?, ca. 1812 flor.; Hb. Willd. n. 7742! „Sap. divaricat.“ W. mss.); id. (?)! Hb. Halense); Spruce n. 777! (in viciniis Santarem, prov. Pará, m. Apr. 1850, flor., m. Jun. fruct.; Hb. var.), id. sine no. ! (prope San Gabriel da Cachoeira ad Rio Negro, prov. Alto Amazonas, m. Jan.—Aug. 1852, flor.; Hb. var.); Blanchet n. 2755 ! („lieux inondées, Certâo du Rio S. Francisco, Bahia, 1838“ flor.; Hb. Berol., Vindob., DC. etc.); St. Hil.! (prope urbem Sabara in prov. Min. Ger., a. 1816—21, m. Jan. flor.) ; Claussen n. 500! 659! sine n.! (in prov. Min. Ger., a. 1839—40; Hb. Paris., Havn., Boiss., Deless.); Schwacke n. 8771! (leg. Sena; Barbacena, Min. Ger., m. Oct. 1892, alab. ; culta ; Hb. Ber.), n. 10851 ! (ad Rio Novo, Min. Ger., culta); Riedel n. 951! (in ripa rivi Cujabá, m. Apr. 1827; flor.); Pohl, resp. Schott, n.682! (ad Campos, Lagoa Feia, R. d. Jan., fruct.; Hb. Vindob.); Glaziou n. 8308! 15872! 16733! (Sete Pontas, R. d. Jan., m. Apr. 1874 etc., flor.; Hb. Eichl. Warm.); Lorentz et Hieron. n. 208! (San Lorenzo, m. Febr. 1873, flor.; culta; Hb. Griseb.). — Quoad formam indeter min atam relinquo, quia specimina ad manus non sunt: Gardner n. 1499! (prov. Ceará, Aracati, in silvis, m. Jul. 1838; Hb. Kew., Mus. Brit.). Culta interdum invenitur prope urbem Rio de Janeiro et in OBS. Argentina ejusdem SectionisEusapindus speciesin Japonia et China indígena :

SAPINDUS MUKOROSSI GÄRTN. robustior, insignis foliorum rhachi teretiuscula, nunquam alata, foliolis majoribus glabris longius petiolulatis inaequilateris, latere ad rhachin spectante (superiore) latiore et basin versus magis producto, nervis lateralibus parum validis magis approximatis, floribus majoribus (siccitate fuscescentibus), petalis angustioribus subacutis albo-villosiusculis, fructu majore ± carinato, semine breviter ellipsoideo. Huc pertinent: Riedel! (Rio de Janeiro, prope Macahé, m. Jun. 1832, fruct. immat. ; Hb. Petrop.) ; Glaziou n. 6847! (R. d. Jan., Sâo Christovâo, m. Nov. 1873; Hb. Eichl., Warm.); Lorentz et Hieronymus n. 208! (culta e seminibus e Rio de Janeiro allatis in Horto Dom. Salvador Villar, San Lorenzo, prov. Jujui, Argentina, m. Nov. 1873, flor.; vulgo Quillai, sive Jaboncillo; Hb. Berol.).

Species Americae australis exclusae. (De his et aliis excludendis cfr. Tabula I in Radlk. üb. Sapindus, Sitz.

k. b. Ac. VIII, 1878, p. 294, resp. 298—305, c. obs. 1—40, et üb. Cupania, ibid. IX, 1879, p. 542—544.) Sapindus arborescens Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 357 t. 139 ═ Matayba arborescens Radlk.

Sapindus arborescens, non Aubl., Miq. in Linnaea XVIII (1844) p. 741, coll. Hostm. et Kappler n. 1377 = Cupania scrobiculata L. Cl. Rich.

Sapindus arborescens, non Aubl., Miq. in sched. coll. Kappler n. 744, ed. Hohenack. (1846) = Matayba opaca Radlk. Sapindus cerasinus Benth. in Hook. Journ. Bot. III (1851) p. 197 = Talisia cerasina Radlk.

Sapindus edulis Spach (loco S. esculent. St. Hil.) Hist. nat. d. Végét., Bhanérog. III (1834) p. 54 ═ Talisia esculenta Radlk. Sapindus esculentus St. Hil., Juss. et Camb. Pl. us. (1824) n. 68, t. 68 = Talisia esculenta Radlk.

Sapindus frutescens Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 355, t. 138 ═ Pseudima frutescens Radlk.


SAPINDACEAE:

519

SAPINDUS—MELICOCCA.

Sapindus fruticosus caudice. et ramis spinosissimis etc. P. Browne Hist. Jam. (1756) p. 207, t. 20, f. 2 = Fagara spinosa Kr. et Urb. Sapindus juglandifolius Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 391, t. 81 = Matayba juglandifolia Radlk.

Sapindus Melicoccus Linn. Amoen. ac. V (1760, Sandmark Fl. Jam. 1759) p. 378 — Melicocca bijuga Linn. Sapindus microcarpus Fr. G. Dietr. Lexic. d. Gärtn. u. Bot. VIII (1803) p. 513 = Matayba arborescens Radlk. Sapindus microcarpus R. et Pav. Fl. Peruv. IV (1802) t. 341, b = Allophylus Cominia Sw.

Sapindus trifoliatus, non Linn., Turczan. in Bull. Mosc. XXXVI, 1 (1863) p. 586, coll. Schlim n. 133 = Billia columbiana Planch. et Lind.

Sapindus spec. Hughes Nat. Hist. Barbados (1750) p. 149 — Gouania domingensis Linn.?

Sapindus spec. Ph. Mill. Garden. dict. Ed. VIII (1768) sub Melicocca = Melicocca bijuga Linn.

Sapindus spec.? Miq. in Linnaea XXII (1849) p. 72, coll. Kegel n. 268 = Matayba laevigata Radlk.

Sapindus spec. Miq. in sched., coll. Hostm. n. 600, a, ed. Hohenack. (1846)

Sapindus oblongus Benth. in Hook. Journ. Bot. III (1851) p. 198

= Matayba arborescens Radlk.

= Talisia cerasiua Radlk.

Sapindus rufescens Turczan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 404, = Cupania paniculata Camb. coll. Claussen Sapindus spinosus Linn. Sp. Pl. Ed. II (1762) p. 526 = Fagara spinosa Kr. et Urb.

Sapindus spec. Miq. in sched., coll. Hostm. et Kappler n. 604, a, ed. = Tapirira gnianensis Aubl. Hohenaclc. (ca. 1844) Sapindus spec. Poepp. Pl. Cub. (1824) = Cupania macrophylla A. Rich.

Sapindus spec. Spruce in sched., coll. n. 1785 (1851)

Sapindus surinamensis Poir. in Lam. Encycl. VI (1804) p. 665, coll. Surian = Picraena excelsa Lindl.

= Talisia cupularis Radlk.

Sapindus spec. Spruce in sched., coll. n. 1992 (1855)

Sapindus surinamensis, non Poir., Turczan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 402, coll. Hostmann n. 1274

= Talisia acutifolia Radlk.

Sapindus spec. Spruce in sched., coll. n. 3311 (1853 —54) — Talisia firma Radlk.

— Talisia hemidasya Radlk.

Trib. IV.

520

MELICOCCEAE

BL.

em.

Blume Bumphia UI (1847) p. 142, generib. excl. ; Radlk. in Durand Ind. Gen. (1887) p. 75, MELICOCCEAE generib. excl., in Sitzungsber. k. bayer. Acad, XX (1890) p. 218, 244, 286, generib. excl., et in Engl. et Pr. Nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 322, 460. — SAPINDACEAE VERAE Kunth Nov. Gen. et Sp. (1821) p. 94 (Ed. in 4° p. 121) quoad genus Melicocca, reliq. excl. — SAPINDEARUM genera DC. Prodr. I (1824) p. 609, 614 et gen. non satis not. p. 618 (Racaria) ; Gamb. in Mém. du Mus. XVIII (1829) p. 29, 32; Bartl. Ord. nat. (1830) p. 364 et gen. non satis not. p. 364 (Racaria); Spach Hist. nat., Phanérog. III (1834) p. 40, 65 et gen. dub. p. 416 (Racaria); Meissn. Gen. (1837) p. 52, 53, Comment. p. 38; Endl. Gen. (1840) p. 1071 et gen. dub. p. 1074

(Racaria), Suppl. IV, 3 (1847) p. 78, 79; Lindl. Veget. Kingd. Ed. 3 (1853) p. 385 et gen. dub. (Racaria); Benth. Hook. Gen. I, 1, (1862) p. 401, 404 et gen. dub. p. 392 (Racaria); Baill. Hist. d. Plant. V. (1874) p. 400, 403 et gen. non satis not. p. 377 (Racaria). Sapindaceae nomospermae, anomophyllae (exccpta interdum Melicoccae specie), adiplecolobae (cf. supra in conspectu tribuum, p. 230), arboreae, interdum Palmarum more eramosae et foliis ad trunci apicem confertis (.Talisia sp.), exstipulatae. Flores regulares. Petala squamata vel esquamata. Fructus subintegerrimus, nec coccatus, nec lobatus, plerumque abortu 1-locularis, in brasiliensibus baccam corticosam ellipsoideam vel subglobosam exbibens. Semen exarillatum, in brasiliensibus testa drupacea instructum. Cotyledones crassae, transversim superpositae vel interdum erectac, amylo foetae. — Folia in brasiliensibus abrupte pinnata, rarissime foliolo terminali parvo anomale instructa (in Melicocca lepidopetala) vel (in Melicocca bijuga) depauperatione simplicata; foliola in omnibus integerrima. (Conspectum generum v. supra p. 234.)

XI. MELICOCCA

LINN.

MELICOCCA Linn. Sp. Ed. II (1762) p. 495!, Gen. Ed. VI (1764) p. 188 n. 472 etc. (cf. Richt. Cod. Linn., 1835, p. 360 n. 517); Scop. Introdr. (1777) p. 326 n. 1501; Gärtn. Fruct. I (1788) p. 197, t. 42; A. L. Juss. Gen. Pl. (1789) p. 247; Schreber Gen. Pl. I (1789) p. 254 n. 648; Lam. Encycl. III (1789) p. 368, Ill. Gen. t. 306; Neck. Elem. II (1790) p. 232 n. 975; Sw. Obs. (1791) p. 144!; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 294 et 330 n. 749 ! ; Smith in Rees Cyclop. XXIII (1813); A. L. Juss. in Mém. Mus. d’Hist. nat. III (1817) p. 179 et 187, part., t. 4; Poir. in Lam. Enc. Suppl. V (1817)) p. 714

et in lll. Gen. II (ca. 1817) p. 416 n. 790, t. 306; Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 99! (Ed. in 4° p. 128) et Synops. Pl. Aequin. III (1824) p. 164, excl. sp.; DC. Proãr. 1 (1824) p. 614 n. 18, Sect. I. Oococca, excl. sp.; Spreng. Syst. II (1825) p. 172 et 220 n. 1454, excl. sp.; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p.32, excl. sp.; Spreng. Gen. Pl. I (1830) p. 311 n. 1590, excl. syn. Lour.; Don Gen. Syst. I (1831) p. 656 et 672 n. 24, excl. sp.; Spach Hist. nat. d. Végét., Phanérog., III (1834) p. 65, excl. sp.; Meissn. Gen. Pl. (1836-43) p. 53 (38 et 346), part.; Endl. Gen. Pl. (1836—40) p. 1071 n. 5620 et Suppl. IV, Pars III (1847) p. 79, excl. sp.; Macfad. Fl. Jam. I (1837) p. 164; A. Bich. Fl. Cub. (in


521

SAPINDACEAE:

Ram. de la Sagra Hist. etc. de Cuba) I (1845) p. 295, excl. syn.; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 127 n. 11; Benth. et Hook. Gen. Fl. I, 1 (1862) p. 401 n. 32, excl. sp.; Baill. Hist. d. Fl. V (1874) p. 403 n. 24, fig. 363, 364 (p. 354), excl. sp.; Radlk. in Sita. k. b. Ac. VIII (1878) p. 343, in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 244, 286 et in Engl. et Fr. nat. Pft.-Fam. III, 5 (1895) p. 323 n. 35; — non Melicocca autor. stirpes extra-americanas tantum tractantium. — MELICOCCUS P. Browne Hist. Jam. (1756) p. 210!; Jacq. Fnum. (1760) p. 3 et Stirp. Am. Hist. (1763) p. 108, t. 72; Adanson Fam. d. Fl. II (1763) p. 341. — CASIMIRA Scop. Introd. (1777) p. 234 n. 1062. — Sapindus sp. Linn. Amoen. ac. V (1760, Sandmark Fl. Jamaic. 1759) p. 378!; Mill. Garden. Dict. Ed. VIII (1768) sub Melicocca. — Schinus ? sp. Linn. Amoen. ac. V (1760, Sandmark 1759) p. 379, 387. — Stadmannia sp. D. Dictr. Synops. Fl. II (1840) p. 1304 n. 5. — Schleichera sp. Hassk. Pl. jav. rar. (1848) p. 291.

spuriepolygami, dioeci, regulares, medíocres. CALYX usque ad basin 4 sectus, segmenta imbricata, duo exteriora (mediana?) minora subrotunda vel ovata, duo interiora clliptica, omnia tenere lierbacea, margine petaloidea, ciliolata vel (praesertim exteriora) glabra, post anthesin reflexa, sub fructu decisa. PETALA 4, obovata. vel oblonga, calycem subduplo superantia, membranacea, intus supra unguem perbrevem prope margines subbarbata vel squama bifida densissime lanosa aucta, ciliata. Discus orbicularis, planiusculus, crenatus vel margine undulato sub-4-lobus, glaberrimus, flavus. STAMINA 8, circa pistillum vel pistilli rudimentum in disci centro depresso inseria, filiformia, elongata (floris Ç perbrevia), glabra; antberae parvae, ovatae, extrorsae, intus supra sinum basilarem sagittato-cordatum afflxae; pollinis granula depresse globosa, trisulcata, sulcis 1-porosis. GERMEM obovoideum vel ellipsoideum, obtusum vel subacutum, glabrum, imperfecte et ima basi tantum 2- (rarius 3-) loculare, loculis sepalis exterioribus respondentibus lateraliter compressiusculis, supra basin dissepimentorum loco suturis prominentibus tantum instructum, in stylum perbrevem crassum attenuatum, sigmate subscutato bilobo (rarius 3-lobo), lobis suturalibus (lateralibus) deflexis latere super iore sulco notatis; gemmulae in loculis (rudimentariis) solitariae, campylotropae, apotropae, e basi adscendentes. ERUCTUS bacca corticosa, granulata, ellipsoidea, nunc apice, nunc basi, nunc utrinque constricta, 1-locularis et abortu saepius monosperma, pericarpio cellulis sclerenchymaticis coacervatis partim circa vasa trabeculas radiatim dispositas efficientibus dense intertexto, extus ct intus glabra, styli residuis apiculata. SEMINA ellipsoidea, erecta, testa succoso-drupacea, hilo basilari sat parvo. EMBRYO conformissub-rectus nec nisi basi paullulum obliquus, cotyFLORES

Sapind.

522

MELICOCCA.

ledonibus crasse carnosis plano-convexis septo (supponendo) subparallelis amyligeris cellulisque simul tannino foetis subfusce punctatis, radicula basilari punctiformi. ARBORES elatae, glaberrimae, ramis teretibus, hornotinis (ut et gemmae) perulis scariosis fuscis obtusis vel emarginatis (in emarginatura apiculatis) suffultis. FOLIA

sparsa, exstipulata, petiolata, pari-pinnata, nunc

1-juga (in M. lepidopetala, foliolo terminali plus minus rudimentario interdum aucta), nunc 2-juga vel raro 3-juga (in M. bijuga/, petiolo rhachique latiusculis vel (petiolo in M. lepidopetala, rhachi in M. bijuga vel petiolo quoque) alatis, supra planis vel late canaliculatis subtus convexis striatis ; foliola opposita, subsessilia, ovata, elliptica vel elliptico-lanceolata, margine saepius undulata, integerrima, penninervia, e membranaceo subcoriacea, glabra, nec nisi glandulis microscopicis paucis fugacibus adspersa, laete viridia, cellulis secretoriis in diachymate quasi toto staurenchymatico nullis obviis, epidermide non mucigera, paginae superioris quoque prope nervos stomatophora et in 1 specie (M. bijuga) hypodermate suffulta. INFLORESCENTIAE

racemifonnes, in ramulis lateralibus

terminal es, nunc simplices, nunc (praesertim masculae) ramosae, folia subaequantes, floribus singulis (nec in dichasia vel cincinnos congestis) pedicellatis densius laxiusve obsitae; pedicelli filiformes, non articulati, bractea minuta subulata (interdum abortiva) suffulti, bracteola una alterave minima prope basin laterali raro instructi ; alabastra subglobosa. FLORES medíocres, e viridi albescentes, cellulis secretoriis nullis instrueti. FRUCTUS nucis moschatae magnitudine vel duplo majores, flavidi vel vir ides, (ob seminis testam extus glutinoso-pulposam sub epidermide cellulis prismaticis elongatis erectis instructam) edules, saporis acidulo-dulcis adstringentis. Species 2, altera in America meridionali a Surinam ad NovoGranatam divulgata, in índia occidentali etc. culta, altera boliviensi-paraguayensis, ambaeduae in Brasiliam introductae, cultae OBS. Genus fructus et seminis extus baccati indole maxime affine generi Talisiae, attamen sat diversum germine vix ima basi septato et antheris extrorsis, nec non calyce et corolla 4-meris et inflorescentiis racemosis bracteolis plerumque destitutis. Insuper, uti genus in Argentina novíssimo tempore detectum affine Diplokeleba, excellit foliorum fabrica, quorum diachyma totum staurenchymaticum et meatibus intercellularibus vix ullis instruetum est, quod in Talisia non nisi in speciebus paneis (T. olivaeformis, subalbens, angustifolia) occurrit ; epidermidis (praesertim paginae superioris) cellulae haud raro in cellulas secundarias 2 vel in M. lepidopetala plures saepius rectangulares parallelas divisae iuveniuntur.

CONSPECTUS SPECIERUM. A. Folia 2-juga (foliola supra hypodermate instructa) ; petala esquamata (sp. surinameusi-novogranatensis, in Antillis etc. culta) 1. M BIJUGA Linn. B. Folia 1-juga ; petala squama brevi bifida aucta (sp. boli-e viensi-paraguayensis) 2. M. LEPIDOPETALA Radlk.

70


523

SAPINDACEAE:

1. MELTCOCCA BIJUGA LINK. arbor elata, glabra; folia pari-pinnata, 2-juga, raro 3-juga, petiolo rachique in apiculum filiforme breve deciduum terminata complanatis striatis vel (praesertim rhachi) alatis, folia ramulorum infima interdum simplicia; foliola opposita vel subopposita, inferiora minora ovata acuta, superiora majora elliptico-lanceolata subacuminata, omnia basi paullulum inaequilatera, latere exteriore latiore, petiolulis perbrevibus complanatis suffulta, integerrima, saepius undulata, nervo mediano quodammodo dilatato, nervis lateralibus sat approximatis oblique patulis, laxe reticulata, glabra, ad paginam superiorem hypodermate instructa; inflorescentiae masculae pluriramosae, femineae saepius subsimplices ; flores generis, calycis segmentis laxius ciliolatis, petalis esquamatis, basi prope margines plus minus barbatis, ceterum ciliatis; fructus generis major. Melicocca bijuga Linn. Sp. Ed. II (1762) p. 495 ! etc. (cf. Bicht. Cod. Linn., 1835, p. 360); Gärtn., Lam., Sw. !, Willd. ! ll. cc. (v: Lit. Gen.), West S. Croix (1794) p. 207!; Smith in Bees Cyclop. XXIII (1813); Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 100 n. 1 ! (Ed. in 4° p. 129), VII (1825) Distrib. geogr. p. 238 (Eã. in 4° p. 305, Nueva Valencia) et in Syn. Pl. Aequin. III (1824) p. 165 n. 1, IV (1825) Distrib. geogr. p. 304; DC. l. c. p. 615 n. 1 ! ; Spreng. l. c. excl. syn. Kunth.; Wikström Primit. Fl. Guadalup. in h. Vetensk. Ac. Handl. (1828) p. 66; Camb. l. c.; Schlecht. Florula Ins. S. Thom. in Linnaea IV (1829) p. 82 n. 43!; Maycock Flor. Barb. (1830) p. 152; Don l. c. p. 672 n. 1 ; Bob. Schomb. in Linnaea VIII (1833) p. 280; Spach l. c. p. 66; Macfad. El. Jam. I (1837) p. 164 n. 1 ; Mart. Syst. Mat. med. Brasil. (1843) p. 33; A. Rich. l. c. p. 296; Bich. Schomb. Beisen in Brit. Guiana III (1848) p. 847; Oliveira Syst. Mat. med. Brasil. (1854) p. 86; Knox Cat. Pl. isle S. Thomas in Mem. Ac. di Torino Ser. II, XVI (1857)p. LXXXIV; Griseb. Veg. Karaib. in Abh. Gott. Ges. d. Wiss. VII (1857) p. 188 n. 260, Ei. Brit. W. Ind. (1859) p. 127 n. 26, Pl. Wright. (1860) p. 16.9, Cat. Pl. Cub. (1866) p. 46 n. 25, p. 298!; Triana et Pl. Prodr. Fl. Novo-Granat. in Ann. Sc. nat., IV. Sér., XVIII (1862) p. 377 n. 1 ! ; Eggers Fl. S. Croix etc. in Bull. U. S. Nat. Mus. XIII (1879) p. 35 n. 132!; Hemsl. in Biol. Centr.-Am. I (1879—81) p. 213; Bello Fl. Portor. in Anal. Hist. Nat. X (Madrid 1881) p. 247 n. 118, cf. Krug Ic. ined. (in Mus. bot. Berol. servat.) n. 165!; A. Stahl Estud. El. Puerto-Rico, Folleto II (1884) p. 160 ; Gardiner et Brace Provis. List Pl. Bahama-Isl. in Proceed. Ac. Nat. Sc. Philad. (1890) p. 373; Radlk. ll. cc. (1878) p. 344, (1895) p. 323; Duss Fl. phanérog. d. Ant. franç. (1897) p. 123!; J. de Saldanha da Gama Synon. d. diversos Vegetales do Brasil (Bio d. Jan. 1898) p. 21. Knippa P. Herm. Parad. Bat. Proãr. (1689) p. 344. Nux americana foliis alatis bifidis Kiggelar. Hort. Beaum. Cat. (1690) p. 31, ex synon.; J. Commel. Hort. Amstelod. I (1697) p. 183, t. 94 ex Linn. et Jacq., perperam a Bicht. ad Quassiam amaram recens. et a Linn. ad Sapindum Saponar., ut ad Melicoccam, citata. Nux americana costa foliorum appendicibus aucta, Tackboom Belgarum Pluk. Almag. (1696, reimpr. 1769) p. 265

MELICOCCA.

524

ex Linn. et Jacq., excl. vero Phytogr. III (1692, reimpr. 1769) t. 207 f. 4, forsan Ingae folium (4-jugum) exhib., ut Plulc. ipse opinatur. Pistacia spec. J. Commel. l. c. (1697) p. 183. Pistaciae species fructu magno Bajus Hist. Pl. III (1704) lib. XXVIII (Dendrolog.) p. 52 ex synon. Melicoccus foliis ut plurimum bijugatis, ovatis, per pinnas alatas dispositis P. Browne Hist. Jam. (1756) p. 210! Sapindus Melicoccus Linn. Amoen. ac. V (1760, Sandmark Fl. Jam. 1759) p. 378! Schinus? Melicoccus Linn. (Sandmark) ibid. p. 379 (387). Melicoccus bijugatus Jacq. Enum. (1760) p. 19 n. 1 et Stirp. Am. Hist. (1763) p. 108, t. 72, Ed. pict. (1780) p. 55 n. 1, t. 109 (quam vidi in Bibl. Mus. Brit.), Ed. Manhem. (1788) p. 136. Melicocca carpoodea Juss. in Mém. Mus. d!Hist. nat. III (1817) p. 187, t. 4; Poir. in Lam. Enc. Suppl. V (1817) p. 715 n. 1. Stadmannia bijuga D. Dietr. Synops. Pl. II (1840) p. 1304 n. 5.

Tackeboom P. Herm. l. c.; Tackboom Plulc. Knippel-boom t. Commel. l. c., Knippen (Batavis) Jacq., Keneppy-tree Eggers, Kanappy-tree West, Canopytree Mart., Genip-tree P. Browne, Mayc. (c. obs. „of Jamaica, not G.-tree of America — Gardenia"); Gunepe angl. t. Saldanha l. c. (an rede?); Quanepas Bello; Quenepas Stahl, Sintenis in sched ; Quenepa Krug in sched. ; Quenepe Grosourdy (El medico criollo II, 1864, p. 399); Kénepier s. Kenettier Duss l. c., s. Guenettier id. in scheã., Knepier Lam. Monos Hispanis t. Jacq. Mamon t. Triana, Ernst (Famil. etc., 1881, p. 51), Mammon t. Humb. B. ap. Kunth (a fructus figura mammiformi), Mamoncillo t. Ramon de la Sagra (Hist. etc. de Cuba, 1831, p. 349), A. Bich., Griseb., Grosourd. l. c., Amoncillo Grosourd. l. c. Mambiara t. Splitgerb. in sched. Maco in ins. Trinit. t. Grosourd. l. c. Guayo t. Herrera (in La Naturaleza V, 1830—81, p. 125); Guaya t. H. Fink (ibid. IV, 1877—79, p. 72). Arvore de docel t. Oliveira l. c. Bullace-plum t. Don. Honey berry t. Alton (Hort. Kew. Ed. II, II, 1811, p. 350 n. 1), Halliday (West Indies, 1837, p. 397), A. Bich. ARBOR procera, comosa, ramosa, elegans (JACQUIN), 5—6 m et ultra alta (P. BROWNE) — 15-metralis (SINTENIS) — cortice griseo vel fusco, ligno duro ad aedes construendas apto (Duss). RAMI teretiusculi, subfusci, internodiis 1—3 cm longis. FOLIA circ. 16 cm longa, 12 cm lata, petiolo circ. 6 cm, rhachi 3 cm longa; foliola inferiora circ. 8 cm longa, 4 cm lata, superiora circ. 11 cm longa, 5 cm lata, petiolulis 2 mm vix excedentibus. FLORES INFLORESCENTIAE folia subaequantes ; pedicelli 4—8 mm longi. expansi diâmetro 6—8 mm, in aliis odorem plus minus gratum exhalantes (Duss), in aliis inodori (JACQUIN). CALYCIS segmenta subglabra. PETALA laxe ciliata. DISCUS glaber. STAMINA 3—4 mm longa, glabra (floris feminei rudimentaria). GERMEN 3 mm longum, 2 mm latum. FRUCTUS (siccus) 3 cm longus, 2 cm latus, pericarpio tenui corticoso-carnoso viridi, intus albido (Duss). SEMEN testa extus pulposa „colore, magnitudine, figura et consistentia vitellum referens ovi gallinae minoris“ (JACQUIN), pulpa eduli, nec non núcleo tosto; pars putaminosa 1,8—2,3 cm longa, 1,3—1,5 cm lata, crustacea. EMBRYO ellipsoideus, 1,3 cm longus, 1,1 cm latus.


525

SAPINDACEAE:

MELICOCCA—TALISIA.

In America meridionali a Surinam ad Novo-Granatam divulgata, nec non in Nicaragua obvia, in Índia occidentali culta, in Brasiliam introducenda monentc Martio l. c. (1843), nunc (t. Warming in lit.) probabiliter introducta, etsi mihi quidem specimina nulla e Brasília provenientia innotuerunt. In Surinam: Splitgerber n. 1039! (m. Jun. 1838, fruct.; Hb. Monac.); — in Venezuela: Humboldt et Bonpl. n. 758 ! (Nueva Valencia, Valle de Arayua, flor. ♂ et ♀ ; Hb. Berol., Par. gen. — in „Hb. Kunth“ ibid. deest); Fendler n. 2930! (Tovar, 1856 — 57; Hb. Hook., Griseb.); Karsten! (Porto Cabello, flor. ♂ ; Hb. Vindob.); — in Novo-Granata : Jacquin (Carthagena, „sylvestris“, l. c. a. 1763); Sutton Hayes n. 729! (Carthagena, m. April. 1842 ; Hb. Hooker ; „etiam in Panama“); Linden n. 1352! (prov. de Pomplona, San Jose de Cucuta, „alt. 200 tois“, m. Apr. 1843, flor. ♀ ; Hb. Hook., DC., Vindob. etc.); Karsten! (Columbia, flor. ♂ ; Hb. Berol., Petrop.); Triana! (Junca, prov. de Bogota, alt. 1000 m., flor. ♀ ; Hb. DC., Hook., Florent.); — Nicaragua : Friedrichsthal n. 244! (S. Thomas, a. 1841, flor. ♂ ; Hb. Vindob.); Oersted! (a. 1845—48, flor. ♀ ; Hb. Havn.). — Specimina culta in Antillarum insulis Cuba, Jamaica, Portorico, S. Thomas, S. Croix, Guadeloupe, Martinique, Barbadoes, Bonaire, Curaçao etc. exstant numerosa in Herbariis variis vel indicantur in scriptis botanicis, ut et culta in Hortis Guianae anglicae (cf. Schomb. l. c. 1848), in Hort. Calcuttensi (Wallich n. 8079!), Seramporensi (Hb. Havn.), Bogoriensi, Parisiensi!, Amstetodamensi (cf. Commel. l. c.) et aliis Batavis (cf. Herm., Kiggel. ll. cc.). — Nec loco, nec collectore indicato exstat in Hb. Juss. n. 11407!, in Hb. Willd. n. 7261! (a Vahl comm. ex „Amer. merid.“).

526

glabra, 3—4 mm longa (floris feminei perbrevia). GERMEN ovatum, 3 mm longum, vix 1,5 mm latum, glabrum. FRUCTUS edulis, flavus, 2,5 centimetralis (LINDMAN), siccus plus minus citriformis 2 cm longus, 1,5 cm latus. SEMINIS pars putaminosa 1,8 cm longa, 1,2 cm lata, crustacea. EMBRYO ovoideus, 1,2 cm longus, 9 mm latus.

In Bolivia et Paraguay silvestris et culta, in Brasília culta: In Boliciae prov. Chiquitos: d' Orbigny n. 818! (a. 1826—33, flor. 3 ; Hb. DC.); — in Paraguay: Balansa n. 1495! („L’ Assomption, dans les jardins", flor. m. Sept. 1875, fruct. m. Dec. 1876; Hb. Berol., DC. etc.); Morong n. 817 (Assuncion, flor. m. Sept., fruct. m. Dec. 1888— 90 ; specim. non vidi) ; Malme n. 962! (ad Rio Ypané prope Concepcion, in silva minus densa, m. Sept. 1893, flor. ♀ ; Hb. Holm), n. 962*! (ad ostium fluvii La Paz ; „arbor inter vulgares silvarum regionis calcareae", m. Sept. 1893, fl. ♀ ; Hb. Holm); Lindman n. A, 2205! (Assuncion, S. Lorenzo, m. Oct. 1893, flor. 3; „arbor gigantea“ ; Hb. Holm.), A, 2205 ½ ! (Colonia Risso, in silvis apricis Claris, m. Oct. 1893, steril.; Hb. Holm); (?) Hassler n. 179 (Assuncion 1885—95, fruct. alb. ; cf. Lit.) ; — in Brasília, culta: Glaziou n. 6863 ! (Sete Pontes ad Praja Grande, Rio de Jan., >n. Febr. 1873, steril., foliolis ovato-lanceolatis, petiolo late alato; Hb. Berol., Warm.), n. 16732! (ibid., m. Oct. 1887, flor. 3; »frutex paraguaiensis cultus“ ; Hb. Ber., Warm.). Species americanae exclusae.

Melicocca geniculata Spreng. Syst. II, 1825, p. 220, fide Hb. Spreng.! Cf. Radlk. in Sitz. k. b. Ac. 1878 p. 312, 382

2. MELICOCCA LEPIDOPETALA RADLK. arbor elata, glabra; folia pari-pinnata, 1-juga, interdum foliolo terminali plus minus rudimentario aucta, petiolo brevi in apiculum subulatum deciduum terminato striato complanato vel alato, alis nunc angustis, nunc perlatis, basi cuneatis; foliola opposita, ex elliptico oblonga vel ovato-lanceolata, obtusa vel subacuta, basi inaequilatera, latere exteriore latiore, in petiolulos brevíssimos tumidulos contracta, integerrima, subundulata, nervo mediano parum dilatato subtus magis prominente, nervis lateralibus sat numerosis oblique patulis, laxe reticulata, glabra; inflorescentiae, masculae quoque, pauci- (1—2-) ramosae vel simplices; flores generis, calycis segmentis densius ciliatis, petalis intus supra unguem perbrevem squama brevi biflda densissime lanosa auctis, subvilloso-ciliatis ; fructus generis minor. Melicocca lepidopetala Badllc. in Sitz. k. b. Ac. VIII(1878) p. 344 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 323; Morong et Britton Enum. Pl. in Paraguay coll., in Ann. New York Acaã. VII (1893) p. 75; Parodi Not. Pl. Us. de Corrientes y Paraguay p. 54 (ex. l. anteced.). (?) „Meliçocca bijuga L.“ det. Chodat (nec „Radlk.“) in Bull. Hb. Boiss. VII, 9 (hodie, i. e. d. 30. Sept. 1899 ed.) Append. I. p. 69, coll. Hassler n. 179 (mihi non visa), c. nom. vulg. Ybapomo.

Ibápôbô incol. Guarani, Ivapuyu Anglis t. Morong l.c. Ivapovó t. Malme, îbapobon t. Lindman, Yba pomo et Ybapoma t. Glaziou, Ygua-pono t. Balansa in schedis. Papa mundo Hispanis t. Balansa, Papa mundi t. Lindman. habitu fere Quercus pedunteretes, cortice fusco-cinereo, internodiis 1—3 cm longis. FOLIA petiolo 1—3 cm longo adjecto 8—12, immo 16 cm longa, 8—10 cm et ultra lata ; foliola 7 — 12 cm, rarius 15 cm longa, 2,5—4,5 cm lata, terminalia, ubi sunt, dimidio minora; petioli alae superne interdum utrinque 9 mm latae. INFLORESCENTIAE folia subaequautes; pedicelli 2 mm vix superantes. FLORES expansi diametro 5 mm, albidi (BALANSA). CALYCIS segmenta, nec non PETALA extus et intus glandulis microscopicis clavatis parce adspersa. DISCUS ruber (LINDMAN). STAMINA ARBOR

comosa, 8—10 m alta

culatae, eortice sat laevigato

(BALANSA),

(MALME).

KAMI

═ Protium Aracoucbini March.

Melicocca olivaefonnis Kunth in Humb. B. K. Nov. Gen. et Sp. V, 1821, p. 100 (Ed. in 4° p. 130) = Talisia olivaeformis Radlk. Melicocca paniculata Juss. in Mem. Mus. d’Hist. nat. III, 1817, p. 187, t. 5 - Exothea paniculata Radlk. Melicocca spec. „altera? Brasiliensis“ Benth. Hook. Gen. Pl. I, 1, 1862, p. 401 — Averrhoidium Gardnerianum Baill. Melicocca spec. Linden coll. n. 1547, a. 1843 ═ Zanthoxylum sp.

XII. TALISIA AUBL. TALISIA Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 349, t. 136; Scop. Introd. (1777) p. 227 n. 1018; Juss. Gen. Pl. (1789) p. 247; Jo. Fr. Gmelin Syst. Nat. II, 1 (Linn. Syst. Nat. Ed. XIII, 1791) p. 598 et 620; Vahl Eclog. II (1798) in addend. ad p. 29; Poir. in Lam. Encycl. VII (1806) p. 559 et Suppl. V (1817) p. 281 et in Illustr. Gen. II (ca. 1817) p. 417 et 442 n. 794, t. 310; Spreng. Anl. z. Kenntn. ã. Gew. Ed. II, II, 2 (1818) p. 697; BC. Prodr. 1 (1.824) p. 609 n. 7, spec. excl. ; Spreng. Syst. II (1825) p. 173 et 223, n. 1461, et Gen. Pl. 1 (1830) p. 313 n. 1598; Camb. in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 29; Don Gen. Syst. I (1831) p. 655 et 669 n. 17; Meissn. Gen. Pl. (1836—43) p. 52 (38); Endl. Gen. Pl. (1836—40) p. 1071 n. 5616 et Suppl. IV, Pars III (1847) p. 78; Benth. et Hoolc. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 401 n. 31; Baill. Hist, d. Pl. V (1874) p. 400 n. 16; Radlk. in Sitzungsb. k. bayer. Ac. VIII (1878) p. 341 sqq., in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 244, 286 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 323 n. 36, fig. 166; Sagot Cat. PL Guian. in Ann. Scienc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 195 em. emendand. — RACARIA Aubl. Pl. Guian. II, Suppl. (1775) p. 24, t. 382; Poir. in Lam. Encycl. VI (1804) p. 46 („Talisiae affinis“) ; DC. Prodr. I (1824) p. 618 n. ,,25 ?“ ; Don Gen. Syst. 1 (1831) p. 656 et 675 n. 32; Meissn. Gen. Pl. (1836—43) p. 53 (38); Endl. Gen. Pl. (1836—43) p. 1074 n. 5632 et Suppl. IV, Pars III (1847) p. 79; Benth. et Hoolc. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 392 („genus ignotum“); Baill.


527

SAPINDACEAE:

Hist. d. Pl. V (1874) p. 377 annot. (inter genera ãubia); Miers in Journ. Linn. Soc. XVII (Febr. 1879) p. 342, 343 („Meliacea“); Talisiae sectio Radlk. ll. supra cc. (1878, 1895). — ACLADODEA Ruiz et Pav. Prodr. Fl. Peruv. (1794) p. 133, t. 29, Ed. II (1797) p. 121, t. 29, et in Syst. Fl. Peruv. I (1798)p. 262 ; Talisia sp. Poir. in Lam. Enc. Suppl. V (1817) p. 281; Talisiae subsectio Radlk. ll. supra cc. (1878, 1895). — MELEAGRINEX Arruda Dissert. (1810; nomen nudum ; cfr. T. esculenta). — LASIANTHEMUM Klotzsch ed. Schomb. in Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1181, sp. excl. (nomen nuãum; cfr. T. squarrosa). — COMATOGLOSSUM Karst. et Triana in Triana Nuevos Jeneros i Espec. etc. (Bogota 1854) p. 10; Karst. Pl. Columbianae in Linnaea XXVIII (1856) p. 436; Walp. Ann. VII, 4 (1869) p. 628. — Sapindus spec., Cupania sp., Melicocea sp., Stadmannia sp., Toulicia sp., Theophrasta sp., Brownea sp. Guarea sp. aut. var., cf. lit. spec.

spurie polygami, regulares, medíocres. pentamerus, ad medium vel fere ad basin usque dissectus, segmentis angustius (eutopice) imbricatis ovatis obtusis vel (praesertim interioribus) acutatis, subcoriaceis, saepius obtuse carinatis, exterioribus duobus interdum (in sect. 1.) brevioribus, omnibus puberulis, rarius (in sect. 1. interdum) praeter margines glabriusculis. PETALA 5, nunc (in sect. 1. et 2. et in sectionis 3. subsect. 1.) calycem vix vel parum superantia et simul cum calyce expansa eaquc (in sect. 1.) supra unguem brevem auriculato-inflexa (inde quasi bisquamulata) et barbata vel (in sect. 2.) squama perbrevi bi- vel subtrifida margine villosa intus aucta, vel (in sect. 3.) squama subulato-lanceolata petalum ipsum subaequante integra vel apice biíida intus dense villoso-pilosa instructa, nunc (in sect. 3. subsect. 2.) calyce 2—4-plo longiora et serius expansa (intus supra unguem squama subaequilonga ut in sect. 3. subsect. 1. aucta), praeter marginem deorsum ciliolatum glabra vel extus basi vel tota pube varia induta, nec non intus glandulis breviter clavatis adspersa. DISCUS annularis vel breviter cupularis, crassiusculus, inter petala in lobos vel costas plus minus prominentes productus, pentagonus, glaber vel pilosus. STAMINA 8 (raro 5 tantum) intra discum circa pistillum vel pistilli rudimentum centrale inserta, floris masculi longiora, petala subaequantia, e basi fusiformi subulata vel filiformia, glabra vel supra basin inter discum et gynoeceum intrusam hirsuta; antherae elongatae, apiculatae vel (in sect. 1. et 2.) abbreviatae, partim obtusae (in sect. 2.), in emarginatura basilari affixae, leviter introrsae; pollinis granula triangulari-placentiformia, triporosa. GERMEN in medio disci fundo insertum, ovoideum, 3-loculare, glabrum vel adpresse pilosum, in stylum subulatum attenuatum; stylus germen vix aequans, apice certe FLORES

CALYX

TALISIA.

528

glabrum, in stigma obsolete trilobum intumescens; gemmulae in loculis solitariae, campylotropae, apotropae, adscendentes. FRUCTUS bacca corticosa, granulata, ovoidea vel ellipsoidea, magnitudine nucis Avellanae ad nucis Juglandis, plerumque abortu 1-locularis et monosperma, pericarpio trabeculis crebris sclerenchymaticis (vasa includentibus) extus (rarius intus) crassioribus et puncta elevata (granula) efficientibus radiatim percurso, puberula vel glabrata, raro (trabeculis extus planis contiguis) sublaevigata, intus glabra vel raro pilosiuscula, styli residuis breviter apiculata. SEMINA ellipsoidea, testa succoso-drupacea, parte putaminosa laevi pel praesertim apice scrobiculato-verruculosa. EMBRYO curvatus, cotyledonibus crassis carnosis amylo (et tannino, interdum cellulis secretoriis quoque — cfr. T. subalbens, T. Japurensis) foetis transversim vel oblique superpositis, raro suberectis; radicula parva incumbens, infra medium seminis dorsum descendens vel subbasilaris, plica testae basilari excepta. ARBORES

vel

ARBUSCULAE,

interdum Palmar um

more eramosae (sect. 3., subs. 2: Acladodea,) et folia ad trunci apicern congesta gerentes, antecedentibus katophyllis (perulis) vel simplicibus subulatis (spinas mentientibus, ad gemmas laterales quoque obviis) vel pinnatis.

FOLIA

sparsa, exstipulata, petiolata, abrupte pinnata, 2—∞-juga, interdum late expansa, petiolo basi saepius tumido rhachique teretiusculis vel subtrigonis, laevibus vel striatis; foliola opposita vel praesertim superiora alterna, petiolulis brevibus interdum bulboso-tumidis suffulta, nunc brevia elliptica, nunc elongata oblonga vel sublinearia, acuta vel acuminata, integerrima, penninervia, submembranacea chartacea vel coriacea, fibris sclerenchymaticis in speciebus pluribus section 3., subsect. 2. a nervis in diachyma aberrantibus (praesertim in T. molli, hemidasya, pilosula,

acutifolia, cupulari, pachycarpa, megaphylla), plerumque glabra nec nisi pilis minutissimis subidatis praesertim subtus vel pilis brevibus setulosis adpressis adspersa, rarius pube molli vel hirsuta praesertim subtus induta, glandulis microscopicis aegrius perspiciendis sat raris et fugacibus, in pluribus vero speciebus (sect. 3. subsect. 2: n. 23—35, exceptis forsan n. 29 et 33) stipite elongato articulato (articulis saepe vario modo compressis) insignibus et ad petiolulos vel rhachin crebrioribus (prope nervos) adspersa, plerumque saturate et sicca obscure viridia (aquam Harpulliarum more mox colore sordide aeruginoso tingentia, ut et floris partes), cellulis secretoriis parum conspicuis non nisi in paucis speciebus (sect. 2. n. 5, sect. 3. subs. 2. n. 7—11, 13 et 14) obviis, epiãermidis (paginae superioris) nunquam muci-


529

SAPINDACEAE:

gerae nec nisi in um sola specie (T. squarrosa) hypodermate suffultae cellulis plerumque sinuatis et inter sinus puncto notatis.

INFLORESCENTIAE

nunc parvae,

quam folia saepius multo breviores, ad apices ramorum laterales vel in ramulis lateralibus terminales, racemiformes vel thyrsos dichasia gerentes simplices vel paniculatim ramosos exhibentes, nunc paniculae magnae terminales divaricato-ramosae multiflorae erectae, fructigerae deflexae ; pedicelli breves, minutim bracteati et bibracteolati, articulati; alabastra ellipsoidea vel (corolla clausa arcte eutopice imbricata calycem plus duplo superante) conica.

FLORES

in ordine mediocres, albi

vel rosei, cellulis secretoriis nullis instructi, petalis extus interdum stomatophoris.

FRUCTUS

olivarum forma et -,

magnitudine vel subduplo majores, (sicci) spadicei vel nigricantes, nonnullarum (ob seminis testam extus carnosam) edules (T. esculenta aliaeque, si rede conjicio, quarum fructus a Brasiliensibus nomine Pi tomba salutantur). Species 36, omnes Americae tropicae meridionalis coutinentalis et insnlae proxime adjacentis „Trinitatis“ (T. hexaphylla) incolae, plurimae proprie brasilienses, aliae circa Brasiliae confines dissitae; una sola (T. olivaeformis) ad peninsulam Yucatan advecta invenitur. OBS. Genns fructus índole valde affine generi Melicocca, a quo differt germine completo septato, stylo conspicuo, stigmate parvo, antheris plus minus introrsis, petalorum et sepalorum numero illorumque fabrica pedicellis bibracteolatis.

CONSPECTUS SPECIERUM.

Sectio I. RACARIA RADLK. in Sitz. k. bayer. Ac. VIII, 1878, p. 371, in Durand Ind. Gen., 1887, p. 75 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 323, fig. 166 A—D (Genus Racaria Aubl. l. c.): Petala supra unguem auriculato-inflexa (discas annularis, convexas, crenatus, glaber; stamina filiformia, praeter basin pilosiuscula ; antherae subrotundae, apiculatae ; fructus glabri, pericarpio tenuiore ; foliola impunctata). A. Fructus acuti a. Foliola elliptica, utrinque subacuta vel apice breviter acuminata, subglabra, petiolulis basi incrassatis in1. T. SYLVATICA Radlk. sidentia (sp. guianensis) b. Foliola ex ovato oblonga, acute acuminata, subtus pilis minutissimis rectiusculis vel curvatis adspersa et ad nervum medianum hirsuta, petiolulis gracilibus (sp. guianensis) 2. T. PEDICELLARIS Radlk. B. Fructus obtusi; foliola ex ovato breviter elliptica, acuminata, subtus pilis minutis hamulatis pulverulento-pubescentia, petiolulis brevibus crassiusculis (sp. guianensis) 3. T. PULVERULENTA Radlk.

Sectio II. 1878, p. 342, in d Pr. Pfl.-Fam. in H.B.K. Nov. p. 130 — quoad

COTOPAIS

RADLK. in Sitz. k. b. Ac. VIII, Duranã Ind. Gen., 1887, p. 75 et in Engl. III, 5 (1895) p. 323 (Melicocca part. Kunth Gen. et Sp. V, 1821, p. 100 — Ed. in 4o M. olivaeform.): Pétala intus supra unguem

squama perbrevi bi- vel subtrifida margine villosa interdum Sapind.

530

TALISIA.

ad lineas barbatas reducta aucta (discus lobatus, interdum inter petala in glandulas tumens, glaber; stamina e basi fusiformi subulata, infra medium dense hirta ; antherae ovatae, obtusae). A. Foliola supra laevigata, rarius obsolete reticulata, diachymate toto staurenchymatico, cellulis secretoriis nullis (sp. venezuelano-novogranatensi-yucatensis) . 4. T. OLIVAEFORMIS Radlk. B. Foliola utriuque reticulata, diachymate insigniter in staurencbyma et pueumatenchyma distincto, cellulis secretoriis pellucide punctata (sp. venezuelano-brasiliensis) 5. T. INTERMEDIA Radlk.

Sectio III. EUTALISIA RADLK. in Sitz. k. b. Ac. VIII, 1878, p. 344, in Duranã Ind. Gen., 1887, p. 75 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 323, fig. 166 E—H : Petala intus supra unguem squama subulato-lanceolata petalum ipsum subaequante integra vel apice bifida intus dense villosopilosa aucta (discus profundius leviusve cupularis, inter pétala in lobos productus, glaber vel pilosus; stamina filiformia, glabra vel pilosa; antherae ovato- vel lineari-oblongae, plerumque breviter apiculatae). Subsectio 1. PITOMBARIA Radlk. ll. cc. (a nomine vulgari T. esculentae Pitombera, cujus fructus ut et ii aliarum Eutalisiae specierum Pi tomba andiunt) : Petala simul cum calyce expansa, calycem denique plus minus superantia (calyx fere usque ad basin partitus, pilis crispis incanus; discus carnosulus, concavus, minus altus, sublobatus, glaber vel hirsutas; antherae ovato-oblongae, sagittatae, breviter apiculatae; foliola plerumque minora, omnium praeter T. esculentam, T. mullinervem et T. clathratam cellulis secretoriis instructa; stomata rima longiore insignia). A. Discus glaber, stamina pilosiuscula; foliola 2—4-juga, ex ovato vel oblongo sublanceolata, membranacea, tenuiter reticulato-venosa, glabra (sp. brasiliensi-boliviana) 6. T. ESCULENTA Radlk. B. Discus hirsutus, stamina hirsuta a. Foliola 4—7-jnga aa. Foliola 4—6-juga, ex ovali anguste ovata vel sublanceolata, acuta vel obtusa, breviter petiolulata, coriacea, subtus albo-sericea, supra pilis minutissimis pulverulento-puberula, opaca (sp. brasiliensis) 7. T. SUBALBENS Radlk. bb. Foliola circiter 14, inferiora alterna, superiora opposita, anguste lanceolata, obtuse acuminata, in petiolulos brevíssimos attenuata, coriacea, supra glaberrima nitida, subtus pilis brevibus adpressis laxe adspersa (sp. brasiliensis) . 8. T. ANGUSTIFOLIA Radlk. b. Foliola 2—1-juga, elliptico-oblonga vel subobovata, subacuminata, in petiolulos basi crassiores attenuata, utriuque nitidula (sp. guianensis) . 9. T. PRAEALTA Radlk. C. Discus hirsutus, stamina glabra a. Foliola 1-juga, (sola !) supra hypodermate instructa, ovalia vel suboblonga, utriuque subacuta, breviter crassiuscule petiolulata, utrinque nitidula (sp. guianensis) 10. T. SQUARROSA Radlk. b. Foliola 2-juga (hypodermate nullo) aa. Foliola ovata, in acumen acutissimum acutata, in petiolulos basi vix crassiores inaequaliter contracta, utrinque nitidula, paucinervia (sp. brasiliensis) 11. T. CORIACEA Radlk. bb. Foliola oblonga, breviuscule acuminata, in petiolulos conspicuos attenuata, supra maxime splendentia, subtus opaca, multinervia (sp. brasiliensis) 12. T. MULTINERVIS Radlk.

71


531

SAPINDACEAE:

cc. Foliola lanceolata, in acumen elongatum sensim attenuata, insigniter petiolulata, firme coriaeea, supra nitidula, subtus opaca, plurinervia (sp. brasiliensis) 13. T. FIRMA Radlk. c. Foliola 3—4-juga, oblonga, breviter acnminata, breviter petiolulata, chartacea, supra subopaca, subtus nitidula et tenuiter reticulato-venosa (sp. ins. Trinidad) 14. T. HEXAPHYLLA Vahl. d. Foliola 4—5-juga, longiuscule oblonga, in acumen lineare subito protracta, petiolulis conspicnis semicylindricis, submembranacea, utrinque nitidula, clathrato-venosa (flores non visi ; sp. brasiliensis) 15. T. CLATHRATA Radlk.

Subsectio 2. ACLADODEA Radlk. in Sits. k. b. Ac. VIII, 1878, p. 346, in Durand Ind. Gen., 1887, p. 75 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 324 (Genus Acladodea Ruis et Pav. l. c.; Comatoglossum Karst. et Tr. l. c.): Petala imbricata, post calycis expansionem ad duplam — quadruplam ejus longitudinem elongata, quasi alabastrum interius exhibentia, tum denique expansa (calyx usque ad medium vel ultra medium partitus, glaber vel varie tectus; discus carnosus, cupularis, sat altus, extus pentagonus, lateribus petalorum pressione concavis, glaber, hirtellus vel birsutus; antherae lineari-oblongae, basi cordatae; folia majora, omnium cellulis secretoriis destituta). A. Discus glaber (calyx profundius partitus, floris foecundati mox deciduus, puberulus ; petala extus glabra ; stamina glabra) a. Foliola 1—4-juga aa. Foliola 1—4-juga, opposita, oblongo-lanceolata, in peliolulos basi eximie bulboso-incrassatos attenuata, crasse coriacea, glabra; petiolus supra planus, subtus convexus vel obtuse angulatus, basi valde incrassatus (sp. brasiliensis) 16. T. OEDIPODA Radlk. bb. Foliola 3-juga, ex oblongo cuneata, petiolulis semicylindricis crassis insidentia, subcoriacea (sp. bra17. T. MACROPHYLLA Radlk. siliensis) b. Foliola multijuga (5—15-juga), lanceolata vel suboblonga, acuminata, in petiolulos longiusculos basi bulboso-incrassatos attenuata, subcoriacea, glabra. supra subtusque nitida, reticulato-venosa; rhachis foliorum (petiolusque) teres; sepala obtusa; pétala extus glabra; epispermii pars putaminosa laevis (sp. guianensis) 18. T. GUIANENSIS Aubl. B. Discus pilis brevibus hirtellus (stamina plus minus hirsuta) a. Calyx profundius partitus, floris foecundati mox deciduus (pétala extus glabra); foliola 3—8-juga, oblonga, breviuscule acuminata, in petiolulos basin versus plus minus incrassatos abruptius attenuata, subcoriacea, glabra, supra nitida, subtus nitidula vel subopaca; petiolus rhachisque teretiusculi vel rhachis foliorum juniorum subtrigona, apice supra bisulcata ; sepala obtusa; pétala calyce 3—4-plo longiora, extus glabra; stamina hirtella (sp. brasiliensis) . . 19. T. CERASINA Radlk. b. Calyx ad médium tantum fissus, longe persistens aa. Rhachis foliorum subtus carinata, inde subtriquetra, glabra (pétala extus sericea) a. Foliola 7—9-juga, elongate lanceolata, petiolulis brevibus crassis insidentia, coriacea, nervis subtus vix prominentibus obtusis, utrinque glabra et nitida; sepala subacuta; pétala extus laxe sericea; stamina hispida (sp. brasiliensis) 20. T. LONGIFOLIA Radlk. Foliola 6—oo-juga, lanceolata vel suboblonga, acuminata, in petiolulos basin versus sensim incrassatos attenuata, e chartaceo subcoriacea, nervis subtus prominentibus acutis plus minus carinatis, utrinque glabra, supra, nitida, subtus nitidula vel subopaca; sepala obtusa (form. 1)

TALISIA.

532

vel deltoidea, acuta (f. 2); pétala extus tota (f. 1) vel basi tantum (f. 2) sericea; stamina hirsuta; epispermii pars putaminosa apice scrobiculato-rugosa (sp. guianensis) 21. T. CARINATA Radlk. bb. Rhachis foliorum teretiuscula, striato-sulcata, hirsuta (pétala extus glabra); foliola 3-juga, subtus ad nervum medianum hirsuta, reticulato-venosa; petioluli brevissimi, crassi, petiolique ramique hirsuti (sp. brasiliensis) . . 22. T. DASYCLADA Radlk. C. Discus superne pilosus (calyx ultra médium partitus, segmentis acutis, thyrsique pulverulento-puberuli ; stamina puberula) ; foliorum rhachis (ut et rami juveniles thyrsique) glandulis longe stipitatis ornata ; foliola co-juga (9 — 10-juga) e lineari-lanceolato cuneata a. Foliola margine undulata, cuspidata, basi subaequaliter obtusa petiolulis insidentia, utrinque subglabra (flores non visi; sp. e Novo-Granata? in hortos introducta) 23. T. ERECTA Radlk. b. Foliola margine subrevoluta, sensim acuminata, basi inaequilatera (extus angustiore) subacuta petiolulis insidentia, subtus ad nervum medianum (ut et rami apice, thyrsi, calycesque) glandularum stipitibus articulatis setosi (sp. ecuadorensis) . 24. T. SETIGERA Radlk. D. Discus hirsutus, in pluribus (n. 32—35) hirsutissimus; foliorum rhachis (etc.) glandulis longe stipitatis (an et in T. cupulari et T. megaphylla juventute) ornata a. Calyx profundius partitus, floris foecundati plerumque mox deciduus (sepala angustiora, lanceolata, acutiuscula thyrsique hirsuti; stamina glabra) aa. Foliola plurijuga, lanceolata (fibris selerenchymaticis sat numerosis instructa) • a. Foliola 5—∞-juga, lanceolato-oblonga, acnminata, brevissime petiolulata, petiolulis incrassatis, subcoriacea, subtus hirta (sp. gui25. T. MOLLIS Kunth ed. Camb. anensis) |3. Foliola 4—8-juga, lanceolata, acuminata, in petiolulos basi incrassatos oblique attenuata, chartacea, margine undulata, supra glaberrima, subtus glabriuscula (sp. surinamensis) 26. T. HEMIDASYA Radlk. (. Foliola 5 —10-juga, lanceolata, acuminata, petiolulata, subcoriacea, margine revoluta, subtus pilosula (sp. guianensis) 27. T. PILOSULA Sagot. bb. Foliola paucijuga (3—4-juga), ovato - lanceolata, in acumen acutissimum sensim acutata, basi subacuta petiolulis crassiusculis semicylindricis insidentia, coriaeea, margine paullulum revoluta, utrinque glabra, supra nitidula, subtus opaca (fibris sclerencbymaticis parcis instrueta; sp. amazonica) 28. T. ACUTIFOLIA Radlk. b. Calyx ad medium tantum fissus, persistens (sepala late ovata, obtusa thyrsique puberuli vel breviter velutini vel velutino-tomentosi; flores majores) aa. Foliola suboblonga a. Petioluli bulboso-incrassati aa. Foliola circiter 6-juga, elliptico-oblonga, subacuminata, petiolulis brevibus basi bulboso-incrassatis, coriaeea, glabra (fibris sclerencbymaticis parcis instrueta); inflorescentia breviter velutina; petala extus glabra; discus hirsutus; stamina glabra (sp. amazonica) ... 29. T. CUPULARIS Radlk. |ßß. Foliola ?-juga, maxima, oblonga, acuminata, basi acutata, petiolulis brevissimis bulbiformibus hirsutis, chartacea, subtus hirta (fibris sclerencbymaticis numerosioribus instrueta); inflorescentia breviter velutina; discus hirsutissimus; stamina glabra (sp. guianensis) 30. T. PACHYCARPA Radlk. ß. Petioluli semicylindrici aa. Foliola ?-juga, magna, superiora oblonga, basi angustata, inferiora elliptica, omnia obtusa, grosse bullata, utrinque glabra (fibris sclerencbymaticis paucis instrueta);


533

SAPINDACEAE: inflorescentia brevissime velutina; alabastra subglobosa; petala extus basi pubescentia ; discus hirsutissimus; stamina hirsuta (sp. 31. T. BULLATA Radlk. ecuadorensis) ßß Foliola 6—20-juga (katophyllorum 12 ad 20-juga) elongate et interdum anguste oblonga, utrinque angustata, apice cuspidata, margine undulata, praeter nervum medianum subtus pilosellum utrinque glabra (fibris sclerenchymaticis 0); inflorescentia tomentella ; alabastra subglobosa; petala extus praeter marginem latum pubescentia; discus hirsutissimus ; stamina hirtella (sp. valenzuelana) 32. T. PRINCEPS Oliv. bb. Foliola plus minus cuneata a. Foliola circiter 6-juga, magna, cuneata, breviter acuminata, petiolulis sat crassis semicylindricis glabris, coriacea, glabra (fibris sclerenchymaticis paucis instructa); inflorescentia velutina; alabastra subglobosa; petala extus praeter marginem tomentosa; discus hirsutissimus; stamina pilosiuscula; fructus junior dense lanosotomentosus, laevis (sp. guianensis) 33. T. MEGAPHYLLA Sagot. ß. Foliola 4—7-juga, ex oblongo cuneata, inferiora obovata, breviter acuminata, petiolulis sat crassis semicylindricis velutinis, coriacea, subtus velutino-tomentosa (fibris sclerenchymaticis 0); inflorescentia velutino-tomentosa; alabastrasubcylindrica; petala extus infra medium tantum tomentosa; discus hirsutissimus; stamina pilosiuscula; fructus maturus glabratus, punctato-scaber (sp. novo-granatensis) 34. T. STRICTA Tr. et Pl. cc. Foliola sublinearia, insigniter acuminata, petiolulis sat tenuibus semicylindricis tomentosis, membranacea, plus minus bullata, subtus molliter pubescentia (fibris sclerenchymaticis 0) ; inflorescentia velutino-tomentosa; alabastra globosa; petala extus infra apicem medio dorso tomentosa; discus hirsutissimus; stamina hirsuta (sp. peruviana) 35. T. PINNATA Radlk.

Sedis dubiae (ob flores ignotos) species amazonica fructu olivaeformi apiculato brevissime sordide tomentello abortu 1-loculari, intus parcissime piloso, foliolis 4—6 alternis elliptico-lanceolatis obtusiuscule cuspidatis glabris in petiolulos longiusculos supra sulcatos infra medium crassiores attenuatis cellulis secretoriis (in pericarpio et embryone quoque, ut in T. subalbenti, obviis) hic illic minutissime pellucide punctatis 36. T. JAPURENSIS Radlk.

Sectio I. RACARIA

RADLK.

1. TALISIA SYLVATICA RADLK. frutex erectus, caules simplices e radice emittens, cortice tenui glabro lenticelloso; gemmae axillares perulis ca. 5 rigidis spinescentibus munitae ; folia pari-pinnata, 2—3-juga, petiolo longo basi valde tumido rhachique trigonis ; foliola subopposita, sat magna, elliptica, aequilatera, utrinque subacuta vel apice breviter acuminata, petiolulis brevibus basi incrassatis insidentia, chartacea, nervis lateralibus utrinque 7—9 tenuibus patentibus subtus prominentibus margine arcuatim anastomosantibus, utrinque densissime et tenuissime reticulato-venosa, sicca nigricantia, nítida, subglabra nec nisi pilis raris minutissimis subulatis subtus adspersa; inflorescentiae racemiformes, subterminales, breves; flores —(non suppetebant); fructus ovoidei, acuti.

TALISIA.

534

Talisia sylvatica Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 341 n. 1 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 223. Racaria sylvatica Aubl. Pl. Guian. II, Suppl. (1775) p. 24, t. 382 ! ; Poir. in Lam. Enc. VI (1804) p. 46; DC. Prodr. I (1824) p. 618; Don Gen. Syst. I (1831) p. 675; Sagot Catai. Pl. Guian. in Ann. Sc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 198 (sphalm. „R. guianensis“). FRUTEX 10—12-pedalis, trunco 3—4 pollices crasso, ligno albo duríssimo. FOLIORUM petiolus 5 — 6 pollices, rhachis 4—5 pollices longa; foliola viridia, 7 — 8 pollices longa, 3,5 pollices lata. FRUCTUS flavi, glandium magnitudine; embryo viridis (descr. maxima ex parte ex AUBL.).

In Guiana gallica: Aublet ! („in silvis ad radices montis Serpent dicti, in ditione Arura“, m. Aug., fruct.; Hb. Banks in Mas. Brit.).

2. TALISIA PEDICELLARIS RADLK., arbor mediocris, valde ramosa, dioica (SAGOT 1. c.); rami graciles, teretes, striati, fumidi, juniores sicut foliorum petioli, rhaches petiolulique pilis minutis patentibus sordide hirtelli, adultiores glabrescentes lenticellisque sparsis minutis punctati; folia abrupte pinnata, 2—3-juga, petiolo rhachique gracilibus semiteretibus ; foliola subopposita, mediocria, ex ovato oblonga, acute acuminata, basi acuta in petiolulum brevem gracilem attenuata, infima ad basin inaequilatera (latere exteriore angustiore breviore), membranacea, nervis lateralibus utrinque 5—10 oblique adscendentibus ante marginem arcuatim anastomosantibus subtus prominentibus, dense tenuiter reticulatovenosa, supra glabra, subtus praeter nervum medianum hirsutum pilis minutissimis rectiusculis vel curvatis adspersa, praesertim supra nitidula, sicca fusco-viridia; inflorescentiae racemiformes, ad apices ramorum axillares, parvae, petiolis parum longiores, interdum inferne ramulosae, flores singulos vel dichasia sat dense gerentes, minutim birtellae; flores sat pedicellati, parvuli, subglabri; fructus ovoidei, acuti, glabri, nitiduli. Tabula nostra CX (habitus et analysis).

Talisia pedicellaris Radlk. in Sitz. 7c. b. Ac. VIII (1878) p. 342 n. 2 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 324, f. 166 A—-D; Sagot Catai. Pl. Guian. in Ann. Sc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 197 !, excl. specim. „subtus puberulis“ vel „puberulo-villosis“ ad spec. sequ. recensendis (illa „a Leprieur lecta“ non vidi). Cupania peãicellaris Sagot in schedis, coll. n. 1188! (a. 1851—58) et in synon. l. c. FOLIA petiolo 2—5 cm longo 1—1,5 mm RAMI 2—3 mm crassi. crasso adjecto 14—25 cm longa, 10—15 cm lata; foliola petiolulo 3 ad 6 mm longo adjecto 5—16 cm longa, 2,5 —6,5 cm lata. INFLORESCENTIAE 2—5 cm longae, pedicellis fere 3 mm longis. FLORES (♂ tantum suppetebant) diametro 3 mm, albi (SAGOT). SEPALA ovata, acutiuscula, praeter marginem dense piloso-ciliolatum glabra, 2 exteriora minora. PETALA supra unguem auriculato-inflexa, praeter margines albide ciliatos glabra. Discus tumide annularis, crenatus, glaber. STAMINA filiformia, praeter basin pilosiuscula, antheris subrotundis apiculatis. GERMINIS rudimentum ovoideum, adpresse setulosum. FRUCTUS 2,2 cm longus, 1 cm crassus, (siccus) niger.

In Guiana gallica: Sagot n. 1188! („in sylvis Karouany rara", a. 1858, flor. ♂ ; Hb. Paris., Berol. etc) ; Mélinon ! (a. 1861, fruct.; Hb. Paris., Berol. etc.).


535

SAPINDACEAE:

3. TALISIA PULVERULENTA RADLK. arbor (?) ; rami graciles, teretes, juniores striati, sicut racemi foliaque praeter foliolorum paginam superiorem pilis minutis apice hamulatis sordide pulverulento-puberuli, adultiores glabrati, nigricantes lenticellisque sparsis minutis punctati; folia abrupte pinnata, 2—3-juga, petiolo rhachique sat gracilibus supra obsolete complanatis ; foliola subopposita, ex ovato breviter elliptica, subbullata, acuminata, basi subrotunda in petiolulum brevem coutracta, inferiora ± inaequilatera (latere interiore angustiore), membranaceo-subchartacea, nervis lateralibus utrinque 4—9 oblique adscendentibus ante marginem arcuatim anastomosantibus subtus prominentibus, reti venarum ' denso supra prominulo, supra nitida, sicca fusca; inflorescentiae racemiformes, spurie terminales, parvae, petiolis breviores, simplices; flores parvuli, subglabri; fructus olivaeformes, obtusi, apiculati, glabri, nitiduli. Talisia pulverulenta Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 342 n. 2.

Talisia pedicellaris Radllc. ap. Sagot l. c. pari., cf. ibid. RAMI 2—3 mm crassi. FOLIA petiolo 1—3,5 cm longo 1—1,5 mm lato adjecto 7—18 cm longa, 7 —15 cm lata; foliola petiolulo 2—4 mm longo adjecto 4 —11 cm longa, 1,5-5 cm lata. RACEMI (fructigeri) vix 2 cm longi. SEPALA oblonga, puberula, exteriora duo paullo breviora. PETALA (sub frnctu relicta) praesertim ad auriculas supra unguem inflexas ciliatobarbata. DISCUS annularis, hand crenatus, glaber. STAMINA filiformia, glabra, antheris brevibus cordatis apiculatis. FRUCTUS fere 2,5 cm longus, 1,5 cm crassus, siccus atratus.

In Guiana gallica : Mélinon ! („ad Maroni“ t. Sagot, a. 1864, fruct.: Hb. Paris., Monac.).

Sectio II. COTOPAIS

TALISIA.

536

BC. et Baill. ref.), VII (1825) Distrib. geogr. p. 287 (Fã. in 4° p. 366, Turbaco) et Syn. Pl. Aequin. III (1824) p. 165 n. 2, IV (1825) Bistrib. geogr. p. 384; BC. Proãr. I (1824) p. 615 n. 2; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 32; Bon Gen. Sgst. I (1831) p. 672 n. 2; Triana et Pl. Proãr. Fl. Novo-Granat. in Ann. Sc. nat., IV. Sér., XVIII (1862) p. 378 n. 2; Hort. Cat. plur. Melicocca bijuga Linn. ap. Spreng. Sgst. II (1825) p. 220, quoad syn. „Melic. olivaef. K.“ Stadmannia olivaeformis Bietr. Syn. Pl. II (1840) p. 1305 n. 6. Toulicia brachyphylla Radllc. in Sitz. k. b. Ac. XX (1890) p. 231, 232 adnot., in O. Kuntze Revis. Gen. I (1891) p. 145, coll. n. 1737, et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 315. Cotopais t. Bonpl. in Hb. Willd. n. 7262, s. Cotoperiz t. Ernst in Las Famílias etc. (Caracas 1881) p. 51; fructus appellantur Cotoperises t. Bredemeyer in Hb. Willd., s. Cotopaises (Boos in Hb. Jacq.). Mammon de Mico t. Kunth l. c. s. Mamon de Mico t. Triana l. c. (i. e. Cercopitheci mamma, a fructus forma). Guayo, Uayum incol. Yucat. t. Millsp. l. c. RAMI 2—5 mm crassi. petiolo 0,5—8 cm longo 1—2,5 mm lato adjecto 0,7—3 dm longa, 4—15 cm lata; foliola petiolulo 2—5 mm longo adjecto 3—18 cm longa, 1,5—8 cm lata. PANICULAE usqne 6 cm longae, 4 cm latae ; pedicelli 1 ad 2 mm longi. FLORES (♂ tantum snppetebant) diâmetro 3 mm, odorati (BREDEM.). SEPALA ovata, acuta, extus sicut pétala cano-tomentella. PETALA alba (BREDEM.), intus supra unguem squama perbrevi bisida barbata aucta, ciliata. DISCUS lobatus, glaber. STAMINA e basi fusiformi subulata, infra médium dense hirta, antheris ovatis obtusis. GBRMINIS rudimentum dense setulosum. FRUCTUS edulis, luteus (BREDEM.), 13 ad 23 mm longus, 8—15 mm crassus. ARBOR 30 (KUNTZE)—60-pedalis (GAUMER).

FOI.IA

RADLK.

4. TALISIA OLIVAEFORMIS RADLK. arbor alta (GAUMER), sempervirens (BREDEMEYER), praeter paniculas et fructus subglabra ; rami plerumque robustiores, teretes, glabri, lenticelloso-verruculosi, pallide substraminei, nitiduli, adultiores subfusci; folia paripinnata, 2- vel rarius 1-juga, petiolo semitereti rhachique teretiuscula vel angulosa plerumque brevibus; foliola plerumque opposita, ± late elliptica, raro lanceolata, obtusa vel breviter obtuse acuminata, basi acuta vel rotundata petiolulo brevi tumido insidentia, subcoriacea, nervis lateralibus utrinque 6—10 oblique adscendentibus subtus parum prominulis, supra vel utrinque laevigata, reti venarum vix vel subtus tantum prominulo, glabra, sicca glaucescentia vel fuscescentia, diachymate toto staurenchymatico, cellulis secretoriis nullis; inflorescentiae axillares, ad ramorum ápices fasciculatim congestae, parvae, a basi ramosae, paniculatae, dichasia pauciflora et flores singulos gerentes, cum floribus ± dense cano-tomentellae ; flores breviter pedicellati, parvuli; fructus ovoideo-citriformes vel subglobosi, dense canopulverulenti. Talisia olivaeformis Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 342 n. 4, in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 323, et in Millsp. Contrib. Flor. Yucat., Field Columb. Mus., Bot. I, 4 (1898) p. 403. Melicocca olivaeformis Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 100 n. 2 ! (Ed. in 4° p. 130, nec 150, uti

In Novo-Granata, Venezuela et Yucatan: In N.-Granata : Humb. et Bonpl. 772 ! („valle de Aragua, frequens“, m. Nov. 1800?, fruct.; deest apud Kunth; Hb. Willd. n. 7262 plagula n. 2); iidem n. 1490 ! („prope Turbaco, alt. 200 hex.“, m. Apr. 1801, fruct.; Hb. Paris); Ryan et Rohr n. 109!, 110! (S. Martha; Hb. Havn.); Richard! (S. Martha; Hb. Franquev., Havn) ; Billberg n. 66! (Carthagena ; Hb. Berol.) ; — in Venezuela: Maerter! (Garacas, a. 1791, flor.; Hb. Smith) ; Bredemeyer ! (prov. Caracas, praesertim in valle Maracay; Hb. Willd. n. 7262 plagula n. 1); Boos! (Caracas; Hb. Jacq., nunc Vindob); Plée n. 65! („Maracaybo“, flor.; Hb. Paris); Fcndler n. 2477! (Tovar, a. 1856—57; Hb. Hook) ; Karsten ! (Cumana ; Puerto Cabello ; Hb. Vindob) ; O. Kuntze n. 1737! (Paerto Cabello, m. Majo 1874, flor); — in Yucatan: Bonpland ! (Campeche, flor.; Hb. Paris); G. F. Gaumer n. 406! („common in the forests, and cultivated. in the villages“, m. Febr.—Apr. 1895, flor.; Field Columb. Mus. Chicago).

5. TALISIA INTERMEDIA RADLK. arbor magna praeter paniculas subglabra; rami robustiores, glabri, lenticelloso-punctati, juniores subangulosi, pallidi, nitiduli, adultiores subfusci, teretes; folia pari-pinnata, 2-vel rarius 1-juga, petiolo semitereti rhachique mediocribus; foliola plerumque opposita, ± late elliptica vel lanceolata, obtuse acuminata, basi subacuta petiolulo brevi tumido insidentia, subcoriacea, nervis lateralibus utrinque 6—10 arcuato-adscendentibus tenuibus, reti venarum utrinque prominulo, glabra, supra nitidula, sicca pallide glaucescenti-viridia, diachymate insigniter in staurenchyma et pneumatenchyma distincto, cellulis secretoriis pellucide punctata; inflorescentiae axillares, in ramorum apice fasciculatim congestae, parvae, thyrsos

(GLAZIOU),


537

SAPINDACEAE:

simplices vel saepius ramosos exhibentes, dichasia 2—3-flora vel superne flores singulos gerentes, cum floribus dense sordide flavescenti-tomentellae ; flores breviter pedicellati, parvuli ; fructus — (non suppetebat). Pi tom ba incol. t. Princ. Neu Wied in sched. RAMI 3—5 mm crassi. FOLIA petiolo 1—8 cm longo 1—3 mm lato adjecto 0,6—3 dm longa, 0,9—3,5 dm lata; foliola petiolulo 2—10 mm longo adjecto 4,5—22 cm longa, 1,5 — 11 cm lata. INFLORESCENTIAE usque 7 cm longae, 5—6 cm latae ; pedicelli ca. 1 mm longi. FLORES (♂ tantum snppetebant) diâmetro 5 mm, albi (GLAZIOU). SEPALA ovata, acuta, extus dense flavesceuti-tomentella. PÉTALA ciliato-barbata, ntrinqne laxe pubescentia, squama perbrevi bifida vel nulla. DISCUS sinuatus, glaber. STAMINA e basi fusiformi subulata, infra médium dense hirta, antheris ovatis apice emarginatis. GERMINIS rudimentum deuse setulosum.

In Brasiliae prov. Minas Geraës et Espiritu Santo, et in Venezuela: In Brasília: Princ. Neu-Wied ! („Minas et Espiritu Santo", a. 1829; Hb. Mart.); Glaziou n. 15117! („Minas Geraës, Serra de Caraça", m. Sept. 1884, flor. ; Hb. Warm., Berol.) ; — in Venezuela: Boos (?) n. 20! (Hb. Jacq., nunc Vindob.); id.?! (foi. maximum ex Hb. Schimp. translatum in Hb. Monac.). OBS.

Fructus homini simiisque edulis t. Princ. Neu-Wied in sched.

Sectio III. EUTALISIA Subsectio 1.

PITOMBARIA

RADLK.

Radlk

TALISIA ESCULENTA RADLK. arbor magna praeter panicnlas subglabra ; rami tenuiores, lenticellis minutis albo-punctati, juniores angulosi, sicut foliorum petiolus et rhachis snbtusque nervi parce puberuli, adultiores teretes, glabrati, cinerascentes; folia abrupte pinnata, 2 ad 4-juga, petiolo sat longo semitereti rhachique gracilibus; foliola minora, opposita vel alterna, ex ovato vel oblongo sublanceolata, obtusiuscula vel obtuse acuminata, basi subacuta petiolulo brevíssimo subcalloso insidentia, membranacea, nervis lateralibus utrinque 7—10 arcuato-adscendentibus tenuibus, reti venarum utrinque prominulo, glabra, praesertim supra nitidula, cellulis secretoriis nullis; tbyrsi in ramulis terminales et axillares, breviter pedunculati, elongati, folia aequantes vel superantes, subcylindrici, basi interdum ramo uno alterove aucti, dichasia approximata breviter stipitata multiflora gerentes, cum floribus pube flavido-incana tomentellae; pedicelli breves, bibracteolati, infra médium articulati; flores majusculi, petalis simul cum calyce expansis, disco glabro, staminibus pilosiusculis; fructus juveniles breviter ellipsoidei, dense cano-pulverulenti, maturi subglobosi, glabrati. 6.

(GLAZIOU),

Tabula nostra CXI (habitus et analysis).

Talisia esculenta Radlk. in Site. k. b. Ac. VIII (1878) p. 345 n. 5 et in Engi. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 324, f. 166 E—EL; Britton in Bull. Torr. Bot. Club. XVI (1889) p. 191, coll. Busby n. 1390! (?) Meleagrinex pernambucana Arruda Centur. Plant. Pernambucens., Dissertação etc. (1810), translat. in II. Koster, Traveis in Brasil Ed. II, II (1817) p. 373; cfr. Caminhou l. infra c. Sapindus esculentus St. Hil., A. de Juss. et Camb. Pl. us. (1824) n. 68!, t. 68 (nec 63, uti Benth. Hook. ref.); Camb. Sapind.

538

TALISIA.

in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 391 n. 3 et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 26; Don Gen. Syst. I (1831) p. 666 n. 14; Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXII, 1 (1839) Beibl. No. 1, p. 5 (seors. impr. p. 181) n. 273; Walp. Rep. I (1842) p. 417 n. 15; Gardner Traveis etc. (1846) p. 232; J. de Saldanha da Gama Ciassem, bot. d. Pl. aliment. d. Brésil. (Paris 1867) p. 16; Caminhou Cat. Pl. tox. (traduit par Rey, 1880) p. 29. Sapindus edulis St. Hil. (sphalm. loco S. esc. St. Hil.) ap. Spach Hist. nat. d. Végét., Phanérog. III (1834) p. 54. Cupania sp. Turcz. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 405 (coll. Claussen, 1840)!

