Kurskatalog2017

Page 1

KURSKATALOG


Välkommen till addiktolog-utbildningen och FUN (Fria Universitetet i Norden). En addiktolog har insikt om hur människan lär sig knyta an till människor, ting, händelser och fenomen. Hur människan utvecklar relationer till allt - redan från livmodern. Beroende på hur känslomässig relationen är och på hur de känslomässiga behoven möts eller inte möts av omgivningen, kan människan bli mer eller mindre hel under sin uppväxt. Om behoven inte möts kan ett destruktivt beroende av alkohol, spel, sex, narkotika, arbete etc. utvecklas senare i livet. Vi ser det som en sjukdom med två sidor: En inre sida av personligheten som är i orolig obalans och en yttre sida – hur man hanterar oron genom att tillfälligt döva/trycka ner/fly från smärtan genom missbruk av olika slag. Vi kallar det inre orostillståndet för dysbero-

2

ende och det yttre, hur vi hanterar det, för drogpersonligheten/”Diffe”. Addiktologi är ett holistiskt synsätt som beskriver och erbjuder verktyg för tillfriskande från beroendesjukdomen. Våra behandlingsmetoder grundar sig på en kombination av 12-stegsprogrammets verktyg och ett vediskt/kinesiskt synsätt om att människan är en del av ett större sammanhang. En addiktolog lär sig utveckla behandlingsprogram och att ge enskilda verktyg för att hjälpa personen i terapin till ett fullt fungerande liv, oavsett vilken typ av missbruk eller beroende det gäller.

VEM UTBILDAR SIG TILL ADDIKTOLOG? Utbildningen vänder sig i huvudsak till tre grupper


”En människa vill alltid växa, bli ärligare, bli bättre på att uttrycka behov, få kontakt med sin kreativitet och fullbordas. Addiktologin hjälper till med att medvetandegöra denna process och erbjuder de verktyg som behövs för att ta sig igenom det som hindrar växandet.” Andreas Fjellström, en av utbildningens huvudlärare.

av sökande: Socialarbetare - socialsekreterare, assistenter, kuratorer, terapeuter, psykologer, präster, psykiater med flera som vill arbeta med människor och deras relationer och bindningar. Drogfria dysberoende - missbrukare och anhöriga. Deltagarna ska ha varit drogfria i 2 år för kemiskt missbruk. Vid processdroger som t.ex. arbete, sex och mat bör ett tillfrisknande vara påbörjat. En bedömning i varje enskilt fall görs. Studenten bör ha erfarenhet av arbete med människor. Kanske arbetar hon/han redan på ett behandlingshem. De som önskar egenutveckling - Addiktologiutbildningen är en av de mest personutvecklande utbildningarna som finns idag och riktar sig till alla som önskar komma vidare i sina liv.

KURSSTRUKTUR Addiktologiutbildningen är uppdelad på Grund- respektive

Metodkurs med vardera tre terminer. Kursen är uppdelad i två tredagars workshops per termin. Det går därför att jobba heltid samtidigt som man utbildar sig. Efter dessa tre år - under förutsättning att all praktik är genomförd, alla hemtentor inlämnade, samt egenutveckling skött - erhåller studenten ett certifikat och kan titulera sig Certifierad Addiktolog. Certifikatet bör förnyas minst vart tredje år så att man kan hålla sig uppdaterad med nya begrepp/forskning inom området, för att kunna ”nätverka” med andra addiktologer, men framför allt för att hålla kunskapen och den personliga utvecklingsprocessen levande. Tillfälle till uppgradering och uppdatering ges varje termin via specifika seminarier, repetition och vidareutbildningar. Undervisningen bedrivs i form av lektioner, seminarier, diskussioner, gruppövningar, litteratur- och självstudier. Kursinnehållet examineras steg för steg i form av hemtentor och gruppexaminationer. Ibland förekommer skriftliga tentor. Alla kurser har samma upplägg - två kurstillfällen á tre dagar per termin, i internatform. Under tiden mellan kurstillfällena läses litteraturen till examinationerna in.

3


Under utbildningen kommer studenten att göra en personlig presentation, en s.k. processrapport. Processrapporten speglar studentens upplevelse av sig själv och sin process under utbildningens gång - en form av dagbok. Syftet med rapporten är huvudsakligen personutveckling, men här finns också en värdefull utvärderingsaspekt. Processrapporten kan t.ex. bestå av en ämnesuppsats, en video eller någon annan produktion.

