Page 1

Jaarverslag 2008
Een van de streefdoelen is een gezonde balans tussen groei en duurzaamheid

VKP Packaging Group


Inhoud

Deel I

Deel II

1.

Kerncijfers

4

2.

Strategie & Profiel

6

3.

Brief aan de aandeelhouders

9

4.

Jaarverslag van de Raad van Bestuur

13

5.

VPK Packaging Solutions

19

6.

Overzicht van de activiteiten

21

7.

Markante feiten 2008 – Vooruitzichten 2009

32

8.

Het aandeel VPK Packaging Group

34

9.

Kerncijfers per aandeel

35

10.

Bestuur en toezicht – Corporate Governance

37

11.

Veiligheid

45

12.

Milieubeleid

47

13.

Logistiek – Business Process Reengineering

48

1.

Algemene inlichtingen

51

2.

Consolidatiekring op 31 december 2008

54

3.

Geconsolideerde balans

58

4.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

60

5.

Geconsolideerde staat van het eigen vermogen

62

6.

Geconsolideerde financieringstabel

(indirecte methode)

64

7.

Waarderingsregels

66

8.

Toelichting geconsolideerde jaarrekening

74

9.

Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

104

10.

Verslag van de Commissaris

110

11.

Statutaire jaarrekening

(Belgian GAAP – verkorte versie)

112

12.

Voorstellen aan de Gewone Algemene Vergadering

118

13.

Financiële kalender

121

14.

Financiële adressen

122

Jaarverslag 2008
I.1 | Kerncijfers

Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten

75

600EBITDA

65

500

55 400 45 300 35 200

25 15

100 2005

2006

2007

2005

2008

EBIT

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Netto winst

45

28 24

35 20 25

16 12

15 8 5

4 2005

2006

2007

2008

Netto cash flow

2005

Volume papier (000 ton)

70

450

60

400

50

350

40 300 30 250

20

200

10 0

150 2005

2006

2007

2008

Volume verpakking (000 ton) 600

2005

2006

2007

2008

Volumes Gerecupereerd papier 9%

500

Golfkarton & massief karton 47%

400

Papier 35% 300

Hulzen 9% 200

100 2005

2006

VKP Packaging Group

2007

2008


I.1 |

Kerncijfers

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Evolutie in %

Bedrijfsopbrengsten

571.135.266

613.101.587

-6,84

Netto-omzet

569.564.756

608.331.603

-6,37

52.171.463

70.551.734

-26,05

9,13

11,51

12.872.879

38.925.856

-66,93

2,25

6,35

Operationele cash flow (EBITDA) (1) Operationele cash flow (in % van bedrijfsopbrengsten) Bedrijfswinst (EBIT) (2) Bedrijfswinst (in % van bedrijfsopbrengsten) Netto financieringskosten

-16.927.467

-5.217.728

13.921.066

34.199.108

-59,29

Resultaat voor belasting Belastingen, totaal Winst Aandeel van het minderheidsbelang Aandeel van de groep in de winst Netto cash flow (3)

6.347.986

-4.541.505

20.269.052

29.657.603

-31,66

577.087

0

19.691.965

29.657.603

59.567.636

61.283.481

-2,80

Totaal activa

500.660.657

521.812.198

Eigen vermogen

266.567.146

270.174.841

-1,33

53,25

51,78

Solvabiliteitsratio (in %) 1. Aantal aandelen, eindsaldo

8.230.719

8.348.850

(*)

2. Gewoon gewogen gemiddelde aantal aandelen

8.289.860

8.373.104

(*)

3. Verwaterd gewogen gemiddelde aantal aandelen

8.308.232

8.392.917

(*)

Winst per aandeel

1. Gewone winst (verlies) per aandeel

1.1. Exclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

0,04

3,28

1.2. Inclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

2,39

3,55

2. Gewone winst (verlies) per gewogen gemiddelde aantal aandelen

2.1. Exclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

0,04

3,27

3.2. Inclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

2,38

3,54

3.1. Exclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

0,04

3,26

3.2. Inclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

2,37

3,53

4. Netto cash flow per aandeel

7,24

7,34

3. Verwaterde winst (verlies) per gewogen gemiddelde aantal aandelen

(1) EBITDA = bedrijfswinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen

(2) EBIT = bedrijfswinst, d.i. resultaat voor financiële resultaten en belastingen

(3) = nettowinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen

(*) Conform IAS 33

Jaarverslag 2008
I.2 | StrategieVPK Packaging Group N.V. is een vooraanstaande West-

Samen met de klant werken wij steeds de best mogelijke

Europese verpakkingsgroep die innovatieve, beschermende

oplossing uit voor zijn verpakkingsvraagstuk. Het succes

en logistieke verpakkingen, met een maximaal gebruik van

van VPK Packaging Group N.V. is voornamelijk gelegen in

gerecycleerde vezels, ontwikkelt en produceert.

het feit dat tegen een zo laag mogelijke kost én met een kwalitatief hoge toegevoegde waarde op het vlak van

Recycleren en beschermen

­logistieke dienstverlening aan de verpakkingsnoden van

VPK Packaging Group N.V. legt zichzelf een nobele missie

elke klant kan worden voldaan.

op: recycleren en beschermen. De papier- en kartonberg die dagelijks door onze

Dankzij onze eigen vestigingen in de belangrijkste West

­consumptie wordt voortgebracht recycleren wij opnieuw

en Oost-Europese markten is VPK Packaging Group N.V.

tot een hoogwaardige verpakking. Deze verpakking

in staat eveneens in te spelen op de internationale

­beschermt op haar beurt de waardevolle goederen van

­verpakkingsnoden van onze klanten.

onze klanten. Hierdoor ontstaat een duurzaam ondernemingsmodel waar-

Kortom, VPK Packaging Group N.V. staat garant voor een

bij economie en ecologie harmonieus hand in hand gaan.

lokale commerciële aanpak gecombineerd met een internationaal bereik.

Klantgerichtheid Naast duurzaamheid is het ondernemingsmodel van VPK

Menselijk kapitaal

Packaging Group N.V. tevens gebaseerd op een zeer door-

VPK Packaging Group N.V. houdt eraan om blijvend en

gedreven klantgerichtheid.

op continue basis een stimulerend werkklimaat te schep-

De combinatie van ons hoogtechnologisch productie­

pen én te behouden voor al haar medewerkers. Zij biedt

apparaat enerzijds en onze gedreven en vakbekwame

hiervoor loopbaanmogelijkheden aan waarbij de mede­

lokale managementteams anderzijds zorgt ervoor dat wij

werkers hun ondernemerschap en creativiteit ten volle

in staat zijn om aan de meest veeleisende noden van de

kunnen ontplooien.

professionele inkoper van verpakkingen te voldoen.

VKP Packaging Group


I.2 |

546.000 ton

Profiel

In augustus 2008 hebben wij onze bedrijven die actief waren in de Belgische markt van gerecupereerd papier,

verpakkingen

verkocht aan SITA met wie wij tegelijkertijd een langdurig toeleveringscontract hebben afgesloten dat de aanlevering van onze grondstoffen waarborgt. Via een joint venture zijn we thans nog enkel actief in de Duitse markt van gerecupereerd papier. Onze afdeling Papier (Oudegem Papier N.V.) is een Europese leider, gespecialiseerd in de productie van papier voor

VPK Packaging Group N.V. is een snelgroeiende, geïnte-

verpakkingen op basis van gerecupereerd papier. Onze drie

greerde, industriële groep, sterk ingeplant in de West-

gespecialiseerde papiermachines produceerden in 2008

Europese markt en actief in de sector van de kartonnen

322.850 ton golfpapier, linerpapier en hulzenkarton.

transportverpakkingen. Zij is van oorsprong een Belgische verpakkingsgroep die sinds maart 1999 genoteerd is op

Als gevolg van de ongunstige condities die de hele papier-

Euronext Brussels.

industrie had getroffen, werd in september 2008 besloten

Wij realiseerden in 2008 met 2.822 medewerkers 571 mio

te starten bij Rigid Paper Ltd. De papierfabriek te Selby

EUR aan bedrijfsopbrengsten. Dit betekent een lichte daling

werd effectief gesloten op 9 januari 2009.

om de raadplegingsprocedure met de sociale partners op

met 6,8 % ten opzichte van 2007 wat hoofdzakelijk het gevolg is van de wereldwijde economische en financiële crisis

Onze afdeling Verpakkingen produceert hoogwaardige,

die een impact heeft gehad op zo goed als alle segmenten

servicegerichte verpakkingen en ontwerpt, creëert en

van VPK Packaging Group N.V.

produceert voortdurend nieuwe verpakkingen om een optimale oplossing te bieden aan de logistieke noden van onze

Niettemin zijn we overtuigd dat onze sterke financiële

klanten.

structuur, onze doordachte investeringsstrategie en het defensieve karakter van onze activiteit, gekoppeld aan onze

Actueel produceren en verwerken wij golfkarton, ­massief

wil te blijven groeien, de sleutelbegrippen zijn die ons toe-

karton, hulzen en hoekprofielen in 26 klantgerichte

laten de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

­vesti­gingen in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd

Gerecupereerd papier wordt in onze eigen papierfabrieken

Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Polen, Tsjechië en

verwerkt tot nieuw papier, dat op zijn beurt een waarde-

Roemenië.

volle grondstof wordt voor verpakkingen zoals golfkarton, massief karton, hulzen en hoekprofielen.

In 2008 bedroeg het totaal volume verpakkingen 546.000 ton.

Bij de productie is het primordiaal rekening te houden

Onze afdeling Handel in Frankrijk zorgt voor snelle leverin-

met de strengste specificaties van onze klanten zodat we

gen op afroep en het leveren van standaarddozen in kleine

onvoorwaardelijk kunnen spreken van hoogwaardige, ser-

series. Bovendien beheren we de supply chain voor klanten

vicegerichte producten.

in specifieke sectoren.

Kortom, afval (gerecupereerd papier) wordt grondstof (papier) en papier wordt waardevolle verpakking met een

Onze zin voor innovatie, onze doordachte investerings- en

hoge dienstverlenende functie.

acquisitiepolitiek en onze dynamische medewerkers staan borg voor het verder zetten van onze groei en rendabiliteit.

Jaarverslag 2008


2008 was het jaar van een heroriĂŤntering naar onze kernactiviteiten: productie van papier en verpakkingen

VKP Packaging Group


I.3 |

Brief aan de aandeelhoudersMevrouwen, mijne heren, Geachte aandeelhouders, Het jaar 2008 zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als

Er werd ook besloten om de papierproductie bij Rigid Paper

één van de meest turbulente en moeilijkste van de periode

Ltd.(UK) begin 2009 stop te zetten, omdat deze ­productie-

na de tweede Wereldoorlog. Het economische klimaat dat

eenheid veel te klein en dus niet (meer) rendabel was. Deze

reeds vanaf de tweede jaarhelft van 2007 steeds som-

sluiting is intussen een feit. Hierdoor vloeiden er, voor het

berder en onzekerder werd, ging almaar achteruit. De

eerst in de geschiedenis van VPK Packaging Group N.V.,

financiële crisis werd steeds dieper, met ongeziene verliezen

enkele tientallen personen af.

en falingen tot gevolg. Zelfs begin 2009 lijkt het einde van de tunnel nog niet in zicht. Overheidsingrijpen bleek,

Hoewel de financiering volledig rond was, hebben we het

paradoxaal genoeg, de enige methode om de vrije markt

plan om in centraal Europa een nieuwe papierfabriek te

te redden. De weerslag op de reële economie is nog niet

bouwen om onze groei van verpakkingsproductie in die

ten volle zichtbaar, maar dat we wereldwijd in een reces-

regio op te vangen, omwille van de sombere conjunctuur,

sie zijn terecht gekomen, staat vast. De stijging van de

stopgezet. Dit plan werd opgevat op een ogenblik dat de

grondstofprijzen zorgde voor een hoge inflatie, waardoor

vraag naar verpakkingen én de papierprijzen hoog waren.

ook de loonkost veel sterker steeg dan de voorbije jaren.

Dit uitstel kwam net op tijd, op een ogenblik dat er nog

De groeivooruitzichten voor de wereldeconomie blijven in

geen al te grote verplichtingen waren aangegaan.

2009 negatief.

De reeds gemaakte kosten werden ten laste gelegd van het

We hebben begin 2009 dan ook kostenreductie-program-

boekjaar.

ma’s opgestart in alle entiteiten van de groep. De resultaten ervan worden maandelijks strikt opgevolgd, en waar

Zoals reeds gezegd deden de verpakkingsafdelingen, en in

nodig bijgestuurd.

het bijzonder de golfkartonafdelingen het zeer goed. Ondulys (Frankrijk) droeg duidelijk positief bij tot de

In het voorbije boekjaar zagen we 2 tendensen: tegenval-

groepsresultaten. Ook de golfkartonafdelingen in de

lende resultaten in de papierafdelingen, en een bevredigen-

Benelux maakten een opmerkelijke vooruitgang, terwijl de

de gang van zaken in de verpakkingsafdelingen, vooral dan

uitbreiding van de golfkartonfabriek te Selby (UK) succesvol

in de golfkartonfabrieken in Frankrijk, UK, Polen en Benelux.

verliep. De verhoogde capaciteit van de golfkartonfabriek in Polen was zeer snel bezet, zodat besloten werd een tweede

De opstart van papiermachine 7 (‘PM7’) in Oudegem, die

eenheid te bouwen op 350 km afstand van de eerste.

in het 4e kwartaal van 2007 werd omgebouwd met de

In Roemenië werd in september de productie van hulzen

bedoeling een hogere productie en productiviteit te berei-

opgestart; in december volgde dan die van golfkarton.

ken, verliep veel moeizamer dan verwacht, waardoor het vooropgestelde volume niet werd behaald. Daarenboven begonnen de verkoopprijzen van gerecycleerd papier vanaf het tweede kwartaal 2008 te dalen. Deze daling heeft zich doorgezet tot eind 2008. De oudpapierprijzen daalden pas in het vierde kwartaal, zodat niet alleen de volumes, maar ook de marges achter bleven op het plan. Gelukkig daalden ook de energie- en zetmeelprijzen in de tweede jaarhelft.

Jaarverslag 2008


10

Onze nieuwe expansies leggen de basis voor verdere toekomstige groei in Europa

VKP Packaging Group


I.3 |

Brief aan de aandeelhouders

De integratie van de twee acquisities van begin 2008, nl.

Na het afsluiten van het boekjaar werd een overeenkomst

Saucas Europe P.O.S. N.V. en Smart Packaging Solutions

bereikt met de Mondi-groep voor de verwerving van een

N.V. verliep goed, maar er wordt nog verder gewerkt aan

golfkartonfabriek in Saint-Quentin (Frankrijk). Deze acquisi-

optimalisatie en rendabilisering.

tie is zeer complementair met onze bestaande fabrieken in

Saucas Europe P.O.S. N.V. ontwerpt en produceert displays,

Frankrijk en biedt substantiële synergieën. Hierdoor hoeven

vooral op basis van golfkarton, wat voor synergieën zorgt

we het productie-apparaat van de golfkartonfabriek in

met onze bestaande golfkartonfabrieken. De omzet be-

Lomme niet volledig te vernieuwen.

droeg 5 mio EUR in 2008. In Smart Packaging Solutions N.V.(SPS) brachten we de ac-

Ondanks het feit dat onze groep in de loop van 2008 ingrij-

tiva onder die we eind januari 2008 overnamen uit de faling

pend van samenstelling wijzigde, blijven we trouw aan ons

van R&F Folding Boxes. SPS ontwerpt en produceert een

beleid op gebied van duurzaam ondernemen, van respect

brede waaier van massiefkartonnen dozen, complementair

en zorg voor het milieu, van het bewustzijn dat we als be-

aan het gamma van de bestaande massiefkartonafdeling,

langrijke industriële vestiging in de samenlevingen waar we

en heeft een capaciteit van 25 miljoen € omzet per jaar.

gevestigd zijn, ook een sociale verantwoordelijkheid dragen.

Door deze uitbreiding is onze business unit Massief Karton duidelijk de nummer 2 geworden in de Europese markt.

Onze kernactiviteiten wijzigden evenmin: de verpakkingen die wij dagelijks vervaardigen beschermen de kostbare

Gebruik makend van de toenmalige betere conjunctuur

goederen van onze klanten. De papier- en kartonberg die

hebben we in de loop van 2008 drie entiteiten, die niet

dagelijks ontstaat recycleren we opnieuw tot hoogwaar-

­essentieel waren voor onze kernactiviteit, verkocht.

dige verpakking. Dit duurzaam ondernemingsmodel blijft

Begin januari verkochten we ons handelsbedrijf Twinpack

ook in toekomst de basis voor onze verdere groei.

B.V. (NL) omdat dit in een industriële groep als de onze een verschillende strategie vergt en omdat de synergievoordelen steeds kleiner werden. In Polen werd in januari 2008 de sheetplant in Zyrardow verkocht, na de sluiting

Pierre Macharis,

Jean-Paul Macharis,

van de televisiefabriek van Tomson aldaar, waardoor een

CEO, voorzitter

Voorzitter

belangrijk deel van onze afzet wegviel. Midden 2008 werd

Directiecomité

Raad van Bestuur

dan Doopa N.V. verkocht aan Sita Environment, behorend tot de groep Suez. Met Sita werd een langlopend contract afgesloten voor levering van oud papier en dit voor hogere volumes dan Doopa N.V. voorheen aan de groep leverde. De zekerheid van bevoorrading in grondstoffen is voor VPK Packaging Group N.V. dus nog verhoogd, en Doopa N.V. behoort nu tot een grote groep op gebied van afval-recuperatie, met een belangrijk marktaandeel in Europa en Azië. Deze verkopen leverden samen een aardige meerwaarde op, maar veroorzaken wel een daling van omzet en operationele resultaten.

Jaarverslag 2008

11


12

In de eerste jaarhelft bereikten de grondstof-, hulpstof- en energieprijzen recordhoogtes, terwijl een aanhoudende inflatie de loonkosten verder de hoogte indreef

VKP Packaging Group


I.4 |

Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Jaarverslag van de Raad van Bestuur met

Bovendien leidde de financiële crisis en de instabiliteit

betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening van

van het financiële systeem nu ook tot een sterke krediet­

VPK Packaging Group nv over het boekjaar 2008.

schaarste. Aangezien nagenoeg over heel Europa een negatieve groei werd vastgesteld in het vierde kwartaal, trachten de centrale banken de economie weer aan te

Geachte aandeelhouders,

zwengelen door interestvoeten naar ongekende laagtes te sturen. Het inflatiespook was immers volledig verdwe-

Hiermee brengen wij U verslag uit over de geconsolideerde

nen. De kredietschaarste bleef echter heersen door een

jaarrekening van VPK Packaging Group N.V. over het boek-

totaal gebrek aan vertrouwen in de interbancaire markten.

jaar 2008.

Aangerekende bancaire marges bovenop de interestvoeten gingen peilsnel de hoogte in omwille van dit gebrek aan

2008 werd gekenmerkt door een eerste jaarhelft waar

liquiditeit en het steeds verder groeiende wantrouwen in

enerzijds de verpakkingsafdelingen sterke resultaten gaven,

de financiële markten. Nadat de US Dollar heel wat terrein

terwijl anderzijds de heropstart van de omgebouwde

had verloren, ging nu ook het Britse Pond onderuit in het

papiermachine PM-7 te Oudegem (België) zwaar drukte op

laatste kwartaal. Eind december bereikte het Britse Pond

de resultaten van deze eerste jaarhelft. Tijdens de tweede

nagenoeg pariteit met de Euro in een muntontwaarding

jaarhelft werden de gevolgen van de financiële crisis stilaan

van nagenoeg 30% in vergelijking met één jaar eerder.

merkbaar op de reële economie, resulterend in een uiterst

Waar in eerste instantie de groeimarkten van Centraal-

zwak laatste kwartaal.

Europa gespaard bleven van een al te grote impact, gingen ook zij tot slot onderuit begin 2009. Ook hier werd na

In de eerste jaarhelft bereikten de grondstof-, hulpstof- en

enkele jaren van sterke groei, vertraging in de groeicijfers

energieprijzen recordhoogtes, terwijl een aanhoudende

vastgesteld.

inflatie de loonkosten verder de hoogte indreef. De papierprijzen die tijdens het eerste kwartaal op hun piekniveau

Ingevolge de toepassing van artikel 96, 1° van het Wetboek

bleven die ze rond het jaareinde 2007 hadden bereikt, zet-

van Vennootschappen, verschaffen wij informatie over de

ten hun daling in vanaf het tweede kwartaal. De verpak-

belangrijkste risico’s en onzekerheden die een negatieve

kingsafdelingen zetten tijdens deze eerste jaarhelft goede

invloed zouden kunnen hebben op de ontwikkeling, de

resultaten neer aangezien volumes verder bleven aangroei-

financiële resultaten of de marktpositie van de vennoot-

en en een bijkomende marge kon worden gegenereerd. De

schap. In dit kader vermelden wij dat de winstgevendheid

papierafdeling daarentegen had het moeilijk omwille van

van onze onderneming wordt beïnvloed door het consu-

de beperkte productievolumes in opstartfase, en de fors

mentengedrag m.b.t. het verbruik van primaire goederen.

gestegen energieprijzen. Interestvoeten bleven gestaag

Gezien het merendeel van de klanten van VPK Packaging

stijgen onder de dreiging van verregaande inflatie.

Groep N.V. zich situeert binnen Voeding en Fast Moving Consumer Goods, bleek de vraag, hoewel ook negatief

Tijdens de tweede jaarhelft nam de omvang van de finan-

beïnvloed, ietwat robuuster dan de dalingen die als ge-

ciële crisis en haar impact op de reële economie duidelijk

volg van de economische crisis werden vastgesteld in de

toe. Daarnaast begon de dreigende overcapaciteit binnen

­industriële producten.

de papiersector, gecombineerd met de vertraging in de

Verder zijn er de markteigen risico’s en onzekerheden,

consumptie, steeds sterker in te werken op een verregaan-

waarvan een schommeling in de marges de belangrijkste is,

de daling van de papierprijzen. Op het einde van het vierde

als gevolg van meer of minder concurrentie en vooral van

kwartaal bleken deze papierprijzen gedaald te zijn tot een

de bezettingsgraad van de productiecapaciteiten. Terwijl

niveau dat ongeveer de helft bedroeg in vergelijking met

vraag en aanbod min of meer in evenwicht zijn in onze

het jaar voordien.

sector in West-Europa, dreigt er forse overcapaciteit in

Jaarverslag 2008

13


14

Centraal- en Oost-Europa. Waar tot voor kort de groei in

De omzet aan externe klanten daalde in het papierseg-

deze landen deze capaciteit zou gaan absorberen, dreigt

ment met 32%, terwijl de intra-groepsverkopen stegen

nu een overcapaciteit wegens de huidige stilstand in de

met 2,6%. Het aandeel van de interne verkopen steeg hier-

­economie. Daarentegen leidt de huidige economische crisis

door van 52,2% naar 62,2%. In totaliteit (intern en extern)

tot capaciteitsverminderingen en creëert tevens mogelijk-

daalde de papieromzet met 13,9%, hoofdzakelijk door een

heden voor verdere consolidatie. Eind 2008 besloot ook

daling van de gemiddelde verkoopprijs met 10,9% en een

VPK Packaging Group N.V. zelf haar productie-eenheid van

daling van het geproduceerde volume met 2,1%. Dit laatste

70.000 ton in de UK te sluiten.

als gevolg van de opstart van de vernieuwde papiermachi-

Een belangrijk risico voor 2009 betreft de kredietwaardig-

ne PM-7 te Oudegem (België) na de ombouw einde 2007.

heid van onze klanten. De kredietschaarste en de slechte

De papierprijzen kenden vooral in het 2de

economische context zullen aanleiding geven tot een

halfjaar significante dalingen.

groter risico op wanbetaling en op een sterke toename van faillissementen. Risicomanagement op dit vlak is dus aan

Het verpakkingssegment kende een groei van 6,5%, gedre-

de orde. VPK Packaging Groep N.V. is voor het grootste deel

ven door een toename van het volume met 3,0% en een

van zijn klantenportefeuille kredietverzekerd, en daarnaast

gemiddelde prijstoename van 3,8%. De terugval in omzet

zorgt de spreiding van de klantenportefeuille (de grootste

in de UK is te wijten aan de impact van de GBP-koers.

klant vertegenwoordigt minder dan 1% van de omzet) tot

Het wisselkoerseffect van het GBP bedroeg immers 11,2

een natuurlijke vermindering van deze risico’s. Voorzienin-

mio EUR of 13,3% op de UK-omzet. Gecorrigeerd voor dit

gen voor oninbare vorderingen worden tijdig aangelegd.

effect was er dus een omzetgroei van 3,6 mio EUR.

Tot slot leidt de huidige kredietschaarste her en der tot

In Polen bereikte men na het opstartjaar 2007 nagenoeg

liquiditeitsproblemen. VPK Packaging Group N.V. heeft hier-

volle capaciteitsbenutting in de loop van 2008.

tegen echter voldoende weerstand opgebouwd vanuit haar sterke balans- en liquiditeitspositie.

De omzeterkenning (“Revenue recognition” – IAS 18 § 3) gebeurt nog steeds op het ogenblik dat de goederen

Tijdens 2008 kwamen er volgende wijzigingen in de conso­

­worden geleverd.

lidatiekring: : Twinpack B.V. werd verkocht per 1 januari 2008, en per 1 augustus 2008 werden ook de entiteiten

De brutomarge steeg van 51,9% naar 55,3%. Binnen het

Doopa N.V. en Doopatrans N.V. verkocht. Smart Packaging

papiersegment zien we een negatief marge-effect van

Solutions N.V., overgenomen in januari 2008, werd in 2008

3,6% omwille van de sterkere daling van de verkoopprijzen

voor 11 maanden opgenomen in de geconsolideerde cijfers.

t.o.v. de grondstofprijzen. Binnen het verpakkingssegment

Saucas Europe P.O.S. N.V. werd opgenomen in de consoli-

werd een bijkomende marge van 3,3% gecreëerd door het

datiekring sinds november 2008 dankzij de verwerving van

vertraagde effect op de verkoopprijzen.

een meerderheidsparticipatie ten belope van 75%. Daarnaast werden de minderheidsparticipaties van telkens 10%

De totale personeelskosten stegen met 2,7% in vergelij-

in Abzac France en Abzac Iberica verkocht op respectievelijk

king met vorig jaar. In 2007 werd echter 2,4 mio EUR aan

5 september 2008 en 28 oktober 2008.

pensioenprovisies teruggenomen. Gecorrigeerd hiervoor bedraagt de stijging van de loonlasten 0,7%. De hoge infla-

De geconsolideerde omzet daalde in totaliteit met 6,4% tot

tie en de resulterende loonkoststijging werden opgevangen

569 mio EUR. Dit hoofdzakelijk omwille van de desinveste­

door een verhoogde productiviteit. In 2008 vertegenwoor-

ringen die plaatsvonden tijdens 2008. Gecorrigeerd voor

digen de personeelslasten 22,1% van de totale exploitatie­

de wijzigingen in de consolidatiekring steeg de omzet met

lasten tegenover 21,3% in 2007.

2,0%.

VKP Packaging Group


I.4 |

Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de

Het nettoresultaat kwam uit op 19,7 mio EUR t.o.v.

papierfabriek te Selby (UK), werd een bijzondere waarde-

29,7 mio EUR in 2007.

vermindering geboekt op de gebouwen, installaties en machines ten belope van 4,5 mio EUR, alsook een herstruc-

Het Eigen Vermogen viel terug van 270,2 mio EUR eind

tureringsprovisie ten belope van 1,6 mio EUR. Deze laatste

2007 tot 266,6 mio EUR eind 2008.

is de verwachte sluitingskost van deze UK papierproductie-

Naast de verhoging door het nettoresultaat ten belope van

faciliteit.

19,7 mio EUR, werden bijkomend voor 2,8 mio EUR eigen

Met betrekking tot de stopgezette investering in een nieu-

aandelen ingekocht, werd een dividend van 5,9 mio EUR

we papierfabriek in Centraal-Europa werd een bedrag van

uitgekeerd en werden voor 12,2 mio EUR aan wisselkoers-

2 mio EUR afgeschreven. Daarnaast bevat het resultaat van

verliezen tegen het Eigen Vermogen verwerkt.

2008 tevens 750K EUR aan voorbereidingskosten (studieen consultingkosten, …) die ook betrekking hadden op dit project.

Op 25 april 2008 heeft de buitengewone Aandeelhoudersvergadering de Raad van Bestuur gemachtigd om haar eigen aandelen in te kopen en dit gedurende een periode

De operationele Cash Flow (EBITDA) daalde met 26% tot

van 18 maanden. Tijdens het boekjaar heeft VPK Packaging

een niveau van 52,2 mio EUR. Het Bedrijfsresultaat (EBIT)

Group N.V. via haar dochterondernemingen 119.242 eigen

viel terug tot 12,9 mio EUR t.o.v. 38,9 mio EUR in 2007.

aandelen ingekocht. Deze aandelen werden verworven met het oog op hun aanwending als financieringsmiddel bij een

Het financiële verlies gerealiseerd in 2008 bedroeg 16,9

eventuele verwerving van nieuwe participaties buiten de

mio EUR. Dit verlies bestond hoofdzakelijk uit wisselkoers-

consolidatiekring.

verliezen: respectievelijk 7,0 mio EUR niet gerealiseerde

Op 31 december 2008 hield VPK Packaging Group N.V. in

en 3,6 mio EUR gerealiseerde verliezen. De wisselkoers-

totaal 539.667 eigen aandelen in portefeuille (t.o.v. 420.425

verliezen zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan niet afgedekte

op 31 december 2007). Het Eigen Vermogen werd hierdoor

GBP-­posities. Het GBP zakte van EUR/GBP 0,733 per eind

met 14,8 mio EUR verminderd.

december 2007 naar EUR/GBP 0,953 per eind 2008 (-30%). De significante wisselkoersval zette zich in midden novem-

Aantal eigen aandelen:

539.997 (6,1%) 287.342 EUR

ber en piekte op het jaareinde. Naast de koersverliezen op

Ontvangen vergoeding:

het GBP werden er ook verliezen genoteerd op de PLN. De

Gemiddelde prijs per aandeel: 27,43 EUR

interestlasten bedroegen 4,8 mio EUR. Als enig financieel

Totale investeringswaarde:

14.809.432 EUR

instrument op gebied van indekking van het valuta- en interestrisico werd de bestaande IRS per jaareinde gewaardeerd volgens het Market-to-Market-principe.

In april 2008 hebben 15 warranthouders conform de voorwaarden van het Warrantenplan in totaal 1.441 warrants uitgeoefend. Daartoe werd het kapitaal van VPK Packaging

De winst op de verkoop van participaties bedroeg 19,4 mio

Group N.V. verhoogd met 26.786,96 EUR en werden 1.441

EUR; deze meerwaarde werd gerealiseerd op de verkoop

nieuwe aandelen gecreëerd. Op 31 december 2008 bleven

van de participaties in Twinpack B.V. en Doopa N.V. respec-

slechts 18.372 niet-uitgeoefende warrants over.

tievelijk per 1 januari 2008 en 1 augustus 2008. Op grond van artikel 74 §6 van de wet van 2 mei 2007 Tot slot was er een belangrijke terugname van de uitge-

op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in

stelde belastingslatentie m.b.t. de Belgische papierentiteit,

beursgenoteerde ondernemingen en houdende diverse

als gevolg van het belangrijke eenmalige opstartverlies

bepalingen, heeft de referentieaandeelhouder van de ven-

gerealiseerd in 2008 na de ombouw van de papiermachine

nootschap, de Stichting Administratiekantoor Packaging

PM-7 eind 2007.

