Page 1

Nº 53

2010 Ano Santo Compostelán · Año Santo Compostelano · Compostela Holy Year

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo

2010

Agosto Agosto August

O cálido abrazo de agosto El cálido abrazo de agosto The Warm Embrace of August


Índice Índice Index Agosto é o mes de 'abrazarse' a Compostela para coñecela mellor. As rúas, prazas, parques e xardíns desbordan actividades grazas á feliz conxunción de dous programas municipais: o terceiro Festival dos Abrazos e a terceira edición do programa de lecer urbano 'Vive o Verán'. Entre ambos fan felices aos visitantes que chegan e aos composteláns que non se van, ofrecéndolles en cada recuncho e a todas horas o grato 'asalto' da música, a danza, o circo, o cine, o teatro e as artes plásticas, e propoñendo actividades que van desde os obradoiros e os xogos populares para toda a familia ata a observación astronómica e os roteiros medioambientais sen saír do perímetro da cidade. Se a isto engadimos os brillantes concertos do Xacobeo, as sesións de cine curto e DJs do Festival Curtocircuíto, o Compostela Organum Festival, e a posibilidade de percorrer os espazos máis inspirados da cidade a través do seu 'mapa creativo', comprenderemos que, unha vez máis, Santiago é o noso destino. Agosto es el mes de 'abrazarse' a Compostela para conocerla mejor. Sus rúas, plazas, parques y jardines desbordan actividades gracias a la feliz conjunción de dos programas municipales: el tercer Festival dos Abrazos y la tercera edición del programa de ocio urbano 'Vive o Verán'. Entre ambos hacen felices a los visitantes que llegan y a los compostelanos que no se van, ofreciéndoles en cada rincón y a todas horas el grato 'asalto' de la música, la danza, el circo, el cine, el teatro y las artes plásticas, y proponiendo actividades que van desde los talleres y los juegos para toda la familia hasta la observación astronómica y las rutas medioambientales sin salir del perímetro de la ciudad. Si a eso añadimos los brillantes conciertos del Xacobeo, las sesiones de cine corto y DJs del Festival Curtocircuíto, el Compostela Organum Festival y la posibilidad de recorrer los espacios más inspirados de la ciudad a través de su 'mapa creativo', comprenderemos que, una vez más, Santiago es nuestro destino. August is a month for “embracing” Compostela to get to know it better. Its streets, squares, parks and gardens will be full of activities thanks to the fortunate combination of two municipal programmes: the third “Festival dos Abrazos” and the third year of the “Vive o Verán” urban leisure programme. Both events will please visitors arriving and Compostela residents who are staying, offering them, throughout the city and throughout the day, a pleasant “invasion” of music, dance, circus, cinema, theatre and plastic arts, and suggesting activities ranging from workshops and games for all the family to astronomy observation and environmental routes, without leaving the city perimeter. If we also add brilliant Xacobeo concerts, the Curtocircuíto Festival's short-film sessions and DJs, the Compostela Organum Festival and the possibility of visiting the city's most inspiring venues by means of its “creative map,” we will understand that, once again, Santiago is our destination.

04 11 14 26 30 32 36 46 50

Destacado Destacado Feature

Non faltes...

No te pierdas... Don’t miss...

Axenda Agenda Listings

Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions

Plano Plano Map

Exposicións Exposiciones Exhibitions

Compostela escondida Compostela escondida Hidden Compostela

Que facer Qué hacer What to do

Directorios Directorios Directory

Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro e Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega e Trevisani, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo e Matías Ascariz. Tradución: Desmond Joyce. Deseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro y Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo y Matías Ascariz. Traducción: Desmond Joyce. Diseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Edited by: Tono Mugico. Coordinated by: Yolanda Ferro and Celalba Rivera. Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega and Trevisani, S.L. Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo and Matías Ascariz. Translation: Desmond Joyce. Design: 100x100: comunicación + creatividad. Map adaptation: Balsa Creatividad Publicitaria. Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006


Destacado Destacado Feature

O cรกlido abrazo de agosto El cรกlido abrazo de agosto The Warm Embrace of August


Destacado Destacado Feature Festival dos Abrazos volve aos espazos singulares de Compostela por terceiro ano consecutivo. Do 9 ao 29 de agosto prazas, rúas, parques, xardíns e ata escaparates e cemiterios da cidade convértense de novo en escenario para a creación, a fusión e a sorpresa.

O

l Festival dos Abrazos vuelve a los espacios singulares de Compostela por tercer año consecutivo. Del 9 al 29 de agosto plazas, calles, parques, jardines y hasta escaparates y cementerios de la ciudad se convierten de nuevo en escenario para la creación, la fusión y la sorpresa.

E

he “Festival dos Abrazos” returns to Compostela’s singular venues for the third year in a row. From August 9 to 29, squares, streets, parks, gardens and even shop windows and cemeteries in the city, will again become the setting for creation, fusion and surprise.

Máis de 80 actividades gratuítas, desde pequenas intervencións a grandes espectáculos, conforman un programa organizado pola Concellaría de Cultura de Santiago, no que atopan lugar as máis diversas propostas culturais galegas e internacionais no eido da música, as artes escénicas, o circo, o audiovisual, as performances ou as artes plásticas.

Más de 80 actividades gratuitas, desde pequeñas intervenciones a grandes espectáculos, conforman el extenso programa organizado por la Concejalía de Cultura de Santiago, en el que encuentran cabida las más diversas propuestas culturales gallegas e internacionales en el campo de la música, las artes escénicas, el circo, el audiovisual, las performances o las artes plásticas.

More than 80 free activities, from small interventions to large shows, make up the extensive programme organised by Santiago’s Culture Department. There will be room for a wide range of Galician and cultural events, in the fields of music, stage arts, circus, audiovisual, performances and plastic arts.

O Festival dos Abrazos aborda en 2010 a súa terceira edición convertido xa na cita de referencia do verán para composteláns e visitantes, que participarán no 'abrazo' de diferentes culturas, artistas e estilos, e presenciarán os seus sorprendentes resultados. COMPOSTELA: ESCENARIO MÁXICO Cidade Partimonio da Humanidade, Compostela amósase coma un escenario máxico para a creación

El Festival dos Abrazos aborda en 2010 su tercera edición convertido ya en la cita de referencia del verano para compostelanos y visitantes, que participarán en el 'abrazo' de diferentes culturas, artistas y estilos, y presenciarán sus sorprendentes resultados. COMPOSTELA: ESCENARIO MÁGICO Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Composte-

T

In 2010, the “Festival dos Abrazos” reaches its third year as the landmark summer event for Compostela residents and visitors, who will participate in the “abrazo” (embrace) of different cultures, artists and styles, and see their surprising results. COMPOSTELA: MAGICAL SETTING As a World Heritage City, Compostela is a magical setting for artistic creation. From the best-


Destacado Destacado Feature artística. Desde as prazas e rúas máis coñecidas e transitadas, polas que discurre a vida cotiá, ata ruelas, soportais, recunchos verdes ou cemiterios énchense de actividade co Festival dos Abrazos. Espazos para descubrir ou redescubrir con outros ollos, e que son tan protagonistas do festival coma os propios artistas. Agosto convértese nun mes para vagar pola cidade á busca de concertos, instalacións, representacións e os máis variados espectáculos. AS PROPOSTAS CIDADÁS NOS ABRAZOS OFF Como xa sucedeu o ano pasado, o Festival dos Abrazos conta cunha sección, os Abrazos OFF, que abre o festival ás propostas da cidadanía. De entre todos os proxectos artísticos presentados, foron seleccionados, atendendo á súa calidade e singularidade, o rock 'serie B' de Ataque Escampe, a mestura da música e o audiovisual de Modulok Trío, a danza de Marta Alonso Tejada ou o pop-rock galego de Roberto Sobrado. UN MES ESPECTACULAR A programación do festival arrinca o luns 9 de agosto cun pasarrúas inaugural que, partindo da Praza do Toural, percorrerá a cidade vella. A partir de entón

la se muestra como un escenario mágico para la creación artística. Desde las plazas y calles más conocidas y transitadas, por las que discurre la vida cotidiana, hasta callejuelas, soportales, rincones verdes o cementerios... se llenan de actividad con el Festival de los Abrazos. Espacios para descubrir o redescubrir con otros ojos, y que son tan protagonistas del festival como los propios artistas. Agosto se convierte en un mes para vagar por la ciudad en busca de conciertos, instalaciones, representaciones y los más variados espectáculos. LAS PROPUESTAS CIUDADANAS EN ABRAZOS OFF Como ya sucedió el año pasado, el Festival dos Abrazos cuenta con una sección, los Abrazos OFF, que abre el festival a las propuestas de la ciudadanía. De entre todos los proyectos artísticos presentados, fueron seleccionados, atendiendo a su calidad y singularidad, el rock 'serie B' de Ataque Escampe, la combinación de música y audiovisual de Modulok Trío, la danza de Marta Alonso Tejada y el pop-rock gallego de Roberto Sobrado.

Ultreia

known and busiest squares and streets, where everyday activities take place, to lanes, arches, green spaces or cemeteries… they will all be full of activities thanks to the “Festival dos Arabazos.” Spaces for discovering or rediscovering through different eyes, and which are as much a part of the festival as the artists themselves. August becomes a month for wandering about the city in search of concerts, installations, performances and the most varied shows. CITIZEN PARTICIPATION IN ABRAZOS OFF As was the case last year, the “Festival dos Abrazos” features a section, called Abrazos OFF, which opens up the festival to citizen participation. Of all the artistic


Destacado Destacado Feature Lais

Mathieu Saglio

máis de 80 actividades espellaranse pola cidade. O 28 de agosto celebrarase a Festa dos Abrazos na Carballeira de Santa Susana, unha derradeira noite de festival chea de música de diferentes estilos, desde o folc ata o rock. O domingo 29, desde as 14h, a Zona C acollerá a Festa 'Feito a man', unha romaría que se prolongará toda a tarde e na que non faltarán os postos para xantar, música en directo, DJ's e moito espectáculo. ESPECIALIDADES DÍA A DÍA Cada día da semana ten unha disciplina artística coma protagonista destacada. O luns pequenos e grandes poderán gozar co circo e o clown, cos cabarés acrobáticos de Pista Catro no cemiterio de Bona-

UN MES ESPECTACULAR La programación del festival arranca el lunes 9 de agosto con un pasacalles inaugural que, partiendo de la Praza do Toural, recorrerá la ciudad vieja. A partir de entonces más de 80 actividades se esparcirán por la ciudad. El 28 de agosto se celebrará la Festa dos Abrazos en la Carballeira de Santa Susana, una última noche de festival llena de música de diferentes estilos, desde el folk hasta el rock. El domingo 29, desde las 14h, la Zona C acogerá la Festa 'Feito a man', una romería que se prolongará toda la tarde y en la que no faltarán los puestos de comidas, música en directo, DJ's y mucho espectáculo. ESPECIALIDADES DÍA A DÍA Cada día de la semana tiene una disciplina artística como protagonista destacada. El lunes pequeños y grandes podrán disfrutar con el circo y el clown, con los cabarés acrobáticos de Pista Catro en el cementerio de Bonaval o los números de Boneca Larena en la Alameda. El martes cobra un protagonismo especial la pro-

projects presented, the following were selected in view of their quality and singularity: the “B series” rock of Ataque Escampe, the combination of music and audiovisual by Mokulok Trio, the dancing of Marta Alonso Tejada and the Galician pop-rock of Roberto Sobrado. A SPECTACULAR MONTH The festival programme begins on Monday, August 9, with an opening parade that, starting in Plaza do Toural, will tour the old town. From then on, more than 80 activities will be spread about the city. On August 28, the “Festa dos Abrazos” will be held in Carballeira de Santa Susana (oak grove), a final festival evening full of different styles of music, ranging from folk to rock. On Sunday, August 29, starting at 2 pm, Zona C will host the “Feito a man” Fiesta, an event that will last until the evening featuring food stalls, live music, DJs and lots of fun. SPECIALITIES DAY BY DAY Each day of the week will highlight a different artistic discipline. On Monday, young and old alike will be

07


Destacado Destacado Feature val ou os números de Boneca Larena na Alameda. O martes cobra un protagonismo especial a programación do Feito a Man, da Asociación Cultural Cidade Vella, a través da instalación artística 'O becerro de ouro', que da man de a_túa percorrerá diferentes rúas da cidade histórica. O mércores chegan as artes escénicas en formato mínimo, coma o 'Conversatorio' de Quico Cadaval ou 'Entras?' De Carmen San Estaban, unha representación para un espectador. O xoves as proxeccións audiovisuais de Curtocircuíto na Rúa iluminarán as prazas da cidade coas melloers curtas do seu festival, mentres o venres a música electrónica tomará a Zona C con enerxía, facendo soar desde o kuduro de Katembe Projet ata as mesturas de Beatspoke. E na fin de semana o Festival dos Abrazos acollerá músicas de aquí e de acolá, mestura de ritmos e influencias, con directos psicodélicos como o de Modulok Trío, o vallenato

gramación de Feito a Man, de la Asociación Cultural Cidade Vella, a través de la instalación artística 'O becerro de ouro', que de la mano de a_túa recorrerá diferentes rúas de la ciudad histórica. El miércoles llegan las artes escénicas en formato mínimo, como el 'Conversatorio' de Quico Cadaval o 'Entras?' De Carmen San Estaban, una representación para un espectador. El jueves las proyecciones audiovisuales de Curtocircuíto na Rúa iluminarán las plazas de la ciudad histórica con los mejores cortos de su festival, mientras el viernes la música electrónica tomará la Zona C con energía, haciendo sonar desde el kuduro de Katembe Projet hasta las mezclas de Beatspoke. Y el fin de semana el Festival dos Abrazos acogerá músicas de aquí y de alá, fusiones de ritmos e influencias, con directos psicodélicos como el de Modulok Trío, elvallenato colombiano de Antonio Rivas Trío, la más tradicional Banda de Música de Merza, la música de

able to enjoy the circus and clowns, with the acrobatic cabarets of Pista Catro in Bonaval cemetery or the acts of Boneca Larena in Alameda Park. On Tuesday, the focus will turn to the “Feito a man” programme, by the “Cidade Vella” cultural association, which will tour the different old town streets with the artistic installation “O becerro de ouro.” On Wednesday it will be the turn of stage arts in minimum format, such as “Conversatorio” by Quico Cadaval or “Entras?” by Carmen San Estaban, a performance for one spectator. On Thursday, the audiovisual screeni n g s o f “Curtocircuíto na Rúa” will light up the old town squares

Modulok

08


Destacado Destacado Feature Via Láctea

colombiano de Antonio Rivas Trío, a máis tradicional Banda de Música de Merza, a música de raíz da caboverdiana Danae, ou rock en galego de Tapiporla e Os Royalties. O Festival dos Abrazos, organizado pola Concellaría de Cultura e Centros Socioculturais, conta co patrocinio da Xunta de Galicia, a través da S.A. de Xestión do Xacobeo, e do Consorcio de Santiago. Colaboran con esta iniciativa a Asociación Cultural Cidade Vella, a Concellaría de Medio Ambiente, Curtocircuíto, o Festival de Cine Árabe Amal e a Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade da Universidade de Santiago.

raíz de la caboverdiana Danae, o el rock en gallego de Tapiporla y Os Royalties. El Festival dos Abrazos, organizado por la Concejalía de Cultura y Centros Socioculturales, cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia, a través de la S.A. de Xestión do Xacobeo, y del Consorcio de Santiago. Colaboran con esta iniciativa la Asociación Cultural Cidade Vella, la Concejalía de Medio Ambiente, Curtocircuíto, el Festival de Cine Árabe Amal y la Vicerrectoría de Extensión Universitaria, Cultura y Sociedad de la Universidad de Santiago.

