Page 1

C7:H?: 6\ZcYVYZEaVcZh™8dchZ_dhYZCjZhigdh:meZgidh™9†VBjcY^VaYZa6\jV

)DEASYPLANESPARAPADRESYNIuOS BVgod'%&%q6Šd*qC°)-q:_ZbeaVg<gVij^idqlll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

Especial

Campamentos


B6GOD'%&% :Y^idg^Va ™ %+ HdWgZHVedhnEg^cXZhVh ™ % HdgiZdhnEgdbdX^dcZh ™ &% AV7g_jaViZDg^ZciV ™ &' Ij8jZcid ™ &) 6EA6J9:CNGÞ:C ™ & 8^cZ ™ & 8^gXd ™ &. BV\^V ™ &. Bh^XV ™ &. Bjh^XVaZh ™ &. IZVigd ™ '% 9:H8J7G:CN8G:6C ™ ') 7^Wa^diZXVh ™ ') :heVX^dh8jaijgVaZh ™ '* BjhZdh ™ '+ ?J:<6CN9>H;GJI6C ™ () 6Xi^k^YVYZh ™ () 8Zcigd8dbZgX^VaZhnYZDX^d ™ (* 6^gZA^WgZ ™ (+ 6igVXX^dcZh ™ )% :HE:8>6A86BE6B:CIDH ™ ) A‚ZbZjc8jZcid ™ ,% Adai^bdZc ™ ,& <j†VYZ:begZhVh ™ ,) DC<>ck^iVYV ™ ,*

PREMIO ALFA - MPAZM 2009 MENSAJEROS DE LA PAZ - MADRID

PREMIO NACIONAL

Alares® 2009

9>G:8IDG6 CdgV@jgi^c cdgV#`jgi^c5hVedhneg^cXZhVh#Xdb G:9688>âC GZhedchVWaZ/HV\gVg^dBZY^cV hV\gVg^d#bZY^cV5hVedhneg^cXZhVh#Xdb :fj^edYZGZYVXX^‹c/ ÛaZm;ZcdaaVg VaZm#[ZcdaaVg5hVedhneg^cXZhVh#Xdb 8VcYZaVBVgi†cZo XVcYZaV#bVgi^cZo5hVedhneg^cXZhVh#Xdb 8VgbZcGdYg†\jZo"Ng^o{WVa XVgbZc#gdYg^\jZo5hVedhneg^cXZhVh#Xdb HVgV<dcoVad hVgV#\dcoVad5hVedhneg^cXZhVh#Xdb LZWbVhiZg/6a[dchd<dco{aZo lZWbVhiZg5hVedhneg^cXZhVh#Xdb B6G@:I>C<NEJ7A>8>969 GZhedchVWaZ/8g^hi^cV7VXVg^oV Xg^hi^cV#WVXVg^oV5hVedhneg^cXZhVh#Xdb ejWa^X^YVY5hVedhneg^cXZhVh#Xdb 8ddgY^cVX^‹c/AVjgVAVidggZ XddgY^cVX^dc5hVedhneg^cXZhVh#Xdb :fj^edXdbZgX^Va/ BVYg^Y Ûc\ZaZh8VggVcoV Vc\ZaZh#XVggVcoV5hVedhneg^cXZhVh#Xdb 7ZVig^o8VŠ^od WZVig^o#XVc^od5hVedhneg^cXZhVh#Xdb 7VgXZadcV 9Vg†d;Zgc{cYZo YVg^d#[ZgcVcYZo5hVedhneg^cXZhVh#Xdb 8DBJC>868>âCN:K:CIDH GZhedchVWaZ/6c\‚a^XV<‹bZo Xdbjc^XVX^dc5hVedhneg^cXZhVh#Xdb 9>H:xD 8ddgY^cVX^‹c/AVjgVAVgV aVjgV#aVgV5hVedhneg^cXZhVh#Xdb H^bdcZBdX`Zg h^bdcZ#bdX`Zg5hVedhneg^cXZhVh#Xdb 69B>C>HIG68>âC GZhedchVWaZ/;adgZcX^V7Zaad VYb^c^higVX^dc5hVedhneg^cXZhVh#Xdb hjhXg^eX^dcZh5hVedhneg^cXZhVh#Xdb XdaZ\^dh5hVedhneg^cXZhVh#Xdb 8DA67DG6C:C:HI:CåB:GD Eh^X‹ad\VXa†c^XV/C‚a^YV=VZYd >ajhigVYdgV/8g^hi^cVHZggVcd I>G696B:CHJ6A(*%#%%%:?:BEA6G:H B69G>9/'(*#%%%Y^hig^Wj^Ydh Xdc:ABJC9Dndigdhejcidh# 76G8:ADC6/&&*#%%%Y^hig^Wj^Ydh XdcA6K6C<J6G9>6ndigdhejcidh# 9Ze‹h^idaZ\Va/B"))**("'%%* HVedhnEg^cXZhVhœZhjcV ejWa^XVX^‹cYZHVedhnEg^cXZhVhH#A# 7"-))(%..% 8$A‚g^YV!)&(°"'-%'%BVYg^Y

/'$+-/$-&$,' lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb  HVedh n Eg^cXZhVh H#A# ÆIdYdh adh YZgZX]dh gZhZgkVYdh# :c k^gijY YZ ad Y^hejZhid Zc adh Vgi†Xjadh - n ('#&! e{ggV[d hZ\jcYd! YZ aV AZn YZEgde^ZYVY>ciZaZXijVa!fjZYVcZmegZhVbZciZ egd]^W^YVh aV gZegdYjXX^‹c! aV Y^hig^WjX^‹c n aV Xdbjc^XVX^‹c eWa^XV! ^cXaj^YV aV bdYVa^YVY YZ ejZhiV V Y^hedh^X^‹c! YZ aV idiVa^YVY d eVgiZ YZ adh XdciZc^Ydh YZ ZhiV ejWa^XVX^‹c! Xdc ÒcZh XdbZgX^VaZhZcXjVafj^ZghdedgiZnedgXjVafj^Zg bZY^d i‚Xc^Xd! h^c aV Vjidg^oVX^‹c YZ HVedh n Eg^cXZhVhH#A#Ç

:aX^ZggZZY^idg^VaYZHVedhnEg^cXZhVhhZ egdYjXZfj^cXZY†VhVciZhYZfjZiZc\VhaV \j†VZcijhbVcdh# EjZYZhXdcÒgbVgijheaVcZhZclll# HVedhnEg^cXZhVh#Xdb#AdhXdciZc^YdhYZ cjZhigVlZWhZVXijVa^oVcVY^Vg^d#

:hiV\j†VZhi{]ZX]VXdc :hiV\j†VZhi{]ZX]VXdc eVeZaZXda‹\^XdngZX^XaVYd eVeZaZXda‹\^XdngZX^XaVYd


PĂ SATE A LA FIBRA Ă&#x201C;PTICA Y TU CONEXIĂ&#x201C;N SERA UN 20% MĂ S RĂ PIDA QUE CON ADSL

12 Mb REALES CON LĂ?NEA Y ;;0<030B?>AB>;>"((Â&#x2030;<4B DURANTE 6 MESES

WWW.LAFIBRAOPTICAESMEJOR.COM

LLAMA GRATIS AL

TIENDAS ONO WWW.ONO.ES

Oferta vĂĄlida para nuevos clientes del 01/03/10 al 31/03/10 contratando el pack de servicios bĂĄsicos de banda ancha. Precio de ONO2 a partir del 7º mes:  49,90â&#x201A;Ź/mes (57,88â&#x201A;ŹÂ con IVA). InstalaciĂłn: 39â&#x201A;ŹÂ (45,24â&#x201A;ŹÂ con IVA). Consultar condiciones generales de la oferta en www.ono.es/condicioneslegales/marzo Informe realizado con base en datos oficiales de la SETSI (Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la InformaciĂłn), disponible en  www.bandatotal.com


+

:9>IDG>6A

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

La paridad como ejemplo 9

ZhYZZhiZZheVX^dfj^h^ZgV[Za^X^iVgVid" Ydh adh eVYgZh fjZ Zhi{c ^ckdajXgVYdh ZcadhXVbW^dhYZaVhdX^ZYVYVXijVa#

:hidh]dbWgZhfjZigVWV_VcXdYdVXdYdXdc aVhbj_ZgZh#Cdh‹adedgigVWV_VgXdcZaaVhZc eVg^YVY!h^cdedgfjZVYZb{h!Zhi{ch^gk^ZcYd YZ Z_Zbead V hjh ]^_dh n Vh† ZYjXVcYd eVgV fjZaVh\ZcZgVX^dcZhkZc^YZgVhcdiZc\VcfjZ XdbWVi^gedgYZh^\jVaYVYZhh^c[jcYVbZcid# 8dch^YZgd fjZ cjZhigV \ZcZgVX^‹c Zh aV fjZ Zhi{ k^k^ZcYd Za Ze^XZcigd YZa XVbW^d# Adh bdYZadh igVY^X^dcVaZh YZ [Vb^a^V! nV cd hdc adhfjZb{heZhdi^ZcZc!nXdcaV^cXdgedgV" X^‹cYZaVbj_ZgVaVk^YVaVWdgVa!aVhdX^ZYVY hZZhi{igVch[dgbVcYd#

AVh^ccdkVX^dcZhnadhXVbW^dhcdhdc[{X^aZh YZZciZcYZgc^YZVhjb^g#:c\ZcZgVa!iZcYZ" bdhVXdci^cjVgZccjZhigVodcVYZXdc[dgi! ncdVgg^Zh\Vgcdh#EdgZhdbjX]VhYZaVhaZ" nZh!XdbdaVfjZhZVXVWVYZVegdWVgZc:j" gdeV!eVgVaVWV_VedgeViZgc^YVYdWa^\Vidg^V! aV[aZm^W^a^YVYYZ]dgVg^d!Vh†XdbdaVhXjdiVh Zc aVh ZbegZhVh! i^ZcYZc V Zbej_Vg Zc ZhiV Y^gZXX^‹c#

:cHVedhnEg^cXZhVh!hdbdhaVbVndg†Vbj" _ZgZh!ncjZhigd]dgVg^dZhYZXdcX^a^VX^‹caV" WdgVan[Vb^a^Vg#HdbdhjcVeZfjZŠVbjZhigV! eZgd ejZYd VhZ\jgVgdh fjZ [jcX^dcV# 8dch^" YZgd fjZ hdbdh jcdh eg^k^aZ\^VYdh! eZgd bZ \jhiVg†V fjZ XVYV kZo [jZgVc b{h ZbegZhVh aVhfjZhZhjbVgVcVZhiViZcYZcX^V!fjZZh ad]VW^ijVaZcZacdgiZYZ:jgdeV#:acbZgd YZ ]dgVh egZhZcX^VaZh Zc Za igVWV_d! cd hdc h^c‹c^bdYZegdYjXi^k^YVY#:hVfj†YdcYZYZ" WZbdh[dXVa^oVgcdh# CjZhigdh ]^_dh cZXZh^iVc iVcid YZa eVYgZ Xdbd YZ aV bVYgZ! n cdhdigdh cZXZh^iVbdh iVcid igVWV_VgXdbdY^h[gjiVgYZai^ZbedXdc cjZhigdh ]^_dh eVgV edYZg ZYjXVgadh n iZcZg jcVhdX^ZYVYbZ_dg# CdgV@jgi^c 9^gZXidgV

9ZidYVh[dgbVh!hdnYZaVde^c^‹cYZfjZadh XVbW^dh \ZcZgVaZh hZ egdYjXZc hjbVcYd bjX]dhXVbW^dh^cY^k^YjVaZhfjZhZY^g^\Zc ]VX^VZab^hbddW_Zi^kd#

;I9H?8;7B7:?H;9JEH70:ck†VijhXdbZciVg^dhnhj\ZgZcX^VhVaZ"bV^acdgV#`jgi^c5hVedhneg^cXZhVh#Xdb FjZg^Ydh Vb^\dh! fjZg†V YVgdh aVh \gVX^Vh edg gZ\VaVg V b^ ]^_V jcV bVŠVcV eZg[ZXiV ^ck^i{cYdcdh Va egZZhigZcd YZ aV eZa†XjaV I^VcV n Za HVed# B^ eZfjZŠV cd edY†V XgZZg fjZ [jZhZ V kZg V aV cjZkV eg^cXZhV 9^hcZn VciZh fjZ hjh Vb^\j^iVh# AV kZgYVY Zh fjZ! eVgV idYdh adh fjZ Vh^hi^bdh! hje^hiZ^h dg\Vc^oVgad WVhiVciZ W^Zc eVgV cd ]VXZgcdh ZheZgVg YZbVh^VYd# Cd XVWZ YjYV YZ fjZ hd^h ZheZX^Va^hiVh Zc ]VXZgcdh [Za^XZh V eVYgZh n c^Šdh# 8VgaVGdYg†\jZoZ"bV^a#


-

HD7G:H6EDHNEG>C8:H6H

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

3OBRE ¶;if[hWceilk[ijhWiik][h[dY_Wi H^XdcdX‚^hjcYZhi^cdeZg[ZXideVgVk^V_VgXdcadhc^Šdh!jcaj\VgYdcYZegZeVgVcVXi^k^YVYZh bjnY^kZgi^YVh!jcVgjiVedgaVcVijgVaZoVZheZX^VabZciZeZchVYVeVgV[Vb^a^Vhncdad]Vh k^hidZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb!ejZYZhXdbeVgi^gadXdcdigdheVYgZhZhXg^W^‚cYdcdhV XjZciVcdh5hVedhneg^cXZhVh#Xdb

9ŒceYedi[]k_h bWh[l_ijW

;iY‘Y^WdeijeZei bei`k[l[i$$$ 6aVh&(/(%]Zc8VYZcVHZg&%*#);B 6aVh&-/(%]ZcDcYVBVYg^Y&%+#%n&%&#(;B

:CFJ>DH8DH#

(,

B6GOD

:aeg‹m^bdYdb^c\d'+YZbVgod XdcZaeZg^‹Y^Xd:ABJC9D#

;d[bfhŒn_ce d‘c[he$$$

:C86H6# HjhXg†WZiZ!VigVk‚hYZcjZhigVlZW! ngZX^WZaV\j†Vedgh‹ad'* VaVŠd&&cbZgdh#

:HE:8>6A7>:C:HI6G NI>:BEDA>7G:

:C8DA:<>DHN:BEG:H6H#

8VhVhgjgVaZh!]diZaZh XdcZcXVcid!VXi^k^YVYZhVaV^gZ a^WgZ!ZmXjgh^dcZhZc[Vb^a^V½ EaVcZhZ^YZVheVgVgZaV_VghZn Y^kZgi^ghZZc[Vb^a^V#

E†YZaV\gVi^hZhXg^W^ZcYdV XdaZ\^dh5hVedhneg^cXZhVh#XdbXdchjaiVg edgiZh#

:CIJDG9:C69DG# EjZYZhkZgaVZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

ADHA>7GDHHDC EGDI6<DC>HI6H

NI6B7>wC½

>YZVhneaVcZheVgVYZheZgiVgZc

:cZbegZhVh!XdaZ\^dh!i^ZcYVhCZX`CZX`! 8Zcigdh8]^fj^I^cnXV[ZiZg†VhK>Eh#

adhc^ŠdhZa\jhidedgaVaZXijgV

mmm$IWfeioFh_dY[iWi$Yec :M8AJH>KDL:7# ™8D8>C69>K:GI>96E^ooVheVgVeVe{ ™?J:<DHµCdhkVbdhYZeZhXV ™:H86E696AVh[VaaVhZc[Vb^a^V ™A67Gå?JA6I:G:HEDC9: ™IJH=>?DHNADH6HIGDH NBÛH½C:LHA:II:G#

GZ\†higViZXdbdjhjVg^dZcaVlZWn gZX^WZXVYVhZbVcVjcbdci‹cYZegd" bdX^dcZhZmXajh^kVheVgVadhaZXidgZhYZ HVedhnEg^cXZhVh#

I‡]k[deijWcX_ƒd[d


&%

HDGI:DHNEGDBD8>DC:H

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

3O2TEOSY02O-O#IO.E3 EVgVXdchZ\j^gZhidhgZ\Vadh!ZcigVZccjZhigVlZW! gZ\†higViZneVgi^X^eV#µHjZgiZmmm$IWfeioFh_dY[iWi$Yec

ADHC>xDH9: I>BE:A768= HdgiZdYZZcigVYVh Dh^ck^iVbdhVYZhXjWg^gaV VkZcijgVYZadhc^ŠdhYZaV adXVa^YVYYZI^beZaWVX]! XjVcYdadhVYjaidh YZX^YZc^ghZ!]VgidhYZaVh igVkZhjgVhYZadheZfjZŠdh#

;>H=:GEG>8: 9ZhXjZcidZcijXdbegV ;^h]ZgEg^XZfj^ZgZ VnjYVgdhVXjbea^gadh YZhZdhYZadheZfjZŠdh YZaVXVhVnedgaVXdbegV YZegdYjXidh!edgkVadgV eVgi^gYZ(%!dWiZcYg‚^h &*YZYZhXjZcid#

86O69DG:H9: 9G6<DC:H HdgiZdYZZcigVYVh EVYgZhnc^ŠdhfjZYVg‚^h hdgegZcY^YdhedgaV bVZhig†VnkVadgYZ adhegdiV\dc^hiVheVgV eZghZ\j^gnXVoVgVZhiVh iZb^WaZhXg^VijgVh#

H^fj^ZgZh hVWZgb{h ^dh! hdWgZadhegZb YZa d dc ^X WjhXVZa d gZ\VadVadaVg\ YZaVgZk^hiV#

9JB7D *9K9 EdY‚^hgZk^k^gXdckjZh" igdh]^_dhaV]^hidg^VYZa eZfjZŠdZaZ[VciZ9jbWd! jcXa{h^XdfjZ]VZciZg" cZX^YdVeVYgZhnc^Šdh#

:C<A>H=;DG;JC EgdbdX^‹c 8VbeVbZcidh :c\a^h][dg;jcgZ\VaV aVXdb^YVVidYdhadh c^ŠdhfjZVXjYVcVhj XVbeVbZcidVigVk‚hYZ HVedhnEg^cXZhVh#

FWhj_Y_fW[d0mmm$IWfeioFh_dY[iWi$Yec


&'

A67Gå?JA6I:DG>:CI6

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

+ Sí No =

Responsabilidad AVedh^W^a^YVYYZad\gVgadYZhZVYdVa^\jVa fjZaV^bedh^W^a^YVYYZ]VXZgad!eZgb^i^g{c Vac^ŠdaVXdchigjXX^‹cYZaeg^cX^e^dYZgZVa^" YVYfjZdg\Vc^oVg{hjeZchVb^ZcidVYjaid#

:

h iVc \gVcYZ aV ViZcX^‹c fjZ YZbVcYVc [dgbVi^kd#KVaZiVcidYZX^gaZh†fjZYZX^gaZcd! adh ]^_dh XjVcYd hdc eZfjZŠdh! fjZ YZ" ZciVcidhZigViVYZh^ijVX^dcZhY^hi^ciVhZcXdc" _Vbdh edXd i^Zbed eVgV ^bV\^cVgadh iZmidh Y^[ZgZciZh! Zk^iVcYd XdcigVYZX^ghZ ZcigZ bVndgZh!eVgVZkdXVgaVegdnZXX^‹cYZXVYVjcd adh eVYgZh d Vea^XVg adh Ydh i‚gb^cdh eVgV jc YZcjZhigdhVXidh!k^ZcYdfjZad b^hbd]ZX]d# fjZ]VXZbdh]dnXjVcYdi^ZcZc igZh! XjVigd d X^cXd VŠdh! YVg{ AdV\gVYVWaZn 8jVcYdaVVXZeiVX^‹cnaVegd]^W^X^‹c [gjidhXjVcYdiZc\VYdXZ!fj^cXZ adYZhV\gVYVWaZ! hZbVc^ÒZhiZcZc^\jVaZhegdedgX^d" dkZ^ciZ#:YVYZhZcaVhfjZidYV" hdc^\jVabZciZ cZh! hZ ^g{ ZhiVWaZX^ZcYd jc Zfj^" k†Vh^\jZcZcZa]d\VgnbjX]Vh cZXZhVg^dheVgVaV a^Wg^d ZcigZ ad edh^WaZ n ad egd]^W^Yd kZXZh gZhjaiVc YZhXdcdX^Ydh [dgbVX^‹cYZand# eVgV Za c^Šd! fjZ aZ eZgb^i^g{ Xdch" YZcigdYZaVegde^V[Vb^a^V# igj^g eVjaVi^cVbZciZ aV XVeVX^YVY YZ idaZgVgaV[gjhigVX^‹c!YZhVggdaaVgZa :cadheg^bZgdhbZhZhYZk^YV!ZhaVbVYgZZa YZhZdnXdcigdaVgadh^bejahdhZcadhi^Zbedh c^XdejZciZfjZXdbjc^XVVac^ŠdXdcZabjcYd YZZheZgV# 6h† VXXZYZg{ YZ bVcZgVhZ\jgV! V hdX^Va#6igVk‚hYZZaaVhZ^c^X^Vg{ZcaVVYfj^" jcVgZVa^YVYXdcaVfjZ!Zc^ciZgVXX^‹cXdci^cjV! h^X^‹c YZ aVh cdgbVh fjZ Xdc[dgbVc ad ZmiZg" ZhiVWaZXZg{adheg^cX^e^dhbdgVaZhfjZaZeZg" cdZ^c\gZhVg{eVjaVi^cVbZciZZcZhVgZVa^YVY b^i^g{caVdg\Vc^oVX^‹cYZhjeZchVb^ZcidVYja" XdchjhXdhijbWgZh!XdcigVY^XX^dcZhniVWZh# id# :cidcXZh!´X‹bdedYZbdhegdiZ\ZgadYZh^ijV" X^dcZhYZg^Zh\d4´8‹bd^cXaj^gZchjXg^VcoVZa AdV\gVYVWaZnadYZhV\gVYVWaZ!hdc^\jVabZciZ h^nZacd4´8‹bd]VXZgeVgVeg^kVgadh^c[gjh" cZXZhVg^dheVgVaV[dgbVX^‹cYZand# igVgad4### :c eg^bZg aj\Vg ]Vn fjZ iZcZg Zc XjZciV fjZ VbWVh eVaVWgVh XjZciVc Xdc Za b^hbd edYZg AZZhdWgZdigdhiZbVhYZ^ciZg‚hZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

C‚a^YV=VZYd Eh^X‹ad\V8a†c^XV


&)

IJ8J:CID

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

La mariquita pilla y el bichito wgVhZjcVkZo! jcVbVg^fj^iVe^aaVfjZ h^ZbegZ^WVVkZgVhjVb^\d ZaW^X]^idX]^fj^i†c! eVgV^g_jcidhVYVgjceVhZd# AaZ\‹ZaY†VYZaXjbeaZVŠdhYZaW^X]^id nXZaZWgVgdc_jcidhZaXjbeaZVŠdh! gZeVgi^ZcYd[Za^X^YVY# 6h†!_jcidh!XZaZWgVgdcaV[Za^X^YVY# BVg^cVK^aaVcjZkV+VŠdh

BVg^cVk^cdVgZXd\ZghjegZb^d ncdhXdci‹fjZaZZcXVciVWV aZZgnZhXg^W^gXjZcidh#

:ck†VcdhijXjZcidVXjZcidh5hVedhneg^cXZhVh#XdbnedYg{hXdchZ\j^g[Vci{hi^Xdha^Wgdh


!GENDA-ARZO

0LANESYPROPUESTASDEOCIOQUEFAVORECENLACOMUNICACIvNYLACONFIANZA ENTREPADRESEHIJOS FOMENTANDOENLOSNIuOSLACREATIVIDADYELRESPETO

<G6C9:HEÛ<>C6HE6G6 JC6E:FJ:x6=>HIDG>6 9:6HIGDCDBÞ6# :caV7^Wa^diZXVCVX^dcVa# JcVk^h^iV\j^VYVedgaVh ZhigZaaVh½E{\#')

A67:AA69JGB>:CI:# :cZaIZVigdHVceda#9ZhXjWgZ fj‚eVh‹XdcZaeg†cX^eZVoja b^ZcigVh6jgdgVYdgb†VigVh Za]ZX]^od#E{\&.

>I>C:G6G>D<J>69D:HE:8>6A E6G6;6B>A>6H#:cZa?VgY†c Fj^ciV;jZciZYZa7Zggd#9ZhXj" WgZ_jcidVadhijndhadhb{h WZaadhg^cXdcZhYZaVX^jYVY# E{\(+ CdkZYVY 6Xi^k^YVY

8DCA686H6 68J:HI6H#:cZa BjhZdAdeZYZKZ\V# 9ZhXjWgZX‹bdhZ k^k†VZcZaH^\adYZ Dgd#E{\'+

A6B6A:I69:ADH9:H:DH# :cZa<VW^cZiZYZIZVigd#Jc Zfj^eV_ZXVg\VYdYZXjZcidh Z^bV\^cVX^‹c#E{\#'%

!)

:YVY gZXdbZcYVYV C^Šdhhdadh C^Šdh VXdbeVŠVYdh <gjedh 8daZ\^dh

I6AA:G:H :C>C<AwH#:c @^YhJh#:aaj\Vg ZcZafjZY^kZgh^‹c nVegZcY^oV_Z kVcYZaVbVcd# E{\(*

8dX]ZX^idh H^aaVYZgjZYVh 9^hXVeVX^YVY k^hjVa 9^hXVeVX^YVY VjY^i^kV


%LMUNDODELESPECTACULOCONSUSSUEuOSYFANTASqAS HARAVOLARLAIMAGINACIvNDELOSNIuOS5NAMANERA DE INFLUIR POSITIVAMENTE EN ELLOS TRANSMITImNDOLES EL AMOR POR LAS GENIALIDADES DE CADA ESPECTACULO 6Xi^k^YVY

#INE%STRENOS 9WpWZeh[iZ[ ZhW]ed[i

9WpWZeh[iZ[ZhW]ed[i AaZ\VVaVheVciVaaVhkdckdZe ÔejWdj[!XdceVgXZaVhYZi^ZggV XdcZXiVYVhedgejZciZh!njc h^c[†cYZi^edhYZZhW]ed[i#:c ZhiZbjcYdadhXVoVYdgZhYZ YgV\dcZhhdcadhgZnZh# EZgdcdhdadZaadhhZVigZkZcXdc ZhiVhiZgg^WaZhWZhi^Vh½Pe[! jcVc^ŠVXdcjcV^bV\^cVX^‹c YZhWdgYVciZ!_h|WbWYWpWZ[b ZhW]Œdc|i\[hepocedijhkeie YZidYdh!fjZbdgVZcZaÒcYZa bjcYd# 8dciVaYZVnjYVgVhjfjZg^Yd i†d6gcdaY!aVkVa^ZciZc^ŠVhZ ZbWVgXVg{ZcjcVWl[djkhW \Wdj|ij_YWobb[dWZ[iehfh[iWi! fjZiZcYg{fjZXdbeVgi^g Xdc<l^oYdnA^Vc"8]j!Ydh XVoVYdgZhXdcjcVhVbW^X^dcZh bjnY^[ZgZciZhYZaVhhjnVh½ ¶ÜhcWj[Z[lWbeho‘d[j[WbW Wl[djkhW

OdZYZX^YZVnjYVgVhji†dV YZh]VXZghZYZjciZgg^WaZYgV\‹c! neVgVZaadWjhXVVa\jcdhYZadh ]‚gdZhfjZVeVgZXZcZcadha^Wgdh fjZaZZ#H^cZbWVg\dZcXjZcigV VYdhXVoVYdgZhXdcbjnedXVh VbW^X^dcZhfjZaVVXdbeVŠVg{c VaVbdgVYVYZabVakVYd OVbeVbjcYdh#;ijh[deZ‡W+$ -

EVgi^X^eVZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

9Œce[djh[dWhWjk ZhW]Œd =^XXje!jck^`^c\dVYdaZhXZciZfjZ cdVXVWVYZZcXV_VgZchjig^Wj YZbViVYdgZhYZYgV\dcZh!hZ Zc[gZciVVjcdYZZhidhVc^bVaZh! fjZaZ]Vg{kZgZabjcYdYZhYZdigV eZgheZXi^kV#;ijh[deZ‡W(,$ -

BWd_‹[hWc|]_YW o[b8_]8Wd] AVc^ŠZgVfjZVeVgZXZXjVcYdb{h hZaVcZXZh^iVeZgdbZcdhhZaV YZhZVkjZakZXdcjcVcjZkVZcigZ\V YZaV]^aVgVciZnXdcbdkZYdgV [{WjaVfjZXdcfj^hi‹Vc^ŠdhYZidYd ZabjcYd#;ijh[deZ‡W)'$ ,

Beid_‹eiZ[ J_cf[bXWY^

:cI^beZaWVX]!jcVVaYZVYZXjZcid YZ]VYVh!adheVYgZh]VcidbVYd aVb{hhdgegZcYZciZYZidYVhaVh YZX^h^dcZhedh^WaZh/µbVgX]VghZn YZ_VgVhjhigVk^Zhdh]^_dhhdadh ;ijh[deZ‡W'/$ -

EVgi^X^eVZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

CdkZYVY

JeoIjeho([d): 8jVcYd6cYnYZ_VhdadhVhjh _j\jZiZheVgVVh^hi^gVjc 8VbeVbZcidYZKVfjZgdh!Va\d iZgg^WaZhjXZYZ/jcXdaZXX^dc^hiV hZXjZhigVVLddYnnadaaZkVVjcV cjZkVXVhV###9ZhXjWgZaVhcjZkVh VkZcijgVhYZadheZghdcV_Zhb{h Y^kZgi^Ydh!µV]dgVZc(9 ;ijh[deZ‡W'($ )

GZXjZgYVfjZaV^c[dgbVX^‹c hZVXijVa^oVY^Vg^VbZciZZc lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

7hj^khobWl[d]WdpWZ[ CWbjWpWhZ IdYdXdb^ZcoVXjVcYd6gi]jg gZX^WZjcbZchV_ZYZhdXdggd/ µHZaZc^VZhi{ZceZa^\gd:a_dkZc ZbegZcYZjcVgg^Zh\VYdk^V_ZiVc hdadeVgVYZhXjWg^gfjZZgVjcV igVbeV### )

B_bo"bWFh_dY[iW>WZW :cZagZ^cdZcXVciVYdYZE^c`dk^V! aVEg^cXZhV=VYVA^an\dW^ZgcVXdc bVcdb{\^XVniZcYg{fjZVnjYVgV aVhdigVh]VYVhn]VYdhVXdaVWdgVg! eVgVhZgfjZg^YdhnVYb^gVYdhedg hjejZWad# (

J_WdWo[bIWfe 9^hcZncdhegdedcZjcXjZcid Xa{h^Xd###Xdcjc\^gdbdYZgcd/ jcV_dkZc!jceg†cX^eZXdckZgi^Yd ZchVedfjZfj^ZgZgZXjeZgVghj [dgbV]jbVcVnjcWZhdfjZaZh aaZkVVjcVY^kZgi^YVVkZcijgVV igVk‚hYZadheV^hV_Zhb^hiZg^dhdh YZAj^h^VcV# )

#INE/TRAS3ALAS 9[djheZ[7hj[:eiZ[CWoe 8^XadYZX^cZZc[Vb^a^V

kZg^c[dgbVX^‹cZce{\#'+


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

6Xi^k^YVY

6idYVbV\^V

#IRCO

8VYVh{WVYddhZheZgVjc ZheZXi{XjadhdgegZcYZciZbZciZ b{\^Xd###µDhfjZYVg‚^hXdcaV WdXVVW^ZgiV8VYVh{WVYdjc h]dlY^[ZgZciZ#H!&-]".Xdc

J[Wjhe9_hYeFh_Y[ G¯YZ6idX]V!(*"BVYg^Y .%'#-,+#-,%"BZigd6idX]V! :bWV_VYdgZhnAVkVe^‚h

Xdchjb^X^‹c

ZhbVYg^Y#Xdb$X^gXdeg^XZ

(

IVaaZgYZX^gXd

8dck^‚giZiZZcZagZnYZaVe^hiV egVXi^XVcYdi‚Xc^XVhYZbVaVWVgZh! Z_ZgX^X^dhV‚gZdh! VXgdWVX^Vh! Zfj^a^Wg^dhneVnVhdh! XdbdaVhVji‚ci^XVh ZhigZaaVhYZaX^gXd#H!