Pittombera t. St. Hil. l. c., s. Pitombeira (fructus Pitomba) t. Mart. I. c., Gardn. I. c., etc. (Perperam Sapindi Saponariae L. nomen Quiti „Piso II, 162“ huc quoque ducitur a Martio in Pflanzennamen der Tupi-Sprache, Münchener Gelehrte Anzeigen, 1858, p. 43 et Glossar., 1867, p. 405, uti Pi tom ba ad Sapindum a Villafranca in Pl. ut. du Brésil, 1879, p. 29, et uti Pitombeira ad Cupan. heterophyll. Mart., i. e. Matayb. h. Radlk., a Martio in Hb. Fl. bras., Flora XXI, 2, 1838, Beibl. No. 4 p. 70, seors. impr. p. 150. Pitomba fructus quoque audiunt edules Euphoriae Longanae Lam. in Brasília cultae t. Glaziou. Minime huc spectat Pi tumba Aubl. „le Pitombier de la Guiane, Pitumba-rana incolor.", i. e. Pseudo-Pitumba, Caseariae sectio autor.) ARBOR 12—25-pedalis, frondosissima (RIEDEL), 30—40-ped., cortice griseo lenticelloso (ARRUDA). RAMI 2—5 mm crassi. FOLIA petiolo 0,2 ad 1 dm longo adjecto 1—3 dm longa, 8—22 cm lata; foliola petiolulo 1 ad 2 mm longo adjecto 3 —14 cm longa, 1—6,5 cm lata. THYRSI pedunculo 0,5—6 cm longo adjecto 3—20 cm longi, usque 4 cm crassi; pedicelli usque 5 mm longi. FLORES diametro 6—8 mm, roseo-albidi (GLAZIOU), odoratissimi, dioici (ST. HIL). CALYCIS fere usque ad basin partiti segmenta ovata, obtusiuscula. PETALA alba (ST. HIL.), calyce sesquilongiora, extus basi pubescentia, intus glabra, infra medium ciliato-barbata, supra unguem squama lanceolata petalum ipsum subaequante biflda intus dense villoso-pilosa aucta. DISCUS pentagono-cupularis, glaber. STAMINA filiformia, pilosiuscula, florum ♀ brevissima, antheris ovato-oblongis apiculatis. GERMEN ovoideum, dense tomentellum, stylo brevi cuspidatum FRUCTUS aborta bilocularis, dispermus (ST. HIL.), vel monospermus, maturus diâmetro 2,5 cm (pericarpio cellulis secretoriis nullis manifestis instructo). SEMINIS ellipsoidei pars putaminosa tenuiter crustacea ; embryonis conformis cotyledones crassae subaequales transversim superpositae, amylo tanninoqne foetae, radicula dorsalis punctiformis.

In Brasiliae prov. Rio de Jan., Minas Geraês, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Goyaz, Mato Grosso et in Bolívia: In prov. R. de Jan.: Raben n. 405 ! (Hb. Mart., Havn) ; id. sine n.! Hort. bot. a. 1835, 1836; Hb. Havn.); Glaziou n. 801! („Serra de Jacarepagua", m. Dec. 1866, flor.; Hb. Mart.), 6491! („Praia Grande à SetePontes“, m. Nov. 1872, flor.; Hb. Eichler, Warm.), 8309! (ibidem, m. Oct. 1874, flor.; Hb. Eichl., Warm), 10424! (Praia Grande, m. Oct. 1879, flor.; Hb. Eichl.); Göldi ! (a. 1889, fruct. matur ; Hb. Polytechnici Helvetici); — in prov. Min. GerSt. Hilaire! („ad margines sylvarum quae quotannis folia demittunt, vulgo Catingas, in prov. parte deserta occidentalique Certâo do Rio de S.-Francisco dieta“, m. Sept., 1816—21, flor.; Hb. Paris., DC., Berol); Martius ! („in sylvis siccioribus ad flum. Paraná et S. Francisco prope Malhado prov. Minarum et Bahensis“, m. Sept. 1817—20, flor.; Hb. Monac); Riedel n. 2645! (in sylvis Rio S. Francisco, m. Sept. 1834, flor..; Hb. Petrop.); Casaretto n. 2650! (legit Riedel, in silvulis, m. Nov. 1838, flor.; Hb. Taurin); Claussen n. 517! 654! 660! 694 (?) ! (a. 1838-42 ; Hb. Paris., DC., Havn., Turcz. etc); Netto! (Barreiras, m. Jul. 1862, flor.; Hb. Mart.); Glaziou n. 20862! (Alegre, m. Oct. 1895, flor.); — in prov. Pernambuco : Gardner n. 951! („lsland of Stamarica“, m. Dec. 1837, flor. et fruct. immat.; Hb. Mus. Brit., Kew., Vindob. etc.); — in prov. Ceará : Gardner n. 1501 !

72


SAPINDACEAE:

539

(m. Oct. 1838, flor.; Hb. Kew., Vindob., BC., Boiss. etc.); — in prov. Maranhão: Don n. 124 ! (fruct. juven. ; Hb. Mart.); — in prov. Goyaz: Burchell n. 7971 ! (prope Cavalcante, a. 1828, fruct. juven.; Hb. Kew, Mart.); — in prov. Mato Grosso: Riedel n. 1170! („in locis siccis sylvat. umbr. pr. Cujaba“, m. Aug.—Sept. 1827, flor.; Hb. Petrop.); Mart. Hb. Fl. br as. n. 273! (leg. Manso prope rivum Cujabá, m. Sept. 1832, flor.; Hb. Mart. etc); — loco accuratius non indicato : Pohl ! (Hb. Vindob.) ; — in Bolivia : d’Orbigny n. 854! (prov. Chiquitos ; Hb. DC., Franqueo.); Rusby n. 1390! („Beni River“, m. Jul. 1886; Hb. Canby). OBS.

Fructus edulis

(ST. HIL.).

Semina gallis indicis obnoxia

(ARRUDA, GARDNER).

7. TALISIA SUBALBENS RADLK. frutex (RIEDEL, rami sat robusti, stricti, teretes, sicut foliorum petiolus et rhachis pube minuta cana vel cinnamomea pulverulenta afflati, mox glabrescentes, cinerei, obsolete lenticelloso-punctati; folia pari-pinnata, 4—6-juga, petiolo sat longo semitereti rhachique rigidis; foliola minora, plerumque exacte opposita, saepius deflexa, ex ovali anguste ovata vel sublanceolata, inferiora ± inaequilatera, acuta vel obtusa, petiolulo brevissimo subcalloso insidentia, margine revoluta, rigide coriacea, nervis lateralibus utrinque 6—10 patulis subtus prominulis ante marginem obsolete arcuatim anastomosantibus, supra pilis minutissimis pulverulento-puberula, opaca, triste fuscescentia, subtus tenuiter albo-sericea, impunctata (attamen cellulis secretoriis numerosis instructa); paniculae terminales et in foliorum supremorum axillis laterales, magnae, pyramidales, a basi ramis patentibus thyrsoideis dichasia pauciflora subsessilia sat dense gerentibus instructae, rhachi sat robusta anguloso-striata, cum floribus cano-tomentellae; flores breviter pedicellati, pro genere parvuli, petalis simul cum calyce expansis, disco et staminibus hirsutis; fructus breviter ellipsoideus, apiculatus, tomento brevissimo suíferrugineo indutus, abortu monospermus, pericarpio crasso trabeculis sclerenchymaticis dense radiatim percurso et cellulas secretorias fovente; semen fructui conforme, testa (sicca) crustacea subfusca; embryo curvatus, notorrhizus, a lateribus compressiusculus, ellipticus, cotyledonibus crassis oblique superpositis subcorneis fuscescentibus amylum (et tanninum) cellulasque secretorias substantia quadam gummoso-resinosa repletas foventibus, radicula brevi latiuscula infra medium seminis dorsum descendente plica testae excepta. MANSO);

Talisia subalbens Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 345 n. 6 (et IX, 1879, p. 524 n. 248). Cupania subalbens Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 72 (seors. impr. p. 152) n. 247 (7) et p. 84 (seors. impr. p. 164) n. 264!; Walp. Hep. I (1842) p. 419 n. 23. FRUTEX 3—4-pedalis (RIEDEL). KAMI 2—5 mm crassi. FOLIA petiolo 4—8 cm longo adjecto 1 —2 dm longa, 10—14 cm lata; foliola petiolulo 1—2 mm longo adjecto 4—8 cm longa, 1,5—3 cm lata. PANICULAE 1—2,5 dm longae, 0,6—5 dm latae ; pedicelli vix 1,5 mm longi. FLORES CALYCIS fere ad (♂ tantum suppetebant) diametro 5 mm, albi (RIEDEL). basin partiti segmenta ovata, acata, extus dense, intus laxius pilis crispis incana. PÉTALA calyce subduplo longiora, praeter unguem ciliato-barbatum et squamam lanceolatam breviter bifidam petalum ipsum aeqnantem utrinque dense villosam subglabra, intus glandulis adspersa. Discos sinuato-pentagonus, birsutus. STAMINA filiformia, hirsuta, antheris cordatooblongis callose apiculatis. GERMINIS rudimentum dense hirsutum. FRUCTUS 2,5 cm longus, 2 cm crassus, pericarpio 3 mm crasso.

TALISIA.

540

In Brasiliae prov. Mato Grosso et Minas Geraës: In Mato Grosso: Riedel n. 952! („in campis siccis prope Cujabá“, m. Apr. 1827, for.; Hb. Petrop.), n. 1106! (ibid., in campis, locis petrosis, “ m. Aug. 1827, flor.; Hb. Petrop.) ; Mart. Hb. Fl. bras. n. 264! (legit Manso, „Serra a Cima, Cujabá“, m Oct. 1828, flor.; Hb. var.; huc quoque, ut videtur, Hb. Schwacke n. 7032!, „coll. ignoto“, fragmentam tantum); —- in pro Min. Ger.: Lhotzky! (Hb. Berol.); — loco non indicato: Sello ! (c. fruct.; Hb. Ber).

8. TALISIA ANGUSTIFOLIA RADLK. rami petiolique pilis brevissimis adpressis adspersi, sufferuginei ; folia paripinnata; foliola circiter 14, minora, inferiora alterna, superiora opposita, anguste lanceolata, obtuse acuminata, in petiolulos brevíssimos subcallosos attenuata, coriacea, nervis lateralibus utrinque 10—12 patulis substrictis tenuibus subtus prominulis ante marginem obsolete arcuatim anastomosantibus, sicca fusca, supra glaberrima, nitida, subtus pilis brevibus adpressis laxe adspersa, impunctata (attamen cellulis secretoriis numerosis instructa); paniculae ramosae, ramis elongatis erectis, sicut flores cano-tomentellae; flores medíocres, petalis simul cum calyce expansis, disco et staminibus hirsutis; fructus — (non suppetebat).

Talisia angustifolia Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 345 n. 7. FOLIOLA petiolulo vix 2 mm longo adjecto 6—7 cm longa, 15 ad FLORES (♂ tantum suppetebaut) diâmetro ca. 5 mm. 18 mm lata. CALYCIS fere ad basin partiti segmenta ovata, obtusiuscula, extus dense, intus laxius pilis crispis incana. PÉTALA calyce longiora, utrinque parce pubescentia, intus glandulis microscopicis adspersa, inferne dense ciliatobarbata, squama petalum ipsum aequaute lanceolata profunde bifida utrinque villosissima. Discos sinuato-pentagonus, hirsutus. STAMINA filiformia, hirsuta, antheris cordato-oblongis apiculatis. GERMINIS rudimentum dense hirsutum.

In Brasiliae província Goyaz inter Rio Paranahyba et urbem Goyaz': Burchell n. 6195! (Hb. Kew).

9. TALISIA PRAEALT A RADLK. arbor alta (SAGOT), praeter innovationes fulvo-sericeas et paniculas canescentitomentellas glabra; rami teretes, sicut foliorum petiolus et rhachis obsolete striati, lenticellis numerosis verrucoso-punctati, sordidi; folia pari-pinnata, 2—1-juga, petiolo semitereti rhachique brevibus sat robustis; foliola mediocria, plerumque exacte opposita, elliptico-oblonga vel subobovata, acumine brevi obtuso vel emarginato terminata, basi in petiolulos breves callose incrassatos attenuata, rigide coriacea, ± bullata, nervis lateralibus utrinque 5—8 patulis procurvis sat robustis subtus sicut medianus acute carinatis, remote et obsolete reticulato-venosa, praesertim supra nitida, sicca fusca, impuuctata (attamen cellulis secretoriis instructa); paniculae axillares vel spurie terminales, sessiles, foliis breviores, basi fasciculatim ramosae, cymulas paucifloras breviter stipitatas remotiusculas gerentes, rhachi angulosa; flores breviter pedicellati, pro genere parvuli, cano-tomentelli, petalis simul cum calyce expansis, disco staminibusque hirsutis; fructus — (non suppetebat). Talisia praealta Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 345 n. 8.


541

SAPINDACEAE:

Cupania praealta Sagot in schedis coll. n. 1047! (a. 1851 ad 1858) et in Catai. Pl. Guian. in Ann. Sc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 199, c. syn. „ Talisia pr. Radlk. “ ARBOR ligno claro (SAGOT). KAMI 3 — 5 mm crassi. FOLIA petiolo 1,5—4 cm longo adjecto 1 —1,7 dm longa, 6 — 17 cm lata; foliola petiolulo 2—7 mm longo fere usque 3 mm crasso adjeeto 8 — 12 cm longa, 2,5 ad 5 cm lata. PANICULAE 4—10 cm longae; pedicelli ca. 3 mm longi. FLORES (♂ tantum suppetebant) diametro 5 mm, albi (SAGOT). CALYCIS fere ad basin partiti segmenta ovato lanceolata, acuta, extas pilis densis crispis incana. PETALA calyce sesquilongiora, ciliata, extus inferne dense adpresse pubescentia, intus pilis raris glandulisqne microscopicis numerosis adspersa, squama lanceolata bifida petalum ipsum aeqaante utrinque dense fulvovillosa. DISCUS cupnlaris, hirsutus. STAMINA filiformia, hirsuta, antheris cordato-oblongis, apiculo incurvo terminatis. GEUMINIS rudimentum dense setalosum.

In Guiam gallica : Sagot n. 1047 ! („rara in sylvis Karouany“, a. 1857; Hb. Paris., Kew., Berol., Vindob. etc.).

10. TALISIA SQUARROSA RADLK. arbor (?) praeter paniculas glabra; rami teretes, sicut petioli obsolete striati, fusci, nitiduli, lenticellis numerosis verrucoso-punctati, denique cinerascentes ; folia pari-pinnata, 1-juga, petiolo brevi sat robusto semitereti nigricante; foliola mediocria, manifeste opposita, ovalia vel suboblonga, utrinque subacuta, petiolulis brevibus callosis insidentia, rigide coriacea, plana, nervo mediano subtus latiusculo, nervis lateralibus utrinque ca. 8 arcuatim adscendentibus ante marginem anastomosantibus tenuibus subtus parum prominulis, utrinque remotiuscule reticulato-venosa, nitidula, sicca supra atrofusca, subtus pallidiora, supra hypodermate instructa, impunctata (attamen cellulis secretoriis instructa); paniculae in ramulis lateralibus (gemma terminali perparva ad latus folio supremo oppositum rejecta) spurie terminales, magnae, squarroso-ramosae, laxiflorae, ramis elongatis angulosis nigricantibus glabris superne tantum sicut ramuli minutim adpresse cano-puberulis dichasia composita breviter stipitata saepe in cincinnos desinentia remotiuscula gerentibus; flores breviter pedicellati, pro genere parvi, dense canopuberuli, petalis simul cum calyce expansis, disco hirsuto, staminibus glabris ; fructus — (non suppetebat). Talisia squarrosa Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 346 n. 9. Lasianthemum unijugum Klotzsch ed. Schomb., Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1180, coll. Rich. Schomb. n. 1351! (Nomen nudum ; alteram Lasianthemi spec. v. sub Matayba laevigata.) KAMI 3—5 mm crassi. FOLIA petiolo 1—3,5 cm longo adjecto 6 ad 18 cm longa, 4,5—13 cm lata; foliola petiolulo 2—5 mm longo usque 3 mm crasso adjecto 5,5 —15 cm longa, 2—7 cm lata. PANICULAE usque 2,5 dm longae, fere totidem latae ; pedicelli ca. 3 mm longi. FLORES CALYCIS fere usque ad basin (C? tantum suppetebant) diametro 4 mm. partiti segmenta ovato-lanceolata, acuta, extus pilis densis crispis incana, intus glabra. PETALA calyce paullo longiora, secus unguem ciliato-barbata, lamina intns glandulis microscopicis sat numerosis adspersa ceterum praeter apicem penicillatum glabra, squama petalum ipsum aequante lanceolata bifida intus dense villosa. DISCUS pentagouus, dense hirsutus. STAMINA filiformia, glabra, antheris ellipsoideo-oblongis emarginatis. GERMINIS rudimentum dense setulosum.

In Guiam anglica : Rob. Schomburgk n. 738! (Roraima, a. 1843 ad 1843 ; Hb. var.) ; Rich. Schomburgk n. 1351! („Im Walde am TapakumaSee“, m. Aug. 1843, flor.; Hb. Berol., Lugd.-Bat.).

TALISIA.

542

11. TALISIA CORIACEA. RADLK. arbor (?) praeter innovationes fulvo-sericeas et paniculas cano-puberulas glabra; rami juniores angulosi et sicut foliorum petiolus rhachisque obsolete striati, adultiores teretes, sordide cinerei, lenticellosoverrucosi; folia pari-pinnata, bijuga, petiolo semitereti rhachique brevibus sat robustis; foliola mediocria, superiora certe exacte opposita, ovata, in acumen acutissimum acutata, in petiolulos breves parum callosos inaequaliter contracta, rigide coriacea, ± bullata, nervis (praesertim mediano) subtus acutis, lateralibus utrinque 6— 7 patulis, subtus laxe reticulato-venosa, utrinque nitidula, sicca supra atrata, subtus fusca, hypodermate nullo, impunctata (attamen cellulis secretoriis instructa); paniculae axillares terminalesque, folia paullo superantes, e basi ramosae, densiflorae, rhachi sat robusta ramisque angulosis cymulas subsessiles parvulas gerentibus; flores brevissime pedicellati, pro genere parvuli, cano-tomentelli, petalis simul cum calyce expansis, disco hirsuto, staminibus glabris; fructus — (non suppetebat). Talisia coriacea Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 346 n. 10. RAMI 3—6 mm crassi. FOLIA petiolo 2—5 cm longo fere 3 mm lato adjecto 8—15 cm longa, fere totidem lata; foliola petiolulo 1—3 mm longo adjeeto 4—10 cm longa, 1,5—4,5 cm lata. PANICULAE 5—12 cm longae, usque 8 cm latae; pedicelli ca. 1 mm longi. FLORES (♂ tantum suppetebant) diametro 5 mm. CALYCIS fere ad basin partiti segmenta ovato-lanceolata, acuta, extus pilis densis crispis incana, intus glabra. PETALA calyce parum longiora, praesertim ad unguem dense ciliato-barbata, extus apice penicillata, basi sericea, glandulis microscopicis destituta, squama petalum ipsum aequante lanceolata brevissime bisida intus dense cano-villosa. DISCUS sinuato-pentagonus, dense hirsutus. STAMINA filiformia, glabra, antheris cordato-oblongis calloso-apiculatis. GEUMINIS rudimentum dense hirsutum.

In Brasiliae prov. Bahia ad Ilheos: Luschnath! (a. 1840; Hb. Mart., Berol).

12. TALISIA MULTINERVIS RADLK. arbor praeter innovationes fulvo-sericeas et paniculas glabra; rami sat robusti, stricti, sicut foliorum petiolus et rhachis striati, fusci, juniores angulosi, adultiores teretes, dense obsolete lenticelloso-punctati ; folia pari-pinnata, 2-juga, petiolo mediocri semitereti rhachique brevi sat robustis; foliola sat magna, plerumque exacte opposita, ± deflexa, oblonga, breviuscule acuminata, in petiolulos conspicuos callosos attenuata praeter marginem subundulatum plana, rigide coriacea, nervis lateralibus utrinque 10—16 sat approximatis patulis tenuiusculis retique venarum laxiusculo utrinque parum prominulis, supra sicca fusca, lucida, subtus atro-violacea, opaca, cellulis secretoriis nullis; paniculae laterales nec non spurie terminales, foliis minores, a basi patule ramosae, subfastigiatae, rhachi ramisque strictis angulosis dichasia et cincinnos breviter stipitatos paucifloros gerentibus ut et flores laxe et minutim cano-puberulis; flores breviter pedicellati, medíocres, petalis simul cum calyce expansis, disco hirsuto, staminibus glabris; fructus — (non suppetebat). Talisia multinervis Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 346 n. 11. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 2421! (1851—56).


543

SAPINDACEAE:

ARBOR 40-pedalis (SPRUCE). RAMI 4—6 mm crassi. FOLIA petiolo 1,5—5,5 cm longo adjecto usque 2 dm longa et 17 cm lata; foliola petiolnlo 3—10 mm longo adjecto 5—16 cm longa, 1,5—6,5 cm lata. PANICULAE usque 14 cm longae, 18 cm latae ; pedicelli ca. 2 mm longi. FLORES (♂ tantum suppetebant) diametro 5 mm, albi (SPRUCE). CALYCIS fere ad basin partiti segmenta ovata, acuta, extus laxe, ad marginem densius pilis crispis cano-puberula, intus glabra. PETALA calyce paullo longiora, extus praeter unguem dense ciliato-barbatum et apicem penicillatum glabra, intus, sicut squama extus, glandulis microscopicis adspersa, squama petalum ipsum aequante breviter bifida intus dense fulvo-villosa. DISCUS sinuato-pentagonus, dense hirsutus. STAMINA filiformia, glabra, antheris cordato-oblongis apiculatis. GERMINIS rudimentum dense hirsutum.

In Brasiliae prov. Alto Amazonas prope Panure ad Rio Uaupes : Spruce n. 2421 ? (m. Aug. 1852, flor.; Hb. Kew. etc.).

13. TALISIA FIRMA RADLK. arbor praeter innovationes fulvo-sericeas et paniculas glabra ; rami sat robusti, stricti, sicut foliorum petiolus et rhachis nigricantes, nitiduli, obsolete lenticelloso-punctati, rugoso-striati, juniores angulosi, adultiores teretes; folia pari-pinnata, 2-juga, petiolo mediocri supra parum complanato rhachique brevi sat robustis teretiusculis ; foliola sat magna, plerumque exacte opposita, lanceolata, in acumen elongatum sensim attenuata, insigniter callose petiolulata, praeter marginem subundulatum plana, firme coriacea, nervis lateralibus utrinque 6—10 procurvis tenuiusculis retique venarum laxiusculo utrinque prominulis, sicca utrinque subfusca, supra nitidula, subtus opaca, impunctata (attamen cellulis secretoriis numerosis instructa) ; paniculae supra folia suprema laterales, confertae, quasi paniculam communem exhibentes, inter minores, parce ramosae, dicbasia conferta pluriflora subsessilia gerentes, parce cano-puberulae ; flores subsessiles, majusculi, densius cano-puberuli, petalis simul cum calyce expansis, disco hirsuto, staminibus glabris; fructus — (non suppetebat). Talisia firma Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878)

p. 346 n. 12. Sapindus sp. Spruce in schedis, coll. n. 3311! (a. 1853 ad 1854). ARBOR 30-pedalis (SPRUCE). RAMI ca. 3 mm crassi. FOLIA petiolo 2—5 cm longo adjecto usque 3 dm longa, circiter totidem lata; foliola petiolnlo 2—6 mm longo adjecto 7—18 cm longa, 2,5—5 cm lata. PANICUI.AE usque 14 cm longae, 10 cm latae; pedicelli ca. 1 mm longi. FLORES CALYCIS fere ad (♂ tantum suppetebant) diametro 5 mm, albi (SPRUCE). basin partiti segmenta ovata, acuta, extus pilis crispis dense cano-tomentella, intus glabra. PETALA calyce sesquilongiora, extus praeter unguem dense ciliato-barbatum et apicem penicillatum glabra, intus, sicut squama extus, glandulis microscopicis adspersa, squama petalum ipsum aequante breviter bifida intus dense fulvo-villosa. DISCUS sinuato-pentagonus, dense hirsutus. STAMINA filiformia, glabra, antlieris breviter oblongis utrinque emarginatis. GERMINIS rudimentum dense hirsutum.

In Brasiliae prov. Alto Amazonas et Venezuelae parte, confini ad flumina Cassiquiari, Vasiva et Pacimoni: Spruce n. 3311 ! (m. Jan. 1S53, flor.: Hb. Kew., Vindob., Petrop., DC. etc).

14. TALISIA HEXAPHYLLA VAHL arbor (VAHL) praeter innovationes flavido-sericeas et paniculas glabra; rami robusti, teretes, dense et insigniter lenticelloso-verrucosi, juniores sicut foliorum petiolus et rhachis pallide subfusci, nitiduli, adultiores cinerascentes, opaci; folia abrupte (plerumque pari-) pinnata, 2—4-juga, petiolo sat longo tereti basi insig-

TALISIA.

544

niter incrassato rhachique subgracilibus ; foliola majuscula, opposita vel alterna, horizontaliter expansa, oblonga, breviter acuminata, basi acutiuscula petiolulis brevibus subcallosis insidentia, plana, chartacea, nervis lateralibus utrinque 9 ad 11 oblique erectis substrictis subtus prominentibus ante marginem obsolete arcuato-anastomosantibus, arcte tenuiter subtus prominule reticulato-venosa, sicca supra plerumque pallida, subopaca, subtus subfusca, nitidula, obsolete pellucido-punctata et -lineolata, epidermide paginae inferioris parce crystallophora; paniculae in ramis vetustioribus laterales, plerumque fasciculatae, parvae, subsimplices, tbyrsoideae, dichasia subsessilia pauciflora gerentes, sicut flores tenuiter cano-puberulae; flores breviter pedicellati, mediocres, petalis simul cum calyce expansis, disco hirsuto, staminibus glabris; fructus — (non suppetebat). Talisia hexaphylla Vahl Eclog. II in Lam. Encycl. VII (1806) p. 560 n. 1 ; p. 609 n. 1; Spreng. Syst. II (1825) p. Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. (1831) p. 669 n. 1 ; Griseb. Fl. Brit. p. 710 in addend.!

(1798) p. 29!; Poir. DC. Prodr. I (1824) 223 n. 1 ; Camb. in 29; Don Gen. Syst. 1 W. Ind. (1859 —64)

Vulgo „Coco-macaque (scrotum simiae)“ t. Crüger in Hb. Griseb. RAMI 3—10 mm crassi. FOLIA petiolo 5 — 11 cm longo adjecto 1,5—4 dm longa, 1,5—2,5 dm lata; foliola petiolulo 2—5 mm longo adjecto 6—20 cm longa, 2,5—5 cm lata. PANICULAE 3—12 cm longae; pedicelli. vix 2 mm longi. FLORES diametro 5 mm. CALYCIS ad tertiam inferiorem partem partiti segmenta ovato-lanceolata, acuta, sicut petala anthesi patula, utrinque pilis crispis cano-puberula. PETALA calyce paullo longiora, extus praeter unguem dense ciliato-barbatum glabra, intus, sicut squama extus, pilis glandulisque microscopicis sat numerosis adspersa, squama petalum ipsum subaequante breviter bifida intus dense fulvovillosa. DISCUS cupularis, erenulatus, superne fulvo-hirsutus. STAMINA filiformia, glabra, antlieris subsagittato-oblongis apiculatis. GEIÍMEN ovoideum, dense fulvo-sericeum.

In insula Trinidad: L. Cl. Richard ! (Hb. Rich., dein Franquev.) : Crüger n. 211! (m. Apr. 1861, flor.; Hb. Griseb., Hook.); — loco accuratius non indicato: v. Rohr n. 98! et 99! (Hb. Vahl, nunc Havn.).

15. TALISIA CLATHRATA RADLK. arbor (?) praeter innovationes fulvo-pubescentes glabra; rami robusti, subteretes, sat dense lenticelloso-verrucosi, subfusci, nitiduli; folia abrupte (plerumque pari-) pinnata, 4—5-juga, petiolo longo teretiusculo rhachique sat robustis praesertim subtus striatis; foliola magna, plerumque exacte opposita, longiuscule oblonga, non vel inferiora parum inaequilatera, in acumen lineare subito protracta, petiolulis conspicuis semicylindricis callosis, submembranacea, nervis lateralibus utrinque 13 ad 15 subarcuatim patulis subtus valde prominentibus ante marginem manifeste anastomosantibus, subtus (inter nervos) prominule clathrato-venosa, sicca utrinque subfusco-viridia et nitidula, cellulis secretoriis nullis ; paniculae parvae, petiolis breviores, sub innovatione congestae, parce ramosae ; flores — (non suppetebant); fructus breviter pedicellati, cylindricooblongi, apiculati, sordide flavescenti-tomentelli, disco dense hirsuto suffulti. Talisia clathrata Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 349 n. 21.


545

SAPINDACEAE:

RAMI 7 mm crassi FOLIA petiolo 14—18 cm longo adjecto usque 0,5 m longa, 3 dm lata; foliola petiolulo 5—7 mm longo 3 mm crasso adjecto 8—25 cm longa, 3—6,5 cm lata. PANICULAE ca. 8 cm longae. FRUCTUS (immaturus) fere 2 cm longus, ca. 8 mm crassus (pericarpio cellulis secretoriis nullis manifestis instructo).

In Brasília, loco accuratius non indicato: Martius ! (Hb. Monac.).

Subsectio 2.

ACLADODEA

Radlk.

16. TALISIA OEDIPODA RADLK. suffrutex parvus glaber; caulis subsimplex, sat robustus, superne subangulosus, atratus, laevis, vernicoso-lucidus, inferne subfuscus, opacus, longitudinaliter riraosus, rimis lenticellosoverruculosis; folia abrupte (plerumqne pari-) pinnata, 1—4-juga, rigidissima, petiolo mediocri robusto exacte semitereti basi atrata bulboso-incrassato, rhachi tenuiore supra planiuscula subfusca; foliola mediocria, opposita, oblongo-lanceolata, obtuse acuminata, in petiolulos basi eximie bulboso-incrassatos atrofuscos oblique attenuata, crasse rigide coriacea, utrinque prominenter nervosa et laxe venoso-reticulata, supra sicca quoque viridia, nitidula, subtus pallidiora, opaca; panicula terminalis, folia subaequans, supra pedunculum brevem parce ramosa, elongate pyramidalis, laxiflora, rhachi ramisque trigonis striatis dichasia pauciflora gerentibus; flores breviter pedicellati, parvuli, subglabri, disco glabro; fructus — (non suppetebat). (RIEDEL),

Tabula nostra CXII (habitus et analysis).

Talisia oedipoda Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 347 n. 14. SUFFRUTEX ca. 0,5 m altus. CAULIS usque 7 mm crassos. FOLIA petiolo 5—8 cm longo 3 mm lato basi 6 mm crasso adjecto 12—28 cm longa, 12—18 cm lata; foliola petiolulo ca. 5 mm longo basi fere 4 mm crasso adjecto 9—14 cm longa, 3—4,5 cm lata. PANICULA pedunculo ca. 2,5 cm longo adjecto ca. 14 cm longa, 3 cm lata; pedicelli 1—2 mm longi. FLORES diametro ca. 4 mm. CALYCIS fere usque ad basin partiti segmenta ovata, obtusiuscula, obtuse carinata, extus praeter marginem parce hispidula, intus prope marginem piloso- et glanduloso-ciliatum parce puberula. PETALA albida vel flavescentia (RIEDEL), calyce subduplo longiora, vix unguiculata, oblonga, praesertim inferne dense ciliatobarbata, extus glabra, intus, sicut squama extus, pilis raris glandulisque microscopicis crebrioribus adspersa, squama quam petalum ipsum minore oblonga breviter bi- vel trifida intus dense fulvo-villosa. DISCUS cupularis, sinuato-pentagonus, glaber. STAMINA brevia, filiformia, glabra, antberis sagittato-linearibus apiculalis. GERMINIS rudimentum ovoideo-trigonum, in stylum brevem obsolete trilobum attenuatum, ad angulos laxe setulosum.

In Brasiliae prov. Rio Grande do Sul in campis siccis arenosis ad Rio Pardo: Riedel n. 522! (m. Sept. 1826, flor.; Hb. Petrop.).

17. TALISIA MACROPHYLLA RADLK. arbuscula inferne subsimplex, superne pauciramosa, altitudine humana (MART. 1. c.), praeter paniculas glabra; caulis robustus, lignosus, teres, laeviusculus, subvernicoso-lucidus subfuscus; folia maxima, abrupte pinnata, 3-juga, petiolo longo basi valde incrassata rhachique rigidissimis teretibus striatis fuscis nitidulis; foliola permagna, opposita vel subalterna, ex oblongo cuneata, abrupte acute acuminata, petiolulis valde calloso-incrassatis semicylindricis, e chartaceo subcoriacea, nervis lateralibus utrinque 10—15 oblique adscendentibus retique Sapind.

546

TALISIA.

venarum sat arcto utrinque conspicue prominulis, sicca fuscoviridia, nitidula; panicula terminalis, maxima, attamen foliis brevior, perulis nonnullis spinas mentientibus suffulta, fere a basi ramosissima, pyramidalis, ramis obiique erectis ramulosis rhachique angulosis nigricantibus superne sicut flores parce minutim puberulis interrupte florum glomerulos sessiles gerentibus; flores subsessiles, parvuli, disco glabro; fructus — (non suppetebat). Talisia macrophylla Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 347 n. 15 (et IX, 1879, p. 519 n. 164). Cupania macrophylla (non A. Rich.) Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 74 (seors. impr. p. 154) n. 247 (10) et XXIV, 2 (1841) Beibl. No. 3, p. 36 (seors. impr. p. 276) n. 483!; Walp. Rep. I (1842) p. 420 n. 26. INTERNODIA suprema 1 cm crassa. FOLIA petiolo 15—20 cm longo (supra basin) fere 4 mm crasso adjecto usque 8 dm longa, 4 dm lata; foliola petiolulo 6 — 10 mm longo 3—4 mm crasso adjecto 2—4 dm longa, 7 — 11 cm lata. PANICULAE 2,5-4 dm longae, 17—20 cm latae, rhachi ca. 5 mm crassa. FLORES albi (LUSCHNATH), aperti 7 mm lati. CALYCIS usque ad medium partiti extus puberuli intus glabri lobi semi-orbiculares, minutim ciliolati. PETALA calyce subtriplo longiora, sub anthesi a squamis erectis recurva, oblonga, inferne ciliata, extus praeter unguem brevem dense puberulum glabra, intus, sicut squama extus, glandnlis microscopicis adspersa, squama petalo aequilonga sed angustiore lineari breviter bifida intus dense fulvo-villosa. DISCUS tumide cupularis, sinuato pentagonus, glaber. STAMINA filiformia, glabra, antberis cordato-oblongis apiculatis. GERMINIS rudimentum ovoideo trigonum, praesertim ad angnlos setulosum.

In Brasiliae prov. Bahia: Martius! (in silvis primaevis ad Ilheos, a. 1S19; Hb. Monac) ; Mart. Hb. Fl. bras. n. 483! (legit Luschnatii; S. Pedro d’Alcantara, „strauchartiges Bäumchen im schattigen Wald“, m. Dec. 1836, flor.; Hb. Monac., Mart.).

18. TALISIA GUIANENSIS AUBL. arbuscula ramosa praeter paniculas glabra; rami superne angulosi, laeves, atrati, lucidi; folia abrupte pinnata, 5—15-juga, petiolo longo basi valde incrassato rhachique teretiusculis rigidissimis striatis atrofuscis nitidulis; foliola mediocria, opposita vel subalterna, lanceolata vel suboblonga, acuminata, in petiolulos longiusculos basi bulboso-incrassatos attenuata, subcoriacea, nervis lateralibus utrinque 10—12 patulis ante marginem subangulato-arcuatim anastomosantibus retique venarum arcto utrinque prominulis, sicca fusco-viridia, nitidula; paniculae magnae, terminales, adjectis interdum minoribus ex axillis foliorum supremorum, pyramidales, basi perulis subulatis saepe serratis (potius rudimentarie pinnatis) suffultae, ramis numerosis divaricatis dichasia vel pleiochasia stipitata laxiuscule multiflora gerentibus rhachique trigonis sicut flores minutissime cano-puberulis ; flores conspicue pedicellati, medíocres, disco glabro; fructus ellipsoideus, (junior trigonus, trisulcus) apiculatus, glaber, obsolete granulato-areolatus, 3—1-locularis, 3—1-spermus ; semen ellipsoideum, epispermii parte putaminosa laevi. (AUBL.),

Talisia guianensis Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 349, t. 136!; Jo. Fr. Gmelin Syst. Nat. II, 1 (Linn. Syst. Nat. Ed. XIII, 1791) p. 620 n. 1 ; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat, XVIII (1829) p. 29 et 49 in annot., excl. specim. ad T. carinat. recensend. ! ; Don Gen. Syst. I (1831) p. 669 n. 3;

73


547

SAPINDACEAE:

Sayot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 195 ; Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 347 n. 16 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 324; — non PC. Prodr., cfr. T. mollis. Talisia rosea Vahl Eclog. II (1798) p. 30 ! ; Poiret in Lam. Enc. VII (1806) p. 560 n. 2 c. syn. „T. guian. Aubl.“ et in Lam. lllustr. Gen. II (1793—1817) p. 442 n. 1, t. 310 f. 1, c. cit. l. antec.; Spreng. Syst. II (1825) p. 223 n. 2 ; — non Rich. Schomb. Reisen in Guiana III (1848) p. 1005; cfr. T. mollis. Talisia glabra DC. Proãr. I (1824) p. 609 n. 3!; Spreng. Syst. II. (1825) p. 223 n. 3; Rich. Schomb. Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1005; — non Mig. Pl. Kegel. Surinam. in Linnaea XXII (1849) p. 71, coll. n. 980!, et Stirp. Surinam. select. (1850) p. 72 (coll. sphalm. ? n. 680); cfr. T. megaphylla. Vulgo Toulichi incolis Guianae „Galibi“ dictis, t. Aubl. l. c. p. 350. TRUNCUS 3—4-pedalis, diametro 3 —4-pollicaris, cortice griseo, ligno albido, ramis longis ramosis, aliis erectis, aliis patentibus (AUBL.), 4 ad 7 mm crassis. FOLIA petiolo 6 — 14 cm longo supra basin 2—3 ram crasso adjecto 2— 5 dm longa, 1,5—4 dm lata; foliola petiolulo 3 —10 mm longo basi 2—3 mm crasso adjecto 6—20 cm longa, 2,5—7,5 cm lata. PANICULAE usque 3 dm longae, 2 dm latae, sicut flores pulchre roseae (AUBL.) ; pedicelli 1—2 mm longi. FLORES 7 mm longi. CALYCIS ultra medium parti ti extns puberuli intus glabri lobi ovati, obtnsi, subcarinati, dense canociliati. PETALA calyce triplo longiora, erecta, lanceolata, acutiuscula, praesertim inferne ciliata, extus glabra, intus, sicnt squama extus, glandulis microscopicis adspersa, squama petalo aequilonga angustiore lineari integra intus dense rubicundo-villosa. DISCUS tumide cupularis, sinuatopentagonus, glaber. STAMINA filiformia, glabra, antheris linearibus apiculatis. GERMINIS rudimentum dense setulosnm. „BACCA edulis, rubiginosolutea“ (RICH.), sicca atrata, fere 2,5 cm longa, fere 2 cm crassa.

In Guiana gallica : Aublet ! („sur les bords de la riviere de Sinémari, à trente lieues de son embouchure", m. Oct., flor.; Mus. Brit.); v. Rohr n. 1 ! („Cajenna“ t. Vahl l. c.: Mb. Havn.) ; Patris ! („in Guiana seu Cayenna“; Hb. Proãr. DC. ; „T. glabra DC.“ c. obs. in Proãr. mss. „vidi siccam sed florib. male conserv. non dissectis“ — in Proãr. sphalm. „dessicatis“; optime jam Camb. l. c. p. 49 in obs. dixit : „C’est probablement le T. guianensis qui a été décrit dans le Prodrome de M. De Candolle, sous le nom de T. glabra." Indicatio „Cayenna“ erronea est fide Alph. DC. in Phytogr. p. 439); Leblond n. 61 ! (a. 1792; Hb. Deless.); Poiteau! (Hb. Deless); L. Cl. Richard ! („frequens in sylvis Babriellae‘“ m. Apr., fruct. maturi; Hb. Rich., dein Franquev.) ; Leprieur n. 332! (a. 1833, fruct. juven. ; Hb. Deless); idem sine no.! (a. 1839; Hb. Deless.).

19. TALISIA CERASINA RADLK:. frutex parce ramosus (SPRUCE) vel arbor parva (BENTH.), praeter paniculas glabra; rami robusti, teretes, laeves, fuscí, nitidi ; folia abrupte pinnata, 3—8-juga, petiolo mediocri tereti basi incrassato rhachique subtetragona superne bisulca vel teretiuscula nunc gracilibus nunc robustioribus striatis nitidulis ; folia nunc minora, nunc majora, opposita vel subalterna, oblonga, inferiora certe subinaequilatera, acute acuminata, in petiolulos basin versus plus minusve incrassatos abruptius attenuata, subcoriacea, nervis lateralibus utrinque 7—17 patulis ± procurvis ante marginem subangulato-arcuatim anastomosantibus retique venarum arcto utrinque conspicue prominulis, sicca viridia vel fuscescentia, supra nitida, subtus nitidula vel subopaca; paniculae amplae, folia superantes, terminales, basi perulis paucis obsitae, praeter apicem ramosissimae, pyramidales, ramis oblique erectis divaricatisve angulosis rhachique

TALISIA.

548

superne dichasia stipitata vel sessilia laxiuscule vel confertim pluriflora gerentibus ± dense cano-puberulis; flores medíocres, disco hirtello; fructus (juveniles tantum suppetebant) oblongi, apiculati, minutim granulosi, flavidule subsericei. Talisia cerasina Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 347 n. 17; Britton in Bull. Torr. Bot. Club XVI (1889) p. 191, coll. Rusby n. 2527 ! Sapindus cerasinus Benth. in Hook. Journ. Bot. III (1851) p. 197 n. 1 ! delenda obs. „affin. Sapindo surinamensi Poir.“, coll. Spruce; Walp. Ann. IV (1857) p. 378 n. 1. Sapinãus oblongas Benth. in Hook. Journ. Bot. III (1851) p. 198 n. 2!, coll. Spruce; Walp. Ann. IV (1857) p. 378 n.2. Pi tomba Brasiliens. t. Benth., resp. Spruce. FRUTEX 3—10-pedalis (RIEDEL, BENTH.) vel arbor. RAMI 0,5—1 cm crassi. FOLIA petiolo 2—15 cm longo 1—4 mm crasso adjecto 8 cm —ultra 0,5 m longa, 6 cm — ultra 4 dm lata; foliola petiolulo 2—10 mm longo adjecto 4—25 cm longa, 1,5—8 cm lata. PANICULAE pedunculo 2 —12 cm longo adjecto 2,5—5 dm longae, 1—5 dm latae; pedicelli usque 3 mm longi. FLORES albi (RIEDEL), flavicantes (BENTH. 1. c.), 7—8 mm longi. CALYCIS fere ad basin partiti extus ± dense cano-puberuli intus glabri mox decidui lobi ovati, obtusi vel rotundati, ciliati. PETAI.A calyce triplo quadruplove longiora, erecta, lineari-oblonga, inferne ciliata, extus glabra, intus, sicut squama extus, pilis raris glandulisque crebrioribus adspersa, squama petalo aequilonga lineari breviter bifida intus dense fulvo-villosa. DISCUS tumide cupnlaris, sinuato-pentagonus, superne pilis brevibns hirtellus. STAMINA filiformia, hirtella, antheris linearibus apiculatis. GERMEN oblongum, stylo apiculatum, dense minutim canosubsericeum. FRUCTUS edulis, cerasiformis (BENTH ).

In Brasiliae prov. Pará et Alto Amazonas nec non in Peruvia: In prov. Pará; Martius Obs. n. 2717! („in sylvis aboriginibus ad oppidum Santarem, locis sabulosis,“ m. Sept., flor. et fr. juven.; Hb. Monac.); Riedel n. 1534 ! („in arenosis siccis prope Santarem“. Nov. 1828, flor.; Hb. Petrop); Spruce n. 1035 ! (locis glareosis in viciniis Santarem, ad flum. Tapajós, m. Aug. 1850, flor., m. Sept. fruct.; Hb. Kew., Vindob., Petrop., DC. etc.), n. 912! (in viciniis Santarem, m. Apr. 1850, flor.; Sapindus oblongus Benth.; Hb. Kew.) ; — in prov. Alto Amazonas: Martius! („in sylvis prope Manáos — olim Barra do Rio Negro —, locis apertis“, m. Nov., flor.; Hb. Monac.) ; Pöppig n. 2650! (in sylvis ad Ega, m. Oct. 1831, flor. conferti, calyce densius puberulo insignes ; Hb. Vindob); Rusby n. 2527 ! („ Falls of Madeira, Brazil“, m. Oct. 1886; Hb. Canby); — in Peruvia ad Yurimaguas : Poeppig! (alab. ; Hb. Mart.). OBS. Foliis utuntur in vestimentis colore nigro tingendis. Decoctio foliorum adhibetur in gonorrhoea. (H. W. BATES in notis speciminibus e Santarem m. Aug. 1853 ad D. HANBURY missis adjectis.)

20. TALISIA LONGIFOLIA RADLK. arbor (praeter paniculas) glabra; folia abrupte pinnata, 7—9-juga, rhachi subtus carinata, inde subtriquetra; foliola magna, irregulariter alterna, elongate lanceolata, subacuminata, basi sensim angustata acuta paullulum inaequilatera petiolulis brevibus crassis insidentia, coriacea, nervis lateralibus utrinque ca. 15 arcuatis ante marginem anastomosantibus relique venarum arcto subtus obtuse prominulis, sicca fusco-viridia, utrinque nitida; paniculae amplae, floribundae, tomento minutissimo subcauescentes, praeter apicem ramosae, ramis ultimis dichasia sessilia confertim pluriflora gerentibus; flores subsessiles, parvi, canopuberuli, disco hirtello; fructus — (non suppetebat).

Talisia longifolia Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 348 n. 18 (et IX, 1879, p. 519 n. 161). Cupania longifolia Benth. in Hook. Journ. Bot. II (1850) p. 211!; Walp. Ann. II (1851-52) p. 215 n. 7.


549

SAPINDACEAE:

ARBOR „150 pedes alta“ (BENTH.). FOLIORUM rhachis cum petiolo „bipedalis“; foliola petiolulo 5 mm longo basi 3 mm crasso adjecto usque 3 dm longa, 5 em lata. PANICULAE rami sulcato-angulati, „primarii 1 ad 1½ pedales“. FLORES vix 3 mm longi. CAI.YCIS ad médium tantum fissi extus laxe cano-puberuli lobi late ovati, alii subacuti, alii obtusi, subcarinati, ciliati. PETALA calyce duplo longiora, oblonga, parce deorsum ciliata, extus laxe flavide sericea, squama quam petalum ipsum paullo breviore bifida intus dense fulvo-villosa. DISCUS sinuato-pentagonus, pilis brevibus dense hirtellus. STAMINA hispida (t. BENTH.), alabastri glabra, antheris linearibus apiculatis. GERMINIS rudimentum dense flavo-sericeum.

In Brasiliae prov. Pará, in viciniis Pará: Spruce n. 213 * ! (m. Jul.—Aug. 1842, flor.; Hb. Kew.).

21. TALISIA CARINATA RADLK. arbuscula (?) subglabra (f. 1) vel minutim cano-puberula (f. 2); rami robusti, teretes, laeviusculi vel juniores substriati, fusci, nitiduli; folia abrupte pinnata, 6—oo-juga, petiolo longo basi incrassato rhachique supra saepius bisulca subtus carinatis subtrigonis; foliola opposita vel allerna, lanceolata vel suboblonga, ± inaequilatera, acuminata, in petiolulos basin versus sensim incrassatos attenuata, e chartaceo subcoriacea, nervis lateralibus utrinque 8—15 patulis ante marginem arcuatim anastomosantibus subtus (praesertim in f. 2) acute prominentibus ± carinatis, arcte praesertim subtus prominule reticulatovenosa, sicca fusco-viridia, supra nitida, subtus nitidula vel subopaca; paniculae amplae, terminales, praeter apicem ramosae, pyramidales, ramis divaricatis angulosis rhachique superne dichasia stipitata vel subsessilia pluriflora gerentibus; flores breviter pedicellati vel subsessiles, parvi, indumento vario parco, disco hirtello ; fructus ellipsoidei, apiculati, glabri, areolato-granulosi, nitiduli, 1-loculares, 1-spermi, epispermii parte putaminosa praesertim apice scrobiculato-rugosa. Talisia carinata Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 348 n. 19; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 195! emend. emendand. Talisia guianensis, non Aubl., Camb. in Herb. Mus. Paris., specimina a Martin collecta ! ; Herb. varia! Talisia glabra DC. Herb. Sagot et alior. ! RAMI 5—7 mm crassi. FOLIA petiolo 10—14 cm longo supra basin 2—3 mm crasso adjecto 2,5—8 dm longa, 1,5—4 dm lata; foliola petiolulo 2—7 mm longo adjecto 6—25 cm longa, 2—6 cm lata. PANICULAE circiter 4 dm longae, 2,5 dm latae, rhachi usque 6 mm crassa; pedicelli usque 2 mm longi. FLORES albi (SAGOT 1. c), 3—5 mm tantum longi. CAI.YCIS ad medium tantum fissi diu persistentis extus pilis perbrevibus patentibus cano-puberuli intus glabri lobi semi-orbiculares (f. 1) vel ovati, acuti (f. 2), ciliolati. PETALA calyce plus duplo (f. 1) vel plus triplo (f. 2) longiora, erecta, ovata, inferne certe ciliolata, extus tota (f. 1) vel basi tantum (f. 2) sericea, intus, sicut squama extus, glandulis adspersa, squama petalo aequilonga angustiore lingulata subintegra intus dense fulvo villosa. DISCUS cupularis, sinuato-pentagonus, pilis brevibus dense hirtellus. STAMINA filiformia, dense hirsuta, antheris sagittato-linearibus apiculatis. GERMEN ovoideum, dense sericeum. FRUCTUS usque 2 cm longus, 12 mm crassus, luteus (SAGOT 1. c.), siccus atro-fuscus.

Forma 1. SERICEA Radlk.: Rami, paniculae (subcarneae) foliaque glabra; foliorum nervi subtus minus prominentes ; flores 3 mm tantum longi, calycis lobis semi-orbicularibus glabrioribus, petalis calyce plus duplo longioribus extus ubique tenuiter sericeis. Forma 2. ACUTISEPALA Radlk.: Rami superne, paniculae, foliorum petiolus rhachis nervique subtus minutim sordide pulverulento-puberuli; foliorum nervi subtus valde prominentes; flores 5 mm longi, calycis lobis ovatis acutis, petalis calyce plus triplo longioribus extus basi tantum sericeis.

TALISIA.

550

In Guiana gallica : Forma 1 : Poiteau! (Cayenne; Hb. Beless., fruct. ; Hb. Berol., fl. et fr.; Hb. Florent.); Richard (?)! (Hb. Franquev.) ; Martin! (Cayenne ; Hb. Paris., a Camb. perperam nom. T. guiauens. inscr.) ; Sagot! (Roura, a. 1858, flor.; Hb. Par., Berol., Mart.). — Forma 2: Mélinon n. 357! (a. 1862—65 ; Hb. Paris., Berol); Sagot! Karouany, a. 1858; Hb. Franquev.).

22. TALISIA DASYCLADA RADLK. frutex; rami teretes, superne sicut foliorum petiolus rhachis petiolulique subtus pilis sat longis stricte patentibus rufis hirsuti, inferne glabrescentes et cinerascentes; folia abrupte pinnata, 2 ad 3-juga, petiolo sat longo basi incrassato rhachique strictis teretiusculis striatis; foliola sat magna, opposita, elongate oblonga, subacuminata, basi angustiore retusa petiolulis brevissimis crassis insidentia, submembranacea, nervis lateralibus utrinque 10—17 oblique patulis ante marginem manifeste arcuatim anastomosantibus supra impressis subtus valde prominentibus, arcte et praesertim subtus prominule reticulatovenosa, praeter nervum medianum subtus breviter hirsutum glabra, sicca utrinque sordide fusco-viridia, supra nitidula, subtus opaca; paniculae perparvae, petiolis multo breviores, terminales, pyramidales, e basi ramosae, ramis oblique erectis rhachique superne dicbasia breviter stipitata laxiuscule pauciílora gerentibus angulosis dense rufo-hirtellis ; flores breviter pedicellati, parvi, calycibus laxiuscule rufo-hirtellis, disco hirtello; fructus — (non suppetebat). Talisia dasyclada Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 348 n. 20. FRUTEX 4—6-pedalis (RIEDEL). FOLIA RAMI 4—5 mm crassi. petiolo 9—11 cm longo 2 mm crasso adjecto 3—3,5 dm longa, circ. totidem lata; foliola petiolulo 2 mm longo adjecto 11—23 cm longa, 3—7 cm lata. PANICULAE 4 cm longae, 2,5 cm latae; pedicelli ca. 1 mm longi. FLORUM alabastra 3 mm longa, 2 cm crassa. CALYCIS usque ad medium tantum fissi extus parce hirtelli intus glabri lobi semiorbiculari-subovati, ciliati. PETALA ex albido flava (RIEDKL), calyce subtriplo longiora, linearioblonga, praesertim ad unguem ciliato-barbata, extus glabra, intus, sicut squama extus, glandulis microscopicis adspersa, squama petalo aequilonga angustiore lineari breviter bifida intus dense fulvo-villosa. DISCUS cupularis, sinuato-pentagonus, dense hirtellus. STAMINA filiformia, dense hirsuta, antheris linearibus apiculatis.

In Brasiliae prov. Pará, in umbrosis siccis prope Borba: Riedel n. 1367! (m. Aug. 1828, flor.; Hb. Petrop.).

23. TALISIA ERECTA RADLK. arbuscula?; caulis ad innovationis basin katophyllis magnis pinnatis aristatis dense cano-hirsutis suffultus ; folia abrupte pinnata, 8—11-juga, petiolo sat longo basi incrassato rhachique strictis teretiusculis striatis sicut petioluli et nervi mediani praesertim subtus molliter pubescentibus glandulisque longe stipitatis articulatis ut et katophylla adspersis; foliola inter minora, subopposita vel alterna, oblongo-linearia, cuspidata, basi subaequaliter obtusa petiolulis perbrevibus callosis insidentia, margine undulata, nervis lateralibus numerosis patulis apice partim arcuato-anastomosantibus tenuibus subtus prominentibus, membranaceo-subchartacea, utrinquesubglabra, saturate viridia, supra nitida, subtus nitidula; flores et fructus non suppetebant. Brownea erecta Hortor. part. (cfr. T. princeps).


551

SAPINDACEAE:

KATOPHYLLA ca. 6 cm longa, 1,5 cm lata, FOLIA petiolo 9—12 cm longo ca. 3 mm crasso adjecto 3—5 dm longa, fere 2,5 dm lata; foliola petiolulo ca. 3 mm longo adjecto 5,5—16 cm longa, 18—25 mm lata.

E Novo-Granata (?) in hortos introducta. — Vidi specim. ex horto Van Houtte, horto bot. Leodiensi et Monacensi.

24. TALISIA SETIGERA RADLK. arbor parva; rami robusti, teretes, superne ut et katophylla (paniculas fulcientia), foliorunr rhaches subtusque nervi niediani, paniculae calycesque pilis brevibus induti glandularumque stipitibus elongatis articulatis sparsim setosi, inferne glabrati, subfusci, striati, nitiduli; katophylla sat magna, acicularia, setaceo-pinnata; folia pari-pinnata, ca. 9-juga, petiolo longo basi bulbosoincrassato rhachique strictis teretiusculis obsolete striatis; foliola mediocria, subalterna, e lineari-lanceolato subcuneata, sensim acuminata, basi inaequilatera (extus angustiore) subacuta petiolulis brevissimis parum calloso-tumidis insidentia, margine subrevoluta, nervis lateralibus numerosis substrictis patulis ante marginem insigniter arcuatim anastomosantibus subtus prominentibus, membranaceo-chartacea, praeter nervos utrinque glabra, saturate viridia, supra nitida, subtus nitidula; paniculae magnae, terminales, pyramidales, ramis thyrsoideis subcontigue dichasia insigniter stipitata densiuscule pluriflora gerentibus; flores breviter pedicellati, majusculi, disco piloso; fructus — (non suppetebat).

Huevos de chivo Ecuadorensib. t. Eggers. KAMI .7 mm crassi. KATOPHYLLA ARBOR 12 pedes alta (EGGERS). usque 3 cm longa. FOLIA petiolo ca. 11 cm longo supra basin 2,5 mm crasso adjecto 4,5 dm longa, ca. 2 dm lata; foliola petiolulo ca. 3 mm longo adjecto 6—17 cm longa, 2—3,5 cm lata. PANICULAE ca. 3 dm longae, 2 dm latae, dichasiorum stipitibus usque 7 mm, pedicellis ca. 2 mm longis. FLORES albi, odorati (EGGERS), 8—9 mm longi. CALYCIS ultra medium partiti extus inferne pilis miuutis glandulisque parce adspersi segmenta lineari-lanceolata, ciliolata. PETALA calyce plus duplo longiora, oblonga, extus ad unguem dense ciliato-barbatum pubescentia, intns, sicut squama extus, glandulis rarissimis adspersa, squama petalo aequilonga lineari breviter bifida intus dense albo-villosa. DISCUS cupularis, sinuatopentagonus, superne pilosus. STAMINA filiformia, parce puberula, antheris oblongis apiculatis. GERMINIS rudimentum dense setulosum.

In Ecuador : Eggers n. 14704! (Balao, in silvis, m. Majo 1892, flor).

25. TALISIA MOLLIS KUNTH. ed CAMB. arbor (?) rufohirsuta ; rami robusti, teretes, nitidi, atrofusci; folia abrupte pinnata, 5—oo-juga, petiolo sat longo basi bulboso incrassato rhachique strictis subteretibus obsolete striatis; foliola magna, subopposita vel alterna, lanceolato-oblonga, insigniter acute acuminata, basi subacuta saepe inaequilatera petiolulis brevissimis parum calloso-incrassatis insidentia, nervis lateralibus numerosis sat approximatis strictis patulis ante marginem arcuatim anastomosantibus supra impressis subtus prominentibus, subtus laxiuscule et prominule reticulato-venosa, subcoriacea, supra sicca fusca, glabra, lucida, subtus rufescentia, hirta, glandulis microscopicis sat longe stipitatis adspersa, fibris sclerenchymaticis in diachyma aberrantibus insignia; paniculae magnae, terminales, rufescenti-tomentosae, perulis setaceis integris vel serratis (rudimentarie pinnatis) suffultae, pyramidales, divaricato-ramosae, ramis thyrsoideis subcontigue

TALISIA.

552

dichasia sessilia vel rarius breviter stipitata confertim pauciflora gerentibus; flores sessiles, medíocres, disco hirsuto; fructus majusculi, breviter ellipsoidei, acuminati, rubiginosi, laeviusculi, cinnamomeo-tomentelli, calycis residuis suffulti, 1-loculares, 1-spermi, epispermii parte putaminosa manifeste scrobiculato-rugosa. Talisia mollis Kunth Herb. ed. Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 29, p. 48 ! ; Don Gen. Syst. I (1831) p. 669 n. 2; Walp. Rep. I (1842) p. 420 n. 1 ; Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 349 n. 22; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 196! (coll. „Leblond“; coll. „Mélinon“). Talisia guianensis, non Aubl., DC. Prodr. I (1824) p. 609 n. 2 !, excl. syn. „T. rosea Vahl“, ut jam Camb. l. c. indicavit.

„Talisia rosea Vahl“ ap. Rich. Schomb. Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1005, ex syn. RAMI 0,5 — 1 em crassi. PERULAE usque 1,5 cm longae. FOLIA petiolo 6—20 cm longo 2—5 mm crasso adjecto 3 dm — 1 m longa, 2 ad 5 dm lata; foliola 5—27 cm longa, 1,5—7 cm lata. PANICULAE usque 0,5 m longae, 3 dm latae. FLORES 6 mm longi. CALYCIS fere ad basin partiti extus rufo-tomentosi intus glabri laciniae lanceolatae, acutiusculae, dense ciliatae. PETALA calyce sesquilongiora, lanceolato-oblonga, reflexa, inferne ciliata, extus glabra, intus, sicut squama extus, glandulis crebris adspersa, squama erecta petalo aequilonga angustiore lingulata subintegra intus dense fulvo-setosa. DISCUS cupularis, sinuato-pentagonus, hirsutus. GERMINIS rudiSTAMINA filiformia, glabra, antheris linearibns apiculatis. mentum dense setulosum. FRUCTUS usque 2,5 cm longus, 1,5 cm crassus.

In Guiana gallica : Collector ignotus (Martin?)! (Cayenne; ex Mus. Paris. comm. c. Kunth a. 1820 „T. mollis K.“; Hb. Berol.) ; id. collect.? ! (Cayenne; ex Mus. Paris. comm. c. DC. a. 1821 „T. guianens. DC.“; Hb. Prodr. DC.); id. collect.?! (Cayenne; ex Hb. Desfont. in Hb. Webb et comm. c. Hb. Petrop.); id. collect.?! (Guyane franç. ; ex Mus. Paris. comm. c. Hb. Lugd.—Bat.; specimina haec quatuor inter se valde similia sunt; idem dici potest de tribus sequentibus); Martin! (Cayenne ; ex Hb. Par. comm. c. Kunth a. 1819; Hb. Ber.); id. ?! (Cayenne ; specim. a Camb. nom. „T. mollis K. Hb.“ inscript.; Hb. Par.) ; id.?! (Cayenne; ex Hb. Desf. in Hb. Webb et a Desf. comm. c. Hb. Havn.); Leblond n. 448 ! (a. 1792; Hb. Par.); Richard ! (Hb. Franqueo., Havn., Mart); Poiteau! (a. 1819—21 ; Hb. Paris., Deless) ; Leprieur ! (Hb. Franqueo.); Mélinon n. 350 ! (a. 1862, fruct. ; Hb. Paris., Berol.); id. sine num.! (a. 1864, flor. ; Hb. Paris., Berol.).

26. TALISIA HEMIDASYA RADLK. arbor?; rami tenuiores, teretes, superne ut paniculae fulvo-tomentosi, inferne glabrescentes, sordide subfusci, nitiduli; folia pari-pinnata, 4—8-juga, petiolo sat longo tereti basi bulboso-incrassato rhachique apice subtrigona gracilibus sordide pulverulentopuberulis glandulisque longe stipitatis ornatis; foliola mediocria, opposita vel inferiora alterna, lanceolata, acuminata, in petiolulos breves basi incrassatos oblique attenuata, margine undulata, nervis lateralibus numerosis sat approximatis strictis patulis ante marginem arcuatim anastomosantibus supra subimpressis subtus prominentibus, reti venarum subtus prominulo, chartacea, sicca quoque viridia, supra glabra, nitidula, subtus praesertim ad nervos pilis adspersa, subopaca, fibris sclerenchymaticis instructa ; paniculae majusculae, foliis breviores, in apice ramorum terminales et laterales, perulis simplicibus breviusculis tomentosis suffultae, pyramidales, patule ramosae, ramis subcontigue dichasia sessilia confertim pauciflora gerentibus; flores subsessiles, parvuli, disco hirsuto; fructus — (non suppetebat).


553

SAPINDACEAE:

Talisia hemidasya Radlk. in Site. k. b. Ac. VIII (1878) p. 349 n. 23, p. 365.

Sapinãus surinamensis, non Poir., Turcz. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 402! RAMI 3—4 mm crassi. PEBULAE usque 1 cm longae. FOLIA petiolo 4—10 cm longo supra basin 1—2 mm crasso adjecto 1,5—4 dm longa, 2—3 dm lata; foliola petiolulo 2—5 mm longo adjecto 0,5 —2 dm longa, l,5—5 cm lata. PANICULAE 1—2,5 dm longae, 6—14 cm latae. FLORES 6 mm longi. CALYCIS ultra medium partiti extus fulvo-tomentosi intus glabri laciniae ovato-lanceolatae, acutiusculae, dense ciliatae. PETALA alba, calyce duplo longiora, oblonga, patula, supra unguem ciliata, extus glabra, intus, sicut squama extus, glandulis crebris microscopicis adspersa, squama erecta petalo aequilonga paullo angustiore breviter bifida intus dense fulvo-villosa. DISCUS cupularis, sinuato-pentagonus, margine dense hirsutus. STAMINA filiformia, glabra, antheris oblongo-linearibus apiculatis. GERMINIS rudimentum dense setulosum.

In Surinam et in Guiana anglica : Hostmann n. 1274 ! (a. 1823, flor.; Hb. var.) ; Jenman n. 4935! (si recte lego; „Demerara River“, m. Maj. 1889, flor.; ex Hb. Kew. comm. c. Hb. Berol.).

27. TALISIA PILOSULA SAGOT frutex?; rami teretes, glabrati, laeviusculi, nitidi, subfusci ; folia pari-pinnata, 5 ad 10-juga, petiolo sat longo rkachique teretiusculis gracilibus subtus hirtellis; foliola inter minora, deílexa, superiora opposita, inferiora alterna, lanceolata, acuininata, basi acuta subinaequilatera petiolulis brevibus subcallosis insidentia, rugososubbullata, margine manifeste revoluta, nervis lateralibus numerosis strictis patulis ante marginem arcuatim anastomosantibus retique venarum laxiusculo supra impressis subtus prominentibus, subcoriacea, sordide viridia, supra glabra, nitida, subtus praesertim ad nervos venasque pilosula, opaca, glandulis microscopicis sat longe stipitatis adspersa, flbris sclerenchymaticis instructa; paniculae (axillares tantum suppetebant) minores, foliis multo breviores, perulis setaceis brevibus simplicibus suffultae, divaricate pauciramosae, cum perulis sordide fulvo-tomentosae, sat dense dichasia sessilia pauciflora gerentes; flores subsessiles, parvi, disco hirsuto; fructus — (non suppetebat). Talisia pilosula Sagot in schedis (a. 1851—58)! et in Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. nat., VI. Sér. XII (1882) p. 196; Radlk. in Sita. k. b. Ac. VIII (1878) p. 349 n. 24. PEBULAE usque 8 mm longae. FOLIA KAMI ca. 5 mm crassi. petiolo 3—9 cm longo 1,5—2,5 mm crasso adjecto 1,6—4 dm longa; folioJa petiolulo 1—3 mm longo adjecto 4—14 cm longa, 1,5-3 cm lata. PANICULAE 10—14 cm longae, 2,5—7 cm latae. FLORES 5 mm longi. CALYCIS fere usque ad basin partiti extus laxiuscule hirsuti intus glabri segmenta ovata, acutiuscula, ciliata. PETALA calyce triplo longiora, lanceolata, acuta, ad squamae insertionem ciliata, extus glabra, intus glandulis microscopicis sat crebris adspersa, squama erecta petalo aequilonga paullo angustiore lingulata breviter bifida extus glandulis destituta intus flavovillosa. DISCUS breviter cupularis, sinuato-pentagonus, superne hirsutus. STAMINA filiformia, glabra, antheris oblongo-linearibus apiculatis. GERMEN ovoideum, stylo longo cuspidatum, cum stylo dense fulvo-tomentosum.

In Guiana gallica: Sagot! (in Karouany, rara, a. 1858; Hb. Par., Berol., Mart.).

28. TALISIA ACUTIFOLIA RADLK. arbor gracilis rami tenuiores, teretes, glabri, laeviusculi, nitidi, subfusci; folia pari-pinnata, 3—4-juga, petiolo longo rkachique

(SPRUCE);

Sapind.

554

TALISIA.

subgracilibus rigidis teretibus pulverulento-puberulis; foliola magna, opposita vel inferiora alterna, ovato-lanceolata, in acumen acutissimum sensim acutata, basi subacuta petiolulis crassiusculis semicylindricis insidentia, margine paullulum revoluta, nervis lateralibus utrinque 10—l5 substrictis oblique adscendentibus ante marginem arcuatim anastomosantibus retique venarum densiusculo subtus prominentibus, coriacea, sicca fusco-viridia, utrinque glabra, supra nitidula, subtus opaca, glandulis microscopicis sat longe stipitatis raris adspersa, flbris sclerenchymaticis parcis instructa; paniculae medíocres, folia subaequantes, terminales vel subterminales, perulis setaceis sat longis serrulatis (rudimentarie pinnatis) suífultae, pyramidales, patenter ramosae, dense sordide canotomentellae, sat dense dichasia sessilia confertim pauciflora gerentes; flores subsessiles, parvuli, disco hirsuto; fructus majusculi, ellipsoidei, juniores obtuse trigoni, apiculati, laeviusculi, subglabri, calycis residuis suffulti, abortu 1-loculares, 1-spermi. Tabula nostra CXIII, fig. 1 (habitus et fructus).

Talisia acutifolia Radlk. in Sita. k. b. Ac. VIII (1878) p. 349 n. 25. Sapindus sp. Spruce in schedis, coll. n. 1992 ! (a. 1855). Pi tomba (fructus audiunt) t. Spruce in sched. KAMI 3—5 mm crassi. PERULAE usque ARBOR 8-pedalis (SPRUCE). 2 cm longae. FOLIA petiolo 7 —17 cm longo supra basin bulbosam 1,5 ad 3 mm crasso adjecto 0,25—0,5 m longa, 2—4 dm lata ; foliola petiolulo 3 —5 mm longo adjecto 7—25 cm longa, 2,5—7,5 cm lata. PANICULAE 11—25 cm longae, 6 —25 cm latae. FLORES 6 mm longi, albi (SPRUCE). CALYCIS ultra medium partiti extus cano-pubescentis intus glabri laciniae ovatae, acutiusculae, piloso- et glanduloso-ciliolatae. PETALA calyce sesquilongiora, lanceolata, obtusiuscula, patula, inferne ciliata, extus glabra, intus glandulis sat crebris adspersa, squama erecta petalo aequilonga lineari breviter bifida utrinque dense fulvo-strigosa. DISCUS cupularis, sinuato-pentagonus, superne dense hirsutus. STAMINA filiformia, glabra, antheris oblongo-linearibus apiculatis. GERMINIS rudimentum dense hirsutum. FRUCTUS ca. 2,5 cm longus, 1,5 cm crassus, maturus flavus, edulis (SPRUCE), siccus fuscus.

In Brasiliae ditione amazonica : Martius! (Hb. Monac.); Spruce n. 1992! (Hanauaca ad fl. Negro, m. Dec. 1851, flor., Hb. Benth., Franquev.; prope Manáos — olim Barra do Rio Negro —, in ripis fluvii Tarumã inundatis, m. Febr. 1855, fruct.; Hb. Kew., Vindob., Franquev.). Huc quoque, ni memoria me fallit, Trail n. 125! (Manáos, Cachoeira grande, m. Dec. 1874, flor.; Hb. Kew.).

29. TALISIA CUPULARIS RADLK. arbor parva (SPRUCE), praeter paniculas glabra; rami sat robusti, teretes, nitiduli, atrofusci, elevato-punctati; folia pari-pinnata, 3—8-juga, petiolo longo tereti rhachique robustioribus obsolete striatis subglabris; foliola sat magna, opposita vel subalterna, ellipticooblonga, subacuminata, in petiolulos breves, basi bulbosoincrassatos attenuata, nervis lateralibus utrinque 7—12 patulis ante marginem subangulato-arcuatim anastomosantibus retique venarum laxiusculo subtus prominulis, coriacea, sicca fusca, supra laevia, lucida, subtus nitidula, glandulis microscopicis breviter stipitatis raris adspersa, flbris sclerenchymaticis parcis instructa; paniculae magnae, robustae, terminales, late pyramidales, patenter ramosae, cano-velutinae, remotiuscule dichasia rigide stipitata multiflora gerentes, bracteis rigidis; flores

74


555

SAPINDACEAE:

breviter pedicellati, majores, disco hirsuto; fructus juveniles ovoidei, stylo longiusculo acuminati, cum stylo dense flavo-pubescentes, calyce persistente arcte adpresso cupulari suffulti. Tabula nostra CXIII, fig. 2 (analysis).

Talisia cupularis Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 350 n. 26. Sapindus sp. Spruce in schedis, coll. n. 1785! (a. 1851). P i t o m b a t. Schwacke in sched. RAMI 4—8 rara crassi. FOLIA ARBOR 10—15-pedalis (SPRUCE). petiolo 7—22 cm longo supra basin bulbosam 1,5—3 mm crasso adjecto 2,5—7 dm longa, 1,5—3 dm lata; foliola petiolulo 2 — 5 mm longo adjecto 7—20 cm longa, 2,5—7 cm lata. PANICULAE usque 0,5 m longae, 4 dm latae, dichasiorum stipitibus usque 5 rara, pedicellis 2—3 mm longis. FLORES albi (SPRUCE), 6—7 ram longi. CALYCIS ad medium tantum fissi intus quoque dense puberuli lobi late ovati, obtusi, dense ciliolati. PETALA calyce duplo longiora, oblonga, inferne ciliata, utrinque glabra, eglandulosa, squama erecta petalo aequilonga lingulata integra intus dense fulvovillosa. DISCUS cupularis, sinuato-pentagonus, superne hirsutus. STAMINA filiformia, glabra, antheris lineari-oblongis apiculatis. GERMINIS rudimentum hirsutum. FRUCTUS edules (SCHWACKE).

In Brasiliae prov. Alto Amazonas: Spruce n. 1785! (Manáos, m. Apr. 1851, flor. cf et fruct. juven.; Hb. Kew., Vindob., Franquev); Schwacke n. 3757 (= III, 469) ! (Manáos, m. Jun. 1882, flor.; Hb. Gotting.) = Glaziou n. 13616! (Hb. Eichl.).

30. TALISIA PACHYCARPA RADLK. arbor?; folii (fragmentum tantum suppetebat) rhachis robusta, teretiuscula, atrofusca, nitidula, dense minutissime pulverulento-puberula ; foliola ?-juga, gigantea, subopposita, oblonga, acuminata, basi acuta petiolulis brevissimis bulbiformibus hirsutis insidentia, nervis lateralibus numerosis sat approximatis, nonnunquam brevioribus alternatim intermixtis, patulis ante marginem anastomosantibus retique venarum subtus prominentibus, chartacea, sicca sordide fusca, supra glabra, nitida, subbullatorugosa, subtus praesertim in nervis sordide rufo-hirta, subopaca, glandulis microscopicis longe stipitatis adspersa, fibris sclerenchymaticis numerosis insígnia; paniculae sat magnae, robustae, pyramidales, divaricato-ramosae, breviter canovelutinae; flores — (non suppetebant) ; fructus juveniles dense flavide tomentelli, maturi sat magni, ellipsoidei, apiculati, laeves, glabrati, calycis persistentis residuis et disco hirsutissimo suffulti, abortu 1-loculares, 1-spermi, pericarpio crassissimo, epispermii parte putaminosa tota granulatoscabra. Talisia pachycarpa RaãlJc. in Sita. Jc. b. Ac. VIII (1878) p. 350 n. 27. FOLIORUM rhacheos segmentum superius 12 cm longum, 3,5 mm crassum; foliola petiolulis ca. 1 cm longis basi 8 mm crassis adjectis ca. 0,5 m longa, 14 cm lata. PANICULA (an completa?) 2,5 dm longa, 1,5 dm lata, rhachi inferne 6 mm crassa. CALYCIS (sub fructu relicti) ad medium tantum flssi extus cano-velutini intus glabri lobi late ovati, obtusi. DISCUS superne hirsutissimus. STAMINA glabra. FRUCTUS 2,5 cm longus, 1,8 cm crassus, siccus fuscus.

In Guiana gallica: Poiteau! (Cayenne, fruct. maturi; Hb. Deless.); Martin! (Cayenne, fruct. juniores: Hb. Kew.).

TALISIA.

556

31. TALISIA BULLATA RADLK. arbor excelsa (EGGERS); folia pari-pinnata, ?-juga, rhachi robusta teretiuscula striata fusca nitidula glandulis longe stipitatis rarissimis obsita ceterum subglabra; foliola permagna, opposita vel inferiora subalterna, superiora oblonga, obtusa, basi angustata, inferiora elliptica, inaequilatera, subtruncata, mucronulata, omnia manifeste grosse bullata, margine revoluta, petiolulis brevibus crassis subcylindricis glabris insidentia, nervis lateralibus utrinque 8—15 remotiusculis patulis secus marginem anastomosantibus supra valde impressis subtus valde prominentibus, reti venarum laxiusculo parum prominulo, rigide coriacea, utrinque glabra, sicca supra fusco-viridia, nitida, subtus pallidiora, nitidula, fibris sclerenchymaticis paucis instructa; paniculae magnae, robustae, pyramidales, praeterapicem ramosae, ramis divaricatis paullo decurvis thyrsoideis et superne rhachi (multangula) dichasia contígua sessilia confertim pluriflora gerentibns, brevissime cano-velutinae ; flores breviter pedicellati, magni, disco hirsutissimo, alabastris subglobosis; fructus — (non suppetebat). ARBOR 60' alta (EGGERS). FOLIORUM rhachis 8 mm crassa, segmentis ca. 8 cm longis; foliola petiolulis 5—8 mm longis 3—5 mm crassis adjectis 1,5 ad ultra 3 dm longa, 8—10 cm lata. PANICULAE usque 0,5 m longae, 0,25 m latae, rhachi inferne 5—7 mm crassa, pedicellis vix 2 mm iongis. FLORES albi (EGGERS), 7 mm longi. CALYCIS ad medium tantum flssi extus laxiuscule cinereo-puberuli intus glabri lobi late ovati, obtusi, dense ciliolati. PETALA calyce duplo longiora, late ovata, obtusa, reflexa inferne ciliata et extus albo-sericea, intus supra squamam puberula, sed glandulis destituía, squama recurva petalo aequilonga sed multo angustiore lanceolata breviter bifida utrinque lana densa crassa flavescenti-albida vestita. DISCUS humilis, cupularis, sinuato-pentagonus, superne hirsutissimus. STAMINA filiformia, hirsuta, antheris lineari-oblongis apiculatis. GERMEN ovoideum, stylo longiusculo apice stigmatoso cuspidatum, cum stylo dense flavo-pubescens.

In Ecuador: Eggers n. 15004! (prov. Manabi, ad Rosario, m. Jul. 1893, flor., Hb. Berol.; Zapullo, m. Aug. 1893, flor.; Hb. Monac.).

32. TALISIA PRINCEPS OLIV. arbor mediocris, trunco erecto simplici (OLIV.) tereti, juniore obsolete striato pallide subfusco nitidulo laxe hirtello lenticellis crebris primum minute dein tuberculate verrucoso; katophylla ad innovationes magna, pinnata, 12—20-juga, rhachi in aristam longam terminata petioloque dilatato rufo-villosis glandulisque longe stipitatis obsitis, foliolis lineari-lanceolatis margine undulatis longe caudato - aristatis sat longe petiolulatis nitidulis; folia novella erecta, foliolis (ut in Browneis) flaccide pendentibus roseo-carneis, adultiora patentia, denique deflexa (JACQ., OLIV.), abrupte (plerumque pari)pinnata, 3—20-juga, petiolo longo rhachique teretibus striatis pube minuta molli glandulisque adspersis; foliola magna, subopposita vel alterna, elongate et interdum anguste oblonga, utrinque angustata, apice cuspidata, margine undulata, inferiora ± inaequilatera, petiolulis brevibus semicylindricis densius tomentellis insidentia, nervis lateralibus utrinque 15—29 tenuibus subarcuatis patulis ante marginem arcuatim anastomosantibus supra subimpressis subtus prominentibus, utrinque prominule reticulato-venosa, subchartacea, praeter nervum medianum subtus pilosellum utrinque glabra et nitidula, sicca quoque viridia vel fuscescentia, fibris sclerenchymaticis nullis; paniculae amplae, terminales, ramis


557

SAPINDACEAE:

oblique erectis thyrsoideis contigue florum glomerulos sessiles multifloros gerentibus, fulvo-tomentellae ; flores brevissime pedicellatí, magni, pubescentes, disco hirsutissimo, alabastris subglobosis; fructus (t. OLIVER) magni, subglobosi, breviter apiculati, leviter rugulosi, monospermi, calyce persistente suffulti, pericarpio crasse coriaceo.

t.

Talisia princeps Oliv. in Hook. Ic., III. Ser., VIII (m. Maj. 1888)!; Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. 111,

TALISIA.