+INFO: Axenda Agenda Listings, p.14 www.santiagoturismo.com www.festivaldosabrazos.org

with the festival’s best shorts, while on Friday electronic music will invade Zona C, ranging from Katembe Projet’s kuduro to Beatspoke’s mixes. And at the weekend, the “Festival dos Abrazos” will host musicians from here and there, fusions of rhythms and influences, with psychedelic live concerts such as that of Modulok Trio, Antonio Rivas Trio’s Colombian vallenato, the more traditional Merza Music Band, the folk music of Cape Verde’s Danae or the Galician rock of Tapiporla and Os Royalties. The “Festival dos Abrazos,” organised by the Department of Culture an Socio-cultural Centres, in sponsored by the Xunta de Galicia by means of S.A. de Xestión do Xacobeo, and Consorcio de Santiago, with the contribution of the “Cidade Vella” cultural association, Environment Department, Curtocircuíto, “Amal” Arabic Film Festival and the University of Santiago’s “Vicerrectoría de Extensión Universitaria, Cultura y Sociedad.”

09


Destacado Destacado Feature

10


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Música Música Music

Música Música Music

Música Música Music

Gran Gala Lírica Xacobeo Classics

Parsifal

Muse

Palacio de Congresos 4 de agosto. 20.30 h August 4. 8.30 pm

Auditorio de Galicia 24 de agosto. 19 h August 24. 7 pm

Monte do Gozo 27 de agosto. 19.30 h August 27. 7.30 pm

Os tenores Marco Berti e Celso Albelo, o barítono Leo Nucci, as sopranos Cristina Gallardo-Domâs, Desiree Rancatore e Maria Guleghina, e a mezzo María José Montiel interpretan, acompañados pola Real Filharmonía de Galicia, unha selección de arias e escenas de ópera, nunha cita única dirixida por Pietro Rizzo e patrocinada polo Xacobeo. Los tenores Marco Berti y Celso Albelo, el barítono Leo Nucci, las sopranos Cristina Gallardo-Domâs, Desiree Rancatore y Maria Guleghina, y la mezzo María José Montiel interpretan, acompañados por la Real Filarmonía de Galicia, una selección de arias y escenas de las ópera, en una cita única dirigida por Pietro Rizzo y patrocinada por el Xacobeo. The tenors Marco Berti and Celso Albelo, the baritone Leo Nucci, the sopranos Cristina Gallardo-Domâs, Desiree Rancatore and Maria Guleghina, and the mezzo María José Montiel will perform, accompanied by the Real Filharmonía de Galicia orchestra, a selection of opera arias and scenes, in a unique event conducted by Pietro Rizzo and sponsored by Xacobeo.

Dentro do programa do Xacobeo Classics, a orquestra máis antiga de Gran Bretaña, a Royal Liverpool Philharmonic, visita por primeira vez Galicia co seu director titular Vasily Petrenko para ofrecer a interpretación da última obra mestra de Richard Wagner, 'Parsifal', en versión concerto. Sobre o escenario, Nikolai Shukoff e Violeta Urmana nos papeis protagonistas, acompañados polo Coro da Ópera Nacional de Brno. Dentro del programa del Xacobeo Classics, la orquesta más antigua de Gran Bretaña, la Royal Liverpool Philharmonic, visita por primera vez Galicia con su director titular Vasily Petrenko para ofrecer la interpretación de la última obra maestra de Richard Wagner, 'Parsifal', en versión concierto. Sobre el escenario, Nikolai Shukoff y Violeta Urmana en los papeles protagonistas, acompañados por el Coro de la Ópera Nacional de Brno. As part of the Xacobeo Classics programme, Great Britain's oldest orchestra, the Royal Liverpool Philharmonic, visits Galicia for the first time with its resident conductor Vasily Petrenko, to perform the concert version of Richard Wagner's masterpiece, “Parsifal.” Nikolai Shukoff and Violeta Urmana will star onstage, accompanied by the National Opera Choir of Brno.

Seis anos despois da súa primeira actuación en Santiago e convertida xa nun auténtico fenómeno de masas, a banda de rock británica Muse regresa ao Monte do Gozo para encabezar o cartel do Festival Xacobeo 10 e presentar o seu alabadísimo último traballo, 'The Resistance', nun espectáculo tecnolóxico e musical de carácter futurista ideado para grandes escenarios. Seis años después de su primera actuación en Santiago y convertida ya en un auténtico fenómeno de masas, la banda de rock británica Muse regresa al Monte do Gozo para encabezar el cartel del Festival Xacobeo 10 y presentar su alabadísimo último trabajo, 'The Resistance', en un show tecnológico y musical de carácter futurista ideado para grandes escenarios. Six years after their first performance in Santiago, and now a real mass phenomenon, the British rock band Muse returns to Monte do Gozo to lead the list of Xacobeo 10 Festival performers. They will also present their highly acclaimed latest CD, “The Resistance,” in a technological and futuristic music show devised for big stages.

Entradas: 15,75 € - 6,75 € (www.taquilla.servinova.com) Tickets: € 15.75 - 6.75 (www.taquilla.servinova.com)

Entradas esgotadas Entradas agotadas Tickets sold out

Entradas: 33 € (www.elcorteingles.es e www.caixagalicia.es) Tickets: € 33 (www.elcorteingles.es and www.caixagalicia.es)

11


Música Música Music

Música Música Music

Cine Cine Cinema

Chayanne

Compostela Organum Festival 2010

Curtocircuíto na Rúa

Multiusos Fontes do Sar 27 de agosto. 22.30 h August 27. 10.30 pm

Igrexas da cidade 17, 18, 19, 20 e 22 de agosto. Varios horarios 17, 18, 19, 20 y 22 de agosto. Varios horarios August 17, 18, 19, 20 and 22. Different times

Prazas da cidade Plazas de la ciudad City Squares 12, 17, 19, 24 e 26 de agosto. 22.30 h 12, 17, 19, 24 y 26 de agosto. 22. 30 h August 12, 17, 19, 24 and 26. 10.30 pm

Dentro da xira nacional comezada esta primavera, o cantante e bailarín portorriqueño ofrecerá en directo os temas do seu último traballo discográfico, publicado o pasado mes de maio, 'No hay imposibles', un disco que marca o seu esperado regreso ao mundo da música despois de case tres anos involucrado noutros proxectos. Dentro de la gira nacional comenzada esta primavera, el cantante y bailarín puertorriqueño ofrecerá en directo los temas de su último trabajo discográfico, publicado el pasado mes de mayo, 'No hay imposibles', un disco que marca su esperado regreso al mundo de la música después de casi tres años involucrado en otros proyectos. As part of his big Spanish tour that began in spring, the Puerto Rican singer and dancer will perform a live concert featuring songs from his latest CD, released last May and entitled “No hay imposibles.” This record marks his return to the world of music, after almost three years working on other projects.

As igrexas das Ánimas, San Miguel dos Agros, San Paio de Antealtares, Santa Clara e a Catedral acollen os cinco concertos do ciclo de verán deste consolidado festival de música, organizado polo Consorcio de Santiago e a Asociación Berenguela. Nesta edición contará cos organistas Juan de la Rubia, Marco Brescia, Konstantin Volostnov e as agrupacións Capela Compostela e Capilla de Extravagantes. Las iglesias de las Ánimas, San Miguel dos Agros, San Paio de Antealtares, Santa Clara y la Catedral acogen los cinco conciertos del ciclo de verano de este consolidado festival de música, organizado por el Consorcio de Santiago y la Asociación Berenguela. Esta edición contará con los organistas Juan de la Rubia, Marco Brescia, Konstantin Volostnov y las agrupaciones Capela Compostela y Capilla de Extravagantes. The churches of Las Ánimas, San Miguel dos Agros, San Paio de Antealtares, Santa Clara and the Cathedral will host the five concerts in the summer series of this consolidated music festival, organised by Consorcio de Santiago and the Berenguela Association. This year features the organists Juan de la Rubia, Marco Brescia, Konstantin Volostnov and the groups Capela Compostela and Capilla de Extravagantes.

O VII Festival Internacional de Curtametraxes 'Curtocircuíto 2010' volve converter as prazas e parques da cidade histórica nunha inmensa sala de cine ao aire libre coa proxección das mellores curtametraxes de animación, ficción e documental realizads en Galicia, España e diversas partes do mundo. Este ano, ademáis, cada noite irá precedida dunha sesión de música DJ. El VII Festival Internacional de Cortometrajes 'Curtocircuíto 2010' vuelve a convertir las plazas y parques de la ciudad histórica en una inmensa sala de cine al aire libre con la proyección de los mejores cortometrajes de animación, ficción y documental realizados en Galicia, España y diversas partes del mundo. Este año, además, cada noche irá precedida de una sesión de música DJ. The 7th International Short Film Festival “Curtocircuíto 2010” will again turn the old town's squares and parks into a giant outdoor cinema, with the screening of the best animated, fiction and documentary shorts made in Galicia, Spain and different parts of the world. Moreover, this year each evening will start with a DJ music session.

Entrada gratuíta ata completar aforamento Entrada gratuita hasta completar aforo Admission free until full

Entrada gratuíta Entrada gratuita Admission free

Entradas: 30 € (Discos Gong, www.caixagalicia.es e www.ticketmaster.es) Tickets: € 30 (Discos Gong, www.caixagalicia.es and www.ticketmaster.es)

12


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Ocio Ocio Leisure

Exposición Exposición Exhibition

Festival Festival Festival

'Vive o verán’

'Outumuro LOOKS: Vinte anos fotografando moda’

'Festival dos Abrazos 2010’

Toda a cidade Toda la ciudad Entire city Xullo-setembro. Varios horarios Julio-septiembre. Varios horarios July-September. Different times

Auditorio de Galicia Ata o 12 de decembro Hasta el 12 de diciembre Until December 12

Toda a cidade Toda la ciudad Entire city Do 9 ao 29 de agosto Del 9 al 29 de agosto August 9 to 29

O programa do Concello de Santiago 'Vive o verán' pretende sacarlle o máximo partido á cidade na época estival. Para iso ofrece deportes como o taichi, chi kung e ximnasia terapéutica; visitas culturais guiadas, rutas polos ríos e parques, actividades dirixidas a nenos e adolescentes e noites de proxección ao aire libre de grandes clásicos do cine. El programa del Concello de Santiago 'Vive o verán' pretende sacarle el máximo partido a la ciudad en la época estival. Para ello ofrece deportes como el taichi, chi kung y gimnasia terapéutica; visitas culturales guiadas, rutas por los ríos y parques, actividades dirigidas a niños y adolescentes y noches de proyección al aire libre de grandes clásicos del cine. Santiago City Council's “Vive o verán” programme is designed to get the most out of the city during the summer. It therefore features sports such as tai-chi, chi-kung and therapeutic gymnastics; guide cultural tours, river and park routes, activities for children and adolescents, and outdoor evening screenings of great classic films.

O fotógrafo ourensán presenta unha mostra que percorre dúas décadas da moda en España cun destacado protagonismo do cine. Penélope Cruz, Rossy de Palma, Ariadna Gil, Elsa Pataky ou Marisa Paredes son algunhas das mulleres que pousaron ante este artista por cuxo obxectivo teñen desfilado deseños de todos os grandes nomes do mundo da moda e relevantes personalidades. El fotógrafo orensano presenta una muestra que recorre dos décadas de la moda en España con un destacado protagonismo del cine. Penélope Cruz, Rossy de Palma, Ariadna Gil, Elsa Pataky o Marisa Paredes son algunas de las mujeres que han posado ante este artista por cuyo objetivo han desfilado diseños de todos los grandes nombres del mundo de la moda y relevantes personalidades. The Ourense photographer presents an exhibition featuring two decades of fashion in Spain, with the noteworthy presence of film stars. Penélope Cruz, Rossy de Palma, Ariadna Gil, Elsa Pataky or Marisa Paredes are some of the women that have posed for this artist, who has photographed designs by all the great names in the fashion world and important personalities.

