Page 1

¹ 43 (776)

29 æîâòíÿ 4 ëèñòîïàäà 2012ð.

20002009

17842069

09772005

06372031

20582002

05592005


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

21482001

05382109

20002005

15432007

19312003

2

04482497

17002005

20182002

20572002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (776)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

20222016

18912010

19572012

20912003

20912001

04482498

21342001

19122020

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (776)

19932003

3


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20152006

13482011

19132002

21262001

20172004

17302006

12372035

19782003

20172003

4

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (776)


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.10 ñò.16

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 43 (776) 29 æîâòíÿ 2012 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.17

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.19

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.20

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.21

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.22

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.23

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.23

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.24

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.26

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.26

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.28

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

• • • •

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.38

ñò.22

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.22

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.35

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.22

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.34

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.21

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.34

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.38

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.41

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.49

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.51

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.51

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.51

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.55 ñò.55 ñò.56

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.56

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.59

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² ÊÀÐ’ªÐÀ ÁÅÇ ÄÈÏËÎÌÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÆÎÂÒÅÍÜ

ñòîð. 6-7 ñòîð. 9 ñòîð. 48 ñòîð. 63

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

АВТОМЕХАНІК ....................... 38

КЛАСІВ .................................. 25

стор.

стор.

ЗАВІЮЧИЙВИРОБНИЦТВОМ 16

ЛІКАР .................................... 23

............................................. 30

ЛІКАР-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ .... 23

АВТОМИЙНИК ......... 38,40,54,56

ВЧИТЕЛЬТРУДОВОГО

ЗАГОТІВЕЛЬНИК ................... 51

ЛІКАР-ЕНДОКРИНОЛОГ ......... 23

АВТОСЛЮСАР ......... 19,38,39,40

НАВЧАННЯ ............................ 25

ЗАМІРНИК .................... 11,15,49

ЛІКАР-ЛАБОРАНТ .................. 23

АГЕНТЗНЕРУХОМОСТІ ......... 12

Г

ЗАСТУПНИК ............ 13,16,29,33

ЛІКАР-ОРТОПЕД .................... 23

ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК ... 41,44

ЗАТОЧУВАЛЬНИК .................. 41

ЛІКАР-ОТОЛАРИНГОЛОГ ....... 23

ГАЗОРІЗАЛЬНИК .............. 41,42

ЗВАРНИК ......................... 12,41

ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ .......... 23

ГАРДЕРОБНИК ................. 13,52

............................... 42,43,49,50

ЛІКАР-ПЕДІАТР ...................... 23

............................... 11,16,20,21

ГЕОДЕЗИСТ ..................... 44,50

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО ........... 13,59

ЛІКАР-ПСИХІАТР .................... 23

................. 22,28,30,33,35,36,37

ГУВЕРНАНТКА .................. 11,23

К

ЛІКАР-ПУЛЬМАНОЛОГ ........... 23

АКУШЕР ................................ 23

Д

КАСИР .......................... 11,13,16

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 23

АНАЛІТИК ......................... 17,22

ДВІРНИК .......................... 52,53

.......................... 21,22,28,29,30

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 23

АРМАТУРНИК ........................ 42

ДЕЗІНФЕКТОР .............. 23,25,52

...................... 31,32,33,35,36,53

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ ................... 23

........................................ 49,50

ДИРЕКТОР ....................... 16,17

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

ЛІКАР-УРОЛОГ ...................... 23

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА .......... 11

ДИСПЕТЧЕР ..................... 11,20

ЗАЛУ ................................ 29,32

ЛІКАР-ХІРУРГ ........................ 23

........................................ 16,20

............................... 21,39,40,41

КАСИР-ОПЕРАТОР ............ 10,29

ЛІФТЕР ............................ 34,53

АСИСТЕНТСЕКРЕТАРЯ ..... 11,20

ДОДАТКОВИЙДОХІД ....... 10,20

КАСТЕЛЯНКА ......................... 52

М

ДОЗУВАЛЬНИК ................ 42,52

КЕРУЮЧИЙ .................. 16,17,33

МАЙСТЕР ..................... 17,41,42

ДІЄТИЧНАСЕСТРА ................ 13

КЕРІВНИК .............................. 25

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ....... 22,23

........................................ 23,24

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ....... 16,33

МАЛЯР ............................. 14,42

........................................ 13,38 ............................................. 56 АДМІНІСТРАТОР .................... 10

АСФАЛЬТУВАЛЬНИК ............. 49

Б БАРМЕН ................................ 13 .................................... 14,35,36

Е

БЕТОНЯР ......................... 49,50

ЕКОНОМІСТ ....... 21,22,30,42,49

БРИГАДА ............................... 49

ЕКСКАВАТОРНИК ............. 40,44

БУДІВЕЛЬНИК .............. 14,49,50 БУРИЛЬНИК ..................... 39,49 БУХГАЛТЕР ............. 12,21,30,33 БІОЛОГ ................................. 23

В ВАНТАЖНИК ..................... 11,12 .......................... 14,15,16,28,29 .......................... 31,32,33,34,43 .......................... 51,52,53,54,55 ВЕТЕРИНАРНИЙЛІКАР ..... 23,30 ВИКЛАДАЧ ....................... 15,26

ЕКСПЕДИТОР ............... 11,40,41 ЕЛЕКТРИК ........................ 12,41

.................................... 44,49,50

.................................... 32,33,52

МАНГАЛЬНИК ................... 35,36

КОМІРНИК ..... 11,28,31,32,34,35

МАРКЕР ........................... 10,26

КОНДИТЕР .............. 28,30,35,38

МАСАЖИСТКА ......... 14,23,57,58

КОНСУЛЬТАНТ ................. 10,16

МАШИНІСТ ....................... 38,39

............................... 17,20,22,29

................................... 40,42,43

.................................... 31,34,52

МЕДСЕСТРА ..................... 23,24

КОНТРОЛЕР ....... 11,12,42,50,52

МЕНЕДЖЕР .................. 13,15,19

КОШТОРИСНИК ........... 15,18,50

МЕНЕДЖЕР

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ ....... 41,49

КРАВЕЦЬ ...................... 15,17,51

ЗЛОГІСТИКИ ................... 20,40

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ...... 41,42,43

КРАНІВНИК ........................... 42

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ....... 12

ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ............ 30,44

КУР’ЄР ............... 10,14,31,52,55

.................................... 15,17,19

ЕЛЕКТРОМОНТЕР .................. 41

КУХАР .............................. 11,12

МЕНЕДЖЕРЗРЕКЛАМИ ... 10,19

................................... 43,44,49

...................... 16,30,32,35,36,37

МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ

............................................. 38

КЛІЄНТАМИ ........................... 16

................................... 42,44,49 ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ........ 41 .................................... 43,44,50

ВИХОВАТЕЛЬ ............... 13,24,25

Ж

ВИШИВАЛЬНИЦЯ ............. 11,51

ЖУРНАЛІСТ ...................... 12,18

ВОДІЙ .......................... 11,27,34

З

.......................... 38,39,40,41,42

ЗАВІДУЮЧИЙВІДДІЛОМ ....... 16

........................................ 43,44

............................................. 30

ÐÀÁÎÒÀ

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 29

КУХОННИЙПРАЦІВНИК ......... 30

............................... 19,20,29,56

.................................... 36,37,53

МЕТОДИСТ ........................... 25

Л

МЕХАНІЗАТОР .................. 39,40

ЛАБОРАНТ .................. 22,23,42

МЕХАНІК .......................... 16,17

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

МИЙНИК .......................... 40,55

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ . 25,26

РІЗНОРОБ ........................ 14,15

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК .... 10

МОНОЛІТНИК ........................ 50

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА

.......................... 36,42,43,44,53

........................................ 28,31

МОНТАЖНИК .......... 14,42,49,50

11,12,15,20

............................................. 54

С

........................................ 33,34 ТРАКТОРИСТ ......................... 32

МОТОРИСТ ...................... 19,38

........................................ 21,53

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 25

ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ... 28,37

САДІВНИК ............................. 54

........................................ 40,42

МУЛЯР .................................. 12

ПОМІЧНИККУХАРЯ ...... 28,36,37

САНІТАРКА ............................ 24

ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК .......... 42

........................................ 49,50

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ... 43,44

СЕКРЕТАР ........................ 11,21

............................................. 55

Н

ПОМІЧНИКНОТАРІУСА ..... 11,17

СЕРВЕР-БІЛЕТЕР ................... 13

ТІСТОМІС ......................... 36,38

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК .. 15,42,43

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ ..... 33,53

.................................... 16,53,54

НАЧАЛЬНИК ..................... 17,49

ПОСЛУГИ .............................. 59

СКЛАДАЛЬНИК ............. 43,44,51

ФАСАДНИК ........................... 50

НАЧАЛЬНИКВІДДІЛУ ........ 16,17

ПОСУДОМИЙНИЦЯ .......... 12,36

СЛЮСАР ............................... 15

ФАСУВАЛЬНИК ..................... 12

.................................... 37,38,53

........................................ 42,43

........................................ 14,34

БЕЗПЕКИ ......................... 17,26

ПРАЛЯ ................................... 53

СЛЮСАРКВПІА ..................... 42

........................................ 38,55

........................................ 30,32

ПРАЦІВНИК ...................... 43,44

............................................. 43

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ......... 24

НАЧАЛЬНИКЦЕХУ ............ 17,30

ПРАЦІВНИКЗАЛУ ............. 35,38

СЛЮСАРЗ

ФЛОРИСТ ........................ 16,17

НЯНЯ .................................... 25

ПРЕСУВАЛЬНИК ............... 42,43

МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ

ФОРМУВАЛЬНИК ............. 36,38

О

ПРИБИРАЛЬНИК ................... 53

РОБІТ .................................... 43

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 12,13

............................................. 44

НАЧАЛЬНИКСЛУЖБИ

ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА ..... 11 ........................................ 16,29 ............................... 30,32,34,36 ОБРОБЛЮВАЧ ................. 29,53 ОЗДОБЛЮВАЛЬНИК .............. 50 ОПЕРАТОР ....................... 10,16 .......................... 34,41,42,43,49 ............................................. 53 ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ...... 20 ОПЕРАТОРПК ......... 11,20,22,30 ОПЕРАТОРНАТЕЛЕФОН ....... 14 ............................................. 21 ОФІС-МЕНЕДЖЕР ............ 19,20 ОФІСНАРОБОТА .............. 15,20 ОФІЦІАНТ ......................... 13,14 .......................... 16,35,36,37,38

Ф

............................... 42,43,44,50 ............................................. 55

.................................... 15,16,27

СЛЮСАРЗРЕМОНТУ

............................... 30,31,32,33

АВТОМОБІЛІВ ....................... 41

................................... 43,44,49

.......................... 37,52,53,54,55

............................................. 43

ФІНАНСИСТ ........................... 22

ПРИЙМАЛЬНИК ................ 16,30

СЛЮСАРКИСНЕВИХ

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ................ 41

ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР ............. 13

.................................... 33,53,54

УСТАНОВОК .......................... 24

ПРОГРАМІСТ .................... 22,34

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК ......... 42,43

Х

ПРОДАВЕЦЬ ..................... 10,11

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ...... 42,43

ХОСТЕС ................................. 14

.......................... 13,15,16,28,29

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ............. 42

..................... 30,31,32,33,34,54

................................... 43,44,49

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР ......... 31,32

СЛЮСАР-

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .. 11

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК ........ 43,49

........................................ 14,15

СПЕЦІАЛІСТ ...................... 16,18

........................................ 28,30

............................... 19,30,33,44

............................... 31,32,33,54

СПІВРОБІТНИК ............. 12,15,20

ПРОМОУТЕР ...... 10,11,52,54,56

СТАРШАМЕДСЕСТРА ............ 24

............................................. 55

........................................ 36,38

Ш ШВАЧКА ....................... 13,14,51 ШЕФ-КУХАР .......................... 38 ШИНОМОНТАЖНИК ......... 39,40 ШЛІФУВАЛЬНИК ................... 41 ................................... 43,44,49 ШТУКАТУР ............................ 50

ПРОРАБ ....................... 15,17,50

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ ......... 33

ПІДСОБНИЙРОБІТНИК .... 50,53

СТОЛЯР .................. 41,43,50,51

ОХОРОНЕЦЬ .................... 10,11

Р

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ........... 15

.......................... 14,15,16,26,27

РЕВІЗОР ........................... 32,33

........................................ 42,43

................. 28,29,30,32,33,34,53

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ............. 24

СТОРОЖ ...................... 11,51,54

ІЗОЛЮВАЛЬНИК ............... 41,49

ОХОРОННИК ................ 26,27,32

РОБОТА ....................... 10,11,12

СТРОПАЛЬНИК ...................... 42

ІНЖЕНЕР ............................... 15

.......................... 13,15,21,30,52

.................................... 43,44,50

............................................. 22

............................... 53,54,55,56

СУДНОКОРПУСНИК ............... 44

............................................. 53 ОХОРОНА ................ 11,26,27,33

П ПАКУВАЛЬНИК ................. 14,31 ............................... 36,44,51,55 ПАРКУВАЛЬНИК .................... 53 ПЕКАР .............................. 16,28

Ю ЮРИСТ .................................. 19

І

.................................... 30,42,49

Т

ІНЖЕНЕРКВПІА ................ 22,43

.................................... 56,57,58

ТАНЦІВНИЦЯ ......................... 14

ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ .......... 22

............................................. 59

........................................ 15,59

............................................. 41

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ............ 13

........................................ 30,34

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 54

ТЕРМІСТ ........................... 43,44

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ............. 22

........................................ 36,37

............................................. 55

ТЕСЛЯР ................................. 50

............................................. 41

ПЕРСОНАЛ ....................... 15,20

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 56

ТЕХНОЛОГ ............................ 19

ІНКАСАТОР ....................... 21,30

ПЕРУКАР ............................... 23

РОБІТНИК ........................ 12,13

.................................... 22,30,34

ІНСТРУКТОР .......................... 10

ПИЛОРАМНИК ....................... 42

.......................... 15,36,43,50,52

ТЕХНІК ............................. 31,44

............................................. 55

ПЛАВИЛЬНИК ................... 42,43

........................................ 54,55

ТЕХНІЧНИЙПРАЦІВНИК ........ 54

ІНСТРУКТОРЗПЛАВАННЯ ..... 26

ПЛИТОЧНИК ..................... 49,50

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 54

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ .................. 28

ІНСТРУКТОРЗФІЗКУЛЬТУРИ

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 50

РОЗДІЛЮВАЛЬНИКРИБИ

ПОМІЧНИК ....................... 42,53

11,30,54

ПОМІЧНИКБАРМЕНА ....... 35,37

РОЗТОЧУВАЛЬНИК ........... 41,49

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

............................................. 33

25,26

ТОКАР ................................... 41

ІНТЕРВ’ЮЄР .......................... 10

................................... 42,43,44

............................................. 56

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÐÀÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


9

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI УРЯД ПРОПОНУЄ ЗАПРОВАДИТИ АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ ЧЕРЕЗ КОЖНІ ДВА РОКИ РОБОТИ 10 æîâòíÿ Êàá³íåò ̳í³ñòð³â çàòâåðäèâ ïðîåêò Çàêîíó “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ”. Ïðîåêò àêòà ðîçðîáëåíî ̳íñîöïîë³òèêè íà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðó÷åíü Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ìèêîëè Àçàðîâà òà Óðÿäó. Çàêîíîïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî ñòàòò³ 42 Çàêîíó “Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ”, çîêðåìà, â ÷àñòèí³ îñó÷àñíåííÿ ïåíñ³é, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ ó ïîïåðåäí³ ðîêè, íàäàòè ïðàâî Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ïåíñ³é âèõîäÿ÷è ç ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé áþäæåòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ïðîåêòîì àêòà ïåðåäáà÷åíî çàïðîâàäèòè àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é ïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì ÷åðåç êîæí³ äâà ðîêè ðîáîòè áåç äîäàòêîâîãî çâåðíåííÿ äî îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ç âèáîðîì íàéá³ëüø âèã³äíîãî âàð³àíòó. Ùîð³÷íî çà ïåðåðàõóíêîì ïåíñ³é äî îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó çâåðòàºòüñÿ ïîíàä 600 òèñÿ÷ ïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â. Äëÿ ïåðåðàõóíêó ïåíñ³é âðàõîâóþòüñÿ äàí³ ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó, òîìó äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â íàäàâàòè íåìຠíåîáõ³äíîñò³. Çàïðîâàäæåííÿ àâòîìàòèçîâàíîãî ïåðåðàõóíêó äàñòü ìîæëèâ³ñòü ùîð³÷íî, ñòàíîì íà 1 áåðåçíÿ, ïðîâîäèòè ïåðåðàõóíîê âñ³ì, õòî íàáóâ ïðàâî íà ïåðåðàõóíîê, áåç çâåðíåííÿ îñîáè. Ó òîé æå ÷àñ ïðè íàáóòò³ ïðàâà íà ïåðåðàõóíîê ï³ñëÿ 1 áåðåçíÿ ïåíñ³îíåð çìîæå ñàìîñò³éíî çâåðíóòèñÿ çà ïðîâåäåííÿì òàêîãî ïåðåðàõóíêó. Íàãàäàºìî, ùî ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³¿ ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó çð³ñ íà 15% - ç 1246,34 ãðí äî 1438,30 ãðí (ñòàíîì íà 1.10.2012). www.mlsp.gov.ua

ТІГІПКО ПЛАНУЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЛЕГАЛЬНИМ РОБОЧИМ МІСЦЕМ УСІХ, ХТО ХОЧЕ ПРАЦЮВАТИ

Çà ñëîâàìè ³öå-ïðåì’ºðà, î÷³êóºòüñÿ, ùî â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ó 2017 ðîö³ ÷èñåëüí³ñòü çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ çá³ëüøèòüñÿ äî 21,4 ìëí îñ³á, ç ÿêèõ îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèìè áóäóòü íå ìåíøå 17 ì³ëüéîí³â. Òàêèì ÷èíîì, óæå â 2017 ðîö³ ð³âåíü çàéíÿòîñò³ äîñÿãíå ñåðåäíüîãî ð³âíÿ ó êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Êð³ì òîãî, î÷³êóºòüñÿ, ùî ð³âåíü áåçðîá³òòÿ â Óêðà¿í³, îá÷èñëþâàíèé çà ìåòîäîëî㳺þ ÌÎÏ, çíèçèòüñÿ ç 7,9 ó 2012 ðîö³ äî 6,3% ó 2017, à ñåðåä ìîëîä³ â³í ñòàíîâèòèìå 13% ïðîòè íèí³øí³õ 19%. “Äî 2020 ðîêó ìè ïîâèíí³ âèéòè íà 20 ìëí îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèõ, ³ ñüîãîäí³ ìè ïðèéíÿëè ïðîãðàìó, â ÿê³é ïðîïèñàíî êîíêðåòíèé ïëàí ä³é äî 2017 ðîêó. Áëèæ÷å äî ö³º¿ äàòè ìè ñêîðèãóºìî ¿¿”, - íàãîëîñèâ Ò³ã³ïêî. www.unn.com.ua

НАЗВАНІ ПОСАДИ З НАЙБІЛЬШ ВИСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ В УКРАЇНІ Íàéá³ëüø âèñîêîîïëà÷óâàí³ ïîñàäè â Óêðà¿í³ ó ñëóæáîâö³â íàñòóïíèõ ïðîôåñ³é: óïðàâë³íö³ âèùî¿ ëàíêè, ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó, IT-ôàõ³âö³ ³ êàäðîâèêè. Çã³äíî ç ðåéòèíãîì, ñêëàäåíèì êîíñàëòèíãîâîþ êîìïàí³ºþ Hay Group, ÿêà ïðîâîäèòü ïîä³áí³ äîñë³äæåííÿ á³ëüø í³æ â 90 êðà¿íàõ ñâ³òó, îêëàäè ïðàö³âíèê³â â öèõ ñôåðàõ âèðîñëè íàéá³ëüøå. ϳñëÿ äåê³ëüêîõ ðîê³â çàñòîþ ñòàëè ï³äâèùóâàòèñÿ çàðïëàòè â ñôåð³ ðåêëàìè, ìàðêåòèíãó òà áóä³âíèöòâà, òàê ÿê çíà÷íî âèð³ñ ïîïèò íà ö³ ïðîôåñ³¿. Çáåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ òîãî, ùî íàéâèù³ çàðîá³òí³ ïëàòè - ó ïðàö³âíèê³â äåô³öèòíèõ ïðîôåñ³é. Äî ïðèêëàäó, öüîãî ðîêó ñåðåäí³é îêëàä ãåíåðàëüíèõ äèðåêòîð³â â IT-ñåêòîð³ ñêëàâ 11 òèñÿ÷ äîëàð³â. Êåð³âíèêè êîìïàí³é, ùî âèðîáëÿþòü òîâàðè øèðîêîãî âæèòêó, îòðèìóþòü 10 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ñåðåäíÿ çàðïëàòà äèðåêòîð³â áàíê³â ñòàíîâèòü 8,2 òèñÿ÷³ äîëàð³â íà ì³ñÿöü. Ç êîæíèì ðîêîì çðîñòàþòü äîõîäè “êîìï’þòåðíèõ ãåí³¿â” - ðîçðîáíèê³â, çàéíÿòèõ â IT-ãàëóç³. Íà ñüîãîäí³ ¿õ çàðîá³òîê ñêëàäຠâ ñåðåäíüîìó 1,2 òèñÿ÷³ äîëàð³â, ùî íà 89% á³ëüøå, í³æ áóëî â ìèíóëîìó ðîö³. Öÿ îáëàñòü îäíà ç íàéïðîãðåñèâí³øèõ â Óêðà¿í³, òàê ÿê êîæåí ì³ñÿöü íà ðèíêó ïðàö³ íå âèñòà÷ຠáëèçüêî 3 òèñÿ÷ IT-ðîçðîáíèê³â. Ìàéæå â äâà ðàçè çà ð³ê âèðîñëè îêëàäè äèðåêòîð³â ç êàäð³â. Çàðàç ¿õ çàðïëàòè ñòàíîâëÿòü 3,1 òèñÿ÷³ äîëàð³â. Íàéá³ëüø âèñîê³ çàðîá³òí³ ïëàòè îòðèìóþòü ö³ ïðàö³âíèêè â áàíêàõ, àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³, âåëèêèõ õîëäèíãàõ òà ³íâåñòèö³éíèõ êîìïàí³ÿõ.

“Ìè ïëàíóºìî çàáåçïå÷èòè ëåãàëüíèì ðîáî÷èì ì³ñöåì óñ³õ ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü òà ìîæóòü ïðàöþâàòè. Êð³ì òîãî, ìè ðåôîðìóºìî ñèñòåìó ï³äãîòîâêè êàäð³â òà ñòâîðèìî ñòèìóëè äëÿ ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ”, - çàçíà÷èâ ³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè - ̳í³ñòð Ïðè ñêëàäàíí³ çàðïëàòíîãî ðåéòèíãó âðàõîâóñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ñåðã³é Ò³ã³ïêî, ïåðåäຠÓÍÍ âàëèñÿ, êð³ì îñíîâíîãî îêëàäó, òàêîæ ïðå쳿 ïðàç ïîñèëàííÿì íà ïðåñ-ñëóæáó óðÿäîâöÿ. ö³âíèê³â. Áðàëè ó÷àñòü â äîñë³äæåíí³ 323 êîìïàí³¿. “Öÿ ïðîãðàìà ñïðèÿòèìå íå ò³ëüêè âèð³øåííþ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, àëå é ñòèìóëþâàòèìå åêîíîÇà ìàòåð³àëàìè ñàéòó Vkurse.ua ì³êó”, - çàçíà÷èâ Ò³ã³ïêî. www.dcz.gov.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Косметичній фірмі потрібен

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ГР: 5 днів на тиждень з 16.00 до 20.00. У маазинах "КОСМО", "Бро!ард", "Єва". З\п від 800 рн\місяць

Òåë.: 246-45-35 Êð³ñò³íà 11086101

70660101

10623102

70599102

70624101

70665102

ÄÎÕÎÄ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ Занятость 2-3 часа в день доход1300 рн в месяц, 7 часов в день - от 2100 рн.

