Page 1

¹ 37 (818)

16 âåðåñíÿ 22 âåðåñíÿ 2013ð.

23412001

23372001

22632001

23232001

18952002

23252002

23442001

22562004

19962011

07342029


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

15842004

04652017

19972006

07772025

01562027

01942023

00162217

2

01672010

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 37 (818)


3

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Íàø³ ïð³îðèòåòè: Áàæàííÿ ê볺íòà, êîìïåòåíòí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³¿, ïðàâäèâ³ñòü îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

Ç̲ÑÒ ÐÎÇIJËÓ “Ó×ÅÁÀ”

ÂÑÅ ÏÐÎ ÎѲÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

¹ 37 (818) 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

Íîâèíè îñâ³òè

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â. Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15 ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ Äëÿ ðîçä³ëó «Ó×ÅÁÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 816 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 479 ãðí ×îðíî-á³ëà1/16 (43õ59 ìì) – 162 ãðí Ö³íè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîäàòê³â. ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê. E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

poisk@optima.com.ua Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü:

â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà” Òåë. (044)453-35-00

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð:

ï’ÿòíèöÿ äî 18.00

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ ¹ 5512445. Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”

Ê òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. ÊÍà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. ÊÏåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ñòîð. 4, 6-9,

êîë.ñòîð. 1-2 ñòð. 5, 6 стр. 2-4, 11-46, 11-44, 105-107

²íñòèòóò ïðèêëàäíîãî ñèñòåìíîãî àíàë³çó

ÍÒÓÓ "Êϲ" - ôàêóëüòåò äðóãî¿ âèùî¿ òà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè çàïðîøóº íà íàâ÷àííÿ

ñòð.8

стр. 4, 45-96, 101-102

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 6

ÂÈÂ×ÀªÌÎ ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ñòîð. 4, 10-12, êîë.ñòîð. 1-2 стр.ñòð. 97-98 10

ßêó ìîâó âèáðàòè? Øêîëà-òåàòð-ñòóäèÿ "ÀâÀêñ English" ïðèãëàøàåò

ñòð.12

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ñòîð. 4, 13, êîë. ñòîð. 1-2

ñòîð. 11 стр. 99-100

̳æíàðîäíà âèñòàâêà "Îñâ³òà òà êàð'ºðà - 2013. Îñâ³òà çà êîðäîíîì"

ñòð.13

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà êîðäîíîì

ñòîð. 11

ÊÓÐÑ È ÂÑ²Õ ÍÀÏÐß̲Â. ÊÓÐÑÈ Ï²Ä ϲÄÂ.. ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯ ñòîð. 4-5 4-5,, 14-19 14-19,, êîë. ñòîð 1-2 Òåìà ðîçä³ëó - "Êðàñà òà çäîðîâ'ÿ" ßê ñòàòè ïðîôåñ³îíàëîì ó ñôåð³ êðàñè?

ñòð. 16-17

Êóðñ ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â ¹1 â Óêðà¿í³!

ñòð.18

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 14, 19

×èòàéòå â íàñòóïíîìó íîìåð³ ( ÏÐÎÄÀÆÓ Ç 23 âåðåñíÿ 2013 Ð.)

ÀÁ²ÒÓвªÍÒÓ – 2014 ÑÊÎÐÎ ÂÑÒÓÏÀÒÈ! (Вас здив вав за олово ? Дарма! Гот ватися до вст п в ВНЗ пора вже зараз…)

ÊÓÐÑÈ ÂÑ²Õ ÍÀÏÐßÌʲ (для почат івців і професіоналів)

Äîêëàäí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà”: òåë./ôàêñ (044) 453-35-00. E-mail: reklama@riu.com.ua E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â òà îãîëîøåíü: poisk@optima.com.ua

Âñ³ îãîëîøåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ ÐèÓ: www.riu.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


4

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор. стор.

Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі ............

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ 9

ВИЩА ОСВІТА Київсь ий ніверситет права ..................... Інстит т при ладно о системно о аналіз НТУУ “КПІ” .................... Інстит т т ризм ФП У раїни ..................

9

Навчальний центр іIT Education ....................

2

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ

МАГІСТР БІЗНЕСАДМІНІСТРУВАННЯ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

2

МАГІСТРАТУРА Інстит т при ладно о системно о аналіз НТУУ “КПІ” ....................

7

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ......... Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі ............

9 2 2

ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШН. ТЕСТУВАННЯ Київсь ий національний ніверситет техноло ій та дизайн ............... 2 Інстит т т ризм ФП У раїни .................. 2

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ Київсь ий національний ніверситет техноло ій та дизайн ............... Київсь ий ніверситет права .....................

2 9

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ......... Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

1

1

9

7

9 2

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌΠАНГЛІЙСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Public Speakers’ Club ................ 1 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 2 К рси Yon Can Speak ................ 1 К рси іноземних мов Concord Centre .................. 11 Навчальний центр іIT Education .................... 1 Освітній центр “Меtа” ............... 1 Ш ола+театр-ст дія “АвА с English” ......................... 1 Інстит т т ризм ФП У раїни .................. 2

АРАБСЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...............

2

ГРЕЦЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...............

ПОРТУГАЛЬСЬКА РОСІЙСЬКА

ТУРЕЦЬКА

7

7

2

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 2

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Навчальний центр іIT Education ....................

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...............

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 2

МОВНІ ШКОЛИ

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА Київсь ий ніверситет права ..................... Інстит т при ладно о системно о аналіз НТУУ “КПІ” .................... Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

стор.

стор.

ПОЛЬСЬКА 2

ШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА

АСПІРАНТУРА Київсь ий ніверситет права .....................

стор.

2

КИТАЙСЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 2 К рси іноземних мов Concord Centre .................. 11

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...............

2

УКРАЇНСЬКА

Астроло ічна ш ола Павла Глоби ...................

Освітній центр “Меtа” ............... Університет “Кро ” - Професійні рси ........

ФРАНЦУЗЬКА

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 2 К рси іноземних мов Concord Centre .................. 11

ЧЕСЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...............

2

ШВЕДСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11

ЯПОНСЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...................................... 2 К рси іноземних мов Concord Centre .................. 11 Ш ола+театр-ст дія “АвА с English” ......................... 1

ІНШІ МОВИ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 К рси іноземних мов Concord Centre ...................................... 11

ІСПАНСЬКА

НІМЕЦЬКА

ІТАЛІЙСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 2 К рси іноземних мов Concord Centre .................. 11

1

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 2 К рси іноземних мов Concord Centre .................. 11

АСТРОЛОГІЯ

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 2 Інстит т т ризм ФП У раїни .................. 2

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...................................... 2 К рси іноземних мов Concord Centre .................. 11

НОРВЕЗЬКА

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Ì.ÊȪÂÀ

Освітній центр “Меtа” ............... Університет “Кро ” - Професійні рси ........

Освітній центр “Меtа” ............... Університет “Кро ” - Професійні рси ........

1 2

1 2

1 2

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК Освітній центр “Меtа” ............... Університет “Кро ” - Професійні рси ........

1 2

ВОСКОВА ДЕПІЛЯЦІЯ, БІКІНІ-ДИЗАЙН Учебный центр “Эт аль” ............ 19

ВІЗАЖИСТ Авторс ая а адемия расоты .... Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................

1 7

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ Ст дия но тевой эстети и “Поляна-Арт” ............. Учебный центр “Но тевой сервис” ..........

1 1

ЕКСКУРСОВОД Інстит т т ризм ФП У раїни ..................

2

ЗАКРІЙНИК Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................

2 7

КАСИР Університет “Кро ” - Професійні рси ........................................

2

99994101

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


5

²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ ÏÎØÓÊ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор.

стор.

КЕРІВНИК

МАСАЖИСТ

Університет “Кро ” - Професійні

Авторс ая а адемия расоты .... 1 К рси масаж ........................... 2 К рсы на базе салона расоты LOVELY ............ 1

рси ........

2

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

2

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ Університет “Кро ” - Професійні рси ........ Інстит т т ризм ФП У раїни ..................

2 2

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... Університет “Кро ” - Професійні рси ........

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 2

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 2

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ 2 2

Інстит т т ризм ФП У раїни .................. 2

МЕНЕДЖЕР-HR Університет “Кро ” - Професійні

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

2

КОСМЕТОЛОГ

рси ........ 2

МОДЕЛЬЄР-ДИЗАЙНЕР Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

2

Авторс ая а адемия расоты .... 1 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................ 7

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ

КРАВЕЦЬ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... 2 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................ 7

Ст дия но тевой эстети и “Поляна-Арт” ............. 1 Учебный центр “Но тевой сервис” .......... 1 Учебный центр “Эт аль” ............ 19

МАРКЕТОЛОГ

ОБЛІКОВЕЦЬ

Університет “Кро ” - Професійні

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

рси ........

2

Учебный центр “Эт аль” ............ 19

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ

2

стор. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

2

ПЕРУКАР Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... 2 К рсы на базе салона расоты LOVELY ............ 1 Навчальний центр “Меланж” ..... 2 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................ 7

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА Університет “Кро ” - Професійні

СТИЛІСТ Навчальний центр “Меланж” ..... 2 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................ 7

ТАТУАЖ Авторс ая а адемия расоты .... 1

2

Авторс ая а адемия расоты .... 1 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................ 7

рси ........

2

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ К рсы на базе салона расоты LOVELY ............ Ст дия но тевой эстети и “Поляна-Арт” ............. Учебный центр “Но тевой сервис” .......... Учебный центр “Эт аль” ............ Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................

Учебный центр “Но тевой сервис” .......... 1 Учебный центр “Эт аль” ................................... 19 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ............................ 7

ФОТОГРАФ

рси ........

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ Університет “Кро ” - Професійні

стор.

1 1 1 19 7

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ К рсы на базе салона расоты LOVELY ............ 1 Ст дия но тевой эстети и “Поляна-Арт” ............. 1

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

2

рси ........

2

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Університет “Кро ” - Професійні

ÏÎÑËÓÃÈ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ПЕРЕКЛАДИ К рси іноземних мов Concord Centre ...................................... 11

ПОНАД 27 ТИСЯЧ КНИГ ЗАВАНТАЖИЛИ ШКОЛЯРІ 1 ВЕРЕСНЯ 100 %-à äî÷³ðíÿ êîìïàí³ÿ ÂÀÒ "Ìîá³ëüí³ ÒåëåÑèñòåìè", ïðîâ³äíîãî òåëåêîìóí³êàö³éíîãî îïåðàòîðà â êðà¿íàõ ÑÍÄ, ïðîâåëà â Äåíü çíàíü áåçêîøòîâíèé êíèæêîâèé ÿðìàðîê íà áàç³ "Ìîá³ëüíî¿ á³áë³îòåêè ÌÒÑ". Øêîëÿð³ ç³ Ëüâîâà, Êèºâà òà Îäåñè âñòàíîâèëè ðåêîðä çàâàíòàæåíü, çàâàíòàæèâøè íà ìîá³ëüí³ ïðèñòðî¿ á³ëüøå 27 òèñÿ÷ êíèã. 1 âåðåñíÿ îäíèì ç íàéïîïóëÿðí³øèõ òîâàð³â íà òðàäèö³éíèõ øê³ëüíèõ ÿðìàðêàõ ñòàëè åëåêòðîíí³ êíèãè. Ó Äåíü çíàíü ó Êèºâ³, Ëüâîâ³ òà Îäåñ³ ïðîéøëè â³ðòóàëüí³ êíèæêîâ³ ÿðìàðêè, äå çà äîïîìîãîþ QR-êîä³â íà ñïåö³àëüíèõ ñòåíäàõ "Ìîá³ëüíî¿ á³áë³îòåêè ÌÒÑ" øêîëÿð³ áåçêîøòîâíî ñêà÷óâàëè êíèãè, ÿê³ çíàäîáëÿòüñÿ ¿ì ó öüîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³. ˳äåðàìè ñêà÷óâàíü ñåðåä ë³òåðàòóðè äëÿ øêîëÿð³â ñòàëè òàê³ òâîðè: "Êàéäàøåâà ñ³ì'ÿ" ²âàíà Íå÷óÿ -Ëåâèöüêîãî, "˳ñîâà ï³ñíÿ" Ëåñ³ Óêðà¿íêè, "Áàéêè" ²âàíà Êðèëîâà, "Åíå¿äà" ²âàíà Êîòëÿðåâñüêîãî, " ²ë³àäà" Ãîìåðà. Ïîïóëÿðí³ñòþ òàêîæ êîðèñòóºòüñÿ äîâ³äêîâà ë³òåðàòóðà : "Ñëîâíèê ³íîçåìíèõ ñë³â: òëóìà÷åííÿ, ñëîâîòâîðåííÿ òà ñëîâîâæèâàííÿ", "Ñëîâíèê ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ñëåíãó", à òàêîæ "Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèé ³ óêðà¿íñüêîðîñ³éñüêèé ñëîâíèê : 50 òèñÿ÷ ñë³â". Øêîëÿð³, ÿê³ â³äâ³äàëè "Ìîá³ëüí³ á³áë³îòåêè ÌÒÑ" 1 âåðåñíÿ, âñòàíîâëåí³ íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ ³ ïëîùàõ ó Êèºâ³, Ëüâîâ³ òà Îäåñ³, íàâ÷èëèñÿ êîðèñòóâàòèñÿ äîäàòêàìè äëÿ ÷èòàííÿ åëåêòðîííèõ êíèã íà ñìàðòôîíàõ ³ ïëàíøåòàõ, âçÿëè ó÷àñòü ó êâåñòàõ ³ â³êòîðèíàõ, ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç êíèæêîâèìè ïåðñî-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