 

gZhZgkVg

:aiZVigdcdZh h‹adjcZheZXi{Xjad! ZhjcbdYdYZ Xdbjc^XVX^‹cfjZeZg" b^iZZmegZhVgZbdX^dcZh# 8dbeVgiZXdcijh]^_dh ZhidhbZchV_Zh!XgZVcYd gZ[ZgZciZhXdbjcZh#

+"&,

IVaaZgYZbV\^V

H+!&(n'%!YZ&']V&(]nYZ&(]V&) ]"&)%-XaVhZhYZjcV]dgV -"&'

J[Wjhe9ecfWY=hWdL‡W X$<gVcK†V!++"BVYg^Y .&#*)&#**#+."BZigdEaVoVYZ:heVŠV n8VaaVd

CZWW^V"8^gfjZ:ad^oZ

K'+nM(&!'%/(%]#H',!&-]n''/(%]n 9'-!&-]"YZ'%V)'

 gZhZgkVg

7jeZWcW]_W;if[Yj|Ykbei ;iYk[bWZ[?bki_ed_ice X$>haV6aZ\gVcoV!)"HVcHZWVhi^{c YZadhGZnZh"+&+#.(,#(,%"lll# VidYVbV\^V#Xdb

X$8ZV7ZgbYZo"BVYg^Y .&#(%-#..#.."BZigd8VcVa

IgVhbh^XV

JcVhZg^ZYZXdcX^ZgidhYZXVg{XiZg Y^Y{Xi^XdfjZcdiZejZYZheZgYZg# )

-fS-{SICA 9W_nW<ehkc AdhBdjhhV`^h

Bh^XVYZadh7VaXVcZhYZcigdYZ jcVbVaZiV#

-USICALES

@WdW]k_d@WdW]W^?d\Wdj_b E°8VhiZaaVcV!&--"BVYg^Y .&#'')#,)#.*

BV\^V^c[Vci^aeVgVY^h[gjiVg Zc[Vb^a^Vb^ZcigVhadhc^Šdh bZg^ZcYVc#Hn9!&-]

&&ZheZXi{Xjad!&( gZ[gZhXd ZheZXi{Xjad!&* bZg^ZcYV ZheZXi{Xjad!&+ X]dXdaViZXdcX]jggdh ZheZXi{Xjadn ''ZheZXi{Xjad bZg^ZcYVXZcV *

9WiWJ[WjheBWYWiWZ[ bWcW]_WobW^[Y^_Y[h‡W EoV#YZ6giZ^_d!&)[gZciZV8#8#AV KV\jVYV".&#,(&#))#&-

-AGIA

J[WjheiZ[b9WdWb

kZg^c[dgbVX^‹cZce{\#'*

µ6egZcYZadhbZ_dgZhigjXdh nhdgegZcYZVijhVb^\dh

JcbjcYdYZZchjZŠdn[VciVh†V! ZcigZaVgZVa^YVYnaV^bV\^cVX^‹c#

-{SICA

H&(n'%!&']"XdchjaiVgegZX^dh

YZ&%]V&']nYZ&']V &)]"*%$bZh‹&*$Y†V

-

&.

CdkZYVY

AVbZ_dgbV\^V^c[Vci^a!fjZ]Vg{ kdaVgij^bV\^cVX^‹c#

Hn9!&,/(%]"-ZheZXi{Xjad!&& gZ[gZhXd ZheZXi{Xjadn&( bZg^ZcYV ZheZXi{Xjad *

;b=WjeYed8ejWi @VgeVhIZVigd"X$HVciV>hVWZa!&. BVYg^Y".&#*(.#+'#(+

:aXa{h^XdXjZcidZjgdeZd!VYVeiVYd Vjcbjh^XVaaaZcdYZXdadg^YdnXdc jcVejZhiVZcZhXZcVbjnXj^YVYV# H!9n;Zhi^kdh!&,]". '

BWX[bbWZkhc_[dj[ IZVigdHVceda"Ea#HVcEdaYZBVg!& BVYg^Y".&#*)&#.%#-."BZigdEg†cX^eZ E†d"lll#iZVigdhVceda#Xdb

JcV]^hidg^VXdcdX^YVedgidYdh! eZgdYZaVfjZcdhVWZbdhVa\jcdh YZiVaaZh½´FjZg‚^hhVWZgfj‚]^od Zaeg†cX^eZYjgVciZadh&%%VŠdhfjZ eVh‹aVeg^cXZhV6jgdgVYdgb^YV igVhe^cX]VghZXdcZa]jhd4HnK&.!

&-]n9!&']ÄC^Šdh&(nVYjaidh &+ )

© Disney

Sortea 5 DVD de Para participar entra en: www.SaposyPrincesas.com


6Xi^k^YVY

'% JeoIjeho([d): 6cYnhZkVVjcXVbeV" bZcidYZkVfjZgdh!n hjh_j\jZiZhhZfjZYVc hdadhZchj]VW^iVX^‹c! XVbeVcYdVhjhVcX]Vh n]VX^ZcYdYZaVhhjnVh½ VYZb{hZcigVZcVXX^‹c jccjZkdeZghdcV_Z/jc VbW^X^dhdXdaZXX^dc^hiV YZ_j\jZiZh½9^h[gjiVYZ ZhiVcjZkVVkZcijgVZcadh bZ_dgZhX^cZh#

BWpoJemd¶[dl_le IZVigdAdeZYZKZ\V"X$<gVcK†V!*, BVYg^Y".%'#)%%#'''"BZigd8VaaVd! HVcid9db^c\dnEaVoVYZ:heVŠV lll#iVbW^Zc#dg\

JcZheZXi{XjadaaZcdYZXVcX^dcZh! XdgZd\gV[†VhnVXgdWVX^VhZc ZafjZedYg{hXdcdXZgZak^kdV adhegdiV\dc^hiVhYZAVonIdlc# µ:cigVYVhnVVaVkZciV?',nK'-YZ

bVnd!&-/(%]nH'.n9(%YZbVnd! &']!&+]n&.]XdchjaiVgegZX^dh (

gZhZgkVg

4EATRO =WX_d[j[Z[j[Wjhe X$<ZcZgVaEVaVcXV!,"BVYg^Y .&#)+,#%.#,&"BZigd:bWV_VYdgZh lll#\VW^cZiZYZiZVigd#Xdb

:agZhXViZYZaVeg^cXZhV

JcV\gVcVkZcijgVZcaVfjZjc kVaZgdhdeg†cX^eZVXdbeVŠVYd YZjcVYgV\dcViZcYg{cfjZ^gVa gZhXViZYZaVeg^cXZhV### H!&-/(%]", (".

gZhZgkVg

AVbVaZiVYZadhYZhZdh

JcVbVaZiVfjZ\jVgYVZchj ^ciZg^dgidYdhadhXjZcidhYZa

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

CdkZYVY

hjd[ZgiVeVgV[Vb^a^VhnXdbegV) ZcigVYVhVaegZX^dYZ(#H!&,]n9! &'/(%]"&* +

gZhZgkVg

J[Wjhe7kZ_jeh_e9_kZWZZ[ 7bYeX[dZWi X$7aVhDiZgd!)"6aXdWZcYVh .&#++(#+,#+,"lll#VaXdWZcYVh#dg\

:ac^ŠdXdaX]‹c

6igVk‚hYZa]jbdgnaVbh^XV!adh c^ŠdhZciZcYZg{cbZ_dgjc]ZX]d iVcYZa^XVYdXdbdZhaVhZeVgVX^‹c YZadheVYgZh###9'&!&-]"YZ(

bjcYd###8VYVkZofjZZhiZb{\^Xd Vgi^aj\^dhZVWgZ!YZ_VZhXVeVgjc h^c[†cYZVkZcijgVh!eZghdcV_Zh [Vci{hi^Xdhnaj\VgZhZm‹i^Xdh### H!&,]n9!&']n&,]", (".

gZhZgkVg

AWhfWiJ[Wjhe X$HVciV>hVWZa!&."BVYg^Y .&#*(.#+'#(+"BZigd6ci‹cBVgi†c

B^gXVnEdbe‹c

JcVXidgnjcVVXig^oaaZ\VcVaVhVaV nYZX^YZcigVch[dgbVghZZcjcdh eZghdcV_Zh!B^gXVnEdbe‹c!eVgV ]VXZgjcVdWgVYZiZVigd# 9,n&)!&']Ä- &

 J[Wjhe7bY|pWh X$6aXVa{!'%"BVYg^Y".&#*('#%+#&+ BZigdHZk^aaVn<gVcK†V

6B^YhjbbZgC^\]iÉh9gZVb

JcVdedgijc^YVYeVgVfjZadh b{heZfjZŠdhXdcdoXVcjcV YZaVhdWgVhb{hXdcdX^YVhYZ H]V`ZheZVgZeZgdµZc^c\a‚h 9^h[gjiVZc[Vb^a^VYZabZ_dgiZVigd b^ZcigVhegVXi^XVhjc^Y^dbV# 6YZb{h!ZaaZc\jV_ZXdgedgVanaV b†b^XVYZadhVXidgZh[VX^a^iVg{aV XdbegZch^‹cVidYdh#6egdkZX]V

V* +

gZhZgkVg

J[Wjhe7kZ_jeh_eIWd Beh[dpeZ[;b;iYeh_Wb X$;Za^eZ>>"HVcAdgZcodYZ:a :hXdg^Va".&#-.,#((#%%

8VgbZaVidYVaVk^YV

8VgbZaVhZZcVbdgVYZidYdZa bjcYdnhjhjZŠdZhZcXdcigVgV Va\j^ZcfjZaVfj^ZgVYZkZgYVYn eVgVidYVaVk^YV#9&)!&'/(%]Ä+ +"&&

gZhZgkVg

J[Wjhe=khZkb‘ X$I^ghdYZBda^cV!)"AZ\Vc‚h .&#+.)#,*#*)"BZigdBZigdhjg8VhV YZaGZad_"lll#iZVigd\jgYjaj#Xdb

AdhigZhXZgY^idh

JcVk^h^‹cVXijVaYZaXa{h^Xd XjZcid!fjZYZÒZcYZYdheg^cX^e^dh [jcYVbZciVaZh/aV^\jVaYVYnaV hda^YVg^YVY###H+n9,!&-]Ä*!*% (

gZhZgkVg

J[WjheBW]hWZW X$:gX^aaV!'%"BVYg^Y".&#*&,#.+#.- BZigd:bWV_VYdgZh lll#iZVigdaV\gVYV#Xdb

´:hiVcY^[†X^aXdciVgjc XjZcid4

8jVcYdjc\gjedYZeVnVhdhaaZ\V VaX^gXdnhZY^hedcZcVXdciVg jcV]^hidg^V###µXdb^ZcoVcadh egdWaZbVhH!&,]n&-/(%]n9!&'/(% ]n&,]", )"&*

J[WjheFhWZ_bbe X$EgVY^aad!&'"BVYg^Y".%'#)--#)-- BZigd8dcX]V:he^cV

7V^aVgaVheVaVWgVh

AVYVcoVnZag^ibdZc[jcX^‹c YZjcXjZcidnV[VkdgYZfjZZa eWa^XdiVbW^‚ceVgi^X^eZZcZa


6Xi^k^YVY

'' ZheZXi{Xjad#H+!&,]!n9,! &'/(%]"- '

8VgbZaVYZidYVaVk^YV

kZgIZVigd6jY^idg^dHVcAdgZcod YZa:hXdg^VaH',!&,]!n9'-! &'/(%]"-

JcV]^hidg^VYZXVWVaaZgdhn eg^cXZhVhZcaVfjZcd[VaiVcadh Wj[dcZh!]VYVh!µn]VhiVYgV\dcZh H'%!&-]n9'&!&'/(%]n&,]"+

 

gZhZgkVg

J[WjheJobJob

(

J[WjheFk[hjW;ijh[Y^W X$6beVgd!.)"BVYg^Y".&#)+,#''#') BZigd:bWV_VYdgZh

AdhAVYgdcZh

JcXjZcid!fjZgZÓZm^dcVhdWgZ aVk^YVYZhYZaV[VciVh†VnaV ^bV\^cVX^‹cHn9!&-]"+ *",

AVhVkZcijgVh YZaXVWVaaZgdkZgYZ

(

 

X$9dadgZh6gbZc\di!(&"BVYg^Y .&#)+&#-(#()"lll#iVgVbWVcV#cZi

wgVhZjcVkZo!aVWZaaV Yjgb^ZciZ

JcZheZXi{XjadYdcYZ!adh VXdbdYVYdgZhYZaiZVigd!hZ XdckZgi^g{cZc^begdk^hVYdh VXidgZh#H+!&-]n9,!&'/(%]n

&,]"+7jggj`

7jggj`h^\c^ÒXVÆWZhdÇZcjc ^Y^dbV^ckZciVYd#KZcVXdcdXZg ZhiZcjZkdaZc\jV_ZnY^h[gjiVYZ XdgidhX^cZbVid\g{ÒXdh# H&(!&,/(%]Ä+

gZhZgkVg

HZh{

J[WjheJWhWcXWdW

%"&% 

X$YZaV>\aZh^V!)"CVkVaXVgcZgd .%'#)%%#'''"lll#inaina#dg\

'

gZhZgkVg

gZhZgkVg

AdhXjVigdZaZbZcidhYZaV CVijgVaZoVegdiV\dc^oVcZhiV ZccigVŠVWaZ]^hidg^V# 9'&n'-!&'/(%]Ä+ %

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

CdkZYVY

gZhZgkVg

µ6]dgV

Jc\gVc_j\jZiZVZhXVaV ]jbVcV!bdk^YdedgadhVXidgZh! Xdchi^ijnZZaZheVX^dZcZafjZ hZhjXZYZcigVch[dgbVX^dcZhVa

g^ibdYZaVbh^XV###9,n&)!

&'/(%]Ä+ %

-fS4EATRO 9WiWZ[7cƒh_YW HVXVXdgX]dYZaZigVh

kZg^c[dgbVX^‹cZce{\#'+

9W_nW<ehkc 8jZcidhVaXVadgYZa]d\Vg

kZg^c[dgbVX^‹cZce{\#'*

Cki[eCkd_Y_fWbZ[7hj[Z[ L_Zh_e[d7bYehYŒdC7L7 IZVigd":ak^V_ZYZBdeV kZg^c[dgbVX^‹cZce{\#(%

:hiVZhcjZhigV hZaZXX^‹cYZ6eaVjYZcnG†Zc EdgXjZhi^‹cYZZheVX^d!cdedYZbdh egZhZciVgdhidYVaVd[ZgiVZcaVgZk^hiV# :cXdcigVg{haV^c[dgbVX^‹cXdbeaZiVn VXijVa^oVYVY^Vg^VbZciZZc lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

www.teatrocircoprice.es

DEL 6 AL 27 DE MARZO

CIRCO

Ronda de Atocha 35. Madrid actividades@teatrocircoprice.es 91 527 98 65


-I&IESTA #REAMOSMOMENTOSINOLVIDABLES PARAPADRESYNIuOSMMMMM

MITARTA MICUMPLE

DA A H I M

MISCO

LLARES

>CK>I68>DC:HÃ&#x2022;G:<6ADHÃ&#x2022;6C>B68>âCÃ&#x2022;9:8DG68>âCÃ&#x2022;86I:G>C<Ã&#x2022;;DIâ<G6;DH

/'$+-/$-&$,'Ã&#x2013;mmm$IWfeioFh_dY[iWi$Yec


%STIMULALACREATIVIDAD$ESPIERTALACURIOSIDADYELLADOMASSENSIBLEDELOSNIuOS)DEASPARAAYUDARLES ADESCUBRIR SENTIRYDISFRUTARLARIQUEZAEMOCIONALDELASMASDIVERSASMANIFESTACIONESARTqSTICAS 6Xi^k^YVY

"IBLIOTECAS

L_i_jWi#jWbb[hWbW[nfei_Y_Œd ?bkc_dWY_ŒdZ[YedjhWij[ JcVkZob{hZaBjhZdYZ8daZX" X^dcZh>Xde^ZchVZcadhb{heZ" fjZŠdhYZaVXVhVndg\Vc^oVjcV K^h^iViVaaZgVZhiVZmedh^X^‹cZc aVfjZadhb{heZfjZŠdhedYg{c XdcdXZg ^bedgiVciZh dWgVh YZ Vgi^hiVhXdciZbedg{cZdh# E^cijgVh! Y^Wj_dh! ZhXjaijgVh n \gVWVYdhXdc[dgbVcjcVXdaZX" X^‹c!XdcaVfjZadhc^ŠdhedYg{c YZhXjWg^g aVh Y^hi^ciVh [VXZiVh XgZVi^kVh YZ adh Vgi^hiVh VXijV" aZh# Bai^eaZh aZc\jV_Zh n [dgbVh YZ ZmegZh^‹c fjZ aZh hZgk^g{c YZ ^che^gVX^‹c eVgV XgZVg! V Xdci^" cjVX^‹chjegde^VdWgVYZVgiZ#

7^Wa^diZXVYZB‹hidaZh 8jZcidhX]^cdh/9ZhXjWgZadh ZcXVcidhYZabjcYdVh^{i^Xd#B&+!

8_Xb_ej[YW?dij_jkje ?dj[hdWY_edWb

YZ&,]V&-]

X$B^\jZaÛc\Za!-"BVYg^Y .&#(%-#&+#,)"lll#^^Z#Zh

7^Wa^diZXVYZDgXVh^iVh

A^WgVgnHidgniZaa^c\Bdgc^c\h JcX^XadYZXjZciVXjZcidhZc^c\a‚h XdcZafjZadheZfjZŠdhY^h[gjiVg{c YZjcV]^hidg^VY^[ZgZciZXVYV bZh#:cZcZgdaZhZheZgV;daadl i]Z9g^c`^c\<djgY!jcVVkZcijgV fjZZhi^bjaVg{hj^bV\^cVX^‹c nYZheZgiVg{hj^ciZg‚hedgaV aZXijgV#åai^bdHYZXVYVbZh!&'] )".

 8jZcidhnaZnZcYVhYZÛ[g^XV =^hidg^VhXdcbjX]dg^ibd#M(!YZ

&*/(%]V&+/(%]

7^Wa^diZXVYZEVgaV 8jZcidhVaVXVojZaV

IgVY^X^‹cdgVak^V_VcYdedgY^kZghdh eV†hZh#B'(!YZ&,]V&-] %

 =H7J?IgZhZgkVg

<gVcYZhe{\^cVheVgVjcV eZfjZŠV]^hidg^VYZaV 6higdcdb†V

KZcZc[Vb^a^VVgZVa^oVgjc gZXdgg^YdY^Y{Xi^XdVigVk‚hYZ aVXdbeaZi†h^bVXdaZXX^‹cYZaV 7^Wa^diZXVCVX^dcVanbjZhigVVijh ]^_dhZaVeVh^dcVciZbjcYdYZaV Vhigdcdb†V#BVH!YZ&%]V'&]n9n

;Zhi^kdh!YZ&%]V&)] +

 =H7J?IgZhZgkVg

,IBRERqAS H[ZZ[8_Xb_ej[YWiZ[EXhW IeY_Wb9W`WCWZh_Z KVg^dhZheVX^dh"BVYg^Y".%'#&(&#(+% lll#dWgVhdX^VaXV_VbVYg^Y#Zh

AVGZYYZ7^Wa^diZXVhYZDWgVHdX^Va 8V_VBVYg^Yd[gZXZjcVVaiZgcVi^kV YZdX^d[Vb^a^VgVigVk‚hYZhjh VXi^k^YVYZh\gVij^iVhYZVc^bVX^‹cV aVaZXijgV#AV9!XdchjaiVg]dgVg^dh (

 

 =H7J?I

7^Wa^diZXVYZ8daaVYdK^aaVakV :akVadgYZjcXjZcid

:ahZXgZidYZaadWd#M')!YZ&-]V&.]

 

 =H7J?I GZXjZgYVfjZaV^c[dgbVX^‹c hZVXijVa^oVY^Vg^VbZciZZc lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

8_Xb_ej[YWDWY_edWb E°GZXdaZidh!'%"''"BVYg^Y .&#*-%#,-#%%"BZigd8da‹cnHZggVcd lll#WcZ#Zh

CdkZYVY

B_Xh[h‡W;b:hW]ŒdB[Yjeh' X$HV\jcid!'%"BVYg^Y".&#))-#+%#&* BZigd>\aZh^V"lll#ZaYgV\dcaZXidg#Xdb

;^ZhiVYZXjbeaZVŠdh

:a9gV\‹cAZXidgXjbeaZ+VŠdhn adXZaZWgVXdcXjZcidhniVgiVYZ XjbeaZVŠdheVgVidYdh#H+!&-] '

 =H7J?I

AdhVWjZadhiVbW^‚cXjZciVc

:haViVgYZZcaVfjZ^ck^iVbdhVadh VWjZadhVXdciVgXdccdhdigdhµcdh \jhiVciVcidhjh]^hidg^VhH&(!&-] '

 =H7J?I

:a7VaYZadheZfjZh

HZh^‹cYZVXi^k^YVYZhXdcadha^Wgdh eVgVadhb{heZfjZŠdhYZaVXVhV# H'%!&-] *

 =H7J?I

:aWVaYZadhXa{h^Xdh#

6Xi^k^YVYZcXVb^cVYVVYZhXjWg^g XjZcidhXa{h^Xdhdak^YVYdhd YZhXdcdX^Ydh#H',!&-] '

 =H7J?I

B_Xh[h‡W;b:hW]ŒdB[Yjeh( X$;Zgc{cYZoYZaV=do!,'"BVYg^Y .&#(..#&.#)%"BZigd<gZ\dg^dBVgVŠ‹c lll#ZaYgV\dcaZXidg#Xdb


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

6Xi^k^YVY

CdkZYVY

'*

:aWVaYZadhXjZcidh

´Fj‚cdh]VWg{YZ_VYdAZdaVcdX]Z VciZg^dgZchjWVa4K!&-] (

 =H7J?I

9^WhbWiojWbb[h[i [d[bcki[e :aBjhZdCVX^dcVaYZ 8^ZcX^VnIZXcdad\†V edcZZcbVgX]VjcX^Xad YZX]VgaVhniVaaZgZhZc ZafjZadhc^ŠdhedYg{c VXZgXVghZ!YZjcVbVcZgV eZYV\‹\^XVnVbZcV!V aVX^ZcX^VnaVXjaijgVYZa eVhVYdnYZaegZhZciZ#

B_Xh[h‡W?kl[d_i X$G^d_V!h$c[gZciZc°&"IdggZ_‹cYZ 6gYdo".&#+*+#-.#,)"lll#^jkZc^h#Zh

 IVaaZgYZ<adWdÓZm^V

6egZcYZVgZVa^oVgÒ\jgVhXdc \adWdh#H+!YZ&'/(%]V&(/(%] '"-

 =H7J?IgZhZgkVg

 E^ciVcYdXVgVh

EjZYZhY^h[gjiVge^ciVcYdaVh bZ_dgZhXVgVh!Vc^bVaZh!eVnVhdh nidYdadfjZhZiZdXjggV#KZcXdc ijhVb^\dhneVhVjcVbVŠVcV ^cdak^YVWaZ#H&(!&']!&'/(%]n&(] ("&% 

 =H7J?IgZhZgkVg

 8jZciVXjZcidhXdcBV^iZ

µ6X‚gXVaZhVaVaZXijgVYZjcV [dgbVY^kZgi^YVH'%!YZ&'/(%]V

&(/(%] '"+

=H7J?IgZhZgkVg

 IVaaZg>ajh^‹c6giZXdc6bVcYV

Adhc^ŠdhVegZcYZg{cVgZVa^oVg eZfjZŠVhdWgVhYZVgiZXdc hZcX^aadhbViZg^VaZhfjZ edhiZg^dgbZciZhZg{cZmejZhiVhZc aVlZWYZaVa^WgZg†V#H',!&'/(%] )"&% 

 =H7J?IgZhZgkVg

%SPACIOCULTURAL 9W_nW<ehkc E°YZaEgVYd!(+"BVYg^Y .&#)*&#%%#-'"BZigd6idX]V lll#aV8V^mV#Zh$DWgVHdX^Va

Jcjc^kZghdXjaijgVaeVgVidYV aV[Vb^a^V#;Vb^a^VhXdcc^Šdh! ZhijY^VciZhn\gjedhZhXdaVgZh ZcigZdigdh!YZhXjWg^g{c 8V^mV;dgjbBVYg^YVigVk‚hYZ Zmedh^X^dcZhYZVgiZ!XdcX^Zgidh! X^XadhYZa^iZgVijgV!iVaaZgZh ZYjXVi^kdhn[Vb^a^VgZh#AV9!YZ

&%]V'%] (",

 

 

=H7J?I

6giZZc_jZ\d"KZgYZKZgYZ

8dcZaZY^ÒX^dYZ8V^mV;dgjbXdbd ^che^gVX^‹c!edYg‚^hXgZVg[dgbVh kZ\ZiVaZhYZY^hi^cidhiVbVŠdhn idcdh#DhhdgegZcYZg{aVXVci^YVY YZXdbedh^X^dcZhfjZdWiZcYg‚^h eVgi^ZcYdYZjchdadXdadg!ZakZgYZ# AV9!YZ&%]V'%]Ä' (

 AdhBdjhhV`^h#Bh^XVYZadh 7VaXVcZhYZcigdYZjcVbVaZiV :hiZ\gjed]VgZXjeZgVYdaV k^Z_VigVY^X^‹cYZVXdbeVŠVg Xdchjbh^XVadh\gVcYZh VXdciZX^b^ZcidhYZaVk^YV/ WV^aZh!ÒZhiVh!WdYVh!WVji^odh d[jcZgVaZh###8dcZaadhnXdchj ZheZXi{XjadWg^cYVgZbdhidYdh _jcidh#H'%!&,/(%]n9'&! &']Ä) *

 

 gZhZgkVg

IVaaZg":megZh^dcZh

8jVcYdb^gVbdhVcjZhigd VagZYZYdgcdidYdhadeZgX^W^bdh YZaVb^hbVbVcZgVnVfjZaVh XdhVhhdchZ\caVeZghdcVfjZaVh ^ciZgegZiV###H!YZ&&]V&)]nYZ&+]

V'%]n9!YZ&&]V&)] *

 =H7J?I

IZVigd"8jZcidhVaXVadgYZa ]d\Vg

JcZheZXi{XjadYZbVg^dcZiVhn hdbWgVhfjZgZXd\ZaVh]^hidg^Vh igVY^X^dcVaZhYZadh]ZgbVcdh <g^bb###6X‚gXViZVY^h[gjiVgYZadh bZ_dgZhXjZcidh^c[Vci^aZh# H&(!&,/(%]n9&)!&']") (

 gZhZgkVg

BW9WiW;dY[dZ_ZW G¯YZKVaZcX^V!'"BVYg^Y .%'#)(%#(''"BZigd:bWV_VYdgZhn AVkVe^‚h"lll#aVXVhVZcXZcY^YV#Xdb

:cidgcdVaVhZmedh^X^dcZh

8dcZhidhiVaaZgZhhZeZgh^\jZfjZ adhb{h_‹kZcZhVhjbVcZaVgiZ XdciZbedg{cZdXdbdjcaZc\jV_Z YZhji^ZbednYZhVggdaaZcjcV VXi^ijYXg†i^XVfjZaZheZgb^iV ZciZcYZgZabjcYdfjZaZhgdYZV# AnM!YZ&%]V&(]nH!YZ&&]V&(] +".

 =H7J?IgZhZgkVg

 GdcYVYZBVgVk^aaVh#?j\Vg eVgVXddeZgVg

6eVgi^gYZjcÆY^heVgVYdgÇXjZcid! XVcX^‹cZcZhiZZheVX^dhZ YZhZcXVYZcVcjc_jZ\dnjcXZcigd YZ^ciZg‚h#9!YZ&(]V&)]"&% )"+

 gZhZgkVg

IVaaZg"9ZhXjWgZijYVcoVg†c

JciVaaZgYZYVcoV!eZchVYdeVgV c^ŠdhXdcnh^cY^hXVeVX^YVY!fjZ egZiZcYZZhi^bjaVgadhegdXZhdhYZ XgZVi^k^YVY^c[Vci^a[dbZciVcYdaV gZaVX^‹cXdcZaegde^dXjZgedXdbd kZ]†XjadYZZmegZh^‹c#9!YZ&&]V &(]Ä&' ,".

 gZhZgkVg


6Xi^k^YVY

'+

-USEOS 9WiWZ[7cƒh_YW E°GZXdaZidh!'ÄBVYg^Y .&#*.*#)-#%%"lll#XVhVbZg^XV#Zh

HVXVXdgX]dYZaZigVh

?j\VcYdngZ_j\VcYdXdc adhhdc^YdhYZaVhaZigVhYZa VWZX]]ZYVg^djjj#H+n&(!&'] )

9WiWDWjWbZ[9[hlWdj[i X$BVndg!)-"6aXVa{YZ=ZcVgZh .&#--.#.+#*)"lll#bjhZd"XVhV" cViVa"XZgkVciZh#dg\

:c6aXVa{YZ=ZcVgZhcVXZB^\jZa YZ8ZgkVciZh#:chjXVhVcViVahZ ^chiVaV]dnZabjhZd!fjZVXd\ZjcV ^bedgiVciZZY^X^‹cYZhjdWgV#BV

9!YZ&%]V&-] +

 

 

 =H7J?I

:caVeg^bZgV ^c[VcX^VaVhbVcjV" a^YVYZhYZhVggdaaVc aV]VW^a^YVYbVcjVa! aVXddgY^cVX^‹c ‹Xjad"bVcjVanZa gVodcVb^Zcid ZcadheZfjZŠdh

X$6gZcVa!-"BVYg^Y lll#XVhVbjhZdgVidceZgZo#Zh

:cZhiZdg^\^cVabjhZd! edYg‚^hZcXdcigVgidYV aV^c[dgbVX^‹chdWgZZhiZ eZXja^VggVidcX^idfjZ]V VXdbeVŠVYdaV^c[VcX^VYZ VWjZadh!eVYgZhnc^Šdh#BVH!YZ &&]V&)]nYZ&,]V'%]#A!&,]V '%]"&

 

9WiWCki[eBef[Z[L[]W X$8ZgkVciZh!&& BVYg^Y".&#)'.#.'#&+

AVXVhVZcaVfjZk^k^‹adhai^bdh '*VŠdhZa\gVcZhXg^idgYZaH^\ad YZDgd#:cZaaVedYg‚^hXdciZbeaVg eVgiZYZjceVig^bdc^dVgi†hi^Xdn a^iZgVg^dfjZgZÓZ_VjcV‚edXV#BV

9!YZ&%]V&*] (

 

 IVaaZgeVgV[Vb^a^Vh 8dcaVXVhVVXjZhiVh

H^cajoZa‚Xig^XV!h^cV\jVXdgg^ZciZ ´X‹bdhZaVh^c\Zc^VWVAdeZYZ KZ\VeVgVk^k^g!XdX^cVgnZhXg^W^g h^caVhXdbdY^YVYZhYZaVhfjZ \doVbdh]dnZcY†V49!YZ&&]V&(] +"&' 

=H7J?IgZhZgkVg

ZagZheZid]VX^VaVcVijgVaZoVnadh hZgZhk^kdh###BVK!&,/(%]#Hn9! &&/(%]!&'/(%]!&(/(%]!&+/(%]! &,/(%]n&-/(%]A!XZggVYd"( )

9[djheZ[7hj[:eiZ[CWoe 6k#YZaV8dchi^ijX^‹c!'("'*"BVYg^Y .&#',+#%'#&("lll#bVYg^Y#dg\$ XZcigdYZVgiZYdhYZbVnd

8^XadYZX^cZ[Vb^a^Vg

8jVigdX^XadhYZX^cZfjZbdhigVg{c aVhiZcYZcX^Vhb{hkVc\jVgY^hiVh ndg^\^cVaZhYZaeVcdgVbV VjY^dk^hjVaVZhXVaV^ciZgcVX^dcVa# H!&']"<G6I>HgZhZgkVg +"&' 

9^h[gjiVYZjcbdbZcid^cdak^YVWaZ VYb^gVcYd^cXgZ†WaZhZmeZg^bZcidh nhdgeg‚cYZiZXdcaVhZcX^aaZo X^Zci†ÒXVfjZZhXdcYZc###H+n9,!

