Page 1

Nº 50

2010 Ano Santo Compostelán · Año Santo Compostelano · Compostela Holy Year

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo

2010

Maio Mayo May

Cidade de estrelas Ciudad de estrellas Star City


Índice Índice Index Esta publicación chega aos seus primeiros 50 números de vida nun mes privilexiado para o calendario cultural compostelán. A cidade faise un campo de estrelas para a aterraxe das tropas de asalto do Imperio 'Star Wars', e tende un longo muro onde colgar as obras mestras de Dalí e Picasso que se expoñen na Fundación Caixa Galicia. É a cidade que escoitará o violonchelo de Lang Lang e os poemas de Miguel Hernández revisitados por Serrat, o baixo do inmortal Bill Wyman e os órganos das igrexas monumentais; que verá a lide das mellores curtas do mundo no festival Curtocircuíto e que despois baixará cos Cabezudos a tomar o polbo nos postos humeantes da Alameda durante as Festas da Ascensión, mentres se pregunta se choverá os vindeiros 40 días, día si día non. A esa cidade de raíz e vangarda, que expón a creación propia co mesmo orgullo co que recibe a cultura universal polas vellas sendas do Camiño, quere Turismo de Santiago dedicar o breve repaso destes primeiros 50 Culturalles. Ide ás páxinas da 'Compostela Escondida' e axúdadenos a abordar con renovadas forzas o próximo medio cento. Esta publicación llega a sus primeros 50 números de vida en un mes privilegiado para el calendario cultural compostelano. La ciudad se hace un campo de estrellas para el aterrizaje de las tropas de asalto del Imperio 'Star Wars', y tiende un largo muro donde colgar las obras maestras de Dalí y Picasso que se exponen en la Fundación Caixa Galicia. Es la ciudad que escuchará el violonchelo de Lang Lang y los poemas de Miguel Hernández revisitados por Serrat, el bajo del inmortal Bill Wyman y los órganos de las iglesias monumentales; que verá en lid a los mejores cortos del mundo en el festival Curtocircuíto y que después bajará con los Cabezudos a tomar el pulpo en los puestos humeantes de la Alameda durante las Fiestas de la Ascensión, mientras se pregunta si lloverá los próximos 40 días, día sí, día no. A esa ciudad de raíz y vanguardia, que expone la creación propia con el mismo orgullo con el que recibe la cultura universal por las viejas sendas del Camino, quiere Turismo de Santiago dedicar el breve repaso de estos primeros 50 Culturalles. Id a las páginas de la 'Compostela Escondida' y ayudadnos a abordar con renovadas fuerzas el próximo medio ciento. This publication reaches its first 50 issues of life in a privileged month on Compostela's cultural calendar. The city becomes a field of stars for the landing of stormtroopers from the “Star Wars” Empire, and extends a long wall on which to hang Dalí and Picasso masterpieces on display in the Caixa Galicia Foundation. It is the city that will listen to Lang Lang's cello and Miguel Hernández's poems adapted by Serrat, the bass of the immortal Bill Wyman and organs in monumental churches; that will see the world's best short films competing in the Curtocircuíto festival and that will then accompany the “Cabezudos” (Big Heads) to eat octopus at the steaming stalls in Alameda Park during the Ascension Festival, while wondering if it will rain during the next 40 days, on alternate days, according to tradition. Santiago Tourism would like to devote the brief look at these first 50 Culturalls to this city of deep roots and vanguard, which displays its own creation with the same pride with which it receives universal culture along the old Roads to Santiago. Turn to the pages of “Hidden Compostela” and help us approach the next fifty with renewed zeal.

04 11 14 30 34 36 40 46 50

Destacado Destacado Feature

Non faltes...

No te pierdas... Don’t miss...

Axenda Agenda Listings

Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions

Plano Plano Map

Exposicións Exposiciones Exhibitions

Compostela escondida Compostela escondida Hidden Compostela

Que facer Qué hacer What to do

Directorios Directorios Directory

Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela e do Consorcio de Santiago. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro e Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega e Trevisani, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo e Matías Ascariz. Tradución: Desmond Joyce. Deseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela y del Consorcio de Santiago. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro y Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo y Matías Ascariz. Traducción: Desmond Joyce. Diseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism and Santiago Consortium. Edited by: Tono Mugico. Coordinated by: Yolanda Ferro and Celalba Rivera. Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega and Trevisani, S.L. Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo and Matías Ascariz. Translation: Desmond Joyce. Design: 100x100: comunicación + creatividad. Map adaptation: Balsa Creatividad Publicitaria. Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006


Destacado Destacado Feature A forza acompa単a a Santiago La fuerza acompa単a a Santiago The Force Is With Santiago


Destacado Destacado Feature un evento organizado por fans e para fans da coñecida saga 'Star Wars', celebrando os 30 anos da película ''O Imperio Contraataca', Darth Vader, as victoriosas tropas de asalto e outros personaxes intergalácticos desfilarán pola cidade histórica de Santiago e rematarán coa 'invasión' da praza do Obradoiro.

N

n un evento organizado por fans y para fans de la conocida saga ‘Star Wars’, celebrando los 30 años de la película ‘El Imperio Contraataca’, Darth Vader, las victoriosas tropas de asalto y otros personajes intergalácticos desfilarán por la ciudad histórica de Santiago y concluirán co la ‘invasión’ de la Plaza del Obradoiro.

E

n an event organised by fans and for fans of the well-known “Stars Wars” saga, which is celebrating the 30th anniversary of “The Empire Strikes Back” movie, Darth Vader, the victorious stormtroopers and other intergalactic characters will parade through Santiago's old town and end their “invasion” in Plaza del Obradoiro.

Nunha cidade 'de cine' como Santiago de Compostela case calquera historia pode ter lugar. A Santiago de Compostela Film Commission non se cansa de recibir a produtores e directores que dan fe desa vocación dos escenarios urbanos por seren fotografiados ou filmados. E festivais como o 'Curtocircuíto' volven celebrarse con éxito cada ano: a súa sétima edición, trasladada a maio, demostrará que a cidade non só e un bo lugar para amosar a beleza das filmografías do mundo, senón tamén un obxecto mesmo de inspiración para a sétima arte no seu formato curto.

En una ciudad ‘de cine’ como Santiago de Compostela casi cualquier historia puede tener lugar. La Santiago de Compostela Film Commission no se cansa de recibir a productores y directores que dan fe de esa vocación de los escenarios urbanos por ser fotografiados o filmados. Y festivales como ‘Curtocircuíto’ vuelven a celebrarse con éxito cada año: su séptima edición, trasladada a mayo, demostrará que la ciudad no sóloe s un buen lugar para mostrar la belleza de las filmografías del mundo, sino también un objeto mismo de inspiración para el séptimo arte en su formato corto.

In a “film city” such as Santiago de Compostela, almost any story can take place. The Santiago de Compostela Film Commission is continuously receiving producers and directors, who certify the urban settings' vocation for being photographed or filmed. And festivals such as “Curtocircuíto” are a success year after year: the seventh festival, moved to May, will demonstrate that the city is not only a fine place for showing the beauty of films from all over the world, but also a source of inspiration for the seventh art in its short format.

Este mes os amantes non profesionais do cine volven tamén os ollos sobre Compostela, que se con-

Este mes los amantes no profesionales del cine también vuelven los ojos sobre Compostela, que se

This month, amateur film buffs will also turn their attention to Compostela, which will become a

I

Ilustracións / Ilustraciones / Illustrations: Iñaki Quenerapú. Portada Culturall / Culturall cover: Luis Rosales.


Destacado Destacado Feature

vertirá o 21 de maio nunha cidade de referencia nas celebracións mundiais do 30 aniversario da película 'O Imperio Contrataca'. Santiago non aparece en ningún dos filmes da saga, pero ben podería ter sido escenario dalgunha das guerras estelares saídas da fertilidade creativa de George Lucas.

convertirá el 21 de mayo en una ciudad de referencia en las celebraciones mundiales del 30 aniversario de la película ‘El Imperio Contrataca’. Santiago no aparece en ninguno de los filmes da saga, pero bien podría haber sido escenario de algunas de las guerras estelares salidas de la fertilidad creativa de George Lucas.

'HAI MOITO TEMPO, NUNHA GALAXIA MOI, MOI AFASTADA....' Que Santiago pase a formar parte dos máis de 400 planetas ficticios da literatura xerada en torno a 'Star Wars' é produto da iniciativa dun grupo de fans composteláns da saga, que non só se aprestan a lucir os seus valiosos traxes e obxectos de colección durante o evento, senón que

‘HACE MUCHO TEMPO, EN UNA GALAXIA MUY, MUY LEJANA....’ Que Santiago pase a formar parte de los más de 400 planetas ficticios de la literatura generada en torno a ‘Star Wars’ es producto de la iniciativa de un grupo de fans compostelanos de la saga, que no sólo se aprestan a lucir sus valiosos trajes y objetos de colección durante el evento, sino que abrieron la

landmark on May 21 in the worldwide celebrations of “The Empire Strikes Back” movie's 30th anniversary. Although Santiago does not appear in any of the saga's films, it could easily have been a location for some of the star wars that originated in George Lucas' creative mind. “A LONG TIME AGO, IN A GALAXY FAR, FAR AWAY....” The idea of Santiago forming part of the more than 400 fictitious planets in Star Wars literature arose from a group of the saga's Compostela fans. They are not only willing to display their valuable costumes and collector's items during the event, but are extending an invitation to all those wanting to participate in this intergalactic parade.


Destacado Destacado Feature abriron a convocatoria a todo o que quera formar parte deste acontecemento interespacial.

convocatoria a todo el que quiera formar parte de este acontecimiento interespacial.

A celebración compostelá do 21 de maio consisitirá nun gran desfile das tropas do Imperio pola cidade histórica, que rematará na praza do Obradoiro, fronte as torres da Catedral, onde Darth Vader pasará revista aos stormtroopers e todo o séquito presente mentres soa a 'Marcha Imperial' interpretada por un grupo de gaiteiros.

La celebración compostelana del 21 de mayo consisitirá en un gran desfile de las tropas del Imperio por la ciudad histórica, que concluirá en la Plaza del Obradoiro, frente a las torrs de la Catedral, donde Darth Vader pasará revista a los stormtroopers y todo el séquito presente mientras suena la ‘Marcha Imperial’ interpretada por un grupo de gaiteros.

De acordo cos organizadores, que se coñeceron por internet e adoptaron o nome da Tropa Korriban, 'para todos os seguidores de Star Wars no mundo será impresionante ver aos soldados impe-

De acuerdo con los organizadores, que se conocieron por internet y adoptaron el nombre de Tropa

The Compostela event of May 21, which features the collaboration of Santiago Tourism, will consist of a large parade of Imperial troops through the old town in Plaza del Obradoiro. Facing the Cathedral towers, Darth Vader will review his stormtroopers and all those accompanying them, while the “Imperial March” is performed by a group of bagpipe players. According to the organisers, who met on the Internet and call themselves Tropa Korriban, “for all of the world's Star Wars fans, it will be awesome to see the imperial soldiers standing firm in front of one of the most beautiful cathedrals in the Galaxy. We want to see this picture in the

07


Destacado Destacado Feature riais en posición de firmes diante dunha das máis fermosas catedrais da Galaxia. Queremos ver esta imaxe nos medios de comunicación e encher internet de fotografías e vídeos desta homenaxe'. O percorrido das tropas de asalto comezará ás 17 horas na praza de Mazarelos, e pasará pola rúa das Orfas, a praza do Toural, a rúa do Vilar e a praza das Praterías, para rematar na praza do Obradoiro. Estímase que a duración do desfile sexa de dúas horas. Antes, habilitarase o Mercado de Abastos de Santiago, que tamén colabora no evento, para que a Princesa Leia, Han Solo, Chewbacca, os Skywalker, a Raíña Amidala, jedis, siths, tusken, pilotos de TIE e tropas do Imperio podan cambiarse e caracterizarse. COMO PARTICIPAR? Se alguén quere ser un personaxe do Lado Luminoso ou do Lado Escuro, a súa participación no desfile é posible e ademais gratuíta. A organización distingue dous tipos de participantes: os que acuden 'disfrazados' e os que acuden 'caracteri-

08

Korriban, ‘para todos los seguidores de Star Wars en el mundo será impresionante ver a los soldados imperiales en posición de firmes delante d euna de las catedrales más hermosas de la Galaxia. Queremos ver esta imagen en los medios de comunicación y llenar internet de fotografías y vídeos de este homenaje’. El recorrido de las tropas de asalto comenzará a las 17 horas en la Plaza de Mazarelos, y pasará por la rúa das Orfas, la Plaza de O Toural, la rúa do Vilar y la Plaza de las Platerías, para rematar en la Plaza del Obradoiro. Se estima que la duración del desfile sea de dos horas. Antes, se habilitará el Mercado de Abastos de Santiago, que también colabora en el evento, para que la Princesa Leia, Han Solo, Chewbacca, los Skywalker, la Reina Amidala, jedis, siths, tusken, pilotos de TIE y tropas del Imperio puedan cambiarse y caracterizarse. ¿CÓMO PARTICIPAR? Si alguien quiere ser un personaje del Lado Luminoso o del Lado Oscuro, su participación en el des-

media and fill the Internet with photographs and videos of the tribute.” The stormtroopers' march will began at 5 pm in Plaza de Mazarelos and pass through Rúa das Orfas, Plaza de O Toural, Rúa do Vilar and Plaza de las Platerías, ending in Plaza del Obradoiro. The parade is expected to last around two hours. Before this, Santiago's Mercado de Abastos (food market), which is also collaborating with the event, will be prepared so that Princess Leia, Han Solo, Chewbacca, the Skywalkers, Queen Amidala, Jedi, Sith, Tusken, TIE pilots and Imperial troops can change and dress up. HOW TO PARTICIPATE? Anyone wishing to be a character of the Light Side or Dark Side can participate free of charge in the parade. The organisation distinguishes between two kinds of participants: those who will be “dressed up” and those who will be “characterised.” The difference lies in how close they resemble the film's original costumes. The


Destacado Destacado Feature zados'. A diferencia radica no grao de similitude cos traxes orixinais da película. A organización distribuirá aos participantes en función desta diferenciación para que o evento sexa o máis lucido posible. Predominarán, por suposto, os malvados personaxes do Imperio Galáctico porque, ao fin e ao cabo, en 'O Imperio Contraataca' gañaron eles… Co obxecto de contar con vestimentas de calidade, estanse organizando talleres de fabricación de traxes. Actualmente hai catro obradoiros en funcionamento, dous en Santiago de Compostela, un en A Coruña e outro en Vigo, nos que arredor de 100 persoas están fabricando a súa armadura de stormtrooper. Neste momento xa non se pode inscribir ninguén máis para esa difícil caracterización, por falta de tempo, pero si se reciben voluntarios para confeccionarse uniformes de oficial imperial e outros dunha dificultade menor. O desfile tamén ten en conta aos nenos, que poden participar caracterizados como algún dos

file es posible y además gratuita. La organización distingue dos tipos de participantes: los que acuden ‘disfrazados’ y los que acuden ‘caracterizados’. La diferencia radica en el grado de similitud con los trajes originales de la película. La organización distribuirá a los participantes en función de esta diferenciación para que el evento sea lo más lucido posible. Predominarán, por supuesto, los malvados personajes del Imperio Galáctico porque, al fin y al cabo, en ‘El Imperio Contraataca’ ganaron ellos… Para contar con vestimentas de calidad, se han organizado talleres de fabricación de trajes. Actualmente hay cuatro oen funcionamiento, dos en Santiago de Compostela, uno en A Coruña y otro en Vigo, en los que alrededor de 100 personas están fabricando su armadura de stormtrooper. En este momento ya no se puede inscribir nadie más para esa difícil caracterización, por falta de tiempo, pero sí se reciben voluntarios para confeccionarse uniformes de oficial imperial y otros de una dificultad menor.

organisation will divide participants according to this criterion, to make the event as striking as possible. There will, of course, be a predominance of the Galactic Empire's bad guys since, after all, in “The Empire Strikes Back,” they are the winners… Costume-making workshops have been organised to ensure quality garments. There are four at the moment: two in Santiago de Compostela, one in A Coruña and another in Vigo, in which around 100 people are making their stormtrooper armour. No more registrations are being accepted for this difficult characterisation, due to lack of time, but volunteers are needed to make imperial officer uniforms and other costumes that are not so laborious. The parade is also open to children, who can dress up as one of the saga's short characters (Ewoks, Jawas, Yoda, R2D2…), child characters or any other character.

