Page 1

culturall

63

2011/06

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

Obertura de verán Obertura de verano Summer Overture


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Dirección_Edited by: Tono Mugico. Coordinación_Coordinated by: Yolanda Ferro, Celalba Rivera. Redacción_Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega, Trevisani, S.L. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

12

non faltes...

14

axenda

26

museos e exposicións permanentes

30

plano

32

exposicións

36

compostela escondida

45

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

En xuño comeza a obertura do verán. A nora da Ascensión xa escrespa a paisaxe urbana das vetustas torres e tellados. Desfilan cabezudos, charangas e cabalos, e hai músicas alegres nas prazas nas noites minguantes. Cando ilumine o ceo o fogo de San Xoán xa Compostela saberá tocar de memoria a súa obertura de verán: grandes concertos clásicos no Auditorio, a Cidade da Cultura e a Catedral grazas ao programa do 800 aniversario da consagración do templo. A mitoloxía desaforada da Suite Vollard de Picasso, que se queda entre nós ata avanzado o outono. O colosal fresco de delincuencia da 'Ópera dos Tres Reás' trasladada a esta terra, cun Mackie Tosar e as fermosas partituras de Weill. A literatura de maleta, as catedrais como inspiración e outras novidosas propostas creativas da segunda edición de LITVI, o Encontro de Literatura de Viaxes. A Feira do Libro de Ocasión, esa segunda vida que da a Alameda a antigüidades, cómics e tomos de colección. Máis teatro. Máis eventos infantís. Terrazas de luz, calor e moitas portas abertas na cidade das portentosas chemineas.

En junio comienza la obertura del verano. La noria de la Ascensión ya eriza el paisje urbano de las vetustas torres y tejados. Desfilan cabezudos, charangas y caballos, y hay músicas alegres en las plazas por las noches menguantes. Cuando ilumine el cielo el fuego de San Juan ya Compostela sabrá tocar de memoria su obertura de verano: grandes conciertos clásicos en el Auditorio, la Cidade da Cultura y la Catedral gracias al programa del 800 aniversario de la consagración del templo. La mitología desaforada de la Suite Vollard de Picasso, que se queda entre nosotros hasta avanzado el otoño. El colosal fresco de delincuencia de la 'Ópera de Tres Centavos' trasladada a esta tierra, con un Mackie Tosar y las hermosas partituras de Weill. La literatura de maleta, las catedrales como inspiración y otras novedosas propuestas creativas de la segunda edición de LITVI, el Encuentro de Literatura de Viajes. La Feira del Libro de Ocasión, esa segunda vida que da la Alameda a antigüedades, cómics y tomos de colección. Más teatro. Más eventos infantiles. Terrazas de luz, calor y muchas puertas abiertas en la ciudad de las portentosas chimeneas.

In June the summer overture begins. The ferris wheel of the Ascension Festival now forms part of the cityscape of old towers and rooftops. Big-heads, street bands and horses pass by, while lively music fills the squares during the waning nights. By the time the bonfires of San Juan light up the sky, Compostela will know how to play its summer overture by heart: big classic concerts in the Auditorio, City of Culture and Cathedral thanks to the program commemorating the 800th anniversary of the basilica's consecration. The outrageous mythology of Picasso's Vollard Suite, which will be with us until autumn. The colossal fresco of delinquency of “The Three Cents Opera” transferred to this region, with Mackie Tosar and Weill's beautiful scores. Travel literature, cathedrals as a source of inspiration and new creative initiatives at the 2nd LITVI (Travel Literature Festival). The Second-Hand Book Fair, in which Alameda Park offers antiques, comics and collection volumes a second life. More theatre. More children's events. Bright pavement cafés, heat and a lot of open doors in the city of portentous chimneys.

culturall 04 | 05


imprescindibles essentials


culturall Exposición / Exhibition

A Suite Vollard: Picasso mítico Un cento de gravados de Pablo Picasso chegan á Sede da Fundación Caixa Galicia de Santiago para quedarse ata o outono. A 'Suite Vollard', realizada para o marchante francés Ambroise Vollard entre 1930 e 1936, estivo máis corenta anos agochada nun banco parisino, e foi exhibida por primeira vez en 1979. Hoxe constitúe unha das series de impresións máis importantes da historia da arte, só comparable ás de Rembrandt e Goya. As estampas con augaforte, augatinta, aguada, punta seca, buril ou rascador son dunha inusitada riqueza técnica e temática. As escenas beben da arte helénica e do seu potente erotismo: o obradoiro do artista póboase de minotauros, sátiros, deuses, heroes e faunos que encarnan as obsesións e os atormentados pasaxes de ternura, paixón e soidade da biografía sentimental e creativa de Picasso.

La Suite Vollard: Picasso mítico Un centenar de grabados de Pablo Picasso llegan a la Sede de la Fundación Caixa Galicia de Santiago para quedarse hasta el otoño. La 'Suite Vollard', realizada para el marchante francés Ambroise Vollard entre 1930 y 1936, estuvo más de cuarenta años escondida en un banco parisino, y fue exhibida por primera vez en 1979. Hoy constituye una de las series de impresiones más importantes de la historia del arte, solo comparable a las de Rembrandt y Goya. Las estampas con aguafuerte, aguatinta, aguada, punta seca, buril o rascador son de una inusitada riqueza técnica y temática. Las escenas beben del arte helénico y su potente erotismo: el taller del artista se puebla de minotauros, sátiros, dioses, héroes y faunos que encarnan las obsesiones y los atormentados pasajes de ternura, pasión y soledad de la biografía sentimental y creativa de Picasso.

The Vollard Suite: Mythical Picasso A hundred engravings by Pablo Picasso have come to Santiago's Caixa Galicia Foundation to stay until autumn. The “Vollard Suite,” made for the French art dealer Ambroise Vollard from 1930 to 1936, was hidden for more than forty years in a Parisian bank and exhibited for the first time in 1979. They now form one of the most important series of prints in the history of art, only comparable to those of Rembrandt and Goya. The engravings with etching, aquatint, gouache, dry point, burin or scraper feature an unusual variety of techniques and themes. The scenes are inspired by Hellenic art and its powerful eroticism: the artist's studio becomes full of minotaurs, satyrs, gods, heroes and fauns, which embody the obsessions and stormy episodes of tenderness, passion and loneliness in Picasso's sentimental and creative biography.

Fundación Caixa Galicia 20 de xuño a 2 de outubro. 29 de junio a 2 de octubre. June 29 to October 2. Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. Entrada libre. Admission free. 06 | 07


i Teatro / Theatre

A Ópera dos Tres Reás Dentro da programación do Ano da Música de Galicia, o Centro Dramático Galego estrea 'A Ópera dos Tres Reás', actualizando o clásico de Bertolt Brecht e Kurt Weill baixo a dirección escénica de Quico Cadaval, e con Luis Tosar á cabeza dun elenco de actores e músicos. O colosal fresco de delincuencia, miseria e abusos no que o delincuente Mackie Navalla seduce á filla do rei dos mendigos, orixinal inglés do século XVIII trasladado por Brecht á Alemaña dos anos 30, constituíu o seu éxito teatral máis importante. Ás formulacións escénicas uniuse a fascinante partitura de Weill, que inclúe éxitos como 'A balada de Mackie o Navalla', 'Jenny a dos Piratas', 'A Canción dos Canóns', 'Barbara Song' e 'A Balada do Bordel', inmortalizados luego por Louis Armstrong, Edith Piaf, Nina Hagen, Tom Waits o Sting.

La Ópera de Tres Centavos Dentro de la programación del Año de la Música de Galicia, el Centro Dramático Galego estrena 'A Ópera dos Tres Reás', actualizando el clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill bajo la dirección escénica de Quico Cadaval, y con Luis Tosar a la cabeza de un elenco de actores y músicos. El colosal fresco de delincuencia, miseria y abusos en el que el delincuente Mackie Navaja seduce a la hija del rey de los mendigos, original inglés del siglo XVIII trasladado por Brecht a la Alemania de los años 30, constituyó su éxito teatral más importante. A las formulaciones escénicas se sumó la fascinante partitura de Weill, que incluye éxitos como 'La balada de Mackie Navaja', 'Jenny la de los Piratas', 'A Canción dos Canóns', 'La Canción de Barbara Song' o 'Balada del Burdel', inmortalizados luego por Louis Armstrong, Edith Piaf, Nina Hagen, Tom Waits o Sting.

The Three-Penny Opera As part of the Galician Year of Music programme, the Galician Drama Centre premieres “A Ópera dos Tres Reás,” an updated version of Bertolt Brecht and Kurt Weill's classic directed by Quico Cadaval, with Luis Tosar leading the cast of actors and musicians. The colossal fresco of delinquency, poverty and abuses in which the delinquent Mackie Navaja seduces the king of beggars' daughter, the English original from the 18th century transferred by Brecht to 1930s Germany, was his most important theatre success. The stage production also features Weill's fascinating score, which includes hits such as “The Ballad of Mack the Knife,” “Pirate-Jenny,” “Cannon Song,” “Barbara Song” or “The Procurer's Ballad,” immortalised later on by Louis Armstrong, Edith Piaf, Nina Hagen, Tom Waits or Sting.

Auditorio de Galicia 23–26 de xuño. 23–26 de junio. 21 h. June 23 to 26. 9 pm. Entradas / tickets: Taquillas Auditorio de Galicia.


culturall Encontro / Encuentro / Gathering

LITVI, soños na maleta O Encontro de Literatura de Viaxes celebra a súa segunda edición como cita única no mercado do libro e da literatura viaxeira. Santiago, meta milenaria, faise así o centro da palabra camiñante, das rutas narrativas, das imaxes e ata dos sabores lonxanos. Coa presenza de figuras coma Antonio Gala, Julio Llamazares, José Luis Corral Lafuente e José María Íñigo, e institucións coma National Geographic, os editores, autores e lectores atoparán un programa literario que nos 800 anos da consagración do templo de Santiago revisita as catedrais como fonte de inspiración. Ao 'Café con', amenas tertulias cos autores invitados, talleres creativos, presentacións, sinaturas de exemplares e intercambios de libros con protagonismo das redes sociais, súmanse propostas novas como o festival de fotografía 'Olladas Viaxeiras', comisariado por Xurxo Lobato; a maratón de fotografía 'Que ve a Catedral?' e o evento gastronómico 'A volta ao mundo en 80 sabores', que permite percorrer as cociñas do mundo sen saír de Compostela.

LITVI, sueños en la maleta El Encuentro de Literatura de Viajes celebra su segunda edición como cita única en el mercado del libro y de la literatura viajera. Santiago, meta milenaria, se hace así el centro de la palabra caminante, de las rutas narrativas, de las imágenes y hasta de los sabores lejanos. Con la presencia de figuras como Antonio Gala, Julio Llamazares, José Luis Corral Lafuente y José María Íñigo, e instituciones como National Geographic, los editores, autores y lectores encontrarán un programa literario que en los 800 años de la consagración del templo de Santiago revisita las catedrales como fuente de inspiración. Al 'Café con', amenas tertulias con los autores invitados, talleres creativos, presentaciones, firma de ejemplares e intercambios de libros con protagonismo de las redes sociales, se suman propuestas nuevas como el festival de fotografía 'Miradas Viajeras', comisariado por Xurxo Lobato; la maratón de fotografía '¿Qué ve la Catedral?' y el evento gastronómico 'La vuelta al mundo en 80 sabores', que permite recorrer las cocinas del mundo sin salir de Compostela.