Òåë. äëÿ çàïèñè: 228-11-64, (067)745-72-94 Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. 70689101

ÐÀÁÎÒÀ

70606101

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑËÓÆÁÛ ÄÎÑÒÀÂÊÈ Возраст от 18 до 35 лет. ГР: с 9.00 до 22.00, выходные плавающие. Место работы: ст. м. "Харьовсая"

Òåë.: 229-69-00, (067)403-40-89 70621101

11067102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11170104

70662101

А!тивном+ м+жчине-р+!оводителю срочно треб+ется:

В ООО "Глобал-Швейсервис" в связи с расширением производства треб+ются

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ)

ÂÛØÈÂÀËÜÙÈÖÛ (îïåðàòîð ìàøèííîé âûøèâêè)

в офис для работы с персоналом и решения оранизационных вопросов. Возможно без ОР. Карьерный рост. Высо!ая з\п. Об+чаю сам.

Соцпает, полная занятость. З\п сдельно-премиальная, от 2500 рн.

Òåë. (067)758-81-68, (095)575-58-33 Ðóñëàí Ãðèãîðüåâè÷

E-mail: vishivka@global-ukraine.com.ua

Òåë. (044)575-34-08

70685101

ÈÙÓ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ ïî ðàñøèðåíèþ áèçíåñà Работа с об+чением на месте. Опыт работы неважен. Возможен иб!ий рафи!. Звонить с 10.00 до 19.00 Òåë.: (063)788-16-71,

Андрей Владимирович

11128101

Êðóïíîé ðàñøèðÿþùåéñÿ êîìïàíèè òðåáóåòñÿ:

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ â îôèñ Òåë. (050)647-73-25, (093)124-42-03

70633101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

70635101

70686101

В чайн+ !омпанію потрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від 18-35 ро!ів, з\п: мінім+м - 110 рн, ма!сим+м - від продажів за 6 один роботи. ГР: з 9.00 до 15.00 або з 15.00 до 21.00 Òåë. 574-02-52 (з 10.00 до 12.00 б+дні) (067)230-90-48 (з 10.00 до 18.00 б+дні) Передзвонюю на дзвін!и 11197101

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Нормированный

рафи. Официальноеоформление. З\п3800 рн. Òåë.: (093)033-64-24 70637101

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ ÑÅÊÐÅÒÀÐß-ÐÅÔÅÐÅÍÒÀ Требования: знание ПК на +ровне пользователя (Word, Интернет, эле!тронная почта), ответственность и !омм+ни!абельность. Удобный ГР для ст+дентов. Òåë.

(063)945-26-25 70350101

Доброжелательной женщинер+!оводителю треб+ются:

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ â íàëàæåííûé áèçíåñ Предлааю: хороший заработо!, +добный ГР (возможна частичная занятость) Òåë. (050)385-38-73, (067)548-85-72 Людмила Витальевна 70657101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70545101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 23 СОТРУДНИКА /Äëÿ ðàáîòû â îôèñå / áåç îïûòà ðàáîòû. Ïîäãîòîâêà íà ìåñòå. Èðèíà Ìèõàéëîâíà, Тел. (044)3620747

706301020101

ГРУЗЧИК íà ñêëàä ìóæñêèõ ðóáàøåê. Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, ïí-ïò 9.00-17.30. Âîçðàñò 20-45 ëåò. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Á-ð Èâàíà Ëåïñå, ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Ç\ï 2000 ãðí. Êèÿíèöà Åëåíà, Тел. 4554343

110971010101

ГРУЗЧИКИ 11093102

äëÿ ðàáîòû íà ñêëàäå. ÎÐ îò 1 ãîäà. Îòñóòñòâèå â\ï è õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ç\ï îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: 9.00-20.00. Тел. 5905129

107991010101

ЖУРНАЛИСТ / åæåìåñÿ÷íîå èçäàíèå / (÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, ïî äîãîâîðó). Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 22 ëåò, ÂÎ (îáó÷åíèå â ïðîôèëüíîì âóçå), ðóññêèé, óêðàèíñêèé - ñâîáîäíî, ïîðòôîëèî - îáÿçàòåëüíî! Îáÿçàííîñòè: èíòåðâüþ äëÿ èçäàíèÿ. E-mail: editor@riu.com.ua Êîíòàêòíûé Тел. (044)4533511

705881010101

КАМЕНЩИКИ Âëàäèñëàâ Íèêîëàåâè÷, Тел. (067)5002507 111021020000

КАМЕНЩИКИ

70693101

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÏÎËÍÛÕ Возможна полная или частичная занятость. Звонить: пн-пт с 9.00 до 18.00.

Òåë. (096)297-77-43, (093)379-08-98 Наталья Юрьевна 70457101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÒΠ"ÄÈÏÐβÍÁÓÄ" / Ç\ï îò âûðàáîòêè. Òåë.: (050)330-40-25, (050)917-35-32. Тел. (066)5049637

ÐÀÁÎÒÀ Â ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Эслюзивные словия работы, шиарные словия для риэлторов с ОР, обчение для новичов. Желательно знание ПК (пользователь). При необходимости предоставляется жилье.

111401010101

КОНТРОЛЕРЫ АПК

Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17, (093)648-25-82 70488101

70687101

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, (094)926-09-61. Тел. 5420594 705541100000

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

Р+!оводителю треб+ется:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) äëÿ ðàáîòû â îôèñå

Молодойженщинероводителютребется

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ)

Перспетиваразвития.Рост спех.Удобныйрафи.Обчаю. Шансестьаждоо. Òåë. (066)320-11-69,

Об+чение в процессе работы. Карьерный рост. Гиб!ий рафи!. Более точная информация при собеседовании.

дляразвитиябизнеса. Бесплатноеобчение,добный рафи.Высоийдоход. Возрастот25лет.

(096)265-28-87,

Òåë. (095)88-64-960, (097)332-06-86 Åâãåíèé

Òåë.: (096)469-55-77

НатанаЕвеньевна 70677101

ÐÀÁÎÒÀ

70684101

НаталияИоревна

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ êëèìàòè÷åñêîé òåõíèêè. Ìóæ.\æåí. îò 18 äî 40 ëåò, ÎÐ æåëàòåëüíî. Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: ñòàâêà + % (îò 6000 ãðí), âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Îôèñ íà Ïîäîëå. Òåë.: 227-87-34. Тел. 4637778 706081010101

70504101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70509101

СДАЕТСЯЖИЛЬЕ от550до750рн\месяцпосточно,понедельно,помесячно. Хорошиесловияпроживания.Без посредниов.Возле ст.м."Позняи","Харьовсая", "Осоори","Житомирсая"

Òåë.:

(098)410-15-17

11093105

11120102

70434102

70549102

70533101

Всвязисрасширениемваентство недвижимости"Профи"требются

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

70538101

Женс!ий фитнес-!л+б прилашает на работ+

ÔÈÒÍÅÑÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ

Мыпредла аем:постоянню работ,профессиональное бесплатноеобчение,возможность профессионально оиарьерно о роста.При лашаемсотрдничествстдентовнавремяанил.

Желательно женщина от 22 до 35 лет. ОР необязателен. З\п от 3000 до 5000 рн.

Òåë.(063)875-11-53

Людмила

70547101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

70570101

Òåë.(067)751-96-43 70546101

70648101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11175101

70667102

70555102

70579101

11077103

70554112

70595101

70601102

ÐÀÁÎÒÀ

70644101

70605101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11059101

11077104

11142102

11153101

ОХРАННИК

ПРОРАБ

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî îôèñà / ñ ôóíêöèÿìè àäìèíèñòðàòîðà. Èðèíà Ìèõàéëîâíà, Тел. (095)5458208

(êëàäêà êèðïè÷à, ïåíîãàçîáëîêîâ). Ç\ï 3500 ãðí. Ýëÿ, Тел. 2422311

706301010101

ПЕРСОНАЛ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì / Òðåáóåòñÿ. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ðàáîòà îôèñíàÿ, 5 äíåé â íåäåëþ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)5063066 706801040000

ПОМОЩНИК(ЦА) /Æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà, Тел. (067)8576834

706831010101

ПОРТНЫЕ /Íà ôèðìó / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

111381010101

ПРОДАВЕЦ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ /Â þâåëèðíûé ìàãàçèí / ñ ÎÐ 3 ãîäà. Ìåñòî ðàáîòû: ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 40; ïð-ò Â. Ìàÿêîâñêîãî, 26, ÒÖ "Ìàÿê"; óë. Ïîïóäðåíêî, 90\2, ÒÖ "Ìàÿê". Тел. (067)7991911

705891010101

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ /Â êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåíùèíû îò 21 äî 45 ëåò). Ç\ï 2500-3500 ãðí. Òåë.: (097)436-74-94. Тел. (063)3512244

111021030000

РАБОЧИЕ íà ó÷àñòîê ïîêðàñêè. Áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. Ð-í ïë. Øåâ÷åíêî. (9.00-18.00), Тел. 5927721

109701010101

РАЗНОРАБОЧИЕ /Â îðãàíèçàöèþ / (äëÿ ðàñêîïêè òðàíøåé ïîä êàáåëü). Ç\ï îò 3000 ãðí. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Çâîíèòü äî 18.00. Òåë.: 422-29-85. Тел. (095)2848864 107941010101

СМЕТЧИК ÀÂÊ, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï 6500 ãðí. Ýëÿ, Тел. 2422311

11113101

70431101

ÑÐÎ×ÍÎ!!! Прилашаем на работ сотр дниов с навыом работы

111021040000

СОТРУДНИК /Äëÿ ðàáîòû â îôèñ / äëÿ ïîäáîðà ïåðñîíàëà. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 17.00. Âûñîêèé äîõîä. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà, Тел. (097)9117988

ÌÅÍÅÄÆÅÐ Рассматриваем андидат ры ст дентов. 3200-4800 рн. Òåë.:

706321010101

(063)981-54-32 70586101

ТАНЦОВЩИЦЫ\ТАНЦОРЫ ШОУБАЛЕТА

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

/Ñåòü ýëèòíûõ íî÷íûõ êëóáîâ â ã. Êèåâå / (ìîæíî áåç ÎÐ, æåëàòåëüíî äåâóøêè). Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Òåë.: (067)232-03-20 (çâîíèòü ñ 11.00 äî 19.00). Тел. (068)1250437

706581020101

Желающий об чаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92

706671020104

70603101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

70576101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (063)108-60-90. Тел. (099)5423076 705541050000

АДМИНИСТРАТОР /Êàôå "Âàðåíèêè Òóò" / Àäðåñ: ïð-ò Ãåíåðàëà Âàòóòèíà, 2, ÒÖ "Sky Mall", 3 ýòàæ. Òåë.: (098)278-98-85. Тел. (093)9201240

706041020101

АДМИНИСТРАТОР /"ÓÐÞÊ" Óçáåêñêàÿ ÷àéõàíà / Òåë.: 235-14-29. Тел. (093)6871414

706591010101

70649101

АДМИНИСТРАТОРЫ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020101

11134102

АДМІНІСТРАТОР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

706651020102

АССИСТЕНТ РУКО ВОДИТЕЛЯ 10975101

ФЛОРИСТ (â³ê 20-30 ðîê³â) äëÿ äîãëÿäó çà ðîñëèíàìè. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë.: 353-17-07. Тел. 3531747

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (099)5423076 705541030000

ГЛАВНЫЙ КАССИР ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

111371010101

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020115

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК /Êèåâñêèé ñóäîñòðîèòåëüíûé ç-ä / ÎÐ, ðåìîíò ñòàíî÷íîãî è êðàíîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Тел. 4174537

110871020101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535 705931020101

70593102

ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛАМИ

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

/Ñïåö³àë³çîâ. øêîëà-³íòåðíàò (² ñòóïåíþ) / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ðîáîòè. Тел. 4319451

111851020107

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ /Êèåâ îòêðûòèå / (êóëèíàðèÿ, ïåêàðíÿ, ìÿñíîé, ðûáíûé öåõ). Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020106

111201020101

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: 498-8603. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745 111341020101

КЕРІВНИК МАГАЗИНУ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467 111351020101

99991025

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АНАЛИТИКИ /Â êðóïíóþ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Äîñòîéíàÿ ç\ï + áîíóñû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 288-07-21. Тел. 2308677 706801060000

11087102

ПОМОЩНИК НОТАРИУСА Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)2462361

706861010102

ПОРТНОЙ 11109101

/ ÷àñòíîå àòåëüå / ïî æåíñêîé è ìóæñêîé îäåæäå. Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3800 ãðí. Òåë.: (050)311-63-73, 234-34-94. Óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 26-Á. Тел. 2053091

706631010101

ПРОРАБ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÁóäÊîìïëåêñÈíâåñò" / (êëàäêà êèðïè÷à, ïåíîãàçîáëîêîâ). Ç\ï 5000 ãðí. Ýëÿ, Тел. 2422311

111021010202

11137101

70534101

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: 498-8603. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

/Èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ íà ðûíêå ïèòàíèÿ / - îò 6000 ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (093)573-82-12 (äëÿ ìåíåäæåðà); (äëÿ ðåãèîíàëüíîãî äèðåêòîðà), Тел. (067)2437263

111341020102

НАЧАЛЬНИК КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020108

НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 4081877

705341010102

УПРАВЛЯЮЩИЙ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

111211010101

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ Òðåáóåòñÿ. Îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà, îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Ç\ï + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 706801020000

110121010105

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОХРАНЫ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

11194101

111851020120

99990509

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

11200101

11195101

11064101

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА УЧЕТА ТОВАРА

СМЕТЧИК /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÁóäÊîìïëåêñÈíâåñò" / (çíàíèå ÀÂÊ, ÎÐ îò 3-õ ëåò). Ç\ï 6500 ãðí. Ýëÿ, Тел. 2422311

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111021010201

ÐÀÁÎÒÀ

111851020112

70588101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11111102

СПЕЦІАЛІСТ З МОНІТОРИНГУ ЦІН /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï 2500 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

70590101

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ

111341020109

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ М ж./жен. от 18 до 40 лет, ОР желательно. Полный рабочий день. З/п: става + % (от 6000 рн), выплата еженедельно. Офис на Подоле

ТЕХНОЛОГ ПЕКАРСКОГО ЦЕХА /ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ñ ÎÐ, âîçðàñò äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261

Òåë.: 227-87-34, 463-77-78 11093101

70608101

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Ç\ï 4000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

111761020113

ЮРИСТ

705311110000

/Îõðàííàÿ ôèðìà / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 501-61-13, 529-18-43. Тел. 5729038

ОФИС МЕНЕДЖЕР /Êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / (êîíòåíò-ìåíåäæåð) òðåáóåòñÿ äåâóøêà îò 22-27 ëåò. Ïðîäâèíóòûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (ðàáîòà ñ ñàéòàìè). Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Îïëà÷èâàåìûé èñïûòàòåëüíûé ñðîê. Ç\ï: 2500 ãðí + áîíóñû. Îôèñ â öåíòðå, ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". E-mail: info@office.com.ua Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (050)9559654

111111020101

70526107

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ PRМЕНЕДЖЕР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ /Èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ íà ðûíêå ïèòàíèÿ / - 4500 ãðí. Òåë.: (093)573-82-12 (äëÿ ìåíåäæåðà); (äëÿ ðåãèîíàëüíîãî äèðåêòîðà), Тел. (067)2437263

705341010101

/Â íîâûé îôèñ / Ç\ï 3200 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: (067)693-43-58, (063)233-26-19. Тел. 2332619

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

МЕНЕДЖЕР ñ íàâûêîì ðàáîòû. Ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòóðû ñòóäåíòîâ. 3200-4800 ãðí. Тел. (063)9815432

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, ÎÐ â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

705931020103

МЕНЕДЖЕР

706031010101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ / ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

706651020101

111531010105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

МЕНЕДЖЕРАДМИНИСТРАТОР ïî ðåêëàìå â ïîïóëÿðíîå èçäàíèå. Ðåàëüíûé çàðàáîòîê. Ñòàâêà 2000 ãðí + %. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Îôèñ áëèçêî îò ìåòðî, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Âîçðàñò íåîãðàíè÷åí. Тел. (067)3276190

110931050101

îò 18 äî 35 ëåò, íà ðàáîòó â ã. Êèåâ. Ëó÷øèå óñëîâèÿ â ãîðîäå, êàðüåðíûé ðîñò, ïîñòîÿííî ðàñòóùèé äîõîä, ðàáîòà ñ VIP-êëèåíòàìè. Âñòðå÷àåì, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ!!! Тел. (067)4642564

705861010101

706941010101

705261070101

МЕНЕДЖЕРЫ /Â ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Òðåáóåòñÿ. Õîðîøèé êîëëåêòèâ, èíòåðåñíàÿ ðàáîòà. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Äîñòîéíàÿ ç\ï + áîíóñû. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)5063066 706801070000

99991011

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Втранспортно-э спедиционню

омпаниютребются

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÀÌ ОРжелателен,возможнообчение. СвободноевладениеПК,ВО. Высо ийровеньсамостоятельности иответственности. Тел.(099)404-14-31 70506101

70585101

ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮТРЕБУЕТСЯ:

Требютсянапостояннюработ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ)

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ Â ÒÀÊÑÈ З\п 300-400 рн в с ти.

äëÿ ðàáîòû â îôèñå

Возможен 12-часовой рафи работы

Обчение в процессе работы. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной

Òåë.: (044)599-49-49,

Òåë. : (067)857-68-34

(044)599-40-50, (067)551-66-96

Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 70683101

Консалтиновой омпании на должность

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ (ÊÎÍÒÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ)

требетсядевшаот22-27лет. ПродвинтыйпользовательПК(работас сайтами).МожнобезОР.Обчениебесплатно. Оплачиваемыйиспытательныйсро.З\п:2500 6рн+бонсы.Офисвцентре,м."Палац Ураина".E-mail:info@office.com.ua Записьнасобеседованиепотел.:

(050)955-96-54

2-3 ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ безопытаработы. Подотованаместе. Òåë.:

(044)362-07-47,

ИринаМихайловна

70694101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР Êðóïíîé êîìïàíèè íà äîëæíîñòü àäìèíèñòðàòîðà òðåáóåòñÿ äåâóøêà, æåíùèíà â âîçðàñòå îò 25 äî 45 ëåò. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, íàëè÷èå ÎÐ â êàäðîâîì àãåíòñòâå îò 1 ãîäà. Ïðåäëàãàåì: âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà, ïîñòîÿííî ðàñòóùèé äîõîä, îôèñ â öåíòðå Êèåâà. Òåë.: (098)065-35-05.

706861010106

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ äëÿ ïîäáîðà ïåðñîíàëà Графи работы: с 10.00 до 17.00. Высоий доход. Др жный оллетив. Òåë.:

(097)911-79-88,

Еатерина Владимировна

70630102

/ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ / Æåíùèíà îò 25 äî 45 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï îò 6000 ãðí + ïðåìèè. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (099)336-05-17. Тел. (067)4393098

Îòëè÷íûå óñëîâèÿ (093)356-00-00. Тел. 5357708

705261090101

ДИСПЕТЧЕР Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)2462361

706861010110

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)7180074

ðàáîòû.

Òåë.: 109771010102

ДИСПЕТЧЕРЫ /Ïëàíåòà Òàêñè / â äèñïåò÷åñêóþ òàêñè (æåíùèí îò 20 äî 35 ëåò). Îáó÷àåì. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)9071545

Íîðìèðîâàííûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï 3800 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 706371010101

АССИСТЕНТ СЕКРЕТАРЯРЕФЕРЕНТА Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ (Word, Èíòåðíåò, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà), îòâåòñòâåííîñòü è êîììóíèêàáåëüíîñòü. Óäîáíûé ÃÐ äëÿ ñòóäåíòîâ. Тел. (063)9452625 703501010101

ДИСПЕТЧЕР /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)7208000 111271020201

ÐÀÁÎÒÀ

/Äëÿ ðàáîòû â "Ïðåìüåð-òàêñè" / Âûãîäíûå óñëîâèÿ. Òåë.: (067)509-65-87. Тел. (093)2952222

/"Ïàí-Òàêñ³" / Äî 45 ðîê³â, ô³êñîâàíèé ÃÐ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 2100 ãðí. ÄÐ òà âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ º äîäàòêîâîþ ïåðåâàãîþ. Тел. (093)7762750

ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç\ï: ñòàâêà 2000 ãðí + %. Áåçêîøòîâíî íàâ÷àºìî. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, îïëà÷óâàíèé ÂÒ â³ä 1-ãî äî 3-õ ì³ñ., êîìôîðòíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà". Ðåçþìå ïî e-mail: vakans@riu.com.ua Äîâ³äêè çà òåë.: 453-35-11. Тел. 4533512

110931010101

ОПЕРАТОР ПК

ДИСПЕТЧЕРЫ В ТАКСИ Ç\ï 300-400 ãðí â ñóòêè. Âîçìîæåí 12-÷àñîâîé ãðàôèê ðàáîòû. Òåë.: (044)599-49-49, (044)599-40-50. Тел. (067)5516696

110561010101

/Òàêñè "Òàíãî" / Ëîÿëüíûé ïðàâèëüíûé ïîäõîä. Òåë.: 225-11-11. Тел. (096)4715544

706921010101

705661010102

ДИСПЕТЧЕРИ

70678101

706641010101

ДИСПЕТЧЕРЫ УМНЫЕ

ДИСПЕТЧЕРА

Об чение в процессе работы. Карьерный рост. Гибий рафи. Ваш спех зависит тольо от Вас! Òåë. (093)825-06-46, ЕленаБорисовна

МЕНЕДЖЕРИ

706621010102

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

70632101

ДИСПЕТЧЕРЫ

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ

â ñâàäåáíûé ñàëîí. Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)2462361

Для работы в офис треб ется:

ДИСПЕТЧЕР

705261080101

АДМИНИСТРАТОР

11056101

11093104

Дляработывофисе требются:

ДОХОД ДЛЯ ЖЕНЩИН

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)7180074

706621010105

ОПЕРАТОРИ В CALLЦЕНТР /Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ / Ç\ï â³ä 3000 ãðí (ñòàâêà + %). Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè äëÿ ñòóäåíò³â. Òåë.: (067)445-77-41. Тел. 5072134

705851010101

Çàíÿòîñòü 2-3 ÷àñà â äåíü - äîõîä 1300 ãðí â ìåñÿö, 7 ÷àñîâ â äåíü - îò 2100 ãðí. Òåë. äëÿ çàïèñè: (067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. Тел. 2281164 706061010101

ОПЕРАТОРЫ ПК Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (096)5645917

303971010000

705541060000

ДИСПЕТЧЕРИ НА ТЕЛЕФОН, В СЛУЖБУ ТАКСІ, В ОФІСИ

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ,

Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Ñòàâêà + %. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68. Тел. 3624361

/ îôèñ! / âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ. Îáó÷åíèå. 5-äíåâêà. Ãèáêèé ãðàôèê. Îïëàòà âûøå ñðåäíåé. Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Òåë.: (067)357-48-62. Âëàäèìèð Áîãäàíîâè÷, Тел. (063)4562391

706521100000

ПЕРСОНАЛ

704311010101

/ ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ. Ñòàáèëüíàÿ îôèñíàÿ ðàáîòà. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 706801050000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР

70526108

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

111351020103

БУХГАЛТЕР /Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ, çíàíèå 1Ñ, âîçðàñò äî 45 ëåò, èñïûòàòåëüíûé ñðîê. Òðóäîóñòðîéñòâî - îôèöèàëüíîå. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà.Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Íèâêè". Òåë.: 229-09-76. Тел. 2290986

111261010101

11126101

КАСИР /"ÔÎÊÑÒÐÎÒ" / Âèìîãè: óâàæí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ×åêàºìî çà àäðåñîþ: âóë. Äîðîãîæèöüêà, 1, ïîâ. 9, êàá. 29 (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", òð. N16 àáî N19, çóï. "Ìîòîçàâîä"). Ñï³âáåñ³äè ïðîõîäÿòü ó áóäí³ îá 11.00; 14.00; 16.00. Íàì ïîòð³áåí ñàìå òè, à íå òâ³é äîñâ³ä. Òåë. äëÿ äîâ³äîê: (044)537-53-60. Тел. (044)2477028

110471020102

БУХГАЛТЕР /Íà ôèðìó/ Тел. (067)4414740

КАСИР 705451010101

БУХГАЛТЕР

СЕКРЕТАРЬ

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

/Â îôèñ / Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (063)108-60-90. Тел. (099)5423076

БУХГАЛТЕР ПРОИЗВОДСТВА

70526109

ПОМОЩНИК

РАБОТА

ïî ðàñøèðåíèþ áèçíåñà. Ðàáîòà ñ îáó÷åíèåì íà ìåñòå. Îïûò ðàáîòû íåâàæåí. Âîçìîæåí ãèáêèé ãðàôèê. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, Тел. (063)7881671

Íå äëÿ âñåõ. 8000 ãðí. Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)507-35-04. Тел. (063)8013360

706331010101

ПОМОЩНИК(ЦА) /Ìîëîäîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, óäîáíûé ãðàôèê. Âûñîêèé äîõîä. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Íàòàëèÿ Èãîðåâíà, Тел. (096)4695577

705041010101

ПОМОЩНИК(ЦА) /Ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Êàðüåðíûé ðîñò. Ãèáêèé ãðàôèê. Áîëåå òî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (095)88-64-960. Åâãåíèé, Тел. (097)3320686

705381010101

111851020102

705541110000

СЕКРЕТАРЬ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)7180074

706621010106

СЕКРЕТАРЬ /Êðóïíîé ðàñøèðÿþùåéñÿ êîìïàíèè / â îôèñ. Òåë.: (050)647-73-25. Тел. (093)1244203 706351010101

706841010101

ТЕЛЕФОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ

ПОМОЩНИК(ЦА) /Àêòèâíîìó ìóæ÷èíå-ðóêîâîäèòåëþ / â îôèñ äëÿ ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì è ðåøåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Êàðüåðíûé ðîñò. Âûñîêàÿ ç\ï. Îáó÷àþ ñàì. Òåë.: (067)758-81-68. Ðóñëàí Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (095)5755833

/ èíòåðíåò-ìàãàçèí / (160 ãðí, îáó÷åíèå áåñïëàòíî). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)5025177

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020103

ЕКОНОМІСТ /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

111331010101

ЕКОНОМІСТ /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 4081877 110121010106

705551020103

ИНКАССАТОРЫ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

706851010101

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ Ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ. Ðîñò ê óñïåõó. Óäîáíûé ãðàôèê. Îáó÷àþ. Øàíñ åñòü ó êàæäîãî. Òåë.: (066)320-11-69. Íàòàíà Åâãåíüåâíà, Тел. (096)2652887 706771010101

111851020116

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

111341020105

КАСИР /Ìîäà äîñòóïíà êîæíîìó / Ïî÷íè êàð'ºðó ç íàìè! Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïîðó÷ ç äîìîì. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ: ïí-ïò 10.00, 12.00, 15.00. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. ϳìîíåíêà, 13; ÁÖ "Ôîðóì", êîðï. 6Å, 4 ïîâåðõ ÌÒ². E-mail: hr_doo@mti.ua Çâåðòàéòåñü çà Тел. 5903091

108571020102

КАСИР /̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Íîðìîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.: 495-10-85. Тел. 3711813

111311020103

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203194

303961010128

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò. Âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

705941020104

КАССИР /Ðåñòîðàí "Òàíóêè" / â ðåñòîðàí, ñ ÎÐ îò 1 ãîäà. Òåë.: (050)830-10-75. ßíà Èâàíîâíà, Тел. (093)2135903

706341010104

99990504

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ФИНАНСИСТ

ТЕХНОЛОГИ

/ ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ. Îôèñíàÿ ðàáîòà. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. 600 ó.å. + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Тел. 2880721

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

706801080000

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ / ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. 600 ó.å. + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÏÊ, ÂÎ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)5063066 706801030000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

705931020102

11188102

КАССИР /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

111211010103

КАССИР /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà áàð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

ЭКОНОМИСТ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020104

111851020109

ТЕХНІЧНИЙ ІНЖЕНЕР /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

000000080108

ІНЖЕНЕР ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ ТА ПРОДАЖУ /ÒÎÂ "Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. 4649248

110891010101

ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

000000080159

ІНЖЕНЕРПРОГРАМІСТ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / (âåðñòàò³â ç ÏÊ). Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

706491010205

110881010101

КАССИРБУХГАЛТЕР /Â îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 111561010000

КАССИРЫ /Íîâûé íåìåöêèé ñóïåðìàðêåò / 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. ÃÐ: 4\2 äíÿ. Ç\ï: 2200 ãðí + áîíóñû. (â ð-íå ì. "Ëûáåäñêàÿ"). Êàæäîìó ñîòðóäíèêó: êîìïåíñàöèÿ ïèòàíèÿ, ñïåöîäåæäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîöïàêåò. Òåë.: (050)388-11-14. Тел. (050)4403610

111541010101

КАССИРЫ / ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà /  ð-íå Ïå÷åðñêà (á-ð Ë. Óêðàèíêè). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415

706471010109

КАССИРЫ /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)2330140

706481010109

КАССИРЫ /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

706491010109

ПОСУДОМОЙКА УБОРЩИЦА / êàôå íà ×îêîëîâêå / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (068)1980603 706401010000

СТАРШИЙ КАСИР /̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Íîðìîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.: 495-10-85. Тел. 3711813 111311020104

ІНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

ПРОГРАММИСТ

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 4081877

110121010101

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà áàð. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОГО НАБОРА

111851020113

ІНЖЕНЕР ЕЛЕКТРИК

706481010205

КАССИР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç ìåõàí³÷íî¿ îáðîáêè. Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

110881010102

ИНЖЕНЕР

ІНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ

/Êèåâ îòêðûòèå / ñëóæáû ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà îáîðóäîâàíèÿ. Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç çáèðàííÿ ìåõàí³÷íèõ âèðîá³â. Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

/ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ñ ÎÐ. ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261

111761020109

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР /Êèåâ îòêðûòèå / (ïðîãðàììèñò). Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

110881010103

111851020105

111851020118

ИНЖЕНЕР КВПИА /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 5457619

108351010127

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / (ïðîåêòèðîâàíèå, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

!!МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА /Ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêàÿ / Àäðåñ: ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ", óë. Ëîìîíîñîâà, 19\11. Òåë.: 259-98-63. Тел. (067)9129547

111531010101

ЛАБОРАНТИ ФІЗИКОМЕХАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З\Б ВИРОБІВ

706431010000

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Ïåðåâàãà âèïóñêíèêàì ÏÒÓ. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)1247166

АДМИНИСТРАТОР В САЛОН КРАСОТЫ Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)2462361

706861010107

МАСТЕР МАНИКЮРА /Ñàëîí êðàñîòû â öåíòðå / Òåë.: (063)715-52-83, 272-11-50. Тел. 2723767

111661020109

705681020101

99991515

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


23

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЛІКАРЕНДОКРИНОЛОГ ДИТЯЧИЙ /ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130032

ЛІКАРЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

000000130220

70568102

МАСТЕРПАРИКМАХЕР КОМБИНИРОВАННЫЙ

АКУШЕРКИ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

/Ñàëîí êðàñîòû / ñ ÎÐ îò 2-õ ëåò. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Íàðàáîòàííàÿ êëèåíòóðà. Ñàëîíó 10 ëåò. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïëîùàäè. Òåë.: (067)503-08-93, 275-74-59. Тел. 2756677

000000130223

АКУШЕРКИ /Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

000000130215

БІОЛОГ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

000000130109

705831010000

ПАРИКМАХЕР

ВРАЧ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

/Ñàëîí êðàñîòû â öåíòðå / Òåë.: (063)715-52-83, 272-11-50. Тел. 2723767

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

705681020102

111851020114

ДЕЗІНФЕКТОР /ÄÑ N 83 / (0,5 ñòàâêè). Тел. 5303889

ГУВЕРНАНТКА

111201020103

ЛАБОРАНТ

000000130030

706861010109

/Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

000000130055

ЛІКАР /Ìåäè÷íèé öåíòð / çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Çíàííÿ ÏÊ. ì. "Äîðîãîæè÷³", âóë. Ì. Áåðë³íñüêîãî, 23\8. Òåë.: 440-97-44. Тел. 4407391

110811010101

МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРУ ПОТРІБЕН:

˲ÊÀÐ

çàãàëüíî¿ ïðàêòèêèñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ЗнанняПК.м."Доро ожичі", вл.М.Берлінсьо о,23\8

Òåë.: 440-97-44, 440-73-91 11081101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АКУШЕРКА В АМБУЛАТОРІЮ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ /ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2572187

ЛІКАР З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ 000000130037

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИСІМЕЙНИЙ ЛІКАР /ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2572187

000000130148

ЛІКАРЛОР ДИТЯЧИЙ /ÄÏ N 2 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2501956

ЛІКАР ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

ЛІКАРОКУЛІСТ ДИТЯЧИЙ

ЛІКАРТЕРАПЕВТ

/Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

/Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

000000130213

000000130195

000000130115

000000130236

ЛІКАРОРТОПЕДТРАВМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ /ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130035

ЛІКАРОРТОПЕДТРАВМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ /Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ ДИТЯЧИЙ /ÄÏ N 2 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2501956

ЛІКАРТЕРАПЕВТ ДІЛЬНИЧНИЙ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

000000130221

ЛІКАРУРОЛОГ ДИТЯЧИЙ /Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

000000130039

ЛІКАРХІРУРГ ДИТЯЧИЙ /ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

ЛІКАРІПЕДІАТРИ /ÄÏ N 2 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2501956

000000130206

ЛІКАРІПЕДІАТРИ 000000130205

ЛІКАРПЕДІАТР /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

ЛІКАРПЕДІАТР НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

000000130183

ЛІКАРПЕДІАТРФТИЗІАТР ДИТЯЧИЙ

/ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130034

ЛІКАРІПЕДІАТРИ /Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

000000130238

ЛІКАРІПЕДІАТРИ ДІЛЬНИЧНІ /Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

000000130041

ЛІКАРІПЕДІАТРИ ШКОЛИ

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

ЛІКАРПСИХІАТР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà / (0,5 ñòàâêè). Тел. 2364086

000000130224

/Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

000000130040

ЛІКАРІРЕНТГЕНОЛОГИ /Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

000000130211

ЛІКАРІТЕРАПЕВТИ ДІЛЬНИЧНІ /ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2572187

ЛІКАРПУЛЬМАНОЛОГ /Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

000000130053

000000130031

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

000000130054

/ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130033

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ

/Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580 000000130152

ЛІКАРСТОМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ

ЛІКАРПУЛЬМАНОЛОГ ДИТЯЧИЙ

000000130204

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

000000130194

/Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ 000000130156

000000130110

ЛАБОРАНТ

Òåë.: 440-97-44, 440-73-91

ЛІКАРЛАБОРАНТ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

000000130219

/Ñïåö³àë³çîâ. øêîëà-³íòåðíàò (² ñòóïåíþ)/ Тел. 4319451

/ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23) / ç ìåäîñâ³òîþ. Тел. 4000180

Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)2462361

000000130106

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ 000000130026

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ДРзафахомнеменше3-х роів,ате орія,знанняПК. м."Доро ожичі", вл.М.Берлінсьо о,23\8 11081102

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

000000130038

ДІЄТСЕСТРА

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ЛІКАРЛАБОРАНТ

МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРУ ПОТРІБНА:

/Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

000000130234

000000130150

ЛІКАРІТЕРАПЕВТИ ДІЛЬНИЧНІ /Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

000000130212

МАССАЖИСТ /Ñàëîí êðàñîòû â öåíòðå / îáÿçàòåëüíî ñ áàçîé êëèåíòîâ íà âûñîêèé ïðîöåíò. Òåë.: (063)715-52-83, 272-11-50. Тел. 2723767

705681020103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

РЕНТГЕНЛАБОРАНТ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ìåäè÷íèé öåíòð / ÄÐ çà ôàõîì íå ìåíøå 3-õ ðîê³â, êàòåãîð³ÿ, çíàííÿ ÏÊ. ì. "Äîðîãîæè÷³", âóë. Ì. Áåðë³íñüêîãî, 23\8. Òåë.: 440-97-44. Тел. 4407391

/ØÄÑ "Çåðíÿòêî" (ð-í ÄÂÐÇ) / Òåë.: 568-95-23. Тел. 5689406

/Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó / â ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò. Тел. 5245438

/ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

РЕНТГЕНЛАБОРАНТ

110811020101

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N645/ Тел. 2360292

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049 000000130050

МЕДСЕСТРА /ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2572187

000000130097

000000130149

000000130235

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342 000000130003

МЕДСЕСТРИ /̳ñüêèé äèòÿ÷èé êàðä³îðåâìàòîëîã³÷íèé öåíòð/ Тел. 2065031

000000130046

000000130230

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó / Òåë.: 292-80-14. Тел. 2926106

000000140090

САНІТАРКИ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

/ÄÑ N243 (âóë. Ïîæàðñüêîãî)/ Тел. 2928124

000000130240

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРИ

/ÄÑ N406 êîìï. òèïó äëÿ ä³òåé ç çàõâîð. îðã. òðàâ. / (âóë. Äóá³í³íà, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í). Тел. 2575263

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

МЕДСЕСТРИ

/ÄÑ N 263 Îáîëîíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4116112

МЕДСЕСТРА

/ÄÏ N 2 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2501956

СЛЮСАР КИСНЕВИХ УСТАНОВОК

/ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

ВИХОВАТЕЛЬ

МЕДСЕСТРИ

000000130132

000000130120

000000130203

МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

/ÄÑ N 685 (âóë. Ïðèîçåðíà)/ Тел. 4186031

МЕДСЕСТРИ

000000130107

000000130088

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N 428/ Тел. 4405588

/ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130036

000000130169

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРИ /Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

МЕДСЕСТРИ

МЕДСЕСТРА

/Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

000000130197

/ÄÑ N130/ Тел. 4837394

000000130024

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

МЕДСЕСТРИ /Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

МЕДСЕСТРИ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

000000130147

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

МЕДСЕСТРИ ПОЛІКЛІНІК

МЕДСЕСТРА

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

000000130019

000000130063

/ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581

000000130104

МЕДСЕСТРИ СТАЦІОНАРУ

МЕДСЕСТРА 000000130060

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140198

000000130056

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

ВИХОВАТЕЛЬ

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ БАКЛАБОРАТОРІЇ

/ÄÑ N130/ Тел. 4837394

/Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

000000130042

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

ÐÀÁÎÒÀ

/ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000140069

/ÄÑ N27 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5189770

/ÄÑ N645/ Тел. 2360292

ВИХОВАТЕЛЬ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

000000130058

000000140047

000000140142

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

МОЛОДША МЕДСЕСТРАПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

000000140021

ВИХОВАТЕЛЬ /Äèòÿ÷èé ñàäîê N 545 (âóë. Ãîãîë³âñüêà, 27à)/ Тел. 4865066

/ÄÑ N 169 / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

МОЛОДШІ МЕДСЕСТРИ 000000130136

000000140160

000000130157

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130113

МЕДСЕСТРА

000000140165

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

000000130184

000000130122

000000140086

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 134/ Тел. 4248282

СТАРША МЕДСЕСТРА

000000140061

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 685 (âóë. Ïðèîçåðíà)/ Тел. 4186031

000000130002

000000140007

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130111

000000130128

МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 275 (âóë. ßëòèíñüêà, 10\14)/ Тел. 5662271

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000130112

000000130176

/ÄÑ N 244 / (1,5 ñòàâêè). Тел. 5596167

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140125

МЕДСЕСТРА

/ÄÍÇ N125 (ð-í Òðîºùèíà, âóë. Ëàâðóõ³íà, 13-á)/ Тел. 5460611

000000130232

МЕДСЕСТРИ МАНІПУЛЯЦІЙНОГО КАБІНЕТУ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

/Øêîëà-ñàä "Ëþáèñòîê"/ Тел. 5304291

000000130231

000000130158

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 372/ Тел. 5221887

000000130057

000000140075

СТАРША МЕДСЕСТРА

/Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

000000130237

000000130072

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

000000130214

/ÄÑ N441 (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà)/ Тел. 2951675

СТАРША МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000140067

ВИХОВАТЕЛЬ

СЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

000000130222

000000140116

/Øêîëà-ñàä "Ðîìàøêà"/ Тел. 5220829

000000140225

000000140098

ВИХОВАТЕЛЬ 000000140179

/ÄÑ N 372/ Тел. 5221887 000000140016

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N406 êîìï. òèïó äëÿ ä³òåé ç çàõâîð. îðã. òðàâ. / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ (âóë. Äóá³í³íà, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í). Тел. 2575263 000000140130

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N24 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó (âóë. Êîçà÷à, 34) / Òåë.: 524-95-21. Тел. 5248506 000000140009

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


25

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ ВИХОВАТЕЛІ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/Ñïåö³àë³çîâ. øêîëà-³íòåðíàò (² ñòóïåíþ)/ Тел. 4319451

/ÄÑ N 372/ Тел. 5221887

ВИХОВАТЕЛІ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

111201020104

/ÄÍÇ N 131 / Òåë.: 257-21-59. Тел. 2571317

000000140044

ВИХОВАТЕЛІ 000000140210

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N781/ Тел. 5302621

ВИХОВАТЕЛІ

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

/ÄÑ N300 / Òåë.: 534-72-62. Тел. 5304638

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140241

000000140173

000000140185

ВИХОВАТЕЛІ /ØÄÑ "Çåðíÿòêî" (ð-í ÄÂÐÇ) / Òåë.: 568-95-23. Тел. 5689406

000000140094

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ØÄÑ "Çåðíÿòêî" (ð-í ÄÂÐÇ) / Òåë.: 568-95-23. Тел. 5689406

000000140255

000000140199

МЕТОДИСТ 000000140166

11192101

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 764 (âóë. Ãîðüêîãî, 168)/ Тел. 5281569

/ÄÑ N 275 (âóë. ßëòèíñüêà, 10\14)/ Тел. 5662271

/ÄÑ N645/ Тел. 2360292

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

/ÄÑ N99 Äàðíèöüêîãî ð-íó/ Тел. 5679108

/ÄÍÇ N 131 / Òåë.: 257-21-59. Тел. 2571317

ВИХОВАТЕЛЬ /Øêîëà-ñàä "Ëþáèñòîê"/ Тел. 5304291

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N125 (ð-í Òðîºùèíà, âóë. Ëàâðóõ³íà, 13-á)/ Тел. 5460611

000000140121

/ÄÑ N645/ Тел. 2360292

000000140049

ВИХОВАТЕЛЬ ФІЗ. ВИХОВАННЯ

/ÄÑ N 244/ Тел. 5596167

/ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

000000140252

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N406 êîìï. òèïó äëÿ ä³òåé ç çàõâîð. îðã. òðàâ. / (âóë. Äóá³í³íà, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í). Тел. 2575263

000000140077

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495

000000140167

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N337/ Тел. 2927172

000000140209

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N441 (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà)/ Тел. 2951675

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000140076

000000140071

ВИХОВАТЕЛЬМЕТОДИСТ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581

/ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

/ÄÑ N 263 Îáîëîíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4116112

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

000000140117

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 256 (âóë. Çàñëîíîâà, 10)/ Тел. 5662048

000000140101

000000140043

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВИХОВАТЕЛЬ 000000140153

000000140180

000000140131

/ÄÑ N441 (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà)/ Тел. 2951675

/ÄÍÇ N 134/ Тел. 4248282

ВИХОВАТЕЛЬ 000000140059

000000140118

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ВИХОВАТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

000000140048

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140247

000000140045

000000140172

000000140127

/ÄÑ N645/ Тел. 2360292

/ÄÍÇ N 340 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2574148

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495

000000140068

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N 131 / Òåë.: 257-21-59. Тел. 2571317 000000140051

000000140134

ВИХОВАТЕЛЬ ГПД

/ÄÑ N243 (âóë. Ïîæàðñüêîãî)/ Тел. 2928124

/ÄÑ N 169 / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

/ÄÍÇ N 134/ Тел. 4248282

000000140079

000000140135

НЯНЯ В ЯСЕЛЬНУ ГРУПУ

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

000000140025

/ÄÑ N 275 (âóë. ßëòèíñüêà, 10\14)/ Тел. 5662271

000000140096

КЕРІВНИК ГУРТКА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

/ÄÑ N 83/ Тел. 5303889

000000140253

/óìíàç³ÿ N 261 / (äëÿ õëîï÷èê³â). Тел. 5639593

/ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

/ÄÍÇ N 132/ Тел. 5729035

/ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

ДЕЗІНФЕКТОР

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140186

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140251

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N300 / Òåë.: 534-72-62. Тел. 5304638

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000140174

000000140170

/ÄÑ N 764 (âóë. Ãîðüêîãî, 168) / (íà 0,5 ñòàâêè). Тел. 5281569

000000140015

ВИХОВАТЕЛІ

000000140006

000000140243

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N337/ Тел. 2927172

000000140013

/ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-11-52. Тел. 5264125

000000140018

000000140144

000000140008

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N614/ Тел. 4124325

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N125 (ð-í Òðîºùèíà, âóë. Ëàâðóõ³íà, 13-á)/ Тел. 5460611

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

/ÄÍÇ N 132/ Тел. 5729035 000000140062

000000140087

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

000000140161

000000140022

000000140070

000000140143

000000140089

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140191

/ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-11-52. Тел. 5264125

/ÄÑ N300 / Òåë.: 534-72-62. Тел. 5304638

000000140190

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000140119

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ 000000140001

/ÄÍÇ N 132/ Тел. 5729035

000000140080

000000140010

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ³ä 20 äî 40 ðîê³â, ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (067)296-21-62, (044)481-00-18. Тел. (095)2716301

000000140242

110091020101

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000140171

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МАРКЕР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533 706651020105

000000140187

ОХОРОННИКИ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3\3 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)1412653

11067103

ОХОРОНЦІ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

111351020104

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 äî 45 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

110181010101

ОХОРОНЦІ ³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)3362963

110491010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

110671020101

110171020108

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140254

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581

111701030106

ОХОРОННИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

/"ѲËÜÏÎ" / Ð-í Òðîºùèíà, (063)203-41-10; Ïå÷åðñüê, (067)217-56-43; ì. "̳íñüêà", 536-93-05; ð-í ²íäóñòð. ìîñòó, (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, (093)568-74-74; ð-í Âèíîãðàäàð,(067)538-71-63; ð-í Õàðê³âñüêèé, 536-94-65; Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 5219515

111101010103

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N300 / Òåë.: 534-72-62. Тел. 5304638

(îõðàíà). Ð-í Òðîåùèíà, 548-12-50; ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", 206-53-24; ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", (093)030-93-94; ð-í Äíåïðîâñêèé, (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, 418-60-43; ì. "Ìèíñêàÿ", 536-93-05; ð-í ÂÄÍÕ, (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, 496-24-85; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)2238697

