Page 1

MOLTKE r i gets g e t s m ĂŚ gt g t i gste gste mand

G a D S F O R L AG


574<3:1/-<;5•/<1/;<-5)6,

3 6 = , 2 > 2 - ; 8 - : ; - 6 + ) : ; < - 6 8 7 : ; 3 :7 / : ) ; 5 = ; ; - 6 0 ) 6 6 - : ) ) * A - 5 )/ 4 87=4074;<-16

/ ) , ; . 7 : 4 )/


16,074,

)2525'0HQQHVNHW VWDWVPDQGHQ )5$0(&./(1%85*7,/0‘1 2SY NVWLDPWPDQGVJnUGHQ 

/5(c59(''(7 (1(9/',*(+2) 'HQXQJHSDJH 8GODQGVUHMVHU 3LHWLVPHRJWURQVNLIWH +ROVWHLQRJ6FKXOLQ0HGYLQGRJPRGYLQG

.URQSULQVHQ 9HMOHGHURJVNULIWHIDGHU +RIPDUVNDOIRUNURQSULQVSDUUHW 2YHUN PPHUHU .URQSULQVHOLJLG\OPHGPLVO\GH 0ROWNHVRPP JOHU

,0$*7(16&(17580 1\UHJHULQJVVWLO 0ROWNHVUHJHULQJVSODQ 0DQGHQLPLGWHQ 0HGDOMHQVEDJVLGH )ULVWHOVHUQHVKROGHSODGV

5 7 4< 3 -

  

    02/7.(2*.52135,16(1

  

*7(6.$%2*)$0,/,(/,9   

67$760$*7(16)259$/7(5( 0ROWNHRJJUHY/\QDU 0ROWNHRJ%HUQVWRUII  'HWVDPDUEHMGHQGHH[FHOOHQFHVW\UH

'(6,'67(c59('0$*7(1 1¡GYHQGLJNXUV QGULQJ 7UXVOHQIUD6DLQW*HUPDLQV PLOLW UUHIRUPHU (QNDPSPRGWLGHQ 5RVHVDJHQ )UHGHULN9·VG¡G

)$/'(7)5$7,1'(51( .DPSHQPHG5HYHQWORZ $QNODJHUIRUUHJQVNDEVVYLQGHO 3ULQV&DUOV JWHVNDE $IVNHGLXQnGH 'HQIDOGQHH[FHOOHQFH

7,/%$*(,67$767-(1(67(1² 2*8'(,*(1 0DJHVNLIWHWUDNWDWLKXV 'DQQHVNLROG6DPV¡HVPRGWU N $WWHULNRQVHLOHW 2SU¡UL$VLDWLVN.RPSDJQL (QGHOLJDIVNHG

$/'(5'200(1667,/+(' 2SU¡UPRGGLNWDWRUHQ" (QGHOLJWXGH )DPLOLHSUREOHPHU

        

     


(WVLGVWHJHQV\QPHGKRIIHW '¡GRJHIWHUP OH

*RGVHMHU UHIRUPDWRU *2'66$0/(5(1 .RQJHQVJDYH *UHYVNDEHW 'HM\VNHJRGVHU 6OHVYLJ+ROVWHQ/ROODQGRJ)\Q 3HQJHQH .RQJHOLJJHQHU¡VLWHW *HQHUDWLRQVVNLIWHW 9RNVHQGHJ OG

-25''5277(1 'HVM OODQGVNHJRGVHU 'HI\QVNHRJM\VNHJRGVHU )RUSDJWQLQJRJI VWH *RGVHUQHL+HUWXJG¡PPHUQH )RUYDOWQLQJHQ

+(56.$% 7URVNDERJO\GLJKHG /LYHJHQVNDERJVWDYQVEnQG ‘QVNHWRPÁLWWLJHRJ VWU EVRPPHE¡QGHU 6RFLDOWDQVYDURJVRFLDOVW\ULQJ 0RUDORJVXQGKHGVSROLWLN ´6WUHQJKHGJ¡UGHWLNNHDOOHWLGHUµ -HJHOVNHUPLQHE¡QGHUµ

 

5()250$725(1

  

9 YHVNROH 0LQHGULIW +HGHRJPRVHRSG\UNQLQJ 2SG\UNQLQJDI RYHUGUHY 7LGOLJHIRUEHGULQJHU SnKHUUHJnUGHQH 6RÀHQGDORJNREEHOEUXJHW 6\VWHPHWEUHGHVXG 5HVXOWDWHUDI RPO JQLQJHQ 2PO JQLQJHUQHRJKRYHULHW 5HIRUPHUDI ERQGHEUXJHQH /DQGVE\NREEHOEUXJHW 0ROWNHRJODQGERUHIRUPHUQH

    

   

'HQGDQVNH0DHFHQDV 

.8167$.$'(0,(7

     

  

0ROWNHY NNHVIRUNXQVWHQ 'HQHJHQWOLJHLY UNV WWHU

 

.8167(166725(23*$9(5 *UXQGO JJHOVHQDI NXQVWDNDGHPLHW 0ROWNHRJDNDGHPLHW Sn&KULVWLDQVERUJ 2YHUÁ\WQLQJWLO&KDUORWWHQERUJ 'HQQ\HIXQGDWV 6DO\ 6WLIWHOVHVIHVWHQGHQDSULO

   

1 V L P W T L 


(Q QGUHWIXQGDWV 0ROWNHVRPSU VHV *XOGPHGDOMHQWLO0ROWNH 3RUWU WVDPOLQJHQ .ULVHnUHQHHIWHUWURQVNLIWHW ,JHQHQPHGDOMHWLO0ROWNH 5HGQLQJVSODQHQ 0ROWNHVDIVNHG

)5('(5,.667$'(1 (QLGHDOE\ $PDOLHQERUJ3ODGV² SDO HURJE\JKHUUHU )UHGHULNV.LUNH ‘NRQRPLHQ -DUGLQ %\JJHULHWVWDQGVHVL )UHGHULNV+RVSLWDO

5<77(567$78(1 )RUKDQGOLQJHUL3DULV $VLDWLVN.RPSDJQL 5\WWHUVWDWXHQVXGIRUPQLQJ *UXQGVWHQVQHGO JJHOVH 'HQVWRUHPRGHO 6W¡EQLQJHQ 7LO$PDOLHQERUJ ) UGLJJ¡UHOVHQ ,QGYLHOVHQ

5 7 4< 3 -

    

         

'(135,9$7(%<*+(55( 3$/(7 'HNRQJHOLJHJDYHU %\JJHULHWJnULJDQJ (LJWYHGVSURMHNW *UXQGVWHQRJUHMVHJLOGH 3DO HWVLQWHUL¡UHU 3DYLOORQVDOHQH 0H]]DQLQHQ 7MHQHUVNDEHW +DYHQ ,QGYLHOVHQ /LYHWLSDO HW

%5(*(179('2* 785(%<+2/0 /¡YHQ¡UQV%UHJHQWYHG 0ROWNHVRPE\JQLQJHU ,QGUHWQLQJHQ 0¡EOHULQJRJXGVW\U 3RUWU WWHU 0ROWNHVKDYHDQO J 7XUHE\KROP

*/2583 0ROWNHVRPE\JQLQJHU -DUGLQRJ=XEHU *ORUXSVKDYH

      

      


,125'6-//$1' 0ROWNHV*O GHVKDYH 3n)UHGHQVERUJ

)-(51(+(55(*c5'( 

'URQQLQJOXQG 1RHU

*5$9.$3(//(7,.$5,6(  

2SI¡UHOVHQ +DUVGRUIIVLQWHUL¡U 6DUNRIDJHUQH $GDP*RWWORE0ROWNHVG¡GRJELV WWHOVH

     

3DO HWVIDVWHPDOHULHU 'HIUDQVNHPDOHULHU )DEULV·VSLVHJHPDNNHU 6NXOSWXUHU *DOOHULHWSn$PDOLHQERUJ 0DOHULVDPOLQJHQSn%UHJHQWYHG 'HWNRQJHOLJHELOOHGJDOOHUL

3257577(5$)02/7.( 3LORRJ+¡\HU +|UQHU$OVRJ-XHO 6DO\VEXVWH $QGUHELOOHGKXJJHUH 0HGLELOOHGHW"

1¡VWHWDQJHQ 'HGDQVNHSRUFHO QVIRUV¡J 'LSORPDWLVNHJDYHU *DYHUQHIUD6DFKVHQ 6LONHÁ¡MOJREHOLQHU RJVDYRQQHULHW SSH 'HWJU¡QQH6qYUHVVHUYLFH

6O JWHQ0ROWNH 6/*7(16235,1'(/6( 6O JWHQVVRFLDOHXGYLNOLQJ 6O JWHQ0ROWNHRJ'DQPDUN $GDP*RWWORE0ROWNHVVO JWVOLQMH

%,//('.81672*.8167,1'8675, .81676$0/(5

.8167,1'8675,

       

$'$0*277/2%02/7.(6 ()7(56/*7 /LQMHQ1¡HU /LQMHQ%UHJHQWYHG /LQMHQ*ORUXS /LQMHQ(VSH /LQMHQ1¡UDJHU

   

  

   

/,77(5$7852* .,/'(+(19,61,1*(5 3(56215(*,67(5 67('5(*,67(5

 

1 V L P W T L 


.7:7:, 2YHUKRIPDUVNDORJOHQVJUHYH$GDP*RWWORE0ROWNH HULNUDIW DI VLQXV GYDQOLJHO¡EHEDQHHQHQHVWnHQGHVNLNNHOVHLGHWODQJHSHUVRQ JDOOHULGHUKDUELGUDJHWWLODWIRUPHXGYLNOLQJHQL'DQPDUN7DNNHWY UH VLQPDQJHVLGHGHYLUNVRPKHGVNULYHUKDQVLJWLOOLJHLQGLEUHGHUHVDPPHQ K QJHVRPKYHULV UHUIDVFLQHUHQGH +DQSHUVRQLÀFHUHUVnOHGHVKHUL'DQPDUNGHWIDYRULWY VHQVRPYDUHW OHGVDJHI QRPHQWLORSE\JQLQJHQDI GHQVW UNHWLGOLJPRGHUQHVWDWVPDJW 3nHXURS LVNSODQIUHPEUDJWHGHWWHV\VWHPPDJWIXOGHPLQLVWHUIDYRULWWHU VRPNDUGLQDOHUQH5LFKHOLHXRJ0D]DULQ )UDQNULJ +HUWXJHQDI %XFNLQJ KDP (QJODQG RJ+HUWXJ*DVSDUGH*X]PiQJUHYH2OLYDUHV 6SDQLHQ 'HVLNUHGHDWVWDWVPDVNLQHULHWIXQJHUHGHVHOYRPNRQJHQYDUVYDJ)RU XGHQ0ROWNHNDQPDQSnGDQVNJUXQGWLOVYDUHQGHSHJHSnVNLNNHOVHUVRP &RUÀW]8OIHOGWGHUYDUODQGHWVHJHQWOLJHOHGHUL&KULVWLDQ,9·VVLGVWHYDQ VNHOLJHUHJHULQJVnU3HGHU*ULIIHQIHOGVRPEUDJWHGHQXQJHHQHY OGHWLO DWIXQJHUHRJHQGHOLJ6WUXHQVHHVRPLHWKHNWLVNRJWUDJLVNIRUO¡ELQWUR GXFHUHGHGHQ RSO\VWH HQHY OGH L 'DQPDUN 6RP Q UPHVW DOWIRUPnHQGH PDVNLQPHVWHULHQHYROGVVWDWHQVPDVNLQUXPXG¡YHGH0ROWNHRYHUHQW\ YHnULJSHULRGHVDPPHPDJWVRPGLVVH+DQDGVNLOOHUVLJLPLGOHUWLGIUDGH I¡UQ YQWHYHGVLQNRQVHUYDWLYHOLYVLQGVWLOOLQJRJYHGGHWIRUKROGDWKDQV VDPOHGHPDJWSHULRGHYDUQRJHWO QJHUHRJLNNHHQGWHLSHUVRQOLJWUDJHGLH 6RPXWU WWHOLJLY UNV WWHURJVW¡WWHIRUNXQVWDUNLWHNWXURJYLGHQVNDE LQGVNULYHU0ROWNHVLJWLOOLJHK GHUIXOGWLKLVWRULHQRPGHQP FHQYLUNVRP KHGVRPLWLGHQVO¡EKDUEnUHWRJEHULJHWGDQVNNXOWXUOLY6\PEROVNQRN VWnU KDQV K\OGHVW WLO )UHGHULN 9 ² GHQ XRYHUWUXIQH U\WWHUVWDWXH PLGW Sn $PDOLHQERUJ 6ORWVSODGV ² OLJH L FHQWUXP DI )UHGHULNVVWDGHQ VRP RJVn EOHYJUXQGODJWSnKDQVLQLWLDWLY6WDWXHQHUWLOOLJHFHQWUDOSXQNWLGHQLPSR QHUHQGHDNVHGHUVRPVLWHQH\GHUSXQNWKDU&)7LHWJHQV0DUPRUNLUNH RJVRPGHWDQGHW0 UVN0F.LQQH\0¡OOHUVRSHUDKXV'HUPHGHU0ROW NHVY JWNODVVHVRPP FHQDQW\GHW,YLUNHOLJKHGHQRYHUJnVKDQQRNNXQ DI %U\JJHU-DFREVHQIDURJV¡Q(QGHOLJHUGHUNXQInVLGHVW\NNHUWLOKDQV

