Aarsrapport2021

Page 242

VIRKSOMHETEN

REDEGJØRELSE OG RESULTATER

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Energi & klimaregnskap 2021 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for å redusere sitt energiforbruk og tilhørende GHG-utslipp. Denne årlige rapporten gjør organisasjonen i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere seg selv over tid. Rapporten omfatter alt av registrert datagrunnlag relatert til klimagassutslipp for Sparebanken Møre.

Informasjonen som benyttes i et klimaregnskap stammer både fra eksterne og interne kilder, og blir omregnet til tonn CO2-ekvivalenter. Analysen er basert på den internasjonale standarden ”A Corporate Accounting and Reporting Standard”, som er utviklet av ”the Greenhouse Gas Protocol Initiative” - GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle sine utslipp av klimagasser. ISO standard 14064-I er basert på denne.

Rapporteringsår Energi og GHG-utslipp Utslippskilde

Forklaring

Energi

Utslipp

(MWh)

tCO2e

14,8

3,0

2,2 %

1 426,0 liters

14,8

3,0

2,2 %

- liters

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,8

3,0

2,2 %

2 883,4

89,4

66,0 %

2 883,4

89,4

65,8 %

433,3

0,6

0,4 %

433,3

0,6

0,4 %

3 316,7

89,9

66,4 %

30,7

22,8 %

Forbruk Enhet

Transport total DIESEL (NO) Bensin Stasjonær forbrenning total Lett fyringsolje

- liters

Scope 1 total Elektrisitet total Elektrisitet Nordisk miks

2 883 359,0 kWh

Fjernvarmested total Fjernvarme Ålesund

433 300,0 kWh

Scope 2 total

Tjenestereiser total Kontinental/Nordisk, inkl. RF

Norden

- pkm

-

-

-

Kontinental/Nordisk, inkl. RF

Europa

- pkm

-

-

-

Interkontinental, RF

Interkon­ tinental

- pkm

-

-

-

Innenlands, RF

Innenlands

31 448,0 pkm

-

7,7

5,7 %

-

17,0

12,6 %

Km-godtgj.bil (NO)

242

-

Utslippsandel

Sparebanken Møre Årsrapport 2021

173 268,0 km

Energi & klimaregnskap 2021 Bærekraft og samfunnsansvar


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.