Page 1

3µÓ2¯š z £ž¢4ŠüÖüƒÙ£´šL¯ša™ züƒ £La™ˆ´š z+°–#ƒ§4r+° 3Cdj”ä+rC£—a™ z

£‚dz.dyāL2.ÖBý£A¼ ˆÖüƒÙ4r T[´Õ2]+°[´Õ2]Öü‚dz4r+° 3C£jƒ›ãª z

£ž¢Öüƒ´šü»üƒ[µÓc_t2_ƒ m ´ ƒ4r”Ā+rC£—L2.dƒ4r+° m_³šÍjƒ›ãª z

ˆ+°2a¨™µÓ›utüS+°#ƒ¸Öüƒ4Šƒ4r +°L\2]-N ƒ zj+°üƒ´š{4r+° ƒ˜£Ø<Ø

CÖHT+«[¯šA¼ƒÙ`2_ƒü_ü z4ŠˆLy £m´š`uR+°TµÓÐm´š`uR+°4Šƒ £Ø´šsփTµÓÐ Lsa™ˆ´š2_ƒ2A¼ƒ [üƒ.dƒ4r {Cdµ†µÓÐCd[ü‚dƒ ƒ4Šƒ.dƒ ´šL´šva™k z

+rü m´š. ¹NCdփ .ÖyBý m4Š2 Aɼ zül°× a™.dazCd ±Āa¨™l°×Bºƒ m4Š2Aɼ z m4Š2Aɒƒ›ÿªˆX azT‚dƒK‰+ržu\‰‚»ƒ'µ†µÓÐCd¯š£Cdµ†* Tš‚dƒ züƒa£`«2´š q‚dzNa£`«2.dƒN3 +ržu\‰‚»ƒ _ƒƒ|4ÐA¼ ƒ2A¼H mµÓ¡,,

-\‰JƒÅ} ´š{a¹³ÕuCd2ff-ƒ¯šˆ.dazN‚»ƒ

Ìm4Š2Aɼ+°a™s ¯šü+¸ °`µ¢DÿCdƒž¬i ¯š]yš“Øž¬ü¸a™l°û

Ì-2+«Cd2

Ì ˆ¯š§a­:w+

1


2)2 ¯ša™Ð»A’2CdWa¹›ÿªˆš` z µÓØ2̯ša™Ð2¯ša™Ð2̵ӍØ2 4Šƒa™ƒ¯šƒsX µ¢¸,, 4Šƒa™ƒ ƒAÿ»Ø¯ÕgCd2TµÓÐ2,TµÓÐ ƒAÿ»Ø¯ÕgC¹4Šƒa™ƒ¦, 4Šƒa™ƒLеÓÐ2.£a¹‰ØX,Cd¾¯jn14Šƒa™» ƒ¦,,

C£,, 'm´š´2š .d ƒ2Cd‚dz¯šAƒ¼ Ùaƒ™ {2A¼ƒ‰N¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {m´š´š2.d z2A¼ƒ -2Cd?uƒ£‰Bºƒ+r {m´š´š2.d ƒ2Cd‚dz¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ»-Ø2žq» žqAƒ¼ -?«§'µÓÐa™¯šÐa™ˆ´š{BÖi¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {l°× ƒ”Ā—a™ z

 µ¢¸,, 1 1 1 1

ƒCd–a™m_³šuj4Šƒa™ˆ¯šja£Tƒ, ƒCd–a™m_³šuj4Šƒa™ˆ›ÿª uTƒ, ƒCd–a™m_³šuj4Šƒa™ˆ A’Tƒ, ƒCd–a™m_³šuj4Šƒa™ˆ ˆTƒ,

ƒ z.»‚dƒ ü¯ÕN14Šƒa™ƒA» {[-ƒm4Š³šu»ƒֈ+°2

 µ¢¸,, 4Šƒa™ƒ Ls2¯šj|a[‰CdØ2,4Šƒa¹a£‰ ƒ¯šA’> ´C­, 4Šƒa¹a£ uÏ2m´šl°×VÐCd,4Šƒa¹a™Ø‰›ÿu ‚»ƒC­,,

C£,, =ü¸´š&Bºƒƒ ¯šA¼ƒÙa™ƒ ¯šÐa™ˆ´š z» ¯šjL2.d ü‚dzƒ 3 ¯šA¼ƒÙa™ƒ £ ƒ z»>´Õ2.d ü‚dzƒ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ3>Ïm´š+ra™»ƒ.»‚ƒd ž¬ƒ:Cda™ ƒ4Šƒ A’[[Cdü2.d»l°ûBºA¼ƒ

 µ¢¸,, [CdØ2m_³šuj[a£+ra™,[a™ƒÙ`2›¢Aÿ¼‚»ƒCd–a™2, ›ÿu¯š‚»ƒ…m_³šuj›ÿu 2.d,Q±pQ±Ā2Cda™2‚dƒAɒ,,

C£,, 4Šƒa™ƒ { ´ša™m_³šuj Aÿ’Ø ƒƒ;+° Q´š z2A¼ƒ»a+° Q´š zƒ m´š+rW2´š q‚dz.dƒ µ†µÓÐCd zƒ [a™ƒÙ` zƒ 4Šƒ-.dü m_³šuj zƒ ›¢Aÿ¼.»‚dƒ ž¬ƒ

 µ¢¸,, ¯šÐ‚dƒ2CdAɒTAÿ¹›ÿªˆC£Ð,”ĀgCd Ø2‚dƒmCdl°×mCdC­, +«?¢›ÿª24Š: Aÿ’Ø£,A¼ØAÿ’›ÿª XC£A¼µÓ¦,,

C£,, m´š+rµÓ z4Šü´ša™m_³šuj¯šÐa™ˆ´šփ¯šA¼ƒÙaƒ™ {ƒ¯šjL2.dƒ.dƒ£‰ƒ ¯T2.dƒ.dƒ£‰ƒ´šüƒl°×.dƒ£‰ƒ-?«§4Šƒa™ƒ {ƒ4ŠˆLy‚»ƒ ƒ¯š—L2.dƒ .dƒ£‰ƒ

C£,, +‹#+° z8w++i ° Aÿ’Ø z üCdƒփjA¼+r4ŠH\#ƒ¸4r»4Šƒa™ƒ´šam™ _³šuj Aÿ’Ø z üC£»34Šƒa™ƒ¯šÐa™ˆ´š{Bº4Šƒƒ-CdBÖ.dy#ƒ2Býƒ¯š|a ›uAÿ¼žqA¼ƒ

 µ¢¸,, Aÿ’Ø ü24Šƒa¹a™ˆjLs2,´šv u ü24Šƒa¹¦´šA¼2, ƒ2mCd ü24Šƒa¹a£Ð+°Ø2, z+«s ü24Šƒa¹¦+°±Ā,,

 µ¢¸,, ´Õ2B» z+rs¦´šA» z+rs¦,a™ˆ ´ z+rs¦ a£», a™ˆ±ĀIC».d‚»ƒ z+rs, ¯s z+rs£mCd¯š2µÓ‚dƒ¦,,

C£,,4Šƒa™ƒ {‚Öz+°—A»³šu»ƒAÿ’Ø zl°×+ra™` z4Šƒa™ƒ {‚Öz+°—±ĀA¼»ƒ ´švO2.dƒ#l°×+ra™` z4Šƒa™ƒ£+°Ø»ƒ ƒ2mCd zl°×+ra™` z4Šƒa™ƒ+°´š‚ƒ» ֈ+° zl°×+ra™` zü+rØa™g z14Šƒa™ƒ¯šÐa™ˆ´š»ƒA¹3´ša™m_³šuj ¯šÐa™ˆ´š»ƒAÿ’Ø[2.dA¼\N14Šƒa™ƒ”Āg»ƒA¹3ž+°Ø ƒ4Šƒ´ša™m_³šuj»ƒ ´švO2´šA¼\N 1 4Šƒa™ƒA» {ü CdC¹sдšA»µÓ»ƒ ƒ³šÍ ƒ2mCd z ƒL‚dz

C£,, l°×2BºHKµÓ+«s ‚dƒ2A¼ƒƒ³šu2¯š ¯šÐa™ˆ´š z2A¼ƒƒ3±p ¢ØX ¯šÐa™ˆ´š A¼a™c z2A¼ƒƒ +°ÅuICdփ ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒƒ zl°×sü4Šƒ £wa a¹£|a zl°×süƒ'Tš‚dƒ ƒ2A¼ƒ¯š2A»³uš zžqAƒ¼ 

 µ¢¸,, 8+r+«[¯š–³šuµ†c2C£,Wy2C£¯šˆ‚dˆT L€Cd¦, ›uüØ›ÿu»‚Öˆ›ÿuX,m_³šuj uÏK/.dØC»,, 2


C£,, ;2#L4rƒ2Bºƒ£Bºƒƒ:.dyāžq[£Bºƒƒµ†2X4Šü£Bºƒƒ a£4ŠA»Ð©ĀA¼ƒüƒ-¯šˆ‚dƒÖzA¼üƒ4ŠƒTTBº]£BÖi= Bºƒ›uü›ÿu zC¹ m´š+rW2.dƒ.dƒ£‰B¹£B»´ša™m_³šuj zƒCÖH¯Õ£Bº[.Ö´š–_Bºƒ.dƒ£‰Bºƒ

 µ¢¸,, ¯ša™Ð>Ï´šAT¼ ƒC£Ø³šu,|at ³u¯ša™Ð ƒ‚Öˆ›ÿªƒT, ¯šA’2A¼¦¯šA’µ†2C¹,a™ ƒC»‚dƒmCdl°×mCd]C­,,

C£,, U {Bºƒ›ÿˆª Tƒ‚dƒ2AÖ+°—BÖiC»¯šA’2A¼ƒBºƒƒ¯šA’µ†2CdƒBºƒƒ¯š ƒ¯šs ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ Öi m+‹Bý2.dƒ.dƒ£‰B¹ A’[» ¯ša™Ð>ÏCdÐ ´šA¼ ƒ[ m_³šuj»Cdsüƒ .Ö´–Õ L

 µ¢¸,, ¯šÐ‚dƒ2m_³šuj ƒ‚Öˆ›ÿªˆC£Ð,CdCd–a™2.£ ž¢+°‚»ƒ, ´ša™Cd–a™Cda™2£ØC­,¯šaЙ 4Š2Cd[‰a£ ƒ‚dƒ2,,

C£,, >ƒBºƒC£ƒm_³šuja™ˆ´Õ‚֐ƒ3´Õ ƒj#A’[+°ICdփ´ša™¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ |+ žuCdjƒ (.dƒƒ -?«§ ´ša™¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ ´šL´šva™k z +°2!¬ -Ø» ƒ N‚d zƒ žq A ¼ ƒ -N ‚d ƒ 2Cd # ƒ [2Bý ‚dz 2Bºƒ N‚d z ƒ [a£ ƒ‚dƒփN‚dzÖi‚dz‰N-NA»[+«[3Aÿ’a™ z+rA¼ƒ

µ¢¸,, +« ˆ£³šu ƒ Ø|+s,£Ø´š|+s+«2T¯ša™€2, - |as.d+°Aɼ2´šv u,+°Aɼ2Aÿ’Ø[a£ ƒ‚»ƒ,, µ¢¸,, Cdƒa™Ø¯šÐa™ˆ´š´šL´švLCdN ؛ÿux, ¯ša™Ðm´š´š2.d¯š>£Cdj+°µÓ+«s‚dz+Ás, Aÿ’ØÖi+°4¹.da™TWšTµ}šCdCxsÐ, 1A»W+| 2mA¼.da™`2µÓa™`2m´š´šA»Ø,, µ¢¸,,

ƒ24ŠÅÓ2A»W|+2mA’‚dƒ, ƒ³šuK‚dƒ4Šƒ`uCdj»,

ƒ24ŠÅÓ2a£>‚ÖˆZ2mA’‚dƒ,4Šƒa™ƒA»£‚dƒ ƒ24ŠÅÓ2,,

4Šƒa™Ðƒm4Š³šu…ƒ µ¢¸,, )2 ƒ¦m´š`£a£¤‚dƒ,µÓ¡A¼¤ uÏÖi+° a™s‚»ƒ,

[a™jžu‚dƒm´šµ†2C£‚dƒ,A¼+«`u a™s‚»ƒ ƒ¦,, 111- C£a­փ³šua­›u›u£a™ƒ v

111›ÿª4Š£…¯šCdؔĀaz›u›u£a™ƒ v

111A2Cdƒü ƒjCdH¸£a™ƒ v

111_ÅÓ®¯šƒ_b£4Š‰4ra™ƒ v

111 ˆC£a™T2A¼ƒüƒ£a™ƒ v

111/±Ā¯šK ƒ³šua£ Æ£a™ƒ v

111C£$Qt…›u›u£a™ƒ v

111ÕLBŒ”Āaz›u›u£a™ƒ v

m_³šuj1+H¸4Šƒa™ƒm´š”ĀA…4ra™ƒ v

m_³šuj1+H¸+¹#‚dˆa™ƒØüƒ4ra™ƒ v 3


m_³šuj1 ƒjBºƒ´š{¯šƒ_b‚dˆ.£a™ƒØüƒ4ra™ƒ 2)2

m´š”Āg ' m4Š2Aɼ z ”ĀAÿ¼ .»‚dz#l°× ´šm+°Tƒ2] £L+« ”Āga ›ÿqA¼ züC¹ Cd\ TAÿ¼ z4r T L2.dƒ.dƒ‰N :2A¼ƒ +[‰ ´š{a™ƒ+«s4r 4Šƒ´Õ2]´š–?«+«[ ÖzA¼# .Ö´–Õ ”Āgaz +°2!¬ wa2Bº ”ĀL .ִՖN ü+rØa™¤›ÿqA¼ zC¹ƒ2Bºƒ#‚»ƒQ[+«+ra™` z -#ƒü»”ĀAÿ¼l°×[-ƒ›ÿª ¯ÕgXƒ¯šL2]=+°—Bý+°+°—Bº ¯šCdØ»ƒ .Ö´–š _Bý#ƒ¸2Bºƒƒ-azƒ”ĀAÿl¼ ×° [+«-2Cd+2° Cdl×° ¯š–šC§ d ¯š ƒЂdƒ z ¯ÕN2¤ .dƒ#‚»ƒ4r+°[a™k‚dƒ´šA¼¤Xž¢-ƒ›ÿª zž¢[+«I¯Õ+[±p4ŠüA¼ƒ :2A¼ƒ»a™ƒ»a™ƒ¯ÕA’¤2Cd züƒ‰#ƒ¸4Šƒ´Õ2]ƒ;+°A’[++°?« ¯š2_2Aÿ¼´šBý‚dz‰N;+° a™ƒ¯šm+° ƒ zž¢m´šX-2µÓ z-ICd´šA¼gX4r -ƒ›ÿª zl°×a£+°Cd´š–A¼ƒA»[K ØX|a+«2.d+°-[‰2?«KA¼µÓü£V4r ”ĀAÿ¼l°×[ ‚Öz+°— ”Āgaz +°ƒ4Šƒ` z4r ¯ÀÐ+°L2.dA¼4Šƒƒ - 4r³šu£ƒ ›ÿª züƒ¾´2±Â2N2.dƒ+‰£a™ƒm+° ƒ z4r4Š ƒØ zƒ.»waA¼a™ƒ-ICd ´šA¼gX4r-ƒ›ÿª m+° ƒ zž¢-Nÿ4ŠTƒ2]£L+«‚»ƒ¯ÕA’¤2Cd z¾´iƒ ØX|a+°Cd ‚dz2BºA¼ƒ :2A¼ ƒ¯šL2]N ƒ³šÍ£+°Ø £Vs+° »A’2Cd [a™k‚dƒ züƒ[a™¯Õ2.dƒN‚»ƒ_³šuA’ÐWš´šA¼¤X :?«§ ƒ³šuÄCd—š a™.dl°× m±Āa™2›ÿª z ƒ2Bý z\2´š{ a™l°× 1£a™2N2]m ´a™`Cd\m´š uϱĀ# m´š›uÿ »ƒam4Š2Aɼ z‚Öz+°— az´š–?«¯šÐa™ˆ´š z1£L”ĀЃ›ÿª zm4Š2Aɒƒ_2Aÿ¼ zž¢T L2] TAÿ¼ z4rƒ2Bºƒ#‚»ƒ ¯š+°ü ¯ÕA’¤2Cd zü ¯š ƒЂdƒ zl°× 3Aÿ’a™ z -2A¼ƒ üam4Š2Aɼ z”ĀAÿl¼ ×° üƒTµ†üA¼+°–Aɼ zž¢[+«m´šW» 2´š ¯q Õ ØÕ§ƒ2Bý¯šTƒÕ§ž¢[+«I¯Õ+[±p {ƒ +°ƒ+° am4Š2Aɼ zƒm±Āa™2›ÿª zƒ2Bý a™ƒ¯š m+° ƒ zž¢» .dA¼ƒ ž¬ƒ¯šCdĂ24Š zž¢-ƒ›ÿª $Ϟ¬i£L”Ā[‰Aÿ¼Ø z.dLy2.dƒ.dƒ

”ĀAÿ¼ ´šva™Ð+° z4r ƒ z.»¯Õ_³š‡ÅÓm´š‚Öˆ> z1£a™2N2] m ´a™` +° ƒ4Šƒ ` z4Š TTAÿ¼ m4Š2 Aɼ züƒ ´š L MH2] +2B+° . ¹ m4Š2Aɼ zü2A¼H /Cds ˆ2µÓ züƒ ‚dƒAɒCdAɼ z4r ƒ2.d _Bý T +ra™`»ƒ ƒ4r ¯ÕA’¤2Cd ¯š ƒЂdƒ zl°× 4rƒ azCda™ m4Š2Aɼ zü m´š ˆ` z¯ÀÐ+°L2].dAƒ¼ a™ƒüTµ†Ð¯š zƒ”Ā2m´šA’‚dƒ+°Cdƒ¯š£Cd [a™k‚dƒ züƒ¾´2±Â2N2.dƒ#‚»ƒ ¯š]yāš“Øül°×- ƒCd”p±Āփ 4Š ƒØ zƒ.»ay™ 4ŠüAÖiJm´š`uR+°4r 'µÓÐa™+°´šC¹+ržu\‰.¹NCdփ ƒ˜£Ø<Ø4r-2N2.d_Bý¯šT a™փ m4Š2AÉa¼ £>փ Ø+‹+s L° 2.d_BýN'm4Š2Aɼ z- üØ z ƒL‚dz4Š ƒØ z .»a™ƒ2Cd a™l°×- ƒCd¯šˆmCd z4r> ƒa™`a™³ÕuCd¯ÕgXw+i”ĀAÿ¼l°×üƒ ]a™+rü z 3mµÓaz2.d A¼\N µÓa™`u4ŠX‚dƒÖBý [>4Šƒa™ƒ ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø -ƒ¯š2Aÿ’»ƒ¯ša™ƒÐül°×mµ}‚ÖˆA’‚dƒ+°փN ´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ+°a™ƒ`.» CÖH‚dƒ_BýA¼2Cd‚dzm´š”ĀgT2.d_BýN :#ƒ¸ ¯š]yš“Øüƒ

´ÀL¨+° N£ØCdj¯šÐa™ˆ´š{žua£ ´ša™ »ƒ՝+°a™ƒ`l°×±ĀmCd ƒ4Šƒ¯šƒ>ƒü2A¼a™l°×ƒ[>4Šƒa™ƒ.da™`Ka™> |a`ƒ {ü4Šƒ”ĀAÿ¼ƒ¯šCdƒ–a™ƒš“ü+°2A¼a™l°×ƒ ƒ¯šƒĂüC¹ ´ša™W CdCdsДĀa™ zƒ1Ja™m_ ³uj2mA¼ƒüƒ1» ƒ£a™ƒØüƒ Wš ”Ā2m´šA’azl°×üƒ -.dü ”Ā2m´šA’azl°×üƒ ‚Öˆ4Š£Wš uÏ£Wš _³šu Aÿ’ ÐWš ´šA¼¤C dƒüƒ4rƒ » A’2Cd z ¯ša ™Ð zƒ ¯šA¼ƒ Ùa™ ƒ {üƒ /´š[šjCd z4r ´ša™2´ša£´šA¼¤X4r 4Šƒa™ƒ WšØ £Ø‚dƒ z4r _ƒAÿ¼> TAÿ»‚dƒ z4r-2N2]£a™ƒ 4


-2A¼H z0uØ2µÓ zž¬i>4ŠC­U 'µÓÐa™ m›ÿu2X[a™ˆjüƒ ü+°Ø z4r¯ÀÐ+°L2]'¯ša™Ð»A’2CdWa¹›ÿªˆš` ƒƒm4Š2Aɼa£> zƒ µÓØ2̯ša™Ð2¯ša™Ð2̵ӍØ2-ÖBý”ĀAÿ¼m4Š2Aɼ z4r|+ ü uÏ ¯š z±Āa™€ [TƒCds ƒÖ  UT2.ÖBý /Cds ƒO uϯƒš {ül°×›u¯š#4r[üƒ´š ž¬‰ ¯šCdĂ2+°ü–m+° ƒ z4r-2N2.dBºփN 1 4Šƒa™ƒ {ü¯šA¼ƒÙa™ƒ {ü´šva™k [> 4Šƒa™ƒ {üTµÓЯšA¼ƒÙa™ƒ {ü - C£a™ƒü+°´šl°×±ĀmCdƒž¬i ƒ³šuK‚dzü´ša™Ø»+°`.» -2N2.d_Bºƒ' m4Š2Aɼ z”ĀAÿ¼l°×ül°×- ƒCdCdÐ z2N2.dƒN:2A¼ƒ”ĀAÿ¼£m+° ƒ z -ƒ›ÿª m+° ƒ z[a™‚ k ƒd m+° ƒ z¯šˆ.d£m+° ƒ zA¼Bÿ+Œ a° `™ [a™¯š a™³uÕ Cd ´šA¼¤Cdƒüƒ”ĀAÿ¼l°×üƒA»tW2]T L2.dBºփN m´šA¼ÿ ˆ2+° zU >4ŠCdƒsüƒ3CdjA¼Õ§.» T.£a™`.»‚dzTAÿ¼ z ”ĀAÿ¼.dCdƒš§‚dƒ z¯šÕ§ T a™ zm´š` zÌ´š2.£+°Vm+° ƒ z4r ´Õ2BŽ2Bº ´š2S+°a™` A’Ða£ mX4Šƒ` ”Ā ƒØ ¯šÕ§ A’Ða£ µÓVa™mCd‚dƒ Tü+°`CdÐ zƒ ´š2.d+¹µÓ ØXL+°s zƒ - ”ĀgmCd‚dƒ ”Ā+«CdÐ zƒ T.£a™` ´šA¼¤X 4r - 4r³šuC¹ [CdØ UTC£ƒ©Ā z4r Cd´ š¯ šƒ Ă ”ĀÐAÿ’Ø‚dƒ z'µÓÐa™m´š`«A’ züƒ3C£jƒ›ÿª ü+°Ø zC¹T L2.d _BýN NÐI‚dˆ2+° ƒ2A¼ƒ uÏC‚ d ƒÖ U {BºƒC£ƒ ØÕ§‚ƒd 2A¼ƒ3Cdj¯šÐa™ˆ´š{BÖi ¯šTƒÕ§‚dƒ2A¼ƒ m_³šujփ ‚dz2BÖBºƒ VX[ m_³šuj2Bº´š2S+°a™` zA’Ða£ T L2] ƒ³šÍ£+°Ø.dCdƒš§‚dƒ z A’Ða£ ¯ša™Ð£Ø´š+°CdÐ zƒ ±Â2A¼ƒ# ¯š]yA’2A’ƒ›ÿª zA’[/Cd—šCdüƒ=a™ƒ+°[a™k‚dƒ zl°×ü+°Ø z4r T L2]m_³šÍjƒ›ÿª z z+«sTš‚dƒ z[a™kaz2´š_BýN CdI‚dˆ2+° ƒ2A¼ƒl°û#¯š¤ƒÖ - ƒ¯š—›ÿu z¯Õ¤V+°L2]-š§Cdƒ ›ÿu [a™¯šC¹|+ ü uÏ´šA¼¤X4r=þƒ+° [a™k‚dƒ´šA¼¤X4r ƒ³šÍ£+°Ø T.£a™` ´šva™Ð+° z4r U»µÓÐwai+°Ø m›ÿu 2X[ [a™ˆ´Õ2 ] ¯šNÐA¼Ø ‚֐ƒ ¯š]yA’2A¼ ´šL´šva™k züƒ ¯š–š§ z4r T L2] >ja£³ÕuCdØ zƒ m´šX±ĀN2.dƒ A’ÐA¼W ©pBºW ´š2.dA¼Wü A’Ða£ _‚dƒüƒ ü+°Ø z4r

=þƒ+rƒ›ÿª z[a™kaz2´š_BýN .dCdƒa£¤2+° ƒ2A¼ƒ /´š[šjCd ´šA¼¤X4r

+°A¼ü[ -.dü zƒff [a™ˆ´Õ2.dƒ.dƒ ‚dˆ uÏ üƒ— ØBºƒ -©Ā§ ml°×Bºƒ ´š2.dW<ƒüC¹ >l°×[ ¯š2£A¼ zƒ ´šL´šva™k ›ÿu zƒCdI‚dˆ2+° ƒ2A¼ƒ [a™ˆ´Õ2.d_Bý =þƒ+°ƒm+° ƒ z4r[a™¯Õ2.d4Šü”Ā ƒa™gØ zƒ›¢Aÿ¼4r-ƒ›ÿª ´šA¼¤X4r A’ÐA¼W.» ü+°Øփ _‚dƒüƒƒ [a™kaz2] ©pBºW.» ¯ša™Ð2 µÓØ24r Ì žqN4rA¼Bÿ+Œ °L2]´š2.dAW¼ .»A»Wl°×ü Ø ³šÍa™ z+°ü ž¬Ö-[[a™ˆ´š` .»¯Õ¯ša™Ð2¯š2´šva™k z4rµÓØ2_[/‰N/‰#ƒ¸2Bý±p‚Öƒƒ

´šva™Ða™24Š z N£ØCdj¯šÐa™ˆ´š{žua£ 8AÖi£;+°Tš‚dƒ z1£L ƒ¯šƒĂž¢m´š»W2]£L3ž¢.d CdNК‚dƒփ ´ša™2´ša™4r”Ā\[L‰mA¼ƒž¬i8CdNК‚dƒփ [a£¤a™`4r£L -ƒ‚dˆ‚dzül°×T a™ z4r›¢Nÿ2.»£a™ƒ-A»TAÿ¼ z4r¯šÕ§T a™ z ”ĀAÿ¼Tš‚dƒ z ƒ³šÍ£+°ØT.£a™`A’Ða£´ša™m_³šuj4r-ƒ›ÿª z 2A¼ƒ# 2?«´ša™ֈCd—šփ¯šNК‚dƒ züƒ¯šCdĂ24Š z4rT2.dƒ.dƒ 1£L3Aÿ¼Ða™Ø z4¹š“üƒ[a™Ð³Õu2.ÖBý£a™ƒ 8Cd C d ˆ –a™ Ð zƒ2Bý 

-.d ü zffƒ [a™ k ‚ d ƒ ´š A ¼ ¤ X 4r Cd ƒ -ƒ‚dˆ‚dzül°× T L2.ÖBý£a™ƒ 1£L -ƒ›ÿª züƒ TµÓA¼ z4r CÖH‚dƒ´šþ]-2A¼L[¯š2m›ÿª ˆµÓya™Ø zü z2.ÖXs32A¼´þš .ÖBý£a™ƒ :T -[‰‚dz z´Õ–L4 ;+r+° N دš ƒ‚dƒ z 1£L— A¼µÓØ z4r£L

ž¢.dˆ´š{ffl°×4¹.dL2]£[[¯ša™ƒÐül°×´ša™ ˆ2A¼ ¼A’‚dƒ+° z4rT L2]A»am4Š2Aɼa£>փN ¯šÕ+§ «´šva™Ð z

8Jƒžq[ff¯ÕXg /‰N-NC¹.dƒ#l°×l°ûBŽ[+«´sCš d 5


žq[ ¯ÕgX ¯šCdØCdЯÕgX ;+°?« µÓØ z -ƒ ´a™ ÖzA¼HBý -A’t[» µÓØ ƒ[K‰ ¯Õga™փ -2A¼ƒ

3N Tžu¯š zff /±Â–2\ 3 ;+°—!¬ ´šam™ _³šuj ƒƒ›ÿª4Š 2CdƒBºƒ;+°?«+« l°×Býi´Ö {š ¯šƒ‰üƒ2]#ƒ¸¯šÕ§-»+° փ ¯ša™Ð z4rC¹]TAÿ¼ zam4Š2Aɼ ƒ2A¼ƒ¯šT a™ z4r.dˆ´šBºփN -?«§ -»+°փ ¯šÕ§[ TƒAɼØ4r ›ÿuT2] ØÕ§4r 3Cdj4r C£ƒ ´ša™ ˆCdj4r

»ƒff-ƒ›ÿª z±Â2A¼ƒ a™l°×ˆ‰”ĀAÿ¼l°×Bºƒ.»‚dƒ ü¯Õ T.£a™`”ĀAÿ¼-Aÿ¼Ø‚dƒ züƒam4Š2Aɼ ƒ2A¼ƒ;+° m+° ƒ´šA¼gXž¢ T L2.dBºփN ' TAÿ¼ z4r -»+°փ ?«§ ¯ša™Ð zƒ2Bý U {Bºƒ 3CdjÌ´ša™ ˆCdj -ƒ AÖiÐCd2 a™l°×ˆ‰ az2+°ˆ C£» ›ÿª4Š 2CdƒBºƒ -AÖiÐCd›uÿ l°× .»a™ƒTAÿ¼ zˆ‰-2Cdփ¯šÕ§4r‚dz‰´š–?« ¯ÕgX‚֐ƒ;+°?«+« l°×Bý Öi´š{ƒ‰¯šƒ‰üƒ;+—+°—?«=Bº ƒÖi´š{l°× qL] a™l°×-[‰¯šƒ‰üˆ žq[»+r4r>4ŠCdƒsTƒAɼ؂֐ƒTAÿ¼ zˆ‰¯šCdØփm_³šujÖz+°—!q‚dƒ[K‰ 1£a™ƒ£L+«A¼a™cK‚dƒփA’[[T a™`4rCÖH‚dƒ q¯Õ£a™ƒ CdƒA¼l°×žqÖþƒ+° -az?«§a;|+;+°—!¬´ša™m_³šuj ƒÖBýCdl°× ü zžqA¼[4Šƒwasþ«\/Cds_#§_‚dƒüƒž¢Cdl°×3Aÿ’a™ z4ra£+° /2Bºž q+° C£» žq+°± paz TAÿ¼ z -.düf ¯ÕA’¤2 Cd´šva™Ð +° z4r AÖH‚dƒ q¯Õ£a™ƒ /‰A»A¹/‰ˆžq[Nžq»žql°×‰ˆ4ŠƒLs2.ÖBý=þƒ+° TBº] ´ÕA´¼ š 4ŠƒLs2.ÖBAý » žq2A¼ƒ¯šaЙ zˆ‰µÓØ»ƒ'TAÿ¼ z4rµÓØ z ¯ša™Ð z4r Ø+°sփ ƒa™ü3¯ša™Ð zˆ‰µÓØ z-azN:N‚»ƒ' m4Š2Aɼ[a™k‚dƒ z µÓØ z¯ša™Ð z4r Ø+°sփTAÿ¼ z=#¸4Šm_³šÍj2Bº z-2A¼H -³šu z 'µÓÐa™ƒ[4rƒ -2A¼ƒ2Bý ´Õ2BŽ2Bº z -2A¼H -³šu z U {[4rƒm+° ƒ z4r.ÖiCdØT+r¯šփN :?«§ ØÕ§ -ƒ›ÿª z ´šLTƒCdփ U {Bºƒ ¯šTƒ©Ā§Øƒ›ÿª zž¢

'µÓÐa™ƒ[4r »ƒžo—ƒTAÿ¼ z-2A¼ƒl°×+r ü¯Õ- µÓØ”ĀAÿ¼›¢Aÿ¼ am4Š2Aɼ z2A¼ƒT L2.d_BýT ´Õ2BŽ2Bº zž¢[ uÏCdm_³šÍj2Bº zž¢[-Nÿ A» Cdüƒ'µÓÐa™ƒ[+« :2mN‚dƒ züƒ CdCsÐd züƒ 4r[a™k‚ƒd z'TAÿ’ ƒ2Cd‚ d ´Õ2BŽ2Bº m_³šÍj2Bº ´š2S+°a ™` ü A’Ða£ a™³šu¯šØ mCd‚dƒ ƒ2mCd ´šva™Ð+° z4r ´ša™m_³šÍjƒ›ÿª zƒ±Â2A¼ƒ#ƒT L2.dBºփN -?«§‚Öƒþƒ+rƒ›ÿª ¯ÕXg ƒ2BýA’ÐA¼W©pBºW´š2.dA¼W ƒ2mCd zü A’Ða£C£ƒ´ša™m_³šuj ƒÖBý-<2Bº=þƒ+°4r4ŠˆBºžq+°=þƒ+°ƒTBº] ´ša™W փ´ša™_‚dƒü2A¼ƒC£»žq+°±p {.ÖiCdØ£Ø a™sTAÿ¼ zaz2A¼ƒ ”Ā24Š z4rT L2.d_BýN :2A¼ ƒ ”Ā2m´š A ’‚d ƒ +° TAÿ ’ z4r T L2.d ƒ .d ƒ » 1£L ”ĀЃ›ÿª zƒ4ŠˆBºl°ûLy¯š ƒЂdƒ z4r›¢Nÿ2.dƒa¯ša™Ð»A’2Cd Wa¹›ÿˆª š` z-ÖBý µÓØ2̯šaЙ 2¯šaЙ 2̵ӍØ2m4Š2AÉa¼ £> ƒazN ³šuL¦)2CdC­¯šC­

6

»ƒüƒ+üƒ´š{ 3Cdj

 CÖü¸£waƒm›ÿu2XS+°?«,QL±Ā‚Öƒƒ uÏ z A¼‚dƒ2_ü¸£‚Öƒƒ, ƒ¯šƒXa™փ,‚Öƒü¸_‚dƒžu‚Öƒ…, 3C£j»ƒüƒ+»,, /‰A¼ƒ‰#ƒ¸2Bý±Ā‚Öƒƒ,T‰+°‰Nžq+°±Ā‚Öƒƒ, ‚Öƒ‰4ra‚Öƒþƒ+° ü z,‚»ƒTƒžqA’‚Öƒ…,, 3C£j»ƒüƒ+»,, C¹.dƒ Cdƒüs ƒAü\±Ā‚Öƒƒ,¯šˆ.d‚dz 4Šƒa™ƒ£+°Ø ˆ‚Öƒƒ,/.dyāK.d2_Ö?«´šüƒl°×üƒ /CdsÖi±Ā‚Öƒ…,,3C£j»ƒüƒ+»,, ›ÿªˆCd´š2.d+°µÓØ ˆ‚Öƒƒ,l°ûCdžqTƒ‚dz 6


žq+°±Ā‚Öƒƒ,±ĀCd+°2_ƒüƒ±ĀL±Ā‚Öƒƒ,´ša™ ƒ ´šA¼ ˆ‚Öƒ…3C£j»ƒüƒ+»,, :üƒ¸_‚dƒž¬iCÖü¸£‚Öƒƒ,+°ü¸›¢Aÿ¼üƒ.ÖH¸ ±Ā‚Öƒƒ,´Õü¸ žu#ü±pH+r‚Öƒƒ,m ´ ƒ žqA’‚Öƒ…,, 3C£j»ƒüƒ+»,, ´Õ2Bº m_³šÍj2Bº züƒ2BÖ?«, A¼2Bý‚dƒ³šu züCÖHT›u‚Öƒƒ,<2Bº <2Bº zž¢ƒ(Bº‚dƒ,<2Bºփ±Ā‚Öƒ…,, 3C£j»ƒüƒ+»,, ³šuL³šua£A¼ƒü+°2A¼l°×2BÖ?«,4Šƒa™ƒ[ £+°Ø zTƒj+r‚Öƒƒ,´ša™ ƒ´šA¼»ƒ_#§ _‚dƒž¬i,›ÿu Tƒ+°›u‚Öƒ…,, 3C£j»ƒüƒ+»,, > ƒa™` z>Bºƒ´š{Iwaƒ,+°ƒü»Bºƒ+° +rH±Ā‚Öƒƒ, ƒ¯šƒaz2mN‚dƒ.dü z ž¬ü¸ ƒ, ˆ‚dˆփ±Ā‚Öƒ…,,3C£j»ƒüƒ+»,, >4ŠXT_ƒAÿ¼ƒü¯šÐ´š‰ ˆ‚Öƒƒ,´š4Šüƒa£XL žq+°±Ā‚Öƒƒ,;+°?«wa2?« ü ˆwaƒ, 7³šÍžqA’‚Öƒ…,,3C£j»ƒüƒ+»,, :2´š{4rü4Š2Bº¸ÖHw4?«,Ö2´š?«a™¯Õ2³šuÐ 4Šƒa™ƒ a™ƒ,´š2´š{ƒ4¹±Āü+°Tž¢,_‚dƒüƒ _‚dƒü‚փ؅,,3C£j»ƒüƒ+»,, ***** CÖü¸£waƒֈ³šuXTƒa™2,›¬ü¸›u‚Öƒƒ uÏ {A¼‚dƒ2,_ü¸m´š_ü2›u‚dƒ,Cd ƒ¾¯ü¸ ¯Õga™ ˆ‚Öƒ…,,3C£j»ƒüƒ+»,, Bºƒ4Šƒ` züƒ, z`«\±Ā‚Öƒƒ, 8BºƒAÿ’Cdƒ {,ž¬ƒ+°_!¬§ƒ,8Bº‚»ƒTƒ‚dz,

žq+°±Ā‚Öƒƒ,=þ«\»ƒžo—»,, 3C£j»ƒüƒ+»,, -š§Cdƒ {üƒ-BºT_!¬§ƒ,-š§ ƒA¼ zü³šÍTƒ+° ƒ`w4ƒ,+°š§¯šƒ< zü,+r2+°Qwaƒ, ´ËšƒCd»ƒžo—»,, 3C£j»ƒüƒ+»,, -š§m´š+°Cdƒü3#üƒBýw4ƒ,-š§±ĀµÓ zü´š{BÖ JBÖƒ,:š§»ƒTƒ‚dzžq+°±Ā‚Öƒƒ, :´š{Bºƒ»ƒžo—»,, 3C£j»ƒüƒ+»,, £¯š£mCd‚dƒÖzA¼H±Ā‚Öƒƒ,'š`mCd ‚dƒTƒ´š{BÖJBÖƒ,T‰A»Tƒ‚dzžq+°±Ā‚Öƒƒ, »4Š»ƒžo—»,,3C£j»ƒüƒ+»,, ”Ā4Ša™2_ƒü.d´š&üƒBýw4ƒ,£A¼›ÿqA¼ z A¼H±Ā‚Öƒƒ,£A¼ ƒ´š&BÖµÓØ ˆ‚Öƒƒ, ‚dƒփ»ƒžo—»,, 3C£j»ƒüƒ+»,, ƒ2Bºü züÖ ƒ ƒCd ˆÖƒ,l°×2Bºü¯šgH l°ûH±Ā‚Öƒƒ,´š2BºƒÖ։ü›ÿu ˆ‚Öƒƒ, _a™4Š»ƒžo—»,,3C£j»ƒüƒ+»,, ƒ¯šƒ_ƒN¤‚dz ƒa™ü>[‚Öƒƒ, ˆ[±Ā‚Öƒƒ > ƒa™` z, ƒ ƒCd8Tƒ‚dzžq+°±Ā‚Öƒƒ ƒL‚dz»ƒžo—»,,3C£j»ƒüƒ+»,, 4Šƒa™ƒBºƒWš“Ø2B»+° ˆ‚Öƒƒ,l°×ü z4¹mCd zžq+°±Ā‚Öƒƒ,l°×Bý‚dƒBº ƒüƒ¯š ƒփ 3‚Öƒƒ,4Šƒa™ƒCÖþƒ+°›u‚Öƒ…,,3C£j»ƒüƒ+»,, ´ša™µÓ¡a£ z[¯ÀCda£ zü,›ÿª>[CdØ z ¯‚dz?u‚Öƒƒ,›u4Šƒ4rµ}š ƒj›ÿu z, _‚dƒüƒž¢žqA’‚Öƒ…,,3C£j»ƒüƒ+»,,

7


»ƒüƒ+üƒ´š{ U

 +°#+°#ֈ¯š ˆ‚Öƒƒ, ֈ¯š ˆ‚ÖƒƒU .dˆBº4Š,ֈ³šu±ĀµÓ z üNÿ+° ˆ‚Öƒƒ,4rW ¬2A¼4Š q¾¯K4ŠX, +°a™j»ƒ ƒ2A¼ˆ,,U£»ƒüƒ+»,, +°ü–µÓCd zü+°‰Tƒ+«—H,+rü ˆ‚Öƒƒ XL\.dˆBº4Š,-ü–¯šƒ< ƒ[+°üž¢ zL ‚dz.dƒ,3Bºƒ.dƒ£‰ {,,U£»ƒüƒ+»,, +¹?«>j zž¬Xs‚dzƒ,µÓCd+¹?«A¼ƒ¦< züƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ,£?« ˆ#üƒA¼ü.dƒ +2!¬£#ƒK ƒN+«,,U£»ƒüƒ+»,, :a™ƒ A+°ÖazØ3a™ƒˆa™ƒüƒ,>a™ƒ4Šƒ³šu2 ¯šüƒCda™ƒ4Šƒ£‚dz {,³šuL³šua£A¼ƒüƒ ]y [ü],34ŠQCdƒ v,,U£»ƒüƒ+»,, žq[±p[A¼ƒ¦< uü z,ž¢_Bý.ÖBý ±p {!¬2A¼ƒl°×, ˆ- ˆ2_ƒü[,K ƒ ƒCd TBºžq v,,U£»ƒüƒ+»,, [>4Šƒa™ƒ2Bº4Šƒ¯šˆa™ƒØBý´&š Bºƒ,[> z4r /A¼az2.Ö.dˆBºƒ z,mX>4Š zü£a™2Cd »ƒžo—[,CÖHT4Š£‰a™ƒ,,U£»ƒüƒ+»,, _#§_‚dƒüƒƒ4Šƒa™ƒBºƒ(´Õ,#ƒ§žq+°ƒ ´š{BºTƒ-2.dƒ,´š#ƒ§TBºƒ +°4Šƒ#ƒ§ ƒa™ƒ +°,N#§փ±pÖ,,U£»ƒüƒ+»,, ˆ‚dƒCdƒÖi ˆ‚dƒC£Öi, ˆ‚dƒ´šƒ üƒ q‚dz.dƒƒ ƒL, ˆ‚dƒCd ƒa™j2 _ƒ4Š», ˆ‚dƒփ±p {…,,U£»ƒüƒ+»,, A’ÐA¼W©pBºš“üÖ>üAÿ’a™+°a™k zü2A¼ƒ

”p+«,›uAÿ¼ü[‰‚dzCü\KT+°,m›ÿu2X Nž¬A¼ v,,U£»ƒüƒ+»,, ›ÿu4Š Cd1+°škA»W+°m´š›ÿªƒ a™ƒ2Bý#ƒ a£Ö .Öyƒ,»4Š4Š[Cdƒ ƒAÿ¼2_ƒüƒ JBý,µÓa™`»,,U£»ƒüƒ+»,, ´Àüƒ0uµÓ2+°a™ƒ2Bº[´ÕH],m´š›ÿªƒ a™ƒ2 B»H£a™#, ü žq?«§‚Öƒþƒ+°ƒ, z2]»¯Õa™?u,,U£»ƒüƒ+»,, 1 ƒmA’ uNÿa£> ƒ³šua£ u‚ÖˆZ2mA¼ .d2mA¼ ›ÿu4Š Cd+°škA»W+°m´š›ÿªƒ ƒ³šua£$+‹ ¬i ¬i ¬i 2)2 CdC¯­ Cš ­ µ†2X¦µ†2X¦µ†2X¦

8


¯ša™Ð»A’2CdWa¹›ÿªˆš` z ´š# z

¯ša™Ð»A’2CdWa¹›ÿªˆš` z µÓØ2̯ša™Ð2¯ša™Ð2̵ӍØ2 m´šAɼ ˆ2+° z 4Šƒa™ƒAÿ’Ø z µ¢¸,, m_³šÍj2A¼2´ša™ ƒ¯šƒ<A¼2,|+ ü2 uÏ Ls2,

A¼Ð2A’ÐICd24Š4Š¯šA¼µÓ2,CdCdÐ ƒ”ĀØNü+°Ø2, 8+°2[CdØ2T ƒü ƒ.dü2,¯ša™ÐQÿ”Ā+«›ªˆÿ Cd2, ›ÿu£ICd2mX4Šƒ`a™³ÕuCd2,¯šA¼ƒÙa™ƒ2Cd2 ˆTƒ,,

C£,, m_³šÍj2A¼ ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒƒ ´ša™ ƒ ”½<Ø z[.dƒy£Bºƒƒ |+ ü ´ša™ ˆCdj¯šÐa™ˆ´š{Bºƒƒ uϯšÐa™ˆ´š{Bºƒƒ¯šƒ<A¼ƒ¦0uNA¼Ð2A¼Ð züƒ žq[£Bºƒƒ3+rµÓ¯š ˆƒBºƒƒCdCdÐ ƒ¯Õ ƒ³šÍ£+°Ø zü.»ü+rØa™¤փ -<2Bº ƒ4Šƒ ´ša™m_³šuj ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒƒ -NÐI‚dzBºƒƒ µ†µÓÐCdƒBºƒƒ T ƒüƒBºƒƒ.dü L€Cƒd Bºƒƒ_ƒN¤+« ”Ā+« ˆmCdƒBºƒƒCdü´š{ül°×ž¢_Bº+° -Xm+°Tƒ2]‚dz2BÖBý £Bºƒƒa™>¯šĂCdsÐ Cdֈ4Šƒ` züƒžq[£Bºƒƒ -4Šƒ?«§¯šA¼ƒÙa™ƒ¯šÐa™ˆ´š{[4ŠˆLy ƒ¯š—L2.dƒ.dƒ£‰ƒ

 µ¢¸,, -³šu2[LÐ+°ž¢–[a£+ra™a™ˆ´š¦, T›ÿªˆC£Ð.dy¯ša™ÐmCd¯š|aЄ[t‚dˆ`u2, .£¯š24ŠCd2Öi z+«sa™‰»ƒ‚dƒ¦, ]A’2A¼a™ˆ´š¦W¹³šu2W¹³šu2,,

C£,, ¯ša| Ð2mN‚dƒ zü+°2Cd?«+«[m´š›ƒÿª ÖiÖü¯Õ#ƒ¸2Bºƒ#.»»ƒ[LÐ+°üƒ– Bºƒƒ [a£+ra™ƒBºƒ [¯šĂ24ŠCdÐ z4r[ z+«s 4r[ m´š»ƒ‚dƒ z 4r[ £l°×žq {]A’2A¼a™ˆ´š{Bº4ŠƒW {Bºƒ»»»»W {Bºƒ

 µ¢¸,, ¯šˆgü¯šˆ+°j¯š+ra™`u2Cda™ 0qü2´šL±Āü…ƒ, 9


TµÓÐCÖi>¯šm±Ā>Ï.»Cd¯š ƒ2Cda£Cdj[ u2µÓ¡+°…ƒ, ¯ša™Ð+ra™`JƒµÓÐa™2[#žu2Cda£ÅÓT³šÍa™+°…ƒ, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda™›ÿu ‚»ƒA¼ƒÙa™ƒ±ĀA¼ƒ+r…ƒ,,

C£,, ¯šˆgü¯šˆ+°j+ra™` züC¹m+‹Bý2.dƒN›ÿªl°×süƒ´šL±ĀH2.dƒN m´š´š2.d zl°× C»>¯šƒĂƒ l°ûa™ƒyN -2Cda£Cdj‚»ƒ * z4r +°üN ¯ša™Ð+ra™` zül°× +ra™`փN ž¢+° zƒ µ†¯Õ2.dƒNm›ÿªˆ ƒAÿ¼Ø z T³šuL2.dƒN‚dz Öi 1 ¯šA¼ƒÙa™ƒ ±ĀA¼ƒ+r A¼Ð‚dƒ zƒ m´šXN z /A¼‚dƒ z»Aÿ’Ø[2Cdƒƒ

 µ¢¸,, )2ֈm_³šÍjN›ÿ¢Øm_³šujTA’Ø”Ā2m´šA’‚dƒ+°as™ ›ÿ¢Ø, 2µÓ_ƒƒ՛ÿ¢Ø ƒ³šuA¹bāØֈ4Šƒa™ƒ›ÿªØ¦,, µ¢¸,, -¯šjA¼ƒÙa™ƒ¯š ˆa™2›ÿª2+°šk”Ā2Q´š ƒAÿ¼Ø ˆ2, )2+ra™´Àa¨™´šaؙ 2Cd2 2A»4Šƒa™ƒ´ša2™ ´ša£2,, ֈA» A»£,ֈN ØC» u, ֈAÖiÐCd CdC£sÐa™¤ ›¢Aÿ¼£‚dƒ, ֈ+°Öz¯š4Šƒµ†*a™ˆ´š»ƒK 2.dƒ £A¼ƒ ƒ z2A¼ƒ+üƒCdƒ[ƒ‰, 4Šƒa™ƒA» K+°±ĀJ+°`žqµÓ zj 4ŠˆBÿº ƒ˜CdC£sÐa™¤›¢Aÿ¼+° zj, _ƒƒ$ ˆa™Ù zƒ(´š{_ƒƒÕCdƒüƒØBº {K { ˆa™ÙA¼LcT ˆ£Rw+ü¸, A»µÓ+rü ¯šƒs4Šƒ`a™ˆ´š uÏ zj £¯šs zj›ÿu ˆmCd ƒ˜ƒ ‚dƒX a£µ†*¯šÐa™ˆ±Ā ƒ¯šƒĂHÖ ]mA¼ˆ´š]j‚dˆ2A¼”ĀÐTƒ, ³šuL¦)2

CdC­¯šC­)2 µ¢¸,, )2´šva™k ƒA¼¦´šva™kTƒA¼2´šva£kC­´šva™k zA¼.dØC», ´šva™k¯šØ´šva™k ˆA’‚dƒ´šva™k»ƒ£ WšØC»,, C£,,-N‚dzƒ´šva™k »ƒ:N‚dzƒ´šva™k»ƒ´šva™k zƒ2Bý´šva™k z I¯Õˆ Ø+°sփ£ ´šva™k»ƒTƒ4Šƒüƒƒ µ¢¸,, ›ÿu µÓØ2›u³šuصӍØ2, ƒ2Cd¦µÓØ2[a£ ƒ‚dƒ2 m´š›uÿ µÓØ2 uϵӍØ2,¯ša™ÐµÓØ2[a£ ƒ‚dƒ2 -m´šCda™—Ø ƒT qςdƒ, ƒ£ uÏj¯š4¹.da™2 - ˆmCd ƒ ؂dƒ2A» 2,W 2Cd2[š—ÅÓ2›ÿª»C­ C£,, ›u³šu؛ÿªØ2Cda™ m´š›ÿu uÏ µÓØփN -.düCdCdsÐ2 -N Cda™— z+°2A¼Aƒ¼ £l°×— ƒ¯šƒĂül°×4¹.dL2.dA¼ƒ-N ˆmC£a™³ÕuCd z - ؂dƒ z[š—ÅÓ z´ša™W z µ¢¸,, -F>2 +°¯š2´š‰2,µ†0u´šü¸ T L€Cd2, ´š{š–2£¯Õs´Ëšü2£¯Õs,¯š2´šva™k2 +° L€Cd2,, C£,, - Ø+°s z ƒ³šuCdƒs -³šu2+ra™ z ´šNÉT Ka™ƒ C»>¯šƒĂ £‚dz {3+rµÓ za=[TƒNTAÿ¼ zž¬i ƒ³šÍm´š+°C» ƒ³šuCdsCdлƒ m_³šÍjN¯š2s ›ÿ´ª aš ™Ø2Cd z4rƒ2BÖBƒº ¯š ƒ”Ās+ra™ zžu‚Öƒƒ'‚dˆ+ra™ z üÖBƒº ¯šaЙ F>a™³ÕuCdփ +°¯š ƒNg+ ƒjüƒ]4ŠƒÅÓ¡®´š{š– züƒ ´Ëšü züƒžq[AÖiµÓVa£CdjüÖBºƒ +° züƒžq[Aւ i dz2Býˆm›ÿu2X ü A¹.dƒ.dƒ2BÖƒ ´šL´šva£k.dü ƒ2A¼ƒ m_³šuj z -ÖBºƒ =a™ƒ+° ƒL‚dz ‚»ƒTƒ‚dzƒžqA¼[›ÿu z µ¢¸,, ¯ša™ÐµÓØ ƒ‚dƒ2a™ˆ´š2>jµÓØ2¯šÐ›ÿu Cd¦ >j›ÿu» ƒCdƒØµÓy´šL´šva™k2¯šÐ›ÿu Cd¦ C£,,-.dü´šL´šva™k´ša™m_³šuj z‚Öz+°—¯šÐa™ˆ´š z3+rµ†N¯š ƒ¯šs ¯šƒs {üƒžq+°Cd£jmCda™³uÕ CdƒÖ  ¯šaЙ µÓØփ N‚dzƒ¯š³uš > z4r>j z žq[N‚dzƒ > ƒa™` züƒ žq[ ¯šÐ›ÿu zC¹ -2Cd#ˆ [2Bý 10


-.dü´šL´šva™k»ƒ/‰A¼[›ÿu z µ¢¸,, ‚dƒAɒ£³šu2CdA’É µÓ¡A¼¤2,Cd”ĀjC­µÓ¡A»¤[a™k‚dƒ¦,, >4ŠA¼¯ÀsX+¹»A¼¦,£¯Õs+¹.d[a™k‚dƒ¦,, C£,, »ƒ »» -³šu2 ‚»ƒ m´š+ra™ z4rƒ‰A¹ -A» m´š+ra™ z =þƒ+°ƒ2Bºƒƒ4r[-.dü´šL´šva™kփ‰?«+‹ +rA¼ƒ3´šL´šva™kTƒ?«§A¼[ -?«§A¼[[a™kaz2.dƒ#l°×= L+«K-üT+rA¼ƒm´š´š2.d zžqA¼[= Bºƒ CÖH¯Õ+ƒ.dƒ£‰B¹-?«§-.dü¯šÐa™ˆ´š{[[a™ak z2.dƒ#l°×= L+«K”ĀAÿؼ z +rA¼ƒ µ¢¸,, 3C£jICd2|+ žuC£j,A»³šuÄ£¯Õs+°A’.d, 3¯Õs£¯ÀsX+¹»A¼¦,[a™k‚Öˆ£¯Õs¯ša™ÐA’,, C£,,-NÐI‚dƒ ƒ4Šƒ-.dü´šL´šva™k¯šÐa™ˆ´š zm´š+°XA¼Ð‚dƒ z4Šü ´ša™m_³šuj zl°×-ICdփN-?«§ |+ žuCdjl°×µÓVa™ züƒ3Cdjžq [ = BºƒCÖH¯Õ+ƒ¹-?«§-.dü¯šÐa™ˆ´š{l°×=þƒ+°[a™k‚dƒ ƒ4Šƒ8a£–#ƒ ¯ÕgX žqA¼ƒ µ¢¸,, D2A¼ƒ¦´šv|akü‚dƒ2‚dˆX,[Vb>2›ÿª IAÿ¼ 2, uÏCd qςdˆN+°2£¯Õs,£¯ÕsTA’ØCdj[µÓy‚dƒ2,, C£,,D2A¼ƒ {´šva™k ƒ2A¼ƒüaz2.dƒƒF> ƒ4ŠƒN[µÓy‚dƒ z4r žqAƒ¼ CÖH¯Õ+»£Bºƒ ƒL‚dzCÖH‚dƒ_BºƒN-ƒTžq { uÏ z 3Cdj[µÓy‚dƒ z4ržq[T µ¢¸,, ü.»yāA¹ ƒ³šÍ´šva™k¦,+°ÅuIC¹¯šA’ ƒü¦, žu›ÿu TƒA¼2A»³šu2,+«2£¯ÀsCd؃¯šj|aC­,, C£,, ü z +ra£[N žq[N -2Cd# ˆ [2Bý‚ dz ‰N +°ÅuICdփN¯šA’- ƒüփ N-.dü zA»³šu zl°× ü zžqA¼ƒ 8Tƒ‚dzˆ‰žqA¼ ƒ[a™k‚dƒ zƒ¯šjL2´š{ z ¾´i [a™‚ k ƒd ƒ2Cd‚zd ¯š2 uÏa™ˆ´š z4raN4Šƒ [a™ˆ´Õ2.d_Bºƒ.dƒ‰N -N=#¸4r2)2œ 2) ) )2 :2A¼ƒÖzA¼?«N:N ¯ša™Ð ƒaz )2+ra™ zl°× -ICdփN =þƒ+° žq[ ¯ša™Ð  žq[

´ša™m_³šujփN_‚dƒž¬i‚dz‰Nwa2Bº N )f-ƒ;+°—?«‚֐ƒ -f+ra™

/f+ra™ züC¹l°ûBý=þƒ+°a™ˆ´šփ´ša™m_³šuj z Bº N-az

)2f-4r-+ra™/+ra™ züƒ ƒf+ra™ zC¹l°ûBº+°H¯Õ Ø+°sm_³šujփ ¯šÕ§+ra™`փ -+°a™ ¯šÐa™ˆ´šփ ØÕ§ -ƒ›ÿª ƒ2A¼ƒ 3Cdj4r ¯šTƒÕ§ -ƒ›ÿª ƒ2A¼ƒm_³šuj4r›ÿu¯Õ2.dƒ.dƒ‰=þƒ+°a™ˆ´šփ ¯ša™ÐփN -4r )2 -»+ °փ m_³šÍj2Bº z2A¼ƒ 'µÓÐa™ƒ[4rƒ ´Õ2BŽ2Bº ƒ2A¼ƒU {Bºƒ4rƒ =þƒ+° ¯šÐa™ˆ´š z4r_‚dƒüƒƒ-2#+° ¯ša™Ð z4r=þƒ+°+°H\m_³šuj z4r8a™–Bý¯ša™Ð¯šÕ§3Ta™bāT2]N -N=#¸ƒNa£›¢ {m´š+°a™` zü2A¼ƒ¯š–š§ z+r4ŠüA¼ƒ

¯š2+°ü– z +°2,,

´šva™k»ƒ [a£ü2_2 3|4‰‚dƒ2.d[a™ƒÙ`2CdAÿ’ A¼+«`q[CdصӡA¼¤2.Öi Öia™ƒC¹Ø[a™ƒ´šmA¼ 2 ´šWy»ƒ[š—ü2.Öi £‚dz»Ø.d[a™2>2 /Cds|a.d[a£+rµ¢ 'µ†¹Ø[a™jž¢›ÿª»C­ 7a™gеÓy[a£+ra™Cd¦ -Aÿ¼µÓy[LÐ+ra™Cd¦ -2Cda™b³ÕuµÓy¯ša™ÐmCd

:2+°ˆ ƒL+[‰/±Ā¯šüƒ ƒCd züƒ4r.Ö´š–_Bý#ƒ¸4Šü { m´šI+¹±Ā¯š¯šˆa¹Ø±Ā¯šZC¹±Ā¯š-AÖiÐC¹±Ā¯šTW©Ā§AiÐÖ C¹ ±Ā¯š AÖiÐC¹±Ā¯š .ÖiCd¹Ø±Ā¯š 4ÁBŒ‚Öˆ±Ā¯š ±ĀµÓ¡´šC¹±Ā¯š ¬i¹±Ā¯šµhi ¹±Ā¯š„+w i¯šs ¹±Ā¯š ƒ³šu ƒjQ‚Öˆ±Ā¯šÖzA¼ž4ŠƒT 11


-.dž¢‚dƒ2¯š£Cd¦ C£,, ´ša™m_³šuj z Cdˆa™ƒ– Ì [a£ü2_փ 3|4‰‚dƒ z Ì [a™ƒÙ`փ A¼+«` zÌ[CdصӡA¼¤փÖi_ƒƒXÌ[a™ƒ´šmA¼ z4r´šWy ƒ zÌ [š—ÅÓ4r£‚dz Ø zÌ[a™2> z4r/Cdsa™ zÌ[a£+rµÓ z4r 'µ†Ø zÌ[a™jü z4r7a™¤Ð zÌ[a£+ra™ z4r-Aÿ¹›ÿu4Š z Ì [LÐ+ra™ z4r ž¢ÖH žq+° -<2BºփN -.dü z ¯š£Cd z µ†µÓÐCd z

-2l°×a£a™–` |+ žuCdj ‚dƒÖBý žqÖþ ƒ+°‚»ƒ ¯ša ™Ðփ  -<2Bº =þƒ+° Ì

-2l°×a™ zff:?«§-2l°×a™ zƒ´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ {l°×w+i2+°a™Ø zžq+°-a™–` .»¯Õ/‰A»A¹/‰N-2Bº´Õ2Bºm_³šÍj2Bº züƒ4rƒžq+°´Õ2Bº m_³šÍj2BºTµ†Ð2Bº züƒ4rƒžq+° uÏCdl°û#¯šg´ša™m_³šuj züƒ4rƒ žq+°T L2.d_Bºƒ.dƒ‰A¼2Cd‚ d =þƒ+rDÿ a™k փ

-2l°×a™ z4rff‚dz‰N -2Cd‚džq[A»´šL´šva™k´ša™›u³šuØ ƒ2A¼ƒ´ša™W փ8N‚dz‰A¹-N µ†µÓÐCd z´ša™ z>ja™³ÕuCd z¯š£Cd z

3CdjT.£a™` T uÏ zžq[TA¼ØT»+° zžq[T uÏ zž•+«+° zžq[ ƒ[Õ T.d+°`žq[´š[T>ÏCdžq[±Ā2BýCdØ z-a™ÎCdžq[-Nÿ+ra™ z¯šCdØ z žq[£l°×— ˆAÿ¼ƒa™Ø zžq[¯š2ZCd z›ÿª+«s žq[´šv>Mü zžq[ ƒ[Õ T‚dƒ z žq[ TA’ØLg ¯š›ÿªƒØüƒ փ´Õ–2.d[ /´š£Ø¯š za£`«2.dA¼ƒ mµÓ ƒCd´š–´ËšHCd zµÓØ zµ†*>Ø uÏ zC¹›u#ƒm´šX;+°—a™ˆ -ƒ›ÿª uÏ zƒ l°ûBŽ ¯š2±ĀN2.d ž¬ƒ -ƒ›ÿª 2ž¢+« a£[ TA¼Ø T uÏ£A¼ƒü ü¸m´š‚Öˆ>»ƒTƒ‚d/2BºAƒ¼ ƒž¢[ü+°Bº4r[üЂdz‰ uÏ2 Aÿ’+rl°ûBºAƒ¼ -N ?«§±Ā2BýCdØ z4r ˆmCd»ƒ[H]±pa£A¼ƒ A’[[-ƒ›ÿª zž¢[+«I¯Õ+[a£ Bº2ž¢»/‰N4´š–Cd z:2+°ˆ

ž¢+°+°ÅuØ` zl°×T[‚Öˆ\2]´š{B»A’[”Āa™g+°Cd:?«§-ƒ›ÿª zƒ ±Â2A¼ƒ#l°× Bºƒ A¼µÓüƒ A’# ü¯Õ‚dz‰N  CÖH¯Õ+ƒ# 

.dˆ.dƒ# m´šW» 2.dƒ#J?«»

uÏCdƒ2ff +°[ 

mA¼“š 2§ ff .»L 

m´š»“š 2§ ff ±Â2A¼ ü‚dz -2A¼ƒa™ƒ uÏCdƒ2µ†* zž¢ƒ‰- üØփTš‚dˆü4ŠƒL2]-ƒ›ÿª $Ïü A’Ða£ CÖH¯Õ+ ž¬ƒ -2A¼ƒ ü £?«‚dƒ2A¼ƒ ¯š³šu> z4r 3¯š+«s >[2.dƒƒ -´š{Bºƒ £?«[ =žu4Šaz£ .dˆ] Ia£üƒ +¹L+° +°üƒÙƒ Q[» uÏCdƒ2-[-2A¼ƒa™ƒ mA¼š“§2wa2Bº A¼µÓž¢-?«§µ†* züƒTµ}š züƒ=2AÖ2A¼ƒ‚dz‰¹ ´šLMH2].dˆ] ¯+°L2.ÖA¼a™ƒ.dNTm´šCdØ+° z4r.dˆ.ÖA¼aƒ™ -TƒCdƒÖ  ´š#ƒ§A¼üC¹T.£L2]- 4r³šu.»¯Õ+ÖA¼a™ƒ-´š&Bºƒ32N2.ÖA¼a™ƒ +2Cd a™l°×Cd´Õs +°H\A¼µÓž¢µ†* uÏ züDÿ2.dƒƒ Q[[mA¼š“§2 -[-2A¼ƒa™ƒ m´š»š“§2 ¾´i wa2Bºƒ A¼µÓüž¢ ¯š2Cd´Õs .Ö2N m´š‚Öˆ> z .£üA¼ƒ A’[ž¢m´šW» 2]Eփ C£A’CdjØ2±Â2A¼ ž¬ƒ-4rCÖH¯Õ+[A’[ž¢ .dˆ]A’[ž¢Eփ -ƒ›ÿªT2.d ž¬ƒ3³šÍa™ z¯ÀÐ+°L2]µ†Va™+° mµÓ ƒ .»¯Õ´š&B» 3³šÍa™ z Ua™kփ a™+°sa™ˆ´šփ ˆ {[+« +r ü¯Õ µÓ+[«s .dƒyƒ-#ƒü»CÖH¯Õ+[.dˆ]Tš‚dƒ züƒ-ƒ›ÿª zž¢[+« 3.da™`ž¢[+« CÖ.dƒy+[ ˆ +°ÅuØ` zl°× A»µÓ ´š{a¹Dÿ N¤+« 3C£jƒ›ÿª zl°×/´š‚Öˆ\2]´š&B»‚dˆm´š‚Öˆ> z¯š2´šva™k ƒ4Šƒƒ Q[»m´š»š“§2-[-2A¼ƒa™ƒ ‚dƒA’bå 2CdA¼bå X

-¯šs24ŠCd‚ˆd +‹`‚dˆ ƒ”ĀØ2 uÏ»a£´Ëƒš ff'-TA¼Ø+°az2] £µÓÖz2N3 žuTA¼Ø‚Öƒ#ƒ¸+°Hw4¹‚Öƒ#ƒ¸ N¤.Ö2AÖ¹‚Öƒ#ƒ¸ W2.Ö¹-ƒ-2µÓ zƒCÖH¯Õ+4Šü ƒ[ ¯Õš“ü£a™ƒ1a£´Ëšƒ {l°× AÖH´ÕL 12


'/´šA»µÓ ƒ2A+°a™³šu¯šØ z‰N'm´š´š2.dփ.d#ƒ2Bý=#ƒü ]yA¼[‚dz4Š‚dz4Š züƒ4rT.£L2]ˆCÖH¯Õ+ uüa™ƒ +r { >4ŠCdƒs ‚Öƒ#ƒü +°H\A¼[ a™$€ ¯ša™– m›ÿu2X ‚dƒ2A¼H ¯ša™–փ#ƒ¸ ‚dzA¼bāT2]A¹ -#ƒü» -.d# ƒ‰N mC£Bºƒ +r[ -A’t[ƒ2Bý ¯ša™– zA¼bāT2]N'¯ša¹–A¼bā +ra™` z.dˆ.dƒ£[_ƒN¤‚dƒ2A¼ƒ4Šü A¹š z-4rm›ÿª ƒžq+°- uÏ z+r {¯ša™–3Ta£bā z+ra™` z - uÏ zm›ÿu2X ü´š{!¬§ƒ>£_ƒ‚dz+«s¯ÕA¼¤ z-#ƒü»mC£Bºƒ ”Āg ƒ2A¼ƒ‰Nm_³šuj zŸ±Ā z”Āg ƒ2A¼ƒ‰N>4ŠCƒd s -4rm_³šuj z» ƒ zm›ÿu2X ü>4ŠCdƒs4rA¼ü]-»+° z4r Ø ³šuL2.dƒ.dƒ£‰ z :.dy#l°ûBŽ.dˆ.dƒ£[_ƒN¤A¹š´švLCd ƒ+°Cd´š–A¼ƒ :?«§_ƒN¤A¹š z üm›ÿu2X üm´š›ªTÿ 2]Tš‚dƒփ‰?«+«[ ¯šCØd z4rA¼ƒm›ÿu2XW2]´š&BºƒCd>€[CdTš‚ƒd zl°ûBŽW2.dƒƒŸ ‚dƒA’a™g z4¹.dL2.dƒƒ:N»A’2Cd”Āa™ z

-³šu2->Ï2ff»ƒ- uÏ[[= L+« £a™ƒ;´š&++° Cd´–š A¼ƒ -4rµ†*¯ÕA’¤2Cd zƒ¯šL2].dˆBº4rm_³šujփ‚dz2Bý‚dz-#ƒ¸ CÖH‚dƒ+°U {B[º -ƒ+ƒ.dƒ‰

»ƒff- uÏ[[CÖH‚dƒ ]yN´š{aƒ™ š“[ ]Cds z£mµÓaz2]‚dz‰m›ÿu2X üCd[>¯šÐa™ˆ´š zƒT¯šjL2] -4r 32A¼ ¯šÐa™ˆ´š zƒ ƒa™] U {[4r m›ÿªTƒ2] ¯šƒ< ƒƒN -Ø zž¢ƒ‰A¼[ ”ĀsÐmµÓ‚dƒ ƒ[ ¯š2”Āa™ z_Bý ´šLm›ÿªTƒ.dƒ.dƒ‰ £[[ 4ŠˆLy

3Cdjƒ ÖA¼+« CÖH¯Õ+[ Aÿ¼ƒØBº {+° zjff -[ mµÓ¡X ›¢Nÿ2.dƒ.dƒ‰N -AÖÐi Cdm´š›¢Aÿ¼ z[> z4r- uÏ ƒƒ;+° ¯šƒs {+°üA¼[_ƒƒ$ { .»¯Õ [a£+°L2.dƒ#l°× m´š L¤üƒ¸# žqA¼ƒ =ü¸+rü z ü+°Ø zƒ 4r+°

£l°×¯šƒ< zžqA¼ƒff

:N+r ü‚dzƒff

A’[[»ƒ”ĀNÿ2´š ü‚dzƒ -ƒ›ÿªT2.d ü‚dzƒff-ƒ?«§_ƒN¤‚»ƒU CdÐ z:?«§_ƒN¤

»ƒ¯šƒ< ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ-m´š+r zBºƒff-ƒCÖHT4Š¯š³šu> z4Š´šL`Tƒ2.d ž¬ƒ ¾´i ›ÿu zƒ uÏ ƒ[‚dz -4r U CdÐ _ƒN¤ - uÏ ƒ[‚dz ¯šƒ<

¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ_ƒN¤ uÏ ƒ[CÖH‚dƒ ž¬ƒžq[]l°×—üƒÖXs¾´i»¯šƒ+[ A¼ƒ¦<»ƒ¯šÐa™ˆ´š z4r\ü\üCdƒ‰+ƒ.dƒ.d.dƒy.dƒ´š{#ƒ§.dƒ_2Aÿ¼ zž¢ ƒ2?«[Cdƒ‰+ƒ.dˆ‚dz‰U {[-?«§- uÏ zƒ2BýCü\2.dƒ#l°× K #ƒ¸ -ƒ+ƒ#‚»ƒ- uÏ z¯šƒ ˆ-[[a™Ð]2][> uÏ zƒ +°üƒ4Š q‚dz#|+ -AÖiÐCd mµÓ¡CdƒüƒA¼bāT2]T

_2Qÿ+ °Cdƒü zff -[ -ƒ+ƒ.dƒ‰´š&Bºƒ ƒ»ƒ- uσü z‚dƒA’a™g zl°×¯ša™Ð z »ƒ

A»[ ü¯šO2´š_BºžqAƒ¼ +«2]A¼$Ï[4r.»‚dƒ_BºžqA¼ƒ'>4ŠCdƒs ;+°?« +°üA¼[:2A¼ƒ4Šü›ÿ¢4ŠØ uCd züž¢»+°Bº[»ƒ> ƒa™`uA¼ƒüƒ ¯šƒ<A¼ƒ¦0uA¼ƒüƒ+°ü£Bº[-ƒ+ƒ!q - uÏ z=#ƒ¸ Cdü2.dƒ+[ -#¸4Šƒ.dƒ2A¼ƒ z

‚dƒA’bā 2CdA¼bā Xff 3Aÿ’ØXj+°A¼Õ§mµÓA¼¤›ÿª+«s'µÓÐa£ƒm4Š³šu züƒžq[+ra™` z¾´i TAÿ¼ z4r» ˆ {Bºƒ Cd l°× C£» 3 a™` ¯š³ Õu Cd - uÏ zƒ [Lj2.dƒ+ƒ.dƒ£‰Bºƒ :2A¼ƒ 8N ž¢´Õ2]ƒ ´ša™ ˆa£¤ƒ›ÿª z -¯š2›ÿª z'TAÿ¼ z4r›u³šuØ z4rƒ‰U >4ŠCƒd süƒT.£L2].¹ ažq[m´š´š2.d zƒ ƒ- uÏ z ü/‰A¼[-ƒ+ƒm›ÿu2X ü'm´š´š2.d z>[2]N-4r¯šaЙ z- uÏ>[Cd ƒ[C»HN +r { :2Cd?« m_³šÍj2Bº z

»ƒ+ƒ#Ÿ -ƒ++°±p {#ff ž¢ 3Aÿ’a™´šBý‚dz‰A¼ƒ ˆ#.£žu]mCd z4r ¯šÐa™ˆ´š z4r ƒ‰N

a™$€¯ša™–m›ÿuaX ¯šÕ§ ƒ z +°üA¼ƒ+ƒ# ü +°H\ žqA¼ ƒ+ƒ# ü W2.d4ŠüA¼[[a™Ð]2.d4ŠH\2A¼ƒƒˆQ[[ž¢Cdƒ4rT.£L2.d ü¯Õ ‚dz‰NU >4ŠCdƒsüƒ3C£jƒ›ÿª ƒƒ;+°—.¹# ´ša™ ˆC£jƒ›ÿª z

-¯šCdØ z4r_ƒƒ$ {4Šƒ.dƒ‰N S+°?«ž¢ .dˆ] mC£?«[ - uÏ z ü ±Ā z4r m›ÿªTƒ2].¹ -.¹y#±Ā z¯šO2´š_BýN+ra™`u2Cda™ z‚dƒA’a™g z4¹.dL2.d4r -4r mC£B» [> ƒ[-ƒ+4r» mC£Bºƒ‚dƒ2A¼ƒ¯šO2.d_Bý ±Ā z 13


TƒAɼ؂dƒ[C»HN-2A¼ƒ.»-ƒ+ƒ#ž¢»¯šO2´š{üƒT£µÓ züƒ >a™ƒ4Š .dƒyƒ ¯ÕA’¤2Cd z A¼©Ā§2Cd z ü z +2Cd a™l°× ¯šƒ›¢Aÿ¼+° ƒ4Šƒƒ+r {am´š´š2.d z-2Cd‚d ƒ¹T+ra™ uCd»ƒ =[‰ -£2Cda™ ›ÿqA¼ züƒ‰ƒ ¯šˆ+°j z4r T.£L2].¹ -[‰‚d Cdü2´š{žq4ŠA’:?«§Cdü2´š{üƒ¯šÐCd2mCd z4r´š{#ƒ§.dƒ‰£‚dƒ[

_ƒN¤¦ +°a£jƒ”Āa™`f« f ƒ¦+°aj™ -ƒa£4Š zü.»Cd +°aj™ ´Ëšüm ´a™`.»Cd 3.dL2] ´šƒüƒ.dm+° m›ÿª ƒ` z4r-ƒ¯šL2]Cdü2´š{üƒ´š{#ƒ§.dƒ‰T>4ŠCdƒs ¯šCdØ ƒƒ›ÿu z.»Cd- uÏ z.»Cd[Cdدšƒ<¯šÐa™ˆ´š{BÖiCdƒ ƒa™]Cdl°×[a™2Cda™¯šƒ<µ†2Cdƒüƒ+r ž¬ƒCdü2´š{+°üƒ4Šƒƒ

-³šu2+ra™ zÌ3Cdj »A’2Cd z‚»ƒ¯š2m´šA’‚dƒ zl°×ƒ‚»ƒCÖ4Šl°×ƒ‚»ƒ+¹ l°×ƒ ‚»ƒ uX+«[‚»ƒH24Š zl°×ƒ.Ö2NN+rA¼ƒ»A’2Cd ƒ4r uÏ z 3Cdj uÏ zCdƒ‰C£ƒCÖH¯Õ+ƒ#-ÖBý CdCÐsd uÏ z:N ˆ {[+« Cd´š–[¯šL µÓ¡X¯šj Cdƒü ‚dƒ2A¼ƒ Tµ†Ð¯š z‰ £L+« 3Cdj uÏ »ƒ -CdØ ¯ša™ z

»ƒffüƒwa2Bºƒ+°ü {-³šu2+ra™ zQ[»A»³šÍCdj-2A¼ƒa™ƒ :N_‚dƒ#4Šü»ƒ-2Cda£CdjQ[»m´šCdØ4rCdj‚dƒ[l°ûBŽ-2A¼ƒa™ƒ :Nž¢´šü4Šü»ƒ'wa2Bý2?«+‹›ÿqA¼ zCÖH‚dƒ[£a™ƒA»³šÍCdj»»ƒ -[-ƒ+ƒ.dƒ£‰a™ƒ+r[-N¯šCdØ z+rA¼ƒ-N3Cdj+rA¼ƒA»³šu z

»ƒffl°×´š[ z#ƒ§´šA’a™¤փ#ƒ¸A¼µÓØֈA»³šÍCdj-az-³šu2+ra™ z l°ûBŽA¼µÓØ»ƒ'-³šu2+ra™ z¯šÐ´š‰ z {2BºAƒ¼ [mA¼ž¢ {2BºAƒ¼ mX+rü zž¢ƒ‰N¯šCdØ z+r['A»³šu zwa2Bºƒ+rü züž¢žq[N +r { ¯šCdØփ#¸4Šƒƒ" ' TAÿ¼ z4r T.£a™` ¯šH´Õ :2mN‚dƒ züƒ ƒ¯šƒĂ_ƒN¤m±Ā` z‚»ƒN‚dzƒC£ƒ+r[‚ÖƒBºü:+° 3Cdj8N -[a£+°±p+°üƒžq[+°a™.da™`- ‚dƒ züƒ+r[mX4Šƒ` ˆHØ z .»a™[ -`ƒ {-`ƒ {4r ´Ëšƒ z ´Ëšƒ z4r 3+rµÓ z ž¬ -2Cd?u ƒ‰ˆ

»ƒ£Nff-ƒ›ÿu zžq+°-\‰+«»BýTƒ ž¬¯šˆa™ƒØl°×

m´š+rµÓ z ž¬=þƒ+°‚»ƒ¯šÐ›ÿu z4r4ŠüN3CdjšBºˆa™ƒjž¬i3+°H A¼´–Õ +°µ¢+°ֈ³šu> ƒa™` züƒ 2?«´š2.»2mN‚dˆN¯š2_2Aÿ¼ z žq+° ´ša™ ˆ2A¼փN3Cdj ¯ša™ÐU {ü‚dƒ2A¼ƒ³šuA¼‚dƒ z4rm´š>Ï4r ƒ‰A»3CdjA¼µÓØ zü2A¼ƒA¼l°×—4r.dˆBº_B» ¯šƒs uü zƒ.dˆ.dƒ£B» 3Cdj:2mN‚dƒ¯š³Íš ‚dƒ zC¹.dˆ]T[X[.Ö´&š £Bºƒ|+ ü zm´šCØd 4rCdj m´šXD2_փ›ÿu¯Õ2.dƒ£B»+r[¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓփ 3Cdj¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ+rBºƒ Tš‚dƒ¯š ƒCdÐ z±Â2N”ĀAÿ¼l°×Bºƒ:#ƒ¸3Cdj-ü–mA¼š§+r[m+° ƒmA¼š§ +r[-mA¼š§ +r[-ØAɒmA¼š§ +r[+rA¼ƒ-[[a™k‚dƒ zƒ-2Cd¦+°a™` ”Ā+«4rƒ2Bý[a™kaz2.d ž¬ƒ_ƒN¤.d2mA¼ƒ[ 2?«AÖi ´š–?«+‹¯šÐm´š+rµÓ z +rA¼ƒA’[+«¯šˆa™ƒØ[ 2?« 3Cdjl°×-X¯šJƒ´š z4rƒ‰2A¼ƒ-N 3CdjC¹+°H‚dƒJüƒ‰Nü+r—.Ö+r—.d+°—4r-2#ƒ+ƒƒ_ƒN¤3Cdj -#ƒ¸+rA¼ƒ”ĀAÿ¼.» ˆmCd z+°H‚dzƒ:Cda™ ¯šƒs”Ā[‰Aÿ¼Ø zƒ_!q§ ¯šˆa™ƒØBý[ >4Š.dyl°× { -[ .Ö´š&.dƒ£‰a™ƒ +r[ ¯šˆa™ƒØ[+« »ƒf -[ +r[£N-[+r[;+°—+¹L+°+r[žqA¼ƒ-Cd[”Ā[‰Aÿ¼Ø ˆmCd z» S+°?« ±pazÖüƒ4Šƒ ]y¯šaЙ m´š+rW2.dƒ# ü-CdBºƒm´š+rµÓl°×Bºaz £Bºƒ -Cd[+« +°a™sCdÐ z m´š+rµÓCdÐ z žqA¼ƒ -#ƒü» 3Cdj ›ÿ¢+°CdÐ +°a™sCdÐ a™³ÕuCd ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ z :?«§ ¯šÐ‚dƒ2 ”Ā+«‚dƒ4Šƒ 3Cdj l°× m´š ˆ` züƒžq {

´ša™»ƒµÓÐa™ƒBºƒ ¯šTƒ՝‚dƒ4Šƒ m_³šuj zl°× ˆ‚dˆ ¯š2_2Aÿ¼ z žq+°±pazƒ 3Aÿ’دš‚dz‰#ƒ¸ ›ÿuT2.d_Bºƒ.dƒ‰N ´ša™ ˆCdj m´šXD2_ zC¹ l°ûBý ˆ‚dƒ‚»ƒ±Āüƒ¾´a™ƒ4Šƒ4r´šL`Tƒ2]#ƒ¸3+°a™¶`µÓ+«s.»>4ŠmA¼ˆ´š z4r ´šL`Tƒ2]N:N ˆ‚dƒ‚»ƒ+r[m´šXD2_ z+°üN+rA¼ƒ ˆ‚dƒ Cd£‰mµÓaz2]N+r ˆ‚dƒCd”ĀÐQÿ z-az2A¼ƒ ˆ‚dƒl°× m´š›ƒªÿ {C£»´ša™ ƒ» µÓÐa™ƒBºƒ¯ša™Ð$ÏBƒº ¯šaЙ µÓ+s« ƒ2CdƒBºƒU»µÓÐa™›ÿªˆCd zƒ BºƒCdCdsÐ zžž¢U {[›ÿ¢4ra™¤փ'µÓÐa™¯šÕ§‚»ƒa™–BýN'µÓÐa™ƒBºƒ 14


3´šs+r zBºƒ¯šÕ§‚dƒ2A¼H¯ša™Ð›ÿ¢4Š züˆ'µÓÐa™ƒ[ƒ2Bý‚»ƒa™–BýT -CdBºƒ+¹a™ ü¯ÕAÖNt‚dzˆžqA¼ƒ

»ƒ±Āa£g¯Õs+°a™s Ø2mXš“ž¢|+š“+«2.dff-4r Bºƒž¢+° zü ‚ÖƒBºü£l°×=?«§+°a™s Ø zžqA¼ƒ¯ša™ÐU a£¯šƒü.ÖiCdØ z´šL`u ƒ z [TƒCds»ƒC£ƒ+°a™jƒ¯šÕ§2.dƒ.dƒ3 uÏ´Õ2.dƒ.dƒ£‰BºƒC£ƒ+°a™j´Ëšü m´šA’Cd+°a™jüƒ£?«+°»´Ëšü zK‚dƒ uü {'+°a™jl°×'´Ëšü z-[ >Bº ƒ4Šƒ +°a™j ¯šÐ‚dƒ z4r T[‚Öˆ\2.dƒ+ uüA¼ƒ+°a™jl°× 'µÓÐa™ƒBºƒ -Nÿ©Ā z ´š{#ƒ§+° ¯š2”Ā—a™ z »A’Aÿ¼Ø‚dƒ z :T ‚»ƒT m_³šujCdsÐ zl°× +ra™` z+rA¼ƒ a™s»ƒ ü+ra™` z´š{?«§N‚Öƒ´š&B¹‚Öz+°´š&Bºƒ ƒX2A¼+° Cd´š–A¼ƒ ž¢+° z m´šX [Tƒš z =2A¼a¹ ´š{#ƒ§.dˆ \#ƒ§.dˆƒ£‰a™ƒ´š{#ƒ§+° ƒa™` zžql°×2Bº.»¯Õ+ƒ#‚Öƒ#ƒ¸" 3Cdj‚Öƒ‰Bºƒƒ´š{#§A¼ƒ´š{#§[3Cdjl°× ƒa™` zžqA¼ƒ+r ƒØ zC¹ l°ûBý A»³šu z|+ ƒCdƒØ { - uÏ»ƒ ƒCdƒØ {Ÿ m›ÿª ƒ ¬2A¼ƒ#‚»ƒ ƒCdƒØ {Ÿm›ÿª ƒžql°×2Bºƒ!q - ƒCdCdÐ z ƒX2A¼ƒNA»³šu»ƒ+r[ 3Cdj +rA¼ƒ A»³šuփ´š&Bºƒˆ ˆa™ƒ.dƒ»‚dz2Bºƒƒ ˆa™ƒ– .Ö2A¼ƒN W2.d+° Cd´š–A¼ƒ£µÓ z4ŠüA»³šu z» »[fm›ÿª ƒ´šBý uϳÀuƒBÖi ƒX2A¼ƒ# ˆ ³Àu z´šµÓ¡CdÐ z U {Bƒº +°a£jƒ©Ā z.» uÏ zƒ N¤.»¯+Õ [+üQµÓVa™ züƒ ˆL±paz/‰Cd´šL`u ƒ z2A¼ƒ+ƒ.dƒ2Bºƒƒ´š]y]2Cd+r‚dƒž¢[ ›¬a™Bºƒ4Šƒ$€'Öüƒ\2>üƒ»a™ƒ.»‚dƒ¯šƒü›ÿª”ĀAÿ¼Ø z+rA¼ƒ-#ƒü» Tš‚ˆd ¯šl×° üs l°×A»³Íš Dÿ ˆƒül°× uÏ z-2#A¼ƒ´š2Bý]2Cd+r‚dƒž¢[ ›¬a ™Bºƒ ÖzA¼üƒ4Šƒ [‰‚dzˆ ž¢ƒ‰ ´š2 Bºƒ C¹» TBý± p {#ƒ¸ A»³šÍDÿ ˆ z3Cdjƒ A¼H±p {ƒ-´š&Bºƒ3Cdj¯šÐ.dyā z4rT|+´š 3 a™` züƒžq+°m´š+rW2.dƒƒ

/±Ā¯šüƒ

3Cdj ¯ša™Ð£Ø´šsփ ‚dz‰A¼» ›ÿu zC¹ .» ¯ ”ĀAÿ¼» ¯šCdØ I /±Ā¯š -2A¼ƒa™ƒ

ˆ‚dˆICd TƒA¼2 ¯ša™Ð2 >4ŠA¼ Ø+°s Ls£ff

»K ¯š ƒ¯šs2ž¢ - Ø+°s24r£Ø´Õ2] {£‰ƒƒ‰-2Cd?u£ž¢-2Cd?K« .dˆ¯šˆs/2B» ¯šCdØ I/±Ā¯šl°×»ƒ+°ƒ´Õ2.dl×° 2BŽ/2Bºƒ£l°×3/±Ā¯šl×° Bºƒˆ +°ƒ´Õ2.dl°×2BŽ/2BºBºƒff-2#ˆ {£‰Bºƒ ˆAÿ¼ {Bºƒ 3¯ša£ÐCdj»-\‰£‚dz {¯šˆa™ƒØBºƒ.d2mA¼ƒBºƒ+°´šB»m´š+°X4r ÖzA¼ž¬i K‰4r ›ÿu C¹ .»‚dƒ_B»A» -24Š I /±Ā¯š m±Ā`a™ˆ´šփ -2A¼L+‹ 3Ij‚dƒփ£‚dz {-[‰2?«KÖH\2.dƒ.dƒ-\‰m±Ā` zü l°×ˆ‰ TTAÿ¼ U £Aÿ’a™ zž¬i -‰ zƒ /C£–A¼ .»‚dƒBŽ[+«K‰ - ¯ša™փ a™ƒ` a™¶ z A» {[4r´ša™ ˆCdjƒ±Â4ŠBºƒ#‚»ƒ-24Š I /±Ā¯š

µÓ2+°.dm+°4ŠA’±Ā`«ff -[ Tš“k {ƒ

8+°A¼2Cd 4Š u£ff -[ T ´ƒË ‰µÓÐa™ƒ[

µÓü±Ā`«ff-['µÓÐa™ƒBý[

+¹A¼2Bº±Ā`«ff-[1a£ zBý[

WG´Õ2.ÿd ƒ˜R za™PAÿ¼a™ff-[1+°š“kBý[

J`u£`«ff-[¯ša™¯šÐX[ :žu3‚dˆA» Cdü]³šu‰ züƒAÿ’Ø´šva™Ð+° z4r ƒ¯šƒĂƒCdj‚dƒ z .»¯Õ+[³šuA¼‚dƒ2ž¢3a£Nÿ¯šˆs/2Bºƒ#-Ø I/±Ā¯š-[-2A¼ƒa™ƒ

mµÓ `2 +‹a™s2 T©pk¦¯šja™`2 ±ĀA¼ ¯ 2 -a™y2 2A¼2 A’¯šØ2¯š<Ø23Cdj[»A¼2Cdj‚dˆ¯š+«s´ša™ ƒTa™³šÍ¯š+sf« f-[´šA+¼ 2Bºƒ ›ÿª+«s”ĀAÿ¼üƒl°ûBŽ[A’ I/±Ā¯šž¢.»a™ƒƒ ¯šCdØ I -24Š I -Ø I [A’ I /±Ā¯šüƒ ;+°A’[+°2!¬ ƒa+°?« -CdƒØCds ƒ ¯ÕgX+« +ra™` zž¬i TµÓÐ[‚dƒ2CdC¹ C£A’C£jØ[‰ m´š”ĀN”Āsaz:Tm´šAÿ’փ/±Ā¯šüƒ

m_³šuj z -\‰ƒ2BýT¯šƒ–āH24Š züƒDÿ‰ züƒˆ-Dÿ‰ züƒˆ‚Öƒ#ƒ¸

¯ša™Ð£Ø´Õ ˆC£j¯š2+‹|a¯šL–£L–Cd…ƒff±Āüž¢ÖazØ+°H¯Õ {‰!q¸ 15


+r¹-#ƒü»U {Bºƒm_³šuj zƒ2BýDÿƒ‰Bºƒˆ-Dÿƒ‰Bºƒˆ+rBºƒU m_³šuj zü¯š2_2Aÿ¼ z|+ ü z8+°CdÐ z+rA¼ƒ+r[-N+ra™Ø+ra™` ¯š2_2Aÿ¼ z ֈ+° z ±Â2A¼ƒ a™l°û U {Bºƒ ´ša™ ˆCdj +°2!¬ Dÿƒ‰Bºƒ +r[ z+rs ¯š‚ g ƒd 2A¼ƒ›ÿqA¼+ra™`µÓƒØBº4Šƒ# ü´ša™ ˆCdjC¹Dÿƒ‰Bºƒ U m_³šuj zü›ÿqA’›ÿqA¼ züƒwa2Bºƒƒ_2Aÿ¼ z+rs ¯šgü¾´i3Aÿ’a™´šBºƒƒ

A¼l°×—

m_³šuj z ¯šÐ‚dƒ2m´š›ªÿ ¯šÐm´š+rµÓ z 8 azCda™ .ÖiCdØ zl°×ˆ Tš‚dƒ z+rA¼ƒ¯š+°ü zÖþƒ4Šƒ=þƒ+°‚»ƒm_³šuj z:Cda™ ´šA’a™¤ z ü[‰‚dzA¼µÓØ züƒžq+° .ÖCi dØ zl°×Tš‚ƒd züƒ

A¼|4CdƒA¼µÓØC»ff a™ˆ´š zA¼µÓØ ƒ4Šƒ´š{Bºƒ+°ƒ‰A¼l°×—+°ƒ‰A¼µÓØփ ´š{Bºƒ ƒ¯šƒĂA¼l°×— ƒ¯šƒĂ_ƒN¤ CdƒsüC¹A¼µÓØ ƒ4Šƒ´š{Bºƒ”Ā+«.ÖiCdØ»ƒA¼l°×—'”Ā+«[ = a™ƒˆ.dˆBº uüa™ƒA¼µÓØTš‚dƒ ƒ2Cdl°×ƒ3CdjTü+°` zµÓVa™ z 3Cdj +rA¼ ƒ 8ü‚dƒ ´Ëš ƒ ?uA¼ ƒ ü ž¬ ¯šˆ g ü ¯š ˆ +° j +ra™ ` zü.» =þƒ4Š_Bºƒ.dƒ‰N3Cdj+r[A¼2Cd‚dµÓ¡+«sa™OCd z ž¬A¼µÓØ ˆmCd zžq 3CdjCd+¹¯š zC£ƒ|+ ü24rƒ‰NTš‚dƒm´š´š2.d z;+°L++°L +¹¯š z A¼Ð2A¼Ð z4r ƒ‰N >4Š z ¯šÐ‚dƒ2¯šC£s 2Cd z +rA¼ƒ -N m_³šuj z ƒ2Bý C¹] m_³šuj z¾´i» 3Aÿ’a™´šBý ‚dz‰N +°ƒ+° -N m_³šuj z+°2!¬ Cdl °×— ¯šC dØ z :2mA¼ uHl°×[.» :Cda™ƒ ü +þl°× +°H–2´š_Bý ¯šƒs¯š zA’‚dƒ z=#ƒü:2mA¼ uHl°×[›uNÿ2´šA¹-#ƒü» a >4ŠCdƒs -ƒ ˆ‚dƒ m_³šuj z.» 4ŠH–2´š_Bý2A¼ƒ m_³šuj zƒ ›uNÿ2´šA¼ƒ >4Š z‚Öz+°—- ”ĀgmCd‚dƒ züC¹m_³šuj zl°×¯š2_2Aÿ¼ z‰#ƒ¸ C¹.dƒ# a™$€ {2A¼ƒ ¯ša™–A¼µÓØ z ž¬ m›ÿu2X ' ˆ‚dƒƒ -¯šCds[ .Ö´–š uü z¯ša™– z4r.dˆBº_Býa™$€ {m›ÿu2XW2.d4Š»-N¯ša™– z 4rA¼[CÖH‚dƒ_Bºƒƒ+r[m´š´š2.d z3TAÿ¼ z4r-A¼µÓØ ƒ4Šƒ#žqA¼ƒ >4ŠA¼tµÓØ z -[a™Ð.dK‚dƒ z -4r A’[+°A»”Ā?« A’[[ ¯šCds[ 4r[ -¯šCds[4r[ Lk2´š uü z>4ŠCdƒs ¯šA¼¯šC­Tü+°` ƒ[.Ö´š–_Bºƒƒ

+2Cd+rü z2Bºƒƒ4r>4ŠCdƒs¯šmA¼ˆ´š z=ü¸+rü z2BºAƒ¼ 4r -N-¯šmA¼ˆ´š z= Lw+i£;+° ¯šƒs {3 ¯šƒs {ƒ+rA¼[ ØX|a+«2.d2Cd a™l°× ˆmCd»ƒ¯šCdØ z Ø ³šÍL+° A¼µÓž¢>4Š zžqA[¼ ØX|a+«2.dƒ# žqA¼ƒ +r[ -»+° a™ˆ´š ƒ4Šƒ >4ŠCdƒs £Ø ³šÍL+° z Aü\´š&Bºƒ -¯šCdØ ƒ4Šƒƒ 3N µÓ2+°a™ƒüƒl°ûBŽ >4Š zƒ TƒAɼ؂dƒ[ Cdü2.dƒƒ ±Āa™ ˆL¤+°¯šCdØ z2A¼Nÿ©Ā ƒ4Šƒm_³šuj z+°2!¬»a™ƒ4r(]>4Š z -¯šCØd zm_³šuj zl°×¯š2_2Nÿ2]N4r4r2]¯šaЙ zˆm_³šuj z4r 4r2.d4Šü z

¯ša™Ð2<HÐA¼2m_³šujff £¯šs z4r ˆ‚dƒm_³šuj zül°×¯š24ŠX‚»ƒ ¯š2_2Aÿ¼»ƒ žqAƒ¼ 8ü‚dƒ l°û#¯šg ¯šCdØփ´š&Bºƒƒ .ÿ£A¼Ø z +rA¼ƒ ˆ‚dƒ¯šCd–A’a™g z +rA¼ƒ A¼µÓØ zƒ+°H\2.dƒNTƒAɒØ uÏ z ˆmCd»ƒ -TA¼Ø‚»ƒ -TA¼Ø {‰2Cd+rü z U {Bºƒ2Bºƒƒ ¯šCdØ zƒ 4ŠƒL2] uÏ z +°üƒ4Š4Š»-N -2CdL2.dƒƒ ˆ‚dƒƒ ¯šCds[+r[-¯šCds[.Ö´š&#l°× JüƒžqAƒ¼ ƒփ#ƒ¸.dˆCdƒֈ-N-!q¸‚dz2Bºƒƒ'A¼µÓØ z+°2!¬ ƒ|a¯šÐCd2mCd ƒ4Šƒƒ[+«‚dzA’[+«žqAƒ¼ >4ŠCdƒsl°×U {l°×ƒm_³šuj»ƒ -Nÿ©Ā zm_³šuj z ˆa™ƒ–.Ö2A¼[ l°û#¯šg +ra™` z+r[ ˆ‚dƒ ˆa™ƒ–ƒ±Â2A¼ƒ?«§+ra™` z m_³šuj z >4ŠA¼tµÓØ zl°× -Nÿ©Āփ ´ša™ ƒ ¯šCdØ z ´šL a™s zƒ‰ ££CdÐ zƒ‰ ˆ‚dƒ ü +°üƒ4Šƒ.dƒ‰T ˆ‚Öˆ±ĀNÿ ü m_³šuj z>4ŠCdƒsl°×/±ĀA’+ra™` z4rC¹.dƒ.dƒ‰Nm_³šuj zCd ‚dƒ2A»‚dz2Bý-2A»üaz2.dƒ.dƒ‰N m_³šuj z >4ŠCdƒsl°× [> ƒ4Šƒ Ta™+«s +ra™` z ˆ‚dƒ ¯š³šu+rL +ra™` z +ra™Ø+ra™` zül°× -ICdփ m_³šuj z /±ĀA’ +ra™` z +r uüA¼ƒ m´š´2š .£ƒ›ÿª zü ü»A¼ zA¼ƒ¦< zƒ ¬2A¼ƒA¼µ†ØCdj‚»ƒ U {Bƒº U {BºƒA¼µÓØ zŸm_³šuj z¯šCØd z>4Š zm_³šuj‚Öz+°—Tžu¯š z -»+°CdÐ z2A¼ ü‚dz‰ - Ø+°s m_³šuj z2A¼H ¯š2+°ü– z ‚Öz+°— 16


-Dÿ Ø+°s»ƒ-N ³šuL¦)2

6

m´š` m´š+°a™` z

µ¢¸,,

m´šAÿ¼ ƒ2C£a™+°2.Öi NÐI‚dƒ2A¼2Bº z.dØC» CdI‚dƒ2l°×2Bºžu+ra™2.dCdƒa™¤2.d-a™¤.d2mN+°2 ´š2.d ƒ2D2A¼ƒ¯š2‚dz+°s2)2:X ¢ØX¯šÐa™ˆ´š2,, 3Ö ž¢+°2_ƒüƒž¢|+µÓ¡üƒ ž¢+°¯šƒgüƒAÖ\CdƒNž¢+°2_4Šƒ¾´2 U+°?« +° ÐüÖ ÐBºƒ »+r+°XÖüƒ4ŠƒCd[» ¯T2Cdƒ… Ì1 ƒA’bā4Š Cd z µ¢¸,, -2Cda¹€X_³Õua¹€ØX,m´šCdØ4¹€ØX¦´ša£Cd–a™¦, ¢ØXa¹€ØX´ša™2 ¢ØX¦,3Cdj ¢ØX¦W¹¯šjسšu2,, Ìm_³šuj uÏ£ P ˆžu ³šu2¯š» m´š` ƒ2A¼ƒa™ƒ ' -£³šuCd µÓ_t ƒ4Šƒ m´š` ƒ2A¼ƒ

mX£Ø³šuCdƒž¬i -f+ra™ /f+ra™ ƒf+ra™ zü.»¯šÕ§‚֐ƒN'm´š` z T‰£L+«¯šjL2.dƒ£L+«>j‚dz2BºAƒ¼ |+ ü z -f+ra™ /f+ra™ züC¹ m´š` z+ržqAƒ¼ -2A¼ƒ.»a )f-ƒ-+°a ™ z ƒf+ra™ ƒƒD2A¼ƒ {C¹ .»a™4r )2f -ƒ -+°a™փN :A» m´š` z :N a™kmCd‚dƒ zC¹ 4ŠˆBý‚dz‰N -f+ra™ ƒf+ra™ züƒ wa2Bºƒˆ m_³šuj ¯š2_2Aÿ¼փT

/f+ra™ z ˆmCd z mX´š{?«4r CÖüƒ´š{ ‚Öƒa™ƒ´š{ üƒ´š{ a™k züƒ 4ŠH\‚dz‰N :N m´š+°X ¯š2_2Aÿ¼փN 4Šƒ` a™³ÕuCdƒBº4Šƒ ´ša™m_³šuj ¯š2_2Aÿ¼ zž¬i -f ƒf£?«+« 4Šƒ`¯š³ÕuCd ƒ4Šƒm´š+°X¯š2_2Aÿ¼փ

/fA’[+«C£A’Cdjدš2›2Aÿ¼փD2A¼ƒ {C¹l°ûBý+°4ŠHÙ )2f-azN ”Ā2<Ø zAÖH‚dƒ[A» m´š+°XA¼Ð‚dƒA¹š a™³ÕuCd -.düƒüƒ+ra™ƒ-4r m´š` z > ƒAÿ¼Ø ´šA³¼ šÍa™ƒ +°ÅÓü» ›ÿu4Š züƒ4rƒ‰N -AÖ#¸ a m´š` m_³šuj z =[TƒN Cdƒ {üC¹ƒ £üƒ4Šƒ ±ĀA¼ züC¹ƒ Bº ƒ ”Ā¤ züž¢ 6A¼ ƒ 4Š ƒ L -Nÿ © Ā  A» Cd ž ¢ .» L ‚d z ‰N ¯ša™¯Õ> ƒ2A¼ƒ2Bºƒ -š§A¼ÅÓ züƒ -š§Cdƒ {üƒ4rƒ‰T N ØCdÐ zž¢ £üƒ4ŠƒA»³šu züƒ2Bº4r'm´š` m_³šuj zl°×£üƒ4Šƒ+ra™`A»³šu züƒ £üƒ4Šƒ+ra™ØCdƒ {üƒÖzCds z-šC§ d ƒ {üƒ‰T-2A¼ƒ'µÓÐa™Cdƒ {üƒ £üƒÙ ˆ‰ +ra™ ` A» ³ šu zü[‚d z U Cd ƒ {üƒ £üƒÙ ˆ‰ +ra™Ø Cdƒ {ü[‚dz-_Bºƒƒ U Cdƒ {ül°×¯šˆgü¯šˆ+°j +ra™` ƒ³šÍ+ra™`A»³šu zü[‚dz 'µÓÐa™Cdƒ {ül°×32A¼ Ta£?Æ ]j‚dƒ ³Õua™`Ø4Ša™bā ]mA¼ˆ´š -£Ø+°Cd µÓ¡A¼¤ z ´ša™ ˆCdj üÖBý ´a™ƒ¸4Šü {'Cdƒ {üƒ4rƒ‰-š§Aż Ó zül°× ´šNÿ£Ø ´s ¢£‚dza£+rµÓ züƒ-³šu2+ra™ z ƒ³šuCdƒs- Ø+°s züƒ =[TƒN ˆa™ƒ  ´a™ƒüƒ 4Šü { Q[ž¢ ´šNÉ Ø´š ¯s ¢ £‚dz {üƒ U Cdƒ {üƒTƒ\H3+rµÓ z-³šu2+ra™ z ƒ³šuCdƒs- Ø+°s züƒ'µÓÐa™ Cdƒ {üƒ'-š§Cdƒ {üƒCdƒ {¾´iփ#§ž¢Bý›uTž¢ƒ2Bºƒƒ' a™³šu¯šØ z +°škDü z ƒAÖH´Õ£B» ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒBºƒ'm´š` m_³šujl°× -TA’رĀA¼ zTA’رĀA¼ z32A¼±ĀA¼ zCdƒV‚dƒ±ĀA¼ z-[£üƒÙ 17


±ĀA¼ züƒ‰T -2A¼ƒ -TA’رĀA¼ z |+¯ša™ zü2A¼ƒ TA’رĀA¼ z +°Lk+°‚dƒ2A¼ƒ 32A¼±ĀA¼ z H24Š z A¼ƒA¼ƒt 2A¼ƒ CdƒV‚dƒ±ĀA¼ z ƒ³šÍ+ra™` z -ICd z 2A¼ƒ”Āg züƒ4r.»¯Õ+[‚dz‰T '£üƒÙ ”Āg züƒ¯š³šum”Āa™ ƒ2A¼ƒA’[ ƒAÿ¼Ø›ÿu4Š ƒ2A¼ƒ‰T +° ƒü ƒ2A¼ƒ|+¯ša™ züƒ+°Lk+°A¼ƒA¼ƒt‚dz‰T+° ƒü ƒAÿ¼Ø ƒ2A¼ƒA¼ƒ2´š ‚dƒ» ¯š2]Cd ƒ» ƒ³šÍ+ra™` z‰N-TA’رĀA¼ z um4ŠA’ ¯šgmµÓ ` +rü z4rƒ TA’رĀA¼ z ¯šÐ´š‰ z ƒ z 4rƒ 32A¼±ĀA¼ z .dCdƒa£¤ ¯š‚ g ֐ƒü+rØa™g¯šÐa™ˆ´š{BÖiA¼a™ƒ+rü z4rƒ‚dz‰T-+ra™ z 'µÓÐa™ƒl°×/+ra™ zU {l°× ƒ+ra™ zm´šCØd 4rCdjl°×-az‚dz2Bºƒ#.» m´š` zl°×mX”Āg zü[.Ö´–Õ L'm´š` zl°×m_³šujTš“k a™ƒmA¼ ƒ ³uµÓÐa™¯šA’W {üƒ´š2.dA» Cdüƒ£‰a™ƒm´š` ƒ2A¼ƒ‰6A¼ƒl°×2#ƒ¸ J[+«”Ā¤ züƒ6A¼ƒl°×2#¸‚dƒ2AÖiA¼ƒ›ÿªˆCd züƒ‰TJV›ÿˆª Cd zü+°Nÿ A» Cdüƒ4Šƒ+°-.d#‚dz£‰a™ƒ-NÿA» Cdüm ´a™`žq+°›ÿˆª Cd uü z´šƒüƒ .»‚dƒžqA¼ƒ +°ƒ+° ›ÿªˆCd zü+°Nÿ A» Cdüƒ£‰a™ƒ m´š` Ls ¯šC£s ´š2.d›ˆÿª Cd zü2A¼ƒm±ĀA¼ƒa™bā Öz2A¼4rA» Cdži¬ £a™ƒ+°ƒ+°´š2.d›ÿˆª Cd z ül°× ´š2.dA» Cdü[L ' ´š2.d A» Cdüƒ m_³šÍj2Bº z 'µÓÐa™ƒl°× Cd£jmCdüƒ4rµÓ_¤¯š–a™ca™ˆ´ša™¯š4Š2Aÿ¼ züƒ4rƒ£‰a™ƒ´Õ2BŽ2Bº ƒ2A¼ƒ U {l°×´š2.d›ˆÿª Cd züƒµÓ_¤¯š–a™ca™ˆ´ša™¯š4Š2Aÿ¼ züƒTš‚dƒ züƒ4r ƒ£‰a™ƒJ?«+°Nÿ A» Cdüƒm_³šuj¯š2_2Aÿ¼փ£a™4Šƒ#.» Tš‚dƒ zül°× ¯šC£s u¯Õs4r‚dz‰N4r[›ÿªˆCd zül°×ƒCdAN¼ ÿA» Cdül°×ƒ ƒL‚Öz+°— ›ÿqA¼ »ƒN‚dzƒžqA¼ƒ +°ÅÓüƒ´šAƒ¼ £a™ƒž¢+° +°ÅÓüƒ´šA¼ƒÖiA¼ƒ-ž¢+° +°ÅӂÖz+°?«Q[ž¢ m´šCdØ4rCdjEփֈ+° z4ŠüƒÙƒÖzCds z´šAƒ¼ £a™ƒ+°ÅÓüƒ´šAƒ¼ £a™ƒ ›ÿu4Š züƒ4rƒ‰T ' +°ÅÓüƒ - ¯šgü ¯š2_2Aÿ¼փT ' - ¯šgüƒ £üƒw4iˆ -2Cda£bā4Š züC¹ qL ´šA¼ƒ£a™ƒ ›ÿu4Š zž¬iT ;+—+°— ‚dƒ ¯šg£üƒ4Šƒ -2Cda£bā4Š zž¬i ;+°A’[ž¢+°?« .»a™ƒ#.» ´šA¼ƒ£a™ƒ -2Cda£bā4Š zž¬i [”Ā2<ƒØü[L m4ŠCdsž¢ um4ŠCds um4ŠCdsž¢¯šÐ´š‰ z

um4ŠCdsž¢¯šƒš“´Õs um4ŠCdsž¢CdƒV‚dƒ z'TAÿ¼ z4r;+—+°—?«£üƒw4i ´šA¼ƒ£a™ ¯šgž¬i T ž¢+° +°ÅÓüƒ m´š´š2.d zƒ (´š{ƒ m´šCdØ4rCdj ¯š2_2Aÿ¼փ -ž¢+° +°ÅÓ m_³šÍjƒ›ÿª zƒ ›o2N2.dƒƒ +°ƒ+° a wa2Bý2?«+‹ ›ÿqA¼ z‰NCdƒa£ØCdƒa™Ø zül°×µÓVa™ z2A¼A¹ÿ ›ÿu4Š züƒ ¯š2 .£a™ z‰´š–?«+ « K =ü¸ ´š&Bºƒ 7a™¤Ð z - ƒü uÏ zž¢[ Cdƒa£ØCdƒa™Ø züƒÖþƒ4Š ü‚dzƒ ¾´i Tš‚dƒ zƒ¯šjL2.dƒ´š{Bºƒm´š`¹±Ā¯šl°×´šva™Ð»ƒam+«2N £?«[-ƒ¯šL2]UT2.d ž¬ƒ µ¢¸,, 3³šÍa™[mA¼›ÿª‚dƒփAÿ¼ƒ£[,”Ā ˆØ»ƒCdCd–µÓ¡Dÿa™‰a£`u…ƒ, uϹa£`u ƒNÿ+¹Tµ}©p, uÏ»³Àu£¦´šµÓ¡Dÿ¯šĂ ˆ£¦,, Ì/Cdsa™ZCd C£,,3³šÍa™ z[mA¼›ÿ‚ ª ƒd zփA ƒ¼ÿ z¯š2›ÿ¢4Š z-ƒT´šµ¡Ó {ül°×ƒ ƒƒš“Øül°×ƒ l°ûBŽ ¯š ˆ z4rƒ2Bºƒ 4Šƒ` züƒ ´šµÓ¡ {ü +°2!¬ ƒƒš“Ø[‚dƒ2A¼ƒ uÏÖz+°—?«-Nÿ+° z-?«§ uÏ»ƒžq[.¹ ƒƒš“ØBºƒƒ ´šµÓ¡ {C¹¯š ˆƒB»‚dƒ4Šƒƒ+°ƒ+°¯ša™Ð+rü z›ÿª4Š A¼bā+«s+°H\4Šƒa™ƒ {ü ‚dƒ2A¼ƒƒ¾´A¼tü‚dƒ2A¼ƒƒ›ÿª+«s ¯ üƒ+°H\‚dz‰.¹mµÓA¼¤>[2.dƒƒ mµÓA¤¼ ü¯šC—d a£jƒ©Ā z+°üƒ4Šƒƒ¯šCd—a™j z ü uÏ zl°×A¼ƒa™ƒƒ uÏ z ü z+«s.»l°ûa™ƒƒ ƒ ¯ ³uCdƒ { ƒƒ$[ ƒƒ4ŠBºl°×ƒ_2Aÿ¼ zl°× ˆØCdw+ü¸…, ƒ ¯ z+«s+« ü z ƒ ¯A¼ƒ¦<2_ƒAÖ.dƒyփ ƒa™´Õ2.dƒ…,, Ì›u›u +r {8”ĀAÿ¼.»‚dƒ ž¬4r CdØ>A¼ƒa™€¯š2¯ša™Ù2 ›ÿª>”ĀAÿ¼ƒ¯š ˆ4Š ƒ2, 18


l°×a™ƒ´š{`Ø ƒ³šuÄa£mCd2¯šja™[CdØ ƒ[CdØC£…ƒ,, Ì›u›u C£,, -LšBºÐa™Ù zü»A¼ƒa™€ƒü¯š24Š zƒµÓ ˆNš#—¯š2´šXsC¹[L€2] ´šL´šva™ƒkž¬i”ĀAÿ¼ƒ>ƒü ¯T2]¯šA’4Šƒ`uICdƒ[4rm´š Ls2] ´š{`Ø_ü zC¹[CdƒØBº {+° zj =2A¼ƒ ü4r /,, A»³šu z±Ā2.d›•ÿ X+° zA»³šu zl°ûü4ŠA¼´š&BÖ‰Bºƒ A»³Õu[a£ ƒ‚dz2Bºƒ4Š`ƒX2´š4ŠA»³Õu+«.£ {´š{#ƒ§+°žÆ, ֈ³šu[_2Aÿ¼_2Aÿ¼ü zmA¼üƒžq {[>2_ƒ(Bº3 A»³Õu‚ÖƒA» A» {Bºƒ ƒN…Cdü±p‚dƒ4Š3Cdja™ˆ´š{Bx,,Ì›u›u +r { m_³šuj ƒ2A¼ƒJƒa™ƒJƒž¢m_³šuj2_ƒ Jƒwam_³šujm_³šujJƒwa‚dƒ‚dzØ m_³šuj ƒ‚dzüƒJƒa™ƒm_³šuj ƒ4ŠƒA¼ƒa™ƒ +r[ֈ³šu µÓCd+rwaiL, Ì1›ÿª4Š £…¯šCdؔĀaz›u›u

¯šÕ§T a™ z Tµ}©äa™¤ z[LÐ+ra™[LÐ+°ü–[µÓyü´šL´šva™k´ša™m_³šuj ƒ2A¼ƒ- Ø+°s z - Ø+°s z ü ƒ³šuCdƒs ƒ³šuCdƒs ü-³šu2+ra™ z-³šu2+ra™ z ü 3+rµÓ z3+rµÓ z ü£‚dz {£‚dz { ü-\‰-\‰ ü ü z >ü z ü ´šNÉT ´šNÉT ü )šAÿ¼ƒüƒ )šAÿ¼ƒü ü -‰ z-‰ z üµÓ¡+°¸ µ¢`«Cd züƒµÓ¡+°¸ µ¢`«Cd zü ü¯ša™Ð U m´š´2š .d z¯šÕ§‚dˆ‚Öƒƒ :2+°ƒ3N‚dƒ2A¼ƒ¯š2+°ü– z.»³Õua™`Ø4Ša™ƒbā[¯šÕ§ -‚փ؃-CdB» m_³šuj z -Cd[.» U¹±ĀAÿ¼ƒüƒm+° ƒµÓ¦¯šÕ§ -‚փ؃ ³Õua™`Ø4Ša™ƒbāBºƒ -ƒ 3 m_³šuj»ƒ ¯š2+°ü– z.» ƒV.£A¼ƒüƒ ¯š+°¯š 2A¼£A¼ƒüƒ

¯šÕ§2´š_BýT¯šÕ§TAÿ’ ƒ4Šƒ¯š2+°ü– zƒ±Ā?«2] Ls2.dƒ#l°×4rƒ ƒV.£A¼ƒüƒ +°a™j ˆa™Ù zƒ ¯š+rA¼ƒüƒ +°a™j a™³ÕuCd uÏ ´šA¼¤X[ - ü2D2]L 8 CdCd–āü z ¯ša™Ð U {üƒ ‚dzA¼bā zž¬i uÏ£ uÏ TƒmWCd ˆ‚Öƒƒ

mX4Šƒ`”Ā ƒØ¯šÕ§

)2ffD2A¼ƒ 2A¼ƒ¯šCdsÐa™>¯šsֈ 4Šƒ` züƒ ”Ā ƒØ z4rƒ‰T :T_‚dƒž¬ÐBºH¯šÕ§‚ƒÖ N¯šCÐd 4Šƒ` z uÏ4Šƒ` zü2N.dyā ´š{?«2§ .dƒƒ a™ ¢4Šƒ` za£4ŠCdškü2N.dyā´š{?«§2.dƒƒCdֈ4Šƒ` zT´šVCd uÏ z [mA’ü”ĀØA¼ƒüƒ´š{?«§2.dƒƒ ¯šCdsÐ4Šƒ` z‚Öz+°—/Cds ƒ4ŠX üm_³šujAÿ¼a™jA» Cd ƒ³šuCdƒs - Ø+°s züƒ4ŠHw4ƒ¯šCÐsd 4Šƒ` z‚Öz+°— ƒAÿ¼Ø ƒ4ŠX ü”p ƒ‚dˆ$üƒ _ƒƒš“üƒ A» Cdüƒ »A’Dÿ ˆƒüƒ mAÿ¼ƒ {Bºƒ a™j A» Cdüƒ ´ÕCda™ƒüƒ ÖzA¼ü4Šƒ£a™ƒ4ŠHÙL¯šCdsÐ4Šƒ` z‚Öz+°—-Aɼ ƒ4ŠX ü£m´š¯šƒgüƒ ¯š£Ø¯šƒüƒ m›u³šuj`ƒüƒ T ˆ ¯š2.£a™ƒüƒ +°mCd züƒ AÖiCdƒØüƒ ÖzA¼ž¬i£a™ƒ4ŠHÙL a™ ¢4Šƒ` z‚Öz+°—/Cds ƒ4ŠX ü4Š2Aÿa¼ ™ƒÐüƒ4Šƒ³šuØl°×üƒ‚dƒl°×üƒ TA’ØAÿ¼a™ƒüƒ-´šĂa™¯šüƒÖzA¼ü4Šƒ£a™ƒ4ŠH\L a™ ¢4Šƒ` z ‚Öz+°— ƒAÿ¼Ø ƒ 4ŠX ü a£$üƒ +°mX‚dzüƒ a£>´š{a¹³ÕuCdƒüƒ£A¼ z q‚zd £a™ƒÖzA¼ü4Šƒ£a™ƒ4ŠH\La™ ¢4Šƒ` z ‚Öz+°— -Aÿ¼ ƒ4ŠX ü ƒüƒ¸üƒ #ƒüƒ ‚ÖˆAÿ¼ƒüƒ (A¼a™ƒüƒ mC£4Šƒ›¢CdƒüƒÖzA¼ü4Šƒ£a™ƒ4ŠHÙL Cdֈ4Šƒ` z‚Öz+°—/Cds ƒ4ŠX ü.£a™`ƒüƒ´šl°×üƒ´š{a™ƒš“üƒ a£+°¯šƒüƒ ´Õµ†.d züƒÖzA¼üƒ4r4ŠüT+°Hw4ƒCdֈ4Šƒ` z‚Öz+°— ƒAÿ¼Ø ƒ 4ŠX ü 8ƒ4Šƒ 4Šƒþ@ züƒ µÓmA¼ƒüƒ Cdƒa™+°üƒ ¯Õ24Š z ´š{H ÖzA¼ƒ4r 4ŠüT +°Hw4ƒ Cdֈ4Šƒ` z ‚Öz+°— -Aÿ¼ ƒ 4ŠX ü +2Bºüƒ A¼ƒüƒ ¯š zmA¼ züƒ +° züƒ ´š{a™ƒ4Šƒüƒ C»ÅÓ¡® .»´šüƒ 19


C£›qÅÓ¡®Tƒ\H´šµÓ¡ {üƒÖzA¼üƒ4r4ŠH\T ¯šÕ§T+r¯š£Ø a™s züƒ ;+r+°3+°¯Õj+°´Ëƒš #4r´šam™ _³šuj ƒ2A¼ƒ3NTžu¯š z/±Â–24Š4r =þƒ+°‚dƒƒ ¯šÕ§ 'µÓÐa™ƒBºƒ4r U {Bºƒ4r >4ŠCdƒs4r +° m+° ƒ´šA¤X¼ ž¢ T+r¯šƒÖ  N´ša™W ¯šC£s4rƒ2Bý

µÓØ ƒ2A¼ƒ›ÿª4Š 2CdƒBºƒ

¯ša™Ð zff 4rC¹.Öƒ 3µÓØ z;+°?«+« l°×BýÖi´š{ {2]¯šƒ‰ü žq žum´š+°X žµÓ+«s .ÖiCdØ4ŠCdփ´ša™m_³šuj z-‚փ؃-2A¼ƒ‰m´š+rµÓD2A¼ƒ { +°Å Ó m_³šuj¯šÐa™ˆ´š2-2A¼ƒ.»Cd » -N-+ra™¯šÐa™ˆ´š z.d2mA¼ ƒ2Bºü z -[.Ö´–š _BºƒCdƒ‰NT ƒa™cD2A¼ƒ {µÓ+«s¯šÐa™ˆ´š2-\‰ ƒ2Bºü2Q[ F>2³šu+ra™ zJLA¼tL”Ā ƒa™¯šØ»ƒ

-³šu2ff-»£A¼ z:A»m_³šuj ¯šÐa™ˆ´š z m_³šuj ¯šÐa™ˆ´š2¯ša™ÐµÓ+«s ƒ‚dƒփNm_³šuj z ´šA’a™g2 ƒ2] T ƒa™cD2A¼ƒ { µÓ+«s /Cd–‰փ NQ[ž¢-[‰µÓl°×üs ƒ+°ü¯Õ /‰T :T3Cdjž¢.ÖiCdØ ƒ‚dƒ ƒaz¯š–2A¼µÓ+«s[+°H\2.dƒƒ-N‚dzƒ +°`+rü z3¯š–2A¼µÓ+«s» :.£yāµÓ+«s -2A¼ƒa™ƒ'¯š–2A¼+°ü4Š4Š» uϵÓ+«s 3Ta™bāT2.dƒƒ-A» T ƒa™cD2A¼ƒ {ÖzA¼#D2A¼ƒ {;+°—!q /‰N -A» ´ša™m_³šuj A’[ƒ2Bý ¯šÕ§ m±Āa™2›ÿª ¯š ƒ‚dƒ2ž¢ T ƒa™c D2A¼ƒ { ›¬i#l°× ]yN m´š+rµÓ D2A¼ƒ { ‚Öz+°— m´šXD2_»ƒ T ƒa™c D2A¼ƒ {m´š+rµÓ D2A¼ƒ {D2_ zT ƒa™cD2A¼ƒ {m´šXD2_ z:A» ˆ‚dƒ:A»'¯šÕ§+«+ra™Ø+ra™`a™ˆ´š ƒ4Šƒ.dƒ‰N :+° £ ˆ[‰ 4Š+° .dˆ¯Õ#¸azC» -+ra™ z m_³šuj ¯šÐa™ˆ´š z .d2mA¼ ƒ2Bºü z-A»m´š+rµÓD2A¼ƒ {'wa2Bºƒ a™k zü ü©pBºM+°ÅÓ

-³šu2ff-azW µÓl°×sü¯šÐa™ˆ´š z4r8a™–BýN Ø+°sփ :.£yā uÏ µÓl°×sü ‚Öz+°— ¯š»ƒjÅÓ z .»Cd F u2l°×a™ a™ˆ´š ƒaz#ƒ 2?«¯šˆ+°j փ¯šÐa™ˆ´š z+°H\

-ff+ra™

³šuff+ra™ zü

.»Cd .dˆBºCd\µÓVa™ z+°H\3´ša£µÓ+«s m´š+rW2.dƒ.dƒ‰N-2!q 3 ´ša £µÓ+ «s W µÓl°×sü ¯šÐa™ˆ´š ƒaz

-³šu2ff -» F> A¼Ð‚dƒ 2C¹ m´š+rW2.dƒ.dƒ‰N

-³šu2ff-» a´šA2¼ ž¢¯š+°üµÓ_t uü z¯š+°üCdCdsÐ züƒ ¯šƒs {üƒazTƒBý /£‰az +r_?«§ £ ƒa™ˆ±ĀCdj+°փ>4ŠCdƒsl°×:A» +ra™Ø+ra™`a™ˆ´š z- {Cdƒ‰N:A»3Cdj:A»m_³šuj´šA’a™g z ´ša™ ˆCdj -[‰ m±Ā`ƒü‚dƒ2A¼ƒ

-³šu2ff -» a™ˆ´š2 ž¢ -X a™³šu¯šØ z4r/£‰Bºƒ-azC» uÏA¼Õ§4Šü ƒ³šuK‚dzžqQ[[CÖH¯Õ+¹ 4Šüƒ4ŠƒCdƒ£‰a™ƒ -³šu2-»N]Cds ¯šÐa™ˆ´š z]Cds z uÏa™ˆ´š z3 uÏ z T ƒa™c‚dz+°s z'a™+2° 4rT.£L2.dB2º ü-³šu ƒ»N3Cdj¯šÐa™ˆ´š z W µÓ+rsØCdj+° z .dCdƒa™¤µÓ ›ÿªƒ £üƒ £ ƒ z a™ˆ´š z -[ wa2Bºƒ ¯šƒs {üƒ +°H\‚dz£‰az:2A¼ƒž¢£ ƒ zµÓ_t ƒ‚dƒ z3µÓ_t z‚dˆ›ÿ¬i3a™ƒ -+°a£ü¯š ³šu z3-+°a£ül°×ÖzA¼?«N -f+ra™ z] LN ³šuf +ra™ z :+°a™ˆ±Ā[‰.dˆ¯Õ#¸azC»Q[+«.d2mA¼¯šˆa£Ø4Šƒ‰üƒ+ra™` ¯šƒs {üƒ m´š+rµÓD2A¼ƒ»¯ša™Ð+ra™` ¯šƒs {-A»´ša™ ˆCdj-N”ĀAÿ¼l×° üWa¹›ÿu4Š2ž¢ m_³šuja™2mAÿ¼2A¼4aي ™ /2#ƒ2N'm´š+rµÓD2A¼ƒ»”Ā+«a™ˆ´š zm´š+rµÓ z -2!q

]Cd—ÅÓff”Ā+«l°û#¯šƒgBºƒ-[.Ö´š–_BºƒC¹2N

D2A¼ƒmCd‚dƒ z

´ša™»ƒµÓÐa™ƒBºƒ»A’NµÓ_t užu[+«ÖzA¼?«AÖi-+ra™a™ˆ´š{BÖiCd ü ¯šÕ§2.d_Bý ¯š+°ü m´š´š2.£[+« ”Āgփ 3Cdj µÓ+«s .ÖiCdØ z

‚dƒ2A¼ƒm´š»W2]µÓ¡+°¸D2A¼ƒ {a™ˆ´š2±Â2A’Bºƒ-A»TAÿ¼ z4rT ƒa™c µÓ+«s µÓ¡+°¸ D2A¼ƒ {ž¢ m´š»W2] a™+°s D2A¼ƒ ›ÿu z ±Â2A¼ƒCdƒ‰N 3 TƒmµÓ ƒD2A¼ƒ { ü £A¼ z ´š{BºƒC¹2N£A¼ z ƒ2Bý ©pBº A¼µÓ 20


+°ÅüÓ ƒ´š{Bƒº Cdƒ£‰az3+°ÅžÓ q +°ÅuCdCÐsd .dCƒd a™µt Ó ›ÿƒª £Cdj+rüƒ-»-+°a £üƒ -T´šA¼ uüփ ƒ2mC£üaz£az'D2A¼ƒ£A¼ züƒ-³šu ƒ‰wa2Bºƒ -+°a£ül°×µÓVa™24r/£‰aza™+°sD2A¼ƒ {-\‰µÓ¡+°¸D2A¼ƒ {.d2mA¼ƒBºƒ 'wa2Bý2?«a™ˆ´šƒÖ  ¯šˆa™ØD2_ zTƒmµÓ ƒD2A¼ƒ {1 ‚Öˆ[ .dm+° z ƒAÿؼ ž¢ƒ‰N¯š2TNb2A¼ƒ {1.dm+r[+« BºƒÖi´{š žuD2A¼ƒ {üƒ£‰az ¯š2TNb2A¼ƒ» ´ša£µÓ+«s ' £üƒÙ D2A¼ƒ {üƒ l°ûBý m›ÿª ƒ` »4Š zC¹ ¯šaЙ փ T

´š2.d›ÿªˆC¹Cd–Xs

T+°¯š z±Â2Na™+°sD2A¼ƒ { ü3m_³šuj»ƒ-2l°×a™ z4r4Šü µÓ_t m_³šuj z4r3Ta™bāT2]2N3£A¼ z ü3+rµÓ z£‚dz { -\‰>ü z›ÿªˆTƒ-_B» ´š2.d ›ÿªˆC£üC¹l°ûBým´š+°X-+ra£N ³šu+ra£2Cd z a™l°×4Šü-+°a£üƒ/Cd–‰փ£az

ƒ³šuCdsCdЯšÐa™ˆ´š z

'µÓÐa™m´šXD2_+ra™`µÓ+«sa™ ¢mN+°sփ ƒ³šuA’<Ø4ŠüT|+´šµÓ+«s 3Ta™bāT2]2N A’[‚dƒ2A¼ƒ 4Šü m´šXD2_ z ³Õua™`Ø4Ša™ƒbāBºƒ :CdBºƒ A¼µ†ØA¼µÓØփa™ˆ´š z+°H\ ƒ³šuCdsC£ÐDÿ ˆ[4r/£‰Bºƒ ¯ÕgX 

-³šu2+ra™¯šÐa™ˆ´š z ³Õua™`Ø4Ša™ƒbā[C¹4ŠˆBýT|+´šµÓ+«sCdֈ4Šƒ`¯š³ÕuCdփ-³šu2+ra™ ƒ» ¯šˆüg µÓ+s4« r3Ta™bāT2]2N-2A¼ƒž¢4Šüm´šXD2_ z¯ša™Ð>4ŠC£–ül°×BÖi Tš“k ƒm´šA’ÿ ´š{a™ƒš“BÖi£Bºƒ ¯ÕgX

´š2.dA¼µÓ3Ta£bā z 3Cdj ü - Ø+°s z A’[ ü ƒ³šuCdsC dÐ z A’[ ü -³šu2+ra™ z/Cd–‰փ£az3Cdj¯šCdØ z[CdØ zA’[ƒ2Bý ]y ¯šCdsÐa™>¯šsֈ4Šƒ` zü TƒmµÓ ƒ z A’[ ƒ2] ]y ƒ³šuCdsCdÐ z -¯š–š§ z Q[ ü +°H\ -³šu2+ra™ z ¯š–š§փ a™ˆ´š z 4ŠüN

¯šaЙ +ra™`a™ˆ´šƒÖ  3Cdj ü¸»- Ø+°s ƒ³šuCdCs Ðd -³šu2+ra™ züƒ+°H\T +°ƒ+°a£üƒ4ŠƒD2A¼ƒ {ül°×3Cdj-[¯š2+| Cd z:A»CdƒV‚dƒl°û#Tƒ :2+°ƒ¯šÕ§+«´šva™Ð z¯ša™ÐփCdl°×”Ā?«‚֐ƒwa2Bº Nžq[AÖi 3N ƒAÿ’Ø2Cd züƒ žq[AÖi £ ƒa™ˆ´š züƒ žq[ µÓ¡A¼¤ [a™ƒÙ` [a£+ra™ ´ša™m_³šuj z ;+°— ¯šÐa™ˆ´š z4r Öüƒ42AÖ ƒ ' ´ša™m_³šuj zƒ ´šL´šva™k ƒ[‚dz-NÐI‚dƒ ƒ[‚dz¯šaЙ £Ø´š+° ƒ[‚dz-¯š24Š ƒ[‚dz [µÓyü ƒ[‚dz µÓ¡A¼ƒ¤ ƒ[‚dz [a£+ra ƒ[‚dz [a™2 > ƒ[‚dz A¼+°—[‚dz ¯š2TCds[‚dz .ÖiC d Ø ƒ[‚dz m_³šuj ƒ[‚dz ¯šC ­]C­ 32A¼ ƒ[‚dz -»+ ° ´a™¸C¹ Ls2.dƒ.dƒ‰ -<2Bº ¯š]yA’2A¼ ´ša™m_³šuj z2A¼ƒ a™$€ ¯ša™– zVX4r +¹³šu2Ì»Ö a™ƒ ƒ³šÍµÓ+«s ;+°?«+°Hw4ƒA’[»3 a™` ƒÖBý üm´š+°X-2A¼ƒa™ƒ ƒH¯šCdsÐ m´šA’ÿ »ƒa™ˆ´š zžu‚Öƒƒ' ƒH¯šCdsÐm´šAÿ’ z3´ša™m_³šuj zƒ =Bº›u¯Õ -Aÿ¹ z<փ m´š´š2 .d z ¯š Õ§2.dƒ#l°× +ra™ ` ƒ‚փ؃ =Bº›u#ƒ üQ[[Dÿ‰µÓ+«s-2A¼ƒa™ƒ+r[ üm´š+°X´ša™m_³šuj zƒ .d2mA¼ƒBºƒÌ Ö‰Ö üVX4r=Bº›u‚dƒ+°ž¢l°×ül°×m_³šuj uÏ z+°H\2.dƒ#l°× +ra™`փ2A¼ƒ-Dÿ‰µÓ+«s‚dƒ[l°ûBº-2A¼ƒa™ƒ ' ƒH¯šCdsÐm´šAÿ’ z¯šCdsÐa™>¯šsֈ4Šƒ` züC¹4ŠˆBý -TA¼Ø ‚dƒ_BÖƒ ¯šCdsÐ 4Šƒ` z 4ŠüN‚dƒ4Šƒ ˆ‚dƒ‚dƒ2A¼ƒ 3 ´ša™m_³šuj z VX4r ;+° m´šXD2_ z +°Hw4ƒ 3m´šXD2_ z|+ 'µÓÐa™ƒBº[‚dz ›ÿª4Š 2CdƒBº[‚dz ¯š4Šƒ`”Ā+ra™ AÖi ƒ[‚dz  ´a™ƒ¸ ˆ‚dˆ µÓ_HCd m›³šuj‚dƒ4Šƒ ›ÿª4Š 2CdƒBºƒ ˆ‚dƒƒ ”ĀÐQÿ z4r .»¯Õ+[ ˆ‚dˆ T¹N‚dƒ4Šƒ.dƒmX4Šƒ`uXjl°×2BÖim_³šujTš“ka™ƒmA¼¯šÐa™ˆ´š züC¹m´š´š2.d ¯šÕ§¯ÕgX¯š2³šÍa™ züƒ.»‚dz.dƒ2BÖƒ a™ ¢4Šƒ` z +°H\ -TA’صÓ+«s ££ TAÿ¼ ¯š2‚Öˆ> züƒ+°H\ ££ TAÿ¼ Dÿ‰ a™ˆ´š züƒ4r <2Bº <2Bº züƒ4r ƒ2Bºƒƒ ' - uÏ ƒ2A¼ƒ 4ŠˆBº ´ša™m_³šuj z m´šXD2D2.Öƒ 3 m´šXD2_ zžq U£Cdjü_Bºƒƒ'U£Cdjüƒ¯šƒ<A¼ƒ¦0uN›ÿ¢4Š züƒ¯šÐa™ˆ´š uÏ 21


´šL`u ƒ z -ƒ›ÿªT2.dƒ#l°× 4rƒ ›ÿª4Š 2CdƒBºƒ m´š´š2.d z ¯šÕ§2´š ¯š2+°H–2]Cdֈ4Šƒ`m´šAÿ’ ƒ4ŠƒT|+´šµÓ+«sJ+«2´š4rCd+°`»ƒ3T|+´š µÓ+«s ƒ2Bý mX4Šƒ`uCdj+°փ µÓ_tCd£jmCd z4r ƒ2Bºƒ ¯šˆ+°j 3+rµÓ z ´š{!¬§ƒ¯šˆ+°j 3+rµÓ›ÿˆª Cd zƒ2BýmX4Šƒ`uCdj+°փ µÓ_t ¯š–a™cCd£jmCdüƒ4r ƒ2Bºƒ¯šˆ+°j£‚dz›ÿªˆCd z´š{!¬§ƒ3¯šˆ+°j£‚dz›ÿªˆCd zƒ2Bý mX4Šƒ`uCdj+°փµÓ_t¯š–a™ca™ˆ´šCd£jmCdüƒ4rƒ2Bºƒ¯šˆ+°j-\‰›ÿªˆCd z ´š{!¬§ƒ3¯šˆ+°j-\‰›ÿªˆCd zƒ2BýmX4Šƒ`uCdj+°փµÓ_t¯š–a™Ða™ˆ´ša™¯š Cd£jmCdüƒ4r ƒ2Bºƒ ¯šˆ+°j >ü›ÿªˆCd z ´š{!¬§ƒ ' ¯šˆ+°j >ü ›ÿˆª Cd zƒ2BýmX4Šƒ`uCdj+°ƒÖ  µÓ_t ¯š–a™ca™ˆ´ša™¯š 4Š2Aÿ¼ Cd£jmCdüƒ4rƒ2Bºƒ ¯šˆ+°j´šNÉÿJ›ÿªˆCd z´š{!¬§ƒ:T-[‰‚dz¯šˆ¤ü zž¬i'´šNÉT‚dƒ2A¼ƒ )šAÿ¼ƒüƒ )šAÿ¼ƒü ü -‰ z -‰ z ü µÓ¡+°¸ µ¢`«Cd züƒ /Cd–Xs‚dƒ‚փ؃3µÓ¡+°¸µ¢`«Cd züA’Ða£ü+°üa™ƒüƒü+°ü ƒ4Š züƒü+°ü´šl°×üƒü+°ü +rN”Āg a™ züƒü+°ü >ü.da™ züƒü+°üm+«Tƒ+‹#+rN´š{a™ƒ4Šƒa™+° züƒÖa™¯Õü+°ü a™+° zž¬i>2Cdƒ uü züƒ¯š2›ÿªT2]›ÿ•X+° ´Ëšƒ#¯š zA’‚dƒ zž¬i CdCdsÐ züƒ -‚փ؃ +°ƒ+° :T‚dƒ[‰‚dz ´ša™ ˆCdƒj[‚dƒ2A¼ƒ +°H\ mX4Šƒ`uCdj+°փ ˆ‚dƒ ü»/Cd–Xs-‚փ؃'TAÿ¼ z4r´šLBÿºTH¸ ˆ‚dƒ ü ' ü+°ü U a£¯šƒüƒ ££ ‚Öˆƒü‚dƒ2A¼ƒ £[ >j+°a™j £¯šü+°ƒ4Šƒ` z4r +°a™j -Nÿ©Ā§ z4r /±ĀAÿ¼ƒüƒ´š{#ƒ§.dƒ \#ƒ§.dƒ-»+°CdЛÿqA¼ ›ÿu züC¹+°a£jƒ›ÿª zƒ±Â2A¼ƒ.dƒ2Bºƒƒ ¾´i AÖH–¯šˆ+°j´š2.d›ªˆÿ Cd züƒ¯šCdsÐa™>¯šsֈ4Šƒ` züC¹4ŠˆBºƒ# ü¯šCdsЯšˆ+°j´š2.d›ÿªˆCd zü[‚dza™ ¢¯šˆ+°j´š2.d›ÿªˆCd zü[‚dz Cdֈ ¯šˆ+°j ´š2.d›ÿªˆCd zü[‚dz Bºƒ TAÿ¼ züƒ -‚փ؃ -N ‚Öƒ#¸4ra´š2.d›ÿªˆCd züƒ2Bý ¯šCdsÐ 4Šƒ` ¯šˆ+°j 3+rµÓ z £‚dz { -\‰ >ü z ´šNÿTüƒ SH±paz ¯šCdsÐ4Šƒ` ¯šˆ+°j ´š2.d›ÿªˆCd zü‚փ؃ a™ ¢4Šƒ`¯šˆ+°j3+rµÓ z£‚dz-\‰>ü z´šNÿTüƒSH±paz

a™ ¢4Šƒ`¯šˆ+°j´š2.d›ÿªˆCd zü‚փ؃ CdˆÖ 4Šƒ`¯šˆ+°j 3+rµÓ z£‚dz {-\‰>ü z´šNÿTüƒSH±paz Cdֈ4Šƒ`¯šˆ+°j´š2.d›ÿªˆCd zü‚փ؃ ´ša™m_³šuj z ›ÿª4Š 2CdƒBºƒ ¯šˆgüµÓVa™ zAÿ¼L2.d4ŠüU {ül°×£L £L +°a£jƒ”Āa™ z ´šL`u ƒ z ¬2A¼ƒ#l°× 4rƒ Cdֈ 4Šƒ` ¯šˆ+°j ›ÿªˆCd züƒwa2Bºƒ›ÿu4Š züƒ4r q¯ÕÖzA¼?« ›ÿu4Š zƒ´šAƒ¼ £üƒ4Šƒ ž¢+° züƒ4r q¾¯ƒ :T ›ÿªˆž¢+° z ›ÿªƒ a¹¸+ ° z ¯šƒ a¹¸+ ° z ƒ³šÍa¹¸+° z>¹ž¢+° zCd±pž¢+° z¯šCd؞¢+° z-ƒ 8Bºƒ7a™¤Ð ž¢+° züƒ4rƒ-Cdü zTCdü z¯šƒCdü zCdžuCdü z ƒ³šÍCdü z a™”ĀCdü z±ĀC£ÅÓ z-ƒ8Bºƒ-Aÿ¹ž¢+° züƒ4rƒ-‚փ؃ wa2Bº ›ÿu4Š zƒ ü+°ü a™+° zž¬i U a£¯šƒül°× ¯š ˆ gü µÓVa™ züƒ4r q¾¯ƒ-N‚Öƒ#¸4ra¯šˆgü´š2.d›ªˆÿ Cd züƒ¯šTƒÕ§ ØÕ§-[wa2Bºƒ›ÿu4Š züƒ4r q¾¯ƒ  C£ ƒ”Ā+rµÓ z ØÕ§ ¯šTƒÕ§‚dƒ[wa2Bºƒ ›ÿu4Š zž¬i ¯šTƒÕ§ ›ÿu4Š z ³šuA¼‚dƒ ”Ā¤ ƒ‚փ؃ ØÕ§ ›ÿu4Š z £üƒ4Šƒ ›ÿu4Š züƒ .»¯Õ2Cdž¢ -2A¼ƒž¢ÖzA¼?«›ÿu4Š zC£ ƒ¯š£‚dz {C¹4ŠˆBý ƒ¯šƒĂl°×”Āg z wa2Bº ›ÿu4Š zC£ ƒ¯š -\‰C¹4ŠˆBý _ƒN¤+« ”Ā¤ z Bº ›ÿu4Š z C£ ƒ¯š>ü zC¹4ŠˆBý]Cds zl°×”Āg z£üÙ ›ÿu4Š zC£ ƒ¯š´šNÉTC¹ 4ŠˆBý-³šu2+ra™”Āg z-‚փ؃ C£ ƒ¯š£‚dz { ØÕ§¯šTƒÕ§‚dƒ[wa2Bºƒ›ÿu4Š zž¬i¯šTƒÕ§›ÿu4Š z £Ø£‚dz {l°×¯ša™ÐµÓVa™ z ”Ā¤ ˆ‚Öƒƒ ØÕ§ ›ÿu4Š z£üƒ4Šƒ ›ÿ u4Š zž¬ i -2A¼ ƒ ž¢ Ö zA¼ ?«N C£ ƒ”Ā+rµÓ zC¹ 4Š ˆ Bý ¯š ˆ £‚dz”Ā¤ z wa2Bº N C£ ƒ”Ā\‰C¹ 4ŠˆBý /A’ £‚dz ”Āg z Bº NC£ ƒ¯š>ü zC¹4ŠˆBým±Ā`£‚dz”Āg z£üÙ NC£ ƒ¯š ´šNÉTC¹4ŠˆBý-±Ā£‚dz”Āg z-‚փ؃ C£ ƒ”Ā\‰ ØÕ§¯šTƒÕ§‚dƒ[wa2Bºƒ›ÿu4Š zž¬i¯šTƒÕ§›ÿu4Š z»mCd ƒ» 22


.dl°×L2mN‚dƒ ”Āg ˆ‚Öƒƒ ØÕ§ ›ÿu4Š z £üƒÙ ›ÿu4Š zž¬i -2A¼ƒž¢ ÖzA¼?«NC£ ƒ”Ā+rµÓ zC¹4ŠˆBýmµ¢mC»2mN‚dƒ”Āg zwa2Bº NC£ ƒ¯š £‚dz {C¹4ŠˆBý CdÐ\mN‚dƒ”Āg z Bº NC£ ƒ¯š >ü zC¹4ŠˆBý O ³uÐ2mN‚dƒ”Āg z£üÙ NC£ ƒ¯š´šNÉTC¹4ŠˆBým´Ëˆš `q2mN‚dƒ”Āg z -‚փ؃ C£ ƒ¯š>ü z ØÕ§¯šTƒÕ§‚dƒ[wa2Bºƒ›ÿu4Š zž¬i¯šTƒÕ§›ÿu4Š za™¯š Tš‚dƒ ˆ‚Öƒƒ ØÕ§›ÿu4Š z£üƒ4Šƒ›ÿu4Š zž¬iÖzA¼?«NC£ ƒ”Ā+rµÓ zC¹4ŠˆBý µÓ_t Tš‚dƒ zwa2Bº NC£ ƒ¯š £‚dz {C¹4ŠˆBý¯š–a™c Tš‚dƒ z Bº NC£ ƒ”Ā\‰C¹4ŠˆBýa™ˆ´šTš‚ƒd z£üÙ NC£ ƒ¯š ´šNÿTC¹4ŠˆBý4Š2Aÿ¼Tš‚dƒ z-‚փ؃  C£ ƒ¯š ´šNÉT ØÕ§ ¯šTƒÕ§‚dƒ[ wa2Bºƒ›ÿu4Š zž¬i ¯šTƒÕ§ ›ÿu4Š z ±Ā‚dzLm2N‚dƒ”Āg ˆ‚Öƒƒ ØÕ§›ÿu4Š z£üƒ4Šƒ›ÿu4Š zž¬iÖzA¼?«N C£ ƒ”Ā+rµÓ zC¹4ŠˆBý£\2mN‚dƒ”Āg zwa2Bº NC£ ƒ¯š£‚dz {C¹ 4ŠˆBý±Ā`«2mN‚dƒ”Āg z Bº NC£ ƒ¯š -\‰C¹4ŠˆBý±ĀA»2mN‚dƒ ”Āg z£üÙ NC£ ƒ¯š>ü zC¹4ŠˆBý4Šƒ ³uØ2mN‚dƒ”Āg z-‚փ؃ 'TAÿ¼ z4r;+°›ÿªˆCd z‚Öz+°—›ÿu4Š züƒ ƒL‚Öz+°—›ÿªˆCd zž¢ .»a™ƒ# üa¯šˆgüµÓVa™ :2mN‚dƒ züƒžq+° 4¹ÅÓ+° züƒˆ‰ +°Hw4ƒ:T-Aÿ’ØCdjüƒžq+°/±ĀNÿ‚Öz+°—¯šÕ§T a™ z -#ƒü»¯šCdsЯšˆ+°j´š2.d ›ÿªˆCd züƒ¯šTƒÕ§ ØÕ§‚֐ƒ¯šTƒÕ§ž¢ -2Cd|a2mN‚dƒ zž¬i ƒ¯šƒĂ _ƒN¤ ]Cds z -³šu2+ra™ ƒƒ -2Cd¦ +°a™`.dCdƒš§‚dƒ zˆ‰ ØÕ§ž¢´š2.d uÏ»2mN‚dƒ züƒmµ¢mCd zCdÐl°×— .dl°× O³šuÐ m´Ëšˆ` züƒ a™ƒ¯š4r ØÕ§ ¯šˆ+°j 3+rµÓ £‚dz -\‰ >ü2´šNÉTü ü+°H\T a™ ¢¯šˆ+°j´š2.d ›ÿªˆCd züƒ¯šTƒÕ§ ØÕ§‚֐ƒ¯šTƒÕ§ž¢¯š ˆ £Ø/A’m±Ā`-±Ā£‚dz {üƒƒ´š2.dm±Ā` züƒ a™ ƒ¯ š 4 r ØÕ§¯šˆ+°j3+rµÓ£‚dz-\‰>ü2´šNÉT ü+°H\T

'-´š2S+°Cd¯šˆ+°j ´š2.d›ˆªÿ Cd züƒ¯šCÐsd a™ ¢¯šˆ+°j ›ÿˆª Cd züƒ4r ¯šˆ+°jµÓVa™ zžq+° H24Š µÓVa™ z4r Ls2.dƒ.dƒ£‰N'ÖzCds z CdCdsÐ züC¹4ŠˆBý¯šˆ+°jµÓVa™ zC¹U {BºƒCd¯šˆgüµÓVa™ zA’Ða£ ¯š+°ü›ÿ¢4Š züƒ-ƒ›ÿªT2.dƒ.dˆ´š{`رĀ´š+°a™jüƒ q‚dz.dˆ ƒa™` +rü z¯šˆüg µÓVa™ zƒTBº]¯šˆ+°j µÓVa™ zC¹Bº ‚dˆCd£µÓVa™ zC¹

¯šÐa™Ùa™+rN´šA¼ {ü ¬2A¼ƒ.dƒ+°a™jµ}š zl°×4rƒ ƒa™ü›ÿªˆž¢+° ƒ2A¼ƒ >j´š{a™€ jüƒÖCdƒs.dƒ2Bºƒƒ '¾´iAÖH–¯šˆgü¯šˆ+°jµÓVa™ züƒ+ra™Ø züƒ+r4rJ?«+« +ra™` z2Bº ž¬ƒ4Šƒ+°¯šA¼¯šC­+r[]A¼]C­ +r[-[a™Ð.dK‚dƒփ -£N‚֐ƒ Cdl°× C£» +°H–Cdփ +ra™` µÓVa™Öz+°?« ‚dz‰A¼[ ‚d³Õu2.d_Bºƒ.dƒ‰N'+ra™`µÓVa™ ƒ4r]Cds z uÏCdC¹4ŠˆBýA» U»µÓÐa™¯š ˆNÿ‚»ƒ+ra™`µÓVa™ z

ƒ³šÍ+ra™`A»³šu[a™k‚dƒ z ›ÿªˆC£+rµÓ zÌ£‚dz›ÿªƒ z 3+rµÓ z ´šva™k+°CdÐ2 -¯š24ŠCdÐ2 £Ø´š+°CdÐ2 ¯ša™ÐF>+°CdÐ2 -<2BºCdÐ2

£‚dz { C»>¯šƒĂ -<2BºCdÐ2 -A’³šuØCdÐ2 -›ÿqA¼CdÐ2 7a™¤Ð´ššA¼CdÐ2 ´ša£Cd–a™CdÐ2 m´š+rµÓCdÐ2 [a™jüCdÐ2 .ÖiCdØCdÐ2 ->a™CdÐ2 -´ËšƒØCdÐ2

>ü z -|+¸A¼ØCdÐ2 >4ŠU€ CdÐ2 ´ša™2 ¢ØXCdÐ2 - ƒCdCdÐ2 +ra™ƒ`ØCdÐ2

´šNÉÐ -µ¢šØCdÐ2 +ra™`CdÐ2 ±Ā CdÐ2 ¯š ƒAÿ¼ØCdÐ2 ¯ša™ÐAÿ’CdCdÐ2

ü+°` züƒ ƒ³šÍ+ra™` z Lg‰”Āg z ƒ¯šƒa£ ˆmCdm´š ˆ` z Kü a™k z m´šCdØ4rCdj -Dÿ ˆ[ Cdƒa£Ø ¯š¤ ¯š4Šƒ` z T»+° uÏ z mA¼š§a™ˆ´š zÖi›ÿ¢\+°›ÿ¢4Š z-a™g ˆCd+°-Aÿ¼a™Ð`»A¼ z´ša££l°×— £‚dz ƒ2Bºü z £‚dzCdCdÐ z £‚dz { ‚Öz+°— m´šC»Ø+° +°ÅÓüƒ Öia£4ŠØ z z zl°×CdÐ z3CdjCdдšA¼ A¼a™c zCdƒa£Ø ¯šg-ÖBýa £üƒ4Šƒ£‚dz {‚Öz+°—m´šC»Ø+°+°ÅÓüƒ

23


w+i üØA»³šu[a™k‚dƒ z ƒ³šÍ+rµÓ zÌ›ÿªˆC£+rµÓ›ÿªƒ z [LК‚dƒ [LК‚dƒ -2Cd¦+°a™`üƒ ¯š ˆ£A¼ƒüƒ

ƒ³šÍ+rµÓ z 3C£ja£ ƒCdÐ2 A¼³šua£+rµÓ z -£ ƒCd .ÖCi dØCdÐ2 [a™ ‚dˆ+rµÓ z ]QµÓÐa™›ÿu ƒGüECdÐ2 ¯šˆa£Ø+rµÓ z ¯šCdØ uÏ ƒ2Cdü+°` ´šaC™ Ðd 2 ›ÿªˆC£+rµÓ z -2Cda£b³uš Ø ¯šˆ–Lsa™³šuCdCdÐ2

[LК‚dƒ a™ˆ±ĀA¼ƒüƒ

[LК‚dƒ a™”ĀA¼ƒüƒ

[LК‚dƒ 4Š2Aÿ’A¼ƒüƒ

¯šÐ‚dƒ2 ¢ØXCdÐ2 ´ša£ ƒCdCÐd 2 ›ÿqA’›ÿAq ’ICdCÐd 2 ´ša™2 ¢ØXCdÐ2 ¯š ƒa™¯šCdÐ2 -›ÿqA’›ÿqA¼CdCÐd 2 ¢ØXa™j‚ƒd CdÐ2 CdC£sÐ ƒCdCdÐ2 ›ÿqA’›ÿAq ¼CdCÐd 2 3±p ¢ØXCdÐ2

- ƒCdCdÐ2

-<2BºCÐd 2

>4Š ¢ØXCdÐ2

›¢Aÿ’ ƒCdCÐd 2

A¼Ð‚dƒCdÐ2

ü+°` züƒ3+rµÓ£‚dz-\‰>ü´šNÉÐEü¯šˆ.düƒ[a™ƒÙ` -NÐI‚dƒ z2A¼ƒw+i üØA»³šu z+°4Šƒƒ:N-ƒ›ÿª K‚dƒ z

W ´š2.£+°V +°2,, ´š2.£+°V›¢Nÿ2]‚dz .£2.düØ ƒBº2]Öi.Ö¯šA¼ƒÙa™ƒ a™ƒØžÆ -2]Cd1+°š“kÖ2.d4Š µÓ ƒ {ÖAÿ¼a™ž¢Ö ÐLw+i…,, µ¢¸,, ´š2.£+°a™TƒA¼2´š{`Ø2,´šTmCd2±Ā´š£µÓ…ƒ, ¯ša™Ð¯ÕN¤+°a™2µÓ¡›ÿª2,µÓ¡]¦”Ā+r¹jw+n+°”ĀAÿ¼2,, ƒ2mCd2)2 ƒWc£‚dƒ,)2 ƒWc£‚dƒ ƒ¦,, )2 ƒWc£ ƒWc£‚dƒ ƒWc£‚dƒ ƒWc£‚dƒ ƒWc£‚dƒ Wc£‚dƒ ƒ

Wc£‚dƒ ƒ £‚dƒ ƒWc £‚dƒ ƒWc ‚dƒ ƒWc£ )2 ƒWc£‚dƒ-ƒ ƒ2mCd zl°×-a™2¤ )2+ra™2´š2.d›ˆªÿ C£Cdj+°2

f+ra™ ƒ» F> z ü ´š 2 .d uÏ »2 mN‚d ƒ züƒ ´š 2 .d +°|aj2mN‚dƒ züƒÖa™¯ÕA¼µ}2mN‚dƒ züƒ+°Hw4ƒ

ƒf+ra™ ƒ»F> z ü ƒ¯šƒĂ´š{!¬§ƒ

Wf+ra™ ƒ»F> z ü_ƒNÿt>[2.Öƒ

£f+ra™ ƒ» F> z ü/´š£‚dz {üC¹4ŠˆBý A¼µÓ£‚dz {üƒ ´š{?«§T

‚dƒf+ra™ ƒ» F> z ü ¯šCdsÐa™>¯šsֈ4Šƒ` züƒ ´š{?«§T ' Bºƒ4Šƒ` zü.»mX a™ƒsüƒ´š{?«§L:N‚»ƒmX4Šƒ`uCdj+°2›¬i ˆ‚dˆ m´š´2š .d zmX4Šƒ`uCdjØ+°¯šÐa™ˆ´š{2Bº4Šƒ´ša™ ƒW {Bºƒ'´š2.£+°V ƒ2mCd a£> zƒ¯šA¼ƒaÙ ™ƒA¼+«`u Ls¯šÐa™ˆ´š z.dƒAÖ2]m_³šÍjNA» Cdül°× µÓ_t m_³šuj z ƒ´šA»W2]L£LA’Ða£¯ša™Ð_ƒƒÀµÓÐa™ƒüƒ£LA’Ða£ ¾´A¼tüƒ´šva™Ð zm4Š³Õu2]¯šƒü›ÿª z4rK ˆ‚dƒƒA’?«Aÿ¼ƒØž¬iL ' m´š` ´š2.£+°V ƒ³šÍ ƒ2mCd zƒ ¯šA¼ƒÙa™ƒ ”ĀÐTƒ A’Ða£ /´šA»W2´š_Bý ¯š|aÐ2mN‚dƒ zül°× a£ ¬i ƒ¯šƒĂƒ üaz2´š q¯Õ A»³šumCd‚dƒ2_ƒ»ƒ+rA¼ƒ- ”ĀgmCd‚dƒ2_ƒüƒ£T+r {a£4ŠA»Ðš züƒ £l°×žq {'š`umCd‚dƒ züC¹£l°×¯š2_2Aÿ¼ zžqAƒ¼ -N‚»ƒ»ƒ »ƒ-N-[»ƒTü+°`փ¯ša™Ð”Ā+«Öi+rümCd‚dˆ›uAÿ¼ƒØBÖi3´ša™ ƒ W {B»»ƒ‚dƒƒ›ÿª z±Â2AÖA¼ [¯ša™ÐA’ ƒ z.»‚dƒ ž¬ƒ µ¢¸,, ”p³šu2,³šu2¯š,W ”pĂ³šu2, ”p³šu2,³šu2¯š,A»£‚dƒ ƒ¦, ' m´š`£+°a™2ž¢ ƒWc£‚dƒ ‚dƒ» 6A¼+°a™ züƒ‰T :T ‚dƒ$|aÐA¹+°sƒÖ ´š2.£+°V ƒ2mCd ƒ[ ƒ+° ƒ2mCd ƒ[W 4r‚dƒmX‚dƒ[ -ÖA¼a™ƒ 24


´ša™ ƒW {[´š2.d z< züƒ2Bý´š{?§« ´š2.d›ÿˆª C£N‚Öƒ ´š2.d+a° sü™ l°× ´š2.d+°CdØ zül°×´š2.d µÓl°×sül°×m´š´š2.d zl°× ´š2.d 4¹mCd zül°× ´š2.d¯šˆmCd zül°×´š2.£ ¯šüg l°×

3Nff‚Öƒ ´š2.dm±Ā`uAÿ’a™ƒÖ  ֈ+°m ´šA¼ ƒÖ  a´š2.£+°VÖü‚dz.dƒ2Bºƒƒ¯ša™Ðm´š´š2.d za 6A¼+°a™ züž¢ ƒ‰#ƒ¸C¹.dƒ.dƒ‰N Q[ž¢ f+ra™ ƒf+ra™ züƒ ”Ā+ra™ züƒ¯š4Šƒ` züƒ4rƒ Wf

£f ‚dƒƒT [a£+ra™ züƒ [a™ƒÙ` zž¬i ‚dz‰T wa2Bº+°a™ zül°× a™ˆ´š züƒ2Bý Cd+«— £?«+« žq+°±p {#l°× +ra™`»ƒ ƒ4r f +ra™

ƒf+ra™ züƒwa2Bºƒƒ+°ÅÓa™³ÕuCdƒBº4ƒŠ Wš“Ø[4rƒ Wf+ra™ £f+ra™ züƒ 4Šƒa™ƒ {4Šƒ ‚dƒf+ra™ z -¯Õ ´šA¼ z4rƒ ‚dz‰T -2A¼ƒ.» ] L ‚dƒ+°a™ züƒ[a£+ra™ zü[L ƒL‚dz f+ra™ ƒf+ra™ züƒU {Bºƒ4rƒ

Wf+ra™ f+ra™ züƒ 'µÓÐa™ƒBºƒ4Šƒ ‚dƒf+ra™ z a wa2Bý2?«+« 6+°Ø ”Āg z4rƒ‰NU»µÓÐa™ƒü6+°Ø zm´š` zC¹4ŠˆBýA» ´š2.£+°L ƒL‚dz3NµÓ+«s+«- ‚dƒ züƒ4rƒ‰N-N=#¸4rÌ µ¢¸,, )2+r|a A¼£A»T,£‚dƒ+raÁ›ÿªƒ>A¼Ð‚»ƒ, W+ra¹A»³šu ƒA»Ø.ÿd, ƒ+raÁ´šA¼A¼Ð‚»ƒ, ´š2.£+°V´ša£TA’دšC£a£H24Ša™ˆ´Õ`«,, C£,, )2+ra™ z A¼ z4rƒ £ ‚dƒ +ra™ züƒ wa2Bºƒ ›ÿªƒ> züƒ £4Šbā l°û#Tƒ 4rƒW+ra™ zBºƒ z ƒAÿ¼Øl°û#Tƒ 4rƒ ƒ +ra™ züƒ±ĀA¼A¼Ð‚dƒ z µÓ+«sl°û#Tƒ 4rƒ‚dz‰T )…ƒ A¼2

£ ‚dƒ ›ÿªƒ>2

›ÿªƒ> z

µÓ ³šuA¼‚dƒ z

 ƒ

±ĀA¼ z

±ĀA¼ z

´š2.£+°a™ züƒ´Õ´HÀ +rNm_³šuj´ša™Ø2Cd z¯ša™ÐA»³uš zü2A¼ƒ¯šÕ§ ¯ÕgXü‚dƒ Xa¹Aÿ’£ƒm4Š³šu zü+rAÿ’a™փ ‚Öz´š&.dƒ‰N ¾´i ¬´Õ– ´šA¼ƒ£a™ƒ +°ÅÓüƒ 7a£¤ÐAÿ¹ ›ÿu4Š zü ‚dƒ2A¼ƒ wa2Bºƒ ˆa™Ù zü A’Ða£ ¯š2.£a™ z.»‚zd .dƒ2BºƒƒCdCd—ÅÓül°×7a™Ð¤ z¯š2.dL2.dƒ´š{BºƒT uÏ +°ÅÓü[‚dz-Aÿ¹›ÿu4Š z¯š2.dL2.dƒ´š{Bºƒ- uÏ+°ÅüÓ [‚dz ´a™¸ƒ ›o2A¼ƒƒ©pBºµÓ+°Åӂdƒ4ŠƒCdƒV‚dƒ zm´šCdØ4rCdjl°×”Ā¤ ƒ2A¼ƒa™ƒ

-f+ra™ a™ˆ´š{BÖi C£ƒ /f+ra™ zC¹ 4ŠH‚dƒ+° ƒf +ra™ ƒƒ D2A¼ƒ {C¹ qL .dü z žq+° -.dü ³šu2¯š‚֐ƒ m´š uÏ ¯šÐa™ˆ´š{BÖi 3C£j£CdjüƒT.£L2]3Cdj8A¹-£Cdj8A¹CÖH¯Õ+[ ƒ³šÍ+ra™`»ƒ /±ĀNÿ‚֐ƒ‚dz2Bºƒm´šCdØ4rCdj»ü+°Ø z4rÖ2.d4r£m´šCØd 4rCdƒjBÖi‚dz2B» ¯ÕgX|+ CdƒV‚dƒ ƒ[ .Ö´š&A¼ƒa™ƒ 3 m´š` m_³šuj z +° ƒü ƒAÿ¼Ø z 2A¼ƒ2BºƒƒCdCd—ÅÓ£BºƒüA’Ða£A»³šu ƒ2C££Ø´Õ2.dƒƒ3m´š` z ´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼ƒ]£‰A¼]Nb2A¼ƒ]Cd—ÅÓüƒ4r‚dz‰N'mXTAÿ¼ zƒ T[+°» £B»”Ā2<ƒØBºƒ:N3 q‚ Ï ƒd ƒ2A¼ƒ qL£A¼D2A¼ƒ+°ÅÓüƒ4r‚dz‰N ¯š³šum”Āa™ ƒAÿ¼Ø z qL /f+ra™ ƒf+ra™ züƒ4rƒ‰Nm´š` ”Ā¤ ›ÿqA¼ z.» a mXTAÿ¼ züƒ4r ƒ‰N ¯š³šum”Āa™ ƒ2A¼ƒ2Bºƒ m´š` z ´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼ƒ qa™4rm±Ā`£‚dz {C¹4ŠH‚dz#.» µÓ_¤ z+°üƒ4Š4r £A¼m_³šujփ N-2Cda­azBŽ´Õ24ŠÅu£Bºƒüƒm_³šujA¼2Bý+«l°×Bý=Bº ƒ ±Āa™cÐ zü2A¼ƒ2Bý ³šuA¼‚dƒ z a™l°× ]y m±Ā`£‚dz {ƒ I¯Õ+[ ´Ë šƒ 2?« + ° ‚d ƒ2A¼H m´š` m_³š u jƒ 4Š H ‚d ƒ4r ³šu A¼ ‚ dƒ z2A¼H m±Ā`£‚dz {l°×ƒ ´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼ƒ‰ m´š` z l°×ƒ ¯š2_2Aÿ¼ z 4Šü¯ÕN´Ëšƒ2?«+° ¯šˆ+°jµÓVa™ ¯š2_2Aÿ¼ ƒ4Šƒ#.» -.d?« ˆa™Ù z¯šˆ+°j ƒ4Šƒ# .»Cdƒ m±Ā`£‚dz { -.d#T>2Dÿ.dƒ#l°×Jüƒžq+° ±p {# .»Cdƒ m´š` z ¯šˆ+°j £A¼m_³šuj ƒazN 3 qςdƒ z ¯šˆgü A»³šu ¯š2_2Aÿ¼ ƒ4Šƒ#.» Tµ†ü z4r ƒ2Bºƒƒ -2A¼ƒ.» m±Ā`£‚dz { 25


T>2Dÿ2.dƒ#.»¯šˆüg £A¼D2A¼ƒ+°ÅžÓ i¬ T+° ƒü ƒAÿؼ zm±Ā`£‚dz { ¯š2.£a™ zžq+°±p {#.»£A¼ zžq+°±pazN-.d#ƒ2Býa£ zƒ T ü‚dzƒm±Ā`£‚dz { ƒHm´š+°X¯š2_2Aÿ¼ ƒ4Šƒ#.»Cd+° ƒü ƒAÿ¼Ø z2A¼ƒm›³šuj‚dz2Bºƒ#.»Cdƒm_³šuj‚dz2B» ¯šgü zl°× ƒH m´š+° XÖÅ¡Ó ®#l°×¯šC£sžq[+ra™` z.»Cd ƒm±Ā`£‚dz {+°.#d ¯š2.£a™ z žqAƒ¼ -.d#µÓ¡A¼¤ £‚dz {‰N-2A¼ƒ.».d#»az³šu2¯šüƒ>´š z >a™ƒ4Šƒ.dƒ‰Nm´š` ƒ»¯š4ƒŠ `m_³šujl°×»`ƒ£A¼T¹A¼ƒBº» ´a™ƒ4ŠüA¼ƒ '¯š4Šƒ`m_³šujƒCÖH¯Õ‚dˆ£A¼m_³šujž¢Öil°×؞¬i£|a zl°×süƒ¯š4Šƒ` m_³šuj¯šƒa™2mAÿ¼ ¯šƒš“ ƒ‰-»´Õü¸ m4¹T[£A¼ zƒa£A¼ z´Õü¸ m4¹T 4Šƒ2BŽ_³Õua™ÙCd z+r4Š T[32N.dƒ#.» »`ƒ£A¼ T¹A¼ƒBºƒ ´a™ƒ 4ŠHÙNC£ƒ+2Bº JƒA¼ ÖÅÓ¡®A’Lž¢-2Cd|aÐN‚dƒ2A¼ƒ3»`ƒ£A¼ T¹A¼ƒBºƒ£‰Bºƒ m´š` Ls +° ƒü ƒAÿ¼Ø+ra™`m´š` z4rƒ´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼ƒ ¯šˆ+°jm´š` z4rƒ3 qςdƒ z¯šˆgüm´š` z4rƒ ¬ü4Šƒ.dƒ2Bºƒƒ 3 qςƒd zNÐA¼ÅÓ”Āg ƒ[ Ø ³šÍa™”Āg ƒ[:2mA¼‚Öˆ[‚dƒ[)2+ra™ 4Š³šu‚dƒ[¯ÕA¤‚ ¼ ֈ[‚dƒ[ ´a™¸C¹ƒ‰N;+°¯šgü z|+ Ø ³šÍa™›ÿqA¼ z.» az[‰  ´a™ƒ¸ 4ŠH\T ¯š2+°ü– T+°ü– züÖBý ³šu2f +°2f-ƒ wa2Bºƒ A¼ÅÓ züƒ3 qςdƒ ƒ2A¼ƒ2Bým´š´š2.d zƒ¯šÕ§2.dƒ#.»NÐA¼ÅÓ”Āg ƒ[L ´š2.d+°a™süƒ 3 qςdƒ z2A¼ƒ2Bý ¯š|aÐ2mN‚dƒ züC¹ ¯š+°ü ´šƒüƒ .»az2.dƒ#.» Ø ³šÍa™”Ā¤ ƒ[Lm_³šÍjN´š2.d+°aü™s ƒ3 q‚ Ï ƒd ƒ2AÖü´¸ &š Bºƒ ƒ2Bºƒ#.»Cd :2mA¼‚Öˆ[‚dƒ[Lm´š` z3 qςdƒ ƒ2A¼ƒ2Bý £A¼D2A¼ƒ +°ÅüÓ C¹4ŠˆBýN£a£mCd züƒm´š` Aÿм [´Ëƒš ¢Õ2.dƒ#.»)2+ra™4Š³šu ƒ[L ¯ÕA¼¤A» Cdž¬ü¸ az.d# a™Tƒ2.dƒ# m_³šÍj2A¼ ƒ2A¼ƒ# .»Cd Q[[ ‚Öˆ[‚dƒ[L¯š³šum”Āa™ +° ƒü ƒ2A¼ƒ2Bý ].dyā+«s N\ ]y¯ša™Ðm+«‚dƒüƒ qaz2.dƒ#l°×´š2.d+°a™sü+r uÏ´Õ2.dƒ¯šgü ƒ4Šƒ#.»Q[[3 qςdƒ ƒ[L

´š{`رĀ´š+°a™jT.£a™` µ¢¸,, ´šva™ÐA¼Å}´š{`Ø ƒX

3|4‰‚»ƒ[mA’ü¯šØ2A¼+«`qml°ûa™2 Öi_ƒƒX±Ā´š2´šWy»ƒm+‹BŽ¯š+«s¦ £‚dz»Ø4Š ƒ2/Cds|aa™Xm´ÀX¦ 'µ†»ØmA¼ ØA’2 ƒAÿ»ØÖia£4ŠØ2 |+¯š|a um4ŠCds¦+°Lk+r‚dˆ2¯šÐ´š‰2 H2|4¯šƒš“´Õs¦´šA¼jC£Ø|4CdƒV‚dƒ2,, Cdˆa™ƒ–A¼ÅÓ2 Ì ´š{`Ø2 3|4‰‚dƒA¼ÅÓ2 Ì [mA¼”p ƒLCd2 A¼+«`A¼ÅÓ2 Ì ml°ûa™CdÐ2 Öi_ƒƒXA¼ÅÓ2 Ì ±Ā´š z ´šWy ƒA¼ÅÓ2 Ì 3#ü‚dƒ2A’¯š+«s £‚dz ØA¼ÅÓ2 Ì 4Š ƒ[2.dƒ# /Cdsa™A¼ÅÓ2 Ì a™X‚dƒ2A¼ƒm´ÀX 'µ†ØA¼ÅÓ2 Ì mA¼ Ø zƒA’ z.»‚dz# A¼ÅÓ ƒAÿ¼Ø Ì Öia£4ŠØ2 |+¯ša™ zü2A¼ƒ Ì um4ŠA¼ ¯šg um4ŠCdž¢

+°Lk+°‚dƒ2A¼ƒ Ì ¯šÐ±Ā‰ ¯šg um4ŠCdž¢

H24Š ƒ2A¼ƒ A¼ƒA¼ƒ t Ì ¯šƒš±ĀsØ ¯šg um4ŠCdž¢

´šA¼jC£Ø4Š ƒ2A¼ƒ Ì CdƒV‚dƒ z um4ŠCdž¢

´š{`رĀ´š +°a™jüƒA¼ÅÓ zü+°A¼H+°.» 4Šüƒ4Šƒ.dƒ‰T-?«§ ¯ša™Ð z A¼ÅÓ zü‚dƒ2A¼ƒ´šBºƒ?«§¯šC£s_³Õua™ÙCdփ´š[ z#¸C¹ qa™4r£?«C¹´š[ .»‚dzU {B+°Bƒº £‰Bºƒ+°ƒ+°3U {B»´š{`رĀ´š züƒ›ÿTª 2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ -2Cd¦+°a™`m´šXD2_»ƒU {Bºƒ-2Cd¦+°a™`žq[.¹U {Bºƒ2BºBºƒ+°ƒ+° -2Cd¦+°a™`»ƒ ´š{`Ø ±Ā´š züƒ›ÿªT2.d ž¬ƒ +r[ -2Cd¦+°a™` z >Bº ƒ4Šƒ# ü-ƒ›ÿªT2.dA¼ƒ8´š[.»‚dƒA¼ƒ uϯš2_2Aÿ¼ ƒ4Šƒ+°ÅÓ A’[‚dƒ2A¼ƒ qa™4r» m´šXD2D2]‚dˆD2_»ƒm´š uÏ zl°×4ŠH\ ¯šC£sC¹ qL U {Bº_Bý ´š{`رĀ´š züƒ q¯Õ ‚dƒƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ 26


:#ƒ¸ q¯Õ+°a™j´Ëšü z4r¯šÐa™Ùa™+°´šA¼ {ü-ƒ›ÿª z-4r¯šƒ<A¼ƒ¦ 0uü‚dƒƒ›ÿª z.»‚dzƒ:N‚dƒ2Cd‚dzm_³šÍj+ra™ z+r4r>ja£³ÕuCdØ ƒ4Šƒƒ´šva™Ð>£jL€Cd´š{`Ø+°a™j z4Š24Š‚dƒ z¯ša™¯šÐCdƒü» ´a™¸C¹ ƒ2Bºƒm´š£³šua™ˆ´š z4r±Āa™ƒ.dˆmX»`‹¯š24Š ƒ”Ā¤ zT.£a™` qaz2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ3K|a3‚dˆ+°a™jl°×A¼\A¼ÅÓ züƒ+°A¼H2.dƒƒ 3‚dˆA¼ÅÓ zü2A¼ƒ‰³šu2¯š¯šC£sC¹ qLT.£a™` qaz2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ ´š2.£+°V ƒ2mCd z ÌC£a™+r ƒCd”Āa™ z

”ĀAÿ¼£.dCdƒš§‚dƒ¯š2´šXs [C£Ø[CdØ ¯šƒsT»+° z :³šÍ mC£a™g´Ëšü›ÿ¢4ŠTa£4Š z µÓ ˆNš#—¯š2´šXs  z zl°×CdÐ z

 [C£Ø[CdØ ¯šƒsT»+° z Q[[[a™ˆ´Õ2.dƒ#l°×

m_³šuj¯šCØd 2>4Š[jAÿ¼Øff

¯šCØd 2 uÏ ƒ2Cd2 m_³šujff

¯ša™Ð2 <HÐA¼2 m_³šujff -ƒ £+°Ø züƒ ´šva™Ð´š+° z4r ¯ÀÐ+°L2.d ž¬ƒ

m_³šuj¯šCdØ2Ì>4ŠC­TƒAÿ¼Øff-4rm_³šuj‚»ƒ¯šCdØ z CdA¼ÐØXL+°sփA» ³u2mN‚dƒ züƒ>4ŠCds2Cd‚dz-¯šCdØ ƒ[3›ÿu¯š‚dƒ[ =þƒ4Šƒ#‚»ƒ[C£Ø[CdØ ¯šƒsT»+° z '>4ŠCdƒs a™ˆ´š züƒ £ ƒ züƒ m+«‚dƒüC¹l°ûBý m´šCdØ+° z4r +°[´Õ2.dƒ.dƒ¯šCdØ z4rC¹.dƒ.dƒ‰N+rK>4Š zl°×/Cd–Xs£µÓ züƒ .Ö´š–_BýT+°ƒ+°-[CdØ z +2A¼a™ƒ ¯šCdØ ƒ[ -N ‚Öƒ#¸4r ƒ³šÍN ‚dƒ2A¼ƒ >ü z m´š ³Õu2]ˆ ±pazˆ ƒa™üˆCd >ü z ]y .»L#ƒ¸' ¯šÕ§üaz2]´š&Bºƒ´š{¦¯šÕ§‚dƒ4Šƒ.dƒ‰N+°ƒ+°¯šCdØ ƒ[ˆ-N [> z4r±Āa™ ˆL¤+°¯šCdØ z+rA¼ƒ =#¸4rA¼©Ā§2Cd zÌ:2mA¼ uHl°×Bºƒ.»‚dzT]mCd zžo+°´&š Bºƒ

TƒAÿ¼Ø‚֐ƒ ƒa™ü +°[´Õ2] ‚ÖƒBºü -?«§ m´šCdØ+°փ C¹] ¯šƒs {ƒ -¯šCdØ ƒ2A¼ƒa™ƒ+r[¯šCdØ z+rA¼ƒ+°A’ ¯šÐ´š‰m´š´2š .d z¯šÐ´š‰ zž¢ ˆmCdƒ» ¯šCØd z4rC¹]ˆ»ƒžo—[ £[+«¯šCdØ z+rA¼ƒ+°A’ ¯šÐ´š‰ z - uÏ ƒ2A¼ƒ2Bº £[+« ¯šÐ´š‰ >4ŠCdƒs ¯šCdØ z4r» ‚dz2Bºƒƒ +rK um4ŠCds ‚dƒ2A¼ƒ uÏ z +°ü£[+« ¯šÐ´š‰ >4Š2_ƒ -¯šCdØ ƒ4Šƒƒ +°A’ -N =#¸4r ¯šˆgü A»³šu z2Bºƒ a™l°× um4ŠC­ m´š´š2.d z ¯šCdØ z4Š» ‚dz2Bºƒƒ ¯šˆ+°j A»³šu z2Bºƒ a™l°× ¯šÐ´š‰ m´š´š2 .d z CdC £—ü z ¯š Cd Ø z4Š » ‚dz 2Bºƒ ƒ ' wa 2Bý 2 ?«+ « +ra™` ƒ4Šƒ#.» -TA¼Ø+ra™`µÓVa™ ƒ_Bºƒƒ'+ra™`µÓVa™ z2Bºƒ a™l°×¯šˆgü¯šˆ+°jA»³šu züƒˆCdA¼ ¯šgüƒˆ¯šCdØ z4Š»‚dz2Bºƒƒ 'wa2Bºƒa™+° zü- ¯šgüƒ;+°+rü z {2Bý ƒa‚Öz+°+rü z žq+°±p {#.»:Twa2Bºƒˆ-¯šCdØ zžq-[=a™ƒ4Š ž¬ƒ'wa2Bý2?«+«K +ra™` z-TA¼Ø‚»ƒ-Nm_³šuj uÏ z.»A¼³uÕ 2]±p {ƒ+r {m_³šuj»ƒ Tƒ\H‚d z 2Bº ƒ ƒ ' m_³š u j z A» ³ š u züƒ2Bý ƒ Cd A ¼ ¯š g ü l°× ”Ā+«‚֐ƒ´š–?«+«KmX+rü zü‚dƒ2A¼ƒ2Bºƒ#.»Cd3m_³šuj»ƒ±Āa™ ˆLg+°

¯šCdsff‚dƒ_Bºƒƒ +r {m_³šuj»ƒ¯šCdØ z>4ŠCdƒs TƒAÿ¼Ø-4Šƒ.dƒ‰NTƒAÿ¼Ø‚dƒ4r T.£a™`.»¯Õ[a™kaz2].¹/‰Nžq#ƒ¸C¹]2A¼ƒ-?«§>4ŠCdƒsƒ +°H–CdփA’[4r Ø ³šuL2.dƒ# +°ƒ+° ¯šˆgüA»³šu züƒ ƒa™ü ƒa™ü+°üƒ4Š+° W2.dƒ»[>4ŠCdƒs üaz2.dƒƒ-?«§ü‚dƒ ƒ2A¼ƒ¯šˆ+°jA»³šu zW2.d+°-4r›ÿª24Š z 4r+°m´š+° X‚dƒ2A»‚dz2Bºƒƒm´šÅ‚ Ó ƒd +rü ƒ2A¼ƒ¯šˆüg A»³uš zžqa™–Bºƒ#l°× Cd\¯ÕgXžq´š&BºƒH24Š µÓVa™ zփ´š{ zA¼t ‚dƒ2A¼ƒ¯šÐa™k a™ Ðüƒ ±ÂA¼4Š_Bý‚dz‰#ƒ¸ ‚dz2Bºƒƒ¯šˆgüA»³šu zl°×F> z 2?« +ra™` µÓVa™ z-TA¼Ø‚dƒ2A¼ƒ2Bºƒ#.»F> zü ü +° zž¬i.d2A¼ z 27


´š{¦¯šÕ§ ‚dƒ2A¼ƒ ¯šˆgü A»³šu züƒƒ Cd„Cd–´š2.d zˆ +°üƒ4Šƒƒ m_³šuj[š“ž¬i -AÖiÐCdƒül°× U üփ -TA¼Ø‚dzƒ U {Bºƒˆ m_³šuj uÏ-\‰.»A¼³Õu2´š_Bý‚dz2Bºƒƒ:2A¼ƒl°×

m_³šÍj\‰A¼³ÕuC»+°a™jff -[›ÿª4Š A’Ð+°Ø z+°ƒ+°A¼4Š¤փU {[ ž¬ »a™ƒa™+°_Bý +° z ž¬ m±Āa™›u¤Qÿփ A»³šuıĀNÿ ‚dz2Bºƒ a™l°× A¼4Š¤´š#üփ ‚dz2Bý m±Āa™_¤ z CÖ\ Ö2#» ֈ+° z ±Â2A¼ƒA¼ƒa™ƒ Q[+« A»³šu +ra™`փ -TA¼ØžqAƒ¼ +°ƒ+°a¯šˆ+°j µÓVa™ zžqAƒ¼ -2A¼ƒ ü um4ŠC­ m´š´2š .d z žqAƒ¼ ' A»³šumCd‚dƒ züƒ žq[£a™ƒ ¯šA¹Ø ֈ+° z» ±Â2A¼ƒ.dƒ£‰a™ƒ :2A¼ƒl°× mµÓ¡X Ì