5 7 4< 3 -


YLUNVRPKHGVRPJRGVVDPOHUGHULO¡EHWDI PLQGUHHQGW\YHnUJMRUGHKDP WLOHQDI ODQGHWVVW¡UVWHJRGVHMHUHRJWLOOLJHLQLWLDWLYWDJHUWLOGHQNRPPHQGH VWRUHRPO JQLQJDI GDQVNODQGEUXJ 'HUHUPHGDQGUHRUGWDOHRPHQKHOWXV GYDQOLJVN EQHRJOLYVEDQH +YRUXWUROLJWGHWHQGO\GHUKDUKDQ²LPRGV WQLQJWLOGHDQGUHKHUQ YQWH IDYRULWWHU²LPLGOHUWLGDOGULJInHWVLQHJHQXGI¡UOLJHELRJUDÀ0nVNHIRUGL KDQVO¡EHEDQHLNNHHQGWHVnGUDPDWLVNVRPGLVVHVPnVNHIRUGLKDQVVWLOI U GLJHNRQVHUYDWLYHJHP\WLNNHLVDPPHJUDGKDUDSSHOOHUHWWLOKLVWRULNHUQH 'HWWHY UNVRPXGNRPPHULnUHWIRU$*0ROWNHVI¡GVHOIRUV¡JHU DWUnGHERGSnGHQQHXQGODGHOVHVV\QG,QLWLDWLYHWWLOY UNHWXGJLNLVLQWLGIUD HQNRPLWpEHVWnHQGHDI JUHYH&KULVWLDQ0ROWNHWLO%UHJHQWYHGJUHYH$GDP 0ROWNH+XLWIHOGWWLO(VSHJUHYH+HQULN0ROWNHRJJUHYH3RXO+ROVWHLQ9HO YLOOLJWVW¡WWHWDI HQU NNHIRQGHKDUGHQQHNRPLWpWLOYHMHEUDJWGHW¡NRQRPL VNHJUXQGODJIRUUHDOLVHULQJDI SURMHNWHWRJWLOOLJHEHIRUGUHWDUEHMGHWYHGDW JLYHDGJDQJWLO$*0ROWNHVRPIDWWHQGHDUNLYRJPDQJHDQGUH0ROWNHPH PRUDELOLD'HUXGRYHUKDUNRPLWHHQLNNHSnQRJHQPnGHEODQGHWVLJLIRUIDW WHUQHVDUEHMGHRJWRONQLQJHUGHUVWnUKHOWIRUYRUHJHQUHJQLQJ)RUGHQQH IRUEHUHGHQGHLQGVDWVHUIRUIDWWHUJUXSSHQNRPLWHHQVWRUWDNVN\OGLJ 9L VN\OGHU OLJHOHGHV IRWRJUDIHQ (OL]DEHWK 0ROWNH+XLWIHOGW HQ YDUP WDN IRU GHW VWRUH DUEHMGH KXQ KDU ODJW L DW RSWDJH RJ EHDUEHMGH HQ ODQJ U NNHDI GHPDQJHELOOHGHUGHUSU\GHUY UNHWRJJ¡ULOOXVWUDWLRQVVLGHQWLO QRJHWKHOWV UOLJW (QGHOLJ VNDO *DGV )RUODJ WDNNHV IRU HW JRGW RJ VPLGLJW VDPDUEHMGH JHQQHPKHOHIRUO¡EHWLV UGHOHVKHGIRUODJVUHGDNW¡U+HQULN6HEURIRUGHQ RYHURUGQHGH SURMHNWVW\ULQJ RJ IRUODJVUHGDNW¡U *UHWKH -HQVHQ IRU PHG YDQOLJHIIHNWLYLWHWDWKDYHIXQJHUHWVRPELOOHGUHGDNW¡URJEHDUEHMGHWYRUH WHNVWHUVnGHLVnYLGWRPIDQJVRPPXOLJWIUHPVWnUVRPHWKHOHGHUVDPOHW WHJQHUHWDIUXQGHWELOOHGHDI HQXV GYDQOLJVN EQHLHQHY OGHQV'DQPDUN )RUIDWWHUQH

.W Z W Z L !


5 - 6 6 - ; 3 - < ; <)< ; 5 ) 6 , - 6

)N3V]L2>2M[XMZ[MV

, M V L I V [ S M U I M K M V I [  


5 7 4< 3 -


5 7 4< 3 -

+YLVQRJHQHQNHOWSHUVRQNDQVLJHVDWSHUVRQLÀFHUHGHQGDQVNHHQHY OGH SnGHQVPLGGDJVK¡MGHHUGHW$GDP*RWWORE0ROWNH8GHQDQGUHUHHOOH NYDOLÀNDWLRQHU HQG HQ URGI VWHW JXGVIU\JW HQ NODU IRUVWDQG HQ XWU WWH OLJDUEHMGVHYQHRJ²LNNHDWIRUJOHPPH²HQHQHVWnHQGHHYQHWLODWYLQGH VNLIWHQGHPRQDUNHUVWLOOLGWMHQWHKDQXQGHUVDPWOLJHÀUHHQHYROGVNRQJHU LWDOOHW,HQNULWLVNW\YHnUVSHULRGHPLGWLnUKXQGUHGHWYDUKDQGHQ GDQVNQRUVNHVWDWVUHHOOHKHUVNHUGDGHQIRUPHOOHNRQJHDI *XGVQnGHRO GHQERUJHUHQ)UHGHULN9LSUDNVLVYLVWHVLJXHJQHWWLODWO¡IWHGHWUHJHULQJV DQVYDUVRPKDQYDUI¡GWWLODWE UH 9HG VN EQHQV WLOVNLNNHOVH EOHY 0ROWNH VnOHGHV ² VHW L KLVWRULHQV O\V ²Q UPHVWLQNDUQDWLRQHQDI O·DQFLHQUpJLPHSnGDQVNJUXQG0HQRJVnSn DQGUH PnGHU UXPPHU KDQV EHP UNHOVHVY UGLJH O¡EHEDQH HQ U NNH SD UDGRNVHUVRPNXQNDQIRUNODUHVQnUPDQWLOOLJHPHGW QNHUGHQV UOLJH NRVPRSROLWLVNHLQGVWLOOLQJGHUKHUVNHGHLGHOHGHQGHODJLWDOOHWRJ GHXDQHGHPXOLJKHGHUIRUKXUWLJRSVWLJHQWLOPDJWHQVWLQGH²RJRPYHQGW ULVLNRIRUWLOVYDUHQGHEUDWWHIDOG²VRPGHWHQHY OGLJHV\VWHPnEQHGHIRU WDOHQWIXOGHRJDPELWL¡VHI\UVWHWMHQHUH0ROWNHYDUVnOHGHVIUDI¡GVOHQHQG LNNHGHQGDQVNHNRQJHVXQGHUVnWPHQPHFNOHQEXUJHURJKDQKDYGHLQJHQ IRUPIRUIRUPHOFLYLOHOOHUPLOLW UXGGDQQHOVHKYLONHWHOOHUVYDUGHQJ QJVH DGJDQJVELOOHWWLOHQNDUULHUHLVWDWVDGPLQLVWUDWLRQHQHOOHUYHGKRIIHW+DQV DYDQFHPHQWIUDSDJHWLODOP JWLJRYHUKRIPDUVNDORJIUDKDOYIDWWLJDGHOV PDQGWLOOHQVJUHYHRJHQDI ODQGHWVVW¡UVWHMRUGGURWWHUKDQJXGHOXNNHQGH VDPPHQPHGKDQVKRIWMHQHVWHRJHYQHWLODWRSQnVNLIWHQGHNRQJHUVJXQVW 1nUKDQIRUPXOHUHGHVLJSnVNULIW²EnGHLSULYDWHRSWHJQHOVHURJLVLQRP IDWWHQGHNRUUHVSRQGDQFH²VNHWHGHWVnJRGWVRPXGHOXNNHQGHSnW\VNHO OHUIUDQVNNXQXQGWDJHOVHVYLVSnGDQVN'HUYHGDGVNLOWHKDQVLJGRJLNNH IUDVLQHKHUUHUNRQJHUQHHOOHUIUDFHQWUDODGPLQLVWUDWLRQHQLDOPLQGHOLJKHG VRPLGHWGDJOLJHRJVnEHQ\WWHGHVLJDI GHWRHXURS LVNHKRYHGVSURJRJ GHUHULNNHWYLYORPDW0ROWNHEnGHIRUVWRGRJWDOWHGDQVN²EUXJHQDI GHW YDUEORWLNNHNXW\PHLGHWRQHDQJLYHQGHODJLWDOOHW

FORRIGE SIDE / Adam Gottlob Moltke malet 1760 på sin karrieres højde af Carl Gustav Pilo. Privateje. Foto Elizabeth Moltke-Huitfeldt.


.ZI5MKSTMVJ]ZO\QT5¦V

A.G. Moltkes forældre. Faderen, Joachim Moltke, optræder

harnisk, hvilket formentlig er en

$GDP*RWWORE0ROWNHEOHYI¡GWSnJRGVHW:DONHQGRUI L0HFNOHQEXUJ GHQ QRYHPEHU VRP EDUQ QXPPHU RWWH XG DI HQ V¡VNHQGH ÁRNSnHOOHYH+DQVEDUQGRPVKMHPYDUHWPLGGHOVWRUWQRUGW\VNJRGV VRP LNNH XGP UNHGH VLJ YHG HNVWUDYDJDQW ULJGRP PHQ Sn GHQ DQ GHQ VLGH ODQJWIUD NXQQH NDOGHV IDWWLJW 'HW KDYGH YHO HQ VW¡UUHOVH Vn GHW²DGPLQLVWUHUHWPHGRPWDQNHRJHQYLVVSDUVRPPHOLJKHG²NXQQH GDQQH JUXQGODJ IRU VWDQGVP VVLJ RSIRVWULQJ DI GHQ VWRUH E¡UQHÁRN RJVLNUHXGNRPPHWWLOHMHUHQ$GDP*RWWOREVIDGHU-RDFKLP0ROWNH 'HQQHYDUYHGV¡QQHQVI¡GVHOnUJDPPHORJKDYGHIRULQGHQY UHW nULGDQVNNULJVWMHQHVWHVRPKDQIRUORGPHGUDQJDI NDSWDMQHIWHU DWKDYHJMRUW'HQ6NnQVNH.ULJ PHG'HUHIWHUJLNKDQRYHU LEUDXQVFKZHLJVNWMHQHVWHPHQKDYGHLNUDIWDI VLQODQJHWMHQHVWHXQ

mindelse om årene i dansk og

braunschweigsk militærtjeneste

inden han fra 1697 helligede s

driften af sine mecklenburgske godser. Moderen, Magdalena Sophia von Cothmann, tilhørte

ligeledes Mecklenburgs øvre s ciale lag. Sammen blev de for-

ældre til en børneflok på elleve hvoraf Adam Gottlob var nummer otte. Privateje. Foto Elizabeth Moltke-Huitfeldt.