&'/(%]n&,/(%]Ä(V[dgda^b^iVYd

:cZhiZiVaaZg!adhc^Šdh_jcidVhjh eVYgZhigVWV_Vg{cXdcbViZg^VaZh Xdi^Y^VcdhnajZ\d!XdcadhdW_Zidh XgZVYdhgZVa^oVg{cjcZheZXi{Xjad# H+n9&)!YZ&']V&)] +"&' 

=H7J?IgZhZgkVg

9eice9W_nW X$E^cidgKZa{ofjZo!h$c"6aXdWZcYVh .&#)-)#*'#%%"lll#XdhbdXV^mV#Xdb

:hiZXZcigd[VX^a^iVaVXdbegZch^‹c YZadh[Zc‹bZcdhX^Zci†ÒXdhb{h XdbeaZ_dhVadhb{heZfjZŠdh#B

V9n;Zhi^kdh!YZ&%]V'%]"C^Šdh %",VŠdh'!_jW^aVYdh!XVgc‚ ZhijY^VciZn_dkZc'!VYjaidh( <G6I>Hai^bd9YZabZh# (

 

 

µIdXV!IdXV

BZY^VciZZaXdciVXidY^gZXidXdc adhVc^bVaZh!hZegZiZcYZ[dbZciVg

 

8^ZcX^VhYZaBjcYd

Jck^V_ZVeVh^dcVciZVigVk‚hYZa i^Zbed!YZadh[Zc‹bZcdhcVijgVaZh nYZadheg^cX^e^dhYZajc^kZghd#BV

9YZ&%]V'%]A!XZggVYd (

 

 =H7J?I

8dbegZcYZgeVgVhdWgZk^k^g/ :aXa^bV

9^h[gjiVYZZhiVbjZhigVfjZhZ XgZ‹eVgVZaEVWZaa‹cYZ:heVŠVYZ aV:medOVgV\doV'%%-###BV9!YZ

&%]V'%]ÄK^h^iV^cXaj^YVZcaV ZcigVYVVabjhZd# %

 

=H7J?I

9ZhXjWgZ/HZge^ZciZh! Y^dhZhdYZbdc^dh

JcdhVc^bVaZhfjZZcVa\jcVh gZ\^dcZhYZabjcYdhdc eZghZ\j^YVhndY^VYVhb^ZcigVh fjZZcdigVhhdcigViVYVhXdbd Y^k^c^YVYZh#BV9!YZhYZH'%YZ

&%]V'%] ,

IVaaZgeVgV[Vb^a^Vh":acjbYZ adhdW_Zidh6afj^b^hiVhZcaV:YVYBZY^V

,

9WiWCki[e Z[bHWjedY_jeFƒh[p

(

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

CdkZYVY

 =H7J?I

 :aV\jVfjZWZWZh

6egZcYZg‚^hXdhVh^ciZgZhVciZhn W{h^XVhhdWgZZaa†fj^YdZaZbZcid# 6njYVYcdhVWjhXVgV\jVnV Xdchigj^gZah^hiZbVb{hhZcX^aad! ZXdc‹b^XdncVijgVaeVgVejg^ÒXVg ZaV\jVXdciVb^cVYV/adhÒaigdhYZ VgZcV#>b^iVgZbdhVaVCVijgVaZoV# H'%n9'&!YZ&%]V'%] ,

 =H7J?I

:a8a^X`YZadhc^Šdh

:heVX^daY^Xd"X^Zci†ÒXdeVgVfjZ adhc^Šdhnc^ŠVhYZhXjWgVcaV bZX{c^XV!aVbViZg^V!aVajonaV Xdbjc^XVX^‹c#BVK!&,/(%]#Hn9!

&'/(%]!&(/(%]!&,/(%]n&-/(%]A! XZggVYd"( ("-:meadgV#:aVjaVYZadhX^cXd hZci^Ydh

6Xi^k^YVYYZ^c^X^VX^‹cX^Zci†ÒXV ZcaVfjZadhb{heZfjZŠdh VegZcYZg{cVgZaVX^dcVgXVYV


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb hZci^YdXdcaVheVgiZhYZhjXjZged! ZmeZg^bZciVcYdXdcadhdadgZh! aVhiZmijgVh!adhhdc^Ydh###H!9n

;Zhi^kdh!YZ&&/(%]n&-/(%]Ä' ("+

 

EaVcZiVg^dWjgWj_V

´8‹bdhZbjZkZaVi^ZggV4´:c fj‚hZY^[ZgZcX^VcadheaVcZiVh4 :hiVhgZhejZhiVhnbjX]Vhb{h!iZ ZheZgVcZceaVcZiVg^dWjgWj_V###H!

9n;Zhi^kdh!YZ&&/(%]n&+/(%]Ä' )"&% 

EaVcZiVg^dY^\^iVa

µJck^V_ZVeVh^dcVciZVigVk‚hYZaV \VaVm^VBVK!&,/(%]#H!9n;Zhi^kdh!

&&/(%]!&'/(%]!&(/(%]!&+/(%]! &,/(%]!&-/(%]Ä' %

 ;hc_jWIWd7djed_eZ[bW <beh_ZW <adg^ZiVHVc6cidc^dYZaV;adg^YV!* BVYg^Y".&#*)'#%,#''

K^h^iVhVc^bVYVh

K^h^iVZc[Vb^a^VZhiVZgb^iV" bjhZd!ZcaVfjZ!VigVk‚hYZjc XjZcid^ciZgegZiVYdedgi†iZgZh! XdcdXZg‚^hbZ_dgaVÒ\jgVYZ<dnV# H'%!&'] +"&% 

=H7J?IgZhZgkVg

;ijWY_ŒdZ[9^WcX[h‡ Ea#8]VbWZg†!h$c"BVYg^Y .%'#)))#)%("lll#ZhbVYg^Y#Xdb$ VcYZc%

6C9wC%"AVVci^\jV ZhiVX^‹cYZ8]VbWZg†

JcVÆb{fj^cVYZai^ZbedÇ!VigVk‚h YZaVXjVaadhk^h^iVciZhedYg{c gZVa^oVgjck^V_ZedgaV]^hidg^VYZa bZigdnaVX^jYVY#BVK!YZ&&]V &.]#H!9n;Zhi^kdh!YZ&&]V&*] (

 =H7J?I

6Xi^k^YVY

CdkZYVY

<kdZWY_Œd?d\Wdj[Z[ Ehb[|di 6ZgdejZgid8^k^aYZ8jVigdK^Zcidh ZcigVYVedgaV8igV#YZaV;dgijcV BVYg^Y".&#('&#&-#*,"lll#Òd#Zh

EdYg{hXdciZbeaVg'.Vk^dcZhYZ ''bdYZadhY^[ZgZciZhYZkjZad! fjZVWVgXVc+%VŠdhYZ]^hidg^V# 6YZb{h!h^VXjYZhZaeg^bZg Ydb^c\dYZbZh!Y^h[gjiVg{hYZjcV Zm]^W^X^‹cYZkjZad#BV9!YZ&&]V

&)]A!XZggVYd"C^Šdh"&%VŠdhn _jW^aVYdh<G6I>HnVYjaidh* (

 

 

', _jZ\dhZmea^XVi^kdh!XdcdXZg‚^hVa \gjedYZe^cidgZhYZabdk^b^Zcid ^begZh^dc^hiVnhjhgZkdajX^dcVg^Vh i‚Xc^XVh#9nH+!&(n',!YZ&%]V&'n

YZ&+/(%]V&-/(%]Ä) +"&'

 gZhZgkVg

IVaaZgYZe^cijgV >begZh^dc^hbd#JcVgZkdajX^‹c

:a>begZh^dc^hbdhjejhdjcV \gVcgZkdajX^‹ceVgVZabjcYdYZa VgiZ#AVXdcXZeX^‹cYZaVajonYZ adhXdadgZhYZZhidhe^cidgZh]^od fjZnVcVYV[jZhZ^\jVaVeVgi^gYZ ZcidcXZh###H'%!YZ&+/(%]V

&.]")

<kdZWY_ŒdB|pWhe=WbZ_Wde

&'"&+

X$HZggVcd!&''"BVYg^Y".&#*+&#+%#-) BZigdGjW‚c9Vg†dn<gZ\dg^d BVgVŠ‹c"lll#Ó\#Zh

IVaaZgYZe^cijgV"Adhe^cidgZh ^begZh^dc^hiVh

JcVhZaZXX^‹cYZhjhXdaZXX^dcZh! fjZ^cXajnZjcVZmXZaZciZ e^cVXdiZXV!ZcaVfjZhdWgZhVaZ aVgZegZhZciVX^‹cYZe^cijgV ZheVŠdaV#AV9!YZ&%]V&+/(%]#

&(n',!YZ&%]V&']Ä)

Hn9!&&/(%]k^h^iVh\j^VYVhB! XZggVYd"C^Šdh%"&'VŠdh<G6I>H! VYjaidh)!<G6I>H9 )

 

 

<kdZWY_ŒdCWf\h[ E°YZGZXdaZidh!'("BVYg^Y .&#('(#'-#,'"BZigd8da‹c

IVaaZgYZZhXg^ijgV"AVajo ^bejahVaVbdYZgc^YVY

JcVVXi^k^YVYZcZafjZdh VYZcigVg‚^hZc[Vb^a^VZcaV gZVa^YVYYZaV‚edXV^begZh^dc^hiV eVgVgZaVX^dcVgaVXdcZabjcYdZc ZafjZk^k^bdh###H+n'%!YZ&%]V

 gZhZgkVg

Adhb{heZfjZŠdhYZhXjWg^g{c jcbjcYdWVhVYdZcadhidfjZhYZ Xdadg!\gVX^VhVadhbViZg^VaZhn _jZ\dhZmea^XVi^kdhXdcadhfjZhZ VYZcigVg{cZc:a>begZh^dc^hbd#H )"*

 gZhZgkVg

<kdZWY_ŒdCWf\h[IWbW7pYW 6k#<ZcZgVaEZg‹c!)%"BVYg^Y .&#('(#'-#,'$+**#&..#''("BZigd HVci^V\d7ZgcVW‚j

 IVaaZgYZ[did\gV[†V"GZigVidh YZaV>cY^V

JcVVXi^k^YVYZcidgcdVaV Zmedh^X^‹cYZaV[di‹\gV[V9VnVc^iV H^c\]!fjZiZVXZgXVg{jcVk^h^‹c bjneVgi^XjaVgYZaVheZghdcVhn aj\VgZhfjZZhXdcYZaV>cY^V###H!YZ &,/(%]V&./(%]Ä)

&']Ä)gZhZgkVg

+"&' 

-"&% 

Cki[e7\h_YWde

IVaaZgYZe^cijgV >begZh^dc^hbd#JccjZkd gZcVX^b^Zcid

X$6gijgdHdg^V!&%&"BVYg^Y .&#)&*#')#&'"BZigd6gijgdHdg^V lll#XdbWdc^Vcdh#Xdb

8dcaVVnjYVYZbViZg^VaZhn

gZhZgkVg

:hiZZheVX^degZiZcYZY^kja\VgaV


6Xi^k^YVY

'-

K^h^iVhiZVigVa^oVYVh":aXdadg YZadhY^dhZh

BeiCekiiWa_i JcVbVaZiVaaZcVYZ g^ibdhnbZadY†VhaaZ\VYdh Y^gZXiVbZciZYZadh7Va" XVcZh!aaZ\VV8V^mV[dgjb eVgVbdhigVgiZaVbh^XV fjZIjgXdh!<g^Z\dh!BVXZ" Ydc^dh!HZgW^dhd7ja\Vgdh ji^a^oVcZchjhXZaZWgV" X^dcZhn[ZhiZ_dh#µ6X‚gXViZ Zc[Vb^a^VVWg^cYVg

XjaijgVV[g^XVcV#IdYVhaVhk^h^iVh hdc\j^VYVh#9!&&/(%] %"&'  

Cki[e7hgk[ebŒ]_Ye DWY_edWb X$HZggVcd!&("BVYg^Y".&#*,,#,.#&' BZigdHZggVcdnGZi^gd"bVc#bXj#Zh

8dck^‚giZiZZcjcZmeadgVYdg nYZhXjWgZadhiZhdgdhb{h ^bedgiVciZhYZaeVcdgVbV cVX^dcVa!fjZZaBjhZd]V YZhZciZggVYdeVgVi^#8ZggVYd iZbedgVabZciZVjcfjZhZejZYZ k^h^iVgaV:medh^X^‹cIZhdgdhYZa BjhZd6gfjZda‹\^XdCVX^dcVa +

 

 

6jYVm!jc]‚gdZ^WZgd

GZXdggZXdcijh]^_dhZaBjhZd 6gfjZda‹\^XdCVX^dcVaYZjcV bVcZgVY^[ZgZciZnY^k^‚giZiZXdc Zaadh#H'%!YZ&&/(%]V&(/(%] -"&& 

=H7J?IgZhZgkVg

JcgZXdgg^YdY^Y{Xi^XdnY^kZgi^Yd edgZaeVhVYdYZaVZhXjaijgV### H!&'] +

6k#GZnZh8Vi‹a^Xdh!+"BVYg^Y .&#*).#'+#)&"BZigdBdcXadVZ>haVh ;^a^e^cVh"bjhZdYZVbZg^XV#bXj#Zh

K^h^iV"iVaaZg/AVZhÒc\Znhjh [Vci{hi^XdhVb^\dh

B^aZhYZhZgZh[Vci{hi^XdhejZWaVc ZabjcYdYZadhXjZcidh!ZaYZaV ^bV\^cVX^‹cniVbW^‚cZaYZaBjhZd# µ9ZhXjWgZVZhiVhXg^VijgVhnXgZV ijegde^dhZg[Vci{hi^XdH+!&(n',! YZ&&/(%]V&(/(%] ,"&% 

=H7J?IgZhZgkVg

Cki[e7hgk[ebŒ]_Ye H[]_edWb Ea#YZaVh7ZgcVgYVh!h$c"6aXVa{YZ =ZcVgZh".&#-,.#++#++ lll#bVYg^Y#dg\

JcgZXdgg^YdedghjhgZhidh VgfjZda‹\^XdhiZYVg{VXdcdXZgZa Y^hXjghd]^hi‹g^XdYZaV8dbjc^YVY YZBVYg^YVigVk‚hYZaVZkdajX^‹c# BVH!YZ&&]V&.]#9n;Zhi^kdh!YZ &&]V&*]A!XZggVYd *

 

 

K^h^iV"IVaaZg/:aXdadgYZadh Y^dhZh

9Zhej‚hYZVŠdhYZ^ckZhi^\VX^‹c! ]dnedYZbdhdWhZgkVgb{hYZ )%gZegdYjXX^dcZhYZ[VbdhVh ZhXjaijgVhngZa^ZkZhXa{h^XdhXdc hjeda^Xgdb†Vdg^\^cVa###9!&']

&,/(%]V'%]n9,!&&]

,"&' 

-"&& 

=H7J?IgZhZgkVg

 =H7J?IgZhZgkVg

Cki[eZ[7cƒh_YW

IVaaZgYZY^Wj_d":aXVciVgYZaV h^gZcVndigdhb^idh 8dcdXZaVh]^hidg^VhYZadhhZgZh b†i^XdhfjZejZWaVcZabjhZdn gZXg‚VadhZcY^Wj_dh#H+n'%!YZ

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

CdkZYVY

=H7J?IgZhZgkVg

IdYdZaXdci^cZciZZhi{ gZegZhZciVYdZcZhiZbjhZd/ YdXjbZcidhW^Wa^d\g{ÒXdh nbViZg^VaZhZicda‹\^Xdhn VgfjZda‹\^XdhYZaVhXjaijgVh VbZg^XVcVh#BVH!YZ./(%]V&*]#9

n;Zhi^kdh!YZ&%]V&*]"C^Šdh%"&' VŠdh<G6I>HnVYjaidh( )

 

 

6kZcijgVhedg6b‚g^XV

K^V_VcYdVigVk‚hYZadhiZ_^Ydhn adhkZhi^Ydh!hjY^hZŠdnXdadg^Yd dhVXZgXVg‚^hVaVY^kZgh^YVYYZadh ejZWadhVbZg^XVcdh#H!YZ&&]V

&(]"* )"&% 

Cki[eZ[8ecX[hei X$7dVYV!)"BVYg^Y".&#),-#+*#,' BZigdEdgiVo\d"lll#bjc^bVYg^Y#Zh

EdYg{hdWhZgkVgidYdhadhjiZch^a^dh fjZ]Vcji^a^oVYdadhWdbWZgdhV adaVg\dYZadhVŠdhAVK!YZ&%]V &(/(%] )

 

 =H7J?IgZhZgkVg

Cki[eZ[9[hWCWZh_Z E°GZXdaZidh!)&"BVYg^Y .&#(%-#%-#'*"BZigd8da‹c lll#bjhZdXZgVbVYg^Y#Xdb

=VggnEdiiZg!7VgiH^behdc! GV[VCVYVa!>`Zg8Vh^aaVh½idYdh i^ZcZcVfj†hjg‚ea^XVZmVXiV# EdYg{hY^h[gjiVgiVbW^‚cYZjc


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb ZbdX^dcVciZk^V_ZZcZaigZcYZa iZggdgdZah^bjaVYdgYZgZVa^YVY k^gijVa#AVK!YZ&%]V&)/(%]nYZ

&+/(%]V'%/(%]#H!YZ&%]V'%/(%]# 9!n;Zhi^kdh!YZ&%]V'%/(%]"C^Šdh )"&%VŠdh&%!VYjaidh&*n +% VŠdh!&% %

 

 

Cki[eZ[9eb[YY_ed[i?9E X$Odgg^aaV!("BVYg^Y".&#)'%#&'#)' BZigdHZk^aaV"lll#[jcYVX^dc^Xd#Zh

H^ijVYdZcZaEVhZdYZa6giZ YZBVYg^Y!ZaBJ>8Ddg\Vc^oV jcVbW^X^dhdegd\gVbVVcjVa YZZmedh^X^dcZhiZbedgVaZh XdcZaÒcYZd[gZXZgjcVk^h^‹c b{hVbea^VnXdbeaZiVYZaVgiZ VXijVa!XdciZb{i^XVXZcigVYV ZcaVVgfj^iZXijgVnZaVgiZ XdciZbedg{cZdh#BVH!YZ&&]V

'%]#9!n;Zhi^kdh!YZ&%]V&)]A! XZggVYd %

 

 

 K^h^iVh"iVaaZgVaVZmedh^X^‹c >ajb^cVX^‹cYZXdcigVhiZ

IgVhjcVk^h^iViZ‹g^XV"eg{Xi^XVZc aVfjZYZhXjWg^g‚^hX‹bdigVWV_Vc adhVgi^hiVhYZcjZhigdi^Zbed!XVYV [Vb^a^ViZcYg‚^haVdedgijc^YVYYZ ZmeZg^bZciVgZcZaiVaaZgY^kZghVh

6Xi^k^YVY

CdkZYVY

'.

[dgbVhYZXgZVgjcVdWgVYZVgiZ#

Cki[eZ[beiEh‡][d[i

+"&' 

GVbWaVHVc6cYg‚h"BVYg^Y .&#(++#,)#&*"BZigdAVAVi^cVnI^ghd YZBda^cV"lll#bjc^bVYg^Y#Zh$ bjhZdhVc^h^Ygd

H!YZhYZZaH'%YZ&&]V&(]

 =H7J?IgZhZgkVg

Cki[eZ[bW9_kZWZ X$Eg†cX^eZYZKZg\VgV!&)%"BVYg^Y .&#*--#+*#.."lll#ZhbVYg^Y#Xdb

EdYg{hXdciZbeaVgBVYg^Y Zcb^c^VijgVnk^h^iVghjh ^c[gVZhigjXijgVh#IVbW^‚c XdcdXZg{haV]^hidg^VYZaV X^jYVYVigVk‚hYZbVfjZiVh! dW_ZidhXjg^dhdh!YdXjbZcidhn gZegdYjXX^dcZh#BVK!YZ&%]V&)] nYZ&+]V&.]#Hn9!YZ&%]V&)] %

 

 

=H7J?I

Cki[eZ[bWH[Wb7YWZ[c_W Z[8[bbWi7hj[iZ[IWd <[hdWdZe X$6aXVa{!&("BVYg^Y".&#*')#%-#+) BZigdHdanHZk^aaV"gVWVh[#^chYZ#Zh

HZgZXd\ZcZhea‚cY^YVhdWgVhYZ cjZhigdhXa{h^XdhZheVŠdaZh!<dnV! Bjg^aad!OjgWVg{c!ZiX#A!YZ.]

V&)/(%]#BVK!YZ.]V&.]#H!YZ ./(%]V&)/(%]nYZ&+]V&.]#9!n ;Zhi^kdh!YZ.]V&)/(%]"C^Šdh"&' VŠdh<G6I>HnVYjaidh( *

 :hiZh^c\jaVgBjhZdcdhYV VXdcdXZgaVX^jYVY!YZhYZaV egZ]^hidg^V]VhiVaV‚edXVYZadh 6jhig^Vh#BVK!YZ./(%]V'%]#Hn9! YZ&%]V&)] -

 

 

=H7J?I

Cki[eZ[b7_h[ 8igV#YZ:migZbVYjgV6"*!@b#&%!* BVYg^Y".&#*%.#&+#.%"lll#V^gZ#dg\$ bjhZd

KjZaVXdcZabjhZdeVgVXdcdXZg adhVciZXZYZciZhfjZijk^ZgdcjcV ZheZX^VagZaZkVcX^VZcZaeVhVYdYZ aVVZgdc{ji^XVZheVŠdaV#BV9!YZ &%]&)]A!XZggVYd -

 

 =H7J?I

Cki[eZ[b<[hheYWhh_bZ[ CWZh_Z E°YZaVh9Za^X^Vh!+&"BVYg^Y .%'#''-#-''"BZigd9Za^X^Vh lll#bjhZdYZa[ZggdXVgg^a#dg\

AVeg^bZgVZhiVX^‹cYZ[ZggdXVgg^a! XdckZgi^YVYZhYZ&.-)ZcZa


6Xi^k^YVY

(% VXijVabjhZdYZa;ZggdXVgg^a# :medh^X^dcZh!iZVigdnVXi^k^YVYZh eVgVidYVaV[Vb^a^V#BV9!YZ&%] V&*]ÄC^Šdh!'!*%nVYjaidh) ! <G6I>HH )

 Cki[eZ[bFhWZe E°YZaEgVYd!h$c"BVYg^Y .&#('%#'.#,+"BZigd7VcXdYZ:heVŠV n6idX]V"lll#bjhZdYZaegVYd#Zh

JcVYZaVhe^cVXdiZXVhb{h ^bedgiVciZhYZabjcYd#EVgVYV dWa^\VYVeVgVVegZcYZgneVhZVg XdcadbZ_dgYZaVe^cijgVYZidYdh adhi^Zbedh#6YZb{hnVZhi{c Y^hedc^WaZheg^bZgVhVjY^d"\j†Vh ^c[Vci^aZheVgVfjZadhc^ŠdhejZYVc Y^h[gjiVgYZVbZcdhXdbZciVg^dh hdWgZXVh^kZ^ciZdWgVhYZaV XdaZXX^‹ceZgbVcZciZYZabjhZd#B V9n;Zhi^kdh!YZ.]V'%] A!XZggVYd"C^Šdh%"&'VŠdhn _jW^aVYdh<G6I>H!VYjaidh+ )

 

 

Cki[eZ[bJhW`[9$?$F$; 6k#?jVcYZ=ZggZgV!'"BVYg^Y .&#**%#),#%%Zmi#),%-"BZigd BdcXadVn8^jYVYJc^kZgh^iVg^V bjhZdYZaigV_Z#bXj#Zh

:cZhiZbjhZdY^h[gjiVg{hZc [Vb^a^VYZaV]^hidg^VnZkdajX^‹cYZa igV_Z!YZhYZaV]d_VYZeVggV]VhiV aVeVhVgZaVVXijVa#BVH!YZ./(%] V&.]#9!YZ&%]V&*]"C^Šdh%"&' VŠdh<G6I>HnVYjaidh(!<G6I>H9 +

 

 

:aBVndg:heZXi{XjadYZaBjcYd/ ?j\jZiZhYZ8^gXd

JcVZmedh^X^‹ciZb{i^XVYdcYZhZ bjZhigVc[dcYdhXjhidY^VYdhZcadh VabVXZcZh#:hiZVŠdcdhegZhZciVc Æ:abVndgZheZXi{XjadYZabjcYd/ _j\jZiZhYZX^gXdÇ#9ZA&V9, XdchjaiVg]dgVg^dh (IVaaZgZh^c[Vci^aZh

AdhÒcZhYZhZbVcVZc[Vb^a^V Zhi{ceZchVYdheVgVfjZbVndgZh nc^ŠdhY^h[gjiZc_jcidhZmeadgVcYd adhVheZXidhb{haY^XdhYZaV ^cYjbZciVg^V#Hn9!YZ&&/(%]V

&(/(%] +"&' 

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

CdkZYVY

gZhZgkVg

Cki[eCkd_Y_fWbZ[7hj[ 9edj[cfeh|d[e X$8dcYZ9jfjZ!&&"BVYg^Y .&#*--#*.#'-"BZigdKZcijgV GdYg†\jZo

JcZheVX^db{hYdcYZY^h[gjiVgYZ aVhcjZkVhiZcYZcX^VhVgi†hi^XVhZc e^cijgV!ZhXjaijgV![did\gV[†V!dWgV \g{ÒXV!Y^Wj_dZ^chiVaVX^dcZhYZ VgiZXdciZbedg{cZd#BVH!YZ./(%] V&*]#9!YZ&%]V&*]#A!XZggVYd )

 

 =H7J?I

Cki[eCkd_Y_fWbZ[7hj[Z[ L_Zh_e[d7bYehYŒdC7L7 6k#YZadh8Vhi^aadh!h$c8Vhi^aad <gVcYZYZHVc?dh‚YZKVaYZgVh 6aXdgX‹c".&#+&.#.%#-+"BZigd ?dVfj†cK^ajbWgVaZh"lll#bVkV#Zh

JcVXdaZXX^‹cXdbejZhiVedg&(% dWgVhYZ-%Vgi^hiVh!egdXZYZciZh YZ'%cVX^dcZhY^hi^ciVh#AVK!YZ

&%]V&)]nYZ&,]V'%]#H!YZ&%/(% ]V&)/(%]nYZ&,/(%]V'%/(%]#9!YZ &%/(%]V&)/(%]X^ZggV;Zhi^kdh (

 

 =H7J?I

IZVigd":ak^V_ZYZBdeV

BdeVk^kZZcjcVZhiVX^‹cYdcYZ cjcXVeVgVc^c\cigZc#AdhkZ VXZgXVghZnYZhVeVgZXZgZcZa icZa!fjZaZYVb^ZYdedgfjZ eVgZXZjcbdchigjd#´Fj‚]Vg{ eVgVkZcXZgZab^ZYd4H!&-] (

=H7J?I


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

Cki[eDWY_edWb Z[7djhefebe]‡W X$6a[dchdM>>!+-"BVYg^Y .&#*(%#+)#&-"BZigd6idX]Vn6idX]V GZc[Z"bcVcigdedad\^V#bXj#Zh

GZX^W^g‚^h^c[dgbVX^‹chdWgZaV ZkdajX^‹c!aVhY^[ZgZciZhgVoVhnaV XjaijgVYZadhejZWadhYZcjZhigdh X^cXdXdci^cZciZh#BVH!YZ./(%]

V'%]#9n;Zhi^kdh!YZ&%]V&*]A! XZggVYd"C^Šdh<G6I>HnVYjaidh '!)%n<G6I>HHVeVgi^gYZ&)/(%] )

 Cki[eDWY_edWbZ[7hj[i :[YehWj_lWi X$BdciVaW{c!&'"BVYg^Y .&#*('#+)#.."BZigd7VcXd:heVŠVn GZi^gd"bcVgiZhYZXdgVi^kVh#bXj#Zh

8j‚aViZZcZa^ciZg^dgYZaVh k^k^ZcYVhYZdigVh‚edXVhndWhZgkV hjh]VW^iVX^dcZh#BVH!YZ./(%] V&*]#9!YZ&%]V&*]"C^Šdh%"&+ VŠdh<G6I>H!VYjaidh( -

 

 

8jZciVXjZcidh":ak^V_ZYZa YgV\‹cb{\^Xd

6XdbeVŠVVaeZfjZŠdAjc\!Za YgV\‹cb{hkVa^ZciZYZidYV8]^cV!

6Xi^k^YVY

CdkZYVY

ZchjVeVh^dcVciZk^V_ZZcWjhXVYZ VkZcijgVh###H&(!9'&nH',!&'/(%] ("-

 =H7J?IgZhZgkVg

;VhX^cVYdhedgDg^ZciZ

JcVb^gVYVhdWgZDg^ZciZYZhYZadh d_dhYZjcdXX^YZciVa#B!M!KnH!YZ ./(%]V&*]#?!YZ./(%]V&*]nYZ &,]V'%]#9n;Zhi^kdh!YZ&%]V&*] *

 =H7J?I

IVaaZg^c[Vci^a BVgVk^aaVh6c^bVaZh

KZcnXdcdXZVhZgZh[VWjadhdh gZigViVYdhZckZhi^Ydh!edgXZaVcVh nYZb{hVgiZhYZXdgVi^kVh###H+n '%!&'/(%] -"&' 

=H7J?IgZhZgkVg

Cki[eDWY_edWbZ[9_[dY_Wo J[Ydebe]‡W E°YZaVh9Za^X^Vh!+&"BVYg^Y .&#)+-#(%#'+"BZigdEVadhYZaV ;gdciZgV"lll#bZX#Zh$bcXi

EVhVjcVbVŠVcVY^[ZgZciZ#µ6] nh^iZ\jhiVaZZg!egZ\jciVedg cjZhigdhEZfjZXjZcidh#BVH!YZ

&%]V&)]nYZ&+]V&-]#9n ;Zhi^kdh!YZ&%]V&)/(%]A!XZggVYd -

 

 =H7J?I

(& IVaaZgÄ6fj‚_j\VWVZa iViVgVWjZadX]^cd

JcY†VZcZafjZadhb{heZfjZŠdh edYg{cXdcdXZg_jZ\dhYZidYdh adhi^ZbedhnYZidYdhadhaj\VgZh! µ]VhiVYZaV8]^cVH+!YZ&']V

&(/(%] -"&% 

=H7J?IgZhZgkVg

:adg^\ZcYZajc^kZghd

IdYdhadhhZXgZidhYZaVb{h [VbdhVZmeadh^‹cYZidYdhadh i^Zbedh!fjZY^ddg^\ZcVajc^kZghd# H&(!YZ&'/(%]V&(/(%] -"&% 

=H7J?IgZhZgkVg

 IVaaZgÄ7^X]d]^\^‚c^Xdh# I‚Xc^XVhYZYZejgVX^‹c

´8‹bdhZYZejgVZaV\jVfjZ WZWZbdh4 H+!YZ&']V&(/(%] &&"&)

 =H7J?IgZhZgkVg

Cki[eDWY_edWbZ[9_[dY_Wi DWjkhWb[i9I?9 X$?dh‚<ji^‚ggZo6WVhXVa!'"BVYg^Y .&#*+)#*%#,-"BZigd<gZ\dg^d BVgVŠ‹c"lll#bcXc#Xh^X#Zh

8jZcidhYZVc^bVaZh

KZc^YVZhXjX]Vg]^hidg^Vh YZY^XVYVhVaeWa^Xdb{heZfjZŠd#


6Xi^k^YVY

(' 8dcdXZg{cVc^bVaZh!edYg{c ^bV\^cVgnk^k^gVkZcijgVh_jcidV ZaadhnVegZcYZg{cjcbdci‹c#9!

