Page 1

Número 30 • Luns, 13 de febreiro de 2012

Sumario I. DISPOSICIÓNS XERAIS

Páxina

CONSELLERÍA DE FACENDA ––RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Tributos, pola que se actualiza o anexo V da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 30 de xuño de 1992, pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados para o pagamento das taxas por servizos administrativos de compulsa de documentos e de verificación de suficiencia e documentos acreditativos de lexitimación.5692

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE SANIDADE ––RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, pola que se fai pública a realización dun curso homologado de nivel básico para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas. 5698

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA ––RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2012 pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocadas por Resolución do 26 de outubro de 2011 (DOG núm. 210, do 3 de novembro).5702 AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS ––ACORDO do 8 de febreiro de 2012 de delegación de competencias na persoa titular da Dirección da Axencia Galega das Industrias Culturais. 5706

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia


DOG núm. 30

Luns, 13 de febreiro de 2012

Páx. 5684

UNIVERSIDADE DA CORUÑA ––RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2012 pola que se establecen a estrutura orgánica dos servizos centrais da Universidade da Coruña e as competencias dos seus órganos directivos. 5708 UNIVERSIDADE DE VIGO ––CORRECCIÓN de erros. Resolución do 17 de xaneiro de 2012 pola que se crea o ficheiro de videovixilancia. 5718

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ––ORDE do 31 de xaneiro de 2012 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería anunciada pola Orde do 22 de decembro de 2011 (DOG número 3, do 4 de xaneiro de 2012). 5719 CONSELLERÍA DE SANIDADE

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

––ORDE do 9 de xaneiro de 2012 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de postos de persoal directivo na estrutura de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés. 5721

––ORDE do 16 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nos servizos periféricos desta consellería. 5723

––ORDE do 19 de xaneiro de 2012 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de postos de persoal directivo na estrutura de Xestión Integrada da Coruña. 5726

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia


DOG núm. 30

Luns, 13 de febreiro de 2012

Páx. 5685

––ORDE do 23 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes nos servizos centrais do Servizo Galego de Saúde. 5729 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR ––ORDE do 27 de xaneiro de 2012 pola que se resolve parcialmente a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada pola Orde do 29 de novembro de 2011 (DOG número 242, do 21 de decembro). 5733 CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FINANCEIRA E CONTABLE ––RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2012 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo neste centro. 5735

V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA XULGADO DO SOCIAL NÚMERO 1 DE LUGO ––EDICTO (17/2012).

5736

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

XULGADO DO SOCIAL NÚMERO 1 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ––EDICTO (1433/2010).

5738

––EDICTO (1054/2009).

5739

––EDICTO (1051/2009).

5740

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia


DOG núm. 30

Luns, 13 de febreiro de 2012

Páx. 5686

VI. ANUNCIOS A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA ––RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se resolve o recurso de alzada interposto contra a resolución recaída no expediente sancionador PO-EP 585/10 en materia de espectáculos públicos. 5741 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS ––CÉDULA do 19 de xaneiro de 2012, do Servizo de Infraestruturas de Pontevedra, pola que se fai pública unha relación de notificacións de apertura do expediente sancionador 312/11 e dous máis. 5742

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

––CÉDULA do 26 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se notifican os laudos arbitrais correspondentes a expedientes instruídos pola Xunta Arbitral de Transportes de Galicia (expediente XA 535-10 e trinta e un máis). 5743

––ANUNCIO do 15 de novembro de 2011, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada para unha explotación para galiñas de posta en Albarellos (Lalín). (Clave 2011-IPPC-I-46). 5747

––ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no expediente LU-RES 2011/024. 5750

––ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no expediente LU-RES 2011/120. 5751

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia


DOG núm. 30

Luns, 13 de febreiro de 2012

Páx. 5687

––ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no expediente PO-RES-2011/011. 5752

––ANUNCIO do 25 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no expediente PO-RES-2011-104. 5753 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA ––RESOLUCIÓN do 24 de agosto de 2011, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación de produción de enerxía eléctrica a partir de biomasa forestal primaria Verín-A Limia, que Norvento Biomasa, S.L. promove no polígono industrial de Tamagos, concello de Verín (Ourense). 5754

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

––RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2011, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a presentación do permiso de investigación Vilatuxe 3129. 5759

––RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición da autorización administrativa dunha instalación eléctrica do concello de Santa Comba (expediente IN407A 292/2011).5760

––RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución dunha instalación eléctrica no concello de Oza dos Ríos (expediente IN407A 160/2011).5761