CdÐ »ƒ 2 TA’Ð… - ƒCd az³šu›ÿª Xff -4r 3 ‚Öz+°—´ša™m_³šuj zƒ=L\m_³šuj[š“BºƒaA»³šu z2A»ֈ+° zƒ ±Â2A¼ƒƒ +r {”ĀAÿ¼l×° Bºƒ[C£Ø[CdØ ¯šƒs T»+° z-›ÿuدš z.»C£ƒ[CdØփ m_³šuj z4r›ÿuT2]CdAм ØXL+°sփµÓVa™>4ŠCdƒsüƒ[a™¯Õ2]TƒAÿ¼Ø4r Ö2.d ž¬ƒ

 :³šÍ zmC£a™¤´Ëšü›ÿ¢4ŠTa£4Š z -4r:³šuž¢+° ƒ2A¼ƒ+°a™j>Ø zž¬i-[CdØ zž¬im¯š+°y2A¼ [C£N Tš‚dƒ›ÿ¢4Š zü2A¼ƒˆ´šaž™ ¢+° z4Šü+°a™j>Ø zž¬i-[CdØ zž¬i a™2›ÿuA¼Ø´šĂa™¯š „¯Àsü ¯š2›ÿ¢4rA¼ƒü ‚dƒ2A¼ƒˆ ƒ£‰ mCd Ì ´š{V©ĀA¼ƒü2A¼ƒaz.dyāžql°×‰TAÿ¼ z4r/2Bºƒ!q:³šÍ mC£a™g´Ëšü›ÿ¢4Š Ta£4Š z :?«§ Öia£4ŠØ z žq[.¹ ¯šƒ< züƒ +°üƒÙ#l°× 4rƒ > ƒa™` züƒ2Bºƒƒ4rKֈ+° züDÿ2.dA¼ƒ-4r[CdØ ƒ4Šƒm_³šuj z +r»a™A¼ƒ

 µÓ ˆNš#—¯š2´šXs :T µÓ ƒ z A¼ ƒ z /´ša™X XI+° mµÓA¼¤

¯š ˆAÿ’ z µÓ ƒ z -4r -2Cd|a2mN‚dƒ zž¬i ƒ¯šƒĂ _ƒN¤ ]Cds z

-³šu2+ra™ züƒTš‚dƒ zü2A¼ƒ±p[ Ð+°[m4Š³Õu2]¯šAƒ¼ Ùa™ƒ.da`™ uA¼ƒü ‚dƒ2A¼ƒ[üƒ´š{# µ¢¸,, ‚dƒC¹‚dƒC¹[µÓya™X, ƒµÓy2.dü ƒ¯Õ¤a™…ƒ, CdCd¯šsC¹[‚dƒփØCdA’Cdj»Ø µÓ2¯š‚»ƒC­,, Ì›ÿª4Š QÙCd - µ¢¸+°2 C£,, ƒ¯šƒĂ»A’2CdmµÓ ` z ØXL+°sփ Tš‚dˆA¼ƒül°×±p {.dƒ2Bý Q[[ ƒa™H2]»A’2CdmµÓ ` ƒ2A¼ƒ[üƒ´š{#'-2Cd|a2mN‚dƒ züƒ -4r ƒ¯šƒĂ ¯š2+°H–2.dƒƒ -4r +¹L+°üƒ ´š{?«§2.dƒƒ _ƒN¤ [µÓy az2.dƒ ƒ ]Cds z .d H 2.dƒ ƒ ¯š 2A»³ š u zƒ _ƒ?« §2 .dƒ ƒ -³šu2+ra™ z+ra™Ø´Ëšü z‚Öƒ#¸4ƒŠ ¹+°A’‚dƒƒT.£a™ zl°×=BºJƒ‚dƒ+° a™ÊCdC¹ +ra™Ø zƒ qaz2.dƒƒ :T‚»ƒ -2CdL2mN‚dƒ züƒ £[ Tš‚dƒ züƒ :!¬ ¸ L \ .d 2 .d ü Ö ƒ   ƒ¯š ƒ Ă ‚» ƒ ‚» ƒ Tš ‚ d ƒ zü‚d ƒ 2A¼ ƒ ¯š2.dL2.dƒ.dƒ‰A¹‚dˆ‚dˆTš‚dƒ züƒ2BýA’[[ ƒa™H2]4Šƒa™ˆ´šNš§ ˆa™Ù z3Cdj‚dƒ2A¼ƒ µÓ´šþ.dƒ# A¼ ƒ z-4r›u ³uØ2mN‚dƒ zž¬i uÏ2» mN‚dƒ züƒ+°a| j2mN‚dƒ z üƒ[m4Š³Õu2]mµÓ `uN ØXL+°sTš‚dƒ zü2A¼ƒm´š»W2´šK‚dƒ+°µ†* £+°Ø zü‚dƒ2A¼ƒ¯šA¼ƒaÙ ™ƒm´š ]Cd zü‚dƒ2A¼ƒmX´Õ–mµÓ `uA¼ƒü‚dƒ2A¼ƒ [H´Õ‚dz2Bºƒ# µ¢¸,, ‚dƒA’¯š2³šua™C».£‚dƒ2l°×a¹j24rK ¯ša™ÐµÓ¦, :„[t‚dˆ`«2mN‚dˆ|a¤›ªØÿ ¦Cds¯šØm´š uÏm´šX՝C£,, Ì›ÿª4Š QÙCd - µ¢¸+°2 C£,, C£›qüƒ Cd +°a™.da™`uA¼Ø ‚dƒ züƒƒ ÖHƒ2Bý Cdž¢[+« zBºƒ .d ƒ +ƒ#ƒ¸ = Bº ƒ Tš ‚ dƒ zü2N.d y ā +° H \‚d z 2Bº ƒ Cd az2mN‚dƒ züƒ ƒa™H2] ƒ¯šƒĂƒ 3Cdj‚dƒ2A» az zBºƒy+ƒ .dƒ£‰B¹ -Cd[ ‚Öz+°— _ƒN¤‚»ƒ Tƒ+«—H ¯Õ¤a™փN ƒ¯šƒĂ [ü] 28


az2mN‚dƒ zü[‰‚dz[ü.dƒƒ :?«§¯š2´šXs+°ü£B»‚Öˆ4r›ÿuدš zC¹:2mN‚dƒ zü¯š³šÍ‚dƒ züƒ žq+°» uÏ»mCd z2A¼ƒ¯ša™Ð m4Š³Õu2.d4Šüa™ƒ /´ša™X ¯š+°ü ±Ā´š +ra™Ø züž¢[+« ƒ¯šƒĂƒ m´š»W2´šK‚dƒ+° µ†* zü‚dƒ2A¼ƒCÖüƒ´š_Bý´š{`Ø+°a™jü.»‚dz.dƒ´Ëüš zƒ3 ´+«2´š+° ›ÿª4Š 2Cdƒ[+« -a™–` .»‚dz# ƒL‚dz +°a™sCdÐ ›ÿ¢+°sCdÐ -Dÿ ˆ ´Ëüš +r2+°üƒ+°üƒ4Šl×° 2Bº ƒ¯šƒĂ[ ƒ ³uµÓÐa™ƒ[‚dƒ2A¼ƒü‚dƒ z.»‚zd #‚»ƒ /´ša™X µ¢¸,, +r ƒ¦m+¹Aÿ¼µÓyž¢›ÿªµÓy,A» ³uXš2XCd¯š—a£¦, uÏa™C£‰´š³šÍa£‚dƒ,Cd”Āj uÏm4ŠAɼ um4ŠAɒ,, C£,,-LšBºÐa™Ù zžqµÓVa™ ƒ2A¼HA24Šüƒ-T+r ƒ zœ+¹L+°m+¹Aÿ¼ z œ+¹´š z ž¢›ÿª zœ´Õ¯Õ[4#ƒ§Cd z ֈ³šu zœ+r2C£+°+° zü¾´i ƒ2BÖBý Im az.dyā ƒA¼ zœAÿ¼ zTA¼Øa™ˆ´š z-Nÿ+ra™ zCd´š¯šƒĂ ´šv>l°×ü z‚dƒ˜ Ð z -ƒ-š§ ƒA¼ züƒ .»-2Aÿ¼+ra™a™ˆ´šփ A¼ƒa™³uš 2+ra™ z4ŠH\‚dz2Bºƒ# ˆCdĂa™Ø zœ)a™Ðžq[Cd zÌ:TCdCsÐd uÏ ƒÖBýa™Cd‰ zƒA2\H2.dƒƒ+°ƒ+° um4ŠCs´d Bš º ž¬ƒ փül°× C¹ ƒ2Bº ž¬ƒ

+r { ƒ¯šƒĂTš‚dƒ¯š24Š zC¹-Aÿ¹¦ z<£Ø´Õs‚dƒ4Šƒƒ7a™¤Ð z<£Ø´Õs[m±Ā`[a¹Aÿ¼´šva™Ð+° z4r4Šƒ`uICdT.£a™`C¹3.dL2] [a™ƒÙ`”Ā+rC£—a™ z2A¼ƒƒ[ü.dƒƒ +r {¯šaЙ +rü¯ša£Ð ¯š¤ü‚dƒ2A¼ƒƒ ƒ¯šƒĂƒ7a™Ð¤ z<£Ø´š z .»‚dƒ ž¬ƒ-?«§‚ÖƒBºm+° ƒm+° ƒ z4r'µÓÐa™ƒ[‚dƒ2A»[ü]Tš‚dƒ z ü2A¼ƒ±pK+°+°Bºl°×U»µÓÐwai+°Ø z´Ëšƒ?«2.dƒƒ=#¸4r µ¢¸,,´šmCd2´š{š–2´Ëšü2C¹‚dƒ2‚Öˆ»ƒ›ÿª+rsØm´š‚dƒ.dyāX, CdA¼³šu2›ÿªl°×sØ´š³šuCd2-µ†‰Tƒm´Õ‚dƒC£Cdj¦,, Ì›ÿª4Š QÙ - µ¢¸+°2

C£,,m´šX´Ëšžu ´+°žq+°C£ƒ.»‚dz¯ša™Ð+°a™j zƒ´ša™ ƒ´š{a™ƒš“[+þl°× -Ø›ÿª+«sC¹ q‚dƒ_Bý.¹C£ƒ¯ÀÐ+°L2.dƒ[›ÿª4Š£ƒüƒƒBýTL ƒ¯šƒĂƒ ¾´i ¬´Õ– -›ÿuدš ‚Öˆ4Š z A’Ða£ [H´Õ 3.dL2] C¹Bº» ¯šÐm´š+rµÓ ƒÖBý µÓ¡A¼¤ ƒ4ŠƒCÖHT uÏA¼Õ4§ r‚»ƒa™–Bºƒƒ-N‚»ƒ ]„Cd–+rµÓ ƒ[ 3±p ¢ØX‚dƒ[ üm´š+°X‚dƒ[ ¯ša™Ð”Ā+«‚dƒ[ ¾´A¼tüƒ ƒBýTL :#ƒ¸ ƒ¯šƒĂ”ĀÐQÿ ƒaz 3Cdj‚dƒ2A¼ƒ [ü]m+‹Bý2.dƒ#‚»ƒ /´ša™X‚dƒ[az2A¼H-2Cda£a™g z XI+°m±Āa™_¤+°a™j µÓ z.»Cd8‚»ƒ+rü zl°×8Tƒ¯š2›ÿªT2.dƒ¹ -N‚dƒ2Cd‚dz -ƒ›ÿªT2.dƒ.dˆ ¯š ƒ¯šs ›ÿ¢4Š›ÿu4ŠØ züƒ +°üƒ4Šƒ´š&Bºƒ ¯š2C¹š´Bš +º °-TTBº]´š&BºƒA¼ƒ¦<´šBº+° ƒ¯šƒĂƒ_ƒN¤‚dƒ2A¼ƒ[H– ´ša£Cd–a™ƒ[‚dƒ2A¼ƒ ƒ¯šƒĂƒü4Š‰ z.»‚dz#‚»ƒXI+° µ¢¸,, ‚dƒ¯šĂa™mC£Dÿ ¯‰³šu¦CdCds„C£–´šØµÓ¡›ÿuµÓ¡›ÿª…ƒ, £DÿtXA»ÐÕ§Cd¯šØm´š uÏm´šX՝C£,, Ì›ÿª4Š QÙCd - µ¢¸ :#ƒ¸ A»³šu m±Ā` Tš‚dƒ zü =BºüA»[K C£[-Dÿ ˆ[2.d+° m±Āa™_¤ µÓ z‚»ƒa™–BºƒµÓ¡›ÿuµÓ¡›ÿª züƒ/A’¯À_ƒN¤C¹”Ā+«4 r.dˆ.dƒ m´š uϯÕgX‚»ƒ¯Õga™ zŸ ƒL‚dzXI+°l°×´Ëšü z mµÓA¼¤mµÓA¤¼ ‚dƒ4r»A¼ µ†* züü+rØa™gփ ´ša™m_³šuj‚dƒ2A¼ƒ-Nÿ+°փ Tµ†Ð¯š z+°H\ /2Bºƒ#;+°»ÅÓ -´š&Bº´š&Bºƒ£Cd ´ÕCds µ}¸©ĀjA¼ƒüC¹ l°ûBýaA»³šu z üa™ƒ4ŠjCd+°H\‚dz‰ˆA»³šu›ÿu ƒ2A¼ƒ2Bº+° m_³šuj[šC¹‚dz2Bºƒ#±Ā ƒa™ƒBºƒ‚»ƒTAÿ¼ z4r›ÿ•X+°Tš‚dƒ zü2A¼ƒ l°ûa™ƒ+[±p {¹-2Cd?« Im z4r›ÿ•X+°A»³uš ¯š2_2Aÿ¼ zü ØXL+°s փ m_³šuj[š‚dƒ2A¼ƒ z[\‚dz2Bºƒ#‚»ƒmµÓA¼¤ ¯š ˆAÿ’ z ‚dz+rs³šÍa™ TT+¹s£¯š OC»2mN‚dƒCdÐ züC¹l°ûBý ֈ+° z .dƒy£žqA’‚dƒ[¯š2A»³Õu2.d+°m´šXN zƒm_³šuj]2Cd ‚dƒ2A¼ƒ +rü z 4ŠBºƒ´š{.dˆ m±Āa™_¤ µÓ z -´š&Bº´š&Bºƒ .dƒy 29


m´šX_2Aÿ+¼ ° zü[‰2?«Kž¬+—° .»‚ƒd +°)a™ƒ–+°H\¾´A¼üt ƒ.Ö¾´–Býa™³uš ¯šØ züƒ AÖH¯Õ+ƒ#‚dƒ2A’¯š+Cs« ¹ƒ2Bºƒ#ƒ¸[üƒ´š{#-#ƒ¸CÖH¯Õ£[[»A’2Cd µ†* zü‚dƒ2A¼ƒ‰ ¯š2 4ŠC dƒüƒˆ‰ ;+°? «‚»ƒ ‚dƒ [ mµÓ¡X ‚dz +«s -ƒ›ÿª züC¹-2Cda™ z ƒ¯šƒĂƒ¯š ˆAÿ’´šþ.dƒ#‚»ƒQ[+«´Ëüš z

 z zl°×CdÐ z -4rֈ+° ƒ2A¼ƒ3 ´+°+°H\‚dz2Bºƒ#Aÿ¼a£ja™g+r ƒ züƒ´šA’a™g ›ÿ¢4Š zü[‚dzֈ+° z´ša™ ƒ´š{a™ƒ©Āa™g ƒ[‚dzmµÓ¡X£+°Ø z+r { 3ֈ+°»ƒ+r ü‚dz[.ִՖ2Cd ˆmCd z»ֈ|+.dyā+r»a™A¼ƒ-4r 4Š³šu z A¼4Š¤ ƒ4Šƒ.dƒ‰´š&Bºƒ -?«§ 4Š³šu z2A¼ƒ-\‰.»Cd Cd´{š 2s Bº4Šƒ ´š{a™ƒš“2Bºƒ ´š{mCds TƒmCd +°ÅÓmC£A¼ƒüƒ 8փ±paz£a¹‚dƒ[ T.£L2.d+° £L[ TBº] MCdü zü2A¼ƒ m´š»W2.dƒ#w+i Im z4r ‚dƒX‰2.dƒ#ƒ¸ ¯š2”Āa™ z2A¼ƒ3Aÿ’ØXj+°3N›ÿ•X+°3NAÖTi +° züÖBƒº C£´šmCd‚dˆ\‰.» Cd´š{sBÖi´š{a™ƒš“Bºƒ'¯š2”Āa™C£´š züƒ±p4#ƒ§?«§¯šA¼ƒÙa™ƒ {üƒ=.dy# 4Šüa¹-2A¼ƒl°×”ĀAÿ¼ zžqTƒ‚Öˆ-[‚dƒX‰2.dƒ]Cds Xs|+ֈ|+.dyā žq+° z z+°CdÐ z-[.Ö´š–_Bºƒƒ 'TAÿ¼ z4r”ĀAÿ¼£.dCdƒš§‚dƒ züƒ»A’2Cd mµÓ ` z.»‚dƒ+° zƒ ´¯š2±ĀN2.dƒ+ ž¬ƒ ƒ¯šƒĂ-ƒ›¬_ƒbH[3µÓ‚dƒƒ+°šk ¯ša ™– zƒ +r ˆA¼ƒüÖBý A24Šüƒ [a£+°L2.dƒ#l°× ¾´i £üƒ4Šƒ ”ĀAÿ¼ züƒ ±Â2N£B» -Nÿ+rL -?«§£a™ƒ 4Šƒa™ƒ z< z»A’2Cd mµÓ ` zm±Āa™2Dÿ2.d ž¬ƒ ¯š2”Ā—a™ z žq[ T uÏ 2CdƒBºƒ .ÿd2A¼¯šƒĂ CÖH‚dƒ[ +°JµÓÐa™ƒBºƒ =#ƒü¹”ĀAÿ¼£.dCdƒš§‚dƒ¯š2´šXsžq[£L+«mµÓ `uA¼ƒü ü uÏ z ¯ÕN2¤ .dAƒ¼ '”ĀAÿ¼ £.dCƒd š§‚ƒd ƒ2A¼ƒ[C£Ø[CdØ ¯šƒs T»+° z;+°—?«‚»ƒ‚dz2Bý Tƒ\HTžql×° ‰.¹=#¸4rž¢+° zž¢µ†*$Ïül°×[C£Ø[CdØ ¯šƒs T»+° z 4ŠüA¼ƒ+rK£a™ƒm±Ā´š2]+°›ÿ•X+° Tš‚dƒ zü2A’¯š+«s +°H\+r ƒØ

+°a™jüƒ.»‚dz.dƒ£‰a™ƒ+°ƒ+° £a™ü+°Nÿ+ra™ zžqA¼ƒwa2Bº ”ĀAÿ¼փ :³šÍ zmC£a™g ´Ëšü ›ÿ¢4Š Ta£4Š z2Bý Tƒ\H wa2Bºƒ ”ĀAÿ¼üˆ žq[.¹ =#¸4r+2A¼aƒ™ _ƒƒÀµÐÓ a™ƒül°×+¹´šC£´š2_ƒüNÿ+° ƒÖ  ‚dz2Bºƒƒ-?«§£a™ƒ -Nÿ+ra™ƒüƒ+r uüa™ƒ+°ƒ+°µÓ ˆNš#—¯š2´šXs ‚dz2Bº ž¬ƒ ' Bºƒ”ĀAÿ¼ züƒ2Bý z zl°×CdÐ zžq[.¹=#¸4r+2A¼a™ƒ +°©ĀkO züƒ .d2+° ›¬#ƒ§+[ ¯š2”Āa™ zƒ TBº] A’ m´šX m4Š³uš züˆ‰žq+°¯š2.dL2.dƒ.dƒ2Bºƒ£a™üƒmµÓ `uA¼ƒüƒ4Šü.¹#».»aa™ ƒ™ +°ƒ+°£L+«K-Nÿ+ra™ z4r z +°2,, A¼‚dƒ‚dz$4Šƒ´šĂ‚dz ֈ³šu z›ÿª‚dƒ zƒ¯š2µÓ‚dƒ z 4Šƒü z_üµ†ü zü[‰‚dz4ŠˆBý š§±ĀµÓ züazÖü‚dzƒ J[£CdƒjBº2#+°‚dz2Bºƒ… ̵ӡ+°.dLmCd C£,, ' m´š+ra™ z +2A¼a™ƒ -š§±ĀµÓ züƒ A¼4Šƒüƒ+[ A¼L4ržq+° ´šLCd´2Õ .ÖAa¼ ƒ™ µ¢¸,, /Cds ˆCdCdsÐ]2C£.d, ƒAÿ¼Ø zµ†*]2Cd2, -Aɼ ˆ ƒ2mCd]2C£.d,Ia™gm›ÿu2CdØAÿ¼ ˆAÿ¼ ˆ,, C£,,Ia™g‚ˆd mCdü üˆ ƒ2mC£ƒ©Ā z üˆµ†* züƒ.dAƒ¼ {# üˆ z+«s žqA[¼ [a™k‚dƒ z|+ ü zCdCdsÐ uÏ´Ëšüփ -´ša¹+° ”Ā+rC£—a™”ĀЃ›ÿª z.»Cd» z+«s¯ÕA¼¤ z +r {”ĀAÿ¼£.dCdƒš§‚dƒ zƒ´švLs4r¯š2±ĀN2]£|a»A’2Cd T.£a™` zl°×-a™ÎCd-Nÿ+ra™ z±Â2AÖAa¼ ƒ™ '¯š2´šXs+r‚dƒ+°£.d+° :2mN‚dƒ £Ø±Āa™2_ƒüC¹ l°ûBýN +°ƒ+° m±Ā´š2]+° Tš‚dƒ zü2A¼ƒ 3¯š+«sžq[£a™ƒ¯šƒü›ÿª z4r'”ĀAÿ¼¯š2´šXs[±Â2A¼4Šüa™ƒ'¯š2´šXs A’Ða£-Nÿ+rL-az£a™ƒ»A’2Cd T.£a™`l°×/´šm+°Tƒ2]‚ÖƒBºü £a™ƒm±Ā´š2]+°Tš‚ˆd A¼ƒü2A¼ƒ3µÓJBýÖai £4ŠØ]Cdƒžs i¬ 4Šƒa™ƒ {£mµÓaz2] .dCƒd LÐAÿ¼ µÓ¡mµÓšüƒ-Nÿ+° mµÓAC¤¼ ¹.»‚ƒd ž¬ƒ:?«§ ›u³šuØ-2Cda™ µÓ¡mµÓšü 30


ü4Šƒa™ƒ {+°aƒ™ `u Ls‚ƒÖ Wš“Øl°×

-³šu2m4Š³šuıĀ¯šffTNÿC¹ ƒ³šÍ £+°ØT.£a™`ƒ›¢Nÿ2.dƒƒ

ƒ‰±Â2A¼ƒ#l°×A’ÐA¼µÓ ˆa™Ù züƒÌփ¾³ua­›u›u ”ĀAÿ¼l°×BºƒCdN ØCdÐ zƒ›ÿªT2.dƒ#l°×A’ÐA¼µÓ ˆa™Ù züƒ4Šü { 3N ØCdÐ z¯ša£Ð2Cda£ØTƒ¯ša¹ÐCd—š“§[ž¢¯š2´šva™k z4r/Qt´Õ2.dƒƒ [V+°`¯š³šÍa£=BŽL=2Bºž¢¾´l°×—N züƒ´šBý‚dz2Bý>ü z +þl°×[V+«2.dƒ£BÖ#ƒ¸Cd´š C¹m±ĀAÿ»‚dƒ´šBºƒ¹-!q¸£C¹6+°Ø z +¹a™ƒ£Bºƒm±ĀAÿ»‚dƒC£Cdšk-ƒ›ÿªT2.d ž¬ƒ ƒµ†c2X´ËšƒK›ÿªT2]¯ša™¯šƒĂ=2Cd m´šµ†2Cd z4rƒ2Bºƒ¹ -2Cdm´šµ†2Cd z4rƒ2Bº4ŠH\£Bºƒƒ‰±Â2A¼ƒƒ m ƒCd =?«§ 3+°X4ŠÖiƒ ƒü.d_Bý ±pCd±p‚dz#l°×´š+°L2.dƒ ƒ?«§+« {‰m ƒCd)a™ƒ–¯š³šu z/‰‚ÖƒBºü։þƒ4Š4Šü { [¯š–³šu[¯š–³šu üm±Ā`C£Ø4Š zl°×8TAÿ¼ z4r ˆ {Bºƒ CÖ\2.dƒ¹ -!q¸ ƒ‰ J+«2.d[A» m_Cdƒl° uüƒ ‚dƒƒ›ÿª z +°H\£Bºƒ3¯š ƒ‚dƒ zƒ‰4r2.d4ŠüBºƒ Tµ†Ð¯š z ´š4Šüƒƒ a£mX‚dƒ[ .ִՖ 4Šƒa™ƒ£+°Ø zƒ ‚Öƒ?«§ ¯š2A»³šu zžq+°TµÓЯÕ2]+°žuØ`ƒ[ ž¬A¼BÿºTµ†¯šÐ¯š z‰£Bºƒ ƒ‰CÖH¯Õ+4ŠüBºƒ -¹ØØCd C£Öþƒ4Šl°×‰ƒ CdC¹ UTC£2Cd z ¯š³šu.da™Ø z .»‚dz.dƒ+°š§¯šƒ< züž¢l°ûBŽJBº+°Cdl°×³ÕuCdƒBÖi-³ÕuCdƒBºƒ +rl°×2BŽµ†Ð¯šCdÖ#ƒ¸-ƒ¯šL2.dƒ.dƒ‰A¹-?«§µ†Ð¯š ž¬Cdl°× £‚dƒ2A¼ƒTµ†Ð¯š z‰.¹£Bºƒƒ‰CÖH¯Õ+4ŠüBºƒ m ´ ƒC¹”ĀAÿ¼£‚dƒ2A¼Hm ´ ƒC¹Tš‚dƒ£2.ÿdü‚ÖƒBºCdl°×‰ ֈ³šu zƒA¼ˆa™ z4r.»‚dƒ4ŠH\´š&Bºƒƒ‰±Â2A¼4ŠüBºƒ

 [”ĀÐa™¤ ¯ ´š{`رĀ´š züƒCd\Cd4Š[›ÿqA¼ züƒžql°×2Bº ¯šÕ§‚ƒd 2Cd#ƒm´š+rW2.dƒ.dƒTµÓР¯ ‚Öza™ƒy¯šˆa™ƒØ[ ž¬´Ëžš u ´+° a™³ÕuCd ¯ ‚ÖzLy‚ÖƒBºüƒ‰>az2.d4ŠüBºƒ ´š L C£Ø4Š z µ†Va™ + °  ˆ¯Õ + °  3Aÿ ’ ØXj+° ¯š 2 _2Aÿ ¼ Tš‚dƒ zü[‰?«[£+þl°×´šLCdØO2]£Bºƒƒ‰±Â2A¼4üŠ Bºƒ TAÿ»‚dƒCd +°2?«+« Öüƒ4Šƒ zl°×—l°×£¯š -m´š‚dƒCd‰ z4rÖ#ƒ¸ CÖH q‚dz¹-!q¸¯š2´šva™kփ¯š³šu> ƒ4ŠƒTAÿ»‚dƒCd‚dz‰.¹ƒ‰ .»a™4ŠüBºƒ µÓa™`u4ŠX[mA¼žqTƒ£ØNÿC¹›uAÿ¼´šBºƒ£Bºƒ3+°¯Õj+° z4r .dƒy [mA¼l°× [Wy2Cd4r 8 TAÿ¼ z4r žo24Šƒ¹ -A» TAÿ¼ z4r -2Cd ƒ¯šˆ–āLs4r£l°×-a™–`-az£Bºƒƒ‰±Â2A¼4ŠüBºƒ ƒL‚dz Cd£[4r q¯Õ+4ŠüBºƒ m ´ ƒ¾¯az2?Æ m±ËĀ[Ă¯Ôl°×U¯š¯Ô‚dƒ2A¼ƒ=2Cd?« m ´ ƒ {‰A¹ -2Cd?«m ´ ƒ£¾´i {‰.¹։þƒ4Šƒ#‚»ƒ4r+°ƒ‰32A¼´aš ™.d 4ŠüBºƒ ƒL‚dz¯š2Cd´Õs´ša™.d4ŠüBºƒ

.dCdƒLÐAÿ¼µÓ¡mµÓšüƒ -2Cda£bā zÌü+rØa™¤2

 ”ä¤ µÓ¡mµÓš uX 2µÓ m´šXš§ J[‚dƒ2A¼ƒ -Dÿ ˆ z A»³šÍDÿ ˆ z TBº] ¯ša™Ð£Ø´š+°փ ¯šA¼ƒÙa™ƒ[+« ³šuA¼‚dƒ ”Ā¤ ƒ2A¼ƒ [ü]µÓa™`u4ŠX.»‚dz#‚»ƒ”Ā¤µÓ¡mµÓš-_Bºƒƒ -24ŠµÓ¡mµÓš¯šˆ+°jփH24ŠµÓVa™ z¯šˆgüփ-24ŠµÓVa™ z 3 a™`‚»ƒ +ra™` µÓVa™ z 4Šü ¯š24ŠCdÐ z.» »a ™–Bºƒ m›ÿu2Cdƒž¬i -LšBк a™Ù züƒ´š2.d ƒü züƒTBº]¯šaЙ £Ø´š+°փ¯šA¼ƒÙa™ƒ[m´š uÏ ¯šÐa™ˆ´š zC¹ Bº ¯šgüž¢ 3mµÓaz2] ‚dz2Bºƒ#‚»ƒ -24Š µÓ¡mµÓš 31


-_Bºƒƒ  ›ãu µÓ¡mµÓš +°|aj2mN‚dƒ uÏ»2mN‚dƒ -2Cd|a2mN‚dƒ züƒ l°×ˆ‰”Ā+«CdÐ z4rTü+°`ƒBº[Cdü2.dƒ.dˆ¯ša™Ð£Ø´š+°փ¯šA¼ƒaÙ ™ƒ[ ³šuA¼‚dƒ ƒ2A¼ƒ¯šƒ¯Õga™Cd4ŠH\‚dz2Bºƒ#‚»ƒ›ÿu µÓ¡mµÓš -_Bºƒƒ 3CdjµÓ¡mµÓš C£ƒ”Ā+«[¯šƒ¯Õga™Cd2Nm´š uÏ ¯šÐa™ˆ´š z4r ]j‚dƒ´Ëƒš [š ƒÖ  ¯šAƒ¼ aÙ ƒ™ [‚dƒ2A¼ƒ-Øփ [ü]C£ƒC£Öi ¯š]yA’2A¼ƒ Bºƒ-ƒ›ÿª z±Â2A¼ƒ#‚»ƒ3CdjµÓ¡mµÓš -_Bºƒƒ

µÓVa™mCd‚dƒTü+°` z ¯À,, uÏ»2mN‚dƒ2_ƒüƒ +°|aj2mN‚dƒ zü2CdL2mN‚dƒ2_ƒüƒ Tš‚»ƒ2mN‚dƒ züƒm±Ā`uA¼ƒüƒ4ŠˆBý´ša™4Š [a™ƒ AÖiAƒ¼ CdCdsÐ2_ƒüƒ¯šˆgüCdƒ {‚ÖƒØ ›u ³uØ2mN‚dƒ2_ƒüƒ´šNm±Ā` zÖiA¼ƒ Qÿ ƒ2_ƒüƒ¯šˆ+°jA»³šu ƒ‚ÖƒØaµÓVa™A¼Ð‚dƒ  ³uCdƒ+r£A¼ØTA’Ø Cd2›¬i+ra™`u24Š ƒ‚ÖƒØ BºƒA»³šu2_ƒül°×£N üփ+°a™ƒl°× +°a™ƒl°×Tü+°`ƒ2Bº KÖ a™ ƒØ4Šƒ`Aÿ’ ƒ›ÿªmA’mNa£ ƒ´ša™µÓ¡a£ ƒ a™¯Õ2³šujA’¯š¯š2a™+«C£³šuÐ,, C£,, ´š2.d uÏ»2mN‚dƒ züƒ ´š2.d +°|aj2mN‚dƒ züƒ -2Cd¦+°a™` .dCdƒš§‚dƒ zC¹ 4ŠˆBý uÏCd‚Öz+°—Bºƒ Tš‚»ƒ2mN‚dƒ zž¬iA¼ƒ ´š2.d m±Ā`q2mN‚dƒ züƒ 4Šü¯Õ a aza™ƒ N‚֐ƒA¼ƒ CdCdsÐ züƒ 4¹ÅÓ+° züƒ

4ŠˆBý¯šˆgüµÓVa™ ˆ‚Öƒƒ :2A¼ H ´š 2 .d uÏ » 2 mN‚d ƒ züƒ ´š2 .d m±Ā` züƒ ´š2 .d +°|aj2mN‚dƒ züƒ ƒL‚dz-2Cd¦+°a™`4rƒ‰ ƒ¯šƒĂ_ƒN¤4Šü¯Õ´šA¼ƒ»Bºƒ CdCdsÐ züƒ 4¹ÅÓ+° zü2A¼ƒ ¯Õ2.dƒ:2mN‚dƒ´šA’a™¤ züƒ 4ŠˆBý ¯šˆ+°j

µÓVa™ ˆ‚Öƒƒ +ra™Øa™ˆ´šփ¾´iwa2BºƒµÓVa™ zül°× üփ-£A¼ØTA’Ø Cdփ +ra™`µÓVa™ ˆ‚Öƒƒ ƒL‚dz uÏCd‚»ƒ+ra™`µÓVa™ z ' BºƒµÓVa™ zül°×Tü+°`փN3Cdj‚dƒ[‚Öƒa™ƒ24Š ž¬ƒ Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z µ¢¸,, 3±Ā`«±ĀA¹³šu ƒ]sصÓ+«s¦´šµ†Ø ƒØ.dl°×¦¯šµÓ`¹ ƒØ+°a™k¦, -³šu2T u£TƒTT+°sa™ˆ±p.£¯Õg»C£s ƒ ƒ]CdĂA’³šu…ƒ,, C£,,£l°×‚»ƒ- ‚dƒ£üƒžq {£µÓ+s« -2Cd2+°Å¡Ó ®žql×° 2BŽ.dˆ¯šƒs £‰ƒ .Ö {üƒžql°×2BŽT2#ƒ£‰ƒ£l°×‚»ƒa™ˆ´š zžqAƒ¼ £l°×¯ša™Ð z CÖüƒ¯šƒƒ‰CÖüƒ¯šƒ+»N»|a‚»ƒQžqAƒ¼ »ƒ[CdصӡA¼¤ uÏ ¢ØX[ uÏ£2A¼¯šÐa™ˆ±p³šu2Ìw+i ž¢Ø´š[šC­ :2+°ƒ›ÿª4Š 2Cdƒ[.»4ŠH–2´š_Bý4Šƒ`mCd‚dƒ zA’Ða£aH24Š µÓVa™ ƒÖBºƒ¯šˆ+°jµÓVa™ z:#ƒ¸‰N 4Šƒ`mCd‚dƒT›ÿu4Š ´š2.dA¼µÓ ¯šˆ+°j´š2S+°a™` z 3+rµÓ z‚Öz+°— ¯šCdsÐ 4Šƒ`›ÿu4Š z mµ¢mCd z ,, Cdֈ ,, µÓ_¤ z ,, a™ ¢ ,, £l°×— £‚dz {‚Öz+°— ¯šCdsÐ ,, CdÐl°×— ,, a™ ¢ ,, ¯š–a™c ,, Cdֈ ,, ±Ā`« -\‰‚Öz+°— ¯šCdsÐ ,, »mCd z ,, a™ ¢ ,, a™ˆ´š z ,, Cdֈ ,, ±ĀA¼ z >ü z‚Öz+°— ¯šCdsÐ ,, O³šuÐ ,, a™ ¢ ,, a™¯š z 32


,, CdˆÖ ,, ´šNÉT‚Öz+°— ¯šCÐsd ,, ,, a™ ¢ ,, ,, CdˆÖ ,, Q[» mX Cd—a™` ƒ2A¼ƒa™ƒ :N ´š2S+°a™` ‚dz‰N

4Šƒ³šuØ z m´Ëšˆ` z 4Š2Aÿ¼ z 4ŠƒA¼ z ƒ2A» -2Cda£bā4Šփ

¯šˆœµÓVa™ Ø ³šÍa™ z uÏCd l°û#¯šƒgBºƒ -ƒ -Nÿ A» Cd .»Cd m›q|a´Õ2´š_Bý ¯š ˆ £‚dz {C¹4ŠˆBýmµ¢mC»2mN‚dƒ zA’Ða£µÓ_¤ züƒm4Š³Õu2.dƒ.dƒ£l°×— .»Cd´šüƒl°×.dƒ2Bºƒƒ uÏ C d  ƒ¹a™ˆ ´š { BÖ i .d 2 mA’Nÿ A» Cd .» C d m›q | a ´Õ2 ´š _ Bý £Ø£‚dz {C¹ 4ŠˆBý CdÐ\2mN‚dƒ z A’Ða£ ¯š–a™cüƒ m4Š³Õu2.dƒ.dƒ ±Ā`‹mN‚dƒ zA’Ða£¯š–a™cüƒm4Š³Õu2.dƒ.dƒ±Ā`‹2mN‚dƒ zA’Ða£A’ m´šXm4Š³šu züƒ.»‚dz.dƒ2Bºƒƒ uÏCd_ƒN¤a™ˆ´š{BÖi_³šu¯š–CdØNÿA» Cd.»Cdm›q|a´Õ2´š_Bý/A’ £‚dz {C¹ 4ŠˆBý .dl°×L2mN‚dƒ z A’Ða£ a™ˆ´š züƒ m4Š³Õu2.dƒ.dƒ ±ĀA»2mN‚dƒ z.»Cd4Š ƒ£4Š ƒ züƒ.»‚dz.dƒ2Bºƒƒ uÏCd]Cdas ˆ™ ´š{BiÖ +| m Cd uÏNÿ A» Cd.»Cd m›qa| ´Õ2´š_Bým±Ā`£‚dz {C¹ 4ŠˆBý O ³uÐ2mN‚dƒ zA’Ða£a™¯š züƒm4Š³Õu2.dƒ.dƒ4Šƒ ³uØ2mN‚dƒ z .» C d mCd T¯š a ™ € z µÓ ¡ +° ¸ µ¢`« C d züƒ T¯š a ™ €  .» ‚ dz .dƒ ¯š2›ÿ¢4Š zü‚dƒ2A’2N2.dƒƒ uÏCd -³šu2+ra™ a™ˆ´š{BÖi a™ƒmA’Nÿ A» Cd .»Cd m›q|a´Õ2´š_Bý -±Ā£‚dz {C¹4ŠˆBým´Ëšˆ`q2mN‚dƒ z.»Cd4Š2Aÿ¼ züƒm4Š³Õu2.dƒ.dƒ ±Ā‚dzL2mN‚dƒ zA’Ða£ ƒü zƒT¯šL€2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ uÏCdƒTBº]CdCdsÐ zžq¯šˆ+°j µÓVa™CdCsÐd zü_Bºƒƒ+2A¼a™ƒ

CdCdsÐ zžq¯šˆ+°jµÓVa™ ƒÖA¼a™ƒ mµ¢mC»2mN‚dƒ zl°× £\2mN‚dƒ zl°× փmX 4ŠüA¼ƒ mµ¢mCd z µÓ_¤ zƒTƒ.dƒ‰N£l°×—µÓ_¤ zƒ.Ö´š&.dƒ‰NCdÐ\2mN‚dƒ zl°× ±Ā`«2mN‚dƒ zl°×փmX4ŠüA¼ƒCdÐl°×—¯š–a™c zÖþƒ4Šƒ.dƒ‰N±Ā`«A’[[ [a£Ð³šu z.»‚dz.dƒ‰N.dl°×L2mN‚dƒ zl°×±ĀA»2mN‚dƒ zl°×փmX 4ŠüA¼ƒ.dl°× {a™ˆ´š zƒm4Š³Õu2.dƒ.dƒ‰N±ĀA¼ z-.dy?«+«4Š ƒ z .»‚dz.dƒ‰N-!q¸TTAÿ¼ :2mN‚dƒ zül°×փmX‚dz2Bý-T¯šTƒÕ§4r Ø ³šuL2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ Q[.» uÏ»2mN‚dƒ+°|aj2mN‚dƒ zül°×ƒ¯šCdsÐa™ ¢4Šƒ` zül°×ƒ4Šü փmXTµÓA¼ ƒ4Šƒƒ

´Õ2BŽ2Bº´š2S+°a™` z ´Õ2BŽ2Bº¯šÕ§[a™k‚dƒ z   µ¢¸,,

´š2.d›ÿªˆCd züƒ2Bý¯šˆ¤üµÓVa™ züƒ4Šž¬Ùƒ ´š2.dCd£jmCdüƒ2Býaz2mN‚dƒ züƒ4Šž¬Ùƒ ´š2.dµÓl°×üs ƒ2Bý U {B»a™–BÖƒ ´š2.dF> züƒ2Bý m±Ā`»ƒa™–BÖƒ ´š2.£NÿA» Cdüƒ2Bým´šCdØ4rCdj4Šž¬Ùƒ ´šNÉJ Ls¦3´š¦|+¸A¦¼ mA¼ ¦

C» ¢Dÿ¯š2C£´š¦£‚dz¦m±Ā`¦ T‚dƒC­¯šƒÕa£`«m_³šuj-2Cda£Cdj ‚dƒAɒ<üƒm_³šujT›ÿªˆX¦ž¢|+-2Cda£Cdj ´š{a™ƒ ´Õ-2Cda£Cdj+‹T›ÿªˆCd¦,, C£,,µÓVa™ƒ» ›ÿªˆTƒ:2A¼ƒž¢[mA¼ züƒC» ƒ>üCdCdsÐ zµÓVa™ zž¢[ »BýTƒ-\‰CdCdsÐ zm±Ā`»ƒ£‚dzCdCdsÐ z a™2mAÿ¼ zü2A¼ƒ‰0uP m´š A » µ Ó zžq 3+rµÓ z µÓ V a™ zž¢[ -2Cd a £Cd j µÓ V a™ ƒ2C£ £Ø´Õ2]‚dz‰N 33


µ¢¸,, m›³šuj`¹T›ÿªˆX¦ž¢|+m´š u´šX¦ -2Cda£Cdj¹T›ÿªˆX¦´š{a™ƒ ¯šCdsÐ2 ‚dƒ¯ÕsÐ2mA¹ž¢|+¯š ´š{a™ƒ -³šu2+ra™¦ 3XCdؔĀsÐA’2 m4Š³šu`µÓ+«s¦ ³šumA¹ m´š”ĀA¼¦ ¯šƒĂ<2-WÐx+r2X¦ ƒa™ƒA¼ƒC£Ă³šu¦Tµ}ÐA»£¦¯š|aÐ2mN‚dˆ`« ¯š|aÐ2mN‚dˆa£g¯šØCdֈֈ³šu¦ ¢ØX¦T uÏ2,, µ¢¸,, ž¢+rICd zž¢+°£Ø´šs zƒ‰-azNm_³šuj z-Nž¢+° zž¢ m´š u´šX a™ˆ´š zž¢ƒ‰N -žu|4 A»³šÍICd z A»³šu£Ø´šs2 -azN -2Cda£Cdj -N A»³šu zž¢ ¯šCdsÐ a™ˆ´š zž¢ T¯šsL2]N ž¢+° zž¢ :2mA¼ƒBºƒ-³šu2+ra™ z4Šƒ¯šˆa™ƒØBºƒm4Š³šu`µÓ+4s« Š ƒa™ƒmA¼ƒBºƒa¹š z4Šƒ .d2mA¼ƒBºƒm´š”ĀA¼ m´š+rµÓ 4Šƒ` z4Šƒ ¯šƒ {üƒ ¯šƒ< z4Šƒ -WÐK A» Cdüƒ+r2X4Šƒ4rH/C£Ă³šu z4ŠƒTµÓÐA» Cdüƒ:2mN‚dƒ züƒ ƒL‚dz:2mN‚dˆA¼a¤™ züƒ4ŠƒS+°?« - uÏ z4ŠƒÖüƒ4Šƒ uÏ z4Šƒ 3Ta™bāT2]TÌ.da™+°¯š2³ÕuCd ´Õ2BŽ2Bº´š2S+°a™` zÌ´š# z »A’2Cd´š2.dTµÓ2XÌ  ´O

3+rµÓ´š2.d+° z 3+rµÓ zž¢-a£¤2µÓ z uÏCdl°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃Cd+«—-a£¤2µÓ z £üƒ4Šƒ´ša™+°ž¬i;+°´ša™+°£‚dz {ƒ4ŠˆBý ƒ¯šƒĂl°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+°´ša™+°-\‰[4ŠˆBý_ƒN¤+«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°>ü zƒ4ŠˆBý ]Cds zl°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+° ´ša™+° ´šNÉT[4ŠˆBý -³šu2+ra™ zl°× 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃:»-2Cda| 2mN‚dƒ zül°×4¹ÅÓ+° züƒ uÏCdl×° 4Šƒa™ƒ Ls ƒ¯šƒ Ăl°× .d2 mA¼ƒBºƒ _ƒN¤+« _³šu ¯š–X ]Cds zl°× |+ mCd$ÏBºƒ

-³šu2+ra™ zl°×a™ƒmA¼ƒBºƒa-2Cd|a2mN‚dƒ zül°×-NÿA» Cdüƒ

£‚dz´š2.d+° z

£‚dz {ž¢ -a£¤2µÓ z £Ø£‚dz {l°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ Cd+«— -a£¤2µÓ z£üƒ4Šƒ´ša+™ ž° i¬ ;+°´ša+™ ° 3+rµÓ zƒ4ŠˆBý¯š ˆ£‚dz {l°× 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+° -\‰[4ŠˆBý/A’£‚dz {l°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+° ´ša™+° >ü zƒ4ŠˆBý m±Ā`£‚dz {l°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+° ´ša™+° ´šNÉT[4ŠˆBý-±Ā£‚dz {l°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃:»´š2.dm±Ā` zül°× 4¹ÅÓ+° züƒ¯š ˆ£‚dz {l°×>‚dzBºƒ£Ø£‚dz {l°×TµÓЂֈ[ /A’ £‚dz {l°× -$Bºƒ m±Ā` £‚dz {l°× TWš“§Bºƒ -±Ā £‚dz {l°×TµÓÐ+°a™sam±Ā`q2mN‚dƒ zül°×-NÿA» Cdüƒ

-\‰´š2.d+° z

-\‰ž¢-a£¤2µÓ z.dl°× {l°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃Cd+«—-a£¤2µÓ z £üƒ4Šƒ´ša+™ ž° i¬ ;+°´ša+™ ° 3+rµÓ zƒ4ŠˆBýmµ¢mCd zl°×4¹ÅÓ+° ƒ‚Öˆ‚dƒƒ ;+°´ša+™ ° £‚dz {ƒ4ŠˆBýCdÐl°×—l°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°>ü zƒ 4ŠˆBý O³šuÐl°× 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+° ´ša™+° ´šNÉT[ 4ŠˆBý m´Ëšˆ` zl°× 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ :» uÏ»2mN‚dƒ zül°× 4¹ÅÓ+° züƒ mµ¢mCd zl°× -š§Nl°×—üƒ CdÐl°×—l°× £‚dzA» {Bºƒ .dl°× {l°× ¯šˆa™ƒØBºƒ O³šuÐl°× a™ƒ`ƒBºƒm´Ëšˆ` zl°×-WÐKA» Cdüƒa uÏ»2mN‚dƒ zül°× -Nÿ A» Cdüƒ

>ü´š2.d+° z

>ü zž¢-a£¤2µÓ za™¯š zl°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃Cd+«—-a£¤2µÓ z £üƒ4Šƒ´ša™+°փ;+°´ša™+°3+rµÓ zl°×4ŠˆBýµÓ_t zl°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+°´ša™+°£‚dz {ƒ4ŠˆBý¯š–a™cl°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°>ü zƒ 4ŠˆBýa™¯š zl°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+° ´ša™+° ´šNÉT[4ŠˆBý 4Š2Aÿ¼ zl°× 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ :» ´š2.dCd£jmCdü_Bºƒ Tš‚dƒ zül°× 4¹ÅÓ+° züƒ µÓ_¤ zl°×´ša£µÓ+«s¯š–a™cl°×az.£yāµÓ+«sa™ˆ´š zl°×3NµÓ+«sa™¯š zl°× uϵÓ+«s4Š2Aÿ¼ zl°×m+«‚dˆµÓ+«saCd£jmCdül°×-NÿA» Cdüƒ 34


´šNÉT´š2.d+° z ´šNÉTž¢-a£¤2µÓ z±Ā‚dz {l°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃Cd+—« -a£¤2µÓ z £üƒ4Šƒ´ša™+°ž¬i ;+° ´ša™+° 3+rµÓ zƒ4ŠˆBý £l°×—l°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+°´ša™+°£‚dz {ƒ4ŠˆBý±Ā`«+«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°-\‰[4ŠˆBý ±ĀA¼ zl°× 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+° ´ša™+° >ü zƒ 4ŠˆBý 4Šƒ³šuØ zl°× 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃:»+°|aj2mN‚dƒ zül°×4¹ÅÓ+° züƒ£l°×—l°×-\‰A» {Bºƒ ±Ā`«+« :2mA¼ƒBºƒ ±ĀA¼ zl°× / ´2mA¼ƒBºƒ 4Šƒ³šuØ zl°× m´š u´šX ±Ā‚dz {l°× ƒCdƒØA» Cda+°|aj2mN‚dƒ zül°×-NÿA» Cdüƒ

´šNÉT+°A¼2_ z

´šNÉTž¢´šNÉT4ŠˆBº4r±Ā‚dz {´š{#ƒ§ƒ´šNÉTž¢>ü z4ŠˆBº4r 4Š2Aÿ¼ z ´š{!¬§ƒ ´šNÉTž¢ -\‰ 4ŠˆBº4r m´Ëšˆ` z ´š{!¬§ƒ ´šNÉTž¢ 3+rµÓ z4ŠˆBº4r-³šu2+ra™ z´š{!¬§ƒ

>ü+°A¼2_ z

4ŠˆBº4r µÓ_¤ z ´š{!¬§ƒ 3+rµÓ zž¢ -\‰ 4ŠˆBº4r mµ¢mCd z ´š{!¬§ƒ 3+rµÓ zž¢ £‚dz { 4ŠˆBº4r ¯š ˆ £‚dz { ´š{!¬§ƒ 3+rµÓ zž¢ 3+rµÓ z4ŠˆBº4r uÏCd´š{!¬§ƒ

3+rµÓCdCdsЯšs_+° z

' uÏ ƒƒ uÏCd¯š ˆ£‚dz {ƒ4ŠˆBºƒ+[mµ¢mC»2mN‚dƒ z A’Ða£¯š ƒ¯šsTAÿ¼µÓ_t züƒ4ŠƒwasL\£l°×—A’Ða£ ]2.dƒ.dƒ‰N

£‚dzCdCdsЯšs_+° z

' uÏ ƒƒ uÏCd ƒ¹a™ˆ´šփ £Ø£‚dz {ƒ 4ŠˆBºƒ+[ CdÐ\2mN‚dƒ zA’Ða£¯š–a™cƒ4Šƒwasþ«\±Ā`«A’Ða£A’m´šXm4Š³šu` z .»‚dz.dƒ‰N

-\‰CdCdsЯšs_+° z

' uÏ ƒƒ uÏCd_ƒN¤a™ˆ´šփ /A’ £‚dz {ƒ 4ŠˆBºƒ+[ .dl×° L2mN‚dƒ zA’Ða£a™ˆ´š zƒ4Šƒaw þs «\±ĀA¼ zA’Ða£4Š ƒ£4Š ƒ z .»‚dz.dƒ‰N

>ü zž¢´šNÉT4ŠˆBº4r4Šƒ³šuØ z´š{!¬§ ƒ>ü zž¢>ü z4ŠˆBº4r a™¯š z´š{#ƒ§ƒ´šNÉTž¢-\‰4ŠˆBº4rO³šuдš{!¬§ƒ>ü zž¢£‚dz { 4ŠˆBº4rm±Ā`£‚dz {´š{!¬§ ƒ>ü zž¢3+rµÓ z4ŠˆBº4r]Cds z´š{!§¬ ƒ

>üCdCdsЯšs_+° z

-\‰ž¢ ´šNÉT 4ŠˆBº4r ±ĀA¼ z´š{!¬§ƒ -\‰ž¢ >ü z 4ŠˆBº4r a™ˆ´š z´š{!¬§ƒ-\‰ž¢-\‰4ŠˆBº4r.dl°× {´š{!¬§ƒ-\‰ž¢£‚dz { 4ŠˆBº4r/A’£‚dz {´š{!¬§ƒ-\‰ž¢3+rµÓ z4ŠˆBº4r_ƒN¤´š{!¬§ƒ

´šNÿTCdCdsЯšs_+° z

-\‰+°A¼2_ z

£‚dz+°A¼2_ z

£‚dz {ž¢´šNÉT4ŠˆBº4r±Ā`«´š{!¬§ƒ£‚dz {ž¢>ü z4ŠˆBº4r ¯š–a™c´š{!§¬ ƒ£‚dz {ž¢-\‰4ŠˆBº4rCdÐl°×—´š{!§¬ ƒ£‚dz {ž¢£‚dz { 4ŠˆBº4r£Ø£‚dz {´š{!¬§ƒ£‚dz {ž¢3+rµÓ z4ŠˆBº4r ƒ¯šƒĂ ´š{!¬§ƒ

3+rµÓ+°A¼2_ z

3+rµÓ zž¢ ´šNÉT 4ŠˆBº4r £l°×— ´š{!¬§ƒ 3+rµÓ zž¢ >ü z

' uÏ ƒƒ uÏC d ]Cdsa™ˆ ´šփ m±Ā`£‚dz {ƒ 4ŠˆBºƒ+[ O ³uÐ2mN‚dƒ z A’Ða£ a™¯š zƒ 4ŠƒwasL\ 4Šƒ ³uØ2mN‚dƒ z A’Ða£ 32N2.dƒ.dƒ‰N ' uÏ ƒƒ uÏCd-³šu2+ra™a™ˆ´šփ-±Ā£‚dz {ƒ4ŠˆBºƒ+[ m´Ëˆš `q2mN‚dƒ zA’Ða£4Š2Aÿ¼ zƒ4ŠƒwasL\±Ā‚dzL2mN‚dƒ zA’Ða£ ƒü T¯ša™€ q‚dz.dƒ‰N

´šNÉT´š2.d+°ü‚dƒ z

´šNÉT‚Öz+°—+°L¨£2µÓ zž¢3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ z qa™4r £l°×—ü‚dƒ z´šNÉT‚Öz+°—+°L¨£2µÓ zž¢£‚dz {‚Öz+°—.dü£2µÓ z qa4™ r±Ā`«ü‚dƒ z´šNÉT‚Öz+°—+°L¨£2µÓ zž¢-\‰‚Öz+°—C» u2µÓ z qa™4r±ĀA¼ z ü‚dƒ z´šNÉT‚Öz+°—+°L¨£2µÓ zž¢>ü z‚Öz+°— 35


mA¼£2µÓ z qa™4r 4Šƒ³šuØ z ü‚dƒ z ´šNÉT ‚Öz+°— [2BŽ2µÓ zž¢ ±Ā‚dz »-a£¤2µÓ z qa™4r±Ā‚dz {ü‚dƒ zƒ

>ü´š2.d+°ü‚dƒ z

>ü z‚Öz+°—mA¼£2µÓ zž¢3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu zµÓ qa™4r µÓ_¤ zü‚dƒ z>ü z‚Öz+°—mA¼£2µÓ zž¢£‚dz {‚Öz+°—.dü£2µÓ z qa™4r¯š–a™cü‚dƒ z>ü z‚Öz+°—mA¼£2µÓ zž¢-\‰‚Öz+°—C» u2µÓ z qa™4ra™ˆ´š z ü‚dƒ z >ü z ‚Öz+°— mA¼£2µÓ zž¢ ´šNÉT ‚Öz+°— +°L¨£2µÓ z qa™4r4Š2Aÿ¼ zü‚dƒ z>ü ƒ» [2BŽ2µÓ zž¢a™¯š ƒ» -a£¤2µÓ z qa™4ra™¯š zü‚dƒ z

-\‰´š2.d+°ü‚dƒ z

-\‰‚Öz+°—C» u2µÓ zž¢3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ z qa™4r mµ¢mCd zü‚dƒ z-\‰‚Öz+°—C» u2µÓ zž¢£‚dz {‚Öz+°—.dü£2µÓ z qa™4rCdÐl°×—ü‚dƒ z-\‰‚Öz+°—C» u2µÓ zž¢>ü z‚Öz+°—mA¼£2µÓ z qa4™ rO³šuÐü‚dƒ z-\‰‚Öz+°—C» u2µÓ zž¢´šNÉT‚Öz+°—+°L¨£2µÓ z qa™4rm´Ëšˆ` zü‚dƒ z-\‰-»[2BŽ2µÓ zž¢.dl°× »-a£¤2µÓ z qa™4r.dl°× {ü‚dƒ z

£‚dz´ša.d+°ü‚dƒ z

£‚dz {‚Öz+°—.dü£2µÓ zž¢3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ z qa4™ r ¯š ˆ£‚dz {ü‚dƒ z£‚dz {‚Öz+°—.dü£2µÓ zž¢-\‰‚Öz+°— C» u2µÓ z q a ™4 r /A’ £‚d z { ü‚d ƒ z £‚d z { ‚Ö z+° — .dü£2µÓ zž¢>ü z‚Öz+°—mA¼£2µÓ z qa4™ rm±Ā`£‚dz {ü‚dƒ z £‚dz { ‚Öz+°— .dü£2µÓ zž¢ ´šNÉT ‚Öz+°— +°L¨£2µÓ z qa™4r -±Ā£‚dz {ü‚dƒ z£‚dz {‚Öz+°—[2BŽ2µÓ zž¢£Ø£‚dz » -a£¤24Š z qa™4r£Ø£‚dz {ü‚dƒ z

3+rµÓ´š2.d+°ü‚dƒ z

3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ zž¢´šNÉT‚Öz+°—+°L¨£2µÓ z qa™4r -³šu2+ra™ zü‚dƒ z3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ zž¢>ü z‚Öz+°—

mA¼£2µÓ z qa™4r]Cds zü‚dƒ z3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ zž¢ -\‰ ‚Öz+°— C» u2µÓ z qa ™4 r _ƒN¤ ü‚dƒ z 3+rµÓ z ‚Öz+°— _‚dƒžu2µÓ zž¢£‚dz {‚Öz+°—.dü£2µÓ z qa™4r ƒ¯šƒĂü‚dƒ z 3+rµÓ z‚Öz+°—[2BŽ2µÓ zž¢ uÏCd‚ƒd »-a£¤2µÓ z qa4™ r uÏCd ü‚dƒ z C£a™+r ƒCd”Āa™ zÌ a™l°×

-š§m´š+°Xü‚dƒ z ´šNÉT>ü ƒ2A¼ƒƒ>ü z-\‰‚dƒ2A¼ƒƒ-\‰£‚dz {2A¼ƒƒ £‚dz {3+rµÓ z2A¼ƒƒ3+rµÓ z-³šu2+ra™ z2A¼ƒƒ-³šu2+ra™ z ƒ³šuCdƒs2A¼ƒƒ ƒ³šuCdƒs - Ø+°s ƒ2A¼ƒƒ- Ø+°s z[LÐ+ra™ [LÐ+°ü– -.dü´šL´šva™k´ša™m_³šuj‚dƒ2A¼ƒü‚dƒ z

3Aÿ’ØXj+°3Nÿ›ÿ•X+°3NÿAÖi Cd züƒ C£´šmCd‚dƒ z

uÏCd3Aÿ’ØXj+° z q‚ Ï dƒ z3Nÿ›ÿ•X+° z4Šƒa™ƒ Ls3NÿAÖi Cd z ƒ¯šƒĂ3Aÿ’ØXj+° z¯š2+°ü–T+°ü– züƒ3Nÿ›ÿ•X+° z.d2mA¼ƒBºƒ3Nÿ AÖi Cd z:!q¸-[‰‚dzam+«2NTAÿ¼ z4rƒ‰T 3Aÿ’ØXj+° z 3Nÿ›ÿ•X+° z 3NÿAÖi Cd z uÏCd qςdƒ z 4Šƒa™ƒ Ls ƒ¯šƒĂ ¯š2+°ü–T+°ü– züƒ .d2mA¼ƒBºƒ _ƒN¤ [µÓy‚dƒ z _³šu¯š–X ]Cds z ]2Cd |+mCd$ÏBºƒ -³šu2+ra™ z -Dÿ ˆ z a™ƒmA¼ƒBºƒ ¯š ˆ£‚dz { -‰a™¯š zƒ-[‰ >‚dzBºƒ a™ zül°×´š2.dƒ# £Ø£‚dz { A»³šu ƒ2A¼2#C££Ø´Õ2.dƒ# TµÓЂֈ[ uÏCd¯šC£sm´š¯šL2.dƒ# /A’£‚dz { :š§´šA’a™¤›ÿª+°` z -$Bºƒ +°ü L2.dƒ# ˆ?u¸Bºƒ# m±Ā`£‚dz { /.£yā¯šÐ[µ†Ð¯š zü TWš“B§ ºƒ 36


-±Ā£‚dz { mµ¢mCd z CdÐl°×— .dl°× { O³šuÐ m´Ëšˆ` z µÓ_t z ¯š–a™c a™ˆ´š z a™¯š z 4Š2Aÿ¼ z £l°×— ±Ā`« ±ĀA¼ z 4Šƒ³šuØ z ±Ā‚dz {

.»Cd¯š2.dL2.dƒ# -‰ zƒUa™k z.»‚dz# ƒžuA¼ƒüƒÖüƒ´šül°× ÖÅÓ®mA¹‚dz#¯š+°üa¹ ƒ £Bºƒü‚dƒ2A¼ƒ£Ø´Õ2.dƒ# .dCdƒLÐAÿ¼µÓ_tm4Š³šu` z A’ÐA¼µÓTAÿ¼¯š–a™cm4Š³šu` z A¼µÓTAÿ¼a™ˆ´šm4Š³šu` z šBýÐAÿ¼aƒ™ .dƒüƒm4Š³Õu2.dƒ# .dCdƒLÐAÿ¼4Š2Aÿ¼m4Š³šu` z 8+°A»µÓµÓ_tm4Š³šu` z 8+°Aµ» Ó¯š–a™cm4Š³šu` z 8+°A»µÓa™ˆ´šm4Š³šu` z 8+°A»µÓa™¯šm4Š³šu` z 8+°A»µÓ4Š2Aÿ¼m4Š³šu` z ]2.dƒ# A’m´šXm4Š³šu` z 4Š ƒ£4Š ƒ z 32N2.dƒ# ƒüT¯ša™€ z

¯šˆœµÓVa™CdCdsÐü‚dƒ z

TµÓÐ+°a™s -š§N+r–ül°×üƒ £‚dzA» {Bºƒ ¯šˆa™ƒØBºƒ a™ƒ`ƒBºƒ -µÓÐKA» Cdüƒ ´ša£µÓ+«s :.£yāµÓ+«s 3NµÓ+«s uϵÓ+«s m+«‚dˆµÓ+«s -\‰A» {Bºƒ A»»2mA¼ƒBºƒ / ´2mA¼ƒBºƒ m´š u´šX ƒCdƒØA» Cd

¯šˆüg µÓVa™ z+°aj™ > ƒ4Šƒ# ü+°aj™ z+‹`«2.Ö[» ¯šˆüg A»³uš z +‹`«2.dƒƒ ¯šˆ+°j A»³šu z ¯š³šu> ƒ4Šƒ# ü +°Cdƒsü.»Cd a™+°_Bº+° >ü z.»Cd£+°-\‰.»CdA¼³Õu2´š_Bº+°£‚dz {.»Cdµ¢Õ2´š_Bº+° Xs m´šÅӂdƒ z [CdØ m´šÅӂdƒ zA»³šu m´šÅӂdƒ z ƒƒ m´šÅӂdƒ z m_³šujm´šÅӂƒd zTš“km´šÅ‚ Ó dƒ za™ƒmA¼m´šÅӂdƒ z ƒ ³uµÓÐa™m´šÅ‚ Ó dƒ z ¯šA’W m´šÅӂdƒ z Ta£#ƒ–a™ƒš m´šÅӂdƒ zü2A¼ƒ .ÖBº+° TA»³šu z+«s

´ša™Ø2Cd zƒ2Bºƒƒ:N.ÖBý4r[ z+«s4Šüƒ4ŠA¼ƒ z+«s4¹a™ƒ£Bºƒ z2A¼ƒ4r¯šˆ+°jµÓVa™ zƒ ¬a™ƒ´š4¹a™+°+ra™` µÓVa™ zƒ .Öa™ƒ´š ž¬ƒ ¯šˆ+°j +ra™` µÓVa™ züƒ 8+°+rü z -Nÿ©Ā ƒ2A¼ƒüaz2´š ‚ q ƒd ž¬ƒžq[.¹-¹Ø£ØmµÓ‚ƒd z4r¯šˆ+°j z‰ +ra™` z2Bºƒƒ+ra™` z‰¯šˆ+°j z2Bºƒƒ'+ra™`µÓVa™ zm›ÿu2X > ƒ {# ü -´ša¹+° m_³šu j ”Ā+rC£—a™ uÏ z .»C d m›ÿu 2X W2´š q¾¯»[ m›ÿu2X ü 4ŠHÙ +ra™` µÓVa™ z W2.dƒƒ -4r m›ÿu2X ü¸4ŠH\Nm›ÿu2XTBº]±p {Nžq[A¼[TƒAɼ؂dƒ[C¹.dƒƒ -?«§CdL+°a™j£¯šüƒ2Bº { ƒL‚dz- uÏ zAü4Šƒƒ-2A¼ƒ.»H24Š µÓVa™ z m´š+°X‚dƒ2A¼ƒ qL ¯šˆgü A»³šu züƒ ›o2A¼A¼ƒ :N‚»ƒ >j a£³ÕuCdØ z ƒLa¯šˆ+°jµÓVa™ z¾´i ¬´Õ–m´šÅ‚ Ó dƒ zü2A¼ƒW2´š+° +ra™`µÓVa™ ƒ2A» qL‚dz2Bý.¹m›ÿª ƒW2.dƒ a™l°×-4r- uÏ z Aü4Šƒ a™l°×+rü+°a™j µÓ z.»Cd ƒa™ü ƒa™ü´š{`رĀ´šTƒmµÓ ƒ+°aj™ ü µ}š zü.» ü›ÿªØ ƒ4Šƒ A» ˆƒš ´šµÓ¡ ´š+« m+«Tƒ +‹#+° >ü.da™ ”Āg a™¯šˆgüµÓVa™ züC¹4ŠˆBºƒ.dƒJBºƒ.dƒƒ2Bºƒƒ-#ƒ¸4r+°+ra™` µÓVa™ zW2]a¯šˆ+°jµÓVa™ z+ra™`µÓVa™ ƒ2A¼ƒ[üÐC£ { žq+°+rš§ a™³uÕ Cd ƒ4Šƒ ³Õu‰.d2A¼ züaz2.dƒƒ-´š&BŽµÓVa™CCd Ðds züƒ ¯šTƒÕ§ ØÕ§ ›ÿAq ¼ züC¹Bº+‹` 2« ]¯šCsÐd a™ ¢›ÿªˆCdCd£jmCd zž¬i ‚dz2Bºƒƒ 4r[´š{a™€j‚dz2BºAƒ¼ +r { ƒa™` z2BºA¼ƒ:N‚»ƒ z+«s

´š2.d+¹µÓ ØXL+°s z ¯šˆüg µÓVa™ zl°×-‰ ƒ‚dƒ+¹µÓ ƒ[ ´a™ƒ'+¹µÓ z+°X+s « ;a™ ž¬ m±Ā` ƒ‚dƒ +¹µÓ zƒ +°¾´–ƒ -N ‚Öƒ#¸4r m±Ā` z žq[ ¯šˆgü µÓVa™ zƒ < z žq+° A¼³šu z .»‚dz.dƒ£‰ z +°ƒ+° »ƒ -ƒ £Ø±Āa™ z m±Ā` ƒ‚dƒփ2A¼ƒ -‰ ƒ‚dƒ +¹µÓ z

' £Ø±Āa™ z £Nff-[m±Ā` ƒ‚dƒ+¹µÓ zƒ+°¾´–ƒ+°ƒ+°-‰ ƒ‚dƒ+¹µÓ z»ƒ 37


+rA¼ƒ -#ƒü»m±Ā` ƒ‚dƒ+¹µÓ z ƒ¹ ƒ‚dƒ+¹µÓ zƒ+°¾´–ƒ-N ‚Öƒ#¸4r um4ŠCsžd ¢m±Ā` z‰N£Ø±Āa™ z‰N¯šƒš“´Õžs ¢m±Ā` z‰N +rK £Ø±Āa™ z žqA¼ƒ =2A¼ƒ+°4r ¯šƒš“´Õsž¢ ƒ¯šƒĂ žqA¼ƒ +°ƒ+° £Ø±Āa™ z ƒ¯šƒ ĂAÖi‚dz ‰N ƒ¯šƒĂ‰´š&B» »ƒ -ÖB ý Xs £Ø±Āa™ z‰2A¼ƒ

' £Ø±Āa™ z £Nff -[ m±Ā` ƒ‚dƒ +¹µÓ z ƒ¹ ƒ‚dƒ+¹µÓ zƒ+°¾´–ƒ ƒ¹ ƒ‚dƒ+¹µÓ zT uÏ ƒ‚dƒ+¹µÓ zƒ+°¾´–ƒ-N‚Öƒ#¸4r ;+° A¼©Ā§2Cd z;+° m4ŠƒBýãBºƒ;+° l°×2?«£Bºƒ A»³šu ‚dˆmCd >a™ƒ´š [µÓ yaz2]L m4Šƒ Býà £[ ›ÿª ƒ> zü¾´i l°× 2?« £Bºƒ l°û a™ ƒ y[ A’L .dˆ´š{.dƒ2Bº4rm4ŠƒBýãBºƒm´š‚dˆ` z¯šüƒ–.dƒ2BÖƒ m4ŠƒBýãBºƒ ƒ¹ ƒ‚dƒ+¹µÓ z 2?«£Bºƒl°×2?«£BºƒT uÏ ƒ‚dƒ +¹µÓ z 2?«£Bºƒ ƒ¯šƒĂ=´š&BºƒˆTš‚dƒ züƒm±p4Šƒ.»‚dzƒ +r[3Tš‚dƒ züž¢:N ƒ2]N:N.ÖBºÃA[¼ ´šLMü£ uÏ zC¹ [µÓyaz2.dƒN T uÏ ƒ‚dƒ +¹µÓ z

:?«§ [µÓy‚dƒ z A’Ða£ >a™ƒ4Šƒ £Ø±Āa™ z£Nff-[ ƒ¹ ƒ‚dƒ+¹µÓ zT uÏ ƒ‚dƒ+¹µÓ zƒ+°¾´–ƒ T uÏ ƒ‚dƒ+¹µÓ z32A¼ ƒ‚dƒ+¹µÓ zƒ+°¾´–ƒ-N=#¸4r ;+° A¼©Ā§2Cd z TCds z2!q» +° z .Öyƒ -A¼t z‰2A¼ƒ» m´šXD2_ z 4¹.dL2.dƒƒ -#ƒü» 32A¼ ƒ‚dƒ +¹µÓ z‰2A¼ƒ» T uÏ ƒ‚dƒ+¹µÓ z .Öyƒ

-³šu2ff›ÿu /‰2A¼ƒ» £Ø±Āa™ z Xs+°ž¬Ùƒ'£Ø±Āa™ ƒ2Cd‚dzƒ32A¼ ƒ‚dƒ+¹µÓ zAÖiˆ»ƒ +°a™sƒ›ÿ¢+°sƒ-[ff'£Ø±Āa™ z£Nff-[T uÏ ƒ‚dƒ+¹µÓ zƒ 32A¼ ƒ‚dƒ+¹µÓ zƒ+°¾´–ƒ 32A¼ ƒ‚dƒ+¹µÓ z3Cdjƒ+°¾´–ƒ-N=#¸4r32A¼ ƒ‚dƒ +¹µÓ ƒ‰ˆ ˆ‚dƒ -‰ˆ - Ø+°s ƒ‰ˆ -TA’Ø ¯š³ÕuCd -2Cd¦ +°a`™ ‚dƒ‰ˆ;+°—!q'A¼µÓØ z‚dˆ Cdƒsˆ‰3Cdj‚Öz+°—¯šC£s ü» +°üƒ4Šƒ.dƒ2Bº4r32A¼ ƒ‚dƒ+¹µÓ z

'£Ø±Āa™ z£Nff-[3Cdjƒ

+°¾´–ƒ '´š2.d+¹µÓ zü[‰‚dz¯š ˆ¯šC£süƒ+r {+°ƒ+°;+°A’[+°£‰ ƒL‚Öz+°?«£Ø´š+° z¾´A¼tN3Cdj¯šC£s üUT2´š_B»32A¼ ƒ‚dƒ +¹µÓ z3Cdjƒ=žu+°¾´–¹CÖH‚dƒ ž¬ƒA¼©Ā§2Cd z̯šˆa™ƒØ[¯šC£s ü 8a™–Bý »ƒ´Ëšƒ züƒ ¯šˆa™ƒØ[ +°´Õ–#ƒ¸ ¯šƒ a™k z ¯šC£s ü /´šUT2´š_BºÃ´š2.d+¹µÓ züƒ3Cdjƒ+°´–Õ T-azC»-T ƒa+°A’[[ +°´š–l°ûBºA’"-#ƒ¸+°´š&#l°×Jüƒ+rA¼ƒ=#¸4r3›ÿaª ™` z¯šƒ a™k zƒ +°´Õ–#ƒ¸ -[¯š zmA¼ zž¢[Ka™ƒ¯šˆa™ƒØ[ ‚Öz+°—»BýTƒ+« 3TL4r ˆL»ƒ´Ëšƒ züƒ8a™–BýTAÿ¼ z4r ƒa™ü3»ƒ´Ëƒš zžq¯šˆa™ƒØ[+°´–Õ T +°ƒ+° +¹µÓ züƒ 3Cdjƒ4r+° ƒa+°A’[[ +°´š–žq { -azƒ ;+° +¹µÓ z ƒL‚Öz+° +¹µÓ zƒ‚Öƒ#ƒ¸+°¾´–¹CÖH‚dƒ ü¯Õ‚dz‰N+°Xs[ ;a™+°´–Õ #ƒ¸J`ƒ4ŠTµÓ+°´–Õ #ƒ¸]2Cd´š2Bºƒƒ]2Cd4Šƒü¸+°´Õ–#ƒ¸ ´š¯ÕL4Š´š{a™ƒ4ŠƒƒXXs+°´Õ–#ƒ¸3Cdjƒ+¹µÓ züƒ ´a™ƒ¸4ŠüT+°¾´–ƒ -!q¸ 3Cdjü+°` züƒ ´š2.d+¹µÓ zül°×žq2A¼ƒ

3CdjÌ-£Cdjff T»+° [a™ˆ´š` zC¹

»ƒ´š2.d+¹µÓ ØXLl°×sBº4Šƒ3Cdj¯šÐa™ˆ´š{Bºƒff -[[µÓyaz2.d ž¬ƒ 3Cdj - ”Ā¤mCd‚dƒ z2A¼ƒ -ƒ¯šˆØCdփ‚dz‰N ´š2.d+¹µÓ züƒ - ”Ā¤mCd‚dƒ z2A¼ƒ-ƒ¯šˆØCd züƒ4ržq {-N‚Öƒ#¸4r um4ŠA¼ £¯šg‚dƒ2A¼ƒÌ-‰ ƒ‚dƒm±Ā` ƒ‚dƒ ƒ¹ ƒ‚dƒ+¹µÓ züƒ Bºƒ 4ŠƒLs2.d_Bºƒ.dƒ‰T ¯š Ð ±Ā‰ ¯š g ‚ dƒ 2A¼ ƒ Ì ƒ¹ ƒ‚d ƒ T uÏ ƒ‚d ƒ +¹µÓ züƒ w a 2B» 4ŠƒLs2.d_Bºƒ.dƒ‰T ¯šƒš“±Ās ¯šg‚dƒ2A¼ƒÌ32A¼ ƒ‚dƒ+¹µÓ z;+°—!q4ŠƒLs2.d_Bºƒ.dƒ‰N +°ƒ+°´š2.d+¹µÓ züƒC¹.dƒ.dƒ Ø ³šÍa™ zl°× ]yƒazT ´ša™m_³šuj ˆAÿ¼a™ z4r m´š+rW2.ÖBý» +r[ ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ+° z 4rA¼[ [a™k‚dƒ z3Aÿ»‚dƒ züƒ3 a™` zžq4r[3Aÿ’a™ z4rA¼[[a™k‚dƒ z 38


=þƒ+°-az´šam™ _³šuj zl°×ˆµÓVa™ züƒ-az´š2.d+¹µÓ zül°×ˆ‰ 3Aÿ’a™ 3Aÿ»‚dƒCdƒ ¯šA¼ƒÙa™ƒ +°´šC¹ -ƒ›ÿª ´šva™Ð+° z4r [a™kaz2] 3Aÿ»‚dƒ züƒ=‰?«+«Kžq[»[AÖH¯Õ‚dz2Bº ž¬ƒ +°2,, z´š–N‚dˆa™ CdCdsÐ z,,‚Öz´š&4Š Cd‚dƒ2A¼ƒ4Š‰‚dz>Ðü ƒX+«…,A¼ ´š&ƒ ˆ‚dˆž¢+° z,փ´š–4ŠƒCdj ‚dƒCd ¬2N,ÌTƒ?u§Bºƒ.dƒ2Bºƒ…Ì ´ša£´ša™ zÌ z?«§4Šƒ.dƒ2Bºƒ…Ì A¼?«§2]‚dˆCÖij+°Ø,CdCdsÐA¼a™c [Ì ´š#ƒ§ž¢´š#ƒ§4ŠÌ´šL´švLs2AÖBý 4Šƒ#ƒ§ ƒNž¢Ö2]¯šƒ¯Õga™Ì4ŠˆBÿº›ÿu z qLy_‚dƒüƒÌ.d#ƒ§ ž¬ ƒN ƒa™]Cdj‚dƒÌ>Cd ƒ4Šƒ´šL´šva™k ÖzA¼TÌTƒ?u§Bºƒ.dƒ2Bºƒ…Ì´ša£´ša™ z z?«§4Šƒ.dƒ2Bºƒ… Ì+°2A’a™¤a™C£‰ R +°2 C£,,=?«§´ËšƒƒBÖiC»Cdž¢[ z´š–N‚dˆa™ CdCdsÐփm´šCdØ+‘´ša™ ˆCdjü 8+°a™ˆ¾´i ´šL´šva™k´šam™ _³šuj zƒ+°ƒ¹-CdB» ˆ‚dˆICdƒBºƒ-?«§£Bºƒ CdCÐds A¼ac™ zC¹´šL´šva™Ck d -ƒ¯Õa¤ ™ zƒ-4r_‚dƒüƒƒ-.dü z4r Cd ƒ ƒa™] /‰N /‰#ƒ¸2Bºƒƒ ´ša£´ša™ züC¹ƒ‰ ¯ša™Ð z Nдš{?«‚dƒ[4Šƒa™ƒ+°´š.»4ŠƒLs2] Ls2.dƒƒ-[›ÿu z +°2,, .dˆ´š{A¹.ÖBºƒ¯šˆ+°j´š{a™ˆ ´4ŠƒL ƒ”½2>Ïa™ˆBÿý4Š4Š[‚dˆA’´š{ A¼a™–` z4Š[,K±pH+°I2mBº ƒBº] [>±Ā´š4Ša£ÌCdƒa™Ø z¾´i Ì›ÿªOaz2] ƒa£Ì 4ŠODOžq+°ƒÌ+°ƒ±Ā´šž¢2?«ÌTOCd ˆ¯š ƒ2N, T µ†CdƒjBÖi‚dz2Bºƒ,,-> ƒ£ ƒ‚dƒ ƒm´š»ƒ‚dƒ2,

_2A¼4Š[az2±Â2N_‚dƒüƒT>‚dƒ ƒ2A¼ƒ#.dˆBý—.ÖA¼a™[,, TAÿ¼ zž¢4ŠƒL‚dz[+«´š#§4Šƒ[>±Ā´š4Ša£ÌCdƒa™Ø z¾´i Ì ›ÿªOaz2] ƒa£,, Ì+°2A’a™¤a™C£‰ RÌ +°2,, C£,,Cdƒa£ØICd z2A¼ƒ»ÖBý»ƒÖBý-š§Cdƒ›ÿu ƒ2Cd‚dz\?«§2] _‚dƒžq¯Õa¤ ™ ƒ[=2]¯šaЙ A¼l°×—ƒüaz2]-2Cd¦µÓØփ¯šA¼ƒÙa™ƒ+°´š.» üDÿ2]ž+rØa™¤›ÿu ƒ2A»[ü].ÖA¼a™+°¯š]yāš“ØBºƒ|+ žuCdj‚֐ƒCd [>¯Õ¤X2A¼ƒ [ü+°Bº .Ö2N ¯ša™Ðփ N ØCdÐ z U CdÐ zül°× 4Šƒa™ƒs =þƒ+°;+°—!q[-N-<2Bº ƒ[A’[[_‚dƒü2#+°‚dz2Bºƒ[CÖH¯Õ -šC§ d ƒ {üI2mBº ƒ2Cd‚zd -`.dƒ[›ÿu zA¼Q+° ”Ā2m´šA’az+° z4r 4Šƒa™ƒ+°´š.» 3Aÿ’a™ƒ» žq[ Xsžq[Q´š z 2?«3±p ¢ØX3a£ØA¼a–™ ` ƒ2A¼ƒ 8a™–Bº4r-?«§¯šˆ+°j´š{a™ˆ´š{‚dƒ2A¼ƒ

»ÖBfý fCdƒV‚dƒ zƒCH»ƒƒž¬i U Cdƒ {I2mBº ƒ2A¼ƒ-`«]-m´šƒ» ‚dƒփ'µÓÐa™.dCƒd š§‚dƒü+°Ø ƒ2A¼ƒ .dˆ´š{[H´Õ_‚dƒüƒƒ4ŠƒLs2.d ƒ[›ÿu z +°2,, +° ƒü zž¢ ƒAÿ¼ƒa™¯š zƒ,4Š ƒ ü z2A¼ƒ2Bý+°´š–,4r[›ÿª2\…,Cd ƒž¢[A» {Öþƒ4Š[,l°× ƒCdƒü|+žu4Šƒ 4ŠüƒÙ,+ ƒa£a™ƒ›ÿª+«s…Ìm›ÿª ƒüƒmAl°×— Ì‚dƒ ƒü‚dƒ˜‚dz+«s… T ƒüֈA¼4Št µÓØ,K+°Ø ƒ2AÖþƒ +°ƒ,m+° ƒ z4ŠCÖ4Š?uLy,4Š`ƒX2]Tƒ2.dƒ#,, µÓ ˆN+°4Šƒ`+°A¼2_ z,¯š´šs³šu¯šƒs+°L–Cd2_4Šƒ,¯š ƒm4Š þ«.dy¯š ˆ4ŠCd2_ƒ,¯šÐm´š+rµÓW¹³šu ƒ zÌ+ ƒa£a™ƒ ›ÿª+«s…Ìm›ÿª ƒüƒmAl°×—Ì‚dƒ ƒü ƒ˜‚dz+«s…,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ RÌ +°2,, C£,,4Šƒ`a™³ÕuCdփ-.dü»ƒ- ƒü ƒ[-?«§ A’[[ü+°Ø z4r.»+[ A¼+‘A¼ µÓØT»+° ƒ2A¼ƒ[a™ak z2]¯šaЙ A¼+w —i =þƒ+°ƒm+° ƒ z4rCÖ4Š?ua™ƒy TAÿ¼փa™ƒ4Š ž¬‰NCdž¢[A» {[A¼Lc2]¯š]yāš“Øl°×[>4Šƒa™ƒ+°±Ā 39


Tµ}š züDÿ2.dƒƒ¯ša™Ð”ĀAÿ¼¯š2´šCƒd üs ƒ¯šÐm´š+rµÓW¹³šu ƒ zC¹ [>4Šƒa™ƒl°×-L–2]¯Õag C™ d 2A¼ƒƒ:#ƒ¸+r[£a™ƒ=2Cd+rü z4Šƒa™ƒ {ü £mµÓaz2]ƒ+° ƒü z A¼tƒ‰+°´š–=#ƒ¸ +° ƒü zƒCÖH‚dƒžqA¹ -#ƒ¸ _‚dƒüƒ2A¼ uüa™ƒ +°2,, ”Āž¢+°Ø z”ĀJƒ´šØ z,.£üƒ ”Āa™ˆ´šØ´šA¼T,”Ā‚dz>Ø2_ƒžÆ, £üƒ4Šƒ´šA¼ {üƒ z+«s+«Ì»ƒü4Šƒ´ša™ CdCdsÐ ƒ2NÌ»ƒ?«ü¸ ž¬a£, |+mCd$Ï[Ì.¹!¬þƒ4Š ž¬a£ 3#±Ā#ž¬i,‚dƒ2Cda£ØTƒÖ[‰, l°û#m_³šÍj2A¼,l°×2BºH qa™ƒ z, +¹?«¯šˆa™Øm´š›ÿªüüwaBºƒ,,+üƒ { l°û# z qL´Õ ƒj#,£# z4Š£ m´šCdØ4rCdjƒ,, ü]Cdj‚dƒ »ƒ?«ü¸ ž¬a£Ì|+mCd$Ï[Ì.¹!¬a™ƒ4Š ž¬a£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ RÌ +°2,, C£,, U ƒj+«s[ m+° ƒ z4r ”Āž¢+°Ø z ”ĀJƒ´šØ z ”Āa™ˆ´šØ z ”Ā‚dz>Ø züTAÿ¼ z´šaC™ Cd Ðsd փ |+m Cd$[Ï =þ«\-+°aƒ™ BÖi -2Cda£ØTƒ[ l°û#¯šg ƒ[-ƒ›ÿª ƒ2N ØÕ§‚֐ƒm´šCdØ4rCdjƒm_³šÍj2A’ƒ›ÿª փ TµÓЯš2_2Aÿ¼ ƒÖ -<2Bº=þƒ+°‚ƒd [ü+«Ø 2]+¹?«¯šˆa™Øm´š›uÿ ›ÿu¯šƒa™փ Xsžq[Q´š zƒ3±p ¢ØX[¯šÐm´š+rµÓ W¹³šu ƒ z- ƒ¯š— ƒ2A¼ƒ¯Õga™Cd2N2.dƒ+[[>4Šƒa™ƒ+°´šl°×±ĀmCdCd2A¼ ž¬ƒ +°2,, 4Šƒa™ƒ ¯ q¯ÕXT‚dˆ,A¼a™ ƒX£2A¼ ƒÖBý,CdC£sÐ ƒCd z…,aza™2 A¼m4¹H¯ša™Ð z,´šL›ÿª ÖzL2] [»‰_Bº‚dz#»ƒüƒÌ'+°` ƒ2N

‚dzBý\C».£üƒÌCdBº_Bºw+´š&Bºƒ CdC£sÐICd ƒ2N,,´šBý±Âa™ƒ¸.dƒ2Bºƒ z,_L+«2][։2],,´ËšƒBý‚dƒ´Ëšƒ Bý‚dƒl°×¯šCdÐa™2_ƒ´Ëšƒ?«§4Šƒ ƒN .ÖA¼a™[ Ð+°,A¼Bÿº z4r”Āž¢+°Ø ƒ ƒa™ƒ.dƒ,Qÿa™Cdƒ ¯T2´šÖ ƒj NÌ_Bº‚dz#»ƒüƒÌ'+°` ƒ2N ‚dzBý\C».£üƒ…,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ RÌ +°2,, C£,,¯šA¼ƒÙa™ƒ+°´š .»Cd CdC£sÐ ƒCd zƒ±Ā z.»¯Õ ØÕ§4rCdƒV‚dˆƒ ›ÿª փm´šCdØ4rCdjƒ›ÿª ¯ÕgX[ ƒ³šÍ£+°Ø ƒ2A¼H

m´š uÏ2m_³šujff4r [a™k‚dƒ ƒ2N¯šTƒÕ§ -ƒ›ÿª z4r¯šƒ¯Õgaƒ™ Bº4Šƒ#l°×´šva™Ðփþ«\A¼2Cd‚zd [a™¯Õ2]Qÿaƒ™ BÖiCH»ƒƒüƒ-azU Cdƒ {üƒm+° ƒ z/Bý\2´š ¯q Õ ¯šaЙ £Ø´š+° փ -<2BºCÐd փ |+ üփ A¼+«Ăg X[[üƒ´š{+[‚dˆ2N2.dƒ CdC£sÐ2A¼փ

”Āž¢+°Ø ƒf[›ÿu z +°2,, ¯š+°ü¯šƒ<A¼ƒ¦< züA’,m´š+°?«Cd z 4Š,Ö2].dˆ]m´š uÏ[NÿÖiÌT+°#2_ƒ žq+°փü\,[+°a™2_4Šƒ´šva™k ƒN‚ÖƒÌ [> [4Ša£Ì”ĀJƒ´šØ ƒ˜Ì ›ÿªOaz2] ƒa£ÌTOCd ˆ¯šA¼ Õ§,J+«2]ž¢Tƒ2]Ì‚dƒ>±ĀNm+«‚dƒ žoBýÃÌ‚dƒ.düƒBÖi‚dz2Bºƒ#Ì‚dƒ> ›ÿª£A¼ƒü+°2A¼[N,³šuA¼‚dˆ2Cda£ÅÓ z[2Bý‚dz‰NÌ4ŠODO[JBý[LÐ +ra™ zÌ4ŠX4Šƒ24ƒA’LC¹Bº–BýÌ [> [4Ša£Ì”ĀJƒ´šØ ƒ˜Ì›ÿªOaz2] ƒa£ Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, 40


C£,,-$l°×›ÿª {l°×l°ûBŽ2A¼[N-.dü z-?«§ züƒm4Šƒ.dy¯š2A¼ƒžq+° [2Bý‚dz‰A’[4Šƒa™ƒs 2A¼ ž¬‰ž¢ÖH›ÿqA¼ zžq+°m_³šuj›ÿu z

-³šu2 m_³šÍj¯Õjff [+°— z4r ´šva™k -ƒ›ÿª ”Āa™ z4r

”ĀJƒ´šØ zff 2A¼ ü‚dz- ƒ¯š—¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒ2Bý->±ĀN”ĀAÿ¼ üC¹´š[žq+°´ša™ ƒ ³šu2¯šž¬i´šva™k [a™ƒ`Ù «‚ƒÖ -<2Bºփ =þƒ+°ƒ[a™ak z2´š[>4Šƒa™ƒ+°´šl×° ±ĀmCdƒBº4Šƒƒ ØÕ§4r žq+° |+ üփ ¯šTƒÕ§ -az ¯ša™Ð z C£[ m_³šÍj2A’ƒ›ÿª ´ša™ µÓ¡Bº4Šƒƒ-[”ĀJƒ´šØ zl°×›ÿu z +°2,,-‚dƒ zž¢‚dz+«s4ŠÌ+°ƒ4Š ZH2 ]ž¬¯šĂÌ4Š ž¬m_³šuj2Ì_ƒ›ÿª 4Š zØ2 Bº,KÖiÌ ƒƒ.dƒ2Bºƒ z,‚dƒ2Cda£CdjÌ ƒj‚dƒ [Ì[LК‚dƒ ƒ˜Ì Cdj‚dƒ [̯š£ja™Ù Xsž¢Ì”Āa™ˆ ´šØ ƒ4Šƒ4ŠƒLÌ‚dzj[ž¢(]‚dzj CdƒsBÖi‚dz2BºƒÌ]j‚dˆ+°Xž¢m_³šuj zÌ.Öü\Tƒ2.ÖBºƒ]Cd–a™2_ƒÌ >jA¼ƒ¦<[£a™`2_4ŠƒÌ ¬imCdƒBÖiXü +«2]ž¢4ƒÌ ƒj‚dƒ [Ì[LÐ š‚dƒ ƒ˜ÌCdj‚dƒ [ Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, mX´š{?«‚dƒ2A¼ƒ CdC£sÐa™¤ ƒ4Šƒ m_³šuj z»[

CdCdÐ ƒ¯Õff 4r -2Cda­ ›u³šuØ›ÿqA¼ zžq+° ØÕ§¯šTƒ՝›ÿqA¼ zžq+°Cdj‚dƒ zÌ ƒj‚dƒ zÌ ]j‚dƒ z/j[‚dƒ2A¼ƒ

”Āa™ˆ´šØ zff4r[Lе}š z4r[LÐ+ra™ z4r /jCdƒsBÖi m_³šÍj2A¼›ÿªLCdƒBÖi ]j‚dƒ ´Ëšƒ[šփ >jA¼ƒ¦< [£a™+°փ Cdƒa£ØICd zƒ ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj zƒ ü+«Ø2] [>4Šƒa™ƒ +°´šƒ ±Â2A¼ƒƒ|+ žu2A¼ ƒ2A¼ƒƒ-[›ÿu z +°2,,¯š+°ü.da£.da™ ƒ2Cd‚dzÌm´š+°?«Cd z4ŠTƒAɼØ q¯ÕÌ´šA¼´šBýKž¢ÌT+°

#2_ƒžq+°փü4Šƒ z̯š+°žqµÓ¡[4r2.dƒ #N‚»ƒÌ”Ā‚dz>Ø ƒ4Šƒa£Ì4ŠO DOžq[ÌAÿ»Ø‚dƒ z4ŠA¼a£Ì ˆ‚dƒl°× ÖH‚֐ƒÌ ƒ³šÍK‚dƒØC»> zÌ›u‚dƒ[ .dˆ?«—ž¢Ì_‚dƒü2N±Â2A¼ƒ#Ì+r‚dƒ ƒ[‚ÖƒBºƒ´š2>a™2_ƒÌ<2m_³šuj2 ´š+«4Šƒ4[Ì£‚dz µÓ ƒ4Šƒl°×2›ÿª +° z.»Ì£üžuBºƒ.dƒ_‚dƒüƒ qa™ƒ #Ì”Ā‚dz>Ø ƒ4Šƒa£Ì4ŠODO žq[ÌAÿ»Ø‚dƒ z4ŠA¼a£ Ì+°2A’a™ga™C£‰µÓR +°2 C£,,

-‚dƒ ˆCdjm_³šujff-ÖBý

”Ā‚dz>Øff´šA¼T[¯ša™Ð z‚dƒ2A¼ƒCdƒ Cd‚dƒ2A¼ƒ¯ša™Ð zƒ/2Bº(]´ËšƒƒBºƒ ˆ‚dˆICdƒBÖi ƒ³šuK‚dzBÖi ¯š+ž° µq ¡Ó BÖi‚zd 2Bºƒ-+°a ƒ™ [4r Ø+rs Ø+°sƒÖ  ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj zƒü+«Ø 2] U»µÐÓ a™ƒHa™ƒ {a™ƒ

<2ffÌ

m_³šuj2ff-[|+ ül°×2›ÿ+ª ° z”Ā‚dz>Ø ƒ2N ¯Õa¤ ™ ƒ2A¼ƒƒ´šva£Ðƒ›ÿª z+°ICdƒÖ  Cdƒa£ØICd zƒ_‚dƒüƒƒ[>4Šƒa™ƒ +°a™ƒ`u+°?u+° zAÿ»Ø‚dƒ z4rü+«Ø2.dƒƒ-[›ÿu z +°2,, ›ÿª‚dƒ»ƒTƒžqAƒ¼ K+«+°Ì>‚dƒÖz2A¼ƒ z ³šu2¯šÖ+«—Ì u`ƒBºÖi‚dˆÌA¼Ð‚dƒ µÓØ ƒ2A¼ƒ qa™ƒ zÌ‚dƒ z4Š”Ā +«CdsÐ ƒ ƒa™ƒÌ zj£ ˆ#Ì [a™ˆ¤CdƒBÖi̱ zj'›u#Ì : ƒj³Õuž¢´šüÌK´šL´šva™k ƒÌĂ փj,K±Â ƒj[Ì”p³šu2›ÿu ƒ ƒa™Ì O zj4Šƒ` zü qa™[ Ð+°Ì]mCdQ ´š z ˆBý—.dˆ?«—[ÌÖTƒjž¢´šü qLy +°ÅÓüƒÌÖþ´Õ‚֐ƒ+°Ø z[_bL2.ÖA¼ƒÌ 41


 zj£ ˆ#Ì[a™ˆ¤CdƒBÖi̱ zj'›u# Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ[.»a™ƒ[TƒCdsփ´šva™k4Šƒa£ÐmµÓ‚dƒ z[a™bā‚dzBÖi-2Cda­ ›u³šuØ zü2A¼ƒ‰µÓØ zƒü+«Ø2]´šva£kƒ›ÿª փ-<2Bº =þƒ+° [a™‚ k ƒd ´šAX¤¼ 4Šƒ`a™³uÕ CdƒÖ  ³šu2¯šƒCÖ4?Š ua™ƒy.dƒ´šva™k+Å° Ó ƒ3Aÿ’a™ z4r w4i+[ ´šva™k 4Šƒa™ƒ ³šuA¼‚dƒ z2N Ls2.dƒƒ |+ üփ 3 a™` a™³ÕuCdփ_‚dƒüƒƒ[üƒ´š{#l°×´šL´šva™k ´ša™m_³šuj zƒ[a™ak z2.dƒ#l°× ´šva™k4Šƒa™ƒ[+°´šƒ±Â2A¼ƒ[›ÿu z +°2,,¯š4Šƒ`2_ƒ ˆ‚dƒ4ŠƒTƒ+°Ì¯š4Šƒ`2 _[N‚Öƒ¯ša™Ð̯š2+°ü– ƒ4Šƒ…̯š4Šƒ `2_ƒJƒL2Cd#Ì‚dƒ4Š`«Cd ƒ4Šƒ¯šÐ a™Ù ƒN‚փ̂dƒ2A¼4Š_ˆƒÌ'+°` ƒ2A»Ì±Â2N+°‚dƒÌ z2A¼ƒ4Š Kž¢[Ì z<ØC»> z2?«Ì‚dƒ2Aÿ¼ +ra™ zA’?«,,‚dˆCdjA¼a™c ƒ2A¼ƒ, ‚dƒ2A¼ ƒ4Šƒ‚dˆ uÏx+°ƒ,‚dƒ2N›ÿª ”Ā4Ša™ zA’?«,l°×2A¼ z ž¬m_³šuj +°ÅÓü#ƒ,+¹?«›ÿu¯š—a™C»> ƒ4Šƒ4ŠƒLÌ ‚dƒ2A¼4Š_ˆƒÌ'+°` ƒ2A»Ì±Â2N+°‚dƒ,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R, +°2,, C£,,´šva™k4Šƒa™ƒ+°´š.»=þƒ+°ƒ[a™kaz2.ÖBýTAÿ¼ z:#¸2A¼ƒƒ¯š4Šƒ`»ƒ ˆ‚dƒ¯ša™Ð z¯š2+°ü– zQ[[JƒL[a™ƒ`Ù «Öi¯ša™Ð£Ø´š+° ƒ4ŠƒA¼ { -2A¼ƒül°× Cd‚dƒ2A»ƒ‰ -TA’Ø ֈ³šu zƒ ¯šÐm´š+rµÓCdÐ ƒ4Šƒ uÏ x+°.»CdL2]+¹?«›ÿu¯š—a™C»>փ TµÓЯš2_2Aÿ¼փ´šL´šva™k´ša™m_³šuj zƒü+«Ø2][a™kaz2.dƒ ƒ[›ÿu z +°2,, a£4ŠA»Ðš+°A¼2_ƒ,»4Šփ›oH az2]Tƒ2],Öü‚dz z ƒN¯š2, ‚Öˆ4Š m±Ā›ÿª z+«s[,›ÿ¢4Š zü2

N.dy ˆƒÌ´š{#ƒ§#üƒĂ£‰Ì‚dƒ2 Cdl°× z։Ì\#ƒ§#üƒĂ£‰ÌN#§L Öi» {,QÿOCdm´š>žÏ ¢,´š#ƒ§TBº+° £Cdj,m´šCdØ+°փ‰ z,´š{#ƒ§\#ƒ§ {žq[NAÖ´šL,,´šva™kCdCdsÐ[a£ ƒ ‚dƒ2_4Šƒ,4Šƒ#ƒ§CÖ ƒü+°_#§_‚dƒ#ƒ,, +2+°+°ƒ, ¯T2´šABºLÌ´š{#ƒ§ #üƒĂ£‰Ì‚dƒ2Cdl°× z»‰Ì\#ƒ§#üƒĂ£‰,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, ´šL´šva™k ›ÿu $ÏBÖi U»µÓÐa™ >4ŠmCd‚dƒ2_ƒ ‚ÖƒBºü /A’¯ÀƒBºÖi a£4ŠA»Ð©ĀA¼ƒüTƒ2]U ƒj+«s‚dƒ2A¼H¯š]yA’2A¼›ÿ¢4Š z2N.dyāƒ ˆ[¯Õa¤ C™ d2N.¹´šL´šva™k ´ša™m_³šuj-ƒ›ÿª ƒ2N_#§_‚dƒ#ƒ/‰N /‰#ƒ¸ /2Bºƒ# ”ĀAÿ¼Ø ƒ[ ´šv a™k›¢Aÿ¼4r ´šva™k 4Šƒa™Ðƒm4Š³ šu z ±Â2A¼ ü‚dz[›ÿu z +°2,, -4Š`«CdÖi›ÿª Öz¯šw4Bºƒ,,¯š4Šƒ`2 _ƒAÖHT ƒa™],¯šA’bā {BºÖi,[4Š ˆa™¤փƒ‰.dƒ2BÖBý,,CÖ4Šƒ ƒC»>2 _ƒ2?« ÌA»»µÓ¡4r2.dƒÌ[a™2l°×µÓ ›ÿu zÖ2.dƒ,U»µÓ¡žq+° ƒ˜]A¼Ù4Š ƒ³Õu ƒ z,4rT2] ¯T2´š4ŠX m_³šujփ A¹.dƒ,U ”Āw+nØ.Öü4Šƒ .dƒ2BÖBý,]Cds XsBº2]Cdj‚dƒ,, ›ÿu ´ša™ ƒ4Šƒþ«.dØփ+ƒ,_#§ _‚dƒüƒµÓ+«s_ˆƒ+°ÌA»»µÓ¡4r2.dƒ [a™2l°×µÓÌ›ÿu zÖ2.dƒ,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,ž¬+«—2.dƒ#l°×Jüƒ+r[Öi›ÿª z4rƒ‰¯ša™Ð z2Cd‚dz¯š4Šƒ` [a™ƒÙ` zü2A¼ƒ m´š uϯÕgX[ A¼H µÓCdØa™¤փ C£» 'µÓÐa™ƒBº[ 42


´ša™m_³šuj ƒ[=2.dƒU»µÓÐwai+°Ø´šA¼փ]A¼Ù4Š zƒTƒ2]C£ƒU >4ŠCdƒsül°×”Ā+«ƒ]Cds Xs[[a™2l°×µÓ z4rmA+«—Öi]]j‚dƒ›ÿu z [a™¯Õ2]£B»_#§_‚dƒü2A¼4ŠüBº[´šva™k4Šƒa™ƒ›¢Aÿ¼ +°2,, 4ŠƒL4Šƒa™ƒCdƒžq[A»³šu z,+°a™ƒ H>Cd 2_ƒ ü,+r2+°ü+«a™Öi,,CdLTƒBý >j zžoA¼ {ƒ,a™+° zl°× CÖa™ƒTHT‚ÖƒÌ zj£ ˆ#ÌÖ2 >H ˆ[̱ zjÌ'›u#Ì: zj A¼´š–+°K {,‚»ƒ+°Cd zÖi,ÖTƒjž¢ 4ŠƒLA’?«,[L€CdƒBÖi‚dz2Bºƒ, z ƒj a™2_4Šƒ_‚dƒüƒ_‚dƒüƒ,, z#ƒ§ .dƒ2Bý[a™bā‚dƒ2_4Šƒ,” zj±Â2AÖA¼ +°—>2_ƒ4Š,”Âa™\[jN ƒa™] _‚dƒü4ŠƒÌ zj£ ˆ#Ì Ö2>H ˆ[̱ zj'›u#,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,´šL´šva™k ›ÿu $Ïüƒ4ŠƒLs2´šµÓ+Ø° z+r+°A»³uš z»¯Õ¤a™ ƒ[4Šƒa™ƒ {[ 4Šƒa™ƒCdƒ[A»³uš z|+ zBý»¯Õ Öil°×2a¨™±ĀR‚dƒ2A¼ƒ+°Bºl°×‰¾´A¼t±Ā z ¹#_Bý+r2+°ü‚dƒ2A¼ƒ ƒ4Š‰Cd.Ö2NWµ¢‰A¼a™´ša£‚dƒ`ƒž¬i> ƒa™` A¼ƒ¦<m´š£³šua™ˆ´š ƒ4Šƒa™+° z´šBý±p {A¼ƒa™ƒ-»l°×üƒ'´šL´šva™k ›ÿu z2A¼ƒ£a™ƒm+° ƒ z´šva™4k ƒŠ a™Ðƒm4Š³uš z-ƒ›ÿª ´šva™Ð+° z ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj Öþ«\ CdƒV‚dƒ zƒ [L€2] [a™bā‚dzBÖi‚dz‰£BÖi _#§_‚dƒü2A¼4ŠüBº[´šva™k4Ša™ƒ›¢Aÿ¼ +°2,, Ka™> ƒa™2A¼ zw+i,A¼ˆa™2_ƒ ƒ‰ ]y,CdƒփjA¼m4¹üƒ…,,aVX 4Šƒa™ƒ[Wš“ØBºƒ,Qÿa™ ƒX»€a™– ü‚dzÌ CÖa™4Š2?«_ˆƒÌA¼³šua£+rµÓÌ´ša™_

‚dƒüƒ_ˆƒÌ/a™ƒCda™2›¬i?«§,,‚dzj [ž¢ÖH,Xa™ z4Š4ŠƒLs2]Q´Õ2´š q‚dƒ4Š,A¼ƒa™Nÿ4Š ƒ ƒ4ŠƒN ØC»> z,, A¼ƒa™2Cd z4ŠÖü‚dz.dƒ2BÖBý´ša£´ša™ ƒ4Šƒ,,[LÐ+ra™ z,m±Ā´Õs±Â2A¼4Š ´šL`Tƒ2.dƒ zÌCÖa™4Š2?«ž¢ƒÌ A¼³šua£+rµÓÌ´ša™_‚dƒüƒ_ˆƒ,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,m›ÿª ƒa™ z ƒ+°a™2A¼ z£”ĀÐN2.dƒVX[>Wš“ØBºƒ´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ[ .»LQÿaƒ™ BÖi-<2BºƒÖ  ¯šaЙ փTµÓЯš2_2Aÿ¼ փ ´šL´šva™k ´šam™ _³šuj zƒ /jK›ÿu zƒ[a™¯Õ2] ƒ¹j[‚֐ƒ-2Cda­›u³šuØ z´šL´šva™k ›ÿu z =þ«\ A¼³šua™+rµÓ ¯Õ¤X2N ´ša™_‚dƒüƒƒ ü+«Ø2.d ž¬ƒ ´ša£´ša™ zž¬i [LÐ+ra™ƒÖ m±Ā´ÕsCd´Õs2NN ØC»> z-az+°ÅüÓ ƒ[a™¯Õ2.d ž¬[ ›ÿu z +°2,, ž¢[mA¼LCds[mA¼[,, ˆ+° A¼waBý >£ P, ˆ#üƒJBý»4Š,K[µÓy‚dƒ ƒN C¹Bº–Bý,,”ĀЃ›ÿª 2_2A¼´ša™ z, ¯š ƒl°ûa™ƒ‚dƒØÌ]‰›ÿª ƒ2A¼Ì T ƒü ƒ4Šƒ‚dƒØÌm+° ƒ z4ŠA¼Ð2 A¼Ð z,,<2Bý2]‚dˆJƒA¼,¯š ƒ.dˆ ?«—ž¢2?«,”½›ÿu4ŠØ ƒ2A¼ƒ z, ›o ƒü ƒAÿ¼Øƒ.dˆ´š{.ÖA¼a™+°, _ˆ[‚dz2Bºƒ zCdCd–a™2_4Šƒ¯š ƒa™ ¯šCdsЯšJƒ+°`2_ƒÌµ†µÓÐCd2_4Šƒ m_³šuj ƒ z̯š ƒl°ûa™ƒ‚dƒØÌ ]‰›ÿª ƒ2A¼ÌT ƒü ƒ4Šƒ‚dƒØ,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, 43


C£,,- ”ĀgmCd‚dƒ”Ā+«‚֐ƒm_³šÍjƒ›ÿª z2A¼ƒ

[mA¼´šv4Ša£A¼ƒ[mA¼ ˆ4Ša£A¼ƒ [mA¼ž¢[ [> ƒ4Šƒ TA¼Ø ›ÿªmA¼ z4r CÖH¯Õ£BÖ [> ƒ4Šƒ W ‚Öˆ\ff-ƒVX -<2Bº =þƒ+° žq+° l°û#¯šg =þƒ+° [a™k‚dƒ zƒ m+° ƒ zƒ<2Bý2]TBý´Õ2.ÖBýTAÿ¼ zµ†µÓÐCdCdÐփ_‚dƒü2?«¯š ƒa™ ¯šCdÐ zƒ´šL´šva™k´ša™m_³šuj z4r[ü]´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ+°a™ƒ`.»±pÕ2.dƒƒ -[›ÿu z +°2,, ¯šˆ?«+«¾´i4Šƒ.dˆ?«—[Ìl°û#¯šƒg[4r2 .dƒ.d+«s+¹#ƒüž¢…̈?«+«‚Öz+° Bºƒ2Bºƒƒ zÌ ˆj?«[4Š[Tƒ2.dƒ !¬þ«\Ì z+—ƒ£BºƒÌ‚Öˆ4Š ¯š ˆNÿ Ìwa+—ƒ£BºƒÌm4Šl°×— ƒN ž¢Ì4Š2BºBÖiTƒ‰2NÌ zl°×—CdƒA¼JƒL ü z´ša™ ˆCdjÌ[+«—(.ÖBºƒA¼ µÓØ z4ŠƒLÌÖ+—24ŠƒCdj‚dƒ2 _4ŠƒÌA¼l°×—_‚dƒüƒCÖHT ƒa™ .ÖBºƒÌC»> ƒü Bº´šva™k z4ŠƒLÌ z+—ƒ£BºƒÌ‚Öˆ4Š¯š ˆNÿÌwa+—ƒ£Bºƒ Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,mX´š{?«[JƒL‚dz‰¯š³šu>[LÐ+°ü–¯š ˆNÿ[š“BÖi4Šƒa™ƒ³šuA¼‚dƒ ƒ2AÖi+°ØCd 2N ˆ?«+° ;+°—BÖi£ ¯š]yāš“ØBºƒ l°û#¯šg =þƒ+°ƒ JƒL _‚dƒü2A¼ƒ ž+«Ø2] üփ ´ša™ ˆC£jƒ›ÿª zƒ ”Ā+«4r .dˆ.ÖBý ‚dz+«s[-ƒ›ÿª a™ˆ´š z´šL´šva™k¯šA¼ƒaÙ ™ƒ {ü+°±ĀTµ}š z±Â2A¼ƒƒ

- ”ĀgmCd‚dƒ”Ā+« U {Bƒº u4ŠC¯­ šÐ´š‰¯šƒš“´Õ‚ s dƒƒ Bºƒ- ¯šgüƒ›ÿTª 2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ

- ”ĀgmCd‚dƒ[a™ˆ´š`´š# z

¯š2<Ø  

- ¯šg ”Āg z £l°×— ›ÿ¢4Š z um4CŠ ­ »Cm d z Ö<i L ¯šˆgü z ¯šÐ´š‰ z +°2a¨™ z ƒAÿؼ ƒ ¯šˆ+°j z uϵÓ+s« ¯šƒš“´Õs ´šµØÓ 2X 32A¼ z Am ¼ صÓ+s« +ra™` z :.£yµā +Ó s«

4Šƒ` z ¯šCÐsd z a™>¯šƒĂ Cd ƒ¯šƒĂ

-Dÿ ˆ[ TµÓ¡ÐBºƒ CÖ>i ¯šƒBºƒ ±m Ā$ÏBƒº

 um4ŠA¼ ¯š¤ .dCdƒa™tµ}2mN‚dƒ züƒ .dCdƒa™tµ}2mN‚dˆNÿ A» Cdüƒ .dCdƒa™tµ}2mN‚dƒ Tš‚dƒ züƒ-» CdCdsÐ zü um4ŠA¼ ¯šg‚dƒ_Bºƒƒ:2mN‚dƒ züƒ -Aÿ’ØCdjüƒA» Cdüƒ3Nÿ AÖi Cd züƒTš‚dƒ züƒ3Nÿ ›ÿ•X+° züƒ -Aÿ’ØCdj-Nÿ AÖi -Nÿ ›ÿªˆCd züƒ Bºƒƒ qLmX´š{?« ‚dƒ_Bºƒƒ ØÕ§ um4ŠA¼ ¯šg‚dƒ2A¼ƒ 4Šü ¯šˆgü µÓVa™ zƒ »mCd”Ā¤ zž¢ƒ2Bý -Dÿ ˆ[2.dƒ uÏCdƒTµÓ¡ÐBºƒ£Ø ³šÍLl°×Bºƒ]A’›ÿuƒBºƒ-[‚dƒ2A¼ƒa™ƒ ¯À,, ´š2.dT2µÓXCdCdsдšL´šva™kփ?«§ ¯šˆgüA»³šu z2A¼ƒƒ¯šƒa™]a™ z4r, a™¯š¯š–a™c üa™ˆ´ša™¯š4Š2Aÿ¼ .d A’4Š ƒxCd–a™€£2A¼ züƒƒ, ˆ”Ā³šu2+ra™ ƒX]Cds zü 4ŠˆBýU {2Bºƒ z< z qL[ü], TµÓУ ƒ z ¬2N»|aÐa™T›ÿªO2] ¯š+°ü£Ø±Āa™ zž¢¯šüƒ´š{.dƒ2Bºƒ, N‚dz um4ŠA¼ ¯šg‚dzƒN2_ƒ, >[Cdփ >ƒ.dƒ2Bºƒƒ>ja™³ÕuCd a™ ƒØ4Šƒ`Aÿ’ ƒ›ÿªmA’mNa£ ƒ ´ša™µÓ¡a£ ƒa™¯Õ2³šujA’¯š¯š2a™+«C£³šuÐ,, C£,, U {Bºƒ ´š2.dT2µÓX CdC£sÐ+°փ Cdƒ {ƒ 4ŠˆBý .dCdƒa™tµ}2mN‚dƒ Tš‚dƒ züƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ »mCd”Ā¤ ƒ2A¼ƒ TµÓ¡ÐBº» ´a™ [ü] ¯š+°ü Ø ³šÍa™ züƒ q‚dz.dƒ2Bºƒƒ:N‚»ƒ um4ŠA¼ ¯š¤ 44


 ¯šÐ±Ā‰ ¯š¤ um4ŠA¼ ¯šg‚dƒ2A¼ƒmµ¢mC£N2mN‚dƒ zü.»ƒ›ÿªT2.d_Bý Tš‚dƒ uÏ z.» A¹.dƒ?«§ £¯šžqT‚Öˆ-T¯š³šum”Ā2µÓ zƒ2Bºƒ -2Cd+2° !¬¯šˆ+°j z4r+°2a¨”™ Ā¤ zž¢ƒ2Bý³Õu C£f‚dƒÖBý£Bý‚ƒd 2A¼ƒ2Bý ¯š+°žq2mN‚dƒa£ ¬i ƒ¯šƒĂ.»Cdƒ›ÿªT2.dƒ‚dƒ ¯šg‚»ƒ¯šÐ±Ā‰ ¯šg ƒLK‰ ¯š2”Ā—a™¯šÐa™ˆ´š£¯š‚Öz+°—µÓ›utNTš‚ƒd züƒ£[‚Öz+°— uÏ zƒ -4ŠƒKNÐTAÿ¼¯šÐa™ˆ´š züƒƒ‚»ƒ[mA’+rü ƒ2A¼ƒ+°üƒ4Šƒ.dƒ‰A¹A’[[ ¯šÐ±Ā‰ ¯šg‚dƒ2A¼ƒa™ƒ ØÕ§ ¯šÐ±Ā‰ ¯šg‚dƒ2A¼ƒ 4Šü ¯šˆ+°j µÓVa™ zƒ -Dÿ ˆ[2.dƒ uÏCdƒ CÖi>¯šƒBºƒ m±ĀX›ÿu¯Õl°×Bºƒ ¯šÐ´š‰+°H–CdƒBºƒ -[ ‚dƒ2A¼ƒa™ƒ ¯À,, µÓ›utNTš‚dƒ´š2.d+° z£4rN´š2.d+° zK´šN‚dz[.dy#ƒ[H–, ˆ”Ā³šu2+ra™ ƒX]Cds zü4ŠˆBý ¯š´šsAµ¼ Ó CdCdsД½>Ï ¯šˆ+°j, A»³šu ƒ2A¼ƒ+°2a¨™A»µÓ2_ƒƒ qL [H]+2.Ö z ¯´š{[A¼ƒa™ ¬2N, um4ŠCd‚dƒ2A¼ƒC£>L´Õ#ƒ¸4Šm+«‚dƒžÆ q¯Õ»ƒžo—[.dˆBºžqµÓփ, žqAƒ¼ 4Šƒ+°ƒ¯šÐ´š‰2_£N´š{a™ƒš, ¯šCdØTƒN4rA¼ƒ>[Cdփ>ƒ.dƒƒ2Bºƒ a™ ƒØ4Šƒ`Aÿ’ ƒ›ÿªmA’mNa£ ƒ ´ša™µÓ¡a£ ƒa™¯Õ2³šujA’¯š¯ša™2+«C£³šuÐ,, C£,,

 ¯šƒš“±ĀsØ ¯šg [mA¼‚dƒ2A¼ƒ2Bý žq]

»KN z‚»ƒN‚dz=a™ƒ24Šƒ¯šƒ< z4r [A¼ƒL2]X[ff -[ [mA’+rü ƒ2A¼ƒ -ƒ›ÿªT2´š_Bý - uÏ ¯šja™` ¯šÐa™ˆ´š»ƒ ¯šƒš“´šsØ ¯š¤ 4rBÿº [mA’ ¯šg ‚dƒ_Bºƒƒ _ƒN¤ ÖzA¼ü4Šƒ

.dCƒd a™µt }2mN‚dƒ züTü‚dˆ ¯š‚ g ƒ» ¯šƒš“±ĀsØ ¯šg ØÕ§¯šƒš“±ĀsØ ¯šg‚dƒ2A¼ƒ +ra™`µÓVa™ zƒ³šuA¼‚dƒ”Ā¤ ƒ2A¼ƒ2Bý-Dÿ ˆ[2.dƒ uÏCdƒm±Ā$ÏBºƒ ±Āa™ ˆL¤l°×Bºƒ-´šL]yāƒ‰Bºƒ-[‚dƒ2A¼ƒa™ƒ ¯À,, +°2a¨™A»µÓ z³šu2+ra™]Cds züƒ2] Qÿ ƒ2_ƒüwa2?«‰Q¯Õ+[‚dz, +ra™`A»³šu³šuCd— ƒü ƒ2A¼ƒ qL ‚dƒ uϯš[‰Nÿ‚dƒ2A¼ƒ[H], N¯šƒš“´šsØ_Bºƒ ƒ³ÕuJƒA¼ ¯ša™Ð2_ƒ›uL¯šja™`A¼´–Õ , ‚dz2?«Cdƒa™ƒØ2_#2.dƒƒ‚Öˆ\ a™ƒüƒ, .£#ƒ.dƒ2A¼ƒa™ƒ>[Cdփ >ƒ.dƒƒ2Bºƒ, a™ ƒØ4Šƒ`Aɒ ƒ›ÿªmA’mNa£ ƒ ´ša™µÓ¡a£ ƒa™¯Õ2³šujA’¯š¯š2a™+«C£³šuÐ,, C£,,U {Bºƒ-³šu2+ra™]Cds züƒ+°2a¨™ ƒ2A¼ƒ2] ƒ¹_ƒAÿ¼ƒüt Q¯Õ+[ +ra™`A»³šu z‚Öz+°—³šuCd— ƒü ƒ2A¼ƒ qL- uϯš[‰Nÿ‚dƒ2A¼ƒ[H] m±Ā$ÏBºÖBý ´a™ƒ2Bºƒƒ:N‚»ƒ¯šƒš“±Ās Ø ¯š¤ U {Bºƒ ƒ¹_ƒA¼ƒ¤üTBº]-TA¼Øƒ4ŠˆBý Eփ a™¤‰ z2A¼ƒ m´šCdØ4rCdj‚dƒ»  ´a™ƒ [H]‚dz2Bºƒƒ :N‚»ƒ Cdƒa£Ø ¯šg µÓVa™ z¾´i ¯ša™– z›uLƒ¯šjXCd´Õ–‚dz2Bºƒƒ 'TAÿ¼ z4r‚»ƒ‚dƒ ¯šg+r‚dƒ ¯šg‚dƒ2A¼ƒ”Ā+«4 rTµÓ¡ÐBºƒCÖ>i ¯šƒBºƒ m±Ā$ÏBºƒ ¯ša™ÐU {ü‚dƒ2A¼ƒ uÏCd A’Ða£ -ƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ ;+°L ‚dƒ ¯šg‚dƒ2A¼ƒ ƒa+°L+« -ƒ›ÿª zž¢ žqA¼ƒ ' Bºƒ - ¯šgüƒ AÖH¯Õ+ƒ£Bºƒ;+°—Bºƒ”Ā+«4rƒ‰£Bºƒ

»ƒff-ƒ£Bºƒ'

»ƒff - ”ĀgmCd‚dƒ”Ā+«‚»ƒ+r+°U mCd‚dƒ z ˆ‚dˆ+°H–Cd ƒ[Öþ«2\ ØÕ§ ¯šTƒÕ§4r µÓVa™mCd‚dƒ Tül°`ƒBÖi - ”ĀgmCd‚dƒ a™³ÕuCdƒBÖi ¯š]yA’2A¼ ¯šÐa™ˆ´šփ 3 m_³šuj»ƒ »[f ü+rØa™¤ z -+°a™փ‚dz2Bºƒƒ :#ƒ¸ 45


[µÓy‚dƒ uÏ z+°ü£a™ƒm_³šuj»Cdsüƒ

m´šAɼ ˆ2+° z\2´š{ ¯šAм a™s4ŠH\>ƒüƒ14Šƒa™ƒ±ĀA¼+° ƒü zü£mµÓaz2]CdCdsÐ uÏ z Cd´–š azCda™ züƒ +¹a™[ £a™ƒ 14Šƒa™ƒ+°a™ƒ`.» O uϯšƒ {ž¬i 3CdjT.£a™`um+° ƒ zTš‚dƒ z4rAÖH¯Õ+[¯š]yš“Øž¬i3`JQ+°‚dƒƒ m´šA¼ÿ ƒ‚dz´šA»µÓ zƒ›o2AÖAa¼ ™ƒ 4Šƒa£Ð uσ a™ƒsž¬i Cd4Šƒ±Ā?« ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ»ÐÕ2]£L±ĀA¼´šA¼j zü £mµÓaz2] ü+°Ø փ m´š` Tš‚dƒ zƒ ¯šÕ§ T a™ zƒ W ´š2.£+°L[ .d+°—4r Öþƒ24Š ž¬ƒ -´š–?«+« £Lž¢ A¼\ £a™ül°× m_³š u Äj´š A » µ Ó zl° × ‚d z Cd ƒ Ăl° × ž¬ i  £L[ ”ĀAÿ ¼  .d C d ƒ š § ‚ d ƒ ¯š2´šƒ‰üƒ4rT2] £L‚dƒ2A¼ƒ .dCdƒLÐAÿ¼ µÓ¡mµÓšü A’Ða£ -2Cda™ƒj< m´š‚ dˆ ` zƒ ¯š ˆTÕ§2 ´š q¯Õ Cd ƒ DBºÃüƒ4r £.£Øa™¤ ü+r Øa™¤ ›¢Aÿ’m+° ƒ z4r µÓVa™mCd‚dƒ Tü+°`CdÐ zƒ ´š2.d+¹µÓ ØXL+°s zƒ - ”ĀgmCd‚dƒ”Ā+«CdÐ zƒ 4ŠˆwayA¼a™ƒ 3 VX - 4r³šu ´šþ.dƒ+[ UT2.d ž¬ƒ -ƒ›ÿª £a™¤ƒÖ  [C£Ø[CdØ ¯šƒsT»+° z3C£j£CdjT»+° züƒ¯šA’ ¯š³šu>փ¯šÐ›ÿu փUT2.dƒ£a™ül°×3Cdj”Ā+rC£—a™ uÏ z¯šA¼ƒaÙ ™ƒ+°±Ā Tµ}š z¯ÕA¼¤ z ¯ša™Ð2¯šA¼ƒÙa™ƒ.da™`ua™T2A’a™–` ƒ¯šƒs

Ìm´šAɼ ˆ2+°2¯š ˆ´ÕsÌ

6

¯ša™Ð»A’2CdWa¹›ÿªˆš` z µÓØ2̯ša™Ð2¯ša™Ð2̵ӍØ2 NÐI‚dˆ2+° z 4Šƒa™ƒAÿ’Ø z -a™–`¦ µ¢¸,, )2‚dƒC­±ĀA¼´šAj¼ ƒ+°a™2A¼$©Ā2a£`u2 ¯š2”Āa™´Ëšƒ¢a™›ÿªƒ>4r‰›ÿª»CdĂjFÿX¦, ¯š]yA¼e2¯š+°ü”½<Øü£2_ƒa£W2 1A¼+«`uDÿ z< Ls ƒ>2›ÿª q³šu2,, C£,, 8 ±ĀA¼ ´šA’jüž¢[C»Öƒ3”ĀÐN2] ˆ {ül°×¯š2”Āa™ ƒ» ›ÿª‚dƒ2+°a™փ¯ša™–2 ü¸FÿXžql°×2BŽ±pCdƒ2A¹-?«§[a™ Nÿ+°¯šCdƒs]Cdƒs Ls ¯š+°üm±Ā´š2]+° ”½0uØüƒCdl°×ü žqµÓ ˆmCd24r‚dz‰32A¼ ¯š zmA¼ z‚֐ƒ´š{#ƒ§+°žq[1A¼+«`u Ls[3a£Nÿ”Āsƒ -?«§ 1A¼+«`u Ls ‚Öz+°— -2µÓüƒ a N4Šƒ ´šA¼¤X N Ø m´š`uR+rƒ”Āa™ za ƒ³Àu´Àa¨™ zƒ´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ {ž¬iBºƒ´š{.dƒ£‰a™ƒ ´ša™W zžq+° Ì >ja£³ÕuCdØ z ´ša™_‚dƒüƒ

´ša™_‚dƒüƒ - C£a™ƒBºƒ Ì Tµ†Ðƒ›ÿª z µÓØ2¯ša™Ð2̯ša™Ð2µÓØ2

TµÓЯšA¼ƒÙa™ƒ { Ì Tµ†Ðƒ›ÿª m´š»µÓ z ´šva™k4Šƒa™ƒ { Ì A»Wl°×üƒ žqÖþƒ+° A¼+‘A¼ µÓØT»+° z

¯šA¼ƒÙa™ƒ { Ì m_³šÍjƒ›ÿª zÌU ƒj+«s +ra™Ø+ra™`T»+° z

1¯šA¼ƒÙa™ƒ { Ì m_³šuÄj´šAµ» Ó z ¯šA¼¯šNлA¼ z

4Šƒa™ƒ { Ì CdCdsÐT.£a™`Ì3Cdj›¢Aÿ¼ 3C£j£CdjT»+° z

14Šƒa™ƒ { Ì 3`JQ+° [C£Ø[CdØ ¯šƒsT»+° z

µ¢¸,, )2'µÓÐa¹4Šƒa™ƒa£C»jX Ls›ÿqA¼T›ÿu\», 46


¹Ø ƒ C­£Ø´šsA»³šÍ‚dƒA¼+«`u a™s‚»ƒ ƒ¦,, C£,, 1 4Šƒa™ƒ { ‚Öz+°— -ƒm4Š³šu z .»Cd 3a™2Dÿ2´š_Bý £üƒ4Šƒ N ؂dˆ züƒ .ÖiCdØ £Ø a™s z4r m+° ƒ ´šL`u ƒ z -»l°×ž¬i ¯šCdƒ–a™ƒš“üƒ¯šA¼ƒaÙ ™ƒ {‚Öz+°—-ƒm4Š³šu z”Ā24ŠCdØ z4rüDÿ2.ÖA¼a™ƒ -?«§£a™ƒ-2A¼L‚dƒ2A¼ƒƒ´ša™m_³šuj ¯šÐa™ˆ´šփ´ša™W ¯šÐa™ˆ´š z Ls2.dƒ.dƒ‰N-[‰”Ā¤azüž¢¯ÕgCdƒüž¢3´ša™W »ƒ'µÓÐa™ƒB»4Šƒa™ƒ a™ˆ´š z3Cdj4r´ša™ ˆCdj4r¯ša™Ð”Ā+«4rAÖH‚dƒ_Bý-ƒ›ÿª ¯ÕA¤¼ փ U ƒj+«s[ ´ša™ ƒ4Šƒa™Ðm4Š` «‚֐ƒ A¼+«`u Ls ƒ˜£Ø0uØa™ˆ´š z -2N2.dƒƒ+°Bºl°×>ja£³ÕuCdØ ƒ4Šƒƒ:#ƒ¸ µÓØ z4rƒ‰- Ø+°s ¯ša™Ð z ˆ‚dˆ¯š³ÕuCdփ2A¼ƒ Ø+°sփm›ÿª ƒ[£a™`-az´ÕA¼´š ƒ˜£Ø<Ø ü ƒa™ü- Ø+°sփµÓØ ƒ4Šƒ.dƒ‰N µÓØ2 Ì ¯ša™Ð2 ¯ša™Ð2Ì µÓØ2ƒ 4Šƒa™ƒ+°±Ā Tµ}š z ´Ëšƒ?«2´š q‚dz´ša™W zl°× ƒ¯šƒĂüƒ µ¢¸,, ž•+«+rA¼¤a™jC¹‚dˆX, uϳÀu¹›ÿª£a™k» uÏ›ÿu»‚dƒCdĂa™Ð2,+°a™j[š—a™j”Ā ƒØX,, ̯šƒ uÏQ´š2̵¢¸,, C£,, uϳÀuƒBº4Šƒ£Bºƒ ž•+«+r.£a™ züC¹ ¯š2”Āa™ ¯š zmA¼ z2A¼ƒ z[\±p {.dƒ£‰Bºƒ uÏ›ÿu z.»Cd ž¢+° ¯š2_2Aÿ¼ ƒ4Šƒ¯š ƒ¯šs zƒ .»¯Õ‚dz.»‚dƒ[£BÖi+°a™ja™³ÕuCdփm_³šuj¯šÐa™ˆ´š zƒ›o2A¼ƒ.dƒ£‰Bºƒ µ¢¸,, 8+r+«[¯š–³šuµ†c2Cd ,Wy2C£¯šˆ‚dˆT L€Cd¦ ›uüØ›ÿu»‚Öˆ›ÿuX,m_³šuj uÏK/.dØC»,, ̯šƒ uÏQ´š2̵¢¸,, C£,, 8+r+«4rƒ2Bºƒ£Bºƒƒ :.dyā žq[£Bºƒƒ µ†2X4Šü£Bºƒƒ a£4ŠAл ©Āüƒ-¯šˆ‚dƒÖzA¼ži¬ £[[TBº]£BÖi›uü›ÿuƒm´š›uÿ ›ÿu zC¹ = ÐBºƒ m´š+rW2.dƒ.dƒ£‰B¹ -?«§£Bºƒ ´ša™m_³šuj z AÖH¯Õ £Bºƒ -[ .Ö´š–_Bºƒƒ µ¢¸,, [CdØ2m_³šuja™¯š2´ÀC£Ð,Cd±ps‚dƒ¦´ša™ ˆCdj[

:2mA¼.d ƒØC»a™2+°2,±Ā`u2CdmCd+r+°Aɒ,, ̯šƒ uÏQ´š2̵¢¸,, C£,,= Bºƒ´ša™m_³šuja™¯š zƒ±Ā z.»‚dz.dƒ´ša™ ˆCdj‚dƒ2A¼ƒCd´Õs ±Â2N‚dz2Bºƒ¹ £Bºƒ mXž¢+rNÿ´šX‚dƒ4Šƒ :2mA¼ƒ[ 4Š Ð l°ûBº žq[ A¼LmA¼ƒ[4rA¼ü2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ:+°a£$ü‚Öz+°—‚dˆ2A¼Tš‚dƒ+° ƒ4Šƒ £a™sTƒ+«—H¯šÐü–փA¼4Šƒ.dƒ‰NA’[[4ŠƒL2].Ö´š–»-+°—a™žqA¼ƒ µ¢¸,, ¯ša™Ð>Ï´šA¼TƒC£Ø³šu,|at³Àu¯ša™Ð ƒ‚Öˆ›ÿªƒT ¯šA’2A¼¦¯šA’µ†2C¹,a™ ƒC»‚dƒmCdl°×mCd]C­,, ̯šƒ uÏQ´Õ+°Ìµ¢¸,, C£,,U {Bºƒ›ÿªˆTƒ‚dƒ2A¼ƒ‚Öƒ+°—BÖ+°—Bº¯šA’2A¼ƒBÖi¯šA’µ†2CdƒBÖi¯š ƒ¯šs ¯šÐa™ˆ´š{BºƒÖi m+‹Bý2.dƒ.dƒ£‰B¹A’[» ¯ša™Ð>ÏCdдšA¼ ƒ[m_³šuj»Cdsüƒ ¬´Õ–L ´š,, ¯šCdCd2_ƒH24Š»ƒ¯ša™T¯šCdsTƒ2.Ö ]Cds24Š ƒ4Šƒ.Öüƒ {4r2.Ö 3Cdj¯š2‚Öˆ4Šփ32A¼ ƒ[´Õ2.Ö a™‚dƒ24Š ¯š]yA’2A¼ ƒ‚ÖƒØ Ta™]2´šH24Š»ƒÖü‚dƒCdCd–A¼ ƒ‚ÖƒØ A¼a™24Š-24Š»ƒCdÐ2´šA2¼ _ƒ a™‚dƒ24Š¯š2‚Öˆ4Š ƒ¯Õ´šA¼2_ƒ.dƒƒ a™2w4i£A¼2›¬H24Š ƒƒ.dƒ D2A¼ƒ 4Šƒ-24Š2_ƒ¾´2´š{4Š[‚Öƒ +°Åӂdz¯š2‚Öˆ4Š ƒƒ.dƒƒ -24ŠH24rƒ¯š2‚Öˆ4Š ƒƒ#[N‚Öƒ ]Cd—ÅuAÿ’ ƒ14Šƒa™ƒ¯ÕA¼¤a£ ƒ ̯ÕA¤a¼ £ ƒµÓCd+° z ´š,, ›uü ƒCdsVX_üƒ´Õµ†.d z›ÿuX, ›ÿu ƒ2A¼ƒ›ÿqA¼›ÿu TƒBý], 47


Na™ƒ4Šƒ.dƒ2A¼ƒa™‚dƒØ4Šƒa™ƒ {üƒAÿ¼a™ž¢, -GüU ¯š24Š,3CdjH24Š,, Ì3CdjH24ŠµÓCd+° z

m_³šuj uÏ£ P ˆü ¯š+°m.dy ` ˆmC»`m_³šuj uÏ2‚dƒC¹›ÿª»C­, m_³šuj uÏ£ P ˆžu¯š|aЩĀ2 z+«s¯ÕA¼¤‚»ƒ,, C£,, ;+°—´ša£Ø‚dƒ z'”psmCd zT[2Cd ˆmCd z ˆ {l°×m_³šuj uÏ z +°üƒ4Š4ŠüA¼ƒ 4r ' m_³šuj uÏ£ P ˆü ¯ša™ƒÐül°× Cd´š–+° ֈ+° zƒ+°üƒ4Š q‚dƒ4ŠüA¼ƒ -¯š24¹³šu ƒ¯š24¹³šu2 ƒ¯š24¹³šu2´š{¦´š{¦ ¯š]yA’2A¼a™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, U£Cdj´ša™ ˆCdjül°×›ÿqA¼ z%±ĀNÿ+° z4r[£¯šs z+rA¼[3 ›ÿqA¼ A¼Õ§ - uÏ m´š‚dz+°s ƒ[ -›ÿqA¼ A¼Õ§‚»ƒ ¯š2¯š—X ³uCdƒ [ U ´ša™ƒül°×4Šü£¯šsÖi+°CdÐT uÏ z3- uÏ zƒ Ls2´š q‚dz[ ›ÿAq ¼  ³uCdƒ 4Šƒ- uÏ zCü\±p4rU {l°×4Šü¯š³uš > ƒ4Šƒm_³šuj›ÿu z Ø+° s ƒ4Š ƒ [ -N‚» ƒ -4r -Dÿ Ø+° s m_³š u j›ÿ u » ƒ z+«s ‚ d ƒ [ /´š[šC£Ăa£2µÓ z'”psmCd z´ša™ ˆCdj›ÿqA¼ zµ†Va™ƒBº4ŠƒU {l°× _³š‡ z< z4r Lk2´š_Bºƒ.dƒ‰N8CdC¹sĂmC£a™¤ z-¯š+°A¼ƒ¯š2Aÿ’ z .»‚dƒ_BýA¹- uÏ[ Xs‚dzm_³šÍjCdjC£Ðƒ›ÿªˆX‚dz+°üƒ4Š4Šü { »ƒ z ˆj?«+«A¼µÓØ´šA’a™g züC¹A»[C¹ƒ¯š24Š z+°ü£Bºƒ 4rƒ»ƒ¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ -³šu2»ƒ£³šu2f-4r»ƒ»» 4Šƒ`m+«‚ˆd N¯šaЙ Tµ}š a™³ÕuCd ƒ4Šƒ|+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{Bº ƒŸT+ra™Aˆ¼ a™ƒBºƒ [CdصӡA¼¤T z+¹s³šu2[a£+ra¹³šu ƒ ؂dƒ¦ ›ÿªˆ ˆ2A¼¯šÐa™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,,»ƒ[CdصӡA¼ƒB¤ º ƒÌ[CdØ zl°×sBº ƒÌ[a£+ra™ƒBºƒÌ[a™ Nÿ+r2A¼

¯šÐa™ˆ´š{BºƒÌ-³šu»ƒ£³šu2-4r»ƒ»»Ÿ4Šƒ`m+«‚dˆN¯ša™ÐTµ}©ĀN a™³ÕuCd ƒ4Šƒ|+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ [C¹Ø³šu2[a™ A¹Ø³šu2[a£+ra¹³šu ƒ+°a™¦, ´ša™ ˆ2A¼a™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, »ƒ [CdƒØBºƒ Ì A¹š a™³ÕuCdƒBºƒ Ì [a£+ra™ƒBºƒ Ì £µÓ z 2A¼[£BºƒÌ´ša™ ˆ2A¼¯šÐa™ˆ´š{BºƒÌ»ƒ»» Ì4Šƒ`m+«‚dˆN ¯ša™ÐTµ}šTa™³ÕuCd ƒ4Šƒ|+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ µÓ¡A¼¤.ÖiCdØa™ˆ±p³šu ˆC£ja£ֈ³šu»ƒ .d -<2BŽ2A¼a™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,,»ƒ´šLµÓ¡A¼¤ ƒ4Šƒ.ÖiCdØ»ƒ¯šÐa™ˆ´š z4r4Šü£Bºƒ»ƒ£‚dƒ2A¼ƒ a™Tƒ2.dƒ.dƒ2Bºƒ ¯šÐ›ÿu z 4Šü£Bºƒ -<2BŽ2A¼ -NÐI‚dˆ2A¼

¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ»ƒ»»4Šƒ`m+«‚dˆN¯ša™ÐTµ}š Ta™³ÕuCd ƒ4Šƒ|+ žuCdj ¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓa™ˆ±p³šu2]j‚Öˆ³šu2´ša¹¯šjسšu2, -AÖiÐC£ta™ˆ±p³šu³šu³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, »ƒ ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓa™ˆ´š{Bºƒ ]j‚dzBºƒ ´šaƒ™ Bºƒ -AÖiÐC£t a™ˆ´š{Bºƒ»»»ƒ»»4Šƒ`m+«‚dˆN¯ša™ÐTµ}©ĀNa™³ÕuCd ƒ4Šƒ|+ žuCdj ¯šÐa™ˆ´š{BºƒT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ m´šCdØw+ynCdØa™ˆ±p³šu2µ†2C¹³šu2m´š+°C»¦´ša™2, µ†µÓÐC£2A¼a™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, »ƒ ¯ša£Ð2Cda™ ƒ4Šƒ ´š2.d+¹µÓ zül°×ƒ ž¢´šHA¼4Šƒ .ÖiCdØ»ƒ ¯šÐa™ˆ´š z4r 4Šü£Bºƒ µ†2Cd¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ m´š+°X+« ´ša™փ - ÐH £Bºƒ¯ša™Ð+rü¯ša£Ð ¯šgü‚dƒ2A¼ƒƒ ØDÿ.dL2.d+°‚dz2Bºƒ32A¼ z ¯šÐa™ˆ´š z4r4Šü£Bºƒ»ƒ»»4Šƒ`m+«‚dˆN¯ša™ÐTµ}šTa™³ÕuCd ƒ4Šƒ |+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™Aˆ¼ a™ƒBºƒ 48


 ££a™ˆ´š ØIC¹³šu2]A’+ra¹³šu ƒ.dƒØCd¦, ¯šƒ<a™ˆ´š¯šÐa™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, »ƒ _³š‡ TAÿ¼ zü4Šƒ a™ˆ´š züƒ -Xm+°Tƒ2] £Bºƒ Ì ]A’+ra™ƒBºƒÌ£µÓ z2A¼[£BºƒÌ32AÖi+° ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ»ƒ »»4Šƒ`m+«‚dˆN¯ša™ÐTµ}š a™³ÕuCd ƒ4Šƒ|+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™ A¼ˆa™ƒBºƒ ˆ‚dˆCdC£—a™ØA»³šÍNa™j ƒ£ ¯sØ ¯ša™ÐA’, ¯šÐm´š+rµhi+°a™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,,¯šaЙ m´š´š2.¹±Ā¯š‚dƒ4Šƒ ˆ‚dƒ4r[ ˆ‚dˆ+ra™Ø zü4ŠƒA»³šÍA¼ƒüƒ 4r[£l°×=‰Bºƒžq»žq {»ƒ¯šÐm´š+rµÓ ˆmCd¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ»ƒ»» 4Šƒ`m+«‚ˆd N¯šaЙ Tµ}š a™³ÕuCd ƒ4Šƒ|+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{Bº ƒŸT+ra™Aˆ¼ a™ƒBºƒ 4Šƒ`mCd‚dƒ ØIC¹³šu2m_³šÍjQ£2.d”Ā+rjسšu…ƒ, -2C£2A¼a™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, »ƒ ¯šC£ÐN 4Šƒ`mCd‚dƒ zXm+°Tƒ2] £Bºƒ ¯š©Ā§ØN+°a™sž¬i mX a™ƒsül°×ƒ ”Ā+«[ -´šL]y£‰2A¼ ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ »ƒ »» 4Šƒ`m+«‚ˆd N¯šaЙ Tµ}š a™³uÕ Cd ƒ4Šƒ|+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{Bº ƒŸT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ -sa£ØTƒ¯šÐa™ˆ±p³šu2l°û#¯šg¯šĂa™Ð4¹¯šjسšu…ƒ ´ša™ ˆCdj¯šÐa™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, »ƒ ¯ša™Ð m±Ā`ƒü ³šuQt´š züƒ2Bý £L[ 3‚dˆ+°a™jü‚dƒ2A¼ƒ m´š Ls2´š q‚dz¯ša£Ð2Cda£ØTƒ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒl°û#¯šƒgBºƒ [LÐ+ra™ƒBºƒ

¯ša™Ð£Ø´šl×° Bºƒ´ša™ ˆCdj¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ»ƒ»»4Šƒ`m+«‚dˆN¯ša™ÐTµ}š a™³ÕuCd ƒ4Šƒ|+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ [š—ž¢³šu2[„՗‚Öˆ³šu2¯šĂa£ÐC£j.d¯šĂ£Cd¦, -´ša¹+°¯šÐa™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,,»ƒ[a™ ‚dƒ {BºƒÌ[„՗‚dzBºƒÌ¯ša™Ð¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ>4Š zü /Cd–Xs+« z2A¼ƒ2Bºƒ£BºƒÌ=ü¸´š&Bºƒƒ/2Bºƒ£Bºƒ-´ša¹+° m´šCdØ+°

¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ »ƒ »» 4Šƒ`m+«‚dˆN ¯ša™Ð Tµ}š a™³ÕuCd ƒ4Šƒ |+ žuCdj ¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ A¼Ð2A’ÐN”Ā+«a™ˆ±p³šu ƒ.dž¢‚dƒ2¯š£Cd¦, ¯ša™Ð”Ā+«¯šÐa™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, »ƒ¯šƒ<A¼ƒ¦<ÌMC¹šk Ì>‚dˆ´š>‚dˆN¯ša™ÐA¼Ð2A¼Ð zül°×ƒ ”Ā+« ¯šÐa™ˆ´š{BºƒÌ.dH2.d[£Bºƒ=ü¸´š&Bºƒƒƒ2Bºƒ£Bºƒ¯ša™Ð Ø ³šÍa™”Ā+«¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ»ƒ»»4Šƒ`m+«‚dˆN¯ša™ÐTµ}ša™³ÕuCd ƒ4Šƒ |+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ m´š uÏ´Ëšƒ8£³šu2T uÏ´Ëšƒ8 .d -+°a£s³šu ƒ›ÿ¢+rs³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, »ƒm´š uÏ´ËšƒƒBºƒÌT uÏ´ËšƒƒBºƒ uÏ ˆmCd¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ

m´š uÏT uϵÓ_t züƒDÿ£‰a™g+° züƒ+r {:#´š{a™ƒ+«sA¹©Ā ³šu z +rA¼ƒ´š{¦´š{a™ƒ¯š2Aÿ’ z¯š ƒØ4¹Ø´š+rL uÏ z+r4ŠüA¼ƒ +°a™sCdÐ ›ÿ¢+°sCdÐ züƒžq[£Bºƒ»ƒ»»4Šƒ`m+«‚dˆN¯ša™ÐTµ}šTa™³ÕuCd ƒ4Šƒ |+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ [a£+ra™¯šÐa™ˆ±p³šu2¯ša™ÐAÿ’a¹³šu»ƒ .d 3´šs+r ƒ¯šÐa™ˆ±p³šu ƒ³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,,»ƒ3+ra™a™³ÕuCdփ £Bºƒ¯ša™Ð zl°×»»3Aÿ’a™ z»ƒ3´šs +r ƒ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ»ƒ»»4Šƒ`m+«‚dˆN¯ša™ÐTµ}š Ta™³ÕuCd ƒ4Šƒ|+ žuCdj ¯šÐa™ˆ´š{BºƒŸT+ra™A¼ˆa™ƒBºƒ C£´šmCd‚dƒT[a™ƒj+¹s³šu2A»³šumCd‚dƒTü+°`¦ - ”ĀgmCd‚dƒ”Ā+«Ø¯Õj.d³šu»ƒ£³šu ƒ ؂dƒ¦,, C£,, »ƒ 3Aÿ’ØXj+° züƒ 3Nÿ ›ÿ•X+° züƒ 3Nÿ AÖiT+° züƒ -ƒ mXTAÿ¼ zü4ŠƒC£´š züƒžq[£Bºƒ¯šˆgü z¯šˆ+°j z+ra™` z-ƒ mXTAÿ¼ A»³uš zü+°2!¬»aw i £Bºƒ um4ŠCdĂдš‰¯šƒš“´š{üs ƒ- ”ĀgmCd‚ƒd z 49


l°×”Ā+«[ »ƒ»» 4Šƒ`m+«‚ˆd N¯šaЙ Tµ}š a™³uÕ Cd ƒ4Šƒ|+ žuCdj¯šÐa™ˆ´š{Bº ƒŸ T+ra™Aˆ¼ a™ƒBºƒ A¼4Štµ•ØAxдšA’aÁg¯šs¦´ša™¯š–a™Tü+°`•, A¼„4Šbā³šujA¼µ†Ø2 ˆ‚»ƒX¯ša™Ð»A’sBý2Bý ƒ,, C£,,A¼l°×—-[A¼µÓØ z-[wa2Bºƒ´šA’a™g züƒ4Šü {-Twa2Bºƒƒ -¹ØØTü+°`¯šÐa™ˆ´š züƒ4ŠüT-2A¼ƒA¼l°×— .dˆ.dƒN ¯ša™Ð zƒ m´š+rW2´š q‚dz m´š+rµÓ ¯šÐa™ˆ´š z m_³šuj A¼µÓØ2 .dˆBº_BºƒN

m´š+rW2´š ‚ q ƒd _BºƒA¼2Cd‚zd ˆ‚dƒ-[»A’sµ†* z-ƒBý2Bý ƒ z Bÿº+°— /A¹eÕ2.dƒ.dƒ‰N -4r[N ¯ša™Ð»A’s ¯ša¹Ð´š[šC­ ”Āa™ ¯ÕA’¤2Cd ƒ[›ÿu z -³šu2”Ā+‹X‚ÖˆTA’ØNÐT.ÖiØ ´š{¦´š{¦, ¯š8 z+¹sTA’Ð…¯š:X»A’sBý2Bý ƒ¦,, C£,,A¼4Št µÓدšÐa™ˆ´š züƒ»aƒ™ »a™ƒ4ŠCÖH¯Õ+[ ˆ‚dˆa™ˆ´š ƒ4ŠƒA¼µÓØ z ƒ2Bý´š{¦A¼4ŠÐ¯šƒs {ƒ»a™ƒ´ša™]´š{¦´š{a™›uÿ دš z.»‚dz.dƒ»ƒ ¯šÐ”Ā+«‚dƒ4ŠƒA¼4ŠÐ¯šƒs {-[ A¼µÓدš2_2Aÿ¼ z+°ü£Bºƒ+r[ = Bºƒ CÖH¯Õ+ƒ¹ £B» zl°×sBºƒ £B» ¯šmA¼ˆ´š ƒ4Šƒ m_³šuja™ˆ´š{Bºƒ -CdB» z<ØփTA’دš2´šXs+°ü£Bºƒ-[»A’sµ†*´Ëšƒ¢š ´Ëšƒ#l°×BŽØN+°2¯ša™Ð2 ƒXs+r ˆmCd»ƒ ³Õu, CdA¼Ðm_³šuj>4ŠCdĂa™ÐTƒX»A’2CdBý2Bý ƒ¦,, C£,, ƒC£—a™`+° zž¬i l°×2Bºüƒ 4¹Bºüƒ ÖzA¼üƒ4ŠƒT‚dƒ [‰‚dz £[‚dƒ2A¼ƒ ƒCdƒ s+°2 !¬ »|a ¯šƒ s »N‚dzƒ +r[–2.d A¼ƒ +° ƒ+°

ƒCdĂs Ða™ˆ´š»ƒ-[»A’sµ†* zA¹eÕ2.dƒ.dƒ‰N m_³šuj¯šCdØ2>4Š[jAɒØU¹m_¾³ujn £´ša™¦, -»»Aؼ 2¯š.£y*TƒX»A’sBý2Bý ƒ¦,, C£,, m_³šuj¯šCdØփ mX+ržu›uAÿ¼Øփ ¯šƒs {A¼µÓØ ƒ4Šƒ>4ŠCds2Cd‚dz TƒAɼØ C£ƒ žq+°‚»ƒ ƒa™ƒ›ÿªˆ zü‚dƒ2A¼ƒ /A¼+° z +r ]y#ƒ¸

+r .dƒy.dƒ‰N mA¼š§‚dƒ4ŠƒU {Bºƒm_³šuj‚»ƒ4r[-ƒØBºƒ8 ˆmCd z +rA¼ƒm_³šujTš‚dƒ+° ƒ4Šƒµ†*”Āa™JƒVX4rCÖH¯Õ+ ü‚dzƒ-[ »A’sµ†* zA¹eÕ2.dƒ.dƒ‰N -2Cda¹€ØXa™b³Õua¹€ØX¦m´šCdØ4¹€ØX¦´ša£Cd–a™¦, ¢ØXa¹€ØX¯šĂЂdƒ2 ¢ØXa£Cdj ¢ØXWc¹¯šjسšu…ƒ,, C£,, _ƒN¤+« :2mN‚dˆA¼ƒül°×›ÿu¯š+°փž¢´šü›ÿu¯Õ2.dƒ.dƒ‰ ¢ØX¯šƒĂƒ Öüƒ´šü ¯ša™Ð m´š´š2.d ›ÿu¯š+°փ ›ÿu¯Õ2.dƒ ¢ØX¯šƒĂƒ -Cd>Bº A¼ƒ¦ 0uCdj+° ƒ4Šƒm´š´2š .d z+°2!¬Tü+°` ƒ4Šƒ¯šCdØ uϯšƒ0uCdj+° ¢ØX¯šƒĂƒ ›ÿ•X+° z4r[|+ ü] ¢€ØX¯šƒĂƒ¯šÐ‚dƒm´š+rµÓ ˆ ƒ4Šƒ ¢ØX¯šƒĂƒ3Cdj ¯šÐa™ˆ´š»ƒ‚֐ƒ ¢ØX¯šƒĂƒ-az‚dz‰W CdCdsлƒN+°üA¹3CdCdsлƒ »az‚dz2?«[ 1µÓ2+°a£.£a™Ø+°Cdm_³šuj uÏ£ P ˆü¯š ˆ´šs z

m_³šuj2Bº´š2S+°a™` z ¯šTƒ՝

´Õ2BŽ2Bº ƒ2A¼ƒ -2Cd|a2mN‚dƒ uÏ»m2N‚dƒ +°|aj2mN‚dƒ m±Ā`q2mN‚dƒ züƒTš‚dƒ züƒ Ø ³šuL2´š q‚dz#£[ -Nÿ©Ā A» Cdžq3Aÿ’a™ z+°ƒ+°m_³šÍj2Bº ƒ2A¼H-Nÿ©ĀA» Cdüƒ'µÓÐa™ƒ[+« :2mN‚dƒ züƒm_³šÍj2Bº´š2S+°a™` ƒ2A¼ƒ4¹ÅÓ+° zü[‰‚dzCdCdsÐ zž¬i -Nÿ©ĀA» Cdžq 'µÓÐa™ [a™k‚dƒ Ø ³šÍa™ ƒ2Cd‚dz -Nÿ©Ā A» Cdž N ØCdлƒ ƒL‚dz-µÓVa™ z4rƒ‰¯ÕgCdƒžq

3+rµÓ´š2.d+° z

3+rµÓ zž¢ -a£¤2µÓ z 4Šƒa™ƒ Ls+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ Cd+«— -a£¤2µÓ z£üƒ4Šƒ´ša™+°ž¬i ;+° ´ša™+° £‚dz {ƒ4ŠˆBºƒ+[.d2mA¼ƒ[+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+° ´ša™+° -\‰[4ŠˆBý _³šu¯š–X+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+° 50


´ša™+°>ü zƒ4ŠˆBºƒ+[|+mCd$Ï[+«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°´šNÉT[ 4ŠˆBý a™ƒmA¼ƒ[+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ 'µÓÐa™ƒ[+«T -2Cd|a2mN‚dƒ zül°× 4¹ÅÓ+° züƒ4Šƒa™ƒ Lsl°û#¯šƒg[ uÏCd 4rƒ.d2mA¼ƒBºƒ ƒ¯šƒĂ4rƒ _³šu¯š–X_ƒN¤4rƒ|+mCd$ÏBºƒ]Cds z4rƒa™ƒmA¼ƒBºƒ-³šu2+ra™ z4rƒ 'µÓÐa™ƒ[+« -2Cd|a2mN‚dƒ zž‚փ؃

;+°´ša™+°£‚dz {ƒ4ŠˆBý:.£yāµÓ+«s+«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°-\‰[ 4ŠˆBý 3NµÓ+«s+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+° ´ša™+° ´šNÉT[ 4ŠˆBý m+«‚dˆµÓ+«s+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ 'µÓÐa™ƒ[+«T ´š2.dCd£jmCdü 4¹ÅÓ+ ° züƒ ´ša£µÓ+«s µÓ_¤ z4rƒ:.£yāµÓ+«s¯š–a™c4rƒ3NµÓ+«sa™ˆ´š z4rƒ uϵÓ+«sa™¯š z 4rƒm+«‚dˆµÓ+«s4Š2Aÿ¼ z4rƒ'µÓÐa™ƒ[+«´š2.dCd£jmCdü‚փ؃

£‚dz {ž¢ -a£¤2µÓ z TµÓЂֈ[+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ Cd+«— -a£¤2µÓ z £üƒ4Šƒ ´ša™+°ž¬i ;+° ´ša™+° 3+rµÓ zƒ 4ŠˆBý >‚dz[+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°-\‰[4ŠˆBý-$[+«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+° >ü zƒ4ŠˆBýTWš“[ +«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša+™ ° ´šNÉT[4ŠˆBýTµÓÐ+°asl™ °× 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃'µÓÐa™ƒ[+«T´š2.dm±Ā` zül°×4¹ÅÓ+° züƒTµÓЂֈ[ £Ø£‚dz {4rƒ >‚dzBºƒ ¯š ˆ £‚dz {4rƒ -$Bºƒ /A’ £‚dz {4rƒTWš“B ƒº m±Ā`£‚dz {4rƒTµÓÐ+°as™ -±Ā£‚dz {4rƒ 'µÓÐa™ƒ[+« ´š2.dm±Ā` zü‚փ؃

´šNÉTž¢ -a£¤2µÓ z ƒCdƒØA» Cdl°× 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ Cd+«— -a£¤2µÓ z£üƒ4Šƒ´ša™+°ž¬i ;+° ´ša™+° 3+rµÓ zƒ4ŠˆBý -\‰A» {[+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°£‚dz {ƒ4ŠˆBýA»»2mA¼ƒ[+«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+°´ša™+°-\‰[4ŠˆBý/ ´2mA¼ƒ[+«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°>ü zƒ 4ŠˆBý m´š u´šX+« 4¹ÅÓ+ ° ƒ‚փ؃ 'µÓÐa™ƒ[+«T +°|a j2mN‚dƒ zül°× 4¹ÅÓ+° züƒ-\‰A» {Bºƒ£l°×—4rƒA»»2mA¼ƒBºƒ±Ā`«4rƒ/ ´2mA¼ƒBºƒ ±ĀA¼ z4rƒ m´š u´šX 4Šƒ³šuØ z4rƒ ƒCdƒØA» Cd ±Ā‚dz {4rƒ 'µÓÐa™ƒ[+« +°|aj2mN‚dƒ zž‚փ؃

-\‰ž¢-a£¤2µÓ z¯šˆa™ƒØ[+«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃Cd+«—-a£¤2µÓ z £üƒ4Šƒ´ša+™ °ž¬i ;+°´ša+™ °3+rµÓ zƒ4ŠˆBý-š§ Nl°×—ül°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+° ´ša™+° £‚dz {ƒ 4ŠˆBý £‚dzA» {[+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃ ;+° ´ša™+° >ü zƒ4ŠˆBý a™ƒ`ƒ[+«4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃;+°´ša™+°´šNÉT[4ŠˆBý-WÐK A» Cdül°×4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃:T'µÓÐa™ƒ[+« uÏ2» mN‚dƒ zül°×4¹ÅÓ+° züƒ -š§Nl°×—üƒmµ¢mCd z4rƒ£‚dzA» {Bƒº CdÐl°×—4rƒ¯šˆa™ƒØBºƒ.dl׏° {4rƒ a™ƒ`ƒBºƒ O³šuÐ4rƒ -WÐK A» Cdüƒ m´Ëšˆ` z4rƒ 'µÓÐa™ƒ[+« uÏ»2mN‚dƒ zü‚փ؃

´šNÉTž¢´šNÉT4ŠˆBº4r ƒCdƒØA» Cd_ƒ!¬§ƒ´šNÉTž¢>ü z4ŠˆBº4r m+«‚dˆµÓ+«s -‚փ؃ ´šNÉTž¢ -\‰ 4ŠˆBº4r -WÐK A» Cdüƒ -‚փ؃ ´šNÉTž¢£‚dz {4ŠˆBº4rTµÓÐ+°a™s-‚փ؃´šNÉTž¢3+rµÓ z4ŠˆBº4r a™ƒmA¼ƒBºƒ-‚փ؃

£‚dz´š2.d+° z

-\‰´š2.d+° z

>ü´š2.d+° z

>ü zž¢-a£¤2µÓ z uϵÓ++s« « 4¹ÅÓ+° ˆ‚ÖƒƒCd+—« -a£¤2µÓ z £üƒ4Šƒ´ša™+°ž¬i ;+° ´ša™+° 3+rµÓ zƒ4ŠˆBý ´ša£µÓ+«s+« 4¹ÅÓ+° ƒ‚փ؃

´šNÉT´š2.d+° z

´šNÉT+°A¼2_ z

>ü+°A¼2_ z

>ü zž¢´šNÉT4ŠˆBº4rm´š u´šX-‚փ؃>ü zž¢>ü z 4ŠˆBº4r uϵÓ+«s -‚փ؃>ü zž¢-\‰4ŠˆBº4r a™ƒ`ƒBºƒ-‚փ؃ >ü zž¢£‚dz {4ŠˆBº4rTWš“B§ ƒº -‚փ؃>ü zž¢3+rµÓ z4ŠˆBº4r |+mCd$ÏBºƒ-‚փ؃

-\‰+°A¼2_ z

-\‰ž¢ ´šNÉT 4ŠˆBº4r / ´2mA¼ƒBºƒ -‚փ؃ -\‰ž¢ >ü z 4ŠˆBº4r3NµÓ+«s-‚փ؃-\‰ž¢-\‰4ŠˆBº4r¯šˆa™ƒØBºƒ-‚փ؃-\‰ž¢ 51


£‚dz {4ŠˆBº4r-$Bºƒ-‚փ؃-\‰ž¢3+rµÓ z4ŠˆBº4r_³šu¯š–X -‚փ؃

£‚dz+°A¼2_ z

£‚dz {ž¢ ´šNÉT 4ŠˆBº4r A»»2mA¼ƒBºƒ -‚փ؃ £‚dz {ž¢ >ü z4ŠˆBº4r:.£yāµÓ+«s -‚փ؃£‚dz {ž¢-\‰4ŠˆBº4r£‚dzA» {Bºƒ -‚փ؃£‚dz {ž¢£‚dz {4ŠˆBº4rTµÓЂֈ[-‚փ؃£‚dz {ž¢ 3+rµÓ z4ŠˆBº4r.d2mA¼ƒBºƒ-‚փ؃

3+rµÓ+°A¼2_ z

3+rµÓ zž¢´šNÉT4ŠˆBº4r-\‰A» {Bºƒ-‚փ؃3+rµÓ zž¢ >ü z4ŠˆBº4r´ša£µÓ+«s -‚փ؃3+rµÓ zž¢-\‰4ŠˆBº4Š -š§Nl°×—üƒ -‚փ؃3+rµÓ zž¢£‚dz {4ŠˆBº4r>‚dzBºƒ-‚փ؃3+rµÓ zž¢ 3+rµÓ z4ŠˆBº4r4Šƒa™ƒ Ls-‚փ؃

3+rµÓ›ÿªˆCd¯šs›ÿª+° z

'µÓÐa™ƒBº» 4Šƒa™ƒ Ls >‚dz[C¹4ŠˆBºƒ+[-š§Nl°×—üA’Ða£ ´ša£µÓ+«s[4Šƒwasþ«\-\‰A» {[A’Ða£ ]2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ

£‚dzCdCdsЯšs_+° z

'µÓÐa™ƒBº» 4Šƒa™ƒ Ls .d2mA¼a™ˆ´šփ TµÓЂֈ[[ 4ŠˆBºƒ+[ £‚dzA» {[A’Ða£:.£yāµ+Ó [s« 4Šƒaw þs \« A»2» mA¼ƒ[A’Ða£A’m´šXm4Š³šu` z .»‚dz.dƒ£‰Bºƒ

-\‰CdCdsЯšs_+° z

'µÓÐa™ƒBº» 4Šƒa™ƒ Ls _³šu¯š–X a™ˆ´šփ -$[ 4ŠˆBºƒ+[ ¯šˆa™ƒØ[ A’Ða£ 3NµÓ+«s[ 4Šƒwasþ«\ / ´2mA¼ƒ[ A’Ða£ 4Š ƒ£4Š ƒ z .»‚dz.dƒ£‰Bºƒ

>üCdCdsЯšs_+° z

'µÓÐa™ƒBº»4Šƒa™ƒ Ls+| m Cd>Ï a™ˆ´šƒÖ  TWš“[§ 4ŠˆBºƒ+[ a™ƒ`ƒ[ A’Ða£ uϵÓ+«s[4Šƒwasþ«\m´š u´šXA’Ða£32N2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ

´šNÉTCdCdsЯšs_+° z

'µÓÐa™ƒBº»4Šƒa™ƒ Lsa™ƒmA¼a™ˆ´šփTµÓÐ+°a™sƒ4ŠˆBºƒ+[-WÐK A» Cdü A’Ða£ m+«‚dˆµÓ+«s[ 4Šƒwasþ«\ ƒCdƒØ A» Cd A’Ða£ ƒüT¯ša™€ .»‚dz.dƒ£‰Bºƒ

´šNÉT´š2.d+°ü‚dƒ z

´šNÉT ‚Öz+°— +°L¨£2µÓ zž¢ 3+rµÓ z ‚Öz+°— _‚dƒžu2µÓ z qa™4r-\‰³šuÄmCdƒBºƒü‚dƒ z´šNÉT‚Öz+°—+°L¨£2µÓ zž¢£‚dz { ‚Öz+°— .dü£2µÓ z qa™4 r A» »2 mA¼ƒBºƒ ü‚dƒ z ´š NÉ T ‚Öz +°— +°L¨£2µÓ zž¢-\‰‚Öz+°—C» u2µÓ z qa4™ r/ ´2mA¼ƒBºƒü‚dƒ z´šNÉT ‚Öz+°—+°L¨£2µÓ zž¢>ü z‚Öz+°—mA¼£2µÓ z qa4™ rm´š u´šXü‚dƒ z ´šNÉ »[2BŽ2µÓ zž¢ ƒCdƒØ »-a£¤2µÓ z qa4™ r ƒCdƒØA» Cdü‚dƒ z

>ü´š2.d+°ü‚dƒ z

>ü z ‚Öz+°— mA¼£2µÓ zž¢ 3+rµÓ z ‚Öz+°— _‚dƒžu2µÓ z qa™4r´ša£µÓ+«s ü‚dƒ z>ü z‚Öz+°—mA¼£µÓ2 zž¢£‚dz {‚Öz+°— .dü£2µÓ z qa™4r:.£yāµÓ+s« ü‚dƒ z>ü z‚Öz+°—mA¼£2µÓ zž¢-\‰ ‚Öz+°—C» u2µÓ z qa™4r3NµÓ+«sü‚dƒ z>ü z‚Öz+°—mA¼£2µÓ zž¢ ´š NÉT ‚Öz+°— +°L¨£2µÓ z qa™4 r m+«‚dˆµÓ+ «s ü‚dƒ z >ü ƒƒ [2BŽ2µÓ zž¢ uϵÓ+«s‚dƒƒ-a£¤2µÓ z qa™4r uϵÓ+«sü‚dƒ z

-\‰´š2.d+°ü‚dƒ z

-\‰‚Öz+°—C» u2µÓ zž¢3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ z qa™4r -š§Nl°×—üƒ ü‚dƒ z -\‰ ‚Öz+°— C» u2µÓ zž¢ £‚dz { ‚Öz+°— .dü£2µÓ z qa™4r£‚dzA» {Bºƒü‚dƒ z-\‰‚Öz+°—C» u2µÓ zž¢ >ü z ‚Öz+°— mA¼£2µÓ z qa™4r a™ƒ`ƒBºƒ ü‚dƒ z -\‰ ‚Öz+°— C» u2µÓ zž¢´šNÉT‚Öz+°—+°L¨£2µÓ z qa™4r-WÐKA» Cdüƒü‚dƒ z -\‰‚dƒ»[2BŽ2µÓ zž¢¯šˆa™ƒØBº»-a£¤2µÓ z qa4™ r¯šˆa™ƒØBºƒü‚dƒ z

£‚dz´š2.d+°ü‚dƒ z

£‚dz {‚Öz+°—.dü£2µÓ zž¢3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ z qa™4r>‚dzBºƒü‚dƒ z£‚dz {‚Öz+°—.dü£2µÓ zž¢-\‰‚Öz+°— 52


C» u2µÓ z qa™4r -$Bºƒ ü‚dƒ z £‚dz { ‚Öz+°— .dü£2µÓ zž¢ >ü z‚Öz+°—mA¼£2µÓ z qa™4rTWš“§Bºƒü‚dƒ z£‚dz {‚Öz+°— .dü£2µÓ zž¢ ´šNÉT ‚Öz+°— +°L¨£2µÓ z qa™4r TµÓÐ+°a™s ü‚dƒ z £‚dz » [2BŽ2µÓ zž¢TµÓЂֈ[-» -a£¤2µÓ z qa™4rTµÓЂֈ[ ü‚dƒ z

3+rµÓ´š2.d+°ü‚dƒ z

3+rµÓ z ‚Öz+°— _‚dƒžu2µÓ zž¢ ´šNÉT ‚Öz+°— +°L¨£2µÓ z qa4™ ra™ƒmA¼ƒBºƒü‚dƒ z3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ zž¢>ü z‚Öz+°— mA¼£2µÓ z qa™4r|+mCd$ÏBºƒü‚dƒ z3+rµÓ z‚Öz+°—_‚dƒžu2µÓ zž¢ -\‰ ‚Öz+°— C» u2µÓ z qa™4r _³šu¯š–X ü‚dƒ z 3+rµÓ z ‚Öz+°— _‚dƒžu2µÓ zž¢£‚dz {‚Öz+°—.dü£2µÓ z qa™4r.d2mA¼ƒBºƒü‚dƒ z 3+rµÓ ƒ»[2BŽ2µÓ zž¢4Šƒa™ƒ Ls‚dƒ»-a£¤2µÓ z qa™4r4Šƒa™ƒ Ls ü‚dƒ z

´š2.d›ÿªˆCdü‚dƒ z

+°L¨£2µÓ z mA¼ £2µÓ ƒ2A¼ƒ mA¼£2µÓ z C» u2µÓ ƒ2A¼ƒ C» u2µÓ z .d ü £2µÓ ƒ2A¼ ƒ .d ü £2µÓ z _‚d ƒ žu2µÓ ƒ2A¼ ƒ _‚dƒžu2µÓ z-³šu2+ra™ ƒ2A¼ƒ-³šu2+ra™ z ƒ³šuCdƒs2A¼ƒ ƒ³šuCdƒs - Ø+°s ƒ2A¼ƒ- Ø+°s z[a™ƒ`Ù ´ša™m_³šuj‚dƒ2A¼ƒü‚dƒ z

ƒ³šÍ£+°ØT.£a™` ƒ³šÍ£+°ØT.£a™`l°× z2A¼ƒ4r-ƒ_2Aÿ¼ .dCƒd š‚ § ƒd zCÖH‚dƒ ž¬ƒ -T‚»ƒ [Ì -Nÿ+rLÌ-4rm_³šuj zÖþƒ4Šƒ# Tš‚dƒ zÌ-4rU m_¾³iuj+°Ø z ¯š2_2Aÿ¼ zÌ-4rU {l°×m_³šuj zC¹4Šü¯š2_2Aÿ¼ zCÖH‚dz# m´š‚Öˆ> zÌ-4r:Cda™Tš‚dƒ zü2A¼ƒ4Šüm´š‚ˆÖ > ƒ2Cd‚dz

TBº]3C£jƒ›ÿª z»m´š‚Öˆ> z4r+°H\‚dz2Bºƒ# £üƒ4Šƒ»A¼ züƒ2Bý£üƒ4Šƒ ƒ³šÍ£+°Ø züƒm´šA’ÿ z4r¾´A¼üt ƒ T L2]£a™ƒ

 m´š uÏ2m_³šuj :N_ƒƒ|4ÐA¼ z2A¼ƒ6Cd|a‚Öˆ´š[šCdƒsž¢.Ö´–Õ ü+°`£+°Ø z m´š uϵӛu¤a™¤ z µ¢¸,, ‚Öƒ»+°C»mµÓ¡`¹C»A¼2Om´ËšƒX£Ø+°a¹X.d, ”ĀÐA¼Ð”ĀÐA¼ˆT u£XCd„Cd– uÏ zQLCd…ƒ,, C£,,»mCd zA’Ða£_³Õua™ÙCdփ -2Cd¦+°a`™ XsC¹4ŠˆBý?«§‚»ƒ.ÖiCdØ z .»Cda™ˆ±ĀA¼ƒüƒ´š{a™ƒš“Bºƒ uÏCd .dˆ.dƒ.dƒ£‰B¹-!q¸mµ¢mCd zA’Ða£ µÓ_t züƒTƒ.dƒ£‰B¹4Š2Aÿ¼ z£m´Ëšˆ`«2.dƒ.dƒ£‰B¹µÓ_t ¯š ³šu zü ƒ.dyāL2.dƒ.dˆ Ø ³šuL2.dƒ.dƒ£‰B¹a™ƒ]-a™ƒ.dƒüÖþƒ4Šƒ.dƒ£‰B¹3 .ÖiCdØ»ƒm´š uÏ ƒ[.Ö´–š _Bºƒ.dƒ‰N Tµ}©Āa™¤ z µ¢¸,, 3Cdj.ÖiCdØ ˆmWCdØA» ³u2mN‚dƒ ƒ¹Nÿ‚dƒ¦, ¯šÐ+‹‚dˆ|agš“ a™s»¯šˆa£Øž¢+°2‚dƒAɒ>£¦,, Ì3Cdj›¢Aÿ¼Ì µ¢¸,, C£,,¯šˆa™Øm´š+rµÓ z£mµÓaz2] ƒƒ$üƒ¯šÐ+‹‚dƒ+ra™Ø züL2.dƒ VX3Cdj.ÖiCdØ z£mµÓaz2]A» ³u2mN‚dˆA¼ƒüƒƒCd ƒCd ƒ¯ša™Ð +°a™jü‚dƒ2A¼ƒƒm´š Ls2.dƒ.dƒ‰T :.d#.Ö´–š _Bým´š uÏ za3Cdj.ÖiCdØ z¯š ˆ£a™¤+° zü[ m4Š³Õu2.dA¼\N m_³šujµÓ›uta™¤ z µ¢¸,, .dCdƒa™ƒj0q2mA¼A»»š“ ƒƒ©ĀصÓØ4Š£Nš“, .ÖiCdØ»ƒ+°2m_³šÍjCdj¦m´š uÏ2m_³šuj ƒ‚dƒØ´Õ,, 53


C£,,m_³šujA» {[‚dƒ2A¼ƒƒ:2mA’NA» Cdü‚dƒ2A¼ƒƒ ƒƒš“Øü‚dƒ2A¼ƒƒ -µÓÐ z4¹ {ÖzA¼ü4Šƒ£[‚dƒ2A¼ƒƒ4Šü;+°?‚ « ƒÖ .ÖCi d Ø»ƒm_³šuj ƒ4Šƒƒ 3+ra™` z ü£‚dƒ2A¼ƒ4Šüm´š uÏ zˆ‰m_³šuj»ƒ‚dƒ4Šƒƒ Tµ}©Āa™¤ z µ¢¸,, ¯š ƒ2¯š|aК“›ÿªˆC»š“Xš2Cd2´ša™»ƒµÓÐa™…ƒ, T¯šs¯šØTµÓØs2‚dƒ¦´šµÓØX¯š´šµÓØX,, Ì›ÿª4Š QÙCd- µ¢¸,, C£,, -[CdØ zü4Šƒ ¯š ƒ¯šs ›ÿªˆCd zü‚dƒ2A¼ƒ [CdƒØBÖi ´ša™»ƒµÓÐa™ƒBºƒ £Ø´Õ2]‚dz£‰Bºƒ 3 A» A» {[ Cd‚dƒ2A¼ƒƒ 4ŠˆBº .dˆ.dƒ£Bºƒ ´ša™ ˆCdjƒA¼Lc2]£Bº4Šƒƒ ´šva¹Ð+°s m_³šuj µÓ_t z a µ¢¸+° z 4Šü ´ša™»ƒµÓÐa™ µÓ_t z ¯šaЙ mC££Ø´Õ2]‚dz2Bºƒ#‚dƒƒ;|+‚dƒa™¤ z4ŠüT‚dƒ[AÖH‚dƒA¼\N ' ƒ³šÍ£+°Ø ƒ2A¼ƒm´š>Ï^m_³šuj-ƒwa2Bºƒ´šA¼ züƒ+°ü {' ´šA¼ zül°×£.£Øa™g zü+rØa™g z-[wa2Bºƒ+°ü {-2A¼ƒ£.£Øa™g zƒ TBº]ü+rØa™g zƒm4Š³Õu2.d ž¬ƒ m´š uÏ ƒ4r 8 uÏ z -2Cd ¦ +° a ™ ` uN Cdƒ s ü C¹ 4Š ˆ Bý ¯š+°žq2mN‚dƒ zü A’Ða£ ¯š+°ü £Ø±Āa™ z .»‚dz.dƒ‰A¹ 3 uÏ»ƒ m´š uÏ ƒ[ ´a™ƒ +°Hقdz‰N :+°—Bº -2Cd¦+°a™` z A’[ Cdƒsüƒ ¯š + ° ž q 2 mN‚dƒ züƒ  £.£Øa™ g züƒ -4r T.£a™ ` ´Õ A ¼ ´ š TBºƒ ü¯ÕT-2Cd¦+°a`™ l°×»aw i ”Ā+« N8N+°üA¹-Nm´š uÏ z -N'´šA¼ zl°×ü+rØa™g z-azN+°ƒ+°Q[[m4Š³Õu2.d ž¬ƒ S ƒÖzA¼ü4Šƒm_³šuj a™l°×¯š+°üm±Ā`ƒü‚dƒ2A¼ƒ2B»-2Cd¦+°a™` m´šXD2_ CdƒsüC¹ 4ŠˆBý :2mN‚dƒ £Ø±Āa™ uÏ z ¯ša ™Ð > ”Ā+rC£—a™ z4rm´šCØd +° ƒÖ m´š+rW2.dƒ.dƒ‰N-?«§ m´šCØd +° uÏ ƒ2A¼ƒ-2Cd¦ +°a™` zˆ‰:2mN‚dƒ züƒˆ‰£.£Øa™g züƒ 8 uÏ z[a™ƒ±ĀNÿ+°փ[LК‚dƒփ|+ üփ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ z

4ŠüAÖi [CdØ z4r ‚dz‰A¹ -?«§ uÏ z S ƒ ÖzA¼üƒ+[ m_³šuj ´ša™Ø2Cd ”Ā+rC£—a™ ƒ4Šƒƒ-2Cd?uƒ‰ uÏ z:#ƒ¸8+°CdÐ zƒ ±Â2N‚dz‰N-N‚»ƒ¯š³šu>”Ā+rC£—a™ uÏ z-N

8+°2.ÖiCdØ2 m_³šuj.ÖiCdØ»ƒ+°2m_³šujff-»mµÓ¡Xm´š+ra™ z8+°CdÐ z4ŠüN‚dƒ4Šƒ# üm_³šuj ƒ[.Ö´–š _Bºƒ.dƒ‰N:.¹y#S ƒÖzA¼üƒ+[m_³šuj a™l°× C¹.» ¯š+°ü µÓVa™ züƒˆ‰ £?« az2mN‚dƒ züƒˆ‰ Cdƒsüƒˆ‰ TBºƒ ü¯Õ‚dz‰N:T£.£Øa™g züƒ uÏ zm_³šuj z-ƒT´šA¼ zül°×4Šü£.£Øa™g züƒmC¹¯ÕÖi] /›ÿª‚dƒ ´šA¼ zül°× 4Šü ü+rØa™g z 8+°2 .ÖiCd Ø2 m_³šuj z -[ m4Š³Õu2.d ž¬ƒ ¾´i £+°Øփm´š uÏ2m_³šuj‚dƒ2A¼ƒ uÏ»ƒm_³šuj z-[‚dz3 m_³šuj»ƒ uÏ ƒ[‚dz :#ƒ¸ m_³šuj z uÏ z wa2Bý2?«+« -›ÿqA¼ ¯ÕgX .Ö´–š _Bý‚dz2Bºƒ# ü'-a™g zƒWš“ØBºƒm4Š³uÕ 2]

-³šu2m_³šÍj¯Õjff -ƒ.dƒ£‰Bºƒ

 -³šu2m_³šÍj¯Õj -³šu2µÓ›uta™¤ z :N‚dƒ$|aÐA¼ z2A¼ƒ_³šuA’a™`Ø zž¢[-ƒ›ÿª £+°Ø z µ¢¸,, ´šL´šva™k¦´ša£C£j¯Õj…A» ³uTA’ØNÿ+rL`«, _ƒA»¤”ĀĂ+«Cd‚dˆ¯ÕgC£Ð¯šƒ–āa™‰³šuTƒIa™ØC»,, A»µÓ+rü ¯šƒs {ü.» -´šL]yā‰ ƒ4Šƒ ´ša™ ˆCdj ˆ‚dˆ +°H–Cdփ am´š´š2.d ƒ2A¼ƒµÓ ˆNš#—¯š2´šXCs ¹ uϯš2±ĀA¼l°×‚Öˆ4ŠØփ ?«§ »A’2CdmµÓ `uA¼Øƒ©Ā 2Cd ƒ4Šƒa ƒƒšØµÓVa™ ƒ2A¼ƒ_ƒN¤+« ”Ā+«4r [LÐ+ra™ z4rm´š+rW¯šˆs ü+°`u Xs .»Cd 

-³šu2ff -ÖBý ´šA¼ z.»

»ƒff-[.Ö´–š _Bºƒ.dƒ£‰Bºƒ Tµ}©äa™g z µ¢¸,, A» ³u2mN‚dƒ ƒ¹_ƒN¤m´š+°X›ÿ¢ØTü+°`…ƒ, 54


CdA¼ÐXs”Ā+«`2TA’ØA’C£j2a£> CdĂA’,, C£,,a£>¯š›‚ ªÿ ƒd 2A¼ƒ- ˆC£ØA¼ƒü+°2!¬Ö#ƒ¸a£$Dÿƒ‰BÖi £L+ra™Ø zül°× ”Ā+«‚֐ƒ ‚dz2Bºƒ¹ A»³šu¯šƒgBº4Šƒ 3Cdj‚dz -!q¸ A» ³u2mN‚dˆA¼ƒü +°2!q Tü+°`ƒBÖi£[‚Öz+°— Cdƒsül°×”Ā+«‚֐ƒ‚dz2Bºƒ[‚Öƒþƒ24Š ž¬ƒ ' wa2Bºƒ µ¢¸+° zü ‚dƒ2A¼ƒ2Bºƒ ´ša£Cdj 3Cdj µÓ_t züƒ -³šu2 µÓ›uta™¤+° zžq‚dƒ4Šƒƒ+°ƒ+°»awa2Bý2?«+«[”Ā+«CdÐ z¯š ˆ z4r ¬´š–_BýA¼[‚Öƒþƒ24Š ž¬ƒ m_³šujµÓ›uta™¤ z µ¢¸,, ¯šÐCd¦´šva™k¦´ša£C£jmCdm_³šujµÓ›qt LkCd¦ ”ĀЛÿuT+° z4r-´šL]yāƒ‰Bº4Šƒ¾´i µ¢¸+° z2A¼ƒ.Ö´–š _Bý´ša™ ˆCdj a ƒ³šÍ£+°Ø z2A¼ƒ

m_³šujff -ÖBý ´šA¼ z.»Cd ü+°`u Xs .»Cd

.Ö´š–_Bºƒ.dƒ£‰Bºƒ Tµ}©äa™¤ z µ¢¸,, ¯ša™Ð4Š2¯š]yA’2A¼2 uÏ2.dl°×L‰V+°C»,, Ì3Cdj›¢Aÿ¼ µ¢¸,, ¯ša™ÐmCd£Ø´š+° ƒÖ  ¯šCØd uÏ£2A¼¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒm_³šuj z uÏ»mCdƒ[.» A¼Lc2´š_Bºƒ.dƒ‰N-4r[.d#¯šaЙ 4ŠµÓ_t z.»m_³šuj¯šÐ‚dƒ z4r¯šaЙ A’ ´šva™kփA¼[.Ö´š–_Bºƒƒ;+r+°[.»+r+°´š&Bºƒm_³šuj´šva™k z4r q‚dƒ_BÖ[ ¬´š–üT4rA¼ƒ ƒL‚dz¯š]yA’2A¼µÓ_t z´ša™ ˆCdjƒ ›¢Nÿ2.dƒƒ

¯šÐCd¦´šva™k¦ ´ša£C£jff -‰ƒ

¯ša™Ð4Š2 ¯š]yA’2A¼2ff -‰ƒ µÓ¡A¼¤ m_³šuj ƒ[‚»ƒ-a™¤ z+°ƒ+°[T8+ra™¤+° zü[CÖH‚dƒ ž¬ƒ -¯ÕjµÓ›uta™¤ z µ¢¸,, -¯ÀjCÖiØ+°Ø´ša£ ƒa™c ¯sm_³šuj›ÿª£ ƒØ³šu…ƒ, -¯Õj -azX[ -ÖBý ´šA¼ z8+°CdÐ zƒ U m_¾³iuj+°CdÐ zƒ

AÖüƒ´š{.dƒ‰N -2A¼ƒ.»Cd -³šu2f »ƒ µÓ_¤ zl°× £.£Øa™¤ zž¬i A»³šÍA¼ƒüƒ4rƒƒ‰m_³šuj z» ‚dƒ4Šƒ.dƒ£‰ƒ ¾´i ƒ³šÍ£+°Ø z U m_³šujü 6+r؃›ÿª zƒ AÖüƒ´š{.dƒ‰2A¼ƒ Q[+«-ƒ›ÿª £+°Ø ƒƒ£ ƒ»ƒa™–BýN Tµ}©äa™¤ z µ¢¸,, uÏCd uÏ qςdƒ›ÿqA¼¦´š|a£Cdj[TA¼ØC»,, Ì3Cdj›¢Aÿ¼Ì µ¢¸,, ´ša™ ˆCdj‚dƒ2A¼ƒ uÏCd uÏ z qςdƒ z-ƒ›ÿAq ¼ zžqA¼ƒ+°ƒ+°» -¯Õj‚dƒƒm+«‚dˆ´šA¼ z.» _ƒN¤+« ”Ā+«›ÿªˆCd zƒ´šL´šva™k ´ša£Cdj‚dz 4Šƒ-³šu2´šA¼ ü+rØa™¤ zl°×ƒ‰¯šÐCd¦´šva™k zƒ´ša™ ˆCdj‚dz4Šƒ m_³šuj´šA¼ ü+rØa™¤ zl°×ƒ‰-›ÿqA¼ z.Ö´š–_BýN+°ƒ+°”ĀAÿ¼l°×[.»