5 M V V M [ S M \  [ \ I \ [ U I V L M V 


GHU&KULVWLDQ9·VIDQHUQDWXUOLJYLVNQ\WWHWQRJOHEnQGWLO'DQPDUNRJWLO GHWGDQVNHNRQJHKXVKYLONHWNDQY UHHQIRUNODULQJSnDWKDQLVDPUnG PHGVLQKXVWUX0DJGDOHQD6RSKLDYRQ&RWKPDQQYDOJWHDWVHQGHV¡QQHQ WLO'DQPDUNGDGHQQHHQGQXNXQYDUEDUQ(QDQGHQIRUNODULQJNXQQH GRJPHJHWYHOY UHVLPSHOIU\JWIRUGUHQJHQVVLNNHUKHG1HWRSGD$GDP *RWWOREEOHYI¡GWUDVHGH6WRUH1RUGLVNH.ULJ GHUEOHYGHWVLG VWHVWRUHNULJHULVNHRSJ¡UPHOOHP'DQPDUNRJ6YHULJHPHQRJVnLQYROYH UHGHVDPWOLJHPDJWHUUXQGWRP‘VWHUV¡HQ,GHI¡UVWHnUYDUHQDI NULJHQV KRYHGVNXHSODGVHU QHWRS 0HFNOHQEXUJ KYRU GDQVNH VYHQVNH SUHXVVLVNH RJUXVVLVNHK UHM YQOLJWXGN PSHGHVODJRJRJVnLQGLPHOOHPJMRUGHOLYHW VXUWRJIDUOLJWIRULQGE\JJHUQH)RU OGUHQHVEHVOXWQLQJRPDWVHQGH$GDP *RWWOREWLO'DQPDUNNDQGHUIRUPHJHWYHOY UHGLNWHUHWDI HWIRUVWnHOLJW ¡QVNHRPDWInKDPY NIUDNULJV]RQHQ 'HUYDULPLGOHUWLGRJVnHQKHOWWUHGMHNRQNUHWJUXQGWLODW'DQPDUN EOHYYDOJWVRPRSKROGVVWHGIRUGUHQJHQ+HUEHIDQGWVLJQHPOLJLIRUYH MHQWRDI KDQV\QJUHIDUEU¡GUHVRPEHJJHKDYGHQ UHIRUELQGHOVHUWLOGHQ GDQVNH HQHYROGVNRQJH HIWHU VPXNNH PLOLW UH NDUULHUHU RJ SHULRGHU PHG KRIWMHQHVWH'HQ OGVWHDI GLVVH+DQV)ULHGULFKKDYGHLHQO QJHUHSH ULRGHJMRUWKRIWMHQHVWHYHG&KULVWLDQ9·VKRI VRPSDJHKRIMXQNHURJVL GHQVWDOGPHVWHU,nUHQHRPNULQJ$GDP*RWWOREVI¡GVHOYDUKDQVnOHGHV VWDOGPHVWHUYHG)UHGHULN,9·VEURGHU3ULQV&DUOVOLOOHPHQSU JWLJHKRI Sn 9HPPHWRIWH .ORVWHU RJ YDU GHUPHG HQ IRUKROGVYLV NHQGW VNLNNHOVH L KRINUHGVH+DQIRUEOHYXQJNDUORJKDYGHVnOHGHVLNNHVHOYIDPLOLHLQWHUHV VHUDWSOHMH 'HQ\QJUHIDUEURGHU&DVSDU*RWWOREKDYGHOLJHOHGHVWMHQWVRPKRI MXQNHUYHG&KULVWLDQ9·VKRIKYRUKDQVOXWWHGHQ UIRUELQGHOVHPHGGHQ GDY UHQGHNURQSULQVGHQVHQHUH.RQJ)UHGHULN,9(IWHUHQO QJHUHRJ WHPPHOLJHYHQW\UOLJPLOLW UNDUULHUHSnGHHXURS LVNHVODJPDUNHUEOHYKDQ LVRPEHO¡QQLQJIRUVLQHWMHQHVWHUXGQ YQWWLODPWPDQGRYHU0¡QRJ WRJGHUHIWHUVDPPHQPHGVLQXQJHKXVWUX8OULFD$XJXVWDYRQ+DXVPDQQ VRPKDQ JWHGHLIDVWRSKROGSn0¡QLGHQHQNOHPHQVPXNNHDPW PDQGVEROLJ 1\JDDUG VHQHUH NHQGW XQGHU QDYQHW 0DULHQERUJ VRP KDQ VHOYKDYGHODGHWRSI¡UH'HWYDUHWXGWU\NIRUGHQJXQVWVRPKDQQ¡GKRV )UHGHULN,9DWGHQQHRIWHDÁDJGHEHV¡JLDPWPDQGVEROLJHQQnUKDQVYHM IDOGWIRUEL6nYLGWYLYHGYDUDPWPDQGVSDUUHWGHI¡UVWHPDQJHnUXGHQ E¡UQRJGHWWHYDUVLNNHUWPHGYLUNHQGHWLODWGHEHVWHPWHVLJIRUDWRSWDJH $GDP*RWWOREIUDGHQWDOVW UNHE¡UQHÁRNKMHPPHL0HFNOHQEXUJLKXVHW VRPGHUHVHJHQV¡Q 3U FLVKYRUQnUGUHQJHQNRPLKXVHWSn1\JDDUGYHGYLLNNHPHQYL YHGIUDKDQVHJQHVHQHUHRSWHJQHOVHUDWKDQEHWUDJWHGHDPWPDQGVEROLJHQ VRPVLWEDUQGRPVKMHPRJVHQHUHLOLYHWPHGJO GHKXVNHGHWLOEDJHSnHQ

Slaget ved Gadebusch syd for Wismar den 20. december 1712 var et af de afgørende under Store Nordiske Krig. Det stod mellem en svensk hær under ledelse af general Magnus Stenbock og en dansk-sachsisk styrke. Resultatet blev et blodigt nederlag for danskerne og

sachserne; men slaget banede på længere sigt vejen for de svenske troppers endelige fordrivelse fra Nordtyskland i 1713. Stikket viser de to hæres indledende opstilling med den svenske hær nederst. Slaget var blot ét af de mange voldsomme militære opgør i Nordtyskland i

krigens første faser og muligvis en medvirkende årsag til, at Adam Gottlobs forældre valgte at sende deres lille søn i sikkerhed i Danmark.

5 M V V M [ S M \  [ \ I \ [ U I V L M V 


5 7 4< 3 -

KDUPRQLVNRSY NVWLGHVPXNNHUROLJHRPJLYHOVHURJGHWODQGOLJHPLOM¡ 'HQQHRSY NVWKDUVLNNHUWQRNYLUNHWVWLPXOHUHQGHSnKDQV VWHWLVNHVDQV RJSnGHQJO GHYHGNXQVWRJVPXNNHWLQJVRPVLGHQJMRUGHKDPWLOHQDI WDOOHWVÁLWWLJVWHNXQVWVDPOHUHRJP FHQHU

78>•3;<1)5<5)6,;/h:,-6 +YLONHQ RSGUDJHOVH RJ XQGHUYLVQLQJ GUHQJHQ PRGWRJ L EDUQGRPVKMHP PHWYHGYLVWRUWVHWLQWHWRPHIWHUVRPYRUHNLOGHUWLHUSnGHWWHSXQNW0DQ PnLPLGOHUWLGIRUPRGHDWGHWVWLOLJHRJVWDQGVEHYLGVWHDPWPDQGVSDUPHG IRUELQGHOVHWLOGHK¡MHVWHNUHGVHKDUV¡UJHWIRUDWKDQÀNHQERJOLJXGGDQ QHOVHRJNULVWHOLJRSGUDJHOVHVRPJUDGYLVNXQQHIRUYDQGOHGHWRSYDNWH Q\VJHUULJHEDUQWLOGHQNRVPRSROLWLVNLQGVWLOOHGHRJYLGHQGHYHUGHQVPDQG VRPYDUWLGHQVDGHOLJHGDQQHOVHVLGHDO+DQVVHQHUHHYQHWLOXEHVY UHWDW XGWU\NNHVLJVNULIWOLJWSnVLWPRGHUVPnOW\VNRJSnGDQQHOVHVHOLWHQVVSURJ IUDQVNRJ²GDGHQWLGNRP²KDQVVLNUHHYQHWLODWJHQQHPVNXHRJJLYH UnGLYDQVNHOLJHVWDWVVDJHUSHJHULGHWPLQGVWHNODUWLUHWQLQJDI HQRPK\J JHOLJXGGDQQHOVHRJRPVRUJVIXOGPRUDOVNYHMOHGQLQJIUDEDUQVEHQDI'HU HUQ SSHKHOOHUWYLYORPDWDPWVPDQGVSDUUHWIRUHWRJHQRPK\JJHOLJNDU ULHUHSODQO JQLQJSnGUHQJHQVYHJQH²HQSODQO JQLQJGHUVRPGHXGHQ ODQGVNHI\UVWHWMHQHUHGHMRLEXQGRJJUXQGYDUPnWWHKDYHHQHOOHUDQGHQ IRUPIRUKRIWMHQHVWHVRPPnO'HKDUGHUIRUJLYHWYLVJMRUWVLJXPDJHIRU DWELEULQJHKDPGHQ\GUHIUHPWU GHQRJGHVOHEQHPDQHUHUGHUNXQQH J¡UHKDPKRIIlKLJ 1RJHQ IRUPDOLVHUHWYLGHUHJnHQGH XGGDQQHOVH HQGVLJH HQ GDQQHOVHV UHMVH WLO VW¡UUH HXURS LVNH O UHVWHGHU RJ VWRUE\HU VRP HOOHUV YDU HQ IDVW EHVWDQGGHODI GHQYHODÁDJWHDGHOVXGGDQQHOVHVSURJUDPIRUGHUHVV¡QQHU EOHY GHU LPLGOHUWLG DOGULJ WDOH RP IRU $GDP *RWWOREV YHGNRPPHQGH ² PnVNHDI GHQVLPSOHJUXQGDWIDPLOLHQLNNHYDULVWDQGWLODWEHVWULGHGH EHW\GHOLJHXGJLIWHUGHUYDUIRUEXQGHWGHUPHG6N¡QWI¡GWLHWIUHPPHG ODQGIRUEOHYGHUSDUDGRNVDOWQRNQRJHWKMHPPHJURHWGDQVNRYHU0ROWNHV KRULVRQWRJDQVNXHOVHUVDPPHQOLJQHWPHGGHNRVPRSROLWLVNHNROOHJLHKHU UHURJKRIIRONVRPKDQVHQHUHNRPWLODWI UGHVLEODQGW2JGHWQRWRUL VNHWU NDI EMHUJVRPKHGSnHJQHRJVLQVWRUHIDPLOLHVYHJQHVRPVHQHUH JMRUGHKDPWLOHQDI ULJHWVVW¡UVWHJRGVHMHUHNXQQHYHORJVnJRGWXGO JJHV VRPKDQVPnGHDWNRPSHQVHUHIRUHQRSY NVWKYRUPLGOHUQHUHODWLYWVHW YDUNQDSSH )RUGHQ OGUH0ROWNHVWRGPLQGHWRPGHWVWLOOHODQGOLJHOLYSn0¡QL HWIRUNODUHWJ\OGHQWVN U+DQYHQGHUÁHUHJDQJHWLOEDJHGHUWLOLVLQVHOY ELRJUDÀKYRUGHWVNLOGUHVVRPQRJHWQ UHQLGHDOWLOVWDQG2JVNDOPDQ


