Aktivitetslistor Näringslivsprogram Säffle Kommun

Page 1

Aktivitetslistor - N채ringslivsprogram 2015-2020 Utg책va: 2015-06-10

Foto: Terje Olsen


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

Aktivitetslista Målområde Ökat Företagande

Målområde Ökat Företagande

Fokus på att stimulera företagande i alla dess former och främja ett bra företagsklimat för såväl nya som befintliga företag

Delområden

Befintliga företag Nya företag och etableringar

Översikt


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

BEFINTLIGA FÖRETAG ÖVERGRIPANDE MÅL DELMÅL som vi vill uppnå

Företagsutveckling

Aktivitetslista Målområde Ökat Företagande

Befintliga företag

Vi ska verka för att befintliga företag i Säffle kommun ska vara konkurrenskraftiga. AKTIVITET

Kompetensutveckling Företagsrådgivning Kompetensmappning

HUR GÖRA

NÄR GÖRA

VEM ANSVARIG

Fånga upp företagens kompetensbehov och arrangera uppdragsutbildningar

Löpande

BB

Antal individer i uppdragsutbildningar/år

Ca 200 individer/år

Enskilda möten med företagare i kommunen I samarbete med Stål och Verkstad Tillsammans med extern konsult

Löpande

Antal rådgivningar

100 rådgivningar/år

2015

BL, CF, EJ, DO PP

2015-2016

PP, BB

Enskilda möten med företagare i kommunen Tillsammans med banker, bokföringsbyråer och revisorer arrangera kundträffar

Löpande

BL

1 ggr/år

BL, AA

Befintliga företagare agerar bollplank åt nya företagare

Löpande

PP, BB

Antal deltagare i mentorsprogram

NLE besöker kommunens företag

Löpande

PP, BL, BB, EJ, DO

Antal företagsbesök

3 adepter i mentorskaps-program 2015 100 företagsbesök/år

KSAU och NLE besöker kommunens företag Projekt som syftar till att skapa tillväxt i microföretag utan extern styrelse Skola -näringslivssamarbete

Löpande

NLE, KSAU

Antal företagsbesök

8st /år

2015-2017

PP, CF

Antal medverkande företag i projektet

4 medverkande företag

Löpande

CF

Antal samarbteten mellan företag och skola/år

10 st/år

Affärsutveckling

Generationsskiftesrådgivning Generationsskiftesträffar

Mentorskap Företagsbesök Företagsbesök Tillväxtmotorn Öka företagens möjlighet för framtida kompetenstillgång

Skola -näringslivssamarbetet

MÅTT PÅ FRAMGÅNG

MÅL MED AKTIVITET

Antal mappningar/år

Färdigställa 10 mappningar 2015 Affärsutvecklingsprocess Starta er startas under 2015 äffärsutvecklingsprocesser för 8 företag under hösten 2015 Antal generations3 generationsskiftesskiftesrådgivningar/år rådgivningar/år Antal besökare vid Minst 20 kundträffar besökare/träff


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun Öka möjligheterna för lokala företag att delta vid offentliga upphandlingar Ökad kunskap bland företagen om lokala och regionala satsningar för ökad tillväxt i företagen Ökad kunskap bland företagen om nyheter/aktiviteter

Ökad kännedom bland företagare om kommunens roll

BB,BL

Riktade informationsträffar som t ex finansieringsseminarium och Informationsträffar om lokala och info om regionala satsningar som berör kommunens företag. regionala satsningar

Löpande

BB,CF

Nyhetsbrev till samtliga företag i kommunen via ForReg

Löpande

CF

Uppdateringar på webben/sociala Nyheter via websida och sociala medier medier Välkomna nyegistrerade företag genom att bjuda in dem till en till Nyföretagarluncher en informationsträff

Löpande

CF

2 grr/år

CF

Nyhetsbrev till företagen

Business Talk Säffle

Frukost- och lunchträffar

Befintliga företag Löpande

Informationsträffar om offentlig upphandling

Informationsträffar Skapa arenor för nätverkande/Inspiration

Aktivitetslista Målområde Ökat Företagande

Delta på informationsträffar som 1 arrangeras hos gång/månad arbetsförmedlingen och där sprida info om Säffle kommun Nätverkande och affärsidétävling

Varje vår & höst

Antal träffar samt besökare vid informationsträffar Antal träffar samt besökare vid informationsträffar