íàæàìè, à òàêîæ îòðèìàëè áåçêîøòîâíå ôîòî ç³ ñì³øíèì øê³ëüíèì ðåêâ³çèòîì. Íàéêðàù³ çíàâö³ ë³òåðàòóðè îòðèìàëè ïðèºìí³ ïîäàðóíêè äî øêîëè. "Ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿 ³ ïðèñòðî¿ âñå ÷àñò³øå çàì³íþþòü òðàäèö³éí³ ï³äðó÷íèêè ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Öå ðîáèòü íàâ÷àííÿ á³ëüø äîñòóïíèì ³ ð³çíîìàí³òíèì, äîçâîëÿº ñòâîðþâàòè çîâñ³ì íîâå îñâ³òíº ñåðåäîâèùå, ïðèâàáëèâå ³ çðó÷íå äëÿ ä³òåé, ùî ï³äâèùóº ¿õ ìîòèâàö³þ â÷èòèñÿ. ϳäòâåðäæåííÿ òîìó - òèñÿ÷³ åëåêòðîííèõ êíèã, ÿê³ áóëè çàêà÷àí³ íà ñìàðòôîíè ò³ëüêè ïåðøîãî âåðåñíÿ", - çàçíà÷èëà ³êòîð³ÿ Ðóáàí, íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ "ÌÒÑ Óêðà¿íà". Áëèçüêî 30 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ êíèã â "Ìîá³ëüí³é á³áë³îòåö³ ÌÒÑ" ñêëàäຠë³òåðàòóðà äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â. Ó êàòàëîç³ á³áë³îòåêè êð³ì ðîçâàæàëüíî¿ ë³òåðàòóðè ïðåäñòàâëåí³ òàêîæ ñëîâíèêè òà ïðîãðàìíà ë³òåðàòóðà (ÿê óêðà¿íñüêà, òàê ³ çàêîðäîííà). Êíèæêîâèé êîíòåíò áóäå ïîïîâíþâàòèñÿ íîâèìè òâîðàìè ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ïðîåêòó. Âñüîãî çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ ïðîåêòó â "Ìîá³ëüíèõ á³áë³îòåêàõ" â Êèºâ³, Îäåñ³ òà Ëüâîâ³ áóëî çàâàíòàæåíî á³ëüøå 180 òèñÿ÷ êíèã.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîåêò "Ìîá³ëüíà á³áë³îòåêà" ³ðòóàëüí³ êíèæêîâ³ ïîëèö³ â Êèºâ³ ðîçòàøîâàí³ íà òðîòóàð³ ïî âóë. Õðåùàòèê, 1921, â Îäåñ³ - íà Ñîáîðí³é ïëîù³, à ó Ëüâîâ³ íà Ïëîù³ Ðèíîê. Íà êîð³íöÿõ çîáðàæåíèõ íà íèõ êíèã ðîçì³ùóþòüñÿ ñïåö³àëüí³ QR-êîäè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ êíèãè ìîæíà áåçêîøòîâíî çàâàíòàæèòè â åëåêòðîííèõ ôîðìàòàõ ÷åðåç ïóáë³÷íó ìåðåæó Wi-Fi ³ çàëèøèòè ó ñåáå íàçàâæäè. Êîäè ìîæíà ç÷èòàòè çà äîïîìîãîþ êàìåðè áóäü-ÿêîãî ñó÷àñíîãî ñìàðòôîíà àáî ïëàíøåòà. Ïîðó÷ ç "Ìîá³ëüíîþ á³áë³îòåêîþ" ïî âèõ³äíèõ ïðàöþþòü "ìîá³ëüí³ á³áë³îòåêàð³", ÿê³ äîïîìàãàþòü ÷èòà÷àì íàëàøòóâàòè ïðèñòðî¿ ³ ïîêàçóþòü, ÿê çàâàíòàæóâàòè êíèãè. Ó "Ìîá³ëüí³é á³áë³îòåö³" ïðåäñòàâëåíî ïîíàä ï³âòèñÿ÷³ êíèæîê ð³çíèõ æàíð³â, âêëþ÷àþ÷è êëàñèêó ³ òâîðè ñó÷àñíèõ çàêîðäîííèõ ³ óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â, çîêðåìà, òàê³ â³äîì³ ³ ïîïóëÿðí³ ³ìåíà, ÿê Àíäð³é Êóðêîâ, Ñåðã³é Æàäàí, Ìàðèíà ³ Ñåðã³é Äÿ÷åíêè, òâîðè ÿêèõ äðóêóþòüñÿ ñòîòèñÿ÷íèì êîìåðö³éíèì òèðàæåì íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, àëå ³ çà êîðäîíîì. Çà ìàòåð³àëàìè www.press-release.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


6

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

НОВИНИ ОСВІТИ СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ: ЧОТИРИ ВНЗ УКРАЇНИ ПОТРАПИЛИ ДО QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS Áðèòàíñüêà ì³æíàðîäíà êîìïàí³ÿ Quacquarelli Symonds (QS) ïðåäñòàâèëà ùîð³÷íèé ðåéòèíã íàéêðàùèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñâ³òó World University Rankings 2013/2014. Çà ðåçóëüòàòàìè ðåéòèíãó Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà óâ³éøîâ äî ÒÎÏ-500 êðàùèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñâ³òó â êàòåãî𳿠441-450. Ïðèºìíî çàçíà÷èòè, ùî ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëîð³÷íèì ðåéòèíãîì (êàòåãîð³ÿ 501-550), ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çíà÷íî ïîêðàùèâ ñâ³é ðåçóëüòàò. Îêð³ì òîãî, äî QS World University Rankings ïîòðàïèâ Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî îö³íåíà êàòåãîð³ºþ 601-650. Òàêîæ äî ðåéòèíãó óâ³éøëè Äîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òà Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò "Õàðê³âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", ÿêèé âïåðøå âêëþ÷åíî äî ñâ³òîâîãî ðåéòèíãó. Ö³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ðîçòàøóâàëèñÿ ó êàòåãî𳿠701+. Ïåðøå æ ì³ñöå â ðåéòèíãó ïîñ³â Ìàññà÷óñåòñüêèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò (ÑØÀ). Äðóãå ì³ñöå - Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò, òðåòº - Êåìáðèäæñüêèé óí³âåðñèòåò (îáèäâà - Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Çàçíà÷èìî, ùî ðåéòèíã áðèòàíñüêî¿ ì³æíàðîäíî¿ êîìïàí³¿ Quacquarelli Symonds "World University Rankings" çàñíîâàíèé íà ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ ïðèíöèïàõ: äîñë³äæåííÿ, íàâ÷àííÿ, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, à òàêîæ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ. Óêëàäà÷³ ðåéòèíãó âèêîðèñòîâóþòü äåê³ëüêà îñíîâíèõ êðèòåð³¿â: ðåïóòàö³ÿ â àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³, öèòîâàí³ñòü íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é ïðåäñòàâíèê³â óí³âåðñèòåòó, ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, ñòàâëåííÿ ðîáîòîäàâö³â äî âèïóñêíèê³â, à òàêîæ â³äíîñíà ÷èñåëüí³ñòü ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â. Ìåòîþ ðåéòèíãó º âèçíàííÿ óí³âåðñèòåò³â ÿê áàãàòîãðàííèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ á ìîãëè çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè êîëà çàö³êàâëåíèõ: ñòóäåíò³â, áàòüê³â, â÷åíèõ, ñï³âðîá³òíèê³â ÂÍÇ òà ðîáîòîäàâö³â. Öåé ðåéòèíã ââàæàºòüñÿ ïîð³âíÿëüíèì ³íñòðóìåíòîì, ÿêèé ïîêëèêàíèé äîïîìîãòè ïîòåíö³éíèì ³íîçåìíèì ñòóäåíòàì îö³íèòè óí³âåðñèòåòè ó ãëîáàëüíîìó ìàñøòàá³.

http://www.mon.gov.ua

МАН ТА УСПП НАВЧАТЬ БІЗНЕСУ ШКОЛЯРІВ І СТУДЕНТІВ Ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè ï³äïèñàëà óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ ç Óêðà¿íñüêèì ñîþçîì ïðîìèñëîâö³â òà ï³äïðèºìö³â, àáè çàö³êàâèòè îñòàíí³õ ðîçðîáêàìè ìîëîäèõ íàóêîâö³â é íàâ÷èòè øêîëÿð³â ³ ñòóäåíò³â âåäåííþ á³çíåñó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº êîðåñïîíäåíò Óêð³íôîðìó. "Ìè õîò³ëè á, ùîá óãîäà, ÿêó ìè ï³äïèñàëè, áóëà ï³äêð³ïëåíà ðåàëüíèìè ñïðàâàìè, ðåàëüíèìè çàõîäàìè, ðåàëüíèìè ïðàãìàòè÷íèìè ðåçóëüòàòàìè, çîêðåìà òèìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ä³àëîãó âëàäè òà ñóñï³ëüñòâà, âëàäè ³ á³çíåñó, é, îá'ºäíóþ÷è òàêèì ÷èíîì çóñèëëÿ, ôîðìóâàòè íåçâîðîòí³ óìîâè, ÿê³ äàäóòü çìîãó Óêðà¿í³ ñòàòè ñó÷àñíîþ äåðæàâîþ", - ñêàçàâ ãîëîâà Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó ï³äïðèºìö³â ³ ïðîìèñëîâö³â íàðîäíèé äåïóòàò Àíàòîë³é ʳíàõ ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ óãîäè. Ìåòîäèêà ïðîãðàìè ñïðÿìîâàíà íà ðîáîòó ç ó÷íÿìè, âèêëàäà÷àìè òà ï³äïðèºìöÿìè. Øêîëÿðàì òà ñòóäåíòàì äåìîíñòðóâàòèìóòü ð³çí³ âèðîáíèöòâà, íàâ÷àòèìóòü ¿õ ï³äïðèºìíèöüêîãî ìèñëåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³. ³ä ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó ïðèéìàòèìóòüñÿ çàìîâëåííÿ, ÿê³ ïðîïîíóâàòèìóòü íà ðîçãëÿä ó÷í³â. Òàê ðîáîòó ³ç øêîëÿðàìè òà ïåäàãîãàìè çàáåçïå÷óâàòèìå Ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè, à ç ï³äïðèºìöÿìè - Óêðà¿íñüêèé ñîþç ï³äïðèºìö³â.

www.pedpresa.com.ua

Ó×ÅÁÀ

У СТОЛИЦІ ТАЛАНТИ ВИЯВЛЯТИМУТЬ БЕЗКОШТОВНО Òàëàíò âàæëèâî íå ïðîãàâèòè, à ðîçâèíóòè! À âèÿâèòè çä³áíîñò³ äîïîìîæå ñïåö³àëüíå òåñòóâàííÿ. Ó ñòîëèö³ â³äêðèâñÿ ïåðøèé öåíòð ³ç âèÿâëåííÿ ïðèðîäíèõ òàëàíò³â ó ä³òåé. Öå ñï³ëüíèé ïðîåêò áëàãîä³éíîãî ôîíäó, ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè òà Àêàäå쳿 ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè. Ó íîâîìó öåíòð³ ïðàöþâàòèìóòü 2 ïñèõîëîãè é 1 àäì³í³ñòðàòîð. Óñ³ ïðîéøëè ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ çà ñó÷àñíèìè ìåòîäèêàìè òåñòóâàííÿ. Äëÿ âèÿâëåííÿ äèòÿ÷èõ çä³áíîñòåé âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ò³ëüêè ò³ òåñòîâ³ ïðîãðàìè, ùî ìàþòü â³äïîâ³äí³ ðåêîìåíäàö³¿ òà ë³öåí糿 ÌÎÍ. Çîêðåìà, ìåòîäèêà "Óí³âåðñàë -4", ÿêó ðîçðîáèâ ²íñòèòóò îáäàðîâàíî¿ äèòèíè ÀÏÍ Óêðà¿íè. Òåñòóâàííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ áåçêîøòîâíî. Òîð³ê ó ì³ñò³ Ñòðèé, Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, â³äêðèëè ïåðøèé òàêèé öåíòð â Óêðà¿í³. Çà öåé ÷àñ òàì ïðîéøëè òåñòóâàííÿ ïîíàä 500 ä³òåé. Äî ê³íöÿ ðîêó òàê³ öåíòðè çàïëàíîâàíî â³äêðèòè â óñ³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ, à äî ê³íöÿ 2015 ðîêó - â êîæíîìó ì³ñò³ Óêðà¿íè. Çàãàëîì 600 öåíòð³â.

www.pedpresa.com.ua

GOOGLE ОГОЛОСИВ КОНКУРС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРТОГРАФІВЕНТУЗІАСТІВ Google çàïðîøóº îõî÷èõ äîïîìîãòè çðîáèòè êàðòó Óêðà¿íè òî÷í³øîþ òà êîðèñí³øîþ, à íàòîì³ñòü îá³öÿº ïîäàðóíêè. Êàðòè Google ñòâîðþþòüñÿ é îíîâëþþòüñÿ íà îñíîâ³ äàíèõ ç ð³çíèõ äæåðåë: äåðæàâíî¿ òà êîìåðö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿, ñóïóòíèêîâèõ çîáðàæåíü, ïàíîðàìíèõ çí³ìê³â Street View, à òàêîæ çàâäÿêè ³íôîðìàö³¿, íàäàí³é ñàìèìè êîðèñòóâà÷àìè ²íòåðíåò. Ñüîãîäí³ áóäü-ÿêèé êîðèñòóâà÷ çà äîïîìîãîþ áåçêîøòîâíîãî ³íñòðóìåíòó Êàðòîãðàô Google ìîæå ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè çíàííÿìè ïðî Óêðà¿íó, ùîá çðîáèòè á³ëüø àêòóàëüíîþ ³íôîðìàö³þ ïðî ð³çí³ îá'ºêòè â ñâîºìó ðåã³îí³. Google Mapathon 2013 ñòàðòóº 3 âåðåñíÿ ³ òðèâàòèìå äî 30 âåðåñíÿ 2013 ðîêó. Ó êîíêóðñ³ ìîæå âçÿòè ó÷àñòü áóäü-ÿêèé æèòåëü Óêðà¿íè â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Çàâäàííÿ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá äîäàòè ÿêíàéá³ëüøå íîâèõ îá'ºêò³â ³ çì³í íà Google Êàðò³ Óêðà¿íè, òàêèõ ÿê íàçâè òà àäðåñè, ì³ñöåâ³ äîðîãè, âåëîñèïåäí³ äîð³æêè, ë³êàðí³, ïàì'ÿòíèêè òà áàãàòî ³íøîãî. Êîðèñòóâà÷³, ÿê³ âíåñóòü íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü çàòâåðäæåíèõ çì³í, îòðèìàþòü ö³íí³ ïîäàðóíêè: íàéêðàù³ 15 ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ñòàíóòü âëàñíèêàìè íîâèõ ñìàðòôîí³â àáî ïëàíøåò³â íà áàç³ ÎÑ Android, ùå 300 îòðèìàþòü ô³ðìîâ³ ôóòáîëêè òà ñåðòèô³êàòè ó÷àñíèêà êîíêóðñó â³ä Google. Äåòàëüí³øå ç ïðàâèëàìè ó÷àñò³ òà óìîâàìè êîíêóðñó ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ êîíêóðñó www.google.com/mapmaker/contest/ MapUkraine2013/policies Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî çàðåºñòðóâàòèñÿ çà àäðåñîþ g.co/ MapUkraine2013, à ïîò³ì çà äîïîìîãîþ Êàðòîãðàôà Google ïî÷àòè âíîñèòè çì³íè íà Êàðòàõ Google. Ùîéíî âàø³ äîïîâíåííÿ áóäóòü çàòâåðäæåí³, âîíè îäðàçó æ ç'ÿâëÿòüñÿ íà Êàðòàõ Google, Google Ïëàíåòà Çåìëÿ ³ Êàðòàõ Google äëÿ ìîá³ëüíèõ ïðèñòðî¿â, òî÷íî â³äîáðàæàþ÷è âàø ðàéîí. Äîâ³äêà: Êàðòîãðàô Google - öå ³íñòðóìåíò, ÿêèé äຠìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâà÷àì øâèäêî òà ëåãêî äîäàâàòè àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ íà Google Êàðòàõ. Ó Êàðòîãðàô³ ìîæíà âèáðàòè ïåâíó îáëàñòü êàðò ³ äîäàòè àáî îíîâèòè ³íôîðìàö³þ ïðî öåé ðåã³îí, îð³ºíòóþ÷èñü íà ñâî¿ çíàííÿ àáî ñóïóòíèêîâ³ çí³ìêè.