WURKDQVPHPRLUHUUDNWHKDQVHJQHDPELWLRQHULXQJGRPPHQKHOOHULNNH O QJHUHHQGWLOLWLGHQVI\OGHDWRYHUWDJHIDUEURGHUHQVDPWPDQGVNDESnGHW VWHGVRPKDQI¡OWHVLJVnVW UNWNQ\WWHWWLO2JVnHIWHUDWKDQLKDYGH WLOWUnGW VLQ I¡UVWH KRIWMHQHVWH YDU KDQ HQ K\SSLJ J VW L EDUQGRPVKMHP PHWKRVWDQWHQRJIDUEURGHUHQRJHIWHUVLGVWQ YQWHVG¡GLRJ0ROW NHVJLIWHUPnOLRSKROGWGHWQ\JLIWHSDUVLJVnRIWHGHWORGVLJJ¡UH KRVWDQWHQSn1\JDDUGKYRURJVnGHI¡UVWHDI GHUHVPDQJHE¡UQNRPWLO YHUGHQ,ÀNKDQ&KULVWLDQ9,·VWLOODGHOVHWLODWEUXJH1\JDDUGVRP VLWHJHWRJnUHWHIWHUÀNKDQRJVnGHWO QJH¡QVNHGHO¡IWHRPDWInDPW PDQGVVWLOOLQJHQPHQLVLGVWH¡MHEOLNRPEHVWHPWH.RQJHQVLJ²DI JUXQGH VRPYLNRPPHUWLOEDJHWLO²RJXGQ YQWHKDPLVWHGHWWLOI¡UVWHNDPPHU MXQNHUKRV.URQSULQV)UHGHULNGHQVHQHUH)UHGHULN9'HUPHGYDUKDQV VN EQHEHVHJOHWRJGHODQJYDULJHXQJGRPPHOLJHGU¡PPHRPHWM YQWRJ VWLOOHOLYSn0¡QNXOGNDVWHW 'HWHUYHOQ SSHULPHOLJWDWPLVWURKDQVRSULJWLJKHGQnUKDQLHULQ GULQJHUQHDQI¡UHUDWKDQPRGWRJ.RQJHQVDIJ¡UHOVHLGHQQHVDJPHG´VWRU EHN\PULQJRJPDQJHWnUHUµ'HWYDUWURGVDOWHQOLYVGU¡PGHUEULVWHGHRJ KDQPnWWHQXVHL¡MQHQHDWKDQVIUHPWLGIUDQXDI YDUXO¡VHOLJWNQ\WWHWWLO KRIIHWRJLV UGHOHVKHGWLOHQI\UVWHKYLVV USU JHGHNDUDNWHUWU NDOOHUHGH GDJDYDQOHGQLQJWLOEHN\PULQJ2PYHQGWNDQPDQPnVNHJRGWWLOODGHVLJ DWIRUPRGHDWGHQDOGUHQGH0ROWNHGDKDQLVLQOLYVDIWHQQHGVNUHYVLQH HULQGULQJHUKDUNXQQHWIULVWHVWLOLWDQNHUQHDWLGHDOLVHUHODQGOLYHWSn0¡Q HQDQHOVHHIWHUHQODQJRJWUDYOKRINDUULHUHLPDJWHQVFHQWUXPKYRULQWUL JHUEDJKROGVDQJUHERJU\JWHVPHGHULHUYDUGDJOLJNRVW  0HQKYRURPDOWLQJHU²GHWHQNOHWLOEDJHWUXNQHOLYVRPDPWPDQGSn 0¡QIRUEOHYHQGU¡PRJHWIDWDPRUJDQD)RUHO¡ELJKDYGHDPWPDQGVSDU UHWDQGUHSODQHUIRUGHUHVYHOEHJDYHGHSOHMHV¡QVIUHPWLG'HQQHIUHPWLGOn HIWHUGHUHVHUIDULQJHULKRIWMHQHVWHYHGGHQHQHY OGLJHWURQHVIRGKYLONHW NXQQHnEQHXDQHGHNDUULHUHPXOLJKHGHUYLGHUHIUHP,PDUWVWLOWUnGWH $GDP*RWWORELHQDOGHUDI HOOHYHnUVLQWMHQHVWHVRPSDJHIRU.URQSULQV &KULVWLDQGHQVHQHUH&KULVWLDQ9,

5 M V V M [ S M \  [ \ I \ [ U I V L M V 


 5 7 4< 3 -

4¥ZMsZ^MLLM\MVM^¥TLQOMPWN 'DGHQK¡MHVSLQNOHHOOHYHnULJH$GDP*RWWOREPHGGHWOHWU¡GOLJHKnU LPDUWVSn)UHGHULN,9·VEXGWLOWUnGWHVLQWMHQHVWHVRP\QJVWHSDJH IRU.URQSULQV&KULVWLDQWUnGWHKDQGHUPHGLQGLHQYHUGHQVRPYDUKHOW Q\RJPHJHWIRUVNHOOLJIUDGHQKDQKDYGHOHYHWLKRVDPWPDQGVSDUUHWSn 0¡Q'HWPnKDYHY UHWHQNRORVVDORPY OWQLQJIRUGUHQJHQDWNRPPH IUDGHQEHVNHGQHRJYHORUGQHGHGDJOLJGDJSn1\JDDUGWLOGHSUDJWIXOGH PHQXRYHUVNXHOLJHRPJLYHOVHUYHGKRIIHWKYRUDOOHN PSHGHPRGDOOHRP GHNRQJHOLJHVJXQVWRJKYRUWLQJHQHODQJWIUDDOWLGYDUKYDGGHJDYVLJXG IRUDWY UH $GDP*RWWORENRPLHQYLVIRUVWDQGWLOHWJDQVNHQ\HWDEOHUHWKRILGHW GHQ GD nULJH .URQSULQV &KULVWLDQ nUHW IRULQGHQ KDYGH JLIWHW VLJ PHG 6RSKLH0DJGDOHQHGHWQLHQGHEODQGWIMRUWHQE¡UQDI 0DUNJUHYH&KULVWLDQ +HLQULFKDI %UDQGHQEXUJ.XOPEDFKcUHWHIWHU$GDP*RWWOREVDQNRPVW WLOKRIIHWLEOHYGHWXQJHNURQSULQVSDUIRU OGUHWLOGHUHVI¡UVWHI¡G WH3ULQV)UHGHULN²GHQVHQHUH)UHGHULN9²VRPEOHYEHVWHPPHQGHIRU $GDP*RWWOREVVHQHUHVN EQH 'HW YDU LNNH QRJHW PXQWHUW RJ O¡VVOXSSHQW SULQVHKRI VRP GUHQJHQ P¡GWHYHGDQNRPVWHQ.URQSULQV&KULVWLDQYDUDI QDWXUDOYRUVWXQJLQGH VOXWWHWRJWLOOLJHJHQHUWRJNHMWHWLVLQRPJDQJPHGDQGUHPHQQHVNHU$I VLQXQJGRPVO UHU-RKDQ*HRUJ+ROVWHLQYDUKDQEOHYHWRSGUDJHWPHG GHQSLHWLVWLVNHOLYVRSIDWWHOVHRJYDUVHOYG\EWUHOLJL¡VPHGNODUK OGQLQJL UHWQLQJDI GHQQ\HIURPKHGVEHY JHOVHGHUEHWUDJWHGHHQKYHUOHWI UGLJRJ PXQWHUOLYVXGIROGHOVHVRPQ UPHVWV\QGLJ.URQSULQV&KULVWLDQYDUPHG DQGUHRUGOLGWDI HQUHOLJL¡VG¡GELGHUIRUKYHPOLYHWSnLQJHQPnGHYDUHQ OHJPHQHQJXGJLYHQRSJDYHGHUVNXOOHIRUEHUHGHPHQQHVNHWWLOGHWHYLJH OLYL+HUUHQVVN¡G'HUWLONRPRJVnDWKDQEDUSnHQVWRUYUHGHPRGVLQ IDGHU .RQJ )UHGHULN ,9 VRP KDQ IDQGW KDYGH EHKDQGOHW KDQV HOVNHGH PRGHU'URQQLQJ/RXLVHKHQV\QVO¡VWRJQHGY UGLJHQGHYHGnEHQO\VWDW KHQJLYHVLJWLOHQUDGDI VNLIWHQGHHOVNHULQGHU,KDYGHKDQHQGGDOD GHWVLJYLHWLOYHQVWUHKnQGWLOHQDI GLVVHQHPOLJGHQVPXNNHDGHOVGDWWHU $QQD6RSKLH5HYHQWORZVRPKDQRYHQLN¡EHW²VNDPO¡VWHIWHU.URQSULQ VHQVEHJUHEHU² JWHGHWLOK¡MUHKnQGDOOHUHGHGDJHQHIWHU'URQQLQJ/RXL VHVELV WWHOVHGHQDSULO'HWWHW QGWHKRV.URQSULQVHQHWXXGVOXN NHOLJWKDGPRGGHQQ\H'URQQLQJ$QQD6RSKLHRJKHOH¶GHQUHYHQWORZVNH