YZ&(]V&)]"*^cXajnZZcigVYV VabjhZd )",

 gZhZgkVg

:a_VgY†cYZabdciZ bZY^iZgg{cZd 7V_dZacdbWgZÆ:a?VgY†c:YjXVi^" kdYZaBdciZBZY^iZgg{cZdÇZhi{c

gZegZhZciVYdhVbW^ZciZhWdi{c^Xdh YZi^edbZY^iZgg{cZd#BVK!YZ&%]V &-]#H!YZ&%]V'%]#9n;Zhi^kdh!YZ &%]V&)/(%]"C^Šdh )"&)VŠdh(nVYjaidh* -

Cki[eDWY_edWbZ[b HecWdj_Y_ice

IgVhdX]dVŠdhYZgZbdYZaVX^dcZh ZhiZZbWaZb{i^XdbjhZdgZVWgZ hjhejZgiVheVgVVXZgXVgV adhk^h^iVciZhaVhVgiZh!aVk^YV Xdi^Y^VcV!aVeda†i^XVnaVh^YZVhYZ jcV‚edXVaaZcVYZZheaZcYdg###BV

+

  gZhZgkVg

:meZg^bZciÛgZV

:meZg^bZciVnYZhXjWgZ_jcidVijh ]^_dh#HYZ&']V&)]#9YZ&']V&)] -^cXajnZZcigVYVVabjhZdgZhZgkVg

:medh^X^‹ceZgbVcZciZ BZY^iZgg{cZd/CVijgVaZoVn X^k^a^oVX^‹c

AV\gVcY^kZgh^YVYYZaVk^YV ZcaVXjZcXVbZY^iZgg{cZVnZa [jcX^dcVb^ZcidYZhjhZXdh^hiZbVh! hjheV^hV_Zh!hdcadhiZbVh igViVYdhZcZhiVZmedh^X^‹c#BV K!YZ&%]V&-]#H!YZ&%]V'%]#9 n;Zhi^kdh!YZ&%]V&)/(%]"C^Šdh )"&)VŠdh(!VYjaidh* &%

 

 gZhZgkVg

Cartissimo todo para -

la primera comunion

Estampas, recordatorios fotográficos, invitaciones, detalles... Te lo personalizamos y lo enviamos a casa.

Entra en www.cartissimo.es telf.: 608-88-41-72

EZgb^iZgZXdggZgb{hYZh^ZiZ h^\adhYZaV]^hidg^VYZaVgiZn XdciZbeaVgdWgVhbVZhigVhYZ aVe^cijgV#BV9!YZ&%]V&.]A!

XZggVYd"C^Šdh%"&'VŠdh<G6I>H nVYjaidh+ )

 =H7J?I

Cki[eFeijWboJ[b[]h|ÓYe

9!XZggVYd

X$KVaYZgg^WVhZhfj^cVX$H{cX]Zo 7VgXV^oiZ\j^!)."BVYg^Y .%'#)))#)%(

*

&%]V&)/(%]B!XZggVYd"C^Šdh"&' VŠdh<G6I>HnVYjaidh+

JcgZXdgg^YdedgaVh hZchVX^dcZh!^YZVhnZbdX^dcZh fjZjcVdWgVYZVgiZZhXVeVoYZ

DWl[Z[Cejeh[iZ[FWY‡ÓYe

VK!YZ&&]V&.]#H!9n;Zhi^kdh!YZ &&]V&*]

X$HVciV>hVWZa!*'"BVYg^Y .&#,,)#&%#%%"BZigd6idX]V lll#bjhZdgZ^cVhdÒV#Zh

K^V_VVaeVhVYdXdcijh]^_dhn Zch‚ŠVaZhadhVkVcXZhiZXcda‹\^Xdh fjZ]VXZccjZhigVk^YVb{h[{X^a#B

=H7J?I

Cki[eH[_dWIe\‡W

 

Hjb‚g\ZiZZcZhiZegdnZXid ZYjXVi^kdfjZYVg{VXdcdXZgZa eVig^bdc^dXjaijgVanVgi†hi^XdYZaVh Y^[ZgZciZhgjiVh_VXdWZVhVigVk‚h YZadhXjZcidhYZigVY^X^‹cdgVanYZ aVhdWgVhYZVgiZYZadheV†hZhedg YdcYZY^hXjggZc#H'%n9'&!YZ&%]V *

JcgZXdgg^Ydb{\^Xdn[VhX^cVciZV igVk‚hYZaVZkdajX^‹cYZadhbZY^dh YZXdbjc^XVX^‹c#AVH!YZ.]V&)]

BjhZdZcYVcoV# H^[jZgVjcbdk^b^Zcid

 

&'/(%]gZhZgkVgÄ+

X$IVe^VYZ8VhVg^Z\d!+"6gVkVXV lll#XdggZdh#Zh

)

 

IVaaZgeVgV[Vb^a^Vh Adh8jZcidhYZa8Vb^cd

\j^VYV

:adW_Zi^kdeg^cX^eVaYZZhiZ\gVc BjhZdZhegdbdkZgn[VkdgZXZgaV Xdbjc^XVX^‹chdX^VaYZaVhVgiZh ea{hi^XVh#AVH!YZ&%]V'&]#9!YZE°YZaEgVYd!-"BVYg^Y".&#(+.#%&#*& BZigd7VcXdYZ:heVŠV lll#bjhZdi]nhhZc#dg\

´HVW‚^hfjZh^hiZbVhji^a^oVWVcadh bVg^cdhZchjhk^V_ZhedgZabjcYd# <gjbZiZhµ6cVkZ\VgH!&&]k^h^iV

 

 

Cki[eJ^oii[d#8ehd[c_ipW

E°YZaEgVYd!*"BVYg^Y".&#(,.#*'#.. BZigd7VcXdYZ:heVŠV lll#bjhZdcVkVabVYg^Y#Xdb

&%

Cki[eIehebbW

+

 

Cki[eDWlWb

 

 =H7J?I

&%]V&*]A!XZggVYd"C^Šdh%"&' VŠdh<G6I>HnVYjaidh'!)%

8dcaVhbVcjVa^YV" YZh!adhc^ŠdhZm" egZhVchjhhjZŠdhn hZci^b^Zcidh# 8dc‹XZaZh

)

)

:hiVXdaZXX^‹cYZe^cijgVnY^Wj_dZh aVb{hVbea^VngZegZhZciVi^kVYZa Vgi^hiV#BVH!YZ./(%]V&*]09!YZ

 gZhZgkVg

K!YZ&%]V&-]#H!YZ&%]V'%]#9 n;Zhi^kdh!YZ&%]V&)/(%]"C^Šdh )"&)VŠdh(nVYjaidh*

&)]

E°<ZcZgVaBVgi†cZo8Vbedh!(, BVYg^Y".&#(&%#&*#-)"BZigd>\aZh^V

H!YZ./(%]V&-/(%]#9n;Zhi^kdh!YZ &%]V&*]ÄC^Šdh<G6I>HnVYjaidh (

:agZVa\VW^cZiZ

-

hjhX^iVg!VigVk‚hYZabdk^b^Zcid XdgedgVanhjed‚i^XV#9!YZ&']V

X$HVcBViZd!&("BVYg^Y .&#))-#&%#)*"BZigd6adchdBVgi†cZon Ig^WjcVa"bjhZdgdbVci^X^hbd#bXj#Zh

JcVgZXgZVX^‹cYZaVbW^ZciZYZ jc\VW^cZiZYZXjg^dh^YVYZhZc ZafjZhZbjZhigVaVg^fjZoVnaV kVg^ZYVYYZaVhXdaZXX^dcZhfjZ Y^Zgdcaj\VgVaVXijVabjhZd#BV

&&

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

CdkZYVY

 =H7J?I

;ijW[idk[ijhW i[b[YY_ŒdZ[:[iYkXh[do9h[Wd

EdgXjZhi^‹cYZZheVX^d!cdedYZbdh egZhZciVgdhidYVaVd[ZgiVZcaVgZk^hiV# :cXdcigVg{haV^c[dgbVX^‹cXdbeaZiVn VXijVa^oVYVY^Vg^VbZciZZc mmm$IWfeioFh_dY[iWi$Yec


GZYYZ7^Wa^diZXVhD7G6HD8>6A

6Xi^k^YVYZhYZ6c^bVX^‹cVaVAZXijgV K^V_VXdccdhdigdhedgY^kZghdhg^cXdcZhYZabjcYdVigVk‚hYZXjZc" idhedejaVgZh!fjZcdhYZhXjWg^g{cigVY^X^dcZhnXjaijgVhY^[ZgZciZh# ªCdhVXdbeVŠVh4 AVGZYYZ7^Wa^diZXVhYZDWgVHdX^Va8V_VBVYg^Y!d[gZXZjcVVaiZg" cVi^kVYZdX^d[Vb^a^VgVigVk‚hYZhjhVXi^k^YVYZh\gVij^iVhYZVc^bV" X^‹cVaVaZXijgV#

7^Wa^diZXVYZ8daaVYd K^aaVaWV

7^Wa^diZXVYZ DgXVh^iVh

:akVadgYZjcXjZcid/¹:ahZXgZid YZaadWdº B^‚gXdaZh')YZ&-V&.]dgVh

8jZcidhnaZnZcYVhYZÍ[g^XV/]^h" idg^VhXdcbjX]dg^ibd B^‚gXdaZh(YZ&*/(%V&+/(%]dgVh

7^Wa^diZXVYZB‹hidaZh

7^Wa^diZXVYZEVgaV

8jZcidhX]^cdh/YZhXjWgZadh ZcXVcidhYZabjcYdVh^{i^Xd BVgiZh&+YZ&,V&-]dgVh

8jZcidhVaVXVojZaV/igVY^X^‹c dgVak^V_VcYdedgY^kZghdheV†hZh BVgiZh'(YZ&,V&-]dgVh Egd\gVbVX^‹chj_ZiVVedh^WaZh bdY^ÄXVX^dcZh!XdchjaiVZcijW^Wa^diZXV

6fj†iZegZhZciVbdhVa\jcdhZ_Zbeadh!eZgdcd dak^YZhXdchjaiVgZcijW^Wa^diZXVb{hXZgXVcVd igVk‚hYZaWjhXVYdgYZVXi^k^YVYZhY^hedc^WaZZc ]iie/$$W^Wa^diZXVh#dWgVhdX^VaXV_VbVYg^Y#Zh


!CTIVIDADES QUE FOMENTAN LA ALEGRqA DE CRECER JUGANDO CON LA .ATURALEZA AYUDANDO A CONOCER Y RESPETARELENTORNO$ESCUBRELOSSENTIDOSATUSNIuOSEINC{LCALESLOSBENEFICIOSDECUIDARSUCUERPO 6Xi^k^YVY

!CTIVIDADES 9WbWdZh_WEY_e 8°YZaVOVgojZaV!(-Ä6gVkVXV +%*#.+(#-,%

IVaaZgZh^c[Vci^aZhVYdb^X^a^d 8dcjcVd[ZgiVVaiZgcVi^kVn dg^\^cVa!8VaVcYg^Vi^ZcZY^kZghVh egdejZhiVhYZiVaaZgZh^YZVYdh eVgVfjZadhc^Šdh_jZ\jZcn VegZcYVc#EjZYZcVYVeiVghZeVgV XjbeaZVŠdh!ÒZhiVhYZZbegZhVh! Xdbjc^YVYZhYZkZX^cdh!ZiX XdchjaiVg]dgVg^dhnegZX^dh

¶OW[ij|Wgk‡bWfh_cWl[hW H^iZeVgVhVb^gVgVijVagZYZYdg iZYVg{hXjZciVYZfjZaVCVij" gVaZoVcdhkVYVcYdbjZhigVhYZ fjZ Va\d Zhi{ XVbW^VcYd½ adh Y†Vhhdcb{haVg\dh!]VXZbZcdh [g†d!n!edXdVedXd!aVhgVbVhYZ adh {gWdaZh kVc aaZc{cYdhZ YZ cjZkdhWgdiZh# IdYVhZhiVhhZŠVaZhcdh^cY^XVc fjZ hZ VXZgXV Za bdbZcid YZ YZX^g VY^‹h Va ^ck^Zgcd n YVg aV W^ZckZc^YV V jcV cjZkV ZhiV" X^‹c½µaVeg^bVkZgV :c adh eVgfjZh YZ BVYg^Y hZ egZeVgVceVgVgZX^W^gaVXdbdhZ bZgZXZ!Xdcjcbdci‹cYZVXi^" k^YVYZh n iVaaZgZh eVgV idYV aV [Vb^a^V#

(

 ;d]b_i^\eh<kd X$<VgX†VYZEVgZYZh!,)&¯ BVYg^Y".&#))&#''#(($.&#(%-#(+#+% lll#Zc\a^h][dg[jc#Zh

 &%%^c\a‚h!&%%Y^kZgh^‹c 8VYVXaVhZZc:c\a^h][dg;jcZh Y^[ZgZciZ#8VYVY†VjcVcjZkV VkZcijgVeVgVfjZadhc^Šdh Y^h[gjiZchdadhdZc[Vb^a^V#:c hZh^dcZhYZ']dgVhYZYjgVX^‹c e^ciVg{c!XVciVg{c!XdX^cVg{c! WV^aVg{c!XdcdXZg{ceVaVWgVh cjZkVhnadeVhVg{ciVcW^Zc fjZfjZgg{ckdakZgh^c[VaiVV aVh^\j^ZciZXaVhZ#µNidYdXdc ed[ZhdgZhcVi^kdh8VYVhZbVcV jcViZb{i^XVY^hi^ciVXdcaVfjZ VegZcYZgnY^h[gjiVgh^ceVgVg# IVbW^‚c]VnXaVhZhYZID:;A# µAaVbVeVgVb{h^c[dgbVX^‹c

:aK^Zcid"I]ZL^cY7aZl '"*VŠdhA&!YZ&,/(%]V&./(%] '",VŠdhB'!YZ&,/(%]V&./(%] +"&%VŠdhM(!YZ&,/(%]V&./(%] )",VŠdh?)!YZ&,/(%]V&./(%] '"&'VŠdhK*!YZ&,/(%]V&./(%]n H+n9,!YZ&%]V&']nYZ&'/&*]V &)/&*] ;Vb^a^VgH+n9,!YZ&,]V&.]

CdkZYVY

;Vb^a^VgH&(n9&)!YZ&,]V&.]

EVhXjV"EVgiZ> '"*VŠdhA&*!YZ&,/(%]V&./(%] '",VŠdhB&+!YZ&,/(%]V&./(%] +"&%VŠdhM&,!YZ&,/(%]V&./(%] )",VŠdh?&-!YZ&,/(%]V&./(%] '"&'VŠdhK&.!YZ&,/(%]V&./(%]n H'%n9'&!YZ&%]V&']nYZ&'/&*] V&)/&*] ;Vb^a^VgH'%n9'&!YZ&,]V&.]

EVhXjV"EVgiZ>> '"*VŠdhA''!YZ&,/(%]V&./(%] '",VŠdhB'(!YZ&,/(%]V&./(%] +"&%VŠdhM')!YZ&,/(%]V&./(%] )",VŠdh?'*!YZ&,/(%]V&./(%] '"&'VŠdhH',n9'-!YZ&&/(%]V &'/(%] ;Vb^a^VgH',!YZ&,]V&.]

8VbeVbZcid>ciZch^kd '"&'VŠdhK'+!YZ./(%]V&)/(%]n YZ&,]V&.]#A'.!B(%nM(&!YZ ./(%]V&)/(%]"XdchjaiVgegZX^dh +2

GZXjZgYVfjZaV^c[dgbVX^‹c hZVXijVa^oVY^Vg^VbZciZZc lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

9bkX7jbƒj_YeZ[CWZh_Z E°K^g\ZcYZaEjZgid!+,Ä:hiVY^d K^XZciZ8VaYZg‹cÄBVYg^Y .&#(+*#%.#(&"BZigdE^g{b^YZh lll#XajWViaZi^XdYZbVYg^Y#Xdb

BjhZd6ia‚i^XdYZBVYg^Y 9^h[gjiVg‚^hYZjcgZXdgg^Yd ]^hi‹g^XdedgZa[iWdaZc\ZcZgVan Za6ia‚i^XdYZBVYg^YZceVgi^XjaVg! YdcYZadhVÒX^dcVYdhgd_^WaVcXdh XdciZbeaVg{cigd[Zdh!dW_Zidhn e^ZoVhbjhZ†hi^XVhYZ\gVckVadg# BV9!YZ&&]V&.]#"C^Šdh")VŠdh <G6I>H!)"&'VŠdh(nVYjaidh+ )

 

 

9†VYZHVcEVig^X^d

=ocXeh[[9^WcWhj‡d

'"*VŠdhA-!YZ&,/(%]V&./(%] '",VŠdhB.!YZ&,/(%]V&./(%] +"&%VŠdhM&%!YZ&,/(%]V&./(%] )",VŠdh?&&!YZ&,/(%]V&./(%] '"&'VŠdhK&'!YZ&,/(%]V&./(%]n H&(n9&)!YZ&%]V&']nYZ&'/&*] V&)/&*]

:hiZXZcigdYZVXi^k^YVYZheVgV WZW‚hd[gZXZVadheVYgZhaV dedgijc^YVYYZY^kZgi^ghZ_jcidV hjh]^_dh!Xdc_jZ\dhfjZigVWV_Vc aVhXVeVX^YVYZhYZac^ŠdYZhYZ

X$6aWZgid6aXdXZg!'.ÄBVYg^Y .&#++&#.&#&+"lll#\nbWdgZZ#Zh


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

6Xi^k^YVY

idYdhadhc^kZaZh/bdidg!hdX^Va nhZchdg^Va#6X‚gXViZV<nbWdgZZ nZcXdcigVg{hjcZcidgcddg^\^cVa nZmXajh^kdZcZafjZXdbeVgi^gjc gVidY^kZgi^YdXdcij]^_d#6c†bViZV YZhXjWg^gfj‚]VXZbdhXdcadhb{h eZfjZŠdh!VegZcYZg{hidYVXaVhZ YZ_jZ\dhVYVeiVYdhVWZW‚hfjZnV iZc\Vc'bZhZh!&*bZhZhd'VŠdh µB{hYZ)%XaVhZhhZbVcVaZhN VYZb{hYZaA''VaH',Zc<nbWdgZZ! Xdcbdi^kdYZaVXZaZWgVX^‹cYZa 9†VBjcY^VaYZa6\jV!VYVeiVg{c hjhXaVhZh]VW^ijVaZheVgVgZVa^oVg jceZfjZŠdig^WjidVZhiZW^Zc [jcYVbZciVa#

eVgVc^Šdh]VhiV&(VŠdh#µEdcZc [dgbVVidYVaV[Vb^a^VZcBn<nb

8aVhZhYZVgiZ >c^X^VVadhb{heZfjZŠdhZc ZabjcYdYZaVgiZVigVk‚hYZ XdcXZeidhW{h^XdhXdbdZaXdadgnaV ajo#XdchjaiVg]dgVg^dhnegZX^dh (",%"*

 

 Bjh^XhedgihaVW CjZkdiVaaZgW^a^c\“Z^c\a‚h" ZheVŠdaeVgVbVndgZhZcaViVgYZ YZadh_jZkZh#6egZcYZg!ZmeadgVgn Y^kZgi^ghZVag^ibdYZaVbh^XV#.% B^cjidheVgVYZhXjWg^gVigVk‚hYZ WV^aZh!XVcX^dcZh!^chigjbZcidhn _jZ\dhb{hYZ&,Zhi^adhbjh^XVaZh Y^[ZgZciZh/_Voo!gdX`gdaa!hl^c\! gZ\\VZ!Xa{h^Xd!XZaiV!ZiX#nYZhej‚h VYZhXVg\VgVYgZcVa^cVXdcjcdh b^cjidhYZcdX^dcZhW{h^XVhYZadh YZedgiZhb{hXdcdX^Ydh#?!&-/(%]

'*$Y†Vj-*$bZh ("* 

 8gZVi^kZhedgihaVW µHVXVZaVgi^hiVfjZaaZkVhYZcigd :cZhiZiVaaZgadhb{heZfjZŠdh edYg{cYZheaZ\VgidYVhj XgZVi^k^YVY#?!&,/)*]nH!&'/(%]

'*$Y†Vj-*$bZh ("*A_ZiKiIY^eebe\;d]b_i^

Iedh_iWi"9[djheZ[EY_e oJ_[cfeB_Xh[?d\Wdj_bo @kl[d_b X$8Vb^ad?dh‚8ZaV!("eia. AVhGdoVh"+)*#-.(#'*-$+)*#-.(#%,'

 :mXjgh^‹cVaVHZcYVEdgi^aad YZadhE^cdh# <nb`]VcVh!_jZ\dh!VXi^k^YVYZh eVgVadhb{heZfjZŠdh!ZcjcV _dgcVYVZcaVfjZVYZb{hYZ Y^h[gjiVgYZaVCVijgVaZoV#9&)!YZ

./(%]V&.]"(% +"&* 

 9†Vh^cXdaZ/:mXjgh^‹cVa HV[Vg^EVg` JcVdedgijc^YVYc^XVYZ Y^h[gjiVgYZVc^bVaZhhVakV_Zh ZchZb^a^WZgiVYViVch‹adjcdh `^a‹bZigdhYZBVYg^Y#K'+!YZ-]V

&*/(%]"(*

IVaaZgZhZc^c\a‚h

("&, 

Y hZh^dcZh/,$hZh^‹c!eVgVVajbcdhYZ @^YhJh*$hZh^‹c

("&' 

Co=oc

CM

MY

X$;gVcX^V!'"EdojZadYZ6aVgX‹c .&#(*,#+'#&,"lll#bn"\nb#Zh CMY CY

9^h[gjiVYZidYVhaVhVXi^k^YVYZh fjZiZd[gZXZBn<nbncdiZ K e^ZgYVhhjhXaVhZhYZ\^bcVh^V

9[djhe9ec[hY_WbBW LW]kWZW 6k#Bdc[dgiZYZAZbdh!(+"BVYg^Y BZigd7Vgg^dYZaE^aVg"lll# ZcaVkV\jVYV#Xdb

Adhc^ŠdhadeVhVg{cZc\gVcYZ ZcZaeVgfjZ^c[Vci^aYZaXZcigd XdbZgX^Va!YdcYZiZcYg{c&#%%%b' YZ_jZ\dhnVkZcijgVh#AVK!YZ&,]V

'&]#H!YZ&&/(%]V'']#9!YZ&&/(%]V '&]"XdchjaiVgegZX^dh %

 

#ENTROSDE/CIO >[hed9_jo

X$DhVBVndg!&%*"6gVkVXVÄBVYg^Y lll#@^YhVcYjhVgVkVXV#Xdb

>cbZgh^‹cidiVaYjgVciZYdh]dgVh YZVXi^k^YVYZhZc^c\a‚h#>c^X^VX^‹cV aVaZXijgVZc^c\a‚h!XjZciVXjZcidh! iVaaZgZhXgZVi^kdhYZbVcjVa^YVYZh! C iZVigd!bVg^dcZiVh###?jZ\dh! XVcX^dcZhneZa†XjaVh#µIdYdZc M ^c\a‚hH!YZ&']V&)]"7dcdYZ&%

#ENTROS#OMERCIALES

 EVgfjZYZVigVXX^dcZh ZcAVKV\jVYV

:a^Y^dbVjc^kZghVaYZadh c^ŠdhZhZa_jZ\d# EgZh‚ciVaZhZa bjcYdZchj egde^d ^Y^dbV# µ?jZ\VXdc ijh]^_dh

XdchjaiVg]dgVg^dhnegZX^dh

(*

CdkZYVY

saposMarzo.pdf

X$8Vb^ad?dh‚8ZaV!AVhGdoVh EVgfjZ:begZhVg^Va6"+hVa^YV&. AVhGdoVh".%'#))&#&)* lll#]ZgdcX^inbVYg^Y#Xdb

6X‚gXViZ_jcidVij[Vb^a^VVZhiZ XZcigdXdbZgX^VanYZdX^dZcZafjZ ZcXdcigVg‚^hjcVVbea^VkVg^ZYVY \Vhigdc‹b^XVZchjhgZhiVjgVciZh! X^cZh!WdaZgVnbjX]db{h# XdchjaiVg]dgVg^dh %

 

>[hed:_l[hi_W 6k#7gjhZaVh!'&"'(6"&!hVa^YV&+ 6aXdWZcYVh".&#).%#%%#(& lll#]ZgdcY^kZgh^V#Xdb

Inij[Vb^a^VedYg‚^hY^h[gjiVg YZjcY†VbjnZheZX^VaZc=Zgdc 9^kZgh^V/jcXZcigdXdbZgX^Va nYZdX^dYZdcYZZcXdcigVg‚^h gZhiVjgVciZh!WdaZgV!X^cZ! \^bcVh^d!i^ZcYVhnbjX]db{h# XdchjaiVg]dgVg^dh

15/2/10

%  13:49:07


6Xi^k^YVY

(+

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

CdkZYVY

µYZhXWgZad9,!YZ&+/(%]V&-] ,

;nYkhi_ŒdWbIW\Wh_FWha :a8ZcigdYZDX^dnI^Zb" edA^WgZ>c[Vci^an?jkZc^a Hdcg^hVh!d[gZXZjcVk^h^iV ZcaVfjZadhc^ŠdhedYg{c dWhZgkVgYZXZgXVadhb{h WZaadhnZm‹i^XdhVc^bVaZh hVakV_Zh!igV†YdhYZadh X^cXdXdci^cZciZh#

C_Yhefeb_n X$?ja^dGZnEVhidg&,"EVgfjZ 8dbZgX^Va6aZ\gV"CVX^dcVa>hVa^YV '%"HVcHZWVhi^{cYZadhGZnZh .&#,..#%%#%%"BZigd=dhe^iVa>c[VciV Hd[†V"lll#b^Xgdeda^m#Xdb

JcVX^jYVYeVgV_j\Vg!_j\Vgn_j\Vg# :hdZhadfjZadheZfjZŠdhedYg{c ]VXZgZcZhiZ[Vci{hi^XdXZcigdYZ dX^dZYjXVi^kd#EdYg{cgZVa^oVg ]VhiVjcXZciZcVgYZegd[Zh^dcZh Y^[ZgZciZhXdcadfjZeVgi^X^eVg{c! ^ckZhi^\Vg{cnYZhXjWg^g{c h^ijVX^dcZhXdi^Y^VcVhfjZaZh VnjYVg{cVZaZ\^gnVidbVghjh YZX^h^dcZh# 9eb[]_ei0M!?nK!YZ&%/(%]V&*/(%]# F‘Xb_Ye][d[hWb0K!YZ&,]V'&]" C^Šdh"'VŠdh<G6I>H!(")VŠdh &&!*"&)VŠdh&*nVYjaidhn &* VŠdh.#K&.!H!9n;Zhi^kdh!YZ&'] V&./(%]nYZH',VM(&!YZ&']V &./(%]"C^Šdh"'VŠdh<G6I>H! (")VŠdh&&!*"&)VŠdh''n VYjaidhn &*VŠdh. *"&(  

!IRE,IBRE 9WiWZ[9Wcfe 8VhVYZ8Vbed!h$c?jcidVa EVhZdYZa:bWVgXVYZgd"BVYg^Y .&#),.#+%#%'"BZigdAV\d

Jc^cbZchdeVgfjZeVgVY^h[gjiVg YZaVeg^bVkZgV]VX^ZcYdYZedgiZ! eVhZVcYdZcWVgXVZchj\gVc

 =H7J?IgZhZgkVg

:[^[iWZ[bWL_bbW X$;gVcXdhGdYg†\jZo!-&"BVYg^Y .&#)-%#'&#)&

:hiZeVgfjZ]VegZeVgVYdjc bdci‹cYZVXi^k^YVYZheVgVZhiZ bZh#XdchjaiVg]dgVg^dh (

ZhiVcfjZdh^beaZbZciZYZe^X"c^X XdcaV[Vb^a^V#AV9!YZ.]V&)]n YZ&+]V&.] (

 =H7J?I

 <nb`]VcV[Vb^a^Vg EVYgZhZ]^_dhiZcYg{cfjZXdbeZi^g Zc[Vb^a^VeVgVhjeZgVgY^kZgi^YVh egjZWVhndWhi{Xjadh###9'-!YZ

&%]V&)] )

 =H7J?IgZhZgkVg

 

 =H7J?I

9db^c\dhkZgYZh KZcVY^h[gjiVgYZidYVhaVh edh^W^a^YVYZhfjZjcZcidgcdXdbd aV9Z]ZhVYZaVK^aaViZd[gZXZ#9,n

&)!YZ&%]V&'] )"&% =H7J?IgZhZgkVg

Bj‚kZiZXdcXVWZoV/ AVbdk^a"dXV ?jZ\dhdWgZbdk^a^YVYhdhiZc^WaZ WVhVYdZcZaedejaVg?jZ\dYZaV DXV#H'%!YZ&']V&(/(%]

 >i^cZgVg^d";VjcVYZaV8VhV YZ8Vbed

+"&' 

6egZcYZVWjhXVgngZXdcdXZgZa gVhigdYZadhVc^bVaZhngZVa^oVij egde^V]jZaaVZcVgX^aaV#H'%!YZ

Jck^ZgcZhVabZhhZgZVa^oVZhiV VXi^k^YVYeVgV[Vb^a^Vg^oVgiZXdc ]jZgidhjgWVcdh#K&'!&,]

&&]V&(/(%] *

 =H7J?IgZhZgkVg

 EdgiVkZaVhYZhZiVh 8dcZhiVVXi^k^YVYXdcdXZg‚^hVa\d b{hhdWgZaVhhZiVhb{hXdbjcZhn gZVa^oVg‚^hjcedgiVkZaVhZc[dgbV YZhZiV#9'-!YZ&+/(%]V&-] *

 

=H7J?IgZhZgkVg

 H^ajZiVhZcb^XVb^hZiV Adhc^ŠdhYVg{cg^ZcYVhjZaiVVhj XgZVi^k^YVYeVgVXgZVgdg^\^cVaZh XVb^hZiVh#9&)!YZ&+/(%]V&-] *"&' 

=H7J?IgZhZgkVg

 IVaaZg"AVk^YVZcaVX]VgXV AVhX]VgXVhZhXdcYZcjcbjcYd YZhXdcdX^Ydn[VhX^cVciZ###

=H7J?IgZhZgkVg

IVaaZg"=jZgiVZcaVK^aaV

%

 

=H7J?IgZhZgkVg

?dl[hdWZ[heFWbWY_eZ[ 9h_ijWb7h]Wdpk[bW E°8]deZgV!&%"BVYg^Y".&#*--#+&#(, BZigdAZ\Voe^

8jVigdZhiVcX^VhXdcb^XgdXa^bVh Y^hi^cidh#µ6X‚gXViZVXdcdXZgadh BV9!YZ&%]V&,] %

 

 =H7J?IgZhZgkVg

FWhgk[Z[<k[dj[Z[b8[hhe X$:cg^fjZ9É6abdciZ&!&"BVYg^Y" .&#+(.#,-#+.