O Festival dos Abrazos regresa por terceiro ano consecutivo para redescubrir os espazos singulares de Compostela a través da creación artística. Máis de 80 eventos gratuítos de clown e novo circo, música, teatro, cine e artes plásticas converterán rúas e prazas, parques e xardíns en escenarios nos que 'abrazar' as artes da cidade e propostas culturais do mundo. El Festival dos Abrazos regresa por tercer año consecutivo para redescubrir los espacios singulares de Compostela a través de la creación artística. Más de 80 eventos gratuitos de clown y nuevo circo, música, teatro, cine y artes plásticas convertirán calles y plazas, parques y jardines, en escenarios en los que 'abrazar' las artes de la ciudad y propuestas culturales del mundo. The “Festival dos Abrazos” returns for the third year in a row, to rediscover Compostela's singular spaces by means of artistic creation. More than 80 free events featuring clowns and new circus, music, theatre, cinema and plastic arts will turn streets and squares, parks and gardens, into settings that “embrace” the city's arts as well as cultural events from all over the world.

Gratis Free

Gratis Free

13


10 AGOSTO

AGOSTO AUGUST

LUNS / LUNES / MONDAY 2 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung De luns a xoves, para todos os públicos. Gratuíto. De lunes a jueves, para todos los públicos. Gratuito. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung From Monday to Thursday, for all ages. Free.

AXENDA

AGENDA LISTINGS

10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica De luns a xoves. Gratuíto. De lunes a jueves. Gratuito. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics From Monday to Thursday. Free. 11, 12.30 h / 11 am, 12.30 pm. Varios espazos Visitas guiadas. ‘Vive o verán’: ‘Parques de Compostela’ Percorrido polo Parque da Alameda. Gratuíto, inscrición previa. Recorrido por el Parque de la Alameda. Gratuito, inscripción previa. Guided tours. “Vive o verán”: “Compostela parks” A tour of Alameda Park. Free, prior registration. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de jazz’ Cada luns, sesión do percusionista L.A.R. Legido. Entrada: 2 €. Cada lunes, sesión del percusionista . . Entrada: 2 €. Music. “Noites de jazz” Every Monday, a session by the percussionist L.A.R. Legido. Tickets: € 2.

MARTES / TUESDAY 3 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2.

14

11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘Tócame un conto’ Para nenos de 5 a 7 anos. Gratuíto, inscrición previa. Ata o día 6. Talleres. ‘Tócame un cuento’ Para niños de 5 a 7 años. Gratuito, inscripción previa. Hasta el día 6. Workshops. “Tócame un cuento” For children ages 5 to 7. Free, prior registration. Until August 6. 17 h / 5 pm. Varios espazos / Different locations Deporte. ‘Vive o verán’: Roteiros medioambientais Percorrido polos parques do Norte e río Corvo. Gratuíto, inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Rutas medioambientales Recorrido por los parques del Norte y río Corvo. Gratuito, inscripción previa. Sports. “Vive o verán”: Environmental routes Tour of North parks and Corvo River, departing from Meixonfrío petrol station. Free with prior registration. 19-21 h / 7-9 pm. Parque de Belvís Eventos gastronómicos. Mercado ‘Entre Lusco e Fusco’ Cada martes, mercado de produtos ecolóxicos. Cada martes, mercado de productos ecológicos. Gastronomy events. “Entre Lusco e Fusco” market Every Tuesday, market featuring ecological produce. 20-21 h / 8-9 pm. Carballeira de Santa Susana Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Todos os martes e xoves. Gratuíto. Todos los martes y jueves. Gratuito. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung From Monday to Thursday. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 4 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda


Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2.

Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11 h / 11 am. Varios espazos / Different locations Deporte. ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polo antigo trazado da vía férrea dende Berdía. Gratuíto, inscrición previa. Deporte. ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por el antiguo trazado de la vía férrea desde Berdía. Gratuíto, inscripción previa. Sports. “Vive o verán”: “Environmental routes” Walk along an old railway line, departing from Berdía. Free, prior registration.

11-13 h / 11 am-1 pm. Parque de Belvís Infantiles. ‘Vive o verán’: Obradoiros mediambientais Cada mércores, para nenos de 5 a 11 anos. Gratuíto, inscrición previa. Infantiles. ‘Vive o verán’: Talleres medioambientales Cada miércoles, para niños de 5 a 11 años. Gratuito, inscripción previa. Children. “Vive o verán”: Environmental workshops Every Wednesday, for children ages 5 to 11. Free, prior registration. 11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘Tócame un conto’ Ver día 3. Workshops. “Tócame un cuento” See August 3. 18 h / 6 pm. Parque de Bonaval Talleres. ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Cada mércores, arte, música, danza e Novo Circo para nenos. Gratuíto. Cada miércoles, arte, música, danza y Nuevo Circo para niños. Gratuito. Workshops. “Vive o verán”: “Tardedarte” Every Wednesday, art, music, dance and New Circus for children. Free. 20 h / 8 pm. Parque de Bonaval Talleres. ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Cada mércores, arte, música, danza e Novo Circo para mozos. Gratuíto. Cada miércoles, arte, música, danza y Nuevo Circo para jóvenes. Gratuito. Workshops. “Vive o verán”: “Tardedarte” Every Wednesday, art, music, dance and New Circus for youths. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Palacio de Congresos Música. Gran Gala Lírica Xacobeo Classics A Real Filharmonía de Galicia e destacadas voces líricas serán dirixidas por Pietro Rizzo. Entrada: 6,75 € 15,75 €. La Real Filharmonía de Galicia y destacadas voces líri-

11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘Tócame un conto’ Ver día 3. Workshops. “Tócame un cuento” See August 3. cas serán dirigidas por Pietro Rizzo. Entrada: 6,75 € 15,75 €. Music. Grand Xacobeo Classics Lyrical Gala The Real Filharmonía de Galicia orchestra and outstanding lyrical singers will be conducted by Pietro Rizzo. Tickets: € 6.75 - € 15.75. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de bossa-nova’ Cada mércores, Héctor Lorenzo interpreta música brasileira. Entrada: 2 €. Cada miércoles, interpreta música brasileña. Entrada: 2 €. Music. “Noites de bossa-nova” Every Wednesday, Héctor Lorenzo performs Brazilian music. Tickets: € 2.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 5 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica

20-21 h / 8-9 pm. Carballeira de Santa Susana Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 3. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 3. 21 h / 9 pm. Palacio de Congresos Música. Ciclo “Made in Galicia”: Encontro de Orquestas Novas A Joven Orquesta da OSG, a Orquesta Gaos e a Joven Orquesta Nacional de España ofrecen tres concertos consecutivos. Entrada: 6,75 €. Ata o día 7. Música. Ciclo “Made In Galicia”: Encuentro de Orquestas Jóvenes La Joven Orquesta de la OSG, la Orquesta Gaos y la Joven Orquesta Nacional de España ofrecen tres conciertos consecutivos. Entrada: 6,75 €. Hasta el día 7. Music. “Made in Galicia” series: Youth Orchestra Gathering The OSG Youth Orchestra, the Gaos Orchestra and the Spanish National Youth Orchestra will perform three consecutive concerts. Tickets: € 6.75. Until August 7. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ ‘Scaramouche’ (1952). Gratuíto. Cinema. “Vive o verán”: “Os clásicos á rúa” Screening of “Scaramouche” (1952). Free.

15


Axenda Agenda Listings VENRES / VIERNES / FRIDAY 6

Guided tours. “Vive o verán”: “Compostela Parks” Tour of Bonaval Park. Free, prior registration.

11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘Tócame un conto’ Ver día 3. Workshops. “Tácame un cuento” See August 3.

18 h / 6 pm. Praza do Toural Música. ‘Festival dos Abrazos’: Trópico de Grelos Pasarrúas inaugural do Festival dos Abrazos. Gratuíto. Pasacalles inaugural del festival dos Abrazos. Gratuito. Music. “Festival dos Abrazos”: “Trópico de Grelos” Opening parade of “Festival dos Abrazos.” Free.

21 h / 9 pm. Palacio de Congresos Música. Ciclo 'Made in Galicia': Encontro de Orquestras Novas Música. Ciclo 'Made in Galicia': Encuentro de Orquestas Jóvenes Ver día 5. Music. “Made in Galicia” series: Youth Orchestra Gathering See August 5.

Ver día 5. Music. “Made in Galicia” series: Youth Orchestra Gathering See August 5.

SÁBADO / SATURDAY 7

LUNS / LUNES / MONDAY 9

11-14 h / 11 am-2 pm. Parque de Belvís Animación. ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Obradoiros, xogos, teatro e contacontos para toda a familia. Gratuíto. Talleres, juegos, teatro y cuentacuentos para toda la familia. Gratuito. Entertainment. “Vive o verán”: “Saturdays in the park” Workshops, games, theatre and storytelling for all the family. Free.

10 h / 10 am. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. ‘Fabricación artesana de papel’ Para nenos a partir de 9 anos. Gratuíto, inscrición previa. Ata o día 10. Talleres. ‘Fabricación artesana de papel’ Para niños a partir de 9 años. Gratuito, inscripción previa. Hasta el día 10. Workshops. “Artisanal paper manufacure For children over 9. Free with prior registration. Until August 10.

16 h / 4 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Los albergues en el Camino de Santiago: Importancia de la acogida cristiana. Los hospitaleros católicos: voluntariado’ Mesa redonda organizada polo Arcebispado de Compostela. Gratuíto. Mesa redonda organizada por el Arzobispado de Compostela. Gratuito. Conferences. Los alberques en el Camino de Santiago: Importancai de la acogida cristiana. Los hospitaleros católicos: voluntariado” Round table organised by the Archbishopric of Compostela. Free.

10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2.

21 h / 9 pm. Palacio de Congresos Música. Ciclo 'Made in Galicia': Encontro de Orquestras Novas Música. Ciclo 'Made in Galicia': Encuentro de Orquestas Jóvenes

16

10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11 h / 11 am. Varios espazos Visitas guiadas. ‘Vive o verán’: ‘Parques de Compostela’ Percorrido polo Parque de Bonaval. Gratuíto, inscrición previa. Recorrido por el Parque de Bonaval. Gratuito, inscripción previa.

20 h / 8 pm. Cemiterio de Bonaval Clown. ‘Festival dos Abrazos’: Cabaret acrobático Espectáculo de Pista Catro. Gratuíto. Clown. “Festival dos Abrazos”: Acrobatic cabaret Show by Pista Catro. Free. 20 h / 8 pm. Praza da Oliveira Música. ‘Festival dos Abrazos’: Rusga Sesión de música folk. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Rusgo Folk music session. Free. 21 h / 9 pm. Praza de San Martiño Pinario Música. ‘Festival dos Abrazos’: Turres Band Sesión de música ska. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Turres Band Ska music session. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Música. ‘Festival dos Abrazos’: Turres Band Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Turres Band Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de jazz’ Ver día 2. Music. “Noites de jazz” See August 2.

MARTES / TUESDAY 10 10 h / 10 am. Biblioteca Pública Ánxel Casal Talleres. ‘Fabricación artesana de papel’ Ver día 9. Workshops. “Artisanal paper manufacture” See August 9.


10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2.

19-21 h / 7-9 pm. Parque de Belvís Eventos gastronómicos. Mercado ‘Entre Lusco e Fusco’ Ver día 3. Gastronomy events. “Entre Lusco e Fusco” market See August 3.

10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2.

20 h / 8 pm. Praza da Oliveira Música. ‘Festival dos Abrazos’: Sobre Rodas Sesión de música folk. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: “Sobre Rodas” Folk music session. Free.

11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘Expedición a toda cor, ida e volta, por favor’ Para nenos de 10 a 12 anos. Gratuíto, inscrición previa. Ata o día 13.

20-21 h / 8-9 pm. Carballeira de Santa Susana Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 20.30 h / 8.30 pm. Vía Sacra Música. ‘Festival dos Abrazos’: Bidinte Sesión de música africana. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Bidinte African music session. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Música. ‘Festival dos Abrazos’: ‘Collapsed’ Sesión de música jazz. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: ‘Collapsed’ Jazz music session. Free.

Talleres. ‘Expedición a todo color, ida y vuelta, por favor’ Para niños de 10 a 12 años. Gratuito, inscripción previa. Hasta el día 13. Workshops. “Full-colour expedition, return, please” For children ages 10 to 12. Free, prior registration. Until August 13. 17 h / 5 pm. Varios espazos / Different locations Deporte. ‘Vive o verán’: Roteiros medioambientais Percorrido polo río Sarela. Gratuíto, inscrición previa. Deporte. ‘Vive o verán’: Rutas medioambientales Recorrido por el río Sarela. Gratuito, inscripción previa. Sports. “Vive o verán”: Environmental routes Walk along Sarela River. Free, prior registration.

22.30 h / 10.30 pm. Parque de Bonaval Música. ‘Festival dos Abrazos’: Brasileg@s Sesión de música galega e brasileira. Gratuíto. Sesión de música gallega y brasileña. Gratuito. Music. “Festival dos Abrazos”: Brasileg@s Galician and Brazilian music session. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Rúa de Tras Salomé Música. ‘Festival dos Abrazos’: Kike Suárez y la Desbandada Sesión de música rock. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Kike Suárez y la Desbandada Rock music session. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 11 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2.

Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica’ Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11-13 h / 11 am-1 pm. Parque de Belvís Infantiles. ‘Vive o verán’: Obradoiros mediambientais Infantiles. ‘Vive o verán’: Talleres medioambientales Ver día 4. Children. “Vive o verán”: Environmental workshops See August 4. 11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Talleres. ‘Expedición a toda cor, ida e volta, por favor’ Ver día 10. Workshops. “Full-colour expedition, return, please” See August 10. 16 h / 4 pm. Rúa das Orfas Teatro. ‘Festival dos Abrazos’: Quico Cadaval ‘Conversatorio’, sesión de monólogos. Gratuíto. Theatre. “Festival dos Abrazos”: Quico Cadaval “Conversatorio,” session of monologues. Free. 18 h / 6 pm. Parque de Bonaval Talleres. ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 4. Workshops. “Vive o verán”: “Tardedarte” See August 4. 20 h / 8 pm. Parque de Bonaval Talleres. ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 4. Workshops. “Vive o verán”: “Tardedarte” See August 4. 20.30 h / 8.30 pm. Praza de Feixoo Música. ‘Festival dos Abrazos’: Bidinte Ver día 10. Music. “Festival dos Abrazos”: Bidinte See August 10.

17


Axenda Agenda Listings 20.30 h / 8.30 pm. Rúa de Tras Salomé Música. ‘Festival dos Abrazos’: Los Chavales Sesión de música pop. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Los Chavales Pop music session. Free.

21.30 h / 9.30 pm. Ruela de Xerusalén Cine. Festival dos Abrazos: Ciclo de cine ‘Palestina sempre presente’ Documental ‘Checkpoint Rock: canciones desde Palestina’. Gratis. Cinema. “Festival dos Abrazos”: Season of Palestinian films Documentary “Checkpoint Rock: canciones desde Palestina.” Free.

21 h / 9 pm. Praza do Toural Música. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘DJ set’ Sesión de música electrónica con DJ Javi A. Gratis. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Electronic music session with DJ Javi A. Free.

22 h / 10 pm. Xardín de Fonseca Música. ‘Festival dos Abrazos’: Kora Jazz Trio Sesión de música jazz. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Kora Jazz Trio Jazz music session. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de Cervantes Música. ‘Festival dos Abrazos’: Kike Suárez y la Desbandada + Toni Lomba & Elio Dos Santos Sesión de música cabaret. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Kike Suárez y la Desbandada + Toni Lomba & Elio Dos Santos Cabaret music session. Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de bossa-nova’ Ver día 4. Music. “Noites de bossa-nova” See August 4.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 12 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11 h / 11 am. Varios espazos / Different locations Deporte. ‘Vive o verán’: Roteiros medioambientais Percorrido polo río Santa Lucía. Gratuíto, inscrición previa. Deporte. ‘Vive o verán’: Rutas medioambientales Recorrido por el río Santa Lucía. Gratuito, inscripción

18

previa. Sports. “Vive o verán” programme: Environmental routes Walk along Santa Lucía River. Free, prior registration. 11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘Expedición a toda cor, ida e volta, por favor’ Ver día 10. Workshops. “Full-colour expedition, return, please” See August 10.

22 h / 10 pm. Parque de Belvís Animación. ‘Vive o verán’: ‘Chuvia de estrelas: As Perseidas’ Actividade de achegamento á astronomía guiada por especialistas. Gratuíto. Animación. ‘Vive o verán’: ‘Lluvia de estrellas: Las Perseidas’ Actividad de acercamiento a la astronomía guiada por especialistas. Gratuito. Entertainment. “Vive o verán”: “Meteor shower: The Perseids” Introduction to astronomy, guided by specialists. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Rúa de San Paio de Antealtares Música. ‘Festival dos Abrazos’: Xoan Curiel Cuarteto Sesión de música folk. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos.” Xoan Curial Quartet Folk music session. Free.

11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. ARTeria Noroeste Infantiles. ‘Vive o verán’: Obradoiro de pasarrúas Para nenos de 5 a 15 anos. Gratuíto, inscrición previa. Infantiles. ‘Vive o verán’: Taller de pasacalles Actividad creativa para niños de 5 a 15 años. Gratuito, inscripción previa. Children. “Vive o verán”: Parade workshop For children ages 5 to 15. Free with prior registration.

22.30 h / 10.30 pm. Praza do Toural Cine. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘Palmarés Semana Oficial 2010’ Proxección das curtametraxes gañadoras do festival. Gartuíto. Proyección de los cortometrajes ganadores del festival. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “Winners 2010 Official Week” Screening of the winning short films in this year’s festival. Free.

20-21 h / 8-9 pm. Carballeira de Santa Susana Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2.

22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ ‘E.T. o extraterrestre’. Gratuíto. Cinema. “Vive o verán”: “Os clásicos á rúa!” Screening of “E.T.” (1982). Free.


VENRES / VIERNES / FRIDAY 13 11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘Expedición a toda cor, ida e volta, por favor’ Ver día 10. Workshops. “Full-colour expedition, return, please” See August 10.

Brahms. Entrada: 15 €. Music. New York Philharmonic Ensemble The prestigious group performs works by Mozart and Brahms. Tickets: € 15. 22 h / 10 pm. Zona C Música. ‘Festival dos Abrazos’: Katembe Project Sesión de música electrónica. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Katembe Project Electronic music session. Free.

11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. ARTeria Noroeste Infantiles. ‘Vive o verán’: Obradoiro de pasarrúas Infantiles. ‘Vive o verán’: Taller de pasacalles Ver día 12. Children. “Vive o verán” programme: Parade workshop See August 12.

SÁBADO / SATURDAY 14

18 h / 6 pm. Paseo da Alameda Clown. ‘Festival dos Abrazos’: ‘O ferreiro e o diaño’ A cargo de Títeres da Vía Láctea. Gratuíto. Clowns. “Festival dos Abrazos”: “O ferreiro e o diaño” By Títeres da Vía Láctea. Free.

21 h / 9 pm. Paseo da Alameda Música. ‘Festival dos Abrazos’: Tapiporla Sesión de rock. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Tapiporla Rock session. Free.

20 h / 8 pm. Paseo da Alameda Clown. ‘Festival dos Abrazos’: ‘Amor e crimes de Juan Pantera’ A cargo de Títeres da Vía Láctea. Gratuíto. Clowns. “Festival dos Abrazos”: “Amor e crimes de Juan Pantera” By Títeres da Vía Láctea. Free. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Música. New York Philharmonic Ensemble A prestixiosa formación interpreta obras de Mozart e Brahms. Entrada: 15 €. La prestigiosa formación interpreta obras de Mozart y

21 h / 9 pm. Praza de Mazarelos Música. ‘Festival dos Abrazos’: Modulok Trio Sesión de música electrónica. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Modulok Trio Electronic music session. Free.

DOMINGO / SUNDAY 15 21.30 h / 9.30 pm. Praza de Cervantes Música. ‘Festival dos Abrazos’: Ataque Escampe Sesión de rock. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Ataque Escampe Rock session. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 16 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 20.30 h / 8.30 pm. Praza dos Gatos Música. ‘Festival dos Abrazos’: Xoan Curiel Cuarteto Ver día 12.

Music. “Festival dos Abrazos”: Xoan Curiel Quartet See August 12. 22 h / 10 pm. Praza de San Martiño Pinario Música. ‘Festival dos Abrazos’: Tangata Sesión de música tango. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Tangata Tango music session. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de Salvador Parga Música. ‘Festival dos Abrazos’: Xacobe Martínez Cuarteto Sesión de música jazz. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Xacobe Martínez Quartet Jazz music session. Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de jazz’ Ver día 2. Music. “Noites de jazz” See August 2.

MARTES / TUESDAY 17 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘O ollo vago’ Para mozos a partir de 15 anos. Gratuíto, inscrición previa. Ata o día 20. Talleres. ‘El ojo vago’ Para chicos a partir de 15 años. Gratuito, inscripción previa. Hasta el día 20. Workshops. “The lazy eye” For children over 15. Free, prior registration. Until August 20. 17 h / 5 pm. Varios espazos / Different locations

19


Axenda Agenda Listings Deporte. ‘Vive o verán’: Roteiros medioambientais Percorrido polo río Sar. Gratuíto, inscrición previa. Deporte. ‘Vive o verán’: Rutas medioambientales Recorrido por el río Sar. Gratuito, inscripción previa. Sports. “Vive o verán”: Environmental routes Walk along Sar River. Free, prior registration. 19-21 h / 7-9 pm. Parque de Belvís Eventos gastronómicos. Mercado ‘Entre Lusco e Fusco’ Ver día 3. Gastronomy events. “Entre Lusco e Fusco” market See August 3.

22.30 h / 10.30 pm. Rúa de San Paio de Antealtares Música. ‘Festival dos Abrazos’: La Otrabanda Sesión de ritmos venezolanos. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: La Otrabanda Venezuelan music session. Free.

Música. ‘Festival dos Abrazos’: Jim Hi Kim Sesión de música coreana. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Jim Hi Kim Korean music session. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 18

20 h / 8 pm. Parque de Bonaval Talleres. ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 4. Workshops. “Vive o verán” programme: “Tardedarte” See August 4.

10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2.

20-21 h / 8-9 pm. Carballeira de Santa Susana Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2.

10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2.

20.30 h / 8.30 pm. Vía Sacra Música. ‘Festival dos Abrazos’: In Reverse Sesión de música funk. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: In Reverse Funk music session. Free.

11-13 h / 11 am-1 pm. Parque de Belvís Infantiles. ‘Vive o verán’: Obradoiros mediambientais Infantiles. ‘Vive o verán’: Talleres medioambientales Ver día 4. Children. “Vive o verán”: Environmental workshops See August 4.

20.30 h / 8.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto da Capela Compostelana, dirixido por Miro Moreira. Gratuíto. Concierto de la Capela Compostelana, dirigido por Miro Moreira. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Concert by Capela Compostelana, conducted by Miro Moreira. Free. 21 h / 9 pm. Praza de Mazarelos Música. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘DJ set’ Sesión de música electrónica con DJ Amn3m3sis. Gratis. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Electronic music session with DJ Amn3m3sis. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de Mazarelos Cine. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘By Galicia’ Proxección das mellores curtametraxes galegas do pasado ano. Gratuíto. Proyección de los mejores cortometrajes gallegos del pasado año. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “By Galicia” Screening of last year’s best Galician short films. Free.

20

20.30 h / 8.30 pm. Praza de Feixoo Música. ‘Festival dos Abrazos’: Turnes-LegidoGarcía Trío Sesión de ritmos flamencos. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Turnes-LegidoGarcía Trio Flamenco music session. Free. 21 h / 9 pm. Igrexa de Santa Clara Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto do organista Juan de la Rubia. Gratuíto. Concierto del organista Juan de la Rubia. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Concert by the organist Juan de la Rubia. Free.

11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘O ollo vago’ Talleres. ‘El ojo vago’ Ver día 17. Workshops. “The lazy eye” See August 17. 16 h / 4 pm. Rúa Nova Teatro. ‘Festival dos Abrazos’: Quico Cadaval Ver día 11. Theatre. “Festival dos Abrazos”: Quico Cadaval See August 11. 18 h / 6 pm. Parque de Bonaval Talleres. ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 4. Workshops. “Vive o verán”: “Tardedarte” See August 4. 20 h / 8 pm. Xardín de Fonseca

21.30 h / 9.30 pm. Ruela de Xerusalén Cine. Festival dos Abrazos: Ciclo de cine ‘Palestina sempre presente’ Proxección de tres curtametraxes . Gratuíto.


Proyección de tres cortometrajes. Gratuito. Cinema. “Festival dos Abrazos”: Season of Palestinian films Screening of three short films. Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de bossa-nova’ Ver día 4. Music. “Noites de bossa-nova” See August 4.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 19 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11 h / 11 am. Varios espazos / Different locations Deporte. ‘Vive o verán’: Roteiros medioambientais Percorrido polo Monte Pedroso. Gratuíto, inscrición previa. Deporte. ‘Vive o verán’: Rutas medioambientales Recorrido por el Monte Pedroso. Gratuito, inscripción previa. Sports. “Vive o verán”: Environmental routes Walk about Monte Pedroso. Free, prior registration. 11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. ARTeria Noroeste Infantiles. ‘Vive o verán’: Obradoiro de pasarrúas

Infantiles. ‘Vive o verán’: Taller de pasacalles Ver día 12. Children. “Vive o verán” programme: Parade workshop See August 12. 11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘O ollo vago’ Talleres. ‘El ojo vago’ Ver día 17. Workshops. “The lazy eye” See August 17. 20-21 h / 8-9 pm. Carballeira de Santa Susana Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 20.30 h / 8.30 pm. Rúa Travesa Música. ‘Festival dos Abrazos’: Banda Afrofunk Sesión de música funk. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Afrofunk band Funk music session. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de San Miguel dos Agros Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto do organista Marco Brescia e da soprano Rosana Brescia. Gratuíto. Concierto del organista Marco Brescia y de la soprano Rosana Brescia. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Concert by the organist Marco Brescia and the soprano Rosana Brescia. Free. 21 h / 9 pm. Praza de Cervantes Música. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘DJ set’ Sesión de música electrónica con DJ Aburorunga. Gratis. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Electronic music session with DJ Aburorunga. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de Cervantes Cine. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘Feito en España’ Proxección de nove curtas españolas de animación e ficción. Gratuíto. Proyección de nueve cortos españoles de animación e ficción. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “Feito en España”

Screening of nine Spanish animated and fiction shorts. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Rúa de San Paio de Antealtares Música. ‘Festival dos Abrazos’: Martins-LegidoCalvo Trío Sesión de música jazz. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Martins-LegidoCalvo Trio Jazz music session. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ ‘A alegre divorciada’ (1934). Gratuíto. ‘La alegre divorciada’ (1934). Gratuito. Cinema. “Vive o verán”: “Os clásicos á rúa!” Screening of “The Gay Divorcee” (1934). Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 20 11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. ARTeria Noroeste Infantiles. ‘Vive o verán’: Obradoiro de pasarrúas Infantiles. ‘Vive o verán’: Taller de pasacalles Ver día 12. Children. “Vive o verán” programme: Parade workshop See August 12. 11.30-13.30 h / 11.30 am-1.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporáneo Obradoiros. ‘O ollo vago’ Talleres. ‘El ojo vago’ Ver día 17. Workshop. “The lazy eye” See August 17. 20 h / 8 pm. Xardín de San Roque Música. ‘Festival dos Abrazos’: Baldo Martínez & Maite Dono Sesión de música jazz. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Baldo Martínez & Maite Dono Jazz music session. Free. 21 h / 9 pm. Catedral de Santiago Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto do organista KonstantinVolostnov. Gratuíto. Concierto del organista Konstantin Volostnov. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival”

21


Axenda Agenda Listings Concert by the organist Konstantin Volostnov. Free. 22 h / 10 pm. Zona C Música. ‘Festival dos Abrazos’: Beatspoke Sesión de música electrónica. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Beatspoke Electronic music session. Free.