Çà ìàòåð³àëàìè Óêðà¿íñüêà ïðàâäà. Æèòòÿ www.pedpresa.com.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


7

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

АСПІРАНТУРА __________________________________ Київсь ий ніверситет права ........................ 424-33-35, 239-64-38

ВИЩА ОСВІТА _________________________________ Київсь ий ніверситет права ............................................................ 424-33-35, 239-64-38 Інстит т при ладно о системно о аналіз НТУУ “КПІ” ........................................ 406-83-93 Інстит т т ризм ФП У раїни ................................................... 430-16-61, 430-87-34

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА __________________________ Київсь ий ніверситет права ........................ 424-33-35, 239-64-38 Інстит т при ладно о системно о аналіз НТУУ “КПІ” ........................................ 406-83-93 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ........................................................... 256-29-34, 288-50-13 22801001

МАГІСТР БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ___________________ Університет “Кро ” - Професійні рси ............................................................. 453-20-89, 455-69-79

МАГІСТРАТУРА ________________________________ Інстит т при ладно о системно о аналіз НТУУ “КПІ” ........................................ 406-83-93

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА __________________________ ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ............................ 400-01-24, 400-01-02 Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі .......................................... 425-21-60, 425-01-92

ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШН. ТЕСТУВАННЯ ___________________ Київсь ий національний ніверситет техноло ій та дизайн ................................... 256-21-24, 256-84-74 Інстит т т ризм ФП У раїни ........................ 430-16-61, 430-87-34

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ____________________________ Київсь ий національний ніверситет техноло ій та дизайн ................................... 256-21-24, 256-84-74 Київсь ий ніверситет права ........................ 424-33-35, 239-64-38

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ ________________________________ ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ............................ 400-01-24, 400-01-02 Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі .......................................... 425-21-60, 425-01-92

03501003

ШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА _________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

99991110

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


8

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

²ÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÈÊËÀÄÍÎÃÎ ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÀÍÀ˲ÇÓ ÍÒÓÓ "Êϲ" Ôàêóëüòåò äðóãî¿ âèùî¿ òà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ˳öåíç³ÿ ÌÎÍÓ ÀÄ ¹ 73168 â³ä 08.01.2013 ð. Ãîëîâíà ìåòà - íàäàòè ìîæëèâ³ñòü îñîáàì, ÿê³ ìàþòü âèùó îñâ³òó, òà áàêàëàâðàì îòðèìàòè äðóãó âèùó îñâ³òó ç ïåðñïåêòèâíèõ ñïåö³àëüíîñòåé: 8.04030302 - "ÑÈÑÒÅÌÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÏÐÈÉÍßÒÒß Ð²ØÅÍÜ" 8.04030301 - "ÑÈÑÒÅÌÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ² ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß" 8.05010103 - "ÑÈÑÒÅÌÍÅ ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß" 8.05010102 - "²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÅÕÍÎËÎò¯ ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß" 8.18010018 - "ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂÍÈÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ. ÑÒÀËÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß" 8. 05010404 - "ÑÈÑÒÅÌÈ ØÒÓ×ÍÎÃÎ ²ÍÒÅËÅÊÒÓ" Âèïóñêíèêè ñïåö³àëüíîñò³ "Ñèñòåìè øòó÷íîãî ³íòåëåêòó" çäîáóâàþòü êâàë³ô³êàö³þ ñèñòåìíîãî àíàë³òèêà â ãàëóç³ ³íòåëåêòóàëüíèõ òåõíîëîã³é ³ ñèñòåì øòó÷íîãî ³íòåëåêòó. Òåîðåòè÷íà ï³äãîòîâêà ñïåö³àë³ñò³â, îêð³ì òðàäèö³éíèõ ìàòåìàòè÷íèõ êóðñ³â äëÿ ñòóäåíò³â ²ÏÑÀ áàçóºòüñÿ íà êóðñàõ äîñë³äæåííÿ îïåðàö³é, òåî𳿠ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà ñèñòåìíîìó àíàë³ç³. Ö³ êóðñè ôîðìóþòü ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ ìàéáóòí³õ àíàë³òèê³â ó ãàëóç³ ³íòåëåêòóàëüíèõ òåõíîëîã³é. Ñïåö³àëüíó ï³äãîòîâêó ñòóäåíò³â çàáåçïå÷óþòü òàê³ äèñöèïë³íè, ÿê: "Îñíîâè ïðîåêòóâàííÿ ñèñòåì øòó÷íîãî ³íòåëåêòó", "²íòåëåêòóàëüí³ ñèñòåìè ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü", "²íòåëåêòóàëüíèé àíàë³ç äàíèõ òà çíàíü (ñèñòåìè ³ ìåòîäè Data mining)", "Êîãí³òèâíå ìîäåëþâàííÿ", "Ñèñòåìè ðîçï³çíàâàííÿ îáðàç³â", "Íå÷³òê³ ìîäåë³ òà ìåòîäè â ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèñòåìàõ", "Áàºñ³âñüê³ ìåðåæ³ òà äåðåâà ð³øåíü", "Ìóëüòèàãåíòí³ ñèñòåìè", "Ðîáîòè ³ ðîáîòîòåõí³÷í³ ñèñòåìè", "Ìåíåäæìåíò çíàíü". Âàæëèâó ñêëàäîâó ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â ó ãàëóç³ ñèñòåì øòó÷íîãî ³íòåëåêòó ñòàíîâëÿòü ñó÷àñí³ ³íôîðìàö³éí³ êîìï'þòåðí³ òåõíîëî㳿. Öþ ñêëàäîâó çàáåçïå÷óþòü òàê³ äèñöèïë³íè, ÿê: "Àðõ³òåêòóðà îá÷èñëþâàëüíèõ ñèñòåì", "Êîìï'þòåðí³ ìåðåæ³", "²íòåëåêòóàëüí³ ìåðåæ³", "²íôîðìàö³éí³ êîìï'þòåðí³ òåõíîëî㳿", "Ïðîåêòóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìï'þòåðíèõ òåõíîëîã³é ³ ñèñòåì". Îñíîâí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ âèïóñêíèê³â ñïåö³àëüíîñò³ - ðîçðîáêà ³ óïðîâàäæåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ òåõíîëîã³é ³ ñèñòåì â ãàëóç³ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â, ðîçðîáêà ³ çàñòîñóâàííÿ ñèñòåì ðîçï³çíàâàííÿ îáðàç³â ³ êëàñèô³êàö³¿ â ð³çíèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñò³, óïðîâàäæåííÿ ìåòîä³â ³íòåëåêòóàëüíîãî àíàë³çó äàíèõ ³ çíàíü â åêîíîì³ö³ òà ô³íàíñîâ³é ñôåð³, ïðîåêòóâàííÿ ³ óïðîâàäæåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèñòåì ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â åêîíîì³ö³, á³çíåñ³ òà ô³íàíñîâ³é ãàëóç³. Ñïåö³àë³ñòè öüîãî íàïðÿìêó çäàòí³ ïðîåêòóâàòè ³ ðîçðîáëÿòè ³íòåëåêòóàëüí³ òåõíîëî㳿 ³ ñèñòåìè â ð³çíèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³ (åêîíîì³÷íèõ, ô³íàíñîâèõ, ñîö³àëüíèõ, ïîë-

Ó×ÅÁÀ

³òè÷íèõ, òåõí³÷íèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ, åêîëîã³÷íèõ). Ðîá³òíè÷èì ³íñòðóìåíòàð³ºì öèõ ñïåö³àë³ñò³â º ìåòîäè ³ çàñîáè ³íæåíå𳿠çíàíü, åêñïåðòíèõ ñèñòåì, ìåíåäæìåíò çíàíü, îíòîëîã³÷íîãî ³íæèí³ðèíãó, íå÷³òêî¿ ìàòåìàòèêè, ³íòåëåêòóàëüíîãî àíàë³çó ³íôîðìàö³¿, ³íòåëåêòóàëüíî¿ ðîáîòîòåõí³êè, ãåíåòè÷í³, íåéðîìåðåæåâ³, åâðèñòè÷í³ àëãîðèòìè, òåõíîëî㳿 ³ ñèñòåìè, îð³ºíòîâàí³ íà çíàííÿ, êîãí³òèâíå, åâîëþö³éíå, ñåì³îòè÷íå ìîäåëþâàííÿ, êîìï'þòåðíà ë³íãâ³ñòèêà, ìóëüòèàãåíòí³ ñèñòåìè òà ³í. Âèâ÷åííþ öüîãî ³íñòðóìåíòàð³þ ³ óì³ííþ íèì êîðèñòóâàòèñÿ â ÍÍÊ "²ÏÑÀ" ïðèä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà óâàãà. Ìàòåìàòè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â öüîãî íàïðÿìêó õàðàêòåðèçóºòüñÿ áàãàòñòâîì ³ ð³çíîìàí³òòÿì ìàòåìàòè÷íèõ ìåòîä³â, ÿê³ âèâ÷àþòüñÿ â êóðñàõ ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó, àëãåáðè ³ ãåîìåòð³¿, äèôåðåíö³àëüíèõ ìàòåìàòè÷íèõ ð³âíÿííÿõ, äèñêðåòí³é ìàòåìàòèö³, òåî𳿠éìîâ³ðíîñò³ ³ ìàòåìàòè÷í³é ñòàòèñòèö³, ìàòåìàòè÷í³é ëîã³ö³ ³ òåî𳿠àëãîðèòì³â, ð³âíÿííÿõ ìàòåìàòè÷íî¿ ô³çèêè, âèïàäêîâèõ ïðîöåñ³â, òåî𳿠àâòîìàò³â ³ ôîðìàëüíèõ ìîâ îá÷èñëþâàëüíèõ ìåòîä³â, íå÷³òêî¿ ìàòåìàòèêè. ²íñòðóìåíòàëüíî ïðîãðàìí³ êîìïëåêñè ðåàë³çóþòüñÿ íà îïåðàö³éíèõ ñèñòåìàõ Unix, Windows-NT, ìîâàõ ïðîãðàìóâàííÿ Ñ, Ñ++, Java, ðåëÿö³éíèõ ³ îá'ºêòíîîð³ºíòîâàíèõ ñèñòåìàõ óïðàâë³ííÿ áàçàìè äàíèõ (ÑÓÁÄ). À òàêîæ âèâ÷àºòüñÿ ñïåö³àëüíèé ³íñòðóìåíòàð³é: ìîâè ÏÐÎËÎà ³ ˲ÑÏ, ³íñòðóìåíòàëüí³ êîìïëåêñè äëÿ ïîáóäîâè áàç çíàíü, åêñïåðòíèõ ñèñòåì, îíòîëî㳿, ìóëüòèàãåíòíèõ ñèñòåì. Âèïóñêíèêè ñïåö³àëüíîñò³ "Ñèñòåìè ³ ìåòîäè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü" ïðàöþþòü â äåðæàâíèõ ³ êîìåðö³éíèõ ô³ðìàõ, â áàíêàõ òà íà á³ðæàõ, â íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ³ ïðîåêòíèõ ³íñòèòóòàõ, ÿê ïåðåäîâ³ ñïåö³àë³ñòè ç ðîçðîáêè êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç íàïðÿìê³â: Î ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà àâòîìàòèçîâàíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

äëÿ åêîíîì³÷íèõ ³ ô³íàíñîâèõ ïðîöåñ³â; Î ðîçðîáêà ñèñòåì ìîäåëåé ³ ìåòîä³â àíàë³çó, ïðîãíîçóâàííÿ ³ îïòèì³çàö³ÿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ñèñòåì; Î ðîçðîáêà ñèñòåì ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â ì³êðî- ³ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ñèñòåìàõ (áàíêàõ, á³ðæàõ, ñòðàõîâèõ êîìïàí³ÿõ, ³íøèõ îá'ºêòàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè); Î ïðîåêòóâàííÿ áàç äàíèõ ³ çíàíü äëÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèñòåì; Î ðîçðîáêà ³ íàëàøòóâàííÿ åêñïåðòíèõ ñèñòåì ³ ñóïðîâ³ä ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â â ñêëàä³ àâòîìàòèçîâàíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; Î ïðîâåäåííÿ ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ òà ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ ñêëàäíèõ ïðîåêò³â; Î ðîçðîáêà ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì äëÿ ñèñòåìàòèçàö³¿ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, ðîçðàõóíêó åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é; Î ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ç âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ, ³ííîâàö³éíèõ, îðãàí³çàö³éíèõ, åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â; Î ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ç óïðàâë³ííÿ ñêëàäîì, êîøòàìè, ÿê³ñòþ ïðîåêò³â ³ óïðàâë³ííÿì ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè, êîìóí³êàö³ÿìè, ðèçèêàìè, êîíòðàêòàìè ³ çàêóïêàìè ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â; Î ðîçðîáêà ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèñòåì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â ìåíåäæìåíò³ ïðîåêò³â (Intelligence Decision Support System of Project Management). Àäðåñà: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 37, ÍÒÓÓ "Êϲ", êîðï.35, ê³ì. 103 Òåë. (044) 406-83-93 e-mail: singmar@ukr.net www.iasa.org.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


9

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

11141003

02771005

01331004

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


10

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

ЯКУ МОВУ ВИБРАТИ? Ïðè âèáîð³ ³íîçåìíî¿ ìîâè äëÿ âèâ÷åííÿ íå ñë³ä êåðóâàòèñÿ ðîçõîæèìè äóìêàìè òèïó "ͳìåöüêà ìîâà ñêëàäíà ³ íóäíà ç ¿¿ ãðàìàòèêîþ", "²òàë³éñüêà ìîâà - ëåãêà", "Ôðàíöóçüêà ìîâà - íàéêðàñèâ³øà". Ëåãêèõ ìîâ íå áóâàº. ßê ò³ëüêè ïî÷èíàºø âèâ÷àòè áóäü-ÿêó ìîâó ïîãëèáëåíî, òàê â³äðàçó ç'ÿñîâóºòüñÿ, ùî öå âèìàãຠ³ ÷àñó, ³ ñèë, ³ çàâçÿòîñò³. ßêó ìîâó â÷èòè? ×èì ïîñëóãîâóâàòèñÿ ïðè âèáîð³ ìîâè? 1. ³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ çàëåæèòü íàñàìïåðåä â³ä òîãî, ç ÿêîþ ìåòîþ âè áåðåòåñÿ çà âèâ÷åííÿ ìîâè: - äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ ðîáîòè ç ìîâîþ â ÿêîñò³ ïåðåêëàäà÷à, âèêëàäà÷à ³ ò.ä. (òîä³ òðåáà âèáèðàòè òó ìîâó, ç ÿêîþ º íàéêðàù³ ïåðñïåêòèâè ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ïðîôåñ³éíîãî ðîñòó) - äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, íå ïîâ'ÿçàí³é áåçïîñåðåäíüî ç ìîâîþ (çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêà ìîâà ïîòð³áíà âàì ÿê äîïîì³æíà ïî âàø³é îñíîâí³é ðîáîò³) - äëÿ çàãàëüíîãî ðîçâèòêó, ùîá ÷èòàòè êíèãè ö³ºþ ìîâîþ, äèâèòèñÿ ô³ëüìè ³ ò.ä. (âñå çàëåæèòü â³ä âàøèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ³íòåðåñ³â) - äëÿ òóðèñòè÷íèõ ïî¿çäîê äî êðà¿íè ìîâè (çàëåæèòü â³ä òîãî, â ÿê³ êðà¿íè âè ÷àñò³øå ¿çäèòå) - äëÿ ïåðå¿çäó íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â êðà¿íó ìîâè ÷è âñòóïó â øëþá ç ëþäèíîþ, äëÿ ÿêî¿ öÿ ìîâà ð³äíà - ùîá âïåâíåíî ïî÷óâàòè ñåáå â ²íòåðíåò³ ³ ïðè ðîáîò³ íà êîìï'þòåð³ (áåçñóìí³âíî àíãë³éñüêà) - ïðîñòî òàê, ùîá çàéíÿòè ÷àñ ³ ïîõâàëèòèñÿ ïåðåä äðóçÿìè (Àëå íàâ³òü ó öüîìó âèïàäêó ðàäæó îáèðàòè ìîâó, ÿêà ïîò³ì õî÷ ÿêîñü ìîæå ñòàòè â íàãîä³: íå áåð³òüñÿ çà âèâ÷åííÿ çàíàäòî ð³äê³ñíî¿ ìîâè òèïó íîðâåçüêî¿ àáî ³ðëàíäñü-