09


Destacado Destacado Feature personaxes baixiños da saga (ewoks, jawas, Yoda, R2D2...), como personaxes infantís ou disfrazados coma calquera personaxe. Toda a información pode consultarse na web www.imperialstormtroopers.com. Tamén hai un grupo creado en Facebook con máis de 1.800 fans. Turismo de Santiago non dubidou en colaborar coa promoción deste evento polo seu gran potencial para a visibilidade da cidade tanto no mercado doméstico como nos mercados internacionais. FESTA INTERPLANETARIA Sumándose a esta iniciativa, entre o 20 e o 22 de maio a Asociación Cultural Cidade Vella convertirá dez dos seus locais do centro histórico compostelán en planetas da Galaxia e invitará aos turistas cósmicos a superar neles as probas que lles agardan. Haberá agasallos para todos e un premio moi especial para os gañadores deste desafío sideral, ademais de proxeccións de imaxes e música da saga. Máis información sobre inscricións e condicións do xogo en www.imperialstormtroopers.com. UNHA MOSTRA ESTELAR Finalmente, os admiradores das seis películas e dos videoxogos da Guerra das Galaxias non poden deixar pasar a oportunidade de visitar antes do 22 de maio a mostra 'Universo Star Wars' en El Corte Inglés de Santiago de Compostela. Alí, en máis de 500m2 de exposición, reúnense un milleiro de artigos aparecidos desde 1977 ata a actualidade: material vintage (1977-1985), xoguetes, bustos, estatuas, réplicas de naves e dioramas procedentes da colección de Miguel Ángel Cruz e Jorge Jiménez. Os afeccionados poderán ademais mercar produtos de edicións limitadas e numeradas.

10

El desfile también tiene en cuenta a los niños, que pueden participar caracterizados como alguno de los personajes bajitos de la saga (ewoks, jawas, Yoda, R2D2...), como personajes infantiles o disfrazados como cualquier personaje. Toda la información puede consultarse en la web www.imperialstormtroopers.com. También hay un grupo creado en Facebook con más de 1.800 fans. Turismo de Santiago no dudó en colaborar con la promoción de este evento por su gran potencial para la visibilidad de la ciudad tanto en el mercado doméstico como en los mercados internacionales. FIESTA INTERPLANETARIA Sumándose a esta iniciativa, entre el 20 y el 22 de mayo la Asociación Cultural Cidade Vella convertirá diez de sus locales del centro histórico compostelano en planetas de la Galaxia, e invitará a los turistas cósmicos a superar en ellos las pruebas que les aguardan. Habrá regalos para todos y un premio muy especial para los ganadores de este desafío sideral, además de proyecciones de imágenes y música de la saga. Más información sobre inscripciones y condiciones del juego en www.imperialstormtroopers.com. UNA MUESTRA ESTELAR Finalmente, los admiradores de las seis películas y de los videojuegos de la Guerra de las Galaxias no pueden dejar pasar la oportunidad de visitar antes del 22 de mayo la muestra ‘Universo Star Wars’ en El Corte Inglés de Santiago de Compostela. Allí, en más de 500m2 de exposición, se reúnen un millar de artículos aparecidos desde 1977 hasta la actualidad: material vintage (1977-1985), juguetes, bustos, estatuas, réplicas de naves y dioramas procedentes de la colección de Miguel Ángel Cruz y Jorge Jiménez. Los aficionados pueden además comprar productos de ediciones limitadas y numeradas.

More information is available on the web www.imperialstormtroopers.com. There is also a Facebook group with more than 1,800 fans. Santiago Tourism willingly agreed to promote the event due to its great potential for highlighting the city in Spain and abroad. INTERPLANETARY PARTY In support of this initiative, from May 20 to 22, the “Cidade Vella” Cultural Association will turn ten of its premises in Compostela's old town into Galaxy planets, where cosmic tourists will be invited to pass different tests. There will be gifts for everyone and a very special prize for the winners of this space challenge, as well as screenings of images and music from the saga. More information about registration and the game's rules at www.imperialstormtroopers.com A STAR-STUDDED DISPLAY Finally, fans of the six Star Wars films and video games should not miss a visit to the “Universo Star Wars” exhibition in Santiago de Compostela's El Corte Inglés department store before May 22. The 500-square-metre show features around a thousand articles ranging from 1977 to the present: vintage material (1977-1985), toys, busts, statues, model spaceships and dioramas from Miguel Ángel Cruz and Jorge Jiménez's collection. Fans can also purchase products from limited and numbered editions.


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Música Música Music

Eventos literarios Literature

Exposición Exposición Exhibition

Lang Lang

XXIX Feira do Libro

'Santiago punto de encontro’

Palacio de Congresos e Exposicións 12 de maio: 21 h 12 de mayo: 21 h May 12: 9 pm

Paseo Central da Alameda Do 1 ao 9 de maio. De 11 a 21.30 h Del 1 al 9 de mayo. De 11 a 21.30 h May 1 to 9: 9 am to 9.30 pm

Fundación Caixa Galicia Ata o 1 de novembro Hasta el 1 de noviembre Until November 1

Dentro do ciclo 'Grandes solistas' organizado polo Xacobeo 2010, o virtuoso pianista Lang Lang, mundialmente aclamado e considerado un heroe nacional en China, chega a Galicia por primeira vez para ofrecer unha das grandes citas musicais da tempada. Para o seu concerto compostelán escolleu un programa con obras de Albéniz, Prokofiev e Beethoven. Dentro del ciclo 'Grandes solistas' organizado por el Xacobeo 2010, el virtuoso pianista Lang Lang, mundialmente aclamado y considerado un héroe nacional en China, llega a Galicia por primera vez para ofrecer una de las grandes citas musicales de la temporada. Para su concierto compostelano ha escogido un programa con obras de Albéniz, Prokofiev y Beethoven. As part of the “Grandes solistas” concerts organised by Xacobeo 2010, the piano virtuoso Lang Lang, internationally renowned and considered a national hero in China, comes to Galicia for the first time for one of the season's most important musical events. For his Compostela concert he has chosen a programme with works by Albéniz, Prokofiev and Beethoven. Entradas esgotadas / Entradas agotadas / Sold out.

A 29 Feira do Libro fai do parque máis señorial da cidade un lugar onde encontrar, a bo prezo, publicacións moi variadas, incluíndo libros sobre Santiago e Galicia; e programa diversas actividades como presentacións e firmas de libros polos seus autores, sorteos de lotes, actuacións teatrais e musicais ou obradoiros infantís. La 29 Feria del Libro hace del parque más señorial de la ciudad un lugar donde encontrar, a buen precio, publicaciones muy variadas, incluyendo libros sobre Santiago y Galicia; y programa de diversas actividades como presentaciones y firmas de libros por sus autores, sorteos de lotes, actuaciones teatrales y musicales o talleres infantiles. The 29th Book Fair turns the city's most elegant park into the best place for finding, at a reasonable price, a great variety of publications, including books about Santiago and Galicia; as well as a range of activities such as presentations and book signings by their authors, prize draws, theatre and music shows or children's workshops.

A Fundación Caixa Galicia acolle na súa sede a grande exposición do Ano Santo en Compostela, unha espectacular montaxe na que obras mestras da Catedral de Santiago e da propia Fundación establecen un diálogo entre as artes sacras e as artes modernas. Firmas oma Dalí ou Picasso, entre outros destacados artistas, coinciden con algunhas das pezas máis destacadas dos fondos do Cabido Catedralicio compostelán. La Fundación Caixa Galicia acoge en su sede la gran exposición del Año Santo en Compostela, un espectacular montaje en el que obras maestras de la Catedral de Santiago y de la propia Fundación establecen un diálogo entre las artes sacras y las artes modernas. Firmas como Dalí o Picasso, entre otros destacados artistas, coinciden con algunas de las piezas más destacadas de los fondos del Cabildo Catedralicio compostelano. The Caixa Galicia Foundation hosts the most important exhibition during Compostela's Holy Year, a spectacular show in which masterpieces from Santiago Cathedral and the Foundation itself establish a dialogue between religious art and modern art. Names such as Dalí or Picasso, among other outstanding artists, coincide with some of the most outstanding works from the collection of Compostela's Cathedral Chapter.

11


Música Música Music

Música Música Music

Festas Fiestas Festival

Joan Manuel Serrat

'Compostela Organum Festival 2010’

Ascensión 2010

Palacio de Congresos e Exposicións 2 de maio. 21.30 h 2 de mayo. 21.30 h May 2: 9.30 pm

Igrexas da cidade / City churches 8, 15, 23 e 29 de maio: 20.30 h 8, 15, 23 y 29 de mayo: 20.30 h May 8, 15, 23 and 29: 9.30 pm.

Toda a cidade Toda la ciudada Entire city Do 8 ao 16 de maio. Varios horarios. Del 8 al 16 de mayo. Varios horarios. May 8 to 16. Different times.

O cantautor barcelonés regresa a Compostela para presentar o seu último traballo, 'Hijo de la luz y de la sombra', o segundo volume da súa homenaxe ao poeta Miguel Hernández, cando se celebran o centenario do seu nacemento e os 38 anos despois da publicación do primeiro. El cantautor barcelonés regresa a Compostela para presentar su último trabajo, 'Hijo de la luz y de la sombra', el segundo volumen de su homenaje al poeta Miguel Hernández, cuando se celebran el centenario de su nacimiento y los 38 años después de la publicación del primero. The Barcelona singer-songwriter returns to Compostela to present his latest album, “Hijo de la luz y de la sombra,” the second volume of his tribute to the poet Miguel Hernández, on the centenary of his birth and 38 years after the first one was released. Entrada / Tickets: 33 €. www.caixagalicia.es. Tel: 902 43 44 43

As igrexas das Ánimas, San Miguel dos Agros e San Paio de Antealtares acollen os catro concertos de primavera deste consolidado festival de música, organizado polo Consorcio de Santiago e a Asociación Berenguela. Esta edición contará cos organistas José Ignacio Gavilanes, Carlos Guerra, Jesús Gonzalo e Canco López, a violinista Elsa Ferrer e a agrupación Ensemble Couperin, formada por solistas da Real Filharmonía de Galicia. Las iglesias de las Ánimas, San Miguel dos Agros y San Paio de Antealtares acogen los cuatro conciertos de primavera de este consolidado festival de música, organizado por el Consorcio de Santiago y la Asociación Berenguela. Esta edición contará con los organistas José Ignacio Gavilanes, Carlos Guerra, Jesús Gonzalo y Canco López, la violinista Elsa Ferrer y la agrupación Ensemble Couperin, formada por solistas de la Real Filharmonía de Galicia. The churches of As Ánimas, San Miguel dos Agros and San Paio de Antealtares host the four spring concerts of this well-established music festival, organised by Consorcio de Santiago and the Berenguela Association. This year's event will feature the organists José Ignacio Gavilanes, Carlos Guerra, Jesús Gonzalo and Canco López, the violinist Elsa Ferrer and the group Ensemble Couperin, made up of soloists from the Real Filharmonía de Galicia orchestra. Entrada gratuíta ata completar aforamento. Entrada gratuita hasta completar aforo. Admission free until full.

As Festas da Ascensión son, xunto ás do Apóstolo, as máis esperadas polos composteláns. A cidade énchese de actividades lúdicas e culturais, concertos, actuacións nas rúas, cabezudos, teatro, feira na Alameda, a noria, o polbo na Carballeira de Santa Susana e moitos outros atractivos. Durante as festas da Ascensión celébrase tamén a tradicional feira cabalar, con exhibicións ecuestres no recinto feiral de Amio. Las Fiestas de la Ascensión son, junto a las del Apóstol, las más esperadas por los compostelanos. La ciudad se llena de actividades lúdicas y culturales, conciertos, actuaciones en las calles, cabezudos, teatro, feria en la Alameda, la noria, el pulpo en la Carballeira de Santa Susana y muchos otros atractivos. Durante las fiestas de la Ascensión se celebra también la tradicional feria caballar, con exhibiciones ecuestres en el recinto ferial de Amio. The “Ascensión” Festival is, along with the “Apóstol” Festival, the most popular among Compostela's residents. The city is full of leisure and cultural activities, concerts, street shows, “Cabezudos” (Big Heads), theatre, a fair in Alameda Park, the big wheel, octopus stalls in the Carballeira de Santa Susana oak grove and many other attractions. The “Ascensión” Festival also features a traditional horse show, with riding exhibitions in the Amio showground.