Investments, op 20 februari 2008 een melding gedaan aan

Jaarverslag 2008

15


16

de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiën-

teruggebracht worden tot de daling bij Oudegem Papier

wezen alsook aan de vennootschap. Vermelde Stichting

N.V. Deze daling kan op zich weer verklaard worden door

Administratiekantoor heeft 7.199.999 aandelen op naam

het verhoogd niveau einde vorig jaar als gevolg van de

of 82,10% in eigendom. Door de aanmelding heeft zij een

belangrijke investeringen naar aanleiding van de ombouw

beroep gedaan op de wettelijke vrijstellingsregeling voor

van de papiermachine PM-7.

het uitbrengen van een openbaar overnamebod in de gevallen waarin, ten gevolge een effectenverwerving, een

In 2008 werd er voor een totaal van 65,3 mio EUR

biedplicht zou ontstaan op grond van de uitvoeringsbepa-

­geïnvesteerd in immateriële en materiële vaste activa.

lingen van de wet van 2 mei 2007.

De belangrijkste investeringsposten hierbij waren de verdere investeringen naar aanleiding van de ombouw

De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van het bestaan

van de papiermachine PM-7, de uitbouw van de nieuwe

van aandeelhoudersovereenkomsten over stemrechten

verpakkingsproductie-eenheid in Salonta (Roemenië) en de

verbonden aan de effecten van de vennootschap en welke

uitbouw van een tweede Poolse verpakkingsproductie-­

aanleiding kunnen geven tot beperking van de overdracht

eenheid te Radomsko. Gezien de beslissing om over te

van effecten en/of van de uitoefening van het stemrecht.

gaan tot de sluiting van Rigid Paper Ltd in januari 2009

In de rubriek “Algemene toelichtingen aangaande de ven-

werden de betrokken activa gewaardeerd aan realisatie-

nootschap” op bladzijde 52 van de brochure wordt verdere

waarden.

toelichting gegeven omtrent de kapitaalstructuur, de verschillende soorten aandelen en de hieraan verbonden

De handelsvorderingen namen af met 18,5% of 21.667K

rechten.

EUR. Wijzigingen in de consolidatiekring verklaren hiervan 5,7 mio EUR. Daarnaast heeft ook de devaluatie van het

Door de vermelde desinvesteringen daalde het balanstotaal

GBP een belangrijke impact van 2,4 mio EUR. De resterende

van 521,8 mio EUR tot 500,7 mio EUR. De solvabiliteitsratio

daling is hoofdzakelijk toe te wijzen aan een strakkere

bleef stabiel op 52%.

opvolging van de openstaande vorderingen.

De Netto Financiële Schuld steeg van 98,9 mio EUR tot 105,2

Als belangrijke gebeurtenissen na balansdatum, vermelden

mio EUR. De gearing ratio steeg van 36,71% tot 39,47%.

we enerzijds de stopzetting van de activiteiten van Rigid

De liquididiteitsgraad bedraagt 1,36 t.o.v. 1,58 vorig jaar.

Paper Ltd (UK) midden januari en anderzijds de acquisitie

Per eind 2008 zijn 28,9% van de uitstaande leningen vast-

van Mondi Packaging Saint Quentin begin februari.

gelegd aan een vaste rentevoet. Van de totale lang­lopende bankschulden ten belope van 91,0 mio EUR dient er 29,5 mio

De aangekondigde sluiting van VPK Packaging Group’s

EUR afgelost of geherfinancieerd te worden in de loop van

papierfabriek in Selby (UK) werd definitief ingezet door het

2009. De herfinanciering hiervoor is reeds afgedekt. De toe-

stilleggen van de papiermachine op vrijdag 9 januari 2009.

name in de langetermijnschuld kan hoofdzakelijk gerelateerd

De investeringskosten om de papierfabriek te Selby renda-

worden aan de investeringen tot verhoging van de papier­

bel te houden waren dermate hoog geworden dat de enige

capaciteit in België en de uitbreiding van verpakkingscapaci-

bedrijfseconomische oplossing erin bestond de fabriek

teit in Polen en Roemenië uitgevoerd in 2008.

definitief te sluiten. VPK Packaging Group’s papierfabriek te Selby, die papier produceerde en commercialiseerde onder

De uitgestelde belastingschulden daalden van 32,1 mio EUR

de naam “Rigid Paper”, beschikte over een jaarlijkse pro-

tot 21,0 mio EUR. De significante daling is hoofdzakelijk te

ductiecapaciteit van 70.000 ton. Dit volume zal voortaan,

wijten aan de latente belasting die werd doorgevoerd op

dankzij de ombouw van een papiermachine, opgevangen

het negatieve resultaat van Oudegem Papier N.V.

worden door de papierfabriek te Oudegem (B).

De sterke daling (- 15 660 K EUR) in de handelsschulden kan

VKP Packaging Group


I.4 |

Mondi Packaging Saint Quentin, waarvan de naam onmid-

Jaarverslag van de Raad van Bestuur

17

a) de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig

dellijk werd gewijzigd in “Ondulys Saint Quentin”, is een

de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen,

golfkarton­fabriek, gelegen in Noord-Frankrijk (Picardië)

een getrouw beeld geven van het vermogen, van de

met een omzet van 48 Mio EUR in 2008. De 160 werkne-

financiële toestand en van de resultaten van de ven-

mers van Ondulys Saint Quentin produceren 100 miljoen

nootschap en van de in de consolidatie opgenomen

m²/jaar op maat gemaakte golfkartonnen verpakkingen

ondernemingen;

in hoofdzaak voor de voedingsnijverheid en FMCG producenten. Deze moderne vestiging werd in 1992 “greenfield”

b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de

gebouwd. VPK Packaging Group heeft de intentie het

ontwikkeling en van de resultaten van het bedrijf

machinepark binnen de twee volgende jaren verder uit te

en van de positie van de vennootschap en de in de

breiden. Deze overname past perfect in de strategie van

consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede

VPK Packaging Group N.V. om zich te concentreren op haar

een beschrijving omvat van de voornaamste risico’s

­hoofdactiviteiten als producent van verpakkingsmaterialen

en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt.

met hoge toegevoegde waarde, met als grondstof gerecycleerde papiervezel. Deze overname zal Ondulys, de Franse tak van de golfkartondivisie van VPK Packaging Group N.V.,

Aalst, 13 maart 2009

verder versterken. Ondulys zal nu een jaarlijkse omzet halen van 200 mio EUR. We kunnen dus stellen dat 2008 sterk werd bepaald door

Jean-Paul Macharis

Pierre Macharis

de impact van de economische crisis en de instabiliteit op

Voorzitter

Gedelegeerd bestuurder

de financiële markten. Ook wordt voor 2009 een voortzetting van deze economische crisis verwacht. VPK Packaging Group N.V. is dankzij haar vertikale integratie, een klan-

Denis Zenner

Dirk Meeus

BVBA Dimacor

tenportefeuille vooral binnen voeding en ”Fast Moving

Bestuurder

Onafhankelijk

Onafhankelijk

Consumer Goods”, een goede geografische spreiding en

bestuurder

bestuurder

een gezonde balansstructuur gewapend om deze extreme periode van crisis te doorstaan. Omtrent de toelichting over de corporate governance-

BVBA Jozef

NV De Potterie

BVBA ACPY

Schoonjans

Onafhankelijk

Onafhankelijk

Bestuurder

bestuurder

bestuurder

praktijken met betrekking tot het boekjaar 2008 alsook over een tweetal afwijkingen van de Code, werd een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen in de brochure, die ter beschikking zal worden gesteld van het publiek. Dit hoofdstuk wordt tevens op de website van de vennootschap geplaatst. Conform artikel 12, §2, 3° van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 verklaren wij tenslotte dat, voor zover ons bekend:

Jaarverslag 2008


18

Wij zijn geĂŤvolueerd naar een service gerichte organisatie ten dienste van de professionele inkoper

VKP Packaging Group


I.5 |

We investeren

VPK Packaging Solutions

klant op het vlak van supply chain optimalisatie, just-intime leveringen, Vendor Managed Inventories (VMI) en

voortdurend

­Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR). Deze totale dienstverlening aan de klant bundelen we in het VPK Packaging Solutions concept.

in logistieke

Wat de supply chain optimalisatie betreft, hebben we ­geïnvesteerd in Forward Logistic Integration (FLI).

optimalisatie

Door informatie met betrekking tot planning en voorraad uit te wisselen, kunnen we het voorraadbeheer van de klant en onze productiekosten optimaliseren. Dat laat ons toe om bestellingen, productie en voorraden beter op elkaar af te stemmen. Het resultaat is een win-win situatie voor beide partijen: de behoefte aan werkkapitaal

De verpakkingssector is een industriële dienstverlenende

en opslagcapaciteit neemt af, de voorraadrotatie en de

sector. Wij streven naar een optimale samenwerking met

leveringsbetrouwbaarheid nemen toe en de administratie-

de klant, zowel inzake productontwikkeling als op vlak van

ve rompslomp daalt. Dat alles wordt bovendien constant

service en kwaliteit.

geëvalueerd en gemeten, zodat we indien nodig tijdig kunnen bijsturen.

Binnen de sterk gediversifieerde verpakkingsmarkt nemen papieren en kartonnen verpakkingen een voorname plaats

We zijn er dan ook van overtuigd dat we dankzij onze

in. Hun lage gewicht, veelzijdigheid, degelijkheid, hygiëne

ruime ervaring en succesvolle implementaties voor onze

en kostenefficiëntie maken hen geschikt voor een brede

huidige en toekomstige klanten het verschil (kunnen)

waaier van toepassingen. Bovendien hebben ze een gunstig

maken.

effect op het milieu. Papieren en kartonnen verpakkingen vormen namelijk een hernieuwbare grondstof voor nieuwe verpakkingen. Dankzij de mogelijkheid tot hoogkwalitatieve bedrukking biedt het verpakken van goederen in papier of karton voor de klant een duidelijke promotionele waarde. Heel vaak maakt de verpakking uit of de consument het product al dan niet koopt. Anderzijds biedt ze ook een beschermende waarde tijdens het transport en het logistieke traject. Dankzij onze verpakkingen blijft de kwaliteit van de goederen intact. Het is in het kader van deze dubbele waardecreatie dat wij, vooral in de sector van de kartonnen transportverpakkingen, voortdurend innoveren en nieuwe producten zoeken voor nieuwe toepassingen. Maar dat is lang nog niet alles. We zijn geëvolueerd van een productgerichte organisatie naar een serviceorganisatie, met grote aandacht voor de specifieke noden van de

Jaarverslag 2008

19


20

In 2008 werd DOOPA N.V. ge誰ntegreerd in SITA

VKP Packaging Group


I.6 |

Overzicht van de activiteiten

Gerecupereerd papier Onze afdeling Recuperatie van papier zamelt papier in,

Thans zijn we, wat de inzameling van oud papier betreft,

waarna het wordt gesorteerd in diverse kwaliteiten en ver-

enkel nog actief via onze vestiging in Duitsland via O.K.

kocht aan de gerecupereerd-papier verwerkende industrie.

Oudegem K端hl Recycling GmbH (Diedorf), een joint venture tussen VPK Packaging Group N.V. en het grote Duitse

In augustus 2008 hebben wij onze drie Belgische vestigin-

recuperatiebedrijf Rolf K端hl Papierhandel GmbH, dat in

gen (Roeselare, Dendermonde en Aalst), verenigd in Doopa

2008 opnieuw heeft bijgedragen tot de bevoorrading van

N.V., verkocht aan SITA, een dochteronderneming van Suez

Oudegem Papier N.V.

Environment. Tegelijkertijd werd een langdurig contract afgesloten met SITA voor de toelevering van 60.000 ton

In 2008 herbenutte VPK Packaging Group N.V. 415.000 ton

oud papier op jaarbasis aan Oudegem Papier N.V. Op deze

gerecupereerd papier als grondstof voor de productie van

manier wordt de aanvoer van oud papier als grondstof

papier voor verpakkingsdoeleinden.

gewaarborgd.

Vestiging O.K. Oudegem-K端hl Recycling GmbH - Diedorf (D) Recuperatiebedrijf

Volume in kton 120

100

80

60

40

20 2005

2006

2007

2008

Jaarverslag 2008

21


22

Oudegem Papier N.V. beschikt in haar vestiging te Dendermonde over 3 sterk gespecialiseerde papiermachines

VKP Packaging Group


I.6 |

Overzicht van de activiteiten

Papier Oudegem Papier N.V. en Rigid Paper Ltd. vervaardigen

Deze ombouw zorgde ervoor dat onze papiermachines

papier voor verpakkingsdoeleinden uit gerecupereerd papier

compatibel zijn zowel qua breedte als productgamma bij

en karton. Het geproduceerde papier wordt deels gebruikt

het vervaardigen van papierproducten. Oudegem Papier

voor de eigen productie van kartonnen verpakkingen en

N.V. komt hiermee tegemoet aan de vraag van de markt

deels verkocht aan andere papierverwerkers.

voor de levering van lichtere papierproducten. In haar productieproces wendt Oudegem Papier N.V. ener-

In 2008 produceerde VPK Packaging Group N.V. 368.000 ton

gie aan die ondermeer komt van warmtekrachtkoppelin-

papier.

gen alsook van biogas. Het gebruik van deze energiebronnen alsook van andere, hernieuwbare bronnen wordt in

Concurrentiepositie

de toekomst verder opgedreven teneinde de CO2-emissies verder te reduceren.

Oudegem Papier N.V. beschikt in haar vestiging te Dendermonde over 3 sterk gespecialiseerde papiermachines.

Onze papierfabriek in Selby (UK) opereerde tot eind 2008

Door de ombouw van een papiermachine, die gestart was

als een ‘proximity mill’ waardoor de logistieke ‘in- en

in oktober 2007 en waarmee een investeringsbedrag was

outbound’ tot een minimum werd herleid. Zij verzekerde

gemoeid van 50 mio EUR, beschikt Oudegem Papier N.V.

de toelevering van grondstoffen aan de overige Britse

sinds 2008 over een capaciteit van 450.000 ton, met als

golfkartonfabrieken. Toch werd besloten om deze fabriek

doelstelling 500.000 ton te produceren.

te sluiten omdat zij verlieslatend was geworden als gevolg van de ongunstige economische omstandigheden. De machines werden effectief stilgelegd op 9 januari 2009. De productiecapaciteit van 70.000 ton op jaarbasis werd overgenomen door de vestiging te Oudegem.

Vestigingen

Volume in kton

Oudegem Papier N.V.

450

- Dendermonde (B)

400

Papierfabriek capaciteit 450.000 ton

350 300 250 200 150 2005

2006

2007

2008

Jaarverslag 2008

23


24

Golfkarton speelt een belangrijke rol in de logistieke keten als efficiĂŤnt middel voor de optimalisatie van de distributie en bescherming van de goederen

VKP Packaging Group


I.6 |

In 2008 werd 412.000 ton

Overzicht van de activiteiten

Golfkarton Golfkarton speelt een belangrijke rol in de logistieke keten als efficiënt middel voor de optimalisatie van de distributie. Golfkarton beantwoordt aan de meest gevarieerde

golfkarton

eisen van de markt, waaronder stapelbaarheid, weerstand tegen schokken en klimaatverschillen en bedrukbaarheid. Het blijft in vele gevallen de aangewezen keuze, ook

geproduceerd

vanwege de geringe kostprijs en de beperkte creatiekost. Golfkarton is bovendien de ideale drager voor promotionele communicatie. Golfkarton is ons belangrijkste eindproduct én onze groeimotor dankzij onze sterke aanwezigheid op de Europese markt en onze hoge servicegraad naar onze klanten.

Vestigingen We hebben 13 geïntegreerde golfkartonfabrieken in de

Concurrentiepositie

Benelux, Frankrijk, Polen en de UK. Daarnaast hebben we 3 golfkartonverwerkende fabrieken in Frankrijk waar inge-

We versterken onze service naar onze klanten via totale

kochte golfkartonnen platen worden verwerkt tot meer

logistieke verpakkingsconcepten, hoog kwalitatieve be-

gespecialiseerde verpakkingen.

drukkingen en nieuwe productontwikkelingen. Deze totale dienstverlening aan de klant wordt gebundeld in het VPK

VPK Packaging N.V.

Dendermonde (B)

Packaging Solutions concept, wat de marktpositie van VPK Packaging Group N.V. verder verstevigt.

Aalst (B)

VPK Packaging B.V.

Raamsdonksveer (NL)

Ondulys Lille S.A.S.

Lille (F)

Ondulys Tailleur S.A.S.

Parijs (F)

Ondulys Andelle S.A.S.

Fleury-sur-Andelle (F)

Ondulys Industrie S.A.S.

Lisieux (F)

Volume in kton

Ondulys Saint Quentin S.A.S. Saint Quentin (F)

450

Rigid Containers Ltd.

Selby (York) (UK)

400

Desborough (Northampton) (UK)

Aquila sp. z o.o.

Wrzesnia (PL)

350

Acquila Radomsko sp. z o. o. Radomsko (PL)

300

(vanaf april 2009)

250

SC VPK Packaging srl.

Salonta (ROM)

(vanaf december 2008)

200 150

3 golfkartonverwerkende fabrieken Ondulys Roye S.A.S.

Roye (F)

Ondulys Liane S.A.S.

Boulogne (F)

Ondulys Gheysens S.A.S.

Tourcoing (F)

2005

2006

2007

2008

Jaarverslag 2008

25


26

Dankzij ons eigen ontwerpbureau kunnen we snel en adequaat inspelen op de wisselende behoeften van een snel veranderende markt

VKP Packaging Group


I.6 |

Overzicht van de activiteiten

Massief karton De afdeling Massief Karton neemt een belangrijke plaats in

Dankzij ons eigen ontwerpbureau kan de afdeling Massief

binnen het segment verpakkingen met haar complemen-

Karton snel en adequaat inspelen op de steeds wisselende

taire product. In samenspraak met onze klant produceren

behoeften van een snel veranderende markt. Onze verticale

we de verpakking die het best tegemoet komt aan zijn

integratie garandeert bovendien een ruime mate van onaf-

specifieke noden.

hankelijkheid van de grondstoffenmarkt,wat zich vertaalt in een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Dankzij deze troe-

Massief karton is aangewezen voor het gebruik in vochtige

ven groeide het verkochte volume in 2008 tot 66.000 ton.

omstandigheden, zoals verpakkingen voor gevolgte, vlees, groenten, voedingswaren in het algemeen en bloemen.

Begin 2008 werden het cliënteel en de activa van R&F

Het dankt zijn vochtbestendigheid aan het productiepro-

­Folding Boxes, gevestigd in Meer (aan de Belgisch-Neder-

ces waarbij drie of vier lagen papier watervast verlijmd

landse grens) overgenomen. Het machinepark te Meer is in

worden. Desgewenst kan men de vochtbestendigheid

staat om verpakkingen te produceren met een hoogwaar-

nog vergroten door één of meer lagen nog eens extra te

diger bedrukking (nl. offset) dan de machines te Oudegem.

behandelen. De hoge bedrukkingskwaliteit tot 6 kleuren

Hierdoor is de vestiging te Meer zeer complementair met

komt de communicatieve eigenschappen van de verpakking

de vestiging te Oudegem.

ten goede.

Dankzij deze troeven groeide het verkochte volume in 2008 tot 66.000 ton. Onze afdeling Massief Karton is daarmee uitgegroeid tot de nummer 2 in zijn sector in West-Europa.

Vestiging VPK Packaging N.V. - Dendermonde (B) Smart Packaging Solutions N.V.

Volume in kton 70

60

50

- Meer (B) 40

30

20 2005

2006

2007

2008

Jaarverslag 2008

27


28

Corex is de sterkste groeier op de Europese markt van kartonnen hulzen en is actief in 11 landen

VKP Packaging Group


I.6 |

Overzicht van de activiteiten

Hulzen en hoekprofielen Parallel gewikkelde hulzen worden gebruikt voor het

Vanuit onze twaalf productie-eenheden, met een ­totale

oprollen van textiel en vloerbekleding. Spiraal gewikkelde

capaciteit van 120.000 ton, worden de belangrijkste

hulzen zijn technisch complexer en vinden hun toepassing

markten in Europa beleverd, met name Groot-Brittannië,

in de papier-, film-, textiel- en aluminiumsector en in sterk

Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, Benelux, Polen, Tsjechië

gediversifieerde industriële toepassingen. Hoekprofielen

en Roemenië. Bovendien beschikt de hulzendivisie in België

worden gebruikt als hoekbescherming in de agrosector en

over een eigen onderzoeks- en ontwikkelingsteam voor

in de industrie, ter verbetering van de bescherming van

nieuwe toepassingen en producten.

producten die op paletten worden gestapeld. Corex is de sterkste groeier op de Europese markt van COREX is succesvol in de commercialisering van het boven-

kartonnen hulzen en is actief in 11 landen.

ste segment van de hulzenmarkt: gladde kokers voor de folie-industrie, kokers voorzien van een barrièremateriaal voor de voedingsindustrie en kokers voorzien van een zachte recycleerbare viltlaag voor de staalindustrie.

Vestiging

Volume in kton 100

COREX Belgium N.V.

Deerlijk (B)

COREX Depauw N.V.

Harelbeke (B)

90

COREX Nederland

Wierden (NL)

80

COREX France S.A.

Leers (F)

COREX Denmark A/S

Ferritslev (DK)

COREX UK,

70 60

division of Rigid Containers Ltd. Huyton (UK)

50

COREX Luxembourg S.A.

Differdange (LU)

40

COREX Czech spol. s.r.o.

Vyskov (CZ)

30

COREX Polska sp.z o.o.

Swiecie (PL)

COREX Nordic AS

Hommelvyk (N)

COREX Deutschland GmbH

Bocholt (D)

SC COREX Romania srl

Salonta (ROM)

2005

2006

2007

2008

Jaarverslag 2008

29


30

Ondulys Référence S.A.S. is de ideale logistieke partner als ‘one-stop’ shopping forum voor gespecialiseerde verpakkingen De kernactiviteit van Saucas omvat het ontwikkelen en produceren van verkoops­ondersteunende displays en verpakkingen

VKP Packaging Group


I.6 |

Overzicht van de activiteiten

Handel

31

Sinds 2008 bestaat de business unit Handel enkel nog uit

Saucas Europe P.O.S. N.V.

Ondulys Référence S.A.S., met zetel nabij Parijs en waarvan

De handelsactiviteiten van Saucas Displays N.V. in faling

de handelsactiviteiten zich uitstrekken tot Roye en Lille.

werden in 2008 overgenomen door de nieuw opgerichte

Het potentieel is in deze regio’s echter zeer groot. Boven-

vennootschap Saucas Europe P.O.S. N.V.

dien steeg de omzet van Ondulys Référence S.A.S. met

De kernactiviteit van Saucas Europe P.O.S. N.V. bestaat in

2 mio EUR als gevolg van een overname van een Franse

het ontwikkelen en produceren van verkoopsondersteu-

sectorgenoot.

nende displays en verpakkingen, vooral op basis van golfkarton, hetgeen zorgt voor synergieën met de bestaande

Ondulys Référence S.A.S. is de ideale logistieke partner als

golf­kartonfabrieken. Saucas Europe P.O.S. N.V. boekte in

‘one-stop’ shopping forum voor gespecialiseerde verpak-

2008 5 mio EUR omzet en is gevestigd te Dendermonde.

kingen.

Kortom, Saucas Europe P.O.S. N.V. zorgt voor een complementaire invulling van het productgamma. Kwaliteit staat centraal en dit wordt verwezenlijkt door een vooruitstrevende productiemethode en een jarenlange ervaring.

saucas europe P O S

Vestiging

Volume in kton

Ondulys Référence S.A.S.

60

Parijs (F)

50 40 30 20 10 0 2005

2006

2007

2008

Jaarverslag 2008


I.7 | Markante feiten 2008

32

Januari 2008

Augustus 2008

Succesvolle opstart van SAUCAS Europe P.O.S. N.V.

SITA neemt Doopa N.V. over van

De overname van de handelsactiviteiten van Saucas

VPK Packaging Group N.V.

­Displays N.V. in faling door de nieuw opgerichte vennoot­

VPK Packaging Group N.V. bereikte in augustus 2008 een

schap SAUCAS Europe P.O.S. N.V. was net voor het begin

finaal akkoord met SITA, een dochteronderneming van

van 2008 gerealiseerd. Saucas Europe P.O.S. N.V. met

Suez Environment, over de verkoop van de aandelen in

productie­vestiging te Dendermonde (B), ontwerpt en

Doopa N.V.

­produceert displays vooral op basis van golfkarton,

Tegelijkertijd werd een overeenkomst getekend met SITA

hetgeen zorgt voor synergieën met de bestaande golf­

waarbij de toelevering van 60.000 ton oud papier op jaar­

kartonfabrieken. SAUCAS Europe P.O.S. N.V. realiseert

basis voor een lange tijd is gewaarborgd. Dat oud papier is

5 mio EUR omzet op jaarbasis.

belangrijk als grondstof voor de productie van gerecycleerd papier te Oudegem.

VPK Packaging N.V. neemt het handelsfonds van R&F Folding Boxes N.V. over

Uitstel van de investering in een

Eind januari 2008 nam VPK Packaging N.V. het handelsfonds

nieuwe papierfabriek

over van R&F Folding Boxes in faling, met vestiging te Meer,.

Omwille van de sombere vooruitzichten op conjunctureel

De activiteiten werden ondergebracht in een afzonderlijke

en economisch vlak, werd beslist om de bouw van een

vennootschap, Smart Packaging Solutions N.V. genaamd.

nieuwe papierfabriek in Centraal-Europa uit te stellen. Deze

Samen met de vestiging te Oudegem, steeg de capaciteit

fabriek, die operationeel had moeten zijn in 2011, zou over

van de divisie Massief Karton binnen VPK ­Packaging Group

een jaarlijkse productiecapaciteit beschikken van 300.000

N.V. van 48.000 ton naar 80.000 ton per jaar.

ton lichte papiersoorten voor golfkarton (80-160 g/m²). Deze investering, waarvan de financiering volledig rond

Mei 2008

was, werd opgevat op een ogenblik dat de vraag naar ver­ pakkingen én de papierprijzen hoog waren.

Ondulys Référence S.A.S. verwerft het handelsfonds van Albinet

September 2008

VPK Packaging Group N.V. greep de opportuniteit om een belangrijke speler in de Franse markt van de handelsac­

Opstart van COREX Romania

tiviteiten over te nemen. Hierdoor steeg de omzet van

te Salonta (Roemenië)

Ondulys Référence S.A.S. met 2 mio EUR op jaarbasis.

Begin september 2008 werd SC COREX Romania srl. opge­ richt met het oog op de productie en commercialisering

Juni 2008

van hulzen in zowel Roemenië als in de direct aangren­ zende buurlanden Hongarije en Servië.

Start van de bouw van een nieuwe fabriek te Radomsko (Polen)

Oktober 2008

Als gevolg van het succes van de fabriek te Wrzesnia, werd in juni 2008 gestart met de bouw van een tweede zgn.

Uitbreiding van de site Rigid Containers Ltd.

“sheet feeder plant” te Radomsko. In Radomsko, dat gele­

te Selby (UK)

gen is op 200 km van Warschau, wordt een geheel nieuwe

De gebouwen te Selby waarin Rigid Containers Ltd., een

fabriek gebouwd die qua omvang en productiecapaciteit

Engelse dochteronderneming die golfkartonnen verpakkin­

vergelijkbaar is met de fabriek in Wrzesnia. De bedrijfsac­

gen produceert, werden uitgebreid met 8.302 m². Hierdoor

tiviteiten van beide fabrieken worden door een sterk Pools

wordt de productiecapaciteit van Rigid Containers Ltd.

managementteam gecommercialiseerd onder de naam

verhoogd tot 200 mio m² golfkartonnen verpakkingen per

Aquila. De opstart van de fabriek te Radomsko is voorzien

jaar.

in het tweede kwartaal van 2009.

VKP Packaging Group


I.7 |

December 2008

Vooruitzichten 2009

2008 gaat de geschiedenis in als één van de meest turbulente en moeilijkste jaren van de periode na de tweede

Opstart van de Roemeense golfkartondivisie

wereldoorlog. Voornamelijk in de tweede jaarhelft sloeg

te Salonta

de wereldwijde financiële crisis toe in alle economische

Iets later dan voorzien kon begin december 2008 de op-

sectoren inclusief die sectoren waarin VPK Packaging Group

start plaatsvinden van de nieuwe fabriek te Salonta die

N.V. actief is.

golfkartonnen verpakkingen zal produceren en commercialiseren onder de naam SC VPK Packaging srl. De site in

In de eerste jaarhelft konden de verpakkingsafdelingen

Salonta is ideaal gelegen om klanten in Roemenië, Hon-

sterke resultaten neerzetten. De Belgische papierafde-

garije en Servië te beleveren. De site huisvest aldus naast

ling kampte met opstartproblemen van een omgebouwde

de activiteiten van COREX Romania tevens de Roemeense

papiermachine die langer aanhielden dan voorzien. Terwijl

golfkartonactiviteiten waardoor maximaal synergieën wor-

de groei in West-Europa relatief stabiel bleef, slaagden de

den benut op het vlak van administratie, IT en logistiek.

landen in Centraal- en Oost-Europa erin om in de eerste jaarhelft bescheiden groeicijfers neer te zetten. Naarmate de omvang van de financiële crisis en haar impact op de

Gebeurtenissen na 31 december 2008

economie toenam in de tweede jaarhelft, stelde men over heel Europa een negatieve groei vast in het vierde kwartaal.

Januari 2009

Na jaren van groei in de Oost- en Centraal-Europese groeimarkten laat de huidige crisis hen thans niet toe om de

Sluiting van Rigid Paper Ltd. (UK)

ontstane overcapaciteit in onze sector te absorberen.

Op 9 januari 2009 werden de papiermachines van Rigid Paper Ltd. definitief stilgelegd. De papierfabriek te

Voor 2009 lijken zich dan ook sombere marktomstandighe-

Selby diende haar deuren te sluiten omdat ze niet langer

den aan te kondigen.

rendabel was. De productiecapaciteit van Rigid Paper Ltd.