PRAKTIK Vi har individuella samtal kring praktikupplägg med alla elever, men studenten planerar själv sin praktik. Eleven får redovisa och reflektera över sin praktik i gruppen och lämnar även in en skriftlig redogörelse i slutet av utbildningen. 20 dagar under Grundkurs Syftet med praktiken under grundkursen är att bilda sig en grundläggande uppfattning om behandling med 12-stegsinriktning. Vi vill även, om möjligt, att studenten får erfarenhet av att ingå i behandling vid både sk patientvecka och anhörigvecka. Kravet är att den genomförs på ett behandlingscenter med 12-stegsinriktning (kan vara

4

behandlingshem/öppenvård/eftervård etc.) och under handledning. 3x20 dagar under Metodkurs När metodkursen inleds har eleven förhoppningsvis etablerat en kontakt med ett lämpligt praktikställe och kan påbörja en fördjupning av praktiken. Här läggs tonvikt på att vara delaktig i alla moment ur en behandling, allt från inskrivningssamtal, dokumentation, hålla lektion, delta i personalmöte, möte med remittent etc. Syftet är att gradvis arbeta mer och mer självständigt. Här finns även möjlighet att fördjupa sig inom något speciellt område inom behandling.

Blir man inte riktigt färdig med praktiken under utbildningens gång går det utmärkt att komplettera i efterhand.

EGENUTVECKLING UNDER UTBILDNINGEN – ET MÅSTE FÖR CERTIFIERING Syftet med egenutvecklingen är att studenten ständigt ska växa, mogna och utvecklas eller tillfriskna ”ad infinitum” (i all oändlighet). Inställningen att vara helt ”klar och färdig” finns inte hos addiktologen som alltid upplever


nya områden och djup i egen utveckling. Den som arbetar i 12-stegsprogrammet bör själv ha erfarenhet av och helst en egen förankring i programmet för att kunna ”ligga före” patienten i medvetenhet och processuppfattning, men även i fråga om programtillämpning.Här handlar det i grunden om att studenten själv tar ansvar för sin process, med hjälp av studentgruppen och under individuell hjälp med personligt upplägg av handledare. Tolvstegsmöten Vi uppmanar studenten att hitta en egen ingång till 12-stegsprogrammet. Självhjälprörelsen utgör själva själen i all 12-stegsbaserad behandling och addiktologen bör ha god kännedom om denna rörelse. Förutom själva mötesgåendet handlar det även om att arbeta i de tolv stegen med sponsor och gärna lära känna olika typer av grupper. Under utbildningens gång bör du som elev gå på minst fyra möten per månad. Individualterapi/Gruppterapi Den blivande addiktologen rekommenderas att delta i någon form av gruppterapi eller familjeterapi. Exem-

pel på detta kan vara VuxnaBarn-vecka, Lust & Förlustvecka, Relationsvecka och Krimvecka. Information om våra terapiveckor finns på hemsidan (www.samverkangruppen.se). Studenter har rabatterat pris på våra terapiveckor. Studenten kan också skaffa sig erfarenhet av en eller flera enskilda behandlingsformer som psykoanalys, individuell gestaltterapi eller genom att delta i processgrupp.

VARFÖR DET ÄR SÅ VIKTIGT MED EGENUTVECKLING UNDER UTBILDNINGEN – VARFÖR VI KALLAR DEN FÖR EN PROCESSUTBILDNING Alla människor har sin egen utvecklingsprocess! Många fastnar på vägen i olika stadier, på olika sätt och av olika anledningar. Vi tänker att alla människor i grunden alltid vill växa, bli ärligare, bli bättre på att uttrycka behov, få kontakt med sin kreativitet, växa och fullbordas. För att kunna möta en människa där hon är, behöver den som lyssnar göra det utan hinder. Vår egen obearbetade historia kan lätt komma i vägen och bli just ett hinder för att kunna lyssna och ta in det som verkligen sägs.

Vad tror du?

5


Det är vad våra utbildningar och vår terapi handlar om på ett fundamentalt plan – att våga titta på det som står i vägen för kunna att närvara i nuet, vilket är det enda ställe ett möte kan äga rum! Det som står i vägen som kan vara mina tankar, idéer, projiceringar, rädslor, obearbetade trauman, mina sätt att hantera mamma och pappa, mitt sätt att hantera ekonomi, hur jag använder mat, sex, idrott och arbete till något annat än det egentliga syftet och hur jag rättfärdigar att jag måste få göra som jag vill. Allt detta och annat, som t.ex. övergrepp, övergivenhet och hur en människa förhåller sig till det, är exempel på saker som kan stå i vägen för att kunna närvara i nuet.

Kort sagt så handlar addiktologin om hur människan relaterar och förhåller sig till sin omgivning och sitt liv.

PÅBYGGNADSKURS FÖR YTTERLIGARE VERKTYG: Gestalt- Dröm och Traumabearbetningsutbildning – en öppen processworkshop för personlig utveckling, uppgradering och utbildning. Utbildningens syfte är att ge ytterligare förändringsverktyg som komplement i programmet.