LITVI, suitcase dreams The Travel Literature Festival reaches its second year as a unique event in the book and travel literature market. Santiago, a thousand-year-old destination, will thereby become the centre of the travelling word, of narrative routes, of images and even of distant tastes. With the presence of outstanding figures such as Antonio Gala, Julio Llamazares, José Luis Corral Lafuente and José María Íñigo, and institutions such as National Geographic, publishers, authors and readers will find a literary program that, on the 800th anniversary of Santiago Cathedral's consecration, revisits cathedrals as a source of inspiration. In addition to “Coffee with,” entertaining conversations with invited authors, creative workshops, presentations, book signings and exchanges with a strong presence on social networks, there are new initiatives such as the “Olladas Viaxeiras” photography festival, curated by Xurxo Lobato; the photography marathon “What does the Cathedral see?” and the gastronomy event “Around the world in 80 tastes,” which enables you to explore cuisine from around the world without leaving Compostela.

Varios escenarios / Different venues 14 - 22 de xuño. 14 al 22 de junio. June 14 to 22. Varios horarios. Different times. 08 | 09


i Música / Music

800 anos da Catedral: Maisky, Garanča, Feste Dies Tres grandes concertos animan a programación cultural dos 800 anos da consagración da Catedral. O 4 de xuño, a Real Filharmonía de Galicia recibirá á extraordinaria mezzosoprano letona Elīna Garanča na súa única actuación en España para interpretar, baixo a batuta de Karel Mark Chichon, arias de ópera e romanzas de zarzuela. A continuación, con todas as entradas esgotadas, o reputado violonchelista Mischa Maisky ofrecerá dous concertos na biblioteca de la Cidade da Cultura. E finalmente o 25 terá lugar na Catedral a 'Festa Dies: A festa medieval no templo de Santiago', co concerto e gravación do disco dedicado á tradición litúrxica medieval do Apóstolo. O grupo Resonet, dirixido por Fernando Reyes, interpretará cantos do Códice Calixtino e dos peregrinos europeos.

800 años de la Catedral: Maisky, Garanča, Feste Dies Tres grandes concoertos animan la programación cultural de los 800 anos da consagración da Catedral. El 4 de junio, la Real Filharmonía de Galicia recibirá a la extraordinaria mezzosoprano letona Elīna Garanča en su única actuación en España para interpretar, bajo la batuta de Karel Mark Chichon, arias de ópera y romanzas de zarzuela. A continuación, con todas las entradas agotadas, el reputado violonchelista Mischa Maisky ofrecerá dos conciertos en la biblioteca de la Cidade da Cultura. Y finalmente el25 tendrá lugar en la Catedral la 'Festa Dies: A festa medieval no templo de Santiago', con el concierto y grabación del disco dedicado a la tradición litúrgica medieval del Apóstol. El grupo Resonet, dirigido por Fernando Reyes, interpretará cantos del Códice Calixtino y de los peregrinos europeos.

800 years of the Cathedral: Maisky, Garanča, Feste Dies Three big concerts feature strongly in the cultural programme commemorating the 800th anniversary of the Cathedral's consecration. On June 4, the Real Filharmonía de Galicia orchestra will receive the extraordinary Latvian mezzo-soprano Elīna Garanča in her only concert in Spain to perform, conducted by Karel Mark Chichon, opera arias and zarzuela romances. Then, with all the tickets sold out, the renowned cellist Mischa Maisky will perform two concerts in the City of Culture library. And finally, on June 25, the Cathedral will host “Festa Dies: A festa medieval no templo de Santiago,” with a concert and recording devoted to the medieval liturgical tradition featuring the Apostle. The Resonet group, conducted by Fernando Reyes, will perform chants from the Codex Calixtinus and European pilgrims.

Elina Garanča + RFG Auditorio de Galicia 4 de xuño. 4 de junio. 20:30h. June 4. 8.30 pm.15 euros. www.novacaixagalicia.es Mischa Maisky Cidade da Cultura de Galicia 7 e 9 de xuño. 7 y 9 de junio. 20:30h. June 7 and 9. 8.30 pm. Entradas: esgotadas / agotadas / sold out Resonet. 'Festa Dies' Catedral de Santiago 25 de xuño. 25 de junio. 20 h. June 25. 8 pm. Entrada libre. / admission free


culturall Festas / Fiestas / Festival

Festas da Ascensión 2011 A cidade énchese de actividades lúdicas e culturais, concertos, actuacións nas rúas, cabezudos, espectáculos infantís, feira na Alameda, a noria, o polbo na Carballeira de Santa Susana e moitos outros atractivos. Tamén se celebran o día 2 a tradicional feira cabalar, con exhibicións ecuestres no recinto feiral de Amio, e o festival de Folc na Rúa nas prazas históricas. Este ano o programa concentra en cinco días cincuenta actuacións musicais, comparsas e pasarrúas en varios espazos da cidade. Destacan os concertos de entrada libre no Campus Sur e o Toural con Dielas, Novedades Carminha, Chenoa, Sistem, Leilía, Marcos Coll ou Devil Doll; 'Nosolomonólogos' o 3 e 4 de xuño no Teatro Principal, a Festa dos Maiores o sábado 4, o Certame de Corais do 5 e máis.

Fiestas de la Ascensión 2011 La ciudad se llena de actividades lúdicas y culturales, conciertos, actuaciones en las calles, cabezudos, espectáculos infantiles, feria en la Alameda, la noria, el pulpo en la Carballeira de Santa Susana y muchos otros atractivos. También se celebran el día 2 la tradicional feria caballar, con exhibiciones ecuestres en el recinto ferial de Amio, y el festival Folc na Rúa en las plazas históricas. Este año el programa concentra en cinco días cincuenta actuaciones musicales, comparsas y pasacalles en varios espacios de la ciudad. Destacan los conciertos de entrada libre en el Campus Sur y el Toural con Dielas, Novedades Carminha, Chenoa, Sistem, Leilía, Marcos Coll o Devil Doll; 'Nosolomonólogos' el 3 y 4 de junio en el Teatro Principal, la Festa dos Maiores el sábado 4, el Certamen de Corales del 5 y más.

Ascension Festival 2011 The city fills with leisure and cultural activities, concerts, street performances, big-heads, children's shows, fair in Alameda Park, ferris wheel, octopus in the Carballeira de Santa Susana oak grove and many more attractions. The traditional horse show will also be held on June 2, with equestrian exhibitions in the Amio show-grounds, as well as the Folc na Rúa festival in historic squares. This year's programme features five days with fifty music performances, street groups and parades in several city locations. Worth mentioning are the free concerts in Campus Sur and Toural Square with Dielas, Novedades Carminha, Chenoa, Sistem, Leilía, Marcos Coll or Devil Doll; “Nosolomonólogos” on June 3 and 4 in Teatro Principal, the Fiesta for the Elderly on Saturday, June 4, and the Choir Competition on June 5, and a lot more.

Toda a cidade. Toda la ciudad. Entire city. Do 1 ao 5 de xuño. Del 1 al 5 de junio. June 1 to 5. Consultar programa en / see programme at: www.santiagoturismo.com www.santiagodecompostela.org

Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on 10 | 11

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Descubre nunha mesma experiencia dous lugares únicos no mundo. *Inclúe desprazamento.

Visita combinada Ciudad Histórica + Cidade da Cultura Descubre en una misma experiencia dos lugares únicos en el mundo. *Incluye desplazamiento.

Combined tour of the Historic City and City of Culture Discover in the same experience two of the world's unique sites. *Includes return transfer between both.

Prezo: 12 € Temporadas Media e Alta 2011 [S. Santa - 31 Outubro]: todos os días excepto domingos, ás 11:00 h.

Precio: 12 € Temporadas Media y Alta 2011 [S. Santa - 31 Octubre]: todos los días excepto domingos, a las 11:00 h.

Price: € 12 Medium and High Seasons 2011 [Easter - October 31]: every day except Sunday, at 11 am.

VO NUE W NE

+INFO & RESERV

www.SantiagoTurismo.com

Tel. 981 958 058

Punto de encontro / encuentro: Oficina Principal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63) / Meeting Point: Turismo de Santiago Main Office (Rúa do Vilar, 63)


n

Teatro Theatre

Celebración Celebration

Eventos literarios Literary events

'Medea llama por cobrar’

Noite de San Xoán Eve of St. John´s Day

XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión

Salón Teatro 1 de xuño, 20.30 h 1 de junio, 20.30 h June, 1, 8.30 pm

Toda a cidade / Toda la ciudad / Entire city 23 de xuño: 23 h 23 de junio: 23 h June 23: 11pm

Paseo dos Leóns (Alameda) Ata o 12 de xuño. De 11 a 21.30 h Hasta el 12 de junio. De 11 a 21.30 h Until June 12: 11 am-9.30 pm

O autor Peky Andino sérvese da traxedia grega para recrear a historia da migración no Ecuador nos peores anos do éxodo, nunha peza que chega a Santiago como extensión do FITEI 2011 celebrado en Porto. Encarnada na actriz María Beatriz Vergara, a Medea ecuatoriana, a semellanza da Medea de Eurípides, emprenderá unha longa viaxe na procura dos seus fillos. El autor Peky Andino se sirve de la tragedia griega para recrear la historia de la migración en Ecuador en los peores años del éxodo, en una pieza que llega a Santiago como extensión del FITEI 2011 celebrado en Oporto. Encarnada en la actriz María Beatriz Vergara, la Medea ecuatoriana, a semejanza de la Medea de Eurípides, emprenderá un largo viaje en busca de sus hijos. The author Peky Andino turns to the Greek tragedy to recreate the history of migration in Ecuador during the worst years of the exodus, in a play that has come to Santiago as an extension of the FITEI 2011 held in Porto. Embodied by the actress María Beatricz Vergara, the Ecuadorian Medea, like Euripides' Medea, will undertake a long journey in search of her children. Entrada: 10 € (xubilados, desempregados e estudantes 6 €) www.novacaixagalicia.es Entrada: 10 € (jubilados, parados y estudiantes 6 €) Tickets: € 10 (OAPs, unemployed and students, € 6)

A cidade celebra con intensidade a noite do día máis longo do ano, a véspera de San Xoan. Todos os barrios se enchen de fogueiras ou 'cacharelas', coas que os veciños intentan escorrentar ás 'meigas' e aos malos espíritos no solsticio de verán. Cada barrio compite a ver quen fai unha cacharela máis alta e todo o mundo as salta, polo menos tres veces, para ter boa sorte. É tradición cear sardiñas asadas ou chourizos feitos á ao calor da cacharela. La ciudad celebra con intensidad la noche del día más largo del año, la víspera de San Juan. Todos los barrios se llenan de hogueras o 'cacharelas', con las que los vecinos intentan ahuyentar a las 'meigas' y a los malos espíritus en el solsticio de verano. Cada barrio compite a ver quién hace una hoguera más alta y todo el mundo la salta, al menos tres veces, para tener buena suerte. Es tradición cenar sardinas asadas o chorizos hechos al calor de la hoguera. The city celebrates intensely the night of the year's longest day, the eve of St. John's Day. Every neighbourhood is full of “cacharelas” or bonfires, which residents use to try and frighten off the “meigas” or evil spirits during the summer solstice. Neighbourhoods compete to see who can make the tallest bonfire and everyone jumps over the flames, at least three times, to bring good luck. The heat of the bonfires is traditionally used to make a dinner of grilled sardines and chorizos.