12


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Eventos sociais Social events

Cine Cine Cinema

Música Música Music

Desfile Star Wars

VII Festival Curtocircuíto

Bill Wyman

Zona monumental / Monumental district 21 de maio: 17 h 21 de mayo: 17 h May 21: 5 pm

Varios lugares / Different venues Do 23 ao 30 de maio Del 23 al 30 de mayo May 23 to 30

Multiusos Fontes do Sar 30 de maio: 21 h 30 de mayo: 21 h May 30: 9 pm.

No 30 aniversario da estrea de 'O Imperio Contrataca', Santiago acollerá un desfile das 'tropas imperiais' polas rúas da Cidade Histórica, para rematar na Praza do Obradoiro, onde Darth Vader pasará revista á formación mentres uns gaiteiros interpretan a Marcha Imperial. Os participantes no desfile, fans da saga procedentes de diversos puntos de España e Europa, irán vestidos con traxes de colección. En el 30 aniversario del estreno de 'El Imperio Contrataca', Santiago acogerá un desfile de las 'tropas imperiales' por las calles de la Ciudad Histórica, para acabar en la Plaza del Obradoiro, en donde Darth Vader pasará revista a la formación mientras unos gaiteros que interpretan la Marcha Imperial. Los participantes en el desfile, fans de la saga procedentes de diversos puntos de España y Europa, irán vestidos con trajes de colección. On the 30th anniversary of the release of “The Empire Strikes Back,” Santiago hosts a parade of “imperial troops” through the Old Town streets, ending in Plaza del Obradoiro, where Darth Vader will inspect the formation while bagpipe players perform the Imperial March. The parade's participants, fans of the saga from different parts of Spain and Europe, will be dressed up in Star Wars costumes.

O Teatro Principal e o Salón Teatro reunirán este mes aos máis cinéfilos coa proxección das curtametraxes elixidas na selección oficial desta nova edición do Festival Internacional de Curtametraxes Curtocircuíto, divididas nas categorías de 'Internacional', 'España, 'Galicia' e 'Explora'. O programa completarase con diversos concertos, happy hours, encontros con cineastas galegos e obradoiros creativos. El Teatro Principal y el Salón Teatro reunirán este mes a los más cinéfilos con la proyección de los cortometrajes elegidos en la selección oficial de esta nueva edición del Festival Internacional de Cortometrajes Curtocircuito, divididos en las categorías de 'Internacional', 'España, 'Galicia' y 'Explora'. El programa se completará con diversos conciertos, happy hours, encuentros con cineastas gallegos y talleres creativos. The Teatro Principal and Salón Teatro will bring together film buffs this month for the screening of short films from the official section of this year's International Short Film Festival “Curtocircuíto,” divided into “International,” “Spain,” “Galicia” and “Explora” categories. The programme also includes different concerts, happy hours, meetings with Galician filmmakers and creative workshops.

Considerado como un dos mellores baixistas de todos os tempos, o ex compoñente dos míticos Rolling Stones ofrecerá o seu único concerto en Galicia no marco da xira mundial coa súa banda de blues, soul e jazz, The Rhythm Kings. Con ela publicou o ano un traballo recompilatorio dos seus 21 mellores temas, 'Best Of Bill Wyman's Rythm Kings'. A cita está patrocinada pola Fundación Caixa Galicia. Considerado como uno de los mejores bajistas de todos los tiempos, el ex componente de los míticos Rolling Stones ofrecerá su único concierto en Galicia en el marco de la gira mundial con su banda de blues, soul y jazz, The Rhythm Kings. Con ella publicó el año pasado publicó un trabajo recopilatorio de sus 21 mejores temas, 'Best Of Bill Wyman's Rhythm Kings'. La cita está patrocinada por la Fundación Caixa Galicia. Considered one of the best bass players of all time, the ex-member of the mythical Rolling Stones will give only one concert in Galicia as part of his world tour along with his blues, soul and jazz group, The Rhythm Kings. Last year, they released a compilation of their best songs, “Best of Bill Wyman's Rhythm Kings.” The event is sponsored by the Caixa Galicia Foundation. Entradas / Tickets: 22 € www.caixagalicia.es. Tel: 902 43 44 43

13


10 MAIO

MAYO MAY

AXENDA

AGENDA LISTINGS

SÁBADO / SATURDAY 1

DOMINGO / SUNDAY 2

Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXIX Feira do Libro Comeza a feira anual do libro con ofertas en publicacións moi variadas, firmas de libros, recitais, lecturas, coloquios e . Consultar a programación en . Ata o día 9. Ferias. XXIX Feria del Libro Comienza la feria anual del libro con ofertas en publicaciones muy variadas, firmas de libros, recitales, lecturas, coloquios y cuentacuentos. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Hasta el día 9. Fair. 29th Book Fair The annual book fair begins with a wide range of publications on offer, book signings, recitals, readings, talks and storytelling. See programme at

Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXIX Feira do Libro Ferias. XXIX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 29th Book Fair See May 1.

www.santiagoturismo.com. See May 9. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. DLoira: ‘Macho’ O bailarín e coreógrafo David Loira presenta o seu segundo traballo en solitario. Entrada: 9 € (socios 5 €). El bailarín y coreógrafo David Loira presenta su segundo trabajo en solitario. Entrada: 9 € (socios 5 €). Dance. Dloira: “Macho” The dancer and choreographer David Loira presents his second solo show. Tickets: € 9 (members: € 5).

14

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Zapatos’ Coa compañía Caramuxo Teatro para nenos de 1 a 4 anos. Entrada: 5 €. Con la compañía Caramuxo Teatro para niños de 1 a 4 años. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “Zapatos” With the Caramuxo Teatro company, for children ages 1 to 4. Tickets: € 5. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Música. Opa Chavales!: A Habitación de Felucas Merenda-concerto con Tetra&Freek e Fecal. Entrada: 5 € (socios de balde). Merienda-concierto con Tetra&Freek y Fecal. Entrada: 5 € (socios gratis). Music. Opa Chavales!: A Habitación de Felucas Picnic-concert with Tetra&Freek and Fecal. Tickets: € 5 (members free). 21.30 h / 9.30 pm. Palacio de Congresos Música. Concerto de Joan Manuel Serrat O cantautor catalán presenta o seu novo traballo, ‘Hijo de la luz y de la sombra’. Entrada: 33 €. Música. Concierto de Joan Manuel Serrat El cantautor catalán presenta su nuevo trabajo, ‘Hijo de la luz y de la sombra’. Entrada: 33 €. Music. Concert by Joan Manuel Serrat The Catalan singer-songwriter presents his new


album, “Hijo de la luz y de la sombra.” Tickets: € 33.

Screening of Ismael Ferroukhi’s film. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 3

21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Quempallou + A Requinta da Laxeira + Tanto Nos Ten Concerto de rock feito en Galicia. Entrada: 10 € (anticipada 8 €). Concierto de rock hecho en Galicia. Entrada: 10 € (an-

Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXIX Feira do Libro Ferias. XXIX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 29th Book Fair See May 1.

22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Kathaarsys Metal extremo progresivo da man desta banda galega. Entrada: 5 €. Metal extremo progresivo de la mano de esta banda gallega. Entrada: 5 €. Music. Kathaarsys Progressive extreme metal by this Galician band. Tickets: € 5.

22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Xogo de preguntas e respostas presentado por Simone Negrín. Entrada: 1 €. Juego de preguntas y respuestas presentado por Simone Negrín. Entrada: 1 €. Entertainment. “Dar no cravo.” Quiz game presented by Simone Negrín. Tickets: € 1.

MARTES / TUESDAY 4 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXIX Feira do Libro Ferias. XXIX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 29th Book Fair See May 1. 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Cine. Ciclo ‘Cine por dentro’: ‘Cenizas del cielo’ Proxección do filme de José Antonio Quirós. Faladoiro co director. Entrada: 3 €. Proyección del film de José Antonio Quirós. Coloquio con el director. Entrada: 3 €. Cinema. “Cine por dentro” series: “Cenizas del cielo” Screening of José Antonio Quirós’s film. Talk with the director. Tickets: € 3. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Camiños’: ‘Le grand voyage’ Proxección do filme de Ismael Ferroukhi. Gratuíto. Proyección del filme de Ismael Ferroukhi. Gratuito. Cinema. “Camiños” series: “Le grand voyage”

20 h / 8 pm. CSC As Fontiñas Teatro. ‘IV Obradoiro do Espectador’: Sesión de adestramento Actividade previa á representación da obra ‘Camarada K’, de Teatre del Mar, o día 7Teatro. ‘IV Obradoiro do Espectador’: Sesión de adiestramiento Actividad previa a la representación de la obra ‘Camarada K’, de Teatre del Mar, el día 7

ticipada 8 €). Music. Quempallou + A Requinta da Laxeira + Tanto Nos Ten Concert of rock made in Galicia. Tickets: € 10 (advance ticket sales: € 8). 23.30 h / 11.30 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Les Cinq de Cora Jam session de jazz e chanson francesa con sabor galego. Entrada: 3 €. Jam session de jazz y chanson francesa con sabor gallego. Entradas: 3 €. Music. Les Cinq de Cora Jam session featuring jazz and French chanson with a Galician flavour. Tickets: € 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 5 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXIX Feira do Libro Ferias. XXIX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 29th Book Fair See May 1.

22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. ‘Aló Django’ Espectáculo cabaret a cargo desta banda compostelana de jazz. Espectáculo cabaret a cargo de esta banda compostelana de jazz. Music. “Aló Django” Cabaret show by this Compostela jazz band.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 6 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXIX Feira do Libro

15


Axenda Agenda Listings Ferias. XXIX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 29th Book Fair See May 1. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘The Nutcracker’ Proxección do ballet de P.I. Tchaikovsky. Gratuíto. Proyección del ballet de P.I. Tchaikovsky. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “The Nutcracker” Screening of P.I. Tchaikovsky’s ballet. Free.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Marcelo Mercadante & Gustavo Battaglia Sesión de tango bonaerense. Entrada: 6 €. Sesión de tango bonaerense. Entrada: 6 €. Music. Marcelo Mercadante & Gustavo Battaglia Session of Buenos Aires tango. Tickets: € 6.

SÁBADO / SATURDAY 8 23.30 h / 11.30 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues A Bakin’ Blues Band reinterpreta temas dos grandes clásicos. Entrada: 3 €. La Bakin’ Blues Band reinterpreta temas de grandes clásicos. Entrada: 3 €. Music. Blues Jam Session The Bakin’ Blues Band performs great classics. Tickets: € 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 7 Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXIX Feira do Libro Ferias. XXIX Feria del Libro

16

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Animación á lectura para bebés A cargo de Andaina, para bebés de 1 a 2 anos. Gratuíto con inscrición previa. A cargo de Andaina, para bebés de 1 a 2 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Reading promotion for babies By Andaina, for babies from 1 to 2 years. Free with prior registration. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Teatre del Mar: ‘Camarada K’ Peza creada e dirixida por Joan Carles Bellviure a partir de textos de Daniil Kharms. Entrada: 9 € (socios 5 €). Ata o día 9. Pieza creada y dirigida por Joan Carles Bellviure a partir de textos de Daniil Kharms. Entrada: 9 € (socios 5 €). Hasta el día 9. Theatre. Teatre del Mar: “Camarada K” Play created and directed by Joan Carles Bellviure, based on texts by Daniil Kharms. Tickets: € 9 (members: € 5). Until May 9.

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. ‘Orientación laboral na rede’ A cargo de Saint James Institute para maiores de 13 anos. Gratuíto con inscrición previa. Talleres. ‘Orientación laboral en la red’ A cargo de Saint James Institute para mayores de 13 años. Gratuito con inscripción previa. Workshop. “Orientación laboral en la red” By the Saint James Institute for over-13s. Free with prior registration. 21 h / 9 pm. Sala Nasa Espectáculos. ‘Seráns da Nasa’ Noite de ritmos populares galegos para non deixar de bailar.Entrada: 2 € (socios de balde). Noche de ritmos populares gallegos para no dejar de bailar. Entrada: 2 € (socios gratis). Shows. “Seráns da Nasa” Evening of traditional Galician rhythms for non-stop dancing. Tickets: € 2 (members free).

Ver día 1. Fair. 29th Book Fair See May 1.

Varios horarios. Toda a cidade / Different times. Entire city Festas. Ascensión 2010 Comezan as festas da con actividades lúdicas e culturais, macroconcertos, actuacións nas rúas, cabezudos e feira cabalar. Consultar programación en: . Ata o día 16. Festas. Ascensión 2010 Empiezan las fiestas de las Ascensión con actividades lúdicas y culturales, macroconciertos, actuaciones en las calles, cabezudos y feria caballar. Consultar programación en: www.santiagoturismo.com. Hasta el día 16. Festival. Ascensión 2010 The “Ascensión” Festival begins with leisure and cultural activities, mega-concerts, street shows, “Cabezudos” (Big Heads) and horse show. See program-


me at: www.santiagoturismo.com. Until May 16. Todo o día / Todo el día / All day. Barrio de San Pedro Festas. ‘Feira da Primavera’ Feira de artesanía e comercios con animación musical, espectáculo de percusión africana, actuación de cabaret de novo circo, Astronomía na Beirarrúa e moito máis. Feria de artesanía y comercios con animación musical, espectáculo de percusión africana, actuación de de nuevo circo, Astronomía na Beirarrúa y mucho más. Festival. “Feira da Primavera” Craft fair and shops with musical entertainment, African percussion show, new circus cabaret show, “Astronomía na Beirarrúa” and a lot more. Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXIX Feira do Libro Ferias. XXIX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 29th Book Fair See May 1. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘O recuncho dos contos’ Con Pinga Teatro para nenos de 3 a 10 anos. Gratuíto. Con Pinga Teatro para niños de 3 a 10 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “O recuncho dos contos” With Pinga Teatro for children ages 3 to 10. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. ‘EME2: Sexo? Por que non?’ Comedia baseada nos textos de Dario e Jacopo Fo e

Franca Rame. Interpretada por Mercedes Castro e dirixida por Álvaro Lavín. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes: 6 €). Ata o día 9. Comedia basada en los textos de Dario y Jacopo Fo y Franca Rame. Interpretada por Mercedes Castro y dirigida por Álvaro Lavín. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes: 6 €). Hasta el día 9. Theatre. “EME2: Sexo? Por que non?” Comedy based on texts by Dario and Jacopo Fo and Franca Rame. Performed by Mercedes Castro and directed by Álvaro Lavín. Tickets: € 10 (OAPs and students: € 6). Until May 9.

nal y el nuevo hip-hop español. Entrada: 15 € (anticipada 12 €). Music. SFDK + The Louk Concert halfway between more traditional rap and new Spanish hip-hop. Tickets: € 15 (advance ticket sales: € 12). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Teatre del Mar: ‘Camarada K’ Ver día 7. Theatre. Teatre del Mar: “Camarada K” See May 7. 23.30 h / 11.30 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Trío Szabo-Silvera-Díaz Sesión de tango contemporáneo rioplatense. Entrada: 3 €. Music. Szabo-Silvera-Días Trio Session of contemporary River Plate tango. Tickets: € 3.