êî¿, ÿêùî íå çáèðàºòåñÿ ïîâ'ÿçàòè ñâîþ äîëþ ç öèìè êðà¿íàìè) 2. Ïî-äðóãå, âèá³ð ìîâè áåçñóìí³âíî çàëåæèòü â³ä âàøèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ, ô³íàíñîâèõ òà ³íøèõ ìîæëèâîñòåé: - íàÿâí³ñòü ñòèìóëó äî âèâ÷åííÿ ìîâè (Äèâ. ïóíêò 1) - çíàííÿ ³íøèõ ³íîçåìíèõ ìîâ ßêùî âè âæå âèâ÷èëè ÿêóñü ³íøó ìîâó, òî, íàïåâíî, ìîæåòå îö³íèòè ñâî¿ çä³áíîñò³ äî ìîâ. Ñë³ä òàêîæ âçÿòè äî óâàãè, ùî áëèçüêîñïîð³äíåí³ ìîâè â÷èòè çâè÷àéíî ëåãøå, àëå ïðè ïîäàëüøîìó ïðàêòè÷íîìó âèêîðèñòàíí³ âîíè ÷àñòî ïåðåïëóòóþòüñÿ â ãîëîâ³ òà çàâàæàþòü îäíà îäí³é). - âàø â³ê ³ ñòàí çäîðîâ'ÿ (çäàòí³ñòü çàéìàòèñÿ íàïðóæåíîþ ðîçóìîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ áàæàíî õîðîøà ïàì'ÿòü) ϳñëÿ 30-òè ìîâè âèâ÷àþòüñÿ âàæ÷å, ³ âçàãàë³ äîðîñë³ â÷àòü ìîâó çîâñ³ì íå òàê, ÿê ä³òè àáî ï³äë³òêè. - íàÿâí³ñòü äîñòàòíüîãî ÷àñó äëÿ ðåãóëÿðíèõ çàíÿòü ìîâîþ - ìîæëèâ³ñòü îïëà÷óâàòè ïîñëóãè âèêëàäà÷à àáî ìîâí³ êóðñè 3. Ïî-òðåòº, íå ìîæíà íå âðàõîâóâàòè ³ ñòóï³íü ñêëàäíîñò³ ìîâè: - êèòàéñüêà, ÿïîíñüêà àáî àðàáñüêà áóäå âèâ÷àòèñÿ ñêëàäí³øå, í³æ àíãë³éñüêà ÷è í³ìåöüêà

- ôðàíöóçüêà áóäå âèâ÷àòèñÿ ñêëàäí³øå, í³æ àíãë³éñüêà - ôðàíöóçüêà ³ í³ìåöüêà ïî ñêëàäíîñò³ äåñü íà îäíîìó ð³âí³ (â í³ìåöüê³é äîñèòü ñêëàäíà ãðàìàòèêà, çàòå ó ôðàíöóçüê³é äóæå ñêëàäí³ ïðàâèëà ÷èòàííÿ ³ á³ëüø ñêëàäíà âèìîâà - äëÿ âèâ÷åííÿ í³ìåöüêî¿ îñîáëèâî¿ âèìîâè íå ïîòð³áíî) - ³ñïàíñüêó òà ³òàë³éñüêó, ÿêùî ñèëüíî â íèõ íå çàãëèáëþâàòèñÿ, øâèäøå çà âñå áóäå âèâ÷èòè ëåãøå, í³æ í³ìåöüêó ³ ôðàíöóçüêó ³ äåñü íà îäíîìó ð³âí³ ç ïîâåðõíåâîþ àíãë³éñüêîþ 4. ², çâè÷àéíî æ, âèá³ð áóäå çàëåæàòè ³ â³ä âàøèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïåðåâàã. Òàê, áàãàòî õòî çàõîïëþºòüñÿ êðàñîþ ôðàíöóçüêî¿ òà ³òàë³éñüêî¿ ìîâ ³ äóæå çíåâàæëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî äåùî ð³çêóâàòî¿ í³ìåöüêî¿. Àëå öå ñïðàâà ñìàêó. Ó êîæíîìó ðàç³ â íàø ïðàãìàòè÷íèé â³ê ïðè âèáîð³ ìîâè äëÿ âèâ÷åííÿ ÿ á âñå æ çâåðòàâ á³ëüøå óâàãè íà ïðàêòè÷íó êîðèñòü, à íå íà ïîâåðõíåâ³ êë³øå ³ ìîäó. Çà ìàòåð³àëàìè Þ.Íîâ³êîâà, www.poligloty.net

21621001

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


11

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

00621029

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Public Speakers’ Club .................................... 227-42-41, 353-22-33 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси Yon Can Speak .................................... (093)708-07-34 К рси іноземних мов Concord Centre ........... 331-74-48 Навчальний центр іIT Education .................... 221-00-41 Освітній центр “Меtа” ................................... 222-78-88 Ш ола+театр-ст дія “АвА с English” ............. (067)937-17-33 Інстит т т ризм ФП У раїни ........................ 430-16-61, 430-87-34

АРАБСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

ГРЕЦЬКА _______________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

КИТАЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов Concord Centre ........... 331-74-48

НОРВЕЗЬКА ___________________________________

01111006

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 Інстит т т ризм ФП У раїни ........................ 430-16-61, 430-87-34

ФРАНЦУЗЬКА __________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов Concord Centre ........... 331-74-48

ЧЕСЬКА ________________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

ШВЕДСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ЯПОНСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов Concord Centre ........... 331-74-48 Ш ола+театр-ст дія “АвА с English” ............. (067)937-17-33

ІНШІ МОВИ ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 К рси іноземних мов Concord Centre ........... 331-74-48

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ІСПАНСЬКА ____________________________________

НІМЕЦЬКА _____________________________________

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов Concord Centre ........... 331-74-48

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов Concord Centre ........... 331-74-48

ПОЛЬСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

ПОРТУГАЛЬСЬКА ______________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

РОСІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов Concord Centre ........... 331-74-48

!

HAB AHH A OP OHOM

Навчальні за лади

телефони

ТУРЕЦЬКА _____________________________________ МОВНІ ШКОЛИ ________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

Навчальний центр іIT Education .................... 221-00-41

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ ____________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

Навчальний центр іIT Education .................... 221-00-41

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


12

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

ШКОЛАТЕАТРСТУДИЯ "АВАКС ENGLISH" ПРИГЛАШАЕТ

Äîðîãèå äðóçüÿ! Íå ñåêðåò, ÷òî ... ... ìû õîòèì íàó÷èòüñÿ îáùàòüñÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû õîòèì ëåãêî ïîíèìàòü òî, ÷òî íàì ãîâîðÿò è áûñòðî è ïðàâèëüíî ðåàãèðîâàòü (äàâàòü îòâåòû). Òàêîå âëàäåíèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì íàçûâàåòñÿ áåñïåðåâîäíûì, ò.ê. îíî íå òðåáóåò âíóòðåííåãî (ìûñëåííîãî) ïåðåâîäà ñ/íà èíîñòðàííûé ÿçûê. Òàê ìû âëàäååì ñâîèì ðîäíûì ÿçûêîì. Êàê æå ýòîìó íàó÷èòüñÿ? Ýòîò âîïðîñ çàäàþò ñåáå ìíîãèå, â òîì ÷èñëå ó÷èòåëÿ è ïðåïîäàâàòåëè. Âåäü îíè äåëàþò âñå, ÷òî ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîãðàììà, à íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè, èçó÷àÿ àíãëèéñêèé ÿçûê 10 ëåò â øêîëå, à ïîòîì 5 ëåò â ÂÓÇå, òàê è íå íà÷èíàþò ðàçãîâàðèâàòü. Ýòîé æå ïðîáëåìîé áûëà îçàáî÷åíà ó÷åíûé èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Àâåðèíà Å.Ä., íûíå çàâêàôåäðîé èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÑåâåðîÇàïàäíîãî èíñòèòóòà ïå÷àòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà òåõíîëîãèè è äèçàéíà, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ è àêìåîëîãè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Íàóê. Ðàçðàáîòàííàÿ åþ ñèñòåìà áåñïåðåâîäíîãî âëàäåíèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêîì ïðåäíàçíà÷åíà "äëÿ êàæäîãî, êòî õî÷åò íàó÷èòüñÿ ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè ñèë è âðåìåíè ñâîáîäíî ãîâîðèòü, ÷èòàòü, ïîíèìàòü, ïèñàòü è ïåðåâîäèòü, ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò çàíÿòèé èíîñòðàííûì ÿçûêîì - ðàçâèâàòü ïîñðåäñòâîì èçó÷åíèÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà ñâîè èíòåëëåêò, ïàìÿòü è âîîáðàæåíèå - îñíîâó òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ïîìî÷ü ñâîèì äåòÿì â èçó÷åíèè èíîñòðàííîãî ÿçûêà, à òàêæå äëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ, îçàáî÷åííîãî ðåçóëüòàòàìè ñâîåãî òðóäà è æåëàþùåãî ïîëó÷àòü óäîâëåòâîðåíèå îò ñâîåé ðàáîòû". (Àâåðèíà Å. Ä. Èíîñòðàííûé çà 200 ÷àñîâ, À.Î. "Ðóäè-Áàðñ" Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1994). Øêîëà-ñòóäèÿ "ÀâÀêñ English" (Àâåðèíà Å. Ä., Àêñåíîâà Ò. Â.) ñóùåñòâóåò ñ 2004 ãîäà. Çàíèìàÿñü ïî ìåòîäè÷åñêîé ñèñòåìå Àâåðèíîé Å.Ä., èñïîëüçóÿ àâòîðñêèå àóäèî êîìïëåêñû è ïîñîáèÿ, ó÷àùèåñÿ òàêæå îâëàäåâàþò ïñèõîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííûìè ïðèåìàìè áûñòðîãî, ëåãêîãî, èíòåðåñíîãî è ïðî÷íîãî èçó÷åíèÿ ëþáîãî èíîñòðàííîãî ÿçûêà. Áîëüøîé ëþáîâüþ ó äåòåé ïîëüçóåòñÿ ïðèåì òåàòðàëèçàöèè, ò.å. ïîñòàíîâêà ñàìîäåÿòåëüíûõ ñïåêòàêëåé

Ó×ÅÁÀ

íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Îí ïîçâîëÿåò ïðèáëèçèòü ðå÷ü ó÷àùèõñÿ ê ðåàëüíîé æèçíè, ñäåëàòü åå áîëåå "çåìíîé", îáûäåííîé, ïîâûñèòü ìîòèâàöèþ âûñêàçûâàíèé. Ñëîæèëàñü òðàäèöèÿ, ÷òî êàæäûå 2-3 ìåñÿöà âûõîäèò íîâîå ïðåäñòàâëåíèå. Ó íàñ çà ïëå÷àìè òàêèå ïîñòàíîâêè êàê "Alice in Wonderland" (ïo Ë. Êýððîëëó), "The Twelve Months" (ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà), "Christmas Carol" (ïo ×.Äèêêåíñó), "The Adventures of Pinocchio" (ïo Ê. Êîëîäêè), "The House That Jack Built" (àíãë. íàðîäí.), "The Canterville Äèðåêòîð øêîëû-ñòóäèè Ghost" (ïî Î.Óàéëüäó) è äð. «ÀâÀêñ English» Äåòè, êîòîðûå îáó÷àÀêñåíîâà Òàòüÿíà Âàäèìîâíà þòñÿ â íàøåé øêîëå, áûñòðî îáãîíÿþò øêîëüíóþ ïðîãðàììó, ñ ëåãêîñòüþ ñïðàâëÿþòñÿ ñ ðàçëè÷íîãî ðîäà òåñòèðîâàíèÿìè. Òàêàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ èíòåðåñíà è èíîñòðàííûì ó÷àùèìñÿ, ïîñêîëüêó ïðîèñõîäèò ïàðàëëåëüíîå èçó÷åíèå äâóõ ÿçûêîâ - àíãëèéñêîãî è ðóññêîãî (óêðàèíñêîãî). Ìû ãîòîâû ïîìî÷ü íå òîëüêî äåòÿì, íî è ÂÇÐÎÑËÛÌ, åñëè íàäî áûñòðî îâëàäåòü ïðîôåññèîíàëüíîé (ñòþàðäåññû, ìîðÿêè äàëüíåãî ïëàâàíèÿ âñåõ ðàíãîâ, áèçíåñìåíû è ò.ä.) èëè áûòîâîé ðå÷üþ. Ðàçðàáîòàí è àïðîáèðîâàí êðàòêèé êóðñ äëÿ âûåçæàþùèõ â òóðíå çà ðóáåæ. Ñïåöèàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ, ðàññ÷èòàííàÿ íà ñîçíàíèå âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, ïîçâîëèò ñäåëàòü ýòî â êîðîòêèå ñðîêè. Ïðèõîäèòå ê íàì! Ìû ïðèìåì âñåõ ñ ðàäîñòüþ è ëþáîâüþ!!! Äèðåêòîð øêîëû-ñòóäèè "ÀâÀêñ English" Àêñåíîâà Òàòüÿíà Âàäèìîâíà òåë.: 067-93-717-33; 098-042-80-83; 099-31-948-99 ã. Êèåâ, óë. ßðîñëàâîâ Âàë, 21-Ë ã. Óêðàèíêà, Äíåïðîâñêèé ïð., 15 (Äâîðåö êóëüòóðû)

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

13

01041018

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


14

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ XO MEHE

I , E OHOMI A, MEHT

Навчальні за лади

телефони

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ __________________ КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ __________________________________ Освітній центр “Меtа” ................................... 222-78-88 Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _____________________ Освітній центр “Меtа” ................................... 222-78-88 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР _______________________ Освітній центр “Меtа” ................................... 222-78-88 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79

Університет “Кро ” - Професійні рси ............................................................. 453-20-89, 455-69-79 Інстит т т ризм ФП У раїни ................................................... 430-16-61, 430-87-34

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР _____________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Університет “Кро ” - Професійні рси ............................................................. 453-20-89, 455-69-79

БУХОБЛІК: КОМП’ЮТЕР: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК __________________________ ПРОГРАМУВАННЯ _____________________________ Освітній центр “Меtа” ................................... 222-78-88 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79

КАСИР _________________________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

КЕРІВНИК ______________________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР ____________________

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

!