Een belangrijk risico betreft de kredietwaardigheid van

die 70.000 ton per jaar bedroeg, wordt opgevangen door

onze klanten. De kredietschaarste en de slechte economi-

een omgebouwde papiermachine te Oudegem (België) die

sche context zullen aanleiding geven tot een groter risico

thans over een productiecapaciteit beschikt van 450.000

op wanbetaling.

ton per jaar. Voor de toekomst blijven we trouw aan onze strategie van Overname van Mondi Packaging

servicegerichte groep, die verpakkingsoplossingen voor haar

Saint Quentin S.A.S. (Frankrijk)

klanten creëert met steeds hogere toegevoegde waarde,

Eind januari 2009 heeft Ondulys Emballages S.A.S., een

in Europese economisch welvarende regio’s. We zullen ons

Franse dochteronderneming van VPK Packaging Group N.V.,

blijven focussen op zowel interne als externe groei.

de aandelen van Mondi Packaging France S.A.S. verworven in een golfkartonfabriek gelegen te Saint-Quentin (Frank-

Onze sterke financiële structuur en winstgevendheid zijn

rijk). De fabriek te Saint-Quentin die jaarlijks 100 mio m² op

belangrijke troeven om het hoofd te bieden aan de huidige

maat gemaakte golfkartonnen verpakkingen produceert,

kredietschaarste en moet ons in staat stellen stand te

in hoofdzaak voor de voedingsnijverheid en FMCG produ-

houden in een omgeving waar harde concurrentie de

centen, realiseerde in 2008 een omzet van 48 mio EUR.

aanhoudende consolidatie van de markt in de hand werkt.

Hierdoor zullen alle Franse Ondulysbedrijven samen een

Wij blijven inspelen op de vraag van onze klanten naar een

omzet realiseren van 200 mio EUR op jaarbasis.

puike dienstverlening, hoogwaardige kwaliteit en doordachte expansie.

Jaarverslag 2008

33


I.8 | Het aandeel VPK Packaging Group N.V.

34

Notering

Dividend

Op 9 april 1999 werd het aandeel van VPK Packaging Group

VPK Packaging Group N.V. past sinds haar beursgang een

N.V. (VPG) opgenomen in de Contantmarkt dubbele fixing

consistente dividendpolitiek toe die erop gericht is enerzijds

van de beurs van Brussel, tegen een koers van 29 EUR.

rekening te houden met een gezond financieel beleid en

Sinds 24 maart 2000 wordt het aandeel verhandeld op de

anderzijds met een correcte vergoeding van de aandeel-

Continumarkt.

houders, dit in functie van de resultaten en in vergelijking met de andere op Euronext Brussels genoteerde bedrijven.

Brusselse beurs en de koers van VPG in 2008

Aansluitend op bovenstaande politiek, en gezien de

De koersevolutie van het aandeel VPG volgde de algemene

­bijzondere omstandigheden die de resultaten van 2008

evolutie die kenmerkend was voor de beurzen in 2008.

sterk ­beïnvloedden en die naar alle verwachting ook de

Zo sloot het VPG aandeel eind december 2008 af op

resultaten van 2009 in sterke mate zullen bepalen, wordt

21,49 EUR tegenover 39,50 EUR eind december 2007.

er voorgesteld om over 2008 geen dividend uit te keren.

Over het voorbije jaar verloor het dus 45,6% aan waarde. Ter vergelijking, de Bel-20 verloor 53,6% over dezelfde periode.

Inkoop eigen aandelen In 2008 werd conform de statutaire en vennootschaps-

Begin januari 2008 noteerde het aandeel rond de 38 EUR.

rechtelijke regels door een dochter van VPK Packaging

Vanaf midden januari viel het terug tot een niveau van 32

Group N.V. 119.242 eigen aandelen ingekocht.

à 34 EUR, en dit bleef zo tot midden mei. Vervolgens gleed

Op 31 december 2008 hielden wij in totaal 539.667 eigen

het aandeel verder weg en schommelde het tussen 23 en

aandelen in portefeuille (t.o.v. 420.425 op 31 december

27 EUR tijdens de periode juli-september. Na een diepte-

2007). Het geconsolideerde eigen vermogen werd hierdoor

punt op 16 december, waar het aandeel terugviel tot 18,01

met 14,8 mio EUR verminderd.

EUR, veerde het op naar het jaareinde toe om af te sluiten op een koers van 21,49 EUR. Eind 2008 bedroeg de beurskapitalisatie 188,5 mio EUR tegenover 346,4 mio EUR eind 2007.

VKP Packaging Group


I.9 |

Kerncijfers per aandeel

In EUR / aandeel

2008

2007

Evolutie in %

EBITDA

5,95

8,05

-26,1%

EBIT (2)

1,47

4,44

-67,0%

30,39

30,81

-1,4%

(1)

Eigen Vermogen Winst voor belasting

1,59

3,90

-59,3%

Aandeel van de groep in de geconsolideerde winst per aandeel

2,25

3,38

-33,7%

Netto cash flow (3)

6,79

6,99

-2,9%

Bruto dividend

0

0,65

Netto dividend per gewoon aandeel

0

0,488

Netto dividend per VVPR aandeel

0

0,553

Pay Out ratio

0

19,2%

Maximum koers

39,20

48,89

-19,8%

Minimum koers

18,01

32,05

-43,8%

Koers eind december

21,49

39,50

-45,6%

Koers (31/12) /netto winst

9,59

Koers (31/12) /netto cash flow

3,16

5,65

21.202

26.901

254.423

322.815

Gemiddeld aantal aandelen verhandeld per maand Aantal aandelen verhandeld per jaar

11,68

Aantal aandelen Beurskapitalisatie eind december in mio euro

8.770.716

8.769.275

188,5

346,4

(1) (2)

= bedrijfswinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen

en uitzonderlijke resultaten (3)

= bedrijfswinst d.i. het resultaat voor financiĂŤle resultaten, belastingen = nettowinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen

Jaarverslag 2008

35


36

Van links naar rechts: Jozef Schoonjans Erik Peeters Guy Hanssens Piet Van Acker Jean-Paul Macharis Pierre Macharis

VKP Packaging Group


I.10 |

Bestuur en toezicht

37

Raad van Bestuur Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder

Jean-Paul Macharis

Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter Directiecomité, CEO

Pierre Macharis

Bestuurders BVBA ACPY

met vaste vertegenwoordiger Bruno Accou

BVBA DIMACOR

met vaste vertegenwoordiger Carl Verstraelen

BVBA Jozef Schoonjans

met vaste vertegenwoordiger Jozef Schoonjans

NV De Potterie

met vaste vertegenwoordiger Michel Delbaere

Dirk Meeus

Denis Zenner

Directiecomité Pierre Macharis

Voorzitter Directiecomité, CEO

Coördinatie en Strategie Group Coördinatie Business Units Golfkarton Frankrijk en COREX

Jean-Paul Macharis

Groepscoördinator verkoop en investeringen voor golfkarton

Coördinatie Business Units Golfkarton België en Nederland Coördinatie Business Unit Massief karton

Guy Hanssens, als vaste vertegenwoordiger van BVBA 2B

Investeringsprojecten, energie, milieu, veiligheid, informatica, logistiek & supply chain management

Coördinatie Business Units Golfkarton Centraal- en Oost-Europa

Erik Peeters

CFO

Jozef Schoonjans, als vaste vertegenwoordiger van BVBA Jozef Schoonjans

Audit, Legal, M&A projects en Risk Management

Piet Van Acker

Coördinatie Business Units Papier en Golfkarton Groot-Brittannië

Commissaris

Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV, Belgian Member Firm Grant Thornton International,

vertegenwoordigd door de heer Stefaan Rabaey

Jaarverslag 2008


I.10 | Corporate Governance

38

1. Algemeen

2. Toelichting over de corporate governance

Om in het algemeen de belangen van de aandeelhouders

en van alle belanghebbenden te vrijwaren, tracht VPK

In 2008 heeft de Raad van Bestuur van VPK Packaging

Packaging Group N.V. voortdurend het beheer, de admini-

Group N.V. de 9 principes die zijn vooropgesteld door

stratie en de controle over haar activiteiten te optimali-

de Code nageleefd behoudens twee afwijkingen hierna

seren. Bovendien communiceert VPK Packaging Group N.V.

­toegelicht.

praktijken over 2008

op regelmatige basis met de pers, de financiële analisten, de aandeelhouders en het brede publiek door middel van

Uitoefening van de functie van voorzitter van de Raad van

persberichten aangaande de financiële resultaten, door

Bestuur en die van gedelegeerd bestuurder:

verspreiding van het jaarverslag, via de VPK Packaging website en op ‘ad hoc’ basis.

De Code schrijft voor dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de ver-

De Corporate Governance Code voor de Belgisch beursge-

antwoordelijkheid voor het leiden van de Raad van

noteerde bedrijven (hierna de “Code” genoemd), van kracht

Bestuur en anderzijds de uitvoerende verantwoor­

sinds 1 januari 2005, bevat geen dwingende rechtsregels

delijkheid. Bijgevolg kan de functie van voorzitter van

maar omvat principes, bepalingen en richtlijnen op basis

de Raad van Bestuur en van gedelegeerd bestuurder

waarvan Belgische beursgenoteerde vennootschappen

in principe niet door één en dezelfde persoon worden

worden bestuurd en gecontroleerd.

uitgeoefend.

De Code formuleert geen doelstellingen, noch reikt hij

Binnen de Raad van Bestuur van VPK Packaging

meetstaven aan om na te gaan of een bedrijf een deugde-

Group N.V. oefende de heer Jean-Paul Macharis

lijk bestuur heeft of niet. De Code is dan ook geen doel op

zowel de functie uit van gedelegeerd bestuurder als

zich, doch eerder een middel om te komen tot een goed corporate governance-model waarbij een evenwicht wordt

van voorzitter van de Raad van Bestuur.

Deze cumulatie van functies vloeit voort uit de

geschapen tussen ondernemerschap en controle, alsook

overtuiging van de referentie-aandeelhouder van

tussen prestatie en conformiteit met de Code.

VPK Packaging Group N.V. dat zijn belangen in de VPK Packaging groep het best gewaarborgd worden wan-

Het is de algemene betrachting van VPK Packaging Group

neer het dagelijks bestuur in de ruimste betekenis

N.V. om de bepalingen van de Code na te leven, met in-

van het woord wordt waargenomen, zowel in feite

achtname van de specifieke vereisten van VPK Packaging

als in rechte, door personen met wie rechtstreeks of

Group N.V. Conform de relevante bepalingen van de Code,

onrechtstreeks familiale verwantschappen bestaan.

heeft de Raad van Bestuur, in zijn zitting van december 2005, een VPK Packaging Group Corporate Governance

Remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur

Charter (hierna het “Charter” genoemd) aangenomen, dat

en het Directiecomité:

de structuur en het beleid van VPK Packaging Group N.V. met betrekking tot corporate governance uiteenzet. Het

De Code voorziet in zijn 7de principe ondermeer dat

Charter wordt indien nodig aangepast en is te consulteren

de vennootschap in haar jaarverslag op individuele

via de website.

basis het bedrag van de bezoldiging en eventuele andere voordelen toegekend aan de gedelegeerd

Voor VPK Packaging Group N.V. staat het begrip “corporate

bestuurder en op globale basis het bedrag van bezol-

governance” of deugdelijk bestuur ook voor duurzaam on-

digingen en eventuele andere voordelen toegekend

dernemen waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige

aan de leden van het Directiecomité, bekendmaakt.

ontwikkeling en groei van de vennootschap, niet uitsluitend vanuit bestuurlijk oogpunt maar tevens op het vlak van zowel het milieu als op sociaal en economisch vlak.

VKP Packaging Group

De vennootschap meent dat zij door de bekend­ making op globale basis van de bruto bezoldiging


van de uitvoerende leden van de Raad van Bestuur

de omgeving die door onze samenleving wordt geboden en

en van de leden van het Directiecomité alsook door

van waaruit VPK verder kan groeien.

de bekendmaking op globale basis van de vergoeding

Voor dit aanbod verwachten alle aandeelhouders een

van de niet-uitvoerende bestuurders, op de best

­billijke waarde terug en we zien het als onze plicht hierover

mogelijke manier tegemoetkomt aan de geest van

te waken.

de richtlijnen van de Code ter zake, zonder enige afbreuk te doen aan het respect van de door de

Duurzaam ondernemen hangt samen met de juridische

wet beschermde persoonlijke levenssfeer van elke

verantwoordelijkheid die de Raad van Bestuur draagt. Het

bestuurder of lid van het Directiecomité.

is in dit verband belangrijk dat onze bestuurders de juiste ingesteldheid hebben. Naast 3 uitvoerende bestuurders hadden 5 niet-uitvoerende bestuurders zitting waarvan

3. Duurzaam ondernemen

4 van hen onafhankelijk waren. Deze bestuurders werden

Deugdelijk bestuur staat voor VPK Packaging Group N.V.

doelbewust aangetrokken omwille van hun ervaring en

eveneens gelijk met duurzaam ondernemen. Dit betekent

specialiteit, maar ook omwille van hun integriteit, correct-

een evenwichtige ontwikkeling en groei van een onder­

heid en betrouwbaarheid.

neming op het vlak van economisch, sociaal en milieu­rendement.

Tenslotte betekent duurzaam ondernemen voor ons het

Ook hieraan wensen wij te beantwoorden en streven we

voeren van een efficiënt milieubeleid.

als onderneming volgende elementen na: we brengen producten op de markt die voldoen aan de reële behoeften

Onze duidelijke ecologische benadering blijkt in eerste

van onze klanten, we nemen onze verantwoordelijkheid

instantie uit ons productieproces: productie van papier en

op ten aanzien van de maatschappij en het milieu, we

verpakkingen op basis van gerecycleerd papier en produc-

bezorgen een economisch succes aan onze aandeelhouders

tie van lichter papier. Door de productie van lichter papier

en we bieden onze medewerkers een veilige en gezonde

­kunnen lichtere verpakkingen worden geproduceerd waar-

werkomgeving en kansen tot ontplooiing.

door uiteindelijk minder verpakkingsafval ontstaat.

Het opleiden van onze medewerkers dient dan weer zowel

Ook het optimaliseren van onze interne productiestromen

de ecologische als de sociale elementen van duurzaam

kadert ondermeer in onze efficiënte milieubenadering.

ondernemen.

Daarenboven zoeken wij constant naar mogelijkheden om

We zijn overtuigd dat in ons beleid en onze strategie een

ons energieverbruik te verminderen en naar middelen om

evenwicht moet zijn tussen de waarden die de aandeel-

aanzienlijk beter te scoren dan de wettelijke normen die

houders verwachten voor hun inbreng en/of belang. Meer

ons worden opgelegd, ondermeer op het vlak van lozings-

specifiek denken we hierbij aan het kapitaal dat onze aan-

normen, rookgasemissies,… zodat onze netto impact op

deelhouders hebben geïnvesteerd, de kennis en de vaardig-

het milieu steeds kleiner wordt.

heden die onze medewerkers aanbieden, de omzet die onze klanten ons bezorgen, de snelheid in de ontwikkeling van de horizontale waardeketen die onze partners ons bieden,

Jaarverslag 2008

39


I.10 | Corporate Governance

40

Samenstelling

Overeenkomstig artikel 20 van de gecoördineerde statuten telt de Raad van Bestuur minstens drie leden, die geen

Uitvoerende Bestuurders

aandeelhouder hoeven te zijn. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Uittredende bestuurders

(vertegenwoordigers van de referentie-aandeelhouders)

zijn herbenoembaar.

Jean-Paul Macharis (°1955)

Aan de gewone Algemene Vergadering van 24 april 2009

Voorzitter van de Raad van Bestuur en

zal worden voorgesteld om de bestuursmandaten van

gedelegeerd bestuurder

de heren Dirk Meeus en Denis Zenner alsook van ACPY BVBA, vertegenwoordigd door de heer Bruno Accou, en

Pierre Macharis (°1962)

van DIMACOR BVBA, vertegenwoordigd door de heer

Gedelegeerd bestuurder, voorzitter Directiecomité

Carl Verstraelen, die een einde nemen tijdens de gewone ­Algemene Vergadering van 24 april 2009, te verlengen met

BVBA Jozef Schoonjans

een duur van 4 jaar.

met vaste vertegenwoordiger Jozef Schoonjans, (°1951) Bestuurder Bevoegdheid Niet-uitvoerende Bestuurders

Overeenkomstig artikel 20 van de gecoördineerde statuten heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide

BVBA DIMACOR

bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig

met vaste vertegenwoordiger Carl Verstraelen (°1952)

of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de

Voormalig CEO van Amylum (Tate & Lyle)

vennootschap.

Onafhankelijk bestuurder Dit betekent ondermeer (buiten wat wettelijk is bepaald): BVBA ACPY met vaste vertegenwoordiger Bruno Accou (°1961) Gedelegeerd bestuurder Denizbank A.S. (Groep Dexia) Onafhankelijk bestuurder

- bespreken en, in voorkomend geval, goedkeuren van strategische plannen, expansieplannen en budgetten; - benoeming en ontslag van de leden van het

NV De Potterie met als vaste vertegenwoordiger Michel Delbaere (°1953)

Directiecomité en toezicht op de werking van het Directiecomité;

Gedelegeerd bestuurder Crop’s N.V.

- vastleggen van de waarderingsregels;

Onafhankelijk bestuurder

- bespreken en, in voorkomend geval, goedkeuren van mogelijke acquisities.

Dirk Meeus (°1966) Managing Partner Allen & Overy Belgium

Voor een meer uitgebreide opsomming wordt verwezen

Onafhankelijk bestuurder

naar het Charter dat kan worden geconsulteerd via de website.

Denis Zenner (°1976) Director Mergers & Acquisitions UCB Bestuurder

Werking De Raad van Bestuur vergaderde regelmatig, meer bepaald op 13 maart, 30 mei, 27 augustus en 13 december 2008.

VKP Packaging Group


Het aanwezigheidspercentage van de bestuurders op deze

Bijzonder Comité voor het opvolgen

vergaderingen bedroeg 90%. De bestuurders ontvingen

van het warrantenplan

41

vooraf de dagorde van elke vergadering alsook de nodige informatie over de behandelde onderwerpen. Overeenkom-

In februari 1999 werd door de Algemene Vergadering

stig artikel 18 van de gecoördineerde statuten worden de

beslist een warrantenplan te creëren ten voordele van de

besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij meerder-

kaderleden, directieleden en leden van de Raad van Bestuur

heid van de uitgebrachte stemmen. In 2008 werden alle

van VPK Packaging Group N.V.

beslissingen eenstemmig genomen. Conform artikel 19 van

Hierdoor kunnen warrants worden toegekend die recht

de gecoördineerde statuten werden de beraadslagingen

geven op het inschrijven op maximaal 100.000 aandelen die

van de Raad van Bestuur vastgelegd in notulen die door de

maximaal 1,13% van het geplaatst kapitaal vertegenwoor-

aanwezige leden werden ondertekend.

digen. Het doel hiervan was de inzet en de motivatie van de leidinggevenden op lange termijn te bevorderen en de ren-

Resultaatbestemming

tabiliteit van de groep te verhogen en te bestendigen.

We wensen een dividendpolitiek te voeren die rekening

Het comité is op 17 april 2008 samengekomen naar aanlei-

houdt met:

ding van de uitoefening van 1.441 warrants door 15 warranthouders. Er werden geen nieuwe warrants toegekend.

- een voldoende reservering van middelen om de ­strategie van de groep te kunnen uitvoeren;

Het comité is voor het laatst samengekomen op 16 febru-

- het nastreven van een evenwichtige balansstructuur;

ari 2009. Tijdens de laatste uitoefenperiode in januari 2009

- een correcte vergoeding van de aandeelhouders voor

hebben 16 warranthouders in totaal 2.026 stuks uitge-

het genomen risico, in vergelijking met de andere op

oefend. Hiermee is ook definitief een einde gekomen aan

Euronext Brussel genoteerde onder­nemingen;

het warrantenplan dat was goedgekeurd in maart 1999.

- een jaarlijkse stijging van het dividend, rekening ­houdend met het courante resultaat.

Bijgevolg heeft het Bijzonder Comité voor het opvolgen van het warrantenplan sinds februari 2009 geen bestaansreden meer.

Comites opgericht door de raad van bestuur

Samenstelling en werking

Er werd besloten het Auditcomité, het Bijzonder Comité

Het Bijzonder Comité voor het opvolgen van het warran-

voor het opvolgen van het warrantenplan, het Benoe-

tenplan, dat minstens éénmaal per jaar vergadert, bestaat

mingscomité en het Remuneratiecomité te bestendigen.

uit twee leden - Jean-Paul Macharis (voorzitter)

Deze beslissingen zijn ingegeven door de wens om de

- Pierre Macharis

huidige efficiëntie in besluitvorming te behouden, in acht genomen de grootte van de onderneming en de

Bevoegdheid

relatief beperkte omvang van de Raad van Bestuur van

- aanduiden van de personen die in aanmerking

VPK Packaging Group N.V.

­komen voor toekenning; - bepalen van het aantal warrants;

Hierna worden de leden en, op samenvattende wijze, de samenstelling, werking en bevoegdheden van de verschil-

- bepalen van de voorwaarden van toekenning die worden opgenomen in een warrantenplan

lende comités weergegeven. Voor meer details over deze comités wordt verwezen naar het Charter dat kan geconsulteerd worden via de website.

Jaarverslag 2008


I.10 | Corporate Governance

42

Remuneratiecomité

Auditcomité

Samenstelling en werking

De leden van het Auditcomité zijn allen niet-uitvoerende

Het Remuneratiecomité bestaat uit drie leden die allen

bestuurders, waarvan 2 onafhankelijke bestuurders. VPK

onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zijn. In 2008

Packaging Group N.V. onderschrijft hiermee het nut en het

heeft het Remuneratiecomité eenmaal vergaderd.

belang van een Auditcomité.

Leden

In 2008 werden tweemaal de bevindingen en aanbevelin-

- Dirk Meeus

gen van de commissaris en van de interne auditor bespro-

- BVBA ACPY , met als vaste vertegenwoordiger

ken binnen dit comité waarvan één keer toen de Raad van

Bruno Accou - BVBA DIMACOR, met als vaste vertegenwoordiger Carl Verstraelen (voorzitter)

Bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten van boekjaar 2007 opstelde.

Bevoegdheid

Leden

Het Comité heeft een louter adviserende taak tegenover

- BVBA DIMACOR, met als vaste vertegenwoordiger

de Raad van Bestuur. Zo doet zij aanbevelingen in het

Carl Verstraelen (voorzitter)

algemeen wat het loonbeleid aangaat en in het bijzonder

- Denis Zenner

wat de vergoedingen van bestuurders en commissarissen

- Dirk Meeus

alsook van de leden van het Directiecomité betreft. De voorzitter van het Directiecomité kan uitgenodigd worden

Het Auditcomité heeft een adviserende functie ten aanzien

op deze vergadering.

van de Raad van Bestuur. De rol van het Auditcomité is om de Raad van Bestuur bij te staan in zijn toezichthoudende

Benoemingscomité

taken met betrekking tot de interne controle binnen VPK Packaging Group N.V. en zijn binnen- en buitenlandse doch-

Aangezien de Raad van Bestuur in zijn geheel de functie

terondernemingen in de ruimste zin, met inbegrip van de

waarneemt van Benoemingscomité, bestaat dit comité uit

interne controle van de financiële rapportering.

alle leden van de Raad van Bestuur. De taken van het Auditcomité worden bepaald door In zijn hoedanigheid van Benoemingscomité staat de Raad

de wettelijke voorschriften ter zake, aangevuld met de

van Bestuur in voor een objectief en professioneel verloop

richtlijnen van de Raad van Bestuur, en zijn vastgelegd in

van het benoemingsproces van een lid van de Raad van

een Reglement dat voor het eerst werd goedgekeurd op 7

Bestuur of van het Directiecomité. Bijgevolg vergadert de

september 2007. Dit Reglement wordt desgevallend ieder

Raad van Bestuur in deze hoedanigheid telkens de nood-

jaar door het Auditcomité zelf, of op initiatief van de Raad

zaak zich hiertoe voordoet.

van Bestuur herzien. In de loop van 2009 zal voor zover als nodig vermeld Reglement aangepast worden en dit naar

De Raad van Bestuur heeft in 2008 éénmaal gefungeerd als

aanleiding van de wet van 17 december 2008 tot oprichting

Benoemingscomité, meer bepaald op 13 maart 2008, en

van een Auditcomité in de genoteerde vennootschappen

dit voor de benoeming van de NV De Potterie, vertegen-

en de financiële ondernemingen.

woordigd door de heer Michel Delbaere als lid van de Raad van Bestuur.

VKP Packaging Group


Directiecomité

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 van de gecoördineerde statuten werden Business Unit Managers

De overdracht van de bevoegdheden door de Raad van

aangesteld die verantwoordelijk zijn voor hun Business Unit

Bestuur aan het Directiecomité, zoals beslist op 24 maart

volgens het profit center model. Ze hebben binnen bepaal-

2003, werd door de buitengewone Algemene Vergadering

de budgetten, samen met hun medewerkers, de volledige

van 30 mei 2003 goedgekeurd.

verantwoordelijkheid over hun verlies- en winstrekening.

Concreet behoren volgende domeinen tot de bevoegdheid

Jaarlijks worden op groepsniveau de budgetten vastgelegd

van het Directiecomité:

met betrekking tot de rendementsdoelstellingen, de investeringen en intra-groepsleveringen.

- uitwerken van de strategie en langetermijndoelstellingen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de

Vergoeding

Raad van Bestuur; - uitvoeren van de strategie (omzetting in plannen, doelstellingen concretiseren); - opvolgen van de budgetten en sturen van investeringsplannen; - controle op en coördinatie van de verschillende activiteiten en dochterondernemingen binnen de groep;

De uitvoerende bestuurders en de belangrijkste directieleden worden voor hun managementfuncties vergoed door middel van een vast salaris en een variabele geplafonneerde bonus, die afhankelijk is van hun individuele prestaties en de financiële resultaten van VPK Packaging Group N.V. en haar dochterondernemingen.

- sturen van de interne controle; - coördinator van de Business Unit Managers;

In 2008 bedroeg de globale bruto bezoldiging van de uit-

- detecteren en realiseren van groepssynergieën;

voerende leden van de Raad van Bestuur en het Directie-

- ontwikkelen van nieuwe activiteiten binnen de kern-

comité actief in de groep per 31/12/2008, inclusief de vaste

activiteiten; - voorstellen van mogelijke acquisities aan de Raad van Bestuur

en variabele vergoeding voor hun managementfuncties bij VPK Packaging Group N.V. en de dochterondernemingen, 1.553.000 EUR waarvan het vast gedeelte 1.413.000 EUR bedroeg en het variabel 140.000 EUR. De vergoeding

De Raad van Bestuur van 13 maart 2009 heeft, con-

toe­gekend aan de niet-uitvoerende bestuurders bedroeg

form de algemene bepalingen met betrekking tot het

in totaal 68.000 EUR, inbegrepen leden audit- en

­Directiecomité en op basis van het overzicht van de

remuneratiecomité.

belangrijkste werkzaamheden van het Directiecomité tot en met 31/12/2008, kwijting verleend aan de leden van het Directiecomité.

Er zijn geen voorschotten, leningen of gestelde waarborgen vanwege VPK Packaging Group N.V. toegekend aan bestuurders, leidinggevenden of toezichthoudende organen.

Dagelijks bestuur De samenstelling van het Directiecomité bleef in 2008 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 van de

ongewijzigd.

gecoördineerde statuten heeft de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen aan

In de loop van het boekjaar 2008 werden aan de gedele-

Jean-Paul Macharis en Pierre Macharis die beiden de titel

geerd bestuurders of aan de leden van het Directiecomité

van gedelegeerd bestuurder dragen.

geen aandelen, aandelenopties of andere rechten om aandelen te verwerven toegekend.

Jaarverslag 2008

43


44

Protocol ter voorkoming van marktmisbruik

Het Protocol legt beperkingen op inzake het uitvoeren van transacties in effecten van de vennootschap tijdens welbe-

Aangaande transacties voor eigen rekening van effecten

paalde periodes voor de openbaarmaking van de financiële

van de vennootschap door bestuurders, directieleden,

resultaten (“gesloten periodes”) of tijdens alle andere als

kaderleden en andere aangeduide personen (zogenaamde

gevoelig beschouwde periodes (“sperperiodes”).

“insiders”) had de Raad van Bestuur op 1 maart 1999 een

Elke ‘insider’ die hiervoor in aanmerking kwam, heeft

“Protocol ter voorkoming van misbruik van voorkennis”

vermeld gewijzigd protocol (opnieuw) ondertekend. Een

goedgekeurd.

blanco afschrift van dit Protocol is te consulteren via de website.

Dit protocol werd aangepast en gewijzigd in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002, zoals gewijzigd

Het toezicht op de naleving van de regels, vervat in het

door de Programmawet van 22 december 2003, die van

Protocol, berust bij de heren Pierre Macharis (gedelegeerd

toepassing is op alle feiten die na 31 december 2003 zou-

bestuurder), Jozef Schoonjans en Luc Ledegen (bedrijfsju-

den zijn gepleegd.

rist) die als toezichthouders (“Compliance Officers”) werden aangeduid door de Raad van Bestuur. In 2008 werden de toezichthouders door geen enkele “insider” op de hoogte gebracht van transacties die zouden zijn uitgevoerd met effecten van de vennootschap.

Commissaris Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV Belgian Member Firm Grant Thornton International, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Rabaey met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lievekaai 21, werd door de Gewone Algemene Vergadering van 25 april 2008 herbenoemd tot commissaris voor een periode van 3 jaar; het mandaat eindigt met de Algemene Jaarvergadering van 2011. Tijdens het boekjaar 2008 bedroeg de vergoeding van de commissaris en van de met de commissaris verwante partijen 20.680 EUR (excl. BTW), uitsluitend betrekking op de wettelijke controle. Daarnaast werden door de commissaris of door de met hem verwante partijen geen honoraria aangerekend voor andere controle opdrachten noch voor andere niet-controlediensten.

VKP Packaging Group


I.11 |

Extra veiligheids­

Veiligheid

de technische veiligheid als de arbeidsveiligheid binnen Oudegem Papier N.V. op termijn verhoogd worden. De te-

opleidingen geven

rugkoppeling naar het technische constructiedossier zorgt er bovendien voor dat bij nieuwe projecten rekening wordt gehouden met de veiligheidsvoorschriften.

een nieuwe impuls

Extra veiligheidsopleidingen geven bovendien een nieuwe impuls aan de verdere uitbouw van de veiligheidscultuur.

aan de verdere

Werknemers leren in hun eigen omgeving onveilige situa­ ties en handelingen herkennen en kunnen hier ook verbeteringsvoorstellen formuleren. Deze aanpak wordt nog

uitbouw van de

versterkt door het programma Overall Equipment Effectiveness (OEE), waarin de betrokkenheid van iedere machine­ operator verhoogd wordt. Dit leerproces wordt in 2009

veiligheidscultuur

volledig operationeel en moet resulteren in rendementvolle machines die op de meest veilige manier bediend worden. Hoewel VPK Packaging N.V. in 2007 bewezen heeft de middelen in huis te hebben om een positief veiligheidsbeleid te voeren, werd deze trend maar gedeeltelijk doorgetrokken

VPK Packaging Group N.V. heeft sinds jaren de langetermijn­

in 2008 en werden onze doelstellingen (inzake frequentie-

doelstelling om het aantal ongevallen en incidenten op de

cijfer) dit jaar niet behaald. Dit betekent uiteraard niet dat

werkvloer gevoelig terug te dringen. Dankzij de sterke focus

gemaakte inspanningen mogen onderschat worden.

hierop door het management en de doorgedreven inspanningen op de werkvloer is het frequentiecijfer (indicatie

Voor VPK Packaging Group N.V. is het globaal aantal

van het aantal ongevallen per eenheid gewerkte uren) in 5

ongevallen op de werkvloer net als vorige jaren verder

jaar tijd gehalveerd. De drie laatste jaren merken we een

blijven dalen en zijn zelfs een behoorlijk aantal vestigin-

stabilisatie van dit frequentiecijfer. Dit neemt niet weg dat

gen (golfkarton divisie te Oudegem en 6 Corex-bedrijven)

er blijvend inspanningen geleverd worden om het aantal

erin geslaagd om een volledig jaar te produceren zonder

ongevallen de komende jaren nog verder te laten afnemen.