ОХОРОННИК

/ÄÍÇ N24 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó (âóë. Êîçà÷à, 34) / Òåë.: 524-95-21. Тел. 5248506

000000140014

11018101

ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

000000140017

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 764 (âóë. Ãîðüêîãî, 168)/ Тел. 5281569

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

ОХОРОНЕЦЬ

000000140095

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-11-52. Тел. 5264125

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ОХОРОНИ

111701040111

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ /ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

110721020111

000000140245

/ØÄÑ "Çåðíÿòêî" (ð-í ÄÂÐÇ) / Òåë.: 568-95-23. Тел. 5689406

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

000000140023

000000140175

/ÄÑ N755 äëÿ ä³òåé ç âàäàìè çîðó / (âóë. Ñàáóðîâà, 19-À). Òåë.: 515-95-62. Тел. 5150250

/ÄÑ N 372/ Тел. 5221887

/ÄÑ N130/ Тел. 4837394

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 111/ Тел. 5154855

705761010101

ФІЗ. ІНСТРУКТОР

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

Òåë.:

ФІЗ. ІНСТРУКТОР

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

ФІЗ. ІНСТРУКТОР

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N130/ Тел. 4837394

000000140082

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 685 (âóë. Ïðèîçåðíà)/ Тел. 4186031

000000140124

000000140227

000000140102

ОХОРОННИКИ

ОХОРОНЦІ

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

/Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

110721020107

110671030101

99990508

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


27

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

11002102

11009102

11099102

11199101

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

/Êàð'ºðà â BILLA! / Òåë.: (050)074-8244, (066)969-5351, (050)558-2841, (093)031-8222, (095)310-6108. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ íîìåð îäèí â ìèðå G4S / ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü âàõòåííûé ìåòîä ðàáîòû "ÀÐÑÅËÎÐÌÈÒÒÀË", ã. Êðèâîé Ðîã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî (îòïóñê, áîëüíè÷íûå, ïóòåâêè). Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå. Êàðüåðíûé ðîñò è ïîâûøåíèå â ç\ï. Îáðàùàéòåñü - ýòî Âàø çâåçäíûé øàíñ! Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (095)271-38-10, (050)356-69-67, (050)356-04-98, (067)404-71-16. www.g4s.com.ua Тел. (093)7140197

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Âîçðàñò äî 40 ëåò. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

111341020110

ОХРАНА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

110021020101

ОХРАННИКИ 111211010108

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203194

303961010127

ОХРАННИК /Íîâûé ìàãàçèí îäåæäû / Òðåáóåòñÿ. ã. Êèåâ (ð-í Þæíîé Áîðùàãîâêè). Êîíò. ëèöî: Åëåíà Íèêîëàåâíà. Тел. (067)6214687

/ îõðàííóþ êîìïàíèþ / áåç ñóäèìîñòåé, ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ, âîçðàñòîì äî 40 ëåò. Ðåæèì ðàáîòû è ç\ï: â ÒÖ è îôèñíûõ öåíòðàõ ñóòêè\äâîå - îò240 äî 300 ãðí; äâîå\÷åòâåðî - îò 220 ãðí; äíåâíîé - îò 160 ãðí\ñìåíà + ïðåìèÿ. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííÿ îïëàòà. Òåë.: (044)246-45-59. Тел. (050)4690407

110511020101

ОХРАННИКИ

706821010000

ОХРАННИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 40 ëåò. Ðîñò 180 ñì. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 705941030101

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

110161010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Âîçðàñò äî 35 ëåò. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

110991020101

110991020102

ОХРАННИКИ

111851020122

/ ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

ОХРАННИКИ

111001020101

Ç\ï 3000-5700 ãðí. Âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4, äíåâíûå ñìåíû, íî÷íûå ñìåíû. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 2532354 706441010101

ОХРАННИКИ Ð-í Òðîåùèíà, 548-12-50; ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", 206-53-24; ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", (093)030-93-94; ð-í Äíåïðîâñêèé, (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, 418-60-43; ì. "Ìèíñêàÿ", 536-93-05; ð-í ÂÄÍÕ, (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, 496-24-85; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)2238697

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3624361 706521110000

111701040109

ОХРАННИКИ (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï îò 1500 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414 704851010101

ОХРАННИКИ /Â îðãàíèçàöèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)4667158 111131010103

РАБОТНИК СЛУЖБЫ ОХРАНЫ /ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261 111761020107

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11051102

ТРЕБУЮТСЯ

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54

ÎÕÎÐÎÍÖ² ³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Òåë.(050)336-29-63

11016101

Требются

ОХРАННИКИ (возраст 20-50 лет). Режим работы: сти\двое. З\п от 1500 рн.

Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14

11049101

В связи с отрытием новоо офиса требется:

ÎÕÐÀÍÍÈÊ с фнциями администратора Òåë.:

(095)545-82-08,

Ирина Михайловна

70485101

70630101

11148101

СТАРШИЙ ОХРАННИК СМЕНЫ ОХРАНЫ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020121

СТАРШЫЙ СМЕНЫ ОХРАНЫ /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

111991010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 270 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ, ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

70594102

705241020101

АДМИНИСТРАТОР УЧЕТЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

11100102

111211010102

ГАСТРОНОМИСТ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668 111211010105

99991252

ÐÀÁÎÒÀ

70668102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


29

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11170103

КАСИР

КАСИРИ

КОНСУЛЬТАНТ

/"ѲËÜÏÎ" / Ð-í Òðîºùèíà, (063)203-41-10; Ïå÷åðñüê, (067)217-56-43; ì. "̳íñüêà", 536-93-05; ð-í ²íäóñòð. ìîñòó, (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, (093)568-74-74; ð-í Âèíîãðàäàð,(067)538-71-63; ð-í Õàðê³âñüêèé, 536-94-65; Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 5219515

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

/Êîñìåòè÷íà ô³ðìà / ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü ç 16.00 äî 20.00. Ó ìàãàçèíàõ "ÊÎÑÌÎ", "Áðîêàðä", "ªâà". Ç\ï â³ä 800 ãðí\ì³ñÿöü. Êð³ñò³íà, Тел. 2464535

111701030103

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ

70658102

ЖИЛОВЩИКИ МЯСА

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / 18-45 ðîê³â, ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

111101010101

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020126

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

111351020102

КАСИРКОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ð., áàæàíî ÄÐ êàñèðîì, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\5 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93 Тел. (099)1412653

110171020113

КАСИРОПЕРАТОР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

706651020103

110721020102

КАССИРЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

111001020103

КАССИРЫ Ð-í Òðîåùèíà, 548-12-50; ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", 206-53-24; ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", (093)030-93-94; ð-í Äíåïðîâñêèé, (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, 418-60-43; ì. "Ìèíñêàÿ", 536-93-05; ð-í ÂÄÍÕ, (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, 496-24-85; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)2238697

111701040107

КАССИРЫ Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï îò 3300 ãðí\ìåñ., âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248

111881020101

КОМПЛЕКТОВЩИК /ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / íà àêöèè. (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)4905276 111061020102

110861010101

КОНСУЛЬТАНТЫ ïî ïàðôþìåðèè â êðóïíûå ìàãàçèíû. ÃÐ: ñ 11.30 äî 20.00, 2 âûõîäíûõ äíÿ â íåäåëþ. Ìèí. ç\ï 2000 ãðí + % îò ïðîäàæ, ïðåìèÿ çà ïåðåâûïîëíåíèå ïëàíà. Îáÿçàííîñòè: êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ ïî ïàðôþìåðíîé ïðîäóêöèè êîìïàíèè, âûïîëíåíèå ïëàíà ïðîäàæ. Òåë.: 220-12-68. Тел. (067)5335153 110701010101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Â ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 706801010000

ОБВАЛЬЩИКИ Ð-í Òðîåùèíà, 548-12-50; ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", 206-53-24; ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", (093)030-93-94; ð-í Äíåïðîâñêèé, (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, 418-60-43; ì. "Ìèíñêàÿ", 536-93-05; ð-í ÂÄÍÕ, (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, 496-24-85; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)2238697 111701040104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11185102

ОБВАЛЬЩИКИ МЯСА

ПРОДАВЕЦ

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Тел. (099)5018807

111851020125

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

11154101

11188104

ÄÅÂÓØÅÊ до27летдлявыпеания иреализацииблиновсначинами. ОРнеобязателен.Обчение арантирем.З\псдельная. Левыйбере.

Òåë.: 564-41-12, (050)353-64-80 70514101

ОБРАБОТЧИК РЫБЫ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

Вювелирныймаазинтребется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÞÂÅËÈÐÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ сОР3ода. Местоработы:м."Харьовсая", л.Ревцоо,40;пр-тВ. Маяовсоо,26,ТЦ"Мая";л. Попдрено,90\2,ТЦ"Мая"

Òåë. (067)799-19-11 11105101

ÐÀÁÎÒÀ

70589101

/Íîâûé ìàãàçèí îäåæäû / Òðåáóåòñÿ. Ç\ï: ñòàâêà + %. ã. Êèåâ (ð-í áóëüâàðà Êîëüöîâà). Êîíò. ëèöî: Åëåíà Íèêîëàåâíà. Тел. (067)6214687 706821020000

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

111341020103

ТМ"БЛИНОК" прилашаетнаработ

706511010101

ПРОДАВЕЦ

111851020127

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 40 ëåò. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

705941020101

ПРОДАВЕЦ íà Âëàäèìèðñêèé è Áåññàðàáñêèé ðûíêè. Ç\ï 130 ãðí\äåíü + % îò âûðó÷êè. Îïûò ðàáîòû íà ðûíêàõ îáÿçàòåëåí! Äìèòðèé, Тел. (050)3088881

706791010101

ПРОДАВЕЦ /Íà ôèðìó / â ÷àéíûé îòäåë. Æåí. îò 20 äî 50 ëåò. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï çà 15 ðàá. äíåé îò 1700 ãðí. ÒÖ "NOVUS" íà Îêðóæíîé (óë. Òðóáëàèíè); ÒÖ "Ãëîáóñ", ì. "Ìàéäàí Íåçàâèñèìîñòè"; "Ôóðøåò", óë. Ãåðîåâ Êîñìîñà (Áîðùàãîâêà); "Ôóðøåò", óë. Áàããîâóòîâñêàÿ; ÒÖ "NOVUS", ïð-ò Áàæàíà. Тел. 5939672

ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ (ПРОДАВЦІ, ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТ.)

ПРОДАВЕЦ В ОТДЕЛ БИЖУТЕРИИ

Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)3646168

Òðåáóåòñÿ. Æåëàòåëüíî áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ç\ï: % îò ïðîäàæ. Äåòàëè ïî òåë.: (063)186-18-91. Тел. (095)6833543

706241010101

706521050000

706901010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


31

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11047102

10857102

70524102

ПРОДАВЕЦ ЗАЛА

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / (ñòåëëàæíèê). Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

/Â íîâûé îôèñ / Ç\ï 2400 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: (067)693-43-58, (063)233-26-19. Тел. 2332619

111211010104

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

706031010102

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)7180074

Ãðàôèê ðàáîòû: 2 íåäåëè\2 íåäåëè. Òåë.: (097)705-27-36, (097)540-79-56, 455-45-37. Тел. 4048308

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

111051010101

/Ñàëîí øòîð "Ëþäìèëà" / Âîçðàñò îò 18 äî 35 ëåò. Îáùèòåëüíîñòü, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ç\ï: ñòàâêà + %. Тел. (067)5054811

705951010102

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ â ìàãàçèí "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ". Æåíùèíà 20-45 ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé, 2\2. Ç\ï 2800-3500 ãðí. Òåë.: 235-02-13. Тел. (063)3427858

70651101

11070101

706621010101

705311040000

ПРОДАВЕЦЬ /"ѲËÜÏÎ" / Ð-í Òðîºùèíà, (063)203-41-10; Ïå÷åðñüê, (067)217-56-43; ì. "̳íñüêà", 536-93-05; ð-í ²íäóñòð. ìîñòó, (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, (093)568-74-74; ð-í Âèíîãðàäàð,(067)538-71-63; ð-í Õàðê³âñüêèé, 536-94-65; Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 5219515

111751010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

111701030101

70597101

Фабриапеченья"Борзна" прилашаетнапостоянню работ:

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ наВладимирс ийиБессарабс ий рын и.З\п130рн\день+%от вырч и.Опытработына рын ахобязателен! Òåë. (050)308-88-81, Дмитрий 70679101

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß З\п3000-5000рн.

Òåë. 246-29-88 70691101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11106102

11017102

ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЦЫ

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

Ð-í Òðîåùèíà, 548-12-50; ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", 206-53-24; ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", (093)030-93-94; ð-í Äíåïðîâñêèé, (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, 418-60-43; ì. "Ìèíñêàÿ", 536-93-05; ð-í ÂÄÍÕ, (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, 496-24-85; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)2238697

111341020104

ПРОДАВЕЦЬ

111701040108

/Ìîäà äîñòóïíà êîæíîìó / Ïî÷íè êàð'ºðó ç íàìè! Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïîðó÷ ç äîìîì. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ: ïí-ïò 10.00, 12.00, 15.00. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. ϳìîíåíêà, 13; ÁÖ "Ôîðóì", êîðï. 6Å, 4 ïîâåðõ ÌÒ². E-mail: hr_doo@mti.ua Çâåðòàéòåñü çà Тел. 5903091

108571020101

/"Ìîá³ëüí³ ô³øêè" / Ìîæíî áåç ÎÐ, 20-27 ëåò. Îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï 3500 (ñòàâêà + ïðîöåíòû). Òåë.: (044)459-11-11, (096)333-33-33. Тел. (095)3333333

704341020101

ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЦЫ

/̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Íîðìîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.: 495-10-85. Тел. 3711813

Âûêëàäêà òîâàðà - ãàñòðîíîìèÿ, îâîùíîé, ðûáíûé, ìÿñíîé îòäåëû. Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248

111311020101

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ 11072102

ПРОДАВЦЫ

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ³ä 18 äî 30 ðîê³â, ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

111101010102

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ (æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)2398152

111631020101

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ /"ÔÎÊÑÒÐÎÒ" / Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, àêòèâí³ñòü. ×åêàºìî çà àäðåñîþ: âóë. Äîðîãîæèöüêà, 1, ïîâ. 9, êàá. 29 (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", òð. N16 àáî N19, çóï. "Ìîòîçàâîä"). Ñï³âáåñ³äè ïðîõîäÿòü ó áóäí³ îá 11.00; 14.00; 16.00. Íàì ïîòð³áåí ñàìå òè, à íå òâ³é äîñâ³ä. Òåë. äëÿ äîâ³äîê: (044)537-53-60. Тел. (044)2477028

110471020101

ПРОДАВЦЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

111001020102

111881040101

ПРОДАВЦЫ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020124

ПРОДАВЦЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА /ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261

111761020110

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ / ñåòü çàêóñî÷íûõ / Ìóæ.\æåí. îò 20 äî 50 ëåò, îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, îáó÷åíèå, ïèòàíèå. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: (044)228-00-77. www.stardogs.com.ua Тел. (067)4434080 705971010101

11110101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


33

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11135102

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ

СПЕЦИАЛИСТ

/Íîâûé íåìåöêèé ñóïåðìàðêåò / (ñ ñàíèòàðíîé êíèãîé). Ìîæíî áåç ÎÐ. 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü, ðàçíûå ñìåíû ñ 6.30 è ñ 14.30. Ç\ï: 2500 ãðí + áîíóñû. (â ð-íå ì. "Ëûáåäñêàÿ"). Êàæäîìó ñîòðóäíèêó: êîìïåíñàöèÿ ïèòàíèÿ, ñïåöîäåæäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîöïàêåò. Òåë.: (050)388-11-14. Тел. (050)4403610

111541010102

/ ñòàáèëüíóþ èçäàòåëüñêóþ ôèðìó / â îòäåë ðåàëèçàöèè è ïðîäâèæåíèÿ ãàçåòíî-æóðíàëüíîé ïðîäóêöèè. Îò 20 ëåò, ìóæ.\æåí., ÂÎ (ýêîíîìèêà, ìàðêåòèíã, òîðãîâëÿ), ÏÊ, ÎÐ â ñôåðå ïðîäàæ (ðûíîê ÑÌÈ) ïðèâåòñòâóåòñÿ. Çàèíòåðåñîâàíû â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ âûïóñêíèêàìè âóçîâ. Ç\ï: îêëàä 2500 ãðí + %. ì. "Øóëÿâñêàÿ". Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. E-mail: sveta_tis@mail.ru. Òåë.\ôàêñ: 453-35-11. Тел. (067)3287155

11131102

110641010101

ПРОДАВЦІ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

111351020105

ПРОДАВЦІ

СТ. КАСИР /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

110721020112

СТАРШИЕ КАССИРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

ПРОДАВЦІ ПРОД. ТОВАРІВ

СТАРШИЕ ПРОДАВЦЫ

110721020105

11163102

111851020117

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)1412653

110171020101

РЕВІЗОР

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020123

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ (æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)2398152

111631020103

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255 111101010104

ТОВАРОВЕД / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

111001020105

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Ç\ï 3000 ãðí. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

705311100000

11121101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11199102

11176102

КЛАДОВЩИК

КОМІРНИК

/ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

111761020102

КЛАДОВЩИК /Ðåñòîðàí "Òàíóêè" / ñ ÎÐ îò 1 ãîäà. Òåë.: (050)830-10-75. ßíà Èâàíîâíà, Тел. (093)2135903

706341010101

КЛАДОВЩИК Ç\ï 3000 ãðí + ïðåìèÿ. (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

Òåë.:

705311060000

000000180005

КОМІРНИК /ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-11-52. Тел. 5264125

000000180246

КОМІРНИК /ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581

000000180105

КОМІРНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

110721020110

КЛАДОВЩИКПРИЕМЩИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ. äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

705941020103

КЛАДОВЩИКИ 11191102

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (094)9260961 705541070000

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (Ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)7760028

706601010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Ôàáðèêà ïå÷åíüÿ "Áîðçíà" / Ç\ï 3000-5000 ãðí. Тел. 2462988

706911010101

Âèäàâíè÷à ô³ðìà ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó êîíñóëüòàíòîì ïî ðåêëàì³. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³ (òåëåôîí, ²íòåðíåò), íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, ç\ï 2000 ãðí + %. Âèìîãè: áàæàíî åêîíîì³÷íà àáî ãóìàí³òàðíà îñâ³òà, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè ³ çàðîáëÿòè. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). ì. "Øóëÿâñüêà". Òåë.: 453-35-11. Тел. 4533512 110931040101

ÐÀÁÎÒÀ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)7180074 706621010107

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

111991020101

КОМІРНИК

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 5 СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЙ НА СКЛАД Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 705311030000

ФАХІВЦЯМ, ЯКИМ ЗА 55

РАБОТНИКИ НА СКЛАД

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)1412653

110171020114

ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ

КОМІРНИК

/Äëÿ ðàáîòû íà ñêëàäå / Òðåá.: ÎÐ íà ñêëàäàõ. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû îò ñò. ì. "Íèâêè". Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", ïãò Ñòîÿíêà, 21-é êì Æèòîìèðñêîé òðàññû, ñêëàäñêîé êîìïëåêñ West Gate Logistic, áëîê 2D (15 ìèí. îò ñò. ì. "Íèâêè"). Êîíòàêòíûå ëèöà Ñåðãåé, òåë.: (050)960-51-18. Âëàäèìèð, Тел. (097)9989663

/Ìîäà äîñòóïíà êîæíîìó / Ïî÷íè êàð'ºðó ç íàìè! Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïîðó÷ ç äîìîì. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ: ïí-ïò 10.00, 12.00, 15.00. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. ϳìîíåíêà, 13; ÁÖ "Ôîðóì", êîðï. 6Å, 4 ïîâåðõ ÌÒ². E-mail: hr_doo@mti.ua Çâåðòàéòåñü çà Тел. 5903091

110771040101

108571020103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЛИФТЕР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ìóæ.\æåí. äî 50 ëåò, ÎÐ, äîïóñê íà ðàáîòó. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 705941030107

ЛІФТЕР /Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438 000000190239

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНИ /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 5457619 108351010128

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


35

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70604102

БАРМЕНОФИЦИАНТКА

КУХАР

/ êàôå íà ×îêîëîâêå / ñ ÎÐ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé íåò. Тел. (068)1980603

/ÄÑ N406 êîìï. òèïó äëÿ ä³òåé ç çàõâîð. îðã. òðàâ. / (âóë. Äóá³í³íà, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í). Тел. 2575263

000000200133

705361010000

70628101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР

БАРМЕНЫ

КУХАР

/Ñåòü ýëèòíûõ íî÷íûõ êëóáîâ â ã. Êèåâå / (ìîæíî áåç ÎÐ, æåëàòåëüíî äåâóøêè). Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Òåë.: (067)232-03-20 (çâîíèòü ñ 11.00 äî 19.00). Тел. (068)1250437

/ÄÑ N140 (âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 24Â)/ Тел. 2790596

706671020102

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (045)985-63-13, Тел. (095)2721572

БАРМЕНЫ

АДМИНИСТРАТОРЫ

КАССИР

706391020101

/ ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / ñ ÎÐ.  ð-íå Ïå÷åðñêà (á-ð Ë. Óêðàèíêè). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415

706471010101

БАРМЕН /Êàôå-áàð "Ïåùåðà" / ñ ÎÐ, ðàáîòà ñóòî÷íàÿ. Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: ïð-ò Ïîáåäû, 112 (ñ 10.00 äî 17.00). Òåë.: (097)000-04-50, (093)000-04-50. Тел. 4240925

706281010101

БАРМЕН /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (045)985-63-13, Тел. (095)2721572

706391020106

БАРМЕН /Ñåòè ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)3560005

705161010103

БАРМЕН /Ðåñòîðàí "Òàíóêè" / ñ ÎÐ îò 1 ãîäà. Òåë.: (050)830-10-75. ßíà Èâàíîâíà, Тел. (093)2135903 706341010102

БАРМЕН /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà áàð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323 706481010204

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

704981010108

/Êàôå "Âàðåíèêè Òóò" / Àäðåñ: ïð-ò Ãåíåðàëà Âàòóòèíà, 2, ÒÖ "Sky Mall", 3 ýòàæ. Òåë.: (098)278-98-85. Тел. (093)9201240

706041020102

КОНДИТЕР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò, ÎÐ. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Ñàíêíèæêà îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

705941020105

КОНДИТЕРЫ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020129

КУХАР /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

111341020106

КУХАР /ÄÑ N 169 / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

000000200085

/ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó / Òåë.: 292-80-14. Тел. 2926106

000000200091

КУХАР /ÄÑ N441 (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà)/ Тел. 2951675

000000200078

КУХАР /ÄÑ N644 (âóë. Òóïîëåâà, 28-À)/ Тел. 4003114

000000200084

КУХАР /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000200065

КУХАР /ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

70634101 000000200162

КУХАР /ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581

КУХАР /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000200073

000000200103

КУХАР /ÄÍÇ N125 (ð-í Òðîºùèíà, âóë. Ëàâðóõ³íà, 13-á)/ Тел. 5460611

КУХАР /ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

000000200123

000000200145

КУХАР

КУХАР

/ÄÑ N 256 (âóë. Çàñëîíîâà, 10)/ Тел. 5662048

/ÄÑ N 111/ Тел. 5154855

000000200155

000000200192

КУХАРІ

КУХАР /Øêîëà-ñàä "Ðîìàøêà"/ Тел. 5220829

000000200099

КУХАР /ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-11-52. Тел. 5264125

000000200244

КУХАР

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

110721020101

КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

/ÄÑ N 83/ Тел. 5303889

000000200027

КУХАР 000000200181

70498101

КУХАР

/Øêîëà-ñàä "Ëþáèñòîê"/ Тел. 5304291

000000200129

Îïëàòà ïîãîäèííà. Ç\ï ùîòèæíåâî. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, (093)210-82-56. Тел. 3624361 706521010000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