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia


DOG núm. 30

Luns, 13 de febreiro de 2012

Páx. 5688

––RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución dunha instalación eléctrica no concello de Sada (expediente IN407A 167/2011). 5763

––RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición da autorización administrativa dunha instalación eléctrica no concello de Muros (expediente IN407A 309/2011). 5765 CONSELLERÍA DE SANIDADE ––CÉDULA do 3 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifica a resolución do expediente sancionador número 36/73/11-ST, incoado por infracción de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo. 5766 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR ––EDICTO do 19 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican diversas resolucións xestionadas nesta xefatura territorial. 5768

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

––EDICTO do 19 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican diversas resolucións xestionadas nesta xefatura territorial. 5769

––EDICTO do 20 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican uns requirimentos de documentación incompleta en relación cuns procedementos competencia da Consellería de Traballo e Benestar, e as persoas que se relacionan no anexo. 5771 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR ––RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia a aprobación das bases definitivas da zona de concentración parcelaria de Tremoedo (Vilanova de Arousa, Pontevedra). 5772

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia


DOG núm. 30

Luns, 13 de febreiro de 2012

Páx. 5689

––RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, sobre as constitucións, modificacións e disolucións das sociedades agrarias de transformación (SAT) que se citan. 5773

––RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifica a aprobación das bases definitivas de concentración parcelaria da zona de Godos (Caldas de Reis, Pontevedra). 5782

––RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia a aprobación do acordo da zona de concentración parcelaria de Arca (A Estrada, Pontevedra). 5785

––ANUNCIO do 16 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a proposta de resolución e acordo de ampliación do prazo de resolución do expediente sancionador MON.LU-17/2011-ASV. 5786

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

––ANUNCIO do 16 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a resolución do expediente sancionador MON.LU-13/2011-ASV. 5787

––ANUNCIO do 20 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, da toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Maceda, Orois (Melide, A Coruña). 5788 AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ––CÉDULA do 25 de xaneiro de 2012 pola que se notifica a resolución da imposición dunha multa coercitiva derivada do expediente IU1/137/2009, devolta polo servizo de Correos por resultar o seu domicilio descoñecido. 5790

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia


DOG núm. 30

Luns, 13 de febreiro de 2012

Páx. 5690

PORTOS DE GALICIA ––RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2012, do presidente do ente público Portos de Galicia, pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Fisterra. 5792

––CÉDULA do 27 de xaneiro de 2012 pola que se notifica resolución de procedemento administrativo sancionador do expediente 13-14-11-07. 5793 SERVIZO GALEGO DE SAÚDE ––RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2012, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se fai pública a formalización do contrato do servizo de soporte e mantemento da aplicación informática de dietética e cociña Dietools, dos centros hospitalarios do Servizo Galego de Saúde (NB-SER112-008).5795

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

––RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2012, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se fai pública a formalización do contrato do servizo de mantemento e evolución do sistema de xestión da contratación administrativa (CADMO) (AB-SER1-11-041). 5797

––RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2012, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se fai pública a formalización do contrato da adquisición de 40.200 tríos de eléctrodos dun só uso (MS-CON1-11-009). 5799 XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA ––CÉDULA do 3 de xaneiro de 2012 pola que se notifican acordos do Xurado de Expropiación de Galicia que fixan o prezo xusto dos predios que se relacionan no anexo. 5801

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia


DOG núm. 30

Luns, 13 de febreiro de 2012

Páx. 5691

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL CONCELLO DE OLEIROS ––ANUNCIO de exposición pública da aprobación inicial da modificación puntual do artigo 131 do Plan Xeral Municipal de Ordenación, ordenanza 7. 5803 CONCELLO DO PORRIÑO ––ANUNCIO de información pública sobre reforma e ampliación de naves para fabricación de caldeiraría (expediente AM/01/12). 5804 CONCELLO DE RIBADEO ––ANUNCIO de información pública sobre apertura de infraestrutura para almacenamento e valorización de residuos de construción e demolición (RCD) nas Lagoas-Acevedo-Ove. 5805

C) OUTROS ANUNCIOS SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

CVE-DOG: zrzaln69-rlf2-57m7-0a22-rfabxywrcfj6

––ANUNCIO polo que se convoca licitación pública para a subministración de carbón activo para a planta de depuración de gases do Complexo Ambiental de Cerceda (NC 0003/2012). 5806

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Diario Oficial de Galicia  

Sumario do DOG do 13 de febreiro

Diario Oficial de Galicia  

Sumario do DOG do 13 de febreiro

Advertisement