EDQGH·DI NRQJHOLJH\QGOLQJHVRPLUHVWHQDI )UHGHULN,9·VUHJHULQJVWLG VORJWDNWHQEnGHYHG.RQJHQVKRI RJLUHJHULQJVNROOHJLHUQH .URQSULQVHQV JWHI OOH6RSKLH0DJGDOHQHYDULGHQQHVRPDQGUHVD JHUDI JDQVNHVDPPHRSIDWWHOVHVRPVLQJHPDO%nGHSHUVRQOLJKHGVP V VLJWRJL\GUHIUHPWU GHQPLQGHGHKXQL¡YULJWVW UNWRPPDQGHQ²XG SU JHWUHOLJL¡VLSLHWLVWLVNUHWQLQJDOYRUOLJVN\RJNHMWHWLIRUKROGWLORPJL YHOVHUQHRJLNNHPLQGVWEMHUJVRPSnYHJQHDI VLQHW\VNHVO JWQLQJHVRP HIWHUKnQGHQLVWRUWWDOÁRNNHGHVRPKRIIHWRJRIWHORGVLJXQGHUKROGHDI GHQNRQJHOLJHNDVVH+XQIRUEOHYWURIDVWPRGVLQHW\VNHU¡GGHURJRPJDY VLJOLYHWLJHQQHPKHOVWPHGW\VNHUH,OLJKHGPHGVLQ JWHI OOHEHWMHQWHKXQ VLJLVDPWDOHUXGHOXNNHQGHDI GHWW\VNHVSURJ2YHUEHJJH JWHPDJHUVRP L¡YULJWOHYHGHLHWKDUPRQLVNRJO\NNHOLJW JWHVNDEKYLOHGHGHUHWVN UDI WXQJDOYRUVN\KHGRJWHQGHQVWLOLVRODWLRQKYLONHWQDWXUOLJYLVVPLWWHGHDI SnGHUHVKRI RJVLGHQRJVnNRPWLODWV WWHHWXPLVNHQGHOLJWSU JSn&KUL VWLDQ9,·VNRQJHJHUQLQJRJGHWKRÁLYGHULQGUDPPHGHGHW 'DWLGHQVHQHY OGLJHKRI NDQSnLQJHQPnGHVDPPHQOLJQHVPHGGHQ EHVNHGQHKRIKROGQLQJGHURPJLYHUYRUHGDJHVNRQVWLWXWLRQHOOHPRQDUN +YRUGHQVDPOHGHKRIKROGQLQJLYRUHGDJHEORWRPIDWWHUQRJOHInKXQ GUHGHSHUVRQHUQnUDOWUHJQHVPHGEHVN IWLJHGHGHWHQHY OGLJHKRI Sn 0ROWNHV WLG PDQJH WXVLQGH PHQQHVNHU OLJH IUD GHQ K¡MIRUQHPPH RYHU KRIPDUVNDORJQHGWLOGHQ\QJVWHODNDMRJK¡QVHSOXNNHU+RIIHWYDUXGHQ VDPPHQOLJQLQJKRYHGVWDGHQVVW¡UVWHYLUNVRPKHGRJWLWXVLQGHUDI .¡EHQ KDYQVLQGE\JJHUHYDU¡NRQRPLVNDIK QJLJHDI GHWVRPOHYHUDQG¡UHUDQ VDWWH RVY +RIIHW RJ KRIIHWV OLY GRPLQHUHGH PHG DQGUH RUG IXOGVW QGLJ OLYHWL.¡EHQKDYQ +RIIHWVHIWHUYRUHEHJUHEHUNRORVVDOHRPIDQJRJUROOHK QJHUVDPPHQ PHGDWGHWVIXQNWLRQGHQJDQJYDUKHOWDQGHUOHGHVHQGLGDJ'HQHQHY O GLJH NRQJH DI *XGV QnGH YDU GHW DEVROXWWH PLGWSXQNW L GHW YLGWVWUDNWH ROGHQERUJVNHGREEHOWPRQDUNLRJKDQVPDJWVWUDNWHVLJIUD1RUGNDSWLO (OEHQ RJ IUD *U¡QODQG RJ GH ¡YULJH QRUGDWODQWLVNH EHVLGGHOVHU RYHU GH GDQVNHNHUQHODQGHWLO%RUQKROP'HVXGHQUnGHGHKDQRYHUPLQGUHWURSH NRORQLHUL9HVWLQGLHQSn$IULNDVJXOGN\VWRJLGHWIMHUQH,QGLHQ)UDKDP DOHQHXGVSUDQJLI¡OJH.RQJHORYHQDOSROLWLVNPDJWRJKDQVRUGYDUVRP I¡OJHGHUDI ORYLKHOHGHWYLGWVWUDNWHULJH+RIIHWVUROOHYDUDWV\QOLJJ¡UHRJ GDQQHGHQFHUHPRQLHOOHUDPPHRPNULQJGHQHQRUPHPDJWNRQFHQWUDWLRQ VRPNRQJHQUHSU VHQWHUHGHRJWLOOLJH²VDPPHQPHGFHQWUDODGPLQLVWUDWL RQHQVNROOHJLHUL'HQ5¡GH%\JQLQJ²DWVLNUHDWNRQJHQVDIJ¡UHOVHULVWRUW VRPVPnWEOHYRPVDWLSROLWLVNRJDGPLQLVWUDWLYKDQGOLQJVDPWDWKDQVYLOMH EOHYHIWHUOHYHW0RGHUQHEHJUHEHURPHQXSROLWLVNFHQWUDODGPLQLVWUDWLRQ RJHWSROLWLVNQHXWUDOWKRI YDULGHQQHVDPPHQK QJXGHQPHQLQJ+HOH GHWHQHY OGLJHPDJWDSSDUDWPHGKRIIHWLFHQWUXPYDUpWVWRUWJHQQHPSR

5 M V V M [ S M \  [ \ I \ [ U I V L M V !


Det enevældige styre var kosmopolitisk og valgte sine tjenere uden hensyn til nationalitet i nutidig forstand. I den senere del af Moltkes embedstid begyndte nye begreber som patriotisme og fædrelandskærlighed dog at gøre sig gældende i takt med udvikling af en borgerlig offentlighed. I dette lys er det ganske tankevækkende, at han ved udsmykningen af sit nyopførte Amalienborg-palæ i 1756 valgte at lade kunstneren Joseph-Marie Vien udføre dette motiv, der symboliserer Fædrelandskærligheden. Men det hænger formentlig sammen med, at han forstod fædrelandet som hele den enevældige konges magtområde. Foto Klemp & Woldbye.

5 7 4< 3 -


OLWLVHUHWV\VWHPKYLVDOWRYHUVN\JJHQGHRSJDYHGHWYDUDWRPV WWHNRQJHQV YLOMHWLOSUDNVLVRJYnJHRYHUDWKDQVHQHY OGLJHPDJWLNNHEOHYDQWDVWHW, GHWWHVWUHQJWKLHUDUNLVNHV\VWHPYDUQ UKHGHQWLONRQJHQDOGHOHVDIJ¡UHQGH IRUGHQHQNHOWHHPEHGVPDQGVSRVLWLRQRJLQGÁ\GHOVH²MRW WWHUHSnNRQ JHQGHVWRVW¡UUHPXOLJKHGHUIRUDWSnYLUNHEHVOXWQLQJHUQH0HGPHJHQUHW HUGHWEOHYHWK YGHWDWLHQHYROGVWLGHQYDUGHRWWHÁLVHUIRUDQNRQJHQGH YLJWLJVWHLYHUGHQ'HWYDUIUDGHQQHSRVLWLRQDWYHUGHQNXQQHEHY JHV 'HWYDUGLVVHÁLVHUVRP$GDP*RWWOREPHGVLQSDJHWMHQHVWHWRJGHI¡UVWH VNULGWLUHWQLQJDI DWHUREUH

,-6=6/-8)/+YRUIRU.URQSULQV&KULVWLDQV¡MQHQHWRSIDOGWSnGHQVSLQNOHGUHQJIUD 0¡QYHGYLLNNHPHJHWRP0HQPDQKDUYLVWORYWLODWIRUPRGHDWGHQ YHQVNDEHOLJH IRUELQGHOVH PHOOHP DPWPDQGHQ RJ )UHGHULN ,9 KDU VSLOOHW HQUROOH.RQJHKXVHWKDUDOWLGKDIWGHWEHGVWPHGDWKROGHVLJWLOGHWVLNUH RJGHWNHQGWHRJNRQJHIDPLOLHQNHQGWHPHJHWYHODPWPDQGVKMHPPHWSn 0¡QRJKDYGHÁHUHJDQJHYHGVHOYV\QKDIWOHMOLJKHGWLODWGDQQHVLJHWLQG WU\NDI GUHQJHQVNDUDNWHURJNXQGVNDEHU'HWYDUVHOYI¡OJHOLJKHOOHULNNH XGHQEHW\GQLQJDW$GDP*RWWOREIUDI¡GVOHQWLOK¡UWHHQYHODQVHWJDPPHO DGHOVVO JWRJEHVWHPWKHOOHULNNHOLJHJ\OGLJWDWGHQQHVO JWLNNHYDUHQGHO DI GHQLQGI¡GWHGDQVNHDGHOPHQKDYGHURGRJEDVHL1RUGW\VNODQGGYV LQGHQIRUGHQNXOWXUNUHGVVRPNRQJHIDPLOLHQYDUG\EWIRUWUROLJPHGPHQ VRPWLOJHQJ OGOnXGHQIRUGHQGDQVNHI¡GVHOVDGHOVGRP QH 6LGHQVWDWVRPY OWQLQJHQLGHULQWURGXFHUHGHHQHY OGHQL'DQ PDUNKDYGHGHUKHUVNHWG\EJHQVLGLJPLVWURPHOOHPGHQLQGI¡GWHGDQVNH DGHORJNRQJHKXVHW0DQJHPHGOHPPHUDI GHQJDPOHI¡GVHOVDGHOIDQGWDW )UHGHULN,,,YHGVLWNXSKDYGHEHU¡YHWGHPGHQPDJWRJLQGÁ\GHOVHVRP DGHOHQPHQWHDWKDYHHQQDWXUOLJDGNRPVWWLORJGHVNXPOHGHLQGE\UGHV² RPHQGODYP OW²RYHUGHWSROLWLVNHPDJWWDERJGHQVRFLDOHGHURXWHVRP V\VWHPVNLIWHWKDYGHPHGI¡UWIRUVWDQGHQ'HI¡UVWHHQHYROGVNRQJHUVnWLO JHQJ OGPHGOHPPHUQHDI GHQJDPOHDGHOVRPSRWHQWLHOOHV\VWHPIMHQGHU RJKROGWGHPVnYLGWPXOLJWODQJWERUWHIUDHJHQWOLJLQGÁ\GHOVH%nGH&KUL VWLDQ9RJ)UHGHULN,9DGYDUHGHVnOHGHVLGHUHVWHVWDPHQWHUXGWU\NNHOLJW GHUHVHIWHUI¡OJHUHPRGQRJHQVLQGHLJHQDWEHV WWHLQGÁ\GHOVHVULJHHPEH GHUPHGPHGOHPPHUDI GHQJDPOHI¡GVHOVDGHO,VWHGHWEHQ\WWHGHGHVLJ DI GHQUHWVRPGHLI¡OJH.RQJHORYHQDI KDYGHWLOIULWDWY OJHGHUHV UnGJLYHUHRJK¡MHVWHHPEHGVP QGEODQGWYHONYDOLÀFHUHGHERUJHUOLJHHOOHU LQGNDOGWHXGHQODQGVNHDGHOLJHKYLVXGQ YQHOVHRJHPEHGVDQVYDUXGHOXN NHQGHVN\OGWHVNRQJHOLJQnGHRJLNNHEHURHGHSnWLOK¡UVIRUKROGWLOHQJDP