A Alameda compostelá acolle durante dúas semanas a XX Feira do Libro Antigo, un tradicional encontro no que os amantes das rarezas bibliográficas poden atopar interesantes ofertas e onde é posible adquirir a moi bo prezo todo tipo de material impreso: desde edicións de libros dos séculos XVIII e XIX ata vellos xornais, pasando por mapas, cartas, pósters, revistas ou postais. La Alameda compostelana acoge durante dos semanas la XX Feria del Libro Antiguo, un tradicional encuentro en el que los amantes de las rarezas bibliográficas pueden encontrar interesantes ofertas y donde es posible adquirir a muy buen precio todo tipo de material impreso: desde ediciones de libros de los siglos XVIII y XIX hasta viejos periódicos, pasando por mapas, cartas, pósters, revistas o postales. During two weeks, Compostela's Alameda th Park hosts the 20 Second-Hand Book Fair, a traditional gathering where lovers of bibliographic rarities can find interesting offers and all kinds of printed material at bargain prices: from editions of books from the 18th and 19th centuries to old newspapers, passing through maps, letters, posters, magazines or postcards.

12 | 13


non faltes no te pierdas don’t miss

Música Music

Eventos literarios Literary events

Maxia Magia Magic

Ana Belén + Rosa Torres-Pardo

Jorge Luis Borges

Compostela Máxica

Auditorio de Galicia 17 de xuño, 21 h 17 de junio, 21 h June 17, 9 pm

Cidade da Cultura 25 de xuño, 12 h 25 de junio, 12 h June 25, 12 noon

Toda a cidade / Toda la ciudad / Entire city Do 6 ao 12 de xuño. Varios horarios Del 6 al 12 de junio. Varios horarios June 6 to 12. Different times

Ana Belén e Rosa Torres-Pardo alternan poesía española e música para piano a modo de pregunta e resposta, nun espectáculo con guión do poeta granadino Luis García Montero e dirección escénica de José Carlos Plaza. Un espectáculo conmovedor e rigoroso, da man do ciclo 'Sons da Diversidade', onde música e palabra se alternan para rabuñar a costra que oculta a verdade e a beleza. Ana Belén y Rosa Torres-Pardo alternan poesía española y música para piano a modo de pregunta y respuesta, en un espectáculo con guión del poeta granadino Luis García Montero y dirección escénica de José Carlos Plaza. Un espectáculo conmovedor y riguroso, de la mano del ciclo 'Sons da Diversidade', donde música y palabra se alternan para arañar la costra que oculta la verdad y la belleza. Ana Belén and Rosa Torres-Pardo alternate Spanish poetry and music for piano in a questionand-answer format, in a show scripted by the Granada poet Luis García Montero and directed by José Carlos Plaza. A moving and meticulous production, included in the “Sons da Diversidade” programme, where music and poetry alternate to bring down the barrier hiding truth and beauty.

A última das mañás literarias organizadas pola Cidade da Cultura rende homenaxe á figura máis recoñecida e influínte da literatura hispánica universal. O ciclo 'Galicia, ceo das letras' contará nesta ocasión cun relatorio da viúva de Borges, a escritora arxentina María Kodama, e un concerto de música tradicional sefardí e poesía contemporánea xudeo-española. La última de las mañanas literarias organizadas por la Ciudad de la Cultura rinde homenaje a la figura más reconocida e influyente de la literatura hispánica universal. El ciclo 'Galicia, ceo das letras' contará en esta ocasión con una ponencia de la viuda de Borges, la escritora argentina María Kodama, y un concierto de música tradicional sefardí y poesía contemporánea judeo-española. The last of the literary mornings organised by the City of Culture pays tribute to the most renowned and influential figure of universal hispanic literature. The series “Galicia, ceo das letras” presents on this occasion a conference by Borges' widow, the Argentinean writer María Kodama, and a concert featuring traditional Sephardic music and contemporary Jewish-Spanish poetry.

Organizada polo Concello de Santiago, a Semana Internacional do Ilusionismo é un evento único no mundo que trae á cidade as actuacións de magos galegos, españois e europeos para demostrar o seu incrible talento. Os espectáculos individuais e colectivos repártense por diversos espazos de Santiago, con pases nas rúas e prazas, Centros Socioculturais, o Teatro Principal e o Auditorio de Galicia. Organizada por el Concello de Santiago, la Semana Internacional del Ilusionismo es un evento único en el mundo que trae a la ciudad las actuaciones de magos gallegos, españoles y europeos para demostrar su increíble talento. Los espectáculos individuales y colectivos se reparten por diversos espacios de Santiago, con pases en las calles y plazas, Centros Socioculturales, el Teatro Principal y el Auditorio de Galicia. Organised by Santiago City Council, the International Magic Week is a unique event that attracts Galician, Spanish and European magicians to the city to demonstrate their incredible talent. The individual and collective shows are held in different city venues, with performances on the streets and squares, Socio-Cultural Centres, Teatro Principal and Auditorio de Galicia.

Entrada: 20 € (Xubilados e menores de 25 anos: 10 €) www.novacaixagalicia.es Entrada: 20 € (Jubilados y menores de 25 años: 10 €) Tickets: € 20 (OAPs and under-25s: € 10)

Entrada de balde previa inscrición no teléfono 881 979 010 ou na web: Entrada gratuita previa inscripción en el teléfono 881 979 010 o en la web: Free tickets after registering by calling 881 979 010 or on the web: www.cidadedacultura.org.


xuño

junio june MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 1

axenda agenda listings Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

Varios horarios. Toda a cidade Festas. Ascensión 2011 Comezan as festas da Ascensión. Consultar programación en: www.santiagoturismo.com. Ata o día 5. Empiezan las fiestas de las Ascensión. Consultar programación en: www.santiagoturismo.com. Hasta el día 5. Different times. Entire city Festivals. Ascension 2011 The Ascension Festival begins. See programme at: www.santiagoturismo.com. Until June 5. 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Diversas librerías de toda España ofertan curiosidades e rarezas bibliográficas, primeiras edicións... Ata o día 12. Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Diversas librerías de toda España ofertan curiosidades y rarezas bibliográficas, primeras ediciones.... Hasta el día 12. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair Different bookshops from all over Spain offer bibliographic curiosities and rarities, first editions... Until June 12. 19.30 h / 7.30 pm. Teatro Principal Teatro. XII Mostra de Teatro Universitario de Galicia A compañía Tolemia (USC) representa 'Versión 2.0'. Gratuíto. La compañía Tolemia (USC) representa 'Versión 2.0'. Gratuito. Theatre. 12th University Theatre Festival of Galicia The Tolemia company (USC) performs “Versión 2.0.” Free. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. 'Convivir con la diabetes' Manuel Botana, Sociedade Galega de Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo. Gratuíto.

14 | 15

2011 Conferences. “Convivir con la diabetes” Manuel Botana, Galician Association of Endocrinology, Nutrition and Metabolism. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Zero no Zero Teatro: 'Medea llama por cobrar' Adaptación da traxedia grega ao universo da emigración ecuatoriana. Entrada: 10 €. Adaptación de la tragedia griega al universo de la emigración ecuatoriana. Entrada: 10 €. Theatre. Zero no Zero Teatro: “Medea llama por cobrar” Adaptation of the Greek tragedy to the universe of Ecuadorian emigration. Tickets: € 10. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. El Canto de la Cabra: 'Tierra pisada, por donde se anda, camino' Peza de teatro experimental. Entrada: 10 € (adiantada: 8 €). Ata o día 2. Pieza de teatro experimental. Entrada: 10 € (adelantada: 8 €). Hasta el día 2. Theatre. El Canto de la Cabra: “Tierra pisada, por donde se anda, camino” Experimental theatre play. Tickets: € 10 (advance sales: € 8). Until June 2. 23 h / 11 pm. Campus Sur Música. Ascensión 2011: Di Elas + Novedades Carminha Gratuíto. Music. Ascension 2011: Di Elas + Novedades Carminha Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 2 Varios horarios. Toda a cidade Festas. Ascensión 2011 Fiestas. Ascensión 2011 Ver día 1. Festivals. Ascension 2011 See June 1. 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión


a Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. El Canto de la Cabra: 'Tierra pisada, por donde se anda, camino' Ver día 1. Theatre. El Canto de la Cabra: “Tierra pisada, por donde se anda, camino” See June 1. 22 h / 10 pm. Campus Sur Música. Ascensión 2011: Chenoa Gratuíto. Music. Ascension 2011: Chenoa Free.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Clásicos coa Bakin' Blues Band,. Entrada: 3 €. Clásicos con la Bakin' Blues Band. Entradas: 3 €. Music. Blues Jam Session Classics with the Bakin' Blues Band. Tickets: € 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 3 Varios horarios. Toda a cidade Festas. Ascensión 2011 Fiestas. Ascensión 2011 Ver día 1. Festivals. Ascension 2011 See June 1.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. Janet Novas: 'Cara pintada, o salto da rá e outras pequenas historias' Espectáculo de danza contemporánea a. Entrada: 8 €. Ata o día 4. Espectáculo de danza contemporánea. Entrada: 8 €. Hasta el día 4. Dance. Janet Novas: “Cara pintada, o salto da rá e outras pequenas historias” Contemporary dance show. Tickets: € 8. Until June 4.

11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 17 h / 5 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. 'Doing Time, Doing Vipassana' Gratuíto. Cinema. “Doing Time, Doing Vipassana” Free.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Ceumar A cantautora brasileira presenta o seu último traballo, 'Live in Amsterdam'. Entrada: 4 €. La cantautora brasileña presenta su último trabajo, 'Live in Amsterdam'. Entrada: 4 €. Music. Ceumar The Brazilian singer-songwriter presents his latest CD, “Live in Amsterdam.” Tickets: € 4.

Shows. Ascension 2011: “Finais Nosolomonologos” Until June 4.

19.30 h / 7.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Presentacións. 'Nómade' de María Rosendo Priego Coa poetisa Andrea Nunes Brión e a autora do libro. Gratuíto. Con la poetisa Andrea Nunes Brión y la autora del libro. Gratuito. Presentations. “Nómade” by María Rosendo Priego With the poetess Andrea Nunes Brión and the book's author. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Espectáculos. Ascensión 2011: Finais Nosolomonologos Ata o día 4. Hasta el día 4.

22 h / 10 pm. Campus Sur Música. Ascensión 2011: Sistem Gratuíto. Music. Ascension 2011: Sistem Free.

SÁBADO / SATURDAY 4 Varios horarios. Toda a cidade Festas. Ascensión 2011 Fiestas. Ascensión 2011 Ver día 1. Festivals. Ascension 2011 See June 1. 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1.


culturall Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'Día da árbore' Con TaniaNuria para nenos de 4 a 12 anos. Gratuíto. Con TaniaNuria para niños de 4 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Día da árbore” With TaniaNuria for children ages 4 to 12. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo Galicia Classics: Elīna Garanča A aclamada mezzosoprano letona e a RFG nun concerto dirixido por Karel Mark Chichon. Arias de ópera e romanzas de zarzuela. Entrada: 15 €. La aclamada mezzosoprano letona y la RFG en un concierto dirigido por Karel Mark Chichon. Arias de ópera y romanzas de zarzuela. Entrada: 15 €. Music. “Galicia Classics” Series: Elīna Garanča The renowned Latvian mezzo-soprano and the RFG orchestra in a concert conducted by Karel Mark Chichon. Opera arias and zarzuela romances. Tickets: € 15.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Espectáculos. Ascensión 2011: Finais Nosolomonologos Ver día 3. Shows. Ascension 2011: “Finais Nosolomonologos” See June 3. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. Janet Novas: 'Cara pintada, o salto da rá e outras pequenas historias' Ver día 3. Dance. Janet Novas: “Cara pintada, o salto da rá e outras pequenas historias” See June 3. 21.30 h / 9.30 pm. Alameda Música. Ascensión 2011: 'A compañía do Ruído' Gratuíto. Music. Ascension 2011: “A compañía do Ruído” Free.

