Hotelski razgledi - letnik 1, številka 2

Page 32

32 Za uspešne vodje

Vodenje in voditeljstvo danes: Med kaosom in redom Stari načini vodenja, ki temeljijo na hierarhiji, strahu in kontroli ne delujejo več, zato pri današnjem vodenju in voditeljstvu prihaja do iskanja novih kvalitet, ki so primernejše za čas, v katerem se vse bolj poglabljamo v nove načine voditeljstva in vizije. Iščemo namreč prave smeri, boljše rešitve, učinkovitejše načine za doseganje ciljev … S poznavanjem novih pristopov in poslovnih modelov za ustvarjalno, učinkovito in uspešno delo stopamo na pot osvajanja novih principov voditeljstva. Ko danes govorimo o vodenju in voditeljstvu, to povezujemo predvsem z nenehnim premikanjem, sodelovanjem ter s pomembno kvaliteto – srčnostjo. Vloga vodje je formalna oblika vodenja, ki daje pooblastila in formalno moč, dodeljeno od nekoga drugega (odvisno od organizacijske strukture, kulture podjetja in procesov: uprava, vršni menedžment, …). Voditelj pa je človek, ki svojo vlogo razvija sam, saj izhaja iz lastnih vrednot in osebnega poslanstva, ne glede na to, ali ima formalno vlogo v organizaciji ali ne. Če se ti dve vlogi združita, je to idealna kombinacija. Kombinacija, ki pripomore med drugim k ustvarjanju socialne klime in pozitivnega vzdušja v podjetju. Ker tudi od tega je zelo odvisen občutek, ki ga stranka doživlja med vzpostavljanjem vzaje-

mnega odnosa z zaposlenim, ki pa nadalje odloča o tem, kakšen vtis si bo stranka ustvarila o podjetju. Se bo naslednjič vrnila ali ne?

Premikanje skozi kaos v nov red

Med kaosom in redom obstaja pot, ki nas vodi k novemu – k skupnemu učenju in inovacijam, ki se ob tem porajajo. Namesto da bi se zanašali na kontrolo od zgoraj navzdol, nad vsako podrobnostjo in namesto, da bi se zanašali na nadziranje vsake podrobnosti, se vodje in voditelji v mnogih organizacijah danes zavedajo, kako pomembno je doseči kolektivno inteligenco in kolektivno


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.