>i^cZgVg^dh\j^VYdheVgV [Vb^a^Vh JceVgfjZXVg\VYdYZZcXVcidZ ]^hidg^V!ZcZafjZeZgYZghZZcigZ hjheVhZdhnVYb^gVghjXVhXVYV! eVaVXZiZnZhiVcfjZh#H',!YZ&&]

V&(] +

 

=H7J?IgZhZgkVg

FWhgk[Z[b8k[dH[j_he X$6aXVa{!h$c"BVYg^Y

:hjcdYZadhejabdcZhkZgYZh YZBVYg^Y#HjhigVY^X^dcVaZh VXi^k^YVYZhYZdX^d]VXZcYZ‚ajc bVgVk^aadhdejcidYZZcXjZcigd#AV

9!YZ&%]VaVcdX]ZXZg %

 

 =H7J?I


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

FWhgk[Z[b9Wfh_Y^e E°6aVbZYVYZDhjcV!h$c"BVYg^Y lll#bjc^bVYg^Y#Zh

JcbVgVk^aadhd_VgY†cYZZhi^ad Wg^i{c^XdfjZYViVYZ&,-(#8jZciV XdcjcaVWZg^cid!jcaV\d!jcVg†Vn egZX^dhVhZY^ÒXVX^dcZh# H!9n;Zhi^kdh!YZ.]V&-/(%] %

 

 =H7J?I

FWhgk[@kWd9Whbei? Ea#9dc?jVcYZ7dgW‹c!h$c"BVYg^Y

´6fj^‚ccdaZ\jhiVY^h[gjiVgYZjc eVhZdZcigZcedgjcWdc^id_VgY†c4 ´NYZjcgZXdgg^YdZcW^X^XaZiV4:a EVgfjZiZegZhiVhjhW^X^XaZiVh! ^c[‹gbViZ#AVK!YZ,]V'(]#Hn9!

YZ,]V')] %

 

 =H7J?I

HdbdhZmeadgVYdgZh 9ZhXjWgZX‹bdhZXdbedgiVaV cVijgVaZoVVigVk‚hYZhZcX^aadh ZmeZg^bZcidh#H'%!YZ&'/(%]V&)] +

 =H7J?IgZhZgkVg

IVaaZg[Vb^a^Vg"6giZZceVeZa 6egZcYZY^kZghdhb‚idYdhYZ bVc^ejaVX^‹cYZaeVeZangZVa^oVijh egde^VhXgZVX^dcZh#9&)!YZ&'/(% ]V&)] %

 =H7J?IgZhZgkVg

Gk_djWBeiCeb_dei X$6aXVa{!**,"BVYg^Y".&#('%#-.#)+

8dcXZW^Yddg^\^cVg^VbZciZXdbd jceVgfjZYZgZXgZdV\g†XdaV!Zc aVFj^ciVYZadhBda^cdhedYg{h VYZb{hkZgjcWdc^ideVaVXZiZ!jc ^ckZgcVYZgd!jcaV\d!nZabda^cd fjZYVcdbWgZVaaj\Vg#AV9!YZ +/(%]V''] (",

 

H[Wb@WhZ‡d8ej|d_Ye Ea#YZBjg^aad!'"BVYg^Y".&#)'%#(%#&, BZigd6idX]V"lll#g_W#Xh^X#Zh

BVci^ZcZ!Xdcjcb^cjX^dhd Xj^YVYd!Za\gVccbZgdYZ ZheZX^ZhfjZhZZcXjZcigVcZchj ]VWZg#IdYdZaVŠdejZYZhY^h[gjiVg k^h^iVcYdhjh_VgY^cZh#AV9!YZ&%

]V&-]"C^Šdh"&%VŠdhn_jW^aVYdh <G6I>HnVYjaidh' %

 9ZhXjWgZZa7di{c^XdZc[Vb^a^V Jc^i^cZgVg^dfjZgZXdggZaVh igZhiZggVoVhYZa_VgY†cnhjh ^ckZgcVYZgdh#Hn9!&']"C^Šdh"&% VŠdh<G6I>HnVYjaidh' %

 

 gZhZgkVg

6Xi^k^YVY

 AVh\^bcdheZgbVh 6igVk‚hYZZmea^XVX^dcZhn VXi^k^YVYZhadhc^ŠdhVegZcYZcV Y^hi^c\j^gVa\jcVhYZaVhZheZX^Zh YZZhiVheaVciVh#H!&&/(%] ,"&' 

 E^cX]dhnigVbeVh Adhb{heZfjZŠdhVegZcYZcaVh eVgiZhYZjcVeaVciVndWhZgkVc Va\jcVhYZaVhVYVeiVX^dcZhYZaVh eaVciVhYZaYZh^Zgid!aVhXVgc†kdgVh! aVhigZeVYdgVh!ZiX###9!&&/(%] ("+J[cfbeZ[:[XeZ E°YZaE^cidgGdhVaZh!'"BVYg^Y .&#(++#,)#&*

:\^eidYdc‹Zc&.+-ZhiZiZbeadV :heVŠV!ZcV\gVYZX^b^ZcidedgaV VnjYVegZhiVYVVahVakVbZcidYZ adhiZbeadhYZ6WjH^bWZa#BVK!

YZ&%]V&)]nYZ&-]V'%]#Hn9!YZ &%]V&)] %

 

 =H7J?I

 IVaaZgZhY^Y{Xi^Xdh 9Zhej‚hYZjcVk^h^iV\j^VYV! gZVa^oVg‚^hY^kZghVhVXi^k^YVYZh ea{hi^XVh#>YZVaeVgVeVhVgjcV bVŠVcVZc[Vb^a^V#H+!&(n'%n9'-!

&&/(%]V&(] *"&' 

=H7J?IgZhZgkVg

#TROS%DUCACIvN!MBIENTAL

9$;$7$7hXeh[jeBk_i 9[XWbbei 8igV#YZaBdciZ6WVcidh"HVcAdgZcod YZ:a:hXdg^Va".&#-.-#'&#('

H^fj^ZgZhY^h[gjiVgYZjcVbVŠVcV djcViVgYZZcaVH^ZggVYZBVYg^Y Xdcc^Šdh!VX‚gXViZedgZhiZaj\Vg# AV9YZ&%]V&-] +

 

=H7J?I

9$;$7$8eigk[Ikh 6k#YZaVh8dbVgXVh!h$c ;jZcaVWgVYV"++%#.'%#)%'

>cX^e^ZciZWdhfjZYZ&'%]ZXi{gZVh eaVciVYdXdcfjZ_^\dh!ZcX^cVh! VaXdgcdfjZh!Va^hdh!dabdh½µcdiZ e^ZgYVhaVhVXi^k^YVYZhAV9!YZ&%] V&-] )

 

(,

CdkZYVY

=H7J?IgZhZgkVg

9$;$7$9W‹WZWH[Wb 8igV#B"*((#e#`#&!+%%"EZgVaZ_d":a :hXdg^Va".&#-.%#+.#-%$.&#-.%#-,#)-

JcVhZcYVYZ'@b#adgZXdggZ! eZgb^i^ZcYdXdcdXZgaVhZheZX^Zh

b{hgZegZhZciVi^kVhYZaV[VjcV nÓdgVh^akZhigZhYZaVH^ZggVYZ <jVYVggVbV#AV9!YZ&%]V&-] (

 9$;$7$9Wi[h‡eZ[>[dWh[i 8°9ZaVKZ\V!h$c"HVc;ZgcVcYdYZ =ZcVgZh".&#+,(#-'#.."lll#bVYg^Y#dg\

:aXZcigdXjZciVXdchZcYVh ZXda‹\^XVhn{gZVhiZb{i^XVheVgV aVhk^h^iVhdg\Vc^oVYVh#AVKYZ &%]V&-] )

 =H7J?IgZhZgkVg

9$;$7$;bÜ]k_bW X$GdYZiVh!&-"8]Ve^cZg†V .&#-+*#'%#.-

:cXdcigVg‚^hjcbVgVk^aadhd WdhfjZYZZcX^cVh!Z_ZbeadYZ jcZXdh^hiZbVbZY^iZgg{cZdW^Zc XdchZgkVYd# AV9YZ&%]V&-] '

 =H7J?IgZhZgkVg

9$;$7$;b9Wcf_bbe 8igV#6"(!`b&."G^kVh"KVX^VbVYg^Y +%%#*%#-+#(-

9^hedcZYZkVg^VYdhgZXjghdh ZYjXVi^kdhWVhVYdhZcaVh XVgVXiZg†hi^XVhYZhjZcidgcd# AV9YZ&%]V&-] +

 

=H7J?IgZhZgkVg


; L; DJEI

IVaaZgZh YZ X ^ gXd n bV\ ^V

C ZWW^ V" 8^ gfjZ : ad^ oZ

; L ;DJE I

6 idYVb V\^ V

; L; DJEI

IgVh b h ^XV

9? H 9E

IZV i gd 8^ gXd Eg ^XZ

IZV i gd 8d be V X <gV c K†V

C7= ? 7

6 idY V bV \^ V

C æI? 97

IZ V i gdh Y Z a 8 V cV a

A d h B dj hh V`^ h

; L; DJEI

:a < Vid Xdc Wd iVh

A V WZa aV Yjgb ^ ZciZ

; L; DJEI

KVg^ Vh dWgVh

B^ gXV n Ed be‹ c

6 B ^Yh jb b Zg C^ \] i h 9gZ Vb

: a c ^Š dXd aX ]‹c

8Vg bZ aV idYV aV k ^YV

A dh igZh XZgY^idh

´ :h iVc Y^[ †X ^a Xd ciVg jc Xj Z cid 4

KVg^ Vh dWgVh

Ad h a VYgdcZ h

KVg^ Vh dWgVh

KVg^ Vh d WgVh

; L; DJEI

A^ WgVgn Hid gniZa a^c \ B d gc^ c\ h

< gVc YZh e{\^ cVh eVgV###

6 Xi ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

:a WV a YZ adh Xj Z cid h

6 X i ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

; L ;DJE I

6 X i ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

8V ^m V ;d gj b

CKI? 97 B;I

@V g e V hIZV i gd

IZ V igd H V ce d a

J ;7J H E

< VW ^ cZ iZ Y Z iZV i gd

@ Vg e V h IZ V igd

IZ V igd 6aX{ o V g

IZ V i gd 6j Y ^id g^ d 8^ jYVY YZ 6aXdWZcYVh

IZV i gd 6j Y ^idi ^d H V cA dgZcod YZa :h Xdg ^Va

IZ V igd <j gY ja 

IZ V igd AV \ gV YV

IZ V igd EgV Y ^a ad

IZV i gd Ej Z giV : hi gZ X] V

IZ V igd IV gV bW V c V

IZV i gd In a In a

8? 8B ?EJ ;97 I

7^ Wa ^diZXV > c hi ^i j id > ciZgc VX^ dcVa

7^W a ^ diZ XV CV X ^dc V a

A^W gZ g† V : a 9 gV \‹ c A ZX idg&

A^W gZ g †V Z a 9 gV \‹ c AZX idg'

A^W gZ g† V a j kZc ^h

;IF79 ?E I 9 KBJ KH 7 B; I

8 V ^mV ;dg j b

C ÜI C æI? 97

8 ^ Xad YZX ^c Z[Vb ^ a^Vg

)

Idn Hidg n ' Z c (9

8 Zc i gd Y Z 6g iZ 9 dh YZB Vnd

-

Adh c ^Š dh Y Z I ^be Z a WVX] &-

&-

&-

&-

&-

&-

&.

&.

&. &. &.

&.

&.

''

''

''

'%

'%

'%

'%

'%

'%

'%

'%

'*

')

')

')

')

(

'*

;:7: FÜ=$

'"&%

(

'

+

)".

;:7: FÜ=$

%

%

*",

'

)"&*

(

+"&&

+

+

&

(".

;:7: FÜ=$

)

'

;:7: FÜ=$

(

;:7: FÜ=$

)

;:7: FÜ=$

(

;:7: FÜ=$

-

+

;:7: FÜ=$

+"&'

;:7: FÜ=$

,

AV c^ ŠZ gV b{ \ ^XV n Za7 ^\ 7Vc \

; L ;DJE I

-

8 ‹b d Zc i gZc V g V ij YgV\‹ c

9 ?D ; # EJ H 7I I 7B 7I

-

;:7: FÜ=$

8 V oV Y d gZh Y Z Y gV \ d cZ h

9 ?D ; # ; IJ H ;D E I

-ARZO

™

L+

™

™

L+

L+

L+

L+

L+

L+

L+

L+

™

L+

: ™

™

™

: -

™

™

™

™

™

™

™

™

™

: -

™

™

: -

: -

: -

: -

: -

: -

: -

I ,

™

™

™

I ,

™

™

™

™

™

™

™

I ,

™

™

I ,

I ,

I ,

™

I ,

I ,

™

I ,

I ,

™

L '(

™

™

L '(

L '(

L '(

L '(

L '(

L '(

L '(

L '(

™

L '(

™

I ')

™

™

™

I ')

™

™

™

™

™

I ')

™

™

I ')

I ')

™

I ')

™

I ')

™

I ')

™

I ')

I ')

™

: '*

™

: '*

™

™

™

™

™

™

™

: '*

™

™

: '*

: '*

: '*

: '*

: '*

: '*

: '*

™

L '/

™

™

L '/

L '/

™

L '/

L '/

L '/

L '/

L '/

L '/

™

L '/

™

I (&

™

™

™

I (&

™

™

™

™

™

I (&

™

™

I (&

I (&

™

I (&

™

I (&

™

I (&

™

I (&

I (&

6fj†ZcXdcigVg{h!ZmXajh^kVbZciZ! adhZkZcidhYZÒcYZhZbVcV! [Zhi^kdhnkVXVX^dcZhZhXdaVgZh# 8dchjaiVaVhVXi^k^YVYZhYZY†Vh aVWdgVWaZhneZgbVcZciZhXdbd bjhZdhZcaVhe{\^cVhYZV\ZcYV#

™

:('

™

:('

™

™

™

™

™

™

™

:('

™

™

:('

:('

:('

:('

:('

:('

:('

™

L(,

™

™

L(,

L(,

L(,

L(,

L(,

L(,

™

L(,

L(,

™

L(,

™

I(-

™

™

™

™

I( -

™

™

™

™

™

I( -

™

™

I( -

I( -

I( -

™

I(-

™

™

I( -

™

I(-

I(-

™

: ( .

™

: ( .

™

™

™

™

™

™

: ( .

™

™

: ( .

: ( .

: ( .

: ( .

™

: ( .

: ( .

: ( .

™

N ) '

N ) '

N ) '

N ) '

N ) '

N ) '

N ) '

™

N ) '

N ) '

™

N ) '


;L ; DJEI

H VXVXd gX ]d YZ aZigVh

IVa aZg eVgV [Vb^a ^ Vh " 8 dc aV XVh V VXjZhiVh

6 X i^ k^ YVYZh kVg^ Vh

6X i^ k^ YVYZh kVg^ Vh

K^h ^iVh Vc^ bVYVh

6 Xi ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

IVa aZ gYZ [did \gV[ † V" GZ i gVid h YZ aV>cY^V

6 Xi ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

6 X i ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

6kZc i jgVh edg 6 b ‚g^ XV

K^ h ^iVh iVa aZ g" > a jb ^c VX^ ‹c YZ8 dci gVhiZ

6 X i^ k^ YVYZh kVg^ Vh

IZVigd " : a k ^V_Z YZB deV

6 X i^ k^ YVYZh kVg^ Vh

6 X i ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

6 X i ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

B jh Z dZ c YVco V

A dh 8 j Zcidh YZa 8 Vb^ cd

; L; DJEI

6 X i^ k^ YVYZh kVg^ Vh

6 X i ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

IVaaZgZh Zc ^c \a ‚h

6 Xi ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

; L; DJEI

EVgfj Z YZ Vi gVXX^ dc Z h Z cA VKV\j VYV

; L; DJEI

B ^X gdeda ^ m

; L ;DJE I

6 X i^ k^ YVYZh kVg^ Vh

6 X i ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

> i ^c Z gVg^ dh \j^ VYdh eVgV[Vb ^ a^Vh

6X i^ k^ YVYZh kVg^ Vh

6 X i^ k^ YVYZh kVg^ Vh

IVaaZ gZ h Y^ Y{X i ^Xd h

C KI; EI

8 V hV Y Z 6b‚ g^ XV

8V hV Bj hZd Ad e Z Y ZKZ\V

8Zc i gd Y Z 6g iZ 9 d h YZB Vnd

8d hbd 8V ^m V

: g b^iV Y Z H V c 6c id c^d YZaV ;ad g^YV

;j cY V X ^‹ c BV e [ gZ

;j c YV X ^‹c BV e [ gZ H VaV 6oXV

Bjh Zd 6 gf j Zd a ‹\ ^Xd C VX^ dcVa

B j hZd 6gf jZ d a ‹\ ^Xd G Z\^ dcVa

Bjh Zd Y Z 6b‚ g^XV

B j hZd YZ 8daZXX ^d cZ h >8 D

Bjh Zd Y Z a IgV _Z

Bj hZ d Y Z 6g iZ Z c K ^Yg^ dYZ 6aXdgX‹ c

Bj hZ d CV X^ dc V a Y Z 6giZh 9ZXd gVi^kVh

B j hZd CV X^d cV a Y Z 8 ^ZcX ^ Vn IZ Xc dad\ †V

Bjh Zd C V X^d cV a Y Z 8 ^ZcX ^ Vh CVijgVaZh

Bj hZ d GZ ^c V H d [† V

Bj hZ d I] n hh Zc "7d g cZ b^h oV

79J ?L ?:7: ;I

: c\ a ^h] [d g ;jc

< nb W dgZ Z 8 ]V bV g i †c

@^Y h Jh

H dc g^ hV h 8Z ci gd Y Z D X^ dn I^ Zb edA ^WgZ

9 ;D J H EI 9 E C; H 9? 7B ;I

8Z c igd 8 db ZgX^V a AV KV\jVYV

9 ; DJ H E I : ; E9 ?E

B ^Xgde d a ^m

7 ?H ; B? 8H ;

8V h V Y Z XV be d

9 Z ] ZhV Y Z a V K ^a a V

EV gf j Z Y Z ;j Zc iZ YZ a 7Zggd

EV gf jZ ? jV c 8 V gad h >

GZ V a ? V gY †c 7 di { c^ Xd

IZ be ad Y Z 9 Z W dY

)".

'*

('

('

(&

(&

(&

(%

(%

'.

'-

'-

'-

',

',

',

'+

'+

'+

'+

(*

(*

()

()

(* (+

*"&'

%

%

+

%

)

(,

(,

(,

(+

(+

(+

;:7: FÜ=$

*"&(

;:7: FÜ=$

%

;:7: FÜ=$

(

("&'

("*

'

;:7: FÜ=$

*

)

)

-

(

(

(

+"&'

)"&%

*

,

+"&'

)

+"&%

%

+"&'

+"&'

)

;:7: FÜ=$

L+

™

L+

™

L+

™

L+

™

™

™

™

L+

™

™

™

I ,

™

I ,

™

I ,

™

™

™

I ,

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

I ,

™

™

™

™

: -

™

: -

™

: -

™

: -

™

™

™

™

™

™

™

™

: -

™

L '(

™

L '(

™

L '(

™

L '(

™

™

™

L '(

™

™

™

I ')

™

I ')

™

I ')

™

™

™

I ')

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

I ')

™

™

™

™

™

: '*

™

: '*

™

: '*

™

™

: '*

™

™

™

™

™

™

™

™

™

: '*

WWW3APOSY0RINCESASCOM

6 X i ^k ^YVYZ h kVg ^Vh

AV 8V h V : cXZ c Y^ Y V

L '/

™

L '/

™

L '/

™

L '/

™

™

™

L '/

™

™

™

™

™

™

I (&

™

I (&

™

I (&

™

™

™

I (&

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

I (&

™

™

:('

™

:('

™

:('

™

:('

™

™

™

™

™

™

™

™

™

:('

L(,

™

L(,

™

L(,

™

™

L(,

™

™

™

L(,

™

™

™

I(-

™

I( -

™

I( -

™

™

™

I( -

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

I( -

™

™

™

™

: ( .

™

: ( .

™

: ( .

™

: ( .

™

™

™

™

™

™

™

™

: ( .

™

N ) '

N ) '

N ) '

N ) '

™

™

™

N ) '


6Xi^k^YVY

)%

9$;$7$>Wo[ZeZ[Cedj[`e

9$;$7LWbb[Z[<k[d\h‡W

X$GZVa!+)"BdciZ_dYZaVH^ZggV .&#-+.#,%#*-$.&#-+.#,'#&,

8igV#YZaVh9Z]ZhVh!`b' 8ZgXZY^aaV".&#-*'#''#&(

:ac^XdWdhfjZYZ]VnVhYZBVYg^Y# Adhbdc^idgZhYZa8Zcigd6bW^ZciVa iZhZgk^g{cYZZYjXVYdgZhniZ \j^Vg{cedgegZX^dhdhXVb^cdh# AV9!YZ&%]V&-] '

 

JcZheVX^dXdch^YZgVYdXdbdjc WdhfjZcVijgVacdigVch[dgbVYdn YZVaidkVadgZXda‹\^Xd#BV9YZ&%

]V&-] +

=H7J?IgZhZgkVg

 =H7J?IgZhZgkVg

!TRACCIONES

9$;$7$CWdpWdWh[i 8°YZAVEZYg^oV!h$c"BVcoVcVgZhZa GZVa".&#-*(#..#,-

>i^cZgVg^dh\j^VYdh!iVaaZgZh! \nb`]VcVh###fjZVnjYVg{cV XdbegZcYZgbZ_dgaV^bedgiVcX^V YZZk^iVgadh^cXZcY^dhnYZ egZhZgkVgaVCVijgVaZoV#AV9YZ&% ]V&-] *

 =H7J?IgZhZgkVg

9$;$7FeblehWdYW

7l[djkhW7cWped_W? 8igV#YZaV;jZc[g†V#EVgfjZ GZXgZVi^kdaVh7ZgXZVh"8ZgXZY^aaV .%'#*&&#)+'

:hZabVndgeVgfjZYZVkZcijgV YZ:heVŠVnZa*°YZ:jgdeV#Adh+ gZXdgg^YdhYZ6kZcijgV6bVodc^V Zhi{cXdbejZhidhedg_jZ\dhXdbd i^gda^cVh!ejZciZhi^WZiVcdh! igVeZX^dhÓdiVciZh!½µ]Vnb{h YZ&%%_jZ\dhAV9!XdchjaiVg

EVgfjZEdakdgVcXV"AZ\Vc‚h .&#+)-#))#-,$.&#,+*#%)#%%"BZigd AZ\Vc‚hXZcigVa"lll#bVYg^Y#dg\

]dgVg^dhnegZX^dh

JcXZcigdZceaZcVcVijgVaZoVZc ZafjZVegZcYZgVXj^YVgnY^h[gjiVg YZabZY^dVbW^ZciZXdcY^kZgi^YVh VXi^k^YVYZh#BV9YZ&%]V&-]

7l[djkhW7cWped_W??

(

 

=H7J?IgZhZgkVg

+

 

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

CdkZYVY

gZhZgkVg

EZaVndhYZaVEgZhV?jcidVa EVciVcdYZHVc?jVc"EZaVndh .&#-*'#'*#)+"lll#VkZcijgV" VbVodc^V#Xdb$eZaVndh

JcZheVX^dgZXgZVi^kdXdc*%i^edh Y^[ZgZciZhYZ_jZ\dhYZ]VW^a^YVY nYZhigZoVZcadhfjZY^h[gjiVg{h eVhVcYdYZjc{gWdaVdigdµh^c idXVgZahjZadAV9!XdchjaiVg ]dgVg^dhnegZX^dh +

 

gZhZgkVg

IdemPed[ 8igV#6"*!HVa^YVh''n'*!8#8#BVYg^Y MVcVY"6ggdndbda^cdh".%'#(+&#(%. lll#bVYg^YhcdlodcZ#Xdb

EgVXi^XVZah`^dZahcdlWdVgY#### nh^cjcXVad]Vh]ZX]d!iZ gZXdbZcYVbdhfjZZbe^ZXZh#µ:h bjX]db{h[{X^aYZadfjZe^ZchVh AV9!YZ&%]V')]"C^Šdh"&'VŠdh &+nVYjaidh&. %

 

;ijW[idk[ijhW i[b[YY_ŒdZ[@k[]Wdo:_i\hkjWd$ EdgXjZhi^‹cYZZheVX^d!cdedYZbdh egZhZciVgdhidYVaVd[ZgiVZcaVgZk^hiV# :cXdcigVg{haV^c[dgbVX^‹cXdbeaZiVn VXijVa^oVYVY^Vg^VbZciZZc mmm$IWfeioFh_dY[iWi$Yec


K>6?6G8DCC>xDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

)&

Catalunya en Semana Santa: - para toda la familia Diversion en un entorno unico ¡Qué bien Teresa, qué poquito queda para las vacaciones de Semana Santa! ¿Has pensado dónde podemos ir este año? Helena quiere ir a la playa, y después de todo lo que nos contó Nico sobre los Destinos de Turismo Familiar de Catalunya, ¡creo que es muy buena idea! En Salou, Cambrils y Calafell, estuvo en unas playas doradas larguísimas con muchos carriles para bicis donde montar durante horas, hasta que se cansaba y cogían un trenecito que les daba un paseo hasta el hotel. ¡Y allí les esperaba todavía más diversión! En todos los hoteles que visitó, en Blanes, Malgrat de Mar, Pineda de Mar y Calella había un montón de actividades para niños: teatro, pinta-caras,

juegos… ¡todo sin salir del hotel! Pero por muy bien que te lo pases, hay que salir del hotel, eso dice Nico, porque si no te pierdes un montón de actividades en la calle, los distintos parques de ocio y los deportes que se hacen en las estaciones náuticas de Santa Susanna y l’Estartit, ¡son toda una aventura! Hay tantas cosas por hacer, ¡que vamos a tener que hacernos una lista para que no se nos olvide nada de lo que nos contó Nico! Ah! Y este año Roses ya es Destino de Turismo Familiar. Suerte que en Catalunya siempre hace buen tiempo… ¡podremos visitarlo todo y pasarlo en grande!

© CROMOSOMA, S.A.-TVC

Playa, parques, juegos, sol.. Catalunya tiene de todo!

Encuentra mas- informacion- en:

familiar.catalunya.com :cXjZcigVdigdhYZhi^cdheVgVY^h[gjiVgZc[Vb^a^VZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb


)'

D8>D:9J86I>KD

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

Apuesta por las nuevas tecnologías para reforzar la metodología de

“' aprender jugando''”

Micropolix, el centro de ocio educativo pionero en Europa, ha apostado por aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, incorporándolas, como un recurso más, en el proceso de aprendizaje a través de la diversión. De manera que, para participar en muchas de las actividades y juegos propuestos en Micropolix, los niños han de apoyarse en ordenadores y dispositivos multimedia, software educativo… lo que además de resultarles muy atractivo, les ayuda a asimilar y a manejar recursos tecnológicos con naturalidad.

s Interna, los CSI. En el Centro de Salud stig adores

niños se convertirán en inve científicos de ficción y emprenderán un viaje por el interior del cuerpo o humano. Desde allí verán el proces de una de la alimentación, con la ayuda ivo ract pizarra digital y un juego inte s en creado con el apoyo de los experto nutrición del Grupo Pascual.


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

s

CIBER.

De la mano de Telefónica, en el ciber de Micropolix, los visitantes asumirán el trabajo de agentes secretos especializados en el ciberespacio. Con el ordenador como herramienta, tendrán que investigar y solucionar los efectos causados por un virus que se ha infiltrado en los equipos informáticos de varios países.

Parque Comercial y de Ocio Alegra c/ Julio Rey Pastor, 17 San Sebastián de los Reyes 91.799.00.00 - www.micropolix.com Del 1 de marzo al 4 de abril: Público general: Viernes 5, 12 y 26 de marzo: de 17 h a 21 h. (tarifa 5-14 años: 15 €; tarifa 3-4 años: 11 €; tarifa adulto y +15: 9 €) Sábados, domingos y festivos (19 de marzo): de 12 h a 19.30 h (tarifa 5-14 años: 22 €; tarifa 3-4 años: 11 €; tarifa adulto y +15: 9 €). Del 27 de marzo al 4 de abril (ambos incluidos): de 12 h a 19.30 h (tarifa 5-14 años: 22 €; tarifa 3-4 años: 11 €; tarifa adulto y +15: 9 €). Colegios: Miércoles, jueves y viernes: 10.30 h a 15.30 h.

s

. En la que AUTOESCUELAob tención del

el examen para la de realizarse carné de conducir ha ulador con la ayuda de un sim del que s de conducción, a travé eba los Attitudes pondrá a pru ridad vial conocimientos en segu de los niños.

Previa reserva en www.micropolix.com o en el tel. 91 659 25 10 *Tarifas y horarios sujetos a posibles modificaciones. Aforo limitado. **Precios especiales para familias numerosas y discapacitados, presentando carné de familia numerosa o certificado de minusvalía, respectivamente. ***Precio especial para grupos efectuando reserva previa en el tel. 91 659 25 10 o e www.micropolix.com.