SÁBADO / SATURDAY 21 10 h / 10 am. Centro Comercial Área Central Mercadillos. ‘Rastro de Antigüidades’ Rastro de curiosidades e obxectos de coleccionismo. Rastro de curiosidades y objetos de coleccionismo. Market. “Rastro de Antigüidades” Market featuring curiosities and collector’s items. 11-14 h / 11 am-2 pm. Parque de Belvís Animación. ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Ver día 7. Entertainment. “Vive o verán”: “Saturdays in the park” See August 7. 19 h / 7 pm. Praza da Oliveira Danza. ‘Festival dos Abrazos’: ‘Baila un vestido verde’ Con Marta Alonso Tejada. Danza. ‘Festival dos Abrazos’: ‘Baila un vestido verde’ By Marta Alonso Tejada. 20 h / 8 pm. Praza de San Martiño Pinario Música. ‘Festival dos Abrazos’: Antonio Rivas Trío Sesión de ritmos colombianos. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Antonio Rivas Trio Colombian music session. Free. 22 h / 10 pm. Cemiterio de Bonaval Música. ‘Festival dos Abrazos’: Danae

Sesión de ritmos de Lisboa e Cabo Verde. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Danae Session featuring Lisbon and Cape Verde rhythms. Free.

DOMINGO / SUNDAY 22 20.30 h / 8.30 pm. Praza de Fonseca Música. ‘Festival dos Abrazos’: Ultreia Cantareiras Sesión de música folk. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Ultreia Cantareiras Folk music session. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de San Paio de Antealtares Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto do grupo Capilla de Extravagantes, dirixido por Bruno Forst. Gratuíto. Concierto del grupo Capilla de Extravagantes, dirigido por Bruno Forst. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Concert by the group Capilla de Extravagantes, conducted by Bruno Forst. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Praza de Cervantes Música. ‘Festival dos Abrazos’: Os Royalties Sesión de rock. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Os Royalties Rock session. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 23

20 h / 8 pm. Cemiterio de Bonaval Clown. ‘Festival dos Abrazos’: Cabaret aéreo Espectáculo a cargo de Pista Catro. Gratuíto. Clowns. “Festival dos Abrazos”: Aerial cabaret Show by Pista Catro. Free. 20.30 h / 10.30 pm. Rúa de San Paio de Antealtares Música. ‘Festival dos Abrazos’: Banda Afrofunk Ver día 19. Music. “Festival dos Abrazos”: Afrofunk band See August 19. 22 h / 10 pm. Praza de San Martiño Pinario Música. ‘Festival dos Abrazos’: Tiempo Cuatro Sesión de música de tango. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Tiempo Cuatro Tango music session. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza da Quintana Música. ‘Festival dos Abrazos’: Vasen + Banda das Crechas Sesión de ritmos galegos e suecos. Gratuíto. Sesión de ritmos gallegos y suecos. Gratuito.

10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11 h / 11 am. Varios espazos / Different locations Visitas guiadas. ‘Vive o verán’: ‘Parques de Compostela’ Percorrido polo Parque de Belvís. Gratuíto, inscrición previa. Recorrido por el Parque de Belvís. Gratuito, inscripción previa.

22

Guided tours. “Vive o verán”: “Compostela Parks” Tour around Belvís Park. Free, prior registration.

Music. “Festival dos Abrazos”: Vasen + Banda das Crechas Galician and Swedish music session. Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de jazz’ Ver día 2.


Music. “Noites de jazz” See August 2.

Music. Xacobeo Classics: “Parsifal” Concert version of Wagner's masterpiece, by the Royal Liverpool Philharmonic. Tickets sold out.

MARTES / TUESDAY 24

19-21 h / 7-9 pm. Parque de Belvís Eventos gastronómicos. Mercado ‘Entre Lusco e Fusco’ Ver día 3. Gastronomy events. “Entre Lusco e Fusco” market See August 3.

10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 17 h / 5 pm. Varios espazos / Different locations Deporte. ‘Vive o verán’: Roteiros medioambientais Percorrido polo río Tambre desde Sigüeiro. Gratuíto, inscrición previa. Deporte. ‘Vive o verán’: Rutas medioambientales Recorrido por el río Tambre desde Sigüeiro. Gratuito, inscripción previa. Sports. “Vive o verán”: Environmental routes Walk along the Tambre River, departing from Sigüeiro. Free, prior registration. 19 h / 7 pm. Auditorio de Galicia Música. Xacobeo Classics: 'Parsifal' Versión concerto da obra mestra de Wagner a cargo da Royal Liverpool Philharmonic. Entradas esgotadas. Versión concierto de la obra maestra de Wagner a cargo de la Royal Liverpool Philharmonic. Entradas agotadas.

20-21 h / 8-9 pm. Carballeira de Santa Susana Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 20.30 h / 8.30 pm. Vía Sacra Música. ‘Festival dos Abrazos’: Turnes-LegidoGarcía Trío Ver día 18. Music. “Festival dos Abrazos”: Turnes-LegidoGarcía Trio See August 18. 21 h / 9 pm. Parque de Bonaval Música. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘DJ set’ Sesión de música electrónica con DJ Bigote Mix. Gratis. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Electronic music session with DJ Bigote Mix. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Cemiterio de Bonaval Música. ‘Festival dos Abrazos’: Mine Kawakami Recital de piano en directo. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Mine Kasakami Live piano recital. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Parque de Bonaval Cine. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘Explora!’ 14 curtas experimentais e de animación internacionais. Gratuíto. 14 cortos experimentales y de animación internacionales. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “Explora!” 14 international experimental and animated shorts. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Rúa de San Paio de Antealtares Música. ‘Festival dos Abrazos’: The Last Minute Experience

Sesión de música jazz. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: The Last Minute Experience Jazz music session. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 25 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11-13 h / 11 am-1 pm. Parque de Belvís Infantiles. ‘Vive o verán’: Obradoiros mediambientais Infantiles. ‘Vive o verán’: Talleres medioambientales Ver día 4. Children. “Vive o verán”: Environmental workshops See August 4. 16 h / 4 pm. Rúa Nova Teatro. ‘Festival dos Abrazos’: Carmen San Esteban ‘Entras?’, sesión de monólogos. Gratuíto. Theatre. “Festival dos Abrazos”: Carmen San Esteban Session of monologue entitled “Entras?” Free. 18 h / 6 pm. Parque de Bonaval Talleres. ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 4. Workshop. “Vive o verán”: “Tardedarte” See August 4. 20 h / 8 pm. Xardín de Fonseca Música. ‘Festival dos Abrazos’: Mathieu Saglio Recital de violoncello en directo. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Mathieu Saglio Live violoncello recital. Free. 20 h / 8 pm. Parque de Bonaval Talleres. ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’

23


Axenda Agenda Listings Ver día 4. Workshop. “Vive o verán”: “Tardedarte” See August 4. 20.30 h / 8.30 pm. Praza de Feixoo Música. ‘Festival dos Abrazos’: La Otrabanda Ver día 17. Music. “Festival dos Abrazos”: La Otrabanda See August 17. 21.30 h / 9.30 pm. Ruela de Xerusalén Cine. Festival dos Abrazos: Ciclo de cine ‘Palestina sempre presente’ Proxección de tres curtametraxes. Gratuíto. Proyección de tres cortometrajes. Gratuito. Cinema. “Festival dos Abrazos”: Season of Palestinian films Screening of three short films. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de Cervantes Música. ‘Festival dos Abrazos’: In Reverse + The Last Minute Experience Sesión de ritmos funk e jazz galegos. Gratuíto. Sesión de ritmos funk y jazz gallegos. Gratuito. Music. “Festival dos Abrazos”: In Reverse + The Last Minute Experience Galician funk and jazz music session. Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de bossa-nova’ Ver día 4. Music. “Noites de bossa-nova” See August 4.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 26 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11 h / 11 am. Varios espazos / Different locations Deporte. ‘Vive o verán’: Roteiros medioambientais Percorrido polo río Tambre desde Chaián. Gratuíto,

24

inscrición previa. Deporte. ‘Vive o verán’: Rutas medioambientales Recorrido por el río Tambre desde Chaián. Gratuito, inscripción previa. Sports. “Vive o verán”: Environmental routes Walk along Tambre River, departing from Chaián. Free, prior registration. 20-21 h / 8-9 pm. Carballeira de Santa Susana Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 20.30 h / 8.30 pm. Rúa de Tras Salomé Música. ‘Festival dos Abrazos’: Dr. Gringo Sesión de música rock. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: Dr. Gringo Rock music session. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 27 19.30 h / 7.30 pm. Monte do Gozo Música. Festival Xacobeo 10: Concierto de Muse A banda británica de moda ofrece o seu espectáculo ‘The Resistance Tour’. Entrada: 33 €. Música. Festival Xacobeo 10: Concerto de Muse La banda británica de moda ofrece su espectáculo ‘’. Entrada: 33 €. Music. Festival Xacobeo 10: Concert by Muse The British band presents its live show entitled “The Resistance Tour.” Tickets: € 33.

21 h / 9 pm. Praza das Praterías Música. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘DJ set’ Sesión de música electrónica con DJ Rober. Gratis. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Electronic music session with DJ Rober. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza das Praterías Cine. ‘Curtocircuíto na Rúa’: ‘Volta ao Mundo’ 9 curtas de animación, documental, experimental e ficción internacionais. Gratuíto. 9 cortos de animación, documental, experimental y ficción internacionales. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “Volta ao Mundo” 9 international animated, documentary, experimental and fictional shorts. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Rúa de San Paio de Antealtares Música. ‘Festival dos Abrazos’: Xacobe Martínez Cuarteto Ver día 16. Music. “Festival dos Abrazos”: Xacobe Martínez Quartet See August 16. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ ‘O mago de Oz’ (1939). Gratuíto. ‘El mago de Oz’ (1939). Gratuito. Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” “The Wizard of Oz” (1939). Free.

22 h / 10 pm. Parque de Bonaval Teatro. ‘Festival dos Abrazos’: ‘Cocktail’ A cargo de Treceacero. Gratuíto. Ata o día 28. A cargo de Treceacero. Gratuito. Hasta el día 28. Theatre. “Festival dos Abrazos”: “Cocktail” By Treceacero. Free. Until August 28. 22.30 h / 10.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Música. Concerto de Chayanne O cantante portorriqueño presenta o seu novo disco, 'No hay imposibles'. Entrada: 30 €.


Música. ‘Festival dos Abrazos’: ‘Festa dos Abrazos’ Actuación de LeManiot (jazz), Lais (folk), Roberto Sobrado (pop-rock) e Turnes-Legido-García Trío (flamenco). Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: “Festa dos Abrazos” Performance by LeManiot (jazz), Lais (folk), Roberto Sobrado (pop-rock) and Turnes-Legido-García Trio (flamenco). Free.

DOMINGO / SUNDAY 29

Música. Concierto de Chayanne El cantante puertorriqueño presenta su nuevo disco, 'No hay imposibles'. Entrada: 30 €. Music. Concert by Chayanne The Puerto Rican singer presents his new CD, “No hay imposibles.” Tickets: € 30. 23 h / 11 pm. Zona C Música. ‘Festival dos Abrazos’: O 2 Zen Sesión de música electrónica. Gratuíto. Music. “Festival dos Abrazos”: O 2 Zen Electronic music session. Free.

SÁBADO / SATURDAY 28 11-14 h / 11 am-2 pm. Parque de Belvís Animación. ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Ver día 7. Entertainment. “Vive o verán”: “Satudays in the park” See August 7. 20 h / 8 pm. Parque de Bonaval Teatro. ‘Festival dos Abrazos’: ‘Cocktail’ Ver día 27. Theatre. “Festival dos Abrazos”: “Cocktail” See August 27. 20.30 h / 8.30 pm. Carballeira de Santa Susana

14 h / 2 pm. Zona C Animación. ‘Festival dos Abrazos’: ‘Festa Feito a Man’ Postos de xantar, DJ’s, música e espectáculos para pechar esta edición do Festival. Puestos de comida, Dj’s, música y espectáculos para cerrar esta edición del Festival. Entertainment. “Festival dos Abrazos”: “Festa Feito a Man” Food stalls, DJs, music and shows to end this year’s Festival.

LUNS / LUNES / MONDAY 30 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 11 h / 11 am. Varios espazos / Different locations Visitas guiadas. ‘Vive o verán’: ‘Parques de Compostela’ Percorrido polo Parque Eugenio Granell. Gratuíto, inscrición previa. Recorrido por el Parque Eugenio Granell. Gratuito, inscripción previa. Guided tours. “Vive o verán” programme: “Compostela Parks” Tour of Eugenio Granell Park. Free, prior registration. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de jazz’

Ver día 2. Music. “Noites de jazz” See August 2.