5 M V V M [ S M \  [ \ I \ [ U I V L M V 


5 7 4< 3 -

PHOPDJWHOLWH(QNRQVHNYHQWHIWHUOHYHOVHDI GHWWHSULQFLSYDUHQGHODI GHQXQJHHQHY OGHVRYHUOHYHOVHVVWUDWHJL 8GQ YQHOVHQ DI GHQ XQJH PHFNOHQEXUJVNH DGHOVV¡Q $GDP *RWWORE 0ROWNHSDVVHGHSHUIHNWLQGLGHWWHP¡QVWHU'HWKDUJLYHWYLVKHOOHULNNHY  UHW.URQSULQV&KULVWLDQXN UWDWKDQPHGRSWDJHOVHQDI GHQXQJH0ROWNH LVLQVWDE¡MQHGHHQPXOLJKHGIRUSnO QJHUHVLJWDWInHWUHGVNDELK QGHWLO DWXGUHQVH¶GHQUHYHQWORZVNHEDQGH·VRPWLOKDQVXGWDOWHKDUPHYDUEOHYHW PHUHRJPHUHWRQHDQJLYHQGHHIWHUIDGHUHQVIRUP OLQJPHG$QQD6RSKLH 5HYHQWORZ'HQQHIRUYHQWQLQJ²KYLVGHQGDKDUY UHWWLOVWHGH²YLVWHGHQ XQJH$GDP*RWWOREPHGGHWEOLGHVLQGVLJLNNHYLOOLJWLODWRSI\OGHGDGHWL NRPWLOVW\NNHW7Y UWLPRGWRJKDQVHQHUHNUDIWLJWDIVWDQGIUDGHGUD VWLVNHSHUVRQXGVNLIWQLQJHULIRUELQGHOVHPHGWURQVNLIWHWPHQGHUIRUNDQ GHWLNNHXGHOXNNHVDWIRUYHQWQLQJHQRPKDQVEUXJEDUKHGLGHWWH¡MHPHG NDQKDYHY UHWPHGEHVWHPPHQGHIRUKDQVRSWDJHOVHL.URQSULQVHQVQ UH NUHGVDI WMHQHUHL +YDGYDUGHWVnHJHQWOLJIRUHQVWLOOLQJVRPGHQXQJH$GDP*RWWORE KDYGHInHWYHG.URQSULQVHQVKRI"(QSDJHYDUW\SLVNHQXQJPDQGIUDGHQ K¡MHUHDGHOVRPIDPLOLHQJHQQHPIRUELQGHOVHUWLOGHNRQJHOLJHNUHGVHKDYGH VNDIIHWRSKROGYHGKRIIHWLKnERPHQIUHPWLGLJKRINDUULHUHIRUGHQQH2J WLOKYHUWDI KRIIHUQHLGHQVDPOHGHNRQJHOLJHKXVKROGQLQJYDUGHUWLOVWDGLJ KHGNQ\WWHWHWDQWDODI GLVVHGUHQJHRJXQJHP QG'HUHVYLJWLJVWHRSJDYH YDUKHOHWLGHQDWY UHRPGHUHVKHUUHJnKDPWLOKnQGHXQGHUKROGHRJY UH KDPWLOVHOVNDEQnUKDQ¡QVNHGHGHW,KRIIHWVKLHUDUNLYDUSDJHVWLOOLQJHQL VLJVHOYJDQVNHXEHW\GHOLJRJDÁ¡QQLQJHQEHVWRGQ UPHVWEORWDI NRVWRJ ORJL6HWIUDGHWXQJHPHQQHVNHVV\QVYLQNHOEHVWRGVWLOOLQJHQVY VHQWOLJVWH DWWUDNWLRQGHUIRULDWY UHW WSnGHNRQJHOLJHRJ²KYLVPDQHOOHUVJMRUGHHQ JRGÀJXU²PXOLJKHGHQIRUDWEHQ\WWHGHQVRPDIV WIRUDYDQFHPHQWWLOÀ QHUHRJPHUHEHW\GHQGHSRVLWLRQHUYHGKRIIHW'HWNXQQHHNVHPSHOYLVY UH WLOGHQEHWURHGHVWLOOLQJVRPNDPPHUSDJHGHUYDUGHQI¡UVWHEODQGWSDJHU 'HQQHVWLOOLQJLQGHEDUDWPDQVNXOOHVRYHLHWY UHOVHGHUVW¡GWHXPLGGHO EDUWRSWLOGHQNRQJHOLJHKHUUHVVRYHJHPDNVnPDQNXQQHWLONDOGHVSnDOOH WLGHUDI G¡JQHW.DPPHUSDJHQYDUGHVXGHQIULWDJHWIRUDWE UHOLEHULKYLO NHWHOOHUVYDUREOLJDWRULVNIRUSDJHNRUSVHW'HWYDUQHWRSGHQQHEHWURHGH VWLOOLQJ$GDP*RWWOREÀNKRVGHQV\YnULJH.URQSULQV)UHGHULN 9 LIRU ELQGHOVHPHGWURQVNLIWHWLKYLONHWPnVHVVRPHWNODUWYLGQHVE\UGRP DW&KULVWLDQ9,KDYGHIDWWHWWLOOLGWLOGHQXQJHPDQG 1 VWHWULQNXQQHY UHHQXGQ YQHOVHWLONDPPHUMXQNHU²HQKRIWLWHO VRPQXHUJnHWKHOWXGDI EUXJRJHWXGWU\NVRPYLQXRPGDJHQRNVQD UHVWIRUELQGHUPHGNROGVNnO²KYLONHWLGDWLGHQVUDQJV\JHVDPIXQGLQGHEDU GHWVWRUHSOXVDWPDQEOHYSODFHUHW¶LUDQJHQ·RJLI¡OJHGHQJ OGHQGHUDQJ IRURUGQLQJ NRP WLO DW UDQJHUH OLJH HIWHU REHUVWO¡MWQDQWHU 'HQQH FKDUJH


RSQnHGH$GDP*RWWORELKYRUYHGKDQYDUHQGHOLJWDFFHSWHUHWLGHW JRGHKRIVHOVNDE0HGHQNDPPHUMXQNHUWLWHOLKXVOnYHMHQPRGVWMHUQHUQH nEHQ6FKZHL]HUHQ(OLH6DORPRQ)UDQoRLV5HYHUGLOGHULHQO QJHUHSH ULRGHRSKROGWVLJYHG)UHGHULN9·VKRI VRPO UHUIRU.URQSULQV&KULVWLDQ 9,, RJVHQHUHVRPNDELQHWVVHNUHW UJ¡ULVLQHWU\NWHPHPRLUHUW\NWQDU DI WLGHQVGDQVNHUDQJRJWLWHOY VHQRJDQI¡UHUEODQGWDQGHWDWHQNDP PHUMXQNHU Pn Y UH PHJHW XEHK QGLJ RP KDQ LNNH HQGHU PHG DW EOLYH NDPPHUKHUUHRJGHUPHGLUDQJHQVWnOLJHPHGJHQHUDOPDMRUHURJNRQWUH DGPLUDOHUQnUKDQHUHOOHUK¡MHVWnU'HQQHSUHVWLJHI\OGWHKRIWLWHO PnWWH$GDP*RWWOREGRJYHQWHSnWLO²KDQYDUGDNQDSnU²KYRU KDQRJVnEOHYXGQ YQWWLOKRIPDUVNDOIRU.URQSULQV)UHGHULN 9 'HQQH OHWWHUHIRUVLQNHOVHDI NDPPHUKHUUHQ¡JOHQLIRUKROGWLO5HYHUGLOVDQJLYHOVH NDQPXOLJYLVWDJHVVRPHQLQGLNDWLRQDIDWIDPLOLHQ0ROWNHVIRUELQGHOVHU WLOKRIIHWLNNHGDYDUKHOWVnW WWHVRPDQGUHIRUQHPPHVO JWHUVPHQRJVn VRPXGWU\NIRUDWKDQRSQnHGHVLQHXGP UNHOVHULNUDIWDI HJQHIRUWMHQH VWHURJLNNHEORWVRPI¡OJHDI IDPLOLHQVDQVHHOVH

=,4)6,;:-2;-: ,PRGV WQLQJWLOPDQJHDI VLQHXQJHVWDQGVI OOHUYDU$GDP*RWWOREKYHU NHQ V UOLJ EHUHMVW HOOHU UHMVHO\VWHQ +DQ KROGW VLJ KHOVW LQGHQ IRU ULJHWV JU QVHURJ²LVLQHXQJHnU²DOOHUKHOVWSn0¡Q'HWHUVnOHGHVEHWHJQHQGH DWKDQLVLQHHULQGULQJHUÀQGHUDQOHGQLQJWLOXGWU\NNHOLJWDWDQI¡UHGHWRWLO V\QHODGHQGHHQHVWHXGODQGVUHMVHUVRPKDQLVLQXQJGRPÀNOHMOLJKHGWLODW IRUHWDJH²EHJJHWLO7\VNODQGRJEHJJHVRPOHGLKRIWMHQHVWHQ'HUHSU  VHQWHUHGHnEHQEDUWHQVnVW UNDIYLJHOVHIUDKDQVQRUPDOHOLYVP¡QVWHURJ V GYDQOLJHKRULVRQWDWKDQVHOYLGHQIUHPVNUHGQHDOGHUKYRUKDQQHGI O GHGHHULQGULQJHUQHKXVNHGHGHPRJIDQGWGHPQ YQHY UGLJH 'HQI¡UVWHUHMVHEOHYRJVnKDQVLOGGnEVRPQ\XGQ YQWSDJHGDKDQL NRUWHIWHUVLQWLOWU GHQEOHYXGSHJHWVRPPHGOHPDI .URQSULQVHVVH 6RSKLH0DJGDOHQHVEURGHU0DUNJUHYH)ULHGULFK(UQVWDI %UDQGHQEXUJ .XOPEDFKVI¡OJHGDGHQQHVNXOOHUHMVHWLOEDJHWLOVLWPDUNJUHYVNDEHIWHUHW EHV¡JKRVV¡VWHUHQRJVYRJHUHQL.¡EHQKDYQ+YDGGHUL¡YULJWIRUHIDOGW SnGHQQHNRUWYDULJHSOLJWUHMVHPHOGHUKLVWRULHQLNNHQRJHWRPPHQPDQ PnJnXGIUDDWGHQXQJHSDJHGHUXQGHUKDYGHDQOHGQLQJWLODWVWLIWHQ U PHUHEHNHQGWVNDEPHG6RSKLH0DJGDOHQHVWDOULJHV¡VNHQGHÁRNRJGDQQH VLJHWLQGWU\NDI GHWVWLOI UGLJHRJQ¡MVRPPHOLYYHG0DUNJUHYHQVOLOOHSL HWLVWLVNHKRI2PGHWYDUXKHOGLJHHUIDULQJHUGHUIUDGHUODJGHJUXQGHQWLO GHWOLYVODQJHN¡OLJHIRUKROGPHOOHP0ROWNHRJ6RSKLH0DJGDOHQHHULNNH WLODWVLJHPHQGHWHUHQNHQGVJHUQLQJDWGHQVHQHUHGURQQLQJHIWHUKnQ

5 M V V M [ S M \  [ \ I \ [ U I V L M V 


5 7 4< 3 -


GHQXGYLNOHGHHQPRGYLOMHPRG0ROWNHVRPLKRINUHGVHQYDUVnDOPHQW NHQGWDWGHQPDQJHnUVHQHUHNXQQHWMHQHVRPDOLELIRUKDQVDIVNHGLJHOVH LXQnGH $GDP*RWWOREVDQGHQO QJHUHW\VNODQGVI UGIDQGWVWHGLKYRU GHURJVnLQGWUDI WRDQGUHVNHOV WWHQGHEHJLYHQKHGHULKDQVOLYQHPOLJDW KDQVSOHMHIDGHUDPWPDQGHQG¡GHRJDWKDQYHGVLQWDQWHVPHOOHPNRPVW EOHYWURORYHWPHGVLQVHQHUHKXVWUXGHQWRnU\QJUH&KULVWLDQD)ULGHULFD YRQ%UJJHPDQQIUDGHWOLOOHKHUUHV GH8OULNVKROPSn)\Q6HOYRPEnGH IDUEURGHUHQV G¡G RJ WURORYHOVHQ YDU VLNUH WHJQ Sn DW $GDP *RWWORE Vn VPnWYDUSnYHMLQGLGHYRNVQHVU NNHUYDUEnGHKDQRJKDQVWLONRPPHQ GHGRJHQGQXIRUXQJHWLODWLQGJn JWHVNDERJVWLIWHIDPLOLH'HWPnWWH YHQWHQRJOHnU'HWXPLGGHOEDUWIRUHOLJJHQGHYDUUHMVHQWLO7\VNODQGVRP PHGOHPDI NURQSULQVSDUUHWVI¡OJH +YHUNHQVRPNURQSULQVHOOHUNRQJHYDU&KULVWLDQ9,PHJHWUHMVHQGH +DQEHIDQGWVLJ²OLJHVRP0ROWNH²EHGVWLGHYDQWHGDJOLJHRPJLYHOVHU RJERUWVHWIUDOHMOLJKHGVYLVHSOLJWUHMVHULQGHQIRUVLQHHJQHULJHUVJU QVHU IRUHWRJKDQNXQXJHUQHRJXQGWDJHOVHVYLVHQNHOWHUHMVHUWLO7\VNODQGIRU DWEHV¡JHVYLJHUIDPLOLHQ5HMVHQLYDUHQVnGDQXQGWDJHOVH5HMVHQV I¡UVWHPnOYDU&DUOVEDGKYRUNURQSULQVSDUUHWYHGHUNY JHGHVLJPHGHQ EU¡QGNXURJXQGHUKROGWVLJPHGHQU NNHDI 6RSKLH0DJGDOHQHVVO JWQLQ JHVRPOLJHOHGHVKDYGHLQGIXQGHWVLJ'HUIUDJLNWXUHQYLGHUHWLO%D\UHXWK *HUDRJ+DOOHRJLGHQQHSLHWLVPHQVKMHPE\P¡GWH.URQSULQVHQRJKDQV I¡OJHVHOYHVWLIWHUHQDI GHQKHUUQKXWLVNHIURPKHGVEHY JHOVH*UHY=LQ ]HQGRUIKYLVEHO ULQJHURJSU GLNHQHUJMRUGHVW UNWLQGWU\NLNNHEORWSn GHWLIRUYHMHQVW UNWWURHQGHNURQSULQVSDUPHQRJVnSnGHQXQJHO\GK¡UH SDJH$GDP*RWWORE)RUI¡UVWHJDQJVWLIWHGHKDQKHUIRUDOYRUEHNHQGW VNDEPHGGHQV UOLJHY NNHOVHVEHY JHOVHVRPNRPWLODWV WWHVLWSU JSn KDQVOLYVV\QRJNULVWHQGRPVRSIDWWHOVHIRUUHVWHQDI OLYHWRJ²VRPI¡OJHDI NURQSULQVSDUUHWVSLHWLVWLVNHY NNHOVH²WLOOLJHNRPWLODWSU JHKRÁLYHWRJ GHULJHQQHPRJVnXQGHUVnWWHUQHVOLYLDOPLQGHOLJKHGJHQQHPKHOH&KULVWLDQ 9,·VUHJHULQJVWLG'HQVW UNHUHOLJL¡VHSnYLUNQLQJVRPNURQSULQVSDUUHWRJ GHQXQJH0ROWNHPRGWRJXQGHUGHQQHUHMVH²VDPPHnUVRPVWRUHGHOHDI .¡EHQKDYQEOHYODJW¡GHLHQVWRUEUDQG²YDUQRNGHQPHVWYDULJHYLUN QLQJDI GHQQHUHMVH

Dette repræsentative portræt forestiller A.G. Moltkes første hustru, Christiana Friderica von Brüggemann. Den smukke oberstdatter fra Fyn ægtede i 1735 Moltke og fødte ham i løbet af deres 25-årige ægteskab ikke færre end tretten børn, hvoraf dog et enkelt døde som spæd. Hun blev stammoder til de stadig blomstrende slægtslinjer Bregentved og Nøer. Privateje. Foto Elizabeth Moltke-Huitfeldt.