C» m_³šuj ›ÿª £ ƒØ³šu…ƒff -[ U m_¾³iuj+°Ø ƒƒ ›ÿªT 2´š_Bºƒƒ -[ m4Š³Õu2.d ž¬ƒ -³šu2m_³šuj-¯Õj' Bºƒ´šA¼ zül°×ƒ;+°?« »ƒwa2Bºƒ ´šva™k2 Bºƒ -azX[ -[ -a™g z -4r »ƒ ´šva™kփ m_³šuj z ÖiX[¾´i £+°Ø zž¢m_³šuj z-[a.Ö´š–_Bý ¯šƒs {ƒ‰´šva™k2 -[.Ö´–š _BýQ[‰'wa2Bºˆ;+°—?«‚»ƒ:´š&Bºƒ3´šva™k zK‚Öz+°— _ƒN¤+« ”Ā+« a™ˆ´š z4rƒ2Bý m´š+rW¯šƒs‰N -N »ƒ -³šu2 -ƒ ´šA¼ zl°× -a™g z +°üƒ4Šƒ.dƒ‰N :+°—Bº uÏCd‚dz CdCsdÐ züƒ 

£.£Øa™g züƒ+rTBºƒ A¼\Tm_³šÍj2Bº”Ā+« a™ˆ´š ƒ4Šƒal°û#¯šƒBg ƒº -ÖBý uÏ z»ƒ-ƒ´šA¼ zl°×ü+rØa™g z¯ša™Ð zl°û/±ĀA’ +ra™` z:2+°ˆm_³šuj-ƒ´šA¼ zl°×-a™g z̯šÐCd¦Cdl°×C£» ´šL´šva™ƒkBÖi l°û#¯šƒgBºƒ ' wa2Bº £+°Ø ƒ2A¼ƒ m_³šuj -ƒ ´šA¼ z ü+rØa™g z:2A¼ƒl°×-2Cd z4rC¹.dƒ.dƒ‰¯šÕ§-azCdCdÐ züC¹ l°ûBýA¼2Cd‚dzTBº A¼\£.£Øa™g z m_³šÍj2Bº zl°× Öüƒ´šü ž¢´šü -ƒ ›ÿqA¼ z žq+° Cdl°× C£» ´šL´šva™kփ l°û#¯šƒgBºƒ az+°—Bº m_³šuj ´šA¼ zl°× ü+rØa™g z -4r 55


3 uÏ .dm+°2ƒ2]m_³šuja™2mAÿ¼2 a™l°×CdƒV‚dˆl°û#Tƒ-2A¼ƒa™ƒ:N .d2mA¼ ž¢+° z:+°—Bº .d2mA¼ƒBºƒ[CdØ+°Åu‚dzl°×sBºƒ:Cd[+« N¤+°‚dˆ üƒ2Bº {3 uÏ.dm+°2 a™|+¯šˆa™Ø.d2mA¼ƒü4ŠCdƒüƒ ´š4Šüƒa£mX /2Bºƒƒ Cda™ƒ£CdN ¢ØCdÉž¢+° z 3m_³šuj z-4r»ƒl°×-a™g z”Ā+«C Ðd zm_³šuj zl°×ü+rØa™g z ¯šÐCd¦ ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ z Ì 3±p ¢ØX

-2Cda¹€ØX_³Õua¹€ØXm´šCdØ+‘ ¢ØX´ša£Cd–a™-[m_³šuj uÏ££P ˆü/´šAW» 2.dƒ.dƒ‰N m_³šÍjN µÓ›utül°× -a™g2 T a™` CÖH ¯Õ+[ ¯šÐa™ˆ±Ā[‰ Cd ¯š³šum”Āa™2ž¢m´š+rW2.» ”Ā+« -[›ÿuT2]-A» Cd[>փa™ˆ´š z -[CÖüƒ¯šƒl°×‰£|aU ƒjl°×süƒ¯šÐa™ˆ´š»Cdsüƒ-[.Ö´š–_BýN T ƒa™cÌ »ƒ m_³šuj z-ƒwa2Bºƒ´šA¼ zül°×£.£Øa™g zž¬i m_³šÍj2Bº zˆ‰_ƒN¤a™ˆ´šփ uÏCd‚dzˆ‰Ì:Twa2Bºƒˆ‰ A¼HC» ¾´i .Ö´–Õ ž+rØa™gl°û#¯šg¯šÐa™ˆ´šփ

»ƒff-»”Ā+«C dÐ uÏ zl°×ˆ‰ m_³šuj´šA¼ zl°×ˆ‰4Šü8+°CÐd z

-¯ÕjffCÖüƒ´š{.dƒ‰N+°ƒ+°

-azX[ff -ƒ´šA¼ zl°×4Šüž+rØa™g z[a™Ðµ}š[LÐ+°ü–[a™2> ƒ4Šƒl°û#¯šg z -[m4Š³Õu2.d ž¬ƒ ƒL‚dz »ƒ m_³šu j2 -» wa 2Bºƒ ´šA¼ zül°× 8+°CdÐ zƒ [a™ˆ´Õ2.dƒ.dƒ‰N -¯Õj -4r -azX[ A’Ða£ :N 8+°CdÐ ƒ4Šƒ.dƒ‰N +°ƒ+°»ƒm_³šuj»ƒƒ#¯š–š§փN

 CdCdÐ ƒ¯Õ

CdCµ­ ›Ó u¤a™¤ z :N”Ā ƒ»A¼ ƒ2A¼ƒ.£2A¹4¹Ø´š[šCdƒsž¢.ִՖ/´šAµ» Ó£+°Ø z µ¢¸,, 8+°»ƒ£NÐI‚dƒ2¯š£‰ ƒa™ˆ´šT L€Cd…ƒ, ¯š §¦´š{a™Aÿ¼ƒ£´šØ¯šØC£A¼+°sÐ2CdNIa™ØC»,, ¯šÕ§+« ´šva™Ð z£ ƒa™ˆ´š züƒžq[N‚dzwa2Bº Nžq?«§N‚dz

8+° z4Šƒ‚»ƒ¯šAм ¯šƒs {m´šX±ĀN2.d_BýA¹az´š&Bºƒˆ-4r¯šš“ا Cdas ™ +rü ƒ2A¼ƒƒT.£a™A¼Õ§.»3¯šA¼Ð¯šƒs {‚Öz+°—¯šÐ›ÿu »ƒ

CdC­ff-ÖBý ´šA¼ z.»Cd ü+°`u Xs.» .Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N Tµ}©äa™g z µ¢¸,, »A’2Cd£+°Ø¯š2»Aؼ Tµ†ÐIC£+°a£A¼Ð‚dƒ…ƒ, TµÓ¡A¼¤2‚dƒCdĂЯš2»A¼Ø2ü+rØa™¤¯šsCd–A¼¯šØ.d,, ÌCdC¹sдšA»µÓ¦Ì µ¢¸,, »A’2Cd£+°Ø zü.»›u4Šƒ4rÖþƒ4ŠA¼\Nm´š´š2.£ICdփN£µÓ a™³ÕuCdփN -AÖiÐCdփN ´šLµÓ¡A¼¤փN ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓփN‚dzƒ 8N‚Öˆ-N‚»ƒCdCd–A¼ zl°×ü+rØa™g ƒ4Šƒƒ ´šva¹Ð+°s C£CdÐa™Ø z4ŠüN4r»

»A’2Cd£+°Øff:C£ØNµ¢¸+° zü2A¼ƒƒ CdCd–A¼ü+rØa™g z›¢Nÿ2´š_Bý‚dz‰A¼[‚Öƒþƒ24Š ž¬ƒ

CdÐ2fµÓ›uta™¤ z µ¢¸,, mµ¢Cdƒ|at ³u2mN‚dˆICd2 ¯šsÐmCdCdÐ2´šA»LCd…ƒ, 8+°C£m4r³šuØC»¯ÀXCdAÖi+°Ø ƒƒ›ÿªˆ‚dƒC£…ƒ,, z zl°× {‚Öz+°—A» ³u2mN‚dƒ zül°×-ICdƒÖ  ¯šˆžg uNµÓVa™mCd‚ƒd z +°2!¬ Tü+°`փ 3Cdj ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ z4r uÏa™ˆ´šփN +°ƒ+°» >Bº zü4ŠƒA» ³u2mN‚dˆA¼ƒül°×”Ā+«‚֐ƒm´š+rW2.dƒ.dƒ‰N'‚dˆCdj‚»ƒ

CdÐ2f´šA¼ü+rØa™¤ ƒ[.Ö´š–_BýN Tµ}©äa™¤ z µ¢¸,, A» ³u„[t‚dˆN”Ā+‹‚dƒ ¯s›ÿ¢Ø›ÿuXTü+°`¦, ¯šÐ‚dƒ2›¢Aÿ¼¯šÐa™ˆ´šC£Ðü¸+rØa™¤¯šsÐ2´šA¼¯šØ¯š¦ ÌCdCdsдšA»µÓ¦ µ¢¸,, 3Cdj ¯š Ђdƒ z4r uÏ ¯šÐa™ˆ ´š փ N +°ƒ+°» >Bº zü4Šƒ A» ³u2mN‚dˆA¼ƒü +°2!¬ -NTü+°`փN -2A¼ƒ.»Cd» 3 A»³šÍA¼ƒül°× 56


”Ā+«‚  ƒÖ m´š+rW2.dƒ.dƒ‰N'‚dˆCdj‚»ƒ CdÐ2f´šA¼ ž+rØa™g ƒ[.Ö´–š _Bºƒƒ

-¯ÕfµÓ›uta™¤ z µ¢¸,, 8+°C£m4r³šuØC»¯ÀXCdAÖi+°Ø ƒƒ›ÿªˆ‚dƒC£…ƒ,,

-¯Õf-ƒ´šA¼ zCdCd–A¼CdÐ2´šA¼ ü+rØa™g zü‚Öz+°—6+°Ø zƒ /´šA»W2.dƒ.dƒ‰N38+°CdÐ zƒ z zl°× {üƒ›ÿªT2.dƒA¼ƒa™ƒ4r+°' ƒ³šÍ£+°Ø zƒ 1 4Šƒa™ƒA» {Bºƒ Wš“Øl°× ›¢Nÿ2.dƒ#.» [N /´šA»µÓ £+°Ø ƒ_Bºƒ.dƒ‰N CdC­Ì-N CdÐ2ÌK { -¯ÕÌ-azXT-4r-NKÖiXT CdC­ Ì-N-4r'A¼µÓØm´šI‚dƒ ˆ¯šÕ§ -2C£žq[N+°ƒ+°-NÐI‚dƒ -´šL]yā‰m_³šuj»ƒ-az/‰N+r_?«§CdC­Ì-ƒ´šA¼ zl°×¯šÕ§+« ´šva™Ð ƒ2A¼ƒ‰-NÐI‚dƒm_³šuj»ƒü+rØa™g z 3‚dˆ¯šÕ§ +ra™Øփ ´š2.d ƒ³šÍ›ÿˆª Cd züƒˆ‰£ ƒa™ˆ±ĀCdj+°ƒÖ  >4ŠCdƒsˆ‰ ¯šÕ§+°a™s‚֐ƒ m_³šuj zˆ‰ ±pš+° +°a™s‚֐ƒ Tš“k {ˆ‰ ü‚dƒ+°a™s‚֐ƒ a™ƒmA¼ƒBºƒˆ‰ ÖzA¼üƒ4r 4Šü -Nÿ©Ā A» CdžC¹ƒ‰ Ø ³šÍa™ zü[‰‚dTBºƒ Cd\£.£Øa™g züƒ-az/‰T CdC­Ì-N-ƒ´šA¼ zl°×;+°—!¬-NÐI‚dƒ´ša™ ˆCdjü+rØa™g z CdÐ2 Ì K { -ƒ ´šA¼ zl°× A»³šumCd‚dƒ züƒ - ”ĀgmCd‚dƒ züƒ -‰ ƒ‚dˆN ´š2.d+¹µÓ züƒ +«2]A¼>ÏCdÐ z ÖzA¼ž¬i T :2A¼ƒl°× üփ-TA¼Ø:A¼2Cd‚dzTBºƒ A¼\£.£Øa™g z :+° ü+rØa™g z -4r A»³šumCd‚dƒ zül°× Tü+°` z - ”ĀgmCd‚dƒ zül°×”Ā+«´š2.d+¹µÓ zül°×»waiN-az¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ m´šCdØ4rCdjCdÐ2ÌK {-ƒ´šA¼ zl°×ü+rØa™g z -NK {-ƒ/›ÿª‚dƒ´šA¼ zül°×4Šü£.£Øa™g züƒTBº]¾´?«§¾´i ¬´Õ–m´š+ra™ z/›ÿ‚ ª ƒd ü+rØa™g zül°×ƒ4Šü8+°CÐd z Bº N-az -¯ÕÌ-azX[-ƒ´šA¼ z‚Öz+°—ž+rØa™g ƒ4Šƒƒ-4r

K {-NÐI‚dƒ m_³šuj»ƒff-[-a™g z

A¼©ä§2Cd zCdCdÐ zül°×»wai£Bºƒ-TA’Øm´šXD2_ƒBÖi £BºƒU {Bºƒ N.ÖiCdØ z £Bºƒ.ÖiCdØa™ˆ´š{BÖi'µÓÐa™ƒBºƒ £Bºƒ m´šCdØ4rCdj N a CdCdsÐ zül°× ¯ša™Ð”Ā+« -az l°û#¯šƒBg ƒº ´ša™ ˆCdj N uÏCd l°û#¯šƒüg ‚Öz+°—6+°Øa™ˆ´šƒ» -NÐI‚dƒ m_³šuj zŸ -4r  CdCdsÐ zü 6+°Ø z ' -¯Õ ´šA¼ zl°× ž+rØa™g ƒ4Šƒƒ :2+°ˆ uÏCd ´Ëšƒ?u+rµÓ z 2?«£Bºƒ ´ša™ ˆCdj ƒ³šÍ+rµÓ z 2?«£Bºƒ :+°—Bº ´Ëšƒ# z ž¬» /±ĀAÿ¼ƒüƒ I¯Õ»‚dƒ4r ´Ëšƒ?u+rµÓ Ì ƒ³šÍ+rµÓ ƒƒ ´a™ƒ¸TBº];+°—!¬3+rµÓ z-[-a™g zm4Š³Õu2]#ƒ¸ uÏCdÌl°û#¯šƒgü‚Öz+°—/±ĀAÿ¼ƒž¬i ØÕ§¯šTƒÕ§a™ˆ´š zž¬iU >4ŠCdƒüs ƒ I¯Õ‚ » dƒ4rTƒ\H-NÐI‚dƒm_³šuj z;+°—!¬´ša™m_³šujփ -±p ¢ØX‚֐ƒ m´š+rW2.dƒ.dƒ‰N-N‚»ƒü+rØa™gփ´ša™m_³šuj z CdCÐd ƒ¯Õ-4r

-NK‰-NK {ff-ƒ´šA¼ zül°×-a™g z¯š2´šva™k ü+rØa™g z-?«§ ¯šÐa™ˆ´š z3+rµÓ z ž¬ 3CdjÌm_³šuj¯ša™Ð£Ø´š+°փ 3A¼Ø2Cd züƒžq[AÖi-2Cd#ˆ[2Bý‚dz‰A¼[´ša™ ƒ[m4Š³Õu2.d ž¬ƒ

-‚dƒ ˆC£jm_³šuj

:N-Aÿa¼ ™Ð`»A¼ z2A¼ƒ ˆ2Bºˆ+¹Ø´š[šCƒd žs ¢.Ö´–š _Bý”Ā+rC£—a™ £+°Ø z -‚dƒ2µÓ›uta™¤ z µ¢¸,, ¯šÐm´š+rµ†´ša¹+°CdÐ ƒ‚dƒTƒCdƒØ+«sC¹ ƒCd…ƒ, -‚dƒ2-ƒa´šA¼ z.»Cd 3Cdj¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ z-´ša¹+° z -[.Ö´š–_BýN Tµ}©äa™g z µ¢¸,,¯šÐm´š+rµ¢‚dƒ ˆC£j.d³šuØ´ša¹+°:XmµÓ¡Cd¦,, '‚dˆCdj¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ z-´ša¹+° z-[»A¼ zü.».Ö´–š _BýN +°ƒ+° -‚dƒ2f-ƒ :A¼2fµÓ›uta™g zT¯š–š§ z4r ¬´š–_BýN 57


3CdjµÓ›uta™¤ z µ¢¸,, -³šu2+ra£NA»³šÍ£smCd–CdØ4rC»jXZ‚dƒC», -³šu2+ra™ zÖzA¼üƒ¯šˆüg A»³uš ´šaؙ 2Cd z4Šü-£Cdj´šA’a™g zü +°2!¬ -Nÿ©Ā”Ā+«C dÐ zü.»C d »a™ƒ4rƒ2Bºƒ#.»[‚dƒØNm´šCdØ4rCdj‚dƒ[ .Ö´š–_Bºƒƒ Tµ}©äa™g z µ¢¸,, :2mN‚dˆ`«´ša£`uسš‡¦:„[t‚»ƒ›ÿªØ¦´ša™2 ƒ¦, ƒ¯šƒs´ša£_ƒN¤a¹Ø_ƒA»¤¦´ša™Cd¯šƒs¯š¦, Ì›ÿª4Š QÙCd- µ¢¸,, A»³uš z+°2!¬+°a| j2mN‚dƒ züƒ£[+°2!¬ uÏ2» mN‚dƒ züƒ£[+°2!¬ ƒ¯šƒĂA’[+°2!¬_ƒN¤3_ƒN¤+°2!¬3Cdjmµ}š zžq+°Tü+°`փN +°ƒ+°-³šu2+ra£N¯š ƒ¯šsփ -£Cdj´šA’a™g zü+°2!¬l°û#¯šƒgBÖi3Cdj Tül°×`ƒBº[›ÿª4Š QÙCd‚dƒ2A¼ƒm´šX±ĀN2.d_BýN m_³šujµÓ›uta™¤ z µ¢¸,, A¼µÓØ ˆ¯šØ¯ša™Ð¯šØ>4ŠCd¯šsCdsÐJƒa™ØC», m_³šujµÓ›qtCd„A¼b³šuj¯šÐm´š+rµ†Cdja™ˆ´š+°…ƒ,, +° ƒ´Õ 2 .d ƒ .dƒ ‰ ¯š + ° ü m´š ´ š 2 .d zl° × -Nÿ © Ā Ö ƒ  ?« § ‚d z ±Āa™ ˆL¤+° փ?«§‚dz‚»ƒ¯š]yA’2A¼a™ˆ´š z4ŠüA¹CdmA¼ˆ´š zm_³šuj µÓ_t z.».Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N3m_³šuj z¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ z-´ša¹+° z4Šƒ l°û#¯šg¯šÐa™ˆ´š»ƒ-4rm´šCdØ4rCdj‚»ƒm_³šuj z-[›¢Nÿ2.dƒ.dƒ‰N Tµ}©äa™¤ z µ¢¸,, 4Š³šuØ ˆ»´Ëšƒ!q‚dƒA¼Ð¯šjXs+r›ÿuXÖi_žuC­, J+°Ø ˆ» m´š´š2.»´Õ m_¾³iuj£›ÿuX›ÿu¯šƒa™…ƒ,, Ì-´ša¹+rƒ›ÿªˆX ´Ëšƒ# ƒ4r»Tƒ"-[T.£a™`_ƒN¤C¹m4Š³Õu2´š_Bý!¬¸ ƒ?«§‚»ƒ

‚Öƒ#ƒ¸Cd´–š +°CÖH‚dƒ_Bºƒ¹-!q¸m´š´š2.d ƒ4r»Tƒ"-[¯šˆ+°jA¼Õ§C¹ ´šL+«2] .dˆ] m_³šuj»ƒ m´š+rW2.dƒƒ 4r[ ‚dƒØ z 4¹.dL2.dA¼ƒ -4r ƒ?«§‚dƒ2A¼ƒ +°2_ƒ mZ£N+ra™ z ´Ëšƒ# z ‚dƒƒ £ ƒ zˆ +°H–Cd züƒ+°ƒ+°T.£a™Müƒa™l°×´Ëšƒ# z‚Öz+°—¯šCdØ z ƒ?«§‚»ƒ‚dƒ[ [µÓy‚dƒ ƒ4Šƒƒ ƒL‚dza™$€ {2A¼ƒ±ÂBº {¯š‰ züƒ+°üa™ˆ´š zƒ‰ ¯ša™– z-ƒ£ ƒ z3a¹´ÕCd züƒ:Nm›ÿu2X.»›ÿu¯Õ2.dƒƒQ´š zƒ 3mµÓaz2].dˆ].¹m›ÿu2XAü\a™ˆ´š£ ƒ züƒ ƒ#ƒ ˆ‚dƒփ ¯ša–™ z ‚Öz+°—‚dƒAɒa™¤ za™$€ [C»#CÖü¸ ƒ4Šƒƒ:!q¸m_³šuj z2A¼ƒA» ƒƒšØ ´šµÓ¡´š+rØA¼ƒü a™ˆ´š£ ƒ ƒ4Šƒ ¯š ƒ¯šs m´š´2š .d z - uÏ z.» +°H–Cdփ ££TAÿ¼ züƒ4r›ÿu¯Õ2.dƒ.dƒ‰N+°ƒ+°”ĀAÿ¼.dCdƒš§‚dƒ¯š2´šXs‚dƒƒ -Nÿ+ra™ zƒ ¯š2±ĀN2] mµÓ ` ƒ [Nÿ Aÿ’دš zü A¼Bÿº z4r Ly £L+« a™ˆ´š£ ƒ ›ÿu z Xa¹³ÕuCdփ m´š´š2.d z ‚Öz+°— ´ša™ ˆa™¤ z¯š]yA’2A¼¯Ðš a™ˆ´š[a™ƒ`Ù ´šam™ _³šuj»ƒ‚dƒ[¯š2µÓ‚ƒd T´šaؙ ‚dƒ a™³ÕuCd ƒ4ŠƒU m_¾³iuj+°Ø”Ā+rC£—a™ zA¼Bÿº z4r4ŠüƒÙƒ:.d#[N‚»ƒ U m_¾³iuj+°Ø»ƒ m_³šujµÓ›uta¤™ z'm_³šuj z¯šÐm´š+rµÓ z-´ša¹+° z4Šƒ l°û#¯š¤¯šÐa™ˆ´šƒ» :¯šƒ ƒ2Cd‚zd ›ÿAq ¼ zžqA¼ƒ-[

¯šÐm´š+rµ†Cdja™ˆ´š+°2ff -ƒA’[[›¢Nÿ2.dƒƒ -‚dƒ2Ì' 3Cdj̯šÐa™ˆ´š2 m_³šujÌ´šL´šva™k¯šÐm´š+rµÓ2 -‚dƒ ˆC£jm_³šujÌ'¯šÐm´š+rµÓ3C»j¯ša™Ð>4ŠmCd–+rµÓփm_³šuj z-[ -a™g z -‚dƒ23C£j-ƒ´šA¼ z üa¯šÐm´š+rµÓ3Cdjƒ

»ƒff-[ -a™g z .Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N

'ff -4r :2mN‚dƒ zül°× 4¹.da™ ƒ4Šƒ ´Ëšƒ# zƒ ¯šÕ§[ /A»tW2] -2A¼ƒ +°_Bº[ 3Cdj 4ŠƒL2] -‚dƒ2 3C£jÌ'3Cdj-4r-?«§ _ƒN¤+« ”Ā+«‚֐ƒ3Cdjl°×m_³šuj ƒ‚dƒփ ¯šÐ m´š+ rµ†Cdj l° × 4Š ü ¯š2 _2Aÿ¼ z -4r 3Cd j ‚Ö z +°— 

-´ša ¹+°  ”Ā+rC£—a£ƒ›ÿª zff-[m4Š³Õu2.d ž¬ƒ 58


m_³šuj z Ì ¯šÐm´š+rµÓ z :2A¼ƒž¢ z0uØa™g z ¯šÐm´š+rµ†Cdj‚»ƒ ¯ša™Ð¯šÕ§+«m´š+rµÓփm_³šuj ƒ[-a™g z :+°—Bº m_³šuj zl°×»ƒl°×wa2Bý2?«+«[l°û#¯šƒgBÖi¯šÐm´š+rµ†Cdj ü8+°CdÐ z.Ö´š–_BýN:´š&Bºƒ-‚dƒ23Cdjm_³šuj-ƒ Bºƒ ´šA¼ zül°×£.£Øa™g z .Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N 3 3Cdj uÏCd ÖzA¼üƒ ¯šˆgü A»³šu z a™l°×m´šCdØ4rCdj‚dƒ[¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ ƒ[.Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N :+°—Bº uÏCd ÖzA¼üƒ4¹?«+ a™l°×4ŠüµÓV|a2mN‚dˆN¯š2´ËšˆCd ƒ2Cd‚dzTBºƒ ü¯Õ£.£Øa™g»ƒ‚dƒ4Šƒƒ uÏCdÌl°û#¯šƒgBºƒ ž¬ˆ :+°—Bº3Cdjl°×m_³šuj zl°×Ìwa2Bý2?«+«¯šÐm´š+rµÓCdÐ z.»Cd8+°CdÐ z ¯ÕN¤2.dƒƒ -2A¼ƒ ü¸ 3 ´šva™kփ m_³šuj z ¯šÐm´š+rµÓ z 4Šü ' m´šCØd 4rCdj‚Öƒ ‚dz‰N+°ƒ+°

'ff-ƒ´šA¼ z3Cdjl°×¯šÐm´š+rµÓü+rØa™g z A¼BÿŽ´ša¹+°m_³šujÌl°û#¯šg uÏ z4ŠüN-4Šƒ[[µÓyaz2´š ž¬ƒ :2+°ˆ:+°—Bºm_³šuj-ƒ´šA¼ zl°×¯ša™Ð¯šÕ§[TBºƒ A¼\N :N £.£Øa™g z ¯ša™Ð ¯šÕ§ m´š+rµÓ փ ¯šÐm´š+rµÓÌl°û#¯šgÖz+°—!q m_³šuj´šA¼ zl°×ž+ra™g z-4Šƒ# üQ[[m4Š³Õu2.d ž¬ƒ ¯šÐm´š+rµÓ z.»Cd 3Cdjm_³šuj zül°×+°H\8+°CdÐ zƒ-‚dƒ ˆC£j m_³šuj‚dƒƒ”Ā+rC£—a™£+°Ø z ü+°H\#ƒ 2?«-´ša¹+° ”Ā+rC£—a™ z -ƒ›ÿª փ ‚dz‰N-4r3¯šÐm´š+rµÓ m_³šuj»ƒl°û#¯šgփ´š{Bºƒ' ¯šÐm´š+rµÓ m´šCdØ4rCdj -[‚dz :#ƒ¸ +°H \ 8+°CdÐ z z0uØa™g z -ƒ›ÿª£a™g z4rm4Š³Õu2.d ž¬ƒ :2Cd a™l°×

¯ša™Ð zff-az›ÿª4Š 2Cdƒ[¯ÕgXƒ2BýCdC­m´šXD2_ ˆ‚dƒ¯šÕ§ +°H\TAÿ¼ z

)2 ƒWc£‚dƒff ƒ³šÍ ƒ2mCd z ü 8a™–Bý¯šÕ§ ‚dƒ2A¼ƒ

¯ša™Ð zff-azm_³šuj zƒCÖH‚dz#l°×4rƒ µÓVa™mCd‚dƒ Tü+°` CdÐ zƒ - ”ĀgmCd‚ dƒ ”Ā+«C dÐ zƒ ´š2.d+ ¹µÓ ØXL+°s zƒ-az¯šÐm´š+rµÓ3CdjƒCÖH¯Õ+ƒ#4ŠƒL2].Ö´š–_BýN ´Õ ƒj# ƒ³šÍ £+°Ø T.£a™`l°× -Nÿ+rL ‚dƒ4Šƒ#‚dz .Ö´š–_BýN :?«§

-Nÿ+rL+«¯šA¼ƒÙa™ƒ {.» TNÿ £+°Øփ

m´š uÏ2m_³šujff -ƒ›ÿª £+°Øփ

-³šu2m_³šÍj¯Õjff /´šA»µÓ £+°Øփ 

CdCÐd ƒ¯Õff ”Ā+rC£—a™ £+°Ø փ

-‚dƒ ˆC£j m_³šu jff -ƒ £üƒ4Šƒ ƒ³šÍ £+°Ø züƒ ›¢Nÿ2.d_BýT ' TAÿ¼ z4r £.£Øa™g zž¬i >4ŠCdƒs µÓVa™ züƒ TBý]¾´?«§ ü+rØa™g փ ¯šÐm´š+rµ†Cdj‚֐ƒm´šCdØ4rCdjl°× uÏCld ×° >4ŠmCd–+rµÓփm_³šujl°× l°û#¯šg z 8+°C dÐ z 4ŠüA¼[ -´ša¹+° ”Ā+rC£—a™ z +°H\2.dƒ#l°× -Nÿ+rL‚֐ƒ¯š]yš“Ø[+« ¯šA¼ƒÙa™ƒ Ls +°a™ƒ` ü ˆmCd»ƒ”ĀAÿ¼Ø ƒ[ CÖüƒ´š_BýN

ƒ³šÍ£+°Ø züƒ ”Āa£2µÓ z

”Ā ˆØ z4r»A¼£+°ØT.£a™`mXTAÿ¼ փ‚dz2Bºƒƒ-NTNÿ£+°Ø [ Aÿ¼£+°Ø¯ÕA’¤›¢Aÿ+¼ ° £+°Ø zü[.Ö´–š _Bºƒƒ‚dƒ uÏA¼ƒüƒ.»‚dƒ ƒƒ# ÖzA¼üƒ4ŠƒT TNÿ £+°Ø züƒ ¯šƒa£±Ā£A¼ƒüƒ q‚dƒa£A¼ƒ# [ Aÿ¼ £+°Ø züƒTNÿµÓØ z4rm_³šÍjCÖij+°Øa™ˆ´š ¯šƒs ˆmCd z›¢Nÿ2.dƒ# ¯ÕA’¤›¢Aÿ¼+°£+°Ø züƒ£üƒ4Šƒ»A¼ züž¢m´šX±ĀN2.d_Bým´š uÏ2 m_³šuj-³šu2m_³šÍj¯ÕjCdCdÐ ƒ¯Õ-‚dƒ ˆCdjm_³šuj‚dƒƒT¯ÕA’¤›¢Aÿ¼+° £+°Ø züƒ z<Øփ CdCdÐ ƒ¯Õ‚dƒƒ ƒ³šÍ£+°Ø zl°×CdC­CdÐ2-¯Õ ‚dƒÖBý ´šA¼mCd‚dƒ z£?«‚dƒ2A¼ƒW U CdA¼ƒ›ÿª‚ƒÖ +°Ø ƒÖBýA» m+° ƒ z4r -a™mg Cd‚ƒd ƒ4Šƒƒ ƒL‚dz´šA’a™¤ £+rØa™g zül°×¯š ˆ£N+°a`™ دš2_2Aÿ¼ Tµ}š`Tµ}šØ¯š2_2Aÿ¼ü+°Øü+°`¯š2_2Aÿ¼ zžq m+° ƒ z4r¯š2_2Aÿ¼ mCd ‚d ƒ ƒ4Šƒ ƒ ´š A’a™ g zül° × £.£Øa™¤ ü+r Øa™ g züƒ -ƒ -a™ ¤ A¼Ð‚dƒ z2Bºƒƒ£?«‚dƒ2A¼ƒ´šva¹Ð+°s ¯šˆžg uNCdƒmCd‚dƒ¯šTƒÕ§ a™ˆ´šƒÖ  Ta£?ƳÕua™`Ø4Šab™ ā'µÓÐa™ƒüƒƒm_³šuj‚dƒ2A¼ƒl°ûBý

Cd±Ās‚dƒ¦´Õ2Bº zff ž¬8+r+ra™ z4Š.dˆ.dƒ#‚»ƒCdC­´šA¼ zl°×£.£Øa™¤ ƒ[ z0uØa™¤ ƒ[ -DÿA’ÿ £a™¤ ƒ[.Ö´–š _Bºƒƒ ƒL‚dzCdƒmCd‚ƒd ØÕa§ ™ˆ´šƒÖ  TµÓÐCÖi>¯š m±Ā$Ïüƒ£a™üƒƒm´šCdØ4rCdjƒ4ŠˆBý

Cd±Ās‚dƒ¦´Õ2Bº zff ž¬8+°փ AÖH‚dz!¬ CdÐ2´šA¼ zl°× £.£Øa™¤ ƒ[ z0uØa™¤ ƒ[ -DÿA’£a™¤ ƒ[ 59


‚Öz´š&ƒ ƒL‚dzTa£#ƒ–a™ƒ©ĀA¼ƒüƒ´šAÿ¼+°—L2][a™ƒ±ĀNÿ+°m_³šuj»ƒ CdCd–A¼ ü+rØa™g ƒ[ µ¢NÿCd CdCd–A’a™¤ ƒ[ .Ö´š–_Bºƒƒ ´ÕA¼´š Tµ†ÐN U mCd‚ƒd züƒ´šAÿ+¼ —° L2][a™ƒ±ĀNÿ+° m´šCØd 4rCdj‚»ƒCdÐ2´šA¼ ü+rØa™g ƒ[ µ¢NÿCdCdÐ2´šA’a™g ƒ[.Ö´š–_Bºƒƒ

ü+°`mCd‚dƒ z

 >³šua™¸+°` ->³šuü¸+`°  >³šuA¼>³šua™¸+`° z-[ Bºƒ TAÿ¼ züƒ 4Š24r‚dˆ2´Ëšƒ¢š¦ m´šX ¯šXl°×2C£¦ m´šTµÓ2X ”p‚dƒ2A» A¼Cds¦-ƒT/A’³šua™` züƒJ?«‚dƒ2A¼ƒ 4Š24rµÓ_t z Cdl°×m´š£³šua™ˆ´šփ z0uØa™¤ z´Ëƒš ¢š z-ƒ4ü¸´žš ¸l¬ °×- +rµÓCÐd z ´Ëšƒ?«2.dA¼ƒ+r {£.£Øa™¤ zƒTBº]Ia™ zƒü+«Ø2.dƒƒ l°×2Cd µÓ_¤ z Cd z0uØa™¤ zƒ TBºƒ +°» l°×2CdAÿ’a™ƒž¬i ´š{a™ƒš“üƒ ü+«Ø 2.dƒƒ ¯š¦-ƒµÓ_¤ z›ÿˆª Cd+rüA»µÓ ‚ÖˆTWš“2 BÖiA» A¼Cƒd s[ 4ŠˆLy ¬´š&ƒ-‚dƒ2-ƒµÓ_t z a™s ˆ+rüA»µÓ ‚ÖˆTWš“2Bº4Šƒ A» A¼Cdƒs[ .Ö´š{–ƒ :#ƒ¸ /›ÿª‚dƒ Ta™ƒA¼¤ ´šA’a™¤ zül°× 6+°ØCdÐ zƒ ´Ëšƒ?«2.dƒƒ :#ƒ¸ Ta™ƒA’¤2µÓüƒ TBº] ü+rØa™¤փ ¯š ˆ£2µÓüƒ m4Š³Õu2.d ž¬ƒ CdCdÐ ƒ¯Õ -ƒ £+°Ø z2A¼ƒ CdC­ ‚dƒƒ ´šA¼»ƒ £.£Øa™gփ ¯ša ™Ð>ÏC £ÐA¼ƒžC¹ l°ûBý ¯šA¼ƒÙ` TWš“2BÖi -´ša¹+° m_³šuj zƒ .Ö´š&.dƒ2BºƒƒCdÐ2-ƒ´šA¼»ƒ£.£Øa™¤փ+«2]A¼>ÏC£ÐA¼ƒüC¹l°ûBý ³Àu4Šƒ`TWš“BÖi´ša¹+° U {[.Ö´š&.dƒ2Bºƒƒ:#ƒ¸ /›ÿª‚dƒTa™ƒA¼¤ Aÿ¼a™j züƒ4Šü´šA’a™¤ zü|++°CdÐ züDÿ2.dA¼ƒ+r {/›ÿª‚dƒ´šA’a™¤4ŠCd ´ša¹+°CdÐ -´ša¹+°C£ÐN Ta™ƒA¼¤ Aÿ¼a£j2µÓ züƒ TBº] -Ta™ƒA¼¤ .ÖiCdØ ˆmCdփü+rØa™¤ ƒÖBý m_³šujl°û#¯šƒgüƒ¯ÀÐ+°L2]-A» :N‚dƒ[ :A»-N‚dƒ[aTAÿ¼ z4rC£A’CdjØ zƒ´Ëšƒ?«2´š{.dƒ2Bºƒƒ-¯Õ-ƒ ´šA¼ z/›ÿª‚ƒd ü+rØa™¤ zü‚dƒ2A¼ƒ‰-´ša¹+°C £ÐA¼ƒüƒ-TA’Ø+°H–Cd zü[ ›¢Nÿ2´š{.dƒ¯š´ü˚ ƒ4Šƒ#ƒ¸[a™ak z2]3Cdƒj[+«-<2BÖ+i a° ¯™ š›¢Aÿ¼ ˆmCdƒ»

¯ÕA¤¼ ƒƒ#£+rØa™¤ ƒ4Šƒƒ´Ëšƒ?uA¼ƒØ±ĀA¼ƒüƒ

»Xff

»Xff :N+rNN +rA¼ƒ -[ [ Nÿ2] ‚Öz+°—‚»ƒ‚dƒ[#ƒ¸ ƒƒ>CdÐ zƒ TBº] K»Ö 'µÓÐa™ƒBº[VX

CdCÐd ƒ¯Õff-ƒ ƒ³šÍ£+°Ø z2A¼ƒm´šCØd 4rCdj´ša™ ˆCdjü 8+°CdÐ zƒm4Š³Õu2.d ž¬ƒ 'TAÿ¼ z4r£üƒÙ ƒ³šÍ£+°Ø züT.£a™` zƒ.»¯Õ‚dƒA’t[[ ƒ[NÿAÿ’دš4Š-›ÿuدš z q¯Õ-ƒ›ÿª zƒ±Â2A¼ ž¬ƒ

m_³šÍjƒ›ÿª z µ¢¸,, £ ƒa™ˆ±ĀDÿ ˆ”ĀĂØC­¯š2”Āa™¦¯ša™ÐA»³Õu£…ƒ, ¯š]yA’2A¼A¼Õ§”ĀØC­ z+«s|aÐA’2CdBý2Bý ƒ¦,, Ì»A’2CdBý2Bý ƒ z C£,,¯š ƒ¯šsU {ül°×ƒA»³Íš Cdj_ƒN¤‚»ƒ_2Aÿ¼ z4rƒ¯š]yA’2A¼A¼Õ§‚»ƒ ֈ+° z4rƒ‚dz‰N£ ƒa™ˆ±ĀCdj+° ƒ4ŠƒaA»³uš »ƒ

»ÖBfý f›ÿu »ƒ U {üw+ü¸al™ °×ƒ> ƒa™`uNa™ˆ´š ¯š2”Āa™ ƒ4Šƒƒ

'A»³šu z»ƒ +rA¼ƒ¯š]yCdƒĂ<a™ˆ´š ƒ4Šƒ3Cdj»»ƒff-ÖBýaA¼Õ§‚»ƒ

U ƒj+«sff -4Šƒƒ 3Cdj A¼Õ§ 4ŠH\4r[ A»³šu z »ÖBý _ƒN¤ WNÿü z4rA¼ƒ A»³šÍA¼ƒüƒCdƒ4rCdü2.dƒ#‚»ƒ_2Aÿ¼ z'Cdü2´š{Aü\±p {#‚»ƒ ֈ+° z-ØփA’[‚dƒ2A¼ƒ-³šu2_ƒN¤C¹´šl°×2Bºƒ!q z+«s µ¢¸,, ¯š]yA’2A¼¯šCdØC»ÐTƒAɒØC»Ð£ ƒa™ˆ´š‚Öˆ¦, T uÏC»+«TƒA¼2 qςdƒ2:X»A’2CdBý2Bý ƒ¦,, Ì»A’2CdBý2Bý ƒ z C£,,¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ£Cdj¯šCdØ z4rƒ2Bºƒ#‚dz£ ƒa™ˆ´š züƒTƒAÉؼ 4rƒ2Bºƒ#‚dz+°[¾´?«§.¹:2+°ˆAÖH¯Õ+ ü¯ÕN‚»ƒJƒ žqAƒ¼ -N‚Öƒ#¸-[‰´Ëšƒ# zü‚dƒ2A¼ƒ‰N ƒXs+°‚»ƒ-[‰ * zü ‚dƒ2A¼ƒ‰NA¼ˆN‚»ƒ¯šaЙ ˆ {ü/±ĀAÿ¼ƒü‚dƒ2A¼ƒ‰Na™+s° ˆ2”ĀA¼ƒžq -!q¸ ¯š ƒ¯šs m´š´2š .d zƒ_LMH2]T.£L2]m´š´2š .d»ƒ‚dz2BºAƒ¼ ¯ša™Ð£Ø´š+°-2Cda£ØTƒ‚dƒ4Šƒ¯š]yA’2A¼a™ˆ´š ƒ4Šƒ;+°—3Cdj ˆmCd»ƒ 60


‚dz2Bºƒƒ:Cda™ z2BºAƒ¼ +r {>4ŠCƒd sTƒAÉؼ 

´ša™ ˆCdj-¯ÕCg dлƒ8+°2 [CdØ2¯šCØd 2ff µ¢¸,, ‚dƒAɒ¯šÐ´š‰m´š´2š .¹‚dƒ2 ƒaz ˆ‚dˆT>2DÿCd¦, CdAɒ um4Š„Cd–´š2.¹‚dƒ2 ƒaz ˆ‚dˆT>2DÿCd¦,, C£,, ¯šÐ´š‰ m´š´2š .d z ‚Öƒ?¢¸ um4Š„Cd–´š2.d z 4ŠˆBº -!q¸ £‚dƒ2A¼ƒ ˆ‚dƒ4r»m´š+°#փN3CdjƒAÖH¯Õ+[-2Cd‚dzCÖH¯Õ!q¸ µ¢¸,, ”Āü2_2[a£ü2_2¯ša£Ðü2›u ü2DCd…ƒ, 3ü2›q£Dÿžuü2_2:X»A’2CdBý2Bý ƒ¦,, C£,,3mµÓ‚dƒ z4ŠüN A¼µÓØ a™Ù z ¯ša£ÐNÿ©Ā ƒ4Šƒ[a£ü2_CdCdsÐ z4r ƒ‰N=#¸3mµÓ‚dƒ z4rƒ2Bºƒ#.»Cd3CdCdsÐ z3mµÓaz2.dƒ+ƒ -[‰2?«.»Cd 3mµÓ‚ƒd z4r q¯Õ+_Bý‚zd ‰N-4r£ ƒa™ˆ±ĀCdj+° ƒ4Šƒ A¼µÓØ z ¯šÐCd¦4r» 3Aÿ’a™ z žq+° ‚dz2Bº uüA¼ƒ [a™ ´+° z4r »N ‚dz2Bº4ŠüA¹‚dƒN m_³šuj z +°ƒ+° 3Cdj4rƒ2Bºƒ#‚»ƒ ¯Õga™CdÐ ƒ4Šƒƒ ƒL‚Öz+°?«¯Õga™CdÐ z+r»a™A¼ƒ_ƒN¤ Cdƒsü¯š2Aÿ¼ƒüž¢‚»ƒ[a£ü2_ CdCdsÐ z Öüƒ42A¼ƒ.dƒ‰A¹ ‚dƒN ´šva™Ð_ƒN¤ Xs+« ] a™‚dƒ4Šƒ.dƒ‰N +°üƒ4Š›¢ {_ƒN¤ Cdƒsül°×-A»ÖzA¼ü4Šƒ.dƒ‰N µ¢¸,, l°×a£ØC­T uK‚dˆC­¯ša™Ð2m_ ³ujCd؃¯šja™…, ‚dƒAɒ¯šƒ<2CdA’É X C­:X»A’2CdBý2Bý ƒ¦,, C£,, ¯ša™Ð zˆ‰ m_³šuj ˆmCd»ƒ‚dƒ[ Aÿ’Ø[2.dƒ.dƒ ‚»ƒTƒ‚dz .»‚dƒ+° -Ø»ƒTƒ‚dz›ÿuT2´š+°¯šƒ< z4rƒ2Bº ž¬ƒ z zl°× {-C£Ø µÓØ+° ƒ4Šƒ A»³šu[a™Ð³šu`uN a™ˆ´š ƒ4ŠƒA’[+°2!¬ Dÿ‰փ.»š§ƒTBº]¾´?«§ 3Cdj ¯šƒ< zl°× 3#2+° z 4Šüƒ4Š[ TAÿ¼ z4r ¯šA’ փü4Š ž¬ƒ CdCdsÐTA¼ƒBºƒ Cd ž¬ ¯š ƒ¯šs zƒ 4ŠˆBº m_³šuj zƒ4r» ¯šjL2.dƒ.dƒ ‚»ƒTƒ‚dz.»‚dƒ+° m_³šujDÿ‰›ÿu a£K‚dƒ+° z[‚֐ƒ3Cdj¯šƒ< z +r#2+° z4Šüƒ4Š[TAÿ¼ zƒ2Bºƒƒ:N3a™ˆBÿƒº BÖi U ƒjl°×[s ´ša™ ƒ4Šƒ -a™g z

[a£ü2_ ƒ4Šƒ £CdjCdCdsÐ z» ¯šjL2.dƒ.dƒ A¼ƒ¦<a™³ÕuCdƒBºÖi

[Wy2CdƒBºÖi¯šƒ< z4rƒ2Bºƒ zff-[mµÓ¡X£+°Ø z 3CdjA¼Õ§‚dƒ2A¼ƒ'>4ŠCdƒsTƒAɼØQ[+«/[+«‚»ƒžqA¼ƒ-A¼2Cd‚d ˆ‚dƒ'>4ŠCdƒs>[j2.dƒ# ƒa™`«2.dƒ#a-¯š20uØ+°U {üƒCd–‰ ƒ4Šƒ#-2CdL2.dƒ#: K‰‚d¯šÐ´š‰¯š2´Ëšƒ#üƒU£Cdj‚dƒƒA» žqAƒ¼ :+°-»+°U£Cdjž¬#ƒ¸2Bºƒƒ"+°üA+°!q-<2Bº´šL´šva™k z;|+ ¯šˆa™ƒØBºƒ-»+°>žuµÓ‚ƒd züž¢m´šX´ËHš 2]-»l×° Bºƒ4r4Šƒ´Õ2]ˆ +¹?uƒ+¹#¸>üD2A¼ƒ {ü2A¼ƒ+¹?uƒ+¹#¸¯šˆa™ØD2_ züƒm´šX´ËšH2] ˆ-2A¼[‰‚d´šL´šva™k ¯šˆa™ØD2_ zžq -‚փ؃+°ƒ+° +°üA|+ D2_Ö ƒ  #ƒ¸ U£Cdj ü[‰‚d z » | a Ða™ƒ ˆ¯š zü2A¼ ƒ Q´Õ2 .dƒ m´šX´Ëšža™ˆ´š züƒ ' TDÿ‰ ˆ¯š zü[‰‚dz TTAÿ¼ >üD2A¼ƒ {ü ž¬3;+°— ¯šƒs {»m´šXD2D2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ'TDÿ‰U a™ˆ´š züž¢ 3;+°—›ÿª4Š 2CdƒB»m´šX´ËHš 2.dƒ.dƒ£‰BºƒQ[+« ˆa™ƒ–žqA¼ƒa£A¼ƒA’[[ -a™¤ z q¯Õ+žq[U {üƒ ˆ‚dƒl°× µÓ¡ž¬i£a™».Ö´š– ž¬ƒ¯šÐ´š‰ z l°ûBŽ;+° ¯šCdØ ¯šƒs {JƒA» 3Aÿ’a™´šBý‚dz2Bº ž¬ƒ3Aÿ’a™ ¯šƒs {žq[.¹ 3Aÿ»‚dƒ z [üƒ uüA¼ƒ žuAÿ’ a™ ´šA’a™g zƒ2Bý‚»ƒ 3Aÿ»‚dƒ ¯šƒs uü ƒ2Cd‚d3Ta™bāT2]#ƒ¸4¹.dL2.dƒ.dƒ‰N3 žuAÿ’a™»ƒ 'µÓÐa™ƒBºƒ-CdB»›ÿª4Š 2CdƒBºƒ-CdB»´šva™ƒBk ºƒ-A» ƒ¯šƒĂ4rU {[4r A»³šu z4r3Cdj4r¯šÐ´š‰ ˆCd[4rC¹]‚dz‰#ƒ¸- uϯš2_2Aÿ¼›ÿu ¯šC dØA¼Õ§+ « ž¢+° ƒ2C£ ¯š]yA’2A¼ ¯šÐa™ˆ´š»ƒ ¯šÐ´š‰ A¼µÓØ züƒ +°üƒ4Šƒ#l°×ˆTE ƒ4Šƒ#l°×ˆ ü z ƒ ¯Ă3¯šÐ±Ā‰ ¯šgž¢-N [> ƒ[Cdü2]a¹A¼3³šÍ¸A¼ z›ÿª‚dƒ zT.£a™ z±Â2A¼ƒ.dƒ£‰ z փül°× ‚֐ƒ Ö2#»‚dƒ [‰‚dz -¯šCdØ ƒ[ AÖH¯Õ ]2X2.dl°×£‰ z -#ƒü» >4ŠCdƒs ¯šÐ´š‰CdƒüØ z-2C£'µÓÐa™ƒ[ƒ2Bý‚»ƒ+°H\NL\ 'µÓÐa™ƒ[ ‚dƒ2A»ü‚dƒ ƒ4Šƒ.dƒ‰N ' >jüƒ ´š{a™€jüƒ a£+°±p+°üƒ -[‰‚dz ˆ‚dˆ+°H–Cd züƒŸ m›ÿu2X -¯šCdØ z ‚dƒA’a™¤ z4r K { ´šL´šva™ƒBk º {K»'µÓÐa™ƒBº {' uÏ£ƒ›ÿˆª X2N£L+«'>4ŠCƒd žs ¢ U m_¾³ujn+°Ø¯ÕN¤4Šüƒ4Šƒƒ 61


Cdƒ‰ C£ƒ T.£L2.dƒ+ƒ# ֈ+° ˆa™Ù ƒ[ -»+° ƒ2N ¾´A¼tüƒ .Ö´š&A¼ƒa™ƒ+r[ aTš‚dƒ zl°× C£ƒ ¯šÐCd2mCd z4r .dˆ.dƒ+[ -A»3CdjŸ-A»»ƒ»ƒ3Cdj»a™ƒ+rA¼ƒ3Cdj´ša™ ˆCdj»a™ƒ+rA¼ƒ' »ƒ»ƒ-ƒA’a™ züƒ/±ĀNÿ›ÿqA¼ z.»»a™az3Cdj-ƒ;+° * z ƒ2Bý‚»ƒ-»+° -¯šCdØ»ƒüƒ4rC¹.dƒƒ+r[-[‰ »ƒüž¢ ƒ‰N .Öl°×—.ÖAa¼ ™+°‚»ƒ+°24r/‰m´šXs‚»ƒ´ša™ ˆCdj´ša™ ˆCdj‚dƒƒm´šXsžq[.¹ »ƒ-ƒA’a™ z2BºAƒ¼ »ƒA’a™ zžq[.¹3Cdj‚dƒƒ * z2BºA¼ƒ CdƒA¼l×° a Bºƒa™ˆ´šm+«‚dƒüƒmX Ls¯šÐa™ˆ´š»ƒm´šXs‚dƒƒ´ša™ ˆCdj -T›ÿu>Ø‚»ƒ+rCdjŸN£ØCdj µ¢¸,, U£Cdj´ša™ ˆCÖij+rØ ”ĀgmX´š{?«a™³ÕuC£, ´ša™ ˆ2A¼¯šÐa™ˆ±ĀµÓ¡A¼¤.ÖiCd£ØXj+r¯š ˆNÿ¦,, C£,,U£Cdj´ša™ ˆCdjüw+i+°Ø zƒ q‚dƒ ž¬ƒ»ƒ-ÖBýN‚»ƒU£Cdj C£ƒ-ÖBýN‚»ƒ´ša™ ˆCdj'U£Cdj´ša™ ˆCdjüw+i+°Ø ƒ4Šƒ.¹”Ā+«CdÐ z l°ûBŽ ±paz ´ša™m_³šuj ƒ2AÖi+Ø° ƒ4Šƒƒ £.£ uÏ z4r +r+° -ƒ›ÿª uÏ z4ŠH\‚dz2Bº ü‚dzƒ µ¢¸,, 7a™¤ÐµÓØ ƒAÿ¼¦µÓØ2 ƒAÿ¼ØµÓØ2‚dƒA’Cdj+°…ƒ, ¯ša™ÐµÓØ2CdA’C»jX¯š ˆNÿ¯šs¯šØü+°`…ƒ,, 7a™¤Ð´šva™k ƒAÿ¼¦´šva™k2 ƒAÿ¼Ø´šva™k2‚dƒA’Cdj+°…ƒ, ¯ša™Ð´šva™k2CdA’C»jX¯š ˆNÿ¯šs¯šØü+°`…ƒ,, C£,, ¾´iƒ m+«2A¼ƒ üƒ m´š+°—üƒ A¼4¹Ù.da™ ƒ4Šƒ ´šA’a™g ƒ2Cd‚dz W2.dƒA¼[‚dz =.d# 8 2+° (]ƒ -2Cd?u 3Cdj ¯šÐa™ˆ´š»ƒ [2Bý [DBŒ+°Cdփ‚dz‰A¼[ ›ÿuT2.dƒ#‚»ƒ ¯š ˆNÿ ü+°` z Cd+°2!¬ -Ø zžqA¼[›ÿuT2]¯š ƒ¯šs zCd¯šÐa™ˆ´šƒ» ‚dƒ[Cdü2.d4r”Ā+«CÐd z l°ûBŽ±paz´šam™ _³šuj ƒ2AÖ+i Ø° ƒ4Šƒƒ' ˆa™Ù zž¢A¼´–š »aƒ™ ˆa™Ù z z+«sžqAƒ¼ 

µ¢¸,, Cd‚Öˆ|aš¯š4²2”Ās¹‚dƒ8©psa™ÎA¼‚dƒ3+rµÓ¦,, Ì_³šuA’a™`Ø+¹´š[šC­ C£,,-2CdaΙ A¼‚ƒd ƒ2A¼H]A’+rµÓƒ» U»µÐÓ a™ƒüÖBý „¯sÀ ´š{a™ƒš“ül°×¯š2‚Öˆ4Š ”Ā¤ z-?«§ ”Ā¤ ƒ2A»a™Tƒ2]¯šƒ< zƒ›ÿTª 2.d ž¬ƒ4r[-Øփ „¯Àsü -£CdjTš‚dƒ züJƒA¼+¹L+°TBºƒ ž¬ƒ

¯š]yA’2A¼ z ¯šC­œW2.d+°-[‰+rü zü‚dƒ2A¼ƒ2BºƒN ]C­œ¯šÐm´š+rµÓ uϯšÐa™ˆ´š ƒ4ŠƒN 32A¼ zœ[a™2Cda™ z-T]yā‰¯šƒ< z»az.dƒyN :?«§ ü+°` ƒ4Šƒ ´ša™m_³šuj zƒ -ƒ¯š2Aÿ’ z .»‚dz# ü» =BºCÖ4Š[ ¯šƒ< z +°üƒ4Šƒƒ +°!¬§‚dƒ2A¼ƒ [´š& ž¬» ´š{š– zü‚dƒ2A¼ƒ £¯š ž¬» ±Āü‚dƒ2A¼ƒ »az ž¬» ¯š ƒ¯šs ›ÿªˆCd zü‚dƒ2A¼ƒ 3Cdj ¯šÐm´š+rµÓ z4rƒ‰N µ¢¸,, ƒ8 >4ŠCdĂa™Ð2 ƒ8 ƒ³šÍL´š{¦ ƒ8 ³Õu¯š2”Āa¹ ƒ8 >4ŠmCd‚dƒ…ƒ,, Ì_ƒƒ›ÿªƒZCd-µ¢¸,, C£,, ƒ ¯Ă ¯ša ™Ð m´š´š2.d z ƒ³šÍ µÓmCdƒ { ƒ³šÍ ¯š2”Āa™ z ž¢+°mCd‚dƒ2_4Šƒƒ ƒ¯šƒĂ.»¯ša™Ð z4ŠH–2´š_Bºƒƒ´šL±ĀH2´š_Bºƒƒ ¯šjL2´š_Bºƒƒ+°ƒ+° ƒ ¯Ă¯š2”Āa™ +ra™`փ‚dz‰NQ[ ü» A¼ƒ¦ < z ±Ā´š züƒ ¯š2 +°ü – z U {Bºƒ ]Cds z -³šu 2+ra™ z ƒ³šÍ_2Aÿ¼ z-2Cd¦+°a™`´š2.d›ÿªˆCd züƒCd£jmCdüƒTš‚dƒ züƒ +¹µÓ züƒ - ”ĀgmCd‚dƒ züƒ +°Hw4ƒ +r { m´š´š2.d ƒ2Cd‚d ƒ¹T+ra™»ƒ4r[¯šCdØ z4rA¼ƒ

-‰2m_ ³ujX Ø u£C­ff

m±Ā`¹m_ ³ujX Ø u£C­ff

ƒ¹m_ ³ujX Ø u£C­ff 62


T uÏ2m_ ³ujX Ø u£C­ff

32A¹m_ ³ujX Ø u£C­ff ÌCÖiXsV‚Öˆ´š[šC­ C£,,-‰ zm±Ā` z ƒ¯šƒĂT uÏ z32A¼ zm_³šuj¯šÐa™ˆ´š ƒ[ AÖH¯Õ+ ž¬ƒ:#ƒ¸CÖH¯Õ£B» zl°×sBºƒ µ¢¸,, -+ra™Ø+ra™Ø +‹|ak ¯s¹m›ÿªˆ`³šÍ4Šƒa™ƒ+°ü–¦ a™ƒ`¹±Ā ƒ´Ëšƒ´Ëšƒa™¶`¯šs”ĀjC£–±ĀmCd– z.dØC»,, ÌCÖiXsV‚Öˆ´š[šC­ C£,,¯šAƒ¼ aÙ ™ƒm´š”ĀA¼Ia™g ƒÖBƒº m_³šÍj2A¼¯š zmA¼ z2A¼ƒ”Ā‰ z.»¯Õ z+«s +°üƒ4Šƒƒ+r[+rMa£»ƒµÓÐa™ züƒNL\2Cd ˆmCd z z+«s a£A¼ƒ¯šÐa™Ùž¢+° zl°×JƒA¼ƒ4r´ša™ ˆ+rµÓ z2A¼ƒ2BÖBý ֈ+°´ šA¼ z+°a™j .» C d ƒ ¯š2C£ z .» C dƒ Aÿ¼ z .»C d ƒ ›o2A¼A¼\N +rA¼ ƒ ƒ¯šĂ£Ø¯š z.»Cd»±Â2A¼A¼\N ƒL‚dz ¯šCdØ£+°–L±Āü ü¸» z+«s‚dƒ[‚dz Cd´š¯šƒĂ.»Cd» z+«‚ s ƒd [‚dz-2CdL2mN‚dƒ[m4Š³uš z.»Cd » z+«‚ s dƒ[‚dz-!q¸A’ z üAÿ¼a™j z üm_³šuj.da™Ø[‚dƒ ƒ z üÖiµÓÐA» zÖzA¼üƒ4r 4Šü+°a™jü.»Cdƒ z+«s‚dƒ[´šüƒCÖþ24Šƒü>ƒüƒ.Ö´š&.dƒ£‰a™ƒ¾´iA»[ üˆ z+«s4r z|+ ü z´šam™ _³šuj ƒ2A¼ƒEփ4r[ z+«s žqA¼ƒ ƒ³šÍ+°a™s ƒ³šÍC£Ø\ ƒ³šÍ›ÿ¢+°s‚dƒƒ a Bý2?« .»Cd» _ƒN¤ Tmµ†2X±Â2A¼4ŠüA¼ƒ ƒ³šÍ+°a™s > ƒa™` £a™¤+°Ø zü ‚dƒ2A¼ƒ ¯šƒ<A¼ƒ¦< zü ¬2A¼+° ‚dz2Bºƒ£Bºƒƒ um4ŠCdĂдš‰ ¯šƒš“´šs دšgüƒ žq[£Bºƒƒ A¼+‘A¼ µÓØ zü ›ÿAq ¼›uÿ zžq[£Bºƒƒ¯šC£Ø¯šCØd züƒAÿa¼ £jAÿa¼ j™ züƒm´Õ‚dˆm´Õ‚ƒd züƒ -ÖBý›ÿqA¼ züƒžq[£Bºƒƒ-³šu2›ÿu z ˆCdĂa™Ø züƒžq[£Bºƒƒ ¯š ƒ¯šs zl°×”Ā+«‚dƒ4Šƒ£Bºƒƒ ƒ³šÍ+°a™s‚dƒ[.Ö´š–_Bºƒƒ ƒ³šÍC£Ø\8+¹L+°‚zd žq[£Bºƒƒ¯š2+°ü–a™³ÕuCdƒBºƒƒ ƒ³šÍ+°a‚ ™s dƒ4Šƒ

£Bºƒƒ ƒ³šÍC£Ø\‚dƒ[.Ö´–š _Bºƒƒ ƒ³šÍ›ã¢+°s +¹L+°žq+° m±Āa™_¤ µÓ z»»Å+|Ó NüDÿ2]ƒ¯š ƒ›ÿu zC¹ ƒ2Bºƒ£Bºƒƒ+°HTƒžq zü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ›ÿu z4Šü£Bºƒa™ƒ.dƒü[‰?«[ ¯š ƒ z4r(]m_³šuj2A¼ zC¹›ÿªƒOaz2.dƒ£Bºƒƒ_ˆBýA¼ƒ.dw+—a™ƒ ¯š ƒ z4r.dˆ.dƒ£Bºƒƒ ƒ³šÍ+°a™s‚dƒ[‚dz ƒ³šÍC£Ø\‚dƒ[‚dz ƒ³šÍ ›ÿ¢+°s‚dƒ[.Ö´š–_Bºƒƒ +°2,, ¯š ƒ›ÿu Ö2A¼ƒTa¹ Aÿ¼ z Bº‚dƒ+°+¹wa—ž¬ü¸A’JB—[m±Ā ´šs zƒ›ÿªT2.dƒÖ Ð2 Bº ƒü ƒI,‚dƒCdBÖ±p ƒ³šÍ›ÿ¢+°sAÿ¼a™…,

m_³šuj»Cdsüƒ ֈ+° z34Š2Cdƒ+° ˆžq+° ”ĀЛÿuT+° ˆ"ֈ+° ƒ4r»Tƒ"_2Aÿ¼ z žq+°±p {#‚dˆ" _2Aÿ¼ z =´š–?«ƒ2Bý ]yN" ' ¯š2A»³šu zl°× >£_ƒ4r¯šÕ§ž¢[+« ¯s+°A’_2Aÿ¼ z-[.¹¯šÕ§+«´šva™Ð z‰A»A¹ -A»ֈ+° ƒ[.Ö´–š ž¬ƒ¯šÕ§ uü zž¢´šBƒº !q_2Aÿ¼ z¯šÕ§ ´šva™Ð z‰ 3CdjmX+ržu›uAÿ¼ØփN+°ƒ+°ֈ+° zžq+°3Cdj”Āg z”ĀЛÿuT+°»ƒ 4r[34Š2Cdƒ+° z+rA¼ƒ-azC»¯šÕ§+« +ra™`փ ¯šƒs {ƒ_2Aÿ¼ ƒ ž¬ƒ ֈ+° ƒa£A¼ƒ žqA’ 3 ¯šÕ§+« +ra™` ¯šƒs { žq[ ¯ÕgX‚»ƒA¹ A’[[ ֈ+° ƒ .dƒy£"žqA’"´šL´šva™km_³šuj z2A¼ƒ¯šÕ§ +ra™` ƒ4Šƒ ¯šƒs { ´š{#§ » žqAƒ¼ Ÿ+°ƒ+°_2Aÿ¼ žqAƒ¼ Ÿֈ+° žqAƒ¼ Ÿwa2BºˆTƒAÉؼ Ÿֈ+° zƒ 34Š2Cdƒ+° ƒ[-a£A¼ƒ ƒL‚dz”ĀЛÿuT+° ƒ[l°ûBŽ-a£A¼ƒ +°ƒ+°_2Aÿ¼ ֈ+° züƒwa2Bºˆm›ÿu2Xa™ˆ´š zžq-2A¼ƒ+| +°škAW» l°×ü £a™ƒ

a¹¯ÕXֈ+rA¼Ø ´+°ff-[-£‰a™ƒ m_³šuj zƒ ›ÿªT2.dƒ#ž¢ ”ĀAÿ¼l °×Bºƒ -Nÿ4ŠTƒ2.» ¯ÕgCdƒEm+«2N TAÿ¼ z4rƒ‰T 63


 m_³šujTA¼ƒBºƒ m_³šujTA¼Ða™ƒBºƒ m_³šujTA¼ÐV‚dzBºƒ m_³šuj TA¼ÐLš“Bºƒ'üƒÙa™ƒƒU ƒjl°×sžq+°a™jü.»´š{`؞¢+° züƒ+°üƒ4Šƒƒ -[m›ÿu2Xaz2AÖ ÐL+«[‚dz2BºAƒ¼ 3+rµÓ z-[‰?«ž¢+°H¯Õ‚zd ‰#ƒ¸‰ƒ A»[C¹ˆ +°H‚dƒ+° -¯š24Šփ ‚dz‰ TAÿ¼ z4r» m±Ā´š2]l°×üC¹ +°H¯Õ‚zd ‰ˆJwa?«§ ¯š24Š zžq+° » Ls2.dƒ.dƒ2A¼ƒa™ƒ-2CdØ zJa™2A¼aƒ™ ƒ TA»³šu z+«s ›o2A¼ƒA¼ƒa™ƒ m›³šujTA¼ƒBºƒž¢+°¯š2m4Š³šÍa™¤ z-4rC£ƒ8´šƒüƒ.»‚ƒd l°×‰.¹ Cdƒ(]ž¢l°×üƒ.ÖBºƒA¼ƒa™[ a£kmµÓ ˆ.£a™Aÿ¼a™j züƒ‚dƒAɒTNÿ4r [a™ÐLs2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ+r[-¯š24Š z4r±Ā?«2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ 3+°a™jü.» Cd m_³šuj [š .ÖBºƒ» ‚dƒ[ FÿX ¬2A¼Bºƒ .»¯Õ +°a™j ´Ëšü züƒ m_³šÍja™–` z q‚dz.dƒ2BºƒƒU ¹±ĀNÿ a™|+ Xs‚dƒ2A¼ƒ2Bý›ÿƒª +«sm+«‚dƒ [a™ÐLs2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ ‚dƒA¼.dyā žu›ÿª ¯š2CdƒÕ§ 4ŠH\ m±Āa™_¤VC£Ø +°üƒ4Šƒ ¯šƒ<A¼ƒ¦< zül°× C£ƒTü+°`ƒBÖi 0qA¼ ֈA¼ züƒžq+° [Cdدš2Cdƒš“§BÖi ‚dz2Bºƒƒ +°aj™ ´Ëüš C£Ø\‚Öƒ [CdØÖTi ƒXs+°a™jüƒTNÿ4r>a™ƒ´š{ƒ‚dƒA¼.£yāžu›ÿ¯ª š2 Cdƒ Õ§‚dzƒ [a™³šu 2+ra™ zƒ ¯ša™Ð›ÿªˆ Cd A¼‚dˆÅÓ¡CdÐ zƒ 4ŠH \ 3C£ja£ z2Bºƒƒ3CdjCd´š{2s BºƒÖi -LšBк a™2Ù _ƒüƒžq+° ˆ£ ˆ züƒ µÓmCdƒTƒmCdƒüÖBƒº ›qA¼ÿ züƒžq+° ¯š2.dL2.dƒ£Bºƒƒ4Šƒ`uICdƒBºƒƒl°× ƒjL ´š{a™ƒ4Šƒ ž¬ -2?«‚dz2Bº+° ‚dz2Bºƒ£Bºƒƒ m_³šuj»Cds‚dƒ[ .Ö´š–_Bºƒƒ -\‰.»+rH´šmCd z´šmCd z ž¬»4Š´šBºƒ#ƒ¸- uÏA¼Õ§.»CdµÓVa™ ¯š ³ Õ u Cd z4r 4Š _Bº ƒ ƒ [> z4r .d ˆ ].¹ -µÓ V a™ ƒ 2Bº [ ‚» ƒ ¬´š– ü‚dzƒ3CdB»¯šƒ2A¼a™„¯Às[¯šˆ+°a™ zƒ¯š ˆ z4r.dˆ.dƒƒ  m_³šujTA¼Ða™ƒBºƒ +°a™jüƒ A¼H ¯š2m±Ā´šs ¯šƒ<A¼ƒ¦< züƒ -ƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ¯š ˆNÿ[©Ā4ŠLš“2BÖi‚dz2Bºƒ£Bºƒ µÓVa™ z ´šBý±pl°×2BŽ [ü.dƒ#w+i [š ƒ2Bý C£ƒ4r» »ƒžo—[ -‰±Ā£A¼ƒžua™\2.dƒƒ

 m_³šujTA¼ÐV‚dzBºƒ¯šaЙ +rü zü2A¼ƒ¯š³uš >- ƒ¯š—a£>‚Öˆ4Š[©Ā 4ŠLš“2BÖi ´šaƒ™ ü ü»ƒžo—üƒ´š_Bý+«2]A’³šÍa™2_ƒƒ4ƒ.dƒ[mA¼›¢ { £[ ž¬TµÓÐ zƒ ƒa™]‚dz2Bºƒ£Bºƒ  m_³šu jTA¼ Ð Lš “ Bº ƒ  :Cda ™ ƒüƒ £[ [š ƒ2Bý »ƒ žo—H– -‰±Ā£A¼ƒH]y£ ¯ÀÐ+°L2.dBºƒ -¯šüƒ m_³šuj [š ƒ2Bý .dH2.dBºƒ ›u³š ÍØ2›ÿª 2Cda ™ züƒ ƒa™ ] [a™2 Cda ™ [LÐ+°ü – ¯š ˆNÿ [š“ 2 BÖi m´š+rW2.dƒ£Bºƒ

m_³šuj»Cds[‚dƒ ƒ zàƒ

-‰2[2A’ØC­ffœ-‰ zƒ[2N2.dl°ûBºA¼ƒ

-‰2´šL.d+‹Cd2¦ffœ-‰ zƒ´šL³šuL2.dl°ûBºAƒ¼

-‰2_³š‡l°×VÐCdffœ-‰ zƒ ƒa£ØA¼.»‚dƒ ž¬ƒ ´šL´šva™k›ãu $ÏBºƒ'üƒÐLž¢8Cda™4ŠX+«[‰.Ö2A¼Bºƒ-2A¼L ž¬ ƒ2Bý -[‰´šƒüƒ q¯Õ|+ ü zm±Ā´š2Sl°×[ ž¬ փüƒ4Šƒ.dƒ2Bºƒƒ +r[4Šƒa™ƒ+°´š.» »ƒžo—[-µÓVa™ ´šA¤X¼ CÖH¯Õ +°a™sCdÐa™³ÕuCd +°a£j.da™` .»‚zd .dƒ2Bºƒƒ=þƒ+°´šAT¼ ‚dz‰£Bºƒ+rA¼ƒ4r-Cd[[m_³šuj»C‚ sd ƒd [ 4r[m_³šujTA¼ƒBº[4r[‚dƒa£A¼ƒ-CdBºƒU {Bºƒ+rA¼ƒŸm_³šuj +rA¼ƒ ´šL´šva™k m_³šuj z -T qςdƒփ ƒ¹£l°×—ü +°4¹.da™փ‚dz‰N +°ƒ+° m_³šuj zl°×»CdCdÐ žqAƒ¼ A’[Öþ«\£Bºƒm_³šuj»Cds+rBºƒ+°ƒ+° +°škA»W|+2mA¼ƒü£a™ƒ +°2,,

´ša™ ƒ³šu2”ĀmµÓ ƒAÿ¼a™ƒ[ ´šL´šva™k›¢Aÿ¼£[´šƒüƒ¯š ƒփ £LÖþƒ4Š+° ƒX[2A¼üƒ 4Ša™´ÕCdCd–āü zm´š>ü+°4Šƒ$Jƒff-£‰a™ƒ

z+«sTš‚dƒ z z+«s‚dƒ4r TBºƒ´š{ -[ ‚dƒa™g z _2Aÿ¼ züƒ2Bý TBºƒ´š{|+ 64


z+«s‚dƒ[.Ö´&š A¼ƒa™ƒ z+«swa2BºƒTAÿ¼ züƒ U ƒj+«s̯šÐa™ˆ´šü‚dƒ z TA»³šu z+«sÌ-a™ˆ´šü‚dƒ z U ƒjl°×sBºƒ¯šƒ< zl°×¯š2C¹Õ2.dBºƒA¼ƒ¦< zl°× دš´šBºBºƒ ƒ2]£¯šüƒm4Š³Õu2.džqBƒº a£4ŠA»Ðš züƒžq[£Bºƒƒ-³šu2+ra™ z žq£Bºƒƒm´šCdƒØ´š+ra™ z.»‚dz£BºƒƒCd+ra™Ø zü ü+°Hw4Bºƒ ³šÍ[ A¼ƒü¤ l°×›ÿª‚dƒ´šBº[£Bºƒƒ´ša™ֈ´šµ†2X4ŠH\‚dz2Bºƒ£Bºƒƒ Cd ü ž¢l°×ül°× ›ÿª‚dƒ zƒ 4Šüƒ4Š q‚dƒ[£Bºƒƒ ´ša™ƒü (] ›ÿª‚dƒ´šBº[£Bºƒƒ uÏ»2mN‚dƒ zü.»CdAÖH¯Õ+[‚dz¯šƒ<A¼ƒ¦< züƒ ¬2A¼[£Bºƒƒ 8+rm4Š ]Cds z 4Šü£Bºƒƒ ¯ša™Ð›ÿªˆCd A¼‚dˆÅÓ¡CdÐ z 4Šü£Bºƒƒ[CdØCd´Õs 4Šü£Bºƒƒ‚dƒA¼.£yāžu›ÿª ¯š2CdƒÕ§‚zd ƒA¼ƒ ƒA¼ƒa™ ¯š2›ÿuš`‚dz 4Šü£Bºƒƒ ƒ¹¯š2+°ü– züƒžq[£Bºƒƒ -Ø „¯Àsü ‚dƒ2A¼ƒ+¹L+° žq[£Bºƒƒm´Õ‚dƒ-m´Õ‚dƒ züƒžq+° [mA¼›¢ {£[ ž¬ ¯š2.dL2.dƒ£Bºƒƒ¯šƒš“´Õs A¼µ‚ Ó dƒ2A¼ƒ ž¬ um4ŠCdAµ¼ ‚ Ó ƒd 2A¼ƒƒ¯š2+°ü– z žq[£BºƒÖi8+¹L+°žq+°3µÓ‚zd ƒžq+°¯š³uš >[LÐ+°ü–¯š ˆNÿ‚dƒ2A¼ƒ2Bºƒ £Bºƒƒ µÓmCdƒ { TƒmCdƒ { ¯š ˆ z4r 4Šü£Bºƒƒ Bº.dƒ´š{Bºƒ4r[ l°ûa™ƒy2Bºƒ ´š{Bºƒ4r[ um4ŠC d‚dƒ2A¼ƒ 4r[ ¯šƒš“´Õs‚dƒ2A¼ƒ 4r[ ¯šÐ´š‰ ƒ2A¼ƒ4r[ ´ša™ƒ2Bºƒ´š{Bºƒ 4r[ [mN2.dƒ´š{Bºƒ 4r ]Cds z T.£a™´ša™ z4rl°×2Bºƒ?«§ £BºƒU ƒjl°×sBº[‚Öƒ‰_Bºƒƒ µ¢¸,, ]A’C£j³šu2´ša£C£j³šu2[a™ƒÙ`¹³šu2´ša£Cd–a™¦, 3Cdj ˆmC»`‚dƒ¯Õs C­¯šU ƒj+°s/.dØC»,, A»³šumCd‚dˆXL+¹s³šu2µÓ¡A¼¤.ÖiCdØ ƒ¯šjسšu…ƒ, m_³šÍj³šuTƒX‚dƒ”ĀØs¦¯šU ƒj+°s/.dyC»,, 3¤´Ëšƒa™ˆ±p¯Õj´ša£t´Ëšƒ¹¯šjسšu…ƒ, ‚dƒ¯šØA»³šÍN+°2£¯Õs¯šU ƒj+°s/.dØC»,, µÓ¡A¼¤.ÖiCdØa™ˆ±ĀC£j¯ša™Ð¯š24ŠT L€Cd¦,

[C£Øtm´š¯š£‰C£j¯šU ƒj+°s/.dØC»,,

TA»³šu zl°×sBºƒ > ƒa™` züƒµÓVa™ Aÿ¼a™j züƒ4Šƒ+° £?«[ ±Â2A¼[£Bºƒƒ3N ƒAÿ’Ø2Cda³™ uÕ CdƒÖ  ƒ¯šƒĂƒA»³šu zƒžq[£Bºƒƒ ¯šˆgü ¯šˆ+°j +ra™` ƒ³šÍ+ra™` µÓVa™ züƒ žq[£Bºƒƒ -‰ ƒ‚dƒ m±Ā` ƒ‚dƒ ƒ¹ ƒ‚dƒT uÏ ƒ‚dƒ32A¼ ƒ‚dƒ³Õua™`j‚dƒ+¹µÓ züƒ žq[£Bºƒƒ ´šNɣشš ¯s ¢ £‚dza£+rµÓ züÖBºƒ ´š2.d›ÿªˆCd züƒ žq[£Bºƒƒ-.dü´šL´šva™ƒkBºƒƒ¯š ƒ¯šs ƒ2A¼ƒ-2Cda™›u³šuØ zü2A¼ƒ [2Bý[DBŒ+°Cdփ‚dz2Bºƒ£Bºƒƒ[a™ƒÙ`”Ā+rC£—a™´ša™m_³šuj¯šÐa™ˆ´š»ƒ ¯šÐa™ˆ´š z4r4Šü£BºƒƒTA»³šu zl°×sBº[.Ö´š–_Bºƒƒ µ¢¸,, m_³šuj›ÿªˆCd¦m´šµ†£sC£jm_³šÍjt ƒ‚dƒ¯šƒĂY, ¯šÐ.dyāa™ˆ±p ƒ³šÍ ƒ˜KÖiA»³Àu z+°s8 ¯š¦,, ]Cds Xs ƒIC¹‚dƒWyCds CdsØ ›ÿu¯š+°¦, ]Cds XsT³Àu£C£jÖiA»³Àu z+°s8 ¯š¦,, ¯ša™Ð ˆC£j³šu ˆC£j¯Õj´ša™ ˆC£j´ša£Cdj+°¦, [C£Øt¯šÐa™ˆ±ĀC£jÖiA»³Àu z+°s8 ¯š¦,, ¯šÐ ˆCdj[¯šÐ‚dƒ2Cd´šs¦¯šÐ ˆC£j2¯šÐ‚dƒ2.da™, 3C£j»ƒ ֈA¼¯šÐÖiA»³Àu z+«s+¹›ÿª»C­,, ´š{a™ƒš m´š‚dƒCd‰ z .»Cd zƒj2A¼ƒ4r Aÿ¼ z£L€2] 3 Aÿ¼ z ü¯šA¼ƒÙ`¯š2´šƒ‰ü4Šƒ”ĀAÿ¼ƒ {ü £A¼L2.Ö»[

”ĀAÿ¼ˆ£2A¼a™c2 ´š{`Ø…ƒff-ƒ£Ø‚dƒ z ü¯š>€”Ā24ŠCdØ zƒTš‚dƒa™³ÕuCd zƒ 4Šüƒ4ŠƒƒTš‚dƒ¯šƒ< zü‚dƒ2A¼ƒ:.dyāžqTƒ üT.£a™`+°üƒ4Šƒƒ T.£a™` ü]C¹s´šµ†2X‚dzƒ3C£j ž¢+° zƒ4Šüƒ4ŠƒƒS+°?«ž¢ Bº.dƒ£BºƒֈBºƒ.Ö#ƒ§ƒ(]A24Š‚dƒ[›ÿª‚dƒ´šBý#ƒ¸a™ˆ´š£ ƒ z üC¹4ŠˆBým´š´š2.d zƒ¯šCdØ ƒ[Tƒj µ¢¸,, ˆC££¯Õs´ÕC££¯Õs£¯Õs_2Aÿ¼ƒ¯š³šuÄA¼a£¦, -a™¤2£¯Õs4Š³šu2£¯ÕsCd”Āj u€m4ŠAɼ um4ŠAɼ¦,, 65


C£,, CdH¸‚dz A¼2mBý‚dz .dƒ#§ züƒ -‰A¼ zjüƒ Aÿ¼ z azüƒ¸ W2.dƒ[‚dz3+ra™` z ü um4ŠCdsC¹ƒ2Bº ž¬ƒ-[CÖH‚dƒ+°

-£Ø‚dˆL€Cd2 TCds2 ¯š³šu ü2 TµÓØXff ‚dƒƒ m´š ˆ` z .´š&-£Ø‚dƒ z4rAÿ¼ zƒ¯š2±ĀN2]3Aÿ¼ z z2A¼ƒ2Bý üAÿ¼ zC¹¯š³šÍW2.dƒƒ-[CÖH‚dƒ+°» ¯š2C¹Õ2.dƒ.dƒ2BÖA¼a™ƒ z zl°× {-#ƒ¸+¹a™+°»ƒm›u³šuj`ƒBºƒ-m4Šl°×ü ƒ2A¼ƒ´š{?«§ £Bºƒ 4Š³šu¯šƒgBº ƒTA’ØNÿ+Ø° Cd4Šü£Bºƒ¯šA’.£a™¯š2´šƒ‰Bºƒ”p ƒ‚dˆO[ ‚dƒ>Ï zü[‰‚dz q¯Õ£Bºƒ ÖiµÓÐ A»£N +°a™jüƒ .»¯Õ£Bºƒ -ÖBý Tµ}š zü[‰?«[TBº] ›ÿª‚dƒa™³ÕuCdƒBÖi ´š{„Cds TƒmCd +°ÅÓmC£NTš‚dƒ ƒ4Šƒ +¹L+°ƒ TBº] -³šu2+ra™ a™³ÕuCdƒBÖi ¯š ƒ¯šs z -¯šCdØ z -[ [µÓy‚dƒ uÏ»ƒ¯š ˆNÿ4r4Šü£BÖiCd+«š§ zü4Šƒ ¯šƒs {üƒCdØO2] ƒ¯šƒƒ Tš‚dƒ zül°× ›¢K+° [üƒ´š ž¬ƒ -\‰+« /šk z ž¬» ƒ¯šƒĂl°× ¯š 2 +°ü – z Tš‚d ƒ z ]Cds ƒX‚» ƒ Ö ˆ +°  z ƒ¯š ƒ Ă A» [[ -ƒ¯š2Aÿ’ z q‚zd ¹A’[[‰¯š|aÐ2mN‚dƒ Cdƒüs ˆa£ u>σ ƒ2mCdƒüƒ Wa™”Ā ³Õu2]#ƒ¸+°` ˆmCd z»±Â2A¼4Šü {+r {Tš‚dƒ zü2A¼ƒ ›ÿ¢4| .dyā žq+° ƒ¯šƒĂ2A¼H ƒCd zƒ¯š ü z4r›¢4#ƒ§+ ü‚dzƒ »ƒA¼ƒ¦<‚dzl°×sBºƒ4rƒ£l°×A»³šu zžqAƒ¼ ´šL´šva™ƒkBºƒA¼Ð‚dƒ A¹š a™³ÕuCdƒBºƒ » ƒ ˆ2¯š zƒ -¯šƒgüƒ 4rƒ µÓVa™mCd‚dƒ Tü+°`ƒBºƒ -[ CÖH¯Õ ƒ³šÍ +ra™` ¯šÐa™ˆ´š{BÖi ”Ā+«4r ƒ2Bº ž¬ƒ ¯š ˆNÿ Cda™ƒ` zü‚dƒ2A¼ƒ›ÿua™ØDBºÃüƒA¼ü´š+° z+«s +r2Cd» 4ŠƒL4r ƒ2.dƒ+[ ¯š ƒ¯šs A¼ƒ¦< züƒ TBº£Bý

T4ŠC dC£´š zff -ÖBºƒ -a™`Ø ƒ2A¼ƒ[ü]-N‚»ƒ[a™€m´šAµ» Ó z4Šƒ+° -?«§ Xsa™³ÕuCd ƒ4Šƒ m´šAµ» Ó ƒ2A¼ƒ Ls2.dƒ# ü_ƒN¤ Tmµ†2X›o2A¼4ŠüA¼ƒ ˆ2¯š zƒ N ž¬[ .»´š 4rü zž¢ Ol°×—_Bý#ƒ¸ Tš‚dƒ ¯šƒ< zü +r¯Õ2] W2.da£A¼ƒ ´šam™ _³šuj uÏ zƒAÖH¯Õ+ƒ#+r¯š+4«s Šü£Bºƒ8 uX‚dƒ2A¼ƒ‰ƒ m_³šujTA¹Ø´šA»µÓ z+°a™ƒÎBºƒ a™ƒÊl°×›¢Nÿ2.d\#§A¼ƒ-#ƒ¸›¢Nÿ2]

¯š ƒ¯šs 3›ÿaª `™ züC¹-ü2+°L2´š_BýCd´š{„X+s ° ƒ+°üž¢(] a™ƒ+«]y T£³šu z q¯Õ#¸4Šƒƒ ´š{šØa£4Š zÖzA¼ü4Šƒa£ÅÓ®[‰‚dz m> z.»Cd +¹‚dƒ_Bºƒƒ m> z m> z.»Cd»+¹‚dƒ_Bº ü‚dzƒ4r[ ƒLA»[.»Cdƒ+¹‚dƒ_BºAƒ¼ -!q¸ ƒ¯šƒĂ.»Cd» ƒ¯šƒĂƒ›ÿqN2.d ü‚dzƒ ¯š ˆNãà+°`2 µ¢¸,, U£Cdj´ša™ ˆCÖij+rØ ”ĀgmX´š{?«a™³ÕuC£, ´ša™ ˆ2A¼¯šÐa™ˆ±ĀµÓ¡A¼¤.ÖiCd£ØXj+r¯š ˆNÿ¦,, C£,,U£Cdj´ša™ ˆCdjü6+°Ø zƒ q‚ƒd ü‚dzƒ»ƒ-ÖBNý ‚»ƒU£CdjŸ C£ƒ -ÖBýN‚»ƒ ´ša™ ˆCdj ' U£Cdj ´ša™ ˆCdjüw+i+°Ø uÏ z žq+° -ƒ›ÿª uÏ zƒ4ŠH\‚dz2Bº ü‚dzƒ µ¢¸,, ˆCd Cd–a™A’2µÓy´ša™mA¼£Ø`«ž¢š§ C­, 3Cdj CdĂa™Ð›ÿªˆC£[‚dz´šµÓØX¯š´šµÓØX,, ´ša„™ ¯Àüs ƒCdH¸ ž¬›ÿuT2.d ü‚dzƒ´ša™mA¼ Ø z‚dƒ2A’µÓl°ûBºA¼ƒ U ƒjl°×sü ‚Öz+°— Cd±p _HTƒ Cd ƒ+°´š+ra™ z .»‚dz?«§ A¼ƒš“§ž¬2Cd _ü 2Cdƒž¬i ‚dz‰ƒ £L[ .Öþ.dƒƒ Cd »ƒüƒ +¹a™ƒ?«§ £wa2Cd _ü³Àu ƒž¬i ƒ £L+« >‚dƒ z 4Šüƒ4Š q¯ Õ »ƒüƒ .»‚ dzƒ :#ƒ¸ Cd´š¯šĂ2´šƒ‰ü+¹L+°žq+°‚»ƒ>a™ƒ4Šƒƒ+°ƒ+°¾´A¼tü.Ö2Cdl°× qL£L+« C2A¼a™ƒ4Šüƒ4Š q‚dƒ\#§Aƒ¼ ƒ¯šƒĂ2AÖiƒ£L+°´š+ra™ z q‚dƒ Cdü2´š{4ŠˆBºA¼ƒ >´š z³šuÄ ƒ zCd´š¯šƒĂüƒÖzA¼ü4Šƒ £[ ü z+«s+°üƒ4ŠA¼ƒ £‚dz›ÿ+ª `° .»¯Õ ƒ z+«s +°üƒ4ŠAƒ¼ -!¬¸ ¯ša–™ zül°×ƒ z+«s +°üƒ4Š ž¬ƒ Ka™ƒ mC£T UT2] z+«s +°üƒ4Šƒ.¹ .»´šüƒ ÖzA¼ü4Šƒ >ü.da™ zül°× z+«s+°üƒ4Š ž¬ƒ3l°×üƒX[‚dz2Bºƒ# ü z+«s+°H|4‚ÖƒBºü»ƒ+°üƒ ÖzA¼ž¬i £?«+« z+«s +°üƒ4Š ž¬ƒ Cdüm+«2A¼ƒüƒ4r Cd´š¯šƒĂ -[ 4ŠDbü zül°× z+«s ‚dz2Bº ž¬ƒ Aÿ’Ø z ƒ˜ zü ü ‚dƒ[ 66


+24Šül°× z+«s 4Šüƒ4Š ž¬ƒµ†* züƒ´šH+« uüƒ[]üƒ+°´šüƒl°×ü üA’[+« z+«s 4Šüƒ4Š ž¬ƒ+°ƒ+°¾´i TAÿ¼ züƒ ˆmCdƒ» - ü2D2] A¼Ð‚dƒA¹ša™ÕCd uÏ zžq+° z+«s4Šüƒ4ŠA¼ƒ µ¢¸,, 7a™¤ÐµÓØ ƒAÿ¼µÓcØ2 ƒAÿ¼ØµÓØ2‚dƒA’Cdj+°…ƒ, ¯ša™ÐµÓØ2CdA’C»jX¯š ˆNÿ¯šs¯šØü+°`…ƒ,, µ¢¸,, 7a™¤Ð´šva™k ƒAÿ¼¦´šva™k2 ƒAÿ¼Ø´šva™k2‚dƒA’Cdj+°…ƒ, ¯ša™Ð´šva™k2CdA’C»jX¯š ˆNÿ¯šs¯šØü+°`…ƒ,, Ì/Cdsa™ZCd ¾´iƒ m+«2A¼ƒ üƒm´š+°—üƒ A¼4¹Ù.da™ ƒ4Šƒ ´šA’a™g ƒ2Cd‚dz W2.dƒN‚dƒ[‚dz=.d#» 2+° (]ƒ3Cdj¯šÐa™ˆ´š z[2Bý [DBŒ+°Cdփ‚dz‰A¼[›ÿuT2.dƒ#.»CdCd+°2!¬-Ø zžqA¼[›ÿuT2] ¯š ƒ¯šs z Cd ¯šÐa™ˆ´š»ƒ‚dƒ[ Cdü2.d4Šƒ ”Ā+«CdÐ zƒ 4ŠˆBº›¢az ´ša™m_³šuj ƒ2AÖi+Ø° ƒ4Šƒƒ ' ˆa™Ù z A¼´š– »a™ƒ ˆa™Ù z z+«s žqA¼ƒ _ƒN¤ ƒ2Cdƒž¬i£a™ƒ +¹´š z ³Õu2¯š ´ša™ „¯Às £Øֈ³šu z A24ŠCd z ÖzA¼ž¬i A¼ƒa£ja™Ù züƒ TBº] -?«§T Cdw+A¼ƒwaiƒ ¯š³šu z µ†2X C£Ø4Š züC¹ .dH2.d+° ‚dz2Bý ¯šA¼ƒÙa™ƒ {ƒ ÖA¼+« £mµÓaz2.d ž¬ƒ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {¯š?m£Cd A¼ƒBý]›ÿª¯šj zC¹|a<üƒZ] ³šu¯šs ƒ¯šs+°¯š2‚Öˆ4Š z q‚dƒ4rWš“Ø[+«CÖHTWa™¯šƒĂ2A¼ƒ[ü.dƒƒ 3CÖHT‚»ƒK [4Šƒa™ƒ {.Ö´š&ƒ¯šˆa™ƒØBºƒCd+«a™` züC¹¯š³šÍ=#ƒ¸ -¯šsTƒ2.dƒ¹-!q¸ ƒ¯šƒĂˆ‰Cd CdƒsüC¹¯š³šÍ-`\Cd‚dƒ2A» [ü.dƒƒ ´šl°×üƒ a£mCdƒü2A¼ƒ .Ö#¸‚dƒ 2A¼ƒ [mN2.dƒ VX U {Bºƒ ´ša™ ˆCdj‚dƒ2A¼ƒ[mN2.dƒƒ4¹ {ü a™k züƒ»waiƒ£?«±ĀüƒCÖü¸» -az ƒAÿ¼ƒa™փ#ƒ¸›ÿªˆCd züƒ»|aÐa™azƒ´ša™ ˆCdj‚Öz+°—!q‚dƒ[ CÖH‚dƒ ž¬ƒ¯šA¼ƒÙa™ƒÖ waiƒ¯š2A»³Õu2.d+°a™³šu¯šØ züƒAÖH¯Õ+[

-a™ƒ`«ÖzA¼ž¬i£L ž¬7a™¤Ð|aCd¯šƒ—ž¬i‚dz2Bº ž¬ƒ +r {aTAÿ¼ z4r´ša™m_³šuj zƒAÖH¯Õ|+ ü z´ša™m_³šuj z 2A¼ƒEփ ‚dz2Bºƒ!q z+«s µ¢¸,, ›ÿªˆTƒ2>žqCdA´¼ ÕC»>¯ÕCd.dy£ֈ Cd2¹ØTƒ‰CdmX4Šƒ`‚dˆ¯š³šu ƒ‚dƒØ2C», ´šv|akTžu´šØ´šLWš§ ƒ<2Bº¯š2TC­ ”ĀÐ2A¼a™ˆ´š ƒƒ›ÿªˆ‚dƒa™»ƒ³šu ƒA¼Ø,, Ì3CdjTA’ØTžu¯š z µ¢¸,, C£,,›ÿˆª Tƒ[>ü2ž¢A’[[-\‰ž¢A’[[£‚dz {ž¢A’[[3+rµÓ2ž¢ A’[[ mX4Šƒ`uCdj+° ˆ‚dƒC¹ ¯š³šÍ ¯ša™Ð´šva™kփ -2Cd փ £ž¢ üaz2´š q¯ÕTƒ\H‚dz‰-<2Bº ]mA¼ˆ´š 3C£j2A’[‰-ƒ›ÿª z4r ›o2Naz´š&Bºƒ»ƒa™Tƒ¯šƒs£‰ƒ £Ø,,m´š´š2.d z+°_BºƒCdƒ2Bº4r» ƒ³šÍCdƒj[+«[L¸´šs z4r3C£j2A’[‰ -ƒ›ÿªT2.dBº2=žu”ĀAÿ¼Øֈaµ¢¸+° zT L¯šƒs‰N ›u³šuØm´š´š2.d z´š2.d›ÿªˆC£ü ü‚»ƒa™–BýN£?«+«a™ˆ´ša™¯š 4Š2Aɼ ¯š–a™c µÓ›utA¼ƒüƒ4r m4Š³Õu2.» -ƒ›ÿª£[+« CÖ.dƒy+» m ´a™` µÓ+«s žuAÿ’a™2 ƒ2Bý TµÓ¡A¼¤2 a™l°× ƒ‰ .dm+rü ƒ2Bý m+° ƒ z4r :2mN‚dˆül°×üDÿ2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ8 ˆa™Ù2ž¢”ĀAÿ¼.» ¯”ĀAÿ¼l°×Býw+i ”ĀAÿ¼ ž¢´š{a¹4ŠTƒ2.dƒ.dƒ‰´š{Bƒº žuAÿ’a™ zž¢[l°×2BºH[+°AH¼ ;+—+°— .dm+° zˆ ›ÿqN2.dƒ+ƒ.dˆ ¾´i¾´i+« ±p {ƒ :žu ;+—+°— .dm+r[‰ -Nÿ4ŠTƒ2.dƒ.dƒ‰´š{Bºƒ3.dm+° zü¯š2_2Nÿ2]›ÿªˆCd z¾´i.dm+° zž¢[ ›ÿ ª ˆ Cd zC¹ ü‚d ƒ ƒ4Š ƒ .d ˆ Cd Ö i  Tš ‚d ˆ üƒ 4Šˆ Bº ü‚d ƒ z 4rT2.dƒ+ƒƒ ¾´i .Ö´š–_Bý .dm+° zül°×£ ƒ[a™k‚dƒ z am+«2NTAÿ¼ z4r ƒ‰N U {[+« >4ŠA’ÐرĀa™ Xs +°H\´š{Bºƒ Tüƒ 3Aÿ’a™փ‚dz‰N 67


-2A¼ƒ ü žuAÿ’a™ ƒ[ .Ö´–š _Bºƒƒ m´š›ÿu z .dˆ.dƒ#l°× Cd.» -Nÿ Õ  2 ´š _ Bº ƒ # ü ”ĀÐNÿ © Ā ƒ_Bº ƒ ƒ U {Bº ƒ ´š a ™ ˆCd j £a£Nÿ2.dƒ´š{Bºƒ a™Cd‰<]Cd+«V#|+‚da™ ƒ2Ua™+«2+«`‹ÖzA¼ž¬iT Aÿ¼Ð[2.dƒ.dƒ‰T-?«§Aÿ¼Ð[”Āg›ÿªˆCdփ‚dz‰N+r {Q[+« ƒ`«´šva™+° .dm+° ƒ[ ´a™ƒ U {Bºƒ ”ĀAÿ¼ +rü z Cd±p›ÿª24Š z +°H\2.dƒ?«§ ›ÿªˆCdm ´Cd ´Õµ†.£A¼ƒüƒ/.£yā#l°×”ĀAÿ¼Ø zü4Šƒ ´šNa™+° züƒ4rA¼µÓTAÿ¼ £A¼ z žoa™ƒy”Āg z-£³šuCd z-_Bºƒƒ U Bºƒ ›ÿª‚ÖˆC£–A¼փ m›ÿu2Cdƒüƒ A¼H ‚dˆCdj ¯šÐa™ˆ´šփ µÓ¡A¼¤CdÐ z›o2A¼ƒƒ ƒL‚dzµÓ¡A¼¤CdÐ z›o2A¼ƒƒ[a™k‚dƒ zCdl°× +°üƒ4Šƒ.dƒ‰N+r {TµÓ¡A¼¤ ƒ_Bºƒƒ U {BºƒCd‚dˆ>σ.ÖH¸2.dƒ+ƒ”Āg zl°×3 uÏ.dm+° ƒ[ ´a™ƒ U ƒj+«s ±Â2A¼ƒ m´šX ˆ {Bºƒ 32N2.dƒN 4r { ¯š³šm”Āa™ ƒ[ .Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N 3a™ N‚֐ƒ 3 uÏ.dm+° T›ÿqA¼ z >L\´š&Bºƒ ƒ¯šƒĂ l°ûBŽ ü‚dƒ ƒ4ŠƒƒŸ8Tš‚dƒ ¯šƒs {‚Öz+°—-ƒ›ÿª žq+°|+ ü Cdl°× C£ƒ4r[ü]‚dz‰ µÓ¡A¼¤ .ÖiCdØ -<2BŽ2A¼a™ˆ´šփ3Cdjž¢ C£ƒ Eփ±p {ƒ 3 ¯ÕgX[ .»a™ƒl°×‰ ƒ³šuK‚dz[+« ±Ā2.d›ÿªˆC£Xj+°փ m´š´2š .d z+°_Bý´š–?«+«K‰3C£j2A¼ z ƒa™ƒ4Šƒ´šBºAƒ¼ .ÖA¼a™A¼ƒ µ¢¸,, - uÏCd[‰a™¯š» ƒaz›¢Aÿ¼a™ˆ ´ ”ĀØC£2+°Aɼ2XTƒa™CdNÐa™C»:£|a—, _2Aÿ¼µÓyֈ+°:X+°ü– ƒ´šØ¯šCdØ2 m›ÿu2CÖiØ ›ÿuCdØGü”Ā+«`«[CdØ z|+s,, Ì3CdjTA’ØTžu¯šš z µ¢¸ C£,, ¯šˆa™ƒØBýž¢ S+°?« /2BºBº z ±p Bº zü 2?«T =žu24Šƒ2Bº¹ uÏa™ˆ ´š փ £ž¢ - uÏ z2Bºƒ#‚dz A’[[ [a™¯Õ2 .dƒ #‚dz

>a™ƒ4Š uü {3TAÿ¼ z4r_2Aÿ¼ֈ+° züƒwa2Bºƒˆ+°H–Cd züƒ-N l°ûBŽ-¯šCØd z[CdØ zl°×sBÖi ¯šaЙ ”Ā+«ž ¢m›ÿu2X ü-¯šCØd փ A¼2Cd‚dz ›ÿu¯Õ2.dƒƒ £Ø,,3C£jƒ›ÿª z4ŠH\‚dzl°×sBÖi´ÕA´¼ šAÖH ¯ z<ØTš‚dƒ»ƒ ƒ4r -¯šüƒ_2Aÿ¼ ƒ»N8£BºˆžqA[¼ ‚dz z+«s -»N-2Cd+° £‰žqA[¼ A¼Bÿº z ¯šˆa™ƒØ[ž¢žq[S+°?«[CdLTƒ#ƒ¸žq[_2Aÿ’ƒ‰2BýT z+«s±Â2A¼ƒ#8 TAÿ¼ z4r¯š ƒ2>¯š z" ”ĀAÿ¼´šva™Ð+° z4r-[›ÿu z

m›ÿu2X +ra™` z4r _2Aÿ¼ z‰A¼ƒ+[ ”ĀAÿ¼ .»‚dz.dƒ£‰ ƒƒ +ƒ.dƒ£‰ z'wa2Bºƒ+°ü–žq[±Āa™ ˆL¤+°”Āgazž¢´ša™CdC£Ðƒ ›ÿª zAÖH‚dzƒ µ¢¸,, 3a™_¤+°a£j`«.d›ÿ¢4ŠCd8 § m±Ā`uA¼‚Öˆ´Õ ƒ ƒ¹mCd—TƒCdƒ2¯š ƒa£g¦, Cd±Ās\‰[š>Cdƒ ¯šjaz´šva™k›¢Aÿ» E£›ÿª 2X´š{a™€£N+°2”ĀØC­,, Ì3CdjTA’ØTžu¯š z µ¢¸,, C£,, ›ÿ¢\2.dBº2 ü¸ m±Āa™_¤+°a™j W2]±paz´š&Bºƒ 3 m±Ā`uA¼ƒül°× [„š—Tƒ2.dƒ#l°× 4ŠˆBº µÓ+«s žql°×2Bºƒƒ m´š>ÐLžq¸ -\‰ž¢ ƒ2] ü+°— ž¬-T´šva™k uÏ zž¢Eփ±p {ƒXL\>jÖzA¼ž¬iT‚dz2Bº { £Ø,,”Ā ˆƒØüƒ ƒa™`«2]´š{Bºƒ´š2.dm±Ā` züƒA¼µ}2mN‚dƒµÓl°×üs ƒ -2Cd¦+°a™`.dCdƒš§‚dƒ zU£2µÓC¹¯š³šÍ ƒa¹µÓVa£[‰ ƒa¹ž¢+r[‰ ÖA¼l°×.dƒÖÅÓ¡®ƒ£L+°a™j£¯šü´Ëšü za¯šˆ+°jU {ül°×µÓ+«s[ »4r[‰az.dƒyƒ ´šL´šva™k uÏ z 4ŠH\´š&Bºƒ U {B» žqBºƒ ¯š2”Ā—a™ züƒ +°a™j ´Ëšü zm+Cds -ƒ›ÿª züƒ±Â2A¼ ž¬ƒm ´a™`4ŠH\2.džq {-2A¼ƒ.»Cd m±Ā`uA¼ƒül°×»4Š zµÓ+«s žq+° ´šva™k uÏ zž¢üaz2]±p {ƒŸ ƒa¹ >j-2#ˆ ƒL‚dz2BºA¼ƒ

68


3CdjTA¼ƒBºƒ µ¢¸,, ›ÿu£›ÿu T+ra™µÓy¯šÐ›ÿu£NX[µÓya, [LÐ+ra¹4ŠCd|+¸µÓ¦¯šƒ0qÖi¹´šµ† ƒØX,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø ,, ›ÿu£›ÿu -4r ¯šˆgü ¯šˆ+°j a™ˆ´š züƒ4rƒ‰ T+ra™ z +ra™Ø z üK‰ ˆ‚dƒ üžq+° ˆ‚dˆ¯š2”Ā—a™ z ü»‚dzCd–‰ z ü4Šƒ.dƒ‰T-2C»+r[[LÐ+ra™ ƒ4Šƒ3Cdjƒ2Bý‚»ƒN‚dz´š{#§žqAƒ¼ ˆ‚dƒ>Bº z3Cdj.»Cd z|+ ü>Bº ƒ4Šƒ ˆ‚dƒƒ2Bý+ra¹ØCd–Xs +r uüA¼ƒ-!q¸ .ÖCi d Ø zƒ2Bý-¯šžq +r uüA¼ƒ=2A¼ƒ+°4r[a™ ‚dƒ ƒ4Šƒ 3Cdjƒ2Bý”Ā‚dƒ ƒ4Šƒ+ra™Ø zCd–Xs+r uüA¼ƒ.ÖiCdدš2_2Aÿ¼ zžq[A» +ra¹ØCd–Xs>a™ƒ4Šƒ[.ִՖ.¹l°× ƒjLžq[A»l°×2BºA’2Cd#-A» ƒXs+° ƒ2Bý/Cd–Xs+r ü¯Õ .dƒyƒ¯šˆgü¯šˆ+°ja™ˆ´š+ra™Ø zü[‰‚dz ˆ‚dƒ ƒ2B»‚dzCd–‰ ƒ4Šƒ.dƒ‰ [‚dz.ÖCi d Ø zƒ2Bý4rA¼[‚dz.Ö´–š .dƒyƒ -N=#¸4r¯šˆA¼2#ƒa£az.dH2.d|+A’[‚Öz+°—µÓ+«s .»Cd.»Cdž¢³šu z .dH2.dƒ#ƒ¸+r[¯šˆA¼2#ƒa£az.dH2.dƒ#žqAƒ¼ -!q¸.ÖiCdØ z‚Öz+°— µÓ+«s.»Cd»-4r ˆ‚dƒ ü»+ra¹ØCd–Xs‚dƒ4Šƒ.dƒ‰N+r[.ÖiCdØ z ü +rA¼ ƒ U£Cd j ¯šC d s ü µÓ V a™ z2A¼ ƒ <a¹ ˆA¼ ƒ üƒ Cd–‰ ƒ4Šƒ.dƒ‰T+r[3Cdj‚dƒ2A¼ƒžqAƒ¼ 3Cdj-¯š24Š z[LÐ+ra™ z µÓVa™ zT+rLµÓÐa™ z3Cdj[CdØ z.»Cd zµÓVa™ z-[CdØ z >Bº z'TAÿ¼ z4rCdü].¹mµÓ ƒžq+°» µ†2X[±Â2A¼ƒ.dƒ£‰Bºƒ -ƒØBºƒ±Â2A¼ uüBºƒ µ¢¸,, 'µÓÐa™¯šĂa™Ð[a£jC£»³šÍØ:X[µÓya, -2Cda™ÙRCd¯ša£ÐµÓ¦µ†2Cd¦+rдÕ¯š>€C»,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,3Cdj¯šCsd ü¸» ›ÿu£›ÿu T+ra™ züƒCd–‰ zü4Šƒ.dƒ‰T3‚dˆCdj

;+°?« U£Cdj4rwa2Bº N´ša™ ˆCdj4rwa2BºƒTAÿ¼ züƒ4rƒ‰N'wa2?«ž¢ 'µÓÐa™¯šC£s ü¯š2´šva™k>4ŠCd–A’a™¤ züƒCd–‰ zü4Šƒ.dƒ‰TU ¯šC£s üµÓVa™ ¯š2_2Aÿ¼փ<a¹ ˆA¼ƒüƒCd–‰ ƒ4Šƒ.dƒ‰T=2A¼ƒ+°4r U£CdjCdµÓVa™ z4r ˆmCd»ƒ£Ø´šsփ‚zd ‰N'+ra™` z ü-N ´šL]yā‰ ƒ4Šƒ#.» A’[ ¯šCds ü >4ŠCd–A’a™g züƒCd–‰ z +r uü { ƒL'µÓÐa™ƒB¹¯šaЙ +ra™`ƒBºƒ¯šaЙ £Ø´šl×° Bºƒ¯š ƒ¯šs >4ŠCƒd s +°2!¬Nÿl×° Bºƒ 'µÓÐa¹±ĀNÿ‚dƒ4Šƒ ˆ‚dƒl°ûBº4´š–A»‚dƒ4Šƒ# ü¯ša™ÐmCd'µÓÐa™¯šC£s ü >4ŠC£–A’a¹gCd–Xs ‚dƒ4Šƒ.dƒ‰N U¹±ĀNÿ‚dƒ4Šƒ -2Cd¦+°a™` z -ü–µÓV a£ ‚dƒ züƒ ˆmCd »ƒ N¤ ›o2N2.dƒ ƒ -ž¢–±ĀNÿ 4Šü£Bº4Šƒ#.» 'µÓÐa™ƒBºƒ¯ša™Ð$ÏBºƒ4r¯ša™ÐµÓ+«s ƒ2CdƒBºƒ4r›ÿuT2.d_Bºƒ .dƒ£‰Bºƒ :2A¼ƒ|+ 'µÓÐa™ƒ[ >4ŠCd—a™s4r ž¢l°×üƒ A¼ü2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ £¯šs z+°CdBºƒ+°a™s4rBºƒ|+ ü ˆ‚Öˆ±ĀNÿ ü+°a™sCdÐ Ø ³šÍa™ z 'µÓÐa™ƒ[‚dƒ2A¼ƒ4Á` z4rƒ‰N 3a¹´Õ2.d_BýN Ÿ z<Ø z4ržqAƒ¼ [> zl°×'µÓÐa™ƒBºƒU {Bºƒ4ŠˆBº-+°a™sžq U£Cdj´ša™ ˆCdj›ÿqA¼ z ü.ÖiCdØ zwa2Bºƒ4r-[´Õ2]ƒ £¯šs zl°×.ÖiCdØ z;+°—?«‚»ƒ.ÖiCdØ ƒ4Šƒa™ƒC£Ð+°a™¶`m´š+rµÓ z m´š+°2´šüƒ µÓ_t +°H\¯šTƒÕ§ ;+°—?«‚»ƒ+r[+°H–C¹±ĀAÿ¼ƒü›ÿqA¼ z ü.ÖiCdØ z4ŠˆBº ›ÿqA¼ ƒ4Šƒ.dƒ‰#ƒ¸ 4Š–#ƒ§.dƒ‰N

-TA’ØCdC£—a™Ø a™³ÕuCdµ¡Ó cA¼¦¤ ff-TA¼ØCdC£—a™Ø züƒ2Býa™³ÕuCdƒÖ A»µÓ¡A¼¤.ÖCi dØ zQ[» [a™ƒÙ`m_³šuj ƒ[-2A¼ƒa™ƒ

¯ša™Ð£ ƒa™ˆ±ĀCdj+°m´š´š2.£Aÿ’Ø£Nÿ©ĀCdÐ2m_³šujCdÐ…ƒ,,ff ¯š2´šva™k £ ƒ a™ˆ±ĀCdj+° m´š´š2.d z ‚Öz+°— -Aÿ’دš z -ƒ -Nÿ©Ā»ƒm_³šuj z'µÓ¡A¼¤.ÖCi d Ø´šam™ _³šuj z2A»£ ƒa™ˆ±ĀCdj+°ƒÖ  ¯š ƒ¯šsm´š´š2.d z-Aɼدšsփ‚dz‰N ˆ‚dƒ‚dƒ4r¯šTƒÕ +ra™Ø zT.£L2]žq[A¼[[a™ak z2´š_Bºƒƒ ˆ‚dƒ‚dƒ2A¼ƒ m´šXD2D2] .ÖiCdØ zl°× 'µÓÐa™ƒBº[‚dz -2Cd¦ 69


+°a`™ z2A¼ƒm´šXD2D2].ÖiCd Ø zl°×U {B[º ‚dz ¬´&š A¼ƒa™ƒ ˆ‚dƒ ;+°—?«‚»ƒ 4r A’[‚dƒ2A¼ƒ m´šX´ËšH2] 'µÓÐa™ƒBºƒ 4ŠˆBº ;+°—B» -TA’Ø2µÓ ƒ4Šƒ-2Cd¦+°a™` z-»+° z4rA’[‚dƒ2A¼ƒm´šX´ËšH2] .»Cd z4ŠˆBº-»+°»ƒ .»Cd z BºƒTAã¼ zàƒ Tš‚dƒ.»Cd z

´Ëšƒ?u ]yā‰.ÖiCdØ…ƒTš‚dƒ.ÖiCdØ…ƒff  m´š ˆ` .»Cd z 

-2Cd¦+°a™` CdsØ ]yā‰ .ÖiCdØ…ƒ m´š ˆ` .ÖiCdØ…ƒ,ff m´š ˆCd.»Cd z

-2Cd¦+°a™`u ]yā‰…ƒm´š ˆCd.ÖiCdØ…ƒ,ff ´Ëšƒ?uN Tš‚dƒ ƒ2Cd z A’[+« ¯š2_2Nÿ2]‚dz‰ -2Cd¦+°a™` Cdƒüs ƒ4ŠˆBº-2Cd zžq-2Cd¦+°a™` züƒƒ-2Cd zžq'/±ĀNÿ ›ÿAq ¼ zü ü.ÖCi d Ø z4ŠˆBº-2Cd ƒaz›ÿAq ¼ züazN£¯šs z4r .»Cd z ƒ³šÍ+rµÓ z 2?«N´Ëšƒ# ƒa¨£ØA¼ƒØ±ĀAÿ¼ƒüC¹ ƒ³šÍ+rµÓ zw+?«§ ¯š2_2Aÿ¼ ƒÖ #ƒ¸žqA¹-!q¸ +°H–C¹±ĀAÿƒ¼ üC¹4ŠˆBº.ÖCi d Ø zw+?«§ ¯š2_2Aÿ¼ z žqAƒ¼ :?«§[µÓy‚dƒ z4Šü´š{a™ƒš“BºƒA»[‚dƒ2A¼ƒƒ¯š2¯šl°×sBºƒ4rBºƒ µ¢¸,, 3´šA¼¦¯š2´šA¼¦+ržqAiÖ £A»TX[µÓya, Cd´šs¦¯šÐ ¯g2mN‚Öˆ[CdØ2£2.ÿdXµ¢.dX,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø ,, 'µÓÐa™ƒB» ¯ša™Ð>4ŠCdĂÕ§+°a™s ‚dƒ[.¹ ;+°[ A¼LmA¼ƒ[4rƒ ƒL‚Öz+°[Aÿ¼[l°×[4rƒŸ;+°[A¼ƒ¦G4rƒ ƒL‚Öz+°[¯šƒG4rƒ.»¯Õ ‚dz2Bºa£A¼ƒ+r[¾´iTAÿ¼ zm´š´2š .d z2A¼ƒ‰2A¼ƒ'µÓÐa™ƒ[+«4ŠˆBº ´š+°±ĀCd A¼Õ§‚dz‰#ƒ¸ A¹š z4ŠüƒÙ.dƒ‰N'µÓÐa™ƒ[+« +°a™jüƒ‰.¹3 A¹š zü£a¹´Õ2.dƒ#‚dz+°s»ƒ-#ƒ¸4r+° +°a™sCdÐ2+°a£j`« ž¢+°¯šØ¯š>Xm´š›ÿªƒ¦, +°a™j´Ëšü¯š2‚Öˆ4Š2¯šÐ›ÿu ¯šƒsm´š a™sC»,, Ì›ÿª4Š QÙCd - µ¢¸,,

'µÓÐa™ƒBºƒU {ül°×+°a™sCdÐ zƒ4r[+°a™jüƒ4r[¯šO2.dƒ#žqA¼ƒ+°a™j ´Ëšü ¯š2‚Öˆ4Š zƒ 4ŠˆBº +°H–2.dƒ# žqA¼ƒ :T -£Nƒ2Bý 3‚dˆ ¯š2”Ā—a™ züA’Ða£ .dƒy.dƒ‰T+°ƒ+°'µÓÐa™ƒ[‚dƒ2AÖ?«§A¹š zƒ‰ žqA¼ƒ >Bºaˆ™ ´šƒÖ  +°aj™ l°×´Ëüš փ#ƒ¸4Šüƒ4Šƒ[U {Bº2A¼ƒül°×-¯š ƒa™ƒBg ƒº +°ƒ+° ´ËšüA’Cd‚dƒ4Šƒ 'µÓÐa™ƒ[‚dƒ2A¼ƒ A¹š ˆa¹´Õ2.dA¼4Šƒ£ ‚dƒ[ -4r 'µÓÐa™ƒ Bºƒ U {ü .»Cd µÓ¡›ÿu µÓ¡›ÿª+°a ™j üƒ .»a z2] £?« ´ËšHCd zH.dƒy£ žq+° U {üƒ ´š{?«§2] £L[ +°a™j.dm+° z2A¼ƒ2.Ö£ ‚dƒ[ -#ƒ¸ 4rA¼ƒ -£N4r m´š´š2.d z ]y ±p {.dƒ»‚dz‰N ˆCd ƒ4Šƒ ¯šƒs {A»[KU {Bºƒ4r['µÓÐa™ƒBºƒ4r[‚dzCd–Xs q‚dz# žqA¼ƒ -[‰‚dz ¯šˆ+°j z4r Fÿ>a™ˆ´š zƒ‰» +rü+°a™j zü ü ‚dzCd–‰ ƒ4Šƒ.dƒ‰T¯š ƒ¯šs +° F> züƒ‰ˆ¯š³uš +rL+ra™`”Ā ˆm\ žq[A» -2l°×a™ züƒ4Šüƒ4Š {-!q¸ ˆ‚dƒ‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šs ´šA’a™g züƒ ¯šˆ+°j z4rFÿ>a™ˆ´š zC¹ƒ‰ˆ¯š³uš +rL+ra™`”Ā ˆm\‚»ƒTAÿ¼ z4r ¯š ƒl°ûa™ƒ.dƒ‰A¹-´š&B»£?«‚dzCd–Xs‚zd >a™ƒ4Šƒ.dƒ‰N-4r|+ ü z |+mCd z4r[|+ ü zF> z4r[Ka™ƒžq[.¹‚Öƒ#ƒ¸´Ëšü zK‚dƒA¹ -4ra Bºƒˆ‰´Ëšü zw+#ƒ¸ ³uCdƒ {ž¢-!q¸»ƒ´Ëšƒ”Āg£´šƒ‰Bº4Šƒ 'µÓÐa™ƒBºƒ|+mCd”ĀgK‚dƒ ƒ4Šƒ-2Cd¦+°a™` zF>”Āg zü4Šƒ+°a™jüƒa Bºƒˆ‰ qL3‚dˆa™ˆ´š´ü˚ zCd–‰ ƒ4Šƒ.dƒ‰N'µÓÐa™¯šC£sa™ˆ´šփ a™¶ z-2Cd?uCdƒüØփ‚dz‰2A¼ƒ3‚dˆ|+mCd züž¢= wa a™ƒ8‚»ƒ a™ˆ´š ƒ4ŠƒTCds züƒ¾´#ƒ§+ƒ.dƒ£‰a¹£a™ƒ3‚dˆa™ˆ´š´Ëšü zü» ›o2A¼ƒ.dƒ£‰a™ƒ:2A¼ƒ ü»'µÓÐa™ƒBºƒ+°a£jƒ4Šƒ`Ø z4r£Ø‚dƒ+rL4r ´Ëšü z[.dƒy£Bº‚փ؃ 'µÓÐa™ƒBºƒA¼‚ˆd ÅÓ¡Bºƒ4r4Šƒ`ua¹´š z.»›ÿlª °×sül°×/±Ā¯šl×° ül°×”ĀAÿ¼ £ ´ša™ z4r»+°–#ƒ§ƒ+r[±Ā´š´šüË ƒƒ›ÿªT2.dƒ£L+«A¼ƒ¦< zƒ2Bý T z+«s.»‚dƒ uüBºƒ-#ƒ¸.»¯Õ £Ø‚dƒ+rL+r uüBºƒU {[+°aj™ ´Ëšü ƒ4Šƒ A¼ƒ¦< zƒ›ÿªT2.dƒ#.» µÓ¡A¼ƒ¤ü4Šƒ.dƒ£‰a™ƒ -ƒ›ÿª z T£ +°a™j z 70


TBº]¾´#§A¼ƒ:2A¼ƒ'µÓÐa™ƒBºƒƒA¼‚dˆÅÓ¡Bºƒ4rƒ2BºBºƒ+°ƒ+°3´šAü¼ ƒ 4r[ ¯š2 ´šA¼üƒ 4r[ U {[ m±Āa™_¤+°a£jƒ”Āa™»ƒ +°üƒ4Šƒ.dƒ‰ [ [µÓyaz2]XI+°C¹£[ƒ›ÿªT2]8 ¯šƒs {2A¼ƒ+¹L+° žq[ £BÖi = BºƒµÓ¡A¼ƒ¤Bº4Šƒ¹£B»[C£Ø2A¼ zƒ±Â2A¼ƒƒ µ¢¸,, ¯šƒ<A¼ƒ¦0q>j ƒCdˆØAÖi£A»»X[µÓya, ”ĀAÿ’ØA¼Vc[a£‚dˆ¯š¦l°×a™Ð‰´ÕH´šØC»,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸ £Ø<Ø,,‚dƒA’a™g uÏ z4Šü£[+«+°a™j´Ëšü ƒ2#A¼ƒ=2A¼ƒ+°4r £a™ƒ´Ëžš u+r ƒ£a™³uÕ Cdƒž¬i +°aj™ üƒ.»‚dz.dƒ£‰a™ƒ-4r[©Ā— ƒ+°aj™ ƒ .»‚dz.dƒ£‰a™ƒ-4r›ÿ¢+°sCdÐa™³ÕuCd +°a™j.»‚dzA¼ƒa™ƒ £a™ƒW©Ā§.£a™ z+þl°×+°aj™ ƒ.»‚zd .dƒ£‰a™ƒ-4rž¢l°×üƒ uÏ z ±Â2A¼ƒ a™l°× µ†* T³ÕuCd +°a™jüƒ .»‚dƒ ž¬ƒ 4r uσüƒ £L+°T ‚dƒ ¯ša™ zžql°×‰ƒ´ša™ƒü+þl°× q‚dzA¼ƒa™ƒ  £a™ƒ +°a™jüƒ A» ³u2mN‚dƒ Aÿ¼a™j züƒ4r Cdü2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ -4r C££Cdj ‚dƒ [ [šž ¢ƒ2Bý A» ³š u z2Bºƒ a™l °× Cd +þl° × 4r+° A’[+° ¯ša™ ƒ4Šƒ+°a™jüƒA»³uš zƒ[üƒ´š{#+a™l°×A’[Aÿ¼a™j züƒ4r Cdü2]-+°a™j4r+°a™jƒ q‚dz.dƒ£‰a™ƒ -³šu2+ra™a™³ÕuCdƒž¬i+°a™jüƒ.»‚dz.dƒ£‰a™ƒ-4r»ƒ£l°×£N ££a™ƒ-ƒ£[+«m±ĀAÿ’ØTƒ Ð+°]Cds ƒ2A¼ƒ+¹L+°üƒžq+° » - ¯ša™ փ +°a™jüƒ.»¯Õ.»‚dƒ[£Bº4Šƒƒ-4r+°a™sCdÐa™³ÕuCd+°a™j.»‚dzƒ µ¢¸,, ]2Cd‚dˆ u‚dƒC»A¼ƒ¦<2£ØA» ³uX[µÓya, Cd‚dˆ³Àu¯šƒĂYµ†2Cd¦¯ša™ÐmCd4ŠRCd¯š–³šu,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø ,, ' m´š´š2.d z ´š{a™ƒš“[+« ]2Cd ü z» A¼ƒ¦< z 4Šüƒ4Šƒ.dƒ‰N:Nm4Š³uÕ 2] uÏ[]2CdƒA¼ˆa™ z4rT2.dƒ+ƒ.dƒ£‰Bºƒ -2A¼ƒ üCdBºƒµ†2Cd]Cds zƒ¯Õga£2Cd¦+°a™` zƒ4Šü£BÖimµÓ ƒ

žq+°»+°a™jüƒ q¯Õƒ+°a™j´Ëšü ƒƒ›ÿªT2´šl°×£‰Bºƒ µ¢¸,, £³šu2A»³šuÄ»ƒA»³šuÄ›¢Aÿ¹³šuTƒX[µÓya, w+i üØTƒ ¯š2m±Ā±ps¯šja™CdØ+°Cd2+°Cd…ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,, uÏ[+«

»ƒA»³šu zƒ4rƒ'A»³uš z£N+rA¼ƒ»ƒ[CdØ ›¢Aÿ¯¼ К a™ˆ´š{Bº ƒff-ƒ[µÓy‚dƒ z4Šüƒ4Šƒ.dƒ‰N= [+«3Cdj uÏ z ü A» ³u2mN‚dˆA¼ƒü‚dƒ2A¼H -³šu2C£ Ì ƒ ƒC£ÐA¼ØDÿ ˆ z W2] A»[‚dƒ2A¼ƒƒ+°a™sC£ÐN+° zTƒ\H‚dz2BºA¹ ƒL‚dz+°C£+°Cdدšja™` z 4ŠˆBŽ‚dz2BºA¹-CdB» uÏ[‚dƒ[U ƒjl°×sBº[.Ö´–š _Bºƒ.dƒ£‰Bºƒ µ¢¸,, 3m_³šuj¯šs2_´ša™Øs ƒ³šu»ƒ»X[µÓya, [LÐ+°ü–µÓ¡c]µ†c2Cd¦m±Ā±Āsm±Ā´šsT[a™ÐCd¦,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,m_³šujÖzA¼üƒ+[Cd` z´ša™Ø2Cd z4Šü¯š2´šva™k >4ŠCdƒs £ ‚Öz+°—a™ˆ´š»ƒ‚֐ƒ‚dz‰N-4r

»»¯ša™Ða™ˆ´š{BºÖi‚dz£‰ƒff-ƒ [µÓy‚dƒ uÏ z+°ü£B»[LÐ+°ü–¯š ˆNÿ‚dƒ2A¼ƒ2BºƒU ƒjl°×sBºƒ-CdB» Tš‚dƒa™ˆ´š zü¯š2_2Aÿ¼ zƒ2Bý¯š24Ša™³ÕuCdƒBÖi£BºƒŸ-CdB»µ†2Cd ]CdƒBs ƒº Ÿ-CdB»´ša™ ƒ¯š2C¹՟-CdB»3C£j2A¼´šL´šva™ƒkBºƒ µ¢¸,, ££µÓya™ØTƒA¼2TµÓÐ2+«2]NX[µÓya, [a£Ð¯š¦¯šˆ–āLs ˆmC¹+«2] µ† ƒØX,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø ,, -Nÿ©Ā .ÖiCdØ ”Ā+rC£—a™ ƒ4Šƒ# ü -Aÿ¼Ø¯šs zl°× ›uAÿ¼ +°üƒ4Šƒ.dƒ‰N-4r3Cdj”Ā+rC£—a™փ.¹££m´š+ra™+° 3µÓya™Øa™ˆ´š >4ŠCdƒs‚Öz+°—[>¯šÐa™ˆ´š zAÖH¯Õ±p {.dƒ‰N-2A¼ƒ ü uÏ[+«¯š ƒ¯šs ¯š2+°ü– züƒW2]±p {.dƒ‰T>4ŠA’bAÿ¼±paz.¹´š2.d›ÿªˆC£Cdj+° m´š´2š .d zW2.dƒƒ>4ŠC»sžq[.¹ uÏ[+«A»³šu zl°ûBº‚dz2BºAƒ¼ +°A’ 71


‚dƒ[3Cdj”Ā+rC£—a™ƒÖ  ´Õ ƒj#l°ûBºm´š´2š .d z/‰A¼ƒ‰!q¸‚dz‰N -N‚Öƒ#¸4r£µÓ zwa2BºƒTAÿ¼ züƒ ›uAÿ¼a™ˆ´š£µÓ z [ Xsa™ˆ´š£µÓ z

/±ĀA’»¯š³šu+ra™ØT£µ¢›uAÿ¼¦, /±ĀA’+ra™` zC¹¯š³Íš +ra™Ø£µÓ ƒ4Šƒ#‚»ƒ›uAÿ’a™ˆ´š£µÓ z

TA¼Ø ˆ»/±ĀA’»+ra™ØT£µ¢[ Xs¦,,ff /±ĀA’+ra™` z2Bº4Š»+ra™Ø£µÓ ƒ4Šƒ#[ Xsa™ˆ´š£µÓ z uÏA¼Õ§ ü- uÏa™ˆ´š+ra™Øa™ˆ´š>4ŠCƒd s £µÓփ± p {.dƒ‰N >4ŠCdƒsl°× £µÓa™ˆ´š ›ÿuA¼ +°üƒ4Šƒ.dƒ‰N +r[ ›uNÿC£ƒ Xs ü ˆmCd zm´šICd ƒ4Šƒ.dƒ‰N ƒL‚dz¯šÐ´š‰m´š´š2.d zl°×[ Xsa™ˆ´š ›uAÿ¼ um4ŠAµ¤¼ Ó ‚dƒ2A¼ƒ4Šüƒ4Šƒ.dƒ‰N=2A¼ƒ+°4rA’[+«/±ĀA’+ra™`փ -TA¼ØA’[[+°üƒ4Š q‚dz.dƒ‰N+ra™`a™ˆ´š -TA¼Ø‚dz2Býƒ¯šÐ´š‰ a™ˆ´š+ra™Ø z£µÓ ƒ4Šƒ.dƒ‰N:2A¼ƒ ü-N[ Xs a™ˆ´š ›uAÿ¼‚dƒ[ .Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N- uÏ z-»+° TAÿ¼ züƒ4rƒ‰N8 uÏ[-azC» -2Cd¦+°a™` a™ˆ±Ā2µÓ ƒ4Šƒ - uÏ +ra™Ø zƒ W2´š q¯Õ+ƒ.dƒ£‰B¹ -Cd[+«Cd3Cdj”Ā+rC£—a™ z4Šüƒ4Šƒ.dƒ‰NCd+«—m±Ā`ƒül°×4Šüƒ4Šƒ# žqAƒ¼ £L+«>4Š„Cd–IX‚»ƒ+°üƒ4Šƒ.dƒ‰N ´šN ƒ2N[mN2.dƒ.dˆ£L£L¯šÐ´š‰m´š´š2.d züž¢T³šuL2.dƒ .dƒ‰2A¼ƒˆ ;+°—Bºƒ »ƒžo—[ £[ ¯šÐ´š‰ m´š´š2.d z ˆmCd z š§փ#ƒ¸'>4ŠCdƒs ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ ƒ4Šƒ ¯šCds µÓØփ A¼[‚dz ´ša™m_³šuj ¯šCds ü¸» ¯šCdØփA’[ ž¬ C¹.dƒ.dƒ‰A¼[‚dz£¯šs z4rK>4ŠCdƒs žq [ A¼ [ = Bº ƒ CÖ H ‚d z .d ƒ £‰B¹ £Bº ƒ µ†2X[ 32A¼ zƒ ±Â2A¼ƒ.dƒ£‰Bºƒ

m_³šuj[š µ¢¸,, +r‚dƒ+°C£Ø¯š³šu¦´šva™Ð2CdC¹£\Ðsa£³šu¦,

-Aɼ]£s¯š³šu¯šs”ĀjA» »ƒ£³šu ˆ¯ÕgCd¦,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,ÖzA¼#µÓVa™¯š2_2Aÿ¼փm+«‚dƒüƒ-4r‚dƒ uÏA¼ƒüƒ»ƒ ¯š³Õu2´š uü+°±pX[-4r£?«[TBº]¾´?«§X[´ÕA¼´š£+°—a™j züƒ [2A’¯šƒsC £ØN+°a ™j üƒ TBº]¾´?«§X[ ´ÕA¼´š ˆ¯Õ+° +°a™j ] L+« ¯š2+°žu–A¼ƒüƒTBº]¾´?«§X[-4rµ†Va™+°£]+° ˆ¯Õ+°+°a™jüƒ ¯š2´šva™k z4rTBº]¾´?«§‚»ƒ+r+«Öi‚dz£‰ƒ µ¢¸,, m´ÀCd؛ÿu»µÓ›utA»a™A¼µÓØC»Ð.£C»j¦, T|+¾´i+rm4Š³šuA¼‚dƒ8 »ƒ£³šu ˆ¯ÕgCd¦,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,+raz+°£]+° ˆ¯Õ+° zü4ŠƒK BºƒTAÿ¼ zü4Šƒ+°a™jüƒ ]Cds T|+´š +ra™+ ° züƒ4rƒ‰T ž¢+r2Cda™ m±Ā´Õs[ +°üƒ4Š q‚dz ‚dƒ uÏN+° zü ü µÓVa™ T|+´š zƒ [2A’¯šƒsC£ØN +°a™jü ü £\Ð|+´ š zƒJ[ ü ˆ¯Õ+° T|+´š zƒ4Šüƒ4Šƒ.dƒ‰T-2A¼ƒ ü K Bºƒ+°a™jü‚dƒ2A¼ƒ4Šüm´ÀX[CdØO2.dƒ#- µÓØ+°փ‚dz‰N3Cdj .»Cd z ƒ¹_ƒA’¤ØA¼ƒüƒ-.»Cd züƒ-4r>Bº züƒ>BºփN .»Cd m+«‚dƒüƒ .»‚dƒ uüA¼ƒ +°ƒ+° 3CdjAÿ’Ø z .»‚dz#l°× ]2C£ a™ˆ´š ƒ4ŠƒT|+´š z4ŠˆBº£l°×žqA¼ƒ»ƒ¯š2´šva™kT|+´ša™³ÕuCdƒBºÖi£ ¯šÐa™ˆ´š ¯ÕgXž¢ ƒ£‰ƒ -4rµÓÐa™ züƒ3Cdj +°2!¬ Tü+°` ƒ4Šƒ ƒ¹£+r—‚dƒ züƒ4r+°CdNbāƒ‰Bº4Šƒ¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š{Bº i‚ Ö dz£‰ƒ µ¢¸,, ¯š ˆAÿ’Ø”ĀNT|+±½ Ø ³šÍa™¯šĂ ˆAÿ¼‚»ƒ, 8 2Tž¢+°Ø[‚dƒ ƒ»ƒ »ƒ£³šu ˆ¯ÕgCd¦,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø ,, +°a™sCdÐ ›ÿ¢+°sC£ÐA¼Øa™g zül°× ³uCdƒ 4Šƒ -Aÿ’دš ü z» T|+´ š z4Šüƒ4Šƒ.dƒ‰N-?«§ T|+´ š zƒA¼ˆa™zÖ L2.dƒ#|+¯š ˆNÿ+þl°× ˆ”ĀN£Ø±Āa™ zü ü¯ša™ ƒ4Šƒ.dƒ‰T:?«§[‚dƒ ƒ zƒ.dˆ]‚»ƒ 72


ÖzA¼#»ƒ-Aÿ’دš zƒA¼ˆa™ÖzL2]X[:2A¼ƒ ü¯š ˆNÿ+þl°× ƒ¯šƒĂ ÖzA¼ü4ŠƒT -+°—a™žqA¼ƒ ƒ|a ƒ4r »ƒ ¯š ˆNÿ a™³ÕuCdƒBºÖi ¯šÐa™ˆ±Ā2A¼¯ÕgXž¢[ ƒ4Šƒ‰BºÖi‚dz£‰ƒ µ¢¸,, ³u‚Öˆ±ĀA»‚dƒTa™³šÍA» 2³šua™¶T©ĀA¼‚Öˆ¦,, -›ÿu£A¼A¼Ø ³um_³šuj»‰ »ƒ£³šu ˆ¯Õ¤Cd¦,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,CdØO2.dƒ#l°×4r[m4Š³Õu2.dƒ#l°×4r[‚Öˆ4ŠØփ ¯šƒs {žq[ +ra™` z -4r 3Cdj uÏ z +°H\ ´ÕA¼´š +«2]CÖis£  ³u‚dƒ z /±ĀA»‚dƒ z-ƒ›ÿu »ƒžq[+ra™` z³šua™¶T©ĀA¼ züƒ4ŠˆBº£l°× žq {:2A¼ƒ ü»ƒ£¯šÐ¯šÐa™ˆ´š¯ÕgX‚dƒ2A»‚dz2#ƒ£‰ƒ µ¢¸,, 3mµÓ ˆ£mµÓ ƒ2Aÿ’Ø2]Cds¯ÀÐ+°Cd a™€2, T+°ü– ƒ ƒJw+nCÖiØ|a »ƒ£³šu ˆ¯ÕgCd¦, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,3mµÓ ƒ¯š2_2Aÿ¼ zü4ŠƒAÿ¼a™j züƒ2Bý£?« ´Ëšü züƒ2Bý »ƒa™³ÕuCdƒBºƒ-£mµÓ ƒAÿ¼a£jA¼ƒüƒ2Býl°ûBº»ƒDÿƒ‰Bºƒ‚Öˆ4Š Aÿ¼a™j zü4ŠƒAÿ’Ø£A¼ƒüƒ2Bý4ŠˆBº»ƒa™³ÕuCdƒBºƒ: [‰‚d- uÏ Tü¯ÕCd zž¬i‚dz‰T»ƒJ?«+°[‰2?«+«[”Ā+«Öi ]mA¼ˆ´š{BºÖi‚dz£‰ƒ µ¢¸,, ‚dƒµÓÐV|a2mN‚dˆN›ÿ¢ØTDÿ‰2¯ša™Ð”Ā+«`2, ±Āa™ ˆL¤+°T uÏ2¯šƒ0uCdj2.d¯šÐm´š›ÿª2, ´ša™2CdCdsÐ2T u£X”pX a£kmµÓJƒ›ÿª»C­,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,, - uÏ2 ü¸» +°a£jƒ©Ā ƒ4Šƒ.dƒ‰N -4r 3C£jƒ›ÿª z žq[£Bºƒ ¯šÐa£ÙN ´Ëšü  ³uCdƒ {ü4Šƒ ‚dƒ uÏN+°a™j züƒ .»‚dz.dƒ£‰Bºƒ 3Cdj uÏ z+°H\´š&B» +°a™jüƒCdØO2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ3Cdj”Ā+rC£—a™ z ±Â2N£Bºƒ ƒL+°a™jüƒ.»‚dƒBºƒm±Āa™_¤ µÓ zµÓVa£N¯š2_2Aÿ¼ +°a™jüƒ .»‚dzƒ žq+° .»‚dƒl°×2Bºƒƒ :?«§ uÏ[ Cd [C£Ø2A¼

¯šÐa™ˆ´š z2A¼ƒ¯ÕgCdƒBÖi‚dz2Bºƒƒ µ¢¸,, -]sØ2]sØ ˆ¹´Õ]£sa™ˆ´š2›ÿª>Cdؔ½, CdÐ+rsÐCdA’bā 2Cd”ĀjA» »ƒ£³šu ˆ¯ÕgCd¦,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø ,, m_³šuj z -]2CdØ z -£24rj¯š4¹.da™ z -azƒ ´šam™ _³šuj zƒ]2X2.dƒ.dƒ»ƒ]2C£´šaƒ™ Bº4Šƒ.dƒ£‰ƒ+r {]2C£ a™ˆ´š ›ÿu 4ŠˆBº »ƒ TBº] ¯š]yA’2A¼ ¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ 3Cdj‚dƒ2A¼ƒ ¯ÕgCdƒBºÖi‚dz£‰ƒ µ¢¸,, 8 »ƒ +°Cd2‚»ƒ¯š+°C£+ra¹g›ÿª»A¼”½, 8 »ƒ ¯šÐ›ÿu¹‚dƒ¦¯š+°C£a¹g›ÿª»A”¼ ½,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø ,, ' TAÿ¼ z4r ¯š2´šva™k m+«‚dˆ a™³ÕuCdƒBº4Šƒ£Bºƒ Cd [> ¯šÐa™ˆ´š zƒAÖH¯Õ+[+°C£a™ƒ¤B4º ƒŠ .dƒ£‰Bºƒ-4rU ƒjl°×Bs 4º ƒŠ .dƒ£‰Bºƒ /,,

m_¾³iuj£³šu ƒ¯ÀjCdØ´ša¹+° uÏ»[Gü+°a™j_A¼¤T[a™ƒj+¹sU ƒj+°s¦,, »ƒm_³šuj zƒ-ƒ8CdmCd–+ra™ ƒ4Šƒ-´ša¹+° uÏ z ü¯š2´šva™k +°a™j_2Aÿ¼ züƒ2BýTBºƒA¼üƒ±Â2N£B»U ƒjl°×sBºƒ

A»³šu ±ĀC£sa™2 z+«s¦TA»³šu z+«s¦,,ff µÓVa™ ´šCd£2Cda™ z 4Šüƒ4Šƒ z+«sTA»³šu z+«sC£Cd–a™Ø»ƒ ƒ4r”ĀAÿ¼üA’Ða£‚Öƒ BºƒµÓVa™ ¯š2_2Aÿ¼փ?«§‚dz ƒ¯šĂ2_Aÿ¼փ?«§‚dz az2mN‚dƒ zü ‚Öz+°—‚dz m+«‚ƒd üƒ¯š2´šva™k z4ra™³uÕ CdzÖ a™ƒy+ƒ¹-CdBƒº 3C£j2A’ƒ›ÿª z 4ŠüU ƒjl°×sBºƒ

-<2BŽ2A¼ z µ¢¸,, CdCdsÐT uÏ2A¼2µÓ23A’‚dƒ³šuA¼‚ÖˆA¼a£C­, ££TAÿ¼´ša£ ƒa™cµÓž¢ØA’¤a™¦+°C¹ ƒ‚dˆ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, 73


£Ø<Ø,,»ƒCd ƒ‚Öz+°—-ƒm4Š³uš z üCd ƒL]yCdCÐsd uÏa™ˆ´š ƒ4Šƒ ´š#ƒ§+ra™ƒC¹£³šuA¼‚dƒl°×³šua™ zž¢4Šü¯š2+°ü–T+°ü–a™ˆ´š¯š2A»³šu +°2#+° züƒ ´À+« ±Āa™Öi]X[ :´š&Bºƒ £ ]Cdsփ2C¹ m´šµ†2Cd z4r ƒ‰N µ¢¸,, +°ÐAÿ¼a™j¦+°Ð.d£+r ƒ¦+°Ð.£a™g¦+°ÐT»+«C£, +°ÐAÖiÐCd2+°Ð.d £AÖiÐCd2¯šÐ ƒ³ÕuTƒ‰¯ÕgCd¯šØ»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,, T£µÓ Mü zü4Šƒ Aÿ¼a£ja™g +r ƒ ֈ+° z ž¬+°—Bº" £?«[ £ ³šuA¼‚dƒ zƒ2Bý A¼ˆa™ z4rÖ?«§»¯ÕX[:´š&Bºƒ»ƒ£¯šÐa™ˆ´š¯ÕgX ‚dƒ2A» ‚dz2#ƒ£‰ƒ -2A¼ƒ ü £l°× T»+° zC¹ 4ŠˆBº ´š»Tƒ‚dz žqAƒ¼ ƒL‚dz.ÖiCd£ØCdj‚dƒ2A»Tmµ†2X2A¼ƒ.dƒ‰£l°×AÖiÐC£AÖiÐCd z üC¹+2.Öփ ƒm´š‚Öˆ> zžqA¼ƒ

/Cds|akCdƒ4ŠC»±Ā|ax+°‚dˆ¦+«2m´š‚Öˆ>…ƒ,,ff N‚Öz+°—3 HIa™ z qL´ÕA´¼ š´šBº C¹m´š‚Öˆ>»ƒTƒ"-!q¸ 3Cdj uÏ z üAÖiÐCd zl°×›uAÿ¼ +°H\´ÕA´¼ š -AÖiÐCd zC¹4ŠˆBº m´š‚ˆÖ > z2BºAƒ¼ AÖÐi Cd zžq´š&Bºƒ-AÖiÐCd zC¹»Tƒ´š["+r {AÖÐi C£ AÖiÐCd züƒwa2Bºƒˆ£‚dƒ2A¼ƒžq { µ¢¸,, +°Ð›ÿªˆCd2+°Ð›ÿªTšØA’Ð a™s ˆ ƒ´Õ+°Ð£ +°ÐA»µÓ¦+°Ð.d£[CdØ2¯šÐ ƒ³ÕuTƒ‰¯ÕgCd¯šØ»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,+rü z‚Öz+°—¯šƒ–āa`™ £l°×žqAƒ¼ £A¼՞§ ¢›ÿªˆCd›Tÿª šØA¼Ða™s ˆ +rü zžqT‚dzžq {=2A¼ƒ+°4r»ƒ[CdØ z£¯šÐ+‹‚dƒ ƒ³Õu ƒ z 2A»¯ÕCg dƒBºÖi‚dz2#ƒ£‰ƒ£+°[‰?«‚ƒd 2A¼ƒƒ4Š–#ƒ§N;+°—3Cdj‚»ƒ µ¢¸,, +°Ð.£C£j+°Ð.d££C£j+°ÐµÓ¡›ÿª2+rеӡ›ÿª2CdA’É , +°Ð]2C£+°Ð.d£]2C£¯šÐ ƒ³ÕuTƒ‰¯ÕgCd¯šØ»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,,

£Ø<Ø,,£‚Öz+°—¯šÐ ƒ³Õu ƒ‚dƒ2A»¯ÕCg ƒd Bº‚ iÖ zd ‰£A¼՞§ ¢3Cdj‚Öƒ+°—Bº" -£Cdj‚Öƒ+°—Bº"3C£j£Cdjü Ø ³šÍa™ z- uÏ[‚dƒ4Šƒ£[A¼՞§ ¢4Šüƒ4Šƒƒ 4r[ uÏ[A¼՞§ ¢4Šüƒ4ŠAƒ¼ ƒL‚dzµÓ¡›ÿª z4r[-µÓ¡›ÿª z4r[]2Cd4r[ [Wy2Cd4r[¯šÐ ƒ³Õu ƒ‚dƒ2A¼ƒ‰£l°×žq»žq { µ¢¸,, +°Ð¯šÐ´š‰¦+°Ð¯šƒš“´Õsa£Ð+°Ð.d u4Ša™`2CdAɒ, +°ÐCdƒV‚dƒ2›ÿª‚dƒ2£´Õ¯šÐ ƒ³ÕuTƒ‰¯ÕgCd¯šØ»ƒ,, £Ø<Ø,,£A¼Õ§ž¢ um4ŠCdĂдš‰¯šƒš“´šsØ ¯šgüƒ Bºƒƒžq {=2A¼ƒ+°4r ' Bº ¯šgüƒƒ_ƒN¤Aÿ¼a™j zž¬i‚dz‰T3_ƒN¤4ŠˆBºTƒAɒدšÐa™ˆ´šփ ‚dz‰N ƒL‚dz-2Cd¦+°a™`Aÿ¼a™j zü4ŠƒCdƒV‚dˆ ¯šg‚dz›ÿª‚dˆ›ÿª‚dƒ züƒƒ£l°×žq {=2A¼ƒ+°4r£‚dƒ2Cd¦+°a™` zƒ‰TƒAɼ؂»ƒ»ƒ [CdØ z+°s_ƒA¼¤¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ µ¢¸,, +°ÐA¼ˆa™2+°Ð¯šJƒ´š2£›u³šuØ2+rЛÿªØ2Cda™2+°Ð£, +°Ð¯šˆgü2+°Ð.d£¯šˆ+°j2¯šÐ ƒ³ÕuTƒ‰¯ÕgCd¯šØ»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,¯ša™ÐmCd ´šL´šva™ƒkBºÖi [2Bý‚dz‰£l°×A¼ˆa™փ+°—Bº"A¼4ŠÙwa+°—Bº" ›u³šuØփ+°—Bº"-›ÿªØ2Cda™փ+°—Bº"¯šˆgüփ+°—Bº"¯šˆ+°jփ+°—Bº":»T‚dzƒ £‚dƒ2A¼ƒ±Â¯š4Š {"»ƒ´šL´šva™ƒkBºƒ µ¢¸,, +°Ð ƒCdƒØV€TCd2£+°Ðž¢+r¦+rЯšØ¯šÐž•+«+°…ƒ, +°Ðü‚dƒ¦+°Ð¯š ˆNÿa£Ð¯šÐ ƒ³ÕuTƒ‰¯ÕgCd¯šØ»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,[a™2Cda™ zCd¯šÐ¯šÐa™ˆ´š ¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒ‰U ƒjl°×sBº4Šƒ uÏ[+« ƒCdƒØ {U z> z ƒa™` zž¢+° züƒž¢+° Ø ³šÍa™ züƒ ü‚dƒ z¯š ˆNÿ8T‚dzƒžq {mX+ržu›uAÿ¼Øփ 8+°a¯™ š փ‚dz‰3Cdjl°× aAÿ¼a™j zžqžq { µ¢¸,, -ü2mX a™Ù+°Aɼ‚dˆ‚Öˆ4Š¯šØ+°Aɼd‚dˆ´šØü…, -ü2T uÏ+°Aɼ‚dˆTmµ†2Cd¯šØ ƒ ˆCdj[,, 74


Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,[a™2Cda™ z3Cdj‚dƒ2A»TmµÓTƒ2.dƒ.dƒ‰£l°×Aÿa¼ £ja™g +r ƒ züƒ L€2.dƒ# üƒ‚Öˆ4Š zƒ-Dÿ Lk2.dƒ# üƒT uÏ z4ŠˆLy .Ö´š&# üƒ m´š‚Öˆ>»ƒTƒ" ' Aÿ¼a™j zü +°‰ Dÿ‰փ 3Cdj ¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒ‰£l°×J?«C¹´š[‚»ƒTƒ"»ƒJ?«+«Tü+°` ƒ4Šƒ´ša™ ƒ ƒ4Šƒ 3Cdj¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ

¯ša™Ð”Ā+«Ìl°û#¯šƒgBºƒÌ|+ ü z µ¢¸,, +°Ð›ÿªˆC£[+°ÐA»³šuÄ£|+Ð2mN‚dˆ`«+°Ð£ ƒ¦, +°ÐµÓØ2+°Ð.dÖia£µÓØ2 ƒCdĂÐa™ˆ ´[a™2>» Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,¯š2´šva¹k±ĀNÿ‚dz ƒüµÓƒØBºƒ4r {» »ƒ[a™2>ƒBºƒ -?«§ [a™2> ƒ4Šƒ£¯šÐa™ˆ´š z2A¼ƒ´šNÉ£ØN´š2.d›ÿªˆCd zžq { ¯šˆ+°j›ÿªˆCd zü4Šƒ:2mN‚dƒ züƒƒ»ƒ+rA¼ƒŸ ƒ¯šƒĂ»ƒ+rA¼ƒ µÓØ zl°ûBº£‚dƒ2A¼ƒžqA¼ƒ=2A¼ƒ+°4r¯šmA¼ˆ±ĀCdj‚dƒ2A¼ƒµÓØ z mX+rü zü ‚dƒ2A¼ƒƒ /2Bº uüA¼ƒ µÓØ z +°H–Cd z -Nÿ©Ā z žq[A»µÓØ+°ü–l°×4ŠˆBº- +rµÓ zžqA¼ƒ'¯š2´šva™k›ÿªˆC»2mN‚dˆN +°H–Cd´šA’a™¤ zül°×»ƒ”Ā+«›ÿªˆCdƒBºÖi‚dz£‰ƒ µ¢¸,, +°Ðµ†*2+rÐCdjT uÏ2+°Ð£[a™Ðš‚dƒ2 ƒa¦, +°ÐCd´Õs¦+°Ð´ÕCdškCdÐ24ŠCdA¼Ð2A¼Ð¯šØ»ƒ¯šA’,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,A¼Ð2A’ÐICdƒBº4Šƒ£l°×µ†* zC¹4r[µ†*>Ø ƒ4Šƒ uÏ zC¹ 4r[m´š‚Öˆ> zžqA¼ƒ3CdjTmµ†2X ü4ŠˆBº£l°×m´š‚Öˆ> z žqA¼ƒ¯š ƒ¯šs zƒTBý±pazCda™ƒ£Cd£l°×Tš‚ƒd £¯šž¬+—° Bº"[a£Ð¯š l°ûBŽžqA¼ƒCd´Õs žqAƒ¼ -¯š2Cd´Õs žqA¼ƒ Cd©ĀkAм 2A¼Ð z[a™tÐ2A¼Ð z ÖzA¼üƒ4ŠƒT£l°×žq»žq {

µ¢¸,, +°ÐTA’Ø+°Ð.d£TA’Ø+rгšu2|+ÐA¼2 ƒ ƒ+°Ð£, +°Ð_2Aÿ¼¦+°Ð.d£ֈ+°¦¯šÐa™ˆ´š¯šØ+°Ða™ˆ´ÕC£,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,-NÐI‚dƒ]£jmCd¯šÐa™ˆ´š{Bº4Šƒ£l°×wa2Bº ¯š2_2Aÿ¼ zžqA¼ƒ +°ƒ+° ƒ¹Aÿ¼a™j zü4ŠƒTA’ØTA¼Øüƒƒ-³šu2+ra™ ƒ ƒ+ra™ züƒƒ_2Aÿ¼ ֈ+° züƒƒžq {£l°×›u³šuØ ¯šƒs¯š2_2Aÿ¼»ƒTƒ‚dzƒžqAƒ¼ -¯šüƒ wa2Bº ¯šƒs»žq´š&Bºƒ:+°A»[C¹¯š2_2Aÿ¼ z" µ¢¸,, +°Ðm±Āa™›u¤[+°a£j`«U ƒj+«sa™´Õ+°Ð£,, +°ÐCdNÐA»³šuw+i üØ[Lе}š¯šØ¯ša™ÐA’,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,[Lе}š[a£+ra™[a™ ‚dƒ 3Cdj¯šÐa™ˆ´š{Bº4Šƒ£l°×m±Āa™_¤ +°a™jփ+°—BýN"U ƒj+«sTA»³šuw+i üØ zÖzA¼ü4Šƒ+°H–Cd Aÿ¼a™j züƒ £l°×žq»žq { µ¢¸,,+°Ð+°a£s+°Ð.d£›ÿ¢+rs[„՗‚dƒ2¯šƒ–āa™`2+°Ð£, +rдša¹+°2´Ëšü2£+°Ð[¯šĂЛÿu ¯šØ»ƒ¯šA’,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,8¯šÐ›ÿu zƒžq[[LÐ+ra™]£jmCd¯šÐa™ˆ´š{Bº4Šƒ£l°×+°a™sCdÐ ›ÿ¢+°sCdÐ[„՗‚dƒCdЯšƒ–āa™` züƒžq {-´ša¹+° Xsa™ˆ´š uÏ zƒ žqAƒ¼ =2A¼ƒ+°4r]Cds ¯šƒ–āa`™ z ü Xsa™ˆ´š uÏ zCd–‰ ƒ4Šƒ.dƒ‰N -?«§]Cds¯šƒ–āa™`l°ûBŽ£l°×žqA¼ƒ µ¢¸,, +°Ðž¢+°¦+°Ð z zl°×a£Ð+°Ð‚ÖˆZ uÏ£…+°Ð£, +°Ð_A¼¤¦+°Ð.d£ z+°s¦¯šÐ¯šÐa™ˆ ´³šu ƒA¼Ð‚»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,-AÖiÐCd ¯šÐa™ˆ´š{Bº4Šƒ£‚dƒ2A¼ƒ›ÿªˆa™ƒb£Nž¢+° züƒƒžq { ž¢+° zžqžq´š&Bºƒ z zl°× »žqBƒº z zl°× Cdлƒžq[.¹ uÏ 2CdƒBº4ƒŠ 75


‚Öˆ\‚dzžqBºƒ:#¸4Šƒ# ü zl°×sBºƒžqBºƒ_A¼ƒ¤BºƒžqBºƒ|+ ü-AÖiÐCd a™ˆ´š3Cdj‚»ƒ‚dz‰N µ¢¸,,+°Ð¯šÕ§¦+°Ð.d¯š2³šÍa™¦+°Ð”ĀAÿ¼Ø2+°Ð.d”ĀAÿ¼2, +°Ð”ĀAÿ¼+°¦+°Ð¯ÕN¤a£Ð¯šÐ¯šÐa™ˆ ´³šu ƒA¼Ð‚»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,¯šÕ§m´šÅӂdˆüƒ4r[”ĀAÿ¼Ø z”ĀAÿ¼4r[”ĀAÿ¼+°¯ÕN¤ 4r[Ÿ az»T‚dz-AÖiÐCd a™ˆ±ĀCdj‚dƒ2A¼ƒžq {-N|+ ü z[CdصӡA¼¤_ƒA¼¤ z+°s¯šÐa™ˆ´š»ƒ µ¢¸,, +°Ðm´š ˆC£m´š ˆ`2£+rÐm´š»ƒ‚dƒ2+°Ð.dm´š ˆ, +°Ð+«2]Cd—Ø+«2]A’Яša™ÐA’T ƒü¯šØ»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,= [+«;+°´&š Bºƒƒ/±ĀNÿa™ˆ´š ƒüA¹š zžqA¹-4r/±ĀNÿ ›ÿˆª CdµÓVa£N+° z;+°´š&BºƒƒžqA¹-?«§£[‚dƒ2A¼ƒm´š ˆCdCdÐփ+°—Bº" m´š ˆ`փ+°—Bº" m´š»ƒ‚dƒCdÐփ#ƒ¸ +°üƒ4Šƒƒ" £¯šs zl°× m´š ˆCd m´š ˆ` zm´š»ƒ‚dƒCdÐ za mX´š{?« Bºƒƒ - uÏ +ra™Ø züƒ ¯šÐm´š+rµÓ.ÖiCdØ z2A¼ƒ- uÏ z‚Öz+°—¯š2›ÿu ‚»ƒžq´š&Bºƒ- uÏ >[Cd+ra™Ø zü‚Öz+°—/[+«‚»ƒ±Â¯š4ŠA¼ƒ ƒL‚dz

m´š ƒff‚dƒÖBý Xs uÏ z4ŠˆBº Q[‚dƒ2A¼ƒžqAƒ¼ =2A¼ƒ+°4r Xs uÏ z-2Cd¦+°a™` Aÿa¼ j™ z-¯šžu‚dƒ2Cd¦+°a`™ »ƒ3Cdj‚dƒ2A¼ƒžqAƒ¼ :+° Xs+«- +rµÓƒÖ +°—Bº" µ¢¸,, +°ÐT|+´š¦+°Ð.Öi+rm4ŠØ2+°Ð[a¹bAÿ¼¦+°Ð BÿºC£, +°Ð³šua™¶¦+°ÐT©ĀA¹£¯ša™ÐA’[„՗‚dƒ¯šØ»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,¯ša™ÐA’m+«‚dˆa™³ÕuCd ƒ4Šƒ£¯šÐa™ˆ´š z2A¼ƒ8+rm4ŠCd=+°—BýN" ÖzA¼#T|+´š ƒƒA+°—?«‚dz‰.¹3T|+´š[ Xs+«8+rm4ŠCd- ¯ša™փ ‚dz2BÖBýN -¯šüƒ T|+ ´š»ƒ žq´š&Bºƒ 8+rm4ŠCdC¹ ´š[‚»ƒTƒ" :+° BÿCº Ðd z‰´š&B»+°A’Cd[‰a™ˆjü zl°× uÏ££µÓØ+°Cd uϯšÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ

3Cdj‚dƒ2A¼ƒmX+rü züž¢ƒ BÿºCd‚dƒƒ[Nžq»žqA¼ƒ:+° uÏ zC¹ ´š[‚»ƒTƒ" ƒL‚dz³šua™¶T©ĀA¼ züƒƒ£‚dƒ2A¼ƒžq {=2A¼ƒ+°4r ³šua™¶T©ĀA¼ züƒ-2Cd¦+°a`™ Aÿa¼ j™ züƒ3-2Cd¦+°a`™ zm+«‚ˆd ‚dz+°s ƒÖ  N 3Cdjm+«‚dˆa™³ÕuCdփN3Cdj‚dƒ2A¼ƒ¯š2C¹šT©ĀA¼ züƒžq { µ¢¸,, +°Ð.Öiš Ø ³šÍa¹£+°Ð.d”Ā´ša™ ˆa™gC£, +°Ð¯šƒ<2+°Ð.d£A¼ƒ¦<2[LÐ ƒa™cØ»ƒ¯šA’,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,, [a™2Cda™ z [Lе}š ƒ4Šƒ -4r Xs uÏa™³ÕuCd ƒ4Šƒ 3Cdj ¯šÐa™ˆ´š{Bº4Šƒ £‚dƒ2A¼ƒ Ø ³šÍa™ z £Ø ³šÍL+° ´šA’a™g zü ‚Öz+°— uÏփ+°—Bº" ƒL‚dz±Āa™ ˆLg+° uÏ zl°× ˆmCd z- +rµÓփ+°—Bº" =2A¼ƒ+°4ra Xs uϱĀa™ ˆLg+° uÏ züƒwa2Bºƒƒ-2Cd¦+°a™` Aÿ¼aj™ zž¬i‚dz‰T¯šƒ<A¼ƒ¦< züƒ4ŠˆBº-2Cd¦+°a`™ Aÿ¼aj™ zü4Šƒ# ü -T‚dz£‚dƒ2A¼ƒžq {»ƒ[Cdدš]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ µ¢¸,, +°Ð ˆ‚dˆ+°Ð.d¯š2”Āa™¦+°Ðm´ÀXLÐa™X¦+°Ð£, +°ÐU ¦+°Ð.dCd„A¼b³šuj¯ša™ÐA’T ƒü¯šØ»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,¯ša™ÐA’[a™jü¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ/±ĀNÿ µÓƒØBºƒ-4Šƒ£‚dƒ2A¼ƒ ˆ‚dƒ=+°—Bº" ˆ‚dƒ‚»ƒžq´š&Bºƒ ˆ‚dˆ+ra™Ø ƒ4Šƒ>4ŠC+Ös °—Bº"3>4ŠCdƒs Bºƒ+rü zü2A¼ƒƒ£‚dƒ2A¼ƒžqA¼ƒ ƒL‚dzm´ÀX‚dz-A»TAÿ¼ z4r Ta™+«s‚dz£‚dƒ2A¼ƒžq {=2A¼ƒ+°4rKwa2Bºƒˆ ˆ‚dƒ‚»ƒ-TA’Ø a™ˆ´š/±ĀAÿ¼ƒüƒ4ŠüT‚dƒ[.Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰T8/±ĀNÿ‚dzžq[Nm_³šuj ƒ[ .Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰´š&BºƒU ›ÿu ƒ[m_³šuj›ÿu ƒ[.Ö´š&#|+ üƒ´šBºAƒ¼ µ¢¸,, +°Ðm´š XsL‰ Xsa£Ð+°Ð z+«s¦+°Ð.d_2Aÿ¼2, l°û#¯šg[LЛÿu4Š¯šØ¯šÐ¯šg¯šØ ƒ ƒ¯ša™ÐA’,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,l°û#¯šg T›ÿu4Ša™³uÕ CdƒBºƒm+«‚ˆd a™³ÕuCdƒBºƒ-4Šƒ£‚dƒ2A¼ƒm´š Xs 76


=+°—Bº" [ Xs =+°—Bº" z+«s =+°—Bº" _2Aÿ¼փ+°—Bº" : [‰‚dzƒ [LÐ+ra£Cdj‚dƒ2A¼ƒ;+°´š&Bºƒƒ/‰ [.Ö´š&#l°× üƒ´šBAº ƒ¼ µ¢¸,, +¹Ð´šA»µÓ2+°Ð£µ†*2+°ÐWšØ¦+°Ð.d£4Šƒa™ƒ¦ +°Ð.£¯Õs´š{a™ƒ©Āa¹¤£[a™ˆ±ĀAÿ»¦W ¯šØ»ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,, W ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ -4r +°žuØ` a™ˆ´š{Bºƒ /±ĀNÿ a™³ÕuCdƒBºƒ -4Šƒ£l°×/´šA»µÓփ+°—Bº"Cd+°2!¬Dÿ‰ ƒ4Šƒ Ø+«s‚dz‰.¹/´šA»µÓ z .»‚dƒ .dƒyƒwa2Bº £B»žq´š&Bºƒaz+°/´šAµ» Óփ‰?«+[« ¯š2›ÿªT2´šAƒ¼ -A»TAÿ¼ z4rWšØ›ÿu 4Šƒa™ƒ›ÿu züƒ4ŠˆBº±Â¯š4Š {=2A¼ƒ+°4r¯š ƒ¯šs ›ÿqA›¼ uÿ züƒžq[A»4ŠA’´ša™m_³šuj z µ¢¸,, +°Ð.£¯Õs+°Ð.d££¯Õs+rЯÕs.Öi+°2+°Ð.dA¼Ð‚dƒ2, _³š‡£mCd+« z|+s+«2]¹‰XsšC» ƒ ƒ,, Ì-©Ā§ m+°ZCd m´š µ¢¸,, £Ø<Ø,,£‚dƒ2A¼ƒ-¯ÕsCdУ¯ÕCs dЯšƒ–āa`™ ‚»ƒžqA¼ƒ=2A¼ƒ+°4r-¯šC£Ø ´+° ü

-¯ÕsCdÐff Ø ³šÍa™ zˆ‰´Ëšžu ´+° ü£¯ÕsCdÐ Ø ³šÍa™ zƒ‰ 4Šüƒ4Šƒ.dƒ‰N3 Ø ³šÍa™»ƒ£‚dƒ2A¼ƒžq2A¼ƒ ü¸awa2Bºƒ£‚dƒ2A¼ƒ žq { 8+°CdÐ z4r[ AÖiÐCd z4r[ £‚dƒ2A¼ƒ žq { ¾´l°×— .Ö´š&# .»Cd m´š‚ˆÖ >»ƒTƒ?«".ÖCi d دšÐa™ˆ´š{Bº4Šƒ£‚dƒ2A¼ƒwa2Bº ¯šƒs {2Bºƒ#‚»ƒ ±Â¯š4ŠA¼ƒ

´ša™m_³šuj z ´ša™ ˆCdj

¯š uI‚dƒT uI‚dƒ¯šÐ4ŠCd ›ÿqA¼ µÓØ zƒ´šLµÓ¡A¼¤ zƒ¯šƒ< ¯šÐa™ˆ´š zƒ£µÓ a™³ÕuCd zƒ´šL´šva™k zƒ-4Šƒ?«§AÖi¯šCdƒs]Cdƒs 32A¼ z[CdØ z[a™jü z-ÖBºƒ´š2.dü+°` zü.»CdÖüƒ4Šƒ?«§AÖi ´šam™ _³šuj z ´ša™ ˆCdj -`ƒ {ü+°2!¬-`ƒ {ƒ ƒ³šuCdƒžs ¢ ƒ³šuCdƒsƒ £ ƒa™ˆ´š m+«‚dˆa™³ÕuCd zƒ-<2Bº zƒ> ƒa™` züƒ¯šƒ4Šƒ` A¼ƒa™ƒÙ` züƒžq[N‚dzƒTTAÿ¼ a™k züƒžq[N‚dzÖi‚dz‰N

¯š uI‚dƒ›ãqA¼ zCd uX ¯šƒs {l°‰C£ƒ›ÿqA¼ z4r ƒ2Bºƒ# T uI‚dƒ›qAã¼ z:Cda™ ¯šƒs {+°‰C£ƒ›ÿqA¼ z4rƒ2Bºƒ# ¯šÐ4ŠCd›ãqA¼ zCd‚dƒ2A»‚dz2Bºƒ- ‚dƒ zül°×:2mN‚dƒ zül°× ´ša™¯š–a™ z›ÿqA¼ z4rƒ2Bºƒ# um4ŠCd A¼µÓ‚dƒ2A¼ƒ=A¼ƒ#+°ƒ_Bºƒ ¯šƒs {üƒ+°_Bºl°×2Bºƒ´š{Bºƒ ‚»ƒa™ˆ´š z2Bºƒ¹ -N ´ša™m_³šuj z ƒ¯šƒl°× ¯š2+°ü–a£³ÕuCdØ z -4Šƒ´š{Bºƒ-A»´ša™m_³šuj z ´ša™m_³šuj z -£24rj¯š 4¹.da™փ ->2™փ [CdØ2™փ-´š+°‚dƒ a™³ÕuCd2™փ N¤ a™³ÕuCd2™փ µÓVa™ z W2.dƒ´š{Bºƒ C£ƒ W2´š+° ‚dz2BºƒN

3+rµÓ¯šØ4Šƒ`µÓc›¢t[µÓc›¢tm_³šuj/.dØC»ffÌ/Cdsa™ZCd 3+rµÓ ƒ2A¼ƒµÓ_t z‰NµÓ_ta™³ÕuCd»ƒ´ša™m_³šuj z´ša™m_³šuj z ¯šCØd uÏ£2A¼¯šÐa™ˆ´š z[LÐ+ra™ z[a™ ‚dƒ z[CdØ z[a¹tš z ´šL´šva™k z4rƒ‰N¯š4ƒŠ `m_³šuÄj±Ā¯š.»‚zd £a™ƒ-Lya£N ˆa™Ù z4r m_³šujž¢+° zƒ±Â2N ¯šƒ< züƒ›ÿªT2]XL\ ´š{#ƒ§.dƒ£‰a™ƒ [ÕA¼¤ +°aj™ žu.dL2.dƒ£a™ƒa™+° z‚dˆCd£ ƒ‚dƒA»³šu zƒ±Â2NA¼ƒ¦< zü ƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ m_³šuj z -TA¼Ø ü ¯š4Šƒ` m_³šujփ -azA¼ƒ ›ÿqA¼ züƒ4r.Ö´š–_Bºƒƒ  µÓ¡A¼¤.ÖiCdØ z ”Ā+«a™ˆ´š z ´ša™ ˆCdj -2Cda£2Cda™ =þƒ+° -<2Bº z

 ˆ‚dˆ ]yå‰.ÖiCdØ z'µÓÐa™ƒBºƒ¯šÕ+§ a° ™s¯ša£Ð2Cda£ØTƒ¯š4Šƒ` m_³šuj zQ[|+µÓ_ÅÓm_³šuj ƒ[ ´a™ƒ m_³šÍj2Bº zl°×”Ā+«

 -2Cd¦+°a™`u ]yå‰.ÖiCd Ø zU {Bƒº -2Cd¦+°a`™ ‚dƒ2A¼ƒm´šX´ËHš 2] m´šXD2_ z D2_ m´šXD2_ zül°×›ÿqA¼ z žq#ƒ¸ U {l°× -2Cd¦ +°a™`u ]yā‰.ÖiCdØ zl°×›ÿqA¼ zžqA¼ƒ ´Õ2Bº zl°×”Ā+«

 CdØ ]yå‰ .ÖiCdØ z -2Cd¦+°a™` Cdƒsü‚dƒ2A¼ƒ m´šX´ËšH2.dƒ 77


.ÖiCdØ z:N‚»ƒ uÏ z:N‚»ƒ ƒ³šuA¼³šu2+ra™ z m_³šÍj2Bº z

 Tš‚dˆ ]yå‰.ÖiCdØ z´Ëšƒ# z´š# zÖzA¼üƒ4r4ŠüT uÏ µÓØփ T+ra£¯š–A¼փ‚dz2Bºƒƒ ´Õ2BŽ2Bº z

3Cdj m´šXD2_ z ü µÓ_¤ ¯š–a™c a™ˆ´š a™¯š 4Š2Aÿ¼ züƒ -ƒ ´š2.dCd£jmCdüƒ 4ŠHw4ƒ CdA’tÐa£ -´š2S+°Cd ´š2.d ƒ³šÍ ›ÿªˆCd züƒ »a™ƒ´šBý ´š2S+°a™` ƒ‚փ؃ ˆ‚Öˆ±ĀNÿ+°m_³šuj z¯š4ƒŠ `m_³šuj‚dƒ[‚dz|+ üփ ˆ‚dˆa™³uÕ Cd ƒ4Šƒ m_³šuj z [a™ƒÙ` ƒ[‚dz ¯š4Šƒ` [a™ƒÙ` Tü+°` ƒ4Šƒ m_³šuj z [„š–X‚Öˆ\+° ƒ[‚dz´ša™m_³šuj ƒ[‚dz¾´A¼tüƒ.Ö´š&A¼ƒa™ƒ

m´šCdØ4rCdjT a™` z +°2,, T+°üCdлƒTƒžq+°ƒÌ›ÿªl°×?«+«¾´i .dˆBý—[H´ÕÌDCdsa™¹+°…̵ӡ+°£`« 4Šü¯Õ›¬4Šƒ.dƒÌ¯šƒ+°a™2_4Šƒ¯šƒa™Cd ƒ2A¼ƒ ”püƒ.dƒ2Bºƒ za£Ì[a™2Cda™ zÌ m4rüƒ.dƒ2Bºƒ za£Ì+rüƒ[+°2A¼[Ì +°a™Q´šm´š>žÏ ¢Ì uH›o2A¼+°K {Ì>‚dƒ ›ÿqL»‚dz zÌ.£üƒ.£H+°փa™ƒ´š{ (Bºa£Ì>üAÿ¼a™ zž¢փa™‚dzw+i Bý »ƒüƒ»ƒü[|aÖüƒ24ŠƒÌTƒRCdƒBÖi´ša™ _‚dƒüƒA’+«Ì”püƒ.dƒ2Bºƒ za£Ì [a™2Cda™ zÌm4rüƒ.dƒ2Bºƒ za£Ì Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,[>4Šƒa™ƒ´š{mCdƒBº4ƒŠ T+°üCdÐ zžq[]A¼eƒBº4ƒŠ ¯š]yš“ØBºƒCd‚dƒ2A¼H

W2f -ƒ -£³šuCd µÓ_t z2A¼ƒEփ ¯š³šum”Āa™»ƒ ”Ā¤փ /jK - ¯š¤‚dƒ2A¼ƒµ†2›ÿªJü+°Ø zmX´š{?«‚dƒ2Cd‚dz[a™2Cda™³šuT¯šƒĂüƒ4r

-2Cda­‚dƒ>Ï ƒ2A¼ƒ´šva£k³š‡X‚ÖzLy-<2BºCdÐփTµ†Ðƒ›ÿª z +°2l°×a£a™–`‚Öƒ K£a™µÓ+rm4Š ƒ2A¼ƒ‰TA¼ƒØžq¸<‚Öƒ =þƒ+°4r|+ žuCdj ¯šÐa™ˆ´š{BÖi _‚dƒüƒƒü+«Ø2.dƒ[›ÿu z +°2,, Tµ¢ÐCd–Xs+«‚dƒ$Bº[ÌTµÓÐ za™+«2´š ›¬2´š,Tš“k #[‚dˆ,TµÓÐ z ¬a™ƒ´šƒ ³šua™ƒBº[ÌTµ}еÓÐa™ƒÖƒ‰.dƒ2mBºƒÌ»|aÐ a™>ƒüƒÌ[‚dƒ ˆCdjž¢ÌµÓa™ƒÐ[´Ëšƒƒ üƒÌ[a£Ð`m´š>Ϟ¢Ì[m?«2.dƒ>Ï´Õs[ ¯ša™ÐmCdw+a™üƒ#̯š2‚Öˆ4Šþ«.dy4ŠƒÌ [LÐ+°ü–+°³šuA¼‚dƒ£¯š zÌ[CdدšCdØ [a™ˆBÿº ƒ ƒwaBºƒ´ša™ƒÐž¢4ŠƒL´šva™k +°üaz+°m´šCdØ4rCdj z¯šÐ¯šÐa™ˆ´š zÌ »|aÐa™>ƒüƒÌ[‚dƒ ˆCdjž¢Ì µÓ+°a™ƒÐ[´ËšƒƒüƒÌ +°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,[CdØW¹³šu¯šÐa™ˆ´š{Bº4Šƒ[>4Šƒa™ƒ+°a™ƒ`u+°?u+° zm´šCdØ4rCdjÌ ´ša™ ˆCdjü-›ÿqA¼¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒ‰-<2Bº ƒ4Šƒ=þƒ+°[a™k‚dƒ ƒ2A¼ƒTµÓлƒ Tµ}еÓÐa™ƒBº[ [a™kaz2.ÖA¼a™ƒ ¯ša™Ð zƒ [a™kaz2.ÖBý£a™üƒ -TA’Ø ֈ³ÕuCdƒž¬i Dÿ‰Cdлƒžq[N ØCdÐ zž¢+° z2A¼ƒT.£a™`4rCÖüƒ´š_Bºƒ A» Cdü2A¼LK¯šCdØ ƒ[‚ÖƒA¼a™ƒ+r[[a£Ð`m´š>ςƒÖ ¯šaЙ £Ø´š+° ƒÖ  -<2Bº փ |+ žuCdj‚dƒ2A¼ƒ [LÐ+°ü– ¯š ˆNÿ‚dƒ2A¼ƒ £a™2A¼a™ˆ ³šuA¼‚dƒ¯šƒgü[m´šCdØ+‘´ša™ ˆCdjüDÿƒ‰ü[a™ˆBÿý4r2]¯Õga™Cd2A¼ƒA¼a™[ ›ÿu z +°2,, wa2?«+«ž¢ÖHCdƒA’Ì2?«¯ša™Ð2_ƒ m_³šuj ƒƒ£Ø‚dƒ z4rÌ+°2?«+«A’ üփ TƒÌ‰2?«A»[LÐ+°ü–Ì ƒ[ ‚Öƒ2.da¹L̳šuCd–A¼ ƒAÿ¼ØÌ4Š[փü4Šƒ ±pLÌCd[TQa™4ŠK {ÌCdCd–a™>Ï´Õsž¢ 78


4Š[փü4Šƒ.dƒ2Bºƒ z,4ŠCd+r ƒ z Tƒ2],‚dƒƒ ƒCd2_ƒm´š»ƒ ‚dƒ z,2A¼ƒ›u‚dƒ+°[2BýÖü‚dƒ4Š, .Ö+«‚dˆCdj[›¢Aÿ¼2_ƒ,]Cd–a™2 _4Šƒ+°HCd´šva™k ƒ[‚Öƒ2.da¹L, ³šuCd–A¼ ƒAÿ¼Ø4Š[փü4Šƒ±pL,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,[>4Šƒa™ƒ´š{mCdƒsBº4Šƒ¯š]yāš“ØBºƒU»µÓÐa™ƒül°×ÖH‚֐ƒ-ICdփ -<2BºƒÖ ¯ša™Ðփ [Lе}š[LÐ+ra™´šam™ _³šuj ƒ4Šƒ=þƒ+°ƒ|+ žu+rµÓ ƒÖBýN‚dƒ[¯š³šu>[LÐ+°ü–¯ÕgX‚dƒ[³šuCdƒ–2BºV+°A¼³šua£+rµÓ zƒ Tƒ2]CdC–d a™փ 4ŠC+d r ƒCd‚ƒ» 3.da™`4rmX´š{?«a™³uÕ Cd z4r]j‚dƒփ ´šva™k ƒ2Cd‚d [2Bý :N‚dƒ2Cd‚d |+ žuCdj -2µÓ ƒ[ -2N [C£Ø2A¼ƒBº4Šƒ[›ÿu z +°2,, CdCdƒ {Cdl°×_2Aÿ¼ z,Cdƒ { Cd։þƒ4Šl°×‰,Cd ƒ zm4Š¯Õ2.dƒ…, Cda™ˆ´š{C£Öþ«2\, ƒƒ$BÖ ´ša™CdCdsÐ ƒ2A¼ƒÌ ƒL\‚dz2Bºƒƒa£ ]j‚dƒ ƒ2NÌ zL‚dz.dƒ2Bºƒƒa£ Cda™ü[m´š>Ï.»,,Cd ƒ zmA¹¯Õ z+«s, þ‚dz ˆa™Ù z ƒN,+«—2Cd Ö+—[,aza™ {4ŠÙ[aBýCd2_[, az.dyփ.dy4ŠƒDb´ša™ƒBÖi,,4ŠƒL+« _‚dƒü4Šƒm_³šuj ƒ‚dƒ zƒ,4¹L ±Â2A¼ƒ.dƒ[a™ƒÙ`ƒ2BÖiÌ ƒþ«\ ‚dz2Bºƒƒa£Ì]j‚dƒ ƒ2NÌ zL‚dz.dƒ2Bºƒƒa£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,,

C£,, ¯šA¼ƒÙa™ƒ +°a ™ƒ`u +°?u+° z ¯šÐa™ˆ´š uÏ£ƒ›ÿª z -az 3C£jƒ›ÿª ƒ2A¼ƒ- uÏCd ƒ z-azU >4ŠCdƒsüTƒAɒ؃›ÿª ƒ2C£ žq[AÖi ´ša™CdCdsÐ ƒÖBý -<2Bº ´ša™m_³šuj ƒÖBý =þƒ+°‚dƒ2A¼ƒ ]j‚dƒ Ls4r¯š³šu> z4r z+«s-ƒ›ÿª ƒ2N|+ üփ¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒ[a™ƒÙ` ´ša™m_³šujl°×ü+°Ø z4r_‚dƒüƒƒ[a™kaz2] žuTA¼Øƒ[a™¯Õ2.ÖBý ˆa™Ù z 2A¼ƒ#l°× [>4Šƒa™ƒ {ü £mµÓaz2] 3 a™` a™³ÕuCd TAÿ’ [a™k‚dƒ ƒ2Cd‚d´ša™ ˆ2A¼ z-2A¼ƒ[›ÿu z +°2,, Cdž¢C£4Šƒ_‚dƒüƒ,Cd+°Ø z A¹.da£A¼ƒ,CdCdsÐ$ÏBºÖi,+°[4r+° [jþ],´Ëšƒ ƒ4Šƒ¯š]y¯šĂÐa™ˆ´š 4Š ƒ ƒA»a£Ì]A’2A¼Ì ƒ ƒü ƒ A»a£Ì4Š ƒ+«2]³šuQÐNÿ,,4ŠNt‚dƒ¾´iÖ+«— T ƒü ƒ˜.dˆ?«—ž¢,T L2]Tƒ2.dƒ z, m+° ƒ zA¼´š–+°,,Cdj‚dƒCdÐ z,+°#ƒ§ z #ƒ§.dƒ\?«§2Cd#,l°× zA¼›u2Aÿ¼ { +r2X qwaÖBºƒ,+¹?«›ÿu¯š—a™]Cd–a™2_4ŠƒÌ 4Š ƒ ƒA»a£Ì]A’2A¼Ì ƒ ƒü ƒA»a£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,©pBºµÓ+°Åu´šL´šva™k փ.d2mA¼ ƒ2Bºü´šva£kƒ›ÿª ƒ4Šƒ