PC C CEPBIC

Навчальні за лади

EP

телефони

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ЕКСКУРСОВОД ________________________________

МАРКЕТОЛОГ __________________________________

Інстит т т ризм ФП У раїни ................................................... 430-16-61, 430-87-34

Університет “Кро ” - Професійні

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ ____________________ Університет “Кро ” - Професійні

КРАВЕЦЬ ______________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ........................................................... 256-29-34, 288-50-13

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ _______________________ Інстит т т ризм ФП У раїни ........................ 430-16-61, 430-87-34

МЕНЕДЖЕР-HR ________________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ОБЛІКОВЕЦЬ __________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ______________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА ________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК ______________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ______________________ Університет “Кро ” - Професійні

Ó×ÅÁÀ

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

99993021

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

15

23261001

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


16

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

ЯК СТАТИ ПРОФЕСІОНАЛОМ У СФЕРІ КРАСИ? ²íäóñòð³ÿ êðàñè òà çäîðîâ'ÿ â äàíèé ÷àñ ïðèäáàëà íåçâè÷àéíó ïîïóëÿðí³ñòü. ³äõîäèòü ó ìèíóëå ³ òîé ÷àñ, êîëè ìàí³êþð ³ ïåäèêþð ëþäè ðîáèëè ñàì³ ñîá³ àáî îäèí îäíîìó, à ìàñàæ, íàïðèêëàä, ïåðåñòàâ áóòè âèêëþ÷íî ìåäè÷íîþ ïðîöåäóðîþ, òåïåð áàãàòî éîãî ñïðèéìàþòü, ÿê ñïîñ³á ðîçñëàáèòèñÿ ³ çíÿòè ñòðåñ, íàêîïè÷åíèé çà âàæêèé ðîáî÷èé äåíü. Çàðàç íàáàãàòî ïðîñò³øå îòðèìàòè âñ³ ïîñëóãè êîìïëåêñíî, à ãîëîâíå êâàë³ô³êîâàíî. À ïîïèò, ÿê â³äîìî, ïîðîäæóº ïðîïîçèö³þ: íà ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã ïîñò³éíî â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ íàâ÷àëüí³ öåíòðè, ÿê³ ãîòóþòü ïðîôåñ³îíàë³â ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà, ìàí³êþðó òà ïåäèêþðó, â³çàæó, ìàñàæó, êîñìåòîëî㳿. ßê âèáðàòè ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ ³ êóðñè, ÿê³ çðîáëÿòü ç Âàñ ïðîôåñ³îíàëà? ßêùî âè âèð³øèëè, ùî ö³êàâî áóëî á îòðèìàòè çíàííÿ òà ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ êðàñè, ïðèñëóõàéòåñÿ äî ñâî¿õ áàæàíü, îö³í³òü ñâî¿ ìîæëèâîñò³ ³ çíàéä³òü äëÿ ñåáå óëþáëåíå çàíÿòòÿ àáî íîâó ïðîôåñ³þ. Íàéïîøèðåí³øèìè íàïðÿìêàìè º: • ïåðóêàðñüêå ìèñòåöòâî, • í³ãòüîâèé ñåðâ³ñ, • ìàí³êþð ³ ïåäèêþð, • â³çàæ, • êîñìåòîëîã³ÿ ³ ìàñàæ. Ïðîôåñ³ÿ ïåðóêàðÿ - ïðîôåñ³ÿ òâîð÷èõ, àêòèâíèõ îñîáèñòîñòåé, ùî ïðèïóñêຠñâîáîäó òâîð÷îñò³ ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà î÷³êóâàííÿ ê볺íò³â. ßêùî âè ïðàãíåòå ï³äêðåñëèòè äîñòî¿íñòâà ëþäèíè çà äîïîìîãîþ ãàðíî¿ ñòðèæêè àáî óêëàäàííÿ àáî ÷àñòî äàºòå ïîðàäè ïîäðóãàì ç öüîãî ïèòàííÿ, ëþáèòå åêñïåðèìåíòóâàòè ç çàáàðâëåííÿì âîëîññÿ, âîëî䳺òå òàëàíòîì ïñèõîëîãà ³ äîñèòü âèòðèâàë³ - âñå öå ãîâîðèòü ïðî ñõèëüí³ñòü äî ïðîôåñ³¿ ïåðóêàðÿ. Ïðîõîäÿ÷è åòàïè ïðîôåñ³éíîãî øëÿõó, ìàéñòåð, â³ä ïåðóêàðÿ-óí³âåðñàëà (ïî÷àòêîâèé åòàï) ìîæå "äîðîñòè" äî ôàõ³âöÿ âèùî¿ êàòåãî𳿠- ïåðóêàðÿ-ìîäåëüºðà, â ÷è¿ îáîâ'ÿçêè âõîäÿòü êðåàòèâí³ ñòðèæêè, ñêëàäí³ çà÷³ñêè

òà ³íøå. Ïåðóêàð - ìîäåëüºð áåðå ó÷àñòü ó ïðåñòèæíèõ êîíêóðñàõ ³ ôåñòèâàëÿõ, ïðàöþº íàä òâîð÷èìè ïðîåêòàìè. ßêùî âàñ ö³êàâèòü äîãëÿä çà çäîðîâîþ øê³ðîþ, ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè ùîäî äîãëÿäó çà âîëîññÿì ³ í³ãòÿìè, ÷èùåííÿ áåç ïîøêîäæåííÿ øê³ðè, åñòåòè÷íèé ìàñàæ îáëè÷÷ÿ ³ ò³ëà òî, áåçóìîâíî, ïîòð³áíî ðîçãëÿíóòè êóðñè êîñìåòèêè. Êð³ì ïåðåðàõîâàíîãî âèùå, êîñìåòèê âèêîíóº êîðåêö³þ áð³â ³ ¿õ çàáàðâëåííÿ, ð³çí³ âèäè ìàê³ÿæó, äåï³ëÿö³þ ³ áàãàòî ³íøîãî. Êð³ì øèðîêèõ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ³ ïðàöüîâèòîñò³, ùîá äîñÿãòè óñï³õó êîñìåòîëîãîâ³ íåîáõ³äíà äîãëÿíóò³ñòü, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, âì³ííÿ ðîçòàøóâàòè äî ñåáå ïàö³ºíòà. ßêùî âàøà ìåòà ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá ñòàòè ë³êàðåì-êîñìåòîëîãîì, âàì íåîáõ³äíî îòðèìàòè âèùó ìåäè÷íó îñâ³òó. ßêùî âè ëþáèòå åêñïåðèìåíòóâàòè, âîëî䳺òå õóäîæí³ì ñìàêîì, ìàºòå ðîçâèíåíå ïðîñòîðîâå ³ îáðàçíå ìèñëåííÿ, àêóðàòí³ òà äîáðîçè÷ëèâ³ - âàì ï³ä³éäå ïðîôåñ³ÿ â³çàæèñò. ³çàæèñò - âèñîêîîïëà÷óâàíà ïðîôåñ³ÿ. Êð³ì ñàëîí³â êðàñè, ïåðóêàðåíü, â³çàæèñò ìîæå ïðàöþâàòè â ìîäåëüíèõ àãåíòñòâàõ, ê³íîñòóä³ÿõ, òåàòðàõ, áóäèíêàõ ìîäè, íà òåëåáà÷åíí³. ßêùî âè âèð³øèëè çì³íèòè ïðîôåñ³þ àáî âèâ÷èòè îäèí ç íàïðÿìê³â äëÿ "äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ", ìîæíà ðîçãëÿíóòè òàêó çàòðåáóâàíó ïðîôåñ³þ ÿê ìàéñòåð ìàí³êþðó/ïåäèêþðó. Îâîëîä³òè öèìè çíàííÿìè òà âì³ííÿìè ìîæå ïðàêòè÷íî êîæåí, àëå ñòàòè óñï³øíèì ³ çàòðåáóâàíèì ôàõ³âöåì ó ö³é ïðî-

Ó×ÅÁÀ

ôåñ³¿ á³ëüøå øàíñ³â ó ëþäåé íàïîëåãëèâèõ, ùî âîëîä³þòü äîáðå ðîçâèíåíîþ ôàíòà糺þ ³ ïî÷óòòÿì ïðåêðàñíîãî. ϳä³áðàâøè êëþ÷èê äî ëþäèíè, ìîæíà áóòè âïåâíåíèì, ùî ê볺íò áóäå "â³ðíèé" âàì äîâã³ ðîêè. Ìàéñòåð, ùî âîëî䳺 òâîð÷îþ ôàíòà糺þ ³ õóäîæí³ì ñìàêîì, ñòàíå ïîäàðóíêîì äëÿ ñ³ì'¿ çíàõ³äêîþ áóäü-ÿêîãî ñàëîíó êðàñè. ßêùî ó âàñ ìåäè÷íà îñâ³òà, òî âè ìîæåòå ñòàòè äóæå óñï³øíèì ôàõ³âöåì ó ãàëóç³ ìåäè÷íîãî ïåäèêþðó. Îâîëîä³âøè íåîáõ³äíèìè òåõí³êàìè äèçàéíó ³ ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â, âè çìîæåòå ñòâîðþâàòè íà í³ãòÿõ ñïðàâæí³ øåäåâðè. ßêùî Âè âèð³øèëè îñâî¿òè ìàñàæ, ùîá ïîðàäóâàòè ñâî¿õ áëèçüêèõ ëþäåé àáî çàðîáëÿòè çà äîïîìîãîþ ìàñàæó ãðîø³, íåîáõ³äíî ïàì'ÿòàòè: äëÿ ìàñàæèñòà âàæëèâî áóòè ô³çè÷íî ï³äãîòîâëåíèì, âèòðèâàëèì ³ âì³òè çðîçóì³òè ëþäèíó, â³ä÷óòè ¿¿ ïîòðåáè. Íåîáõ³äíî âîëîä³òè çàãàëüíèìè ìåäè÷íèìè çíàííÿìè, âì³òè ï³ä³áðàòè ñïîñîáè ìàñàæó, â³äïîâ³äí³ äëÿ öüîãî ê볺íòà â äàíèé ìîìåíò. Ìàñàæèñò - öå òâîð÷à ïðîôåñ³ÿ, âîíà äຠìîæëèâîñò³ äëÿ ñàìîðîçâèòêó ³ ñàìîâèðàæåííÿ. Äî òîãî æ öå âäÿ÷íà ðîáîòà, ùî ïðèíîñèòü ëþäÿì ïîçáàâëåííÿ â³ä ïðîáëåì ç³ çäîðîâ'ÿì äóøåâíèì ³ ô³çè÷íèì! ßêîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ôàõ³âöÿ ³íäóñò𳿠êðàñè: • Êðåàòèâí³ñòü, òâîð÷èé ï³äõ³ä • Äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, òåðï³ííÿ • Ô³çè÷íà âèòðèâàë³ñòü • Ïðàöüîâèò³ñòü • Ïðàãíåííÿ äî ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ • Ãóìîð ³ ÷àð³âí³ñòü • Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïîçèòèâíèé íàñòð³é • Àêóðàòí³ñòü

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


17

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Âèáèðàþ÷è íàâ÷àííÿ äóæå âàæëèâî çâåðòàòè óâàãó íà òðèâàë³ñòü ³ çì³ñò êóðñ³â. Äóæå ÷àñòî ï³ñëÿ êîðîòêîñòðîêîâîãî (åêîíîì³÷íîãî â ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³) íàâ÷àííÿ íà áóäü-ÿêèõ êóðñàõ çàëèøàºòüñÿ ìàëî ÿê òåîðåòè÷íèõ çíàíü, òàê ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê. Òîìó ïîö³êàâòåñÿ òðèâàë³ñòþ êóðñó, ïîçíàéîìòåñÿ ç ïðîãðàìîþ íàâ÷àííÿ. Âàæëèâî çíàòè, ùî âêëþ÷åíî ó çì³ñò êóðñ³â. Îáîâ'ÿçêîâ³ 3 áëîêè: çàãàëüíîïðîôåñ³éíèé áëîê, áëîê ñïåö³àëüíèõ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, ñïåö³àë³çîâàíèé áëîê ó âèãëÿä³ ïðàêòè÷íèõ çàñàä ä³ÿëüíîñò³.

íàâ÷àííÿ, à òàêîæ òèì, ÿê îñíàùåí³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü. Òàê äëÿ íàâ÷àííÿ êîñìåòîëîã³â ïîòð³áíà íàÿâí³ñòü â íàâ÷àëüíîìó öåíòð³ ïðîöåäóðíîãî êàá³íåòó. Ïðè ïðîõîäæåíí³ êóðñ³â ìàñàæèñò³â áàæàíî, ùîá äëÿ íàâ÷àííÿ íàäàâàâñÿ ìàñàæíèé êàá³íåò. Çâåðí³òü óâàãó, íà ÿêèõ ë³í³ÿõ ³ ìàðêàõ ïðîõîäèòü íàâ÷àííÿ ìàí³êþðó, ÿê îáëàäíàí³ êàá³íåòè. Äëÿ íàâ÷àííÿ ïåðóêàð³â, ñòèë³ñò³â òà â³çàæèñò³â âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü äçåðêàëà ç ïðàâèëüíî âèñòàâëåíèì ñâ³òëîì, à òàêîæ çðó÷í³ êð³ñëà, ÿê äëÿ ìîäåë³, òàê ³ äëÿ ìàéáóòíüîãî ìàéñòðà (ïåðóêàðÿ, ñòèë³ñòà, â³çàæèñòà).

Äåÿê³ íàâ÷àëüí³ öåíòðè áåðóòü ó÷àñòü ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ ñâî¿õ âèïóñêíèê³â, à â ïðîöåñ³ ¿õ ðîáîòè íàäàþòü êîíñóëüòàö³éíó ï³äòðèìêó. Ò³ëüêè âðàõóâàâøè âñ³ ö³ ìîìåíòè, âè ìîæåòå âèáðàòè êóðñè ³ ïðèñòóïèòè äî íàâ÷àííÿ ç óïåâíåí³ñòþ, ùî âè íà ïðàâèëüíîìó øëÿõó. Áóòè çàâæäè "íà õâèë³", äîïîìàãàòè îòî÷óþ÷èì ñòàòè êðàñèâèìè ³ ïðèâàáëèâèìè ó Âàøèõ ñèëàõ! Çà ìàòåð³àëàìè www.krasota43.ru, www.panarina - center.ru

Âè ïîâèíí³ ïîö³êàâèòèñÿ âàðò³ñòþ íàâ÷àííÿ ³ òèì, ùî âêëþ÷àºòüñÿ â îïëàòó - âèòðàòí³ ìàòåð³àëè, ïðèäáàííÿ ³íñòðóìåíò³â òîùî. Íàé÷àñò³øå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ íà êóðñàõ ïåðóêàð³â ³ ìàéñòð³â ìàí³êþðó (ïåäèêþðó) ó÷íÿì íåîáõ³äíî îêðåìî êóïóâàòè äëÿ íàâ÷àííÿ íîæèö³. Ìàéñòðè ðåêîìåíäóþòü ïåâí³ ìàðêè ³ ìîäåë³ ³íñòðóìåíò³â, çàëåæíî â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé êèñò³ ìàéáóòíüîãî ïðîÂàæëèâèì ÷èííèêîì º ³ òå, â íàñê³ëüêè ôåñ³îíàëà. êîìôîðòíèõ óìîâàõ áóäå ïðîõîäèòè âàøå Çâåðí³òü óâàãó íà ê³ëüê³ñòü ãîäèí, â³äâåäåíèõ íà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ. Ïîö³êàâòåñÿ êâàë³ô³êàö³ºþ ìàéñòð³â ³ íàÿâí³ñòþ âèêëàäàöüêîãî ñòàæó. Çâè÷àéíî êðàùå, ÿêùî çàéìàòèñÿ ç âàìè áóäå ïðàêòèêóþ÷èé ôàõ³âåöü, ÿêèé ìຠäîñâ³ä âèêëàäàííÿ. Àäæå â ïðîöåñ³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ïîòåíö³éíèé ðîáîòîäàâåöü îáîâ'ÿçêîâî ïîïðîñèòü âàñ ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâî¿ ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè. Ïîö³êàâòåñÿ, òåõí³êîþ âèêîíàííÿ ÿêèõ ïðîöåäóð ³ ïîñëóã âè îïàíóºòå â äîñòàòí³é ì³ð³.

СТУДИЯ НОГТЕВОЙ ЭСТЕТИКИ "ПОЛЯНААРТ" Íàøà ñòóäèÿ íîãòåâîé ýñòåòèêè "Ïîëÿíà-ÀÐÒ" ìîæåò ñòàòü äëÿ âàñ íàñòîÿùèì èñòî÷íèêîì çíàíèé. Ìû âëîæèì â âàøè ðóêè ïðîôåññèþ, êîòîðàÿ íå òîëüêî âñåãäà áóäåò âîñòðåáîâàíà íà ðûíêå òðóäà, íî è îáåñïå÷èò âàì ïðèëè÷íûé äîõîä. Ìû ïðåäëàãàåì âàì îáó÷åíèå íà êóðñàõ ìàíèêþðà-ïåäèêþðà, íàðàùèâàíèÿ íîãòåé (àêðèë, ãåëü), äåêîðèðîâàíèÿ.