2 träffar/år och 10 st besökare/träff

Antal nyhetsmail/år

Minst 5 nyhetsmail/år

Antal deltagare/träff

10 deltagare/träff

Antal besökare och tävlande

50 besökare/träff och 10 tävlande

2 träffar/år och 10 st besökare/träff

CF

CF, AA


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

Aktivitetslista Målområde Ökat Företagande

Nya företag och etableringar

NYA FÖRETAG OCH ETABLERINGAR ÖVERGRIPANDE MÅL Vi ska verka för att stimulera fler till att bli företagare samt att attrahera nya etableringar till Säffle kommun DELMÅL som vi vill uppnå Stimulera fler att bli företagare

AKTIVITET

Tillhandahålla Företagsfabriken kontorslokal och nätverk vid NLE Storytelling på Lyfta fram goda hemsida och sociala exempel medier Starta Eget-kurser Kurs om 10 tillfällen Fånga upp Uppföljning kompetensbehov avdeltagare vid tidigare Starta egetkurser/affärsrådgivni ngar Starta Egetrådgivning

Bättre information till nyföretagare

Öka nyföretagandet bland elever på SFI

HUR GÖRA

Lotsutbildning för kommunala tjänstemän

Starta Eget SFI

Rådgivning inför företagsstart I samarbete med Näringslivsutvecklarg ruppen i Värmland

NÄR GÖRA Löpande

VEM ANSVARIG CF

Löpande

CF

2 ggr/år Löpande

BL BL, CF, BB

Antal deltagare/kurs

10 deltagare/kurs

Löpande

CF, BL

Antal rådgivningar/år

50 rådgivningar/år

2015

NLE

Antal inom Säffle kommun som har genomgått lotsutbildning

Samtliga inom NLE/Etableringsgrupp en ska ha genomgått utbildningen

Delta och informera Löpande om kommunen på Starta Eget-kurser för nysvenskar

CF, BL

MÅTT PÅ FRAMGÅNG Antal uthyrningar/år

MÅL MED AKTIVITET 3 uthyrningar/år

Delta


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

Inspirera till företagande, skapa arenor för nätverkande

Stimulera till ökat företagande bland UF-elever Underlätta för företag som vill etablera sig i kommunen

Fler företag i Säffle kommun

Fler kända butiksvarumärken till Säffle kommun

Aktivitetslista Målområde Ökat Företagande

Inspirationstillfälle för Varje höst blivande företagare i och vår Business Talk Säffle Säffle samt affärsidétävling UF-elever till entreprenörskapskonferensen EMAX

Etableringsservice

Jobba aktivt för fler etableringar Locka hit franchiseföretag

Utse elever som får delta på europas främsta entreprenörskapskonf erens EMAX Organisera och samla de berörda tjänstemännen för att underlätta vid etableringar Ökad samverkan med Business Sweden/Värmland Marknadsföra Säffle som etableringsort vid lämpliga arrangemang Arrangera Franchisedag tillsammans med Franchisetorget

Nya företag och etableringar CF, AA

Antal besökare & tävlande

50 besökare/träff och 10 tävlande

Varje vår

CF

Antal elever som åker till EMAX

2 elever/år till EMAX

Löpande

PP, DO

Antal möten/år i Etableringsgruppen

6 möten/år

Löpande

PP

Löpande

PP

Antal nya etableringar

1 gång/år

DO, JÖ

Antal besökare vid träff

Bra samarbete

10 besökare/träff


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

Aktivitetslista Målområde Attraktiv Kommun

Målområde Attraktiv Kommun Fokus på att skapa en attraktiv kommun att besöka, bo och verka i.

Delområden Centrumutveckling Inflyttning Lockande besöksmål Attityder - Säffleandan

Översikt


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

CENTRUM ÖVERGRIPANDE MÅL DELMÅL som vi vill uppnå Levande centrum

Aktivitetslista Målområde Attraktiv Kommun

Centrum

Vi ska verka för att Säffles centrum utvecklas och uppfattas som trivsamt MÅTT PÅ FRAMGÅNG Antal medverkande företag

MÅL MED AKTIVITET Totalt 100 medverkande företag 10 företag

AKTIVITET

HUR GÖRA

NÄR GÖRA

VEM ANSVARIG

Tjejkväll

Kvällsöppet i affärer och aktiviteter på stan

April, oktober

JÖ, DO, ND

Konserter arrangeras på olika bakgårdar i stadskärnan i samarbete med krögare och föreningar