Cdž¢C£ƒff ´Ëšƒփ¯š]y¯šÐa™ˆ´šփ

Cd+°Ø zffC¹.d[¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒCdCdsÐ$ÏBºƒ4r 4Šƒ`a™³ÕuCdփA¼Õ§.»]j‚dƒ´Ëšƒ[š ƒ2A¼ƒCdj‚dƒCdÐ z ƒj‚dƒCdÐ z üaz2]+¹?«›ÿu¯š—a™C»>փ-<2Bºփ+r]A’2A¼ ƒ2A¼ƒ=þƒ+°ƒ [a™k‚dƒ´šA¼¤X4rCÖH¯Õ_‚dƒüƒƒü+«Ø2.dƒƒ+°Bºl°×T ƒüփ 3 a™` a™³ÕuCdփC£»žq+°±p {ƒ-[›ÿu z

NÐI‚dˆ2+°¯š ˆ´Õs 79


¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ+°a™ƒ`l°×±ĀmCdփ¯š]yāš“Øüƒ¯šA¼¯šNл+° z» ü+°Ø z4r ´Õ2BŽ2Bº z2A¼H4¹ÅÓ+° züƒm_³šÍj2Bº ƒ2A¼HCdCdsÐm´šAÿ’ zž¬i Cd£jmCdü.»:2mN‚dˆN©ĀA» Cdü.»[a™Ð³Õu2.d_Bºƒ.dƒ‰A¼[m_³šuj2Bº ´š2S+°a™` A¼©Ā§Ø C£ƒ l°û#¯šƒgBº[ =þ«\ [> 4Šƒa™ƒ {ü £mµÓaz2] ƒ³šÍ£+°ØT.£a™`ƒ4rT2][C£Ø[CdØ züƒ3C£j£Cdjüƒ¯šA¼¯šCdƒsüƒ >Bº.C» d T ƒa™c züƒ-ƒ›ÿª ´šva™Ð+° z4r”Ā2<ØC£a™+° ‚dz+°s z4r UT2]µ}Õ2]- ƒ¯š—-ƒ›ÿª z¯š]yA’2A¼ z»ƒÌC£ƒ -ÖBý z+«s´Ëšƒ?«az2]TAÿ¼ ƒ2Cd‚dz¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {³šuA¼‚dƒ z2AÖi+°Øփ -ƒ›ÿªT2.ÖA¼a™ƒ CdAƒ¼ ´šL C£ z ¯ÀЂdƒ m´š uÏ ¯ÕgX2A¼ƒ m_³šuj [šƒ ±Â2N-<2Bº ƒ4ŠƒA’[[ü+«Ø2]+ra™Ø+ra™`T»+° zƒ›ÿu a™¤ zƒ m4Š³ Õu2.ÖA¼a™ƒ |+ üփ m_³šuj»Cdsüƒ4r /Cds ֈCds ƒ züƒ4r ¯š³šu> z+«s2AÖA¼a™ƒ ÌNÐI‚dˆ2+° z¯š ˆ´šs2Ì Ì¯ša™Ð¯šA¼ƒÙa™ƒ.da™`ua™T2A’a™–` ƒ¯šƒsÌ

6

¯ša™Ð»A’2CdWa¹›ÿªˆš` z µÓØ2̯ša™Ð2¯ša™Ð2̵ӍØ2 CdI‚dˆ2+° z 4Šƒa™ƒAÿ’Ø z

- Cda™` µ¢¸,, ‚dƒ¯šØm´š”ĀA’A¼³uš »ƒ ¯ša™Ð2, ƒ‚»ƒØ ¯ša™Ð2´šL+°H–Cd2.d,

:Cd2g T u£Tƒ¯šA’Cdja™ˆ´š2,Cd”ĀØ2m´ËƒÕ 2´šA¼j2m´š`C¹¯Õj[CdØ2,, ̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,,»»¯ša™Ð ƒ4Šƒ.dƒ£‰ƒ£‚dƒ2A»¯ša™Ð zƒ4ŠH–2´š_Bºƒ.dƒ‰N8 4Šƒa™ƒ {‚Öz+°—-ƒm4Š³šu z üKm´š+ra™ z4r´ša™ ˆCdj¯šÐa™ˆ´š zƒ AÖH¯Õ+ƒ.dƒ£‰¹-?«§¯šA¼ƒÙa™ƒ {‚Öz+°—±ĀA¼´Aš ¼j zül°×‚Öƒü¸´š&Bºƒƒ ƒ¯š—L2.dƒ.dƒ£‰ƒ µ¢¸,, - ¢³šu ƒ ƒa¹³šu2.d,-£N[Aÿ¼¹³šuسšu2, -T+ra™WyA’2A¹,-`¹a™`«‚dˆ… ƒ³šuC¹ ƒ³šÍ…,, ̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,,»ƒ´š{#ƒ§+° žq[£Bºƒ»ƒ ƒa™` zžq[£Bºƒ»ƒ3A¼Ø2Cd züƒ žq[£BºƒT+ra™ zžq[£Bºƒ]A’2A¼¯šÐa™ˆ´š{BºƒTƒ+«—H¯šˆ+°j ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ4´š– ¯šƒs {+°2!¬ƒ4´š–£Bºƒ-4Šƒ.dƒ£‰ƒ µ¢¸,, -´šva™Ð ƒ´ša™2[CdØ2,¯šÐ‚dƒ2 ¢ØXL‰a£ ƒ‚dƒ2, Ta™>2´ša™ ˆ+rµÓ2,mAÿ¼ƒ ˆ2A¼ ƒ ؂dƒ2,, ̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,, z2A¼ƒžq[N‚dzƒÖƒ+°žq[N‚dzƒµ†µÓÐCd zƒ¯šÐm´š+rµÓ zƒ £ØNÿ žq[N‚dzƒ ±Ā´š z žq[N‚dzƒ mµ}šփ ]A’+rµÓ zƒ [CdØa™ˆ´š zƒ32A¼a™ˆ´š zƒµ†¯š zžq[N‚dzƒ-4Šƒ.dƒ£‰ƒ µ¢¸,, ´Õ2Bº2l°×2BºHKµÓ+«s¦,´šA¼2³šu2¯š zA’³šuCd2, a™ˆ´š2D2A¼ƒLX qςdƒ2,a™ˆ±ĀICd2[a™2>2,, ̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,,)±Āa™ÐI´Õ2Bº ƒ4rl°×2BºHKµÓ+«sŸ´šA¼ ƒ4r/.£yā¯šÐ[µ†Ð¯š a™ˆ´šƒÖ ³šu2¯š¯šÐa™ˆ´š za™ˆ´š ƒ4rD2A¼ƒ {üÖBý -[‰?«[CÖH¯Õ+ A¼\ mA¼š§‚dƒ4Šƒ ‚Öƒþƒ+°Ÿ a™ˆ±ĀICd»ƒ [a™2>փ ‚dƒ.dü ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj z-[CÖH¯Õ+ƒ z µ¢¸,, ´Õ2B» z+rs¦´šA» z+rs,a™ˆ ´ z+rs¦ a£», a™ˆ±ĀIC».d‚»ƒ z+rs, ¯s z+rs£mCd¯š2µÓ‚dƒ¦ 80


̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,,l°×2BºHKµÓ+s‚ « dƒ2A¼ƒƒ³šu2¯š¯šÐa™ˆ´š z2A¼ƒƒ3±p ¢ØX¯šÐa™ˆ´š A¼a™c z2A¼ƒƒ+°ÅuICdփ ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒƒ zl°×sü4Šƒ£wa a¹£|a zl°×üs ƒŸ¯š2A»³šu zžqAƒ¼ µ¢¸,, 4Šƒa™ƒa£¤Ø»Öi [CdØ2,A»³Àum_³šuj ƒ‚Öˆ›ÿª»C­, ¯ÕgXµÓy‚dƒmCdl°×mC£H, z+¹s”½£mCd¯š2µÓ‚dƒ¦,, ̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,,Wš“ØBÖ+°—Bº ‚dz2Býƒ=ü¸´š&Bºƒ¯šA¼ƒÙa™ƒ¯šÐa™ˆ´š Aÿ’Ø z.»Cd» m_³šuj¯šÐa™ˆ´Õ‚֐ƒ zl°×sBº4Šƒƒ¯š2A»³šu zžqAƒ¼ µ¢¸,, CdAÖiÉ uÏ£…U ¦,´ša™ ˆCdj[¯ša™ÐA’, 6|+Øa™ ƒC» uÏK,‚dƒmCdl°×mCdN£[µÓ…ƒ,, ̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,,´ša™ ˆCdj uÏ z4ŠüU {Bºƒ=ü¸´&š Bºƒƒ±ĀüƒKa™ƒÖzA¼ž¬iT ‚Öƒ#ƒ¸ 8+°CdÐ zƒ›o2A¼ƒT‚Öˆ3m´š+ra™ z4r» ´ša™ ˆCdj‚dƒ2AÖi+°Ø zƒ ›o2A¼ƒ.dƒ£‰Bºƒ m_³šuj uÏ z.» >ƒBºƒ 8 m´šA»µÓ zü2AÖiƒ a£mX2_4ŠÅÓ¡®´ša™ ˆCdjC¹ qL32N2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ µ¢¸,, qςdƒ2¯ša™Ð ƒI2.d, uÏ£2.d ƒƒ/.dØC», uÏ2 qςdƒ2¯š ƒ2+°C£Ð,‚dƒAɒ£ØC­NÐI‚dƒ+°2,, ̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,, uÏ zƒ qςdƒ zƒ wa2Bºƒƒ ƒ¯šƒĂ4r» .Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N uÏ qςdƒ züƒ Dÿ‰ züƒ 4r+° ‚Öz+°?«‚dƒ[ ˆ‚dƒ‚»ƒ[ wa2Bº N ‚»ƒN‚dzƒžqA¼ƒ:N‚»ƒ-<2Bº z¯ša£ÐICd ƒ4Šƒ qςdƒ zm_³šuj zƒ m4Š³Õu2.dƒ ƒ ¯Ă uÏ z µ¢¸,,¯šÐ‚dƒ2m_³šuj ƒ‚Öˆ›ÿªˆC£Ð,CdCd–a™2.£ ž¢+°‚»ƒC­, ´ša£Cd–a™Cda™2£ØC­,¯ša™Ð4Š2Cd[‰a£ ƒ‚dƒ…ƒ,, ̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,, >ƒBº ƒ C£ƒ m_³š u j¯š Ða™ ˆ ´Õ ‚ ֐ƒ 3 ´Õ ƒj# A’[+°I Cd փ  ´ša™¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ|+ žuCdjƒ(.dƒƒ-?«§´ša™¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ´šL´šva™k z

+°2!¬ -Ø»ƒN‚dzƒ žqA¼ƒ -N -2Cd#ƒ [2Bý ‚dz2BºƒN‚dzƒ [a£ ƒ‚dƒփN‚dzÖi‚dz‰N-NA»[+«[3Aÿ’a™ z+rA¼ƒ µ¢¸,, +« ˆ£³šu ƒ Ø|+s,£Ø´š|++«2T¯ša™€2, - |as.d+°Aɼ2´šv u,+°Aɼ2Aÿ’Ø[a£ ƒ‚»ƒ,, ̯šƒ uÏQ´š z µ¢¸,, C£,,£ ƒa™ˆ±ĀNT+ra™ züƒžq[|+ žuCdj‚dƒ2A¼ƒ3£³šu»ƒ+°üƒ4ŠA¼ƒ -2Cd?u[2Bý‚zd 2BÖBý ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒT¯ša€™ »ƒ4Šüƒ4ŠAƒ¼ m´š+°XA¼Ð‚dƒ z žq[a™ˆ´š zžq[-µÓVa™ ƒ2A¼ƒ´švO2.dƒ#+°üƒ4ŠAƒ¼ -CdØ2CdTü+°` ƒ4Šƒ -.düm_³šuj z2A¼ƒAÿ’Ø»ƒ+°üƒ4Š»a™A¼ƒ

4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r¯šs z µ¢¸,, 1¯š ƒ2]Cd ƒ ؂dƒ2´ša™ ƒm´š+rµÓ ƒ4¹.da™2, ›ÿqA¼ L€Cd ƒm´š»ƒ‚dƒ ƒ2Cd ˆA¼Ø ƒ+°üjš2, [a™jü2[4Š ˆ2Cd ƒA¼Ð‚dƒ ƒm´šCda™—Ø ƒ›¢Aÿ¼+°2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2C£a£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, -¾§nµÓÐa™Ø‚dz+°sփ¯ša™Ðփ=þƒ+°£µÓ zžq[AÖi´ša™_‚dƒüƒ 2A¼ƒ¯šaЙ £Ø´š+°m´š+rµÓl°ü+°` 2C¹U»µÐÓ a™>4ŠA’bā zA¼©Ā§Ø.dˆBº_Bý +°_BºN‚dz ƒL‚dz8+°ƒÖ  ‚dz‰N‚dz3A¼Ø2Cd züƒ[a™ak z2.dƒ#l°× ”ĀAÿ ¼ Ø z +rl° × 2BŽ ´š LTƒCd ƒ üƒ [a™ k a z2´š µ Ó+ ° Ø z +rl° × 2BŽ Öz#§ÖzA¼?«AiÖ 3 a™`A¹š zžq[N‚dz¯šÐ.dyā ƒÖ  N‚dz»A’2Cd”Āa™ƒÖ  N‚dz wa2Bºƒ 4r+° -<2BºփN‚dz Cda™— z.» CÖH‚dƒa£[N‚dz ›¢Nÿ2.dƒ#l°×Jüƒ+r[N‚dz-4Šƒ´šL´šva™k [a™k‚dƒ z+a™l°×¯š]yš“ØBºƒ Cdm´š>σ¯šA¼ƒÙa™ƒm´š>Ï‚dƒ2AÖi+°Ø´ša™]4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü_B»+rü›ÿqA¼ zžq[ [>4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø z£mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z µ¢¸,, £A¼D2A¼ƒ+°ÅuCdj+°2A¼µÓ£A¼›ÿqA¼T¹A¼+°2, ƒ2mCda£>Ta£OCd2[> ƒ2Bºžu2Cda£bā¯ÕCd2, 81


´š2.d a™k ƒ<2Bº ƒA¼ƒbāCd ˆN+ra™` ƒ.dƒØCd, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, ¯ša™Ð¯šÕ§+«+ra™`փ=þƒ+°£A¼D2A¼ƒ+°ÅÓüž¢ Ø+°sa™ˆ´š z4r U ´šL`u ƒ z2A¼ƒA¼µTÓ Aÿ¼ £A¼›Aqÿ ¼ zü.».ÖCi d Øa™ˆ´šƒÖ  T¹N2.dƒ.dˆ ƒ2mCd a£>Ö ƒ   )2+ra™ z.» 3Aÿ ’ a™ Ö ƒ   ”p ƒ ¯š ˆ a™ Ø -\‰ ƒ2Bºü zü2A¼Cda™ˆbāCdփm´š+rµÓa™ˆ´š z´š2.d a™k zž¬i-/ ƒ -a™¤ ˆCd+°D2A¼ƒ {ü.»¯šaЙ £Ø´š+° ƒÖ -<2Bº z4r-A¼ƒbāCd z4rC£» 3N+ra™` z4r-T£W4r4¹.dL2.dƒ=þƒ+°¯šA¼ƒÙa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø ƒ2A¼ƒ ¯š]yš“Ø[m´š>ÏµÓØ z+r4ržq[A¼[CÖH‚dƒ_Bý´šL´šva™kփ_‚dƒüƒ ¯ÕgX[ [a™k‚dƒ ƒ2A¼ƒ#l°× 4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü_B» +rü›ÿqA¼ z žq[ [>4Šƒa™ƒ ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø¯Õ¤X£mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z µ¢¸,, ¹Ø ƒ A¼b³Õua™2Cda™¯ÕgCd ƒ+°a™2[GžuCdj+°2, |+ ü2´šLµÓ¡A¼¤»ƒ+° ƒ>j³Õum´šXa™ˆ´š+°2, m_³šujCdCdsÐT[µÓy‚dƒ2[a™C£ƒֈ+°¯šƒ›¢Aÿ¼+°2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, -2CdL+° z›u³šÍ؛ÿت 2Cda™›ÿAq ¼ zžql×° 2BŽ=#ƒ¸‰A¹-#ƒ¸‰_‚dƒüƒ £µÓ zžq[N¯šaЙ z2A¼ƒ£Ø´š+° ƒÖ  ¯šaЙ z-az=þƒ+°2#l°×2BŽ |+ ü z ƒüT|+´š 3 a™`A¹š züƒžq[´šLµÓ¡A¼¤ z´š{#ƒ§+°žq[N D2_m´šXD2_ züƒžq[Nm_³šuj uÏ”Āa™ z.»[µÓy‚dƒ ƒ2N=þƒ+°ƒ [µÓyaz2.dƒ#l°×´šL´šva™k ¯ÕX¤ ‚Öƒ +rü›ÿAq ¼ zžq?«§ ֈ+° a™ˆ´šƒÖ  ¯šAƒ¼ aÙ ƒ™ ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø ƒ» [> ¯š ˆNÿ‚dƒ2A¼ƒ [¯šsa™24Š ¯ÕgXC¹ 4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü_B» [>4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø z£mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z µ¢¸,, _ƒN¤a™ˆ´š ƒ_ƒN¤+°2mXCd‚֐ƒ+°l°û#[£¯Õ2, [µÓyü2[Güm´š+rµÓ+°[a™jü2[> ü+°2, ´šWy ˆsa™0qü2[>µÓ¡A¼¤¯š2‚dƒTƒ4¹.da™2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, ¯ša™Ðփ=þƒ+° _ƒN¤a™ˆ´š z4r Ø+°s z4rƒ -_ƒN¤ a™ˆ´š z4r

- Ø+°s z4rƒmX´š{?«+«3Aÿ’a™փl°û#¯š¤ z4rƒ/‰N+r[+°A¼ü#ƒ 2?«_‚dƒüƒ2A¼ƒ¾´i.Ö´š–_Bý¯ša™Ð zƒm´š+rW2´š.»¾¯BýN-az =þƒ+° [a™jü ƒÖBý 'µÓÐa™ Cdƒ -ƒ›ÿª z.» Cd ü zw+i ¯ša™Ð »A’s¯ÕA’¤2Cd[a™k‚dƒ züƒ[a™¯Õ2.dƒ.dˆÖA¼+°4r[>4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø ¯Õ¤X‚dƒ2A¼ƒ+rü›ÿqA¼»ƒ žq[_‚dƒüƒƒ+°ƒƒ -?«§ 4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü_B» [>4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø´šL´šva™k¯Õ¤X[3mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z µ¢¸,, ³šuA¼ÙCd2T ƒü2 ƒ¹>ÏT›ÿu¯ÕCd2´ša™ ˆ`ƒ+°2, Kü ƒAÿ¼Ø¯šƒKü¯š[‰›ÿª ˆND2A¼ƒ[ u2µÓ¡+°2, ¯šˆ+°j+°Lk+° ƒAÿ¼Ø ƒ¯ÕgCd TA¼ƒØA’NT›ÿu¯ÕCd2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, -šA§ ¼ÅÓ´šA¼jփ-šC§ dƒ-ƒ›ÿª üփ ³šuA¼‚dƒ´šAj¼ z2A¼ƒ =þƒ+° µÓ¡A¼¤a™ˆ´š z4r ƒ¹³šua™ z4r ¯šÐm´š+ rµÓ z4r ´ša™ ˆ`ƒ a™ˆ´š z4r D2A¼ƒ ”Ā¤ -2Cda™ ƒ2A¼ƒ Kü a™k z ¯šƒKü a™k z.» m´š+rW2.dƒN‚dzµ†2›ÿªJü+rØa™¤”Ā¤ z-az¯š³šum”Āa™ ƒ2A¼ƒA¼ƒA¼ƒt -az¯šƒAÿ’ ƒ2Bºü zƒ2BýCd?«ü¸Cd ž¬¯ša™Ð zƒm´š+rW2´š q¾¯Bý =þƒ+°žq[A¼[´šL´šva™k¯Õ¤X‚dƒ2A¼ƒ‰4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü_B»+ržuICdփ [>4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Øփ_‚dƒüƒƒ3mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z µ¢¸,, ´š2.d´š2.d³šuÀ+°A»³šu ƒµÓyCdƒš—´ša¯™ š–a™2, ´š2.d›ÿªˆCd¯š+r ƒš#—¯šJƒa™µÓ_t z0qCda™…ƒ, ´š2.d+¹µÓ4Šƒ`mCd‚dˆN¯š ƒ¯šsAÿ¼a™jTü+°`2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, ´š2S+°L2.d_BÖBýU»µÓÐa™>4ŠCdƒüs ƒ³šuCd–A¼j”Ā¤ zƒ2Bý=þƒ+° £üƒ4Šƒ U Cdƒ {üƒ -2Cd¦+°a™` z.» £üƒ4Šƒ 'µÓÐa™ Cdƒ {üƒ ³šuA¼‚dƒ´šA¼j zƒ2Bý8+° z4rBý´Õ2.dƒ.dƒ‰N´š2.d›ÿªˆCd züƒ ´š2.dCd£jmCdüƒ-LšBк a™Ù züƒš#ym+° zü‚dƒ2A¼ƒ³šu2¯š.»Bºƒ´š{.ˆd ¯ša™Ð zˆ Ø+‹s+°L2.dƒ.dƒ‰N´š2.d+¹µÓ zül°×mX4Šƒ` zül°×¯š ƒ¯šs 82


Aÿ¼a™j zül°×Tü+°`փ´šL´šva™kփ_‚dƒüƒ2A¼ƒ:´š–?«žq[ [¯šA¼ƒÙa™ƒ ±ĀA¼ƒ+°ü_B» +ržuICdփ 4Šƒa™ƒ ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø zƒ 3mµÓaz2.d ž¬[ ›ÿu z µ¢¸,, ´š2.d zmA¼ ¯šƒü+°ØA¼a™c›ÿu ˆmCd[a™ˆ´š`2, TA¼ƒØA’NAÿ¼4ŠA¼¤\CdÐa™ƒ]LйA¼T a™¤2, ]ƒj0u2Cda™ Ls2Tü¯šNОu¯š ƒ ˆ‚dƒ+°2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, ›ÿˆª .dL›ÿq.dLš`ƒjGa£Aÿ’‚dƒ2mCdµ†2›ÿªT zmA¼üž¢ ü_2Aÿ¼ /BŽØ`_2Aÿ¼ uü2Aÿ¼a™ _2Aÿ¼ züC¹¯šƒAÿ’ ƒ2Bºü zƒA¼Lc2.d4r ¯š2+°ü– ˆmCd [a™ˆ´š` ƒ4ŠƒA¼2C£ =þƒ+°‚»ƒ TA¼ƒØü¸Cd ž¬ uОu +« a ™ ` z ž¬ _24ra™ ƒ +r2X[ ¯š Õ § T+r¯š zƒ T¹A¼ zƒ £Ø´š+C° Ðd zƒ+°H\N=þƒ+°‚ƒ» ]CdĂÐa™ˆ´š¯š]yA’2A¼]A’+rµÓ zü ‚dƒ2A¼ƒ Ls2]¯šÐm´š+rµÓa™ˆ´š ƒ4ŠƒA¼2Cd‚d=þƒ+°‚»ƒ+r['¯ša™Ð z ˆ‚dˆICd ƒÖBý´šL´šva™k¯Õ¤X-az_‚dƒüƒ2A¼ƒžq[N+r {4Šƒa™ƒ ±ĀA¼ƒ+° ƒ»+ržuICdփ [>4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø ƒ»¯Õ¤X£mµÓaz2.d ž¬[ ›ÿu z µ¢¸,, ´š2.d a™ka™ƒ]LÐ]mCdTµÓ¡A¼¤CdCdsÐT.£a™`2, .d2mA¼¯šˆa™Ø]A¼\‰ ƒ2Bºü ƒ2BýCd2´Ëšƒ#]j‚dƒ2, ]Cd—Åu´šL´šva™k ƒ2Cda™]CdĂ ˆNÿ[V+°`2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, -+ra™ /+ra™ ƒ+ra™ -a™¤ ˆCd+° D2A¼ƒ ü_B» ´š2.d a™k ¯šÐa™ˆ´šփ)2+ra™D2A¼ƒ {ƒm´š+rW2´š.»‚dzNAÖi ƒ_B»TµÓ¡A¼¤ CdCdsÐ zCdCdsÐT.£a™`.» ±Â2A¼_Bým_³šuj ƒƒ[a™k‚dƒ z.d2mA¼ƒBºƒ ¯šˆa™ƒØBºƒ ]A¼\‰ -ÖBý ƒ2Bºü mCd‚dƒ z.» Bºƒ´š_B» m_³šÍj2Bº ƒÖBý ´Ëšƒ# z]j‚dƒA»³šu z]Cd—ÅÓü.»¯šÐm´š+rµÓ¯šÐa™ˆ´š uÏ z.»¯š ˆNÿ [š‚dƒ2A¼ƒ±Â2A¼_B»A¼³šua£+rµÓ-ƒ›ÿª z-2Cd‚d=þƒ+°‚»ƒ+r[ A¼µÓØ zmA¼š§mA¼©Ā§mA¼š§-mA¼š§+r[AÖi[V+°`‚֐ƒ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ¾´i

.Ö´š–_BýA¼2Cd‚džq[A»+r {+rü›ÿqA¼ zžq[¯šA¼ƒÙa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü_B» [>4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø zƒ3mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z µ¢¸,, ³šu2¯š.£a™ ƒ<2Bº£A¼ ƒ»+° a™k ƒa™ˆ´š+°2, µÓ_¤ uü ƒ‚dƒ2.da£.da™>2CdƒA»³šu[£¯Õ2, .dm+°a£> ƒ£³šuC¹A¼bā »ƒ+° a™k ƒCd¦´ša™2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, =þƒ+°.» žuAÿ’a£N ¯š³šum¯š ´Ëš`u2Cd z a™l°û‚dz‰ ³šu2¯š ¯š2.£a™ ƒ2Cd‚d-£³šuCdµÓ_¤ ƒ2A¼ƒüaz2´š4r¯ša™Ð a™k züƒ¯ša™Ð a™ˆ´š züƒüaz2]TµÓ_t z.»¯ša™Ð¯šÕ§ ‚dƒ2Cd?u.da£.da™ zü‚dƒ2A¼ƒ U a£W‚dƒ2A¼ƒ £Ø´š+°փA¼2C£ =þƒ+°‚»ƒ .dm+°a£> ƒ_B» ³šuA¼‚dƒ ´šA¼j ƒ2A¼ƒ W2f-ƒ8+° a™k z.» =þƒ+°[a™k‚dƒ ƒ4Šƒ.dƒ‰N+r[' =þƒ+° £µÓa™³ÕuCdփ ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ žq[A» +r { 4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü» +rü›ÿqA¼ zžq[[>4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø¯ÕgX[3mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z µ¢¸,, >j+°a™jTE+ra™` ³uCdƒ›ÿªˆCd ƒ›ÿªˆCd+2° , >j+°a™j[£a™+°2a™ƒ]´šva™+°2›ÿª C£a™+°2, £ ƒa™ˆ´šT L€Cd2[>£‚dƒ+°2µÓ¡›ÿªA’‚dƒ+°2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, >j z+°a™j züC¹l°ûBý¯ša™Ð zl°×+ra™`փN›ÿ•X+° z -›ÿ•X+° ƒ_B»+ra™` zü[‰2?«+« +ra™`փ N=þƒ+°‚ƒ» +r[>j+°a™jüƒ žq[N¯šaЙ mCd[2Bý‚dz‰N>ja£³ÕuCdØփ ´šL´šva™k z£ ƒa™ˆ´š züƒ žq[N ü zžq[NµÓ¡›ÿªփN/Cds ƒ´š{a™ƒšµÓ_t£.dØփN-az _‚dƒüƒ+ra™` z+ra™`uNbā‰ z<2Bº z-<2Bº z8+° z-»+° z -_B»»Jƒ žq[N -?«§ 4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü_B» +rü›ÿqA¼ z žq[ [>4Šƒa™ƒ ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø zƒ3mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z µ¢¸,, Cd´šs+r2.dQ´šØ ˆ ƒ³šÍ`ƒ ˆmCd ƒa™ˆ´š+°2, .d2mN+r2Cda™C£a™w+iL z>€Ðü2´ša™ ˆ¯š–A¼2, KüKa™A¼ ƒAÿ¼Ø ƒ¯ÕgCdTA¼ƒØA’NT›ÿu¯ÕCd2, 83


m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, 4Šƒa™ƒ¯šˆ.d.»8a™–Bý3a£ØA¼a™–` ƒ2A¼H ƒ³šÍ`ƒ {-az+rHy _24ra™ z 2?«m´š+rµÓ z4ŠüD2A¼ƒ {3Aÿ’a™ zžq[Na™ˆ´š zžq[N ±½a™kTƒ£?«Ö։ü 2?«N+°mCdm´š+rµÓ z 2?«Nü¸+°üƒ ´šv { 2?«N A¼+«` »mCd ƒ2A¼ƒ />€Ðüփ µÓ¡A¼¤ =þƒ+°‚֐ƒ 3±p ¢ØX ƒ³šuK‚dƒփKü»ƒ´Ëšƒ ƒ2A¼Hփa™ƒ´š{ 2?«N¯šÐm´š+rµÓփN-az =þƒ+°-4r|+ žuCdj´šL´šva™k ƒ2A¼ƒžq[N+r {4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü_B» +rü›ÿqA¼ zžq[[>4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø z£mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z µ¢¸,, ¯šˆgü¯šˆ+°j¯š+ra™`u2Cda™ 0qü2´šL±Āü2, TµÓÐCÖi>¯šm±Ā>Ï.»Cd¯š ƒ2Cda£Cdj[ u2µÓ¡+°2, ¯ša™Ð+ra™`JƒµÓÐa™ƒ[#žu2Cda£ÅÓT³šÍa™+°2, m±ĀCd|a ³Õu ˆ”Ā2Cda£bā ‚»ƒC­4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+r2,, C£,, ¯šˆ¤ü¯šˆ+°j+ra™` zü-2Cda™ zƒ2Bý m+‹Bý2.dƒ.dˆ ƒ³šÍ+ra™` z4r ´šL±ĀH2.dƒN =þƒ+°‚»ƒ TµÓÐ CÖi>¯š m±Ā Ï m´šCdØ4rCdjüƒ4r .ÖiCdØ z» * z4r+°H\N=þƒ+°‚»ƒ¯ša™Ð+ra™`a™ˆ´šփ Ta£?Æ ³Õua™`Ø4Ša™bā-£Ø+°Cd´ša™ ˆCdjüƒ 'µÓÐa™ƒBºƒ=þƒ+°‚ƒ» :?«§¯šaЙ ƒ2A¼ƒ T³šuL2.dƒN ›ÿªl°×?«‚dƒ2A¼ƒ CÖH‚dƒ_BºƒN =þƒ+°‚»ƒ +r[ :N ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ žq[A» +r { 4Šƒa™ƒ±ĀA¼ƒ+°ü_B» +ržuICdփ ´ša™ ƒ 4ŠƒwaiÐ+°Ø z£mµÓaz2.d ž¬[›ÿu z

´š2.dm›ÿª ƒ[ Xs µ¢¸,, [A’´Ëšƒ¢£ ƒ‚ÖˆZ„t¦_ƒƒ›ÿªƒ2m_³šujTA’2´ša™…ƒ, m´š` ƒØA¼2Bº A¼ˆbā ˆ {C£g‚dƒ¯š´š{a™ƒj[¦,, µ¢¸,, 3CdjCdCdsÐ ƒƒm_ˆ³ÀuC»Ø 2´šm´š.dy”ĀA¼a™…ƒ, +°‚Öˆ±Ā¯š‚dˆm_³šujK‰A¼µÓ2m±Ā´šs£¯Õ,, Ì”psmCd ƒ2>L C£,, z[´š{24Š {BÖi[A’´ËšzBºƒ‚ÖˆZ2mA¼ƒBºƒm_³šujTA¼Ða™ƒBº4Šƒ_ƒƒ›ÿªƒ

ƒ³šuL¶[¯šJƒ´Õ2]›ÿªˆTƒ¾´i”Ā©Ā§24ŠA¼2Bºm´š ˆ` ˆ.dL2]3´ÕA´¼ š žq]

A¼‚dƒ.»¯Õ3CdjCdCdsÐ zƒ´šA»W2´š{Bºƒff-[”ĀA¼a™ z4rm´šW‰2.Öƒ ƒL‚dz£LC¹[#¸Öƒ

) ƒ³šÍC£j8‚dz±Ā¯š.»Cd [TÐAÿ¼ ƒ4Šƒ´šA¼T[ ±Â2NL"ff µ¢¸,, C£2»ƒm_ˆ³Õu ƒ³šÍTA’Ø2ֈ+°”Ām ˆ>ØA’azK…ƒ, [A’´ËšƒCdÐ2+°C£a¹g¯ÕµÓ`ƒTA¼Ø2¯š£CdK…ƒ,, µ¢¸,, ‚dƒ¯šØT uÏ ˆmC»`U ƒj+¹s›ÿªTšØ¯Õ, m›ÿª ƒ¦´š2.dTAÿ¹›ÿuXCdA»»³šu¯š z.dØC»,, C£,,

ֈ+°”Ām ˆ>Ø z¯š24ŠƒAÖi 3 ƒ³šÍTA¼Ø 3Cdj TA¼Ø ƒ £w+þ«2\2´š{ zff_ƒƒ›ÿªƒ {

[A’´ËšzBŽK {[+°— z4Š +°C£a™ƒgBºÖiXT A»[[CÖH¯Õ+[2Cd ˆmCd zK {U ƒjl°×Bs º {+r4Šü¹-?«§¯š£Cd ƒ4Šƒ m_³šujTA¼Øƒ4ŠˆLy ]2.dƒ.dƒ£‰ƒTƒ zm›ÿª ƒ6A¼ƒTAÿ¼ züƒ4Š 4¹.dL.dƒƒ£?« m+° ƒTƒ.d# ]2´š_Bºƒ.dƒ‰Nff µ¢¸,, U»µÓÐaÁDÿ‰a™ˆ±ĀTƒXm±ĀAɼTƒ+¹m›ÿª ƒ¦, 3Cdj[š2+°a™s4Šƒ`2£¯šs 2£NÐI‚dƒ+°¦, µ¢¸,, µÓVa™mCd‚dƒ¯š2‚dz+¹sU ¯šĂ2ZCdI‚dƒ+°¦, >4ŠC£—a™`a™ˆ´š¯šØT+rLCdÐ2.dCdƒa™g+°¦,, µ¢¸,, +ra™`uNbā‰>4ŠCd¦¯šCdØCdÐ2´š2.dֈm›ÿª ƒ¦, ´š2.dm›ÿª ƒ[ XsµÓyCdA’¯šƒ–āa™X.»Cd¯Õ,, Ì”psmCd ƒ2>L C£,, U»µÓÐa™ƒüƒ Dÿ‰a™ˆ´š{üƒN ÖzA¼?« m›ÿª ƒ Cd‚dƒ2A¼H 3Cdj ‚dƒ2A¼H +°a™sCdÐ4Šƒ` z ¯šCdØ ƒƒN wa2Bº m›ÿª ƒ µÓVa™mCd‚dƒ zC¹ 4ŠˆBý U {Bºƒ¯š2\‚֐ƒ‚dz£‰Bºƒ# Bº m›ÿª ƒ>4ŠC£—a™`a™ˆ´š z m_³šuj z l°× T+rLCdÐ z 4ŠüA¼ƒ# £üÙ m›ÿª ƒ +ra™` z +°2!¬ Dÿ‰փ?«§>4ŠCdƒs‚Öz+°—¯šCdØCdÐ z6A¼ m›ÿª ƒm´š2.dm›ÿª ƒ[ Xs‚dz -´š{Bºƒ 3CdjCdCdÐT.£a™`.»‚dz´š{Bºƒ ]Cds z¯šƒ–āL2.dƒƒ µ¢¸,,D2_m´šXD2´šAa¼ ™c»›ÿqA¼m›ÿªֈ[ Cds¦, ¯š–?«+°ž¢³ÕuCdA¼a™c»±Āa™ ˆL¤+°+°a™sCdÐm›ÿªֈ[ Cds¦,, 84


Ì”psmCd ƒ2>L C£,,3Cdj”Ā+rC£—a™ uÏ´šva™Ð+°փ D2_m´šXD2_A¼a™c z.»3Cdjl°× ›ÿqAm¼ ›ÿª ƒ[ Ls2.dƒƒ3Cdj-£CdjT»+° ´šva™Ð+° z4rT.£L2]¯š–?«+° ž¢³ÕuCd =þƒ´š{A¼ z ‚Öz+°— A¼a™c z.» 3Cdjl°× ±Āa™ ˆL¤+° +°a™sCdÐ m›ÿª ƒ[ Cds ƒ4Šƒƒ µ¢¸,, ´Ëšƒ# ƒa¨£+rµÓA¼a™c»¯š2ZXm›ÿªֈ[ Cds¦, +°+°a™ƒ.d+°A¼a™c»T+rLCdÐm›ÿªֈ[ Cds¦, a™$€¯ša™–A¼a™c»+ra™`uNbā‰>4ŠCd¦ Ì”psmCd ƒ2>L C£,,¯šA¼¯šNл+°´šva™Ð+° z4rT.£L2]´Ëšƒ# ƒa¨£+rµÓA¼ac™ z.»C£ƒ ¯š2\‚dƒƒm›ÿª ƒAü4Šƒƒ+°+°a™ƒ.d+° 3›ÿªa™` A¼a™c z.»T+rLCdÐ m›ÿª ƒ[£L2.dƒƒ+ra™Ø+ra™`T»+°´šva™Ð+° z4rT.£L2]a™$€¯ša™– A¼a™c z.» +ra™` z +°2!¬ Dÿ‰ ƒ4Šƒ >4ŠCdƒs ‚Öz+°— ¯šCdØCdÐ m›ÿª ƒ [£a™` ƒ4Šƒƒ µ¢¸,, CdA’m´š›ÿªX ƒ]yCds2m_³šÍj+ra™ ƒ›ÿªˆCdĂЂdƒ…ƒ, [A’´ËšƒCdÐ ƒ´ÀCdg2³ÕuCdCdsÐ uÏ ƒ£´š{‰³Õu,, C£,,-´š–?«ƒ2Bý :#ƒ¸3CdjCdCdsÐT.£a™`.»¯Õ´š–?«ƒ2Bý £]Cds z ¯šÐ‚dƒ z4rm_³šÍj+ra™ ˆ‚Öƒƒ[A’´ËšzBŽK {ˆ‰:#ƒü»CdCsÐd uÏ z _Bº‚dz z

”ĀAÿ¼´š2.d+° z µ¢¸,, »A¹[CdØ ƒQÿ‚dƒC£2CdAƒ¼ NCd2+°a™j¯šÐƒÀ‚dƒC£…ƒ, C»»µÓ¯šØTQÿ‚dƒC£ ƒ´š]X¦+r»ƒØ ƒX¯šsØ>ØC£…ƒ, ±Ā±½´Ëšƒ2´šLAÿ¼ˆ‚dƒC£2›ÿª ¯šƒ0qA¹©pƒ¯šKt‚dƒC£…ƒ, 3C»j.£yā Ø ¯À‚dƒC£2[>4Š³šÍCdˆsa™k2T[a™Ù ƒØC£…ƒ,, Ì”psmCd ƒ2>L C£,, z zl°× 4Šƒ£Bºƒ»A¼ z ^:A¼2œ/‰N :N ˆmCd»ƒ-ƒ

µ†µÓÐCdփ´šL´šva™k z-4Šƒ_‚dƒüƒ/‰A¼[=þƒ+°žq[A»ƒA¼Õ§[ [CdØ z-Aÿ¼Ø‚dƒ z.»‚dƒ ž¬ƒ-2A¼ƒ ]2´š_Bý?«§ +°a™sCdÐa™³ÕuCd +°a™jƒ ž¬¯šĂ4r £.dL2.d ž¬ƒ -?«§ ¯šCd—a£j.da™` z ü ´ša™ ˆCdj ‚Öz+°—´šv> 'µÓÐa™¯šC£—a™ z 4rT2´š ž¬ƒ-2A¼ƒül°×”ĀAÿ¼»ƒ ƒ[ :2mN‚dƒ Tš‚dƒ ¯šƒ< z 4Šü +¹wa—üƒ TBºƒ ž¬ƒ A¼ƒš—a™j ¯š ³š u zƒ ¯š ˆNÿ [š  . » ›u´š ž¬ ƒ ”Ā2”ĀL+° ”½<Ø z A»³šu›ÿu ƒ2A¼ƒ.ÖBƒº 4Šƒƒ›ÿuT2´š ž¬ƒ3C»j.dyā ֈ+°+r2+° A¼Bÿº z4r [µÓyaz2´š_Bº ü‚dzƒ :#ƒ¸¯šA¼›uÿ دš zü.» ƒ¯šƒĂ´šL´š+°Ðփ ´š{Bƒº A» ³ š u ƒÖ B ý ¯š Ð 4Š ³š u zƒ2Bý ¯š T ƒ©Ā§ Ø ƒ›ÿ ª zw + i Mm´Ë š ƒ z4Š _‚dƒž¬ÐBºü ž¬ƒ µ¢¸,, ¯š24Š¯šĂCdƒĂTQÿ‚dƒC£2›ÿª4Š C¹›ÿª+«sa™t BÿŽQÿ‚dƒC£…ƒ, µ†£sØN¦´šLS‚dƒC£2A¼BÿºCda™2+°a£jµÓ¡¯šs>ØC£…ƒ, ¯šNÐA’Ð+°a™ ƒa™gØC£2mµÓ¡XWa¹£+°Ø2¯š ˆ+°a™kØC£…ƒ,, Ì”psmCd ƒ2>L C£,,”ĀAÿ¼ƒ {üƒ¯šCƒd –a™ƒš“üC¹”Ā24ŠCdØ z.»‚ƒd ž¬ƒ›ÿª4Š 2Cdƒ[‚dƒ2A¼ƒ ¯šƒ¯Õga™ ›ÿª+«s 4ŠH\‚dz2Bº ž¬ƒ µ†[s ÖzA¼ü4Šƒ ¯šA¼ƒÙ` züƒ ž¬¯šĂ4r ¯š2±ĀN2.d ž¬ƒ +°a™sCdÐ ›ÿ¢+°sCdÐ ¯š³ÕuCd +°a ™j zƒ CdÐLCd z4r TBºƒ ž¬ ƒ uÏ [Nÿ‚dƒ 4Šƒ ¯šA¼ƒÙa™ƒ {ƒ 3mµÓa z2´š ž¬ƒ £L ±ĀA¼´šA¼j zü ¯T2´š ž¬ƒ £µÓa™³ÕuCd ¯šƒs 4Šƒ ´ša™m_³šujÖz+°—?«‚»ƒ - ´+«2 ´š_Bº ž¬ƒ»A’2Cd£+°Ø zü»[a™2Cda™ zmµÓ ` z.»‚ƒd ž¬ƒ µ¢¸,, £+rØa™gµÓyT.£ØC£2mµÓ¡XWa™¦´š+°¯šĂ ˆ1‚dƒC£…ƒ, A¼ƒ¯šsa£—CdƒĂTa™ ƒØC£2mµÓ¡X ƒCd¯šsa¹—ƒ¯šKt‚dˆC£…ƒ, m_¾³ujn£¯ÕjT›ÿu ØC£2-³šua™³šua™Ù¦´šLCdØ>ØC£…ƒ, A» ³u³šu2 ƒXa™ƒ>ÎÐC£2_ƒAÿ¼>Öia£ÐA¼¦´šLCdØ>ØC£…ƒ,, C£,, 3 T[ £+°Ø zü -a™g zƒ ƒ³šÍ £+°Ø ü+ra™g z£mµÓaz2] .d + ° — 4r T.£L2´š ž¬ ƒ /´š [ š A ¼ D ÿ m ±Ā‚d ƒ Ö ƒ   ´š a ™ m _³š u j z» 3mµÓaz2.d ž¬ƒl°×Cda™— züƒ¯š2´šva™k z4rTBºƒ ž¬ƒ»A¼¯š ƒjCd 85


ƒ4Šƒ´ša™m_³šÍjNÿ©Ā[a™k‚dƒCda™— z4rT2´š ž¬ƒ

»ƒm_³šuj zff[ m´š X [CdØ z ›ÿu T2.dƒ .dƒ2Bº ž¬ ƒ 4Ša ™Ð z -³šu 2 ƒ ž¬¯š Ă4r ´šLCdØO2.d ž¬ƒA»³šu ƒ2A¼H-³šu2›ÿu zTBºƒ ž¬ƒ_ƒAÿ¼>ƒüC¹ £A¼ z.»‚dƒa£A¼ƒ µ¢¸,, l°×A’ÐØNÿµÓy]+«CdĂØC£2m´šXN2D+ÁšAÿ¼2›ÿªƒ>ØC£…ƒ, ”ĀÐA¼Ð‰2Cdƒ‚dˆ.dØC£2TNÿ µ†„C£–m±Ā ´s¯šƒsšØC£…ƒ, MC¹©ĀkNTš³šuØC£2Cdƒ Aÿ’£+°Ø2¯š z.£ya™ØC£…ƒ, %A’¯ÀØ ƒFÿ´šĂØC£2>+°±ĀÖiš“a™Ø zCdĂ>ØC£…ƒ,, Ì”psmCd ƒ2>L C£,,3+°H‚dƒÖBýa¹4Š z ˆ– ž¬ƒ A’[w+i m´šXN zšmBº¯š züƒ 3M2´š [ VX4r Dÿ+ r ‰ ƒƒ m±Ā´šs z ƒ2A¼ƒ ƒ w4 i+ ž¬ ƒ a™ƒ.£Ø³šÍa™ zƒ‚dˆ]2´ša£A¼ƒ3W2.da£A¼ƒm±Āa™_¤ µÓ zm±Ā´Õs2] A’[C¹ ¯š2CdƒÕ§ 2A¼ ž¬ƒ MC¹©ĀkA¼ƒüƒ ¯š³Õu2´š ž¬ƒ Øa™¤ £+°Ø züƒ.dyāL2.da£A¼ƒ%A’¯ÀØ z m±Ā´š2]+° Ø ³šÍa™ züž¢:.dyā [a™k‚dƒ züƒ žq+°‚dz2BÖBý C£#¯šgØ z 4ŠH\‚dz2Bº ž¬ƒ ž¢l°×ü [2A’¯šƒsCdƒül°×AÖiÐCd zül°×]+°—a£A¼ƒ µ¢¸,, 8+r»s¯šƒ< ˆ¯šØC£2´ša™Cd|a.»Cd¯šĂ ˆQÿ‚dƒC£…ƒ, ´šva£kC£j¯šƒ¯šJƒ+°ØC£2>4ŠNA¼2CdA’bNÿCd2A¼µÓØC£…ƒ, m±Ā+°—a™jm´šTžu´šØC£2]X_žu£‰´š{ØCdswai¦W¸šØC£…ƒ, m±Āa™_t2Xгšu›ÿªƒ>ØC£ ƒAɼ´ša™Ìm_³šÍjCdj£¯Àg‚dƒC£…ƒ,, Ì”psmCd ƒ2>L C£,, ´ša™m_³šuj [š‚dƒƒ 8+r2Cd z ¯šƒ< z4r 4Šˆa™ƒy2Bº ž¬ƒ ´šam™ _³šuj z]Cds zƒÖü+ü– ž¬ƒ´šva£kCjd ƒž¬¯šĂ4rA¼Lc2.d ž¬ƒ ' >4ŠCdƒs ƒ 3 ‚dˆCdj.» ›uNÿCdփ A’[[4Š -¯šCdƒs4Š TƒAɼØ4Š

´šL+«2´š ž¬ƒ ´šva™Ð+°a™j ¯š2”Ā—a™ z ¯š2]Cd z ƒ uÏ£\‰‚dƒƒ ]X‚dƒ2A¼ƒTBºƒ ž¬ƒ uϵÓ+«s .»Cd :+° z2A¼ƒl°ûBº 34rTƒ +°a™j ¯š24Š z2A¼+°‚dz2Bº ž¬ƒm±Āa™_T¤ ƒ.d#A»³uš z.»ƒ›ÿªT2´š ž¬ƒ

¾´i ¬´Õ–”ĀAÿ¼ zü[‰?«[”ĀNÿ2]Öƒ+°C£ƒ´ša™m_³šuj¯šÐa™ˆ´š{BÖi Öü+[‚dz2Bº ž¬ƒ µ¢¸,, ‚dƒµ¢¸j+°´š2.d+°TƒA¼2´ša¨™C» ƒƒšØ¦ ¯š2]s‚dƒCd؃N2¯Õga™C£ z ´CdØ, Cd”ĀjµÓ¡¯š2¯šXA¼£üIm ´Ëšƒ¢a™ C£´š¦m´šµ†[s z´š‚dˆX]Xm´š›ÿu£C­,, C£,,= Bºƒ¯Õ¤a™_ƒN¤4ŠHÙa6A¼ƒµ¢¸+° züƒ´šL¨2.dƒ¹ ƒL‚dzž¬¯šĂ4r T.£L2.dƒ¹£[+«aA»³Íš Cdja™ˆ´šփ¯š2”Āa™A’£\‰‚Öz+°—Im փ ›ÿª‚dƒ2+°a™¯š2C£´š z uÏ£ ƒCd ƒ³Õu ƒ üMm´Ëšƒ z4Š/´šµÓTƒ2.dƒ .dƒ‰N

šBºym+° züƒ /KjHCd´šAj¼ 2œ ¯š³šum”Āa™.dm+°2 _³š‡A¼ÅÓ2 V¤‰”Ā¤2¯šJƒHCd ´šA¼j2ÌA¼Å2Ó  -+° züƒ¯ša™Ð a™k¯šÐa™ˆ´š2±ËĀü›ÿu4Š2m ´a™`u ]mCd2.d2mA¼ ƒ2Bºü2£”Ām4Š2.dCdƒa™tµÓ2œBº´š+°a¨™ ´šL´šva£kCdj ¯šÐa™ˆ´š{2Bº4Šƒ ¯šA¼ƒÙa™ƒ ”ĀÐTƒ+« ;+°  ÖazØ >´š2 .»‚dƒ_BºƒƒCÖü¸£a™ƒa™Òu zÌ[,,üƒÖzA¼üƒ/A¼‚dƒ2Ì 4Š2,,ü a™l°×>a™ƒ4Šƒƒ

86jœ 3 uÏ.dm+°2 NÐA¼ÅÓ2 m›ÿªˆ ƒAÿ¼Ø2 ˆ`«+°Ø a™k2¯šA’W {Bº»m´šCdØ4rCd ÖazØ >´š2'3 uÏ.dm+° ƒ2A¼ƒ4Šü¯šA’W {l°×a£mX4Š2,,


[,,üƒÖzA¼üƒ4Š2,,[,,à a™l°×Bºƒ.dƒƒ

TµÓ¡A¼¤.dm+°2+°2a¨™”Ā¤ z ©pBºµÓA¼ÅÓ2 -3:'/7_ƒƒ _ƒˆ =6;%-2-¦œAÿ¼ˆm ƒ a™k2m±Ā` z U {Bº» ƒ ³uµÓÐa™ƒl°×'TµÓ¡A¼¤.dm+° z2A¼ƒ4Šü ƒ ³uµÓÐa™ƒl°×ÖazØ >´š züƒa£mX4Š2,,[,,üƒÖzA¼üƒ4Š2,,[,,ü a™l°×Bºƒ.dƒƒ

ƒ`«´šva™+°.dm+° z£Dÿ”Āt zA¼µÓA¼ÅÓ zBºBÿº`CdAɼA¼Aÿ¼ ´š´Ëšµ†Ø ƒü a™k2Tš“k {l°× 3a™ƒ»üƒ >´š z4Š2,, [,,ÖzA¼üƒa£mXÌ4Š2,,ü a™l°×Bºƒ.dƒƒ

-£³šuCd.dm+°2³šuA¼‚dƒ2A’ÐA¼µÓA¼ÅÓ2Kü a™k2a™ƒmA¼ƒl°×3a™ƒ»üƒ >´š za£mXÌ4Š2,,ƒ2BýCÖü¸£a™ƒa™Òu z4Š2,, [,, a™l°×Bºƒ.dƒƒ+°<4Š´Ëšƒ>Ï.d.ÿd>a™Ò #a¨™

”ĀÐNÿ©Ā§.dm+° z 87


ƒa™j”Ā¤ z 3a™ƒA¼ÅÓ züƒ_›ÿª ƒ‚dƒa™ü‚Öˆ[žq+°H24Š2 µ}ÐCd a™k zm_³šujl°× 3a™ƒ»üƒ >´š z/,,4Š2,,[,, ÖzA¼üƒ ƒAÿ’سšu‰24Š2,,[,, a™l°×Bºƒ.dƒƒ

žuAÿ’a™.dm+°2 ±Ā‚dz”Ā¤ z 4ŠƒA¼ z .dCdƒa™tÅÓ züƒ µÓš¯š ´ÀCd a™k23Aÿ’a™ .dm+° ƒ2A¼ƒ4Š`´šX+« 3a™ƒ 2A¼üƒ >´š zBºƒ.dƒƒ/,,4Š2,, ÖzA¼üƒ4Š2,,[,, a™l°×Bºƒ.dƒƒžuAã’|a,£L>»mC»,ƒ,.dCdƒ —, 2,µÓ2,š2,¯š2, a™kTµ†žq,¯šƒTµ†žq, a™+°s a™k2,14Š`£Aã¼2,›ãª4Š 2Cd2, A¼C£smC»‚dƒ2,14Šƒa™ƒ Ls2,m´š`C¹¯Õj,,”äÐNã©ä§» ,šBºtµÓ´šmC»,¯šCdƒH2|4, àC£2C£ A¼Ða™kTµ†žq,¯šƒTµ†žq, ´ÀCd a™k2,£+°–Xa™ˆ´š2,A¼³Õua£2Cd2, A¼C£smC»‚dƒ2,14Šƒa™ƒ Ls2,m´š`C¹¯Õj,,£›ã•´šA»j,´šmCdA¼µ†|a,Bº,´š, |ak, à+‹j+r2Cd2,4Ša™ƒBŽa™ˆBãº2, a™Ja™2,Kà a™k2,[a™ƒÙ`a™ˆ´š2, A¼C£smC»‚dƒ2,1¯šA¼ƒÙa™ƒ Ls2,m´š`C¹¯Õj,,³šuC­´šA’j2C»,A’ÐA¼µÓ´šmC»,+°2a¨™ |ak, ”ä2_2,µhi 2,³šu2¯šTµ}š2,µÓ ƒ‚dƒ2Cd2, ¯šÐa™Ù¯ÕgCdدšs2,l°×a™Ð2Cd2,W µÓ+«s2, A¼C£smC»‚dƒ2,14Šƒa™ƒ Ls2,m´š`C¹¯Õj,,+°2a¨™”䤻,.dm+°TµÓ¡A»¤,+° ƒžu2C»2, .d2mA’+r|a,©pBºµÓ´šmC»,¯šÐa™k |ak, ˆ‚dˆQãµ2Ó ,F>W 2Cd2,[>a™ˆ´š2, A¼C£smC»‚dƒ2,14Šƒa™ƒ Ls2,m´š`C¹¯Õj,,3 uÏ.dm|+,m›ãªƒl°×?«”䤻,NÐA¼Åu2C», ³šu2+°2F>2, uϯš zmA¼2,4Šƒa™ƒ Ls2, TA¼ƒØA¼Ða™k2, uςdƒ2Cd2,?«£<Ø2, A¼C£smC»‚dƒ2,14Šƒa™ƒ Ls2,m´š`C¹Ø¯Õj,,

1šBŽAã’a£Aã’Ø2 88
L¤‰”䤻,£L>´šmC»,µÓWF q, µÓ¡›ãª a™k2,´šA¼j¯š³šum¯š2,¯šƒTµ†à2, ³šu2U£+°2, a™k¯š³šum¯š2,CdƒV‚dˆ2Cd2, A¼C£smC»‚dƒ2,14Šƒa™ƒ Ls2,m´š`C¹Ø¯Õj,,

:XšBŽAã¼a™Aã’Ø2¯š ˆ´šs2

C£a™+°- ƒ¯š— züƒ ¯ÀC£a£ ˆ2>»‚dƒ ¯š2£A¼ a™ˆ´š z4r ”Ā2<Ø C£a™+° - ƒ¯š— ´šva™kփm_³šÍjƒ›ÿª ”Āa™ z¯šTCda™— z4r-2N2´š_BýN m´šA¼É ƒNÐI‚dˆ2+° züž¢”Ā2<Ø z”Ā24Š z4r›¢Nÿ2´š_BýN C£a™+rƒ›ÿª z- ƒ¯š—”Āa™ züƒ'N4Šƒ CÖüƒ´š_Bºƒ.dƒ‰N

C£a™+° z

.dm+°m›ÿª ƒ`փ > ƒa™` züƒ -üüƒ4r 4Šü ¯š2 ”Āa™ ¯š zmA¼ zƒ A’?«2.dƒN »ƒ U {Bº» Ì - uÏ zƒ Aü\2] ´ša™m_³šuj z»» uÏ z ü+°üƒ4Šƒ32A¼ zƒ L¤ü ¸ q‚dzN‚»ƒ C£a™+° zQ[TAÿ’ z'VX4rAÖü´šBºփN U {Bº» ³šu2¯š :BºÌ´Õ24ŠÅÓ̯šƒš“ ƒ‰üƒ mX»`‹Ìm›ÿªˆ ƒAÿ¼ØÌ ¯š24Š ƒ zž¢”Ā‰ z.»‚dƒ4r žuAÿ’a£Nš#— ƒžuüƒT+°¯Õ2´š4r :2mN‚dƒ zü»+°üƒ üƒ zl°×R2.d4r¯š]yA’2A¼¯š zmA¼ zž¢ ƒ¯šĂ» .d2mA¼ƒBºƒ -¯šsTƒ2.d4r m_³šuj2Bº ƒ» ´Õ2BŽ2Bº zƒ m´š+rW2´š q¯Õ C»>¯šƒĂ4Šü-<2Bº.ÖiCdØ ƒ»¯šˆa™Ø ƒ2Bºü zµ†2›ÿªT-2Cda™¸+°Øփ ³šuA¼‚dˆ+rµÓ zž¢+°_Bºƒƒ´ša¹+°T uÏ.dl°× {üƒCÖþ]- uÏ ƒ» „¯Às3H24Š zƒ A¼HµÓVa£Dÿ ˆ ƒ»µÓ‚dƒØN\Öia£4ŠØÌ/´ša™X Ì ¯š ˆAÿ’ ƒ» A’¯À> z +üƒ 4r ”ĀЃ›ÿª £2A¼ ˆ¯š ¯ša¹ a™ zž¢³šu2¯š”Ā‰ ˆBºƒƒ

_ƒN¤[:2mN‚dˆüƒm ´|a´Õ2.» .ÖiCdØm´š+rµÓ»ƒ

»[ff›ÿuT2] uÏ»mCd ƒ»A¹¯ÕÅ®Ó C¹32A¼›ÿuš– zü»-a™e Ø z/A¼‚ˆd ¯šs ƒ‚dƒ züƒ žq[>4ŠC£Ă+«-az¯šˆa™ƒØ[+«³šu2¯š ƒ¯š—L2.dƒƒ-?«§-a™eØ z ü ¯š2A»³šu ƒÖ ƒ2A»³šÍ¯šƒa™ƒüƒW2´š q¯Õ ƒ˜>´š zˆ ƒ¹ Xs a£³ÕuCdØ ƒ»Aÿ’Ø zˆ¯š+r ƒØ+°m+«‚ˆd a£³ÕuCdØ ƒ»´šv>ˆ.»‚ƒd ž¬ƒ .ÖiCdØ ƒ» ¯šˆa™ƒØBºƒ ƒAÿ’سšu‰ ¯š ƒ‚dƒ z ž¬ m´š+rW2.d4r 32A¼ a™”Āƒ›ÿª ›ÿ¢> z q¯Õ ]Cds Tmµ†2X ]Cds z m_³šÍj+ra™»ƒ -ƒ C£2_ˆü z ¯ÀÐ+°L2.d ž¬ ƒ :#ƒ¸ ‰´š&Bºƒ ¯š2+°ü–T+°ü– züÖBý -LšBºÐa™Ù zü ´šl°×ü+°ü+°ü zCd\Ù ƒ˜փ±p {ƒ A»³šÍDÿ ˆ ƒƒ ¯šˆa™ƒØBº¯šsTƒ2].¹ uÏ£ uÏ zü.» .dm+°£+° TƒAÿ¼ƒ zl°× T‚Öˆ4Š z 4Šüƒ4Šƒ#ƒ¸ TNC£TNCd

XsffW2.d4r +°|aj2mN‚dƒ uÏ»2mN‚dƒ zü» ´šA¼j züƒ zl°×R2.d4r»» m_³šuj ƒ» Xs +°üƒ T+°¯Õ2.d4r Tš‚dƒ uÏ ƒ» +°mCd +r2X ÖüÖü ›¢ A¼#§փ

›ÿu ff -ƒ S+°?« W2´š4r m_³šuj uÏ ƒƒ .d2mA¼ƒBºƒ ³šuA¼‚dˆ+rµÓ zž¢m´š+rW2.dƒƒ-´š{BºƒU {BºƒCdƒV‚dˆ ¯šg /jØ ¯š g -ƒµÓ‚dƒØ¾´i z+«s +r2Cdƒ qL[¯šĂ2+°ü– ƒÖBý m_³šÍj2A¼ ƒ» ¯šƒ< [mA¼ƒ±Â2A¼ƒƒ CdƒV‚dƒ z-a™g ˆCd+° z/j[[a™>-[µÓ¡A¼¤ ¯šCdsÐ zl°×£ ˆ2Cda™ züƒ

CdA¼ƒ´šLµÓ¡›ÿuµÓ¡›ÿª züƒ¯ša™Ð+°a™j uü zü» ¯šTƒAÿ¼üƒµ†2›ÿªT -ÖBý -2Cda™¸+°Øփ ³šuA¼‚dˆ+rµÓ zž¢[ -\‰ ƒ2Bºü zž¢ ›ÿª¯šj z .»¯Õ#ƒ¸4r4Šƒ´Õ2.dƒƒ-´š{Bºƒ+r ƒm+¹Aÿ¼ züƒA»³šÍCdj‚dƒƒ‚dƒ>Ï ´šµÓ¡ {ƒ)2+ra™<BºÙ zC¹ Nÿ2]££TAÿ¼£¯š £¯š£mCd‚dƒ zœ ž¢+°£¯šµ†*£¯šA»³šu£¯š ü»»XC¹Tš‚dƒ zü»¯šTƒAÿ¼üƒ 4Šƒa™ƒ { ü±Â2N3C£jƒ›ÿª ”ĀAÿ¼C¹Cdl°×4¹.dL2]´šL´šva™k uÏ£\‰ž¢32CdL+° ³šuÄ ƒ z q¯Õ32A¼ a™¯š ƒ» ”p ƒa™¯š ±Ā z .»‚dƒ ž¬ƒ ‚Öˆ4ŠC£a£ P ‚dƒ2A¼ƒ /j[›ÿu zƒ 3NµÓ2l°a™ƒüƒ T L2]TAÿ¼ z4rµ†2›ÿªT-4r+2Bº£üƒ+°l°×Öƒ+°+°±Āül°×³šua™ 89


ƒAÿؼ l°×Bý»mCd£Bý-2CdØ zl°×4¹ ˆ2¯š zžq+°U ”Ā¤ z-[ ´a™ƒ :?«§ ”Ā¤ zl°× wa2Bº24ŠƒÅÓ zül°× ¾´i D2A¼ƒ ƒ2Bºü z žq+ ° .d2mA¼ ƒ2Bºü zžq+°¯šƒAÿ’ ƒ2Bºü ƒƒ”Ā¤ zƒ2Bý³šu2¯š¯š2.£a™ z m±Āa™2›ÿª ƒ4Šƒƒ ' ”Ā¤ z£mµÓaz2] ¯š2T„Cd–+rµÓ z2Bºƒƒ Q[|+ .ÖiCdØ ƒ[ D2A¼ƒ [ 3Cdj‚dƒ[ m_³šuj ƒ[ ¯ÕgX ›ÿqA¼ z4r -ƒ›ÿª ›ÿqA¼ z4rµ†2›ÿªJ4r›¢Nÿ2.d_Bý-ƒ›ÿª K‚dƒ ƒ4Šƒ.dƒ‰N:?«§”Ā¤ z uσül°× ›ÿªˆ ˆ4r -2Cda™¸+°Ø z ‚ÖˆZµÓÐa™ƒül°× ¯ÕA¼¤‚Öˆ[ ü+°Ø z :N|+ ü uÏ ƒ4Šƒ=þƒ+°[a™k‚ƒd zl°×3Aÿ’a™”Ā¤ z‚Öˆ4Š”ĀAÿ¼l°×BÖi z zl°× {.»‚dƒ ü¯ÕTAÿ¼TƒN‚»ƒ ³šuA¼‚dˆ+rµÓ zž¢4Šƒ´Õ2]¯šˆa™Ø”p ˆ\‰ ƒ2Bºü z A’ÐA¼µÓ +°ÅuCdj+°¯šˆa™Ø ƒ2Bºü z©pBºµÓ+°ÅuCdj+°.d2mA¼ ƒ2Bºü zA¼µÓ+°ÅuCdj+° -\‰ ƒ2Bºü züƒ £Ø´š+°փ /m4Šփ /škփ ¯šmA¼ˆ´šփ ¯š2Cd _ƒƒCdƒ 2A¼H¯šˆa™ƒØ[ ž¬´š{‰Tƒ£BºƒÖ‰Ö üžoH|+.d2mA¼ƒ[ ž¬-\‰ uÐü ž¬_24ra™ z ž¬_24ra™ƒ”½Aÿ¼ z ž¬»ƒ´Ëšƒ zž¢[փa™ƒ´š{I4Š ž¬ L züƒ¸ ž¬¯šˆ+°jփ´š.dy[ a™k zC¹´ša™ ˆ`ƒa™ˆ´šƒÖ 4´š–£[+°‰ 4´š–AÖi -4Š ƒØփ ¯šÐ‚dƒ2 ¢ØX¯šÐa™ˆ´šփ³Õua™`j‚dƒ ƒ2Bºü z K£a™µÓ+° a™sKдÀC£›ÿu¯šÐCdØ`ˆ´š ƒCd”ĀØA…W0u‚dˆ ƒAÿ»Ø´ša™ ˆC£j Ø ¯ÕgCd¦ ‚Öˆ\+«+°ƒ´Õ2.dƒ.dƒ‰N -#ƒ 2?« ³Õua™`j‚dƒ C» ¢ ƒ2Bºü zž¢ +¹?« ¯šˆa™ƒØüƒ +¹?« .d2mA¼ƒüƒ +¹#¸ +üN փa™ƒ´š{ I4Šüƒ ;|+ ¯š ƒ‚dƒ zž¢ ;+°— .¹# m´š+rW2.dƒ.dƒ‰#ƒ¸+r2XÖH¸TL¯Õ´ša™փµÓ¡A¼¤փ]A’2A¼¯šÐa™ˆ´šփ [CdØփ [a™ƒ´š ˆփ ¯ša™ÐA» C£ ƒ‚dƒփ-4r¯šm_³šuj¯šWc ¯š³šuL¦ ¯š:„t¦ ¯š-+°a™¦ ´ša™ ƒ¦ ¯šÐa£?Æ ´ša™ ˆCdj ¯šÐa™ˆ´š z m´š+ rW2.dƒ.dƒ‰N -?«§ ¯ÕgX =2Bºž ¢ ƒ2] Q´š+ r2X =2BºC¹ 4Šü¯Õ±paz#ƒ¸C£ƒ»ƒ-ƒ¯šjXžq?«§ ‚Öˆ\ ƒ¯šƒ K?«ž¢[ /´š& K?«ž¢ +°L\±paz#ƒ¸ ´ša™ ˆCdj‚dƒ2A¼ƒ üaz2.dƒƒ -4r ƒ¯šƒĂl°×ƒm±Ā` zl°×ü‚dƒ”Ā¤փ ´šam™ _³šuj zC¹C£ƒ6+°Ø z

.Ö2A¼ƒƒ -?«§ ¯š ƒ‚dƒ zž¢ ‚Öˆ\4rH žq[ .¹#‚dz‰ Q´š z ž¬ [µÓyü z4rƒ2Bºƒƒ 3TAÿ¼փ¯ÕgX ƒ¯šƒĂ£‚dz {.ÖA¼al™ °×2Bºƒ´š{Bºƒ4r[¯ÕN2¤ .dA¼ƒ ƒ¯šƒĂm±Ā`£‚dz {D2A¼ƒ {-»_ƒN¤[µÓyüփ´š{Bºƒ4r[.ÖA¼a™+° [üƒ { ´ša™ ˆCdj ¯šÐa™ˆ´šփ ³šu2¯šCdCdsÐ z ´švLs4Š CÖH¯Õ 4r[ _ƒN¤ [µÓyü z4rA¼ƒ -?«§ [µÓyüCdÐ z :BŽ ´Õ24ŠÅu £Bºƒü‚dƒ2A¼ƒ m±Ā`£‚dz {C¹ ›u#ƒ ¯šˆ+°j փ Cd ƒ¯šƒ Ă ü+°Ø z4r 3Cdj ”Ā+rC£—a™ z ±Â2NC»» 4r[ ¯ÕN¤2.dA¼ƒ ƒ¯šƒĂ £‚dz { D2A¼ƒ { ³šu2¯šCdC£sЃ¯š2Aÿ’ zC¹[µÓyü ƒ4Šƒƒ-?«§ ˆa™Ù zCÖH‚dƒ ž¬ƒ ³šu2¯š CdCdsÐ z CÖH¯Õ ƒ³šÍCdƒjBºƒ ´ša™ ƒ³šu2¯š mµ}š“Bº4Šƒƒ ³šu2¯š CdC£sÐa™¤ z¯š2”Āa™ A¼ƒ¦< zƒW2´š q‚dzƒ 'µÓVa™ zž¢£Bºƒüƒ‰T'£Bºƒüž¢:Bº´Õ24ŠÅÓ 4r2Aÿ’L³šu¯ÕOs ³šuдšv©Ā-ü2´šv©ĀTµ¢ÐA¼L¯ÕK£Hl°×³š‡a™+rs³Íš Ð -ƒ´šN£Bºƒüƒ z<ØփT£Bºƒüž¢m±Ā`-±Ā£Ø /A’¯š ˆ£‚dz {üƒˆ‰£4Šl°ûa™j+°+°a™A» A¼CdsAÿ¼ƒ2>‚dƒ ‚dƒƒ/´š£‚dz {üƒˆ‰aA¼µÓ £‚dz {ül°×ˆA¼µ2} mN‚dƒ zül°×ˆ µÓփ ¯š2.dL2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ ƒ¯šƒĂˆA¼µÓ£‚dz {üƒ-ƒ¯šL2.dƒ _ƒN¤‚ƒd [‚dzU£mµÓ‚dƒ ƒ[‚dz´Õüƒ _B»D2A¼ƒ {¯š2.dL2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ -Aɹ z<փ³šuA¼‚dƒ+° ƒü zƒ¯šL2]C£ƒ-Aɹ z< ƒ4Šƒ.dˆ -µÓÐ züƒ ´ša™ƒw4Cdƒs.dƒ‰ TAÿ¼ z4r £‚dz ¯š2.£a™ zƒ -ƒ¯šL2] C£ƒ _ƒN¤l°ûBº Tš‚dƒ züž¢¯š2.dL2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ D2A¼ƒ { ƒ¯šƒĂ£‚dz {üƒ´ša™¯š–a™ z+°ü¯Õ‚dz2Bý =´š&Bºˆ +°A¼ƒüƒCdˆ‚dz2Bºƒƒ +°ƒ+° £Bºƒüž¢ £‚dz {ƒ l°×2Dÿ2] A’[C¹ ƒ¯šƒĂƒ8+° z q¯ÕU {Bº»³šu2¯šƒ+°H´ÕAÿ’Ø z.»‚dƒ4r¯šˆ+°j µÓVa™ ƒ2A¼ƒ -2Cda™ ¯šƒš“ ƒ‰‚dƒ2A¼ƒ A¼µÓTAÿ¼ m´š` £A¼ züƒ ]`« ]`«]`«µÓ2<»`ƒJ`uC£ÅÓ´Ëšƒ2?u›ÿqL ƒA¼24Š»ƒ´Ëšƒ£A¼ züƒ

90


]Cd—ÅÓüƒ+°ƒ´Õ2.dƒƒ³šu+ra™ zD2A¼ƒ {¯š+ra™ z4Šü¯Õ³šu2¯š‚dƒƒ µÓ_t»ƒa™–BýN³šu+ra™ zm_³šuj z¯š+ra™ z ˆ‚dƒžq+°m´š+°X³šu+ra™ ¯š+ra™ zü ƒAÿ¼Øƒ‰D2A¼ƒ {m´š+° X´š{a™ƒš“ü¯š2‚Öˆ4Š ƒƒ-a™g £VµÓÐa™ CdCdsÐ zƒAÖH‚dƒ q‚dzƒ³šu2¯š‚֐ƒU {BºƒµÓVa™ zž¢´šüÖüƒ´šü ¯ša™Ð£Ø´šl°×BÖi³šuA¼‚dƒ+° ƒü zž¢m´š+rW2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ U {Bƒº ‚Öˆ4Š”ĀAÿ¼.»-2Cda™ ¯šƒš“ ƒ‰‚dƒ2A¼ƒm´š»W2.d4Š » U CdÐ z Aü\ m_³šuj ƒ4Šƒƒ ³šuA¼‚dƒ +¹µÓ zƒ2Bý m±Ā` z _‚dƒ?«+« -24ŠƒÅÓ züƒ _‚dƒ?«+« ]y 34Šƒƒ A’[[ |a .d+° ƒ[ -2A¼ƒa™ƒ |a.d+° zl°×´š#ƒ§ ¯š ƒ‚dƒ zž¢¯š4Š+rü z›u³šuØ zž¢[ü]‚dz2Bºƒ A’[[_³Õu¦l°×2›ÿª+° ƒ[‚dƒ2A¼ƒa™ƒXL\›u³šuØ£‚dz {£¯Õ+° A’Ða£ ³šuA¼‚dƒ zž¢[+«m´šW» 2.dƒƒA’[[´šva™+° ƒ[‚dƒ2A¼ƒa™ƒ´švL2.dƒ#l°× ´š#ƒ§ ¯š ƒ‚dƒ zž¢ ¯š4Š+rü z ž¢´šü [ü]‚dz2Bºƒƒ Q[[ -2Cd¦ l°×2›ÿª+° ƒ2A¼ƒa™ƒ |a.d+° ´šva™+° l°×2›ÿª+° 4ŠCdƒüC¹ ¯š2.dL2.dƒ.dƒ2Bºƒ £‚dz {C¹ ƒ¯šƒĂ +°ü¯Õ ³šu2¯š‚֐ƒ U {Bºƒ |aaz ´š4Šüƒ ´ša£Ø‚dƒ züƒ žuAÿ’a£N š#ym+° züž¢ -4r žuAÿ’a™ z ”ĀÐNÿ©Ā z ƒ`«´šva™+° z -£³šuCd z TµÓ¡A¼¤ zü2A¼ƒ -2Cda™ ¯šƒš“ ƒ‰‚dƒ2A¼ƒ3 uÏ.dm+° z›u³šuدšƒš“ ƒ‰‚dƒ2A¼ƒ¯šƒš“ ˆ‰2Cd z ¯š³šum”Āa™ z2A¼ƒ ¯ša™ÐU {ü µÓVa™ ƒ2A¼ƒ ¯šˆ+°j z4r -»+ ° z4r ¯š2.dL2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ ¯šƒš“ ƒ‰£Bý+«l°×Bý=Bº ƒüƒ4rƒ‰´Õ24ŠÅÓ:Bº£Bºƒž¢¸£‚dz { [a™2 Cda™ z ¯š2.dL2.dƒ.dƒ2Bº4r ƒ¯šƒĂ ¯šƒš“ ƒ‰‚dƒ2A¼ƒ £‚dz ¯š2.£a™ zƒ-ƒ¯šL2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ³šu2¯š‚֐ƒU {BºƒNÐA¼ÅÓ3 uÏ.dm+° +° ƒü zž¢ ”Ā+« ˆmCdƒBÖi ‚dz2Bºƒ.dƒ2Bºƒƒ ³šu2¯šl°× Ø+«s ”Ā¤ z ¯šÐ”Āg z3 uÏ .dm+° z-A» -2Cd¦+°a™` z³šuA¼‚dƒ z-A» > ƒa™` zül°× ü z-A»£A¼¯š¤ü z-N ƒ¯šƒĂl°×_ƒN¤+«A¼Õ§+« +°_Bº[³šuA¼‚dƒ ƒÖBý uÏCd”Āg zA’[[³šu2”p±Ā¯š.»¯Õ¯šˆ+°j A¼Õ§[¯š2±ĀN2]£a™ƒ ˆmCd»ƒCÖH¯Õ+4Šüa™ƒ

³šu2¯šƒ£A¼ zC¹+°H´Õü+°Ø z q¯Õ.dˆ].¹4´š–3Cdj ¢ØX >[2]³šu2¯šˆ£A¼ zˆW2´š q‚dzƒ-a™`ƒüƒ ƒNÿ2.dƒ# ü ´š{?«§-\‰-a™`ƒüƒ¾¯iCd zA¼³Õu2.dƒ#ƒ¸]mA¼ˆ´šփ-\‰³šu2¯šƒ £A¼ zƒW2´š q‚dzƒµhi£AÖiÐCdƒüƒ U m_¾³iuj+°Ø z4Šü£a™ƒ D2A¼ƒ £A¼+°ÅÓüƒ[a™Ð]2]£a™ƒD2A¼ƒ {œ-24Š z£A¼ zœH24Š z£?« +°üaz+°‚»ƒ +°ÅÓ 3Cdj uÏ z H24r24Š zü ¯š2_2Aÿ¼ zC¹ ]Cd—Åu ¯šÐa™ˆ ´š{BÖi ´ša™ ˆCdj .ÖiC d Ø z m´š+rW2.dƒ.dƒ2Bºƒ ƒ ØÕ§‚֐ƒ £A¼D2A¼ƒ+°ÅÓüƒ ü‚dƒփ ÖH|4 +°a™ˆ–a™ z C£» žq+°±paz#ƒ¸ |+ ü ¯šTƒ՝‚ƒÖ ´ša™ ˆCdj4rÖH\±p Bºƒ» /jØ ¯šg:?«§ ¯ÕgX±Â2N‚Öˆ\ 4rHžq[.¹#ƒž¢ƒ‰Q´š z ž¬[µÓyüƒBÖi´šL´šva™k´ša™ ˆCdj¯šÐa™ˆ´š{BÖi ‚dz2Bºƒƒ:N‚»ƒC£a™+°‚Öˆ4Š z - Ø+°s Aÿ¼ÐƒüC¹4ŠˆBým_³šuj m´š` zC¹ qL-+ra™ /+ra™ ƒ+ra£Cdj+°փ £A¼D2A¼ƒ+°ÅÓüƒ´šam™ _³šuj zž¢=´š&Bºƒ qaƒ™ ¹-´š{Bºƒ ÖH|4+°a™ˆ–a™ z.džu¸L±p‚»ƒTAÿ¼ z4r+°|aj2mN‚dƒ uÏ»2mN‚dƒ züC¹ 4ŠˆBým±Ā`´š2.d+° zˆ‰¯š2µÓ‚dˆCdj+°փ]Cds zˆ‰üaz2´š4r C£Öi m_³šuj uÏ[4rHžq[.¹#Q´š z ž¬.dH2´š[NK‰+rümCd‚dƒ z.» ›uNÿ2´š Cd4Š[NK‰ -´ša¹+° uÏ ƒazNK‰ -az ¯šƒ<A¼ƒ¦< [ Xs ´šva™Ð+°32A¼¯šÐa™ˆ´šփ-2Cd?u[2Bý£BÖi¯šA’m´š+rW2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ :N C£a™+°‚Öˆ4Š z Q[ ´ÕA¼´š -CdØ2Cd - µÓØփN - ƒ¯š— ‚Öˆ4Š z

- ƒ¯š—‚Öˆ4Š z - ƒ¯š— z CÖH‚dƒ[.¹ ”Ā2<ØC£a™+° züƒ AÖH¯Õˆ Øa™¤»ƒ - ƒ¯š—»ƒm_³šujTA¼Ø-N/Cds zül°×¯šƒü›ÿªփ Nm´š uÏ ¯ÕgCd2N ƒ¯šƒĂCd+°‰»aƒ™ +rA¼[[ü]‚dz2Bºƒm_³šuj¯šÐa™ˆ´š¯XgÕ ‚»ƒ- ƒ¯š— z :N ¯ša™ÐmCd ¯š ƒA¼Õ§ .»Cd ˆmCd»ƒ CÖH¯Õ+A¼\N ¯šˆa™ƒØ[+« S+°?« žq#ƒ¸ ¢ØX¯šÐa™ˆ´š{BÖi £l°×- uÏ+ra™Øփ-TA’Ø´šva™Ð+° ƒ¯šƒĂC¹ ¯š2_2Aÿ¼ zžqA¼[›ÿuT2.d ž¬ƒ ƒ¯šƒĂƒžq[A’[4r.»¯Õ+‰£L+« 91


m_³šÍj2A¼ z ¯ÕN¤2.dƒƒ -?«§ 32A¼ z ¯ÕN¤2.d[.¹ ¯š2”Āa™ A¼ƒ¦< A’£ü z.džu¸a™Aƒ¼ +2A¼aƒ™ 

ƒ¯šƒĂ3Cdj+°2!¬Dÿ‰փ¯šCØd z4rƒ‰ A¼[‚dzA’[[[m4Š³Õu2]4r[ֈ+° z¯ÕN2¤ .dA¼[ff.Ö´š&#¯šL+rA¼ƒ +°ƒ+°+ra™Ø+ra™`a™ˆ´šփ ƒ¯šƒĂžql×° 2BŽ±p {!‚»ƒ- ƒ¯š—‚Öˆ4Š z ƒ¯šĂ»N‚dƒA’a™¤ z4ržql×° ‰ƒ- uÏ z üA’[[8+rm4ŠCdl×° I¯Õ+[a£ ž¬[‚dz]Cds Xs[a¹Aÿ¼ z.»‚dƒ ž¬[‚dz+2A¼a™ƒ# ¯šL+rA¼ƒC£»3Cdj-ƒ uÏ z+°H\C¹Bº» ƒ¯šƒĂaz2+°+°_BºAƒ¼ ƒ¯šĂ¯š2+°žu–Cdj+° z»ƒ3Cdj[›ÿuT2.dƒ#l°ûBŽ¯š2+°žu–Cdj+°»ƒ ‚dƒ4Šƒ# ü-?«§ ›ÿu l°ûBº ƒ ¯Ă+°A’:?«§ ›ÿu z¯š2+°ü–»ƒ -az´š–?«+‹a¯š2+°ü– z:Cda™¯š2+°ü– zü[‰?«KW2´š q‚dzƒ -\‰+°!¬§ƒA¼³Õu2]] a™l°×C£ƒl°ûBºW2.dƒ.d2A¼ z3Cdj

»»ff ƒ¯š2+°ü– z:Cda™¯š2+°ü– züƒW2´š q¯ÕCdƒA¼l×° C£ƒ ƒ¯šƒĂ

l°ûBŽW2.dƒƒ3¾´im_³šuj zž¢ü‚dƒ ƒ4Šƒ.dƒ‰N:?«§¯ÕgX[[LÐ+°ü– ¯š ˆNÿ žq+° - ƒ¯š— ¯ÕN¤ -[ -2A¼ƒa™ƒ ' ¯šˆ+°j z AÖH‚dƒ[£a™ƒ ƒ¹+°H–Cd ¯š2”Āa™ zƒ ¯šCdØ ƒ[ A¼ü] > ƒa™` m´š£³šu zž¢ _Bºƒ.dƒ£‰a™ƒ m›ÿª ƒ ümC£Bºƒ4r» ±Ā z4rC¹]3m›ÿª ƒCü\Ö2#» -NmC£Bºƒ4r»4Šƒ´Õ2]#ƒ¸m›ÿª ƒ.»m_³šuj zm´š´2š .d z4rC¹]m›ÿª ƒ Cü\.¹ m´š´š2.d»ƒ m›³šujփ ›ÿu¯Õ2.dƒ.dƒ‰N ƒ¯šƒĂ ƒ¦+°H–Cd ¯š2”Āa™ z¯šCdØփ.¹[mA¼ž¢C£»üžql°×2Bý-ƒ›ÿª z±Â2A¼ƒƒ" »ƒžo—[´ÕA¼´šC£ƒ‚»ƒJƒ‚Öƒþƒ4Š[.Ö´&š ƒ+°A’+ra™`u ¯šg‚dƒ4Šƒ ¯šƒš“´Õs‚dƒ2A¼ƒ

8JƒžqAƒ¼ ff-ƒµÓ¡A¼¤ ƒ4ŠƒCÖHT‚»ƒ3Cdj-A» uÏ z +r[3Cdj;+°´šA’a™¤ ƒ[A’[+« uÏ4Šƒ`Öz+°#ƒ‰A¼[az?«§ uÏ z 3Cdjž¢ ƒ¯šĂ2_2Aÿ¼ zC¹ +°üƒ4ŠƒCdˆ W¯šˆs ‚dz2Bºƒ[ +2A¼a™ƒ C£L—l°×ü£A¼ z¯šL‚֐ƒN+rA¼ƒ[a™ƒ`Ù 3Cdj¯š©Ā§ØA¼ƒül°×+ra™`փ .ÖiCdØ ¢ØX¯šÐa™ˆ´šփ[a™ƒ´š ˆփm´š+rW2.dƒ.dƒ‰N ÖzA¼#>4ŠCdƒsA¼µÓØփ >Bº z4r+°[´Õ2]ˆT.£L2]-Nÿ©Ā

A¼ÕC§ ¹.dˆ]´š{Bºƒa™$€ ¯ša™–m›ÿu2X8TAÿ2¼ 4ržql×° 2BŽ±p {¹U»µÓÐa™ >4ŠCdƒsüƒ›ÿqA¼›ÿu zžql°×2BŽ±p {ƒ-´š{B»C£ƒ¯š]yA’2A¼ ƒ‚dz Bº4ƒŠ .dƒ£‰Bºƒ'Tš‚ƒd zƒ»A¼ züƒm_³šuj»Cüsd ƒm´šX±ĀN2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ C£ƒ m_³šuj ƒƒ A¼Bÿº [a™k‚dƒ z -ƒ›ÿª ´šva™Ð+° z4r 4ŠH\´š&Bºƒ ¯š2+°žu–Cdj+°փ ƒ¯šƒĂžql°×2Bº4Š ±p {ƒ:N4Šƒa™ƒ { üAÖH‚dƒA¼\ a™³šu”ĀØa™g z¯šA¼ƒaÙ ™ˆ´šA»µÓ zƒ+°´šƒ±Â2N£wai 4Šƒa™ƒ { ƒa™jփL\ £L+«N +°a™Cdžu ƒü+° z -?«§£a™ƒ Cd ƒ ‚ÖƒA¼ƒ#ƒ‰ ´Ëšƒ# zƒ (.dƒ‰#ƒ¸4ŠCd ƒƒC£ z”Ā+rCd—L2´š q¯Õ+ÖA¼a™ƒ :2mN‚dƒ4¹.da™ z4r[3Cdj[LК‚dƒ z-›ÿuؔĀ ¯šgž¢ 3Cdj Tš‚ƒd z ž¬4¹.dL2.dƒƒ¯šaЙ 2m_³šuj ƒ‚dƒ ƒ»»A’a™g zA¼Bÿº ƒÖ  ´ÕA´¼ š Tš‚dƒ[LК‚dƒ zü›ÿqA¼ zžq+°C£»-<2Bºm_³šuj ƒ4Šƒƒ¯šÐa™k zC¹ .»¯Õ 3›ÿaª ™` zü[‰‚dz¯šÐa™k z4rˆK?«ž¢[-üüƒƒa™ƒ4Šƒ_ƒBº4üŠ K‰ Ka™ƒ4rƒT¯šƒ–āH24Š züƒ-\‰»a™ƒ+r [CÖH¯Õ+‰TAÿ¼ z4rÌ m_³šuj z ü¸ ‚»ƒa™–Bý¯ša™Ðm´š´š2.d zm_³šuj z4r» ›ÿuT2.d ž¬ƒ m_³šuj z»a™ƒ4Šƒ‰A¼[›ÿuT2.dƒ£Bºƒm_³šuj zAÖH‚dƒ[£Bºƒ ƒL‚dz Cdl°×CÖH‚dƒ+°±p Bº»ƒ4r+°azCda™ƒüƒ-´š ˆa™Ù z´šBº»‚dzƒ C£ƒ m›u³šuj`ƒBÖi´š{Bºƒ ´šüƒ ˆa™ƒ¸ »ƒm›u³šuj`ƒBº[ -ƒ# =2A¼ƒül°×"m_³šuj zC£Öi´š{Bºƒ»»m_³šuj z[.Ö´–š +°—a™žqA¼ƒ+°A’ m_³šÍjNA» Cdül°×4ŠˆBº

»»m_³šuj ƒƒff-ƒ›ÿª z4Šüƒ4Šƒ#A¼ƒa™¸›ÿª z =2A¼ƒ+°4r £L+°?«§ ›ÿu +°H\2A¼ƒ» m_³šÍjN ´šA¼ {üƒ ±Â2NL TA»³šuw+i üØ zƒ£a™ƒ±Â2A¼žq+°±pazL'-ƒ›ÿª z+°üƒ4Šƒ#l°× Öai £4ŠØ z›¢Aÿ¼C¹l°ûBýT uÏ z/´šaX™ z<Ø”ĀAÿ¼ zü[mµÓ¡Cdƒüƒ ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {üƒ.Ö´š&.dƒ2A¼ƒa™ƒ ֈ+° z4¹a™ƒ£a™ƒ:³šu´ša™ž¢+° ›ÿ¢4Š Ta£4Š z4ŠH\»» C£ƒ -ƒ uÏ z ž¬8+°2m_³šuj ƒ» uÏ z+°H\´ÕA´¼ š:2Cdl°× z2A¼ƒ [> ƒƒC¹.»m´š´š´š2.d z:´š{BºƒTƒAɼØ4rCÖH‚dzƒ[mA¼±paz#ƒ¸4Š 92


ƒCdƒsž¢ƒ‰#ƒ¸4Š>4ŠCdƒsƒ ƒa™.dƒ#/´ša™X ƒ¯šƒĂž¢Öia£4ŠØ zžq[ £L+«3CdjT.£a™`”ĀAÿ¼Ø z4rA¼ƒ3CdjT.£a™`.»‚dƒ[£L+«m±Ā´š2]+° _2Aÿ¼ zƒ2Bý z+«sžqA¼ƒÖia£4ŠØT uÏ/´ša™Cdƒüƒžq[£a™ƒµÓ¡š— »A’2Cd z.Ö´–š ü¯ÕA» 4r[+°üž¢4ŠˆBº ֈ+° z±Â2A¼a™ƒֈ³šu +°‚dƒ»ƒֈ+° z:+° uÏü+°` züƒ¯š ü z4rAÖH‚dƒ ž¬ƒ A¼µÓTAã¼ uÏà+°` zàƒ¯š+°ü>m´Õ‚dƒCdÐ zA¼‚dƒA’CdCdÐ z µ¢+°a£³ÕuCdØ z›ÿª‚ƒd a£³ÕuCdØ z-m+¹Aÿ¼ zOC»2mN‚dƒCdÐ z[a¹¸›ÿª z Öia£4ŠØ z z zl°×CdÐ z 'š`mCd‚dƒ A’a£ Aÿ¼ ´š{„Cds m›ÿu2X TBº] 4r[ T uÏ z 4Šüƒ4ŠA¼ƒC£ ƒ¯ša£>¯šm´š Cdƒüs ƒTBº]-LšBºÐa™Ù zü.»m ´|a´Õ2´š _Bº+°a£4ŠA»Ðš züƒ>az2]”ĀXsÐl°×BÖiµ†2Cd]CdƒsBÖi_2Aÿ¼+° zž¬i +°a™jü‚dƒ2A¼ƒ ›ÿ¢„+°sCdÐ ›ÿu zƒ ¯šدÕ2] W |+µÓ ›ÿqA¼ a™³ÕuCdƒBÖi C££L€2]´š{`Ø´Ëüš zƒ'µÓÐa£a™–`4rT2]›ÿª+s« m´š´Cš ƒd üs C¹ƒ‰.¹ ]CdsµÓ¡N¤4ŠH\Im ֈ|+.dyā+°üƒ4Šƒƒ-´š{Bºƒ3LsC¹¯šA¼ƒÙa™ƒ {ƒA¼Lc2] 4Šƒa™ƒ {ƒW {[4rTš“k {4r´ša™ ˆCdj4r›ÿuT2] ¯T2.d ž¬ƒ.dCƒd LÐAÿ¼ µÓ¡mµÓšüƒ q¯Õ4Šƒa¹a™ƒ]yš§›¢Aÿ¼´šva™Ð+°T uÏ z-ƒ›ÿ¢> zƒ ¯À Ð +° L 2] »A ’2Cd mµÓ ` z 4rT2] ¯š 2 A» ³ š u [ Xs ±Â2N :2mN‚dƒ züƒ Cd‚dƒQÿ zž¢ ƒ2.dƒ+ƒ.dƒ 8+r2Cd z4r ƒ2Bý Cd+°2!¬ Dÿ‰փ µÓVa™ mCd‚dˆA¼ƒüƒ [a™¯Õ2] Tü+°`փ 32A¼ ¯šÐa™ˆ´š{BÖiC£ƒ¯š2”ĀL‚dƒÖBým›ÿu2X[TBºƒ [A»ֈ+° züDÿ2.dA¼ƒ ' TAÿ¼ z4r m›ÿu2X[ TBº] T uÏ´šva™Ð+° z4r -©Ā§24Š ‚Öˆ4Š -2Cda­ü+°Ø փ a£>‚Öˆ4Š¯š ˆNÿž¢[a™2Cda™ z/2Bº ž¬ƒ=#ƒ¸-4r

»X»Xff-ÖBý £+°Ø zC¹A» ³u2mN‚dˆA¼ƒüƒ3Cdj+rA¼[[ Nÿ2] Tü+°`փ3Cdj‚»ƒm_³šuj¯šÐa™ˆ´š ƒ[CÖH‚dz#‚dƒ ƒ zTƒ£Bºƒ ¯š–W2.dƒ£Bºƒ.dˆ.»£BºƒX»£Bºƒ)a™ƒ–4Šü£Bºƒaz#ƒ¸.»‚dz£Bºƒ

»ƒff-[CÖH¯Õ+[-?«§¯šˆ–āLs[4Šƒaw sL\OC»2mN‚dzBÖi[µÓyü¯š ˆNÿž¢ ƒ2Bºƒ#[‚dƒ ƒ z¯šƒ0u¯š z32A¼ zƒ›ÿªT2.dƒ#3¯š z

£ ƒa™ˆ´š züƒCdƒ2BýCü\2.dƒ+ƒ#|a.d+° z[a™2Cda™ z C£ƒ¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š{Bº [›ÿuT2.dƒ#´šva™+° zU£Cdj´ša™ ˆCdjüƒ wa2Bºˆ ;+°!q[ CÖH‚dz# l°×2›ÿª+° z ' TAÿ¼փ m±Ā`u‚dˆ ƒ z [a™2Cda™ z-›ÿªØ¯Õ2.d ž¬ƒ»ƒm_³šuj¯šÐa™ˆ´š z[-ƒ¯š2Aÿ’ z .»‚zd #‚»ƒm´šC£Ø³šÍa™ z.ÖCi d Ø ƒ»32CdL+°‚dƒ>Ï zž¢[-\‰ž¢>4ŠCsd » Cd` zƒ›ÿª¯šj z.»‚dz#‚»ƒAÿ’Ø z3›ÿu zƒ]Cds zž¢¯šA’ [üƒ´š{#Aÿ’a™` z¯š ˆNÿ¯ÕgX¯šT+°ü–¯š ˆNÿ[LÐ+°ü–¯š ˆNÿ‚dƒ[ wa2BºƒTAÿ¼ züƒ»ƒ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ¡Bºƒ›ÿu zl°ûBº;+°¯š2+°ü–»ƒ 4Šƒ+°-?«§ ›ÿu ž¢ ƒ¯šƒĂüaz2.dƒ#¯šT+°ü–¯š ˆNÿ¯šaЙ zTƒAÉؼ ‚dƒ[ ›ÿuT2]Cda™ƒ£Cdm_³šuj ƒ[CÖH¯Õ[LÐ+ra™ƒBÖi¯š2+°ü–µÓƒØBÖi‚dz2Bºƒ #‚»ƒ[LÐ+°ü–¯š ˆNÿ [a™2Cda™ z32A¼¯šÐa™ˆ´š{BÖi m´š´2š .d zž¢» /2#ˆm´š´2š .d z 2#+° ‚dz2Bºƒ# a£>‚Öˆ4Š ¯š ˆNÿ ' ‚Öˆ4Š zƒ ‚ÖˆZµÓÐa™ƒž¬i £a™ƒ փ.ÖyA¼a™ƒ -?«§ a£>‚Öˆ\ ¯ša ™Ð$ÏBÖi ¯ša™Ð›ÿªˆ C£Cdj ›ÿu {BÖi m´š+rW2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ›u³šuØTš‚dƒ zü¾´i A¼Õ§ ÖH.dˆ´š{-2CdL2mN‚dˆa™¤ züƒ (.dƒ# ž¢.dˆ´š{ ' wa2Bý2?«[ ¯š ƒ z4r4ŠƒLs2.dƒ .dˆ´š{ ƒAÿ¼Ø ƒ z ' Bºƒ .dˆ´š{üƒ m´š+rW2´š q‚dzN µ†2›ÿªJ A¼Õ§ m_³šuj»Cds C£ƒ m_³šuj¯šÐa™ˆ´š{BÖi µ†2›ÿªJA¼Õ§.» ¯ša™Ð Cdƒsüƒ ¯ša™ÐA’ m´š+rW2´š q‚dz.dƒ2Bºƒƒ A¼µÓØ m´š´š2.d zƒ CÖH¯Õ+» +°ƒ‰ ¯š³šÍ‚dƒ´šB» ƒ¯šƒĂ l°ûBŽ 3Cdjl°×A¼µÓØ ˆ ƒ4Šƒƒ'A¼µÓØ ƒ2Cd‚zd W2.»´šA’a™g ƒ» 'A¼µ†Ø[‰ .dˆ.» A¼l°×— .dˆ´š{žq+° uÏ zW2.»N+rA¼ƒ:T-T-[ Lk2] .Ö¾´–Bý ´šA’a™g züK‰-#ƒ 2?« A¼l°×— 3Cdj ƒ3Aÿ’a™ z.»¯Õ+[‚»ƒ m´š+rW2.dƒ.dƒ‰T 3Cdj ˆmCd z =‰Bºƒ A¼µÓØ z +rA¼ƒ A¼µÓØ zƒ m4Š³ Õu 2.dƒ A¼ l°×— 3Cd j ÖH .dˆ ´š{ l°× +° _B» £ ƒa™ˆ ´š züž¢ ¯š]yA’2A¼ ƒ‚dƒփCd3Cdj¯šÐa™ˆ´š zƒ.dˆBº ž¬ƒž¢.dˆ´š{.» ´š2.d+¹µÓ zül°×3Cdjü+°` zžq2A¼ƒazT3Cdjl°× ØXL+°s zž¬i 93


ü+°` züC¹ƒ‰2A¼ƒazT3Cdj+rA¼[[ Nÿ2]£?«+°Nÿ©Āփ Cd´šL´šva™k m_³šuj¯šÐa™ˆ´š zƒ”Ā+rCd—L2´š q¯+Õ [µ†2X[±Â2A¼ ž¬ƒ Cd‚dƒ2A¼ƒƒ¯ša™Ð z2A¼ƒƒCdƒ.dˆ.dƒ+[¯ša™Ð ƒ‚dzBÖi ƒAÿ¼Ø A¼Õ§C¹[a™2Cda™ zm_³šÍj2A¼ z±Â2A¼ ž¬ƒ A¼l°×—A¼µÓØ zmA¼š§-ƒmX´š{?«‚dƒ2A¼ƒ›ÿqA¼ zžq+°¯ša™Ð z2A¼ƒ ”Ā+«4rC£ƒ4r.dˆ.dƒ+[4rHžq[.¹#/2]Q´š z ž¬.dH2.d+° ‚dz2Bºƒ›ÿu zµ†2›ÿªT-[-2A¼ƒa™ƒ3TAÿ¼ z4r¯š ˆNÿ[š“B§ Öi£Bºƒ ›ÿª4Š CdĂÐa™ˆ´š{Bºƒ -?«§£[[ Öia£4ŠØ T uÏ /´ša™Cdƒ žumµÓaz2] ‚dz2Bºƒƒ-CdB» - ƒ¯šƒ—Bºƒ

š?¢—µÓ[a™k‚dƒ z ¯šÕ§[a™k‚dƒ z m_³šuj z ´ša£+rµÓ z 3Cdj - Ø+°s z A¼³šua£+rµÓ z ƒ¯šƒĂ ƒ³šuCdƒs [a™ ‚dƒ£+rµÓ z Nl°×—üƒ ƒ³šuA¼³uš 2+ra™ z ¯šˆa£Ø+rµÓ z +rü z ›ÿªˆC£+rµÓ z µÓ_¤4Šƒ` züƒ+°üN 

 £‚dz { µÓ_¤¯š–a™c4Šƒ` züƒ+°üN 

 -\‰ µÓ_¤¯š–a™ca™ˆ´š4Šƒ` züƒ+°üN 

 >ü z µÓ_¤¯š–a™ca™ˆ´ša™¯š4Šƒ` züƒ+°üN 

 ´šNÉT µÓ_¤¯š–a™ca™ˆ´ša™¯š4Š2Aÿ¼4Šƒ` züƒ+°üN 

J[[ mA¼ Ø zü[CdCÐsd »Cüds ƒ[a™ak z2]‚dz£‰a™ƒJ[+°‰azCda™ mA¼ Ø zžqT‚dzƒ žq { z ˆj?«+ «[N‚»ƒ ¯ÕA’¤2 Cd z ' mA¼ Ø zü2A¼ƒm_³šÍj2BºTµÓдÕ2BŽ2Bº züƒ-ƒ Bºƒ[a™k‚dƒ züƒ 4Šü {

m_³šÍj2Bº[a™k‚dƒ z  ´ša£+rµÓ z /Cds ƒ ´š{a™ƒš“Bº[ ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ ƒ[ .»Cd m_³šuj ƒ[.Ö´š–_Bºƒƒ A¼³šua£+rµÓ z-+°a ™ ´š{a™ƒš“Bº[¯šTƒšØ§ 2Cd¦+°a`™ ƒ[.Ö´–š _Bºƒƒ [a™ ‚dˆ+rµÓ z´ša£m´š+°X‚dƒ[¯šˆmC£Cdj‚dƒ[¯šTƒÕ§ m±Ā` ƒ[ .Ö´š–_Bºƒƒ 'mXTAÿ¼mA¼ Ø zü¯š ³šu zl°×m_³šÍj2Bº ƒ[ ´a™ƒ

TµÓÐ[a™k‚dƒ z ¯šˆa£Ø+rµÓ z›ÿªˆC£+rµÓ z£‚dz {-\‰>ü z´šNÉÐ-ƒ a3a™ƒmA¼ Ø zü¯š ³šu zl°×TµÓÐ ƒ[ ´a™ƒ

Tµ†ÐD㠈[‚dƒ4Šƒ'µÓÐa™ƒ[[a™k‚dƒ z ¯šˆa£Ø+rµÓ z'µÓÐa™ƒ[-2Cd¦+°a™` z ›ÿªˆC£+rµÓ z'µÓÐa™ƒ[Wa¹›ÿu4Š z £‚dz {'µÓÐa™ƒ[+°2a¨™”Ā¤ z -\‰'µÓÐa™ƒ[³šuA¼‚dƒ”Ā¤ z >ü z'µÓÐa™ƒ[+°?«”Ā¤ z ´šNÿÐ'µÓÐa™ƒ[±ĀA¼”Āt z

š?¢—µÓ zàƒ Tµ†ÐDÿ ˆ[‚dƒ4Šƒ'µÓÐa™ƒ[Ta£mBºˆ´š z-‰ ƒ‚dƒ+¹µÓ ƒ[‚dz > ƒa™` züƒ3‚dƒ‰ ƒ‚dƒ+¹µÓAÿ¼a™j zü[‚dz.Ö´–š _Bºƒƒ¯šTƒÕ§ ¯šˆgüa™ˆ´š zTa£#§[‚dzK+¹µÓ z ¬´š–_BÖƒ ¯š ˆa™ˆ´š z›ÿªˆ ˆØ+rµÓ z ƒAÿ¼Ø›ÿu4Š ƒ2A¼ƒ´ša™»ƒµÓÐa™ƒ[ m±Ā` ƒ‚dƒ+¹µÓ z2Bºƒƒ£Øa™ˆ´š za+¹µÓ z¯ša™Ð ƒ2A¼ƒ2Bý >4ŠCdƒsƒAÿ¼L2.dƒƒ/A’a™ˆ´š za+¹µÓ zC»>¯šƒĂ2A¼ƒ2Bºƒƒ 94


m±Ā`a™ˆ´š zazN¯šˆa™ƒØ[‚dƒ2A¼ƒ2Bºƒƒ-±Āa™ˆ´š zazN ´šNÉЂdƒ2A¼ƒ2Bºƒƒ¯ša™Ð z2A¼ƒ£Øa™ˆ´š zƒ‰¯šTƒÕ§m±Ā` z ¯šˆmC£Cdj‚dƒ[.Ö´–š _Bºƒƒ '¯šˆmC£Cdj-[‰A» Cdüž¢4´š–NQ[”Ā ƒa™gØ z ü-Nÿ A» Cdüƒ¯šTƒÕ§m´š´š2.d zl°×m´š+rµÓ z¯š4Šƒ.dƒ£‰a™ƒ-\‰>ÐH2.dƒ .dƒ‰N»ƒ´Ëšƒ züƒ L¶2.dƒ.dƒ‰T+°mCd züƒa£ü+°‚dz‰T›ÿªˆTƒ ml°×24Š+°[ü]‚dz‰N›ÿªˆTƒ‚dƒ2A¼£‰A¼ƒüƒ¯š zCd–‰ zü4Šƒ.dƒ‰T ¯šˆgü¯šˆ+°ja™ˆ´š ƒ4Šƒ¯ša™Ðm´š´š2.d zAÿ¼L2.d_Bºƒ.dƒ‰N -\‰ :2mA¼ƒBºƒ / ´2mA¼ƒBºƒ m´š u´šX ‚dƒ zBºƒ -ƒ A» Cdüƒ m±Ā`q2mN‚dƒ züƒ +°|aj2mN‚dƒ züƒ 4ŠˆBý aµÓÐa™ƒ[ m±Ā` ƒ‚dƒ +¹µÓ ƒ4Šƒƒ+rümCd‚dƒa™ˆ´š zazN¯šaЙ zƒ3+°L¶2.dƒ.dƒ‰N+r { Q[Aÿ¼aj™ z3+°L¶2.dƒ#‚֐ƒ‚dz‰N N+r–üƒa™ƒ£‚dzA» {Bºƒ¯šˆa™ƒØBºƒ a™ƒ`ƒBºƒ-µÓÐKA» Cdüƒ-ƒ A» Cdüƒ´ša™»ƒµÓÐa™ƒ[ uÏ»2mN‚dƒ züƒ ƒ¹Nÿ©ĀA» Cd‚dƒ4Šƒ.d2mA¼ƒBºƒ uÏ»2mN‚dƒ züƒ‰ qa™ƒ#.»Cdƒƒ‰ ´ša™»ƒµÓÐa™ƒ[ ƒ¹ ƒ‚dƒ +¹µÓ z 8a™–BÖƒ U {ü +°a£jƒ”Āa™ z4Š ´Ëšžuƒ›ÿª züƒ ¯šÕ§2´š_Bºƒ# ´ša™»ƒµÓÐa™ƒ[ ƒ¹ ƒ‚dƒ+¹µÓAÿ¼a™jփ‚dz‰N uÏ2» mN‚dƒ zž¬Ai ƒ¼ TµÓÐ z-£N‚dƒ[-Dÿ ˆ[2.dƒm_³šuj ƒ ƒ4r ¯šTƒÕ§_ƒA»¤2mN‚dˆDÿ ˆ[‚dƒ4Šƒm_³šuj z.»L´ša™»ƒµÓÐa™ƒ[T uÏ ƒ‚dƒ +¹µÓ»ƒa™–Bºƒ.dƒ‰N¯ÕgX.»‚dz#Q[Aÿ¼a™j z

´ša™»ƒµÓÐa™ƒ[³Õua™`j‚dƒ+¹µÓ[a™k‚dƒ z A¼³šua£+rµÓ ƒ4Šƒ -+°a™ ´š{a™ƒš a™ˆ´š ¯šTƒš§Ø2Cd¦+°a™`uNÿ©Ā z ´ša™ »ƒµÓÐa™ƒ[³Õua™`j‚dƒ+¹µÓ ƒ[.Ö´š–_BºƒƒCÖH‚dƒ q‚dz#Q[Aÿ¼a™j z ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ ƒ4Šƒ´ša™m_³šuj[a™k‚dƒ z CÖH‚dƒ q‚dz#CÖH¯Õ+ƒ#‚dƒƒ[a™k‚dƒ zžq+°|+ ü zm´š+rµÓ

2Cd z4rƒ2BºƒN¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ´ša™m_³šuj ƒ[.Ö´š–_Bºƒƒ

-š§Cdƒ[a™k‚dƒ z Cdƒ {üƒ-š§ TAÿ¼ züƒ+ra™ØCdƒ {üƒ+ra™`Cdƒ {ü[T›ÿ>ª z ¯šˆgü¯šˆ+°j+ra™`[a™jü z-ÖBý£üƒ4ŠƒU Cdƒ {üƒ+ra™Ø züƒ 32A¼ ]j‚dƒ ]mA¼ˆ´š µÓ¡A¼¤ z -ÖBý £üƒ4Šƒ 'µÓÐa™ Cdƒ {üƒ +ra™` züƒJ[|+Ta£?ƳÕua™`Ø4Ša™bā ¯šÐa£?Æ -£Ø+°Cd´ša™ ˆCdjüƒ £ ˆ2Cda™ züƒ -š§Cdƒ {ü”Āg zžqT‚dƒm±Ā` ƒ¯šƒĂü ƒAÿ¼Øm´šA»µÓ zü m´š` a™ˆ´šփ)2+ra¹Cd–Xs4Šƒ+°m±Ā`a™ˆ´š ƒ4Šƒ³šu2¯š[£¯š zl°× 8”Āgֈm´š` a™ˆ´š ƒ4Šƒ)2+ra™[£¯š zl°×ƒ-A»”Āg z+r[ ³šu 2¯š Ø ³šÍa™ z ¯šˆ+°j ƒ[‚dz m´š` Ø ³šÍa™ ƒ4Šƒ )2+ra™ Ø ³šÍa™ z¯šˆ¤ž ƒ[‚dz[a™k‚dƒ z m´š` zl°×£üƒ4Šƒ±ĀA¼ züƒ-T -TA’رĀA¼ z TA’Ø ±ĀA¼ z 32A¼±ĀA¼ z CdƒV‚dƒ±ĀA¼ z žuAÿ’a™ z ƒ2Bý ¯š³šum”Āa™+° ƒü z a™l°û ƒ2Bºƒ ³šu2¯š ¯š2.£a™ zm´š`¹±Ā¯š£´šva™Ð+° z4r-Ly2´š_Bºƒ´š{Bºƒ-TA’رĀA¼ z |+¯ša™ z4rƒTA’رĀA¼ z+°Lk+°4rƒ32A¼±ĀA¼ zH24Š z4rƒ CdƒV‚dƒ±ĀA¼ z´šA¼jC£Ø4Š z4rƒ[a™k‚dƒ z -TA’رĀA¼ züƒ um4ŠA¼ ¯š¤4rmµÓ `+rü z4rƒŸTA’رĀA¼ z ¯šÐ±Ā‰ ¯šg4r ƒ +rü z4rƒŸ 32A¼±ĀA¼ z ¯šƒš“±ĀsØ ¯š¤4r [N Aÿ’دš4rƒŸCdƒV‚dƒ±ĀA¼ zm_³šÍjƒ›ÿª z4rƒ[a™k‚dƒ z m´š` zl°×mXTAÿ¼”Āg züƒ4Šü {-TÌ -+ra™ z'µÓÐa™”Āg z /+ra™ zU ”Āg z ƒ+ra™ a™ˆ´š zm´šCdØ4rCdj”Āg z 95


m´š` zl°×m_³šÍj2Bº zl°×-Nÿ©Ā§ z4r´š2.dA» Cdüƒ4Šüa™ƒ -Tm_³šujTš“k {a™ƒmA¼ƒBºƒ ƒ ³uµÓÐa™ƒBºƒ¯šA’W {Bºƒ m´š` ¯šC£s ü ´š2.d A»Cdžu" žq+° ´š2.d A» Cdü ü¸ m´š` [a™k‚dƒ ˆ"m´š` ¯šC£s ü¸» ´š2.dA» Cdü[a™k‚dƒ z´ša™ ˆCdj ü m´š` [a™k‚dƒ z ´ša™ ˆCdja™ˆ´š ƒ4Šƒm´š` zl°× ´šA¼ƒ£a™ƒ+°ÅÓüƒ2Bºƒƒ ´ša£ ´šµÓØ2X ƒAÿ¼Ø ƒÖ<i L‚dƒƒ£üƒ4Šƒ´šAC¤¼ ƒd üƒ um4ŠCd ¯šÐ´š‰ z¯šƒš“´Õs CdƒV‚dƒ zü[.Ö´–š _BºƒƒJ[‚dƒ2A¼ƒ um4ŠCžsd ¢ um4ŠCsd um4ŠCžsd ¢¯šÐ´š‰ z um4ŠCdž¢¯šƒš“´Õs um4ŠCdž¢CdƒV‚dƒ z¯šÐ´š‰ zž¢ um4ŠCd¯šÐ´š‰ zž¢ ¯šÐ´š‰ z¯šÐ´š‰ zž¢¯šƒš“´Õs¯šÐ´š‰ zž¢CdƒV‚dƒ z¯šƒš“´Õsž¢ um4ŠCds ¯šƒš“´Õžs ¢¯šÐ´š‰ z¯šƒš“´Õžs ¢¯šƒš“´Õs ¯šƒš“´Õžs ¢CdƒV‚dƒ zCdƒV‚dƒ zž¢ um4ŠCd CdƒV‚dƒ zž¢ ¯šÐ´š‰ z CdƒV‚dƒ zž¢ ¯šƒš“´Õs CdƒV‚dƒ zž¢ CdƒV‚dƒ z‚dƒ[Öa™¯ÕÖzCds z´šA¼ƒ£a™ƒ+°ÅÓüƒ4rƒ2Bºƒƒ ©pBºµÓ +°ÅÓüž¢ ±Āa™ ˆLg+° +°ÅÓüƒ £üƒ4Šƒ :T Ì CdƒV‚dƒ zž¢ CdƒV‚dƒ z:2A¼ƒ-ž¢+° +°ÅÓ CdƒV‚dƒ ƒ2A¼ƒCdƒV‚dƒ zCdƒV‚dƒ zž¢ um4ŠC d CdƒV‚dƒ zž¢ ¯šÐ´š‰ z CdƒV‚dƒ zž¢ ¯šƒš“´Õs Tƒ\H ´š2mBÖ2Bºƒˆ‰ž¢+°+°ÅüÓ ƒ m´š` zl°×´šL`u ƒ¯šÐa™ˆ´š züƒ4Šü {

 ƒWc£‚dƒff-ƒ F> züƒ D2A¼ƒ a™ˆ´š zƒ‰ m+«‚dƒ :.dyā uÏ 3N ´ša£µÓl°×süƒ ‚d ƒ ƒT‚d z ƒ £[ Ø ³š Í a™ zl° × 3Aÿ ’ a™ ›ÿ ª ˆ Cd zü4Š ƒ ´š2.dm±Ā` züƒ4r ´šL`u ƒ z ›o2AÖƒ :2A¼ƒ

 ƒff -ƒT ¯š4Šƒ` z

W£‚dƒff-ƒT[a™ƒÙ` z4rƒ2Bºƒƒ ƒL‚dz

 ƒff-ƒTU {Bºƒ4rƒ

W£‚dƒff-ƒT'µÓÐa™ƒBºƒ4rƒ

)2ff -ƒN U»µÓÐa™ƒül°× 6+°Ø z4r ƒ2Bºƒƒ Q[» CdCdÐ ƒ¯Õ ‚dƒ[‚dz CdCd–A¼ z

W£‚dƒff+ra™ züƒCdÐ2´šA¼ z

 ƒff+ra™ züƒ-¯Õ ´šA¼ z

)2ff +ra™ ƒ[ .Ö´–š _Bºƒƒ

W£ W µÓw+Øsi +°Ø a™ˆ´Õ`«ff -4r ´ša™»ƒµÓÐa™ƒ[ /±ĀNÿ‚dƒ4Šƒ m´š+°X a™ˆ´š 3NµÓ+«s‚dƒ2A¼ƒ ´š2.dF> züƒ

am+«2NVX4rƒ2Bºƒƒ

)2ff+ra™ z z< z

£‚dƒff+ra™ züƒ wa2Bºƒ›ÿªƒ> züƒ

W ff‚dƒƒT+°?« ›ÿu4Š z

 ƒff‚dƒƒT wa2Bºƒ±ĀA¼ züƒ4rƒ2Bºƒƒ:N3NµÓ+«s‚Öz+°—3+ra™ ƒ[[a™k‚dƒ z m´š ` ´š L `u ƒ ƒ4Š ƒ ´š 2 .£+°  a ™ züƒ 3Aÿ ’ a™ z4r ”Āg a™ >24Š ˆCdj+°փU¹±ĀAÿ¼ƒüƒ/Cd–Xs¯ÕgXü‚dƒT¯Àsa™k3+°a™¶` züƒ .»‚dz# ƒL‚dz ˆa™`ֈ³šu¯š2g _3+°a¶™ `/.£yā#.»‚dz#‚dƒƒ +ra™Ø züƒ.»‚dzƒ um4Š A ¼ ¯š g ‚ d ƒ 2A¼ H m´š ` z Cd ƒ V‚d ƒ ”Āg z ›o2A¼ ƒ -ƒ›ÿª »ƒN‚dƒ[-+ra™/+ra™ ƒ+ra™ zü4Šƒ ˆmCdmCd‚dƒ zÖi<V ƒAÿ¼Ø ƒ ´šµÓØ2X ‚dƒƒ £l°×—ü‚dƒ2A¼ƒ .»Ly ´ša££l°×— a™ˆ´š z4r - ˆCd+r‚dzCd m´š` Aÿ’Ø z .»‚dƒ4r - ”ĀgmCd‚dƒ a™³ÕuCd ƒ4Šƒ CdƒV‚dƒ ƒ2A¼ƒ qa™ƒƒ -´š–?«C¹ /Cdsa£‚dƒ` A¼+«`u‚dƒ` züƒ a£mX ´š4ŠüÖBý Ø ³šÍa™ zžq+°|+ ü´šam™ _³šuj[a™k‚dƒ z4r¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ z 4ŠH\‚dz2Bºƒƒ:N‚»ƒ”ĀЃ›ÿª z m´š` z=.Öy!¬.dy#8‚»ƒ Ø ³šÍa™ z q‚dz4r¯š³šum”Āa™´šA¼j ƒAÿ¼Ø z-+ra™/+ra™ ƒ+ra™ züƒ4rƒ2BºƒƒŸ3 qςdƒ ƒ2A¼ƒ£A¼ D2A¼ƒ+°ÅÓüƒ4r Ls2.dƒƒ´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼ƒ]£‰A¼]Nb2A¼ƒ]Cd—ÅÓüƒ4r m´š_üƒƒŸ´Ëšƒ2?«+°‚ƒd 2A¼ƒm±Ā`£‚dz {C¹4ŠH‚dƒ4rm´š` zl°×µÓ_t z 4ŠHw4ƒ-2A¼ƒ ü¸»/›ÿª‚dƒ.da™ züƒƒ2] ˆ {[ a™l°× ˆmCd»ƒ Aÿ¼Ð[[.»‚dƒ4Šüƒ4Šƒ.dƒ‰T -2Cda™ :BŽ´Õ24ŠÅÓ £Bºƒüƒm_³šujA¼2Bý+« l°×Bý‚ÖƒBº ƒüƒ4rƒ2Bý ³šuA¼‚dƒ z a™l°×£Ø´Õ2] m±Ā`£‚dz {A’Ða£ ´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼ƒ qL ›u³šuØ zl°×m´š¯šL2.dƒƒ+°ƒ+°´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼Hm´š` zl°×m±Ā` £‚dz {C¹¯š2_2Aÿ¼ z4ŠHw4ƒ ´Ëšƒ2?«+°¯šˆ+°jµÓVa™¯š2_2Aÿ¼ z4Šƒ+°A’[‚dƒ2A¼Hm´š` zl°× Aÿм £ØCdj+° ƒ4ŠƒµÓ_¤ z4ŠüA¼ƒ'TAÿ¼ z4r´Ëƒš 2?«+° ‚dƒ2A¼Hm´š` zl°× µÓ_¤ z 4ŠüA¼ƒ m±Ā` £‚dz {C¹ ¯š2_2Aÿ¼ ´šBý ´š{Bºƒ a£kCdj+° ƒ4Šƒ 96


µÓ_¤ z +°Hw4ƒ -2A¼ƒ ü ¯šˆgü £A¼ ƒ4Šƒ Öi<L ¯šˆgü a™ˆ´š ƒ4Šƒ D2A¼ƒ {¯šˆüg a™ˆ´š ƒ4Šƒ+°ÅÓ CÖH‚dzƒ+°ƒ+°´Ëƒš 2?«+°‚dƒ2A¼Hm´š` z 7a™¤Ð z< z4rƒ‰´š&Bºƒ¯š4Šƒ`m´š` ƒ[.Ö´š–_Bºƒƒ ¯š4ƒŠ `m´š` zTƒ£L+«»`ƒ£A¼T¹A¼ƒü[ ´a™ƒ¯šƒš“ ƒ‰‚dƒƒ ´Õü¸m4¹Tž¢l°×2›ÿ+ª ° ƒƒm±Ā` z´švL2.d4r´š2.d.dm+° züž¢a™2mAÿ¼ zü A’Ða£ »`ƒ£A¼ z _‚dƒüƒA»a™ƒƒ -?«§ £A’2A¼ z ¬2A¼ƒ £L[ »`ƒ£A¼T¹A¼ƒü2A¼ƒa™ƒ -+ra™ /+ra™ ƒ+ra™ -a™g ˆmCd üƒT m´š` zl°× ±ĀA¼ .dCdƒš‚ § ƒd züƒ-a™g ˆCd+°´ša™ ˆCdj‚dƒ2A¼ƒ2Bºƒƒ ƒ+ra™ z¯š³uš m”Āa™ +° ƒü ƒAÿ¼Ø z /+ra™ z 3 qςdƒ ƒ2A¼ƒ -+ra™ z ´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼ƒ ƒ2Bºƒƒ :T‚»ƒ ¯šˆgü ¯šˆ+°j +ra™` ƒ³šÍ+ra™` m´š` züƒ4r .Ö´š–_Bºƒƒ 3 qςdƒ zl°×NÐA¼ÅÓ”Āg ƒ[:2mA¼‚Öˆ[‚dƒ[ Ø ³šÍa™´š2.d+° ”Āg ƒ[¯ÕA¼¤‚Öˆ[‚dƒ[ ´a™ƒ¸ +°Hw4ƒ-N‚Öƒ#¸[ ].dyā+s« ¯š³šum”Āa™ +° ƒü zƒ2Bý N\NÐA¼ÅÓ ”Āg ƒ4Šƒ3 qςdƒ zl°× ]y+ra™Ø+°a™sü4Šƒ -NÿA» Cdül°×+ra£Øƒl°ûü ƒ4Šƒ£>ςÖz¯š4Šƒ”Āg z4Šƒ+°3 qςdƒ ƒ[ .Ö´š–_Bºƒƒ K {»ƒ-[¯š2+°ü–T+°ü– züƒ4r Ø ³šuL2.dƒ³šu2 +°2 -ƒ wa2Bºƒ A¼ÅÓ zü‚dƒ2A¼ƒ2Bý U ¯šÕ§ >a™ƒ4Šƒ.dƒ‰N +°ƒ+° 3 qςdƒ zl°×NÐA¼ÅÓ ”Āg ƒ[ ´a™ƒ+°Hw4ƒ :2mN‚dƒ züƒ.»‚dz Ø ³šÍa™ züƒ¯šL.dˆ.dƒ”Āg z4Šƒ+°3 q‚ Ï ƒd zl°× Ø ³šÍa™”Ā¤ ƒ[  ´a™ƒ ´š2.dµÓl°×sül°× ü”Āg ƒ4Šƒ#.»Cd:2mA¼‚Öˆ[‚dƒ[ ´a™ƒ

m´š` z-.dy#ƒ2Bý£A¼D2A¼ƒ+°Åua™ˆ´š ƒ4Šƒ-³šuÄa£mCd züƒm´š` Aÿ¼Ð[´Ëšƒ¢Õ2.dƒ#.»Cd)2+ra™4Š³šu ƒ[ ´a™ƒ '”Āg z qL£a™ƒ ¯ÕA¤¼ ´š{a™ƒš“ü4Šƒ#.»Q[[¯ÕA¤‚ ¼ ֈ[‚dƒ[ ´a™ƒ ³šu2¯š+°A¼H+° ü¸A¼ÅÓ züƒ+°A¼H2A¼ƒ+°a™j>a™ƒ4Šƒ.dƒ‰N+°a™j ü¸ ±Ā´š´š{`Ø züƒ>[2.dƒ.dƒ‰TU {BºƒJ[[-ƒ›ÿªT2.dƒƒ-N ‚Öƒ#¸4r A¼ÅÓ zü¾´i ´ša™ ˆCdj m´š+rµÓ z ”pl°×.dƒ‰N -2A¼ƒ ü

A¼ÅÓ zü.ÿ£‚dƒA¼ÅÓ züN4Šƒ ´šBºƒ.dƒ‰N3.ÿ£‚dƒ» U {Bº[‚dz :?«§ U {Bºƒ-Aÿ¹ z<£Ø´š+° z2A¼ƒ3Aÿ’ØCdj3Nÿ›ÿ•X+°3Nÿ AÖiT+° A¼ƒ¦< züƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ> ƒa™` züƒ›o2A¼ƒ.dƒ2Bºƒƒl°ƒ+° U {Bºƒ+°a£jƒ›ÿª z›o2A¼ƒƒ U {l°× 3C£j£Cdj T»+° z ü z+«s .»l°ûa™ƒƒ 3C£j£Cdj T»+° z´šva™Ð>j´š{`Ø µÓ z”ĀAÿ¼ .»¯šAƒ¼ aÙ ƒ™ +°´š.» 4ŠüƒÙƒ ƒL‚dz 3C£j£Cdj[a™‚ k ƒd zCÖH‚dzƒm´š` ±ĀA¼.dCƒd š‚ § dƒ ƒ2A¼H-a™g ˆmCdƒ AÖH¯Õ |a.d+°´šva™+° a™ˆ´š zü4Šƒ¯šˆgü³šu2¯šü A’Ða£3 uÏ .dm+° ƒ2A¼ƒ A¼ˆL´Ëƒš 2?«+°A’Ða£¯š³uš m”Āa™+° ƒü ƒ2A¼ƒm´šW» 2]+° ƒü zƒCdØO2] ´šam™ _³šuj z6+°Ø z4r ü‚dzƒ'´šA¼¤X ü3C£j£Cdj[a™k‚dƒ z CÖH¯Õ Ø ³šÍa™ züƒµÓØ ƒ4ŠƒƒCdCd–āHCd»ƒ z+«s‚dƒ[[a™k‚dƒ z

a£>‚Öˆ4Š©pBºµ†24Š züƒ ›ÿªˆTƒ+°üƒ8BºƒAÿ’a™`u24Š züƒwa2BºƒAÿ’Ø£24Š züƒ Bºƒ ¯š ˆAÿ¼Ø24Š züƒ£üƒ4ŠƒÖzCds z´šA¼ƒ£a™ƒ '¯š´šs›ÿªˆTƒ+°üž¢- uÏ›ÿªˆTƒ+°üƒ8Bºƒ uÏ›ÿªˆTƒ+°üƒ8Bºƒ

- uϛ㪈Tƒ+°àƒ F> u4ŠX +° zl°× z2A¼ƒ-2l°×a™»ƒa™–Bý#ƒ¸¯šƒš“´Õsƒ2Bý U {Bºƒ»ƒüƒ+[m´šAÿ¼ ƒA¼µÓ  u4ŠX-2l°×a£a™–`u2Cda™ z +° zl°×wa2BŽl°×üƒ4ŠHÙ#ƒ¸ փül°× 2NU {B»A»³Íš Dÿ ˆ z4ŠH\Aÿ¼Aÿ’Ø4Š³šÍa£ ƒ|+m C£A¼ƒüƒ £T‚dƒ[-Dÿ ˆ´šBºƒN  ƒ³šÍ u4ŠXNÐA¼ÅÓ ƒAÿ¼Øƒ2Bý+ ƒjžqa™–Bý +r+ra™ z4ŠüƒÙ#ƒ¸ CÖH‚dƒ q‚dzTAÿ¼ z4rCd´šva™Ð>j¯š2”Ā—a™ uÏ z üC£ƒ4´š– £Bº4Šƒ.dƒ£‰ƒ uÏ z 7³šu +°üƒ4Šƒ# 97


 um4ŠCdæдš‰ z +° z ¾´2´š4Šƒƒ A’[ ´Ëšü züƒ›ÿªT2] +°C£a™ƒgBºƒ4r4Šü[ ƒ¯šƒĂž¢Cdü]#ƒ¸ C£ƒ um4ŠCds‚dƒ2A¼ƒ.»‚dz +ra™Ø zü ü4ŠHÙ´Ëšü z ƒ¯šƒĂ2A¼ƒCdü]32A¼ z2A¼ƒ# ¯šÐ´š‰ z¯šÐ±Ā‰ ¯š‚ g dƒ2A¼ƒµÓ¡›ÿuµÓ¡›ÿª züƒ4r2]»ƒüƒ+[32A¼ ›ÿª‚dƒ zü2N+2Cd+rü zl°×£[[ ƒa™]‚dz2Bºƒ# ¯šÐ´š‰ u4ŠX¯šÐ´š‰ zC£ƒ4r2]Tš‚dƒ züƒ.£žu+rü z -2Cd¦+°a™` ƒ2A¼ƒ2.dƒ+[£[´Ëšü zw+i»]‚dz2Bºƒ# ¯šƒš“´ÕsT|+´ša™ˆ´š ƒ4Šƒ- ¯šgƒTBº]Cda™ƒ£CdU {[+«4Šüƒ4Šƒ >Bºa™ˆ´š¯ÕgX

uϛ㪈Tƒ+°àƒ µÓ¡›ãq.dyåm_³šuj”Ā+rC£—a™ zl°×m´š‚dƒX‰2.dƒ# T.£a™`3Aÿ’ØXj+°T.£a™`Cd´š–azCda™T.£a™`.»‚dƒl°×2Bºƒ# Cdƒ ˆ¯ÕµÓ¡›ÿq.dyāT.£a™`üƒ'wa2Bºƒ´šA¼¤Cdƒüž¢A»[‚dƒ2A¼ƒ Öia£4ŠØ z±ÂBº‚dz¹A’[‚dƒ2A¼ƒTa™+«s4ŠH\‚dz2Bºƒ# ' Bºƒƒ um4ŠA¼ ¯šg ƒ¯šL2]´š&BºƒmµÓ ` ƒ[NÿAÿ’دšü[ .Ö´š–_Bºƒƒ ¯šC£Ð´šXs¾´i Bºƒ›ÿªˆTƒ+°ü‚Öz+°—-Nÿ+r›ÿuدš z ü4ŠH\ m_³šuj[š:N¯šˆ+°j´šA¤X¼ ‚dƒ4Šƒƒ -¯š2¯š+«sm_³šuj[šTƒ³šÍazCda™[šüƒžq+°‚dz2Bºƒ#  ´šA’a™g ›ãu  :Cda™ ´šA’a™g zü‚dƒ2A¼ƒ -ƒa£4Š z žq+° m_³šuj ´šA’a™g z2A»›ÿu z2Bºƒ# ¾´i wa2Bºƒ´šA¼¤Cdƒüƒ¯šƒš“´Õs´šA¼¤Cdƒü4Šƒƒ Cdƒa™Ø4Š:Cda™¯šÐa™ˆ´šü+°` züƒTBº]¯šÐ¯šÐa™ˆ´š z2A¼ƒ2Bºƒ# Aÿ’a™`u24Š züƒwa2BºƒTAÿ¼ züƒ m´š+°XAÿ’a™` m_³šujAÿ’a™` Aÿ’Ø£24Š züƒ BºƒTAÿ¼ züƒ Ta£mBºˆ´š z 'µÓÐa™a™ˆ´š z

 m_³šuja™ˆ´š z ¯š ˆAÿ¼Ø24Š züƒwa2BºƒTAÿ¼ züƒ ¯šT.£a™¯š ˆAÿ¼ƒüƒ 

[LÐ.£a™¯š ˆAÿ¼ƒüƒ ¯šT.£a™¯š ˆAÿ¼ƒüƒwa2Bºƒ ”Ā2<Ø‚Öˆ4Š´šA¤X¼  ƒ³šÍ£+°Ø ´šA¼¤X [LÐ.£a™ ¯š ˆAÿ¼ƒüƒwa2Bºƒ ¯šˆa™Ø.d2mA¼£Bºƒü»+°CdÐÖzLy m_³šujA¼2Bý ƒ2Bý m›ÿªˆ ƒAÿ¼Ø zl°× CÖ]y m_³šuj z2AÖi+°Ø ƒ4Šƒ# 

3a£ØA¼a™–`VX4Šm_³šuj£ÅÓ z2A¼ƒm´š»W2]m_³šuj z2AÖi+Ø° ƒ4Šƒ# ¯š´šs uÏ£ uÏ›ÿªˆTƒ+°ü´šA¤X¼ NÐTAÿ¼Aÿ’a™`u24Š zü´šA¼¤XmXTAÿ¼ Aÿ’Ø zü´šA¼¤X.dCdƒLÐAÿ¼¯š ˆAÿ¼ƒü´šA¼¤XÖa™¯Õa©pBºµ†24Š züƒ CÖH¯Õ-›ÿªØ¯Õ2]Na£>‚Öˆ4Š ƒ[.Ö´š–_Bºƒƒ

a£>‚Öˆ\ ›ÿªˆTƒ >ü zž¢ >ü z -\‰ž¢ -\‰ £‚dz {ž¢ £‚dz { 3+rµÓ zž¢ 3+rµÓ z ƒ³šu A¼³šu2+ra™ zž¢ ƒ³šuA¼³šu2+ra™ z ƒ³šuCdsCdÐ zž¢ ƒ³šuCdsCdÐ z-A¼Ð‚dƒm_³šuj zž¢6+°Ø z.»¯Õ£Bºƒ a£>‚Öˆ\-_Bºƒƒ m_³šuj ƒ2AÖi+°Ø ›ÿu z CÖH¯Õ - uÏ Cdƒsü`4Šƒƒ - uÏ Cdƒüs `\-T»+° Cdƒüs `4ŠƒƒCdAƒ¼ ´šL-Dÿ ˆ Cdƒüs `\a£4rA¼ƒüƒ ±p {ƒa£4rA¼ƒüƒW2]+°a™j zAü4Šƒƒ+°a™j zAü\[a™jü uÏ[‚dƒ4Šƒƒ

[a™ƒÙ`£+°Ø züƒ »XÌ»X ´š2.d›ªˆÿ Cd züƒK {4r {´š2.d uÏ2» mN‚dƒ züƒ´š2.d+°a| j2mN‚dƒ 98


züƒK {4r {´š2.dm±Ā` züƒ-2Cd¦+°a™`.dCdƒš§‚dƒ zK {4r { Tš‚dƒ´š2.d+° zK {4r {]Cd—ÅÓüƒ+°a™j züƒK {4r {K {|+ ü z ¯š]yA’2A¼a™ˆ´šփ”Ā+«T-[‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ š#ym+° züƒšBºÐa™k züƒK {4r {+r ˆNµÓmCdƒ a™Ù züƒ4r { š?¢—µÓ züƒ š„Bºbā ƒüƒ šBýÐ.£a™ züƒ š#Ă2´šCdƒsüƒ šA¼ƒÙ` züƒ šBˆº a™ƒjüƒš`jCd züƒš?uy* züƒš#—a™jüƒK {4r {¯š´sš Aÿ’Cdƒ {üƒ ¯š´šs+¹?« ƒ³šÍ ƒ2mCd züƒK {4r {+°a™ zƒ¯šA¼¯šCdƒsüƒK {4r { K {¯š]yA’2A¼a™ˆ´š{Bº {-[‚Öƒa™ƒ4Š ž¬ƒ -š§ Cdƒ {üƒ -©Ā§Cdjüƒ -©Ā§24Š‚Öˆ4rN [šüƒ -š§ a™ƒüs ƒ -š´§ {š a™ züƒ-š§ ƒA¼ züƒ-©Ā§_€ züƒ-š§±ĀµÓ züƒ-š§ ¯šüg züƒ K {4r {A¼µÓ a™2mAɼ züƒA¼µÓ £ ƒ züƒK {4r {´š2.dµÓl°×süƒ üm´š+°XK {4r {K {.ÖiCdدšÐa™ˆ´šփ”Ā+« [CÖH¯Õ+ƒ z Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z 'm+«2NT[a™ƒ`Ù £+°Ø züƒ ¯šCdØ2 uÏ ƒ2Cd2m_³šuj 8+°»ƒ£NÐI‚dƒ2m_³šuj ¯ša™Ð2<HÐA¼2m_³šuj »³šu££¯Õs+«2.d£¦ '£+°Ø züƒT.£a™`.»¾¯A¼ z

 ¯šCdØ2 uÏ ƒ2Cd2m_³šuj ¯šCdØ2 uÏ2-2Cd2-[´šA¼T›ÿª>

¯šCdØ2ff-4rµ†µÓÐCdփ +rü´šL.»yāA¼ z žq[A¼[ -a™¤ z

uÏ2ff -4r ]Cds[ ¯šÐm´š+rµÓ ƒ[ C»HN+°ƒ+° :N|+ ü uÏ ƒ[[a™k‚dƒ z

-2Cd2ff-4r3N

ƒAÿ¼Ø-2Cd2žq[A¼[‚dz-4rA»µÓ´šL.»yāA¼ zžq[A¼[-a™¤ z +°ƒ+° m_³šuj z ¯ša™Ð+rü zü2A¼ƒ ¯ša™Ð A»µÓ zü2A¼ƒ /2Bºƒ#.» ¯ša™Ð£Ø´š+° ƒ[-2Cd ƒ[.Ö´š–_Bºƒƒ:?«§ü+°` züƒ4Šüm_³šuj z ;+°?«‚dz‰A¼[[a™k‚dƒ z

 8+°»ƒ£NÐI‚dƒ2m_³šuj

8+°28 -NÐI‚dƒ2m_³šuj-[´šA¼ T›ÿª>m_³šuj zl°×8+° z 8 -NÐI‚dƒ2-ƒ Bºƒ´šA¼ zü.»Cd 8+°CdÐ zƒ¯ÕN¤2´š q‚dz .dƒ‰N8+°»ƒ£-4r;+°—#‚»ƒØA»Ÿ-NÐI‚dƒ2-4rwa2Bº NžqAƒ¼ m_³šuj‚dƒ4rTµ†ü´šva™k z'£+°Ø zl°×-a™g z´šva™kփm_³šuj z ;+°—?«‚»ƒ4r[ wa2Bº N žqA¼ »N [a™k‚dƒ z ' m_³šuj z ]mA¼ˆ´š z µ†µÓÐCd z´šva™k z

 ¯ša™Ð2<HÐA¼2m_³šuj :A¼2¯ša™Ð2m_³šuj<üƒ-[´šA¼ T›ÿª>m+° ƒ z4rQ[-a™¤ z ' +°_B» ¯ša™Ð zˆ‰ m_³šuj»ƒ -azN -4r m_³šuj z +°2!¬ -Ø»ƒTƒ‚dzƒžqAƒ¼ CdC–d A¼ zCdÐ2´šA¼ z-¯Õ´šA¼ z3Cdj-2Bº´Õ2Bºm_³šÍj2Bº züƒ m_³šuj ¯šCdƒs ]Cdƒs ”Ā+« a™ˆ´š z +°a£+°a™ züƒ |+mCd|+mCd$Ïüƒ +°a™j uÏ züƒ¯šˆ¤üQa™e züƒÖzA¼ž¬i¯ša™Ð zK»[‚Öƒa™ƒ4Š ž¬ƒ TµÓÐ ¯šÕ§T TµÓ¡ÐBº { TµÓÐ 2A¼ƒØBº { K» »A¼»A¼ƒØBº { »A’2CdƒBº { »A¼¯šƒgBº { »A¼ z K» ‚dƒ>Ï+°a™s { ‚dƒ>Ï ›ÿ¢+°s { ‚dƒ>Ïaˆ™ ´š{Bº {‚dƒ>Ï zK»A» A» {Bº {A»£Cdjl°×Bº {AÖi $ÏBº {AÖi z K»Wš“ØBº {´ša™ ƒA»Wl°×Bº {K»¯š4Šƒ`ƒBº {[a™ƒÙ`ƒBº {K»K» ¯ša™Ð zl°×”Ā+«‚dƒ[‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ ¾´i Bºƒ£+°Ø züƒ¯ša™Ð m_³šuj»ƒ[‚dz:Cda™ zžq[A¼[‚dz -N¯ša™Ð£Ø´š+°փ-2Cdփ]mA¼ˆ´š´šL´šva™k ƒ[‚dzAÖüƒ´š{.dƒ‰N

 »³šu££¯Õs +«2.d£¦ 99


£³šu2+«2.d£¯Õs -[´šAT¼ ›ÿ>ª Q[-a™¤ z£ ƒa™ˆ±ĀCdj+°փ m´š´š2.d z+2.ÖփˆžqAƒ¼ -4rm_³šuj z ˆmCd»ƒƒ‰A¼[-a™¤ z :#ƒ¸ ¯ša™Ðž¢+rICdփ 3A¼Ø2Cd züƒ žq[ m_³šuj ¯šÐa™ˆ´š z ¯šÐm´š+rµÓ ƒ[‚dz A’[ +°2!¬ -Ø»ƒTƒ‚d žqA[¼ +2.Öփ £ žqA¼[ 3a™ˆBÿº z4r[ƒ‰K {3m_³šuj»ƒ‚dƒ[m4Š³Õu2]#ƒ¸2Bºƒ z:?«§3a™ˆBÿº ü+°` z- ¯šØ z µ¢¸,, 7a™¤Ð2´šva™k2,-Aÿ¼¦´šva™k2, ƒAÿ¼Ø´šva™k2, ‚dƒA’Cdj+°2¯ša™Ð2´šva™k2,CdA’C»jX¯š ˆNÿ¯šg¯šØü+°`2,, C£,,¾´im+«2A¼ ƒAÿ¼Ø-2Cd?u´šva™kփ[2Bý‚dz‰¯šÐm´š+rµÓm_³šuj z KÖi‚dz2Bºƒ z-#ƒ¸2Bºƒ#‚»ƒ¯š ˆNÿü+°` z:NmµÓ¡Xm´š ˆ` zŸ _ƒƒÕm±p+°s zŸ ƒCdփ -ƒ›ÿª a™ˆ´šփ ‚dz‰N¯š2µÓ‚dƒ z2Bºa£A¼ƒ -4r»ƒ´ša™m_³šuj zÖi/£‰¹+rA¹‚dƒ[C¹.da£A¼ƒ£¯šÐa™ˆ´šփ m_³šuj z»ƒ+rA¼ƒ+ƒ#-¯š2›ÿu :Nl°ûBºAƒ¼ »ƒA»³šu zƒ +ƒ#T´šVCd›ÿu A»³šu z´šva™Ð»ƒ[ Nÿ2´š_BýN+°ƒ+°T´šVCd ›ÿu l°ûBºA¼ƒ ' -¯š2›ÿu T´šVCd ›ÿu ül°× ƒa+° mµÓ¡X m´š ˆ`»ƒN‚dzˆžq2A¼ƒ»ƒ-NÐI‚dƒ¯šÐm´š+rµÓ´ša™m_³šuj zÖi ‚dz£‰ƒ:N[CdدšCdØ z »ƒ3+rµÓ z ž¬ ´šva™ƒkBºƒm´šÅӂdƒ ƒ2A¼ƒ >ü z.» 3 L2´š _Bý>4ŠCdƒs ž¬´šva™ƒkBºƒ-?«§£.»Cd¯ša™Ð>4ŠCdˆs[2Bý‚dz‰N+°ƒ+° £l°×C£Ø4Š z TBº.dƒ# ´šLm4Š³Õu2.dƒ#üaz2.dƒ#‚dƒƒTžq { µ¢¸,, +«24Š³šÍT¸ ƒ,+°Ð4Š.£yāTƒ,+«2+°a¹TƒCdØ uÏ[+«…ƒ, 3Cdj£´švLCd2TµÓÐ2, ƒ³šÍ+°ü–2_ƒ£‚dƒAÿ’,, C£,,m´šÅ‚ Ó ƒd ƒ2A¼ƒ>4ŠC2sd C£>ü z.»Cd´šL´švLCdƒÖ #ƒ¸3Cdj¯šÐa™ˆ´š z .»Cda>4ŠCdƒs[2Bý‚dz‰N+°ƒ+°»ƒm4Š³Õu2.dƒA»Tƒ‚džqA¼ƒŸ =+°—Bºlû° ÖÅ®Ó ü¯ÕNžqAƒ¼ 8Tƒ‚dz.»‚ƒd ü¯ÕNžqAƒ¼ A»[KTBº.ƒd #‚dz

žqAƒ¼ :N z zl°× {¯š ˆNÿ‚Öz+°—´Ëšü ƒ[‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ µ¢¸,, 3.£a™Ø£l°×–a™ƒ©p,»A¼Cd¯šØC£ A»X, ]a™‚dˆ ‰T,ֈ|+A¼¯š2´šCdƒĂØCd:X,, C£,,8´š{a™ƒš“Bºƒ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {ü A¼t ƒ2Bý CdC¹sдšAµ» Ó z´ša¹+°-´ša¹+° >+° zž¬i ƒ³šÍ£+°Ø züƒCdA¼a™¤ züƒ±Â2A¼ƒ.dƒ£‰B¹3´š{a™ƒš“Bºƒ 3 +rü ƒ2A» -+°—Bº» 3 ´ËšƒBý‚dƒž¢» ¯šÐ´š‰ ƒAÿ¼Ø z =+°—Bº CÖHT ]y-+°—B»¯šÐ´š‰›ÿ‚ ª ƒd z¯šÐ´š‰4Ša£A¼ƒüƒTƒAÉؼ ‚dƒ4Šƒ#ƒ¸ uÏ‚dzCdƒ Bº4Šƒ.dƒ£‰Bºƒ ƒL‚dz´šL´šva™ƒkBº4Šƒ.dƒ£‰Bºƒ

U»µÓÐa™ƒü6+°Ø z U {Bº 4r¯š]yA’2A¼Ða™ˆ´š{BÖi 3Cdj‚dzƒ3Cdj‚dƒ2A¼ƒ+°H–Cdփ -2Cd¦+°a™` zˆ‰-2Cd¦+°a™`m´šXD2_ z4Šü¯ÕN 'µÓÐa™ƒBº4r¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š{BiÖ m_³šuj zƒ‰m_³šuj ƒ‚dƒ2A¼ƒ +°H–Cdփ ˆ‚dƒ‚dzƒ‰ ˆ‚dˆm´šXD2_ z4Šü¯ÕN U {[‚dƒ2A¼ƒ3Cdj‚dƒ2A¼ƒ+°H–Cdփ -2Cd¦+°a™` zƒ‰-2Cd¦+°a™` m´šXD2_ zƒ-2Cd¦+°a™`+ra™ØփA» ³u2mN‚dˆA¼ƒüƒ[a™¯š q‚dƒ4r

3Cdjff;+°—!qTƒ4Šƒüƒƒ m_³š u j z‚d ƒ 2A¼ ƒ ˆ‚dƒ ‚d z ƒ ˆ‚d ˆ m´š X D2_ zˆ‰ ˆ‚dˆ+ra™Øփm´š´š2.d zƒTBº].dˆBº4r-4r-ü+°Ø z.»‚dƒ4r

m_³šuj zff;+°—!qTƒ4Šƒüƒƒ -4rU {[‚dƒ2A¼ƒ‰-2Cd¦+°a™` zm_³šuj-Qÿ zž¢[ ˆ‚dƒ CdCdsÐ z4r;+°?«‚»ƒ-az‚dz‰N'wa2Bºƒƒ+°H–Cd CdCdsÐ zžq:?«§ +°H–Cd züƒ žq+° m›ÿª ƒƒ-ü+°Ø z.»‚dƒ4r/‰N3Cdj m_³šuj zžq ‚dƒ[T.£a™`ž¢A»HN :+°m_³šuj z¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š{B»Ÿ3Cdj¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š{B» 100


+°ƒ+°/±ĀA’+ra™` z4rwa2Bºƒ ¯šƒs {üƒ2Bº {4r3C»jm_³šujm_³šuj‚»ƒ 3Cdj -?«§ 3Cdj ¯šÐa™ˆ´š»ƒ »ƒ -[ [a£¤a™` .»¯Õ+[ ´šL´šva™ƒkBÖi -NÐI‚dzBÖi¯ša™Ð£Ø´šl°×BÖi-¯š24ŠƒBÖiµÓ¡A¼ƒ¤BÖi‚dz2Bºƒ3Cdj¯šÐa™ˆ´š z» »ƒ-[[š4ŠH\‚dz2Bºƒ!q z+«s mµÓ¡X,,

´šL´šva¹k³šu2-NÐI‚Öˆ³šu2¯ša™Ð£Ø´š+¹³šu2 -¯š24¹³šu2 [C¹Ø³šu2µÓ¡A¹¤³šu2¯šÐm´š+rµ¢³šu2 W¹³šu23C¹j³šu2ff ¯š zmA¼ zž¢ z2] ´Ëšƒ# z Öüƒ´šü ž¢´šü Ka™ƒ =#ƒ¸ ´šL´šva™k z4rƒ2Bºƒ¹-!q¸3Cdjl°ûBº¯šaЙ £Ø´š+° z4r-2Cda£ØTƒ4r ƒ2Bý´šL´šva™k ƒ4Šƒ.dƒ‰N-?«§3Cdj»ƒ[a™k‚dƒ»ƒ´šL´šva¹k³šu2 ˆ‚dˆ+ra™Øփ>4ŠCdƒs-A¼t ƒ2A¼ƒ+°ƒ´Õ2.dƒm´šXD2_ z ž¬ ¯šCØd z4rA¼ƒ'TAÿ¼ փT.£a™`ž¢3CdjCd´–š azCda™ zžqA[¼ [a™‚ k ƒd z -?«§3Cdj»ƒ[a™k‚dƒ»ƒ-NÐI‚Öˆ³šu2 >4ŠCdƒsž¢[3+rµÓ z=#ƒ¸¯ša™Ð£Ø´š+°ֈ¯šÕ§‚dˆ Cdˆs¯š ƒ¯šs A»µÓ+rü ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒ;|+VX4r-<2BÖi+°a™¯š z4r£Ø´Õ2]‚dz‰?«§ 3Cdj¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ»ƒ[a™k‚dƒ»ƒ¯ša™Ð£Ø´š+¹³šu2 3+rµÓփ#ƒ¸ ¯š ƒ¯šs ¯šƒs {ü2A¼ƒ Öüƒ´šü ž¢´šü ‚dz2Bý‚dz -¯š24Šֈ -!q¸ µÓVa™mCd‚dƒ Tü+°`ƒBºƒ - ”ĀgmCd‚dƒ ”Ā+« ´š2.d+¹µÓ ØXL+°s z-az3CdjJ#[‰?«a£+°±p+°üC¹¯š2_2Aÿ¼ zžq+°´š{#§+° W2.d+° -¯š24Šփ‚  dz‰N -?«§ 3Cdj‚»ƒ »ƒ [a™k‚dƒ»ƒ -¯š24¹ ³šu2 3Cdj‚»ƒµ†µÓÐCd z4rƒ2BºƒN‚dƒ[‚dz-[CdØփA»³šÍA¼ƒü|+ a£+°±p+°ü[¯Õ¤a™փ‚dz2Bºƒ#[C¹Ø³šu2 -TA¼Ø ˆ‚dƒü üC¹.dƒ+°a™sCdÐ züƒAü\»ƒU {Bºƒ +rƒ|+ žuCdjƒ-ÖBý[a™k‚dƒ»ƒW¹³šu2 ž¢+° zž¢[´šA’a™¤ züƒ¯šˆa™ƒØBÖ#ƒ¸m´š+rW2´š.»‚dz.dƒC£ƒ

¯šÐm´š+rµÓ ƒ4Šƒ¹-#ƒü» A» ³u2mN‚dˆA¼ƒüƒm´š+rW2´š q‚dz.dƒC£ƒ ˆmCd zA»[.»m´š+rW2´š_Bº+°¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ ƒ4Šƒ3Cdj»» ƒ[a™k‚dƒ»ƒ ¯šÐm´š+rµ¢³šu2 A»µÓ+ržuüC¹4ŠˆBý ¯šƒs Ø ³šÍa™ z ƒ¹£Ø±Āa™ zA’[+« ´šLTƒCdƒüƒ ƒL‚dz£ ƒa™ˆ´šm+«‚dƒüƒ4Šü {-´šLTƒCdփ-2Cdփ ƒ¹£Ø±Āa™ Xs a™³ÕuCdփ -£24rj¯š 4¹.da™փ >4ŠmCd–+rµÓփ m_³šuj z»ƒ[a™k‚dƒ zƒ2Bºƒ#‚»ƒm_¾³iuj£³šu2 A» ³u2mN‚dˆN.dCdƒLÐ2µÓXCdC£sÐüƒl°ûBý‚dzl°ûBº+°‚dz2Bý Tü+°` z ”Ā+« ˆmCd z 3Aÿ’a™ z4rƒ2Bºƒ 3Cdj¯šÐa™ˆ´š»ƒ »ƒ [a™k‚dƒ z3C¹j³šu2

uÏ”Āa™ z 'm´š´2š .d z-TA¼Ø ü+°H\N:2A¼ƒž¢¯šCdØ ¯šƒs»NžqAƒ¼ ]CdsCdsÐ z+°2!¬ Dÿ‰փA»QžqAƒ¼ +°ƒ+° TƒAɼØփAÖiÐCd z¯šCdØփ -AÖiÐCd zƒ›uNÿ2´šAƒ¼ m´š`£a£¤A¼ƒüƒ£?«a™³šu¯šØ zƒ-›ÿªØ¯Õ2] TµÓ¡A¼¤]CdƒsBºƒ+r ž¬ƒ m´š´2š .dTš‚dƒ+°փ]Cds Xs/2!q um4ŠA¼ ¯šgž¢/£‰-N[mA¼‚»ƒ = [ ]Cds zž¢ [a™2>փ uÏQ´š z Öüƒ4Šƒ¹ £B» m´š_ƒA¼ƒ¤Bºƒ -TA¼Ø ü¸+°H\a›qAÿ¼ züK‰K?«_ƒBº4Šü ž¬+°` ˆmCd zž¢ uÏ ¯š zmA¼ zž¢ žql°×2Bº± p {ƒ ¯š2”Āa™ ƒ‰N /‰A¼K -N Cü\2.d_BŽH-ƒ+ƒ#ֈ³šu z/‰A¼‰NžqAƒ¼ +°ƒ+°±p ü¯ÕQ žqAƒ¼ T»+° zC¹ֈ³šÍ[‰[a™W ¯s”ĀAÿ’a™`փ uÏ z[¯šĂ2µÓ‚dƒ z4r üDÿ2.dƒƒ”Ā+«›ˆªÿ CdƒBÖia¯š2”Āa™ ƒƒ¯šÐa™ zƒ.dˆ¯šˆs /2BýA’[ž¢ ±ĀžoÙa£A¼ƒ:2A¼ƒ+þl°×]A’2A¼´Ëšƒ zTµÓ¡A¼¤ z-az3Cdj4r CdƒC£ƒ›ÿuT2.d ž¬ƒ  ¯ C£Ø4Š zÖia£4ŠØ z+°2!¬›ÿu4ŠØ z¯š2”Āa™ z+°2!qµÓmCdƒ { žqaƒ™ A¼µÓØm´š´2š .d zƒ»ƒ-ÖBý ”Ā+«‚  ƒd 2A¼ƒü‚dƒ z.»‚zd /±Ā‚dƒ z 101


CÖH‚dƒ ž¬ƒm´š´š2.d zƒü‚dƒ z.»¯ÕCdCdsÐ zm´š+rW2.dƒƒ:?«§ /±Ā‚dƒ z ˆ2Bºˆ+rØNmµÓ¡Cdƒüž¢.Ö´š–_BýN -2CdL2mN‚dƒ[m4Š³šu z›u ³uØ2mN‚dƒ[m4Š³šu zµÓ ƒA¼ ˆA¼ƒüƒ +°ü£Bºƒ±Ā´š+° CdØ züƒ A¼H£Bºƒ:2mN‚dƒ¯šƒ< züƒ2Bý/´šaX™ [ ±Â2N£BºƒmµÓAC¤¼ ¹l°ûBý£Bºƒ ƒ2] ƒA¼ƒÖi¯šƒ<+°a™ ƒÖ  3¯š z¾´i l°ûa™ƒy‰£Bºƒ]C»s2mN‚dƒ zümµÓ ƒƒ>az2]£BÖi[a™jü ƒ‚»ƒØ2Cd a™l°×mµÓ ` z.»‚dƒ ž¬ƒ-2Cd¦+°a™`µÓ¡N¤ +þl°×m±Ā`u‚dˆ ƒ z .»‚dƒ ž¬ ƒ m±Ā`4ŠX[ [a¹Nÿ2 .d ž¬ƒ Tš‚dƒ zü JƒNƒ2Bý :2mN‚dƒ züƒփü¸փü¸4rT+°L¶2.dƒ+ ž¬ƒ A»³šu z:2mN‚dƒ züƒ ƒ¯šƒĂ_ƒN¤U£Cdj:TA»[ƒ2Bý8A»N >[j¯šƒs‰A¹mµÓ¡C£ØA¼ƒü.»CdCÖH¯Õ+ ž¬ƒ´Õ ƒj#3‚dˆ›ÿªˆCd züž¢ 3‚dˆA» Cdüž¢¯š2+°ü–µÓ¡N¤.» m±Ā` ƒ¯šĂ2‚Öˆ4Š z.»TE z ü‚dƒ z

.»‚ƒd ž¬ƒ3Aÿ’ØXj+°ƒÖ  A» ³u2mN‚dˆN›ÿu zƒ A¼H£?«+« +ra™`փ A» Cdü‚Öz+°—¯šTƒÕ§a™ˆ´š{Bºƒm´š` zž¢[-+ra£a™¤փTa£!q§»» ›ÿu .»Cd z2A¼ƒ4rTa£?ƞ¢¯ÕgCdƒBºƒ+r ž¬ƒ´Õ ƒj#3Ta£?Æl°× +ra™` z /+ra£a™¤ z ¯šˆ+°j ›ÿªˆCd H24Š ¯šTƒÕ§ a™ˆ´š{Bºˆ -az ³Õua™`Ø4Ša™ƒbā[‚dƒ2A¼ƒ 3 Ta£#ƒ–a™ƒš“[ E z .»‚dƒ ž¬ƒ -#ƒ¸ ³Õua™`Ø4Ša™ƒbā[‚dƒ2A¼ƒ[ü]‚dz2Bý´Õ ƒj#3³Õua™`Ø4Ša™ƒbā[+«+ra™`ƒBºƒ ˆ‚Öˆ´š³šuCdƒBºƒ ƒ+ra™£.dƒØBºƒ -az -£Ø+°Cdƒ[ ‚dƒ2A¼ƒ 3 ³Õua™`Ø4Ša™ƒbā[[ü‚dƒÖz2N2.d ž¬ƒ3´Õ ƒj#-2Cd?«+«[-Nÿ©Ā§ z m´š` zž¢[-a™g ˆmC£ü+«Cd z-azµÓ¡A¼¤m_³šuj z2A¼ƒ-£Ø+°Cdƒ[ ü‚dƒÖz2N2]¯ÕgCdƒBÖi‚dz2Bº ž¬ƒ:N‚»ƒm´š`¹±Ā¯š A» ³u2mN‚dˆA¼ƒüƒ8»TA»[ƒ2Bý´š{?«§ ¹£?«[£?«£?«‚dƒ2A¼ƒ ü‚dƒÖz2N.d ž¬ƒ ˆ2”ĀA¼ƒž¬i ´šNÉJCdCÐds zƒ›ÿˆª Tƒ‚dƒ2A¼ƒa™+rsN >üCdCdsÐ zƒ>ü zž¢ƒJa™Ø zÖzA¼ž¬i-\‰CdCdsÐ zƒ-\‰ž¢ƒ m±Ā` züƒ£‚dzCdCdsÐ zž¢ƒµÓVa™a£+rµÓ zƒ3+rµÓCdCdsÐ zž¢ƒ ¯š2+°ü– zƒ.»‚ƒd +°/2.d ž¬ƒ-4rCd£jmCd züƒ-[›ÿuT2]ü‚dƒ2

.»‚dƒ ž¬ƒ -žu|4 m´Ëšˆ`uQ2mN‚dƒ züƒl°ûBŽ J[+« +ra™` zž¬i ¯šˆ+°j´šNÉÐ £ØA¼ƒüž¢ ü‚dƒ z .»Ö‚dƒ ž¬ƒ Cda™ƒ£Cd U {[+« µÓ›utN ›ÿ¢4Š¯ÕNw+t i +°ak™ zÖzA¼ž¬i4¹ÅÓ+° züž¢m´š»W2]?«§ mµ¢mC£Naz2mN‚dƒ ›ÿu zC¹4ŠˆBý-NÿA» Cdüƒ£?«A» Cdü2A¼ƒm´šµ» Ó¾´#§ ž¬ƒ-4r mµ¢mCd zƒNl°×—ü2A¼ƒ.daj™ zƒTA¼ƒØCdƒs2A¼ƒ.dl×° {ƒ¯šˆa™ƒØ[ž¢ƒ O³šuЃ a™ƒ`ƒ[ž¢ƒm±Ā` zƒ£‚dz {ž¢ƒ£l°×—ƒ-\‰‚dƒ2A¼ƒ ±Ā`«[ az2mA¼ƒ [‚dƒ 2A¼ƒ ±ĀA’[‰ / ´2mA¼ƒ[‚dƒ2A¼ƒ ±Ā‚dz {[ ƒCdƒØ {‚dƒ2A¼ƒ/´š¯šgƒm´š u´šX‚dƒ2A¼ƒ ƒ¯šƒĂƒ.d2mA¼ƒ[‚dƒ2A¼ƒ _ƒN¤[_³šu¯š–X‚dƒ2A¼ƒ[¯šĂ2+°üƒ–BÖi/2.d ž¬ƒ ' -Nÿ A» Cdü2A¼a™ƒƒ‰ 3‚dˆ :2mN‚dƒ zül°× -Nÿ©Ā z [> zl°×3-NÿA» Cdü»:2mN‚dƒ züƒ-[-ƒ.dƒ£‰ z'TAÿ¼ z4r A»  ³u2mN‚dˆ A¼ƒüƒ £?« £?« +ra™` züž¢ ü‚d ƒÖz Ly

» ƒ Ta£#ƒ–a™ƒš“Bý[ff-[›ÿuT2.d ž¬ƒ -a™¤£VµÓÐa™a™ˆ´š zž¢ m_³šÍj2Bº zž¢ ƒ‰ ´š{a™ƒšB» >4ŠCdƒsl°× -Dÿ‰[TƒC¹s ±ĀA’+ra™` ƒBÖi‚dz‰ m_³šuj z -[‰ ›ÿªˆCd zül°× 3Aÿ’a™ƒÖ £Bºƒ+ra™`ƒBºƒm´š›ªƒÿ {Cd2mBý+°ƒ+°¯šO2]A» ƒƒ©ĀØN +¹?«+« -‰±Ā£A¼ƒüƒU ¹±Ā‚dƒ zƒ+°H–2]±pÕ2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ m_³šÍj2Bº z +°2!¬ wa?«§2´š{ ›ÿªˆTƒ ›ÿªˆTƒ+°2!¬ wa?«§2´š{ >ü z >ü z+°2!¬ wa?«§2´š{ -\‰ -\‰+« wa2Bý2Cdž¬i £‚dz { £‚dz {l°× wa2Bý2Cdž¬i 3+rµÓ z :#ƒ¸ ;+°A’[¾´i+°?« .]y ´š2 S+°Cd z -´š2S+°Cd zÖi›ÿªˆCd zü.»>4ŠCdƒs£Ø´šsփ‚dz‰N +°ƒ+°›ÿªˆTƒ[>ü zž¢ƒ>ü zƒ-\‰ž¢ƒ-\‰[£‚dz { ž¢ƒ£‚dz {ƒ3+rµÓ zž¢ƒ¯š ƒ¯šs¯šˆ¤üm´š´š2.¹Cd–Xs+«+ra™`փ ƒ³šÍ+rµÓ zž¢ƒü‚dƒ z.»¯Õ3³Õua™`Ø4Ša£b+ra™ zž¢ƒ/2Bý£BÖi £¯šüƒ¯šˆ+°j›ÿªˆCd züƒ+°a™j-TA¼ØA¼µ}2mN‚dƒ züƒ ƒ¯šƒĂ_ƒA¼¤ J?«C¹l°ûBýH24ŠµÓVa™ zƒ ˆmCd»ƒAÿ¼L2]£BÖi»ƒm_³šuj2Bº zƒ -ƒ-Dÿ ˆ zTBº.dƒ# ü3m_³šÍj2Bº z+°2!¬Öüƒ´šü‚dz2#ˆ 102


¯šˆ+°j ›ÿªˆCda™ˆ´šփ ¯šTƒÕ§ H24ŠµÓVa™ zž¢ 3Cdj4rƒ2#ˆ ‚dz2B» ³Õua™`Ø4Ša™ƒbāBý[»»-[Aÿ’Ø[2.d ž¬ƒ ¯šˆ+°j›ÿªˆCd zü‚dƒ2A¼ƒ-Dÿ ˆ z4Šü£BÖi‚dz‰a³Õua™`Ø 4Ša™ƒbāB» m_³šuj2BŽDÿ ˆ zƒ TBº.dƒ#l°× ´šva™Ð z m_³šuj2BÖiµÓÐa™Ø z -ƒ›ÿªT2.dƒ#+þw+i .dCdƒa™ƒj<m_³šuj‚֐ƒ‚dz£‰Bºƒ ' TAÿ¼ z4r

»ƒ ³Õua™`Ø4Ša™ƒbāBºƒff -[ ›ÿuT2] ´Õ ƒj# -£Ø+°Cdƒ[‚dƒ2A¼ƒH24ŠµÓVa™ zƒE z.»‚dƒ ž¬ƒ-£Ø+°CdƒBº4r -´š2S+°Cdփ ›ÿªˆCd zü+°2!¬ ¯šˆ+°jCda™ z /±ĀNÿ a™ˆ´š z.»Cd ˆ‚dˆ2µÓ zƒ‰ ]mA¼ˆ´š z.»Cd - Ø+°s zƒ‰ ' -£Ø+°CdƒBý» ”Ā2<ƒØüƒm´š+°X-K»A’2Cdƒüƒ ˆ‚dƒ-KC£L—l°×üƒ-`ƒ {-K ›•A¼ƒ¤üƒ¯š2¯š—Xa™ˆ´šփ-TA¼Ø-K.Ö¾´–A¼a™ƒ3+rµ†Nm+° ƒ zž¢ >L\ ¯šÕ§ ›ÿªˆ ˆØNm+° ƒ zž¢ /´š¯š2³šÍa™ z >a™ƒ4Šƒƒ -2A¼ƒ.»Cd Ta£?Æ ³Õua™`Ø 4Ša™bā -£Ø+°Cd£ ƒ züƒ 4ŠüQ ¯šˆgü ¯šˆ+°j +ra™` a™ˆ´š züƒ4ŠüQ um4ŠCdĂдš‰¯šƒš“´šsmCd‚dƒ zƒTBº]?«§Q mµÓ¡,,

W ƒAÖiÐCd2.dCdƒa™¤2 ƒØ2C»ff-ƒmµÓ¡X.» .Ö´š–_Bý3CdjCdCdsÐ zƒ Aÿ’Ø[2.d ž¬ƒ -?«§ Aÿ’Ø z .»Cd üDÿ2] .da™ ƒ ”Ā+rC£—a™ Xs.»Aÿ’Ø+°a™s+°a™`a™ˆ´šփ H24Š µÓVa™ z žu uÏ z±p {# ü ´Ëšƒ#›ÿª2 4Š z +r4r» ´Ëšƒ ?u+rµÓ z ƒ³šÍ+rµÓ zž¢ Eփ  [a™XµÓ‚dˆ2A¼ zƒ-4r´šam™ _³šuj zƒ±Â2A¼ƒƒQ[»H24ŠµÓVa™ ›ÿª24Š z-2A¼ƒa™ƒ H24ŠµÓVa™_2Aÿ¼ zƒ2BýT zl°×Bs º iÖ £ƒ»ƒ]A’+rµÓ zƒ+°ƒ+° ]A’2A¼ ¯š zmA¼ zž¢ m´š»W2]X[ »ƒ ¯ša¹Ð±ĀNÿa™³ ÕuCdƒBºÖi m_³šuj z»»ƒ´š{`رĀ´šT z+°s z>4ŠC£—a™` z-NÐI‚dƒ z-az m_³šuj z»-[:#ƒ¸ z zl°× {¯šA’m_³šuj z»Aÿ’Ø[2.d ž¬ƒ :#ƒ¸ -›ÿuدš z .»‚dz# ü ´š{a™ƒš“l°× ƒ¯šƒĂ +°‚dƒփ ±p {ƒ ƒ¯šƒĂ+°‚  dƒփ±p4r3Cdjm´š+rW2.dƒƒ3Cdjm´š+rW2.d4r¯š ƒ¯šs A¼ƒ¦< züƒ±p {ƒ

'TAÿ¼ z4r uÏ ˆa™Ù z.»Cdƒ‚Öˆ4Š ˆa™Ù z.»Cdƒ-[‰‚dz CÖH¯Õ+[3Cdj¯š2Aÿ’£›ÿuدš z.»‚dƒ ž¬ƒ:#ƒ¸3Cdj‚dƒ2A¼ƒTmµÓTƒ2] ‚dz2Bº4r¯šA¼ƒÙaƒ™ {CdµÓ+s« ±ĀCd z.»Cd+°`»ƒ4Šƒa™ƒCdÐ zƒ.dˆ´Õ2.dƒƒ l°×2BºH[‚Öz+°—š#ym+°›ÿqA¼ z.»Cdm_³šuja™2mAÿ¼ zƒ‰´ša™ ƒW {[ C¹Bý¯š ˆ»µÓ z4r[žqA’U {[/±ĀNÿ´šLC£Ø4Š z.»Cd±Â2A¼_Bý µÓ¡A¼¤ m_³šuja™ˆ´šCdÐ zƒ4r[µÓ+«s±ĀCd ƒ2A¼ƒa™ƒWš“Ø[A»³šu z2A» ´ša™ ƒW {[¯š ˆ»µÓ zƒ+°H\2.dƒ£Bºƒ4Šƒa™ƒ { :#ƒ¸ 3Cdj‚dƒ2A¼ƒ TmµÓTƒ2]£[[ ¯š ˆNÿƒ2Bý »ƒüƒ+ƒ#ƒ¸ .»‚dzƒ ¯šƒš“ ˆ‰A’Ða™ z A’Ða£ Wš“Ø[ ³šuA¼‚dƒ zž¢ m´š»W2] 4Šƒa™ƒÖi £a™ƒ »ƒžo—H¾´A¼a™ƒ 4Šƒa™ƒ £+°Ø zƒ TNÿ4r Wa™”Ā ³Õu2] +°a™s Ø züƒÖþ»a™ƒyWš“ØB»U ƒjl°×sBºƒ

=þƒ+°[a™k‚dƒ zl°×”ĀAÿ¼£¯š2´šXs̵ӡmµÓšüƒ ”äAã¼£.dCdƒš§‚dƒ z ”ĀAÿ¼£.dCdƒš‚ § ƒd ¯š2´šXs +°üƒ4Š ž¬ƒ¯šAƒ¼ aÙ ƒ™ [.»[CdØ´šL´šva™k zƒ -[CdØ m´š´š2.d zƒ CÖH¯Õ+ ž¬ƒ -¾§nµÓÐa™Ø [C£ ´š{„C£sN az³šu ž¢+°›ÿ¢4Š züƒ”Āž¢+°Ø”ĀJƒ´šØ”Āa™ˆ´šØ”Ā‚dz>ØU m_¾³ujnØ+°Ø z 2?«´šA¼ {üƒm_³šujž¢+°´šaؙ 2C£N´šaž™ ¢+°›ÿ¢4Š züƒ´šLCdØO2.dƒ# ¯š³šu> z4r ž¬ƒ m_³šuj TA’Ø mµÓ `uA¼ƒüƒ Cd´š– azCda™ Tš‚dƒ £2.ÿdü ‚dƒ2A¼ƒ ƒ¯šƒĂƒ.´Õ–2.dl°azCda™ zü¾´i [.dyāžql°×2Bº‚dz2Bº ž¬ƒ-#ƒü» uÏ+°|aj2mN‚dƒ züm´š a™s4Šƒa™ƒ {ü.» mµÓ ` z.»¯Õ£?«‚dƒ2A¼ƒ Ls2´š q‚dƒ ž¬ ƒ ”ĀÐa™¤ a™³ÕuCd +°a£j.da™` m±Ā´Õs2] ¯šƒ<A¼ƒ¦ < zü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒCdÐ z+°H\‚dz2Bºƒ#¯šA¼ƒÙa™ƒ[µÓy‚dƒm´š›¢Aÿ¼‚dƒ2A» mµÓA¤¼ +°H\‚dz2Bºƒ# ƒL‚dz> ƒa™`a™³uÕ Cd´šAX¤¼ ‚dƒ2A¼ƒ¯š ˆAÿ’ z 4ŠH\azCda™´šA¤C¼ dƒü4ŠƒU m_¾³ujn+°Ø‚Öˆ4r24Š zü2A¼ƒ¯š ˆAÿ’ z žq+°‚dz2Bºƒ#aTAÿ¼ z4rµÓ ˆNš#—¯š2´šXs2A¼ ž¬ƒ 103


U _2Aÿ¼ֈ+° zAÖi _2Aÿ¼ ֈ+° z4Šüƒ4Šƒ´šA¼¤X[4r+°žqÖþƒ+°ƒ [µÓyaz2]TBº.dƒ#-.dü´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒ2A¼ƒCdl°× ü z žqA¼[ ‚da™l°×2Bý > ƒa™` m›ÿu2X ƒ2Bý TBºƒA¼ü4Šƒ#l°× Cd\ 4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ[Cd³šuC¹ÖAl¼ °×£[|+ z zl°×CdÐ z

.dCdƒLÐAã¼µÓ¡mµÓšàƒ ´ÕA´¼ š4Šƒa™ƒ[+«.dCƒd LÐAÿ¼ µÓ¡mµÓšžoL2.d ž¬ƒCdm´š a™s‚dƒ2A¼ƒ 4Š ƒ a™ ƒ Ls w+ ?«§ ‚d ƒ ƒ ˆ z a£l°× 2Bº mX+° a ™ ` µÓ ¡ N¤ 4 r ›¢Aÿ ¼ w + i £mµÓaz2.dƒ#»‚dˆCdjµÓ¡mµÓš[‚dƒTƒC£.£a™ z4r-.dü4Šƒa™ƒ {.dˆ´Õ ˆa™Ù zž¢ ƒ2Bºƒ.dƒ ´šL´šva™k ›¢Aÿ¼l°× -Nÿ+ rL ü+°` züƒ 4ŠH Ù ‚dz2Bº ž¬ƒ :N -24ŠµÓ¡mµÓš Cd ”Ā¤ zl°× 4Šƒa™ƒ[ a™´Õ–2.d+° C£» 4Šƒa™ƒ[ ”Ā¤ zl°× ›¢az 4Šƒa™ƒ[ T¯Õ\ 2.d+ ° £L +°a™ƒ` 4ŠHÙ2Cd a™l°×»]›¢Aÿ¼Öþƒ4Šƒ#‚»ƒ”ĀgµÓ¡mµÓš> ƒa™`m›ÿu2X a™ ³ Õ u Cd zl° × ‚» ƒ N ¯š A ¼ ƒ Ù a ™ ƒ [.» [a™ k a z2´š _ Bý A¹ ¯š a ™ Ð +rü ¯ša£Ð ¯šgü‚dƒ2A¼ƒA’[ž¢»›ÿu z2.dƒ#›ÿu µÓ¡mµÓš

=þƒ+°[a™k‚dƒ zl°× ƒ³šÍ£+°ØT.£a™` ´ša™m_³šuj zƒ AÖH‚dƒ q‚dzT‚֐ƒ ´ša™m_³šuj z ü 4ŠH\ m´š+rW2.dƒ£üƒ4Šƒ»A¼ züž¢_ƒƒ|4ÐA¼ z2A¼ƒ

m´š uÏ2m_³šujff-ÖBºƒ ”Ā+rC£—a™ ƒ³šÍ£+°Ø z4rƒ‚dƒ$|aÐA¼ ƒ2A¼ƒ

-³šu2m_³šÍj¯Õjff‚dƒƒ -ƒ›ÿª ƒ³šÍ£+°Ø z4rƒ”Ā ƒ»A¼ ƒ2A¼ƒ

CdCdÐ ƒ¯Õff‚dƒƒ/´šA»µÓ ƒ³šÍ£+°Ø z4rƒ-Aÿ¼a™Ð`»A¼ ƒ2A¼ƒ

-‚dƒ ˆC£jm_³šujff‚dƒƒ¯š ˆ´Õs ƒ³šÍ£+°Ø z4rƒ£üƒ4Šƒ ƒ³šÍ£+°Ø züƒ4Šü {:T£üƒ4Šƒ»A¼ züƒ 4Šƒ+°3»A¼ zü£Aÿ’a™ z q¯Õ+[a ƒ³šÍ£+°Ø züT.£a™`.»‚dz z zl°× {ül°× ]CdsµÓ¡N¤ 4Šüƒ4Šƒ#l°× +°a™j+r2Bº z‚dzƒ‰ 4Šƒa™ƒ µ†* £+°Ø zü2A¼ƒTµ†Ð¯š z4Šüƒ4Šƒ#l°×›ÿª+«s+r2Bº zƒ‰m_³šuj”Ā+rC£—a™ uÏ zw+i uÏ+r2Bº zƒ‰4Šü { CüƒCdm´š uÏ2m_³šuj‚dƒƒ”Ā+rC£—a™£+°Ø zƒ[a™ˆ´Õ2]A’[

.»Cd-ƒ›ÿª z4Šüƒ4Š2A¼ƒ‚dƒ$|aÐA¼£+°Ø ƒ4Šƒ-³šu2m_³šÍj¯Õj‚dƒƒ ƒ³šÍ£+°Ø z.»Cd-ƒ›ÿª zƒ(¾´ƒ3‚dƒa™¤ z.d+°—4rAÖH‚dz#l°× ”Ā ƒ»A¼ ƒ2A¼HCdCdÐ ƒ¯Õ ƒ³šÍ£+°Ø z.»Cd/´šA»µÓm+° ƒ zAÖH¾´ƒ -A» ¯š2´šva™k ƒ[ ¯š ˆ´Õs ±Â2A¼ƒ#l°× -Aÿ¼a™Ð»A¼ ƒ2A¼ƒ -‚dƒ ˆC£j m_³šuj‚dƒƒ ƒ³šÍ£+°Ø z>[2.Öƒ m´š uÏ2m›³šuj ¯šA¼ƒÙa™ƒ+°´š ›ÿu£a™2¤ ¯šaЙ U {ü‚dƒ2A¼ƒ‰.ÖCi d Ø»ƒ m´š uÏ»ƒ ”Ā¤ a™>24Š ˆCdj+°ƒÖ  ¯šÕ§‚dƒ2Cd#ƒ‰.ÖiCdØ2 m_³šuj z

£.£Øa™¤ z m_³šuj z ƒ2Bý ´Õ´ÀH+° z a™l°û /‰ ¯š ƒ¯šs >4ŠCdƒs ¯šˆgü ƒ2C£

ü+rØa™¤ z U a£µÓ¡ü‚dƒ2A¼ƒ :2mN‚dƒ züƒ´š‚Öˆ\2.dƒ .ÖiCdØ a™ˆ´š ƒaz uÏCd m´šCdØ4rCdj Cd£jmCd ¯š³ÕuCd ˆ‚dˆ +ra™Ø ƒaz >4ŠCĂd Õ+§ «-Nÿ©Ā§փ +ra™` ƒaz'µÓÐV‚dƒ ƒaz.ÖiCdØ2l°û#¯šƒ¤Bºƒ -<2Bº=þƒ+°‚dƒ2A¼ƒÌ'wa2Bý2?«8+°CdÐ2 -ƒ›ÿª £a™¤2 ´Õ2 Bºa™ˆ´š ƒaz ¯š+ °ž q2mN‚dƒ züƒ -2A¼H ”Ā+« -³šu ƒaz uÏCd žq+° U {Bºƒžq+° m´š uÏ2 ƒL‚dzl°û#¯šg [LjCdփ m_³šÍj2Bº z2A¼HCd£jmCdüƒ-Nÿ©ĀA» Cdüƒ-2A¼H”Ā+« -³šu ƒaz l°û#¯šƒ¤Bºƒžq+°-+°a™ƒBºƒžq+°m_³šuj z'wa2Bºƒ^wa2Bºƒl°ûBý´ša™ ˆCdj žq+°´ša™m_³šuj ƒÖBý-<2Bº=a™ƒ+°-[[a™kaz2´š_Bºƒ# m´š uÏ2m_³šuj‚dƒƒ ƒ³šÍ£+°Ø zl°×4ŠˆBºm´š uÏ zm_³šuj z -ƒµÓ_¤ zül°× Bºƒü+°` züA’Ða££.£Øa™g ü+rØa™¤ züƒT.£a™` .»¯Õ £.£Øa™¤ züƒ TBº] ü+rØa™¤ züƒ m4Š³Õu2.d ž¬ƒ m´š uÏ µÓ_t zl°×-a™¤ z µ¢¸,, 8»+°C»µÓ`¹IA¼2Om´ËšƒX£Ø+°a¹X.d, ”ĀÐA¼Ð”ĀÐA¼ƒT u£XCd„Cd– uÏTƒQa™ØC»,, C£,,”ĀÐNÿ©Ā]A’›ÿu¯šƒBÖiU {Bƒº mµ¢mCd züƒ2Bý_‚dƒüƒA»L-2Cd¦ 104


