Page 1

แนวขอสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราชภัฎ มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ทุกตําแหนง 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใชวันใด

ก. 14 มกราคม 2546 ข. 14 มกราคม 2547 ค. 15 มกราคม 2547 ง. 16 มกราคม 2547 ตอบ ง. 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใชบังคับวันใด

ก. 15 มกราคม 2546 ข. 15 มกราคม 2546 ค. 1 มกราคม 2547 ง. 2 มกราคม 2547 ตอบ ค. 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเปนผูลงนาม

ก. นายบรรหาร ศิลปอาชา ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ง. พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ตอบ ค. 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเปนผูรักษาการตาม ระเบียบนี้

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ. ตอบ ค. 5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด

ก. 3 ข. 4 ค. 5 ง. 6 ตอบ ง. 6. พนักงานราชการมีกี่ประเภท

ก. 2 ข. 3 ค. 4 ง. 6 ตอบ ก. 7. ขอใด ไมใช ประเภทของพนักงานราชการ

ก. พนักงานราชการทั่วไป ข. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ ค. พนักงานราชการพิเศษ ง. พนักงานราชการประจํา ตอบ ข.


8. ตําแหนงของพนักงานราชการมีกี่กลุมงาน

ก. 2 ข. 4 ค. 5 ง. 6 ตอบ ง. 9. ขอใด ไมใช กลุมงานของตําแหนงพนักงานราชการ

ก. กลุมงานชํานาญการ ข. กลุมงานเทคนิค ค. กลุมงานทั่วไป ง. กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ตอบ ก. 10. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของผูที่จะเขาเปนพนักงานราชการ

ก. มีสัญชาติไทย ข. อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ค. ไมเปนบุคคลลมละลาย ง. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา ตอบ ข. 11. การจางพนักงานราชการใหจางไดตามขอใด

ก. 4 ป ข. ไมเกิน 4 ป ค. ไมเกินคราวละ 4 ป ง. ไมเกินกวาคราวละ 4 ป ตอบ ง. 12. การแตงกายของพนักงานราชการเปนไปตามขอใด

ก. ตามระเบียบ ก.พ. ข. ตามระเบียบ คพก. ค. สากลนิยม ง. ขอกําหนดของกฎกระทรวง ตอบ ค. 13. ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานของพนักงานราชการ ปญหาอุปสรรคตอคณะกรรมการภายในเดือนใด

ก. มีนาคม ข. พฤษภาคม ค. มิถุนายน ง. ธันวาคม ตอบ ง. 14. การละทิ้งหรือทอดทิ้งาชการเปนเวลาเทาไรถือเปนความผิดวินัยรายแรงของ พนักงานราชการ

ก. 7 วัน ข. ติดตอกัน 7 วัน ค. 15 วัน ง. 15 วันติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตอบ ข. 15. พนักงานประเมินไมผานการปฏบัติงาน ถือวาสิ้นสุดสัญญาและใหสวนราชการแจงใหทราบตามขอใด

ก. 5 วัน ข. 5 วันทําการ ค. ภายใน 7 วัน ง. ลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันทําการ


ตอบ ค. 16. ขอใด คือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ

ก. ภาคทัณฑ ข. ตัดเงินคาตอบแทน ค. ปลดออก ง. ไลออก ตอบ ง. 17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อยอวาอยางไร

ก. ค.พ.ร. ข. คพร. ค. คพ.ร. ง. ค.พร. ตอบ ข. 18. ใครเปนประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ไดรับมอบหมาย ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.พ.ร. ตอบ ข. 19. กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยูในวาระ คราวละกี่ป

ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 ตอบ ข. 20. ขอใด กลาวไมถูกตองเกี่ยวกับพนักงานราชการ

ก. ลาปวยไดคาตอบแทน ไมเกิน 30 วัน ข. ลากิจไดคาตอบแทน ไมเกิน 10 วัน ค. ลาพักผอน ไดคาตอบแทน ไมเกิน 10 วัน ง. ลาเพื่อรับราชการทหารไดคาตอบแทน ไมเกิน 30 วัน ตอบ ง.