558

praeter apicem ramosae, breviter sufferugineo-canescentivelutinae, ramis divaricatis thyrsoideis rhachique multangulis dichasia remotiuscula subsessilia consertim pluriflora gerentibus; flores subsessiles, magni, serrugineo-tomentosi, disco hirsutissimo, alabastris subglobosis; fructus (juveniles tantum suppetebant) ellipsoidei, apiculati, dense ferrugineo-tomentosi, laeves, calyce subcupulari sussulti, 1-loculares, 1-spermi, pericarpio crassissimo.

1769

5 (1895) p. 324.

Theophrasta pinnata Jacq. Fragm. (1800—1809) p. 49 n. 168, t. 64 f. 1, t. 65, 66; A. BC. Prodr. VIII (1844) p. 146 inter spec. excl. penitus dubias ; Heynhold Nomencl. hort. II (1846) p. 79 et p. 726 c. syn. Brownea erecta Hort. Brownea erecta Hort. part. (cfr. T. erecta); van Houtte Catal, et Linden Catai. t. Otto in Otto et Dietrich Allg. Garten. zeit. XXIII (1855) p. 147; sub hoc nom. missa ad Hort. H. W.-Crawjord, Lakelanãs, Cork (Hibernia) t. W. E. G. in The Garden XV (1879) p. 436. Brownea princeps Hort. varior.; Linãen Catai. No. 9 et 10 t. Otto l. c., Catai. No. 98 (1877) p. 33 part. (part. Brownea Ariza Benth. Pl. Harlw. p. 170 ex Curtis Bot. May. CVI, 1880, t. 6469, e Novo-Granata). Talisia megaphjlla, non Sagot, W. E. G. in The Garden X V (1879) p. 436! ; cf. supra syn. „Brownea erecta“. 20 — 40-pedalis (OLIVER), trunci apice 1 cm crasso. usque 2,5 dm longa, 7 cm lata. FOLIA 31/2—6 pedes longa (OLIVER); foliola petiolulo 3—5 mm longo adjecto 1 — 4 dm longa, 3 ad 8 cm lata. FLORES 7—8 mm longi. CALYCIS ad médium tantum fissi extus dense intus parce cano-pubeseentis lobi late ovati, obtusi, dense ciliati. PETALA calyce duplo longiora, late ovata, obtusa, patentia, inferne ciliata, extus praeter marginem latum sericea, intus supra squamae insertionem parce pubeseentia, sed glandulis destituta, squama erecta petalo paullo breviore et angustiore ovata breviter bifida utrinque densissime rubescenti-villosa. Discus breviter cupularis, sinuato-pentagonus, hirsutissimus. STAMINA filiformia, superne hirtella, antheris linearioblongis apiculatis. GERMEN ovoideum stylo lougiusculo apice stigmatoso cuspidatum, cum stylo dense eanescenti-pubescens. FRUCTUS 4 cm longus, 3,8 crassus.

Talisia megaphylla Sagot in schedis, coll. n. 1194! (a. 1851 ad 1858) et in Cat. Pl, Guian. in Ann. Sc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 196; Badlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 350. Talisia glabra, non DC., Miq. Pl. Kegel. Surinam. in Linnaea XXII (1849) p. 71, coll. n. 980!, et Stirp. Surinam. select. (1850) p. 72 (coll. sphalm.? n. 680). FRUTEX 6-pedalis (SCHOMBURGK). KATOPHYLLA circ. 3 cm longa (in specim Schomb. tantum visa). FOLIA petiolo fere 2 dm longo supra basiu valde bulboso-incrassatam 6 mm crasso adjecto usque 1 m longa, 5—6 dm lata; foliola petiolulis usque ultra 1 cm longis 3—5 mm crassis adjectis 1,5—4,5 dm longa, 5—12 cm lata. PANICULAE usque 4 dm longae, 2 dm latae, rhachi inferne usque 7 mm crassa. FLORES 8 mm longi. CALYCIS ad médium tantum sissi extus dense ferrugineo-tomentosi intus pilis raris glandulisque crebrioribus adspersi lobi late ovati, obtusi, dense ciliati. PETALA calyce duplo longiora, oblonga, ad squamae insertionem ciliata, extus praeter marginem fulvo-tomentosa, intus glandulis creberrimis adspersa, squama erecta petalo paullo breviore et angustiore breviter bifida utrinque dense sulvo-villosa. Discus hirsutissimus. STAMINA filiformia, superne antheraeque lineari-oblongae apiculatae pilosiuscnla.

ARBOR

KATOPHYLLA

In Venezuela ad Caracas t. Jacq. l. c.— Culta in horto Schonbr.! (allata ex Caracas a. 1788; specimen servatur a Jacquin a. 1805 exsiccatum in Hb. Vindob.); in horto Crawford! ( Lalcelands, Cork, Hibernia, ubi floruit et fructif. a. 1878 t. Oliv.; Hb. Kew.); in horto Monacensi ! (a. 1886—88, ex Hort. Linãen introd.; Hb. Monac).

33. TALISIA MEGAPHYLLA SAGOT frutex (SAGOT 1.C.); katophylla sub inflorescentia et ad gemmas axillares sat insignia, pinnata, 3—4-juga, rhachi aristata, íoliolis linearisubulatis, glabriuscula; folia pari-pinnata, circiter 6—10-juga, petiolo longiusculo tereti rhachique superne angulosa robustis striatis glabris nitidulis fuscis; foliola permagna, inferiora certe subalterna, oblonga, breviter acuminata, basi cuneata + inaequilatera petiolulis brevibus sat crassis semicylindricis glabris insidentia, nervis lateralibus utrinque 10—15 remotiusculis patulis vel + erectis subarcuatis ante marginem evanescentibus vel irregulariter anastomosantibus subtus prominentibus, utrinque obsolete vel sub lente arcte prominule reticulato-venosa, chartaceo-coriacea, utrinque glabra, sicca fusca, supra nitidula, subtus subopaca, fibris sclerenchymaticis paucis instructa; paniculae magnae, robustae, pyramidales,

In Guiana, et quidem in Guiana gallica : Poiteau! (a. 1819—21 ; Hb. Deless. et Petrop.) ; Sagot n. 1194! (Karouany, La Mana in sylvis rara, a. 1857; Hb. Kew., Berol., Mart.); Mélinon! (ad Maroni t. Sagot l. c., a. 1863— 64; Hb. Paris, et Berol); — in Guiana batava : Kegel n. 980! (in sylvis umbrosis prope plantat. Beekhuizen ; Hb. RhenoTraject.) ; Hostmann n. 1149! (a. 1843; Hb. Paris); — in Guiana anglica : Rich. Schomburgk n. 859 ! (Savanna, m. Oct. 1842, flor.; Hb. Ber.; sine no. c. indic. „Pedrero on the Rio Negro“ in Hb. Kew).

34. TALISIA STRICTA TRIANA et PL. arbor (HUMB.) vel arbuscula recta, subsimplex (KARST. et TRIANA 1. c.), habita Palmarum (TR. et PL.); folia pari-pinnata, 4—8-juga, petiolo longo rhachique robustis teretiusculis striatis fuscis praesertim subtus sicut petioluli cano-velutinis ; foliola sat magna, inferiora subalterna, ex oblongo cuneata, inferiora obovata, breviter acuminata, basi + inaequilatera petiolulis sat crassis semicylindricis insidentia, margine undulato + revoluta, nervis lateralibus utrinque 7—12 obliquis ante marginem arcuatim anastomosantibus supra subimpressis subtus prominulis, reti venarum sat arcto utrinque obsoleto, coriacea, sicca fusca, supra glabra, nitidula, subtus tomento sordide cano velutina, glandulis longe stipitatis adspersa, fibris scle renchymat.icis nullis; panicula ampla, terminalis, solitaria (TR. et PL. 1. c.), robusta, pyramidalis, praeter apicem ramosa, sicut flores tomento canescenti-flavido subvelutina, ramis thyrsoideis arcuatim erectis rhachique angulosa superne subcontigue dichasia sat stipitata confertim multiflora gerentibus, flores subsessiles, magni, disco hirsutissimo, alabastris subcylindricis; fructus sat magni, „pyrisormes, basi leviter triangulares" (HUMB.), apiculati, granulato-scabri, tenuissime flavidepuberuli, „calycepersistentesuflulti, 1-loculares, l-spermi“ (HUMB.), pericarpio modice crasso.


559

SAPINDACEAE: TALISIA.

Talisia strida Triana et Pl. Prodr. Fl. Novo Granat. in Ann. Sc. nat., IV. Sér., XVIII (1862) p. 369!; Radlk. in Sitz. Tc. b. Ac. VIII (1878) p. 350 n. 29. Comatoglossum strictum Karst. et Triana in Triana Nuevos Jeneros i Espec. etc. (Bogota 1854) p. 11; Karst. Pl. Columb. in Linnaea XXVIII (1856) p. 347; Walp. Ann. VII, 4 (1869) p. 628. Talisia? sp. Benih. et Hook. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 401.

Mata puerco („tue-cochon“) t. Triana l. c. FOLIA petiolo 13—17 cm longo supra basin incrassatam 3—5 mm crasso adjecto 3—5 dm longa, 2—4 dm lata; foliola petiolulis 3—5 mm longis 2—4 mm crassis adjectis 9—25 cm longa, 3—7 cm lata, PANICULAE ca. 7,5 dm longae, 2 dm latae, rhachi usqne 7 mm crassa, dichasiorum stipitibus 4—8 mm longis. FLORES albi (KARST. et TRIANA), 8 mm longi. CAI.YCIS ad medium tanturn fissi extus dense velutiuo - toinentosi intus glabri lobi late ovati, obtusi, dense ciliati. PETALA calyce sesquilongiora, oblonga, reflexa, inferne ciliata, extus infra médium tantum sericea, intus ne glandulis quidem obsita, squama petalo paullulo longiore angustiore breviter bisida utrinque dense sulvo-villosa. Discus cupularis, sinuatopentagonus, superne hirsutissimus. STAMINA filiformia, pilosiuscula, antheris linoari-oblongis apiculatis. GERMINIS rudimentum minutissimum, dense setulosum. FRUOTUS magnitudine ovi columbae, viridis (KARST. et TRIANA), „ 1—2-pollicaris“ (HUMBOLDT), pericarpio trabeculis extus angustatis acutis percurso.

In Novo-Granata: Huynboldt n. 1799! (verisimiliter ad Rio Magdalena lecta cum Cupania cinerea n. 1801, m. Sept. 1801; Rb. Berol.); Goudot („Rio Seco, vallée du Magdalena,“ Triana et Pl. l. c.); Karsten ! („Bogota, altit. 1500“' in Hb. Vindob., flor.; „in littoribus fluminis Magdalenae, altitud. 350 metr. provinciarum Mariquita et Tequendama“ Karst. in Linn. l. c.); Triana n. 3472! („Apulo, et le Magdalena, provinces de Bogotá et Mariquita, 800 mètr.“, Triana in sched., a. 1851—57, flor.; Hb. DC., Florent.; „entre Anapoima et le Magdalena, alt. 600 mètres," Triana et Pl. l. c).

35. TALISIA PINNATA RADLK. arbor parva ; truncus unicus, ramis destitutus, Palmarum instar crescens foliorumque horizontalium coma in umbraculi formam coronatus (Ruiz et PAV. Prodr.), teres, superne sicut katophylla panicula petiolique tomento denso ferrugineo subvelutinus; folia abrupte pinnata, multifoliolata, petiolo longo tereti rhachique striatis; foliola mediocria, alterna, ex oblongo linearia, insigniter acuminata, basi obliqua subacuta petiolulis sat tenuibus semicylindricis tomentosis insidentia, marginem versus bullata, nervis lateralibus numerosis sat approximatis arcuatim adscendentibus ante marginem insigniter anastomosantibus supra impressis subtus valde prominentibus retique venarum moiliter pubescentibus, membranacea, sicca fuscescentia, supra glabra, nitidula, glandulis microscopicis longe stipitatis adspersa, fibris sclerenchymaticis nullis; panicula sat ampla, „terminalis“ (R. et P. Syst.), katophyllis numerosis magnis minutim pinnatis suffulta, pyramidalis, praeter apicem ramosa, ramis numerosis thyrsoideis patulis rhachique dichasia subcontigua sessilia confertim pluriflora gerentibus ; flores brevissime pedicellati, majusculi, disco hirsutissimo, alabastris globosis ; fructus?

Talisia pinnata Radlk. in Sitz. Tc. b. Ac. VIII (1878) p. 351 n. 30 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. 111, 5 (1895) p. 324. Acladoãea pinnata Ruiz et Pav. Syst. Fl. Peruv. I (1798) p. 262! (dei. cit. „Fl. Peruv. VIII“, volum. nunguam edit.). Talisia sp. Poir. in Lam. Enc. Suppl. V (1817) p. 281.

560

Talisia? Acladoãea DC. Prodr. 1 (1824) p. 609 n. 4 ; Carnb. in Mém. Mus. dllisi. nat. XVIII (1829) p. 29 ; Don Gen. Syst. 1 (1831) p. 669 n. 4. Talisia acladoães Spreng. Syst. II (1825) p. 223 n. 4. 10-nlnaris“ (R. et P. Syst.). CAULIS apice 13 mm crassus. 1 dm superantia. FOILA petiolo 14 cm ad ultra 2 dm longo supra basin incrassatam 5 mm crasso adjecto usque 1 m longa, 2,5—4 dm lata; foliola petiolulis 2—4 mm longis vix 2 mm crassis adjectis 1—2,5 dm longa, 2,5—5 cm lata. PANICÜLAE 3 dm longae, ultra 2 dm latae; pedicelli vix 2 mm longi. FLORES candidi (R. et P. Syst.), fere 7 mm longi. CAI.YCIS ad medium tantum fissi extus dense ferrugiueo-toinentosi intus pilis raris adspersi lobi late ovati, obtusi, dense ciliolati. PETALA calyce duplo longiora, late obovata, reflexa, inferne ciliata, extus infra apicem medio dorso fulvo-tomentosa, intus ne glandulis quidem obsita, squama erecta petalo aequilonga lingulata breviter bifida utrinque dense fulvovillosa. Discus cupularis, sinuato - pentagonus, superne hirsutissimus. STAMINA filiformia, hirsuta, antheris lineari-oblongis cuspidatis. GERMINIS rudimentum dense fulvo-hirsutum. „ARBOR

KATOPHYLLA

In Peruvia: Ruiz et Pavon! („in Pillao nemoribus ad Chacahuassi tractus, in locis imis et umbrosis, m. Oct. et Nov.“, flor.; Hb. DC., Boiss., Florent., Petrop).

36. TALISIA JAPURENSIS RADLK. frutex (?) subglaber ; rami praeter innovationes sufferugineo-hirsutas petiolique pulverulento-puberuli, fuscescentes, lenticellosi ; folia abrupte pinnata, longiuscule petiolata ; foliola 4—6, alterna, sat petiolulata, elliptico-lanceolata, basi aequali acuta, apice obtusiuscule cuspidata, interdum inferiora subovata, superiora subobovata, integerrima, membranacea, nervis lateralibus utrinque 5—8 arcuatis subtus prominentibus, glabra, opaca, fuscescentia, cellulis secretoriis hic illic minutissime pellucide punctata ; petioluli supra sulcati, infra médium incrassati ; panicülae ad ápices ramorum axillares, breves, petiolos vix aequantes, basi pauciramosae, pulverulento-puberulae ; flores non visi nisi calycis incompleti segmenta sub fructu relicta (uno delapso 4), acuta, puberula, nec non discus glaber (vel potius glabratus? ) ; fructus breviter pedicellatus, olivaesormis, styli residuis apiculatus, brevissime sordide tomentellus (frictione partim glabratus), abortu 1-locularis, 1-spermus, pericarpio crassiusculo, trabeculis sclerenchymaticis laxius radiatim percurso et cellulas secretorias resinigeras fovente, intus pilis singulis adsperso ; semen fructui conforme, testa (sicca) membranaceo-crustacea, subfusca ; embryo subcylindrico-ellipsoideus, cotyledonibus crassis, transverse superpositis (superiore paullo longiore), subcorneis, subfuscis, intus pallidioribus, amylum (et tanninum) cellulasque secretorias resinigeras numerosas foventibus, radicula brevi, infra medium seminis dorsum descendente, plica testae excepta. Guarea Japurensis C. DC. in Fl. bras. XI, 1 (1878) p. 199 n. 40 et in Monogr. Meliac. Prodr. Contin. I (1878) p. 575 n. 63! RAMI ciro. 3 cm crassi. FOLIA petiolo semitereti 4—5 cm longo adjecto circ. 20 cm louga, 10—15 cm lata; foliola petiolulo 8—12 mm longo adjecto 7 —12 cm longa, 3—4 cm lata. PANICULAE 3—4 cm longae; pedicelli (fructigeri) 3—4 mm longi. FRUCTUS 1,8—2,2 cm longus, circ. 1 cm crassus, pericarpio 1 mm vix crassiore.

In Brasiliae prov. Alto Amazonas: Martius! (in silvis ad flumina Japura et Solimoes; Hb. Monac., nec uti C. DC. errore captus indicat Hb. Mart., i. e. Bruxell.).


561

SAPINDACEAE:

OBS. Specimina a cl. C. DC. nomine Guarea Japurensis inscripta manca quidem sunt, attamen in uno eoruin fructus ramo adhuc affixus est omnino cougruus alteri delapso et dissecto. Inserenda verisimiliter est inter species n. 7 et n, 14, quae (praeter n. 12) cellulis secretoriis excellunt in foliis (forsan et — ut in T. subalb. observare licuit — in pericarpio embryoneque ) obviis.

Species exclusae. Talisia laxiflora Benth. in Hook. Journ. II (1830) p. 212 — Matayba guianensis Aubl. em. f. 2. E. Talisia spec.? DC. Prodr. I (1824) p. 611 n. 18 (sub Schmidelia ? pinnata DG.) — Deinbollia pinnata Scbum. et Thonn. Talisiae affin .? Kunth in Humb. Bonpl. K. Nov. Gen. et Sp. VII (1835)

TALISIA.

562

p. 214 (Ed. in 4° p. 277) et in Kunth Syn. Pl. Aequin. IV (1824) p. 268 = Eleutheria nobilis Tr. et Pl. *) Lasianthemum bijugum Klotzsch ed. Schomb. in Reisen in Brit. Guiana III = Matayba laevigata Radlk. (1848) p. 1181 *) Cf. Radlk. in Sitzungsber. k. bayer. Ac. VIII, 1878, p. 313 n. 28. et 36. Specimina exstant ad „Yanta“ (ut et Kunth 1. c. indicat) collecta ab Humboldt et Bonpland, n. 3497!, in Hb. gen. Mus. Paris, et in Hb. Berolin. congrua c. ic. Schmardaeae nobilis Karst. Fl. Columb. sp. select. I, 1858, p. 187, t. 93, quae apud Tr, et Planch. synonymum habetur „Eleufheriae nobilis“ Tr. et Pl. in Ann. Sc. nat., V. sér., XV, 1872, p. 376, apud C. DC. vero in Monogr. Meliac., 1878, p. 725 synonymum „Elutheriae microphyllae“ C. DC. — potins M. J.Röm.in Synops. 1,1846, p. 122 c. syn. (aC. DC. quoque allato) Guarea? piicrophylla Hook. Ic. II, 1837, t. 129. Forsan una et altera eadem planta, uti Baillon in Hist. Pl. V, 1874, p. 506 opinatur.

Trib. NEPHELIEAE. OBS. E tribu NEPHELEARUM (cf. p. 231), in America omnino devia, ob fructus (resp. seminum arilluin et nucleum) ednles cultae inveniuntur in hortis circa Rio de Janeiro alibique:

1. EUPHORIA LONGANA LAM. (1789; Nephelium Longana Camb., 1829) arbor chinensis, Long-yen sive Linkeng, i. e. oculus draconis (ob semen fuseum arillo libero aurantiaco cinctum) in Cbina salutata, babitu Sapindorum vel Cupaniarum, pilis fasciculato-stellatis minutis in omni parte adspersa, fructn globoso corticoso denique laevigato, Sapindi fructus magnitndine (cf. J. B. Rodrigues Hort. Flum., 1895, p. 69). — Huc pertinent: Riedel! (Lagoa, in horto, m. Aug. 1836, flor.; Hb. Lénormanã); Raben ! (Rio de Janeiro, Hort. bot., 1836; Hb. Havn.);

Trib. V.

Rudio ! (ibid., 1859 ; Hb. Berol.) ; Glaziou n. 1522! (Hb. Warming), 1523! (Rio de Janeiro, m. Sept. 1867, vulgo Pi tomba — nomen a Talisia esculenta huc allatum —; Hb. Kew.) ; Schwaeke n. 5173! (Rio de Janeiro ad Barreto, prope Nicterohy, culta, m. Sept. 1886, flor.). 2. LITCHI CHINENSIS SONN. (1782; Euphoria Lit-clii Desfont., 1804; Nephelium Lit-chi Camb., 1829) inter alia pilis simplicibus, calyce breviter cupulari 5-dentato, petalis nullis ab Euphoria diversa, fructu quam in Euphoria quodammodo majore obtuse conico, pericarpio corticoso pyramidato-tesselato (cf. J. B. Rodrigues Hort. Flum., 1895, p. 69). — Huc pertinent: Raben! (Rio de Janeiro, Hort. bot., 1835; Hb. Havn.); Casaretto n. 1461! („culta in Hort. bot. Fluminensi, unde habui exemplaria a RiedelHb. Taurin.).

CUPANIEAE

BL.

em.

CUPANIEAE Blume Rumphia III (1847) p. 157 em. (excl. gen. ,,Spanoghea“ et ex part. gen. ,,Hemigyrosa“, incl. vero Melicocceanm Bl. genere ,,Jagera“) ; Radlk. in Sitzungsber. k. bayer. Acad, IX (1879) p. 459, 494,

in Durand Ind. Gen. (1887) p. 77, in Sitz. k. b. Ac. XX (1890) p. 218, 257, 289 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.Fam. III, 5 (1895) p. 334, 461. — SAPINDACEAE VERAE part. Kunth Nov. Gen. et Sp. (1821) p. 94 (Ed. 612, 614 et gen. non satis not. p. 618 — SAPINDEARUM genera DC. Prodr. I (1824) p. 609, (Pedicellia, Ratonia) ; Camb. in Métn. du Mus. XVIII (1829) p. 28 et gen. non satis not. p. 36 (Matayba); Bartl. Ord. nat. (1830) p. 364 et gen. non satis not. ibid. (Ratonia, Pedicellia, Matayba, Vouarana); Spach Hist. nat., Phanérog. III (1834) p. 40, 57 et gen. dub. p. 41 (Matayba); Meissn. Gen. (1837) p. 52, Comment. p. 37, 38 et gen. dub. affinit. p. 53 (Pedicellia), Comment. p. 38; Endl. Gen. (1840) p. 1070 et gen. dub. p. 1074

in 4° p. 121).

(Pedicellia), Suppl. IV, 3 (1847) p. 78, 79; Lindl. Veget. Kingd. Ed. 3 (1853) p. 385 et gen. dub. ibid. (Pedicellia); Benth. Hook. Gen. I, 1 (1862) p. 395, 399, 400, 405 et gen. dub. p. 392 (Pedicellia). — SAPINDEARUM

et

PANCOVIEARUM

genera Baill. Hist. d. Plant. V. (1874) p. 398, 399, 401, 416.

Sapindaceae nomospermae, anomopbyllae (exceptis Paranephelio et interdum Cupaniae glabrae speciminibus cultis et Dilodendro), plerumque adiplecolobae (cf. supra in conspectu tribuum, p. 230), arboreae vel fruticosae, exstipulatae. Flores plerumque regulares, brasiliensium non nisi Dilodendri subirregulares. Pétala (brasiliensium) auriculato-bisquamulata vel squama adnata infundibuliformia, raro esquamata. Fructus capsularis, 3-vel 2-(interdum 4-) locularis, loculicide 3- vel 2- (interdum 4-) valvis, abortu saepius monospermus, pericarpio quodammodo subdrupaceo.

Semina plerumque arillata. Embryo curvatus, brasiliensium plerumque lomatorrhizus, nec nisi in genere Pseudima notorrhizus, cotyledonibus crasse farinoso-carnosis. — Folia in brasiliensibus plerumque abrupte pinnata, raro bipinnata (.Dilodendron) vel tripinnata (Tripterodendron). (Conspectum generum v. supra p. 234.)

Subtrib. 1. CUPANIEAE LOMATORRIIIZAE Radlk. in Sitzungsber. k. bayer. Acad. IX (1879) p. 466, 494, in Durand Ind. Gen. (1887) p. 77, in Sitz. k. b. Ac. XX (1890) p. 219, 259, 289 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 335. Radicula cotyledonibus accumbens (infra seminis medium dorsum descendens, plica testae basilari excepta). 75

Sapind.


563

SAPINDACEAE: XIII. CUPANIA LINN.

Plum. Nov. Gen. (1703) p. 45, t. 19, em.; Linn. Gen. Pl. Ed. I (1737) Append. p. 339 n. 848, em., nec non opera seriora (cf. Richt. Cod. Linn., 1835, p. 952 n. 1589); Adanson Fam. d. Pl. II (1763) p. 355, em.; Crantz Instit. II (1766) p. 421 n. 1042, em.; Sw. Prodr. (1788) p. 61, sp. excl., et Obs. bot. (1791) p. 364; A. L. Juss. Gen. Pl. (1789) p. 249, em.; Schreb. Gen. Pl. I (1789) p. 253 n. 645; Nech. Elem. III (1790) p. 373 n. 1809, em.; Lam. Enc. II (1790) p. 225 et in Act. Soc. Hist. nat. I (1792) p. 84 part.; Gaertn. Fruct. II (17.91) p. 469 n. 1051, t. 177; Dryander in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 232, part.; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 293 et 327 n. 745, sp. excl.; Poir. in Lam. Enc. Suppl. II (1811) p. 417, part. — non in Lam. III. Gen. III (1823) Suppl. p. 605 n. 1929, t. 944 (quae Guioa sp.); Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 96 (Ed. in 4° p. 124), excl. sp. et syn., et Synops. Pl. Aequin. III (1824) p. 162; Descourt. Fl. mêd. d. Antilles II (1822) p. 89, t. 8.9; DC. Prodr. 1 (1824) p. 612 part. (Sect. I. Trigonis, excl. sp., et Sect. III Odontaria); Spreng. Syst. II (1825) p. 173 et 220 n. 1456, excl. sp. et syn.; Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 385 n. 91, t. 79, 80, excl. sp. et syn., et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p 28 (et 41), part.; Spreng. Gen. Pl. I (1830) p. 311 n. 1592, excl. syn.; Don Gen. Syst. 1 (1831) p. 655 et 667 n. 14, part.; Spach Hist. nat d. Végét., Phanérog., III (1834) p. 57, part.; Meissn. Gen. Pl. (1836 ad 1843) p. 52 (37 et 346), part.; Endl. Gen. Pl. (1836—40) p. 1070 n. 5614 et Suppl. IV, Pars III (1847) p. 78, part.; Macfad. Fl. Jam. 1 (1837) p. 161, sp. excl.; Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 1 (1838) Beibl. No. 4, p. 67 (seors. impr. p. 147) n. 247 in obs., part.; A. Rich. Fl. Cub. (in Ram. de la Sagra Hist. etc. de Cuba) I (1845) p. 285, part.; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 125 n. 5, em. e., Symb. ad Fl. argentin. (1879) p. 80; Benth. et Hook. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 399 (et 999) n. 24, part.; Baill. Hist. d. Pl. V (1874) p. 398 n. 13, part.; Radlk. üb. Cupania in Sitzungsb. k. bayer. Ac. IX (1879) p. 457 sqq., 494, 511 sqq., 556 sqq., in Glieãer. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 259, 289 ei in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 337 n. 59, fig. 172; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Scienc. nat., VI. Sér., XII (1882) p.198 ; — vix Cupania ....?, Fructa de cachorro (fruit du chien) Caminhoa Cat. d. pl. toxiques du Brésil etc. (1880) p. 29 (anne haec = Bernardinia flumin. Planch., Mata cachorro, i. e. mors canis, vel alia Connaracea? ); — non Cupania autor, slirpes extra-americanas tantum tractantium. — TRIGONIS Jacq. Stirp. Am. Hist. (1763) p. 102 et Ed. Manhem. (1788) p. 128; A. L. Juss. Gen. Pl. (178.9) p. 248; Haenke Gen. Pl. I (1791) p. 351 n. 800; Jo. Fr. Gmelin Syst. Nat. II (Linn S. N. Ed. XIII, 1791) p. 598 et 610. — DIGONOCARPUS Vell. Fl. Flum. I (1825) p. 152 n. 155 (reimpr. 1881, p. 144) et Icon. IV (1827) t. 14 et Ind. method. (1840?) p. 18 („Cupania emarginata Camb.“). — TRIGONOCARPUS Vell. Fl. Flum. I (1825) p. 153 n. 156 (reimpr. 1881, p. 145) et Icon. IV (1827) t. 15 et Ind. method. (1840?) p. 18 („ Cupania . . . .“) — non Wall. Gat. n. 6520, quae Kokoona Thw. Celastrinear. — Robinia spec., Sapindus sp., Stadmannia sp., Hedwigia sp.

CUPANIA.

564

(aut. var., cf. lit. spec. — Ob nom. vulg. cf. lit. spec.; adjiciendum est Arabuco fide S. Cortés Fl. de Columbia I (1897)

CDPANIA

FLORES SEPALA

spurie

p.

58.

polygami,

regulares,

medíocres.

5, libera, ovali-oblonga vel suborbicularia, côn-

cava, 2-seriatim imbricata, persistentia, crassiuscula et subcoriacea vel tenuiora, varie pubescentia. PÉTALA 5, sepala plerumque subaequantia paullove breviora, ex obovato

(raro

subia nceolato)

in

unguem

contracta,

margine saepe pubescentia, intus squamis duabus margiue exteriore cum petalis plus minus connatis (quasi auriculis inflexis) aucta, inde subinfundibuliformia; squamae petalis breviores vel subaequilongae,

nunc

angustiores, nunc latiores lineamque petalorum medianam attingentes, plus minus villosae.

Discus regularis,

annuliformis, petalorum vel staminum pressione nunc sublobatus nunc crenulatus, tomentosus vel glaber. STAMINA 8 (—10), (floris cf) exserta; filamenta subulatofiliformia, plerumque pubescentia; antherae glabrae, filamentis multoties breviores, dorso supra basin emar-

ginatam affixae, rimis lateralibus dehiscentes ; pollinis granula trigono-placentifonnia vel depresse triangularipyramidata, triporosa.

GERMEN

3-gono-subglobosum vel

obovoideum, 3-, rarius 2-(vel 4-)loculare, plerumque densius laxiusve pubescens, interdum intus quoque totum vel lateribus + pilosum (floris cf rudimentarium); stylus subulatus, ápice in crura brevia dorsalia intus stigmatosa fissus, vel rarius subinteger sulcis stigmatosis suturalibus supra médium instructus ; gemmulae in loculis solitariae, erectae, camptotropae, apotropae. CAPSULA

subgloboso-obovata turbinatave, breviter stipi-

tata, nunc trigona (sect. I.), nunc septis angustioribus lateraliter triloba (sect. II.) vel quasi trialato-triloba (sect. IV.), nunc (sect. III.) apice valde depresso tricoccato-triloba, styli residuis apiculata, subdrupacea, sarcocarpio cellulis resinigeris et nonuunquam cellulis pachydermicis coacervatis instructo, loculicide 3-(vel 2—4-) valvis, valvis septigcris axe nullo relicto usquc infra seminum insertiones a se invicem secedentibus, patentibus vel recurvatis, extus subcarnosis, intus sublignosis vel rarius chartaceis submembranaceisve, extus intusque varie pubescentibus, interdum intus glandulis quoque (C. oblongifolia, revoluta, rugosa, platycarpa, racemosa) vel glandulis solis (C. guatemalensis) obsitis, rarius (intus saepius) glabris (et eglandulosis).

SEMINA

ellipsoidea vel obovoidea, testa tenuiter crustacea glabra laevi nítida spadicea subnigrave, extus strato staurencbymatico obducta, intus interdum cellulis resinigeris, instructa, basi vel altius arillo cupuliformi carnoso


SAPINDACEAE: CUPANIA.

565

inferne antice incrassato flavido vel albo, sicco subaurantiaco, cincta. EMBRYO lomatorrhizus, cotyledonibus semiellipsoideis lateralibus crassiuscule carnosis amyligeris, radicula brevi plica testae ad dorsum basilari excepta. ARBORES

frutiçesve arbore-scentes.

RAMI

teretes,

+ sulcati, sulcis lenticellarum seriebus ± conspicue notatis, juveniles varie pubescentes, raro glabriusculi. FOLIA

sparsa, exstipulata, petiolata, foliolo terminali

semper deficiente abrupte pinnata, in iisclern speciebus (immo ramis) aut pari-pinnata,

aut saepius foliolis

alternis spurie impari-pinnata (foliolo laterali summo terminále mentiente), rarissime (in C. glabrae Sw. speciminibus cultis) re vera impari-pinnata vel (in C. glabra Sw. et C. macropbylla A. Rich.) aliqua simplicata; foliola 2—20, plerumque 6—10, alternantia vel rarius subopposita, plerumque ovalia oblongave, interáum lanceolata, in nonnuUis (praesertim superiora) obovata, superiora inferioribus saepe majora, omnia apice plerumque obtusa, basi acuta, petiolulata vel rarius subsessilia, serrato-dentata vel subintigerrima, margine saepe revoluta, pinnatinervia, nervonm apice in dentem excurrente interdum pilorum fasciculo ornato, reti venarum subias, rarius utrinque (venis per diachyma totum transmissis) prominulo, in nonnullis subtus in nervorum axillis foveolala (in C. dentata, scrobiculata, inacrophylla, partim etiam

566

(C. rubiginosa) stomatibus majoribus orbicularibus prominentibus, in altera (C. furfuracea) profunáius immersis insigni; petiolus communis subtus convexus, supra plerumque complanatus vel sulco exaratus, vasorum fasciculis in annulum latere superiore ± applanatum vel impressum arde connexis instrudus (nec medullaribus nec corticalibus ullis accedentibus ) ; rhachis bisulcata, nuda.

PANICULAE

ad apices ramor um axillares et sub-

terminales, ramulis ultimis thyrsos cymulas (polychasia vel dichasia in cincinnos abeuntia, saepe glomeruliformia) gerentes exhibentibus, foliis saepe breviores; pedunculus rhachisque varie pubescentes, rliachi saepe sulcata, teretiuscula vel angulosa. BRACTEAE et BRAGTEOLAE plerumque parvae, nunc sepalis breviores, nunc longiores, 6 mm vix superantes, lanceolato-subulatae, rarius oblongae vel subellipticae (cfr. ± oblongifolia, forma 2, verrucosa, rugosa, bracteosa, rigida, laxiflora). FLORES sat parvi, 2—4 mm longi, albidi vel flavescentes.

FRUCTUS

me-

diocres, primnm rubicundi, dein fuscescentes, saepe indumento sujferrugineo obdudi. Species 38 per Americain calidiorem a Mexico usque ad Argentinam divulgatae, quarum 22 in Brasilia — adjecta (ob Cupaniam cineream Poepp.) Peruviae parte vicina — observatae sunt. OBS. De generis cura reliquis Cupcmiearum, praesertim americanarum, affiuitatibus alio loco disserui (cf. Sitzungsb. k. bayer. Acad. IX, 1879, p. 457-503).

in C. oblongifolia, crassifolia, platycarpa, racemosa et emarginata ) supra plerumque glabra, subtus varie pubescentia (pilis in C. sylvatica et C. dipbylla basi lata reticulatim striata insertis, in C. cinerea, castaneaefolia aliisque praesertim e venis supra parenchyma inflexis) subglabrave, glandulis microscopicis clavato-capitatis (in C. fulvida pachy der mieis), junior a certe, ± adspersa, adultiora vero saepius subeglandulosa (praesertim in C. cinerea, castaneaefolia, sylvatica, rufescenti, guatemalensi, tenuivalvi, paniculata et lanuginosa), cellulis vel utriculis laticiferis parum conspicuis hic illic puncta pellucida efficientibus praesertim juxta nervos et venas nunc crebris, nunc parcis (ut et saepe floris, fructus, seminis partes) instruda, diachymate in speciehcs duabus (C. sylvatica et diphylla) cellulis sclerenchymatico-pachydermicis persito, epidermide nunquam mucigera, paginae superioris in paucis (C. revoluta, rugosa, bracteosa) cellulas partim septo transverso interceptas exhibente, in nonnuUis affinibus (C. polyodonta, cinerea, castaneaefolia, triquetra et seraidentata) hypodermate suffulta, in 1 specie (C. sylvatica) crystallophora, in alia (C. dipliylla) paginae utriusque, paginae inferioris in paucis valde affinibus (C. americana, papillosa et latifolia) papillosa, in 1 specie

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM.

Sectio I. TRIGONIS RADLK. in Sitz. k. b. Ac. IX, 1879, p. 556, in Durand Ind. Gen., 1887, p. 77 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, (1895) p. 337 (Genus Trigonis Jacq. I. c.; sectio Trigonis et Odontaria DC. I. c. ; sectio ,,Trigonocarpus BC A, sphalmate — cf. sect. IV —, Bl. in Rumphia III, 1847, p. 158, in annot.): Capsula latisepta, subgloboso-, turbinato- vel pyriformi-trigona vel -triangularis. A. Capsula turbinato-triangularis, sat stipitata, oxtus et intus adpresse toinentosa ; discus tomentosus ; foliola serrato-dentata, subtus tomento denso (pilis creberrimis nervis venisque insidentibus parenchyma obtegentibus effecto) iuduta, subeglandulosa, supra hypodermate instructa a. Foliola discoloria, supra fuscescentia, subtus cinereotomentosa (sp. peruviano-panamensis) 1. C. CINEREA Poepp. b. Foliola concoloria, utrinque (siccitate) fuscidula (sp., etsi fructus ignotus, praecedenti maxime assinis, brasiliensis) 2. C. CASTANEAEFOLIA Mart. B. Capsula pyriformi- vel subclavato-trigona, junior varie tecta, matura plerumque glabrata, intus tomentoso-pilosa (nec non glandulosa in C. oblongifolia; ignota in C. crassifolia); discus glaber a. Foliola ovalia, repando-dentata, subtus pilis crispatis fusco-tomentosa; capsula subclavata, denique glabrata 3. C. ZANTHOXTLOIDES Camb. b. Foliola oblonga, serrato-dentata, subtus pubescentia vel subglabra ; capsula obovoideo-trigona, breviter tomentosa vel glabra 4. C. VERNALIS Camb.


567

SAPINDACEAE:

16. C. SCROBICUI.ATA

TRILOBIS

L. Cl. Ricli.

Mart.

d. Foliola lanceolato-oblonga, crassiuscula, coriacea, superne obsolete dentata, snbtus minutim foveolata; alabastra ovoidea; germen (ut in C. oblongifolid) extus pilosum, intus glabrum (fructus ignotos) ... 6. C. CRASSIFOLIA Radlk.

Sectio II.

568

C. Capsula subtricoruis, extus et intus tomentosa vel hirsuta; discus glaber; foliola glabriuscula, subtus plerumque insigniter foveolata, reticulato-venosa

c. Foliola obovata, paucidentata, glabra, glandulis paullulnm immersis insignia, snbtus partim foveolata; alabastra e globoso subconica ; capsula pyriformi-trigona, glabra, endocarpio piloso et glanduligero 5. C. OBLONGIFOUA

CUPANIA.

in Sitg. 1c. b. Ac. IX, 1679, p. 561, in Durand Ind. Gen., 1887, p. 77 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 337: Capsula septis angustiRADLK.

oribus triquetro-trilobata, lobis obtusiusculis, nunc medio, nunc superne latioribus, extus et intus tomentosa vel pilosa, in una specie (C. gucitemalensi) intus glandulis tantum ornata. A. Capsula vix vel ne vix stipitata, lobis semiorbicularibus compressiusculis, submembranacea ; disous glaber; foliola minora, oblongo-laneeolata, supra medium subargute serrato-dentata, subtus pube laxa adspersa, subeglandulosa; fructus lobi obtusi, extus pube laxa, intus pilis brevibus singulis adspersi 7. C. TENÜIVALVIS Radlk. li. Capsula turbinata vel (in C. verrucosd) subgloboso-turbinata, in stipitem brevern attenuata, extus et intus tomentosa a. Discus tomentosus ; foliola plerumque 2, rarius 4, subelliptica, interdum perlata, subtus breviter hirtellopubesoentia 8. C. DIPHYLLA Vahl. b. Discus glaber aa. Foliola obtusata vel breviter et obtuse aeuminata a. Bracteae parvae, subulatae aa. Foliola ovaliavel oblonga, repando-dentata, coriacea, subtus hirsuto-tomentosa, subeglandulosa; fructus obtusangulus, intus dense villoso-tomentosus, eglandulosus 9. C. PANICULATA Camb. Foliola obovata, convexa, inargine latius revoluta, subintegerrima, subcoriacea, subtus pilis tenuibusmolliter pubescentia, subeglandulosa; fructus acutangulus, intus adpresse pilosus et glandulosus (sp. pernambucensis) 10. C. REVOLUTA Radlk. p. Bracteae majores, oblongae aa. Foliola subtus villoso-tomentosa, plerumque subeglandulosa * Foliola obovata, margine revoluta, subcoriacea, arctebullulato-rugosa ; fructus subglohoso - turbinatus, rugoso - verrucosus, velutino-tomentosus, intus vil losissimus, eglandulosus 11. C. VEBRUCOSA Radlk. ** Foliola late oblonga vel superiora obovata, margine revoluta, coriacea, bullato-rugosa; fructus (juvenilis) intus villosus et glandulosus (sp. bahiensis) 12. C. RUGOSA Radlk. pp. Foliola subtus pilis brevibus glandulisque adspersa, minutim puberula vel glabrata * Foliola obovata, magna, breviter petiolulata, integerrima, subcoriacea, saepius bullata; bracteae magnae (fructus ignotus; sp. bahiensis) 13. C. BRACTEOSA Radlk. *® Foliola ovalia vel oblonga, longiuscule petiolulata, repando-dentata, rigide chartaceo-coriacea, nervis validis subtus acute prominentibus patulis; bracteae sat magnae, oblongae (fructus ignotus; sp. bahiensis) ... 14. C. RÍGIDA Radlk. bb. Foliola acutissima, laneeolata vel subovato-lanceolata, repando-serrata, serraturis apice fasciculo pilorum ornatis, supra subhirsuta, subtus dense hispido-pilosa et glandulosa . . 15. C. HISPIDA Radlk.

Sectio III. TRICOCCOCARPUS RADLK. in Sitg. k. b. Ac. IX, 1879, p. 566, in Durand Inã. Gen., 1887, p. 77 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 337: Capsula apice valde depresso tricoccato-triloba, lobis subglobosis vel obovoideis. Capsula usque ad médium tricoccato-triloba, coceis subglobosis, extus et intus tomentosa; discus glaber vel parce pilosus; foliola subtus sat dense sufferrugineo-tomentosa, stomatibus orbicnlaribus elevatis insignia 17. C. RUBIGINOSA Radlk.

Sectio IV. TRIGONOOARPUS RADLK. in Site. h. b. Ac. IX, 1879, p. 567, in Durand Inã. Gen., 1887, p. 77 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 337 (Genus Trigonocarpus et Digonocarpus Vell. I. c.): Capsula septis angustis trialato-triloba vel in una specie (G. emarginata) plerumque biloba, lobis (praesertim junioribus vel inanibus) a lateribus compressis alas mentientibus; discus glaber; folia glandulis paullulum immersis insignia. A. Capsula (trilocularis) intus plus minus pilosa et dense glandulosa (in pluribus ignota) a. Foliolainciso-serrata, subtus floccoso-furfuracea, denique glabrata, stomatibus inter epidermidis cellulas pachydermicas profunde immersis insignia (fructus ignotus) 18. C. FURFURACEA Radlk. b. Foliola serrato-dentata vel subintegerrima aa. Foliola numerosa (ca. 16), alterna, subaequidistantia, rectangulari-oblonga, apice subtruncata, basi breviter cuneata, longiuscule petiolulata, nervis lateralibus crebris ad médium saepius bifurcatis instrueta, subtus pubescentia; flores magni (fructus ignotus) ....19. C. SCHIZONEURA Radlk. bb. Foliola pauciora (6—13), inferiora subopposita, breviter petiolulata vel subsessilia a. Foliola oblonga, subtus pilis tenuissimis, attamen pachydermicis, molliter pubescentia; panicula folia vix superans, densiflora, floribus minoribus; fructus latior quam altus, tornentellus, intus villosus et glandulosus 20. C. PLATYCARPA Radlk. B. Foliola elliptica, subtus puberula; panicula folia excedens, laxiflora, floribus majoribus, bracteis late ellipticis (fructus ignotus) 21. C. LAXIFLORA Radlk. y. Foliola ex oblongo laneeolata, subovalia vel obovata, glabriuscula, subtus partim foveolata; paniculae floresque plerumque minores ; fructus altitudine latitudinem suam aequans vel superans, tomentellus vel glabratus, intus pilis glándulisque dense obsitus 22. C. RACEMOSA Radlk. c. Foliola repando-dentata, rhombeo-lauceolata, in petiolulos attenuata, glabra, utrinque viridia, foveolata; flores parvi (fructus ignotus) . 23. C. CONCOLOR Radlk. B. Capsula (bilocularis, raro trilocularis) intus (et extus) glabra (rarius circa seminum insertiones pilis paucis obsita); foliola obovata, emarginata, margine revoluta, glabra; flores minores, sepalis parum imbricatis 24. C. EMARGINATA Camb.

Sectio I. TRIGONIS

RADLK.

l. CUPANIA CINEREA POEPP. arbor ; rami juniores teretes, puberuli, denique glabrescentes ; folia abrupte pinnata


569

SAPINDACEAE:

foliola 6—10, alterna, obovato-oblonga, apice obtusa, subtruncata, basi acuta, repando-serrata, petiolulata, coriacea, discoloria, supra fuscescentia, rarius pallescentia, subtus tomento denso cinereo (praesertim nervis venisque insidente, parenchymati adpresso) induta, epapillosa, subeglandulosa, ad paginam superiorem hypodermate instructa ; paniculae folia aequantes vel superantes, minutim tomentellae ; flores medíocres ; discus tomentosus ; capsula turbinato-triangularis, sat stipitata, extus, praesertim junior, tomeuto brevi cinereo, intus tomento denso sordido induta ; semen obovoideum, arillo basi incrassato usque ad mediam partem indutum ; seminis testa denique in valvas duas laterales fissa, embryonem emittens, ipsa in fructu aperto remanens (SPRUCE), fusco-spadicea. Cupania cinerea Poepp. et Endl. Nov. Gen. et Spec. III (1844) p. 88! ; Walp. Bep. II (1843) p. 815 n. 2; Benth. in scheã. coll. Spruce n. 4412! (a. 1855—56) eã. Triana et Pl .; Triana et Pl. Proãr. Fl. Novo-Granat. in Ann. Sc. n., IV. Sér., XVIII (1862) p. 374 n. 4; Badlk. in Sitg. k. b. Ac. IX (1879) p. 513 n. 71 etc., p. 558 n. 4, p. 573. Gupania tomentosa, non Sw., Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Spec. V (1821) p. 97 n. 1! (Ed. in 4o p. 125), VII (1825) Distrib. geogr. p. 287 (Ed. in 4o p. 366, N.-Granata prope El Espinal) et Syn. Pl. Aequin. III (1824) p. 163 n. 1, IV (1825) Distrib. geogr. p. 384 (coll. Humb. et Bonpl. n. 1.801! in Hb. Berol. et Paris.); BC. Proãr. 1 (1824) p. 613 quoad specim. ab Humb. et Bonpl. ad flum. Magdalenae leda. Cupania americana, non Linn., Triana et Pl. Proãr. Fl. Novo-Granat. in Ann. Sc. n., IV. Sér., XVIII (1862) p. 373, quoad coll. Humb. et Bonpl. (n. 1801)!, in obs. ab iisdem ad Cup. glabr., non Sw., Tr. et Pl. (i. e. Cup. papillos. Badlk.) dubitanter, neque rede, recensita. Cupania alba Griseb. Novit. Fl. Panam, in Bonpl. VI (1858) p. 4 n. 37, coll. Duchassaing!; Walp. Ann. VII, 4 (1869) p. 625 n. 2. ARBOR 30-pedes alta, pnlchra (FOEPPIG). RAMI paniculas gerentes diâmetro 2—4 mm, cortice fuscescente, adultiores lenticellarnm seriebus notati. FOLIA 12—25 cm longa; foliola 5—15 cm longa, 2—5 cm lata; petiolus communis 2—5 cm longos, teres, glabriusculus. PANICULAE 15 ad 30 cm longae, sat dense cymuligerae, cymulis sessilibus contractis ; bracteae bracteolaeque subulatae, 2—3 mm longae; pedicelli 1—2 mm longi. SKPALA ovaiia, 2,5 mm longa, subpetaloidea, tomentella. FKTALA 2 mm longa, unguiculata, tenerrima, glabriuscula ; squamae duas petalorum tertias aequantes, laxe pubescentes. STAMINA 4 mm longa, filiformia, basi pilis albis pubescentia; antherae glabrae. GERMEN adpresse tomentosum. FRUCTÜS 1,5 cm longus. SEMEN 1 cm longum.

In Novo-Granata et Peruvia orientali: Humb. et Bonpl. n. 1801! („prope El Espinal, ad ripam fluminis Magdalenae, alt. 220 hex. — Llano Grande —“ m. Sept. 1801, flor. et fruct. juvenil.; Hb. Kunth, nunc Berol. „Cnpania tomentosa" Kunth, non Sw.; huc quoque, ut videtur, alterum specimen ex Hb. Budolphi in Hb. Link, nunc Berol., translatum; Hb. Paris, gen., specim. ex Hb. Bonpl. comm. sub nom. erroneo, plantam africanam indicante, sed no. 1801 recte insignitum) ; Goudot n. 1! (Ibague, Chipolo, si recte lego, m. Aug.—Sept. 1844, flor.; Hb. Webb.), id. („Rio Sucio, vallée du Cauca“ ex Tr. et Pl. I. c.; specimen non vidi); Duchassaing! (Panama, a. 1850; Hb. Griseb.); Poeppig Diar. n. 2338! (in marginibus silvarum provinciae peruvianae Magnas, m. Mart. 1831, fruct. junior.; Hb. Vindob.), n. 3096! (Hb. var.); Spruce n. 4412! (prope Tarapoto Peruviae orientalis, m. Sept. 1856, fruct.; Hb. var.). Sapind.

CUPANIA.

570

2. CUPANIA CASTANEAEFOLIA MART. arbor vel frutex arborescens (RIEDEL, MANSO); rami juniores teretes, saepe leviter plurisulcati, tomentelli, denique glabrescentes ; folia abrupte pinnata; foliola 6—8, ± alterna, oblonga, apice obtusa, basi (superiora) angustata, densius serrata, petiolulata, coriacea, concoloria, utrinque (siccitate) pallide fuscidula, supra glabra, subtus tomento sat denso brevi subflavescente (praesertim nervis venisque insidente, parenchymati adpresso) induta, epapillosa, subeglandulosa, ad paginam superiorem hypodermate instructa; paniculae folia aequantes, pulverulentotomentellae ; flores medíocres ; discus tomentosus ; fructus — (non suppetebat). Cupania castaneaefolia Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. n. 4, p. 71 (seors. impr. p. 151) n. 247(5)!, excl. obs. „forsan huc trahendus Trigonocarpus racemosus Vell.“. et Flora XXIV, 2 (1841) Beibl. n. 3, p. 37 (seors. impr. p. 277) n. 489; Walp. Bep. I (1842) p. 419 n. 20 ; Badlk. in Sitg. k. b. Ac. IX (1879) p. 513 n. 68, p. 558 n. 5. FRUTEX 12-pedalis et altior (RIEDEL). RAMI paniculas gerentes diametro 2—4 mm, cortice pallide subfusco, adultiores lenticellosi. FOLIA 12 —20 cm longa; foliola 5—10 cm longa, 2—4,5 cm lata. PANICULAE circ. 15 cm longae, densius cymuligerae, cymulis sessilibus contractis; bracteae bracteolaeque subulatae, 2—3 mm longae; pedicelli 1 mm longi. SEPALA ovaiia, 2,5 mm longa, subcoriacea, tomentella. PÉTALA fere 2,5 mm longa, crenulata, unguiculata, basi pubescentia; squamae duas petalorum tertias aequantes, pubescentes. STAMINA 3—4 mm longa, filiformia, basi pilis albis pubescentia. GERMEN rufule hirsuto-tomentosum.

In Brasiliae prov. Mato Grosso: Riedel n. 674! (in silvis umbrosis subhumidis prope Camapuan, m. Oct. 1826, flor.; Hb. Petrop.); Mart. Hb. Fl. bras. n. 489! (leg. Manso in montibus prope Cujabá — in Serra a Cima — m. Oct. 1828, flor.; Hb. Mart. etc.).

3. CUPANIA ZANTHOXYLOIDES CAMB. frutex arborescens (RESNELL) ; rami inferne teretes glabriusculi, superne angulosi sordide tomentosi, rarius adultiores ipsi leviter sulcati; folia abrupte pinnata; foliola 6—12, alternantia vel subopposita, ovaiia, apice obtusa, basi angustata, repandodentata vel subserrata, dentibus saepius obsoletis, petiolulata, coriacea, supra venis prominulis arcte reticulata glabra, subtus undique pilis setulosis crispatis glandulisque crebris obsita, sordide subfusco-tomentosa; paniculae axillares, folia aequantes vel plerumque breviores, tomentellae; flores medíocres; discus glaber; capsula subclavato-trigona, breviter stipitata, (sicca) nigro-fusca, extus denique glabrata, intus densissime sordide villoso-tomentosa; semen obovoideum, arillo carnoso aurantiaco usque ad duas tertias indutum, testa spadicea.

Cupania zanthoxyloides Camb. in St. Hil. Fl. Bras. 1 (1825) p. 386 n. 2, t. 79! et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28; Bon Gen. Syst,. 1 (1831) p. 667 n. 11; Walp. Bep. 1 (1842) p. 418 n. 14; Badlk. in Sitg. k. b. Ac. IX (1879) p. 526 n. 286, p. 560 n. 10; Rodrigues Hort. Flum. (1895) p. 69. FRUTEX 6—7-pedalis (ST. HIL.), RAMI paniculas gerentes diametro 3—5 mm, adultiores interdum lenticellosi, cortice fusco, denique subcinereo. PANIFOLIA 10—40 cm longa; foliola 2—12 cm longa, 1,2—4,5 cm lata. CULAE 10—20 cm longae, sat dense cymuligerae, cymulis stipitatis; bracteae bracteolaeque subulatae, 1—2 mm longae, tomentellae; pedicelli brevissimi,

76


571

SAPINDACEAE:

vix 1 mm longi, fructiferi longiores. SEPALA ovalia, subcoriacea, tomentosa, 2 mm longa. PÉTALA 2 mm longa, unguiculata, basi margineqne squamaeque villosa, tenerrima. STAMINA 3 mm longa, subulato-filiformia, pilis albis vestita, antheris glabris. GERMES laxius setuloso-pilosum. FRUCTUS 1,5—2 cm longus. SEMEN circ. 1 cm longum. In Brasiliae prov. Sâo Paulo et Minas Geraës : In S. Paulo: St. Hilaire ! (in pascuis prope urbem Sancti Pauli, m. Nov. 1816—21, fruct.); Sello n. 165! 183!; Burchell n. 4094 ! 4681—24 ! 4771—2 ! (Uh. Kew., Mart.); — in Min. Ger.: Lindberg n. 244! (Caldas, m. Jun. 1854, flor.; Ub. Holm., Mart.); Regnell II, 38! II, 43! a! b! c! d ! (Caldas, Serra de Caldas, Pedra branca, a. 1854—69, m. Jun.—Jul. flor., m. Nov. fruct. (Ub. Holm. etc.); Commiss. geogr. et geol. de Minas n. 1391! ( leg. Magalhães Gomes, prope Ibitipoco, m. Jun. 1896, flor.; Hb. Berol.)

4. CUPANIA VERNALIS CAMB. frutex (BALANSA) vel arbor mediocris ramis patulis (ST. HIL.) ; rami juniores tomentelli, adultiores glabrati, plerumque leviter plurisulcati; folia abrupte pinnata; foliola 10—18, superiora interdum subopposita, oblonga, apice obtusiuscula vel subacuta, basi plus minus attenuata, profundius leviusve serrato-dentata, dentibus nonnunquam subobsoletis, petiolulata vel subsessilia, nunc chartacea nunc coriacea, supra glabra, subtus praesertirn ad nervos venasque prominentes pubescentia subglabrave glandulisque microscopicis obsita; paniculae axillares, tomentellae, foliis plerumque breviores; flores medíocres; discus glaber; capsula obovoideo- vel pyriformi-trigona, subsessilis, breviter tomentosa vel glabra, sarcocarpio siccitate tuberculato-rugoso, endocarpio tomentoso-piloso ; semen obovoideum, arillo ultra duas tertias obtectum, testa spadiceo-nigra. Cupania vernalis Camb. in St. Hil. Fl. Br as. I (1825) p. 387 n. 3! et in Mèm. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28; Don Gen. Syst. I (1831) p. 667 n. 3 ; Griseb. Fl. Lorentz. (1874) p. 61 n. 173 et Symb. aã Fl. Argent. (1879) p. 80 n. 458; Badlk. in Sitz. Jc. b. Ac. IX (1879) p. 526 n. 278 etc., p. 560 n. 11, in Warm. Symb. Partic. XXXVII (Viãensk. Meãdel., 1890) p. 995 (244), in 0. Kuntze Bevis. Gen. III, 2 (1898) p. 43 et in Chodat Pl. Hassler., Bull. Hb. Boiss. VII, 9 (Sept. 1899) Appenã. I, p. 69, coll. n. 506 ; Hieron. Pl. diaphor. Fl. Argent. (1882, seors. impr. e Boletin Acad. Corãoba IV) p. 68; Schickendantz in Catai. Expos. Paris., 1889, p. 343 ; Morong et Britton Enum. Pl. in Paraguay coll. in Ann. New York Ac. VII (1893) p. 75. Gupania Uraguensis W. Hook. et W.-Arn. in Hook. Bot. Misc. III (1833) p. 159 n. 156(1), coll. Tweedie n. 106!; Walp. Bep. I (1842) p. 418 n. 11; Griseb. Pl. Lorentz. (1874) p. 61 n. 172 et Symb. ad Fl. Argent. (1879) p. 80 n. 457; Hieron. Pl. diaphor. Fl. Argent. (1882) p. 68; Niederlein in Catai. Expos. Paris. a. 188.9, p. 278 n. 1598! 1608! Cupania clethrodes Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. n. 4, p. 72 (seors. impr. p. 152) n. 247(8)!; Walp. Bep. I (1842) p. 419 n. 24. Stadmannia sorbifolia Linden Cat. n. 17 (1862) p. 8 ! ; nom. nud. (Vidi stirp. a Lind. miss. in Hort. Monac). Stadmannia estrellensis ? Tijsm. et Binnend. Cat. Hort. Bogor. (1866) p. 215!; nom. nud. (Vidi specim. ex Hort. Bog. comm.). Cambuata t. Camb. I. c., Oamboatá s. Cambotá et Cambotá com folhas grandes t. Warm.

CUPANIA.

572

Camboata sive Corpus in Argentinae prov. de Corrientes et território Misiones t. Niederl. in Catai. Expos. Paris. 1889, p. 211, 225, 278. Ramo in Argent. prov. Tucuman t. Schickend. ibid. p. 233, 343, t. E. Corrêa ibid. p. 237, nec non t. Lorentz et Hieron. in prov. Tucuman et Entrerios. Noyal in Argent. prov. Tucuman t. Lorentz. Guavatàn in Bras. prov. S. Paulo t. Mart. in sched. Peta to Paraguayensib. t. Morong l. c. Cabrea ad flum. Uruguay t. Tweedie in Hb. Ilooh. (Cobera legitur in Hb. Benth.). Pao de cantil in Bras. prov. Minas Geraes t. Begnell in sched. OBS. Nomine Camboatá in Bras. et aliae Cupanieae („Ca tub uatâ = Cupania" Wittmack in Bot. Zeit. 1873 p. 259) salutantur, uti C. oblongifolia t. Schwaeke, C. racemosa et emarginata t. Glaziou, Matayba sylvatica et juglandifolia t. Glaz., Matayba guianensis, form. micrantha, subf. sublinearis t. Warming („Cambotá branca s. C. brava"), insuper Meliaceae quaedam, uti Guarea trichilioides L. t. C. DC., resp. Spruce, (Monogr. Meliac. p. 513: „Camboata“, adjecto vix recte nomine Pao de Sabao, potius Sapindum Saponariam L. significante) et Trichilia pseudostipularis C. DC. v. sp. affin. t. Glaz. (coll. n. 6494 ! „Camboata mirim"). Etiam in Argentinae território „Misiones“ Guarea trichilioides L. (uti Cupania vernalis C.) nomine Camboata salutatur t. Niederl. 1. c. p. 278 („Camboata o Águay blanco"). Simile est nomen Camboita (Picramnia Camboita Engl. in Fl. bras. XII, 2, p. 239). FEUTEX 2—3-metralis (BALANSA) vel arbor 6—8-metralis (id.), immo 12-metralis, diametro 5 dm, ligno solido resistente (SCHICKENDANTZ 1. c.). RAMI paniculas gerentes diametro 3—4 mm, adultiores saepius lenticellosi, cortice subcinereo, rarius fuscidulo. FOLIA 10—30 (in cultis40)cm longa; foliola 5—15 cm longa, 2—5 cm lata, supra nunc fuscidula, nunc livescentia. PANICULAE 10—20 cm longae, sat dense cymuligerae, cymulis inferioribus stipitatis; bracteae bracteolaeque subulatae, 1—2 mm longae, tomentellae; pedicelli 1—2 mm longi. FLORES sordide albi (BALANSA). SEPALA 2 vel fere 3 mm longa, coriacea, ovalia vel late ovata, tomentella. PÉTALA unguiculata, 2—3 mm longa, pubescentia, squamis tertiam petalorum partem aequantibus. STAMINA 3 mm longa, filiformia, basi subhirsuta, antheris glabris. GERMEN rufulo-tomentosum, intus pilosum. FRUCTUS (interdum monospermus) 1—1,5 cm longus. SEMEN circ. 1 cm longum; arillus margine inaequaliter crenulatus, basi in processum carnosum brevem incurvum productus.

Formas 2. distinguere licet : Forma 1. GENUÍNA Badlk. in Sitz. Jc. b. Ac. 1879, p. 560: Foliola tenuiora pubescentia vel glabrata, levius argute vel obtuse dentata; flores minores. Forma 2. CI.ETHRODES Radlk. I. c. (C. clethrodes Mart. 1838): Foliola rigidiora, subglabra, profundius dentata; flores majores; pericarpium crassius. In Brasiliae prov. Rio Grande do Sul, Santa Catharina, Sâo Paulo et Minas Geraes, in Paraguay, Argentina et Bolivia: In R. Gr. d. S. : St. Hilaire! (in silvulis prope praedium vulgo Estancia de Joze Bernardes in campis olim dictis Campos neutraes prov. R. Gr. do Sid, m. Sept. 1816—21, flor.); Sello d 2130! (m. Febr.—Mart. 1824, steril.), d 3753! (m. Maj.—Nov. 1826, flor.); Tweedie n. 106! Hb. Hook.); Fox! (Hb. Turcz.); Dr. H. v. lhering! (Bollasca, m. Oct.—Nov. 1892, fruct.; Hb. Berol) ; G. Lindman n. 1457! (Cruz alta, in silvis ac nemoribus passim, m. Apr. 1893, flor.; Hb. Holm), n. 1457 1/2 ! (in silvis ExColoniae Santo Angelo, m. Jan. 1893, steril.; Hb. Holm.); — in S. Cath. : Ule n. 1657! (in silva prope Tuberâo, m. Apr. 1890, flor.; Hb. Hieron.); — in S. Paulo: St. Hilaire! (fruct., a Camb. indet. relict., inde „fructus desiderantur“ l. c.; Hb. Par.); Martius! (in silvisprimaevis ad Ipanema, m. Jan., steril.); Riedel n. 1980! (Ipanema, m. Mart. 1834, flor.; Hb. Petrop.); A. E. Severin n. 116! (Campinas, m. Oct. 1873, fruct.; Hb. Holm) ; Mosén n. 3826! (Campinas in Campo sicco, m. Jun. 1875, flor.; Hb. Holm.); — in Min Ger.: Regnell III, 1753! (Caldas, Rio Verde, m. Oct. 1869, fruct.; Hb. Holm.); Claussen n. 518! 663! sine n.! (flor.;


573

SAPINDACEAE:

Hb. Par., BC. etc.); — in Bras. merid. loco accuratius non indicato: Pohl n. 760!, Relmreichen n.102! (flor.; Rb. Vindob.); — in Paraguay : Rengger! (flor.; Hb. Polyteclm. helv.); Balansa n. 2473! („L’ Assomption dans le bois“, m. Jul. 1875, flor.; Hb. DC., Griseb.); Morong n. 752 (Assuncion m. Jan., flor.; specim. non vidi) ; Br. E. Hassler n. 506 ! (in silvis pr. Sapucay, m. Aug. 1885 -95, flor.; Hb. Chvdat) ; — in Argentina: Bonpland n. 577! (prov. Corrientes, m. Jun. 1821; Hb. Par.); Lorentz et Hieronymus n. 109! („an ciner Estancia hei Lules, Tucuman1', m. Apr. 1852, alab.), 173! (Rio Grande prope Siambon, Sierra de Tucuman, m. Maj. 1872, flor.), 320! (Jiaufig in den subtropisclien Wãldern ron La Cruz“, m. Apr. 1872, flor.), sine no! (im Urwalde an der fíuesta zwischen Yerba buena und San Javier, m. Bez. 1873, steril.), n. 946! 968! („Cuesta de la Puerta de San Javier, Sierra de Tucuman, m. Febr 1874, flor. et fruet.; Hb. Hieron., BC., Griseb.); Lorentz n. 240! (Siambon, flor.;), 263! (Lules, flor.), 337! (La Cruz, flor.); Niederlein n. 1598! (Paggi, prov. Misiones, a. 1887), 1608! (Monte de Tareiry, Bep. Santo Tomé, prov. de Corrientes, m. Oct. 1886, fruet.; Hb. Hieron.); Schickendantz (prov. Tucuman, ex l. c. p. 343 n. 79; specim. non vidi); 0. Kuntze ! (Tucuman, m. Nov. 1892, fruet. submat.); — in Bolivia: Pearce! (S. Louis, alt. 7000 ped., m. Apr. 1864, flor.; Hb. Kew.) ; O. Kuntze ! (Santa Cruz, alt. 2000 m, m. Maj. 1892, flor.); Bang n. 2254 ! — Forma 2.: In Min. Ger.: Martius! (in campis editioribus Taboleiro consitis versus fluvium Sâo Francisco in prov. Minarum deserto, m. Aug. flor.); Regnell III, 357 !, III, 357 a, b!, III, 357! (Caldas a. 1847 ad 1866, m. Apr.—Maj. flor, m. Sept. fruet.; Hb. Holm., Mart.); Warming! (Lagoa Suntain silvis, arbor vulgaris, rarissime elata, m. Apr.—Maj. flor., m. Oct.—Bec. fruet. mat., m. Sept. aphylla. In aliis quoque locis provinciae Minas Geraês a cl. Warming observata in itinere a Lagoa Santa ad Rio de Janeiro: in silvis ad Contagem, Rio Paraopeba prope Funil, Quilombo, Bom Fim, Piedade Geraës etc.); — in R. Gr. do Sul: Seilo n. d, 1132! (a. 1822—23; flor.; Hb. Berol.); — in Paraguay: Balansa n. 2472! (rn. Maj. 1874, fruet.; Rb. BC., Boiss., Berol.). — Culta in Hort. Linden. et ex hoc comm. c. Hort. Monac. a. 1872!, sub nom. „Stadmannia sorbifolia“ Lind. (introd. e prov. S. Catharina ?) ; in Hort. Bogor.! sub nom. „ Stadmnnnia estrellensis ?" Tijsm. et Binn. l. c. De qualitatibus et usu G. NIEDERLEIN 1. c. p. 225 n. 643 OBS. adfert quod seqnitur : „Arbre assez aboudant, assez gros, bois pour ébénisterie, construction civil, excellent pour fair du charbon; densité moyenne“ et SCHICKENDANTZ ibid. p. 233 n. 853; „ Arbre de 12m de hanteur, 0,5 m de diamètre, bois solide et resistant pour forme de chaussures etc.“ 5. CUPANIA OBLONGIFOLIA MART. arbor mediocris magnave; rami. subteretes, sulcati, juveniles pulverulentopuberuli, adultiores glabrati; folia abrupte pinnata ; foliola 8—12, alternantia, obovata, apice rotundata, basi cuueata, subintegerrima vel apicem versus paucidentata, margine subrevoluta, subcoriacea, in axillis nervorum partim foveolata, glabra nec nisi pilis minutis raris glandulisque paullulum immersis subtus adspersa; paniculae axillares, foliis nunc breviores, nunc longiores, laxe puberulae ; alabastra e globoso subconica ; flores majores; discus glaber vel laxe puberulus; capsula pyriformi-trigona, stipitata, glabra, endocarpio piloso et glanduligero; semen ellipsoideum, arillo flavo (MARTIUS) fere usque ad apicem obtectum.

Cupania oblongifolia (non Turcz. quae SapinãusRaralt DC.) Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. n. 4, p. 67 (seors. impr. p. 147) n. 247!; Walp. Rep. 1 (1842) p. 419 n. 21; Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 520 n. 179 etc., p. 560 n. 12, p. 578 et in Schwacke Fl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10. Cupania anacardiaefolia Gardn. in Hoolc. Lond. Journ. Bot. II (1843) p. 338, coll. n. 342!; Walp. Bep. II, Suppl. (ca. 1845) p. 815 n. 4; A. Gray Willces Expl. Exped. XV, Bot. I (1854) p. 259 n. 9. Camboatá t. Schwache l. c.

CUPANIA.

574

ARBOR 20 —30-pedalis (RIEDEL) vel altíssima, coma vasta (SCHWACKE). paniculas gerentes diametro 3—4 mm, lenticellosi, cortice plerumque subcinereo. FOLIA 20—40 cm longa, rhachi teretiuscula striata saepe lenticellosa; foliola 5—18 cm longa, 3—8,5 cm lata. PANICULAE majores minoresve ; cymnlae stipitatae; bracteae nunc subulatae, nunc oblongae, puberulae, 2—4 mm longae; pedicelli circ. 2 mm longi, fruetiferi longiores. FLORES flavescentes (RIEDEL). SEPALA 3—3,5 mm longa, late ovata, coriacea vel tenuiora, brevissime adpresse tomentella. PÉTALA unguiculata, subhirsuta, 3,5 — 4 mm longa, squamis dimidiam petalorum partem aequantibus. STAMINA circ. 4 mm longa, filiformia, basi subhirsuta, antberis glabris. GERMEN tomentosum, intus glabrum. FRUCTUS 1,5—2 cm longus. RAMI

Formas 2 distinguere licet : Forma 1. GENUÍNA Radlk. in Sitz. h. b. Ac. 1879, p. 561: Foliola cbartacea, apice dentieulata, subtus in axillis nervorum conspicue foveolata; bracteae subulatae; flores minores. Forma 2. ANACAIIDIAEFOLIA Radlk. I. c. (Cupania a. Gardner): Foliola coriacea, subintegerrima, obscurius foveolata (secus nervos sub paginae superioris epidermide strato cellularum angusto hypodermatis speciem exbibente insignius quam in forma l.in strueta) ; bracteae oblongae; flores majores. In Brasiliae provinc. Santa Catharina, Sâo Paulo, Rio de Janeiro et Minas Geraês, t. Martio in Mato Grosso quoque (an re vera?): Formal .: In S. Cath.: Ule n. 348! („auf dem Stadtberge, Insel Sâo Francisco“ m. Maj. 1885, fl.; Hb. Hieron.); — in S. Paulo: Seilo n. 752! (Hb. Berol.); — in R. d. Jan.: Martius obs. ined. n. 289! (Hort. bot., fruet.; Hb. Monac); Pohl (Schüch) n. 169! 928! (in arenosis circa R. d. Jan.; Hb. Vindob. etc.); Raddi! Lhotsky n. 14! (Serra dos Orgâos, a. 1832, fruet.; Hb. BC.); Riedel n. 517! (in silvis Macahé, m. Maj.—Jun. 1832, flor.; Hb. Petrop.); Miers n.4501 ! „Organ Mounts“, fruet.; Hb. Kew); Guillemin n. 995! (a. 1839; Hb. var.); Houlet! Corcovado; Hb. Mart); Glaziou n. 2518! (Petropolis, m. Apr. 1869, flor.; Hb. Mart., Warm.); J. de Saldanha n. 7406! (Serra dos Orgâos; Hb. Eichl.); Neves Armond n. 303! („Bords de la rivière Paquequer, Carmo, a. 1889, fruet.); Schwaclce n. 1792! (Tijuca); — in Min. Ger.: Schwacke n. 10863! (ad Rio Novo, m. Sept. 1894, fruet.); — in Mato- Grosso: Mart. Hb. Flor. bras. n. 247! (leg. Manso, prope Cujabá, m. Sept., flor.; Hb. Mart. etc.; anne specimina haec potius ab Ackermann ad R. d, Jan. leda ?). — Forma 2. ; in S. Paulo: Burchell n. 4796! Mosén n. 3679! (Santos ; Sorocaba in ripa amnis Buturoa, m. Apr. 1875, flor.; Hb. Holm); — in R. d. Jan.: Gardner n. 342! („Organ Mountains in moist woods“, m. Agir.—Maj. 1837, flor.; Hb. Kew. etc.); Glaziou n. 7546! (sphalm. 7564 in Sitz. k. b. Ac. 1879 p. 561; „Corcovado à Puinenos", m. Bec. 1874, flor.).

6. CUPANIA CRASSIFOLIA RADLIC. arbor magna; rami teretiusculi, profunde sulcati, pube brevi sórdida induti; folia abrupte pinnata; foliola 10—14, subopposita, lanceolatooblonga, utrinque subacuta, longiuscule petiolulata, superne obsolete subrepando-dentata, margine subrevoluta, crassiuscule coriacea, in axillis nervorum subtus prominentium minutim foveolata, reti venarum crassiorum laxiusculo supra notata, praeter nervos subtus pube minuta adspersos utrinque glabra, glandulis crebris capitatis subtus ornata; paniculae ad apices ramorum coufertae, axillares, folia subaequantes, minutim puberulae; alabastra ovoidea, subacuta; flores medíocres; discus glaber ; fructus — (non suppetebat). RAMI paniculas gerentes diametro 6—7 mm, internodiis abbreviatis, cortice fusco, lenticelloso-punctati. FOLIA 20—25 cm longa, rhachi petioloque supra complanatis, subtus convexis striatis, sordide puberulis; foliola intermedia petiolulis 1 cm longis adjectis ca. 9 cm longa, 2,5 cm lata, superiora minora, inferiora breviora, vix angnstiora. PANICULAE ca. 16 cm longae; cymulae breviter stipitatae; bracteae subulatae, 2 mm longae, puberulae; pedicelli vix 1 mm longi. FLORES albi (GLAZIOU). SEPALA 2,5 mm longa, o valia, subcoriacea, pube sordide flavescente induta. PÉTALA ca. 3 mm longa, ex ovali in unguem brevem attenuata, tenera,


575

SAPINDACEAE:

margine squamaeque parvae pilosula. STAMINA 3,5 mm longa, filiformia, praeter apicem pilosula, antlieris glabris. GERMEN adpresse pilosum, intus glabrum. In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 15871! („Petropolis, à Itamarati“ m. Sspt. 1886; Hb. Ber., Warm.).

Sectio II. TRILOBIS

RADLK.

7. CUPANIA TENITIVALVIS RADLK. frutex fere scandens vel arbuscula trunco gracili alto (Warming); rami teretes, sulcato -striati, juniores tomentelli ; folia abrupte pinnata; foliola 10—20, subopposita vel superiora alterna, minora, oblongo-lanceolata, utrinque acuta, rarius obtusiuscula, supra médium subargute serrato-dentata, petiolulata, chartacea, supra praeter nervum medianum pilosiuseulum glabrata, subtus pube laxa adspersa, subeglandulosa, obscurius pellucide punctata; paniculae axillares, foliis breviores, tomentellae; flores parvi; discus glaber; capsula triquetro-trilobata, lobis semiorbicularibus obtusis, in stipitem perbrevem abrupte contracta, submembranacea, extus pube laxa, intus pilis brevibus singulis adspersa; semen ellipsoideum, arillo dorso depresso basi in processum carnosum brevem producto instructum. Tabula nostra CXIV (habitus et analysis).

Cupania tenuivalvis Radlk. in Sitz. 7c. b. Ac. IX (1879) p. 525 n. 262, p. 562 n. 17, in Warm. Syrnb. Partic. XXXVII (Vidensk. Meddel., 1890) p. 995 (244), in Engl. et Pr. Pfl.. Fam. III, 5 (1895) p. 337, fig. 172 et in Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10.

Cambotá com folhas miúdas t. Warm. KAMI paniculas gerentes diametro 2—4 mm, adultiores glabrati, cortice fusco, lenticellis notati. FOLIA 10—25 cm longa; foliola plerumque 4—6, rarius 8 cm longa, 1,2—2,5 lata; petiolus teretiusculus, tomentellus. PANICULAE 6—10 cm longae, interrupte cymuligerae, cymulis sessilibus contraetis ; bracteae 1—2 mm longae, subulatae, tomentellae; pedicelli 1—1,5 mm longi. FLORES alhi (SCHWACKE). SEPALA 2 mm longa, ovalia, tenuiora, tomentella. PÉTALA sepalis breviora, tenerrima, unguieulata, margine uti squamae dimidiani petalorum partem aequautes villosiuscula. STAMINUM filamenta subulato-liliformia, basi albido-pubescentia, ceterum glabra; antherae glabrae. GERMEN rufulo-tomentosum. FRUCTUS 1—1,5 cm longus. SEMEN 1 cm longum, 6 mm crassum.

CUPANIA.

576

et bullato-rugosa, longius breviusve petiolulata, coriacea vel subchartacea, supra livescentia et praeter nervum medianum lateralesque utrinque 4 — 6 arcuato-adscendentes ante marginem anastomosantes impressos glabrata, subtus rufo-fusca et hirtella, pilis brevibus basi lata striata insertis praesertim ad nervos et venas prominentes induta, glandulis microscopicis obsita, staurenchymate cellulis sclerenchymatico-pachydermicis persito nec non epidermide utraque crystallopliora insígnia ; paniculae axillares, breves, rufo-tomentellae ; flores parvi ; discus tomentosus ; capsula turbinata, triquetro-trilobata, in stipitem attenuata, extus et intus fusco-tomentosa ; semen ellipsoideum, arillo obverse campanulato fere usque ad apicem obtectum, testa nigra. Cupania ãiphylla Vahl Edog. amer. III (1807) p. 9! (coll. von Polir); Radlk. in Sitz. 7c. b. Ac. IX (1879) p. 514 n. 79 etc., p. 562 n. 18; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. n., VI. Sér., XII (1882) p. 199, coll. Mélinon ! (vidi delineat. et fragment. a Sagot missa). Cupania geminata Poir. in Lam. Encycl. Suppl. II (1811) p. 419 n. 7!; DG. Prodr. I (1824) p. 613 n. 7!; Spreng. Syst. II (1825) p. 221 n. 6; Camb. in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 28; Don Gen. Syst. I (1831) p. 668 n. 16; Benth. in Hoolt. Journ. III (1851) p. 198 n. 1 !; Walp. Ann. IV (1857) p. 379 n. 4. FRUTEX 3 —4-pedalis (RIEDKL) vel arbuscula 9 — 12-pedalis (RICH.). paniculas gerentes diametro 2 — 4 mm, adultiores saepius lenticellarum seriebus notati. FOLIA 10—20 em longa, petiolo 0,5—4 cm longo supra sulco exarato; foliola 7—18 cm longa, 3 — 12 cm lata. PANICULAE quam folia plerumque multo breviores, 3—7 cm longae, basi parce ramosae vel saepe eramosae (thyrsos racemiformes potius exhibentes) ; cymulae sessiles, plerumque ad flores singulos reductae; bracteae minimae; pedicelli bre. vissimi, fructiferi longiores. FLORES albi (RIEDEL). SEPALA 1,5 mm longa, oblonga, apice acutiuscula, tenuiora, tomentella. PÉTALA 1,5 mm longa, oblonga, tenerrima, subglabra; squamae petala aequantes, latere liberae, cuneatae, margine pilis albis villosae. STAMINA 4—5 mm longa, filnmeutis subfiliformibus, basi dilatatis, inferne pubescentibus, antheris glabris. GERMRN 3-gono-subglobosum fuscidulo-tomentosum; stylus perbrevis, in stigmata 3 recurvata partitus. FRUCTUS circ. 1 cm longus. KAMI

In Brasiliae prov. Minas Geraës et Rio de Janeiro : In Min. Ger.: Martius! (in campis editis ad Salgado, m. Aug. 1818, flor.; Hb. Monac.); Warming! (Lagoa Santa, in silvis vulgaris, m. Apr. et, ut videtur, interdum etiam in primis temporis pluviosi mensibus, Nov. -Dec. flor., m. Aug., interdum Febr., fruct.; Hb. Warm., Mart., Monac.) ; Glaziou n. 18958! „Ribeirâo à Taquaruçú“, m. Maj. 1892, flor.; Hb. Berol.) ; Schwacke n. 8127! (in silva inter Ribeirão et Taquaruçú, m. Maj. 1892, flor.; Hb. Berol.) ; — in R. d. J.: Sello n. 1274! 1821! (Parahiba, a. 1820-21; fruct.; Hb. Ber.); Glaziou n. 12494! (Parahiba do Sul, m. Sept. 1881, fruct.; Hb. Eichl., Warm.) ; J. de Saldanha n. 5893! (ibid.; fruct.; Hb. Eichl.). — Loco non indicato: Pohl (Scliott) n. 719!