81-<1;5-7/<:76;31.<,NUHGVHQRPNULQJGHQHQHY OGLJHNRQJHVHOYYDUVWHPQLQJHQRJVnLI UG PHGDW QGUHVLJLUHWQLQJDI GHWPHUHJXGIU\JWLJH'HQIRUKHQVnOLYVO\VWQH )UHGHULN,9EOHYLVLQOLYVDIWHQRIWHUHRJRIWHUHJUHEHWDI WXQJVLQGRJP¡UNH

5 M V V M [ S M \  [ \ I \ [ U I V L M V 


5 7 4< 3 -

WDQNHU+DQI¡OWHQXGDJOLJWKYRUOHGHVKDQVNU IWHUDIWRJRJJHQQHPVLQH VLGVWHSDUUHJHULQJVnUOHJHGHKDQRIWHPHGWDQNHQRPDWRYHUODGHWURQHQWLO VLQV¡QRJVHOYWU NNHVLJWLOEDJHWLOHWVWLOOHRJNRQWHPSODWLYWRWLXPSnVLW VPXNNHQRUGVM OODQGVNHO\VWVORW)UHGHQVERUJVRPKDQLKDYGHODGHW RSI¡UHLDQOHGQLQJDI DIVOXWQLQJHQSn6WRUH1RUGLVNH.ULJ 'HUWLO NRP GHW QX LNNH LGHW G¡GHQ LQGKHQWHGH KDP LQGHQ SODQHUQH NXQQHYLUNHOLJJ¡UHVPHQPHJHWW\GHUSnDWKDQLVLQHVLGVWHnUYDUSODJHW DI VWLJHQGHDQI JWHOVHURYHUGHQKHQV\QVO¡VHEHKDQGOLQJDI VLQI¡UVWHGURQ QLQJRJW\QJHWDI GHXO\NNHUVRPVWRUEUDQGHQLIRUnUVDJHGHVDPPHQ KROGWPHGYRNVHQGH UJUHOVHRYHUGHQUHYHQWORZVNHNUHGV·KHQV\QVO¡VHI¡ UHQVLJIUHPLO\DI 'URQQLQJ$QQD6RSKLHVVN¡UWHU3HUVRQOLJWYDUGHWKDP HWPHQHWHNHODWDOOHKDQVE¡UQPHG$QQD6RSKLHG¡GHVRPVS GHRJGHQ DOGUHQGH)UHGHULN,9YDUWLOE¡MHOLJWLODWWRONHDOOHGLVVHSU¡YHOVHUVRPHQ VWUDI IUD*XGKYLONHWVWHPWHKDQVVLQGLSLHWLVWLVNUHWQLQJ(WXEHGUDJHOLJW WHJQSnDWYLQGHQHEO VWHLGHQUHWQLQJYDUGHQVDEEDWRUGQLQJVRPKDQ XGVWHGWHLDSULOHWKDOYWnUVWLGLQGHQKDQG¡GH2UGQLQJHQUXPPHGH VWUHQJHVWUDIIHIRUIRUV¡PPHOVHDI NLUNHJDQJHQRJIRUE¡GDOOHIRUPHUIRU YHUGVOLJHDNWLYLWHWHUSnKHOOLJGDJH'HQEOHYGHUPHGHWVLJHQGHXGWU\NIRU GHQQ\HIURPKHGVEHY JHOVHGHUKDYGHJUHEHW.RQJHQRJKRIIHWRJGHU PHGRJVnHWIRUYDUVHORPGHQDOYRUVIXOGHNULVWHQGRPGHUNRPWLODWSU JH &KULVWLDQ9,·VUHJHULQJVWLG .RUWIRULQGHQ)UHGHULN,9XQGHUWHJQHGHGHQQHVWUHQJHNLUNHWXJWVRUG QLQJKDYGHKDQWDJHWHWVNULGWVRPYDUDI GLUHNWHEHW\GQLQJIRUGHQQXQLW WHQnULJH$GDP*RWWORE0ROWNH'HQPDUWV²Sn3ULQV)UHGHULNV 9 V\YnUVI¡GVHOVGDJ²XGQ YQWHKDQQHPOLJ$GDP*RWWOREWLONDPPHUSDJH² GYVV UOLJEHWURHWUnGJLYHURJWMHQHU²KRVWURQI¡OJHUHQV OGVWHV¡Q'HUHU JRGJUXQGWLODWDQWDJHDW.RQJHQVYDOJDI $GDP*RWWOREWLOGHQQHEHWUR HGHSRVWKDQJQ¡MHVDPPHQPHG)UHGHULN,9·VQ\YDNWHIURPKHG,YDU $GDP*RWWOREVRPQ YQWYHQGWWLOEDJHIUDW\VNODQGVUHMVHQW\GHOLJWJUHEHW DI GHQ SLHWLVWLVNH IURPKHGVEHY JHOVH 2J .RQJHQ VRP L IRUYHMHQ KDYGH IDWWHWWLOOLGWLOGHQXQJHPDQG²GHWQ YQHU0ROWNHVHOYXGWU\NNHOLJWLVLQH HULQGULQJHU²VnJLYHWYLVLKDPHQYHOHJQHWO UHPHVWHURJRSGUDJHUIRUGHQ XQJHSULQVGHUJHQQHPKDPYLOOHNXQQHELEULQJHVGHNULVWHOLJHRJPRUDOVNH G\GHULSLHWLVWLVNnQGVRP)UHGHULN,9LO¡EHWDI VLQHVLGVWHUHJHULQJVnUYDU NRPPHWWLODWV WWHK¡MWRJVRPWURQI¡OJHUSDUUHWVHOYIUDI¡UVWHI UGKDYGH OHYHWHIWHU (IWHUVRP$GDP*RWWOREGHVXGHQJHQQHPVLQHRWWHnUVKRIWMHQHVWHKDY GHYLVWVLJIRUVWDQGLJGLVNUHWRJXEU\GHOLJWOR\DOYDUYDOJHWDI KDPVRPPHQ WRUIRUODQGHWVHQJDQJNRPPHQGHNRQJHVnOHGHVIXOGVW QGLJOLJHWLO6HOYRP KDQQ SSHW QNWHV UOLJWRYHUGHWKDYGH)UHGHULN,9PHGGHQQHXGQ YQHO VHUHHOWDIJMRUW$GDP*RWWOREVVN EQH)UDGHWWH¡MHEOLNEOHYKDQVOLYVEDQH


RJKHOHKDQVWLOY UHOVHXO¡VHOLJWNQ\WWHWWLOGHQXQJHGUHQJVRPHQJDQJLWL GHQVI\OGHVNXOOHVLGGHSnGHQGDQVNQRUVNHHQHYROGVWURQHRJUnGHIRUVWRUW RJVPnWLGHWYLGWVWUDNWHULJH,QJHQKDYGHGHQJDQJIDQWDVLWLODWIRUHVWLOOHVLJ DWGHWRJVnVNXOOHIDOGHLGHQXQJHW\VNHNDPPHUSDJHVORGDWNRPPHWLODW IXQJHUHVRPODQGHWVHJHQWOLJHUHJHQWIRUGLKDQVNRQJHOLJHHOHYRJYHQVNXOOH YLVHVLJXGHDI VWDQGWLODWO¡IWHVLQRSJDYH 'HQRNWREHUG¡GH)UHGHULN,9HIWHUO QJHUHWLGVVYDJHOLJKHG RJLVDPPHVHNXQGVRPKDQKDYGHGUDJHWVLWVLGVWHVXNHIWHUIXOJWHVKDQ DXWRPDWLVN VRP IRUHVNUHYHW L .RQJHORYHQ DI VLQ V¡Q ² GHQ GD nULJH &KULVWLDQ9,²SnGHQHQHY OGLJHWURQH5HJHULQJVVNLIWHWPHGI¡UWH¡MHEOLN NHOLJW GUDVWLVNH  QGULQJHU L NRQJHSDUUHWV HJQH RPJLYHOVHU RJ L UHJHULQJV NUHGVHQ0HVWRSVLJWVY NNHQGHYDUGHWDWGHQQ\HNRQJHVRPHQDI VLQH I¡UVWHUHJHULQJVKDQGOLQJHURJLORGUHWPRGVWULGPHGIDGHUHQVWHVWDPHQWD ULVNHEHVWHPPHOVHERUWYLVWH'URQQLQJ$QQD6RSKLHIUDKRIIHWRJSnODJGH KHQGHDWWDJHIDVWRSKROGSnVLWI¡GHJRGV&ODXVKROPL-\OODQGKYRUKXQ GHUHIWHUOHYHGHLERGI UGLJHQVRPKHGLQGWLOVLQG¡GL'HUPHGGH PRQVWUHUHGHKDQNODUWDWKDQVKDGWLOGHQNYLQGHVRPKDQDQVnIRUGHQ HJHQWOLJHnUVDJWLOVLQHOVNHGHPRGHUVODQJYDULJHIRUQHGUHOVHRJWLGOLJHG¡G YDUIRUEOHYHWXVY NNHW6DPWLGLJUHQVHGHKDQKHOH¶GHQUHYHQWORZVNHEDQGH· XGDI UHJHULQJVNRQWRUHUQHKYRUGHQXLVQDUWHQKDOYVQHVnUKDYGHVSLO OHWI¡UVWHYLROLQ.XQHQHQNHOWDI IDGHUHQVPLQLVWUHQHPOLJÀQDQVPLQLVWHU &KULVWLDQ/XGYLJ3OHVVHQÀNORYWLODWEHKROGHVLQSRVWPHQVUHVWHQEOHY HUVWDWWHWPHGSHUVRQHUXGHQWLONQ\WQLQJWLOGHQUHYHQWORZVNHNUHGV 'HQQ\HNRQJHPDUNHUHGHGHUPHGHWNODUWEUXGPHGIDGHUHQVOLQMHRJ KHOHSROLWLNKYLONHW\GHUOLJHUHXQGHUVWUHJHGHVDIDWKDQVRPHQDI VLQHI¡U VWHUHJHULQJVKDQGOLQJHU RJVn DIVNDIIHGH)UHGHULN ,9·V Q\OLJWLQGI¡UWHVDE EDWRUGQLQJRJKDQVODQGPLOLWVRUGQLQJ²EHJJHGHOH\GHUVWXSRSXO UHLEH IRONQLQJHQ$WEHJJHGLVVHEHVOXWQLQJHUYDUHQDQHOVHRYHULOHGH²Q UPHVW WUXIIHWDI SRSXODULWHWVKHQV\QRJLWURGVPRGIDGHUHQ²VHVLPLGOHUWLGDIDW .RQJHQDOOHUHGHLPnWWHLQGI¡UHVWDYQVEnQGHWVRPODJGHHQGQXVW U NHUHEnQGSnE¡QGHUQHVIULKHGHQGODQGPLOLWVHQKDYGHJMRUWRJLGHQ WYXQJQHNRQÀUPDWLRQGHUJDYNLUNHQOLJHVnVWRUNRQWURORYHUWURVOLYHWVRP VDEEDWRUGQLQJHQKDYGHJMRUW