DOMINGO / SUNDAY 9 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. ‘Compostela Organum Festival’: Concerto inaugural Con José Ignacio Gavilanes (órgano) e Ensemble Couperin (solistas da Real Filharmonía de Galicia). Gratuíto. Música. ‘’: Concierto inaugural Con (órgano) y el (solistas de la Real Filharmonía de Galicia). Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival”: Opening concert With José Ignacio Gavilanes (organ) and Ensemble Couerin (soloists from the Real Filharmonía de Galicia orchestra). Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. SFDK + The Louk Concerto a medio camiño entre o rap máis tradicional e o novo hip-hop español. Entrada: 15 € (anticipada 12 €). Concierto a medio camino entre el rap más tradicio-

Varios horarios. Toda a cidade / Different times. Entire city Festas. Ascensión 2010. Fiestas. Ascensión 2010. Ver día 8. Festival. Ascensión 2010. See May 8. Todo o día / Todo el día / All day. Parque da Alameda Feiras. XXIX Feira do Libro Ferias. XXIX Feria del Libro Ver día 1. Fair. 29th Book Fair See May 1. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘En burrito a la

17


Axenda Agenda Listings escuela’ Coa compañía arxentina Ulularia para nenos a partir de 4 anos. Entrada: 5 €. Con la compañía argentina Ulularia para niños a partir de 4 años. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “En burrito a la escuela” With the Argentinean company Ulularia for children over 4. Tickets: € 5. 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. ‘EME2: Sexo? Por que non?’ Ver día 8. Theatre. “EME2: Sexo? Por que non?” See May 8. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Teatre del Mar: ‘Camarada K’ Ver día 7. Theatre. Teatre del Mar: “Camarada K” See May 7. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Sons da Diversidade’: Benjamin Biolay Un dos protagonistas da escena musical francesa actual presenta o seu último traballo, ‘La Superbe’. Entrada: 20 € (10 € xubilados e menores de 25 anos).

Uno de los protagonistas de la escena musical francesa actual presenta su último trabajo, ‘La Superbe’. Entrada: 20 € (10 € jubilados y menores de 25 años). Music. “Sons da Diversidade” series: Benjamin Biolay One of the main stars of France’s contemporary music scene presents his latest album, “La Superbe.” Tickets: € 20 (OAPs and under-25s: € 10).

LUNS / LUNES / MONDAY 10 Varios horarios. Toda a cidade / Different times. Entire city Festas. Ascensión 2010. Fiestas. Ascensión 2010. Ver día 8. Festival. Ascensión 2010. See May 8.

21 h / 9 pm. ARTeria Noroeste Música. Ciclo ‘ARTeria Jazz’: Organic Motion Philosophy Con Vicente Macián (saxo), Virxilio da Silva (guitarra), Paco Charlín (contrabaixo) e Juanma Barroso (batería). Entrada: 5 €.

20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: Homenaxe a Uxío Novoneyra Coa Xesús Rábade e Vázquez de la Cruz. Gratuíto. Con Xesús Rábade y Vázquez de la Cruz. Gratuito. Conferences. “Os luns do Ateneo”: Tribute to Uxío Novoneyra With Xesús Rábade and Vázquez de la Cruz. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 3. Entertainment. “Dar no cravo” See May 3.

MARTES / TUESDAY 11 Varios horarios. Toda a cidade / Different times. Entire city Festas. Ascensión 2010. Fiestas. Ascensión 2010. Ver día 8. Festival. Ascensión 2010. See May 8. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia

18

Cine. Ciclo ‘Camiños’: ‘Qian li zou dan qi (A busca)’ Proxección do filme de Zhang Yimou. Gratuíto. Proyección del filme de Zhang Yimou. Gratuito. Cinema. “Camiños” series: “Qian li zou dan qi (A busca)” Screening of Zhang Yimou’s film. Free.

Con Vicente Macián (saxo), Virxilio da Silva (guitarra), Paco Charlín (contrabajo) y Juanma Barroso (batería). Entrada: 5 €. Music. “ARTeria Jazz” series: Organic Motion Philosophy With Vicente Macián (saxo), Virxilio da Silva (guitar), Paco Charlín (double bass) and Juanma Barroso (drums). Tickets: € 5. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Circo. Porquesi Productions: ‘QuiQuoQua’ Espectáculo de ‘circo bastardo’, teatro freak, música rara, cancións delirantes e moito humor. Entrada: 9 € (socios 5 €). Ata o día 12. Espectáculo de ‘circo bastardo’, teatro freak, música rara, canciones delirantes y mucho humor. Entrada:


9 € (socios 5 €). Hasta el día 12. Circus. Porquesi Productions: “QuiQuoQua” Show featuring “bastard circus” show, freak theatre, strange music, delirious songs and a lot of humour. Tickets: € 9 (members: € 5). Until May 12. 23.30 h / 11.30 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Les Cinq de Cora Ver día 4. Music. Les Cinq de Cora See May 4.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 12

Dirixida por Michal Nesterowicz e co pianista Javier Perianes. Obras de Chopin, Urrutia e Rautavaara. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Música. Concierto de la Real Filharmonía de Galicia Dirigida por Michal Nesterowicz y con el pianista Javier Perianes. Obras de Chopin, Urrutia e Rautavaara. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Concert by Real Filharmonía de Galicia Directed by Michal Nesterowicz and with the pianist Javier Perianes. Works by Chopin, Urrutia and Rautavaara. Tickets: € 10 (OAPs and unemployed: € 6).

Festas. Ascensión 2010. Fiestas. Ascensión 2010. Ver día 8. Festival. Ascensión 2010. See May 8. 23.30 h / 11.30 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 6. Music. Blues Jam Session See May 6.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 14

Varios horarios. Toda a cidade / Different times. Entire city Festas. Ascensión 2010. Fiestas. Ascensión 2010. Ver día 8. Festival. Ascensión 2010. See May 8.

Varios horarios. Toda a cidade / Different time. Entire city Festas. Ascensión 2010. Fiestas. Ascensión 2010. Ver día 8. Festival. Ascensión 2010. See May 8.

21 h / 9 pm. Palacio de Congresos Música. Ciclo ‘Grandes solistas’: Lang Lang O aclamado pianista chinés visita por vez primeira Galicia para ofrecer un concerto irrepetible. Entradas esgotadas. El aclamado pianista chino visita por primera vez Galicia para ofrecer un concierto irrepetible. Entradas agotadas. Music. “Grandes solistas” series: Lang Lang The renowned Chinese pianist visits Galicia for the first time to give an unrepeatable concert. Tickets sold out.

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Animación á lectura para bebés Ver día 7. Children. Reading promotion of babies See May 7.

21 h / 9 pm. ARTeria Noroeste Música. Ciclo ‘ARTeria Rock’: Pablo Moro Pop-rock de autor, presentando ao vivo o seu disco ‘Pequeños placeres domésticos’. Entrada: 5 €. Pop-rock de autor, presentando en directo su disco ‘Pequeños placeres domésticos’. Entrada: 5 €. Music. “ARTeria Rock” series: Pablo Moro Auteur pop-rock, with the live presentation of the album “Pequeños placeres domésticos.” Tickets: € 5. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Concerto da Real Filharmonía de Galicia

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Circo. Porquesi Productions: ‘QuiQuoQua’ Ver día 11. Circus. Porquesi Productions: “QuiQuoQua” See May 11. 22 h / 10 pm. Salón Teatro Música. Festival ‘Sinsal Extensión’: Vashti Bunyan Concerto da cantautora británica de folk, que volve aos escenarios tras máis de 30 anos. Entrada: 10 €. Concierto de la cantautora británica de folk, que vuelve a los escenarios tras más de 30 años. Entrada: 10 €. Music. “Sinsal Extensión” Festival: Vashti Bunyan Concert by the British folk singer-songwriter, who has returned after more than 30 years. Tickets: € 10.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 13 Varios horarios. Toda a cidade / Different times. Entire city

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Galiza em Punk Actuación dos grupos Tiro na Testa, Golpe de Estado e C.G.B. Entrada: 8 € (socios 5 €). Actuación de los grupos Tiro na Testa, Golpe de Estado y C.G.B. Entrada: 8 € (socios 5 €). Music. Galiza em Punk Performance by the groups Tiro na Testa, Golpe de Estado and C.G.B. Tickets: € 8 (members: € 5). 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Ciclo ‘Xacobeo Importa’: Raekwon Concerto do rapeiro norteamericano, compoñente dos míticos Wu-Tang Clan e autor do disco de rap do ano. Entrada: 20 € (anticipada 18 €). Concierto del rapero norteamericano, componente de los míticos Wu-Tang Clan y autor del disco de rap del año. Entrada: 20 € (anticipada 18 €).

19


Axenda Agenda Listings Obras dos séculos XVI e XVII. Gratuíto. Concierto del organista Carlos Arturo Guerra Parra. Obras de los siglo XVI y XVII Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Concert by the organist Carlos Arturo Guerra Parra. Works from the 16th and 17th centuries. Free.

Music. “Xacobeo Importa” series: Raekwon Concert by the American rapper, member of the mythical Wu-Tang Clan and winner of the rap album of the year. Tickets: € 20 (advance ticket sales: € 18).

SÁBADO / SATURDAY 15 Varios horarios. Toda a cidade / Different times. Entire city Festas. Ascensión 2010. Fiestas. Ascensión 2010. Ver día 8. Festival. Ascensión 2010. See May 8. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. ‘Gran xogo sobre o Día das Letras Galegas’ Con Eduvía, para nenos a partir de 6 anos. Gratuíto con inscrición previa. Talleres. ‘Gran juego sobre el Día das Letras Galegas’ Con Eduvía, para niños a partir de 6 años. Gratuito con inscripción previa. Workshops. “Gran juego sobre el Día das Letras Galegas” With Eduvía, for children over 6. Free with prior registration. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de San Miguel dos Agros Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto do organista Carlos Arturo Guerra Parra.

20

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Galiza em Punk Actuación dos grupos Afonía, Vondäniken e Post Mortem. Entrada: 8 € (socios 5 €). Actuación de los grupos Afonía, Vondäniken y Post Mortem. Entrada: 8 € (socios 5 €). Music. Galiza em Punk Performance by the groups Afonía, Vondäniken and Post Mortem. Tickets: € 8 (members: € 5).

DOMINGO / SUNDAY 16 Varios horarios. Toda a cidade / Different times. Entire city Festas. Ascensión 2010. Fiestas. Ascensión 2010. Ver día 8.

Festival. Ascensión 2010. See May 8. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Camiño de aventuras’ Coa compañía Cachirulo para nenos a partir de 5 anos. Entrada: 5 €. Con la compañía Cachirulo para niños a partir de 5 años. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “Camiño de aventuras” With the Cachirulo company for children over 5. Tickets: € 5. 20 h / 8 pm. Capela Real do Hostal dos Reis Católicos Música. Concerto da Orquestra de Cámara da Filarmónica de Colonia Co clarinetista Roman Kushniarou e o violinista Yaroslav Mentsinskyy. Obras de Bach, Pachelbel e Weber. Música. Concierto de la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Colonia Con el clarinetista Roman Kushniarou y el violinista Yaroslav Mentsinskyy. Obras de Bach, Pachelbel y Weber. Music. Concert by the Cologne Philharmonic Chamber Orchestra With the clarinetist Roman Kushniarou and the violinist Yaroslav Mentsinskyy. Works by Bach, Pachelbel and Weber. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Radio Kalimera: ‘Festa Hortera’ Nova edición da festa de espírito hortera que congrega a xente de todas as idades. Entrada: 5 €. Nueva edición de la fiesta de espíritu hortera que congrega a gente de todas las edades. Entrada: 5 €. Music. Radio Kalimera: “Festa Hortera”


Another “naff” party that attracts people of all ages. Tickets: € 5.

LUNS / LUNES / MONDAY 17 Festivo (Día das Letras Galegas) Este ano dedicado ao poeta lugués Uxío Novoneyra. Festivo (Día de las Letras Gallegas) Este año dedicado al poeta lugués Uxío Novoneyra. Public Holiday (Day of Galician Letters) This year the featured poet is Lugo’s Uxío Novoneyra.

MARTES / TUESDAY 18 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Camiños’: ‘Into the wild (Cara a rutas salvaxes)’ Proxección do filme de Sean Penn. Gratuíto. Proyección del fim de Sean Penn. Gratuito. Cinema. “Camiños” series: “Into the Wild” Screening of Sean Penn’s film. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Capitol Música. Ciclo ‘Xacobeo Importa’: Mark Lanegan + Duke Garwood Concerto do cantante e compositor norteamericano, ex compoñente dos Screaming Trees. Entrada: 18 € (anticipada 15 €). Concierto del cantante y compositor norteamericano,

ex componente de los Screaming Trees. Entrada: 18 € (anticipada 15 €). Music. “Xacobeo Importa” series: Mark Lanegan + Duke Garwood Concert by the American signer and composer, exmember of the Screaming Trees. Tickest: € 18 (advance ticket sales: € 15). 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘Odisea espacial’ Dramaturxia de Fernando Dacosta a partir de textos de Arthur C. Clarke. A cargo da Aula de Teatro Universitaria de Ourense (Universidade de Vigo). Gratuíto. Dramaturgia de a partir de textos de . . A cargo del Aula de Teatro Universitaria de (Universidade de ). Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia. “Odisea espacial” Written by Fernando Dacosta, based on texts by Arthur C. Clarke. Performed by Ourense’s Aula de Teatro Universitaria (Vigo University). Free.