Juni-augusti

Antal medverkande företag

Konst- och musikfestival i Silvenska parken

Juli

Antal medverkande företag

5 företag

Matfestival för lokala krögare och producenter i Säffle centrum

Vår/sommar

JÖ, DO

Antal medverkande företag

10 företag

Våren

Antal medverkande företag

5 företag

Säljmässa med lokala UF-företag i centralt belägen lokal Aktiviteter på torget

Höst 2015

JÖ, CF

Positiva svar från utställare

100% positiva svar från utställarna

Vår

Antal medverkande företag

10 medverkande företag

Aktiviteter i centrum

Höst/vinter

2015

JÖ, DO

Antal medverkande företag

50 medverkande företag

2015

JÖ, DO

Bakgårdskonserter

Picknickfestival

Matgata

Påskfirande

UF-mässa Äldredagen Skyltsöndag Invigning Vattentornet Invigning Tullnäbben

Aktiviteter på torget, blåkullesnurren

Fas 1 av Vattentornet


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun En långsiktig plan för den fysiska utformningen av centrala Säffle

Gestaltningsplan Centrum

En långsiktig plan för allmänna utvecklingen av centrum

Centrumstrategi

Stärkt första intryck av staden för bilresande

Infarterna till staden

Informationstavlorna om Säffle kommun Stärkt första intrycket av staden för tåg- och bussresenärer

Resecentrums utformning och utseende

Aktivitetslista Målområde Attraktiv Kommun

Centrum

Samarbete i Offentliga Rummet-gruppen

Vår 2015

PP, DO

Samarbete med Offentliga Rummet, ELSA

Löpande

DO

Samarbete i Offentliga Rummet-gruppen

Löpande

DO

2015

EJ, DO, JÖ

Löpande

DO, PP

Ändra utseendet på informationstavlorna

Offentliga Rummet

Ett godkänt gestaltningsprogram En godkänd strategi för centrum under 2016 Ändrat utseende på infarterna Nya bilder infotavlor längst 45:an

Delta


Aktivitetslista Målområde Attraktiv Kommun

Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

INFLYTTNING ÖVERGRIPANDE MÅL DELMÅL som vi vill uppnå Välkomna nyinflyttade till kommunen

Vi ska verka för att öka inflyttningen till Säffle kommun AKTIVITET Inflyttarbrev Inflyttarpaket

Inflyttarträffar Visa upp Säffle stad för nyinflyttade och besökare Välkomna nyinflyttade till kommunen samt marknadsföra Säffle kommun som bostadskommun Visa upp kommunen, bygga varumärke Marknadsföra Säffle kommun som bostadskommun Kartlägga inpendlarnas syn på Säffle Kartlägga utflyttade Säfflebors syn på Säffle

Inflyttning

Virtuell stadsvandring

Aktiva Säffle-mässan

Skördefesten Inflyttarstories på hemsidan Pendlarenkät Utflyttadenkät

HUR GÖRA

NÄR GÖRA

VEM ANSVARIG

Utskick via DRS

Löpande

AA

Hämtas ut vid biblioteket

Löpande

AA, AK

Bjuda in nyinflyttade till informationsträffar för att ge dem en möjlighet att få info om kommunen samt träffa andra i samma sits. Via Säffleappen

2 ggr/år

AA

Hela året

AA

Maj

AA

September

AA

Löpande

Webenkät Fysiskt utskick med koppling till webenkät

Mässa på Medis i samband med Vårmarten i samverkan med föreningslivet och fastighetsmäklarna Kommunen visar upp sig Intervjua boende i kommunen, storytelling på hemsida och sociala medier

MÅTT PÅ FRAMGÅNG Antal utdelade brev

MÅL MED AKTIVITET 100%

Antal uthämtade paket i förhållande till antal inflyttade Antal besökare/träff

20% 20 st besökare/träff

Antal utställare, antal besökare

40 utställare, 1000 besökare

AA

Antal stories på hemsidan

4st/år

2014, 2019

AA

% antal respondenter

50%

2015, 2019

AA

% antal respondenter

20%


Aktivitetslista Målområde Attraktiv Kommun

Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

LOCKANDE BESÖKSMÅL ÖVERGRIPANDE MÅL DELMÅL som vi vill uppnå Destinationsutveckling

Vi ska verka för att Säffle kommun behåller och stärker sin attraktionskraft som besöks- och turistmål AKTIVITET Utvecklingsplaner för strategiska platser Rigga för projekt

Turisminformation

Ökad attraktionskraft som besöksmål

Utveckla webb

Utveckling av informationskanaler

HUR GÖRA

NÄR GÖRA

VEM ANSVARIG

Skriva fram projekt

Löpande

DO

Skapa en behovslista för besöksnäringen att grunda projekt i.