MARTES / TUESDAY 31 10-11 h / 10-11 am. Parque de Bonaval Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2. 10-11 h / 10-11 am. Parque da Alameda Deporte. ‘Vive o verán’: Ximnasia terapéutica Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Therapeutic gymnastics See August 2. 17 h / 5 pm. Varios espazos / Different locations Deporte. ‘Vive o verán’: Roteiros medioambientais Percorrido polo río Sarela. Gratuíto, inscrición previa. Deporte. ‘Vive o verán’: Rutas medioambientales Recorrido por el río Sarela. Gratuito, inscripción previa. Sports. “Vive o verán”: Environmental routes Walk along Sarela River. Free, prior registration. 19-21 h / 7-9 pm. Parque de Belvís Eventos gastronómicos. Mercado ‘Entre Lusco e Fusco’ Ver día 3. Gastronomy event. “Entre Lusco e Fusco” market See August 3. 20-21 h / 8-9 pm. Carballeira de Santa Susana Deporte. ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung Ver día 2. Sports. “Vive o verán”: Tai Chi and Chi Kung See August 2.

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

25


Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327. Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación

26

del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es

tura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Entrada libre. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. Free entrance. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditional trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits.

Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Entrada libre. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pin-

CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación. 21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y proyectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. Temporalmente pechado. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. Temporalmente cerrado. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movi-

miento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Temporarily closed. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum organises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles.

ría, ornamentos litúrxicos e documentos. Abierto de abril a diciembre. Lu-Sa: 10.30 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: cerrado. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Open from April to December. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays closed. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical ornaments and documents. GALICIA DIXITAL. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel.: 981 554 048. Xuño- setembro: Lu-Sa e festivos: 10.30-14 h, 17-20.30 h. Outubro-maio: Lu-Sa e festivos: 10.30-14 h, 16-20.30 h. Útimos pases: 13 h e 19.30 h. Do: pechado. Escenarios virtuais para realizar un percorrido fascinante polos novos

MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Aberto de abril a decembro. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: pechado. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ouriva-

27


Exposicións Permanentes Exposiciones Permanentes Permanent Exhibitions camiños da comunicación plástica e pola Galicia máis moderna. Junio- septiembre: Lu-Sa y festivos: 10.30-14 h, 17-20.30 h. Octubre-mayo: Lu-Sa y festivos: 10.30-14 h, 16-20.30 h. Útimos pases: 13 h e 19.30 h. Do: cerrado. Escenarios virtuales para realizar un recorrido fascinante por los nuevos caminos de la comunicación plástica y por la Galicia más moderna. June-September: Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm, 5-8.30 pm. October-May: Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm, 4-8.30 pm. Last shows: 1 pm and 7.30 pm. Sunday cl sed. Virtual settings for undertaking a fascinating exploration along the new paths of plastic communication and around cutting-edge Galicia. MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 1530 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: Lu-Do, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 1530 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: Lu-Do, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 47.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great

28

value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00. Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén. Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e3 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Luns pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Lunes cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Monday. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807.

Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers. MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891.


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 9-15 h. Pechado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 9-15 h. Cerrado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 9 am-3 pm. Closed August. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difundir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 10- 13 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present.

PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359.

MUSEO DO COLEXIO MÉDICO MUSEO DEL COLEGIO MÉDICO MEDICAL ASSOCIATION MUSEUM. b3 Rúa de San Pedro de Mezonzo, 41.Tel.: 981 595 562.

Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una

cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.

29


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA COMPOSTUR EN:* / PUNTOS DE VENTA COMPOSTUR EN:* / COMPOSTUR POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Compostur e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Compostur y en los puntos de salida / Tickets on sale at Compostur and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

Pazo de Xelmírez d2

12 Museo de Terra Santa e2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2


00

20

19


Exposicións Exposiciones Exhibitions

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

Exposicións Temporais

Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions

32

Fundación, estableciendo un diálogo entre las artes sacras y las artes modernas. Incluye obras de Dalí o Picasso y piezas de los fondos del Cabildo Catedralicio. “Santiago, punto de encuentro.” Until November 1. Show featuring masterpieces belonging to Santiago Cathedral and the Foundation itself, establishing a dialogue between religious art and modern art. Includes paintings by Dalí or Picasso and outstanding works from the Cathedral Chapter's collection.

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm.

AUDITORIO DE GALICIA. d2 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm.

'Santiago, punto de encontro'. Ata o 1 de novembro. Montaxe que reúne obras mestras da catedral de Santiago e da propia Fundación, establecendo un diálogo entre as artes sacras e as artes modernas. Inclúe obras de Dalí ou Picasso e pezas destacadas dos fondos do Cabido Catedralicio. 'Santiago, punto de encuentro'. Hasta el 1 de noviembre. Montaje que reúne obras maestras de la catedral de Santiago y de la propia

‘Outumuro LOOKS. Vinte anos fotografiando moda’. Ata o 12 de decembro. Testemuño gráfico de dúas décadas de traballo (19902010) do recoñecido fotógrafo Manuel Outumuro realizado para diversas publicacións, entidades, organismos e deseñadores do ámbito da moda. ‘Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda’. Hasta el 12 de diciembre. Testimonio gráfico de dos décadas de trabajo (1990-2010) del reconocido

fotógrafo Manuel Outumuro realizado para diversas publicaciones, entidades, organismos y diseñadores del ámbito de la moda. “Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda.” Until December 12. Graphic testimony of two decades’ work (1990-2010) by the renowned photographer Manuel Outumuro for fashion publications, entities and designers.


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. d2 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. In Search of the Miraculous: trinta anos despois’. Ata o 5 de setembro. Primeira mostra monográfica en España dedicada ao traballo de Bas Jan Ader, artista conceptual holandés que desapareceu no Atlántico en 1975, cando trataba de cruzar o océano nun pequeno bote. In Search of the Miraculous: trinta anos despois’. Hasta el 5 de septiembre. Primera muestra monográfica en España dedicada al trabajo de Bas Jan Ader, artista conceptual holandés que desapareció en el Atlántico en 1975, cuando trataba de cruzar el océano en un pequeño bote. “In Search of the Miraculous: trinta anos despois.” Until September 5. First monographic exhibition in Spain devoted to the work of Bas Jan Ader, the Dutch concept artist who disappeared in the Atlantic in 1975, while trying to cross the ocean in a small boat. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS. e2 05 Horario: M-V: 10-20 h. Sábados: 10.30-13.30, 17-20 h. Domingos: 10.30-13.30 h. Open: Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm, 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. ‘Los Caminos de Santiago en el Camino de Santiago’. Ata o 21 de setembro. O artista navarro Gabriel Díaz presenta a obra videográfica recollida ao longo de máis de 5.000 kilómetros de rutas xacobeas.

‘Los Caminos de Santiago en el Camino de Santiago’. Hasta el 21 de septiembre. El artista navarro Gabriel Díaz presenta la obra videográfica recogida a lo largo de más de 5.000 kilómetros de rutas jacobeas. “Los Caminos de Santiago en el Camino de Santiago.” Until September 21. The Navarre artist Gabriel Díaz presents video-graphic work recorded during more than 5,000 kilometres along Jacobean pilgrim routes. SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm. ‘Compostela y Europa: La historia de Diego Gelmírez’. Do 18 de agosto ao 15 de outubro. Mostra itinerante, que percorrerá París, Roma e Santiago, na que se amosa a traxectoria vital do arcebispo compostelán e a súa influencia na arte do século XII. ‘Compostela y Europa: La historia de Diego Gelmírez’. Del 18 de agosto al 15 de octubre. Muestra itinerante, que recorrerá París, Roma y Santiago, en la que se refleja la trayectoria vital del arzobispo compostelano y su influencia en el arte del siglo XII. “Compostela y Europa: La historia de Diego Gelmírez.” From August 18 to October 15. Travelling exhibition, which will visit Paris, Rome and Santiago, featuring the life course of this Compostela archbishop and his influence on 12th century art. ‘Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo’. Ata o 1 de agosto. O fotógrafo galego Manuel Valcárcel e o compositor Alejandro González recollen nesta mostra audiovisual as súas “Peregrinacións Maiores” dende Xerusalén a Roma e dende Roma ata Santiago. ‘Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo’. Hasta el 1 de agosto. “Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo.” Until August 1. The Galician photographer Manuel Valcárcel and the composer Alejandro González present, in this audiovisual exhibition, their “Major Pilgrimages” from Jerusalem to Rome and from Rome to Santiago.

'Terre de Personne'. Ata o 1 de agosto. O prestixioso fotógrafo francés Pierre Gonnord presenta un exercicio de complexa elaboración onde a técnica fotográfica se mestura coa aproximación psicolóxica dos personaxes retratados. ‘Terre de Personne'. Hasta el 1 de agosto. El prestigioso fotógrafo francés Pierre Gonnord presenta un ejercicio de compleja elaboración donde la técnica fotográfica se entremezcla con la aproximación psicológica de los personajes retratados. “Terre de Personne.” Until August 1. The prestigious French photographer Pierre Gonnord presents a complex project, in which the photographic technique combines with the psychological approach to the persons being photographed. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Música de pedra e cantos de peregrinación’. Do 2 ao 29 de agosto. Exposición itinerante coas reproducións de instrumentos musicais medievais construídas por expertos luthiers a partir dos modelos esculpidos no Pórtico da Gloria. ‘Música de pedra e cantos de peregrinación’. Del 2 al 29 de agosto. Exposición itinerante con las reproducciones de instrumentos musicales medievales construidas por expertos luthiers a partir de los modelos esculpidos en el Pórtico de la Gloria. “Música de pedra e cantos de peregrinación.” From August 2 to 29. Travelling exhibition featuring reproductions of medieval musical instruments built by expert luthiers, based on the models carved in the “Pórtico de la Gloria.” IGREXA DA UNIVERSIDADE. d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Santiago, el viaje continúa’. Do 17 de agosto ao 26 de setembro. Mostra audiovisual dirixida a público infantil que trata sobre a orixe, o significado, as lendas e as tradicións do Camiño de Santiago.

33


Exposicións Temporais Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions ‘Santiago, el viaje continúa’. Del 17 de agosto al 26 de septiembre. Muestra audiovisual dirigida a público infantil que trata sobre el origen, significado, las leyendas y las tradiciones del Camino de Santiago. “Santiago, el viaje continúa.” From August 17 to September 26. Audiovisual exhibition aimed at children, dealing with the origin, meaning, legends and traditions of the Way of St. James. FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. d3 04 Horario: M-S: 11-21 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-9 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Novos fondos da Fundación. Obra de Eugenio Granell’. Ata o 19 de setembro. Mostra composta por unha inxente cantidade de obra doada pola familia Granell, que inclúe cadros de Picasso e Le Courbusier, elementos de arte popular e obxectos persoais do artista. ‘Nuevos fondos de la Fundación. Obra de Eugenio Granell’. Hasta el 19 de septiembre. Muestra compuesta por una ingente cantidad de obra donada por la familia Granell, que incluye cuadros de Picasso y Le Courbusier, elementos de arte popular y objetos personales del artista. “New Foundation Collection. Work by Eugenio Granell.” Until September 19. Exhibition made up of a huge quantity of works donated by the Granell family, including paintings by Picasso and Le Courbusier, elements of traditional art and personal objects belonging to the artist. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: Lu-Do: 12-20 h. Open: Mon-Sun: 12 noon-8 pm. ‘‘Los mundos de Gonzalo Torrene Ballester’. Ata o 26 de setembro. Mostra que percorre a traxectoria vital e literaria do escritor a través de máis de 200 pezas entre manuscritos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, cadros, debuxos e diversos documentos e obxectos que nos achegan á súa iconografía persoal. ‘Los mundos de Gonzalo Torrene Ballester’. Hasta el 26 de septiembre. Muestra que recorre la trayectoria vital y literaria del escritor a través de más de 200 piezas entre manuscritos, libros, artículos de prensa, cartas, fotografías, cuadros, dibujos y diversos documentos y objetos que nos acercan a su iconografía

34

personal. “Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester.” Until September 26. The writer’s career by means of more than 200 personal items, including manuscripts, books, newspaper articles, letters, photographs, paintings, drawings and different documents. CENTRO SOCIAL CAIXANOVA. e2 20 Horario: L-V: 18-21.30 h. S, D, festivos: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 6-9.20 pm. Sat, Sun and holidays: 11 am-2 pm. ‘Telón de fondo’. Ata o 30 de agosto. Repaso ao tema do retrato realizado nos estudos galegos, con especial énfase na primeira metade do século XX. ‘Telón de fondo’. Hasta el 30 de agosto. Repaso al tema del retrato realizado en los estudios gallegos, con especial énfasis en la primera mitad del siglo XX. “Telón de fondo.” Until August 30. It takes a look at portraits made in Galician studios, with special emphasis on the first half of the 20th century. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Ata o 31 de decembro. Durante todo o Ano Santo, esta mostra desvela os detalles do monumental conxunto escultórico do século XII que preside a entrada occidental da Catedral, actualmente en proceso de restauración. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Hasta el 31 de diciembre. Durante todo el Año Santo, esta muestra desvela los detalles del monumental conjunto escultórico del siglo XII que preside la entrada occidental de la Catedral, actualmente en proceso de restauración. “El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido.” Until December 31. During the entire Holy Year, this exhibition th reveals the details of the monumental 12 -century sculpture dominating the Cathedral’s west entrance; it is currently being restored. CENTRO SOCIOCULTURAL CAIXA GALICIA. c2 Horario: L-V: 11-14 h. Open: Mon-Fri:11 am-2 pm. ‘Paco del Pino. Fotografías 1989-2009’. Do 10 de agosto ao 4 de setembro. Selección da obra do recoñecido fotógrafo granadino con algúns dos seus temas recorrentes, como o tratamento da agua sobre a pedra.

‘Paco del Pino. Fotografías 1989-2009’. Del 10 de agosto al 4 de septiembre. Selección de la obra del reconocido fotógrafo granadino con algunos de sus temas recurrentes, como el tratamiento del agua sobre la piedra. “Paco del Pino. Fotografías 1989-2009.” From August 10 to September 4. Selection of work by the renowned Granada photographer featuring some of his recurrent themes, such as water on stone. ZONA ‘C’. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Entre a razón e a pel’. Ata o 12 de setembro. Instalación efémera da artista Nuria Ruibal, que supón unha metáfora do traslado a outra realidade. ‘Entre a razón e a pel’. Hasta el 12 de septiembre. Instalación efímera de la artista Nuria Ruibal, que supone una metáfora del traslado a otra realidad..