DOMINGO / SUNDAY 5 Varios horarios. Toda a cidade Festas. Ascensión 2011 Fiestas. Ascensión 2011 Ver día 1. Festivals. Ascension 2011 See June 1. 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Teatro Principal Cursos. Judith Rodríguez: 'La patria es una

16 | 17

mujer' Obradoiro de Formación Teatral da Universidade de Carabobo (Venezuela). Taller de Formación Teatral de la Universidad de Carabobo (Venezuela). Courses. Judith Rodríguez: “La patria es una mujer” Carabobo University's Theatre Training Workshop (Venezuela).

LUNS / LUNES / MONDAY 6 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. 'Os luns do Ateneo': 'Xenes e cancro: do laboratorio á clínica' A cargo de D. Eugenio Santos. Gratuíto. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Xenes e cancro: do laboratorio á clínica” By Eugenio Santos. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. Ciclo 'Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia' Un sexteto de corda interpreta o Souvenir de Florence de Chaikovsky. Gratuíto. Un sexteto de cuerda interpreta el Souvenir de Florence de Chaikovsky. Gratuito. Music. Series “Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia” A string sextet performs Tchaikovsky's Florence Souvenir. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Pablo Seoane Trío Sesión de jazz feito en Galicia. Entrada: 4 €. Sesión de jazz hecho en Galicia. Entrada: 4 €. Music. Pablo Seoane Trio Made-in-Galicia jazz session. Tickets: € 4. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Concerto + Jam Flamenca


a Con Delio Domínguez (cante) e Jorge Canda (guitarra). Music. Concert + Flamenco Jam With Delio Domínguez (vocals) and Jorge Canda (guitar). 23 h / 11 pm. Pub A Reixa Música. That's Entertainment Rock feito en Galicia. Gratuíto. Rock hecho en Galicia. Gratuito. Music. That's Entertainment Rock made in Galicia. Free.

MARTES / TUESDAY 7 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1.

'Almas perdidas en la ciudad' Proxección do filme de Hannu Salonen. Gratuíto. Proyección de la película de Hannu Salonen. Gratuito. Cinema. “Berlín, historia dun século” series: “Almas perdidas en la cuidad” Screening of Hannu Salonen's film. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. 'Lupercais' Sesión de free jazz. Todos os martes. Gratuíto. Sesión de free jazz. Todos los martes. Gratuito. Music. “Lupercais” Free jazz session. Every Tuesday. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. 3Azoteas Sesión de jazz, fusión e rock progresivo. Entrada: 4 €. Music. 3Azoteas Jazz, fusion and progressive rock session. Tickets: € 4.

20 h / 8 pm. Museo do Pobo Galego Cine. VI Mostra de Cinema Etnográfico Documentais premiados no Festival de Cine Documental 'Espiello'. Ata o día 14. Gratuíto. Documentales premiados en el Festival de Cine Documental 'Espiello'. Hasta el día 14. Gratuito. Cinema. 6th Ethnographic Film Festival Prize-winning documentaries from the “Espiello” Documentary Film Festival. Until June 14. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Galicia Classics': Mischa Maisky Un dos mellores violoncelistas actuais interpreta as 6 suites de Bach. Entradas esgotadas. Uno de los mejores violoncelistas actuales interpreta las 6 suites de Bach. Entradas agotadas. Music. “Galicia Classics” Series: Mischa Maisky One of today's best cellists performs Bach's 6 suites. Tickets sold out. 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo 'Berlín, historia dun século':

23 h / 11 pm. Pub A Reixa Música. Najla & Héctor Gratuíto. Music. Najla & Héctor Free. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI Ciclo 'Galicia 5 EstreJAZZ': Praxis Jazz improvisado co novo proxecto do pianista Abe Rábade. Todos os martes. Gratuíto. Jazz improvisado con el nuevo proyecto del pianista Abe Rábade. Todos los martes. Gratuito.

Music. 11th “Galicia 5 EstreJAZZ” series: Praxis Improvised jazz with the pianist Abe Rábade's new project. Every Tuesday. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 8 Todo o día / All day. Factoría Compostela Espectáculos. 'My Own Life' Intervención parateatral con Xiana Carracelas, Iria Sobrado e Nerea Barros. Gratuíto. Shows. “My Own Life” Paratheatrical performance with Xiana Carracelas, Iria Sobrado and Nerea Barros. Free. 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 17 h / 5 pm. Praza de Cervantes Eventos sociais. Intervención artística na rúa 'Muller Express' Con María Chenut e o debuxante Óscar Brandariz. Gratuíto. Eventos sociales. Intervención artística en la calle 'Muller Express' Con María Chenut y el dibujante Óscar Brandariz. Gratuito. Social events. Street performance “Muller Express” With María Chenut and the illustrator Óscar Brandariz. Free. 19.30 h / 7.30 pm. CGAC Cine. 'As Silenciadas' Proxección dun documental sobre mulleres represaliadas na posguerra. Gratuíto. Proyección de un documental sobre mujeres represaliadas en la posguerra. Gratuito. Cinema. “As Silenciadas” Screening of a documentary about women treated unfairly in the post-war period. Free. 19 h / 7 pm. Explanada do CGAC Eventos sociais. Intervención artística na


culturall rúa 'Muller Express' Eventos sociales. Intervención artística en la calle 'Muller Express' Social events. Street performance “Muller Express”

Cinema. “Música en Imaxes” series: “Tommy” Screening of the film directed by Ken Russell. Free.

Música. Jam Session de Blues Ver día 2. Music. Blues Jam Session See June 2.

19.30 h / 7.30 pm. CGAC Cine. Ciclo 'Novo Cinema Galego' Proxección de 'O cazador', 'Sara y Juan' e 'Fantasmas #1', de Ángel Santos. Gratuíto. Cinema. “Novo Cinema Galego” series Screening of “O Cazador,” “Sara y Juan” and “Fantasmas #,” by Ángel Santos. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 10

20 h / 8 pm. Museo do Pobo Galego Cine. VI Mostra de Cinema Etnográfico Ver día 7. Cinema. 6th Ethnographic Film Festival See June 7. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Espectáculos. Trasno Maxia, malabares e humor. Entrada: 3 €. Magia, malabares y humor. Entrada: 3 €. Shows. Trasno Magic, juggling and comedy. Tickets. € 3. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Rafa Fernández Trío & Logan Richardson Sesión de jazz. Music. Rafa Fernández Trio & Logan Richardson Jazz session. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. 'Por amor al arte' Sesión de música electrónica. Music. “Por amor al arte” Electronic music session.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 9 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo 'Música en Imaxes': 'Tommy' Proxección do filme dirixido por Ken Russell. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Ken Russell. Gratuito. 18 | 19

19.30 h / 7.30 pm. Praza de Praterías Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Museo do Pobo Galego Cine. VI Mostra de Cinema Etnográfico Ver día 7. Cinema. 6th Ethnographic Film Festival See June 7. 20.30 h / 8.30 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Galicia Classics': Mischa Maisky Ver día 7. Music. “Galicia Classics” series: Mischa Maisky See June 7. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Maxia. 'Compostela Máxica 2011': Gala de ilusionismo Magic. “Compostela Máxica 2011”: Magic gala 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. The Pepper Pots Sesión de música soul. Entrada: 10 €. Music. The Pepper Pots Soul music session. Tickets: € 10. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. 'Xoves do Momo' Ricardo Parada + Pilo (Compostela). Music. “Xove do Momo” Ricardo Parada + Pilo (Compostela). 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá

11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 17 h / 5 pm. Biblioteca Anxel Casal Eventos sociais. Intervención artística na rúa 'Muller Express' Eventos sociales. Intervención artística en la calle 'Muller Express' Ver día 8. Social events. Street performance “Muller Express” See June 8.


a 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Cadros dunha improvisación' Happening interactivo de son e movemento para nenos de 8 a 14 anos. Gratuíto. Happening interactivo de sonido y movimiento para niños de 8 a 14 años. Gratuito. Children. “Cadros dunha improvisación” Interactive sound and movement happening for children ages 8 to 14. Free. 19 h / 7 pm. Praza do Toural Eventos sociais. Intervención artística na rúa 'Muller Express' Eventos sociales. Intervención artística en la calle 'Muller Express' Ver día 8. Social events. Street performance “Muller Express” See June 8. 20 h / 8 pm. Museo do Pobo Galego Cine. VI Mostra de Cinema Etnográfico Ver día 7. Cinema. 6th Ethnographic Film Festival See June 7. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Maxia. 'Compostela Máxica 2011': Gala de ilusionismo Magic. “Compostela Máxica 2011”: Magic gala 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Josele Santiago y Sus Menudencias O ex líder de Los Enemigos presenta o seu último disco, 'Lecciones de Vértigo'. Entrada: 15 € (anticipada 12 €).

El ex líder de Los Enemigos presenta su último disco, 'Lecciones de Vértigo'. Entrada: 15 € (anticipada 12 €). Music. Josele Santiago y Sus Menudencias The ex-leader of Los Enemigos presents his latest CD, “Lecciones de Vértigo.” Tickets: € 15 (advance sales, € 12). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. Traspediante: 'Habelas' Peza multidisciplinar con música en directo, danza contemporánea, audiovisual e maxia. Ata o día 11. Pieza multidisciplinar con música en directo, danza contemporánea, audiovisual y magia. Hasta el día 11. Dance. Traspediante: “Habelas” Multi-disciplinary performance featuring live music, contemporary dance, audiovisual and magic. Until June 11.

SÁBADO / SATURDAY 11 10.30 h / 10.30 am. Praza Abastos Eventos sociais. Intervención artística na rúa 'Muller Express' Eventos sociales. Intervención artística en la calle 'Muller Express' Ver día 8. Social events. Street performance “Muller Express” See June 8. 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'O amor flota na biblioteca' Con Fátima Fernández para nenos de 5 a 10 anos. Gratuíto. Con Fátima Fernández para niños de 5 a 10 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “O amor flota na biblioteca”

With Fátima Fernández for children ages 5 to 10. Free. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo 'O ceo das letras': 'Blanco Amor ou a paixón das marxes' Relatorio de Bieito Iglesias e proxección audiovisual da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Gratuíto con inscrición previa. Ponencia de Bieito Iglesias y proyección audiovisual de la Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Gratuito con inscripción previa. Literary events: “O ceo das letras” series: “Blanco Amor ou a paixón das marxes” Conference by Bieito Iglesias and audiovisual screening by the Association of GaliciaLanguage Writers (AELG). Free after registering. 13 h / 1 pm. Praza Roxa Eventos sociais. Intervención artística na rúa 'Muller Express' Eventos sociales. Intervención artística en la calle 'Muller Express' Ver día 8. Social events. Street performance “Muller Express” See June 8. 20 h / 8 pm. Museo do Pobo Galego Cine. VI Mostra de Cinema Etnográfico Ver día 7. Cinema. 6th Ethnographic Film Festival See June 7. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Maxia. 'Compostela Máxica 2011': Gala de ilusionismo Magic. “Compostela Máxica 2011”: Magic gala 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. Traspediante: 'Habelas' Ver día 10. Dance. Traspediante: “Habelas” See June 10.