­ongeval-met-werkverlet.

Op managementniveau werd immers beslist om een veiligheidsfunctie op groepsniveau te creëren, waarbij de meeste

Voor 2009 ziet het management het behalen van de fre-

aandacht zal worden gevestigd op “nieuwe” vestigingen

quentie (nl. maximum 12 ongevallen-met-werkverlet op

(greenfields of acquisities) en op vestigingen die minder

1 mio gewerkte uren) als een belangrijk streefdoel waar de

performant presteren.

nodige middelen voor vrijgemaakt zullen worden.

Voor de afdeling Oudegem Papier N.V. deden zich begin 2008 toch enkele ongevallen voor door ­opstartperikelen van de nieuwe papiermachine PM-7. Echter, door de invoering van het nieuwe technische constructiedossier kon de technische veiligheid van de installatie grondig bekeken worden. Daarnaast zijn voor alle functies aan de papiermachines taakrisicoanalyses uitgewerkt waardoor zowel

Jaarverslag 2008

45


46

In 2008 werd het milieuzorgsysteem ISO 14001 gecertificeerd

VKP Packaging Group


I.12 |

Milieubeleid

De papierproductie binnen Oudegem Papier N.V. heeft een

In 2008 werd het milieuzorgsysteem van de energieafdeling

belangrijke potentiële impact op de omgeving, mede door

gecertificeerd door een geaccrediteerde instelling volgens

de aanwezigheid van een woonkern op zeer korte afstand.

de norm ISO 14001. In de loop van 2009 zal dit worden

Papierproductie vereist grote hoeveelheden proceswater

uitgebreid tot heel Oudegem Papier N.V.

dat sterk organisch belast wordt en waardoor de interne watercircuits aanleiding kunnen geven tot geurhinder. Dit

Voor de golfkartonfabriek te Aalst werd een studie aan-

probleem werd grotendeels verholpen doordat Oudegem

gevat om de lozing van afvalwater sterk te reduceren of

Papier N.V. haar waterzuiveringssysteem in de loop van

zelfs volledig te vermijden. De nodige aanpassingen hiertoe

2008 uitbreidde met een tweede anaerobe reactor. Deze

werden in de loop van 2008 doorgevoerd.

reactor beperkt enerzijds de concentraties aan organische stoffen in de proceswaterkringloop, anderzijds produceert

In het kader van de verkoop van de oudpapierafdeling te

de reactor biogas dat aangewend wordt als brandstof voor

Aalst en te Roeselare werden oriënterende bodemonder-

de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit.

zoeken uitgevoerd. Hierbij werd geen significante verontreiniging vastgesteld.

Begin 2008 werd de nieuwe papiermachine PM-7 in bedrijf genomen. Door opstartproblemen werd de voor-

VPK Packaging Group N.V. streeft ernaar om al haar activi-

ziene ­capaciteitsstijging met 80.000 ton/jaar nog niet

teiten op een duurzame wijze vorm te geven en daarbij de

­gerealiseerd. Deze extra papiermachine zorgde voor een

impact op het milieu te allen tijde te minimaliseren met

verhoogde impact op het vlak van geur- en geluidshinder.

respect voor de geldende milieuwetgeving, de leefbaarheid,

In overleg met de omwonenden en de toezichthoudende

de veiligheid van de omgeving en de economische doelstel-

overheden werden deze problemen prioritair aangepakt.

lingen die ze zich heeft gesteld.

Fase 2 binnen het energiebenchmarkingconvenant is in 2008 van start gegaan. Op het vlak van energie-efficiëntie werd de studie ter bepaling van de afstand tot de wereldtop afgerond. De maatregelen om tegen eind 2012 deze wereldtop te evenaren, werden in overleg met de bevoegde overheid vastgelegd in het nieuwe energieplan. Na uitvoering van dit energieplan zal Oudegem Papier N.V. tot de meest efficiënte installaties ter wereld behoren voor de productie van verpakkingspapier. Door de verbranding van de recyclageresidu’s (hout, textiel, plastic) in de energiecentrale te Oudegem werd in 2008 ongeveer 8000 ton minder afval gestort. Deze residu’s zijn afkomstig uit het oude papier en karton dat als grondstof wordt ingezet voor de papierproductie. Door de rookgasreiniging die sinds eind 2007 operationeel is, werd in 2008 ca. 300 ton minder SO2 uitgestoten in vergelijking met de voorgaande jaren. In de toekomst willen we ook alle overblijvende residu’s valoriseren en storten volledig vermijden. Alle energie zou dan onder de vorm van stoom en elektriciteit nuttig aangewend worden in het productieproces.

Jaarverslag 2008

47


I.13 | Logistiek

48

Logistiek en Supply Chain Management blijven voor een

waarde in de bevoorradingsketen tussen klant en leveran-

“servicegerichte” organisatie als VPK Packaging Group N.V.

cier onder de vorm van kostenbesparingen in stockwaarde

een belangrijke schakel in de business-to-business (B2B)

en stockdekking, het berekenen van optimale productie-en

relatie met o.a. de “fast moving consumer goods” markt.

bestelhoeveelheden en het vermijden van bepaalde service

In deze typische Make-To-Order (klantspecifieke) omgeving,

kosten (cost-to-serve). Met dergelijke logistieke integratie-

onderscheiden we ons hierin van onze concurrenten - leve-

projecten toont VPK Packaging Group N.V. aan dat, onder

ranciers van hoge kwaliteitsverpakkingen in golfkarton en

een constructief partnership met haar klanten, naast het

massief karton.

verpakkingsproduct zelf, de initiële doelstellingen van toe-

Zowel interne als integrale logistieke projecten zijn ge-

gevoegde waarde ook kunnen worden gerealiseerd. Dit is

ïmplementeerd of zijn lopende en helpen de strategische

de leidraad van VPK Packaging Solutions®.

partnerships met onze klanten te versterken. VPK Packaging Group N.V. onderkent het strategische In dit kader zijn we actief in B2B supply chain optimalisaties

belang van deze marktbenadering en is volop bezig een

met onze klanten. Deze optimalisatie staat bij onze klan-

uitgebreid Business Process Reengineering project te im-

ten bekend als het FLI model (Forward Logistic Integra-

plementeren in al haar afdelingen.

®

tion), en heeft als doelstelling het creëren van toegevoegde

VKP Packaging Group


I.13 |

Business process reengineering

Business process reengineering

Het resultaat van deze doorgedreven aanpak is dat alle

VPK Packaging Group N.V. streeft er voorturend naar zijn

Business Units van de groep op gebied van financiële

processen te optimaliseren en aan te passen aan een

­rapportering ondertussen verbonden zijn met het ­

steeds veranderende markt. Het toetsen en aanpassen van

SAP-systeem.

deze processen valt onder de noemer “Business Process

De verdere uitrol van ons ERP-pakket heeft zich ook in

Reengineering” (BPR). Een van de eerste stappen in dit

2008 verder gezet. Getuige hiervan is de SAP-opzet in

proces was de implementatie van SAP in verschillende van

onze nieuwe golfkartonvestiging in Salonta, Roemenië,

onze Business Units.

de integratie van de nieuwe productie-eenheid van de

De focus van dit project is zesvoudig:

2 hulzenafdelingen (Denemarken en Polen).

massiefkartonafdeling in Meer (BE) alsook de opstart van De afdelingen Massief Karton, Hulzen en Papier draaien 1. Uniformisering, rationalisering, stroomlijning en

momenteel operationeel volledig op SAP. Voor de afdeling

vereenvoudiging van data, procedures, business pro-

Golfkarton draait SAP momenteel in Polen, Roemenië

cessen, administratie en rapportering met het oog

en België.

op een verdere doorgedreven professionalisering van de medewerkers;

Het BPR-project beperkt zich niet alleen tot de imple­ mentatie van SAP. Ook op andere vlakken is VPK Packaging

2. Conformiteit aan externe vereisten: als beursgeno-

Group N.V. voortdurend bezig met het optimaliseren

teerd bedrijf onderkennen we de externe verplichtin-

van de manier van werken. Onafhankelijk van het ERP-

gen naar onze aandeelhouders toe. (IFRS: Internatio-

­systeem worden er continu budgetten vrijgemaakt voor

nal Financial Reporting Standards);

het stroomlijnen en verbeteren van de productie- en ­logistieke processen. Dit vertaalt zich in projecten met

3. De klanten en de klantenservice: naast de toege-

namen als OEE (Overall Equipment Effectiveness), Lean

voegde waarde van het verpakkingsproduct zelf, zien

Manufacturing, MPS (Middelange Termijn Planning),

we als serviceorganisatie de toegevoegde waarde

S&OP (Sales and Operations Planning), …

van een uitstekende servicegraad voor onze klanten. Met een stabiele ruggengraat voor FLI® wordt niet

Ook in 2009 zullen integratie en optimalisatie centraal

alleen een competitief voordeel voor onze Business

blijven staan in het logistieke project.

Units gecreëerd maar wordt vooral de beoogde toegevoegde waarde voor onze klanten gerealiseerd; 4. “New economy” is ook in haar marktsegment een belangrijke uitdaging en een opportuniteit voor de toekomst; 5. Als “lean and mean”-organisatie is een verdere doorgedreven kostenefficiëntie en –controle van levensbelang. In het BPR project worden voornamelijk de groepsfinanciële processen verder gestroomlijnd en geoptimaliseerd; 6. Alle Business Units doorlopen hetzelfde proces om de groepssynergieën, niet alleen inhoudelijk maar ook qua projectkost, optimaal te kunnen benutten.

Jaarverslag 2008

49


Inhoud

50

1.

Algemene inlichtingen

51

2.

Consolidatiekring op 31 december 2008

54

3.

Geconsolideerde balans

58

4.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

60

5.

Geconsolideerde staat van het eigen vermogen

62

6.

Geconsolideerde financieringstabel

(indirecte methode)

64

7.

Waarderingsregels

66

8.

Toelichting geconsolideerde jaarrekening

74

9.

Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

104

10.

Verslag van de Commissaris

110

11.

Statutaire jaarrekening

(Belgian GAAP – verkorte versie)

112

12.

Voorstellen aan de Gewone Algemene Vergadering

118

13.

FinanciĂŤle kalender

121

14.

FinanciĂŤle adressen

122

VKP Packaging Group


II.1 |

Algemene inlichtingen

51

Benaming, rechtsvorm en maatschappelijke zetel VPK Packaging Group N.V. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Ze heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9200 Oudegem (Dendermonde), Oude baan 120, het correspondentieadres is 9320 Erembodegem (Aalst), Villalaan 16. Ondernemingsnummer - RPR De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) te Dendermonde (België) en heeft als ondernemingsnummer BE 0400.313.852. Oprichting, statutenwijziging, duur De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Abel Verstraeten te Gavere op 6 december 1935, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 december 1935 onder het nummer 16.518. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst door de Raad van Bestuur van 15 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 juni 2008 onder het nummer 08082423. Gelijktijdig hiermee werden de statuten gecoördineerd. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur. Boekjaar Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. De jaarrekening werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd voor publicatie op 13 maart 2009. Doel van de vennootschap De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden: 1. De fabricage van en handel in verpakking, papier en karton en de voortbrengst en de uitbating van alle derivaten van de papier- en kartonnijverheid. 2. Het verlenen van technische, commerciële, financiële en andere diensten aan verbonden ondernemingen met inbegrip van ondersteunende commerciële en industriële activiteiten. 3. Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in alle ondernemingen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, evenals het samenwerken met of fusioneren met deze ondernemingen; in het algemeen het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van financiële instrumenten uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen. 4. Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het beheren van beleggingen en van deelnemingen in Belgische of buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van het verlenen van borgstellingen, aval, voorschotten, kredieten, persoonlijke of zakelijke zekerheden ten gunste van deze ondernemingen en het optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

Jaarverslag 2008


II.1 |

52

Algemene inlichtingen

5. Het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan andere Belgische of buitenlandse ondernemingen krachtens contractuele relatie of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze onderneming. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of ermee verband houden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Geplaatst kapitaal Het geplaatst kapitaal bedraagt 21.110.254,21 EUR en is vertegenwoordigd door 8.770.716 aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/acht miljoen zevenhonderd zeventigduizend zevenhonderd zestienste van het kapitaal vertegenwoordigen en waarvan 670.716 aandelen een VVPR- karakter hebben (verminderde roerende voorheffing). Toegestaan kapitaal De Raad van Bestuur is bevoegd gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende statutenwijziging van 25 april 2008, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van twintig miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend vijfhonderd zesennegentig EUR (20.974.596 EUR). Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor verhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves van alle aard met inbegrip van uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd. Het besluit van de Algemene Vergadering van 25 april 2008 tot hernieuwing van de machtiging om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2008. De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al of niet het kapitaal vertegenwoordigen. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warranten mogen de kapitaalverhogingen beslist door de Raad van Bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal aandelen. De Raad van Bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits

VKP Packaging Group


eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De Raad van Bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochterondernemingen. Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de Raad van Bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de Algemene Vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur, wordt vanaf de datum van de kennisgeving aan de vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (“CBFA”) van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura, opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van dergelijk overnamebod. De Algemene Vergadering van 25 april 2008 hernieuwde de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de kennisgeving door de CBFA aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura, in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met name 19 mei 2008 en kan hernieuwd worden. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen Aan de Algemene Vergadering van 24 april 2009 zal de Raad van Bestuur voorstellen om opnieuw uitdrukkelijk gemachtigd te worden om overeenkomstig de bepalingen van de Vennootschappenwet, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de Algemene Vergadering vereist is, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, worden hernieuwd. De Algemene Vergadering van 25 maart 1999 heeft de Raad van Bestuur bovendien gemachtigd om het krachtens artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op Euronext Brussels op het ogenblik van die aankoop of ruil. Aan de Algemene Vergadering van 24 april 2009 zal de Raad van Bestuur voorstellen om deze machtiging voor een periode van vijf jaar te hernieuwen, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, hernieuwd worden.

Jaarverslag 2008

53


II.2 |

54

Consolidatiekring op 31 december 2008

De machtiging geldt ook voor de Raden van Bestuur van de rechtstreeks gecontroleerde dochterondernemingen van de ­vennootschap. De geconsolideerde jaarrekening van VPK Packaging Group N.V. en haar dochterondernemingen is opgemaakt conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) en volgens de historische kostprijsmethode. Eventuele uitzonderingen op de historische kostprijsmethode zullen worden vermeld in de waarderingsregels. Bij het opstellen van de jaarrekening volgens IFRS wordt van de directie verwacht schattingen en veronderstellingen te maken die een weerslag kunnen hebben op de bedragen die in de jaarrekening en de toelichtingen worden vermeld. De werkelijke resultaten kunnen verschillen van deze schattingen. De geconsolideerde jaarrekening omvat alle vennootschappen die op 31 december 2008 door VPK Packaging Group N.V. rechtstreeks of onrechtstreeks werden gecontroleerd. Onder controle wordt verstaan dat VPK Packaging Group N.V. het financiële en operationele beleid van een onderneming kan bepalen. Dit is het geval wanneer zij direct of indirect meer dan 50 % van het kapitaal van een dochteronderneming bezit. Ondernemingen die in de loop van het jaar werden verworven, worden geconsolideerd vanaf de datum waarop de controle over de activiteiten wordt overgedragen aan VPK Packaging Group N.V. Dochterondernemingen die worden afgestoten, worden geconsolideerd tot de reële datum van de afstoting, tenzij niet materieel. Tenslotte worden juridische entiteiten die worden verworven om te worden doorverkocht niet geconsolideerd, maar worden ze geboekt als verhandelbare effecten en tegen marktconforme waarde opgenomen. Alle intra-groepsaldi en -transacties worden in de consolidatierekening geëlimineerd. De groep gebruikt de EUR (€) als rapporteringsmunt, aangezien dit de munteenheid is waarin de meeste investeringen en operationele inkomsten en uitgaven van de groep zijn uitgedrukt. De consolidatiekring is ten opzichte van vorig boekjaar gewijzigd, als volgt: Eind 2007 werd een overeenkomst bereikt over de verkoop van alle aandelen in Twinpack B.V., de business unit Handel in Nederland. De transactie werd eind januari 2008 succesvol afgerond. Twinpack B.V. werd enkel opgenomen voor de gerealiseerde meerwaarde. Per 1 juli 2008 werden de aandelen in Doopa N.V. en diens volle dochteronderneming Doopatrans N.V. verkocht aan SITA. De resultaten van Doopa N.V. en Doopatrans N.V. werden voor de eerste zes maanden in 2008 geconsolideerd en nadien afgesloten met een gerealiseerde meerwaarde. VPK Packaging N.V. verhoogde in november 2008 haar participatie in Saucas Europe P.O.S. N.V. van 40% naar 75%. Saucas Europe P.O.S. N.V. werd opgenomen in de consolidatiekring per 31 december 2008 volgens de integrale methode.

VKP Packaging Group


55

Samengevat, VPK Packaging Group N.V. omvat per 31 december 2008 de volgende vennootschappen: 1. Integraal geconsolideerde ondernemingen en ondernemingen waar vermogensmutatie wordt toegepast

Deel van het kapitaal

VPK PACKAGING N.V.

BE 0454.520.026

Oude Baan 120, 9200 Dendermonde

OUDEGEM PAPIER N.V.

BE 0454.519.927

Oude Baan 120, 9200 Dendermonde

VPK SERVICES G.C.V.

BE 0464.538.245

Oude Baan 120, 9200 Dendermonde

IMMOWELL N.V.

BE 0431.101.850

Oude Baan 120, 9200 Dendermonde

ECOFORMER N.V.

BE 0440.269.637

Oude Baan 120, 9200 Dendermonde

100%

100%

100 %

100 %

100 %

COREX Belgium N.V.

BE 0423.092.917

F. Liederikstraat 23, 8530 Harelbeke

100%

COREX Group N.V.

BE 0405.395.662

100%

COREX DEPAUW N.V.

BE 0405.406.154

100%

F. Liederikstraat 23, 8530 Harelbeke

F. Liederikstraat 23, 8530 Harelbeke

met subconsolidatie van COREX Denmark A/S en Ejendomsselskabet Lodskovvej A/S SMART PACKAGING SOLUTIONS N.V.

BE 0449.398.129

100%

BE 0894.554.388

75%

RO 20571656

100%

RO 24652923

100%

Europastraat 28, 2321 Meer SAUCAS EUROPE P.O.S. N.V. Wissenstraat 15, 9200 Dendermonde S.C. VPK PACKAGING srl. Str. Iosif Vulcan 35, 415500 Salonta (Roemenië) S.C. COREX ROMANIA srl. Str. Iuliu Maniu 10, sala 1, 415500 Salonta (Roemenië)

Jaarverslag 2008


II.2 |

56

Consolidatiekring op 31 december 2008

IMMOWELL B.V.

Deel van het kapitaal

NL 820.202.253

100%

NL 805.665.821

100%

Snoekweg 1, 4941 SC Raamsdonksveer, Nederland VPK NEDERLAND B.V. Snoekweg 1, 4941 SC Raamsdonksveer, Nederland

VPK PACKAGING B.V.

NL 007.127.169

100%

NL 001 584 893

100%

DE 258.522.259

100%

DE 260.184.805

100%

CH 399.306

98%

RIGID GROUP Ltd.

GB 119.107.100

100%

Stoke Albany Road, Desborough Kettering

NN 14 2SR Northamptonshire,

Verenigd Koninkrijk

100%

100%

Snoekweg 1, 4941 SC Raamsdonksveer, Nederland COREX Nederland B.V. Handelsweg 5, 7641 AC Wierden COREX Deutschland GmbH I. Gr.

Werkstraße 32, 46395 Bocholt VPK Papier GmbH Hauptstrasse 30, 06729 Elsteraue OT Tröglitz PAPIRO AG Genferstrasse 23, 8027 Zürich, Zwitserland

met subconsolidatie van Rigid Containers Ltd. en Rigid Paper Ltd. COREX France S.A.S

FR 88.475.681.979

rue de la Papinerie, 59115 Leers, Z.I. Roubaix Est, Frankrijk

COREX Luxembourg S.A.

LU 1988.2203.622

Z.I. Haneboesch, 4562 Differdange

VKP Packaging Group


COREX Nordic AS

57

Deel van het kapitaal

NO 971.649.542

100%

100%

Stavsjøvegen 6 N-7550 Hommelvik COREX Polska Sp. z o.o.

PL 5591716269

ul. Bydgoska 1, 86-100 Swiecie n/W

COREX Czech s.r.o.

CZ 63.908.824

Prumyslova 7, 682 23 Vyskov

VPK Packaging Sp. z o.o.

PL 5213048909

100%

Aquila Radomsko Sp. z o.o.

PL 7891699369

100%

ul. Objazdowa 6a, 62-300 Wrzesnia

100%

ul. Objazdowa 6a, 62-300 Wrzesnia

Aquila Sp. z o.o.

PL 7891638178

ul. Objazdowa 6a, 62-300 Wrzesnia

ONDULYS Emballages S.A.S.

FR 59.450.502.418

37, rue Fremaux, 59160 Lomme, Frankrijk

85%

100%

met subconsolidatie van SICL S.A., Ondulys Lille S.A.S., Ondulys Tailleur S.A.S, Ondulys Andelle S.A.S., Ondulys Roye S.A.S., Ondulys Référence S.A.S., Ondulys Gheysens S.A.S., Ondulys Industrie S.A.S en Ondulys Liane S.A.S.

2. Evenredig geconsolideerde onderneming O.K. Oudegem-Kühl Recycling GmbH

DE 812.837.177

50%

Keimstrasse 5, 86420 Diedorf, Duitsland

Jaarverslag 2008


II. 3 |

58

Geconsolideerde balans

ACTIVA

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

LANGE TERMIJN ACTIVA Immateriële vaste activa, andere dan goodwill

11

3.438.839

4.231.659

Goodwill

12

10.889.578

11.750.052

Materiële vaste activa

13

300.133.535

294.833.397

Financiële vaste activa

18

302.563

1.143.764

Intresthoudende leningen en vorderingen (lange termijn)

14

37.499

26.445

Uitgestelde belastinglatenties

25

1.638.279

1.472.893

TOTAAL LANGE TERMIJN ACTIVA

316.440.293

313.458.210

VLOTTENDE ACTIVA Activa aangehouden voor verkoop

-

8.358.134

15

56.197.878

56.893.156

Handelsvorderingen en overige vorderingen (korte termijn)

16

94.585.237

116.251.961

Te ontvangen belastingen

17

6.207.375

7.848.346

Overige vorderingen

17

4.267.928

5.047.945

Beleggingen op korte termijn

19

16.743.734

8.612.825

Liquide middelen

19

6.218.212

5.341.621

184.220.364

208.353.988

500.660.657

521.812.198

Voorraden

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA

VKP Packaging Group


PASSIVA

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

KAPITAAL EN RESERVES Geplaatst kapitaal Uitgiftepremies

20

21.110.254

21.083.467

37.560

37.560

Omrekeningsverschillen reserves

-3.344.557

-1.399.090

Ingekochte eigen aandelen

-14.809.432

-11.991.655

Reserves, overgedragen winst / (verlies)

263.573.321

262.444.559

TOTAAL KAPITAAL EN RESERVES

266.567.146

270.174.841

MINDERHEIDSBELANGEN

715.102

-

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Langlopende voorzieningen

21

2.574.703

1.183.638

22/23/24

10.591.171

11.738.186

Uitgestelde belastingverplichtingen

25

21.007.379

32.088.380

Langlopende rentedragende verplichtingen

26

63.398.038

73.920.862

Overige lange termijn schulden

27

104.570

48.273

97.675.861

118.979.339

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

TOTAAL LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

-

4.113.902

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Verplichtingen bestemd voor verkoop 26

29.525.355

1.407.022

Korte termijn schulden bij kredietinstellingen

26

35.147.374

37.745.458

Voorzieningen (korte termijn)

21

206.929

217.565

Handels- en overige schulden

46.010.126

61.670.079

Sociale en belastingschulden

13.321.016

12.195.883

Te betalen belastingen

25

4.267.662

6.496.296

Overige schulden

27

7.224.086

8.811.813

135.702.548

132.658.018

500.660.657

521.812.198

TOTAAL KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE VERPLICHTINGEN

Jaarverslag 2008

59


II. 4 |

60

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

1. Bedrijfsopbrengsten

571.135.266

613.101.587

1.1. Verkoop van goederen

569.564.756

608.331.603

1.6. Overige bedrijfsopbrengsten

1.570.510

4.769.984

3. Exploitatielasten

-558.262.387

-574.175.731 -295.963.580

3.1. Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-)

-254.385.483

3.2. Wijzigingen in voorraden (-)

-842.695

1.082.267

3.3. Personeelslasten (-)

-123.642.612

-120.344.172

3.3.1. Lonen en salarissen (-)

-123.126.062

-122.225.056

3.3.3. Lasten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding (-)

-516.550

1.880.884

3.4. Afschrijvingen (-)

-36.174.346

-31.770.743

-151.500

-2.229

-808.183

-1.635.078

waarvan afschrijvingen van voorraden tot de opbrengstwaarde

en andere verliezen van voorraden

3.5. Bijzondere waardeverminderingsverliezen, netto

3.5.5. Waardeverminderingsverliezen op dubieuze

handelsvorderingen, netto

-808.183

-1.635.078

3.6. Provisies, overige

-266.759

-100.941

3.7. Herstructureringskosten (-)

-1.532.746

0

3.8. Overige exploitatielasten (-)

-140.609.563

-125.443.484

4. Resultaat uit de bedrijfsactiviteiten

12.872.879

38.925.856

5. Winst (verlies) op de overdracht van vaste activa

17.975.654

490.980

19.359.578

2.285.143

6. Financieringskosten - netto

-16.927.467

-5.217.728

waarvan winst (verlies) op de overdracht van dochterondernemingen,

geassocieerde deelnemingen en joint ventures

6.1. Ontvangsten financieringsactiviteiten

7.572.701

3.226.664

6.2. Kosten financieringsactiviteiten

-24.500.168

-8.444.392

7. Resultaat vóór belasting

13.921.066

34.199.108

6.347.986

-4.541.505

Resultaat na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

20.269.052

29.657.603

577.087

0

Winst (verlies) van het boekjaar van de moedermaatschappij

19.691.965

29.657.603

7.1. Winstbelastingen, totaal

Aandeel van het minderheidsbelang

In de presentatie van posten vorig boekjaar zijn voor vergelijkende rubrieken herclassificaties gebeurd. Conform IAS 1.41 handelt het om de rubriek ‘Overige bedrijfsopbrengsten’ die uitgesplitst is en voor een bedrag van 8.798.560 EUR geherclasseerd werd. 5.065.218 EUR werd opgenomen in ‘Verkoop van goederen’ en het totaal aan energieopbrengsten ( 3.733.342 EUR) werd gecompenseerd met de rubriek energiekosten.

VKP Packaging Group


Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Winst per aandeel 1. Gewone winst (verlies) per aandeel

1.1. Exclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

0,04

3,28

1.2. Inclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

2,39

3,55

2. Gewone winst (verlies) per gewogen

gemiddelde aantal aandelen

2.1. Exclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

0,04

3,27

2.2. Inclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

2,38

3,54

3. Verwaterde winst (verlies) per

gewogen gemiddelde aantal aandelen

3.1. Exclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

0,04

3,26

3.2. Inclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

2,37

3,53

1. Aantal aandelen, eindsaldo

8.230.719

8.348.850 (*)

2. Gewoon gewogen gemiddelde aantal aandelen

8.289.860

8.373.104 (*)

3. Verwaterd gewogen gemiddelde aantal aandelen

8.308.232

8.392.917 (*)

(*) Conform IAS 33

Jaarverslag 2008

61


II. 5 |

62

Geconsolideerde staat van het eigen vermogen en belang van derden

Kapitaal

Inkoop

Uitgifte

Omreke-

Reserves

Badwill

Totaal

eigen

premie

nings

eigen

aandelen

verschillen

vermogen

Saldo per 1 januari 2008 IFRS

-11.991.655

37.560

-1.399.090

262.430.966

13.590

270.174.838

-323.037

-323.037

26.787

-2.817.777

0

0

-2.790.990

-80.236

-80.236

0

0

19.691.957

19.691.957

-1.945.467

-1.945.467

-12.220.026

-12.220.026

aandeelhouders

-5.939.893

-5.939.893

-14.809.432

37.560

-3.344.557

263.559.731

13.590

266.567.146

21.083.467

Fouten die het eigen vermogen be茂nvloeden / Aanpassing vorige boekjaren Beweging van het jaar Wijziging consolidatie scope Onttrekking belastingvrije reserve

Resultaat van het boekjaar Beweging in de omrekeningsverschillen Niet in de winst- en verlies- rekening opgenomen winsten (verliezen) Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Dividenden aan de

Saldo per 31 december 2008

21.110.254

Dividenden De balans is opgemaakt v贸贸r winstverdeling van het boekjaar 2008. Er worden geen dividenden uitgekeerd mbt de resultaten van het boekjaar 2008.