“Entre a razón e a pel.” Until September 12. Temporary installation by the artist Nuria Ruibal, representing a metaphor for being transferred to another reality. CASA DAS ASOCIACIÓNS. b3 Horario: L-V: 09-14 h, 16.30-21.30 h. Sa: 10-14 h, 16.30-21.30 h. Open: Mon-Fri: 09 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. Sat: 10 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. ‘Trece joyas de España’. Ata o 31 de agosto. O fotógrafo José Manuel Navia percorre en imaxes


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

as cidades Patrimonio da Humanidade, entre elas Santiago de Compostela. 'Trece joyas de España'. Hasta el 31 de agosto. El fotógrafo José Manuel Navia recorre en imágenes las ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre ellas Santiago de Compostela. “Trece joyas de España.” Until August 31. The photographer José Manuel Navia tours thirteen World Heritage Cities in images, including Santiago de Compostela. PARQUE DA ALAMEDA ‘Espazo e Desenvolvemento Sustentable’. Ata o 3 de setembro. As máis impresionantes imaxes do espazo e da Terra procedentes dos arquivos da Axencia Espacial Europea e de prestixiosos fotógrafos internacionais. 'Espacio y Desarrollo Sostenible'. Hasta el 3 de septiembre. Las más impresionantes imágenes del espacio y de la Tierra procedente de los archivos de la Agencia Espacial Europea y de prestigiosos fotógrafos internacionales. “Espacio y Desarrollo Sostenible.” Until September 3. The most striking images of outer space and the Earth, from the European Space Agency and by prestigious international photographers. SALA ARQUINATURA. e3 Horario: L-J: 11-22 h. V-S: 20-01 h. Open: Mon-Thu: 11 am-10 pm. Fri-Sat: 20 pm-1 am. Carlos Pardo. Ata o 15 de xullo. O artista ferrolán presenta unha colección de paisaxes urbanas de cidades visitadas e imaxinadas. Carlos Pardo. Hasta el 15 de julio. El artista ferrolano presenta uma colección de paisajes urbanos de ciudades visitadas e imaginadas. Carlos Pardo. Until August 7. The Ferrol artist presents a collection of cityscapes from visited and imagined towns. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. ‘Objects_Art_Projects’. Do 5 de agosto ao 20 de setembro. Exposición colectiva dos artistas multidisciplinares galegos Amador Iravedra, Eduardo Valiña e María Blanco.

‘Objects_Art_Projects’. Del 5 de agosto al 20 de septiembre. Exposición colectiva de los artistas multidisciplinares gallegos Amador Iravedra, Eduardo Valiña y María Blanco. “Objects_Art_Projets.” From August 5 to September 20. Collective exhibition by the multidisciplinary Galician artists Amador Iravedra, Eduardo Valiña and María Blanco. FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-V: 12-14 h, 17-21 h. Sa: 12-14 h. Open: Mon-Fri: 12 noon-2 pm, 5-9 pm. Sat: 12 noon-2 pm. ‘Transversalidades 2010’. Ata o 30 de setembro. Tres exposicións simultáneas e complementarias inciden nos puntos de contacto e separación entre diferentes escenarios creativos: urbanismo e arquitectura, escultura e deseño industrial, teatro e danza ou música e lírica. ‘Transversalidades 2010’. Hasta el 30 de septiembre. Tres exposiciones simultáneas y complementarias inciden en los puntos de contacto y separación entre diferentes escenarios creativos: urbanismo y arquitectura, escultura y diseño industrial, teatro y danza o música y lírica. “Transversalidades 2010.” Until September 30. Three simultaneous and complementary exhibitions coincide in points of contact and separation among different creative settings: urban development and architecture, sculpture and industrial design, theatre and dance or music and lyric poetry. ‘Eduardo Kac. Obra recente’. Ata o 30 de setembro. O polifacético e controvertido artista, considerado como pai da bioarte, amosa as súas últimas series, tituladas ‘e ‘. ‘Eduardo Kac. Obra reciente’. Hasta el 30 de septiembre. El polifacético y controvertido artista, considerado como padre del bioarte, muestra sus últimas series, tituladas ‘Lagoglifos’ e ‘Historia Natural del Enigma’. “Eduardo Kac. Obra reciente.” Until September 30. The versatile and controversial artist, considered the father of bio-art, displays his latest series, entitled “Lagoglifos” and “Historia Natural del Enigma.”

11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. ‘Cajas de los secretos’. Ata o 6 de setembro. Mostra do traballo escultórico do consagrado artista compostelán Suso León, autor da creación e fundición da Porta Santa da Catedral de Santiago en 2004. ‘Cajas de los secretos’. Hasta el 6 de septiembre. Muestra del trabajo escultórico del consagrado artista compostelano Suso León, autor de la creación y fundición de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago en 2004. “Cajas de los secretos.” Until September 6. Exhibition of sculptures by the Compostela artist that made the Holy Door for Santiago Cathedral in 2004. GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. ‘De tripas corazón’. Ata o 31 de agosto. Exposición da obra escultórica recente de Camilo Seira, na que se emprega fundamentalmente granito, madeira e escaiola. ‘De tripas corazón’. Hasta el 31 de agosto. Exposición de la obra escultórica reciente de Camilo Seira, en la que se emplea fundamentalmente granito, madera y escayola. “De tripas corazón.” Until August 31. Exhibition of recent sculptures by Camilo Seira, made mainly of granite, wood and plaster.

GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D:

35


Compostela Escondida Hidden Compostela

Mapa Creativo de Compostela Mapa Creativo de Compostela Creative Map of Compostela 36


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

ESPAZOS DE CULTURA E IDEAS QUE PODEN CAMBIAR O MUNDO O Mercado Atlántico de Creación Contemporánea MACC é un encontro multidisciplinar para a difusión e intercambio de ideas que apostan polo risco e polo atrevemento. A primeira edición celebrouse o 2009 en Tenerife e contou con máis de 400 profesionais acreditados. A segunda celebrarase o próximo mes de setembro na contorna de Bonaval. Para ir quentando motores, a organización trazou un mapa creativo de Compostela que identifica os espazos de creación da cidade con cadansúa idea singular, ideas que exploran os novos escenarios para a actuación que ofrece a cultura dixital, a ruptura das barreiras entre disciplinas e as posibilidades de colaboración entre a creatividade e as outras industrias. Ideas de todo o mundo que poden mellorar a vida das persoas e que tratarán no MACC, entre outros, os temas que agora vos avanzamos.

ESPACIOS DE CULTURA E IDEAS QUE PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO El Mercado Atlántico de Creación Contemporánea MACC es un encuentro multidisciplinar para la difusión e intercambio de ideas que apuestan por el riesgo y por el atrevimiento. La primera edición se celebró el 2009 en Tenerife y contó con más de 400 profesionales acreditados. La segunda se celebrará el próximo mes de septiembre en el entorno de Bonaval. Para ir calentando motores, la organización trazó un mapa creativo de Compostela que identifica los espacios de creación de la ciudad con sendas ideas singulares, ideas que exploran los nuevos escenarios para la actuación que ofrece la cultura digital, la ruptura de las barreras entre disciplinas y las posibilidades de colaboración entre la creatividad y las otras industrias. Ideas de todo el mundo que pueden mejorar la vida de las personas y que tratarán en el MACC, entre otros, los temas que ahora os avanzamos.

SPACES OF CULTURE AND IDEAS THAT CAN CHANGE THE WORLD The Atlantic Market of Contemporary Creation (MACC) is a multidisciplinary event for the diffusion and exchange of ideas committed to risk and audacity. The first event was held in 2009 in Tenerife, with the participation of more than 400 accredited professionals. The second one will be held in September in the surroundings of Bonaval. To get things rolling, the organisation has prepared a creative map of Compostela, which identifies the city’s creative spaces along with their own singular idea, ideas that explore new settings for action provided by the digital culture, the breaking down of barriers among disciplines and the possibility of collaboration between creativity and other industries. Ideas from all over the world that can improve people’s lives and which will feature at the MACC, among other themes, the ones listed below.

37


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

1 A economía creativa e da cultura como motor económico. Potencial de crecemento e xeración de emprego

La economía creativa y de la cultura como motor económico. Potencial de crecimiento y generación de empleo

The creative and culture economy as an economic driving force. Potential for growth and job creation

VISITA GUIADA A TALLERES DE ARTISTAS LOCAIS Destinada a visitantes e composteláns, é una anovadora actividade que permite aproximarse activamente aos espazos de creación e interactuar cos creadores e os procesos creativos.

VISITA GUIADA A TALLERES DE ARTISTAS LOCALES Destinada a visitantes y compostelanos, es una innovadora actividad que permite aproximarse activamente a los espacios de creación e interactuar con los creadores y los procesos creativos.

GUIDED TOUR OF LOCAL ARTISTIC WORKSHOPS Aimed at visitors and Compostela residents, this innovative activity provides an active look at creative spaces and enables interaction with creators and creative processes.

38


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

2 Sociedades que sobreviven á crise. O papel da muller na economía do emprendemento

Sociedades que sobreviven a la crisis. El papel de la mujer en la economía emprendedora

Societies overcoming the crisis. The role of women in the enterprise economy

AUDITORIO DE GALICIA Keiko Takeya Contemporary Dance Company / Dance01 (Xapón): “Se podes bailar, podes crear! Sae da cama, lava a cara, cepilla os dentes… Se o fas con música, pode ser unha danza”. Malia o seu tamaño, Santiago destaca pola súa sorprendente oferta cultural.

AUDITORIO DE GALICIA Keiko Takeya Contemporary Dance Company / Dance01 (Japón): “Si puedes bailar, puedes crear! Sal de la cama, lava la cara, cepilla los dientes… Si lo haces con música, puede ser una danza”. A pesar de su tamaño, Santiago destaca por su sorprendente oferta cultural.

AUDITORIO DE GALICIA Keiko Takeya Contemporary Dance Company / Dance01 (Japan): “If you can dance, you can create! Get out of bed, wash your face, brush your teeth… If you do it with music, it can be a dance.” Despite its size, Santiago stands out due to its surprising range of cultural activities.

39


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

3 Ciencia e negocio. A innovación dentro da innovación

Ciencia y negocio. La innovación dentro de la innovación

Science and business. Innovation within innovation

MUSEO DO POBO GALEGO Fabulosa escaleira de espiral tripla de Domingo de Andrade, xenio barroco da innovación: conecta, cal enredadeira, as distintas salas deste museo etnográfico situado nun antigo convento dominico.

MUSEO DO POBO GALEGO Fabulosa escalera de espiral triple de Domingo de Andrade, genio barroco de la innovación: conecta, cual enredadera, las distintas salas de este museo etnográfico situado en un antiguo convento dominico.

MUSEO DO POBO GALEGO A fabulous triple spiral stairway by Domingo de Andrade, the baroque genius of innovation: it connects, like a creeper, the different rooms of this ethnographic museum housed in a former Dominican convent.

40


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

4 Hibridación, fusión e interacción entre as industrias. A gastronomía do século XXI

Hibridación, fusión e interacción entre las industrias. La gastronomía del siglo XXI

FORUM GASTRONÓMICO SANTIAGO A gastronomía é a cultura que se come. Santiago, como capital de Galicia, exemplifica toda a tradición, riqueza e capacidade creativa da gastronomía galega, tamén a través da realización de múltiples actividades para todos os públicos.

FORUM GASTRONÓMICO SANTIAGO La gastronomía es la cultura que se come. Santiago, como capital de Galicia, ejemplifica toda la tradición, riqueza y capacidad creativa de la gastronomía gallega, también a través de la realización de múltiples actividades para todos los públicos.

Hybridisation, fusion and interaction among industries. The gastronomy of the 21st century SANTIAGO GASTRONOMIC FORUM Gastronomy is culture for eating. Santiago, as the capital of Galicia, exemplifies all the tradition, variety and creative capacity of Galician cuisine, also by organising numerous activities for all ages.

41


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela O futuro próximo de Internet. Tecnoloxías emerxentes e novas canles de comunicación OFICINA CENTRAL DE TURISMO DE SANTIAGO Participación, interconexión, agregación de servizos, personalización da información, ubicuidade da información, dispoñibilidade para todos... O mix Cultura + Internet 2.0 abre infindas posibilidades.

El futuro próximo de Internet. Tecnologías emergentes y nuevos canales de comunicación OFICINA CENTRAL DE TURISMO DE SANTIAGO Participación, interconexión, agregación de servicios, personalización de la información, ubicuidad de la información, disponibilidad para todos... El mix Cultura + Internet 2.0 abre infinitas posibilidades.

5 A cultura dixital e os xéneros artísticos. Cine, música, literatura, teatro, deseño... novas tecnoloxías, novos públicos, novos modelos de negocio SALA CAPITOL Situada nun dos antigos cines da cidade, esta sala é só un exemplo de como a creación cultural reinventa e flexibiliza os espazos urbanos.

La cultura digital y los géneros artísticos. Cine, música, literatura, teatro, diseño... nuevas tecnologías, nuevos públicos, nuevos modelos de negocio SALA CAPITOL Situada en un de los antiguos cines de la ciudad, esta sala es sólo un ejemplo de cómo la creación cultural reinventa y flexibiliza los espacios urbanos.

Digital culture and artistic genres. Film, music, literature, theatre, design… new technologies, new audiences, new business models SALA CAPITOL Located in one of the city’s former cinemas, this venue is only one example of how cultural creation reinvents urban spaces and makes them more flexible.