In índia occidentali (t. Valil), in Guiana gallica et in Brasiliae prov. Pará et Maranhão: In Ind. occ.: von Ruhr ! (fruct. semimat.; Hb. Vahl, Hb. Schumach., nunc Havn.); — in G. gall.: Collect. ignot.! (Cayenne ; specim. authent. Cup. geminatae Poir. „de l'île de Cayenne“, ex Hb. Desfont. translat. in Hb. Webb.); L. Cl. Richard ! (in silvis praedii Dl Mussenet, si recte lego, m. Oct.—Nov., flor. et fr.); Gabriel! (a. 1802; fruct. juv.; Hb. Deless.); Patris! (Cayenne; Hb. Prodr. DC.); Leprieur n. 326 ! 336! (a. 1833—34; fruct.; Hb. Paris., Deless.); Mélinon! (Maroni, rara; Hb. Par., Kew); — in Pará: Martius! (Pará in silvis ad flum. Amazonum, a. 1820, alab. et fruct.; Hb. Monac.) ; Riedel n. 1557! (pr. Santarem in locis siccis arenosis petrosis, m. Nov.—Dec. 1828, flor. et fr.); Burchell n. 9426 ! 9721 — 2 ! 9978! (a. 1828 - 29; Hb. Kew., Mart.); Spruce n. 293! („hills above Santarém“ m. Oct. 1849, flor.; Hb. Benth., Franquev., in aliis Hb. sine no.); — in Maranhão: Don n. 30! (Hb. Mart.).

8. CUPANIA DIPHYLLA VAUL frutex subarborescens vel arbuscula (RICIIARD) ; rami teretes, striati, rufo tomentelli; folia abrupte pinnata, petiolo saepe perbrevi; foliola 2, rarius 4, subelliptica, ovalia vel obovata, interdum perlata, apice obtuse subacuminata, rotundata vel emarginata, basi plus minus acutata, integerrima, saepe margine revoluta, adultiora convexa

9. CUPANIA PANICULATA CAMB. frutex vel arbuscula (ST. HIL., MART.) fulvo-tomentosa ; rami leviter sulcati, juniores fulvo-tomentosi, adultiores glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 6—10, alterna vel subopposita, ovalia vel oblonga, apice obtusata vel breviter et obtuse acuminata, basi acutiuscula rotundave, repando-dentata, rarius sub-


577

SAPINDACEAE:

CUPANIA.

578

iutegerrima vel neryis excurrentibus (apice pilorum fasciculo ornalis) denticulata, nunc sessilia, nunc petiolulata, coriacea, margine revoluta, saepius conduplicata et recurvata, supra glabrata, laevia, venis plurimis per díachyma totum transeuntibus sat (etsi interdum subinipresse) reticulata, nítida, subtus prominenter reticulata, pilis setulosis fulvis basi constricta insertis subhirsuto-tomentosa, subeglandulosa; paniculae axillares, foliis plerumque breviores, tomentosae ; flores majores; discus glaber; capsula turbinata, trilobata, obtusangula, in stipitem brevem attenuata, extus breviter fulvo-tomentosa, intus pilis longis villosotomentosa, eglandulosa; semen ellipsoideum, arillo dorso profunde fisso usque ad duas tertias obtectum.

opposita vel superiora alterna, obovata, inferiora ovalia, obtusa, basi inaequali petiolulis brevibus insidentia, convexa et basi inter nervos laterales immersos interdum subbullata, margine latiuscule revoluta, subintegerrima vel apice obsolete denticulata, subcoriacea, supra glabra, laevia, reti venaruin subtili subimpresso notata, subtus pilis tenuibus molliter sufferrugineo-pubescentia, nervis sat, venis parum prominentibus, subeglandulosa; paniculae axillares, folia subaequantes, sufferrugineo-tomentosae; flores majores; discus glaber, nec nisi margine pilis singulis adspersus; capsula turbinata, trilobata, acutangula, in stipitem brevem attenuata, extus breviter sufferrugineo-tomentosa, intus adpresse pilosa et glandulosa ; semen ellipsoideum, arillatum, testa spadicea.

Cupania pcmiculata Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 388 n. 5, t. 80! et in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 28; Don Gen. Syst. I (1831) p. 667 n. 5; Walp. Bep. I (1842) p. 4.19 n. 15; Badlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 520 n. 187 etc., p. 563 n. 19, p. 580 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 337. Cupania fulva Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. n. 4, p. 71 (seors. impr. p. 151) n. 247 (6)!; Walp. Rep. 1 (1842) p. 419 n.22 ; — non Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 125 et Cat. Pl. Cub. (1866) p. 45, quae partim Cup. triquetra A. Rich. (quoad „ Virgin Islands“), part. Cup. hirsuta B. (quoad „ Guiana"!), part. Cup. revoluta B. (quoad „Pernambuco"!), nec Eggers Fl. S. Croix (1879) p. 35, quae Cup. triquetra A. Bich.! Sapindus rufescens Turcgan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 404, coll. Claussen!; Walp. Ann. VII, 4 (1869) v. 629 n. 6.

Cupania fulva, non „Mart.“, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 125, part., quoad indic. "Pernambuco"!, reliquis excl., et in Cat. Pl. Cub. (1866) p. 45 quoad inãic. „Amer. austral.", ex parte huç recens.

FRUTEX 3—6-pedalis (ST. HIL., RIEDEL). RAMI paniculas gerentes diâmetro 3—5 mm, adultiores saepius lenticellosi, cortiee subgriseo. FOLIA 10—25 cm longa; foliola 4—15 cm longa, 2,2—6,5 cm lata; petiolus supra complanatus, subtus couvexus, tomentosns. PANICULAE 10—20 cm longae basi interrupte, superne dense glomeruligerae; bracteae parvae, circ. 1 mm •longae, lanceolato-subulatae ; flores subsessiles. SEPAI-A 2—2,5 mm longa, exteriora oblongo-ovata, tomentosa, robustiora, interiora late ovalia, puberula, (praesertim margine) tenuiora. PÉTALA 3—3,5 mm longa, ex obovato unguiculata; squamae duas petalorum tertias aequantes, angustae, margine villosiusculae. STAMINA 4 mm longa, filamentis filiformibus pilis albis ultra medium pubescentibus, antheris glabris. GERMEN subglobosum, trisulcatum, tomentosum, stylo subglabro apice clavato lineis 3 stigmatosis notato integro vel in stigmata 3 breviter partito. FRUCTUS circ. 1 cm lougus.

In Brasiliae prov. Minas Geraës : St. Hilaire! (in sabulosis prope pagurn Nossa Snra da Penha in parte prov. Min. Ger. dieta Minas Novas, m. Apr., flor. germ. aucto); Martius! (in campis arbusto sparso Taboleiro dicto consitis, in alta planitie inter Barreiras et Fanado, oppidum princeps Minarum Novarum, m. Jul.—Aug., flor. et fruet.; „Cup. fulva Mart.“, Hb. Monac.); Pohl n. 227! (inter Allegres et Trinidade, flor. ; Hb. Vindob.) ; Lund ! (in campis Pio S. Francisco, m. Oct. 1834, fruet. ; Hb. Warm., Mart); Riedel! (in campis, m. Oct.—Nov. 1834 ; Hb. Petrop.); Claussen n.512 ! 643 ! 644! (a. 1838—41; flor. et fr. ; Hb. Paris., Havn. etc), id. sine no.! (a. 1840; „Sapindusrufescens Turcz.", Hb. Turcz., flor. et fruet., etsi Turcz. I. c. dicit ,.fructus desiderantur"; certe adsunt fructus, sed inter folia occulti); Glaziou n. 12501! („Queluz dans le campo“ m. Jun. 1881, flor.), n. 13631! (Arrassuahy, m. Jul. 1883, flor.; Hb. Eichl., Warm., Deless., Kew).

10. CUPANIA REVOLUTA RADLK. arbor parva SCHENCK) ; rami leviter sulcati, juveniles sufferrugineo-tomentosi; folia abrupte pinnata; foliola 6—10, sub-

(GARDNER,

Sapind.

(1859)

RAMI paniculas gerentes diametro 4 mm. FOLIA 14—34 cm longa; foliola 5—12 cm longa, 2,8—5,5 lata, epidermidis paginae superioris cellulis partim septo transverso iustruetis ; petiolus teretiuscuius, supra bisulcatus, tomeutosus. PANICULAE 12—20 cm longae, ramis sat dense cymuligeris, cymulis inferioribus breviter stipitatis, superioribus sessilibus; bracteae parvae, 1 mm vix superantes, subulatae; pedicelli 1 mm longi, SEPALA 2,5 mm longa, exteriora oblongo-ovata, FLORES albi (SCHENCK). lanoso-tomentosa, interiora ovalia, dorso tomentosa, margine petaloideo puberula. PETALA 3—3,5 mm longa, lamina suborbiculari denticulata, margine et basi puberula, in unguem brevem latiusculum patule ferrugineopilosum contracta; squamae parvae, interdum rudimentariae, villosae. STAMINA 4 mm longa, filamentis filiformibus ultra médium dense sufferrugineo-villosis, antheris glabris. GERMINIS rudimentum dense sufierrugineopilosum. FRUCTUS 1,8 cm lougus, totidem latus. SEMEN 8 mm longum, 6 mm crassum.

In Brasiliae província Pernambuco: Gardner n. 953! (in silvis, m. Dec. 1837, fruet.; Hb. Mus. Brit., Kew., Griseb., in quo ulteriore a Griseb. inscripta est „Cupania fulva Mart." adjecto syn. erroneo „Cupania triquetra Rich.“); Schenck n.4197 ! 4251 ! (Garanhuns in Sertâo, m. Jun. 1887, flor.; Hb. Monac.).

11. CUPANIA VERRUCOSA RADLK. arbor mediocris rami profunde sulcati, crassiusculi, petiolique tomento hirsuto sordide ferrugineo induti; folia abrupte pinnata; foliola circ. 6, obovata, mucronata, basi inaequaliter acuta sessilia, margine praeter apicem denticulatum integerrima, revoluta, coriacea, inter nervos et venas, supra valde impressas fornicato-convexa, inde arcte bullulato-rugosa, supra praeter nervos glabrata, subtus praesertim ad nervos venasque reticulatas manifeste prominentes pilis setulosis hirsutotomentosa, subeglandulosa; paniculae ad ramorum apicem axillares, folia aequantes, hirsuto-tomentosae; bracteae majores, oblongae, tomentosae; flores majores; discus glaber; fructus semimaturus subgloboso-turbinatus, trisulcatus, rugoso-verrucosus, velutino-tomentosus, intus villosissimus, eglandulosus.

(SCHWACKE);

ARBOR 6-metralis (SCHWACKE). RAMI paniculas gerentes diâmetro 6 mm. FOLIA (superiora tantum visa) 16 em longa; foliola 4—10 cm longa, 2,5—5 cm lata. PANICULAE 16 cm longae; bracteae 3—5 mm longae, 1,5—2,5 mm latae ; pedicelli 1,5 mm longi. SEPALA 3 mm longa, oblonga, coriacea, interiora margine tenuiora, tomentosa. PÉTALA 4 mm longa, ex ovali in unguem sat lougum villosulum attenuata, intus et margine puberula; squamae laminam dimidiam aequantes dense villosae. STAMINA

77


579

SAPINDACEAE:

(sub fructu relicta) pétala vix : superantia; filamenta filiformia, praeter apicem dense rnfescenti-villosa; antherae glabrae. GERMEN— (non visum); Stylus filiformis, sulcatus, glaber, apiee in stigmata 3 conniventia partitus.

CUPANIA.

580

In Brasiliae prov. Bahia: Princeps Neu-Wied! (Porto-Seguro in locis arenosis, a. 1815 — 17, flor.; Hb. Mart.); Luschnath! (Ilheos, m. Nov. 1839, flor.; Hb. Mart.) — Loco non indicato: Biedel S! (flor.; Hb. Petrop.).

In Brasiliae prov. Minas Geraès : Schwacke n. 13402! (Ouro Preto, m. Jun. 1898, fruct. semimat.).

12. CUPANIA RUGOSA RADLK. arbor(?); rami profunde sulcati, crassi petiolique rufo-tomentosi ; folia abrupte pinnata; foliola 5—9, late oblonga vel superiora obovata, apice obtusa, basi acutiuscula vel (inferiora) rotundata, margine subrepanda, revoluta, subsessilia breviterve petiolulata, coriacea, bullato-rugosa, supra praeter nervos glabrata, subtus pilis setulosis aliisque tenuioribus complanatis villoso-tomentosa, glandulis ± adspersa ; paniculae axillares, tomentosae; bracteae majores, oblongae, tomentosae; flores majores ; discus glaber; fructus juvenilis (potius germen auctum) rotundatus, trisulcato-trilobatus, hirsuto-tomentosus, intusvillosus et glandulosus. Cupania rugosa Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 522 n. 222, p. 563 n. 20, p. 582. FOLIA 20—40 cm longa; KAMI paniculas gerentes diâmetro 1 cm. foliola circ. 13 cm longa, 6 cm lata, epidermidis paginae superioris cellulis partim septo transverso iustructis. PANICULAE nune folia aequantes, nunc breviores; bracteae 3—5 mm longae, 1,5—2,5 mm latae ; flores pedicellati, SEPALA 3 mm longa, oblonga, coriacea, pedicellis circ. 1 mm longis. tomentella. PÉTALA certe 3 mm longa, ex obovato in unguem dimidiara petali partem aequantem attenuata, margine pubescentia ; squamae dimidiam petalorum partem vix superantes, villosae. STAMINUM filamenta filiformia, dense rufulo-hirsuta ; antherae glabrae. GERMEN hirsutotomentosum, stylo hirsuto basi incrassato. In Brasiliae prov. Bahia (et? Minas Geraës): Blanchet n. 38! 2353! (Bahia, Ilheos, a. 1835—36, flor.; Hh. Par., BC., Boiss., Webb) ; id. sine no.! (Bahia, Jacobina ; Hb. Franqueo.). Non nisi dubitanter huc recensetur specimen nimis incompletum, sterile, foliolis parum bullatis crebrius glanáulosis, insigne ramis profunde sulcatis: St. Hilaire C n. 458! (Minas Geraês, Millio- Verde, a. 1816—21.)

13. CUPANIA BRACTEOSA RADLK. fruticosa; rami crassi, profunde sulcati, breviter tomentosi; folia abrupte pinnata; foliola 2—8, superiora obovata, magna, inferiora minora, late ovalia, omnia apice obtusa, basi acuta subrotundave, integerrima, breviter petiolulata, subcoriacea, saepius bullata, subtus minutim et laxe puberula, glandulis adspersa; paniculae axillares, foliis plerumque breviores, tomentellae ; bracteae magnae, oblongae, sericeo-tomentosae ; flores inter majores; discus glaber; (fructus ignotus).

14. CUPANIA RIGIDA RADLK. frutex?; rami teretiusculi, saepe levius sulcati, tomentelli; folia abrupte pinnata; foliola 6—11, ovalia vel oblonga, apice obtusa, basi plus minus acuta subrotundave, repando-dentata, longiuscule petiolulata, rigide chartaceo-coriacea, nervis validis subtus acute prominentibus patulis instrueta, glabrata, glandulis microseopicis adspersa; paniculae axillares, sat amplae, tomentellae, folia plerumque aequantes vel superantes, raro breviores; bracteae oblongae, sat magnae, tomentosae; flores inter majores; discus glaber; (fructus ignotus). Cupania rígida Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 522 n. 215, p. 564 n. 22. paniculas gerentes 4—6 mm crassi, denique glabrescentes. 15—35 cm longa; foliola 8—14 cm longa, 4—6 cm lata, supra nitida ; petiolus tomentellus, supra complanatus, subtus convexus striatus. PANICULAE 10—30 cra longae, ramis elongatis, interrupte cymuligeris; cymulae inferiores stipitatae; bracteae 3—4 mm longae; pedicelli brevissimi. SEPALA 3 mm longa, late ovalia, chartacea, extus sericeo-tomeutosa. PÉTALA 3 mm longa, e late obovato in unguem attenuata; squamae angustae, dimidiam petalorum partem aequantes, villosae. STAMINUM 4 mm longorum filamenta filiformia, inferne pubescentia; antherae glabrae. GERMEN 3-sulcatum, adpresse tomentosum; Stylus filiformis, glabriusculus. KAMI

FOLIA

In Brasiliae prov. Bahia : Blanchet n. 201! 1570 ! 3591! (Jacobina, Moritiba, a. 1834—42; flor.; Hb. Deless., BC., Webb etc).

15. CUPANIA HISPIDA RADLK. frutex ; rami crassi, sulcati petiolique densissime fusco-fulvide hirsuto-tomentosi ; folia abrupte pinnata, elongata, longe petiolata; foliola 8—14, alterna, lanceolata vel subovato-lanceolata, apice acutissima, basi acuta subsessilia, repando-serrata, serraturis apice fasciculo pilorum ornatis, chartaceo-coriacea, supra subhirsuta, subtus dense hispido-pilosa nec non glandulosa ; paniculae axillares, ramosae, foliis multo breviores, densissime fuscofulvide hirsuto-tomentosae ; bracteae filiformes, sat longae ; flores medíocres, dense tomentosi ; discus glaber ; capsula inter minores, turbinato-triloba, in stipitem brevem attenuata, extus hispido-tomentosa, intus subtomentoso-pilosa, pericarpio ad margiuem valvularum tenuiore ; semina obovoidea, usque ad tertiam partem arillo obdueta, testa spadiceo-nigra.

Cupania bracteosa Badlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 513 n. 65, p. 563 n. 21.

Cupania hispida Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 517 n. 136 etc., p. 564 n. 23, p. 582. Cupania sp. Spruce in sched., çoll. n. 1445! (a. 1851—56).

FRUTEX 4—6-pedalis. KAMI paniculas gerentes circ. 8 mm crassi. FOLIA 15—40 cm longa; foliola 6—20 cm longo, 4—9cm lata, epidermidis paginae superioris cellulis partim septo transverso instruetis ; petiolus supra complauatus, subtus convexus, tomentellus. PANICULAE 10—30 cm longae, ramis brevibus densifloris ; bracteae 4—6 mm longae, 2—3 mm latae; flores breviter pedicellati. SEPALA 3 mm longa, coriacea, extus sericeo-tomentosa. PETALA fere 4 mm longa, e late obovato in unguem longum attenuata, margine pubescentia; squamae dimidiam petalorum partem vix superantes, villosae. STAMINUM 4 mm longorum filamenta filiformia, dense pubescentia; antherae glabrae. GERMEN trilobum, dense rufescenti-tomentosum ; Stylus filiformis, superne glaber, lineis 3 stigmatosis notatus.

FRUTEX 8-pedalis (SPRUCE). KAMI circ. 8 mm crassi. FOLIA 35 ad 50, immo 70 cm longa; foliola 10—28 cm longa (superiora inferioribus longiora), 3,5—6 cm lata; petiolus 10—20 cm longus, 3—6 mm crassus, teres, supra dense, subtus laxius hirsutus. PANICULAE 15—20, immo 40 cm longae, ramis basi laxius, apice dense cymuligeris; cymulae sessiles, contractae; bracteae 3 — 5 mm longae, dense hirsutae ; pedicelli circ. 1,5 mm longi (fruetiferi longiores). FLORES albi (SPRUCE). SEPALA 2 mm longa, coriacea, ovata, plus minus acuta, extus rufe hispido-tomentosa. PETAI.A 2 mm longa, ex ovato abruptius in unguem breviorem contracta; squamae fere duas petalorum tertias aequantes, margine hirsutae. STAMINUM 3 mm longorum filamenta filiformia, basi parce puberula; antherae glabrae. GERMEN hispido-tomentosum. FRUCTUS 1—1,2 cm longns, 1—1,7 cm latus.


581

SAPINDACEAE:

In Brasiliae prov. Alto Amazonas: Spruce n. 1445! (sphalm. 1455 in Sitz. k. b. Ac. 1879, p. 564; Manáos, Capoeiras, non infrequens, m. Mart. 1851, flor.; Hb. Benth., Franquev.) ; Schwacke n. 3756! Manáos in silvis, rara, m. Maj. 1882, fruct. immat.; Hb. Gotting.) = Glaziou n. 13617 ! (Hb. Eichl.). — Loco non indicato : Rieãel XX ! (fruct. mat.; Hb. Petrop).

16. CUPANIA SCROBICULATA L. CL. RICH. frutex densus vel arbor mediocris ; rami sulcati, pulverulento-puberuli, mox glabrati ; folia abrupte pinnata ; foliola plerumque 6—8, rarius 10—12, interdum subopposita, ovalia vel ellipticooblonga oblongave, obtusiuscula, subacuta vel acuminata, superiora interdum subobovata, integerrima vel superne repando-dentata, petiolulata vel subsessilia, chartaceo-coriacea, raro chartaceo-membranacea, supra subtilius, subtus manifeste clatbrato- et reticulato-venosa venisque inter nervos laterales e nervo mediano transversim emergentibus numerosioribus notata, subtus in nervorum axillis plerumque insigniter foveolata, utrinque glabriuscula, glandulis microscopicis adspersa, supra livescentia nitida, subtus pallide subfusca nitidula vel opaca, punctis lineolisque pellucidis saepe obsoletis notata; paniculae axillares vel subterminales, plerumque amplae, folia aequantes vel superantes, pulverulento-tomentellae ; flores minores ; discus glaber; capsula turbinata, plus minus tricornis, in stipitem longiorem contracta, extus ferruginee velutino-tomentosa, intus dense lanoso-tomentosa, epicarpio plerumque siccitate transversim rugoso ; semen ellipsoideum, arillo usque ad duas tertias obtectum, testa nigra. Tabula nostra CXV ( habitus et analysis).

Cupania scrobiculata L. Cl. Rich. Cat. Pl. a Le Blond e Cayenna missar. in Ades Soc. d’Hist. nat. de Paris 1 (1792) p. 109!; Radllc. in Sitz. Jc. b. Ac. IX (1879) p. 528 n. 234 etc., p. 565 n. 24, p. 582 et in Engl. et Pr. Pjt.-Fam. III, 5 (1895) p. 337; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. n., VI. Sér., XII (1882) p. 198!; — non Kunth, quae Matayba scrobiculata R., nec Schlecht. et Chain., quae Cup. ãentata Moç. et Sesse eã. BC., nec Britton, quae Matayba Rusbyana R. sp. n. Cupania reticalata Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28 et 41! (coll. Martin n. 47) ; Don Gen. Syst. I (1831) p. 667 n. 8 ; Walp. Rep. 1 (1842) p. 418 n. 12.

Cupania reticulata Splitgerber Pl. Nov. Surinam. in Tijdschr. natuurl. Gesch. en Physiol. IX (1842) p. 106 (seors. impr. p. 12) et in Bot. Zeit. I (1843) p. 95!; Walp. Rep. II Suppl. (ca. 1845) p. 815 n. 5 ; Rich. Schonib. Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1005 ; — non Wawra (1866), quae Matayba guianens. Aubl. Sapindus arborescens, non Aubl., Miq. in Linnaea XVIII (1844) p. 741, coll. Hostm. et Kappler n. 1377! et in sched. coll. Kappl. eã. Hohenack. 1845. Cupania retusa Klotssch ed. Rich. Schomb. in Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1180, coll. Rich. Schomb. n. 163! ; nomen nudum. Cupania ãentata, non BC. sec. Moç. et Sesse Fl. mex. ic. ined., Klotzsch ed. Rich. Schomb. ibiã. p. 1181, coll. Hostm. n.295!; nom. nudum.

582

CUPANIA.

Cupania subrepanda, non „Mart.“, f. glabrior Miq. Stirp. Surinam. (1850) p. 70 in obs., „coll. Kappler n. 1377“!

Cupania porosa Miq. Stirp. Surinam. (1850) p. 70 n. 2, coll. Hostm. n. 1310! ; Walp. Ann. II (1851—52) p. 215 n. 10 Cupania guianensis Miq. Stirp. Surinam. (1850) p. 71 n. 3, coll. Hostm. n. 295! (295 sphalm., loco 259, in p. 92 quoque legitur sub Quaboya surinamens. Miq.); Walp. Ann. II (1851—52) p. 215 n. 11.

Cupania frondosa Benth. in Hook. Journ. III (1851) p. 199 n. 3, coll. Spruce! Cupania triloba Triana et Pl. Proãr. Fl. Novo-Granat. in Ann. Sc. n., IV. Sér., XVIII (1862) p. 376 n. 10! ; Walp. Ann. VII, 4 (1869) p. 627 n. 19. Ratonia sp. Turczan. in Bull. Mosc. XXX VI, 1 (1863) p. 586 n. 2, coll. Hostm. n. 295!

Enourea Herb. varior., non Aubl., cf. obs. n. 2 ad Paulliniam capreolatam R. in Radlk. Monogr. Paull. (1895—96) p.

236.

FIIUTEX 12-pedalis vel arbor 20—30-pedalis (SPBUCB). RAMI paniculas gerentes diametro 3—7 mm, cortice plerumque rufulo-griseo, suleis lenticellarum soriebus notatis. FOLIA 10—30 cm longa; foliola 5—15 cm longa, 2—5,5 cm lata; petiolus subteres, striatus, pulverulento-puberulus. PANICULAE 10—30 cm longae, ramis sat dense cymuligeris ; bracteae subulato-filiformes, parvulae, circ, 2 mm longae; pedicelli vix 1 mm longi, fructiferi certe 2 mm aequantes. FLOBES sordide albidi, suaveolentes (L. CL. RICKARD). SEPALA 1,5 mm longa, ovalia vel ovali-oblonga, chartacea, extus tomentella. PÉTALA sepala fere aequantia, lamina sublanceolata aeuta vel elliptica obtusa ciliolata in nnguein puberulum contracta; squamae petala aequantes vel fere superantes, vix usque ad mediam petalorum partem cum petalis connatae, dense villosae. STAMINA 2 mm longa, filamentis flliformibus infra medium pubeseentibus, antheris glabris. GERMEN tomentosum. FRUCTUS 1—2 cm longus, stipite 3—6 mm aequante. Formas 3 distinguere licet: Forma 1.

Radld. in Sitz. k. b. Ac. 1879, p. 565 (CuFoliola ovalia vel oblonga, subintegerrima, obtusiuscula vel breviter obtuse acuminata. HETICULATA

pania r. Camb. I. c. etc.):

Forma 2. GUIANENSIS Radllc. l. c. (Cupania g. Miq. I. c.) : Foliola superne insignius repando-dentata, superiora subobovata. Forma 3. FEONDOSA Radlk. l. c. (Cupania frondosa Benth. l. c.): Foliola angustiora, sublanceolata, margine nndulata et subserrata, acutiuscula vel longius et acutius acuminata. In Guiana gallica, batava et anglica (forma 1., 2. et 3), in Brasiliae província Pará (f. 3.) et in Novo-Granata (f. 1): Forma 1. : In Guiana gallica: L. Cl. Richardl (in locis umbrosis Guianae, flor. et fruct.; in marginibus silvarum ad Montabum, m. Nov., flor.; Hb. Rich., dein Franquev., Deless., Vahl); Martin n. 47! 139! (Hb. Par., Mus. Brit., Berol., Benth.); Leblond n. 63! (a. 1792, flor.; Hb. Deless., Lugd.—Bat.) ; Gabriel! (a. 1802, fruct. immat.; Hb. Deless); Poiteau! (fruct.; Hb. Par., Berol., Deless., Florent.); Leprieur n. 324! (a. 1833, flor.; Hb. DC., Deless. etc), sine no. ! (a. 1839; fruct. jun. ; Hb. DC. etc.); Sagot n. 82! (Karouany, a. 1857, flor.; Hb. Franquev., Berol); Melinon! (La Mana); — in G. bat.: Splitgerber n. 714! (in silvis submontosis prope plantationem Berlyn in Para surinamensi, m. Mart. 1838, fruct.; Hb. Lugd.-Bat.); Hostmann ed. Hohenack. n. 1310! (a. 1843, flor.; Hb. var.); Wullschlaegel ! fruct.; Hb. Monac.); — in G. angl. : Parker n. 194! (Demerara a. 1829; Hb. DC., Hook.); Rob. Schomburgk n. 196! (a. 1841, flor.; Hb. Deless., Vindob.); Rich. Schomburgk n. 163! (a. 1842, ad fluvior. ripas, m. Jun. flor.); Jenman n. 4899 ! (Demerara River ; ex Hb. Kew. comm. c. Hb. Berol.); — in N.-Granata: Goudot An. 1 ! („Llanos de l' Orenoque“ t. Triana l. c.; Hb. Webb); Karsten ! ( Llano de S. Martin; Hb. Vindob.) ; Triana n. 3470 ! Jiramena, Llano de San Martin, alt. 220 m ; Hb. DC.). — Forma 2.: in G. bat.: Hostmann n. 295! (a. 1842; Hb. var.). — Forma 3 .: in G. gall.: Poiteau! (flor.;


583

SAPINDACEAE:

Hb. Deless., Ber.); — in G. bat.: Kappler ed. Hohenack. n. 1377! (ad margines silvarum prope stationem Victoriam, m. Dec. 1843, flor.; Hb. var.) ; — in Bras. prov. Pará: Spruce n. 485! (Obidos m. Dec. 1849, flor.; Hb. Franquev., Benth.), n. 734! (Santarem m. Mart. 1850, fruct. ; Hb. Franqueo., Bentli.), sine no.! (Hb. var., in Hb. Monac. sec. Catai. mss. fructig. n. 345 et florig. n. 509 insignit.).

Sectio III. TRICOCCOCARPUS

RADLK.

17. CUPANIA RUBIGINOSA RADLK. frutex vel arbor ; rami leviter sulcati petiolique dense sufferugineo-toinentosi, denique glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 6—10, subopposita vel alterna, nunc obovata, nunc ovalia vel ovalioblonga, apice obtusa, basi acuta subrotundave, subintegerrima vel obsolete repando-dentata, margine plerumque revoluta, subsessilia vel petiolulata, coriacea, supra praeter nervos glabrata et subtiliter, subtus laxius reticulato-venosa, sat dense suííerugineo-hirtella, nec non glandulis microscopicis adspersa, stomatibus magnis orbicularibus prominentibus insígnia; paniculae axillares, foliis breviores longioresve, tomentosae ; flores minores, tomentelli ; discus glaber vel parce pilosus; fructus turbinatus, usque ad medium tricoccatotrilobus, coceis subglobosis, breviter stipitatus, extus velutinotomentosus, intus pilis longis densissime vestitus; semen arillo totum obtectum, testa fusco-spadicea. Tabula nostra CXVI (habitus et analysis ).

Gupania rubiginosa Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 522 n. 220 etc. (excl. „100?“), p. 566 n. 27 et in Engl. et Pr. Pst.-Fam. III, 5 (1895) p. 337. Robinia rubiginosa Poir. in Lam. Encycl. VI (1804) р. 227 n. 15 ! ; Pers. Syn. II (1807) p. 311 n. 13 ; Spreng : Syst. III (1826) p. 247 n. 23. Robinia mollissima Vahl mss. in sched. specim. a. 1796 с. Hb. Juss. (n. 11397!) comm., in ins. Trinidad lect., eá. Poir. I. c. in synon. Gupania Poiretii Kunth in Ann. Sc. n., I. Sér., I (1824) p. 457, 458 ; Camb. in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 28 ; Spreng. Syst. IV, 2 (cur. poster., 1827) p. 149 n. 12 ; Don Gen. Syst. 1 (1831) p. 667 n. 13 ; Wikström Primit. Fl. Guadalup. in k. Vetensk. Akcad. Handling. (1828) p. 63, coll. Forsström (specim. non vidi ; in Hb. Holm. deest t. Malme in lit.). Gupania subrepanda Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 70 (seors. impr. p. 150) n. 247(4)! ; Walp. Rep. I (1842) p. 419 n. 19 ; — non Miq. (1850), quae Gap. scrobic. L. Cl. Rich. Gupania quercifolia Klotzsch ed. Rich. Schomb. in Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1180, coll. Rich. Schomb. n. 781! (non Rob. Schomb. n. 781, quae Paullinia anisoptera Turcz.) ; nom. nudum.

Gupania subsinuata Klotzsch ed. Rich. Schomb. ibid., coll. Rich. Schomb. n. 1105 !; nom. nudum. Gupania sp. Spruce in scheã., coll. n. 1858! 1879! (a. 1851). KAMI paniculas gerentes 3—5 mm crassi, cortice in glabratis saepe canescente. FOLIA 10 — 40 cm longa; foliola 5—20 cm longa, 2,5—9 cm lata, sicca plus minus livescentia vel subtus rufescentia ; petiolus teretiusculus. PANICULAE 10—30 cm longae, ramosae, interrupte cymuligerae;

CUPANIA.

584

bracteae subulatae, primariae circ. 4 mm longae, secundariae minores; pedicelli 1—1,5 mm longi. SEPALA 2 mm longa, ovalia, subcoriacea, adpresse tomentella. PÉTALA vix 2 mm longa, e late ovato in unguem brevem puberulum contracta; squamae duas petalorum tertias aequantes, margine dense villosiusculae. STAMINA 3 mm longa ; filamenta subfiliformia, hirsuta; antherae glabrae. GERMEN hirsuto-tomentosum, stylo hirsuto in stigmata 3 filiformia apice recurvata partito. FRUCTUS circ. 1,5 cm longus. In Antillarum insulis Montserrat, Guadeloupe et Trinidad, in Guiana anglica, in Brasiliae prov. Alto Amazonas: In Monts.: Ryan! (Hb. Havn.); — in Guadel. : Forsström (t. Wikstr. l. c.; specimen non vidi); — in Trinidad: Ryan?! (Hb. Havn, ; a Vahl comm. a. 1796 c. Hb. Juss. n. 11397!); Eggers n. 1153! (in silvis ad Caroni, si recte lego, m. Dec. 1883, flor.; Hb. Berol., Monac.); Botanic Gardens Herb. n. 1589! (Hb. Iirug et Urb.); — in G. angl. : Rob. Schomburgk n. 616! 730! (Roraima, a. 1842 — 43, flor. et fruct.; Hb. var.); Rich. Schomburgk n. 781 ! („an den Ufern des Zuruma“, m. Sept. flor.; Hb. Berol), n. 1105! „an den Rändern der Oasen“ m. Jan. 1843 flor.; Hb. Berol. fruct) ; — in Bras.: Martius! (in silvis ad Nogueira pagum ad flum. Solimoes, m. Nov.—Dec. 1819, flor.; Hb. Monac. „Cup. subrepanda Marti); Spruce n. 1858! 1879! (Manáos, Capoeiras, m. Oct. 1851, flor.; Hb. var.), 2789! in silvis humidis secus Panuré, m. Dec. 1852, flor.).

Sectio IV. TRIGONOCARPUS

RADLK.

18. CUPANIA EURFURACEA RADLK. arbor grandis, pulchra, liguo bono (GLAZIOU) ; rami profunde sulcati, juniores tomento lanoso nigro-fusco induti; folia abrupte pinnata; foliola 11—13, anguste oblonga, apice basique acuta (inferiora basi rotuudata), petiolulata, subinciso-serrata, margine subrevoluta, rigide coriacea, supra glabra, subtus pilis teneris articulatis complanatis crispatis rufulis denique deciduis floccoso-furfuracea, glandulis adspersa, stomatibus inter epidermidis cellulas pachydermicas alte convexas profunde immersis insígnia; paniculae axillares, foliis breviores, rufo-tomentosae; flores medíocres, dense lanoso-tomentosi; discus glaber; rudimentum germinis triquetrum, dense lanoso-tomentosum; (fructus ignotus). Gupania furfuracea Radlk. in Sits. k. b. Ac. IX (1879) p. 515 n. 104, p. 567 n. 29. RAMI paniculas gerentes diâmetro 5—7 mm, cortice in adultioribus snbcauescente. FOLIA 20—30 cm longa; foliola 6—10 cm longa, 1,5 ad 3,5 lata; petiolus supra complanatus, subtus couvexus, striatus, mox glabratus. PANICULAE 12—18 cm longae, dense cymuligerae; bracteae lanceolato-subulatae, circ. 2—3 mm longae; pedicelli brevissimi, vix 1 mm longi. SEPALA 2 mm longa, ovalia, coriacea, extus deuse lanoso-tomentosa. PÉTALA 2 mm longa, e late obovato cuneato-unguiculata, intus et margine villosa; squamae angustissimae, duas petalorum tertias aequantes, apice tantum liberae, villosissimae. STAMINUM 3 mm longorum filamenta filiformia, pilis albis vel rufulis pubescentia; antherae glabrae.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 2517! („Floresta da Tijuca“, m. Apr. 1869, flor.; Hb. Mart., Warm.), 11825! (Serra dos Orgâos, m. Mart. 1880, alab.; Hb. Eichl., Warm., Deless), 11826! (Rio Soberbo a Barreira, m. Mart. 1880, flor. ; eacl. Hb); 17498! 18166! (Alto Macahé, m. Apr. 1889 et m. Jun. 1891 flor.; Hb. Berol).

19. CUPANIA SCHIZONEURA RADLK. arbor grandis rami sat crassi, profunde sulcati, petiolique sufferrugineo-tomentelli, mox glabrati; folia abrupte pinnata; foliola 14—17, alterna, rectangulari-oblonga, apice obtusa, truncata vel breviter apiculata, basi acuta in petiolulos longiusculos angustata, margine subrevoluta, arctius serrato-

(GLAZIOU) ;


585

SAPINDACEAE:

dental a, rigide coriacea, multinervia, nervis lateralibus subtus manifeste prominentibus 12—17 obliquis ad médium saepius bifurcatis, supra glabra, nitida, subtus pubescentia, glandulis microscopicis majusculis saepius geminatis obsita; paniculae ad apices ramorum axillares, folia subaequantes, tomentellae ; flores magni ; discus glaber; germen auctum pyriforme, trilobatum, tomentosum, intus pilosum, stylo brevi subclavato lineis 3 stigmatosis fere usque ad basin decurrentibus notato ; fructus — (non suppetebat). RAMI pauiculas gerentes diametro 1—1,2 cm, cortice e subfusco cinerasceute, obsolete lenticellosi. FOLIA 25—32 em louga ; foliola 5 ad 11 em longa, 2—3,3 cm lata; petiolos supra complanatus, subtus convexus, striatus, circ. 5 cm longus. PANICULAE 18—30 em lottgae, fere a basi ramosae, sat dense cymuligerae, cymulis stipitatis; braeteae subulatae, 2 mm vix excedeutes; pedicelli breves, 1—1,5 mm longi. SEPALA 3 mm longa, ovalia, subeoriacea, extus tomeutella. PÉTALA 3,5 mm longa, e late obovato in unguem atteuuata, intus et margiue villosiuscula; squamae laminam dimidiam aequantes, apice iu appeudiculum filiformem productae, Villosae. STAMINA 4 mm longa, filamentis flliformibus, praeter apicem villosiusculis, antheris glabris.

In Brasiliae província Rio de Janeiro : Glaziou n. 10427! (Petropolis, à Santo Antonio“ m. Dec. 1879, flor.; Hb. Warm., Deless.).

20. CUPANIA PLATYCARPA RADLK. arbor grandis (GLAZIOU); rami juveniles sulcati petiolique tomento brevi cano induti, denique glabrescentes ; folia abrupte pinnata ; foliola 6—8, oblonga, utrinque subacuta, supra medium remotiuscule serrato-denticulata, petiolulata, subeoriacea, supra in nervis, subtus undique pilis tenuissimis, attamen pachydermicis, sat dense molliter pubescentia, glandulis adspersa, vix obscure foveolata ; paniculae axillares, foliis vix longiores, subdivaricato-ramosae, tomentellae ; flores minores ; discus glaber ; fructus trialato-lobatus, lobis transverse ovalibus obtusis, in stipitem brevem abrupte contractus, extus tomentellus, intus villosus nec non glandulosus, valvis certe duplo latioribus quam longis; semen globoso-ellipsoideum, usque médium arillo dorso depresso obtectum, testa spadiceo-nigra. Tabula nostra CXVII ( habitus et analysis).

Cupania platycarpa Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 520 n. 193, p. 567 n. 30. RAMI pauiculas gerentes circ. 5 mm crassi, cortice in adultioribus subgriseo. FOLIA 15—30 cm longa; foliola 6—15 cm longa, 2,5—5,5 cm lata; petiolus supra complanatus, subtus convexus. PANICULAE 15—25 cm longae, a tertia inferiore parte ramosae, dense cymuligerae, cymulis sessilibus; braeteae parvae, subulatae, 2 mm vix excedeutes; pedicelli vix 1 mm longi. SEPALA 2 mm longa, ovalia, subeoriacea, extus canotomentella. PÉTALA 2,2 mm longa, ex obovato in uuguem attenuata, intus et margine villosiuscula; squamae laminam subaequantes villosae. STAMINA 4 cm longa; filamenta filiformia, infra médium villosa; antherae glabrae. GERMINIS rudimentum clavatum, stipitatum, rufescenti-tomentosum. FRUCTUS 2 cm longus, 3—4 cm latus. SEMEN circ. 1 cm longum. In Brasiliae prov. Rio de Janeiro, Minas Geraës et Goyaz: Netto! (R. de Jan., a. 1863, fruet.; Hb. Mart.); Claussen ! (Min. Ger., a. 1839, flor.; Hb. Deless) ; Glaziou n. 18957 ! (Fazenda do Cipó, Min. Ger., m. Apr. 1892, flor.; Hb. Berol.); Pohl n. 226! (Villa Boa, Goyaz, flor.; Hb. Vindob., Mart. etc).

21. CUPANIA LAXIFLORA RADLK. arbor parva ; rami teretiusculi, profunde sulcati, juniores petiolique pallide Sapind.

CUPANIA.

586

sufferrugineo tomentelli; folia abrupte pinnata; foliola circ. 8, alterna, elliptica, utrinque subacuta, petiolulata, praeter basin inaequaliter serrulata, subeoriacea, supra praeter nervos glabrata, subtus puberula, glandulis adspersa, efoveolata; paniculae axillares, folia superantes, remotiuscule ramosae, laxiflorae, tomentellae; flores majores; discus glaber vel pilis singulis adspersus; fructus — (non suppetebat). ARBOR 3—4-metralis (N.-ARMOND). RAMI paniculas gerentes diâmetro 6 mm, cortice subfusco vel cinerascente. FOLIA (superiora) 20—25 cm longa; foliola 7—14 cm longa, 3—5,5 cm lata, petiolus supra complanatus, subtus convexus, striatus. PANICULAE 22—30 cm longae, a tertia inferiore parte ramosae, ramis saepius sat elongatis, laxe cymuligeris, cymulis inferioribus stipitatis; braeteae majusculae, late ellipticae, 3—4 mm longae, 2,5 mm latae ; pedicelli viv 1 mm longi. FLORES pallidi (N.-ARMOND). SEPALA 3 mm longa, ovalia, subeoriacea, extus deuse cano-tomentella. PÉTALA 2,5 mm longa, lamina suborbiculari denticulata intus puberula in unguem contracta; squamae laminam dimidiam aequantes, villosae. STAMINA 4 mm longa; filamenta filiformia, ultra médium villosiuscula; autherae glabrae. GEUMINIS rudimentum triqnetro-clavatum, stipitatum deuse tomentoso-pilosum.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Neves-Armond n. 102! 315! („Ile do Governador, dans la baie de Rio. d. Jan.“, ca. 1890; flor.).

22. CUPANIA RACEMOSA RADLK. frutex vel arbor elegans, alta (GLAZIOU, SCHWACKE) ; rami juniores plerumque sulcati, brevissime toinentelli, adultiores glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 6—18, plerumque alterna, nunc oblonga vel elliptico-oblonga (superiora obovata), nunc lanceolata utrinque acuta, insignius serrato-dentata vel subsinuata subintegerrimave, petiolulata, subeoriacea vel papyracea, obscurius insigniusve foveolata, supra glabra, subtus pilis parvis laxe adspersa nec non glandulosa; paniculae axillares, foliis breviores vel subaequilongae, tomentellae; flores medíocres minoresve ; discus glaber; fructus trialato-lobatus, late obovatus vel obcordatus, in stipitem longiorem attenuatus, extus tomentellus vel glabratus, intus pilis glandulisque dense obsitus; semen ellipsoideum, vix usque ad médium arillatum, testa spadicea. Tabula nostra CXVIII (habitus et analysis, forma 2. subsinuata).

Cupania racemosa Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 521 n. 206 etc., p. 568 n. 31 et in Engl. et Pr. Pfl. Fam. III. 5 (1895) p. 337; Rodrigues Hort. Flum. (1895) p. 69 (sphahn. „R. Br.“). Trigonocarpus racemosus Vell. Fl. Flum. I (1825) p. 153 n. 1 (reimpr. 1881, p. 145) et Icon. IV (1827) t. 15 et Ind. metliod. (1840?) p. 18 („ Cupania . . . .“). Camboatá t. Glaziou. KAMI paniculas gerentes 3—5 mm crassi, adultiores saepe lenticellosi, cortice nunc subgriseo, nunc subfusco. FOLIA 10—25 cm longa ; foliola 4—13 cm longa, 1,5—5 cm lata, sicca supra e viridi livescentia, nitida, subtus subfusca, opaca; petiolus supra complanatus, subtus convexus. PANICULAE 6—15 cm longae, saepe in thyrsos laxius cymuligeros reduetae, cymulis inferioribus breviter stipitatis; braeteae 2—5 mm longae, nunc subellipticae, nunc subulatae; pedicelli 1 —1,5 mm longi. SEPALA circ. 2—2,5 mm longa, ovalia, chartaceo-coriacea, extus tomentella. PÉTALA circ. 2 mm longa, e late obovato in unguem longiorem contracta, intus puberula; squamae duas petalorum tertias aequautes, apice tantum liberae, margine villosiusculae. STAMINA 3—4 mm longa, filamentis flliformibus, basi puberulis, antberis glabris. GERMEN tomentosum, intus lateribus pilosum. FRUCTUS plerumque 1,5—2,5 cm longus, 2,5 cm latus.

78


SAPINDACEAE:

587 Formas 2. distinguere licet ;

Forma 1. GENUÍNA Radllc. in Sitz. k. b. Ac. 1879, p. 568: Foliola plerumque majora, usque ad 13 cm longa, 5 cm lata, insignius serratodentata; paniculae robustiores, bracteis subellipticis; flores medíocres; endocarpium densius pilosum. Forma 2. SUBSINUATA Radlk. l. c.: Foliola plerumque minora, interdum 4 cm tantum longa, 1,5 cm lata, apice tantum vel vix apice dentata, vel subsinuata subintegerrimave ; paniculae graciliores, bracteis subulatis; flores minores; endocarpium laxius pilosum. In Brasiliae prov. Rio de Janeiro, Minas Geraes et Bahia: Forma 1.: Vellozo („in fruticetis maritimis Regii Praedii Sanctae Crucis“ prope R. d. Jan., a. 1780—90): Pohl ?! (fruct., Hb. Vindob.) ; Netto ! (a. 1863, flor.; Hb. Mari.); Glaziou n. 4207! (Restinga de Copocabana, m. Maj. 1871, flor.; Hb. Warm.), n. 5777! (Corcovado, m. Maj. 1872, flor.; Hb. Warm., Eichl.). — Forma 2: in R. d. Jan.: Pohl (Schott) n. 718! (flor.; Hb. Vindob., Berol.), n. 746! (Hb. Prag.); Raddi! (flor.; Hb. Florent.); Riedel n. 1072! (in montosis silv. Corcovado, m. Oct. 1832, fruct.; Hb. Petrop.), n. 1287! (in collibus siccis montis Corcovado, m. Apr. 1833, flor.; Hb. Petrop.); Ildef. Gomez! (a. 1835; Hb. Rich., dein Franquev.); Miers n. 3879! (Morro Flamengo, fruct.), 4630! (Corcovado, flor.; Hb. Kew.); Warming! (m. Jun.—Jul., fruct. juven.); Glaziou n. 127! (Restinga de Copocabana, m. Aug. 1862, flor. et fruct.; Hb. Mart.), n. 5776! (inter Lagoa de Freitas et Gavia, m. Maj. 1872, flor.; Hb. Warm., Eichl), n. 8304! („Jurujuba à Praia Grande, m. Apr. 1875, flor.; Hb. Warm., Eichl.), 8305! (Praia Grande, m. Maj. 1876, flor.; Hb. Warm., Eichl., Deless.), 11824! („Bas de la Tijuca“ m. Mart. 1880, flor.; Hb. Warm., Eichl., Deless.); Schenck n. 2236! (Rio Comprido, m. Jan. 1887, fruct.); Schwacke n. 6645! (in silva ad Corcovado, m. Maj. 1889, flor.); Ule n. 3660! (Corcovado, in silva, m. Febr. 1896, flor.); — in Min. Ger.: Wúlgren n. 1180! (a. 1845, flor.; Hb. Holm., Mart.); — in Bahia : Riedel n. 107! (prope Ilheos in silvis, m. Mart. 1821, flor.), L! (in silvaticis apricis pr. Ilheos, m. Jul. 1824, flor.), RI, D 798! (in silvis arenosis maritimis pr. Ilheos, m. Jun. 1822, flor.; Hb. Petrop.); Blanchet n. 59! (fruct. immat.; Hb. Par.). — Culta in Hort. bot. Flumin. t. Rodriguez l. c.

23. CUPAINIA CONOOLOR RADLK. frutex (GLAZIOU) ; rami teretiusculi, striati, glabriusculi; folia abrupte pinnata; foliola 6—10, alterna vel subopposita, rhombeo-lanceolata, acata, repando-dentata, in petiolulos attenuata, membranaceochartacea, minutim foveolata, supra glabra, nitida, subtus pilis minutis adpressis perlaxe adspersa, nec non glandulosa, utrinque viridia; paniculae axillares, foliis breviores, pulverulento-puberulae; flores parvi; discus glaber ; fructus — (non suppetebat). RAMI paniculas gerentes 3—4 mm crassi, cortice cinerascente, lenticellosi. FOLIA 12—20 cm longa; foliola 5 — 9 cm longa, 2—2,5 cm lata; petiolus tenuis, supra complanatus, subtus convexus, striatus, glaber. PANICULAE 6 —10 cm longae, sat dense cymuligerae, cytnulis inferioribus breviter stipitatis; bracteae vix 1 mm longae, subulatae; pedicelli vix 1 mm longi. SEPALA vix 2 mm longa, ovalia, membranacea, extus minutim puberula. PÉTALA sepala vix aequantia, e late obovato in unguem attenuata, puberula; squamae parvae villosulae. STAMINA 4 mm longa, filamentis filiformibus, basi puberulis, antheris glabris. GEKMINIS rudimentum clavatum, stipitatum, tomentosum.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 3904! (Serra dos Orgâos, m. Apr. 1870, flor.; Hb. Eichl., Warm.).

24. CUPANIA EMARGINATA CAMB. frutex vel arbor parva altave (ST. HIL., SCHWACKE) rami juniores minutim flavescenti-puberuli, denique glabrescentes, teretes, (novelli sulcati); folia abrupte pinnata; foliola 4—8, subopposita, ex oblongo vel ovali obovata, subcuneata, apice obtusa saepiusque

CUPANIA.

588

emarginata, basi acuta, integerrima, petiolulata vel subsessilia, plerumque convexa, margine revoluta, cliartaceocoriacea, supra subtusque ± reticulato-venosa', glabra, glandulis basi immersis adspersa, (sicca) supra olivacea, nitida, subtus denique rubro-fusca, subopaca, interdum minutim foveolata; paniculae axillares, foliis breviores vel aequilongae, tomentellae vel subglabrae; flores minores, sepalis parum imbricatis; discus glaber; fructus obcordatus, 2-rarius 3-alatolobatus, in stipitem brevem contractus, extus intusque glaber, eglandulosus, altitudine latitudinem suam aequans; semen ellipsoideum vel obovoideum, fere usque ad apicem arillatum, arillo fimbriato-dentato basi in processum brevem acutiusculum producto, testa spadicea subrubrave. Cupania emarginata Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 386 n. 1! et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28 ; Don Gen. Syst. 1 (1831) p. 667 n. 10; Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 1 (1838) Beibl. n. 4, p. 70 (seors. impr. p. 150) n, 247 (3); Walp. Rep. I (1842) p. 418 n. 13; Radlk. in Sitz. Tc. b. Ac. IX (1879) p. 514 n. 86 etc., p. 568 n. 32, XX (1890) p. 259 annot., in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 337 et in Schwacke Fl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10; — non Seem. Volksnam. d. americ. Pfl. (1851) p. 48, quae Matayba glaberrima Radlk. Digonocarpus inflatus Vell. Fl. Fiam. I (1825) p. 153 n. 1 (reimpr. 1881, p. 145) et Icon. IV (1827) t. 14 et Ind. method. (1840?) p. 18 („Cup. emarg. Camb.“). Aporetica pinnata, non „Forst. — DG.“, W. HooTc. et W.-Arn. Bot. Beech. Voy. p. 61 (1832)!, specim. fide schedae in „ Coral Isl.“ ad Brasiliae oram lectum, cf. Radlk. I. c. 1890. Maytenus Sellowii Loes. in Engl. bot. Jahrb. XV, Beibl, No. 38 (1893) p. 8, coll. »Sellow sub L. 533“ !

Cageiro do mato t. Riedel in sched. (rectius Cajueiro?, uti Cajueiro do campo apud Loefgren Nomes populares in Boletim da Commissâo geogr. e geol. de Sâo Paulo, No. 10 (1895) p. 29. Camboatá t. Glaziou in sched., coll. n. 2516. ARBOK 15—20-pedalis (RIEDEL). RAMI paniculas gerentes 3—5 mm crassi, adultiores saepe lenticellosi, cortice e subfusco cinerascente. FOLIA 10—20 cm longa; foliola 3—12 cm longa, 1,5—7 cm lata; petiolus supra complanatus vel sulcis duolras exaratus, laxe flavescenti-puberulus, subtus convexus, glaber. PANICULAE 5—12 cm longae, pauciramosae, densius laxiusve cymuligerae; bracteae minimae, vix 1 mm longae; pedicelli breves, 1 mm longi. FLORES albi (SCHWACKE). SEPALA 1,5 mm longa, ovalia, membranacea, extus tomenlella. PÉTALA 1,5 mm vix superantia, ex oblongo in unguem attenuata, puberula; squamae obovatae, pétala fere aequantes, a basi liberae, hirsuto-villosae. STAMINA 2,5—3 mm longa, filamentis filiformibus infra médium subhirsutis, antheris glabris. GEKMEN margine et apicem versus parce pilosulus; Stylus densius adpresse flavidulopilosus. FROCTUS 1,3—1,8, immo 2,4 cm longus, aequilatus, (siccus) fusconiger. SEMEN circ. 8 mm longum.

In Brasiliae prov. Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Geraes et Bahia: In S. Paulo: Martius! (in campis, ad sepes prope Pendamonhangaba, m. Dec. 1817, flor.; Hb. Monac.); Burchell n. 4567! part. (part. C. zanthoxyloides), 4599—2!; Beechey’s Voy. (Lay et Collie?)! (Coral Island, m. Aug. 1825? 1828? fruct.; Hb. Kew., Deless); Saldanha in Hb. Schwacke n. 4931! (Serra de Mantiqueira) ; — in R. d. Jan.: Vellozo („habitat campis et fruticetis Regii Praedii Sanctae Crucis; m. Sept. floret“; a. 1780—90); Sello L 533! L 533 B! (a. 1814—15 ; fruct.; Hb. Ber.); St. Hilaire! (in arenosis maritimis prope urbem S. Sal-


589

SAPINDACEAE:

vador de Campos Goytacazes, m. Sept. 1816—21, fruct.); Princ. NenWied n. 51! (prope Pedra d’Agoa, m. Apr. 1816, flor.; Hb. Mart., Monac.); Pohl n. 679! (Hb. Vindob., Berol.), 734! (Hb. Prag.), 936! Hb. Berol.), 1859! (ad Sapativa — potius Sapetiba? —, m. Mart. 1818, flor.; Hb. Vind.); Raddi! (a. 1817—18; Hb. Florent.); Lund! (a. 1825, flor.; Hb. Havn. etc.); Burchell n. 2885! (Hb. HooJc.); Riedel! (in arenosis maritimis, fruct.; Hb. Lénorm.); Lhotsky! (Hb. Endl., dein Vindob.); Raben n. 956! (Hb. Mart.), sine no.! (a. 1835; Hb. Havn); Gomez?! (Praia de Copocabana ; Hb. Franqueo.); Vauthier n. 19! 118! sine no.! („Restinga du Lagoa, bois sablonneux“, m. Ma]., fruct.; Hb. Deless. etc.); Gardner n. 952 bis!, 5404! („beach Copocabana“, m. Jan. 1841, fruct.; Hb. Hook.); Casaretto n. 1200! (in silvulis arenosis maritimis, vulgo Restingas, cirea Copocabana, m. Aug. 1839, fruct.; Hb. Taurin.), 1280! (Restinga de Tijuca pr. urbem R. d. Jan., m. Aug. 1839, fruct.; Hb. Taurin., BC.); Claussen n. 40! 41! („Nouvelle Fribourg“ m. Oct. 1842, flor.; Hb. Par., Deless., Webb); Weddell n. 106! 524! (Hb.Par., DC.); Warming! („R. d. Jan., an der Küste bei Copocabana und Dous-Irmâos“, m. Jun. 1866, fruct., Hb. Warm.; „in silvis ad montem Corcovado et Dous-Irmâos“, m. Jun., fruct., Hb. Mart.); Glaziou n. 2516! („Gavia, près de la grande roche“, m. Mart. 1869, flor.: Hb. Mart., Warm.), 7547! („Villa Nova dans les sables“, m. Moj. 1874, flor.; Hb. Eichl, Warm.), 17496! (Alto Macahé, m. Apr. 1880, flor.; Hb. Berol., Warm.), 13167! („Piratininga, à Praia Grande“, m. Apr. 1891, flor.; Hb. Ber.); Schenclc n. 3938! (Restinga, Cabo Frio, m. Maj. 1887, fruct.); Ule sine no.! (R. d. Jan., m. Jun. 1887, fruct.), n. 4400! („Strauch in der Restinga bei Copocabana , m. Mart. 1897, fruct. juv.; Hb. Berol.); Scluvacke n. 6491! (Restinga de Copocabana, m. Maj. 1889, flor.), 7331! (Restinga de Itaipú, m. Apr. 1891, flor.) ; — in Min. Ger.: Sello c 2216! (Agua Quente, m. Oct. 1818, fruct.; Hb. Ber.); Wülgren! (1845; flor.; Hb. Holm.); Schwacke n. 7520! (inter Ouro Preto et Marianna, m. Dec. 1891, flor.; Hb. Ber.), 11050! (in cacumine Serrae das Camarinhas prope Ouro Preto, alt. 1280 m, m. Oct. 1894, fruct.), 11825! (inter Rio Novo et Capoeirinha, m. Sept. 1895, fruct.); — in Bahia: Sello n. 1024! („inter Victoria et Bahia", fruct.; Hb. Ber.); Riedel! (in silvis circa Ilheos, m. Apr. 1821, flor.; Hb. Petrop.). — Loco non indicato : Exped. Novara, sine no.! (a. 1857—59; flor.; Hb. Vindob.). 11

Species Americae australis exclusae. (De his et aliis excludentlis cfr. Tabula in Radlk. üb. Cupania, Sitz. k. b. Ac. IX, 1879, p. 511—529.) Cupania affinis Iilotzsch ed. Rich. Schomb. in Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1180 — Matayba inacrostylis Radlk. Cupania apetala Macfad. Fl. Jam. I (1837) p. 162 n. 2 — Matayba apetala Radlk. f. 1 genuina Radlk. Cupania Aubletii Miq. Stirp. surinam. (1850) p. 67, t. 17, 18 = Matayba arborescens Radlk. Cupania Baliiensis Linden Cat. No. 13 (1858) p. 8 (nomen nudum) - Quid? Cupania discolor Valil Eclog. am. III (1807) p. 9 — Matayba arborescens Radlk. Cupania emarginata, non „Camb.“, Seern. Volksnam. (1851) p. 48 = Matayba glaberrima Radlk. Cupania euphoriaefolia Camb. in St. Hil. Fl. Bros. I (1825) p. 388 n. 4 = Matayba guianeusis Aubl. em. f. 3., sublorma euphoriaefolia Radlk. Cupania filicifolia Linden Cat. No. 12 (1857) p. 15 (nomen nudum.) — Tripterodendron filicifolium Radlk. Cupania frulescens Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 73 (seors. impr. p. 153) n. 247 (9) = Pseudima fruteseens Radlk. Cupania glaberrima Duchass. mss. ed. Tr. et Planch. in Ann. Sc. n., IV. Sér., XVIII (1862) p. 376 n. 8 ----- Matayba glaberrima Radlk. Cupania glabra, non Sw., Griseb. in Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 125 n. 16 quoad coll. March, part. (n. 251 in Hb. Hook.) — Guarea sp. Cupania glabra, non Sw., Willd. Herb. (n. 7255, specim. Humb. n. 1429) ed. SchlecM. et Cham. in Linnaea VI (1831) p. 419 = Matayba scrobiculata Radlk.

CUPANIA.

590

Cupania heterophylla Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 69 (seors. impr. p. 119) n. 247 (2) — Matayba heterophylla Radlk. Cupania inelegans Spruce in sched., coll. n. 2956 (1853) — Matayba inelegans Radlk. Cupania laevigata, non „Miq.“ (certe vero „Seem.“) Griseb. in Bonpl. VI (1858) p. 4 n. 35, coll. Duchassaing — Matayba glaberrima Radlk. Cupania laevigata, non Miq., Hohenack. in sched., coll. Hostmann n. 744 (confus. c. Kappler n. 744) = Terminalia diebotoma G. Mey. Cupania laevigata Miq. Stirp. surin. (1850) p. 72, part., quoad coll. Hostm. n. 1037 et Kegél n. 268 — Matayba laevigata Radlk. Cupania laevigata Miq. ibid., part., quoad coll. Kappler n. 744 — Matayba opaca Radlk. Cupania laevigata L. Cl. Rich. in Actes Soc. d’Hist. nat. de Paris I (1792) p. 109, part., quoad characteres plurimos descriptos et quoad coll.. Leblond ex parte (in Hb. Deless. n. 60 et specimen in Hb. Juss. n. 11395 nominibus Vouarana guianensis Aubl. et Cupania laevigata Rich. insignitum) — Matayba arborescens Radlk. Cupania laevigata L. Cl. Rich. ibicl., part., quoad coll. Leblond ex parte (in Hb. Deless. n. 62) — Matayba guianensis Aubl. em. Cupania laevigata „Rich. ined.“ ap. Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 42 in synonymia Cupaniae Vouaranae Camb., qui sine clubio nititur specimine illo proxime commemorato Hb. Juss. n. 11395 = Matayba arborescens Radlk. Cupania laevigata, non „Miq.“, Seem. Bot. Voy. Herald (1852—57) р. 93 n. 149 = Matayba glaberrima Radlk. Cupania laxiflora Benth. in Hook. Journ. Bot. II (1850) p. 212 = Matayba guianensis Aubl. em. f. 2. laxiflora Radlk. Cupania longifolia Benth. in Hook. Journ. Bot. II (1850) p. 211 — Talisia longifolia Radlk. Cupania macrophylla Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 74 (seors. impr. p. 154) n. 247 (10) — Talisia macrophylla Radlk. Cupania micrantha Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 68 (seors. impr. p. 148) n. 247 (1) = Matayba guianensis Aubl. em. f. 3. micrantha Radlk. Cupania multiflora Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 75 (seors. impr. p. 155) n. 247(11) = Scypbonychium multiflorum Radlk. Cupania? nítida DC. Prodr. I (1824) p. 613 n. 8 = Paullinia tricornis Radlk. Cupania oppositifolia A. Rich. Fl. Cub. I (1845) p. 292, t. 32 — Matayba apetala Radlk. f. 2. oppositifolia Radlk. Cupania panduraefolia Linden Cat. No. 12 (1857) p. 15 (nomen nudum, с. syn. Stadmannia jatrophaefolia; planta brasiliensis? ) — Non Sapindacea! Anacardiacea (?) Cupania Pindaíba Linden Cat. No. 16 (1861) p. 3 (nomen nudum; planta brasiliensis, uti nomen indicat, cf. Mart. Glossar. p. 404) = Quid? Cupania praealta Sagot in Ann. Sc. n., VI. Sér., XII (1882) p. 199 Talisia praealta Radlk. Cupania punctata Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 389 n. 6 — Matayba punctata Radlk. Cupania purgans Poepp. et Endl. Nov. Gen. et Sp. 111 (1844) p. 38 = Matayba purgans Radlk. Cupania Ratonia Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28 et 47 = Matayba domingensis Radlk. Cupania reticulata, non „Splitg.“ Wawra Reise Kais. Max. n. Bras. (1866) p. 43 — Matayba guianensis Aubl. em. f. 5. liveseens Radlk, subf. macrosperma Radlk. Cupania Saponaria Pers. Syn. I (1805) p. 413 n. 3, part., ex cit. Sw. (cf. sequ.) = Sapindus Saponaria L. Cupania saponarioides Sw. Prodr. (1788) p. 62 n. 4 et Fl. Ind. occ. II (1800) p. 661 quoad folia — Sapindus Saponaria L.


591

SAPINDACEAE:

CUPANIA—VOUARANA.

Cupania scrobiculata, non L. Cl. Rich., Kunth in H. B. II. Nov. Gen. et Sp. V (1821) Ed. in 4° p. 127 n. 4, coll. Humb. n. 1429 — Matayba scrobiculata Radlk. Cupania Spruceana Benth. in Hook. Journ. Bot. III (1851) p. 199 n. 2 =. Matayba Spruceana Radlk. Cupania subalbens Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 72 (seors. impr. p. 152) n. 247 (7) — Talisia subalbens Radlk. Cupania sylvatica Casar. Nov. Stirp. bras. Dec. V (1843) p. 46 n. 45 = Matayba sylvatica Radlk. Cupania trachycarpa Griseb. Fl. Wriglit. (1860) p. 169, coll. Wr. n. 103 — Trichilia spondioides Sw. Cupania undulata Linden Cat. No. 17 (1862) p. 8 (nomen nudum ; planta e prov. Sâo Paulo introducta) — Non Sapindaceal Simarabaeea? Cupania Vouarana Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 42 = Vouarana guianensis Anbl. Cupania spec. Eichl. in Fl. bras. XIV, 2 (Fase. 43, 1867) p. 93 inter sp. Terminaliae excl. n. 4: Terminalia discolor Spr. Syst. II p.358 = Matayba discolor Radlk. Cupania spec. EicM. ibid. n. 7: Terminalia octandra Spr. [in Hb. Berol., non „Spr. Syst.“] — Matayba discolor Radlk. Cupania spec. Kunth in H. B. K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) Ed. in 40 p. 121 annot. — Paullinia Cambessedesii Tr. et Pl. Cupania spec. Niederlein in Catai. Expos. Paris a. 1889, p. 226 n. 676, p. 278 coll. n. 1604, 1611 — Meliacea? (ut e nom. vulg. „Cedrillo“ concludeud.) Cupania ? spec. Pers. Syn. I (1805) p. 413 in obs. — Toulicia guianensis Aubl. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 1578 (1851) = Matayba macrolepis Radlk. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 1746 (1851) — Vouarana guianensis Aubl. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 1747 (1851) — Matayba arborescens Radlk. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 1890 (1851) = Trichilia septentrionalis C. DC. Cupania spec. Spruce in sched-, coll. n. 2421 (1852) — Talisia multinervis Radlk. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 2525 (1852) — Matayba robusta Radlk. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 2744 (1852) = Matayba arborescens Radlk. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 2790 (1852) = Matayba atropurpurea Radlk. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 3402 (1853 —54) = Matayba fallax Radlk. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 4619 (1856) — Matayba peruviana Radlk. Cupania spec. Turczan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 405, coll. Claussen a. 1840 = Talisia esculenta Radlk. Cupania spec. Turczan. ibid. p. 404, coll. Schomb. n. 381 = Talisia inelegans Radlk.

XIV. VOUARANA

AUBL.

Aubl. Pl. Guian. II, Suppl. (1775) p. 12, t. 374 ; Poir. in Lam. Enc. VIII (1808) p. 683 ; Radlk. in Sitmngsb. k. bayer. Ac. IX (1879) p. 473, 494, 547, 672, in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 259, 290 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 337 n. 60; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Scienc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 201, part. — Cupania spec. aut. complur.; Matayba sp. DC.; Ephielis sp. Spreng.; Crudya sp. DC.; Touchiroa sp. Rich. ed. DC.; cf. lit. spec. VOUARANA

592

ELORES spurie polygami, regulares, parvi, ante anthesin globosi, glabri, illos Sctpindi Saponariae L. aemulantes. SEPALA 5, libera, orbicularia, côncava, 2-seriatim imbricata, petaloidea, non nisi basi perlaxe margineque puberula et glandulis microscopicis adspersa. 5, sepala subaequantia, ex obovato in unguem

PÉTALA

hirsutum contracta, margine ciliata, intus supra unguem squamis duabus obovatis birsutis lamina vix brevioribus aucta.

Discus regularis, patellaris, sublobatus, glaber.

8, exserta ; filamenta subulato-filiformia, infra médium pilis (uti illis petaloruin quoque) complanatis STAMINA

hirsuta ; antherae parvae, breviter ellipticae, dorso supra basin emarginatam affixae, glabrae ; pollinis granula GERMEN

depresse

triangulari - pyramidata,

triporosa.

clavatum, 2-doculare, a loculorum (ut videtur

medianorum) lateribus compressum, superne sericeum, in stylum aequilongum subulatum apice lineis stigmatosis suturalibus 2 notatum angustatum (floris

ru-

dimentarium) ; gemmulae in loculis apice basique pilosis solitariae, erectae, camptotropae, apotropae.

CAPSULA

compresse pyriformis, bilocularis, utrinque sulco suturali notata, styli residuis apiculata, ,,dura, coriacea“

(AUBLET),

loculicide bivalvis, vai vis (axe nullo relicto) septigeris divaricatis, extus glabris, intus dense subfusce lanosotomentosis, siccis (fruetus vix semimaturi) fuscis corpericarpii parte exteriore cellulis resinigeris,

ticosis,

interiore cellulis pacbydermicis persita, endocarpio (adhuc) tenui mernbranam siccitate hic illic a sarcocarpio solutam exhibente.

SEMINA

in loculis singida, tubérculo infra

médium axem inserta, (ex ellipsoidea,

AURLETII

figura et descriptione)

,,glandem parvam aemulantia,

brunnea,

laevia“, arillo nullo. ARBOR

glabra, mediocris, trunco 6 — 8 pedes alti-

tudine non excedente, cortice laevi cinereo, ligno alho (AUBL.J

duro

(SPRUCE).

FOLIA

sparsa, exstipulata,

petiolata, ábrupte pinnata; foliola 6—12, alterna vel rarius subopposita, elliptica vel oblonga, breviter acuminata, petiolulata, integerrima, chartaceo - membranacea, remote pinnatinervia, nervis oblique patulis, apice arcuatis, ante marginem evanescentibus, manifeste lineato- et reticulato-venosa, in axillis nervorum subtus foveolata, utrinque glabra nec nisi glandulis microscopicis sat raris adspersa, sicca plerumque flavescentia, supra nitida, subtus subopaca, cellulis utriculisque laticiferis (ut et floris partes) quodammodo pellucide punctata, epidermide non mucigera; petiolus communis supra + complanatus, subtus, ut et rhachis, convexus, striatus, rhachis supra PANICULAE ad apices ramorum costa obtusa notata. axillares, foliis breviores vel aequilongae, subdivaricato-


593

SAPINDACEAE:

ramosae, ramis ramulisque sat ãense cymulas (polychasia et dichasia) stipitatas gerentibus cymulisque pedicellisque brevibus articulatis aclpresse puberulis; bracteae bracteolaeque parvae, subulatae. FLORES inter minores, expansi diametro 2—3 mm.

FRUOTUS

594

VOUARANA—SCYPHONYCHIUM.

sat magnus.

Species 1, in Guiana gallica et Brasília septentrionali indígena.

FLORES

spurie polygami (ut ex affinibus conjicien-

dum, masculi tantum visi), regulares, majusculi, ante anthesin globosi, tomento sericeo obtecti. SEPALA 5, libera, suborbicularia, côncava, 2-seriatim imbricata, coriacea, exteriora minora subovata tota, interiora late elliptica praeter marginem extimum ciliolatum sericeotomentosa, intus basi tantum sericea.

PÉTALA 5, sepala

subduplo superantia, lanceolata, in unguem angustata, 1. VOUARANA GUIANENSIS

AUBL.

Vouarana guianensis Aubl. Pl. Guian. II, Suppl. (1775) p. 12, t. 374! ; Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 547 n. 692, p. 672 et in Engl. et Pr. l. c. p. 338; Sagot Gat. Pl. Guian. in Ann. Sc. n., VI. Sér., XII (1882) p. 201, coll. Mélinon! part. ( fide aãumbrationis a Sagot missae). Matayba ? Vouarana DG. Prodr. I (1824) p. 609 n. 3 ; Rich. Schomb. Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1005. Ephielis Vouarana Spreng. Syst. II (1825) p. 223 n. 3. Crudya ? Vouarana DC. Prodr. II (1825) p. 520 n. 4. Touchiroa? Vouarana L. Cl. Rich. ed. DG. in Prodr. II, l. c. Cupania Vouarana Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 42 excl. syn. „Cup. laevigata Rich. ined.“ (part. ad Mataybam arboresc. Radlk. recens. — specim. in Hb. Juss. n. 11395 servat.! —, part. ad Mat. guianens. Aubl., — coll. Leblond n. 62, in Hb. Deless. servat.! —). Cupania spec. Meissn. Gen., Endl. Gen. etc. Cupania spec. Spruce in sched., coll. n. 1746! (a. 1851). Vouarana Caribaeis t. Aubl. 30—50-pedalis (L. Cl. RICHARD). RAMI paniculas gerentes diametro 3—6 mm, teretiusculi, suleati, glabri, cortice e subfusco cinerascente, leuticellarum seriebus notati. FOLIA 16—50 cm longa; foliola superiora majora 9—22 cm longa, 3—9 cm lata, inferiora dimidio minora; petiolus communis 3— 6 cm, rhachis 8—22 cm longa. PANIOULAE pedun culo communi 4—8 cm longo adjecto 12—24 cm longae, rhachi ramisque angulosis ; cymularnm stipites pedicellique circ. 2 mm longi ; bracteae 1 mm vix superantes. FLORES albi (SPRUCE). SEPALA et PÉTALA circ. 2 mm longa. STAMINA 3 mm longa. GERMES stylo adjecto 4 mm longum 1,5 mm latum. FRUCTUS (ex AUBLETI figura) 3 cm longus, 2,5 cm latus, semine 2 cm longo, 1,6 cm crasso. AEBOB

praesertim extus sericeo - villosa, intus squama bifida superne deflexe barbata margine utrinque ungui adnata instructa, ungue inde quodammodo infundibuliformi. Discus cupularis, 5-angulato-lobatus, extus ad ângulos tomentosus, margine glaber, intus puberulus.

STAMINA

8,

e disci fundo stricte erecta, pétala aequantia ; filumenta filiformia, praesertim superne villosula ; antberae ovatooblongae, basifixae, glabrae ; pollinis granula trigonoplacentiformia, triporosa. G-ERMINIS rudimentum parvum, disci fundo immersum, obcordatum, 2-loculare, inter loculos stigmate bicruri coronatum, dense sericeopilosnm ; gemmulae ad loculorum tertiam inferiorem partem rudimentariae, solitariae, oblique erectae, camptotropae, apotropae. ARBUSCULA

ERUCTUS

— (non suppetebat ).

(MARTIUS).

FOLIA

sparsa, exstipu-

lata, petiolata, abrupte pinnata; foliola 8—10, alterna vel subopposita, ex elliptico oblonga, breviuscule acuminata, petiolulata, petiolulis supra canaliculatis, basi incrassatis, integerrima, undulata, subcoriacea, pinnatinervia, nervis sat crebris subtus prominentibus oblique patulis ante marginem arcuato-anastomosantibus, glabra nec nisi subtus ad nervos pilis minutis adpressis et utrinque glandulis microscopicis basi paullulum immersis adspersa, sicca supra pallescentia, subtus rubrofusca reti venarum

In Guiana gallica et Brasília septentrionali: In Guiana: Aublet! (in silvis prope amnem Galibiensem, m. Maj., fruct.; Hb. Banks in Mus. Brit., folium tantum); L. Cl. Richard! (in silvis Guianae, flor.; Hb. Rich., dein Franquev.); Leblond! (Hb. Par); id.? n. 100! (flor.; Hb. Deless) ; Martin! (Cayenne, fruct. immat., Hb. Hook.; flor., Hb. Mus. Brit); id.?! (Hb. Sims, dein Benth., fruct. immat.); Mélinon! (Cayenne a. 1842, flor.; Hb. Par., Hook.); id.? n. 517! (flor.; ex Hb. Par. comm. c. Hb. Berol. et Havn.); — in Brasiliae prov. Alto Amazonas: Spruce n. 1746! (Manáos, m. Oct. 1851, flor.; Hb. var). — Loco non indicato: Hb. Dr. A. R. Ferreira n. 468! (ex Hb. Polytechnici Ulissiponensis comm. c. Hb. Kew).

pallidiore, utrinque nitidula, cellulis secretoriis (ut et floris partes) nullis instructa, diachymate crystallis conglomeratis sat crebris, secus vasorum fasciculos vero soli-

OBS. HUC quoque vix dubie, si recte conjieio notulas, quas olim Parisiis conscripsi, recensendum specimen in Hb. Juss. sub n. 11343 ! cum indicatione „ Cayenne 1788“ servatum, verisimiliter a Leblond lectum.

multiramosa, ampla, folia aequans vel superans, subglabra, ramis ultimis divaricatis adpresse puberulis sat dense cymulas (polychasia et dicliasia ) breviter stipitatas

XV. SCYPHONYCHIUM RADLK.

gerentibus, stipitibus pedicellisque brevibus articulatis cum bradeis parvis deltoideis flavescenti-sericeis. FLORES sat

SCYPHONYCHIUM Radlk. in Sitmngsb. k. bayer. Ac. IX (187.9) p. 4.73, 495, 545 (n. 650), 660, in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 260, 290 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 338 n. 61. — Cupania spec. Mart. etc., cf. lit. spec.

Sapind.

tariis per sito, ad nervos venasque majores supra strato hypodermatis angusto aucto, epidermide non mucigera; petiolus communis teretiusculus striolatus, rhachis supra (vel subtus quoque) complanata, suleis a foliolorum insertionibus decurrentibus notata.