DOMINGO / SUNDAY 12 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XX Feira do Libro Antigo e de


culturall Ocasión Ferias. XX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 1. Fairs. 20th Antique and Second-Hand Book Fair See June. 1. 13.30 h / 1.30 pm. Praza de Europa (Fontiñas) Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Museo do Pobo Galego Cine. VI Mostra de Cinema Etnográfico Ver día 7. Cinema. 6th Ethnographic Film Festival See April 7. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Maxia. 'Compostela Máxica 2011': Gala de ilusionismo Magic. “Compostela Máxica 2011”: Magic gala

LUNS / LUNES / MONDAY 13

Comeza o II Encontro Internacional sobre Literatura de Viaxes. Consultar programación en: www.santiagoturismo.com. Ata o día 22. Comienza el II Encuentro Internacional sobre Literatura de Viajes. Consultar programación en: www.santiagoturismo.com. Hasta el día 22. Literary events. LITVI Galicia 2011 The 2nd International Travel Literature Festival begins. See programme at www.santiagoturismo.com. Until June 22. 19 h / 7 pm. Teatro Principal Música. Concerto de Alumnos do Conservatorio Histórico Gratuíto. Music. Concert by Historic Conservatory Students Free. 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Eventos literarios. Inauguración LITVI 2011 Conferencia de Antonio Gala, 'Unha viaxe literaria: o poema de Tobías desangelado'. Literary events. Opening LITVI 2011 Conference by Antonio Gala, “Unha viaxe literaria: o poema de Tobías desangelado.”

21.30 h / 9.30 pm. Pub Bar Tolo Música. Post Mortem Gratuíto. Music. Post Mortem Free. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. 'Lupercais' Ver día 7. Music. “Lupercais” See June 7. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. A Minha Embala Aline Frazão e César Herranz presentan o seu novo proxecto. Entrada: 4 €. Aline Frazão y César Herranz presentan su nuevo proyecto. Entrada: 4 €. Music. A Minha Embala Aline Frazão and César Herranz present their new project. Tickets: € 4. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI Ciclo 'Galicia 5 EstreJAZZ': Praxis Ver día 7. Music. 11th “Galicia 5 EstrJAZZ” series: Praxis See June 7.

20 h / 8 pm. Museo do Pobo Galego Cine. VI Mostra de Cinema Etnográfico Ver día 7. Cinema. 6th Ethnographic Film Festival See June 7.

23 h / 11 pm. Pub A Reixa Música. 'Es un árbol (rock absurdo)' Gratuíto. Music. “Es un árbol (rock absurdo)” Free.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Vaamonde, Lamas & Romero Entrada: 5 €. Music. Vaamonde, Lamas & Romero Tickets: € 5.

23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 7. Music. Ricardo Parada See June 7.

22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Con Sergio Tannus. Music. Aquarela do Brasil With Sergio Tannus.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 15

MARTES / TUESDAY 14 Varios horarios / Different times. Toda a cidade / Entire city Eventos literarios. LITVI Galicia 2011 20 | 21

20 h / 8 pm. Museo do Pobo Galego Cine. VI Mostra de Cinema Etnográfico Ver día 7. Cinema. 6th Ethnographic Film Festival See June 7.

17 h / 5 pm. Fundación Caixa Galicia Cursos. Cine Verano 2011 Organizado pola USC. Courses. Summer Cinema 2011 Organised by USC. 18 h / 6 pm. Factoría Compostela Eventos literarios. LITVI 2011: 'Café con... Julio Llamazares' Literary events. LITVI 2011: “Coffee with...


a Julio Llamazares” 20 h / 8 pm. Fundación Torrente Ballester Eventos literarios. LITVI Galicia 2011. 'As catedrais, fonte de inspiración' Conferencia de Julio Llamazares. Literary events. LITVI Galicia 2011. “As catedrais, fonte de inspiración” Conference by Julio Llamazares. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Les Trois de Cora Homenaxe ás grandes voces femininas da Chanson Française. Entrada: 4 €. Homenaje a las grandes voces femeninas de la Chanson Française. Entrada: 4 €. Music. Les Trois de Cora Tribute to the great female voices of Chanson Française. Tickets: € 4. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Teira Trío Sesión de música flamenca. Music. Teira Trio Flamenco music session.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 16 Todo o día / All day. Fundación Granell Espectáculos. 'My Own Life' Ver día 8. Shows. “My Own Life” See June 8. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo 'Música en Imaxes': 'Cabaret' Proxección do filme dirixido por Bob Fosse. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Bob Fosse. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Cabaret” Screening of the film directed by Bob Fosse. Free.

Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 19.30 h / 7.30 pm. CGAC Cine. Ciclo 'Novo Cinema Galego' Proxección da serie Iconoscopio (2009-2010), de Juan Lesta e Belén Montero. Gratuíto. Cinema. “Novo Cinema Galego” series Screening of the Iconoscopio series (20092010), by Juan Lesta and Belén Montero. Free. 20 h / 8 pm. Fundación Torrente Ballester Eventos literarios. LITVI Galicia 2011. 'Turismo, viaxes, literatura' Conferencia de José María Íñigo. Literary events. LITVI Galicia 2011: “Turismo, viaxes, literatura” Conference by José María Íñigo. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Linho do Cuco + convidados Music. Linho do Cuco + invited artists 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Javier Krahe Volve o irreverente cantautor madrileño coa súa banda. Ata o día 17. Vuelve el irreverente cantautor madrileño con su banda. Hasta el día 17. Music. Javier Krahe The irreverent Madrid singer returns along with his band. Until June 17.

18 h / 6 pm. Factoría Compostela Eventos literarios. LITVI 2011: 'Café con... José María Íñigo' Literary events. LITVI 2011: “Coffee with... José María Íñigo” 19.30 h / 7.30 pm. Praza de Praterías Música. Concerto da Banda Municipal de Música

23 h / 11 pm. Pub Momo Música. 'Xoves do Momo'

Ricardo Parada + Ian (Irlanda). Music. “Xoves do Momo” Ricardo Parada + Ian (Ireland).

VENRES / VIERNES / FRIDAY 17 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Arte e manualidades en inglés Con Saint James Institute para nenos de 3 a 5 anos. Gratuíto con inscrición previa. Con Saint James Institute para niños de 3 a 5 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Art and handcrafts in English With Saint James Institute for children ages 3 to 5. Free after registering. 20 h / 8 pm. Casa das Asociacións Eventos literarios. 'Expulsadas do Parnaso' Recital de poesía englobado no programa 'Que ves cando me ves'. Gratuíto. Literary events. “Expulsados do Parnaso” Poetry recital included in the programme “Que ves cando me ves.” Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo 'Sons da Diversidade': Ana Belén + Rosa Torres Pardo Pianista e cantante únense sobre o escenario nun concerto único. Entrada: 20 €. Pianista y cantante se unen sobre el escenario en un concierto único. Entrada: 20 €. Music. “Sons da Diversidade” series: Ana Belén + Rosa Torres Pardo Pianist and signer get together onstage for a unique concert. Tickets: € 20. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Espectáculos. Helen Bertels: 'Wir Frauen' Peza de danza e teatro englobada no programa 'Que ves cando me ves'. Ata o día 18. Pieza de danza y teatro englobada en el programa 'Que ves cando me ves'. Hasta el día 18. Shows. Helen Bertels: “Wir Frauen” Dance and theatre show included in the programme “Que ves cando me ves.” Until June 18. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Javier Krahe Ver día 16. Music. Javier Krahe See June 16.


culturall 23 h / 11 pm. Praza da Quintana Espectáculos. 'O Camiño das catedrais' Proxección do traballo do fotógrafo Xurxo Lobato, dentro do programa LITVI 2011. Proyección del trabajo del fotógrafo Xurxo Lobato, dentro del programa LITVI 2011. Shows. “O Camiño das catedrais” Screening of the photographer Xurxo Lobato's work, included in the LITVI 2011 programme.

SÁBADO / SATURDAY 18 11-14.30 h / 11 am-2.30 pm. Praza Roxa Eventos sociais. 'Que ves cando me ves' Carpa con contacontos, performances, espectáculos literarios, estampación en directo e moito máis. Gratuíto. Carpa con cuentacuentos, performances, espectáculos literarios, estampación en directo y mucho más. Gratuito. Social events. “Que ves cando me ves” Tent with storytelling, performances, literary shows, live printing and a lot more. Free. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'Contos con cornos' Con Pablísicomo para nenos a partir de 6 anos. Gratuíto. Con Pablísicomo para niños a partir de 6 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Contos con cornos” With Pablísicomo for children over 6. Free. 18 h / 6 pm. Factoría Compostela Eventos literarios. LITVI 2011: 'Café con... Xurxo Lobato e Eva van der Berg' Literary events. LITVI 2011: “Coffee with... Xurzo Lobato and Eva van der Berg” 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Espectáculos. Helen Bertels: 'Wir Frauen' Ver día 17. Shows. Helen Bertels: “Wir Frauen” See April 17. 23 h / 11 pm. Praza da Quintana Eventos literarios. LITVI Galicia 2011. 'As mellores fotos de viaxes do National Geographic' Proxección do traballo da fotógrafa Eva van der Berg. 22 | 23

Proyección del trabajo de la fotógrafa Eva van der Berg. Literary events. LITVI Galicia 2011. “As mellores fotos de viaxes do National Geographic” Screening of the photographer Eva van der Berg's work.

DOMINGO / SUNDAY 19 12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

LUNS / LUNES / MONDAY 20 Varios horarios / Different times. Toda a cidade / Entire city Eventos literarios. LITVI Galicia 2011 Ver día 14. Literary events. LITVI Galicia 2011 See June 14. 19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Conferencias. 'A Catedral de Santiago de Compostela: historia, arte e devoción' Co profesor de Historia da Arte da USC Andrés Rosende. Gratuíto. Con el profesor de Historia del Arte de la USC Andrés Rosende. Gratuito. Conferences. “A Catedral de Santiago de Compostela: historia, arte e devoción” With the USC's History of Art lecturer Andrés Rosende. Free. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. 'Alimentación en la salud y en la enfermedad. Mitos y realidades' Manuel Botana, Sociedade Galega de Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo. Gratuíto. Conferences. “Alimentación en la salud y en la enfermedad. Mitos y realidades” Manuel Botana, Galician Association of Endocrinology, Nutrition and Metabolism. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Haruna Tabeke Concerto da pianista xaponesa. Obras de Chopin e Debussy.

Concierto de la pianista japonesa. Obras de Chopin y Debussy. Music. Haruna Tabeke Concert by the Japanese pianist. Works by Chopin and Debussy. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Concerto + Jam Flamenca Ver día 6. Music. Concert + Flamenco Jam See June 6. 23 h / 11 pm. Pub A Reixa Música. Two Of Us Gratuíto. Music. Two Of Us Free.