VKP Packaging Group


Reserves

Omrekenings

Reserves

minder-

verschillen

minderheids-

heids-

minderheids-

belang

belangen

belangen

Saldo per 1 januari 2008 IFRS

0

0

0

0

Fouten die het eigen vermogen be誰nvloeden / Aanpassing vorige boekjaren

Beweging van het jaar

0

Wijziging consolidatie scope

229.803

229.803

0

577.093

577.093

-91.794

-91.794

0

aandeelhouders

0

31 december 2008

806.896

-91.794

715.102

Onttrekking belastingvrije reserve

Resultaat van het boekjaar Beweging in de omrekeningsverschillen Niet in de winst- en verlies- rekening opgenomen winsten (verliezen) Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Dividenden aan de

Saldo per

Jaarverslag 2008

63


II. 6 |

64

Geconsolideerde financieringstabel (indirecte methode)

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

I. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, OPENINGSBALANS

-23.791.012

-35.686.634

73.409.748

53.558.923

73.409.748

53.558.923

20.269.052

29.657.602

19.691.965

29.657.602

577.087

0

II. NETTO KASSTROMEN MET BETREKKING

TOT BEDRIJFSACTIVITEITEN (1 + 2 + 3)

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie

(1.1. + 1.2. + 1.3. - 1.4.-2)

1.1. Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten

1.1.1. Aandeel van de aandeelhouders van de moeder-

1.1.2. Aandeel van het minderheidsbelang in de winst

1.2. Aanpassingen voor niet-geldelijke posten

39.321.490

30.718.352

1.2.1. Afschrijvingen

36.022.846

31.768.514

1.2.2. Kosten (terugname) van bijzondere waardeverminderingen

959.683

1.637.307

1.2.5. Toename (afname) in voorzieningen

2.338.961

-2.687.469

1.4. Toename (afname) in werkkapitaal

-13.819.206

6.817.031

1.4.1. Toename (afname) in onderhanden projecten,

0

4.244.232

1.4.2. Toename (afname) in voorraden

-543.778

2.057.424

1.4.3. Toename (afname) in handels- en overige vorderingen

-31.626.609

10.246.933

1.4.4. Toename (afname) in handelsschulden

-17.247.680

9.939.245

1.4.5. Toename (afname) in belastingschulden

-1.103.501

1.399.354

1.4.7. Overige toename (afname) in werkkapitaal (a)

0

1.607.041

INVESTERINGSACTIVITEITEN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

-38.828.489

-55.765.061

1. Aankopen ( - )

-51.328.396

-62.944.490

-66.325.499

-61.664.852

-818.107

-1.235.964

15.815.210

-43.674

2. Overdrachten

12.499.821

7.179.429

8.380.167

7.204.202

3.278.453

-24.773

841.201

maatschappij in de winst (verlies) van het boekjaar (verlies) van het boekjaar

werken in uitvoering en activa aangehouden voor verkoop

en overige schulden ( - ) en sociale lasten ( - )

III. NETTO KASSTROMEN MET BETREKKING TOT

1.1. Betalingen om niet-financiĂŤle vaste activa te verwerven ( - )

1.2. Betalingen om dochterondernemingen, geassocieerde

deelnemingen of joint ventures te verwerven

(verminderd met de verworven geldmiddelen) ( - )

1.3. Wisselkoersvariatie op historische aanschaffingswaarden

2.1. Ontvangsten uit de overdracht van niet-financiĂŤle vaste activa

2.2. Ontvangsten uit de overdracht van dochterondernemingen,

2.3. Ontvangsten uit de overdracht van andere activa

geassocieerde deelnemingen of joint ventures

VKP Packaging Group


Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

FINANCIERINGSACTIVITEITEN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

-22.975.675

14.101.760

1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringsactiviteiten

19.058.828

29.853.727

IV. NETTO KASSTROMEN MET BETREKKING TOT

1.2. Ontvangsten uit de uitgifte van schuldinstrumenten

19.058.828

29.807.482

1.3. Ontvangsten uit financiĂŤle lease

0

46.245

financieringsactiviteiten ( - )

-5.520.924

-3.845.106

2.2. Terugbetaling van schuldinstrumenten ( - )

-5.520.924

-3.615.752

2.3. Terugbetaling van financiĂŤle lease schulden ( - )

0

-229.354

financieringsactiviteiten

Eigen vermogen ( - )

-23.161.645

-4.467.694

3.1. Aankoop van eigen aandelen ( - )

-2.817.777

-1.904.874

3.3. Betaalde dividenden ingedeeld als financieringsactiviteiten ( - )

-5.939.893

-5.405.721

3.4. Toename (afname) van financieringsactiviteiten van

2. Terugbetaalde kasstromen m.b.t.

3. Terugbetaalde kasstromen m.b.t.

3.8. Andere kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten

verbonden ondernemingen

-146.683

6.055.057

-14.257.292

-3.212.156

m.b.t. financieringsactiviteiten ( - )

-13.351.934

-7.439.167

4.1. Toename (afname) in uitgestelde posten

-11.246.387

-7.439.167

4.2. Toename (afname) in voorzieningen

-2.105.547

0

KASEQUIVALENTEN (II + III + IV)

11.605.584

11.892.699

-12.185.428

-23.791.012

4. Voorzieningen en uitgestelde belastingen

V. NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN

VII. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN,

SLOTBALANS (I + V + VI)

Jaarverslag 2008

65


II. 7 |

66

Waarderingsregels

A. Conformiteitsverklaring De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aangenomen door het International Accounting Standards Board (IASB) en conform de interpretaties van de IFRS-normen die gepubliceerd werden door de Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). De jaarrekening wordt uitgedrukt in euro, afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid. Afhankelijk van de geëigende IFRS normen is de waarderingsbasis die gebruikt werd bij het opstellen van de jaarrekening kostprijs, opbrengstwaarde, reële waarde of realiseerbare waarde. Wanneer IFRS de keuze laat tussen kostprijs en een andere waarderingsbasis (vb. systematische herwaardering), werd het kostprijsprincipe toegepast. De resultaatserkenning (“revenue recognition” - IAS 18 § 35) gebeurt op het ogenblik dat de goederen worden geleverd. B. Samenvatting van de wijzigingen in de waarderingsregels De toegepaste waarderingsregels zijn in overeenstemming met de boekhoudprincipes van het voorgaande boekjaar. Er werden geen vroegtijdige nieuwe IFRS vereisten, die in werking treden op 1 januari 2009, toegepast. C. Waarderingsregels Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa betreffen hoofdzakelijk de bij derden aangekochte softwaretoepassingen of licenties. Deze immateriële vaste activa worden tegen hun aanschaffingswaarde gewaardeerd en lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar. Goodwill / Positieve consolidatieverschillen Goodwill is het positieve verschil tussen de aankoopprijs en het aandeel van de groep in de netto reële waarde van de verworven identificeerbare activa en (voorwaardelijke) verplichtingen van de dochteronderneming, joint ventures of geassocieerde deelneming op het moment van de overname. Alle bedrijfscombinaties worden verwerkt volgens de aankoopmethode. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs en wordt niet meer afgeschreven maar wel onderworpen aan een jaarlijkse test op bijzondere waardeverminderingsverliezen. Deze test wordt eveneens uitgevoerd wanneer er een indicatie is die wijst op een mogelijke bijzondere waardevermindering van de kasstroomgenererende eenheid aan dewelke de goodwill toegewezen werd. Bijzondere waardeverminderingen (impairment) Voor de boekwaarde van de financiële activa, materiële vaste activa, goodwill en immateriële activa wordt op elke balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa aan een bijzondere waardevermindering onderhevig zouden kunnen zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, dient de realiseerbare waarde van het actief te worden geschat. Bovendien worden goodwill, immateriële activa die nog niet voor gebruik beschikbaar zijn en immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur jaarlijks aan een bijzondere waardeverminderingstest onderworpen. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt geboekt wanneer de boekwaarde van het actief, of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de realiseerbare waarde. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de resultatenrekening. Een eerder geboekte bijzondere waardevermindering wordt teruggenomen, als er een wijziging is opgetreden in de ramingen gebruikt ter bepaling van de opbrengstwaarde, doch niet voor een hoger bedrag dan de netto boekwaarde die zou zijn bepaald, als er de vorige jaren geen verlies door bijzondere waardevermindering werd geboekt. Een verlies door bijzondere waardevermindering met betrekking tot goodwill wordt niet teruggenomen, tenzij het verlies veroorzaakt werd door een specifieke

VKP Packaging Group


uitzonderlijke gebeurtenis, waarvan men niet verwacht dat deze zich opnieuw zal voordoen, en de verhoging van de opbrengstwaarde duidelijk betrekking heeft op deze specifieke gebeurtenis. Investeringssubsidies / Kapitaalsubidie Investeringssubsidies ontvangen op investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag. Dit heeft tot gevolg dat het afschrijvingspercentage op lagere bedragen wordt toegepast. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of tegen vervaardigingsprijs. De aanschaffingsprijs omvat de initiële aankoopprijs vermeerderd met andere directe aanschaffingskosten. Uitgaven voor de herstelling van materiële vaste activa worden onmiddellijk in de verlies- en winstrekening geboekt. Ze worden echter wel geactiveerd indien ze resulteren in een verhoging van het toekomstig economisch nut van de respectievelijke vaste activa. Materiële vaste activa worden vanaf de datum van ingebruikname afgeschreven volgens de lineaire methode, over de economische levensduur van het actief. Voor gebouwen, machines en uitrusting wordt de actuele waarde bij de aanvang van de afschrijvingen verminderd met een restwaarde, gelijk aan tien procent van de aanschaffingsprijs of kostprijs. De terreinen worden niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden toegepast :

Lineair

Gebouwen

3%

Basis

90%

Groot onderhoud gebouwen

10%

90%

Inrichting gebouwen en omgeving

10%

100%

Installaties andere dan voor papiermachines, energievoorziening en waterzuivering

8,33%

100%

Installaties m.b.t papiermachines, energievoorziening en waterzuivering

6,67%

100%

Machines en uitrusting m.b.t papiermachines, energievoorziening en waterzuivering

6,67%

90%

Machines en uitrusting andere dan voor papiermachines, energievoorziening en waterzuivering

8,33%

90%

Materieel allerlei

20%

100%

Tweedehandsmaterieel

20%

100%

Informaticamaterieel

33,33%

100%

Meubilair

10%

100%

Rollend materieel

20%

100%

Leasing Activa in aanbouw Wisselstukken met levensduur > 3 jaar

Hetzelfde % als voor materieel in eigendom 0% 33,33% of 10%

100%

Jaarverslag 2008

67


II. 7 |

68

Waarderingsregels

Financiële vaste activa Deelnemingen opgenomen onder de financiële vaste activa omvatten de participaties in ondernemingen waarover de VPK Packaging Group N.V. geen controle uitoefent. In die gevallen waar de VPK Packaging Group N.V., hetzij direct of indirect, meer dan 20% van de stemrechten bezit en/of een belangrijke invloed uitoefent op het financiële en operationele beleid, worden de deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode. Als er aanwijzingen zijn dat een deelneming in waarde is verminderd, worden de waarderingsregels voor bijzondere waardevermindering van activa (impairment) toegepast. Andere lange-termijn investeringen in aandelen worden geklasseerd als aangehouden als beschikbaar voor verkoop en worden geboekt aan reële waarde, met uitzondering van de aandelen die niet in de actieve markt zijn genoteerd en waarbij de reële waarde niet op een betrouwbare wijze kan worden bepaald. Wanneer de deelneming wordt verkocht, terugbetaald of buiten gebruik wordt gesteld of wanneer de boekwaarde van de deelneming afgeboekt wordt tengevolge van een bijzondere waardevermindering, wordt op dat ogenblik de gecumuleerde winst (het verlies), die voordien begrepen was in het eigen vermogen, overgeboekt naar de winst- en verliesrekening. De reële waarde van deelnemingen beschikbaar voor verkoop is hun genoteerde biedkoers op balansdatum. Voorraden Grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen zijn gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Goederen in bewerking en afgewerkte producten zijn gewaardeerd aan vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat naast de directe productie- en materiaalkosten, een evenredig deel van de in­directe kosten van de productie en het materieel en een evenredig deel van de afschrijvingen en waardeverminderingen van de activa die in het productieproces werden gebruikt. Administratiekosten zijn inbegrepen voor zover ze verband houden met de productie. De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO methode. Indien de aanschaffingswaarde of de vervaardigingswaarde hoger is dan de netto verkoopwaarde, wordt de waardering tegen de lagere marktprijs toegepast. De netto verkoopwaarde is gelijk aan de geschatte normale verkoopprijs, verminderd met de geschatte afwerkingskost en de kosten verbonden aan de verkoop en levering. Wisselstukken met levensduur minder dan 1 jaar worden gewaardeerd tegen aankoopprijs. Geldmiddelen Geldmiddelen bestaan uit: -

geld in kas

-

geld op zichtrekeningen

-

korte-termijn deposito’s bij banken en beleggingen met een vaste looptijd die op drie maanden of

minder vervallen

-

zeer liquide beleggingen die onmiddellijk omzetbaar zijn in een gekend bedrag, waarvan het risico op waarde fluctuatie

verwaarloosbaar is.

In het kasstroomoverzicht wordt onder geldmiddelen verstaan: het geld in kas, geld op zichtrekeningen en bankdeposito’s. Handelsvorderingen De vennootschap verleent krediet aan klanten zoals gebruikelijk in de sector, maar eist meestal geen onder­pand of andere garanties om verschuldigde bedragen te garanderen. Handelsvorderingen worden opgenomen tegen directe opbrengstwaarde. Het management doet een voortdurende evaluatie van de kredietwaardigheid van zijn klanten en maakt ramingen voor oninbare handelsvorderingen. Oninbare vorderingen worden opgenomen als operationele kost in de periode waarin ze worden geïdentificeerd.

VKP Packaging Group


69

Eigen vermogen Inkoop van eigen aandelen Indien aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen terug worden ingekocht, wordt het betaalde bedrag met inbegrip van de aanverwante kosten beschouwd als een wijziging van het eigen vermogen. Ingekochte eigen aandelen worden geboekt als een vermindering van het eigen vermogen. Dividenden Dividenden worden geboekt op het moment van de betaalbaarstelling. Personeelsvoordelen De vergoedingen na uitdiensttreding omvatten de toegezegde pensioenregelingen, afscheidspremies, anciënniteitspremies en de wettelijke eindeloopbaanvergoedingen. De vergoedingen na uitdiensttreding worden verstrekt onder toegezegde-bijdragenregelingen en/of toegezegd-pensioenregelingen. Toegezegde-bijdragenregelingen De betaalde bijdrage wordt onmiddellijk in de verlies- en winstrekening opgenomen zodra zij zich voordoen. De vaste bijdrageplannen veroorzaken geen toekomstige verbintenissen voor de vennootschap en leiden niet tot het aanleggen van voorzieningen. Toegezegd-pensioenregelingen De toegezegd-pensioenregelingen zijn plannen die voordelen na tewerkstelling voorzien die aan bepaalde categorieën loontrekkenden aanvullende contractuele voordelen toekennen. Deze garantie op bijkomende voordelen vormt voor de vennootschap een toekomstige prestatie waarvoor een verbintenis wordt berekend. de voorziening wordt berekend op basis van het bedrag van de voordelen die de werknemers verworven zullen hebben in ruil voor de dienstverleging die zij verzorgden tijdens het lopende boekjaar en de vorige boekjaren. De prestaties worden geactualiseerd teneinde de geactualiseerde waarde van de verplichtingen voor de vooraf bepaalde prestaties te berekenen. Zij worden geboekt in de balans na aftrek van de getrouwe waarde van de activa van het plan die, in voorkomend geval, de verbintenissen dekken. Het actualiseringspercentage dat wordt gebruikt op de afsluitdatum komt overeen met het marktrendement op balansdatum van obligatieleningen van hoge kredietwaardigheid en waarvoor de vervaldata ongeveer samenvallen met deze van de verbintenissen van de vennootschap. De berekening gebeurt jaarlijks door een erkende actuaris volgens de methode van de ‘geprojecteerde kredieteenheden’. Wanneer de voorwaarden voor een plan aangepast worden, wordt het aandeel met betrekking tot de toename van de voordelen met betrekking tot de door de werknemers geleverde diensten beschouwd als een kost en op lineaire basis geboekt in functie van de gemiddelde resterende looptijd tot op het ogenblik waarop de bijhorende rechten verworven zijn. In de mate waarin deze rechten onmiddelijk verworven zijn, wordt de kost onmiddelijk geboekt in het resultaat. VPK Packaging Group N.V. boekt een gedeelte van de actua­riële verschillen in de inkomsten of in de kosten indien de gecumuleerde actuariële verschillen die niet geboekt zijn op het einde van het vorige boekjaar meer dan tien procent bedragen van het hoogste van de volgende bedragen : de geactualiseerde waarde van de verplichtingen voor het bereiken doel of de getrouwe waarde van de activa van het plan bij de afsluiting (corridor policy). Latente actuariële verschillen worden niet in overweging genomen. Indien de berekening van de actuariële verschillen resulteert in een vermindering van de geactualiseerde waarde van de verplichtingen voor het te bereiken doel, worden de bijbehorende activa slechts geboekt ten bedrage van het totale nettobedrag van de actualiseerde waarde van de kosten voor geleverde

Jaarverslag 2008


II. 7 |

70

Waarderingsregels

­diensten en eventuele verminderingen van de toekomstige bijdragen. Binnen de vennootschap omvatten de toegezegd- pensioenregelingen aanvullende pensioenplannen, afscheidspremies, en anciënniteitspremies. Brugpensioenen worden ­beschouwd als een ontslag­vergoeding. Andere langetermijn personeelsbeloningen Buiten de voorvermelde personeelsvoordelen, heeft de vennootschap nog andere lange termijnverplichtingen ten opzichte van haar werknemers. Deze bestaan uit de toekomstige vergoedingen waar de werknemers recht op hebben op basis van de prestaties tijdens de huidige of de vorige periodes. De berekening gebeurt jaarlijks volgens de methode van de “geprojecteerde kredieteenheden”. De verbintenissen worden ­geactualiseerd op basis van een percentage dat overeenkomt met het rendementspercentage van de obligatieleningen van ondernemingen van hoge kredietwaardigheid en waarvan de vervaldag ongeveer overeenkomen met deze van de verbintenissen van de vennootschap. Voorzieningen in het kader van herstructureringsplannen Een voorziening voor herstructureringskosten wordt geboekt indien de vennootschap formeel een gedetailleerd herstructureringsplan heeft goedgekeurd en indien de geplande herstructuering hetzij reeds een aanvang heeft genomen, hetzij ter kennis is gebracht aan de belanghebbenden. Voor toekomstige operationele kosten worden geen voorzieningen aangelegd. Voorzieningen voor milieurisico’s Indien er terreinen vervuild zijn dan wordt er, in overeenstemming met de milieupolitiek van de vennootschap en de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, een voorziening voor bodemsanering aangelegd. Belastingen De inkomstenbelastingen bevatten de belastingen op het resultaat en de latente belastingen. Beide belastingen worden in de verlies- en winstrekening ­geboekt, behalve in die gevallen waar het bestand­delen betreft die deel uitmaken van het eigen vermogen. In dit laatste geval verloopt de boeking via het eigen vermogen. Onder belastingen op het resultaat verstaat men deze die drukken op het belastbaar inkomen van het boekjaar, berekend tegen de aanslagvoeten die van kracht zijn op afsluitdatum, evenals de belastingen die verschuldigd zijn over de vorige boekjaren. De latente belastingen worden geboekt op basis van de ‘liability’ methode en komen hoofdzakelijk voort uit de verschillen tussen de boekwaarde van activa of passiva in de bedrijfseconomische en fiscale balansen (temporary differences). Een actieve belastinglatentie wordt enkel geboekt indien het voldoende zeker is dat het belastingkrediet en de niet ­gebruikte fiscale verliezen in de toekomst met belastbare winsten kunnen worden verrekend. Actieve belastinglatenties worden verminderd naarmate het niet langer waarschijnlijk is dat de belastingbesparing zal kunnen worden gerealiseerd. Bijkomende inkomstenbelastingen die voortvloeien uit het toekennen van dividenden worden erkend op hetzelfde tijdstip als de verplichting tot het betalen van het betreffende dividend. Financiële kosten Interestlasten en andere financieringslasten m.b.t. leningen en andere financiële transacties worden verwerkt als ­financiële kosten op het moment dat ze zich voordoen. Afgeleide financiële producten Afgeleide financiële instrumenten kunnen gebruikt worden teneinde risico’s te beperken met betrekking tot ongunstige

VKP Packaging Group


­schommelingen in intrestpercentages en wisselkoersen die voortvloeien uit de operationele, financiële en investeringsactiviteiten. In het kader van haar huidige thesauriepolitiek, wendt de vennootschap geen afgeleide producten aan voor tradingdoeleinden. Afgeleide financiële producten die niet voldoen aan de vereisten voor ‘hedge accounting’, worden evenwel boekhoudkundig op dezelfde manier verwerkt als de financiële derivaten aangehouden voor tradingdoeleinden. De boekhoudkundige verwerking van de hieruit voortvloeiende winsten of verliezen is afhankelijk van de aard van de ingedekte elementen. Na hun initiële opname worden afgeleide instrumenten geherwaardeerd aan hun reële waarde op balansdatum. Afhankelijk van het al dan niet toepassen van kasstroomafdekking of afdekking van een netto-investering, wordt elke winst of verlies ofwel direct in het eigen vermogen of in de resultatenrekening opgenomen (zie hierna indekkingsverrichtingen). De reële waarde van de ‘interest rate swaps’ is het geschatte bedrag dat de vennootschap zou ontvangen of betalen om de swap op balansdatum te beëindigen, rekening houdend met het huidige intrestpercentage en de huidige kredietwaardigheid van de tegenpartij van de swap. De reële waarde van de ‘forward exchange’ contracten is de genoteerde marktprijs op balansdatum, meer bepaald de contante waarde van de genoteerde ‘forward’ prijs. Indekkingsverrichtingen Kasstroomafdekking (Cash flow-indekkingen) Het effectieve deel van de winsten of verliezen uit de reële waardeveranderingen van afgeleide financiële instrumenten die als dekkingsinstrument specifiek toegewezen werden ter indekking van de variabiliteit van de kasstromen van een geboekt actiefof passiefbestanddeel, een vaste verbintenis of een zeer waarschijnlijke toekomstige transactie, wordt geboekt via het eigen vermogen. Op het moment dat de vaste verbintenis of de toekomstige transactie aanleiding geeft tot de effectieve erkenning van een actief- of passiefbestanddeel in de balans, zullen alle gecumuleerde winsten of verliezen tot dan toe opgenomen in het eigen vermogen, geïncorporeerd worden in de aanschaffingswaarde of boekwaarde van het betrokken actief- of passiefbestanddeel. In de andere gevallen worden de dekkingsresultaten uit het eigen vermogen overgebracht naar de verlies- en winstrekening op het moment dat de gedekte transactie zelf het resultaat beïnvloedt. Winsten of verliezen afkomstig van de veranderingen in de tijdswaarde van financiële derivaten worden niet in overweging genomen in de effectiviteitsbepaling van de dekkingsverrichting. Cumulatieve dekkingsresultaten met betrekking tot reeds afgelopen financiële derivaten of beëindigde “cash flow” dekkingsverrichtingen, blijven verwerkt als onderdeel van het eigen vermogen zolang het waarschijnlijk is dat de ingedekte verrichting zich zal voordoen. Dergelijke transacties worden verwerkt zoals beschreven in voorgaande paragraaf. Indien de ingedekte verrichting niet langer waarschijnlijk blijkt, worden alle gecumuleerde niet-gerealiseerde resultaten op dat moment overgedragen van het eigen vermogen naar de verlies- en winstrekening. Reële-waarde afdekking (fair value indekking) Winsten of verliezen die voortvloeien uit de herwaardering van afgeleide financiële instrumenten die formeel werden toegewezen voor de indekking van de veranderingen in de reële waarde van geboekte activa of passiva, worden erkend in de verlies- en winstrekening samen met de winsten of verliezen die voortvloeien uit de herwaardering tegen reële waarde van het ingedekte bestanddeel. Indekking van een netto investering in een buitenlandse entiteit Waar een verplichting uitgedrukt in vreemde deviezen toegewezen wordt als indekking van de netto in­vestering in een buitenlandse entiteit, worden de wisselkoersresultaten die voortvloeien uit de omrekening van deze verplichting naar de euro, geboekt in het eigen vermogen.

Jaarverslag 2008

71


II. 7 |

72

Waarderingsregels

Rapportering per segment De rapportering per segment gebeurt volgens twee rapporteringsformaten. Het primaire rapporteringsformaat is onder­ verdeeld in drie bedrijfsactiviteiten – Papier en gerecupereerd papier - Verpakking - Handel - die een weergave zijn van de management-structuur van de vennootschap. Het secundaire rapporteringsformaat geeft de geografische markten weer waarin de vennootschap actief is (de Benelux, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen, andere). De gesegmenteerde informatie omvat alle resultaten, activa en passiva die ofwel rechtstreeks ofwel op een redelijke basis aan een segment kunnen toegewezen worden. Gesegmenteerde investeringsuitgaven omvatten de kostprijs van de verworven activa met een verwachte econo­mische levensduur van meer dan één jaar. Vreemde deviezen Transacties in vreemde deviezen Transacties in vreemde valuta worden geboekt tegen de wisselkoers die geldt op de datum van de transactie. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend aan de slotkoersen van kracht op balansdatum. Winsten en verliezen die voortvloeien uit transacties in vreemde valuta en uit de omzetting van monetaire activa en passiva in vreemde valuta, worden opgenomen in de resultatenrekening. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgezet tegen de wisselkoers geldig op de datum van de transactie. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta die aan de reële waarde werden geboekt worden omgezet aan de wisselkoers van toepassing op het moment van de bepaling van de reële waarde. Omrekening van de resultaten en financiële positie van buitenlandse activiteiten Activa en passiva van buitenlandse activiteiten worden omgezet naar euro aan de wisselkoersen van toepassing op balansdatum. De resultatenrekeningen van buitenlandse activiteiten worden omgezet naar euro aan gemiddelde jaarkoersen. De componenten van het eigen vermogen worden aan historische koers omgezet. De wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de euro-omzetting van het eigen vermogen aan de koers op rapporteringsdatum, worden in ‘beweging in de omrekeningsverschillen’ onder de rubriek ‘eigen vermogen’ geboekt. Wisselkoersverschillen die voortkomen uit monetaire activa of passiva die in essentie deel uitmaken van de netto- investering in een buitenlandse entiteit worden ­opgenomen als eigen vermogen, tot de netto-investering wordt vervreemd, waarna ze als opbrengsten of kosten worden verwerkt. Wisselkoersen De volgende wisselkoersen werden gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening :

Slotkoers

Gemiddelde koers

2008

2007

2008

2007

Zwitserse Frank

1,48500

1,65470

1,59148

1,64030

Britse Pond

0,95250

0,73335

0,78777

0,68300

Poolse Zloty

4,15350

3,59350

3,47660

3,78470

26,93000

26,62800

24,89947

27,76000

Noorse Kroon

9,75000

7,95800

8,14532

8,03260

Deense Kroon

7,45060

7,45830

7,45608

7,45070

Roemeense Lei

3,98520

3,66883

Tsjechische Kroon

VKP Packaging Group


73

Vergoedingen gekoppeld aan aandelen Sinds 1999 beschikt VPK Packaging Group N.V. over een 足compensatieplan op basis van warranten. War足ranten werden toegekend aan bestuurders en personeelsleden conform het Warrantenplan goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 17 februari 1999. De kosten gekoppeld aan deze voordelen worden niet geboekt in resultaat. Wanneer de warranten worden uitgeoefend, 足worden de ontvangen inningen, verminderd met de transactiekosten, gecrediteerd tegen het geplaatst kapitaal en de uitgiftepremies.

Jaarverslag 2008


II. 8 |

74

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

SEGMENT RAPPORTERING - BUSINESS SEGMENTATIE - NOTA 1A

Verpakking

Papier

Handel

Niet toewijsbaar

TOTAAL

Boekjaar

2008

2008

2008

2008

2008

Bedrijfsopbrengsten

512.527.352

50.916.196

7.805.998

-114.280

571.135.266

-486.826.534

-71.423.301

-7.867.832

7.855.280

-558.262.387

-201.397.257

-50.329.757

-3.502.150

986

-255.228.178

-99.971.485

-17.764.608

-624.071

-4.765.898

-123.126.062

waardeverminderingen (-)

-18.958.761

-19.587.066

-130.569

-622.188

-39.298.584

Overige exploitatielasten (-)

-166.499.031

16.258.130

-3.611.042

13.242.380

-140.609.563

bedrijfsactiviteiten

25.700.818

-20.507.105

-61.834

7.741.000

12.872.879

Resultaat vóór belasting

25.975.146

-37.559.298

55.502

25.449.716

13.921.066

21.114.222

-26.566.978

37.164

25.107.557

19.691.965

272.910.474

123.455.801

3.197.666

101.096.716

500.660.657

Intercompany segment - activa

0

Deelnemingen in associates

0

77.732.010

65.864.566

1.385.529

88.396.304

233.378.409

731.861

181.664

0

0

913.525

46.211.651

18.754.139

27.79

293.389

65.286.974

Exploitatielasten Verbruik grond- en hulpstoffen (-) Personeelslasten (-) Afschrijvingen en

Resultaat uit de

Netto resultaat van het boekjaar Totaal segment - activa

Totaal segment verplichtingen Intercompany segment verplichtingen

Investeringsuitgaven immateriele vaste activa Investeringsuitgaven materiele vaste activa

Transfertprijzen tussen business segmenten zijn bepaald op het ‘at arms length’ principe op gelijke wijze als de transacties met derden.