Ñòóäèÿ íîãòåâîé ýñòåòèêè "ÏîëÿíàÀÐÒ" ñîçäàíà íà áàçå Äîìà êóëüòóðû è èñêóññòâ, ÷òî ïîçâîëÿåò íàì çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ. Ñýêîíîìëåííûå ôèíàíñû âû ñìîæåòå íàïðàâèòü íà ïîêóïêó èíñòðóìåíòîâ è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû. Çàìåòèì, ÷òî íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ ìû îáåñïå÷èì âàñ èíñòðóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè. ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

Îáó÷åíèå ïðîôåññèè ïðîâîäÿò Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ íàøèõ ó÷åíèïðåïîäàâàòåëè âûñøåé êàòåãîðèè, êîâ îò 14- 50 ëåò. Ãðóïïû ôîðìèðóþòñÿ ÷òî îáåñïå÷èò âûñîêîå êà÷åñòâî ïî 4-6 ÷åëîâåê. Âðåìÿ îáó÷åíèÿ: óòðî, ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè. äåíü, âå÷åð. Ïî îêîí÷àíèè êóðñîâ âûäàåòñÿ ñåðòèôèêàò. Ìû ñîäåéñòâóåì ñâîÄðóæíûé êîëëåêòèâ, ñîçäàííàÿ èì âûïóñêíèêàì â òðóäîóñòðîéñòâå. Ïðèõîäèòå è ëè÷íî óáåäèòåñü â âûâ ñòóäèè óþòíàÿ îáñòàíîâêà, èãðàþò òàêæå íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ïðîöåññå øåñêàçàííîì! îáó÷åíèÿ. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: Âû òàêæå íå áóäåòå èñïûòûâàòü óë. Àëìà-Àòèíñêàÿ,109, ïðîáëåì ñ ïðàêòèêîé, ïîñêîëüêó òðåÄÊ "ÄÂÐÇ", êàá. 203á, íèðîâî÷íûå ìîäåëè ñ óäîâîëüñòâèåì òåë.(098)494-26-98 ïîñåùàþò íàøó ñòóäèþ, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü ñâîé ìàíèêþð è ïåäèêþð â èäåÍàòàëèÿ Áîéêî àëüíîì ïîðÿäêå.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


18

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

КУРС МОДЕЛЮВАННЯ НІГТІВ № 1 В УКРАЇНІ! ЧОМУ НАВЧАЄМО?

êîñìåòèêè. Âñ³ ìàòåð³àëè âõîäÿòü â ö³íó Ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ âêëþ÷ຠò³ëüêè ñó- íàâ÷àííÿ! ªäèíå, ùî ïîòð³áíî ïðèäáàòè ÷àñí³ ñïîñîáè ³ ñòèë³ ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â ³íñòðóìåíò äëÿ â³äïîâ³äíîãî êóðñó. (Íàòþðåëü, Ôðåí÷, Àêâàð³óì), äèçàéí í³ãò³â, à òàêîæ êóðñè ìàí³êþðó ³ ïåäèêþðó. Íà âèá³ð ДЕ ПРИДБАТИ ïðîïîíóºìî ñåì³íàðè, ùî ïîãëèáëþþòü МАТЕРІАЛИ? çíàííÿ äîäàòêîâèõ òåõí³ê (õóäîæí³é ³ êèϳñëÿ íàâ÷àííÿ âèïóñêíèêè ñòèêàþòüñÿ ç òàéñüêèé ðîçïèñè, àðòãðàô³êà, â³òðàæ³ òà ³í.) ïðîáëåìîþ âèñîêî¿ âàðòîñò³ îáëàäíàííÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ³ êóï³âë³ ñòàðòîâîãî íàáîðó êîñìåòèêè. Îñê³ëüêè íàøà êîìïàí³ÿ êåðóº ìåðåæåþ ЯК НАВЧАЄМО?  ïðîãðàìàõ íàøèõ êóðñ³â çðîáëåíèé ñàëîí³â êðàñè, ìè ÿê í³õòî ³íøèé çíàºìî ïðîàêöåíò íà ïðàêòèêó - íåìຠí³ÿêèõ îáìåæåíü ôåñ³éí³ ïîòðåáè ìàéñòð³â. ² ãîòîâ³ ïîä³ëèòèàêàäåì³÷íèõ ãîäèí, ç ïåðåë³êîì ïðàêòè÷íèõ ñÿ ç òîáîþ íàéåôåêòèâí³øèìè ð³øåííÿìè!  çàíÿòü ìîæíà îçíàéîìèòèñü ïåðåä íàâ÷àííÿì. ìàãàçèíàõ "Íîãòåâîé Ñåðâèñ" àáî ³íòåðíåòÊîæíà òåìà çàêð³ïëþºòüñÿ îáîâ'ÿçêîâèì íàðî- ìàãàçèí³ òè çìîæåø ïðèäáàòè âñå íåîáõ³äíå ùóâàííÿì í³ãò³â, ìàí³êþðîì àáî ïåäèêþðîì. äëÿ ðîáîòè çà íàéêðàùèìè ö³íàìè!

СКІЛЬКИ КОШТУЄ НАВЧАННЯ? Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî äëÿ ÿê³ñíîãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíà ñåðéîçíà ìàòåð³àëüíà áàçà ³ òîìó ö³íè íå ìîæóòü áóòè çàíàäòî äåøåâ³. Ç ³íøîãî áîêó, äîðîã³ êóðñè çàçâè÷àé íåáàãàòîëþäí³, ¿õ ð³äê³ñí³ ê볺íòè ïåðåïëà÷óþòü çà "áðåíä" ³ òàê ïðîñò³øå ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ. Íàø³ êëàñè ïîâí³ñòþ ïðîôåñ³éíî ï³äãîòîâëåí³ îáëàäíàííÿì ³ óêîìïëåêòîâàí³ íåîáõ³äíîþ êîñìåòèêîþ; ïðîïîíóºìî íàâ÷àííÿ çà ÷åñíîþ ö³íîþ - êîæåí ïëàòèòü ò³ëüêè çà ñåáå ³ îòðèìóº ìàêñèìóì ìîæëèâîñòåé.

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ В ГРУПІ? Çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ â ãðóïàõ ïî 3-5 îñ³á. Ðîáîòà â íåâåëèêèõ ãðóïàõ äîçâîëÿº ³íñòðóêòîðîâ³ ïðèä³ëÿòè äîñòàòíþ óâàãó êîæíîìó ó÷íþ. Òàêîæ ó íàñ ìîæëèâ³ ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ çà äîìîâëåí³ñòþ.

ЯКИЙ ГРАФІК ЗАНЯТЬ?

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ Âèïóñêíèêè îòðèìóþòü íàêîïè÷óâàëüíó äèñêîíòíó êàðòó ç³ çíèæêîþ 7% íà áóäüÿêó ïðîäóêö³þ. Êð³ì òîãî, ÿêùî çàê³í÷åíî íàâ÷àííÿ ïî îäíîìó ç êóðñ³â - íàðîùóâàííÿ í³ãò³â, ìàí³êþðó ÷è ïåäèêþðó òè ãàðàíòîâàíî îòðèìóºø 5% çíèæêó íà áóäü-ÿêèé íàñòóïíèé êóðñ íàâ÷àëüíîãî öåíòðó! Ïî çàê³í÷åíí³ ïîâíîãî êóðñó íàðîùóâàííÿ í³ãò³â º ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâíî îáðàòè òîâàð íà 500 ãðí!

ХТО ІНСТРУКТОР? Ó íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ "Íîãòåâîé Ñåðâèñ" âèêëàäàþòü íå ïðîñòî äîñâ³ä÷åí³ íåéë-äèçàéíåðè, à ïðîôåñ³éí³ ³íñòðóêòîðè. Êîæåí ³íñòðóêòîð âîëî䳺 ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ, ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè òà ïðàêòè÷íîþ ìàéñòåðí³ñòþ. ²íñòðóêòîð â쳺 íå ò³ëüêè ïðàâèëüíî ïîêàçàòè, à é ðîçïîâ³ñòè, ïîÿñíèòè íþàíñè, â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ. Íàðåøò³, ³íñòðóêòîð ç ðîçóì³ííÿì ³ òåðï³ííÿì ñòàâèòüñÿ äî òîãî, ùî â òåáå íå âèõîäèòü.

Òðèâàë³ñòü ïîâíîãî êóðñó íàðîùóâàííÿ í³ãò³â - 15 äí³â, åêñïðåñ ïðîõîäèòü çà 5 äí³â. ЧЕСНО ПРО ДИПЛОМИ Ìàí³êþð (òðè ìîäåë³) ³ ïåäèêþð (äâ³ ìîäåë³) Çã³äíî ÊÇïÏ, â Óêðà¿í³ íå ³ñíóº ïðîôåñ³¿ ïðîõîäÿòü ïî 5 äí³â. Òàêîæ îðãàí³çîâóºìî "ìàéñòðà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â", "íåéë-äèçàéêóðñè âèõ³äíîãî äíÿ ³ ³íäèâ³äóàëüí³ ãðàô³êè, íåðà". Íà æàëü, íå ³ñíóº ³ äèïëîìà äåðæàâíå çìåíøóþ÷è íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó. íîãî çðàçêà, ùî ï³äòâåðäæóº îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè! ЩО НЕОБХІДНО МАТИ Áàãàòî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â âèäàþòü ДЛЯ ЗАНЯТЬ? äèïëîì "ì³æíàðîäíîãî çðàçêà". Àëå ïðàâäà Êîæíå ðîáî÷å ì³ñöå â íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ â òîìó, ùî í³ÿêîãî ì³æíàðîäíîãî çðàçêà çàáåçïå÷åíå ïîâíèì íàáîðîì ïðîôåñ³éíî¿ àáî ñòàíäàðòó â ñâ³ò³ íåìàº. Ïî ñóò³ - öå

Ó×ÅÁÀ

äèïëîìè òîðãîâèõ ìàðîê êîñìåòèêè, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ íèìè ñàìèìè ³ í³÷îãî íå ãàðàíòóþòü. Ìè âèäàºìî âèïóñêíèêàì äèïëîì êîìïàí³¿ "Íîãòåâîé Ñåðâèñ". Íàø äèïëîì çàáåçïå÷åíèé 12-ð³÷íèì äîñâ³äîì ó íàâ÷àíí³ òà óñï³øíîþ êàð'ºðîþ òèñÿ÷ íàøèõ âèïóñêíèê³â!

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Êåð³âíèêè ñàëîí³â êðàñè óâàæíî ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, äå íàâ÷àâñÿ ïîòåíö³éíèé ñï³âðîá³òíèê. Âèïóñêíèêè íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â "Íîãòåâîé Ñåðâèñ" ó íèõ çàâæäè áàæàí³ ³ òè ìîæåø ðîçãëÿíóòè áóäü-ÿêó ç öèõ âàêàíñ³é, ïîð³âíÿâøè óìîâè ðîáîòè òà ³íø³ âèìîãè. Çàÿâêè çàâæäè àêòóàëüí³, òàêîæ ìè ñàì³ äàºìî ðåêîìåíäàö³¿ â ñàëîíè êðàñè. Áóäüÿêèé âèïóñêíèê ìîæå îòðèìàòè öþ ³íôîðìàö³þ â áóäü-ÿêèé ÷àñ!

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ Íàø³ äâåð³ çàâæäè â³äêðèò³. Ïðèõîäü ³ òè ïîáà÷èø ÿê ïðîõîäÿòü çàíÿòòÿ. Ïîçíàéîìñÿ ç ³íñòðóêòîðîì, íà áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ â³í â³äïîâ³ñòü. Òàêîæ º ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè áåçêîøòîâí³ ñåì³íàðè ³ ìàéñòåð-êëàñè, àáî ïðîñòî ïðèéòè â ÿêîñò³ ìîäåë³ â íàâ÷àëüíèé öåíòð. Ëàñêàâî ïðîñèìî!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ПРОФЕСІОНАЛІВ ШКОЛИ НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ №1 В УКРАЇНІ! Íàøà àäðåñà: âóë. Ïåñòåëÿ, 11 (çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà - íàâ÷àëüíèé öåíòð ðîçòàøîâàíèé â 5 õâèëèíàõ õîäüáè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", á³ëÿ ïë. Ïåðåìîãè) Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044) 383-96-13, (093) 075-93-32 Ñàéò: http://nails.ua/school/ Ãðóïà ÂÊ: http://vk.com/nails_ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


19

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

ВОСКОВА ДЕПІЛЯЦІЯ, БІКІНІ-ДИЗАЙН ________ Учебный центр “Эт аль” ............................... (067)407-30-24

ВІЗАЖИСТ _____________________________________ Авторс ая а адемия расоты ....................... (095)770-58-80 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ......... 256-29-34, 288-50-13

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ _____________________ Ст дия но тевой эстети и “Поляна-Арт” ...... (098)494-26-98 Учебный центр “Но тевой сервис” ............... 383-96-13

КОСМЕТОЛОГ _________________________________ Авторс ая а адемия расоты ....................... (095)770-58-80 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ......... 256-29-34, 288-50-13

МАСАЖИСТ ____________________________________ Авторс ая а адемия расоты ....................... (095)770-58-80 К рси масаж ............................................... 229-07-36 К рсы на базе салона расоты LOVELY ........ (067)775-68-95

01501010

!

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

телефони

АСТРОЛОГІЯ ___________________________________ Астроло ічна ш ола Павла Глоби ................. 578-21-90

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ ___________________________ ЗАКРІЙНИК ____________________________________ Учебный центр “Эт аль” ............................... (067)407-30-24

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ ________________________ Ст дия но тевой эстети и “Поляна-Арт” ...... (098)494-26-98 Учебный центр “Но тевой сервис” ............... 383-96-13 Учебный центр “Эт аль” ............................... (067)407-30-24

ПЕРУКАР _______________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 К рсы на базе салона расоты LOVELY ........ (067)775-68-95 Навчальний центр “Меланж” ........................ (067)765-21-65 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ......... 256-29-34, 288-50-13

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ _____________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ __________________________________ К рсы на базе салона расоты LOVELY ........ (067)775-68-95 Ст дия но тевой эстети и “Поляна-Арт” ...... (098)494-26-98 Учебный центр “Но тевой сервис” ............... 383-96-13 Учебный центр “Эт аль” ............................... (067)407-30-24 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ......... 256-29-34, 288-50-13

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ......... 256-29-34, 288-50-13

МОДЕЛЬЄР-ДИЗАЙНЕР _______________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

ФОТОГРАФ ____________________________________ Авторс ая а адемия расоты ....................... (095)770-58-80 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ......... 256-29-34, 288-50-13

!