Entrada gratuita para niños de 0 a 2 años

0)34!3 3!0/3902).#%3!3

Para más información:

www.micropolix.com

cdh\jhiVZaXdcXZeidYZVjcVg adh_jZ\dhYZidYVaVk^YVXdcaVh iZXcdad\†Vhb{h^ccdkVYdgVh#


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

BD96E:FJ:H

)*

¡Guapísimas! 7GDI:H!egdedcZjcV XdaZXX^‹cWVhVYVZcZa XdcigVhiZYZWaVcXdncZ\gdn aaZcVYZYZiVaaZheVgVadhb{h eZfjZŠdh# :hiViZbedgVYVadhkZhi^Ydha^hdh dXdcZhiVbeVYdhXdbW^cVYdh YZÓdgZhZcY^[ZgZciZhiVbVŠdh! ajcVgZh!YVbZgdh½hZg{cadh egdiV\dc^hiVhZcadhVgbVg^dhYZ aVhc^ŠVh# EZchVYdheVgVdak^YVghZYZa XdaZ\^dnaVgji^cVYZadhY†VhYZ Y^Vg^d!ZhidhkZhi^YdhYZXdgiZ WVWn"Ydaa!XdcVea^XVX^dcZhn aVodh!^ck^iVcVaVheZfjZŠVhV hdŠVgn_j\Vg!h^ci^‚cYdhZ\jVeVhn X‹bdYVhXdchjgdeV# EVgVadhXdbeaZbZcidh!edgfj‚ cd_j\VgVhZgX]^XVhYZadhVŠdh'% XdcegZX^dhdhXdaaVgZhd\gVcYZh ÓdgZheVgVZaeZad#µFjZY^kZgi^Yd


)+

BD96E:FJ:H

:caVe{\^cVVciZg^dg/ 7GDI:H KZhi^Yd!iVaaVh)V&'! ,)!.%

:cZhiVe{\^cV/ 7GDI:H KZhi^Yd!iVaaVh)V&+ ()!.%

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

:cZhiVe{\^cV/ 7GDI:H KZhi^Yd!iVaaVh)V&+ (.!.%

BD96E:FJ:H

),


)-

:HE:8>6A86BE6B:CIDH

Especial

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

4USHIJOMSEJENOLARESSMANOS

Campamentos

´Fj^‚ccdgZXjZgYVVfjZaVb^\dfjZ]^odXjVcYdZgVjcc^ŠdZcZaXVbeVbZcid4´DZa _jZ\diVcY^kZgi^YdfjZVegZcY^‹4AdhXVbeVbZcidhXgZVck^kZcX^VhngZXjZgYdhfjZ adhc^Šdhcddak^YVcVadaVg\dYZhjk^YV# 8dcaVhkVXVX^dcZhcdhZcXdcigVbdhXdcadh c^Šdh b{h YZhXVchVYdh! eZgd iVbW^‚c b{h k^kdhfjZcjcXV!fjZcZXZh^iVchZ\j^gVegZc" Y^ZcYd! _j\VcYd n gZaVX^dc{cYdhZ Xdc digdh c^Šdh# Adh XVbeVbZcidh ]Vc hjejZhid jcV deX^‹c eVgVfjZadhc^ŠdhXdci^cZchjVegZcY^oV_Z# >gVjcXVbeVbZcidhjedcZeVgVaVk^YVYZjc c^Šd!\VcVgVjidcdb†VnXdcÒVcoVZch†b^h" bdVaVeVgfjZhVa^gYZaVgji^cVnVegZcYZgV k^k^gYZjcV[dgbVb{hcVijgVa# 6YZb{h! Va hVa^g YZ hj X†gXjad Xdi^Y^Vcd! VegZcYZc V gZaVX^dcVghZ Xdc digdh c^Šdh! V gZheZiVg! V hdX^VW^a^oVghZ n V cd VhjhiVghZ

Xdc ad cjZkd# :c hj eZfjZŠd bjcYd! idYd Zhid h^\c^ÒXV jc \gVc eVhd Zc hj bVYjgZo# 9Z^\jVa[dgbV!ZhiZ]ZX]dVnjYVVadheVYgZh V Vhjb^g fjZ adh c^Šdh XgZXZc! V XdcÒVg Zc ZaadhngdbeZgaVodhYZYZeZcYZcX^V# =dnZcY†VedYZbdhZaZ\^gZcigZjcVaVg\Va^h" iVYZXVbeVbZcidhZheZX^Va^oVYdh/^Y^dbVh! XdX^cVd^c[dgb{i^XV!Z^cXajhdX^gXddgdX`# KdakZg{cYZaVhkVXVX^dcZh[Za^XZhnb{hhZ" \jgdh YZ h† b^hbdh! Vch^dhdh YZ XdciVgiZ idYdadfjZ]VcVegZcY^Ydnk^k^Yd!nXd\^ZcYd Xdcb{h\VcVhnZcZg\†VaVkjZaiVVaXdaZnV aVgji^cV#

CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA Y VERANO Talleres y actividades para aprender inglés, con profesores nativos de forma divertida. WWW.ENGLISHFORFUN.ES

García de Paredes 74 1º A 28010 Madrid T 914 412 233 T 913 083 660


Centro de Naturaleza, Educación Ambiental y Ocio (inaugurado en Abril de 2008)

CAMPAMENTOS DE VERANO Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2010

En plena naturaleza, y a un paso de Madrid, se encuentra NATURALCALÁ, con unas instalaciones y unos recursos lúdicoeducativos muy atractivos para pasar un verano inolvidable. Ofrecemos: Gymkhanas, juegos deportivos, ludoteca, talleres de reciclado, de cosmética natural, huerto, teatro, cine, títeres, veladas nocturnas con animación socio-cultural, piscina, bicicletas, rocódromo, tirolina, etc. En el campamento interno, incluimos una actividad en inglés diaria.

CAMPAMENTO URBANO

CAMPAMENTO INTERNO

Niños de 4 a 12 años

Niños de 6 a 14 años

De lunes a viernes, del 28 de Junio al 10 de Septiembre (excepto del 16 al 27 de Agosto) de 9:00 a 16:00h.

Campamento de 7 días, del 24 al 30 de Junio

* Posibilidad de horarios ampliados y rutas (desde Alcalá de Henares)

Resto del verano, de domingo a sábado, desde el 11 de Julio al 11 Septiembre (excepto del 15 al 28 de Agosto).

JULIO y SEPTIEMBRE 100 €/1 semana 195 €/2 semanas 285 €/3 semanas 360 €/4 semanas 425 €/5 semanas AGOSTO 90 €/1 semana 175 €/2 semanas El precio incluye: monitores especializados, actividades, materiales, fruta a media mañana y comida.

Dónde estamos: A-2 Salida 38 hacia “Los Santos de la Humosa”. 28805 Alcalá de Henares -Madrid Tlf.: 918350900 Fax: 918826382 info.naturalcala@madrid.org

Campamento de 10 días, del 1 al 10 de Julio

JUNIO y JULIO Campamento del 24 al 30 de Junio. 290 € Campamento del 1 al 10 de Julio. 400 € Resto de fechas: 290 €/1 semana; 550 €/1 quincena AGOSTO Y SEPTIEMBRE 250 €/1 semana 470 €/1 quincena El precio incluye: alojamiento en pensión completa (incluyendo fruta a media mañana y merienda), monitores especializados, inglés, actividades y materiales. Excursiones opcionales. PRECIOS CON IVA INCLUIDO

www.naturalcala.es


*%

:HE:8>6A86BE6B:CIDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

Una buena

elección

AVVbea^VkVg^ZYVYYZXVbeVbZcidhZm^hiZciZ]VXZfjZaVZaZXX^‹cÒcVahZXdck^ZgiV ZcjcViVgZVY^[†X^aeVgVXjVafj^ZgeVYgZ#>ccjbZgVWaZhd[ZgiVhnVXi^k^YVYZhYZidYd i^ed]VXZcfjZcdhZV[{X^aYZXVciVghZedgjcVdeX^‹c# EdgZhd!fjZgZbdhYVgiZVa\jcdhXdchZ_dhfjZiZVnjYZcVidbVgaVYZX^h^‹cÒcVa# Ad eg^bZgd fjZ YZWZh iZcZg Zc XjZciV Zh aV ZYVY n aV bVYjgZo YZ ij ]^_d! n Wjh" XVgVfjZaaVhVXi^k^YVYZhfjZ VnjYZc V YZhVggdaaVg hjh XVeVX^YVYZh VXdgYZ Xdc hjh

cZXZh^YVYZh n Vei^ijYZh# Hj ZhiVcX^V Zc Za XVbeVbZcid! VYZb{hYZhZgjceZg^dYdY^" kZgi^YdZcZafjZij]^_dejZ" YZ ZcigVg Zc XdciVXid Xdc digdheZfjZŠdhnVegZcYZgV

hZgb{hVji‹cdbdngZhedc" hVWaZ! YZWZ hZgk^g iVbW^‚c eVgV[VkdgZXZghjXgZX^b^Zc" id n VYfj^g^g cjZkdh XdcdX^" b^Zcidh! XdbW^cVcYd Y^kZg" h^‹cXdcZYjXVX^‹c# AV ^c[dgbVX^‹c fjZ [VX^a^iZ XVYV XZcigd ejZYZ VnjYVg" cdhVadheVYgZhV]VXZgcdh jcV ^YZV \ZcZgVa YZ aVh XV" gVXiZg†hi^XVh eg^cX^eVaZh YZ XVYV XVbeVbZcid# EZgd h^ fjZgZbdh jcV ^c[dgbVX^‹c b{h YZiVaaVYV Zh gZXdbZc" YVWaZ fjZ! h^ iZcZbdh de" X^‹c! k^h^iZbdh aVh ^chiVaV" X^dcZh Xdc fjZ XjZciV# 6h† edYgZbdh]VXZgcdhjcV^YZV b{h XaVgV YZ hj jW^XVX^‹c n YZ adh hZgk^X^dh fjZ d[gZ" XZ#9Z^\jVabdYd!YZWZbdh VegdkZX]Vg aV dedgijc^YVY eVgVXdcdXZgdigdhVheZXidh cdbZcdh^bedgiVciZhXdbd hdc aVh bZY^YVh YZ hZ\j" g^YVY fjZ d[gZXZ Za XZcigd n Za eZghdcVa fjZ kV V ZhiVg V XVg\dYZcjZhigdh]^_dh#


:HE:8>6A86BE6B:CIDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

EVgV adh c^Šdh b{h ^cig‚e^" Ydh! hdc ^YZVaZh adh XVbeV"

bZcidhbjai^VkZcijgVZcadh fjZadheZfjZŠdhZhiVWaZXZc jck†cXjadbjnZhigZX]d XdcaVCVijgVaZoV#

XaVhZhXdcadhYZedgiZhnaVh VXi^k^YVYZh Va V^gZ a^WgZ! ]V" X^ZcYd YZa VegZcY^oV_Z jcV iVgZVY^kZgi^YV#

H^ ij ]^_d Zh bjn XgZV" i^kd n ad fjZ gZVabZciZ aZ \jhiV Zh aV b" h^XV! aV e^cijgV d aV XZg{b^XV! Zm^hiZc bjai^ijYYZedh^WaZh YZhi^cdhXZcigVYdhZcadhiV" aaZgZhYZbVcjVa^YVYZhnaV ZmegZh^‹cVgi†hi^XV#

:hidh hdc hdad Va\jcdh Z_Zbeadh YZ aVh bai^eaZh edh^W^a^YVYZh! iVcid Zc :h" eVŠVXdbdZcZaZmigVc_Zgd! fjZ]VhYZiVciZVgVaV]dgV YZ aaZkVg V XVWd aV ZaZXX^‹c ÒcVa YZa XVbeVbZcid# EZgd gZXjZgYV fjZ aV bZ_dg de" X^‹c cd Zh VfjZaaV fjZ deiV edg jcVh VXi^k^YVYZh Zc kZo YZedgdigVh!edgjcYZhi^cd Zc kZo YZ digd! h^cd VfjZaaV fjZhZidbVZc[Vb^a^V#

EVgV adh c^Šdh Xdc [VX^a^" YVY eVgV adh ^Y^dbVh d fjZ fj^ZgVc bZ_dgVg hj c^kZa! adh XVbeVbZcidh W^a^c\“Zh hZg{c aV bZ_dg deX^‹c! nV fjZZcZaadhhZXdbW^cVcaVh

e historia d ón N WEE s KS

venturas ...

FU

ya

res talle Verano y s n ento anta, e os m a S p os ta áb a d Cameman s los S 3 a 10 añ S o e en y tod iños d n a par

6fjZaaV fjZ \ZcZgV [Za^X^" YVYZcZac^ŠdnigVcfj^a^YVY ZcadheVYgZh#

¡Un mon t

EZgd Zc aV YZX^h^‹c ÒcVa cd hdad YZWZc ZcigVg Zc _jZ\d cjZhigVh egZY^aZX" X^dcZhXdbdeVYgZh! iVbW^‚c Zh ^bedg" iVciZ aV de^c^‹c YZac^Šd#IZcZgZc XjZciV hjh \jh" idhnVÒX^dcZhZh! Zc dXVh^dcZh! YZ" iZgb^cVciZ eVgV fjZ hZ VYVeiZ Z ^ciZ\gZ Zc Za XVb" eVbZcidnejZYVY^h[gjiVgYZ aVhVXi^k^YVYZhfjZaZd[gZXZ! hVX{cYdaZhZab{m^bdeVgi^" Yd#EdgZhdZhgZXdbZcYVWaZ VcVa^oVg idYVh aVh deX^dcZh _jcidV‚a!nkZgXj{ahVi^h[VXZ iVcid cjZhigVh cZXZh^YVYZh XdbdaVhhjnVh/

inglés! en www.kidsandus.es FUN WEEKS 2010.indd 1

*&

09/02/2010 13:40:49


*'

:HE:8>6A86BE6B:CIDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

Agenda de Campamentos

8dchjaiVcjZhigVhZaZXX^‹cYZXVbeVbZcidheVgVZaZ\^gZab{hVYZ" XjVYdeVgVijh]^_dh!iZc^ZcYdZcXjZciVhjZYVYnhjhegZ[ZgZcX^Vh# :hiVcX^VhZcZaZmigVc_Zgd!Y†VhZceaZcVcVijgVaZoV!jcVhhZbVcVh YZY^XVYVh V hj YZedgiZ [Vkdg^id### Za XVbeVbZcid YZ kZgVcd ejZYZ hZgjc\gVcgZ\VadeVgVadhc^Šdh#

6XVbeVa^VDX^d 6k#HZ\dk^V!(+ÄKVaaVYda^Y +''#'&&#(.+

EdYg‚^hZaZ\^gXVbeVbZcidViZc" Y^ZcYdVaVhYZhigZoVhn]VW^a^YV" YZhYZkjZhigdh]^_dh# GD8@86BE HdidaZc\dÄ6WZ_VgHdg^V .-(#&-.#&%-Älll#gdX`XVbe#Zh

8VbeVbZcid YZ GdX` eVgV adh VbVciZh YZ aV bh^XV Zc Za fjZ YZhVggdaaVg{c ]VW^a^YVYZh Vgi†h" i^XVh/bh^XV!XVcX^‹cnWV^aZ#

&'"&,VŠdh$ZY^X^‹c_jc^dg/."&&VŠdh 9Za(Va&)YZ_ja^dnYZa&,Va'-YZ _ja^d"*.*XdchjaiVgYZhXjZcidh

686BE6A>6I:6IGD

86BE6K:CIJG6

6njYVg{ V adh c^Šdh V YZhVggd" aaVg aV XVeVX^YVY ^ciZgegZiVi^kV n aV ZmegZh^‹c dgVa VXZgX{cYdhZ Va bjcYd YZa iZVigd n h^c dak^" YVg Za XdciVXid Xdc aV cVijgV" aZoV n aV Y^kZgh^‹c# &%"&* VŠdh

:he^cdhVYZadhBdciZgdh7jg\dh .-(#&-.#&%-"lll#VXVbeVa^V#Zh

8VbeVbZcid YZ KZgVcd Vad_V" Ydh Zc i^ZcYVh YZ XVbeVŠV Zc fjZ edYg{c egVXi^XVg YZedg" iZh bjai^VkZcijgV/ W^X^! e^gV" \jVh! i^gd Xdc VgXd! g{eZa n i^" gda^cV! _jZ\dh YZ XVbeVbZcid! kZaVYVhnbjX]db{h# &'"&+VŠdh 9Za ) Va &* YZ V\dhid Ä )(% XdchjaiVgYZhXjZcidh

:he^cdhVYZadhBdciZgdh7jg\dh .-(#&-.#&%-"lll#VXVbeVa^V#Zh

9Za '% Va (& YZ _ja^d n YZa ) Va &* YZ V\dhid Ä )(% XdchjaiVgYZhXjZcidh

6`ZWV X$8dcYZYZaV8^bZgV!+!&°*Ä BVYg^Y .&#*()#..#-*"lll#V`ZWV#Xdb 6@:7686BE

H^ijVYdZceaZcVcVijgVaZoV!Zcjc Zcidgcdeg^k^aZ\^VYdViVchdad*% `bYZBVYg^Y!ZhiZXVbeVbZcid XdbW^cV Za ^c\a‚h! aV ]†e^XV! adh YZedgiZh½6Xi^k^YVYZhZYjXVi^kVh nYZdX^deVgVfjZijh]^_dhVegZc" YVcVXdbeVgi^gnk^kVcZmeZg^Zc" X^Vhc^XVh# CVkVXZggVYV#+"&+VŠdh 9Z&'V'*YZ_ja^d$YZ'+YZ_ja^dV- YZV\dhidÄYZ&%]V&+/(%] 86BEGD8@6@:76

JcXVbeVbZcidZcZafjZhZegZ" iZcYZfjZadhc^ŠdhejZYVcYZhV" ggdaaVghjh]VW^a^YVYZhVgi†hi^XVh! XdbW^cVcYdaVbh^XVnaVhVgiZh ZhX‚c^XVh# EdYg{c ZmeZg^bZciVg Xdc Za WV^aZ! aV bh^XV! Za iZVigd! aVe^cijgV½IdYdeVgVfjZhVa\VV aVajoZaVgi^hiVfjZaaZkVcYZcigd# CVkVXZggVYV#&&"&+VŠdh 9Z&'V'*YZ_ja^d


~ â&#x20AC;&#x153;Las Cabanasâ&#x20AC;?

n aseg urada ~ io s r e iv d eno en un paraje de ensu

Llegan las vacaciones de verano y quĂŠ mejor manera que pasar buena parte de ellas en un campamento de inglĂŠs, inmerso en un espectacular paraje en el que se puede hacer amigos de todas partes y aprender el idioma de forma divertida. â&#x20AC;&#x2DC;Las CabaĂąasâ&#x20AC;&#x2122;, ubicado en la denominada â&#x20AC;&#x2DC;Puerta de Pinaresâ&#x20AC;&#x2122; de la provincia de Soria, le da a tu hijo esa oportunidad. Situado en las maravillosas montaĂąas que rodean la mĂĄgica Laguna Negra y bajo el abrigo de sus pinares y sus numerosos senderos, es el campamento idĂłneo para poder hacer todo lo inimaginable: piragĂźismo, bicis de montaĂąa, tiro con arco, excursiones, veladas, talleres, deportes y muchas mĂĄs actividades harĂĄn que tus hijos pasen un verano de fĂĄbula. AdemĂĄs, su particular programa de verano ofrece dos horas de clases de inglĂŠs por las maĂąanas y conversaciones en las actividades de la tarde. Profesores nativos, tambiĂŠn con gran experiencia en el campo del ocio y del tiempo libre, representan la clave para que los mĂĄs pequeĂąos se adentren en el idioma de manera entretenida. El campamento, acotado para ofrecer una mayor exclusividad y seguridad, consta de 20 cabaĂąas diseĂąadas al estilo canadiense y una playa privada. Un cobijo mimetizado con el paisaje en el que descansar durante sus dĂ­as de vacaciones serĂĄ todo un sueĂąo.

1BSBOJĂ&#x2014;PTEFBBĂ&#x2014;PT %FMBMEF+VMJP 5PEBMBJOGPSNBDJĂ&#x2DC;OFOXXXBWFODBNQDPNtJOGP!BWFODBNQDPNt


*)

:HE:8>6A86BE6B:CIDH 6aZV X$8gdcdh!'%edgiVa(!&°+"BVYg^Y .&#,,,#+.#,,"lll#VaZVdX^d#Xdb

µ&*°6C>K:GH6G>D!&*VŠdhdg\V" c^oVcYdXVbeVbZcidh 86BE6B:CID A6H M6C6H 9: HD" B>:9D

9ZedgiZh YZ cVijgVaZoV! e^hX^cV! iVaaZgZh VbW^ZciVaZh! XVcdVh! W^X^XaZiVh! k^h^iV V aVh dhVh EVXV n IdaV½ 6YZb{h YZ ZmXjgh^dcZh edg Za BdcjbZcid CVijgVa YZa 8dc_jcid AVXjhigZ YZ Hdb^ZYd# NVc^bVX^‹c!kZaVYVhndigVhhdg" egZhVh# 6aWZg\jZ":hXjZaVYZaEVgfjZ CVijgVaYZHdb^ZYdZc6hijg^Vh# -"&+VŠdh#9Za&Va&)YZ_ja^dnYZa &+Va'.YZ_ja^dÄ).*$fj^cXZcV 86BE6B:CID :A BDA>CD 9: 7J" IG:G6

8VbeVbZcid YZ bdciVŠV n cV" ijgVaZoV Xdc XaVhZh YZ ^c\a‚h! WVhVYVhZcaVXdckZghVX^‹c!Xdc YZedgiZhZcaVcVijgVaZoV!cVkZ"

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb \VX^‹c Zc XVcdVh! ZhXVaVYV! i^gd XdcVgXd!ZmXjgh^dcZh!k^kVX!_jZ" \dh!iVaaZgYZXdgidhnkZaVYVh# ;^cXVBda^cdYZ7jigZgVZc7jg\dh# -"&,VŠdh#9Za')Va(%YZ_jc^dÄ ('*#9Za&Va&)YZ_ja^dnYZa&+Va '.YZ_ja^d"+'*$fj^cXZcV 9Za&Va&*YZV\dhid"**% 6A:6HJBB:G86BE

:hiZ XVbeVbZcid Zh ^YZVa eVgV adh VbVciZh YZ aV cVijgVaZoV Z ^cXajnZ Ydh ]dgVh n bZY^V Y^V" g^Vh YZ VXi^k^YVYZh Zc ^c\a‚h# Adh Vh^hiZciZh eVgi^X^eVg{c Zc iVaaZgZh VbW^ZciVaZh! ZmXjgh^d" cZh! YZedgiZh! e^hX^cV! _jZ\dh! kZaVYVh½ 8ZcigdGjgVaKZ\V[g†VZcHZ\dk^V# ,"&(VŠdh#9Za&Va&)YZ_ja^dnYZa&+ Va'.YZ_ja^dÄ*-*$fj^cXZcV

Adh egZX^dh ^cXajnZc igVchedgiZ ^YV$kjZaiVYZhYZBVYg^Y# >chXg^eX^dcZh V eVgi^g YZa & YZ bVgod# >bedgiVciZh YZhXjZcidh eVgVb{hYZ)Vb^\dh#

$".1".&/504%&7&3"/0%&(3&&/1&"$& Si tienes entre 8 y 17 años, y te gusta la naturaleza y quieres ayudar al planeta, ¡ven a disfrutar 10 días de Julio con nosotr@s!

$4BO#FSOBSEPt.BESJEt www.greenpeace.es

6kZcXVbe X$;jZcXVggVa!&(-Ä'°7ÄBVYg^Y .&#))*#-*#.."lll#VkZcXVbe#Xdb 86BE6B:CID 9: >C<AwH ÆA6H 86" 76x6HÇ

:c jc Zcidgcd ZmXZeX^dcVa! V dg^aaVh YZa ZbWVahZ Æ8jZgYV YZa EdodÇ n bjn XZgXV YZ aV AV\jcV CZ\gV! Zc aV egdk^cX^V YZ Hdg^V! hZZcXjZcigVÆAVh8VWVŠVhÇ# Jcaj\VgZcZafjZadhc^Šdhed" Yg{c VXZgXVghZ Va ^Y^dbV ^c\a‚h! Xdck^k^g Xdc ZhijY^VciZh YZ idYV :heVŠV! Y^h[gjiVg YZ VXi^k^YVYZh Xdbd e^gV\“^hbd! i^gd Xdc VgXd! ZmXjgh^dcZh!iVaaZgZh½nZcZafjZ VegZcYZg{c V YZhZckdakZghZ edg h^b^hbdhZcjcVbW^ZciZY^hi^c" idVa]VW^ijVa# +"&*VŠdh#9Za?&Va?&*YZ_ja^d

8VaVcYg^VDX^d EdojZadYZ6aVgX‹cÄBVYg^Y +%*#.+(#-,%$+.'#+&*#,&( lll#XVaVcYg^V#Zh


*+

:HE:8>6A86BE6B:CIDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

86BE6B:CIDHJG76CDH:CIJ JG76C>O68>âC

Zc aV egde^V XVhV Æ6ajbcd n ;V" b^a^VÇ#

IdYdadWjZcdfjZejZYVheZchVg YZ jc XVbeVbZcid! eZgd Xdc aV XdbdY^YVY YZ dg\Vc^oVgad Zc ij egde^V XVhV n aV ÓZm^W^a^YVY YZ ]VXZgadVijbZY^YVc°YZ]dgVh! ]dgVg^d!c°c^Šdh!½#

8dchjaiVg]dgVg^dhnegZX^dheVgV XVYVegd\gVbV

CVk^YVY!HZbVcVHVciVn$dhZbVcVh WaVcXVhYZXdaZ\^dh ?jc^d!_ja^dn&¯fj^cXZcVhZei^ZbWgZ

8Vb^cdZcigZ8jaijgVh :heVŠVn6aZbVc^VÄ()#+%,#)%-#%++ lll#X"ZcigZ"X#Xdb

8dc Za dW_Zi^kd YZ VaaVcVg Za XV" b^cd ZcigZ aVh Y^[ZgZciZh Xjaij" gVh! Y^hedcZc YZ jc egd\gVbV YZ ^ciZgXVbW^dh ZcigZ :heVŠV n 6aZbVc^VeVgVc^Šdh!ZhijY^VciZh n VYjaidh idiVabZciZ eZghdcVa^" oVYdZcZafjZYZhiVXVc/Za^ciZg" XVbW^dXdc[Vb^a^VhVaZbVcVh Æ;Vb^an id ;Vb^anÇ! Za XVbeV" bZcid YZ kZgVcd eVgV adh b{h eZfjZŠdhÆGZh^YZcX^V"EVgfjZÇn aVhXaVhZhYZVaZb{ceVgVc^Šdh

8VbeVbZcid>ciZgcVX^dcVa KVaaZhYZaDhd X$6adchdYZ<gVYd!(.&° <gVYd6hijg^VhÄ.-*#,*&#.&( lll#X^kd#Zh

JW^XVYdZcZaXZcigdYZ6hijg^Vh! ZcZaXdgVo‹cYZaVbdciVŠVVh" ijg^VcV_jcidVaVHZcYVYZaDhd! Zc jc aj\Vg YZ WZaaZoV cVijgVa Z ^cXdbeVgVWaZ!hZZcXjZcigVZhiZ XVbeVbZcidYZkZgVcddg^ZciVYd VaVegZcY^oV_ZYZa^c\a‚hnYZaZh" eVŠdanVa[dbZcidYZaVXdck^kZc" X^VnVaVegdbdX^‹cYZaYZedgiZn ZadX^dhVcdnXgZVi^kd#

8VbeVbZcidh CVijVkZcijgV 6kYVYZ:jgdeVc°')"EdojZadYZ 6aVgX‹cÄBVYg^YÄ.&#,&)#%+#(+ lll#cVijVkZcijgV#Xdb

Intercambio con Alemania r1SPHSBNBTUPUBMNFOUF QFSTPOBMJ[BEPT r"ZVEBDPOMPTEFCFSFTFOBMFNÃO r"NJHPT GBNJMJBT JEJPNBT ZDVMUVSB r$BNQBNFOUPT

Información y reservas: 607.40.80.66 r www.c-entre-c.com

86BE6B:CIDHBJAI>6K:CIJG6

AdheZfjZŠdheVgi^X^eVg{cZcjc bdci‹cYZVXi^k^YVYZh/ZmXjgh^d" cZh!iVaaZgZh!_jZ\dhVaV^gZa^WgZ! eVgfjZYZVkZcijgVZcadh{gWd" aZh!ZmXjgh^dcZhniVbW^‚cgjiVh VXVWVaad!hjg[nXaVhZhYZ^c\a‚h nedYg{cZaZ\^gZcigZaVeaVnVdaV bdciVŠV# HZ Vad_Vg{c Zc VaWZg" \jZ! XVWVŠVh YZ bVYZgV d i^Zc" YVhYZXVbeVŠV# µ8VbeVbZcidh eVgV idYdh adh \jhidhnZYVYZh Ûk^aV!7jg\dhn8VciVWg^V 9Za&Va&)YZ_ja^d$YZa&+Va'.YZ _ja^d$YZa&Va&%YZV\dhid#

8VbeVbZcidhH]Z[ÒZaY" K^V_Zh:a8dgiZ>c\a‚h lll#k^V_ZhZaXdgiZ^c\aZh#ZhkZg/ hZXX^‹c[daaZidhnhZXX^‹clZW iZaZk^h^‹c

8VbeVbZcidh fjZ XdbW^cVc Za VegZcY^oV_ZYZ^c\a‚hXdcaVgZV" a^oVX^‹c YZ bjai^ijY YZ VXi^k^YV" YZhaY^XVhnYZedgi^kVh# >C<AwHNC6IJG6A:O6:C6AID I6?D ;^cXVHdaVc^aadhÄBVoVgZiZ <jVYVaV_VgV

IVaaZgZh bZY^dVbW^ZciVaZh n VXi^k^YVYZh dg^ZciVYVh Va Xdcd" X^b^ZcidYZaZcidgcdcVijgVa#9Z" edgiZhYZVkZcijgVXdbdXVcdVh! ZhXVaVYVdi^gda^cV# >C<AwHNBJAI>68I>K>969:H:C 8DHI67A6C86 8daZ\^dAdeZYZKZ\V 8dhiV7aVcXV"7Zc^Ydgb

Los mejores campamentos de E.E.U.U.

Desde 2.800%

Tel.

627373095

www.campsoverseas.com


*-

:HE:8>6A86BE6B:CIDH 9^hi^ciVh VXi^k^YVYZh n iVaaZgZh b{hXVgVh! VWVadg^dh½ XdbW^" cVYdh Xdc aV eg{Xi^XV YZ YZedg" iZh Xdbd iZc^h! b^c^ \da[ d [i" Wda#:mXjgh^dcZhVIZggVB†i^XVn 6fjVaVcY^V# -"&(VŠdh#9Z',YZ_jc^dV&%YZ_ja^d nYZ&&V')YZ_ja^dÄ&#&-*

8VbehDkZghZVh +',#(,(#%.* lll#XVbehdkZghZVh#Xdb 86BE6B:CIDH:C::#JJ#

KjZhigdh ]^_dh k^k^g{c jcV ^cda" k^YVWaZ ZmeZg^ZcX^V Zc Va\jcdh YZadhbZ_dgZhXVbeVbZcidhYZ ::JJ#6egZcYZg{c^c\a‚hegVXi^" XVcYdYZedgiZh!gdYZVYdhYZeV^" hV_Zh^cXgZ†WaZhnXdck^k^ZcYdXdc X]^XdhVbZg^XVcdh#:aedgXZciV_Z YZ ^ciZgcVX^dcVaZh Zh b†c^bd# 8dciVbdh Xdc b{h YZ &' VŠdh YZZmeZg^ZcX^VZcZahZXidgnXdc eZghdcVaZc::JJidYdZaVŠd# ,"&+VŠdh#9ZhYZ'#-%%

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

8]^fj^I^c .%'#()*#,-. lll#ZhXjZaVX]^fj^i^c#Xdb

6bZcdh! ^c\Zc^dhdh! ^chigjXi^" kdh! ^ciZgZhVciZh n bjn Y^kZgi^" Ydh# 6h† hdc adh XVbeVbZcidh YZ8]^fj^I^c#JcV^YZVdg^\^cVan Y^[ZgZciZeVgVfjZadhc^ŠdhYZ( V - VŠdh Y^h[gjiZc V ad \gVcYZ n hjheVYgZhZhi‚cigVcfj^adh# A6KJ:AI66ABJC9D:C+%9Þ6H

8dcdXZg{c digdh eV†hZh n Xjaij" gVhVigVk‚hYZVXi^k^YVYZhY^kZg" i^YVhXdcjcZc[dfjZeZYV\‹\^Xd nY^Y{Xi^Xd# ?ja^dnV\dhid

8ajW:YjbV X$6aX{ciVgV!()ÄWV_d=ÄBVYg^Y .&#)%&#'*#%'$.&#)%'#(%#*( lll#ZYjbV#Xdb

8VbeVbZcidh! Xdadc^Vh! Xjghdh YZ ^Y^dbVh! ^c\a‚h n [gVcX‚h! Zc :heVŠVnZaZmigVc_ZgdXdbW^cV" Ydh Xdc VXi^k^YVYZh eVgV idYdh adh \jhidh/ YZedgi^kVh! c{ji^XVh

del 4 al 16 de julio Campamento muy exclusivo (hotel de 4 estrellas + Club Deportivo y Centro de Formación) [ PLAZAS LIMITADAS ]

+"&-VŠdh#?ja^dnV\dhidXdchjaiVg egZX^dhhZ\cVXi^k^YVY

9^cVbd#:YjXVX^‹c 9ZedgiZhnk^V_Zh X$:b^a^d8VggZgZ!)Ä.&#))+#,.#%% lll#Ycbd#Zh

6eVgi^gYZadh-VŠdhn]VhiVadh &,!XVbeVbZcidhc{ji^Xdh!^ciZc" h^kdhYZ^c\a‚h!kZaVn\da[###6Xi^" k^YVYZh bjai^VkZcijgV Zc E^Xdh YZ :jgdeV! ZhiVcX^Vh Zc 8VcVY{ n ::#JJ#! hiV\Zh n XVbejh YZ" edgi^kdh dg\Vc^oVYdh edg XajWZh YZedgi^kdh# D[gZXZcXdadc^VhjgWVcVheVgVc^" ŠdhYZhYZadh(VŠdhYZhYZZaeg^bZg Y†VYZkVXVX^dcZhZhXdaVgZh]VhiVZa &*YZ6\dhidXdchjaiVhjYdhh^ZgYZ kZgVcd

:c\a^h][dg;jc

INTERNATIONAL SUMMER CAMP 2010

X$<VgX†VYZ EVgZYZh,)!&6"BVYg^Y .&#))&#''#(($.&#(%-#(+#+% lll#Zc\a^h][dg[jc#Zh

(Valladolid).