MARTES / TUESDAY 21 18 h / 6 pm. Factoría Compostela Eventos literarios. LITVI 2011: 'Café con...' José Luis Corral Lafuente e Toti Martínez de Lezea. Literary events. LITVI 2011: “Coffee with... José Luis Corral Lafuente and Toti Martínez de Lezea.” 20 h / 8 pm. Fundación Torrente Ballester Eventos literarios. LITVI Galicia 2011. 'As Catedrais, simboloxía e literatura' Con José Luis Corral Lafuente e Toti Martínez de Lezea. Literary events. LITVI Galicia 2011. “As Catedrais, simboloxía e literatura” With José Luis Corral Lafuente and Toti Martínez de Lezea. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. 'Lupercais' Ver día 7. Music. “Lupercais” See June 7. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI Ciclo 'Galicia 5 EstreJAZZ': Praxis Ver día 7. Music. 11th “Galicia 5 EstreJAZZ” series: Praxis See June 7. 23 h / 11 pm. Pub A Reixa Música. Bakin'Blues Band


a Belem Música. 2M11 Sesión de jazz con LAR Legido (batería) e Pablo Sax (saxo). Music. 2M11 Jazz session with LAR Legido (drums) and Pablo Sax (sax). 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. 'Por amor al arte' Sesión de música electrónica. Music. “Por amor al arte” Electronic music session. Gratuíto. Music. Bakin' Blues Band Free. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 7. Music. Ricardo Parada See June 7.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 22 Varios horarios / Different times. Toda a cidade Eventos literarios. LITVI Galicia 2011 Ver día 14. Literary events. LITVI Galicia 2011 See June 14. 17 h / 5 pm. Fundación Caixa Galicia Cursos. Cine Verano 2011 Organizado pola USC. Courses. Summer Cinema 2011 20 h / 8 pm. Fundación Torrente Ballester Eventos literarios. LITVI Galicia 2011. 'A catedral de Santiago na obra de Torrente Ballester' Con Carmen Becerra. Literary events. LITVI Galicia 2011. “A catedral de Santiago na obra de Torrente Ballester” With Carmen Becerra. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Xoan Curiel Entrada: 4 €. Music. Xoan Curiel Tickets: € 4. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de

XOVES / JUEVES / THURSDAY 23 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo 'Música en Imaxes': 'The Sound of Music (Sorrisos e bágoas)' Proxección do filme dirixido por Robert Wise. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Robert Wise. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “The Sound of Music” Screening of the film directed by Roberto Wise. Free. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Lume' Sesión de monicreques con Babaluva Teatro para nenos de 2 a 8 anos. Gratuíto. Sesión de marionetas con Babluva Teatro para niños de 2 a 8 años. Gratuito. Children. “Lume” Puppet session with Babluva Teatro for children ages 2 to 8. Free. 19.30 h / 7.30 pm. Praza de Praterías Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Teatro. 'A ópera dos tres reás' Estrea da adaptación de Bertolt Brecht dirixida por Quico Cadaval e protagonizada por Luis Tosar. Ata o día 26. Estreno de la adaptación de Bertolt Brecht dirigida por Quico Cadaval y protagonizada

por Luis Tosar. Hasta el día 26. Theatre. “A ópera dos tres reás” Premiere of Bertolt Brecht's adaptation directed by Quico Cadaval and starring Luis Tosar. Until June 26. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 2. Music. Blues Jam Session See June 2.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 24 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Teatro. 'A ópera dos tres reás' Ver día 23. Theatre. “A ópera dos tres reás” See June 23.

SÁBADO / SATURDAY 25 10 h / 10 am. Fundación Caixa Galicia Cursos. Jornada 'Arte y oficio de la psicoterapia: política, crítica y poética' Organizado pola Fundación Familias Mundi. Courses. Seminar “Arte y oficio de la psicoterapia: política, crítica y poética” Organised by the Familias Mundi Foundation. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo 'O ceo das letras': 'Jorge Luis Borges: da nosa veciñanza III' Relatorio de María Kodama e concerto de Mónica Monasterio e Horacio Lovecchio. Gratuíto con inscrición previa. Ponencia de María Kodama y concierto de Mónica Monasterio y Horacio Lovecchio. Gratuito con inscripción previa. Literary events: “O ceo das letras” series: “Jorge Luis Borges: da nosa veciñanza III” Conference by María Kodama and concert by Mónica Monasterio and Horacio Lovecchio. Free after registering. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'Contacontos en linguaxe de signos' Contos en lingua de signos española para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. 'Los sábados, lluvia de cuentos': 'Cuentacuentos en lenguaje de signos' Cuentos en lengua de signos española para


culturall niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Storytelling in sign language” Stories in Spanish sign language for children ages 6 to 12. Free. 20 h / 8 pm. Catedral de Santiago Música. 'Festa Dies. A festa medieval no templo de Santiago' Concerto e gravación de disco con músicas do Códice Calixtino e de peregrinos europeos, a cargo do grupo Resonet. Concierto y grabación de disco con músicas del Códice Calixtino y de peregrinos europeos, a cargo del grupo Resonet. Music. “Festa Dies. A festa medieval no templo de Santiago” Concert and recording with music from the Codex Calixtinus and European pilgrims, by the Resonet group.

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Teatro. 'A ópera dos tres reás' Ver día 23. Theatre. “A ópera dos tres reás” See June 23.

DOMINGO / SUNDAY 26 12 h / 12 noon. Museo do Pobo Galego Infantil. Concerto didáctico 'Son +d2' Espectáculo participativo de teatro e música para os máis cativos. Gratuíto. Espectáculo participativo de teatro y música para los más pequeños. Gratuito. 24 | 25

Children. Educational concert “Son +d2” Participational theatre and music show for young ones. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Teatro. 'A ópera dos tres reás' Ver día 23. Theatre. “A ópera dos tres reás” See June 23.

LUNS / LUNES / MONDAY 27 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Ver día 13. Music. Aquarela do Brasil See June 13.

MARTES / TUESDAY 28

Rock feito en Galicia. Gratuíto. Rock hecho en Galicia. Gratuito. Music. That's Entertainment Rock made in Galicia. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 30 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo 'Música en Imaxes': 'West Side Story' Proxección do filme dirixido por Robert Wise. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Robert Wise. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes”: “West Side Story” Screening of Robert Wise's film. Free.

22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. 'Lupercais' Ver día 7. Music. “Lupercais” See June 7.

19.30 h / 7.30 pm. Praza de Praterías Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI Ciclo 'Galicia 5 EstreJAZZ': Praxis Ver día 7. Music. 11th “Galicia 5 EstreJAZZ” series: Praxis See June 7.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Jane Joyd Sesión de folk americano en acústico. Entrada: 5 €. Music. Jane Joyd Unplugged American folk session. Tickets: € 5.

23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 7. Music. Ricardo Parada See June 7.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 2. Music. Blues Jam Session See June 2.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 29

23 h / 11 pm. Pub Momo Música. 'Xoves do Momo' Ricardo Parada + Felipe (Chile). Music. “Xoves do Momo” Ricardo Parada + Felipe (Chile).

21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Gala benéfica Altair Music. Altair charity gala 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Pablo Seoane Cuarteto Sesión de jazz. Music. Pablo Seoane Quartet Jazz session. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. That's Entertainment

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

26 | 27

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditio-


e nal trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación.

21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: 16-19 h.. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: 1619 h.. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays 4-7 pm. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical orna-


culturall ments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00.

Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 28 | 29

Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTOS DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social NovaCaixaGalicia e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm.

‘Pablo Picasso. Suite Vollard’. Do 29 de xuño ao 2 de outubro. Chega a Santuago unha das series de grabados máis importantes da historia do arte, realizada polo xenio malagueño con buril, punta seca e augaforte. ‘Pablo Picasso. Suite Vollard’. Del 29 de junio al 2 de octubre. Llega a Santiago una de las series de grabados más importantes de la historia del arte, realizada por el genio malagueño con buril, punta seca y aguafuerte. “Pablo Picasso. Suite Vollard.” From June 29 to October 2. Santiago hosts one of the most important engraving series in the history of art, made by the brilliant Malaga artist using burin, dry point and etching.

32 | 33

GALERÍA TRINTA. Evru Zush

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

‘Ruth Matilda Anderson. Unha mirada de antano’. Ata o 5 de xuño. Percorrido pola monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa e etnógrafa da Hispanic Society of America en Nova York, que viaxou por Galicia entre 1924 e 1926. ‘Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño’. Hasta el 5 de junio. Recorrido por la monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa y etnógrafa de la Hispanic Society of America en Nueva York, que viajó por Galicia entre

1924 y 1926. “Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño.” Until June 5. A look at the monumental work of Ruth Matilda Anderson (1893-1983), photographer and ethnographer at New York’s Hispanic Society of America, who travelled to Galicia between 1924 and 1926. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Domus Iacobi. A historia da Catedral de Santiago’. Ata o 31 de xullo. Mostra coa que se conmemora o 800 aniversario da consagración da catedral compostelana, e que repasa o crecemento do templo e da cidade do Apóstolo. ‘Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago’. Hasta el 31 de julio. Muestra con la que se conmemora el 800 aniversario


e de la consagración de la catedral compostelana, y que repasa el crecimiento del templo y la ciudad del Apóstol. “Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago.” Until July 31. Exhibition commemorating the 800th anniversary of the consecration of Compostela Cathedral, highlighting the growth of the Apostle’s basilica and city. AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Casus belli + Refutación do contexto’. Ata o 17 de xullo. Exposición colectiva de arte contemporáneo que reflexiona sobre os conflictos de recepción da creación artística. ‘Casus belli + Refutación del contexto’. Hasta el 17 de julio. Exposición colectiva de arte contemporáneo que reflexiona sobre los conflictos de recepción de la creación artística. “Casus belli + Refutación del contexto.” Until July 17. Collective contemporary art exhibition that reflects on artistic creation’s conflicts of reception.

Ata o 18 de setembro. Exposición organizada polo Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con artistas como Dora García ou Johan Grimonprez. ‘Estades preparados para a televisión?’. Hasta el 18 de septiembre. Exposición organizada por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con artistas como Dora García o Johan Grimonprez. “Estades preparados para a televisión?” Until September 18. Exhibition organised by the Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) with artists such as Dora García or Johan Grimonprez. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Cartografía Antiga de Galicia’. Ata o 5 de agosto. Percorrido pola evolución nos mapas que representaban Galicia. ‘Cartografía Antigua de Galicia’. Hasta el 5 de agosto. Recorrido por la evolución en los mapas que representaban Galicia. “Cartografía Antigua de Galicia.” Until August 5. A look at the development of maps representing Galicia. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Entre amigos’. Ata o 5 de xuño. Sexta edición da bienal de fotografía etnográfica galega realizada polos socios do Museo. ‘Entre amigos’. Hasta el 5 de junio. Sexta edición de la bienal de fotografía etnográfica gallega realizada por los socios del Museo. “Entre amigos.” Until June 5. The sixth Galician ethnographic photography biennial featuring the work of the Museum’s members.

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. ‘Estades preparados para a televisión?’.

‘Os adeuses’. Ata o 26 de xuño. Imaxes de Alberto Martí nos portos de Coruña e Vigo (1957-1963) nas que se recollen emotivas escenas da emigración cara ás Americas. ‘Los adioses’. Hasta el 26 de junio. Imágenes de Alberto Martí en los puertos de Coruña y Vigo (1957-1963) en las que se

recogen emotivas escenas de la emigración hacia las Americas. “Los adioses.” Until June 26. Images by Alberto Martí of the ports of Coruña and Vigo (1957-63), featuring highly emotional scenes of emigrants leaving for the Americas. ‘O libro de arte na biblioteca Familia Baltar’. Do 17 de xuño ao 20 de xullo. Exposición bibliográfica do legado da familia Baltar, na que se poden contemplar por primeira vez os volumes máis valiosos dunha colección iniciada no século XVIII. ‘El libro de arte en la biblioteca Familia Baltar’. Del 17 de junio al 20 de julio. Exposición bibliográfica del legado de la familia Baltar, en la que se pueden contemplar por primera vez los volúmenes más valiosos de una colección iniciada en el siglo XVIII. “El libro de arte en la biblioteca Familia Baltar.” Until May 15. Bibliographic exhibition featuring the Baltar family’s legacy, which gives visitors a chance to see for the first time the most valuable volumes of a collection dating from the 18 century. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: M-V: 11-14 h, 17-20.30 h. Sa-Do: 1114 h. Open: Tue-Fri: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm. ‘Miguel de Unamuno. Debuxos’. Ata o 13 de xuño. Exposición que recolle debuxos realizados polo insigne escritor, así como obxectos persoais, manuscritos e unha serie de animais feitos en papiroflexia. ‘Miguel de Unamuno. Dibujos’. Hasta el 13 de junio. Exposición que recoge dibujos


culturall realizados por el insigne escritor, así como objetos personales, manuscritos y una serie de animales hechos en papiroflexia. “Miguel de Unamuno. Dibujos.” Until June 13. Exhibition featuring drawings by the famous writer, as well as personal objects, manuscripts and a series of paper animals.