36

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

70639102

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

110721020109

ОФИЦИАНТ

70617103

/Â êàôå / Ìåñòî ðàáîòû: Äàðíèöêèé ð-í. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 17.00. Òåë.: (093)983-79-04. Тел. (067)4700886

705691010103

ОФИЦИАНТ /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà áàð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

706481010202

ОФИЦИАНТ /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà áàð. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

706491010202

ОФИЦИАНТЫ

70641101

70516101

70645101

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 000000200064

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК /Äèòÿ÷èé ñàäîê N 545 (âóë. Ãîãîë³âñüêà, 27à)/ Тел. 4865066

000000200126

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

706391020104

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòè ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà) ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)3560005

ОФИЦИАНТЫ /"ÓÐÞÊ" Óçáåêñêàÿ ÷àéõàíà / Òåë.: 235-14-29. Тел. (093)6871414

/ÄÑ N 83/ Тел. 5303889

706591010102

000000200029

ОФИЦИАНТЫ

МАНГАЛЬЩИК Тел. (050)3317074

706451010101

МАНГАЛЬЩИКИ /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / ÎÐ îò 5 ëåò. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

704981010103

МАНГАЛЬЩИКИ / ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà /  ð-íå Ïå÷åðñêà (á-ð Ë. Óêðàèíêè). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415

706471010107

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "Á³-ìàðêåò" / (7\7, àáî ïí-ïò). Ïðàâèé áåðåã. Òåë.: (067)214-74-13, (067)234-26-76. Тел. 3775797

111911020101

ÐÀÁÎÒÀ

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (045)985-63-13, Тел. (095)2721572

705161010101

000000200004

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

11020101

706171030101

ОФИЦИАНТЫ

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

70647101

/ ðåñòîðàí íà Ïå÷åðñêå / áåç ÎÐ. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Тел. 2885855

/Ñåòü ýëèòíûõ íî÷íûõ êëóáîâ â ã. Êèåâå / (ìîæíî áåç ÎÐ, æåëàòåëüíî äåâóøêè). Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Òåë.: (067)232-03-20 (çâîíèòü ñ 11.00 äî 19.00). Тел. (068)1250437

706671020101

ОФИЦИАНТЫ /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Îò 20 ëåò, ñ îïûòîì ðàáîòû. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

704981010102

ОФИЦИАНТЫ /Íîâûé ðåñòîðàí íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå / Àäðåñ: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 2-Ã, ðåñòîðàí "Øòàíäàðò". Òåë.: 578-25-22, 233-11-24. Тел. (063)2331124

706541010104

70569101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


37

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

70659101

ОФИЦИАНТЫ

ПЕКАРІМАЙСТРИ

/ ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà /  ð-íå Ïå÷åðñêà (á-ð Ë. Óêðàèíêè). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415

/Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "Á³-ìàðêåò" / (7\7). Ïðàâèé áåðåã. Òåë.: (067)214-74-13, (067)234-26-76. Тел. 3775797

706471010102

ОФІЦІАНТИ /"Ëüâ³âñüêà ìàéñòåðíÿ øîêîëàäó" / Âèìîãè: â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ïî÷óòòÿ ãóìîðó, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü. Тел. (050)4684191

705981020101

ПЕКАР /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

111341020107

ПЕКАРИ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020130

ПЕКАРЬ /Êàôå-ðåñòîðàí (Êèåâ, ð-í Òåðåìêè) / Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Òåë.: (067)397-72-22. Тел. (067)2353940

111911020103

ПОВАР / ðåñòîðàí íà Ïå÷åðñêå/ Тел. 2885855

706171030102

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (045)985-63-13, Тел. (095)2721572

706391020105

ПОВАР /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ðåñòîðàíà / Îëåã, Тел. (096)6162748

706931010102

Ð-í Òðîåùèíà, 548-12-50; ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", 206-53-24; ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", (093)030-93-94; ð-í Äíåïðîâñêèé, (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, 418-60-43; ì. "Ìèíñêàÿ", 536-93-05; ð-í ÂÄÍÕ, (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, 496-24-85; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)2238697

111701040102

ПОВАР /Ñåòè ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ è áåç. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)3560005

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï 3600 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

ãîðÿ÷åãî öåõà. Ìóæ., ñ ÎÐ â ðåñòîðàíå, åâðîïåéñêàÿ è èòàëüÿíñêàÿ êóõíÿ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ, ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: 499-83-91. Íàòàëüÿ, Тел. (096)6048786

ПЕКАРЬ

ПОВАР

705911010101

110201010101

111761020112

ПЕКАРЬ

Тел. (050)3317074

/Â ïèööåðèþ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáë. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2314415

ПОВАРА /Êàôå-áàð "Ïåùåðà" / ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî öåõà ñ ÎÐ, äî 40 ëåò. Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: ïð-ò Ïîáåäû, 112 (ñ 10.00 äî 17.00). Òåë.: (097)000-04-50, (093)000-04-50. Тел. 4240925

706281010102

ПОВАРА Òåë.: (098)899-79-77. Тел. (097)4929333

706121010101

ПОВАРА /Â ðåñòîðàí/ Тел. (099)2811828

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò, ÎÐ. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï + âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Ñàíêíèæêà îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

705941020107

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ /Íà ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

110201010107

ПОМОЩНИК ПОВАРА /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 50 ëåò, ÎÐ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Ñàíêíèæêà îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

ПОМОЩНИК ПОВАРА 706411010102

111851020131

ПОВАРА

ПОВАР

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА

705941020108

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

706451010102

/Â êàôå / Ìåñòî ðàáîòû: Äàðíèöêèé ð-í. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 17.00. Òåë.: (093)983-79-04. Тел. (067)4700886

705691010102

ПОМОЩНИКИ БАРМЕНА /Ðåñòîðàí "Òàíóêè" / Ìóæ. îò 18 ëåò (ìîæíî áåç ÎÐ). Òåë.: (050)830-10-75. ßíà Èâàíîâíà, Тел. (093)2135903

706341010103

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó / Òåë.: 292-80-14. Тел. 2926106

/Â êàôå / Ìåñòî ðàáîòû: Äàðíèöêèé ð-í. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 17.00. Òåë.: (093)983-79-04. Тел. (067)4700886

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

ПОМІЧНИК КУХАРЯ

ПОВАР

ПОВАРА

/ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

704981010104

705691010101

ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî ïðîöåññà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (067)401-07-12. Тел. 4582381

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò, ÎÐ. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Ñàíêíèæêà îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

ПОВАР НА ШАУРМУ

ПЕКАРІ

ПОВАРСУШИСТ

/Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "Á³-ìàðêåò" / (7\7, äåíí³ àáî í³÷í³ çì³íè, ïí-ïò). Ïðàâèé áåðåã. Òåë.: (067)214-74-13, (067)234-26-76. Тел. 3775797

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (045)985-63-13, Тел. (095)2721572

705941020106

ПОВАР УНИВЕРСАЛ

ПОВАРА

ПОВАР

/ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ñ ÎÐ. ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261

706091010101

705161010105

111901010000

ПЕКАРЬ

/Ðåñòîáàð "Àïåëüñèí" / Ðåæèì ðàáîòû: íåäåëÿ\íåäåëþ. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 23.00. Тел. 4233492

706151010101

ПОВАР

70591101

70654101

ПОВАРСУШИСТ

ПОВАР

111291010000

Тел. (050)3317074

111911020104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

/Íîâûé ðåñòîðàí íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå / Ç\ï îò 250 ãðí\äåíü. Àäðåñ: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 2-Ã, ðåñòîðàí "Øòàíäàðò". Òåë.: 578-25-22, 233-11-24. Тел. (063)2331124

706541010101

706451010103

706391020107

ПОВАРА / ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà /  ð-íå Ïå÷åðñêà (á-ð Ë. Óêðàèíêè). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415

706471010103

000000200092

000000200163

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /ÄÑ N 111/ Тел. 5154855

000000200193

ПОМІЧНИК НА КУХНЮ /ÄÍÇ N 428/ Тел. 4405588

000000200168

ПОСУДОМОЙКАУБОРЩИЦА / êàôå íà ×îêîëîâêå / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (068)1980603 706401010000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


38

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КПШЕУПодольс оор-на

треб ется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ З\п 3500 рн. Ул. Фрнзе, 15

Òåë.: 462-53-75 70598102

70573102

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ - âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)2108256 706521030000

70609101

АВТОМОЙЩИКИ Îáó÷åíèå. Ç\ï îò 3500 ãðí è âûøå. Âîçðàñò îò 20 äî 28 ëåò. Çâîíèòü ïî òåë.: (050)744-57-49. Тел. (093)4209724

706361010101

АВТОСЛЕСАРЬ 70612101

РАБОТНИКИ ЗАЛА

ХОСТЕСС

/Êàôå "Âàðåíèêè Òóò" / Àäðåñ: ïð-ò Ãåíåðàëà Âàòóòèíà, 2, ÒÖ "Sky Mall", 3 ýòàæ. Òåë.: (098)278-98-85. Тел. (093)9201240

/Ñåòü ýëèòíûõ íî÷íûõ êëóáîâ â ã. Êèåâå / (ìîæíî áåç ÎÐ, æåëàòåëüíî äåâóøêè). Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Òåë.: (067)232-03-20 (çâîíèòü ñ 11.00 äî 19.00). Тел. (068)1250437

706041020103

СТАРШИЙ КОНДИТЕР /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020128

СУШИСТ /Ñåòè ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ è áåç. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)3560005

705161010106

СУШИСТЫ

Ìàêñèì, Тел. (067)7045452

70615101

706671020103

ХОСТЕСС / ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà /  ð-íå Ïå÷åðñêà (á-ð Ë. Óêðàèíêè). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415

706471010104

ШЕВПОВАР /Â ðåñòîðàí/ Тел. (099)2811828

706411010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17. Тел. (093)6482582

704881010101

СОТРУДНИКИ / àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè "Ïðîôè" / Ìû ïðåäëàãàåì: ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, ïðîôåññèîíàëüíîå áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî è êàðüåðíîãî ðîñòà. Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòóäåíòîâ íà âðåìÿ êàíèêóë. Тел. (063)8751153

705701010101

706471010106

ТЕСТОМЕС

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Ìàêñèì, Тел. (067)7045452

111271020401

АВТОСЛЕСАРЬ ХОДОВИК /Àâòîñåðâèñ "Àâòî Ôðåíäñ" / Âîçìîæíà íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ïí-ïò. Ð-í Þæíàÿ Áîðùàãîâêà. Òåë.: 599-79-78. Âëàäèìèð, Тел. (097)3533231

705901010102

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè íà ïîâûøåííûå òàðèôû â òàêñè. Áåç "îáÿçàëîâîê". Îáó÷åíèå, åñòü ñîâìåñòèòåëüñòâî, âñå äîêóìåíòû. Òåë.: 233-10-81. Тел. (093)3290081

705231020101

ВОДИТЕЛИ

/ÄÑ N 372/ Тел. 5221887

ýâàêóàòîðà, ìèêðîàâòîáóñà. Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷, Тел. (067)5043162

ШЕФПОВАР

110681020101

/ ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà /  ð-íå Ïå÷åðñêà (á-ð Ë. Óêðàèíêè). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)4943773

706471010108

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3900 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

110691020101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМАСТЕР МОТОРИСТ

110201010102

ФАСОВЩИЦЫ РАЗДЕЛЬЩИЦЫ РЫБЫ

/Àâòîñåðâèñ "Àâòî Ôðåíäñ" / Âîçìîæíà íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ïí-ïò. Ð-í Þæíàÿ Áîðùàãîâêà. Òåë.: 599-79-78. Âëàäèìèð, Тел. (097)3533231

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / (æåí.). Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

706871010101

705901010103

ФОРМОВЩИК /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

110201010104

99991034

ÐÀÁÎÒÀ

АВТОСЛЕСАРЬ

ШЕФКУХАР 000000200020

/ ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà /  ð-íå Ïå÷åðñêà (á-ð Ë. Óêðàèíêè). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415

110681020201

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)4943773 111271020101

ВОДИТЕЛИ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ãðóçîâûõ ìàøèí êàò. "Ñ". ÃÐ: ñóòêè\òðîå íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375 705731050101

АВТОМЕХАНИК МОТОРИСТ

ВОДИТЕЛИ

òðåáóåòñÿ íà ÑÒÎ â ð-í ì. "Äîðîãîæè÷è". ÎÐ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (067)2235105

Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

706101010000

705571010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


39

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11068102

11069102

КомпаніїТОВ"Піт-СТОП Сервіс"потрібнінаробот

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР,безшідливихзвичо Тел.:(050)355-38-40,

(098)211-34-48 10971101

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè "Íàçàðè", ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

10977101

ВОДИТЕЛИ ЭВАКУАТОРА, МИКРОАВТОБУСА /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷, Тел. (067)5043162

111271020301

109771010101

ВОДИТЕЛИМЕХАНИКИ:

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Âîçðàñò äî 45 ëåò. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

110991020103

ВОДИТЕЛИ /Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

704291030101

ñàìîñâàëîâ, ýêñêàâàòîðîâ, áóëüäîçåðîâ. Ðàáîòà â ñòàáèëüíîé êîìïàíèè. Âûñîêàÿ îïëàòà. Âîçìîæåí âàõòåííûé ìåòîä, ïðîæèâàíèå. Тел. (096)4015535

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

/Â ñëóæáó òàêñè "Ìàãíóñ" / ñî ñâîèì àâòî. Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (095)827-03-47. Тел. (044)3604777

705291010101

(ðàçâîçêà ïåðñîíàëà). Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)2462361

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ФРОНТОВОГО /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 5457619

ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ

ВОДИТЕЛИ С АВТОМОБИЛЕМ /"Àâàíãàðä Òàêñè" / Òàðèôû ïîâûñèëè. Íå óñïåâàåì âûâîçèòü çàêàçû! Ñàìûå äåìîêðàòè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Áåç îáÿçàëîâîê. Âîçìîæíî ñîâìåñòèòåëüñòâî. Ïðîïëàòà ÷åðåç òåðìèíàëû. Äîõîä îò 6000 ãðí. Тел. (063)2067207

íà íàø àâòîìîáèëü. Ç\ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

704291050101

Âîçðàñò îò 28 ëåò. Ïðîïèñêà: Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Óäîáíûé ÃÐ. Ç\ï îò 5200 ãðí. Òåë.: 599-49-49, 599-40-50. Тел. (067)5516696

111161010101

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

705561010101

70573104

КПШЕУПодольсоор-на треб ется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75 70573103

ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

ВОДИТЕЛЬ КАТ. "В"

706921010102

Тел.: 462-53-75 70556101

108351010116

/Äëÿ ðàáîòû â "Ïðåìüåð-òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè è áåç. Âûãîäíûå óñëîâèÿ. Òåë.: (067)509-65-87. Тел. (093)2952222

/Òàêñè "Òàíãî" / Ëîÿëüíûé ïðàâèëüíûé ïîäõîä. Òåë.: 225-11-11. Тел. (096)4715544

З\п3500рн. Ул.Фр нзе,15

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ ЛУЧШИЕ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè

ВОДИТЕЛЬ

704291040101

705661010101

КПШЕУПодольсоор-на треб ются:

111171010101

706861010103

ВОДИТЕЛИ

11117101

111991020103

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

111991020102

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР òðåáóåòñÿ â áàíê. Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò, æåëàòåëüíî â áàíêå. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ç\ï 2300 ãðí. Тел. 4862199 111561020000

ВОДІЙ /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / íà âàíòàæíå àâòî. ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

111331010105

11083101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ КПШЕУПодольс оор-на треб ются:

ÂÎÄÈÒÅËÈ

Срочнотреб ются

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

ãðóçîâûõ ìàøèí êàò. "Ñ"

Обчение. З\пот3500рнивыше. Возрастот20до28лет

Òåë.: 462-53-75

(050)744-57-49, (093)420-97-24

ГР:ст и\троенаосеннезимнийпериод.З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15.

Çâîíèòü ïî òåë.:

70573105

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3500-4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

ВОДІЙОХОРОННИК

МАШИНІСТ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧА

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (067)296-21-62, (044)481-00-18. Тел. (095)2716301

/ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

110831010103

11127102

110091020102

70429103

ÂÎÄÈÒÅËÜ íà àâòî ôèðìû Возрастот28лет.Прописа: КиевиКиевсаяобл.УдобныйГР. З\пот5200рн.

/ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / íà "ÊÀÌÀÇ". (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

ВОДІЇ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПЕРЕВОЗКАМ

/ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / íà "ÌÀÇ". (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

/ òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèöèîííóþ êîìïàíèþ / ÎÐ æåëàòåëåí, âîçìîæíî îáó÷åíèå. Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ÏÊ, ÂÎ. Âûñîêèé óðîâåíü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè. Тел. (099)4041431

ВОДІЇ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü

Òåë.: 599-49-49, 599-40-50,

З\п 5000-7000 рн.

(067)551-66-96

Тел.(063)479-00-00 11116101

/Ïàí-Òàõ³ / ç âëàñíèì àâòî, áåç çàñòàâè òà âñòóïíèõ âíåñê³â, êîì³ñ³ÿ 5%, îðåíäà àâòîìîá³ëÿ ñêëàäຠâ³ä 90 ãðí\äîáà, 1 äåíü â òèæäåíü áåçêîøòîâíî, äîïîìîãà ó ëåãàë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ â òàêñ³. Òåë.: (067)407-35-55. Тел. (093)7762750

70429105

303971020000

ВОДІЇ КАТ. "Е"

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

705731040101

МИЙНИКИ АВТО /Íà àâòîìèéêó / ³ê â³ä 18 äî 30 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 5928020

ДИСПЕТЧЕР

ТРАКТОРИСТ

äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)7208000

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)1412653

ЕКСКАВАТОРНИК /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / íà "ÁÎÐÅÊÑ". (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172 111421010105

МАШИНИСТ /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / ìîñòîâîãî è êîçëîâîãî êðàíà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 5457619 108351010126

МАШИНИСТ ТРАКТОРА

705181010101

ÃÐ ð³çí³. Îïëàòà + ÷àéîâ³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)2108256 706521040000

110171020121

ТРАКТОРИСТМАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА /ÒÎÂ "Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. 4649248

110891010102

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375 705731030101

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448

109711010101

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

ÐÀÁÎÒÀ

705061010101

МЕХАНИЗАТОРЫ

ПРАЦІВНИКИ АВТОЗАПРАВОК

110691020201

70692101

110831010102

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 5000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)1247166

111661020110

70429104

111331010106

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

111421010103

ТРЕБУЕТСЯ

110831010104

ВОДІЇ

111421010102

Требется

70636101

ВОДІЙ САМОСКИДУ "МАЗ"

705731020101

ЭКСПЕДИТОР Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)2462361

706861010104

70566101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70523102

70664101

Срочнотреб ется: Всл жб таси"Ман с"

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñî ñâîèì àâòî Информацияпотел.:

Òåë.: (095)827-03-47, (044)360-47-77

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60

70529101

11088101

70557101

ЭКСПЕДИТОРЫ

ГИДРОИЗОЛИРОВЩИКИ

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТИ

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, (096)564-59-17. Тел. (099)5423076

/Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â ã. Êèåâå / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (044)294-15-86 (88,89). Þëèÿ, Тел. (050)3561013

/Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

ЕЛЕКТРИК

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

705541040000

ЭКСПЕДИТОРЫ

110911010106

111931010106

Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 705311090000

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)1247166

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / (íàï³âàâòîìàò). ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. 4649248

110891010103

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

110241010101

111661020111

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК /ÊÏ "ÆÅÎ-109" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / (4-5 ðîçðÿä). Тел. 5263747

000000230200

ГАЗОЕЛЕКТРО ЗВАРНИКИ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

111421010101

ЕЛЕКТРИК

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)1247166

000000230114

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК /ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

000000230137

ЕЛЕКТРО ГАЗОЗВАРНИКИ

111661020101

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (044)220-05-24, (067)442-06-00. Тел. (067)1176459

111591010103

ГАЗОРІЗАЛЬНИК

ЕЛЕКТРО ГАЗОЗВАРНИКИ

/ÒÎÂ "Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. 4649248

/Êîìóíàëüíå ϳä-âî / ²²²-V ð. Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Òåë.: 486-10-59. Тел. 4865828

110891010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

109721010101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

111521010103

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / çâ'ÿçêó òà îõîðîííî¿ ñèãíàë³çàö³¿. Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 4081877 110121010107

Столярном производств наработ треб ется

ÑÒÎËßÐ М ж.от25лет.ОРот3-хлет Хорошие словияработы. З\пбеззадерже Òåë.:

(067)969-99-81 70631101

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ /Êîìóíàëüíå ϳä-âî / ²²²-V ð. Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Òåë.: 486-10-59. Тел. 4865828

111521010102

ЗАТОЧУВАЛЬНИК /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

110881010113

ЗВАРНИК ПЛАСТМАС /ÒÎÂ "Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / (åêñòðóäåð). ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. 4649248

110891010106

ЗВАРНИК САНТЕХНІК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 4081877 110121010103

КООРДИНАТНО РОЗТОЧУВАЛЬНИКИ /Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030 110911010104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

11089101

КРАНІВНИКИ МОСТОВИХ КРАНІВ

11166102

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3700 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)1247166

111661020104

МАЙСТЕР МЕХАНІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï 2500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

МОНТАЖНИКИ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ /Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³ / Ìîëîä³ åíåðã³éí³ ëþäè, â³êîì 18-27 ðîê³â. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (050)181-45-37, (067)657-67-37. Тел. (044)3838943

705791010102

НАЛАДЧИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

111531010102

110881010117

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ

МАЙСТЕРЕЛЕКТРИК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 4081877

110121010102

МАЛЯР СУДОВОЙ /Êèåâñêèé ñóäîñòðîèòåëüíûé ç-ä / (ïåñêîñòðóé) 3-5 ð. Тел. 4174537

110871010102

МАСТЕР КОРПУСНОСВАРОЧНОГО ЦЕХА 11198101

70361102

/Êèåâñêèé ñóäîñòðîèòåëüíûé ç-ä / ÎÐ, ñóäîðåìîíò è ìàøèíîñòðîåíèå (êîðïóñíûå êîíñòðóêöèè). Тел. 4174537

110871020102

ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА /Ïðîèçâîäñòâåííî-òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 500 ó.å. Тел. (050)3821773

109751010102

ОПЕРАТОРИ /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / àâòîìàòè÷íî¿ òà íàï³âàâòîìàòè÷íî¿ ë³í³¿. Тел. 2306971

111981010101

ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ З ЧПУ

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

МОНТАЖНИКИ

ПИЛОРАМЩИК

/Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â ã. Êèåâå / (ñâàðùèêè) ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (044)294-15-86 (88,89). Þëèÿ, Тел. (050)3561013

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)6108905

110241010105

111931010102

МОНТАЖНИКИ М\П КОНСТРУКЦИЙ

110911010102

703611020102

ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé ç-ä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

ñ ÎÐ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

ÐÀÁÎÒÀ

110881010116

/Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

МАШИНІСТ КРАНА

11133101

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç ÏÊ. Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

705311010000

109721010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


43

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)4790420

111601020102

ПРАЦІВНИКИ / êîìïàí³þ / íà â³êîííå âèðîáíèöòâî. Ç\ï âèñîêà. Тел. (044)2288110

111871010101

ПРЕСУВАЛЬНИК ЛОМУ /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

111331010102

РАБОЧИЕ ПО ОБШИВКЕ, СВАРКЕ БАЛКОНОВ Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

11024101

СЛЮСАРІ

705311020000

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. 4649248

РАБОЧИЙ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

110891010108

СЛЮСАРІРЕМОНТНИКИ

110201010103

РАДИОМОНТАЖНИКНАЛАДЧИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

111531010103

СБОРЩИКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН Тел. (067)1541059

111191010101

СВАРЩИК /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

706871010105

СЛЕСАРЬ КВПИА /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 5457619

108351010120

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ /Êèåâñêèé ñóäîñòðîèòåëüíûé ç-ä / 3-5 ð. Тел. 4174537

110871010103

СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 5457619

108351010121

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 5457619

108351010118

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

111661020106

110881010115

СЛЮСАРІСАНТЕХНІКИ

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

111331010104

СЛЮСАРНАЛАГОДЖУВАЛЬНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

110241010102

/Êîìóíàëüíå ϳä-âî / ²²²-V ð. Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Òåë.: 486-10-59. Тел. 4865828

10972101

Напостоянн юработ треб ются:

ÑÒÎËßÐÛ сОР. Оплатавысоая. Тел.:(097)128-76-62, 539-33-44 70558101

111521010101

СЛЮСАРІІНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ /Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

110911010101

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

111331010103

СТОЛЯР /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

110241010106

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

109721010105

СТОЛЯРСТАНОЧНИК /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)6108905

703611020101

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

110241010103

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 4081877

110121010104

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК

СТОЛЯРЫ ñ ÎÐ. Îïëàòà (097)128-76-62. Тел. 5393344

âûñîêàÿ.