VKP Packaging Group


75

SEGMENT RAPPORTERING - BUSINESS SEGMENTATIE - NOTA 1A

Verpakking

Papier

Handel

Niet toewijsbaar

TOTAAL

Boekjaar

2007

2007

2007

2007

2007

77.306.904

53.597.323

671.550

613.101.587

-56.871.327 -51.703.037

8.156.370

-574.175.731

Bedrijfsopbrengsten Exploitatielasten Verbruik grond- en hulpstoffen (-) Personeelslasten (-)

481.525.810 -473.757.737 -205.234.141

-53.947.041

-35.687.964

-12.167

-294.881.313

-96.693.215

-17.891.074

-3.797.110

-3.843.657

-122.225.056

Afschrijvingen en waardeverminderingen (-)

-21.083.940

-8.856.392

-738.217

-947.329

-31.625.878

Overige exploitatielasten (-)

-150.746.441

23.823.180

-11.479.746

12.959.523

-125.443.484

bedrijfsactiviteiten

7.768.073

20.435.577

1.894.286

8.827.920

38.925.856

Resultaat v贸贸r belasting

1.908.195

10.049.482

4.408.354

17.833.077

34.199.108

643.323

7.163.653

4.039.203

17.811.424

29.657.603

272.998.227

126.584.206

11.280.664

110.949.101

521.812.198

Intercompany segment - activa

0

Deelnemingen in associates

0

89.469.228

64.706.819

5.512.080

91.949.230

251.637.357

0

851.013

175.678

103.843

0

1.130.534

17.310.497

47.074.938

136.471

8.990

64.530.896

Resultaat uit de

Netto resultaat van het boekjaar Totaal segment - activa

Totaal segment verplichtingen Intercompany segment verplichtingen

Investeringsuitgaven immateriele vaste activa Investeringsuitgaven materiele vaste activa

Jaarverslag 2008


II. 8 |

76

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

SEGMENT RAPPORTERING - GEOGRAFISCHE SEGMENTATIE - NOTA 1B

Geo Area

Belgi毛

Duitsland

Frankrijk

Engeland

Nederland

Polen

Overige

TOTAAL

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Bedrijfsopbrengsten

199.068.272

52.279.765 23.556.839

571.135.266

Boekjaar

Exploitatielasten

1.435.077 152.706.895

90.127.777 51.960.641

-202.063.251 -3.487.226 -146.228.350 -91.578.707 -49.199.537 -46.096.890 -19.608.426 -558.262.387

Verbruik grond- en hulpstoffen (-)

-100.353.843

-1.142.426

-60.446.609

-32.783.298

-18.533.286

-29.473.428

-12.495.288 -255.228.178

Personeelslasten (-)

-52.215.378

-105.684

-35.929.281

-17.622.563

-10.661.671

-2.877.661

-3.713.829 -123.126.062

waardeverminderingen (-)

-18.615.154

-2.087.169

-4.553.733

-9.667.508

-2.429.477

-1.398.742

Overige exploitatielasten (-)

-30.878.881

-151.947

-45.298.727

-31.505.338

-17.575.103

-12.347.059

bedrijfsactiviteiten

-2.994.979 -2.052.149

6.478.545

-1.450.930

2.761.104

6.182.875

3.948.413

12.872.879

Resultaat v贸贸r belasting

-2.898.472 -2.177.188

4.730.751

-4.641.973 10.714.651

3.545.584

4.647.713

13.921.066

4.161.163 -2.196.964

4.774.169

-3.234.835 10.255.757

1.916.083

4.016.592

19.691.965

Afschrijvingen en -546.801

-39.298.584

-2.852.508 -140.609.563

Resultaat uit de

Netto resultaat van het boekjaar

282.211.245

7.016.494

69.052.901

39.601.424

35.693.197

38.085.015

29.000.381

500.660.657

Intercompany segment - activa

Totaal segment - activa

0

Deelnemingen in associates

0

169.836.020

303.225

25.156.765

13.959.128

7.997.199

8.674.172

7.451.900

233.378.409

0

Totaal segment - verplichtingen

Intercompany segment - verplichtingen

283.154

35.665

158.811

86.752

15.980

15.720

317.443

Investeringsuitgaven

materiele vaste activa

21.013.892

7.940.901

3.359.176

4.782.331

3.537.859

12.086.352

12.566.463

Investeringsuitgaven immateriele vaste activa

VKP Packaging Group

913.525

65.286.974


77

SEGMENT RAPPORTERING - GEOGRAFISCHE SEGMENTATIE - NOTA 1B

Geo Area

Belgi毛

Duitsland

Frankrijk

Engeland

Nederland

Polen

Overige

TOTAAL

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

Bedrijfsopbrengsten

206.632.502

38.573.801 21.839.865

613.101.587

Exploitatielasten

-178.892.814

Boekjaar

15.922 149.592.680 101.018.153 95.428.664

27.824 -152.724.785 -94.162.839 -93.224.554 -37.838.593 -17.359.970 -574.175.731

Verbruik grond- en hulpstoffen (-)

-96.676.676

-1.080.463

-65.929.034

-42.296.85

-51.357.223

-26.193.567

-11.347.498 -294.881.313

Personeelslasten (-)

-47.336.783

0

-35.810.552

-20.106.798

-13.181.876

-2.315.813

-3.473.234 -122.225.056

Afschrijvingen en waardeverminderingen (-)

-16.228.003

0

-7.921.546

-1.680.203

-3.560.401

-1.805.470

Overige exploitatielasten (-)

-18.651.352

1.108.287

-43.063.653

-30.078.986

-25.125.054

-7.523.743

-430.255

bedrijfsactiviteiten

27.739.688

43.746

-3.132.105

6.855.314

2.204.110

735.208

4.479.895

38.925.856

Resultaat v贸贸r belasting

27.053.656

50.483

-5.180.510

3.090.292

3.302.677

424.511

5.457.999

34.199.108

van het boekjaar

23.721.623

32.158

-7.305.323

4.320.240

3.317.947

374.683

5.196.275

29.657.603

Totaal segment - activa

-31.625.878

-2.108.983 -125.443.484

Resultaat uit de

Netto resultaat

296.500.462

231.935

70.812.672

65.702.983

39.245.372

33.602.044

15.716.730

521.812.198

Intercompany segment - activa

0

Deelnemingen in associates

0

170.543.781

100.446

33.343.163

20.931.938

10.757.697

9.615.263

6.345.069

251.637.357

0

Totaal segment - verplichtingen

Intercompany segment - verplichtingen

525.510

0

209.155

45.266

189.684

89.747

71.172

Investeringsuitgaven

materiele vaste activa

52.342.213

0

2.772.775

3.561.042

1.550.548

2.315.217

1.989.101

Investeringsuitgaven immateriele vaste activa

1.130.534

64.530.896

Jaarverslag 2008


II. 8 |

78

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

HERSTRUCTURERINGSKOSTEN - NOTA 1

Totale operationele kost - Herstructurering

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

1.532.746

0

Per einde 2008 werd er een provisie aangelegd voor de verwachte sluitingskost van de papierfabriek in de UK (Rigid Paper Ltd). De activiteiten werden stopgezet in de loop van januari 2009. Detail

Bedrag

Ontslagvergoedingen

1.100.000

Afvalverwijdering

42.000

NIET OPERATIONEEL RESULTAAT - NOTA 2

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Winst op de overdracht van vaste activa

190.207

0

Verlies op de overdracht van vaste activa

-1.440.201

-1.794.165

19.359.578

2.423.859

0

-138.716

6.026

2

Overige niet-exploitatiekosten

0

0

Bijzondere terugname waardeverminderingen op goodwill

0

0

-139.956

0

17.975.654

490.980

Winst op de overdracht van dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures Verlies op de overdracht van dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures Overige niet-exploitatiebaten

Bijzondere waardeverminderingen op goodwill Totaal niet-operationeel resultaat

De meerwaarde gerealiseerd op de overdracht van dochterondernemingen hebben betrekking op de respectievelijke verkoop van Twinpack BV per 1 januari 2008 en Doopa & Doopatrans per 1 juli 2008.

VKP Packaging Group


FINANCIELE RESULTATEN - NOTA 3

79

Boekjaar 2008

Netto financiële opbrengsten (kosten)

-16.927.467

Boekjaar 2007

-5.217.728

Financiële opbrengsten

7.572.701

3.226.664

Financiële kosten

-24.500.168

-8.444.392

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Interestopbrengsten

1.739.212

683.075

Ontvangen dividenden - niet-geconsolideerde ondernemingen

7

0

Herwaardering (verlies)/winst aan reële waarde van afgeleide instrumenten

-877.457

-88.068

Netto (minderwaarde)/meerwaarde op realisatie financiële investeringen

1.458

477.149

Interestkosten

-6.489.749

-4.483.372

-52.931

-135.169

Interestkosten op financiële lease Netto (negatieve)/positieve niet gerealiseerde wisselkoersverschillen

-6.956.011

-957.377

Netto (negatieve)/positieve gerealiseerde wisselkoersverschillen

-3.609.859

-498.726

Bankkosten

-433.064

-144.805

Kapitaalsubsidies

0

0

Overige financiële (kosten)/ontvangsten

-249.073

-70.435

Netto financieel resultaat

-16.927.467

-5.217.728

De financiële resultaten over 2008 werden sterk bepaald door de wisselkoersverliezen op niet afgedekte posities hoofdzakelijk in GBP en in mindere mate PLN. Het GBP kende een significante daling per jaareinde. De wisselkoers noteerde EUR/GBP 0,953 per 31/12/2008 tegen EUR/GBP 0,733 per 31/12/2007. De koersval werd ingezet vanaf midden november om te pieken op het jaareinde. De interestlasten stegen omwille van de verhoogde schuldgraad en de toegenomen marges.

Jaarverslag 2008


II. 8 |

80

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

WINSTBELASTINGEN - NOTA 4

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Actuele belastingen

4.801.790

5.814.972

Uitgestelde belastingen

-11.149.776

-1.273.467

Totaal belastingen

-6.347.986

4.541.505 6.066.427

Belasting op het resultaat van het boekjaar

4.828.524

Aanpassingen belasting voorgaande perioden

-26.734

-251.455

Totaal actuele belastingen

4.801.790

5.814.972

Opname en terugboeking van tijdelijke verschillen

-11.315.162

1.826.423

Wijziging actieve belastinglatenties

165.386

-3.099.890

Totaal uitgestelde belastingen

-11.149.776

-1.273.467

IMMATERIELE VASTE ACTIVA - NOTA 11

Oprichtingskosten,

onderzoek en

Licenties, patenten, merken en

ontwikkelingskosten

andere rechten

Totaal

Aanschaffingswaarde Saldo op het einde van het vorige boekjaar Investeringen

Overdracht naar andere activaposten

39.600

11.061.045

11.100.645

422

913.103

913.525

0

39.321

39.321

Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

0

-3.955

-3.955

Overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop

0

-25.726

-25.726

Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Saldo op het einde van het boekjaar

0

-296.803

-296.803

40.022

11.686.985

11.727.007

Afschrijvingen Saldo op het einde van het vorige boekjaar

-13.389

-6.855.597

-6.868.986

-8.181

-1.634.230

-1.642.411

Overdracht naar andere activaposten

0

0

0

Annulatie

0

0

0

0

3.955

3.955

Afschrijvingen

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Afgeboekt na overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop

0

6.223

6.223

Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen

0

213.051

213.051

-21.570

-8.266.598

-8.288.168

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2008

18.452

3.420.387

3.438.839

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2007

26.211

4.205.448

4.231.659

Saldo op het einde van het boekjaar

De ‘overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop’ betreffen de dochterondernemingen Doopa N.V. en Doopatrans N.V.

VKP Packaging Group


81

GOODWILL - NOTA 12

Lokale Goodwill

Consolidatie goodwill

Totaal

Aanschaffingswaarde 1.913.389

15.057.906

Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties

Saldo op het einde van het vorige boekjaar

0

75.051

75.051

Wijzigingen van het belang van geconsolideerde entiteiten

0

-402.266

-402.266

Verwervingen

Overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop Overige bewegingen 0 Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Saldo op het einde van het boekjaar

16.971.295

125.000

0

125.000

0

-874.630

-874.630

0

0

-419.739

0

-419739

1.618.650

13.856.061

15.474.711

-3.332.627

-5.221.243

Afschrijvingen Saldo op het einde van het vorige boekjaar

-1.888.616

Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties

0

0

0

Wijzigingen van het belang van geconsolideerde entiteiten

0

0

0

Afschrijvingen

0

0

0

Overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop

0

355.811

355.811

Bijzondere waardeverminderingen

0

-139.440

-139.440

Overige bewegingen

0

0

0

419.739

0

419.739

-1.468.877

-3.116.256

-4.585.133

149.773

10.739.805

10.889.578

24.773

11.725.279

11.750.052

Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Saldo op het einde van het boekjaar

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2008

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2007

De overname van Saucas Europe P.O.S. N.V. leidde tot de opname van goodwill. De groep heeft op basis van een verandering in gebruikte inschattingen een materiële wijziging doorgevoerd bij de goodwillbepaling van een dochteronderneming. Goodwill werd aan een bijzondere waardeverminderingstest onderworpen, gebaseerd op beschikbare indicatoren van de reële waarde, met als noodzaak een waardevermindering van 139.440 EUR op een Deense onderneming. De ‘overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop’ betreffen de dochterondernemingen Doopa N.V. en Doopatrans N.V. Goodwill werd aan een bijzondere waardeverminderingstest onderworpen op het niveau van de business units (dit is een niveau lager dan de segmenten). In het bijzonder werd er voor de periode 2009 tot 2011 een verdisconteerde vrije kasstroomaanpak gebruikt, gebaseerd op het strategisch plan zoals dit werd goedgekeurd door het management. Voor de volgende jaren werden de data van de strategische plannen geëxtrapoleerd gebaseerd op sector specifieke parameters ontvangen van externe bronnen. De projecties werden verdisconteerd aan de gewogen gemiddelde kost van het vermogen, nl. 8,82%. Voor 2010 werd een groeiratio van - 5 % toegepast op de budgetcijfers 2009, terwijl voor 2011 een groei van +3 % werd voorzien. Er waren geen verdere waardeverminderingsverliezen nodig in de gebruikte veronderstelling dat de boekwaarde van een business unit zou uitstijgen boven haar realiseerbare waarde.

Jaarverslag 2008


II. 8 |

82

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

MATERIELE VASTE ACTIVA - NOTA 13

Terreinen en

Installaties,

Wissel-

Motor-

gebouwen

machines

stukken

voertuigen

en uitrusting

en meubilair

Aanschaffingswaarde Saldo op het einde van het vorige boekjaar

149.671.656

480.373.489

2.086.970

26.580.300

0

0

0

0

Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties Wijzigingen van het belang van geconsolideerde entiteiten Investeringen

Kapitaalsubsidies

0

985.416

0

340.992

4.975.621

24.185.843

683.143

2.764.793

0

0

0

0

1.481.066

3.268.714

32.400

77.103

Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

-2.849.331

-7.697.028

-24.658

-880.370

Overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop

-2.096.436

-2.525.884

0

-3.392.193

Overdracht naar andere activaposten

Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Saldo op het einde van het boekjaar

-6.550.652

-17.409.747

-53.988

-1.164.023

144.631.924

481.180.803

2.723.867

24.326.602

Afschrijvingen Saldo op het einde van het vorige boekjaar

-46.956.453

-304.127.456

-372.025

-21.829.829

0

0

0

0

0

-64.724

0

-116.512

-3.848.491

-21.860.994

-759.416

-2.237.935

42.502

86.557

0

93

-61.931

-1.997.622

-2.830

0

-27.017

0

3.663

601.389

2.628.469

0

756.192

Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties Wijzigingen van het belang van geconsolideerde entiteiten Afschrijvingen

Beweging van het jaar m.b.t. de kapitaalsusidies Bijzondere afschrijvingen Overdracht naar andere activaposten Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Afgeboekt na overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop

Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Saldo op het einde van het boekjaar

0

2.993.188

10.840.035

29.091

984.055

-48.301.260

-313.279.339

-1.102.350

-1.944.991

96.330.664

167.901.464

1.621.517

4.876.687

102.715.203

176.246.033

1.714.945

4.750.471

2.966.290

1.069.163

204.030

-478.945

-130.979

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2007

1.243.413

882.839

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2008

1.038.885

NETTO BOEKWAARDE VAN MVA ONDER FINANCIELE LEASE

BOEKWAARDE (-) VAN KAPITAALSUBSIDIES MVA

De ‘overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop’ betreffen de dochterondernemingen Doopa N.V. en Doopatrans N.V.

Bijzondere afschrijvingen werden toegepast bij de dochteronderneming Rigid Paper Ltd. Er zijn geen materiële vaste activa met beperking van eigendomsrecht en geen materiële vaste activa gegeven als zekerheid voor verplichtingen.

VKP Packaging Group


83

MATERIELE VASTE ACTIVA - NOTA 13

Overige

Materiële

materiële

vaste activa

Totaal

vaste activa

in aanbouw

3.331.738

7.715.245

669.759.398

0

0

0

Aanschaffingswaarde Saldo op het einde van het vorige boekjaar Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties Wijzigingen van het belang van geconsolideerde entiteiten Investeringen

Kapitaalsubsidies

Overdracht naar andere activaposten Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) Overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Saldo op het einde van het boekjaar

918

0

1.327.326

32.725

32.644.849

65.286.974

0

0

0

0

-4.898.604

-39.321

-990

-786.656

-12.239.033

-35.580

0

-8.050.093

-534.263

-3.191.547

-28.904.220

2.794.548

31.483.287

687.141.031

Afschrijvingen Saldo op het einde van het vorige boekjaar

-1.640.238

0

-374.926.001

0

0

0

-768

0

-182.004

-230.721

-2.000.000

-30.937.557

18.177

0

147.329

-1.527.910

-3.590.293

Overdracht naar andere activaposten

23.354

0

0

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

12.256

0

3.998.306

Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties Wijzigingen van het belang van geconsolideerde entiteiten Afschrijvingen

Beweging van het jaar m.b.t. de kapitaalsusidies Bijzondere afschrijvingen

Afgeboekt na overdrachten door bedrijfsafsplitsing of verkoop

34.476

0

5.309.962

436.742

0

13.172.762

-2.874.632

-2.000.000

-387.007.496

-80.084

29.483.287

300.133.535

1.691.500

7.715.245

294.833.397

ONDER FINANCIELE LEASE

4.239.483

Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Saldo op het einde van het boekjaar

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2008

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2007

NETTO BOEKWAARDE VAN MVA

BOEKWAARDE (-) VAN KAPITAALSUBSIDIES MVA

-609.924

Jaarverslag 2008


II. 8 |

84

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN - NOTA 14

Handelvorderingen

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

0

16.445

Vooruitbetaalde kosten

0

0

Dubieuze handelsvorderingen

0

0

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

0

0

Leningen aan klanten en overige vorderingen

37.499

10.000

Waardeverminderingen op leningen aan klanten

0

0

Overige vorderingen

0

0

TOTAAL

37.499

26.445 26.445

Vervallen hoogstens 1 jaar

Vervallen tussen 1 en 5 jaar

Vervallen meer dan 5 jaar

37.499

TOTAAL

37.499

VKP Packaging Group

26.445


85

VOORRADEN - NOTA 15

Bruto waarde

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Grond- en hulpstoffen

25.795.642

30.435.146

Goederen in bewerking

1.708.796

1.582.118

Gereed produkt

22.851.805

20.220.768

Handelsgoederen

2.594.667

2.615.530

Wisselstukken

3.842.024

3.442.835

Vooruitbetalingen

46.359

0

62.976

0

56.902.269

58.296.397

Balans

Balans

Grond- en hulpstoffen

-170.744

-309.842

Goederen in bewerking

0

0 -1.055.285

Contracten in uitvoering Totaal voorraden

Detail van waardeverminderingen op voorraden (-)

-476.963

Handelsgoederen

Gereed produkt

-56.684

-38.114

-704.391

-1.403.241

Totaal waardevermindering

Netto boekwaarden

Balans

Balans

Grond- en hulpstoffen

25.624.898

30.125.304

Goederen in bewerking

1.708.796

1.582.118

22.374.842

19.165.483

Handelsgoederen

2.537.983

2.577.416

Wisselstukken

3.842.024

3.442.835

Vooruitbetalingen

46.359

0

Gereed produkt

Contracten in uitvoering Totaal

62.976

0

56.197.878

56.893.156

Jaarverslag 2008


II. 8 |

86

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

HANDELSVORDERINGEN EN OVERIGE VORDERINGEN - NOTA 16

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

118.215.619

Handelsvorderingen, bruto

96.614.459

Waardeverminderingen op handelsvorderingen (-)

-2.029.222

-1.963.658

TOTAAL

94.585.237

116.251.961

Waardeverminderingen op handelsvorderingen Balans

Resultatenrekening

808.183

1.635.078

Overzicht vervaldagen handelsvorderingen Niet vervallen

93.729.102

113.018.161

Vervallen > 30 dagen

2.057.387

2.164.176

Vervallen > 60 dagen

342.056

769.396

Vervallen > 120 dagen

188.453

85.748

Vervallen > 180 dagen

297.461

2.178.138

Totaal vervaldagenbalans

96.614.459

118.215.619

Te ontvangen BELASTINGEN EN VOORHEFFINGEN & OVERIGE VORDERINGEN - NOTA 17

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Terugvorderbare belastingen

6.207.375

7.848.346 17.574

Overige vorderingen < 1 jaar

256.871

Waardeverminderingen overige vorderingen (-)

0

0

Vorderingen

256.871

17.574

Overige vorderingen < 1 jaar

256.871

641.097

Waardeverminderingen overige vorderingen (-)

-78.090

-450.000

Overige

178.781

191.097

TOTAAL

435.652

208.671

3.832.276

4.839.274

4.267.928

5.047.945

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten

Totaal overige vorderingen

VKP Packaging Group


87

FINANCIELE VASTE ACTIVA - NOTA 18 Aandelen

Overige financiële

activa

Totaal

Aanschaffingswaarde Saldo op het einde van het vorige boekjaar Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties

774.347

254.730

1.029.077

0

0

0

Overdracht naar andere activaposten

-275.000

0

-275.000

Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

-500.000

-45.000

-545.000

0

0

0

653

-3.815

-3.162

0

205.915

205.915

Overige bewegingen Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Saldo op het einde van het boekjaar

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2008

0

205.915

205.915

774.347

254.730

1.029.077

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

NETTO BOEKWAARDE PER 31/12/2007

OVERIGE FINANCIELE VASTE ACTIVA - NOTA 18

Financiële vaste activa , netto Financiële vaste activa - aandelen

0

Financiële vaste activa - vermogensmutatie

0

0

Overige financiële vaste activa

205.915

254.730 113.666

774.347

Vorderingen

87.974

Borgtochten in contanten

8.674

1.021

302.563

1.143.764

De aandelen die werden aangehouden in Abzac Iberica en Abzac France (10%) werden in de loop van het jaar verkocht. In 2008 verwierf de groep een bijkomend pakket van 35 % van de aandelen Saucas Europe P.O.S. N.V. Hierdoor werd het belang verhoogd naar 75 %. Tevens werd een bijkomend belang van 90 % opgebouwd in Corex Duitsland zodat deze voor 100 % is verworven.

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN - NOTA 19

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Korte termijndeposito’s

16.743.734

8.612.825

Geld in kas en banksaldi

6.218.212

5.341.621

Overige geldmiddelen en kasequivalenten

0

0

Geldmiddelen en kasequivalenten uit de balans

22.961.946

13.954.446

Jaarverslag 2008


II. 8 |

88

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

KAPITAAL - NOTA 20

Geschiedenis van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal werd het laatst gewijzigd op 15 mei 2008 door de Raad van Bestuur ingevolge de uitoefening

van warranten.

Maatschappelijk kapitaal

Op 31 december 2008 bedroeg het geplaatst maatschappelijk kapitaal van VPK Packaging Group N.V. 21.110.254,21 EUR,

vertegenwoordigd door 8.770.716 aandelen, zonder vermelding van waarde, en waarvan 670.716 aandelen een

VVPR-karakter hebben.

Gewone

Ingekochte

aandelen

eigen aandelen

Totaal

I. BEWEGINGEN IN HET AANTAL AANDELEN 1. Aantal aandelen, beginsaldo

8.769.275

-420.755

8.348.520

2. Aantal uitgegeven aandelen

1.441

1.441

0

3. Aantal ingetrokken of verminderde, gewone aandelen ( - ) 4. Aantal afgekochte, geconverteerde of verminderde,

0

5. Overige toename (afname)

preferente aandelen ( - )

0

-119.242

-119.242

6. Aantal aandelen, eindsaldo

8.770.716

-539.997

8.230.719

II. OVERIGE INFORMATIE 1. Nominale waarde van de aandelen

539.997

2. Aantal aandelen in bezit van de onderneming

of verwante partijen

3. Interim-dividend betaald tijdens het boekjaar

539.997

II. BEREKENING VAN DE WINST PER AANDEEL 1. Aantal aandelen

Aantal

aandelen

1.1. Gewoon gewogen gemiddelde

aantal aandelen

1.2. Aanpassingen om het verwaterd gewogen

Toegekende, niet uitgeoefende warranten

op 31/12/2008

1.3. Verwaterd gewogen gemiddelde

gemiddelde aantal aandelen te berekenen

8.289.860

18.372

18.372

aantal aandelen

8.308.232

VKP Packaging Group


89

VOORZIENINGEN - NOTA 21

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Voorziening

belastingen

herstruc-

geschillen

overige

turering

risico’s

en kosten

Totaal

Voorzieningen - lange termijn Saldo op het einde van het vorige boekjaar

6.796

386.465

640.377

Toevoegingen

128.259

1.580.411

303.426

Bestedingen

0

-93.338

-109.406

-150.000

-352.744

Terugnemingen

0

0

0

0

0

0

-268.287

Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Saldo op het einde van het boekjaar

0

-235.852

-32.435

135.055

1.637.686

801.962

150.000 1.183.638 0 2.012.096

0 2.574.703

Voorzieningen - korte termijn Saldo op het einde van het vorige boekjaar

0

46.115

0

171.450

Toevoegingen

0

0

0

102.929

102.929

Bestedingen

0

-47.665

0

-67.450

-115.115

Terugnemingen

0

0

0

0

0

Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen

0

1.550

0

0

1.550

Saldo op het einde van het boekjaar

0

0

0

206.929

206.929

TOTAAL VOORZIENINGEN PER 31/12/2008

135.055

1.637.686

801.962

206.929 2.781.632

TOTAAL VOORZIENINGEN PER 31/12/2007

6.796

432.580

640.377

321.450 1.401.203

217.565

De voorzieningen voor herstructurering werden aangelegd voor de verwachte sluiting van de papierfabriek in de UK (Rigid Paper Ltd.). De activiteiten werden stopgezet in de loop van januari 2009. De voorzieningen voor geschillen betreffen een aanleg n.a.v. compensatie geëist voor de Arbeidsrechtbank door een aantal ­ontslagen werknemers bij Ondulys vestigingen. Voorzieningen belastingen hebben voornamelijk betrekking op eisen van voormalige werknemers en sociale provisies. De overige voorzieningen betreft reserves aangelegd door de herverzekeringsonderneming van de groep ter dekking van niet herverzekerde risico’s. De voorzieningen worden verwacht afgehandeld te worden als volgt :

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Voorziening

belastingen

herstruc-

geschillen

overige

turering

risico’s

en kosten

Maximum 1 jaar

Totaal

1.637.686

1.637.686

1 - 2 jaar

135.055

135.055

2 - 5 jaar

801.962

801.962

Meer dan 5 jaar

Saldo op 31 december 2008

206.929

206.929

135.055

1.637.686

801.962

206.929

2.781.632

Jaarverslag 2008


II. 8 |

90

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN - ALGEMEEN NOTA 22 Boekjaar

2007

2008

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

10.591.171

11.738.186

Schulden sociale lasten

13.321.016

12.195.883

23.912.187

23.934.069

TOTAAL

PERSONEELSKOSTEN Bruto salarissen

81.289.952

81.871.552

Tijdelijke personeelsleden

7.639.540

8.526.100

Management Fee

528.191

120.098

Bonussen en premies

2.664.600

1.370.244

Vakantiegelden

4.712.287

4.528.503

Wettelijke verzekeringen en pensioenplannen

4.458.182

5.027.434

Sociale lasten

18.746.772

18.400.294

Andere

3.086.538

2.380.831

Totale loonkost

123.126.062

122.225.056

Gemiddeld personeelsbestand

Eenheden

Totaal voltijdse equivalenten

VKP Packaging Group

2.822

2.844

2.790

2.819


91

PENSIOENPLANNEN - ‘TOEGEZEGD-PENSIOENREGELING - NOTA 23 De vennootschap heeft voorzieningen aangelegd voor pensioenen. Meerdere dochterondernemingen van de groep voorzien in regelingen inzake pensioenen en andere vergoedingen na uitdiensttreding. Dergelijke personeelsbeloningen gelden meestal voor alle werknemers en zijn gebaseerd op hun bezoldiging en aantal jaren dienst. Voor de Engelse dochteronderneming bestonden op het ogenblik van de overname (in 2000) pensioenfondsen die stopgezet waren en in vereffening zijn. Voor het bepalen van de cijfers ivm pensioenvoorzieningen worden actuariële berekeningen van een internationaal erkend kantoor gebruikt. Een belangrijke wijziging vloeit voort uit een overdracht van de pensioenplannen naar een verzekenaar voor m£10,6. Deze verzekeraar zal de pensioenbetalingen op zich nemen van de getransfereerde leden. Dit feit is gecatalogeerd als ‘betaalde vergoedingen’ en niet als een ‘afwikkeling’ gezien er nog een correctie kan gebeuren op deze overdracht.

Jaarverslag 2008


II. 8 |

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

PENSIOENPLANNEN - ‘TOEGEZEGD-PENSIOENREGELING - NOTA 24 U.K.

2008

2007

3.884.515

5.999.864

15.538.058 -11.653.543 1.784.777

35.999.182 -29.999.318 954.524

toegezegd-pensioenregelingen, totaal

5.669.292

69.543.872

1. Componenten van vorderingen en verplichtingen uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen

92

1.1. Nettoverplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van gefinancierde toegezegdpensioenregelingen 1.1.1. Contante waarde van volledig of gedeeltelijk gefinancierde verplichtingen 1.1.2. Reële waarde van fondsbeleggingen ( - ) 1.3. Niet-opgenomen actuariële winsten (verliezen)

Verplichtingen (vorderingen) uit hoofde van Verplichtingen

15.538.058

35.999.182

Activa 2. Lasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen opgenomen in de winst en verliesrekening (a) 2.2. Rentekosten 2.3. Verwacht rendement op fondsbeleggingen ( - ) 2.7. Verlies (winst) op inperkingen en afwikkelingen Effectief rendement op fondsbeleggingen 3. Bewegingen in de contante waarde van de brutover plichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen 3.1. Contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, beginsaldo 3.3. Rentekosten 3.5. Actuariële (winsten) verliezen 3.7. Betaalde vergoedingen ( - ) 3.10. Belangrijke inperkingen en afwikkelingen 3.11. Contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, eindsaldo 4. Bewegingen in de reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen 4.1. Reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, beginsaldo 4.2. Verwacht rendement op de fondsbeleggingen 4.3. Actuariële winsten en verliezen 4.6. Bijdragen van de deelnemers aan de regeling 4.10. Reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, eindsaldo 5. Voornaamste actuariële veronderstellingen 5.1. Toegepaste disconteringsvoet 5.2. Verwacht rendement op fondsbeleggingen 5.4. Toekomstige verhogingen van toegezegde vergoedingen (a) Opgenomen in de ‘personeelskosten’

-11.653.543

-29.999.318

314.961 1.049.869 -734.908 104.987

-2.863.571 2.318.129 -1.636.326 -3.545.374 409.082

-12.178.477

-881.233

27.716.535 1.049.868 -2.099.737 -11.128.608

46.226.222 2.318.129 -4.227.176 -4.772.618 -3.545.373

15.538.057

35.999.181

-11.443.570

-509.125

23.097.112 734.908 -1.049.869 -11.128.609

34.362.855 1.636.326 -1.227.245 -4.772.619

11.653.543

29.999.318

6,40% 4,70% 2,75%

5,75% 5,40% 3,25%

VKP Packaging Group


PENSIOENPLANNEN - ‘TOEGEZEGD-PENSIOENREGELING - NOTA 24 NL

2008

2007

2.252.776

2.658.458

4.253.645 -2.000.869 -185.370

4.673.810 -2.015.352 -738.118

2.067.406

1.920.340

Lasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen opgenomen in de winst en verliesrekening (a) 2.1. Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 2.2. Rentekosten 2.3. Verwacht rendement op fondsbeleggingen ( - ) 2.5. Actuariële (winsten) verliezen, netto Effectief rendement op fondsbeleggingen

523.420 347.966 279.770 -125.015 20.699 520.039

350.460 307.303 196.165 -147.507 -5.501

3. Bewegingen in de contante waarde van de brutover plichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen

-420.165

-881.233

4.673.810 347.966 279.770 132.171 -1.177.103 -2.969

3.792.577 307.303 196.165 126.309 254.339 -2.883

4.253.645

4.673.810

-14.483

-509.125

2.015.352 125.015 -645.054 376.354 132.171 -2.969

2.524.477 147.507 -929.050 148.992 126.309 -2.883

2.000.869

2.015.352

6,15% 6,15% 4,00% 2,50%

5,43% 5,43% 4,00% 2,50%

1. Componenten van vorderingen en verplichtingen uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen 2.

4.