OC

CT

Навчальні за лади

EHTIB телефони

ПЕРЕКЛАДИ ___________________________________ К рси іноземних мов Concord Centre ........................................................... 331-74-48

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ __________________________________ К рсы на базе салона расоты LOVELY ........ (067)775-68-95 Ст дия но тевой эстети и “Поляна-Арт” ...... (098)494-26-98 Учебный центр “Но тевой сервис” ............... 383-96-13 Учебный центр “Эт аль” ............................... (067)407-30-24 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ......... 256-29-34, 288-50-13

СТИЛІСТ _______________________________________ Навчальний центр “Меланж” ........................ (067)765-21-65 Інстит т післядипломної освіти КНУТД ......... 256-29-34, 288-50-13

ТАТУАЖ ________________________________________ Авторс ая а адемия расоты ......................................................... (095)770-58-80

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

99992029

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


20

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У м. КИЄВІ ІНФОРМУЄ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ Äϲ Ó ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ ÃÓ Ì²Í ÄÎÕÎIJ  Ì. ÊȪ² ²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÖ²Â Ç ÍÀÃÎÄÈ ÏÐÎÔÅѲÉÍÎÃÎ ÑÂßÒÀ Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà Äíÿ ï³äïðèºìöÿ â³äáóëàñü çóñòð³÷ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ Ðîçìîøà Âëàäèñëàâà ²âàíîâè÷à ç êðàùèìè ïðåäñòàâíèêàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà ðàéîíó. Ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³ îòðèìàëè ïîäÿêè çà âèñîêèé ð³âåíü ïîäàòêîâî¿ êóëüòóðè, ñóìë³ííå âèêîíàííÿ ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, âàãîìèé âíåñîê ó íàïîâíåííÿ äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³, äîáð³ ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè òà ñîö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Âëàäèñëàâ ²âàíîâè÷ çàçíà÷èâ, ùî íà äàíèé ÷àñ ï³äïðèºìö³ º ãîëîâíîþ ðóø³éíîþ ñèëîþ íàøî¿ åêîíîì³êè. ϳäïðèºìíèöòâî º çàïîðóêîþ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ êðà¿íè, ãîëîâíèì äæåðåëîì íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàñè÷åííÿ ðèíêó â³ò÷èçíÿíèìè òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè. ³äòàê çëàãîäà òà ïîðîçóì³ííÿ ì³æ òèìè, õòî çáèðຠïîäàòêè, ³ òèìè, õòî ¿õ ñïëà÷óº, º âàæëèâèì ÷èííèêîì ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè. ³í ùèðî ïîäÿêóâàâ âñ³ì ñóìë³ííèì ï³äïðèºìöÿì Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó çà íàïîëåãëèâó ïðàöþ, ïîáàæàâ ¿ì óñï³õ³â òà ïðîöâ³òàííÿ â á³çíåñ³ ³ çàïåâíèâ, ùî Øåâ÷åíê³âñüêà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ ÿê òåðèòîð³àëüíèé îðãàí ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ïîâñÿê÷àñ ïðàöþº íàä ïîë³ïøåííÿì óìîâ ñï³âïðàö³ ç á³çíåñîâèìè êîëàìè òà ãðîìàäñüê³ñòþ, à òàêîæ ñòâîðþº êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ÏÐÅÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß ÍÀ ÕÂÈËÞÞײ Á²ÇÍÅÑ ÏÈÒÀÍÍß Òðàäèö³éíî ó ïåðøó íåä³ëþ âåðåñíÿ ó íàø³é äåðæàâ³ â³äçíà÷àºòüñÿ Äåíü ï³äïðèºìöÿ. Öå ñâÿòî çàïðîâàäæåíå ç óðàõóâàííÿì âåëèêî¿ ðîë³ ï³äïðèºìíèöòâà ó çä³éñíåíí³ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì â Óêðà¿í³, âèð³øåíí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì ³ âèçíàííÿì éîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ, ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.  ðàìêàõ "Òèæíÿ ï³äïðèºìöÿ" ïðåäñòàâíèêè ðàéîííèõ Ç̲ áóëè çàïðîøåí³ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³þ â Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íà òåìó: "Ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà àêòóàëüí³ ïèòàííÿ, ÿê³ íàéá³ëüøå õâèëþþòü á³çíåñ". Íà çàïèòàííÿ ìàñ-ìåä³à â³äïîâ³äàâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ Âëàäèñëàâ Ðîçìîø. Íà ïî÷àòêó ñâîãî ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíàë³ñòàìè Âëàäèñëàâ ²âàíîâè÷ íàãîëîñèâ, ùî íàäâàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ñâîº÷àñíîãî ³ ïîâíîãî íàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â, çáîð³â äî áþäæåòó ìຠñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ äîáðîâ³ëüíîãî âèêîíàííÿ ïëàòíèêàìè ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â òà âèìîã ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Òîìó íàëàãîäæåííþ ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí ç ãðîìàäñüê³ñòþ, Ç̲ òà ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ïðàö³âíèêè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ Äϲ ïðèä³ëÿþòü îñîáëèâó óâàãó. Äàë³ Â. Ðîçìîø â³äïîâ³â íà êîíêðåòí³ çàïèòàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ìàñ-ìåä³à. Çîêðåìà, ïðåäñòàâíèêè Ç̲ çîñåðåäèëèñü íà ïèòàííÿõ "×îìó çàðïëàòà ïîâèííà áóòè ëåãàëüíîþ?", ïîö³êàâèëèñÿ ïèòàííÿì ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ìåðåæåþ ²íòåðíåò, ïåðåâåäåííÿì ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü çâ³òóâàííÿ îí-ëàéí òà ñïëàòîþ â áþäæåò ÏÄ ³ éîãî â³äøêîäóâàííÿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³.

Âëàäèñëàâå ²âàíîâè÷ó, ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷îìó æ òàêè çàðîá³òíà ïëàòà ïîâèííà áóòè ñàìå ëåãàëüíîþ? Ãîëîâíà íåáåçïåêà "ò³íüîâî¿" çàðïëàòè, ÿê ³ "ò³íüîâî¿" çàéíÿòîñò³, ïîëÿãຠíå ëèøå ó òîìó, ùî áþäæåò íåäîîòðèìóº êîøòè. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïîãîäæóþòüñÿ íà îòðèìàííÿ "ò³íüîâî¿" çàðîá³òíî¿ ïëàòè, íå ëèøå ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ò³íüîâèõ ñõåì, à é ïîçáàâëÿþòü ñåáå ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³. Óõèëÿþ÷èñü â³ä îïîäàòêóâàííÿ øëÿõîì ì³í³ì³çàö³¿ ðåàëüíèõ äîõîä³â, âîíè ïîçáàâëÿþòü ñåáå ã³äíî¿ ïåíñ³¿ ó ìàéáóòíüîìó, ë³êàðíÿíèõ, äåêðåòíèõ âèïëàò, îòðèìàííÿ áàíê³âñüêèõ êðåäèò³â òîùî. Ïðàö³âíèê, ÿêèé îòðèìóº çàðïëàòíþ íåîô³ö³éíî, ïîâí³ñòþ áåççàõèñíèé ïåðåä ðîáîòîäàâöåì. Àäæå äîìîâëåí³ñòü ïðî ¿¿ ðîçì³ð æîäíèì ÷èíîì íå çàô³êñîâàíî, ³ ðîáîòîäàâåöü ñïëà÷óº ïëàòíþ äîòè, äîêè íà òå éîãî âîëÿ. Ïàì'ÿòàéòå, ùî â³ä âëàñíî¿ áàéäóæîñò³ é ìîâ÷àçíî¿ áåçä³ÿëüíîñò³ êîæåí "òðóäîâèé íåëåãàë" âòðà÷àº: òðóäîâó ïåíñ³þ, â³äïóñêí³ çà ÷àñ ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè, ñóìó ³íäåêñàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó çâ'ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ö³í, äîïîìîãó ç òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ ó âèïàäêó õâîðîáè òà ³íøå. Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðè ïîäàíí³ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ÿê áóõãàëòåð ìîæå óïåâíèòèñÿ, ùî éîãî äåêëàðàö³¿ çíàéøëè ñâîãî àäðåñàòà òà ïðèéíÿò³ íèì? Âñå äóæå ïðîñòî. ϳñëÿ òîãî, ÿê ïëàòíèê íàä³ñëàâ çâ³òí³ñòü åëåêòðîííîþ ïîøòîþ äî îðãàíó ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè, â³í îòðèìóº ïåðøó òà äðóãó êâèòàíö³¿. Ïåðøà êâèòàíö³ÿ ï³äòâåðäæóº ïåðåäà÷ó ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äî îðãàíó ̳íäîõîä³â. Öÿ êâèòàíö³ÿ íàäñèëàºòüñÿ îðãàíàìè ̳íäîõîä³â íà åëåêòðîííó àäðåñó ïëàòíèêà, ç ÿêî¿ áóëî îòðèìàíî ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü. ßêùî ïëàòíèê íå îòðèìàâ ïåðøó êâèòàíö³þ, òî ïîäàòêîâèé äîêóìåíò ââàæàºòüñÿ íåîäåðæàíèì. Äðóãà êâèòàíö³ÿ ï³äòâåðäæóº ïðèéíÿòòÿ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â ïëàòíèêà äî áàçè ðàéîííèõ äàíèõ ̳íäîõîä³â. ßê³ îáîâ'ÿçêîâ³ ðåêâ³çèòè ìàþòü áóòè çàçíà÷åí³ ó öèõ êâèòàíö³ÿõ? Ó êâèòàíö³¿ ìàþòü çíà÷èòèñÿ: ðåêâ³çèòè ïðèéíÿòîãî ïîäàòêîâîãî äîêóìåíòà â åëåêòðîíí³é ôîðì³; â³äïîâ³äí³ñòü ïîäàòêîâîãî äîêóìåíòà â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çàòâåðäæåíîìó ôîðìàòó (ñòàíäàðòó) åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà; ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè åëåêòðîííèõ öèôðîâèõ ï³äïèñ³â (ÅÖÏ); ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïëàòíèêà ïîäàòê³â; äàòà òà ÷àñ ïðèéìàííÿ; ðåºñòðàö³éíèé íîìåð; ïîäàòêîâèé ïåð³îä, çà ÿêèé ïîäàºòüñÿ ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü; äàí³ ïðî â³äïðàâíèêà êâèòàíö³¿. Íà âêàçàíó êâèòàíö³þ íàêëàäàºòüñÿ ÅÖÏ îðãàíó ̳íäîõîä³â, çä³éñíþºòüñÿ ¿¿ øèôðóâàííÿ òà íàäñèëàííÿ ïëàòíèêó çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ'ÿçêó. Îáèäâ³ êâèòàíö³¿ ñêëàäàþòüñÿ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ. Äðóã³ ïðèì³ðíèêè ïåðøî¿ òà äðóãî¿ êâèòàíö³é â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çáåð³ãàþòüñÿ â ï³äðîçä³ëàõ ̳íäîõîä³â. Ó ñåðïí³ ö.ð. íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè ÿêèé ðåãëàìåíòóº îá³ã ô³íàíñîâèõ âåêñåë³â. Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêèì ÷èíîì öå ñòîñóºòüñÿ â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà ÷èì öå ìîæå áóòè êîðèñíî äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â?

Ó×ÅÁÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Òàê, ñïðàâä³, 03.08.2013 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 04.07.2013ð. ¹407-VII "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà äåÿêèõ ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî ô³íàíñîâèõ âåêñåë³â", Òèì÷àñîâî, äî 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïëàòíèê ïîäàòêó ìຠïðàâî çà âëàñíèì áàæàííÿì îòðèìàòè áþäæåòíå â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ó âèãëÿä³ ô³íàíñîâîãî êàçíà÷åéñüêîãî âåêñåëÿ. Âèäà÷à ô³íàíñîâîãî êàçíà÷åéñüêîãî âåêñåëÿ ïðèð³âíþºòüñÿ äî âèäà÷³ ïëàòíèêó ïîäàòêó ñóìè áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ³ç áþäæåòíîãî ðàõóíêó íà ðàõóíîê ïëàòíèêà ïîäàòêó. Òîáòî ïëàòíèêè çìîæóòü ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè, â ÿê³é ôîðì³ îòðèìóâàòè áþäæåòíå â³äøêîäóâàííÿ: ãðîøèìà ÷è âåêñåëÿìè, àäæå ïðî îáðàííÿ ñïîñîáó â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ç áþäæåòó øëÿõîì âèäà÷³ âåêñåë³â ïëàòíèê ìຠçàçíà÷èòè ó ïîäàí³é íèì çàÿâ³. Ïëàòíèê ïîäàòêó ìຠïðàâî ñïëà÷óâàòè ñóìè áóäü-ÿêèõ óçãîäæåíèõ ãðîøîâèõ çîáîâ'ÿçàíü, ùî ñïëà÷óþòüñÿ äî Äåðæáþäæåòó, øëÿõîì ïðåä'ÿâëåííÿ äëÿ ñïëàòè ô³íàíñîâîãî êàçíà÷åéñüêîãî âåêñåëÿ (íå ðàí³øå íàñòàííÿ ñòðîêó ïëàòåæó, âèçíà÷åíîãî ó âåêñåë³). Ïîçèòèâíó ð³çíèöþ ì³æ ñóìîþ óçãîäæåíîãî ïîäàòêîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, ÿêó ïëàòíèê áàæຠïîãàñèòè âåêñåëåì òà ñóìîþ âåêñåëÿ, â³í äîïëà÷óâàòèìå êîøòàìè. ³ä'ºìíó ð³çíèöþ ì³æ ñóìîþ óçãîäæåíîãî ïîäàòêîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, ÿêó ïëàòíèê áàæຠïîãàñèòè âåêñåëåì òà ñóìîþ âåêñåëÿ, íà ï³äñòàâ³ ïîäàíî¿ íèì â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè, â³í ìàòèìå ïðàâî çà áàæàííÿì àáî îòðèìàòè êîøòàìè, àáî îòðèìàòè íîâ³ âåêñåë³. À ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íîâîãî ó ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é? Âëàñíå, âæå âñ³ì ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ó ñâ³é ä³ÿëüíîñò³ âèêîðèñòîâóþòü ÐÐÎ, â³äîìî, ùî ïî÷èíàþ÷è ç 2013 ðîêó êîðèñòóâà÷³ êàñîâî¿ òåõí³êè ïîâèíí³ çâ³òóâàòè äî îðãàí³â ̳íäîõîä³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ñàìå äëÿ öüîãî ðåºñòðàòîðè ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ìàþòü áóòè îñíàùåí³ åëåêòðîííèìè ñòð³÷êàìè, íà ÿêèõ ôîðìóâàòèìóòüñÿ êîﳿ ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â ³ ô³ñêàëüíèõ çâ³ò³â òà ìîäåìàìè. Îäèí ðàç íà äîáó öåé çâ³ò àâòîìàòè÷íî ïåðåäàºòüñÿ äî ñåðâåðó îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â òà çáîð³â Óêðà¿íè. Äëÿ ïðèºäíàííÿ êàñîâèõ àïàðàò³â äî "åëåêòðîííî¿ ñòð³÷êè" º äâà øëÿõè. ϳäïðèºìöÿì íåîáõ³äíî àáî ïðèäáàòè êàñîâ³ àïàðàòè íîâîãî ïîêîë³ííÿ, ÿê³ ñòâîðþþòü êîíòðîëüíó ñòð³÷êó â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ ì³ñòÿòü âáóäîâàí³ ìîäåìè, àáî äîîïðàöþâàòè íàÿâí³ êàñîâ³ àïàðàòè, ïðèäáàâøè íåîáõ³äí³ ìîäåìè äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ÐÐÎ äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ïðåäñòàâíèêàì á³çíåñó íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü äî ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ÐÐÎ. Õî÷ó çâåðíóòè Âàøó óâàãó, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó çà íåïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³¿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿. Íåùîäàâíî ñòàëî â³äîìî, ùî ó ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè çàïðàöþâàâ íîâèé îíëàéí ñåðâ³ñ - "Åëåêòðîííèé êàá³íåò". ×è íå ìîãëè