Òåë.: 705581010101

СТОЛЯРЫСТАНОЧНИКИ /Â îðãàíèçàöèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)4667158

111131010101

/Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

111531010104

СЛЮСАР КВПІА /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ"/ Тел. 2306971

11124101

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТО МОБІЛІВ

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)1247166

111981010102

СЛЮСАР САНТЕХНІК

СТРОПАЛЬНИК

/ÒÎÂ "Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. 4649248

110891010107

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /ÊÏ "ÆÅÎ-109" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / (íà êîæåí äåíü ç 8.00 äî 17.00). Тел. 5263747

000000230201

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)1247166

111661020112

10835101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

/ÎÎÎ "Óëüòðàêîí-Ñåðâèñ" / 4-6 ðàçðÿäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñïåöîäåæäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûé. Ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Áîðèñ Äìèòðèåâè÷, Тел. 5313727

111241010101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК 70573106

СТРОПАЛЬНИКВАНТАЖНИК /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

111331010107

СТРОПАЛЬЩИКИ

11152101

ФРЕЗЕРОВЩИКИ

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 5376993

110111010107

СУДОКОРПУСНИКИСУДОРЕМОН ТНИКИ /Êèåâñêèé ñóäîñòðîèòåëüíûé ç-ä / 4-5 ð. Тел. 4174537

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

110241010104

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

110881010111

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ /Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

110911010105

110871010101

ШЛИФОВЩИК

ТЕРМІСТ /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

109721010104

ТЕХНІК

11087101

11119101

111241010103

/"ÔÎÊÑÒÐÎÒ" / Âèìîãè: â³äñóòí³ñòü ïðîòèïîêàçàíü çà ñòàíîì çäîðîâ'ÿ. ×åêàºìî çà àäðåñîþ: âóë. Äîðîãîæèöüêà, 1, ïîâ. 9, êàá. 29 (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", òð. N16 àáî N19, çóï. "Ìîòîçàâîä"). Ñï³âáåñ³äè ïðîõîäÿòü ó áóäí³ îá 11.00; 14.00; 16.00. Íàì ïîòð³áåí ñàìå òè, à íå òâ³é äîñâ³ä. Òåë. äëÿ äîâ³äîê: (044)537-53-60. Тел. (044)2477028

110471020103

ТОКАР /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

110881010112

ТОКАР /ÒÎÂ "Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. 4649248

110891010105

ТОКАРРОЗТОЧУВАЛЬНИК

11160102

110881010118

ТОКАРЬ РАСТОЧНИК

111241010102

УСТАНОВЩИКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 111191010102

ФОРМОВЩИК ЖБИ /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 5457619

108351010105

ÐÀÁÎÒÀ

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

110881010114

ШЛІФУВАЛЬНИКИ ПО МЕТАЛУ /Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

110911010103

ЭЛЕКТРИК /Íà ôèðìó/ Тел. (067)4414740

705451010102

ЭЛЕКТРИК КИПИА /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 5457619

108351010106

/ÎÎÎ "Óëüòðàêîí-Ñåðâèñ" / 4-6 ðàçðÿäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñïåöîäåæäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûé. Ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Áîðèñ Äìèòðèåâè÷, Тел. 5313727

11142101

ШЛІФУВАЛЬНИКИ

706871010106

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï 3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 4618145

Тел. (067)1541059

/ÎÎÎ "Óëüòðàêîí-Ñåðâèñ" / 4-6 ðàçðÿäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñïåöîäåæäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûé. Ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Áîðèñ Äìèòðèåâè÷, Тел. 5313727

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

705731060101

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК УЧАСТКА /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020119

11187101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

19062001

20712001

21252001

04312012

21032002

21512001

14862003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (776)

45


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

21422001

20112001

21312001

21222002

15692008

14892005

07552014

20702001

46

15432006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (776)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

17842070

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (776)

47


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÊÀВªÐÀ ÁÅÇ ÄÈÏËÎÌÀ Ìè ïðîäîâæóºìî ðîçïî÷àòó ðàí³øå ðîçìîâó ïðî ïðîôåñ³¿, â ÿêèõ âè ìîæåòå ñïðîáóâàòè ñåáå íå ìàþ÷è äèïëîìà ïðî âèùó îñâ³òó (Äèâ. “ÐèӔ ¹ 33, 34, 35, 36, 38, 41, 2012). Ñüîãîäí³ îᒺêòîì íàøî¿ óâàãè ñòàëà ïðîôåñ³ÿ ñåêðåòàðÿ.

ÑÅÊÐÅÒÀÐßÌÈ ÍÅ ÍÀÐÎÄÆÓÞÒÜÑß

Ïîñàäà ñåêðåòàðÿ íàëåæèòü äî ÷èñëà òèõ, íàä ÿêèìè íå âëàäíèé ÷àñ, ³ ïîêè íà ñâ³ò³ º íà÷àëüíèêè, áóäóòü ³ ¿õ ñåêðåòàð³. Îòðèìàòè ïðîôåñ³þ ñåêðåòàðÿ-ðåôåðåíòà ñüîãîäí³ íå ñêëàäíî: äëÿ öüîãî äîñòàòíüî áàæàííÿ ³ ï³äãîòîâêè íà õîðîøèõ ïðîô³ëüíèõ êóðñàõ.

Ó ÂѲ ÄÅÑßÒÜ ÏÀËÜÖ²Â

Ïðè ñëîâ³ “ñåêðåòàð” â ìîçêó ñïëèâຠê³íîøíå êë³øå: ä³â÷èíà ïîì³òíî¿ çîâí³øíîñò³, íå ïåðåñòàþ÷è áàç³êàòè, æâàâî ñòóêຠïî êëàâ³àòóð³. ² ñüîãîäí³, ÿê áè äàëåêî íå ï³øîâ òåõí³÷íèé ïðîãðåñ, îäí³ºþ ç îñíîâíèõ “îïö³é” ñåêðåòàðÿ çàëèøàºòüñÿ øâèäêèé, ïðîôåñ³éíèé ìàøèíîïèñ. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñë³ïîãî äðóêó âèìàãຠíå êîæåí ðîáîòîäàâåöü, öåé íàâèê äóæå ö³ííèé äëÿ ïðîôåñ³¿ ñåêðåòàðÿ àáî ä³ëîâîäà. “Ìàøèíîïèñ òà ä³ëîâîäñòâî - áàçîâ³ ïðåäìåòè äëÿ ñåêðåòàð³â-ðåôåðåíò³â, - ãîâîðèòü

48

âèêëàäà÷ ìàøèíîïèñó, ä³ëîâîäñòâà òà ³íîçåìíî¿ ìîâè öåíòðó îñâ³òè (ÖÎ) ª. Ìàêñèìîâà. Ïðè÷îìó ìàøèíîïèñ êîðèñòóºòüñÿ ³íòåðåñîì íå ò³ëüêè ó ïðîôåñ³éíèõ ñåêðåòàð³â - íà çàíÿòòÿ ïðèõîäÿòü áóõãàëòåðè, ïåðåêëàäà÷³, ëþäè, ùî ïðàöþþòü ç âåëèêèìè îáñÿãàìè òåêñòó”. Ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ ìàøèíîïèñó ðîçðàõîâàíà â ñåðåäíüîìó íà 40 ãîäèí, - òàê, âñüîãî çà 10 çàíÿòü ìîæíà îñâî¿òè îäíó ç íàéá³ëüø “ê³íåìàòîãðàô³÷íèõ” ñåêðåòàðñüêèõ ïðåìóäðîñòåé.

IJËÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏËÞÑ

Êð³ì ìàøèíîïèñó, ïðîôåñ³éí³ ñåêðåòàð³ âèâ÷àþòü ìàñó ³íøèõ êîðèñíèõ ïðåäìåò³â. “Ñó÷àñíèé îô³ñ-ìåíåäæåð ïîâèíåí ðîçáèðàòèñÿ â îô³ñí³é òåõí³ö³ íà ð³âí³ õîðîøîãî êîðèñòóâà÷à, - ïîÿñíþº äèðåêòîð íàâ÷àëüíîãî öåíòðó Ä. Ãóäçåíêî. Îäíà ç îñíîâíèõ íàâè÷îê â ö³é ñôåð³ ä³ëîâîäñòâî. Íàéìåíøà âòðà÷åíà àáî íåïðàâèëüíà ëàíêà äîêóìåíòîîá³ãó ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ ñåðéîçíèõ òðóäíîù³â. Íà çàíÿòòÿõ ç êóðñó “Äîêóìåíòîîá³ã” ñëóõà÷³ íàâ÷àþòüñÿ, çîêðåìà, ïðàâèëüíî ñêëàäàòè ³ îôîðìëÿòè äîêóìåíòè, îðãàí³çîâóâàòè äîêóìåíòîîá³ã ï³äïðèºìñòâà. Âàæëèâå äëÿ îô³ñ-ìåíåäæåðà ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè. ßê ïðàâèëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ ç ê볺íòîì? Ìîæíà øóêàòè â³äïîâ³äü ìåòîäîì ïðîá ³ ïîìèëîê. Àëå íàéêðàùå ïðîéòè íàâ÷àííÿ, â õîä³ ÿêîãî ñëóõà÷³ îòðèìóþòü çíàííÿ ïðî ïîâåä³íêó â ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ â÷àòüñÿ çàñòîñîâóâàòè ¿õ íà ïðàêòèö³”. Ïðè öüîìó çà ñïîñòåðåæåííÿìè âèêëàäà÷³â, “âçàºìèíè” ñëóõà÷³â ç ïåðåðàõîâàíèìè äèñöèïë³íàìè ñêëàäàþòüñÿ ïî-ð³çíîìó. “Íåð³äêî áóâຠòàê, ùî ëþäèíà çàïèñóºòüñÿ íà êóðñè ðåôåðåíò³â ³ âæå â õîä³ íàâ÷àííÿ óñâ³äîìëþº, ùî ¿é á³ëüøå ï³äõîäèòü ðîáîòà ä³ëîâîäà, à íå ñåêðåòàðÿ, àáî ëþäèíà ðîçó쳺, ùî ¿é áëèæ÷å ðîáîòà îô³ñ-ìåíåäæåðà, - ³ ïåðåõîäèòü ó ïàðàëåëüíó ãðóïó”, - ãîâîðèòü âèêëàäà÷ ÖÎ ª. Ìàêñèìîâà.

ÄÎÂÃÎ ×È ÊÎÐÎÒÊÎ...

Êîëè çàõîäèòü ìîâà ïðî çàïèñè íà êóðñè, ïîñòຠïèòàííÿ íå ò³ëüêè ïðî òå, â ÿêèé íàâ÷àëüíèé öåíòð çàïèñàòèñÿ, àëå ³ ÿêó ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè âèáðàòè. Ó á³ëüøîñò³ îñâ³òí³õ öåíòð³â ³ñíóþòü ïðîãðàìè äâîõ òèï³â: äîâãîñòðîêîâ³, ùî âêëþ÷àþòü âåëèêå ÷èñëî äðóãîðÿäíèõ ïðåäìåò³â (ä³ëîâèé åòèêåò, òàéì-ìåíåäæìåíò, ìèñòåöòâî òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â ³ ò. ³í.) ³ êîðîòêîñòðîêîâ³, äàþòü íàéíåîáõ³äí³ø³ çíàííÿ òà íàâè÷êè.  ïðèíöèï³, íà êîðèñòü êîæíî¿ ç ïðîãðàì ìîæíà íàâåñòè ñâî¿ àðãóìåíòè. Ãîëîâíå “çà” äîâãîñòðîêîâèõ ïðîãðàì ó òîìó, ùî âîíè äàþòü ð³çíîá³÷í³ çíàííÿ; ñëóõà÷³ îòðèìóþòü äîñèòü ïîâíå óÿâëåííÿ ïðî ìàéáóòíþ ðîáîòó ³ ïðîõîäÿòü ïñèõîëîã³÷íó ï³äãîòîâêó (ùî òåæ âàæëèâî). Ïëþñ êîðîòêîñòðîêîâèõ ïðîãðàì - ¿õ êîìïàêòí³ñòü, âîíè ñòèñíóò³ çà ÷àñîì; äî òîãî æ, ÿêùî â³ðèòè òåîð³¿, ÿêà ãîâîðèòü “ñê³ëüêè íå â÷èñÿ, âñå îäíî íà ïðàêòèö³ ïåðåó÷óâàòèñÿ äîâåäåòüñÿ”, òî “áàëàñòîì” êðàùå íå îáðîñòàòè. Çà ñïîñòåðåæåííÿìè âèêëàäà÷³â, ñèìïàò³¿ ó÷í³â ä³ëÿòüñÿ ì³æ “äîâãèìè” ³ “êîðîòêèìè” ïðîãðàìàìè ïðèáëèçíî ïîð³âíó, - ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó â ñëóõà÷³â çíàõîäÿòüñÿ ñâî¿ àðãóìåíòè ³ êîíòðàðãóìåíòè.

ÖÅ Ö²ÊÀÂÎ:

²ñòîðèêè ââàæàþòü, ùî ïåðø³ ñåêðåòàð³ ç’ÿâèëèñÿ â Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³. Ó ò³ ÷àñè âîíè âèêîíóâàëè ôóíêö³¿ ïîâ³ðåíèõ ïðè çíàòíèõ ãðîìàäÿíàõ, ³ íàñïðàâä³ áóëè çáåð³ãà÷àìè ÷óæèõ ñåêðåò³â. Äàë³, àæ äî ê³íöÿ XVIII ñò., ïîñàäà ñåêðåòàðÿ ââàæàëàñÿ ñóòî ÷îëîâ³÷îþ, ³ ëèøå ïàðó ñòîë³òü òîìó â ñåêðåòàð³ ñòàëè áðàòè ïðåäñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ñòàò³.

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

Çà ìàòåð³àëàìè www.ucheba.ru

¹ 43 (776)


49

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÙÈÊÈ З\п3200рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.462-53-75 10775102

70573101

ТРЕБУЕТСЯ

âûïîëíèòü îáúåì ñòðîèòåëüíî-îòäåëî÷íûõ ðàáîò â ãîñòèíèöå При лашаемдобросовестных строителейсинстрментом.Жилье предоставляется.Оплата арантирется.

Òåë. (093)770-00-63 Àëèíà 70688101

11091101

ЭЛЕКТРО МОНТЕР /Êèåâñêèé ñóäîñòðîèòåëüíûé ç-ä / (äîïóñê 1000Â) 4-5 ð. Тел. 417 45 37

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИК 110871010105

ЭЛЕКТРО МОНТЕР /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / 5-6 ð. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 4900 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

111661020113

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (044)220-05-24, (067)442-06-00. Тел. (067)117 64 59

111591010101

АРМАТУРЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

110111010103

АСФАЛЬТИРОВЩИКИ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

705731010101

БЕТОНЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

110111010106

11012101

БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ /Ñòðîèò. óïðàâ. N13 ÏÀÎ "Òðåñò" ÊÃÑ-3" / Ç\ï âûñîêàÿ. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Óë. Êîìèññàðà Ðûêîâà, 2-À. Тел. 407 65 42

107751020101

БУДІВЕЛЬНИКИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Тел. 362 43 61 99990506

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

КАМЕНЩИКИ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

/Ñòðîèò. óïðàâ. N13 ÏÀÎ "Òðåñò" ÊÃÑ-3" / Ç\ï âûñîêàÿ. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Óë. Êîìèññàðà Ðûêîâà, 2-À. Тел. 407 65 42

110831010101

АРМАТУРНИКИ

108351010107

11193101

БУРИЛЬНИКИ

706521020000

ВЫПОЛНИТЬ ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ â ãîñòèíèöå. Ïðèãëàøàåì äîáðîñîâåñòíûõ ñòðîèòåëåé ñ èíñòðóìåíòîì. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îïëàòà ãàðàíòèðóåòñÿ. Àëèíà, Тел. (093)770 00 63

706881010101

ЗАМЕРЩИК М\П /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

706621010104

ЗАМЕРЩИК М\П ОКОН Ç\ï îò 1200 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 705311050000

ЗАМЕРЩИКИ ОКОН /Â íîâûé îôèñ / Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: (067)693-43-58, (063)233-26-19. Тел. 233 26 19

706031010104

107751020102

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â ã. Êèåâå / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (044)294-15-86 (88,89). Þëèÿ, Тел. (050)356 10 13

111931010103

КАМЕНЩИКИ ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (097)484-88-68. Тел. (067)508 57 08

110211010103

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÐÎÉ è Ê" / (áðèãàäû). Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Òåë.: (095)271-45-51. Тел. (093)993 51 09

110221020101

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÁóäÊîìïëåêñÈíâåñò" / Âëàäèñëàâ Íèêîëàåâè÷, Тел. (067)500 25 07

111021010101

КАМЕНЩИК /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93 110111010109

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "ÄÈÏÐβÍÁÓÄ" / Òåë.: (050)917-35-32, (066)504-96-37. Тел. (050)330 40 25 111401020000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ КОНТРОЛЕРИ ВТК

ПОКРІВЕЛЬНИК

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Ïåðåâàãà âèïóñêíèêàì ÏÒÓ. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 407 92 40

111661020107

МАЙСТЕР ГЕОДЕЗИСТ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 408 81 72

111421010104

МАЛЯР 11022102

/Êèåâñêèé ñóäîñòðîèòåëüíûé ç-ä/ Тел. 417 45 37

110871010104

МАЛЯР /ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 407 92 40

000000240140

Ç\ï âûñîêàÿ, åæåíåäåëüíî. Æèëüå - áåñïëàòíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

706441010103

МАЛЯРЫ ОТДЕЛОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â ã. Êèåâå / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (044)294-15-86 (88,89). Þëèÿ, Тел. (050)356 10 13

111931010105

МОНОЛИТЧИКИ 11021101

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

110111010104

МОНТАЖНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (044)220-05-24, (067)442-06-00. Тел. (067)117 64 59

111591010102

МОНТАЖНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â ã. Êèåâå / ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (044)294-15-86 (88,89). Þëèÿ, Тел. (050)356 10 13

111931010101

МОНТАЖНИКИ 11102101

/Ñïåö³àë³çîâ. øêîëà-³íòåðíàò (² ñòóïåíþ) / ç ðåìîíòó ³ îáñëóãîâóâàííÿ ïðèì³ùåíü. Тел. 431 94 51

111201020102

СВАРЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

110111010101

СТОЛЯР /ÄÑ N 300/ Тел. 534 72 62

000000240256

СТРОИТЕЛИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

МАЛЯРЫ

11011101

000000240141

РОБІТНИК

ñ íàëè÷èåì àâòîìîáèëÿ. Ç\ï îò 10000 ãðí. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (096)564 59 17

Ç\ï 7000-10000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

706441010102

ТЕСЛЯРІ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (044)220-05-24, (067)442-06-00. Тел. (067)117 64 59

111591010104

ФАСАДЧИКИ (ïåíîïëàñò). Ðàáîòà íà ëþëüêàõ è ëåñàõ. ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (097)484-88-68. Тел. (067)508 57 08

110211010101

ФОРМУВАЛЬНИКИ БЕТОНЯРІ /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 4500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

111661020114

ШТУКАТУРЫ ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (097)484-88-68. Тел. (067)508 57 08

110211010102

705541010000

МУЛЯР /ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 407 92 40

000000240138

ОТДЕЛОЧНИКИ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÐÎÉ è Ê" / (áðèãàäû). Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Òåë.: (095)271-45-51. Тел. (093)993 51 09

110221020102

ПЛИТОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â ã. Êèåâå / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (044)294-15-86 (88,89). Þëèÿ, Тел. (050)356 10 13

111931010104

11140101

ÐÀÁÎÒÀ

11159101

99991016

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


51

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ Тел. (067)154 10 59

11 ВАНТАЖНИКІВ 111191010104

СТОЛЯР /Ñòîëÿðíîå ïðîèçâîäñòâî / Ìóæ. îò 25 ëåò. ÎÐ îò 3-õ ëåò. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)969 99 81

70663101

706311010101

УПАКОВЩИКИ íà ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî. Тел. (067)154 10 59

11126102

МАСТЕРА

111191010103

705241020103

/Ñåòü àòåëüå "ÀÒÅËÜÅÐ-ÑÅÐÂÈÑ" / ïî ðåìîíòó îäåæäû ñ îïûòîì ðàáîòû îò 1 ãîäà, ïðîæèâàþùèõ â Êèåâå è îáëàñòè. Ç\ï 2000 ãðí + 25%. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãðàôèê ðàáîòû: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ïðîâîäèì ìàñòåð-êëàññû äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Òåë.: ( 0 4 4 ) 3 8 4 - 0 5 - 5 1 . www.atelier-service.com.ua Тел. (067)219 99 70

11 ПАКУВАЛЬНИКІВ /Íà ϳä-âî / 100 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

705091010101

705241020104

ПОРТНОЙ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ /ÎÎÎ "Ãëîáàë-Øâåéñåðâèñ" / (îïåðàòîð ìàøèííîé âûøèâêè). Ñîöïàêåò, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ, îò 2500 ãðí. E-mail: vishivka@global-ukraine.com.ua Тел. (044)575 34 08

ВАНТАЖНИК

äëÿ ðàáîòû â ñòóäèè èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî äèçàéíåðà. Íåîáõîäèìî óìåíèå ðàáîòàòü ñî âñåìè âèäàìè òêàíè, ðàñêðîé ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Õîðîøàÿ ç\ï, îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, ïîëíûé\íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ïðîæèâàíèå â Êèåâå. Åêàòåðèíà, Тел. (067)408 49 97

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

110241010107

ВАНТАЖНИК /"ѲËÜÏÎ" / Ð-í Òðîºùèíà, (063)203-41-10; Ïå÷åðñüê, (067)217-56-43; ì. "̳íñüêà", 536-93-05; ð-í ²íäóñòð. ìîñòó, (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, (093)568-74-74; ð-í Âèíîãðàäàð,(067)538-71-63; ð-í Õàðê³âñüêèé, 536-94-65; Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15