6

Utbildningen är tre terminer lång, med två workshops per termin. Den ger förutom ytterligare specialkompetens också en allmän fördjupning, egenutveckling och terapi och fungerar som uppgradering av de olika utbildningsnivåer som aspiranten har. Gestaltterapin har sedan 1970-talet prövats i behandling av missbrukare, men först nu, i kombination med 12stegsprogrammet, kommer terapiformen till sin egentliga rätt. Gestaltterapeutiska teorier/metoder som underordnar sig principerna i programmet underlättar och stärker förändringsarbetet samtidigt som det ger ett effektivt skydd mot medberoende och utbrändhet. Utbildningen är process- och upplevelsebaserad, vilket innebär att under workshoparna varvas egna upplevelser med teori och praktik. Utbildningen omfattar både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del då processträningen berör och bearbetar deltagarnas egna personliga svårigheter och problem.

Du bör som minst ha gått FUN Grundkurs och helst Metodkurs eller motsvarande utbildning för att påbörja Gestalt-, Dröm- och Traumabearbetningsutbildningen.


Kursplan Grundkurs i Addiktologi

Metodkurs i Addiktologi

TERMIN 1

TERMIN 1

Workshop 1 Introduktion. Välkomna! Praktisk och historisk information

Workshop 1 Repetition av Addiktologins grunder under dag 1 +2 , skriftlig examina av Grundkurs dag 3 Examination 1: Repetition av grundkursen, inlämning av bokreflektion på kapitel 3 ur Addiktologiboken samt The Book of Ethics

Presentation av 12-stegsprogrammets filosofi Grupputveckling och kommunikationsträning - 1:a Traditionen. Addiktologins grundmodell, d.v.s. gunaläran Workshop 2 Det traditionella Sjukdomsbegreppet Addiktologins dubbla sjukdomsbegrepp, dess in- och utsida d.v.s. Co/dysberoende och Diffe Examination 1: Stora boken, Tolv steg och Tolv traditioner, Kapitel 8 ur Addiktologi - läran om bindningar. Lektionsmaterial

TERMIN 2 Workshop 3 12-stegsprogrammets verktyg Fördjupning steg 1-3. Lektion och eget stegarbete. Examination 2: Jaget och Missbrukaren, kapitel 2 ur Addiktologiboken, Lektionsmaterial Workshop 4 ”Familjehuset” (kapitel 4 ur Addiktologiboken) Codysberoende/Medberoende Examination 3: Att förstå de tolv stegen, kapitel 2 del 2 ur Addiktologiboken, kapitel 6 ur Nya Kärlekens dysberoende, 12 Steg för Vuxna Barn

TERMIN 3 Workshop 5 Addiktologisk Neurofilosofi Sinnestillstånden (vaka, dröm och sömn) Droglära Examination 4: Bli fri från ditt medberoende, Flodhästen i vardagsrummet, kapitel 4 ur Addiktologiboken, Lektionsmaterial

Workshop 2 Dokumentation, Vad säger lagen? Lektionsträning videoinspelning Examination 2: Another Chance

TERMIN 2 Workshop 3 Sex & Kärlek Ångest & Konflikt Examination 3: Vid sunda vätskor, The Steps We Took, Lektionsmaterial Workshop 4 ”krukorna” / kommunikation Gestalt- och Drömterapi/ metodträning Examination 4: Nya kärlekens Dysberoende, Lektionsmaterial

TERMIN 3 Workshop 5 Metodutveckling/Gruppträning (ska ha läst Ledarskapets Tao) Examination 5: Addiktologi - läran om bindningar, Lektionsmaterial Workshop 6 Addiktologen Religion/Andlighet Addiktologcertifiering med kursbevis och ”Funkorpen”. FEST! Examination 6: Processrapportredovisning

Workshop 6 Etik & Moral Harm - skam - skuld/Känslohuset Avslutning: Inlämning och redovisning av Processrapporten för grundkursen. Lämna in personlig reflektion av kapitel 7 ur Addiktologiboken (Läs kapitel 3 ur Addiktologiboken och The Book of Ethics inför metodkursstarten)

7


Några kommentarer från tidigare deltagare på utbildningen: ”Tre år på FUN har utvecklat mig mer än mina andra 42 år. Om jag skulle välja att inte jobba med beroende, så skulle varenda sekund av personlig utveckling på FUN vara värt det till 100 % iaf. Det är mitt levnadsprogram idag, som får mig framåt hela tiden. Superspännande, med gott mående som bonus!” Jeanette Åkesson Malmö ”Fått mig att tro på mitt inre jag och våga visa mig, hela mig, med alla mina känslor i grupper” Hannah ”Bästa jag gjort! Stefan

För ytterligare information och för att lämna ditt intresse, hör av dig till oss! info@samverkangruppen.se 070-226 7027 Välkomna!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.