42

The near future of the Internet. Emergent technologies and new communication channels TURISMO DE SANTIAGO HEAD OFFICE Participation, interconnection, multiple services, personalisation of information, ubiquity of information, availability for everyone… The combination Culture + Internet 2.0 opens up endless possibilities.

6


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela A tecnoloxía ao servizo do Patrimonio. O Patrimonio ao servizo da sociedade. Realidade aumentada PRAZA DO OBRADOIRO Espectáculo audiovisual con motivo das Festas do Apóstolo, que exemplifica a simbiose patrimonial e a reunión de iconas: a Catedral e o Guernica.

La tecnología al servicio del Patrimonio. El Patrimonio al servicio de la sociedad. Realidad aumentada PRAZA DO OBRADOIRO Espectáculo audiovisual con motivo de las Fiestas del Apóstol, que ejemplifica la simbiosis patrimonial y la reunión de iconos: la Catedral y el Guernica.

7 Urbanismo, sostibilidade e integración social. Construción colectiva da cidade e da cidadanía PRAZA DAS PRATERÍAS Os camiños máis transitados de Santiago non son non-lugares fríos e asépticos. Pola contra, a cidade histórica está chea de espazos dúctiles e sensibles ás necesidades da xente.

Technology at the service of Heritage. Heritage at the service of society. Increased reality PRAZA DO OBRADOIRO Audiovisual show to mark the “Apóstol” Festival, which exemplifies heritage symbiosis and the union of icons: the Cathedral and Guernica.

8

Urbanismo, sostenibilidad e integración social. Construcción colectiva de la ciudad y de la ciudadanía PRAZA DAS PRATERÍAS Los caminos más transitados de Santiago no son no-lugares fríos y asépticos. Al contrario, la ciudad histórica está llena de espacios dúctiles y sensibles a las necesidades de la gente.

Urban development, sustainability and social integration. Collective construction of the city and citizens PRAZA DAS PRATERÍAS Santiago’s most popular routes are not cold and aseptic places. On the contrary, the old town is full of ductile spaces that are sensitive to people’s needs.

43


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela Ideas, procesos, coñecementos, espazos... Novas formas de propiedade colectiva PARQUE DE BONAVAL Cemiterio do convento dominico, hoxe rehabilitado como parque urbano. Esta actuación é un exemplo de perfecta adaptación aos elementos preexistentes, recuperándoos para a sociedade en clave de futuro.

Ideas, procesos, conocimientos, espacios... Nuevas formas de propiedad colectiva PARQUE DE BONAVAL Cementerio del convento dominico, hoy rehabilitado como parque urbano. Esta actuación es un ejemplo de perfecta adaptación a los elementos preexistentes, recuperándolos para la sociedad en clave de futuro.

Ideas, processes, knowledge, spaces… New types of collective property BONAVAL PARK The cemetery of the Dominican convent, now rehabilitated as a city park. This project is a perfect example of adapting to pre-existing elements, rescuing them for the future of society.

9

Para construír un futuro mellor, só hai unha cousa imprescindible: imaxinalo. Innovación social colaborativa VISTA DA CIDADE Un horizonte urbano marcado polos fitos do pasado que mira, ilusionado, ao futuro.

Para construir un futuro mejor, sólo hay una cosa imprescindible: imaginarlo. Innovación social colaborativa

44

10

VISTA DE LA CIUDAD Un horizonte urbano marcado por los hitos del pasado que mira, ilusionado, al futuro.

Building a better future only requires one thing: imagining it. Collaborative social innovation VIEW OF THE CITY A city horizon marked by past milestones that look, with hope, to the future.


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela MACC 2010. Industrias Creativas, Procesos Creativos 10, 11 e 12 setembro. Santiago de Compostela A segunda edición de MACC traerá a Compostela a maior concentración de talento nunca vista co obxectivo de comezar a construír un novo modelo cultural, baseado na importancia das redes, da hibridación e do desenvolvemento social. Serán tres días de intensa actividade nos que centos de profesionais interesados no ámbito da economía social traballarán na construción dunha relación saudable e frutífera entre a creación artística, a economía e a empresa. Tres días de obradoiros, conferencias e exhibicións de ideas arriscadas e innovadoras. Ideas que en moitos casos se presentan por primeira vez e que inciden na necesidade de que as industrias creativas imaxinen un novo escenario para o progreso social e económico. Ideas que poden cambiar o mundo. Ideas que tes que coñecer.

MACC 2010. Industrias Creativas, Procesos Creativos 10, 11 y 12 septiembre. Santiago de Compostela La segunda edición de MACC traerá a Compostela la mayor concentración de talento nunca vista con el objetivo de comenzar a construir un nuevo modelo cultural, basado en la importancia de las redes, de la hibridación y del desarrollo social. Serán tres días de intensa actividad en los que cientos de profesionales interesados en el ámbito de la economía social trabajarán en la construcción de una relación saludable y fructífera entre la creación artística, la economía y la empresa. Tres días de talleres, conferencias y exhibiciones de ideas arriesgadas e innovadoras. Ideas que en muchos casos se presentan por primera vez y que inciden en la necesidad de que las industrias creativas imaginen un nuevo escenario para el progreso social y económico. Ideas que pueden cambiar el mundo. Ideas que tienes que conocer.

MACC 2010. Creative Industries, Creative Processes September 10, 11 and 12. Santiago de Compostela The 2nd MACC will bring to Compostela the greatest concentration of talent ever seen, with the objective of beginning to build a new cultural model, based on the importance of networks, of hybridisation and of social development. They will be three days of intense activity, in which hundreds of professionals interested in the field of social economy will work on the construction of a healthy and fruitful relationship between artistic creation, the economy and business. Three days of workshops, conferences and exhibitions featuring bold and innovative ideas. Ideas that, in many cases, will be presented for the first time and which highlight the need for creative industries imagining a new setting for social and economic progress. Ideas that can change the world. Ideas that you should know.

INSCRÍBETE E PARTICIPA: INSCRÍBETE Y PARTICIPA: REGISTER & PARTICIPATE: www.maccatlantic.org inscripciones@maccatlantic.org T: (+34) 981 563 554


Que Facer Qué hacer What to do VISITAS GUIADAS / VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

cal MP3 audio-guide, which is easy to use and enables you to customise your visit or repeat it as often as you wish. Available in Spanish, English, German, ltalian, French and Portuguese.

10.30 am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com

Audioguía / Audioguía / Audiowalk Visita á cidade histórica a través dun cómodo sistema de audioguía mp3 que poderás manexar con facilidade, dosificando os tempos da visita ao teu gusto ou repetíndoa tantas veces como queiras. Dispoñíbel en castelán, inglés, alemán, italiano, francés e portugués. Visita a la ciudad histórica a través de un cómodo sistema de audioguía mp3 que podrás manejar con facilidad, dosificando los tiempos de la visita a tu gusto o repitiéndolo cuantas veces quieras. Disponible en español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués. Guided tour around the old town by means of a practi-

46

Visita guiada aos conventos de clausura / Visita guiada a los conventos de clausura / Guided visit to enclosed convents Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio. Santiago conta cun inxente patrimonio, entre o que destacan os conventos de clausura. Días e horarios: T. ALTA: (1 xuño a 31 outubro): todos os venres (bilingüe español / inglés), ás 10.30h. Duración: 2 h 30 min Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €. Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Santiago cuenta con un ingente patrimonio, entre el que destacan los conventos de clausura. Días y horarios: T. ALTA: (1 junio a 31 octubre): todos los viernes (bilingüe español / inglés), a las 10.30h. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Santiago's abundant heritage features enclosed convents. Days and times: HIGH SEASON: (June 1st to October 31th): every Friday (bilingual Spanish / English), at

Tour gastronómico / Tour gastronómico / Gastronomy tour A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos 100% galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: T. BAIXA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ESP/ING, Sáb, 11 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Xov 1 e Sáb 3 abril, 11:00 h. La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos 100% gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: T. BAJA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ES/IN, sáb, 11.00 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Jue 1 y Sáb 3 abril, 11:00 h. The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting of 100% Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: LOW SEASON 09-10 (NovHoly Week): bilingual Spanish/English, Sat, 11 am. HOLY WEEK: bilingual ENG/SPA, Thu 1 and Sat 3 April, 11:00 am.


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at

Days and times: HOLY WEEK: Fri 2 and Sat 3 April., 10:30 pm. HIGH SEASON (June 1st to October 31th): every Friday and Saturday, at 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 12.

Visita guiada ás igrexas / Visita guiada a las iglesias / Churches tour Santiago de Compostela conta cun abafante total de 30 igrexas históricas. O seu número e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores (español / inglés), 11: 00 h. Prezo: 10€. Santiago de Compostela cuenta con un abrumador total de 30 iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: TEMPORADA ALTA (1 junio a 31 octubre): miércoles (español / inglés), 11:00 h. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has an amazing total of 30 historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HIGH SEASON (June 1 to October 31): Wednesday (Spanih / English), 11 am. Price: € 10.

Tour nocturno / Tour nocturno / Nocturnal tour Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: Ven 2 e Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 xuño a 31 outubro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 12 €. Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche, fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: Vie 2 y Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 junio-31 octubre): todos los viernes y sábados, a las 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 12 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63).

Tamén dispoñíbeis en Compostur / También disponibles en Compostur / Also available at Compostur Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoReservas.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...

Tren turístico / Tren Turístico / Tourist train Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis.

47


Que Facer Qué hacer What to do Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Galician music. An unforgettable experience featuring all the essence of Galician traditions. Place: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Days and time: Saturdays, 8 pm. + Info & Reserv: Compostur. Tel: 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoReservas.com

VISITAS EN INGLÉS / VISITAS EN INGLÉS / TOURS IN ENGLISH

Visita guiada á cidade histórica / Visita guiada a la ciudad histórica / Guided tour around the old town

Queimada Galega Queimada Galega co "conxuro máxico", que afasta os malos espíritos, e música tradicional galega en vivo. Unha experiencia inesquecíbel e con toda a esencia das tradicións de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h. Queimada Galega con el "conxuro máxico", que aleja los malos espíritus, y música tradicional gallega en vivo. Una experiencia inolvidable y con toda la esencia de las tradiciones de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h. Galician 'Queimada' featuring the 'magic spell', to keep the evil spirits away, as well as live traditional

48

Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Compostur (see last page)

Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc.

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Maio): Mar e Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Xuñ-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Prezo: 10 €. T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Mayo): Mar y Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Jun-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Precio: 10 €. MID-SEASON (Holy Week - May 31st): Sun & Tue, 1 pm. HIGH SEASON (June 1st - Oct 31st): Tue & Sat, 1 pm. Price: € 10.

Visita ao patrimonio histórico da Universidade / Visita al patrimonio


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at

histórico de la Universidad / Visit to University historic heritage USC Tours

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e horarios (out-maio): lu a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego e portugués (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios (oct-mayo): lu a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: Español, Inglés, Gallego y Portugués (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times (Oct-May): Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician and Portuguese (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7.

Excursións por Galicia / Excursiones por Galicia / Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra.

Excursión operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS T. ALTA: (1 Xuñ-30 Set): Mér, Ven, Dom. Prezo: 45 €. Inclúe travesía en barco. T. ALTA: (1 Jun-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Incluye travesía en barco. HIGH SEASON: (1 June-30 Sept.): Sun, Wed, Fri. Price: € 45. Includes boat trip. FISTERRA-COSTA DA MORTE T. ALTA (1Xun-30 Set): Mar, Xo, Sáb. Prezo: 40 €. T. ALTA (1 Jun-30 Sep): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. HIGH SEASON: (1June-30 Sept.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40.

Excursións operadas por Viajes Atlántico Excursiones operadas por Viajes Atlántico Tours operated by Viajes Atlántico EXCURSIÓNS POR GALICIA Todos os días da semana. Excursións diarias desde Santiago (inclúe comida e guía acompañante). Precio: 55 €. Rías Baixas. Rías Altas. Fisterra. Ourense e Ribeira Sacra. Vigo e Portugal. Etc. Venda: Oficina Central de Turismo de Santiago (reserva: 5,50 €). EXCURSIONES POR GALICIA Todos los días de la semana. Excursiones diarias desde Santiago (incluye comida y guía acompañante). Precio: 55 €. Rías Baixas. Rías Altas. Fisterra. Ourense y Ribeira Sacra. Vigo y Portugal. Etc. Venta: Oficina Central de Turismo de Santiago (reserva: 5,50 €). SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Every day of the week. Daily excursions from Santiago (includes lunch andaccompanying guides). Price: € 55. High Estuaries. Low Estuaries. Fisterra. Ourense and Ribeira Sacra. Vigo and Portugal. Etc. On sale at: Turismo de Santiago Main Office (reservation: € 5.50)

49


D Directorios Directorios Directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references

ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avda. De Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Goran Govorcin Contemporary. Campo do Cruceiro do Gaio, 17. (+34) 981 590 478. c1 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galicia Dixital Exposición/Exhibition. San Martiño Pinario. (+34) 981 554 048. d2 06 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05

50

Museo de Arte Sacra. Monasterio de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Avda. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10 Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia. San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro . (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sala Yago. Rúa do Vilar, 51. (+34) 981 589 288. d3 Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Mariscarías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3


Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 La Viura. Rúa Nova de Abaixo, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3

Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3 Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra

51


Directorios Directorios Directory mapa / fuera mapa / off map) Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Pulperías Pulperías Octopus taverns Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map) Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3

Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Madam Ragú. Avda. de Ferrol, 17 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 976 741. b3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2 Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Chineses Chinos Chinese food Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 MICHELIN Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 Tafona. Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3 A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3

52

Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Asia Express. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Nevroz Döner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109 . b2

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)


Italianos Italianos ltalian food Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 Pizza Grill. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 588 546. g4 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi

Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461 .e2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2

53


Directorios Directorios Directory Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e3 As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3

Música temática Música temática Thematic music Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3

54

Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Maycar. Douctor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com

Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 568 846 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm. Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 57 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall nº53 Agosto 2010  

Culturall nº 53

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you