074;<-167/;+0=416 $I DIJ¡UHQGHEHW\GQLQJIRU$GDP*RWWOREVIUHPWLGEOHYGHWDW&KULVWLDQ 9,PLGWL·HUQHIRUHWRJHQJDQVNHRPIDWWHQGHUHJHULQJVURNDGHKYRU YHGGHPLQLVWUHVRPKDQKDYGHXGSHJHWYHGVLQUHJHULQJVWLOWU GHQJOHGXG RJSnGHFHQWUDOHSRVWHUHUVWDWWHWDI WR\GHUVWNRPSHWHQWHSHUVRQHUGHULNNH

5 M V V M [ S M \  [ \ I \ [ U I V L M V 


 5 7 4< 3 -


EORWQ¡G²RJIRUVWRGDWEHYDUH².RQJHQVXEHWLQJHGHWLOOLGPHQRJVnWRJ GHQXQJH0ROWNHXQGHUGHUHVEHVN\WWHQGHYLQJHURJLSUDNVLVEOHYKDQV SROLWLVNHO UHPHVWUHRJIRUELOOHGHU'HWGUHMHGHVLJRP-RKDQ/XGYLJ+RO VWHLQRJ-RKDQ6LJLVPXQG6FKXOLQGHUSnGHWWHWLGVSXQNWEHJJHYDURP NULQJI\UUHnUJDPOH -RKDQ/XGYLJ+ROVWHLQYDUOLJHVRP$GDP*RWWOREPHFNOHQEXUJHUDI I¡GVHO6RPV¡QDI )UHGHULN,9·VLQGÁ\GHOVHVULJHJHKHMPHVWDWVPLQLVWHU-R KDQ *HRUJ +ROVWHLQ EOHY KDQ WLGOLJW NQ\WWHW WLO GHW HQHY OGLJH KRI IUD VRP KRIPDUVNDO KRV .URQSULQV &KULVWLDQ 9, KYRUYHG KDQ EOHY $GDP*RWWOREVGLUHNWHRYHURUGQHGHGDGHQQHnUHWHIWHUNRPWLOKRIIHW 9HGWURQVNLIWHWLÀNKDQGHQYLJWLJHVWLOOLQJVRPVWLIWDPWPDQGRYHU 6M OODQGV6WLIWRJRYHUWRJSn.RQJHQVGLUHNWHRSIRUGULQJLGHQFHQ WUDOHSRVWVRPRYHUVHNUHW UL'DQVNH.DQFHOOLKYLONHWRJVnJDYKDPV GH L.RQVHLOHWNRQJHQV¡YHUVWHUHJHULQJVUnG7URGVHQQRJHWNDQWHWSHUVRQ OLJKHGYDU+ROVWHLQHQG\JWLJSROLWLNHURJHQJOLPUHQGHRJOR\DOHPEHGV PDQGKYLONHWEHYLUNHGHDWKDQEHYDUHGHVLQFHQWUDOHSRVLWLRQRJLQGÁ\ GHOVHKHOWIUHPWLOVLQG¡GXDQWDVWHWDI NRQJHVNLIWHWL0RUDOVNRJ UHOLJL¡VWOnKDQKHOWSnOLQMHPHG&KULVWLDQ9,VRPÁLWWLJWEUXJWHKDPVRP VSDUULQJVSDUWQHURJSHUVRQOLJUnGJLYHURJVnLVDJHUVRPOnXGHQIRU+RO VWHLQVHJHQWOLJHHPEHGVRPUnGH+DQQ¡GPHGDQGUHRUG.RQJHQVXEHWLQ JHGHWLOOLGRJGDGHWEOHY)UHGHULN9·VWXUWLODWUHJHUHYLGHUHI¡UWHGHQQHV GDDOP JWLJHRYHUKRIPDUVNDO$*0ROWNHWLOOLGVIRUKROGHWRJNYLWWHUHGHSn GHQQHPnGHIRUGHQEHVN\WWHOVHRJYHMOHGQLQJLSUDNWLVNSROLWLVNKnQGY UN VRPKDQLVLQH\QJUHnUKDYGHPRGWDJHWIUD+ROVWHLQ -RKDQ6LJLVPXQG6FKXOLQYDUI¡GWL%D\HUQRJYDULVLQXQJGRPKRIPH VWHURJRSGUDJHUIRUGHQVHQHUH'URQQLQJ6RSKLH0DJGDOHQHVWHPPHOLJ XVW\UOLJHEU¡GUHGHXQJHPDUNJUHYHUDI %UDQGHQEXUJ.XOPEDFK+DQYL VWHVLJDWKDYHJRGWWDJSnGHQYDQVNHOLJHRSGUDJHOVHVRSJDYHRJXQGHUGHW GDQVNHWURQI¡OJHUSDUVNXUEDGVUHMVHLÀN&KULVWLDQ9,HWVnJXQVWLJW LQGWU\NDI KDPDWKDQLIRUELQGHOVHPHGWURQVNLIWHWLNDOGWHKDPWLO 'DQPDUNRJJMRUGHKDPWLOGLUHNW¡ULJHQHUDOSRVWDPWHW'HWYDUHQPHUH EHW\GQLQJVIXOGVWLOOLQJHQGPDQXPLGGHOEDUWIRUHVWLOOHUVLJLGHWGLUHNW¡ UHQLUHDOLWHWHQRJVnYDUODQGHWV¡YHUVWHVSLRQFKHIVRPYHGDWNRQWUROOHUH LQGKROGHWDI EUHYHRJGLSORPDWSRVWIUHPVNDIIHGHQ\WWLJHRSO\VQLQJHURP PXOLJHLQGHQODQGVNHDQVODJPRG.RQJHQRJRPIUHPPHGHPDJWHUVKHQ VLJWHURJSODQHU'HWYDUPHGDQGUHRUGHQV UGHOHVEHWURHWVWLOOLQJVRP &KULVWLDQ9,KDYGHVDW6FKXOLQSnRJGHUPHGHWYLGQHVE\UGRPGHQXEH JU QVHGHWLOOLGVRPKDQQ¡GKRVNRQJHSDUUHWGHURJVnÁLWWLJWEHQ\WWHGH KDPVRPUnGJLYHULSHUVRQOLJHDQOLJJHQGHU ,DYDQFHUHGHKDQWLO¡YHUVWHVHNUHW UL7\VNH.DQFHOOLRJYDUGHU PHGKHOWIUHPWLOVLQG¡GGHQIDNWLVNHRJ\GHUVWNRPSHWHQWHOHGHUDI ODQ

Carl Gustav Pilos portræt af gehejmeråd og lensgreve Johan Ludvig Holstein, malet omkring 1750, viser en magtfuld og viljefast personlighed, som i både Christian VI’s og Frederik V’s regeringstid satte sit stærke præg på dansk statsstyre og ydede sit til, at enevælden fungerede. Som chef for Danske Kancelli fra 1735 og frem til sin død i 1763 satte Holstein et stærkt og positivt præg på dansk kultur- og lærdomsliv. Det var bl.a. på hans initiativ, at Videnskabernes Selskab blev stiftet i 1742, og han beklædte i en længere årrække stillingen som dets første præsident. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foto Hans Petersen.

5 M V V M [ S M \  [ \ I \ [ U I V L M V !


5 7 4< 3 -

GHWVXGHQULJVSROLWLN6FKXOLQVVW\UNHOnLDWKDQWURGVVLQEHW\GHOLJHPDJW RJLQGÁ\GHOVHDOGULJHW¡MHEOLNJOHPWHDW.RQJHQYDUGHQYLUNHOLJHPDJWKD YHUKYRUIRUKDQDOWLGRPK\JJHOLJWV¡UJHGHIRUDWInDOOHY VHQWOLJHEHVOXW QLQJHUWLODWIUHPVWnVRP.RQJHQVHJQHVHOYRPGHLUHDOLWHWHQYDU6FKX OLQV,HULQGULQJHUQHRPWDOHU0ROWNH6FKXOLQPHGVWRUEHXQGULQJYDUPH RJKHQJLYHQKHGRJGHUHUQ SSHWYLYORPDW6FKXOLQYDUKDQVYLJWLJVWH O UHPHVWHULGHQYDQVNHOLJHEDODQFHJDQJDWXG¡YHVWRUPDJWLGHWHQHY O GLJHV\VWHPXGHQGHUIRUPHGWLGHQDWPLVWH.RQJHQVJXQVW +RVGLVVHWRHUIDUQHKRIP QGRJSROLWLNHUHPRGWRJGHQXQJH$GDP *RWWOREY UGLIXOGDQVNXHOVHVXQGHUYLVQLQJLDWEHJnVLJLGHWHQHY OGLJH PDJWFHQWUXPVNOLSSHI\OGWHIDUYDQG2JVHOYRPYLLNNHKHOWNDQYLGHGHW HUGHUQ SSHWYLYORPDWGHWYDUHIWHUGHUHVUnGDW&KULVWLDQ9,L EHVOXWWHGHDWNXOGNDVWH0ROWNHVDPWPDQGVGU¡PPHYHGDWXGQ YQHKDP WLO.URQSULQV)UHGHULNVKRIPDUVNDO0HGGHUHVVPLGLJHRJGULIWVVLNUHSUR WHJpLGHQQHFHQWUDOHSRVLWLRQKDYGHGHWRGUHYQHVWDWVP QGEnGHIUHP WLGVVLNUHWGHUHVHJQHSRVLWLRQHURJVDPWLGLJVNDEWHQVODJVJDUDQWLIRUDW ODQGHWRJVnYLOOHNXQQHUHJHUHVVHOYRPGHQNRPPHQGHNRQJH²KYDGGHU DOOHUHGHGDYDUIRUXUROLJHQGHWHJQSn²VNXOOHYLVHVLJXHJQHWWLODWO¡IWH DQVYDUHWVE\UGH'HWYDUXWYLYOVRPWRJVnHIWHUUnGIUDGHQGDV\JGRPV VY NNHGH6FKXOLQDW)UHGHULN9LEHRUGUHGHDWDOOHLQGNRPPHQGH RJXGJnHQGHGHSHFKHUL7\VNH.DQFHOOLLIUHPWLGHQVNXOOHWLOVWLOOHV0ROWNH WLOJHQQHPO VQLQJVnKDQSHUVRQOLJWNXQQHJLYH.RQJHQNYDOLÀFHUHWUnG JLYQLQJLXGHQULJVVDJHU3nGHQQHIDFRQV¡JWHGHQDOGUHQGHXGHQULJVPL QLVWHUVnYLGWKDQNXQQHDWVLNUHDWKDQVO UOLQJNXQQHYLGHUHI¡UHGHQ XGHQULJVSROLWLVNHOLQMHVRPKDQKDYGHODJW7DNNHWY UHLQGE\UGHVWLOOLGRJ RYHUHQVVWHPPHQGHKROGQLQJHUVDGWULXPYLUDWHW+ROVWHLQ6FKXOLQ0ROWNH VROLGWSnPDJWHQLGHQHQHY OGLJHGDQVNHVWDWL)UHGHULN9·VI¡UVWHUHJH ULQJVWLG

Moltke  
Moltke  

I år er det 300 år siden Moltke blev født, og det bliver fejret udgivelsen af dette biografiske pragtværk. Her får vi bereteningen om den al...

Advertisement