Löpande

DO, EJ

Aktivt delta i Visit Värmlands webbgrupp

Löpande

DO, EJ

Utveckla nya sätt att förmedla information t ex App, sociala medier och nya koncept

Löpande

DO, EJ

MÅTT PÅ FRAMGÅNG

MÅL MED AKTIVITET

Antal projekt kopplade till aktiviteten

2-4 st

Utvecklingsplan för besöksnäring ens företag. Delta Antal nya koncept som testas/år

1 st/år


Aktivitetslista Målområde Attraktiv Kommun

Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

ATTITYDER - SÄFFLEANDAN ÖVERGRIPANDE MÅL DELMÅL som vi vill uppnå Stärka Säffleandan, bygga varumärke

Vi ska verka för att skapa en positiv attityd kring Säffle kommun och stärka stoltheten och Säffleandan AKTIVITET Information om vad som sker

Marknadsplan för Näringslivsenhetens aktiviteter Kartläggning av Säffles möbeltillverkningshistoria "Min plats på jorden" Opera i Säffle Sprida en god bild av Säffle i media Bygga varumärke, stärka Säffleandan, ökad attraktionskraft

Attityder - Säffleandan

Tipsa pressen om positiva Säffleaktiviteter Kvalitetssäkra arrangemangen

Lyfta goda förebilder i Säffle GuldEss

Årets Företagare Emax-stipendium

Business Talk Säffle

Hemsida och sociala medier

Löpande

VEM ANSVARI G NLE

Informera företagen om att de kan prenumerera på olika kommunala nyhetsbrev Göra en marknadsplan för Näringslivsenhetens aktiviteter

Löpande

EJ, CF

Produktion av skrift, utställning

2015

Produktion av antologi med textbidrag från elever på SFI Skapa förutsättningar för operavisningar i Säffle God kontakt med pressen, samt i viss mån förse tidningar med artiklar Jobba tillsammans med arrangörer och föreningen ELSA för att höja nivån på evenemangen. NLE delar ut pris till personer, företag eller föreningar som bidrar till att göra Säffle känt i världen och sprider en positiv bild av Säffle kommun

2015

2015

Löpande

NLE

HUR GÖRA

Företagarna och Säffle kommun delar ut ett årligt pris. I samarbete med UF utse UFelever som får åka iväg på Emax-mässan Nätverkande och affärsidétävling

NÄR GÖRA

MÅTT PÅ FRAMGÅNG

CF, DO, JÖ, EJ

MÅL M AKTIVITET

Genomförda aktiviteter

Löpande DO, JÖ, EJ

Löpande

CF

Antal utdelade guldess/år

Åtm 1/år

Löpande

CF

1 pris/år

1pris/år

CF

Antal EMAXstipendier/år

Minst 2 st/år

CF, AA

Antal besökare och tävlande

50 besökare/träff och 10 tävlande

Varje vår & höst


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

Aktivitetslista Målområde Samverkan

Målområde Samverkan

Översikt

Fokus på att möjliggöra och skapa samverkan för att utveckla Säffle kommun

Delområden

Samverkan internt - inom kommunala organisationen Samverkan externt - utanför den kommunala organisationen


Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

Aktivitetslista Målområde Samverkan

Samverkan internt

SAMVERKAN INTERNT ÖVERGRIPANDE MÅL Vi ska verka för att utveckla och stärka förvaltningsöverskridande mötesarenor

för att möjliggöra hög servicenivå för våra invånare och företag NÄR DELMÅL som vi vill uppnå AKTIVITET HUR GÖRA GÖRA Representanter från KLK, Löpande Underlätta för ny eller Miljö o Bygg, Teknik o fritid Etableringsgruppen etablerad företagare träffas Representanter från KLK, Löpande Utveckling av offentliga Miljö o Bygg, Kulturen och miljöer i kommunen Offentliga rummet Teknik o fritid träffas Utveckla kommunens attityd och förståelse för företagande Underlätta för genomförandet av olika events

VEM ANSVARIG PP DO

Återsamla arbetsgruppen

Löpande

BB

Jobba tillsammans med arrangörer och företagen inom föreningen ELSA samt ta fram en evenemangsguide för hur man arrangerar ett event i Säfflemed användbara tips och råd.