+°a™` XsC¹4ŠˆBý8 uÏ z ü¯š+°üµÓ_t züƒTƒ.dƒ£‰B¹-!q¸ Tƒ\H uÏ»2mN‚dƒ+°|aj2mN‚dƒ-2Cd|a2mN‚dƒ züƒ2Bý_‚dƒüƒA»L -2Cd¦+°a™` CdƒsžC¹ 4ŠˆBý ‚»ƒ uÏ z ü ¯š+°ü ›u³šÍ؛ÿªØ2Cda™ Tš‚dƒ züÖa™ƒ4Šƒ.dƒ£‰B¹3 uÏ»ƒm´š uÏ z m_³šuj´šA¼ zl°×-a™¤ z µ¢¸,,.dCdƒa™ƒj0q2mA¼A»»š“, ƒƒ©Āص†Ð4Š£Nš“, .ÖiCdØ»ƒ+°2m_³šÍjC£j,m´š uÏ2m_³šuj»ƒA¼Ø´Õ,, C£,,.dCdƒa™ƒj<m_³šujÖzA¼ž¬iA» Cdü‚dƒ2A¼ƒƒ ƒƒš“üƒ4Š uµÓÐ zü ‚dƒ2A¼ƒƒ+°ü¯Õ‚»ƒ.ÖiCdØ z‰A¹3.ÖiCdØ»ƒm_³šuj z ž¢-a™¤փm_³šuj´šA¼ zl°×m_³šujÖzA¼üƒCdµÓVa™´ša™Ø2Cdփ ¯š+°ü zƒ £.£Øa™¤ z 4Šƒ+° ˆ‚dˆ +ra™Ø ƒ[ mC¹¯Õ »‚dƒA¼\N £.£Øa™g z TBºƒ 4r Tƒ\H ´ša ™m_³šuj ¯šÐa™ˆ´š »ƒ K‚dƒ2A¼ƒƒ £‚dƒ2A¼ƒƒ Wš“Ø[‚dƒ2A¼ƒƒ4Šƒa™ƒ[‚dƒ2A¼ƒƒ ¯ša™Ð ƒ2A¼ƒƒ/2BÖBý m´š uÏ ƒÖBý .ÖCi d Ø zŸ-N‚»ƒm_³šuj¯šÐa™ˆ´š z.ÖCi d Ø ƒ[m´š uÏ ƒ[ m_³šuj ƒ[3Cdj‚dƒ[a ´a™ƒüK‰;+°—!q»»m_³šuj ƒ[[a™kaz2.d_Bº ž¬ƒ:N‚»ƒm_³šuj uÏ z ´š2 .d uÏ » 2mN‚dƒ zü.» µÓ _ t ¯š –a™ca™ ˆ´ša ™ ¯ š 4Š2 Aɼ züÖB ý Tš‚dƒ züƒ´š2.d +°|aj2mN‚dƒ zü.» .dA’4Š ƒ32A¼ T¯ša™€ Tš‚dƒ züƒ -2Cd|amN‚dƒ zü.» .dü [µÓy‚dƒ ]2Cd -Dÿ ˆ Tš‚dƒ züƒ ‚»ƒ uÏ z.» ‚Öƒa™ƒ4Š_Bºƒ.dƒ‰A¹ -N‚»ƒ m´š uÏ ƒ_Bºƒƒ m_³šuj Tš“k { a™ƒmA¼ƒBºƒ :2mA’N A» Cdü‚dƒ2A¼ƒƒ ƒƒšØ -µÓÐ 4Š>´šµÓ¡ {üƒA¹ ƒS ƒü a™l×° ‚dz2BÖBýU {ü‚dƒ2A¼ƒ4Šƒaw þs «|4.ÖCi dØ»ƒ m_³šuj ƒ_Bºƒƒ+°ƒ+°m_³šujÖzA¼üƒ´Õ´ÀH+° z a™l×° ‚dz2BÖBý µÓVa™ z £.£Øa™¤ ƒ[ TBº]C» m´š uÏ z m_³šuj z -»N ´šüƒl°× ›ÿqA¼»ƒ +r[ ¯šƒs +°—?«‚»ƒ‚dƒ[‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ

-³šu2m_³šÍj¯Õj ›ÿu£a™¤ z -³šu2 œ »ƒ m_³šuj œ m›³šuj zƒ -¯Õj œ -azX[

»ƒ m_³šuj zƒ-azX[ff-[Wš“ØBºƒ¯šA¼ƒÙa™ƒ {l°×CÖüƒ´š{# £.£Øa™¤ z ´Õ2BŽ2Bº ƒ2Cd‚zd ƒ-2A¼H”Ā+«-azm´šCØd 4rCdjC¹l°ûBý Ø՝4r 3C£jƒ›ÿª [a™‚ k ƒd zƒm_³šÍj2Bº ƒ2Cd‚dzƒ-2A¼H”Ā+«-azl°û#¯šg m_³šuj zC¹l°ûBý¯šTƒ©Ā§Øƒ›ÿª z4r[a™k‚dƒ z ü+rØa™¤ z ´Õ2BŽ2Bº ƒ2A¼H U {B» m_³šÍj2Bº ƒ2A¼H l°û#¯šƒ¤Bºƒ žq+° ´ša™m_³šuj z+r {

»»m_³šuj zƒff -ƒ›ÿª£a™¤2|+ ü¯šTƒ©Ā§Øƒ›ÿª a™ˆ´š z¯ša™Ð z‚dƒ2A¼ƒ‰Cdƒ Cd‚dƒ2A¼ƒ‰ ¯ša™Ð zƒ -Nÿ©Ā a™ˆ´š -<2Bº =þƒ+°4r -ƒ›ÿª a™ˆ´š z[a™kaz2.dƒ# -³šu2m_³šÍj¯Õj-ƒ-ƒ›ÿª £+°Ø z2A¼ƒa Bºƒ´šA¼ zž¬i -³šu2m_³šuj-¯Õjül°×-a™¤ z µ¢¸,, ¯šÐm´š+rµÓ´ša¹+°CdÐ ƒ‚dƒTƒCdƒØ+«sC¹ ƒCd2, -³šu2+ra£NA»³šÍ2Cd2,m´šCdØ4rC»jXZ‚dƒC»,, C£,,-‚dƒ2´šA¼ z.»¯šÐ µÓփ[C£Ø´ša¹+°փ‚dz2BºƒNa3Cdj‚»ƒ -³šu2+ra™ z ÖzA¼üƒ ¯šˆgü A»³šu ´ša™Ø2Cd z

£ -³šu2+ra™ z £ A»³šu zff-[‚Öƒþ«w4Bý .ÖiCdØ»ƒm´šCdØ4rCdja™ˆ´š z:2A¼ƒl°×-a™¤ z .dˆBº_BÖBý ¯š ƒ¯šs zƒ m_³šuj ƒÖBý µÓ_t z .»Cd .Ö´š–_Bý ü+rØa™¤ z >4ŠA¼Nÿ©Āփ m_³šuj»ƒ K { -[ m´šX±ĀN2.dƒ.dƒ‰N +°ƒ+° K» ¯š] yA’2A¼ ¯šÐ a™ˆ ´š փ  -NÐI‚d ƒփ  3Cd j ¯šÐa™ˆ ´š {Bº { Kl°× a£kmµÓ ƒ züƒ£[Aÿ¼a™j züƒžq {K {-¯š24ŠƒBº {+rümCd‚dƒ ƒ2A¼ƒ K {U {Bº {4r {Kl°×34rTƒ¯š2]Cdm±Āa™_¤+°a™jüƒžq {-<2BÖi+° a™¯šփ¯šƒ<¯šÐa™ˆ´šփ3Cdj {K { 105


:#¸[4Šƒa™ƒ {KWa™¯šƒĂ¾´i£L³šu¯šs¯š–a™c z q¯Õ´šva£kƒm4Š³šu z q¯ÕWš“ØBÖi K {›u³šÍØ2Cda™m´š´2š .d zƒ ƒa™]+2Cd ¯´š{[LÐ+°ü– [š‚dƒ2A¼ƒ2BýÖƒ+°+°ƒ‰üƒAÖa™]4Šƒa™ƒ+°´š.»+°C£a™ƒ¤Bº 4ŠƒA¼ƒ { m_³šujTA¼Øl°×-Nÿ+rL‚֐ƒA»³šu ƒ2A¼ƒ_ƒN¤+« ”Ā+«‚֐ƒ¯šƒ–āLaz2´š{ .dƒ‰N‚»ƒA¹-N‚»ƒ-³šu2-» -a™¤ ƒ4Šƒƒm´šXžq[AÖi ¯šÐCd¦´šL´šva™k ´ša™ ˆCdj‚Öƒ ¯šƒs {m_³šuj ƒ»´šA¼ zl°×-a™¤ ƒ4Šƒƒ-³šu»ƒm_³šuj z m_³šuj»ƒ-³šu ƒ[CÖH¯Õ+ƒ#‚»ƒ3Cdj-»´šA¼ zl°×-a™¤ ƒ4Šƒƒ´Õ2Bº m_³šÍj2Bº zž¬i/±ĀAÿ¼ƒüƒ£.£Øa™¤ ƒ[‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ

CdCdÐ ƒ¯Õ ›ÿu£a™¤ zCdC­ ^CdÐ2^-¯Õ œm_³šuj z^-³šu2^8+°»ƒ»ƒ m_³šuj z;+°—?«‚»ƒ £.£Øa™¤ z¯š ƒ¯šs m_³šÍj2Bº¯šÕ§+«´šva™Ð z‰´ša™m_³šuj¯šC£s-az l°û#¯š¤ zCdC­´šA¼ z ¯š ƒ¯šs¯šՂ § ƒd 2A¼ƒ”Ā+« -az.ÖiCdØ ˆmCdƒBÖi m´šCdØ4rCdj CdÐ2´šA¼ z +°ü¯Õ -<2Bº =þƒ+°4r ' U m_¾³iuj+°Ø»ƒ -¯Õ´šA¼ z+°a™¤ z ü+rØa™¤ z ¯ša™Ð£Ø´š+° z -2Cd z4r C¹.dƒ.dƒ‰ m_³šÍj2Bº ƒ2C£ ´ša™m_³šuj¯šC£s4r4ŠƒwasL\¯šA¼ƒÙa™ˆ´šNš§ ˆa™Ù zm´šCdØ+‘ ´ša™ ˆCdjüƒ -Dÿƒ‰ü[-ƒ›ÿª [a™k‚dƒ ƒ2A¼ƒ# -ƒ›ÿª£a™¤ z -<2Bº ƒ‚dƒ ƒaz ´ša™m_³šuj z =þƒ+° ¯šÐa™ˆ´š ƒ[ ´Õ2Bº zm_³šÍj2Bº zU»µÓÐa™ƒül°×/±ĀAÿ¼ƒü[-TTƒAɼÿ؂dƒ[4Šƒwasþ«\ 4ŠƒL‚֐ƒ |+ ü =þƒ+°‚֐ƒ ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj z -ÖBý =þƒ+°ƒ [a™k‚dƒ ƒ2A¼ƒ# ¯šÕ§+«´šva™Ð z-NÐI‚dƒփ£ ƒa™ˆ´šm+«‚dˆµÓØփ‚»ƒ+°փ -.düփ8N‚dz‰A¹-N‚»ƒCdCd–A¼ü+rØa™¤ ƒ4Šƒƒ ֈ+rNÿ+rL‚dƒ2A¼ƒ ƒ¹_ƒN¤]C£sNA» ³u2mN‚dƒ zü+°ICdƒÖ  ”Ā+«‚  ƒÖ C»>Lüƒ¸.dƒ2BÖBýA»N‚Öˆ-N‚»ƒCdÐ2´šA¼ ü+rØa™g ƒ4Šƒƒ

´Õ2Bºm_³šÍj2Bº zž¬i £.£Øa™¤ züƒ TBº] ;+° A»³šu z ‚Öz+°— ”Ā+«K‰m_³šÍj2BŽICdփ´ša™m_³šuj zƒ‰8+° ƒ[‚dz”Ā+«”Ā|+‚»ƒ[ 6+°Ø´ša™.dƒ#‚»ƒ-¯Õ´šA¼ zl°×ü+rØa™¤ z CdCdÐ ƒ¯Õ ƒ³šÍ£+°Ø ƒ2A¼ƒCdCd–A¼ ƒ[CdÐ2´šA¼ ƒ[-¯Õ´šA¼ ƒ[ Bºƒ´šA¼ züƒ4Šü {J[‚dƒ2A¼ƒ-N‚dƒÖBý -a™¤ z4ŠüCdC–d A¼ zl°× £.£Øa™¤ zü+rØa™¤ z-ƒwa2Bºƒ4Šü {£.£Øa™¤ ƒ4r žuTA’Ø ¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ ˆ‚dƒ‚dƒ2A¼ƒ´ša™m_³šuj.ÿ£‚dˆm´šXD2_ƒBÖi'µÓÐa™ƒBºƒƒ £[ ¯šˆgü ¯šˆ+°j +ra™` µÓVa™ züƒƒ um4ŠCdĂдš‰ ¯šƒš“´šsØ ¯šgüƒƒ a - ¯šgü‚dƒ2A¼ƒ 4Šü ´š2 .d+¹µÓ züƒƒ 3 +¹µÓ zü ‚dƒ2A¼ƒ -Dÿ ˆ z 4Šü Ta£?Æ ³Õua™`Ø 4Ša™bā -£Ø+°Cdƒüƒ £ ƒ züƒƒ ¯ša™Ð>ÏC£ÐN4Šƒ` züƒƒ4ŠˆBýCdCd–A¼£.£Øa™g zJ[+°[‰?«+«[Tü+°`փ ¯šCdØ uÏ£2A¼[CdØ[a™jüCdÐ z4Šü´ša™ ˆCdjCdCd–A¼ž+rØa™¤ z K ÖBƒº -a™g z4Šü CdÐ2´šA¼ zl°×£.£Øa™¤ zü+rØa™¤ z-[wa2Bºƒ 4Šü { £[ž¢ £.£Øa™¤ ƒ4r CdƒžuTA’Ø ¯šÐa™ˆ´šփ -TA¼Ø‚dƒ2A¼ƒ m´šXD2D2]´ša™m_³šuj.ÿ£‚dˆ¯šÐa™ˆ´š{BÖiU {Bºƒƒ£[¯šˆgü¯šˆ+°j +ra™`µÓVa™ züƒƒ3µÓVa™ zü‚dƒ2A¼ƒ4Šü um4ŠCdĂдš‰¯šƒš“´šØs ¯šgüƒƒ 3‚dˆ‚dƒ ¯šgü‚dƒ2A¼ƒ4Šü´š2.d+¹µÓ züƒƒ3+¹µÓ zü‚dƒ2A¼Dÿ ˆ z 4ŠüTµÓÐCÖ>i ¯šm±Ā>Ï£ ƒ züƒƒ+«2.d>CÏ £ÐN4Šƒ` züƒƒ4ŠˆBýCdÐ2´šA¼ £.£Øa™¤ z J[+°[‰2?«+«K Tül°`ƒBÖi m´šCdØ4rCdj CdÐ2´šA¼ zl°× ü+rØa™¤ z ´š2BýCƒd üƒ>³šuü¸+`° ->³šuü¸+`° >³šuA¼>³šuü¸+`° züÖBƒº Bºƒ ü+°` züƒm4Š³Õu2]mµÓ¡X¯šjCdƒü‚dƒ2A¼HµÓ_t zül°×-a™¤ züƒ [a™ak z2]´š&Bºƒ=+°—Bº8ü+°` z´š‚ˆÖ 4Š´Bš ºƒ¹-+°—Bº3‚dˆü+°` z.» [>փ-a™¤ zƒCÖH¯Õ+2A¼ƒa™ƒ -!q¸ £.£Øa™¤ züž¢ ›ÿqA¼ züƒ‰ƒ -2A¼H ü+rØa™gÖz+°—?«‚»ƒ ‚֐ƒ2A¼ƒ ü+rØa™¤ z ƒ¯šL2] 8+°CdÐ zƒ ›o2A¼ƒƒ -TA’Ø 106


+°H–Cd zž¬iA» ³u2mN‚dˆA¼ƒüƒW2.dƒ.dƒ‰T+°ƒ+°3Cdj‚dƒƒ#m´šCdØ+° Ta¹Aÿ¼ z +°ƒ+° £.£Øa™¤ zž¬i A» ³u2mN‚dˆA¼ƒüƒ A¼H J[+« Tü+°`փ ´ša™ ˆCdj‚dz£‰Bºƒ#>³šuü¸+°` zQ[2Z+°L2]‚ÖƒBºü /±Ā¯š l ° × Bº ƒƒ z zl° × {ƒ žq l ° × 2BŽ ±p {ƒ +r { -2A¼ƒ ->³š u ü¸ + °  ` zƒ m4Š ³ Õ u 2´š ü‚d z ƒ ->³š u ü¸ + °  ` ƒ4r 3 A» ³u2mN‚dˆA¼ƒüC¹4ŠˆBý U {BÖiC£ƒ Cdl°× /±Ā¯šƒØBÖi 'µÓÐa™ƒ[ ˆ‚dˆ+°H–Cd zž¬iA»³šumCd‚dƒ z- ”ĀgmCd‚dƒ z.dCdƒa™tµ}2mN‚dƒ z üƒƒ¯šˆa£ØN-NÿA» CdüƒƒmCd‚dˆ ”ĀgDÿ ˆƒüƒƒÖzA¼ž¬i£[[ TBºƒ +°-´ša¹+° uÏ z+°Hw4Bºƒ a™l°× TAÿ¼-24Š züƒ4ŠümXTAÿ¼ ›ÿªl°×sü.»Cd3a£Nÿ2.dƒ.dƒ¯šƒsX2.dƒ.dƒAÿ’Ø[2.dƒ.dƒ2Bºƒ#‚»ƒ >³šuA¼>³šuü¸+°` ƒ4r

8+°ƒ» £NÐI‚dƒ2m_³šujff

»³šu££¯Õs +«2.dff

m_³šuj ˆmCd ƒ¯š[‰³Õu´š{a™ƒ©Ā‰´ša™+2« ]C­´š{a™ƒš8»A¼4²2 ¯ša™Ð2 <HÐA¼2 m_³šujff

¯šCdØ2 uÏ ƒ2Cd2 m_³šujff -ƒ mµÓ¡Cdƒüƒ _?«§[a™jžu2Cd¦+°a™`ƒBÖi´ša¹+° uÏ zW2.d4r”ĀAÿ¼ .dCƒd š§‚ƒd ¯š2´šƒ‰BÖi ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ[ A¼t qLCdCdÐ ƒ”ĀØN ƒ³šÍ£+°ØmµÓ ` ƒ[NÿAÿ’دš zü .»CdüDÿ2]´šva£k´ša¹+° uÏ z4Šü£Bº4Šƒ.dƒ-TA’Ø+°H–Cd zž¬i U µÓVa£A¼ƒüƒ ˆ‚dˆ +°H–Cd zž¬i 'µÓÐa™ µÓVa£A¼ƒüƒ TBº] U ”Ā+«‚֐ƒ m´šCdØ4rCdjƒ'µÓÐa™ ”Ā+«‚֐ƒ ´ša™ ˆCdjƒ TBºƒ +° Q´š m´š+rµÓ»ƒNT?‹ m´š+rµÓփ#ƒ¸ CdÐ2´šA¼ ü+rØa™¤ƒÖ m´šCdØ4rCdj‚»ƒCdCd–A¼ ž+rØa™¤փ´ša™ ˆCdj‚dƒ4Šƒƒ3´ša™ ˆCdj‚»ƒm´šCdØ4rCdj‚dƒ[‚Öƒþ«\ ¯šƒ< z4rƒ2Bºƒ#‚»ƒ>³šuA¼>³šuü¸+°` z

-‚dƒ ˆCdjm_³šuj ›ÿu£a™¤ z-‚dƒ2^3Cdj^m›³šujœ»ƒ žq+° /‰N-2C£Ìm´šCdØ4rCdj Ì´ša™ ˆCdj-2C£´ša™ ˆCdj¯šÐa™ˆ´š»ƒ-³šu2Ì»ƒžq[£Bºƒ £.£Øa™¤ z¯šaЙ ƒaz´Õ2Bºm_³šÍj2Bº ƒ2Cd?u[2Bý‚zd ‰N´ša™ ˆCdj‚»ƒ ´ša™m_³šuj»ƒ-ƒ[a™k‚dƒ z ž+rØa™¤ z-Nÿ©Ā.»Cd a™ˆ´š.da£.da™ ¯šՂ § ƒd 2C££Ø´š ƒaz=þƒ+°

¯šÐa™ˆ´š{l°×_#§_‚dƒüƒƒü+rØa™¤ z4Š[a™k‚dƒ zCÖH‚dz# -ƒ›ÿª£a™¤ z [a™ƒÙ` [LÐ+ra™ ´ša™m_³šuj z -<2Bºփ =þƒ+°4r ”ĀÐNÿ©Ā z4r Cdl°× C£ƒ4r [a™ka z2´š_BýA¼[ ü+r Øa™¤փ _#§_‚dƒü2A¼ƒCdl°× ü zžq[A¼[[>4Šƒa™ƒ+°´š.»[a™kaz2´š_Bºƒ# :2+°ƒA» ³u2mN‚dˆICd z¯šÐ.dyā z¯šÐm´š+rµÓ z -´ša¹+° z 3A¼Ø2Cd µÓØ z[CdØ zµÓ¡A¼¤ z_ƒA¼¤ zÖi‚dz‰[a™ƒÙ`m_³šuj»ƒ -‚dƒ ˆCdj‚dƒ»´šA¼ zl°×ü+rØa™¤ z ƒL‚dzm_³šÍjN´Õ´ÀH+r2CdCdƒ {ü.da£.da™ zü+°Nÿ©Āփm´šX žq[AÖi[a™ƒ´šmA¼ փ_#§_‚dƒž¬i‚dz‰A»m_³šuj´šA¼ zl°×ü+rØa™¤ ƒ4Šƒƒ 'wa2Bºƒˆ‰;+°—!q‚dƒ[CÖH‚dƒ ž¬ƒ £üƒ4Šƒ ƒ³šÍ£+°Ø zü2A¼ƒƒ /´š[šA’bāšØ zü2A¼ƒƒ ‚Öˆ4Š µ†* zü2A¼ƒƒ ƒ2mCd µ†* zü2A¼ƒƒK» m_³šuj {m_³šuj‚»ƒK [ .Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N m_³šuj +°mX‚dƒÖiµÓØ a™k züƒm_³šuj.da£ØN3mµÓ ƒAÿ¼a™j züƒƒ ¯šÐ uXT uX¯šÐ4ŠCd ›ÿqA¼ züƒƒ£ ƒa™ˆ´šl°×ü4¹mCd züƒƒ0qA¼ ֈA¼ züƒƒ £A¼›ÿqA¼ züƒƒ Kl°× žq { K» m_³šuj { ' 3Cdj‚»ƒ m_³šuj z

-¯š24Š z C£ ƒa£l°×l°×Ka™ƒ-A¼t zl°×a™ˆ´š zl°× ƒjL´š{a™ƒ4Šƒl°×_ƒa™A¼ £üƒ+°l×° Öazدšˆa™ƒØl°×S+°?«3+rµÓ zl°×£‚dz {‚»ƒžu4Šƒ2#¹ 3žu|4 uσüƒm´š´2š .d ƒ2A¼ƒ¯š+°ü Ø ³šÍa™ züƒ.»¯Õ‚dz-¯š24Šƒü[ ‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ Ì›ÿªmA’mNµÓCd+° z

m´š uÏ2m_³šujT a™` z +°2,, »Öþ«\2CdAÖH¾´A¼,ž¢Öþƒ+°ƒTƒ2] K {,ž¢_‚dƒž¬i…,K£›ÿu 2_.dü z ”ĀЃ›ÿª£ICdփ Ì”Āa™TƒA»a£Ì|a.d+° 107


[Ì´švL2]4Ša£Ì3a™ˆBÿºm´š>Ï .Ö,,2Cda£Cdj‚dƒ2A¼ƒÌ qLTƒ‰+°‚dz2BºƒÌ ]j‚dƒ ƒ ƒa™ƒƒÌ+¹LTƒ2.ÖBºƒ_‚dƒüƒ K ƒN4¹´šØl°×2›ÿª+° [2Cd#ÌA’Lž¢ 4ŠƒA’ÐA¼µ†+°LÌCdCdsÐ ü zCdj ‚dƒ2_4ŠƒÌ”Āa™TƒA»a£Ì|a.d+° [´švL2]4Ša£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,CdCsdÐ uÏ üփ´ša™m_³šuj zƒ[a™kaz2.ÖBý³šu2¯ša™ˆ´š ƒaz -2Cdam™ ´š>Ï žq+° m´šCdØ4rCdjƒ¯šA¼ƒaÙ ƒ™ +°±Ā+°?u+° z.»2N±Â2N[>4Šƒa™ƒ 3mµÓ‚dƒ z]j‚dƒփ¯š]yA’2A¼ ƒ2Cd‚dz=þƒ+°‚dƒ[=þ«\-?«§ A»W|+2mA¼ƒü ³šuA¼‚dƒ zC¹ 6+°Ø ƒ2N _‚dƒüƒƒ

+r2]ff 4Šƒa™ƒWšØ A¼Ð2A¼Ð zžq[¯ÕgX[ ƒL‚dz”ĀЃ›ÿª£ICd zƒ|+ ül°×2›ÿ+ª ° z2A¼ƒ ±Â2A¼ƒƒ  -2Cd¦µÓØ ƒaz m´š uÏ µÓØ zƒ  _³Õua­ µÓØ ƒaz ´ša™m_³šuj¯šC£s -az .ÖiCdØ[a£ a™` zƒ ´šL´šva™k z-ÖBý š?¢—µÓ 3 a™`a™³ÕuCd _‚dƒüƒƒ4Šƒa™ƒ4¹´šØ z4r'/Cds _#§_‚dƒüƒ 8JƒžqA¼ƒ-ƒA’ÐA¼µ†+°L.»CÖH¯Õ.»¾¯Bý=þƒ+°[a™k‚dƒ zƒ m´š uÏ2 m_³šujff4r[a™kaz2.dƒ#-[›ÿu z +°2,, A¼+°—4ŠƒA¼Õ§+«¾´i4rÌ zl°×—CdƒA¼…[H´Õ ƒ¯šƒÌ z[Öi‚dz2Bº…ÌOl°×—K {jK ›ÿu zÌ.d+°—4Šž¢.dˆBý—2#ƒÌ.ÿ£‚dƒ m_³šuj za£ÌTNCd2›¬ị؂dƒ z4ŠA’a£Ì ˆ‚dƒ£A¼ƒü+«?«§ ƒa™j zAþl°Aƒ¼ Ì›u ‚dƒ[>Ï´Õsž¢Ì_‚dƒü2N±Â2A¼ƒ z +r‚dƒ zA¼4Šƒm_³šujC»> zÌ+°2?« ±Ā´šƒ‚dƒ2?«Tƒ2]Ì»‚dzTAÖtü w+l°×—BÖi ƒLÌÖü‚dz.dƒ2BÖBým´š>Ï ž¢ÖHÌ.ÿ£‚dƒm_³šuj za£ÌTN

Cd2›¬ị؂dƒ z4ŠA¼a£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,µ†2›ÿªJü+°Ø›ÿu TNCd2›¬i-ƒ›ÿª£2A¼´Ëšƒփ /jK‚dƒ2A¼ƒ ¯š2m´š uÏCd-¯š2m´š uÏCd ¯š ˆNÿ ›ÿqA¼ z.» z[Öi]j‚dƒ´Ëšƒ[š ƒ4Šƒ ¯ša™Ð z m_³šuj‚dƒ[ =2] ž¢.dˆ´š{4r a™ˆ´š{l°× a™ˆ´š{4r ƒ¯šƒĂž¢ ƒ¯šƒĂ4r=þƒ+° ƒa™´š{›ÿqA¼ zžq[ -<2Bº =þƒ+° ¯šÐa™ˆ´š [a™k‚dƒ ”Āa™ ƒ2Cd‚zd CÖH¯Õ_‚dƒüƒƒü+«Ø 2.d ž¬‰[>4Šƒa™ƒ+°´š2A¼ ž¬ƒ A¼Zt+r ”Ā2m´šA’‚dƒ z ˆ‚dˆ T.£a™` +°ICd ƒ4Šƒ A¼+°—4Šƒ m_³šuj zƒ»A¼ TA’Ø”Āa™ zl°×Tƒ2]¯Õa¤ ™ƒÖ ‚  zd 2BÖBý ]£‰A¼]Nb2A¼ƒ ]Cd—Åu¯š³ÕuCd 3±p ¢ØX”Ā¤ zA¼a™–`TAÿ’ z¯šˆ.d.»‚dƒ_Bý 4Šƒa™ƒ+°´š.» 3a£ØA¼a™–` z2A¼ƒ [a£ü2_ ƒ4Šƒ 3Aÿ’a™»ƒ žq[ ¯ša™Ð A¼+r¤Ă z-ÖBý-<2Bº=þƒ+°[a™k‚dƒ ƒ2A¼ƒ#‚»ƒ z<Ø z-2A¼ƒ2Bý CÖH‚dƒ_BÖBý ¯šaЙ zm´š>4Ï r.ÖCi d Ø z4r´šam™ _³šujփ =þƒ+°4r´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ +°a™ƒ`2A¼ƒ#.»CÖH‚dz#Ì

m´š uÏ2m_³šujff-[›ÿu z +°2,, ˆ#l°×ü+°Ø z4ŠƒL‚dƒ4ŠƒÌ ˆ#ü.» ƒ¯šƒl°×NL ƒ¯šü+°‚dz2B» Ì ˆ#ƒ [a™ƒÙ` ƒ ƒwaBºƒÌ¯šˆ?«[[ja™] ‚dz2B»Ì¯šˆmCd ƒ2A¼ƒ za£Ì[a™j üCdCdsÐ4rmCdŠ ƒ2A¼ƒ za£Ì»mCdA¼Ð ‚dƒ2_ƒü[+«—2]ÌmX´š{?«¾´i̯šˆ mX2]ž¢ÖH̯šˆ+°j z4Š ƒ+«2.dƒÌ .ÿ£mCdƒBÖi´šL´šva™k>ü[NÿÌ.d24ŠR2 .ÖBºƒ]Cdsx+°.»Ì‚dˆmCd.»‚dz z ƒ4Šƒ ƒüAÿ¼LÌ 2A¼_!¬§Bºƒm´š>Ï ž¢ÖH̯šˆmCd ƒ2A¼ƒ za£Ì[a™jž CdCdsÐÌ4rmCd ƒ2A¼ƒ za£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, £A¼ zl°× ü+°Ø z +°ÅÓ £A¹±Ā¯š.» - ƒ¯š— ƒ ƒL m´š+°X 108


A¼Ð‚dƒ¯šˆmCd zƒ+°a° £+°a™ A¼Ð‚dƒ¯šˆmCd zƒmX´š{?«+« -ICd z4rƒ2BÖBý l°û#”Ā¤ƒ›ÿª z2A¼ƒÌ¯šCs» m_³šujփ]C»s >4Š zž¬i 32A¼´vš a£kƒ›ÿª »ƒ C£[[a™‚ k ƒd փ ¯š]yA’2A¼ ƒÖBý .ÿmd Cd z2A¼ƒ‰- ƒ¯š—›ÿu z2A¼ƒ ¯šAƒ¼ aÙ ƒ™ +°´š.» l°×NL£A’2CdƒÖ  +°Åӂƒ» [a™ƒ`Ù ƒ[Cdƒ ƒa™]

Ta£?Æ žq+° [a™jüCdÐ2ff-ÖBý 'µÓÐa™A»³uš ƒ2A¼ƒ uÏ[4r]j‚dƒփ- ƒü¯Õ¤X2N [>4Šƒa™ƒ+°´š.» -<2Bº ƒ4Šƒ´šam™ _³šuj ƒ4Šƒ=þƒ+°2A¼ƒ¯š]yA’2A¼´šva™k z -2µÓ ƒ[

ž¢ÖHff¯šˆmCd z.»m´š uϵÓ Øփ[a™jüփµÓ¡A¼¤ ƒÖ  |+ üփ =þƒ+°[a™k‚dƒ ƒ2N_‚dƒüƒƒü+«Ø2.dƒ ƒ[›ÿu z +°2,, m´š uÏ ƒ‚dƒ zm_³šuj z̯šƒ uÏ z 4ŠH\JƒA¼Ì¯šƒ< z>[2.dƒ…Ì‚dƒ uϯšˆmCd ƒBº]+°ÌCd$ÏBºÖi‚dƒDÿ ƒX2.dƒÌCdBº»ü‚dˆØÌ‚dz2+«2] Kž¢Ì>Bý‚dƒl°× ƒ‚dˆØÌCBºLKž¢´š üÌC¹Bº–Bºƒ=þƒ+°ƒ±ÂBº¯šˆ´šl°×2Bº 4ŠÌ±p+rLy_‚dƒü2NÌ+°BýTƒC¹BºƒCd +°N‚dƒl°×—.dƒÌ4ŠBºƒ¯šwai ƒL_‚dƒüƒ q‚dz zÌCdBº CdBº l°×Cdj‚dƒCdÐ z A’+«[L€Cd´šva™k ƒ2AÖAƒ¼ ÌCdBº»ü ‚dˆØÌ‚dz2+«2]Kž¢>Bý‚dƒl°× ƒ‚dˆØ,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,¯šA¼ƒÙa™ƒ+°´š.»+°HÙm_³šÍjƒ›ÿª zl°×m´š>‚ Ï »ƒ ü ƒ[ÌU Ì m_³šuj zƒ›ÿAq ¼ z4r.dˆ.ÖBýA¼Õ§‚»ƒ¯šˆmCd ƒ[¯šaЙ A’- uϯšˆmCd ƒ4Šƒ U >4ŠC­ m›ÿu2Cdƒü2A¼ƒ ´šBº+° >Bý‚dƒ+° C¹.ÖBý ˆ‚dƒƒ ƒa™jփL\ ƒ#ƒ ˆ‚dƒ z.»¾¯Bý[>փ]j‚dƒH24Š ƒ2A¼ƒ ³Õua™`Ø4Ša™bā ƒ2A¼ƒ

U m_³šuj züƒTžq[ [C¹.ÖBý -<2Bº ƒ4Šƒ¯šƒ uÏփ¯ša™Ðփ £Ø´š+°փ ”Ā+«‚֐ƒ Cdƒa™Øփ ´ša™m_³šujփ ‚dz2Bº(] -?«§ =þƒ+°ƒ [>4Šƒa™ƒ+°´š.»

žq[A’[4rff[a™ˆ´Õ2.ÖBºƒ4ŠBºƒ¯šLCd z-ÖBºƒCdƒV‚dˆ

ICdփ 

H24r24Š›ÿª24Š zff¯šˆmCd z4rCÖH¯Õ´šva£kƒ›ÿª z[L€2.ÖBºƒ [a™k‚dƒ zC¹_‚dƒüƒƒü+«Ø2]±Â2A¼ƒAÖm´š uÏ2m_³šuj ƒ[›ÿu z +°2,, m´š uÏ ƒÖBºƒ>Ï´Õs[̯šƒ uÏCd´š2_ƒ _ˆ[̯šˆ+°j zž¢» Ì‚dƒ uÏ ƒBº] [2BýÌO uϯš¯š ˆNÿ‚dƒNÌOCd ƒ X 4Šƒa£Ì]Cd–a™ ƒ2A»Ì4ŠXm_³šuj ƒ4Šƒ a£ÌTƒXJƒa™ƒ=þƒ+°ƒÌTƒ2.d[ Ð+° K {Ì ƒXž¢´švLs4ŠÌ ƒ³šuCdCdsÐ ƒ2A¼ƒ zÌ‚dzCd z4r£‚dz[+« K 4ŠƒÌ‚dz+«sž¬¯šĂ4Š‚d[´Õ ƒj#Ì ´šXCd±Ā m_³šuj_‚dƒüƒÌm´šX³šu Cdƒ2BÖim´š_üƒ.dƒ2BÖBºƒÌOCd ƒX 4Šƒ a£Ì]Cd–a™ ƒ2A»Ì4ŠXm_³šuj ƒ4Šƒa£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, ƒ³šÍ+ra™` ƒÖBý ƒ³šuCdsCdÐ ƒ2A¼ƒ -¯š2 m´š uÏCd ¯š ˆNÿ.» U >4ŠCdƒsül°×+ra™`փ´ša™m_³šuj zC£ÖBý¯Õ¤X‚dƒ2A¼ƒ

¯šƒ uÏQ´š zff [.dƒy[>4Šƒa™ƒ {£mµÓaz2]¯ša™Ð”Ā+«‚֐ƒ-<2Bº´š{!¬þƒ+°T>2Dÿ2] ƒ2Bºü mCd‚ d ƒ´šva™Ð +° z4r Tµ¢ÐCd–Xs[ ¾´2´š{ ƒ ³šu a™` zƒ =?o¸a™ƒy.dƒ‰A¹'µÓÐa™´š2S+°a™`A’Ða£CÖH‚dƒ_Bý-?«§=þƒ+°C£»[ =þ«w4Bý‚dz+«s[[a™k‚dƒ z4r+°[A¼Bÿº z4r3´ša™m_³šuj ƒ ƒÖBý=þƒ+° -.dü z-m´šX³ÕuCd z-4Šƒ_‚dƒüƒƒü+«Ø2]Cdl°× m_³šuj zl°×

ü z žq+ ° m´šX³ÕuCdփ ›ÿª”Āj¯šƒa™ƒ[ ž¬ Cdl°× C£» žq[A¼4Šƒ TAÿ¼ z2Cd‚zd CÖH‚dz#l°×-a™ÎƒÖ  m±ĀAÿT¼ ƒ+°¯ÕX¤ ‚»ƒm´š uÏ2m_³šuj‚dƒ[ ›ÿu z +°2,, CdƒA¼ z?«§›ÿªˆCd›ÿu zÌ ƒN[ü+°Bº ž¢(]Ì ˆa™ƒCd ƒ2A»Ì´šA¼ Bým´š uÏ[ÐCdƒBÖi,¯šA¼ ƒüm_³šuj2_ƒ2#ƒÌ 109


”½a™ƒ4ŠÙa£Ì[a™ Nÿ+° zÌ qL K a£ÌA’Lž¢»þƒ+°.»ÌC£a™ƒ ˆ a™ƒ4r+°,JƒL]Cd—ÅÓü2?«,Tƒ‰2N ‚dz2Bºƒ z,´švLCd2_4Šƒ³šuA¼‚dƒ+° ƒ ü z,±Â2A¼ƒ´šBº´aš ™_‚dƒüƒ.Öl°× .dƒ,›ÿªˆLCda™ ƒ4Šƒm_³šuj+°ÅÓ4Š[,›o ƒüBºƒ ƒƒm´š>Ï2!¬Bºƒ,”½a™ƒ4ŠÙ a£Ì[a™ Nÿ+° zÌ qLK a£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, ¯š³šuA¼‚dƒ .dm+°փ ³šuA¼‚dƒ +° ƒü ƒ2A¼ƒ‰ m_³šuj+°Åӂdƒ4Šƒ [š—Åӂƒd 2A¼ƒ]£‰A¼]Nb2A¼ƒ]Cd—ÅÓü[‰‚dzü‚dƒփ Xsžq[Q´š z4r m_³šuj z4r ¯š³šum”Āa™ +° ƒü ƒAÿ¼Ø z2A¼ƒ2Bº4r ¯ÀЂdƒ m´š>Ï 3 uÏ .dm+° ƒAÿ¼Øփ ‚dz2Bº4r Cd£jmC£ Wš m_³šÍjƒ›ÿª z2A¼ƒ ´š2.d ›ÿˆª C£Cdj+°¯šaЙ >4ŠCdƒsl×° ü zžq+° » /‰A¼[¯ÕCg ƒd BÖi - ƒ¯š—›ÿu zƒ +| ül°×2›ÿ+ª ° zƒ

;a™ž¢+°Xs[:TƒBýy#ƒ¸ff:TƒBýy2Cd»C£»¯šA¼ ƒü m_³šuj ƒ z -?«§ Cdƒa£Øƒ›ÿª ”Āa™ z -az ´ša™m_³šuj ƒÖBý =þƒ+° -<2BºփN 4Šƒwasþ«w4 Ø ³šÍa™ zl°× m´š>Ï 3 uÏ .dm+° zƒ ¯š ˆNÿ a™ˆ´š zl°×¯š³šum”Āa™ zƒ¯š2TCd—ÅÓa™ˆ´š z[š—ÅÓ-azm´š>Ï Ì´šam™ _³šuj-az=þƒ+°¯šC£s4r[a™‚ k ƒd z2A¼ƒ#‚»ƒm´š uÏ2m_³šuj‚dƒ[ ›ÿu z +°2,, ”ĀAÿ’Ø”ĀAÿ¼Ø z4r[N,›ÿqA’Ø›ÿqAؼ 2 _ƒ4rA¼ƒ,›o2A¼.dü z…,a£Aÿ’Øa£NÿCd m_³šuj z,›uAÿ’Ø›uAÿ¼Ø2_ƒ4r[Ì´šL ´šva™k ƒ‚dˆØÌa™>€ ˆ[Ì4ŠƒL4Šƒ ƒ‚dˆØÌ-a™ ƒa™žq+°ƒ,‚dƒ2Cda¹€ØX 2?«,,´šL´švLs2A¼ƒ#,m´š uÏ2m_³šuj z,[a£ü2_ z[LÐ+°ü– z,,[a™XµÓ

‚dƒ ˆ2A¼ ƒ.dü z,´ša£´ša™ ƒ4Šƒ_#§_‚dƒüƒ m´š+rµÓ z…4Š ƒ+«2]›o2A¼ƒ#Ì´šL´šv a™k ƒ‚dˆØÌa™>[€ ˆ[Ì4ŠƒL4Šƒ ƒ‚dˆØ,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,-.dü´šL´šva™k ´ša›™ u³šuØ z”ĀAÿ¼ ü.»”ĀNÿ2´š_Bº[N-4r3a£Aÿؼ z Ì3a£NÿCd z›ÿqAؼ zÌ-›ÿqA¼Ø z”ĀAÿ¼Ø zÌ-”ĀAÿ¼Ø z›uNÿCd zÌ -›uNÿCd z 2?« ¯ša™ÐA¼Ð2A’ÐICd ƒ[Nдš{?« a™³ÕuCd ƒ[[>4Šƒa™ƒ {.» ›¢Nÿ2 .d_ Bºƒ.dƒ ‰N -2Cda¹€ØX ”Āg z2?« =a™ƒ+°ƒ J+«2] ´š?u?¢´šƒÖ  3Bº2_a™փ -»+° փ ¯ša™ÐA¼Ð2A¼Ðփ =þƒ+°2A»-[‰ mX´š{#ƒüƒNдš{#ƒüƒ-[‰-a™ ƒL+°üƒ+r[žq[N-az'=þƒ+° .»Cdžq:T‚dƒ[‰‚dzƒ-[[a™k‚dƒ ƒ2A¼ ž¬ƒ [a£ü2_ z [LÐ+° ü – z [a™ X µÓ ‚ d ƒ z 32A¼ z -[ /´š[šA¼a™¤+° ƒ4Šƒ -.dü z ´ša£´ša™ ›ÿqA¼ züƒ žq[N -2A¼ƒ‰#ƒ¸‰ =þƒ+°C¹ ¯š2_2Aÿ¼ z žq+°‚dz‰N m´š+rµÓ ƒ2A» =þƒ+°‚»ƒ -<2Bº z -[:A¼‚»ƒm´š uÏ2m_³šuj ƒ[[a™Ð.d z +°2,, -XC»>¯š—a™m_³šuj z,m´šX[Tƒš z4¹L .dˆBº,m´šCdØ+° ƒ4Šƒ…,Aÿ¼X.»Cd(Bº uü {,TƒX+«2´š4Šƒm´š>Ï4ŠˆBýÌ ƒþ«\ ‚dz2Bºƒ za£Ì´šL´švLs4ŠÌþ«\‚dz2 Bºƒ za£Ì.da™ ˆNm+«‚dƒž¬ü¸,.dLy2] ƒNa¹¯Õ,]a™U ›ÿu {BÖi,.Ö24ŠR2]Tƒ2 .dƒ,A¼ƒa£ž¢+° z_‚dƒüƒž¢ÖH,A¼ƒa™2Cd փA’Öü‚dz.dƒ‰N,´šL`Tƒ2] ‚dzm›ul°×.dƒ2Bºƒ z,_#§_‚dƒü 4Šƒ+°#ƒ§.ÖAa¼ ™+°Ì ƒþ«\‚dz2Bºƒ za£Ì ´šL´švLs4ŠÌþ«\‚dz2Bºƒ za£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, 110


C£,,¯ša™ÐA¼+°—4Šƒ¯šÐ‚dƒ2 ¢ØX‚dƒ_Bºƒ¯ša™Ðփ=þƒ+°.» m_³šuj z4r C»>Lž¬¸Bºƒ¯š]yā“š Øl°×m_³šuj z¯šA’m´šCØd +° ƒÖ ‚  dz2Bºƒƒ|+ ü¯šTƒՂ  ƒÖ =þƒ+°ƒ [a™ka z2.dƒ#l°× ¯š]yā š“ØBºƒ ¯šÐ›ÿu z m´šC dØ4rCdj ‚֐ƒ ´ša™ ˆC£jƒ›ÿª zƒ ´šva™k z4r £mµÓaz2] :Cda™ zž¬i +°a™j ›ÿª+«s ‚Öˆ4Š uÏm+«‚dƒžÖü¸TBº]-£N‚֐ƒU ›ÿu zƒ;+°—/A¼ƒ#ƒ [a™¯Õ2]4Šƒa™ƒs+°A¼2›փ>4ŠCdƒsƒ”Āa™a™³ÕuCd ƒ[žq[A¼[Cdl°×C£» ¯šÐCd¦´šva™kփ‚dz‰´ša™m_³šuj ƒÖBý=þƒ+°‚»ƒ¯ša™Ð ƒ[K‰[>4Šƒa™ƒ+°´š.» [a™k‚dƒ ƒ2A¼ƒƒ´šL`u ƒMü ƒ2Cd‚dz=þƒ+°ž¢[A»-<2Bº=þƒ+°ƒ ØÕ§4rƒ‰m´šCdØ4rCdjl°×¯šTƒÕ4§ rƒ‰´ša™ ˆCdjl°×6+°Øa™ˆ´š z4r4r2] ´ša™m_³šuj ƒÖBý=þƒ+°ƒü+°`‚dzCd z4r[a™kaz2]_‚dƒüƒƒü+«Ø2.d ž¬[Bý¯šˆmCd z ƒa™ƒ l°‚dz2Bº ž¬[›ÿu z +°2,, ´š2.£+°L>´š [¯š,, ƒ2]Cd ƒ4Šƒ uϯÕN¤ ,‚dƒ2NJƒA¼…,\2]Cdƒs ˆ‚dˆ”p+°A¼ƒ,¯š2]Cd+°a™j zümA¼ƒ2 ]Ì”ĀNÿ2.dƒ‚dˆØÌ”½š§ Öz´š–Ì ›¢Nÿ2.dƒ‚dˆØÌ»ƒAÿ’Nÿ+°2_ƒ փ2BBýôšva™k z,y2N2´šABºa™ƒƒ, ´šva™kl°×2›ÿª+° [,µ¢Aÿ¼l°×BºÖi>Ï´Õs ƒa™ƒ l°×,µÓ¡A¼¤CdCdsÐ[a£ ƒ‚dƒ2_ƒ, 4rAɼü[‰‚dzZ#Bº2.dƒƒ,4ŠT‚dƒw+— Bºƒm´š>ÏK [Ì”ĀNÿ2.dƒ‚dƒØÌ”½ š Öz´š–Ì›¢Nÿ2.dƒ‚dƒØ,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, ´šva£kƒ›ÿª zƒ ±Â2A¼ ž¬‰-+°a™ m_³šÍj2Bº [a™k‚dƒ z CÖH¯Õ m´š` ´š2.£+°L[-a™¤ ˆCd+r¯š³ÕuCd z/±Ā¯Õ2]£A¼D2A¼ƒ+°ÅÓüƒ üaz2] uϯÕN¤2A¼ƒƒ ˆ‚dƒƒJƒa™ƒƒ¯š2]Cd +°a™jփ¯šTƒÕ§ -ƒ›ÿª zƒ¯šaЙ ”Ā+«C Ðd z.»A¼2]´šva™k l°×2›ÿ+ª ° ƒÖ  -2Cd¦µÓØ ƒ2A¼ƒ µÓ¡A¼¤=þƒ+°‚dƒ2A¼ƒ_‚dƒüƒƒü+«Ø2.d ž¬ƒ¯šˆmCd z ƒa™ƒ +°‚dz‰

>4ŠC­U 'µÓÐa™ƒüm›ÿu2X+°A¼üÉ [‰‚dz+°ü ž¬ Aü\±paz-<2Bº =þƒ+°ƒ[a™kaz2.ÖBý¯Õ¤X2A¼ƒ[›ÿu z

-³šu2m_³šÍj¯ÕjT a™` z +°2,, m›¾³iuj£³šu2_ƒ.dƒƒ,m_³šuj2›qƒ .dƒ›ÿqA¼,›ÿu T4ŠCd ƒ˜,m_³šuj uÏ z q‚dƒ4Š,m_³šÍj2Bº zTƒAɼØ‚dƒ4ŠƒƒÌ ±Ā?«2]4Ša£Ì[a™ƒÙ` ƒ2ṈĀ?«2 .d ž¬a£Ì_ˆ#+° zü+\ÙÌ_ˆ[ 4Šžq {,,¯šˆ?«A¼´–š [.dˆ?«—,¯šˆ+°j zž¢Ö2.dƒ,£?«Ö ƒjN# ƒ2A¼ƒ.dƒ xƒ+rA¼[Tƒ‰l°×2BÖBºƒ,+¹?«›ÿu¯š—a™+°ÅÓ üTƒ2],4Šƒ#ƒ§KÖiÖüƒ4ŠƒCdCdsÐ zÌ ±Ā?«2]4Ša£Ì[a™ƒÙ` ƒ2N±Ā?«2.d ž¬a£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, TµÓ Ð ƒ2A¼ H -2Cd z4rƒ‰ ƒ2Bº ü mCd ‚ d ƒ zü2A¼ ƒ £Ø´š+°փ‚  dz‰¯šˆa™ØC»> z 2?«-<2Bº=þƒ+°¯šÐa™ˆ´š{Bº {K {-ÖBý CdCdÐa™³šu¯šØ z ƒL‚dz[a™ƒÙ`¯šÐa™ˆ±Āƒ›ÿª [a™k‚dƒփ2Cd»

-³šu2 m_³šÍj¯Õjff-ÖBýU m_¾³iuj+r؃¯š2Aÿ’-ƒ›ÿª £+°Ø zl°×ü+°Ø z4r -<2Bº=þƒ+°ƒ.»+[.»m_³šÍj2Bº zTƒAɼ؂dƒ4Šƒƒm›³šÍjƒ›ÿª ¯ÕgXC¹ TµÓÐ ƒ2A¼H'µÓÐa™Cdƒ {ü2A¼H-»+° m_³šÍj2Bº zžqa–™ Bý¯Õ¤X[¯šˆ?« A¼´š–+° ü+«Ø2]»

³Õua™`Ø 4Ša™bāff -ÖBý ¯Õ¤X[ +r2.d .dƒyƒ CdCdsÐ a™³šu¯šØ z-4Šƒ-<2Bº=þƒ+°[a™k‚dƒ zƒ[>4Šƒa™ƒ+°´š.»´š#§ .dƒyƒ m_³šÍj2Bº ƒ2Cd‚dz -<2Bº =þƒ+° ‚dƒ2A¼ƒ -2M›ÿªˆCd ƒ[ žq[ +°ü‚dƒ[#‚dƒ[ ƒ˜£Ø<؃±Ā?«2.ÖBý[a™k‚dƒ ƒ2A¼ƒ2Bºƒ!¬-³šu2 m_³šÍj¯Õj-[›ÿu z +°2,, ]2Cdüƒžq+°ƒ_‚dƒüƒ,¯šƒ2CÖiƒ.dˆ 111


?«—[H´Õ¯šˆ+rjCdƒjBºÖi,+2CdCdBºÖ2 ].dˆ],T2Cdüƒ.»?o2A¼ƒ_‚dƒžq, TüWC£+rµÓ2Ì-³šu ƒ¯ÕjX,[ü‚dƒ m´š+rµÓ2Ì´šüƒ ˆa™ƒ>Ï´Õsž¢,m´šCdØ +° ƒ2AÖBºƒ,Cdü´š{ ƒj‚dƒ [,A¼ a£a™ q‚dz z,Tü‚dƒ ƒ4Šƒ uÏ_2 Aÿ¼ƒa™,J+°+°üaz+°´šva™kCdCdsÐ z, ÖüÖü24Šƒ[ Ð?«ž¬¸Bºƒ,,[a™jü2_4Šƒ _#§_‚dƒžqÌTüWC£+rµÓ2Ì-³šu ƒ ¯ÕjXÌ[ü‚dƒm´š+rµÓ2,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,m_³šujC»> zƒ?«§´šB»3C£jƒ›ÿª {BÖiTü¯Õüƒ¸¯š]yāš“Ø[N£Ø³šu ƒ» _2Aÿ’üƒ2BýT z+«[s .»‚dz#l°×[>4Šƒa™ƒBºƒ›¢Nÿ2.dƒ-ƒ›ÿª ”Āa™TƒN £A¼D2A¼ƒ+°ÅÓü» mX´š{?«[ Tƒ2]m_³šÍjƒ›ÿª z-CdØ2Cd Tü+°`փ´šLTƒCd-³šu2+ra™a™ˆ´šփU {Bºƒ-2CdƒBÖim_³šujփ ´šL`u ƒ zž¢ .ÖiCd Ø £Ø a™s zž¢ Cd ü+°Øփ _‚dƒüƒƒ ´šva™kCdC dsÐփ Cd a™ˆ¾´i -<2Bº =þƒ+°ƒ ƒa™] ”Ā ´+° z4r [a™kaz2´š_BÖBý U Ìm_³šuj züƒ 'µÓÐa™ƒBºƒ -ƒA¼Ð2A¼Ð z2A¼H T2Cdüž¢ ]l°×—´šBý TA’Ø ƒA¼ z2N ƒj‚dƒ Cd j‚dƒ ]j‚dƒ >4ŠCdƒsü2A¼ƒ ¯šCdØCdÐ m›ÿu2X -ÖBý -TA’Ø ֈ³šu z 2A¼l°×2Bºƒ#ƒ¸

´šüƒ ˆa™ƒü>Ï´Õsff.»‚dz.dƒ

[a™jüփff_‚dƒüƒƒm´šCdØ+° z4r2A¼ƒ a™l°ûü+«Ø2.d ƒ[›ÿu z +°2,, Cd+°` ˆwa2?«+«¾´i Ì‚dƒ+°a™ CdCdsÐ2_ƒ Öþ«\Ì‚dƒ2Cda™ƒj<ƒBÖiÌW+«Cd[a™ƒÙ`>Ï ´ÕsTüÌ+°`m_³šuj2_ƒ2A¼ƒÌü‚dƒÖz2 A¼ ž¬a£Ì-³šu ƒ¯ÀjXÌ ƒ‚dƒÖz2A¼ 4Šƒa£Ì-‚dƒ ˆCdjm_³šuj ƒ˜,,2 Cda¹€ØX2?« Ì[‚dƒ ˆCdƒjBÖi‚dz2Bºƒ

[C¹Ø³šu z_ƒbƒÌ>‚dƒ zTü¯Õü4¸ Šƒ Ö ƒjN, uü züƒ<2Bý2]Ö+—[Ìa™‚dƒ zƒ´šL´šva™k ƒ2N,a£+°±p+°üƒ a¨£ {A¼´&š ƒÌü‚dƒÖz2A¼ ž¬a£Ì -³šu ƒ¯ÀjXÌ ƒ‚dƒÖz2A¼4Šƒa£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, [C¹Ø³šu ƒÖBý µ†µÓÐCd ¯ÕgX 2A¼ ž¬‰ U Ì>4ŠCƒd sü ‚dz+°sփ šBˆº a™ƒjüƒ[L€2]-+°a´™ šAT¼ ‚֐ƒl°û#¯šg =þƒ+°ƒ[>¯š ˆNÿ‚dƒ2A¼ƒ [LÐ+°ü– z4r [a™ƒÙ`>Ï´ÕsC¹ ´ša™m_³šuj ƒ2A¼ƒ m_³šÍj2Bº uÏ zƒ ü‚dƒÖz2N2´š4r »Bý -³šu2 Ì U {Bºƒ Ì C£ÖBý m_³šuj z ¯šÐ‚dƒ2 ¢ØX‚Öƒ ¯šÐm+rµÓփ ¯ša™Ð zl°×a£+°±p+°ü[.ÖyBý-<2Bº=þƒ+° ‚dƒ2A¼ƒ 8+° ƒ4Šƒƒ -?«§ CdL mX´š{?«‚dƒ2A¼H ˆ‚dˆ uü ƒ2Cd‚dz TƒAɼ؂dƒ[<2Bý2]´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ+°a™ƒ`.»´šL´šva™k›ÿu $ÏBÖia£+°±p+°üƒ >a£ ƒa™` £ØAÿ¼ƒüƒ žq[¯ÕgX2A¼ƒ[›ÿu z

-‚dƒ ˆCdjm_³šujT a™` z +°2,, -‚dƒ ˆC£jm_³šuj2_ƒÌ[‚dƒ ƒ z ž¢.dˆ´š{2?«Ì[a™ƒÙ`«Öi…,›ÿª‚dƒÖz2 A¼Aƒ¼ 4Šƒa™ƒa£‚dƒ[A¼‚dƒl°×ƒ±ĀmCdƒ2BºJÖ Ì CdL4ƒ ƒ‚dˆØÌ [a™ƒÙ` [4ŠƒL 4Šƒ ƒ‚dˆØ̯šLžq+°Öüƒ42A¼ƒ,,¯š ƒ A¼Õ§_ˆƒ+°ÌTa™Tƒ2.d+°ƒ>Ï´Õs,Ö ‰2?« (Bºƒ zÌCda™ z4r[NCdCdsÐ4¹ ´šØ zÌCdj‚dƒ2_4Šƒm_³šuj›ÿu zÌ´š L`Tƒ2.ÖBºƒ_‚dƒüƒž¢´šüÌm´š›¢NÿCd ƒ4Šƒ[a™ƒÙ`CdsÐ zÌCdL4ƒ ƒ‚dˆØÌ [a™ƒÙ` [Ì4ŠƒL4Šƒ ƒ‚dˆØ,, 112


Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, CdCdsÐ uÏ a™³šu¯šØփ _‚dƒüƒfƒ ž+«Ø2] =þƒ+°l°× /±ĀAÿ¼ƒü4Šƒ Cdj‚dƒ züƒ m_³šuj ƒ‚dƒ züƒ 3 a™` ¯š³ÕuCdփ Ls2.dƒ» +r[ µ†µÓÐCd z +r { -ÖBý [a™k‚dƒ z

[a™ƒÙ`uCdj uÏ ¯ÕN¤ff[ ž¢.dˆ´š{C¹ ü+°`mCd‚dƒ z.»[a™¯Õ2]¯š2+°ü–T+°ü– züƒ ƒa™ü3 Xs2A¼+° [LÐ+°ü– ƒ2A» [ü] [>4Šƒa™ƒ+°´š‚dƒ2A» [ü.dƒƒ [a™ƒÙ` ü+rØa™¤փ _‚dƒüƒƒ-<2Bº=þƒ+°-ÖBý¯šÐm´š+rµÓ

W¹³šu2ff-ÖBý´ša™m_³šuj»ƒ .dˆ´Õ Ta™Tƒ2.dƒÖBý

¯ša™Ð zff‚Öz+°—a™³šu¯šØ ƒ[[>4Šƒa™ƒ[Ö‰2?« .dˆ]žq[=þƒ+°[a™k‚dƒ ƒ2A¼ ž¬[›ÿu z +°2,,-‚dƒ ˆCdjm_³šujփNÌ‚dƒ z4Š ƒN[H ´Õž¢ÌƒÖi‚dz2Bº…Ì›ÿª‚dƒփü¸Qa™ƒƒ j[ÌA¼‚dƒ4Šü4Šƒa™ƒµÓ+«s4ŠˆBýÌA’l°× .dƒ2Bºƒ za£Ì³šuCd–A¼j zÌ”p+« ‚dz2Bºƒ za£Ìa£+°±p+°üƒžq+°Ìa™2Oüƒ¸ ´ša™ ˆCdjÌ»+‹›ÿu {2BºÖiÌaz2±Â2A¼ƒ .dƒ2Bºƒ zÌKl°×KÖi[Cdدšƒ< zÌ[ ¯šsa™24r2›ÿ¢Nÿw+i BýÌ”p+«Tƒ2.ÖBºƒ_‚dƒ üƒ2#ƒ zÌ”Âa™Nm_³šÍj2A¼´šva™k zÌ A’l°×.dƒ2Bºƒ za£Ì³šuCd–A¼j zÌ ”p+«‚dz2Bºƒ za£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,m_³šuj2A¼´šva™kփ=þƒ+°¯šC£s ü¸»¯šÐ‚dƒ2 ¢ØX+«a™`m´š”Āa™ z /jK›ÿu 4Ša™bā ƒ2A¼H+°±Āül°×³šua™ ƒAÿ¼Ø ƒ2A¼H³šu2¯š>j”Ā¤փ .d2mA¼ ƒ2Bºü z žq+° ¯šƒAÿ’ ƒ2Bºü zƒ2Bý ³šuCd–A¼j zl°× +«a™` m´š”Āa™ z>a™ƒ4ŠƒVX-ƒ›ÿª z4Šƒa™ƒ¯šC£sC¹CÖH‚dƒ_Bºƒƒ¯šTƒÕ§ -ƒ›ÿª z2A¼H¯š2]Cd z ü¸»a™–B»¯ša™Ð›ÿª‚dƒ zQa™ƒƒ > ƒa™` züƒ=þƒ+°.»[a™kaz2´š_Bºƒ.dƒ‰ [_‚dƒüƒl°×-T

žq [ü+«Ø2]C£»´ša™ ˆCdƒjBº[-üüƒžq[¯š zmA¼ z 2?«-<2Bº =þƒ+rƒ›ÿª z[Cdدšƒ< zƒ›ÿªT2.dƒ.dˆTµÓÐ zƒ3Aÿ’a™ z4r .»¯Õ+ƒ[›ÿu z +°2,,mX´š{?«+«¾´i[Bý .dˆ?«—[Ì‚dz´š ƒLÖi Cü4Š[ +° Ì‚dzCd—š§ 4ŠX… ÌT´š{ü ƒX[ƒ‰» ƒL,Cd´š z‚dƒ ˆCdj m_³šujÌA’l°×.dƒ2Bºƒ za£Ìm_³šÍj2 A¼ž¢+° ƒ4Šƒa£Ì3+r2+°Jƒa™K, ƒ# ¬2A¼+°,»+°.dm+r+°X,[a™ƒ  BºƒA’#ƒ z,‚dˆl°×ž¬ü¸ ƒ>NT´šA¼Ø zü2,A¼ƒ›ÿu z2A¼4¹waBý,±Ā+° zƒ 4Š ƒ+«2]‚dˆCdjƒ,m±Ā´Õs±Â2A¼4ŠmC¹ ž¢4ŠƒLÌA’l°×.dƒ2Bºƒ za£Ìm_³šÍj 2A¼Ìž¢+° ƒ4Šƒa£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,W2µÓ¡ ˆa™+°.dm+° ƒÖBý

8+°.dm+° zff³Õua™`j‚dƒ+¹µÓ z4r´Õüƒ _Bºƒ .dƒ‰N:.dy#¯š]yāš“ØBºƒ ˆ‚dˆ¯š³ÕuCd mX´š{?«[4r[m_³šuj¯š³ÕuCd Nдš{?«[4r[žq+° 8+°փ CdCdÐ züƒ+r+°¯š³šu>[LÐ+°ü–¯š ˆNÿ -ÖBý Cd´š zƒ.»+[m_³šÍj2A’ƒ›ÿª z2A¼ƒ¯š³šu> z4rƒ2Bºƒƒ ƒL‚dz¯ša™Ð z4rƒ‰-<2Bº=þƒ+°-ƒ›ÿª zƒ-4r ØÕ§”Ā+« ¯šTƒÕ§ ”Ā+« -az =þƒ+° _‚dƒüƒ2A¼ƒ Cdƒ C£ƒ ±p4#ƒ§+ƒ ˆa™Ù z2A¼ƒ 4ŠƒL‚֐ƒ ´ša™_‚dƒüƒƒ ü+«Ø2] [>4Šƒa™ƒ ´šL´šva™k 4Šƒa™ƒ+°´šüm±Ā´ÕsC¹=þƒ+rƒ›ÿª zƒ-a™ÎCdC¹±Â2A¼ƒ[›ÿu z

CdCdÐ ƒ¯ÕT a™` +°2,, CdCdÐ ƒ¯Õ‚dƒ4ŠKž¢,CdCdsÐ2_ƒƒAÖü ¯Õ[ƒ‰,A¼ü´š+°‚dz2Bº…,CdCdsÐ$ÏBºÖi ‚dz2A¼ƒ ,CdCdsÐ2_ƒü+°2A¼?«§ ÌA’L 113


4ŠÙa£Ì[C£Ø2A¼Ì”½a™ƒ4ŠÙa£ ”Āa™³Àu ƒ4Šƒ¯š2,”Āa™A¼ƒ¦< zA’?«, ±pLm_³šÍj2A¼,´šva™k zž¢ qL,»ƒa™ƒ W<a™ z¾´i[.dˆ?«—[,փü4Šƒ´ša™W U ›ÿu z,A’LA¹Bº–Bý‚֐ƒ+°Ø ƒ2AÖ Bºƒ,Cdj‚dˆ+°X_#§_‚dƒü4ŠƒÌA’L 4ŠÙa£Ì[C£Ø2A¼Ì”½a™ƒ4ŠÙa£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, ´ša™W փ CdC£sÐICdփN_#§_‚dƒüƒ =þƒ+° a™ˆ´š{ž¬iU {Bºƒ 'µÓÐa™ƒBºƒ 8+°փ -<2Bºփ m_³šÍj2A¼´šva™kփ ”Āa™³Àuփ ¯š2”Āa™ A¼ƒ¦< zƒ´šva™k z4rA’?«[C£Ø2A¼ z2AÖBƒº TAÿ¼ ƒ2C£CdCsdÐ$Ï[ -ƒ›ÿª ƒ[_#§_‚dƒü2A¼ƒ:?«§A’[+«- +rµÓTƒ.ÖyBý

CdÐ2-ÖBý»ƒ CdC­-ÖBýC£ƒüƒffžq[ [-¯Õ´šA¼փ _‚dƒžqCdC£sÐICd ƒ[ -³šu2Ì ´šA’a™¤a™³ÕuCd ƒ[[a£ a™` ƒ[-?«§_‚dƒüƒ2A¼ƒ2Bº ƒ[›ÿu z +°2,, CdCdÐ ƒ¯Õ‚d[_ƒN¤[,CdC£sÐa™¤ zÖ þ«\‚Öƒþƒ+°,Cdü\´ÕA¼´š…,CdCdsÐ ƒ¯Õ‚dƒ2A¼ƒü+°Ø z , CdCdsÐ2_ƒüw+i +°Ø ƒ4ŠƒƒÌCdØ+°sփ‚dz+«sÌ-¯Õ´šA¼ ƒ2A¼ƒa™+«s2.dƒ z+«sÌ›ÿª+«sTƒ2.ÖBºƒ a™+«sÌ_ü+[´Õ ƒj# z+«s[›¢Nÿ2.dƒ üփƒ‰.dƒƒ2Bºƒ,µÓ+«s+üN[ Cdj‚dƒ2_ƒ,µ†WÐC»µÓÐa™ƒÖƒ‰.dƒ2 BÖBý,‚dz+«sTƒ2]4Šƒa™ˆ+«sA¼ü4Š+°,‚dz j[[4Š ƒ+«2]2Cd#ÌCdØ+°sփ‚dz+«sÌ -¯Õ´šA¼ ƒ2A¼ƒÌa™+«s2.dƒ z+«s,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,

CdCdÐ ƒ¯Õff ‚dƒ2A¼ƒ -¯Õ ´šA¼»ƒ z+«s´šA¼ փ ‚dz‰N CdCdsÐ zü

[‰2?«ƒ2Bý z+«s2N2.ÖBý‚dz+«s[-4r[>4Šƒa™ƒ+°´š.» üփ _#§_‚dƒüƒƒ ü+«Ø2].¹ ƒj‚dƒ zCdj‚dƒ z ]j‚dƒ z -ÖBý ¯ša™Ð z-2Cd‚dzCdCsdÐ zü‚dƒ2A¼H»[CdCdsÐ ü ƒ2A¼ƒžq[ [ µ†µÓÐCd ƒ4Šƒ´ša™W zƒ4ŠƒL4r=2]=þƒ+°ƒTƒ2.ÖBºƒ

'/Cds _#§_‚dƒüƒ8JƒžqA¼ƒff-ÖBºƒ4Šƒa™ˆ+«s[3mµÓaz2]/j[[[a™¯Õ2] -¯Õ´šA¼ ƒ2A¼ ž¬[›ÿu z +°2,, ž¢´šüÖüƒ´šü_‚dƒž¬i,‚dˆ´šAü¼ ƒžq+° Öüƒ4Šƒ.dü2_N‚֐ƒ,(´Õ2] ¬´š– a£[N,C£´š¯š4Šƒ`]CdƒĂ<2_ƒÌCdü±p ‚dz ƒ‚dˆØ̳šuA¼Ø z2?«Ì+°ü փüƒ4Šƒ ƒ‚dˆØÌazü>j›uAÿ¼ü,[4Šƒ aCds[ Ð+°,,+°üa™ˆ´š zƒ4r2],,4Šƒ .dƒ2A¼ƒÖ ƒjN,Cdü´š{ ƒþ´š{üƒwa2Bºƒ 4r[N,CdCdÐ ƒ¯Õ £+rØa™gü+°Ø z, .düÖz2A¼+° qLy´š#ƒ§ z,.£üƒ ƒTBý´š{#ƒ§.£ {üƒÌCdü±p‚dz ƒ‚dˆØ̳šuA¼Ø z2?«Ì+°üփ ü4Šƒ ƒ‚dˆØ,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,CdCdÐ ƒ¯Õ£+rØa™¤ü+°Ø z-az+°A¼ü[N-azCdü´š{ ƒa™´š{üƒ +r[N -az .dˆ´Õ .Ö´š–a£[N -az ¯ša™Ð £Ø´š+° ¯š2TCd—ÅÓl°× - +rµÓ zžq[N-az-2Cda™b³Õua­ µÓØփ -<2Bºփa£+°±p+°ü ›uAÿ¼üƒžq#ƒ 2?«AiÖ _#§_‚dƒüƒƒž+«Ø2].£ {´š{#ƒ§+°ü ƒ‚dƒփ -<2Bº =þƒ+° ƒ ³šuA¼Ø ƒ[ +°ü 2?«A¼[ ›ÿuT2.d ƒ[ CdCdsÐ zü Ø ³šÍa™ ƒ2A¼ƒ+°ü ž¬փü4Šƒ ƒ[›ÿu z +°2,, ¾´2´š4Šƒ ƒNCdCd–A¼ z,CdÐ2´šA¼ ƒ ‰m_³šuj ƒ4Šƒƒ,Cdü+[.dˆBº…, az2´š{4Šwa2?«+«Öi+°Ø z,,”Â2´š{4Š 114


Cdj‚dƒCd ¬2N,”p³šuփƒ‰ za£ [C¹Ø³šu ƒ2A»Ì±p³šu`a¹³šu`4ŠA¼a£ ›u³šÍ# z4ŠA¼Õ§,m´šX´Ëšƒ?«2´š_ˆ[, ”Ā³šu¯š2_ƒTƒ2],¯š2‚Öˆ4Š ƒ2 A¼ƒ z,A»³ÕuA»³šu zµ†WÐCd2_ƒ,CÖ4Šƒ üƒC¹Bº–Bý>]y´š{#ƒ§ƒ,ֈ³šuL2] ‚dz´šva™k ƒ2A¼ƒ#,ֈ+° ˆa™Ù z_#§ _‚dƒü4Šƒ,”p³šuփƒ‰ za£Ì[C¹Ø ³šu ƒ2A»Ì”p³šu`4ŠA¼a£,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,,A»³ÕuÌA»³šu züÖBýCdC­CdÐ2üƒCÖ4Šƒüƒ 2?«A¼Ð2A¼Ð zü[-2A¼ƒ.» .£ {´š{#ƒ§+°ü2A¼ƒm›ÿª ƒ` z.Ö2A¼ƒ#CdC­^CdÐ2ü¯š2‚Öˆ4Šփ -¯Õf ´šA¼ zƒ_³Õua™2Cda™ zü2A¼ƒ´šv[”Ā³šu¯š z´šva™k 4Šƒa™ƒ¯šC£s.» ”p³šu2 ›ÿu ƒ2A¼ƒ z+«s ´Ëšƒ?«az2.» U»µÓÐwai+°Ø zƒ Cdü±Â2N Cdj‚dƒCdÐ z .Ö2N [C¹Ø³šu ƒÖBý -<2Bº =þƒ+°ƒ

»Býff ´šva™k -ƒ›ÿª z2N_#§_‚dƒüƒ2A¼ƒ:?«§ =þƒ+°l°×”p³šu2l°×”Ā¤ z žqA¼ ƒ-ƒ›ÿª z±Â2A¼ ž¬[›ÿu z +°2,, C£4ŠƒCdCd–A¼ ƒ2AÖBºƒ uÏ[+«C¹B¹sBº ˆ‚dƒ,>Ï´Õs+«‚dzw+si ,±pBº.dƒ£Cdj ¯šƒ<¯šƒ,, uÏ£ ƒCd ƒ2Nm4¹üƒÌ uÏ z_ˆƒÌ[a™ƒÙ` ƒ2A¼Ì uÏ z ˆƒÌ ˆ+°³šuQÿÐNÿ, ƒAÿ¼Øž¢4ŠƒLs2 ]C£ƒ»+°ƒA¼a£a™Tƒ2], ˆ [Cd2_4Šƒ_‚dƒüƒž¢ÖH ƒ˜ Xs[ փü\Cdj‚dƒ, [CdÐ2´šA¼m_³šuj ´ša™ z,ƒ>ÐüƒaBÖiTƒ2]‚dz2BÖBý uÏ z_ˆƒÌ[a™ƒÙ` ƒ2CdÌ

uÏ z ˆƒ,, Ì+°2A’a™ga™C£‰ R +°2,, C£,, ³šuCd–A¼j ƒAÿ¼Ø ƒ2A¼ƒ »ƒ U {Bºƒ C£ƒ m_³šuj z ' wa2?« -<2Bºa™ˆ¾´i =þƒ+°ƒTƒ2.dƒ#l°×´šva™k4Šƒa™ƒ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø z±Â2N C£ƒ-ÖBºƒCdCd–A¼ z uÏ z ˆ‚dƒ‚dƒ[>Ï´Õs[

'/Cds_#§_‚dƒüƒ 8Jƒ žqA¼ƒff -ƒ ‚dz+«s =þ«\ Tƒ2] »ƒ -ÖBý 3Cdj ¯šƒ< ƒÖBºƒ ¯šƒ uÏ£ ƒCd z¯š³uš >փ[a™ƒÙ`փ ƒ˜¯š ˆNÿ.»_³Õua™2Cda™ zü2A¼ƒ µÓØփ CdÐ2 ´šA¼ m_³šuj zƒ Tƒ2] -¯Õ ´šA¼փ _#§_‚dƒü2N ‚dz2Bºƒ!q[a™ƒÙ` uϯÕN¤‚dƒ[›ÿu z

U»µÓÐwai+°Ø zÌm›ÿu2X -`ƒ { Öz A¼ ü ƒ ƒ³š Í»ƒ a™ƒ ´š a ™Ø 2Cd z 4Š ü ¯š + °ü ¯š ƒs {ü ›u³šÍ؛ÿªØ2Cda™ zü‚dƒ2A¼ƒ3Cdj[2Bý‚dz‰N'3Cdj<2Bº<2Bº z ž¬i#ƒ¸ ¯šƒs {ü‚Öz+°—Dÿ‰CdÐ z üC¹.dƒ.dƒ‰N;|+ ¯šƒs {‚Öz+°— ž¢´šüÖüƒ´šüƒ2B»3Cdj ¯šƒs {‚Öz+°—3 a™` z.»<2Bº züƒ4r žqAƒ¼ CÖ2´š{ žq+° -<2Bº z 4r»‚dz‰N +°ƒ+° /±ĀNÿ4ŠCdƒBÖi ‚dz‰ U {[+« [a™ƒ±ĀNÿ+°փ ‚dz‰ ´ša™ ˆCdjl°× U¹±ĀNÿ ü <2BºCdÐ z ¯šƒ–āL2.dƒ.dƒ‰A» 4r[3Cdj‚Öz+°—-<2Bº £Ø´š+°CdÐ z ü›ÿª4Š‰ z +ržqAƒ¼ +°ƒ+° 3Cdj Dÿ‰ Dÿ‰ ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒ <2Bº<2Bº züƒ 4r+° ¯šƒs {žqžq´š&BÖ#ƒ¸-<2Bº z4rƒ‰A¹-!q¸ ¯šƒs {üƒ‰´š&Bºƒl°ûBº -<2Bº z4rƒ‰#ƒ¸A¹.dƒm›ÿu2X+«3 Xs¯š³uÕ Cd+°H–Cd£ ƒa™ˆ´š zž¬ +ra™`փ‚dz‰N [> zl°×<2Bº zžq +ržqA¼ƒ+°ƒ+° -<2BºÖza™y ž¬[Cdü2.dƒ#‚dzm›ÿu2X‚»ƒ-az {‰N ' m›ÿu2X+« m´šXD2_ z 2?« ´šLTƒCd £A¼ züƒ .£ü a™l°× +ra™` zD2_Öz+°.¹#m´šXD2›Öz+°.¹#4r ]y3wa2?« ƒAÿ¼Ø D2_m´šXD2_A¼©Ā§2Cd zž¢ ‚ÖƒBº z 0uP žq+° - +rµÓ z4r .dƒy#.» 3 wa2?«K 6+°Ø z .»¯Õ+ ž¬[ m›ÿu2X ‚dzA¼az2]N U {l°×m´šXD2_ z‰C¹.dƒA¼©Ā§2Cd z.Ö´–š _BýN+°ƒ+°U»µÐÓ aw +i Ø° z 115


žq+° m´šCd؄4Šb¾³iuj+°Ø z ”ĀNÿ2.d ž¬ÖBý m›ÿu2X+« +ra™`փN -A¼t z Ka™ƒ ÖzA¼ü4ŠƒT ‚dz‰´š&B» m´šXD2_ zl°× ‚dz[+«‚dz‰N -!q¸ /±ĀNÿ‚zd ‰´š&B»U»µÐÓ a™ƒül°×/[+«‚dz‰NU {Bƒº -TA¹Ø±ĀNÿ‚dƒ[‚dz 'µÓÐa™ƒBºƒ ˆ‚Öˆ±ĀNÿ‚dƒ[‚dz .Ö´š–_Bºƒ.dƒ£‰a™ƒ -TA’Ø ˆ‚dˆ /±ĀAÿ¼ƒüƒ TƒAɒ Ø ¯šÐa™ˆ´š zü[ .Ö´š–_Bºƒ .dƒ » ‚dz2Bº 4r wa2Bºƒ m´šXD2_ zžo+°A’[C¹+°A’[+«4r[žq+° -Nÿ©Ā.»Cd zC¹£wa2?«+« 4r[6+°Ø z.Ö´š&#³šÍ”Āدš–A¼»ƒ‚dƒ4Šƒ.dƒ‰N-A¼t zm_A¼tž¬i£Ka™ƒ žq+°±paz£ m´šXD2_ zžq žql°×2BŽ ±p {.dƒ‰T m´šXD2_ zü´š&B» փ T"[>D2_ z A¼+|t \A’[C¹Ö+i Ø° փ £"m´šXD2_ z8”Āg z C¹]A¹ 3 ”Āg ƒ2A» žq+°±pazN 4r[ [> D2_ zC¹ Öi+°Ø z ›o2A¼žqA¼ ƒ#¯š–š§ z 3Cdj¯šÐa™Ð£Ø´š+° ƒ[-2Z+°L2]6+°Ø z.Ö´š–a£A¼ƒ8ü4r 6+°ØCd.Ö´–Õ 3Cdjl°×8+°A»M‚dƒCd.Ö´š– ü¯Õ {2BºƒƒU»µÐÓ a™ƒü/±ĀAÿƒ¼ ž¬i -TA’Ø ˆ‚dƒü‚dƒ2A¼ƒm´šX´ËHš 2]-Nÿ©Ā.ÖCi d Ø z8+° ƒ‚»ƒØ {‰N +°ƒ+°6+°Ø´šþ.dƒ#‚dƒ»Nm›ÿu2X+°ƒ+°U»µÐÓ aw +i Ø° zžq+° m´šCØd „4bŠ ¾³ui j+°Ø z -ƒ#m›ÿu2X>Ø£A¼ z:?«§m›ÿu2Cdƒü ü¯ša™Ðm›ÿu2Xa™³ÕuCd zžq+° > ƒa™`m›ÿu2Xa™³ÕuCd z+r uüA¼ƒ +°2,, ƒa™`¯šƒš“´š{süƒ ¬2N´š{a™ƒš“Bºƒ, »ƒžo—[£Bºƒ›ÿªƒTCdNCda™ƒBx´š{a™ƒš“Bºƒ, +°ü4Šƒ£Bý[‚Öƒþ«4Šƒ2Bºƒ z, ÖzA¼?« ‚dˆCdBÖþƒ4Š BŒwa2?« , wa2Bº ´š{a™ƒš“BÖþƒ4ŠƒKwa2?«, [a™ƒÐþ+°—!¬¯šƒTƒjXL\´š{#ƒ§.dƒƒ2mBºƒ, XL\´š{#§Bºƒ£Bý4Šƒa™ƒ›¢Aÿ¼Öþ«\C»,, C£,, - ”ĀgmCd‚dƒ ”Ā+«‚֐ƒƒ - ¯šgü2A¼ƒ‰ƒ :A¼ta™ˆ;+°—!q £Bºƒ XL\ ´š{#ƒ§.dƒ2Bºƒƒ +r[ 4Šƒa™ƒ›¢Aÿ¼Öþ«\£Bºƒ XL\ ´š{#§Bºƒ -4r 'µÓÐa™ƒ[4rl°ûBº/2BºBºƒ

¯š]yA’2A¼ zÌ´šL´šva™k z

¯šCdØ2 uÏ ƒ2Cd2m_³šuj‚Öˆ»A¼[³ÕuCd2 4Šƒ³šÍ‚dˆ2´ša™»ƒ¹Ø ƒ…ff ¯šCdØ»ƒ¯šCdƒsŸ uÏ»ƒ]CdƒsŸ-2Cd»ƒ32A¼ z' Bºƒˆ‰ ¯š4Šƒ` z+r {Q[+«£.£Øa™¤ zü+rØa™¤ z-ƒ›ÿª £a™¤ z[a™‚ k dˆa™¤ z -[£üƒ4ŠƒTAÿ¼ züƒ4rT L2.d ž¬ƒ um4ŠCd¯šCdƒs¯šÐ´š‰ z]Cdƒs ¯šƒš“´Õs32A¼ z:T£.£Øa™g z ¯š+°žq2mN‚dƒ¯š ³šu z¯šCdƒs¯š+°žq2mN‚dƒ›ÿu¯š+°CdÐ z]Cdƒsa wa2Bý2?«+«Tü+°`փ¯šƒ<+°a™փN32A¼ z:Nž+rØa™g z  Xs¯šCdƒs Xsm´š+rµÓփ uÏ z]Cdƒsawa2Bý2?«[T.£L2] ¯šC£s ˆmCdփ-ICdփA»32A¼ z:N-ƒ›ÿª£a™¤ z m´šCØd 4rCdj¯šCƒd s ´ša™ ˆCdj]Cdƒs 

-NC£ƒff-[CÖH‚dƒBºƒ» 32A¼ z :N[a™k‚dˆa™g z

m´šCdØ4rCdj´ša™ ˆCdjà›ãqA¼ z m´šCdØ4rCdj ´š2.d+¹µÓ”Ā+« ´Õ2BŽ2BŽmµÓ‚dƒփN

´ša™ ˆCdj ´š2.d›ÿªˆCd-Nÿ©Ā z m_³šÍj2BŽmµÓ‚dƒփN

¯š]yA’2A¼ ü+°` z4ŠüN ¯šCdØ uÏ£2Cd ü+°` z4ŠüN

+r[awa2Bºˆ;+°—!q >4ŠCdƒs¯šCdƒsU {Bºƒ]Cdƒsawa2Bý2?«+‹m´š+rµÓփawa2Bý2?«K 4Šƒwasþ«|4m_³šuj»ƒ¯ša™Ð ƒ[CÖH‚dƒBº»ƒ32A¼ z ' ¯š]yA’2A¼ züƒ -[‰‚dz 4Šƒ` züƒ 4Šƒ`uAÿ’a™ züƒ4r .Ö´š–_Bý2A¼ƒ-NK‰´šL´šva™k z4rA¼ƒ

¯š]yA’2A¼³Àu¹‚dƒ8Öi£C£j¯š£Cd¦ff 116


¯š]yA’2A¼ züƒ¯š4ƒŠ ` züƒ+°ƒ+°» ´šam™ _³šuj¯š]yA’2A¼³ÀuƒBº[ mµÓ¡X.ִՖN-2C»4r+°

”Āü2_”ĀØ Ø´š[CdØCdÐ2[a£ü2_¯šØµÓØCd¦ff 4Šƒ`uAÿ’a™ z l°ûBŽ 4Šƒ`»ƒ +r[ [a™ƒÙ` z 4rA¼ƒ +°ƒ+° Q[[ ´šL´šva™k ƒƒ#-¯š2›ÿª z ¯šCdƒs -4r Bºƒ +rü zü2A¼ƒ‰N »ƒ Öƒ+° ´š{?«X§ [ ´š{?«§´š{BÖü¸ ´š{`رĀ´š züƒ.»¯Õ-ƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ£‰[ z2A¼ƒl°ûBŽ ´š{?«§-ƒ›ÿTª 2.ÖA¼ [a¯šü¸+`° z.Ö´š&ƒ+°ƒ+°¯šCdĂÐa™ˆ´šCÐd zƒ‰ ¯ša™Ð m´š´š2.d z £ .»Cd m´š+rW2´š_Bºƒ.dƒ‰A¼[ -2A¼ƒ ü Cdƒ ]Cd¯šĂØa™ˆ´š zƒ‰ ¯ša£ÐNÿ©Ā ³uCdƒ { ü¸ Xs µÓØփ´š{Bºƒ 32A¼ zƒ‰/‰T+°ƒ+°'ü+°` zü[‰‚dzK‚dƒ2A¼ƒ‰TÖüƒ´šü =žu4Šƒ‰ [ Bºƒ +ržuü‚dƒ2A¼ƒ‰N +°ƒ+° ¯šC dƒs ƒ‰ ¯šˆa™Ø .d2mA’4Šƒ‰üƒm´š+rW2´š.»‚dz.dƒ‰N+°ƒ+°]Cdƒsƒ‰¯ša™ÐA¼ƒ¦<Aÿ¼Ð2¯š»ƒ 32A¼ zƒ‰-4Šƒ.dƒ‰N ¯šCdƒs]Cdƒs32A¼ züƒDÿ‰ züƒ4r {-\‰‚dƒ2A¼ƒž¢³ÕuC¹šk m´š+rµÓ zž¬?¢¸-#ƒü» ƒL‚dzazTa A»³šu zl°×4r[ »Öi 3Cdj|+JƒžqA¼ƒA»³šu z-Cd z4rA»³šuTü+°`փA»³šÍNÿ©Āփ 3Cdj¯šCds [[‰ A»³šu z >Bº ¯šÐa™ˆ´š z +°ƒ+° Q[[ m´š+rW2´š q¯Õ 4Šƒaw sþ4w|« BýN]Cd[s [‰A»³uš zA¼ƒ¦< z+°ƒ+°A»³uš zƒ4Šƒaw sL4w Bý.ÖCi dØ z Tü+°` z+°ƒ+°32A¼ ƒ[[‰.Ö´–š _BºƒƒA»³šuT+ra£žq4r[3Cdj|+ T+ra™ zžqAƒ¼ ¯šƒ<A¼ƒ¦< züƒ3Cdjl°×A»³šÍ[+« wa2Bý2?«+«[8£Bºƒžq {wa2Bºƒ ;+°—!qQ[[TBº]C»-N-ƒ›ÿTª 2.dAƒ¼ A’[‰TBº]C»:N-ƒ›ÿTª 2.dAƒ¼ -A»+rl°×2BŽ=þ«4| A’[|+-K‰4r[=þƒ4Š[A’[+«8JƒžqAƒ¼ m_³šuj ƒ[ »A¼ zü[ m´š ˆ` ƒ[ -K‰ =þƒw+i £|+ +r[ »» ˆ‚dƒl°× ü z»ƒ£ ü¸Öi [‰-¯šCdØ»ƒ-T£¯šC£s ü¸+°H\»4r[

»ƒ8Tƒ.»‚dƒžqA¼ƒK {žql°×2!q 8JƒžqA¼ƒ+°ƒ+° K {4Šƒa™ƒ z<Cd¦ ü z CÖH¯Õ+[ -N l°ûBº Kl°× ü z4rA¼[ ‚Öƒþ«\ A»³šu ´šCd zl°× z2A»K»žql°×2Bº±paz.¹A»³šu´šCd z>L\XL\ a£ { -ƒ›ÿª£a™¤ z .»Cd » {C£ƒ »ƒ žq+°±pC£ƒ A¼µÓØ»ƒ ¯šCdƒs A¼|+—]Cdƒs A¼ §32A¼ z-A»-2Cda™b³Õua™ züƒm´š+rW2´š q‚dzN mµÓ¡X¯šjCdƒü.»Cd m´š¯ÕA¼¤փ-2Cda™ ƒ2A¼ƒ‚Öˆ4Š ü+°Ø z.»Cd ”ĀAÿ¼Øփ ¢ØXa™j‚dƒփ ¯šÐa™ˆ´šƒÖ  32A¼ƒ» ֈ+° ƒ[-2A¼ƒa™ƒ+r[´šL´šva™kƒÖ  ´ša™m_³šujA¼µÓØ z4rA¼ƒŸA¼l°×—+rA¼ƒŸKÖi32A¼ z ˆ‚dƒ+°ƒ+° ˆ‚dƒƒ+°ƒ#‚»ƒֈ+° ƒ[-N‚Öƒ#ƒ¸>ja£³ÕuCdØ z"+r .»yN ˆ‚dƒ‚»ƒ4r[´šL´šva™kփ´ša™›u³šuØ z4rA¼ƒ +2A¼a™ƒ ]Cdsü‚dƒ»ƒ ֈ+° ƒ2A¼ƒa™ƒ -#¸az a™yā ¯šƒš“´Õs CdˆÀ›k ÿªˆCd ¯šƒs {ü2A¼ƒƒֈ+° z/2Bº ž¬ƒQ[ 2?«A»¯š ˆNÿ4Šƒa™ƒ ¯šC£s›¢Aÿ¼ü ü ˆ‚dƒ-ƒCÖþQ ¯s ”Ā+rC£—a™ ´šL´šva™k ´ša™_‚dƒžq ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ zC£ƒ=+°—BŽžqBºƒ+°ƒ+°Cdl°×¯šCdƒs]Cdƒs32A¼ züƒƒ -Cd>BºA¼ƒ¦< züƒƒžq { [a™k‚dˆa™g z =#¸4r -¯šCdØ zƒ ¯š³Õu2.d[A» ¯šCdƒsŸ >BºCdÐ z ±Â2A¼[A»]CdƒsŸm´Õ‚dˆm´Õ‚dƒa™³ÕuCd»ƒ32A¼ z'¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š m_³šuj z= L+«K‰´šva™kƒÖ #ƒ¸8TAÿ2¼ 4rƒ+°ƒ´Õ2.dAƒ¼ +°ü¯Õ+°H‚dƒ+r ¯ša™ÐmC£ m´š+rW2.dƒ.dƒ‰A¼[ -N ˆ‚dƒ‚»ƒ ¯š]yA’2A¼ ¯šÐa™ˆ´š z ´šva™k z+rA¼ƒ#‚Öƒ#ƒ¸"

-¯šA’ÐazA¼ ƒm4Š-¯ÀC­ÌCdC¹Öi¯šA’ u‚dƒC»ff ¯šCdƒsl°×>ØCdÐ z-2Z+°L2.dƒ# ü£µÓ z +°üƒ4Šƒ.dƒ‰N +°ƒ+°¯šCdƒs´šva™k z+rA¼ƒ

‚dƒ>€Ø2Cd>€B2º Cd‰µÓ؛ÿª X¯šA¼¯mš A¼³ÕuCd2´šva™k ƒ£ ƒ‚dƒa™ˆ´š+2° ff ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓփ]Cdƒsˆ‰´šva™k z+rA¼ƒ=2A¼ƒ+°4r 117


µ¢¸,, m´š›ÿuµÓØ2Cd ƒµÓcØ2_ƒNÿ¤µÓØ2[a£ ƒ‚dƒ2 mXµÓØ2‚Öˆ[ uK‚dˆC­¯šA¹Ø z.»ØCd_2Aÿ¼£C­ff Ì/CdsaZ™ Cd µ¢¸,,

uÏ ˆ2A¼4²2m_³šujazCdƒØ+°s2 Bÿº ˆÖi¦ m›ÿu2X üTƒA¼2 uÏ2 uÏ2m›ÿu2X¯šƒs[WyCd2 uÏ£CdĂ2 u‚dƒC»2A¼¦32A¼2m›ÿu2Xü+°`2 ¯šCdØ uÏ ƒ2Cd2.d ˆ‚dˆ4Šƒ`TƒXmµÓ¡`ƒff +°ƒ+° ¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š z´šL´šva™k z+rA¼ƒ-¯Õs¯šCdƒs›ÿuX ]Cdƒs m´Õ‚dƒ232A¼ z-¯Õs›ÿuXm´Õ‚dƒ züƒ£ ƒa™ˆ´š zü2A»4r[ £ ƒa™ˆ´ša™³ÕuCd ƒ2A¼ƒžq {+°ƒ+°-¯Õg›ÿuXm´Õ‚dƒ züƒm_³šuj ƒ[[‰ £ ƒa™ˆ´š züƒ ˆmCd z ˆ‚dƒ‚dƒ[[‰‚dƒ4ŠˆBºAƒ¼ 4Šƒa™ƒ+°´š .»Cd ´šL´šva™k ›¢Aÿ¼ ±Â2N>4ŠA’Aÿ’a™փm´š+°X´š{a™ƒ©ĀCdj+°փ +°ƒ´Õ2.ÖBý =þƒ+° =2Cd ˆmCd z[üƒ A¼ƒ'[üƒ [=þƒ+°‚»ƒTA’ØTA¼Øül°× ”Ā+«¯šˆa™ƒØ[‚dƒ2A¼ƒ/A¼‚dˆ¯šs ˆ züƒ8žu4Šƒ+°H–Cd ƒ4Šƒ.dƒ‰¹ 3žu|4 =þƒ+°‚dƒ2A¼ƒ ¯ša™Ð z +°H–CdփN +°ƒ+° A¼+°ĂÐa™ˆ´šփ -¯Õs ›ÿuXm´Õ‚dƒ¯šÐa™ˆ´šփ¯šÐa™ˆ´š ƒ2A¼ƒ‰=þƒ+°´šL´šva™km_³šuj z+rA¼ƒ ´šL´šva™k z¯ša™Ð£Ø´šs z3+rµÓa™³ÕuCd z:N¯ša™Ð´šL´šva™k z - +rµÓ a™³ÕuCd z [a™ˆ´š z 4Š2Cd ØA»µÓ T³Àu z a£+°±p+°üƒ žq+° -[a£Ð.dØփ .da£.da™ zü2A¼ƒ [DBºփN wa2Bº A»Q ´šva™k z +rA¼ƒ ´šL´šva™k z-.dü z-2Cd+°2!q ‚»ƒ¯šgü zžq2A¼ƒm´šX´ËšH2.dA¼ƒ -2C»+r+° ˆ‚dƒ4Š4Šl°×¯šƒ ƒ z 2?«N4rm´šX´ËšHCd z+rl°ûBºA¼ƒ ´š4ŠüƒC»>¯šƒĂa£mXCd ƒ¯šƒĂm´šX´ËšHCd»ƒ4r[-N4Š4Šm´šXD2_ z +rA¼ƒ/‰A¼‰ˆ8Ia™ƒ4rƒ‰N"8Iwai£4r[-žu.Ö´š–l°ûBºA¼ƒ ´šL´šva™k z-T]yā‰ z+°ƒ+°-2Z+ra™ z+rA¼ƒ 3´šL´šva™kփ?«A§ [¼ [¯ša™Ð£Ø´šs z[a™ˆ´š z8T+ra™ züƒžq[N 8ü+°` züƒžq[N+°ƒ+°¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´šփ -¯Õs›ÿuXm´Õ‚ƒd zžq -[‰£ ƒa™ˆ´š ´šA’¤ zü‚փ؃-A» ˆ‚dˆ¯šÐa™ˆ´š z-A» C£ƒ

C£»CÖþƒ4Šƒa™ƒ+°´š.»CdI¯Õ.dˆ].¹-2Cd‚d´šL´šva™k»ƒA»µÓ+°Cd +rü+°Cd ¯šƒ+s ° Cd´šL.»yAā ¼a™³uÕ CdƒÖ  -Dÿ‰փ 3A¼Ø2Cda™³ÕuCdփ ¯š uI‚dƒ T uI‚dƒ¯šÐ4ŠCd›ÿqAa¼ ³™ ÕuCdփ.da£.da™ zü[2Bý[DBŒ+°Cdփ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ /Cd–Xs ¯ÕgX ü‚dƒ a™³ÕuCdփ‚dz‰A» ´ša™_‚dƒüƒ -2CdL+° z ¯š4Šƒ` [a™ƒÙ`a™³ÕuCd z uÏCd uÏa™³ÕuCd z¯ša™Ð+rü¯ša£Ð ¯šgü‚dƒ2A¼ƒ-N ;+°—I|a :?«§ ´šL´šva™k z+þl°×8”ĀAÿ¼üƒ-+°—a™žqA¼ƒ;+°.¹# ƒa™] ¯šƒs { ƒa+° .¹# ÖA¼+« ‚»ƒžu4Šƒ Aþ+°A¹ -žu|4 ”ĀAÿ¼£2Cda™ [a™ ´+°+°փ´šL´šva™k z”ĀAÿ¼ü.»Cd ü›ÿªØ z+rA¼ƒ ƒL=#ƒü[ ´šL´šva™k zƒ =þ«\ =þƒ+°ƒ =þƒ4Š+° =þ«\N ƒa™ƒ +° C£ƒ žq+°±p Bºƒ» Ÿ´š2.d z+°Øs CdI»ƒ´šL´šva™k ›¢Aÿ¼¯ÕgXŸ-4r”Āž¢+°Ø”ĀJƒ´šØ ”Āa™ˆ´šØ”Ā‚dz>Ø”Āa™¶Ck dÐA¼+°–Aÿ¼¯ÕgX-A» ƒ³šÍw+i üØ ƒ[-2A¼ƒa™ƒ '6A¼ƒˆ‰+°a™j uÏ zl°×süƒ-#ƒ 2?«T-azA¼ˆ4r+°¯ša£ÐICdփ ¯šÐ¯šÐa™ˆa™ˆ´š a™³ÕuCd -³šu2+ra™ L€C£.dü¯ÕgX4Šü£[+« C£Öi=þƒ+° ¯ša™Ð+rü¯ša£Ð¯šgü‚dƒ2A¼ƒžq»žqA¼ƒ:A»¯šCdØ z:A»A¼Bÿº z:2Cd+°‰ =l°×— žqA¼ƒ

U»µÓÐa™l°û#¯š¤m_³šujT.£a™` U {Bº4r -2Cd¦+°a™` z -2Cd¦+°a™`uNÿ©Ā .ÖiCdØ z ƒL‚dz -2Cd¦+°a™` m´šXD2_ .ÖiC d Ø z 4Šü¯ÕA¼[ .Ö´š&A¼ƒa™ƒ m´šXD2_ .ÖiCdØ ƒ4r m´šX´ËšH2] .ÖiCdØ ƒ[ ›ÿu z ˆmCd»ƒ :N -2Cd¦ +°a™`u ]yā‰ .ÖiCdØ z m´šXD2_ zl°× ¯šƒ<A¼ƒ¦< z üƒ2Bº { :N m´šXD2_£A¼ z ‚Öˆ4Š ƒCd zm´š+ra™ zU a™ˆ ´`u-K‰'µÓÐa™ƒB».»¯šƒs£‰Bº[Ÿ +°a£s›ÿ¢+rs'µÓÐa™ƒB»[U ›ÿu 2C¹.»¯Õ ´š{`Ø+°aj™ ƒl°ûBŽ'µÓÐa£a™–` .»¯šƒ2s ?ua™ƒ: K‰ ˆ‚dˆ¯šÐa™ˆ´šփ ‚Öƒþƒ+°´šƒžq'‚Öƒþƒ+°`] £B»/Cds zBºƒ 118


-2Cd¦+°a™` z>Bº z:NU {[CÖH¯Õ+ƒ#žqA¼ƒ+r[U {Bºƒ Q[[CÖH¯Õ+ƒ.dƒ£‰Bºƒ+°ƒ+° -2Cd¦+°a™` z+°2!¬U {BºƒDÿƒ‰Bºƒ ;|+”ĀL -´šL]yāƒ‰Bºƒ Dÿƒ‰Bºƒ -az2A¼ƒ ü U {Bºƒ -2Cd¦ +°a`™ C¹l°ûBý‚zd l°ûBº+°‚dz£‰Bºƒ-2A¼ƒ ül°û#¯šƒBg [º ´a™ƒ ]yN -TA¼Ø üU CdÐ z4ŠH\l°ûBý‚zd £‰Bºƒ uÏ z ü”Ā+« Tü+°` ƒBºƒ -azl°ûBº+°‚dz£‰Bºƒ -2Cd¦+°a™` zˆ‰ m´šXD2_ zƒ‰ l°ûBý U {Bº[ wa2Bºƒˆ‰ >Bº zžq -´š{Bºƒ U {[+« +°a™sC£ÐA¼Ø³šu2+ra™ z ¯ÕN¤2.dA¼ƒ -2Cd¦ +°a™`uCdjüƒ4Š 4Šü¯Õ U {BÖi£Bº[-ƒ+‰>Bºփ-2Cd¦+°a™` zl°× ]CÖsn 3Cdjl°×l°û#Tƒ4r ž¬ƒ-!q¸ ¯šˆa™ƒØ[+«›ÿˆª CdAt¼ zl°×l°û#Tƒ+rA¼ƒ -azƒ¯šˆa™ƒØ[+«›ÿªˆCdA¼t zl°×¯š2‚Öˆ4Š z+°üƒ4Šƒ# ü-\‰ >[2.dƒ.dƒ‰N+°ƒ+°3Cdjl°û#¯šƒgBº4Šƒ#>a™ƒ4Š .dƒyƒ -2Cd+2° !¬ ˆ‚dƒ=+°—BŽ=‰BºˆžqA¼ƒ-azƒ-N[„՗‚dƒ z 4rA¼ƒ-A»¯š ƒ¯šs+ra™Ø züƒ q‚dzƒ

8»+°ImµÓ¡`¹ IA¼2 Om´ËšƒX £Ø+°a¹X.d ”ĀÐA’¯šÐA¼ƒ T u£X Cd„Cd– uÏ zQLCd2ff-Nm´š uÏa™ˆ´š z4rU¹±ĀAÿ¼ƒü‚dƒ2A¼ƒ´š[.»‚dz .dƒ2Bºƒƒ

¯š8 ˆ‚dˆ´šLֈ³ÕuC£C£jµÓVa™ ˆ¯šs‚dƒ+°a¹X¯ša™Ð2ff 3´ša™ ˆCdj‚»ƒ¯š+°üµÓVa£ü‚dƒ2A¼ƒm´š»W2] ˆ‚dˆֈ³ÕuCdփ -2A¼L.» ¯š+°ü +ra™Ø züƒ .»‚dz.dƒ‰N -A» ˆ‚dƒ -A» m_³šuj z m›³šuj zTµÓÐ+ra™` z+r[NµÓ¡A¼¤[a™ƒÙ`փN´šL´šva™k´ša™m_³šuj z +r[

‚dƒC¹ £az ˆ[ ›ÿªˆ C£[ u‚dƒ2X 8 uC£[ U 2X ‚dƒ„Cd–‚dƒ2CdØDÿ ¯š2TµÓ2XCdNÐO uϯš¯šÐCd„t_ ³ujXff TµÓÐ+ra™` ƒ4ŠƒN ¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´šm_³šuj ƒ[CÖH‚dƒ q‚dz.dƒ‰N:?«§ ˆ‚dˆm_³šuj z ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj z+rA¼ƒ' ˆ‚dˆm_³šuja™³ÕuCd z2A» ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj[µÓy‚dƒ z

'›¢Aÿ¼ ü=#ƒ¸¯šˆa™Øa™Wj+« ƒ2.dƒT]y±p {¹-!q¸ ¯š]yA’2A¼ ¯šÐa™ˆ´šƒÖ  ˆ‚dƒW2.dƒƒ 'µÓÐa™ƒB»¯šaЙ +°a‚ s™ ƒd ƒN¯šL+rA¼ƒ=#¸¯š]yA’2A¼aˆ™ ´šƒÖ  .ÖCi d Ø»ƒ žq2A¼ƒCdCĂd 2_2Aÿ¼ ƒÖ  'µÓÐa™ƒBºƒƒžqBƒº žu›ÿu փ 2A¼ƒ

8Jƒ žqA¼ƒff ˆ‚dƒ ˆ‚dˆNÿ©Ā.ÖiCdØ z ˆ‚dˆm´šXD2_.ÖiCdØ za Bºƒ4Šü¯Õ'µÓÐa™ƒBºƒ-[.Ö´š&A¼ƒa™ƒ ˆ‚dƒl°×'µÓÐa™CdÐ z.Ö´–š a£A¼ƒ ˆ‚dƒ >Bº z +°ƒ+° TƒAɒØ ›ÿªˆCd z +°ƒ+° A’[‚dƒ2A¼ƒ ¯šÐCdµÓc+«s žq+°±p {# ü ˆ‚dƒl°×'µÓÐa™CdÐ z.Ö´š–a£A¼ƒ

ƒ‚»ƒØ ¯š+°ü2 uCd2 ƒaz ¯ša™Ð2 m´šX՝Cd2 , ƒaz ¯ša™Ð2 ü‚dƒ2‚dˆXCd„A¼b³šujA¼Ð‚dƒ ƒ¯šjسšu2,,ff m´š+°X ƒ2Bºü¯ÕgX¯šˆgü¯šˆ+°j+ra™` zž¬iA»³Íš A¼ƒüƒƒ‰azCda™ ¯šƒs {üƒƒ‰A’[ƒ2.»+°üƒ4Šƒ.dƒ‰T-A» ˆ‚dƒ ' ˆ‚dƒ =a™ƒ+° C¹]´š{B» ´š{?«§N T.£L2] žq[A¼[ [š +°H\´š{Bºƒžq+°±p {.dƒ‰N'wa2Bºƒˆ‰žq´š{Bºƒ8JƒžqA¼ƒTa£?Æ ³Õua™`Ø4Ša™bā-£Ø+°Cd¯šÐa£?Æü+°2!¬ -ICdփN-[a™Ð.dK‚dƒ z -N=´š&BºˆžqAƒ¼ :A»[µÓy‚dƒ z:?«§›¢Aÿ¼‚»ƒ¯ša™Ðm›ÿª ƒa£³ÕuCdØ z

´šL´šva™k[a™k‚dƒ z µ¢¸,, ´šva™k ƒA¼¦´šva™kTƒA¼2´šva£kC­´šva™k zQa™ØC», ´šva™k¯šØ´šva™k ˆA’‚dƒ´šva™k»ƒ£ WšØC»,, m´šCdØ+°´šva™k z4r CÖH‚dƒ_Bºƒ.dƒ‰ 3Cdjƒ ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj z 2AÖi+°Ø ´šþ.dƒ#l°× m´š‚dƒCd‰ z q‚dƒ4r -N -!¬¸+°Ø z4rl°×2Bº4Š» ±p {.d ƒ‰N +° ƒ+° ´š L ´šv a™ k ƒ2AÖi + ° Ø Ö za™ ƒ y ´š A¼¤ X +« _A¼ƒ üƒ ´šL´šva™k z2Q‚dˆCdjžq»žqA[¼ [a™kaz2]

ü2žq[a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™ z ‚»ƒTƒ žqA¼ƒff -[ mµÓ ` z [Nÿ Aÿ’دšüƒ .»‚dƒBº z 119


mµ}‚dƒ¯š—a™ z:#ƒ¸4r+° ƒ³šÍ£+rØa£¤ƒ›ÿª ´šAX¤¼ +þl°×£Ls+° ´šAX¼¤ 4rƒ 3m_³šuj»ƒ»ƒ[a™k‚dƒ zž¢ƒ2!q-´ša¹+°´šL´šva™k z2A¼ƒ6+°Ø z 4r+°Cd[a™k‚dƒ z.»CdžqTƒCd zCdl°×CÖH‚dƒ+°=þƒ+°-Aÿ¹4ŠX ±Āü4Šƒƒ+°ƒ+°[A¼ƒa™ .»y a™l°×.d.»y a™l°×

ü2žq[a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2 =þƒ+° ‚»ƒJƒžqA¼ƒff-[‚»ƒ ƒ z.»‚dƒ ž¬ƒ'´šA¼¤X ü» > ƒa™`FÿXAü4Šƒƒ´šL´šva™k z2A¼ƒCdl°×=þƒ+°l°× 6+°Ø z‰A¹ žqA¹ -ƒ A’[ [> z AÖH¯Õ+¹ ü‚dzƒ 6+°Ø ƒ»N -¯š2›ÿª ƒ»¯šCØd zC£ƒ´švLs4rAÖH¯Õ+[´Õ ƒj#3 ˆa™Ù zTBºƒ B»[ ֈ¯š±paz=þƒ+°C¹-»+°>jž¬Cds ü¯Õ‚dz2Bºƒƒ+°ƒ+°´šL´šva™k›¢Aÿ¼ [a™‚ k ƒd z4Šƒa™ƒ[.»4Š?4§« rCÖH¯Õ+¹ ž¬ƒ-´š{Bºƒ´šL´šva™k ƒ» ¯šÐCd¯ĂÕ A¼¤ z4r µ}Õ2]‚dz2Bºƒƒ'-.dü´šL´šva™k´ša™›u³šuØ z‚»ƒazCda™ ¯šƒs {üž¢ E z4rA¼ƒŸ:Cda™ zƒCd‚dƒ2A¼ƒE z q¯Õ+A¼ƒ-[¯ÕA’¤2Cd z ¯šƒs [µÓy‚dƒa™ˆ´š T.£a™`‚dƒ2A¼ƒ4ŠˆBŽK¯šCdØ»ƒCÖH‚dƒ_Bºƒ.dƒ‰N =#¸4r U»µÓÐa™ >4ŠCdƒsüƒ ”Ā+« .ÖiCdØ z2A¼ƒ ‚Öƒ[‰ ´ša£Ø‚dƒ züƒ ¯šÕ§¯ÕgXü‚dƒ züƒ ±Â2N£ 3 ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj z|+ ¯š2_2Aÿ¼ z žq #ƒ¸ AÖ H ‚d ƒ _Bº ƒ .d ƒ ‰N +° ƒ+° > ƒa™ ` m´š £³š u zC¹ ¯š2_2Aÿ¼´šBý‚dz‰‚Öƒþƒ+°> ƒa™`¯š2_2Aÿ¼ zžq[´šL´šva™k´ša™ m_³šuj z2AÖ#ƒ¸ ü‚dƒ ƒ4Šƒƒ" +r›¢A¼[ ¯š–š§ z4r AÖH‚dƒ_Bºƒ.dƒ‰N +° ƒ+° > ƒa™` m›ÿu2X a™³ÕuCd zl°× m´š‚dƒX‰2.dƒ ˆ {Bºƒ -³šu2m_³šÍj¯Õj ‚dƒƒ 6+°Ø m›ÿu2X[ ˆ‚dˆ a™ˆ´š +°a™j m›ÿu2X[ TBºƒ ž¬ƒ +°2,, +°a™j z_ƒ#ƒ§>2Cdƒ { +°a™j zƒ N¤›o2A¼ƒ+°a™j z ¬Bºƒ…, +°a™j z>ƒül°×AÖi z +°a™j z¯šƒ<A¼ƒ¦< zül°×+ra™` ƒNÿ±Ā,, £ ƒa™ˆ±ĀCdj+° ¯ša™ÐA¼µÓØ ¯šÕ§+« ‚»ƒ m_³šuj z CdCdsÐ ˆAÿ’a™ ›ÿªˆCd z4rƒ‰A¹ -A» ƒƒš“Ø[ A»³šu ƒ2A¼ƒ l°ûBº 3Cdj a™ˆ´š z [ ¯Õ2]‚dz‰N+r ƒƒš“Ø[+°a£j.da™`´šA¼¤CdƒüƒA»³šÍCdjüƒa

aw 2?«[Tµ}¸ `š A¼ÕC§ ¹T.£L2]+°aj™ žu.dL2.d ž¬[¯šÐ.dy2ā A¼ƒü4Šƒ´šL´šva™k ›¢Aÿ¼$Ïü4Šƒ£a™ƒ[a™kaz2]‚dz£‰a™ƒ

3Cdj¯šÐa™ˆ´š+°a£j.da™`´šA¼¤X -[‰ /±ĀAÿ¼ƒü‚dƒ2A¼ƒ 3Cdj‚»ƒ+°a™ˆ´š z4r ƒ‰2A¼ƒ [a™k‚dˆƒ ”Āa™ z4r‚ÖzLy+°a™jüƒ´ša™Cd2mCd z4rƒ2Bº {-#ƒ¸4r+°/±ĀNÿ ›qA¼ÿ zƒ_?«§ 3Cdj»wai ‚dz‰#ƒ¸‰-N´ša™Cd2mCd ƒ[.Ö´–š .dƒyƒ ¯šÕ§ TAÿ’ ƒ2A¼ƒ-4r3Cdj.ÖCi d Ø´šL`u ƒ z2A¼ƒ+°üƒ4ŠƒµÓVa£Cdjüƒ awa2Bºƒˆ3Cdja™ˆ´š zžq4Šƒ+°›qA¼ÿ ´šA¼¤X4r[a™kaz2.dƒ#l°×Jüƒ žqAƒ¼ -azˆÌ 3Cdj´š2.d£jmCdüm ´|a´š`‚dƒ2A¼ƒ2Bºƒƒ-4r3Cdj´š2.d£jmCdü 8w+i+° a™ˆ´š ƒ4Šƒ#.» ¯šTƒÕ§ mµ}‚ÖˆA’‚dƒ+° +°a™j‚dƒ2A¼ƒ m´š Ls2.dƒ#|+ m ´|a´Õ2.dƒƒ ƒL‚dzֈ+rƒl°ûü+°a™j ƒ2A»-Dÿ[»µÓ z4ŠüƒÙƒ ›u³šuدšÕ§‚dƒ2A¼ƒ‰´šA’a™g¯š[‰»µÓ z.»az2mN‚dƒ zül°×+°üƒ4Šƒ m ´a™`:N”ĀÐa™¤a™ˆ´š+°a™jü|+A’LI‚dzƒXƒmC£4Šƒ¯šƒ<´šBºƒ ƒÖBý A»³šÍCdj ›ÿu z.» az2mN‚dƒ züƒ m ´|a´Õ2.dƒƒ ' wa2Bºƒ VCdƒüƒ Dÿ‰ z4r» ‚dz2Bºƒƒ ÖzA¼?«N 3Cdj ¯š2_2Aÿ¼ z -4r m_³šuj ¯šÕ§ž¢[Nwa2Bº N|+ ü2U {[4r›u³šuدšÕ§+« ¯š2_2Nÿ2]+°a™j ¯š2_2Aÿ¼ z'´šA¼¤Cdƒüƒwa2Bºƒˆ‰´ša™¯š–a™ Ta™ƒA¼¤ züƒ4rƒ2Bºƒƒ +°ƒ+° £[¯š2´Ëšƒa™¶`ž¢» ˆ {[3‚dzš¶2Cd‚dz4ŠBº]±p {ƒ' aw 2Bý2?«[a™k‚ƒd züƒAÖH¯Õ+[+°aj™ ¯šÕ§ü ü+°üƒ4Šƒm ´a™`TBº£Bý µÓ¡A’¤Cdj‚Öz+°—m ´a™`uƒ”Āa™ z4r ƒƒ$Bºƒm´š Ls2]‚ÖƒBºü-CdBºƒ .»‚dz Ø ³šÍa™ ƒ2Cd‚dz¯š³šu> z4rֈ+rƒl°ûü z4Š»‚dz2Bºƒƒ

Cdƒ‰C£ƒa™+«2.dƒ+ƒ!¬#ƒ¸" >üm´šÅӂdƒ z2A¼ƒ¯ša™Ð zW2] ‚ÖƒBºüA’[ ü‚Öƒ L+« ‚»ƒ±Ā´š z-2#ƒƒ"-!q¸3Aÿ’ØCdj3Nÿ›ÿ•X+°3NÿAÖiT+°´šA¤C¼ dƒüC¹ [2mN‚dƒ Ø ³šÍa™ z>L´Õ2.d+° |+ ü2”Ā+«4r3Cdj´šA¼¤Xž¢mX+°a™` 120


µÓ¡N¤4rm´š Ls2]£L+«8´š{`رĀ´š züƒ-2#+°m›u³Àuj¯Õ¤X+°üƒ4Šƒƒ -2A¼ƒ.»Cd4Šƒa™ƒ Ls.»-.dü´šL´šva™k´ša™_‚dƒüƒƒAÖH¯Õ+[+°a™jC£Ø4Š +°aj™ ´Ëüš C£Ø4Š´šA¼¤Cƒd ü ü2D2.dl°×2Bº+°a™sCdÐC£Ø4Š z4r+°a™jžu.dL2] ‚ÖƒBºü¯šˆa£Ø¯šs ƒ‚dƒ+rü zl°×‚Öƒ2Bº ˆ {ž¬#ƒ¸ žql°×2Bº ±p {¹ -!q¸3Cdj‚dƒƒ‚Öƒþƒ+°A’[+°a™j¯š ü z4ržql°×2BŽ±p {ƒ ƒƒ$l°×:.dyā‚dz‰ˆžql°×‰ˆm´š+°Xa™ˆ´š+°a™j.dm+° z +ržuQÿփ ¯šA’Bº.dƒ.dƒ2Bºƒ#.»A’[C¹±Ā#ƒC£ƒl°ûBŽXa™ƒ4Š+° Cd´š–A¼ƒ+r[´šL´šva™k›¢Aÿ¼$Ïü4Šƒ£a™ƒm´š+°Xž¢+°aj™ ´šA¼¤X4rm´š Ls2.d+° az2mN‚d ƒ [m4Š ³ š u z.» _ƒN¤ [ ¯Õ ¤ a ™ ´ š þ ] µÓ ¡ A¼ ¤ Ö z Ly ¯š Õ § m+° ˆƒ”Āa™ z4r.»‚dƒ ü¯Õ+ra™Ø züƒ+°a™sCdÐa™³ÕuCd z4r|+ ü z +°a™s Ø[a™Ð³šu`+þl°× ˆmCd»ƒ.»‚dz.dƒ´ša™ ƒµ†2Cd zC¹ƒ2A¼ƒa™ƒ J|a[>փÖia£4ŠØ´ša™ƒüƒ¯ÕgCm´š$ÏüƒA»Wl°×üƒ4r.Ö´š–_BºƒA¼ƒa™ƒ ˆ {Bƒº Ø ³šÍL+°+°aj™ üƒ ˆmCd zCdØO2]-Bº {ü|+\¯š£Ø¯Õ4r ƒ2Býƒ+°a™j+°‚ƒd փ A¼[›ÿuT2.dƒ#m›ÿu2X‚»ƒ‚dƒ4Šƒƒ8ü4rC£ƒ uÏ»2mN‚dƒ zü .»Cd Tš‚dƒ ´š2.d+° z AÖH¯Õ +°|aj2mN‚dƒ zü .»Cd +°a ™ j Öza™ƒy.dƒ £‰Bºƒ +°a£j.da ™` TAÿ’ z m›ÿu 2X a™³ Õ uCd ¯ÕgX+« -ƒl°ûü z4rƒ‰A¼[m´šXl°ûü z4ržqA¼[_ƒN¤[µÓy‚dƒ z q¯Õ+ 4ŠH\´Õ ƒj#»+°a™ja™³ÕuCd z+r4ŠüA¼ƒ-2C»4r[.»‚dƒ ü¯ÕTAÿ’‚dƒ+° +°a ™j üƒ ˆmCd »ƒ q‚dz .dƒ£‰ƒ Tƒ\H +°a™j ü[‰?«[ CdØ O2] ¯š£Ø¯Õ4rƒ£‰[-ƒ+[2Cd ˆmCd z+°a™ja™³ÕuCd z4rA¼ƒ -\‰ .»Cd :2Aÿ¼ züƒ A¼³Õu2]±p {#ƒ¸4r uÏ£\‰.» +°a™jüK‰ +rH±p {ƒ:2+°ƒC£ ƒa£l°×JƒA¼Ka™ƒ2Býˆ-2##ƒ¸´šL´šva™ƒBk ƒº +°a ™j‚dƒƒ :2Aÿ¼ z žq+ ° A¼³Õu2.dl°×2Bº ‚dz2Bºƒƒ =2A¼ƒ+° 4r +°a™j‚dƒƒN¯š2]Cd a™ˆ´š z4rƒm±Āa™_¤ a™ˆ´š z4rƒ-ƒ›ÿªT2´š q‚dzƒ:#ƒ¸-ƒ›ÿª zl°× .dƒy+°aj™ -µÓVa™´šA¤X¼ +«›ÿ2ª 4Š zžql°×2Bº 3.dL2]2A¼ƒ+°a™ja™³ÕuCd¯ÕXg _ƒN¤.»[µÓyaz2´š_Bý>ja™³uÕ Cd zl°× ¯š³šu>´šA¼¤X4rƒ2Bºƒƒ -#ƒ¸4r+° ˆ {BºƒCd ¯Ð.dyā .»Cd [CdØÖiTƒXs+° +°a™jžu.dL2.d+°

TBº]-4rCdØO2]=#ƒ¸‚dz2Bº4üŠ Bºƒ"-\‰.»¯šTƒAÿü¼ ƒA¼³uÕ 2]#ƒ¸ uÏ£\‰.»A¼³uÕ 2.d_Bý¯š ˆNÿ[š‚  ƒd 2A¼ƒ2Bº4üŠ Bºƒ+r[+ržuIC£ƒ›ÿª z +rü.dm +° zC¹ ±Ā#ƒ µÓV a™ z ƒL‚dz ›uüØ ‚dƒ ˜ +Á ˆa™ A’¤´šØ züƒ±Â2A¼ƒ#Ö2m#+°üƒ4¹ÅÓ¡®¾´a™ƒ4Šƒ#ÖzA¼üƒ4ŠƒTCd´&š # žqA¼ƒ +rA¼ƒü+«NCÖH‚dƒ+°±pazƒ-T+ržuƒ4Šƒ`Ø z4r_ƒƒCdƒ {üƒ _?«§ ´švCda£üƒ#üƒ>a™ƒ4Šƒ.dƒ‰!q¸ ƒL‚dz/¾´–4rBºƒ–ü.»+‹` A¼ƒü¤ ƒ ±Â2A¼ƒ.dƒ‰!q¸ ˆ {Bºƒ›u³šuØ+°a™jüƒ ˆ[´šva™k¯š ˆNÿ‚dƒ2A¼ƒ‰ˆ -2Cd¦+°a™`U¹±ĀNÿW2.dƒ#žqA¼ƒ-N¯š£Ø¯š´šA¼¤Cdƒü.»Cd-4r +°a™jC£Ø4Š +°a™j´ËšüC£Ø4Š ´šA¼¤Cdƒü .»Cdƒ uÏ ¯š z±Āa™€ üƒ +°a™jü[‰‚dzƒ¯š ü z4rW2]±p {[-ƒ+ƒ#m›ÿu2X ˆmCd»ƒ +°a™j¯š ü z4r W2.d ž¬[ -.dü ´šL´šva™k ¯ÕgX[ -2Cd¦ m´š>Ïl°×+°H\2´š q¯Õ¯š2]Cd +°a™j´Ëšüa£Wƒ2Bý+rü.dm+°VX4rm±Āa™_¤ a™ˆ´š z.Ö2A¼ƒ+°aj™ ü£.dL2.dƒ.dƒ uÏm» N2‚dƒ zü.»CdTš‚dƒ´š2.d+° z AÖH¯Õ+[+°a™sCdÐa™³ÕuCd´šA¼¤X4r+°|aj2mN‚dƒ zü.»Cd+°a™jLy.¹ +°a™jF> züƒ-4r¯š2]Cd +°a™jC¹¯š³šÍ¯š ü z4ra™³ÕuCd ƒ4Šƒƒ +°ƒ+° C£ ƒa£l°× JƒA¼ Ka™ƒ‰ƒ A’[ +°2#l°×2BŽ ƒ‰#ƒ¸ [A¼ƒa™ .»y a™l°× .d.»y a™l°× +°a™sCdÐ a™³ÕuCd +°a£j.da™` ‚dƒ2A¼ƒ2Bº ž¬ƒ ' ´šA¼¤X´šL´šva™k›¢Aÿ¼ ü»”ĀAÿ¼Ø ƒ4Šƒƒ

´šL´šva™k›¢A㼂dƒ2A¼ƒ[a™kaz2]+°a™ja™³ÕuCdTAã’ z

ü2 žq[ a 4ŠƒwasL|4µÓVa™2 8Jƒ žqA¼ƒff -[ [a™k‚dƒ zC¹ +°a£j.da™`4rT2.dƒ#+°a™sCdÐa™³ÕuCdTAÿ’ zl°× z<Ø z ƒa™`u ¯š¤ ƒa™`TAÿ’ zm´šCØ» +° z4r uÏ´š+° z2Bº ü¯Õ´š[žqAƒ¼ ›uüØ‚dƒ˜ +Á ˆa™ A’¤´Øš ƒa™`u ¯šg ƒ z<Ø z4rT.£L2.dƒ#- ¯ša™ z=2Cd?« ƒ³šÍCdƒjü ƒ[-ƒ+‰£Lw+iƒ ƒa™`+rü z‚»ƒJƒCÖH‚dƒA¼ƒ +°ƒ+°+rü.dm+°a™ˆ´š¯š2]Cd+°a™jCd¯šÐa™ˆ´š zl°×žu4Šƒ+[´š{a£ Xs[ +°üƒ4Š q‚dzƒ +°ƒ+° -\‰.» :2Aÿ¼ züƒ A¼4Š¤փ#ƒ¸4r uÏ£\‰.» ¯ša™Ð+°a™jüƒ›ÿª¯šjփ±p {» ƒj+° zC¹ ›u³šuØ+°a™jüƒ ˆ[‚dz‰£L 121


4ŠXaz2X‚»ƒ+r4ŠüA¼ƒ +°a¹j±ĀNÿ+ « +ra™` ƒ4Šƒ |+ žuCdj ¯šÐa™ˆ´šփ »ƒ ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ zl°×¯š2_2Aÿ¼ zžq+°» {‰[a™k‚dƒ zCÖH¯Õ+žq+°¯ša™ÐmCd {£‰[ [a™kaz2.dƒ+[ ¯ša™Ð+°a™j ´Ëšü züƒ ±Â2A¼ƒ#l°× ¯šCd؞¢+° w+ižu¯š züƒ U»µÓÐwai+°Ø ´Ëšü züƒ m´šCdØ4rCdj ´ša™ ˆCdjü 6+°Ø züƒ m_³šujCdÐ z±Â2A¼ ž¬[[a™kaz2.dƒ+[ ƒa™` z.Ö2A¼ƒ.dˆ-»+° >jüƒ ±Â2A¼ƒ.dˆ‚dz£‰a™ƒ4Šƒa™ƒ Ls +°a™ƒ`.»Cd

'/Cds _#§_‚dƒüƒ8Jƒ žqAƒ¼ ff-ÖBý-.dü´šL´šva™k z2A¼ƒ+°a™jl°×+ra™` ƒ4Šƒ»»‚Öƒþƒ+°l°× ü z žqA¼[ CÖH¯Õ2A¼ƒ ¯ša™Ð zl°× +ra™` a™ˆ´šփ

4Šƒwasþ«|4 µÓVa™ zl°× ü z žqA¼[ff ƒ z q‚dz.dƒ +°a™sCdÐ a™³ÕuCd TAÿ’ z4r+°a£j.da™` z4rT2.dƒƒ'TAÿ¼ z4r.d]yA¼ƒ+°[A¼ƒa™ ]yA¼ƒ+°3.dL2.dƒƒ+°ƒ+° ƒa™` z8TAÿ¼ z4r¯š2›ÿªT2]ˆ ´š{a£ Xs±Â2A¼Bºƒ8ü4r¯š2]Cd+°aj™ F> züƒ4r[8m›ÿu2X4rK -2Cd¦+°a™`‚dƒ2A¼ƒ2BºA¼ƒ+°ƒ+°8TAÿ¼ z4r(]ƒ-Cd[+«>j z +°üƒ4Šƒ#l°×JüƒžqA¼ƒ

µÓØ2̯ša™Ð2¯ša™Ð2̵ӍØ2 /‰N´šL´šva™k»ƒ›ÿª4Š 2Cdƒ[+«/[+«

›ÿª4Š£…-¯Õsff-ƒN :2+°8TƒžqAƒ¼  ´š# z

'´šL´šva™k z-!q¸‚dz‰ƒ-2A¼ƒ´šva™k zžq+°‚»ƒC¹]N -N‚dƒA’a™gփ¯šCdدšÐa™ z4rƒ2BÖƒ:2+°8TƒžqA¼ƒ ´š# z

ÖƒÖ2#» ‚dƒA’a™gփ ¯šCdدša™Ð ƒ2A¼ƒ .ÿ£‚dƒ ž¬ ‚dƒA’a™g ¯šCdصӍØ z +°Hw4ƒ ´š# z ‚dƒA’a™g ¯šCdدša™Ð z-2Cd z µ†µÓÐCd z‚dƒA’a™g¯šCdصӍØ z4ŠˆBŽ-2Cd zµ†µÓÐCd z´šA’a™g z ‰2A¼ƒ».ÿ£‚dƒ {2Bºƒ#ƒ¸‚dƒA’a™g ¯šCØd ¯šaЙ z‚dƒA’a™g¯šCdصӍØ zl°× 3Aÿ’a™ z ´šA’a™g z[µÓyüփƒ.ÿ£‚dƒCd4ŠƒÙ.dƒ¾´a™ƒ4Šƒ.dƒ/2Bºƒ#ƒ¸ ´šva™k ƒÖ  ‚dˆa™g ¯šCØd ¯šaЙ z[µÓyü z+r[‚dƒA’a™g ¯šCØd µÓØ z ˆmCd z Cd4ƒŠ .Ù dƒ¾´a™ƒ4Šƒ.dƒ´šL`u ƒMü z´šA’a™´g {š .ÿ£‚dƒ;+°´š&Bºƒ+°ƒ´Õ2.d+° ±pazƒ-N´šA’a™g z2?«‚ƒ» ‚dz‰#ƒ¸‚dƒA’a™g ¯šCdصӍØ z‚dƒA’a™g ¯šCdدša™Ð z 2?«‚dz2Bºƒƒ +r[ J[C¹ ‚dƒA’a™g¯šCdØ ¯ša™Ð zw+?«§ ¯š2_2Aÿ¼ zžqA¼ƒ +°ƒ+° ‚dƒA’a™g ¯šCdصӍØ»ƒ Cdl°× C£ƒ4r Ø+°sփ -¯šCdØ ¯ša™Ð z4r´šL`Tƒ2]N-2A¼ƒTƒAɒØ uÏ zTƒAɒØ- uÏ züƒ +°Hw4ƒ:2A¼ƒCdCdsÐ zžqa™–Bým_³šÍj2BºփN ´š# z

122


' TƒAɒØ uÏ z TƒAɒØ - uÏ z ¯š2´Ëšƒa™¶` ü -N £ ƒa™ˆ´šm+«‚ˆd Cdj+°փN-2A¼ƒ ü-2Cdƒžq[A¼Ð2A¼Ð züƒ4r-»+° ´š LTƒCd C£C£—H+° -¯šC d Ø ¯š a ™ Ð züƒ +°H \ ´Õ2 BŽ2Bº ƒ‚Ö ƒ ؃ m_³šÍj2Bº ƒ2A¼ƒ'µÓÐa™ƒBºƒ´Õ2BŽ2Bº ƒ2A¼ƒU {BºƒaTƒAɒØ uÏ£ uÏ züƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ '´Õ2BŽ2Bºm_³šÍj2Bº züƒ.ÿ£‚dƒ 2?«‚dƒA’a™g¯šCdصӍØ z ƒ2Bý Ø+°s ƒÖ  2A¼ƒazT3A¼Ø2Cd züƒ/Cd–Xs£µÓ züƒ+°H\´šL`u ƒ Mü z4rƒ2Bý-¯šCdØ z+°H–Cd zžq[T-az {‰T ´š# z

‚dƒA’a™g¯šCdدša™Ð z-2Cd z4rƒµ†µÓÐCd z4rƒ.dH2.d+°

A»[C¹ƒ¯š2_2Aÿ¼´šBº+°azCda™ ƒ‰Nžq+°/‰ K‰-¯šCdدša™Ðփ/[+« žq+° /‰T-¯šCdدša™Ð z;+°A’[++°?« 3Aÿ’a™փ m_³šÍj2Bº ´Õ2BŽ2Bº ¯šÕ§[a™2Cda™ z”Ā4Šƒ.dƒT¯šLs 2.dƒ.dƒüaz2.dƒ.dƒ‰ƒJ?«+« 3Aÿ’a™ z Ø+°sƒÖ ?«§‚dƒA’a™g ¯šCdصӍØփ2A¼ƒ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ-K‰/[+«žq[» TƒAɼØ ”Ā ´+° A¼Õ§C¹T.£a™`.»¯Õ.¹µÓØ»ƒ¯šaЙ zŸ-¯šCdدša™Ð»ƒ ‚dƒA’a™g ¯šCdصӍØ z'‚dƒA’a™g ¯šCdصӍØ z3Nžq[3N‚dƒ2A¼ƒ Ø+°sփ2A¼ƒ Ø+°sփA¼ƒ# ˆ‚dƒ -¯šCdدša™Ð ƒ2A¼ƒ‰ m_³šÍj2Bº ´Õ2BŽ2Bº¯šÕ§‚dƒ2Cd‚dz´šL´šva™k ƒ2A¼ƒžq[A» 'TAÿ¼ z4r.dˆ]´Õ2BŽ2Bº ”Ā+«›ÿu zž¢[U {BºƒCd -»+° -¯šCdØ C£C£—H+° ¯ša™Ð züƒ -T žq[» -az2A¼ƒ ”ĀAÿ¼.» žql°×2BŽ.»¯Õ+‰.¹U {BºƒC£ƒžq+°±paz'µÓÐa™ƒBºƒ4r»ƒžo—ƒƒ m_³šÍj2Bº ƒ2A¼ƒ'µÓÐa™ƒBºƒ-¯šCdدša™Ðփ2A¼ƒ´Õ2Bºm_³šÍj2Bº züK‰ C£»8+° z4rƒ£‰Bº[U m_¾³ujn+°Ø zƒ±Â2N-A»¯š ƒ‚dƒ zž¢-?«§ ”Ā+«+« ü z‚dƒA’a™g¯šCdصӍØփ2A¼ƒaU m_¾³ujn+°Ø zCd ü ƒ2A¼ƒ[ü.dƒƒ ´š# z

'‚dƒA’a™g¯šCdصӍØ z Ø+°s ƒ4Šƒ#£¯šs zl°×>a™ƒ4ŠžqA¼ƒ 4Šƒ+° ´šva™k ¯ÕgX‚֐ƒ ‚dƒA’a™g ¯šCdدša™Ð»ƒ /‰N +°ƒ+° ‚dƒA’a™g 123


¯šCdصӍØ z8Jƒžq[N'‚dƒA’a™g ¯šCdدša™Ð»ƒ-<2Bº =þƒ+° ´š# z

´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ-NžqAƒ¼ ´šL´šva™k zl°×ƒ‰-<2Bº=þƒ+°l×° ƒ‰ =?«§¯š2_2Aÿ¼ zžqA¼ƒ‚dƒA’a™g¯šCdدša™Ðփ-<2Bº=þƒ+°l°× ü z 8NžqAƒ¼ ´ša™_‚dƒüƒ2A¼ƒ.dˆ]Cdl°× ü z-2A¼ƒ4ra£+° Cdl°× ü zžqA¼[‚dzCdl°×C£» ]y¯š ƒ¯šsփ ‚dz2BÖ[‚dz +r[ ¯ša™Ð z žq[A»[‚dz -<2Bº =þƒ+° TBº] 3A¼Ø2Cd züƒ žq[ ´šL´šva™k z-.dü zTƒ\H-A»‚dz‰N ´š# z

Q[[CÖH‚dz=þƒ+° žq2A¼ƒ Q[[ -?«§N?«§A¼[.Ö´š–a£A¼ƒ /‰A»A¹/‰Nžq[Nžq»žqA¼ƒ ƒ˜£Ø<؂»ƒ´ša™ z

¯ša™Ð2̵ӍØ2 ;+°—?«Ì¯šƒ‰

(The ONE and the ZERO - Meher Baba)

›ÿª4Š 2CdƒBºƒ¯ša™ÐA¼l°×—¯ša™Ð”Ā+« -ÖBý ¯šCdØ z4r;+°—?« -[ CÖH¯Õ£a™2A¼a™ƒ¯šCdØ z;+°—!q-»+° z+rA¼ƒ-[l°ûBŽ-2A¼ƒa™ƒ -»+° zl°× ü z;+°—!q-N´ša™ ƒ¯šCdØ z´šva™k z¯š£Cd z -» + ° z4rƒ‰A¼ _Bºƒ .d ƒ ‰A¼ 2 Cd ‚ d -4r -¯š C d Ø ¯ša™Ð ƒ2C£m›ÿu2X4ŠCdփN¯ša™Ðփ¯šÕ§‚dƒ2Cd‚dz:2C» ¯šaЙ ƒÖBý ;+°—?«-2C£ ƒ³šÍµÓØ zƒ2B» Ø+‹+s L° 2.d_BýN -azˆ a ;+°—?« -az ¯šC dدša ™Ð zƒ‰ m´šX|+´Õ2.dƒ#l°× [a™Ð]2.dƒ#l°×JüƒžqA¼ƒ] L+«;+°?«-[.Ö´š&#l°×l°ûBŽJüƒ+r[N +r {-<2Bº z4rC¹.dƒ.dƒ‰N ;+°—?«[ ƒ³šÍ”Ā4Ša™ zC¹±püy .dƒyƒ ƒ³šÍ”Ā4Ša™ zƒ;+°?« -[ - z =2A¼ƒ+°4r m±Ā2Cd ›ÿqA¼ zƒ _?«§ ”Ā4Ša™ züƒ4r -»+° ´a™ƒ¸ ‰ƒ-N;+°—!q-az ƒ³šÍ”Ā4Ša™ z+°ƒ+°a™ˆ´š£ ƒ›ÿqA¼ züK‰ m›ÿu2X‚»ƒ';+°—?«;+°—!q:2|+Q+rA¼ƒ:N/[+«[¯šˆ]2.dƒN ;+°—?« -_B» ‚dƒA’a™g ¯šCdدša™Ð z -2Cd z -<2Bº z4r C¹.d_Bºƒ.dˆ-A»¯š ƒ‚dƒ z”Āa™ˆ´šØ z4rCd‚dƒ2A¼ƒ-»+° z-az 124


-¯šCdدša™Ð züƒ-4r-»+°;+°#ƒüƒ+°H\‚dz‰N -A»TAÿ¼ z4r ƒ³šÍµÓØ z2A¼ƒ¯ša™Ð [2Bý[DBŒ+°Cdփ ‚dz‰ƒ-A»¯š ƒ‚dƒ zž¢m›ÿu2X´šva™Ð+° ƒ4Šƒ-»+°µÓØ züƒžq+° -¯š C dØ µÓØ züƒ 3‚d ˆ ;+°# ƒüK‰ üƒ´šs ƒ4Šƒ .d ƒ2Bº4 r a ƒ³šÍµÓØ z2A»‚dz‰T '-¯šCØd ¯šaЙ züƒ'-¯šCØd µÓØ züƒ-2C£;+°—?«+«=Bº ƒ l°×Bý”Āg zü›ÿAq ¼ z.»8a™–Bý£?«-¯šCØd Tüƒ üƒ ˆa™ƒ–.Ö2A¼ƒ.dƒ‰ƒ [> zl°×J[+«Tüƒ žqA¼ƒ+r { ƒ³šÍµÓØ z̯ša™Ð2µÓØ2

+°a™j+°‚dƒ z +°a™j +°‚dƒ ƒ4r ¯ša™Ð+°a ™jü _2Aÿ¼ zƒ2Bý‚dz ¯š2´šva™k z4r T z+«s‚dƒ[-a™¤ z>24Š ƒU¹±ĀAÿ¼ƒü+°a™j ØÕ§+°a™jJ[+« ü z

8+¹³šu2_³š‡”ĀØ2ff-»´ša™ ˆCdj‚Öz+°—+°a™jüK‰/±ĀAÿ¼ƒül°×¯šTƒÕ§ +°a™j ØÕ§¯šTƒÕ§a™ˆ´š ƒ4Šƒ+°a™j‚dƒ2Cd‚dza™³ÕuCdփ´š{B»¯š2´šva™k+°a™j T z+«s‚dƒ[‚dz+°a™j+°‚dƒ ƒ[‚dz.Ö´–š 4Šƒƒ

-³šu2m_³šÍj¯Õjff -ƒ ´šA¼¤X‚dƒ2A¼ƒ >ja™³ÕuCd z 4rl°×2Bº#l°× +ra™` »ƒTƒ" -³šu2m_³šÍj¯Õ ‚dƒƒ uÏ z 4Š H \ ´ÕA ¼´š >a™ ƒ4Šƒ +rü ƒ2Cd‚zd mµ}‚ÖˆA’‚dƒ+° z4r>L\ƒ3+rü zü[‰?«+2° !¬ ƒa™` +rüփ#ƒ¸2Bºƒ¹m´šA’ÿ z4rT.£L2].¹ ƒa™` ƒ»NUTCd.da™ ˆ ¯šŸ¤ -2Cdl°× z2A» m_³šuj uÏ z4ŠH\‚dz‰ uÏ[+«¯š2]Cd m±Āa™_¤ züƒ W2]ƒC£Öi+°Ø z ¬2Nm_³šuj¯šÕ§+«+ra™` ƒ4ŠƒCd´šA¼¤X4ŠüN 4Šƒ+°A’[¯š2+°ü– z ü>£jA¼ƒüƒ4ŠH\¯šTƒ՝ ´šA¤X¼ 4r ƒa™ü CÖ.dƒy+‰£BÖi A’[ƒ›ÿªT2´š ü¯Õ .dƒyƒ +°ƒ+° ƒa™ƒ>j Cd´š–+° a£4ŠüA¼ƒ >ja£³ÕuCdØ z4¹a™ƒ£a™ƒm›¾³iuj+°Øm›ÿu2X[TBº]´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ ‚Öƒþƒ+°žq[´šA¼¤X[AÖH¯Õ+[ ü2žq[4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqA¼ ‰ [a™k‚dƒ zC¹Cd.£ {C£ƒAÖH¯Õ+[3‚dza£t‚dƒ[a™k‚dƒ zžql°×2Bº4Š

ƒ2Bºƒ#¯šƒü›ÿ¢±Ā‚dƒ z4Šƒ+°» 3Ö .dNT.dNT>ƒüƒ.£ 24Š»?«+« .£ {žq[.dA¼ƒ {>A¼ƒ ü‚dz .dNT.dNT>ƒüƒ.d.dƒy.dƒ£‰a™‚dˆ TµÓÐA’Dÿa£ ƒTƒa™» ƒ -[ » ƒ ‚Öˆ\ .ִՖ‚dz£‰Bºƒ .£ { žq[ .dA¼ƒ { -4r 3‚dza£¤‚dƒ zl°×+°Bº´?š «+rü z ƒa™` z3 ƒa™`¯š ƒ‚dƒ z2A¼ƒ ‚»ƒ +¹L+°‚dz2Bºƒ¹ 3 +¹L+° ”ĀNÿ2.dƒ#l°× CdCdƒĂ0uƒ›ÿªˆX+« >jüƒ ‚ÖƒCds ü¯Õ‚dz2Bºƒƒ -?«§ +¹L+°ül°× ü ƒ4Šƒ ‚Öƒþƒ+°ƒ ü z žq[A¼[AÖH¯Õ+[3‚dza£t‚dƒ z‰2Cd a™l°× uÏ´š+° z2.dƒ+‰‚ÖƒBºü ƒa™`¯š ƒ‚dƒ zC£ƒžq+±° p {.dƒ£‰Bºƒ+°ƒ+°>jl°×+ra™` zžql×° 2Bº ±p {.dƒ‰N´šL´šva™k›¢Aÿ¼ ˆa™Ù»ƒ>ja£³ÕuCdØ zl°×a£> ˆa™Ù zQ[ ‚dƒ2AÖ?§« ¯š2A»³šu zžqAƒ¼ Ÿ:NCdAØɼ z-³šu2m_³šÍj¯Õj‚dƒƒ´šva£Ðƒ›ÿª ´šAX¤¼ .dˆBº4rµÓl×° züƒ.Ö ´–_H¸žuCd.£ {l°×µÓl×° zCÖH¯Õ+¹žq+° l°×BýXž¢ _Bý .d]y#ƒ¸ C£ƒ m_³šuj ƒ[ ¯Õ¤a™փ ƒa™ü ‚Öƒþƒ+° ž¢» ‚dz2Bý2A¼ƒ>ja£³ÕuCdØ z±Â2A¼ƒ#>a™ƒ4Šƒ#žqAƒ¼ -#ƒü»-‚dƒ ˆC£jm_³šuj‚dƒƒ ƒ³šÍ£+°Ø uÏ z±Â2N£a™ƒ l°ûBŽ ƒa™`«2]‚dz‚Öƒþƒ+°ž¢»‚dz2A¼ƒa™ƒ+r { ƒa™ü>[j2Cdƒa™ƒ +r[´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ‚Öƒþƒ+° žq[´šA¼¤X[CÖH¯Õ3‚dza£t‚dƒ[a™k‚dƒ z žql°×2Bºƒ#‚»ƒ>ja£³ÕuCdØ zl°× ˆa™Ù z um4ŠA¼ ¯šg ‚dƒ2A¼ƒCÖü¯Õ+ƒm´šCdØ4rCdja™ˆ´šփCÖHT.» >³šuA¼ >³šuü¸+°` z ›ÿu4Š C£Ø4Š ü+°` .»Cd m´š+°X[ CdØO2]£[ C£ƒ -<2Bºm_³šuj´šAX¼¤ ±Â2NX[3m´š+°X‚dƒ2A¼ƒ2#ˆ»-ƒ+ƒ.dƒ2Bºƒƒ m´š+°X[TBº]C£ƒ2Bºƒ#-¯š2›ÿª z-2A¼ƒ ü ƒa™`u ¯š¤±Â2A¼ƒ ¯š ƒ‚dƒ zF> +°£Ø‚dƒ z4r-4r +° z‚Öz+°—¯ša™Ð3+ra™ T+ra™ züƒF> z2AÖ#ƒ¸ azTƒBý ‚dz2Bºƒ¹-#ƒ¸ ƒa™´š{a™ˆ´š z ¬2N´š{a™€jÖCdƒsƒ£Ls+° ´šA¤X¼ ‚dz‰!q¸ ‚dz2Bºƒƒ> a™³ÕuCd 125


TAÿ’ z CÖH‚dƒ4¹a™ƒ£a™ƒ ´šL´šva™k [a™k‚dƒ 4Šƒa™ƒ ”Ā2m´šA’‚dƒ z» 3mµÓaz2.d ž¬ƒ

>ja£³ÕuCdØ zl°× ˆa™Ù z a£>›¢4Š züƒ CdCdĂ ˆփ ‚Öˆ4Šƒü ¯š£Ø¯šƒü ›ÿ¢4Š züƒ Öi›ÿª züƒ l°ûBº ¯šÐa£ÙN ´š{`؞¢+° züƒ m±Ā´Õs2 .d4Šü A’Aÿ¼a™j ‚dƒ>Ï+°a™jü ž¬34rTƒ+°a™jüƒ4r‚»ƒa™–Bý‚Öƒþƒ+°.»‚dz ƒa£ØA¼ž¬i>j a£³ÕuCdØ zK‚dƒ uü {+r {¾´i ´a—[´šA¼ {üƒ±Â2A¼ƒ ˆa™Ù züƒ ƒ£‰ z ž¬ T¯šL€2]¯ša™Ð¯š2+°ü– zül°× üփ´š{a™ƒš“Bº { K [ 4r[ ֈ+r ´+° 4Šü£[4r 4r[ ƒ2Bº+° az?«§ [‰‚dz l°ûBŽ m›ÿu2X‚»ƒ[ ƒ¯šƒĂ2A¼ƒ2BºK‚dƒ+° ´šva£kNÿ+rL+r ü‚dzƒ

a¹¯ÕX ֈ+r ´+° a™ˆBÿý4Š TƒJƒ K ?«§ ‚dˆa™ˆBÿºCd4ŠƒJƒff -[ ¾´A¼üt ƒ´šL´šva™k ´ša_™ ‚dƒüƒƒ4Šƒa™ƒ z<Cd¦AÖH¯Õ‚Öƒþƒ+°žq+° ¯T2]» -?«§3a™ˆBÿCº d 4Šüƒ4Šƒƒ3´Õ ƒj#µ}š UTCd z+°a™s CdÐa™³uÕ Cd+°a£j.da`™ 4r _ˆ[4ŠB´º š ž¬ƒ> ƒa™`m´š£³šu z[2+«2´š4¹a™ƒ£a™ƒm´šA¼É ƒ zž¢ +°2,, 8‚dˆ ´+°>[2]3‚dˆ ´+°ž¬ü¸ ˆ‚dƒ‚dƒ[AÖH‚dƒA¼4Šƒ… 3‚dˆ¯š ƒ˜ƒA’ƒ.ÿ£‚dƒ[-NT Bºƒ A¼4Šƒƒ|+ ƒ z+þw+i,, 4Šƒa™ƒ z<Cd¦´šL´šva™k›¢Aÿ¼ƒ ¯šƒs[µÓy‚dƒ z4ŠÖþ«\‚Öƒþƒ+°žq+°  ¯T2´šA¼4Šƒƒ

=þƒ+°-ÖBý 3?uBý2.»?«£Bºƒ-CdBa» £+°asf™ f-[¯ša™Ð+°as™ CdÐ z4r ¯šƒs Öi3´ša™ ˆCdjC£»[AÖH¯Õ+°as™ CdÐ zžql°×2Bº+°a™jüƒ.»‚dz.dƒ2Bº ž¬ƒ -azƒ´ša™ ˆCdj[a™k‚ˆd ƒ”Āa™ƒ» ¯š+ü° +°aj™ üƒ.»‚zd .dƒ2Bº ž¬ƒ +°a™sCdÐ a™³ÕuCd z4r

ƒ2mCdü‚dƒ³šua¨™ a£>‚Öˆ4Š züƒ>ja£³ÕuCdØ zl°×¯š ƒa™¤ züƒ 4r {C£a™+°”Ā2<Ø- ƒ¯š— züƒ4r[ ƒ³šÍ£+°ØT.£a™`4r[ £Ls+°´šA¼¤X4r[>j zƒ¯š2´šva™k z4rCdƒA¼ z?«§2.džq {8ü4r >j+ra™` zƒAü\2]4r[>ja™³uÕ Cd z4rA¼ƒ= [¯š2+°ü– z aU >4ŠCdƒüs ƒ[a£j` ƒ‚փع-?«§ ¯š2+°ü–´š{a™ƒš“BºƒTƒ\H‚dz‰.¹ ƒa™ü¯š2+°H–2.dƒ.dƒ»‚dz2Bºƒƒ

:.£yā ˆmCdm´š›ªƒÿ ¯šÕ§¦ff-£‰a™ƒ 3m´š›ÿªƒ {

8+¹³šu2_³š‡”ĀØ2ff-[¯š2+°H–2]´š{BºƒU {üƒ £L£L´šva™Ð¯š2]Cd+°a™jTµ}š züC¹/±ĀAÿ¼ƒüƒA’ž¬yA¼a™ƒ+°ƒ+° =?«§ ¯š2+°ü– züƒ .»‚dz#l°× Cd ‚dƒ2A¼ƒ ‚Öƒþƒ+°žq[ ´šL ´šv a™k ´ša™m_³šujÖz+°?« ‚dz‰A¼ A’[‚dƒ2A¼ƒ ¯š2+°ü–a™ˆ´š ƒ4Šƒ ‚Öƒþƒ+°l°× ”Ā¤ z4r[ ü z4r[žqA¼[4Šƒa™ƒ z<Cd¦4Šƒwasþƒ4Š ž¬ƒ-´š{Bºƒ ‚Öƒþƒ+° ‚Öz+°— ”Ā¤ ¯šÐa™ˆ´š ¯šÐ›ÿu züƒˆ‰ ‚Öƒþƒ+° a™³ÕuCd ƒ4Šƒ TAÿ’ zƒ‰4Šƒa™ƒ+°±Ā±ĀmCdƒBÖi´šL´šva™k ›¢Aÿ¼ A’Ða£AÖH‚dƒ ž¬ƒ3 ´Õ ƒj#3¯š2+°ü–´š{a™ƒš“B» m_³šuj z»» m›ÿu2XTBº]34rTƒ+°a™j žql×° 2Bº4Š.»‚dƒ ž¬ƒ'TAÿ¼փ¯š+°üm›ÿu2Xa™³ÕuCd´šA¤X¼ ž¢+°a£j.da™` 4rT2]Cdƒ {TBº]£B»»az2]TCds z ƒa™üÖzüw+Cdsžq#ƒ¸ [Vb>փm›ÿu2Xa™³ÕuCdփ´š{a£ Xs4r+°‚dz2Bºƒƒ ”ĀAÿ¼l°×[ m+° ƒփ ”ĀAÿ¼Ø z žq ƒ[ ´Õ2BŽ2Bº ƒ2A¼ƒ U {Bºƒ4r ƒ2Bý uÏCd l°û#¯šƒgü‚»ƒ+°CdÐ zA’Ða£m_³šÍj2Bº ƒ2A¼ƒ'µÓÐa™ƒBºƒ4r »ƒžo—ƒƒ ´Õ ƒj# 'µÓÐa™Cdƒ .dCdƒš§‚dƒ zC¹ C£A’CdjØCd ¬2N 'µÓÐa™ƒ[4r=þƒ+°±Â2A¼ƒƒ:?«§‚Öƒþƒ+° ˆ‚dƒ‚dƒ2A¼ƒ´ša™m_³šujVX C¹]N +°ƒ+° a ‚Öƒþƒ+° ´ša™m_³šuj zƒ2Bý žq+°‚»ƒ C¹]2A¼ƒ a =þƒ+° TBºƒ A¼\N :N 'µÓÐa™ Cdƒ {üƒ4r C¹] +”Ā4Šƒ .dƒ‰2A¼ƒT.£a™`.»Cd =þƒ+°‚Öz+°—¯šaЙ Tžu¯š zƒl°ûBŽm›ÿu2X‚dƒ[ ‚Öƒ2] 4Šƒa™ƒ z<Cd¦ CÖH¯Õ+[ +°a™sCdÐ a™³ÕuCd +°a£j.da™` z A’Ða£ 'µÓÐa™ƒ[4rl°ûBº+”Ā4Š+°µ}šUTCd zƒ4ŠBº´š ž¬ƒ 126


' TAÿ¼ z4r ¯š a™Ð z -az =þƒ+° m_³šu j z ´Õ2 BŽ2Bº m_³šÍj2Bº züž¢U 'µÓÐa™Cdƒ {üƒ4r-ƒ›ÿª z±Â2A¼ƒ.dˆCdƒA¼l×° ¯š2+°ü–´š{a™ƒš“[4rƒֈ+| .dyā4Šü£[4rƒƒ2Býƒ=þƒ+°TBº]#ƒ¸ 4rA¼[-T-[‰‚dz´š{a£ Xs+« F> züƒ4r» ‚dz2Bºƒ[-¯šH?«§ ‚Öƒþƒ+° 8£Bºˆžq[A¼[[WyCdƒ2BÖi ‚Öƒþƒ+° -ƒ+°üƒ2Bý »ƒžo—[ -?«§žq[=þƒ+°ƒTBº].¹C£»žq+°±paz ƒa™ü>jl°×+ra™`փ F> zžq2A¼ƒµÓØ ƒ4Šƒƒ ' žqÖþƒ+° TBº.dƒ#l°× A’ÐA¼W ©pBºW ´š2.d A¼W ƒ2mCd züƒ .Ö´–š ü¯Õ‚zd ‰N4Šƒa™ƒ z<Cd¦¯šaЙ z4rA¹]‚Öƒþƒ+°TBº]´š{a£ Xs žq[µÓØ z4r q¯Õ+ ž¬ƒ-4r-.dü´šL´šva™k´ša™_‚dƒüƒ2A¼ƒ Cdl°× ü zžqA[¼ ‚dzCdl°×C£»C¹]2A¼ƒCdl°×C£»C¹.dl×° 2Bºƒ TAÿ¼ z4rµÓØ z4r ž¬ƒ

> ƒa™`m›ÿu2Xa™³ÕuCd z +ra™Ø+ra™`4Šƒ`´šA¼¤X +°2,,

ƒa™ƒ´š{¯šƒš“´Õs‚dz a™yā‚dz ƒa™`2_ƒ¯š ˆNÿ‚dƒƒ.dƒ ˆ {ž¬þƒ+°… Aa™\a™ƒ[µÓVa™2 ›¬þ«w4A¼a£a™ƒBºƒ»ƒƒÖþƒ4ŠB¹‚dƒ£‰, CdÖiC£Öþƒ4ŠB¹‚dƒ£‰, ‚Öƒþƒ4Šl°×2Bý»TƒXL\´š{#ƒ§.dƒƒ2Bºƒ XL\´š{#§Bºƒ£BŒ4Šƒa™ƒ›¢Aÿ¼Öþ«\ ƒa™´š{ ƒ2Bý >Ï´Õs‚dz ¯šƒš“´Õsƒ2Bý փül°× ‚dz a™yāƒ2Bý ¯š–³šu‚dz ƒa™` z ƒ2Bý ´š{#ƒ§+°‚dz ¯š ˆNÿ ƒ2Bý CÖHT‚dz 4ŠH\2.dƒ# m´šCdØ4rCdj ‚Öz+°— TNÿ‚֐ƒ ‚dz‰N - ”Āg [LjCd züƒƒ +rü [LjCd züƒƒ a£mX2_4ŠÅÓ¡®ƒ »a™–Bºƒ ´šA¼¤Cdƒüƒ4Š ' m´šCdØ4rCdj TNÿ‚dƒ[ CÖH‚dƒA¼4Šƒƒ 3Cdj a™ˆ´š ƒ4Šƒ ¯šÐm´š+rµÓ z a£mX2_4ŠÅÓ¡®Öi

´šA¼¤X4rƒ2Bºƒƒ4r[-‚dƒ2_ƒ|+[a™k‚dƒ zžqA¼ƒ+r { ƒa™´š{ ´šA¼¤X‚dƒ2A¼ƒ=þƒ+°+°HÙ2.dƒƒ

> ƒa™`m›ÿu2X=2A¼ƒl°×" ´šNÉT¾´i ƒ‰”Āg a™>24Š züƒ ƒH´š{!¬þƒ+°¾´i 3Aÿ’a™´Bš ‚ ý zd ‰T +r[ -T |+ ü =þƒ+° +rA¼ƒ -Aɹa™ˆ´š ƒ4Šƒ TƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+°‚dƒ[‚dz ¯ša™Ð ƒ2A¼da™ˆbāCdփ‚dz‰N6ƒA’[ž¢»Nl°ûBºa™ˆ´š£ ƒm+«‚dƒüƒ ±Â2A¼ uüA¼ƒ=2A¼ƒ+°4r ƒH´š{!¬þƒ+°l°× uϹA¼‚dƒ z±Â2N ƒ¦ m±Ā` zü4ŠƒTƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+°l°× ƒAÿ¼Ø4Š|+ üփþƒ+°a™ˆ´š£ ƒm+«‚dƒüƒ ±Â2A¼ƒ.dƒ‰N |+ ü´š{!¬þƒ+°‚dƒ2A¼ƒ ƒ2Bºƒ µÓ+«s ‚Öƒ?«§A¼ 4r m±Ā`£‚dz {ü ¯š2.£a™ ƒ4Šƒ¯šÐ´š‰ z2A¼ƒµÓ_ta™³ÕuCdփ£l°×—A’a™³ÕuCdփ±Ā`« 4Š ƒa™³uÕ CdƒÖ ±ĀA¼ z32A¼a™³ÕuCd ƒ±Ā‚dz {T¯ša€™ a™³ÕuCdփ /´š¯šgüƒ4rƒ2Bým+«‚Öˆƒj< ƒ4Šƒ u4ŠX‚dƒ2A¼ƒ¯š+°ü z¯šÕ§2]¯š+°ü +ra™Ø züƒ.»‚zd #ƒ¸´ša£a™ˆ´š ƒ4Šƒ=þƒ+°-<2BºƒÖ  mA¼ a™ˆ´š z4rƒ2Bý -Aɹa™ˆ´š ´šL`u ƒ z ü a™ˆ´š£ ˆCdj+° ƒ4Šƒ |+ üCdÐ z 2N TƒmµÓ ƒ´š{ !¬ þ ƒ+° a™ ˆ ´š z m+« ‚ Ö ˆ ƒj< ƒ4Š ƒ ƒH´š { !¬ þ ƒ+° 4 r ´šL`Tƒ2.dƒƒ-4r¯š+°ü zƒ¯šÕ§2.dƒƒ -<2Bº´š{!¬þƒ+° -Aɹa™ˆ´š z ±Â2A¼ƒ#l°× -<2Bº´š{!¬þƒ+° ‚Öz+°— ‚dƒA».yd ‚ ā ƒ» +r[-.dü´šL´šva™k ´ša›™ u³šuØ z‚Öz+°—az.dyā4rA¼ƒ-<2Bº´{š !¬þƒ+° ‚Öz+°— ‚dƒA».£yā ´šL`u ƒ z ü |+ ü´š{!¬þƒ+° AÖi a™ˆ´š z 4rƒ TƒmµÓ ƒ´š{ !¬ þƒ+° U a™ ˆ´š z4rƒ ƒH´š {!¬þ ƒ+° ¯š ˆ g ü a™ˆ´š z4rƒ´šL`Tƒ2]££›uAÿü¼ ƒ±Â2A¼ƒ.dƒ‰N-2A¼ƒ ü›uAÿü¼ ƒ2BýCd´š&+ƒ#l°×´ša£a™ˆ´š ƒ4Šƒ=þƒ+° m´š‚dƒX‰2.dƒ.dƒ‰N uÏ a™ˆ´š ƒ4Šƒ m´šX m+«‚dƒüƒ Tš‚dˆa™ˆ´š züƒ A’Hy ƒ¹ ¯š2+°ü– züƒ´ša£a™ˆ´š ƒƒ=þƒ+°‚dƒ2A¼ƒžq {-azƒ um4ŠA¼£¯šg ‚d ƒ2A¼ ƒ -ƒ›ÿ ªT 2] ¯š+ ° ü Tš ‚ d ƒ züƒ ¯š2 ´šv a£k+ °X ¬2 N TµÓÐa™ˆ´š z ƒ2Bº+° ¯šja™` a™ˆ´š z4Š¹ £¯š£ a™ˆ´š z4Š¹ 127


´ša£a™ˆ´š ƒ4Šƒ=þƒ+°‚dƒ2A¼ƒ o]ymA¼ a™ˆ´š+° ƒ4Šƒ.dƒ‰T-2A¼ƒ ü ¯š2+°ü– züƒ ¯š2´Ëšƒ#üƒ ££ TAÿ¼ ¯šÐ´š‰ züƒ Cdü [ Cdü2´š{4r .dƒy.dƒ‰T +r { -<2Bº´š{!¬þƒ+° ¯ša ™Ð zl°× ü+ra™` ƒ[ ¯ÕA’¤2Cd z -<2Bº´š{!¬þ ƒ+°ƒ a™³ÕuCdÖza™yžq+ ° ƒH´š{!¬þƒ+° a™³ÕuCd»ƒ Tš‚dƒ£¯š£ a™³ÕuCd ƒ[ zj+‰ £a™ül°× XL\ Tš‚dƒ£¯šüƒ ¯š2 ›ÿª T 2.d ƒ.d ƒ2Bº ƒ ƒ +r { [>a™³ Õ u Cd z -4r ¯ša ™Ð zl°× ü+ra™` ƒ4Šƒ-<2Bº´š{!¬þƒ+°ƒ-.dü ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ z2A¼ƒ (] a™ ³ ÕuCd Ö z a™ ƒy+ ü‚dƒƒ ƒL‚dz =2Cd ? « uÏ [ w+i ƒ ´šva™Ð¯šÐ›ÿu z TBºƒ A¼ƒ -ƒ ž¢+¹+«s 4ŠüA¼ƒ :2A¼ƒl°× +ra™` z -<2Bº´š{!¬þƒ+° ‚dƒ2A¼ƒ A’\‚dz‰ Tš‚dƒ£¯šüƒ 8 +rü ƒ2AÖiƒ Jüƒ +°H\´š&Bºƒ Cdü‚ÖƒCdƒs.dƒ»‚dz2Bºƒƒ ´šva™Ð¯šÐ›ÿu z ˆa™+° Fÿ> z4r ƒ2Bºƒƒ +r { -<2Bº´š{!¬þƒ+° a™³ÕuCd zl°× ”ĀAÿ¼l°×Bºƒ [a™2Cda™ zm´š‚dƒX‰2.d ü‚dzƒ ƒ z ´š{#ƒ§#l°× ´ša£a™ˆ´š ƒ4Šƒ=þƒ+° >j”Ā¤ z A’[ƒ2Bý Tš‚dƒ züƒA¼bāT2] ƒH´š{!¬þƒ+° ‚dƒ2A¼ƒ a™ˆ´š züƒ A’üƒy#l°× 4Šƒ`4Š` züm´š a™sl°×´ša£a™ˆ´š ƒ4Šƒ-<2Bº´{š !¬þƒ+°‚»ƒ>j”Ā¤ ƒ4Šƒ .dƒ‰N 6ƒ TƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+° - uÏ zž¢ƒ a™ÊCdÐ zž¢ƒ -2Aÿ+¼ ra™ zž¢ƒ ˆ2A¼Ø ƒ4ŠƒCd ƒm´š›uÿ z+°H\‚dz‰N ƒH´š{!¬þƒ+° ž¢[+«‚Öˆ4Š‚zd +°s z4r-<2Bº´{š !¬þƒ+°ƒ- CdL2´š ¯q Õ TƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+° ‚Öz+°—a™³uÕ Cd zl°×m´š‚ƒd X‰2.d ü‚dzƒ-#ƒ¸4r+°azCda™ ‚»ƒ´šAC¤¼ dƒüƒ - ü2D2]ƒ =2Cd?« ƒ³šÍƒ›ÿu {ü ƒ[ ‚dƒƒ+‰ƒ £L[ TƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+°Tš‚dƒ£¯šüž¢[+«žu4Šƒ.dƒ»‚dz2Bºƒƒ£L[CdDb_ƒb .»‚dzƒ TƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+°a™ˆ´šփ ƒ¯šƒĂCd ƒ¦m´šAÿ’փN-2A¼ƒ ü Tš‚dƒ£¯šü‚dƒ2A¼ƒ´šA»´šA»´ša™ƒ\Bºƒ.dƒ2Bºƒƒ´ša£a™ˆ´š zl°×mµÓA¼¤ +°H\´š#ƒ§A¼ü4rm´š‚dƒX‰2.d ü‚dzƒ.dm?uX ž¬ [‰ƒ¯šL2.dƒ+[ ‚dz‰ ƒH´š{!¬þƒ+°ƒ -<2Bº´{š !¬þƒ+°‚dƒ2A¼ƒ a™³ÕuCd ¯ÕgX[ ›o2N

K { a£+°±p+°üƒ+°H\a£> ˆa™Ù z4rA’L»a™–a™ƒ´š ü‚dzƒ :#ƒ¸ .»‚dz#ž¢TƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+°ƒ2Bý‚»ƒa™–Bý£2.ÿdüž¢Ö?«§‚dˆ#2+° z üƒ2Bº›¢ {6ƒTƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+° a™ˆ´šփ ƒ¯šƒĂ-<2Bº´{š !¬þƒ+° a™ˆ´š z›o2NƒA’[¯šÐ›ÿu a™³ÕuCd zl°×+2Cd +rü z´š#ƒ§ƒ -?«§ 3ü¯šØ zl°× [¯š–³šu ¬2A¼a£A¼ƒ ¯ša £Ð ¯šgü‚dƒ 2A¼ƒ -.dü ¯ÕgXž¢ƒ2Bº ü‚dzƒ TƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+° ‚Öz+°— Tš‚dƒ zü4Šƒ ƒ¦m±Ā` züƒ-<2Bº´{š !¬þƒ+°CdÐ z ¬2NÖ2#»›u³šuØTš‚dƒ züƒJBý±p {ƒ-2A¼ƒ ü ƒ¦m±Ā` züƒ .dH2.d+° U a™³ÕuCdփ ‚dz2Bºƒƒ =#¸4r U z 4ŠH\‚dzžq[TAÿ¼ z4rƒ2Bºƒƒ TƒmµÓ ƒ´š{!¬þƒ+° ‚Öz+°— Tš‚dƒ zü4Šƒ ƒ¦ m±Ā` züƒ2Bý Cda™ƒ ƒ_Bým´šXTš‚dƒ z-<2Bº´š{!¬þƒ+° ƒa™ƒ4Šƒ o]y‚dz2Bºƒƒ =#¸4r ›ÿªˆTƒž¢ ±ĀX¾´?«§ TCds züƒ +ržuƒ4Šƒ`Ø z4r ¾´i+ « Özü+°ž¬Xs#ƒ¸ -<2Bº´š{!¬þƒ+° ƒa™ƒ4Šƒ o]y +r ƒ¯š2+°ü– züƒ ¯š ƒ‚dˆƒl°ûü z4r ¾´i+« Cdž¬Cdƒs.dƒ2Bºƒƒ +r { =2Cd?« £[w+iƒ ´šva£Ð›ÿuدš züƒ £L m´š a™süƒ ˆa™ƒ– ¬2A¼+°‚dz2Bý Jüƒ4r ¾´i+« .dƒy.dƒ2Bºƒƒ µ†µÓÐCd z4rTš‚dƒ£¯šüƒ2Bý z+«s ¬2NX[Tƒj+°4Šü£[+« 4ŠˆBº XL\ Tš‚dƒ£¯šüƒ ¯š2›ÿªT2.dƒ.dƒ‰T :#ƒ¸ ¯š2›ÿªT2.dƒ#l°× +ra™`»ƒ ƒ4r ¯š2]Cd 34rTƒ F> züƒ ƒ¦ m±Ā`›ÿ•X+° Tš‚dƒ £¯š üƒ -<2Bº´š{ !¬þƒ+° ‚dƒ2A¼ƒ‰T -2A¼ƒ ü £ØAÿ¼ƒül°× ƒCdƒØ {l°×-<2Bº‚Öƒþƒ+°+ra™` z4rƒ‰N uÏ£ uÏ zü‚Öz+°— +°#§+°Bº´?š «µÓa™`uü‚dƒ z-<2Bº´{š !¬þƒ+°‚dƒƒ?«§.dˆ´š{l°×3µÓya™Ø z ƒL‚dz-›ÿqAؼ zÖi ‚dz‰N:2A¼ƒl°×'m+«2N+°2A’a™T¤ ƒ#ƒ¸.Ö´&š .dƒ‰N +°2[+°— z4rFa™´À.dƒü]l°×—¯šƒJƒ T.dya£A¼ƒSÿa‚Öƒþƒ+°… ƒl°×— » ›¢Nÿ2].d+°—[›¢Aÿ’\‰.»Cd ”ĀNÿ2.dƒ+¹a£T.»y]2Cd.£H2.dƒ +¹a£.d+°—[a›¢Aÿ¼w++r—BºaBx 128


ƒCd+«—›¢Aÿ’ü]l°×—.dˆBº+°Q[ ”ĀNÿ2.dƒ+¹a£T.»y]2Cd.£H2.dƒ+¹a£ -<2Bº´{š !¬þƒ+°‚Öz+°—4Šab™ ā+¹µÓ z2A¼ƒ›ÿªmA¼ z4r±pÕ2´š_Bºƒ.dƒ‰ ƒ ‚Öz+°— +¹L+°üƒ +r ƒ£ Cdƒsüƒ KÖ2Cd4r `4ŠmA+«—ƒ £[[ azCda™ ´šA¤C¼ ƒd ü.»Cd <2Bý2]ƒW2.d+° ƒL ƒL¾´+i « փA¼üƒ.dƒ uϯÕN+¤ « -T¾´Bº.ÖT¾´#ƒ§.dƒ2Bºƒƒ-<2Bº´š{!¬þƒ+°‚dƒ2A¼ƒ-.dü´šL´šva™k´ša™ ›u³šuØ zƒm´š»µÓ¾´?«§A’[a™³ÕuCd zl°×m´š‚dƒX‰2]´š{–Bºƒ[Vbā>փ -NW2.dƒƒ:Cda™‚»ƒ´šA¼¤Cdƒüƒ.»Cd´ša£a™ˆ´š ƒ4Šƒ=þƒ+°W2.dA¼ƒ +r {> ƒa™`m›ÿu2Xa™³ÕuCd z+¹a™ƒm¯Às´š{a™ƒš“üƒ±Ā´ša™ˆ´šփ -2<2Bº´š{!¬þƒ+°W2.dƒ#l°×-4rCd£µÓ zl°×m´š‚dƒCd‰ z.»‚dƒ ü‚dzƒ -#ƒ¸ +rl°×‰ > ƒa™` m›ÿu2X a™³ÕuCd z +r uüA¼ƒ =2A¼ƒ+°4r¯ša™Ðm›ÿu2Xa™ˆ´š züƒ4Šüƒ4Š q‚dz#l°×-<2Bº´{š !¬þƒ+°‚»ƒ +ra™` z +°2,, )±Ā´ša™ˆ´ša_‚dƒ,žq´ša™ ˆCdj‚dƒ[Tƒjžq?«§[ƒ…,, £±p ¢ØX[CÖH¯Õ,´š#ƒ§žq?2.dƒÖþƒ4Šƒ zÅÓ+«—…,,

´šL´šva™k›¢Aÿ¼Ìm´š”Āg A’ÐA¼W´š2.dA¼W©pBºW ƒ2mCd züƒ ©pBºW ƒ2mCd z ü zžq[4ŠƒwasL|4µÓVa™28JƒžqA¼ƒ ´š2.dA¼W ƒ2mCd z +°üž¢C¹]µÓVa™2=žu4¹-žu|4 A’ÐA¼W ƒ2mCd z

 '/Cds_#§_‚dƒüƒ8JƒžqA¼ƒ Cdƒa£ØICd|+ žuCdj´šA¼¤XA’Ða£+ra™`›¢Aÿ¼ ü¸-TA¼Ø- uÏ z W2.dƒƒ +ra™` ›¢Aÿ¼‚dƒ4r C£ƒ ”Ā+«‚dƒ4Šƒ =þƒ+°[ -NÐI‚dƒ m_³šuj ƒ[-Ø zžqA¼[=þƒ4Šƒ#ŸA’ÐA¼W ƒ2mCd´vš a™Ð+° z‚Öƒþ«\ TµÓÐ zˆ A»³šu zƒ C£ƒ +rƒ# ƒL‚dz -#ƒ¸ 7a™l°×2Bºƒ# -¯šüƒm_³šuj zl°× ü zžqA¼ƒ-4r+ra™` zžqAƒ¼ +°ƒ+°F> µÓØփ N[a£ a™`փN '+°_B»µÓVa™ z8JƒžqAƒ¼ žq+°»+°_B»µÓVa™ zm›ÿu2X‚dƒ[ CÖH‚dƒ ž¬ƒm›ÿu2X‚֐ƒ+°_Bºƒ.dƒ‰µÓVa™ z+°üž¢A¹]µÓVa™ z 2?«A» -ƒ.dˆ ƒN =þƒ4Šƒ z µÓVa™ z žqA¼[ .Ö´š–_Bý2A¼ƒ µÓVa™ ƒ2A¼ƒ2Bý[a™kaz2.d_Bý+ra™`¯š³ÕuCdA¼+°Ă³ÕuCd3 a™`žq[A¼[ [a£¤a™`+°ƒ+° _‚dƒü_Bºƒ.dƒ‰N+r_?«§'/Cds _#§_‚dƒH+° 8Jƒ žqA¼ƒ :2A¼ƒl°× ƒa+°-a™g z.Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N=þƒ4ŠƒN=þƒ+°m_³šuj µÓØ z4Šƒ+°=þƒ+°µÓØփNµÓØփ'=þƒ+°l°× ü z žqA¼ƒ-4rF> zžqA¼ƒ-4r=þƒ+°l×° +ra™` zžqA[¼ m4Š³uÕ 2.d ž¬ƒ +ra™` zžq[ +ra™Ø zm›ÿu2X‚dƒ4Šƒ# ü¸ =þƒ+° µÓØ z:´š&Bºƒ =þƒ+°µÓØ ƒ4Šƒ# üm_³šujl°ûBŽµÓØփ NµÓØփ N=þƒ+°ƒ TBº]_‚dƒžq +°ƒ+°

'/Cds_#§_‚dƒH+° 8Tƒ‚džqAƒ¼ ff:2A¼ƒl°× z0uØ2µÓ zÌ

µÓØփ =þƒ+°ƒTBº].¹/‰N_#§_‚dƒüƒff -4r ' µÓØփ =þƒ+° ƒ JBý >4ŠC dƒsˆ U {Bºƒˆ‰ 'µÓÐa™ƒBºƒˆ‰£ ƒ züƒˆ‰žq {_‚dƒžq/‰N

»ƒm_³šuj zff-ƒ ´a™ƒˆ‰žqA¼ƒ/‰A»A¹/‰#ƒ¸‰N -2A¼ƒ ü'm´š+ra™ z4Šƒ`a™³ÕuCdփ m_³šuj»ƒ]mA¼ˆ´š z.»Cd Cdl°×C£» uÏTü+°`փ[a™ƒ±ĀNÿ+°փ[a™ƒ´š ˆփ[LК‚dƒփ8 129


¯š2>Ïüƒžq[AÖim´š+rW2.dƒ.dƒ‰N:+°—Bº¯ša™Ð¯š2 uÏICdփm_³šuj zl°× > z žqA¼ƒ +r { ƒa™` z l°ûBŽ žqA¼ƒ ´šva™k z4r ¯š2¯ÕA¼ƒ¤BÖi ¯š]yš“ØBºƒ ¯šA¼ƒÙa™ƒ {ü ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø [a™k‚dˆƒ”Āa™ z a™³šu¯šØmCd‚dƒ ƒ2mCd züƒ´šAW» 2.d_Bºƒƒ' ƒ2mCd zü/±Ā¯šA’Ða£4Šƒa™ƒWš“Ø HA¼ta™ƒƒµ†µÓÐCd z4rƒ2Bºa™ƒ:N‚»ƒ=þƒ+° m_³šuj zCd=þƒ+°ƒ TBº]žql°×2Bº±p {#

´šL´šva™k›¢Aÿ¼ A¼ ©Ā§ 2Cd mA’©Ā§ 2 Cd + ° zü .» C d A’ÐA¼W ‚d zƒ ©pBº W ‚dz ƒ ´šL©Ā—a™ ƒaz.¹¯šL:2+°8JƒžqA¼ƒ ¯À,, ¯š+°üA»µÓ zü2A¼ƒ¯š+°ü+rü zü2A¼ƒ¯š+°ü ¯šƒs {ü.d2.dü z žq+° ,.£ {´š{#ƒ§+°žq[a {Cds _#§_‚dƒžq +r[wa2B¹NžqA¼ƒžqA¼ƒ, +°üž¢ 4Šƒ4‰ 4Š> z »ƒžo—[ (BºžqµÓփƒ ‚»ƒTƒžq[ ›ÿª2\ , m›ÿª ƒ‚dz+°s ƒÖ  ü zžq[a4Šƒaw Ls |4µÓVa™ z‚»ƒTƒžqA¼ƒ,azN‚dz 4Šƒa™ƒ£+°Ø ´šA¼¤X TNCd ƒ4Šƒƒ , T ƒLc2]£Bºƒ T»+° ´ËšƒƒBºƒ , a™ ƒØ4Šƒ`Aÿ’ ƒ›ÿªmA’mNa£ ƒ´ša™µÓ¡a£ ƒa™¯Õ2³šujA’¯š¯š2a™+«C£³šuÐ,, Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z C£,,¯š+°üA»µÓ zü2A¼ƒ¯š+°ü+rü zü2A¼ƒ¯š+°ü ¯šƒs {ü2A¼ƒ.dü z žq+° .£ {´š{#ƒ§+ü° ƒžq+° Cdl°×C£ƒ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ ƒÖ ‚  zd ‰a {Cds _#§_‚dƒüƒ Cd´š–‚»ƒTƒžqA¼ƒ+°üž¢4Š_Bý4Š> z»ƒüƒ+[ .dˆBº4r‚»ƒžu4Šƒ žqA¹-žu|4 ü zžq[a4ŠƒwasL|4µÓVa™ z‚»ƒTƒžqA¼ƒ:N4Šƒa™ƒ z< z4rT.£L2.d ž¬ƒ ¯À,, ' {Cds _#§›¬ižqTƒ žqA¼ƒ.dƒƒ A’ÐA¼µ†+°L .£üA¼ü.d ž¬ƒ , üTƒ2Cd‚dzžq+°»ƒüƒ4rÖþ«w4BºƒaµÓVa™A¼Ð‚dƒ»ƒTƒžqAƒ¼ ,‚dƒ[ 4Šƒa™ƒ£+°Ø2_ƒT[¯š2CdCd z uÏ´+š °2_ƒ2.d ž¬[N+2.Ö ƒ+° ,N [µÓy‚dƒ z q¯Õ[NTBý´2Õ ]C»´šL´šva™k»ƒ‚dz2Bºƒ›uAÿ¼žq+°,a£+°±p+°üƒ wa2Bºƒƒžq+°‚dz2Bºƒ,?«§¯šˆmCd2_ƒAÖH¯Õ.dü ƒ4Šƒƒ,a™ ƒØ4Šƒ`

Aÿ’ ƒ›ÿªmA’mNa£ ƒ´ša™µÓ¡a£ ƒa™¯Õ2³šujA’¯š¯š2a™+«C£³šuÐ,, Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z C£,,

' {Cds_#§_‚dƒüƒ‚»ƒTƒžqAƒ¼ ff-ƒA’ÐA¼µ†+°L[.d+°—4rCdü] Cda™ƒ£Cd +°üž¢A¹]µÓVa™ züƒ‚»ƒžu4¹-žu|4

ü2žq[a 4ŠƒwasL|4µÓVa™Aм ‚dƒ z ‚»ƒTƒžqA¼ƒff-ƒ ©pBŽµ†+°L[ ¯šA’ ƒa™ƒ +° ‚dz2Bº ž¬ƒ:?«§4Šƒa™ƒ£+°Ø züƒ-mµÓA¼¤ q‚dƒ+°A’ÐA¼W[[µÓy‚dƒ z .»¯Õ©pBºW[TBº]¾´?«§´šL´šva™k»ƒ‚dz2Bºƒƒ:N‚»ƒ> ƒa™` m›ÿu2Xa™³ÕuCdփ-.dü¯šˆmCd ƒ[‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ

CdI‚dˆ2+°¯š ˆ´Õs +ra™Ø+ra™`T»+rƒ›ÿª ¯ÕA¼¤փl°û#¯šg ƒ4Šƒ¯ÕgXü+°Ø z4r´š2.d m›ÿª ƒüƒ [ Ls2.d_Bý ”ĀAÿ¼ ´š2.d+° z ¯šA’ UT2.dƒ ¯š]yāš“Øl°× ¯šAƒ¼ aÙ ™ˆCds z[.»- ƒ¯š—±ĀA¼ ƒ2N2.d_BýN uÏCd‚֐ƒ ØÕ§¯šTƒÕ§‚֐ƒ ØÕ§4ržq?«§A¼+‘A¼µÓØT»+°ü+°Ø z4r [a™ƒÙ`£+°Ø züƒ´šva¹Ð+°s ƒÖ  ƒ³šÍ£+°Ø züƒl°û#”Āgƒ›ÿª a™ˆ´šƒÖ  =þƒ+° [a™k‚dƒ ´šA¼¤X4r T.£a™` A’Ða£ ´šva™k 4Šƒa™ˆ´š Nš§ ˆa™Ù z /Cds ˆNÿ+rL‚֐ƒ¯š]yāš“Øl°×›¢Nÿ2´š_Bºƒƒ >ja£³ÕuCdØTAÿ’ z»ÐÕ2.dƒ-Nÿ+rL+«´šva™k4Šƒa™ƒ {üƒÖzA¼ ü.dü zÖþ«\2.dƒ´šA¼¤X¯š]yA’2A¼ zU»µÓÐa™l°û#¯šgm_³šuj zƒ [a™¯Õ2.dƒ ´šL´šva™k z A’[ [a™k‚dƒ z Öþ«2\2.dƒ TAÿ¼ zƒ A’ÐA¼W ©pBºW´š2.dA¼Wü›¢Aÿ¼l°×´šm+°Tƒ2]£a™ƒÖzA¼üƒ8Jƒžq[¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒ =þƒ+° ¯ša™Ð z4r Ø+°sփ CdƒC£Öþƒ4Šƒ#‚dƒ2Cd‚dzT.£a™`›¢Aÿ¼ ”Ā+«[a™¯šü´šva™Ð+° z4r¯ša™Ð [a£ a™` z-4ŠƒVX”Ā24Š z4r 2N2]£a™ƒ

