Aarsrapport2021

Page 218

VIRKSOMHETEN

REDEGJØRELSE OG RESULTATER

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Krav til leverandører Sparebanken Møre er en alliansefri og selvstendig sparebank og står fritt til å velge de partnerne vi ønsker. Konsernets produkter og tjenester skal totalt sett være konkurransedyktige, bærekraftige og bidra til konsernets lønnsomhet. Dette gir fleksibilitet til å velge drift og utvikling av tjenester i egen regi, eller sammen med partnere der det anses for å være det beste alternativet. Som en følge av det har Sparebanken Møre 150 små og store partnere og leverandører. Disse er primært delt inn i fire kategorier; • produktpartnere, • system- og tjenesteleverandører, • kompetanse og nettverksaktører og • partnere for fremmed- og egenkapital, samt risikoavdekking. Det er viktig for banken å ha en risikotilnærmet oppfølging av våre partnere, noe som innebærer hyppigere og mer omfattende samhandling og oppfølging av de viktige og kritiske. Gjennom å stille krav, følge opp og samarbeide skal vi sikre at våre leverandører og partnere følger norsk lov og anerkjente normer for samfunnsansvar, samt forpliktende internasjonale avtaler og konvensjoner. Varer og tjenester som leveres til Sparebanken Møre skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene nedfelt i bankens retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Når det gjelder bankens fondsleverandører, er det tett dialog mellom banken og de ulike aktørene gjennom året. Sparebanken Møre forvalter ikke fond selv, men distribuerer fond fra leverandørene Storebrand Asset Management, SKAGEN, DNB Asset Management, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Holberg Fondsforvaltning.

Gjennomførte tiltak i 2021 Sparebanken Møre har økt fokuset på bærekraft i dialog med våre partnere gjennom 2021. Bærekraft er på agendaen i periodiske samarbeidsmøter, og flere av våre viktigste, blant annet Tietoevry og Eika Forsikring, har presentert sitt arbeid med bærekraft for banken. Alle nye partnere og leverandører blir vurdert på forhold innenfor bærekraft i anskaffelsesprosessen.

218

Sparebanken Møre Årsrapport 2021

Storebrand Asset Management og SKAGEN ble lansert som nye fondsleverandører første kvartal 2021. Disse har jobbet målrettet og systematisk med bærekraft i mange år, og lanseringen har vært et viktig bidrag for at banken skal kunne tilby kundene bærekraftige fondsprodukter. Storebrand har også bidratt med kompetanseheving innenfor bærekraftige investeringer til rådgivere og fagpersoner. Banken lanserte mot slutten av året en ny fondsløsning på sbm.no basert på kvalitetssikret informasjon fra Morningstar. Løsningen skal gjøre det enklere for kundene å ta gode, informerte valg for sine investeringer og kundene kan sortere fondene basert på blant annet risiko, morningstar rating, morningstar bærekraftsrating og lavkarboninformasjon.

Planlagte tiltak 2022 Et av målene for leverandørarbeidet var å ferdigstille en ESG leverandørerklæring i 2021. For å sikre at erklæringen er tilpasset den nye åpenhetsloven, vil arbeidet sluttføres i 2022. Arbeidet er godt i gang. Banken vil også innarbeide bærekraft som element i gjeldende retningslinjer for leverandøroppfølging. Banken skal gjennomføre aktsomhetsvurdering av våre partnere og leverandører, hvor vi kartlegger forhold som blant annet volum, leverandørens kjernevirksomhet, leverandørens kompleksitet og i hvilken grad leverandøren har risiko for negativ påvirkning på miljø, sosiale forhold og etisk forretningsførsel. Basert på resultatet av aktsomhetsvurderingen vil vi i løpet av 2022 legge en plan for oppfølging basert på nevnte forhold. Ansvaret for leverandøroppfølging er fordelt på flere forretningsenheter og flere ansatte i banken, avhengig av type aktør. Banken anser det derfor som viktig

Vesentlige temaer Bærekraft og samfunnsansvar


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.