Rubín in connection with the Curtocircuíto Festival 2011. BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm. ‘Valores del diseño’. Do 11 de xuño ao 6 de xullo. Mostra itinerante do Ministerio de Ciencia sobre a actividad das PyMES no ámbito do deseño. ‘Valores del diseño’. Del 11 de junio al 6 de julio. Muestra itinerante del Ministerio de Ciencia sobre la actividad de las PyMES en el ámbito del diseño. “Valores del diseño.” From June 11 to July 6. A travelling exhibition by the Science Ministry about the activity of Medium-Sized and Small Businesses in the field of design.

CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. e2 20 Horario: L-V: 17-20.30 h. Sa-Do: 11- 14 h, 17-20.30 h.. Open: Mon-Fri: 5 -8.30 pm. Sat Sun: 11 am2 pm, 5-8.30 pm. XI Bienal Internacional de Gravado. Ata o 19 de xuño. Os 78 traballos seleccionados polo xurado visitan Santiago por primeira vez. XI Bienal Internacional de Grabado. Hasta el 19 de junio. Los 78 trabajos seleccionados por el jurado visitan Santiago por primera vez. 11th International Engraving Biennial. Until June 19. The 78 works selected by the jury come to Santiago for the first time. FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. d3 04 Horario: M-S: 11-21 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-9 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘A biblioteca de Granell’. Ata o 15 de xuño. Exposición a modo de catálogo bibliográfico razoado que compila toda unha vida deste artista surrealista galego. ‘A biblioteca de Granell’. Hasta el 15 de junio. Exposición a modo de catálogo bibliográfico razonado que compila toda una vida del artista surrealista gallego. “A biblioteca de Granell.” Until April 15. Exhibition like a reasoned bibliographic catalogue featuring an entire life of the Galician surrealist artist’s intellectual effervescence. FUNDACIÓN ARAGUANEY. d2 Horario: L-V: 10-14 h, 16-20 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sat: 11.30 am-2 pm. ‘La Puerta de la Esperanza’. Ata o 28 de 34 | 35

SALÓN TEATRO. d3 Horario: Por determinar Open: To be determined.

xuño. O artista iraquí Saad Alí presenta obras cargadas de erotismo, con continuas referencias á milenaria cultura oriental. ‘La Puerta de la Esperanza’. Hasta el 28 de junio. El artista iraquí Saad Alí presenta obras cargadas de erotismo, con continuas referencias a la milenaria cultura oriental. “La Puerta de la Esperanza.” Until June 28. The Iraqi artist Saad Alí presents works full of eroticism, with continuous references to the thousand-year-old oriental culture.

‘Contrapontos Visuais’. Ata o 30 de xuño. Escolma de 30 instantáneas realizadas polos artistas portugueses Susana Neves e Pedro Sottomayor sobre tres edicións (2006, 2007 e 2008) do FITEI. ‘Contrapontos Visuais’. Hasta el 30 de junio. Antología de 30 instantáneas realizadas por los artistas portugueses Susana Neves y Pedro Sottomayor sobre tres ediciones (2006, 2007 y 2008) del FITEI. “Contrapontos Visuais.” Until June 30. Anthology featuring 30 snapshots by the Portuguese artists Susana Neves and Pedro Sottomayor of three FITEI events (2006, 2007 and 2008).

ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm.

CENTRO SOCIOCULTURAL DA TRISCA. e4 Horario: L-V: 9-14, 17-21 h. S: 10-14, 17-21 h. Open: Mon-Fri: 9 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: 10 am-2 pm, 5-9 pm.

‘Un acto heroico’. Ata o 26 de xuño. Exposición do recoñecido ilustrador galego David Rubín con motivo do Festival Curtocircuíto 2011. ‘Un acto heroico’. Hasta el 26 de junio. Exposición del reconocido ilustrador gallego David Rubín con motivo del Festival Curtocircuíto 2011. “Un acto heroico.” Until June 26. Exhibition by the renowned Galician illustrator David

‘A memoria da xente’. Ata o 7 de xuño. Mostra gráfica e audiovisual que aborda a evolución de Compostela a través das xentes, os oficios, o lecer e as transformacións urbanas. ‘La memoria de la gente’. Hasta el 7 de junio. Muestra gráfica y audiovisual que aborda la evolución de Compostela a través de las gentes, los oficios, el ocio y las


e transformaciones urbanas. “La memoria de la gente.” Until June 7. A graphic and audiovisual exhibition dealing with the evolution of Compostela by way of its inhabitants, trades, leisure and urban transformations. CASA DAS ASOCIACIÓNS. b3 Horario: L-V: 9-14, 16.30-21.30 h. Sa: 10-14 h, 16.30-21.30 h. Open: Mon-Fri: 9 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. Sat: 10 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. ‘Que ves cando me ves?’. Do 10 ao 30 de xuño. Exposición de artistas contemporáneas sobre a igualdade da muller. ‘Que ves cando me ves?’. Del 10 al 30 de junio. Exposición de artistas contemporáneas sobre la igualdad de la mujer. “Que ves cando me ves?” From June 10 to 30. Exhibition by contemporary artists on equal opportunities for women. GALERÍA TRINTA. e3

Saturday: by appointment.

“Otra cosecha.” Until June 2. An exhibition by the artist Jorge Barbi.

Evru Zush. Ata o 10 de xuño. Traballos recentes do artista catalán, pioneiro na aplicación das novas tecnoloxías na creación plástica. Evru Zush. Hasta el 10 de junio. Trabajos recientes del artista catalán, pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías en la creación plástica. Evru Zush. Until June 10. Recent work by the Catalan artist, a pioneer in the application of new technologies to plastic creation.

Tobias Lehner. Do 9 de xuño ao 22 de xullo. Primeira mostra en España da obra do pintor xermano da Nova Escola de Leipzig. Tobias Lehner. Del 9 de junio al 22 de julio. Primera muestra en España de la obra del pintor alemán de la Nueva Escuela de Leipzig. Tobias Lehner. From June 9 to July 22. First exhibition in Spain of work by the German painter from the New Leipzig School.

Thomas Jocher. Do 23 de xuño ao 31 de xullo. Traballos máis recentes do pintor austríaco. Thomas Jocher. Del 23 de junio al 31 de julio. Trabajos más recientes del pintor austríaco. Thomas Jocher. From June 23 to July 31. Recent work by the Austrian painter. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9 pm. Saturday: by appointment. ‘Otra cosecha’. Ata o 2 de xuño. Mostra do artista Jorge Barbi. ‘Otra cosecha’. Hasta el 2 de junio. Muestra del artista Jorge Barbi.

GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. ‘Trans-form.as’. Ata o 10 de xuño. O artista pontevedrés Sebas Anxo expón traballos e collages. ‘Trans-form.as’. Hasta el 10 de junio. El artista pontevedrés Sebas Anxo expone trabajos y collages. “Trans-form.as.” Until June 10. The Pontevedra artist Sebas Anxo exhibits works and collages. GALERÍA CITANIA. e2 Horario: L-V: 18.30-21.30 h. Open: Mon-Fri: 6.30-9.30 pm. ‘Hoxe. Auga Mazada’. Ata o 10 de xuño. Exposición de debuxos e escultura do galego Paco Pestana. ‘Hoxe. Auga Mazada’. Hasta el 10 de junio. Exposición de dibujos y escultura del gallego Paco Pestana. “Hoxe. Auga Mazada.” Until June 10. Exhibition featuring drawings and sculpture by Galicia’s Paco Pestana. GALERÍA PALOMA PINTOS. d3 Horario: L-V: 12-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Sat: 12 noon -2 pm, 6.30-9 pm.

Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm.

‘Dunas’. Ata o 30 de xuño. Mostra de Christian Villamide composta de 15 obras de natureza abstracta. ‘Dunas’. Hasta el 30 de junio. Muestra de Christian Villamide compuesta de 15 obras de naturaleza abstracta. “Dunas.” Until June 30. Exhibition by Christian Villamide made up of 15 abstract nature works.


compostela escondida hidden compostela

Chemineas de Santiago, pequenos xigantes Chimeneas de Santiago, peque単os gigantes Santiago's chimneys, small giants 36 | 37


c As chemineas son compoñentes vitais da composición de edificios e cidades históricas. A fisonomía de Santiago sería completamente distinta sen eses a miúdo grandes cubos que se asoman, ás veces incluso descaradamente, por riba dos tellados. Protagonistas involuntarias de numerosas postais e fotografías, as chemineas de Compostela son o suficientemente icónicas como para que lles dediquemos o noso artigo mensual. Las chimeneas son componentes vitales de la composición de edificios y ciudades históricas. La fisonomía de Santiago sería completamente distinta sin esos a menudo grandes cubos que se asoman, a veces incluso descaradamente, por encima de los tejados. Protagonistas involuntarias de numerosas postales y fotografías, las chimeneas de Compostela son lo suficientemente icónicas como para dedicarles nuestro artículo mensual. Chimneys are a vital component in the composition of historic buildings and cities. Santiago's cityscape would be completely different without what are often giant turrets that rise up, sometimes boldly, above the rooftops. Involuntary protagonists of numerous postcards and photographs, Compostela's chimneys are sufficiently iconic to be featured in our monthly article.

Santiago de Compostela conta co maior conxunto de chemineas monumentais de toda Galicia. Aínda moitas delas teñen perdido a súa función inicial, e incluso a súa “secreta” estrutura funcional interna, sería unha mágoa que as chemineas desaparecesen do horizonte de Santiago: non só son esteticamente agradables, en parte debido ao seu gran poder de evocación, senón que serven como recordos tanxibles dos modos de vida do pasado, cando as “lareiras”, e máis tarde as cociñas económicas, tamén chamadas bilbaínas, eran os verdadeiros “fogares” das casas. Santiago de Compostela cuenta con el mayor conjunto de chimeneas monumentales de toda Galicia. Aunque muchas de ellas han perdido su función inicial, e incluso su “secreta” estructura funcional interna, sería una lástima que las chimeneas desapareciesen del horizonte de Santiago: no sólo son estéticamente agradables, en parte debido a su gran poder de evocación, sino que sirven como recuerdos tangibles de los modos de vida del pasado, cuando las “lareiras”, y más tarde las cocinas económicas, también llamadas bilbaínas, eran los verdaderos “hogares” de las casas. Santiago de Compostela has the greatest number of monumental chimneys in all Galicia. Although many chimneys have lost their initial function, and even their “secret” internal functional structure, it would be a pity if they disappeared from Santiago's horizon: not only are they aesthetically pleasant, partly due to their great evocative power, but they also serve as tangible reminders of ways of life from the past, when “lareiras” (hearths) and, later on, cast-iron stoves were truly the centre of homes.


culturall Grandes ou pequechas, incluso ciclópeas; dobres (hainas que, situadas na medianeira, atendían a dúas casas contiguas) ou sinxelas; abertas, para mellor adecuarse ao clima galego, ou recentemente cubertas, unha vez que deixaron de funcionar; con un ou con varios aliviadoiros ou ocos de desaugue… todas e cada unha das chemineas de Santiago responderon fielmente á necesidade inicial coa que foron construídas.

Grandes o pequeñas, incluso ciclópeas; dobles (las hay que, situadas en la medianera, atendían a dos casas contiguas) o sencillas; abiertas, para mejor adecuarse al clima gallego, o recientemente cubiertas, una vez que dejaron de funcionar; con uno o con varios aliviaderos o huecos de desagüe… todas y cada una de las chimeneas de Santiago respondieron fielmente a la necesidad inicial con la que fueron construidas.