705271010103

ШВЕЯ äëÿ ðàáîòû â ñòóäèè èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî äèçàéíåðà. Íåîáõîäèìî óìåíèå ðàáîòàòü ñî âñåìè âèäàìè òêàíè, ðàñêðîé ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Õîðîøàÿ ç\ï, îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, ïîëíûé\íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ïðîæèâàíèå â Êèåâå. Åêàòåðèíà, Тел. (067)408 49 97

111701030107

70527101

705271010104

111281010101

ШВЕЯ

ЗАГОТОВЩИК ВЕРХА ОБУВИ ñ ÎÐ. Òåë.: (096)953-38-48. Тел. (050)100 58 12 706111010101

/Ñàëîí øòîð "Ëþäìèëà" / íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Âîçðàñò äî 50 ëåò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ (ñäåëüíàÿ). Тел. (067)505 48 11

705951010101

КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ

ШВЕЯ

äëÿ ðàáîòû â ñòóäèè èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî äèçàéíåðà. Íåîáõîäèìî óìåíèå ðàáîòàòü ñî âñåìè âèäàìè òêàíè, ðàñêðîé ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Õîðîøàÿ ç\ï, îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, ïîëíûé\íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ïðîæèâàíèå â Êèåâå. Åêàòåðèíà, Тел. (067)408 49 97 705271010101

МАСТЕР ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ

ВАНТАЖНИКИ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

111351020106

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / Èñïûòàòåëüíûé ñðîê - 1 ìåñ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Íèâêè". Òåë.: 229-09-86. Тел. 229 09 76

ВАНТАЖНИКИ

111261020101

ШВЕЯ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КОЖИ И МЕХА ïðèãëàøàåòñÿ íà ðàáîòó. Ð-í ì. "Îñîêîðêè". Тел. (096)200 53 54 706161010000

70611101

äëÿ ðàáîòû â ñòóäèè èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî äèçàéíåðà. Íåîáõîäèìî óìåíèå ðàáîòàòü ñî âñåìè âèäàìè òêàíè, ðàñêðîé ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Õîðîøàÿ ç\ï, îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, ïîëíûé\íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ïðîæèâàíèå â Êèåâå. Åêàòåðèíà, Тел. (067)408 49 97

Фирменапостояннюработ требются

ÏÎÐÒÍÛÅ ХОРОШИЕУСЛОВИЯРАБОТЫ. З\пприсобеседовании. 2мин.отст.м."Лыбидс/ая"

Òåë.: 501-02-91, (050)676-13-80

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

110171020112

ВАРТІВНИК /ÄÍÇ N 340 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 41 48

000000270248

ВАХТЕР Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)246 23 61

705271010102

706861010101

99990510

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

/Íà ϳä-âî / ³ä 135 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

11138101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


52

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

11064102

70526110

ГАРДЕРОБЩИКИ

ГРУЗЧИКИ

ДВІРНИК

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40

/ÄÑ N614/ Тел. 412 43 25

/Ïðîèçâîäñòâåííî-òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / (îò 25 äî 40 ëåò, ÎÐ, íàâûê ðàáîòû íà àâòîïîãðóç÷èêå). Ð-í Êîð÷åâàòîå. Ç\ï 3500 ãðí. Тел. (050)382 17 73

/ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ÃÐ: 5\2. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

ГРУЗЧИК

ГРУЗЧИКИ

706481010110

ГРУЗЧИК

111761020111

109751010101

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

705941030103

ГРУЗЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

111211010106

ГРУЗЧИК /ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

111061020107

ГРУЗЧИКИ /Òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Áåç ñóäèìîñòè. Âîçðàñò 22-45 ëåò. Ç\ï 150 ãðí çà ñìåíó. Ð-í ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (093)640 91 99 110541010000

ГРУЗЧИКИ Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)246 23 61

706861010108

ГРУЗЧИКИ

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, (094)926-09-61. Тел. 542 05 94 705541020000

ГРУЗЧИКИ /Íà ç-ä â ñ. Êðþêîâùèíà / Ç\ï 2200 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (063)036-45-43. 706051010101

ГРУЗЧИКИ Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï 800-1200 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 705311080000

ГРУЗЧИКИ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

706871010103

ДВОРНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 94

303961010126

ДВОРНИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 50 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

ДВІРНИК /ÄÑ N 169 / Òåë.: 236-69-63. Тел. 236 22 92

111001020104

000000270182

ДВІРНИК

Ð-í Òðîåùèíà, 548-12-50; ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", 206-53-24; ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", (093)030-93-94; ð-í Äíåïðîâñêèé, (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, 418-60-43; ì. "Ìèíñêàÿ", 536-93-05; ð-í ÂÄÍÕ, (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, 496-24-85; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

/ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / (2 ñòàâêè). Тел. 257 21 87

ÐÀÁÎÒÀ

/ÄÑ N 491/ Тел. 513 13 15

ЖЕНЩИНЫ

705731070101

000000270074

ДВІРНИК /ÄÑ N 301/ Тел. 513 50 86

000000270146

ДВІРНИК /ÄÑ N27 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 518 97 70

/Èíñòèòóò ãåíåòèêè ðåïðîäóêöèè / äî 30 ëåò îêàçàòü ïîìîùü â ëå÷åíèè áåñïëîäíûì ïàðàì è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå äîíàöèè ÿéöåêëåòîê. Êîìïåíñàöèÿ 10000 ãðí. Ëèö. N 539130 ñåðèÿ À îò 08.04.2010 ã. Òåë.: 483-33-56, 483-23-86, 223-28-88, Тел. 223 48 88

110591010101

000000270226

ДВІРНИК /ÄÍÇ N24 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó (âóë. Êîçà÷à, 34) / Òåë.: 524-95-21. Тел. 524 85 06

000000270012

ДВІРНИК /Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 530 34 00

000000270178

ДВІРНИК

ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ УБОРКИ â áàíê. Ð-í Êîíòðàêòîâîé ïëîùàäè. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Óòðåííèå ñìåíû èëè ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: 502-39-69, (063)233-78-33. Тел. (067)656 61 86

111361010101

ЗАСОЛЬЩИКИ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

706871010102

/ÄÑ N 256 (âóë. Çàñëîíîâà, 10)/ Тел. 566 20 48

КАСТЕЛЯНКА

ДВІРНИК

/ÄÍÇ N 340 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 41 48

000000270154

000000270249

000000270083

ДВІРНИКИ /ÊÏ ÆÅÎ-105/ Тел. 288 06 80

000000270216

ДЕВУШКИ ДО 27 ЛЕТ /ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: 564-41-12. Тел. (050)353 64 80

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК (÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52

111631020102

КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

706891010102

705141010101

ГРУЗЧИКИ

111701040110

ДВІРНИК

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2800 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

000000270228

/ÄÍÇ N 132 / Îêëàä 3000 ãðí. Тел. 572 90 35

705941030104

/ ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

000000270151

ДВІРНИК /ÄÑ N 261 (âóë. Áàæîâà, 6à)/ Тел. 292 00 32 000000270207

ДВІРНИК /ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 407 92 40 000000270139

КОНТРОЛЕР ТОРГОВ. ТОЧЕК

ДЕЗІНФЕКТОР /ÄÑ N300 / Òåë.: 534-72-62. Тел. 530 46 38

000000270188

ДОЗУВАЛЬНИКИ /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / â áåòîííîçì³øóâàëüíèé öåõ. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

111661020103

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74 706621010103

КУРЬЕР /Ïðåäñòàâèòåëüñòâî íåìåöêîé êîìïàíèè / Ìóæ÷èíà îò 20 äî 30 ëåò. Ðàáî÷èé ãðàôèê: 10.00-18.00 è 14.00-18.00. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà. Ç\ï îò 2000 ãðí (ñòàâêà + %). Тел. 524 10 43 704321010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


53

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

70594103

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020132

МОЙЩИЦА /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ðåñòîðàíà / Îëåã, Тел. (096)616 27 48

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ëèñòîâêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

706621010108

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПОМОЩНИК ПИЛОРАМЩИКА

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 440 60 66

äî 26 ëåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43

705991020101

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

703611020103

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Êàðüåðíûé ðîñò. Ãèáêèé ãðàôèê. Âàø óñïåõ çàâèñèò òîëüêî îò Âàñ! Åëåíà Áîðèñîâíà, Тел. (093)825 06 46

111701030105

ОПЕРАТОР СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ Âîçðàñò îò 18 äî 35 ëåò. ÃÐ: ñ 9.00 äî 22.00, âûõîäíûå - ïëàâàþùèå. Ìåñòî ðàáîòû: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ". Òåë.: 229-69-00. Тел. (067)403 40 89

706211010101

ОФИЦИАНТКА Òåë.: (098)899-79-77. Тел. (097)492 93 33

ПОМОЩНИКИ

706571010101

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

111351020107

ПОСУДОМОЙЩИКИ Òåë.: (098)899-79-77. Тел. (097)492 93 33

706121010102

ПОСУДОМОЙЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

705941030106

706121010103

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 50 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

705941030102

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â ðåñòîðàí/ Тел. (099)281 18 28

706411010103

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Ðåñòîáàð "Àïåëüñèí" / Ðåæèì ðàáîòû: íåäåëÿ\íåäåëþ. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 23.00. Тел. 423 34 92

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

ПОСУДОМОЙЩИЦА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/ ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà /  ð-íå Ïå÷åðñêà (á-ð Ë. Óêðàèíêè). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

/Øêîëà-ñàä "Ðîìàøêà"/ Тел. 522 08 29

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ /Íîâûé ðåñòîðàí íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå / Àäðåñ: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 2-Ã, ðåñòîðàí "Øòàíäàðò". Òåë.: 578-25-22, 233-11-24. Тел. (063)233 11 24

706541010103

/Äîáðîæåëàòåëüíîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / â íàëàæåííûé áèçíåñ. Ïðåäëàãàþ: õîðîøèé çàðàáîòîê, óäîáíûé ÃÐ (âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü). Òåë.: (050)385-38-73. Ëþäìèëà Âèòàëüåâíà, Тел. (067)548 85 72

706091010102

000000270196

30396101

706471010105

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ

/"ѲËÜÏÎ" / Ð-í Òðîºùèíà, (063)203-41-10; Ïå÷åðñüê, (067)217-56-43; ì. "̳íñüêà", 536-93-05; ð-í ²íäóñòð. ìîñòó, (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, (093)568-74-74; ð-í Âèíîãðàäàð,(067)538-71-63; ð-í Õàðê³âñüêèé, 536-94-65; Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15

000000270217

110111010108

706781010101

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà N 64 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 243-06-21. Тел. 243 16 82

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

706931010103

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ ЛЮДИ

10794101

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ПРАЛЯ /ÄÑ N 261 (âóë. Áàæîâà, 6à)/ Тел. 292 00 32

000000270208

ПРАЛЯ /ÄÍÇ N 112/ Тел. 456 00 41

000000270164

ПРИБИРАЛЬНИК

000000270100

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 530 34 00

000000270177

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

110171020116

/ÄÑ N614/ Тел. 412 43 25

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 000000270229

ПРИБИРАЛЬНИК КОРИДОРНИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÍÇ N 340 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 41 48

000000270250

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÑ N300 / Òåë.: 534-72-62. Тел. 530 46 38

000000270189

ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЇ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 528 33 42

000000270233

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /"ÔÎÊÑÒÐÎÒ" / Âèìîãè: îõàéí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ×åêàºìî çà àäðåñîþ: âóë. Äîðîãîæèöüêà, 1, ïîâ. 9, êàá. 29 (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", òð. N16 àáî N19, çóï. "Ìîòîçàâîä"). Ñï³âáåñ³äè ïðîõîäÿòü ó áóäí³ îá 11.00; 14.00; 16.00. Íàì ïîòð³áåí ñàìå òè, à íå òâ³é äîñâ³ä. Òåë. äëÿ äîâ³äîê: (044)537-53-60. Тел. (044)247 70 28

110471020104

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

110721020108

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ñïåö³àë³çîâ. øêîëà-³íòåðíàò (² ñòóïåíþ)/ Тел. 431 94 51

111201020105

ПРИЕМЩИКИ ТОВАРА /Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ). 111851020110

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


54

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10970101

11097101

11136101

11158101

ПРИЕМЩИКИ ГРУЗЧИКИ

ПРОМОУТЕРИ

РАЗНОРАБОЧИЕ

РІЗНОРОБИ

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

/ ÷àéíó êîìïàí³þ / â³ä 18-35 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 110 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

/Â íîâûé îôèñ / (åæåäíåâíàÿ îïëàòà). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: (067)693-43-58, (063)233-26-19. Тел. 233 26 19

/ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)479 04 20

111851020111

ПРИЙМАЛЬНИК (÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52

111631020104

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

111341020108

ПРОДАВЦЫ

111971010101

РАБОТА /Êîìïàíèÿ "Ãðàíè-Ëþêñ" / Ïîäðàáîòêà íà äîìó. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Ç\ï 3000 ãðí. Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: óë. Ðåâóöêîãî, 13Á (ñ 10.30 äî 17.00 ïí-ïò). 706531010101

РАБОТА ДЛЯ ПОЛНЫХ Âîçìîæíà ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Íàòàëüÿ Þðüåâíà. Òåë.: (096)297-77-43. Тел. (093)379 08 98

704571010101

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ è øêîëüíèêîâ îò 15 ëåò (ðàñêëàäêà, ðàçäà÷à, êóðüåðû, ïðîìîóòåðû, èíòåðâüþåðû). Ç\ï ïî÷àñîâàÿ, âûñîêàÿ. ì. "Ñâÿòîøèí", óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, îô. 406 (âõîä ñî äâîðà). Òåë.: 592-18-22. Тел. (063)416 00 78

706141010101

/Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)338-98-97, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (050)448-99-04. Тел. (050)440 56 31

111481010101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ / îáóâíîé ìàãàçèí / Âîçðàñò îò 20 äî 35 ëåò, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Ç\ï: ñòàâêà + % + áîíóñû. Òåë.: (067)263-70-40, (050)380-67-75. E-mail: account@epiffani.com.ua Тел. (044)459 78 18

706681020101

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³ / Ìîëîä³ åíåðã³éí³ ëþäè, â³êîì 18-27 ðîê³â. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (050)181-45-37, (067)657-67-37. Тел. (044)383 89 43

705791010101

ПРОМОУТЕР

РАБОТА!

705261100101

ÐÀÁÎÒÀ

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ç-ä â ñ. Êðþêîâùèíà / Ç\ï 2200 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (063)036-45-43. 706051010102

РАЗНОРАБОЧИЕ

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (099)546 68 93 706521070000

/Íà ç-ä / Ç\ï 250 ãðí â äåíü. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 705311070000

РАЗНОРАБОЧИЕ /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

108351010129

РАЗНОРАБОЧИЙ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

110201010106

САДІВНИК /ÄÑ N 83/ Тел. 530 38 89

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 94

303961010129

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

706491010105

СЕРВЕРЫ /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40

РАЗНОРАБОЧИЙ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

СТОРОЖ

РАЗДАТЧИКИ ЛИСТОВОК

РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ПРИБИРАННЯ

СТОРОЖ

705331010101

000000270028

СЕРВЕР БИЛЕТЕР

Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ïåðñïåêòèâà. Êàðüåðà. Äîñòîéíûé äîõîä. Òåë.: (050)332-22-90, Ëþäìèëà. Íàòàëüÿ, Тел. (095)828 47 50

706481010105

703611020104

(÷àñòíûé äåòñàä). Òåë.: (063)441-49-32, (096)193-95-60. Тел. (066)246 23 61

706861010105

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. 542 05 94 705541080000

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ð-í Òðîåùèíà, 548-12-50; ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", 206-53-24; ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", (093)030-93-94; ð-í Äíåïðîâñêèé, (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, 418-60-43; ì. "Ìèíñêàÿ", 536-93-05; ð-í ÂÄÍÕ, (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, 496-24-85; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97 111701040106

îò 18 äî 35 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó. Ç\ï îò 150 ãðí â äåíü+ áîíóñû. Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Тел. (096)405 82 14

706031010103

111601020101

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ïðîèçâîäñòâî / òðåáóþòñÿ. Âîçðàñò äî 45 ëåò. Òåë.: (096)200-84-11. Тел. (067)724 49 90 111611010000

/ÊÏ "ÆÅÎ-109" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 37 47

/ÄÑ N645/ Тел. 236 02 92

000000270052

000000270202

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ /ÄÍÇ N24 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó (âóë. Êîçà÷à, 34) / Òåë.: 524-95-21. Тел. 524 85 06

000000270011

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà N 64 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 243-06-21. Тел. 243 16 82

000000270218

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ Â³êîì 30-50 ðîê³â. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (067)235-31-74. Тел. (044)275 40 68

000000270093

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)364 61 68 706521060000

ТЕХНІЧНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÍÇ N 132/ Тел. 572 90 35

000000270081

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40

706481010108

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


55

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Требются

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ äëÿ ðàáîòû íà ñêëàäå ОР от 1 ода. Отстствие в\п и хроничесих заболеваний. З\п от 3000 рн. Официальное трдостройство. ГР: 9.00-20.00.

Òåë.: 590-51-29 70518101

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÏÎ ÓÁÎÐÊÅ ÄÎÐÎà Ç\ï 2800 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

ÐÀÁÎÒÀ. ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ ÍÀ ÄÎÌÓ Свободный рафи. З\п 3000 рн. Собеседование по адрес: л. Ревцоо, 13Б (с 10.30 до 17.00 пн-пт). Компания "Грани-Люс"

70573107

70653101

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА

УБОРЩИЦА

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

/Â ðåñòîðàí / Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ". Òåë.: (093)633-75-76. Тел. (097)911 92 18

ТРАНСПОРТУВАЛЬНИКИ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

/Â îðãàíèçàöèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)466 71 58

706491010108

111661020105

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 94

303961010123

УБОРЩИЦА

110641020102

706931010101

УБОРЩИЦА /"ÓÐÞÊ" Óçáåêñêàÿ ÷àéõàíà / Òåë.: 235-14-29. Тел. (093)687 14 14

УБОРЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

705941030105

УБОРЩИЦА

111911020102

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56

ФИТНЕС ИНСТРУКТОР

111131010102

УБОРЩИЦЫ

/Æåíñêèé ôèòíåñ-êëóá / Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 22 äî 35 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

705461010101

/Êèåâ îòêðûòèå / Òåë.: 8(062)348-89-83, ÒÖ "Àìñòîð", ã. Äîíåöê, óë. Ñîêîëèíàÿ, 38. ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, óë. Ìàéîðîâà (Ïîëÿðíûé). ÒÖ "Àìñòîð", ã. Êèåâ, ð-í Áîðùàãîâêè (Ìàðìåëàä). E-mail: resume@amstor.ua (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü, ïîæàëóéñòà, íàçâàíèå âàêàíñèè, íà êîòîðóþ ïðåòåíäóåòå è ãîðîä, íàïðèìåð ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ã. ÊÈÅÂ).

УБОРЩИЦЫ /Íîâûé ðåñòîðàí íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå / Àäðåñ: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 2-Ã, ðåñòîðàí "Øòàíäàðò". Òåë.: 578-25-22, 233-11-24. Тел. (063)233 11 24

706541010102

706591010103

/Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "Á³-ìàðêåò" / (7\7). Ïðàâèé áåðåã. Òåë.: (067)214-74-13, (067)234-26-76. Тел. 377 57 97

706521080000

111851020133

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ðåñòîðàíà / Îëåã, Тел. (096)616 27 48

10799101

ФАСУВАЛЬНИКИ М'ЯСА

ФОРМУВАЛЬНИК РУЧНОГО ФОРМУВАННЯ /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé ç-ä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)575 97 32

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

705241020102

КУРЬЕР Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (Ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28

706601010102

КУРЬЕР íà äîñòàâêó åäû (ìîïåä, ïåøèå). Ç\ï âûñîêàÿ. Çàêàçîâ ìíîãî. Ãèáêèé ãðàôèê, ïèòàíèå, ôîðìà. Ð-í ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ". Тел. (093)935 27 09

706811010101

КУРЬЕРЫ / èíòåðíåò-ìàãàçèí / äëÿ äîñòàâêè òåêñòèëüíî-ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè (220 ãðí, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)502 51 77

705551020101

ÊÓÐÜÅÐ íà äîñòàâêó åäû (ìîïåä, ïåøèå)

109721010103

ІНСТРУКТОР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

706651020104

З\п высоая. Заазов мноо. Гибий рафи, питание, форма. Р-н ст. м. "Демеевсая"

Òåë. (093)935-27-09 70681101

УПАКОВЩИКИ НАБОРОВ Îïëàòà ñäåëüíàÿ. ñ. Ñòîÿíêà. Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", êîìïëåêñ "West Gate Logistic", áëîê 2D. Êîíòàêòíîå ëèöî: Íàòàëüÿ, òåë.: (067)793-69-67. Èãîðü, Тел. (050)414 39 57

110771030101

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

111211010107

УПАКОВЩИКИ(ЦЫ) Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, (094)926-09-61. Тел. 542 05 94 705541090000

УБОРЩИЦА /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

111991010102

УБОРЩИЦА /ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

111061020105

УПАКОВЩИЦА /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï 3400 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

70432101

110201010105

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ è øêîëüíèêîâ îò 15 ëåò

ФАСОВЩИКИ /Â èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåöîäåæäà). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)502 51 77

(раслада, раздача, рьеры, промотеры, интервьюеры). З\п почасовая, высоая. м. "Святошин", л. Чистяовсая, 2, оф. 406 (вход со двора) Òåë.:

705551020102

99990514

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

592-18-22, (063)416-00-78 70614101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


56

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМОЙЩИКИ Ïàðíè, æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. 501 68 55

111581010101

АКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР /Àâòîñåðâèñ "Àâòî Ôðåíäñ" / ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè. Âîçìîæíà íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ïí-ïò. Ð-í Þæíàÿ Áîðùàãîâêà. Òåë.: 599-79-78. Âëàäèìèð, Тел. (097)353 32 31

705901010101

ДЕВУШКИ ДО 27 ЛЕТ /ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Тел. (050)353 64 80, 564 41 12

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 106591010101

705141010101

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

706891010101

СОТРУДНИКИ / àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè "Ïðîôè" / ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ïðîô. áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, âîçìîæíîñòü ïðîô. è êàðüåðíîãî ðîñòà. Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòóäåíòîâ íà âðåìÿ êàíèêóë. Тел. (063)875 11 53

705701010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШКИ

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 706891010103

îò 18 ëåò ïðèãëàøàþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ðàññìàòðèâàåì ëþáûå òèïàæè è êàíäèäàòóðû.  íàøåì áèçíåñå íåò êàêèõ-ëèáî ñòàíäàðòîâ è ýòàëîíîâ. Ç\ï îò 40000 ãðí. Тел. (096)405 01 04

70526101

705261040101

ДЕВУШКИ ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ñâîáîäíûé ÃÐ. Áåç ïåðâè÷íîãî âçíîñà. Íàèëó÷øèå óñëîâèÿ â Êèåâå. Áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (099)317 17 99

706501020101

70650102 10659101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


57

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

70526102

70526103

70430101

70479101

70582101

70596102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


58

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

70526104

70526105

70487103

ДЕВУШКИ /"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 3000 ó.å. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15 705251020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 äî 35 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 5000 ó.å. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29 705491020101

ÐÀÁÎÒÀ

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ â³êîì 18-30 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 5000 ó.î. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (063)055-16-83. Тел. (067)722 20 29

704301010101

МАССАЖИСТКИ /Ñàëîí "Ìèëåäè" / Ñòðîãî áåç èíòèìà. Áåç îïûòà ðàáîòû. Îò 18 ëåò. Âûñîêàÿ îïëàòà (îò 50-100 ó.å â äåíü). Îáó÷åíèå. Ðàáîòà ñ 11.00 äî 23.00. Òåë.: (097)975-08-38. Тел. (093)593 43 76

