Page 1

I novat i vnaPVCoknai nvr at a! st avbnopohi št vovi soki hmehanski hzmogl j i vost i

Ener get skipr i hr ankivsedo40%! Akust i čnai zol aci j ado46dB Oknavener gi j skem r azr eduA+ Gar anci j a1 0l et ! Cer t i f i katkakovost iCE Sav i Guer r i nod. o. o. ,Ces t anaLeni v ec,6210Sež ana,Tel . :057310910

www. s av i guer r i no. c om


Vr hunskipr of i l ii nokovj e

I zdel uj emovr hunskaPVCoknai nvr at ai zpr of i l ovAl phacan,enegavodi l ni hevr opski hpr oi zvaj al cevokenski h pr of i l ovi zPVC zvi soki mimehanski mizmogl j i vost mi .PVC okna zagot avl j aj o gospodar no i n uči nkovi t o r eši t ev,skat er o dosegamo vel i ke pr i hr anke ener gi j e,zvočno i zol at i vnostt erpr i j et no bi vanj ei n var nost vašegadoma.

i n’ Al pha70

Novi novat i vni si st em,ki vcel ot i i zpol nj uj evset ehni čnei nest et skegr adbene t ernaj bol jzaht evneokol j ske,gospodar skei nzakonodaj nezaht eve.

i n’ Al pha70Fi br aI NNOVATI ON

Si st em oj ačansst ekl eni mivl aknizagot avl j anaj bol ji novat i vnost r ukt ur no oj ači t ev,kipovečuj euči nkovi t ostt er moakust i čnei zol aci j e,t erzagot avl j a dodat enener get skipr i hr anek.

i n’ Al pha70PRESTI GI O

Edi nst ven si st em s sr edi nski m t esni l om,kipr edst avl j a popol no si nt ezo est et i kei nvi soket ehnol ogi j e.Moder endi zaj ni nvel i kipr i hr ankiener gi j e,pa post avl j aj ot ai zdel eknavi sokot ehnol oškor aven.

Kakovost nookovj ezmi kr ovent i l aci j o

Gar anc i j az adol got r aj nodel ov anj es t av bnegapohi š t v aj ek ak ov s t nook ov j e, k at er ol ahk opol egbr ez hi bnegadel ov anj a,omogoč at udi mi k r opr ez r ač ev anj e pr os t or ovspoč as ni mi npos t opni mk r ož enj em z r ak a,k ipr epr eč uj enenadne s pr emembet emper at ur evpr os t or u,t erpos l edi č noi z guboener gi j e.

Vhodnavr at ai zst r ukt ur ni hPVCpanel ov

Našaoknadosegaj oA+r azr edener get skeuči nkovi t ost i .

Uw=0,78W/m2K

Zi zbr ani mipr of i l ii nst ekl i ,dosegamot opl ot noi zol at i vnostcel ot negaoknavsedo vr ednost iUw=0, 78W/ m2K

SaviGuer r i nod. o. o. ,Cest anaLeni vec53,6210Sežana,Tel . :00386( 0)57310910

www. savi guer r i no. com


Bar vei nbr vnekombi naci j e Ši r okapal et abar vi nbar vni hvzor cevzvr hunskoi mi t aci j ol esai nkovi ne,t ermožnost j or azl i čne kombi naci j el et ehnanot r anj ial izunanj ist r aniobj ekt a.

Novebar ve Zašči t napr evl eka,pr of i l ii nt esni l avbar vi Dol očenibar vniodt enkipr of i l ai maj o pol eg cel ot nest r ukt ur et udi t esni l ovenakibar vii ns t em šei zbol j šaj ovi dezokna. Zunanj apr evl ekazi mi t aci j ol esaal ikovi ne še i zbol j ša odpor nostpr of i l a na podnebne vpl i ve,not r anj a pr evl eka pa zakl j učicel ot o i zgl edai npr i j et nostambi ent a. Novostj e pr evl eka PMMA kipol eg zašči t e nudišepr i j et enobčut eknadot i k.

Det aj l inat ančnegaspoj apr of i l a

Spojokenskegapr of i l aj ei zdel anvi zual noi nt ehni čno nat ančno.