Ì[>4Šƒa™ƒ.da™`ua™T2A’a™–` ƒ¯šƒsÌ

6

¯ša™Ð»A’2CdWa¹›ÿªˆš` z 130


µÓØ2̯ša™Ð2¯ša™Ð2̵ӍØ2 .dCdƒa£¤2+° z 4Šƒa™ƒAÿ’Ø z .dˆ´š{ž¢.dˆ´š{4r.dˆ]‚Öˆ\+«.dˆ´š{ž¬ü¸ƒH24Ša™ˆ´š{ü4Šƒƒ T[+«.» £A¼2_ƒTƒ ƒ³šÍ ƒ³š‡l°×T[+« ‚Öƒü¸ƒ£A¼ TIX ‚dƒ4Šƒƒ ƒ¯šƒ.»H24Š2_ƒ ƒ4Š‰ ƒ˜´Ëšƒƒl°×-24Šփ ƒ¯šƒEü Öüƒ4ŠƒŸ Cd ž¢ ›¬i#ƒ Cd ƒ ƒ`2] »ƒ?« CdƒÖü¸ _‚dƒüƒ4r A¼a™ƒ.dƒ2BºƒŸ[2BºƒCdCÐds 2_ƒazN4ŠA’[µÓyü2_ƒŸ´š2BºƒÖ‰Ö ü_‚dƒHN ´ša™ ƒ Tƒ?«§ ›ÿu Tƒa™2A¼4Šü£Bºƒ ´ša™ ƒ‚Öˆ\ ]Cd—ÅuAÿ’ ƒ 1 4Šƒa™ƒ ¯ÕA¤¼ a£ ƒ,, ̯ÕA¤¼ a£ ƒµÓCd+°2 ´š,, ³šu2¯šAм ‚dƒ2›¬i ‚dƒ+°a™2_ƒü ƒAÿؼ -2A¼ zj4rD2A¼ƒ üa™ƒ.dƒ2Bºƒ D2A¼ƒ ƒAÿ¼Ø2_ƒ±Â2AÖi£A¼2_ƒ£A¼ ƒAÿ¼Ø2_ƒa™‚dƒW {BºƒW ƒAÿ¼Ø zƒ2Bºƒ.ÖüƒÖi¯šˆ+°j2_ƒ¯šˆ+°j ƒAÿ¼Ø z2A¼ƒ.dˆBº´ša™ z ´ša™ ƒ2_ƒ.»4ŠüƒÙ›ÿª دšA’bā 2_ƒ›ÿu ¯š2´šva™kCd_a™4Šƒ_‚dƒüƒ-?«§ _‚dƒž¬ ÐBÖiƒaz?«A§ ¼ ƒ.dƒƒ›ÿª £¯š+«sAÖH¯Õ-XT¹A¼[a™jžu2A¼ ”½<Ø[L‰mA¼ƒBº4Šƒƒ,,]Cd—ÅuAÿ’ ƒ14Šƒa™ƒ¯ÕA¼¤a£ ƒ,, ̯ÕA¤¼ a£ ƒµÓCd+°2 ´š,, ÖHž¢ƒC£‚dzØÖHž¢ƒC£4r+°ÖH4w BºƒH24Š2_ƒÖA+¼ ° ü‚dz ¯šˆüg ¯šˆ+°j 2_‚dzدšˆüg ¯šˆ+°j z4r[¯šˆ+°jH24Š zž¢(Bº ü‚dz +°ÅӞ¢[š—Åӂdƒ‚dzØ+°ÅӞ¢[š—ÅÓ4r+°+°ÅÓ4ŠüH24Š2_ƒ4ŠH‚dƒ ü‚dz ›¬iüƒž¢›¬iü‚dzØ›¬iüƒ›¬iüƒƒ4r[›¬iž¬iH24Š2_ƒ_#§ ü‚dzCd\H Cd4Šü[ ƒ¯šƒ.»A¼\HN z‚Öƒþ«\‚Öƒþƒ4Š[‚Öƒþƒ+°.» ‚Öƒþ«\Tƒ zj ƒa™] ƒa™ƒ [ ƒa™ƒ´š{ ƒa™4Š ü‚dz,,]Cd—ÅuAÿ’ ƒ14Šƒa™ƒ¯ÕA¼¤a£ ƒ,,

̯ÕA¤¼ a£ ƒµÓCd+°2 ´š,, [H.Ö£‚dz #2.dƒÖ ƒjNÖ2.Ö£[üƒ +°´š&BÖJƒa™ƒÖü {A’?« ƒ¯šƒü‚dƒ2_[ ƒ ƒCdC¹4rCdü.Ö£Cda™4Š+°´&š BÖ a¨£ {A¼\H±p { l°×2›ÿª+2° DN‚dƒ[4Šƒa™ƒX2]‚Öƒþ«w4£ ƒa™ü‚Öƒ´š–?«VX ƒ³Õu[Na™ƒ4Šƒ C»>2_ƒ+° ƒ 4[ CÖH‚dƒ24Š (.Ö£ CÖH T‚dƒ´š&BÖ A¼´Õ–A»H±p { [üƒ+°BºN‚dƒ2.dƒA¼ž¢[üƒ L2]m´š_üփ?«§ _‚dƒüƒ_#§a£[ :?«§m_³šuj2_ƒK [‚Öƒþƒ4Š ü‚dz,,]Cd—ÅuAÿ’ ƒ14Šƒa™ƒ¯ÕA¼¤a£ ƒ,, ̯ÕA¤¼ a£ ƒµÓCd+°2 ´š,, m´š_H ƒ2BºH ƒAÿ¼Ø´ša™ ˆ`ƒa™ˆ´šƒÖ ¯š2.£a™zÖ L2]”ĀgazÖþ«\ ¯Õga™փ +°ÅÓü.» µÓ24r#+°2_ƒ¾´i փü4Š+° փüw4Bý »ƒHj‚dƒL\ üƒ Öz4Š2_ƒü £[ ‚dƒ‚dƒ A’Ða™ CÖHÐ +°H\ _‚dƒžÆ CÖH¯Õ +°ü¯Õ ›ÿˆª ž¢+° zTƒ2]±Â¯š\a¨£ {[FBºƒÖ ‚dƒ2Cd#[2Bý?«§ ›ÿu փþ«\ £[N›ÿu փ2.d£BºƒAÿ¼ƒØ2Bºƒ¯šƒ>ƒ2Bºƒ£BÖ´ËšƒƒBºƒ£BÖ¯šƒ uÏ[ £BÖ±p´ša™ ƒ‚Öˆ\,,]Cd—ÅuAÿ’ ƒ14Šƒa™ƒ¯ÕA¼¤a£ ƒ,, ̯ÕA¤¼ a£ ƒµÓCd+°2 ´š,, ƒ³ÕuCd um4ŠC £gĂ ƒ³Õu ƒÖ2.d4Š Tƒ2] zA¼ z µ†2›ÿªJ zmA¼‚ƒd ‚ÖƒØ ü¯šÐ´š‰”Āg ƒ Aÿ’փþ«\›ÿmª A¼ ƒ˜0q.Vd zmA¼‚dƒ‚ÖƒØ ƒL¯šƒš“´Õs ”Āg ƒL‚dƒ24Š »LyÖzA¼‚dzT»+° uÏ zmA¼‚dƒ‚ÖƒØ CÖHTCdƒa™Ø2_ƒA¼BÿºCd +°HÙ ‚dƒ2Cd_üƒ 4Šƒ ƒ˜2_ƒ_a™4Š4ŠžÙ¬ ‚Öƒþƒ+° Cdƒa£ØX4Š ƒ2_ƒ‚Öƒþƒ4Š´š{BÖ .+°—‚dƒ ƒa™24Š ƒ˜£2Cd Öz+°—#4Šƒ ´š2.d zmA¼ü a™ƒ¯šm´š›ÿu TƒN‚dz,,]Cd—ÅuAÿ’ ƒ14Šƒa™ƒ¯ÕA¼¤a£ ƒ,, ̯ÕA¤¼ a£ ƒµÓCd+°2 ´š,, ¯š+ü° U {ü‚dƒ2A¼ƒ¯ša`™ « um4ŠCd‚ƒÖ 2.d´ËšƒCd´Õ2BŽ+rµÓ4ŠL ƒ_ˆƒ 131


a™ ƒ`¯šÐ´š‰”Āg+° ƒK‚dƒT›ÿª 2›¬‚ƒd ü´Ëzš ]A’+rµÓ ƒ4ŠTƒ2.ÖÖü‚dz ¯šƒš“´Õ‚ s zd » ˆa™ƒTü¯Õü¸ ƒƒ ƒ³šuA’+rµÓ ƒ4Š_a™4w 4›¬iCdƒa™Ø2´š{ 4Šƒa™ƒCdƒD2A’Ð+rµÓ ƒ‚ÖƒØCdƒa£ØICd ƒa™‚dƒCdCdsÐ ƒÖBý3+rµÓ ƒ‚փ؃ ´ËšƒCdTƒ2]-a™‚dƒ[T´š2.d4Š4Š2_ƒü‚ÖƒØ[?«§3Cdj4Š4Š2_ƒž¬þ«\ -CdBÖ´ËšƒƒBºƒ,,]Cd—ÅuAÿ’ ƒ14Šƒa™ƒ¯ÕA¼¤a£ ƒ,, ̯ÕA¤¼ a£ ƒµÓCd+°2 ´š,,

AÖH¯Õ?«§£BºƒA» {Bº2_Bºƒ,,-GüU ¯š24Š3CdjH24Š,, Ì3CdjH24ŠµÓCd+° z ´š,, ›uü ƒCdsVX _üƒ ´Õµ†.d z ›ÿuX ›ÿu ƒ2A¼ƒ ›qAÿ¼›ÿu TƒBý] Na™ƒ4Šƒ.dƒ2A¼ƒa™‚dƒØ4Šƒa™ƒ {üƒAÿ¼a™ž¢,,-GüU ¯š24Š3CdjH24Š,, Ì3CdjH24ŠµÓCd+° z ´š,,

+° H Cd ]j‚d ƒ » m Cd + ° ƒü2_ƒü2A¼ ƒ ‰ ƒL ¯š ˆ a™ Ø .d 2 mA’\‰ ƒ2Bºü züüa™24Š CdjAÿ¼Ø -X¯šˆ+°j´šA¼É z ´ša™ ˆ`ƒa™ˆ´šփ m´š>ÐLüƒ¸ KüC¹‚dƒA¼ ƒAÿ¼Ø [ü+°Bx փa™ƒ´š a™‚ dƒ[ Ð ƒ2?« ‚dƒm4Š ƒ4ŠƒNCd ˆ±p ¢ØX)2+ra™ ƒ4ŠƒTµÓÐ ƒ2Cd‚zd +°ƒ‰ü4Š Öü‚dz CdjAÿ¼Ø zƒ‰ ÖHm´š+rµÓ +°HCd ƒ³šu[‚dƒØ CdCdsÐ2›¬ 4Šƒ 424ŠV¨T4Šƒ´š#ƒ§+°ÅÓÖ2.dKÖ+rÖ,,]Cd—ÅuAÿ’ ƒ14Šƒa™ƒ¯ÕA¤¼ a£ ƒ,, ̯ÕA¤¼ a£ ƒµÓCd+°2 ´š,,

+ra™`2_ƒ W {Bºƒ+ra™Ø2_ƒ U {Bºƒ +ra™Ø+ra™`2_ƒ4r[_‚dƒüƒ 4ržqa™ƒ>ƒüƒ´Ëšƒ ƒ4Šƒ+°´š.»Cd,,-GüU ¯š24Š3CdjH24Š,, Ì3CdjH24ŠµÓCd+° z ´š,,

¯šCdCd2_ƒH24Š»ƒ¯ša™T¯šCdsTƒ2.Ö]Cds24Š ƒ4Šƒ.Öüƒ {4r2.Ö 3Cdj¯š2‚Öˆ4Š»ƒ32A¼ ƒ[´Õ2.Öa™‚dƒ24Š¯š]yA’2A¼ ƒ‚ÖƒØTa™]2´š H24Š»ƒÖü‚dƒCdCd–A¼ ƒ‚ÖƒØA¼a™24Š -24Š»ƒCdÐ2´šA¼2_ƒa™‚dƒ24Š ¯š2‚Öˆ4Š ƒ¯Õ´šA2¼ _ƒ.dƒƒ+°2w4i£A¼2›¬ H24Š ƒƒ.dƒD2A¼ƒ 4Šƒ-24Š2_ƒ¾´2´š{4Š[‚Öƒ+°Åӂdz¯š2‚Öˆ4Š ƒƒ.dƒƒ-24ŠH24rƒ ¯š2‚Öˆ4Š ƒƒ#[N‚Öƒ,,]Cd—ÅuAÿ’ ƒ14Šƒa™ƒ¯ÕA¼¤a£ ƒ,, ̯ÕA¤¼ a£ ƒµÓCd+°2 ´š,, C£,, H24Š ƒ4r¯šCdƒs^CdCd–A¼ z £A¼ z

 -24Š ƒ4r]Cdƒs^CdÐ2´šA¼ z D2A¼ƒ {

 'wa2?«¯š2‚Öˆ4Š ƒ4r32A¼ zÌ-¯Õ´šA¼ z +°ÅÓ

›u³šuØA¼Õ§TBý]›¬iü2A¼ƒü+«2]ü+°Ø ƒ2A¼ƒ Bºƒü+°` züƒ

:?«§ ´ša™ ƒ4¹´šØփ Ðwaþƒ24Ša™ƒ‚Öƒþ«\?«§ £a™ƒXL\a£a™ƒXL\ a£[ ƒa™ƒ4ŠƒCÖH‚dz#+°š§2_ƒ,,-GüU ¯š24Š3CdjH24Š,, Ì3CdjH24ŠµÓCd+° z ´š,,

4Šƒa™ƒ+°´š +°2,,

»ƒÖþƒ+°[wa2?¢¸+°,A’[[ ‚ÖƒBº›u¯Õ.»‚dƒCda™ ˆ´šƒü…, »ƒ[+«‚Öƒþƒ+°l°×4r {,»ƒ ‚Öƒþƒw+þƒ+°‚dƒ[,»ƒ£[‚Öƒ þƒ4Šˆ,awa2?«‰K {»£[ ‚Öƒþƒ4Šˆ,‚Öƒþ«\J#¸C¹_ ‚dƒüƒÖL\»ƒÖþƒ+rü,XL\ .dˆBºl°×.dˆ ¯s4Šƒa™ƒ[±ĀA¼ z žu»ƒ£[‚Öƒþƒ4Šˆ,a wa2?«‰,K {»£[‚Öƒþƒ4Šˆ,, 132


̵ӡA¼¤[a™ƒÙ`CdCdÐ+°2A’a™¤A¼a™ƒÐüƒ +°2 C£,,)Wš“ØBŽ,Cdƒ {‚Öƒþƒ+°'wa2?«ž¢Cdƒ {ƒTBº]‚Öƒþƒ+°‚dz ‚Öƒþƒ+°ƒ TBº] Cdƒ {ƒ azT 8 +ra™Ø züƒ .»‚dƒ uü { +°ƒ+°» Cd ƒ { ‚Öƒþƒ+° wa2Bºˆ ;+°!q Cd ƒ [£ ‚Öƒþƒ+°[£ Cd ƒ [ CÖH¯Õ+ƒ zCda™ƒ£Cd J?«.» µÓ+«s A¼Ð‚dƒ[a£¯š+°2›¬i-.dü´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒƒCÖH¯Õ+[Cdƒ {‚Öƒþƒ+°üwa2Bý2?«[ ƒa™ü.dˆBºl°× z .dˆ]‚ÖƒBºü¯šA¼ƒÙaƒ™ ±ĀA¼ zü”Ā+«[Cd´Õ–£Bº 4ŠƒA¼ƒ»‚dƒ[›ÿu z +°2,, ƒa™ƒ´š{¯šƒš“´Õs‚dz a™yā‚dz, ƒa™ `2_ƒ¯š ˆNÿ‚dƒƒ.dƒ ˆ {ž¬þƒ+°…, Aa™\a™ƒ[µÓVa™ z,Öþ«w4A¼a£a™ƒBºƒ, »ƒƒÖþƒ4ŠB¹‚dƒ£‰,CdÖiC£,Öþƒ 4ŠB¹‚dƒ£‰,‚Öƒþƒ4Šl°×2BýCÖ‚»ƒTƒ Xa™ƒ\´š{#ƒ§.dƒƒ2Bºƒ,XL\´š{#ƒ§£BÖ, CdAÖiC£Öþƒ4ŠB¹‚dƒ£‰,, ̵ӡA¼¤[a™ƒÙ`CdCdÐ+°2A’a™¤A¼a™ƒÐüƒ +°2 C£,,)Wš“ØBŽ, ƒa™ƒ´š{¯šƒš“´Õs a™yā ƒa™` z¯š ˆNÿ‚ƒd ƒ‚dƒ ¯šüg ƒ ֈ+° z [.dƒy[ ˆ {üƒ ‚dˆ ‚dƒ ¯šgü‚dƒ2A¼ƒ ;a™ƒ4ŠƒA¼ƒa™ƒ 3 ¯š ƒ‚dƒ z :Cda™ƒüƒ 4r[CdµÓVa™ zƒ 4r[ Cdƒ‰ C£ƒ 4r[ ‚Öƒþƒ4Šƒ#žqA¼ƒ-#ƒü=þƒ4Š+°±pazƒ£a™ƒazCda™ƒü ž¬»> ƒa™` züƒ ¬2A¼ƒ.dƒ2Bºƒa™ƒ£a™ƒ¯šA¼ƒÙaƒ™ +°a™ƒ`.»-.dü´šL´šva™km´š›¢Aÿ¼ ¬2N‚ÖƒBºü> ƒa™` züƒ ¬2A¼a™[›ÿu z +°2,, ´šL´šva™k‚Öƒþƒ+°HT‚dƒ[,‚Öƒþƒ4Š[ _‚dƒü2A¼ƒžq[‚Öƒþƒ+°Cdl°×A’,a™ƒAÖ2]# 4Šƒa™ƒWš“Øü,CÖa™ƒ4Šƒƒ ˆ?u¸Býwa2?«‰,AÖH ¯ÕC£>ƒˆ,3¾´i ˆ?u,´šHw+A»N+°ˆ, -a™ ƒa™žq+°»Öþ«\2]?«§a,4Šƒa™ƒ›¢Aÿ¼ ±ĀmCdˆüÖþƒ4r+°CÖH ¯ {,CÖH¯Õ

C£>ƒˆ,3¾´i ˆ#,´šHw+A»N+°ˆ, ̵ӡA¼¤[a™ƒ`Ù CdCdÐ+°2A’a™¤A¼a™ƒÐüƒ +°2 C£,,)Wš“ØBŽ,:N´šL´šva™k z:N‚Öƒþƒ+° ‚dƒ[‚Öƒþƒ4Š[-.dü ´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒ2A¼ƒ žq[ ‚Öƒþƒ+° Cdl°× C£» ]y 4Šƒa™ƒWšØ £Ø‚dƒ z4r¯š2›ÿuš`.»¯Õ´šL´šva™k zƒ‚Öƒþƒ+°ƒ'wa2?«[‚Öƒþ«\ ‚Öƒþƒ+°CdžqTƒ[CÖH¯Õ+[Cdl°×C£»žq+°±p {ƒ-#ƒCda£ÐCd.dü ´šL´šva™k´ša™_‚dƒüƒ:?«§N‚dƒ[ ¬´š&£a™ƒžqa™ƒ +°2,, ¯Õga™ ƒ4Šƒ´šL´šva™k z,¯Õga™ ƒ4Šƒa‚Öƒþƒ+° Öþƒ+°AÖH‚dz>4Š zü…,‚Öƒþ«\AÖþƒ|++°A¼ ¯š,A¼ƒÙa™ƒ+°´š.»‚Öƒþƒ+°›¢CÖ,4Šƒa™ƒWš“Ø žqL,¹waC£s+°, ƒLTa¹L,4Šƒa™ƒ[±ĀA¼ z žu4Šƒa™ƒCdƒžq#ƒ 2?«,´šL´šva™kÖz+° #ƒ2Bºƒ´šüƒ+°a£A¼#ƒ¸2!¬4Šƒa™ƒWš“ØžqV, ¹waC£s+°, ƒLT¹L,, ̵ӡA¼¤[a™ƒ`Ù CdCdÐ+°2A’a™¤A¼a™ƒÐüƒ +°2 C£,,)Wš“ØBŽ,¯Õag ™ ƒÖ  -.dü´šL´šva™k ´ša_™ ‚dƒüƒƒ-¯Õag ™ ƒÖ  ‚Öƒþƒ+°ƒ ‚Öƒþƒ+°» ‚Öƒþƒ4Šƒ?«§m´š´2š .d zƒ‚Öƒþƒ4Šƒ?«§N‚Öƒþƒ+°»+°A’¯šA¼ƒÙa™ƒ +°?u+° z.»‚Öƒþƒ+° ›¢az‚ÖƒBºü4Šƒa™ƒ {ƒWš“ØBºƒƒ‚Öƒþƒ+°C¹» žq+°±pA¼ƒa™ƒ +°ƒ+° K { ¹a™ƒ+°Aü¼ –+° »ƒ.ִՖN Tƒ z ¯šA¼ƒÙa™ƒ ±ĀA’a™T2A¼ zü”Ā+«4r4Šƒa™ƒs‚dƒÖBý‚Öƒþƒ+°žq#ƒ 2?«-.dü´šL´šva™k ´ša_™ ‚dƒüƒ ˆmCd z2Bºƒƒ=þƒ+°žq2A¼ƒA’[Öþƒ4ŠƒN4r[:?«A§ [¼ .Ö´š&N4r[žqA[¼ ›ÿu z +°2,, _‚dƒž¬þƒ+°üƒWš“Øl°×…,A¼‚dƒC¹4Šƒa™ƒ BÖþƒ+° q¯ÕCda™ƒ£Cdƒ¯š2,N‚dƒ»ƒTƒ žq+°‚Öƒþƒ+°Š…,‚dƒ zTBý´Õ2.dƒ4Šƒa™ƒBºˆ, ‚dƒµ†H4rA’,K ƒN+«£!qžqA’, 133


›ÿª‚dƒ›ÿª+«s,4Šƒa™ƒ”Āa™Ð›ÿ• [ ¯ , [µÓy‚dƒ z4r q¯ÕC»>‚dƒ ƒ2AÖA¼ {4Šƒa™ƒBºƒ, ‚dƒµ†H4rA’,K ƒN+«N£!qžqA’,, ̵ӡA¼¤[a™ƒÙ`CdCdÐ+°2A’a™¤A¼a™ƒÐüƒ +°2 C£,,)Wš“ØBŽ,¯šA¼ƒÙa™ƒBºƒ¯š]yāš“Øl°×-.dü´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒƒ ‚Öƒþƒ+°ƒ'wa2?«[ ¯šƒs[µÓy‚dƒ z4rA¼‚dƒC¹Öþ«\2]CdA¼ƒ´šL' ¯š2N‚dƒ züƒžq+° -£‚dˆ¯š z4r‚Öƒþƒ+°ƒTBý´Õ2´š q‚dz?«§ ¯šA¼ƒaÙ ƒ™ B» /Cds zBºƒ'Tš‚dƒ zƒK ƒ2_ƒ›u4Šƒ4r£?«2.dƒ+[›ÿª‚dƒ›ÿª+.«s » A»W+° .dm+° Ls+«  ¯ üƒ¯šH´ÕX»[ ‚Öƒþƒ+° Cd2Cd# C£» žq+°±p {ƒ >‚dƒm´šA¼ z4ŠüƒÙ[›ÿu z +°2,, ´šNwa2Bº+°a™ züƒ4Šü´šA¼ zü ƒ2mC£a™¤փL \,¯šA¼ƒaÙ ™ƒ+°´š.»´šN‚dˆa™+°a™ züƒ4Šü, ‚dƒN‚Öƒ?«§A¹CÖH¯Õ»[,‚dƒCdB»¯šA¼ƒÙ a™ƒBºˆ‚dƒTwa2BÖþƒ4Š,CdB»BŒ4Šƒa™ƒBºˆ ÖzA¼?«N´šL´šva™k zƒAÖüƒ–Öþƒ+rƒ, CdA¼2Cda™´{š N›¢Aÿ¼ƒ q‚dz[T AÖH¯Õ,CdB»¯šA¼ƒÙa™ƒBºˆazTwa2BÖþƒ4Š, CdB»BŒ4Šƒa™ƒBºˆ,, C£,, ) Wš“ØBŽ , ¯šA¼ƒÙa™ƒ +°a™ƒ`.» ¯šÐ.dyāփ A’ÐA¼µ†+°L ƒ2mCd zƒ CÖH¯Õ+[ ©pBºµ†+°L ƒ2mCd zƒ ‚Öƒþ«\ ‚ÖƒBºü -CdB» ¯šA¼ƒÙa™ƒBº[ .Ö´š–Cd4Šƒƒ'wa2Bºƒ ƒ³šÍ ƒ2mCd züƒCÖH‚dƒ[£Bºƒ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {+rA¼ƒ =2A¼ƒ+°4r ÖzA¼?«N A’ÐA¼µ†+°L -.dü ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ zƒ ¯šˆ]2.dƒƒwa2Bº A¼4Šƒ©pBºµ†+°Lžq[‚Öƒþƒ+°ƒžqA¼[‚Öƒþ«\2.dƒ[ ›ÿu z

´šL´šva™k z

+°2,,

=þƒ+°Cdl°×A’TBý±p,AÖþƒ+°ƒTBý´2Õ .d žqa™ƒ‚Öƒ Ða™ƒAÿ’mX…,4Šƒa™ƒB+°BºƒCd´š–, 4Šƒa™ƒl°×´šL.da™ØÖzLy›¢Aÿ¼´šA¼¤XT[ …,,XL\a£[´šA’¤X4Š[…,´šL´šva™k ‚Öƒþƒ+°‚»ƒa™–a™ƒ.dÖþƒ+°žq+°,³šuL[, ¯šÐ´š‰ z4Š‰,+°Lm ƒ\Ù#¸ {,a´šA¼¤XT[…, XL\a£[´šA¼¤X4Š[…,, ̵ӡA¼¤[a™ƒÙ`CdCdÐ+°2A’a™¤A¼a™ƒÐüƒ +°2 C£,,)Wš“ØBŽ,=þƒ+°Cd2Cd#C£ƒTBý±pA¼ƒ'>4Š zž¢¯šA¼ƒÙa™ƒ Ls Cd´š– ƒL‚Öƒ Ða™ƒƒ=þƒ+°ƒTBý´Õ2.džqa™ƒ3¯šA¼ƒÙa™ƒ Ls 3 uσ”Āa™ z3Cdj-24Š”Āg›ÿu µÓ¡mµÓšüa™ƒy+ƒ.dƒ-.dü ´šL´šva™k›¢Aÿ¼´šA¤X¼ [ ƒa™ü>jl°×a£[m+° ƒ zƒ‚Öƒþƒ4Š ü‚dzƒ 3¯šA¼ƒÙa™ƒ Ls-.dü´šL´šva™k´ša™_‚dƒüƒƒ=þƒ+°ƒ»a£–#ƒ.»‚dz# ü¸ ‚Öƒþƒ+°±p {ƒ=#¸4r¯Õ2³šu zƒ+°ü‚dƒ2A¼ƒ(]‚»ƒƒ4Šƒ W2]#ƒ¸=þƒ+°W2.dƒ[›ÿu z +°2,, »Ö ÐBºƒU {Bºƒ,»»»ƒW {Bºƒ, wa2Bº+°…C£ƒ2Bºƒ.düTƒT?«[»Öþ«\ ƒ,¾´iN»Ö#¸»l°×‰C£Ö#¸KK, »‰A’2?¢¸AÖ KÌ£m´š¯š24r z,C£‰ A’2?¢ÖCdü±p‚dƒ ž¬[#ƒ¸,»Ö#¸KK, »l°×‰C£Ö#¸KK,, ̵ӡA¼¤[a™ƒÙ`CdCdÐ+°2A’a™¤A¼a™ƒÐüƒ +°2 C£,,)Wš“ØBŽ,»Ö Ð2Bº¹£l°×CÖH‚dƒA¼ƒ‚dƒƒ£BºƒU {Bºƒ»» m_³šuj[ CÖH¯Õ£BºƒW {Bºƒ'wa2Bºƒƒ‚dƒ+° ‚dz2BºƒN -.dü ´šL´šva™k´ša™_‚dƒüƒJ?«[CÖH¯Õ+[»ƒ=þƒ+°±paz‚ÖƒBºü-.dü ´šL´šva™k´ša™_‚dƒüƒ»KC£K‚dƒA¼ƒ»ƒ=þƒ+°‚dƒ2A»K‚Öz+°— £ ‚Öz+°— z.dy#üƒ C£Öi -.dü ´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒ2A¼ƒ »[ 134


C£»=þƒ+°´šA¼¤Cdƒüƒžq [Cdü2.dƒ z-[›ÿu z +°2,, Cdƒ {C¹ ]y‚Öƒþƒ|+,Cdƒ {ƒ Cdƒ ƒ.dƒCdƒC£[‚Öƒþƒ4Š…, Cdƒ {ƒ›u¯ÕJƒA¼#,Cd£A»³šu zƒ wa2?«‰,C£Öþƒ4ŠA¼´{š Bºˆ,-N4Šƒ+° C£žq»žqAÖ´š{Bºˆ,-ƒ ˆa™³ÕuCd,Tƒ2A¼.d ü z‰N+°2!q,Cd ˆ#Cdü±p‚dƒ,Cdw+i ¯Õw4nÙ,Cdl°×C£Öþƒ4ŠA¼´š{Bºˆ,-N4Šƒ+° C£,žq»žqAÖ´{š Bºˆ,, C£,,)Wš“ØBŽ,µÓVa™ zC¹ ]y=þƒ+°µÓVa™ zƒµÓVa™ ƒ[Cdƒ C£ƒ CÖH¯Õ+ƒƒ ' =þƒ+° µÓVa™ zƒ TBº] Cda™ƒ£Cd Cdƒ µÓVa™ zƒwa2?«[CÖH¯Õ+A¼ƒ-2A¼ƒ.»Cd » '=þƒ+°=´š&Bºƒžq[A»‚dƒ[ =þƒ4Šƒ z'=þƒ+° ¯š2A»³šua™³ÕuCd z4r-.dü´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒ /‰A¼[ =þ«\C» Cd ¯ÕgX[ CÖH¯Õ+ƒ#l°× C£» ¯Õ4ŠƒÙ´Bš ý Cdƒ‰ 4r[ µÓVa™ zƒ4r[=þƒ4Šžq+°±p {[›ÿu z

‚dˆ>Ï ü—Ø>+°¯š2£A¼ z ”Ā+«CdÐ[a™¯š

>+° ƒ³šÍa£$ uÏ‚dƒ>Ï zƒ .»‚dƒ ¯š2+°H–2] m_³šuj»Cdsü 2A¼LK3³šÍÐ[2]3‚dƒ uÏa2™ ›ÿª z4¹՝[a™Ð³Õu2.Öƒ-2Cd#£Lž¢ KTAÿ¼ z4r¯š2£A¼ z+°ž¬Ùƒ ¯š´sTš Aÿ¼ ƒ» Aÿ¼ žq [-µÓÐüƒBºBw4ý ƒ‚dˆ>Ï üƒ—ØBºƒT L2.Öƒ´š2Bº »ƒAÿ¼ µÓaЙ µÓCÐd 4Š³ÀuCdmµ•Xm´šX›ÿ‚ ª ƒd [_ƒN¤8BºƒTAÿ¼ züƒ4rƒ2Bºƒƒ ´š2Bº-.düCdCdsÐ zƒ¯šˆ.d.»‚dƒ4Š»m4Š³Õu2.dƒ_ƒN¤ »ƒAÿ¼4Šƒa™ƒ z<Cd¦mµÓ ` z.»¯ÕA’[[ ƒa™ƒ +°A’t[[>Ï´‚ sÕ dƒ2A¼ƒ2 .dƒ+ƒ_ƒN¤ µÓa™Ð´šL´šva™k´ša™›u³šuØ z7³šÍ±p³šuü.»Öþƒ24Ša£[A¼[4Šƒwasþ«\ 4Šƒa™ƒ Ls +°a™ƒ`l°× ±ĀmCdƒBÖi £L ü [>CdCdsÐ zƒ CÖH¯Õ+ƒ?«§

_ƒN¤ µÓCdДĀ ˆØTµ}šTš‚dƒ züƒ.d+°—4r4Šƒa™ƒ z<Cd¦Öþƒ24Šƒ _ƒN¤ 4Š³ÀuCd»» ¾´A¼t ƒ+l°¾´A¼tüƒ ¬¾´–Bý¯šˆl°×süƒ8 ƒa™+° Tƒ?«§ _ƒN¤ mµ•X4Šƒa™ƒ ¯ 4Šƒa™ƒ›ÿª+s« 4Šƒa™ƒ[š+°H\4Šƒa™ˆ´šNš§Tš‚dƒ züƒ .d+°—4rƒÕ§2.dƒ.dƒ3.da™`ž¢¾´#ƒ§_ƒN¤ m´šX›ÿª 4Šƒa™ƒ { ümµÓ ` z.»¯ÕTš‚dƒ züƒmµÓ¡X¯šjX -ƒ›ÿª ‚dz+°s z4rTƒ£L+«Cd\TAÿ¼ z4r£L£L ƒ¯šƒĂüƒ ³šuCdƒ+s [±p {#ƒ¸m´š›¢Aÿ¼.»‚dƒ4Šü_ƒN¤ ¾´i ¬´š–_Bý¯š´Tsš Aÿ¼ »ƒAÿ’¯š2´šƒ‰Bº4ƒŠ ƒ³šÍƒ›ÿu {Bý »m_³šuj»C‚ sd ƒd [ -2A¼ƒa™ƒ m_³šu jփ?«§A¼[‚dz A’[ƒ2Bý m_³šÍj2Bº ¯šÕ§ =#ƒ¸> Lw4 [ -µÓÐüƒBºBýw4ƒ4Šƒ³šÍØX4Šƒ³šuØ ƒazN¯šˆa™Ø›ÿª4Š£ƒ[ƒ2BýC£ƒ m4Š³Õu2]N -az -.dü ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ zƒ ‚dˆ>Ï üƒ—ØBºƒ T L2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ :N¯šÕ§+«-ICdփ N mµÓ¡,, ¯ša™Ð+ržq¯šA’£Ø´šs2¯ša™ÐA»µ}š“£Ø´ÕCd…ƒ, [©Ā— ƒ2[a™jü2µÓ¡A¼¤2-.dü2µÓ_t2 L€Cd…ƒ,, C» ¢2Aÿ¼+ra™a™³ÕuCd2›u³šuØ2m_³šuj¯š2µÓ‚dƒ¦, ¯š]yA’2A¼a™ˆ´šCdÐ2 ˆ‚dˆ:CdØDÿQÿ‚dƒC»,, -.dü zµÓ_t L€Cd zŸ¯ša™Ð+rü zü‚dƒ2A¼ƒ-2Cd#£Ø´šsփNŸ ¯ša™ÐA»µÓ zü2A¼ƒ £Ø´Õ2]NŸ [©Ā— ƒ z [a™jü z µÓ¡A¼¤փN C» ¢2Aÿ¼+ra™ züƒžq[_‚dƒžqm_³šuj z¯š]yA’2A¼a™ˆ´š»ƒ ˆ‚dƒ‚dƒ[ .Ö´š–_Bºƒƒ-N‚dzƒ4r+° 135


mµÓ¡,,

m´š uϳÀu£+rØC£jCdCdÐ ƒ”ĀØN L€Cd…ƒ, m_³šuÄj³šu2›ÿu ³Àu£C£j-‚dƒ ˆC»jX L€Cd…ƒ,, :Nm´š uÏ ƒƒ£+°Ø³Àuփ‚dz‰NCdCÐd ƒ¯Õ z‰4Šƒ£+°Ø züƒ žqN m_¾³ujn£³šu ƒƒ ›ÿu z žq[N -‚dƒ ˆCdj‚dƒƒ Ø ³šÍa™ z žq[A¼4Šƒ|+ žuCdjƒ4Šƒa™ƒ LsA’Ða£A¼Bÿº[µÓy‚dƒ z.»¯Õ+[£Bºƒ»» m_³šuj ƒ ƒÖBý m›ÿª ƒƒ ¬2A¼BºƒT¯š+°þ@ 4rH+« ´ša™ÐCd züƒ74Š#ƒ¸ .dH2.dBºƒ ¯šÕ§ TAã’ z´ša£+rµÓ zƒ/Cds ƒ´š{a™ƒš“Bº[‚dƒ2A¼ƒa™ƒQ[[¯šÐ‚dƒ2 m´š+rµÓm_³šuj ƒ[l°ûBº.Ö¾´–A¼aƒ™ A¼³šua£+rµÓ zƒ-+°a ™ ´š{aƒ™ š“Bºƒ¯šTƒÕ§ -2Cd¦+°a™` z - ”ĀgmCd‚dƒ ”Ā+«‚dƒ[ ‚dƒ2A¼ƒa™ƒ [a™ ‚dˆ+rµÓ zƒ ´ša£m´š+°X¯šTƒÕ§£Ø z¯šˆmC£Cdj+°a™´š{a™ƒš“Bº[‚dƒ2A¼ƒa™ƒ -+ra™/+ra™ ƒ+ra™-a™g ˆCd+°C¹4ŠˆBý

)2ff-ƒm´š` µÓ+‚ «s ƒ» ¯šA’W £ ƒ ƒ‚փ؃-4r ƒWc£‚dƒ‚dƒ» ´š2.d F> zžq µÓ_¤ ¯š–a™c a™ˆ´š a™¯š 4Š2Aÿ¼ züÖBý ´š2.d›ÿªˆCd zü‚փ؃ m´š` zl°× ¾´i4ŠüN¯šÐm´š+rµÓ zQ[» +° zl°×7a™Ð¤ ü z-[‚dƒ2A¼ƒa™ƒ ƒL‚dzm+«2N›ÿu4Š z-Aÿ¹µ†<üƒ4Šü-µÓÐA¼¤ +° z4ŠüA¼[‚dƒ2A¼ƒa™ƒ Q[»

TµÓÐ zff-[‚dz

¯š2”Āa™ zff-[‚dz-2A¼ƒa™ƒ 3a™s›ÿu4ŠƒBºƒ >4ŠC£—a™`ƒBÖi 'µÓÐa™ ü+°` züƒ T L2.d ƒÖƒ ‚dˆ>Ï üƒ—ØBºƒC֞¬–ƒm´š` ƒ2A¼ƒA¼bāT2] ƒWc£‚dƒ‚dƒƒ´š2.d F> züC¹´š2.d›ÿªˆCd zžqa™–BÖƒ=#¸4r+ra™F> z ü´šNÉT A’[‚dƒ2A¼ƒ4Š2Aÿ¼»ƒa™–BÖƒ ƒ+ra™ F> z ü>ü zA’[‚dƒ2A¼ƒ a™¯šƒ» a™–BÖƒW+ra™F> z ü-\‰A’[‚dƒ2A¼ƒa™ˆ´šƒ» a™–BÖƒ +ra™ F> z ü£‚dz {A’[‚dƒ2A¼ƒ¯š–a™c‚»ƒa™–BÖƒ‚dƒ+ra™F> z ü 3+rµÓ z A’[‚dƒ2A¼ƒ µÓ_t »ƒa™–BÖƒ ´šNÉT‚»ƒ 'µÓÐa™ƒ[ ‚Öz+°— ±ĀA¼ züƒ4rƒ >ü»ƒ +°?« m´šA»µÓ z4rƒ -\‰‚»ƒ ³šuA¼‚dƒ z4rƒ £‚dz»+°2a¨”™ Ā¤ z4rƒ›ÿˆª C£+rµÓƒ» Wa™¯šƒĂ4rƒ¯šˆa£Ø+rµÓƒ» -2Cd¦ +°a™` z4rƒ[a™k‚dƒփN:N‚»ƒTµ†ÐDÿ ˆ[‚dƒ4Šƒ'µÓÐa™ƒ[3+ra™ z

-[T L2.Öƒ 3a™s›ÿu4ŠƒBºƒ U {B»a™–Bý TAÿ¼ zÖþ«\2´š{ ƒÖƒ ‚dˆ>Ï üƒ—ØBºƒ .Ö´š–ABºw4ƒ'µÓÐa™ƒ[Wa™¯šĂ_Bºƒ3+rµÓ z‚Öz+°—- +rµÓ z ü uÏ z ƒ¯šƒĂ_ƒN¤]Cds z-³šu2+ra™ z-ƒT a™ƒ¯š4r3+rµÓ z £‚dz {-\‰>ü z´šNÉTü-2µÓ zü ü4ŠHw4ƒ-#ƒ¸£‚dz { ü´š2.dm±Ā` züƒ-\‰ ü´š2.d uÏ»2mN‚dƒ züƒ>ü z ü ´š2.dTš‚ƒ» 2mN‚dƒ züƒ´šNÉT ü´š2.d+°a| j2mN‚dƒ züƒ‚»ƒa™–BÖƒ -2Cd¦+°a™` z -2Cd¦+°a™` -Nÿ©Ā§ .ÖiCdØ z m´šXD2_ z +°H¯Õ U {Bº‚փ؃ ˆ‚dƒ ˆ‚dˆNÿ©Ā§.ÖiCdØ z.ÖiCdØm´šXD2_ z+°H¯Õ 'µÓÐa™ƒBº[‚dƒ2A¼ƒa™ƒ µ¢¸,, ¯š ƒC£փš›ªˆÿ C»›ÿªØ”Ās»£ƒTØX, TÕ§TƒXփmC»‚֐ƒ‚dˆ>Ï ü—Ø/£.d³Õu,, U {Bºƒ ´š2.d ›ÿªˆCd ƒ‚dƒ ƒ4Šƒ -2Cd¦+°a™` ƒÖBý‚dz±ĀNÿ ü U C£ÐDÿ ˆ zC¹¯šÐ´š‰a™ˆ´š z4rµÓØÖz2A¼ƒ.dƒ2Bºƒƒ ƒL‚dz µ¢¸,, >4Š„A¼bā ƒ¯šØ¯ša™Ð¯šØ‚dƒAɒNÿ©ĀJƒLCd2, mCd‚dƒ2C»š“CdAm¼ Cd”Ā؄A¼b³šujµÓ_tT.d+«Cd2,, ¯š+°ü >4ŠCd—ü–+rAÿ’a™›ªˆÿ Cdփ -»+°փ £Ø´š+°փ ‚dˆ.ÖiCdØ»ƒ

-³šu2ff

» ƒ »ƒff -ƒ m_³šuj µÓ›uta™¤ zC¹ ˆ‚dˆ U»µÓÐa™ ¯šÐa™ˆ´š ƒ‚փ؃ µ¢¸,, ƒ‚»ƒØ ¯š+°ü2 uCd2 ƒaz¯ša™Ð2m´šX՝Cd2, ƒaz¯ša™Ðü‚dƒ2‚dˆ2XCd„A¼b³šujA¼Ð‚dƒ ƒ¯šjسšu2,, ¯šˆgü¯šˆ+°j+ra™` ƒ³šÍ+ra™` A»³šu züƒƒ‰ £[-Dÿ ˆ z üƒƒ‰3=þƒ+°ƒ2Bý‚»ƒ‚»ƒa™–BÖƒ´š{?«§ T‚dƒƒ#m›ÿu2X‚»ƒ ˆ‚dˆ m›ÿu2Cdƒü+°ICdփA»-.dü´šL´šva™k´ša™›u³šuØ ƒ[¾¯üT.Öyƒ ›ÿªƒ$ØBºƒ-ƒ4Šƒa™ƒ´š{„CdƒsBºƒ¯šÕ§ A’[+°a™sCdÐ zƒTµÓQ+°L2.d 136


ƒÖƒ ‚dˆ>Ï üƒ—ØBºƒ .Ö¾´–ƒ ¯šÐm´š+rµÓփ .»Cd m_³šuj ƒ2A¼ƒ -+°a ´™ {š aƒ™ š“B»a–™ BÖƒü+°ü U¹±ĀAÿƒ¼ ül°×l°û#¯šƒBg Œ ‚dƒ+°a ƒ™ Bºƒ ƒL‚dz /±ĀAÿ¼ƒü2A¼ƒ £Ø£‚dz£+ra™»ƒ +°a™ ´š{a™ƒš“Bº[ ‚dƒ2A¼ƒa™ƒ J[+« Tü+°` z4r”Ā+« ¯šÐa™ˆ´š z4rƒ2Bºƒ£B»´š{aƒ™ ©pCds zBºƒ+r[-+°a ™ƒ[+« ´š{a™ƒ©pCds z[+«›qA¼ÿ zžqAƒ¼ -Cd[[CÖH‚dz#l°×m_³šuj±ĀA¼.dCdƒš§‚ƒd zž¢ -+ra™ z -TA’رĀA¼ z4Šƒ /+ra™ z TA’رĀA¼ z4Šƒ ƒ+ra™ z 32A¼±ĀA¼ z4Šƒ-a™¤ ˆCd+°Cdƒa™Ø±ĀA¼ z4Šƒ4Šƒaw sþƒ4Š ž¬ƒ ƒL‚dz -+ra™ z-TA’رĀA¼ zƒ¯šA’W {[4Šƒ/+ra™ zTA’رĀA¼ z4Šƒ ´ša£m´š+°X4Šƒ ƒ+ra™ z 32A¼±ĀA¼ zƒ -+°a™´š{a™ƒš“Bºƒ 4Šƒ žq+° ¯šˆmC£Cdj4Šƒ -a™¤ ˆCd+° CdƒV‚dƒ ±ĀA¼ zƒ -Nÿ©Ā z4Šƒ žq+° ´š{a™ƒ©pCds z[4ŠƒCÖH‚dz z ' TAÿ¼ z4r ‚dˆ>Ï üƒ—ØBºƒ ¯š ˆAÿ’ z ¬´š&.dƒ /´š¯šƒ¤Bºƒ +°±pül°×Bºƒ4r|aaÙ zül°×.dCdƒ|aÐA¼ züƒA¼bāT2]TAÿ¼ z4r‚dƒmX ƒ2mCd z 8a™–BýTAÿ¼ z»A’ICdփ´šL´šva™k›¢Aÿ¼Öþ«2\2.Öƒ

-2C¹´š[šCdƒs”Āa£2µÓ z .dCƒd a™ƒj<ƒBºƒ-.dü´šL´šva™k m_³šujm´šX±ĀNCd z4r

Cdлƒ Cdƒa£ØICd Cdлƒ -2C¹´š[š NÐ ƒ4ŠØ¦ff -[ 1 ƒ£‰a£‚dƒ`ƒ[ 4ŠˆLy .ִՖ ‚dz£‰BºƒŸ -4r

K» Cdƒa£ØICdƒBº { K» -2C¹´š[šCdƒs .»C d -»ÐÕ2´š_BÖBý£Bº {ff-[a-2C¹´š[šCƒd s2A¼ƒ-£24rj¯š4¹.da™ ´šL´šva™k -.dü ´ša™m_³šuj ”Āg´š z .»‚dz.dƒ

›u³šuØ»ƒ m_³šuj…ƒ ¯ša™Ð´šL´šva™k»ƒ W …ƒ¯ša™Ð£¯ÀsX[µÓy‚dƒ…ƒm_³šujTµÓÐA¼Ð‚dƒ2TƒAɒØff Ì :C£ØN Tš‚ÖˆCd—š§ züƒ ›u³šÍ# z4r ›¢Nÿ2.d_Bºƒ.dƒ‰T ' -2C¹´š[šCdƒs-Aÿ¼aЙ `»A¼CXÖi sV‚dƒµ†<C¹ qL ƒ³šÍ£a£‚dƒ`¹´š[šCdƒs ‚dƒ2Cda™ˆbāCdփ‚dz‰N ´ša ™»ƒµÓÐa™ƒBº4Šƒ A¼+ «` u Ls .dC dƒa™ƒbā$ l°× A’ÐA¼µ Ó ©pBºµÓ

CdC£sÐICd zƒ ›¢Nÿ2] :2+°ƒ 3 ƒ2mC£a™¤ züƒ T´š{ü z4r .Ö´š&.dƒ£‰Bºƒ -.dü»ƒ¯šCdØփN-N[a™2> z[LÐ+°ü– z´ša£Cd–a™ z _‚dƒüƒA’[[”ĀЃ›ÿª z.»CdÖþƒ4Š ž¬ƒQ[+« ØXL+°s ƒ4ŠƒTµÓÐ ¯š2_2Aÿ¼փ uÏ z.»Cd m›ÿu2X‚»ƒ N¤±Â2A¼ƒƒCdC£sÐICd ƒ4Šƒ[?«§ uÏ z.»Cd» >ja£³ÕuCdØ z4Šüƒ4Šƒƒ8N¯ša™Ð z+°ICdփA¹ 8N4Šƒa™ƒ±Āa™2´šaؙ z ü›¢Nÿ2´š_Bºƒ.dƒ‰A¹8N¯š]yA’2A’ICdփ ‚dz‰A¹-?«§´ša™ ¯šƒs {›ÿª+«s uϯšCd—a™jü üCüƒCdm´š+rW2´š_Bý m›ÿu2XTBº]´ÕA´¼ š8JƒžqA¼ƒm_³šÍj2Bº z_‚dƒüƒ.»Cd£Ø´Õ2´š_Bý ‚dz‰N3_‚dƒžq¯ša™ÐmCd£Ø Cdփ N uÏ[‚dƒ4Šƒ£Bºƒaz?«§-2Cd a£b³šuØ zü2A¼ƒ[¯šĂ2A»³šu z4r-.düƒB»‚dƒ4Šƒ.dƒ£‰Bºƒ-.dü zl°× ¯šmA¼ˆ´š zžqA¼ƒŸ]mA¼ˆ´š zžqAƒ¼ Ÿ32A¼a™ˆ´š zžqA¼ƒ-N[a™2Cda™ z -.düփ‚dz‰N ' -.dü z ƒ¹£.£ ƒ4¹.da™ z +°a™s‚dzƒ +ra™Ø zƒ4r?«§NŸ32A’ICdփ?«§¯š£Cd z -£24rj¯š ƒ4Šƒ-.dü z;+°?«4rA¼ƒwa2Bºƒˆ4rA¼ƒTA’ØTA¼Ø L€Cd z_2Aÿ’_2Aÿ’Na™³ÕuCd z=ü¸´š&Bºƒ£µÓa™³ÕuCdփ‚dz‰N ¯šˆ+rjCdˆĂ+°jCda™ z4r+° ƒ³šuCdƒs +°2!¬ ƒ³šuCd[s 4r+°[|aW¤ 2´ša£[N CÖH¯Õ+ƒ#l°×4r[CÖüƒ´š{#l°×4r[±Â2A¼ƒ#l°×4r[”ĀAÿ¼Ø z4rA¼ƒ ´ša™ ˆ+rµÓփN‚dz .dü z+r[N‚dz [a™2Cda™ z ´šL´šva™k z4r [2BýN‚dzTBº.ƒd #l°×”ĀAÿؼ z4r[N‚dz3 a™` zžq[N‚dz:?«A§ ¼[ [|atW2´šJüƒžq[A¼4Šƒ.dƒµ†µÓÐCdփ‚dz‰N:?«§ -.dü»ƒ Ø ³šÍa£a™¤փ _‚dƒü[‚dzm_³šuj ƒ[‚dz[µÓyaz2´š_BýAÖi‚dz‰N 8Nm´š+°X+°2!¬´ša™ ƒÖ ‚  zd 2Bºƒ¹-N‚»ƒ´ša™ zˆ‰´ša™ W zˆ‰ -4Šƒƒ3W zl°×»a4™ Šƒ?«§¯šaЙ zƒ‰m›ÿu2X>Ø z-?«§ m›ÿu2X TBº]¾´?«§ ¯ša™Ð zƒ‰žqA¼ƒ-ÖBý -Dÿm±Ā‚dƒ z.»Cd ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ z 4r[N‚dzƒ3Aÿ’a™ zžq[N‚dzƒ-4Šƒ´šL´šva™k zƒ[µÓyaz2´šA¼4Šƒƒ 137


+¹X+«+ zjüƒ=#ƒ¸žql°×‰¹‚dƒ!q¸.dˆ.dƒ£Bºƒ4r[.dˆ´š{4r[ .dˆBº_BºƒTµÓÐ z4r[žq[A»‚dƒ4Šƒƒ:N¯šCdØ z 4mBŽHDBºÃ ž¬ m_³šÍj¯šjسšu2 »ƒm_³šujփX[-ÖBºƒm›ÿu2X žqAƒ¼ a£mX +rü zž¢ S+°?« Tƒ+«—H m´š+rW2.dƒƒ -ÖBý m›ÿu2X ž¬ TµÓÐ z‚Öz+°—‚dz[+« m›ÿu2X.»Cd» ‚»ƒa™–BýN¯šˆa™Ø+«a™` zü2A¼ƒ ƒ2.dƒ+°üA¼ƒ#‚Öƒ#ƒ¸¯š2›ÿª z4rA¹-!q¸TµÓÐ z‚Öz+°—‚dz[+«[‰ ‚dƒ¯šCdØ z-\‰‚dƒ2A¼ƒa™¯š4Š2Aÿ’A¼ƒüƒ=#ƒ¸žq¹>ü z2A¼ƒ+rL¨ØCd =#ƒ¸žqA¹waüƒ¸+‚dƒ2A¼ƒ ƒN2]A¼ƒ‰±pCdƒT³šuL2.dƒ#‚dƒƒN =#ƒ¸±Â¯š4ŠA¹-!q¸TµÓЯÕgX‚dzm›ÿª ƒ.»Cd±Â¯š4Šƒƒ4r[[µÓy‚dƒ zž¢ ±Â¯š4Š uüA¼ƒ +°ƒ+° a>4ŠCdƒsƒ.dˆ.ÖBý .dˆ´š{ƒ.dˆ.ÖBý £[[m±Ā´š2]+° Tš‚dƒ£¯šüƒ mC¹¯Õ´š{.dy ž¬ƒ 3Cdj A»³šu m±Ā`uA¼ƒüƒ a£kmµÓ ƒ Aÿ¼a£jA¼ƒüƒ 8Jƒ žqA¼[ TµÓЯÕ2] ¯šC dØ ƒ4Šƒ _#§_‚dƒžq m_³šuj ƒ[ [µÓyaz2´šA¼\N ž¢l°×üƒ uÏ zƒ32A¼ zƒm_³šuj ƒ[.Ö¾´–A¼aƒ™ +r[ uÏ z m›ÿu2X ü»ƒ 4r[ -Ø z4rA¼ƒ uÏ£2A¼ züƒ ¾¯iCd z m›ÿu2X >Ø züƒ uÏ£CdØ2 u‚dƒC£2A¼232A¼2m›ÿu2Xü+°`…ƒ ¯šCdØ uÏ ƒ2Cd2.d ˆ‚dˆ4Š`TƒXmµÓ¡`ƒ uÏ ˆ2A¼4Š2£¯Õs:X»A’2Cd[µÓy‚dƒ¦ uÏ z =þƒ+° ü32A¼ z+°üƒ4Šƒ.dƒ‰N-?«§ 32A¼ z m›ÿu2X ü+°` z ¯šCdØ uÏ£2A¼ züƒ ˆ‚dˆ4Šƒ` ¯š2_2Aÿ¼ zü[‚»ƒ CÖH¯Õ+[ [µÓy‚dƒ ¯ÕgX.» .dˆBº4r uÏ£2A¼ züƒ žq [‚»ƒ »A’2Cd [µÓy‚dƒ z ¯š zmA¼ z2A¼ƒ-üüƒƒþƒ4Š_ƒBº4ŠüƒÖzA¼üƒ4ŠƒT[a™2Cda™ z

´š{#ƒ§.dƒ»|aÐa™ƒ4r4Š_Bý£ ƒa™ˆ´š züƒ›o2N3¯š zmA¼ z2A» ü‚d ƒ ƒ4Š ƒ .d ƒ ‰T -!q ¸ ”Āg a™ >24Š ˆCd j +° Ö ƒ   ¯š ƒ¯š s zü4Šƒ .da£.da™ züƒ-!q¸¯ÕgXü‚dƒ züƒƒ›o2A¼ƒ.dƒ2Bºƒƒ

_‚dƒüƒffBºƒ ƒ´š{?«§m´š´2š .d ƒ2Cd‚dz

_‚dƒüƒffBºƒ ƒ» W2.dƒ.dƒ‰N ¯š zmA¼ z2A¼ƒ .»´šüƒ ÖzA¼ž¬i >ü.da™ züƒ =#ƒ¸ ´š{#ƒ§.dƒ¯š2.dL2.dƒ.dˆW2.dƒ.dƒ2Bºƒ¹-!q¸TµÓЯš zA’‚dƒ ƒ2Cd‚dz £[+°» ´š{#§.dƒ N¤ .Ö2A¼ƒ.dƒ üaz2.dƒ.dƒ‰T 3 _‚dƒüƒw+?«§ ¯š2_2Aÿ¼ zžq+°- ؂dƒփ¯Õ¤a™ z4rƒ‰¯š zmA¼ z2A¼ƒ z2.d_Bý ´Ëƒš # züž¢´šüƒÖüƒ´šüƒ¯š zmA¼>ü»ƒ‚dz‰#ƒ¸ƒ ƒL‚dz0uP4r ƒ‰´Ëšƒ# züž¢´šüÖüƒ´šü3+rµÓփ#ƒ¸3 L2]‚dz‰A¹-#ƒü» -.dü´šL´šva™k m_³šuj z-2Cda™b³Õua£bā4Š zü‚dƒ2A¼2Cd#ƒ[a™2>փ ‚dz‰N'_‚dƒüƒ+°2!¬ -Øփ uÏ ƒÖBý =þƒ+° ›oXs4ržq[A¼[ [µÓyaz2.dA¼\N 'TAÿ¼ z4r.Ö´–š _Bým´š´š2.£A¼ƒüƒA»[‚dƒ2A¼ƒA¼bāT2.dƒ.dƒ‰#ƒ¸ C¹.dƒ.dƒ‰A»4r[A’[‚dƒ2A»üaz2.dƒ.dƒ‰#ƒ¸C¹.dƒ.dƒ‰N4r[A’[+« +ra™` z4r[ ü z4r[žqA¼ƒ:N‚»ƒ¯šaЙ TAÿ¼ zü.»Cdƒ¯šCdØ ƒ[ ‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ ¯š ƒ¯šs z _‚dƒüƒ#‚»ƒ [µÓy‚dƒ z 4r[ -2Cda£b³šuØ züÖBý ›ÿqA¼ züƒžq»žq {Q[[AÖH‚dz#l°×+°a™jAÿ¼a£jN a™s züC¹[TƒCds z žqAƒ¼ -#ƒ¸[a™ƒ`Ù z[µÓyü z›u³šuØ z¯šaЙ +rü¯ÕCg d ƒ4Šƒ´ša™m_³šuj z [a™2Cda™ z ¯š+°ü A» Cdü .»Cd ƒ¯š—L2.d_Bºƒ.dƒ‰N -?«§ ´šva™kփ -.düm_³šuj zl°× um4ŠCsd ¯šÐ´š‰¯šƒš“´Õs CdƒV‚dƒ zCdƒV‚dˆICd züÖBý ´š2.£ ¯šgüƒžq {µÓVa™mCd‚dƒAÿ¼a™j züƒžq {=?«§ uÏ£ uÏ züƒžq { 3´šL´šva™km_³šujÖz+°—?«‚»ƒ¯ša™Ð+rü ƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šsm´šAµ» Ó zü2A¼ƒ £Ø´Õ2][LÐ+°ü–փ[a™jüփµÓ¡A¼¤փµÓ_ta™³ÕuCdփ-.düփ‚dz‰N m´š+rµÓ -2Aÿ¼+ra™ züÖBºƒ A¼Ð2A¼Ð z +°ICdփ ‚dˆ ›u³šuØ»ƒ ´ša™m_³šuj z 8N ¯š]yA’2A¼ a™ˆ´šCdÐ ƒ4Šƒ¹ -N ˆ‚dƒ‚dƒ[‚»ƒ 138


.Ö´š–_Bºƒƒ:2A¼ƒž¢¯š2A»³šu zžqA¼ƒ > ƒa™`uA¼ƒüƒ4r[ uÏ z4r[TµÓÐ z‚Öz+°—¯ÕgX4ŠCdƒüƒ 4r[J[+«3Aÿ’a™ ƒ4Šƒ+ra™` z4r[‚Öƒ‰BºƒƒžqA¼ƒ-4r+ra™` z uÏ z-_Bºƒ£[C¹¯š³šÍ¯š ƒ¯šs zTƒAɼØ Q[+«”Ā+«žqA¼[[a™k‚dƒ z3›u³šuØ»ƒm_³šuj ƒ[l°ûBŽ[a™‚ k ƒd z '´ša™CdCsÐd zƒ4ŠˆLy+ra™` z4r=2CdT L2]ƒ-N=þƒ+°‚ƒd ÖBý ˆ‚dƒ‚dz- uÏ zC¹¯š ˆ zÖi‚dz‰N4r[´šaC™ Cd Ðsd z[> zl°× -.dü z m_³šuj m´š´š2 .d züÖBºƒ A¼Ð2A¼Ð z ¾¯iC d z ˆ‚dƒ‚»ƒ ‚dƒ[ [µÓy‚dƒ zWš“ØBºƒTš‚ƒd z4Šƒa™ƒ ƒTš‚ƒd z4Šƒa™ƒWšØa™ˆ´š z4r »a–™ Bºƒ.dƒ‰ uÏ z-ƒTš‚dƒ z:T‚dƒ[‰‚dz=‰BºƒƒžqA¼ƒ= L ‚Öz+°—›¢Aÿ¼2N ˆmCd z» uÏ z- uÏ z-ÖBý A¼Ð2A¼Ð z W2.dƒ¹ -?«§ ´šL´šva™k ¯šA¼ƒÙa™ƒ { ‚Öz+°— /´šAµ» Ó z ü» [>փ >ja£³ÕuCdØ z 4Šƒa™ˆ´šAµ» Ó z.»Cd»±Â2A¼A¼\az?«§>a£³ÕuCdØ zƒ8‚Öz+°— 3mµÓ ƒ z ü4r[8”ĀAÿ¼ ü¸4r[Jüƒ4rA¼ƒ+ra™`=þƒ+°ƒ m_³šuj=þƒ+°ƒ uÏ ƒÖBý=þƒ+°ƒaz?«§¯š+ü° ‚Öƒþƒ+°üƒTBº.dƒ#‚»ƒ >ja£³ÕuCdØ zŸ=2A¼ƒ ü4r[T‚dƒ[‰‚dzžqÖþƒ+°žq

¯ša™Ð”Āa™´šva¹k´š[šC­”Āa™ z 3 ´ša ™m_³šuj zƒ 4ŠˆLy =2Cd CÖH¯Õˆ CÖH¯Õ A¼2Cd‚d m›ÿu2X‚»ƒ+°ƒ+°m›ÿu2XAü\C£ƒžql°×2BŽ±p {#l°× ˆa™Ù z+r ž¬ƒ :?«§ m›ÿu2X[Cü\2.d ƒ[Tš“k Ls µÓ2+°a™ƒ[+¹a™ƒ#‚dzµÓ2+°a™ƒBºƒ T L2.dƒ#‚dza¯ša™Ð”Āa™´šva¹k´š[šCdƒs‚dƒ2A¼HTš‚dƒ z 139


µÓ2+°a™ƒBºƒT L2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ µÓVa™ C£Ø4r2Cda™ z uÏ ¯š z±Āa™€ +° +rµÓ z žqA¼ƒ ' Tµ†Ð2Bº ƒ2Cd‚dz ´šva™k µÓ¡A¼¤ ´ša™m_³šuj z.» £Ø´Õs4rƒ‰N ' ´šL´šva™Ck dCsÐd zž¢´šüÖüƒ´šü[2Bý‚dz‰N

´šva£kC­ -ØCda™ ƒ… £¯Õsff '´šva™k z+°2!¬:Cda™ փ NžqAƒ¼ -?«§µÓ¡›ÿmª ´šA¼ փ ´šva™k m_³šujCdCÐsd zƒ /±Ā¯Õ2.ÖA¼ z4r+°

»X»IXµ}ÕCd2 ´šva™k z.dØC»ff :N+rNN +rA¼ƒ -4r 8N Tƒ4Šƒüƒ¹A’[[

´šva™k zff-2A¼ƒa™ƒ¯šˆgü¯šˆ+°j+ra™` ƒ³šÍ+ra™` µÓVa™ züƒ+rA¼‰Cda™ƒ£CdTƒ\HA»A¹-A»

´šva™k zff

´šva™k¯šØ´šva™k ˆA’‚dƒ´šva™k»ƒ£ WšØC»ff[2Bý‚dz‰A’[ƒ2Bý [2Bý‚dz‰A’[[I¯Õ‚ÖƒBºü´šva™k»ƒTƒ4Šƒüƒƒ

3´šam™ _³šujCdCsÐd zff >4ŠCdƒs 2A¼ƒ ž¢´šü _‚dƒ# £Ø´Õ2]‚dz‰N ' TµÓÐ ƒ2Cd‚dz U m_³šuj ƒ‚dƒ zµÓ¡A¼¤´ša™m_³šujCdCdsÐ zƒ8

ˆ‚dƒff›uNÿ2.dA¼ƒµÓ¡A¼¤ ´ša™m_³šujCdCdsÐ z ü3´ša™m_³šujCdCdsлƒTµÓÐ z4rm´š+rW2.dƒ.dƒ‰N ´šva£kC­´šva™k2m´š+rµÓC»´šv|ak`´švLCd2¯ša™Ð2,, A»³šu zž¢´šü Öüƒ´šü 3+rµÓ ƒ2Cd‚dz ´ša™m_³šujCdCdsлƒ [2Bý ‚dz‰N

3N´šva™k…ƒ-2CdØ´šva™k…ƒ ƒAÿ¼Ø´šva™k…ƒ¯š2´šva™k+°2ff ´šva™k ´ša™m_³šujCdCdsÐ z 3N ƒAÿ’Ø2Cd zü‚dƒ2A¼ƒ [2Bý‚dz‰N 3A¼Ø2Cd zü‚dƒ2A¼ƒ[2Bý‚dz2Bý züƒm4Šƒ.dy¯š2A¼ƒžq+°‚dz‰-.dü CdCdsлƒ ü z4ŠƒL2]T.£a™`ž¢] a™l°×Tƒ4ŠƒüƒN´ša£+rµÓ z ´šL´šva™kփ‚dz‰N µÓ¡A¼¤´šva™kCdCdsÐ z[a£Aÿ’a™փN›ÿu z.»Cd4r[£l°×—.»Cd4r[ Q[[AÖH¯Õ+žq z:NmA¼š§ A¼a™cT L€Cd2'-.düCdCdsÐ z´šva™k z +°2!¬ ´šva™kփN´ša™փA’[+°2!¬ ´ša™փN¯ša™Ð+ra™`³ÀuփN

Tƒ+«—HµÓ¡›ÿªm´šA¼ փN'-.düCdCdsÐ z ƒ³šÍ£+°Ø zül°×-ICdփN AÖiÐC£AÖiÐCd züƒ žq[N 3›ÿu¯š T³ÀuփN <2Bº <2Bº züƒ žq[N 3CdjµÓ›uta™gT³Àuփ N-[a™Ð.dK‚dƒփNS+°?« Öüƒ4Šƒüƒžq[N A¼µÓØ ˆm´š´š2.d ƒ2Cd‚dz-¯šCdØ zµÓØ zl°ûBŽžqA¼ƒ”Ā+« ³ÀuփNA¼Ð2A¼Ð³ÀuփN3Cdjžq[NA»³šu zžq[N[a™jüփ N a-.dü´šL´šva™k´ša™m_³šujCdCdsÐ z

A¼Ð2A¼Ð³Àu2¯šA’›u³šuØ2”Ā+«³Àu2.d¯ša™ÐA’ Cd ƒµÓcØ2m´š›ÿuµÓØ23CdjµÓØ2-£ ƒ‚dƒ2 [|at³šu2[a™jü2´šva™kCdH¸24Š ƒ.dü2›ÿª»C­ff

ˆ‚dˆ 2NCd2›u³šuØ2CdAÿ’Ø2l°×a™ƒ¯ša™ÐA’‚dˆ C­´šµ}Ø<4r +ra™ ƒ]2Cd‚»ƒC­ff '›u³šuØ ƒ2C£ ˆ‚dƒC¹[2Bý‚dz‰N›u³šuØփ ƒ”Ā—a£N+° ƒ2Cd‚dz ˆ‚dƒ‚»ƒ'Tš‚dƒ zƒ=ü¸´š&BºˆAÿ’Ø[2.d ž¬ƒ=2Cd a™l°×‚»ƒ‚»ƒA» C£+°CdƒüƒK {A¼Lc2.ÖA¼ ¹-2Cd a™l°×3A» C£ a™ƒüs »Aÿ’Ø[2´š ü¯ÕN ' -.d üCdÐ z ¹Ø ˆICd փ  N ¯ša ™Ð+ra™` a™ ³Õu Cd Ö ƒ N [a™2>փ N-4r ˆHØ zžq[N[a™±Ā‚dƒփ N-4r‚ÖƒBº›u#ƒ žq[NA»³šua™³ÕuCdփNAÿ¼BÿºփN

¹Ø ˆICdTƒA¼2›u³šuØ2¯ša™Ð+ra™` L€Cd2 [a™2>2[a™±Ā‚dƒ2[|at³šu2-.dü2Aÿ¼ 2ff

CdA» H24Š:CdƒØ+°s2ff-ƒ# ü-A»H24Š ƒ[.Ö´š–_BýN-?«§ H24Š ƒ[.Ö´š–_BýN-.düCdлƒA’[[ W 2f-[-2A¼ƒa™ƒW zl°× Tƒ2]A»N‚dzƒžqA¼ƒ

W£A’b³šuØ2+«2.dff-[

W£A¼ØTƒXa£‰¯Õs mXž¢|+š“[WyCd2ff-ƒ#ž¢mXž¢+° zü‚dƒ2A¼ƒW {[ ´šL´šva™k z +°2!¬ -Ø»ƒTƒ‚dzžqA¼ƒ

A¼©Ā§A¼µÓØ-ƒA¼Ð2A¼Ð›ÿu »ƒ_2Aÿ¼ ³uCdƒ {ff 140


A¼©Ā§›ÿu»l°×C¹›ÿ‚ ª dƒ2ff-£‰a™ƒmA¼š§‚»ƒžq´š&Bºƒ›ÿª‚dƒփ+°—BýN" ¯š|aÐ2mN‚dƒ Tƒa™ƒj+°sփ uÏ z ‚Öƒ.dy# ü‚dƒ ƒ4Šƒ.dƒ‰A¹ -+°—Bº uÏ zƒl°ûBºT¯šL€2.d ü¯Õ‚dz‰N-A»¯š ˆNÿ

¯š|aÐ2mN‚dƒT[a™ƒj+°s2 uÏ2‚dƒmCdTE‚dƒC» CdmCd uÏ2T¯š q€ØCd¯š ˆNÿ¦Cd¯šØü+°`…ƒff 3Cdjƒ´ša£+rµÓ¯ÕgX+« qa™ƒy#‚»ƒ¯š ˆNÿ34rTƒ¯š2]Cdm±Āa™_t +°a™jüƒ‰ ƒ›ÿu zƒ´šLCdØO2´š{ z uÏ zžqA¼ƒŸ>j‚dzžqAƒ¼ uÏA¼Õ§.»- uÏ zƒAü\2.dƒ+[´ÕA¼´š‚dˆ uÏ zƒl°ûBŽ T¯šL€2´š ž¬ƒ¯ša™Ð m›ÿu2X ƒ‚dƒ»ƒ4Šƒ+° 8N‚d Kl°×2Bºa£A¼ƒ Tƒ4Šƒüƒ.dƒ‰N-.dü´šL´šva™k ´ša™m_³šujCdCdsлƒ TA¼ Ø Ì-TA¼ Ø +°  a ™ zÌ-+°  a ™ z _2Aÿ ¼ zÌÖ ˆ +°  z -ƒ A¼Ð2A¼Ð züƒT¯šL€2][a™³šu2¯š ˆa™Ù z[a™jüƒBº 4Šƒ z uÏÌ - uÏ 3 a™` zƒ T]yā‰ z q¯Õ [a™³šu2+ra™ ¯ÕgX[ ›o2A¼ƒ z -£ a™`¯ÕgX[›o2NU»µÓÐa™›ÿu zƒT¯šL€2´š{ z[LÐ+ra™[|at³šu ›¢Aÿ¼ƒ±Â2N¯ša™Ð+rü¯ša£Ð ¯šgü‚dƒ2A¼ƒ-³šu2›ÿu zƒTBº]T³ÕuCd +°a£j.da`™ z q‚ƒd ž¬ƒ»ƒm_³šuj zƒ-ƒ›ÿu zƒ4ŠˆBºT¯šL2€ ] -³šu2+ra™a™³ÕuCd¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒm´š»W2´š{ z

žu›ÿu TƒA¼2 uÏCdƒ2ff

µÓVa™2+« ƒ¯Õsff-¯šüƒaµÓVa™»ƒ žqAƒ¼ :2|+ z‰N'4Šƒwasþ«|4A’[+« ü2žqA¼ƒ

ü2žq[a 4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqAƒ¼ ff ´ša£+rµÓ2Tƒ\H‚dz‰N´ša£µÓ+«s+« /Cd–Xs ”Āg z´ša™ ƒW {Bºƒ 3´ša™ ƒW {[[a£+rµÓ zC¹ƒ´ša£µÓ+[«s ´ša£+rµÓ zC¹ƒ±püy .dƒyƒ S+°?«Öüƒ4Šƒžo+°.¹#[µÓy‚dƒ z4r(Bºžq z-!q¸m´š+°X´š{a™ƒš“üƒƒ +r[a3Cdjm´š+°X´š{a™ƒš“ül°×l°û#¯šƒgül°×-ICdփN »ƒ[CdƒØBºƒ´šL´šva™ƒkBºƒ[LÐ+ra™ƒBºƒ ´a™ƒžq[£Bºƒ _³Õua™2Cda™ zü2A¼ƒ3CdjCdCdsÐ zƒ-.dü´šA¤X¼ ž¢Aÿ’Ø[2.dƒ.dˆ

uÏCd uÏ züƒ´šLCdØO2´š{ z

CdA’bā a™³ÕuCd2´šva™k2-š§ a™kT L€Cd2 šBºÐa™Ùa™³ÕuCd2´šva™k2š?¢—µÓa™³ÕuCd2¯šA’ff uÏ zƒTµÓÐ zƒT¯šL2€ ]3CdjCdCÐsd zƒAÿ’Ø[2´š{ zm´š+° X ´š{a™ƒšA¼Ð‚dƒ zžqAƒ¼ 

8+°2£¯ÕsA¼Ð‚dƒ2³Õu›u³šuØ ƒ›ÿªØ2Cda™2£¯Õsff :N¯šCdØ2'TµÓÐ zl°×+°a™s+ra™` züƒžq {

-ƒCd–‰TƒA¼2>4ŠC­ff-¯šüƒa>4ŠC»s/Cd–‰ z4ržqA¼ƒ

uÏ ƒAÿ»Ø>4Š„A’bā2X´šva™k ƒAÿ»Ø>4Š‰³Õuff

uÏ£N+°2¯ša™Ð³Õu uÏ2£¯ÀsX[µÓc2+°¦,, uÏ z ÖzA¼ž¬iT žq { ´šL´šva™k zž¢ >4ŠCdƒs žqA¼ƒ ›ÿu£ICd ¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒA¼Õ§[|+2mQ+°L2][LÐ+ra™¯ÕgX[›o2A¼ƒ z

a™µÓ2|4`.d3+rµÓ2DÿA¼ØC»>4ŠA¼¯Õg.dff ƒ[Õ + zjC¹ 3+rµÓ zƒ Uüƒy# =2Cd [>ֈ a >4ŠCdƒs -2Cd [> z4Š4Š£a™T2A¼ z ž¬a£XC£#I¯Õ C£Bºƒ ´ƒ# ž¬ »ƒBý .Ö#ƒ§ ´švü ž¬ .Öþl°× ´š2Bº¸ ž¬ >4ŠCdƒsƒ‰ m›ÿu2X‚»ƒ +°ƒ+° W2.dƒNW2.d[N‚dƒƒ›ÿqA’›ÿqA¼ züƒžq { ˆ‚dƒl°× +ra™` z žqA¼ƒ 4Šƒa™ƒ Wš“ØHA¼ta™ƒƒ žqa™ƒ -´š{Bºƒ /´šA»µÓփ#ƒ¸ ¯š2›ÿª z"+°a£+°a™ züƒ žq {:+° A¼ü ü¯ÕN‚»ƒN" m4Š³Õu2.d ü¯ÕN‚»ƒN"/‰A»N"žq[A»N"”ĀNÿ2.d ü¯ÕA»N" '¯š ƒ¯šs z´ša™m_³šujCdCdsÐ z.»Cd 3 L2´š_Bý‚dz‰NµÓ£Ø µÓØ züƒ´šva£k´šva™k züƒm_³šuj ˆ‚dˆA¼Ð‚dƒ zaz?«§»T‚dzžq { -.düCdCdsÐ z ˆmCd»ƒ-2Cd?u[2Bý‚dz‰N +°ƒ+° +ra™Ø+°a™sCdÐ züƒ žq [ AÖH¯Õ+[ ‚dˆ ›ÿu zƒ l°ûBŽ T¯šL€2]CdˆÀk›ÿu zC¹ƒ2Bº ž¬ƒ=l°×— ˆ?u¸Bºƒ#[a™a™¤+° z' 141


-a™¤ 2CdƒÖ ¯šaЙ ”Āa™´šva¹k´[š šC£Ăa™ z4Šƒa™ƒ+°´š.» - 4ŠCd z+r4ŠüA¼ƒ ÖÖÐ2#» m›ÿu2X Aü4Šƒƒ ' TAÿ¼ z4r ü2žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™ zƒ=?«§ü žqµÓ=þƒ+°‚dzTƒ\H‚dz2Bº+°TBºƒ ž¬ƒ

A’ÐA¼W©pBºW -2C¹´š[šC­

' -2C¹´š[šC­ -[‰ »A¼ zül°× /´š[šCdƒsül°× -ICdփN

-‚dƒ2 Øa™g ›u³šuØ+¹´À›ÿª XffÌ:NA’ÐA¼µ†+°L-£24rj¯š4¹.da™ z ˆ‚dƒ‚dƒ[ 4r[ .ÖiCdØ ƒ[ 4r[ 3Cdj‚dƒ[ 4r[ 3+rµÓ ƒ[ 4r[ 3 a™` ƒ[4r[[|atW2.dƒ#l°×Jüƒžq[N:N‚»ƒ-.dü z¯šCdØ z [a™2> z[LÐ+°ü– z´šL´šva™k´ša™›u³šuØ z mµÓ¡,, -CdWc 8 ¯š£Cd2,m_³šuj›ÿª4Š£.dü8 ¯šCdØ2 [a™2>2[LÐ+°ü–2,Ka™2mAÿ¼2.d´ša£Cd–a™2,, :N -£24rj¯š 4¹.da™փN AÖiÐCd z 4rA¼ƒ -AÖiÐCd z 4rA¼ƒ Aÿ¼a™j z 4rA¼ƒ ֈ+° z 4rA¼ƒ a™+° z 4rA¼ƒ - ƒCd ƒ‚dƒ zƒ µ†µÓÐCd zÖi‚dz‰N+r { mµÓ¡,, AÖiÐC£AÖiÐCdT³Àu2.d Aÿ¼a£jAÿ¼a™jT L€Cd2 _2Aÿ’_2Aÿ’Na™³ÕuCd2- ƒCd2£¯Õs¯ša™ÐA’,,

žu›ÿu TƒA¼2 uÏCdƒ2µÓVa™2+« ƒ¯Õsff:N‚»ƒ©pBºµ†+°L mµÓ¡,, :2mA¼ uüTƒA¼2¯ša™Ð2‚dƒAÿ’ ƒa™ƒ ƒV]+r -<2BýCd ƒ£+ra™2 a™sC»|+ ü2W 2,, :2mA¼ uü ƒ‚dƒփ ¯š ƒ¯šs m´š´š2.d z [a™€ü ›ÿªˆTƒ ‚dƒ2A¼ƒ =2Bº ˆ {ü ž¬»´šL´šva™k ƒƒ[a£+ra™ zƒ ƒ24ŠÅÓ¯šÐa™ˆ´š z4Šƒ -NÐI‚dƒփ-.dü´šL´šva™km_³šuj z2A¼ƒA¹.dƒ.dƒ‰N mµÓ¡,, µÓ¡A»¤¯šƒš“±ĀsT .dCd¯Õj£‰³šu2+°A’.d

CdA¼ÐCdĂA’´Õ‚dƒ”ĀدÕsm´š´š2.d£¯ÕsCd¯šØÖi,, ¯šƒš“±ĀsØN‚dƒ ¯šgü‚dƒ2A¼ƒ2BÖBºƒ»ƒ‚Öƒ´š&Bºƒƒžq[CÖH¯Õ+ƒ .dƒ£‰a¹£|aa.dˆBº_BÖBƒº m´š´2š .d zƒl°ûBº[a™jüփ ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ žq[A¼[m4Š³Õu2Cdƒa™ƒQ[+«A¼©Ā§2Cd z mµÓ¡,, ¯šÐ ´‰m´šI‚dƒ ˆ£[a™ˆ±Ā`«.d‚dƒAɒCdAɒ,, -4r+°üž¢A¹]µÓVa™ züƒ8žu4Šƒžq¹-žu|4=þƒ+° žqAƒ¼ :+°mA’©Ā§2Cd z mµÓ¡,, +°a™ˆ–a™Q´š¯š2‚Öˆ4Š2 ¢ØXa™ˆ´š2‚dƒAɒCdAɒ,, -4r+°aˆ™ –a™ z+°R+°C¹l°ûBý‚»ƒžu4ŠƒÖH\ ¢ØXžqA¹-žu|4 +°_BÖBý =þƒ+° žqA¼[mA’©Ā§2Cd zQ[[[A¼ƒa™ .dƒy a™l°×ƒK { .d.dƒy a™l°×ƒ ƒa™ƒ l°× z

´š2.dWG>+°¯š2£A¼ z >+° ƒ³šÍa£$¯š ƒ¯šs a£>Øl°×#ƒ2_›ÿua™ zƒֈ‚dz.dƒ‰ƒ -µÓVa™ a™sƒBºƒ =[‰»A’2Cd 4¹š“§üƒ >a™ƒ4Šƒ.dƒ‰ƒ3Cd[Tƒ\H ¯š2A»³šu züƒ+[‰´š2.dWG zK2mA¼ƒü£LA’Ða£'m+«2NTAÿ¼ z4r QLT m´šµÓ‰'>4Š zžqA¼[.ִՖL+°2?«+«+°_B»a>4Šփ#ƒ¸žqA¼ƒ" /Cdsa™ z>4Š z+°üž¢A¹.ÖBºƒm›ÿu2X4r[-Ø z4rA¼ƒ„¯CsÀ ¹l°ûBý#ƒ¸ +°ü ]yaz2mN‚dƒ¯š—ü z>a™ƒ4Šƒ.dƒ‰N+°A’[> z4r„¯sÀ ‚dz‰A’" +°ƒ+°+°[–2.dƒ2Cd ˆmCd z[> ƒ[›ÿuT2.da£A¼ƒ»ƒüƒ+2!q8Jƒ žqAƒ¼ -!q¸4Šƒa™ƒ£+°Ø z.»Cd»ƒžo—['>4Š zžqA¼ƒ m´š -µÓVa™ƒüƒ£‰a™2A¼a™ƒ-µÓVL[4ŠƒLs2.dƒ#=žu" / -µÓVa™ƒül°×

»ƒ»ƒ+rA¼ƒff-[8Jƒ/2Bº {£L+«-³šu2+ra™ z /2BºAƒ¼ -µÓVL[+°[¾´#ƒ§#l°×-µÓVa™ƒžq¯š ƒa™ƒ¤üƒ¯šµÓVa™ƒü ü¸+rA¼ƒ 142


>j>jül°×¯š2”Āa™ z4Š[–2.dƒƒ4r[-µÓVL-az4Šƒa™ƒ {+°[–2.dBƒº m´š > ƒa™`a™³šu¯šØ»ƒTƒ" / 4Šƒ#ƒ§CÖH‚dƒ+°A’[C¹l°ûBý‚dz2Býaz?«§A¼[.dˆ´š{#l°×‚»ƒTƒžqA¼ƒ -N´š2.d›ÿªˆCd züƒ4rA¼ƒ4Šƒwasþ«|4µÓVa™ z4Šƒa™ƒs+rA¼ƒ m´š ´š{a™€j/‰A’"'>jüƒ=Bº zžql°×2BŽ {‰ ‰N[> ˆ" / ' ˆ# 4Šƒa™ƒ›¢Aÿ¼ CÖH‚dƒ[ µ†*£A¼ƒüƒ -»N [>4Šƒ a™ƒ { TC£s´³š ͚ a™ƒBºƒ+rA¼ƒ]C£s´š³šÍa™ƒBºƒµÓa™`‰WšØ a™ƒl°×+°a™ƒ`«2]”Ā2<Ø C£a™+ ° züƒ ›¢Nÿ2]

4ŠƒLff .dˆ´Õ £B» ›¢Aÿ¼4Šƒa™ƒ { :Cda™ƒüƒ ›uAÿ4¼ ƒŠ a™ƒ {üƒ4Šƒa™ƒ»AÖi ƒ[4Šƒa™ƒ»´šaC™ dCÐsd ƒ[4ŠƒL[H–´šL´šva™k zƒ µ¢Nÿ2]a™ƒB»£a£‚dƒ`ƒBºƒA»³šu ƒ»CÖþƒQ ¯4Šƒa™ƒ {>j+°a™jü A’?«2.d4ŠüBºƒ 4Šƒa™ƒ[.» µÓVa™ m›ÿu2X Cü\ A¼ƒüƒ ¯š zmA¼ zž¢ +°H‚dz#ƒ¸m_¾³ujn+°Ø¯š2m±Ā´Õs±Â2A¼ƒƒ m´š 

-NffKÖi‚dz£‰ {-[-2A¼ƒa™ƒ-N=#ƒ¸" / K N»N-4r-N-³šu2+ra™ƒ» +°ƒ+° ˆ‚dƒCÖþƒCü\2.dƒ -NKA»³šu ƒ[-l°ûBºA¼ƒ:NS+°?« ž¬ .dˆBº4Š 8JƒžqA¼ƒ-N -<2Bº z¯šÐm´š+rµÓ z¯š zmA¼ zž¢Cda2™ 4Š z ž¬m_³šuj ƒ2A¼ƒ ˆ‚dƒ.» »a™–BýCdƒ {üƒ m´š m›u³šuj`ƒžqֈ+r[+°a™ƒÎžu"m›u³šuj`›ÿu 8TAÿ¼ z" / žq[Cdƒ {üƒ=‰Bºƒžq+°‚dz‰£|a -µÓVa™ƒüƒ m›u³šuj`ƒüƒ:N l°×ü ƒC£ü ü¸ +°üƒ4ŠA¼ƒ £?« ü +°a£jƒ›ÿª zžq ¯š2m±Ā´šs ƒ4Šƒ .dƒ2Bºƒƒ µÓVa™ƒül°×-µÓVa™ƒüƒ±Ā ƒa™ƒü ž¬+°[–2.dƒ.dƒ2A¼ƒa™ƒm_³šuj›ÿu z 4Šü £wa m›u³šuj`ƒüƒ4r CÖH‚dƒ ü¯ÕN -³šu2+ra™ƒüƒ m›u³šuj`ƒüƒ 4ŠƒLs2.d uüa™ƒ m´š Cdƒ {‰U {[-ƒ›ÿª £üƒCü\±pC»= aÁC£Bºƒ"'µÓÐa™ƒBÖ a™ƒ" / -2C£ A¼µÓØ»ƒ A¼l°×— U {Bºƒ TµÓÐ ƒ2A¼ƒ »a™ƒ4r Öüƒ4Šƒ£Bºƒ

'µÓÐa™ƒBºƒ m´š z+«s”ĀAÿ¼8VX" / +ra™`4Šƒa™ƒ {‚Öz+°—4Šƒa™ƒ£+°Ø»ƒ z+«s+« ˆa™Ù z m´š z+«s+«8TA¼Ø+r£H" ˆa™Ù»ƒN" / ©pBºµ†+°LTA¼Ø‚»ƒ z+«[s m´š”ĀN2.d4üŠ A¼ƒ4Šƒa™ƒµÓ¡mµÓš‚»ƒm´šA’ÿ z >´šCd´š‚dƒ>ϯš2C£‚Öˆ4ŠAÿ¼a™j zü+°2!¬w+i üØ+ra™`ƒBÖi4Šƒa™ƒ { TƒmCd›ÿu z.dˆ¾´BýA»Wl°×üƒ¯šL‚֐ƒ ˆa™ÙA¼Lcl°×üƒ -Xa™³šu¯šØփ ¾´iCTƒjNm´šµÓ‰üƒ>l°×ºBºƒ4rCd4Šƒ¯š ˆAÿ’ z ´š2.dWG zK2mA¼ƒüƒ ¬´Õ–L:2+°ƒTµÓA¼ z4r ¬´š–ABº\L ˆ {Bºƒ¯š2”Āa™ ƒ»¯š2+°# zž¢¯š+°üµ†„”Āsƒ ƒCd ƒ»¯š2Nÿ _ƒ?«§ A’L Cd´–Õ -ü¯š#.» CdBº_Bºƒ.dƒ£‰Bºƒ -µÓVL -» ÖiA¼ƒØ[ .»L a™+«2.d ƒ[ µÓa™`ƒ »Bý£Bºƒ -µÓVL ¯šA¼ƒÙa™ƒ { A¼‚dƒC¹ -Cd[ .»az .dˆ]´šva™Ð>£j2Cda™ zK {.»¯Õ±Ā´š züƒ[ƒ‰_?«§a¹4Š›uAÿ¼üƒ +°HÙ2.dƒ.dƒ‰T+°ƒ+°´ša™ ˆa™g z4rKl°×+°a™ja¹4Š_2Aÿ¼ z NH2Cdƒƒ +r[Q[+«´šA¼ØÉ z

KXff-ƒ´šA¼ƒ£a™+°a™ züƒ-» ˆmCdüƒ ƒ2A¼ƒ

az]y ›u4Šƒ´šBº ƒÖƒ :ƒ z ´ša™ƒ¯š zƒ C£+«.¹ _24ra™ ƒ4Šƒ .d2A¼ za©pBºµ†+°V ƒ2mCd”Āa™ z3C£jƒ›ÿª z´šva£Ðƒ›ÿª zƒW2´š q¯Õ[a£ ƒ‚dz[4Š q¯Õ [a™XµÓ‚dƒ z4Š £2A¼Tƒ.dƒyƒ 4Šƒa™ƒ Ls az]y NxØšAÿ¼ zƒ ¯T2] Wš“ØBºƒ µ†µÓÐCd ´šA¼T Nÿ՝2.Öƒ +r {©pBºW ƒ2mCdm±ĀJ`Ø zƒm4Š³Õu2]Q[›ÿu z ƒNž¢ TBºƒ l°×2BŽ=ü¸´&š Bºƒ ƒ¹£+r—‚dƒ+°aj™ üƒ›ÿTª 2.d ü¯Õ‚dz‰NQ[+« C¹Bºƒ4r A’ÐA¼µ†+°L ƒ2mCd zƒ -ƒÕ§2.dƒ z :?«§ ƒ2mCdA¼Ð‚dƒ z a| az2_ ÅÓ¡®¯šjL2]-ƒ›ÿTª 2]-N¯ÕN2¤ .dƒƒ-´š&BºƒA¼Ð2A¼Ð ƒ»N ±paz-µÓVL‚֐ƒ¯šƒG2.d4üŠ {-µÓVa™ a™s ƒ[µÓVa™2l°ûBŽWNÿüփ± paz ¯ša™Ð zƒžql°×2Bº4Š4Šƒƒ 4Šƒa™ƒ ¯ l°×-ƒ4Šƒ` z4rm›ÿu2Xa™³ÕuCdƒBºƒÖim_Cdƒl°×# z<Ø z 143


4Šƒa™ƒ ƒ2mCdm´š›ÿu z ü¸4Šƒa™ƒ ¯ ü¸ ˆmCd»ƒm›ÿu2Xa™³ÕuCd ƒ4Šƒƒ +°ƒ+°¯Õga™]Cdƒsž¬ia›¢Aÿ¼ƒ-ƒ›ÿª zž¢[+«CÖ.dƒy+ ž¬ƒ

‚dˆ>Ï ü—Ø4r|aÙaz¯š2£A¼ z ´šL´šva™k z »A¼ zm´šX±ĀN2.dƒm_³šuj zl°×´ša›™ u³šuØ zl°×4Šü›ÿqA¼ փ?«A§ ¼[ m´šW‰2]4r|aÙaz+« ‚dˆ>Ï üƒ—Ø[¯š ˆAÿ’Tƒ#ƒ¸2BÖƒ »A¼m´šX±ĀNCdm_³šuj z-³šu2¯šƒ–āa™` q‚dz.dƒ‰N

)2m´š uÏ2 m_³šujff£+°Ø zm´š uÏ ƒ‚dƒփN

-³šu2m_³šÍj¯Õjff£+°Ø z-³šu zƒ m´šX±ĀN2.dƒ.dƒ‰N

CdCdÐ ƒ¯Õ m_³šujff £+°Ø z2A¼ƒ CdC­ CdÐ2 -¯Õ -ƒ´šA¼ züA’Ða£-N»ÖiX[-ƒ#ž¢-³šu2A¹ØCd+° ƒ4Šƒ.dƒ‰N -‚dƒ ˆCdj m_³šuj £+°Ø zž¢ l°ûBº ¯šÕ§+°ICd ƒ4Šƒ -³šu2 a™³ÕuCd ´ša™›u³šuØ zƒm´š›¢Nÿ2.dƒ#žqA¼ƒC» ¢D2A¼ˆ´š[šCdƒs‚dƒ2A¼ƒ

m´š uÏ£.dy³Àu£Cdj -³šu2m_³šÍj¯Õj L€Cd2 CdCdÐ ƒ”ĀØN³Àu£Cdj -‚dƒ ˆC»jCdØ›ÿu Cd¦ff

3C»jXµÓ_t³Àu¹‚dƒ3CdjµÓ›uta™¤ L€Cd2¦ ¯š]yA’2³Àu¹‚dƒ8¾i£Cdj¯š£Cd¦ff -[›¢Nÿ2.dƒ.dƒ‰N-N‚»ƒ-.dü´šL´šva™k´ša™›u³šuØ z -[‰2?«+[« [a£Aÿ’a™փ 3´ša™›u³šuØ zƒCÖH¯Õ+[m´š‚Öˆ>»ƒ ƒ[4r|aÙazm´šW‰2.d4r‚dˆ>Ï üƒ—ØBºƒ'TAÿ¼ z4r_A¼ƒH.Öyƒ ¯šCdƒs ]Cdƒs4r »a™–Bý ¯š]yA’2A¼ .ÖiCdØ m_³šuj a£+°±p+°üC¹ 4ŠˆBý‚dz‰A»µÓ¡A¼¤.ÖiCdØ z:N‚dz ˆ‚dƒ‚dz;+°—!q µ¢¸,, +°a£j+°a™jT£µÓ2.d ƒa™j ˆ‚dˆT L€Cd2, -³šu2´šA’a™ga£³ÕuCdØ2-.dü2´ša™ ƒ2m´š›ÿªƒ2,,

´šL´šva™k ƒ2A¼ƒžq[.ÖCi d Ø ƒ»=þƒ+°¯šÐ´š‰ z ž¬Cdl°×C£»¯šÕ4§ r C¹.dƒ.dƒ‰N ' ´šL´šva™k zl°× +°a£j+°a™jüƒ žq { ˆ‚dˆ ƒa™j züƒ žq {U¹³šu2W¹³šu2-ƒTžq {-N8Jƒžq[NŸ8Jƒ+r[N µ¢¸,, +r‚dƒ2+°a™2¯šgü2m±p+°s2U ”ĀØ‚dƒ¯šgü2, +r‚dƒU A¼Ð‚Öˆ¯šĂ2Nÿ>4ŠTƒCdØDÿQÿ‚dƒCÖ,, „¯Às´š{a™ƒš´š{2¯š+°›ÿu züƒ±Â2N.da£.da™>2Cdƒ¯š2´ËšˆCdփ ‚dz2Býl°ûBŽ+r#ƒ¸‰A»a.ÖiCdØ z¯ša™Ð>2Cdƒ uü z-2Cd?u ֈ³šÍA¼ƒüƒ ´š{ ?«§2.dƒ#l°× m›ÿª ƒ +ra™` փ‚dz‰N :N /Kjü [Jƒü zü.»Cd .dl׏° a™m4Š´ša™ ˆ`ƒ¯šˆ+°j ¯šƒWa™>[Cdm´š+rµÓ›ÿu¯š ˆփ +°ƒA¼a™–` ƒ2A¼ƒ-4rCd‚Öz+°—+°ü–C¹ƒ‰a™ˆ´š£ ƒ züƒ AÖH‚dƒ q‚dz.dƒ‰N

>ÐüC£—žužu ›ÿu¯š´š?«C¹—?« ¯š ƒm´š›uÿ ff -‰#ƒ¸ a¯šÕ§‚dƒ2A¼ƒ.ÖiCdØ»ƒ]CdĂÐa™ˆ´šփ-š§Cdƒ {ü.»Cd´šL»Õ§CdփA» .ÖiCdØ ƒÖBý =þƒ+° -A» ¯ša™Ðm›ÿu2Cdƒül°× üփN Q[[ ³šuL2´š q‚dz# ³šuL³šua£A¼ƒüw+i£ ”ĀAÿ¼Ø z 4rA¼ƒ -?«§ =þƒ+°ƒ ¯š4Šƒ`uICd [a™ƒÙ` uICdփ ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ ´ša™W ¯šÐa™ˆ´š{BÖi 4Šƒa™ƒ Ls‚»ƒ ³šuL2´š q‚dƒ4ŠüBºƒ 'žqþÖ ƒ+°=#ƒ¸+°H\A¼[4rLقƒd Bºƒ4Š4r‚dˆ>Ï {üƒ—ØBý#ƒ¸.Ö¾´–ƒ ¯ša™ÐA¼Ð2A¼ÐT[a™ƒj+°s2¯ša£Ð2A¼ ƒ‚dƒ2´ša™¦, ¯ša£Ðƒ›ÿª T[a™ƒj+°s2¯ša£Ð›ÿu T L€Cd¦, 3C£j£CdjT»+rN›ÿqA’›ÿqA¼ T L€Cd¦, ƒ³šÍ£+rØa¹gA¼ˆa™¦-³šu ƒ¯ÀjX L€Cd¦, +°a£+°a™T³Àu»/±ĀNÿA¼Ð‚dƒ³ÀuCd¦, A»µÓ+ržuNÿD¦ÿ µÓØ2¯ša™ÐµÓØ2[a£ ƒ‚dƒ2,, -[-‰#ƒ¸-.dü´šL´šva™k z¯š£CdփN£ ƒa™ˆ´š züC¹ƒ‰ ‚Öƒþƒ+°+°üA¼ƒ£Bºƒ4Šƒa™ƒ›¢Aÿ¼a™³ÕuCdƒBºƒ :2+°ƒµÓ¡+«s‚dƒ2A¼ƒa™OCd z ž¬mC£?«‚dƒ2A¼ƒ±Ā z ž¬l°×2A»?« 144


+ zj ž¬¯ša™Ðm´š´š2.d ƒ2Cd#ƒ›ÿu¯Õ2.dƒ.dƒ‰NA¼µÓØ zA¼l°×—mA¼š§ CdA’bā¯š-ƒT8Tƒ‚dzžq {A»³šum±Ā`uN¯š2>Ï+° ƒ4Šƒ£Cdj‚dzƒ žqAƒ¼ '¯ša™Ð z[> z4ržq[A»_#§_‚dƒžqm_³šuj4r[µÓyaz2.dƒ+ ž¬ƒ uÏ£2A¼ züƒžq [‚dz/‰ [‚dz Bÿº ˆ {ü2A¼ƒa™ƒ ' uÏ z m›ÿ u 2X üÖ ƒ  N +r { uÏ » ƒ m›ÿ u 2X‚d ƒ [ [µÓy‚dƒ ƒ4Šƒ.dƒ‰Nm›ÿu2Xü+°` ƒ4Šƒ£2A¼ ƒ2Cdփ uÏ zƒ2Bý ´š { #ƒ§ . d ƒ ‰N ¯š C d Ø z uÏ z -ƒT ˆ‚d ˆ 4Šƒ ` züƒ4r CÖH¯Õ+ ž¬ƒ uÏ ¯šÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ £2A¼ z žq[A» :#¸[ »A’2Cd [µÓy‚dƒ z'žqÖþƒ+°‚Öz+°—m›ÿu2XW2.dƒ#l°×-.dü ˆa™Ù zCd´š– ƒL‚Öz+° ˆa™Ù zžqA¼ƒ

”Ā2m´šA’‚dƒm´š›¢Aÿ¼ =þƒ+° žu›ÿu z+°ƒ+° =þƒ+°ƒ=þ«|4#2A¼ƒl°×azCda™»ƒJƒ -+°—a™žqAƒ¼ =þƒ+°ƒ=þ«\C»=þƒ4Š .dƒyƒ+r[´šL´šva™k zÖþ«|4AÖ#ƒ¸" :Q =þƒ+° -[CÖH¯Õ.¹-NazN+rA¼ƒŸ-4r´šL´šva™k z=þƒ+° +rA¼ƒ:N-N+rA¼ƒŸ-4r‚Öƒþƒ+°´šL´šva™k z+rA¼ƒ:N+r[A»-N -[CÖH‚dƒ4ŠƒƒŸ-4r=þƒ+°+r[A»´šL´šva™k z A’ÐA¼W ©pBºW ƒ2mCd züƒ -2A¼L+‹ CÖH¯Õƒ -T /´šA»µÓ ´šva™Ð+° z4rm4Š³Õu2.d ž¬ƒ/´šAµ» ÓTƒ.dƒy£a™ƒ-2A¼a™ˆa›¢Aÿ¼l°× 4Šƒa™ƒ {üƒ+r uüa™ƒ=2A¼ƒ+°4rQa™e+rü z ¯ .»¯ÕCd ƒ4Šƒa™ƒ {ü A¼t Aÿ¼a™j´šA¼¤Xm´š+ra™ zm4Š³Õu2]£L A¼t›¢Aÿ¼m4Š³Õu2]‚ÖƒBºü ˆmCd»ƒ ”Ā2m´šA’‚dƒAÿa¼ j™ z.d+°—4r´š#ƒ§_Bºƒƒ-Nžql°×‰-\‰ž¢´šBý TƒBºCd ž¬l°×BýXž¢´šBý=üƒ+° ž¬-2Aÿ¼l°û´šm´š»µÓ z ž¬ z[\±p {ƒ -4r:N±p+°-N+ržq+°´š{#ƒ§.dƒ.d.dƒy.dƒƒ2Bºƒƒ '”Ā2m´šA’‚dƒAÿ¼a™j zƒCdCÖHT.»Cd4r[¾´A¼tü”Ā24ŠCdØ z .»Cd4r[CÖH¯Õ+žqBºƒ' ˆa™Ù z¾´iTAÿ¼ z4r+2Cdm4Š³Õu2]ƒ

/´š‚dƒ z+r[£Bºƒ»A¼ z.dNT#ƒ¸+r4ŠüA¼ƒ›¢Aÿ¼üƒT[ƒ3 ˆa™Ù¯šƒgBºƒ+r uüBºƒ-\‰¯šs2›ÿªTA¼Ø4Šƒa™ƒ z<Cd¦CÖH‚dƒ[£Bºƒ -\‰ž¢ o]yW2]#ƒü»W2.dƒƒ+r[=‰?«+«K+°BºC»a™Bºƒ '›¢Aÿ¼ ƒ/‰A¼ƒ‰#ƒ¸4rm4Š³uÕ 2.d ž¬‰”Ā2m´šA’‚dƒ+°m´š›¢Aÿl¼ ×° BÖi 4Šƒa™ƒ Ls+«CdCdĂ2CdX+« 3‚dƒ›ÿª+°s ƒ2BºH+« ¯ .»¯Õ›¢Aÿ¼m4Š³Õu2] -NTƒ2#¾´?«§Q´š z 3+rµÓ Q´š z ž¬ m´š+rW2.dƒƒ£BÖ+°—Bý+« ±pazƒ+A¼ƒ žqA¼ƒ3TAÿ¼ z4r=þƒ+°ƒ4Šƒaw þ«\ƒ=þƒ+° ˆa™Ù z CÖH¯Õƒ-N-BºT ˆa™Ù»ƒ=2A¼ƒ+°4r4Šƒa™ƒ+°´šžq[A»-N=´š–?«+[« 4Š ƒØ zƒ.»a™y uüA¼ƒ-4rA’[ üm›ÿu2Xa™³ÕuCd z4rA¼ƒm›ÿu2X T”Āsa™»ƒ‚dƒ4Šƒƒ a£4ŠA»Ð©ĀA¼ƒüƒ±p2Cd a™l°×ƒ C£ƒ‰2Cd a™l°×ƒ [šl°×A¼a™Aƒ¼ '[©Ā ˆa™Ù z-ƒØül°×CÖH‚dƒA¼ƒ=2A¼ƒ+°4r£a™ƒ =þƒ+°ƒTƒj‚dz2A¼ƒa™ƒ+°ƒ+°£L+«a£+°Bº±p+°BºüƒCd´š– { mµÓ¡,, ƒC¹Ø´šĂ ˆ±p‰XÖi .£Ø2´šµÓØX,, £a™ƒ ƒCdƒØ {ƒ2Bý ƒCdƒØ {|+±p {A¼ƒa™ƒ=2A¼ƒ+°4r=þƒ|+ ƒCdƒØ {=þƒ+°ƒTƒj£Bºƒ=þƒ+°.»Cd » > ƒa™`m´š£³šua™ˆ´šƒÖ  ¯š2”Āa™ zƒ±Â2A¼ƒ[›ÿu z =þƒ+° 4Šƒa™ƒ+°´š .»Cd» ±p {ƒ -´š&Bºƒ žq[ =þƒ+° žq+°±paz ‚ÖƒBºü-2C£_#§_‚dƒžqC£ƒ-»£Bºƒ.dˆ.ÖA¼ ƒ[=+°—BºƒžqBºƒ [2Bý[DBŒ+° CdƒÖ  -2Cdab™ ³Õu¯šƒĂüž¢-A»‚dz2Bºƒƒ.»´š K?«‚dƒ2A¼ƒ‰´š& BÖ#ƒ¸ TƒBý¯Õ´šBºƒ.dƒ2Bºƒ¹ -!q¸ =þƒ+° ;+°—#ƒ‰ -K‰ ‚dz2Bºƒƒ ¯š zmA¼ zž¢»_Bº›uü z2Bý¯š zmA¼ z»³šuL2]#ƒ¸4Šƒa™ƒ£+°Ø z l°ûBº =þƒ|+-az´š–?«+‹=þƒ+°ƒ³šuL2.dƒƒ ”Ā+«‚ƒd [.»Cd £Cdj+°ƒÖ  =þƒ+°-.»Cd ƒ_B» ˆ‚dƒ‚d=þƒ|+ =þƒ+°3TAÿ¼ z4r.»Cd£.»Cd£Cdj+°փ‚dz‰N:N‚»ƒ”Ā+«+« ˆ‚dƒl°× =þƒ+°l°×4Šü¯š_2Aÿ¼ z ˆ‚dƒ‚dƒ‰žq[N+r[=þƒ+°ƒžq[N-[

145


=#ƒ¸ - ž¬ƒ"-‰A» žqA¼[-Dÿm±Ā‚dƒ z+rLy.dƒyž¢ o]y ƒ4Š ´š+« +‹#+rA¼ƒüƒ ‚»ƒžu4Šƒ [üƒ ¹ -žu4Šƒ 4Šƒa™ƒ£+°Ø z .»Cd =þƒ+° [üƒ A¼ƒ 4Šƒa™ƒ { A’[ ¯š24ŠX =þƒ+° Q[ ¯š24ŠX ´šL´šva™k z

CÖH¯Õ£Bºƒ+°ƒ+° =þƒ+° žql°×2BŽ.»‚dzƒ8›¢AÿÖi£a›¢Aÿ¼l°× ¯š ˆ z4rA¼ƒ =2A¼ƒ+°4r KÅÓ¡® ´šüƒ.d4r ƒ2Bºƒƒ CÖiü zƒ‰ K?« ž¬» ‚dz2Bºƒƒ -azC» CÖiü z .»Cd -\‰+« m´š+rµÓ z .dƒyƒ K?« .»Cd -\‰‚»ƒ.džu¸L±p {ƒ:Cda™ ›¢Aÿü¼ K‰CÖüi z 2?«T;+°—´šL´šva™k ›¢Aÿ‚ ¼ ƒ» KÅÓ® 2?«N:Cda™ ›¢Aÿü¼ ƒm›ÿu2X[T¯š2s L2´š.‚ » zd »4r[a™³ÕuCd´aš .™ d { Wš“ØBºƒ-‰A»žqA¼[4Šƒa™ƒ£+°Ø zl°×4Šƒa™ƒ {žq+°.ִՖ£a£žqA’ /2Bý.ִՖXa£"žq+°.ִՖ£a™[.d]y£Bºƒ ˆ?u¸Bº4ŠTžqA¼ƒ/2Bý .ִՖXa™[4Šƒa™ƒ {2Bº4rWš“Ø[

K {žq {ff-[=žu.Ö¾´–ƒ"±p[ /2Bý žq+° .ִՖX[ -[ -[ .d]y£Bºƒ ¯š4Š z .d]y ¯š4Š z .£ žqA¼‰#ƒ¸‰N 4Ša™ƒ {3+rµÓ zAÿ¼Ð[ {‰´š–?«+«[-‰´š&BºˆT‰´š&Bºˆ ˆmCd»ƒ Aÿ¼Ð[C¹.dƒƒ-žu|4»ƒ/‰#ƒ¸-‰#ƒ¸ K {T‰#ƒ¸ K|+C¹]N -!q¸ K { -‰#ƒ¸ »ƒ T‰#ƒ¸ l°ûBŽ K|+ C¹]N »ƒ =´š&Bºƒƒ žqƒ£l°×C¹.dƒ#ƒžqAƒ¼ £ ž¬Ö»ƒžo—[.dˆ]C»Kl°×CÖH‚dƒ4ŠüA¼ƒ »ƒžo—[.dˆ]´šL´šva™k z+°_Bºƒ£".dˆ.»N=þƒ|+4ŠA’=þƒ+°ƒ Tƒj£[+°2!¬-Aÿ¼ zBºƒžqBºƒ=þƒ+°+°2!¬ˆ ˆ‚dƒ8ž¢+° ƒ2A¼ƒˆ žqAƒ¼ 3µÓVa™ zƒ4Šƒwaþs «\X»µÓVa™ zžqAƒ¼ C¹B»üƒƒ.dˆ ¯s»ƒ+°ž¬#ƒ¸ [V€ ƒ4Šƒ¹-!q¸4Šƒa™ƒ¯šˆ.džql°×2!q ƒa™ƒ4ŠƒTBºAƒ¼ Wš“ØBºƒ/‰ ƒ2mCd z£žq[ ƒ2mCd z£/´šAW» 2.dƒN" 4Šƒa™ƒ { ü zžq[ ƒ2mCd ƒazC»» z<Ø z3 ƒ2mCd z¯šjL2.d4r» C£ƒ 8Tƒ žql°×2BŽ ±p ž¬ƒ ü z‰ ƒ2mCd züƒ ¯šjL ¯s >j ¯šˆCd+° ƒCd¯šˆCd+° züƒ .dƒyƒ ƒ2mC¹.£yāa£`¯šˆCd+° züƒ .dƒyƒ

ƒ2mC¹.£yāa ™` ua™2 ›ÿª ƒ2A¼ ƒ uC£µ•.d zˆ‰ ƒ2mC£2Cd ƒ2A¼ƒ ƒC£µ•.d zƒ‰ .dƒyƒ-4r3 ƒ2mCd zül°×3A¼Ø2Cd züƒ‰2A¼ƒ ü£[+«-´šTmCdCd/‰N-T+°C£a™gCd2N2´š uü { -³šu2m_³šÍj¯Õj ƒ2mCd zž¢ -³šu2 -4r» uC£µ•.d z -¯Õj -4r» ƒC£µ•.d z¯š2›ÿTª 2.dƒƒ)2+ra™1+ra™ züƒ.»Lyƒ-2C» +r[ ü2žq[ ƒ2mCd zül°× ü2-2Cd2žq2A¼ƒ=?«§-µÓ¡] žqAƒ¼ -Tžq[ ƒ2mCd züƒ+°ƒ+° ]2.d4Š»Cdƒ‰žql°×2BŽ.»‚dzƒ

žu›ÿu TƒA¼2 uÏCdƒ2µÓVa™2+« ƒ¯Õsff-ƒ ƒ2mCd zl°× ü»ƒTƒžqA¼ƒ ƒ2mCd zl°ûBŽ ˆ‚dƒ‚»ƒ ˆ‚dƒƒ ˆ‚dƒ±p4#§4ŠüA’‚dƒ[ -4r Cd ƒ¯šƒĂ Cd ƒ¯šƒĂ.» [ Ls‚dƒ4Šƒ£ ‚dƒ[ ¯šˆa™ƒØBºƒ ˆ‚dƒ‚»ƒŸ Cd ƒ¯šƒĂ ˆ‚dƒ‚»ƒŸ -az–?«+«[ ¯šˆa™ƒØBºƒ S+°?«[ ±p4#ƒ§# žqA’ -#ƒü» ü2žq[N4Šƒ+° ü zžql°×2BŽ.»‚dzƒ

K.£mµÓ‚dƒ2+°a™s Ø2+°a™s Ø2 ƒ³šuA’mµÓ‚dƒ2ff +°ƒ+° =þƒ+° ¯š2_2Aÿ¼ ƒaz ƒ2mCd züƒ´šLCdØO2]´šL´šva™k ¯š2_2Aÿ¼ ƒaz ƒ2mCd züƒ¯šjL2.d ž¬ƒ =þƒ+°ƒ´šLCdØO2]3´šLCdØO2.»A’[[´šLCdØO ¯s 8Tƒ/2Bºƒ¹ -N‚»ƒ[µÓy‚dƒ z´šLCdØO2.»A’[[[a™¸+°Ø z.»¯Õü+°Ø ƒazA’[[ ü+°Ø z.»¯Õ C£ƒ=´š&Bºˆžq[Cdü.dBº ƒ» [µÓy‚dƒ z:A»žq+±° p Bº z C£ƒžq+°±p {#‚»ƒ ƒa™j z ƒa™j zCÖH¯Õ.¹+°a™j uÏ züƒ [a™ˆjü z ´Õµ†.d z ´š?«§£[+« ´Õµ†.d z TBº]#ƒ¸ƒ‰ ¯ša™–FÿX[ ±Â2N £[+« ›ÿª‚dƒ z IL#ƒ¸ƒ‰ =þƒ+° -» ›ÿª‚dƒ2 ILC» 8Jƒ žqAƒ¼ =þƒ+°±pC»=þƒ+°C¹l°ûBý‚dˆ Cdƒs±p {ƒ 'TAÿ¼ z4r=þƒ+°±paz´ÕA¼´š -CdØ2CdTü+°`փ -2Cdab™ ³Õu¯šƒĂü .dH2.dl°×2Bº -.düփ _#§_‚dƒž¬i /‰A»A¹ ‚dz2Bºƒƒ ´šL´šva™k z =+°—BÖ+°—Bº‚dz2Bºƒ¹-+°—Bº+°—Bºžu¸´šL´šva™k z=þƒ+°žqAƒ¼ =þƒ+°/‰ 146


.¹#žu¸´šL´šva™k»ƒ=þƒ+°žqAƒ¼ -4r=þƒ+°=+°—BŽžqA¼ƒ´šL´šva™k»ƒ -2Cd?u‚dz‰N+°ƒ+°=þƒ+°´š{#§»žqA¼ƒ:N¯ÕA’¤2Cd z

©pBºµ† ¯šgüƒ um4ŠCdsž¢ um4ŠCds 4Šƒa™ƒ¯š[‰Aÿ’ zµ†*mµÓ ` z.»‚dz´š&Bºƒ -Bºƒ4ŠA\¼ Tš‚ƒd züBý\CÖH¯Õ+[ ƒ¯šƒ ƒa™´{š žq+‚ ° zd 2Bºƒ# um4ŠCdsž¢ ¯šÐ´š‰ z 4Šƒa™ƒ {A¼t µ†*Tš‚dƒ züƒ Tƒ´š&Bºƒ ´ša£l°×´šBºƒ# .»C d 3 Tš‚dƒ züƒ uÏ´š+° z2Bý‚dz ƒ2Bº+ ° ‚dz2Bºƒ# um4ŠCdsž¢ ¯šƒš“´Õs 4Šƒa™ƒ {A¼t ¯šNК‚dƒ züƒ T ü‚dz[ m±Āa™2Dÿ2]Tƒ´š&Bºƒ¾³u.dyL+°žqTƒ.»-T‚dz›oCdƒ4s r uÏ´š+° z žq+°±p {# um4ŠCdsž¢CdƒV‚dƒ z4Šƒa™ƒ {A¼tµ†*mµÓ ` z.»‚dz#.» ¯šƒsCCd dsÐ uÏ z4ŠH\3 ¯šƒs {]2X2.dƒ# ¯šÐ´š‰ zž¢ um4ŠCds +°ü4Š[žq]C£ƒ+°üž¢+°‰£[Öü¸ Cd´–š +°.Ö´š&# ¯šÐ´š‰ zž¢ ¯šÐ´š‰ z +°ü4Š[ žq] -2A¼H Tš‚dƒ züƒ ƒa™] ƒa™ƒ +°‚dz2Bºƒ# ¯šÐ´š‰ zž¢¯šƒš“´Õs +°ü4Š[»ƒüƒ+[3+°ü‚dƒ2A¼ƒC£ƒ+°‰A¼2Cd‚dz ƒa™.dƒ# ¯šÐ´š‰ zž¢CdƒV‚dƒ z+°üž¢C£ƒ+2BºTƒA¼A¼ƒ8ƒ4ŠƒTˆA¼ƒ Ö+«—#ƒ¸ƒü+‹jA»TCdƒ‰ L2]±Â2N#ƒ¸4Š[žq]A’[´Ëšü zƒ T.£L2] Cd l° × a£ uØNÿ ´ š C d Ø z .d ƒ y[‚d z ¯š 2 ´š A ¼ ü ƒ 4Šüƒ4Šƒ[‚dzÖ2.d‚dƒazN‚dƒ2Cd‚dz ƒ¹£Ø±Āa™ z4r[»a™ƒ +rA¼[[µÓyaz2]m_³šuj[šƒ2Bý.dH2´š+°‚dz2Bºƒ# ¯šƒš“´Õsž¢ um4ŠCds¯šƒ< z4r[mN2]žq]3[mA¼¯šƒ<Tƒ?«§A¼[CÖH¯Õ .Ö´&š #

 ¯šƒš“´Õsž¢¯šÐ´š‰ z¯šƒ< z4r[mN2]‚dzA’[ ü¯šƒ<փ?«§A¹ -NC¹]‚dzC¹.d+°‚dz2Bºƒ# ¯šƒš“´Õsž¢¯šƒš“´Õs[mN2]žq]´Õ ƒj#A’[¯šƒ<Tƒ?«§A¼[CÖH‚dƒ+° ‚dz2Bºƒ# ¯šƒš“´Õsž¢ CdƒV‚dƒ z ¯šƒ< z4r [mN2]‚dz 3 [mA’ ¯šg - uÏ Tš‚dƒ zƒ4r[m´š uÏ´Ëšƒm´šCdØ4rs ƒÖi£l°×Tš‚dƒ z+rA¼[ CÖH‚dz# CdƒV‚dƒ zž¢ um4ŠCdsm_³šuj[š‚dƒ2A¼ƒ2Bºƒ´š&Bºƒ um4ŠCds‚dƒ2A¼H £Ø±Āa™ zž¬i‚dˆ+°HA¼´&š üƒC¹]m´š´š2.d Xs4Šüƒ4Šƒ# CdƒV‚dƒ zž¢¯šÐ´š‰ z3m_³šj[š§‚dƒ2A¼ƒBºƒ´š&Bºƒ3+°HA¼´&š üƒ C¹]m´š´š2.d Cdƒsüƒ+°H\+°üƒ4Š+°‚dz2Bºƒ# CdƒV‚dƒ zž¢¯šƒš“´Õsm_³šuj[š‚ƒd 2A¼ƒT+°ü–»ƒTƒ‚dzžq+°‚zd 2Bºƒ# CdƒV‚dƒ zž¢CdƒV‚dƒ z um4Š¯šÐ´š‰¯šƒš“´š{sü ü4ŠHw4Bºƒ‚dˆ ´šA¼ƒÖiA¼ƒ›ÿqA¼ züƒžq+°-<2Bº´šL´šva™k¯š]yA’2A¼´ša™m_³šuj z C£»+r[+°+°2!¬»a™ƒ4rA¼ƒ-ÖBý Xs›ÿqA¼ zžq+°´ša™m_³šuj ƒ4Šƒ C£ƒC£Öi‚dz2Bºƒ#:A»-T+°ü–T+°ü– z um4ŠCds ƒ¯šƒĂA¼µ}2mN‚dƒ züC¹4ŠˆBýµÓ›utNTš‚dƒ zü‚dƒ2A¼ƒ -ƒ›ÿª z4ŠH\‚dz2Bºƒ# ¯šÐ´š‰ z um4ŠC ds m+° ƒ z4Š +‹`«2 ] 4rBÿº[mA¼ƒ ±Â2A¼+ ° 3 um4ŠCs‚ d ƒd 2A¼HTš‚dƒ zü‚dƒƒ›ÿª z4ŠH\‚dz2Bºƒ#‚»ƒ¯šÐ´š‰ z ¯šƒš“´Õs ˆ”ĀN¯š|aÐ2mN‚dƒ£Ø±Āa™µÓØ»ƒ[mA’ ¯šg CdƒV‚dƒ z A» {Bºƒ 4ŠüBºÖBý 3¯Õs+°_ƒN¤ +°H\ m´š ˆ` zü .»Cd -¯šCdƒs¯šCdƒs -ƒ ›ÿqA¼ z +°ü ž•+«+° +°a™j AÖiÐC£AÖiÐCd zü +°ü– T ƒLc2] ;´š& uÏ z 4ŠH\ ‚dz2Bºƒ# CdƒV‚dƒ z a £üƒ4Š ¯š g üƒ +—+°? « £üƒ|4¯Õ ›ÿu 4Š züƒ4r ›ÿu \2´š _ Bý ´šN‚dˆa™ ¯šgü‚փ؃ 147


=þƒ+°a£³ÕuCdØ z =þƒ+°8+rü ƒ2A¼ƒƒžq»žqA¼ƒŸ=+°—BŽ=´š&Bºƒžq»žqAƒ¼ :2++° .¹!¬ ˆ ƒa+° A’[‚dƒ 2AÖi ƒ /‰A’‚d ƒ[ -N =þƒ+°

=þƒ+°‚dƒ2A¼ƒ ˆmCd z /‰A¼[ .Ö´š– .dƒyƒ -4r Cd ‚Öz+°— 3 a™` z2A¼ƒ ˆmCd»ƒ=þƒ+°/‰NCd3 a™` z›¬i#=þƒ+°8Jƒ žqAƒ¼ Cd3 a™` z-4rA» ³u2mN‚dƒ ƒ¯šƒĂüƒ w4ia£žq-Tžql×° 2!q =þƒ+° ´š[ .»‚dƒžqAƒ¼ ƒa™` ƒ2A¼ƒ ±pl°×2BŽ m´š+°C£Ø a™` z2A¼ƒ =þƒ+°‚dz2Bºƒƒ +°ƒ+° 3 a™` z žq[.¹ =þƒ+° /2BºA’" m´š+rµ† a™` z žq[ Q´š z2Bº#ƒ¸›¬ü´¸ š{4ŠBºÃ žq+° I´Õ+« /[+« žq#ƒ¸3 a™`žq+° ‚Öƒþƒ+° /2BºAƒ¼ 8 +° z+r +° zCü\2] z2Bº#ƒ¸;+—+°—azüƒ¸ I¯Õ»‚dƒ4rm4r ƒ z2Bº#ƒ¸8±Âþ+r±Âþü¯Õ-a™?« ¯šs2›ÿª z /2Bº#ƒ¸ ˆ ¯2mN‚dƒA»³šu¯š2´ËšˆCd z|+‚Öƒþƒ+°[ ´a™ƒ-4r -Tžql°×2!q=þƒ+°‚dzˆ‰žqA¼‰ ˆ# ƒ¯šƒĂ‰2Cd a™l°× =þƒ+° /2Bºƒƒ ƒ¯šƒĂ ±paz£ =þƒ+° /‰A¼4r ƒ¯šƒĂ±pžqA¼[[a™‚ k dƒ z¯šˆa™ƒØBºƒ2Bý+«a™` züƒ±p {£" -2A¼ƒ ü ƒ¯šƒĂ±paz#ƒ¸2Býƒ-N az2+r ¯šˆ+°j ¯šÐa™ˆ´šփ ƒ¯šƒĂ‚Öz+°— ü zƒ4ŠƒLs2´š.»‚dƒ4ŠüA¼ƒ-#ƒ¸ 4ŠƒLs2´š q¯Õ£B» 4Šƒa™ƒ { '¯ÕA’¤2Cd ƒ2A¼ƒU ƒj+«sTA»³uš z+«s‚ƒd ƒT-2Z+°L2.d_Bº { =2A¼ƒ+°4rC£ƒžqBºƒ+°ƒ+°Cdl°×A»³šu zžqA¼ƒ+°ƒ+°TA»³šu z+«s -[.Ö´š–a£A¼ƒžq[£BºƒU {Bºˆ+rA¼ƒm_³šuj +rA¼ƒ+°ƒ+°U ƒj+«s žqAƒ¼ žq[A’[+«_2Aÿ¼ žqA¼ƒֈ+° žqA¼ƒ+°ƒ+°8TAÿ¼փ z+«s .Ö´š–a£A¼ƒC£ƒ/2Bý z+«s[±Â2A¼ƒ#ƒ ˆ#KÅÓ® # ˆmCd»ƒ C£»žq+°±paz z+«s= L+«"-4rC£ƒ±p {#‚»ƒ z+«s- .dƒyƒ

+r[C£ƒžq+°±paz´ÕA¼´š.Ö ´–AÖ a™ƒ"+°LmTƒ2\Öü4Š´š2Bºƒ2A¼ƒ 4Šƒ$€=žužql°×2BŽ±p {¹-!q¸žql°×2BŽ±p {ƒ um4ŠA¼ ¯šg ƒ2] ¯šƒš“´Õsž¢[+« ±p {´š{Bºƒ [mA¼ ¯šˆs {‰A¼[ CÖH¯ÕCda£ÐCd8žu4Šƒ8JƒCÖH‚dƒ[4rBÿº[mA¼ .dƒy¹-žu4Šƒ»»ƒ žq+°±p {.dˆ/‰´š&Bºƒžq+°±p Bº»ƒ z+«s‚dƒ[CÖH¯Õžq+°±pC£Bºƒ ¯ša™Ð¯š24Š m›ÿu2X a™³ÕuCd z z+«s +rA¼ƒ C£ƒ‰2Cd a™l°× Cd +°as™ Ø ƒ»N[‰CdA’Ða£›ÿ¢+°s CdÐ zƒ/2Bº4üŠ A¼ƒ3TAÿ¼ z4r+°aj™ _A¼ƒB¤ º { Cdƒ‰2Cd a™l°×U ƒj+«sTA»³šu z+«s¯š2›ÿªT2.d {+°as™ CdЛÿ¢+°sCdÐ züƒ +°aj™ _2Aÿ¼ züƒ‰2Cd a™l×° - uÏ zAÿм 2¯š z+rA¼ƒ+°ƒ+° z+«s +°üƒ4ŠAƒ¼ ”Ā+« ¯ša™Ð ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ -[ CÖH¯Õ+‰ƒ z+«s +rA¼ƒ =2A¼ƒ+°4r Cd+°Ø z4rƒ‰A’[+«+°A’Cdƒ”Ā+«"¯šaЙ ¯šÐa™ˆ´š{BºƒC£»-az.¹ az+°A»[+«”Ā+«"'wa2Bºƒƒ´ša™¯š–a™Ta™ƒA¼¤ züƒ ƒ³šÍ”Ā4Ša™ ƒ2A¼ƒ´š{?«§-üüƒƒa™ƒ4Š_ƒBº4Šüƒ”Ā4Ša™ z+°2!q »a™ƒ4r {-žu|4”Ā+«¯ša™Ð¯šÐa™ˆ´š z-ƒT

»ƒff‚dƒ2A¼ƒ´š{?«§£ -T£+°2!¬ Dÿ‰ züƒ4r {+°ƒ+° az K‰

»ƒff/2!q» {‰T

»ƒffžql×° 2!qžqA¼» ˆ#‚»ƒ/2BºAƒ¼ ¯šaЙ z/2!qˆžqA[¼ -a£A¼ƒ »ƒ-»£Bºƒ=´š&Bºƒ£‰B¹£[+«+°a™s Ø zÖzA¼ž¬iA¹š züƒ¯š2›ÿª T2.dƒƒ+°ƒ+°»ƒžq+°±p {#‚»ƒ z+«s žq+°±p‚Öƒ££[Tš‚dƒ zž¢ z+«s‚dƒ[.Ö´š&#l°ûBŽµÓWT©Ā` z ž¬%´š.£a™+°»ƒ '´šL´šva™k›¢Aÿ¼3a™ˆBÿº z+r ž¬ƒ´šL´šva™k´šam™ _³šuj z-2Cd?u ¯šˆN ֈ´š{#w+i ¯š2A¼ƒ žq+° [2Bý [DBŒ+°Cdփ ‚dz‰A¼[ ›ÿuT2.dƒ# ‚Öz+°— ˆa™Ù z-2Cd?u‚dƒ4r¯ša™Ðm´šA»µ†ü[+rA¼ƒ´šL´šva™k ƒƒ ˆ# žqA¼ƒ 4r[ ´šL´šva™k ƒazC» {2Bº» /2Bºƒƒ -K‰ ±p‚»ƒ ¯šƒs {ž¬i´š{Bºƒ ´šL´šva™k ƒƒ ˆ# l°ûBŽ ±p‚»ƒA» ´šL´šva™k z Cd´š– =´š{Bºˆ8JƒžqA¼ƒ8Jƒ+r[Cd‚dƒ2NCda™»ƒJƒžq[´šL´šva™k z=´š–?«+‹ {2#ƒ2N+r[/2#ƒ2A¼[.Ö ´–=þƒ|+žqA¼ƒ {2BºAƒ¼ +° .»y¯ša™Ð C¹.d_B»¯š ƒ¯šs Cd4Šƒa™ƒsC¹¯š³šÍ8Jƒžq» 148


žqA[¼ ›ÿuT2.dƒ#wa2Bº ˆa™Ù z-4r/2Bº.dˆ.dƒ+[7a™l°×2Bºƒ# ;+° ˆa™ÙփC»žq[NžqA[¼ žq+°±p {#wa2Bº ˆa™Ù z =þƒ+° z2A’"A»³šu z z2A’"-[A»³šu zžq[ 3 a™` z žq[ =þƒ+° ‚dz2BºAƒ¼ ¯šˆgü ƒ4Šƒ A»³šu zl°× +ra™` z ¯šˆ+°j ƒ4Šƒ =þƒ+°‚»ƒ +°ƒ+° wa2Bºˆ +°ü¯Õ‚»ƒ F> +° z ž¬ ;|+”ĀL ]y» =þƒ+°A»³uš züƒwa2Bºˆ»a™ƒ+r {wa2Bºˆ+°ü¯Õ;+°—!qA’[[=þƒ+°£‰ A»³šu ƒ£‰8 ´a™ƒC¹´Õü]£;+°—!q Cd2Cd#C£»‚Öƒþƒ+°C¹]A’[+°A».dH2]m›ÿu2X.»Cd-»+° z ]y#ƒ¸ /‰#ƒ¸ ±paz#ƒ¸ C¹.dƒƒ -2C£ ¯šÐ´š‰ CdƒüØ»ƒ m›ÿª ƒ ˆmCd»ƒ +°ƒAÖa™] +°» ¯šÐ´š‰ z um4ŠA¼ ¯šgŸ +°ƒ ¯Õ +°» ¯šÐ´š‰ z ¯šÐ±Ā‰ ¯šgwa2Bºˆl°ûBº Cd‚Öz+°—.dü z.»Cd» C¹¯šˆs /2?uaz ´šL´šva™k z2A¼ƒžq+°C¹]=þƒ+°a™¯šÐ´š‰ z 2?«NQ[+«¯šjX‚Öˆ ¯š2”Ā—a™ֈ8A¹ ;+° ü/2#ƒ2N´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ‚Öƒþƒ+°l°×8 ü zžqAƒ¼ +°ƒ+°Q[[Q+«Cdƒü£a™ƒ¯šƒa™¯šÐ´š‰ ƒ[-£‰a™ƒ

uϯš±Ās a™` züƒ uÏ TA’Ø ¯š±Ās a™` zü4r ”ĀAÿ¼.dCdƒš§‚dƒ¯š2´šXs 

¯ša™Ðm_³šuj_ƒN¤ Öia£4ŠØ›¢Aÿ¹´ša™X  ƒ³šÍ£+rØa™g T.£a™ z  .dCdƒLÐAÿ¼ ‚Öˆ4r›ÿuدš z  ]A¼Ð¯šƒs ”Ā+rC£—a£ƒ›ÿª z A’Ða£ -³šu2m_ ³ujX[µÓy‚dƒ z -2Aÿ¼ƒ[ ž¬>Bºƒ[ ž¬¯š2.dL¯šˆsA¼µÓØ µÓØփ CdˆÀk›ÿu z.»Cd‚dz2Bºƒ# '¯š±Ās a™` z ü¯šC­]C­32A¼ züƒ+°üƒÙƒ:T£.£Øa™¤ ü+rØa™¤ züƒ .Ö´š&#|+ 4r[ azT ´šL´šva™k ´ša™m_³šuj m´šX±ĀA¼+° züƒ 4r {+°ƒ+°az [‰‚dz ˆ‚dƒ‚»ƒJ[[ ƒja£A¼ƒ ÖzA¼üƒ -+°a£›ÿuدš z .»¯Õ m+° ƒ z4r »A¼µ†* züƒ ‚»ƒžu4Šƒ .dA¼ƒ {l°×2A¼ƒa¹ -žu|4 Wš“Ø[+« £[ -Nÿ+ra™ z +üN »A¼ µ†* ´š{a£` züƒ.Ö´š–_BýT] a™l°×J[C¹_[‚dz2BºAƒ¼ 

mµÓ¡X m´š ˆ`փƒ C2A¼a™´šBý -2Z+°L2.da£A¼ƒ =2A¼ƒ+°4r ƒL+[‰mµÓ¡Cdƒü.»Cd‚dƒT´šva™Ð´š+° zü4Šƒƒ

A¼©ä§2Cd z m±Āa™_¤2›ÿ¢4ŠC¹µ}ØC­CdCdsÐ uÏ»¯š2]Cd…ƒ, 34rJƒNÐTAÿ¼ ƒm±p+°s2CdAл À§m´Õ‚dƒ£NÖi,, -4r¯š2]Cd 34rJƒ-ƒwa2Bºˆ±pCdT+r[m±Āa™_¤2±pA¼[ -£‰a™ƒ =2A¼ƒ+°2!q =2Cd uÏ[w+i£ m±Āa™_¤ µÓVa™ z -2A¼ƒ A¹.dƒ TTAÿ’ ¯š¤üƒCd´–š {+r[A¼4Š¤´š#ü2VX4rµÓVa™ zTƒ\H‚dz2Bºƒƒ -azƒA’[‚dƒ2A¼ƒ¯šƒ<A¼ƒ¦< zü.» CdBºƒ›uNÿ2´š_BºBºƒ+°¯šˆsL -az±pazƒA’[ƒ2]›ÿªL`l°×4Š2Aÿ¼ z ˆmCd zTƒ\H‚dz‰#ƒ¸ µÓVa™¯š2_2Aÿ¼-³šu2+ra™ ƒ ƒ+ra™ züƒ±pazƒµÓVa™ z ˆmCd z ´šva™Ð z ž¬ƒ2Bºƒƒ-žu|4m±Āa™_¤ z2Bºƒƒ-[-£‰a™ƒ :NT]mCd z=2A¼ƒ+°2!¬;+°a£$+« z4ŠƒÙa™ƒ›ÿua™Øüƒ2Bº4r;+° ›ÿua™Ø ˆmCd»ƒ zCÖinA¼ƒÖi Tƒ\H azA¼ta™ƒ TAÿ¼ ž¬#ƒ¸ +r4Šüa™ƒ" -!q¸ 34rTƒ¯š2]Cd+°a™jüƒ2Bým±Āa™_¤+°a™j ˆmCdփ#ƒ¸žql°×2Bºƒƒ"/Cds ˆNÿ +ra™ƒž¬i£Lsl°×üƒa Bºƒ+°a™jüƒ8Tƒžq [‚dƒ£‰a™ƒ £Ls+°+ra™ƒžq ü ¯šˆmCd z ƒ¯šL2] -#ƒ¸ .ִՖ£a™ƒ C£ƒ TµÓ¡A¼¤ uϯšÐa™ˆ´š{Bºƒ+°ƒ+°U m›ÿu2X‚Öƒ´š&BºˆžqA¼ƒ+°ƒ+°34rTƒ ¯š2]Cdm±Āa™_¤ züƒ Bºƒƒ‰m›ÿu2Xžq[£L+«8Jƒžq {U m›ÿu2X +°ü £L+« Bºƒ {‰T ' Bý2?«+« +ra™`փ uÏ z ±pC» Bºˆžq {-NK‰C£ƒ {‰2Cd ¯´šv Bºˆžq [-£‰ {‰T +°ƒ+° 4Šƒa™ƒ+°´š .»Cd »ƒüƒ+2!¬ 8Jƒ žqAƒ¼ :2Cd+°2!¬ /Cds ƒ ›ÿu žqAƒ¼ ŸazA»¯šCdØ z+r[ ˆ#‚»ƒ ˆ‚dƒ+°ƒ+°azQ-¯šCdØ»ƒ+°ƒ+° ˆ?uBý3 ü ˆƒA¼ z:[‰?«K4Šƒwasþ«|4=þƒ|+žqA¼ƒ=þƒ+°´š{#§» žqAƒ¼ ÖzA¼üƒžql°×2!q+ ƒjüƒžq#ƒ¸ ü»ƒžqA¼ƒžq[a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™28JƒžqA¼ƒC£ƒ=´š&BºˆžqBºƒ+°ƒ+°Cdl°×‚Öƒ´š&Bºˆ8Jƒ 149


žqA¼ƒ :?«§ /Cds ˆNÿ+rLA¼©Ā§Ø ƒP®m±Āa™_2¤ µÓVa™2>4ŠCƒd s -[-l°ûBºAƒ¼ =2A¼ƒ+°2!q+°üž¢ ]yµÓVa™2¯š4Š2 {2BŒ¯š42Š ±pžqAƒ¼ :?«§ ´šL´šva™ƒ[k +« µÓVa™2m+«‚dƒüƒ.»‚dz#žq£"-2!qKl°×m±Āa™_¤ z‰NK {m+«‚dƒüƒ .»¯šˆs {£‰ ƒ# =žu {‰A¼2!q Ö2# a£ A¼t2!q ‚ÖƒCdƒs+¹ ƒ[ ÖzCdƒls ×° ‰#ƒ¸‰Nm´š´´š 2š .d24ŠƒL2].Ö±Ā–ü2!q3CdjC¹-£Cdj±p‚Öƒƒ 4ŠBºÃ±Āa™ [üƒ [4rH+« A¼ˆN[üƒ¯šƒs‰N-‰.d2A¼ z4rC£ƒžqBºƒ +°ƒ+°Cd.»Cd C¹]m´š´2š .d žqAƒ¼ .d2mA’›ÿu ƒ2A¼ƒ.d2mN+°›ÿu z >žu›ÿu ƒ2A¼ƒ mA¼ ØC£Ð ›ÿu z ”Ā+ra™ ›ÿu ƒ2A¼ƒ .ÿ£‚dƒ ›ÿu z =#ƒü/2Bº¹-žu|4‚Öƒþƒ+°-›ÿu ƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šs -›ÿu »ƒžqA¼»A» žqAƒ¼ üTm4Š³šÍüƒ ül°ûa™ƒy2!q/CdĂ Tm4Š³šÍül°×7|a\2´š{ ´šü+¸ ‹ ¯ ü‰#ƒ¸‚Öƒþƒ|+žqA2¼ !q‚Öƒþƒ+°.»Cd .» ¯+ra™Ø züƒ¯šCdØ ƒƒ# -T»+° z :+° 8 ƒ£‰-l°×£‰ ´š{#§[.£ [´šL´šva™k»ƒ‚dz‰N -?«§ ´šL´šva™k z‰A¼[A’[‚dƒ2AÖþƒ+°=´š&Bºˆžq»žAq [¼ =þƒ+°ƒ-`4ŠmA+°— ž¬ƒ:Nm›ÿu2Xžq[m_³šuj›¢Aÿ¼:NT2!qKÅÓ®ž¢/´š&±p¯Õ#ƒ¸ !q§?¢¸ ´š{?«§ z[\#ƒ¸ +rA¼ƒ =2A¼ƒ+°2!q/´š& ´š{?«§ XL\ 8žu4¹ CִՖ2.d .dƒyƒ+°ƒ+°´šL´šva™k zž¢=þƒ+° z[\±p {[.Ö´š–a£A¼ƒ =þƒ+°ž¢=þƒ+° z[\±p {ƒ=#¸4rKÅÓ®ž¢KÅÓ¡® ž¬±Āüž¢±Āü ž¬-TXL\I‚dƒ_Bº {-žu|4´šL´šva™k›¢Aÿ¼.»±paz=þƒ+° ƒP® XL\a£A¼ƒ =þƒ+°ž¢ =þƒ+° z[\C» 3 wa2Bºƒ =þƒ+°üƒ 8+°փ =þƒ+° /2Bºƒ[-?«§-<2Bº=þƒ+°l°ûBŽ=þƒ+°ž¢ z[\XL\a£l°ûBºA¼ƒ =2A¼ƒ+°4r=þƒ+° uBº =þƒ+°ž¢Cd´š–=+°—BºˆžqAƒ¼ -NA’[ž¢» +¹ž¢–azžq+±° p ž¬ƒ:N´šL´šva™k›¢Aÿ¼ ü>a™ƒ4Šƒƒ´šL´šva™kzÖ +°—!q _‚dƒž¬i‚dz2Bºƒƒ ³šuL³šua£A¼ƒüƒ >4ŠCdƒs -K‰ ±paz´š{BºNCd ƒ”ĀĂ _‚dƒžu-[-\‰‚Öz+°—-›ÿu zCd ƒ¾¯iĂ2A¼ƒ-›ÿu a™ˆ´šփ

Cd ƒ¯šƒĂ´šL´šva™k z4rA¼ƒ4Šƒa™ƒs žq2Cd ˆmCd z.»Cd ƒ ¯Ă´šL´šva™k ƒ a£A¼ƒCd ƒ¯šƒĂƒ‰¯šˆa™Ø.d2mA’A¼ƒü.»W2.dƒ.dƒ‰N_‚dƒüƒ-#ƒ¸+rA¼ƒ ¯š+ü° A»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šs ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒÖzA¼üƒ] a™žq+°¯šÐ uI‚dƒ ¯šÐ4ŠCd›ÿAq ¼ züƒžq+° 4Šƒa™ƒžs +q ° ‚dz‰A»´šL´šva™k z4r[Cd ƒ ¯Ă´šL´šva™k z 4rA¼ƒCd ƒ¯šƒĂl°×a™ˆ´š.dü züƒ4Šü {¯šˆa™Ø.d2mA’4Šƒ‰ü.»Cd ƒ¯š ƒ¯šs Ta¹Aÿ¼ zü .»Cdƒ 8N ±pA¹ -A» ´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒ ¯š ƒ¯šs ›ÿªˆCd a™³ÕuCdփ N”Āg`ƒ {´ša™ ˆCdj”Āg`ƒ {+rA¼ƒ4Šƒaw Ls |4.ÖiCdØ z ˆ‚dƒ -2C£ ˆ‚dƒ ¯šC£s .»Cd m´š+rW¯šˆs -`ƒ {l°× -`ƒ { ƒ³šuCdƒs +°2!¬ ƒ³šuCds -az {‰N 8 az2?«+« Cd\#ƒ¸ 3 az2?¢¸ Q´š փ#ƒ¸ m´š+rW2.dƒ.dƒ‰A¹ ƒLK‰ ]‰ XsC¹ ¯šˆ+°j z4rƒ ¾´A¼t XsC¹ ¯šˆüg z4rƒm´š+rW2.dƒ.dƒ‰#ƒ¸‰A¹m_³šÍjN¯š2s ›ÿª ´šaؙ Cd2 z/±ĀAÿƒ¼ üC¹ 4ŠˆBý =+°—Bý+°+°—Bº ¯šL´šBý‚dz2Bºƒƒ :?«§N ´šL´šva™k z 4rA¼ƒ =þƒ+° 4r[mA¼ Ø z´ša™ ˆ`ƒÖiƒžqA¼ƒ+°ƒ+°8NK‰´šL´šva™k z4rA¼ƒ :2Cd?«4´š–=þƒ+°‚ƒd 2A¼ƒm›ÿu2X8žu4ŠƒW2.dƒ[£¯šs z4r ‚Öƒþƒ+°´š{#§»žqA¼ƒ4r4Šƒa™ƒ+°´š.»4Šƒa™ƒsTBº]»ƒüƒ+[´š#ƒ§TBºƒ´š{ žq[´šL´šva™k»ƒ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ z £¯š£+°‚dƒ z ƒ¹£µÓ ƒaz .£üA¼ƒ ´šL´šva™k ›¢Aÿ¼‚»ƒ µÓa™`Ø z =2A¼ƒ ü¸2!q Cdsüƒ 4Šƒü¸ -azC»» 4r[ C»ü { C»H£ £[‚dƒ2Cd#-T;BºƒÃl°×a£žq {-žu|4C£ƒžq[¯ÕgX 4Šƒü¸ l°×NLC» 4r[¯ša™Ðm›ÿu2Cdƒüƒ£¯š£a™³uÕ Cd z4r£[-2Cd#TW2.d {´šL´šva™k ›¢Aÿ¼‚ƒ» C£ƒžq[4Šƒü¸ƒ;Bºƒlà °×.»LyCdm´š‚ƒd Cd‰ zžq+° » žq+±° p {ƒ /A¼¤L`C¹ C¹Bý ¯š zmA¼ zƒ >üa™³ÕuCd z .»‚dƒ4Šƒ£" -!q¸ -ü–”ĀAÿ¼ü.»Cd-ü–›¢Aÿ¼ü.»Cd=þƒ+°m›ÿu2Xa™³ÕuCd z4rA¼ƒ uÏ ¯š±Ās a™` züƒAü4Š {>ja£³ÕuCdØ z¯ÕN¤2.dA¼ƒ

[>Öia£4ŠØ z m´š´š2.d zž¢+r .dƒy ¯šƒs {üƒ-[CdØ züƒ-¯šCdØ züƒ_2Aÿ¼ 150


+ra™` züƒm›ÿu2X>Ø züƒ-[Cdü]£[£W2´š+° :2mN‚dƒ[m4Š³uš z +°H\µ†µÓÐCd¯šƒ<A’‚dƒ+°ƒÖ  ¯šƒs A» iÖ £+°üA’"žqA’"-[‚Öˆ]2.d ž¬ƒ CdC­ m±Ā´Õs+«Öai £4ŠØ ƒ ¯ša™ z uÏ2» mN‚dƒ zül°× ƒ¯š¯šƒĂl°×4¹.dL2.dƒ a ¯š ƒ¯šs z 8A¹ ;+° +rü ƒ2A¼ƒ £µÓ ƒ4Šƒ[ |+ žu.dü¯ÕgX J[‚dƒ2A¼ƒžqA¼[‚dz3 ¯šƒs {ü.»+°üƒ4Šƒ¯šƒ<A¼ƒ¦< züƒ-ƒ›ÿªT2] C£ƒl°ûBŽ£[C¹±Ā#ƒ4r ˆa™ƒ–.Ö2A¼ƒ.dˆ.dƒ+r—[žq[x+° ž¬CdƒA¼ ÖzA¼üƒ +ra£[ [a™2Cda™ 3»A¼ ƒ2Bý TBºƒA¼ü +¹L A¼ƒa™¸›ÿªփ ˆ¹±ĀNÿ[ ±Â2N C£ƒ ´šL´šva™k 4Šƒa™ƒ {ü .Ö2Cd .»L £L ±ĀA¼´Aš j¼ zžumµÓaz2] ƒCdƒØ {Cdƒ‰mTƒ24Š+° zƒ ´T uÏ 2CdƒBº4ƒŠ ˆ {BºƒT z+«s±Â2A¼£W2.dƒ#¯š³šu> z +2A¼a™ƒ›ÿua™ØDBºüà C¹l°ûBý¯š2”Āa™ zA¼ƒ¦< ƒ‚dƒ ƒ[Cd>jl°× +ra™`փ CdH¸A¼2mBºƒüƒ l°ûBº Cdl°× _2Aÿ¼ ƒ[ £L ü Cdl°× 'š`ujmCd z l°ûBŽ m´š‚Öˆ> z žqA¼[ £L[ ´šLCdØO2] Aÿ¼a™jµ†ü 2?« 4Š³šu¯šg Aÿ¼a™j zƒ JBý ¯šدÕ2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ C£ z ¯ša™Ð¯š24Š ´šLC£Ø4Šƒü ƒ[-[‰2?«[>az2]-ICdƒü ƒ[Öia£4ŠØ´ša™ƒü z»ƒ»ƒ -[ ›ÿuT2.dƒ+ƒ.dƒ ´šTmCdփ ˆ >jƒ .»Cdƒžua£ Øa™g z 4rT2.dƒ+ƒ.dƒֈ+° z+þl°×+°a™j¯š£Ø¯š ƒ[‚Öˆ4Š”ĀAÿ¼ü[£L+« C¹] ´šA¼¤Cdƒüƒ - ü2D2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ =.dy?«+« ÖR®£ =.dy# /£‰ =[‰”ĀNÿ2]£m›ÿu2Xa™³ÕuCd z+r[A» >ja™³ÕuCd z+rA¼ƒ+°ƒ+° ´šL´šva™k_ƒƒš“üƒ

Öia£4ŠØ zff-ƒ´šA¼ zl°×[>-Dÿm±Ā‚dƒ zÖþƒ+° ´ša™] A’[ A’Ða£ -[‰ ¯šƒs {ül°× z2A¼ƒ4r -Nÿ©Ā .»Cd m_³šuj m›ÿu2Xa™³ÕuCd TAÿ’ z ¯šƒs [µÓy‚dƒ z4r CÖH‚dƒ q¯Õ ¯ša™Ð¯š24Š ´šLC£Ø4Š ƒ4r»ˆÖ CÖH–+°a™j+ÁµÓü zC¹µ}šUTCd z4ŠBºƒ´š{ ƒ[¯š+°ü ˆ£R+«›¢Nÿ2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ TƒNÉ ž u4Š a ™ z -\‰ uÐüü+r³š ‡ X‚d ƒ 4Š ƒ .d ƒ ‰A¼ [ A¼ 2 Bº +° ƒ2BºžuA¼ƒüƒw4i+[±ĀL±paz¯š£Ø¯Õ ž¬4r+°8 ˆmCd z.dH2.d+° ¯š2´šva™k -2Cd¦+°a™` ¯ÕgTƒCd zC¹ 4Šƒa™ƒ›¢Aÿ¼‚dƒ2A» ü4Š‰ ƒ¯šƒĂBÖi

‚dz2Bý±paz>l°×[+°A¼É ¯šƒ´šL]Cd»ƒ+r {¾´i »š züƒ ˆLy ›ÿua£ØDBºÃüƒ A¼H¯šدÕ2.dƒ#[>Öia£4ŠØ z+rA¼ƒ-[‰a£4Š zül°× ü zC£ƒ'‚dƒA’a™g uÏփCdˆCdJƒA¼ -Dÿ ˆ zƒ JBº uü+° ¾´i¾´i Tš‚dƒ züƒ A¼H ֈ+° z ¯ÕN¤2.dA¼ƒ

m›ÿu2X a™³ÕuCdTƒA¼2ֈ+°2ff-4r¯ša™Ðm›ÿu2Cdƒül°× ü ƒ4ŠƒCdl°×´šL´šva™k ”Āg z +r[N žqA¼[ 4Šƒa™ƒ+°´šl°× ±ĀmCdƒž¬i 4Šƒa™ƒ { ü CÖH¯Õ+[ ¯ša™Ðm›ÿu2Xa™³ÕuCd z4rT2.dƒ+[¯šCdƒ–a™ƒš“B»[>Öia£4ŠØ´ša™ƒBºƒ ´ša™ ˆCdj¯šÕ§ TAÿ’ zž¢¯š£Ø¯š zl°×C£ {žqAƒ¼ 4Š³šu”ĀsmµÓ ƒ z -ƒAÿ¼a™jµ†ül°×+°a™s‚֐ƒC£ƒ2Bº4r+°a™j´Ëšü z-2#+°Cd´š–A¼ƒ+°ƒ+° ´šL´šva™k4Šƒa™ƒ {ü.Ö2Cd.»L£L+°´š.»Cd-<2Bº¯XÕg [ ¯šƒs[µÓy‚dƒ z4r 4Šƒwasþ«\‚dˆ-<2Bº‚Öƒþƒ+°žqµÓփ£žq[´šL´šva™k´ša™m_³šuj z/2Bº .dˆ.dƒ+[+°a™j+ÁµÓü z=þ«\»[‚dƒ2A¼ƒƒm›ÿu2Xžq+°>+°.dm+° Ls ž¬4Š³šu¯šƒs-azAÿ¼ØUTCd z4ŠBºƒ´š{#‚»ƒ[>փÖia£4ŠØ z+r { ¯ša™ƒÐüƒ¾´i Tš‚ƒd z2A¼H‚dƒA’a™g zƒm4Š³uÕ 2]4Šƒa™ƒA» {ü.da`™ zü¾´i m£H uÏ z.»>ja™³ÕuCd z4rT2.dƒ+ƒ#‚»ƒµÓa™`Ø z

šBýÐAÿ¼¯š ˆAÿ¼ƒüƒ µ¢¸,, ¯šT+°ž¢–[LÐ+°ü–¯š ˆNÿNÐTAÿ¹›ÿª Cdƒ A¼µÓصӛutƒTA¹¤‚dƒ2¯šT+°ü–¦´š{LÐAÿ¼,, C£,, ¯š ˆNÿ ¯šT+°ü– ƒ[ [LÐ+°ü– ƒ[ NÐTAÿ¼ z -2A¼ƒ ¯šT+°ü– z A¼µ†ØƒTA¼¤¯šT+°ü– ƒ[µÓ›utƒTA¼¤¯šT+°ü– ƒ[wa2BºƒCÖa™4Šƒüƒ 'wa2Bºƒƒ[LÐ+°ü–Öz+°?«‚dzƒ4ŠˆBý BºƒTAÿ¼ züƒ' Bºƒƒ›u³šuØ2Cda™›ÿqA¼ zü.»Cd›u³šuØA¼µ†ØƒTA¼¤¯šT+°ü–¯š ˆNÿ ›u³šuØ µÓ›utƒ TA¼¤ ¯šT+°ü– ¯š ˆNÿ ›u³šuØ [LÐ+°ü– ¯š ˆNÿ -2Cda™ 151


A¼µ†ØƒTA¼¤¯šT+°ü–¯š ˆNÿ-2Cda™µÓ›utƒTA¼¤¯šT+°ü–¯š ˆNÿ-2Cda™ [LÐ+°ü–¯š ˆNÿ‚dƒ[3a™ƒTAÿ¼ züƒ -2A¼ƒCd+°2!q-Ø z4rC¹.ÖBºƒm_³šujTš“ka™ƒmA»µÓÐa™¯šA’W£N ´Õ´ÀH+r2Cd ƒ4Šƒ ¯š ƒ¯šs .»C d züƒƒ Cd`uN »ƒa™ƒ ´ša™Ø2Cd ƒ4Šƒ -.»Cd züƒƒCdCÖHT‚dƒ2A¼ƒ_ƒ?«§\?«§T+r_?«§ -TCdm´š uÏ +°ü– zü[3m´š uÏ»ƒ´ša™m_³šuj ƒ[3´ša™m_³šuj»ƒC£[ .dˆ.dƒ# ›u³šuØA¼µ†ØƒTA¼¤¯šT+°ü–¯š ˆNÿ  W a£ ƒ 4¹T2A¼ £a£‚dƒ` £¯šƒA» ƒ³šÍA» £N ¯š+°ü £ ƒ züž¢Cd.ÖT+«T_Bý£ ƒ züƒC£ƒ+r[TBº]¯šaЙ £ ƒ Tü+°`փ´ša™m_³šuj ¯šƒs {ƒ‚Öˆ]2.dƒ!q ›u³šuصӛutƒTA¼¤ ¯šT+°ü– ¯š ˆNÿ  +r ˆN ¯šÐ>Ï´Õs a™l°× 4Šü Cdƒsüƒ Cd‚dƒ2A¼ƒ +°H\´š{Bºƒ £[[‰2?«[-´š&Bº´š&Bºƒ;+—?o+°—?«[m+° ƒ z4r»ƒ4r[m4Š³Õu2] [a™¯Õ2]J?«+°[‰?«+«[Tü+°`փ´ša™m_³šuj z4rƒ2Bºƒ#‚»ƒ-2Cda™ A¼µ†ØƒTA¼¤¯šT+°ü–¯š ˆNÿ  a£4ŠA»Ðš +r ƒm+¹Aÿ¼ ž¢›ÿªֈ³šu ƒA¼ ˆCdĂa™Ø aa£¶Ø A¼a™– -³šu2+ra£N¯šÐ>Ï´Õs ´šaؙ 2CdƒÖ ¯š+ž° u2Cda™ ¯šƒs£ ƒ züƒ»ƒ4rƒ -[[a™¯Õ2]¯ša™ÐTü+°`փ´ša™ ˆCdj4rƒ2Bºƒ!q-2Cda™µÓ›utƒTA¼¤ ¯šT+°ü–¯š ˆNÿ '.dCdƒLÐAÿ¼ ¯šT+°ü–¯š ˆAÿ¼ƒü‚dƒ2A¼ƒ¯šƒ¯Õga™Cd +°H\-2Cda™ ›u³šuØ zü‚dƒ2A¼ƒCdl°×-Ø»ƒTƒ‚dzC¹.d+°C¹]ƒ¯š zmA¼ ƒ2A¼ƒ z2]l°×2Bºž¢´šüÖüƒ´šü´šL´šva™kփ3+rµÓ ƒ2A¼ƒ2]l°×2Bºž¢´šü Öüƒ´šüµÓØփ#ƒ¸2Bºƒ!q›u³šuØ[LÐ+°ü–¯š ˆNÿ ¾´i .Ö´š–_Bý Cdƒüs ƒ8T‚dzžq+° -<2Bº´šL´šva™k¯š]yA’2A¼ ´ša™m_³šuj¯šÐa™ˆ´šփ‚dz2Bºƒ!q-2Cda™[LÐ+°ü–¯š ˆNÿ

[a™ƒÙ`´š2.dA¼µÓ‚Öˆ4r24Š züƒ [a™ƒ`Ù ‚Öˆ4r24Š züƒ´šAƒ¼ ÖAi ƒ¼ TAÿ¼ züƒ ‚dƒ ƒ z [‚dƒ ƒ z  C£Ø4Š z  ƒ˜ z  A»µÓ z  +rü z  3¯š z 

ü_2Aÿ¼ z A»³šu”Ā ƒØ z A¼+«gĂX m±Ā`u‚dˆ ƒ z

m´šC£Ø³šÍa™ z  uÏ z  Aÿ’a™`  ¯š ˆNÿ J[ ü+°` zE m+«2A¼ .Ö´š–_BýT ´š2.d ›ÿªˆCd züƒmXµÓVa™ züƒ-ÖBºƒ›u³šuØA¼µÓØ züƒƒ .dCƒd a™µt }2mN‚dƒ züƒ-ÖBƒº -2Cda™ A¼µÓØ züƒƒ´šam™ _³šuj»ƒ‚dƒ[‚dzƒ 3´ša™m_³šuj»ƒC£[Cdü2]T+°ü– zžq+°‚dz2Bºƒ#‚»ƒ‚dƒ ƒ z  a™ka™ˆ´šAÿ¼Ð[a™ˆ´š zž¬i¯ša™ÐµÓ_t züƒƒ.ÖTC¹Tƒ.dƒ ƒA¼ƒ { +°L¨ z»BýTƒ.dü¸ ÖzA¼ü4Šƒ ¯š–a™c züƒ.da™j z .»Cd m4Š³uÕ 2.dƒ.dˆA¼µÓ TAÿ¼ a™ˆ´š züƒ+°2?«C¹.dˆ.dƒ.dƒšmBº¯š züƒO³šuÐC¹ CÖH¯Õ+ƒ.dƒ¯šƒ4Š2Aÿ¼A¼ƒa™2Ù Aÿ¼TƒmµÓ4Š2Aÿ¼ züƒ£W+°.»Cd 3m´Ëˆš `«2.dƒ.dƒ ¯šƒµÓ›ut´šµÓ_t züƒ ¹#_üƒl°×.dƒ A’ m´šXm4Š³šÍN ¯ša™Ð+ra™Ø züƒ ³šu¯šs züC¹ q‚zd .dƒ±ĀA¼ züC¹Bºƒ.dƒ.dƒ£üƒ4Šƒ a™k zül°×£üƒ4Šƒ 3mµÓ ƒ zül°×Cd\´šƒüÖü¸´š&Bºƒƒ.»‚dz.dƒ-2Cd¦+°a™` z.»Cd :³šu´ša™ Tš‚dƒ züƒ7³Õu2.dƒ.dƒXa™ƒ4ŠƒÖBºü+°ƒ‰.ÖTÖzA¼ž¬i :2mN‚d ƒ züž¢ a :2mN‚dƒ züƒ .d ˆ .d ƒ # Tƒ# ž¢4Šƒ Tš‚dƒ züž¢aTš‚dƒ zü2?« Bº.dƒ.dƒ‰Naz2mN‚dƒ züƒ ”Ā+«‚֐ƒJ+«2.dƒ£Bºƒ¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š{BºƒmX4Šƒ`¯š2_2Aÿ¼փ µ†2Cd̴˚ƒ¢a™Ì Bÿº Cdƒsüƒm›u³šuj`C£ÐN uCdƒüƒƒQa™em³šu¯šÐ¯šˆgü ¯šˆ+r jN a™ˆ´š züƒ W a£ ƒ 4¹T2A¼ £a£‚dƒ` ƒ³šÍA» £N £ ƒ züƒžq[£Bºƒ-[=þ«\=ü¸´š&Bºƒ/žu¸¯š zC¹Cdƒ‰C£ƒ J+«2´š{.dƒa[‚dƒ ƒ zƒ A¼ü+°‚dz2Bºƒ!q[‚dƒ ƒ z »ƒm´šCdØ4rCdj¯šÐa™ˆ´š{BºƒµÓV|a2mN‚dƒ ƒ¦m±Ā`uA¼ƒüƒ» 4r[£[‚dƒ2A¼ƒ-Dÿ ˆ z A¼üƒ#‚»ƒC£Ø4Š z 152


 

‚dƒC¹£.¹[ a™s » ,-m±Ā´šØ ƒ”Ā¯š³šÍ,,-ƒmµÓ¡X.»Cd£l°×— üaz?«§N -?«§N-[´šüƒ+° a£+° ƒ¯šƒĂ.»Cd :?«§N -?«§N-[ 7³Õu2´ša£+°Öüƒ4Šƒ´ša™ ˆCdjC£Öi TƒCd z4r¯š2›ÿuÕ2.dƒ.dƒ¯š2›ÿuÕ2] ˆ#HT‚dƒ[>Ï´s‚ Õ zd 2.d+° [¯šĂ2+°üƒ–BÖi ‚Öƒü¸´&š Bºƒm_³šÍj2A’ ƒCd zƒ ƒ›ÿªT2.dƒ.dˆƒ2Bºƒ#‚»ƒ ƒ˜ z 3C£j£Cdj uÏ z4Šü´š2BýCdƒü.»Cdƒ4Šƒa™ˆ´šAµ» Ó z.»Cdƒ CÖH¯Õ+_BºƒN‚֐ƒ uÏ›ÿªˆTƒ+°ü »Bý2?«[ JƒLAÖi -2Cd|a2mN‚dƒ uÏ»2mN‚dƒ +°|aj2mN‚dƒ m±Ā` - Ø+°s ƒ³šuC­ 3A¼ƒü m´š a™s züƒƒ +r ƒm+¹Aÿ¼ž¢›ÿªֈ³šu ƒA¼ ƒCdĂa™›ÿª‚dƒ¯šƒ<A¼ƒ¦<> ƒa™`uA¼ƒüƒƒ 3Aÿ’ØXj+° 3Nÿ ›ÿ•X+° 3Nÿ AÖiT+° züÖBý mXC£´š züƒƒ+r ƒm+¹Aÿ’N l°×mA¼µÓmCdƒ {ü›uAÿ¼üƒƒžq+° +rümCd‚ƒd ƒ2A¼ƒ4ŠüAÖi[a™jüփ -m±Ā+°CdƒÖ  ¯ša™Ðmµ}šփ [a™XµÓ‚dˆ2A¼ ¯šÐa™ˆ´šփ փa™‚dz ´ša™m_³šuj»ƒ ‚»ƒ+r2Cd A»µÓ z3¯š¤ü z[ W2.dƒ›ÿªl°×sBºƒU ƒjl°×sBÖi32A¼ ƒ‚dzBº4Šƒƒ -<2BºƒÖ  +rü zƒ]4ŠƒÅÓ¡®3l°×üƒÖz4ŠÙüƒ´šv {üƒ´Õ2AÖüƒ +r‚dƒüƒ´šÅ¡Ó ¸ ÖzA¼ü4Šƒ£[‚dzCd–Xs¯ÕXg ü‚dƒ zül°× z2A¼ƒƒÖƒ+°ƒ N¤+‹` züƒžq+°;+°—Ia™ƒ4rÖüƒ4Šƒ.dƒ+rü[‚dƒ ƒ zžq+°m´š+rWüƒ¸ ´ša™m_³šuj»ƒ+rü z‚Öˆ\3+rü¯šÐa™ˆ´š zC£Öi[»ƒ©ĀN´š2.d+°a™sü m´šÅӂdˆ2Cdփ+rü zl°×ž¢_Bº+°փa™‚dz.dƒ2Bºƒƒ  ¯šˆ+°jµÓVa™ ƒ2A¼ƒ2Bºƒm±Ā`£‚dz Aÿ¼a™j ƒ4Šƒ+°Aü¼ ƒ# ³šu¯šs ±ĀA’A¼ƒüƒ .£.dƒ# zBºƒ.dƒ# ´ša™ƒw4Cdƒs# ‚Öƒ4Šƒa™ƒ# A¼ƒ zl°×# ÖzA¼ž¬iT¯šˆ¤üµÓVa™Aÿ¼a™jփµÓVa™´ÀBº‚dzƒ+ra™`µÓVa™Aÿ¼a™j ƒ4Šƒ _BºH+° ƒ2A¼ z[mA¼3‚dˆ¯š zÖzA¼üƒ4ŠƒT‚dzƒžql×° 2BŽm_³šuj z C£Öi‚dz2Bºƒ!q¯šƒ0u¯š z -š§±ĀµÓ_2Aÿ¼ zül°× z<Ø+ra™`փ üm´š+° X¯š2_2Aÿ¼ z A»[[¯š2A¼Lc2] ˆmCd z»JBºƒ¹ z´š–N‚dˆa™ƒCdCdsÐ zül°×‚»ƒN +ra™`փ‚dz‰A¹3´ša™m_³šuj»ƒ ü_2Aÿ¼ z ¯š zmA¼ zA¼ƒüƒ.»L-›ÿqA¼ z4rƒ‰#ƒ¸ m_³šÍj2A¼ ƒ2A¼ƒ

.dCdƒa™µt 2} mN‚dƒ4Šƒ` züƒµÓ_t z¯š–a™c zÖzA¼ži¬ T.»L32A¼ ƒ‚dƒփ ‚dz2Bºƒ!qA»³šu”Ā ƒØ z .ÖT.da™j z+°ƒ‰£üƒ+°£¯Õ+°¹a™ƒ³šu¯šs z±ĀA¼ z 4ŠƒA¼ z 4Šƒ³šuØ z -ÖBý Öüƒ´šH A¼µ}2mN‚dƒ zü Cdƒsž¬i µÓ_t z ¯š–a™c z a™ˆ´š z a™¯š z 4Š2A¼ z .d z A’ z 4Š ƒ z T¯ša™€ z32A¼ z-ƒ£[Öþƒ24ŠƒN›u³šuØü+°Ø z ƒ¯šƒĂ _ƒN¤ ]Cds z -³šu2+ra™ z -ÖBºƒ -2Cd|a2mN‚dƒ zü Cdƒsüaz ¯š2µÓ‚dƒ z [µÓy‚dƒ z .d2.dü z +°a™s Ø z -ƒ£[ Öþƒ4ŠƒN -2Cda™¸+°Ø z Öüƒ´šH ž¢´šH az2mN‚dƒ zü Tš‚dƒ zü Öþƒ4ŠƒN ƒAÿ¼Øü+°Ø z uÏ»2mN‚dƒ ƒ¹ Cdƒüs Öþƒ4ŠƒNš`ƒjY'ü+°Ø zü Öþƒ4ŠƒN µ†2›ÿªJ ü+°Ø z :N‚dƒ[‰ ü+°Ø züž¢ /Cds ƒփN 3 µ†2›ÿªJü+°Ø z.»Cd¯ša™ÐA¼+°—4Šƒ´ša™m_³šuj z2A¼ƒA¼Õ§[H–T+°ü– z žq+°‚dz2Bºƒ!qA¼+«ĂX  ´š2.d m±Ā` züƒ .dCdƒa™tµ}2mN‚dƒ züƒ £[ Cdƒsüƒ ´ša™m_³šuj ƒ[ 3 ´ša™m_³šuj z »[ ›ÿuT2.dƒ!q m±Ā`u‚dˆ ƒ z ƒ¯šƒĂl°×Öüƒ´šü+°_BÖBºƒ´Ëšƒ# z´š# zÖzA¼üƒ4ŠƒT‚dƒÖBºƒ £ ƒ züƒƒa™ˆ´š züƒƒž¢´šü+°_BÖBƒº +r ƒ zm+¹Aÿ¼ zž¢›ÿª z ÖzA¼üƒ4ŠƒT‚dƒÖBºƒ£ ƒ züƒƒa™ˆ´š züƒƒ ˆ‚dˆ+°H–Cd züƒ +°ƒ+° -T C£ƒ 4r[ [ Nÿ2] ¯š]yA’2A¼ ´ša™m_³šuj z C£ÖBý ›ÿu zƒ-2Cda™24Š z[H–3›ÿu zƒCü4ŠK‚dƒ+°m´š uÏ zƒ ´ša™m_³šuj ƒ2A¼ƒE z.»¯Õ‚dz2Bºƒ!qm±Ā`u‚dˆ ƒ z  ´ša™m_³šuj ¯š2_2Aÿ¼ zž¬i ¯š]yA’2A¼ [CdØ[a™jü µ†2Cd µÓ ƒA¼ ˆA¼Ø2Cd+°ÅuØ`4Šƒ` züƒm´š+°X¯š2_2Aÿ¼ zž¬i+r ƒm+¹Aÿ¼ ž¢›ÿªֈ³šÍNA¼ƒa™ƒ`Ù züƒ´ša™ ˆCdj4r›ÿuT2.dƒ#‚»ƒm´šC£Ø³šÍa™ z  ¯šˆgü¯šˆ+°j+ra™` µÓVa™ züƒ uÏ»2mN‚dƒ+°|aj2mN‚dƒ züƒ A¼µÓTAÿ¼m±Ā` züƒ ƒ¹_ƒN¤]C£s³šu2+ra™ züƒÖzA¼üƒ4ŠƒA¼µÓØ züƒ »ƒ4rƒJ[[CÖH¯Õ+ÖBºƒ”Ā+« ¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ»ƒ-[‚Öƒ2]3 153


[ü+°BºCd´–š +°‚dz2Bºƒ!qAÿ’Ø z +°a™s+°a™`+ra™Øa™ˆ´šփ ƒ¯šƒĂA»[[¯š2+°H–2.dƒ¹A»[[ .dˆ.dƒ¹3¯š2+°H–2]N.dˆ]N´ša™ ˆCdj‚dƒƒ¯š2+°ü– zƒ3 ƒ¯šƒĂ2A»¯Õga™´aš ™.dƒ#Aÿ’a™`‚Öˆ4Š z  um4ŠCdĂдš‰¯šƒš“´Õs CdƒV‚dƒ ƒÖBý‚dƒ ¯š¤ü‚dƒ2A¼ƒA¹]¯š ƒ¯šs ›ÿ¢4Š”ĀAÿ¼ µÓØ”Ā+rC£—a™ züÖBý ¯š+ü° zƒ´ša™ ˆCdj‚»ƒ‚dƒ[=ü¸´&š Bºƒ A¼Lc2.dƒ#‚»ƒ¯š ˆNÿ

-ƒ›ÿª ¯šÐa™ˆ´š uÏ z  WšØ ¯šÐa™ˆ´š ƒ4r m´š uÏ z ¯ša™Ð zƒ 4Šƒwasþ«|4 CÖHT‚»ƒ C£ƒ”Ā¤›ÿAq ¼ z.»Cd U {Bº['µÓÐa™ƒBº[m´šCØd 4rCdj‚dƒ[´ša™ ˆCdj‚dƒ[ .Ö´–š _Bºƒƒ=þƒ+°‚dƒCÖHT‚dƒ+°;+°—!q ƒHU {B[º µÓ¡A¼¤ U {Bº[ ƒH =þƒ+°‚dƒ [ µÓ¡A¼¤ ‚Öƒ þƒ+°‚dƒ[ l°ûBŽ .Ö´š–_Bºƒƒ 3 uÏ .dm+° ƒ2A¼ƒ2Bý um4ŠC dÖþƒ4Šƒ ÖHCÖHT‚»ƒ ƒH U {Bºƒ :N‚»ƒ -ƒ›ÿª z ƒH‚Öƒþƒ+°‚dƒ_Bºƒƒ:N_³Õu¦m´š>ςdƒ_Bºƒƒ  ´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼ƒ2Bý ¯šÐ´š‰ zÖþƒ4Šƒ ž¢CÖHT‚»ƒ µÓ¡A¼¤ U {Bºƒ -ƒ›ÿª zµÓ¡A¼¤‚Öƒþƒ+°‚dƒ[-2Cd¦m´š>ςdƒ[-_Bºƒƒ -š§A¼ÅÓ zü‚Öz+°—ž¢´šüƒ2Bý¯šƒš“´Õs¯šƒ< z4Šƒwasþƒ4ŠƒBý CÖHT‚»ƒ'µÓÐa™ƒBºƒQ[»7³šu/›ÿª‚dƒm´š>‚ Ï dƒ[-2A¼ƒa™ƒ -šA§ ¼ÅÓ zü‚Öz+°— ƒAÿؼ m´šAµ» Ó z ƒ³šÍ+ra™`A»³uš ƒ2A¼ƒ ƒAØ CÖHT‚»ƒm´šCdØ4rCdjQ[»>Ï´sÕ -2Cda£2Cda™ m´š ‚ Ï ƒd [-2A¼ƒa™ƒ ƒ³šÍ+ra™` A»³šu ƒ2A¼ƒ2BýCdƒV‚dˆICd zƒ4Šƒwasþ4|« [a™ƒ´š ƒCÖHT‚»ƒ´ša™ ˆCdj‚dƒ _Bºƒƒ-ƒ›ÿª z[a™ƒ`Ù >Ï´Õs‚dƒ_BºƒƒQ[+«m´š ˆ` zm´š›ªƒÿ H24Š Eü

3[a™ƒÙ`>Ï´‚ sÕ dƒ2A¼ƒ2Bº4r±Âüƒ±Â2A¼4r[mA¼±pazXƒ.dƒCÖH‚dz £wa Ða™ƒ3CÖHT‚dz4r+° ƒL‚dz-Nÿ´š :N ƒa™j ƒ24ŠAÿ¼a£m4Š ƒAÿ¼Ø £L¤Bºƒ ƒƒ+°©ĀkmµÓ‚dƒA’Ða™ X[3CdƒjBºƒ£‰Bºƒ¯šˆ+°jA¼+‘>Ï´sÕ .»Cd

uÏCd4Šü£BºÖi+°ƒ¯š2>Ï.»Cdff ´Õ2BŽ2Bº zž¢m_³šÍj2Bº ƒƒ/Cds ˆ24Š ƒ2A¼H ›ÿªl°×?«‚dƒ2A¼ƒ ]A’›ÿu¯šƒBºƒm´š uσBºƒ ƒH m´š>Ï ‚Öƒþƒ+°¯šÐa™ˆ´š{ü_BºƒA¼ƒa™ƒ ´Õ2BŽ2Bº zž¢m_³šÍj2Bº ƒƒ Lg‰‚dƒ2A¼Hm´šCdØ4rCdj´ša™ ˆCdjüƒ µÓ¡A¼¤ m´š>Ï ‚Öƒþƒ+°¯šÐa™ˆ´š{ü_Bºƒƒ  £.£Øa™g zž¬i ]A’›ÿu¯šƒBºƒ m´š uσBºƒ ž+rØa™gփ ¯šÐa™ˆ´š{ž¬i m´šCdØ4rCdj´ša™ ˆCdjüƒžq[ m´š>Ï ‚Öƒþƒ+°‚dƒ_Bºƒƒ µÓ¡A¼¤ m´š> Ï ‚Öƒþƒ+°¯šÐa™ˆ´š{ž¬im´šCØd 4rCdj´ša™ ˆCdjüƒC£Öi žq+±° p {#‚»ƒ [LÐ+ra™-.dü´šL´šva™k´ša™m_³šuj ƒ[‚dƒƒ›ÿª z

ƒ¯Õ>Cdšk.»Cd+° ˆ £Aÿ¼ƒBºƒBº¯ÕĂ‚»ƒ4Šƒ.¹ a™ƒ³šu»mX 4Š–Bý£Bºƒ¯ša¹ a™ փ+°—B» .ÖE‚dƒƒN_ž¬—K>4ŠX+r üƒ´š–a™ JNÿ-2A¼ƒž¢´Ëšƒ[DBŽ2Aÿ¼+ra™CdX4ŠHÙ›ÿuTXm+°Tƒ2´šl°×2Bº ƒ4Šƒ փ#¸ ƒAÿ¼Ø+° AÖi Cda£>Wžu´šA¼2_ƒƒ2A’?«-2A+° փ#§‚dƒ‰ A¼.d#+° µÓ2< z4ŠüƒÙƒA’[¾´i ƒ[—‚dz4ŠHÙ a£$ ƒ³šuA¹‰CdƒBÖi Tü¯Õüƒ¸K£Cd[+°Bº|+\…‚dƒ ƒCdA’Öz¯š24Šƒƒ»4Š »ƒ4ŠƒK ƒ¯Õ> CdškQa™ƒ[ ˆ[[_ž¬—ƒ ˆ»2mA¼C¹,,

-š§A¼Åuƒ›ÿª ¯šˆmCd z 3+rµÓ A¼ÅÓ Tš‚dƒ zm´š uÏ2A¼ÅÓ z£Bý.ÖT[a£ a™` z a£ z¯šƒ£A¼ z£A¼ z £‚dzA¼ÅÓTš‚dƒ z[¯š–a™c¯šƒ¯š–a™c¯šˆ+°j¯š–a™c¯šˆgü¯š–a™c -\‰A¼ÅÓTš‚dƒ z[š—ÅÓ¯šƒ+°ÅÓ¯šƒ ¢ØX ¢ØX >üA¼ÅÓTš‚dƒ z[mA¼ zmA¼ z¯šƒa™¯š za™¯š z ´šNÉTA¼ÅÓ Tš‚dƒ z[a™2Ù Aÿ¼ z¯šƒ4Š2Aÿ¼ zTƒmµÓ4Š2Aÿ¼ z4Š2Aÿ¼ z 154


-³šu2+ra™A¼ÅÓTš‚dƒ z um4ŠCdsž¢CdƒV‚dƒ z um4ŠCdsž¢¯šƒš“´Õs um4ŠCdsž¢¯šÐ´š‰ z um4ŠCdsž¢ um4ŠCds ƒ³šuA¼tÅÓ Tš‚dƒ z¯šÐ´š‰ zž¢CdƒV‚dƒ z¯šÐ´š‰ zž¢¯šƒš“´Õs ¯šÐ´š‰ zž¢¯šÐ´š‰ z¯šÐ´š‰ zž¢ um4ŠCds - Ø+°s A¼ÅÓ Tš‚dƒ z ¯šƒš“´Õsž¢ CdƒV‚dƒ z ¯šƒš“´Õsž¢ ¯šƒš“´Õs ¯šƒš“´Õsž¢¯šÐ´š‰ z¯šƒš“´Õsž¢ um4ŠCds

´šL´šva™k›¢Aÿ¼ Cdƒa£ØICd zƒm´šX±ĀN2.dƒ[µÓyü ˆa™Ù »ƒ ƒ[A’ÐA¼W©pBºWüƒ A¼©Ā§2CdmA’©Ā§2Cd zü.»Cd´šL©Ā—a™ ƒ4Šƒ#‚»ƒ ¯š+°üA»µÓ zü2A¼ƒ¯š+°ü+rü zü2A¼ƒ¯š+°ü ¯šƒs {ü2A¼ƒ.dü z žq+° .£ { ´š{#ƒ§+°üƒ žq+° Cdl°× C£ƒ ¯šÐCd¦¯ÕA¼¤փ ‚dz‰ a /Cds _#§_‚dƒüƒCd´š–‚»ƒTƒžqAƒ¼ +°üž¢4Šƒ´šBý4Š> z»ƒüƒ+[.dˆBº4Š ‚»ƒžu4ŠƒžqA¹-žu|4 ü zžq[a4Šƒwaþ«|4µÓVa™ z‚»ƒTƒžqA¼ƒ :N4Šƒa™ƒ z< z4rT.£L2.d ž¬ƒ

'/Cds_#§_‚dƒüƒ‚»ƒTƒžqA¼ƒff-ÖBýA’ÐA¼µ†+°L.d+°—4rCdü] Cda™ƒ£Cd+°üž¢A¹]µÓVa£üƒ‚»ƒžu4¹-žu|4

ü2žq[a4Šƒaw sþ4«| µÓVa™A¼Ð‚dƒ z‚»ƒTƒžqAƒ¼ ff-ÖBý ©pBºµ†+°L [¯šA’ ƒa™ƒ l°‚dz2Bº ž¬ƒ :?«§4Šƒa™ƒ£+°Ø züƒ-mµÓA¼¤ q‚dƒ+° A’ÐA¼W[[µÓy‚dƒ z.»¯Õ©pBºW[ TBº]¾´?«§ ´šL´šva™k ƒ» ‚dz2Bºƒƒ:N‚»ƒ> ƒa™`m›ÿu2Xa™³uÕ CdƒÖ  -.dü¯šˆmCd ƒ[‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z ¯À,, ›uNÿCd2›¬iam´š+°XA¼Ð‚dƒ zžq[|+ ü2´šL´šva™k›ÿu zl°× ,¯šˆgüA»³šu zžqA¼ƒ¯šˆ+°jA»³šu zžqAƒ¼ +ra™`A»³šu¯š2´Ëšƒ#žqA¼ƒ ´Ëšƒ ƒ³šÍ+ra™`´Ëšƒ# zžq»žqA¼ƒ um4ŠA¼ ¯šgžqA¼ƒžqA¼ƒ,žqA¼ƒ¯šÐ±Ā‰ ¯šg žqAƒ¼ [mA’ ¯šgžqA¼ƒCdƒa£Ø ¯š¤žqAƒ¼ žqA¼ƒ,¯ša™ÐJƒµÓÐa™Cdƒ.dCdƒš§‚dƒ z

