Näringslivsprogram Säffle Kommun

Page 1

N채ringslivsprogram 2015-2020

Foto: Terje Olsen


...................................................................................................................................... 2 .................................................................................................................................................. 3 .................................................................................................................................................... 3 ....................................................................................................................................................... 3 ................................................................................................................................. 3 ................................................................................................................. 4 ............................................................................................................ 4 ............................................................................................................ 5 ....................................................................................................................... 6 ............................................................................................................................................... 8 .......................................................................................................................... 10 .................................................................................................................. 13

1


2


      

3


4


5


  

      6


         

7


        

8


   

     

9


10


Personal Inköp av varor och tjänster

Förädlingsvärde

Personalkostnad Förädlingsvärde Försäljning

1,0 0,8

Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till?

Låg effektivitet 0,6 0,4

Hög effektivitet Personal- Kapitalkostnad kostnad

0,2 0 0

Ersättning Ersättning + till aktieägare till långivare

2014-09-30

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Kapitalkostnad Förädlingsvärde

© BISNODE 2014

11


2014-09-30

© BISNODE 2014

 

12


  

1. 2. 3. 4. 5.

13Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.