Guyana gould exploitatie matschappij action de 12 gulden

Page 1

f 12.—

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Guyana Goud Eploitatie Maatschappij Gevestigd te 's-GRAVENHAGE.

Serie A.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 1.200.000.— verdeeld in 100000 Aandeelen van f 12.— elk.

BEWIJS VAN EEN AANDEEL groot

TWAALF

GULDEN

volgestort

aan Toonder. Gravenhage,

Mei 1890.

Namens Commissarissen :

De Directeur:

Commissaris. Bierbij afgegeven 12 Dividend-bewijzen en Talon.

GUYANA GOUD-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ gevestigd te 's-GRAVENHAGE,

TALON ter verkrijging van een nieuw stel DIVIDEND-BEWIJZEN, na betaling van het Twaalfde Dividend, voor liet AANDEEL

N° 10463

Serie

A.

MANIOC.org

ORkidé


NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Guyana Goud-Exploitatie-Maatschappij (SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENT D'OR, DANS LA GUYANE FRANÇAISE.)

Siège social : LA HAYE (Hollande).

Capital = 1.200.000 florins = 2.500.000 francs DIVISÉ EN 100.000 ACTIONS DE 12 FLORINS = 25 FRANCS CHACUNE.

TITRE D'UNE ACTION DE 25 FRANCS entièrement libérée et an porteur.

TALON pour l'obtention de nouveaux coupons après épuisement de la feuille de coupons.

MANIOC.org

ORkidé


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.