žqAƒ¼ ,TµÓÐCÖi>¯š m±Ā uÏNT›ÿªƒüƒžqa™ƒ,,a™ ƒØ4Šƒ`Aÿ’ ƒ›ÿªmA’mNa£ ƒ ´ša™µÓ¡a£ ƒa™¯Õ2³šujA’¯š¯š2a™+«C£³šuÐ,, Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z C£,, m´š+°XA¼Ð‚dƒ A¹š a™³ÕuCdփ ´šL´šva™k zl°×¯šˆgü ¯šˆ+°j +ra™` ƒ³šÍ+ra™`A»³uš züƒƒ um4ŠCĂd дš‰¯šƒš“´Õs Cdƒa£Ø ¯šüg ƒƒTa£?ƳÕua™`Ø 4Ša™bā -£Ø+°Cd ¯ša™Ð”Ā+«‚dƒ4Šƒ TµÓÐCÖi>¯š m±Ā>Ï m´šCdØ4rC£jDÿ ˆƒüƒƒ žq [‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ

´šL´šva™kà+°` z ¯À,, 3A¼Ø2Cd züƒžq[‚dƒ.dü zwa2B¹m´š+ra™2_ƒÖ‰Bºƒ4r+°‚dz2Bºƒ ,m+«2A¼#4ržqA¼ƒ z2A¼a™4r›¢A¼ƒ:´š&Bºƒ4ržqA¼ƒaz+°ƒ4rA¼ƒ,¯ša™Ð +rü2›q+°¯ša™`«4r+°Aü¼ +°փA¼ü+° A¼ü+°›¬A¼a™l°×2Bºƒ,'m´š´š2.d2_ƒ+‹ ´šL´šva™k2_ƒl°×ƒ ¯š2_2Aÿ¼փ‰?«+« žqA¼ƒ , .£ { ´š{#ƒ§+° üüwa K >4Š zl°×ƒ,.£ {´š{#ƒ§+° žq[N|+ žuCdj,,a™ ƒØ4Šƒ`Aÿ’ ƒ›ÿªmA’mN a£ ƒ´ša™µÓ¡a£ ƒa™¯Õ2³šujA’¯š¯š2a™+«C£³šuÐ,, Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z C£,,3N ƒAÿ’Ø2Cda™³ÕuCdփ-.dü´šL´šva™k zwa2Bº m´š+ra™ zžqA¼ƒ m+«2A¼#+ržqAƒ¼ z2A¼a™ +r›¢A¼ƒaz´š&Bºƒ+ržqA¼ƒaz+° +r» +rA¼ƒ -N ‚Öƒ´š&Bºƒ ;+°— Ia™ƒ4r [ü] +°A¼ü+° փA¼ü+° A¼ü+° ›¬A¼a™+° ‚dz2Bºƒƒ'm´š´š2.d zl°×3´šL´šva™k zl°×¯š2_2Aÿ¼ z‚Öƒ‰Bºƒ žqA¼ƒ.£ {´š{#ƒ§+ü° ƒ4ŠH\Nm´š´2š .d zŸ.£ {´š{#ƒ§+ü° ƒžq[N´šL´šva™k z -_Bºƒƒ

=âƒ+°[a™¯šà+°` z ¯À,, 3N ƒAÿ’Ø2Cd µÓØ2›¬iA’[ž¢´š2.d›ÿªˆCd züƒ>[j2.džqA¼ƒ, _2Aÿ¼ zl°×süƒžq[´šL´šva™k ƒ2A¼ƒK´š2.d+¹µÓ züƒA¼bāT2.džqA¼ƒ, uÏ +°a™j2_ƒüƒ žq[ ¯šƒs {‚dƒ2A¼ƒ m´š+ °X A¼Ð‚dƒ2_ƒüƒCd –XCd žqA¼ƒ , ‚dƒ.dü z2A¼ƒ ˆ‚dˆTA¼Ø,žuN‚dz±ĀNÿAм ‚dƒ2_ƒüƒA¼bā zžqA¼ƒ, 155


>4Š zU {üƒ”Āg a™>24Š ƒ züƒ,_#§_‚dƒü2A¼ƒÖ‰Bºƒ_ƒ#§žqAƒ¼ ,, a™ ƒØ4Šƒ`Aÿ’ ƒ›ÿªmA’mNa£ ƒ´ša™µÓ¡a£ ƒa™¯Õ2³šujA’¯š¯š2a™+«C£³šuÐ,, Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z C£,,3N ƒAÿ’Ø2CdµÓØ2›¬iA’[‚dƒ2A¼ƒ´š2.d›ÿªˆCd züƒ´š{#§žqAƒ¼ _2AÿT¼ zl°×üs ƒžq[´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ´š2.d+¹µÓ züƒ´š{#§žAq ƒ¼ uÏ+°a™j züƒ žq?«§ _#§_‚dƒü2A¼ƒm´š+° XA¼Ð‚dƒ züƒ´š{#§žqAƒ¼ -.dü z2A¼ƒ ˆ‚dˆ TA¹Ø±ĀNÿA¼Ð‚dƒA¹š züƒ>4ŠAƒ¼ Ø4Š züƒU»µÓÐa™ƒüƒ”Āg a™>24Š ƒ züƒ ‚Öƒ‰Bºƒƒ´š{#§žqAƒ¼ S ƒÖzA¼üƒm_³šuj a™l×° +°üž¢‚Öƒ+°—Býƒ2Bý ]y¹4r[»ƒžo—[ .dˆ] ‚Öz+°—?«‚dz žqAƒ¼ _#§_‚dƒž¬i -.dü ´šL´šva™k z ˆmCd z =´š–?«+« ‚Öz+°—Ia™ƒ4Šƒ2Bºƒƒ

m´š+°XA¼Ð‚dƒ¯šÕ§a™³ÕuCd z +°a£+°a™ züƒ ¯š4Šƒ` [a™ƒÙ` züƒ ¯šC£Ø¯šCdØ züƒ ¯šCdƒs]Cdƒsüƒ +ra™`+ra™Ø züƒ uÏ+°a™j züƒ´š{a™ƒš m´š+°Cdƒüƒ‚Öƒþƒ+° ƒa™ƒ´š{üƒ ±Ā´š ´š{`Ø züƒ_2Aÿ¼ ֈ+° züƒ> ƒa™` züƒ>BŽ>Bº züƒ |+mCd|+mCd$Ïüƒ U A»³šu züƒ ˆ£Dÿ ˆ züƒ ƒ2].ÖBºÃüƒ 2A¼ƒ ‚Öƒ´š&Bºƒ´š{#§žqA¼ƒ Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z

ˆ‚dˆ£ ƒ zàƒ .ÖiCdØ ƒ‰|+mCd$ÏBº‰ uÏ ƒ‰-³šu2+ra™ ƒ‰¯šmA¼ˆ´š ƒ‰ ]mA¼ˆ´š ƒ‰ ¯šÐ¯šÐa™ˆ´š ƒ‰ ”Ā+«‚dƒ‰ 'µÓÐa™ƒBº ‰ Tš“k ‰ ´š a ™ ˆCd j ‚d ƒ ‰ m_³š u j ƒ‰ 3NµÓ + « s ‚ d ƒ ‰ 32A¼ ƒ[‚d ƒ ‰ ´ša™ ƒ´šA¼ ƒ‰m´š+°X‚dƒ‰aÖzA¼ž¬i´ša£Ø‚dƒ£ ƒ züƒ ˆ‚dƒ|+ 4r[_#§_‚dƒüƒl°×žq { Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z

+ržuICd à+°` z m_³šuj+°ü– züƒ‚dz4Š züƒ¯š2 CdĂa™ züƒ ˆ¯š züƒ´š+° züƒ XNÉ£a™+°mCd züƒm4Š³uš ‚Öˆ4Š+°a`™ ü4Š‰ züƒ´ša™Ð züƒ_ƒƒCdƒ {üƒ a£mX´š4ŠÅÓ¡®S+°?«ÖüƒCdƒa™ƒüƒ»ƒ´Ëšƒ züƒ/A¼‚dˆ¯šs ƒ‚dƒ züƒ.d2mA¼ ¯šˆa™Øm4Š³šu` züƒmXTAÿ¼+rü züƒNµÓüƒ£A¼D2A¼ƒ+°ÅÓüƒ3+rµÓ U [V€ züƒÖzA¼ž¬iT+rA¼ƒ|+ žuCdj Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z

³uCdƒCdÐa™³ÕuCd z +°a™sCdÐ z ›ÿ¢+°sCdÐ z ¯šja™sCdÐ z ƒ2CdCdÐ z uÏCdCdÐ z mµ¢CdCdÐ zm´Ëˆš CdCdÐ z +°s CdÐ zAÿ’ØCdCdÐ z±ĀCdCdÐ zµÓmCdƒCdÐ z TƒmCdCdÐ z ¬imCdCdÐ z 4¹mCd¯šˆmCd züƒ -´šTmCd ´šTmCd 4rmCd züƒ ÖzA¼ž¬iTžq {|+ žuCdjl°× Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z

Tš‚dƒa™³ÕuCdà+°` z A¼‚dƒ ›ÿª‚dƒ z AÿÖia™Ø zmµÓA¼¤ü>€ µÓ ƒ z A¼ ƒ z A¼a™– z -³šu2+ra™ z:.dyāA¼2›ÿª z AÖiØ z ƒA¼ zž¢›ÿª zֈ³šu z +r ƒ zm+¹Aÿ¼ z ƒCdĂa™ z¯šƒ< zA¼ƒ¦< z+°‚dƒ z N¤l°×Cdƒs ´Õ±Ā¯š ¯š2µÓ‚dƒ z [µÓy‚dƒ z ¯š2+°ü– z T+°ü– z +°2´š z 3l°×2.d z 4Š ƒ z .dü z µ†Ð¯š z [µ†Ð¯š z [¯ša™Ù z £Ø´š+° za£4Š zA»Ðš zl°×?«ü z4ŠaЙ z»š z›ÿušT‚dƒ z -Dÿ ˆ zÖzA¼ž¬iTš‚dƒ¯š2´Ëšƒ züƒ ¯š24Š züƒ |+ žuCdjl°×žq { Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z

›¢A㼯ÕgXà+°` z '/Cds_#§_‚dƒüƒ‚»ƒJƒžqA¼ ƒ£Bºƒa£4ŠTa£4Š züƒžq[£Bºƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqA¼ƒ£Bºƒ uÏ- uÏ züƒ 156


žq[£Bºƒ/‰N/‰#ƒ¸/2Bº(]£Bºƒ¯šƒ+°aj™ A¼ƒš—a™j züƒžq[£Bºƒ žq[ ˆ‚dˆTA¼Øüƒ‚»ƒJƒžqA¼ ƒ£Bºƒ¯ša™Ð>ÏCdÐ+«2]>ÏCdÐ züƒTƒAÉ’Ø >4Š züƒžq ƒ£Bºƒ ƒL‚dz_2Aÿ¼ֈ+° züƒžq[£Bº[‚Öƒþƒ4Š ž¬ƒ ' /Cds _#§_‚dƒüƒ ‚»ƒJƒ žqA¼ƒ -N Cdl°× C£» ¯šÐCd¦¯ÕA¼¤փ ´šL´šva™kփ‚dz‰N -2A¼ƒž¢ +°üž¢ 4Šƒ4‰ 4Š> z ‚»ƒJƒ žq#ƒü ü2žq[a4Šƒaw Ls 4| µÓVa™ z‚»ƒJƒžqAƒ¼ :A»4Šƒa™ƒ£+°Ø z:2Cd+2° !¬ ‚Öƒl°×— žqAƒ¼ :A»a£> ˆa™Ù z:A»-£‚dˆ¯š z:A»m›ÿu2Xa™³ÕuCd z :A» ¯Õga™ z Q[[ Tƒj£L+« ‚»ƒ ›uAÿ¼üƒ2Bº { > ƒa™` züƒ Cü\±p {ƒ-[CÖH¯Õ+ ž¬ƒ Ì›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z

4Šƒa™ƒ4¹´šØ z µ†*Tš‚dƒփ2Cd.dNTƒ›¢Nÿ2´š_Býƒ4ŠˆBÿŽa™g zCÖH‚dƒ+° m›ÿª ƒ ¬2A¼ƒ#+°üA¼ƒ-2A¼ƒ|+

>Cd z4ŠA’].dA¼ƒ { zff-4r4Šƒa™ƒ 4¹´šØ zƒ +r±ĀBºƒ ƒ[ 1 +°šk A»W |+2mA¼ƒü £a™ƒ ¾³u.dyL2]£a™ƒ 4Šƒa™ƒ z<Cd¦ ˆmCd»ƒ4Šƒwasþƒ4ŠCd\4Šƒa™ƒ4¹´šØTš‚dƒ züƒ+[‰2?«[ T L2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ µÓ+«sA¼Ð‚dƒ z ü+°`‚dzCdƒBÖ a™ƒ" m±Ā4Ša™¤‚Öˆ4Š z.da™ ˆa™g‚Öˆ4Š z8T" ´Õ2BŽ2Bº zm_³šÍj2Bº z8T" ”ĀAÿ¼ .dCdƒš§‚dƒ ¯š2´šXs -[ 4r+° ”ĀAÿ¼ ¯š2´šXs -ƒ#ž¢ 32Cda™Ø»ƒTƒ" ´Ëšƒ¢a™¯š2”Āa™»ƒN" ÖzA¼ü.dü zÖþ«\2.dƒ#=2A¼ƒl°×" ÖzA¼ƒtüƒ= a™ƒ"_ƒA¼ƒ¤üƒ= a™ƒ" 3+rµ†N+° z-4r»Tƒ"

 ƒa™ƒ´š{l°×Cd£jmCdüƒ=#ƒ¸‰T" £L|+ÅÓ ƒ2A¼ƒ¯šHü z=#ƒ¸ ]yN" 'wa2BÖ‰Bºƒ+°H‚dƒ¹£BÖ¯ƒš ‰¯šƒJƒ=þƒ+° ˆ#-£‰a™ƒ=´š&Bºƒ +°H‚dƒl°×2BŽ±p {.dƒ‰T" »ƒÖþƒ+°üƒ:´š&BºƒA»2A¼ƒ‰¹.dˆ]-£‰a™ƒA»2A¼ƒ/‰T" ³šuA¼‚dƒ´šAj¼ z8N" =þƒ+°ƒ+°üž¢´š{a™ƒš“Bºƒ= a™ƒ" 4Šƒa™ƒ+°´š/2!q_‚dƒüƒ-´ša¹+° z-£‰a™ƒ=#ƒ¸" 8´š{a™ƒš“Bºƒ4Šƒa™ƒ a™ƒØ[1±ĀA¼ z´š#§žqA¹-£‰a™ƒ31±ĀA¼ z 8N" ³šuA¼‚dƒm4Š2NÉ8N" +°a£+°a¹±ĀNÿA¼Ð‚dƒA¹š z-£‰a™ƒ3A¹š»ƒN" ¯šƒa™¯šÐ´š‰ z-4r»Tƒ" wa2Bºƒ ¯šƒs {üBºƒ ƒ-<2Bº2DAÖ4rƒ´Õ2.dƒ+°A’-£‰a™ƒ3 wa2Bºƒ ¯šƒs {üƒ8T" -.dü z_#§_‚dƒüƒ´šL´šva™k z-[‰‚dz;+°—!q£"C£a™Cd ƒØ z ‰A’" :?«§ 4Šƒa™ƒ4¹´šØTš‚dƒ züƒWš“Øül°×¯š2´šva™k z4r.Ö´š–4Šü£B» ”Ā2m´šA’‚dƒ+°¯šA¼ƒÙa™ƒ {-?«§”Ā2m´šA’‚dƒ+°4Šƒa™ƒ {ƒ3mµÓaz2] ¯šƒs [a™k‚dƒ z4r ´šL´šva™k zƒ =þƒ+°ƒ =þ«\ ¯ša™Ðm›ÿu2X a™³ÕuCd z 4rT2.dƒ+[›ÿª+«s z+«sm+«‚dƒü2A¼ƒ´šva™k‚Öˆ4Š z´šv[a£>‚Öˆ4ŠV¨TC¹ ˆ >jƒ”Āa™¤+°ÖzL2.dƒ+ ü¯Õ‚dz‰N

3 a™`Ì[a£ a™` ¯šÕ§ž¢4Šü¯š ƒ¯šs ¯šƒs {ül°×¯šˆgü ƒ4Šƒ+°3 a™`-2#ˆ/2Bº+° Cd´š–A¼ƒ 3‚dˆ a™`‚dƒ2A¼ƒ CdCdsÐa™ˆ´š z4r¹ µÓ+«s a™ˆ´š z4r¹ žq+° 4Šƒ`a™ˆ´š z4r¹3 ¯šƒs {‚Öz+°—¯šˆ+°j zazTƒBý‚»ƒ/2#ˆ/‰N 157


3m_³šuj¯š2s ›ÿª´šaؙ 2Cd z´ša™ ˆCdj¯šÐa™ˆ´š+2° ff-2!qm´šX ¯šƒs {2A¼ƒ ¯šˆ+°ja™ˆ´š zž¢´ša™ ˆCdj£Ø´Õ2]‚dz£‰Bºƒ

U¹m_¾³ujn ´ša™¦ff A»³Íš Cdj‚dƒ2A¼ƒ3´ša™ ˆC»jU a™ˆ´š z4rƒ£‰Bºƒ+°ƒ+°¯šˆ+°j a™ˆ´š zž¢ ƒ‰3´ša™ ˆCdjl°×¯š ƒ¯šsA»³šu züƒƒ‰ ¯šƒs {üƒƒ‰¯šˆgüa™ˆ´š zžq -4r3 a™` zžq -´š{Bý+° ›ÿ4ª Š 2CdƒBºƒ”Ā+ra™ƒBŽ[a£+ra™ƒBŽ-ƒ¯š ƒ¯šØC»H±paz!q¸ ”Ā+ra™ƒBºˆ-CdB» [a£+ra™ƒBºˆ-CdB» ÖzA¼?N« -CdBý ¯šˆüg a™ˆ´š zwa2Bº N -CdBý¯šˆ+°ja™ˆ´š z ƒ2A’Nÿ+ra™ƒü”½ü›ÿªØ zw+i

/±Ā¯š+r£2³ÕuC£a£¤‚dƒm›u³šuj`¹ a™ˆ´š+°ü–£ff-[Tm4Š³šÍa£Aÿ¼üƒ8a™–BýTA»[[£ ƒa™ˆ´š+°ü–üC¹ ”Ā ˆƒØüƒ /±Ā¯Õ2.dƒ.dƒ£‰a¹ A’[» uσüƒ [a£+ra™ ¯šƒs {4r /±Ā¯Õ2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ +°ƒ+°3;+°—´ša™ ˆCdj‚»ƒ”Ā+ra™ z4r.dˆ.dƒ£L+«”Ā+ra™ z4rƒ [a£+ra™ z4r .dˆ.dƒ£L+« [a£+ra™ z4rƒ ¯ša™ÐmC£ .dˆ .dƒ£L+« ¯ša™ÐmC£4rƒ+°ƒ´Õ2.dƒƒ¯šÕ§+«´šva™Ð z2BýVX4r>4ŠC£—a™` ¯šƒs { +°ƒ´Õ2.dƒƒ3Cdj uÏ[CÖH¯Õ+4¹a™ƒ?«§-ICd¯ÕgXž¢ƒ‰´ša™ ˆCdj|+ ´š{a™ƒ©pCds zBº[ ´a™ƒ 3 ´š{a™ƒ©pCds zBºƒ2Bºƒ#l°× ;+° ”Āg ƒ[ 4r[ ž¢+° ƒ[ 4r[ [a™ ka z2.d .dƒ y£" -žu /2!q 8+° A» M ‚d zBº ƒ <2Bº¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ ˆmCd»ƒ -4Šƒƒ -<2BºƒBºƒ +rBºƒ ¯š2´šva™k z4r T.£L2].¹C£ƒ´š{a™ƒ©pCds z[+°2!¬Dÿƒ‰Bºƒ4r[CÖH‚dƒ .dƒyƒ :2A¼ƒl°× ”ĀAÿ¼£a™ˆ´š z4r /Cdsa™ ZCd

< ƒAÿ»Ø l°×a™ƒ .£C£j£2 3Cdj ƒAÿ»Ø.d<2l°×a™ff-[3A»W2.dƒ.dƒ‰N4Šƒa™ƒ z<Cd¦T.£L2]4Šƒ#ƒ§ CÖH¯Õ+‰£a™ƒ4r[azCda™ƒüƒa”ĀAÿ¼‚dƒ2A¼ƒ+°C£a™ƒ¤ü4Šƒ#+°š§ z ƒ7³šu+°2A»¯š ƒ¯šs zl°×3 a™`‚dz‰A¼[.Ö´–š ž¬ƒU»µÓÐa™ƒül°× l°ûBŽ 3 a™` z‰N ¯šˆgü ¯šˆ+°j +ra™` µÓVa™ züƒ Bºƒƒ‰ U»µÓÐa™ƒül°× 3 a™` zž¬i‚dz‰T +°ƒ+°»

ƒa™ƒ´š CH »ƒƒüƒ BÖþƒ+°ü£üÙ µÓVa™Jƒwa2B+°#ff-£‰a™ƒ+°škAW» |+2mA¼ƒü£a™ƒ

'µÓVa™mCd‚ƒd zž¢¯šˆüg A»³uš zl°×¯šˆ+°j µÓVa™ zˆ‰¯šˆ+°j µÓVa™ zl°× +ra™`µÓVa™ zˆ‰+ra™`µÓVa™ zl°× ƒ³šÍ+ra™`µÓVa™ zˆ‰+ra™` zž¬i ƒL‚dz 3 a™` zž¬i‚dz‰T ƒ³šÍ+ra™` µÓVa™»ƒ m´šCdØ4rCdj :A» ¯šTƒÕ§‚dƒ2A¼ƒ´ša™ ˆCdj-az {‰N+ra™`µÓVa™ z.» 3 L2´š_Bý m´šCdØ4rCdj|+U {Bº[ ´a™ƒ -azC»+ra™`µÓVa™ ƒ4r- uÏ z-TA¼Ø:A» TƒmµÓ ƒ¯šCdsÐ m´šA’ÿ ƒ4Šƒ m´š+°X +°ƒ+° U {[+« - uÏ»ƒ+ra™` z žq+° 3 a™`փ ‚dz‰N'TAÿ¼ z4rT ƒLc2].¹µÓ¡A¼¤¯šCdsÐm´šA’ÿ ƒ4Šƒ ˆ‚dƒžq+° -TA¼Ø ‚»ƒ 'µÓÐa™ƒ[+« +ra™` µÓVa™ z :2+°ˆ ' T.£a™`ƒ ±ÂBý\2].¹ üm´š+° X‚»ƒ¯šÕ§+« +ra™` ƒ4Šƒ´ša™ ˆCdjl°×3 a™` z4r AÖH‚dz.dƒ‰N -TA’Ø a™` zTA’Ø a™` zm´š+°C£Ø a™` züƒ z<Ø ƒ4Šƒ BŽ a™` züƒ´šL´šva™k´ša™m_³šuj zƒCÖH‚dz#l°×- a¹Aÿ¼ züƒ4r ƒ‰T+°ƒ+°» ›ÿ4ª Š QÙC‚ d zd 

- uÏ» £ Cd2 uÏ2C» z³šuØ2X>2Cd ¦ ffU {üƒ- uÏ£ a™` z z[\8VX4rֈ+° zƒ±Â2A¼4Šüa™ƒ" -[C֞¬–ƒ '3 a™` züK‰'m+«2NA¼©Ā§2Cd zC¹AÖH‚dzƒ ƒ³šÍ¯š zmA¼ zž¢4r$ a™üC¹;+°¾´A¼t3 a™`-2A¼ƒž¢ ƒ?«§ a™üC¹ ]‰ 3 a™` -2A+° +°´š– ‚dz‰T +°´š–‚»ƒ U {Bºƒ ƒ?«§ a™üƒ-2Cd¦+°a`™ zžq+°-TA’Ø a™` z4r$ a™üƒ ˆ‚dˆ a™` z 'wa2BŽ a™` zü¯šTƒÕ§‚»ƒm´š+° C£Ø a™` zmX+°a`™ µÓ¡N¤´šva™Ð+° ƒ4Šƒ ¯šCd—a£jƒ©Ā§ zƒ‰Aÿ’a££³Õu+° ƒ4Šƒa™ˆ±p±Ā¯š.»Cdƒ-TA’Ø a™` a™ˆ´š ƒ4Šƒ ƒ?«§ a™üƒ´šü.d_Bý.¹ ˆ‚dˆ a™`a™ˆ´š ƒ4Šƒ4r$ a™üƒ ˆmCd»ƒµ}Õ2.dƒƒ+r[[a£ a™`a™ˆ´š ƒ4Šƒ´šL´šva™k¯š zmA¼ z‚Öz+°— -<2Bº¯šÐa™ˆ´š z.d+°—4r4¹.dL2.dƒ.dƒ»‚dz2Bºƒƒ:N‚»ƒ3 a™` z 2A» [a£ a™` zƒ(.dƒ´šA¼¤X'TAÿ¼ z4r”ĀAÿ¼l°×Bºƒ3CdjA¼Õ§ ”ĀNÿ2]4Šƒa™ƒ+°±Ā±ĀmCdƒBÖi 3´Õ ƒj#>j+ra™` ƒ4Šƒ=þƒ+° a™³ÕuCd¯ÕgX 158


/2Bº(.dƒ+[>ja£³ÕuCdØ zƒ”ĀNÿ2.d4ŠüBºƒ

³šu2¯š¯š ˆNÿ '³šu2¯š‚»ƒ Bºƒ”Āg zü2A¼ƒ BºƒTAÿ¼ zü4Šƒ+ra™Ø züƒ q‚dz.dƒ2Bºƒƒ ³šu2¯š žq+°±paz.¹ +ra™Ø züƒ žq+°±p {ƒ -+ra™ a™ˆ´š{BÖiC£ƒm´šCdØ+°–a™ ˆCdjü‚dƒ2A¼ƒ6+°ØÖz2A¼4r³šu2¯šžq+°±p ƒ m´šAã¼ ƒ¯š ˆNãm´šCdØ+°–a™ ˆCdjüƒ.»a™ƒTAÿ¼փ#¸[³šu+ra™ a™ˆ´š{BÖi C£ƒ¯š+ra™ zƒ.»a™+°»ƒwa2Bºƒ a™k züBºƒ ƒƒ2Bºƒ±Âa™ƒ¸2A¼ƒ .»L C££±Âwa¸n ´Ëšƒ2?«+°‚dƒ2A¼H D2A¼ƒ {ƒ ü+«2.d4r £Ø±Āa™ zl°× +ra™` ƒ4Šƒwa+°—üƒCÖ\ Ø ³šÍa™ zžq+°U ³šu2¯šžq+°±p {ƒ NÐI‚dƒ¯š ˆN㳚u+ra™a™ˆ´š{BÖiC£ƒ¯š+ra™ zƒ.»a™+°³šu2¯š‚dƒ» wa2Bº+°a™ zü ƒAÿ¼Øƒ‰D2A¼ƒ {C¹ qLC££D2A¼ƒÖiA¼ÅÓ zü ƒAÿ¼Øƒ‰ Qa™e zƒü+«2.d4rBº+°l°×+ra™`փ .da™` züƒCÖ\Bº+°žq+°±p {#.» +°ü³šu2¯šžq+°±p {ƒ CdI‚dƒ¯š ˆN㳚u+ra™a™ˆ´š{BÖiC£ƒ¯š+ra™ zC¹.»a™+°a£ ƒ‚dƒ» a™kA¼Ð‚dƒ ƒAÿ¼Øƒ‰Qa™e zƒü+«2]‚dˆQa™e zC£Öi £üÙ A»³šu»ƒ /±ĀNÿ‚dƒ4Šƒ m´šCdØ4rCdjƒ T.£L2] C£ƒ ü+rØa™g ¯šÐa™ˆ´š{BÖi ‚dˆ ´ša™ ˆCdjƒü+«2.d4r>´š zl°×+ra™` ƒ4ŠƒWa™¯šƒCÖ\±paz>´š z žq+°±p {#.»-.dü³šu2¯š‚dƒ» ´a™ƒžq+°±p {ƒQ[»CdƒV‚dƒ ƒ2A¼ƒa™ƒ .dCdƒa™¤¯š ˆN㳚u2¯š¯šÐa™ˆ´š{BÖi C£ƒ3´ša™ ˆCdjÖ´&š Bºƒ- ž¢+«2.dƒ .dƒ2Bý‚dˆü+°Ø z[ü][a™Cd zC££´ša™ ˆCdj‚»ƒ‚֐ƒ£Bºƒ+°ƒ+° ³šu+ra££ ƒ z±paz´ša™ ˆCdƒjBÖi £BºƒQ[»CdƒV‚dˆICd ƒ2A¼ƒa™ƒ:A» ¯šÐa™ˆ´šü‚dƒ z´ša™ ˆCdj”Āg z- ”Ā¤a™³ÕuCdƒl°× z+«s +°üƒ4Šƒƒ z+«s‚dƒ4rTBº.dƒ#ֈ+° ƒ4r A¼üƒ#‚dƒ[-a™¤ zm´šCdØ4rCdƒjBº4Šƒ C£ƒ ´Õ2BŽ2Bº m_³šÍj2Bº A¼Ð‚dƒ zƒ ü+«2] m_³šÍj2Bº ƒ2A¼ƒ2Bºƒ W2µÓ¡ ˆa™.dm+° zƒ´Õ2BŽ2Bº z-šA§ ¼ÅÓ ´šAj¼ zƒm_³šÍj2Bº z ƒAÿؼ 

Aÿ¼ {[´Õ2BŽ2Bº ƒ2A¼ƒ´Ëšƒ2?«+° ƒm_³šÍj2Bº z¯šˆa™ƒØ[´Õ2BŽ2Bº z 3 qςdƒ zƒJ?«[ü+«2.d4r£.£Øa™g züƒžq+°±p {ƒü+rØa™¤ zü4Šƒ m´šCdØ+°–a™ ˆCdjüƒm_³šÍj2Bº ƒ2A¼ƒ+°žq+°±p‚Öƒƒ +°ƒ+°» m_³šuj ƒaz C£ƒ ´šL`Tƒ2.» /›ÿª‚dƒ ü+rØa™¤ züƒ A¼üƒ# ֈ+° ƒ[L ƒL TBº.dƒA» z+«s‚dƒ[L zƒüƒQ[[-a™ˆ´šü‚dƒ ƒ[´šH+«L

¯šˆœµÓVa™CdCdsÐü‚dƒ z ¯šˆ+°j µÓVa™ z+°aj™ > ƒ4Šƒ# ü+°aj™ z+‹` 2« .Ö[» ¯šˆüg A»³uš zƒ +‹`«2.dƒƒ¯šˆ+°jA»³uš z¯š³šu> ƒ4Šƒ# ü+°Cdƒsü.»Cd a™ƒ+°_Bº+° KÅÓ®.»Cd£+°[´š&.»Cd+rü+°4rH.»Cd µ¢Õ2´š_Bº+° Xgm´šÅӂdƒ [CdØm´šÅӂdƒA»³šum´šÅӂdƒ ƒƒm´šÅӂdƒm_³šujm´šÅӂdƒTš“km´šÅӂdƒa™ƒmA¼ m´šÅӂdƒ'µÓÐa™m´šÅӂdƒ¯šA’W m´šÅ‚ Ó dƒTa£#ƒ–a™ƒšm´šÅӂdƒ zü2A¼ƒƒ .ÖBº+°TA»³šu z+«s´ša™Ø2Cd zƒ2Bºƒƒ:N.ÖBý4r[ z+«s+°üƒ4ŠA¼ƒ z+«s+¹L£BºƒQ[[ z2A¼ƒ4r.Öa™ƒ´š+° +ra™`µÓVa™ zƒ.Öaƒ™ ´š ž¬ƒ -Nm›ÿu2X>Ø ƒ4Šƒ# ü-´ša¹+°m_³šuj”Ā+rC£—a™ uÏ z.»Cdm›ÿu2X W2.Ö»[m›ÿu2X ü+°H\+ra™`µÓVa™ zˆW2.dƒƒ ƒL a¯šˆ+°jµÓVa™ zW2.d+°¾´i.ִՖm´šÅ‚ Ó dƒ zü2A¼ƒ W2.d+°‚dˆCd£ A’a™ƒ` µÓVa™ ƒ2A¼ƒ.»L+ra™`µÓVa™m›ÿª ƒ[£L2.dƒ A’+°+rü+°a™j µÓ zü.»Cd ˆ?« ˆ?«+«´š{`رĀ´šTƒmµÓ+°a™jž›ÿªØ zü4Šƒ A» ´šµÓ¡´š+«m+«Tƒ>ü.da™ ”Ā¤ a™ ˆƒš¯šˆü¤ µÓVa™ zC¹l°ûBºƒ.dˆ JBºƒ.dˆƒ2Bºƒƒ +ra™` µÓVa™ m›ÿª ƒ [£L2.dƒ »ÅÓ +ra™` µÓVa™ z W2´š4rÖ +ra™`µÓVa™ ƒ2A¼ƒƒ[üÐ.¹#ƒžq+° ¯šˆgüµÓVa™ ƒ2A¼ƒƒ [üÐC£ {žq+°+rš§a™³ÕuCd ƒ4Šƒ ³Õu‰.d2A¼ züaz2.dƒƒ-´š&BŽ µÓVa™CdCdsÐ züƒ ¯šTƒÕ§ ØÕ§ ›ÿqA¼ züC¹Bº +‹`«2] ¯šCdsÐa™ ¢ ›ÿªˆCd Cd£jmCd zž¬i‚dz2Bºƒƒ

´ša£a™ˆ´š‚Öƒþƒ+° =þƒ+°£üƒÙTAÿ¼ züƒ ƒH´š{!¬þƒ+° TƒmµÓ ƒ‚Öƒþƒ+°

159


µÓ¡A¼¤=þƒ+° ´ša£a™ˆ´š‚Öƒþƒ+° ƒH´š{!¬âƒ+°ֈ+° z±Â2A¼ ü‚dz[Cdü2´š{C¹U +ra™ƒ`Ø z փmXÖzA¼ü4ŠƒTš‚ƒd züƒƒ»ƒ£N-ƒ-³šu2+ra™ ƒ ƒ+ra™ zC¹ 4ŠˆBý> ƒa™`a™³ÕuCd zl°×8»ƒTƒ- ¯ša™ֈ£?«[T.£L2.d+° -T¯š2±ĀN2.d+°8փC» 8Tƒžq[A’[+« T.£a™`8Tƒ"-¯šüƒžq[A» -[4Šƒa™ƒ´šv>¯šC£—a™ züƒ ˆ[-¯šüƒTA¼Ø» ƒa™]‚dz2BºCdü2.dƒN TƒmµÓ ƒ ‚Öƒâƒ+° ¯š|aÐ2mN‚dƒ ¯š³šu+ra™ ¯šÐa™ˆ´š z m´šCdØ4rCdj a™ˆ´š zÖüƒ4Šƒ.dˆC£ƒ¯ša™Ð¯š ƒЂdzBÖi¯ša£ÐNÿ©Āa™ˆ´šփm±Ā` ƒ¯šƒĂü6+°Ø¯šÐa™ˆ´š{BÖi¯ša™Ðm´š+ra™ zü/Cds ƒ4ŠX[+°H–2.dƒAÖi ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ ¯£Dÿ[a™Cdփ¯ša™Ð z=þƒ4Šƒ.dƒ‰N µÓ¡A¼¤ ‚Öƒâƒ+° 4Šƒ`uICdփ - ”Āg mCd‚dƒ zül°× ”Ā+«‚֐ƒ µÓV|a2mN‚dƒ zül°× Tü+°`փ +°H–Cd ¯šƒs { žq[AÖi µÓ¡A¼¤ ¯š–?«+°փ T+ra™ züƒ +°H–2.d[AÖi [>a™ˆ´šփ ´ša£a™ˆ´š ƒ4Šƒ =þƒ+°ƒ ±pHAÖi ‚dz2BºƒN ´ša£a™ˆ´š ƒ4Šƒ‚Öƒâƒ+° Lk2´šJüƒ´šBº[AÖi ֈ+° ƒ» C£Öi‚zd ‰N‚dz žq[‚Öƒþƒ+°‚ƒÖ ‚dz‰N> ƒa™`a™³uÕ Cd”Āgփ ‚dz‰N3A¼Ø2Cd züƒ žq+°-¯šüƒ8Jƒžq[N +r[ažqÖþƒ+°ƒ=[‰TAÿ¼ zü.ִՖƒ=þƒ+°;+°—?«‚»ƒ4r »a™ üA¼ƒ ;+°—# üA¼ƒ £üƒ4Š üA¼ƒ ´šN‚dƒ üA¼ƒ -¯šüƒ2!q 4ŠA’

Bºƒ ƒ2mCd zü-.dü ˆa™Ù z»A’ICd z

ü zžq[4ŠƒwasLw4µÓVa™28JƒžqAƒ¼ ff-ƒ©pBºµ†+°a™ zü4r ¯šˆgü ¯šˆ+°j +ra™` ƒ³šÍ+ra™` züƒ £üƒ4Šƒ um4ŠCds ¯šÐ´š‰ ¯šƒš“´Õs Cdƒa™Ø züƒ £üƒ4Šƒ TµÓÐ CÖi>¯š m±Ā Ï m´šCdØ4rCdjüƒ £üƒ4Šƒ -+ra™ /+ra™ ƒ+ra™)2+ra™ züƒ£üƒ4ŠƒÖa™¯Õ´šAƒ¼ £a™ƒ-4rµÓVa™ züƒ - ¯š¤üƒ-Dÿ ˆ züƒm´š` züƒ+°ü¯Õ´šA¼ƒ£a™+a° ™ züƒ

:T‚»ƒa™³ÕuCd z8JƒžqAƒ¼ ´šNwa2Bº+a° ™ züƒA’ÐA¼W[©pBºW=þƒ4Š» =þƒ4ŠA’‚Öƒ=þ«\A֞u¸ =þƒ|+‚»ƒ-?«§ A’ÐA¼W=þƒ+° a™³ÕuCd zl°×8փ£3Aÿ’a™ ˆ"žq+° ±p‚Öƒƒ [> z T.£L2.d4Š _‚dƒüƒ =þƒ+°ƒ =þƒ4Š» =þƒ4ŠA¼ƒ =þƒ4Š2?«£" =þl°‚»ƒ =þƒ4Š[N ´šL´šva™k z -?«§ A’ÐA¼W ‚Öz+°— ›ÿu z'/Cds_#§_‚dƒüƒ8JƒžqA¼ƒ:Nwa2Bº ƒ2mCd z :+°´š2.dA¼W ˆ#T.£L2.d ž¬2!¬-N‚»ƒ[a™k‚dƒ zžq[N +°ü4ŠA’+°ü ˆ#-¯šCØd £N‚Öƒ ‚dz2BÖƒ-?«§ -¯šCØd փ2CdT.£L2]ƒ -¯šCdØ»ƒ -?«§ ”Ā+°Ø z -4r Bº N‚dƒ4Šƒ ƒ2mCd z =2Cd a™l°× - ¯ša™ z" žq[A’[[ žqA¼[ [a™kaz2.dƒ#l°× ”Ā+°Ø»ƒ - ¯ša™ ˆ" -az 8 ƒ2mCd z¯šjL2]ƒ uÏCd‚»ƒ+°A’"-?«§ uÏCd‚»ƒ¯ša™Ð+ra™Ø züN#§‚֐ƒ ¯ša™Ð+ra™Ø züƒ=þ«|4N=þ«2\.dƒN-N‚Öƒ=þƒ+°a™³ÕuCd ƒ‚»ƒØ?«N ÖzA¼#wa2Bºƒ ƒ2mCd zü[´ÕA¼´š Bºƒ ƒ2mCd zü[.Ö´š&# 4Šƒa™ƒ[¯šÐ .d z+rA¼ƒ ƒj ž¬‰=[‰‚Öˆ/´š ˆ züƒ.Ö´–š ž¬ƒ +°A’ +°ƒ+°:NW a£ ƒQ+«X‚dƒ-.dü ˆa™Ù z-.dü›¢Aÿ¼»A’ICd z -ƒ+ƒ.dƒm›ÿu2Xa™³ÕuCdƒüƒ+r ž¬ƒ'-.dü›¢Aÿ¼l°×-2C¹´š[šCdƒs 3Aÿ’ a™ z -?« § -2C¹´š[ šC d ƒ s ƒ³šÍ £a£‚d ƒ `¹´š[ š C d ƒ s 2A¼ƒ -2Cda™ˆbāCd ƒ[-2C¹´š[šCdƒs2A»4ŠüA¼ƒ+°ƒ+°azN»A”¼ Āa™»ƒ+°A’ /´š[šCdƒsü›¢Aÿ¼ =þƒ+° ›¢Aÿ¼‚dƒ£‰a™ƒ-N‚»ƒ-[‰?«+« +°a™s 4ŠA’ -#ƒü» 8A¹‚Öz+°—¯šjX‚ÖˆmµÓ¡X‚Öˆ¾´A¼tü£+°Ø zž¢3Aÿ’a™ z žq+°›¢Nÿ2].¹-N£.£a™ˆ´šƒÖ 3Aÿ’a™T³Àuփ ƒj+° zžq+°±p {T -4Šƒƒ+r {a-.dü ˆa™Ù zl°×3Aÿ’a™ z+°üA¼ƒ-2A¼ƒ ü »A’ICd z

160


2)2 

´š{!qN§ .d.»yN;+°?« ´š{#§[N.£ [N;+°?« wa2Bºƒžq+°±p ž¬2!¬ +¹´š»ƒֈ;+°?«+°2!¬wa2Bºƒwa2?«+« Bºƒ8JƒžqA¼ƒ/‰A¼ƒN‚»ƒ žq+°±p ž¬ƒ=#¸4ra£$4rL¾´A¼t›ÿua™Ø´šXm Cd-4rwa2Bº ˆ# .Ö´š–+°‚»ƒTNCd z ;+°?«-4r)-ƒ+ƒBºƒ-N {‰-K‰/‰T‚»ƒ)2+ra™ z l°×3 E ü¯šƒ£‰üƒ¾´?«§£a™ƒ-2Cd ˆmCd z.»Cd=þƒ+°žq[A¼4Šƒ£ 1›ÿu4Š Cdƒü+°škA»W|+2mA¼ƒü£a™ƒ

;2#ƒl°× ü´šüA’´šü¯šƒ‰üƒ ¾´#ƒ§l°×£‰a™ƒ£[ uBºCÖH¯Õ+2!¬[ƒ‰K {TBº.dƒ#CdAÉ¼Ø zff:?«§ T.£a™` q¯Õ ˆ³šÍƒ›ÿu {ž¬2A¼a¹ ‚dz2BýL -?«§ ¯šƒ£‰ü uBº CÖH¯Õ+4¹L£|ažq+°±pazL-?«§N;+«2CdT.£L2Cd z ÖzA¼?« ¯šƒ‰ _‚dƒüƒ ƒAÿ¼Ø )2 +ra™ z =þƒ+° ] L ¯šƒ‰ m´š´2š .d z:#ƒ¸2)2-azN)2+ra™ zl°×ÖzA¼?«¯šƒ‰_‚dƒü[ -2!¬)-ƒ=þƒ+°‚dz] a™¯šƒ‰-Öm´š´š2.d z+°H–Cd ƒ‚փ؃ +°H–Cda™ˆ´šփm´š´š2.d zž¢ )a™ˆ´šփ»ƒŸ£l°×ÖzA¼#»¯šƒ‰ ‚dz2BÖƒ»Ö#ƒü4ŠH\X[T.£L2.d4r

»ƒffžq[Aÿ¼ ´šBýN »ƒ ´š{#§+° zƒ´š{ )2 +ra™ ƒ[ W {Bºƒ µÓ+«s z+«s ´ša™ z 4Šƒa™ƒ {Wš“ØBºƒ_‚dƒüƒ´šA¼ z=þƒ+°ƒ´šA¼ z=þƒ4Š»=þƒ4Š { »ƒÖR®Cdaƒ™ £Cdl°ûBº-2C»+r[»ƒ£‰[m›ÿª ƒ=´š&BÖiC» C¹]A¹ -´š&B» )fl°× ü´šü¯šƒ‰¾´L\N-³šua™³ÕuCd ˆa™Ù zž¢A’´šü ¯šƒ‰+°H\‚»ƒ‚dz‰N-4r)l°×ÖzA¼ž¬ ¯šƒ‰‚dz2BÖ[CÖH¯Õ JƒA¼#=[‰‚dz2Býƒ {ÅÓ®+«—‚»ƒ»» ) ƒAÿ¼Ø4ŠH\TƒAɼ؂֐ƒN )2+ra™ z‚Öz+°—3 E ü¯šƒ‰üƒCÖH¯Õ+‰£|ažqa™ƒ=´š–?«ƒ2Bý‚ˆÖ az´š–?«A’+°:žu>a™ƒ4Šƒ.dƒ»‚dz‰A¼[›ÿu z

´šL´šva™k z _‚dƒüƒ4ŠƒL2]=2A¼a¹ ƒ³šÍƒ›ÿu {üƒT.£L2]L+2A¼a™ƒ

»ƒff =2Cd a™l°× ±p4ŠüƒÙ¹ -2Cd a™l°× _‚dƒüƒ »ƒ +°2!¬ z2A» /2Bý

‚dz2#ƒ‰N-[CÖH–L8JƒžqA[¼ -2!¬ £¯Õs+° ƒ[›ÿu za£A’" >ü›ÿªLCd ´Ëšƒ# zl°× [2Bºƒ -[ >üa™³ÕuCd ´Ëšƒ# zl°× 0uR‚dƒ[ +2A¼a™[-N_‚dƒüƒl°×¯š ƒ2>¯š z+rA¼ƒ= |a ƒ[ƒ

£Kff ›qA›¼ uÿ [a™k‚dƒ£¯Õs‚»ƒ_‚dƒüƒ=þƒ+°žq[”Ā¤ z-N‚»ƒ-N‚»ƒ 4Šƒa™ƒ¯šˆ.d:N=þ«\£L+«-4¹.da™ƒ» žqA¼ƒ-ƒ›ÿª »ƒ-ƒ›ÿª z -?«§-ƒ›ÿª z-2Cd¯šƒs ”Āgaz 4Šü£waCi » » CÖH‚dzƒCÖH‚dƒ+°±paz ƒ³šÍ+°L¨ zCÖH¯Õ+ƒ# ƒ³šÍC»H+°+°ƒ+°_‚dƒüƒ[|atµÓØ z+rA¼ƒ -£24rj¯šš 4¹.da™փ £ ƒa™ˆ´ša™³ÕuCdփ -2Cd?u [2Bý‚dz2Bý +°2?«+« +°´šBºƒN +rA¼ƒ 0uP +rA¼ƒ |+ ü z =þƒ+° žq[ ”Āg z -azƒ ü z4rA¼ƒ '›¢Aÿ¼ -2Cd‚dzT‰N+°‰N=þƒ+°‚»ƒ‚dƒ[+r[-?«§Nžq+° ‚dz2BÖƒ-ƒ›ÿª ƒ[=þƒ+°TBº.dƒ#+°A’"8 ƒ[ Lk2.d4Šü z" »ƒ TAÿ¼ zƒ T.£L2.dƒ+4r »ƒN žq+ °±p‚Öƒƒ :+° ´šL´šva™k zƒCÖH¯Õ+2?«[-2!q -N£¯Õs‚Öƒֈ+° ˆžq+°±p‚Öƒƒ _2Aÿ¼ ˆ =\L±p‚Öƒƒ A¼Ð2A¼Ð zl°× _BºA’‚Öƒƒ :N ‚dƒ2Cd‚dz 4Šƒa™ƒWš“Øü +°H –Cd ˆ‚Öƒƒ :+°—Bº ³šuA¼ƒt žq+°±p‚Öƒƒ ÖzA¼ƒt ž¬ ´šBý‚dz2Bºƒ# +rA’‚Öƒƒ +r[ ¯šNÐ.£a™`C¹ +°H–Cdփ »ƒ 4Šƒa™ƒ |+ ƒ[ T L2.d4ŠüA¼ƒ :2+° 8Tƒ‚dƒL–2.d4ŠüA¼ƒ" -K‰ +°ü4Š‰ +°ü4r IL±p‚Öƒƒ »ƒüƒ+° žq+°±p‚Öƒƒ -4r =þƒ+° -ƒ +°ü±p‚Öƒƒ žqÖþ ƒ+°ž¢ »ƒžo—[ žq+°± p‚Öƒƒ :+° Wš“Ø[+« 4Šƒa™ƒ +°#‰Tƒ Оq+ ° ¯Õ4ŠÙ {.dƒ‰N4Šƒa™ƒ›¢Aÿ’\‰-\‰ a™¶ zžul°×L¯ÕN+°ƒ+°F>»ƒa™–Bý Özüw+Cdƒs#>a™ƒ4ŠA¼ƒF>»ƒžqAƒ¼ +°ƒ+° >j‚»ƒžqAƒ¼ ƒa™`»ƒžqA¼ƒ 8JƒžqA¼ƒ z ˆj?«+«N[µÓy‚dƒ z :?«§´šL¯ÕgXž¢Wš“Ø[”Āgazž¢-CdBºƒ/µ†yЯš[µ†Ð¯š züƒžq[ C¹üƒXXsC¹¯š ˆ z+ra£A¼ƒ/µ†yЯš[µ†Ð¯š züƒ2!q¯šL‚dˆžql×° 2!q m›ÿª ƒ‚dƒ4Šƒ£"£[m´š›ÿu z‰2Cd a™l°×žq[=þƒ+°C¹žq+°[ü]žq[ T.£a™`C¹žq+°±p‚»ƒ£LC¹CÖüƒ–#ƒCÖH¯Õ+ƒ# ƒ2]N 161


m±Ā`u±Ā zü+°üaz+°C¹8a™–Bý/µ†yЯš[µ†Ð¯š ¯š2_2Aÿ¼ ƒ4Šƒ £Øa™ˆ´šƒÖ £BºƒmXl°û#”Āg ƒ2A¼ƒ‰ uÏCd4Š´šL`Cd2N¯ša™Ð zƒ =þƒ4Šƒ.dƒ¯šaЙ +ra™Ø+ra™`a™ˆ´šփ mA¼§š A¼+‘A¼a™c¯šÐa™ˆ´šփ _#§_‚dƒüƒ A¼Lc2.d4¹LC£»žq+°[a™k‚dƒփ »ƒf-ƒA’[+«3Aÿ’a™T³Àuփ8Tƒ žq[£BÖi C£» žq+°±p‚Öƒƒ+°ƒ+° 4Šƒa™ƒ+°#‰ z4rWš“Ø[-ƒ›ÿª zƒ T L2´š ƒ4r=þƒ+°TBº]Wš“Ø[- ¯šg8ƒ4ŠƒÖ+«—£[+«l°×+°—ü ›ÿª‚dƒ z2BºA¼‰#ƒ¸2Bºƒƒ´švVÐl°×ž¬i¾´A¼tüƒ1+°šk´ša™ ˆCdjW a£ ƒ Q+«Cdƒü£a™ƒ ”ĀÐa™g a™³ÕuCdƒž¬i ¯ša™Ðmµ}‚ÖˆDÿžuš“ž¬i‚dz2BýL -#ƒü» [TƒCds ˆmCdƒÖ  Wš“Ø[<2Bº›ÿu4Š z-<2BÖ+i °Ø z.Ö2A¼ƒƒ-#ƒž¬+i °Ø z .Ö2N<2Bº z> ƒa™`a™³ÕuCd”Āg zJBýTTAÿ’Cdj¯šÐa™ˆ´š z ¯šÕ§ ¯ÕgX ü‚dƒ zül°× ±Āü–Bºƒ£ Cd ¯š2l°×]Cd ›ÿu zü Öü¸Bý2] Cd ƒƒ4ŠBº ”Ā\2.d4ŠüBŽ" =þƒ+° TBº]£Bºƒ_2Bº‚ÖˆÖzA¹t 4r[4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ±ĀA’ ƒCd ±Ā z3Ia™‚փ؃Cdƒ‰C£Öþ«w4ƒCdC¹¯š ˆ zžqA¼Öƒ C£»¯ša™Ð ƒÖƒC£»µÓ¡+°¸µ¢`«Cd züƒC£»„¯Às´š{a™ƒš“üƒC£»m_³šuj C£» -.dü zC£Ö =þ«w4C£žq+°±p‚Öƒƒ8Jƒžq[[a™k‚dƒ ƒ2A¼ƒ C£» žqBºƒ ü zžq[3 üփ£[+« 8JƒžqAƒ¼ C£ƒžqBºƒ z ˆj?«+«[µÓy‚dƒ z-#ƒž¬i‚dˆIa™ƒ4Š»‚dz2Bº ž¬ƒ8Ia™ƒ±p+° 4Šƒa™ƒ {.Ö´–Õ Ia™ƒžq+°žq[£LC¹žq+°‚dz2Bº ž¬ƒ8±Ā!¬m›ÿª ƒ‚»ƒ m›ÿª ƒžq[ ˆa™ÙTƒN‚Öƒžq[m›ÿª ƒžq+°‚dz‰£LC¹+°ü¯Õ-³šua™³ÕuCd ˆa™Ùփþ«\2.d ž¬ƒ-?«§3.da™`‚»ƒ3Ma™Ð.d z -¯šüƒ-³šua™³ÕuCd ƒ‚»ƒØ‚dz‰N¯šÐa™ˆ´š za™³ÕuCd za™³ÕuCd ˆa™Ù ƒ2A¼ƒ 8Tƒ ›¢Nÿ2]£ =þƒ+°‚»ƒ 8 [a™k‚dƒփ .»‚dzA¼ ƒ2!¬ -£24Šj¯š4¹.da™փ.dˆ´š{üž¢4Šü ¯šƒs {.dˆ´š{üƒ4Šü ¯šƒs {ÌazT -K‰=þƒ+°-[-4Š.dˆ´š{üž¢4Šü ¯šƒs»»ƒ-[‚dƒ[Tƒ\H wa2Bºˆ‚Öƒ a™ƒ"-[C¹.dƒƒ±pK-K‰+°ü¯Õ -³šu ƒ[-2A’ ˆ -2!¬=þƒ+° ƒa™ƒ´š{wa2Bºƒ4r.Ö´š– ü¯Õ .dƒyƒ-NCd´š&-ƒ+‰

=þƒ+°4r 8 ¯šƒs {" -[ C¹.Öƒ -N‚dzƒ 4r+°

=þƒ+° wa2Bºƒ ¯šƒs {üBºƒ ƒ-<2Bº2DAÖ4r .dƒyAÖ+°ƒ4ƒJƒff-£‰Bºƒ6C» wa2Bºƒ ¯šƒs {üBºƒ ƒ/‰A»-<2Bº ˆžq+°-2Cd?u/‰A’-2Cd?u 4ŠüN´šL´šva™k»ƒ4r[<2BŽ<2Bº züƒ+r {4ŠA’<2Bº ƒ4r ¯šƒs { 4ŠA’-<2Bº ƒÖ?«Nžq[N-³šu z-N‚»ƒ-?«§-<2Bº»ƒ´šL´šva™k ƒ[ 4r[-.dü ƒ[4r[›ÿuT2.dƒ#l°ûBŽ›ÿu Ø z4rA¼ƒ'wa2Bºƒ Bºƒ žq[TAÿ’ züƒ8 ƒ[›¢Nÿ2.d ž¬ƒ"=#ƒ¸ ƒƒ4ŠBº.»‚dƒ ž¬ƒ" ¾´A¼tü£+°Ø»ƒ ƒ8Tƒ›¢Nÿ2.d ü¯ÕNžq+±° pžqAƒ¼ +r[[>Aÿ¼aj™ z ƒa™ƒ4Šƒ´šBºƒ»ֈ>ƒü ž¬>a™ƒ´š{´šƒüƒ-ƒ#ƒ¸8A¹C¹]4Šƒa™ƒ { Wš“Ø[´šA» ´šA» ¾³u.dyL2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ-#ƒ¸ Aÿ¼a£jAÿ¼a™j¯šÐa™ˆ´š a™³ÕuCd ¯ÕgX JBºl °×2Bº -³šu a™³ÕuCd ¯ÕgX l°×A¼ƒa™ 4Šü2A¼ƒül°× ›ÿª‚dƒ z ´šžu‚dƒÖz2A¼4Šü2A¼ƒül°×A¼Bÿº[µÓy‚dƒ´ša™ƒBÖi ƒƒ4ŠBº”Ā\2.d ž¬ƒ 4Šƒa™ƒ[ ‚dˆ>Ï m´š+ra™ z ´šA¼ƒ£üƒÙ ›ÿªƒ zü ¯š2]Cdփ ‚dz‰ ažq[=þƒ+°žq[A¼»[a™k‚dƒ zžq+°±p‚Öƒƒ+°ƒ+°/Cds ƒü+°`‚dz+°s m´š›¢Aÿ¼.»Cd4Šƒa™ƒ[+¹wa—Wš“ØBºƒÖa™»a™y ž¬ƒ:?«§N\Ð>‚dƒ¯šÐa™ˆ´š -³šu a™³ÕuCd ›¢Aÿ¼ =?«§£a™ül°× ›¢Nÿ2.d ž¬ƒ 8 VX4Š ƒƒ4ŠBº ”Ā\2.d ž¬[:?«§=þƒ+°žq[A¼»[a™k‚dƒ zžq+°±p‚Öƒƒ:?«§=þƒ+° m›ÿu2Xa™³ÕuCdWa¹a™Cd‰ zƒ4Šƒa™ƒ {ü_Bºƒ4Šƒa™ƒ {ül°×WšØm´šWš“Øül°× /Cds ˆÖ Cds ˆNÿ+ra™ƒül°×CÖüƒ´š ü‚dzƒ4r[¯š+ü° µ†*´š2BýCd ´ša™ µÓ¡ül°× 4r[ :Cda™ T ƒa™c£ uσül°× 4r[ Cda™— TCda™—£A¼ƒül°× 4r[ ;+°— -+°a™փƒCÖüƒ´ša£A¼ƒ

›ÿª4Š 2Cdƒ[‚dƒ2A¼ƒ2Bºƒ zff (Stay With God - By Francis Baba Jaan)

-2A¼ƒƒ2B» ƒ¯šƒĂ .Öyƒ ƒ¯šƒĂƒ2B»¯ša™Ð z .ÖyƒµÓ+«s ±Â2w4ƒA’[ƒ2Bý-2Cd‚dz .Öyƒ-NmTƒ2\Öi.Öƒ ƒ¯šƒĂƒ2Bý ´šA’a™g z´šA’a™g»ƒ ƒ¯šaЙ z3N‚dƒ2Cd‚zd µÓØ zµÓØÖz+°—!q 162


¯ša™Ð ˆ"µÓØWµÓ¡»¯ša™Ð ˆ"µÓدša™Ð zžo+°—!qTµÓÐa™ˆ´š zA’ž¬y µÓØ za™ˆ´šÖz+°—!q+rA¼ƒTµÓÐ z[a£+ra™µÓØ»ƒ[a£+ra™¯ša™Ð z ƒa™`»ƒ ƒ´š{a™€j+°š§»ƒ;+°žu›ÿª z:+°—Bº.d[±p {#=žu" Jƒž¢ [ W2.dƒ# +þl°× ƒCdƒØ {ƒ ƒa™ƒ> z ”Ā2Cd z ±p4#ƒ§+ƒ#l°× ¯ša ™Ð z a£_#ƒ§+ ƒ#l°× ¯ša™Ð  µÓØ ƒƒ!q ´šL´šva£kNÿ+ra™ ƒƒ# -2Cd‚dzTBº£Bºƒ#‚»ƒü"3A¼Ø2Cd z.¹#ƒ+þl°×µÓدša™Ð z žo+°—!q

A’ÐA¼W A’ÐA¼M›ãu z µ¢¸,, 8Cd[jAɒصӡA¼¤T‚dƒC­,+«2]£‰¯ÀsXC» ƒ‚dˆ +°´š‚dˆ´ša™ ƒ2m±p+°s2,›ÿª um|4A’ÐA¼µ†+°a™2,, -Aɼ ƒƒ¦ ´šA¼T›ÿª>=CdC­TƒAɒصӡA¼¤T‚dƒC­+«2]£‰¯Õs -a™g z'/Cds_#§_‚dƒüƒ8TƒžqAƒ¼ :NA’ÐA¼µ†+°L µ¢¸,, [a™ˆjž»ƒCdA’ uÏ£,.dyāVa™2£¯Õs|+ ü2 ©pBºµ†+°LCdC­¯ÕA¼¤,TƒA¼2 ¯šsÐ[µÓ2›ÿª q,, -Aɼ ƒƒ¦ ´šA¼T›ÿª>[a™ˆjü»ƒCdA’ uÏ£.dyāVa™2£¯Õs|+ ü2 -a™¤2 ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28TƒžqA¼ƒ :N©pBºµ†+°L

A¼š§mA’©ä§2Cd zàƒ

mA’œ¯šÐ ´‰m´šI‚dƒ ˆ£[a™ˆ±Ā`«.d‚dƒAɒCdAɒ,, mA’œ+°üž¢A¹]µÓVa™ z‚»ƒžu4¹-žu|4 A¼œ+°a™ˆ–a™Q´š¯š2‚Öˆ4Š2, ¢ØXa™ˆ´š2‚dƒAɒCdAɒ,, A¼œ+°a™ˆ–a™ z-\‰ +°R+° l°ûBýC»‚»ƒžu4¹-žu|4 Cdƒa£ØICd zm´šX±äN2.» [µÓc_t ˆa™Ù z µÓVa™a™³ÕuCdm´š+°a™` z

µ¢¸,, ´šva™k ƒA¼¦´šva™kTƒA¼2,´šva£kCdˆ–a™k zA¼.dØC» ´šva™k¯šØ´šva™k ˆA’‚dƒ,´šva™k»ƒ£ WšØC»,,

'/Cds_#§_‚dƒüƒ8TƒžqAƒ¼ ff-[¯ÕA’¤2Cd z ü2žq[a 4Šƒwasþ«|4µÓVa™28TƒžqAƒ¼ :A» +¹?« ˆ#ül°× uÏ´š¯š+° z:2Cd+°2!¬ ‚Öƒl°×— žqAƒ¼ +°ƒ+° ƒa™ƒ A¼ƒt 'µÓVa™ zƒ ƒj A¼ƒt´šva™k z+°2!¬ =l°×— žqAƒ¼ 8TƒžqAƒ¼ +°üž¢ ]yµÓVa™ z‚»ƒžu4Š4r»ƒžo—2!¬ 8TƒžqA¼ƒ-žu|4 ü2žq[4Šƒwasþ«|4µÓVa™ z‚»ƒJƒžqA¼[[µÓy‚dƒ z2Bº ž¬ƒ:#ƒ¸ [µÓy‚dƒփ.¹m›ÿu2Xa™³ÕuCd z3µÓ´šBý.¹m›ÿu2Xa™³ÕuCd z4rA¼ƒ' µÓVa™ z ƒAÿ¼Øž¢ ]yN ƒAÿ¼Ø» ±pazNQ[+« ü2žqA¼ƒ:N ‚Öƒ´š&Bºˆ/2B»N+rA¼ƒփa™ƒ4ŠƒBºƒ´š{ {Ð 2?«NŸ»ƒ´Ëƒš 2 2?«NŸփa™ƒ´š{ 2?«NŸ K?« _ƒ4ŠÙ 2?«N [H.»N +rA¼ƒ µ†µÓÐCdփN +rA¼ƒ .ִՖC» T ž¬ƒ›u4Šƒ4rCÖH¯Õ+ ž¬ƒA¼Bÿº z+r ž¬ƒ :#ƒ¸ A¼Bÿº ƒ‚փأ m›ÿu2X a™³ Õu Cdƒü4ŠƒA¼ƒa™ƒ +°üž¢ ]y µÓVa™ zl°×ƒaµÓVa™ zl°×ƒašCdƒs¾³u.dƒyCdl°×— üƒžq {ŸžqCd zA¼ƒa™ƒ]‰¾´A¼t 2?«›ÿqA¼ züƒžq {wa2Bºƒƒ¯š ˆ»ƒ4Šƒa™ƒ£+°Ø z .»Cd»ƒžo—[8Tƒ‚dzƒžqAƒ¼ :A»-£N¯ÕA’¤2Cd z '4Šƒwaþs ƒ4Šƒ#-›ÿqAؼ z'µÓVa™ z+°2!¬=2A¼aƒ™ »aƒ™ 4rƒ£‰a¹ £a™2A¼a™ƒƒ-›ÿAq ؼ »ƒ+°ƒ+° uÏ z+°aj™ z[_N¤‚»ƒ4Šƒaw þs ƒ4Š+°+°aj™ üƒ .»‚dƒa™ƒ+°ƒ+°4Šƒaw sþ«|4 uÏ»ƒ¯š+°ü+°aj™ üƒ.»‚dz.dƒ‰A¼[.Ö´š&.dƒ£‰a™ƒ 163


:N-±Āa™g»ƒ+°ƒ+° .dƒy´š{Bºƒ4Šƒwasþ«w4Bºƒ uϯšÐa™ˆ´š zž¬i .dƒy.dƒ‰ K‰/‰2Cd a™l°× uÏ»ƒ‚dz‰N»ƒžo—‰.¹8Tƒ‚dzƒžqA[¼ -2A¼L+‹ =þƒ|+:´š{B»T4Šƒwasþ«\Xֈ-A»¾´A¼tü¯ÕA’¤2Cd z »ƒžo—‰‚»ƒžu4Šƒ8Tƒ‚dzƒžq+±° p {.dƒ‰A¹-žu4Šƒ» ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™ zˆ‰žqA¼[4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ.Ö´š–4Š»´š{?§[.£ [N ¯š+°üA»µÓ zü2A¼ƒƒ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü2A¼ƒƒ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ¯ša™Ð+rü z ü2A¼ƒ;+°—Ia™ƒ4r»‚dz‰N+°ƒ+° uÏ»ƒ¯š+°üm›ÿª ƒül°× ü z ›¢Aã¼l°×-Nã+ra™ƒàƒ +[‰

›¢Aã¼l°×-Nã+ra™ƒàƒ +[‰

 ¯šˆ.d.ւdƒØ4Š»+°ƒ+—»£a™ƒ -ƒ ˆ zžq[£a™ƒ m›ÿu2Xa™³ÕuCd z+r ž¬[Tƒ+«—H Cd³šu+°H\„¯Àsüƒ´š{a™ƒš“üƒ ;+°—!¬£m›ÿu2XTƒ4Šƒül°×2BŽ ¯šˆ.d= a™ƒ.»‚dzA¼ƒa£‚dƒ[ Cd³šuC¹=A¼ƒa™ƒ.dˆ.dƒ£a™ƒ ¯šˆ+°jm´š>Ï {‰.¹4Šƒa™ƒ {.» ´šV+«2´š_Bý´ÕA´¼ š¯šˆ.d az Ð_Bº ž¬ƒ

uÏm›ÿu2X+°ü£a™ƒ ֈ+°m›ÿu2X+°ü£a™ƒ -ƒ›ÿª m›ÿu2X+°ü£a™ƒ

šBºÐa™Ùa™³ÕuCd2´šva™k…ƒ,š?¢—µÓa™³ÕuCd2¯šA’,, C£,,)Wš“ØBŽ´šL´šva™k z-az´ša™›u³šuØ z.ÖiCdدš2‚dzCdփ 3Cdj3+rµÓ z£‚dz {-\‰>ü z´šNÿÐ-ÖBý šBºˆbāCda™³ÕuCdփ N ³Õua™`j‚dƒ32A¼ ƒ‚dƒT uÏ ƒ‚dƒ ƒ¹ ƒ‚dƒm±Ā` ƒ‚dƒ-‰ ƒ‚dƒ -ÖBýš?¢—µÓa™³ÕuCdփN´šNÿÐ>ü zC»>¯šƒĂ£‚dz {3+rµÓ z ƒ³šuCdsCdÐ z-³šu2+ra™2m´š+°X-ÖBý-©Ā§ a™` L€Cdփ N+r ƒ z m+¹Aÿ¼ z ž¢›ÿª z ֈ³šu z ƒA¼ z ˆCdĂa™Ø z -ÖBý šBºÐa™Ù a™³ÕuCdփN :N¯šaЙ +rü z=BºCÖ4Š+° [mA¼ .dƒy a™l°×.d.dƒy a™l°×m´šXN z -›ÿuدš z.»¯Õ £[+«´š{#§[.£ [-.dü»ƒ¯šÐCd¯ĂÕ A¼¤ z4r[ ƒL‚Öz+°?« +rA¼ƒ:NTƒj£L+«a£+°Bº±p+°Bºžq {

Wš“Ø[+°a™s Ø z

AÖiÐC£AÖiÐCd m›ÿu2X +°ü£a™ƒ

¯š2”äa™ z ¯š2”Āa™ ƒ4r ü2žq[a4Šƒwasþ4«| µÓVa™2C¹.dBº»ƒ'µÓVa™2 ‚Öƒžu4Šƒ ]yA¹´Ëšžu£‚dƒ[m´š ˆ` zžqAƒ¼ :N-m´š ˆ`»ƒ' µÓVa™2žq+° zƒ´š{|+ ü2_#§_‚dƒžq ‚dz‰N+°üž¢C¹]µÓVa™2 8žu4¹-žu|4 ü2žq[aµÓVa™28JƒžqA[¼ A¼Bÿº z4rƒ2Bº ž¬ƒ

.ÖiCdØ[a™¯šm´š+°a™` z µ¢¸,, šBºˆbāCda™³ÕuCd2´šva™k…ƒ,-©Ā§ a™` L€Cd…ƒ,

4Šƒa™ƒ {ü ˆa™Ù zWš“Øü ü¸»CÖH‚dzƒ=2A¼ƒ+°4r4Šƒa™ƒ {üƒ žq+°»‚dz‰£a™ƒ 4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ Ö2# Öƒ+° XL\ £L -ƒm4Š³šu z ¯š2±ĀN2.d ž¬ƒ -ƒm4Š³šu z +°H\ Ö2#» a ´šNm´šµÓ‰üBý\ CÖH¯Õ+ ž¬ƒ-2Cd a™l°×Qa™+e rü z4Šƒa™ƒ ¯ .»‚dz.dƒ»‚dz2Bº ž¬ƒ 'A»³šu zül°× ü2žqA’" ü2žq[A»³šu z‚»ƒžu4Šƒ+°Hw4ƒ" 'A»³šu zl°×3Aÿ’a™փ a™ƒ" ´š{`رĀ´š züƒ.» ¯£wa a™ƒ" C£ƒ»|aA»³šu2»|a£"žqA’wa2Bºˆ;+°!q£" .dü2;+°?«-.dü2;+°!q£"žqA’wa2Bºˆ;+°—!q£"»a™ƒ»a£" -.dü2=+°—Bº/‰N-N=#ƒ 2?«N" 'm4Š2Aÿ¼ züƒ´š{#§[.£ [-.dü z.»¯ÕA’"žqA’a ü2 žq[4Šƒwasþ«|4µÓVa™2.»¯ÕA’" ´š{!q§N.d.»yN;+°?‹´š{#§[N.£ [N;+°!q£"žqA’awa2Bºˆ 164


;+°!q £" 'm´š´š2.d z=#ƒ 2?«N" ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqA[¼ 4Šƒa™ƒ£+°Ø z.Ö´š–4Š» -A» m´š+ra™ z [µÓy‚dƒ z +r ž¬ƒ :?«§ 4Šƒa™ƒ£+°Ø z Bºƒ +rü zü2A¼ƒƒžqA¼ƒ:N ƒj+° ƒL‚Öz+°?« Tƒj.¹3µÓ ˆmCd»ƒ 4r[m›ÿu2X ˆmCd z±pl°×2BŽT¯šsL2.dƒ.dƒ»‚dz2Bºƒƒ_ƒN¤´šLNÿž¢[ £L|+4r[ Cd+«—£L+« -üT 4rA¼ƒ :N m›ÿu2X žq[ T.£a™` :N uÏ+°a™j zü 2?«+°üCd£+°Ø z4rA¼ƒ

m›ãu2Xa™³ÕuCd‚dz+«s -AÖiÐCd z ž¬4Šƒwasþ«|4.ÖiCdØ zK {-‰#ƒ¸4rA¼ƒ ]Cdƒžs ¢]CdƒsTWš§2-‰#ƒ¸4rA¼ƒ K {»a™ƒ'µÓÐa™ƒBºƒ»a™ƒ-‰#ƒ¸4rA¼ƒ K»U {Bº {'µÓÐa™ƒBº {-‰#ƒ¸4rA¼ƒ AÖiÐCd z‰N-AÖiÐCd z‰N-‰#ƒ¸ 4rA¼ƒ -2C£.ÖiCdØ»ƒƒ¯š ƒa™¯š uÏ z-‰#ƒ¸4rA¼ƒ »ƒ4Šƒwasþ«|4£Bý[+°ƒ+°:N-´ša¹+° uÏ z-‰#ƒ¸4rA¼ƒ 4Šƒwasþ«|4Tš‚dƒ z-‰#ƒ¸4rA¼ƒ 4Šƒwasþ«|4 uÏ»ƒm_³šuj z-‰#ƒ¸4rBºƒ :N4Šƒwasþ«|4A¼l°×—-‰#ƒ¸4rA¼ƒ 4Šƒwasþ«|4”Ā+«-‰#ƒ¸4rA¼ƒ 4Šƒwasþ«|4”Ā+«`«-‰#ƒ¸4rA¼ƒ K {4Šƒwasþ«|4£Bº {-‰#ƒ¸4rA¼ƒ ֈ+° ƒ»m›ÿu2X 2?«N4rA¼ƒ _2Aÿ¼ ƒ[›ÿª‚dƒ¾´?«§#ƒ¸4rA¼ƒ

'A»³šÍ[+rAã’a™ z

+°üž¢µÓVa™2‚Öƒžu4Šƒ ]yA¹+°üž¢[µÓVa£[+«3Aÿ’a™ zžq!q¸ aµÓVa£[+« l°ûBŽ3Aÿ’a™ zžqA¼ƒ8žu4Š2!¬ ü2žq[4Šƒwasþ«|4 µÓVa™»ƒ £l°× ü2 -‰N »‰ ƒj ž¬‰N ƒ‰ 8Jƒ žqA¼[ K?«ž¢[.»´šƒ_‚dƒ#»¯Õ#ƒ¸»µ†a™[-‰N»ƒa£XA» {Bý[+°!¬§ A» {Bý[Ia£güƒ ¯T2.»A’[[-2A¼L[a™´Õ–2.»A’[[-[.ִՖƒ£ uBº £|+CÖH‚dƒA¼ƒ£l°×»» ”Āsƒ£l°×»» /2?uƒ£l°×»» 8JƒžqAƒ¼ £l°×»» ü z¯š zmA¼ zž¢.»´š‚dz‰#ƒ¸ {£‰ƒ‰ a™ ƒj»£a™ƒžqa™ƒ±Â ƒj»£a™ƒžqa™ƒ ü2žq[4Šƒwasþ«|4µÓVa™28Tƒ žqA¼ƒ ' ©pBºM ƒ2mCd zƒ ¯šCdCd z TBºƒ a£A¼ƒ 3 ƒa™`u2Cd z /2Bº ž¬ƒ

-.dà2 -.dü2=+°—Bº/‰N-2!¬-N´š{#§[.£ [Na£+°Bº±p+°Bºžq[N ¯š+°üA»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ¯ša™Ð+ržuü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü2A¼ƒÖzA¼üƒ ] a™žq+° Cdl°×C£ƒ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ƒÖ [2Bý‚dz‰N-.dü2=#ƒ 2?«A¼4r ´š{!q§N.d.y» NA»³šuփC»aA»³šu zl°× ü z-.dü z4rA¼ƒ´š{#§[ .£ [N-.dü z: K‰C¹.»NµÓVa£[|+4r[-.dü z=´š–?«+‹ -.dü»ƒ -´ša¹+° uÏ z 2?«A» Q[+« ‚»ƒ”ĀAÿ¼‚»ƒ z+«s‚»ƒ-ƒ›ÿª z ´š[+«a£A¼ƒ[>4Šƒa™ƒ+°´š‚»ƒ-?«§-.dü z±Â2A¼ƒ#l°×+ra™` z µ¢¸,, -µÓVa™2¯ša™ÐA’¯Õsažq+°µÓVa™2a™³ÕuCd2¯šA’ :A¼»ƒ+°2¯šA¹Ø z+«s¯šĂa™ÐA’m›ÿª ƒ£a™`u,, -[‚dz‰N4Šƒ+° ü2žq[a4Šƒwasþ«w4Bý µÓVa™»ƒTƒžqAƒ¼ :N a£+° zƒ´š{ -.dü»ƒ ‚dz‰N /‰´š&Bºƒ -.dü»ƒ ‚dz‰N .d]y´š&Bºƒ -.dü»ƒ‚dz‰N ü2žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™28Jƒ žqAƒ¼ +¹?« ˆa™¸l°×:N‚»ƒ uÏ´š+° zQ[[ ƒa™ƒ üA¼ƒ+°üž¢[µÓVa™2 »ƒžo—‰8Tƒ‚dzžqA[¼ [µÓy‚dƒ z2Bº ž¬ƒ

m´š´š2.d z 165


' m´š´š2.d z :2mA¼ uü z :N ƒja£A¼ƒ +°üž¢ ¯šƒs {üƒ »ƒžo—2!q ‚»ƒžu4Šƒ žq¹ -žu|4 m´š´š2.d z žq» žqA¼ƒ m´š´š2.d z /‰A¼a£A¼ƒ'/Cds _#§_‚dƒüƒl°×8TƒžqA¼ƒ'/Cds _#§_‚dƒüƒl°× =þƒ+° ƒa™´š{üƒžq {:2Cd+°2!¬-Nÿ+°2žqAƒ¼ 

-³šu2+ra™[a™¯šm´š+°a™` z µ¢¸,, ¯šÐ´šva™k, ØX|a+°`,U m_³šuj ƒ‚dƒ2>4ŠC­, £¯Õs ˆ‚dˆ¯šA’m_³šuj,£¯Õs£¯ÕsTQÿ‚dƒC»,, C£,, ) Wš“ØBŽ ¯šÐCd¦ ´šva™kփ ´ša™›u³šuØ z U m_³šuj züC¹ [a™kaz2´š_B» >4ŠC­ ¯š2_2Aÿ¼փ ¯š ƒ¯šs z žq[N ØX|a+°փN ˆ‚dˆ ƒ‚dƒփNm_³šuj ƒ‚dƒփN-az¯ša™Ð zƒ4Šƒa™ƒ£+°Ø z £mµÓaz2] TAÿ»‚dzBºÖi T.£L2] A¼Lc2] =ü¸+rü z žq[A»[ ´ša™_‚dƒüƒ/‰A¼[CÖH‚dƒ_Bºƒƒ '/Cd_s #§_‚dƒüƒ8JƒžqA[¼ ¯ÕA’¤2Cd z ü2žq[a4Šƒaw þs |4« µÓVa™28TƒžqA¼ƒ:2Cd+°2!q -Nÿ+° zžqA¼ƒ' ü2žq[4Šƒwasþ«|4 µÓVa™»ƒ -³šu2+ra™ z ' 4Šƒwasþƒ4Š_B»‚Öƒþƒ+°‚dzƒ‰ -³šu2+ra™»ƒ =þƒ+°‚dzƒ‰ uÏ zƒ‰-³šu2+ra™»ƒ'-³šu2+ra™ zžq[£wa a™ƒƒ‰ žqa™ƒ-2A¼aƒ™ -³šu2+ra™ ¯šÐa™ˆ´š{žq-³šu2+ra™ zžql°×2!q [a™k‚dƒ z žqA¼ƒ-K‰-³šu2 Xs ü¸»-³šu2 Xs-[‰?«+‹ ü z-³šu2+ra™ z ü¸» -[‰›ÿªˆCd züƒ+°H\TŸ-[‰ ƒC£üƒ+°H\T-³šu2+ra™»ƒ m´š´2š .d z- C£a™ züƒ„¯Às ´š{a™ƒš“üƒ-³šu2+ra™»ƒ»A¼ µ†* züƒ +°H–2]N-³šu2+ra™ zžql°×2!q = Ðwaþƒ4Šƒ"+°ƒ+° -³šu2 Xs žq[ 4Šƒa™ƒ {2!¬.£üƒ=þƒ+°TBºƒ .dƒyƒ :a™ƒ N‚֐ƒA¼ N -az =þƒ+° -ƒ -³šu2+ra™»ƒ 3Cdj‚dzƒ‰ 3a™ +¹µÓ zƒ‰+°ƒ+°-³šu2+ra™ zžq[£a™ƒaza™ƒ N‚dˆa™ N‚֐ƒ -CdØ2CdTü+°`ƒüƒ£|aaµÓVa™ ƒ2A¼ƒ-³šu2+ra™ zžql°‚dz£‰a™ƒ £|a -µÓVa™ƒüƒ -³šu2+ra™ z žql°×‰.¹ »A’üƒ »A¹+°s ˆa™Ù züƒ

+°a™j+r2Bº‚Öƒ ÐBÖþƒ4Šƒ"-³šu2+ra™ zžq[.¹A’[C¹»-K‰±p {ƒ 8JƒžqA¼ƒ

-³šu2+ra™ z´š{#ƒ§+°£µÓ z -³šu2+ra™ z= L ü¸ƒ´š{#§žAq ¼ƒ+°üž¢ ¯šƒs {ü ž¬» ]yN +°üž¢[T+°üž¢»W2.dƒƒ+°ül°×+°ü[> z»ƒžo—2!q+°üž¢»+°ü -_A¼¤ ƒ[[µÓy‚dƒ ƒ4Šƒƒ-³šu2+ra™ z=þƒ+°;+°—!q=þƒ|+]mA¼ˆ´š z 1 ƒ£‰a£‚dƒ`a™ˆ´š zŸ-³šu2+ra™ zžql×° 2!q]CdƒsžqAƒ¼ £ ƒa™ˆ±Āüƒ žq {-³šu2+ra™ zžq+°±p {!q z+«s-³šu2+ra™ zžql°×‰ uÏ ƒƒN žqAƒ¼ w+i2+°a™Ø z.»Cd»-³šu2+ra™ z A¼üA¼ƒ>ja£³ÕuCdØ z+°üƒ4ŠA¼ƒ A»³šÍDÿ ˆ z žql°×2!q ¯šL w+i2+°a™Ø z +°2!¬ -Nÿ+°փ ›ÿª+«s žqA¼ƒ w+i2+°a™Ø ƒ4r.»Cd»+°BºC»L£a™ƒw+i2+°a™Ø ƒ4Šƒ#l°×3Aÿ’a™ z8TƒžqA¼ƒ =þƒ+° -ƒ-³šu2+ra™ zžql°×2Bº4Š ƒ2Bºƒ#‚»ƒw+i2+°a™Ø zw+i2+°a™Ø»ƒ ´ša™ ƒa™³šu¯šØ z Ia™gm´š”ĀA’üƒw+i2+°a™Ø»ƒw+i2+°a™Ø z ü¸»-³šu2+ra™ z±p {ƒ Q[ƒ2.» ´ša™ ƒµ†2X 3.£a™ƒØ[ +°a™ƒ`q Ia™g2 3.£a™ƒØ[ ¯š ƒjCd»ƒ m´š”ĀA¼ z:2Cd+2° !¬a™³uš ¯šØ zžqA¼ƒ'4Šƒaw þs «|4A»³uš zƒ3.£a™ƒØ[+« ¯š ƒL–2]¯šLCdƒ ƒAÿ¼ zü¯š ƒa™–`‚dƒ2A¼ƒ 2.dl°ûBºAƒ¼ ´š{#§[ .£ [N ¯š+°ü A»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ ¯ša™Ð+rü zü2A¼ƒ ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒÖzA¼üƒ ] a™ žq+° .dH2.d+° Cdl°× C£» ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ ‚dz‰N-.dü»ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqA¼ÖBý4Šƒa™ƒ£+°Ø zƒ¯šA’ ƒa™ƒ a£A¼ƒ

|+mCd|+mCd>Ï[a™¯šm´š+°a™` z µ¢¸,, A¼µ†ØA¼µÓØT³Àu£C£j,mA¼©Ā§A¼+‘T L€Cd…ƒ <2BŽ<2BºT³Àu£C£j,|+mCd|+mCd>Ï L€Cd…ƒ,, C£,, )Wš“ØBŽµ†µÓÐCdփ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ zA¼µ†ØA¼µÓØ züƒ 166


<2BŽ<2Bº züƒžq[NA¼+‘mA¼š§üƒ|+mCd|+mCd$Ïüƒ+r[N +r {'/Cds_#§_‚dƒüƒ8TƒžqAƒ¼ -[¯ÕA’¤2Cd»ƒa£A’¤2Cd z |+mCd z Ì |+mCd$ÏBºƒ -¹Ø£ØmµÓ‚dƒ z +°ƒ+° a wa2Bºˆ µÓa™V»ƒ[ [a™‚ k ƒd z|+m CdÌ+| m Cd>Ï ü+°` m´š+° XA¼Ð‚dƒA¹ša™³uÕ Cdƒ» +°a™j z¯šƒm Cd z ±Ā´š´š{`Øa™³ÕuCd zAÿ¼a£jAÿ¼a™ja™³ÕuCd z mµÓ¡,, ¯š ƒ|+mCdJƒ 2Aÿ’Ø´š{mCd C­,, |+mCd z Bºƒ4Šƒ` zü ü-azN¯šCdsÐ4Šƒ` z ü»»ƒ Ì»ƒ-ÖBý uÏ z´š{?«§N'CÖHT+«+ra™Ø z|+mCd z4rBÿº[mA¼ž¢ +ra™` z‰A¹ žqA¹ 4r[ |+mCd z žq+°±p‚Öƒƒ |+mCd z žq[ ‚ÖƒBºü +| m Cd$ÏBƒº 2BºBºƒ'|+m Cd z ˆ‚dˆTA’دšÐa™ˆ´š z4Šƒ+°+| m Cd zÖzA¼ži¬ Tš‚dƒ züƒ 4Šƒwasþ«w4Bºƒ ´ša£<Ø .ÖiCdØ ¯šÐa™ˆ´Õ`« ‚dƒÖBºƒ ´a™ƒ 4Šü Tšaz-A»-Nÿ©Ā z-A»m_³šuj¯šÐa™ˆ´š z¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´Õ`« >4ŠC£—a™` z32A¼¯šTƒÕ§|+mCd z¯š ƒ¯šs+ra™Ø züƒ-N+ra™` ƒ4Šƒ .ÖCi d دšÐa™ˆ´Õ`«´ša£m´š+°X‚»ƒ¾´A¼tm›ÿu2X”Ā+«` «‚ƒÖ 4Šƒaw sþ4w« Bý+| mCd$ÏBiÖ ´ša£m´š+°X-´ša£m´š+°XA¼Ð‚dƒ ƒ[¯ÕA’¤2Cd z |+mCd z-TA¼Ø|+mCd>ϯšÐa™ˆ´š»ƒ ˆ‚dƒ

‚dˆ ˆ”Ā ˆ‚dƒff8N žqA¹-A» ˆ‚dƒ+°ƒ+° ˆ‚dƒžq[N-TA¼Øl°ûBŽžq[Nm´š+° XA¼Ð‚dƒ»ƒ ˆ‚dˆTA’ØA¼Ð‚dƒ z ˆ‚dƒ‚»ƒ'µÓÐa™ƒBºƒ-TA¼Ø‚»ƒU {Bºƒ ˆ‚dˆ TA’Øa™³uÕ Cd»ƒm›ÿu2Xa™³ÕuCd z+°a ¹±ĀNÿ|+m Cd z-+°a ¹±ĀNÿ|+m Cd>Ïm´š+° X mµÓ¡,, +°a£+°a¹±ĀNÿA¼Ð‚dƒa™³ÕuCd»ƒ T.£a™Ø¯šØ´Ëšü2,, +°ü–£a™³ÕuCdփ´š{a™ƒš“B» µÓ¡A¼¤ ´š{a™ƒš“Bºƒ-?«§£Bºƒm´š´2š .d z ‰A¼[‚Öƒþƒ4ŠBºƒžqA¼[‚Öƒþƒ4ŠBºƒA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdƒBºƒ+°ƒ+°-Cd[+« =þƒ+° ƒa™´{š üƒžq {-azƒ=þƒ+°žq+°±p {#‚dzžqAƒ¼ 

m´š+°XA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCd zàƒ A¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdƒüƒ‚»ƒžu4Šƒ‚Öƒþƒ+°‚dƒ4r£L+«a£4ŠA»Ð©Āüƒ žq { a™Ê z žqA¼ƒ ¯š ƒ‚Öˆ]Cd m´š>Ï 4ŠüA¼ƒ A»³šÍDÿ ˆ z žqA¼ƒ

µ†„”ĀsDÿ ˆ zžqAƒ¼ ƒ[Õ+NtBý.»£Bºƒ¯šÐA¼Õ§.»Cd/‰A¹žqA¹ -ØA¼Õ§.»Cd/‰#ƒ¸/2#ƒ2N mµÓ¡,, µÓVa™mCd‚dˆ›ÿuئ,´ša£m´š+°X£ ƒ¯ÕN¤, a™³ÕuC£‚dƒ ƒ¦,¯šC£Ø<Øm_³šuja™³ÕuCd¦, ]mA¼ˆ´ša™³ÕuCd¦,[a™ƒÙ`a™³ÕuCd¦, _2Aÿ¼ֈ+°a™³ÕuCd¦,-AÖiÐCda™³ÕuCd¦, TA’ØTA¼Øa™³ÕuCd¦,-³šu2´šA¼ .ÖiCdØa™³ÕuCd¦, CdÐ2´šA¼.ÖiCdØa™³ÕuCd¦,µÓ_ta™³ÕuCd¦, ´š{a™ƒša™³ÕuCd¦,4Šƒa™ƒWšØa™³ÕuCd¦, ü+rØa™¤a™³ÕuCd¦,£+rØa™¤a™³ÕuCd¦,, C£,,)Wš“ØBŽ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ ƒƒN¯šˆ¤ü¯šˆ+°j+ra™` zü» µÓVa™mCd‚dƒ zül°×-ICdփ ƒ³šÍ+ra™` zžq+°´ša£m´š+°Xa™³ÕuCdփN ¯šCØd ¯šÐa™ˆ´š{BÖi m_³šuj z+r[N]CdĂÐa™ˆ´š[a™ƒ`Ù _2Aÿ¼ ֈ+°a™³uÕ CdƒÖ  N -AÖiÐCda™³ÕuCd zTA’ØTA¼Øa™³ÕuCd z-³šu2´šA¼ƒÖ  »ƒf-ÖBý.ÖiCdØ a™³ÕuCd zCdÐ2´šA¼ ›ÿu¯šփ.ÖiCdØa™³ÕuCd zµÓ_t a™³ÕuCd z+°a£+°a™ ´š{a™ƒša™³ÕuCd z4Šƒa™ƒWšØa™³ÕuCd zü+rØa™¤£+rØa™¤a™³ÕuCd zmX´š{?« a™³ÕuCd zA¼Ð2A¼Ð züa™³ÕuCd zK {»ƒžq[A» [>a™ˆ´š z:?«§N CÖH ´£B»4Šƒa™ƒ {:?«§NT»£B»Wš“ØBºƒ m´š+°XA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdƒà£Ø±äa™ z ' £Ø±Āa™ z -ƒØü .»Cd +°H–Cd z ¯šÐCd¦ .dˆBºBºƒ TBºƒ ˆ?u¸BBº ƒº +°Aü¼ BºƒփA¼üBºƒ›ÿ¢>2.ւƒd ØBºƒ ƒL‚dzwa´š–±Ā#ƒ-az£ m+«‚dƒžqA¼ƒ+r[-2A¼L ž¬»‚dz2Bºƒƒ-2A¼L+°2!¬=l°×— .»‚dzƒ Cdl°× C£ƒ .»‚dƒBºƒ +r[ .»‚dzƒ ´š#ƒ§TBºƒ´š{üƒ žq { ¯ša™Ð+rü z /±ĀNÿ A¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdƒüƒ+°ƒ+° azNa™³šu¯šØ z4Šƒwasþ«|4N ˆ‚dƒ -A» -TA¼Ø-A» m´š+°X-žu|44Šƒwasþƒ4Š_B»Q ˆ‚dƒ‚»ƒ-Nl°ûBŽ m´š+°X‚»ƒ:Tm´š+°XA¼Ð‚dƒ2+°ƒ+°a4Šƒwasþ4«| N‚Öƒþƒ4Š_B»Nl°ûBŽ 167


+°H´Õm´š+°XA¼Ð‚dƒ ƒ[T.£a™`´Ëšü z4r3.£a™Ø”ĀÐ zü£L.»Cd CÖüƒ´š_BÖƒ'¯ÕA’¤2Cd»ƒa£A’¤2Cd z

m´š+°XA¼Ð‚dƒà+°` z m´š+°X|+ m›ÿu2X m´š+°X|+ ¯š2µÓ‚dƒ z m´š+°X|+ ‚Öˆ4r›ÿuدš z uÏ zƒ‰m´š+°C»m´š+°XA¼Ð‚dƒ»ƒ- C£a™ züƒ|+mCd|+mCd>Ï ¯šÐa™ˆ´š m´š+°XA¼Ð‚dˆ[|+_2Aÿ¼ zֈ+° z'A¼Ð‚dƒ2 ü»»A¼µ†*34Š ƒ ´š{a£` züƒ m´š+°X A¼Ð‚dƒ A¹ša™³ÕuCdƒ[+« ‚Öƒþƒ+° žqA¼ƒ uÏ£ uÏ a™³ÕuCdփN4Šƒ+°‚Öƒþƒ+°žqAƒ¼ =þƒ+°/‰A¼[[a™k‚dƒ+°a™s4rBºƒCdl°× C£ƒ‚Öƒþƒ4ŠBºƒwa2B¹A’[‰‚Öƒþƒ4ŠBƒº m´š+°XA¼Ð‚dƒa™³uÕ Cdփ3+ra™` ¯šƒs {m´š+°XA¼Ð‚dˆ[‰‚Öƒþƒ4ŠA¼ƒm´š+°XA¼Ð‚dƒa™³ÕuCd»ƒT.£a™`l°× ´Ëšü z |+ mCd|+mCd>Ï ü+°` m´š+ °X A¼Ð‚dƒ A¹š a™³ ÕuCd»ƒ ´ša™ ˆa™¤ z A¹š A¼Ð‚d ƒ z žq [ -.d ü z ‚Öz +° — ¯šˆ .d ƒ 4Šƒ a™ ƒ +° ?u+° z.» ¯š2±ĀN2.dƒ+ ž¬ƒ - uσül°×+°a™j+r2Bºm´š ˆ` z uσül°× uÏ+r2Bºm´š ˆ` z m´š+°XA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdƒüƒ- uσüƒ+ra™ƒ uσüƒ+ra™ƒ|+mCd|+mCd>Ï ü+°`m´š+°XA¼Ð‚dƒ/±ĀNÿA¹ša™³ÕuCd»ƒ´ša™ ƒ´šA¼ z µ¢¸,, |+mCd|+mCd>Ï ‚Öˆa™ Ø2,£ ƒa™ˆ´šT L€Cd2, ¯šA’mX´š{?«a™³ÕuCd2,¯ša™ÐA¼Ð2A¼ÐT L€Cd2,, mX´š{?«‚dƒ4r uÏCÌd uÏ zÌ q‚ Ï ƒd zA¼Ð2A¼Ð zü4r¯šCƒd Ìs -¯šCƒd s ]CdƒsÌ>Bº z ¯šƒ< zÌA¼ƒ¦< z uÏ zÌ- uÏ z TA¼ØÌ-TA¼Ø +ra™` zÌ+ra™Ø z 3CdjÌ-£Cdj [a™ƒÙ` z̯š4Šƒ` z uÏ zÌ+°a™j ֈ+° zÌ_2Aÿ¼ zÖzA¼üƒ4ŠƒT =þƒ+°žq[N uÏ£ uÏ züƒÌ uÏCd ÌmA¼š§-ƒTžq {+°ƒ+°mX´š{#ƒüƒA¼Ð2A¼Ð züƒžq[A»´šL´šva™k z mµÓ¡,, T uÏ ƒ‚ÖˆCd–‰2, uÏC£ uÏ2 ƒ¹ ƒ‚dƒ2 3 qςdƒ2_ƒA¹¤ØA¼‚dƒ»ƒ ,:XmCd‚ÖˆCd–Xs¦´š{a™¦U ¦

m´š+°X A¼Ð‚dƒ»ƒ /±ĀNÿ A¼Ð‚dƒ z A»³šu z žq» žqA¼ƒ A»³šu z žql°×‰-K‰±p‚Öƒƒ ˆ‚dƒ‚»ƒ TA’ØTA¼Ø üƒ m´š+ °XA¼Ð‚dƒ z +r[ /‰N -.dü ´šL´šva™k z:Nm´š+°XA¼Ð‚dƒ zÖþƒ4ŠA¼ƒ+°ƒ+°m´š+°XA¼Ð‚dƒ zžqA¼ƒ -4r/±ĀNÿ A¼Ð‚dƒ zžqA¼ƒ'A¹š zžql°×2!q -2C£-[‰?«ž¢ƒ ž¢´šü_‚dƒ#/‰N-.dü»ƒQ[+«›u³šÍØ2Cda™ züƒžq {

žqÖâƒ+°Ì|+ žuCdjà+°` z ”ĀAÿ¼£”ĀAÿ¼Ø´ša£ ƒa™ca™³ÕuCd»ƒ6+°Ø z-A» ¯šƒ<A¼ƒ¦<a™³ÕuCd z -A»/Cd–Xs£µÓa™³ÕuCd z-A» N¤+°‚dƒa™³ÕuCd z-A»|+ žuCdj-A» |+mCd|+mCd>Ïü+°`m´š+°XA¼Ð‚dƒa™³ÕuCdփ|+ žuCdj4Šƒa™ƒ+°´šC¹CÖH¯ÕA» [š—ÅÓ m´š+°X A¼Ð‚dƒ z žql°×‰.¹ |+ žuCdj‚»ƒ +°ƒ+° ´šL´šva™kփ _‚dƒžq‚dz‰N m´š+°X A¼Ð‚dƒ z a™yā‚dƒ2A¼ƒ žqA¼ƒ 7a™l°×‰´š&Bºƒ žqAƒ¼ ¯šƒš“´Õs‚dƒ2A¼ƒžqA¼ƒ¯š ˆNÿ‚dƒ2A¼ƒžqA¼ƒ ƒa™` ƒ2A¼ƒžqA¼ƒ' 6A¼ ¯š¤ü2A¼ƒ‚»ƒžu4ŠƒžqA¹-žu|44Šƒa™ˆ´šA»µ†2Cda™ zm´š+°XA¼Ð‚dƒ z žql°×2Bº4Š|+ žuCdj ˆmCd»ƒ‚dz‰NQ[+«4Šƒa™ƒ+°?u+° ƒ ¯ša™ z

Aã¼a£jAã¼a™j[a™¯šm´š+°a™` z µ¢¸,,¯šC£Ø¯šCdØT³Àu2.d,TA’ØTA¼ØT L€Cd2, AÖiÐC£AÖiÐCd T³Àu2.d ,Aÿ¼a£jAÿ¼a™jT L€Cd2, µ¢¸,, ]A» A» ]A¼»ƒ ž¢+r,]A» ›ÿªˆC£[]Q2mN‚dˆ`«, +°a£s[a™2Cd¦+°a™`2]A» ,]A» ¯ša™Ð2´ša™ ˆa™ga™ˆ´š2,, µ¢¸,, ]Q³šu ƒ¯ÀsX]£jmCd,TƒA¼2]j‚dƒ»ƒ .d, ]CdÐ2]A¼³šu»ƒC».d,ž¢+rWyNX¯š2m4Š³šu¦,, µ¢¸,, ]A» ´š2.d›ªˆÿ C£[,]A» ›ÿªƒ mCd‚dƒ¦ T uÏ ƒAÿ¼ƒ£¯š ƒØ,4Š³šu ƒ¯Àj]A» ³Õu,, µ¢¸,, .ÖiCdØ2µ†µÓÐCd2µ†2Cd2,¹Ø ˆICd2[a™2>2, 168


£A¼D2A¼ƒ+°ÅuICd2,Cd¾¯ij14Šƒa™» ƒ¦,, C£,, ) Wš“ØBŽ ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ ƒƒN ¯šC£Ø¯šCdØ züƒ +r[N TA’ØTA¼Øüƒžq[NAÖiÐC£AÖiÐCd züƒ+r[NAÿ¼a£jAÿ¼a™j züƒžq[N ƒL‚dz ]C­¯šÐa™ˆ´šփ N ØCdÐ z7a™Ð¤ ž¢+° züƒCd£jmCdüƒ'µÓÐa™Cdƒ {üƒ ¯ša™Ð+°a™sÖzA¼üƒ4ŠƒT+r[N'¯ša™Ð2´ša™ ˆa™¤a™ˆ´šփN mµÓ¡,, ¯ÕA¹¤³šu2mµÓ¡,,_ƒA¹¤³šu2mµÓ¡,,³šu2”p³šu2 mµÓ¡,,-³šu2m_³šÍj¯ÕjmµÓ¡,,U»µÓÐwai+°Ø uÏ2

T.£a™`´Ëšà z

uÏ»ƒm_³šuj¯šÐa™ˆ´š z´ša™ ˆCdj4Šƒaw þs 4«| N»ƒ'»ƒ4Šƒaw þs 4|« N ‚Öƒ+°—Bº {‰A¹ -N -´ša¹+° uÏ zŸ »ƒ 4Šƒwasþ«|4 m´š+°X -4r ”Ā+rC£—a™ z”Ā+«4Šƒwasþ4«| £B»”Ā+«`« -4r4Šƒwaþs 4«| .ÖiCdدšÐa™ˆ´Õ`« ”Ā+« L€Cd z-4r ˆ‚dˆa™³ÕuCd z-TA’Øa™³ÕuCd zm´š+°XA¼Ð‚dƒ a™³uÕ Cd z+°a £+°a ¹±ĀNÿA¼Ð‚dƒa™³uÕ Cd z¯šaЙ +rü zm´š+° XA¼Ð‚dƒa™³uÕ Cd»ƒ ƒ˜ z /‰£[+« /‰A» C¹.dƒƒžq[A’[+« žq[A» žqA¼ƒ´š{#§[.£ [N |+ žuCdj´š{#ƒ§N.d.dƒyNm´š+°XA¼Ð‚dƒ z'A¼Ð‚dƒ zžql°×2Bý .£ { ´š{#ƒ§+ °üƒ žq[A»‚dz‰N žq[AÖ´š&Bºƒƒ žqA¼ƒ /‰AÖ´š–?«+«[ žq+±° pžqAƒ¼ C£»žql°×2Bý3/‰A’[Ö ÐBÖþƒ4Šƒ":A»T.£a™`´Ëüš z

+ra™`Cdƒ[a™¯šm´š+°a™` z µ¢¸,, µÓ¡A»¤¯šƒš“±ĀsT .d,Cd¯Õj£‰³šu2+°Aɒ.d, CdA¼ÐCdĂA’¯Õs‚dƒ”ĀدÕs,m´š´š2.d2£¯ÕsCdØÖi,, C£,, ) Wš“ØBŽ ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ ƒƒN µÓ¡A¼¤փ N +ra™` A»³šu ƒ_B» ¯šƒš“´Õs +r[N CdC­ ¯šÐa™ˆ´š z +r[N ¯šCdƒs -ƒ /[+« +r[N/‰A¼_B»m´š´š2.d2+r[NJ#[‰2?«+‹ -Øփ N

¯š]yA’2A¼à+°` z

4Šƒwasþ«|4 ‚Öƒþƒ|+ ¯š]yA’2A¼ z -A» +°ƒ‰ü2A¼ƒ2Bý .dˆ.»N »Öþƒ4ŠƒA¼ƒ [ ‚dƒƒ›ÿª z‰N 4Šƒ+° »» ¯š]yA’2A¼ z ' 4Šƒwaþs 4«w Bºƒ¯š]yA’2A¼ z2BÖ£-2A¼aˆ™ ¯šCØd »ƒ:Nžql×° 2Bý-2A¼aˆ™ žqa™ƒ'¯š]yA’2A¼»ƒ´ša™A» Cd‚dƒÖBý- ƒj£a™ƒ¯ša™Ð zƒ4Šƒwasþ«|4 - ƒj£|a¯š´šs+¹?« ƒ³šÍ ƒ2mCd¯šÐa™ˆ´Õ`«¯ša™Ð4r‚dƒmX¯ša£Ða™¤Aÿ’mX ”ĀTmX ¯ša™¯šÐX ¯š]yA’2A¼ ¯šÐa™ˆ´Õ`« +°ƒ+° -2A¼a™ˆ 4Šƒwasþ«|4 ¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´š{žq Cdl°×C£Ö¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ/‰-.dü ƒÖBý´šL´šva™k zl°×‚Öƒþƒ+° ƒa™´š{üƒžq {3´šL´šva™k»ƒA»³šÍ+ra™ z4r+°/‰N+°ƒ+°4Šƒ` züƒ T+ra™ zžq {:2Cd+°2!¬=l°×— žqA¼ƒ/‰N/‰!q¸/‰N¯ša™Ð+rü z ;+°—I|a/‰N/‰#ƒ¸CÖH ´+°üCdžq[4Šƒa™ƒ {+r ž¬ƒ

ƒC£àà+°` z .ÖCi dØ»ƒ|+m Cd$BÏ ºƒŸ£B»¯š]yA’2A¼a™ˆ´šƒÖ 3Cdj£B»´š{a™ƒš“Bºƒ £B» 3Cdj£B»'µÓÐa™ƒBºƒ£B» ¯ša™Ð zƒ4Šƒwasþ«|4£Bºƒ ¯ša™Ð$ÏBºƒ :#ƒ¸-AÖiÐCd zTƒAÉ’Ø uϯšÐa™ˆ´š ƒ4Šƒ.dƒ‰N4Šƒ+°- ƒCd£+°Ø zƒ Tƒj£Lw+?«§ ¯š2µÓ‚dƒ zžqAƒ¼ 

=âƒ+°à+°` z +°ƒ‰ü‚dƒ2A¼ƒ‰N‚Öƒþƒ+°+°ƒ+°-N ˆ‚dƒ-A»£Ø´Õ2]A’[+« ¯š ƒ¯šs [a™k‚dˆüC¹.Ö´š–_BÖƒA’[|+ uÏ ƒ[.ÖiCdØ ƒ[>Ï´Õs‚dƒ[ |+mCd$ÏBº[ -TA¼Ø‚dƒ[ 'µÓÐa™ƒBº[ U {Bº[ az2+°ƒ 3Cdj m´š+°X ˆ‚dƒ-³šu2+ra™ z´ša™m_³šuj z¯š]yA’2A¼ z´šL´šva™k z ƒ³šÍ H24Š z-[-»+°´ša£Ø‚dƒ£ ƒ züƒ.Ö´š–_BÖƒ

uÏF>Ì[a™¯šà+°` zàƒ 4Šƒwasþ«|4 uÏF> ƒ2A¼ƒ¯š+°ü+°Ljš“§üƒ]mCdT]mCd¯šÐa™ˆ´š züƒ ±Ā´š´š{`Ø züƒ_2Aÿ¼ֈ+° züƒ¯š+°üA¼Ð2A’Ðüƒ¯š+°ü¯š2µÓ‚dˆüƒ 169


¯š+°ü[µÓy‚dƒ züƒaz2+°ƒ ƒwa¹‰.Ö´š–_BýT4Šƒaw sþw4« Bºƒ uÏ zl°× ¯š+°ü/´šA»µÓ züƒ.»‚dz#Tƒ#T[´Õ2.dƒ# uÏ z' uÏ»ƒ TƒAɼØ -»+° >jü 4Šƒa™ƒ›ÿª+«s [š ´Ëšüm±Ā´Õs ü ¾´i ¬´Õ– uÏ F> [a™¯š+þl°×4Šƒa™ƒ[‚ÖzA¼tl°×±paz-?«§[>4Šƒa™ƒ {-[‰?«+‹ ü2 -azA»A¹A’[[4ŠƒLs2´š ¯q Õ -A’t[[žql×° 2BŽ.»‚zd ƒ¯š+ü° _2Aÿ¼ ül°× üփ 4Šƒwasþ«|4 a µÓVa™2 ‚»ƒJƒ žql°×2Bº .dˆ.Ö£ az+° ´š{#§[ .£ [-.dü»ƒ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ‚dz‰N .d2.dü ƒƒN£µÓփ ‚Öƒ+°—Bº .dˆ]ƒ-.düփ ‚dz2Bºƒƒ 8 ƒ[‚dƒBºƒ4ŠƒA¼ ƒ[C£ƒžqBºƒ.Ö´š&#l°×4Šƒa™ƒBºƒžqBºƒ-.dü z ˆmCd»ƒ‚dz2BÖƒ-A»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ z mµÓ¡,, u‚dƒC»TA¼ØC»,, [>4Šƒa™ƒ+°?u+° z¯š2´šva™k z4r+°Hw4»[-?«§£L+«8TƒžqAƒ¼ ¯ša™Ð+rü z;+°—I|a8+°+rü¯ÕgX‚»ƒ

+ra™`+ra™Øm´š+°a™` z µ¢¸,, +ra¹Ø±ĀNÿa™‚dƒ2U ¦,+ra™`¹±ĀNÿVµÓÐa™¦, +ra™Ø+ra™`C£2³ÕuC£Ð,´šva™k›¢Aÿ¹ WšØC»,, C£,,)Wš“ØBŽ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ ƒƒN+ra¹Ø±ĀNÿ‚dƒ_B» U {Bºƒ +r[N+ra™`¹±ĀN‚dƒ_B»'µÓÐa™ƒBºƒ+r[N+ra™Ø+ra™` zül°×³ÕuCd z +r[N´šva™k›¢Aÿ¼.»[>4Šƒa™ƒ+°´š.»CÖH‚dƒ_BºƒN +r {¯ša™Ð ƒCd zü£a™ƒ£L£L ƒCdA» Cdžq>4ŠC£—a™` ƒ[ £N2]£a™ƒ+ra™` zTCds z 2?«N+ra™Ø z.Ö#ƒ§ 2?«N»ƒ ¯šaЙ փ +ra™Ø zƒ»» üփ +ra™` zƒ+°ƒ+°-³šu2+ra™ z ü¸» µÓa™a™2 ' µÓVa™2 ¯ša™Ðm±Ā`ƒül°× ¯š ˆ z ´š{#§[ .£ [ -.dü z ¯ša™Ð+rü z.dH2.d+°;+°—Ia™ƒ4r»‚dz‰N

'4Šƒwasþ«|4‚Öƒþƒ+°»ƒ-ƒ+ƒ£Bºƒ-Aÿ¼ zBºƒ'µÓVa™2»ƒ -ƒ+ƒ£Bºƒ-Aɼ ˆAÿ¼ zBºƒ'wa2Bºƒƒžq+°/‰£Bºƒ´š{#§[.£ [ -.dü z'µÓVa™2žq[-.džu[+«.düփ‰?«+«[žqA¼ƒA’[+«=þƒ+° žqAƒ¼ ƒa™´š{žqAƒ¼ =þƒ+° ƒa™´š{üƒwa2Bºˆ=þƒ|+ µÓ Va™ Ö ƒ ‚d z 2Bý ‚Öƒ Bºü £L ”Ā2m´š A ’‚d ƒ z m_³š u j uÏ ”Ā2m´šA’‚dƒ z+r .dƒyƒ uσž¬iƒµ†* zümC¹ ƒBº.dƒ£a™ƒ ƒAÿ¼Ø züƒ´š{#§[.£ [-.dü”Ā2m´šA’‚dƒփ?«§N"'µÓVa™2+°a™ z '4Šƒaw þs 4w« Bºƒ‚Öƒþƒ+°‚dƒƒ3Cdj-+°a ™´šam™ _³šuj z-.dü zTü+°` ƒÖBý ‚Öƒþƒ+°+rA¼ƒµÓVa™ z+rA¼ƒawa2?«+«-Øփ Bº N‚»ƒN‚Öˆ -A»:a™ƒ N‚dˆa™ N-NµÓVa™ ƒ2A¼ƒžqAƒ¼ µÓVa™ ƒ2A¼ƒ‰:a™ƒ N‚֐ƒA¼ƒ CdCdsÐ züƒžql°×2Bý-.dü»ƒ‚dz‰NA’[w+?«§‚Öƒþƒ+° ƒa™´š{üƒžq {

'4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2‚»ƒTƒžqA¼ƒff-ƒ4Šƒa™ƒ£+°Ø zƒTBºƒ +° ¯š ƒ¯šs ƒÖ  +ra™Ø zü2A¼ƒƒ/2Bº ž¬ƒ›ÿ¢>+rü ƒ2A¼ƒa™X+rü ƒ2A¼ƒ -[‰´šƒüƒ.»‚dz+rü zü2A¼ƒ[mA¼ .dƒyA’+°.d.dƒy a™l°× ƒa™ƒ +° a4Šƒa™ƒ£+°Ø zƒ-›ÿuدš z.»‚zd .dƒ¯ša™Ð zƒTBºƒ +°ƒ.ւƒd Ø+°ƒ µÓVa™2žq+°/2Bº ž¬ƒ'žu4Šƒ/‰£|a»ƒžo—‰£a™ƒ:?«§£a™ƒ> ƒa™` züƒžq+° ¯ša™Ð+rüÖz+°—Ia™ƒ4Š»‚dz2A¼ƒa™ƒ+°ƒ+°-NC£ƒ4r ž¬ ”p³šu2 -ƒ£Bºƒžq+±° p‚Öƒƒ

-Nff= Ða™ƒƒ+ržqa™ƒ

[a™k‚ˆÖ £¯Õs ¯ša™ÐA’ff-ƒmµÓ¡Xm´š ˆ` zƒ_?«§/‰N/‰!q¸/‰N

Za£Ð`›ãu£a™¤m´š+°a™` z 3+rµÓ´š{š– z ž¬ƒmC£Bºƒ¯ša™– z ž¬ƒA’a™ƒ´š{a™ƒš“[ ž¬ƒ 2Aÿ’Ø ´š{„Cdƒs[ ž¬ƒ =2Bº ˆ {ü2A¼ƒ Ka™ƒ ž¬ƒ a m´š´š2.d z C¹.dƒ.dƒ‰A»4r[[> z4rm´š´š2.d z/‰N+rA¼ƒ'm´š´š2.d ƒ2A¼ƒ C¹.ÖBƒº ¯š ƒ¯šs zƒm›ÿu2X‚»ƒµÓVa£Cdjüƒž¢+rž¢+° züƒm›ÿu2X‚dƒ2A¼H m´šXD2_ zü ž¬ ƒ ´Ëšƒ#>ü ƒ2A¼H .d2 mA¼ƒ[ ž¬ ƒ +°ƒ´Õ2] 170


;+r+°´š&Bºƒ +°ƒ´šBº+°‚»ƒ ±p {.dƒ‰T +°ƒ+° ¯šaЙ z m›ÿu2X ü¸» C¹.dƒƒm›ÿu2X‚»ƒ>4ŠCƒd s l°×+ra™` zm›ÿu2Xžq[‚ÖƒBºü>4ŠCƒd s C¹.dA¼ƒ Qa™e+rü z4Šƒa™ƒ ¯ .»¯Õm›ÿu2Xa™³ÕuCd ƒ4Šƒƒ[>¯šÐa™ˆ´šփA» -.dü ´šL´šva™k z ' ´šL´šva™k z +°2!¬ -Ø»ƒTƒ‚dzƒ žqA¼ƒ :N ¯ša™Ð+rü zü2A¼ƒ¯ša™ÐA»µÓ zü2A¼ƒ¯š ƒ¯šs ¯šƒs {ü2A¼ƒ.dH2.d+°[2Bý [DBŒ+°Cdփ-2Cda£b³šuØ züƒžq+°=þƒ+° ƒa™´š{üƒžq+° ¯ša™Ð+rüÖz+°— VX4r-.düփ‚dz‰N

/´šA»µÓm´š+°a™` z µ¢¸,, 8Cd[jAɒصӡA¼¤T‚dƒC­,+«2]£‰¯ÕsXC» ƒ‚dˆ, +°´š‚dˆ´ša™ ƒ2m±p+°s2,›ÿª um|4A’ÐA’µ†+°a™2,, C£,,

'/Cds_#§_‚dƒüƒ8TƒžqA¼ƒff-[a£A’¤2Cd»ƒ¯š³šum¯š¯ÕA’¤2Cd z

.da™ ˆa™g2 µ¢¸,, ¯ša™ÐAÿ¼a£j…´šLCdØ>Ø, ˆ»ƒ+°2µÓa™`2m >, -³šu2C£Ð¯ša™Ð±Ā ´›ÿ¢Ø,ֈ+°az©ĀØTƒ ˆµÓ¡.£,, C£,, ) ƒ[À¯ša™ÐAÿ¼a£jAÿ¼a™j züƒ4Šü‚Öƒþƒ+°-ÖBý-³šu2+ra™ zƒ 3.£a™Ø+°´š.» ¯š ü z4r´šLC£Ø4Š z.»‚dz z;+°— -³šu2+ra™ z žq[ƒ‰ -.dü zƒ 4Šƒa™ƒ [ ü z4r£+°2!¬ -.dü z+°2!¬

-Ø zžqA¼[ zj-³šu2žq[»ƒ]mA¼ˆ´šփ[ƒ‰-³šu2+ra™ z =þƒ+° -ÖBý -[‰±Ā´š züƒ2Bý _2Aÿ¼ züƒ2Bý TBý´Õ2.ÖA¼ƒ -#¸azžq+±° p‚ÖƒA¼ [A¼ƒ¦<´šBºl×° z=2A¼ƒ+°4rK {žq+±° p {#‚»ƒ ´šL´šva™k ƒ[C£Cd–a™Ø z =þƒ+° £|+ ‚Öƒþƒ+° »» =þƒ4ŠƒA¼ƒƒ +°ƒ+° -³šu2 -ƒ uÏ£ uÏ züƒžq+°±paz-[‰‚dz±p {ƒ

¯šÐa™ˆ´šà+°` z ¯šÐCd¯ĂÕ A¼¤ ƒÖ  N+°ƒ+°¯šaЙ +rü z+°ü–£a™³ÕuCdƒÖ  /‰A’[‚dƒ2A¼ƒ +°ü– /‰#ƒ¸ƒ žq#ƒ¸ƒ /2BÖƒ ˆ‚dƒ .»Cd +°ü–ž¢ ´šBý#ƒ¸

-4Šƒ.dƒ2Bºƒƒ

-¯š2m´šA’‚dƒ”ä2m´šA’‚dƒà+°` zàƒ

:N- {ƒ:N+rA¼ƒff

-2C£-A»-A»-2C£ff

»»-2C£ -2C£ »»ff : K‰ -³šu2+ra™ ƒ» ‚Öƒþƒ+°‚»ƒ =þƒ+° /‰2Cd ¯´š{ azžu4Šƒ»-ƒ+ƒ.dƒ-N±pazA’[C¹»žq+°±p {ƒ ƒa™ü-N ]yA’[C¹»m›ÿu2X[TBºƒ +°A¼þ«Aþ+°+°+rü z4ŠBº´Õ‚ÖƒBºü > ƒa™` m´š£³šu züƒ £L[ TBºƒ l°×2Bºƒƒ m›ÿu2X[ 4ŠˆLy ¯š2µÓ‚ƒd z‰m›ÿu2XTBºƒ A¼ƒ£a™ƒž¢+° zC¹Bý£|a-³šu2+ra™ zƒ TBº]£a™ƒ+rA¼ƒ:2A¼ƒ+þl°×Ö2#»/‰A¼ƒ‰#ƒ¸CÖH¾´Bºƒ[>4Šƒa™ƒ ”Ā2m´šA’‚dƒ zƒ+°[¾´?«§-?«§N C£Cd–a™Øփ‚ÖƒBºü3N ƒAÿ’Ø2Cd µÓØփ a£+°Bº ±p+°Bº žq+°žq+°‚dz2A¼ƒa™ƒ'[>¯šÐa™ˆ´š ¯ÕgX+°2!¬ -Nÿ+° z žqA¼ƒ +°ƒ+° -³šu2+ra™ z‰A¼[ ‚Öƒþ«\£Bºƒ uÏ[ :N ‚Öƒþƒ4Š[£Bºƒ- uÏ[/‰A¹žqA¹‚dƒ[-N¯š2µÓ‚dƒ z8JƒžqA¼[ ›•A¼ƒ¤Bºƒ+°ƒ+° ¯ša™Ð+rü z ü2žq[´ša£m´š+°X¯šÐa™ˆ´š»ƒžqA¼[ [>4Šƒa™ƒ[ ü[µÓy‚dƒփ£|a[>փ-.düƒüƒ

àm´š+°X[a™¯šm´š+°a™` z µ¢¸,, m´š+°X´š{a™ƒ©p£¯Õs,8+°2£¯ÕsA¼Ð‚dƒ2³Õu, ›u³šu؛ÿªØ2Cda™2£¯Õs,¯šCdØ2¯šCdØ2-³šuL‰µÓ2,, C£,, )Wš“ØBŽ´šL´šva™k»ƒ´ša™›u³šuØ zm´š+°X´š{a™ƒš“üƒžq[N8+° A¼Ð‚dƒ züƒ +r[N ›u³šÍØ2›ÿªCda™ züƒ žq[N ¯šC£Ø¯šCdØ züƒ ´š4Šüƒ a£mCdƒüƒ+r[N

4Šƒa™ƒ”ä2m´šA’‚dƒà+°` z ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2 8Tƒ žqA¼ƒ :#ƒ¸ Cdl°× C£» C£Cd–a™Øփ ‚ÖƒBºü ƒa™ü C¹.dƒ#l°× 8Tƒ žqA¼ƒ µÓVa™ zƒ 3Cdjƒ 4Šƒaw þs ƒ4Š[_#§_‚dƒüƒCdl°×C£»¯šÐCd¯ĂÕ A¼¤ƒÖ  ‚Öƒ‰?«+[« .dH2´š+° ‚dz‰A» 171


/‰N :N µÓVa™2 žq[ -µÓVa™ ”Ā2m´šA’‚dƒ z :A» ƒ³šÍ -AÖiÐCd z AÖiÐC£AÖiÐCda™³ÕuCdփ ´ša™ ƒCdCdsÐ z TW©Ā§AÖiÐCd z |+ ü2 -AÖiÐCd z +°üž¢Öi£žq {/‰2Cd+r ¯´š{TW©Ā§AiÐÖ Cd»ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™28JƒžqA¼ƒ4Šƒ+° Ø ³šÍa™ zžqA¼ƒ

£¯Õšm´š ˆ` z

¯š ˆAã’ z

›¢Aã¼à+°` z

3.£a™Ø+°?u+° z.»Cd ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™ ƒ»CÖþI¯Õ .dˆ]£L+«-AÖiÐCd zžqA¼ƒTW©Ā§AÖiÐCd zžqAƒ¼ 'wa2Bºƒƒžql°×2!q AÖiÐCd£|asžqAƒ¼ ¯ša™Ð+rü z'µÓÐa™ƒBºÖBý£Ø´š+° z‰N-N4Šƒ` züƒ žq[N mµÓ¡,, T+ra™a™³ÕuCd¦8 'µÓÐa™¦ -4rT+ra™ zžq[£B»'µÓÐa™ƒBºƒ ¯ÕA’¤2Cd z mµÓ¡,, /Cds ƒ¦´ša™ƒš¯šsÐئ -4r ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2žql°×2Bý/‰A¼2Cd‚dz -.dü»ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™ 8Jƒžq[a_#§_‚dƒüˆ az2Cd+°2!¬‚Öƒl°×— žqA¼ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2+°2!¬Cdl°×— žqAƒ¼ '_#§_‚dƒžq/‰N:A»a£> ˆa™Ù z

'_#§_‚dƒüƒ´š{#§A¼ƒ´š{?«§2.dA¼ƒ8Tƒ.»‚dƒA¼ƒµÓ¡+°¸ za™+°s z žq { a™X m+«‚dƒ žq { ¯š³Õu2.dA¼ƒ / ´+«2.dA¼ƒ „¯Às ´š{a™ƒš“üƒ +rA¼ƒ T+ra™ zžqA¼ƒ¯ša™Ðm+«‚dˆµÓØ zQ[+« µÓVa™24r[a£+°±p+°üƒ4r[ žq {'/Cds_#§_‚dƒüƒ¯ša™Ð+rü z;+°—Ia™ƒ4rƒ‰N:N-›ÿqAؼ z -A’³šuØ z-|+¸A¼Ø z-µ¢šØ z-azƒ-[‰2#C£a™¯´š šBºƒƒ' _#§_‚dƒžq¯šCdØ z=þƒ+°¯šÐ4ŠCd z:A»”Āgaz-.dü z_³š‡+ržuüN -K‰¯šL±p {ƒ

ˆ‚dˆ£A¼ƒà ˆa™Ù z ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2 ´ša™m_³šuj z ' µÓVa£üƒ ¯šÐCd2mCdƒž¬i£´ša™m_³šuj»ƒ uÏ»ƒ[a™ƒÙ` ƒ[”ĀNÿ2.dƒ#¯šL+rA¼ƒ' µÓVa£üƒ¯šÐCd2mCdƒž¬i.¹+2A¼a™ƒ=l°×— £a™ƒ+2A¼a™ƒCdl°×— £a™ƒ =#ƒ¸"+2A¼a™ƒ-\‰³šuÄmCd züƒ.»‚dƒ4r ƒL+2A¼a™ƒ ¯ l°×üƒ=#ƒ¸" +° ƒ+° az?«§ ˆ‚dˆ £A¼ƒ ü ˆa™Ù zƒ T.£L2].¹ m›ÿ u2X|+ +ra™` ƒ4Šƒƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™ ƒƒCÖþQ¯Õ8Tƒ‚dz žq[-.dü»ƒ

'µÓVa™2/‰A¼» m›ÿu2X|+-»+° m›ÿu2Cdƒüƒ‰T

/‰_#§_‚dƒüƒl°× ;+°—!¬£m›ÿu2XžqA¼ƒ ü zžq['4Šƒwasþ«|4µÓVa™ z8JƒžqAƒ¼ :+° m›ÿu2X=2A¼ƒl°×"ff-['TAÿ¼ z4r ¯Õš“ü £a™ƒa£ zü£L+«.Ö¾´–ƒ

¯š2µÓ‚dƒ z

¯š2µÓ‚dˆC¹jTµÓØXff ¯š2µÓ‚dƒ»ƒ >j z ¯š2µÓ‚dƒ»ƒ ƒa™` z ¯ša™Ð ¯š2µÓ‚dƒ züƒ µÓVa™ z‰A¼ƒ£L+«[3Cdj‚dz‰A¼ƒ£L+«[+°üƒ4Šƒƒ'wa2Bºƒƒ -az {‰£L+«¯š2µÓ‚dƒ züƒTBºƒ {'žq[µÓVa£Cdjü|+m›ÿu2Cdƒüƒ ¯š2µÓ‚dƒ z‰2Cd a™l°×X´š–üƒ/‰A’[+«;+°—!¬”ĀAÿ¼žq+°‚»ƒCdl°× C£»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ.dH2.d+°¯ša™Ð+rü z;+°—Ia™ƒ4Š»‚dz‰N

ƒ³šÍ£+°Ø¯šÐm´š+rµÓm´š+°a™` z µ¢¸,, m´š uÏ£+°Ø³Àu£Cdj,CdCdÐ ƒ”ĀØN L€Cd2, m_³šuÄj³šu2›ÿu ³Àu£Cdj,-‚dƒ ˆC»jX L€Cd2,, C£,, ) Wš“ØBŽ ´šL´šva™kփ ´ša™›u³šuØ z £üƒ4Šƒ ƒ³šÍ£+°Ø zü.» [a™kaz2´š_Bº[Nm´š uÏ z»ƒm_³šuj z»ƒ-ƒTAÿ¼ z+r[N

-N»ƒ-azX[f+r[N»ƒÌ3CdjÌm_³šuj z:T‚dƒ[‰žq[N 172


_#§_‚dƒàƒà+°` z

'/Cds _#§_‚dƒüƒ8TƒžqAƒ¼ ff-[¯ÕA’¤2Cdƒ» ¯š³uš m¯š+¹?«¯ÕA’¤2Cd z '/Cds _#§_‚dƒüƒl°×m´šCdØ4rCdj žqBºƒm±Ā$ÏBºƒžqBºƒ CÖi>¯šƒBºƒžqBºƒ TµÓ¡ÐBºƒžqBºƒ:2+°ƒCdƒa£Ø ¯š¤¯šƒš“±ĀsØ ¯šg¯šÐ±Ā‰ ¯šg um4ŠA¼ ¯šgüƒ žq { Q[+« ƒ³šÍ+ra™` +ra™` ¯šˆ+°j ¯šˆ¤ü A»³šÍüƒ žq { ƒL‚dz - ”Ā¤£¯šƒüƒžqaƒ™ - ¯š¤üƒžq {µÓVa£üƒžq { Bºƒ£üƒ4Šƒ´š‰Ö 2Bºƒ -ƒ»T‚dzžq {8Jƒžq {

=âƒ+°à+°` z ³Õua™`j‚dƒ 32A¼ ƒ‚dƒ T uÏ ƒ‚dƒ ƒ¹ ƒ‚dƒ m±Ā` ƒ‚dƒ -‰ ƒ‚dƒ +¹µÓ züÖBý š?¢—µÓ züƒƒ‰ -K‰ ‚Öƒþƒ|+ ' /Cds _#§ _‚dƒüƒl°×a3a™ƒƒ‰8Tƒžq {m´š´2š .d zƒ‰=‰BºˆžqA¼ƒ ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2.»Cd-.dü z:?«§A¼[.Ö´š&#l°×”ĀAÿ¼Ø z4rA¼ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2/‰A¼ƒ#Cd´š&-Nžq»žqAƒ¼ :2C» 4r[8”ĀAÿ¼8‚dz+«s8mµÓ¡X´š[+«a£A¼ƒ+°ƒ+°-.dü»ƒµ†µÓÐCd z /‰A¼A»

-¯š2m´šA’‚dƒà+°` z /Cds _#§_‚dƒüƒ.a™_BºA¼ƒÖÅÓ®A¼ƒ ƒƒ©ĀØ+ra™փ‰Bºƒ+ržqA¼ƒ '_#§_‚dƒüƒC£ƒ.ÖBýµÓVa£+ra™ z=‰Bºˆ+ržqAƒ¼ :´š&Bºƒ+ržqAƒ¼ z2A¼a™ +r›¢A¼ƒ¯ša™Ð+rü zwa2B¹m´š+ra™ z4r+°;+°—Iwai /‰N /Cds _#§_‚dƒžq [a™2> zm´š uÏ ƒÖBý ‚Öƒþƒ+°‚»ƒ[ Aÿ¼ z+°ƒ+° uÏ£¯š>Ï´Õsüƒ[ Aÿ¼ z uÏ z ¢ž¬l°ûBºA¼ƒ-N/Cds_#§_‚dƒžq +°ƒ+° µ¢¸,, ¯ša™ÐµÓØ2 ˆ‚dˆa™ˆ´š2,>jµÓØ¯šÐ›ÿu Cd¦, >j›ÿu» ƒCdƒØµÓy,´šL´šva™k2¯šÐ›ÿu Cd¦,, ' /Cds _#§_‚dƒüƒ ´šL´šva™k z Q[ ü ´š{#§[ m´š´š2.d zƒ ‚»ƒžu4Šƒ/‰A¼ƒ#+°2!¬-_A¼¤ zžqA¼ƒm´š´š2.d z/‰A¼ƒ+¹a£A¼ƒ

'/Cds _#§_‚dƒžq ¯ša™Ð+rü z/‰N'/Cds_#§_‚dƒžq [µÓy‚dƒ z .ÖCi dØ z[ Aÿ¼ z4Šƒ+°>Ï´sÕ žq[ ˆ‚dƒ4Šƒ+°žq[m´š´2š .d zžqž» qA[¼ A¼Bÿº z/2!q¯šL

_‚dƒàƒà+°` z =þƒ+°‚»ƒ žq[ m´š´š2.d z žq[ ˆ‚dƒ ' -³šu2+ra™  žq[ ˆ‚dƒ‚»ƒ žq[ ƒ¯šƒĂ žq» žqA¼ƒ ' /Cds _#§_‚dƒžq ´š{#§[ .£ [ ´ša™ ˆCdj'/Cds_#§_‚dƒžq[a™2> z´ša™ƒ©pCds zBºƒ mµÓ¡,, ¯š]yA’2A¼¯šÐa™ˆ´Õ`« ,µÓ+«s1´š{a™ƒšµÓy,, ´ša™ ˆCdj ü ´š{#§[ m´š´š2.d z 4ŠƒL2] 8 ƒ[ .Ö´š–ƒ" ' /Cds_#§_‚dƒüƒ ü;+°—?« -az£´š{#§» žqA¼ƒ´š{?«§2N‚»ƒJƒžqA¼ƒ :N ˆ?u¸BºAƒ¼ 7a™|+/2BºƒƒQ[+« ¯š ƒa™”ĀNA¼Ð2A’Ðüƒm±Ā´šs»ƒ žqAƒ¼ 4Šƒ+°

m›ãu2Xà+°` z ˆ‚dƒ =?«§A¹ -?«§£B» 'µÓÐa™ƒBºƒ 'µÓÐa™ƒB» U {Bºƒ U {B» -³šu2+ra™ z-A» uÏ z-A»_ƒN¤žq[ ƒ ¯Ă>Ï´Õs]C»s]Cds z -2Cd¦+°a™` ƒ‰‚Öƒþƒ|+-£‰a™ƒ'/Cds_#§_‚dƒžq- ƒCd z-2!q ƒa™` zžq[N:A»´š{#§[.£ [´šL´šva™k z ü2žq[a4Šƒaw þs «|4 µÓVa™2TBý´Õ2.»4Šƒa™ƒ {2BÖ£:N-X¯šƒü›ÿª z

›¢Aã¼à+°` z 84Šƒa™ƒ {ƒ-2!q34Šƒa™ƒ {ƒ ƒj+° ü2žq[a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2-ÖBý 3 a™` zžq[£L[4r.dˆ]£L z.dy#T[£L BºCdüƒ(] £L A¼t ƒ‰Wš“Øü (] 3Wš“Øüƒµ†2X.»Cd /£‰a¹ žqA’ ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2 -az /£‰a¹žqA’ µÓVa™2žq+° /£‰a¹4ŠƒLs2]£|aaz?«§ uBºƒ+°ƒ4[ažu4Šƒ 4Šƒa™ƒ {ƒ ÖzA¼# [a™kaz2.dƒ+ ž¬ƒ ´ÕA¼´š +°üž¢[ A»³šu z ž¬ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™ z‚»ƒJƒžqA¼[7a™l°×2Býžq+°±p ž¬ƒ 173


´šL´šva™k»ƒ/‰N

- ƒàm´š+rµÓm´š+°a™` z µ¢¸,, >£j›ÿu»+°a™j2£¯Õs,+°a£j›ÿu»´Ëšü2³Õu, ´Ëšžu›ÿu»›ÿª‚dƒ2l°×mCd,›ÿª‚dˆ›ÿu»¯š2µÓ‚dƒ¦,, C£,, )Wš“ØBŽ>j z+°a™j zžq[T+°a™j´Ëšü z›ÿª‚dƒ zžq[T +°ƒ+°¯š2µÓ‚dƒ zžq+°´ša™›u³šuØ z2A¼ƒ2Bºƒ z

›ãª4Š£ƒàà+°` z ' /Cds _#§_‚dƒžq ´š{#§[ .£ [ ´ša™m_³šuj z -A» -CdØ2Cd Tü+°` z+°ƒ+°¯š+°üA»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ/‰N¯š+°ü+ržuü‚dƒ2A¼ƒ/‰N ¯š ƒ¯šs ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒ/‰N-A»´šL´šva™k z C£ƒ=þƒ4ŠBƒº uÏ£ uÏ£üƒžq[£Bºƒl°ƒ+°3N ƒAÿ’Ø2CdµÓƒØBºƒ +°ƒ+° C£ƒ =+°—Bº /£‰Bºƒ" Cdl°× ÖzA¼üƒ žqAƒ¼ ƒAÿ¼Ø žqA¼ƒ ] a™ žqAƒ¼ /‰_#§_‚dƒüƒ‚»ƒžu4Šƒ/‰A¹-žu|4/‰N-?«§´šL´šva™k z ˆmCd z¯ÕA¤¼ z-Dÿ ˆ27a™´š2N´š2N´š{#ƒ§+°Öþ\« £B»4Šƒa™ƒ { '´ša™ ˆCdj‚»ƒ´ša™ ˆCdj'´šL´šva™k»ƒ´šL´šva™k zÖz#§ÖzA¼#a ´šL´šva™k»ƒ/‰N¯ša™Ð+rü za´šL´šva™k»ƒ/‰N'´šL´šva™k z µ†µÓÐCdփNAÖiÐC£AÖiÐCda™³ÕuCdփ´ša™CdCdsÐ zQ[+« 8N‚dzƒžqA¼ƒ m´š+rµÓa™³ÕuCdփ´ša™CdCdsÐ zl°×m´š´š2.d z´š{#§žqA¼ƒ '/Cds _#§_‚dƒžq 4Šƒ+°a/Cds _#§_‚dƒüƒ/Cds _#§_‚dƒžq Q[ ü m´š´š2.d z ƒC£üƒ ‚Öƒ‰Bºƒ ´š{#§» žqA¼ƒ :´š&Bºƒ ´š{#§Aƒ¼ z2A¼a™´š{#§›¢A¼ƒ¯ša™Ð+rü z/Cds_#§_‚dƒžq´šL´šva™k»ƒAÖiÐC£AÖiÐCd a™³ÕuCdփ ´ša™ ƒCdCdsÐ z m´š+rµÓ T ƒa™c£a™³ÕuCdփ ´ša™ ƒ CdCdsÐ z azA»[T ƒa™cü+°` z

-A»- ƒCd z´šL´šva™k zl°×¯šˆ.d:N+ra™`+ra™Ø züƒžq+° /‰N :A»¯šA¼¯šCdƒüs ƒ4r[N:A»ÖzA¼üƒ.Ö´š– ž¬ƒ´ša™ ˆCdj ü´š{#§[ |+mCd$Ï`«k4r[|+mCd zƒ4r[.Ö´š–a£A¼ƒ´š{#§[.£ [a/Cds_#§_‚dƒžq ´ša™ ƒ´š{a™ƒš“Bºƒ'/Cds_#§_‚dƒüƒl°×8TƒžqA¼ƒ´š{#§[.£ [£B» ´ša™ ƒ ´š{a™ƒš“Bºƒ Tü+°` z -³šu2+ra™ z uÏ£ uÏ£üƒ a /Cds _#§_‚dƒüƒl°×8Jƒžq {

- ƒCd”äa™m´š+°a™` z µ¢¸,, _2Aÿ’_2Aÿ¼a™³ÕuCd2,- ƒCd2.£¯Õs¯ša™ÐA’, ¯šˆ+rjCdˆĂ+°jCda™2£¯Õs, ƒ³šuC¹j³ÕuCd L€Cd2,, C£,,)Wš“ØBŽ´šL´šva™k z_2Aÿ’_2Aÿ¼ zžq[N¯ša™Ð+rü2;+°—Ia™ƒ4r /‰N - ƒCd2 ¯šˆ+°j z ¯šˆ+°jCda™ z +r[N ƒ³šuCdƒs - ƒ³šuCdƒs žq[N

4Šƒa™ƒ { 'm´š´š2.d z´š{#§» žqAƒ¼ :N[>4Šƒa™ƒ {¯š2A»µÓ z'/Cds _#§_‚dƒžq ´šL´šva™k z ' /Cds _#§_‚dƒüƒ [>4Šƒa™ƒ { .Ö´š–l°×2Bý +ržqa™ƒ mµÓ¡,, 3.£a™Ø¯šÐa™ˆ´š[»A¼Ø2,,mµÓ¡,,<2m_³šuj,,-[¯ÕA’¤2Cd züƒ m›ÿu2X ˆa™Ù zÖzA¼?«N+rA¼ƒÖzA¼üƒ‚»ƒN/‰A¹-N.Ö´–Õ £Bºƒ [>4Šƒa™ƒ {´š{#§[.£ [4Šƒa™ƒ {+r ž¬ƒµÓVa™2-az/‰4Šƒa™ƒ { ´š[+«a£Bºƒ-³šu2+ra™ z-az/‰4Šƒa™ƒ {´š[+«a£Bºƒ´š{#§[.£ [N ‚»ƒA¹-A»¯šCdØ ƒ[.Ö ´–4Šƒa™ƒ»+r ž¬ƒ uÏ ˆa™Ù z[ Aÿ¼»ƒ4Šƒ+° ´š{#§[.£ [Na/Cds_#§_‚dƒüƒ+°ƒ+°:NÖzA¼üƒ.Ö´š– ž¬ƒ

m´š›ãªƒ {à+°` z

4Šƒa™ƒ£+°Øà+°` z

¯šˆmCd›ÿušØ zü‚dƒ2A¼ƒ´š{#§[.£ [a/Cds_#§_‚dƒüƒ/‰N ZC£›ÿušØ ƒ2A¼ƒƒ/´š[šA’bšØ ƒ2A¼ƒƒ´š{#§[.£ [A»´ša™m_³šuj z

'/Cds_#§_‚dƒžq/‰N'/Cds_#§_‚dƒüƒ´š{#§A¼ƒ´š{?«§2.dA¼ƒ -2A¼ƒ|+m´š´2š .d z´š{#§» žqA¼ƒ-N.£ A¼ƒ´š{#§[A»- ƒCd z-CdØ2Cd 174


Tü+°` z üm´š´š2.d z´š{#§»žqA¼ƒ4Šƒ+°azNÖzA¼?«/´šAµ» Ó z :N ƒ³šÍa™³šu¯šØ za£>4Šƒ³šuØ z´ša™ ƒ4Šƒ³šuØ z

-Nã+rLà+°` z ' ¯ÕA’¤2Cd zƒ ´š{`رĀ ´.dyāüƒ‰ £L+« .Ö´š–a£A¼ƒ ' /Cds _#§_‚dƒžq[a£bā z¯šCCd d z ƒa™ƒ +°[a™2Cda™ z uÏ´š+° z2Bº ž¬ƒ '/Cds _#§_‚dƒüƒ ü¯šCdƒs -¯šCdƒsüƒ´š{#§ { '/Cds _#§_‚dƒžq [a™2> z_#§_‚dƒžqC£ƒC£»_#§_‚dƒüƒ-CdØ2CdTü+°` z µ¢¸,, [a™ƒÙ`¹[„՗‚Öˆ[C¹Ø,[LÐ+°ž¢–[a™2>¦, [LÐ+ra¹[a£+ra¹,[CdØ z+¹s¯Õj[a™jü¦, '/Cds_#§_‚dƒžq[a£+ra™ z[a™ƒÙ` z[LÐ+ra™ z[a™2> z

›ãu£›ãu a™³ÕuCdm´š+°a™` z »Öü¸´š&Bºƒ -.dü ´šL´šva™k m_³šuj ƒ[ .Ö´š–_Bºƒ.dƒ£‰ƒ ˆ‚dƒ ;+°´&š BºƒCÖH‚dƒ_Bý ƒa+°´&š BºƒCÖH‚dƒ_Bºl×° 2Bºƒ#‚»ƒA’[+«¯šÐ›ÿu z +°ƒ+°+°_Bºƒ#+°_Bºl°×2Bºƒ#wa2BºƒƒA¹š¯šÐa™ˆ´š züƒ-2A¼ƒ.»Cd -?«§ ˆ‚dƒm›ÿu2X[TBº.ƒd !qAÿa¼ ™j z»ƒ´Ëƒš zü2A¼ƒ[Tƒš[Tƒš zl°× a£+°±p+°üƒ +°H\ փa™ƒ´š{ ž¬ƒ /CdĂ +rü ƒ2A¼ü+ra™‚dzCdƒBºƒ ƒƒš“Ø[ ž¬ƒa£X‚dƒ2A¼H[´š& ž¬ƒ ¯š2Cd_ƒƒCdƒ {ž¢-BºT ‚dƒ2A¼ƒ +rLy.dƒy ž¬ƒ Tƒ`ƒ4Šƒa™ƒ ´š{a™ƒ4Šƒü ž¬ƒ ˆ‚dƒ ‚Öƒþƒ+°l°× a£+°±p+°üƒ+°H\‚dz2Bºƒ#.»Cd-Nm›ÿu2Xa™ˆ´š+° ƒ[.Ö´–š _Bºƒ.dƒ‰N -.dü´šL´šva™k zl°×›u³šuØ z-2Cda™ züƒžq {=þƒ+° ƒ2Aɼ £\‰ ž¬ uÏ£\‰Cdl°×C£» m´š+rW2]A¼³Õu2´š q¾¯Bºƒ4Šƒ` z+°H\‚dz‰ Ia™ƒ4r»]A¼\‰‚Öƒ2Cd a™l×° 2Bºƒ¹-2Cd a™l°×2Bý´ÕA´¼ š žql×° 2BŽ±p {ƒ +°ƒ+° A’[+« ü zžqAƒ¼ /‰#ƒ¸2Bý .dƒy#.»CdA’[”Ā ƒa™¤Ø z .»Cd m´š¯ÕA¤¼ փN +°!¬§‚dƒ2A¼ƒA¼bāT2] [´š& 3 +°!¬§ƒ +rHy C£ƒƒ ¯š ƒ¯Õ±p { .dƒ‰N +°ƒ+° m›ÿª ƒ ‚Öƒ2Cd a™l°×2Bºƒ¹ -2Cd a™l°× 3 ]A¼\‰‚dz2BºƒƒT.£a™`.»Cd» ‚Öƒþƒ+°‚dƒÖBƒº m›ÿª ƒW2]8Tƒ‚dzƒ

žq[´šL´šva™k»ƒ‚dz2Bºƒƒ +°ƒ+°=þƒ+°‚dz‰#ƒ¸+°ƒ´Õ2]+°ƒ´Õ2.d+°±p {#.»Cd»l°×2A»?« + zjü ž¬4mBŽHDBºÃ ž¬3+rµÓ´š{š– z ž¬ žq[A¼4Šƒ#.»Cd a [ü+°Bº žq[ uÏ z ü¸» A¼_ba™‚֐ƒm›ÿª ƒ4Šƒ+° uÏ zˆ[ü+°Bº žq[A¼_ba™4r»‚dz‰Nm´š´2š .dµÓVa™ züƒCÖH¯Õ+ƒN‚»ƒ|+m C£Nÿ´Xš -A» uÏ ƒ[m´š¯ÕA¼¤ zA’[|+m´šCdØ4rCdjm´š+°X´š{a™ƒš“üƒl°û#¯šƒgBºƒ m_³šuj z|+mCd$ÏBºƒ¯š]yA’2A¼ z´ša™ ˆCdj´ša™»ƒµÓÐa™ƒBºƒ-[ ´a™ƒ¸ ¯ša™Ð zl°×”Ā+«¯Ðš a™ˆ´š{BÖi‚dz£‰Bº[1 ƒ£‰a£‚dƒ`ƒBº[´ša™ ƒW {B[º »A¼»A¼ƒØBº[ T uÏ ƒ[ az?«§ +ra™` zü.»Cd» uÏ ¯šÐa™ˆ´š ƒ[ .Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N+°ƒ+° uÏ»ƒU¹±ĀNÿ‚dƒ[.Ö´š–_Bºƒ.dƒ‰N -N ‚Öƒ#¸4r uÏ ˆ+rµÓC dC dsÐ z4r +° ´šB ºƒ.dƒ ‰N U ´š2S+°a`™ z2A+°?« 4Šƒ+°-N‚dzƒA’[‚dƒ2A¼Hm´šXD2_ züƒƒ U¹±ĀNÿ‚»ƒ ˆ‚dˆ uÏ m´šXD2DCdƒBÖi 'µÓÐa™ƒBºƒƒ -TA¼Ø uÏ m´šXD2DCdƒBÖiU {Bºƒƒ'wa2Bºƒƒm´šXD2_ zžq4Šƒ+°A’[|+‚dƒ›ÿqA¼ ”½>Ï-AÖiÐCd”½>Ïm´šCdØ4rCdj´ša™ ˆCdj”½>Ï -.dü´šL´šva™km_³šuj z2A¼ƒ¯š ƒ¯šs 4Šƒ` züƒµÓØփ A¹ša™³uÕ Cd ƒ4Šƒ# üƒ¯ša™ÐµÓØ´Ëšü ƒ[A¼Bÿº z4r[µÓyaz2.dƒ!qT.£a™` -#ƒ¸ T.£L2] >4ŠU€»µÓÐa™ m›ÿª ƒüƒ TBº]£B» _2Aÿ¼ֈ+° züƒ žq[£Bºƒ :?«§ A¼Bÿº[µÓy‚dƒ»ƒ |+mCd|+mCd>Ï m›ÿu2X a™³ÕuCd z ¯š4Šƒ` [a™ƒÙ` a™³ÕuCd z m´š+°X ´š{a™ƒš a™³ÕuCd z >4ŠU€»µÓÐa™ m›ÿu2X a™³ÕuCd z uÏ£ uÏa™³ÕuCd z ˆ‚dˆ TA’Ø a™³ÕuCd z ›ÿqA’›ÿqAa¼ ™³ÕuCd z ´š{`Ø ±Ā´š a™³ÕuCd zl°û#¯š¤ m_³šuja™³ÕuCd zž¢´šüÖüƒ´šü¯ša™ÐµÓØփ [H]A»N‚Öˆ-N‚»ƒ´šL´šva™k m_³šuj z:?«§NA¼Bÿº´šBºƒ!q ›ÿu£›ÿu a™³ÕuCd ƒ[C£Cd–a™Ø z

'µÓÐa™´š2S+°a™` z 175


mµÓ¡,, ¯š §¦´šva™Ð2,£ ƒa™ˆ´ša™³ÕuCd, -<2Bº-NÐI‚dƒ,m_³šuj.ÖiCdØ2-¯Õs,, -[a£Ð.dØփ ´ša™W ƒÖBý ´ša™m_³šuj ƒ2A¼ƒ ü m´š+°X‚dƒƒ ´šam™ _³šuj`«‚dƒƒ ƒ³šÍ¯šC£s žuTA¼ØCdƒžuTA¼ØTA’ØTA¼Ø›ÿqA¼ z.» ¯ša™Ð£Ø´Õ‚dƒ4Šƒ ´ša£µÓ+«s Cdl°× C£ƒ ‚»ƒa£–#ƒ -az -X ¯šÐ.dyā z4r üm´š+° X‚dƒƒ¯šƒÕa™ ƒÖ ‚  zd ‰N'm´š+°Xl°ûBº> ƒa™`m´š£³šu a™³ÕuCdƒÖ  ¯šÐa™ˆ´Õ`‚ « ֐ƒ¯šA’‚dz‰N3´ša™m_³šuj‚dƒ2A¼ƒa¯šÐ.dyāփ žm´š+°X¯šC£s.» z< ƒ2A¼ƒm´š+rµÓ zžq[A»-A¼t z2.dƒ+‰´š&Bºƒ m´š+rW2.d #ƒüK?«‚dƒ2A¼ƒm´šXD2D2]3+rµ†A¼ƒü ž¬ 3[a™ƒÙ` ´ša™m_³šuj z 2Aÿ’Ø´š{„Cdƒs[ ž¬ ƒa™ƒ ƒV.d+° ž¬a™$€¾´iC¹]¯ša™– z ž 3+rµÓ ´š{š– z ž¬ m´šXD2D2]‚dz‰N 3 m´šXD2_ zl°× l°û#¯šƒgBº[ ´a™ƒl°û#¯šƒgBº4rmX4Šƒ`uCdj+°փm´š` z'm´š` z Bºƒ4rT›ÿu\2´š_BýNmX a™ƒüs ƒa Bý2?«‚ƒd 2A¼ƒ´ša™m_³šuj`« -ÖBý ˆ‚dƒ Bºƒm´š+° Cdƒž¬i mXµÓ+rsØCdj+°փ-+ra™/+ra™ ƒ+ra™ züÖBý -+°a£Cdj+°փ £`« ü+«j ±Āa™ÐCdƒüƒ £ ƒ zü.» ¯šCdsÐ a™> ¯šsֈ 4Šƒ`uCdj+°ƒÖ  ‚dˆm´š+° XmCd‚ƒd z LsmCd‚ƒd zC¹4ŠˆBý¯š2.dL2.dƒ.dˆ ‚dz‰N :+°—Bº» mX4Šƒ`uCdj+°ƒÖ  m´š+° XT.£a™`‚dˆ Cdƒs .»‚ƒd ž¬ƒ[a£+ra™ ´š2.d›ªˆÿ CdT›ÿu4Šü+°` z-4r´ša™W z+°ÅÓ+rü z]CdƒsCd ƒ¯šƒĂ -ÖBý[a£+ra™´š2.d›ªˆÿ Cd zžq ´ša™W zwa2Bºƒ›ÿu4Š zž¬i -2A¼ƒž¢ÖzA¼?«›ÿu4Š z´ša™m_³šuj ƒ ‚փ؃Tƒ\H-a£g2µÓ z£üƒ4Šƒ›ÿu4Š zž¬i m´šA¼É ƒ›ÿu4Š z+°ÅžÓ ¢ƒˆ‰ NÐI‚dƒ›ÿu4Š z+rü zž¢ƒˆ‰CdI‚dƒ›ÿu4Š z]Cdƒsž¢ƒˆ‰.dCdƒa™g ›ÿu4Š zCd ƒ¯šƒĂž¢ƒˆ‰4Šü¯ÕW Tš“k m_³šuj:2mA¼¯šÐa™ˆ´š zž¬iT +°ÅÓ wa2Bºƒ›ÿu4Š zž¬i -2A¼ƒÖzA¼?« ›ÿu4Š zÖil°×2a¨™ w+ižu¯š ¯šCdØ :2mA¼ž¢+° züÖBý [a£ü2_ ˆa™ÙփNTƒ\H -a£g2µÓ z£üƒ4Šƒ ›ÿu4Š zž¬im´šAɼ ƒ›ÿu4Š z´ša™W zž¢4Šü¯ÕCd+«— Bºƒ›ÿu4Š züƒ

N4Šƒ ƒ2BÖBºƒ+rü2]CdƒsCd ƒ¯šƒĂüž¢4Šü¯Õ”Ā+ra£A¼ƒž¬i>4ŠCdƒsž¢[ Öil°×2a¨™w+ižu¯š¯šCdØ:2mA¼ž¢+° zül°×|+mCdփN +rü zwa2Bºƒ›ÿu4Š zž¬i-2A¼ƒÖzA¼?« ›ÿu4Š z¯š zmA¼ ƒ2A¼H _Bº›u\‰4ŠƒTƒ\H-a£g2µÓ z £üƒ4Šƒ ›ÿu4Š zž¬i -2A¼ƒž¢ m´šA¼É ƒ ›ÿu4Š zA’£\‰ˆ‰NÐI‚dƒ›ÿu4Š z¯šˆa£Ø\‰‚dzˆ‰CdI‚dƒ›ÿu4Š z 3 ³šuK‚dˆNmµ•C£\‰‚dzˆ‰.dCdƒa™¤›ÿu4Š z>a¨™a£\‰‚dzˆ‰-azN ]Cdƒs wa2Bºƒ ›ÿu4Š zž¬i -2A¼ƒ ÖzA¼?« ›ÿu4Š z m_³šuj ˆ¯š ¯šša¹ a™ zü2A¼ƒˆ‰ W {[ >?u(# z‚dƒ2A¼ƒˆ‰ Tš“k ±ĀA¹A¼bā zƒ‰mXTAÿ¼4Š24Š‚dƒ z¯ša™¯šÐXa™ˆ´Õ`‚ « ֐ƒ£?«”Āg zü2A¼ƒˆ‰ m´š ³Õu2.dƒ.dƒ2B» 3 l°û´š 4Š24Š ‚֐ƒN Tƒ\H -a£g2µÓ z £üƒ4Šƒ ›ÿu4Š zž¬i-2A¼ƒž¢ÖzA¼?«N3+rµÓ4Š24Š‚dzwa2Bº N¯š zmA¼4Š24Š‚dz Bº NQ4Š24Š‚dz£üÙ NCd?u+°4Š24Š‚dz-azT Cd ƒ¯šƒ Ă wa2Bºƒ ›ÿu 4Š zž¬i -2A¼ƒ ÖzA¼?« ›ÿu 4Š z µÓa™›ÿu N ƒ4Š zžu‚ÖƒƒTƒ\H-a£g2µÓ z£üƒ4Šƒ›ÿu4Š zž¬i -2A¼ƒž¢ÖzA¼?N« »ƒa™ƒ´ša™ÐC£A¼ƒüƒwa2Bº N¯šƒ a£kAƒ¼ üƒ Bº N ƒ2A¼a£A¼ƒüƒ£üÙ N :ƒ z/l°×—ž¢³šÍA¼ƒž¬iT Q[»'µÓÐa™´š2S+°a™`‚dƒ[l°ûBŽ‚dƒÖA¼a™ƒQ[ ü¸¯š+°üU {üƒ ”Ā+ra£N›ÿªˆCd züC¹4ŠˆBý-GüU ¯šÕ§‚֐ƒ‚dˆ Cdˆs>[j2.Öƒ :A»'µÓÐa™¯šÕ§TAÿ’ z

©pBºW A’ÐA¼µ†+°L µ¢¸,, 8Cd[jAÿ’صӡN¤T‚dƒC­,+«2]£‰¯ÕsXC» ƒ‚dˆ +°´š‚dˆ´ša™ ƒ2m±p+°s2,›ÿª um|4A’ÐA’µ†+°a™2 -Aÿ¼ ƒƒ¦ 8CdC­TƒAÿ’صӡA¼¤T‚dƒC­+«2]£‰¯Õg 176


' {Cds_#§_‚dƒüƒ8TƒžqA¼ƒ

©pBºµ†+°L µ¢¸,, [a™ˆjü»ƒCdAɒ uϵÓyVa™2£¯Õs|+ ü2 ü2žq[a4ŠƒwasL|4µÓVa™28JƒžqA¼ƒ A¼š§mA’©ä§2Cd zÌ´š2.dA¼W mA’ ¯šÐ ´‰m´šI ˆ£[a™ˆ±Ā`«.d‚dƒAɒCdAɒ mA’ +°üž¢A¹]µÓVa™ zü‚»ƒžu4¹-žu|4 A¼ +°a™ˆ–a™Q´š¯š2‚Öˆ4Š2 ¢ØXa™ˆ´š2‚dƒAɒCdAɒ A¼ +°a™ˆ–a™2+°R+°-\‰C¹l°ûBýC»‚»ƒžu4¹-žu|4

m´šAɼ ƒ+°à »A’2Cdm´š+°a™` z µ¢¸,, -µÓVa™2¯ša™ÐA’¯Õs,µÓVa™2a™³ÕuCd2¯šA’, -‚dƒ»ƒ š¯šA¹Ø z+«s¦,-ØAÿ’m›ÿª ƒ+ra™`2,, ü2žq[a4Šƒaw sþ«\µÓVa™28JƒžqA¼ƒ-»¯ÕA’¤2Cd z ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒ

¯ša™Ð2£ ü´š{?«§‚dz‰Nff-[Cd 2?« £LC¹.ִՖC»Tƒj/‰N/‰#ƒ¸/£‰a™ƒ ´š{?[§ .£ [-.dü2TA¼ƒ.dˆBºA¼ƒ-Bºƒ4ŠAƒ¼ ‚Öƒþƒ4ŠAƒ¼ ‚Öƒ‰?«+‹ .dH2.dA¼ƒ -.džu[+« .d2.düփµÓVa™ zül°×+2.Öփ ¯š2_2Aÿ¼ z žqAƒ¼ ¯š ƒ¯šsփ ƒ³šuCdƒs 4Šƒwasþ«|4µÓVa£[|+4r[´š{#§[.£ [-.džu[+« ;+°—!¬£ ƒ³šuCdƒs žqAƒ¼ -.dü2+°ƒ+°a£+°Bº±p+°Bº žqA¼ƒ¯ša™Ð+rü z ;+°—I|a'4Šƒwasþ«|4µÓVa™2C¹¯š2_2Aÿ¼ z'š`ujmCd zžqA¼ƒA’[+°A» Q[+«A» +r[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™ zl°× ´š{#§[ .£ [ -.džu[+« ¯š2_2Aÿ¼ zžq´š–?«+«[¯š2_2Aÿ¼ z/‰A¼[ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™»ƒ-‰N »ˆa4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒA» C£a4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒ

+r[m›ÿu2Xžq[4Šƒa™ƒ {Aa™l°×#A¼ƒa™¸›ÿª2-2A¼L ž¬ ƒ2?uBºƒ 4Šƒ+° Tƒj+° /2BºA¼ƒ ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™ z ¯š+°ü ¯ÕA’¤2Cd zül°× ü2'4Šƒwasþ«|4µÓVa™2/‰2Cd ¯´š{¯š ƒ¯šs ƒÖ Eüüƒ -ƒ›ÿTª 2´š_BºC£azwa2B¹A’[.»Cd-ƒ›ÿªT2´š_BºA¼ƒ ü2žq[a 4Šƒwaþs «|4µÓVa™2;+°—!q4Šƒ+°-ƒ›ÿª 2.»Cd» -ƒ›ÿªT2´š_BºC£az+°ƒ+° -2C£m›³šÍjƒ›ÿª »ƒ

NÐI‚dƒ+°à m´š+°X´š{a™ƒš¯š2‚Öˆ4Š[a™¯šm´š+°a™` z

µ¢¸,, CdØ>Aÿ¼a™j ƒAÿ¼a™j2.d,/›ÿ¬i¯šC£ØCd2CdØ qC­, /›ÿ¬i¯šC£ØC»CdØ+rsÐ,82CdدÕCd2CdØ qC­,, m´š+°X ´š{a™ƒš“üƒ =þƒ|+ ´š2S+°L2.d_BýA¼2C£ m´š+°X ”Ā+« ´š{a™ƒš“Bºƒ:T-K‰Nдš{?«ž¢[»_‚dƒüƒ+rA¼ƒ»ƒ-N-azX[ -ƒ6+°Ø z¯š2‚Öˆ4Š z-ƒT=þƒ+°ž¢[m›ÿu2Cdƒüƒ=2A¼ƒ+°2!q ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2/‰2Cd ¯´š{-ƒ›ÿª z'4Šƒwasþ«|4 µÓVa™28JƒžqA[¼ ‚Öƒ´š{Bƒº T2!q-´š{B»´š{#§[.£ [-.dü2¯šÐCd¯ĂÕ A¼¤ ƒ˜ƒ ¯š+°ü A»µÓ zü2A¼ƒ ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒ ¯ša™Ð+rü zü2A¼ƒ uÏ+°a™jüƒ ‚Öƒþƒ4Š+° Cdl°× C£» /‰N ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2‚»ƒTƒžqAƒ¼ -[¯šCdCd2¯ša™Ð+rü z-›ÿuدš z.»¯Õ.¹;+°—!¬£ ›uAÿ¼/2BºA¼ƒ/‰A»A¹-A» {‰N =‰?«+«8N üֈ-A»+°üž¢‚»ƒƒ4Š»ƒüƒ+2!q‚»ƒTƒžqA¼ƒ -[Cdl°×C£ƒA¼Bÿºփ {‰#ƒ¸ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒTƒ žqAƒ¼ -[A¼Bÿº2-az‚»ƒN {‰A¹-A» {‰N:+° z.dy# A¼ƒt .£üƒ .£üƒ‚Öƒl°×— z.dy#7a™|+-A» {‰N-2!q {2Bý±p‚Öƒƒ/‰N /‰#ƒ¸ ¯šˆ.d-az£L+« z<2 .Öü¸A¼ƒ zƒ´š?« ž¬ .֞u ƒ`« žqAƒ¼ .Öü[¸ a™ˆ±Āaz ž¬» a£\£`¬ z±Ā?«N+rA¼ƒ:2A¼ƒl°×-ƒ ˆ2 žqAƒ¼ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa£[+« _A¼ƒüƒžqAƒ¼ ´š{#§[.£ [ A’[+«_A¼ƒüƒžqA¼ƒ4Šƒa™ƒ”Ā2m´šA’‚dƒ z:žu4Š {2Bº ž¬ƒ 177


CdI‚dƒ+°à W µÓ+¹sرäNãA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z

µ¢¸,, ¯ša™ÐµÓØ2 ˆ‚dƒa™ˆ´š2,>jµÓØ2¯šÐ›ÿu Cd¦,, >£j›ÿu» ƒCdƒØµÓy,´šL´šva™k2¯šÐ›ÿu Cd¦,, W µÓl°×üs ƒ=þƒ|+_‚dƒüƒ+rA¼ƒ.ÖiCdØ z.»Cd z-¹Ø£ØmµÓ‚dƒ züƒ.ÖiCdØ zW z.»Cd zµÓ+«s.ÖiCdØ zµÓ+s« -az”Ā+«CdÐ z W z'[a™k‚dƒ züK‰=þƒ+° m›ÿu2Cdƒžq +r[¯ša™Ð+rü2ÖzA¼üƒ ] a™ -.dü»ƒ {‰N A’[+« {Cd–Xs žqA¼ƒ ¯ÕgX žqA¼ƒ ü‚dƒ2 žqA¼ƒ ¯ša™Ð+rü2;+°—I|a:NTƒj£L+«m›ÿu2X‚Öƒ‰?«+«K‰žqA¼ƒ= ÐL+‹ -ƒ ˆ2žqA¼ƒm_³šuj¯šCdØ2-ƒ£a™ƒžqa™ƒU {Bºƒ-_A¼¤2-»£a™ƒ žqa™ƒµÓØ2+rA¼ƒ+°üž¢‚»ƒƒ4Šƒ ]y+2Cd ¯´š{ {2Bý »ƒüƒ+2!q ‚»ƒTƒžqAƒ¼ ´š{#[§ .£ [-.dü2ÖzA¼üƒ] a™¯š+°üA»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ¯šaЙ +ržuü ‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒCdl°×C£» ¯šÐCd¯ÕgA¼¤փ ‚dz‰N +°ƒ+°m´š‚dƒCd‰ z‚»ƒJƒžqAƒ¼ -A»-.dü2.dH2.d[N+°ƒ+°4Šƒa™ƒ£+°Ø2 ƒa™ƒ l°ûBºA¼ƒ

-N {‰Nff-[Tƒj+°-azC»azN

Cdw+iC£ƒffžq+°±pCdƒ2N

.dCdƒa™¤+°à TA’ØTA¹Ø±äNãA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z

µ¢¸,, £Ø´šØ£Ø´š+°C£TƒAɒØ,¯ša™Ð ˆC»jXµ†¯š£C­, :X[a£¤LCd2µÓC£Ð,_³šuA’a™`دš2¯šs‚dˆ,, TA¼ØÌ-TA¼Øüƒ =þƒ|+ _‚dƒüƒ +rA¼ƒ TA¼ØÌ uÏ z -TA¼ØÌ - uÏ zTA¼ØÌm›³šuj zžq+°'µÓÐa™CdÐ z-TA¼ØÌU {BºƒU»µÐÓ wai+°Ø z Ì -N»ƒ-azX[f 2?«[a™k‚dƒ züK‰=þƒ+°ž¢[»m›ÿu2Cdƒžq=#¸ TA’ØTA¼Øüƒ üm´š+°X-az=þƒ+°ž¢[»4Šƒa™ƒ¯šˆ.d.» _‚dƒüƒ =#ƒ¸‰A¼4r +°üž¢ ;+°— „¯Às ü m´š+°X .Öyƒ ]y Jƒa™ƒ = Ða™ƒ -[ -Bý\C» 4Šƒa™ƒ Ls ´š{#§[.£ [Cdl°×›ÿª‚dƒ2žq+° {‰C£ƒ¯š+°ü

A»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ¯ša™Ð+ržuü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒ.dH2.d+° ¯ša™Ð+rü2;+°—Ia™ƒ4rƒ‰A¼[_A¼ƒH.ÖyƒA’[T a™2CÖüƒ´š ƒ4r ü2žq[a4Šƒwaþs 4|« µÓVa™2‚»ƒJƒžqAƒ¼ -[A¼Bÿº24r {2BºBº ƒ» T.£a™`l°×´Ëšü2´ËHš Cd24r ü2žq[a4Šƒwasþ|4« µÓVa™2C¹?«+r ž¬[ -ƒ+£‰l°ûBŽ‚»ƒTƒžqAƒ¼ ¯ša™Ð+rü2µÓVa™2žq+°±p Bº»ƒT.£a™`l°× ´Ëšü2 ˆ?« ˆ?«+«+°üž¢µÓVa™2»ƒüƒ+2!q‚Öƒžu4¹-žu|4A¼©Ā§2Cd2 {2Bº ž¬ƒ-NazN;+°—”Ā|a ]y-N‚»ƒTƒžq+°±pC» :NÖƒ+° ]+«—¾´2BŽ¸Bý ¯š2”ĀL-[-ƒl°×2#ƒ‰NA’[+°2!q:N ƒV ˆ‚dƒüN Q[+« 3¯ša£žq+° {‰N ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™24rˆ8Jƒ žqAƒ¼ žql°×2Bº4rˆ‚»ƒTƒžqA¼ƒ:N=žu" ü zžq[a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2‚»ƒTƒžqA¼ƒ-[-ƒl°×2!q.£üƒm´š‚dƒCd‰2´š#§Aƒ¼ 4Šƒ+°¯šÐCd¯ĂÕ A¼¤ ƒÖ  ¯ša™Ð+rü2;+°—I|a-#ƒ 2?«4Šƒa™ƒ”Ā2m´šA’‚dƒ»ƒm›ÿu2Xa™³uÕ CdփN ü2žq[4Šƒwasþ«|4µÓVa™2 {‰Q+rA¼ƒžq+°±pazQ+rA¼ƒ-2A¼ƒ|+ m›ÿu2X {‰A’[+«‚»ƒTƒžqAƒ¼ -2!q ;+°—!¬£ {2BºA¼ƒ+°ü+°2#ƒ‰ µÓVa£[+« -»+° m›ÿu2Cdƒüƒ {2Bý»ƒüƒl°×2!q ‚»ƒJƒžqA¼ƒ+[‰ {2Bý +[‰±pazT+r {-žu|4a ü zžq[4Šƒwasþ«|4µÓVa™28Tƒ žqAƒ¼ 4Šƒ+°-2Cd+°2!q‚Öƒl°×— žqA¼ƒ +°üž¢‚»ƒƒ4Š»ƒüƒ+2!q‚»ƒžu4¹-žu|4 ü2žq[a4Šƒaw sþ4«| µÓVa™2 ‚»ƒTƒ žqA¼ƒ 4Šƒa™ƒ¯šˆ.dl°× ü2 žqA¼ƒ »A¹´š[šC£Ăa™ ƒ4Šƒ ´ša™ ˆa™¤´š{ z.dy#TBý ¯s.£üƒ

´š2.d ƒ+°à +°à 2?«µÓVa™2

a£A’¤2Cd24r .»yN {‰2Cd ¯´š{ {2B»N+°üž¢¾´A¼t´š{H -³šu2 +ra™ z ž¬»»ƒüƒl°×2!q‚»ƒTƒžqA¼ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2 ´š{#§[.£ [A’[A¼ac™ 24Šƒa™ƒ ü24r¯šˆ.d+r4r»‚»ƒJƒžqAƒ¼ ‚»ƒƒ4Šƒl°×¯Õ2³šu2¯šÐ´š‰ ƒ2A¼ƒ  ¯s ‚Öƒžu4Šƒ ƒa™`ֈ-žu|4´š{#§[ .£ [NÖzA¼üƒ] a™ žq[N¯ša™Ð+rü z;+°—Ia™ƒ4rƒ‰N¯š+°ü 178


A»µÓ zü2A¼ƒl°ûa™ƒy2Bý‚dz£‰ {4r[-NK {+r {K {-N+rA¼ƒ Kl°×+2.ÖƒÖ ƒ¯š2_2Aÿ¼ zžqA¼ƒK a™s ˆ z+°üž¢ ]y‚»ƒƒ4Šƒ »ƒüƒl°×2!q‚Öƒžu4¹-žu|4

šš§ ƒ+°à »ƒl°× à2

ü2 žq[ a µÓVa™2 Bº ƒ2mC£ Cdl°× C£» ]y2N /‰2Cd ¯´š{ /2Bý 7a™# +¹¯š2 ü z A¼L qa™ƒA’ ƒ2!q £l°× .»y#´š&Bºƒ8Tƒ ü2žqA¼ƒ±pA’ ƒ2!q£l°×/2B»#2A¼ƒl°×”Āg2 ‚»ƒJƒ žqA¼ƒ £l°× m_Cdƒl°×‰2Cd ¯´š{ .d]y#ƒ¸ ´šBý‚dz2Bº ž¬ƒ žq[ ¯š ƒ‚dƒ2  ¯s»ƒ8TƒžqAƒ¼ wa2B¹N8JƒžqA¼ƒ|+ ü2-2Aÿ¼+ra™»ƒ 8AÖi£A¼2Bý3¯ša£AL+«C»£l°×¯šÐ¯šgCdžql°×2!qm›ÿu2XžqA¼ƒ :?«§ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™ züƒ-»+° +¹#ƒ¸ ]yƒ {‰ƒ8Jƒžq+°±pazƒ.dH2.d+°‚dz2B»N+r ž¬ƒ+r[8Jƒžq[N =+°—Bºƒ2Bý ¯šƒs2N"=+°—Bý+«±pCdƒ2N"+°ƒ+°8Jƒžq[a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™ zƒ

»ƒff _‚dƒüƒ´š{#§[.£ [NÖzA¼üƒ] a™žq[N¯š+°üA»µÓ zü2A¼ƒ ¯š ƒ¯šs ¯šƒs {ü2A¼ƒ¯šaЙ +rü zü2A¼ƒ.dH2.d+°¯šaЙ +rü ;+°—Ia™ƒ4r» /‰N 8Jƒ žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™ z -az {‰ Kl°×ƒ A’[+«[ ´š#§A¼ƒ+r[ A’[ ¢H ƒl°×- µÓØ z+r ž¬ƒ=2A¼ƒ+°4r -N ƒ¯šƒĂl°×´šBºl°×2!q ƒ¯šƒĂl°×µ†2XžqAƒ¼ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28TƒžqA¼ƒ´š{#§[.£ [A» {‰N ü2žq[a4Šƒaw þs 4|« µÓVa™2/‰A’[‰+°ƒ+—[ {2!q›uAÿ¼ /‰A’[+« µÓVa™»ƒžqA¼ƒ‚»ƒTƒžq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqAƒ¼ [mA¼ž¢ÖazØ‚»ƒƒ4Šƒüƒ/2Bý»ƒüƒl°×2!q8JƒžqAƒ¼ -žu|4´š{#§[ .£ [Na£+°Bº±p+°Bºžq[NÖzA¼üƒ] a™žq[N¯š+°üA»µÓ zü2A¼ƒ ¯ša™Ð+rü zü2A¼ƒ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü2A¼ƒ.dH2.d+°¯ša™Ð+rü ;+°— Ia™ƒ4rƒ‰N¯šˆ.d+r4r»8Jƒžq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqAƒ¼ 

¯š´šs ƒ+°à »» à ƒƒm›ãu2X

»ƒ»a™ƒµÓVa™2»a™ƒŸ£a™ƒ»ƒ zµÓVa™2;+°—!qƒ‰TBº] µÓVa™2 {2BºA¼ƒ»ƒ8Tƒ.»¯Õˆm+«‚dˆµÓƒØBºƒ-›ÿ¢+°sƒ»ƒ 8Tƒ .ւdƒØƒ -K‰ A»³šuAÿ¼a£jžq A»³šu»ƒ .»¯šƒs2N +rK µÓVa™2 8Tƒ .»¯ƒš 2s N"¯š+ü° Ø ³šÍa£ül°×+°as™ ƒ4Šƒaw þs 4|« £Bý[

uÏC£Ð+°a£j`«l°×a™Ð2Xff -4r¯š ƒ¯šs z-az Ø ³šÍa™ züƒ»»+r[¯šÐCd2mCdƒ`«k+rƒ »ƒ¯šCdØ zµÓVa™2¯šCdØ z»ƒžq[NµÓVa™2.ւdƒØA¼ƒµÓVa™2 žq[N »ƒ .ւdƒØƒ 4Šƒwasþ«|4 »ƒ uÏ2 µÓVa™2 .» ¯N+°a™j uÏ2 ¯šCdØ z+°a™jüƒ¯šCdØ zAÖiÐCd2¯šCdØ z '.da£.da™ züa£+°±p+°üÖzA¼üƒ] a™‚Öƒ ÐL+‹CÖH‚dƒA¼ƒ:N ‚Öƒ2Cd+°L¨2"-2A¼L+‹CÖH‚dƒl°×2BŽa ü2žq[4Šƒwasþ«|4µÓVa™2 »[ [µÓy‚dƒ2 4Šü£a™ƒ ] a™ ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa£[+« m´š»W2.»#2A¼ƒl°× ”Āg2 {‰A¼[ ƒP® ¯šƒs2A¼[ ü2žq[ a 4Šƒwasþ«|4µÓVa£[+«ֈ+° ƒ[:A»az[‰ ˆa£Ùüƒ.»¯Õ2A¼[ zjCdƒ£‰a™ƒ :?«§ m›ÿu2X±p ž¬‰1m´Ëšƒ24r ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2žq[ 4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ[ÖCd+« ´š{#§[.£ [ uBº¯šˆ.d.ւdƒØ2Bº[m±ĀLg2.d ž¬ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqA¼ƒ»ƒ {2!q» £l°× ‚Öƒþƒ+°»ƒ8Jƒžql°×2!q8JƒžqA¼ƒ'µÓVa£[+« ü2‚»ƒJƒžqA¼ƒ ¯šƒš“´Õs-2?ua™ƒ-´š&Bºƒ= a™ˆžqa™ƒ»ƒžqƒ»ƒa£4r»£C¹?« ]y£a™ƒ£a™ˆ£ 2?« £|a+r ¯Ă´š{2Bý ] a™l°×8Jƒžq+°±p‚»ƒN ´š{#§[.£ [A’[‰£a™ƒ‚Öƒþƒ4Ša™ƒ»ˆ‚Öƒþƒ4Šƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2.»Cd´š{#§[.£ [A’[[ÖzA¼üƒ ] a™ žq[A’[[a£+°Bº ±p+°Bº žq[A’[[¯ša™Ð+rü zü2A¼ƒ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü2A¼ƒ.dH2.d+°/‰A’[[/2Bº(]+°üž¢‚»ƒƒ4Š»ƒüƒl°×2!q 8 ƒ‚փ؃"8Jƒžql°±Â‚փ؃

ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28Tƒ žqAƒ¼ ff-[[µÓy‚dƒ»ƒT.£a™`l°×´Ëšü z=+°—Bº .dˆ]ƒ´šL´šva™k»ƒ 179


.dˆ´š{žqAƒ¼ »ƒ´š{žqA¼ƒ

¯ša™Ð+rü2´šL´šva™k»ƒ:?«§£|a´š{#§[.£ [£a™ƒ

-š§ ƒ+°à ¯šA¼¯šA¼ƒ±äNãA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z

 ƒ+°à ¯šC­

µ¢¸,, ‚dƒA’+rµ¢³šuÀ|+µ¢,£¹±ĀNÿ4ŠC¹T›ÿªƒ¦ CdA»bāA’Dÿ‰ A’bāX,Cd£‰µ¢|+ ž¢›ÿª»C­,, ¯šCdƒs-¯šCdƒs=þƒ|+_‚dƒüƒ+rA¼ƒ¯šCdƒs'µÓÐa™ƒBºƒ-¯šCdƒsU {Bºƒ -» Nдš{?« =þƒ|+T.£a™`.» T»+°2T»+° z.» .£ [´š{#§[A’[ [a™k‚dƒ2 =#¸4r ü2žq[4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqA¼ƒ-[[µÓy‚dƒ»ƒ T.£a™`l°×´Ëüš 2+°üž¢-‚Öˆ[¯š2›ÿª {Bºƒ;+°a£$.dCdƒa™24Š_žuüC¹?« .Öyƒ ]y ¯2C£a£$ ž¬» -‚Öˆ[¯š2›ÿª {üƒ3a£$Cdl°× ü»ƒTƒ‚dƒ[4Šƒa™ƒ Ls[-Býw4ƒCdC¹ ]y£a™2A¼L+« 8N üֈ -A» a£$l°× ü ƒ[ 4Šƒa™ƒ { ¯š ˆAÿ’2 .Ö¾´–ƒ -A» m›ÿu2X -2A¼a™ˆ ÖzA¼# 8Jƒ žq+°» ]y£a™ƒ a£$l°× CdH¸ Cd2mBý 8žu4Šƒžqa¹-žu|4¯š ƒ¯šsփ£L+«K‰žqa™ƒ-2A¼a™ˆ¯š ˆ»ƒ+°ƒ+° a£$;+°—Bºƒ ˆmCd z=l°×—£"+°+°µÓVa™2>4ŠCdƒs-¯šCds[3Cdj¯šCds[ .Ö´&š A¼2C£=þƒ+°ž¢[A¼[a¯š ƒ¯šs ƒ2Cd‚dzžq[A¼[_‚dƒžq/‰A¼[ CÖH‚dz#‚»ƒ[a™k‚dƒ z'µÓVa™ zl°×ÖzA¼üƒ] a™8JƒžqA¼ƒ+°üž¢ +¹?«‚»ƒƒ4Šƒüƒ/2Bý‚»ƒ»ƒüƒl°×2!q8 ƒ‚փ؃"8JƒžqA¼ƒµÓVa™28Jƒ žqAƒ¼ -[CÖüƒ¯šƒ+°A’/‰´š&Bºƒ ü2žqA¼[‚d4Šƒwasþ«|4µÓVa™2 8JƒžqA2¼ !qCd±Ā–‚dƒ[-NCd´&š +rA¼ƒ=2A¼ƒ+°4r/‰N‚Öƒ‰?«+‹ žq+°±pžqA¼ƒžq[N+r ¯Ă´š{/£‰8JƒžqAƒ¼ .dH2.»N8JƒžqA¼ƒ+°ƒ+° -.dü2/‰N ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2 8Jƒ žqA¼ƒ -4r» -.dü2 ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤2 ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa£ül°× ü2 8Jƒ žqA¼ƒ ] a™l°×8JƒžqA¼ƒ4Šƒ+°/‰+r ¯Ă´š{ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2 8JƒžqAƒ¼ :N4Šƒa™ƒ£+°Ø2:NTƒj£L+«_2Aÿ¼2žqA¼ƒֈ+°2žqAƒ¼ 

+°üž¢ ƒa+° a£$ .Öyƒ ¯šˆs»

£[a™k‚dƒ2m_³šuj[a™k‚dƒ2 ¯šC­ £l°× CÖüƒ¯šƒ £l°× CÖH‚dƒ[N 8փ£‚dz2Bý.¹ A’[[ £l°× Im 24r¯šˆ.d.ւdƒØ2Býff-Öƒ ƒL‚dz

£l°× ü2‚»ƒJƒžqA¼ƒ ] a™l°× ”Āg2 ‚»ƒJƒ žqA¼ƒ £l°× »» ]y +r ¯´š{ /2Bý Ö2#» µÓØփ± pC£ffÖƒµÓØ ƒ2!q ‚»ƒJƒžqA¼Öƒ+°ƒ+° a£$µÓVa™2 žq[A’[ž¢» {‰#ƒ¸CÖH¯ÕN¯ša™Ð+rü ;+°—Ia™ƒ4r.dH2.d+°_‚dƒüƒ ¯š+ °ü A» µÓ zü2A¼ƒ ¯š a™ Ð zü2A¼ƒ ¯š ƒ¯š s փ  ¯š ƒs {ü ‚d ƒ2A¼ƒ 4Š?«§4r‚dz‰N:2A¼ƒl°×=?«§ -ƒ ˆ zžqA¼ƒ+¹?« ˆ#ül°×žqAƒ¼ žqAƒ¼ -£‰-A» {‰N ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqA¼ƒ-K -4r»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ-.dü2Cdl°×C£»/‰Nm´š‚dƒCd‰2.»Cd”ĀAÿ¼Ø2 +rA¼ƒm´š‚dƒCd‰2.» ¯N8JƒžqA¼ƒ'+°üž¢+¹?«‚»ƒƒ4Šƒüƒ/2Bý‚»ƒ az#ƒ .dˆBº4Š» 8 ˆ‚Öƒƒ" 8Tƒ žqA¼[ -2A¼L+‹ A¼Bÿº»ƒ a£$l°× £L+« ;+°?« =l°×— +rA¼ƒ;+°?« Cdl°×— +rA¼ƒ/‰A’[+« ¯š2µÓ‚dƒ z žqAƒ¼ A¼Bÿº zžqA¼ƒ¯ša™Ð+rü zƒ‰;+°—I|a