1.1. Nettoverplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van gefinancierde toegezegdpensioenregelingen 1.1.1. Contante waarde van volledig of gedeeltelijk gefinancierde verplichtingen 1.1.2. Reële waarde van fondsbeleggingen ( - ) 1.3. Niet-opgenomen actuariële winsten (verliezen) Verplichtingen (vorderingen) uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, totaal Verplichtingen Activa

3.1. Contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, beginsaldo 3.2. Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 3.3. Rentekosten 3.4. Bijdragen van deelnemers aan de regeling ( - ) 3.5. Actuariële (winsten) verliezen 3.7. Betaalde vergoedingen ( - ) 3.11. Contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, eindsaldo

Bewegingen in de reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen 4.1. Reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, beginsaldo 4.2. Verwacht rendement op de fondsbeleggingen 4.3. Actuariële winsten en verliezen 4.5. Bijdragen van de werkgever 4.6. Bijdragen van de deelnemers aan de regeling 4.7. Betaalde vergoedingen ( - ) 4.10. Reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, eindsaldo

5. Voornaamste actuariële veronderstellingen 5.1. Toegepaste disconteringsvoet 5.2. Verwacht rendement op fondsbeleggingen 5.3. Verwacht percentage van loonsverhogingen 5.4. Toekomstige verhogingen van toegezegde vergoedingen (a) Opgenomen in de ‘personeelskosten’

Jaarverslag 2008

93


II. 8 |

94

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

Andere vergoedingen na uitdiensttreding bevatten brugpensioenregelingen in België en Nederland en worden als ontslagvergoedingen behandeld. De schulden en kosten worden erkend op het ogenblik dat VPK Packaging Group N.V. of één van haar dochterondernemingen. Dit omvat tevens de “tijdelijke overlevingspensioenen”, het wezenpensioen en tijdelijke en permanente arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in Nederland.

De voorziening voor deze verplichtingen beloopt eind 2008 2.067.406 EUR .

De Nederlandse divisie Twinpack B.V. werd verkocht aan Noorderhuys Participaties B.V. en is niet langer inbegrepen in de IAS 19 ­rapportering. De verhoging van de toegepaste disconteringsvoet van 5,43% vorig jaar naar 6,15% op 31/12/2008 resulteert in een verhoogde actuariële winst van de toegezegd-pensioenregelingen. Andere voorzieningen met betrekking tot personeelsbeloningen Deze verwijzen tevens naar wettelijke eindeloopbaanvergoedingen in Frankrijk (IFC/IDR), alsook de aanvullingen bij brugpensioen en afscheids- en anciënniteitspremies die in België worden betaald.

VKP Packaging Group


95

UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN 窶天ERPLICHTINGEN - NOTA 25

Uitgestelde belastingen zijn het gevolg van het belastingeffect van tijdelijke verschillen tussen de statutaire rapportering en de geconsolideerde rapportering volgens IFRS. De bronnen van actieve en passieve belastinglatenties en hun gevolgen zijn :

Boekjaar

Activa

Verplichting

Netto

Activa

Verplichting

Netto

2008

2007

I. UITGESTELDE BELASTING

VORDERINGEN EN -

VERPLICHTINGEN

OPGENOMEN

IN DE BALANS

1.638.279

21.007.379

19.369.100

1.472.893

32.088.382

30.615.489

1. Afschrijvingen

0

31.194.278

31.194.278

0

34.936.607

34.936.607

2. Toegerekende bedragen

wisselstukken

1.015.832

1.390.646

0

2.912.815

2.912.815

0

-6.834

-6.834

0

0

0

-1.667.116

-1.667.116

0

-1.038.721

-1.038.721

0

0

0

0

0

0

361.651

-12.218.538 -13.856.817

1.472.893

-3.648.070

3. Voorzieningen

4. Termijncontracten

5. Verplichtingen uit

op valuta

hoofde van

vergoedingen na

uitdiensttreding

6. Herwaarderingen van

vaste activa, andere

dan financiテォle

7. Herwaarderingen van

financiテォle instrumenten

8. Fiscale verliezen

9. Fiscaal verrekenbare

11. Overige

tegoeden

1.638.279

-5.120.963

0

0

0

0

0

0

0

-221.733

-221.733

0

135.459

135.459

0

-8.159

-8.159

0

-42.356

-42.356

12. Toename (afname) door

wisselkoersverschillen

balans & P&L

Jaarverslag 2008


II. 8 |

96

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

Boekjaar

Activa

2008 Verplichting

Netto

2007

Activa

Verplichting

Netto

711.647 -6.347.986 3.332.033

1.209.472

4.541.505

III. ACTUELE EN

UITGESTELDE

BELASTINGLASTEN

(-BATEN)

-7.059.633

1. Actuele belastingen,

netto

1.1 Belastingen op

het resultaat

van het boekjaar

1.3. Aanpassingen aan

belastingen

van voorgaande perioden

1.4. Overige actuele

1.809.734

2.992.056

4.801.790

4.268.292

1.546.680

5.814.972

1.836.468

2.992.056

4.828.524

4.606.793

1.459.634

6.066.427

-26.734

0

-26.734

-338.501

87.046

-25.1455

0

0

-2.280.409 -11.149.776

-936.259

belastingen

2. Uitgestelde

belastingen,

netto

-8.869.367

2.1. M.b.t. de herkomst

en terugboeking van

tijdelijke verschillen

2.5. Overige uitgestelde

-337.208 -1.273.467

-8.869.367

-2.280.409

-11.149.776

-936.259

-337.208

-1.273.467

0

0

0

0

0

0

belastingen

Belastbare basis

2008 Belasting

%

III. AANSLUITING TUSSEN TOEPASSELIJK

EN EFFECTIEF BELASTINGTARIEF

1. Belasting op basis van het toepasselijk belastingtarief

4.731.770

1.1. Winst (verlies) v贸贸r belasting

13.921.066

1.2. Toepasselijk belastingtarief

33,99%

29,10%

2. Theoretische belastingvoet (*) 3. Impact van tarieven in andere rechtsgebied

-700.575

-238.125

4. Impact van niet-belastbare inkomsten

of speciale belastingregimes

-19.359.578

-6.580.320

5. Impact van niet-aftrekbare kosten

615.103

209.073

6. Impact van teruggenomen (aangewende) fiscale verliezen 7. Impact van wijzigingen in de belastingtarieven

0

-2.266.721

-770.458

8. Impact van over- of onderschattingen voor bepaalde perioden

0

0

9. Overige toename (afname)

0

-24.055

10. Belasting op basis van het effectief belastingtarief

4.801.790

10.1.

Winst (verlies) v贸贸r belasting

13.921.066

10.2.

Effectief belastingtarief

VKP Packaging Group

34,49%


De impact van “tarieven in ander rechtgebied of speciale belastingregimes” (punt 3 hierboven) betreft de impact van het coördinatiecentrum van VPK Packaging Group N.V. De erkenning van dit coördinatiecentrum loopt ten einde op 31 december 2009. Verder is de “impact van niet-belastbare inkomsten” de belastingsvrije winst van de overdracht van dochterondernemingen. De toepassing van de notionele intrestaftrek heeft in 2008 een belastingbesparing opgeleverd van 770.458 €. (*) De theoretische belastingvoet is de gewogen gemiddelde belastingvoet van de onderneming en al haar geconsolideerde

dochterondernemingen

Jaarverslag 2008

97


II. 8 |

98

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

LANGE TERMIJN SCHULDEN - NOTA 26 Boekjaar

2008

2007

Achtergestelde leningen

0

0

Niet-achtergestelde obligatieleningen

450.653

558.618

Leasingschulden en soortgelijke schulden

1.039.539

531.678

Kredietinstellingen

61.907.846

72.832.636

Overige leningen

0

-2.070

TOTAAL 63.398.038 73.920.862 Schulden op meer dan ĂŠĂŠn jaar die binnen het jaar vervallen

29.525.355

1.407.022

TOTAAL van lange termijn schulden en schulden die binnen het jaar vervallen 92.923.393 75.327.884

Terugbetalingen Boekjaar

2008

2007

2008

2007

Totaal

Totaal

Rente

Vast

Variabel

Vast

Variabel

Looptijd in jaar

< 1 jaar

> 1 jaar

1 - 5

>5

0

0

0

0

0

0

0

154.350

0

296.303

450.653

558.618

soortgelijke schulden

459.375

778.361

64.397

196.781

1.498.914

771.107

Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en Kredietinstellingen

29.065.980

13.908.061

42.464.072

5.535.713

Overige leningen

0

0

0

0

TOTAAL

29.525.355

14.840.772

90.973.826 73.975.489

KORTE TERMIJN SCHULDEN - NOTA 26 Boekjaar

2008

2007

Bankleningen, korte termijn

25.539.069

15.786.564

Leningen andere

9.300.000

21.650.000

308.305

308.894

35.147.374

37.745.458

Schulden tegenover groepsleden TOTAAL

Uitstaande kredietovereenkomsten betreffen vnl. kredieten in EUR met variabele rentevoeten. De gewogen gemiddelde interestvoet voor deze termijnschulden is 3,62% voor 2008 tov. 4,32% voor 2007.

VKP Packaging Group

0

22.670

42.528.469 6.028.797 92.923.393 75.327.884


99

Overige schulden - Nota 27 Lange termijn schulden Leveranciers

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

104.570

37.111

Te betalen wissels

0

0

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

0

0

Overige schulden

0

11.162

TOTAAL

104.570

48.273

Korte termijn schulden

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Ontvangen vooruitbetalingen

244.212

7

Dividenden

177.416

63.808

Toe te rekenen kosten

6.687.604

8.599.808

12.531

13.519

Andere schulden m.b.t. resultaatsverwerking Overige diverse schulden TOTAAL

102.323

134.671

7.224.086

8.811.813

Detail toe te rekenen kosten Toegestane volume discounts Te ontvangen locale taksen Nog te ontvangen facturen m.b.t.diverse exploitatiekosten Nog aan te rekenen financiĂŤle kosten Diverse toegekende personeelskosten

mio EUR

2.281 804 2.038 238 1.114

OPERATIONELE LEASES - NOTA 28 Contante waarde van de minimale leasebetalingen Minimale leasebetalingen, totaal Tussen 1 - 5 jaar

Lease betalingen

Boekjaar 2008

Hoogstens 1 jaar

1.696.758

2.886.476

Meer dan 1 jaar

2.886.476

4.583.234

winst- en verliesrekening

1.607.540

Minimale leasebetalingen, totaal Totale verplichting Minimale leasebetalingen opgenomen in de

Jaarverslag 2008


II. 8 |

100

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

FINANCIELE INSTRUMENTEN - MARKT EN ANDERE RISICO’S - NOTA 29 Interest rate swaps Boekjaar Effectieve interestvoet Datum volgende herprijzing TOTAAL < 1 jaar

3,01% 15.000.000

15.000.000

25.000.000

15.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

15.000.000

Type (1)

> 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

2

25.000.000

10.000.000

2,75%

10.000.000

3,01%

20.000.000

2,75% 03/03/2009

1 - 5 jaar

2007

> 5 jaar

2008

Resterende looptijd Nominaal bedrag & munt EUR 35.000.000

(1) 1 Betaling vlottend - Ontvangst vast

2 Betaling vast - Ontvangst vlottend

EFFECTIVITEIT TENGEVOLGE VAN

Reële waarde-

Kasstroom-

afdekking

afdekking

netto

investering

TOTAAL

AFDEKKINGSVERRICHTINGEN

Afdekking

1. Nettoresultaat tengevolge van de

afdekkingsverrichting

1.1. Winsten (verliezen) op de afgedekte positie

1.2. Winsten (verliezen) op

het afdekkingsinstrument

VKP Packaging Group

-1.120.477

0

0

-1.120.477

0

0

-1.120.477

-1.120.477


101

Karakteristieken, risico’s en beleidsbepalingen Afgeleide financiële instrumenten kunnen gebruikt worden teneinde risico’s te beperken met betrekking tot ongunstige schommelingen in intrestpercentages en wisselkoersen die voortvloeien uit de operationele, financiële en investeringsactiviteiten. De beleidsbepalingen van de groep inzake financiële risico’s, voorzien in het gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Dit zijn instrumenten waarvan de waarde afgeleid wordt van één of meer onderliggende activa of indices. De belangrijkste derivaten die gebruikt worden door de groep zijn : termijncontracten vreemde valuta en interest­swaps. Valutarisico De belangrijkste afgeleide financiële instrumenten die gebruikt worden om valutarisico’s te beheersen zijn : termijncontracten vreemde valuta. Gevoeligheidsanalyse voor valutarisico

Omrekeningsrisico vreemde valuta

Ongeveer 20 % van de opbrengsten van de groep wordt gerealiseerd door dochterondernemingen die hun activiteiten voeren in een andere munt dan de euro. De deviezen waarin de belangrijkste dochterondernemingen van de groep werkzaam zijn betreffen het Britse pond, de Poolse Zloty, de Deense, de Noorse en de Czech kroon.

Transactioneel risico vreemde valuta

De meeste niet-afgeleide monetaire financiële instrumenten van de groep zijn ofwel uitgedrukt in de functionele munt van de dochteronderneming of worden er in omgezet.

Interestrisico Het afdekken van intrestrisico betreft een vooropgestelde mix tussen vaste en variabele rentevoeten. Variabel interestrisico op leningen in euro

De groep ging interestswaps aan om het variabele interestrisico af te dekken.

De uitstaande kredietovereenkomsten die werden afgedekt, zullen afgelost zijn binnen een termijn van 5 jaar.

Gevoeligheidsanalyse rentevoet

De rentedragende leningen, voor een totaal uitstaand bedrag van 128.070.767 euro, hebben voor 65 % een variabele rentevoet. Kredietrisico Kredietrisico omvat alle vormen van risico met betrekking tot de contract partijen, zoals het ingebreke blijven van de contract partij voor het voorzien van ontleende bedragen, afdekkingen, afwikkelingen en andere financiële activiteiten. De onderneming heeft beleidsbepalingen voor kredietrisico uitgewerkt en beheerst de risico’s verbonden aan de contract partijen. Vermogensstructuur De groep tracht constant om haar vermogensstructuur (combinatie van schulden en eigen vermogen) te optimaliseren. Het belangrijkste objectief van de vermogensstructuur is de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde terwijl tegelijkertijd de gewenste financiële flexibiliteit blijft behouden om strategische projecten uit te voeren. Andere belangrijke factoren bij het bepalen van de vermogensstructuur zijn mogelijke beperkingen om dividenden uit te keren alsook het behoud van een fundmenteel

Jaarverslag 2008


II. 8 |

102

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

­gezonde financiële structuur. Naast de wettelijke vereiste minima voor eigen vermogen die van toepassing zijn op onze filialen in de verschillende landen is VPK Packaging Group N.V. niet onderworpen aan enige extern opgelegde vereisten voor haar vermogensstructuur. Bij het analyseren van de vermogensstructuur gebruiken we de IFRS classificaties voor het onderscheid tussen eigen vermogen en schulden. Reële waarde De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen ter zake goed geïnformeerde en tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. In overeenstemming met IAS 39 worden alle afgeleide financiële instrumenten aan reële waarde opgenomen in de balans. De reële waarde van een afgeleid financieel instrument is ofwel de genoteerde marktprijs of wordt ofwel berekend volgens waarderingsmodellen die actuele marktprijzen in rekening nemen. Deze modellen houden ook rekening met de kredietwaardigheid van de tegenpartij. De reële waarde van deze instrumenten geeft in het algemeen de geschatte bedragen weer die de groep zou ontvangen bij het afwikkelen van voordelige contracten of de geschatte bedragen die de groep zou moeten betalen om onvoordelige contracten te verbreken op balansdatum. Hierbij houdt de groep rekening met huidige niet-gerealiseerde winsten of verliezen op lopend contracten.

WARRANTENPLAN - NOTA 30 De buitengewone Algemene Vergadering besliste op 17 februari 1999 tot de uitgifte van 100.000 warranten volgens de ­voorwaarden en modaliteiten zoals beschreven in een warrantenplan, dat was goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 februari 1999 (hierna “het Warrantenplan” genoemd), en waarvan de objectieven als volgt samengevat kunnen worden: • Het creëren van een incentive op lange termijn voor personeelsleden en bestuurders van de vennootschap (of haar

dochterondernemingen) die een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het succes en de groei van de vennootschap;

• De vennootschap de mogelijkheid geven om bekwame en ervaren werknemers en bestuurders aan te trekken; • Een gemeenschappelijk belang te creëren tussen de begunstigden van de warranten enerzijds en de aandeelhouders van

de vennootschap anderzijds, dat gericht is op een waardestijging van het aandeel van de vennootschap.

De vennootschap zelf kan onder geen beding warranten uitoefenen. Ingevolge de beslissing van de buitengewone Algemene Vergadering van 17 februari 1999 werden van de 100.000 warranten, waarop de vennootschap had ingeschreven, 29.970 warranten effectief toegekend aan 52 personeelsleden en bestuurders. Het Warrantenplan werd, op voorstel van de Raad van Bestuur, lichtjes gewijzigd ingevolge de beslissing van de buitengewone Algemene Vergadering van 9 maart 1999. De warranten luiden op naam en worden ingeschreven in het register der warranthouders dat wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

VKP Packaging Group


Het Warrantenplan voorziet dat de warranten die worden toegekend in het jaar van uitgifte, te weten 17 februari 1999, uitoefenbaar zullen worden voor 4/10 gedurende de maand maart van het vierde jaar volgend op hun toekenning. In ieder van de daaropvolgende jaren wordt 1/10 bijkomend uitoefenbaar gedurende de maand maart. De laatste uitoefeningsperiode is voorzien voor januari 2009. Nadien vervallen de warranten. Het Comité voor het Warrentenplan, dat door de Raad van Bestuur werd gedelegeerd om o.a. in te staan voor de administratie en uitvoering van het Warrantenplan, kan de uitoefenperiodes verlengen of verkorten, of eventuele bijkomende uitoefenings­ periodes voorzien. In 2000 werden 3.759 nieuwe warranten uitgegeven maar waren ondertussen 4.600 warranten vervallen o.a. ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de vennootschap of haar dochteronderneming enerzijds en een aantal begunstigde werknemers anderzijds. Het aantal effectief uitstaande doch niet uitgeoefende warranten bedroeg 29.129 stuks per 31 december 2000. Na 2000 werden geen nieuwe warranten meer toegekend. In maart 2003 was het voor het eerst mogelijk om tot maximaal 40% van de toegekende warranten conform het Warrantenplan, uit te oefenen. In totaal werden 208 warranten uitgeoefend. In maart 2004 werden 232 warranten uitgeoefend. Rekening houdend met een aantal warranten die waren vervallen in 2003 ingevolge de beëindiging van enkele arbeidsovereenkomsten, bedroeg het totaal aantal uitstaande doch nog niet uitgeoefende warranten 27.609 stuks per 31 december 2004. In mei 2005 hadden 8 warranthouders binnen de vooropgestelde termijn en overeenkomstig de gestelde voorwaarden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot omzetting van warranten in aandelen. In totaal werden 1.165 warranten omgezet in aandelen. Het totaal aantal uitstaande doch nog niet uitgeoefende warranten bedroeg 26.444 op 31 december 2005. In maart 2006 oefenden 13 warranthouders binnen de vooropgestelde voorwaarden in totaal 4.724 warranten uit. Hierdoor alsmede door het verlaten van een warranthouder van het bedrijf als werknemer, bedroeg het totaal aantal niet-uitgeoefende warranten op 31 december 2006 21.390 stuks. In april 2007 hebben 17 warranthouders in totaal 1.551 warranten uitgeoefend. Hierdoor alsmede door het verlaten van een warranthouder van het bedrijf als werknemer, bedroeg het totaal aantal niet-uitgeoefende warranten op 31 december 2007 19.813 stuks. In april 2008 hebben 15 warranthouders conform de voorwaarden van het Warrantenplan in totaal 1.441 warranten ­uitgeoefend. Het totaal aantal niet-uitgeoefende warranten op 31 december 2008 kwam hierdoor op 18.372 stuks. Tijdens de laatste uitoefenperiode in januari 2009 hebben 16 warranthouders in totaal 2.026 stuks uitgeoefend. Het totaal aantal niet-uitgeoefende kwam hierdoor op 16.346 stuks die onherroepelijk komen te vervallen. Hiermee is ook definitief een einde gekomen aan het Warrantenplan dat was goedgekeurd in februari 1999.

Jaarverslag 2008

103


II. 9 |

104

Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Bij de beoordeling van de diverse posten van de balans moeten we rekening houden met volgende wijzigingen in de consolidatiekring: Twinpack BV werd verkocht per 1 januari 2008, en per 1 juli 2008 werden ook Doopa N.V. en Doopatrans N.V. verkocht. Saucas Europe P.O.S. N.V. werd opgenomen in de consolidatiekring vanaf november 2008. BALANS ACTIVA Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit de implementatiekosten en ontwikkelingen van het SAP-ERP pakket. Gezien de investeringen hier lager waren dan de overeenstemmende afschrijvingslasten resulteerde dit in een daling van de immateriële vaste activa. Goodwill De daling in Goodwill (860K EUR) is hoofdzakelijk het gevolg van de uitboeking van de goodwill bij de verkoop van de dochter­ ondernemingen Doopa N.V. en Doopatrans N.V. Daarnaast werd ook de goodwill op Corex Luxemburg S.A. aangepast. Materiële vaste activa In 2008 werd er voor een totaal van 65,3 mio EUR geïnvesteerd in materiële vaste activa. De belangrijkste investeringsposten waren de verdere investeringen voor de ombouw van papiermachine PM-7 te Oudegem (België), de uitbouw van de nieuwe verpakkingsproductie-eenheid in Salonta (Roemenië), en de uitbouw van een tweede Poolse verpakkingsproductie-eenheid te Radomsko. De overdrachten door verkoop van dochterondernemingen Doopa N.V. en Doopatrans N.V. Gezien de beslissing om over te gaan tot de sluiting van Rigid Paper Ltd in januari 2009 werden de betrokken activa gewaardeerd aan realisatiewaarden. Financiële vaste activa De Financiële Vaste Activa dalen van 1.144K EUR naar 303K EUR eind 2008. De belangrijkste bewegingen zijn hier enerzijds de verkoop van de aandelen Abzac Iberica en Abzac France, waar we telkens een participatie van 10% bezaten, en anderszijds de verhoging van de participaties in Saucas Europe P.O.S. N.V. en Corex Duitsland GmbH I. Gr. respectievelijk tot 75% en 100%, zodat deze nu worden opgenomen in de consolidatiekring. Uitgestelde belastingvorderingen Volgens de IFRS-regels werden de uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingschulden per vennootschap gecompenseerd. Voorraden De voorraden daalden met 695K EUR tot 56.197K EUR. De wijzigingen in consolidatiekring hadden hier slechts minimale impact. Handelsvorderingen en overige vorderingen (vlottend deel) De handelsvorderingen namen af met 18,5% of 21.667K EUR. Wijzigingen in de consolidatiekring verklaren 5,7 mio EUR hiervan. Daarnaast heeft ook de devaluatie van het GBP een belangrijke impact van maar liefst 2,4 mio EUR. De resterende daling is hoofdzakelijk toe te wijzen aan een strakkere opvolging van de openstaande vorderingen.

VKP Packaging Group


Beleggingen op korte termijn en liquide middelen De beleggingen op korte termijn en de liquide middelen bedragen 22.962K EUR. Deze beleggingen bestaan voor 10.422K EUR uit een korte termijn deposito in GBP. De overige bedragen zijn korte termijn deposito’s in EUR. PASSIVA Eigen vermogen Voor de bewegingen in het eigen vermogen, zie blz. 62, hoofdstuk II.5 “Geconsolideerde staat van het eigen vermogen”. Minderheidsbelangen Door de verwerving van 75% van de aandelen van Saucas Europe P.O.S. N.V. blijft 25% in handen van derden. De dochteronder­ neming Aquila Sp.z o.o is voor 85% in handen van VPK Packaging Group N.V. Langlopende voorzieningen De toename in de langlopende voorzieningen ten belope van 1.391K EUR wordt hoofdzakelijk toegewezen aan de aanleg van de sluitingsprovisie voor Rigid Paper Ltd (UK). Uitgestelde belastingverplichtingen Het betreft hier uitgestelde belastingschulden, voortvloeiend uit de tijdelijke verschillen tussen de fiscale boekwaarde van de activa en de boekwaarde bij de consolidatie en dit als gevolg van verschillende waarderingsregels. De significante daling is hoofdzakelijk te wijten aan de latente belasting die werd opgenomen ten gevolge van het negatieve resultaat van Oudegem Papier N.V. Langlopende rentedragende verplichtingen De afname in de lange termijnschuld is de resultante van bijkomende LT-financieringen en de transfer naar de korte termschulden in overeenstemming met de voorziene aflossingsschema’s. De netto-financiële schuld steeg van 98,9 mio EUR tot 105,2 mio EUR. De gearing ratio steeg van 36,71% tot 39,47%. De liquiditeitsgraad bedraagt 1,53% t.o.v. 1,58% jaar. Eind 2008 zijn 28,9% van de uitstaande leningen vastgelegd aan een vaste rentevoet. Van de totale langlopende bankschulden van 91,0 mio EUR dient 29,0 mio EUR afgelost of geherfinancierd te worden in de loop van 2009. De herfinanciering hiervoor is reeds afgedekt. De toename in de lange termijnschuld is in grote mate het resultaat van de investeringen voor de verhoging van de papiercapaciteit in België en de uitbreiding van verpakkingscapaciteit in Polen en Roemenië uitgevoerd in 2008. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Hier betreft de toename het korte-termijn gedeelte van bestaande lange termijnfinancieringen (cfr supra). Handels- en overige schulden De sterke daling (- 15.660 K EUR) in de handelsschulden kan hoofdzakelijk teruggebracht worden tot de daling bij Oudegem Papier N.V. Deze daling kan dan weer verklaard worden door het verhoogde niveau eind vorig jaar dankzij de belangrijke investeringen voor de ombouw van papiermachine PM-7.

Jaarverslag 2008

105


II. 9 |

106

Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten De omzet daalde in totaliteit met 6,4%, hoofdzakelijk wegens de desinvesteringen die plaatsvonden tijdens 2008. Deze omzetten kunnen als volgt opgesplitst worden: Papier

2008

2007

Verschil

%

-33,6%

50.029.980

75.294.934

-25.264.954

511.806.842

479.564.762

32.242.080

6,7%

- BelgiĂŤ

161.917.609

145.384.231

16.533.378

11,4%

- Frankrijk

144.222.446

142.411.136

1.811.310

1,3%

- UK

76.316.647

83.898.253

-7.581.606

-9,0%

- Nederland

52.339.925

48.268.087

4.071.838

8,4%

- Polen

52.125.475

37.888.517

14.236.958

37,6%

- Overige

24.884.740

21.714.538

3.170.202

14,6%

Verpakking

Handel

7.727.934

53.471.907

-45.743.973

-85%

569.564.756

608.331.603

-38.766.847

-6,4%

Gecorrigeerd voor de wijzigingen in de consolidatiekring steeg de omzet met 2,0%.

Papier Verpakking

2008

2007

Verschil

%

46.250.551

68.008.328

-21.757.777

-32,0%

510.953.175

479.564.762

31.388.413

6,5%

- BelgiĂŤ

161.063.942

145.384.231

15.679.711

10,8%

- Frankrijk

144.222.446

142.411.136

1.811.310

1,3%

- UK

76.316.647

83.898.253

-7.581.606

-9,0%

- Nederland

52.339.925

48.268.087

4.071.838

8,4%

- Polen

52.125.475

37.888.517

14.236.958

37,6%

- Overige

24.884.740

21.714.538

3.170.202

14,6%

Handel

7.727.934

6.416.971

1.310.963

20,4%

564.931.660

553.990.061

10.941.599

2,0%

VKP Packaging Group


De daling in omzet aan externe klanten in het papiersegment bedroeg 32%, terwijl de intra-groepsverkopen stegen met 2,6%. De verhouding interne-externe verkopen steeg hierdoor met 10% (van 52,2% naar 62,2%). In totaliteit (intern en extern) daalde de papieromzet met 13,9%, hoofdzakelijk door een daling van de gemiddelde verkoopprijs met 10,9% en een daling van het geproduceerde volume met 2,1%. Dit laatste is het gevolg van de opstart van vernieuwde papiermachine PM-7 te Oudegem (BelgiĂŤ) na de ombouw einde 2007. De papierprijzen daalden siginificant in de 2de jaarhelft. Het verpakkingssegment kende een groei van 6,5%, gedreven door een toename van het volume met 3,0% en een gemiddelde prijstoename van 3,8%. De terugval in omzet in de UK is te wijten aan de impact van de GBP-koers. Het wisselkoerseffect van de GBP bedroeg immers 11,2 mio EUR of 13,3% op de UK-omzet. Gecorrigeerd voor dit effect was er dus een omzetgroei van 3,6 mio EUR. In Polen bereikte men na het opstartjaar 2007 nagenoeg volle capaciteitsbenutting gedurende 2008.

Exploitatielasten Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen De grond- en hulpstoffen daalden van 48,3% naar 44,5% van de totale bedrijfsopbrengsten. Belangrijkste grondstoffen zijn oud papier, papier en zetmeel. Waar deze grondstoffen piekprijzen kenden tijdens het eerste kwartaal van 2008, kenden ze een forse daling in het laatste kwartaal. Binnen het papiersegment zien we een negatief marge-effect van 3,6% door de sterkere daling van de verkoopprijzen t.o.v. de grondstofprijzen. Binnen het verpakkingssegment werd door het vertraagde effect op de verkoopprijzen evenwel een bijkomende marge gecreĂŤerd van 3,6%. Personeelskost De totale Personeelskost steeg met 2,7% in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar werd wel 2,4 mio EUR aan pensioenprovisies teruggenomen. Gecorrigeerd hiervoor bedraagt de stijging van de loonkost 0,7%. De hoge inflatie en de resulterende loonkoststijging werden opgevangen door een verhoogde productiviteit. De personeelskost vertegenwoordigde in 2008 22,1% van de totale exploitatielasten t.o.v. 21,3% in 2007. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen De afschrijvingen en waardeverminderingen stegen met 4,4 mio EUR tot 36,2 mio EUR. Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de papierfabriek te Rigid (UK), werd een bijzondere waardevermindering geboekt op de gebouwen, installaties en machines ten belope van 4,5 mio EUR. Met betrekking tot de stopgezette investering in een nieuwe papierfabriek in Centraal-Europa werd een bedrag van 2 mio EUR afgeschreven.