86BE6B:CID9: H:B6C6H6CI6

English in Action para niños de 6 a 12 años en Covaresa

JULIO 2010

n XjaijgVaZh Zc G^VoV HZ\dk^V! HVaVbVcXV! 8VciVWg^V! AV BVc" \V BjgX^V! >gaVcYV! >c\aViZggV n 8VcVY{#

DEPORTES, TALLERES Y ACTIVIDADES EN INGLES: Deportes: padel, tenis, golf, hípica, natación, fútbol... Talleres: teatro, pintura, radio, baile, comics... Actividades: excursiones, juegos, concursos...

91 603.02.03 - 672.17.21.74 www.sclanguage.com - info@sclanguage.com

JcV hZbVcV eVgV _j\Vg! XdX^cVg! XVciVgnY^kZgi^ghZ#:h^bedgiVciZ fjZadheZfjZŠdhaaZcZchji^Zbed a^WgZ Xdc VXi^k^YVYZh aY^XVh fjZ aZhVnjYZcZchjVegZcY^oV_ZnVh† ZaiZVigd!aVbh^XV!ZaaZc\jV_Zd aVhbViZb{i^XVhhZXdck^ZgiZcZc XdbeVŠZgVhYZkVXVX^dcZh# K'+nYZA'.VM(&!YZ./(%]V &)/(%]ÄXdchjaiVgegZX^dh 86BE6B:CID9:K:G6CD

H^ Vc cd ]Vh YZX^Y^Yd fj‚ VXi^" k^YVY ZaZ\^g eVgV ijh ]^_dh ZhiZ kZgVcdnfj^ZgZhfjZVegZcYVcn hZ Y^k^ZgiVc! cd ad e^ZchZh b{h! adh XVbeVbZcidh hZbVcVaZh YZ :c\a^h][dg;jciZadedcZc[{X^a! bh^XV!VgiZ!XdX^cV½ngZ[jZgod YZhjkdXVWjaVg^dZc^c\a‚h# 9Z_jc^dVhZei^ZbWgZÄYZ./(%]V &)/(%]"XdchjaiVgegZX^dh


Un niĂąoâ&#x20AC;Śuna experienciaâ&#x20AC;Ś El ĂŠxito de nuestros campamentos estĂĄ avalado por nuestro cualificado equipo de profesionales, y la confecciĂłn de programas altamente impactantes y atractivos para niĂąos y jĂłvenes, que combinados con el aprendizaje de la lengua inglesa, son una herramienta eficaz para la formaciĂłn del niĂąo. Nuestros campamentos se desarrollan a 50 km de Madrid, en el tĂŠrmino municipal de Navacerrada, en pleno valle de la Barranca. Nuestra finca cuenta con 44 hectĂĄreas donde hay piscina, cuadras y picadero, huerto, zona de multiaventura, rĂ­o, asĂ­ como campos de fĂştbol, volleyball y multideporte. En el edificio principal estĂĄn las habitaciones, aulas, salĂłn de juegos y comedor. AdemĂĄs disponemos de un comedor exterior.

Contamos con dos tipos de campamentos distintos: AKEBA CAMP:

CAMP ROCK AKEBA:

INGLĂ&#x2030;S, AVENTURA, DEPORTES, DIVERSIĂ&#x201C;N Y MUCHO MĂ S!!! Clases diarias de InglĂŠs, hĂ­pica, escalada, rappel, tirolina, piragĂźismo, talleres creativos y de manualidades, veladas, dĂ­as TEMĂ&#x2030;TICOS GYMKHANA nataciĂłn, deportes, fiesta de padres y madres. El niĂąo desarrollarĂĄ una actitud muy positiva hacia el inglĂŠs, a la vez que potenciarĂĄ los valores de amistad y compaĂąerismo.

EDADES: de 6 a 16 aĂąos

s3UMMER+IDDEAAĂ&#x2014;OS s*UNIORDEAAĂ&#x2014;OS s4OP*UNIORDEAAĂ&#x2014;OS Estudio de inglĂŠs por niveles (se harĂĄ prueba previa)

FECHAS: del 12 al 25 de julio DELDEJULIOALDEAGOSTO PRECIO: , 10% de descuento reservando antes del 01/05/10

El niĂąo desarrollarĂĄ sus habilidades artĂ­sticas, combinando la mĂşsica y las artes escĂŠnicas. ExperimentarĂĄ con el baile, la mĂşsica, el teatro, la pintura, el diseĂąoâ&#x20AC;Ś

TODO PARA QUE SALGA A LA LUZ, EL ARTISTA QUE LLEVA DENTRO. Clase de mĂşsica, ritmo y baile, de pronunciaciĂłn inglesa y puesta en escena, clases de coreografĂ­a, conciertos y actividades deportivas...

EDADES: de 11 a 16 aĂąos s2OCK*UNIORDEAAĂ&#x2014;OS s4OP2OCK*UNIORDEAAĂ&#x2014;OS FECHAS: del 12 al 25 de julio PRECIO: 950,, 15% de descuento reservando antes del 01/05/10 INFORMACIĂ&#x201C;N Y RESERVAS.

(ORARIODE,A6DEAH 4LF C/ Conde de la Cimera nÂş 6, 1Âş 5 XXXBLFCBDPNtJOGP!BLFCBDPN


+%

:HE:8>6A86BE6B:CIDH ;jc)ndjÄIZaZd8jZcidh X$?jVcÛakVgZoBZcY^o{WVa!*) BVYg^YÄ.&#,*-#&+#%- lll#iZaZdXjZcidh#Xdb X$9jWa†c(,!:jg‹eda^h!GdidcYVYZ BZgXVYdcV"AVhGdoVh .&#+(,#*&#+%"^c[d5[jc)j#Zh#Xdb lll#[jc)j#Zh#Xdb

IZaZd 8jZcidhn ;jc)jhdc jcdh cjZkdh 8Zcigdh YZ DX^d >c[Vci^a YdcYZ]VXZcÒZhiVhYZXjbeaZV" Šdh! VXi^k^YVYZh n XVbeVbZcidh WVh{cYdhZZcXjZcidh!bVcjVa^" YVYZhn_jZ\dh#IVbW^‚ckZcYZc adh cjZkdh EZajX]Zh Xdc 6abV! YZ6c^bVaEVgin#

<gZZc8VcVa 6k#;^a^e^cVhZhf#6k#EVWad>\aZh^Vh BVYg^YÄ.%'#'''#)'&$.&#*(*#,+#&) lll#\gZZcXVcVa\da[#Zh 86BE6B:CIDJG76CD9:H:B6C6 H6CI6

<da[!e{YZa!bjai^YZedgiZniVaaZ" gZh eVgV ijh ]^_dh Zc aV bVndg ^chiVaVX^‹cYZedgi^kVZcZaXZcigd YZ BVYg^Y# Dg\Vc^oVc iVbW^‚c XVbeVbZcidh Zc kZgVcd n CVk^" YVYnd[gZXZcYjgVciZidYdZaVŠd XaVhZhYZ\da[!e{YZan[iWda# *"&(VŠdh#'+!'.!(%n(&YZbVgod n*YZVWg^aYZ-/(%]V&*]Ä&'*$ c^Šd

<gZZceZVXZ X$HVc7ZgcVgYd&%,!&°"BVYg^Y .&#)))#&)#%% ]iie/$$lll#\gZZceZVXZ#dg\$ ZheVcV$XVbeVbZcid"YZ"kZgVcd$ XVbeVbZcid

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb 86BE6B:CIDH 9: K:G6CD 9: <G::CE:68:

IdYdhadhc^ŠdhVadhfjZaZh\jh" iZaVCVijgVaZoVn!fj^ZgVcVnjYVg Va eaVcZiV! i^ZcZc jc ZheVX^d Zc ZhiZ [Vci{hi^Xd XVbeVbZcid YZ &%Y†Vh# -"&,VŠdh#?ja^dXdchjaiVg]dgVg^dh negZX^dh

<gjed6jaV?dkZc X$EgVY^aad!&+"&°8"BVYg^Y" .&#)&(#'+#+*"lll#VjaV_dkZc#Xdb 86BE6B:CIDH6JA6?DK:C'%&%

:hiZkZgVcdZck†VVijh]^_dhVjc XVbeVbZcid Zc jc Zcidgcd cV" ijgVa ^c^\jVaVWaZ# EjZYZh ZaZ\^g ZcigZ6jaVn?dkZcZcE^ZYgVaVkZh Ûk^aV n :gZhbV KVaaVYda^Y# :a egd\gVbV YZ VXi^k^YVYZh ^cXajnZ ^c\a‚h! YZedgiZh! iVaaZgZh½ fjZ VhZ\jgVc aV Y^kZgh^‹c! aV [dg" bVX^‹c n Za ZcigZiZc^b^Zcid# AV VXi^k^YVY ZhigZaaV eVgV adh c^Šdh Zh Za IVaaZg YZ 8dgidh! fjZ Zaadh b^hbdh egZeVgVc n gjZYVc# Adh eVYgZhY^hedcZcYZjc7ad\eVgV ;Vb^a^Vh! Xdc Za fjZ ejZYZc hZ" \j^g V Y^Vg^d aVh VXi^k^YVYZh YZ hjh ]^_dh Zc adh XVbeVbZcidh Xdccdi^X^Vh![didhnk†YZdh# +"&+VŠdh#9Za')Va(%YZ_jc^d# ('%#9Za&Va&)YZ_ja^d!YZa&+Va'. YZ_ja^dnYZa&Va&)YZV\dhid# +'*$ijgcd

=naVcYAVc\jV\Z8ZcigZ X$HZggVcd!&.!'¯ÄBVYg^Y .&#)(&#.,#*, lll#]naVcYbVYg^Y#Xdb

µKZc V Y^kZgi^giZ Zc :a :hXdg^Va Xdc=naVcY:hiZkZgVcdVab^h" bd i^Zbed fjZ VegZcYZh ^c\a‚h Xdcegd[ZhdgZhcVi^kdh!egVXi^XV" g{h YZedgiZh n iVaaZgZh Zc eaZcV cVijgVaZoV# +"&)VŠdh#.-*$fj^cXZcVÄgZhZg" kVg#9Za',YZ_jc^dVa&&YZ_ja^d 9Za&&YZ_ja^dVa'*YZ_ja^d

>ciZgcVi^dcVaHjbbZg 8VbehH8 X$L^hiZg^V!h$cÄJgW#BdciZGdoVh :a8Vci^oVaÄAVhGdoVh BVYg^Y".&#+%(#%'#%( lll#hXaVc\jV\Z#Xdb

Adhc^ŠdhXdck^k^g{cXdcegd[Zhd" gZhVc\adeVgaVciZhYZaV:hXjZaV H8AVc\jV\Z!XdcZmeZg^ZcX^VZc aV ZchZŠVcoV YZ ^c\a‚h eVgV c^" Šdhn_‹kZcZh#6YZb{hadhbdc^" idgZhYZYZedgiZh!i^ZcZcjcc^kZa W^a^c\“ZYZ^c\a‚hnhdcZmeZgidh ZcZcigZcVgVc^Šdhn_‹kZcZh# AVheaVoVhhZgZhZgkVg{cedgg^" \jgdhddgYZcYZ[dgbVa^oVX^‹cYZ aVbVig†XjaV#

?jkZcijYn8jaijgV# IdYdZc>Y^dbVh :Y^ÒX^d7ZaaVh6giZhÄX$6aXVa{!)' BVYg^YÄ.&#*(&#'-#-+ lll#_jkZcijYnXjaijgV#Xdb

D[gZXZVadhb{h_‹kZcZhegd\gV" bVhZc:heVŠVnZcZa:migVc_Zgd eVgV Za VegZcY^oV_Z n eZg[ZXX^d" cVb^Zcid cd h‹ad YZ adh ^Y^dbVh h^cd iVbW^‚c YZa WV\V_Z XjaijgVa YZ digdh eV†hZh# 8dc b{h YZ (*


JC

Juventud y Cultura

ÂĄEstudia idiomas sin perderte las vacaciones de verano! Las vacaciones de verano son un buen momento para que los niĂąos practiquen y refuercen los conocimientos aprendidos durante el invierno. Si quieres que tu hijo siga trabajando, de forma lĂşdica, idiomas como el inglĂŠs o el francĂŠs, y ademĂĄs tenga tiempo para hacer nuevas amistades, el Real Colegio de Alfonso XII es el lugar perfecto para ello. El verano puede dar mucho de sĂ­ y siempre hay tiempo para todo. AsĂ­ que, ÂżquĂŠ mejor manera de seguir aprendiendo a la vez que se disfruta de las vacaciones en un espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad? El Real Colegio de Alfonso XII, situado en la zona norte del Monasterio de El Escorial (Madrid), ofrece a niĂąos y niĂąas de 6 a 15 aĂąos un completo programa durante el mes de julio en el que aprender idiomas resultarĂĄ mucho mĂĄs fĂĄcil y entretenido.

Los estudiantes podrĂĄn vivir una experiencia inigualable entre las paredes de un palacio real con grandes panteones, una antigua biblioteca y respirando el aire fresco de uno de los paisajes mĂĄs envidiables de Madrid. AsistirĂĄn a 15 clases semanales impartidas por profesores nativos con amplia experiencia, ademĂĄs de poder participar en actividades culturales, artĂ­sticas, deportivas y recreativas. Los niĂąos tambiĂŠn pueden escoger un programa en el que sĂłlo irĂĄn de 10 h a 19 h y en el que tambiĂŠn podrĂĄn tomar parte en las actividades de ocio organizadas en ese tiempo.

n de ÂĄSin duda, un completo pla e no se estudios y vacaciones qu r! pa puede dejar esca

Fechas y duraciĂłn del programa para externos: Se realiza durante el mes de julio de 2010:

4 semanas:

28 de junio al 23 de julio

3 semanas: 1ÂŞ sesiĂłn 2ÂŞ sesiĂłn

EFKVOJPBMEFKVMJP 5 de julio al 23 de julio

2 semanas: 1ÂŞ quincena

28 de junio al 9 de julio

2ÂŞ quincena

12 de julio al 23 de julio

Consulta fechas y precios del programa para internos.

PRECIOS 2 semanas: 915 â&#x201A;Ź 3 semanas: 1.035 â&#x201A;Ź 4 semanas: 1.175 â&#x201A;Ź

ORGANIZA Juventud y Cultura Edificio Bellas Artes C/ AlcalĂĄ, 42 .BESJEr

www.juventudycultura.com


+'

:HE:8>6A86BE6B:CIDH VÂ&#x160;dhZcZahZXidgi^ZcZc^beaVc" iVYd Za H^hiZbV YZ <Zhi^Â&#x2039;c YZ aV 8Va^YVY VXgZY^iVX^Â&#x2039;c J@6H eVgVZaYZhVggdaadYZadhXjghdh# 8jZciV iVbW^Â&#x201A;c Xdc jcV Vbea^V d[ZgiV YZ egd\gVbVh eVgV _Â&#x2039;kZ" cZh n VYjaidh/ Xjghdh ^ciZch^kdh YZ ^Y^dbVh! Xjghdh VXVYÂ&#x201A;b^Xdh XdckVa^YVWaZh! egd\gVbVh ZheZ" XÂ&#x2020;Ă&#x2019;Xdh eVgV egd[Zh^dcVaZh! Vj" eV^g!ldg`ZmeZg^ZcXZ½

@^YhJhHX]ddad[:c\a^h] 6k#DhVBVndg&%*"6gVkVXV BVYg^Y".&#(*,#%+#&*$+,+#,).#-+& lll#@^YhVcYjh#Zh

8VbeVbZcidhYZbVÂ&#x160;VcVYZ^c" bZgh^Â&#x2039;c idiVa Zc ^c\aÂ&#x201A;h Zc 6gV" kVXV# Dg\Vc^oVYdh edg hZbVcVh ^cYZeZcY^ZciZh! Zc cjZhigVh ;jc LZZ`h XVciVbdh! XdciV" bdh XjZcidh! ]VXZbdh Z_ZgX^X^d n bdciVbdh iVaaZgZh YZ iZVigd# ÂľIdYd Zc ^c\aÂ&#x201A;h n Xdc egd[ZhdgVh cVi^kVh:cigVZcXdciVXidXdcZa Y^kZgi^Yd!VbZcdnZĂ&#x2019;XVobÂ&#x201A;idYd @^YhJh#

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb ("&%VÂ&#x160;dh#9Z&%]V&)]edh^W^a^YVY YZVbea^Vg]dgVg^dYZ-/(%]V&*] .%$hZbVcVgZhZgkVg HZbVcVHVciV!_jc^d!_ja^dnhZe" i^ZbWgZ

Jc ^ccdkVYdg h^hiZbV eVgV VegZcYZg^c\aÂ&#x201A;h#Adhc^Â&#x160;dhZchV" nVg{cjcVdWgVZc^c\aÂ&#x201A;hfjZgZ" egZhZciVg{cVaĂ&#x2019;cVa^oVgZaXjghd# -"&)VÂ&#x160;dh#?ja^d

@^c\Ă&#x2030;h8daaZ\Z>ciZgcVi^dcVa

:C<A>H==DA>96N86BE

X$8VhiZaaÂ&#x2039;&'-Ă&#x201E;)°"BVYg^Y .&#)(&#')#%% lll#`^c\h^ciZgcVi^dcVa#Zh

@^c\Ă&#x2030;h8daaZ\ZHdidYZK^Â&#x160;jZaVh

86BE6B:CIDH9:K:G6CD

:hXd\ZgZaXVbeVbZcidYZcjZh" igdh]^_dhZhjcVYZX^h^Â&#x2039;c^bedg" iVciZnXdcZaegd\gVbVYZ@^c\Ă&#x2030;h 8daaZ\Z>ciZgcVi^dcVacdhgZhjaiV" g{b{h[{X^aejZhidfjZedYZbdh ZaZ\^gZcigZjcVVbea^Vd[ZgiV/ :C<A>H= HEDGIH 8daZ\^dAZ\VbVg

Adh c^Â&#x160;dh edYg{c egVXi^XVg WV" adcXZhid!]dX`Zn![Â?iWda!WÂ&#x201A;^hWda½ b^ZcigVhegVXi^XVcZa^Y^dbV# +"&)VÂ&#x160;dh#?ja^dnV\dhid E:G;DGB>C<6GIH @^c\Ă&#x2030;h8daaZ\ZHX]ddaAVBdgVaZ_V

E^hX^cV! XVcX^dcZh! _jZ\dh! i^gd XdcVgXd!iZVigd!iVaaZgZh!YÂ&#x2020;VhiZ" b{i^Xdh0 VYZb{h ZmXjgh^dcZh Va LVgcZg7gdhEVg`n6fjdeda^h# ,"&*VÂ&#x160;dh :C<A>H= 6C9 L6I:G HEDGIH 69" K:CIJG: 7Zc^hhV!6a^XVciZ

8aVhZhYZ^c\aÂ&#x201A;hXdbW^cVYVhXdc aVh VXi^k^YVYZh VXj{i^XVh b{h Y^kZgi^YVh/ XViVbVg{c! l^cYhjg[! `VnV`½ -"&*VÂ&#x160;dh#?jc^dn_ja^d

BVYHX^ZcXZ Jc^kZgh^YVY6jiÂ&#x2039;cdbVYZBVYg^Y EVgfjZ8^ZciÂ&#x2020;Ă&#x2019;XdĂ&#x201E;BVYg^Y .%'#%'+#*%)Ă&#x201E;lll#bVYhX^ZcXZ#Zh

Campamento Internacional

Valles de l Oso Idiomas y aventura en la montaĂąa asturiana

EstĂĄ orientado al aprendizaje de inglĂŠs/espaĂąol, al fomento de la convivencia y a la promociĂłn del deporte en un entorno natural.

MĂĄs informaciĂłn, fotos, vĂ­deos e inscripciones: www.civo.es I contact@civo.es I 985 751 913


+)

:HE:8>6A86BE6B:CIDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

9>K:GH>EDA>H86BE

Va\jcVhYZZaaVhZc^c\a‚h#

8VbejhYZaVJ6B

*"&(VŠdh#9Za',YZ_jc^dVa&%YZ _ja^d

8^ZcX^V! ^c\a‚h! YZedgiZ! Zm" Xjgh^dcZh! _jZ\dh Va V^gZ a^WgZ n bjX]d b{h# Jc XVbeVbZcid jgWVcd aaZcd YZ VXi^k^YVYZh ^c" iZgVXi^kVh Y^g^\^YVh V VXZgXVg aV X^ZcX^V V adh _‹kZcZh eVgi^X^eVc" iZh#6YZb{hedYg{cY^h[gjiVgYZ jcZbdX^dcVciZegd\gVbVYdcYZ hZbZoXaVaVXgZVi^k^YVY!Za_jZ\d nZaZcigZiZc^b^ZcidZYjXVi^kd# )"&(VŠdh#9Z'-YZ_jc^dV.YZ_ja^d nYZ&'YZ_ja^dV'(YZ_ja^d"YZ./(% ]V&+]hZgk^X^dVXd\^YV\gVij^idYZ -/(%]V&,] 6<:CI:HH:8G:IDH 8jWVhYZaVHV\gV"BVYg^Y

Adh c^Šdh hZg{c adh Vji‚ci^Xdh egdiV\dc^hiVh YZ ZhiZ XVbeV" bZcid ZmeZg^bZciVcYd aVh Y^[Z" gZciZh i‚Xc^XVh fjZ adh X^Zci†Ò" Xdh jhVc Zc hjh ^ckZhi^\VX^dcZh ZcWjhXVYZegjZWVh#HZXdckZg" i^g{c Zc VegZcY^XZh YZ V\ZciZh hZXgZidh#6YZb{hY^h[gjiVg{cYZ VXi^k^YVYZh aY^XVh n XjaijgVaZh!

H8>:C8:HJBB:GH8=DDA H^ZggVYZHZ\Vg^V"6a^XVciZ

LZl^aa]VkZadihd[[jc:YjXVi^d" cVa dkZgc^\]i XVbe! [jc! ^ccdkV" i^kZ ^c V eg^k^aZ\ZY Zck^gdcbZci# :mXajh^kZan ^c :c\a^h] VcY Vc ZmX^i^c\ HX]ZYjaZ d[ VXi^k^i^Zh# A^b^iZY VkV^aVW^a^in! ZmXajh^kZ hbVaa\gdjeh I]^hhjbbZg^h\d^c\idWZXdda *"&(nZVghdaY#?jcZ',id?jan($ ?jan&%dcZdgildlZZ`h

BVYg^YHcdlOdcZ 8igV#6*!hVa^YVh''n'*"88# MVcVYÄ6ggdndbda^cdh BVYg^Y".%'#(+&#(%. lll#bVYg^YhcdlodcZ#Xdb

8VbeVbZcidh YZ kZgVcd Zc aV c^XV e^hiV YZ c^ZkZ XjW^ZgiV YZ :heVŠV#9^hZŠVYdhndg\Vc^oVYdh Zc igZh gVc\dh YZ ZYVY d[gZXZc iVaaZgZh!VXi^k^YVYZhYZdX^d!YZ"

edgi^kVhn[dgbVi^kVhfjZcded" Yg{cZcXdcigVgZcdigdaj\Vg# (VŠdh#9ZAVK"&,.$hZbVcV XdchjaiVg[ZX]Vh

Bn<nb X$;gVcX^V!'"EdojZadYZ6aVgX‹c .&#(*,#+'#&,Älll#bn"\nb#Zh

JcXVbeVbZcidjgWVcdaaZcdYZ VXi^k^YVYZh/ _jZ\dh! bVcjVa^YV" YZh! VgiZ n Y^kZgi^Ydh Z_ZgX^X^dh YZ\^bcVh^VeVgVfjZijh]^_dhhZ ad eVhZc Zc \gVcYZ# Bn <nb dh d[gZXZXVbeVbZcidhZcCVk^YVY! HZbVcVHVciV!kZgVcdnXVh^id" YdhadhY†VhcdaZXi^kdh# (",VŠdh#HZbVcVHVciV/'+!'.!(%n (&YZbVgodn*YZVWg^a!YZ./(%]V &(/(%]#6Xi^k^YVYZhYZiVgYZ/C^Šdh %"'VŠdh"B(%!YZ&-]V&./(%]n C^Šdh(",VŠdh"B(%!YZ&+/(%] V&-]

CVijgVaXVa{!:YjXVX^‹c 6bW^ZciVanDX^d 6"'!hVa^YV(-]VX^VÆAdhHVcidhYZ aV=jbdhVÇ"6aXVa{YZ=ZcVgZh


:HE:8>6A86BE6B:CIDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb BVYg^YÄ.&#-(*#%.#%% lll#cVijgVaXVaV#Zh

Dg\Vc^oVc egd\gVbVh V bZY^YV eVgVidYVhaVhZYVYZh0YZhYZk^h^" iVhYZ&Y†V!ZhiVcX^VhYZÒcYZhZ" bVcV!]VhiVhZbVcVhXdbeaZiVh# D[gZXZciVbW^‚caVh^chiVaVX^dcZh eVgV ZbegZhVh fjZ fj^ZgVc gZV" a^oVghjhgZjc^dcZhZcjcZcidgcd cVijgVa!nXdbW^cVgigVWV_dXdcVa" \jcVVXi^k^YVYY^g^\^YVedghjhbd" c^idgZhhZcYV\j^VYV!iVaaZgZh½ %VŠdh

DX^dnI^Zbed A^WgZ>ciZgXVbe <adg^ZiVYZ8jVigd8Vb^cdh!+",!(¯ eaVciVÄBVYg^YÄ.&#**)#%.#)* lll#^ciZgXVbe#dg\ BJAI>6K:CIJG68DC>C<AwH$86B" EJH9:;åI7DA

'% ]dgVh YZ ^c\a‚h! ZmXjgh^dcZh XjaijgVaZh!iVaaZgZh!_jZ\dhnkZaV" YVh hdc aVh fjZ edYg{c edcZg Zc eg{Xi^XV adh eZfjZŠdh VkZcijgZ" gdh#6YZb{hZcV\dhidhZXdbW^cV bja^iVkZcijgVnXVbejhYZ[iWda#

hdYZkZaV$l^chjg[ne^gV\“VXdc hZcYZg^hbd! ZmXjgh^‹c V Edg" ij\Va! _jZ\dh YZ eaVnV! iVaaZgZh bZY^dVbW^ZciVaZhnkZaVYVh#Adh eVgi^X^eVciZhZhiVg{cVad_VYdhZc XVWVŠVhYZbVYZgV#

+"&+VŠdh#9Z&V&*YZ_ja^d$YZ&* V'.YZ_ja^d$YZ'.YZ_ja^dV&'YZ V\dhid$YZ&'V'+YZV\dhidÄ +*%

&&"&,VŠdh#9Z'V&+YZ_ja^d$YZ&,V (&YZ_ja^dÄ,.'