Non hai dúas chemineas iguais · No hay dos chimeneas iguales · Every chimney is different.

38 | 39

Large or small, even gigantic; double (there are some, forming part of the dividing wall, that served two adjacent houses) or single; open, to adapt to the Galician climate, or recently closed, after they stopped functioning; with one or several overflow channels... each and every one of Santiago's chimneys faithfully fulfilled the role for which they were built.


c

As chemineas son un trazo ubicuo e característico de Santiago · Las chimeneas son un rasgo ubicuo y característico de Santiago · Chimneys are a ubiquitous and characteristic feature of Santiago.

A súa tipoloxía e características construtivas estaban determinadas pola necesaria adecuación ao chuvioso, e ás veces ventoso, clima de Santiago. Así, eses fascinantes poliedros son moito máis do que vemos: contiñan no seu interior, e moitas aínda conservan, un sofisticado sistema de laxas disposto a modo de zigzag, de forma que a choiva entraba (recordemos que estaban abertas) pero discorría controladamente ata desaugar polos aliviadoiros estratexicamente colocados, evitando que se apagase o lume.

Su tipología y características constructivas estaban determinadas por la necesaria adecuación al lluvioso, y a veces ventoso, clima de Santiago. Así, esos fascinantes poliedros son mucho más de lo que vemos: contenían en su interior, y muchas todavía conservan, un sofisticado sistema de lajas dispuesto a modo de zigzag, de forma que la lluvia entraba (recordemos que estaban abiertas) pero discurría controladamente hasta desaguar por los aliviaderos estratégicamente colocados, evitando que se apagase el fuego.

Their type and construction characteristics were determined by the need for adapting to Santiago's rainy, and sometimes windy, climate. Therefore, there is a lot more to these fascinating polyhedrons that what we see; inside there was, and still is in many cases, a sophisticated system of interior stones arranged in a ziz-zag pattern, so that although the rain entered (remember that chimneys were open) it was directed to strategically placed overflow channels, without putting out the fire.


culturall As proporcións dependían da riqueza de cada casa, e viñan dadas fundamentalmente pola amplitude da campá do seu lar (a maior amplitude da “lareira”, maior necesidade extractiva) e pola situación dentro da casa (unha cheminea situada no cumio da edificación non necesitaba tanta altura para cumprir ben as súas funcións, por exemplo).

Las proporciones dependían de la riqueza de cada casa, y venían dadas fundamentalmente por la amplitud de la campana de su lar (a mayor amplitud de la “lareira”, mayor necesidad extractiva) y por la situación dentro de la casa (una chimenea situada en el cumbral de la casa no necesitaba tanta altura para cumplir bien sus funciones, por ejemplo).

The size depended on the wealth of each house and was mainly determined by how big the hood of its hearth was (the bigger the hearth, the greater need for extraction) and its location within the house (e.g. a chimney located on the rooftop did not have to be as tall to serve its purpose). 40 | 41

Cantas son? · ¿Cuántas son? · How many are there?


c Pero as chemineas compostelás non só se adecuaban á perfección ao clima, senón que tamén se tiña en conta a topografía. Así, as chemineas de vivendas situadas nas vagantas necesitaban alzarse máis alto para atender ben o seu cometido: conseguir a altura que lles permitise alcanzar as correntes e, con elas, a correcta circulación de aire responsable da aspiración do fume cara ao exterior.

Marcas na paisaxe · Marcas en el paisaje · Part of the cityscape.

Pero las chimeneas compostelanas no sólo se adecuaban a la perfección al clima, sino que también se tenía en cuenta la topografía. Así, las chimeneas de viviendas situadas en vaguadas necesitaban alzarse más alto para atender bien a su cometido: conseguir la altura que les permitiese alcanzar las corrientes y, con ellas, la correcta circulación de aire responsable de la aspiración de humos hacia el exterior.

But Compostela's chimney's were not only perfectly suited to its climate but also to its relief. Chimneys of houses located near watercourses had to be taller in order to function correctly; they had to be high enough to reach the currents that would draw the smoke up out of the chimney.


culturall As proporcións de cada cheminea, e as de cada casa a ela indisolublemente unida, condicionaban os materiais e técnicas a empregar: bloques de granito, concertados ou carenados, para as dos pazos, de máis porte e a miúdo mesmo ornamentais, e cachotería máis pobre e lixeira para as das vivendas más pequenas ou para chemineas secundarias das grandes casas.

culturall

Las proporciones de cada chimenea, y las de cada casa a ella indisolublemente unida, condicionaban los materiales y técnicas a emplear: sillares de granito, concertados o carenados, para las de los pazos, de más porte y a menudo incluso ornamentales, y mampostería más pobre y ligera para las de las viviendas más pequeñas o para chimeneas secundarias de las grandes casonas.

culturall

The size of each chimney, and of each house inseparably joined to it, determined the materials and techniques that were used: granite ashlars (either shaped or not) for “pazos” (ancestral homes), larger in size and often ornamental, and poorer and lighter plaster for smaller houses or the secondary chimneys of large mansions.

culturall

A cheminea é un importante elemento do deseño exterior dun edificio · La chimenea es un importante elemento del diseño exterior de un edificio · Chimneys are an important element of a building's exterior design.

42 | 43


c Algunhas chemineas son magníficos exemplos do estilo Barroco característico de Santiago, como estas dúas da Casa da Parra e Casa da Conga respectivamente. Algunas chimeneas son magníficos ejemplos del estilo Barroco característico de Santiago, como estas dos de Casa da Parra y Casa da Conga respectivamente. Some chimneys are magnificent examples of Santiago's characteristic Baroque style, such as these two of the Casa da Parra and Casa da Conga respectively.

Chemineas de onte e de hoxe · Chimeneas de ayer y de hoy · Chimneys of yesterday and today.


q Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

que facer qué hacer what to do Tour gastronómico Tour gastronómico Gastronomy tour

The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Thu 21 and Sat 23 April, at 11:00 am. MID-SEASON (end Holy Week to May 31): bilingual SP/EN, every Sat at 11:00 am. HIGH SEASON (Jun1 to Oct 31): every Thu (EN) and Sat (SP),11:00 am (except special public holidays).

A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: visita bilingüe ES/IN Xov 21 e Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 mai): visita bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 xuño-31 oct): Xo (IN) e Sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiais).

Tour nocturno Tour nocturno Nocturnal tour

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN Jue 21 y Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 may): bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 jun-31 oct): jue (IN) y sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiales).

Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: S. Santa: Ven 22 e Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 xullo - 24 setembro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 13 €.


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche, fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: S. Santa: Vie. 22 y Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 julio - 24 sept): todos los vie y sáb, 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 13 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: Holy Week: Fri 22 and Sat 23 April, 10.30 pm. HIGH SEASON (July 1 - Sept 24): Fri and Sat, 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 13.

Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Visita Combinada Ciudad Histórica + Cidade da ! NEW Cultura Combined tour of the Historic City and City of Culture ver p. 11 / see p. 11 46 | 47

Visita conventos de clausura Visita conventos de clausura Visit to enclosed convents

Visita ás igrexas Visita a las iglesias Churches tour

Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio. Días e horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Ven 15, Xov 21 e Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA e ALTA (fin Semana Santa-31 out): bilingüe ES/IN, Ven 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €.

Santiago de Compostela ten imprsionantes igrexas históricas. O seu número e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Ven 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Prezo: 10€.

Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Vie 15, Jue 21 y Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA y ALTA (fin Semana Santa-31 oct): bilingüe ES/IN, Vie 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Fri 15, Thu 21 and Sat 23 Apr, 10.30 am. MID-SEASON & HIGH SEASON (End Holy Week- 31 Oct): bilingual SP/EN, Fri 10.30am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Santiago de Compostela tiene impresionantes iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Vie 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 jun a 31 oct): miércoles. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has amazing historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days:


q

que facer qué hacer what to do

HOLY WEEK: Fri 22 April. HIGH SEASON (June 1 to October 31): wednesday. Times: 11:00 am. Languages: bilingual SP/EN. Price: € 10.

Audioguías Santiago en mp3 Audioguías Santiago en mp3 Santiago in mp3 Audioguides ! NEW

Moi cómodo e fácil de usar! Santiago en mp3 permíteche descubrir a cidade e os seus museos e monumentos. Goza dunha animada locución que te irá guiando e coa que aprenderás a nosa historia, persoeiros, costumes e anécdotas de forma amena e ao teu ritmo. Mp3 dispoñibles: ·Ruta pola cidade ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacra [Mosteiro de San Paio de Antealtares] ·Colexiata de Sar ·Hostal dos Reis Católicos ·Museo de Terra Santa [Convento de San Francisco] Onde conseguilos: ·Mp3 Ruta pola cidade: dispoñible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: dispoñibles

na recepción correspondente. Dispoñibles en idiomas Non o perdas... a cidade fálache, escóitaa. ¡Muy cómodo y fácil de usar! Santiago en mp3 te permite descubrir la ciudad y sus museos y monumentos. Disfruta de una animada locución que te irá guiando y de la que aprenderás nuestra historia, personajes, costumbres y anécdotas de forma amena y a tu ritmo. Mp3 disponibles: ·Ruta por la ciudad ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacro [Monasterio de San Paio de Antealtares] ·Colegiata de Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Museo de Tierra Santa [Convento de San Francisco] Dónde conseguirlos: ·Mp3 Ruta por la ciudad: disponible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: disponibles en la recepción correspondiente. Disponibles en idiomas No te lo pierdas... la ciudad te habla, escúchala. Very practical and easy to use! Santiago in mp3 lets you discover the city as well as its museums and monuments. Enjoy a lively commentary that will guide you as you go, informing you about our history, characters, customs and anecdotes in an enjoyable way at your own pace. Available MP3 recordings: ·City Route ·Museo do Pobo Galego [Convent of San Domingos de Bonaval] ·Sacred Art Museum [Monastery of San Paio de Antealtares] ·Collegiate Church of Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Holy Land Museum [Convent of San Franciso]

For hire at: ·Mp3 City Route: available in Central Santiago Tourism Office [Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museums/Monuments: available in corresponding reception. Available in different languages Don't miss it... the city is speaking to you, listen to it.

Tren turístico Tren turístico Tourist train

Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompa-


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

ñante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Visita á cidade histórica Visita a la ciudad histórica Tour around the old town

VISITAS EN INGLÉS Temporada alta (a partir 1 maio): todos os días ás 10 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 13 €. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela (ver derradeira páxina). Recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10 €. VISITAS EN INGLÉS Temporada alta (a partir 1 mayo): todos los días a las 10 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 13 €.

Percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10 €. 48 | 49

Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela (ver última página). Itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at

12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 10. GUIDED TOURS IN ENGLISH High Season (from May 1st): every day at 10 am. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 13. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Santiago de Compostela Official Booking Centre (see last page).

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058. www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10

50 | 51

Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Marisquerías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2


d Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Leal. Rúa de San Pedro de Mezonzo, 5 [zona centro / central area]. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Mera. Rúa de Sempre en Galiza, 9 [zona hospital / hospital area]. b2 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Afiador. Rúa de San Pedro, 28 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Ferro. Rúa de Sempre en Galiza, 1 [zona hospital / hospital area]. b2 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3

Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade


culturall histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Rúa. Rúa de San Pedro, 24 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera

52 | 53

Chineses Chinos Chinese food China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Cedros Restaurant. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2 Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2


d Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Com. Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 La Flor. Rúa das Casas Reais, 25 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2


culturall Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3

54 | 55

Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3 Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 981 958 058 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel.: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall junio 2011  

Culturalll junio 2011

Culturall junio 2011  

Culturalll junio 2011

Advertisement