Aarsrapport2021

Page 248

VIRKSOMHETEN

REDEGJØRELSE OG RESULTATER

KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen 0306 Oslo

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Telephone +47 45 40 40 63 Fax Internet www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA

Til leserne av Sparebanken Møres bærekraftsrapport for 2021

Uavhengig attestasjonsuttalelse om bærekraftsrapporten for 2021 Vi har blitt engasjert av styret og daglig leder (ledelsen) i Sparebanken Møre («SBM») til å utføre et attestasjonsoppdrag for å oppnå moderat sikkerhet for at SBM’s bærekraftsrapport for 2021 (“bærekraftsrapporten), som presentert i SBMs årsrapport for 2021, er utarbeidet i samsvar med SBMs prinsipper for bærekraftsrapportering som beskrevet på side 182 av årsrapporten («Rapporteringsstandard»). De deler av bærekraftsrapporten som er omfattet av våre handlinger er følgende kapitler: En pådriver for bærekraftig utvikling, Interessent dialog og vesentlighetsanalyse, Våre forpliktelser og strategiske mål og Vesentlige temaer. Omfanget av vårt arbeid omfatter ikke fremtidige hendelser, SBMs måloppnåelse eller informasjonen på SBMs nettsider som det er referert til i bærekraftsrapporten, med mindre det er spesifisert i denne uttalelsen. Konklusjon Vår konklusjon er formet på bakgrunn av og er underlagt de forhold som er skissert i denne uttalelsen. Basert på utførte handlinger og innhentet bevis, har vi ikke blitt oppmerksomme på forhold som gir oss grunn til å tro at bærekraftsrapporten ikke er utarbeidet og presentert i samsvar med SBMs prinsipper for bærekraftsrapportering. Ledelsens ansvar Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide og presentere bærekraftsrapporten i samsvar SBMs prinsipper for bærekraftsrapportering. Det er viktig å lese informasjonen i bærekraftsrapporten i sammenheng med disse prinsippene. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide en bærekraftsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår uavhengighet og kvalitetskontroll Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

248

Sparebanken Møre Årsrapport 2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.