PANICULA terminalis,

magni, 5 mm longi. Species 1, Brasiliae septentrionali-orientalis incola. OBS. Anne Pseudimati potius quam Cupaniae et Vouaranae affine?

79


595

SAPINDACEAE: 1. SCYPHONYCHIUM MULTIFLORUM

SCYPHONYCHIUM—DILODENDRON. RADLK.

Scyphonychium multiflorum Radlk. in Site. k. b. Ac. IX (1879) p. 545 n. 650, p. 660 et in Engl. et Pr. l. c. p. 339. Oupania multiflora Mart. Rh. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 75 (seors. impr. p. 155) n. 247(11) et XXIV, 2 (1841) Beibl. No. 3, p. 36 (seors. impr. p. 276) n. 484; Walp. Bep. II (1843) p. 815 n. 1. ARBOR 15 —20-pedalis (RIEDEL). RAMI sub panicula circ. 8 mm crassi, teretiusculi, glabri, cortice rugoso, lenticelloso, subfusco. FOLIA 30—60 cm longa; foliola 12—25 cm longa, 4,5—9 cm lata; petiolus communis 7—10 cm, rliachis 18—26 cm longa. PANICULA circ. 50 cm longa, ramis superne angulosis; cymularum stipites 2 — 4 mm, pedicelli vix 2 mm, braeteae vix 1 mm longae. FLORES albi (MARTIUS). SEPALA interiora 3 mm longa. PÉTALA et STAMINA 4—5 mm longa. PISTILLUM rudimentarium vix 1 mm aequans.

In Brasiliae prov. Bahia et Pará: In Bahia: Riedel n. 531! (ad flumen Itahipe prope Castelnovo, m. Nov. 1821, flor.; Hb. Petrop.); id. F! (Hb. Petrop); Martius Hb. Fl. bras. n. 484 ! (Luschnath legit in silvis primaevis ad Ilheos, m. Dec. 1836, flor.; Hb. Mart. etc.) ; — in Pará: Schwacke n. 615 ( I, 882)! (prope Santarem in silvis, m. Dec. 1877, fol. tantum ; Hb. Berol).

596

stigmatosis, rubicundis; gemmulae in loculis solitariae, axi supra basin affixae, erectae, campylotropae, apotropae; floris ♂ pistillum rudimentarium, parvum, parce pilosum. CAPSULA elliptico-trigona, loculicide trivalvis, valvis medio septiferis suborbicularibus crasse coriaceis, siccis rugulosis nigrícantibus glabris, intus hirsutulis. SEMINA ad basin loculorum affixa (mihi non visa), oblonga, atra, nitida, oleosa (MARTIUS in obs. ined.). ARBOR

pulchra

(SCHWACKE),

tranco tereti, inter-

dum elato, cortice fusco vel rubescente subverrucoso et interdum annulato glabro (WWAMINO). FOLIA sparsa, exstipulata, abrupte bipinnata, larga, petiolo rhachique e tereti obtuse triangularibus sulcatis hirtellis denique glabratis; pinnae utrinque 3—7, alternae vel suboppositae, oblongae, superiores intermediis, inferiores superioribus breviores, rhachibus interdum (rarius rhachi foliorum communi quoque) foliolo terminali plus minus rudimentario vel cum pinnulis supremis confluxo instructis;

XVI. DILODENDRON

RADLK.

foliola (pinnulae) 4—9-juga,

alterna vel subopposita,

ovata vel sublanceolata, basi inaequali subsessilia, acuta, DILODENDRON Radlk. in Sitsungsb. k. bayer. Ac. VIII (1878) p. 355, IX (1879) p. 473, 495, 530 (n. 368), in Glieãer. ã. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 260, 290 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 340 n. 62, fig. 173.

simpliciter vel subduplicatim inciso-serrata, multinervia,

spurie polygami (dioeci?), subregulares, medíocres, ante anthesin globosi, laxe puberuli. SEPALA 5, libera, late ovata (praesertim florum cf), côncava, 2-seriatim imbricata, 2 exteriora minora, omnia membranacea, basi crassiora, margine fimbriato-glandulosa, extus pilis setulosis adspersa, pellucido-punctata. PÉTALA 3—4, rarius 5, plerumque unum alteram ve rudimentarium, vel in floribus ♂ omnino nulla, late ovata vel suborbicularia, in unguem brevem abrupte contracta, esquamata, attamen intus supra unguem marginibus subinflexis crassiusculis pilosis (squamularum rudimenta exliibentibus) instructa, ceterum glabra nec nisi glandulis minutis in pagina interiore et ad marginem obsita, sepalis minora. Discus concavus, subaequalis (ante sepalum 4. paullo latior), sublobatus, carnosulus, glaber, rubicundus. STAMINA 8, rarius 7 vel 9, intra discurn inserta, subcentrica, in floris ♂ alabastro inflexa ; filamenta subulata, basi compressiuscula, glabra; antlierae subintrorsae, sagittato-ovatae, setulis glandulisque stipitatis obsitae vel florum ♂ glabriusculae, dorso ad sinum basilarem affixae, breviter exsertae. GERMEN floris , resp. , lote ovatum, trigonum, triloculare, pilis setulosis brevibus perlaxe adspersum; stylus brevis, crassus, curvatus, denique rectiusculus; stigma obtusum, breviter trilobum, lobis loculis respondentibus, intus et margine

vel (in var.) adpresse subsericea,

FLORES

subcoriacea, discoloria, supra laevia glabraque, subtus brevissime tuberculato-papillosa, inde opaca et glaucescentia, hirtélla et glanãulis longius stipitatis adspersa cellulis

secretoriis

plerisque non nisi staurencliymatis latiores exhibentibus crebre minutim pellucido-punctata utriculisque seriatis sub nervis instructa, aqua agitata spumam efficientia, epidermide mucigera.

THYRSI ad apices ramulorum

brevium vel in ramulis novellis supra squamas axillares, numerosi, fasciculatim paniculatimve congesti, flavescentitomentosi, basi ramosi, superne ramique dichasia simplicia (triflora) vel (praesertim in thyrsis masculis) composita (pluriflora) tumque glomeruliformia et in cincinnos abeuntia sat crebra stipitata vel subsessilia gerentes; braeteae bracteolaeque parvae, triangulari-lanceolatae, pubescentes.

FLORES

medíocres,

breviter pedi-

cellati, pedicellis basi articulatis. Species 1, Brasiliae centralis et Boliviae nec non Costaricae incola. 1. DILODENDRON BIPINNATUM RADLK. Tabula nostra CXIX (habitus et analysis).

Dilodendron bipinnatum Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIII (1878) p. 357, IX (1879) p. 530 n. 368, in Warm. Symb. Partic. XXXVII (Vidensk. Meddel., 1890) p. 995 (244), in Engl. et Pr. l. c. p. 340, fig. 173, in O. Kuntze Revis. Gen. III, 2 (1898) p. 43 et in Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10.


597

SAPINDACEAE:

598

DILODENDRON—PENTASCYPHUS—MATAYBA.

Pao pobre t. Mart. in sched., t. Warming, Puta pobre, Maria pobre, Maria molle, Farinha secca t. Warming, cf. Radlk. in Sitz. k. b. Ac. VIU, p. 355, 357. ARBOR 20-pedalis (MARTIUS) et altior, immo grandis (GLAZIOU), trunco flexuoso, ramis late expansis (MARTIUS). RAMI thyrsigeri diametro 5—8 mm, torulosi, internodiis abbreviatis, cortice transversim rugoso. FOLIA 25—45 cm longa; pinnae intermediae 12—20 cm longae; foliola 4—6 cm longa, 1—2 cm lata; petiolus communis 4—8 cm, rhachis 10 ad 20 cm longa. THYRSI 8—20 cm longi. FLORES ♂ 3 mm, ♀ 5 mm longi. FRUCTUS 1,5 cm longi, totidem lati.

Var. ELEGANS: Foliola numerosiora, usque 12-juga, minora, apicalia saepius confluentia, lanceolata, basi inaequali subacuta, utrinque atroviridia, subtus parum papillosa pilis adpressis subsericeo-puberula. In Brasiliae prov. Minas Geraës et Goyaz, in Bolivia et (var.) in Costarica: In Min. Ger.: St. Hilaire, Cat. B 1, n. 1586! (rami sine fol., flor. ♀; Hb. Paris.); Martius obs. ined. n. 1532! (Contendas, Rio S. Francisco, m. Jul. 1818, folia tantum; Hb. Monac. et coll. lign. II, 16); Lund? n. 695! (Hb. Warming); Warming! (Lagoa Santa, arbor silvestris rara, m. Maj. flor.; Hb. Warm., Mart.); Ule n. 182! 2789! („Baum in den Capôes bei Uberabá“, m. Jun. 1892, flor.); Glaziou n. 18956! (inter Matta Grande et Fazenda do Cipo m. Apr. 1892, steril.; Hb. Berol.); Schwacke n. 8133! („bei Biribiri zivischen Valle fundo und Melancias im Sertâo, vorzüglich in den Campos serrados“, m. Mart. 1892, steril.), n. 11414! (in silva, Morro da Maravilha ad S. Luzia do Rio das Velhas, m.. Jan. 1895, fruct. apert.); — in Goyaz: Riedel n. 1090! (in siccis arenosis prope Cujabà, m. Jul. 1827, flor. ♂; Hb. Petrop.); — in Bolivia: O. Kuntze! (Yapacani, prov. Velasco, alt. 400 m, m. Jun. 1892, alab.). — Var.; Oersted n. 4! 5! (prope Turrialva in Costarica m. Maj. 1847, folia tantum; Hb. Havn.). OBS. Lignum sat molle et transformationi gummosae, ut videtur, snbjectum (cf. Radlk. in Sitz. k. b. Ac. 1868, p. 357). Oleum ex seminibus expressum (t. MARTIO) „ad lucem adhibetur et comedi potest.“

XVII. PENTASCYPHUS RADLK. PENTASCYPHUS Radlk. in Sitzungsb. k. bayer. Ac. IX (1879) p. 472, 495, 539 (n. 544), 654, in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 260, 290 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.Fam. III, 5 (1895) p. 340 n. 63. FLORES spurie polygami (ut videtur, masculi tantum visi), regulares, inter minores, ante anthesin e breviter conico subglobosi, hirtelli. CALYX (Blighiae more) profunde partitus, segmentis ovato-lanceolatis anguste imbricatis, mox expansus, extus et intus hirtellus. PETALA parva, e subrbombeo vel obovato cuneata, hirtella, squama subemarginata margine utrinque per totam longitudinem petalo ipsi adnata villosa instructa, inde infundibuliformia. DISCUS regularis, patellaris, extus hirsutissimus, supra staminum pressione radiatim 7 — 8-costatus, rufescenti-hirtellus. STAMINA 8, subcentralia, breviuscula, vix exserta; filamenta filiformia, rufescenti-villosa; antherae ovatae, utrinque emarginatae, puberulae; pollinis granula depresse triangulari-pyramidata, triporosa. GERMINIS rudimeutum triangularisubglobosum, 3-loculare, dense rufe hirsuto-tomentosum; gemmulae in loculis rudimentariae, solitariae.

ARBOR (vel frutex?).

FOLIA

sparsa, exstipulata,

petiolata, abrupte pinnata; foliola 6—8, alterna, elliptico-lanceolata, acuta vel acuminata, gracilius petiolulata, integerrima, submembranacea, pinnatinervia, praeter nervos glabra nec nisi supra subtusque pilis minutis setulosis basi dilatata reticulato-striata (ut in Cupania silvatica Seem. et C. diphylla Vahl) insertis glandulisque raris (ut et sepala extus) adspersa, sicca e viridi olivacea, supra nitidula, subtus subopaca, subtiliter reticulatovenosa, in retis interstitüs cellulis secretorüs subsingulis (ut et flores partes hic illic) instructa, inde punctis pellucidis ± lineoliformibus sparsis notata, epidermidis cellulis sinuatis non mucigeris; petiolus communis supra complanatus, subtus, ut et rhachis supra, costa subacuta notata, convexus, striatus, flavescenti-puberulus. THYRSI axillares, foliis breviores vel subaequilongi, rhachi angulosa sulcata flavescenti-puberula supra partem inferiorem quintam vel quartam nudam dichasia stipitata pluriflora vel polychasia in dichasia abeuntia puberula inferne laxius, apice densius gerente; bracteae bracteolaeque lineares densius sufferrugineo-pubescentes.

FLORES

bre-

viter pedicellati, pedicellis prope basin articulatis, articulo inferiore densius sufferrugineo-, superiore laxius canescenti-puberulo. Species 1, Guianae gallicae (forsan et Brasiliae) incola.

1.

PENTASCYPHUS THYRSIFLORUS RADLK.

Pentascyphus thyrsiflorus Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 539 n. 544, p. 654 et in Engl. et Pr. l. c. p. 340. ARBOR? RAMI thyrsigeri diametro 3—5 mm, teretiusculi, sulcati, superne pallide sufferrugineo-tomentelli, inferne glabrati, cortice pallide viridi, seriebus lenticellarum albidarum striati. FOLIA 18—40 cm longa; foliola superiora majora 10—20 cm longa, 4—8 cm lata, petiolulis 5 ad 8 mm longis, inferiora plus dimidio minora; petiolus communis 4—7 cm, rhachis 7—14 cm longa, THYRSI pedunculo communi 1,5—4 cm longo adjecto 8—20 cm longi, dichasiis 1 cm plerumque non superantibus. FLORES aperti circ. 2 mm longi, 3 mm lati.

In Guiana gallica: Leprieur n. 335! (a. 1833—34; Hb. Paris., DO., Deless., Franquev.).

XVIII. MATAYBA AUBL. em. MATAYBA Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 331, t. 128!, em. (cfr. M. guianensis; „Mataiba“ in tab.); A. L. Juss. Gen. Pl. (1789) p. 249 em.; Desrousseaux in Lam. Enc. III (1789) p. 725 em.; Poir. in Lam. Enc. Suppl. III (1813) p. 598 et in Lam. Ill. Gen. II (ca. 1817) p. 414 n. 775 em., t. 298, fig. 1, fruct. excl.; DC. Prodr. I (1824) p. 609 em. et sp. excl.; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 36 em. (cfr. M. guian.); Don Gen. Syst. I (1831) p. 655 et 670 n. 19 em.; Meissn. Gen. Pl. (1836—43) p. 52 (38) em.; Endl. Gen. Pl. (1836—40) p. 1070 n. 5612 et Suppl. IV, Pars III


599

SAPINDACEAE:

(1847) p. 78 em.; Radlk. üb. Cupania etc. in Sitzungsb. k. bayer. Ac. IX (1879) p. 467 sqq., 495, 535 sq., 624 sqq., in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 260, 290 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam III, 5 (1895) p. 340 n. 64, fig. 174; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Scienc. nat., VI. Sér., XII (1882) p. 200; — non autor. stirp. extraameric. tantum tractant. — ERNSTINGIA Scop. Introd. (1777) p. 322 n. 1477; Necker Elem. II (1790) p. 231 (sphalm. 221) n. 974. — EPHIELIS Schreb. Gen. Pl. I (1789) p. 253 n. 647; Jo. Fr. Gmelin Syst. Nat. II (Linn. S. N. Ed. XIII, 1791) p. 598 et 611; Haenke Gen. Pl. I (1791) p. 349 n. 792; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 293 et 328 n. 747; Pers. Syn. I (1805) p. 413 n. 932; Spreng. Syst. II (1825) p. 173 et 223 n. 1460, part., et Gen. Pl. I (1830) p. 312 n. 1597; — non Soland. mss. ed. Seem. in Journ. Bot. III (1865) p. 258 et Fl. Vit. (1866) p. 189, Benth. Hook. Gen. II (1876) p. 1154, = Ephialis Banks et Soland. ed. A. Cunn. in Ann. Nat. Hist I (1838) p. 461 (— Vitex L. et Gmelina L.). — MATAIBA Hedw. Gen. Pl. (1806) p. 264 n. 1062 ex Pfeiff. Nomencl. — RATONIA BC. Prodr. I (1824) p. 618; Meissn. Gen. Pl. (1836—43) p. 52 (38 n. 13, g); Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 125 excl. syn. Arytera Bl. (sphalm. „Arytaea“); Benth. Hook. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 399 (et 1000) n. 25, part.; Turczan. in Bull. Mosc. XXXVI, 1 (1863) p. 586, part. (quoad coll. americ., excl. Hostmann n. 295); — non autor. stirp. extraameric. tantum tractant. — LAMPROSPERMUM Klotzsch ed. Bich. Schomb. in Beisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1181 (nomen nudum, cfr. M. camptoneura, macrostylis). — MONOPIERIS Klotstsch ed. Bich. Schornb. ibid. (nomen nudum, cfr. M. arborescens). — Sapindus sp., Cupania sp., Thouinia sp., Talisia sp., Terminalia sp. aut var., cf. lit. spec.; Lasianthemum sp. Klotzsch ed. Bich. Schornb. l. c., cfr. M. laevigata. FLORES

spurie polygami, regulares, parvi.

CALYX

MATAYBA.

600

stigmata 2—3 dorsalia intus papillosa recurvata divisus; gemmulae in loculis solitariae, ereetae, camptotropae, apotropae. CAPSULA (ut in Cupania) loculicide 3-(2-) valvis, ellipsoideo-subglobosa vel obovoidea, nunc trigona, nunc alato vel subcoccato- 2—3-loba, longius breviusve stipitata, interdum verrucosa, subdrupacea, sarcocarpio cellulis resinigeris et nonnunquam cellulis pachydermicis coacervatis foeto, extus varie pubescens glabrave, intus nunc dense tomentosa, nunc glandulosa (M. scrobiculata), nunc glabra. SEMINA (ut in Cupania) ellipsoidea, testa glabra laevi nitida, plerumque spadiceonigra, arillo nunc brevi, nunc altiore carnoso albo,

EMBRYO (ut in Cupania)

sicco flavescente, cincta.

plerumque exacte (rarius — in M. arboresc. — oblique) lomatorrhizus, amylo (tanninoque) foetus, rarius (in M.

arboresc.)

cellulis resinigeris quoque instructus,

radicula plica testae excepta. ARBORES fruticesve.

RAMI teretes,

± sulcati,

praesertim in sulcis lenticellosi, juniores varie pubescentes vel glabriusculi.

FOLIA

sparsa vel raro (in sect. I)

subopposita, exstipulata, petiolata, foliolo terminali semper deficiente abrupte pinnata, in iisdem speciebus (immo ramis)

aut pari-pinnata

aut foliolis alternis spurie

impari-pinnata (foliolo laterali summo terminale mentiente), rhacheos apice interdum (in M. guianensis et M leucodictyae speciminibus nonnullis) foliolorum primordiis (fere ut in Guarea) ornato; foliola 2—20, alternantia vel saepius subopposita, plerumque ovali-oblonga vel elliptico-lanceolata, interdum obovata, superiora plerumque

parvus, breviter cupularis, 5-dentato-lobatus, praecociter

majora, omnia apice obtusa acutave,

apertus, lobis non nisi basi subimbricatis, persistens, subcoriaceus, varie pubescens. PETALA 5, sepalis paullo

sensim abruptiusve acutata, petiolulata vel sessilia, inte-

longiora, rarissime (in sect. I.) rudimentaria, ex obovato vel suborbiculari (rarissime lanceolato) in unguem brevem contracta, supra unguem squamis 2 (quasi auriculis inflexis) petalis ipsis plerumque majoribus rotundatis

basi plerumque

gerrima, rarissime (in M. scrobiculata) dentata vel (in M. heterophylla) serrulata, margine nonnunquam revoluta, pinnatinervia, reti venarum subtus tantum, rarius utrinque prominulo (venis per diachyma totum transmissis in sp. n. 27—32), subtus in nervorum axillis

plus minus villosis liberis supra disci marginem inflexis aucta. DISCUS regularis, tumide annularis, glaber vel

saepius 1—plurifoveolata, utrinque glabra, vel praesertim

STAMINA 8, (in

II. et III., cf. sp. n. 3—4 et n. 11—16) clavelligera,

floribus ♂) perianthio duplo triplove longiora; filamenta subfiliformia, inferne plerumque pubescentia; antherae

i. e. pilis obverse clavelliformibus minutissimis 1-cellularibus curvatis vel rarius rectis (M. adenanthera) basi

glabrae vel puberulae, filamentis multoties breviores, dorso supra basin emarginatam affixae, rimis lateralibus

dilatata

(interdum intus tantum) tomentosus.

dehiscentes; pollinis granula ut in Cupania.

GERMEN

3-gono-subglobosum vel obovoideum, 3-, rarius 2-loculare, plerumque densius laxiusve pubescens (floris ♂ rudimentarium); stylus germine brevior vel aequilongus, simplex et superne lineis stigmatosis 2—3 suturalibus notatus vel apice 2—3-lobus, raro (in sectione I.) in

subtus varie pubescentia et in haud paucis (sectionis

reticulatim

incrassato-striata

(clavelli

caput

exhibente) sub epidermidis cellulis immersis (in M. opaca sub epidermide cellulis pachydermicis cindis) subtus vel supra quoque obsita, glandulis microscopicis — plerumque clavatis, in sect. I. vero digitiformibus basi immersis — adspersa vel subeglandulosa, cellulis vel utriculis laticiferis (ut et floris, frudus, seminis partes) saepius parvis rarisque tumque puncta pellucida nulla efficientibus (ut in


601

SAPINDACEAE:

Cupania) instructa, ãiachymate in nonnullis cellulis sclerenchymatico-pachydermicis persito (cfr. M. macrolepis, macro-

stylis, opaca, camptoneura, atropurpurea), epidermiãe nunquam mucigera, paginae superioris in compluribus (cf. specierum conspectum) hypodermate (interdum spurio, i. e. quasi staurenchymatis tanninigeri abbreviati stratum exhibente) suffulta, in fere omnibus sedionis II. et III. (excepta M. scrobiculata et laevigata) cellulas margine, in M. eleganti et M. camptoneura tota superficie punctatas exhibente, paginae utriusque in 1 specie (M. camp-

toneura) crystallophora, in alia (M. purgante) e céllulis sclerenchymatico-pachy der micis exstructa, paginae inferioris in M. mexicana sola subpapillosa, in M. laevigata stomatibus majoribus orbieularibus insigni; petiolus communis subtus eonvexus, supra saepe complanatus vel sulco exaratus, fasciculis vasorum (ut in Cupania) in annulum connexis,

rhachis

bisulcata, nuda, raro marginata.

PANICULAE axillares, solitariae vel rarius fasciculatae, ramulis ultimis thyrsos cymulas (polychasia vel dichasia in cincinnos abeuntia, saepe glomeruliformia) gerentes exhibentibus, foliis breviores vel aequilongae, varie pubescentes.

BRACTEAE et

BRACTEOLAE

parvae 0,5—3 mm

longae, triangulari-subulatae, interãum vix conspicuae. FLORES

parvi, 2 mm vix superantes, albidi, pedicellati

vel subsessiles.

FRUCTUS mediocres, e rubicundo fus-

cescentes, ut in Cupania.

Species 42 per Americam calidiorem a Mexico usque ad Argentinam divulgatae, quarum 32 in Brasília vel terris vicinis observatae sunt. OBS. Genus raaxime affine generi Cupaniae, a qua differt floris et praesertim calycis cupularis praecociter aperti indole sat peculiari, nec non specierum statura, ut videtur, minus robusta, foliolis fere semper (M. scrobiculata et heterophylla exceptis) integerrimis, plerumque laevigatis et indumento (M. molli excepta) parco vel vix ullo.

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM (Brasiliaeque adscribendarum).

Sectio I. RATONIA RADLK. in Sitz. k b. Ac. IX, 1879, p. 624, in Durand Ind. Gen., 1887, p. 78 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 340 (Genus Ratonia BC. l. c.): Fructus alato- vel subcoccato- 2—3-lobatus, infra medium in stipitem abrupte contractus; Stylus apice in stigmata 2—3 intus papillosa recurvata divisus vel breviter 2—3-lobus; petala plerumque rudimentaria; folia saepius per paria approximata, subopposita, rhachi superne dilatata submarginata; foliola glandulis digitiformibus seriem cellularum (basilarium brevium latiorum, apicalium longiorum) exhibentibus basi immersis praesertim subtus ornata, saepius foveolata. (Species 1 peruviana, reliquae antillano-mexicanae.) Species Peruviae orientalis, forsan Brasiliam quoque ingrediens, 1. M. PERUVIANA Radlk. foliis sparsis, foliolis parvis Sapind.

MATAYBA.

602

Sectio II. MACACA RADLK. in Sitz. k. b. Ac. IX, 1879, p. 624, in Durand Ind. Gen., 1887, p. 78 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 340 (a nomine vulgari M. arborescentis „Macaca-apa-ipou“ apud Aubl.): Fructus alatovel subcoccato- 2—3 1obus, in stipitem (solidum) plus minus abrupte contractus; Stylus superne lineis stigmatosis 2—3 suturalibus instructus, apice extimo interdum 2—3-lobus; petala sepalis majora, bisquamata; foliola glandulis microscopicis clavatis breviter stipitatis ornata vel subeglandulosa, in pluribus (spec. n. 3 et 4) pilis minutissimis obverse clavelliformibus obsita, efoveolata. (Species guianensi-brasilienses, 1 Antillas quoque ingrediens.) A. Stylus praelongus, germine biloeulari suborbiculari plus duplo Iongior, apice paullulum incrassatus, sublobatus; foliola hypodermate spurio instructa a. Foliola lanceolata, in acumen acutum sensim attenuata, pilis clavelliformibus nullis; endocarpium villosum (sp. amazonica) 2. M. MACROLEPIS Radlk. b. Foliola elliptica vel suboblonga, superiora interdum subobovata, breviter obtuse acuminata, pilis obverse clavelliformibus praesertim subtus obsita; germen intus circa gemmulae insertionem tantum pilosulum (sp. guianensis) 3. M. MACROSTYLIS Radlk. B. Stylus germine vix longior; foliola hypodermate nullo, pilis obverse clavelliformibus aliisque setulosis ± dibrachiatis subtus obsita, pellucide punctata, insígnia venarum e nervis, praesertim e nervo mediano enascentium parallelarum copia (sp. guianensi-caribaea et brasiliensis) 4. M. ARBORESCENS Radlk.

Sectio III. APIOMATAYBA RADLK. in Sitz. k b. Ac. IX, 1879, p. 626, in Durand Ind. Gen., 1887, p. 78 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 340: Fructus stipitatus, 2—3-gono-pyriformis, subclavatus vel obverse pyramidatus (in pluribus non visus), endocarpio glabro glanduloso vel parce piloso; flores saepius perparvi; petala bisquamata; foliola glandulis microscopicis clavatis ornata vel subeglandulosa, in pluribus (sp. n. 11—16) pilis minutissimis obverse clavelliformibus obsita, saepe foveolata. (Species aequatoriales vel subaequatoriales, plurimae amazonicae.) A. Discus glaber vel vix pilis singulis adspersus (in M. robusta); foliola pilis clavelliformibus nullis a. Flores parvi; inflorescentiae saepius fasciculatae vel subfasciculatae, basi divaricato-ramosae aa. Foliola dentata, foveolata (sp. mexicano-boliviana, praesertim novogranatensi-venezuelana) 5. M. SCROBICULATA Radlk. bb. Foliola integerrima, efoveolata a. Foliola 6—10, oblongo - lanceolata (sp. amazonica) 6. M. SPRUCEANA Radlk. |3. Foliola 2—4, elliptico-lanceolata vel su bobovata, acuminata, utrinque reticulato-venosa (sp. brasiliensi-guianensis) .... 7. M. INELEGANS Radlk. γ. Foliola 2, ovato-lanceolata, acuta, crasse coriacea, utrinque reticulato-venosa (sp. amazonica) 8. M. ROBUSTA Radlk. b. Flores majusculi, inflorescentiae axillares solitariae aa. Foliola 2—4, paucinervia, ex ovali lanceolata, obtuse acuminata, margine revoluta, crassiuscule coriacea, 1—3-foveolata, supra laevissima, splendentia (sp. surinamensis) ... 9. M. LAEVIGATA Radlk. bb. Foliola 4—6, oblongo-lanceolata, subaeuta, in petiolulos basi tumidos attenuata, margine revoluta, crassius coriacea, efoveolata, utrinque opaca, hypodermate spurio instructa; flores breviter pedicellati, pedicellis quam flores ipsi vix longioribus (sp. amazonica) 10. M. FALLAX Radlk.

80


603

SAPINDACEAE:

B. Discus puberulus; foliola 4—8, ex obovato-oblongo cuneata, margine revoluta, coriaceu, efoveolata, utrinque opaca, pilis obverse clavelliformibus obsita, hypodermate spurio instructa; flores longiuscule pedicellati, pedicellis quam flores ipsi subduplo longioribus (sp. guianensis) 11. M. OPACA Radlk. C. Discus tomentosus; foliola pilis obverse clavelliformibus obsita a. Foliola foveolata, foveolis barbatis, hypodermate instructa aa. Foliola 2—4, ex obovato-oblongo cuneata, vel suboblonga, nervis lateralibus inferioribus longioribus magis distantibus (sp. brasiliensis) 12. M. PAUCIJUGA Radlk. bb. Foliola circ. 4, oblonga, utrinque parum acutata nervis lateralibus aequalibus aequidistantibus (sp. panamensi-mexicana) ... 13. M. GLABERRIMA Radlk. b. Folia efoveolata, hypodermate nullo aa. Foliola 8 —10, elliptico-lanceolata, sat larga, multinervia, clathrato-venosa; antherae apice glandula sessili notatae (sp. amazonica?) 14. M. ADENANTHERA Radlk. bb. Foliola 3—5, late elliptica, larga, nervis remotiusculis α. Foliola discoloria, subtus fuscescentia, supra plerumque livescentia, stanrenchymatis cellulis partim pachydermicis, epidermide superiore punctata inferioreque crystallophora (sp. guianensis) 15. M. CAMPTONEURA Radlk. β. Foliola concoloria, utrinque viridia, insignia epidermidis utriusque cellulis sclerenchymaticopachydermicis (sp. brasiliensi-peruviana) 16. M. PURGANS Radlk.

Sectio IV. EUMATAYBA RADLK. in Sitz. k. b. Ac. IX, 1879, p. 630, in Durand Ind. Gen., 1887, p. 78 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5, 1895, p. 341: Eructus brevissime stipitatus, trigono - subglobosus vel -ellipsoideus, plerumque lignosus, saepe verrucosus, sarcocarpio saepius eellulis pachydermicis coacervatis foeto, endocarpio dense tomentoso; petala bisquamata; discus omnium glaber; foliola glandulis microscopicis clavatis ornata vel subeglandulosa, saepe foveolata. (Species brasilienses, 1 in Guiana et Peruvia quoque obvia — M. guianensis —, 1 usque ad Argentinam divulgata — M. elaeagnoides —). A. Foliola supra laevia reti venarum minoram (diachymate circumfusarum) vix prominente a. Foliola (sicca) utrinque vel subtus certe (rufo-) fuscescentia, supra saepius livescentia, vel utrinque livescentia; foliorum rhachis nuda aa. Foliola utrinque subglabra a. Foliola multinervia, nervis intermediis inter laterales proprios rectiusculos vel obliquos interjectis et cum iis prope foliolorum marginem reticulatim anastomosantibus αα. Foliola hypodermate nullo, utrinque fuscescentia * Foliola coriacea, elliptica, ± conduplicata et recurvata, subtus purpurascenti-fuscescentia, staurenchymate partim pachydermico 17. M. ATROPURPUREA Radlk. ** Foliola chartaceo-membranacea, ex oblongo lanceolata, utrinque subacuminata, apice obtusiuscula vel subemarginata, plerumque 1—2-foveolata 18. M. SYLVATICA Radlk. *** Foliola submembranacea, linearia, in acumen obtusum sensim angustata, basi oblique ovata, subtus puberula, plurifoveolata . . 19. M. TALISIOIDES Radlk. ββ. Foliola hypodermate instructa, plerumque supra vel utrinque livescentia * Foliola ex oblongo vel obovato cuneata, in petiolulos longiusculos attenuata, submembranacea, adultiora supra plerumque livescentia 20. M. INTERMEDIA Radlk. ** Foliola ex late ovali oblonga vel obovata, crassiuscula, saepius condupli-

MATAYBA.

604

cata et recurvata, fuscescentia vel plerumque discoloria, supra flavido-livescentia, subtus rufulo fuscescentia, insignis fructu (juvenili) ellipsoideo subacuto vix verrucoso 21. M. DISCOLOR Radlk. p. Foliola paucinervia, nervis curvato - adscendentibus apice arcuatim anastomosantibus, plerumque 1-foveolata (in aliis formis hypodermate genuino, in aliis spurio, in aliis nullo instructa; sp. guianensi-brasiliensis et antillana) 22. M. GUIANENSIS Aubl. em. bb. Foliola subtus petiolique ramique molliter sufferugineo-pubescentia, hypodermate nullo a. Foliola sat magna (6—12 cm longa), oblonga, subacuta, subimpunctata (efoveolata) 23. M. MOLLIS Radlk. p. Foliola parva (1,5 —3 cm longa), ovalia vel suborbicularia, dense grossiuscule pellucidopunctata, obscurius plurifoveolata 24. M. PUNCTATA Radlk. b. Foliola (sicca) viridia vel flavescenti-viridia, parva, juniora tantum (praesertim superne) fuscescentia, hypodermate nullo; rhachis marginata vel subalata aa. Foliola 14—18, integerrima, pellucide punctata, plurifoveolata 25. M. MARGINATA Radlk. bb. Foliola 8—12, serrulata, laxe pellucide punctata, conspicue plurifoveolata . . 26. M. HETEROPHYLLA Radlk. B. Foliola utrinque prominenter reticulato-venosa (venis per diachyma totum transmissis), hypodermate instructa, oblonga vel lanceolata, plerumque efoveolata (juniora fuscescentia, praesertim superne) a. Foliola plerumque sat larga; rete venarum laxum aa. Foliola elliptico-lanceolata, nervis lateralibus sat numerosis robustioribus plus minus arcuatis, reti venarum subtus magis quam supra conspicuo, 27. M. GRANDIS Radlk. flavescenti-viridia bb. Foliola ex oblongo vel obovato subcuneata, multinervia, nervis debilioribus rectiusculis patulis, reti venarum utrinque prominente, flavescenti- vel glaucescenti-viridia .... 28. M. JUGLANDIFOLIA Radlk. cc. Foliola lanceolata, nervis lateralibus paucis arcuatoadscendentibus, reti venarum praesertim supra conspicuo, paliescenti-viridula 29. M. PALLENS Radlk. b. Foliola minora; rete venarum angustum aa. Foliola oblonga, margine revoluta, praeter rete venarum tenuium supra albescens fusco-viridia, nitidula, nervo mediano supra prominulo, nervis lateralibus sat numerosis patulis conspicuis, plurifoveolata, rhachi supra anguste bisulcata 30. M. LEUCODICTYA Radlk. bb. Foliola elliptica, utrinque subacuta, margine subrevoluta, fuscescentia, apice interdum livescentia, nitida, nervo mediano supra impresso, nervis lateralibus numerosis patulis debilibus supra obsoletis, reti venarum crassiorum perangusto, rhachi dilatata supra complanata latiuscule bisulcata 31. M. STENODICTYA Radlk. cc. Foliola ex oblongo linearia, lanceolata vel obovato-cuneata, margine revoluta, nervo mediano impresso, nervis lateralibus paucioribus arcuatoadscendentibus, supra reti venarum crassiorum perangusto albicante denique subargentea, subtus pallide subfusca vel canescentia, plurifoveolata 32. M. ELAEAGNOIDES Radlk.

Sectio I. RATONIA

RADLK.

1. MATAYBA PERUVIANA RADLK. arbor parva; rami teretes, sufferrugineo-tomentelli, denique glabrescentes; folia sparsa, abrupte pinnata; foliola 8—14, alterna vel subopposita, breviter lanceolata, parva, apice acuminata, acumine obtuso,


605

SAPINDACEAE:

basi acutiuscula, petiolulata, integerrima, chartaceo-coriacea, multinervia, nervis subdivaricatis, supra glabra, subtus pilis adpressis (praesertim in nervo mediano) adspersa, plurifoveolata, foveolis rotundis barbatis, glandulis digitiformibus basi immersis praesertim subtus ornata, punctis lineolisque pellucidis parvis notata; paniculae axillares, solitariae, folia subaequantes, tomentosae; flores breviter pedicellati; calycis lobi deltoidei, disco longiores; petala calycem subduplo superantia; discus glaber; Stylus apice 2—3-lobus; fructus — (non suppetebat). Cupania sp. Spruce in sched., coll. n. 4619! (a. 1856). Matayba peruviana Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 487 etc., p. 627 n. 13. ARBOR 12-pedalis, ramosa (SPRUCE). KAMI paniculas gerentes circ. 2 mm crassi, cortice in ramis adultioribus glabratis subfusco. FOLIA 5 —10 cm longa; foliola 2—4 cm longa, 1—1,5 cm lata, sicca fuscescentia; petiolus rhachisque tomentosa (praesertim supra). BRACTEAE bracteolaeque perparvae; pedicelli 1 mm longi. FLORES albi (SPRUCE). CAI.YX fere 1 mm longus, 5-lobatus, coriaceus, extus adpresse setuloso-pilosus. PETALA 1,5 mm longa, ex obovato breviter unguiculata; squamae duas petalorum tertias aequantes, ex obovato attenuatae lanosae. STAMINA 3 mm longa, filiformia, basi puberula, antheris glabris. GERMEN 2- vel plerumque 3-loculare, trigono-pyriforme, pilis adpressis setulosis dense (praesertim superne) adspersum, stylo germen aequante pilosiusculo.

In Peruvia orientali: Spruce n. 4619! (prope Tarapoto in vertice montis Quayrapurima, m. Aug. 1856, flor.; Hb. Kew., DC. etc.)

Sectio II. MACACA

RADLK.

2. MATAYBA MACROLEPIS RADLK. arbor mediocris; rami sulcati, juniores flavescenti-tomentosi; folia abrupte pinnata; foliola 5—7, alternantia, ex oblongo lanceolata, in acumen acutum sensim attenuata, basi acuta, integerrima, petiolulata, membranacea, supra glabra, subtus in nervis pulverulento-puberula, pilis vero clavelliformibus nullis obsita, glandulis microscopicis breviter stipitatis sparsim ornata, impunctata, hypodermate spurio nec non cellulis pluribus sclerenchymatico - pachydermicis praesertim prope paginam superiorem instructa; paniculae axillares, folia subaequantes, tomentellae, parum ramosae, remotiuscule glomeruliferae; petala sepalis majora, bisquamata; discus tomentosus; Stylus praelongus, germine 2-loculari duplo longior, pilosus; fructus junior obcordato-bilobus, lobis compressis, in stipitem brevem abrupte contractus, pubescens, endocarpio margine et juxta seminis insertionem villoso. Cupania sp. Spruce in scheã., coll. n. 1578! (a. 1851). Matayba macrostylis Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 528 n. 316, p. 625 n. 4 part., quoad specim. brasil. ARBOR 25—30-pedalis (RIEDEL). RAMI paniculas gerentes 2—3 mm crassi, cortice e subfusco pallescente. FOLIA 12—30 cm longa; foliola 5—16 cm longa, 1,5—5 cm lata, sicca fusceseentia. BRACTEAE parvae, subulatae, puberulae; pedicelli 1 mm vix superautes. CAI.YX profunde lobatus, lobis late ovatis, 1,5 mm longis, acutiusculis, extus puberulis. PETALA lanceolata, circ. 3 mm longa, praesertim intus dense lanosa; squamae obovatae, magnae, quam petala ipsa latiores, paullo breviores, densissime villosae. STAMINA filiformia, circ. 4 mm longa, infra medium villosa, antheris puberulis. GERMEN biloculare, a loculorum lateribus compressum, orbiculare, 1,5 mm longum et latum, pilosum, intus ad gemmularum insertionem pilosulum; Stylus circ. 3 mm longus, filiformis, apice subbilobo paullulum incrassatus. FRUCTUS maturus non suppetebat.

MATAYBA.

606

In Brasiliae provinciis Pará et Alto Amazonas: Riedel n. 1294! (prope Borba in silvis umbrosis, m. Jul. 1828, flor.; Hb. Petrop.); Spruce n. 1578! (ad oram meridionalem fluminis Amazonum, ad ostium fluminis Solimoës, m. Jun. 1851, flor.; Hb. var).

3. MATAYBA MACROSTYLIS RADLK. arbor?; rami sulcati, rarius teretiusculi, juniores rufulo-tomentosi; folia abrupte pinnata; foliola 6—8, alternantia, rarius subopposita, elliptica vel suboblonga, superiora interdum sub-obovata, apice breviter obtuse acuminata, basi acutiuscula subrotundave, integerrima, petiolulata, membranaceo-chartacea, supra glabra, subtus pilis obverse clavelliformibus obsita et in nervis pilosiuscula, glandulis microscopicis breviter stipitatis ornata, impunctata, hypodermate spurio (interdum in stratum staurenchymatis evoluto) nec non cellulis pluribus sclerenchymaticopachydermicis praesertim prope paginam superiorem instructa; paniculae axillares, foliis breviores vel subaequilongae, tomentellae, parum ramosae, florum glomerulos sessiles remotos gerentes; petala sepalis majora, bisquamata; discus tomentosus; Stylus praelongus, germine 2-loculari plus duplo longior, infra apicem subbilobum lineis stigmatosis 2 suturalibus brevibus instructus, pilosus. Matayba macrostylis Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 480 (excl. n. 316), p. 625 n. 4 quoad specim. guian., excl. brasil., quae M. macrolepis. Cupania affinis Klotzsch ed. Rich. Schomb. in Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1180, coll. Rob. Schomb. n. 783!; nomen nudum. Lamprospermum guianense Klotzsch ed. Rich. Schomb. l. c. p. 1181, coll. Rob. Schomb. n. 783 bis!; nomen nuãum. RAMI paniculas gerentes 2—3 mm crassi, cortice plerumque subgriseo. FOLIA 15—30 cm longa; foliola 5 — 20 cm longa, 3—8 cm lata, sicca fusceseentia. BRACTEAE parvae, 1—1,5 mm longae, subulatae; pedicelli 1—2 mm longi. CALYX 2 mm vix superans, profunde lobatus, lobis acutis, extus puberulus. PETALA oblongo-lanceolata, 3—4 mm longa, praesertim intus dense lanosa; squamae obovatae, petala dimidia superantes, lanosae. STAMINA filiformia, circ. 5 mm longa, basi lanosa, antheris glabris. GERMEN 2-loculare, a loculorum lateribus compressum, orbiculare, 1,5 ad 2 mm longum et latum, pilosum, intus glabrum nec nisi circa gemmularum insertionem parce pilosulum; stylus 3—4 mm longus, iiliformis, apice vix crassior.

In Guiana anglica: Rob. Schomburgk n. 783! (a. 1837; Hb. var.), n. 783 bis! (Hb. Berol), n. 41! („last small set“; Hb. Benth.); Rich. Schomburgk n. 1573! („am oberen Corentyn-Fluss“, m. Jun.—Oct. 1843, flor.; Hb. Berol).

4. MATAYBA ARBORESOENS RADLK. frutex vel arbuscula (SPRUCE) vel arbor mediocris (RICHARD) magnave (LEBLOND); rami teretes, juveniles brevissime flavido-tomentelli, mox glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 2—9, alternantia vel subopposita, elliptico lanceolata vel lanceolata, apice acuta acuminatave, raro obtusa, basi acuta, integerrima, petiolulata subsessiliave, chartacea, insígnia venarum e nervis (praesertim e nervo mediano) enascentium parallelarum copia, pilis minutissimis obverse clavelliformibus aliisque setulosis plus minus dibrachiatis in pagina inferiore obsita, subeglandulosa, dense et grossiuscule pellucido-punctata, hypodermate nullo; paniculae axillares, brevissime tomentellae vel laxe


607

SAPINDACEAE:

puberulae, foliis breviores vel subaequilongae; petala sepalis majora, bisquamata; discus glaber vel pilis singulis adspersus; Stylus superne lineis stigmatosis 2—3 suturalibus instructus, germine vix longior; fructus turbinatus, 3-, vel abortu 2—1-lobatus, mediocriter stipitatus, stipite loculos fructus subaequante, extus intusque glaber; semen ellipsoideum, arillo fere totum obtectum. Matayba arborescens Baãllc. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 463 etc., p. 542 n. 607, p. 625 n. 5, p. 636 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 340 ; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. n., VI. Sér., XII (1882) p. 201. Sapindus arlorescens Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 357, t. 139!; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 470 n. 9; Poir. in Lam. Enc. VI (1804) p. 666 n. 10; Smith in Rees Cyclop. XXXI (ca. 1816) n. 9; I)C. Proãr. I (1824) p. 608 n. 6; Spreng. Syst. II (1825) p. 250 n. 8, excl. syn. „S. senegalens. Juss. eã. Poir.“, i. e. Aphania senegal. Radlk., et excl. indic. „Afr. occid.“; Don Gen. Syst. I (1831) p. 665 n. 7; Bich. Schomb. Beisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1004; — non Miq. in Linnaea XVIII (1844) p. 741, coll. Hostm. et Kappl. n. 1377, quae Cupania scrobiculala L. Cl. Bich., nec in sched. coll. Kappl. n. 744 eã. Hohenack. (1846), quae Matayba laevigata Baãllc. et Mat. opaca BadlJc., nec Llanos in Blanco Fl. Filip. Eã. III, Vol. IV (1880) p. 105 n. 15, quae Otophora fruticosa Bl. Cupania laevigata L. Cl. Bich. Cat. Pl. a Leblond e Cayenna missar. in Ades Soc. d’Hist. nat. de Paris I (1792) p. 109 part., specim. in Hb. Juss. n. 11395 servat.! (part. Mat. guianens.); perperam a Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 42 (c. indic. erron. „Rich. ined.“) ad Vouaranam guian. Aubl. recens.; cf. Baãllc. in Sitz. Tc. b. Ac. IX (1879) p. 637—8. Cupania discolor Vahl Eclog. am. III (1807) p. 9! (coll. von Bohr). Sapinãus microcarpus Fr. G. Dietr. Lexic. d. Gärtn. u. Bot. VIII (1808) p. 513 n. 5 et Nachtrag VII (1821) p. 475; — non alior. Cupania spec. Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28 in synon. generis „Cupania“. Sapinãus senegalensis Fr. G. Dietr., non Juss. ed. Poir., Gärtnerlexic. XXVIII (s. Neuer Nachtrag VIII, 1838) p. 69 n. 4 quoad syn. „Sap. arboresc. Aubletpatriae indic. „Guiana“. Sapinãus spec. Miq. in sched. coll. Hostm. n. 600 a, eã. Hohenack. (1846)! Monopteris guianensis Klotzsch eã. Bich. Schomb. in Beisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1181!, coll. Bich. Schomb. n. 1499; nomen nudum. Thouinia polygama, non G. Mey., Miq. in sched. coll. Kappler n. 1829! (ed. Hohenacker a. 1849). Cupania Aubletii Miq. Stirp. surinam. (1850) p. 67, t. 17, 18, coll. Kappl. n. 600, a!, excl. syn. omnino obscuro „Thouinia polygama G. Mey.“, et in sched. autograph. coll. Kappler n. 1829! serius editis; Walp. Ann. bot. II (1851—52) p. 215 n. 9. Cupania sp. Spruce in sched., coll. n. 1747! (a. 1851), 2744! (a. 1852).

MATAYBA.

608

Batonia domingensis, non DC., Griséb. in Fl. Brit. W. Ind. (1859 —64) Addend. p. 710, quoad specimina a Crüger in ins. Trinidad leda!, excl. indic. „Haiti“. Batonia sp. Turczan. in Bull. Mosc. XXXVI, 1 (1863) p. 586 n. 3, specim. a Caley in ins. S. Vincent lecta! Matayba guianensis, non Aubl., Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. n., VI. Sér., XII (1882) p. 200 quoaã specim. descript. coll. Sagot n. 1185! Macaca-apa-ipou Caribaeis t. Aublet l. c. Maca-apa-ipou incolis „Galibi“ dictis t. Aubl. et Poir., nomen errore tantum, ut videtur, a Mart. de nominibus Tupi in Gelehrte Anzeig. 1858, p. 73 et in Glossar., 1867, p. 399 ad Sapind. Saponar. citat. Makanoulé incolis „Galibi“ dictis t. L. Cl. Bich. in sched. ARBOR tranco 7—8-pedali, ad summitatem ramoso (AUBLET) vel 20—40-pedalis (RICHARD), cortice rugoso cinerascente, ligno albido. RAMI paniculas gerentes 2—4 mm crassi, cortice pallescente, lenticellosi. FOLIA 15—25 cm et ultra longa; foliola 6—15 cm longa, 2,5—6 cm lata, sicca fuscescentia. BRACTEAE bracteolaeque minimae; cymulae floram ♂ subsessiles contractae, florum ♀ ± stipitatae, superiores in flores singulos reductae; pedicelli circ. 1,5 mm, fructigeri 3—4 mm longi. CALYX 1 mm paullum superans, profunde lobatus, lobis acutis, chartaceo-coriaceus, extus adpresse puberulus. PETALA ex ovato in unguem contracta, apice acuta, 1 mm vix superantia, pubescentia; squamae ex ungue orientes, petala superantes, lanoso-tomentosae, ex obovato attenuatae. STAMINA fere 3 mm longa; filamentafiliformia, inferne pubescentia; antherae puberulae. GERMEN laxe adpresse pilosum. FRUCTUS 1,5—2 cm longus, totidem latus, purpurascens (SPLITG.), siccus fusco-niger. SEMINA nigra, nítida, arillo albo (SPLITG.). In Guiana gallica, batava et anglica, in Brasiliae prov. Pará et Alto Amazonas, nec non in Indiae occidcntalis insulis Trinidaã et S. Vincent: In Guiana gall.: Aublet! (in silvis prope amnem Galibiensem, Maj. fruct. et flor. primi; Hb. Mus. Brit., Hb. Smith); Leblond n. 60! („sur la Riviére“, m. Aug. 1789, fruct. immat.; Hb. Deless.); id.sinen.! (Cayenne a. 1793; Hb. Bosc in Hort. Padov.); id. (?)! (in Hb. Juss. n. 11395!, specimen nominibus „Vouarana guianensis Aubl. ?“ et „Cupania laevigata Rich.“ insignitum, cf. supra synon.; „tiré d'un mélange sans nom“); L. Cl. Richard! (Cayenne, in silvis fluvii Kourou, m. Oct. 1781—85?, fruct. mat.; Hb.Rich., dein Franquev.); Martinn. 124! 153! et sine n.! (Cayenne, ca. 1790; Hb. Paris., Mus. Brit., Hook., Mart); id.? Patris?! (Cayenne, Hb. DC); Gabriel! (a. 1802; fruct.; Hb. Deless.); Poiteau! (a. 1819—21; flor. et fruct.; Hb. Berol., Kew.); Perrottet! (Cayenne a. 1820, fruct.; Hb. Deless.); Leprieur n. 325! (a. 1833; fruct.; Hb. DC., Deless.); Mélinon n. 135! 136! et sine n.! (La Mana, m. Oct. 1854, flor., Hb. Par.; „Bords du Maroni“, a. 1862, Hb. Kew); Sagot n. 1185! (Acarouany, m. Aug. 1858, flor.; Hb. Kew.); — in Guiana bat.: Splitgerber n. 811! (in silvis prope plantationem Poelwyk, m. Apr. 1838, fruct), n. 922! (in silvis montosis prope Blaauweberg, m. Maj. 1838, flor.; Hb. Lugd.—Bat.), sine no.! (Hb. Par., comm. a Vriese a. 1851); Focke n. 1224! (fruct.), 1239! (flor., Hb. Rheno-Traject.), sine no.! (Hb. Kew., comm. a Miq.); Hostmann n. 600, a! (ed. Hohenack. a. 1846; Hb. var.); Kappler n. 1829! (ed. Hohenack. a. 1849; ad ripas fl. Morowyne medii, m. Sept. 1847, flor.; Hb. var); Willschlaegeln. 924! (Surinam superior; flor. et fruct.; Hb. Mart., Griseb.), n. 1696! (Plantatio Be.rlyn, Para; fruct.; Hb. Mart., Griseb.), n. 2033! (Surinam, fruct.; Hb. Griseb.); — in Guiana angl.: Rob. Schomburgk n. 622! 814! (coll. 1841 et 1842 —43, Roraima; flor. et fruct. juvenil.; Hb. var.); Rich. Schomburgk n. 953! (pr. Roraima, m. Nov. 1842, flor), 1499! (ad ripas fluminis Barrymany m. Oct. 1843, flor. et fr. immat., Hb. Berol., Lugd.-Bat., c. nom. Monopteris guianensis Klotzsch); — in Bras. prov. Pará et Alto-Amazonas: Martius! (in silvis ad Pará, m. Maj. 1819, fruct.; in silvis secus fluv. Amazonum, prov. Pará, m. Sept., fruct.; in silvis ad Ega, m. Nov., flor.; Hb. Monac.); Riedel n. 1465! (in silvis collibusque Rio Negro, m. Sept. 1828, flor.; Hb. Petrop.); Poeppig n. 2766! (in silvis ad Ega, m. Oct. 1831, fruct.; Hb. Vindob); Spruce n. 13293! (Manâos, Matinho, fruct.; Hb. Benth., Franquev.), n. 1747! (Manâos, Capoeira, m. Oct. 1851, flor.; „abundant and very variable“; Hb. var), n. 2744! (in silvis recenti-


609

SAPINDACEAE:

oribus ad fluv. Uaupès, m. Nov. 1852, flor.; Hb. Kew.); — in Ind. occid.: von Rohr n. 228! (Rb. Vahl, fruct.); Ryan, Rohr! (fruct.; Hb. Schumacher, nunc Ram.); iid.?! (fruct.; Hb. Rottboell, nunc Havn.); Crüger n. 183! (Trinidad, m. Maj. 1861, fruct.; Hb. Griseb. sub nom. erron. „Ratonia domingens.“, cf. Lit), n. 290! (Trinidad, Arima m.Nov. 1861, fruct. juv.; Hb. Griseb. et Kew. sub eod. nom. erron. ac anteced.); collectore et loco non indicatis in Hb. Hort. bot. ins. Trinit. n. 2136! (sub nom. erron. comm. c. Hb. Krug et Urb.) ; Caley! (ins. St. Vincent, flor.; Hb. Turcz., Deless., Mus. Brit. c. indic. „Hb. G. Smith, ex Hb. Lambert“).

Sectio III. APIOMATAYBA

RADLK.

5. MATAYBA SCROBICULATA RADLK. arbor mediocris; rami subteretes, interdum leviter sulcati, juveniles puberuli, mox glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 2—7, alterna vel subopposita, obovato-oblonga (inferiora saepe latins obovata), in petiolulos attenuata, retusa, remote (interdum obsolete) serrato-dentata, membranaceo-chartacea, subtus in axillis nervorum scrobiculata, glabriuscula, glandulis microscopicis adspersa, obscurissime pellucide punctata et lineolata; paniculae ad apices ramorum axillares, puberulae, plerumque divaricato-ramosae vel subfasciculatae, folia subaequantes; flores parvi; discus glaber; fructus obcordatopyriformis, stylo subulato apice trifido coronatns, in stipitem abrupte contractus, loculis tumidis, extus glabratus, intus glandulis adspersus; semen obovoideum, fere totum arillo ore undulato basi in plicam transversalem tumidam incrassato obtectum. Matayba scrobiculata Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 491 etc., p. 627 n. 9, p. 642 et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. 111, 5 (1895) p. 340; Britton Enum. Pl. a H. H. Busby coll. in Bull. Torr. Bot. Club XVI (1889) p. 191!; Rose in Contrib. U. S. Nation. Herb. 1, No. 9 (1895) p. 318! (coll. Palmer n. 1339, Manzanillo). Cupania scrobiculata, non L. Cl. Bich., Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 98 n. 4, excl. obs. „affinis Cupaniae glabrae Sw.“, coll. Humb. 1429! (Ed. in 4o p. 127), VII (1825) Distrib. geogr. p. 287 (Ed. in 4o p. 366, prope Turbaco) et in Syn. Pl. Aequin. III (1824) p. 163 n. 4, IV (1825) Distrib. geogr. p. 384; DC. Prodr. I (1824) p. 613 n. 4; Spreng. Syst. II (1825) p. 221 n. 3; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28; Don Gen. Syst. I (1831) p. 667 n. 7; Griseb. Novit. Fl. Panam. in Bonpl. VI (1858) p. 4 n. 36!, excl. syn. „Cup. guianens. Miq.“, quae ad Cup. scrobic. L. Cl. Bich. recens.; Triana et Pl. Prodr. Fl. Novo-Granat. in Ann. Sc. nat., IV. Sér., XVIII (1862) p.376 n.9!; — non Schlecht. et Cham. in Linnaea VI (1831) p. 419, coll. Schiede et Deppe n. 1294!, quae Cup. dentata DC. sec. Moç. et Sessé Fl. mex. ic. ined., nec W. Hooh. et Arn. Bot. Beech. Voy. (ca. 1836) p. 281, quae etiam C. ãentata DC. Cupania glabra, non Sw., Willd. Hb. n. 7255 ed. Schlecht. et Cham. l. c. (1831), coll. Humb. n. 1429! Batonia sp. Turczan. in Bull. Mosc. XXX VI, 1 (1863) p. 586 n. 4, coll. Schlim n. 902!

Culo de Hiéro Hispanis fide Hb. Vahl et Schum.; an huc Hierro in Ernst Expos. Nacion. (1886) p. 209 n. 319? Sapind.

MATAYBA.

610

Sabatero t. Karsten in sched. Zapatero Ernst l. c. (1886) p. 232 n. 645 „una especie de Matayba de Maracay“ vix dubie huc referend. RAMI paniculas ARBOR 25-pedalis, coma compacta (PALMER). gerentes 2—4 mm crassi, cortice plerumque fusco. FOLIA 10—20 cm longa; foliola 4—12 cm longa, 2—5 cm lata, sicca subviridia. CYMULAE sessiles, contractae, glomeriformes; bracteae bracteolaeque perparvae; pedicelli breves, fructiferi longiores (1—2 mm iongi). FLORES viridescenti-flavidi, suaveolentes (Palmer). CALYX vix 1 mm longus, profunde lobatus, lobis acutiusculis, extus tomentellus. PETALA 1 mm longa, e suborbiculari in unguem brevem abrupte contracta; squamae duas petalorum tertias aequantes, marginem petalorum involutum mentientes, villosiusculae. STAMINA 3 mm longa; filamenta filiformia, glabriuscula; antherae glabrae. FRUCTUS 1—1,5 cm longus et latus, siccus fusco-niger. SEMEN circ. 1 cm longum, testa spadicea. In Novo-Granata et Venezuela, nec non in Bolivia et in Mexico: In N.-Gran.: Ryan et Rohr! („America meridionalis“ fide Hb. Vahl et Schumach.; verisimiliter ad S. Martha, uti Talisia olivaeformis); L. Cl. Richard! (S. Martha; Hb. Franquev); Humboldt n. 1429! („prope Turbaco, alt. 190 hex.“, m. Apr. 1801, fruct. semimat.; Hb. Kunth Musei Paris., Hb. Paris. gen. ex Hb. Bonpl. ; Hb. Willd. n. 7255! „Cupauia glabra “ ed. Schlechtend. l. c.); Bertero n. 2155! (S. Martha ad flum. Magdalena, a. 1822, fruct.; Hb. Taurin. sub n. 102 mixta c. Cupania triquetra A. Rich., Hb. Spreng., Hb. Berol.); Schlim n. 902! („prov. de Santa Martha, chemin de Minca, alt. 1000 pieds“, m. Maj. 1852, flor.; Hb. DC. etc.); Karsten! (S. Juan de los Morros, Llano del Orenoco; Sabanilla, Magãalena ; flor. et fruct.; Hb. Vindob.); Buchassaing! Panama; Hb. Griseb.); — in Venezuela: Fendler n. 2316! (prope Tovar, a. 1856 ad 1857, flor. et fr. juv. ; Hb. Hooh.); — in Bolivia: Rusby n. 1385! (Reis, alt. 1500 ped., m. Jun. 1886, flor.; Hb. var.); — in Mexico: Palmer n. 1339! (Colima, in silvis prope Manzanillo, m. Mart. 1891, flor.), 389! („Acapulco and vicinity“, m. Oct. 1894—Mart. 1895, flor., Hb. Berol.).

6. MATAYBA SPRUCEANA RADLK. arbor?; rami teretes, juveniles tomentelli, mox glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 6—10, alternantia vel plerumque subopposita, oblongo-lanceolata, apice acuta, in petiolulos basi tumidos oblique attenuata, integerrima, chartacea, efoveolata, utrinque glabra, obscurius minutim pellucide punctata; paniculae folia dimidia subaequantes, fasciculatae, tenues, ramis filiformibus, breviter tomentellae; flores parvi; discus glaber; fructus (immaturus) subclavatus, stipitatus, stipite basi supra insertionem staminum in annulum puberulum discum glabrum obtegentem dilatato, extus minutissime puberulus, stylo filiformi subtorto sulcis stigmatosis suturalibus notato apice subtrilobo coronatus. Matayba Spruceana Radlk. in Sitz. Jc. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 492 etc., p. 627 n. 10. Cupania Spruceana Benth. in W. Hook. Journ. Bot. III (1851 p. 199 n. 2.; Walp. Ann. IV (1857) p. 379 n. 2. RAMI paniculas gerentes 2—3 mm crassi, cortice nigro denique canescente. FOLIA circ. 20 cm longa; foliola 6—11 cm longa, 2—3,5 cm lata; petiolus supra complanatus, subtus convexus, fuscus. BRACTEAE bracteolaeque minimae, aegre conspiciendae; cymulae pauciflorae, saepius ad flores singulos reductae; pedicelli circ. 2 mm longi. CALYX vix 1 mm longus, dentato-lobatus, chartaceus, extus tomentellus. PETALA (squamis exclusis) 0,5 mm longa, e late triangulari brevissime unguiculata; squamae oblongae, subdivaricatae, petala fere duplo superantes, lanoso-villosae. STAMINA 3 mm longa; filamenta filiformia, basi pubescentia; antberae glabrae.

In Brasiliae prov. Pará: Spruce sine no.! (in viciniis Santarem, m. Jul. 1850, flor.; Hb. BC., Monac. sub n. 774 a et b Catalogi mss.i, Vindob. etc.); id. n. 971! (ibid.; Hb. Franquev.).

81


611

SAPINDACEAE:

7. MATAYBA INELEGANS RADLK. frutex vel arbor humilis; rami teretes, glabri; folia abrupte pinnata; foliola 2—4, plerumque opposita, elliptico-lanceolata vel subobovata (in speciminibus Schomburgkianis), acuminata, basi acutiuscula acutave, integerrima, petiolulata, petiolulis basi incrassatis, margine parum revoluta, chartacea, rarius coriaceo-chartacea, utrinque reticulato-venosa, efoveolata, glabra, subeglandulosa, obscurius minutira pellucide punctata; paniculae perbreves, foliis multoties breviores, fasciculatae, puberulae ve] tomentellae; flores parvi; discus glaber; fructus clavato-pyriformis, stipitatus, extus intusque glaber. Matayba inélegans Radlk. in Site. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 476 etc., p. 627 n. 11. Cupania inelegans Spruce in sched., coll. n. 2956! (a. 1853). Cupania? sp. Turczan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 404, coll. Schomb. n. 381!, c. obs. „eadem videtur Cupania inélegans Spruce“. Non „Lasianthemum bijugum Klotzsch. eã. Rich. Schomb. uti interrogavi in Serj. Suppl., 1886, p. 100; cfr. Matayba laevigata Radlk. ARBOR 12-pedalis (JENMAN). RAMI paniculas gerentes 2—3 mm crassi, cortice e subfusco eanescente. FOLIA 10—25 cm longa; foliola 6—18 cm longa, 2,5—6 cm lata, sicca fuscescentia; petiolus supra complanatus, subtus convexus, fuscus. BRACTEAE minimae; pedicelli 2—3 mm longi. CALYX vix 1 mm longus, coriaceus, 5-lobatus, lobis acutis, adpresse tomentellus. PETALA 1 mm longa, e late triangulari in unguem contracta; squamae ex ungue orientes, petala aeqnantes, rufulo-lanosae. STAMINA 2—3mm longa; filamenta filiformia, infernepubescentia; antherae puberulae. FRUCTUS 1—1,5 cm longus, coccineus (SPRUCE), siccus fusco-niger, apice stylo 3-sulcato coronatus.

In Brasiliae prov. Alto Amazonas et in Guiana anglica: Martius! (in silvis Yapurensibus, m. Dec. 1819, fruct.; Hb. Monac.); Spruce n. 2956! (in silvis recentioribus prope S. Carlos ad Rio Negro, m. Apr. 1853, flor., m. Sept. fruct.; Hb. var.); — in Guiana angl.: Rob. Schomburgk n. 381! (a. 1837, flor.; Hb. var.); Jenman n. 698! (Mazaruni-river, m. Sept. 1880; Hb. Kew).

8. MATAYBA ROBUSTA RADLK. arbuscula; rami subteretes, glabri; folia 2-foliolata; foliola ovato-lanceolata, acuta, basi in petiolulos crassiusculos abruptius coarctata, integerrima, margine plus minus revoluta, crasse coriacea, utrinque reticulato-venosa, efoveolata, glabra, subeglandulosa, obscurius dense et minutim pellucido-punctata; paniculae breves, foliis multo breviores, fasciculatae, tenues, puberulae; flores parvi; discus glaber; fructus obverse pyramidatus, trigonus, breviter stipitatus, extus intusque glaber. Matayba robusta Radlk. in Sits. k. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 490 etc., p. 627 n. 12. Cupania sp. Spruce in scheã., coll. n. 2525! (a. 1852). ARBUSCULA 8-pedalis, subramosa (SPRUCE). RAMI paniculas gerentes 2—3 mm crassi, cortice e fusco canescente. FOLIOLA 7—15 cm longa, sicca fuscescentia; petiolus 1—2 cm longus, supra sulcatus, subtus convexus, fusco-niger. BRACTEAE bracteolaeque perparvae ; pedicelli 1—2 mm longi. CALYX vix 1 mm longus, 5-lobatus, coriaceus, extus puberulus. PETALA 1 mm paullum superantia, ovata, apice subacuminata, basi in unguem longiorem contracta; squamae ex ungue orientes, petala fere aeqnantes, apice lobatae, dense pubescentes. STAMINA 3 mm longa; filamenta subulato-filiformia, pubescentia; antherae puberulae. FRUCTUS 1,2 cm longus, rnber (SPRUCE), siccus fuscus.

MATAYBA.

612

In Brasiliae prov. Alto Amazonas: Spruce n. 2525! (prope Panuré ad Rio Uaupès, m. Oct. 1852 — Jan. 1853, flor. et fruct.; Hb. var).

9. MATAYBA LAEVIGATA RADLK. arbor (?); rami subteretes, juveniles puberuli, mox glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 2—4, plerumque subopposita, ex ovali lanceolata, apice obtuse acuminata, basi in petiolulum attenuata, integerrima, margine revoluta, crassiuscule coriacea, paucinervia, subtus plerumque 1—3-utriculato-foveolata, supra laevissima, splendentia, glabrata, glandulis microscopicis raris adspersa, punctis pellucidis majoribus (siccitate interdum in pagina superiore prominentibus) lineolisque sparsim notata, stomatibusmajusculis orbicularibusinsignia; paniculaeaxillares, solitariae, foliis aequilongae vel longiores, robustiores, puberulae; flores majusculi; discus glaber (fructus ignotus). Matayba laevigata Radlk. in Sits. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 478 etc., p. 628 n. 14, p. 644. Lasianthemum bijugum Klotzsch eã. Rich. Schomb. in Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1181, nomen nudum, coll. Hostmann n. 1037 in Hb. Berol.! (non Schomb. n. 381, i. e. Matayba inelegans Radlk., uti interrogavi in Serj Suppl. 1886, p. 100). Alteram Lasianthemi spec. v. sub Talisia squarrosa. Sapindus? sp. Miq. in Linnaea XXII (1849) p. 72, coll. Kegel n. 268! Cupania laevigata Miq. Stirp. Surinam. (1850) p. 72, part., quoad coll. Kegel n. 268! et Hostm. n. 1037!, excl. coll. Kappler n. 744, quae Mat. opaca R.; Walp. Ann. II (1851—52) p. 215 n. 12, part.; — non L. Cl. Rich. (1792), quae part. Mat. arboresc. R., part. Mat. guianens. Aubl.; nec Hohenack. in scheã. coll. Hostmann n. 744 (ex confus. c. Kappler n. 744), quae Terminalia dichotoma G. Mey.; nec Seem. (1852—57), quae Mat. glaberr. R., ut et ap. Griseb. (1858) et ap. Triana et Pl. (1862). Cupania glabra, non Sw., Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 125, „forma foliolis integerrimis“, quoad syn. Cupania laevigata Miq., excl. C. laevig. Seem., quae Matayba glaberrima Radlk. RAMI paniculas gerentes circ. 3 mm crassi, cortice in adultioribus candicante, minutim leuticellosi. FOLIA 7—16 cm longa; foliola 4—10 cm longa, 1,5—3,5 cm lata, sicca subfusca; petiolus rhachisque subtus convexa, supra complanata sulcatave, puberula, fusca. BRACTEAE bracteolaeque perparvae; cymulae plerumque stipitatae; pedicelli 2—3 mm longi, supra medium articulati. CALYX certe 1 mm longus, coriaceus, 5-lobatus, siccus fuscus, pilis adpressis extus adspersus. PETALA 1,5 mm longa, ex obovato breviter unguiculata; squamae petala fere aeqnantes, lanosae. STAMINA 2—3 mm longa; fllamenta íiliformia, basi dense pubescentia; antherae glabrae. GERMEN rudimentarium tomentosum.

In Surinam: Hostmann n. 1037! (ca. 1842; Hb. var); Kegel n. 268! (Hb. Rheno-Traject).

10. MATAYBA FALLAX RADLK. frutex?; rami teretes, novelli pulverulento-puberuli, mox glabrati; folia abrupte pinnata; foliola 4—7, plerumque subopposita, oblongo-lanceolata, utrinque acuta, integerrima, margine revoluta, breviter petiolulata, petiolulis basi incrassatis, crassius coriacea, efoveolata, utrinque opaca, laevigata, glabra, glandulis microscopicis adspersa, impunctata (attamen cellulis seeretoriis praedita),


613

SAPINDACEAE:

hypodermate spurio instructa; inflorescentiae ad apices ramulorum confertae, axillares, foliis breviores, ramulosae, puberulae; flores breviter pedicellati, medíocres; discus glaber (fructus ignotus). Cupania sp. Spruce in sched., coll. n. 3Í02! (a. 1853—54). Matayba opaca Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 529 n. 326, p. 628 n. 15 part., quoad specim. brasil. coll. Spruce n. 3402! RAMULI paniculas gerentes 3 mm crassi, cortice e subfusco cinerascente, lenticelloso-asperi. FOLIA 9—18 cm longa; foliola 5 —10 cm longa, 1,5—3,5 cm lata, sicca fuscescentia, utrinque 5—7-nervia; petiolus rachisque subtus convexa, supra oomplanata, glabrata, cum petiolulis e fusco cinerascentia. BRACTEAE bracteolaeqne perparvae; cymulae (dichasia 3—7-flora) subsessiles, contractae ; pedicelli 1 —1,5 mm longi, supra medium articulati, adpresse puberuli. CAI.YX 1,2 mm longus, coriaceus, 5-lobatus, lobis late ovatis apiculatis, extus minutim puberulus. PETALA 1,5 mm longa, ex obovato in unguem attenuata, puberula; squamae petala superantes, latiuscule oblique spathulatae, lanosae. STAMINUM filamenta pubescentia, antherae puberulae. GERMEN breviter trigono-pyriforme, adpresse puberulum, in stylum usque ad basin 3-sulcatum attenuatum.

In Brasiliae prov. Alto Amazonas ad Venezuelae confines: Spruce n. 3402! (ad flumina Cassiquiari, Vasiva et Pacimoni, a. 1853—54, flor. ; Hb. var.).

11. MATAYBA OPACA RADLK. arbor mediocris; rami teretes, glabriusculi; folia abrupte pinnata; foliola 4—8, alterna vel subopposita, ex obovato-oblongo cuneata, apice plerumque rotundata, rarius subacuta, integerrima, margine revoluta, breviter petiolulata, coriacea, efoveolata, utrinque opaca, attamen laeviuscula, praesertim subtus pilis obverse clavelliformibus (basi sub epidermide cellulis pachydermicis cinctis) obsita, ceterum glabra, glandulis microscopicis adspersa, pellucide punctata et lineolata, hypodermate spurio instructa; inflorescentiae subfasciculatae, folia subaequantes, brevissime puberulae; flores longiuscule pedicellati; discus puberulus (fructus ignotus). Matayba opaca Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 484 etc. (excl. cit. „n. 326“), p. 628 n. 15, excl. coll. Spruce n. 3402, quae Mat. fallax Radlk. Cupania laevigata Miquel (non alior., cfr. Mat. laevig. R.) Stirp. surinam. (1851) p. 72, partim, solummodo nempe quoad coll. Kappler n. 744, reliquis exclus. (cfr. Matayba laevigata Radlk.; caveas ne confundas cum Hostm. n. 744, quae Terminalia dichotoma G. Mey. cf. lit. Mat. laevig. Radlk.); Walp. Ann. II (1851—52) p. 215 n. 12, part. „Sapindus arborescens?“ (non Aublet) Miq. in sched. coll. Kappler n. 744, ed. Hohenack. (1846), cf. Radlk. üb. Cupania, 1879,p. 542 n. 609; — non Miq. in Linnaea XVIII (1844) p. 741, Kappler 1377, quae Cupania scrobiculata L. Cl. Rich., cf. Radlk. l. c., 1879, p. 542 n. 608. ARBOR 30-pedulis (KAPPLER). RAMI paniculas gerentes 2—3 mm crassi, cortice plerumque fusco, seriatim lenticellosi. FOLIA 10—20 cm longa; foliola 5 —10 cm longa, sicca subtusca, paucinervia; petiolus rhachisque glabra, fusca. BRACTEAE bracteolaeque perparvae; cymulae subsessiles; pedicelli 1,5—2 mm longi. CALYX 1—1,5 mm longus, 5 lobatus, chartaceus, extus puberulus. PETALA (squamis exclusis) 1 mm longa, ex elliptico lanceolato unguiculata, margine pilosa; squamae ex ungue orientes,

MATAYBA.

614

petala plerumque superantes, ex obovato cuneatae, lanosae. STAMINA 3 mm longa; filamenta filiformia, dense pubescentia; antherae pnberulae. GERMEN pilosiusculum, stylo germen certe aequante et ipso puberulo. In Surinam et in Guiana anglica: Kappler n. 744! (ed. Hohenack. a. 1846; ad aguas prope Paramaribo, m. Sept. 1844, flor.; Hb. var.); Hostmann n. 1279! (ca. 1843, flor.; Hb. Boiss., Hook., Vindob); — in Guiana angl.: Schomburgk n. 17! („last small set“; flor.; Hb. Kew).

12. MATAYBA PAUCIJUGA RADLK. frutex?; rami subteretes, juveniles puberuli, mox glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 2—4, inferiora subopposita, superiora alterna, ex obovato-oblongo cuneata vel suboblonga, subsessilia, integerríma, chartacea, foveolata, foveolis barbatis, utrinque opaca, pilis obverse clavelliformibus obsita, novella insuper (nec non inflorescentiae) pilis dibrachiatis vestita, mox glabrata, glandulis microscopicis adspersa, punctis pellucidis lineolisque ramificatis notata, hypodermate instructa; paniculae axillares, solitariae, folia subaequantes, tomentellae; discus tomentosus (fructus ignotus). Matayba paucijuga Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 486, p. 628 n. 16. RAMI paniculas gerentes circ. 2 mm crassi, cortice in adultioribus canescente, lenticellosi. FOLIA 15—20 cm longa; foliola 7 —15 cm longa, 3—6 cm lata, sicca fuscescentia, paucinervia, nervis lateralibus inferioribus longioribus magis distantibus, reti venarum utrinque prominulo laxo tenui. BRACTEAE bracteolaeque perparvae; cymulae stipitatae; pedicelli circ. 1 mm longi. CAI.YX 1 mm longus, 5-lobatus, extus adpresse tomentellus, subcoriaceus. PETALA late suborbicularia, obsolete brevissimeque unguiculata, (squamis exclusis) vix 1 mm aequantia; squamae petala superantes, lanosae. STAMINA 3 mm longa; filamenta filiformia, inferne pubescentia; antherae glabriusculae. GERMEN rudimentarium pubescens.

In Brasiliae prov. „Rio de Janeiroanne potius Minas Geraës?: Widgren! (flor.; Hb. Holm., Havn).

13. MATAYBA GLABERRIMA RADLK. frutex; rami teretiusculi, juveniles pulverulento-puberuli, mox glabrati; folia abrupte pinnata; foliola circ. 4, oblonga, utrinque parum acutata, interdum subobovata, petiolulata, integerríma, chartaceo-coriacea, foveolata, foveolis barbatis, supra nitida vel utrinque opaca, pilis obverse clavelliformibus obsita, ceterum glabra, pellucide punctata et lineolata, hypodermate instructa; inflorescentiae tomentellae, pilis dibrachiatis vestitae; discus extus glaber, intus dense tomentosus; fructus obverse triquetropyramidatus, subtricornis, truncatus, brevius stipitatus, subglaber, endocarpio circa seminis insertionem tantum tomentoso; semen arillo totum obtectum. Matayba glaberrima Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 470 etc., p. 628 n. 17, p. 643. Cupania emarginata, non „Camb.“, Seem. Volksnam. d. americ. Pfl. (1851) p. 48. Cupania laevigata, non „Miq.“, Seem. Bot. Voy. Herald (1852—57) p. 93 n. 149!, excl. cit. Walp. Ann. II p. 215 n. 12; Griseb. Novit. Fl. Panam, in Bonpl. VI (1858) p. 4 n. 35, coll. Duchassaing!, excl. aut. „Miq.“; Triana et Pl. Prodr. Fl. Novo-Granat. in Ann. Sc. n., IV. Sér., XVIII (1862) p. 376 n. 8! (coll. Seem., Duchass), excl. aut. „Miq,“;


615

SAPINDACEAE:

Hemsl. in Biol. Centr.-Am. I (1879— 81) p. 213 n. 6! (coll. Anal. del Museo Nacional Seem., Duchass.), excl. aut. de Costa Rica I (1888) Pars 2, p. 20. Cupania glabra, non Sw., Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) р. 125, „forma foliolis integerrimis", quoad Cup. laevigatam Seem. (fide Hb. Griseb.!), excl. C. laevig. Miq. (cfr. Mat. laevig.). Cupania glaberrima Duchassaing mss. ed. Triana et Pl. l. c. (1862) p. 376 in synon. Cup. laevig. Ratonia sp. Hemsl. l. c. (1879—81) p. 213 n. 2, coll. Seem.!; Anal. ãel Mus. Nacion. de Costa Rica I (1888) Pars 2, p. 20. Cupania sp. Hemsl. l. c. (1879—81) p. 213 n. 8, coll. S. Hayes n. 113!; Anal. del Mus. Nacion. de Costa Rica I (1888) Pars 2, p. 20. Varilaso s. Varilazo t. Seem. ll. cc. et Tr. et Pl. l. c. FRUTEX vulgaris, 10—15-pedalis (S. HAYES). KAMI circ. 3 mm crassi, cortice griseo, lenticelloso-punctati. FOLIOLA ad 14 cm longa, 5 cm lata, sicca fuscescentia, paucinervia, nervis lateralibus aequalibus aequidistantibus, reti venarum praesertim subtus prominulo. BRACTEAE bracteolaeque perparvae; pedicelli circ. 1 mm longi. CALYX 1 mm lougus, coriaceus, 5-lobatus, extus tomentellus. PETALA 1 mm longa, ex obovato unguiculata; squamae petala fere aequantes, villosae. STAMINA 2,5 mm longa; filamenta filiformia, dense pubescentia; antherae pubescentes. GERMEN rudimentarium tomentosum. FRUCTUS 1,5 cm longus, 1,2 cm latus, siccus subniger.