9:EDGI>KD8DC>C<AwH Adh>WdgZhÄ8{XZgZh

JcXVbeVbZcidXdc^c\a‚h!VXi^" k^YVYZh YZedgi^kVh! hZcYZg^hbd! k^h^iV V aVh XjZkVh YZ 8VhiVŠVg! iVaaZgZhn_jZ\dhnkZaVYVh!VXVb" eVYdh Zc XVhV"Wjc\Vadl eVgV eVgVadhb{heZfjZŠdhnXVWVŠVh YZbVYZgVeVgVadhbVndgZh# -"&+VŠdh#9Z&V&*YZ_ja^d$YZ&+YZ _ja^dV(%YZ_ja^dÄ+.&

HZeakZYVÄHZ\dk^V

CÛJI>8D8DC>C<AwH

I^gda^cV!ZhXVaVYV!eVhdYZbdcd! ejZciZ i^WZiVcd! e^gV\“^hbd½ id" YVh ZhiVh VXi^k^YVYZh _jcid Xdc

BVoV\‹cÄ=jZakV

H^ijVYdVe^ZYZeaVnVZcZaegZ" XdidYZ9dŠVcV!XdbW^cVjcXjg"

CÛJI>8D8JAIJG6A KVaZcX^V

8VbeVbZcid c{ji^Xd! Xdc WVj" i^hbd YZ kZaV n Xjghd iZ‹g^Xd" eg{Xi^Xd YZ e^gV\jV n XjaijgVa! Xdck^h^iVhVaDXZVcd\g{ÒX!Bj" hZdYZaVh8^ZcX^VhnVa=Zb^h[‚" g^X#9^h[gjiVg{cZcaVhe^hX^cVhYZ IdggZci!edYg{ceVgi^X^eVgZc_jZ" \dh! iVaaZgZh! kZaVYVh n VXi^k^YV" YZh YZedgi^kVh# Adh VXVbeVYdh hZ Vad_Vg{c Zc jc XdaZ\^d bVndg V&#%%%bYZaVeaVnV# &%"&,VŠdh#9Z)V&*YZ_ja^d$YZ&+V ',YZ_ja^dÄ,)( >chXg^eX^dcZhVciZg^dgZhVa'(YZ VWg^a!hZVea^XVYZhXjZcidYZ(%$ eVgi^X^eVciZ

Campamento Semana Santa 2010 ¡En el centro de Madrid! Golf, Padel, Multideporte y talleres

Fechas: 26, 29, 30 y 31 de marzo y 5 abril: 125€

También campamento de verano: junio, julio, agosto y septiembre Av/ Islas Filipinas Esq. Av/ Pablo Iglesias 28003 MADRID // Telf. 902 22 24 21

www.greencanalgolf.es

+*


++

:HE:8>6A86BE6B:CIDH 86BE6B:CIDHJG76CDHB69G>9 HVciV<ZbV6ajX]ZÄ8daZ\^d 7ZgcVgYZiiZ6gVkVXV

EVgVadhb{heZfjZŠdhfjZYjZg" bZcZcXVhV!hZgZVa^oVg{cVXi^k^" YVYZhZc^c\a‚h!_jZ\dhne^hX^cV# GZVa^oVg{c jcV ZmXjgh^‹c YZ Y†V XdbeaZid n eVgi^X^eVg{c Zc Y^[Z" gZciZh VXi^k^YVYZh fjZ ^cXajnZc iZVigd!iVaaZgZhnYZedgiZh# )"&'VŠdh# IWdjW=[cWÄ'-YZ_jc^dV&)_ja^d Y†VhhjZaidh$YZ&*V(%YZ_ja^d bZhXdbeaZidÄYZ.]V&,] deX^dcVaYZhVnjcdYZhYZ-]# 9eb[]_e8[hdWhZ[jj[ÄYZ&V&+YZ _ja^d$YZ&.V(%YZ_ja^dÄYZ-/(%] V&+]Ä8dchjaiVgegZX^dneaVod YZ^chXg^eX^‹c

HZhZŠVH`^LV`Z 8ZcigdYZ:hfj†C{ji^Xd (%b^cVahjgYZBVYg^Y cVY^cZ5WdiVh`^#Xdb lll#WdiVh`^#Xdb

D[gZXZ Xjghdh YZ Y†V YZ Zhfj† c{ji^Xd YjgVciZ adh bZhZh YZ

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

_jc^d! _ja^d! V\dhid n hZei^ZbWgZ YjgVX^‹c &! '! ( ‹ ) hZbVcVh eVgV c^Šdh YZ ZcigZ * n &- VŠdh Xdc aV edh^W^a^YVY YZ XaVhZh YZ ^c\a‚h# 8jghdhYZajcZhVk^ZgcZh!Zc]dgV" g^dYZbVŠVcVdiVgYZ

Hdcg^hVhÄ8ZcigdYZdX^dn i^Zbeda^WgZ^c[Vci^an_jkZc^a +)*#-.(#'*-Ä+)*#-.(#%,' lll#idYdhdcg^hVh#Xdb

8VbeVbZcidh YZ kZgVcd! YZ Òc YZ hZbVcV n jgWVcdh! Zc VaWZg" \jZhYZaV8dbjc^YVYYZBVYg^Y ZcadhfjZhZYZhVggdaaVcbai^" eaZh VXi^k^YVYZh Xdbd i^gda^cVh! ]†e^XV! hZcYZg^hbd! da^be^VYVh! e^hX^cV!iVaaZgZh!\nb`VcVh!_jZ" \dhcdXijgcdh!ÒZhiVhZiX#

IViVc`V8Vbe X$BVaYdcVYd!+*ÄBVYg^Y .&#)%'#*&#*&$+,+#%),#).($ +++#)*%#)&%"lll#iViVc`VXVbe#Zh

JC86BE6B:CID'#%

Adh XVbeVbZcidh YZ IViVc`V hZ hjhiZciVcZc'\gVcYZhkVadgZh/aV hZ\jg^YVYnaVY^kZgh^‹c#6YZb{h! Y^hedcZ YZ jcV \gVc kVg^ZYVY YZ ]ZggVb^ZciVh! il^iiZg! [VXZWdd`! Wad\½! eVgV fjZ adh eVe{h ejZ" YVc bVciZcZg jcV Xdbjc^XVX^‹c Xdci^cjV n V i^Zbed gZVa Xdc hjh ]^_dh#6idYVhZaaVhhZ]VhjbVYd ZhiZVŠdjciVaaZgYZgVY^d!VigVk‚h YZaXjVaadhc^ŠdhedYg{c]VXZghj egd\gVbVnbZY^VciZjcedYXVhi# 6YZb{h!IViVc`V8Vbe!ZhaVeg^" bZgV ZbegZhV YZ XVbeVbZcidh fjZXjZciVXdcjcVXjZgYdYZXd" aVWdgVX^‹c Xdc ;68: ;ZYZgVX^‹c YZ6hdX^VX^dcZhYZ8Za^VXdhYZ:h" eVŠVnZcidYdhhjhXVbeVbZcidh aVhY^ZiVhhZVYVeiVcV^cidaZgVc" X^VhnVaZg\^VhVa^bZci^X^Vh# 7D69>AA69:ABDCI:ÄB69G>9

8jghdhYZe^gV\“^hbd!Zfj^iVX^‹c! i^gd Xdc VgXd! ZhXVaVYV! ]dX`Zn! cViVX^‹c![iWdaniVaaZgZh_jcidV( ]dgVhYZ^c\a‚hZcZagZh^YZcX^Van &]dgVY^Vg^VZcZajgWVcd


:HE:8>6A86BE6B:CIDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

9WcfWc[djeh[i_Z[dY_Wb/YZa'(Va (%YZ_jc^dÄ(-% 9WcfWc[djekhXWde/')!'*!'-!'. n(%YZ_jc^dÄYZ.]V&,]Ä'&% )"&'VŠdh HDBDA>CDHÄ<J696A6?6G6

8jghdhYZe^gV\“^hbd!]dX`Zn!i^gd Xdc VgXd! Xdjcign \da[! W{Yb^c" idc! ZhXVaVYV$gVeeZa n ZYjXVX^‹c k^Va! iVaaZg YZ gVY^d Xdc Zb^h^‹c n (]Y^Vg^VhYZAVKYZ^c\a‚h![gVc" X‚hdZheVŠdaeVgVZmigVc_Zgdh# 9Za)Va&,YZ_ja^d$YZa&-Va(&YZ _ja^d$YZa&Va&)YZV\dhidÄ-.% *"&*VŠdh H6CI6:A:C6Ä?6wC

HZ^beVgiZcXjghdhYZe^gV\“^h" bd! Zfj^iVX^‹c! ]dX`Zn! i^gd Xdc VgXd!ZhXVaVYV$gVeeZa!cViVX^‹cn VXi^k^YVYZhYZ\gVc_VZhXjZaV!iV" aaZgYZgVY^dXdcZb^h^‹cn(]dgVh Y^Vg^VhYZAVKYZ^c\a‚h![gVcX‚h dZheVŠdaeVgVZmigVc_Zgdh# 9Za',YZ_jc^dVa&%YZ_ja^d$YZa&&Va ')YZ_ja^d".&%#*"&*VŠdh

I:8HÆI]Z:c\a^h]8ZcigZ Hjeea^ZghÇ

;6B>AN86BE

A>IIA:K>AA6<:86BE

:a8Zcigd>c\a‚h"<adg^ZiVYZa8Zc" igd>c\a‚hH$C"&&*%%":aEjZgidYZ HVciVBVg†V"8{Y^o"EaVnV8dhiV YZaVAjo

8dbeaZ_dGjgVaIV_dGdY^aad"EVg" fjZCVijgVaYZ<gVoVaZbV"8{Y^o

8VbeVbZcidYZ^cbZgh^‹cZc^c" \a‚hVe^ZYZeaVnV!eVgVidYVhaVh ZYVYZhnc^kZaZh#

Egd\gVbV XdckZghVX^dcVa YZ ^c" \a‚hYZVaidgZcY^b^ZcidVigVk‚h YZ iVaaZgZh [did\gV[†V! XdX^cV! iZVigd! ZiX n egdnZXidh ZYjXVi^" kdheVgVc^Šdhn_‹kZcZh#

HEDGI86BE

B6<>8K>AA6<:86BE

8dbeaZ_d9Zedgi^kdCdkdHVcXi^ EZig^"8]^XaVcVYZaV;gdciZgV 8{Y^oÄEaVnV8dhiVYZaVAjo

8dbeaZ_dGjgVaAdh8]dodh EVgfjZCVijgVaYZ7ZcVdXVo 8{Y^o":c\a^h]

8VbeVbZcid YZ ^cbZgh^‹c idiVa Zc^c\a‚hXdcZheZXiVXjaVgZhde" X^dcZhVXj{i^XVh@^iZHjg[nH`^! Hjg[!`VnV`!ZiXn\da[ZcjcXdb" eaZ_dc{ji^Xd"YZedgi^kd#

>cbZgh^‹ccVijgVaZ^cij^i^kV!VigV" k‚hYZZmedh^X^‹cXjaijgVa!_jZ\dh! gZidh! XdbeZi^X^dcZh n b^h^dcZh hZXgZiVhZcjcZcidgcdb{\^Xd#

HI6G86BE

8dbeaZ_dGjgVa=VX^ZcYVZa 7Vgg^X]Z"6aXVa{YZadh<VojaZh 8{Y^oÄH^ZggVYZ8{Y^o#

=diZaYZ)ZhigZaaVhC= Hdid\gVcYZÄHdid\gVcYZ 8{Y^oÄEaVnV"8dhiVYZaHda

8VbeVbZcid YZ ^cbZgh^‹c Xdc VXi^k^YVYZh YZedgi^kVh ^beVgi^" YVh&%%Zc^c\a‚h<da[!Zfj^iV" X^‹c!iZc^h!kZaV!ZiX#

+,

<D86BE

8VbeVbZcidYZ^c^X^VX^‹cVaV^c" bZgh^‹cZc^c\a‚heVgVVkZcijgZ" gdhZ^cfj^Zidh!fjZYZhVggdaaVaV ^ciZ\gVX^‹cnZaW^ZcZhiVgXdcY†V YZk^h^iVh#

8igV#YZ;jZciZWgVk†V@b&"<adg^Z" iVYZa8Zcigd>c\a‚hH$CÄ&&*%% :aEjZgidYZHVciVBVg†V"8{Y^o .%'#(*%#(*+"lll#iZXh#Zh

8VbeVbZcidh YZ ^cbZgh^‹c Zc ^c\a‚h Xdc egd[ZhdgZh n bdc^id" gZhcVi^kdhni^ijaVYdhfjZd[gZXZ edh^W^a^YVYYZZaZXX^‹cedgbZid" Ydad\†V! ZbeaVoVb^Zcid! iZb{i^" XV n VXi^k^YVYZh# HZ gZVa^oVc Zc ZhiVcX^VhYZ'd)hZbVcVhZcadh bZhZhYZ_ja^dnV\dhid

Campamentos de Verano de 8 a 17 años.

Colonias Náuticas, Intensivos de ingles, Golf… Varias instalaciones y destinos. También estancias en Canada y EEUU. Información y reservas: 914 467 900 - info@dnmo.es - www.dnmo.es


+-

:HE:8>6A86BE6B:CIDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

Llega el momento

de hacer el equipaje…

JcVkZo]ZX]VaVZaZXX^‹cYZaXVbeVbZcidaaZ\VaV]dgVYZdg\Vc^oVgZaZfj^eV_Z#:h bZ_dghZgegZk^hdgZhneaVc^ÒXVgadXdci^Zbed!nVfjZh^adYZ_{^hidYdeVgVZaai^bdbd" bZcid!ejZYZchjg\^g^begZk^hidhjdak^YdhYZai^bV]dgVfjZXdbea^fjZcZak^V_Z# 6ciZh YZ egZeVgVgad idYd! Zh cZXZhVg^d fjZ aZ{^h W^Zc aV ^c[dgbVX^‹cfjZdh]VnV[VX^" a^iVYdZaXVbeVbZcid!nVfjZ Zc ZaaV hjZaZ kZc^g YZiVaaVYd fj‚ cZXZh^iVc adh c^Šdh Zc XVYVXVhdXdcXgZid#

Cd dWhiVciZ! Va bVg\Zc YZ aVheVgi^XjaVg^YVYZhfjZXVYV XVbeVbZcidgZfj^ZgZ!iZYV" bdh Va\jcVh gZXdbZcYVX^d" cZh hdWgZ ad fjZ cd ejZYZ [VaiVg! Zc c^c\c XVhd! Zc Za Zfj^eV_ZYZkjZhigdh]^_dh/

GdeV/ Cd Zh gZXdbZcYVWaZ fjZ ^cXajn{^h Zc aV bVaZiV egZcYVh cjZkVh d YZ bVgXV fjZcdfjZg{^hfjZhZZhigd" eZZc#:hbZ_dgfjZdei‚^hedg gdeV X‹bdYV n ]da\VYV Xdc aV fjZ adh c^Šdh hZ h^ZciVc


:HE:8>6A86BE6B:CIDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

V \jhid eVgV edYZg gZVa^oVg idYVhaVhVXi^k^YVYZhfjZaZh ZheZgVc Zc hj eg‹m^bd YZh" i^cd# Cd dak^YZh bVgXVg Xdc hj cdbWgZ idYdh adh dW_Zidh eZghdcVaZh n YZ ]^\^ZcZ YZ ij c^Šd! Vh† Zk^iVg{h fjZ adh e^ZgYV# HZ\jgd b‚Y^Xd/ AV bVndg†V YZadhXVbeVbZcidhXjZciVc XdcjchZ\jgdYZVXX^YZciZh! VjcfjZ!eVgVbVndgigVcfj^" a^YVY!ZhegZ[Zg^WaZfjZij]^_d hZ aaZkZ Va XVbeVbZcid hj iVg_ZiVYZaVHZ\jg^YVYHdX^Va# N h^ kV V k^V_Vg Va ZmigVc_Zgd! cdYZWZhdak^YVgXdcigViVgadh hZ\jgdheZgi^cZciZheVgVZk^" iVghjhidh^ccZXZhVg^dh# DW_Zidh YZ kVadg/ Adh be(! b^c^k^YZdXdchdaVh! edgi{i^" aZh½ZhbZ_dgfjZhZfjZYZc Zc XVhV! nV fjZ hdad [dbZc"

iVg{c Za V^haVb^Zcid YZa c^Šd YjgVciZZaXVbeVbZcidZ^b" eZY^g{cfjZhZgZaVX^dcZXdc adhYZb{hnfjZVegdkZX]ZVa b{m^bdaVZmeZg^ZcX^V# Edg ai^bd! VXj‚gYViZ YZ ^c" Xaj^g Zc aV bVaZiV Va\jcVh WdahVh eVgV aV gdeV hjX^V n YZ YZX^gaZ V ij ]^_d fjZ YZWZ hZg Xj^YVYdhd n hZeVgVg aV gdeV a^be^V YZ aV jhVYV# =Vo jcV a^hiV Xdc ij ]^_d YZ idYd adfjZaaZkVZcZaZfj^eV_Z#AZ hZg{ bjn i^a XjVcYd aaZ\jZ aV]dgVYZgZ]VXZgaVbVaZiV eVgV gZ\gZhVg V XVhV igVh aV ZmeZg^ZcX^V^cdak^YVWaZfjZaZ ZheZgV# Cddak^YZhfjZ½ ™ 9ZWZh YZX^gaZ fjZ gZXjggV Vadhbdc^idgZhnh^hZ]^X^ZhZ Va\jcV]Zg^YV!bVciZcZgaVa^b" e^VnYZh^c[ZXiVYV#

™ H^ ij ]^_d Zh Va‚g\^Xd d i^ZcZ Va\c i^ed YZ ^cidaZgVcX^V Va^" bZci^X^V! YZWZ Xdbjc^XVgad V adhgZhedchVWaZh# ™H^eVYZXZVa\jcVZc[ZgbZYVY Xg‹c^XV!YZWZaaZkVgXdch^\djc ^c[dgbZb‚Y^Xd# ™ 9ZWZh VhZ\jgVgiZ fjZ hVWZ YdcYZZhi{\jVgYVYVhjXVgi^" aaV#

+.


,%

Aw:B:JC8J:CID

E6G6E69G:H

:

hiZ bZh XZaZWgVbdh Za 9†V YZa EVYgZ n! YZhYZ HVedhn Eg^cXZhVh! fjZgZbdh gZcY^g jc ]dbZcV_ZVidYdhadheVe{hfjZ! cd h^c Zh[jZgod! hZ ^ckdajXgVc XVYV kZo b{h Zc aV k^YV YZ hjh ]^_dhZ^ciZciVcXdcX^a^VgigVWV_d n[Vb^a^V#

EjZhid fjZ hVWZbdh fjZ adh ÆhjeZgeVe{hÇ cd Zm^hiZc! dh gZ" XdbZcYVbdh aV aZXijgV YZ ZhiZ a^Wgd! eVgV fjZ Z_ZgXZg aV eViZg" c^YVY YZ jc bdYd gZhedchVWaZ cdhZXdck^ZgiVZc B^h^‹c>bed" h^WaZ#

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

Libros que salpican valores :aY†V''YZbVg odhZXdcbZbdgVZa9†VBjcY^VaYZa6\jV nedgZaadfjZgZbdh]VXZg]^cXVe^‚ZcaV^bedgiVcX^VYZ XdchZgk VgnegZhZgkVgZhiZgZXjg hdcVijg Va!iVccZXZhVg^d eVgVaV k^YV!n[dbZciVgaVXdcX^ZcX^V bZY^dVbW^ZciVaZc adhb{heZfjZŠdhYZaVXVhV# =Zbdh ]ZX]d jcV hZaZXX^‹c YZ a^Wgdh Xjnd k†cXjad YZ jc^‹cZhZaV\jV!aVfjZ ji^a^oVbdheVgVWVŠVgcdh!aVkVg! WZWZg!gZ\Vg½!nVh†!XdcaVaZXijgV![VX^a^iVgdhaVaVWdgYZ igVchb^i^g V kjZhigdh c^Šdh adh kVadgZh cZXZhVg ^dh eVgV egdiZ\ZgnbVciZcZgcjZhigdea VcZiV#

E‚iVaV JcY†V! E‚iVaVkVVgZ\VgaVheaVciVhnkZfjZcd ]Vn V\jV# 9^hejZhiV V XdcdXZg Za bdi^kd! kjZaV ]VhiV aVh cjWZh n YZhXjWgZ fjZ jc igZbZcYd YgV\‹chZ]VVedYZgVYdYZaVXVhVYZaVaajk^V½

H^ZbegZXdci^\d H^ZgZheVYgZnVbZcjYdiZY^" XZh fjZ Za eg‹m^bd VŠd iZ ^b" ea^XVg{hb{hZcaVk^YV[Vb^a^Vg0 h^ZgZh^cXVeVoYZhZeVgVgiZYZa b‹k^a XjVcYd VXjYZh V kZg jc eVgi^Yd YZa c^Šd0 h^ XgZZh fjZ Zhi{b{hjc^YdVijbj_ZgfjZ V i^0 h^! Zc Za [dcYd! iZ h^ZciZh b{h X‹bdYd Zc aV dÒX^cV fjZ Zc XVhV0 d h^ XVgZX^hiZ YZ jc WjZc bdYZad eViZgcd n cd hV" WZh X‹bd egdedgX^dc{ghZad V ij ]^_d½ ]V aaZ\VYd aV ]dgV YZ gZeaVciZVgiZijbdYdYZZ_ZgXZg aVeViZgc^YVY# 6jidgV/CZ^a>#7ZgchiZ^c :Y^idg^Va/JgVcd

E‚iVaVZhjc{aWjbbjnk^hjVa!fjZVa]^adYZaV VXX^‹c! n YZhYZ aV [VciVh†V! igViV igVchkZghVa" bZciZaVXjZhi^‹cYZaVcZXZh^YVYYZaV\jV!jcgZXjghdZhZcX^VaeVgVaVk^YV! naVXdchZgkVX^‹cYZabZY^dVbW^ZciZ# 6jidg/EZe7gjcd >ajhigVYdg/AjX^VcdAdoVcd :Y^idg^Va/:Y^idgVDFD

+3

:a]dbWgZYZV\jV 6a\j^Zc]VW†VYZ_VYdZa\g^[dVW^Zgid#EZgdZa YjZŠdYZaVXVhVcjcXVkdak^‹#6aÒcVa!hjXZY^‹ fjZZaV\jV!YZiVcidVXjbjaVghZ!gZWdhVgn YZheVggVbVghZedgidYVheVgiZh!]^odcVXZg jc]dbWgZ#Jc]dbWgZVaid!Voja!igVcheV" gZciZnXg^hiVa^cd#Jc]dbWgZYZV\jV# ;gZhXdn\ZcZgdhdXdbdZahZgVXj{i^XdfjZad egdiV\dc^oV!ZhiZgZaVidhZch^WaZned‚i^XdZchVaoVZakVadgYZaVY^[ZgZcX^Vn XVabVaVhZYYZeVaVWgVh!ZbdX^dcZhnhZchVX^dcZhYZadhaZXidgZh# 6jidg/>kdGdhVi^ >ajhigVYdg/<VWg^ZaEVX]ZXd :Y^idg^Va/@VaVcYgV`V

+8

:cXdcigVg{hb{hgZXdbZcYVX^dcZhYZa^WgdhZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb


ADåAI>BD:C

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

,&

0ERSONAJESINOLVIDABLES 6

a\jcdhi†ijadhYZX^cZhZXdck^ZgiZcZc]^hidg^Vh ZiZgcVheVgVc^ŠdhYZidYVhaVh\ZcZgVX^dcZh!n hZbZoXaVcZccjZhigVhZhiVciZg†VhXdcaVhai^" bVhegdejZhiVhYZdX^dY^\^iVa# CdZm^hiZc^c\jcV[‹gbjaVhZXgZiV#:cXdciVYVhdXV" h^dcZh XdcXjggZc YZ [dgbV b{\^XV idYdh adh ^c\gZ" Y^ZciZhcZXZhVg^dh/jcWjZc\j^‹c!jcVegZX^dhVb" h^XV!VYZXjVYdhkVadgZhfjZ!XdcZai^Zbed!Xdck^ZgiZc aVeZa†XjaVZcjcXa{h^Xd#Adb^hbddXjggZXdcX^Zgidh eZghdcV_ZhYZÒXX^‹c!fjZhZ\VcVcZaXVg^ŠdYZadhc^" ŠdhYZVnZgnYZ]dnh^ceZgYZghjZhZcX^V# 8dcadhk^YZd_jZ\dhcdiZcZbdhaVhb^hbVh\VgVci†Vh! Zai^Zbedcd]VYVYdVchjkZgZY^Xid!eZgdh^cdhVXZg" XVbdh Xdc Xjg^dh^YVY hVcV YZhXjWg^gZbdh iVbW^‚c ]^hidg^VhVeVh^dcVciZhnZmeZg^ZcX^Vh_Vb{hk^k^YVh#

K>9:D?J:<DH

9K9 9jbWd LVai 9^hcZn egZhZciV jcV ZY^X^‹c ZheZX^Va YZa i^Zgcd 9jbWd! Za eZfjZŠd ZaZ" [VciZ Xdc \gVcYZh dgZ_Vh# EdYg{h XdcdXZg X‹bd hZ ]^odnk^V_Vgedghj]^hidg^V# µIVbW^‚c Zhi{ Y^hedc^WaZ Zc jc eVX` Xdc eZajX]Z n jcVXV_^iVYZX^gXd 6aVkZciVZa')YZbVgod

EVgi^X^eVZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

AVonIdlc K^aaVEZgZoV ´6c cd XdcdXZh V HedgiV" Xjh! Za ]‚gdZ b{h hVcd YZ idYVaViZaZk^h^‹c4:ckZoYZ XVb^cVg YV hVaidh! n Za Vo" XVg aZ \jhiV iVc edXd Xdbd V HjeZgbVc aV `g^eidc^iV# EVgZXZ kZc^Yd YZa [jijgd! n hj bVakVYd ZcZb^\d VXVWV h^ZbegZe^hdiZVYd# 6aVkZciVZa'YZbVgod

GVWW^Yh/B^8VVVhV EgZe{gViZeVgVaVeg^bZgVVkZc" ijgV X‹hb^XV YZ adh GVWW^Yh# Fj^ZgZc gZXdaZXiVg idYd ad fjZ ZcXjZcigZc eVgV XgZVg jcV e^aV \^\VciZfjZaZhaaZkZµVaVAjcV EZgdadh]jbVcdhcdZhi{cY^h" ejZhidhVfjZaZhfj^iZccVYV# EaViV[dgbVh/L^^!C^ciZcYd9H EgZX^d/(.!.* NVVaVkZciV

9^hcZn;V^g^Zh/ AV6kZcijgVYZ8VbeVc^aaV ´IZ VeZiZXZ kdakZg Va EV†h YZ CjcXV ?Vb{h Xdc 8VbeVc^aaV n hjh Vb^\dh4 6]dgV ejZYZh ]VXZgadYZhYZijE8XdcZhiZk^" YZd_jZ\d!ZcZafjZYZhXjWg^g{h adh hZXgZidh YZ AV =dcYdcVYV YZaVh=VYVh# HdedgiZh/E8 EgZX^d/XdchjaiVg 6aVkZciVZa&-YZbVgod

EVgVkZgb{hcdkZYVYZhZcigVZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb


lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

SALIM S

JUNTOS

GZXdb^‚cYVcdh ijgZhiVjgVciZ egZ[Zg^YdeVgV^g Zc[Vb^a^VZc gZhiVjgVciZh5hVedhneg^cXZhVh#Xdb

G:HI6JG6CI:H8DCC>xDH

,(

?#>ej[b

X$K^g\^a^d!)"8^jYVYYZaV>bV\Zc"EdojZad YZ6aVgX‹c".%'#%'+#%(+ lll#^"]diZabVYg^Y#Xdb :c^"`^Yh!Y^hedcZcYZjcVodcVZmXajh^kV YdcYZadhb{heZfjZŠdhedYg{cY^h[gjiVg YZjcVWjZcVgZhiVjgVX^‹cXdcodcVaY^XV aaZcVYZXdadgn_jZ\dhBZc^c[Vci^a/&%`$ c^Šd]VhiV&'VŠdh#B^ZcigVh!adhVYjaidh YZ\jhiVg{cjcVbV\c†ÒXV\Vhigdcdb†VZc hjLZZ`ZcY7j[[Zi'*`$eZghdcV#

;bC[iŒdZ[<k[dYWhhWb

8igV#YZ8dabZcVgK^Z_d!`b&)!*"BVYg^YÄ.&#,()#&%#&. lll#bZhdcYZ[jZcXVggVa#Xdb :aBZh‹chZZbeaVoVZcjcVVci^\jVXVhVYZaVWgVcoVYZa h^\adM>MfjZegZhZgkVhjZhi^addg^\^cVa!VaVfjZhZjcZjcV egZX^dhViZggVoVV_VgY^cVYV!eVg`^c\k^\^aVYdn_VgY†c^c[Vci^a! eVgVfjZY^h[gjiZcadhb{heZfjZŠdh# Hj\Vhigdcdb†VZhXVhiZaaVcV!XVhZgVnigVY^X^dcVa/]ZX]VXdc b^bd#:chjXVgiVaVh[Vb^a^VhejZYZcZcXdcigVggZXZiVhYZ idYVaVk^YV!njcVXVgiVZheZX^VaeVgVXZa†VXdh#

¿QUIERES DESTACAR AQUÍ TU RESTAURANTE? Ponte en contacto con nosotros en 91.579.70.61 ó en restaurantes@saposyprincesas.com

;b@WhZ‡dZ[bWiCWh_feiWi

X$EdZiV:hiZWVcK^aaZ\Vh&-ÄBVYg^Y .&#**&#&+#,) lll#Za_VgY^cYZaVhbVg^edhVh#Wad\hedi#Xdb AVbV\^VYZaadXVanhjXdb^YVdg^\^cVa! XVhZgVnhVcVXVji^kVVbVndgZhn eZfjZŠdh#:aVWdgVceaVidhVeidheVgV XZa^VXdhnVa‚g\^XdhVaVaZX]ZdVa]jZkd# I^ZcZcXVgiVZheZX^VaeVgVc^ŠdhnadhÒcZh YZhZbVcVd[gZXZcaVh8db^YVhYZG^hVhn ?jZ\d!XdcVc^bVX^‹ceVgVadheZfjZŠdh# IVbW^‚c!egd\gVbVcbZg^ZcYVhXdc XjZciVXjZcidhniVaaZgZh#


:cZhiVhe{\^cVhZcXdcigVg{hZbegZhVhfjZd[gZXZcegdYjXidhnhZgk^X^dh ZheZX^Va^oVYdheVgV[Vb^a^Vhnc^Šdh#JcV[dgbV[{X^aYZZcXdcigVgadfjZWjhXVh/ _j\jZiZg†Vh!XaVhZhYZ^Y^dbVh!bdYV^c[Vci^a!hZgk^X^dhYZXVc\jgd!Vc^bVYdgZh½ H^fj^ZgZhVcjcX^VgijZbegZhV!Xdc_jciVbZciZ!Vfj†nZcaV\j†VYZ ZbegZhVhdc"a^cZ!ZhXg†WZcdhV\j^VZbegZhVh5hVedhneg^cXZhVh#Xdb

91 383 89 26

Gabinete psicopedagógico que atiende niños, adolescentes y familias.

www.ceinaf.es

:cXjZcigVadfjZWjhXVhZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb$<j^VYZZbegZhVh


G:HI6JG6CI:H8DCC>xDH

lll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb

Fundación

,*

i p i b p b

Un click solidario :YjXVX^‹c!hVc^YVY!ZbeaZd!^c[dgbVX^‹c½:a bjcYdYZ]dnk^kZeaZcVbZciZaVgZkdajX^‹c Y^\^iVa! Zc idYdh adh {bW^idh YZ aV k^YV Xdi^" Y^VcVnjchZXidgbjnVbea^dYZaVedWaVX^‹c hZZcXjZcigVbVg\^cVYVVZhiVZkd" ajX^‹c! fjZYVcYd ZmXaj^YV YZ aV hdX^ZYVY! n VeVgiVYV YZ egd\gZhdhZhZcX^VaZh#

A

V;jcYVX^‹c7^e"7^e!ajX]VedgaV^ciZ\gVX^‹c hdX^VanY^\^iVaYZaVhXVeVhb{hkjacZgVWaZh YZ aV hdX^ZYVY! V igVk‚h YZ aV XVeVX^iVX^‹c n Za VXXZhd V aVh iZXcdad\†Vh YZ aV >c[dgbVX^‹c n aV 8dbjc^XVX^‹c!ji^a^o{cYdaVhXdbdVgbVhV[VkdgYZ aV^\jVaYVYYZ\‚cZgd!aV^ciZ\gVX^‹c!naVVXXZh^W^" a^YVYVVfjZaaVheZghdcVhXdcVa\ci^edYZY^hXV" eVX^YVY# B^XgdkdajciVg^dh!hjegdnZXidb{h^ccdkVYdg!egZ" iZcYZigVch[dgbVgaVcjZkVZgVYZaVXdbjc^XVX^‹c Zc hda^YVg^YVY! ]VX^ZcYd fjZ hZg kdajciVg^d n aj" X]VgedgjcbjcYdb{h_jhidhZVVa\diVchZcX^aad XdbdhZciVghZYZaVciZYZaVeVciVaaVYZadgYZcVYdg# 8dc[dgbVidlZW'#%!Zclll#b^XgdkdajciVg^dh#dg\ iVcid DC<h Xdbd idYd VfjZa ^ciZgZhVYd Zc ]VXZg YZ‚hiZjcbjcYdbZ_dg!ZcXdcigVg{chjh^i^d#AVh b^XgdiVgZVh!hZg{caVhVXi^k^YVYZhfjZaVhDC<hhd"

a^X^iVg{c!eVgVfjZadhb^XgdkdajciVg^dhZa^_VcVfjZ" aaVfjZbZ_dghVWZc]VXZg!db{haZh\jhiV#8dcjc i^ZbedZhi^bVYdYZ&*V&'%b^cjidh!aVhdeX^dcZh eVgVijXdaVWdgVX^‹ckVcYZhYZZaY^hZŠdYZjcad\d daVY^[jh^‹cYZjcV^c[dgbVX^‹c!VaVigVYjXX^‹cYZ jciZmiddaVXgZVX^‹cYZjcXjZcidYZcVk^YVY# B^XgdkdajciVg^dh Zh jc egdnZXid fjZ egZiZcYZ! edg jcaVYd[VX^a^iVgaViVgZVYZaVhDC<hXdcjcVgZh" ejZhiVg{e^YVnZÒXVo!nedgdigd!XdckZgi^gaVXdaV" WdgVX^‹cYZadhkdajciVg^dhZcVa\db{h[{X^anX‹" bdYd!VYVeiVYdVag^ibdYZk^YVVXijVa#

:cXdcigVg{hb{h^c^X^Vi^kVhhda^YVg^VhZclll#HVedhnEg^cXZhVh#Xdb


Sapos y Princesas Madrid Marzo 2010  

Sapos y Princesas Madrid Marzo 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you