Obra de Manuel Lourenzo a cargo da Aula de Teatro da Universidade de Vigo (Campus de Pontevedra). Gratuíto. Obra de a cargo del Aula de Teatro de la Universidade de (Campus de ). Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia. “Eclipses” Play by Manuel Lourenzo, performed the University of Vigo’s Aula de Teatro (Pontevedra Campus). Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Espectáculos. Quequé: ‘Uno y trino’ Ver día 18. Show. Quequé: “Uno y trino” See May 18.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Espectáculos. Quequé: ‘Uno y trino’ Sesión de monólogos cómicos do coñecido showman madrileño. Entrada: 15 € (socios 7 €). Ata o día 19. Sesión de monólogos cómicos del conocido showman madrileño. Entrada: 15 € (socios 7 €). Hasta el día 19. Show. Quequé: “Uno y trino” Session of humorous monologues by the well-known Madrid showman. Tickets: € 15 (members: € 7). Until May 19. 23.30 h / 11.30 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Les Cinq de Cora Ver día 4. Music. Les Cinq de Cora See May 4.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 19 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘Eclipses’

22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Roberto Sobrado Música e poesía en galego nun directo cálido e dinámico. Entrada: 4 €. Música y poesía en gallego en un directo cálido y dinámico. Entrada: 4 €.

21


Axenda Agenda Listings Music. Roberto Sobrado Galician music and poetry in a warm and dynamic live show. Tickets: € 4.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 20 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Geselle’ Proxección do ballet de Adolphe Adam. Gratuíto. Proyección del ballet de Adolphe Adam. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Geselle” Screening of Adolphe Adam’s ballet. Free. 20 h / 8 pm. Centro Sociocultural de Fontiñas Conferencias. II Xornadas Sociosanitarias: ‘Alcohol e sociedade’ Conferencia de Lino Quiñoy, presidente de AISA. Gratuíto. Conferencias. 2nd Socio-Health Seminar: “Alcohol e sociedade” Conference by Linon Quiñoy. President of AISA. Free. 21 h / 9 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Música. Ciclo ‘Vangardas Sonoras’: Castanets

Música. Ciclo ‘ARTeria Rock’: Miguel Costas Histórico do punk-rock galego, ex fundador de Siniestro Total e Aerolíneas Federales. Entrada: 5 €. Histórico del punk-rock gallego, ex fundador de Siniestro Total y Aerolíneas Federales. Entrada: 5 €. Music. “ARTeria Rock” series: Miguel Costas A veteran of Galician punk-rock, ex-member of Siniestro Total and Aerolíneas Federales. Tickets: € 5. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘Rinoceronte no Camiño’ Creación colectiva con dramaturxia de Rubén Ruibal a cargo da Aula de Teatro da Universidade da Coruña. Gratuíto. Creación colectiva con dramaturgia de a cargo del Aula de Teatro de la Universidade da . Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia: “Rinoceronte no Camiño” Collective play written by Rubén Ruibal, performed by the University of A Coruña’s Aula de Teatro. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. II Concerto Homenaxe ao luthier Pablo Seoane Nothink, Día de Furia e Yidorah. Entrada: 10 €. Música. II Concierto Homenaje al luthier Pablo Seoane Nothink, Día de Furia y Yidorah. Entrada: 10 €. Music. 2nd Tribute Concert for the Luthier Pablo Seoane Nothink, Día de Furia and Yidorah. Tickets: € 10. 23.30 h / 11.30 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 6. Music. Blues Jam Session See May 6.

O grupo indie estadounidense presenta o seu disco ‘ El grupo indie estadounidense presenta su disco ‘Music. “Vangardas Sonoras” series: Castanets The American indie group presents its album “Texas Rose, The Thaw and The Beasts.” Tickets: € 10. 21 h / 9 pm. ARTeria Noroeste

22

VENRES / VIERNES / FRIDAY 21 17 h / 5 pm. Zona monumental / Monumental district Eventos sociais. Desfile de tropas da saga Star Wars Os fans da famosa saga cinematográfica lucirán

hoxe os seus uniformes nun desfile que remata na Praza do Obradoiro. Gratuíto. Eventos sociales. Desfile de tropas de la saga Star Wars Los fans de la famosa saga cinematográfica lucirán hoy sus uniformes en un desfile que finalizará en la Praza do Obradoiro. Gratuito. Social event. Star Wars troop parade Fans of the famous film saga will display their uniforms today in a parade ending in Praza do Obradoiro. Free. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘A miña mamá contoume…’ Animación á lectura para nenos de todas as idades. Gratuíto. Animación a la lectura para niños de todas las edades. Gratuito. Children. “A miña mamá contoume…” Reading promotion for children of all ages. Free. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Eventos literarios. ‘Espectáculo poético / Recital multimedia’ Yolanda Castaño presenta unha proxección de videopoesía. Gratuíto. Yolanda Castaño presenta una proyección de videopoesía. Gratuito. Literary event. “Poetic show / Multimedia recital” Yolanda Castaño presents a video-poetry screening. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘Policía’ Obra de S. Mrozeck coa compañía Pinchacarneiro (USC). Gratuíto. Obra de S. Mrozeck con la compañía Pinchacarneiro (USC). Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia: “Policía” Play by S. Mrozeck with the Pinchacarneiro company (USC). Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Teatro. Ciclo ‘Teatro + Danza en Xira’: ‘Platonov’


O Centro Dramático Nacional representa esta peza de xuventude de Anton Chéjov. Entrada: 12 € (estudantes e xubilados: 6 €). Ata o día 22. El Centro Dramático Nacional representa esta pieza de juventud de Anton Chéjov. Entrada: 12 € (estudiantes y jubilados: 6 €). Hasta el día 22. Theatre. “Teatro + Danza en xira” series: “Platonov” The National Drama Centre performs this play from Anton Chéjov’s youth. Tickets: € 12 (students and unemployed: € 6). Until May 22. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Teatro Ensalle: ‘A derradeira fila’ Dirixida por Pedro Fresneda, a obra trata do reencontro e o pasado común de catro personaxes. Entrada: 9 € (socios 5 €). Ata o día 23. Dirigida por , la obra trata del reencuentro y el pasado común de cuatro personajes. Entrada: 9 € (socios 5 €). Hasta el día 23. Theatre. Teatro Ensalle: “A derradeira fila” Directed by Pedro Fresneda, the play deal with the reencounter and common past of four characters. Tickets: € 9 (members: € 5). Until May 23. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Concerto de Liridade Noctámbula Sesión de rumba-folk-jazz coa formación galega gañadora do festival Música Xove 2009. Entrada: 3 €. Música. Concierto de Liridade Noctámbula Sesión de rumba-folk-jazz con la formación gallega ganadora del festival Música Xove 2009. Entrada: 3 €. Music. Concert by Liridade Noctámbula Rumba-folk-jazz session with the Galician group that won the Música Xove 2009 award. Tickets. € 3.

SÁBADO / SATURDAY 22 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Mundos contados’ Con Talía Teatro para nenos de 5 a 11 anos. Gratuíto. Con Talía Teatro para niños de 5 a 11 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Mun-

dos contados” With Talía Teatro, for children ages 5 to 11. Free. 17 h / 5 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Barriga Verde e o Demo Negro’ Obra de monicreques para nenos a partir de 3 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 23. Obra de marionetas para niños a partir de 3 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 23. Children. “Escena en familia” series: “Barriga Verde e o Demo Negro” Puppet show for children over 3. Tickets: € 5. Until May 23.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘Matilda’ Adaptación de ‘Pedro e o capitán’ de M. Benedetti coa compañía Bicodobrelo. Gratuíto. Adaptación de ‘Pedro y el capitán’ de M. Benedetti con la compañía Bicodobrelo. Gratuíto. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia: “Matilda” Adaptation of “Pedro y el capitán” by M. Benedetti with the Bicodobrelo company. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Teatro. Ciclo ‘Teatro + Danza en Xira’: ‘Platonov’ Ver día 21. Theatre. “Teatro + Danza en Xira” series: “Platonov” See May 21. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Teatro Ensalle: ‘A derradeira fila’ Ver día 21. Theatre. Teatro Ensalle: “A derradeira fila” See May 21.

DOMINGO / SUNDAY 23 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Kamikaze Producciones: ‘La función por hacer’ Montaxe de Miguel del Arco e Aitor Tejada que adapta a obra máis coñecida de Luigi Pirandello, ‘Seis personaxes na procura de autor’. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes: 6 €). Ata o día 23. Montaje de del Arco y que adapta la obra más conocida de , ‘Seis personajes en busca de autor’. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes: 6 €). Hasta el día 23. Theatre. Kamikaze Producciones: “La función por hacer” Production by Miguel del Arco and Aitor Tejada, which adapts the better known play by Luigi Pirandello, “Seis personajes en busca de autor.” Tickets: € 10 (OAPs and students. € 6). Until May 23.

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Barriga Verde e o Demo Negro’ Ver día 22. Children. “Escena en familia” series: “Barriga Verde e o Demo Negro” See May 22. 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Kamikaze Producciones: ‘La función por hacer’ Ver día 22.

23


Axenda Agenda Listings Theatre. Kamikaze Producciones: “La función por hacer” See May 22. 18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 1’ Comeza o festival internacional de curtametraxes de Santiago coa proxección de curtas internacionais. Comienza el festival internacional de cortometrajes de Santiago con la proyección de cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 1” Santiago’s international short film festival begins with the screening of international shorts.

Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 1’ Proxección de 11 curtas experimentais. Proyección de 11 cortos experimentales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Explora 1” Screening of 11 experimental shorts. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 2’ Proxección de 7 curtas internacionais. Proyección de 7 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 2” Screening of 7 international shorts.

LUNS / LUNES / MONDAY 24 16.30 h / 4.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 7’ Proxección de 7 curtas internacionais. Proyección de 7 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 7” Screening of 7 international shorts.

20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Teatro Ensalle: ‘A derradeira fila’ Ver día 21. Theatre. Teatro Ensalle: “A derradeira fila” See May 21. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de San Paio de Antealtares Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto a cargo do organista Jesús Gonzalo López. Obras do s. XVII. Gratuíto. Concierto a cargo del organista Jesús Gonzalo López. Obras del s. XVII. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Concert by the organist Jesús Gonzalo López. Compositions from the 17th century. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal

24

18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 3’ Proxección de 7 curtas internacionais. Proyección de 7 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 7” Screening of 7 international shorts. 18.30 h / 6.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘España 4’ Proxección das 7 curtas españolas. Proyección de 7 cortos españoles. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Spain 3” Screening of 7 Spanish shorts. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘Cambio social, crise e sistema de pensións’ Con Melchor Fernández e Xaquín Álvarez Corbacho. Gratuíto. Con Melchor Fernández y Xaquín Álvarez Corbacho. Gratuito.

Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Cambio social, crise e sistema de pensións” With Melchor Fernández and Xaquín Álvarez Corbacho. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. Ciclo ‘Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia’ Un cuarteto de corda interpreta obras de Janáchek e Mozart. Gratuíto. Un cuarteto de cuerda interpreta obras de Janáchek y Mozart. Gratuito. Music. “Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia” A string quartet performs compositions by Janáchek and Mozart. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘España 1’ Proxección de 7 curtas españolas. Proxección de 7 cortos españoles. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Spain 1” Screening of 7 Spanish shorts. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 8’ Proxección de 7 curtas internacionais. Proyección de 7 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 8” Screening of 7 international shorts. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 3.


Entertainment. “Dar no cravo” See May 3. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 4’ Proxección de 7 curtas internacionais. Proyección de 7 cortos internaiconales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 4” Screening of 7 international shorts. 22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 2’ Proxección de 10 curtas experimentais. Proyección de 10 cortos experimentales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Explora 2” Screening of 10 experimental shorts.

MARTES / TUESDAY 25 16.30 h / 4.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 6’ Proxección de 6 curtas internacionais. Proyección de 6 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 6” Screening of 6 international shorts.

18.30 h / 6.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘España 3’ Proxección de 7 curtas españolas. Proyección de 7 cortos españoles. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Spain 3” Screening of 7 Spanish shorts. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 5’ Proxección de 6 curtas ‘internacionais. Proyección de 6 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 5” Screening of 6 international shorts. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Camiños’: ‘Saint Jacques… La Mecque (Peregrinos)’ Proxección do filme de Coline Serreau rodado no Camiño de Santiago. Gratuíto. Proyección del filme de Coline Serreau rodado en el Camino de Santiago. Gratuito. Cinema. “Camiños” series: “Saint Jacques… La Mecque (Peregrinos)” Screening of Coline Serreau’s film shot along the Way of St. James. Free.

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Música, vídeo e foto con Mac en inglés Para maiores de 13 anos. Gratuíto con inscrición previa. Ata o día 27. Talleres. Música, vídeo y foto con Mac en inglés Para mayores de 13 años. Gratuito con inscripción previa. Hasta el día 27. Workshop. Music, video and photo with Mac in English For over-13s. Free with prior registration. Until May 27. 18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 2’ Proxección de 10 curtas experimentais. Proyección de 10 cortos experimentales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Explora 2” Screening of 10 experimental shorts.

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘España 2’ Proxección de 7 curtas españolas. Proyección de 7 cortos españoles. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Spain 2” Screening of 7 Spanish shorts.

21 h / 9 pm. ARTeria Noroeste Música. Ciclo ‘ARTeria Clásica’: Ensemble Plus O quintento austríaco interpreta clásicos galegos do século XX. Entrada: 5 €. El quinteto austríaco interpreta clásicos gallegos del siglo XX. Entrada: 5 €. Music. “ARTeria Clásica” series: Ensemble Plus The Austrian quintet performs Galician classics from the 20th century. Tickets: € 5. 21 h / 9 pm. Catedral de Santiago Música. Concerto de fin de curso do Coro Universitario Interpretación da obra ‘Membra Jesu Nostri’, de Dietrich Buxtehude, coa Capela Compostelana, dirixida por Francisco Luengo, e varios solistas. Gratuíto. Música. Concierto de fin de curso del Coro Universitario Interpretación de la obra ‘, de , con la Capela , dirigida por , y varios solistas. Gratuito. Music. End-of-course concert by the University Choir Performance of Dietrich Buxtehude’s “Membra Jesu Nostri,” with the Compostela Capela choir, conducted by Francisco Luengo, and several soloists. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Galicia 1’ Proxección das 9 curtas galegas. Proyección de 9 cortos gallegos. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Galicia 1” Screening of 9 Galician shorts. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. II Festa da Primavera: Loretta Martin Regreso aos escenarios desta banda coruñesa de música funk. Entrada: 5 €. Regreso a los escenarios de esta banda coruñesa de música funk. Entrada: 5 €. Music. 2nd Spring

25


Axenda Agenda Listings Festival: Loretta Martin Return of this Coruña funk band. Tickets: € 5. 22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 3’ Proxección de 12 curtas experimentais. Proyección de 12 cortos experimentales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Explora 3” Screening of 12 experimental shorts. 23.30 h / 11.30 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Álvaro Vieito Quartet Jam session de jazz. Entrada: 3 €. Jam session de jazz. Entrada: 3 €. Music. Álvaro Vieito Quartet Jazz jam session. Tickets: € 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 26 16.30 h / 4.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 4’ Proxección de 7 curtas internacionais. Proyección de 7 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 4” Screening of 7 international shorts. 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Música, vídeo e foto con Mac en inglés Talleres. Música, vídeo y foto con Mac en inglés Ver día 25. Workshop. Music, video and photo with Mac in English See May 25.