Löpande

DO, JÖ

Förenkla helt enkelt

Eventgruppen

MÅTT PÅ FRAMGÅNG Antal möten/år i Etableringsgruppen

MÅL MED AKTIVITET 6 möten/år

Antal möten/år i Offentliga 10 möten/år Rummetgruppen

Antal möten/år

1 möte/år


Aktivitetslista Målområde Samverkan

Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

SAMVERKAN EXTERNT ÖVERGRIPANDE MÅL DELMÅL som vi vill uppnå Samverkan för att skapa förutsättningar för utveckling

Samverkan externt

Vi ska verka för att utveckla och stärka dialogen med olika externa aktörer för att främja företagsklimatet i Säffle kommun VEM MÅTT PÅ MÅL MED AKTIVITET HUR GÖRA NÄR GÖRA ANSVARIG FRAMGÅNG AKTIVITET

Befattningsnätverk Inköpschefer Personalchefer

Produktionschefer

IT-chefer Teknikchefer

Branschnätverk Industrigruppen

Samverkan med inköpscheferna för de större företagen i Säffle och Åmål Samverkan med personalcheferna för de större företagen i Säffle och Åmål Samverkan med produktionscheferna för de större företagen i Säffle och Åmål Samverkan med IT-cheferna för de större företagen i Säffle och Åmål Samverkan med teknikcheferna för de större företagen i Säffle och Åmål

Löpande

BB

Antal träffar/år

3 träffar/år

Löpande

BB

Antal träffar/år

3 träffar/år

Löpande

BB

Antal träffar/år

3 träffar/år

Löpande

BB

Antal träffar/år

3 träffar/år

Löpande

BB

Antal träffar/år

3 träffar/år

Samverkan mellan de företag i Säffle kommun som är anslutna till branschorganisationen Teknikföretagen.

Löpande

BB

Samordna och delta


Aktivitetslista Målområde Samverkan

Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun

Besöksnäringen Fastighetsägarna

ELSA

LRF Företagarna

Teknikcollege

Samverkan kring inflyttningsfrågor

Mäklarnätverk

Samverkan externt Löpande

DO

Företagsbesök/år

10 st/år

Löpande

DO

Antal träffar/år

2 träffar/år

Samverkan mellan företag inom besöksnäring, handel samt fastighetsägare i Säffle kommun.

Löpande

DO

Antal träffar/månad

3 träffar/månad

Delta vid LRF:s kommungruppsmöten i Säffle kommun. Återstarta och utveckla en FRförening i Säffle

Löpande

BL

Delta

2015

BL

Samverkan mellan skola och näringsliv för att kvalitetssäkra Teknik- och Industriutbildningen på gymnasiet

Löpande

CF

Antal träffar/år

Återstarta en förening i Säffle kommun 6 träffar/år

Samverkan mellan aktiva fastighetsmäklare inom Säffle kommun

Löpande

AA

Antal träffar/år

2 träffar/år

Samverkan mellan företag i Säffle kommun inom besöksnäringen. Samverkan mellan fastighetsägare i Säffle kommun.


Aktivitetslista Målområde Samverkan

Näringslivsprogram 2015-2020 Säffle Kommun Samverkan för att skapa förutsättningar för utveckling

Regionala aktörer Region Värmland Länsstyrelsen Handelskammaren Karlstads Universitet Inova Drivhuset Communicare Vinnova

Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande

NLE NLE NLE NLE NLE NLE NLE NLE NLE

Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta

Stål & Verkstad Compare Paper Province NIFA Packaging Arena Packaging Green House Visit Värmland

Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande

NLE NLE NLE NLE NLE NLE NLE CF

Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta Aktivt delta

Klustren

Stimulera till företagande bland UFelever Samverkan för att skapa förutsättningar för utveckling

Samverkan externt

UF

Kontakt med ansvarig lärare, EMAX, UFmässa i Säffle

Övriga Nätverk/mötesplatser Näringslivsrådet

Byalagen

Mötesforum för kommunledningen och företrädare för branschnätverk i Säffle kommun Mötesforum för byalag och kommunledning i Säffle kommun.

PP

BL

Antal träffar/år

2 träffar/år

Samordna och deltaIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.