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


21

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß á âè ðîçïîâ³ñòè ïðî íüîãî á³ëüø äåòàëüíî? Òàê, ä³éñíî, "Åëåêòðîííèé êàá³íåò ïëàòíèêà ïîäàòê³â íåùîäàâíî ñòàðòóâàâ ó òåñòîâîìó ðåæèì³. Íà äàíèé ÷àñ ðîçïî÷àëè ðîáîòó äâà ñåðâ³ñè: „Ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü" ³ „Ðîçðàõóíêè ç áþäæåòîì". Ñåðâ³ñ „Ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü" çàáåçïå÷óº ïëàòíèêàì ìîæëèâ³ñòü åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ â ðåæèì³ îí-ëàéí. Ñåðâ³ñ „Ðîçðàõóíêè ç áþäæåòîì" íàäຠïëàòíèêàì äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí ¿õ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòîì ³, çîêðåìà, äî ³íôîðìàö³¿ ïðî çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â. Ó çâ'ÿçêó ç òèì ùî íå âñ³ ñåðòèô³êàö³éí³ öåíòðè ïåðåéøëè íà íîâèé ñòàíäàðò ñåðòèô³êàò³â, äëÿ ðîáîòè ³ç ñåðâ³ñîì „Åëåêòðîííèé êàá³íåò ïëàòíèêà ïîäàòê³â" ïîòð³áíî îòðèìàòè áåçêîøòîâí³ êëþ÷³ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó êåð³âíèêà, áóõãàëòåðà òà ïå÷àòêè ï³äïðèºìñòâà â Àêðåäèòîâàíîìó öåíòð³ ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâîãî äåïàðòàìåíòó ̳íäîõîä³â. Ó ïîäàëüøîìó ö³ êëþ÷³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè, çàì³ñòü ³ñíóþ÷èõ íà ñüîãîäí³, äëÿ â³äïðàâëåííÿ çâ³òíîñò³ äî ̳íäîõîä³â Óêðà¿íè, Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè. Ó ìàéáóòíüîìó ìîæëèâîñò³ „Åëåêòðîííîãî êàá³íåòó ïëàòíèêà ïîäàòê³â" áóäóòü ðîçøèðþâàòèñÿ. Òàê, íàïðèêëàä ïëàòíèêè çìîæóòü ïåðåãëÿäàòè äîêóìåíòè, âèäàí³ îðãàíàìè ̳íäîõîä³â, ôîðìóâàòè òà çàïîâíþâàòè ïëàò³æí³ äîêóìåíòè ùîäî ñïëàòè ïîäàòê³â, ðîçðàõîâóâàòè ïåíþ, ïîäàâàòè çàÿâó íà ðåºñòðàö³þ ïëàòíèêîì îêðåìèõ ïîäàòê³â, îòðèìóâàòè êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè òîùî. *** ÇÀÐÏËÀÒÀ " ÊÎÍÂÅÐÒÀÕ": ÏβÄÎÌËßÉÒÅ ÏÐÎ ÒÀʲ ÔÀÊÒÈ Íàéêðàùèì çàñòåðåæåííÿì â³ä áóäü-ÿêèõ íåãàðàçä³â ³ ñüîãîäí³, ³ â ìàéáóòíüîìó º óêëàäåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó òà â³äìîâà â³ä îòðèìàííÿ çàðïëàòè â "êîíâåðòàõ". Òîìó, øàíîâí³ ãðîìàäÿíè, ÿêùî ç Âàìè íå îôîðìëåí³ òðóäîâ³ â³äíîñèíè, Âàì âèïëà÷óþòü çàðîá³òíó ïëàòó â ðîçì³ð³, ìåíøîìó âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ð³âíÿ, àáî æ âèïëà÷óþòü çàðîá³òíó ïëàòó â "êîíâåðòàõ", ïîâ³äîìëÿéòå ïðî òàê³ ôàêòè ïîñàäîâèì îñîáàì Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â ðîáî÷³ äí³ ç 9 äî 18 ãîäèíè (â ï'ÿòíèöþ - äî 16 ãîä. 45 õâ.) çà àäðåñîþ: Êè¿â, ïðîâ. Ïîë³òåõí³÷íèé, 5À áåç ïîïåðåäíüîãî çàïèñó. ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃΠ²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß ÏÄ  ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÎÌÓ ÐÅÆÈ̲ Ïðîöåäóðà àâòîìàòè÷íîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ òà êðèòåð³¿, â³äïîâ³äí³ñòü ÿêèì äຠïðàâî íà àâòîìàòè÷íå áþäæåòíå â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ, ðåãëàìåíòîâàíî Ïîäàòêîâèì Êîäåêñîì Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó êðèòåð³ÿì, ÿê³ äàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ àâòîìàòè÷íîãî áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ, çàòâåðäæåíî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà Ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 21.09.2011ð. ¹ 1178. ³äøêîäóâàííÿ ÏÄ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ çä³éñíþºòüñÿ íàáàãàòî øâèäøå - âèêëþ÷íî çà ï³äñóìêàìè êàìåðàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè, ùî ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â íàñòóïíèõ çà ãðàíè÷íèì ñòðîêîì îòðèìàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ (à ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó - ïðîòÿãîì 5 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿). Òàêîæ øâèäøå çä³éñíþþòüñÿ ³ ðîçðàõóíêè ç ïëàòíèêîì ïîäàòê³â. Çà â³äøêîäîâàíîþ ñóìîþ ñòðîêè ñêîðî÷óþòüñÿ ç 5 îïåðàö³éíèõ äí³â äî 3-õ îïåðàö³éíèõ äí³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êàìåðàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè. Îòæå, ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ñòðîê îòðèìàííÿ àâòîìàòè÷íîãî áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ó 2013 ðîö³ ñòàíîâèòü 26 äí³â ³ç ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

äåêëàðàö³¿ ³ç çàäåêëàðîâàíîþ ñóìîþ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ. À ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó - 11 äí³â ç äíÿ ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿. ËÅÃÀ˲ÇÀÖ²ß ÇÀÐÎÁ²ÒÍί ÏËÀÒÈ ÂÀÆËÈÂÅ ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ÏÈÒÀÍÍß Ëåãàë³çàö³ÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÿâëÿºòüñÿ îäíèì ³ç âàæëèâèõ ³ ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü, ÿêå çíàõîäèòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³ ó ïðàö³âíèê³â òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â ̳íäîõîä³â. Íàæàëü º îêðåì³ ðîáîòîäàâö³, ÿê³ ñâ³äîìî ³ãíîðóþòü çàêîíè òà ïðàêòèêóþòü âèïëàòó íàéìàíèì ïðàö³âíèêàì çàðîá³òíî¿ ïëàòè "ó êîíâåðòàõ". ßêùî çàðîá³òíà ïëàòà âèïëà÷óºòüñÿ ãðîìàäÿíàì òàêèì ñïîñîáîì àáî ç çàíèæåííÿì ðåàëüíèõ äîõîä³â, òî öå ó ìàéáóòíüîìó ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ íàðàõîâàíèõ ñóì ïåíñ³é. Òîìó, ñàì³ ãðîìàäÿíè ìàþòü ñòàòè íà çàõèñò ñâî¿õ ïðàâ, âèìàãàþ÷è îô³ö³éíîãî îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí. Ò³ëüêè â òàêèé ñïîñ³á ìîæíà îòðèìàòè ã³äíå çàáåçïå÷åííÿ íà ñõèë³ ë³ò. Ïðî öå âàðòî ïàì'ÿòàòè. ÏÐÈ Ç̲Ͳ ÏÎÑÀÄÎÂÈÕ ÎѲÁ ÍÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒ² ÏÎÒвÁÍÎ ÎÒÐÈÌÀÒÈ Íβ ÏÎÑÈËÅͲ ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒÈ Â²ÄÊÐÈÒÈÕ ÊËÞײ ßêùî ó ïëàòíèêà ïîäàòê³â âèíèêàþòü çì³íè îáë³êîâèõ äàíèõ, òîáòî çì³íþºòüñÿ êåð³âíèöòâî (äèðåêòîð, ãîëîâíèé áóõãàëòåð àáî îñîáà, óïîâíîâàæåíà âåñòè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê), òî ó ñòðîê äî ìîìåíòó ïîäàííÿ íàñòóïíî¿ åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³ ïîòð³áíî îòðèìàòè íîâ³ ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè â³äêðèòèõ êëþ÷³â íà ïîñàäîâèõ îñ³á ïëàòíèêà, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ï³äïèñó äîêóìåíò³â, òà ïåðåóêëàñòè äîãîâ³ð "Ïðî âèçíàííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â". ßêùî äîãîâ³ð "Ïðî âèçíàííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â" óêëàäàºòüñÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³, òî ïîñèëåíèé ñåðòèô³êàò ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà éîãî ïîñàäîâèõ îñ³á ³ìïîðòóþòüñÿ â áàçó ñåðòèô³êàò³â ðàçîì ç äîãîâîðîì. Òîìó äëÿ ³ìïîðòóâàííÿ â áàçó ñåðòèô³êàò³â íîâîãî çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð íåîáõ³äíî ïåðåóêëàñòè. ÏÎÑËÓÃÈ, ßʲ ÍÀÄÀª ÀÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²¯ ÊËÞײ ²ÄÄ Àêðåäèòîâàíèé öåíòð ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ²íôîðìàö³éíî - äîâ³äêîâîãî äåïàðòàìåíòó íàäຠíàñòóïí³ ïîñëóãè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó (äàë³ - ÅÖÏ): ðåºñòðàö³ÿ çàÿâíèê³â; íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ íàä³éíèõ çàñîá³â ÅÖÏ; äîïîìîãà ïðè ãåíåðàö³¿ â³äêðèòèõ òà îñîáèñòèõ êëþ÷³â; îáñëóãîâóâàííÿ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â êëþ÷³â çàÿâíèêà (ñåðòèô³êàö³ÿ â³äêðèòèõ êëþ÷³â çàÿâíèê³â, ðîçïîâñþäæåííÿ òà çáåð³ãàííÿ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â êëþ÷³â, óïðàâë³ííÿ ñòàòóñîì ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â êëþ÷³â òà ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàòóñ ñåðòèô³êàò³â êëþ÷³â); íàäàííÿ ïîñëóã ô³êñóâàííÿ ÷àñó; êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè çà çâåðíåííÿìè ï³äïèñóâà÷³â. ÐÎÇ̲РªÂ, ßÊÈÉ ÇÀÑÒÎÑÎÂÓÞÒÜ ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÖ² - ÞÎ ÏÐÈ ÍÀÐÀÕÓÂÀÍͲ ÇÀÐÎÁ²ÒÍί ÏËÀÒÈ (ÄÎÕÎÄÓ) ÍÀÉÌÀÍÈÌ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ Ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ³íø³ þðèäè÷í³ îñîáè íàðàõîâóþòü ºäèíèé âíåñîê íà ñóìè íàðàõîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó) íàéìàíèì ïðàö³âíèêàì â³äïîâ³äíî êëàñ³â ïðîôåñ³éíîãî ðèçèêó âèðîáíèöòâà, äî ÿêèõ â³äíåñåíî ïëàòíèê³â ªÂ, ç óðàõóâàííÿì âèä³â ¿õ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ðîçì³ðàõ â³ä 36,76 äî 49,7 â³äñ. òà óòðèìóþòü ³ç çàçíà÷åíèõ ñóì ªÂ ó ðîçì³ð³ 3,6 â³äñîòêà. ÏÅÐÅÕ²ÄÍÈÉ ÏÅвÎÄ ÄËß ÒÅÕͲ×ÍÎÃÎ ÏÅÐÅÎÑÍÀÙÅÍÍß Äî 01.01.2014 ðîêó êîðèñòóâà÷àì êàñîâî¿ òåõí³êè âñòàíîâëåíî ïåðåõ³äíèé ïåð³îä äëÿ òåõí³÷íîãî

ïåðåîñíàùåííÿ, çîêðåìà îáðàííÿ îïòèìàëüíî¿ äëÿ ñåáå íîâî¿ ìîäåë³ òåõí³êè àáî ìîäåðí³çàö³¿ íàÿâíîãî êàñîâîãî àïàðàòà øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî íüîãî â³äïîâ³äíîãî ìîäåìà. ²ç çàçíà÷åíî¿ äàòè çàïðîâàäæóºòüñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåïîäàííÿ åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³. ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÐÐÎ Çà óìîâè ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ó êàñàõ ï³äïðèºìñòâà ç îôîðìëåííÿì ïðèáóòêîâèõ ³ âèäàòêîâèõ êàñîâèõ îðäåð³â òà âèäà÷åþ â³äïîâ³äíèõ êâèòàíö³é, ï³äïèñàíèõ ³ çàâ³ðåíèõ ïå÷àòêîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ï³äïðèºìñòâî ìຠïðàâî íå çàñòîñîâóâàòè ÐÐÎ. ÑÒÀÂÊÀ ÏÄÔÎ ÇÀ ßÊÎÞ ÎÏÎÄÀÒÊÎÂÓÞÒÜÑß ÄÎÕÎÄÈ ÔÎÏ Ñóìà ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ, ùî ï³äëÿãຠñïëàò³ äî áþäæåòó, âèçíà÷àºòüñÿ ÿê äîáóòîê ñóìè ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ç ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî ð³÷íîãî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó òà ê³ëüêîñò³ êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ îäåðæàíî òàê³ äîõîäè. Ïðè öüîìó äî ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî ð³÷íîãî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó, ùî íå ïåðåâèùóº äåñÿòèêðàòíèé ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ðîêó, çàñòîñîâóºòüñÿ ñòàâêà 15 â³äñîòê³â, à äî ÷àñòèíè ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî ð³÷íîãî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó, ùî ïåðåâèùóº çàçíà÷åíèé ðîçì³ð, - 17 â³äñîòê³â. ÅÔÅÊÒÈÂÍÈÉ ÑÅÐÂ²Ñ Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÀ ÄÎÕÎIJ ² ÇÁÎв ÓÊÐÀ¯ÍÈ - "ÏÓËÜÑ" Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ íà ³íôîðìàö³þ â³ä ãðîìàäÿí òà ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â ñòâîðåíî òåëåôîííó ë³í³þ "Ïóëüñ". Öÿ ë³í³ÿ ïðàöþº çà ïðèíöèïîì call-back, òîáòî ïðàö³âíèêè íå ò³ëüêè ïðèéìàþòü çâåðíåííÿ, àëå é ïîò³ì ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè òà âæèò³ çàõîäè. ˳í³ÿ ïðàöþº ö³ëîäîáîâî. Åôåêòèâíèé ñåðâ³ñ "Ïóëüñ" (044) 284-00-07 - º êàíàëîì êîìóí³êàö³¿ ç ãðîìàäÿíàìè, ÿêèé äîçâîëèòü îñòàòî÷íî ïîäîëàòè êîðóïö³þ â ëàâàõ â³äîìñòâà, ë³êâ³äóâàòè ïåðåøêîäè, ùî çàâàæàþòü çä³éñíþâàòè ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, óñóíóòè ñêëàäíîù³ ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè. ÙÎÄÎ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÓÌÈ ÏÄÂ, ÙΠϲÄËßÃÀª ÁÞÄÆÅÒÍÎÌÓ Â²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍÞ Â³äïîâ³äíî äî íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñóìà ïîäàòêó, ùî ï³äëÿãຠñïëàò³ (ïåðåðàõóâàííþ) äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè àáî áþäæåòíîìó â³äøêîäóâàííþ, âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ñóìîþ ïîäàòêîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ çâ³òíîãî (ïîäàòêîâîãî) ïåð³îäó òà ñóìîþ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó òàêîãî çâ³òíîãî (ïîäàòêîâîãî) ïåð³îäó. ßêùî ñóìà, ðîçðàõîâàíà çã³äíî ç ïóíêòîì 200.1 ñòàòò³ 200 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó, ìຠâ³ä'ºìíå çíà÷åííÿ, òî: à) áþäæåòíîìó â³äøêîäóâàííþ ï³äëÿãຠ÷àñòèíà òàêîãî â³ä'ºìíîãî çíà÷åííÿ, ÿêà äîð³âíþº ñóì³ ïîäàòêó, ôàêòè÷íî ñïëà÷åí³é îòðèìóâà÷åì òîâàð³â/ ïîñëóã ó ïîïåðåäí³õ òà çâ³òíîìó ïîäàòêîâèõ ïåð³îäàõ ïîñòà÷àëüíèêàì òàêèõ òîâàð³â/ïîñëóã àáî äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, à â ðàç³ îòðèìàííÿ â³ä íåðåçèäåíòà ïîñëóã íà ìèòí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè - ñóì³ ïîäàòêîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, âêëþ÷åíîãî äî ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä çà îòðèìàí³ â³ä íåðåçèäåíòà ïîñëóãè îòðèìóâà÷åì ïîñëóã; á) çàëèøîê â³ä'ºìíîãî çíà÷åííÿ ïîïåðåäí³õ ïîäàòêîâèõ ïåð³îä³â ï³ñëÿ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ âêëþ÷àºòüñÿ äî ñêëàäó ñóì, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ïîäàòêîâîãî êðåäèòó íàñòóïíîãî ïîäàòêîâîãî ïåð³îäó.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №37 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...