Proyección de 7 cortos españoles. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Spain 2” Screening of 7 Spanish shorts. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘España 3’ Proxección de 7 curtas españolas. Proyección de 7 cortos españoles. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Spain 3” Screening of 7 Spanish shorts. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 3’ Proxección de 7 curtas internacionais. Proyección de 7 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 3” Screening of 7 international shorts. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Concerto de The Stems Un dos grandes nomes na escena musical australiana ofrece a súa última xira. Entrada: 20 € (socios 10 €). Música. Concierto de The Stems Uno de los grandes nombres en la escena musical australiana ofrece su última gira. Entrada: 20 € (socios 10 €). Music. Concert by The Stems One of the great names from the Australian music scene on their last tour. Tickets: € 20 (members: € 10).

26

22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Maxia. II Festa da Primavera: Mago Vituco Espectáculo de maxia con humor. Entrada: 4 €. Magia. II Fiesta de la Primavera: Mago Vituco Espectáculo de magia con humor. Entrada: 4 €. Magic. 2nd Spring Festival: Mago Vituco Magic show with comedy. Tickets: € 4.

22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘España 1’ Proxección de 7 curtas españolas. Proxección de 7 cortos españoles. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Spain 1” Screening of 7 Spanish shorts.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 27

18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 5’ Proxección de 6 curtas internacionais. Proyección de 6 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 5” Screening of 6 international shorts. 18.30 h / 6.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘España 2’ Proxección de 7 curtas españolas.

Proxección de 6 curtas internacionais. Proyección de 6 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 6” Screening of 6 international shorts.

16.30 h / 4.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 2’ Proxección de 7 curtas ‘internacionais. Proyección de 7 cortos ‘internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 2” Screening of 7 international shorts. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 6’

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación


Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Excelsior’ Proxección do ballet de Luigi Manzotti. Gratuíto. Proyección del ballet de Luigi Manzotti. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Excelsor” Screening of Luigi Manzotti’s ballet. Free. 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Música, vídeo e foto con Mac en inglés Talleres. Música, vídeo y foto con Mac en inglés Ver día 25. Workshop. Music, video and photo with Mac in English See May 25. 18.30 h / 6.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 1’ Proxección de 11 curtas experimentais. Proyección de 11 cortos experimentales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Explora 1” Screening of 11 experimental shorts. 20 h / 8 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Conferencias. Ciclo ‘ConCiencia’ A cargo de Sir Harold W. Kroto, Premio Nobel de Química 1996. Gratuíto. A cargo de Sir Harold W. Kroto, Premio Nobel de Química 1996. Gratuito.

Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 1’ Proxección de 7 curtas internacionais. Proyección de 7 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 1” Screening of 7 international shorts. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Concerto da Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Antoni Ros Marbà e coa mezzosoprano Marisa Martins. Obras de Debussy, Mompou e Ravel. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Música. Concierto de la Real Filharmonía de Galicia Dirigida por Antoni Ros Marbà y con la mezzosoprano Marisa Martins. Obras de Debussy, Mompou y Ravel. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Concert by Real Filharmonía de Galicia Conducted by Antoni Ros Marbà and with the mezzosoprano Marisa Martins. Compositions by Debussy, Mompou and Ravel. Tickets: € 10 (OAPs and students: € 6). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Ciclo ‘Redenasa.son’ Actuación de Transilvanians, Jamaican Selectors, DJ Jaco e DJ Jhosua. Entrada: 10 € (socios 5 €). Actuación de Transilvanians, Jamaican Selectors, DJ Jaco y DJ Jhosua. Entrada: 10 € (socios 5 €). Music. “Redenasa.son” series Performance by Transilvanians, Jamaican Selectors, DJ Jaco and DJ Jhosua. Tickets: € 10 (members: € 5).

Concert by this Ourense folk group.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. II Festa da Primavera: Igloo Sons electrónicos e melodías pop cunha clara influencia anglosaxona. Entrada: 3 €. Sonidos electrónicos y melodías pop con una clara influencia anglosajona. Entrada: 3 €. Music. 2nd Spring Festival: Igloo Electronic sounds and pop melodies with a clear Anglo-Saxon influence. Tickets: € 3. 22.30 h / 10.30 pm. Salón Teatro Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Galicia 1’ Proxección de 9 curtas galegas. Proyección de 9 cortos galegos. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Galicia 1” Screening of 9 Galician shorts.

22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 7’ Proxección de 7 curtas internacionais. Proyección de 7 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 7” Screning of 7 international shorts. Conference. “ConCiencia” series By Sir Harold W. Kroto, Chemistry Nobel Prize-winner 1996. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro

22.30 h / 10.30 pm. Casa das Crechas Música. Coanhadeira Concerto do grupo ourensano de música folk. Concierto del grupo ourensano de música folk. Music. Coanhadeira

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Concerto de Javier Krahe Volve o satírico cantautor madrileño. Entrada: 20 €. Ata o día 28. Música. Concierto de Javier Krahe

27


Axenda Agenda Listings Vuelve el satírico cantautor madrileño. Entrada: 20 €. Hasta el día 28. Music. Concert by Javier Krahe The satyrical Madrid singer-songwriter returns. Tickets: € 20. Until May 28.

Proyección de 7 cortos internacionales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “International 8” Screening of 7 international shorts. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘España 4’ Proxección de 7 curtas españolas. Proyección de 7 cortos españoles. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Spain 4” Screening of 7 Spanish shorts. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Espectáculos. II Festa da Primavera: Mofa e Befa Noite de humor con Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira. Entrada: 5 €.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 28

Noche de humor con Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira. Entrada: 5 €. Show. 2nd Spring Festival: Mofe and Befa Comedy evening with Evaristo Calvo and Víctor Mosqueira. Tickets: € 5.

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Manualidades en inglés Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. Talleres. Manualidades en inglés Para niños de 6 a 12 años. Gratuito con inscripción previa. Workshop. Craftwork in English For children ages 6 to 12. Free with prior registration.

22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Explora 3’ Proxección de 11 curtas experimentais. Proyección de 11 cortos experimentales. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: “Explora 3” Screening of 11 experimental shorts.

18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: ‘Internacional 8’ Proxección de 7curtas internacionais.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Concerto de Javier Krahe Música. Concierto de Javier Krahe

28

Ver día 27. Music. Concert by Javier Krahe See May 27.

SÁBADO / SATURDAY 29 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpreta contos en lingua de signos española. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpreta cuentos en lengua de signos española. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Storytelling in sign language” The Galician Federation for the Deaf presents stories in Spanish sign language. For children ages 6 to 12. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto do organista Canco López e a violinista Elsa Ferrer. Obras renacentistas. Gratuíto. Concierto del organista Canco López y la violinista Elsa Ferrer. Obras renacentistas. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Concert by the organist Canco López and the violinist E l s a F e r r e r. Renaissance compositions. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: Gala de clausura Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: Closing gala


20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. KProducciones: ‘La charca inútil’ Drama de David Desola galardoado co Premio Lope de Vega 2007, dirixido por Roberto Cerdá. Entrada: 10 €. Ata o día 30. Drama de galardonado con el Premio 2007, dirigido por . Entrada: 10 €. Hasta el día 30. Theatre. Kproducciones: “La charca inútil” Drama by David Desola, winner of 2007 Lope de Vega Award, directed by Roberto Cerdá. Tickets: € 10. Until May 30. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. La Tristura: ‘Actos de juventud’ Montaxe que xoga coas novas linguaxes escénicas. Entrada: 9 € (socios 5 €). Ata o día 30. Montaje que juega con los nuevos lenguajes escénicos. Entrada: 9 € (socios 5 €). Hasta el día 30. Theatre. La Tristura: “Actos de juventud” Production that plays with new stage languages. Tickets: € 9 (members: € 5). Until May 30. 23 h / 11 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: Premiados Proxección das curtas galardoadas nesta edición do Festival. Proyección de los cortos galardonados en esta edición del Festival. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: Prizewinners Screening of this year’s prizewinning shorts.

DOMINGO / SUNDAY 30 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Blancanieves’ Coa compañía aragonesa Arbolé para nenos a partir de 3 anos. Entrada: 5 €. Con la compañía aragonesa Arbolé para niños a partir de 3 años. Entrada: 5 €.

Children. “Escena en familia”: “Blancanieves” With the Aragonese company Arbolé for children over 3. Tickets: € 5. 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. KProducciones: ‘La charca inútil’ Ver día 29. Theatre. Kproducciones: “La charca inútil” See May 29. 18.30 h / 6.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: Premiados Proxección das curtas galardoadas nesta edición do Festival. Proyección de los cortos galardonados en esta edición del Festival. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: Prizewinners Screening of this year’s prizewinning shorts. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. La Tristura: ‘Actos de juventud’ Ver día 29. Theatre. La Tristura: “Actos de juventud” See May 29. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. VII Festival ‘Curtocircuíto’: Premiados Proxección das curtas galardoadas nesta edición do Festival. Proyección de los cortos galardonados en esta edición del Festival. Cinema. 7th “Curtocircuíto” Festival: Prizewinners Screening of this year’s prizewinning shorts. 21.30 h / 9.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Música. Concerto de Bill Wyman Único concerto en Galicia ofrecido polo ex-baixista dos míticos Rolling Stones. Entrada: 22 €. Música. Concierto de Bill Wyman Único concierto en Galicia ofrecido por el ex-bajista de los míticos Rolling Stones. Entrada: 22 €. Music. Concert by Bill Wyman The ex-bass player of the mythical Rolling Stones’ only concert in Galicia. Tickets: € 22.

LUNS / LUNES / MONDAY 31 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 3. Entertainment. “Dar no cravo” See May 3. 22 h / 10 pm. Fundación Araguaney Cine. Ciclo ‘As lúas de Amal’ Proxección dunha película do festival Amal elixida por votación na web. Gratuíto. Proyección de una película del festival Amal elegida por votación en la web. Gratuito. Cinema. “As lúas de Amal” Screening of a film from the Amal festival, chosen by web voting. Free.

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

29


Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327. Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación

30

del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Entrada libre. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pin-

tura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Entrada libre. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. Free entrance. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditional trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

619. www.cgac.org Ma-Do: 11-20 h. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación. Ma-Do: 11-20h. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y proyectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Tue-Sun: 11 am-8 pm. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. Temporalmente pechado. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. Temporalmente cerrado. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organi-

za exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Temporarily closed. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum organises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles.

h, 16-19 h. Do y festivos: cerrado. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Open from April to December. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays closed. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical ornaments and documents. GALICIA DIXITAL. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel.: 981 554 048. Lu-Sa e festivos: 10.30-14 h, 16-20.30 h. Escenarios virtuais para realizar un percorrido fascinante polos novos camiños da comunicación plástica e pola Galicia máis moderna. Lu-Sa y festivos: 10:30-14 h, 16-20.30 h. Escenarios virtuales para realizar un recorrido fasci-

MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Aberto de abril a decembro. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: pechado. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Abierto de abril a diciembre. Lu-Sa: 10.30 - 13.30

31


Exposicións Permanentes Exposiciones Permanentes Permanent Exhibitions nante por los nuevos caminos de la comunicación plástica y por la Galicia más moderna. Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm. 4-8.30 pm. Virtual settings for undertaking a fascinating exploration along the new paths of plastic communication and around cutting-edge Galicia. MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com Ma-Do: 11-13.30 h, 16-18.30 h. Luns pechado. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. Ma-Do: 11-13.30 h, 16-18.30 h. Lunes cerrado. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Tue-Sun: 11 am-1.30 p, 4-6.30 pm. Closed Monday. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00. Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de

32

pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén. Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e3 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Temporarily closed. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h.

Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers. MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería,


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century.

de instrumental antigo. Lu-Vi: 9-15 h. Cerrado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 9 am-3 pm. Closed August. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 10- 13 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DO COLEXIO MÉDICO MUSEO DEL COLEGIO MÉDICO MEDICAL ASSOCIATION MUSEUM. b3 Rúa de San Pedro de Mezonzo, 41.Tel.: 981 595 562. Lu-Ve: 9-15 h. Pechado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición

Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difundir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage.

Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.

PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas.

33


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA COMPOSTUR EN:* / PUNTOS DE VENTA COMPOSTUR EN:* / COMPOSTUR POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Compostur e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Compostur y en los puntos de salida / Tickets on sale at Compostur and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

Pazo de Xelmírez d2

12 Museo de Terra Santa e2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2


00

20

19


Exposicións Exposiciones Exhibitions

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

Exposicións Temporais

Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. 'Santiago, punto de encontro'. Ata o 1 de novembro. Montaxe que reúne obras mestras da Catedral de Santiago e da propia Fundación, establecendo un diálogo entre as artes sacras e as artes modernas. Inclúe pinturas de Dalí ou Picasso e pezas destacadas dos fondos do Cabido Catedralicio.

36

'Santiago, punto de encuentro'. Hasta el 1 de noviembre. Montaje que reúne obras maestras de la catedral de Santiago y de la propia Fundación, estableciendo un diálogo entre las artes sacras y las artes modernas. Incluye pinturas de Dalí o Picasso y piezas destacadas de los fondos del Cabildo Catedralicio. “Santiago, punto de encuentro.” Until November 1. Show featuring masterpieces belonging to Santiago Cathedral and the Foundation itself, establishing a dialogue between religious art and modern art. Includes paintings by Dalí or Picasso and outstanding works from the Cathedral Chapter's collection. AUDITORIO DE GALICIA. d2 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. 'María Xosé Díaz 1980-2010'. Ata o 20 de xuño. Exposición da producción da artista multidisciplinar pontevedresa nas últimas dúas décadas. 'María Xosé Díaz 1980-2010'. Hasta el 20 de junio. Exposición de la producción de la

artista multidisciplinar pontevedresa en las últimas ds décadas. “María Xosé Díaz 1980-2010.” Until June 20. Exhibition featuring this multidisciplinary artist from Pontevedra's work in the last two decades. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. d2 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. 'Espectral. Parte I'. Ata o 2 de maio. Mostra pluridisciplinar dos fondos do CGAC baixo a protección das máscaras mortuorias de Arnulf Rainer de 1985. 'Espectral. Parte I'. Hasta el 2 de mayo. Muestra pluridisciplinar de los fondos del CGAC bajo la protección de las máscaras mortuorias de Arnulf Rainer de 1985. “Espectral. Parte I.” Until May 2. Multidisciplinary exhibition that reinterprets the CGAC collection under the protection of Arnulf Rainer's mortuary masks from 1985. Gilberto Zorio. Ata o 27 de xuño. En colaboración co MAMbo (Museo d´Arte Moderna di


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

Bologna), a mostra percorre a traxectoria do creador italiano. Gilberto Zorio. Hasta el 27 de junio. En colaboración con el MAMbo (Museo d´Arte Moderna di Bologna), la muestra recorre la trayectoria del creador italiano. Gilberto Zorio. Until June 27. In collaboration with the MAMbo (Museo d'Arte Moderna di Bologna), the exhibition traces the career of the Italian creator. CENTRO SOCIAL CAIXANOVA. e2 20 Horario: L-V: 18-21.30 h. S,D, festivos: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 6-9.20 pm. Sat, Sund and holidays: 11 am-2 pm. 'El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido'. Ata o 31 de decembro. A mostra desvela os detalles do monumental conxunto escultórico do século XII que preside a entrada occidental da Catedral, actualmente en proceso de restauración. 'El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido'. Hasta el 31 de diciembre. La muestra desvela los detalles del monumental conjunto escultórico del siglo XII que preside la entrada occidental de la Catedral, actualmente en proceso de restauración. “El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido.” Until December 31. This exhibition reveals the details of the monumental 12th-century sculpture dominating the Cathedral's west entrance; it is currently being restored. 'Telón de fondo'. Do 29 abril ao 30 de maio. Retraros realizados nos estudos galegos, con énfase na primeira metade do século XX. 'Telón de fondo'. Del 29 abril al 30 de mayo. Retratos realizados en los estudios gallegos, con énfasis en la primera mitad del siglo XX. “Telón de fondo.” From April 29 to May 30. Portraits made in Galician studios, with emphasis on the first half of the 20th century. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: Ma-V: 12-14 h., 17.30-20.30 h. Sa: 1115 h., 16.30-21 h. Do: 11-15 h. Open: Tue-Fri: 12 noon-4 pm, 5.30-8 pm. Sat: 11 am-3 pm, 4.30-9 pm. Sun: 11-3 pm. 'Santiago, cidade ilustrada'. Ata o 30 de maio. Exposición que revisa o tratamento da cidade e a paisaxe compostelá nos cómics de autores gale-

gos como Miguelanxo Pardo, Xaquín Marín, Fausto ou Kukas. 'Santiago, cidade ilustrada'. Hasta el 30 de mayo. Exposición que revisa el tratamiento de la ciudad y el paisaje compostelano en los cómics de autores gallegos como Miguelanxo Pardo, Xaquín Marín, Fausto o Kukas. “Santiago, cidade ilustrada.” Until May 30. Exhibition that takes a look at how Compostela and its cityscape is portrayed in comics by Galician artists such as Miguelanxo Pardo, Xaquín Marín, Fausto or Kukas. 'Peter Petrake' de Miguel Calatayud. Ata o 30 de maio. O Premio Nacional de Ilustración 2009 presenta unha obra de estética pop que se publicaba nos anos 70 por entregas na revista 'Trinca'. 'Peter Petrake' de Miguel Calatayud. Hasta el 30 de mayo. El Premio Nacional de Ilustración 2009 presenta una obra de estética pop que se publicaba en los años 70 por entregas en la revista 'Trinca'. “Peter Petrake” by Miguel Calatayud. Until May 30. The artist that won the 2009 National Illustration Prize presents pop work that was published in the 70s in installments along with the “Trinca” magazine. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: M-S: 10-14 h, 16-20 h. Domingos festivos: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sunday and public holidays: 11 am-2 pm. 'Día das Letras Galegas. Uxío Novoneyra'. Do 11 ao 30 de maio. Como cada ano, o Museo dedica unha mostra bibliográfica ao personaxe homenaxeado no Día das Letras Galegas. 'Día das Letras Galegas. Uxío Novoneyra'. Del 11 al 30 de mayo. Como cada año, el Museo dedica una muestra bibliográfica al personaje homenajeado en el Día das Letras Galegas. “Día das Letras Galegas. Uxío Novoneyra.” From May 11 to 30. The Museum presents its annual bibliographic exhibition devoted to the person featured on the Day of Galician Letters. 'Debuxantes da pedra, fabricantes da lata'. Ata o 16 de xuño. Mostra sobre a historia de La Artística, principal empresa galega na elaboración de latas de conserva, por medio de pedras

litográficas, gravados e diversos materiais de principios do século XX. 'Debuxantes da pedra, fabricantes da lata'. Hasta el 16 de junio. Muestra sobre la historia de La Artística, principal empresa gallega en la elaboración de latas de conserva, por medio de piedras litográficas, grabados y diversos materiales de principios del siglo XX. “Debuxantes da pedra, fabricantes da lata.” Until June 16. Exhibition featuring the history of La Artística, Galicia's main can-making company, made up of lithographic stones, engra-th vings and different materials of the early 20 century. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS. e2 05 Horario: M-V: 10-20 h. Sábados: 10.30-13.30, 17-20 h. Domingos: 10.30-13.30 h. Open: Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am1.30 pm, 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. 'Cristianos puros de África: Peregrinaciones'. Ata o 4 de xullo. Exposición fotográfica do artista Luis López que se complementa coa mostra da Casa da Parra e presenta unha visión acerca dos primeiros cristiáns africanos. 'Cristianos puros de África: Peregrinaciones'. Hasta el 4 de julio. Exposición fotográfica del artista Luis López que se complementa con la muestra de la Casa da Parra y presenta una visión acerca de los primeros cristianos africanos. “Cristianos puros de África: Peregrinaciones.” Until July 4. Photography exhibition by

37


Exposicións Temporais Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions the artist Luis López, which accompanies the exhibition in Casa da Parra and presents a view of Africa's first Christians.

Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm.

CASA DA PARRA. d2 13 Horario: M-S: 11-14 h, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm.

'Beijing Time /La hora de China /北京时间'. Do 11 de maio ao 25 de xullo. Selección de pezas de gran formato de diversos artistas pequineses de vangarda.

'Cristianos puros de África: Culto y fe'. Ata o 4 de xullo. O fotógrafo Luis López, 'Gabú', ofrece unha visión moi intimista sobre os cristiáns das altas terras de Etiopia e Eritrea. 'Cristianos puros de África: Culto y fe'. Hasta el 4 de julio. El fotógrafo Luis López, 'Gabú', ofrece una visión muy intimista sobre los cristianos de las altas tierras de Etiopia y Eritrea. “Cristianos puros de África: Culto y fe.” Until July 4. The photographer Luis López, “Gabú,” presents a very intimate vision of Christians in the highlands of Ethiopia and Eritrea. SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm. 'Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo'. Do 6 de maio ao 1 de agosto. O fotógrafo galego Manuel Valcárcel e o compositor Alejandro González recollen nesta mostra audiovisual as súas 'Peregrinacións Maiores' dende Xerusalén a Roma e dende Roma ata Santiago. 'Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo'. Del 6 de mayo al 1 de agosto. El fotógrafo gallego Manuel Valcárcel y el compositor Alejandro González recogen en esta muestra audiovisual sus 'Peregrinaciones Mayores' desde Jerusalén a Roma y desde Roma hasta Santiago. “Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo.” From May 6 to August 1. The Galician photographer Manuel Valcárcel and the composer Alejandro González present in this audiovisual exhibition their “Major Pilgrimages” from Jerusalem to Rome and from Rome to Santiago. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 E IGREXA DA UNIVERSIDADE. d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h.

38

'Beijing Time /La hora de China /北京时间'. Del 11 de mayo al 25 de julio. Selección de piezas de gran formato de diversos artistas pequineses de vanguardia. 'Beijing Time /La hora de China /北京时间'. From May 11 to July 25. A selection of largesize works by avant-garde Beijing artists. EL CORTE INGLÉS Horario: L-S: 10-22 h. Open: Mon-Sat: 10 am-10 pm. 'Universo Star Wars'. Do 9 de abril ao 22 de maio. Máis de 500m2 de exposición sobre a saga fílmica da 'Guerra de las Galaxias', cun milleiro de artigos de coleccionismo desde 1977 ata a actualidad. 'Universo Star Wars'. Del 9 de abril al 22 de mayo. Más de 500m2 de exposición sobre la saga fílmica de la 'Guerra de las Galaxias', con un millar de artículos de coleccionismo desde 1977 hasta la actualidad. “Universo Star Wars.” From April 9 to May 22. More than 500m2 of exhibition space on the Star Wars film series, with a thousand collector's items from 1977 to the present. ZONA ‘C’. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm.

'Grandes batallas'. Ata o 21 de maio. Instalación da artista Antía Moure. 'Grandes batallas'. Hasta el 21 de mayo. Instalación da artista Antía Moure. “Grandes batallas.” Until May 21. Installation by the artist Antía Moure. ARTERIA NOROESTE. e1 Horario: L-D: 10-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-8 pm. '25 aniversario de Títeres Cachirulo'. Ata o 31 de maio. Mostra das montaxes máis significativas da prestixiosa compañía teatral galega. '25 aniversario de Títeres Cachirulo'. Hasta el 31 de mayo. Muestra de los montajes más significativos de la prestigiosa compañía teatral gallegas. “25th anniversary of Títeres Cachirulo.” Until May 31. Exhibition featuring the prestigious Galician theatre company's most important productions. CASA DAS ASOCIACIÓNS. b3 Horario: L-V: 09-14 h, 16.30-21.30 h. Sa: 1014 h, 16.30-21.30 h. Open: Mon-Fri: 09 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. Sat: 10 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. 'Guatemala: el sur también cuenta'. Do 4 ao 15 de maio. Fotos de Manuel Molines sobre os esforzos da poboación guatemalteca para sair da pobreza no cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. 'Guatemala: el sur también cuenta'. Del 4 al 15 de mayo. Fotos de Manuel Molines sobre los esfuerzos de la población guatemalteca para salir de la pobreza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. “Guatemala: el sur también cuenta.” From May 4 to 15. Pictures by Manuel Molines on the Guatemaltecan population's efforts to overcome poverty and fulfil the Millennium Development Objectives. 'A linguaxe do Cömic'. Do 18 de maio ao 2 de xuño. Mostra de orixinais e obradoiro de cómic e ilustración no marco do programa 'Maio das Letras'. 'A linguaxe do Cömic'. Del 18 de mayo al 2 de junio. Muestra de originales y taller de cómic e ilustración en el marco del programa 'Maio das


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

Letras'. “A linguaxe do Cömic.” From May 18 to June 2. Exhibition featuring originals and comic and illustration workshop included in the “Maio das Letras” programme. EASD MESTRE MATEO. e3 Horario: L-V: 09-14 h, 16-21 h. Open: Mon-Fri: 9 am-2 pm, 4-9 pm. 'Grafías'. Ata o 28 de maio. Retrospectiva do novo ilustrador compostelán José María Picón. 'Grafías'. Hasta el 28 de mayo. Retrospectiva del joven ilustrador compostelano José María Picón. “Grafías.” Until May 28. Retrospective of work by the young Compostela illustrator José María Picón. FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. '¿Qué es lo que hace a los espejismos de hoy tan diferentes, tan atractivos?'. Ata o 31 de xullo. Mostra colectiva de artistas iberoamericanos como Ana DeMatos, Joan Fontcuberta ou Lino Lago. '¿Qué es lo que hace a los espejismos de hoy tan diferentes, tan atractivos?'. Hasta el 31 de julio. Muestra colectiva de artistas iberoamericanos como Ana DeMatos, Joan Fontcuberta o Lino Lago. “¿Qué es lo que hace a los espejismos de hoy tan diferentes, tan atractivos?” Until July 31. Collective exhibition by Latin American artists such as Ana DeMatos, Joan Fontcuberta or Lino Lago. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment. 'Discontinuidades'. Ata o 4 de xuño. Mostra do traballo pictórico máis recente do portugués Pedro Calapez. 'Discontinuidades'. Hasta el 4 de junio. Muestra del trabajo pictórico más reciente del portugués Pedro Calapez. “Discontinuidades.” Until June 4. Painting exhi-

bition featuring recent work by Portuguese artist Pedro Calapez. GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. 'Holyrood 0809'. Ata o 4 de xuño. Taballos recentes do lugués Roberto González Fernández. 'Holyrood 0809'. Hasta el 4 de junio. Trabajos recientes del lugués Roberto González Fernández. “Holyrood 0809”. Until June 4. The Lugo artist Roberto González Fernández shows a selection of his work. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. 'Sálvese quen poida'. Ata o 18 de maio. Traballos recentes do escultor pontevedrés Lito Portela. 'Sálvese quen poida'. Hasta el 18 de mayo. Trabajos recientes del esultor pontevedrés Lito Portela. “Sálvese quen poida.” Until May 18. Sculpture exhibition featuring recent work by the Pontevedra artist Lito Portela. 'Los silencios de la luz'. Do 21 de maio ao 22 de xuño. Exposición do recoñecido pintor e ilus-

trador galego Xoán Guerreiro. 'Los silencios de la luz'. Del 21 de mayo al 22 de junio. Exposición del reconocido pintor e ilustrador gallego Xoán Guerreiro. “Los silencios de la luz.” From May 21 to June 22. Exhibition by the renowned Galician painter and illustrator Xoán Guerreiro. GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. 'Xentes'. Ata o 14 de maio. Pinturas de Isaac Díaz Pardo sobr o tema da figura humana. 'Xentes'. Hasta el 14 de mayo. Pinturas de Isaac Díaz Pardo sobre el tema de la figura humana. “Xentes.” Until May 14. Paintings by Isaace Díaz Pardo on the theme of the human figure. GALERÍA SABOR A MENTA. d3 Horario: L-V: 17-21 h. Sábado: 12-14 h. Open: Mon-Fri: 7-9 pm. Saturday: 12 noon-2 pm. 'Sen preguntas nin respostas'. Ata o 5 de maio. Os creadores galegos Tucho Abalo e Óscar Aldonza, especializados en materiais de reciclaxe, presentan o seu traballo escultórico. 'Sen preguntas nin respostas'. Hasta el 5 de mayo. Los creadores gallegos Tucho Abalo y Óscar Aldonza, especializados en materiales de reciclaje, presentan su trabajo escultórico. “Sen preguntas nin respostas.” Until May 5. The Galician creators Tucho Abalo and Óscar Aldonza, who specialise in recycled materials, present their sculptural work. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. 'El cielo en la incómoda ciudad'. Ata o 27 de maio. Pinturas do artista Florentino Díaz. 'El cielo en la incómoda ciudad'. Hasta el 27 de mayo. Pinturas del artista Florentino Díaz. “El cielo en la incómoda ciudad.” Until May 27. Paintings by the artist Florentino Díaz.

39


Compostela Escondida Hidden Compostela

O Culturall cumpre 50! El Culturall cumple 50! Culturall Turns 50! 40


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

E

ste mes de maio cumpre o Culturall 50 números e polo tanto tamén 50 meses. 50 meses que suman máis de 4 anos, que é o tempo que levamos con vós. Unha permanencia inusitadamente alta para unha publicación gratuíta e dependente da Administración, co que iso supón. 50 meses que significan máis de medio millón de exemplares na rúa e, polo tanto, tamén máis de 500.000 lectores ao longo deste tempo.

E todo grazas a vós, que nos ledes, valorades e seguides, e que vos deixades aconsellar cada mes... Longa vida ao Culturall! Para seguir medrando, en anos e en calidade, precisamos da vosa axuda: enviádenos as vosas opinións, ideas e suxestións sobre o Culturall a través do grupo de Facebook “Santiago Turismo”. Moitas grazas unha vez máis!

E

ste mes de mayo cumple el Culturall 50 números y por lo tanto también 50 meses. 50 meses que suman más de 4 años, que es el tiempo que llevamos con vosotros. Una permanencia inusitadamente alta para una publicación gratuita y dependiente de la Administración, con lo que eso supone. 50 meses que significan más de medio millón de ejemplares en la calle y, por lo tanto, también más de 500.000 lectores a lo largo de este tiempo.

Y todo gracias a vosotros, que nos leéis, valoráis y seguís, y que os dejáis aconsejar cada mes... Larga vida al Culturall! Para seguir creciendo, en años y en calidad, necesitamos vuestra ayuda: enviadnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias sobre el Culturall a través del grupo de Facebook “Santiago Turismo”. Muchas gracias una vez más!

T

his month of May, Culturall reaches 50 issues and therefore 50 months. 50 months that amount to more than 4 years, which is the time we have been with you. An unusually long time for a free publication that depends on the Administration, with all that this involves. 50 months that mean more than half a million issues on the street and, therefore, also more than 500,000 readers during this period. And all thanks to you, who read, value and follow us, and who let yourselves be guided every month… Long live Culturall! To continue increasing, in years and in quality, we need your help: send us your opinions, ideas and suggestions about Culturall by means of the “Santiago Turismo” group on Facebook. Once again, thank you very much!

A rehabilitación do Pórtico da Gloria descubre un exemplar do Culturall do s. XII. Científicos de todo o mundo investigan este misterio. La rehabilitación del Pórtico de la Gloria descubre un ejemplar del Culturall del s. XII. Científicos de todo el mundo investigan este misterio. The restoration of the “Pórtico de la Gloria” discovers an issue of Culturall from the 12 century. Scientists from all over the world are investigating this mystery.

41


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

42

Nº 1 · Abr · Abr · Apr 2006

Nº 2 · Maio · Mayo · May 2006

Nº 3 · Xuñ · Jun · Jun 2006

Nº 4 · Xul · Jul · Jul 2006

Nº 5 · Ago · Ago · Aug 2006

Nº 6 · Set · Sep · Sep 2006

Nº 7 · Out · Oct · Oct 2006

Nº 8 · Nov · Nov · Nov 2006

Nº 9 · Dec · Dic · Dec 2006

Nº 10 · Xan · Ene · Jan 2007

Nº 11 · Feb · Feb · Feb 2007

Nº 12 · Mar · Mar · Mar 2007


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

Nº 13 · Abr · Abr · Apr 2007

Nº 14 · Maio · Mayo · May 2007

Nº 15 · Xuñ · Jun · Jun 2007

Nº 16 · Xul · Jul · Jul 2007

Nº 17 · Ago · Ago · Aug 2007

Nº 18 · Set · Sep · Sep 2007

Nº 19 · Out · Oct · Oct 2007

Nº 20 · Nov · Nov · Nov 2007

Nº 21 · Dec · Dic · Dec 2007

Nº 22 · Xan · Ene · Jan 2008

Nº 23 · Feb · Feb · Feb 2008

Nº 24 · Mar · Mar · Mar 2008

43


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

44

Nº 25 · Abr · Abr · Apr 2008

Nº 26 · Maio · Mayo · May 2008

Nº 27 · Xuñ · Jun · Jun 2008

Nº 28 · Xul · Jul · Jul 2008

Nº 29 · Ago · Ago · Aug 2008

Nº 30 · Set · Sep · Sep 2008

Nº 31 · Out · Oct · Oct 2008

Nº 32 · Nov · Nov · Nov 2008

Nº 33 · Dec · Dic · Dec 2008

Nº 34 · Xan · Ene · Jan 2009

Nº 35 · Feb · Feb · Feb 2009

Nº 36 · Mar · Mar · Mar 2009

Nº 37 · Abr · Abr · Apr 2009


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

Nº 38 · Maio · Mayo · May 2009

Nº 39 · Xuñ · Jun · Jun 2009

Nº 40 · Xul · Jul · Jul 2009

Nº 41 · Ago · Ago · Aug 2009

Nº 42 · Set · Sep · Sep 2009

Nº 43 · Out · Oct · Oct 2009

Nº 44 · Nov · Nov · Nov 2009

Nº 45 · Dec · Dic · Dec 2009

Nº 46 · Xan · Ene · Jan 2010

Nº 47 · Feb · Feb · Feb 2010

Nº 48 · Mar · Mar · Mar 2010

Nº 49 · Abr · Abr · Apr 2010

Nº 50 · Maio · Mayo · May 2010

45


Que Facer Qué hacer What to do VISITAS GUIADAS / VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

cal MP3 audio-guide, which is easy to use and enables you to customise your visit or repeat it as often as you wish. Available in Spanish, English, German, ltalian, French and Portuguese.

Week): ): bilingual Spanish/English, Fri 10.30 am. HOLY WEEK: bilingual ENG/SPA, Thu 1 and Sat 3 April, 10:30 am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com

Audioguía / Audioguía / Audiowalk Visita á cidade histórica a través dun cómodo sistema de audioguía mp3 que poderás manexar con facilidade, dosificando os tempos da visita ao teu gusto ou repetíndoa tantas veces como queiras. Dispoñíbel en castelán, inglés, alemán, italiano, francés e portugués. Visita a la ciudad histórica a través de un cómodo sistema de audioguía mp3 que podrás manejar con facilidad, dosificando los tiempos de la visita a tu gusto o repitiéndolo cuantas veces quieras. Disponible en español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués. Guided tour around the old town by means of a practi-

46

Visita guiada aos conventos de clausura / Visita guiada a los conventos de clausura / Guided visit to enclosed convents Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio. Santiago conta cun inxente patrimonio, entre o que destacan os conventos de clausura. Días e horarios: T. BAIXA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe español/inglés, Ve 10:30h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Xov 1 e Sáb 3 abril, 10:30 h. Duración: 2 h 30 min Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €. Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Santiago cuenta con un ingente patrimonio, entre el que destacan los conventos de clausura. Días y horarios: T. BAJA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe español/inglés, Vie 10:30h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Jue 1 y Sáb 3 abril, 10:30 h. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Santiago's abundant heritage features enclosed convents. Days and times: LOW SEASON 09-10 (Nov- Holy

Tour gastronómico / Tour gastronómico / Gastronomy tour A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos 100% galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: T. BAIXA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ESP/ING, Sáb, 11 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Xov 1 e Sáb 3 abril, 11:00 h. La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos 100% gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: T. BAJA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ES/IN, sáb, 11.00 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Jue 1 y Sáb 3 abril, 11:00 h. The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting of 100% Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: LOW SEASON 09-10 (NovHoly Week): bilingual Spanish/English, Sat, 11 am.


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at

HOLY WEEK: bilingual ENG/SPA, Thu 1 and Sat 3 April, 11:00 am.

(June 1 to October 31): wednesday (Spanish) and Friday (English), 11 am.. Price: € 10.

Visita guiada ás igrexas / Visita guiada a las iglesias / Churches tour

Tour nocturno / Tour nocturno / Nocturnal tour

Santiago de Compostela conta cun abafante total de 30 igrexas históricas. O seu número e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Ven 2 abril, 11:00 h. TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores (español) e venres (inglés), 11: 00 h. Prezo: 10€. Santiago de Compostela cuenta con un abrumador total de 30 iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Vie 2 abril, 11:00 h. TEMPORADA ALTA (1 junio a 31 octubre): miércoles (español) y viernes (inglés), 11:00 h. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has an amazing total of 30 historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HOLY WEEK: bilingual ENG/SPA, Fri 2 April, 11:00 am. HIGH SEASON

Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: Ven 2 e Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 xuño a 31 outubro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 12 €. Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche, fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: Vie 2 y Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 junio-31 octubre): todos los viernes y sábados, a las 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 12 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit

ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HOLY WEEK: Fri 2 and Sat 3 April., 10:30 pm. HIGH SEASON (June 1st to October 31th): every Friday and Saturday, at 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 12.

Tamén dispoñíbeis en Compostur / También disponibles en Compostur / Also available at Compostur Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoReservas.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...

Tren turístico / Tren Turístico / Tourist train Un percorrido dunha hora que te sorprenderá: arrodea a cidade histórica, descobre xardíns con arquitecturas de autor e goza das vistas panorámicas

47


Que Facer Qué hacer What to do da zona monumental e da Catedral. Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Un recorrido de una hora que te sorprenderá: rodea la ciudad histórica, descubre jardines con arquitecturas de autor y disfruta de las vistas panorámicas de la zona monumental y de la Catedral. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Go on a one-hour journey that will surprise you: go around the old town, discover gardens featuring designer architecture and enjoy panoramic views of the monumental quarter and the Cathedral. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

48

Visita guiada á cidade histórica / Visita guiada a la ciudad histórica / Guided tour around the old town Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Compostur (see last page)

VISITAS EN INGLÉS / VISITAS EN INGLÉS / TOURS IN ENGLISH

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Maio): Mar e Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Xuñ-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Prezo: 10 €. T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Mayo): Mar y Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Jun-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Precio: 10 €. MID-SEASON (Holy Week - May 31st): Sun & Tue, 1 pm. HIGH SEASON (June 1st - Oct 31st): Tue & Sat, 1 pm. Price: € 10.

Visita ao patrimonio histórico da Universidade / Visita al patrimonio histórico de la Universidad / Visit to University historic heritage USC Tours

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e horarios (out-maio): lu a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at

mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego e portugués (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios (oct-mayo): lu a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: Español, Inglés, Gallego y Portugués (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times (Oct-May): Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician and Portuguese (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7.

Excursións por Galicia / Excursiones por Galicia / Tours around Galicia

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA Deseña a túa excursión por terras galegas para grupos de ata sete personas. O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Rutas día completo desde 340 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA Diseña tu excursión por tierras gallegas para grupos de hasta siete personas. El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Rutas día completo desde 340 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA You can design your excursion for the Galician landscapes in trips for groups of up to seven people. A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra.

Excursión operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. SEMANA SANTA: Ven 2 abril, 9:00 h. Precio: 45 €/persona. Incluye travesía en barco. SEMANA SANTA: Vie 2 abril, 9:00 h. Precio: 45 €/persona. Includes boat trip. HOLY WEEK: Fri 2 April, 9:00 am. Price: € 45. FISTERRA-COSTA DA MORTE SEMANA SANTA: Sáb 3 abril, 9:00 h. Prezo: 40 €/persoa. SEMANA SANTA: Sáb 3 abril, 9:00 h. Precio: 40€/persona. HOLY WEEK: Sat 3 April, 9:00 am. Price: € 40.

Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago.

49


D Directorios Directorios Directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references

ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avda. De Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Goran Govorcin Contemporary. Campo do Cruceiro do Gaio, 17. (+34) 981 590 478. c1 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galicia Dixital Exposición/Exhibition. San Martiño Pinario. (+34) 981 554 048. d2 06 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Monasterio de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07

50

Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Avda. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10 Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia. San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro . (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sala Yago. Rúa do Vilar, 51. (+34) 981 589 288. d3 Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directory selected by Trevisani, S.L.

Mariscarías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2


El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Garúm. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 La Viura. Rúa Nova de Abaixo, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 La Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3

Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Bokados Tapería. A Rosa, 34 [zona centro / central area]. (+34) 881 973 289. b3 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3 Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

51


Directorios Directorios Directory Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Pulperías Pulperías Octopus taverns Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map) Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2 Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 MICHELIN Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 Tafona. Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3 A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3

52

Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Madam Ragú. Avda. de Ferrol, 17 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 976 741. b3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Chineses Chinos Chinese food Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Asia Express. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Nevroz Döner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109 . b2

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2


Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food

Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 Pizza Grill. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 588 546. g4 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3

Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4

A noite La noche The night Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directory selected by Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi

Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2

53


Directorios Directorios Directory Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie)

Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Man Ray. Hospitaliño, 18 [cidade histórica / ciudad histórica / old town). e2 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

*Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials

Gais Gays Gays

Música temática Música temática Thematic music Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3

54

Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Maycar. Douctor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3

El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Out-abr: Lu-Ve: 9-19 h. Sa-Do e festivos: 9-14 h., 16-21 h. Semana Santa-out:Todos os días, 9-21 h. Abierta todo el año. Oct-abr: Lu-Vi: 9-19 h. Sa-Do y festivos: 9-14 h., 16-21 h. Semana Santa-oct: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Oct-Apr: Mon-Fri: 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm Easter-Oct: Everyday, 9 am - 9 pm. Oficina Municipal de Información Turística Municipal Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. COMPOSTUR Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com

Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 568 846 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm. Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 57 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall Maio/Mayo/May 2010  

Toda a axenda cultural de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Toda la axenda cultural de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio,...

Culturall Maio/Mayo/May 2010  

Toda a axenda cultural de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Toda la axenda cultural de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio,...

Advertisement