In Panama et in Mexico: Seemann n. 289! („near the city of Panama and the ruins of Panama Viejo, m. Oct. 1846, flor.; Hb. Kew.); Duchassaing! (Panama, a. 1850—51, flor. et fruct.; Hb. Paris., Griseb. с. ic. a Duchass. picta „tab. X V“); Sutton Hayes n. 113! (m. Ma). 1861; Hb. Kew.); — in Mexico: Haenke! (fruct.; Hb. Berol).

14. MATAYBA ADENANTHERA RADLK. arbor magna; rami teretes, juveniles pulverulento-puberuli, mox glabrati; folia abrupte pinnata, magna; foliola 8—10, alterna, ellipticolanceolata, sat larga, apice acuminata, basi acuta, petiolulata, integerrima, chartacea, sat multinervia, clathrato-venosa, efoveolata, utrinque nitidula, pilis obverse clavelliformibus rectis glandulisque microscopicis obsita, ceterum praeter nervos utrinque pulverulento-puberulos glabra, punctis pellucidis lineolisque ramificatis laxe notata, bypodermate nullo; paniculae ad apices ramorum axillares, folia dimidia aequantes, tomentellae; flores insignes antheris apice glandula sessili notatis; discus velutinus (fructus ignotus). KAMI paniculas gerentes 4 mm crassi, cortice sordide subfusco, lenticellosi. FOLIA usque 50 cm longa; foliola superiora 20 cm longa, 7,5 cm lata, inferiora dimidio breviora, nervis utrinque 12—13 oblique adscendentibus ante marginem arcuato-anastomosantibus venisque supra impressis, subtus prominentibus, e viridi pallide subfusca; petiolus supra complanatus, basi sulcatus, subtus convexus striatus, minutim puberulus, lenticellosus. CYMULAE sessiles, contractae, puberulae; bracteae bracteolaeque minimae; pedicelli 1,5 mm longi, supra medium articulati. CAI.YX 1 mm longus, submembranaceus, 5-lobatus, lobis ovatis acutis, tomeutellus. PETALA calycem vix aequautia, e late ovato orbicularia vel transversim elliptica, vix unguiculata, pubescentia; squamae petala aequantes, obovatae, densissime lanosae. STAMINA brevia; filamenta fusiformia, dense lanoso-pilosa; antherae puberulae, connectivo apice cellularum laticigerarum (in aliis speciebus rariorum) copia in glandulam sessilem diaphano-cerinam producto. GERMEN obovoideo-trigonum, adpresse tomentellum, 1,5 mm longum, stylo aequilongo puberulo apice subtrilobo coronatum.

In Brasiliae prov. Alto Amazonas (?): Glaziou n. 9709! (legit Schwacke?; a Glaziou inãicatur, an errore?: Porto das Caixas, Rio d.

MATAYBA.

616

Jan., m. Dec. 1878; cf. obs. ad Paulliniam Cupana Kunth, Glaziou n. 9707, in Radlk. Monogr. Paull. p. 217; Hb. Kew., Warming, in quo ulteriore indicatum est „ Amazonas“).

15. MATAYBA CAMPTONEURA RADLK. arbor magna; rami teretiusculi, saepius leviter sulcati, glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 3—5, plerumque alterna, magna, late elliptica et obtuse acuminata, vel subovato-lanceolata et sensim acutata, basi acutiuscula acutave, integerrima, petiolulata, chartacea, paucinervia, efoveolata, discoloria, subtus fuscescentia, supra plerumque livescentia, pilis obverse clavelliformibus crebris subtus glandulisque microscopicis obsita ceterum glabriuscula, dense peliucido-punctata, bypodermate nullo, staurenchymatis cellulis partim pachydermicis, epidermide superiore punctata inferioreque crystallophora insígnia; paniculae axillares, ramosae, solitariae vel paucae fasciculatae, fusco-tomentellae, foliis multoties breviores; discus tomentosus; fructus triangulari-pyriformis, sensim in stipitem breviorem attenuatus, extus glabrescens, endocarpio praesertim margine et circa seminis insertionem piloso; semen ellipsoideum, fere usque ad apicem arillo obtectum, testa nigro-fusca, splendidissima. Matayba camptoneura Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 464, p. 629 n. 19. Lamprospermum Schomburgkii Klotzsch ed. Rich. Schomb. in Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1181, coll. Schomb. n. 348!; nomen nudum. ARBOR 40—50-pedalis, ramis expansis (SCHOMB.). RAMI paniculas gerentes 3—4 mm crassi, cortice plerumque fusco, seriebus lenticellarum albidarum notati. FOLIA 30—40 cm longa; foliola 15—25 cm longa, 6-11 cm lata, nervis circ. 7 remotis arcuato-adscendentibus; petiolus 6—8 cm longus, glaber, supra complanatus, subtus convexus, saepe lenticellosus. BRACTEAE bracteolaeque parvae; cymulae sessiles; pedicelli circ. 1 mm longi. FLORES albi (SCHOMB.). CALYX 1 mm longus, 5-lobatus, chartaceus, extus tomentosus. PETALA (squamis exclusis) 1 mm vix aequantia, late suborbicularia; squamae petala fere duplo superantes, oblongae, villosae. STAMINA 2 mm longa; filamenta inferne dense pubesceutia; antherae glabriusculae. GERMEN tomentosum. FRUCTUS 1,5 cm lougus, totidem latus. SEMEN ad 12 mm longum, 7 mm latum.

In Guiana anglica: Rob. Schomburgk n. 332! (Berbice, a. 1837, flor.; Hb. Benth., Berol. etc.), 411! (Pirara etc., a. 1841—2, fruct.; Hb. Deless., Vindob.); Rich. Schomburgk n. 348! (Essequibo, m. Jan. 1842, fruct.; Hb. Berol).

16. MATAYBA PURGANS RADLK. arbor humilis rami subteretes, leviter sulcati, grabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 3—5, alterna vel subopposita, maxima, late elliptica vel inferiora subovata, obtusissime acuminato-apiculata, basi acutiuscula vel subrotundata, integerrima, petiolulata, chartacea, paucinervia, efoveolata, concoloria, utrinque viridia, pilis obverse clavelliformibus glandulisque microscopicis obsita, ceterum glabra, obscurius pellucide punctata, hypodermate nullo, cellulis epidermidis utriusque sclerenchymatico-pachydermicis insígnia; paniculae, resp. thyrsi, breves, petiolum dimidium vix aequantes, plerumque 2—3 fasciculatim congestae , subfusco-tomentosae; discus tomentosus; fructus trigono-obovoideus, breviter stipitatus, extus glabratus, valvis subchartaceis, endocarpio laxe

(POEPPIG);


617

SAPINDACEAE:

piloso; semen ellipsoideum, totum arillo tenui viscido-succulento dulci coerulescenti- albido obtectum (Spruce), testa laevissima, splendide atra (POEPP.).

MATAYBA.

618

subfusco-villosae. STAMINA 2 mm longa, subulato-filiformia, praeter apicem villosiuscula; antherae glabrae. GERMINIS rudimentum clavatum, trigonum, superne sericeo-tomentosum, stylo brevi conico apice 3-sulcato coronatum. In Brasiliae província Alto Amazonas: Spruce n. 2790! (prope Panuré ad flumen Uaupès, m. Dec. 1852, flor.; Hb. Benth., Frunquev., Vindob).

Tabula nostra CXX (habitus et analysis).

Matayba purgans Badlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 489 etc., p. 629 n. 20. Cupania purgam Poepp. et Endl. Nov. Gen. et Sp. III (1844) p. 38!; Walp. Rep. II (1843) p. 815 n. 3.

Ituá Brasiliensib. t. Poepp. l. c. ARBOR humilis, circiter triorgyalis, parum frondosa (POEFPIG), 18-pedalis (SPRUCE). RAMI paniculas gerentes 3—4 mm crassi, cortice subfusco, seriebus lenticellarum albidarum in sulcis ramorum notati. FOLIA circ. 40 cm longa; foliola 15—30 cm longa, 7—12 cm lata, nervis circ. 8 remotis patulis apice arcuatis; petiolus 9—12 cm longus, glaber, supra complanatus, subtus convexus. BRACTEAE bracteolaeque parvae; cymulae sessiles; pedicelli 1 mm longi. FLORES albi (SPRUCE). CALYX 1 mm longus, subcoriaceus, extus tomentellus. PETALA 1 mm longa, e suborbiculari obscure unguiculata; squamae petala aequantes, obovatae, albido-lanosae. STAMINA 2 mm longa; filamenta inferne tomentosa; antherae puberulae. GERMEN rudimentarium tomentellum. FRUCTUS 1,8 cm longus, 1,6 cm latus. In Brasiliae prov. Alto Amazonas et in Peruvia orientali: Martius! (in silvis ad Coari, m. Nov. 1819, fruct.; Hb. Monac.); Poeppig n. 2529! (in silvis primaevis ad Ega, m. Sept. 1831, flor. et fruct.; Hb. Vindob.); Spruce A! (prope Tarapoto Peruviae orientalis, a. 1855—56, fruct.; Hb. Kew.). OBS.

Semina trita ob vim purgantem aestimantur t.

Sectio IV. EUMATAYBA

POEPP.

Matayba sylvatica Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 493 etc., p. 631 n. 22. Cupania sylvatica Casar. Nov. Stirp. brasil. Dec. V (1843) p. 46 n. 45; Walp. Bep. V (1845—46) p. 363 n. 3.

Camboatá t. Glaziou in sched.

RADLK.

MATAYBA ATROPURPUREA RADLK. arbor parva (SPRUCE); rami teretes, glabri; folia abrupte pinnata; foliola 6—8, alterna, elliptica, conduplicata et subrecurvata, brevissime subacuminata, basi in petiolulos longiusculos contracta, integerrima, margine subrevoluta, coriacea, niultinervia, nervis debilibus patulis, utrinque reti venarum prominulo notata, efoveolata, glabra, supra e flavescenti-viridi fuscescentia, nitida, subtus fuscescenti-purpurea, opaca, impunctata (attamen cellulis secretoriis instructa), staurenchymate partim pachydermico, hypodermate nullo; rhacbis supra complanata, nuda; paniculae ad apices ramorum axillares, ramosae, folia aequantes vel superantes, praeter pedicellos glabrae; discus glaber — (fructus non suppetebat). 17.

Cupania sp. Spruce in sched., coll. n. 2790! (a. 1852). Matayba discolor Badlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 528 n. 325, p. 631 n. 21, forma 2. atropurpurea B. (coll. Spruce n. 2790!). ARBOR 18-pedalis (SPRUCE). RAMI paniculas gerentes 4 mm crassi, cortice fusco, lenticellis notati. FOLIA 20—40 cm longa; foliola 8 — 12, immo 20 cm longa, 3,5—7 cm lata; petiolus 1,5—5 cm longus, supra complanatus, subtus convexus striatus; petioluli ad 1 cm longi. PANICULAE rami angulosi, fusci; cymulae stipitatae; pedicelli 1,5 mm longi, supra medium articulati, articulo inferiore adpresse puberulo; bracteae bracteolaeque parvae, 0,5 mm vix superantes, deltoideae, margine puberulae. FLORES albi (SPRUCE). CALYX vix 1 mm longus, 5-lobatus, lobis rotundatis, subcoriaceus, fuscus, extus glabriusculus, intus puberulus. PETAI.A calycem paullum superantia, suborbicularia, brevissime vel vix brevissime unguiculata, puberula; squamae petala paullulum superantes, semiellipticae,

Sapind.

18. MATAYBA SYLVATICA RADLK. frutex vel arbor mediocris magnave (RIEDEL, GLAZIOU); rami teretes, e puberulo glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 3—12, alterna vel subopposita, ex oblongo lanceolata, utrinque subacuminata, apice obtusiuscula vel subemarginata, integerrima, chartaceomembranacea, multinervia,. nervis (lateralibus) rectiusculis patulis prope marginem foliolorum reticulatim anastomosantibus, supra reti venarum minorum vix prominente laevia, plerumque 1—2-foveolata, foveolis urceolatis, utrinque glabra, vel subtus pilis subdibrachiatis adspersa, glandulis microscopicis obsita, sicca fuscidula (supra livescentia), sat dense pellucide punctata et lineolata; rhachis nuda; paniculae axillares, ramosae, laxiflorae, folia subaequantes, puberulae; discus glaber; fructus trigono-subglobosus, brevissime stipitatus, verruculosus, extus glabrescens, intus pilis longioribus flavidulis densissime tomentosus.

FRUTEX vel ARBOR 20—30-pedalis et altior (RIEDEL, GLAZIOU). paniculas gerentes 2 mm crassi vel tenuiores, adultiores saepe lenticellis notati, cortice cano-rufulo. FOLIA 7—20 cm longa; foliola 5—12 cm longa, 1,4—2,8 cm lata, margine parum revoluta; petiolus supra complanatus, subtus convexus. BRACTEAE bracteolaeque parvae, 1—2,5 mm lougae, subulatae; cymulae stipitatae; pedicelli 2—4 mm longi. FLORES albi (GLAZIOU) vel flavescentes (RIEDEL). CALYX 1 ram longus, 5 dentatolobatus, chartaceus, extus intusque pilis adpressis albidis densius laxiusve adspersus. PETAI.A 1 mm paullum superantia, ex obovato cuneata, tenera; squamae petala aequautes, pilis albis villosae. STAMINA 2—2,5 mm longa, filiformia, basi pilis albis dense pubescentia; antherae glabrae. GERMEN cano-sericeo-tomentosum, subglobosum, stylo germen aequaute. FRUCTUS 1 cm paullum superans, siccus fusco-niger. RAMI

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (et Minas Geraës, si fides habenda schedae ex Herbario Fluminensi in Hb. Lugd.-Bat. translatae): Riedel n. 251! (in silvis Engenho velho, m. Oct. 1836, flor. germ. auct.; Hb. Lenormand et ex hoc comm. c. Hb. Franquev.), n. 1067! (flor.; Hb. Petrop.), id. A! (in silvaticis apricis pr. Mandioca m. Nov. 1S23, flor. et fruct. adjecti; Hb. Petrop.), id. in coll. Casaretto n. 558! (in silvis montosis Corcovadensibus m. Oct.—Sept. 1838, flor.; Hb. Taurin. et ex hoc comm. c. Hb. DC), id.? in Hb. Flumin. n. 51! (nunc Hb. Lugd.-Bat.; Min. Geraës); Riedel et Langsdorff n. 670! (flor.; Hb. Petrop.); Glaziou n. 798! (Corcovado, m. Oct. 1865, fruct.), 1588! (Serra dos Orgâos, m. Oct. 1867, flor.), 6113! (Serra dos Orgâos, m. Nov. 1872, flor.), 6115! („ Laranjeiras, au Cosme Velho“, m. Oct. 1872, flor.; Hb. Warm., Eichl.); Schwacke n. 4793! (Corcovado, m. Nov. 1883, flor.); Ule n. 2403! (Serra dos Orgâos, in silva, m. Dec. 1891, flor.).

19. MATAYBA TALISIOIDES RADLK. arbor magna rami compressiusculi, subtrigoni, glabrati, innovatione ferrugineo-tomentosa; folia abrupte pinnata; foliola circ. 40, inferiora opposita, superiora alterna, linearia, in

(GLAZIOU);

82


SAPINDACEAE:

619

acumen obtusum sensim angustata, basi oblique ovata, latere superiore (interiore) latiore, petiolulata, integerrima, submembranacea, tenere multinervia, nervis patulis, supra laevia, plurifoveolata, utrinque nitidula, supra glabra, subtus ad nervum medianum et circa foveolas pilosiuscula (pilis subdibrachiatis), glandulis microscopicis adspersa, sicca fusca, punctis pellucidis sparsis notata; petiolus rhachisque teretiuscula, a lateribus compressiuscula, tenuiter striata, minutim puberula — (nec flores, nec fructus suppetebant). RAMI diametro 8 mm, cortice fusco laevi subtiliter striato. FOLIA petiolo 8—9 cm longo adjecto 45—50 cm longa; foliola majora 12 cm longa, 2 cm lata, inferiora et praesertim superiora decrescentim minora, 8—6 cm longa, 1,5—1 cm lata; petioluli 2—4 mm longi; basi dilatati.

In Brasiliae provincia Rio de Janeiro: Glaziou n. 11839! (inter Campo Grande et Mendanha, m. Aug. 1880, steril.; Hb. Deless).

20. MATAYBA INTERMEDIA RADLK. arbor magna rami teretiusculi, apice sulcati, adpresse puberuli; folia abrupte pinnata; foliola 4—10, subopposita vel alterna, ex oblongo vel obovato cuneata, apice obtusa vel rotuudata, rarius subacuta, in petiolulos longiusculos attenuata, integerrima, submembranacea, sat multinervia, nervis oblique patulis, supra laeviuscula, nitidula, subtus reti venarum prominulo notata, opaca, efoveolata, juniora utrinque pilis adpressis subdibrachiatis glandulisque microscopicis adspersa, adultiora supra glabrata, sicca rufescenti-fuscidula vel adultiora supra plerumque livescentia, sparsim pellucide punctata et lineolata, supra hypodermate (tanninigero) instructa; rhachis nuda; paniculae axillares, ramulosae, folia subaequantes, puberulae; discus glaber; fructus (immaturus) trigono-obovatus, subglobosus, brevissime stipitatus, laeviusculus, extus rufule sericeo-tomentellus, intus dense albide lanosus. (GLAZIOU);

paniculas gerentes 3—4 mm crassi, cortice subfusco, adultiores lenticellis punctati. FOLIA 12—30 cm longa; foliola petiolulis 6—8 mm longis adjectis 5—12 cm longa, 1,5—3,5 cm lata; petiolus rhachisque supra complanata, subtus convexa, rufule puberula. BRACTEAE bracteolaeque parvae, subulatae, hirtellae; cymulae longiuscule stipitatae; pedicelli 2—5 mm longi, nunc supra, nunc infra medium articulati, hirtelli. FLORES albi (SCHWACKE). CALYX 1 mm longus, extus hirtellus, intus puberulus, 5-lobatus, lobis ovatis. PETALA calycem subduplo superantia, ex obovato in unguem attenuata, intus puberula; squamae spathulatae, petala aequantes, margine interiore crassiore denticulo subcristatae, dense villosae. STAMINA 3—3,5 mm longa, filiformia, iníerne villosula; antherae glabrae. GERMEN ovoideum, rufe sericeo-tomentellum, in stylum subulatum aequilongum apice sulcatum denique in lobos stigmatosos partitum puberulum attenuatum. FRUCTUS maturus non suppetebat. RAMI

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 8607! 11821! („Floresta da Tijuca“ m. Nov. 1876, 1879, flor. et fr. juv.; Hb. Eichl., Warm., Kew.) ; Saldanha n. 8445! (Tijuca; Hb. Eichl.); Schwacke n. 4829! (Tijuca, m. Nov. 1883, flor.).

21. MATAYBA DISCOLOR RADLK. arbor mediocris; rami subteretes; juniores saepius leviter sulcati, e puberulo glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 2—8, subopposita, ex late ovali oblonga vel obovata, saepius conduplicata et recurvata, apicé plus minus rotundata, basi obtusa vel subacuta in petiolulos attenuata, integerrima, margine revoluta, chartaceo-coriacea, plerumque discoloria, supra flavido-lives-

MATAYBA.

620

centia, subtus rufo-fuscescentia, multinervia, nervis (lateralibus) rectiusculis patulis prope marginem foliolorum reticulatim anastomosantibus, supra laevia (reti venarum minorum vix prominente), efoveolata, utrinque glabra, subeglandulosa, punctis pellucidis sparsis obscurius notata, supra hypodermate (tanninigero) instructa; rachis nuda; paniculae axillares, folia plerumque aequantes, glabriusculae vel (in ramulis) tomentellae; discus glaber; fructus (juveniles) ellipsoidei, utrinque acutati, subsessiles, vix verrucosi, dense pubescentes. (Forma fructus inter omnes hujus sectionis species insignis) Matayba discolor Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 4.65 etc. (excl. n. 325), p. 630 n. 21, excl. forma 2. atropurpurea (coll. Spruce n. 2790!).

Terminalia discolor Spreng. Neue Entdeck. II (1821) p. 111, coll. Sello! (sphalm. Otto), et Syst. II (1825) p. 358 n. 13, coll. „Sello“ (n. 110!). Cupania sp. Eichler in Fl. bras. XIV, 2 (Fasc. 43, 1867) p. 93 n. 4 (Terra. disc. Spreng. l. c.) et n. 7 (Term. octandra Spreng. mss. — sphalm. „l. c.“). Terminalia odandra Spreng. mss. in Hb. Berol. ed. Eichl. l. c. (coll. Sello n. 425!). ARBOR 30-pedalis (RIEDEL). RAMI paniculas gerentes 2—3 mm crassi, cortice fuscidulo, adultiores pallescentes, saepius lenticellosi. FOLIA 10—30 cm longa; foliola 5—15 cm longa, 4—8 cm lata; petiolus glaber, fuscus, supra complanatus sulcatusve, subtus convexus. BRACTEAE bracteolaeque minimae; cymulae stipitatae; pedicelli circ. 1,5 mm longi. FLORES albi (RIEDEL). CALYX 1 mm longus, coriaceus, 5-dentato-lobatus, lobis rotundis, fuscus, extus puberulus. PETALA 1 mm paullum superantia, ex obovato unguiculata, apice emarginata, sicca fusca, intus puberula; squamae petala aequantes, ex ungue orientes, dense fuscidulo-tomentosae. STAMINA 3 mm longa; filamenta subulato-filiformia, inferne dense fuscidulo-pubescentia; antherae glabrae. GERMEN adpresse tomentosum.

In Brasiliae prov. Bahia: Sello n. 110! 226 ! 425! (Hb. Berol), sine no.! (iter ad Bahiam, Nazaré prope Bahia; Hb. Kunth in Hb. Berol.); Riedel n. 471! (in silvis maritimis pr. Ilheos m. Dec. 1821, flor.; Hb. Petrop.); Blanchet n. 1664! 1691! (Bahia, m. Apr. 1834, flor.; Ilb. DC., Deless).

22. MATAYBA GUIANENSIS RADLK. frutex vel arbor mediocris, ramis expansis, magnave, in summitate ramosissima, ramis in centro erectis, ceteris horizontalibus undique sparsis (Aublet); rami subteretes, vel leviter sulcati, glabriusculi puberulive; folia abrupte pinnata; foliola 2—12, ellipticovel oblongo-lanceolata, ovato-lanceolata, oblonga vel sublinearia, rarius subovalia, apice acuminata, acutiusculave, rarius subobtusa, basi attenuata vel abruptius contracta, integerrima, longius breviusve petiolulata, chartacea, raro subcoriacea, interdum conduplicata et recurvata, paucinervia, nervis (lateralibus) curvato-adscendentibus apice arcuatim anastomosantibus, supra reti venarum minorum vix prominente laevia, subtus plerumque 1-foveolata, foveolis urceolatis, rarius plurifoveolata vel efoveolata, utrinque glabra vel subtus pilosula, glandulis microscopicis obsita, supra fusca vel livescentia, subtus fuscescentia (raro utrinque livescentia), subimpunctata vel punctis lineolisque pellucidis sat crebris notata, in formis nonnullis hypodermate (spurio) instructa; rhachis nuda; paniculae axillares, amplae vel contractae, folia aequantes superan-


621

SAPINDACEAE:

tesve, puberulae vel tomentellae; discus glaber; fructus trigonosubglobosus, breviter stipitatus, plus minus verrucosus, extus glabrescens, intus dense tomentosus; semen ellipsoideum. Matayba guianensis Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 331, t. 128! em. (excl. fructu, ad Leguminosam quandam, verisimiliter Swartziam alatam W., pertinente, et excl. var., fide specim.. in Hb. Banks servati! ad Tapiriram una cum nom. vulg. „Matabaiba“ recensenda); Desrousseaux in Lam. Enc. III (1798) p. 725 em.; Poir. in Lam. Ill. Gen. 11 (ca. 1817) p. 436 n. 775, t. 298, fig. 1 em.; BC. Proãr. I (1824) p. 609 n. 1, excl. obs. „v. sicc.“ et indic. „S. Domingo“ ad Hedwigiam balsamiferam Sw. a Bertero lectam! (a Cambess. l. sequ. perperam pro Meliacea habitam) spectantib.; Gambess. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 37, excl. obs. „v. s. in Hb. Juss.“ (n. 11365!) ad specim. Molineae arboreae Gmel. (ab Aubl. comm., verisimiliter in Ins. Maurit. lect.) spect.; Don Gen. Syst. I (1831) p. 670 n. 1, excl. e.; Rich. Schomb. Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 1004; Radllc. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 472 etc., p. 631 n. 23, p. 644, in Warm. Symb. Partic. XXXVII (Vedensh. Meddel., 1890) p. 996 (245) et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 341; Spenc. Moore Bot. Matto Grosso Exped. in Evans. Linn. Soc., II. Ser., IV, 3 (1895) p. 341 (specim. non vidi); — non Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. n., VI. Sér., XII (1882) p. 200, quae M. arborescens Radlk. Ernstingia sp. Scop. (1777), cf. lit. gen. Ephielis sp. Schreb. (1789), cf. lit. gen. Ephielis guianensis Jo. Fr. Gmelin Syst. Nat. 11 (Linn. S. N. Ed. XIII, 1791) p. 611 n. 1; Pers. Synops. I (1805) p. 413 n. 1. Cupania laevigata L. Cl. Rich. Gat. Pl. a Leblond e Cayenna missar. in Ades Soc. d’Hist. nat. de Paris I (1792) p. 109 part., coll. Leblond n. 62 in Hb. Deless. servat.! (part. Mat. arboresc. Radllc.); perperam a Camb. ad Vouaran. guian. Aubl. recens. Ephielis fraxinea Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 328, n. 1; Spreng. Syst. Veg. II (1825) p. 223 n. 1; — non Bertero ed. Camb. l. c. (1829), quae Hedwigia balsamifera Sw. (a Camb. perperam Meliacea „probabil. Trichiliae generis“ dicta). Cupania euphoriaefolia Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 388 n. 4! et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28; Don Gen. Syst. I (1831) p. 667 n. 4. Cupania micrantha Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 68 (seors. impr. p. 148) n. 247 (1)! et Flora XXII, 1 (1839) Beibl. No. 1, p. 5 (seors. impr. p. 181) n. 274; Walp. Rep. I (1842) p. 419 n. 17. Talisia laxiflora Benth. in W. Hook. Journ. Bot. 11 (1850) p. 212! Cupania laxiflora Benth. in W. Hook. Journ. Bot. III (1851) p. 198!; Walp. Ann. II (1851—52) p. 220 n. 1. Ratonia sp. Turczan. in Bull. Mosc. XXXVI, 1 (1863) p. 586 n. 1, coll. Gardn. n. 3074! Cupania reticulata, non „Splitg.“, nec Camb., Wawra bot. Ergebn. ã. Reise S. M. Kais. Max. n. Bras. (1866) p. 43! Tou-aou, Atou-aou incolis Galibi dictis t. Aubl. l. c. p. 333, excl. nom. Matabaiba stirpis perperam pro varietate habitae, ad genus „Tapirira“ recens.!

MATAYBA.

622

Cambotá branca s. Cambotá brava, rarius Mamma do porco, nomen speciei Zanthoxyli rectius datum t. Warm. in sched. formae 3. micranthae, subf. sublinearis. Parica in nonnullis locis secundum fl. Amazonum dicta, nomine quo alias Mimosa acacioides Benth., pulverem sternutatoriam praestans insignitur, t. Mart. in sched. specim. formae 2. laxiflorae Hb. proprii. Jatuá-uba t. Schwacke in sched. specim. f. 2, n. 4006. FRUTEX 8-pedalis (GARDNER, f. 2) vel arbor 12—15-pedalis (RIEDEL, f. 4, 5) vel 50—60-pedalis (AUBLET, f. 1), cortice rugoso fusco, ligno albo. RAMI paniculas gerentes 2—4 mm crassi, adultiores saepe lenticellosi, cortice subfusco. FOLIA 15 —35 cm longa, apice interdum foliolis rudimentariis, fere ut in Guarea, instructa; foliola 5 —15 cm longa, 1,5 ad 5,5 cm lata; petiolus supra plus minus complanatus pnbescens, subtus convexus glabriusculus, fuscus. BRACTEAE bracteolaeque parvae, 1—2 mm longae, subulatae; cymulae breviter stipitatae; pedicelli 1—2 mm longi. FLORES albi, minores majoresve. CALYX 1— fere 2 mm longus, siccus valde fuscus, coriacens, 5-dentato-lobatus, lobis rotundis, pilis adpressis tomentellus vel laxius adspersns. PETALA 1 — 2 mm longa, obovata, apice plus minus emarginata, sicca fusca, parum tenera; squamae petala aequantes, rnfulo - lanosae. STAMINA 2—3 vel fere 4 mm longa; filamenta subfiliformia, basi dense rufulo-pubescentia; antherae glabrae. GERMEN canotomentosum, stylo germen subaequante. FRUCTUS 1—2 cm longus. SEMEN 8—16 mm longum, testa spadiceo-nigra.

Formis ludit variis, quarum praecipuae sequentes: Forma 1. GENUÍNA Radllc. in Sitz. k. b. Ac. 1879, p. 631: Foliola majuscula, elliptico- vel oblongo-lanceolata, breviter petiolulata , reti venarum pallidiore instrueta, subimpunctata, vix foveolata, hypodermate spurio instrueta; paniculae amplae, ramis subflaccidis, minus densiflorae ; flores minores, perianthio (calyce cum corolla) 1 mm longo. Accedit subforma SUBOVALIS Radlk. l. c. p. 633: Foliola minora, subovalia, basi subcuneato- vel acuminato-attenuata, insignius petiolulata, 1—plurifoveolata, hypodermate nullo. Forma 2. LAXIFLORA Radlk. l. c. 632 (Talisia l. Benth., Cupania l. Benth): Foliola ovato-lanceolata (interdum subfalcata) vel suboblonga (inferiora ovalia), in petiolulos longiusculos abruptius contracto, laxe pellucide punctata, plerumque 1-foveolata, plerumqne hypodermate spurio instrueta; paniculae amplae, ramis subflaceidis, minus densiflorae; flores minores, perianthio 1 mm longo. Forma 3. MICRANTHA Radlk. l. c. p. 633 (Cupania m. Mart): Foliola oblonga vel oblongo-lanceolata, breviuscule petiolulata, insignius pellucide punetata et lineolata, 1—plurifoveolata vel efoveolata, plerumque hypodermate instrueta; paniculae contractae, ramis rigidioribus divaricatis, densiflorae; flores minores, perianthio 1 mm longo. Subforma PILOSULA Radlk. l. c.: Foliola subtus pilosula, efoveolata, hypodermate interrupto vel vix ullo. Subforma EUPHORIAEFOLIA Radlk. l. c. p. 633 (Cupania eu. Camb.) : Foliola subtus pilis adpressis glandulisque crebris adspersa, hypodermate couspicuo, obsolete plurifoveolata vel efoveolata. Subforma ACUTATA Radlk. l. c.: Foliola e basi ovata sublinearia, in acutnen acutum acutata, sat multinervia, efoveolata, hypodermate nullo. Subforma SUBLINEARIS Radlk. l. c.: Folia angusta, lineari-lanceolata, hypodermate nullo 1—plurifoveolata, foveolis anguste urceolatis. Forma 4. FUSCESCENS Radlk. l. c.: Foliola breviter lanceolata, utrinque acuminata, 1—plurifoveolata, fuscescentia, hypodermate nullo; flores majores, perianthio fere 2 mm longo. Forma 5. LIVESCENS Radlk. l. c.: Foliola breviter oblonga vel elliptica, crassiora, subcoriaeea, plerumque conduplicata et recurvata, efoveolata, supra vel subtus quoque livescentia, hypodermate (interdum ad nervos tantum) instrueta; paniculae rami crassiores; flores majores, perianthio fere 2 mm longo. Subforma VERRUCOSA : Fructus insignius verrucosi; foliola angustata, interdum plurifoveolata, hypodermate subnullo. Subforma MACROSPERMA Radlk. l. c.: Fructus majores verruculosi; semina 16 mm longa, 11 lata; foliola largiora, hypodermate spurio instrueta, saepius plurifoveolata.


623

SAPINDACEAE:

In Guiana, Brasília et Peruvia: Forma 1.: In Guiana gallica: Aublet! (in silvis ad flumen Sinemari 40 milliaria a maris litore, m. Oct., flor.; Hb. Banks Mus. Brit.); Leblond n. 62! (Cayenne, a. 1792, flor.; Hb. Deless., a L. Cl. Rich. nom. „Cupania laevigata“ inscript.); id. sine no.! (Hb. Bosc. Horti Padov. et ex Hb. Bosc in Hb. Schwägrichen, nunc Monac. translat); id.?! (ex Hb. Thibaud in Hb. DC. translat.); L. Cl. Richard! (in silvis redivivis Guianae, a. 1781—89, flor.; Hb. Rich., dein Franquev.); — subf. subovalis: Leprieur n. 333! (Guiana gall. a. 1833, flor.; Hb. Deless., Lugd.-Bat.); Martin? Patris?! (Cayenne, fruct.; Hb. DC.); — forma 2.: in Bras. prov. Alto Amazonas, Pará, Maranhâo et Ceará: Mart. Hb. Fl. bras. n. 274! part. (efr. f. 3.; leg. Mart. ad fluvium Tapajoz pr. Santarem, ad Manâos, in silvis ad fluvium Japurá etprope Pará, a. 1819, flor.; Hb. Monac. etc.); Burchell n. 9721.' (prope Pará, fruct.; Hb. Kew.); Riedel n. 1563! (in umbrosis inter frutices prope Santarem, m. Dec. 1828, flor.; Hb. Petrop.); Spruce n. 118! Tanaii ad Rio Acara, juxta Pará, m. Sept. 1849, flor.; Hb. Franquev., Vindob.), 398! (Santarem m. Nov. 1849, fruct.; Hb. Franqueo.), 894! (ibid. m. Jun. 1850, flor.; Hb. Franquev.), 1568! (Manâos, m. Jun. 1851, flor.; Hb. Benth., Franquev.), sine no.! (in viciniis Santarem, 1849 — 50, flor.; Hb. var.); Schwacke n. 4006 (III, 468)! (Alto Amazonas prope Manâos, m. Jun. 1882, flor.); Don n. 122! (Maranhâo a. 1856, flor.; Hb. Mart.); Gardner n. 1500! (prov. Ceará, villa do Crato, in silvis, m. Sept. 1838, flor.; Hb. var.); — f. 3.: in Bras. prov. Mato Grosso, Goyaz Min. Geraes et in Rio de Jan., nec non in Peruvia: in Mato Gr.: Mart. Hb. Fl. bras. n. 274! part. (cfr. f. 2.; leg. Manso ad Cujabá, m. Sept. 1832, flor.; Hb. var.; huc quoque sine dubio Hb. Schwacke n. 7033! e Cujabá, collectore non indicato); — in Goyaz: Pohl n. 225 ! 677! et sine no.! (ad Natividade, ad Rio Sâo Marcos etc., flor.; Hb. Vindob., Berol.); Burchell n. 6583! (prope urbem Goyaz, a. 1828, fruct.), 8364! (inter Natividade et Porto Real, fruct.; Hb. Kew., Mart.); Gardner n. 3074! (Villa de Natividade in silvis, m. Dec. 1839, flor.; Hb. var.); Ule n. 329 (2793)! 2794! („in den Chapadôes, im Cerrado bei Meiaponte“, m. Nov. 1892, flor.); Glaziou n. 20863! (Rio Parana, in silva, m. Nov. 1894, alab.; Hb. Berol.); — in Min. Ger.: Rieãel n. 555! (prope Penha in collibus silvaticis, m. Sept. 1824, flor.; Hb. Petrop.); Regnell III, 356! (Uberava m. Nov. 1848, flor., m. Jan. 1349, fruct.; Hb. Holm.); Warming! (Lagoa Santa, arbor silvestris, m. Aug. flor.); Glaziou n. 12502! („Queluz dans le Campo“, m. Jun. 1881, flor.; Hb. Berol., Warm., Deless.), 13634! („Rio Mango, dans la forètriage“, m. Febr. 1881, flor.); Schwaclce n. 11750! (leg. Sena; Serra do Cipó prope Conceiçâo do Serro, m. Aug. 1895, flor.); — in R. d. Jan.: Glaziou n. 10420! (Cabo Frio, in silva, m. Jul. 1879, fruct.; Hb. Berol.), 10421! (Campo grande, m. Sept. 1879, flor.), 10426; („Campo grande près de chez Freire Allemâo“, m. Sept. 1879, flor. et fruct.); — in Peruvia: Haenke! (flor.; Hb. Monac.); — subf. pilosula: Pohl n. 1972! (inter Chapada et Sucuriú ad confines prov. Goyaz et Mato Grosso; Hb. Vindob., Berol.); Glaziou n. 12503! („Queluz dans le Campo, Minas“, m. Jun. 1881, flor.); — subf. euphoriaefolia: St. Hil.! (Bras. merid.; fruct. immat.); Glaziou n. 1587! (Serra dos Orgâos, R. d. J., m. Oct. 1867, flor.), 6493! („Petropolis à Itamarahy“ R. d. J., m. Sept. 1873, flor.; Hb.Ber., Warm., Deless.); — subf. acutata: Sello B 2070 c 2021! (Min. Ger., Presidio-de-Sâo-Joâo-Baptista, m. Jan. 1819, flor.; Hb.Ber.); — subf. sublinearis: Rieãel n. 2525! (Serra da Chapada, m. Aug—Sept., flor.; in dumetis Serrado dictis, Chapadâo de Sâo Marcos, prov. Goyaz, m. Aug. 1834, flor.; Hb Petrop.); Warming! Lagoa Santa, m. Aug.—Oct., rarissime Jul. flor., m. Nov. fruct.); — f. 4.: in Bras. prov. R. de Jan.: Mikan, Schott et Pohl! n. 1948! (flor.; Hb. Vindob., Mart.); Riedel B! (in fruticetis inter Juhumerim et Mandioca, m. Aug.—Sept. 1823, flor.); Riedel et Langsdorff n. 632! (Hb. Petrop.); Gaudichaud n. 786! (R. d. Jan.; Hb. Franquev.); Glaziou n. 9368! (inter Queimado et Rio d'Ouro, R. d. Jan., 7n. Oct. 1878, flor.; Hb. Ber., Warm., Deless.), n. 11606! (ibiã., m. Aug. 1879, flor.), 17495! (Alto Macahé de Novo-Friburgo, R. d. J., TO. Oct. 1888, flor.); Saldanha n. 8477! (Corcovado, flor.; Hb. Ber.); — f. 5: in Bras. prov. Bahia, Min. Ger. et Rio de Janeiro: Riedel M! (R. d. J., Cabo frio in arenosis maritimis, a. 1835, flor.; Hb. Petrop.); Blanchet n. 108! (Bahia, Ponço d’Areia, m. Jun. 1844, flor. et fr. juv.; Hb. Franquev., DC., Deless., Webb.), n. 322!, 3860! (Jacobina); — subf. verrucosa: in Min. Ger.: Sello 1902—1390! (Fazenda da Galena, fruct.; Hb. Berol.); Claussen! (a. 1839, fruct.; Hb. Deless.); Glaziou n. 20239! (Santa Luzia, m. Nov. 1893, fruct.; Hb. Ber.); Schwacke n. 9618! (Santa Luzia do Rio das Velhas, c. Glaziou m. Nov. 1893, fruct.); — subf. macrosperma: Wawra et Maly n. 126! (Bahia, a. 1859—60, fruct.; Hb. Vindob.); Glaziou n. 6709! („Serra de Jacarepagua, au Morro de Tijuca“, R. d. Jan., m. Oct. 1873, flor.; Hb.

MATAYBA.

624

Warm., Deless. Berol.), n. 11823! („Mendanha à Realengo, R. d. Jan., m. Aug. 1880, flor.); Schwacke n. 2939! (ad Campo Grande, R. d. Jan., c. Glaziou m. Aug. 1880, flor.). — Accedit mihi non visa: Sp. Moore n. 765 (ad Santa Cruz, prov. Mato Grosso, m. Dec. 1891—92, flor.).

23. MATAYBA MOLLIS RADLK. frutex (GLAZIOU) vel arbor parva (RIEDEL): rami profundius leviusve sulcati, interdum subteretes, molliter sufferrugineo pubescentes, saepe denique glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 6—14, sat magna, oblonga, raro subovalia, apice subacuta vel rarius obtusa, basi acuta acutiusculave, interdum rotundata, integerrima, breviter petiolulata vel subsessilia, chartacea, supra reti venarum minorum vix prominente laevia, efoveolata, sicca fuscescentia (supra livescentia), subtus (praesertim in nervis) molliter suffenigineo-tomentosa, supra non nisi in nervis pilosa, glandulis microscopicis sparsim obsita, subimpunctata, hypodermate nullo; rhachis nuda; paniculae axillares, folia aequantes vel superantes, ramosae, ramis erectis, plus minus tomentosae; discus glaber; fructus trigonoglobosus, subverrucosus, brevissime stipitatus, extus rufe subvelutino-tomentellus, intus pilis longis densissime vestitus. Tabula nostra CXXL (habitus et analysis).

Matayba mollis Radlk. in Sitz. Jc. b. Ac. IX (1879) р. 536 n. 483, p. 634 n. 24, in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 341 et in Schwaclce Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10. ARBOR 12—15-pedalis (RIEDEL). RAMI paniculas gerentes 3—4 mm crassi, cortice (in ramis glabrescentibus) fusco. FOLIA 10—30 cm longa; foliola 5 — 13 cm longa, 1,5—5 cm lata, margine parum revoluta; petiolus dense (praesertim supra) tomentosus, subteres vel supra plus minus complanatus. BRACTEAE bracteolaeque parvae, subulatae, 1—3 mm longae; cymulae breviter stipitatae; pedicelli vix 1 mm longi. FLORES albi, odorati CALYX 1 mm longus, 5-lobatus, coriaceus, fuscus, extus (SCHWACKE). tomentellus. PETALA fere 2 mm longa, obovata, breviter unguiculata, margine pilosa; squamae petala ipsa superantes, rufulo-villosae. STAMINA 3 mm longa; filamenta filiformia, inferne rufulo-tomentosa; antherae glabrae. GERMEN rufulo-tomentosum, ellipsoideum, stylo germen subaequante. FRUCTUS 1—1,5 cm longus.

In Brasiliae prov. Minas Geraës: Sello n. 1217! B 2069 c 2021! (m. Oct. 1818, flor.; Hb. Ber.); Riedel n. 1089! (in fruticetis Serra da Lapa, TO. Nov. 1824, flor.; Hb. Petrop.); Claussen n. 327! (m. Aug. 1840, flor.; Hb. Mart.); Weddell n. 1536! 1684! (m. Nov. 1843, flor. et fruct.; Hb. Par., DC.); Mendonça n. 218! 218 bis! (Caraça, m. Jan. 1885, flor.: Hb. Berol); Glaziou n. 17477!, 20235! (Cachoeira do Campo, m. Dec. 1893, flor.: Hb. Berol.); Schwacke n. 10034! (ibid. ad rivulos, с. Glaziou, TO. Dec. 1893).

24. MATAYBA PUNCTATA RADLK. frutex humilis; rami teretiusculi, molliter tomentosi; folia abrupte pinnata; foliola 8—14, parva, ovalia vel suborbicularia, subemarginata, rarius (in speciminibus Glaziovianis) majora, ovata, acuta, basi plerumque abruptius in petiolulum brevem contracta, integerrima, chartaceo-coriacea, supra reti venarum vix prominente laevia, sicca ± fuscescentia, subtus molliter rufescenti-pubescentia, glandulis microscopicis obsita, obscurius foveolata, dense grossiuscule pellucido-punctata, hypodermate nullo; rhachis nuda; paniculae axillares, folia aequantes, brevioresve, tomentellae; discus glaber. (Fructus ignotus.) Matayba punctata Radlk. in Sitz. Jc. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 488 etc., p. 634 n. 25 et in Schwaclce Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10.


SAPINDACEAE:

625

Cupania punctata Camb. in St. Hil. Fl. liras. I (1825) p, 389 n. 6 et in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII(1829) p. 28; Don Gen. Syst. I (1831) p. 668 n. 15; Walp. Rep. 1 (1842) p. 419 n. 16. FRUTEX 3 — 4-pedalis, caule simplici vel ramoso gracili (ST. HII..). paniculas gerentes circ. 2 mm crassi. FOLIA 3—10, rarius 18 cm longa; foliola 1—3, rarius 4,5 cm longa, 0,8—2 cm lata, margine parum revoluta, supra laxe (in nervis densius) puberula; petiolus tomentellus. BRACTEAE bracteolaeque parvae, trianguli-subulatae; cymulae breviter stipitatae; pedicelli vix 1 mm longi. FLORES albi (SCHWACKE). CALYX 1 mm longus, 5-lobatus, lobis acutiusculis, chartaceus, extus laxe tomentellus. PETALA 1 mm vix superantia, obovata, breviter unguiculata; squamae petala aequantes, ex ungue orientes, albido- villosiusculae. STAMINA 3 mm longa; filamenta filiformia, inferne pilis albis divaricatis pubescentia; antherae glabriusculae. GERMEN rudimentarium tomentosum. RAMI

In Brasiliae prov. Minas Geraês: St. Hil.! (in dumetis vulgo Carascos haud longe a vico Chapada, Minas Novas, et in silvis prope vicum Curumatahy in parte provinciae Minas Geraës dicta Certaô, m. Maj. et Sept. 1816—21, flor.; Hb. Par., Berol., DC); Pohl n. 680! (inter Fanado et Estiva, flor.; Hb. Vindob. etc.), id. 735! (Hb. Prag.); Olfers! (ca. 1819; Hb. Endl., nunc. Vindob.); Glaziou n. 14575! („Ouro Preto, dans le campo", m. Oct. 1884; Hb. Warm., Berol.); Schwacke n. 8132! (Diamantina, m. Apr. 1892, flor.; Hb. Berol.).

25. MATAYBA MARGINATA RADLK. frutex humilis vel arbuscula (SCHWACKE); rami subteretes, saepius leviter sulcati, e puberulo glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 14—18, suboblonga vel ovalia, apice plerumque obtusa, rarius subacuta, basi longius breviusve acutata, sessilia, integerrima, coriaceo-chartacea, supra reti venarum vix prominente laevia, sicca subviridia, juniora tantum (praesertim superne) fuscescentia, plurifoveolata, utrinque glabra, glandulis microscopicis sparsim obsita, pellucide punctata, hypodermate nullo; rhachis subalata vel submarginata; paniculae axillares, foliis plerumque (dimidio) breviores, pauciflorae, puberulae; discus glaber; fructus trigono-globosus, breviter stipitatus, extus glaber, laevis, ruber, intus dense tomentosus, pericarpio tenuiore; semen ellipsoideum, testa nigra, arillo albo viscoso (SCHWACKE).

Tabula nostra CXXII (formae 1. habitus et analysis).

Matayba marginata Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 536 n. 481, p. 636 n. 26, in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 341, fig. 174 et in Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10. ARBUSCULA 15-pedalis (SELLO). RAMI paniculas gerentes circ. 2 mm crassi, cortice in adultioribus canescente. FOLIA 5 — 15 cm longa; foliola 2—5 cm longa, 1—1,8 cm lata, margine parum revoluta; petiolus communis supra complanatus, subtus convexus. BRACTEAE parvae, subulatae, circ. 1 mm longae, raro (in eadem panicula) lineari-lanceolatae subfoliaceae 3 mm longae; cymulae breviter stipitatae; pedicelli circ. 2 mm longi. FLORES albi (SCHWACKE). CALYX 1,5 — 2 mm longus, profunde 5-lobatus, membranaceo-chartaceus, extus laxe pilis adspersus. PETALA 1,5 mm longa, suborbicularia, vix unguiculata; squamae petala superantes, rufulovillosae. STAMINA 3 mm longa; filamenta subulato - filiformia, inferne pubescentia; antherae glabrae. GERMEN laxe pilosum, stylo germine multo breviore. FRUCTUS 1,2—1,5 cm longus.

Formas 2 distinguere licet: Forma 1. GENUÍNA Radlk. in Sitz. k. b. Ac. 1879, p. 634: Rhachis foliorum subalata; foliola 2—3 cm longa. Forma 2. ELONGATA Radlk. l. c.: Rhachis foliorum submarginata; foliola 4—5 cra longa. Sapind.

MATAYBA.

626

In Brasiliae prov. Minas Geraês et (t. Glaziou) Rio de Janeiro: Forma 1.: Sello B1901 c 1389! (Serra do Itacolumi, m. Jan. 1819, fruct.), n. 1040! (flor.), n. 1113! (m. Dec. 1830, fruct. immat.); Schüch! (flor.; Hb. Vindob.); Martius c. obs. ined. n. 925! (in silvis primaevis ad S. Antonio Pereira Arraial, m. Mart. 1818, fruet.; Hb. Monac.); Fra Custodio n. 217! (flor.; Hb. Franquee.); Claussen n. 291! 1528! sine no.! (Lagoa Santa, m. Febr., fruet.; Hb. Par., DC., Webb.); Schwacke n. 9543! (Serra de Ouro Preto, frequentissima, m. Oct. 1893, flor); Magalhâes Gomes n. 1295! (ad Passadez, Ouro Preto, m. Oct. 1893, flor), id. n. 2033! (leg. Dr. Alvaro Silveira inter Ouro Preto et Cachoeira, m. Apr. 1894, fruet.); Glaziou n. 20235 a! („Ouro Preto à Mossamedes“, m. Dec. 1893, flor.; Hb. Berol.); — forma 2.: Sello n. 1271! (a. 1831; flor.; Hb. Ber.); Schwacke n. 8711! (Pedra de Amolar, alt. 1400 m, prope Ouro Preto, m. Oct. 1892, flor.; Hb. Ber), 9179! (Serra de Ouro Preto, m. Febr. 1893, fruet.; frequens in altit. 1300 m; Hb. Ber.); Glaziou n. 13413! („Novo-Friburgo, au Suspiro“ m. Nov. 1881, flor.; Hb. Eichl. etc).

26. MATAYBA HETEROPHYLLA RADLK. frutex; rami subteretes, interdum leviter sulcati, e puberulo glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 8—12, subopposita, nuuc ovalia vel oblonga, apice obtusa, nunc ovata, acuta, basi rotundata subsessilia, serrulata, tenuiter chartacea, sicca viridia, supra reti venarum pallidiore notata, subtus conspicue plurifoveolata, utriuque glabra, subeglandulosa, laxe pellucide punctata, hypodermate nullo; rhachis marginata; racemi axillares, foliis aequilongi brevioresve, puberuli, simplices, vix basi cincinnos pauperrimos (2-floros) gerentes, saepius ante folia vel ex axillis foliorum rudimentariorum erumpentes; discus glaber; fructus — (ignotus). Matayba heterophylla Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 475 etc., p. 634 n. 27, p. 645. Cupania heterophylla Mart. Herb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 69 (seors. impr. p. 149) n. 247 (2)!, excl. nom. vulg. „Pitombeira“ ad Talisiae spec. recens., et excl. obs. „affinis praesertim Cupaniae paniculatae Camb.“; Walp. Rep. I (1842) p. 419 n. 18. RAMI FRUTEX 4-pedalis (GARDNER) vel duplo altior (MARTIUS). paniculas gerentes circ. 2 mm crassi, cortice subfusco, interdum verruculoso. FOI.IA 5—15 cm longa; foliola 1—5 cm longa, 0,8 —2 cm lata, margine vix revoluta; petiolus supra sulcatus, pilis singulis adspersus. BRACTEAE bracteolaeque subulatae, 1—2 mm longae; pedicelli 1—2 mm longi. CALYX 1—1,5 mm longus, profunde 5-lobatus, lobis acutis, submembranaceus, extus glabriusculus. PETALA 1 mm aequantia, suborbicularia, obscure unguiculata; squamae petala aequantes, margine pilis albis pubescentes. STAMINA 3 mm longa; filamenta filiformia, basi albo-pubescentia; antherae glabrae. GERMEN rudimentarium tomentosum.

In Brasiliae prov. Minas Geraês, Bahia et Pernambuco: Martius! (Min. Ger., inter Formigas et Contendas in campis arbusto consitis Sertão dictis; in Taboleiro versus Chapada do Paranán, m. Sept. flor), id. (in altis planitiebus et in montibus interioribus provinciae Bahia, Serra dos Lages et Sincorâ, m. Nov., flor.; Hb. Monac); Gardner n. 2800! (Santa Rita, Rio Preto, prov. Pernambuco, m. Sept. 1839, flor.; Hb. Hook., Mus. Brit.).

27. MATAYBA GRANDIS RADLK. arbor mediocris; rami subteretes, saepius leviter sulcati, e puberulo glabrescentes; folia abrupte pinnata; foliola 5—9, permagna, ellipticolanceolata, apice plerumque perbreviter acuminata, basi acuta, petiolulata, integerrima, membranaceo-chartacea, nervis lateralibus sat numerosis robustioribus plus minus arcuatis, reti venarum laxo subtus magis quam supra conspicuo, efoveolata,

83


SAPINDACEAE:

627

supra fere laevia, nitidula, sicca flavescenti-viridia, subtus adpresse pilosiuscula, denique glabrata, glandulis microscopicis obsita, sparsim pellucide punctata, hypodermate instructa; rhachis nuda; paniculae axillares, ramosae, folia subaequantes, puberulae; discus glaber; fructus e trigono-pyriformi subglobosus, breviter stipitatus, extus pubescens, intus tomentosus; semen ellipsoideum. Matayba granãis Radlk. in Site. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 471, p. 635 n. 28. ARBOR 20—25-pedalis (RIEDEL). RAMI paniculas gerentes 4—5 mm crassi, cortice subfusco, in adultioribns saepe lenticelloso. FOLIA 30 ad 40 cm longa; foliola 10—20 cm longa, 5—8 cm lata. BRACTEAE perparvae, vix 1 mm longae, subulatae; cymulae stipitatae, pluriflorae; pedicelli 1 ad 2 mm longi. FLORES inter majores, sordide albi (RIEDEL). CALVX 2 mm longos, 5-dentatus, chartaceus, extus pilis adpressis adspersns. PETALA 2 mm longa, obovata; squamae petala aequantes, albido-villosae. STAMINA 3 mm longa; filamenta subulata, inferne dense pilis albis longioribus vestita; antherae glabrae. GERMEN ovoideum, flavidule subsericeo-tomentellum, stylo germen aequante laxius pubescente. FRUCTUS circ. 1,5 cm longus.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro et (t. Schwacke) Minas Geraës : Pohl (Schott, Mikan) n. 678! (flor.; Hb. Vindob. etc.); Lhotzky! (flor.; Hb. Vindob.); Riedel I! (cfr. M. juglandifolia ; in umbrosis Mandioca, m. Dec. 1823, flor. et fruct.; Hb. Petrop.); Hb. Schwacke n. 11975! (leg. Araujo ad Rio Novo, flor.).

28. MATAYBA JUGLANDIFOLIA RADLK. frutex vel arbor mediocris; rami teretiusculi, glabri; folia abrupte pinnata; foliola 4 — 8 (plerumque 8) majora, oblonga vel obovato-oblonga, interdum angustata, subcuneata, apice plerumque obtusa vel emarginata, basi acuta acutiusculave, longius breviusve petiolulata, integerrima, margine revoluta, coriaceo-chartacea, interdum membranaceo-chartacea, multinervia, nervis debilioribus rectiusculis patulis, reti venarum laxiore utrinque prominente instructa, efoveolata vel obscurius foveolata, sicca flavescenti- vel glaucescenti-viridia, concoloria vel subtus pallidissime subfusca (juniora siccitate praesertim superne fuscescentia), supra splendentia, glabra, glandulis microscopicis adspersa, obscurius et partim spurie (i. e. rupturis diachymatis siccitate ortis) pellucide punctata et lineolata, hypodermate instructa; rhachis nuda, supra applanata; paniculae axillares, foliis subaequilongae vel breviores, puberulae; discus glaber; fructus obovoideo-globosus, brevissime stipitatus,. extus brevissime pubescens, intus pilis longis tomentosus; semen ellipsoideum. Matayba juglandifolia Radlk. in Sitz. Tc. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 477 etc., p. 536 n. 29, p. 645, in Warm. Symb. Partic. XXXVII (VidensTc. Meddel., 1890) p. 996(245) et in Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10. Sapindus juglandifolius Camb. in St. Hil. Fl. Rras. I (1825) p. 391 n. 2, t. 81! et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 26; Don Gen. Syst. I (1831) p. 666 n. 13; Walp. Rep. I (1842) p. 417 n. 13.

Caxua branca et Pao pombo nomina potius Meliaceas et Terebinthineas quasdam significantia t. Warm. in sched.; Pao pombo — Ta pirira guianensis Aubl. ap. Engl. in PC. Prodr. Cont. IV,

MATAYBA.

628

1883, p. 277, 279 c. obs.: „Pao pombo significat arborem

columbarum, quia a columbis fructus appeluntur (Warming)." Camboata t. Glaziou in sched.; cfr. Cupania vernalis. ARBOR 25-pedalis (CAMB.) vel humilior (MOSÉN). RAMI paniculas gerentes circ. 3 mm crassi, cortice in adultioribns fuscidulo vel canescente. FOLIA 15 —30 cm longa; foliola 8—15 cm longa, 3—5 cm lata. BRACTEAE perparvae, vix 1 mm aequantes, triangulari-subulatae; cymulae stipitatae; pedicelli 1—3 mm longi, plerumque supra medium articulati. FLORES albi (SCHWACKE). CALYX 1—1,5 mm longus, profunde 5-lobatus, extus pilis adpressis laxe adspersus, subcoriaceus. PETALA 1 — 1,5 mm longa, angustias obovata; squamae petala aequantes, obovatae, pilis albidis villosae. STAMINA 3 mm longa; filamenta filiformia, inferne pubescentia; antherae glabrae. GERMEN ellipsoideo-globosum, flavidulo-tomentellum, stylo germen aequante apice incrassato. FRUCTUS 1—1,5 cm longus.

In Brasiliae prov. Sâo Paulo, Rio de Janeiro et Minas Geraës: In 8. Paulo: Manso! (in Hb. Riedel I, cfr. Matayba grandis; a. 1835, flor.; Hb. Petrop); in R. d. Jan.: St. Hil.! (prope villam Ubà, haud longe ab urbe. R. d. Jan., m. Oct. 1816—21, flor); Berke! (Novo-Friburgo, ca. 1840; Hb. Hal.); Glaziou n. 6492! (Serra da Estrella, m. Sept. 1873, flor), 11827! (Novo-Friburgo, m. Oct. 1880, flor.; Hb. Eichl., Warm. etc); — in Min. Ger.: huc verisimiliter Pohl (et Schüch) n. 1629! (Ribeirao negro, flor.; Hb. Vindob); Regnell III, 356*! (Uberava ad praedium Melancias, m. Nov. 1848, fruct.; Hb. Holm.); Warming! Lagoa Santa, arbor silvestris mediocris vulgaris, m. Sept.—Oct. 1864 flor., m. Dec. fruct. mat.); Mosén n. 428! (Caldas, in campo sicco umbroso, m. Oct. 1873, flor), 430! (Caldas ad aguaeductum, m. Nov. 1873, fruct), 4037! (Caldas in solo sicco silvae caeduae, m. Oct. 1875, flor.; Hb. Holm); Glaziou n. 14576! (Sâo Bartolomeu in silva, m. Oct. 1884, flor), 20238! („pr'es de Santa Luzia do Rio das Velhas“, m. Nov. 1893, fruct.; Hb. Berol.); Schwacke n. 9716! (ibid., c. Glaziou), 9575! (Serra de Saramenha prope Ouro Preto, m. Nov. 1893, flor); Magalhâes Gomes n. 1229! (ibid., c. Schwacke); Schwacke n. 11820! (in silvis prope Rio Novo, m. Sept. 1895, flor).

29. MATAYBA PALLENS RADLK. arbor parva; rami teretiusculi, sulcati, glabri; folia abrupte pinnata; foliola circ. 8, sat magna, ex elongate oblongo lanceolata, apice acutiuscula, basi in petiolulos conspicuos oblique attenuata, integerrima, margine revoluta, coriaceo-chartacea, nervis lateralibus paucis remotis arcuato-adscendentibus, reti venarum arctiore praesertim supra conspicuo, efoveolata, pallescentiviridula, supra nitida, utrinque glabra, glandulis microscopicis raris adspersa, obsolete pellucido-punctata, hypodermate instructa; rhachis nuda, supra bisulcata; paniculae axillares, foliis breviores, glabriusculae; discus glaber (fructus ignotus). RAMI paniculas gerentes circ. 8 mm crassi, cortice canescente, lenticellosi. FOLIA 40 cm longa; foliola 12 —18 cm longa, 4,5—5 cm lata; petiolus teretiusculus, striatus, glaber. BRACTEAE bracteolaeque parvae, 1,5 mm longae, subulatae; cymulae longiuscule stipitatae; pedicelli 3—4 mm longi. CALYX 2 mm longus, 5-dentatus, extus glaber, margine ciliolatus, subcoriaceus. PETALA 2 mm longa, ovata, apice acuta vel excisa, breviter unguiculata, intus puberula; squamae vix petala dimidia aequantes, obovatae, ad marginem interiorem denticulo crassiusculo subcristatae, albido-villosae. STAMINA subulato-filiformia, iuferue villosa. GERMEN ovoideum, tomento cano sericeo adpresso indutum, stylo germen aequante subulato puberulo.

In Brasiliae província Sâo Paulo: Loefgren n. 966! (Beira Corrego, Araraguará, m. Sept. 1888, flor.; Hb. Havn).

30. MATAYBA LEUCODICTYA RADLK. arbor magna rami angulosi, sulcati, minutim flavescenti-puberuli; folia abrupte pinnata; foliola 10—17, alterna vel inferiora subopposita, mediocria, oblonga, utrinque subacuta, petiolu-

(GLAZIOU);


629

SAPINDACEAE:

lata, integerrima, margine undulata, juniora revoluta, membranaceo-chartacea, nervo mediano supra prominulo, nervis lateralibus sat approximatis patulis subtus prominentibus, reti venarum angusto supra pallido praesertim subtus prominente insígnia, plurifoveolata, sicca fusco-viridia, utrinque nitidula, supra glabra, subtus ad nervos et prope basin pilis adpressis adspersa, glandulis microscopicis raris obsita, subimpunctata, hypodermate instructa; rhachis nuda, supra anguste bisulcata; paniculae axillares, ramosae, folia subaequantes, pulverulento-puberulae; discus glaber (fructus ignotus). RAMI paniculas gerentes .5—7 mm crassi, cortice pallide subfusco FOLIA 15—28 cm longa; foliola longitudinaliter rugoso, Ientieellosi. 4—10 cm longa, 1,2—2,6 cm lata. BRACTEAE bracteolaeque parvae, subulatae, 1 — 2 mm longae; cymulue breviter stipitatae; pedicelli 1—2 mm longi, ad medium articulati, articulo inferiore densius quam superior pubescente. CALYX 1,2 mm longus, 5-dentatus, extus pilis adpressis adspersus, subcoriaceus. PETALA calycem vix superautia, obovata, intus puberula; squamae petala subaequantes, densissime villosae. STAMINA 2,5 mm longa, subulato-filiformia, praeter apicem patule pilosella. GERMEN trigono-globosum, lateribus sulcis (suturalibus) leviter exaratis, dense cano-pubescens, stylo germen subaeqnaute filiformi curvato apice incrassato puberulo. In Brasiliae provincia Rio de Janeiro: Glaziou n. 13621! („Petropolis, au Morin“, m. Jan. 1S83, flor.; Hb. Eichl., Warm.), n. 18955! (Alto Macahé, m. Jan. 1892, flor.; Hb. Berol.).

31. MATAYBA STENODICTYA RADLK. frutex vel arbor sat alta (SCHWACKE); rami teretes, pube sordida adspersi; folia abrupte pinnata; foliola 6—10, alterna vel subopposita, mediocria, elliptico-lanceolata, utrinque subacuta, inferiora longius, superiora brevius petiolulata, integerrima, margine subrevoluta, subcoriacea, nervo mediano supra valde, lateralibus sat numerosis patulis debilibus paullulum impressis vel supra subobsoletis, reti venarum crassiorum perangusto supra insigni notata, efoveolata, sicca e viridi fuscescentia, apice interdum livescentia, nitida, supra glabra, subtus pilis adpressis adspersa, glandulis microscopicis raris obsita, sparsim pellucide lineolato-punctata, bypodermate instructa; rhachis nuda, dilatata, supra complanata, latiuscule bisulcata, sordide pubescens; paniculae axillares, ramosae, foliis paullo breviores, minutim puberulae; discus glaber; fructus(immaturus) e trigono-obovoideo subglobosus, pube minuta adpressa sordida laxe adspersus, intus albide tomentosus, styli residuis apiculatus. RAMI paniculas gerentes circ. 6 mm crassi, cortice fusco, lenticelloso, mox rimoso. FOLIA 14—25 cm longa; foliola circ. 11 cm longa, 4 cm lata. BRACTEAE bracteolaeque parvae, subulatae, 1 mm vix superantes; cymulae subsessiles; pedicelli vix 2 mm, fructigeri 5 mm longi, ad medium articulati, articulo inferiore densius quam superior pubescente. FLORES virescentes (SCHWACKE). CALYX vix 1,5 mm longus, 5-dentatus, extus adpresse puberulus, subcoriaceus. PETALA alba (SCHWACKE) , calycem paullulo superautia, obovato-cuneata, superne denticulata, intus puberula; squamae petala dimidia superantes, obovatae, densissime sordide villosae. STAMINA 2,5 mm longa, subulato-filiformia, praeter apicem villosiuscula; antherae glabrae. GERMEN ovoideum, tomento denso brevi adpresso sordide flavido indutum, 1,5 mm longum, stylo brevi conico in lobos stigmatosos 3 erectos contíguos terminato apiculatum.

In Brasiliae provincia Minas Gerais: Magalhâes-Gomes n. 488! (ad Ouro Preto, m. Jul. 1892, flor. ♂ ; Hb. Berol.); Schwacke n. 8746! (Serra de Antonio Pereira, m. Oct. 1892, fruct. immat.; Hb. Berol.), n. 11278! (ibid., m. Sept. 1894, flor. ♀).

32. MATAYBA ELAEAGNOIDES

RADLK.

arbor minor, ramosissima, ramis horizontalibus

frutex vel (MOSÉN);

MATAYBA.

630

rami teretiusculi (juniores sulcati), glabri; folia abrupte pinnata; foliola 4—13, minora, ex oblongo linearia, lanceolata vel obovato-cuneata, apice obtusa vel acuta, basí acuta, petiolulata sessiliave, integerrima, margine revoluta, coriacea vel cbartacea, paucinervia, nervo mediano supra impresso, nervis lateralibus arcuato-adscendentibus, subtus plurifoveolata, foveolis plus minus urceolatis, utrinque reti venarum crassiuscularum (plerumque per diachyma totum transmissarum) perangusto prominente instructa, supra venis albicantibus denique subargentea (juniora e viridi fuscescentia) subtus pallide subfusca vel canescentia, glabra, glandulis microscopicis adspersa, punctis lineolisque pellucidis (praesertim spuriis) notata, hypodermate instructa; rhachis nuda, supra bisulcata, subglabra; paniculae axillares, foliis breviores, glabriusculae; discus glaber; fructus obovoideo-globosus, breviter stipitatus, rugoso- verruculosus, extus brevissime tomentellus, intus pilis longis tomentosus; semen ellipsoideum, usque ad apicem arillatum. Matayba elaeagnoiães Radlk. in Sitz. k. b. Ac. IX (1879) p. 535 n. 468, p. 635 n. 30 et in Warm. Symb. Partic. XXXVII (Vidensk. Medãel., 1890) p. 996 (245). FRUTEX 2—3-metralis vel arbor 5—-6-metralis (BALANSA). RAMI paniculas gerentes 2—3 mm crassi, cortice iu adultioribus subfusco vel canescente, saepe lenticellosi. FOLIA 10—25 cm longa; foliola opposita vel alterna, 4—8 vel rarius 11 cm longa, 1,2—3,5 cm lata. BRACTEAE parvae, triangulari-subulatae; pedicelli 2—3 mm longi, infra medium articulati. FLORES albi (BALANSA). CALYX 1—1,5 mm longus, 5-lobatus, lobis late triangularibus obtusis vel acutis, subcoriaceus (apice tenuior), glabriusculus. PETALA 1—1,5 mm longa, obovata; squamae petala aequantes, albido-villosae. STAMINA certe 3 mm longa; filamenta filiformia, albidopubescentia; antherae glabrae. GERMEN ovoideum, subserico-tomentosum, stylo filiformi germen aequante apice 3-lobo. FRUCTUS 1—1,5 cm longus. In Brasiliae prov. Minas Geraes, Sâo Paulo, Paraná et Rio Grande do Sul, in Paraguay et Argentina: In Min. Ger.: Riedel A A! (Ouro Preto in collibus siccis umbrosis, m. Jan. 1835, fruct.; Hb. Petrop.); Wudgren n. 1083! 1123! 1184! (a. 1845; Hb. Mart. etc.); Regnell II, 38! (Caldas, a. 1845—63, m. Sept. —Oct. flor., m. Dec. fruct.; Hb. Holm., Mart. etc); Lindberg n. 423! (Caldas in silva caedua, m. Oct. 1854 flor., Nov. fruct.; Hb. Holm,.); Mosén n. 455! (Caldas ad rivulum campi, m. Nov. 1873, fruct. juv), 832! (ibid. prope Capivari, m. Nov. 1873, fruct. mat.), 4038! (ibid. in margine silvae caeduae loco sicco aprico, m. Oct. 1875, flor.), 4039! (ibid., in campo sicco, m. Oct. 1875, flor.; Hb. Holm.); Magalhães Gomes n. 1340! (in ripa rivuli pr. Casa Branca, m. Sept. 1893, flor.); — in S. Paulo: Martius! (in silvis ad urbem S. Paulo, fruct. immat.; Hb. Monac.); Sello n. 193! 271! 273!, 1903—1392 ! (Ipanema), 5040!; Burchell n. 3977! Lund n. 1011! (in silvulis Mugi, m. Nov. 1833, fruct.; Hb. Havn.); — in Paraná: Sello n. 4346!; — in Rio Gr. d. Sul: Sello d 1513!, d. 2053!, d 3141!, 3754!; Malme sine no.! (Silveira Martius pr. Santa Marca in silva primaeva, m. Mart. 1893, steril.; Hb. Holm.); — in Paraguay: Balansa n. 2474! („Plaine de Capitindu à l'Est dela Cordillère de Villa-Rica“, m. Sept. 1874, flor.; Hb. DC.), n. 2475! (ibid. m. Sept. 1875, flor.; Hb. DC.), n. 2474 a! (Caaguazu, m. Nov. 1874, fruct.; Hb. DC), n. 4653! („Vallée de l’ Yacan-gunzu, près de Valenzuélam. Mart. 1884, flor.; Hb. DC.); — in Argentina: Bonpland n. 593! (prov. da Corrientes, m. Jun. 1821, steril.; Hb. Par.); Niederlein n. 1612! (Alto de la Portera velha, Campos de Palmas Altas, m. Febr. 1887, fruct.; Hb. Hieron). Species Americae australis exclusae. (De his et aliis excludendis cfr. Tabula in Radlk. üb. Cupania, Sitz. k. b. Ac. IX, 1879, p. 531, 535, 539.) Ephielis fraxinea, non Willd., Bert. ed. Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 35 (c. indic. „Meliacea, probabil. Trichiliae generis“) — Hedwigia balsamifera Sw.


SAPINDACEAE:

631

MATAYBA—TRIPTERODENDRON.

Ephielis juglandinea Poepp. Pl. Cub. (1834) = Exothea paniculata Radlk. Ephielis spec. Poepp. Pl. Cub. (1834) — Cupania macrophylla A. Rich. Matayba guianensis, non Aubl., DC. Prodr. I (1824) p. 609 quoad specim. a Bertero in S. Domingo lectum — Hedwigia balsamifera Sw. Matayba Patrisiana DC. Prodr. I (1834) p. 609 — Swartzia alata Willd.*) Matayba ? Vouarana DC. Prodr. I (1824) p. 609 = Vouarana guianensis Aubl. Ratonia spec. Turczan. in Bull. Mosc. XXXVI, 1 (1863) p. 586 n. 2, coll. Hostmann n. 295 = Cupania scrobiculata L. Cl. Rich.

XIX. TRIPTERODENDRON RADLK. Radlk. in Sitzungsb. k. bayer. Ac. XX (1890) p. 260, 290, in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 342 n. 65 et in Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10. — Cupania spec., Rhopala sp., Jacaranda sp. Lind., cf. lit. spec. TRIPTERODENDRON

spurie polygami (dioeci?), regulares, parvi. CALYX (Mataybae more) breviter cupularis, 5—6-dentatus, praecociter apertus, persistens, flavescenti-puberulus. PETALA 5, interdum 6—8, sub calyce occulta, oblonga, brevissime unguiculata, puberula, iutus supra unguem squamis 2 anguste lanceolatis petala subaequantibus vel vix dimidia superantibus villosis aucta. DISCUS regularis, tumide annularis, glaber vel (in fl. ♂) tenerrime puberulus. STAMINA 8, (in fl. ♂) calyce 4-plo longiora; filamenta filiformia, glabra; antberae breviter ellipticae, basi sagittato - excisae, in incisura affixae, lateraliter dehiscentes, glabrae, subpapillosae; pollinis granula subglobosa, 3-sulcata, in mediis sulcis poro notata; stamina floris Ç breviora, germen vix superantia, antheris atro-purpureis non dehiscentibus. GERMEN e late obovato breviter cuneatum, 2-loculare, a loculorum lateribus compressum, dense adpresse flavescenti-tomentellum (fl. ♂ rudimentarium); stylus brevis, a loculorum dorso compressus, pugioniformis, lineis stigmatosis marginalibus (suturalibus); gemmulae in loculis solitariae, axi prope basin affixae, erectae, campylotropae, apotropae. CAPSÜLA late obovata, 2-locularis, a loculorum lateribus compressa, utrinque sulco suturali notata, medio tumida, margine carina obtusa angusta cincta, carnosa, loculicide bivalvis, vailvis medio septigeris, extus glabratis, intus margine laxe pilosis, siccis corticoso-crustaceis, pericarpio (quantum e fructibus in alcobol servatis concludi potest) materia quadam saponino affini in alcobol solubili foeto. SEMINA (ut in Matayba) obovoidea, testa glabra, laevi, nitida, fusco-spadicea, arillo dorso depresso usque ad medium obtecta. EMBRYO subcircinato - curvatus, notorrbizus ELORES

*) Cfr. Radlk. Serj. Suppl. (1886) p. 99, annot.

632

(qua re nuperrime tantum elucidata genus in subsectione 1. anomalum evadit, in subsectionem 2. potius transferendum); cotyledones crassiusculae, oleoso-carnosae, interior transverse subcircinatim biplicata ab exteriore incurva amplexa; radicula a medio seminis dorso intra testae plicam profundam descendens. ARBOR magna, pilchra (GLAZIOU), juvenilis habitu palmaram vel silicum potius arborearum (ex gr. Alsophilae), apice tantum ramosa, ramis umbraculi modo

expansis

Mimoseis

quibusdam

gr.

(ex

Piptadeniae

t. SCHWACKE in lit.) similis, raro florens. FOLIA sparsa, exstipulata, abrupte tripinnata, larga, petiolo triangulari rhachique supra bisulcata subtus convexa striatis adpresse minutim puberulis; pinnae utrinque 5—12 oblongae, pinnulae 8—14 lineari-oblongae, foliola 7—14 sublanceolata parva ut et illae nunc alterna nunc subopposita, superiora haud raro vel omnia pinnulaeque decrescentes cum partibus apicalibus tum evolutis confluentia (pinnis supremis ipsis tandem foliola tantum exhibentibus), acuta, in rhachi superne vel tota ± alatomarginata subsessilia basique saepius in rhacheos alas continuata, denticulata vel argute serrulata, quin etiam inferior a majora basi profundius incisa et subpinnatisecta, subcoriacea, supra praeter nervum medianum glabra nitidula, subtus minutim adpresse puberula subopaca — vel (stirpium juvenilium?) tenuiter membranacea, glabra, nec nisi subtus in nervo mediano ut et rhaches omnium orãinum supra subtusque pilis setosis sparsim obsita —, glandulis stipitatis raris adspersa, laete viridia, cellulis secretoriis (ut in Dilodendro staurenchymatis tantum latioribus) crebre minutim pellucido-punctata utriculisque seriatis sub nervis instructa, aqua agitata mox spumam efficientia, epidermidis cellulis interdum (stirpium juvenilium?) sinuatis partim mucigeris. formes pauciramosae

ad

PANICULAE

thyrsi-

apices ramorum in axillis

foliorum et squamarum, quarum superiores gemmam terminalem obtegunt, confertae, petiolos aequantes vel duplo superantes, ut et squamae adpresse flavescentitomentellae, masculae tenues, femineae robustiores, ad apices ramorum brevium flores in polychasia vel dichasia dense congestos gerentes; bracteae parvae, triangulares, tomentellae.

FLORES

parvi, breviter pedicellati, pedi-

cellis basi articulatis. Species 1, Brasiliae centralis incola. OBS. Genus singulare, foliorum forma et fabrica ad Dilodendron accedens, flore ad Mataybam, pericarpii et embryonis indole ad Sarcopterygem et Jageram, genera Cupaniearum notorrhizarum (ad quas, ut supra indicavi, Tripterodendron quoque transferendum) in Asia et Australia obvia.


SAPINDACEAE:

633

TRIPTERODENDRON—PSEUDIMA.

1. TRIPTERODENDRON FILICIFOLIUM RADLK. Tripterodendron filicifolium Radlk. in Sitz. Jc. b. Ac. XX (1890) p. 208, 260, in Engl. et Pr. l. c. p. 342 et in Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10. Cupania filicifolia Linã. Cat. No. 12 (1857) p. 15! et Cat. plur. serior. Rhopala Clausseniana Lind. l. c. in syn. Jacaranda Clausseniana Lind. l. c. p. 16 ex syn. Vix Sapindacea Radllc. in Sitz. Jc. b. Ac. IX (1879) p. 514 n. 95. Farinha secca t. SchwacJce in sched. et l. c. ARBOR 20 m alta, 0,5 m supra basin 46 cm crassa, ligno albo duro, attamen ad aedes coustruendas non aestimato (SCHWACKE). RAMI pani-

634

culas gerentes circ. 8 mm crassi, puberuli, cortice fusco. FOLIA suprema 20—25 cm longa, 16—20 cm lata, reliqua plus duplo majora; pinnae intermediae reliquis longiores 10—22 cm longae, pinnulae 4—8 cm longae, foliola 5—8, rarius 12 mm longa, 2—3 mm lata; petiolus foliorum superiorum communis 5—8 cm, rhachis 8—14 cm longa, reliquorum duplo longiores. PANICULAE 6—16 cm longae. FLORES staminibus germineve evolutis vix 3 mm longi, calyce quam 1 mm breviore. FRUCTUS circ. 2,5 cm longus et latus. SEMEN 12 mm longum. 9 mm latum. In Brasiliae provinciis Rio de Janeiro et Minas Geraës: In R. d. J.: Glaziou n. 797! (Corcovado, m. Oct. 1865, folia tantum; Hb. Warming), n. 1472! (ibid., m. Aug. 1867, folia; Hb. Warm.), n. 11822! (Villa Nova, m. Jul. 1880, steril.; Hb. Warm.), n. 15574! (Villa Nova ad Rio Macacú, m. Jul. 1884, flor. ♀; Hb. Warm., Eichl., kew.); — in Min. Ger.: SchwacJce n. 7067! (leg. Araujo ad Rio Novo, flor. ♂; fruct. id. legit ibidem m. Nov. 1898), n. 11822! (in silva virginea ad Serra do Henrique, prope Rio Novo, alt. 500 m, m. Sept. 1895, steril). — Cultam vidi in Horto Parisiensi a. 1867, sine dubio ex Horto Lindeniano allatam.

Subtrib. 2. CÜPANIEAE NOTORRHIZAE Radllc. in Sitzungsber. Jc. bayer. Acad. IX (1879) p. 466, 495, in Durand Ind. Gen. (1887) p. 78, in Sitz. Jc. b. Ac. XX (1890) p. 219, 261, 290 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 335. Radicula cotyledonibus incumbens (infra seminis mediam dorsum descendens, plica testae basilari excepta). (Huc transferendum Tripterodendron ex quod supra de embryone non nisi nuperrime viso allatum.)