Jaarverslag 2008

107


II. 9 |

108

Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Herstructureringskosten Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de papierfabriek te Rigid (UK), werd een herstructureringsprovisie geboekt van 1,6 mio EUR. Begin januari 2009 werden de activiteiten effectief stilgelegd. Overige exploitatielasten De overige exploitatielasten kunnen als volgt worden opgesplitst:

2008

2007

Transport

39.710.374

37.701.102

Onderhoud gebouwen, machines, installaties, (rollend) materieel

30.805.330

27.928.837

Energie en nutsvoorzieningen

30.051.235

23.623.421

Marketing-, verkoops-, en representatiekosten

4.643.382

4.441.251

Huur gebouwen

4.284.705

3.947.648

Consulting

3.911.894

2.447.363

IT diensten en supplies

3.336.543

2.903.122

Outsourcing

3.003.313

2.828.461

Afvalverwerking

2.253.098

2.127.699

Huur machines en rollend materiaal

2.077.630

1.877.474

Verzekeringen

1.826.757

3.410.932

Overige

6.849.546

5.521.950

132.753.807

118.768.260

TOTAAL

De stijging in de overige exploitatielasten kan hoofdzakelijk toegewezen worden aan een stijging van de energiekost (+6,4 mio EUR), de onderhoudskost (+2,9 mio EUR) en de transportkost (+2 mio EUR). De energiekost steeg van 23,6 mio EUR naar 30,1 mio EUR. 69,1% van de energiekost wordt gemaakt binnen de papierproductie. De belangrijkste energiecomponenten zijn gas (50,9%), steenkool (22,0%) en elektriciteit (22,3%). De stijging ligt vooral bij de gaskost (+5,4 mio EUR) en de steenkoolkost (+2,2 mio EUR). De elektriciteitskost daalde met 1,6 mio EUR. De gestegen energiekosten kunnen enerzijds toegewezen worden aan de stijging van de eenheidsprijzen alsook door het verhoogde eenheidsverbruik tijdens de opstartperiode van de omgebouwde papiermachine PM-7. De daling in de elektriciteitskost hebben we te danken aan een verhoging van de verkregen WKK- en GS-certificaten. De verhoging in de onderhoudskost (+2,9 mio EUR) kan hoofdzakelijk worden toegewezen aan de opstart van de omgebouwde papiermachine PM-7 (+3,4 mio EUR). Winst op de overdracht van vaste activa Naast een verlies van 1,3 mio EUR op de overdracht van machines en installaties, werd een winst gerealiseerd van 19,4 mio EUR op de verkoop van de participaties in Twinpack B.V. en Doopa N.V. respectievelijk op 01/01/2008 en 01/07/2008.

VKP Packaging Group


Financieel Resultaat Over 2008 werd er een financieel verlies gerealiseerd ten belope van 16,9 mio EUR. Dit verlies bestond hoofdzakelijk uit wisselkoersverliezen: Interesten IRS-Market-to-Market Bankkosten

2008

4.803.468 877.457 454.599

Niet gerealiseerde FX-verliezen

6.956.011

Gerealiseerde FX-verliezen

3.609.861

Overige

203.165 16.904.561

De wisselkoersverliezen zijn hoofdzakelijk gelinkt aan niet afgedekte GBP-posities. Het GBP zakte van EUR/GBP 0,733 eind december 2007 naar EUR/GBP 0,953 eind 2008 (-30%). De significante wisselkoersval zette zich in midden november en piekte op het jaareinde. Naast de koersverliezen op het GBP werden er ook verliezen genoteerd op de PLN. In K EUR Niet Gerealiseerd FX-Verlies (-)/Winst (+) Gerealiseerd FX-Verlies (-)/Winst (+)

GPB

PLN

NOK

Andere

TOTAAL

-4.962

-1.780

0

-214

-6.956

-3.376

-109

-215

-128

-3.610

-8.338

-1.672

-215

-341

-10.566

Winstbelastingen Gezien het belangrijke eenmalige opstartverlies in 2008, na de ombouw van papiermachine PM-7 eind 2007, werd een belangrijke terugname geboekt van de uitgestelde belastingslatentie m.b.t. de Belgische papierentiteit.

Jaarverslag 2008

109


II. 10 |

110

Verslag van de commissaris

Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders van de vennootschap VPK ­PACKAGING GROUP N.V. over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermelding. Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, met een balanstotaal van 500.661 (000) EUR en waarvan de winst- en verliesrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 19.692 (000) EUR. Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte grondslagen voor de financiële verslaggeving; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat. Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het geconsolideerd geheel, alsook met zijn procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, van de consolidatiegrondslagen, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële positie, van de financiële prestaties, en van de kasstromen van het geconsolideerd geheel, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Bijkomende vermelding Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet van aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen: - Het geconsolideerd jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen worden geconfronteerd, alsook van hun positie, hun voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat. Gent, 3 april 2009 Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV - Commissaris Vertegenwoordigd door Stefaan Rabaey - Bedrijfsrevisor - Vennoot

VKP Packaging Group


De statutaire jaarrekening van VPK Packaging Group N.V. wordt verkort weergegeven conform artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening per 31 december 2008 werd opgesteld volgens Belgian GAAP en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 24 april 2009. Conform het Wetboek van vennootschappen zal het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening en het rapport van de Commissaris gratis beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel binnen de wettelijke termijnen. De neerlegging bij de Nationale Bank van BelgiĂŤ is voorzien in de loop van mei 2009. De commissaris heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven over de statutaire jaarrekening van VPK Packaging Group N.V. De voornoemde documenten zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel en zijn te consulteren op de website.

Jaarverslag 2008

111


II. 11 |

112

Statutaire jaarrekening VPK Packaging Group N.V. (verkorte versie)

BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIEF (000 EUR)

31.12.2008

31 12 2007

31 12 2006

VASTE ACTIVA

179.210

163.370

131.100

II. Immateriële vaste activa

161

226

293

III. Materiële vaste activa

429

371

479

A. Terreinen en gebouwen

85

107

134

B. Installaties, machines en uitrusting

10

14

11

334

176

260

74

74

178.620

162.773

130.328

C. Meubilair en rollend materieel

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

IV. Financiële vaste activa

A. Verbonden ondernemingen

178.600

162.753

130.308

178.600

162.753

130.308

C. Andere financiële vaste activa

20

20

20

20

20

20

VLOTTENDE ACTIVA

7.242

2.305

5.118

VI. Vorderingen op meer dan één jaar

2.275

0

0

1. Deelnemingen 1. Aandelen

A. Handelsvorderingen

0

0

0

B. Overige vorderingen

2.275

0

0

4.553

1.964

2.248 2.015

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

A. Handelsvorderingen

4.480

1.801

B. Overige vorderingen

73

163

233

VIII. Geldbeleggingen

8

8

2.598

A. Eigen aandelen 8

8

8

B. Overige beleggingen

0

0

2.590

50

30

36

356

303

236

186.452

165.675

136.218

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

VKP Packaging Group


PASSIEF (000 EUR)

31 12 2008

31 12 2007

31 12 2006

EIGEN VERMOGEN

98.712

67.492

60.293

I. Kapitaal

21.110

21.083

21.057

21.110

21.083

21.057

A. Geplaatst kapitaal

II. Uitgiftepremies IV. Reserves

38

38

38

19.362

19.405

19.448

A. Wettelijke reserves

2.200

2.200

2.200

B. Onbeschikbare reserves

8

8

123

1. Voor eigen aandelen

8

8

8

2. Andere

0

0

115

C. Belastingvrije reserves

2.359

2.402

2.445

D. Beschikbare reserves

14.795

14.795

14.680

V. Overgedragen winst

58.202

26.966

19.750

23

0

1

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten

B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

23

0

0

1

SCHULDEN

87.717

98.183

75.924

VIII. Schulden op meer dan één jaar

40.000

50.000

25.000 25.000

A. Financiële schulden

40.000

50.000

40.000

50.000

25.000

47.346

47.804

50.760

4. Kredietinstellingen

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

A. schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen

10.000

5.000

B. Financiële schulden

2

3

16.262

2

3

16.262

C. Handelsschulden

1.785

822

1.273

1.785

822

1.273

E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

624

597

577

1. Belastingen

324

296

337

2. Bezoldigingen en sociale lasten

300

301

240

F. Overige schulden

34.935

41.382

32.648

371

379

164

186.452

165.675

136.218

1. Kredietinstellingen 1. Leveranciers

X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

Jaarverslag 2008

113


II. 11 |

114

Statutaire jaarrekening VPK Packaging Group N.V. (verkorte versie)

RESULTATENREKENING (000 EUR) I. Bedrijfsopbrengsten

D. Andere bedrijfsopbrengsten

II. Bedrijfskosten

31 12 2008

31 12 2007

31 12 2006

10.669

9.648

8.066

10.669

9.648

8.066

9.873

7.642

6.443

B. Diensten en diverse goederen

7.329

5.368

4.601

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

2.283

2.090

1.622

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op

227

174

208

opricht., immat. en mat. vaste activa

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten

23

G. Andere bedrijfskosten

11

10

12

796

2.006

1.623

20.119

14.117

6.976

18.000

13.723

5.663

2.115

359

1.300

III. Bedrijfswinst IV. Financiële opbrengsten

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

B. Opbrengsten uit vlottende activa

C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten

A. Kosten van schulden

C. Andere financiële kosten

4

35

13

4.461

3.554

3.442

4.383

3.481

3.174

78

73

268

16.454

12.569

5.157

14.829

367

45

14.783

0

7

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening,

voor belasting

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

46

367

38

Uitzonderlijke kosten

73

2

10

E. Andere uitzonderlijke kosten

73

2

10

VIII.

31.210

12.934

5.192

IX.bis A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

IX. Winst van het boekjaar vóór belasting

0

0

1

X. Belastingen op het resultaat

7

-3

27

A. Belastingen

7

0

31

B. Regularisering van belast. en terugneming van

voorz. voor belast.

XI. Winst van het boekjaar XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

VKP Packaging Group

-3

-4

31.203

12.937

5.166

43

43

120

31.246

12.980

5.286


RESULTAATVERWERKING (000 EUR) A. Te bestemmen winstsaldo

31 12 2008

31 12 2007

31 12 2006

58.211

32.731

25.066

1. Te bestemmen winst van het boekjaar

31.246

12.980

5.286

2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar

26.965

19.751

19.780

C. Toevoeging aan het eigen vermogen

0

0

103

2. Aan de wettelijke reserve

0

0

103

D. Over te dragen resultaat

58.201

26.966

19.750

58.211

26.965

19.750

10

5.765

5.213

0

5.700

5.173

10

65

40

1. Over te dragen winst

F. Uit te keren winst

1. Vergoeding van het kapitaal

2. Vergoeding aan bestuurders en zaakvoerders

115

(*) De niet-gebruikte rubrieken worden niet vermeld (art. 82 §3 van het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek

van Vennootschappen)

Waarderingsregels 1. Beginsel De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en het uitvoeringsbesluit van 30 januari 2001. Ten behoeve van het getrouwe beeld zijn geen afwijkingen noodzakelijk van voormelde waarderingsregels. De waarderingsregels werden ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd. De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan enig ander boekjaar moeten worden toegerekend. Tevens zijn de cijfers van de opeenvolgende boekjaren vergelijkbaar.

2. Bijzondere regels 1. Activa 1. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa betreffen hoofdzakelijk de software licenties aangekocht bij derden.

Deze immateriële vaste activa worden tegen hun aanschaffingswaarde gewaardeerd en lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar (20%).

Het bedrag van de immateriële vaste activa omvat geen kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Alle kosten van onderzoek en ontwikkeling worden onmiddellijk ten laste genomen.

2. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde, dit is de aankoopprijs (inbegrepen

De intercalaire interesten worden niet geactiveerd.

bijkomende kosten), hun kostprijs of hun inbrengwaarde.

Jaarverslag 2008


II. 11 |

116

Statutaire jaarrekening VPK Packaging Group N.V. (verkorte versie)

Voor de berekening van de afschrijvingen worden de volgende percentages toegepast:

Gebouwen

5%

Groot onderhoud gebouwen

20%

Installaties, machines en uitrusting

10-15%

Tweedehands materieel

20%

Informaticamaterieel

33,33%

Meubilair

10%

Rollend materieel

20%

Leasing

hetzelfde % als materieel in eigendom

Activa in aanbouw

% volgens aard van investering

De afschrijving gebeurt volgens de lineaire en/of de degressieve methode.

3. Financiële vaste activa

De aandelen worden tegen hun aanschaffingsprijs geboekt exclusief de bijkomende kosten die ten laste van de resultatenrekening vallen. Ze worden elk jaar afzonderlijk gewaardeerd.

De waardering geschiedt aan de hand van de boekhoudkundige netto vermogenswaarde van de aandelen of van de vermoedelijke contractuele waarde bij verkoop of volgens de criteria die bij de aankoop van de aandelen werden aangewend wanneer de deelneming werd verkregen tegen een prijs die afwijkt van haar boekwaarde.

Waardeverminderingen worden toegepast wanneer de geraamde waarde, berekend zoals hiervoor uiteengezet, lager uitvalt dan de boekwaarde en wanneer, naar de mening van de Raad van Bestuur, de waardevermindering van duurzame aard is, wat door de positie, de rendabiliteit, de vermoedelijke realisatiewaarde en de vooruitzichten van de deelneming wordt verantwoord. De waardeverminderingen worden teruggenomen wanneer de geraamde waarde hoger is dan de boekwaarde die rekening hield met de waardeverminderingen en voor zover, naar de mening van de Raad van Bestuur, het verschil van duurzame aard is.

4. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De Raad van Bestuur zal een standpunt innemen met

De betreffende BTW wordt op de activa behouden en wordt slechts in resultaat genomen indien de recupereerbaar-

betrekking tot de eventuele noodzakelijke waardeverminderingen. heid onmogelijk zou blijken.

Er wordt steeds een waardevermindering geboekt per individuele vordering, wat ook geldt voor een eventuele terugname van de waardevermindering.

5. Liquide middelen en geldbeleggingen

In het algemeen volgen ze dezelfde regels als die welke werden omschreven voor de rubriek ­“Financiële vaste activa”. Niettemin zal de Raad van Bestuur elke waardevermindering boeken, ongeacht of ze al dan niet duurzaam is.

6. Overlopende rekeningen

De over te dragen kosten bevatten pro rata kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar maar die ten laste worden gebracht van het volgende boekjaar. De verworven opbrengsten, d.w.z. de pro rata van de opbrengsten die slechts in de loop van het volgende boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar.

VKP Packaging Group


117

2. Passiva

1. Kapitaal

Het saldo geeft het daadwerkelijk ingebrachte kapitaal en is gewaardeerd tegen nominale waarde.

2. Schulden

Alle schulden worden ingeboekt tegen nominale waarde.

Schulden in vreemde valuta worden omgerekend volgens de officiële koers op balansdatum.

3. Voorzieningen voor risico’s en kosten

De Raad van Bestuur zal elk jaar een volledig onderzoek wijden aan de voorheen aangelegde voorzieningen ter dekking

De Raad van Bestuur zal zich bezinnen over de noodzaak van het aanleggen of terugnemen van voorzieningen, door

van de risico’s en kosten waaraan de onderneming is blootgesteld. post per post de rekeningen te analyseren en alle gegevens die niet-gedekte risico’s kunnen uitlokken, zoals geschillen enz. te ­onderzoeken. Hij zal voor de voornaamste risico’s de geëigende waarderingsmethodes vastleggen.

De voorzieningen voor risico’s en kosten worden systematisch aangelegd of teruggenomen en het aanleggen of terugnemen ervan mag niet van het resultaat van het boekjaar afhankelijk gesteld worden.

4. Overlopende rekeningen

Het betreft pro rata kosten, die pas in een later boekjaar zullen betaald worden, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar. Deze kosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het betreft eveneens de over te dragen opbrengsten, d.w.z. de pro rata van de opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van het vorige boekjaar zijn geïnd maar die betrekking hebben op een later boekjaar.

5. Vreemde valuta

Vlottende activa en passiva, uitgedrukt in vreemde valuta, worden omgerekend aan de hand van de slotkoers op het einde van het boekjaar.

De omrekeningsverschillen worden per munt geglobaliseerd. Indien men een negatief omrekenings­verschil krijgt, wordt dit ten laste gelegd van het resultaat. Krijgt men een positief omreken­ingsverschil, dan wordt dit verwerkt via de overlopende rekeningen.

Jaarverslag 2008


II. 12 |

118

Oproeping tot de gewone algemene vergadering

De Raad van Bestuur van VPK Packaging Group N.V. heeft het genoegen haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van haar gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, op vrijdag 24 april 2009 om 10.00 u in de kantoren van de vennootschap, Villalaan 16, 9320 Erembodegem (Aalst) (2de verdieping). De agenda luidt als volgt:

1. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31/12/2008. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2008 en van de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De jaarvergadering keurt de jaarrekening, samen met de erin opgenomen vergoedingen voor bestuurders en commissaris over het boekjaar 2008, evenals de resultaatbestemming, goed.

De jaarvergadering besluit om van de te bestemmen winst na belastingen ten bedrage van 31,2 mio EUR 10.000 EUR

Er wordt uitzonderlijk geen dividend uitgekeerd.

De over te dragen winst bedraagt 58,2 mio EUR na deze resultaatsbestemming.

uit te keren als tantième aan de bestuurders.

3. Voorlegging ter info van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31/12/2008 en de desbetreffende verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris. 4 Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit:

De jaarvergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor hun beheer en opdracht gedurende boekjaar 2008.

5. Statutaire benoemingen

Voorstel tot besluit:

De jaarvergadering hernieuwt het bestuurdersmandaat van de heer Denis Zenner voor een periode van 4 jaar; zijn

De jaarvergadering hernieuwt eveneens de mandaten als onafhankelijk bestuurder van (1) dhr Dirk Meeus, van (2)

mandaat eindigt met de Gewone Algemene Vergadering van 2013. ACPY Management Consultants BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Bruno Accou, en van (3) BVBA DIMACOR met haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carl Verstraelen, voor een periode van 4 jaar om te eindigen met de Gewone Algemene Vergadering van 2013. Allen voldoen zij aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid in de zin van artikel 526 ter § 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 6. Vaststelling vergoedingen Raad van Bestuur, het Auditcomité en het Remuneratiecomité.

Voorstel tot besluit:

De jaarvergadering keurt de vergoeding voor de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2009, vastgesteld op 70.000,00 EUR, goed, waarin is inbegrepen de vergoedingen voor de leden van het Auditcomité en het Remuneratiecomité voor het boekjaar 2009.

VKP Packaging Group


7. Inkoop eigen aandelen / Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden ter voorkoming van een ernstig nadeel.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit, in het kader van het artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, de machtiging te hernieuwen die werd gegeven aan de Raad van Bestuur van de vennootschap om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden ter voorkomen van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf 24 april 2009.

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om over te gaan tot aankoop/ruil van max 20% eigen aandelen:

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit, in het kader van het gewijzigde artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, de machtiging te hernieuwen die werd gegeven aan de Raad van Bestuur van de vennootschap om, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de aandelen die de vennootschap of haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen reeds in bezit zouden hebben, ten hoogste 20% van de aandelen van de vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil aan een prijs gelijk aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op Euronext Brussels op het ogenblik van die aankoop of ruil.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de machtigingsbeslissing in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad en kan hernieuwd worden.

De machtiging geldt ook voor de Raden van Bestuur van de rechtstreeks gecontroleerde dochterondernemingen van de vennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

9. Corporate Governance: verslag aangaande het gevoerde corporate governance beleid over het boekjaar 2008. 10. Diversen.

Het ontwerp van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de Commissaris liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage vanaf 6 april 2009.

Om de vergaderingen bij te wonen dienen de eigenaars van aandelen op naam binnen 3 werkdagen voor de datum van vergadering, d.w.z. uiterlijk op maandag 20 april 2009, de Raad van Bestuur, schriftelijk op de hoogte te brengen van hun bedoeling de vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten ten laatste op 20 april 2009 aan de loketten van een erkende bankinstelling een door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot de Algemene Vergadering wordt vastgelegd.

De aandeelhouders die niet persoonlijk aan de jaarvergadering kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen. Daartoe zijn op de zetel van de vennootschap of in de kantoren in BelgiĂŤ van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam volmachtformulieren ter beschikking.

Jaarverslag 2008

119


II. 12 |

120

Oproeping tot de gewone algemene vergadering

Ook deze volmachten moeten uiterlijk op maandag 20 april 2009 gedeponeerd worden

1) op de zetel van de vennootschap

Oude Baan 120, 9200 Dendermonde

2) op de zetel of de kantoren in BelgiĂŤ van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam.

Voor het overige dienen de aandeelhouders rekening te houden met de statutaire bepalingen ter zake en de regels van het Wetboek van Vennootschappen.

Teneinde de vergadering stipt te laten starten, worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur van VPK Packaging Group N.V.

VKP Packaging Group


II. 13 |

FinanciĂŤle kalender

121

2009 17 maart 2009

Persmededeling en publicatie van de voorlopige resultaten over het boekjaar 2008

18 maart 2009

Analistenvergadering naar aanleiding van de mededeling en publicatie van de voorlopige resultaten

over het boekjaar 2008

24 april 2009

Algemene vergadering van de aandeelhouders (boekjaar 2008) in de kantoren van VPK Packaging

Group N.V. gelegen te 9320 Erembodegem (Aalst), Villalaan 16 (2de verdieping)

14 mei 2009

Eerste tussentijdse verklaring

18 mei 2009

Betaalbaarstelling dividend (onder voorbehoud)

31 augustus 2009

Persmededeling en verslag van de resultaten over het eerste halfjaar 2009

12 november 2009 Tweede tussentijdse verklaring 2010 16 maart 2010

Persmededeling en publicatie van de voorlopige resultaten over het boekjaar 2009

17 maart 2010

Analistenvergadering naar aanleiding van de mededeling en publicatie van de voorlopige resultaten over

het boekjaar 2009

30 april 2010

Algemene vergadering van de aandeelhouders (boekjaar 2009) in de kantoren van VPK Packaging

Group N.V. gelegen te 9320 Erembodegem (Aalst), Villalaan 16 (2de verdieping)

14 mei 2010

Eerste tussentijdse verklaring

20 mei 2010

Betaalbaarstelling dividend

31 augustus 2010

Persmededeling en verslag van de resultaten over het eerste halfjaar 2010

16 november 2010 Tweede tussentijdse verklaring

Dividend Ten einde de wereldwijde economische en financiĂŤle crisis, die op alle segmenten van VPK Packaging Group NV een impact heeft gehad tijdens het laatste kwartaal van 2008 en nog verder uitwerking zal hebben in 2009, afdoend het hoofd te kunnen bieden, zal de Raad van Bestuur aan de gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 april 2009 in het belang van de vennootschap en ten uitzonderlijke titel voorstellen om geen dividend uit te keren voor het boekjaar 2008.

Voor bijkomende inlichtingen

Verantwoordelijke uitgever

Luc Ledegen

VPK Packaging Group N.V.

Investor Relations

Oude Baan 120

Tel.: +32 (0)52 261.216

B-9200 Dendermonde

Fax.: + 32 (0) 53 62.80.58

c/a Villalaan 16

E-mail: luc.ledegen@vpk.be

B-9320 Erembodegem (Aalst)

www.vpkgroup.com This annual report is also available in English.

Jaarverslag 2008


II. 14 |

122

Financiële adressen

GERECUPEREERD PAPIER O.K. OUDEGEM KUHL RECYCLING GmbH Keimstrasse 5 D-86420 Diedorf Tel.: +49 (0)8 21 480 750 Fax: +49 (0)8 21 486 1504 PAPIER OUDEGEM PAPIER N.V. Oude Baan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 26 19 11 Fax: +32 (0)52 22 54 39 e-mail : info.paper@vpk.be www.vpkgroup.com

MASSIEF KARTON VPK PACKAGING N.V. Oude Baan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 26 19 11 Fax: +32 (0)52 22 55 13 e-mail : info.packaging@vpk.be www.vpkgroup.com

SMART PACKAGING SOLUTIONS N.V. Europastraat 28 B-2321 Meer Tel.: +32 (0)33 15 04 24 Fax: +32 (0)33 15 04 29 e-mail : receptie.meer@vpk.be

GOLFKARTON BE

VPK PACKAGING N.V. Oude Baan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 26 19 11 Fax: +32 (0)52 21 85 05 e-mail : info.packaging@vpk.be www.vpkgroup.com

BE

SAUCAS EUROPE P.O.S. N.V. Wissenstraat 15 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21 61 41 Fax: +32 (0)52 21 66 12 e-mail: www.saucas.be

NL

VPK PACKAGING B.V. Snoekweg 1 NL-4941 SC Raamsdonksveer Postbus 375 NL-4940 AJ Raamsdonksveer Tel.: +31 (0)162 581 500 Fax: +31 (0)162 523 700 e-mail : info@vpk.nl www.vpk.nl

FR

ONDULYS LILLE S.A.S. 1, rue Charles Saint-Venant F-59160 Lomme B.P. 109 F-59461 Lomme cedex Tel.: +33 (0)3 20 22 76 76 Fax: +33 (0)3 20 22 76 77 e-mail : info@ondulys.fr www.ondulys.com

FR

ONDULYS TAILLEUR S.A.S. 1, rue du Chemin Blanc F-91160 Longjumeau Tel.: +33 (0)1 64 54 71 00 Fax: +33 (0)1 64 54 71 44 e-mail : tailleur@ondulys.fr

FR

ONDULYS INDUSTRIE S.A.S. Rue Paul Cornu B.P. 72078 F-14102 Lisieux (Calvados) Tel: +33 (0)2 31 31 28 38 Fax: +33 (0)2 31 31 08 80 e-mail : industrie@ondulys.fr

FR

ONDULYS ANDELLE S.A.S. Usine Saint-Victor B.P. 27 F-27380 Fleury sur Andelle Tel.: +33 (0)2 32 48 73 48 Fax: +33 (0)2 32 48 73 49 e-mail : andelle@ondulys.fr www.cart-andelle.com

FR

ONDULYS ROYE S.A.S. Route de Villers B.P. 44 F-80700 Roye Tel.: +33 (0)3 22 87 72 00 Fax: +33 (0)3 22 87 22 22 e-mail : roye@ondulys.fr

FR

ONDULYS GHEYSENS S.A.S. 2, rue Henri Carette B.P. 182 F-59333 Tourcoing cedex Tel.: +33 (0)3 20 68 97 70 Fax: +33 (0)3 20 68 97 89 e-mail : gheysens@ondulys.fr

FR

ONDULYS LIANE S.A.S. rue Eugène Huret B.P. 45 F-62360 Saint Etienne au Mont Tel.: +33 (0)3 21 87 40 25 Fax: +33 (0)3 21 87 21 90 e-mail : liane@ondulys.fr

FR

ONDULYS SAINT QUENTIN S.A.S. Z.I. de Rouvroy-Morcourt FR – 02100 Saint Quentin Tel. : +33 (0)3 23 06 15 15 Fax. : +33 (0)3 23 06 15 42 e-mail : saintquentin@ondulys.fr

UK

RIGID CONTAINERS LIMITED Stoke Albany Road Desborough Kettering Northamptonshire NN14 2SR Tel.: +44 (0)1536 760266 Fax: +44 (0)1536 762714 www.rigid.co.uk

VKP Packaging Group


PL

VPK PACKAGING Sp.z o.o. ul. Objazdowa 6a PL – 62-300 Wrzésnia Tel. : +48 (0)61 650 19 00 Fax : +48 (0)61 650 19 01 e-mail : vpk@aquila.vk.pl

PL

AQUILA Sp.z o.o. ul. Objazdowa 6a PL – 62-300 Wrzésnia Tel. : +48 (0)61 650 19 00 Fax : +48 (0)61 650 19 01 e-mail : vpk@aquila.vpk.pl

PL

AQUILA Radomsko Sp.z o.o. ul. Przedsibiorcw 1 PL – 97-500 Radomsko Tel.: +48 (0)44 731 57 60 Fax.: +48 (0)44 731 57 61 e-mail: aquila.radomsko@aquila.vpk.pl

RO

SC VPK PACKAGING srl. Str. Iosif Vulcan 35 ROM – 415500 Salonta Tel. : +40 (0)359 730 160 Fax : +40 (0) 359 730 161 e-mail: office@vpk.ro

HULZEN COREX Belgium N.V. F. Liederikstraat 23 B-8530 Harelbeke Tel.: +32 (0)56 70 21 21 Fax: +32 (0)56 71 45 92 e-mail : info@corexgroup.be www.corexgroup.com

COREX Depauw N.V. F. Liederikstraat 23 B-8530 Harelbeke Tel.: +32 (0)56 71 19 74 Fax: +32 (0)56 71 45 92 e-mail: info@corexgroup.be

COREX Nederland B.V. Postbus 218 NL -7640 AE Wierden Handelsweg 5 NL-7641 AC Wierden Tel.: +31 (0)546 575 075 Fax: +31 (0)546 575 035 e-mail : info@corexgroup.nl

COREX France S.A.S. 32 Rue de la Papinerie Z.I. Roubaix Est F-59115 Leers Tel.: +33 (0)3 28 33 92 92 Fax: +33 (0)3 20 45 14 56 e-mail : info@corexgroup.fr

COREX Denmark A/S Lodskovvej 2 DK-5863 Ferritslev Tel.: +45 65 98 22 00 Fax: +45 65 98 23 47 e-mail : info@corexgroup.dk

COREX UK (division of RIGID Containers Ltd.) Units 7 & 8 Link South Ellis Ashton Street Huyton Business Park UK L36 6BP Knowsley - Liverpool Tel. : +44 (0)151 489 4513 Fax : +44 (0)151 489 4510 e-mail : info@corexgroup.co.uk

COREX Czech s.r.o. Prumyslova 7 CZ – 682 23 Vyskov Tel. : + 420 (0) 517 342 010 Fax : + 420 (0) 517 345 946 e-mail : info@corexgroup.cz

COREX Luxembourg S.A. Z.I. Haneboesch L – 4562 Differdange / Niedercorn Tel. : + 352 (0) 58 44 831 Fax : + 352 (0) 58 72 55 e-mail : info@corexgroup.lu

COREX Polska Sp.z o.o. ul. Bydgoska 1 PL – 86100 Swiecie Tel. : + 48 (0) 52 33 10 961 Fax : + 48 (0) 52 33 10 963 e-mail : info@corexgroup.pl

COREX Nordic AS Stavsjøvegen 6 N-7550 Hommelvik Tel.: + 47 (0) 73 97 9400 Fax : + 47 (0) 73 97 9410 e-mail: info@corexgroup.no

COREX Deutschland GmbH I.Gr. Werkstrasse 32 D – 46399 Bocholt Tel.: + 31 (0)546 575 075 Fax: + 31 (0)546 575 035 e-mail: info@corexgroup.nl

SC COREX Romania srl. Str. Iuliu Maniu 10, chamber 6, Bihor county, ROM-415500 Salonta Tel.: +40 (0)359 730 158 e-mail: info@corexgroup.ro

HANDEL EN DIENSTEN ONDULYS REFERENCE S.A.S. 1, rue du Chemin Blanc F-91160 Longjumeau Tel.: +33 (0)1 64 54 71 45 Fax: +33 (0)1 64 54 71 49 e-mail : reference@ondulys.fr

VPK SERVICES G.C.V. Oude Baan 120 B-9200 Dendermonde c/a Villalaan 16 B-9300 Aalst Tel.: +32 (0)52 26 19 11 Fax: +32 (0)52 22 55 13 www.vpkgroup.com

Jaarverslag 2008


Jaarverslag 2008

VPK Packaging | Jaarverslag 2008

VPK Packaging Group N.V.

Oude Baan 120 B-9200 Oudegem - Dendermonde c/a Villalaan 16 B-9320 Erembodegem - Aalst T +32 (0)52 26 19 11 F +32 (0)53 62 80 58 luc.ledegen@vpk.be www.vpkgroup.com

Annual Report VPK Packaging Group 2008  

Dutch version of the annual report of VPK Packaging Group 2008 - designed by Salens Communicatie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you