1. ASEAN หมายถึงอะไร ตอบ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2. ASEAN ยอมาจาก ตอบ Association of Southeast Asian Nations 3. อาเซียน เปนองคกรที่ถือกําเนิดตามปฏิญญากรุงเทพ ฯ ของผูนาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 5 ประเทศ ไดแก ประเทศใดบาง ตอบ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปรและไทย


4. ประเทศใดไดเขาเปนสมาชิกอาเซียน ลาดับที่ 6 ในป พ.ศ.2527 ตอบ บรูไนดารุสซาลาม 5. ประเทศใดไดเขาเปนสมาชิกอาเซียน ลาดับที่ 7ในป พ.ศ.2527 ตอบ ลาวกับพมา 6. ประเทศใดไดเขาเปนสมาชิกอาเซียน เปนลําดับสุดทายในป พ.ศ.2542 ตอบ กัมพูชา 7. ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมดกี่ประเทศ อะไรบาง ตอบ ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา 8. ASEAN Economic Community คือ ตอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 9. ASEAN Economic Community ยอไดวาอยางไร ตอบ AEC 10. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง ตอบ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมอาเซียใหเปนตลาดและฐาน ผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ และการลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุนอยางเสรี

11. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญ 4 ดานหลักคืออะไร ตอบ

1)การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน ใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การ

ลงทุน แรงงานฝมือและเงินทุนอยางเสรี 2) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยสงเสริมกรอบนโยบายดานเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน กรอบนโยบายการแขงขันของอาเซียน สิทธิในทรัพยสินทางปญญา นโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ((การขนสงและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เปนตน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค เพื่อลดชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก โดยการสนับสนุนการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสงเสริมโครงการตาง ๆ ภายใตกรอบการริเริ่มการรวมกลุมของอาเซียน เปนตน 4) การบูรณาการการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีตอประเทศภายนอก ภูมิภาค เชน การจัดทาเขตการคาเสรี และการสรางเครือขายดานการผลิตและจําหนาย เปนตน 12. ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกลุมทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายเพื่อจัดตั้งเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มี เปาหมายสงเสริมอาเซียนใหเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน ใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงาน ฝมือ และเงินทุนอยางเสรี ภายใน ป พ.ศ.ใด


ตอบ พ.ศ.2558 13. การเคลื่อนยายแรงงานเสรีจะเริ่มในป ค.ศ.2015 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทําขอตกลงยอมรับรวมกัน (MRAs) ใน 7 สาขาดวยกันคือสาขาใดบาง ตอบ วิศวกรรม พยาบาล สถาปตยกรรม การสํารวจ แพทย ทันตแพทย และนักบัญชี 14. การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบ เสาหลัก จํานวนเทาใด อะไรบาง ตอบ เมื่อป 2546 ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่ง ประกอบดวย3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมความ มั่นคง เดิมกําหนดเปาหมายที่จะตั้งขึ้นในป 2563 แตตอมาไดตกลงกันเลื่อนกําหนดใหเร็วขึ้นเปนป 2558 15. ASEAN Charter คืออะไร ตอบ การจัดทําปฏิญญาอาเซียน 16. เสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) จัดตั้งขึ้นภายในป ใด ตอบ ภายในป 2558

1.

2.

3.

4.

5.

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหไว ณ วันที่เทาใด ก. ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ค. ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ข. ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ง. ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ใครคือผูรักษาการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ค. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษา ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง. รัฐมนตรีที่ไดรับการแตงตั้ง มาตรา 3 การประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติใด ก. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ค. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๐ ง. พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีฐานะเปนอะไร ก. นิคิบุคคล ข. นิติบุคคลในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ค. สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ง. ถูกทั้ง ก และ ค พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีกี่หมวด กี่บทเฉพาะกาล ก. 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล ค. 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ข. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล ง. 7 หมวด 1 บทเฉพาะกาล พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีกี่มาตรา ก. 68 มาตรา ค. 70 มาตรา ข. 69 มาตรา ง. 71 มาตรา ขอใดคือวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา ก. ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ข. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ค. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู ง. ถูกทุกขอ ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ก. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น ข. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ ภูมิปญญาสากล ค. เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ง. ถูกทุกขอ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ หรือชะลอการศึกษาของนักศึกษา ผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงเพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ แกมหาวิทยาลัย มิได อยูในมาตราใดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก. มาตรา 9 ค. มาตรา 7 ข. มาตรา 11 ง. มาตรา 12 ขอใด ไมใช การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ก. คณะ ค. กอง ข. สํานักงานอธิการบดี ง. สํานัก การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปนกฎหมายใด ก. กฎกระทรวง ค. พระราชกฤษฎีกา ข. ประกาศกระทรวง ง. พระราชบัญญัติ การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวนราชการหรือหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเปนกฎหมายใด ก. ประกาศกระทรวง ข. ประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค. ค.กฏกระทรวง ง. พระราชกฤษฎีกา


13. การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน ใหทําเปน กฎหมายใด ก. ประกาศกระทรวง ค.พระราชกฤษฎีกา ข. กฎกระทรวง ง. ประกาศมหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

แนวข้อสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

Advertisement