XX. PSEUDIMA RADLK. PSEUDIMA Radllc. (ɸεῦδοϛ falsum, ἶμα, εἶμα vestimentum) Sopra un arillo speciale di una Sapindacea, Congresso di Palermo a. 1875 (Classe IV, Roma 1877) p. 23 et in Nuov. Giorn. bot. ital. X (1878) p. 108, in Sapindac. Holl.-Ind. (Actes du Congrès tenu à Amsterdam en 1877) p. 131 (seors. impr. p. 61), in Sitzungsb. Jc. bayer. Ac. VIII (1878) p. 300 n. 36, p. 358, IX (1879) p. 474, 495, 543 (n. 611), 655, in Glieder. d. Sapindac. ibid. XX (1890) p. 261, 290 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 342 n. 66, fig. 175. — Sapindus sp. Aubl. etc., Cupania sp. Camb. etc., cf. lit. spec. FLORES spurie polygami (nunc dioeci, ut videtur, nunc, uti L. Cl. RICHARD in scbeda profert, ♂ et pauci potius $, in eadem panicula), regulares, majusculi, ante anthesin globosi, tomento sericeo obtecti. SEPALA (Cupaniae more) 5, libera, concava, 2-seriatim imbricata, coriacea, exteriora 2 minora ovata laxius, interiora elliptica praeter marginem ciliolatum densius sericeo-tomentosa, intus glabra, basi incrassata costa vel carina obtusa in pedicellum decurrente instructa. PETALA 5, sepala subduplo superantia, lanceolata vel in flore ♀ sublinearia, in unguem brevem latum angustata, extus laxius, intus dense subsetuloso-villosa, apice recurvo glabra, esquamata. DISCUS cupularis, 5-angularis, lateribus petalorum pressione concavis, glaber vel parce puberulus. STAMINA 8, e disci fundo erecta, petalis breviora (floris ♀ minora, germen vix superantia, antheris non dehiscentibus); filamenta filiformia, tota villosula; antherae ovato oblongae, basi emarginatae, subextrorsae, intus supra emarginaturam affixae, glabrae; pollinis granula depresse globosa,

Sapind.

breviter trisulcata, triporosa. GERMEN (floris ♂ perparvum, rudimentarium, pilosulum) obovatum et fere obcordatum, 2- (rarius 3-)loculare, a loculorum (medianorum) lateribus compressiusculum, inter loculos tumidos sulco notatum, margine apiceque pilosulum, ceterum glabrum; stylus subclavatus, sulco suturali stigmatoso utrinque notatum; gemmulae in loculis solitariae, oblique erectae, campylotropae, apotropae. CAPSULA obcordata, deorsum 2-(—3-)coccato lobata, styli residuis inter loculos apiculata, vel abortu 1-loba, loculo abortivo tuberculiformi basi infra stylum aucta, in stipitem brevem contracta, coriaceo-crustacea, glabrata, coccinea (AUBLET), sicca rubro- vel nigro fusca, minutim granulata, loculicide bivalvis, axe nullo relicto, lobis obovoideis vel subglobosis, dorso subcarinatis, ventre sulco levi notatis, pericarpio cellulis sclerenchymaticis et in parte exteriore secretoriis persito, endocarpio glabro laevi parenchymatico infra medios loculos cum pericarpii stratis vicinis in massam spongiosam albam crystallis crebris foetam denique solutam et semini arilli vice adhaerentem evoluto. SEMINA ellipsoidea, angulo obtuso mediano (quasi carina obsoleta) cincta, laevia vel impresse punctulata, nitida, nigra, testa crustacea, extus strato staurencbymatico alto obducta; arillus (spurius) pericarpius spongiosus, albus, circa hilum basilarem adnatus, semen ventre usque ad medium obtegens, dorso depressus, quasi bilobus. EMBRYO notorrhizus; cotyledones leviter curvatae, oblique erectae, crasse carnosae, oleoso-farinosae; radicula brevis, obtusa, plica testae basilari excepta. 84


SAPINDACEAE:

635 FRUTEX

(potius arbuscula) 8-pedalis, trunco recto,

2 pollices crasso, ad simmitatem folioso (AUBLET) vel arbor 10-20-pedalis, habitu amoeno, subsimplex (MARTIUS in obs. ined.). FOLIA sparsa, exstipulata, petiolata, abrupte pinnata, ampla, patentissima; foliola 10—16, subopposita, saepe magna, intermedia majora, elliptica, oblonga vel sublanceolata, breviter acuminata, vel longiuscule acutata, basi subacuta petiolulis crassis supra anguste sulcatis insidentia, integerrima, undulata, subrecurvopatula, subcoriacea, pinnatinervia, nervis saepius remotiusculis patulisque ante marginem anastomosantibus subtus magis quam supra prominentibus, glabra, glandulis microscopicis brevibus apice latiusculis omnino immersis praesertim subtus crebre foveolato -punctata, sicca e viridi flavescentia, utrinque nitidula, cellulis secretoriis (ut et floris partes) nullis instructa, epidermide non mucigera; petiolus communis teretiusculus, basi valde incrassatus, ut et rhachis supra canaliculata subtus convexa cinereus et lenticelloso-punctatus. PANICULAE terminales vel subterminales, solitariae vel aggregatae, ramosae, amplae, elongatae, ramis pulverulento-puberulis inferne laxius, superne densius polychasia vel dichasia stipitata multiflora gerentibus, stipitibus pedicellisque brevibus ad medium vel supra medium articulatis angulosis nec non bradeis parvis subulatis flavescenti-sericeo-tomentellis.

FLORES

sat magni, expansi 6 mm longi. Species 1, Guianae gallieae et Brasiliae septentrionalis incola. 1. PSEUDIMA FRUTESCENS

RADLK.

Tabula nostra CXXIII (habitus et analysis).

Pseudima frutescens Radlk. ll. supra in lit. gen. cc. et in Serj. Suppl. (1886) p. 99. Sapindus frutescens Aubl. Pl. Guian. I (1775) p. 355, t. 138!; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 470 n. 10; Poir. in Lam. Enc. VI (1804) p. 666 n. 11; Smith in Bees Cyclop. XXXI (ca. 1816) n. 10; DC. Prodr. I (1824) p. 608 n. 7, excl. obs. „υ. s.“ fide Hb. Proãr. DC.! (cf. Radlk. in Sitz. k. b. Ac. 1878, p. 358); Spreng. Syst. II (1825) p. 215 n. 151 excl. syn. „S. surinamens. Poir. “, quae Picraena excelsa Lindl.; Don Gen. Syst. I (1831) p. 665 n. 8; Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. n., VI. Sér., XII (1882) p. 195; —

PSEUDIMA.

636

non Knox Cat. Pl. isle S. Thomas in Mém. Acc. di Torino Sér. II, XVI (1857) p. LXXXVII (Quid?).

Cupania spec. Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 28 in synon. generis „ Cupania".

Cupania frutescens Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXI, 2 (1838) Beibl. No. 4, p. 73 (seors. impr. p. 153) n. 247 (9) ; Walp. Rep. I (1842) p. 419 n. 25. Uarana t. Hoffmannsegg, resp. Friedr. W. Sieber in Hb. Willd, (de nom. similib. Vouarana et Guarana cf. Radlk. Monogr. Paull. p. 215, obs. 1). ARBUSCULA cortice cinereo-fusco, in superiore parte albo-verruculoso, apice sub panicula circ. 8 mm crassa. FOLIA superiora 25—50 cm longa, reliqua certe duplo majora; foliola (intermedia) 10—35 cm longa, 3,5 ad 11 cm lata; petiolus communis 4—12 cm, rhachis 20—45 cm et ultra longa. PANICULA 30—40 cm longa, ramis angulosis sulcatis; dichasiorum stipites 1,5 — 8 mm, pedicelli 2 mm longi, bracteae vix 1 mm longae. FLORES albi. SEPALA interiora 4 mm longa. PETALA 5—6 mm longa, 1 —1,5 mm lata. STAMINA 4 mm vix superantia. GERMEN 2 mm longitudine et latitudine vix aequans; Stylus 2 mm longus. FRUCTUS (bilobus) circ. 2 cm altus, 3 cm latus, lobis 2 cm longis, diametro 1,3 cm. SEMINA 1,4 cm longa, 1 cm crassa. In Guiana gallica et in Brasiliae provinciis Maranhâo, Pará et Alto Amazonas: In G.gall.: Aublet! (in silvis et ad margines camporum cultorum, m. Febr. fruct.; Hb. Mus. Brit., Bb. Smith, resp. L. fil); Martin! (Cayenne, fruct.; Hb. Hook.); — in Maranh.: G. Don. n. 123! (flor. ♀ Hb. Mart); Gardner n. 5983! (in silvis frequens, m. Jun. 1841, flor. ♂ ; Hb. Mus. Brit., Kew., Vindob., Webb); Schwacke n, 386 (I, 1212)! (prope Coroatá, m. Jun. 1878, flor.; Hb. Berol.) = Glaziou n. 9711! (flor. ♂ et fruct. semimat.; Hb. Kew., Warming „ Amazonas"; cf. obs. n. 3 in Radlk. Monogr. Paull. p. 217); — in Pará: L. Cl. Richard! (in lucis fluvii Para, m. Maj., flor. ♂; Hb. Rich., dein Franquev.); Friedr. W. Sieber n. 45! (ca. 1806, flor.; Hb. Willd. n. 7257!, comm. Hoffmannsegg); Princ. Neu-Wied! (fruct.; Hb. Fcrd. v. Müller); Martius obs. ined. 3275! (in silvis et sepibus prope Pará, frequens, m. Apr. 1820, flor.; Hb. Monac., Mart); Riedel n. 1271! (in silvis Rio Madeira, m. Maj. 1828, flor.; Hb. Petrop.); Burchell n. 9189! (inter Sâo Joâo et S. Anna do Jgarapé mirim, ad meridiem urbis Cameta, steril., Hb. Mart.; fruct., Hb. Kew), n. 9225! (flor. Hb. Kew.); — in Alto Amaz.: Martius! (in sicciusculis silvis prope Coari et Ega, m. Nov. 1819, flor. et fruct.; Hb. Monac.). OBS. EX eadem subtribu Cupaniearum notorrhizarum culta invenitur in Brasília (cf. J. B. RODRIGUES Hort. Flum., 1895, p. 68), ut et in Antillis et terris vicinis, Blighia sapida König (1806; Akeesia africana Tussac, 1808; Akea solitaria Stockes, 1812, fid. Ind. Kew.; Bonannia nitida Raf., 1814; Cupania edulis Schum. et Thonn., 1828; Cupania Akeesia Camb. 1829; Sapinãus obovatus Wight et Arn., 1834; Cupania sapida Voigt, 1845) unica generis guineensis species, nomine Akee t. König et Atia-Tjo t. Schum. et Thonn a Guineensibus salutata, Vild Kaschu t. iisd. ab Europaeis, Akee-tree t. Don et Vegetable marrow ob arillum t. Macfad. ab Anglis, Akee d’Arique t. Tussac, Akeesie et Ris de veau vegetalet. Grosourdy a Gallis, Yeux-crabe (uti Cupania americana) t. LANESSAN ab iisdem, arbor pulchra 10-metralis, insignis fructu obtuse trigono-obovato, fere pyriformi, etiam magnitudine peram parvam aemulante, triloculari, loculicide trivalvi, pericarpio substantia saponino affini foeto, seminibus in loculis solitariis, spermophoro tuberculiformi maturitate aucto carnoso alho et arilli more seminis basin amplectenti eduli insidentibus; folia profert pari-pinnata, 3—5-juga, pallide viridia.

Trib. VI. DODONAEEAE KUNTH. em. DODONAEACEAE Kunth Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 100 (Ed. in 4° p. 130) quoad genus Dodonaea, altero (Llagunoa) exd,; DC. Proãr. I (1824) p. 615 quoad gen. Dodonaea, reliquis excl.; Camb. in Mém. du Mus. XVIII

(1829) p. 33 pariter; Bartl. Ord. nat. (1830) p. 364 par.; Spach Hist. nat., Phanérog. III (1834) p. 41 par.; Meissn. Gen. (1837) p. 53, Comment. p. 38 par. et Addend. p. 346 (Diplopeltis); Endl. Gen. (1840) p. 1072,


637

SAPINDACEAE:

DODONAEA.

638

Suppl. IV, 3 (1847) p. 79 generib. excl. — DODONEAE Lindl. Veget. Kingd. Ed. 3 (1853) p. 385 generib. excl. — Benth. Hook. Gen. I, 1 (1862) p. 410 generib. excl. et Sapindearum genera ibid. n, 19, 20. — DODONAEEAE Radlk. in Durand Ind. Gen. (1887) p. 80, in Sitzungsber. k. bayer. Acad. XX (1890) p. 220, 273, 294 et in DODONAEAE

Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III 5 (1895) p. 355.

SAPINDEARUM

et PANCOVIEARUM genera Baill. Hist. d.

Plant. V (1874) p. 410, 411, 421, 422.

Sapindaceae anomospermae, nomopbyllae, spirolobae (cf. supra in conspectu tribuum, p. 231), arborescentes, fruticosae vel suffruticosae, exstipulatae. Flores (in Loxodisco et Diplopeltide) symmetrici et petaligeri vel (in Dodonaea et Distichostemone) regulares et apetali iique disco obsoleto. Germen 3- (2-) loculare, gemmulis in loculis binis (partim epitropis) superpositis. Fructus capsularis, sulcato- vel coccato-lobatus, chartaceo-membranaceus, septicide vel septifrage, rarius (in Loxodisco et Diplopeltidis specie) loculicide dehiscens, interdum (in Dodonaeae speciebus et in Distichostemone) alatus. Semina (exarillata) funiculo adhaerente instructa, subglobosa vel tumide lenticularia, testa crustacea. Embryo spirolobus. — Folia imparipinnata (foliolo terminali interdum in Loxodisco et Dodonaeae speciebus abortivo) vel simplicia (interdum transeuntia in pinnata in Dodonaeae et Diplopeltidis speciebus].

Genus unum tantum — in una sola specie — in Brasília obvium : Dodonaea Linn. ; cf. supra p. 234.

XXI. DODONAEA

LINN.

DODONAEA*) Linn. Gen. Ed. I (1737) Append. Octandriae p. 341 n. 855 etc. (cf. Richt. Cod. Linn., 1835, p. 362 n. 544 et p. 131 n. 160 sub Ptelea, quacum conjuncla a Linn. 1753 ad 1771), Mant. II (1771) p. 149 n. 1303, Syst. Veg. Ed. XIII (cur. Murray 1774) p. 293 et 299 n. 1303; Ludwig Defin. Gen. (1747) p. 237 n. 796; Fabric. Hort. Helmstad., Ed. II (1763) p. 430, Ed. III (1776) p. 430; Scop. Introd. (1777) p. 249 sub n. 1115 (Triopteris), p. 335 n. 1550; A. L. Juss. Gen. Pl. (1789) p. 375; Schreber Gen. Pl. I (1789) p. 257 n. 654; Neck. Elem. II (1790) p. 189 n. 909; Lam. Encycl. II (1790) p. 292, Ill. Gen. t. 304; Gaertn. Fruct. II (1791) p. 134, t. 111; Moench Method. Pl. (1794) p. 358; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 293 et 343 n. 761; Pers. Synops. I (1805) p. 415 n. 939; Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. (1809) p. 413 n. 473; Smith in Rees Cyclop. XII (1809); Poir. in Lam. Enc. Suppl. II (1811) p. 494 et in Ill. Gen. II (ca. 1817) p. 416 et 439 n. 786, t. 304; Meyer Prim. Fl. Esseq. (1818) p. 157; Kunth in H. B. K. Non. Gen. et Sp. V (1821) p. 102 (Ed. in 4° p. 132) et Synops. Pl. Aequin. III (1824) p. 167; DC. Prodr. I (1824) p. 616 n. 22; Spreng. Syst. II (1825) p. 174 et 242 n. 1481; Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 392 et in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVIII (1829) p. 35; Spreng. Gen. Pl. I (1830) p. 318 n. 1620; Don Gen. Syst. I (1831) p. 656 et 673 n. 28; Spach Hist. nat. d. Végét., Phanérog., III (1834) p. 68; Meissn. Gen. Pl. (1836—43) p. 53 (38); Endl. Gen. Pl. (1836—40) p. 1073 n. 5626 et Suppl. IV, Pars III (1847) p. 79; Macfad. Fl. Jam. I (1837) p. 165; Torr. et Gray Fl. N.-Amer. I (1838—40) p. 255; Schnizi. Iconogr. IV (1843—70) t. 230 f. 2 et 20; Blume Rumphia III (1847) p. 188; A. Gray Gen. Illustr. II (1849) p. 217, t. 182; Agardh Theor. Syst. (1858) p. 226, t. 19 f. 4; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 127 n. 13 et Symb. ad Fl. argentin.

*) Literatura ad stirpes extra-americanas praesertim spectuns uec non ante-Liunaeana praeter suonyma ipsa hic maxima ex parte omissa est.

(1879) p. 82; Benth. et Hook. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 410 n. 63; Benth. Fl. Austr. I (1863) p. 472; Baill. Hist. d. Pl. V (1874) p. 356, 410 n. 39; Radlk. in Glieder. d. Sapindac., Sitz. k b. Ac. XX (1890) p. 273, 295 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 356 n. 103; Reiche Fl. de Chile I (1896—98) p. 276. — CARYOPHYLLASTER Rumph. Hb. Amb. IV (1743) lib. 6, cap. 55, p. 110, t. 50. — PALAVIA, non Cavan., resp. Schreb., Mutis ex Smith in Rees Cyclop. XII (1809) n. 3. — EMPLEUROSMA Bartl. in Lehm. Pl. Preiss. II (1846—47) p. 228. — Lotus sp. C. Bauhin. (1623); Salix sp. Johnst. (1662); Acer sp. Breyn. (1689); Triopteris sp. Pluk. (1696, 1700), P. Browne (1756); STAPHYLODENDRON (Tournef., 1694, i. e. Staphxylea Linn.) sp. Plum. (1703); Carpinus sp. Burm. (1737); Melissa sp. Hughes (1750); Ptelea sp. („monente Bernh. Juss.“), Linn. (1753); Serjania sp. Spreng. (1825, quoad Dod. pinnat. Sm.); Thouinia sp. Miq. (1844, quoad Dod. adenophor. Miq.). — Non Dodonaea Plum. Nov. Gen. (1703) p. 20, t. 12 et Ic. ed. Burm. V (1757) p. 108 t. 118 et Adanson Fam. d. Pl. II (1763) p. 342 (i. e. Comocladia ilicifolia Sw. [Ilex Dodonaea Linn.]); nec Dodonaea Trew Pl. rar. ed. Jo. Chr. Keller (1763) p. 12, t. 9 (i. e. Ptelea trifoliata Linn.).

1-sexuales, dioeci, interdum (spurie vel FLORES re vera) hermaphroditi, incompleti, regulares, parvi, ante anthesin conici. SEPALA 3—7, ovato-triangularia, acuta vel obtusiuscula, valvata vel anguste imbricata, basi interdum partim cohaerentia, glabra vel puberula glandulisque resiniparis lepidoideis breviter stipitatis obsita, denique reflexa et decidua. PETALA O. Discus obsoletus, in flore ♀ in carpopborum breve evolutus. STAMINA 5—8, ad disci marginem vel in flore ♀ ad carpophori basin inserta (floris ♀ nulla vel effoeta), filamentis brevissimis, antberis lineari-oblongis, obtuse tetragonis, lateraliter debiscentibus, connectivo interdum


SAPINDACEAE:

639

in apiculum producto ; pollinis granula subglobosa, 3- (4-) porosa. GERMEN (floris ♂ rudimentarium, perparvum) in floris centro carpophoro brevi insidens, orbiculare vel obcordatum, rarius transverse ellipticum, plerumque 3- vel 2— 4 - gonum, rarius 5 — 6-gonum, 3- vel 2—4-loculare, rarius 5 — 6-loculare, plerumque glandulis resiniparis dense obsitum et materia resinosoviscosa obductum; stylus apicalis, filiformis, breviusculus vel elongatus, 2—pluri-sulcatus, apice 2—6-fidus ; gemmulae in loculis binae, funiculis basi crassioribus ad medium axem collateraliter insertis oblique transversalibus affixae, superpositae, campylotropae, superiore adscendente apotropa, inferiore pendula epitropa. CAPSULA membranacea vel coriacea, 2 — 6-gona vel -alato-lobata, 2—6-locularis, loculis plerumque lateraliter compressis aliformibus et secus angulum dorsalem in alam latiorem vel angustiorem productis, rarius apteris vel apice tantum cornutis, septifraga, rarius septicida. SEMINA in loculis bina vel abortu singula, subglobosa vel lcnticularia, interdum funiculo incrassato appendiculata, arillo vero nullo, testa crustacea vel coriacea, laevi, opaca vel in paucis splendente. EMBRYO circinatus, oleo et aleuro nec non substantia quadam saponino affini foetus, cotyledonibus linearibus, radicula longiuscula plica testae excepta. ARBORES vel FRUTICES fruticulive saepius ericoidei, plerumque materia resinoso-viscosa obducti.

FOLIA

sparsa,

exstipulata, petiolatà vel subsessilia, simplicia vel (interdum abrupte) pinnata, plerumque glandulis resiniparis pulvinato-lepidoideis inordinate multicellularibus breviter stipitatis obsita, ± viscosa, quoad structuram nunc bifacialia nunc concentrica, cellulis secretoriis parvis vix puncta pellucida epidermide

efficientibus in plerisque instructa,

± mucigera, paginae superioris quoque saepius

FLORES inconspicui, pedicellati, axillares vel terminales, solitarii, vel in thyrsos racemiformes

stomatophora.

corymbiformesve dispositi, vel paniculati. Species 46, fere omnes australienses, quarum una sola — Dodonaea viscosa Jacq. — per totius orbis regiones tropicas

et subtropicas divulgata est, Brasiliam quoque inhabitans. 1. DODONAEA VISCOSA JACQ. arbor vel frutex glaber, viscosus ; rami virgati vel internodiis abbreviatis subflexuoso-tortuosi, inferne teretiusculi, superne compressi, angulati, sub foliis costa elevata notati, cortice rubro-fusco, glandulis adspersi, ceterum glabri ; folia nunc ex oblongo lanceolata, acuta vel obtusa et subobovato-cuneata, mucronulo apiculata, nunc exacte vel elongate angusteve lanceolata, basi longius breviusve attenuata, nunc sublinearia, rarius subspathulata, in petiolum brevem longioremve extenuata, margine

DODONAEA.

640

integerrima vel quodammodo inaequalia et subrepanda, interdum revoluta, nervo mediano sat valido subtus prominente convexo, nervis lateralibus subtilibus numerosis approximatis parallele oblique patentibus, subchartacea, laete viridia, subtus vix pallidiora, nitida, viscosa, glandulis adspersa, ceterum glabra, diachymate plerumque cellulis secretoriis parvis persito, epidermide ± mucigera, paginae superioris quoque praesertim juxta nervum medianum haud raro stomatophora ; tbyrsi in paniculas transeuntes ad ramorum et ramulorum axillarium apices racemiformes vel subcorymbiformes, densius laxiusve dicbasia et cincinnos paucifloros vel apice ad flores singulos reductos gerentes, cincinnis breviter stipitatis, floribus longiuscule pedicellatis, bracteolis parvis subulatis suffultis ; flores plerumque 4-sepali, saepius hermapbroditi; capsula orbicularis, apice et basi excisa vel subobcordata, basi subintegra, plerumque 3-quetra, 3-locularis, rarius 2- vel 4-locularis, loculis subcbartaceis dorso ala subaequilata membranacea radiatim reticulato-venosa cinctis, septifraga; valvae naviculares, alatae, a septis cum axe relictis membranaceis solutae, glabrae, cum alis glandulis adspersae; semina lenticularia, nigra, opaca. Dodonaea viscosa *) Jacq. Enum. Dl. Carib. (1760) p. 19 n. 1 et Stirp. Amer. Hist. (1763) p. 109 n. 1, Ed. pict. (1780) p. 56 n. 1 (sine fig., ut jam Lam. indic. et ut vidi in Bibl. Mus. Brit.), Ed. Mannhem. (1788) p. 137 n. 1; Linn. Mant. II (1771) p. 228 [et Syst. Veg. Ed. XIII (cur. Murray 1774) p. 299 n. 1; Lam. Encycl. II (1790) p. 292 n. 1; Gärtn. Fruct. II (1791) p. 134, t. 111; Sw. Obs. bot. (1791) p. 151; Cavan. Ic. IV (1797) p. 14, t. 327 (var. angustifol.); Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 343 n. 1; Pers. Synops. I (1805) p. 415 n. 1; Smith in Rees Cyclop. XII (1809) n. 1; Willd, Enum. Dl. Hort. Berol. (1809) p. 413 n. 1; Poir. in Lam. Enc. Supp. II (1811) p. 494 et in Ill. Gen. II (ca. 1817) p. 439 n. 786, t. 304 f. 1; G. Mey. Prim. Fl. Esseq. (1818) p. 157 n. 1; Kunth in H. B. K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 103 n. 1 (Ed. in 4° p. 133, 134), VII (1825) Distrib. geogr. p. 287 et 362 (Ed. in 4° p. 366, N.-Granata in ripa fluvii Mayo, p. 460, prope Guanaxuato Mexicanorum) et Synops. Pl. Aequin. III (1824) p. 167 n. 1, IV (1825) Distrib. geogr. p. 384 et 501; Link Enum. Pl. Hort. Berol. I (1821) p. 381 n. 3835; DC. Prodr. I (1824) p. 616 n. 1; Spreng. Syst. II (1825) p. 242 n. 1; Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 392 et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 35; Wikstr. Primit. Fl. Guadal. in k. Vetensk. Ac. Handl. (1828) p. 63; Schlecht. Florul. ins. S. Thom. in Linnaea IV (1829) p. 83 n. 44; Don Gen. Syst. I (1831) p. 673 n. 1; Spach Hist. nat. d. Végét., Phanérog. III (1834) p. 68; Schlecht. Pl. Mex. a Schiede coll. in Linnaea X (1835—36) p. 240 n. 307; Mart. Hb. Fl. bras. in Flora XXII, 1 (1839) Beibl. No. 4, p. 57 n. 397 (seors. impr. p. 233); Benth. Pl. Hartw. (1839) p. 6 n. 19; Torr. et Gray Fl, North-Amer. I (1838—40) p. 255 n. 1; Walp. Bep. 1 (1842) p. 421 n. 4; Schlecht. Pl. Mex. a Schiede, Ehrenb. etc. coll. in Linnaea XVII (1843) p. 639 (sphalm. 739) et XVIII (1844) p. 34 (sphalm. 50); Schnizl, Iconogr. IV (1843—70) t. 230 f. 2; Schomb. * Literatura ad stirpes extra-americanas solummodo spectans, nec non ante-Linnaeana praeter synonyma ipsa hic omissa est.


641

SAPINDACEAE:

Reisen in Brit. Guiana III (1848) p. 847; Gray Gen. Illustr. II (1849) p. 218, t. 182; Seem. Boi. Voy. Herald (1852—57) Fl. N.-W.-Mexico p. 274 n. 82!; Knox Cat. Pl. isle S. Thomas in Mem. Acc. di Torino Ser. II, XVI (1857) p. LXXXI; Turczan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 406!; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 127 n. 29!; Triana et Pl. Proãr. Fl. N.-Granat. in Ann. Sc. n., IV. Sér., XVIII (1862) p. 378 n. 1!; A. Gray Enum. Pl. Calif. in Proceed. Am. Ac. V (1862) p. 155 n. 20; Benth. Fl. Austr. I (1863) p. 475 n. 4! „var. α. vulgaris, β. angustifolia, γ. spathulata“ excl. syn. „? D. oblongifolia Link“ (quae — D. ceratocarpa Endl.) et? „? D. asplenifolia Rudge“ (quae = D. cuneata Sm?); Sauv. et Wright Fl. Cub. (1873, resp. 1868) p. 25!; Watson Bibl. Inã. I (1878) p. 179; Eggers Fl. S. Croix in Bull. U. S. Nation. Mus. XIII (1879) p. 36!; Hemsl. in Biol. Centr.-Am. I (1879—81) p. 215 n. 2!; Bello Fl. Portoric. in Anal. Hist. nat. X (Madrid 1881) p. 246, cf. Krug Ic. ined. (in Mus. bot. Berol. servat.) n. 159! (coll. n. 159!); Watson in Proceeã. Am. Ac. XVII (1882) p. 338! (transl. in La Naturaleza VI, 1882 — 84, p. 223); Sagot Cat. Pl. Guian. in Ann. Sc. n., VI. Sér., XII (1882) p. 201; A. Stahl Estuã. Fl. Puerto Rico, Folleto II (1884) p. 161!; Hemsl. Bot. Voy. Challeng. I (1885) Pars 2, p. 27 („var. angustif.“); Watson in Proceeã. Am. Ac. XXI (1886) p. 423, coll. Palmer n. 143, 287; Radlk. üb. fischvergift. Pfl. in Sitz. k. b. Ac. XVI (1886) p. 404 et in O. Kuntze Revis. Gen. III, 2 (1898) p. 43; Anal. del Mus. Nacion. Costa Rica I (1888) Pars. 2, p. 20 (transl. e Biol. Centr.-Am.); Brandegee Pl. haja Calif. in Proceeã. Calif. Acaã., II. Sér., II (1889) p. 142 ; Watson in Proceeã. Am. Ac. XXIV (1889) p. 45, coll. Palmer n. 290; Britton Enum. Pl. a Rusby coll. in Bull. Torr. Bot. Club XVI (1889) p. 191!; Vasey et Rose Pl. coll. at Socorro etc. in Proceeã. U. S. Nation. Mus. XIII (1890) p. 146, 148; O. Kuntze Revis. Gen. I (1891) p. 143; Rusby Enum. Pl. Boliv. a Bang coll. in Mem. Torr. Bot. Club III, 3 (1893) p. 17!; Philippi in Anal. Univ. Santiago LXXXII (1893) p. 726 (ex Reiche); Greshoff ãe Pl. ad pisc. capienã. adhib. in Mededel. uit s’Lands Plantentuin X (1893) p. 43; Moc. et Sesse Fl. Mex. mss. (ca. 1804) ed. in La Naturaleza, II. Sér., II, No. 8 (1894) Apendice p. 102; Robins. et Greenm. Galápagos Fl. in Amer. Journ. of Science L (1895) p. 145; Raãllc. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 357 et in Loesener Pl. Selerian. in Bull. Herb. Boiss. XII, 12 (1895) p. 616; Hieron. Pl. Lehmannian. in Guatemala etc. coll. in Engl. Jahrb. XX, Beibl. 49 (1895) p. 40 !; J. Ramirez Enum. etc. in F. Altamirano Informe etc. sobre alg. excurs. etc. (1895) p. 28; Duss Fl. phanérog. d. Antilles franç. in Ann. Inst. colon. Marseille III (1897) p. 123!; Reiche Fl. de Chile 1 (1896—98) p. 277; Hort. Cat. ?Palmae sanctae (Indiae occiãuae) similis arbor Pena et Lobel. Adversar. nov. (1570) p. 440 c. fig. p. 456. Lotus quarta s. Loti Africanae similis Indica C. Bauhin Pinax (1623) p. 448.

DODONAEA.

642

Salix Brasiliensis folliculifera Johnst. Dendrogr. (1662) lib. 9, cap. 4, p. 446 n. 4, t. 126. Frutex innominatus primus cortice gryseo etc. Maregr. Johnst. ibid. lib. 10, cap. 2, p. 465 n. XVI, 1. Frutex innominatus instar Salicis pumilae in arenosis locis nascens Marcgravii Breyn Proãr. II (1689) p. 8. Acer minus fructu orbiculari, Salicis folio, Brasilianum, sive foliis et fructibus majoribus nobis Breyn Proãr. II (1689) p. 8. Acer minus fructu orbiculari, Salicis folio, Zeylanicum sive foliis et frudibus minoribus Breyn. ibid. p. 8. Ostryae sive Carpino adfinis, angusto folio non serrato Zeylanica P. Herm. Parad. Bat. Proãr. (1689) p. 360. Arbuscula viscosa, Elaeagni foliis laete virentibus, Ameri cana tricoccos Pluk. Almag. (1696) p. 43, t. 141 f. 1 (nec t. 142 f. 1, uti Linn. in índice Plulc.). Triopteris Indiae orientalis, seu Arbuscula Amygdalae nanae folio, dispermos, siliqua Thlaspeos Dioscoridis, ternis amplioribus exstantibus alis donata. Waenella Ceylonensibus dicta. Plulc. ibid. p. 377. Triopteris jamaicensis angusto Salicis folio, fructo minore fusco, Plulc. ibid. (var. angustif.) Triopteris Indiae orientalis, Chamaenerii splendentibus foliis, Veraüllee Malabaror. Pluk. Mant. (1700) p. 185, t. 447, f. 5. Triopteris, Aelaeagni foliis viscosis laete virentibus, Americana Plulc. Mant. (1700) p. 185. Aceri vel Paliuro affinis, angusto oblongo ligustri folio, flore tetrapetalo herbaceo Sloane Cat. Pl. Jam. (1696) p. 138, Hist. Jam. II (1725) p. 27 n. 20, t. 162, f. 3. Staphylodendron foliis lauri angustis Plum. Cat. Pl. Amer. (1703) p. 18 et Ic. ed. Burm. X (1760) p. 246, t. 247 f. 2. Waerellaghas, arbuscula zeylanica pannosa etc. P. Herm. Mus. Zeyl. Ed. I (1717), Ed. II (1726) p. 32! („ Vol, III Fol. 16“). Carpinus forte viscosa, salicis folio integro oblongo Jo. Burm. Thes. zeyl. (1737) p. 55, t. 23. Dodonaea Linn. Hort. Cliff. (1737) p. 144! et Fl. Zeyl. (1747) p. 58 n. 141 !, excl. syn. Herm. Zeyl. 31 ; v. Royen Fl. Leydens. (1740) p. 206; Fabric. Hort. Helmst. Ed. II, (1763) p. 430, Ed, III (1776) p. 430. Thlaspidioides arborescens, fruetu racemoso Barrère Ess. sur 1’Hist. nat. d. l. France aequinoct. (1741, Ed. II 1749) p. 109. Caryophyllaster litoreus Rumph. Herb. Amb. IV (1743) lib. 6, cap. 55, p. 110, t. 50. Melissa altíssima globularia Hughes Nat. Hist. Barbad. (1750) lib. VI, p. 168.

Guajaco occiduo similis arbor Parkins. Theatr. bot. (1640) p. 1587 c. fig. p. 1586.

Ptelea viscosa Linn. Sp. Pl. Ed. I (1753) p. 118 n. 2, Ed. II (1762) p. 173 n. 2, Append. p. 1677 et Syst. Nat. Ed. XII, II (1767) p. 125 n. 2!.

Frutex instar Salicis pumilae etc. Marcgrav Hist. Pl. lib. 2, cap. 13, p. 76, c. ic., in Piso Hist nat. Bras. (1648).

Triopteris erecta fruticosa, foliis oblongis acuminatis, ramulis gracilibus P. Browne Hist. Jam. (1756) p. 191, t. 18 f. 1.

Sapind.

85


643

SAPINDACEAE:

Corticis Peruviani novum genus Schmieãel im Anhange zu G. L. Huth's Ubersetzung von Thom. Kirlkland's Abhandl. v. d. Brandschäden (1761) p. 222 c. tab. (var. angustif.). Dodonaea angustifolia Linn. fil. Suppl. (1781) p. 218!; Lam. Encycl. II (1790) p. 292 n. 2! („culta sub nom. Bois de Reinette“); Sw. Obs. bot. (1791) p. 150!; Willd. Spec. Pl. II, 1 (1799) p. 344 n. 3; Pers. Synops. I (1805) p. 415 n. 3; Smith in Rees Cyclop. XII (1809) n. 3!; Poir. in Lam. Enc. Suppl. 11 (1811) p. 494 et Illustr. Gen. II (ca. 1817) p. 439 n. 786, t. 304, f. 2; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 128 n. 31! et Cat. Pl. Cub. (1866) p. 46 n. 29! Dodonaea lucida Moench Meth. Pl. (1794) p. 358. Dodonaea elaeagnoides Rudolphi ed. Ledeb. et Adlerstam in Dissert. bot. sist. Pl. Doming. Decad. (1805) p. 18 n. 7 et in Schrad. N. Journ. d. Bot. II, 2 et 3, n. 29 (1807) p.292 n. 7! (var. spathul.). Dodonaea spathulata Smith in Bees Cyclop. XII (1809) n. 2! (var. spathul.). ? Dodonaea asplenifolia Rudge in Trans. Linn. Soc. XI (1815, read 1811) p. 297, t.20! („? var. spathul. “ ex Benth.; anne D. cuneata Sm.?) Dodonaea dioica Boxb. Hort. Beng. (1814) p. 28 (nomen tantum) et Fl. Inã. II (Ed. II, 1832) p. 256 n. 2, — non DC., cujus specimina omnia ! ad D. triquetr. Wendl. pertinent. Dodonaea linearis Loddig. Cat. (1818) p. 14 (nom. nud.). Dodonaea bialata Kunth in II. B. K. Nov. Gen. et Sp. V (1821) p. 104 n. 2, t. 442 (Eã. in 4° p. 134), VII (1825) Distrib. geogr. p. 238 (Eã. in 4° p. 305, in maritimis prope Cumanam) et Synops. Pl. Aequin. III (1824) p. 168 n. 2, IV (1825) Distrib. geogr. p. 304!; DC. Prodr. I (1824) p. 616 n. 4; Spreng. Syst. II (1825) p. 242 n. 9; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 35; Don Gen. Syst. I (1831) p 673 n. 5; Schlecht. in Linnaea XVIII (1844) p. 33! (sphalm. 49); Triana et Pl. Prodr. Fl. N.-Granat. in Ann. Sc. n., IV. Sér., XVIII (1862) p. 378 n. 2. Dodonaea jamaicensis DC. in Mém. Soc. Genèv. I, 2 (1822) p. 447 et Prodr. I (1824) p. 616 n. 3! (c. syn. D. angustifol. Sw.; var. angustif.); Spreng. Syst. II (1825) p. 242 n. 10; Camb. in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 35; Don Gen. Syst. I (1831) p. 673 n. 4; W. Hook. Bot. Misc. III (1833) p. 159 n. 159(1); Macfad. Fl. Jam. I (1837) p. 165 n. 1. Dodonaea Burmanniana DC. in Mém. Soc. Genèv. I, 3 (1822) p. 447 et Prodr. 1 (1824) p. 616 n. 5! (c. syn. D. angustif. Roxb); Griseb. Fl. Brit. W. Ind. (1859) p. 127 n. 30!, Cat. Pl. Cub. (1866) p. 46 n. 28! et Symb. ad Fl. Argent. (1879) p. 82 n. 465! Dodonaea microcarpa DC. in Mém. Soc. Genèv. I, 2 (1822) p. 447 et Prodr. I (1824) p. 617 n. 6! (c. syn. D. angustif. Lam. Ill. Gen. t. 304 f. 2; var. angustif.; „ex ins. Borbon."). Dodonaea salicifolia DC. in Mém. Soc. Genèv. I, 2 (1822) p. 447 et Prodr. 1 (1824) p. 617 n. 7! (c. syn. D. angustif. Lam. Enc. II, p. 292; var. angustif.; „culta; ex Austral. ?“).

DODONAEA.

644

Dodonaea repanda Schum. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. in k. Danslce Videnslc. Selsk. Afhandl. III (1828) p. 214 n. 1! (seors. impr. p. 194). Dodonaea latifolia Schum. ibid. in obs. ad n. 1 ! Dodonaea umbellata Don Gen. Syst. I (1831) p. 674 n. 14 („var. angustif.?'1 ex Benth). Dodonaea Kingii Don Gen. Syst. I (1831) p. 674 n. 15 („var. angustif.?" ex Benth). Dodonaea conferia Don Gen. Syst. I (1831) p. 674 n. 16 (var. spathul. ex Benth). Dodonaea arborescens Cunningh. eã. W. Hoolc. in Journ. Bot. I (1834) p. 251! in synon. D. asplenif. (var. spathul.?). Dodonaea Thunbergiana Eckl. et Zeyh. Enum. Pl. Afr. austr. I (1835) p. 54 n. 419! (var. angustif). Dodonaea Mundtiana Eckl. et Zeyh. ibid. p. 55 n. 420! (var. angustif). Dodonaea arabica Hochst. et Steud. in Schimp. Pl. Arab. n. 766! (1837). Dodonaea asplenifolia var. arborescens Hoolc. J. in W. Hoolc. Journ. Bot. II (1840) p. 415 n. 1 ! (var. spathul.?). Dodonaea linearifolia Lind. Pl. Cub. (a. 1841—46) n. 2070!, ap. Turczan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 407 (var. angustif). Dodonaea linearis E. Mey. in Hb. Drège, Flora XXVI, 2 (1843) Beigabe p. 179 etc.! (var. angustif). Dodonaea Schiedeana Schlecht. in Linnaea XVII (1843) p. 639 (sphalm. 739) et XVIII (1844) p. 33! (sphalm. 49); Walp. Bep. V (1845—46) p. 369 n. 10; Torrey Bot. Mexic. Bound. (1858) p. 47 (sphalm. „D. Scheideana “); Hemsl. in Biol. Centr.-Am. I (1879—81) p. 215 n. 1. Dodonaea Ehrenbergii Schlecht. in Linnaea XVII (1843) p. 639 (sphalm. 739) et XVIII (1844) p. 36! (sphalm. 52; var. spathul); Walp. Bep. V (1845—46) p. 370 n. 12. Dodonaea brasiliensis Schlecht. in Linnaea XVIII (1844) p. 35! (sphalm. 51); Walp. Bep. V (1845—46) p. 370 n. 11. Dodonaea Kohautiana Schlecht. in Linnaea XVIII (1844) p. 36 (sphalm. 52). Dodonaea nana Shuttlew. in Fl. Rugel. n. 118! (1845?) (var. spathul). Dodonaea glutinosa van Houtte ex Heynh. Nomencl. hort. II (1846) p. 208. Nomen nuã. Dodonaea Wightiana Blume Bumphia III (1847) p. 189 in obs.! Dodonaea Waitziana Bl. ibid.! Dodonaea Dombeyana Bl. ibid.!; Walp. Ann. 11 (1851 aã 1852) p. 223 n. 3. Dodonaea Candolleana Bl. ibid. p. 190 n. 2!, c. var. j3. minor p. 191! Dodonaea senegalensis Bl. ibid. p. 191 in obs.! Dodonaea natalensis Sond. in Linnaea XXIII (1850) p. 23! Dodonaea polygama Tausch ed. Opiz in Osterr. bot. Wochenbl. I (1851) p. 339! (var. angustif.; ex ins. Maurit).


645

SAPINDACEAE:

Dodonaea palliãa Miq. Analecta bot. Indica III, in Verhand. k. Nederl. Inst., Ser. 3, V (1852) p. 7 n. 2 et in Flora XXXVI, 2 (1853) p. 766 n. 25! Doãonaea pentandra Griff. Not. ad Pl. Asiat., Posth. Pap. IV (1854) p. 548. Doãonaea neriifolia Cunningh. ed. Gray in Bot. U. S. Expl. Exp. I (1854) p. 262 n. 6! (var. angustif.). Doãonaea triquetra (non Wendl.) p. 262 n. 4.

Gray ibid. (1854)

Doãonaea illita F. Müll. ed. Regei in Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) p. 36! (var. spathul.). Doãonaea nutans Turcsan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 407! (var. angustif.; ex Arab). Doãonaea Thunbergiana var. linearis Harv. et Sond. Fl. Cap. I (1859—60) p. 242 sub n. 2! (var. angustif.). Doãonaea Forsteri? Montrous. Fl. de l'ile Art in Mém. Ac. Lyon X (1860) p. 189 et in Flora XLV (1862) p. 345 (var. angustif.?). Doãonaea Zollingeri Turcsan. in Bull. Mosc. XXXVI, 1 (1863) p. 587, coll. Zoll. n. 2708! Doãonaea pusilloides Tijsm. et Binn. Cat. Hort. Bog. (1866) Suppl. p. 392! (var. spathul.). Doãonaea spec. nov. Zeyher Verzeichn. d. Gart. zu Schwetzingen (1818) Nachtr. p. 404 (var. angustif). Doãonaea spec. Wallich Cat. (1847) n. 8081! Doãonaea spec. Schlecht. v. Dr. Behr in Süãaustr. ges. Pfl. in Linnaea XX (1847) p. 634 n. 148! (var. spathul., — D. illita F. Müll. ed. Regei). Doãonaea spec. Schlecht. ibid. n. 149! (var. spathul.) excl.? obs. de seminib. edulib. „Native almonds“ colonorum. Doãonaea spec. nov.? Turcsan. in Bull. Mosc. XXXI, 1 (1858) p. 407, coll. Zollinger n. 2708! (cfr. D. Zollingeri Turcs.). Doãonaea spec. Hemsl. in Biol. Centr.-Am. I (1879—81) p. 215 n. 3; coll. Liebmann, Oaxaca.

Vassora do Campo Brasiliensib. t. St. Hil. vel Vassoura do Campo t. Mart. in Hb. Fl. bras. Vasoura vermelha s. Fachino vermelha in prov. Rio Grando do Sul. t. II. v. Ihering in Hb. Hieron. Alia sunt nomina vulgaria ab Americanis vel Europaeis usitata (reliquis hic omissis): Grenadina in California t. Brandegee l. c. (1889); Jarilla (i. e. virga parva) in Mexico t. Seler, cf. Radlk. l. c. (1895); Sabino Cimaron ibid. t. coll. ign. in scheda c. n. 46 Hb. Florent.; Chapuliste, Limonillo ibid. t. Ramirez l. c.; Ayuelo in Bogotá fid. Cortés Fl. de Colombia I (1898) p. 58, 167 (quo nomine Erythroxylon Coca quoque salutatur); Yerba del campo in Chile t. Philippi et Reiche ll. cc.; Hop-shrub in Barbados t. Hughes l. c. (1750); Clammy Dodonaea t. Maycoclc; Switch-sorrel in Jamaica t. P. Browne l. c. (1756); Broom in ins. Bermudas t. Pluk. l. c. (1696) p. 43 et t. Hemsl. et Dogwood ibid. t. Hemsl. l. c. (1885); Chamiso Portoricensib. t. Stahl l.c. (Chamisa Peruvianis fide Hb. Pav.); Mangle oseille Guadalupensib. t. Duss l. c. (1897), s. Mangle sur t. Griseb. in Veg. Caraib.; Olivier bord-de-mer Martini-

DODONAEA.

646

censib. t. Duss l. c.; Olivier de sable („Sand-Olive“) et Olivier de diable (an sphalmate?) t. Baill. in Dict. bot. III (1890) p. 453; Bois de Reinette t. Lam. Enc. II (1790) p. 292; Strand-Nagelboom Belgis t. Rumph. l. c. ARBORES graciles 3 — 5-metrales (MOSÉN) vel frutices ramosi 1 — 3 m alti (SCHWACKE, MALME). RAMI erecti, florigeri diametro 2—3 mm, cortice brunneo vel fusco. FOLIA petiolo 0,2—1 cm longo adjecto nunc usque 12 cm longa, 4 cm lata (forma repanda), nunc usque 15 cm longa, 2 cm tantum lata (f. Schiedeana), nunc 7—10 cm longa, 1,5—2 cm lata (f. Burmanniana), nunc 7—9 cm longa, 0,5—1 cm lata (var. angustifolia). THYRSI folia dimidia subaequantes, fructigeri longiores ; pedicelli 0,5—0,8 cm, fructigeri 1 —1,5 cm longi. FLORES 3 mm longi, albido-virescentes (GLAZIOU). SEPALA 3 mm longa, 1,5 mm lata, trinervia, praesertim margine et apice puberula. STAMINUM filamenta vix 1 mm longa, antherae 2,5 mm longae. GERMEN 2 mm longum, 1,5 mm latum, stylo 4—6 mm longo. CAPSULA nunc major suborbicularis alis loculos latitudine subaequantibus inclusis 2,2 cm longa, 2,5 cm lata, nunc mediocris obcordata 1,5 cm longa, 1,8 cm lata, nunc parva diametro circ. 1-centimetrali, sanguínea (SCHWACKE), sicca subfusca vel straminea. SEMINA diametro circ. 2,5 mm, embryonis radicula seminis longitudine, apicem versus incrassata. Miro modo ludit forma et magnitudine foliorum fructunmque. Varietates 3 cum cl. BENTHAM (in Fl. Australiensi) discernere par est, α. vulgarem, β. angustifoliam, γ. spathulatam, quae formas varias alias in alias transeuntes includunt. E Brasília non nisi var. α. et [3. et formae sequentes innotuerunt.

Var. α. VULGARIS Benth.: Folia sat larga, subobovata, ex oblongo latiuscule vel elongate vel anguste lanceolata, vel ex oblongo-lanceolato cuneato-attenuata ; capsula suborbicularis vel obcordata sat magna. Forma 1. REPANDA (Dodonaea r. Schum. et Thonn. 1828, D. dioica Roxb. 1832, D. Kohautiana Schlecht. 1844, D. Candolleana Bl. et D. senegalensis Bl. 1847, D. natalensis Sond. 1850) : Folia maxima ex oblongo latiuscule lanceolata utrinque acuta vel apice obtusa, inde subobovata; fructus plerumque maximi, suborbiculares, 3-alati vel 2-alati quoque in eadem inflorescentia (cf. Plum. 1c. ed. Burm. X, t. 247, f. 2, Sloane Hist. Jam. II, t. 162 f. 3). Forma 2. SCHIEDEANA (Dodonaea Sch. Schlecht. et D. brasiliensis Schlecht. 1844, D. Wightiana Bl. 1847): Folia longissima, elongate lanceolata, utrinque sensim acutata ; fructus sat magni, orbiculares vel subobcordati, utrinque vel apice tantum emarginati, siuu apicali saepius largiore (cf. Wight Ill. t. 52). Forma 3. BURMANNIANA (Dodonaea B. DC. 1822, D. angustifolia Boxb. 1832, D. Dombeyana Bl. 1847) : Folia mediocria, ex oblongo anguste lanceolata cuneatave, apice acuta vel obtusiuscula, in petiolum longins breviusve attenuata; fruetus medíocres, suborbiculares, apice et basi excisi vel subobcordati, basi vix excisi (cf. Burm. Thes. zeyl. t. 23, Lam. Ill. t. 304 f. 1).

Var. β. ANGUSTIFOLIA Benth.: Folia angusta, linearilanceolata vel sublinearia, longiora vel breviora; fruetus minores, utrinque vel apice tantum excisi, alis saepius latioribus (cf. P. Browne Hist. Jam. t. 18 f. 1, Lam. Ill. t. 304 f. 2). Per terras calidas vaga. In Brasília praesertim regiones marítimas inhabitat provinciae Pará, Maranhâo, Ceará, Bahia, Minas Geraes, Rio de Janeiro, Sáo Paulo, Santa Catharina, Rio Grande do Sul: Var. a, forma 1, in prov. Maranhâo, Ceará et Bahia: In Pará: Martius! (in silvarum marginibus, fruct.; Hb. Monac.); — in Maranhâo: Gardner n. 5798! (m. Jun. 1841, flor. et fruct.; Hb. var); — in Ceará: Gardner n. 174! (m. Aug. Nov. 1838, flor.; Hb. Deless.); — in Bahia: Princ. Neu-Wied n. 70! n. 407! et sine n.! (Hb. Mart., Hb. Gotting.); Sello n. 1230 ! (flor. et fruet.; Hb. Berol.); Riedel n. 72! (ad litora maris prope Ilheos, m. Apr. 1821, flor. et fruet.; Hb. Petrop); Blanchet n. 128! 657! et sine n.! (ad litora maris, Bahia meridionalis, a. 1832—40, flor. et fruet.; Hb. DC. etc); Martius Hb. Flor. bras. n. 397! partim


647

SAPINDACEAE:

DODONAEA—AVERRHOIDIUM.

(partim f. 2; leg. Luschnath?; in arcnosis prope Ilheos, fruct.; Hb. var.); Casaretto n. 22301 (in maritimis insulae Itaparica prope Bahiam, m. Febr. 1840, fruct.; Hb. Taurin.). — Forma 2, in prov. Bahia, R. d. Jan. et S. Paulo: In Bahia: Martius Hb. Flor. bras. n. 397 ! partim (partim f. 1; leg. Luschnath?; in arenosis prope Ilheos, fruct. ; „D. brasiliensis Schlecht."; Hb. var.); — in R. d. Jan.: Pohl (Schott, Mikan) n. 723 ! (flor. et fruct.; Hb. Vindob., Berol.) ; Lund n. 160! (in silva Restinga dicta prope Copocabana m. Jun. 1825, flor.; Hb. Havn.); Gaudichaud n. 835! (ca. 1833; fl. et fr.); Vauthier n. 75!; Gomes! (a Bindley comm. in Hb. Schlecht. et Hb. Monac.; „D. brasiliensis Schlecht.“); Claussen n. 27! (Novo-Friburgo, m. Oct. 1842, fruct.; Hb. Deless.); Widgren n.492! (a. 1844, flor. et fruct.; Hb. Holm.); Weddell sine n.! (fruct.; Hb. DC.); Glaziou n. 52! (in arenis maritimis Restingas dictis ad Copocabana, m. Mart. 1862, fruct.; Hb. Mart.), n. 730! (Tahipú ad litora maris, m. Jun. 1865, fruct.; Hb. Mart., Warm.); Schwacke n. 5605! (Pedra das Cabritas prope Copocabana m. Jun. 1887, flor. et fruct.); Ule n. 4427! (Restinga ad Copocabana m. Jun. 1897, flor.); — in S. Paulo; Mosén n. 2431 ! (Campinas in nemore campi sicci, m. Aug. 1874, flor. et fruct.; „arbor gracilis 3—5 m“; Hb. Holm., Havn., Berol., Monac.). — Forma 3, in prov. Min. Ger., R. d. Jan., S. Paulo, S. Cath., R. Gr. d. Sul : In Min. Ger.: Glaziou n. 13632! („Arassuahy dans le campo“, m. Jan. 1883, fruct.), n. 14580! („Queluz dans le campo“, m. Dec. 1884, flor. et fruct. immat.); T. de Moura! (a. 1888; fruct.; Hb. Ber.); — in R. d. Jan.: St. Hilaire! (prope pagum Aldea de S. Pedro, fruct.); Schott! (flor.); Raben n. 337! (partim transiens in var. β. ; Hb. Havn., Mart.); Riedel n. 509! (in arenosis maritimis collibusque siccis, m. Febr.—Jul. 1832, fruct.; Hb. Petrop.); Casaretto n. 1210! (in collibus prope Restinga de Copocabana, m. Aug. 1839, fruct.; Hb. Taurin.); Weddell n. 131! (fruct.; Hb. DG.) ; Warming! (in silvulis maritimis Restinga appellatis, vulgaris, m. Jun., flor. et fruct.; Hb. Warm., Mart.); J. de Saldanha n. 5477 ! (Copocabana, fruct.; Hb.Eichl.); — in S. Paulo: St. Hilaire! (in silvis caeduis prope urbem Sancti Pauli,

648

fruct.); Capt. King n. 33! (Santos; Hb. Boiss.); Löfgren n. 266! (fruct.; Hb. Havn.); — in S. Cath.: Gaudichaud n. 271! („Ile S. Cathérine“, a. 1834; fruct.; Hb. DC. etc.); Ule n. 20, x ! (Sâo Francisco, Capoeira, in arenis ad litora maris, m. Oct. 1884, fruct.); Schenck n.366! („Desterro, Flaggenberg “ m. Sept. 1886, flor. et fruct.), n. 1156! prope Itajahy, m. Nov. 1886, fruct.); Schwacke n. 13072! (Restinga prope Ilha do Alvarenga, Bahia de Sâo Francisco, m. Oct. 1897, fruct.), n. 13094! (in litore maris prope Sâo Francisco, m. Sept. 1897, fruct. submat.); — in R. Gr. d. Sul: Sello n. 171! 442! d, 1225! (m. Sept. 1823, flor.), d, 1625! (m. Dec. 1823 — Jan. 1824, fruct.), d, 2316! (m. Oct.—Nov. 1824, fruct.); H. v. Ihering n. 6! (in silva ad Rio Camacuan, a. 1887, fruct.; Hb. Hieron.). — Var. [3, in prov. R. d. Jan., S. Cath., R. Gr. do Sul: Sello n. 168! (inter R. d. Jan. et Campos, a. 1815, fruct.); Vauthier n. 21! 98! („dans les bois sablonneux pres de la mer, Restinga du Lagoa", m. Maj., fruct.; Hb. Deless. etc.); St. Hilaire! („in arenosis prorinciae Sanctae Catharinae prope vicum Villa Nova, ubi Vassora do Campo dicitur“, flor. et fruct.; Hb. Par., DC., Berol.); Malme n. 82! (Rio Grande do Sul, Porto Alegre, loco aperto subhumido graminoso, m. Sept. 1892, flor.; Hb. Holm., Monac.).

Species Americae exclusae. Dodonaea ? serrulata DC. Prodr. I (1824) p. 617 — Wimmeria serrulata Radlk. (in Sitz. k. b. Ac. VIU, 1878, p. 379). Dodonaea spec. 1 vel 2e Mexico apud Benth. in Fl. Australiens. I (1863) p. 476 in obs. — 'Wimmeria spec.?*) *) A LIERMANN in Mexico lectam et sub nomine Dodonaeae communicatam vidi in Hb. Kewensi.

Trib. VII. DORATOXYLEAE RADLK. DORATOXYLEAE Radlk. in Durand Ind. Gen. (1887) p. 81, in Sitzungsber. k. bayer. Acad. XX (1890) p. 220, 275, 295 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 357. — SAPINDEAE DC. Prodr. I (1824) p. 614, 615 quoad genus Hypelate et Melicoccae sect. II et ex parte III; Camb. in Mém. du Mus. XVIII (1829) p. 31 quoad genus Hypelate; Bartl. Ord. nat. (1830) p. 364 pariter; Spach Hist. nat., Phanérog. III (1834) p. 40 par.;

Meissn. Gen. (1837) p. 53, Comment. p. 38 par. et Addend. p. 346 ,,genera nondum descripta Doranoxylum et Calydrinos“ i. e. Doratoxylum ; Endl. Gen. (1840) p. 1071, Suppl. IV, 3 (1847) p. 78 par. et p. 79 „genera nondum descripta“; Lindl. Veget. Kingd. Ed. 3 (1853) p. 385 quoad genus Hypelate et (inter gen. dub.) Hippobromus ; Benth. Hook. Gen. I, 1 (1862) p. 401 (Melicocca part.), 402, 408; Baill. Hist. d. Plant. V (1874) p. 408, 409, 410 quoad genera Hypelate, Hippobromus (incluso Doratoxylo), Averrhoidium, Filicium et Ganophyllum. — BURSERACEARUM autor, genera Ganophyllum et Filicium. Sapindaceae anomospermae, anomophyllae (Hypelate excepta), incomplete vel omnino non spirolobae (cf. supra in conspectu tribuum, p. 231), fruticosae vel arboreae, exstipulatae. Flores regulares, partim apetali. Germen 3- vel 2-loculare, gemmulis in loculis plerumque 2 (partim vel omnibus epitropis) rarius singulis epitropis.

Fructus indehiscens.

Semina exarillata.

Embryo curvatus. — Folia abrupte pinnata vel (in Hypelate)

trifoliolata. Genus unum tantum monotypiciun in Brasília obvium: Averrhoidium Baill.; cf. supra p. 234.

XXII.

AVERRHOIDIUM BAILL.

AVERRHOIDIUM Baill. Hist. d. Pl. V (1874) p. 356, 409 n. 36; Radlk. in Sitzungsber. k. bayer. Ac. XX (1890) p. 276, 295 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 358 n. 107. — Melicocca sp.? Benth. et Hook. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 401 n. 32.

FLORES spurie polygami, dioeci (feminei tantum, hermaphroditos mentientes, cogniti), regulares, parvi, SEPALA 5, rotundatoante antbesin globosi, glabri. ovata, concava, 2-seriatim imbricata, tenuia, sparsim denticulato-ciliolata, ceterum glabra, exteriora 2 minora. PETALA O, vel rudimentaria 2—4, obovata, esquamata,


649

SAPINDACEAE:

650

AVERRHOIDIUM.

sepalis multo minora DISCUS regularis, dilatatus, carnosulus, glaber, 5-lobatus, lobis sepalis alternis. STAMINA

(in sepalis, disco, antherarum apice et germine quoque obviis) staurenchymati subjectis obsolete minutim pellu-

8 (—7), intra discum inserta, brevia, glabra, antheris anguste ovatis, basi excisis, dorso supra excisuram affixis (floris ♀ inanibus). GERMEN subgloboso-ovoideum,

cido-punctata utriculisque laticigeris seriatis ad nervos libro sclerenchymatico carentes instructa, epidermide

3-loculare, basi et praesertim dorso loculorum augulum obtusum exbibente pilis setulosis adspersum ; stylus

partim mucigera; petiolus rhachisque graciles. THYRSI ad apices ramulorum hornotinorum axillares, foliis breviores, puberuli, a medio cymulas graciliter stipitatas,

primum reclinatus, dein suberectus, filiformis, germen aequans, superne paullulum incrassatus sulcisque suturalibus stigmatosis usque ad tertiam inferiorem partem

plerumque dichasia

decurrentibus notatus ; gemmulae in loculis binae ad medium angulum internum insertae, campylotropae, ex insertionis punctis juxtapositis oblique superpositae,

et lati.

3-flora vel ad cincinnos bifloros

reducta, gerentes; bracteae bracteolaeque lineari-subulatae, puberulae. FLORES inter minores, expansi 3 mm longi

Species 1, Brasiliae septentrionali-orientalis incola.

altera adscendente apotropa, altera descendente epitropa, rarius (in uno germinis loculo) ambae epitropae, altera descendens, altera e funiculo longiore pendula. FRUCTUS ignotus. ARBOR

parva (?), ramis teretibus tenuibus glabratis,

internodiis brevibus, cortice fusco, longitudinaliter rugoso, lenticellis albidis crebris punctatis lineolatisque, hornotinis basi perulis nonnullis deltoides suffultis foliatis brevibus ut et petioli thyrsique pilis crispatis cano-flavescentibus molliter pubescentibus. FOLIA sparsa, in ramulis hornotinis conferta, exstipulata, petiolata, paripinnata; foliola 2—4-juga, elliptico- vel oblongo-lanceolata, acuta vel subacuminata, mucronulata, subsessilia, a medio serrata, serraturis mucronatis, inferiora minora, oblique rotundatoovata, tenuiter membranacea, pinnatinervia, praesertim ad nervos supra subtusque pilis crispatis glandulisque microscopicis raris majusculis ellipticis stipitatis adspersa, supra nitidula, sicca sordide subfusca, cellulis secretoriis

Trib. VIII.

1. AVERRHOIDIUM GARDNERIANUM

BAILL.

Averrhoidium Gardnerianum Baill. in Aãans. XI (Jul. 1874) p. 244 n. 95! et in Hist. de Pl. V (1874) p. 409, annot. 5; Radlk. in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 359.

Melicocca sp. („altera? brasiliensis“) Benth. et Hoolc. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 401, sub n. 32 in obs.! RAMI diametro vix 3 mm, hornotini basi vix 2 mm, internodiis 0,5—1 cm longis. FOLIA 4—12 cm longa; foliola superiora 3—4 cm longa, 1,2—1,5 cm lata, inferiora interdum vix 1 cm longa, 0,8 cm lata; petiolus communis 1,5—3 cm longus, rhachis 3—5 cm longa, inter foliola suprema in apiculura filiformem subtomentosum rarissime folioli terminalis rudimentum 3—4-millimetrale gerentem producta. THYRSI 3—6 cm longi, cymularum inferiorum stipites 1 cm, pedicelli 1,5 — 2 mm longi; bracteae 2 mm vix superantes. SEPALA vix 2 mm longa, 1,5 mm lata. PETALA perparva, alba (GARDNER). STAMINA 1 mm vix superantia. GERMEN 1,5 mm longum, stylo aequilongo. In Brasiliae província Alagoas: Gardner n. 1260! (in ripis fluminis S. Francisco ad Traipú, m. Febr. 1838 fide Hb. Hook. — m. Jul. legitur in Hb. Mus. Brit. — flor.; Hb. Mus. Brit., Hoolc., Meissn., Faris., Vindob.).

HARPULLIEAE RADLK.

HARPULLIEAE Radlk. in Durand Ind. Gen. (1887) p. 81, in Sitzungsber. k. bayer. Acad. XX (1890) p. 220, 277, 295 et in Engl. et Pr. nat. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 360. — Inter GENERA ANOMALA apud Camb. in Mém. du Mus. XVIII (1829) p. 35 (Magonia); ap. Spach Hist. nat., Phanérog. III (1834) p. 41, 71 (Magonia) ; ap. Endl. Gen. (1840) p. 1073, Suppl. IV, 3 (1847) p. 79 (Xanthoceras, Magonia); ap. Lindl. Veget. Kingd. Ed. 3 (1853) p. 385 (Xantboceras, Magonia) et SAPINDEARUM genera ibid. (Otonychium Bl. et Blancoa Bl., quae = Harpullia). — Inter GENERA NON SATIS NOTA VEL DUBIA apud Bartl. Ord. nat. (1830) p. 364 (Har-

pullia); ap. Spach Ilist. nat., Phanérog. III (1834) p. 41 (Harpullia); ap. Meissner Gen. (1837) p. 53, Comment. p. 38 (Magonia, Xanthoceras). — SAPINDEARUM generis pars Meissn. l. c. p. 52 (Harpullia sub Cupania), Comment. p. 37; Endl. l. c p. 1070 pariter. — COSSIGNIEARUM genera Blume Rumphia III (1847) p. 174 quoad genus Harpullia et e. hoc conjungenda Otonychium et Blancoa, reliquis excl. — SAPINDEARUM genera Lindl. l. c., cf. supra; Benth. Hook. Gen. I, 1 (1862) p. 398, 407, 408. — SAPINDEARUM et PANCOVIEARUM genera et generis pars Baill. Hist. d. Plant. V (1874) p. 407, 413, 422 (Cossigniae sect. Harpulliopsis, i. e. Harpullia madagascariensis Radlk.), 423. Sapind.

86


SAPINDACEAE:

651

MAGONIA.

652

Sapindaceae anomospermae, plerumque anomophyllae, aspirolobae (Arfeuillea excepta), arboreae vel fruticosae, Flores regulares vel (e. g. Magoniae) symmetrici. Germen 3- vel 2-loculare, gemmulis in loculis plerumque 2 (omnibus vel partim epitropis, vel omnibus apotropis), rarius singulis epitropis vel (e. g. in Magonia) pluribus (horizontalibus extrorsum campylotropis). Fructus dehiscens. Semina plerumque exarillata, globosa vel

exstipulatae.

(in Magonia) large et tenuiter disciformia et ala cincta.

Embryo ± curvatus. — Folia plerumque abrupte

pinnata, rarius imparipinnata (in Xanthocerate et Ungnadia) vel trifoliata (in Delavaya). Genus unum tantum in Brasília obvium :

Magonia St. Hil.; cf. supra p. 234.

XXIII. MAGONIA ST HIL. MAGONIA St. Hil. in Relation d’un empoisonement etc., Bull. Soc. Philom. de Paris (Maj. 1824) p. 78 (descriptio) et Pl. remarq. du Brés. (1824) p. 206, 238, t. 23 A, 24 A et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XII (1825) p. 336, t. 12 A, 13 A, translat. in Edinb. Phil. Journ. XIV (1826) p. 267 (omissa descriptione); Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 394 et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 35; Spreng. Gen. Pl. I (1830) p. 312 n. 1596; Don Gen. Syst. 1 (1831) р. 656 et 674 n. 29; Spach Hist. nat. d. Végét., Phanérog. III (1834) p. 71; Meissn. Gen. Pl. (1836—43) p. 53 (38); Endl. Gen. Pl. (1836—40) p. 1073 n. 5630 et Suppl. IV, Pars III (1847) p. 79; Benth. et Hook. Gen. Pl. I, 1 (1862) p. 398 n. 23; Baill. Hist. d. Pl. IV (1874) p. 366, fig. 399—403 (401 male), p. 423 n. 66; Radlk. in Engl. et Pr. nat. Pfl.Fam. III, 5 (1895) p. 363 n. 115, fig. 181. — PHAEOCARPUS Mart. (et Zucc.) in Flora VII, 1, Beilage 4, p. 136 (char. abbrev. с. tab. serius edendar. indic. script. die 25. April. 1824) et in Mart. et Zucc. Nov. Gen. et Sp. I (1824) p. 61 n. 22, t. 37, 38; Spreng. Syst. II (1825) p. 173, 223 n. 1462; O. Kuntze Revis. Gen. I (1891) p. 144, III, 2 (1898) p. 73, 119 n. 404, p. 43. — Non Magonia Vell. Fl. Flum. I (1825) et Icon. IV (1827) t. 60 et Index method. p. 5 („Triplaris americana L.“, resp. Ruprechtia laurifolia C. A. Mey.). FLORES

spurie polygami, monoeci, quoad calycem

et corollam subregulares, quoad reliquas partes ad diametrum sepalum quartum transgredientem symmetrici, pro ordine magni, ante anthesin alabastra primum subglobosa, dein corolla adhuc clausa post calycis expan-

plicato-lobulato, postice (ante sepalum 4.) in lamellas 2 concentricas — interiore minore, posteriore alta conchaeformi intus concava extus bicarinata apice subtriloba—productus, glaber, flavescens. STAMINA 8, intra discum inserta, petala subaequantia, declinata, apice sursum curvata (floris ♀ brevia, effoeta); filamenta filiformia; antherae oblongae, basi excisae, dorso supra excisuram affixae, introrsae, apice interdum nodulo minuto notatae ; pollinis granula subglobosa, per tetrades tetraëdrice connexa, flavida, exine crassiuscula, granulata, 3-porosa. GERMEN

(floris ♂ rudimentarium) ovatum, trigono-coni-

cum, 3-loculare (loculo impari

sepalo 4. e diametro opposito), sulcis 3 suturalibus notatum, sulphureo-pubescens ; stylus filiformis, sursum curvatus, in stigma

capitatum subtrilobum incrassatus; gemmulae in loculis 8, angulo centrali 2-seriatim affixae, in 1 seriem ordinatae, subhorizontales, complanatae, campylotropae, micropyle prope hilum exteriore,

ad

cbalazam

in processum

rhaphen et hilum versus curvatum productae.

CAPSULA

magna, depresse trigono-globosa, corticoso-lignosa, extus obsolete verruculoso-granulata, intus spongiosa laevis, utrinque glabra, castanea, 3-locularis, loculicide 3-valvis, loculis a dorso costa notato complanatis dilatatis, inde suturis (in germine sulcos efflcientibus) nunc angulos exhibentibus, valvis septorum tenuium partim evanescentium et diruptorum vestigia gerentibus quoad

sionem multo elongata obovoideo-cylindrica exhibentes,

diametrum tangentialem quam loculi angustioribus navicularibus, septorum fragmentis basi et latioribus apice

pube crispa virescenti - sulphurea cum tota inflorescentia induti. CALYX basi subobliquus, profunde 5-partitus, segmentis ovatis vel suboblongis obtusis mem-

partim secedentem) relictis. SEMINA in loculis 1-seriata, oblique adscendentia, sursum imbricata, transversim

branaceis,

aestivatione anguste 2-seriatim imbricatis, exterioribus 2 paullo brevioribus latioribus, omnibus puberulis, apice glanduloso-ciliatis, denique reflexis. PETALA 5, loriformi-subspathulata, subaequalia, superiora

late elliptica, compressa, tenuiter discoidea, glabra, nitida, badia, ala pallidiore cincta, basi juxta hilum in mediana marginale sinu augusto (in MARTII icone melius quam in BAILLONI delineato) inter rhaphen in-

paullo breviora, patentia, apice latiora, obtusa vel subacuta, crenulata, infra medium margine revoluta, sub-

crassatam stipitiformem et processum gemmulae chalazi-

coriacea, extus puberula, intus versus basin subglabra, aestivatione imbricata, quam calyx multo serius expansa. Discus completus, inaequalis, antice brevis margine

ad columnam centralem (apice interdum cum valvis

cum valde dilatatum excisa ; testa, uti ala, tenuis, spongioso-chartacea, ala in lamellas 4, parte embryonem includente utrinque in lamellas 3 intertextu spongioso connexas fissibili : harum extima inter epidermidem et


653

SAPINDACEAE:

telam spongiosam cellularum mucigerarum strata plura exhibet*), lamella intermedia, ut et intima (endopleura, in ala deficiens), e stratis paucis cellularum leviter sclerenchymaticarum sensu vario elongatarum exstructa est, tela interjecta spongiosa substantia saponino affini foeta. EMBRYO parum, attamen sat curvatus, lomatorrhizus, oleoso-carnosus, albidus; plumula inter cotyledones minima, biloba; cotyledones complanatae, transversim ellipticae, nunc ad seminis latus chalazam, nunc ad illud micropylen excipiens magis evolutae, oleo et aleuri granulis (amyli nullis) foetae nec non cellulis secretoriis substantia quadam adiposa repletis persitae, aqua maceratae et agitatae spumam efficientes ; radicula complanata, cuneata, ± curvata, hilum versus oblique descendens.

ARBORES medíocres, cortice laevigato cinereo intus flavescente tandem suberoso vestitis, ramis tortis patentibus, more Pyri mali. FOLIA quotannis decídua, sparsa, exstipulata, petiolata, abrupte pinnata; foliola 6—11, subopposita vel alterna, oblonga, emarginata, basi cuneata subsessilia, integerrima, inferiora paullo minora, juniora membranacea, adultiora coriacea, pinnatinervia, nervis approximatis oblique patulis retique venarum supra magis quam subtus prominulis, supra ad nervos, subtus undique molliter pubescentia (M. pubescens) vel utrinque subglabra (M. glabrata), glandulis microscopicis perraris majusculis adspersa, supra nitidula, subtus opaca, flavescenti-viridia, sicca subfusca, cellulis secretoriis parvis (in floris partibus deviis) in staurenchymate et sub eo obviis obsolete minutim pellucido-punctata, aqua agitata, ut et ramulorum cortex, mox spumam efficientia, epidermide partim mucigera ; petiolus, ut et rhachis, supra planus subtus convexus. TEYRSI paniculiformes, pyramidales, laxiflori, folia aequantes vel superantes, ad apices ramulorum defoliatorum terminales et axillares, ante folia evoluti, basi perulis parvis coriaceis nigrofuscis suffulti, cincinnos longe stipitatos elongatos paucifloros remotiusculos (nec non basi interdum ramos et ipsos thyrsos exhibentes) gerentes, pube virescenti-sulphurea induti ; bracteae bracteolaeque parvae, subulatae ; pedicelli filiformes, longiusculi, primum erecti, sub anthesi ± nutantes. FLORES inter maximos ordinis, expansi diametro 2—2,5 cm, feminei pauci (2—3) in quoque thyrso inter masculos numerosos (40—50). CÁPSULA in pedunculo incrassato lignescente suspensa magnitudine fructus Citri Aurantii majoris (M. pubescens) vel pomi Granati maximi (M. glabrata).

SEMINA planiuscula vel ± a basi ad

*) Cf. ROSENBEBG in Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXIII, 3, No. 8.

654

MAGONIA.

apicem curvata, inferiora extus convexa, superiora bis curvata, apice tantum extus, ceterum intus convexa, ala circ. 1,5cm lata inclusa 4,5—5,5 cm alta, 7—9 cm lata. Species 2, Brasiliae centralis Boliviaeque incolae. CONSPECTUS SPECIERUM. A. Ramuli, folia subtus, bracteae extus pubescentia; fructus minor, depresse trigono-globosus .... 1. M. PUBESCENS St. Hil. B. Ramuli, folia, bracteae extus glabra; fructus major, magis depressus, subhexagonus, venis elevatis e valvarum 2. M. GLABRATA St. Hil. apice decurrentibus notatus

1. MAGONIA PUBESCENS ST. HIL. arbor mediocris, ramosissima (ST. HIL.), cortice laevigato cinereo (MARTIUS); ramuli teretes, striati, cinerascentes, pubescentes, lenticellis crebris lineolati, mox glabrati et subere rufescenti obtecti; gemmae supra foliorum cicatrices perulis coriaceis nigris obtectae; folia 3—5-juga ; foliola oblonga, emarginata, basi praesertim superiora subcuneata, supra ad nervos, subtus undique molliter pubescentia; petiolus rhachisque supra pubescentes, subtus glabrescentes; bracteae extus et praesertim margine pubescentes, intus glabrae; calycis segmenta pubescentia; petala obtusa, extus pube densa sulphurea induta, intus margine apiceque pubescentia; capsula depresse trigonoglobosa, magnitudine fructus Citri Aurantii majoris, castanea. Magonia pubescens St. Hil. in Relat. d’un empois. etc., Bull. Soc. Philom. de Paris (Maj. 1824) p. 78 (diagnos.) et Pl. remarq. (1824) p. 206, 239 n. 15 (descriptio), t. 23 fig. A, t. 24 fig. A et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XII (1825) p. 310, 337 n. 15, t. 12 fig. A, t. 13 fig. A ; Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 394 n. 1 et in Mém. Mus. d’Hist. nat. XVIII (1829) p. 36 ; Don Gen. Syst. I (1831) p. 674 n. 1; Spach Hist. nat. d. Végét., Phanérog. III (1834) p. 71; Walp. Bep. I (1842) p. 422 n. 1; Villafranca Pl. utiles du Brés., Extr. du Bull. d. Thérap. méd. et chir. (1879) p. 37 (sphalm. Mahonia); Radlk. üb. fischvergift. Pfl. in Sitz. k. b. Ac. XVI (1886) p. 404, in Warm. Symb. Partic. XXXVII (Vidensk. Meddel.. 1890) p. 996 (245) et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 363; Greshoff de Pl. ad pisc. capiend. adhib. in Mededeel. uit s’Lands Plantent. X (1893) p. 46; Schwacke Pl. Nov. Mineiras I (1898) p. 10. Phaeocarpus campestris Mart. (et Zucc.) in Flora VII, 1, Beil. 4, p. 136 (char. incompl. script. die 25. April 1824) et in Mart. et Zucc. Nov. Gen. et Sp. I (1824) p. 62 n. 1, t. 37, 38, et Arzneipfl. Rio Negro’s in Buchner Bepert. d. Pharm. XXXV (1830) p. 199; Spreng. Syst. II (1825) p. 223 et IV, 2 (cur. post., 1827) p. 150 n. 1 ; O. Kuntze Bevis. Gen. (1891) p. 145, excl. syn. M. glabrata St. Hil. (sphalm. glabresc.), quae ead. ac. Ph. agrest. M. (?), et Bevis. Gen. III, 2 (1898) p. 44. Tinguy Cazal Corogr. braz. I (1817) p. 107; Villafr. l. c. Pao de Tinguy St. Hil. ll. cc., Camb. l. c. 1825. Tingui in Minas Geraes (sub quo nom. in „Bahia Jacquinia" intelligitur) Mart. Pflanzennam. i.d. Tupi-Spr.in München. Gelehrt. Anzeig. XL VI (1858) p. 45 et in Glossar. (1867) p. 407. Tingui capeta Schwacke in lit. et l. c. Timbó Matogrossensib. t. Biedel in sched.


SAPINDACEAE:

655

ARBOR 1.0—12-pedalis (MARTIUS), 15—30-pedalis (RIEDEL), immo 30—40-pedalis et altior (GARDNER). RAMI thyrsigeri diametro 3—5 mm. FOLIA petiolo 3—6 cm longo adjecto 20—30 cm longa; foliola 6—10 cm longa, 2,5—4 cm Jata. THYRSI 20—30, rarius 40 cm longi, diametro basilari 6 —10, rarius 20-centimetrali ; cincinni 2—4-flori, inferiores stipite circ. 2 cm longo adjecto 4—6 cm longi; pedicelli 1 cm longi; bracteae 2 — 3 mm longae. FLORES fragrantissimi (RIBDEL). CALYCIS segmenta 2—3 mm longa, 1 — 1,5 mm lata. PETALA 1 — 1,5 em longa, apice 2—3 mm lata, extus flavo-virentia, intus atropurpurea (ST. HIL., RIEDEL). DISCI lamella posterior 3—5 mm alta, 2—3 mm lata. STAMINA (floris ♂) 8 mm longa. GERMEN (floris ♀) 3—4 mm longum, stylus duplo lougior. CAPSULA 7 cm alta, (inter septa) 8,5—9 cm lata, valvis medio 6,5 cm latis.