Zai z del av os t av bnegapohi š t v ai zPVC,upor abl j amo naj bol j šemat er i al ei n sest avne del e,k at er ik l j ubv el i k iobr emeni t v iz agot avl j aj o dol go ž i vl j enj sko dobot erenos t av no upor abobr ezvz dr ž evanj a. I zdel kiodgovar j aj onaši ml okal ni m,zaht evni m podnebni m pogoj em,soskr bnoi nnat ančnoi zdel ani spozor nost j odovsakegat ehni čnegakotvi zual negadet aj l a. Našpr ogr am PVCi zdel kovzaj emavr at ai nokna,vhodnavr at a,dr snesi st eme,pol kna,panor amske st ene,okna z odpi r anj em na r azne nači ne,vgr adne podomet ne al izunaj er ol et e,senči l a, komar ni ke. . .

CEoznakapot r j uj e,dai zdel eki zpol nj uj ezaht evegl edevar nost ipot r ošni kov,zdr avj ai n var ovanj aokol j a,kotj i hdol očaj oEUsmer ni ceoz.pr edpi si .

S

Upor abl j amo samo kakovost ne PVC pr of i l e pr i mer ne za naše podnebj e z vi soko odpor nost j onasončnevpl i vei nt emper at ur nespr emembe.

SaviGuer r i nod. o. o. ,Cest anaLeni vec53,6210Sežana,Tel . :00386( 0)57310910,www. savi guer r i no. com


Našpr oi zvodnipr ogr am zaj emat udipr ogr am st avbnegapohi št vaALULES -kombi naci j aal umi ni j ast i hpr of i l ovz l esenoobl ogo,ALUnot r anj avr at a,ALUpol kna,not r anj aal uvr at azapi sar nei nposl ovneobj ekt e,vgr adner ol et ei n senči l a,svet ovanj ei nmont ažoi zdel kovnaobj ekt u.

St avbnopohi št voal umi ni j-l es

ALULESoknai nvr at ai zdel anai zpr of i l ovvkombi naci j i al umi ni j a i nl esa,nudi j odobr ozvočnoi nt er mi čnoi zol aci j o,sost abi l nai n t r dna,na not r anj ist r anipr i j et na na dot i k,sajj e not r anj ost i zdel anai zl esar azl i čni hvr st ,zunanj ostpaj enosi l nipr of i li z al umi ni j a,kat er ij edobavl j i vvr azni hbar vni hodt enki hal ivzor ci h zi mi t aci j ol esa.

Oknai nvr at ai zal umi ni j a

Al umi ni jj ezar adinj egovi hl ast nost i ,kotsot r dnost ,var nosti n nespr emenl j i vostobl i ke pr i mer en za i zdel avo okvi r j ev večj i h di menzi j ( npr .panor amskest ene)al i not r anj i hvr ati npr egr adni h st en,vet r ol ovov. . . S pr eki nj eni mt opl ot ni m most om pazagot avl j ai zol at i vnosti n vi sokoodpor nostpr ot izunanj i m vpl i vom.

Vgr adner ol et e,senči l ai nkomar ni kiNadalipodometnevgradnerolete.

Var nost nisi st emiSistemizavarovanjeinsenčenjeobjektov.

Mer i t vei nsvet ovanj e-Mont ažai nSer vi s Gl edevaši hpot r ebi nžel j avam bomosvet oval ii nskupajnašl inaj bol j šor eši t ev.

SaviGuer r i nod. o. o.Sežana

Podj et j eSaviGuer r i nod. o. o.seukvar j asst avbni m pohi št vom ževečkot50l et ,i nnudii zr ednoši r okopal et ovsehvr st st avbnegapohi št va.Kakovost ,zanesl j i visi st emi ,ser vi si npr avočasnostsol ast nost i ,kiSaviGuer r i nouvr ščaj omedvodi l nepr oi zvaj al cest avbnegapohi št vanat r ži šču.

Obi š č i t enasvnaš em r az s t av nem s al onual i naspok l i č i t e.

SaviGuer r i nod. o. o. ,Ces t anaLeni v ec53,6210Sež ana Tel . :00386( 0)57310910,i nf o@s av i guer r i no. c om,www. savi guer r i no. com

Savi Guerrino - stavbno pohištvo iz PVC  
Savi Guerrino - stavbno pohištvo iz PVC  

Stavbno pohištvo iz PVC, aluminija in lesa visoke kakovosti!

Advertisement