A¼µÓ ƒ+°à 'µÓÐa™ƒBºƒ

+°üž¢ z¯šH£Bºƒ 'µÓÐa™ƒBºƒ .Öyƒ ¯šˆs»£ ü2£l°× CÖH‚dƒA¼ƒ=2Cd£L+‹CÖH‚dƒA¼ƒ'a™³uš ¯šØ2.Ö´–š ƒÖƒ-2A¼ƒl°×4Šƒa™ƒ { ažu4ŠÖƒ:N´š{#§[.£ [NÖzA¼üƒ] a™ žq[NµÓVa™2žq[N a£+°Bº±p+°Bºžq[N¯ša™Ð+rü2;+°—Ia™ƒ4r {‰Nm+«‚dˆµÓØփ N ›ÿ¢> z.ւƒd Ø[N;+°—!¬ £m›ÿu2Xžq[N¯š+ü° A»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šs ƒÖ  ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒ.dH2.d+° {‰A’[‚dƒ2A¼ƒK {/£‰ { -2Cd#'µÓÐa™ƒBºƒ¯šˆ.d‚֐ƒA’[+«[Cdl°û8Tƒ¯š2_2Aÿ¼ z žqA¼[‚dz Cd 2?« £a™žq +¹#ƒ¸ ]yƒ KÅÓ®ž¢ ´ša™´š{ _2Bº ž¬ 180


{‰A’[+«=2Cd m´š£³šu z ]yˆA’[+« 8Tƒ+A¼ƒ "‚Öƒl°×— -az£KÅÓ®|+4r[A’[+«¯ša™Ð+rü2;+°—I|a-['µÓÐa™ƒBºƒ´šž¬—ƒ C£ z-‚Öˆ[¯š2›ÿª {üÖƒ -#¸az'µÓÐa™ƒl°×=‰?«+«K ü28JƒžqA[¼ 4Šƒa™ƒ Öƒ ] a™l°× -CdBºƒ =+°—Bý+« ±pC£Öƒ -N -Cd[ w+þƒ|+‚dƒÖƒ -CdBºƒ /‰2Cd ¯´š{-Cd[w+þƒ+°Öƒ -CdBÖ´&š Bºˆ žqBºÖƒ -CdBºƒ=´š&Bº2!q -´š&B» µÓØ2 µÓØ ƒ4r8JƒžqAƒ¼ -CdBºƒ ¯ša™Ð2 žq[A» +r[ 4Šƒa™ƒ {¯šˆ.d.»¯Õ2N_‚dƒüƒƒ-Na£ˆžqA¼ƒ±pˆžqA¼ƒ/2B»N ‚»ƒTƒ"žq+°±p‚»ƒN‚»ƒTƒ"£l°×»»8JƒžqA¼ƒ »ƒ-4r A¼ƒ¤Bºƒ žq+° 'µÓÐa™ƒBºƒ

ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™ zl°×ÖzA¼üƒ8JƒžqAƒ¼ ] a™ 8JƒžqAƒ¼ Bºƒ ƒ/‰´š&Bºƒ8JƒžqA¼ƒ4Šƒ+°µÓVa™ z/‰´š{BºƒµÓVa™ z žq[A’[[/2Bº(]¯ša™Ð+rü µÓVa™2žql°×2B»N:N‚»ƒm›ÿu2Xžq[ ˆa™Ù z:2Cd+°2!¬-Nÿ+°2žqA¼ƒ

8+rA¼µÓ+°à -¯šC­

+°üž¢;+°„¯Às -¯šC­ üm´š+°X ]y ¯šˆs»Cdl°×ÖzA¼üƒ 8JƒžqAƒ¼ -N=þƒ4Š[ {‰´š&BºƒCd a™s ˆ2Cd|+‚Öƒþƒ+°‚ƒd Öƒ ¯šaЙ +rü2µÓVa™2žq+° {‰N-?«N§ ‚Öƒ+°—Bº/‰A¼[-N´š{#[§ .£ [N µÓVa™ z =þƒ+° {‰ˆ µÓVa£[‰ z#§[N a£+°Bº žq[N m+«‚dˆ µÓØփ NÖzA¼üƒ] a™žq[N¯ša™Ð+ržuü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü ‚dƒ2A¼ƒ.dH2.d+° -.dü ƒ»m´š¯ÕN¤ .»Cd {‰N:#ƒ 2?«A’[ž¢3փ ‚dz‰N .dü2-.dü2awa2B»+rK B¹NT»+° ƒaz£-T»+°»ƒ ´š{#§[.£ [NÖzA¼üƒ] a™žq[Na£+°Bº±p+°Bºžq[N¯ša™Ð+rü2;+°— Ia™ƒ4r /‰N ü2 žq[a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2a£+° zƒ ´ ¯š+°ü A»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šsƒÖ  ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒCdl°×C£»¯šÐCd¯ĂÕ A¼¤ ƒÖ  ‚dz‰N :#ƒ 2?«N8Jƒ.»‚dƒA¼ƒ

'´š{#§[.£ [A’[ž¢»ÖzA¼üƒ‚»ƒJƒžq+°] a™l°×‚»ƒJƒžq+° a+°üž¢» =þƒ+° Cdl°×C£» ]y¯š ƒ¯šs ƒaz[a™k‚dˆüƒ¯š+°ü T¹A’üƒ-»+°›ÿu©ĀØüƒ-2Cd ƒaz»A’üƒµ†„”Āsüƒ´š{a£`uüƒ ´š#§`uüƒ ´šž¬¸üƒ ¯ÕA’¤2C£üƒ Cdl°× C£ƒ ƒ¯šƒĂ ]y#ƒ¸4r C£» .»¯ÕCdl°×C£»] a™l°×µÓØ ƒ {Cdƒ2NµÓØ ƒ2!q8JƒžqA¼ƒ -2A¼a™ˆ ü2 žq[ a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™»ƒ4rKl°×+°—l°× m_³šuj uÏ z-[£ƒBý+¹Bý+«+rü uÏ ƒ[£Bºƒ+°S ƒl°×N Ø uÏ ƒ» £Bºƒ+°:T-K‰ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa£ü|+4Šƒ+°4Šƒwasþ«\2N ;+°—?‹žqA¼ƒ´š{#§[.£ [N¯ša™Ð+rü2;+°—Ia™ƒ4r/‰NA’[+« ƒAÿ¼Øž¢ ]y ƒAÿ¼Ø 8Jƒ žq+°±Â‚»ƒØA’[+« +2.Öփ£ ¯š2_2Aÿ¼ z žqA¼ƒ -N µ†µÓÐCd ƒazN ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2փa™ƒ´š{ ž¬ 3±p ¢ØX ž¬ {£‰[´Õ¯šƒs2NÖ2#»‚»ƒJƒžqA¼ƒ-žu|4+°üž¢a£4r» ƒ z 4Šƒwasþƒ4ŠƒC£ z ƒƒ-J4Šƒwasþƒ4Šƒƒ£a™ƒ ƒ z´š{#§[.£ [ A’[ž¢žq+° {£‰ zÖzA¼üƒ] a™žq[N¯šaЙ +rü2;+°—Ia™ƒ4r» {‰N µÓVa™2žq[Nm+«‚ˆd µÓØփNa£+°Bº ±p+°Bºžq[N¯š+°üA»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ ¯ša™Ð+ržuü ‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šs ƒaz ¯šƒs {ü ‚dƒ2A¼ƒ ü2žq[ a 4Šƒwasþ«|4µÓVa™2a£+° zƒ ´.dH2.d+°Cdl°×C£»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ ƒaz {‰N :?«§N-.dü2-[[a™k‚dƒ2

A’ÐA¼µÓ+°à U {Bºƒ

'+°üž¢;+° ƒƒš“ØBºƒ U {Bºƒ .Öyƒ .dƒy.dƒ»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ /‰A’[[.Ö´š& ƒ[4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒBýw4ƒ ÖzA¼üƒ8Tƒ žqAƒ¼ ] a™l°×m´š»W2.dƒ# +þl°× ”Āg»ƒNžqAƒ¼ ˆl°×»ƒ»ƒ ¯ÕsTƒ¯š+°ü›ÿu4ŠØ züC¹ƒ2?«Tƒ ˆl°×´š{#§[.£ [N ÖzA¼üƒ] a™ žq[N¯ša™Ð+rü z;+°— Ia™ƒ4rƒ‰NµÓVa™ zžq[N m+«‚dˆµÓØ ƒazN¯š+°üA»µÓ zü2A¼ƒ¯š ƒ¯šs ƒÖ  ¯šƒs {ü2A¼ƒ.dH2.d+° Cdl°× C£» ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ‚dz‰A’[[ ¯šˆ.d .ւdƒØ4r Ö2#» »ƒ z 181


žql°×2Bº4Š±p {#ƒ¸ ˆl°×¯šˆ.d.»‚dƒ2Bý”ĀÐTƒ-[‚dƒÖƒ”ĀAÿ¼ .»‚dƒ[A» ˆl°×¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ z+rA¼ƒ4ŠA’ ˆl°×ÖzA¼üƒ] a™8Jƒžq { ] a™|+JƒžqA¼ƒ ƒAÿ¼Ø ]y {‰»ƒ z ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒ ˆ+°2!¬-Nÿ+° zžqA¼ƒK.d zžqA¼ƒ ˆl°×8Jƒ´š#§A¼ƒ ƒL‚Öz+°?«µÓVa™2žq+°+2A¼a™ƒ {£‰a™#-N8žu4¹-[wa2Bºƒ 3µÓüƒ TA¹Ø±ĀNÿ-TA¹Ø±ĀNÿ {‰T-žu4Šaz.¹µÓVa™2] a™l°× =+°—Bý+«±pCdƒ2A¼4r z2A¼ƒ‚»ƒJƒžqA¼ƒ] a™‚»ƒJƒžqA¼ƒ:N-2A¼L+‹ ¯š ˆ»ƒ¯ša™Ð+rü2µÓVa™2žq+°» ;+°—Ia™ƒ4rƒ2Bº ž¬ƒ:#¸Bý\ ƒƒš“Ø[+« :#ƒ 2?«A’[‰4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ ü¯šˆ.d+r4r» mµÓ¡,, 3+rµÓ4Š4Š2µÓØ2,, 3žu4Šƒ az+°—Bº µÓØ2 4rA¼ƒ +¹?« ˆ#üƒ {‰A¼£‰ ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqAƒ¼ +¹?«”Āa™ƒ¸ žqA¼ƒžqA¼£‰´š{#§[ .£ [Nžq+°±pžqA¼ƒ-.dü»ƒ=‰?«+‹/2B»N

mCd‚ÖˆA¼µÓ+°à ˆ‚dˆTA¹Ø±äNãA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCd z

µ¢¸,, /ü—³šu”ps‚dƒNɞ¢|+,mA¼ Ø ˆž¢+°ØC£2CdØ qC­, uÏ» qÏ؂dƒ ˆž¢+°Ø,´šµ†yC­ uÏ2´šLCdØ qC­,, ˆ‚dˆTA¼Ø‚»ƒ/±ĀNÿ-4r ˆ‚dƒ-TA¼Ø'wa2B» /±ĀNÿ -4r ˆ‚dƒl°×-Nÿ©Ā z'µÓÐa™ƒBºƒ-TA¼Øl°×-Nÿ©Ā zU {Bºƒ :T qςdƒ züƒ ˆ‚dƒ -TA¼Ø J[[ .»a™ƒy ˆa™Ù zž¬i uÏ züƒ uÏ qςdƒ züƒ+°ü¯Õ=þƒ+°‚»ƒ+r[4Šƒa™ƒ Ls.»a£+°Bº±p+°Bºžq[N ¯ša™Ð+rü2;+°—Ia™ƒ4r {‰NÖzA¼üƒ] a™žq[N´š{#§[.£ [N¯š+°ü A»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ¯ša™Ð+ržuü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šsփ ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒCdl°×C£» ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ ƒaz {‰N¯šˆ.d+r ž¬ƒ-žu|4+rA¼ƒaz´š&Bºƒ+°üž¢ ]y‚»ƒƒ4Šƒ‚»ƒžu4¹-žu|4:´š&Bºƒ-azC»¯šaЙ +rü2/‰N|+ ü2

-Nžq+°¯š zmA¼2 ž¬;+°—Ia™ƒ4r‚dz2Bº ž¬ƒ-2A¼ƒ+| m›³šujTA¼Ø-X ¯šƒü›ÿ2ª -X+°L¨ 2

¯šÐ›ÿu 2µÓVa™2ff-ÖBý 3 a™` z2BÖƒ-2A¼ƒ ü +°üž¢[‚»ƒƒ4Šƒ»ƒüƒl°×2!q‚»ƒžu4ŠƒžqA¹-žu|4¯šˆ.d.»Cd ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqA¼ƒ´š{#§[.£ [A’[+«_A¼ƒüƒžqAƒ¼ 

.dCdƒa™gµÓ+°à ˆ‚dƒ

'+°üž¢» Öƒ+°?« £a™ƒ ˆ‚dƒ ]yL ]y£Lž¢;+°—a™ƒ µÓVa™2žq[£a™ƒ-[L3‚dƒ» 4Šƒa™ƒ {-A» m›ÿu2Xžq[ ˆa™Ù z:N az#ƒ 2?«N ]y -Bºƒ4Š4Š» ¯šˆ.d.»‚dz.dƒ2Bº4Š» CÖH¯Õl°×2?uBºƒ

azNa£> ˆa™Ù zff-[4Šƒa™ƒÖ?«§A¼[¯šˆ.d.»‚dz¹-?«§A’[‚dƒ2A» K { {£‰ { ´š{#[§ .£ [N;+°—A’[[-az£ z#ƒ§+¹[N-»+° ƒ2N+«¯šˆ.d .» ¯s-»+° ƒ2Nm›ÿu2Xa™³ÕuCdƒüƒ-az£a™ƒ»ƒüƒl°×2!q£L+«»ƒ z 8փ £/£‰ ˆ"»ƒüƒl°×2!q ƒl°×£a™ƒ8փ £/£‰a£"£a™ƒ ƒ z l°ûBº /‰´š&Bºƒžq´š&BºƒA’[+« ‚Öƒ‰?«+«[›ÿª‚dƒ zžqAƒ¼ ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2 2?«N+rA¼ƒ-N‚»ƒ-N

´š2.dA¼µÓ+°à -TA¼Ø

+°üž¢» ;+° ƒ[Õ -TA¼Ø .Öyƒ ¯šˆs» Cdl°× =[TƒN A¼©Ā§2C£üC¹¯šˆ.d.ւdƒØ ƒÖƒ-N8Tƒ‚dƒ4rC£ƒ ü2žq[ 4Šƒwasþ«|4µÓVa™ zÖƒ-N¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ ƒaz/‰N+°ƒ+°»”ĀAÿ¼.»Cd ”ĀAÿ¼Ø2+rA¼ƒ-N»ƒ;+°—!q-2!q= Ða™ˆ ƒja™ƒ;+°—?‹¯šL±pA¼ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2.d2.dü2-.dü2m+«‚dˆµÓØփN ¯š+°üm+«‚dƒül°× ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒ ü2´š{#§[.£ [ A’[‚dƒ2A» {‰#ƒ 2?«T-2A¼a™ˆ-ƒ.dƒ2Bº4rK {ƒ-£‰£žq+° 182


Kl°×A¼Bÿº ˆ‚Öƒ£‚dƒ[-Bºƒ4Š4r-Nÿ©Ā ƒ[-ƒ+¹4r»-£‰ƒ»ƒ -Nÿ© Ā z {2!q Cd l° × ü2 {2Bº» {2BÖ ƒ ƒP® m´š»W2.»#2A¼ƒl°×”Āg ƒN+rA’‚dƒ[-N‚»ƒTƒžqA¼Öƒ

=[TƒN/´š ˆ£àƒ -2µÓ2

/´š ˆ2 ”äg2

´š{#§[.£ [N/‰A¹žqA¹ ¯šˆa™ƒØBºƒ -.dü2 a£+°Bº±p+°Bºžq[N/‰A¹žqA¹ .d2mA¼ƒBºƒ -.dü2 µÓVa™2žq[N/‰A¹žqA¹ ›ÿªˆTƒ -.dü2 ›ÿ¢2.ւdƒØ[N/‰A¹žqA¹ -\‰ -.dü2 ¯š+°üA»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ/‰A¹žqA¹ ´šA’a™g2 -.dü2 µ¢¸,,-T£WCdƒCdNÐN¤,‚»ƒ¯ša™ÐTƒA¼2CdCd…ƒ, T£µÓA¼ƒØ ”ĀدšØ,+°WyCd—a™ƒs ƒa™Î¯Õ,, Ì1›ÿª4Š QÙCd C£,,A»[.»Cda¯š+°üm´š´š2.d z£Ø´Õ2´š_BýA¹-?«§ |+ žuCdj žqÖþƒ+°l°× £µÓ zžq[A¼[CÖH‚dz z£µÓ zžq[ a|+ žuCdjl°×£µÓ z4ŠH\2.dƒ#= L+«[µÓ+°Ø z4rA¼ƒ 'µ¢¸+° zm_³šujCdCdsÐ zƒ4ŠˆLyA¼[µÓ2+°a™›uÿ šØ z

 µÓVa™2 -.dà2 ¯ša™Ð2+rü2;|+Ia™ƒ4r .dH2.d+°/‰A¹žqA¹ .da£.da™ >4ŠCdƒs -.dà2 µ¢¸,,-.»yA¹Ø‚dƒ ƒA’³šuÄØ‚dƒ, ƒ|+¸A¹Øµ¢šØ8 .d, [CdدšĂa™Ð4ŠCd”ĀgĂ`ƒ¦,a™.dž¢‚dƒ2¯š£Cd¦,, C£,,'|+ žuCdj›ÿqN2´šüT4r[NA¼³Õu2´šüT4r[Nµ¢Õ2´šüT 4r[N£µÓ zžq[N-2Cd#ƒ£Ø´Õ2]‚dz2BºƒN¯Õag ™ a™ˆ´š ƒ4ŠƒN .dH2´š[N-£N‚֐ƒN

µ¢¸,,Öi2]ÿt[sµÓ„”Ās`«,Öi2A¼³šuX±Ā +°¦, .Öi2|+¸A¼‚dƒ2C£Ø±p,µ¢š‚dƒX ˆa™ƒCd¦,, Ì1›ÿª4Š QÙCd C£,, ' |+ žuCdjƒ 3‚dzAÿ¼ züƒ a™ƒ+° uü { -\‰ A¼³Õu2´š uüA¼ƒ KÅÓ¡®CdBºƒ´š uü {£‚dz {µ¢Õ2´š uüA¼ƒ Cdl°×C£»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ/‰A¹žqA¹ -[-ƒ ˆ2žqA¼ƒ+°A’ àm´š+°X -.dà2 µ¢¸,, u‚dƒC»mTƒ‚dƒC»£+°A’],£‰‚dƒ2›ÿªˆC£Ð›ÿªTC££›ÿªˆ‚dƒ¦ - ¢[Cdص†cµÓÐC¹‚dƒ2´š{a£`¹,³šuØC»³šuØ ˆ»µÓVa™,, C£,, ' |+ žuCdj žqÖþƒ+° ;+°´š&Bºƒ ´š{#§A¼ƒ ;+°´š&Bºƒ .£ A¼ƒ ;+°´š&Bºƒ2Bý ƒa™ü ƒL‚Öz+°´š&Bºƒ /2Bº[N‚dz 4rA¼ƒ zƒ´š{ žq+° Öƒ+° ]yN‚dzƒ4rA¼ƒ=2A¼ƒ ü¸4r[N´š{#ƒ§+° žq[N ƒa™` z žq[N=ü¸´š&Bºƒ/2BºƒN-£N‚֐ƒNµÓVa™ züƒ³šuCdփˆa |+ žuCdj žqÖþƒ+° ³šuCd z+rA¼ƒ

ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28TƒžqA¼ƒff ü2žq[a 4Šƒwasþ«|4µÓVa™2+°üž¢‚»ƒƒ4Šƒ»ƒüƒ+2!q ‚»ƒžu4¹-žu|4 ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒƒ4Šƒ

©pBºµÓ+°à A»³ÕuA»³šuıäNãA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z

µ¢¸,,

4Šƒa™ƒ`u a™`C£Ø4Š¦,-£ a™` zCds ƒ2, ´šL´šva™k2´šva™k»ƒ£,´šva£k.£ü¯š zmA¼ C­ A»³Õu A»³šu züƒ wa2Bºƒ =þƒ+°ž¢[» _‚dƒüƒ +rA¼ƒ A»³Õu 'µÓÐ a¹±ĀNÿ ]A¼\ ‰ A»³š u z U¹±ĀNÿ ]Cds z ' wa 2Bºˆ A¼³šua£+rµÓ2ž¢ 6+°Ø ƒ»A» -AÖiÐCd2 +r[ ' wa2Bºˆ TBýTBý4r žq { -<2Bº ƒaz=þƒ+°4r+°H ¯/‰T+r[_‚dƒüƒ¯ša™ÐA¼Ð2A¼Ða™³uÕ Cd z [a£ a™` z =#¸4r'µÓVa£[+« ü2žqAƒ¼ ] a™l°×m´š»W2.»#2A¼ƒl°× ”Āg2žqA¼ƒ´šL´šva™k2»a™ƒµÓVa™2»a™ƒµÓVa™2 {‰A¼[‚Öƒ#ƒ 2?« 183


´šµÓ¡ {-az£ -Bºƒ´šL´šva™k ¯šƒs+°!q /‰N ü2žq[a 4Šƒwasþ«\µÓVa™2‚»ƒJƒžqAƒ¼ -[wa´š–±Ā#2Cd ¯´š{ ƒa™ƒ +° {2Bº ž¬ƒ ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2 ‚»ƒJƒ žqA¼ƒ -[ [a™k‚dƒ2 +r+° -ƒ ˆ´šBºa£A¼ƒ-#ƒ¸ /2Bº+°±p‚Öƒ£‚Öƒ2Cd m´š uÏ 2Cdƒ`«k -az£ ֈ¯š2.»¯šƒs2N ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒT|+´šµÓ+«s'T|+´š µÓ+«s‚»ƒ3 a™` zl°× ü2T|+´š2.»Cd»-»+°3 a™`uüƒ ”Āsaz -2A¼ƒ+| ֈ¯š±pl°×2Bºƒ#l°×wa2?«[8+° +rü2ž¢±p4!q§ 4Šƒa™ƒ”Ā2m´š A’‚dƒ z+r ž¬ƒ ´šL´šva™k z ‚Öƒ´š–?« ž¬» /2#ƒ2N ´šL´šva™k z ‚»ƒ Ia™ƒ4r ƒ‰A¹3Ia™ƒ4rl°×A¼a™ ž¬ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒTƒ žqAƒ¼ -[¯š+°üm+«‚dƒüƒ.»¯Õƒ-Nm+«‚dˆµÓØ z4rA¼ƒ:N´ša™ ƒ 4Šƒ³šuØ z:A» ƒ³šÍ4Šƒ³šuØ zQ[+« +°üž¢‚»ƒƒ4Šƒ ]y»ƒüƒl°×2!¬ 8JƒžqA¼ƒ ´š{#§[.£ [´šL´šva™k»ƒ {2BÖƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2 ƒAÿ¼Øž¢ .Öyƒ ƒAÿ¼Øž¢±p‚Öƒƒ/‰N/‰!q¸ {2BÖƒ¯ša™Ð +rü2 ;+°— I|a ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2 ‚»ƒJƒ žqAƒ¼ :N žql×° 2!qm´š¯2š 4rüƒ {2Bº {:N ƒ³šÍ4Šƒ³šuØ2´š{#[§ N.£ [N Ø ³šÍa™2 žq[N8žu4Šƒ Ø ³šÍa™2.»‚dƒ4ŠüA¼ƒ"4Šƒa™ƒ+°?u+°2 ü¸/‰N/2Bºƒ# Cd´š– ƒL‚Öz+°?« m›ÿu2Xžq[ ˆa™Ù»ƒžqAƒ¼ = a™ƒ ü2 žq[a 4Šƒwasþ«|4µÓVa£[‰TBý´Õ2.d+°›¢Nÿ”Āsa¹£LA’Ða£m›ÿu2XTBý BºA¼ƒ ¯š+°ü m›ÿª ƒüƒ µÓVa™2C¹?« ]yT µÓVa™2 C¹!q ±p {ƒ /‰2Cd ¯´š{;+°?« Cd´š–A¼ƒ¯ša™Ð2 {2N¯ša™Ð2µÓVa™2C¹?« ±pCdƒ2N µÓVa™2žq[N/2BýžqA¼ƒžq+°±pžqA¼ƒ¯ša™Ð+rü2;+°—I|a+°üž¢‚»ƒƒ4Š ÌaµÓVa™ zƒ‰;+°—!q:N‚»ƒJƒžqA¼ƒ-N‚»ƒJƒžqA¼ƒwa2Bºˆ žql°×2!q/‰A» {‰N

µÓVa™2žq[A»ff {‰N+°ƒ+° ü2žq[a 4Šƒwasþ«|4µÓVa™2-Ø z4rA¼ƒ-Q+rA¼ƒ8JƒžqAƒ¼ Q[+«”Ā ƒa™¤Ø z T”Āsa™ z+°ƒ+°-›ub-[´Õ2.dƒl°×2#ƒ2NQÿa™ƒül°×+°üž¢‚»ƒƒ4Š»ƒüƒ

l°×2!q‚»ƒžu4¹-žu|4¯šˆ.d.»‚dz´š&Bºƒ‚»ƒTƒžqAƒ¼ -#ƒ Cda™ƒ£Cd -2C£ ´šL´šva™k z ' µÓVa™2 ]A’\‰ 4Šƒ+° ‚Öƒ‰?«+[« ƒjl°ûBºAƒ¼ ƒ³šÍTƒj2].dˆ¯šƒs2Bº4r»‚»ƒJƒžq+°±Â‚»ƒØN :N {‰N-ƒl°×£‰µÓ+°Ø2+rA¼ƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2 ‚»ƒJƒ žqA¼ƒ -[ -ƒl°×‰£B» ¯š+°ü m›ÿu2X a™³ÕuCdƒBºƒ - {C£Bºƒ ´šL´šva™k z¯šÐCd¦¯ÕĂA¼¤ z-az {‰NA’[+« ‚dƒCd‰2.»‚dƒBº»ƒQ[+« T´Ëšƒ‰2‚dƒCd‰2.» ¯A’[‰I¯Õ»‚dƒBº»ƒam´š‚dƒCd‰2

ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒTƒžqA¼ƒff Bºƒ+ržuü ‚dƒ2A¼ƒ+ržu[+«ÖazØ.´š&m´šXN ƒ2A¼ƒ>´š2.»‚dƒ ž¬ƒ-#ƒü .»¯Õ.¹+°Cd+°CdƒØBºƒ- {C£Bºƒ:N4r+° ƒL‚Öz+°?« Cd\ž¬£ z`«\ C»üBºƒ:2Cd+°2!q-Nÿ+°2žqA¼ƒ 8 ”ĀAÿ¼£ A¼ƒt 8 ”ĀAÿ¼ .»¯Õ£ A»³šu ƒ» µÓVa™2 TBº A¼ƒ =þƒ+° -» [´š&+rüƒ¯šˆs {2#ƒ2N ‚Öƒþƒ+° +°2!q »|a[´š& žqA¼ƒ A»³Íš üƒ]A¼\‰¯šaЙ +rü2]C­-»]2Cd[´š& ž¬+rüƒ¯šƒ2s N¯š ƒ¯šs ƒaz µÓVa£üƒ‚Öƒþƒ+°C¹l°ûBº ]yT=þƒ+°C¹l°ûBŽ‚»ƒJƒžqAƒ¼ ¯šaЙ +rü2 -.dü»ƒ/‰NµÓVa™2ž¢+2Cd¯šCØd z+2Cd-¯šCØd z-»N-£Ø‚dƒ2 -2A¼ƒ+| 4Šƒa™ƒ£+°Ø2

ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqA¼ƒff-[ ]yN.dü2žql°×2!q-.dü»ƒ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤2.d2.dü2 ü2žq[a 4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒ+r[ ƒL‚Öz+°?« žqA¼ƒµÓVa™2a£+° z2A¼ƒ;+°—!¬£ T+ra™2žqAƒ¼ µÓVa™»ƒT+ra™¯šÐa™ˆ´š2 4Šƒa™ƒ {-ƒ¯Õ2³šu z ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa£[‰‚»ƒTƒ žqA¼[.ִՖ-.dü zCÖH´ÕC» /2Bº4r»¯šÐ¯šgCd-‚փ؃-2A¼ƒ|+µ†* z

4Šƒa¹a™Nÿ+°2ff-[´Ëšƒ¢Õ¯šƒs‰N /‰´šL´šva™k z4r+°»ƒ»|a/£‰»ֈ[-ƒl°×‰ ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒ»ƒ-[-ƒl°×‰#ƒ¸£+°2!¬ zƒ ´Cdl°× C£»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ ƒaz.dH2.d+°‚dz‰N-N»Öþƒ4Šƒ»ƒ-2A¼ƒž¢» /£‰ƒ-N։þƒ4ŠA¼ƒ£+°2!¬»|a 184


´š{#§[N.£ [A»4r+°µÓ+°Ø24r[N;+°T2Cd {‰N3T2Cdl°× ÖzA¼üƒ‚»ƒJƒžqA¼ƒT.£L ¯s] a™l°×‚»ƒJƒžqAƒ¼ 3T2Cd

»ƒff-[ CÖH‚dƒ_Bý2N3T2Cdƒ NH2.dƒl°×‰£Bºƒm›ÿu2Xžq[£Bºƒ3T2Cd ü2žq[a4Šƒaw þs 4|« µÓVa™ƒ» 4rK ƒL‚Öz+°?« +rA¼ƒ¯šaЙ 2 ü z žq[a4Šƒaw þs |4« µÓVa™ zC¹!q/‰N ü2žq[a4Šƒaw þs 4|« µÓVa™2C¹?« ¯ša™Ð2‚»ƒJƒžqA¼ƒ/‰A»A¹/‰NŸ-N_‚dƒüƒ mµÓ¡,,[CdدšĂa™Ð4ŠCd”Āg`ƒa™.dž¢‚dƒ2¯š£Cd¦ mµÓ¡,,-‚dƒ ƒ.dü¦ mµÓ¡,,[CdØ2¯ša™Ð4ŠCd¦”Āg`ƒ¯šĂ£Cd¦ mµÓ¡,,-‚dƒTƒCdØmCd3C»jX|+,]N]yXCdA¼C­U ›ÿªˆCd, |+mCd>ϯšÐa™ˆ´š´ša£m´š+°X¯šÐa™ˆ´šC£ÐC­, m´š+°Xa£‰ ƒ+«2µÓVa™TƒCdØAÿ¼¦,, -2A¼ƒ+| 4Šƒa™ƒ£+°Ø z

ü2žq[a4ŠƒwasL|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqA¼ƒff

A¼4Štµ¢Ø±ĀNÿA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z µ¢¸,, -F>2 +°¯š2´š‰2,µ†0u´šü¸ L€Cd2, ´š{š–2£¯Õs´Ëšü2£¯Õs,´šL´šva™k2 +° L€Cd2,, A¼l°×—A¼µÓØ zwa2Bºˆ=þƒ|+_‚dƒüƒ+rA¼ƒA¼l°×—m_³šuj zA¼µÓØ2 ˆ‚dƒ-[-AÖiÐCd[a™k‚dƒ2-4r´Ëšƒ#>üm´šXD2_ zU {Bºƒ´ša¨™>ü m´šXD2_ z'µÓÐa™ƒBºƒ m_³šuj z ´Ëšƒ#´ša¨™ züƒ8+°փU»µÓÐa™ƒüƒ 6+°Ø z+r[:T-[‰ =þƒ+°ž¢[»m›ÿu2Cdƒžq[a£ ƒ‚dƒփ mX´š{?« Nдš{#ƒüƒžq[N_‚dƒüƒ =#¸ -2A¼a™ˆ´šL´šva™ƒkžq+r[ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2 »ƒ-[Tƒj‚dz‰£a™ƒ4Šƒ+°£L+°2!q±Ā±ĀCdƒjüƒžqa™ƒ¯š+°ül°×žuü £a™ƒ;+°—!q´šµÓ¡ {ül°× ƒƒš“Øül°×¯š2›ÿuš` ˆmCd»ƒ‚Öƒl°×— Cdl°×— ´šµ¡Ó {üƒ´šTmCd2 ƒƒš“Øüƒ.ÖB±ý pC»´š2.d4Š Ø z´š{.dƒyl°×2!q´šTmCdƒüƒ

- {C£a™[ž¢+r.£a™2´šµ¡Ó {üƒ‚Öƒžu4ŠƒBº]ƒ±Ā´š2žqAƒ¼ ´šµ¡Ó {üƒ .dA¼ƒ {+¹žqA¼ƒ .dA¼ƒ {l°×2!q 4rK azN T³ÕuCd2 -N -T³ÕuCd2 -[ CÖH‚dƒA¼ƒ CÖH¯Õ Bº l°×£‰ ¯š|a az2C» ƒƒš“Øül°× ´šµÓ¡ {ül°× ‚Öƒl°×— Cdl°×— BºCd¯š ˆ»ƒ ü2‚Öƒ ÐL+‹‚»ƒJƒžqAƒ¼ -£2Cda™ Aa™Cd»ƒ uÏ zƒ›¢Nÿ2]£Bºƒ4Šƒa™ƒ {+rBºƒ›ÿ+ª [s« ›¢Nÿ2]£Bºƒ4Šƒa™ƒ { +rBºƒÖia£4ŠØ zƒ›¢Nÿ2]£Bºƒ4Šƒa™ƒ {+rBºƒA» C£m›ÿu2X›¢Nÿ2] £Bºƒ4Šƒa™ƒ {+rBºƒmµÓ ` z.»az2]£Bºƒ4Šƒa™ƒ {+rBºƒ ƒ2 .»az2]£Bºƒ 4Šƒa™ƒ { +rBºƒ Aÿ’Ø2 .ւdƒØ ƒ[ .ִՖ£Bºƒ 4Šƒa™ƒ { +rBºƒ:?«§ K‰+r+° >jm›ÿu2Xžql°×2BŽ .»¯Õ£Bºƒ ˆmCd»ƒ4Šƒa™ƒ { /‰N/‰#ƒ¸CÖH´Õ£Bºƒ4Šƒa™ƒ {+°ƒ+°¯ša™ÐA¼µÓØa™³ÕuCd2A¼m4Š³ÕuCd2 _‚dƒü[CÖH¯Õ¯ša™Ð µÓØ2XL\C£»žql°×2BŽ±paz/‰A¼ƒ‰ #ƒ¸2Bý ±p‚Öƒƒ

uÏ£ uϹ±ĀNÿA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z µ¢¸,, ¯šÐCd¦m´šCdØDÿ uÏ£,[‰a™2µÓC£Ð‰.£ØCd¦,, .£mµÓ‚dƒT£µ†»j,T£µÓ”ĀØA¼£mµÓ‚dƒC­,, uÏ z - uÏ z wa2Bºˆ =þƒ+°ž¢[» _‚dƒüƒ +rA¼ƒ uÏ z 'µÓÐa£Nÿ©Ā[a™k‚dƒ z[.dƒyƒ- uÏ zU {[-Nÿ©Ā§[a™k‚dƒ z [.dƒyƒ¯ša™Ð »» -»m›ÿu2Xa™ˆ´šփ 'µÓÐa™Cd ƒ.dCƒd š‚ § dƒ-ƒ›ÿª a™ˆ´šփ =þƒ|+¯šTƒÕ§4r ØÕ§4r Ø ³šuL2.dƒ.dƒ-<2Bº z4rC¹.dƒ.dˆ Cd üփA»A¹ÖAƒ¼ +°4rC£»žq+°±paz_‚dƒüƒ/‰N/‰#ƒ¸2BÖƒ =#¸4r ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2-»+° -¯šC£ØžuBý2N -2A¼LKTƒj2.dƒ#l°×µ†„”Āsüƒ.»¯Õaz2?«2?u¾´?«§2N :#ƒ 2?«8Jƒžq[A’[+«‚»ƒTƒ”ĀNÿ2.££8JƒžqAƒ¼ -[.Ö ´–£ +°üCdžq[”Ā2m´šA’‚dƒ ƒ[m4Š³Õu2]£L-ƒm4Š³šu zl°×±ĀmCdƒBºƒ6C» ´š{#§[.£ [NÖzA¼üƒ] a™žq[Na£+°±p+°Bºžq[N¯ša™Ð+rü2µÓVa™2 185


žq[Nm+«‚dˆµÓØփ2NCdl°×C£»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ z-az/‰N=‰?«+« .dH2.d[N¯š+ü° A»µ†ü‚dƒ2A¼ƒ¯šaЙ +ržuü‚dƒ2A¼ƒ¯š ƒ¯šs ƒaz ¯šƒs {ü ‚dƒ2A¼ƒ uÏ+°a™jüƒžq+° +°aj™ ül°×+ra™` ƒ» uÏ2µÓØփ >4ŠƒCdƒs {‰Q žq[Q‚Öƒa™ƒ4Š+°/‰Na_#§_‚dƒžq+r[ ƒL‚Öz+°?«+rA¼ƒ ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqA¼ƒ-[A¼Bÿº2.»‚dzƒ:+°¯ša™Ð+rü2 ;+°—I|a _ƒN¤ ƒ2Cdƒül°×¯šƒü›ÿª2 »šAÿ’a™ƒül°×+°L¨2+¹?«”Āa™ƒ¸ ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqAƒ¼ -[¯šCdCd2¯ša™Ð+rü2-ƒ©Ā§2 .»‚dƒ ž¬ƒ azA» 4r‚dƒmI ƒ2mCd z´š2.dA¼M´š2.£+°V :T -K‰ az2Cd+°2!q Cdl°×—»-©Ā§+°Vl°ûBŽaz2Cd+°2!q Cdl°×—»=[‰-az£ 4Šƒa™ƒ£+°Ø2+°2!qCdl°×— 8N´šBýC»-N4Šƒa™ƒ£+°Ø2+rA¼ƒµ†µÓÐCdփN ÖzA¼üƒ] a™žq+°a£+°Bº±p+°Bºžq+°µÓVa™2‚Öƒ‰?«+‹žq+°Cdl°×C£» ¯ša™Ð+rü2;+°—I|a/‰N ¯ša™Ð+ržuü‚dƒ2A¼ƒµÓVa™2žq+°» {‰N ¯š ƒ¯šs ƒÖ  ¯šƒs {ü‚dƒ2A¼ƒm´š»W2.d+° Cdl°×C£»µÓVa™2žq+° {‰N µÓVa™2žqAƒ¼ 4Šƒ+°‚Öƒþƒ+° žqAƒ¼ +°a™jüƒžq {4Šƒwasþ«\C» 4rK+°a™jüƒ .ւdƒØA¼ƒ+°a™jüƒžql°×2!qµÓVa£üƒžq {=þƒ+°žqA¼ƒ+°a™jüƒžq {+°üž¢ µÓVa£üƒ ]yT3µÓVa£üƒ4Šƒwasþƒ4Šƒƒ4Šƒ+°¯š+°ü+°a™jüƒ.»¯ÕT 4Šƒwasþƒ4Šl°×2!q+°a™jüƒ´š{BºC£‚dˆ" uÏ2ƒ2.»+°a™jüƒ+°a™jül°× ü2 a4Šƒwasþ«|4 uÏ»ƒ uÏ2¯šCdØ z+°a™jüƒ-¯šCdØ za+°üž¢» ;+°—¯š£Ø¯Õ-£‰Bºƒ+rK4Šƒ|as uÏ£ uÏ£üƒ-»A¼Ð2A¼Ð z4r=þƒ+°4r ƒ2Bým›ÿu2X.Ö2N¯šˆs .dH¯šˆs /‰N´š{#[§ .£ [_#§_‚dƒüƒl°×;+°—!¬ £ m›ÿu2XžqAƒ¼ m›ÿª ƒl°× ü2+°ü+°ü+°ü–4rl°×2!q µÓVa™»ƒžqA¼ƒ 4Šƒ+° m›ÿu2XžqA¼ƒ=´š&BºƒµÓVa™2žql°×2!q -´š&B» m›ÿu2XžqA¼ƒ4rBÿº [mA¼ž¢ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqA¼ƒ4Šƒ+° Ø ³šÍa™»ƒ žqA¼ƒ

µÓVa™2a£4r»+°ü¯ÕA2¤¼ '+°üž¢»-»+° m›ÿu2Cdƒüƒ¯ÕA2¤¼ 4Šƒaw as ƒ™ 4Š4r» m›ÿª ƒ´š{BºƒCdƒ2Nm›ÿª ƒ ü+°a™jüƒ´š{BºC£az';+°—µÓVa™2žql°×2!q +°a™jüƒžq { ü2µÓVa™»ƒ'µÓVa£[+« ü2‚»ƒJƒžqA¼ƒ8Jƒžq[ µÓVa™28Tƒ.»¯Õ £8JƒžqAƒ¼ µÓVa™2.»¯Õ +°a™jüƒ¯šCØd 2-azC»4Šƒa™ƒþs 4|« N ¯ša™Ð+rü2/2Bº ž¬ƒ¯ša™Ð+rü24Šƒwasþ«|4N {2!q+°a™jüƒ {2Bº ž¬ƒ +°a™jüƒ uÏ2wa2Bºˆ¯šCdØփC»µÓVa™2µ†µÓÐCd24r {2Bº ž¬ƒ

T|+±ä a™`A¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z µ¢¸,,F>µÓØ2 ƒµÓcØ2,µÓØ2¹Ø ˆN´š2.d ƒ2, +°a£+°a£NµÓØ2.d,µÓ£ØICd2[a™2Cda™2,, T|+´š 3 a™` z wa2Bºˆ =þƒ+°ž¢[» _‚dƒüƒ +rA¼ƒ T|+´š 3 a™` züƒ/±ĀAÿ¼ƒü|+µÓVa™ƒž¬i£-µÓVa™ƒž¬i£Q[ž¢[£|aA»³šÍCdj ›ÿu {ži¬ T|+´š .¹NCdƒüƒ-µÓVa™ƒž¬i N {Øüƒžq+° ¯šƒa™üƒ3 a™`.¹NCdƒüƒ 3 a™`T|+´š a™³ÕuCdƒüƒ-.düƒüƒ[a£ a™` zš?¢—µÓa™³uÕ Cd z-az _‚dƒüƒ[CdØ z[a™jü z =#¸4rm›ÿu2X+« ü2 ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒ4rK ƒL‚Öz+°?«m›ÿu2X+« ü2+rA¼ƒT|+´š z‰.¹3 a™`‚dz2BýIa™ƒƒ 3 a™ ` žq[ .¹ T| + ´š z2Bº A¼ [ m›ÿu 2X£A¼ ƒü ƒCd z +rK :T -¹Ø£ØmµÓ‚dƒփ ü2žq[4ŠƒLs2 ´µÓVa™24r=þƒ+°C¹» m›ÿu2X‚֐ƒ ‚dz2Bºƒƒ+r {¯šaЙ +rü zµÓVa™2žq[_#§_‚dƒüƒl°×;+°—!¬ £m›ÿu2X /‰A¼[‚Öƒ#ƒ 2?« £Bºƒ-Bºƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa£[+« m›ÿu2XžqA¼ƒ-2!q‚Öƒ#ƒ 2?«-T»l°×BºˆT»l°×Bºˆl°ûBŽ;´š&+¹Bºƒ :a™ƒ N3a™ N‚Öƒ#ƒ 2?«A¹-#ƒ 2?«A’[‰+°ƒ+—[µ†2X.»Cd {‰£B»+°Cd+°CdƒØBºƒ

|+mCd|+mCd>ÏA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z µ¢¸,, >4ŠA’<Ø ƒ³šÍ¯šÐ ´‰,¯šÐ±Ā‰CdĂбĀ‰2Cda™2m qC­, 186


a™ˆ´š2CdØ>X¹µ†2Cd,m_³šÍjµ†2XsCdØ_2³ÕuCd2,, |+mCd z|+mCd$ÏBºƒwa2Bºˆ=þƒ|+_‚dƒüƒ+rA¼ƒ|+mCd zU >4ŠCdƒsü[ |+mCd$ÏBºƒ Tµ}еӡBº[ -AÖiÐCd [a™k‚dƒ2 AÖiÐCd -AÖiÐCd TW©ĀAiÐÖ Cd zü.» [a™kaz2´š_Bº[N-.dü z

»ƒÌC£ƒ»a™ƒ»ƒC£ƒ-azX[»ƒ C£ƒ ;+°!qff 2?« m´šX±ĀA¼üK‰ =þƒ+°ž¢[» m›ÿu2Cdƒžq ¯ša™Ðm›ÿu2X a™³ÕuCd z_‚dƒüƒ=#¸4r mµÓ¡,,U¹±ĀNÿTü‚»ƒ¯šX|+ ž¢›ÿª X,, -A»CdC£ÐICd2>4ŠCdƒs -2!q|+mCd|+mCd$ÏBºƒ+°ü¯ÕCdCsdЯšÐa™ˆ´š»ƒ CdC£sÐICd2 ƒ³šÍ 4Šƒ³šuØ2 ´ša™ ƒ a™³šu¯šØ2 -2A¼ƒ|+ AÖiÐC£AÖiÐCd a™³ÕuCd ´ša™ ƒCdCdsÐ2-»¯š2>Ï 4Šƒa™ƒ ü24r ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™ z8JƒžqA¼ƒ-[ C£Cd–a™Ø ƒaz.¹-A»»ƒüƒ+ƒ#:2C»4rK;+°—#az£- ¯šgžqA¼ƒ /‰N¯šÐ±Ā‰ ¯šg‚dƒƒm›ÿu2X4Šƒa™ƒBºƒ»ƒüƒ+H´ÕC»-A» um4ŠCd£üƒ4Šƒ - ¯šgüƒžq {'µÓVa™2;+°—!q£üƒ4rµÓVa£üƒ-ƒ#-_A¼¤2 ü2 žq[ a 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™ z ¯šÐ±Ā‰ ¯šg 4Šƒa™ƒ +°?u+°2 .»Cd »ƒüƒl°×2!q -´š&B» um4ŠCd:2C»+rK‚Öƒl°×— z.dy#ƒ¸8Jƒžq { ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžql°×2!q 8žu4Šƒ {‰A¹ -žu|4 {‰N+r+°±pX[]2Cd {‰.¹µÓVa™2+r ž¬[az.dyā {‰.¹ µÓVa™2/2Bº» {‰N|+m Cd2JBý|+m Cd$BÏ º ƒ»[ ƒ³šÍ£+°Ø[a™‚ k dƒ z

-‚dƒ ˆC£jm_³šujff´šva™Ð+° z-azX[[µÓy‚dƒ2/2BÖ£ ƒV 4Š?«§4r/‰N+r { ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28Jƒžq+°±Â‚»ƒØN ¯šÐ›ÿu z -žu|44Šƒa™ƒ ü24r‚Öƒ´š&Bºƒ»ƒüƒl°×2!q-´š&B»+2.ÖƒÖ  £µÓVa™2 žq+°+°üž¢C¹]A»³šÍü ž¬Ö2#»a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqAƒ¼ 'š`ujmCdփ3µÓ´šBŽÃ-2C£ {2#ƒ2N:Na£> ˆa™Ù2

3C£j£CdjA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z µ¢¸,, 3+rµÓ2Öi ˆ+rµÓ2,¯ša™Ð ƒ¯Õs.£¯Õs.d, :X¯ÕgCd2¯š ƒ2µ†2Cd2,‚dƒ¯Õjxj2¯šƒš“´Õs C­,, 3Cdj -£Cdj wa2Bºˆ =þƒ+°ž¢[» _‚dƒüƒ +rA¼ƒ U >4ŠCdƒsüƒ A¼Ð2A¼Ð zAÖi 2”Ā+«3Cdj-ÖBýN-AÖiÐCd2”Ā+«-£‰-ƒ›ÿª ƒ£‰ -ICd ƒ£‰-K‰¯ša™Ð zž¢[»=þƒ+°ž¢[»/‰A¼ƒ‰#ƒ¸2Bºƒ¯ša™Ð  -N+r[¯ša™Ð žq[¯ša™Ð +r[A»A¹-A» -.dü zÌ_‚dƒüƒ [a™ ´+°£Vs+° ƒ³šÍ£+°Ø[a™k‚dƒ zü+°ICd zµÓ£ØICd z=#¸ =#¸3Cdj-£Cdj-»-BºTž¢ {‰.¹Xa™ƒ4rBº+°Cd´–š A¼ƒ3Cdj -£Cdj-» ¯š2>ÏüK‰ ¯š+°üm›ÿu2Cdƒül°× ü z ü2žq[a 4Šƒwasþ«|4NµÓVa™»ƒ4Šƒ+°azNAÖÐi C£AÖiÐCda™³ÕuCd´ša™ ƒCdCdsÐ2 CdC£sÐICd2

-2A¼ƒ ü-N_‚dƒüƒ-N-.dü2 ' _#§_‚dƒüƒ µ†µÓÐCd z4r ƒ2Bº» {‰N -2!q ü2 žq[ a4Šƒwasþ«|4µÓVa™234Š2Cdƒ+° z+°üC¹]#ƒ¸A»³šu zC¹.dƒ.dƒ2Bºƒƒ :2A¼ƒl°×‚dz+«s8 ƒ4r +°üž¢C¹]A»³Íš üƒÖ2#»‚»ƒTƒžqAƒ¼ -[Cdl°×‚»ƒžu4ŠƒA¼BÿºˆÖ -žu|4 ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqA¼ƒ-[C£Cd–a™Ø ƒazC» ¯šL 'wa2BºƒA»³šÍüƒ34Š2Cdƒ+° zžq-4r+°üž¢C¹]A»³šÍüƒa A»³šÍüƒ;+°—!qwa2?«+‹ ü2‚»ƒTƒžqA¼ƒ-[C£Cd–a™Ø ƒazC»¯šL ƒAÿ¼Ø ]y ƒAÿ¼Ø±Â‚»ƒØ£?«+« ƒAÿ¼Ø»C¹]2N ƒAÿ¼Ø»‚»ƒTƒžqA¼ƒ ü2žq[a4Šƒaw þs |4« µÓVa™2žql°×2!q‚»ƒTƒC¹.dA¼ƒ¯š+°üm›ÿu2Cdƒül°× ü z ü zžq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒ µÓVa™2ž¢+2Cd¯šCØd ƒ[3µÓ´Bš ý ƒ-2C£=´š–?« ž¬»/2#ƒ2N µÓVa™2´š{#§+° zƒ ´ÖzA¼üƒ] a™ žq[a_#§ _‚dƒüƒCdl°×C£» 187


U»µÓÐa™A¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z

TA»³šu z+¹s£”½,TA¼ØC»[š—ÅuCdj+°¦,, U»µÐÓ a™ƒüƒ=þƒ|+_‚dƒüƒ+rA¼ƒU z¯š£Cd z¯šÕ§ ¯š£Cd z 'µÓÐa™ƒBºƒ¯š£Cd z

A»³uš ÄA»£ü‚dƒm±p+¹sU¹A» ¯š£Cd¦ff=þƒ+°‚ƒ» ¯š£Cdփ ü zžq[AÖi/‰-.dü ƒ2A¼ƒ=þƒ+° žq[A»U»µÓÐa™ƒüƒ Dÿƒ‰üƒ-Dÿƒ‰üƒ-ƒ[a™k‚ƒd züƒ=þƒ+°» [a™ak z2.dƒ.dƒ‰T_‚dƒüƒƒ +rA¼ƒ =#¸ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2U {Bºƒ ü2žq[a 4Šƒwasþ«|4µÓVa™2'µÓÐa™ƒBºƒ ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™»ƒ3Cdjm_³šuj ü2žq['4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžql°×2!q‚»ƒTƒžq[´šL´šva™k2 Cdl°×C£»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ‚dz‰N -N‚Öƒ#ƒ 2?«N-2!q‚»ƒTƒžq[´šL´šva™2k Cdl°×C£»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ փ ‚dz‰N µÓVa™2´š{?«§Cda£ÐCd {‰!q§ {2Bý¯š ƒ¯šsփ Ø ³šÍa£üƒ.»¯Õ Ö2#»[mA¼ ´a™ƒ.ִՖ8Jƒžq+°±pCdƒ2N' Bºƒ£üƒ4Šƒ´ËšƒBý‚dƒüƒ ;+°»ÅÓaw 2Bºƒa™Òu züƒ {‰ˆ ü2žq[a4Šƒaw sþ4|« µÓVa™2;+°”ĀL ‚»ƒJƒžqA¼ƒm´šXN ƒ2A¼ƒaµÓVa™2‚Öƒ´š&Bºƒ»ƒüƒl°×2!q -´š&Bºƒ +°ü+£‰ÅÓ¡®'žu4Šƒm´šXN ƒ2A¼ƒ¯šƒš“´Õsž¢‚»ƒJƒžq+°±paz#ƒ¸ ‚»ƒJƒžqAƒ¼ -N ƒa™`2-£‰a™ƒ'µÓVa™2´š{#§+° zƒ´š{‚»ƒJƒžqA¼ƒ ] a™l°×‚»ƒJƒžqA¼ƒ '_#§_‚dƒüƒ/‰N'_#§_‚dƒüƒƒTBº]µÓVa™28JƒžqA¼ƒ

ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2´š{#§+° zƒ´š{‚»ƒžu4Šƒ8JƒžqA¹ ]yCda£ÐCd l°ûBŽ8žu4Šƒ8JƒžqA¹-žu|4 {‰´š–?«+«K‰ ü2 žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™28JƒžqAƒ¼ ff-[+°üC¹]aµÓVa£üƒ‚Öƒþƒ+° {2Bº4r»

‚»ƒJƒ žqAƒ¼ ff -[ Cdl°× C£» A¼Bÿº2 -‚փ؃ :+° .£üƒ .£üƒ

µ¢¸,, a™ˆ´š ¯šƒs ƒ¹£µ¢,‚Öˆ ƒ‚Öˆ+¹sa™´ËšzA¼³šu,

+°a£+°a¹±ĀNÿA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z

¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ‚dz‰N /2BýC£ƒ´š{#§A¼ƒwa2B¹A’[‰´š{?«§2.d»´š{?«§2.dA¼ƒ¯ša™Ð+rü z .ւdƒØ+°.»az2.d+°Cdl°×C£» uÏ+°a™j”ĀAÿ¼A¼Ð‚dƒ2‚Öz+°—- ´+° žq+° uÏ2.»Cd+°a™jü.»Cd”ĀAÿؼ z4r+°;+°—Ia™ƒ4rƒ‰N”ĀAÿ¼£”ĀAÿ¼Ø ´ša£ ƒa™ca™³ÕuCdփ Cdl°×C£» ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ‚dz‰N ü2žq[a 4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqA[¼ Cdl°×C£» T.£a™ z.»Cd+°üž¢ ]y µÓVa£üƒÖ2#» Cdl°×C£» ‚»ƒTƒžqA¼[ A¼Bÿº ƒaz#ƒ¸ ü2žq[ a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2-žu4Šƒ+2.Öփ £‚»ƒJƒžqA¼[C£Cd–a™Ø zž¬¯šĂ -azC»‚Öƒ´š–?«_#§_‚dƒžq ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ ‚dz‰N

3Cdjm_³šuÄj±ĀNÿA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z µ¢¸,, A¼µÓØA¼a™c‚ÖˆV¸2,+°`+°`T£µÓ¹¦, |+ žqmA¼š§V+‹`2,a™ˆ´š£ ˆ ƒ.»Cd2,,

à+°Ø2à+°`2 -AÖiÐCd»ƒ¯šÐa™ˆ±Ā[‰+°H–2.»Nü+°Ø2/‰2Cd ¯´š{-»+°ü+°`uüƒ -»+° ¯šÐa™ˆ±ĀüƒC¹”Āsaz-2A¼ƒ|+ü+°Ø 2ü+°` uüƒ;+°—!q+ra™Ø+ra™`uül°× ›qA¼2ÿ žqAƒ¼ 4Šƒ+°m›ÿu2X+« ü2-¹ØØ2ü+°` ƒ»¯šÐa™ˆ´š2žql×° 2!q ü+°Ø2µÓØ»ƒü+°Ø2 uÏ2ü+°`2.» ¯N+°a™jüƒ uÏ+°a™jüƒֈ+° ”ĀAÿ¼£üƒ-[m´š¯ÕN¤ +°A¼ƒtü+rØü+°`a™³ÕuCdփ N´šL´šva™k2ü+°`2 |+mCd2ü+°Ø2|+mCd>Ï ¯šÐa™ˆ´š2ü+°`>Ø2ü+°Ø2-¹ØØ3mµÓ‚dƒ2 Tšaz {2!q»Tš‚dƒ2A»³šu2 {2!q»A¼l°×—±pK3 z.dy# ‚»ƒTƒ" ü2žq[a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2/‰2Cd ¯´š{ Ø ³šÍa™2:´š&Bºƒ a ü2 žq[ 4Šƒwasþ«|4 µÓVa™2 ‚»ƒJƒ žqA¼ƒ -[ [a™¯Õ ¯s -´š&B» ´šL´šva™k zCdl°×C£»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤փ/‰N

188


µ¢¸,, NCÖiÐ+°CdÐ2A¼µ}]Cds2,CdA»£ uÏ z.dØC»Ö, ‚»ƒCd‚Öˆa™¸‚ÖˆA¼©Ā§Ø,Cd uÏ2”Ā´ša£4ŠX¦,, :2A¼ƒl°×1TA’Øa™`Ø”ĀÐ zü£a™ƒ[a™k‚dƒ2.»¯Õ£a™ƒ'µÓVa™2 ´š{#§+° zƒ´š{[a™k‚dƒ2‚»ƒJƒžqA¼ƒ'µÓVa™2.d]yCda™ƒ£Cd[a™k‚dƒ2 8JƒžqAƒ¼ /‰´š&Bºƒazžu|4-£‰Bºƒ-N-2!q µ¢¸,, ¯šØ+°s¦´šva™Ð ƒ¾¯nsaz ´šµ†y.dyā T£µÓCd¦-2A»-2CÖiØN‚dˆ2£¯Õs a™s ˆ¹´ÕCdCdsA’,, -[¯ÕA’¤2Cd z.»¯Õ £a™ƒ:A»

m›ÿu2X+« ü2žq[ff ˆa™2Ù -£‰a™ƒ :A»_2Aÿ¼m›ÿu2X‚dzֈ+°m›ÿu2X‚dzžq[ ˆa™Ù2m›ÿu2X+« ü2žqA¼ƒ _2Aÿ¼2‚Öƒ ÐL+‹´š{#§[.£ [N.dH2.d+° Cdl°×C£»¯šÐCd¯ĂÕ A¼¤ ƒÖ  ‚dz‰N ´š{!q§N.d.»yN {‰A’[+«‚Öƒþƒ+°žqA¼ƒ /‰A¼[ m›ÿu2X ]y‚dz‰.¹ 3 m›ÿu2X = L+« A»[+« ]y ‚dz2BÖ[µ¢Nÿ2.d4r-N‚»ƒJƒžqA¼[C¹.Öƒ:+°m›ÿu2X‚Öƒ ÐL+°[ ;+°µÓVa™2 2?«»-[‰µÓVa£üƒl°ûBŽ;+°µÓVa™2C¹?«-[‰µÓVa£üƒ {‰T-K‰C¹]T;+°µÓVa™28Jƒžql°×2!q-K‰:2+°‚»ƒTƒžqA¼ƒ 8JƒžqA¼ƒ -N ƒ³šÍl°×µ†m4Š _ƒN¤ ƒ2Cdƒül°×ÖzA¼žq /‰N/‰#ƒ§ ´š#ƒ§´Bš » ˆa™Ù2'm´š+°a™`2 ü2žq[4Šƒwasþ«|4µÓVa™2

»ƒff-[£N2.» £L[žql°×2BŽ.» ¯ ˆa™Ù2

´ša£m´š+°XA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCdm´š+°a™` z µ¢¸,, -Nÿ©Ā£ µ}©p³Õu,£µÓ¦+°H–Cd ¯šƒs¦, ›ÿu¹›ÿu ³šu؛ÿu CdÐ2,›ÿu ¯Ă ³šuØ›ÿu C£,, ´ša£m´š+°X -´ša£m´š+°X =þƒ+°ž¢[» _‚dƒüƒ +rA¼ƒ -³šu z -Dÿ ˆ zwa2Bºˆm´š+°C»”Ā+«`«-£‰K.»¯šÕ§2.d_Bý±pÕ2.d_Bý

üaz2.d_Bºƒ.dƒ‰ £‰=þƒ+°ž¢[»m´š+°X-»´Õ2Bºm_³šÍj2BºTµ†Ð2Bº a™ˆ´š züž¢[A¼2C£=þƒ|+_‚dƒüƒ+rA¼ƒ¯ša™Ðփ'Nдš{?«üK‰

mµÓ¡,, m›ÿª»ƒ`u³šu2 m›ÿª»ƒ`¹³šu2 m›ÿª ƒX :X >4ŠC­ ¯ša™Ð2ff -‰#ƒ¸ a™³ÕuCdփA»+r {+°A¼ü[N_‚dƒüƒ-.dü2 =#¸m›ÿª ƒül°× ü2 ü2žq[a4Šƒwaþs |4« µÓVa™ƒ» -2A¼ƒ+| 3µÓVa™2´š{#§+° zƒ´š{µÓVa™2‚»ƒJƒžqA¼ƒ.d]yCda™ƒ£Cd µÓVa™2 ‚»ƒJƒžqAƒ¼ -[Cdl°×C£»A¼Bÿº2/‰#ƒ¸/‰´š–?«+«K‰

ü2žq[ a4Šƒwasþ«|4µÓVa™2‚»ƒJƒžqA¼ƒff-[Cdl°×C£»A¼Bÿº2/2BÖ££B» m›ÿu2Xžq[£Bºƒ uÏ£[+«m´š‚ˆÖ >փ Öil°×2a¨£[‰.dˆ]4Šƒaw þs |4« uÏ£[‰ ´šLCdØO2.d ž¬ƒ-[¯ÕA’¤2Cd z 3Cdj-az ˆ‚dƒ3Cdj -» ´a™ƒ4Šü ˆ‚dƒ.»Cdƒm›ÿu2X a™³ÕuCd2+r+°-AÖiÐCd ƒ» m›ÿu2X.»Cd-+°a¹±ĀNÿ -» ´ša™m_³šujm›ÿu2X Cd\Hm_³šuj-»A¹š¯šÐa™ˆ´š2.»Cd {2BÖ£¯ša™Ð+rü2A¹š¯šÐa™ˆ´š{B» -žu|4|+m Cd+| m Cd$üÏ C¹l°ûBŽžql×° 2BŽ¯šˆ.d.» ¯4Šƒa™ƒ”Ā2m´šA’‚dƒ2 3‚Öƒ£=‰?«+« m›ÿu2X´š{#A§ ¼ƒ>4ŠU€ {üƒžq[NCdl°×C£»¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ փ {‰N¯ša™Ð+rü2;+°—I|a {‰A’[ž¢„¯Às3+ra™2C¹.dA¼ƒ´š{a™ƒ©Ā+ra™2 C¹.dA¼ƒµÓVa™2¯ša™Ð+rü2/‰A’[ž¢žq!q§C¹¯šƒs2N8փ£ ü2 žq[ a £Ø±Āa™2 .»Cd µÓ2+°üƒC¹”Āsaz /‰A’[+« [µÓy‚dƒ2 žqA¼ƒ ¯š2µÓ‚dƒ2žqA¼ƒ'µÓVa™2žqA¼ƒ4Šƒ+°¯ša™Ð+rü2µÓVa™2žq+°» {‰N 4Šƒ+° ;+°—!¬ Ø ³šÍa™ zžqA¼ƒ-2A¼ƒ|+T+ra™ zžqAƒ¼ 3C£j£Cdjü Ø ³šÍa™ zžqA¼ƒ mµÓ¡,, -‚dƒ2U£0¢Ø±ĀNÿTü‚»ƒ¯šX|+ ž¢›ÿª X,, |+mCd2žql°×2!q |+mCd$ÏBºƒžq» žqBºƒ4Šƒ+° 4Šƒa™ƒ+°?u+°2‚Öƒ´š&Bºƒ -azC»-´š&BºƒazTžq {¯ša™Ð+rü2|+ žuC»j/‰N/‰N´š{#§A¼ƒ ´š{?«§2.dA¼ƒŸ¯ša™Ð+rü2;+°—Ia™ƒ4r» {‰N/2Bý.ւdƒØA¼ƒ.»az2.dA¼ƒŸ ¯ša™Ð+rü2;+°—I|a+°a™ ƒÖBý -+°a¹±ĀNÿ-+°a™ ƒ»|+mCd>ϯšÐa™ˆ´š z -+°a¹±ĀNÿ aµÓVa™ ƒ2A¼ƒ {‰|+ žuCdjƒ+°a£+°a¹±ĀNÿ A¼Ð‚dƒA¹š 189


¯šÐa™ˆ´š z¯šÕ§2.dA¼ƒ-£‰a™ƒ 3Cdj-£‰m_³šuj-£‰aza™ƒÖi-azA¹A’[+«¯š2>Ï ˆmCd»ƒ 4Šƒwasþ«|4N;+°!q4Šƒ+°3Cdj-»3µÓm_³šuj-»3µÓwa2Bºˆ;+°!q 4Šƒ+°´š{#§[.£ [A’[ uBº CÖH‚dƒA¼ƒ uÏ2žqA¼ƒ+°ƒ+° +°a™jüƒ žq {µÓVa™2žql°×2!q ‚»ƒ›uAÿ¼ žqAƒ¼ 'µÓVa™ ƒ2A¼ƒµ¢Nÿ2.d4rµÓVa™2 žq[A»/‰N+°ƒ+°µÓVa™2žql°×2!q‚Öƒþƒ+°žqA¼ƒ+°ƒ+°+°a™jüƒžq { '3Cdjm_³šuj zl°û#¯šƒgBƒº J?«+°2!q zƒ ´¯šÐCd¯ÕĂA¼¤ ƒÖ  {‰N _‚dƒüƒÖzA¼üƒ] a™žq+°.dH2.d+° {‰N-.dü2-N_‚dƒüƒ-N -.dü2 ¯ša™Ð+rü2 um4ŠCdžqA¼ƒ¯šÐ´š‰2žqA¼ƒ¯šƒš“´ÕsžqA¼ƒCdƒa™Ø2-»3Cdj žqAƒ¼ m_³šujžqA¼ƒ‚»ƒžu4Šƒ/‰A¹-žu|44Šƒwasþƒ+°žq+° {‰N-2A¼ƒ|+ /‰A’2?¢¸ zƒ´š{µÓVa™2´š{#§Aƒ¼ µÓVa™2/2BºA¼ƒ

a™³šu¯šØmCd‚dƒ z +¹µÓ zžua™ƒ -‰ ƒ‚dƒ m±Ā` ƒ‚dƒ ƒ¹ ƒ‚dƒ T uÏ ƒ‚dƒ 32A¼ ƒ‚dƒ ³Õua™`j‚dƒ +¹µÓ züƒ -‰a™¯š zC¹ l°ûBºƒ+[ A»³šu2 -‰ ƒ‚dƒ+¹µÓ zm±Ā`q2mN‚dƒ+°a| j2mN‚dƒ züƒ+°ü¯Õm±Ā` ƒ‚dƒ+¹µÓ z uÏ»2mN‚dƒ züƒ ƒ¯šƒĂ+°ü¯Õ ƒ¹ ƒ‚dƒ+¹µÓ z uÏ»2mN‚dƒ züƒ _ƒN¤+°ü¯ÕT uÏ ƒ‚dƒ+¹µÓ z-TA¼Ø ƒ¯šƒĂ+°ü¯Õ32A¼ ƒ‚dƒ+¹µÓ z 3 ƒ ¯Ă¯š]yA’2A¼ ƒ‚dƒ¯Õ¤X±Â2A¼ƒ#³Õua™`j‚dƒ+¹µÓ z ¯šˆ¤üµÓVa™ zC¹.»‚dz Ø ³šÍa™ 4Šƒa™ƒüs ƒ-‰ ƒ‚dƒ ƒ2A¼ƒ.»L m±Ā` ƒ‚dƒ zž¢ m´š »W2] m+° ƒ z4r ƒ¹ ƒ‚dƒ T uÏ ƒ‚dƒ 32A¼ ƒ‚dƒ³Õua™`j‚dƒ+¹µÓ zü2A¼ƒ¯š2m+°Tƒ2.dƒƒ'3a™ƒ+¹µÓ züƒ 8+°´šA’a™¤»ƒ-T;+°A’[[TBº] ƒa+°?«žqA¼ƒ'š?¢—µÓ¯šÐa™ˆ´š»ƒ =þƒ+°Q[»-³šu ƒ[‚dz.ÖCi d Ø ƒ[‚dz]CdĂÐa™ˆ´š ƒ[‚dz££ ´a™C¸ ¹ ´ÕüƒCdƒa™ƒQ[+°ICdփA»-.dü´šL´šva™k´ša™›u³šuØ z ¯šˆ.d .»¯Õ CdA¼2Cda™ z A¼Ð‚dƒ A¹š a™³ÕuCdփ ´šL´šva™k z

Öþ«w4A¼a™ƒ-?«§£a™ƒ=þ«\=þƒ+°ƒ4Šƒa™ƒA¼+«`4Š¯š4Š ž¬ƒ-.dü ¯ÕgX[ü+°Ø2ž¢¾´#ƒ§+[+¹µ† a™` züƒ[a£ a™`Öza™ƒy+ ž¬ƒ ³Õua™`j‚dƒ+¹µÓ zƒ[Vb> z.»‚dƒ ž¬ƒ-´š{Bºƒ ƒü‚dƒ ˆa™ƒCd z ”p+°4Š» »ƒ´Ëšˆ a™` z ´š?u´š2.dü4Šƒ#ƒ¸ ƒü 3 a™` T|+´š züƒ ´š?u´š2.dž¬i±p {ƒ ´šL´šva™k ›¢Aÿ¼ A¼BÿŒ+°a™` ƒ4Šƒ# =#ƒ¸" A¼Ð‚dƒ A¹š a™³ÕuCd zƒ - +rµÓa™³ÕuCd zƒ=þ«\=þƒ+°-.dü zƒ=þ«w4»[ ›ÿª”Āj¯šƒa™ƒBºƒ Cd³šu¯šs zƒC£Ö CdWa™ z¾´i [Bºƒ+[›ÿª¯šjփ#ƒü Cdl°×C£Ö W2.dƒƒ µ¢¸,, š?¢—µÓa™³ÕuCd2[CdØ2šBºˆLja™³ÕuCd2¯šA’, šBºˆbāCda™³ÕuCd2´šva™k2-.dü2´ša™ ƒ2¯šA’,, µ¢¸,, [¯šĂ24Š2[a™jü2£Ø´šs2[a£Aÿ’a™2[a£ ƒ‚dƒ2, [a£+rµÓ2[„՗‚dƒCdÐ2 ¯šƒs ƒmA¼³ÕuCd2 ƒ¦,, ' ´šL´šva™k»ƒ ¯šÐCd¯ÕĂ A¼¤ z :N‚»ƒ /Cds _#§_ ‚dƒüƒ :N ´š2.d›ÿªˆCd züƒ/´šL›ÿªˆCd zž¬i ƒ³šuA’N-³šu2+ra™TA’ØTA¼ØüC¹ 4ŠˆBý‚dz‰3Cdj ƒ¯šƒĂÖzA¼ž¬i»T‚d+rA¼ƒš?¢—µÓ züƒ+rA¼ƒ J[+°ICdփ¯š]yA’2A¼ +rA¼ƒ-A»:N:A»-N-ƒN+rA¼ƒ »Öi+°ØփXƒ”ĀЃ›ÿªˆX+rA¼ƒ¯šCdØ2 uÏ ƒ2Cd2m_³šuj ƒ»N+rA¼ƒ ´š{a™ƒ©pCds zBºƒ»ƒ-ƒN+rA¼ƒ-A¼¤ zl°×+°Åuaz ž¬´š{a™ƒ©pCds zBºƒ ”Ā+«¯šÐa™ˆ´š{Bºƒ-N‚»ƒ³Õua™`j‚dƒ+¹µÓ z:Na™³ÕuCdփC»»´šL´šva™k2 ¯šÐCd¯ÕĂA¼¤2 -A¼t zl°× 4Šü +°Åuaz[ CdƒBý ¯s D2_ z +°[–2.d#ƒü A’ÐA¼M ›ÿu zC¹ ³Õua™`j‚dƒ +¹µÓ zƒ [Vb>Öza™y ž¬[ 4Šƒa™ƒ[ m´š›¢Nÿ2.Öƒ-2Cd#'›¢Aÿ¼ T‰Wš“Øüƒ4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ+«”Ā©Ā§24Š´ša™ µÓ¡ž¬i ‚dˆ>Ï H— ƒ³šÍ ƒ³š‡l°×”ĀÕ§24Š A¼2Bº m´š`u ƒ zžu.dL2]]Cdsa™ƒ { ž¬[ü]‚dz2BÖA¼a™ƒ 34Šƒa™ƒ Ls+«4Šƒa™ƒA¼+«`4r¯š4Š_Bý=þƒl°ƒXL\£Lƒ2B» -a™ƒ {4rm4Š³uÕ 2]žqÖþƒ+°C¹žq+°»±paz£L£Lm´šA»µÓ zü|+\>ƒü 190


ž¬´šƒüƒ>a™ƒ´š{+ƒ.dƒ+°BºA»a™ ž¬[4Šƒa™ƒ[‚dˆ>Ï4rփüw4A¼a™ƒ -.dü´šL´šva™ka£>‚Öˆ4Š ˆa™Ù zƒ4ŠƒL2]m´š›¢Aÿ¼4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ A¼tüDÿ2.dƒ[CÖH¯ÕWš“ØBºƒ‚dˆ ƒ³šÍ ƒ³š‡[.Ö2Cdl×° ÖBºHCdƒ A’¯šƒ[4r-L–2.dƒ+[‚dƒ?«§ ˆa™Ù zƒm´š›¢Nÿ2.dƒ ƒ[»Bºƒ+ ž¬ƒ 3 ƒ˜[¯š ƒjCd z Wš“ØBºƒ ]CdsµÓ¡ N¤C ¹ £ 4Šƒa™ƒ a™ƒ Øül°× ©pBºµ¢´š.£a™ züC¹±ĀA¼´šv>4rT2]A’ÐA¼M©pBºM ƒ2mCd züƒ ³šu¯šs ƒ¯šs+°¯š2‚Öˆ4Š zA’Ða£mXTAÿ¼Q+°üƒ±Â2A¼ ž¬ƒCdA¼2Cda™ z

-.d ü ´š L ´š va™k ˆa™ Ù փ ?«§ N " A’[ ü m´š‚ Ö ˆ >» ƒ Tƒ"ff -[ m´šW‰2.d ž¬ƒ 4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ ÖzA¼# z2A¼ƒ4ŠÖþ«2 \2] CdA¼2Cda™ z -.dü ´šL´šva™k zƒ4ŠˆLy›¢Nÿ2.dƒƒ µÓ¡mµÓšAÿ¼a™j züƒ 3CdjµÓ¡mµÓš -24ŠµÓ¡mµÓš ”Ā¤ µÓ¡mµÓš ›ÿu µÓ¡mµÓš‚dƒ[£üƒÙTAÿ¼ züƒ

8+¹A» ¯šØ¯ša™Ð›ÿªˆC»š“4ŠˆBÿº¦ff-ƒmµÓ¡X£+°Ø zƒ¯šL2] ƒ³šÍ+rµÓ ƒ4Šƒ ¯šÐm´š+rµÓ .ÖiCdØ ´ša™ ˆCdj ´Õ´HÀ +rNm_³šuj ´ša™Ø2Cd z ¯ša ™Ð›ÿ ªˆ Cd zü2A¼ ƒ -2Cd a£ØTƒ‚Ö ƒ 4Šˆ Bÿº z4r ƒ2BÖ ƒ -4r ´š2.d+¹µÓ zül°× -Nÿ©Āփ m´šCdØm4Šˆ´š ³Õua™`j‚dƒ +¹µÓ z4r ƒ2Bý ˆ¹±ĀNÿ‚dƒ2A¼ƒ ƒ¹£+r—‚dƒ züÖBºƒmX+°a™` zül°×¯šˆmC£Cdj4r ƒ2Bý 3‚dˆ m´š a™s zü £+°L¶2.dƒ.dƒ 3³šÍa™ T³šÍa™ :³šu´ša™ Ø ³šÍa™ züƒ>a™ƒ´š{.dƒ2Bºƒƒ-¯šCØd փ3Aÿ’ØXj+°3Nÿ›•ÿ X+°3NÿAÖiT+° ´šA¼¤Cdƒüž¢m´š Ls2´š.»¯Õ‚ÖƒBºüK‚dˆCdj±Ā´š ƒÖBºƒA¼ƒš—a™jüC¹l°ûBý K.d‚Öˆƒü2A¼ƒ>£jA¼ƒüƒ±Â2A¼ƒƒ+r³Õua™`j‚dƒ´ša™ ˆCdj”Ā+«C¹ mX+°a™`Aÿ¼a™j zƒm´š Ls2´š.»‚dz#‚»ƒ3CdjµÓ¡mµÓš‚dƒ_Bºƒƒ '¯šˆüg A»³uš z´š2.d›ˆªÿ Cd zü ü»a–™ BýNa™ züƒ-¯šƒüs ƒ .daj™ za¹ ƒ z ˆ2¯š zÖzA¼üƒ4ŠƒT›ÿˆª -2µÓüƒµ}ÐA¼ z mCd z a™+°s zµÓ¡+°¸ zµ¢`«Cd zÖzA¼ü4ŠƒT>ü›ÿªˆC£2µÓ züƒ3+°HA¼´Õ–

[mA¼3ü¯šØ z¯š2›ÿ¢|4.dyā ÖzA¼üƒ4ŠƒT-\‰4Šƒ` züƒ.£.dƒ#A’#ƒ# ´ša™ƒw4Cdƒs# `l°×# Bº.dƒ# ÖzA¼ü4ŠƒT £‚dz ›ÿªˆC£2µÓ züƒŸ ›ÿª‚ dƒ z +r ƒ z ֈ ³šu z m+¹Aÿ¼ z ž¢›ÿª z ÖzA¼ üƒ4Šƒ T 3+rµ†2µÓ züƒ J[ž¢3+rµ†2µÓ züƒ ƒ³šÍ_üփT-T ˆ {[-Aÿ¹4ŠX±Āüƒ q‚dz.dƒ‰T £[+« -2Cd¦+°a™` z2A¼ƒ.¹?« Ðl°ûBºA¼ƒ .¹?«]y.¹ ¯šˆgüA»³šu z-TƒCd ƒaz‚dzmA»+rƒ”Āa™ z ua™.¹a™´šµÓ¡CdÐ z a£+°¯ Cš Ðd z:C£ØN+ra™Ø zü2A¼ƒm´šW» 2´š ‚ q zd ƒ+r {aA»³uš zƒ 4Šƒa™ƒ ¯ 4Šƒa™ƒ ›ÿª+«s 4Šƒa™ƒ[šü‚dƒ2A¼ƒ m´š»µÓ¾´#§ ž¬ƒ 3+rµÓ z µÓØփ N3+rµÓ4Šƒ` zž¬i›ÿª‚dƒ z+r ƒ zֈ³šu zm+¹Aÿ¼ z ž¢›ÿª zÖzA¼ž¬ia£4rA¼ƒüƒˆµÓØփT-[m4Š³Õu2]4Šƒa™ƒ Ls ¯šˆ.d .»¯Õ -.dü ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ [a™k‚dƒ z2A¼ƒ ƒ³šÍµÓØ Öza™ƒy+[

+° ƒ‚dˆ Aÿ¼LmXff ‚dƒƒ #ƒü ›ÿªˆTƒ+« 4Šü )a™ƒ– ¯š³šu züƒ -2Cd¦+°a™` zl°× 3 L2.dƒ+[ [‚dƒTƒCd 3³šÍa™ T³š Í a™ zü2A¼ ƒ a ¯š ˆ g ü µÓ V a™ zƒ m´š Ls 2 ´š q ‚ d z # -24ŠµÓ¡mµÓš‚dƒ_Bºƒƒ ”ĀAÿl¼ ×° l°×Aÿ¼+°+° ¯šƒs £³šu züƒ-¾§µn ÐÓ a™Ø züƒ›ÿƒª >+‹aƒ™ üs ƒ a£>Ø ƒ³šÍa£ uØNÿ´šA¼ {üƒ+°H\‚dz‰ƒ-³šu2+ra™-Dÿ ˆ zül°× C£T Ð+°”Ā ˆƒØ[ ž¬‚dz2Bºƒ#”ĀgµÓ¡mµÓš‚dƒ_Bºƒƒ ƒL‚dz 8 [a™k‚dƒ z 2A¼ƒ2Bºƒ ƒ[ Cdl°× ³ÕuC¹´šA»µÓ z .»¯Õ‚dz2Bºƒ¹ 3 [a™k‚dƒ z2A»‚dz2Bºƒ#l°ûBŽ”Ā¤µÓ¡mµÓš‚dƒ_Bºƒƒ

-´š{„Cds¯šØ4ŠXa£‰¯Õs¯šÐa¹ÙÖi .dff‚dƒƒ#ƒ¸´š{„Cdƒsüƒžq2A¼ƒ£l°× ¯šÐa™Ù zžqA¼ƒ-ƒm›ÿu2XC¹ƒ´š{„Cdƒüs ƒžqa™ƒ ˆ¯Õ+°›uAÿ¼C¹ƒA’LmØ [a™ˆjü Aÿ¼£+°a™¶`ü +þl°×ƒ Cd\ ´šv> m Cd züƒ ¯šüƒ´š ž¬[ ›ÿu z 4r[ ´š{`؞¢+° m±Ā´Õsw+i Ia™g‚dˆmCdüƒ ´Õ2Bº m´šAÿ’ züƒ A¼µÓA’ züƒ .»‚dƒ ž¬ƒ ›ÿu z 4r[ ]Cds Xs [a¹Aÿ¼ zw+i 3¯š zmA¼ü+°Ø Aÿ’Ø züƒ.»‚ƒd ü‚dz‰›ÿu züƒ4r[-[‰‚dzm›ÿu2X 191


A’‚dƒ+° z +r { > ƒa™` Tm›ÿu2Xw+i 4Šƒa™ƒ Ls Cdl°× -.dü ›ÿu zƒ›¢Nÿ2.dƒ.dƒ2Bº4rCd ƒ¯šƒĂƒ8+rm4Š z4Šƒ2.dƒ+[m´š›¢Aÿ¼ Tƒ#‚»ƒ›ÿu µÓ¡mµÓš‚dƒ_Bºƒƒ ƒL‚dz4Šƒa™ƒ Lsm´š›¢Aÿ¼‚dƒ2A» ƒ¯šƒƒ ü4Š‰ÖzLy -Ø Tš‚dƒ zü2A¼ƒ ƒ¯šƒĂƒ ±p[ Ð+° ‚dz2Bºƒ#‚»ƒ›ÿu µÓ¡mµÓš‚dƒ_Bºƒƒ +r {´šL´šva™ka£>‚Öˆ4Š ˆa£Ù ü2_l°×BºƒTNÿ4raµÓ¡mµÓ©Ā .dCdƒš§‚dƒTAÿ’ zƒ3.da™`ž¢mX+°a™`µÓ¡N¤4rƒ2].¹£[+«›¢Aÿ¼ -Cdƒ+°4ŠüA¼ƒ m´šAɼ ƒ zÖþ«2\2]ÖiNff‚dƒ[‚dƒ4r”Ā2<ØC£a™+° - ƒ¯š— ƒ³šÍ£+°Ø £Ls+° zü+°‰ Tƒ‰‚dƒ4Šƒ ´šL´šva™k a£>‚Öˆ4Š TAÿ’ zƒ4Šƒa™ƒ Ls.Ö´š–4rT[‚dˆ›ÿu zƒ¯Õ¤V+°L2.dƒ+ƒ#l°× Cd³uš ´šBƒº .dƒ2BºƒWš“Ø[+«4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒA’ÐA¼W©pBºW›ÿu züƒ›¢Nÿ2.dƒƒ

A’ÐA¼M›ãu z

-‚dƒ2 Øa™g›u³šuØ+¹´À›ÿª Xff:N‚»ƒA’ÐA¼µ†+°L -‚dƒ2œ'3CdjŸT^3a™¤2œTµ}šփ-a™¤ z4ŠüN‚dƒ4Šƒֈ+° ¯šÐa™ˆ´š ƒ[‚dzžq+° T4ŠCd¦^-a™¤¦œm´š+°X¯š2_2Aÿ¼փ¯š2´šA¼ü4Šƒ ƒ³šuA¼³šu2+ra£N -š§ m´š+°Cdƒül°× ´ša™փA¼[‚dz Øa™¤¦ œ ¯ša™Ð z µÓØփN +r 8Tƒ‚d žqA¼[‚dz ›u³šuئ œ _‚dƒüƒŸ +¹´Õ œ 8N‚dzƒŸ›ÿª Xœ´š{#§žqA¼ƒ _‚dƒüƒ-4r3 a™`C¹l°ûBý›ÿªˆC£+rµÓ z+rA¼ƒA’[+°ICdփ ¯šˆa£Ø+rµÓA¼³šua£+rµÓ[a™‚dƒ£+rµÓ ƒ³šÍ+rµÓ züƒl°ûBº +r»+rA¼ƒ J[+°2!q-ICdփ- +rµÓa™³ÕuCdփC» ¢2Aÿ¼+ra™a£³ÕuCdØփa£+°Bº±p+°Bº žq[AÖi a£+°Bº ±p+°Bº +°H\ A’[+« - +rµÓ z +r[ £[ ‚dz[+«[ žqµÓ ˆmCdƒÖ  ƒ4Šƒaw þs ƒ4Š[AÖi ¯šaЙ +rü¯ša£Ð ¯šüg ‚dƒ2A¼ƒ8+°VX4r-.düփ ´šL´šva™kփ _#§_‚dƒž¬i ‚dz‰A»A¹ -A» _‚dƒü[‚dz -.dü ƒ[‚dz ´šL´šva™k ƒ[‚dz4Šƒa™ƒ4¹´šØ ƒ[‚dz-2Cd ƒ[‚dz¯Õga™ ƒ[‚dz›ÿˆª ƒ ‚dƒ[‚dz-»l×° üƒ-»+° ´a™C¸ ¹´šüƒl°×A¼ƒa™ƒ+2A¼a™ƒCÖH‚dƒ+°¯š]yA’2A¼

¯šÐa™ˆ´šփ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓm_³šuj zƒl°ûBŽa ´a™¸C¹´ÕüƒCdƒa™ƒ:?«§ ˆ#üƒT[m›ÿª ƒ ¬2A¼l°ûBºAƒ¼ 

©pBºM›ãu z

žu›ÿu TƒA¼2 uÏCdƒ¦µÓVa™2+« ƒ¯Õsff:N©pBºµ†+°L žu›ÿu 2œ ü zžq[:A¼2œQ[[ uÏCdƒüƒœCÖH‚dz#l°× µÓVa™2œµÓVa™ zžqA¼ƒ+« ƒ¯Õsœ8Tƒ‚džqA¼ƒ µ¢¸,, uÏ ƒAÿ»Ø>4Š£‰¯Õs´šva™k ƒAÿ»Ø>4Š‰³Àu ³Õu uÏ£N+°2¯ša™Ð2 uÏ ˆCdj¯šÐa™ˆ´š+°…ƒ uÏ2£¯ÀsX[µÓc2+°2Ta£ֈ‚dƒmCd.£¯Õs.»C­ A¼Õ§¯šs„CÖi [WyCdØ[LÐ+ra™¯Õ¤Xa™bā ,, -4r uÏ ƒAÿ¼Ø za>4ŠCdƒs žq#ƒ¸´šL´šva™k ƒ2A¼ƒl°ûBŽ >4Š zžqAƒ¼ ¯ša™Ð z uÏ£N+° z4rA¼ƒ+r[ uÏ23Cdj¯šÐa™ˆ´š+° z ' uÏ2-4r3CdjžqA¼ ƒ#[¯šĂ2µÓ‚dƒ z=.dy#Ta£ ƒ z2Bºƒ¹ -.dy#3´šL´šva™k zƒ4ŠˆLy[LÐ+ra™¯ÕgX2A¼ƒ z µ¢¸,, uÏ2CdØ+rsÐ>4ŠCdsØ+rsÐ3C£j£2 CdØ>¯š2CdCd…ƒ´š{a™ƒšm´š+°Xa£‰¯Õg 8+°2£¯ÕsA¼Ð‚dƒ2³Õu,, µ¢¸,, ›u³šÍ؛ÿªØ2Cda™2£¯Õs̯šCdØ2¯šCdØ ƒ³šuL‰µÓ…ƒ +°a™s+ra™`³Àu¹‚dƒÌ ƒƒCd–‰TƒA¼2>4ŠC­ a™µÓ2|4`.£+rµÓ2DÿAؼ C»>4ŠA¼¯Õs.d - u4ŠÅÓ¯šs»+‹a™2 u‚dƒC»>4ŠA¼¯Õs.d,, uÏ zƒTBº]‚dz>4Š zƒTBº]‚dz3Cdjƒl°ûBºTBºƒ { z ´š{a™ƒš“BºƒƒžqA¼ƒm´š+°X‚dzžqAƒ¼ :N z ˆj?«+«¯ša™Ð»ÅÓü¯šCdØ z ' ´ša™ ˆCdj +°a™s+ra™` ³Àu z ' ´šL´šva™k z 2A¼ƒ ' >4ŠCdƒs a™µÓ24Š z.» 3+rµÓ zƒ .ÿ»N2.dƒ 2?«AÖi ‚dz‰N ƒL‚dz »ƒ+° 192


փBº.dƒ‰ü‚dƒ2A¼ƒ±Āüƒ4ŠHÙ.¹'>4Š zl°ûBŽƒ2Bº .dƒyƒ µ¢¸,, A¼„4Šƒt©Ā§.dA¼Ð‚dƒ2£¯ÕsÌ£¯Õs>Ï´Õs+°A¼2É ›ÿª»C­ +°a™s+ra™`³Àu¹´Õ>4ŠCdĂCdØ2+°A¼2É ›ÿª»C­ ,, /±ĀNÿA¼Ð‚dƒ4²2£¯ÕsU m_³šujl°×C¹›ÿª»C­ +«2_Aÿ’‰Tƒ.d+«2CdĂ+rsÐ2+«24Š³šÍTk ƒa¹X+°…ƒ,, A¼l°×—ƒmA¼š§‚dzwa2Bºƒƒžq[‚dƒ´š&Bºƒ>Ï´Õs‚Öƒ#ƒ¸2Bºƒƒ"+°a™s +ra™` zžqžq {>4ŠCÖs#ƒ¸4ŠüƒÙƒ"/±ĀNÿA¼Ð‚dƒ zžqA¼ƒU m_³šujփ#ƒ¸ 4ŠüƒÙƒ" A»[[ _2Nÿ2Cdƒ z" A»[[ TBº] A»[[ m4Š³Õu2Cdƒ z" A»[[ q‚dzA¼ƒ z" µ¢¸,, +ra™Ø+°a™sCdÐ4²2£¯Õs,£¯Õs Ï´Õs¯šĂA’³Õu :XT qςdƒ‚dƒA’bā 2,CdA’bā 2CdCd–LCdØ>,, +°a™s+ra™Ø züƒ>Ï´Õs‚dzžqA¼ƒ:!q¸›ÿu zƒCÖH¯Õ+2?«¹3 ›ÿu zƒ A¼H¾´#ƒ§ z ' a™³šu¯šØ zƒ 4Šƒa™ƒ z<Cd¦ CÖH¯Õ+ ü‚dzƒžq[.¹m›ÿu2X A¼üA¼ƒ µ¢¸,, 4Šƒa¹a™ƒj0q uÏCd Ø2£ØAÿ’m4Š2Aÿ¼+¹?«Dÿ¦ -ØAÿ’üDÿCd2£¯Õs¯šCdØ2´š{¦´š{¦,, 4Šƒa™ƒ LsmXTAÿ¼Q+°üC¹am´š›¢Aÿ¼ƒ›¢Nÿ2.dƒƒ3Q+°žq [ ¯šCdƒs ]Cdƒs32A¼- a¹³šu`.ÖiCdØ[a™¯šQ+° -¯š–a™c-.dü‚Öˆ4Š-ƒ©Ā[µÓyü[©ĀkCdQ+° a£>‚Öˆ4Š4Šƒa™ƒ”½>Ï[a£ a™`Q+° +°üž¢ A¹] µÓVa™ züƒ 8žu4Šƒ žq¹ -žu|4 A» Cdüƒ ¯šÐa™Ù a™+° züƒa™A¼É 4Š>Cdƒa™4Š ´šA’XA¼ÅÓ züƒ ¯ l°×üƒ ¯£Nÿ´Cš ƒd üƒa£$üƒ .dm+° a™ƒüs ƒK {»ƒ¯šaЙ 2´šL´šva™k ƒ2A¼ƒžq ƒ›ÿu zƒ ƒa™ƒ l°× z +°a™sCdÐa™³ÕuCd+°a£j.da™` z´švƒ z:N‚»ƒ4Šƒ³šÍØX4Šƒ³šuØ ƒ4Šƒ-.dü ´šL´šva™k a£>‚Öˆ4Š ˆa™Ù z' ˆa™Ù zƒJBºa£A¼ƒ/Cds zž¬i ´š{a™ƒš“üƒ az?«§ Wš“Ø[ 3mµÓaz2].¹ £L+« ›¢Nÿ2.d ž¬ƒ-?«§ 4Šƒa™ƒ[ QÖ

-ƒ>ÏüC¹ÖBºHTA»³šum´š a™sC¹+°a™s رĀü.»‚ƒd ž¬ƒ '¯šÕ§ ‚dƒ2Cd‚zd µÓ_t ¯š–a™ca™ˆ´ša™¯š 4Š2Aÿ¼ zü»´š2.dTAÿ¼ ¯š–a™cül°× ž¢ւ i dz‰Nm›ÿª ƒa™ z+‹#+° zl°×

a™Ò2ff-ƒ£A¼ zC¹Cda™ˆ´š z m´š”ĀN2.dƒ.dƒ‰N ´šl°×üƒ m4ŠƒBº¸¾´i l°ûay[ ¯š–a™c ü m4ŠƒBº¸ƒ Cd a™ˆ´š z4r.»‚dz.dƒ‰TCd+°2?«.dˆ´š{ üm4ŠƒBº¸ƒCda™ˆ´š z4r .»‚dz.dƒ‰N:N‚»ƒ-¯š–a™c‚Öˆ4Š z µ¢¸,,-.»yA¹Ø‚dƒ ƒA’³šuÄØ‚dƒ ƒ|+¸A¹Øµ¢šØ8 .d [CdدšĂa™Ð4ŠCd”Āg`ƒ¦ -.dž¢‚dƒ2¯š£Cd¦,, ' -.dü z ¯š£CdփN :‚dƒØN -*µÓ* zü.» .ÿ»N2.dƒ#l°× üƒ´šBº[N£l°×CdBº A¼ƒ=2Bºl°×=2BºA¼ƒ-\‰+«A¼³Õu2´š_BºAƒ¼ £‚dz {.» µ¢Õ2´š_BºA¼ƒ [CdØ ¯šCdØփN ´šL´šva™k z -2Cd#ƒ züƒֈ´š¯š2A¼ƒžq+°[2Bý‚dz‰N µ¢¸,, {žu—³šu”ps‚dƒAÿ’+°Wy,„A¼t Ø ˆž¢+°ØC£2CdØ qC­, uÏ» qςdƒ ˆž¢+°Ø2,´šµ†yC­ uÏ2´šLCdØ qC­,, +r ü¯Õ ¯šƒs {ƒ.dˆ.dƒ#l°×NT?‹[.»Xž¢Aÿ¼L”Ās {3 ¯šƒs { ü›ÿªØփ ´ÕA¼´š NT?‹[ A¼H»”Ās { -!q¸ uÏ z ü qςdƒփ ´šL´šva™k zƒm4Š³Õu2]3´ÕA´¼ š uÏ zƒ´šLCdØO2´š{ z µ¢¸,, -A¼µ}Ø›ÿu ££¯ÕsA¼µÓØ»ƒCdNеÓØX /›ÿª‚Öˆa™2Cd+°2 uÏC£Ð+°A2¼ Aÿ’Ø‚dƒ2X‚Öˆ\¦ +°ƒ´Õ2.d[ A’[‚dƒ2A¼ƒ ›ÿu ‚Öƒ#ƒ¸2 Bºƒƒ" +°ƒ´Õ2 .dƒN W2.dƒƒ ' wa 2?« ‚Öz+°— ›ÿqA¼ zƒ m4Š³ Õu 2] ‚Öˆ4Šƒüƒ =#ƒ¸ Aÿ’Ø[2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ"-[ µ¢¸,, ›ÿu£›ÿux¯šA’£¯Õs+°A¼2É ´šµÓØXTµÓÐCd¦ 193


4Šƒa™ƒW©ĀØN+°2£¯ÕsCd uÏ2.d¯šA’³Õu,, _#§_‚dƒüƒl°×›ÿu z+r[-›ÿu z+r[=´š&Bºƒƒžq {-?«§.¹ m´š´2š .d z ‚dz2Bºƒ£" =´š&Bºƒƒ žqAƒ¼ 4Šƒa™ƒ { Wš“ØBºƒ -ƒ 4Šƒa™ƒs uÏ2 ü+°üƒ4Šƒ.dƒ‰N-?«§ uÏ z=´š&BºƒˆžqAƒ¼ ›ÿu zü[‰‚dz -›ÿu ƒ4Šƒ!q_#§_‚dƒüƒ-A»¯šÐCd¦¯ÕA¼¤ z :?«§›¢A¼T‰ ƒ˜ zmA¼‚»ƒCd´–š 8JƒžqAƒ¼ 

-µÓVa™´šA¼¤X +°2,, ;2#ƒl°×A’´šüD2NÐ+°#2,?«2]+üN ž¬+°—‚dƒNÿ+°2_4Šƒ£,2#ƒl°× ü´šüD2AÐ +°,#2?«2]ž¬+°—/ÅÓ®+Á—4ŠA¼¹a, 2#ƒ2Býžq2Ax4ŠA¼¹a,Cd2?uIa™ƒƒ (BºƒA’[ ž¬»‚Öƒþƒ+°,+°2!¬_‚dƒüƒƒ C£ƒ4ŠH4Šƒ2BýCdl°×ÅÓ®+Á—4ŠA¼¹a, 2#ƒ2BŒžq2,Ax4ŠA¼¹a,, Ì+°2A’a™gA¼a™ƒ {üƒ +°2,, C£,, )Wš“ØBŽ,;+°?«‚dƒƒ-2w+ƒ»¯ÕA’[+« l°×Bý m´š+°—¯šƒ‰üƒ 4r[-2w+üƒ4r[»‚dz.dƒ‰+üNž¬+°—-Nÿ+° ƒ4Šƒ.dƒ2Bºƒƒ3;+°?«+« =Bº ƒm´š+°—¯šƒ‰¾´?«§.¹ž¬+°—/CdsN‚dƒ4Šƒƒ4Šƒ+°;2#ƒ/2Býžq[A» ‚dƒ4Šƒƒ -#ƒ ž¬» ¯š+°ü ¯šÕ§+« +ra™`փ =þƒ+° ‚Öz+°— ü z -.dü´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒ‚dƒ2A¼ƒžqA¼[CÖH¯Õ=þƒ+° µÓØ ƒ4Šƒƒ -az£=þƒ+° {‰#ƒ¸C¹];+°?«žq[A¼4Šƒ#ƒ¸=þƒ+°žq[A»‚dƒ4Šƒƒ =þƒ+°‚dƒƒa+°üž¢[ƒ‰ƒƒ‰ƒž¢l°×üƒž¢+° züƒ Kž¢´šHm›ÿª ƒ.»Cd+°ƒ4[4Šƒa™ƒ[+°aƒ™ `u+°?u+° z±Â2N-.dü´šL´šva™k _‚dƒüƒƒփül°× w4i+[=þƒ+°‚dƒƒ+°üƒ+°ü¸4r q¯ÕK {=.dy?«+« ±p {A¼¹-.d?«+«KC¹¯ša™Ð z±p {ƒ'm´š+ra™ z4r-.dü´šL´šva™k

´ša™_‚dƒüƒƒ‰ ü zžq[=þƒ+°ƒ‰¯š–š§ z4rKl°×CÖH¯Õ‚ÖƒBºü K {[üÐ+°±p {A¼ƒ { =þƒ+°‚dƒƒ+°üƒTBº]´šL´šva™k´ša™_‚dƒüƒ»ƒüƒ+° ¬2N‚dz‰ ¯šÐ.dy2ā A¼ƒüƒ=þƒ+°´šAC¼¤ ƒd ü4Šƒ

+°üff+ra™Ø züƒ.»‚zd .dƒ‰ƒ£a™ƒ

+°üff £a™ƒ+rA¼ƒ¯šA¼ƒÙa™ƒ+°a™ƒ`.» =þƒ+°ƒTBº]´šL´šva™k ¯Õ¤X+°H\‚dz‰ ˆL>ƒü‚dz[+«Öþƒ4Š+°£a™ƒl°ûBºÖþƒ+°ž¢[£|a‚dƒ[[a™kaz2.dƒ £a™ül°×-2Cd¦+°a™`A¹š z-ƒ›ÿªT2´š+°Cd´š–A¼ƒ m´š´2š .d z2A¼ƒ8 ˆ {BÖiƒ›ÿª+°Ø›ÿ¢>Ø.¹šØžq³šuØ züÖBý ´š+rЉ züƒ›ÿªƒO2]+°+«— ƒa™ü›ÿªƒO2´šBºƒ‚dƒX¯š2”Āa™ zƒTBº] XL\´švBºƒA’Cdaz]yAÿ¼ z ƒa™üm4Š³Õu2.dBºƒ¯šCdØ 2CdƒBºƒ ¯šCdØ zCd´–š Bºƒ-#ƒ ž¬»_A¼ƒüƒžq?«§´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒƒ ü z žq[=þƒ+°ƒTBº]8Wš“ØBºƒ=þƒ+°m›ÿu2X[ ƒþüm4Š³Õu2.dBºƒ >4Š z ü¯š2+°ü– z¯š2+°ü– z ü>4Š z+°üƒÙ.dƒ‰N' wa2Bºƒ ´š{#ƒ§#l°× »a™ƒ4r+° >j”Ā¤ ƒ4Šƒ´šBºA¼ƒ 8 +rü ƒ2AÖiƒ >4Š zƒ TBº] ¯š2+°ü– z ¯š2+°ü– zƒ TBº] >4Š z2BºA¼ƒ 4Šƒ+° -.dü´šL´šva™k´ša™_‚dƒüƒƒ/2Bº(]am´š´š2.d¯š2+°ü– züwa2?«[ =´š–?«+«[Cdü l°ûBºA¼ƒ-#ƒ¸ .»¯Õ‚ÖƒBºü£?« /±ĀNÿ žq+°±p {ƒ =#¸=2Bº ˆ {ü‚dƒ2A¼ƒKÅÓ¡® {‰#ƒ¸-4Šƒ´šBý ƒTƒAɻ؂dƒ[‚Öƒþ«\ TAÿ¼ z-[›ÿu z 4Šƒa™ƒBºƒ¯š]yš“Øl°×-.dü´šL´šva™k ´ša™_‚dƒüƒƒ.dü z+°H\ CÖH‚dz.dƒ‰=þƒ+°ƒCÖH‚dƒ q‚dƒ4rWš“ØBºƒwa2?«ü+°` züƒCÖH¯Õ+[ ‚dz2BÖƒ .dü z +°H\ ü z žq+° CÖH‚dz.dƒ‰ =þƒ+°ƒ +°a™j ¯š£Ø¯š z+°a™j´ËšüC£Ø4Š´šA¤X¼ 4r4r+°+°a™sCdÐa™³ÕuCd+°a£j.da™`´šA¼¤X4r TBºƒ { ƒ[¯šA¼ƒÙa™ƒ LsCÖüƒ´š4rCÖH¯Õ+[=þƒ+°ƒTBº£BýWš“ØBºƒ -2Cd a™l°×-CdBƒº CÖH¯Õ+‰-‚dƒ ˆCdjm_³šuj‚dƒƒ

»ƒff=#ƒ¸2Bºƒ4r ´š{a™ƒš“Bºƒžq[„¯Às ƒ³šÍ”½2A¼a™Ø X4r‚dz‰ƒ›ÿua™Ø4ržq[A» =þƒ+°ƒTBº]´š{a™ƒš“[¯ÕgX8TAÿ¼ z4r‚dz2Bºƒ¹[¯š ƒa™¯š 194


_ƒN¤C¹ ¯š+°ü +ra™Ø züƒ q‚dzƒ 4Šƒ+° azN ¯šL´šBºƒ[‚dz azN ¯šL´šBºA¼[‚dz.Ö´š–Bºƒ.»‚dƒ ü¯Õ¯š+°ü+ra™Ø züƒ .»‚dz.dƒ2Bºƒƒ ”ĀÐa™¤ z+þl°×8´šƒüƒ.»‚dƒBºƒÖia£4ŠØ z´šv[.»‚dƒ ü¯Õ´šƒüƒ ˆBºƒ -³šu2m_³šÍj¯Õj‚dƒƒ-³šu2+ra™ zžq[£BºƒTµÓÐ ƒ»m´š´2š .d zƒ (BºBºƒ-³šu2m_³šÍj¯Õj‚dƒƒ-³šu2+ra™ z/‰£BºƒTµÓÐ z-»¯š2+°ü– a™ˆ´š ¯šÐ´š‰ m´š´š2.d z4Šƒ.dƒ£‰BºƒCdƒ‚Öza™ƒy+ra™Ø zü[‰‚dz ¯šCØd züƒm›ÿu2XC¹C£»+ra™` ƒ[[a™ak z2.dƒ+[> ƒa™`¯š2”Āa™ ›uAÿ¼ü ƒ›ÿªT2.dƒ.dƒ£‰Bºƒ -³šu2+ra™ z žq[£Bºƒ a TµÓÐ ƒ» m´š´2š .d z Ø ³šuL2.dƒ.dƒ‰ƒa¯š2+°ü–a™ˆ´š ¯šÐ´š‰ m´š´2š .d z l°×ƒ+ra™`+ra™Ø zül°×ƒ»ƒ+°a™s[4r[›ÿ¢+°s[4r[Cdü2´šBƒº +°ü 4Š [ » ƒüƒ+[ £Bº ƒ +° üž¢ +° ƒ4[ ¯šƒ <A¼ƒ ¦< zü CÖH‚dz.dƒ‰ƒ-T.dˆBºžq#ƒ¸¯šAƒ¼ Ùa™ƒ+°?u+° z.Ö2N¯šÐ.dy2ā A¼ƒül°× =þƒ+°‚dƒ2A¼ƒ±Â2A¼ƒ.dƒ‰#ƒ¸CÖH‚dz.dƒ‰ƒ-Tžq[»‚dƒ[CÖH‚dzƒ :?«§¯ÕgX4Šü£L+«azN4´š–Cd z-ÖBý[a™k‚dƒ»ƒփ£‚dz2Bºƒ£ 3ž¢]2.d ž¬ƒ3TAÿ¼ z4r8ü+°` züƒ‚dz2Bº›¢ {+°ƒ+°» ¯šAƒ¼ aÙ ƒ™ B» CdH¸Cd2mBým´š›ÿªƒ {A’Cdl°×üAÖi zTƒmCdƒBºƒ_2Aÿ¼ƒ {-[Tƒj ‚ÖƒBºü‚»ƒ¯š2+°# züƒ/2Bº { ´šL´šva™k ¯ÕXg 4Šü£Bºƒ´šaƒ™ ü‚ÖzA¼lt °×±paz›ÿˆª š`‚dzA¼ˆš`‚dz .»‚dƒBºƒ;+°»ÅÓ £a™ƒCdƒA¼ˆš`›ÿªˆš`üƒ.»‚dz.dƒ‰ƒ üA¼[ .Ö´š–Bºƒ+r ü‚dz[.ÖT‚Öz\Ù TBºƒ ƒL‚dzƒ£a™ƒJƒ£a™[ Ja™ƒ ˆ£a™[.Ö´š&+ƒ.dƒ´šüƒ ˆa™ƒüƒJAÿ¼ƒüž¢±pa£Bºƒ.dƒ2BÖBý£L[ l°ûBºA¼[l°ûBŽ.Ö´š–Bºƒ ´š2.dCd£jmCdü4Šƒ µÓ_t ¯š–a™c a™ˆ´š a™¯š 4Š2Aÿ¼ züƒ CÖH¯Õ+ƒ#l°× +2.Öփƒ-4Šƒ´šBº #ƒ 2?« m´šA»µÓ zƒ-.dü´šL´šva™k´ša™_‚dƒü[ ‚Öƒþ«\ ´š2.dCd£jmCdüƒ =þ«\‚dz‰ ü2 žq[ =þƒ+° žq[A» +°ƒ+° A’[[/‰#ƒ¸=þƒ4Š+° ƒL‚dzƒ_#§_‚dƒüƒˆ ü2žq[=þƒ+°ˆ

aw 2?«KCÖH¯Õ+‰N'wa2?«[CÖH¯Õ++°-.dü›¢Aÿ¼¯ÕXg 4Šü£a™üƒ¯šƒsX .»‚zd .dƒ‰N‚dzazCda™ >ƒül°×”ĀAÿؼ ƒ4Šƒ[C£ƒ.Ö´š–a£A¼ƒ:Cda™ƒüƒ .ִՖƒC£ƒTa£A¼ƒ a£$+°´š?uCdƒj[.d2´š ü‚dz[´š#ƒ§Aü¼ C¹›ÿª#ƒü+r uÏ´Õ2] ´š{Bºƒ3›ÿª#ƒüƒ+°´?š uCdƒj[.d2´š{ž¢´šü3+°´?š uCdƒjBºƒC£ƒ-ƒ›ÿTª 2.dƒ .dƒ‰£?«[´šƒüƒ4Š ƒ[2´š uü#ƒ¸¯šAƒ¼ Ùa™ƒ z0u2Cda™ z4rµÓ+«s A¼Ð‚dƒ [a£¯š+°2›¬iµÓ¡A¼¤[a™ƒÙ`CdCdsдšL´šva™k›¢Aÿ¼ƒT[-.dü´šL´šva™k¯ÕgX 4Šü£wa wai‚dz2Býƒ=þƒ+°m´š›uÿ zƒ±Ā?«2].dˆBºa™ƒ ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒl°× ¯š]yāš“ØBºƒ Cdƒ ƒ Aÿ¼ züƒ -ƒ mX+°a™` züƒ ¯šT‚dƒ´šva™Ð+° z4rAÿ’a™›¢¯Õ> ƒa™`m›ÿu2Xa™³ÕuCd zl°×Cd4ŠƒÖi -.dü ´šL´šva™k ›¢Aÿ¼ƒ¯š2C¹š zC¹ ¯šA¼ƒaÙ ™ƒ { ü T[ K {Ì»ƒf -ƒ›ÿqA›¼ ÿu zžq+° -.dü´šL´šva™kü+°` z4rm´š Ls2.» -µÓVa™ƒüC¹ ¯šL‚dƒ4Šƒ£a™ƒa›ÿªˆTƒ‚dƒ2A¼ƒžqAƒ¼ -?«§ /Cds ƒ´š{a™ƒš“Bºƒ=.dy# -Bºƒ\Býƒž¢l°×üƒ ƒ¯š—L2.d ž¬ƒ 4Šƒa™ƒ {ül°×4Šƒa™ƒ 4Šƒ¯šA¼ƒÙa™ƒ Ls›¢Nÿ2.ÖBýµÓ+«sA¼Ð‚dƒ[a£¯š+°փ µÓ¡A¼¤[a™ƒÙ`CdCdsдšL´šva™k›¢Aÿ¼+°a£+°a¹±ĀNÿA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCd´ša™ ƒCdCdsÐ -.dü´šL´šva™km´š›¢Aÿ¼CÖH¯Õ+[žq[‚Öƒþƒ+°ƒTBº]m´š Ls2.»/Cds ƒ ´š{a™ƒš“üƒ±Ā ƒa™ >ƒüƒ4Šƒwasþƒ4Š uüa™ƒ=2A¼ƒ+°4r3¯šA¼ƒÙa™ƒ { ›uüƒ[ ž¬ /jCdƒs[ ž¬ ´Õµ†.d z ž¬ >Bºƒ[ ž¬ /2Bºƒƒ :?«§ ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {l°×CÖH‚dƒ[a™³šu¯šØ z8N‚dzƒ/2BºA¼ƒ

9 /Cdsa™›ÿu4Š z

žqÖþƒ+°žq+°±paz´š–?«+«[‰+rü z‰N´Õ2BŽ2Bºm_³šÍj2Bº zü 195


l°×ƒU»µÓÐa™ƒül°×ƒ¯ša™Ðփ=þƒ+°l°×3Aÿ’a™ z+rü z/Cd–Xs¯ÕgX ü‚dƒ züƒ+rü zž¢»>a™ƒ4Šƒ.dƒ2Bºƒƒ'+rü zž¢m´š»W2]:?«§ m_³š Í j2Bº züƒ +¹?uƒ+¹#ƒ¸4 r TµÓÐ z4r ‚» ƒ a™ – Bý /‰T -[ CÖH‚dƒ_Bºƒƒ 4Šƒa™ƒ a™ˆ´šփ 'µÓÐa™ƒ[ +°´š ü Tµ†Ðƒ›ÿª z ±Â2N Tµ†ÐICd zž¢ m´š»W2] ´ÕA¼´š +ržuICd zƒ A¼Lc2.dƒƒ -´š&Bºƒ +rüƒBºƒm´šCdØ+°փ ƒ¯š—L2]+ržuƒ›ÿª zƒ+°HÙ2.dƒƒ-´š&Bºƒ´Õ2Bº m_³šÍj2Bº züž¢ ƒ‰ U 'µÓÐa™ Cd ƒ {ü 4ŠƒL2] ¯š2´šva™k z4r CÖH‚dƒ_Bý-Nÿ4ŠTƒ2]azCda™ƒül°×CÖH‚dƒ q‚dz¯šC£s+°H\‚dz2Bºƒƒ 6ƒ C£ƒC£ƒ4r» Ö2m#ƒl°£¯Õ ‚Öƒþƒ+°C¹ ƒ2Bý Ø ³šuL2.dƒ .dƒ2Bºƒƒ -?«§‚Öƒþƒ+°ƒl°ûBºTBº.ƒd #l°×'µÓÐa™ƒB»4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ‚֐ƒ-2N2] ¯šˆ–āLsC¹_‚dƒüƒž¢Ö2m#ƒ+°£¯Õ=þƒ+°C¹m´š»W2]_‚dƒžuƒ›ÿª zƒ ±Â2N´ša™_‚dƒüƒž¢[+« m´š»W2.dƒƒ:T‚dƒ[‰‚dzCdl°× ü z 4rA¼[Cdl°×C£»‚»ƒa™–þ.dƒ+‰ [-ƒ›ÿª ´šva™Ð+° z4rCÖH‚dƒ_Bý [a™¯Õ2.d_BýCd2#CdC£»žql°×2Bº4Š±p {ƒ

'µÓÐa¹4Šƒa™ƒa£C»jX Ls›ÿqA¼W›ÿu\» ¹Ø ƒ C­£Ø´šsA³» ͚ ‚dƒA¼+«`u a™s‚»ƒ ƒ¦ff 'µÓÐa™a™ˆ´šփ4Šƒa™ƒ {=ü¸´š&Bºƒ¾´i£?«+«=?«§¯š2_2Aÿ¼ zžql° /2Býa¯Õ¤X+«m´š»W2]£L[žql°×2Bºƒ#ƒ¸-4r>ja£³ÕuCdØ z -4Šƒ#ƒ¸ .»‚dz.dƒ2Bºƒƒ

NÌÌ3N£a™ zCÖรa™ƒa™Òu zÌ4Š2,,àƒ Ì4Š2,,à ƒAãؼ 1£L+«¯šƒ–åL2]T.£a™`A’Ða£CÖH‚dƒ_BáN ¯ša™Ð zÌµÓØ z-ƒ´šA¼ zül°×¯šˆ–āLsž¢T.£a™`>L\N ¯ša™Ð ƒ4r ;+°?« -az {‰N wa2Bºƒ +r[N ¯ša™Ð z =#¸azA¼[ ;+°?«+« ¯šƒ‰üƒl°×BýÖi´š{ƒ2]´š{Bºƒ3;+°?«+« Tüƒ .Ö´–š žq2Cd4r ¾´L\ ¯ša™ÐփN 3N -2Cd züƒ +°H\AÖiN -4r £µÓ z

+°H4ŠA¼‚փ؃ Ì 

wa2Bºƒ+r[N=#¸4r3;+°—?« ´ša™m_³šuj zžq+°=þƒ+° -az ¯ša™Ð zl°×-4r f+«¯šƒ‰üƒžq[ žq[T+r[ ˆ‚dƒ .»LyTüƒ žq[£?«C¹ Ø+rs Ø+°s z4r-»+° ƒazN[> zl°×-N;+°!qwa2Bºƒ +r[N;+°—?« f žq[A¼‚»ƒØTAÿ’փ?«§A¼[´ša™m_³šujփ f/2Bý A’[[ Tüƒ žq[N4r 4ŠƒLs2.»N /‰´š{Bºƒ 3 ;+°?« =þƒ+° /‰A¼K 4ŠƒLs2.»N žq´š{Bºƒ 3 ;+°?« žq[ =þƒ+°4r CÖH‚dzƒ -4r ;+°?«+« =Bº ƒÖ´i {š ¯šƒ‰2?«2];+°?«+« Tüƒ [.»y‚Öƒþƒ+°žqA¼ƒ3TAÿ¼ z4r ;+°?«-_B»=þƒ+°°žq[N -az´š–?«+«-N´šL´šva™k z+rA¼ƒ :?«§ žqÖa™ƒ+° ¯š2+°ü– [¯šĂ2+°ü– µÓØ µÓ£ØICd züƒ +rü z +ržuICd züƒ A’Ða£ ´ša ™_‚dƒ üƒ -ƒ›ÿª ƒ2A¼ƒ ƒ ´ša™_ ‚dƒüƒ ´šL´šva™k z´ša™W zµ†µÓÐCd z>ja™³ÕuCd z ' ¯šˆ–āLs‚»ƒ µÓØ z Ì ¯ša™Ð z ¯ša™Ð z Ì µÓØ z -ƒ m4Š2Aÿ¼ zl°×´šva™Ða™24Š ƒ‚փ؃

NÌÌCÖรLC»µÓ[£a™ zÌ4Š2,,àƒÌ 4Š2,,à ƒAã¼Ø1£L+«¯šƒ–åL2]T.£a™`A’Ða£CÖH‚dƒ_BáN ;+° ? « + « l°× Bý Ö i ´ š { ¯š ƒ ‰ü2?« 2 ]´š { Bº ƒ - Ø+° s z4rƒ µÓØ z4rƒ¯ša™Ð£Ø´š+° z4rƒC¹] uÏ z4r Ø+°s ƒÖ -ƒ›ÿª zƒ ±Â2N-N žu uÏ ƒ[l°×Býi´Ö {š /‰¯šƒ‰ü¯šCdØCdÐ zCÖH¯Õ2Cd» -N uÏ zƒ±Â2AÖƒÌ 

;+°?«+«=Bº ƒÖi´š{¯šƒ‰”ĀAÿ¼£ƒ›ÿª [a™¯šA’Ða£8a™–Bý´š{Bºƒ uÏ£ uÏ züƒwa2BºƒƒC£ ƒ2Cd#C£»ƒµÓØփC£ÖBý ‚Öƒþƒ+° žqÖþƒ+°‚dƒ[CÖH¯Õ´šva™Ð z´ša™m_³šuj z-az;+°?«[´šL´šva™k ƒ[ ‚Öƒ2] -N Cdl°× ü z4rA¼[ [> 4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ +°´š ü a =Bº ƒÖi´š{/‰¯šƒ‰CÖH¯Õ+2Cd»C£ƒžq+°±p‚ÖƒƒÌ 

' f[CÖH¯Õ+ƒNžq+°±paz/‰A»A¹/‰Nžq[N‚Öƒ‰Bºˆ žqAƒ¼ :A»žqÖþƒ+°žq+°»±p {#Ì 

'/‰N´šL´šva™k zQ[[CÖH¯Õ+»‚Öƒþƒ+°žq2A¼ƒ/‰A¼[ 196


.Ö ´–£wa a™ƒ£‰a™ƒ" /£‰ žql°×£‰ a ´šL´šva™k»ƒ ¯šÐX¯ÕĂA¼¤ z ¯ša™Ð+rü zü2A¼ƒƒ¯ša™Ð+rü zü+°ICd z4rƒ;+°—VX4rƒ2Bºƒƒ' ¯šˆ–āLs‚»ƒµÓØ z̯ša™Ð z¯ša™Ð zÌµÓØ z-4r=þƒ+° Ì žqÖþƒ+°'wa2Bºƒƒžq[AÖi”Āa™»ƒam4Š2Aɼ zam4Š2Aɼ z‚Öz+°— z\2´š{

N ÌÌ 3N£a™ z -a™¤ a£mX A’?« ´ÕA¼´š ”p ƒ£a™ zCÖรa™ƒa™Òu z4Š2,,àl°×¯šƒ–åL2]T.£a™` A’Ða£CÖH‚dƒ_BáN N ÌÌ ”ĀÐTƒ£a™ ƒ Ö ƒ ¾³ua£›uA¼ ƒ ¯š 2 A¼L c2] ¯š ƒ‚dƒ zž¢- C£a­փ¾³ua­›u›u£a™ƒ1£Lž¢m´š»W2.dƒ#‚»ƒ4r+° ›u›u£Lž¢»‚dz‰TµÓЯš2_2Aÿ¼փ4¹ÅÓ züƒl°ûBŽm´š»µÓ¾´?«§ -?«§A¼a™c uÏTµ}š zƒ¯š³šu>U z4r q¯Õ+ƒ ƒ[3A»W2]L '´šva™Ða™24Š»ƒ1£L[-»+°-ƒ›ÿª zül°× ˆa™Ù»ƒa™–a™.dƒ.dƒ ƒa™ü N ÌÌ ”p ƒ£a™ z CÖü¸£a™ƒa™Òu z ¯šƒ–āL2] ¯š³šu> uÏ zam+«2NTAÿ¼ z4r£L.»T L2.d_BýN 1 ›ÿª4Š£… ¯šCdؔĀaz›u›u£L >jNփ N ÌÌ ƒ2Bý 4Š B º ] a¹$üž¢ -Nÿ + ° Ö ƒ  ›uAÿ¼ ›ÿª L 2.dž q [ TAÿ ¼ z4r ´šL`Tƒ2]N-4r+2Cd+rü zƒ2Bý¯ša™ƒÐü¯š2”Ā—a™ züƒ1£L— ›uAÿ¼üƒ4r¯š2m+°Tƒ2.dƒ#>a™ƒ4Šƒ.dƒaz´š&BºNÿ+°փ N1£a™ƒ¯ša™Ð”Ā+«‚ƒÖ ´š–?«+«[ -N ¯š2´šva™k Tü+°` z +r ü¯Õ‚dz‰A¼[ CÖH‚dƒ_BýN £Lž¢-»+° uÏ ¢ØCdƒüƒ4r4¹.da™ ƒ4Šƒ.dƒ‰¯ÕgXaz´š&Bºƒ¯šTƒÕ§4r ¯ša™Ð£Ø´š+°փ-+°2BºC»>¯šƒĂ4r´šL`Tƒ2]N '-ƒ›ÿª ¯ÕgX‚Öƒ?«§A¼[-»+° uÏ ¢ØCdƒüƒ+°ü¯Õ züƒm4Šƒ.dy ¯š2A¼ƒžq[N4r-<2BºC» ¢ ƒ‚dƒ z4r;+°—?«4r¯šaЙ £Ø´š+° z4rC£Öi ¯š2´šva™k Tü+°` փ -\‰CdCÐds zƒJƒLC» ¢¯ÕXg ‚dz2Bºƒ# Aÿ¼ ¯ÕXg '¯ÕgX[±Â2A¼ƒ#-4r´šNÉÐCdCdsÐ>üCdCdsÐCd£jmCdü¯ÕgXƒ2Bý -Nÿ4ŠT ƒ2.dƒ# ƒL‚dz -\‰ CdCdsÐ Cd£jmCdüž¢ m´š »W2.dƒ# -[ CÖH‚dƒ_BýN

1£a™ƒ-\‰CdCdsÐ z4r¯šTƒÕ§¯ÕgXž¢ƒ2Bºƒ# ü£L+«¯ša™ƒÐü ƒ2Bý¯š2m+°Tƒ2]¯š2”Ā—a™ züƒ£L-<2BºC»>¯šƒĂž¢A¼³Õu2.d_Bý W2.d4Šü [‚dzaz2Cdl°× z2A¼ƒ ž¬›uNÿ2.d ü[‚dzCÖH‚dƒ_BÖƒ 'TAÿ¼փ¯ÕgXž¢£a™ƒ¯š2´šva™kփ#ƒ¸CÖH‚dƒ_BÖƒ :2+°ƒ¾´i¯ÕgCdƒž¬i£‚dzCdCdsÐ3+rµÓCdCdsÐCd£jmCdüC¹4ŠˆBºƒ+[ ‚»ƒa™–BýTµÓÐ zž¢m´š»W2´š_Bº ž¬[¯šˆ–āLs +°H\N-´š&BºƒTµÓÐ ¯š2_2Aÿ¼փ ØÕ§¯šTƒÕ§-ƒ›ÿª züƒ8+°+rü zž¢±Â2NTµÓÐ z ƒ2Býl°ûBºTü+°`փ´ša™W ¯šÐa™ˆ´š{BÖi4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ(´Õ´ša™_‚dƒüƒ 2A¼ƒm´š»W2] Cdl°×´ša™_‚dƒüƒ3Aÿ’a™ z +rA¼[‚dz Cdl°× C£» .Öy[+°ƒ+°C£ƒžq+°±p {#‚»ƒ>ja£³ÕuCdØ z-[CÖH‚dƒ_BýN 'TAÿ¼ z4r1£L+« uÏ£ uÏ züƒƒžqÖþƒ+°ƒTBº.dƒ# A¼t m+° ˆƒ›ÿª zTµÓQ+°L2.d_Bºƒ.dƒ´šL´šva™k ƒ2A¼ƒ£a™ƒžq+±° p {#‚dƒƒ ¯ÕgX[8+° +rü zž¢¯Õga™ z q¯Õ+ƒ#‚dƒƒN|+ ü z4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒ ´šA¼Tž¢ƒ2Bºƒ#|+

-ƒ_2Aÿ¼ z 1»ƒ+ra™¯Õ2³šÍa£ {4ra™ƒ.dü´¸ šH¸ ƒ2Bºü2±Ā4¹üƒm4r ƒ zž¢ ž¢ >[j2]L£L CdH¸ ž+‹jA» ƒj4ra™ƒ Cd2mBý ¯šƒm_³šuj`Ø z 4ra™ƒJLCH4Šƒa™ƒ {üƒBŽ+°§a™ƒ+H¸4Šƒa™ƒm´š”ĀA…4ra™ƒ4Šƒa™ƒm´š”ĀA…4rL Cd2mBý 1 +¹#‚dˆa™ƒØüƒ ´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ {üƒ ´šva™Ð z a™¯Õ2³šÍa£ {4rL CdH¸4rL+« 1 +¹#‚dˆa™ƒØü£a™ƒ 4Šƒa™ƒ¯šˆ.d az.dƒy# >L\N 1 +¹#‚dˆ.£a™ƒØü£L4Šƒa™ƒ {1¯šƒ_b‚dˆ.£a™ƒØüƒ4ra™ƒJa™ƒ´ša™ ƒ4Šƒa™ƒ { JL´Àa¨™ z4Šƒ2#ˆa™ƒž¢ƒ‰N 1a™¯Õ2³šÍa£ {4rLazš§AiÖ z›ÿª4Š£… ¯šCdؔĀaz›u›u›u›u £L.»Xž¢ƒ´š+a° ™` z4r1a™¯Õ2³šÍa£ {4ra™ƒ ›u›uaz.dyā»ƒa™l°×

JL´šLNÿž¢+« ]yWš“Øüƒ4Š ƒØ ƒ z qa™ƒy#l°×£a™ƒ±Â2NA’[[ azCda™ƒül°× m´š”ĀN2.dƒ.dƒ£‰a™ƒ 1 a™¯Õ2³šÍa£ { 4ra™ƒ ¯šCdØ£A¼ƒüƒ -´šL m4Š³ š ‡ üƒ +°  ˆMüƒa™ ƒ +° a ™ƒ `u ƒ‚d züƒ 4Š ƒØ z .» L ?« § 197


ƒ³šÍ ƒ³š‡üƒ փ¾³ua­›u›u £L ´šLNɞ¢+« - C£a™ƒ[ A¼‚dƒ.» m´š»W2]£wai ›u›u£a™ƒ:]y ƒ˜N zƒ1a£ {4ra™ƒ(ž¬i ƒL‚dz C»Q±Ā?«2.dƒ#>L\N ƒ˜Ta™ ƒ`´ÕA´¼ š ƒa™üÌÌ ƒ2Bý 1a£ {4rL+« 'µÓÐV‚dƒ ƒ˜ z+°H\' ƒ˜ z›u›u£|a :]yA¼4Šƒ#.»NÌÌ a™l°×+”Ā\N' ƒ˜+rü zž¢ ƒ³šÍ ‚Öˆ4Š z >L\N 8 +ra™` z¹ JL+« m±Ā`u±Ā‚dƒ ¯ÕgX ¯š2›ÿTª 2.d4r›ÿ4ª Š £…¯šCdؔĀaz›u›u£a™ƒ1a£ {4rLm›ÿˆª ƒAÿ¼Ø ƒ zl°× =A¼ƒa™ƒ4r[ü]£L›uAÿ¼ƒCd\Ù2]L8m´š‚dƒCd‰ zžq+°»1a£ {4ra™ƒ ˆ üƒ¯ÕgX+« ]y ƒa™üm´šµ†2CdCdƒ±Â2NL ÌÌm+«¯šj¯ÔµÓ¡›ÿªN z1a£ {4ra™ƒփ¾³ua­›u›u£L ´šv£ ¾¯2#a™ƒl°× ÖR® ¯š2A¼a™bā zž¢ փ¾³ua­›u›u £a™ƒ´š‚Öˆ\2] ƒ2.d zƒ ¯š–Lc2.d4 r ›u›u£L N ØCdÐ z [a™2 Cda£‚dƒ z4r m´š ³Õu2.dƒ# >L\N -žu|4 ›u›u£L2?«ž¢ƒ‰ ü¸a£X+« Cdüƒ C£+«2.d4r£a™ƒ¯š–³šu+¹ž¢–az£a™ƒփ¾³ua­›u›u£a™ƒ¯šA¼ƒÙa™ƒ›u›u u… ü ±Â2N AÖiJ.ÖiC d Ø zƒ Cd ´šL TƒCd A»³šu z -?«§ N£Ø»µÓ zƒ›ÿªL2.dƒ a™l°×Cd›uAÿ¼ƒCd#ƒ§+¹žq+° aa£az|+£L CdüƒֈA¼ƒl°×»£a™ƒ´ÕA´¼ š ¯šAƒ¼ aÙ ƒ™ /±Ā¯šK ƒ³šua£ Æ£a™ƒ-ƒm4Š³uÕ 2] ¯š ˆ2Cda™›ÿ•X+°.ÖiCdØ zƒ AÖiJ.ÖiCdØ zC¹±Ā#ƒ XL\±Â2N´š{Bºƒ ›u›u£LCdü´Õ–m+° ƒ z4rCd4ŠƒÙ#>L\N NÌÌ´šv£ƒ2BýN4Šƒ փ¾³ua£›uA…l°×.»a™4rN ÌÌ1a£ {4rL¯š³šu.da™ƒü2A¼a™ƒփ¾³ua­›u›u£L¯š ˆNÿ A¼ac™ zl°×ÖR®L1›ÿ?ª m§« ±püƒ|+µÓ a£ {4ra™ƒ›u›u¯š ˆNÿ A¼t ƒ2Bº4r £L+«

1a™¯2Õ ³šÍa£ {4rL[I¯Õ+[a£ff-[›u›u£a™ƒ¯šƒ–āL2´š.¯» LÕ ƒa™ü‘‘Be carefull, Be careful, Be careful’’ -[1|+µÓa£ {4rL—”Āa™ƒ¸ ›u›u3>ÏT[´Õ2.Öƒ -´š&Bºƒ1a£ {4ra™ƒCd3a¹4ŠØ z¯šL4ržq2A¼ƒփ¾³ua£›uA¼ƒ

³šÍ¯š§üƒž¢ Tmµ†2X I¯Õ+ƒ.dƒ£‰a™ƒ +r[ =žu4¹ _#§üƒ »¯Õ+[ A¼a™c zl°×¯ÕA¼¤ z4rƒ£‰a™ƒ1|+µÓ a£ {4ra™ƒ1a£ {4rL[Cd ¯š³šÍ‚dƒ zC¹¯š ˆNÿ A¼tl°×I¯Õ+[a£4r›u›u£a™ƒ ƒa™ü”Āa™ƒ¸

F |+a­´Ëš{žÆff-[.ִՖ#ƒ¸|+µÓ a£ {4rL+«T[´Õ2.Öƒ1›u›u£L¯š ˆNÿ ƒ2Bý ƒL‚dz£L ƒ2.d zƒ2Bý¯š–a™c.»Cd -ˆ³šuØփ N£Øƒ›ÿª z 4ŠHw4ƒ 1 |+µÓ a£ {4rL— ›u›u£a™ƒ a TAÿ¼ z4r ¯šˆ.d q¯ÕL

›ÿªTšØCdƒsž¢ N Øփ +ra™Øm+° ƒ züž¢ 1 a£ {4ra™ƒ +‹ü+° ±ĀmCd ³Õu2.ÖA¼a™ƒff-[ փ¾³ua­›u›u£L¯š ˆNÿ A¼a™c£2Cda™ za£ {4rL— £2Cdƒž¬i ¯š–³šu+¹ž¢–azL´šA¼ƒ£üƒÙ ›ÿªƒ züTµ†Ðƒ›ÿª փ#ƒ¸a£ {4ra™ƒ CÖH´ÕL N4Šƒ փ¾³ua£›uA¼ƒƒ2Bý ?u+‹Ăž¢ -³šu ƒjA…4Ša­ž¢[ _ˆC­ ³šÍ¯Õ–#žÆl°× I¯Õ+ƒ ÖÅÓ¡® ¯š ƒ‚dƒ zž¢ 1a£ {4rL— ?u+‹Ă -A¼¤ z¾´i - C£a­փ¾³ua­›u›u£L‚dƒAɒCdA¼É A¼a™c z>a™ƒ4Šƒ.dƒ»‚dz‰N NÌÌ_ˆC­³šÍ¯Õ–#žÆa™ˆ…ƒÖ2ž¢m´š»W2.dƒ a™l×° ¾´i A¼ac™ z.ÖAa¼ ž™ Aq ƒ¼ £L+«¯š–³šužq[¯ÕgXž¢»azA¼2C£>L\N -[‰´šV+°üƒ>L´Õ´Õ ƒj#a™ˆ zž¢[+«ÖR®£a™ƒ ƒ2.d z¾´i l°ûa™ƒy[ ‚dz2Bº4r

›u›u£A¼4ŠÙ|al°ûa™ƒy[‚dz£‰a™ƒff-[1a£ {4ra™ƒCÖH–L փ¾³ua­›u›u£L[- CdL2´š q¯Õ´š2.d¯šA¼ƒÙa™ƒ {üƒ a™ƒ¯š4r/±Ā¯šK ƒ³šua£ ÆÕLÔĀaz›u›u›u›u u…£a£‚dƒ`­ ƒ³šua£ ÆC£$Qt… ›u›u£a™üƒ+°ƒ´Õ2]£LN£Øƒm4Š³šu zƒm´š¯šL2]-ƒ›ÿª z 4ŠH\N3‚dˆ-ƒ›ÿª züž¢m´š»W2.dƒ#-ƒ›ÿªT2.dƒ#] a™l°× C£ƒC£ƒ4rUT2.dƒ#>L\N NÌÌ

:N-2C£´šva™k zff-[CÖH‚dƒ_BýN

+r[´šL´šva™kCdÐTƒ2+°ƒCÖH‚dƒ_BºžqA¼ƒ¯š2”Ā—a™ zC¹m ´|a´Õ2.d_Bý ]l°×—+[ ›uAÿ¼´šBºƒ#‚»ƒ az2Cd a™l °× >L\N +r4r A’[+« ¾´i -ƒ›ÿª Tƒ2+°ƒ/‰A¼[ffCÖH‚dƒ_BýN:2Cdl×° z2A¼ƒ´šva£kƒ›ÿª z» ´šL ´šva™k ƒ[ ›ÿu T2]N ¯šL+rA¼[ ‚dz C£ƒ›ÿªT 2]A¼2Cd‚dz 198


´šva™k»ƒ[‚dz›u›u.»[|atW2.d_BýN NÌÌTµÓÐ ƒ2Cd‚zd 4¹ÅÓ züƒ4r- C£a­փ¾³ua­›u›u £Lƒ2Bým±ĀA¼ƒa™bāT2] ƒa™ü£Lž¢»ü‚dƒÖz2A¼ƒ.dƒ‰?«§

TµÓÐa™ˆ´š A¼a™c zff ;+° a£mX ;+° ´š4Šüƒ +rü ƒ2C£ [ü] ‚dz2BÖƒ |+ ü m_³šÍj2Bº‚dzCd uÏ zC¹ƒ‰ 1 a£ { 4rL— TµÓÐ z ‚Öz+°— T a™` ´šva™Ð z CÖH‚dƒ_BºžqA¼ƒ :´š&BŽ TµÓÐA¼a™c z >L\ ' ¯ša™Ð z -ƒ›ÿ ª z ±Â2A¼ _ BÖ ƒ - C£a™ ƒ [.» TµÓ Ð 4Š C d =þƒ+° ƒ Tü+°` z4rƒ2B»¯ÕgX[1a£ {4rL—¾´iTAÿ¼ z4rm´š”ĀN2´š›BÖƒ NÌÌ- C£a­փ¾³ua­›u›u£LN£Øƒm4Š³šu z ü 1 a£ {4rL—¯š ƒ¯šs TµÓÐ z£L ƒ2B» /A¼bāT2.dƒ.dƒ‰#ƒ¸ƒ+[‰ 4¹ÅÓ züƒm+«2N›ÿu4Š zl°×ƒ ƒL+[‰¾´i ›ÿu4Š zl°×ƒÖBºüƒ.dƒ ü‚dƒ ƒ4Šƒ.dƒ‰#ƒ¸ƒA¼a™c£ƒ›ÿª z4ŠHw4ƒNÌÌ 4¹ÅÓ züƒ›u›u£Lž¢ü‚dƒÖz2A¼4rNÌÌ4¹ÅÓ züƒ a£ {4rLž¢ ü‚dƒ z 4r+° m+«2N+«[ ¾´i+«[ ±paz#ƒ¸ -ƒ›ÿª zž¢ ›ÿqA¼ z2BÖƒ +r[ 4¹ÅÓ zü m±ĀA¼ƒa£bā z ˆmCd z ;|+ TAÿ¼ z4r ƒ2BÖƒ'¯ÕgX a™l°×փ¾³ua­›u›u£a™ƒ1a£ {4rL‰CÖ]yaz´š–?« A¼a™c uÏTµ}š zƒ¯š³šu>U z4r q¯Õ+ƒ ƒ[3A»W2]L CdA¼ƒ´šLCdü [Cdü2´š{4r´š{#§´šLsÖR®›ÿª4Š£…¯šCdؔĀaz›u›u £L[A¼Lc2.d4r›u›u£L z< zž¢N ØC»>¯šƒĂ4¹.dL2]Cdj‚dƒ z ¬2NLXL\4Šƒ2#ˆa™ƒ.»a™ƒ a™l°×3N£Øƒ›ÿªˆXž¢»‚dz2Bý±p {# >L\N´Õ ƒj#›u³šuدš–³šu4ŠHw4ƒ 1a™¯Õ2³šÍa£ {4ra™ƒ±Â2N K‰A¼µÓü£L4r›u³šuØ z4rƒ‰ 4Šƒa™ƒ {ü.»Cd32Cda™2\+°4Šƒa™ƒ {ü.»Cd›ÿª4Š£…¯šCdؔĀaz›u›u£L +°´š .»Cd - C£a­ փ¾³ua­›u›u £L +°a™ƒ` .»C d m´š”ĀN2´š_Bý N£Øƒ›ÿª zžq£a™ƒ±Â2N-ƒ›ÿª ¯ÕgX‚»ƒ£L£¯šs ¯ÕgX£L ¯š³šu>¯ÕgXJLm´šCdØ+°´ša¹+°4Šƒa™ƒ´ša™2´ša™:#ƒ¸‰N

 1+H¸4Šƒa™ƒm´š”ĀA…4ra™ƒ BŽ+°§a™ƒ ̯šA¼ƒÙa™ƒ { 1+H¸4Šƒa™ƒm´š”ĀA…4ra™ƒ BŽ+°§a™ƒ Ì1¯šA¼ƒaÙ ™ƒ { 1_ÅÓ®¯šƒ_b£4Š‰4ra™ƒÌ´šva™k¯šA¼ƒÙa™ƒ { 1A2Cdƒü ƒj4ra™ƒÌ´šva™k¯šA¼ƒÙa™ƒ { 1/±Ā¯šK ƒ³šua£ Æ£a™ƒÌ´šL´šva™k¯šA¼ƒÙa™ƒ { 1- C£a­փ¾³ua­›u›u£a™ƒÌ´ša™»ƒ՝ 1+H¸4Šƒa™ƒm´š”ĀA…4ra™ƒ1a£ {4rLm´šA¼É ƒ¯šAƒ¼ aÙ ƒ™ {£L›uAÿؼ Cdƒ ¯ÀÐ+°L2]JL[-¯šCdƒs ƒ2Bý ¯šCdƒsž¢[+« .»Ly¯Õga™´ša™]£a™ƒ1a£ { 4rL+«U ƒj+°s-ƒ›ÿª zƒ-ƒm4Š³Õu2]L ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ 4r¯šC­-¯šC­üƒTBºQ¯ÕT L2]¯šC­ž¢¯Õga™´ša™.d4Šü ¯š ƒa™ƒ¤üƒ-4rWš“Ø[+« K {U {BýT +r { 3Cdj¯šÐa™ˆ´š{Bº {-ƒ Tš‚dƒ´ša™փT uÏ zƒ+°üƒ4Š q¯Õ-?«§ -ƒ›ÿª zƒaz.dƒy£a™ƒ Wš“Ø[+« -Cd[ 4Šƒ`uCdj+°փ µÓVa™C£A’CdjØCd ƒ2Bý TBºƒA¼ü 4rT2] ØÕ§ž¢K {3Cdj {¯šTƒÕ§ž¢K {´ša™ ˆCdj {-ƒTš‚dƒ uÏ zƒ +°üƒ4Š q‚dƒ4Šüa™ƒWš“ØBºƒTü+°`ƒBÖiC£ƒ-ƒN8AÖiC» {‰A¹-?«§ C£ƒ C£ƒ4r CÖH‚dƒ_Bºƒƒ -4r ¯šC£Ø³šu z4r CÖH‚dƒ_Bºƒƒ ' -ƒ›ÿª »ƒ1a£ {4rL—+°H\N Cda™ƒ£Cd›uAÿ¼ØCd1¯šA¼ƒÙa™ƒ {üN'›uAÿ¼ØCdl°ûBº14Šƒa™ƒm´š”ĀA… 4r|a¯ÀÐ+°L2]L 1 ¯š A¼ƒ Ùa ™ƒ 4r m´š+ ° X ´š{ a™ƒ š“ü -›ÿqA ¼C d Ð zƒ Wš“ Ø[+« -ƒ›ÿªT2´š q‚dz£Bºƒ ƒL‚dz m_³šuj z4r -az?«§ -ƒ›ÿª zž¢ ¯Õga™´ša™.dƒ£Bºƒ mX4Šƒ`uCdj+° U {Bºƒ > ƒa™` .dm+° zž¢ _2Nÿ2´š_Bý‚dz2Bý -4r´Õ2BŽ2Bº ¯ÕgXž¢[U {Bºƒ4Šƒa™ˆ´šAµ» Ó zCda™ƒ£Cd »ƒU {Bý[ +rƒm_³šuj zƒ-[›ÿuT2.dƒ+ƒ.dƒ2Bºƒƒ-#ƒ¸ UT2.dƒƒ-4r 199


U m_³šujüT.£a™`A’Ða£»A’2Cd µ†* züA’Ða£1¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ›¢Aÿ¼ ü=þ«\Wš“ØBºƒm_³šÍj2Bº zž¢m_³šuj z4r›ÿu .»¯Õ‚dƒA’bā 2 CdAb¼ ā X4rC£ƒm_³šuj»ƒ‚dƒ4Šƒƒm´š+°X´š{a™ƒš“ü´š2S+°a™`ƒm4Š³uÕ 2] Cd£jmCdü¯šÐa™ˆ´š zƒCÖH¯Õ+‰Wš“ØBºƒ3wa2Bý2?« -ƒ›ÿª zƒ ;+°—?«4r»‚dz‰#ƒ¸wa2Bºƒ4r4r[»aƒ™ 4r4r[žq#ƒ¸-ƒ›ÿª uÏ zƒ ±Â2A¼ƒƒ -?«§ -ƒ›ÿª uÏ zž¢ Wš“ØBºƒ ¯š³šu> z4r UT2] 3 ;+°—!¬ uϯšÐa™ˆ´š»ƒC£4Šƒƒ

¯ša™Ð z»ƒ£+°2!¬-Ø z4r ƒL‚Öz+°!qN‚dzžqA¼ƒff-ƒ¯š³šu>¯ÕgXž¢ƒ2BºƒƒQ[[mX4Šƒ`a™³ÕuCd ¯š³uš >¯ÕgXž¢ƒ‰1¯šA¼ƒÙaƒ™ {Cd£‰mµÓaz2]Wš“Ø[+«µÓa™`u4ŠX-ÖBý ³šuA¼‚֐ƒ+°Ø z.» -A» -ƒ›ÿª zƒm´š”ĀN2.dƒƒ1 a£ {4rL—az?«§ ¯ÕgX[+°ü4Š q¯Õ1¯šA¼ƒÙa™ƒÖi14Šƒa™ƒm´š”ĀA…4r|a´šva™k ¯šA¼ƒaÙ ™ƒÖi1 _ÅÓ®¯šƒ_b£4Š‰£L A¼tl°×4[±paz-´š–\2]L ´šva™k ¯šA¼ƒÙa™ƒ 4rm´š+°X´š{a™ƒš“ü+°ICdփ?«§ -ƒ›ÿª zCdl°× C£ƒ 4ŠH\ ¯šÐ‚dƒ2m´š+rµÓ¡Öi azCda™ m´š+rµÓ zü+rAÿ’a™փ U {[ m_³šuj z2A¼ƒ6+°Ø z.»‚dƒ4Šü¯š ƒa™ƒ¤üƒ-4r´Õ2BŽ2Bº z+°ICdƒž¬i ˆa™ƒ– ¬2A¼ƒm´š+rµÓ z+rAÿ’a™ƒÖ  C£ƒ ˆmCd z ˆa™ƒ– ¬2A¼+°‚dz2Bºƒ £a™ƒ JL -ƒm4Š³šu zž¢ 1 a£ {4ra™ƒ m_³šÍjƒ›ÿª z ƒ2Bý l°ûBº TBºƒA¼ž¬i =þƒ+° m_³šuj zƒ =þƒ+° žq[ m_³šuj zƒ T.£a™` q¯Õ -ƒ›ÿª zž¢¯Õga™´šBýL ´šva™k ¯šA¼ƒÙa™ƒ {CdWš“Ø[´Õ2BŽ2Bº ´š2S+°a™`A’Ða£T.£a™` .»az2]£üƒ4Šƒ ƒ³šÍ£+°Ø züA’Ða£mX4Šƒ`uICdƒ[4r[H´Õ ØÕ§ž¢ 3Cdj4r¯šTƒÕ§ž¢m_³šuj z4rƒ›ÿªT2´š q‚dzƒ:?«§ -ƒ›ÿª ¯ÕgXž¢ U {Bº ƒ m_³š u j zž¢ -›ÿ qA¼ Öz 2A¼ ƒƒ :2+° ƒ TµÓÐ ¯š2 _2Aÿ¼ փ  ´ša™m_³šuj zž¢m´š»W2.dƒƒTµÓÐ zƒ¯šÕ§4r q¯Õ+ƒƒ-?«§¯šÕ§ž¢ C£ƒ m_³šu j ƒƒ ¯š2 +°ü – z.» -4r N£Ø³š Í z.» TµÓÐ zž¢ _2Qÿ+°CdƒBº4Šƒƒ TµÓÐ ¯š2_2Aÿ¼ +ra™Ø+°žu´š z Cdl°× ¯š2+°ü– z4r =þƒ+°C¹¯š2m+°Tƒ2.d4r ƒa™üaz?«§_2Aÿ¼ zƒ›ÿªL2.dž+q ° T z+«s+þw+i

´šLCd´Õ2.dƒ.dƒ2Bºƒƒ -4r [¯šĂ2+°ü– z.» =þƒ+° m_³šuj z ƒ2Bý T zl°×sBº4Šƒ#l°× m´š‚dƒX‰2.dƒƒ ' ¯ÕgXž¢ ´šva™k ¯šA¼ƒÙa™ƒ { ‚Öz+°— -ƒm4Š³šu z.»CdN£Ø³šu zƒ2BýTBºƒA¼ü4Šƒƒ mX a™ƒ sü CdCdÐ zü4r TµÓÐ ¯š2 _2Aÿ¼ zž¢ Cd ֈ4Šƒ` z m_³šujCdCdsÐ z ¯šCdÐ 4Šƒ` z Tš“k CdCdsÐ z a™ ¢4Šƒ` z W CdCdsÐ z TµÓÐ zž¢[aCdCdsÐ zžq Bºƒ4Šƒ` züƒTµÓÐ zƒ»a™ƒ.»‚dƒ4r Tü+°` փ  -ƒ›ÿª »ƒ TµÓÐ ¯š2 _2Aÿ¼ m_³šuj z Q[[ az+°—Bº N£Ø³šu ƒ2A¼ƒa™ƒ1a£ {4rL-ƒ›ÿª zaTµÓÐ zl°×Tü+°`փ ´ša™m_³šuj z N£Ø³šu zƒ2BýTBºƒA¼ü+¹a™ƒWš“ØBý[´šva™k¯šA¼ƒÙa™ƒ {+°a™ƒ`C¹ am+«2N¯ÕgCdƒüƒCÖH‚dƒ q‚dzƒ m_³šÍj2Bº´š2S+°a™`‚»ƒCd£mCdü.»m_³šÍj2Bºփ A¹A’[+rAÿ’a™փ m_³šÍj2Bº zm_³šuj z TµÓдš2S+°a™`‚»ƒCd£jmCdž.»TµÓлƒa™–BýA¹A’[+« 3Aÿ’a™փ TµÓÐ zÌ´ša™m_³šuj z A’ÐA¼W©pBºW ƒ2mCd züƒ£[-2Cda£a™¤ züT a™`T.£a™` TµÓЯš2_2Aÿ¼փ m_³šuj zƒTµÓÐ zƒ2Bý»aƒ™ ´ša]™ Tü+°`փ ´ša™m_³šuj z4r[ü.dƒ# =þƒ+° m_³šuj z =þƒ+° žq[ m_³šuj z üž¢ m´š »W2´š q¯ Õ Tµ†Ðƒ›ÿª zž¢žqÖþƒ+°‚Öz+°—-ƒ›ÿª zƒ[üƒ´š{# 'žqÖþƒ+°-ƒ›ÿª ¯ÕgXž¢´šva™k ¯šAƒ¼ Ùaƒ™ {‚Öz+°—+°aƒ™ `.»”ĀAÿ¼l°×Bºƒ TµÓÐ zž¢Tü+°` z4rƒ2Bºƒƒ'‚Öƒþƒ+°žqÖþƒ+°üƒ_³šuA’ÐWš ”Ā2m´šA’‚dƒ z2A¼ƒ ˆmCd»ƒ[a™kaz2´š_BýT'-.dü”Ā2m´šA’‚dƒ zž¢»a™ƒ4r_‚dƒüƒ‚Öƒþƒ+°žqÖþƒ+°ü4ŠƒL2]T L2]žqÖþƒ+°ƒ TBý´Õ2] -.dü ´šL´šva™k ´ša™›u³šuØ z Cdl°× ü z4rA¼ƒ.dƒ 4Šƒa™ƒ”ĀÐTƒž¢”Ā\Wš“ØBºƒžql°×2BŽ±p {ƒ1a£ {4rL-ƒ›ÿª z 200


:#ƒ¸´šva™k¯šA¼ƒÙa™ƒ {-ƒm4Š³Õu2]TAÿ¼ z4rƒ‰N m_³šÍj2Bº Tµ†Ð2Bº ´š2S+°a™` z £?« Cd£jmCdüƒ mX a™ƒsü CdCdsÐ züƒJ#[‰?« Tµ}¸š`CdC£ÐICd z_‚dƒüƒžqÖþƒ+° A»[ ü CÖH‚dƒ_Bºƒ¹-A»A’ÐA¼W©pBºW ƒ2mC£a™g züƒ' ƒ2mCd zü/±Ā¯š A’Ða£¾´i £?«-T£›ÿu ¯š2_2Aÿ¼ zCÖH¯ÕTü+°` z4r=þƒ+°žq+° /‰N/‰#ƒ§/2Bºƒ#‚»ƒ-ƒ›ÿª z :´š&Bºƒ +rü»ƒ 3Aÿ’a™24r TµÓÐ z a™l°× 8Jƒ žq[AÖi mX sLs CdCdsÐ züƒ 4ŠˆBº žq[Öi Tƒ\HN µÓØ z ¯ša™Ð2 µÓØ2 -4r AÖJi µÓØ zž¢[+«m´šW» 2.dƒ#'µÓ£Øƒ›ÿª zƒm´š”ĀN2] ƒa+° ´šva™k ¯šA¼ƒaÙ ™ƒ { A2Cdƒü ƒj4ra™ƒ :#ƒ¸ JLA¼ta™ƒƒ =þƒ+° -ƒ›ÿª z žqÖþƒ+° -ƒ›ÿª z +°H\‚dz2Bý -a™ÎCd 4Šü 1a£ {4rL[ žqÖþƒ+° -ƒ›ÿª z+°üƒ4Š q¯Õ£L[µÓØ zž¢[+«m´š»W2´š q¯ÕL :2Cdl°×´šva™Ð zNÌÌCÖü¸£a™ƒ u z4Š2,,ül°× 1 a£ {4rL+« žuAÿ’a™ ƒ2A¼ƒ TA¼ØQt´š z ÖH \2.dƒ#l°× Jƒ# »‚dz´š{Bºƒ+°üƒ4ŠƒµÓ_¤ z 2?«

#+‘ff-ƒµÓ_t zmֈ\Ö2#» ¯š³šum”Āa™ z CÖa™ƒ _Bý A2Cdƒü ƒj4ra™ƒ m´šW‰2.dƒ# 1a£ {4ra™ƒ ¯š ˆAÿ’Tƒ.dƒy#aTAÿ¼ z4r>L\N A2 /£‰£" a£ /£‰ z+°A’ ƒTƒA¼ta™ z ˆ?u¸BºƒCdƒ£‰ z+°A’ ;+°¾¯+°ƒCda™ƒ£Cd A 4mBŽHDBºÃ”ĀփCdKl°×-ƒ›ÿª »ƒ£" a£ ‚dƒA’a™¤ zT.£L2]´š{Bºƒ= a¹DBºÃƒCdDBºÃ4r›ÿu .»¯Õ _2Nÿ2.d_BýN ;+°¾¯+°ƒ[µÓc_¤ z A2/£‰£" a£ žqƒ A2 ƒ[A¼ta™  ˆ?u¸BºƒCdƒ£‰ z+°A’žq2?u»Tƒ?«"

-2Cd#7a™l°×2BýL=#¸4r +°2,, ;a™ƒüƒ»+°[2BýAÖL\2´š{ ƒA»Öz" _‚dƒüƒ,‚»ƒa™ƒüƒ.dƒ…‚Öƒa™ƒ4ŠƒKÖ a™ƒ" ažqÖa™ƒ+°ƒ, {£‰ {" {2!¬azNžq 2.dƒ,»"[ƒK { ƒNKžqƒ+¹ ´šL´šva™k,ֈ"A’»‰´š\Q4ŠƒwasL|4 z" azNžq2.dƒ»x"[ƒK ƒNžqƒ+¹,, ̵ӡA¼¤[a™ƒÙ`CdCdÐ+°2A’a™gAa¼ ™ƒÐüƒ +°2,, ´šL´šva™k ¯šA¼ƒÙa™ƒ { 1 /±Ā¯šK ƒ³šua£ Æ £a™ƒ 1 a£ {4rL+« µÓ£ØICd z2A¼ƒ2]L -4r µÓØ z2A¼ƒ Tü+°` ƒ4Šƒ#‚»ƒ µÓ£ØICd z ¯ša™Ð£Ø´š+°փµÓدÕgX2A¼ƒ8/±ĀN {2BºA¼ƒµÓØC£A’CdjØCd ƒ2Bºƒ# ü µÓØ zž¢ >a™ƒ4Šƒ m´š‚dˆ` zƒ T L2.dƒ#l°× ”ĀAÿ¼Ø´šBºAƒ¼ +r[-ƒ›ÿªT2.d_BºƒCdˆm´š‚dˆ` z>a™ƒ4ŠƒƒµÓØ zž¢ m´š‚dˆ` ƒ2C£ ´šL´šva™k ¯šA¼ƒaÙ ™ƒ» C£Öi Bý´2Õ .dƒƒ :N 1 /±Ā¯šK ƒ³šua£ Æ4rL ü¸>L\N ' m´š‚dˆ` zž¢ 4Šƒa™ƒWš“ØHa™ƒ a™ƒl°û /±ĀNÿ 4r[ ¯š2+°ü– T+°ü– züƒ4r[žq?«§ ¯ÕgX-2A¼ƒ ü4Šƒa™ƒ¯šˆ.d/2BºA¼ƒWš“Ø[ ¯ÀÐ+ra™ z /2BºA¼ƒ :A¼ta™ƒƒ /2Bºa™ƒ 4Šƒa™ƒBº+°‚»ƒ Wš“Ø[ Bº+°

4Šƒa™ƒWš“Øžo+°?u‚»ƒ 4Šƒa™ƒÖþƒ+°›u¾¯…ff -az´š–?«+« >a™ƒ4Šƒ.dƒ‰N Wš“Ø[+«CÖH‚dƒ_Bºƒ.dƒ‰N:?«§m´š‚dˆ` z>a™ƒ4Šƒ´š{Bºƒ1a£ {4ra™ƒ 1/±Ā¯šK ƒ³šua£ Æ£LKTAÿ¼ z4rm´šW‰2]L

4Šƒa™ƒ a£Ø¯š2+°ü– z/±ĀNÿ/±ĀNÿ4ŠCd.ÖiCdØ zazCda™ zž¬i :2mN‚dƒ züƒžq?«§ ¯ÕgX+°A’'µÓØ zCÖH‚dƒ_Bºƒ.dƒ»‚dz‰A» :N=žu”ĀAÿ¼Ø zff -2A¼ƒül°×´šL´šva™4k ƒŠ a™ƒ[¯š ˆAÿ’ z

'µÓØ zž¢CÖH‚dƒ_Bºƒ 201


.dƒ‰A¼2C£ Tƒ\H‚dz‰ Ö2m#ƒ+°£¯Õ ‚Öƒþƒ+°C¹» -Nžq[.¹ ‚»ƒJƒ CÖH‚dƒ_BºAƒ¼ 'Ö2m#ƒ+°£¯Õ ‚Öƒþƒ+°-ƒ›ÿª z+¹¯šփ ‚dz‰?«§N ˆmCdƒ» ffm´šW» 2.» a™l°×/2Bým´š‚ˆd `uƒ›ÿª T a™ zCÖH‚dƒ q‚zd .dˆ ] a™l°×-Nl°ûBŽžql°×2BŽ±p {ƒ-´š&Bºƒžql°×2BŽ±p {ƒ:+°žqA¼ƒ

´ša_™ ‚dƒüƒ.»aƒ™ a™l×° Ö2m#ƒl°£¯Õ‚Öƒþƒ+°/2Bý»4r[´ša_™ ‚dƒüƒ CÖH‚dƒ_BºA¼ƒff ¾´i T L2]¯ÕgCdƒüm+° ƒ z‚»ƒ ƒ[ U {Bºƒm_³šuj z4r-4Šƒ# U ƒj+rs¯šg

 ´ša™m_³šuj ƒÖBý m_³šÍjƒ›ÿª z |+ žuCdj-ÖBýžq[=þƒ+°4r´ša™m_³šÍjƒ›ÿª z TµÓÐm´š»µÓ z µÓØ z µÓ£ØICd z 1a£ {4rL+«;+°m´šµÓ‰Tƒ\H‚dz‰N-A» ƒ[

=?«§´šL`u ƒ z žql°‚dz‰N‚dz-[‰?«+« üփN‚dz8A¹"ff -[‰?«+«3Aÿ’a™ z+rü z-2A¼ƒ ü1/±Ā¯šK ƒ³šÍa£ Æ£a™ƒ 1a£ {4rL[ +rü z2A¼ƒ m´š»W2´š q¯ÕL +rü zNÿ4ŠTƒ2] ´ÕA¼´š -K‰+rü zž¢»/Cd–Xs‚֐ƒ+rü ƒ2A»W2.dƒ.dƒ‰ [CÖH¯ÕN '¯ÕgX‚»ƒ +ržuICd z-´š&Bºƒ+rü´š{a™ƒš“Bºƒ +rüƒBºƒ =A¼ƒwai 1a£ {4rL+«”ĀÐQÿ´šBý ƒ¯š—L2.Öƒ:?«§+ržuICd¯ÕgX‚dƒ2A¼ƒ¯šaЙ  Ö2.d›¢az´š{Bƒº +rüƒBºƒ¯šT‚dƒ z4rm±ĀL¤2]CdAƒ¼ ´šL Bºƒ ˆa™ƒüƒ ¾³u.dyL2.dƒ[1a£ {4ra™ƒCÖH´ÕL:2+°ƒ+”Ā\µ†µÓÐCdփ ´šaW™ ¯šC£sƒ ƒa™]XL\=þƒ+°±Āü4Šƒƒ :´š&Bºƒ

+rüƒBºƒ ‚»ƒ 3Aÿ’a™ zC¹ a ¯šÕ§ +ra™Ø ƒ2Cd?«[ [a™Ð³Õu2.dƒ.dƒ£‰Bºƒff-[+°Hw4ƒ

+rü z+rAÿ’a™ z_‚dƒžuff-[ £L+«¯š ˆAÿ’ z+°Hw4ƒ-2Cd#Cdl°×l°ûBŽa_‚dƒžq ü z

-[[a™‚ k ƒd ƒ‚փ؃ -2Cd#´šL´šva™k¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {‚Öz+°—+°a™ƒ`u+°?u+° z.»Cd_‚dƒüƒž¢ m´š»W2] _‚dƒüƒ ‚Öz+°— -ƒ›ÿª z l°ûBŽ ±Â2N XL\´šLMH2] .dˆBº4r a >L|4 £?«+« 4r[ Cdl°× 4r[ a _‚dƒüƒl°× ‚Öƒ?«§ ¯š 2 _2Aÿ ¼ z žq A ¼[ CÖ H ‚d ƒ _Bý N ' _‚d ƒ üƒ -ƒN Cd l°× C£ƒ4r»‚dz‰N A»[ž¢ƒ A»[C¹ƒ žqAƒ¼ A»[+‹ ¯š2_2Aÿ¼ z žqAƒ¼ A»[+‹ ü z 4rA¼ƒ ' TAÿ¼ z4r CÖH ‚dƒ_Bý 1 a£ { 4ra™ƒ Ö2m#ƒ+°£¯Õ4rƒ‰£|ažq+°±pazL ´šL´šva™k¯šA¼ƒÙa™ƒÖi1/±Ā¯šK ƒ³šua£ Æ£a™ƒTµÓЯš2_2Aÿ¼փ T uÏ zƒ´šL´šva™k z4rƒ‰?«§£a™ƒ:Cda™ƒüƒl°ûBŽ´šL´šva™ƒküƒ4r q‚dƒ4Šü¯š ƒa™ƒgüƒ-az´š–?«+«[- C£a­ փ¾³ua­ ›u›u£a™ƒCd ƒ N Ø+°aƒ™ `C¹1a£ {4rL[Cd¯š ˆNÿ A¼lt °×a™´–Õ 2.dƒ+[¯š ˆNÿ¯š–a™cC¹ N ØA¼ac™ £ü¯š\TµÓЯš2_2Aÿ¼ 4¹Åuü¯šÕ§¯ÕgXü‚dƒ zü-ƒ›ÿˆª X[ m±Ā´Õ2s ´š q‚ƒd 4ŠH\´š–?«+[« 1a£ {4rL—փ¾³ua­›u›u£|aa+ra™Ø zƒ Öa™»LyL+ra™` z1a£ {4rL—›u›uC¹ƒ‰¯š[‰³ÕuCd ¯š2_2Aÿ¼»ƒ - C£a­փ¾³ua­›u›u£a™ƒQ[['TAÿ¼ z4rCÖH‚dƒ q¯ÕL

1 /±Ā¯šK ƒ³šua£ Æ£L A’Ða£ Kl°× 4¹ÅÓ zü ‚Öz+°— Tš‚dƒ T a™` ˆmCd»ƒ CÖH‚dƒ_BýN4r[ 4¹ÅÓ züž¢ m´š»µÓ¾´?«§ £?« -ƒ›ÿª zKl°×4Šüƒ4Š q‚dƒžqA¼ƒ-2A¼ƒ üK {-A» ´šL´šva£kƒ›ÿª ƒƒ+[ ¯Õga™´šBý±p‚dˆ { +°ƒ+° 1 /±Ā¯šK ƒ³šua£ Æ£a™ƒ Tƒ\H ´š[[£A’Ða£.»az2.£a™ƒK.» £¯š ˆNÿ A¼a™c z.»az2.dBŽ[+« ¯š ƒ‚dƒTƒ´š&BŽ¯š‰փNQ[[K.»Cd>L´Õ2]N»»CdAƒ¼ ´šLK { ¯šCØd ”Āaz›u›u£L z< zž¢[N ØC»>¯šƒĂƒA¼Lc2]3Cdj‚dƒ zC¹ ƒ2Bý4Šƒ2#ˆa™ƒ.»a™ƒ a™l°×-!q¸‚dz2Bºƒ#>L\Nff ' TAÿ¼փ Tµ†Ðƒ›ÿª z +rü m´š»µÓփ ´ÕA¼´š +°üƒ4Šƒ#‚»ƒ ´šL´šva™k ƒ[CÖH‚dƒ_BýN 202


1a£ {4ra™ƒ] L-ƒ›ÿª z´ša™W {[4rC£Öi?«§ -ƒ›ÿª z ´ša™W {Bº4rA»[C¹ˆ¯š2_2Aÿ¼ zžql°×2BŽ‚dz2B»¯šC£sA’[‚Öz+°— m´š+rµÓ z.»Cd» ¯šaЙ m´š+rW2´š_Bºƒƒ-azƒ-?«§m´š+rW2´š_Bºƒ £[C¹´šaW™ {[‚Öz+°—¯šC£sl×° ‚Öƒ?«§¯š2_2Aÿ¼ zžqAƒ¼ '¯šaЙ zl°×ƒ‰ _‚dƒüƒl°×ƒ‰l°ûBŽ-ICd z4Š/‰N-NA»[¾´i3Aÿ’a™´šBº+°A’[+°A» ¯šÐCd2mCd z4r-.dü zl°×4ŠˆBº¯š2_2Aÿ¼´Bš +º °¯šÐ‚dƒ2¯šC£sC¹ƒ2#ˆ ‚dz2Bºƒƒ -[‰?«K a ¯šC£s‚»ƒ CÖH‚dƒ´ša™.dƒ.dˆƒ2Bºƒƒ 3 TAÿ¼ z4r CÖH‚dƒ´ša™.dƒ.dƒ‰´š–?«+«[»?«+«[a¯šC£sw+?«§ ¯š2_2Aÿ¼ žqA¼ƒ' ¯šC£s -ƒN;+°?«¾´i TAÿ¼ z4rƒ‰A¼[1a£ {4ra™ƒ.Ö´–Õ L:N‚»ƒ ”Ā2m´š A’‚d ƒ zw + i ƒ ¯š L ±pazƒ ¯š L ±p+° ± pazƒ £L -ƒ›ÿª zƒ ˆmCd z´ša™ ƒ¯šCØd z4¹Åuƒ›ÿª z+ržuIC£ƒ›ÿª z Tµ†Ðƒ›ÿª z ´ša™W ¯šC£s 4ŠƒL2]- 4r³šu ÖzA¼ž¬iT TTAÿ¼ ¯šAƒ¼ aÙ ™ƒ {üA’Ða£- C£a­ փ¾³ua­ ›u›u£LN£Øƒm4Š³šu z ü ›ÿª4Š£…¯šCdؔĀaz›u›u£Lm ´ ƒ ü1a£ {4rL+«+°H\ K‰£a™ƒ ±Â2N K‰¯šCdØ z‚dƒA’a™g z 1a£ {4ra™ƒ›ÿ4ª Š £…¯šCØd ”Āaz›u›u£a™ƒ.»‚zd N Ø+ra™Øm+° ƒ zž¢ ;+° /´š+°a ™` z4r ˆL +2A¼a™ƒ ”ĀAÿ¼l °×ü.» £+°L¶2 ´š_ Bºƒ.dˆ £L+° ¯ša™ ƒ4Šƒ ¯šˆ +°j µÓ+«s 2N2.dƒ.dƒ £L +r#2+° z4rƒ‰ ¯š2+°# züƒ _2Aÿ¼ züƒ ¯šˆ+°j z4r 1 a£ {4rL N صÓ+«sC¹ 3Ma™ Ð .d z A’Ða£ ›¢Aÿ¼ . » ƒL‚dz A¼ Õ § .» Cü\2.d ƒ.d ƒ Cd ‚dƒƒ›ÿª zƒCd\TAÿ¼ z4rCd\£L+°2N2.dƒ.dˆ;+—+°—´š&Bºƒ Wš“Øü ¯š2”Ā—a™ ›uAÿ¼üƒ £L ¾´i+« »¯Õ+[ ›uAÿ¼´šBºƒ.dƒ £L µ}š UTCd ƒ2Cd‚zd az?«§+ra™Øm+° ƒ z+°2+«Cd ƒ‚փ؃£L+«¯š³šu>[LÐ+°ü– ¯Õ¤Xž¢ 4¹.dL 2] £+°Ø zžq a m4Š2AÉ ¼ z Cd‚ dˆ a™ƒ.»‚d z #l°× ¯š+ra™` ƒ‚փ؃

Ì)2CdC­¯šC­Ì

ƒ24ŠÅÓ³šÍa™Cdƒüƒ 4Šƒa™ƒl°× ƒ24ŠÅÓ ƒa™ ˆj,¯šA¼ƒÙa™ƒ Ls[+°ƒ4a™ ˆj, Cda™ƒ`ƒžua™'Cd[+«›ÿª+sC« ¹ zL‚dz.dƒmÖz+«—ֈ+° z.»l°×a™ƒ ,, 4Šƒa™ƒl°×,, +°a™´{š a™ƒš“Bºa£A¼ ˆj,-+°a™´š{a™ƒš“Bº4rA¼ ˆj, +°a™´š{a™ƒ©Ā+°a™,´š{a™ƒš“ü+r ü,´š{a™ƒ©pCds zBº_a™\, ˆa,,4Šƒa™ƒl°×,, |+mCd$Ï2Bºa£A¼ ˆj,a|+mCd ƒCd2Bº4rA¼ ˆj, |+mCd$Ï[,CdC­|+mCd2_ƒƒ‚»ƒ, ˆmCd zA¼4Šƒü+°,±ĀmCdƒ2BÖi, a,4Šƒa™ƒl°×,, ¯šja™`a™ˆ´š{Bºa£A¼¼ ˆj,T¯šja™`a™ˆ´š{Bº4rA¼ ˆj, ¯šja™`žq+°T¯šja™`4r+°,CdCdĂja™`T¯šja™`ž¬þƒ+°žq[,a, 4Šƒa™ƒl°×,, A»³Õu‚dƒƒ#+°a£A¼ ˆj,aA»³šu ƒCd2Bº4rA¼ ˆj, -³šu2›ÿu +°2#ƒ”Â2#ƒü4ŠƒA»³ÕuA»³šu züCÖþƒ {±pK,a, 4Šƒa™ƒl°×,, ´Õ2Bºa™ˆ´š{Bºa£A¼ ˆj,m_³šÍj2Bºa™ˆ´š{Bº4rA¼ ˆj, ´Õ2BŽ2Bºm_³šÍj2Bº›ÿu2Bº zü[2Bý‚dz2BýazTwa2Bºƒ4r[,a ,4Šƒa™ƒl°×,, uÏ[‚dƒƒ#+°a£A¼ ˆj,- uÏ[‚dƒƒ#+°NžqA¼ ˆj, uÏ£ uÏ zž¢+°—?«‚zd C£ƒ4r+°µÓ£Ø[+«JƒL,,4Šƒa™ƒl°×,, ‚Öˆ\‚dƒƒ#+°a£A¼ ˆj, ƒL›ÿ¢\‚dƒƒ#4ŠNžqA¼ ˆj, ‚Öˆ\›ÿ¢\/A¹Ø4Š zü2#[,›ÿu4Š C£Ђdƒ›ÿª +°š“k2Bº», 4Šƒa™ƒl°×,, 203


 »ƒüƒ+‹Bºƒüa£A¼ ˆj,‚»ƒ»ƒüƒ+‹BºƒüN4rA¼ ˆj, +rül°û# z+°‰Tƒ+«—ü4Šƒ uü ˆ2_ ØAɼ+°` zž¢›u´Õ, 4Šƒa™ƒl°×,, ƒ24ŠÅÓ z[LÐ+rL+«, ƒ24ŠÅÓ ƒ´ša¹+°T³ÕuCd, ƒ³ÕuC£Cdƒjl°×…, ƒ24ŠÅÓ z¯š]yA’Cdjl°×, ƒ24ŠÅÓ z A¼Ø]„A¼b̳šÍjNA» {l°×Ì´ša£Cd–a™ƒ BxÌ»A¼»A¼ƒØl°×Ì3N‚dƒ2CdØ zžq+°, ƒL][j2#ƒ,£A’2Cda™24ŠƒBx,# ¯š2´švLs+«,›ÿqA¼_ƒN¤Ta™³ÕuCd|a.d+°,Dÿ‰ ´šva™+° l°×2›ÿª+r<ØT,£A¼ u2Cda™¸+°Ø³Õu ƒ+°a™ , ³Õu‰¯šˆa™Ø¯šƒa™ˆ´š]„A¼b̳šÍjNA» {l°×Ì ´ša£Cd–a™ƒBxÌ»A¼»A¼ƒØl°×,, ƒ24ŠÅÓ2,, ƒ24ŠÅÓ zTµÓÐ Ls+«, ƒ24ŠÅÓ ƒ.dü ¯šÐ›ÿu , ƒ˜£+°X+«…, ƒ24ŠÅÓ z|+ žuCdjl°×, ƒ24ŠÅÓ ˆA¼Ø2CdµÓØÌ ƒ³Õu Cd+«´{š BºˆÌµÓ¡›ÿª ƒ24ŠÅÓ2Ì[³ÕuCdƒ w+´š{BºƒÌa™³ÕuJƒa™_‚dƒüƒ,a£`«2Bºƒ [>4Šƒa™ƒ,¯š³šu>´ša™m_³šuj,”½>Ø[Nÿ +«´š{Bºƒ,az³šu´ša™2_ƒü+°2A¼+°ƒCd,C»sÐ +°`2_ƒ4¹.dL2.ÖBºƒ,l°×³šua™l°û# ƒa£ ÅÓ4Š ƒƒBºƒ,+¹?«›ÿu¯š—a™+r2XJƒwaBºƒ ƒ³ÕuCdƒ+«´š{Bºƒ,µÓ¡›ÿª ƒ24ŠÅÓ2,T³ÕuCdƒ +«´š{Bºƒ,, ƒ24ŠÅ2Ó ,,

m4Š2Aɼa™.dl°×´šLMH2]m4Š2Aɼa£> züƒ

 ´šL´šva™km´š›¢Aÿ¼‚dˆ>Ï H—>+°¯š2£A¼ z m4Š2Aɼ+°a™sÌ´ša™ƒ.dˆa™ƒ±Ā´š‚dƒØa£>‚Öˆ\ ´šL´šva™ka£>‚Öˆ4Š¯ÕA’g2CdWa¹›ÿªˆš` z m4Š2Aɼ+°a™sÌ´šL´šva™kA¼a™c£.£a™Ø¯šA’2A¼azü´šl°×Ls Ja™Ö2+°#a£ ƒ.d2mA¼a£ { ¯š2´šva™ka£>‚Öˆ4Š¯ÕA’¤2Cd£Ø¯š ƒ2>L m4Š2Aɼ+°a™sÌ´šL´šva™kA¼a™c£.£a™Ø¯šA’2A¼azü´šl°×Ls Ja™Ö2+°#a£ ƒ.d2mA¼a£ { [>m´š›¢Aÿ¼TAÿ’ z m4Š2Aɼ+°a™sÌ-.düL¶A¼‚dˆ2A¼±Â£‰üa£>‚Öˆ\ µÓ¡A¼¤[a™ƒÙ`CdCdÐ+°2A’a™gA¼a™ƒÐüƒÌ+°a£+°a¹±ĀNÿA¼Ð‚dƒA¹ša™³ÕuCd ´ša™ ƒCdCdÐ+°2A¼ züƒ m4Š2Aɼ+°a™sÌ1 ƒA’bā4Š Cd+°škA»W+°m´š›ªƒÿ {üƒ a™.d

-.düL¶A¼‚dˆ2A¼a£>‚Öˆ\ ›ÿu£a™¤Tµ}©Āa™¤ z

 [a™ƒÙ`uCdj uϯš2‚Öˆ4Š z +°2A’a™ga™C£‰ R

m4Š2Aɼ+°a™sÌ zC£Øü£L¯Õ2³šu‚ÖˆZ2mA¼ƒüƒ -.düm4Š2Aɼ z »A’2Cdm4Š2Aɼ z

m4Š2Aɼ+°a™sÌ1 ˆ…±p+°üµ}©Ā.džu³šuЂdzüƒ ´šL´šva™k zÌ+´š–a™´š{›uü ƒ¹³šua™a£ { 1W a£ ƒQ+«I‚dƒ z _³šuA’ЯÕš z

-.dü›¢Aÿ¼¯ÕA’¤2Cd2©pBºW›ÿu 2¯šÐ´š‰A¼©Ā§2Cd2 m4Š2Aɼ+°a™sÌ1 ƒmA’ ƒBºƒÙW a£ ƒQ+«Cdƒüƒ ±Â£‰üa£>‚Öˆ\

 A’ÐA¼W›ÿu 2 m4Š2Aɼ+°a™sÌ1 ƒmA’ ƒBºƒÙW a£ ƒQ+«Cdƒüƒ ±Â£‰üa£>‚Öˆ\

 ¯šƒ uÏQ´š z-ƒ4Šƒa™ƒZCdüƒ m4Š2Aɼ+°a™sÌ1 ƒI–žuʵÓ2+°a™a£ { C£Cd–a™Ø z

 ›ÿªmA’mNa£ ƒµÓCd+° z ›ÿu£a™gTµ}©Āa™g¯š³ÕuCd z

204


         

m4Š2Aɼ+°a™sÌ1´ša™µÓ¡a£ ƒa™¯Õ2³šujA’¯šƒ »A’2Cd´š2.dTµÓ2X m4Š2Aɼ+°a™sÌ+H¸+¹#‚dˆa™ƒØüƒ ¯š2m4Š³ÀuCd

‚Öˆ4Š£¯Õš”Āa™ z m4Š2Aɼ+°a™sÌ1¹L1£Aɼ»2+°#”p ƒ‚dˆ$üƒ ‚Öƒþƒ+°m›ÿu2Xa™³ÕuCdWa¹a™Cd‰ z-ƒ4Šƒa™ƒWšØ¯š2£A¼ z m4Š2Aɼ+°a™sÌ1WH»ƒL¾¯iA¼ƒüƒa£>‚Öˆ\ ¯ÕA¼¤a£ ƒµÓCd+° zÌ m4Š2Aɼ+°a™s̯ÕA¼ga£ ƒ 3CdjH24ŠµÓCd+° z m4Š2Aɼ+°a™sÌ3l°×ü4Šƒa™ƒ Ls‚ÖˆZ2mA¼ƒüƒ m_³šujTA¼ØÌ´ša™ ƒ³šu2¯š m_³šuj TA’Ø a™³šu¯šØ z Ì m4Š2Aɼ +°a™s Ì m_³šuj1 ”Āaz¯šƒAÿ’+°a­ ´šva£k2A¼”ĀÐJƒU ƒ³šÍ£+°ØT.£a™` m4Š2Aɼ+°a™sÌ”Ā³ÕuCdØTA’Øm´šJ`»A’£s.£a™Ø ”psmCd ƒ2>L m4Š2Aɼ +°as™ Ì1TA’Ø2A¼”ĀÐ züƒ1£Ø”ĀmµÓ ƒ z m´š+rµÓl×° üƒ

-©Ā§ m+°ZCd m4Š2Aɼ+°a™sÌ1.dƒ+r—-´š–ü”ĀÐTƒ £Ø0uØCd 1£Ø”ĀmµÓ ƒ z ¯ÀCd ±Ā#Ìm4Š2Aɼ +°as™ Ì1´šaµ™ ¡Ó a£ ƒ´š2Cdƒü4Šƒa™ƒ LsH24Š Ls C£a™+r ƒCd”ĀL zÌ4Šƒ$€ü£a£‚dƒ`A’¯šƒ 3CdjTA’ØTžu¯š zÌ£0uØCdÌ”ĀÐTƒ[µ†a™A’m´Õ‚dˆ2A¼ ¯šCdؔĀaz£³Õu[ Ì›ÿª4Š£…1¯šCdؔĀaz›u›u »A’2CdBý2Bý ƒ zÌm4Š2Aɼ+°a™sÌ1µÓ2+°a™›ÿª4Š C£–A¼ƒüƒ 1TA’دša™Ð¯šÐ zÌm4Š2Aɼ+°a™sÌ1m+¹T±Āa™g”Āa™NÉ T»+°]2C£ ƒ`« .d zÌm4Š2Aɼ+°a™sÌ1»2+°# ƒü¸ »A’2Cd›ÿu£a™gm´šQ´Õ+° µÓ¡›ÿª+°a£k ƒCd z

m4Š2Aɼ+°a™sÌm_³šuj1 z ƒjü»[Ö2+°#¯šƒ›uba£ { -ƒ_2Aÿ¼2Ì1»ƒ+ra™¯Õ2³šÍa£ {4rLUTC£ƒ›ÿª z

205


 - Ø+°s z ƒ³šuCdƒs -³šu2+ra™ z 3+rµÓ ´š2.d +°2 3+r µÓ z £ >‚dzBºƒ ‚dz ¯š ˆ ´š2.d £‚dz {4r +°2

.d2mA¼ƒBºƒ _³šu¯š–X +| m Cd$BÏ ƒº .d2mA¼ƒBºƒ -2Cda| 2mN‚dƒ ƒ¯šƒĂ4r _ƒN¤4r ]Cds z4r -³šu2 züC¹ +ra™ z4r 4¹ÅÓ+° züƒ

-$Bºƒ TWš“§Bºƒ TµÓÐ+°a™s ´š2.d züC¹ /A’ m±Ā` -±Ā m±Ā` 4¹ÅÓ+° züƒ

-\‰ -š§ £‚dz ´š2.d Nl°×—üƒ A» {Bºƒ +°2 µ¢mCd z4r CdÐl°×—4r -\‰

a™ƒ`ƒBºƒ -µÓÐK uÏ2» mN‚dƒ O³šuÐ4r A» Cdüƒ züC¹ m´Ëˆš ` 4¹ÅÓ+° züƒ z4r

>ü ´ša£µÓ+s« :.£yā 3N ´š2.d µÓ_t z4r µÓ+s« µÓ+s« ¯š–a™c4r a™ˆ´š z4r >ü z +°2 ´šNÉT -\‰ ´š2.d A» {Bºƒ +°2 £l°×—4r

m+«‚ˆd ´š2.dCd £jmCdüC¹ µÓ+s« 4¹ÅÓ+° züƒ 4Š2Aÿ¼ z4r

´šNÉT

+°a| j2mN‚dƒ züC¹ 4¹ÅÓ+° züƒ

3+rµÓ £‚dz -\‰ >ü ´šNÉT +°A2¼ _ z +°A2¼ _ z +°A2¼ _ z +°A2¼ _ z +°A2¼ _ z

206


207


208


209


210


211


212

Sarva Vedanta Shiro Bhooshanam  

Chalaachala bodha Satsangamu, Meka Narasimha Rao, Pagolu Swamy, Kosuru muralikrishna Rao, Jalloori Balarama krishnaiah