In Brasiliae provinciis Ceará, Piauhy, Minas Geraës, Goyaz, Mato Grosso et in Bolivia : In Ceará: Gardner n. 1502! part. (vix dubie quoad folia; part. M. glabrata ; m. Aug.—Nov. 1838, flor.; Hb. var.); — in Piauhy: Schwacke n. 679! (in campis frequens, a. 1878, flor.); — in Min. Ger.: St. Hilaire ! (frequens in desertis partis provinciae Minas Geraës occidentalis dictae Certaô do Bio de S. Francisco, m. Aug.—Sept. 1816—21, flor.); Sello c 2196! (Capivary, a. 1818, flor.; Hb. Ber.) ; Martius obs. ined. n. 1555! (in campis calidis altis calcareis passim arbusto consitis inter Formigas et Contendas atque in Campis S. Philippi secus flumen S. Francisci inter Salgado et Malhada provinciae Minas Geraês, m. Jul. 1818, flor.; Hb. Monac.); Pohl (Schüch) n. 141 ! (Hb. Vind.); Lund ! (in campis inter Rio do prato et Santa Anna dos Alegres, m. Sept. 1834, flor.; Hb. Mart.); Casaretto n. 2651! („habui a Riedel e Min. Ger., in campis ad rivulos, m. Dec. 1838“; Hb. Taurin.); Claussen n. 646! 647! 501! (a. 1839—41; flor.; Hb. Par., DC. etc.); Netto! (in campis ad ripas Rio das-Velhas, m. Jun. 1862, flor.; Hb. Mart.); Warming! (Lagoa Santa in campis, rara); Glaziou n. 9714! Congonhas do campo, m. Febr. 1876, flor.; Hb. Warm.): Schwacke („Campos serrados do sertâo entre Valle Fundo e a fazenda dos Melancias, perto de Biribiri“ l. c., m. Mart. 1892; specim. non vidi); — in Goyaz: Burchell n. 7438!, 7620—2!, 7640—2! (inter Goyaz et Cavalcante, a. 1828; flor.; Hb. Mart.); Ule n. 153 (2788) ! (in Chapadôes prope Formosa, m. Sept. 1892, flor.); Glaziou n. 20864 ! („ Vâo do Rio Paranan à Formosa“ m. Febr. 1895, flor.; Hb. Ber.); in Mato Grosso: Riedel Z! n. 1091! (in locis siccis prope Cujabá non infrequens, m. Aug. — Sept. 1827, flor.; Hb. Petrop.); O. Kuntze! (m. Jul. 1892, flor.); — in Bolívia: O. Kuntze („prov. Velasco“ l. c. 1898).

MAGONIA.

656

fruct.), Pl. remarq. (1824) p. 206, 241 n. 16 (descriptio) et in Mém. Mus. d'Hist. nat. XII (1825) p. 310, 338 n. 16; Camb. in St. Hil. Fl. Bras. I (1825) p. 395 n. 2 et in Mém. Mus. d'Hist. nat, XVIII (1829) p. 36; Don Gen. Syst. I (1831) p. 675 n. 2; Spach Hist. nat. d. Végét., Phanérog. III (1834) p. 72; Walp. Rep. I (1842) p. 422 n. 2, excl. syn. Mart. „Phaeoc. camp.“ ad M. pubesc. recens.; Gardn. Trav. in the Interior of Bras. (1846) p. 191 excl. specim. (partim, ut e foliis videtur, ad M. pubesc. recens.); Villafranca Pl. utiles du Brés., Extr. du Bull. d. Thérap. méd. et chir. (1879) p. 37 (sphalm. Mahonia, perperam species Paulliniae dicta); Radlk. üb. fischvergift. Pfl. in Sitz. k. b. Ac. XVI (1886) p. 405, in Warm. Symb. Partic. XXXVII (Vidensk. Meddel., 1890) p. 996 (245) et in Engl. et Pr. Pfl.-Fam. III, 5 (1895) p. 363; Greshoff de Pl. ad pisc. capiend. adhib. in Mededeel. uit s’Lands Plantent. X (1893) p. 46. (?) Phaeocarpus agrestis Mart. et Zucc. Nov. Gen. et Spec. I (1824) p. 63 (fruct. solus descript.); O. Kuntze Revis. Gen. (1891) p. 145, excl. syn. M. pubescens St. Hil., quae ead. ac Ph. camp. M. Phaeocarpus glabratus Spreng. Syst. IV, 2 (cur. post., 1827) p. 150 n. 2. Tinguy Cazal Corogr. braz. I (1817) p. 107; Villafr. l. c. Pao de Tinguy St. Hil, ll. cc., Camb. l. c. 1825. Tingui Warm. l. c. 1890. Tingi Gardn. l. c. Tinguy-capeta et Timbo-peba Villafr. l. c. Timbó Matogrossensib. t. Malme in sched. 12—20-pedalis (RIEDEL). RAMI thyrsigeri diametro 3—5 mm. petiolo 3—5 cm longo adjecto 20—25 cm longa; foliola 5—12 cm longa, 2—4,5 cm lata. THYRSI 15—30 cm longi; cincinni inferiores stipite 1,5—2 cm longo adjecto 3—5 cm longi; pedicelli circ. 1 cm longi; bracteae 2 —3 mm longae. FLORES odoratissimi (RIEDEL), quam in M. pubesc. paullo minores. CALYCIS segmenta 2 — 3 mm longa, 1—1,5 mm lata. PETALA 8—12 mm longa, apice 2—3 mm lata, extus virescentia, intus atropurpurea. Disci lamella posterior 2,5—4 mm alta, 2—2,5 mm lata. STAMINA (floris ♂) petala breviora (superiora) aequantia. GERMEN (floris $) 3 mm longus, stylus sesquilougior. CAPSULA 7 cm alta, (inter septa) 9,5—10 cm lata, valvis medio 7—8 cm latis. ARBOR

Cortes (t. CAZAL, RIEDEL), radix (RIBDEL), cortex radieis folia (CAZAL) et semen (RIEDEL) ad iuebriandos pisces adhibentur. Ligno, resp. cinere (t. NETTO) valde alcalino (ST. HIL.), ex aliis seminum nucleis (GARDNER) ad saponem quondam parandum et ipsis saponis vice (t. SCHWACKE) utuntur. Cortex ad sanauda ulcera utilis dicitur (ST. HIL., OBS. 1.

(GARDN.),

GARDN.). OBS. 2. Apud cl. ST. HILAIRE, qui embryonem rufum dicit, vix dubie testae lamella intima (endopleura) adhuc inclusus intelligendus est.

2. MAGONIA GLABRATA ST. HIL. arbor mediocris, ramosissima (ST. HIL.), interdum sat alta (WARMING), trunco plerumque flexuoso-tortuoso (id.), cortice crasso sat laevi (Malme), testaceo (WARM. in sched.); ramuli teretes, striati, cinerascentes, glabri, lenticellis crebris lineolati, mox subere rufescenti obtecti ; gemmae perulis nigris obtectae; folia 3—5-juga ; foliola oblonga, emarginata, basi subcuneata, (juniora quoque) glabra nec nisi ad nervuin medianum supra interdum puberula; petiolus glaber, rhachis supra saepius puberula; bracteae extus praeter marginem subglabrae; calycis segmenta parcius puberula; petala obtusa vel subacuta, extus pube brevi sulphurea adspersa, intus subglabra; capsula (t. MART. sub Phaeocarp. agrest.) depressior, subhexagona, venis elevatis in valvarum superfície (decurrentibus) notata, colore obscuriore.

Magonia glabrata St. Hil. in Relat. d’un empois. etc., Bull. Soc. Philom. de Paris (Maj. 1824) p. 78 (diagnos. sine

FOLIA

In Brasiliae provinciis Ceará, Piauhy, Minas Geraës, Goyaz et Mato Grosso: in Ceará: Gardner n. 1502! part., cfr. M. pubesc.; — in Piauhy: Martius! (in campis „agrestes“ dictis, m. Maj., fruct.); — in Min. Ger.: St. Hilaire! (frequens in desertis partis occidentalis provinciae Minas Geraês dictae Certaô do Rio de S. Francisco, m. Aug.—Sept. 1816—21, flor.); Olfers! (Hb. Endl., nunc Vindob.); Riedel n. 2644! (in campis locisque hieme exsiccatis, Rio de S. Francisco, m. Sept. 1834, flor.; Hb. Petrop.); Netto! (Trahiras, m. Maj. 1862, flor.; Hb. Mart,); Warming! (Lagoa Santa, arbor campestris interdum sat alta, non rara, m. Sept. flor.; m. Oct.—Nov. frons novella evolvitur ; Ilb. Mart.); Glaziou n. 12500! (Congonhas do Campo, m. Jan. 1831, flor.; Hb. Eichl., Warm., Bruxell.); — in Goyaz: Pohl n. 681! (Morro do Chapeo, Arrayás, flor.; Hb. Vindob.); Burchell n. 6094! (prope urbem Goyaz, a. 1828; flor.; Hb. Mart.); in Mato Grosso: Malme n. 1318 C! (Cujabá in „Cerrados“, praesertim locis arenosis, m. Jan. 1894, steril.; Herb. Holm.). Lignum ad exstruendas aedes aptum habetur (t. Warming). OBS. Praeterea partes variae eodem modo ac Magoniae pubescentis usitari videntur. A collectoribus saepius, ni fallor, folia unius et inflorescentiae (praecoces) alterius speciei confusae, iu herbariis vix tuto extricandae.


657

SAPINDACEAE:

TABULAE EXPLICATAE.

658

TABULAE EXPLICATAE. Tab. LVIII. Serjania leptocarpa, p. 260. LIX. „ trichomisca, p. 260. LX. „ confertiflora, p. 262. LXI. „ eucardia, p. 264. LXII. „ glutinosa, p. 270. LXIII. „ comata, p. 271. LXIV. „ deflexa, p. 273. gracilis, p. 278. LXV. „ LXVI. „ laxiflora, p. 281. LXVII. Fig. I Serjania faveolata, p. 283. II Serjania dentata, p. 282. LXVIII. Serjania aculeata, p. 284. sphaerococca, p. 289. LXIX. „ LXX. „ adusta, p. 293. LXXI. „ marginata var. pluridentata, p. 297. LXXII. „ erecta, p. 299. LXXIII. „ exarata, p. 301. ovalifolia, p. 307. LXXIV. „ LXXV. „ fuscifolia, p. 309. LXXVI. „ perulacea, p. 315. LXXVII. „ perulacea, p. 315. orbicularis, p. 330. LXXVIII. „ LXXIX. „ tristis, p. 331. LXXX. „ serrata, p. 333. LXXXI. Fig. I Paullinia imberbis, p. 366. II „ elegans, p. 362. LXXXII. Paullinia rubiginosa, p. 367. LXXXI II. „ seminuda, p. 369. Cupana, p. 372. „ LXXXIV. LXXXV. Fig. I Paullinia firma, p. 388. II „ capreolata, p. 389. LXXXVI. Paullinia paullinioides, p. 390. „ verrucosa, p. 392. LXXXVII. „ rufescens, p. 393. LXXXVIII. LXXXIX. „ caloptera, p. 399. XC. „ selenoptera, p. 401.

Tab. XCI. XCII. XCIII. XCIV. XCV. XCVI. CXVII. XCVIII. XCIX.

C. CI. CII. CIII. CIV. CV. CVI. CVII. CVIII. CIX. CX. CXI. CXII. CXIII. CXIV. CXV. CXVI. CXVII. CXVIII. CXIX. CXX. CXXI. CXXII. OXXIII.

Paullinia racemosa, p. 406. „ uloptera, p. 409. Urvillea uniloba, p. 423. „ laevis, p. 426. Cardiospermum integerrimum, p. 437. „ procumbens, p. 449. „ strictum, p. 450. Thinouia ventricosa, p. 459. Fig. I Thinouia compressa, p. 455. II „ ternata, p. 458. III „ scandens, p. 460. Diatenopteryx sorbifolia, p. 466. Allophylus acutatus, p. 475. „ edulis, p. 484. „ strictus, p. 488. petiolulatus, p. 490. „ robustus, p. 492. „ Toulicia crassifolia, p. 504. „ tomentosa, p. 506. Porocystis toulicioides, p. 509. Sapindus Saponaria, p. 512. Talisia pedicellaris, p. 534. „ esculenta, p. 537. „ oedipoda, p. 545. Fig. I Talisia acutifolia, p. 553. cupularis, p. 554. II „ Cupania tenuivalvis, p. 575. scrobiculata, p. 581. „ rubiginosa, p. 583. „ platycarpa, p. 585. „ „ racemosa forma subsinuata, p. 586. Dilodendron bipinnatum, p. 596. Matayba purgans, p. 616. „ mollis, p. 624. „ marginata, p. 625. Pseudima frutescens, p. 635.

SIGLA. 1. Flos ; f. femineus (hermaphroditus) ; m. masculos. (1.) Alabastrum. 2. Calyx cum disco etc. (resp. flos defloratus, petalis vel staminibus quoque destitutus) ; f. floris feminei ; m. floris masculi. Numeri sepalis appositi genesin indicant. 3. Petalum ; sup. superius ; lat. laterale. 4. Squama petali, petalo ipso deciso ; sup. superior (i. e. petali superioris) ; lat. lateralis (i. e. petali lateralis). 5. Stamen ; f. floris feminei ; m. floris masculi. 6. Pistillum rudimentarium floris masculi. 7. Pistillum floris feminei. Tabulae cl.

Sapind.

L.

8. Fructus ; ap. apertus ; p. fructus paries (pericarpium). 9. Coccus sive loculus fructus. 10. Axis fructus. 11. Semen ; ar. arillo obtectum. 12. Embryo. a. b. d. e. l. s. o.

ab axe a basi a dorso a parte exteriore a latere desuper omissis partibus.

visum.

f. m. p. ap. ar. lat. sup. D. — ‖

cf. cf. cf. cf. cf.

1, 2, 5. 1, 2, 5. 8. 8. 11.

cf. 3, 4. Diagramma. Sectio horizontalis. Sectio verticalis. 1/1 Magnitudo naturalis.

x/1 Magnitudo x X aucta. Quoad numeros sepalis appositos cf. 2.

RADLKOFER ducente 21 a cl. HUEGEL, 1 a cl. ENGELMANN, caeterae omnes a cl. SEBOTH delineatae sunt.

87


INDEX VOLUMINIS XIII. PARTIS III. QUA CONTINENTUR POLYGALACEAE, TURNERACEAE, CARICACEAE, LOASACEAE, SAPINDACEAE.

ACANTHOCLADUS Kl. 45. „ albicans A. W. Benn. 46. „ brasiliensis Kl. 46. ACLADODEA Radlk. 531. ACLADODEA R. et P. 527. „ pinnata R. et P. 559. ACOUSTA Ruiz et Pav. 73. AKEA solitaria Storkes 636 obs. Akee Guin. 636 obs. Akee d’Afrique Gall. 636 obs. AKEESIA africana Tuss. 636 obs. Akeesie Gall. 636 obs. Akee-tree Angl. 636 obs. ALLOPHYLUS Linn. 467. acutatus Radlk. 475. ,, „ amazonicus Radlk. 474. ,, Cambessedei Bl. 482. ,, chrysoneurus Radlk. 479. „ cinnamomeus Radlk. 493. „ dioicus Radlk. 472. „ divaricatus Radlk. 493. „ edulis Radlk. 484. „ guaraniticus Radlk. 480. „ heterophyllus Radlk. 474. „ inaequilaterus Radlk. 476. laevigatus Radlk. 483. ,, leptostachys Radlk. 489. „ leucocladus Radlk. 473. „ ,, leucophloeus Radlk. 478. „ melanophloeus Radlk. 478. membranifolius Radlk. 492. „ „ paniculatus Radlk. 494.

ALLOPHYLUS peruvianus Radlk. 488. petiolulatus Radlk. 490. puberulus Radlk. 481. „ „ punctatus Radlk. 487. „ quercifolius Radlk. 481. robustus Radlk. 492. „ semidentatus Radlk. 477. „ sericeus Radlk. 476. „ „ strictus Radlk. 488. Amoncillo Ant. 524. ANCYROSTEMMA Poepp. et Endl. 203. „ micranthum Poepp. et Endl. 204. ANISOPTILON Radlk. 354. APHANOLEPIS Radlk. 499. APIOMATAYBA Radlk. 602. APORETICA Forst. 468. „ pinnata Hook. et Arn. 588. Arbol de las cuentas del Jabon Amer. 517. Arbol Jabonero Amer. 517. Atia-Tjo Guin. 636 obs. Atou-aou Galib. 621. AVERRHOIDIUM Baill. 647. „ Gardnerianum Baill. 650. Ayaoua Guian. 500. Ayuelo Bogot. 645. AZAMAZA Hochst. 468. Bagos de chumbo grosso Bras. 446. Bagos de chumbo miudo Bras. 442. BANISTERIA ternata Vell. 459. „ trifoliata Steud. 459. Barba de S. Pedro Bras. 31.

Barbasco Nicar. 517. Barrigudo Bras. 191. Batuquinha Bras. 441. Black Nicker-Tree Barb. 517. Blighia sapida Koen. 636 obs. BLUMENBACHIA Schrad. 212. „ Arechavaletae Urb. 217. ,, aspera Urb. 221. ,, Eicbleri Urb. 218. „ Hieronymi Urb. 216. „ insignis Schrad. 215. „ latifolia Camb. 214. „ multifida Griseb. 217. ,, multifida Hook. 215. „ palmata Camb. 215. „ parviflora Pill. 215. „ scabra Urb. 219. „ urens Urb. 213. BOHADSCHIA Presl 108. humifusa Presl 146. „ „ microphylla Griseb. 146. Bohon Upas Ind. 192. Bois flambeau Gall. 500. Bois saponacé Gall. 517. Bois savon Gall. 517. BONANNIA nitida Raf. 636 obs. Bonnet carré Martin. 442. BRACHYADENIA Radlk. 432. BREDEMEYERA Willd. 47. „ acuminata Kl. 51. „ altissima A. W. Benn. 50. „ brevifolia Kl. 49.


661 BREDEMEYERA cuneata Kl. 50.

densiflora A. W. Benn. 51. „ „ floribunda Willd. 48. „ Hilaireana Kl. 51. „ Kunthiana Kl. 53. „ laurifolia Kl. 51. Lhotzkyana Kl. 48. „ lucida A. W. Benn. 51. „ „ Mansonii Kl. 51. „ Martiana A. W. Benn. 49. „ myrtifolia A. W. Benn. 50. parviflora A. W. Benn. 51. „ „ revoluta A. W. Benn. 49. „ velutina A. W. Benn. 53. Broom Bermud. 645. BROWNEA erecta Hort. 550, 557. „ princeps Hort. 557. BURCARDA Gmel. 89. „ villosa Gmel, 106. BURGHARTIA Neck. 89. BURKARDIA Scop. 89. Cabrea Urug. 572. Cageiro do mato Bras. 588. CAJOPHORA Presl 212. „ Urb. 213. CALOPTILON Radlk. 355. Camaihua cipó Bras. 403. Camboata Argent. 572. Camboatá Bras. 571, 573, 586, 588, 618, 628. Cambotá Bras. 571. Cambotá branca Bras. 622. Cambotá brava Bras. 622. Cambotá com folhas grandes Bras. 571. Cambotá com folhas miudas Bras. 575. Cambuata Bras. 571. Candle wood Angl. 500. Canopy-tree Martin. 524. CARDIOSPERMUM Linn. 430. „ acuminatum Miq. 441. „ altissimum, Poepp. 269. „ anomalum Camb. 449. ,, barbicaule Bak. 435. ,, bipinnatum West 445. „ canescens Wall. 446. „ clematideum A. Rich. 446. „ coluteoides Hemsl. 446. „ coluteoides Kunth 434. „ Corindum Linn. 443. „ corycodes Kunze 441. „ Duarteanum Camb. 435. „ elegans Kunth 434. „ erectum Tausch 446. „ ferrugineum A. Rich. 446. „ Galapageium Rob. et Greenm. 446.

INDEX. CARDIOSPERMUM giganteum B. Rodr. 446.

glabrum Schum. et Thonn. 441. grandiflorum Sieb. 445. grandiflorum Sw. 433. Halicacabum Bl. 441. Halicacabum Guill., Perr. et Rich. 435. „ Halicacabum Linn. 438. „ Halicacabum Linn. 444. „ Halicacabum Webb 435. „ hexagonum Wight 446. „ hirsutum Willd. 434. „ hispidum Kunth 434. „ inflatum Naeg. 441. „ inflatum Salisb. 440. „ inflatum Vell. 435. integerrimum Radlk, 437. „ „ Leuarttianum Don 435. „ loxense Kunth 445. „ luridum Bl. 441. „ macrocarpon Hb. Wight 441. „ macrolophum Radlk. 429. „ macrophyllum Kunth 435. „ microcarpum Kunth 440. „ microcarpum Pringle 446. „ microspermum Hort. 441. „ molle Kunth 445. „ moniliferum Schwägr. 440. „ oblongum A. Rich. 446. „ ovatum Wight 446. „ Palmeri Vas. et Rose 446. „ parviflorum Camb. 445. „ parviflorum Tausch 441. „ Pechuelii O. Ktze 446. „ pilosum Turcz. 446. „ pilosum Vell. 435. „ procumbens Radlk. 449. „ pubescens Griff. 446. „ pubescens Lag. 445. „ pumilum Bl. 441. „ strictum Radlk. 450. „ triphyllum Vell. 418. „ truncatum A. Rich. 441. „ ulmaceum Humb. 421. „ velutinum Hook. et Arn. 435. „ vesicarium Hb. Madr. 446. „ vesicarium Humb. 434. ,, villosum Macf. 446. CARICA Linn. 175. „ aurantiaca Bull 177, 186. „ Bonplandiana hort. Par. 178. „ Bourgeaei Solms 178. „ candicans A. Gray 177. „ cauliflora Jacq. 187. „ cestriflora Solms 177, 185. „ Chilensis Pl. 177. „ citriformis Hook. f. 184. „ „ „ „ „

662 CARICA citriformis Jacq. 177, 188. „ cubensis Solms 177. „ Cundinamarcensis Hook. f. 184. „ digitata Poepp. et Endl. 192. dodecaphylla Vell. 190. „ „ erythrocarpa Lind. et André 184. glandulosa Pavon 181. „ „ gossypiifolia Griseb. 181. „ Goudotiana Tr. et Pl. 183. „ gracilis Solms 182. „ hastata Brign. 178. „ heptaphylla Vell. 193. „ hermaphrodita Blanco 188. heterophylla Poepp. et Endl. 180. „ „ lanceolata Solms 179. „ Mamaja Vell. 188. Manihot Solms 177, 186. „ „ microcarpa Jacq. 179. „ monoica Desf. 183. „ paniculata Spruce 177. „ Papaya Linn. 188. „ parviflora A. DC. 177. „ peltata Hook. Arn. 178. „ platanifolia Solms 182. „ pubescens Solms 177, 185. „ pyriformis Feuill. 177. „ quercifolia Solms 178. „ spinosa Aubl. 191. „ triloba Mart. 180. CARICACEAE Dumort. 173. CARPHOSPERMUM Radlk. 433. CARPIDIOPTERIX Karst. 451. „ macroptera Karst. 463. CARYOPHYLLASTER Rumph. 638. „ litoreus Rumph. 642. Casanção Bras. 209, 211. CASIMIRA Scop. 521. Casita Argent. 516. CASTANELLA Radlk. 353. CASTANELLA Spruce 345. „ paullinioides Spruce 391. CATOCOMA Poepp. et Endl. 47. „ altissima Poepp. et Endl. 50. „ brevifolia Benth. 49. emarginata Spruce 50. „ „ floribunda Benth. 48. „ Kunthiana Benth. 53. „ laurifolia Benth. 52. „ lucida Benth. 51. „ Mansonii Kl. 51. „ mollis Tr. et Pl. 50. „ myrtifolia Spruce 51. „ parviflora Spruce 51. Caxua branca Bras. 627. CERATADENIA Radlk. 432. Chalchal Argent. 485. Chambimbe Columb. 517.


663 Chamburú Peruv. 192. Chamiso Port. 645. Chapeau carré Martin. 442. Chapuliste Mex. 645. Chololote Mex. 517. Chumbimbo Columb. 517. Cipó de Timbó Bras. 288, 300, 317, 332, 363. Cipó Matta Bras. 460. Cipo raxa Bras. 409. Clammy Dodonaea Barbad. 645. Cochinillo Parag. 485. Coco-macaque Trinid. 544. Cocú Argent. 485. Coeur des Indes Antill. 442. Cofferana Bras. 357. COMATOGLOSSUM Karst. et Tr. 527. „ strictum Karst. et Tr. 559. COMESPERMA St. Hil. 47. „ floribunda St. Hil. 48. „ Kunthiana St. Hil. 53. „ laurifolia St. Hil. 52. „ Mansonii Lhotsky 51. „ pubescens Gardn. 49. COMINIA P. Br. 468. Copalxocotl Mexic. 517. CORCHORUS grandiflorus Spring 116. CORINDUM Adans. 345. „ Halicacabum Medic. 440. CORINDUM Tourn. 430. Corpus Argent. 572. CORYTHOLOBIUM Mart. 60. Cotopais Amer. 536. COTOPAIS Radlk. 529. Cotoperiz Venez. 536. CRUDYA Vouarana DC. 593. CRYPTOPTILON Radlk. 354. CRYPTOSTOMUM Schreb. 73. Culo de Hiéro Hisp. 609. Cupana Venez. 373. CUPANIA Linn. 563. affinis Kl. 606. „ Akeesia Camb. 636 obs. „ „ alba Griseb. 569. americana Tr. et Pl. 569. „ „ anacardiaefolia Gardn. 573. Aubletii Miq. 607. „ bracteosa Radlk. 579. „ „ castaneaefolia Mart. 570. „ cinerea Poepp. 568. „ clethrodes Mart. 571. „ concolor Radlk. 587. „ crassifolia Radlk. 574. „ dentata Kl. 581. „ diphylla Vahl 575. „ discolor Vahl 607. „ edulis Schum. et Thonn. 636 obs.

INDEX. CUPANIA emarginata Camb. 587. „ emarginata Seem. 614. „ euphoriaefolia Camb. 621. „ filicifolia Lind. 633. „ frondosa Benth. 582. „ frutescens Mart, 636. „ fulva Griseb. 578. „ fulva Mart. 577. „ furfuracea Radlk. 584. „ geminata Poir. 576. „ glaberrima Duchass. 615. „ glabra Griseb. 612, 615. „ glabra Willd. 609. „ guianensis Miq. 582. „ heterophylla Mart. 626. „ hispida Radlk. 580. „ inelegans Spruce 611. „ laevigata Miq. 612, 613. „ laevigata Cl. Rich. 607, 621. „ laevigata Seem. 614. „ laxiflora Benth. 621. , laxiflora Radlk. 585. „ longifolia Benth. 548. „ macrophylla Mart. 546. „ micrantha Mart. 621. „ multiflora Mart. 595. „ nitida DC. 392. „ oblongifolia Mart. 573. paniculata Camb. 576. „ „ pedicellaris Sagot 534. „ platycarpa Radlk. 585. „ Poiretii Kunth 583. „ porosa Miq. 582. „ praealta Sagot 541. „ punctata Camb. 625. „ purgans Poepp. et Endl. 617. ,, guercifolia Kl. 583. „ racemosa Radlk. 586. „ reticulata Camb. 581. „ reticulata Splitg. 581. „ reticulata Wawra 621. „ retusa Kl. 581. „ revoluta Radlk. 577. „ rigida Radlk. 580. „ rubiginosa Radlk. 583. „ rugosa Radlk. 579. „ sapida Voigt 636 obs. „ Saponaria Pers. 515. „ saponarioides Sw. 514. „ schizoneura Radlk. 584. „ scrobiculata Kunth 609. „ scrobiculata Cl. Rich. 581. „ Spruceana Benth. 610. subalbens Mart. 539. „ „ subrepanda Mart. 583. „ subrepanda Miq. 582. „ subsinuata Kl. 583.

664 CUPANIA sylvatica Casar. 618. „ tenuivalvis Radlk. 575. „ tomentosa Kunth 569. „ triloba Tr. et Pl. 582. Uraguensis Hook. et Arn. 571. „ „ vernalis Camb. 571. „ verrucosa Radlk. 578. „ Vouarana Camb. 593. zanthoxyloides Camb. 570. CUPANIEAE Bl. 561. CUPANIEAE LOMATORRHIZAE Radlk. 561. CUPANIEAE NOTORRHIZAE Radlk. 633. Cururu Bras. 359. CURURU Plum. 236, 345. Cururu-ape Bras. 361. Damiana Mexic. 147. DIATENOPTERYX Radlk. 465. „ sorbifolia Radlk. 466. DICRANOPETALUM Presl 497. „ polyphyllum Presl 504. DICRANOPETALUM Radlk. 499. DIGONOCARPUS Vell. 563. „ inflatus Vell. 588. DILODENDRON Radlk. 595. „ bipinnatum Radlk. 596. DIPHTHEROTOECHUS Radlk. 350. DODONAEA Linn. 637. „ angustifolia Linn. 643. „ arabica Hochst. et Steud. 644. „ arborescens Cunn. 644. „ asplenifolia J. Hook. 644. „ asplenifolia Rudge 643. „ bialata Kunth 643. „ brasiliensis Schlecht. 644. „ Burmanniana DC. 643. „ Candolleana Bl. 644. „ conferta Don 644. „ dioica Roxb. 643. „ Dombeyana Bl. 644. „ Ehrenbergii Schlecht. 644. „ elaeagnoides Rud. 643. Forsteri Montrous. 645. „ „ glutinosa van Houtte 644. „ jamaicensis DC. 643. „ illita F. Müll. 645. „ Kingii Don 644. „ Kohautiana Schlecht. 644. „ latifolia Schum. et Thonn. 644. „ linearifolia Lind. 644. „ linearis Lodd. 643. „ linearis E. Mey. 644. lucida Moench 643. „ „ microcarpa DC. 643. „ Mundtiana Eckl. et Zeyh. 644. „ nana Shuttl. 644.


665

INDEX.

DODONAEA natalensis Sond. 644.

„ neriifolia Cunn. 645. „ nutans Turcz. 645. „ pallida Miq. 645. „ pentandra Griff. 645. „ polygama Tausch 644. „ pusilloides Tijsm. et Binn. 645. „ repanda Schum. et Thonn. 644. „ salicifolia DC. 643. „ Schiedeana Schlecht. 644. „ senegalensis Bl. 644. „ spathulata Smith 643. „ Thunbergiana Eckl. et Zeyh. 644. „ Thunbergiana Harv. et Sond. 645. „ triquetra Gray 645. „ umbellata Don 644. viscosa Jacq. 639. „ „ Waitziana Bl. 644. „ Wightiana Bl. 644. „ Zollingeri Turcz. 645. DODONAEACEAE Bl. 225. DODONAEACEAE Kunth 635. DODONAEAE Benth. Hook. 637. DODONAEEAE Kunth 635. DODONAEEAE Radlk. 637. DODONEAE Lindl. 637. Dogwood Bermud. 645. DORATOXYLEAE Radlk. 647. EMPLEUROSMA Bartl. 638. ENOUREA Aubl. 345. „ capreolata Aubl. 389. ,, guianensis A. Rich. 389. ENOUREA Radlk. 352. Enourou à vrilles Guian. 389. EPHIELIS Schreb. 599. „ fraxinea Willd. 621. „ guianensis Gmel. 621. „ Vouarana Spr. 593. ERBLICHIA Seem. 89. ERBLICHIA Urb. 91. ERNSTINGIA Scop. 599. EUBLUMENBACHIA Urb. 213. EUCOCCUS Radlk. 245. EUMATAYBA Radlk. 603. EUPAPAYA A. DC. 188. EUPAULLINIEAE Radlk. 235. EUPHORIA Lit-chi Desf. 562. Longana Lam. 561. „ EUPIRIQUETA Urb. 90. EURYCOCCUS Radlk. 243. EUTALISIA Radlk. 530. EUTOULICIA Radlk. 499. Eymara Enourou Galib. 389. Fachino vermelha Bras. 645. Farinha secca Bras. 597, 633. Farolitas Cub. 442. Fruta de parâo Bras. 482, 485. Index.

666

Frutilla Argent. 485. GEERIA Neck. 345, 389. GEMELLA Lour. 468. Genip-tree Jam. 524. Grenadina Calif. 645. GRIPIDEA Miers 212. „ asperata Miers 222. „ scabra Miers 220. GRIPIDEA Urb. 213. GRONOVIA Linn. 201. „ Humboldtiana Schult. 202. „ scandens Linn. 202. GUAPURIUM herbaceum Spr. 206. Guaraná Bras. 373. Guarana-Sipó Bras. 373. Guarana-üva Bras. 373. GUAREA Japurensis C. DC. 560. Guarumima Bras. 253. Guavatán Bras. 572. Guayo Yucat. 536. Guenettier Ant. 524. Guisante maravilla Antill. 442. Guiti Bras. 516. HANDSCHIA Pohl 451. HARPULLIEAE Radlk. 649. HAYECKA Pohl 345, 415. HEBEANDRA Bonpl. 54. HELICTEROIDES DC. 212. HEMIPAPAYA A. DC. 187. Higueira del monte Argent. 179. HOLCOCOCCUS Radlk. 246. Honey berry Amer. 524. Hop-shrub Barbad. 645. HUALANIA Phil. 54. „ colletioides Phil. 54. Hualun Chil. 54. Huevitos de chivo Mexic. 447. Huevos de chivo Ecuad. 551. HUIDOBRIA Gay 207. Jaboncillo Cub. 517. Jabonero Antill. 517. JACARANDA Clausseniana Lind. 633. Jacaratiá Bras. 191. JACARATIA Marcgr. 189. „ conica Kerber 189. „ digitata Solms 191. „ dodecaphylla A. DC. 190. „ heptaphylla A. DC. 192. ,, Mexicana A. DO. 189. ,, spinosa A. DC. 191. ,, spinosa A. DC. 192. Jarilla Mex. 645. Jatuá-uba Bras. 622. Javonsillo Columb. 517. Ibápôbô Guaran. 525. Ibapobon Amer. 525. Ibaró Tup. 516.

88

Ibaroocajeta Argent. 516. Jequitinguaçu Bras. 516. ILLAIREA Lenné et Koch 212. Ipecacuanha Bras. 41. ISOPTILON Radlk. 354. Ituá Bras. 617. Ivapovó Amer. 525. Ivapuyu Angl. 525. Kanappy-tree Antill. 524. Kemeketi Carib. 422. Kénepier Ant. 524. Keneppy-tree Antill. 524. Kenettier Ant. 524. KLAPROTHIA H. B. K. 205.

„ mentzelioides H.B.K. 206. Knippel-boom Comm. 524. Knippen Batav. 524. KOELREUTERIA triphylla Juss. 421. KOELREUTERIEAE Agardh 225. KOERNICKEA Kl. 345. Kohlrübenbaum Bras. germ. 191. KRAMERIA Linn. 69. „ argentea Mart. 71. evolvuloides Tr. et Pl. 72. „ „ grandiflora St. Hil. 72. „ Ixina H. B. K. 70. „ latifolia Moric. 71. „ longipes Berg. 73. „ ovata Berg 70. ruscifolia St. Hil. 71. „ spartioides Berg 72. „ „ tomentosa St. Hil. 70. KRAMERIAGEAE Gray 1. KREAGROLEPIS Radlk. 499. LAMPROSPERMUM Kl. 599. „ guianense Kl. 606. „ Schomburgkii Kl. 616. LASIANTHEMUM Kl. 527. „ bijugum Kl. 612. „ unijugum Kl. 541. LEPIDODINE Radlk. 455. Liane barette Martin. 447. Liane carrée de Cayenne Guian. 321. Liane-persil Martin. 422. Liane-savon Martin. 422. Limonillo Mex. 645. Linkeng Chin. 561. LITCHI chinensis Soun. 562. LOASA Adans. 207. „ muralis Griseb. 215. ,, palmata Spr. 215. ,, parviflora Schrad. 209. „ patula Grah. 215. ,, rostrata Urb. 208. „ rupestris Gardn. 211. „ urens Vell. 213.


667 LOASA Jacq. 207. LOASACEAE Lindl. 197. LOASEAE H.B.K. 197. LOASEAE Juss. 197. LOASEAE Rchb. 197. LOASINAE Lk. 197. Long yen Chin. 561. Maca-apa-ipou Galib. 608, MACACA Radlk. 602. Macaca-apa-ipou Carib. 608. Maco Trinit. 524. Mafome Bras. 361. MAGONIA St. Hil. 651. „ glabrata St. Hil. 655. „ pubescens St. flil. 654. Makañoulé Galib. 608. Mamâo do mato Bras. 191. Mambiara Guiam 524. Mamma do porco Bras. 622. Mammon de Mico Amer. 536. Mamoeirinho Bras. 179. Mamon Venez. 524. Mamoncillo Cub. 524. Mamon de Mico Amer. 536. Mangle oseille Guad. 645. Mangle sur Antill. 645. Maria molle Bras. 597. Maria pobre Bras. 597. Maria Preta Argent. 467. Mata Fóme Bras. 317. Mata puerco Novo-granat. 559. MATAYBA Aubl. 598. „ adenanthera Radlk. 615. „ arborescens Radlk. 606. „ atropurpurea Radlk. 617. „ camptoneura Radlk. 616. discolor Radlk. 619. „ discolor Radlk. 617. „ „ elaeagnoides Radlk. 629. „ fallax Radlk. 612. glaberrima Radlk. 614. „ grandis Radlk. 626. „ „ guianensis Radlk. 620. „ guianensis Sag. 608. „ heterophylla Radlk. 626. „ inelegans Radlk. 611. „ intermedia Radlk. 619. „ juglandifolia Radlk. 627. „ laevigata Radlk. 612. leucodictya Radlk. 628. „ „ macrolepis Radlk. 604. „ macrostylis Radlk. 605. „ macrostylis Radlk. 604. „ marginata Radlk. 625. „ mollis Radlk. 624. „ opaca Radlk. 613. „ opaca Radlk. 613.

INDEX. MATAYBA pallens Radlk. 628.

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

paucijuga Radlk. 614. peruviana Radlk. 604. punctata Radlk. 624. purgans Radlk. 616. robusta Radlk. 611. scrobiculata Radlk. 609. Spruceana Radlk. 610. stenodictya Radlk. 629. sylvatica Radlk. 618. talisioides Radlk. 618 Vouarana DC. 593. MATAIBA Hedw. 599. MAYTENUS Sellowii Loes. 588. MELEAGRINEX pernambucana Arruda 537. MELICOCCA Linn. 519. „ bijuga Linn. 523. „ bijuga Linn. 536. „ carpooãea Juss. 524. „ lepidopetala Radlk. 525. „ olivaeformis Kunth 535. MELICOCCEAE Bl. 519. MELICOCCUS P. Br. 521. bijugalus Jacq. 524. „ MENTZELIA aspera Vell. 222. urens Vell. 209. „ Michu Amer. 517. Monnie Mex. 517. MONNINA Ruiz et Pav. 54. „ calophylla Poepp. et Endl. 68. „ cardiocarpa St. Hil. 55. „ cordata Kl. 59. „ cuneata St. Hil. 58. „ diversifolia Kl. 58. „ emarginata St. Hil. 56. „ epilobioides Kl. 58. „ exalata A. W. Benn. 59. „ Hilariana Kl. 58. „ insignis A. W. Benn. 56. „ longifolia DO. 74. „ longifolia Kl. 56. „ luteola Kl. 57. Martiana Kl. 59. „ „ Olfersiana Kl. 58. „ resedoides St. Hil. 56. „ Richardiana St. Hil. 58. „ salicifolia Kl. 58. ,, stenophylla St. Hil. 56. ,, Tristaniana St. Hil. 56. MONOPTERIS Kl. 599. ,, guianensis Kl. 607. Moños Hisp. 524. MONTABEA Poepp. et Endl. 73. Moracia Costar. 517. MOUTABEA Aubl. 73. MUNDIA Brasiliensis St. Hil. 46. Munditos Mexic. 447.

668 Vell. 468. „ axillaris Vell. 482. „ terminalis Vell. 485. NEPHELIEAE 561. NEPHELIUM Lit-chi Camb. 562. „ Longana Camb. 561. NEUROTOECHUS Radlk. 348. Nja-Nja Surin. 442. Nopotogomoti Guian. 114. Noulourhoue Amer. 517. Noyal Argent. 572. Ocotillo Mexic. 447. Olivier bord-de-mer Martin. 645. Oococcus Radlk. 247. ORNITROPHE Commers. 468. ORTIGA Feuill. 207. ORTIGANE Neck. 207. Oyurienshupé Argent. 396. PACHYCOCCUS Radlk. 245. PACHYTOECHUS Radlk. 352. PALAVIA Mut. 638. Palo de jabon Antill. 517. Pao bombo Bras. 627. Pao de cantil Bras. 572. Páo de Sabâo Bras. 516. Pao de Sabaon Bras. 516. Pao de Tinguy Brasil. 654, 656. Pao pobre Bras. 597. PAPAYA Baill. 189. PAPAYA Tourn. 175. cauliflora Poir. 187. „ „ gracilis Regei 183. „ microcarpa Poir. 180. „ monoica Poir. 184. „ sativa Tuss. 188. „ spinosa DC. 191. ,, vulgaris A. DC. 188. Papaya de tierra fria Columb. 186. PAPAYACEAE Hook. 173. PAPAYACEAE Mart. 173. PAPAYACEAE Reichenb. 173. PAPAYEAE Baill. 173. Paratudo Bras. 446. PAULLINIA Linn. 345. „ affinis Camb. 382. „ alata Don 357. „ angusta N. E. Br. 361. „ anomophylla Radlk. 365. „ australis Griseb. 315. „ australis St. Hil. 401. „ barbadensis Gray 312. belangerioides Gardn. 291. „ Berteriana Balb. 421. „ bipinnata Poir. 403. „ brachystachya Griseb. 304. „ caloptera Radlk. 399. „ capreolata Radlk. 389. NASSAVIA


669

INDEX. caracasana Jacq. 286. carpopodea Camb. 381. castaneifolia Radlk. 370. caudata Vell. 461. cirriflora Sieb. 422. clathrata Radlk. 390. connarifolia Rich. 389. coriacea Casar. 405. cristata Radlk. 410. Cupana Kunth 372. curassavica Griseb. 413. Cururu Linn. 358. Cururu Vell. 369. dasygonia Radlk. 411. dentata Vell. 282. discolor Gardn. 413. elegans Camb. 362. elegans Griseb. 286. enneaphylla Turcz. 435, 446. erythrocarpa Casar. 408. falcata Gardn. 396. ferruginea Casar. 378. fibulata Sag. 376. firma Radlk. 388. fluminensis Vell. 403. fusiformis Radlk. 379. glabra Bertol. 286. grandiflora Camb. 299. grandifolia Benth. 384. Guarumima Vell. 253. Hooibrenki Hort. 262. „ Hostmanni Steud. 361. imberbis Radlk. 366. ingaefolia Sag. 412. ingifolia Rich. 384. interrupta Benth. 371. latifolia Benth. 375. linearis Radlk. 380. livescens Radlk. 393. macrophylla Sag. 366. marginata Casar. 380. marítima Vell. 396. meliaefolia Juss. 395. Meyeniana Walp. 253. micrantha Camb. 410. monogyna Radlk. 400. multiflora Camb. 382. „ nitida Camb. 392. nobilis Radlk. 398. obliqua R. et P. 464. obovata Pers. 365. pachycarpa Benth. 385. parvibractea Radlk. 375. paullinioides Radlk. 390. pinnata Griseb. 297. pinnata Linn. 360. pinnata Pasq. 262.

PAULLINIA

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

PAULLINIA platymisca Radlk. 386.

„ podocarpa Kl. 361. „ polyphylla Schum. 403. „ prismatocarpa Salzm. 408. „ protracta Steud. 321. „ pseudota Radlk. 406. „ racemosa Vell. 461. „ racemosa Wawra 406. „ revoluta Radlk. 404. „ rhizantha Poepp. 358. „ rhomboidea Radlk. 407. „ riparia Kunth 359. „ rubiginosa Camb. 367. „ rufescens Rich. 393. „ rugosa Benth. 377. „ scabra Benth. 374. „ selenoptera Radlk. 401. „ seminuda Radlk. 369. „ Seriana Linn. 421. „ Seriana Vell. 405. „ sericea Camb. 396. „ sorbilis Mart. 373. „ spicata Benth. 364. „ stellata Radlk. 376. „ stenopetala Sag. 370. „ stipularis Benth. 368. subcordata Benth. 377. „ subnuda Radlk. 399. „ Tamúya Vell. 304. „ „ ternata Radlk. 395. „ thalictrifolia Juss. 402. „ Timbó Vell. 382. „ tricornis Radlk. 391. „ trigonia Vell. 412. trilatera Radlk. 394. „ „ triternata Steud. 321. „ uloptera Radlk. 409. urvilleoides Radlk. 372. „ „ venosa Radlk. 387. „ verrucosa Radlk. 392. „ weinmanniaefolia A. Gray 413. „ weinmanniaefolia Mart. 408. „ xestophylla Radlk. 387. PAULLINIEAE DC. 235. PAULLINIACEAE Kth. 235. PAULLINIEA Bartl. 235. Papa mundi Hisp. 525. Papa mundo Hisp. 525. Para-para Cuman. 517. Parica Bras. 622. Pa-una Nigrit. 441. Pehko-Liane Amer. 317. PENTASCYPHUS Radlk. 597. „ thyrsiflorus Radlk. 598. Persil bâtard Antill. 442. PETALODINE Radlk. 454. Petato Parag. 572.

670 Mart. 651. agrestis Mart. et Zucc. 656. campestris Mart. 654. glabratus Spr. 656. PHYGOPTILON Radlk. 356. PHYSALIS Noronha 430. PHYSELYTRON Radlk. 416. PlRIQUETA Aubl. 89. Assuruensis Urb. 91. „ aurea Urb. 100. „ „ australis Urb. 100. „ Caroliniana Urb. 102. „ cistoides Meyer 104. „ Duarteana Urb. 96. „ foliosa Garcke 105. „ fulva Chapm. 102. „ glábra Griseb. 103. „ ionidioides A. Rich. 104. „ lanceolata Benth. 104. „ longifolia Bello 105. „ nitida Urb. 101. „ plicata Urb. 96. „ racemosa Sweet 107. „ rosea Urb. 95. „ Selloi Urb. 94. „ sidifolia Urb. 92. „ stenophylla Kl. 106. „ sulfurea Urb. et Rolfe 93. „ Tamberlikii Urb. 98. „ tomentosa Chapm. 103. „ tomentosa H.B.K. 106. Tovarensis Urb. 100. „ „ villosa Aubl. 105. „ viscosa Griseb. 99. PlRIQUETA Poir. 89. Pitanga Argent. 485. Pitomba Bras. 537,548,554,555,562. PITOMBARIA Radlk. 530. Pitombeira Bras. 538. Pittombera Bras. 538. PLATYCOCCUS Radlk. 242. PLATYELYTRON Radlk. 417. PLEUROTOECHUS Radlk. 350. Poaya de campo Bras. 82. POLYGALA Linn. 3. aculeata Vell. 74. „ „ adenophora DC. 33. „ adenophylla St. Hil. 29. „ augulata DC. 41. „ angustifolia H.B.K. 14. „ aparinoides Hook. et Arn. 28. „ aphylla A. W. Benn. 21. appendiculata Vell. 31. „ appressa Benth. 39. „ „ aspalatha Linn. 26 „ asperuloides H.B.K. 29. „ atropurpurea St. Hil. 21. PHAEOCARPUS

„ „ „


672

INDEX.

671 Berteriana DC. 32. bicolor Vell. 46. Bonavisio Vell. 41. brachiata Reichenb. 39. bracteata A. W. Benn. 32. Brasiliensis Linn. 39. Brasiliensis Mart. 31. brizoides St. Hil. 13. bryoides St. Hil. 23. campestris Gardn. 45. camporum Benth. 13. celosioides Mart. 35. cestrifolia St. Hil. 74. cinerea DO. 11. dnearia Willd. 11. Cneorum St. Hil. 23. comata Mart. 42. coriacea St. Hil. 41. corisoides St. Hil. 25. cuspidata DC. 31, 42. Cyparissias St. Hil. 25. decumbens A. W. Benn. 15. densifolia St. Hil. 24. distans St. Hil. 29. diversifolia Miq. 33. ãiversifolia Pohl 7. Duarteana St. Hil. 37. Dunaliana St. Hil. 39. equisetoides St. Hil. 19. exigua A. W. Benn. 17. filiformis St. Hil. 18. fimbriata A. W. Benn. 13. galioides Poir. 28. Gardneriana A. W. Benn. 19. glabra A. W. Benn. 15. glandulosa Vell. 56. glochidiata H. B. K. 30. globosa Pohl 6. gracilis H.B.K. 35. gracillima Spruce 39. grandiflora Willd. 9. grandifolia St. Hil. 9. hebeclada DC. 10. herbiola St. Hil. 17. heterophylla Scheele 44. Hilariana Endl. 9. hirsuta St. Hil. 14. Hostmanni Miq. 34. humilis Vell. 31. hygrophila H.B.K. 32. hyssopifolia St. Hil. 10. Ilheotica Wawra 12. incarnata Aubl. 33. insignis Klotzsch 8. juncea St. Hil. 20. Lagoana A. W. Benn. 22. lanceolata Vell. 74.

lancifolia St. Hil. 42. laureola St. Hil. 7. ligustroides St. Hil. 6. linearis Hook. f. 37. linifolia Hook. f. 37. linoides Poir. 36. longicaulis H.B.K. 33. lucida A. W. Benn. 43. lupulina Willd. 31. macrophylla Mart. 9. marítima Vell. 74. Martiana A. W. Benn. 13. minima Pohl 30. modesta Miq. 18. mollis H.B.K. 12. molluginifolia St. Hil. 29. monosperma A. W. Benn. 19. Moquiniana St. Hil. 43. mucronata Willd. 8. multicaulis Vell. 74. multiceps Mart. 43. myrtilloides Willd. 74. nudicaulis A. W. Benn. 20. obovata St. Hil. 44. oleaefolia St. Hil. 7. oxyphylla DO. 8. pachyrrhiza Casar. 6. paludosa St. Hil. 17, 18, 21. paniculata Linn. 31. pedicellaris St. Hil. 5. perophylla Pohl 18. petalantha Mart. 5. Poaya Mart. 41. Pohliana St. Hil. 14. polycephala St. Hil. 26. pseudo-erica St. Hil. 23. puberula Mart. 13. pulchella Scheele 30. pulchella St. Hil. 40. punctulata Vell. 74. quinqueangularis Vell. 41. Raddiana St. Hil. 18, 30. remota A. W. Benn. 21. resedoides St. Hil. 36. revoluta Gardn. 44. rhodoptera Mart. 11. rigida St. Hil. 24. Roubienna St. Hil. 37. sabulosa A. W. Benn. 27. sciophila Mart. 12. sedoides A. W. Benn. 27. selaginoides A. W. Benn. 38. sericea A. W. Benn. 38. sherardioides Pohl 29. sororia Miq. 34. spectabilis DC. 9. spergulaefolia St. Hil. 30.

POLYGALA

POLYGALA

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Stellera DC. 33. „ stricta Endl. 13. „ stricta St. Hil. 26. „ subtilis H.B.K. 16. „ sulcata Willd. 38. sulphurea A. W. Benn. 17. „ „ tamariscea Mart. 37. „ tenella Sieb. 31. „ tenuis DC. 18. „ thesioides Willd. 27. Timoutou Aubl. 31. „ „ trichosperma Linn. 34. uliginosa Pers. 31. „ „ variabilis H.B.K. 34. „ violacea Vahl 11. „ violoides St. Hil. 5. „ virgata Vell. 42. „ Warmingiana A. W. Benn. 6. POLYGALACEAE Gray 1. POLYGALEAE Juss. 1. PONAEA Schreb. 496. „ guianensis Gmel. 500. „ saponarioides Willd. 500. POROCYSTIS Radlk. 508. „ toulicioides Radlk. 509. PSEUDIMA Radlk. 633. „ frutescens Radlk. 635. Pseudo Larangeira do mato Bras. 476. PTELEA viscosa Linn. 642. Puta pobre Bras. 597. Quanepas Port. 524. Quenepa Port. 524. Quenepas Port. 524. Quenepe Ant. 524. Quepé Argent. 467. Quiabinho do campo Brasil. 100. Quity Bras. 516. Qumacai cipó Bras. 403. BAOARIA Aubl. 526. „ sylvatica Aubl. 534. RACARIA Radlk. 529. Ramo Argent. 572. RAPHISANTHE Lilja 212. RATONIA DC. 599. „ domingensis Griseb. 608. RATONIA Radlk. 601. RHOPALA Clausseniana Lind. 633. Ris de veau vegetale Gall. 636 obs. ROBINIA mollissima Vahl 583. „ rnbiginosa Poir. 583. Sabaeira Bras. 516. Sabâo de soldado Bras. 516. Sabaon Bras. 516. Sabatero Novo-Gran. 610. Sabino Cimaron Mex. 645. Sablabo Guineens. 435.

POLYGALA


673 Saboeiro Bras. 516. Sabonete Bras. 516. Sacha Amer. 317. SAPINDACEAE Juss. 225. SAPINDACEAE VERAE Kunth 495, 519, 561. SAPINDEAE DC. 495, 647. SAPINDI Juss. 255. SAPINDUS Linn. 510. ,, amolle Oliva 516. ,, alatus Salisb. 515. ,, arborescens Aubl. 607. ,, arborescens Miq. 581, 613. ,, cerasinus Benth. 548. ,, copalxocotl Oliva 516. ,, divaricatus Camb. 515. ,, Drummondi Hook. et Arn. 516. ,, edulis St. Hil. 538. ,, escalenlus St. Hil., Jnss., Camb. 537. ,, Forsythii DO. 515. ,, frutescens Aubl. 635. ,, inaequalis DO. 515. ,, indica Poir. 515. ,, juglandifolius Camb. 627. laurifolius Balb. 515. ,, ,, longifolius Willd. 515. ,, marginatus Willd. 515. ,, Melicoccus Linn. 524. „ microcarpa Don 516. ,, microcarpus Dietr. 607. „ microcarpus Jard. 516. „ Mukorossi Gärtn. 518. obovatus Wight et Arn. 636. ,, ,, oblongus Benth. 548. ,, peruvianus Walp. 516. ,, rigidus Mill. 514. „ rufescens Turcz. 577. ,, Saponaria L. 512. ,, senegalensis Dietr. 607. ,, stenopterus DC. 515. „ surinamensis Turcz. 553. „ Turczaninowii Vidal 516. Savonete Bras. 516. Savonette Gall. 517. Savonnier Gall. 517. SCHINUS Melicoccus Linn. 524. SCHMIDELIA Linn. 468. ,, amazonica Mart. 475. „ Cobbe DC. 480. ,, dioica Mart. 473, 474. „ edulis St. Hil., Juss., Camb. 485. ,, guaranitica Griseb. 485. „ guaranitica St. Hil. 480. ,, heterophylla Camb. 474. „ inaequilatera Mart. 476. ,, insulana Ridl. 483. Index.

INDEX. laevigata Britton 489. laevigata Turcz. 483. laevis Britton 491. leptostachya Benth. 490. levis Camb. 482. levis Mart. 483. macrophylla DC. 493. occidentalis Sw. 476. paniculata Poepp. et Endl. 494. puberula Camb. 482. punctata Poepp. et Endl. 488. quercifolia Mart. 481. semidentata Miq. 477. sericea Camb. 476. SCLEROTHRIX Presl 203. „ fasciculata Presl 204. SCYPHONYCHIOM Radlk. 593. ,, multiflorum Radlk. 595. SECURIDACA Linn. 60. ,, acuminata St. Hil. 62. ,, bialata Benth. 66. ,, capparidifolia Mart. 66. complicata H.B.K. 67. „ ,, coriacea Walp. 74. corytholobium A. W. Benn. 68. ,, ,, declinata Vell. 65. ,, divaricata Nees et Mart. 65. ,, erecta Linn. 61. ,, erecta Vell. 62. ,, flexuosa Turcz. 62. floribunda Walp. 74. ,, ,, hebeclada DC. 74. Hostmanni Miq. 68. ,, lanceolata St. Hil. 62. ,, ,, lateralis A. W. Benn. 68. ,, latifolia Benth. 66. „ longifolia Poepp. et Endl. 66. „ longifolia Walp. 74. „ Luschnathiana Presl 65. ,, macrocarpa A. W. Benn. 63. ,, macrophylla Walp. 74. ,, major Sagot 64. ,, marginata Benth. 67. „ Martiana Turcz. 61. „ mollis H B.K. 62. „ ovalifolia St. Hil. 63. „ paniculata Lam. 61. „ parvifolia Spruce 65. ,, parvifolia Walp. 74. ,, pubescens DC. 64. ,, pubiflora Benth. 66. ,, reticulata Presl 65. ,, retusa Spruce 67. ,, rivinaefolia St. Hil. 65. „ rufescens Sond. 65. scandens Vell. 65. ,, Sellowiana Kl. 63. ,, 89 SCHMIDELIA

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , ,, ,, ,,

674 tomentosa St. Hil. 64. volubilis Linn. 61. SEMARILLARIA R. et P. 345. ,, alata R. et P. 357. ,, obovata R. et P. 366. SERIANA aut. 235. SERIANIA aut. 235. SERJANIA Schum. 235. ,, acoma Radlk. 272. ,, aculeata Radlk. 284. ,, acuminata Radlk. 343. ,, acutidentata Radlk. 322. ,, adusta Radlk. 293. „ altíssima Radlk. 269. ,, bignonioides Kl. 286. ,, bracteosa Turcz. 286. ,, caracasana Willd. 285. ,, cirriflora Sieb. 421. ,, cissoides Radlk. 334. ,, clematidea Tr. et Pl. 338. ,, clematidifolia Camb. 311. „ comata Radlk. 271. ,, communis Camb. 256. ,, confertiflora Radlk. 262. corrugata Radlk. 275. ,, „ crassifolia Radlk. 313. ,, cuspidata Camb. 252. decemstriata Radlk. 259. ,, ,, deflexa Gardn. 273. dentata Radlk. 282. ,, ,, Dombeyana Juss. 286. ,, dura Radlk. 279. ,, elegans Camb. 274. ,, elegans Camb. 277. ,, elegans Mart. 276. ,, erecta Britt. 297. „ erecta Radlk. 299. „ eucardia Radlk. 264. ,, exarata Radlk. 301. ,, faveolata Radlk. 283. ,, fulta Griseb. 304. ,, fuscifolia Radlk. 309. ,, glabrata Britton 401. ,, glabrata Kunth 303. ,, glutinosa Radlk. 270. ,, gracilis Radlk. 278. ,, grammatophora Radlk. 327 obs. „ grandiflora Camb. 288. ,, grandiflora Griseb. 286. grandifolia Sag. 302. „ ,, Guarumima Mart. 253. ,, hamuligera Radlk. 343. ,, hebecarpa Benth. 335. „ hirsuta Camb. 255. ,, ichthyoctona Radlk. 319. „ lamelligera Radlk. 326. ,, lamprophylla Radlk. 325. SECURIDACA

,,


675

INDEX. lanceolata Camb. 422. Laruotteana Camb. 291. laxiflora Radlk. 281. leptocarpa Radlk. 260. lethalis St. Hil. 316. macrostachya Radlk. 280. Mansiana Mart. 336. marginata Casar. 297. Mariquitensis Pl. et Lind. 286. megalocarpa Turcz. 507. meridionalis Camb. 327. meridionalis Griseb. 335. micrantha Kl. 308. monogyna Hoffmanns. 400. Moritziana Schlecht. 422. multiflora, Camb. 340. nigricans Radlk. 342. nitidula Benth. 286. noxia Camb. 339. oblongifolia Radlk. 308. obtusidentata Radlk. 323. orbicularis Radlk. 330. ovalifolia Radlk. 307. oxytoma Radlk. 326. paleata Radlk. 274. paludosa Camb. 261. paradoxa Radlk. 277. paucidentata DC. 320. pedicellaris Radlk. 268. pernambucensis Radlk. 332. perulacea Radlk. 315. pinnatifolia Radlk. 314. piscatoria Radlk. 296. platycarpa Benth. 263. purpurascens Radlk. 341. Regnellii Schlecht. 251. reticulata Camb. 293. rubens Schlecht. 294. Salzmanniana Schlecht. 266. Salzmanniana Schlecht. 276. scopulifera Radlk. 318. Selloviana Kl. 291. serrata Radlk. 333. sinuata W. Hook. 424. sinuata Presl 422. sinuata Schum. 421. sphaerococca Radlk. 289. stans Schott 504. stenopterygia Radlk. 258. subimpunctata Radlk. 267. suborbicularis Radlk. 329. tenuifolia Radlk. 308. tenuis Radlk. 249. thoracoides Radlk. 306. trichomisca Radlk. 260. tristis Radlk. 331. truncata Radlk. 331.

SERJANIA

„ „ ,, „ „ ,, „ ,, ,, ,, „ „ „ ,, ,, „ ,, ,, „ ,, ,, ,, „ ,, „ ,, ,, „ ,, „ ,, „ ,, ,, ,, ,, ,, „ ,, „ „ ,, ,, ,, ,, „ ,, ,, ,, ,, „ „ „ „ „ „

velutina Camb. 265. „ viridissima Radlk. 258. Siempre viva Nicar. 517. SIMOCOCCUS Radlk. 246. Soap-Apple-Tree Jam. 517. Soap-Berry-Tree Jam. 517. Soap-Tree Jam. 517. Soapwood Angl. 517. Suiquillo Argent. 467. STADMANNIA bijuga Dietr. 524. „ estrellensis Tijsm. et Binn. 571. ,, olivaeformis Dietr. 536. ,, sorbifolia Lind. 571. STENELYTRON Radlk. 417. Strand-Nagelboom Belg. 646 Switch-sorrel Jam. 645. SYNCOCCUS Radlk. 248. Tackboom Pluk. 524. Tackeboom Herm. 524. TALISIA Aubl. 526. „ Acladodea DC. 560. ,, acladodes Spr. 560. „ acutifolia Radlk. 553. ,, angustifolia Radlk. 540. ,, bullata Radlk. 556. „ carinata Radlk. 549. „ cerasina Radlk. 547. ,, clathrata Radlk. 544. „ coriacea Radlk. 542. ,, cupularis Radlk. 554. „ dasyclada Radlk. 550. ,, erecta Radlk. 550. ,, esculenta Radlk. 537. ,, firma Radlk. 543. „ glabra DC. 547, 549. „ glabra Miq. 558. guianensis Aubl. 546. ,, „ guianensis Camb. 549. „ guianensis DC. 552. „ hemidasya Radlk. 552. „ hexaphylla Vahl 543. Japurensis Radlk. 560. „ „ intermedia Radlk. 536. ,, laxiflora Benth. 621. „ longifolia Radlk. 548. ,, macrophylla Radlk. 545. ,, megaphylla Sagot 557. megaphylla W. E. G. 557. ,, mollis Kunth 551. „ multinervis Radlk. 542. ,, „ oedipoda Radlk. 545. olivaeformis Radlk. 535. ,, ,, pachycarpa Radlk. 555. „ pedicellaris Radlk. 534. ,, pedicellaris Radlk. 535. pilosula Sagot 553. „ ,, pinnata Radlk. 559. SERJANIA

676 praealta Radlk. 540. princeps Oliv. 556. pulverulenta Radlk. 535. rosea Vahl 547, 552. setigera Radlk. 551. squarrosa Radlk. 541. stricta Tr. et Pl. 558. subalbens Radlk. 539. sylvatica Radlk. 533. TERMNALIA discolor Spr. 620. „ octandra Spr. 620. THEOPHRASTA pinnata Jacq. 557. THINOUIA Tr. et Pl. 451. ,, compressa Radlk. 455. „ coriacea Britton 455. „ mucronata Radlk. 456. „ myriantha Tr. et Pl. 462. „ obliqua Radlk. 463. „ paraguaiensis Radlk. 457. „ paraguaiensis Sp. Moore 456. „ repanda Radlk. 456. scandens Tr. et Pl. 460. ,, sepium Moore 458. ,, ,, ternata Radlk. 458. „ ventricosa Radlk. 459. THINOUIEAE Radlk. 451. THOUINIA dioica Nees et Mart. 473. „ macroptera Casar. 461. ,, ornifolia Griseb. 467. ,, paraguayensis Mor. et Britt. 458. „ polygama Miq. 607. scandens Camb. 461. ,, THOUINIEAE Bl. 463. THYANOPSIS Griseb. 465. Timbó Bras. 286, 317, 320, 359, 361, 413, 654, 656. Timbó amarello Bras. 307. Timbo branco Bras. 270. Timbo bravo Bras. 300. Timbo cabelludo Bras. 253. Timbó de peixe Bras. 333, 344. Timbó do Mato Bras. 364. Timbó legitimo Bras. 333, 344. Timbo miudo Bras. 256. Timbo-peba Bras. 656. Timbó-Sipó Tupin. 361. Tingi Bras. 296, 656. Tingui Brasil. 654, 656. Tingui capeta Bras. 654. Tingui de folha grande Bras. 396. Tingui Sipo Bras. 413. Tinguy Bras. 654, 656. Tinguy-capeta Bras. 656. TONDIN Vitm. 345. Tou-aou Galib. 621. TOUCHIROA Vouarana Cl. Rich. 593. Toulichi Galib. 547. TALISIA

,, ,, ,, ,, ,, ,, „ „


677 Toulici Carib. 500. TOULICIA Aubl. 495.

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

acuminata Radlk. 505. brachyphylla Radlk. 536. brasiliensis Casar. 504. bullata Radlk. 502. crassifolia Radlk. 504. elliptica Radlk. 501. guianensis Aubl. 500. guianensis Sagot 501. laevigata Radlk. 502. megalocarpa Radlk. 507. pulvinata Radlk. 501. stans Radlk. 503. subsquamulata Radlk. 505. tomentosa Radlk. 506. TOXICODENDRON Mill. 468. Tres folhas Bras. 476. TRIACIS Griseb. 108. „ microphylla Griseb. 146. TRIBOLACIS Griseb. 108. „ juncea Griseb. 134. TRICOCCOCARPUS Radlk. 568. TRIGONIA velutina Pohl 53. TRIGONIS Jacq. 563. TRIGONIS Radlk. 566. TRIGONOCARPUS Radlk. 568. TRIGONOCARPUS Vell. 563. „ racemosus Vell. 586. TRIHILATAE Linn. 225. TRIWBIS Radlk. 567. TRIMUNDIA Endl. 45. TRIPTERODENDRON Radlk. 631. „ filicifolium Radlk. 633. TULICIA Casar. 497. Turari Bras. 300. TURNERA Linn. 108. „ acuta Willd. 120. albicans Urb. 155. „ „ angustifolia Mill. 161. „ annularis Urb. 144. „ aphrodisiaca Ward 147. „ arcuata Urb. 165. „ arenaria Spruce 137. „ aspera Poir. 106. „ Aturensis Dietr. 106. aurantiaca Benth. 121. „ „ aurea Camb. 100. „ Benthamiana Schomb. 122. „ Blanchetiana Urb. 150. „ Brasiliensis Urb. 118. „ caerulea DC. 163. „ calyptrocarpa Urb. 148. „ capitata Camb. 153. „ Caroliniana Wats. 102. „ carpinifolia H.B.K. 120. Cearensis Urb. 124. „

INDEX. chamaedryfolia Camb. 149. chamaedrys Kl. 160. cistoides Baill. 161. cistoides Linn. 104. cistoides Pursh 102. cistoides Tr. et Pl. 103. Clausseniana Urb. 115. corchorifolia Willd. 143. corchoroides Kl. 160. coriacea Urb. 163. cuneifolia Juss. 159. cuneiformis Bello 160. cuneiformis DC. 144. cuneiformis Poir. 143, 159. decipiens Baill. 156. DesvAuxii DC. 166. dichotoma Gardn. 156. diffusa Willd. 146. dolichostigma Urb. 128. Duarteana Camb. 97. elegans Otto 160. elliptica Urb. 129. frutescens Aubl. 114. frutescens DC. 144. genistoides Camb. 135. glabra DC. 103. Glaziovii Urb. 117. Guianensis Aubl. 133. hebepetala Urb. 147. helianthemoides Camb. 105. hermannioides Camb. 161. hexandra Spr. 144. Hilaireana Urb. 130. hirsuta Bert. 104. hirsutissima Sauv. 136. hirta Desv. 166. hirta Willd. 104. Humboldtii Spr. 134. humifusa Endl. 146. incana Camb. 140. integrifolia Willd. 103. lamiifolia Camb. 139. lanceolata Camb. 131. longiflora Camb. 141. longipes Triana 123. lucida Urb. 157. lutescens Camb. 139. macrophylla Urb. 119. melochioides Camb. 136. microphylla Desv. 146. mollis K.B.E. 160. nana Camb. 127. nervosa Urb. 130. oblongifolia Camb. 131. obtusifolia Smith 159. odorata Rich. 143. opifera Benth. 162.

TURNERA

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

„ „ „ „ „

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „

678 opifera Mart. 138. „ parviflora Benth. 144. „ Pernambucensis Urb. 153. „ Peruviana Willd. 160. „ pinifolia Camb. 134. „ pinnatifida Camb. 125. „ pinnatifida Juss. 126. „ Pohliana Urb. 128. „ procumbens Gardn. 135 „ pumilea Linn. 135. „ Pumilea Poir. 146. „ racemosa Jacq. 107. „ ramosissima Spruce 138. „ refracta Kl. 162. „ Riedeliana Urb. 132. „ rosea Camb. 95. „ rugosa Willd. 105. „ rupestris Aubl. 114. „ salicifolia Camb. 116. „ Schomburgkiana Urb. 152 „ sedoides DC. 125. „ sericea H.B.K. 160. serrata Vell. 116. „ „ setosa Griseb. 126. „ setosa Smith 126. „ sidaefolia Camb. 92. ,, sidoides Linn. 124. „ sidoides Vell. 166. stachydifolia Urb. et Rolfe 142. „ „ stipularis Urb. 151. „ subglabra Kl. 121. „ subulata Smith 160. „ Surinamensis Miq. 162. „ tomentosa H.B.K. 143. „ tomentosa Wood 103. „ tomentosa Willd. 106. „ trigona Urb. 133. „ trioniflora Sims 160. „ ulmifolia Baill. 159. „ ulmifolia Bello 160. „ ulmifolia Camb. 158. „ ulmifolia Griseb. 159. ulmifolia Linn. 158, 161. „ „ ulmifolia Willd. 161. „ velutina Benth. 122. „ virgata Willd. 160. „ villosa Raeusch. 105. „ viscosa Sauv. 99. „ Weddelliana Urb. et Rolfe 115. „ xanthotricha Shuttl. 102. TURNERACEAE DC. 85. TURNERACEAE H.B.K. 85. TURNEREAE Baill. 85. Üacoy mini Bras. 480. Uaraná Bras. 373, 636. Uayum Yucat. 536. Urari-rana Bras. 357.

TURNERA


INDEX.

679

URVILLAEA DC. 415. Kunth 414. affinis Schlecht. 422. „ „ Berteriana DC. 421. „ dasycarpa Radlk. 428. „ euryptera Griseb. 335, 424. „ ferruginea Lindl. 253. „ glabra Camb. 419. „ glabrata St. Hil. 419. „ intermedia Radlk. 418. laevis Radlk. 426. „ „ macrolopha Radlk. 428. „ mexicana A. Gray 422. „ mexicana Hemsl. 428. „ pubescens Kl. 422. „ rufescens Camb. 419. „ Schomburgkii Kl. 321. „ seriana Griseb. 422, 485. „ stipitata Radlk. 425. „ tenera Wawra 425. „ tridentata Miq. 282. „ triphylla Poir. 421. „ triphylla Radlk. 417. , ulmacea Kunth 420.

URVILLEA

uniloba Radlk. 423. villosa Radlk. 427. USUBIS Burm. 468. Vacu Argent. 485. Varal Mexic. 447. Varilaso Panam. 615. Varilazo Panam. 615. VASCONCELLEA St. Hil. 175, 178. „ aurantiaca Regel 186. „ Boissieri A. DC. 187. „ cauliflora A. DC. 187. „ cestriflora A. DC. 186. „ glandulosa A. DC. 181. „ gracilis Hort. 183. „ heterophylla A. DC. 180, 181. Hookeri A. DC. 184. „ „ lanceolata A. DC. 179. „ Manihot Tr. et Pl. 186. „ microcarpa A. DC. 180. „ monoica A. DC. 184. pubescens A. DC. 185. „ „ querçifolia St. Hil. 178. VASCONCELLOSIA Caruel 175. „ hastaefolia Caruel 178. URVILLEA

680

Vasoura vermelha Bras. 645. Vassora do campo Bras. 645. Vassoura do campo Bras. 645. Vegetable marrow Angl. 636 obs. Vejuco de tres esquinas Ecuad. 357. VESICARIA Rivin. 430. Vild Kaschu Europ. 636 obs. VOUARANA Aubl. 591. „ guianensis Aubl. 593. Vouarana Carib. 593. WALTHERIA Caroliniana Walt. 102. „ terminalis Vell. 159. Wild Parsley Jam. 442. Xeque-Xeque Bras. 446. XYLOPTILON Radlk. 353. Yacaratiá Parag. 179. Yacaratihá Parag. 191. Yba poma Bras. 525. Yba pomo Bras. 525. Yerba del campo Chil. 645. Yeux-crabe Gall. 636 obs. Ygua-pono Parag. 525. Yúpulo Argent. 442. Zapatero Venez. 610.


1.

POLYGALA violoides.


2.

POYGALA ligustroides.


3.

POLYGALA grandifolia.


4.

POLYGALA rhodoptera.


5.

POLYGALA violacea.


6.

POLYGALA Martiana.


7.

POLYGALA I. glabra, II. tenuis.


8.

POLYGALA monosperma.


9.

POLYGALA I. equisetoides, II. aphylla.


10.

POLYGALA I. Cneorum, II. aspalatha, III. sedoides.


11.

POLYGALA I. adenophylla, II. paniculata, III. Timoutou.


12.

POLYGALA I. longicaulis, II. adenophora.


13.

POLYGALA I. celosioides, II. revoluta.


14.

POLYGALA I. selaginoides, II. angulata.


15.

POLYGALA lancifolia.


16.

ACANTHOCLADUS Brasiliensis.


17.

BREDEMEYERA brevifolia.


18.

BREDEMEYERA I. myrtifolia, II. densiflora.


19.

BREDEMEYERA laurifolia.


20.

MONNINA stenophylla.


21.

MONNINA exalata.


22.

SECURIDACA lanceolata.


23.

SECURIDACA ovatifolia.


24.

SECURIDACA longifolia.


25.

SECURIDACA Hostmanni.


26.

SECURIDACA Corytholobium.


27.

KRAMERIA tomentosa.


28.

KRAMERIA argentea.


29.

KRAMERIA spartioides.


A. omnia

30.

(+6.)

B. omnia (m.n.)

C

. omnes. (+6.)

A. POLYGALARUM semina. — B. SECURIDACARUM folia et fructus. — C. KRAMERIARUM spinae fructus. (conf. supra p. 76).


31.

PIRIQUETA sidifolia var. multiflora.


32.

PIRIQUETA Duarteana.


33.

PIRIQUETA I. nitida, II. Selloi var. α., III. plicata.


34.

PIRIQUETA aurea.


35.

PIRIQUETA

cistoides I. var. genuina, II. var. latifolia.


36.

TURNERA

serrata.


37.

TURNERA Brasiliensis I. var.

Îą.,

II. var. brevifolia.


38.

TURNERA

acuta.


39.

TURNERA sidoides var. holosericea.


40.

TURNERA I. Riedeliana, II. Hilaireana var. minor.


41.

TURNERA lamiifolia.


42.

TURNERA incana.


43.

TURNERA

odorata.


44.

TURNERA diffusa.


45.

TURNERA

calyptrocarpa.


46.

TURNERA Blanchetiana I. var. capituliflora, II. var. subspicata.


47.

TURNERA

albicans.


48.

TURNERA I. Clausseniana, II. opifera, III. chamaedryfolia, IV. dichotoma, V. coriacea, VI. ulmifolia var. cuneiformis.


49.

CARICA Papaya I. form. Eupapaya, II. form. Correae.


50.

IACARATIA I. dodecaphylla, II. spinosa.


51.

IACARATIA

I. digitata, II. dodecaphylla; CARICA III. gossypiifolia, IV. heterophylla, V. Goudotiana.


52.

I. IACARATIA heptaphylla, II. CARICA monoica.


53.

SCLEROTHRIX fasciculata.


54.

LOASA

parviflora.


55.

BLUMENBACHIA Eichleri.


56.

BLUMENBACHIA scabra.


57.

BLUMENBACHIA I. urens, II. Hieronymi.


58.

SERJANIA leptocarpa.


59.

SERJANIA

trichomisca.


60.

SERJANIA

confertiflora.


61.

SERJANIA eucardia.


62.

SERJANIA glutinosa.


63.

SERJANIA comata.


64.

SERJANIA

deflexa.


65.

SERJANIA

gracilis.


66.

SERJANIA

laxiflora.


67.

SERJANIA I. faveolata, II. dentata.


68

.

SERJANIA aculeata.


69.

SERJANIA

sphaerococca.


70.

SERJANIA

adusta.


71.

SERJANIA marginata, forma pluridentata.


72.

SERJANIA

erecta.


73.

SERJANIA exarata.


74.

SERJANIA ovalifolia.


75.

SERJANIA fuscifolia.


76.

SERJANIA

perulacea.


77.

SERJANIA perulacea.


78.

SERJANIA

orbicularis.


79.

SERJANIA tristis.


80.

SERJANIA serrata.


81.

PAULLINIA I. imberbis, II. elegans.


82.

PAULLINIA rubiginosa, forma setosa.


83.

PAULLINIA seminuda.


84.

PAULLINIA Cupana.


85.

PAULLINIA I. firma, II. capreolata.


86.

PAULLINIA paullinioides.


87.

PAULLINIA verrucosa.


88.

PAULLINIA rufescens.


89.

PAULLINIA caloptera.


90.

PAULLINIA selenoptera.


91.

PAULLINIA racemosa.


92.

PAULLINIA uloptera.


93.

URVILLEA uniloba.


94.

URVILLEA laevis.


95.

CARDIOSPERMUM integerrimum.


96.

CARDIOSPERMUM procumbens.


97.

CARDIOSPERMUM strictum.


98.

THINOUIA ventricosa.


99.

THINOUIA I. compressa, II. ternata, III. scandens, forma areolata.


100.

DIATENOPTERYX sorbifolia.


101.

ALLOPHYLUS acutatus.


102.

ALLOPHYLUS edulis.


103.

ALLOPHYLUS strictus.


104.

ALLOPHYLUS petiolulatus.


105.

ALLOPHYLUS

robustus.


106.

TOULICIA crassifolia.


107.

TOULICIA tomentosa.


108.

POROCYSTIS

toulicioides.


109.

SAPINDUS

Saponaria.


110.

TALISIA pedicellaris.


111.

TALISIA esculenta.


112.

TALISIA oedipoda.


113.

TALISIA I. acutifolia, II. cupularis.


114.

CUPANIA

tenuivalvis.


115.

CUPANIA scrobiculata.


116.

CUPANIA rubiginosa.


117.

CUPANIA platycarpa.


118.

CUPANIA racemosa, forma subsinuata.


119.

DILODENDRON bipinnatum.


120.

MATAYBA purgans.


121.

MATAYBA mollis.


122.

MATAYBA marginata.


123.

PSEUDIMA frutescens.


Flora brasiliensis. Volumen XIII. Pars III. 2  

Fridericus, Carolus / Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles....

Flora brasiliensis. Volumen XIII. Pars III. 2  

Fridericus, Carolus / Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles....

Profile for scduag
Advertisement