705961020101

70489101

МАССАЖИСТКИ

ПРИВАБЛИВІ ЖІНКИ

/ ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 äî 27 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (063)283-43-28. Тел. (093)267 37 14

³êîì 20-45 ðîê³â íà âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó. Ìè íàäàºìî æèòëî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ãíó÷êèé ãðàô³ê. гâåíü äîõîäó çàëåæèòü â³ä âàñ. Тел. (068)125 40 68

706011020101

НУЖНЫ ДЕНЬГИ Ìû èùåì äåâóøåê â âîçðàñòå îò 18 ëåò, êîòîðûå õîòÿò ìíîãî çàðàáàòûâàòü, áûòü íåçàâèñèìûìè è ðåàëèçîâàòü ñâîè àìáèöèè. Ñðåäíèé çàðàáîòîê îò 200 åâðî â äåíü. Ïðîæèâàíèå â êîìôîðòàáåëüíîé êâàðòèðå, ïðèÿòíûé êîëëåêòèâ, âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (067)656 74 02

705261060101

704891010101

РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК Âû êðàñèâàÿ, ìîëîäàÿ äåâóøêà, íî, ê ñîæàëåíèþ, íå íàñòîëüêî áîãàòû, êàê õîòåëîñü áû? Âàì ïðèõîäèòñÿ ñàìîé ïëàòèòü çà îáó÷åíèå è æèëüå? Ó Âàñ íå ïîëó÷àåòñÿ íàéòè õîðîøóþ ðàáîòó, êîòîðàÿ Âàñ óñòðàèâàëà áû â ôèíàíñîâîì ïëàíå? Òîãäà íàøå ïðåäëîæåíèå äëÿ Âàñ! Ðàáîòà ó íàñ äàåò Âàì âîçìîæíîñòü ïîçâîëèòü ñåáå âñå, â ÷åì ðàíüøå ïðèõîäèëîñü îòêàçûâàòü. Тел. (067)403 40 69

705261020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


59

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ СОТРУДНИЦЫ /Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà / Õî÷åøü çàðàáàòûâàòü 5000 ó.å. â ìåñÿö? Íàäîåëî ïîñòîÿííîå îòñóòñòâèå äåíåã? Åñëè òû êðàñèâà è ãîòîâà äåëèòüñÿ ñâîåé êðàñîòîé, òû ìîæåøü âñå èçìåíèòü! Ìû ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñîòðóäíèö, èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì. Âñå ÷òî òåáå íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû èçìåíèòü ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó, ïîçâîíèòü ïî Тел. (093)605 95 73

704871030101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (098)293 33 39

704791010101

70392101

ТАНЦОВЩИЦЫ /Ñåòü ýëèòíûõ íî÷íûõ êëóáîâ â ã. Êèåâå / (ñ ÎÐ è áåç ÎÐ, æåëàòåëüíî äåâóøêè). Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Òåë.: (067)232-03-20 (çâîíèòü ñ 11.00 äî 19.00). Тел. (068)125 04 37

706671020105

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ, ÿðêèå äåâóøêè è æåíùèíû îò 18 ëåò, êîòîðûå ïîíèìàþò, ÷òî õîòÿò äîñòè÷ü óñïåõà è ìîãóò çàðàáîòàòü ðåàëüíûå äåíüãè áëàãîäàðÿ ñâîåé âíåøíîñòè è îáàÿíèþ. Íàøå àãåíòñòâî ñóùåñòâóåò áîëåå 10 ëåò è âëàäååò áàçîé ïîñòîÿííûõ ñîñòîÿòåëüíûõ êëèåíòîâ. Тел. (067)464 25 64 705261010101

70526106

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

706381010101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РАБОЧИХ 550 ãðí\ìåñÿö (ð-í Áîðùàãîâêà). Ìîæíî ïîíåäåëüíî. Âñå óñëîâèÿ. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (066)329-30-11, (097)776-83-44. Тел. (044)383 82 55

706381020101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 362 43 61 706521090000

ПОМОГУ: ðåøèòü ñåìåéíûå ïðîáëåìû, èçáåæàòü íåóäà÷ â áèçíåñå, èçáàâëþ îò áîëåçíè (ðîæà è äð.), ñòðàõà, äåïðåñèè, èçáàâëþ îò îäèíî÷åñòâà, íåâåçåíèÿ. Òåë.: (050)441-52-66, (096)578-75-99 (çíàõàðü Ãðèãîðèé Àíäðååâè÷), Тел. (044)560 13 85

703921010101

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Тел. (098)410 15 17

705471010101

70525102

СОТРУДНИЦЫ

СОТРУДНИЦЫ

îò 18 ëåò. Ìû îáåñïå÷èì Âàñ ðàáîòîé, îáåñïå÷èì Âàñ æèëüåì, ïîìîæåì îáðåñòè Âàì óâåðåííîñòü â íîâîé ïðîôåññèè. Ìû îòêðûâàåì äâåðü â Âàøó ñâåòëóþ ìå÷òó. Ç\ï åæåäíåâíî!!! Òåë.: (067)508-68-65. Тел. (099)642 31 01

/ àãåíòñòâî / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè îò 20 äî 40 ëåò, îáùèòåëüíûå è ðàñêðåïîùåííûå. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Óäîáíûé ãðàôèê. Èíîãîðîäíèì æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (063)789 45 75

705261030101

СОТРУДНИЦЫ îò 18 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê, èíîãîðîäíèõ âñòðå÷àåì, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì, ç\ï êàæäûé äåíü. Ç\ï îò 5000$. Тел. (067)445 13 11

705261050101

СОТРУДНИЦЫ îò 18 äî 30 ëåò, ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ãðàôèê ðàáîòû - ñâîáîäíûé, ìîæíî 1-3 äíÿ â íåäåëþ. Ôîòîñåññèÿ áåñïëàòíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. www.bella-escort.biz Тел. (067)706 66 65

705821010101

70638101

СОТРУДНИЦЫ / àãåíòñòâî / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, îò 20 äî 40 ëåò, îáùèòåëüíûå è ðàñêðåïîùåííûå. Òðåáóþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Óäîáíûé ãðàôèê. Èíîãîðîäíèì æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (063)789 45 75

705801010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

705821020000

ÆÈËÜÅ ÄËß ÐÀÁÎ×ÈÕ 550 рн\месяц (р-н Борщаова). Можно понедельно. Все словия. Не аентство. Тел.: (066)329-30-11, (097)776-83-44, (044)383-82-55 70638102

99991013

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


60

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70642101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

61

70642102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


62

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ Òèæäåíü òåìàòè÷íèõ êîíñóëüòàö³é Íà âåá-ñàéò³ ÄÏÑ Óêðà¿íè â³äêðèëàñü íîâà ðóáðèêà “Òèæäåíü òåìàòè÷íèõ êîíñóëüòàö³é”, ÿêùî ó âàñ º ïèòàííÿ çà òåìîþ òèæíÿ, íàäñèëàéòå ¿õ íà åëåêòðîííó àäðåñó idd@sts.gov.ua ç ïîçíà÷êîþ “òèæäåíü ïîäàòêîâèõ êîíñóëüòàö³é”. ³äïîâ³ä³ íà Âàø³ çàïèòàííÿ áóäóòü îïðèëþäíåí³ ó ðîçä³ë³ “Çâîðîòí³é çâ’ÿçîê”.

ïîäàòêó º êîæíà ç öèõ îñ³á çà íàëåæíó ¿é ÷àñòêó; á) ÿêùî îá’ºêò æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ïåðåáóâຠó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ ê³ëüêîõ îñ³á, àëå íå ïîä³ëåíèé â íàòóð³, ïëàòíèêîì ïîäàòêó º îäíà ç òàêèõ îñ³á-âëàñíèê³â, âèçíà÷åíà çà ¿õ çãîäîþ, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî ñóäîì; â) ÿêùî îá’ºêò æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ïåðåáóâຠó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ ê³ëüêîõ îñ³á ³ ïîä³ëå-

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ “ТИЖНІВ ТЕМАТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ” Дата Тема, що висвітлюється 15.10.– 19.10 Актуальні питання оподаткування підприємств банківської сфери діяльності 22.10. – 26.10 Основні питання оподаткування підприємств галузі хімії та медицини 28.10.– 02.11 Особливості оподаткування у сфері гірничо-металургійного комплексу

Îïîäàòêóâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà Ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó â ä³þ âñòóïຠíîâèé âèä ì³ñöåâîãî ïîäàòêó - îïîäàòêóâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ñòàòòÿ 265 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-VI ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè). Ïëàòíèêàìè ïîäàòêó º ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè, â òîìó ÷èñë³ íåðåçèäåíòè, ÿê³ º âëàñíèêàìè îá’ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³. Áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ º æèòëîâà ïëîùà îá’ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ó ïëàòíèêà ïîäàòêó ê³ëüêîõ îá’ºêò³â îïîäàòêóâàííÿ áàçà îïîäàòêóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ îêðåìî çà êîæíèì ç òàêèõ îá’ºêò³â. ϳä îïîäàòêóâàííÿ íå ï³äëÿãàþòü: êâàðòèðè äî 120 êâ. ì., æèòëîâ³ áóäèíêè äî 250 êâ. ì., à òàêîæ ñàäîâ³ òà äà÷í³ ä³ëÿíêè ïðè óìîâ³, ÿêùî ïëàòíèê ïîäàòê³â ìຠíå á³ëüøå îäíîãî òàêîãî îá’ºêòà. Ñòàâêà îïîäàòêóâàííÿ âñòàíîâëåíà ó ðîçì³ð³ 1% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà 1 êâ. ì. æèòëîâî¿ ïëîù³ äëÿ êâàðòèð äî 240 êâ. ì. òà æèòëîâèõ áóäèíê³â äî 500 êâ. ì. òà 2,7% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà 1 êâ. ì. æèòëîâî¿ ïëîù³ äëÿ êâàðòèð á³ëüøå 240 êâ. ì. òà æèòëîâèõ áóäèíê³â á³ëüøå 500 êâ. ì. Ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ çà çâ³òíèé ð³ê ç ïîäàòêó ñïëà÷óºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè - ïðîòÿãîì 60 äí³â ç äíÿ âðó÷åííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, à þðèäè÷íèìè îñîáàìè - àâàíñîâèìè âíåñêàìè ùîêâàðòàëó äî 30 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòóïຠçà çâ³òíèì êâàðòàëîì, ÿê³ â³äîáðàæàþòüñÿ â ð³÷í³é ïîäàòêîâ³é äåêëàðàö³¿.

Íåùîäàâíî â³äáóëàñü ²íòåðíåò-êîíôåðåíö³ÿ íà÷àëüíèêà Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ Ìîñò³ïàíà Þð³ÿ ªâãåí³éîâè÷à ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â íà òåìó îïîäàòêóâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, çàðïëàòà “ó êîíâåðòàõ”, òåëåôîííà ë³í³ÿ “Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿”, ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. ϳä ÷àñ ïðÿìîãî ñï³ëêóâàííÿ Þð³é ªâãåí³éîâè÷ íàäàâ êâàë³ô³êîâàí³ òà âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ. Ïðîïîíóºìî Âàø³é óâàç³ íàéàêòóàëüí³ø³ ç íèõ: Ïèòàííÿ 1: Õòî ÿâëÿºòüñÿ ïëàòíèêîì ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ñò. 265 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-VI ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ), ÿêà âñòóïຠâ ä³þ ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî º ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè, â òîìó ÷èñë³ íåðåçèäåíòè, ÿê³ º âëàñíèêàìè îá’ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³.  ðàç³ ïåðåáóâàííÿ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ó ñï³ëüí³é ÷àñòêîâ³é àáî ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ ê³ëüêîõ îñ³á ïëàòíèêàìè ïîäàòêó º: à) ÿêùî îá’ºêò æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ïåðåáóâຠó ñï³ëüí³é ÷àñòêîâ³é âëàñíîñò³ ê³ëüêîõ îñ³á, ïëàòíèêîì

ÐÀÁÎÒÀ

íèé ì³æ íèìè â íàòóð³, ïëàòíèêîì ïîäàòêó º êîæíà ç öèõ îñ³á çà íàëåæíó ¿é ÷àñòêó. Ïèòàííÿ 2: Ùî ÿâëÿºòüñÿ îá’ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ ïðè ñïëàò³ ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ñò. 265 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-VI ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ), ÿêà âñòóïຠâ ä³þ ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, îá’ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ º îá’ºêò æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³. ϳä îïîäàòêóâàííÿ íå ï³äïàäàþòü òàê³ îá’ºêòè: à) îá’ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ äåðæàâè àáî òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä (¿õ ñï³ëüí³é âëàñíîñò³); á) îá’ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â çîíàõ â³ä÷óæåííÿ òà áåçóìîâíîãî (îáîâ’ÿçêîâîãî) â³äñåëåííÿ, âèçíà÷åí³ çàêîíîì; â) áóä³âë³ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó; ã) ñàäîâèé àáî äà÷íèé áóäèíîê, àëå íå á³ëüøå îäíîãî òàêîãî îá’ºêòà íà îäíîãî ïëàòíèêà ïîäàòêó; ´) îá’ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ íàëåæàòü áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì òà ïðèéîìíèì ñ³ì’ÿì, ó ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ òðîº òà á³ëüøå ä³òåé, àëå íå á³ëüøå îäíîãî òàêîãî îá’ºêòà íà ñ³ì’þ; ä) ãóðòîæèòêè. Ïèòàííÿ 3: ßêà íà ñüîãîäí³ ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà òà ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì? ³äïîâ³äü: Îñíîâíèì äæåðåëîì ì³ñöåâèõ áþäæåò³â º ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Âèïëàòà çàðïëàòè “â êîíâåðò³” òà ó ðîçì³ðàõ ìåíøèõ çà ì³í³ìàëüíó º äîñèòü ïðèâàáëèâîþ äëÿ ïðàöåäàâö³â, ó òàêèé ñïîñ³á âîíè åêîíîìëÿòü íà ïîäàòêàõ, òèì ñàìèì ïîçáàâëÿþòü ïðàö³âíèê³â ãàðàíòîâàíèõ çàêîíîäàâñòâîì îïëà÷óâàíèõ ë³êàðíÿíèõ, â³äïóñòîê, íàëåæíîãî ð³âíÿ îõîðîíè ïðàö³, à â ìàéáóòíüîìó - ³ ã³äíîãî ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ç 01.10.2012 ïî 30.11.2012 ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè ³ ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà ñêëàäຠ1 118 ãðí., ïîãîäèííà îïëàòà - 6,70 ãðí. ³äïîâ³äíî çì³íèâñÿ ³ ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ç ÿêî¿ ñïëà÷óºòüñÿ ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê, â³í çá³ëüøóºòüñÿ äî 19 006 ãðí. Ïèòàííÿ 4: ßêèé ðåæèì ðîáîòè îðãàí³â ÄÏÑ ùîäî ïðèéìàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ òà ÷è â³äð³çíÿþòüñÿ òåðì³íè ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ â³ä òåðì³í³â, ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ ïîäàííÿ ¿¿ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³? ³äïîâ³äü: Çã³äíî ³ç ï. 49.5 ñò. 49 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-V² ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) ó ðàç³ íàäñèëàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïîøòîþ, ïëàòíèê ïîäàòêó çîáîâ’ÿçàíèé çä³éñíèòè òàêå â³äïðàâëåííÿ íà àäðåñó â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ÄÏÑ íå ï³çí³øå í³æ çà äåñÿòü äí³â äî çàê³í÷åííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿, âèçíà÷åíîãî ö³ºþ ñòàòòåþ, à ïðè ïîäàíí³ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³, - íå ï³çí³øå çàê³í÷åííÿ îñòàííüî¿ ãîäèíè äíÿ, â ÿêîìó ñïëèâຠòàêèé ãðàíè÷íèé ñòðîê.

³äïîâ³äíî äî ï. 2 ðîçä³ëó ²²² ²íñòðóêö³¿ ç ï³äãîòîâêè ³ ïîäàííÿ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏÀ Óêðà¿íè â³ä 10.04.08 ¹ 233, çàðåºñòðîâàíîìó â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 16.04.08 çà ¹320/15011 (äàë³ - ²íñòðóêö³ÿ), ïðè â³äïðàâëåíí³ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â ïëàòíèê ïîäàòê³â ñàìîñò³éíî âèçíà÷ຠê³íöåâèé òåðì³í ¿õ â³äïðàâëåííÿ (âðàõîâóþ÷è ÷àñ íà ñâîº÷àñíó äîñòàâêó äîêóìåíò³â äî îðãàí³â ÄÏÑ ó ðàç³ ìîæëèâîãî ïîøêîäæåííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó àáî íåíàäõîäæåííÿ ïåðøî¿ êâèòàíö³¿). Ïóíêòîì 4 ðîçä³ëó ²²² ²íñòðóêö³¿ âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè ÄÏÑ ïðèéìàþòü ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü ç 9 ãîä. 00 õâ. äî 18 ãîä. 00 õâ. ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ, ñâÿòêîâèõ ³ íåðîáî÷èõ äí³â. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ ïîäàòêîâîãî äîêóìåíòà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äî îðãàí³â ÄÏÑ äî 16 ãîäèíè ïëàòíèêó ïîäàòê³â ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ (íåïðèéíÿòòÿ) íàäñèëàºòüñÿ äðóãà êâèòàíö³ÿ, â ³íøîìó âèïàäêó - ïðîòÿãîì ïåðøèõ äâîõ ãîäèí íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ. Îòæå, îðãàíè ÄÏÑ ïðèéìàþòü ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü ç 9 ãîä. 00 õâ. äî 18 ãîä. 00 õâ. ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ, ñâÿòêîâèõ ³ íåðîáî÷èõ äí³â. Òåðì³íè ïðèéíÿòòÿ çâ³òíîñò³ îðãàíîì ÄÏÑ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òåðì³í³â ïðèéíÿòòÿ çâ³òíîñò³ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³, çà âèíÿòêîì ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ â îñòàíí³é äåíü ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ.  îñòàíí³é äåíü ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îðãàíè ÄÏÑ ïðèéìàþòü ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü äî îñòàííüî¿ ãîäèíè (äî 24-¿ ãîäèíè) äíÿ, â ÿêîìó ñïëèâຠòàêèé ãðàíè÷íèé ñòðîê. Ïðè öüîìó, ïëàòíèê ïîäàòê³â ìîæå îòðèìàòè â îðãàí³ ÄÏÑ çà ì³ñöåì ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ³íôîðìàö³þ ïðî ðåæèì ðîáîòè öüîãî îðãàíó ïî ïðèéìàííþ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³. Ïèòàííÿ 5: Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü íàïðàâëåíà ó åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ââàæàºòüñÿ ïðèéíÿòîþ îðãàíîì ÄÏÑ? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ï. 49.9 ñò. 49 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-V² ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) çà óìîâè äîòðèìàííÿ ïëàòíèêîì ïîäàòê³â âèìîã ö³º¿ ñòàòò³ ïîñàäîâà îñîáà îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, â ÿêîìó ïåðåáóâຠíà îáë³êó ïëàòíèê ïîäàòê³â, çîáîâ’ÿçàíà çàðåºñòðóâàòè ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ïëàòíèêà äàòîþ ¿¿ ôàêòè÷íîãî îòðèìàííÿ îðãàíîì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Çà óìîâè äîòðèìàííÿ âèìîã, âñòàíîâëåíèõ ñò. 48 ³ 49 ÏÊÓ ïîäàòêîâà äåêëàðàö³ÿ, íàäàíà ïëàòíèêîì, òàêîæ ââàæàºòüñÿ ïðèéíÿòîþ: çà íàÿâíîñò³ êâèòàíö³¿ ïðî îòðèìàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ó ðàç³ ¿¿ ïîäàííÿ çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ’ÿçêó, àáî ïîøòîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ç â³äì³òêîþ ïðî âðó÷åííÿ îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ó ðàç³ íàäñèëàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïîøòîþ (ïï. 49.9.1 ï. 49.9 ñò. 49 ÏÊÓ); ó ðàç³, ÿêùî îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ç äîòðèìàííÿì âèìîã ï. 49.11 ñò. 49 ÏÊÓ íå íàäຠïëàòíèêó ïîäàòê³â ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äìîâó ó ïðèéíÿòò³ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ àáî ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ïóíêòîì, íå íàäñèëຠéîãî ïëàòíèêó ïîäàòê³â ó âñòàíîâëåíèé ö³ºþ ñòàòòåþ ñòðîê (ïï. 49.9.2 ï. 49.9 ñò. 49 ÏÊÓ). Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.


63

ÄÎDzËËß

3 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 29.10 - 31.10.2012 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 10.20 12.00 14.20 18.00 19.50 16.10 21.40

«ÔÐÀÍÊÅͲͲ». 3D «ÌÎÍÑÒÐÈ ÍÀ ÊÀͲÊÓËÀÕ». 3D

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÇÎÐßÍÀ ÊÀÇÊÀ» «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» «2012. ÇÀÃÐÎÇÈ ÂÈÃÀÄÀͲ ÒÀ ÐÅÀËÜͲ»* «ÑÓÇ²Ð’ß ÊÎÕÀÍÍß»* 4 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

11.00 «ÀÑÒÐÎÍÎÌ²ß ÄËß Ä²ÒÅÉ» 14.00 «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ»* 16.00 «ÁÓÄÎÂÀ ÂÑÅѲÒÓ» 18.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

«ÏÀÐÎÍÎÐÌÀËÜÍÅ ßÂÈÙÅ». 2D «ÏÎÃÐÀÁÓÂÀÍÍß ÊÀÇÈÍλ. 2D ÌÀËÈÉ ÇÀË

10.00 14.00 17.50 12.00 19.40 21.30 16.00

«ÏÎÃÐÀÁÓÂÀÍÍß ÊÀÇÈÍλ. 2D 29, 30, 31 ÆÎÂÒÍß

«ÏÀÐÎÍÎÐÌÀËÜÍÅ ßÂÈÙÅ». 2D «ÔÐÀÍÊÅͲͲ». 3D

23 24 25 26 27 28 29 30 31

«ÃÎÑÒÈ ÃÐßÄÓÒ Â ÏÎËÍÎ×Ü» «ÊÓÄÀ ÏÎÄÓÅÒ ÂÅÒÅÐ...» «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» «ÒÎÐÃÎÂÖÛ ÐÅÇÈÍÎÉ» «×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» «ÂÐ¨Ì ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ» «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» «ÂÎÉÖÅÊ. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏËÎÒÈ»

24 26 27 28 31

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ S «ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃλ «ÌÅÍß ÍÅÒ» (ÏÎÇÄÍÎ ÏÓÃÀÒÜ…) «ÌÎÐÅ…ÍÎ×Ü…ÑÂÅ×È…» «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» «ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÈÍÀ… ÈËÈ 70 ÎÁÎÐÎÒλ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÄËß ÄÅÒÅÉ

27

12.40 14.30 16.20 18.00 19.50 21.40

«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» «ÄÀÂÀÉ, ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß!» «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» «ÄÀÂÀÉ, ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß!»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 29.10-01.11.2012 ð. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ». 3D «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË-2» «ÔÐÀÍÊÅÍÂÈÍÈ». 3D «007: ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉÔÎËË» «1812: ÓËÀÍÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ ÐÈÒÛ» «ÐÀËÜÔ» «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍλ «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ-4» «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2» «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» «ÀËÅÊÑ ÊÐÎÑÑ» «ÄÈÊÀÐÈ» «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ»

Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

«ÏÀÑÑÀÆÈÐ Â ×ÅÌÎÄÀÍÅ»

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 29 æîâòíÿ 2012 ð.

ÄÎDzËËß ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №43 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев