Page 1

17842120

19152010

21592003

20912008

21572003

15432008

23172001

23142001

23152001


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482013

19262002

04482512

20362003

04782026

2

19572049

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 32 (813)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.8 ñò.13

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 32 (813) 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.14

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.15

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.16

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.16

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.18

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.18

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.18

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.18

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.18

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.19

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.21

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

• • • •

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.28

ñò.17

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.17

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.26

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.17

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.26

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.17

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.26

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.28

ñò.34

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.40

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.41

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.41

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.41

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.45 ñò.45 ñò.45

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.45

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.47

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ ñò. 4-5 ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² ñò. 7 ÁÓÄÓªÌÎ ÊÀÐ'ªÐÓ: ïîðàäè ìîëîäèì ñïåö³àë³ñòàì ñò. 49-50 ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÑÅÐÏÅÍÜ ñò. 51

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬУКРАЇНСЬКОЇ

ЗАМІРНИК ............... 11,13,40,43

МАЙСТЕРСТО .................. 30,32

АВТОЕЛЕКТРИК ................ 17,30

МОВИ ................................... 19

ЗВАРНИК ......................... 34,39

МАКЕТНИК ....................... 13,17

АВТОМИЙНИК .... 28,30,33,41,42

ВЧИТЕЛЬФІЗИКИ ................. 19

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО ................ 47

МАЛЯР ............................. 12,40

АВТОСЛЮСАР .... 28,30,31,33,34

ВЧИТЕЛЬХІМІЇ ...................... 19

К

МАРКЕР ............................. 9,14

АГЕНТСТРАХОВИЙ ............... 11

ВЧИТЕЛЬІНФОРМАТИКИ ...... 19

КАРНИК ................................. 26

МАРКУВАЛЬНИК ...................... 8

АДМІНІСТРАТОР ............... 11,13

ВЧИТЕЛЬІСТОРІЇ ................... 19

КАСИР ............................ 8,10,16

МАСАЖИСТКА .............. 11,13,46

.................................... 16,23,28

Г

.......................... 17,21,22,23,24

МАШИНІСТ ............................ 32

............................................. 30

ГАЗОРІЗАЛЬНИК ................... 34

............................................. 43

МЕДСЕСТРА .......................... 18

АКУМУЛЯТОРНИК ............ 30,39

ГЕОДЕЗИСТ ..................... 14,40

КАСИРКВИТКОВИЙ .............. 21

МЕНЕДЖЕР .................... 8,15,17

АНАЛІТИК .............................. 14

ГУВЕРНАНТКА ....................... 18

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ ...... 8

АНТИКОРОЗІЙНИК ........... 30,31

Д

ЗАЛУ ................................ 21,32

............................................. 15 МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ....... 15

АРМАТУРНИК ................... 40,41

ДВІРНИК ...................... 19,42,45

КЕРУЮЧИЙ ...................... 14,23

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 14,16

ДИРЕКТОР .................... 8,11,14

КЕРІВНИК ......................... 10,14

............................................. 24

ДИСПЕТЧЕР ................. 11,12,16

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ....... 14,22

МЕНЕДЖЕРЗРОЗВИТКУ ...... 16

............................... 31,32,33,34

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ...... 13,42

Б БАРМЕН ....................... 26,27,28

............................................. 23

БЕТОНЯР ......................... 12,40

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ................. 18

КОМІРНИК ............... 10,23,26,39

МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ

БРОШУРУВАЛЬНИК .......... 15,17

ДОДАТКОВИЙДОХІД ....... 11,43

КОНДИТЕР .............. 22,24,26,27

КЛІЄНТАМИ ........................... 12

БУХГАЛТЕР ...................... 16,22

ДОМОГОСПОДАРКА .............. 18

КОНСТРУКТОР ................. 17,39

.................................... 14,15,16

ДОРОЖНІЙРОБІТНИК ........... 31

КОНСУЛЬТАНТ ................. 10,11

МЕХАНІК ............ 17,24,32,33,34

........................................ 32,43

............................... 12,16,24,43

МИЙНИК ................. 28,32,43,44

БІЛЕТЕР ........................ 8,43,44

В ВАНТАЖНИК .................... 8,9,10

Е

КОНСУЛЬТАНТЗФІНАНСІВ ... 14

МОНОЛІТНИК ................... 40,41

............................................. 17

МОНТАЖНИК .......... 11,13,40,41

КОНТРОЛЕР ............ 23,24,31,43

МУЗИКАНТ ....................... 17,26

КОСМЕТОЛОГ ....................... 18

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 19

КРАВЕЦЬ .......................... 11,41

МУЛЯР ............................. 40,41

КРАНІВНИК ...................... 32,39

Н

КУР’ЄР ................... 8,9,12,25,45

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ...... 34,40

............................................. 34

КУХАР ........................... 9,10,12

НАЧАЛЬНИКВІДДІЛУ ........ 14,32

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ........... 13,33

.......................... 19,22,23,26,27

НАЧАЛЬНИКЗМІНИ .......... 14,32

.................................... 34,39,40

............................................. 28

НЯНЯ .................................... 18

............................................. 41

КУХОННИЙПРАЦІВНИК .... 22,43

О

ВЧИТЕЛЬГЕОГРАФІЇ ............. 19

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 13,34

КІНОМЕХАНІК ................... 14,43

ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА ..... 23

ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ................ 19

........................................ 39,40

............................... 11,12,13,22

ЕКОНОМІСТ .......................... 17

..................... 23,25,41,42,43,44

ЕКСКАВАТОРНИК ............. 40,41

ВЕРСТАТНИК .................... 34,40

ЕКСПЕДИТОР ................ 9,12,33

ВИКЛАДАЧ ....................... 11,19

ЕЛЕКТРИК ........................ 12,23

ВИХОВАТЕЛЬ ................. 8,18,19

........................................ 39,40

ВОДІЙ ....................... 8,11,20,21 ............................... 26,28,30,31 ............................... 32,33,34,39 ВЧИТЕЛЬАНГЛ.МОВИ .......... 19 ВЧИТЕЛЬБІОЛОГІЇ ................ 19

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ........ 31

Л

............................................. 27

ВЧИТЕЛЬОБРАЗОТВОРЧОГО

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ............. 34,40

ЛИВАРНИК ....................... 34,40

ОБРОБЛЮВАЧ ............ 22,23,27

МИСТЕЦТВА .......................... 19

З

ЛИСТОНОША ........................ 43

ОПЕРАТОР ......... 10,16,23,39,40

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

ЗАВІДУВАЧАПТЕКИ .............. 18

ЛИЦЮВАЛЬНИК-

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ... 8,16

КЛАСІВ .................................. 19

ЗАВІДУЮЧИЙВІДДІЛОМ ....... 14

ЛИТОЧНИК ............................ 41

ОПЕРАТОРАЗС ..................... 32

ВЧИТЕЛЬРОСІЙСЬКОЇМОВИТА

............................................. 23

М

ОПЕРАТОРПК ......... 16,22,30,43

ЗАРУБІЖНОЇЛІТЕРАТ ............ 19

ЗАГОТІВЕЛЬНИК ................ 8,44

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ............ 18

ОПЕРАТОРМИЙКИ ................ 32

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

С

Ф

ЗВ’ЯЗКУ ................................ 43

.................................... 26,27,28

САНТЕХНІК ....................... 39,41

ФАРМАЦЕВТ ......................... 18

ОРЕНДАПРИМІЩЕННЯ ...... 8,47

............................................. 43

СЕКРЕТАР .................... 11,13,16

ФАСАДНИК ...................... 13,40

ОФОРМЛЮВАЧ ..................... 24

ПРАЦІВНИККУХНІ ........ 23,28,43

СЛЮСАР ........................ 8,13,19

ФАСУВАЛЬНИК .................. 8,13

ОФІС-МЕНЕДЖЕР .............. 8,16

ПРИБИРАЛЬНИК .............. 17,23

............................... 31,33,34,39

ОФІЦІАНТ ................ 12,26,27,28

............................... 31,43,44,45

СЛЮСАРЗМЕХАНОСКЛАДАЛЬ-

ФОРМУВАЛЬНИК ............. 27,28

ОХОРОНЕЦЬ ................ 10,11,17

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 19,27

НИХРОБІТ ............................ 34

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ........... 10,40

............................... 20,21,22,23

................................... 43,44,45

............................................. 39

ФІЛОЛОГ .............................. 19

............................................. 39

ПРИЙМАЛЬНИК ................ 10,22

ОХОРОННИК .................. 8,10,11

............................... 23,24,43,44

............................... 12,19,20,21

ПРОВІЗОР ............................. 18

........................................ 23,43

ПРОДАВЕЦЬ ................... 9,10,17

ОПЕРАТОРПОШТОВОГО

ПОСУДОМИЙНИЦЯ .......... 12,23

............................................. 45

СЛЮСАРЗРЕМОНТУАВТО-

ФІНАНСИСТ ........................... 14

МОБІЛІВ ................................ 31

Х

............................................. 33 СЛЮСАРМЕХАНО-

ХОРЕОГРАФ .......................... 19 ХОСТЕС ................................. 27

П

............................... 21,22,23,24

СКЛАДАЛЬНИХРОБІТ ............ 39

............................................. 28

ПАКУВАЛЬНИК ................. 13,25

............................... 25,27,28,44

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ...... 34,39

ХУДОЖНИК ...................... 17,39

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ............. 39

Ч

................................... 42,43,45

ПРОДАВЕЦЬ-

ПАРКУВАЛЬНИК .................... 43

КОНСУЛЬТАНТ ...................... 12

............................................. 40

ЧЛЕНБРИГАДИРЕСТОРАНУ . 26

ПЕДАГОГ ............................... 19

........................................ 13,25

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК ....... 39

............................................. 45

ПЕКАР .............................. 14,22

............................................. 44

СОРТУВАЛЬНИК ............... 40,44

........................................ 24,27

ПРОМОУТЕР ...... 10,11,22,26,44

СПЕЦІАЛІСТ .................. 13,14,15

ПЕРСОНАЛ ............................ 11

ПІДСОБНИЙРОБІТНИК ......... 43

.................................... 17,33,34

ПЕРУКАР ............................... 18

Р

........................................ 39,40

ПЛАВИЛЬНИК ................... 39,40

РОБОТА ........................ 8,11,43

СТОЛЯР ............. 10,11,34,39,41

ПЛИТОЧНИК ..................... 12,41

РОБОТА

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ........... 13

ПОКОЇВКА ........................ 28,42

Ш ШВАЧКА ........................... 10,12 ........................................ 13,41 ШИНОМОНТАЖНИК .............. 33 ............................................. 34 ШЛІФУВАЛЬНИК ................... 40

ДЛЯВИПУСКНИКІВ ............... 11

........................................ 34,39

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 41

............................................. 28

СТОРОЖ ............................... 21

ПОЛІРУВАЛЬНИК ................... 31

РОБОТАДЛЯВСІХ ............. 9,10

СТРОПАЛЬНИК ................. 40,41

............................................. 32

........................................ 16,23

СУШИСТ .......................... 27,28

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 19

................................... 24,43,44

Т

............................................. 43

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ 8,18,45,46

ТЕСЛЯР ............................ 40,41

ІНЖЕНЕР

ПОМІЧНИКДРУКАРЯ ............. 17

............................................. 47

ТЕХНОЛОГ ....................... 17,27

ЗОХОРОНИПРАЦІ ................ 17

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА .......... 10

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 44

ТЕХНІК .................................. 12

............................................. 30

........................................ 12,16

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 45

............................................. 13

ШТУКАТУР ............................ 41

Ю ЮРИСКОНСУЛЬТ ................... 14

І

........................................ 32,41

ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ........ 23

РОБІТНИК ...................... 9,11,13

ТОКАР .............................. 39,40

ІНЖЕНЕР-

............................................. 27

............................... 19,26,28,34

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 9

ПРОЕКТУВАЛЬНИК ................ 17

ПОМІЧНИККУХАРЯ ............ 9,19

........................................ 39,44

............................... 12,16,21,25

ІНСПЕКТОР .................. 20,34,39

........................................ 27,28

РОЗВАЛЬНИК ........................ 33

ТРАКТОРИСТ ......................... 33

ІНСТРУКТОР

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА ....... 15

РОЗДАВАЛЬНИК .......... 13,43,44

У

ЗФІЗКУЛЬТУРИ .................... 19

............................................. 16

РІЗАЛЬНИК ....................... 10,39

УКЛАДАЛЬНИК ................. 11,45

ІНТЕРВ’ЮЄР ..................... 10,45

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ ..... 22,43

РІЗНОРОБ ..................... 8,10,12

УЧЕНЬ ................................ 8,17

ІНШЕ ..................................... 12

ПОСЛУГИ ................ 10,18,44,47

.................................... 13,34,44

............................... 34,40,41,42

.................................... 18,19,43

99994101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÐÀÁÎÒÀ

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


7

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI НОВАСХЕМА ВІДШАХРАЇВСПЕЦІАЛЬНО ДЛЯТИХ,ХТОШУКАЄ ВИСОКООПЛАЧУВАНУ РОБОТУ Ïîïèò ïîðîäæóº ïðîïîçèö³þ. Öÿ ðèíêîâà àêñ³îìà ñüîãîäí³ íàáóëà êðèì³íàëüíîãî â³äò³íêó. Íà ðèíêó ïðàö³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí øóêຠäîáðå îïëà÷óâàíó ðîáîòó. Íà öå ìèòòþ â³äðåàãóâàëè øàõðà¿. Ïðåòåíäåíò³â íà âàêàíñ³¿, ÿê³ äîâ³ðèëèñÿ ìàëîçíàéîìèì ëþäÿì, ÷åêàëî ã³ðêå ðîç÷àðóâàííÿ. Çàì³ñòü ðîáîòè, âîíè âòðàòèëè çíà÷í³ ñóìè âëàñíèõ ãðîøåé, ñòàâøè æåðòâàìè âèòîí÷åíî¿ øàõðàéñüêî¿ òåõíîëî㳿. Ó Êðàñíîäîíñüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ì³ë³ö³¿ ïðèéøëà çà äîïîìîãîþ 60-ð³÷íà æ³íêà, ÿêà ïðîæèâຠâ Ñóõîäîëüñüêó. Ó ñâî¿é çàÿâ³ âîíà, çîêðåìà, âêàçàëà, ùî íàïåðåäîäí³ â ïðèì³ùåíí³ ìàãàçèíó «Comfi» ïîçíàéîìèëàñÿ ç ìîëîäèì ÷îëîâ³êîì, ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ ìåíåäæåðîì ïðèâàòíî¿ êîìïàí³¿. Ó ðîçìîâ³ ç íåþ íîâèé çíàéîìèé çàïðîïîíóâàâ ¿é ãàðíó ³ ãðîøîâó ðîáîòó. Ïðàâäà, äëÿ òîãî, ùîá îñòàòî÷íî áóëî âèð³øåíî ïèòàííÿ ç ¿¿ îôîðìëåííÿì, â³í ïîïðîñèâ âèêîíàòè îäíó óìîâó. Ƴíêà ïîâèííà áóëà â³äêðèòè ðàõóíîê ó âêàçàíîìó íèì áàíêó ³ îôîðìèòè íà ñâîº ³ì'ÿ êðåäèòíó êàðòêó. Çðåøòîþ, øëÿõîì îáìàíó âîíà ïîçáóëàñÿ 6000 ãðèâåíü. Ó àíàëîã³÷íó ³ñòîð³þ ïîòðàïèâ ³ 55-ð³÷íèé æèòåëü ñåëèùà ϳâí³÷íî-Ãóíäîð³âñüêå, ÿêèé ïîçíàéîìèâñÿ ç «âëàñíèêîì» îäí³º¿ ç àâòîñòîÿíîê ì³ñòà Êðàñíîäîíà. Á³çíåñìåí ñêàçàâ éîìó, ùî øóêຠíàä³éíèõ òà ñóìë³ííèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü ç «æèâèìè» ãðîøèìà. Íà òàêó ïðèâàáëèâó ïðîïîçèö³þ ÷îëîâ³ê â³äðåàãóâàâ ç åíòóç³àçìîì ³ ïîîá³öÿâ, ùî æîäíî¿ êîï³éêè íå ïðèõîâຠâ³ä ñâîãî ðîáîòîäàâöÿ. Íàïðèê³íö³ «ñï³âáåñ³äè» ëæå-êîìåðñàíò çàïðîïîíóâàâ ñâîºìó íîâîìó «êîíòðîëåðîâ³» â³äêðèòè êðåäèòíèé ðàõóíîê â áàíêó. Íàñòóïíîãî äíÿ âîíè çíîâó çóñòð³ëèñÿ â îáóìîâëåíîìó ì³ñö³. Ó õîä³ ðîçìîâè àôåðèñò ïîïðîñèâ ñâîþ æåðòâó ïåðåäàòè éîìó ïëàñòèêîâó êàðòó í³áèòî äëÿ ðåºñòðàö³¿ íà ô³ðì³, ùîá ïîò³ì ìîæíà áóëî çíÿòè ç íå¿ ãðîø³. Øàõðàé çíèê ðàçîì ³ç êðåäèòíîþ êàðòêîþ äîâ³ðëèâîãî ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé çãîäîì ä³çíàâñÿ, ùî ñòàâ á³äí³øèì íà 15000 ãðèâåíü. Íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïîòåðï³ëèõ áóëè â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòàìè ñêîºíèõ ñòîñîâíî íèõ øàõðàéñòâ.

80%УКРАЇНСЬКИХРОБОТОДАВЦІВХОЧУТЬНАЙМАТИ ФАХІВЦІВІЗСТАЦІОНАРНОЮОСВІТОЮ ×åòâåðî ç ï'ÿòè óêðà¿íñüêèõ ðîáîòîäàâö³â, çîêðåìà, ç³ ñôåðè á³çíåñó, áåðóòü íà ðîáîòó ôàõ³âö³â, ÿê³ îòðèìàëè îñâ³òó íà äåíí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ. Ïðî öå â åô³ð³ ÁÒÁ ïîâ³äîìèëà åêñïåðò, êåð³âíèê ðåêðóòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ Êàòåðèíà Ñêèáñüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ðîáîòîäàâö³ íàäàþòü ïð³îðèòåòè ïðè ïðèéîì³ íà ðîáîòó ôàõ³âöÿì, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ çà äåííîþ ôîðìîþ îñâ³òè, îñê³ëüêè íàâ÷àííÿ íà ñòàö³îíàð³ ðîçâèâຠíàâè÷êè, ÿê³ ïîòð³áí³ á³çíåñó. Öå, çîêðåìà êîìóí³êàáåëüí³ñòü òà âì³ííÿ äîìîâëÿòèñÿ, âì³ííÿ ñåáå ïðåçåíòóâàòè ³ âèñòóïàòè íà ïóáë³ö³, íàâè÷êè ðîáîòè â êîìàíä³, âì³ííÿ ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò ³ ò.ä. Çà ìàòåð³àëàìè www.depo.ua

ПОПИТНАСПЕЦІАЛІСТІВ: АЛІДЕРХТО? Ñåðåäèíà ë³òà - ùå íå ñàìèé ï³ê ìåðòâîãî ñåçîíó, àëå áàãàòî êîìïàí³é ïðàöþâàëè â ðåæèì³ "â³äïóñòêà". ßê ³ ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ, çáåðåãëàñÿ òåíäåíö³ÿ á³ëüøå çàêðèâàòè ñòàð³ âàêàíñ³¿, í³æ â³äêðèâàòè íîâ³. Äèíàì³êà çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ âàêàíñ³é, îïóáë³êîâàíèõ íà ̳æíàðîäíîìó êàäðîâîìó ïîðòàë³ HeadHunter Óêðà¿íà, âñå ùå äóæå íåçíà÷íà - íå á³ëüøå 5%. Íàâ³òü â óìîâàõ "ïëÿæíîãî ñåçîíó" íàéêðàù³ øàíñè çíàéòè íîâó ðîáîòó áóëè ó IT-øíèê³â, ôàõ³âö³â ç ïðîäàæó òà ìàðêåòîëîã³â. Ó òðàäèö³éíîìó çìàãàíí³ ì³æ ïðîäàæíèêàìè ³ ïðîãðàì³ñòàìè çà ïåðø³ñòü çà ê³ëüê³ñòþ âàêàíñ³é â öüîìó ì³ñÿö³ ïåðåìîãà áóëà íà áîö³ îñòàíí³õ. Ñôåðà ïðîäàæ³â íà äðóãîìó ì³ñö³. Äàë³ òðàäèö³éí³ ë³äåðè - ìàðêåòèíã, ïðîïîçèö³¿ äëÿ ìîëîäèõ ôàõ³âö³â ³ àäì³í³ñòðàòèâíèé ïåðñîíàë. Çíà÷íî çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é ó òóðèñòè÷í³é òà áàíê³âñüê³é ñôåð³, à òàêîæ ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà. Ìåíøå ïðîïîçèö³é ó ëèïí³ äëÿ áóõãàëòåð³â ³ ôàõ³âö³â ó âèðîáíè÷³é ñôåð³.

Ïàì'ÿòàéòå, ùî òàê³ «ïðèâàáëèâ³ ïðîïîçèö³¿» - öå áåçêîøòîâíèé ñèð ó ìèøîëîâö³ â³ä øàõðà¿â. Íå âèêëþ÷åíî, ùî íîâ³ çíàéîì³, ç ÿêèìè âàñ âèïàäêîâî ç³øòîâõíå æèòòÿ, ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè âàì «ëåãêî çàðîáèòè ãðîøåé», âçÿâøè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ ÿêî¿-íåáóäü «ëîòåðå¿». Çàì³ñòü ùàñëèâîãî âèãðàøó, âè îòðèìàºòå ñòàòóñ ïîòåðï³ëîãî.

Ïîì³òíà òàêîæ äåÿêà ðåã³îíàëüíà ñïåöèô³êà. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ë³äåðè ³ â ñòîëèö³, ³ â ðåã³îíàõ íåçì³íí³, ó Êèºâ³ çà ê³ëüê³ñòþ âàêàíñ³é íà òðåòüîìó ì³ñö³ çíàõîäÿòüñÿ ìàðêåòîëîãè, à â ðåã³îíàõ - ìîëîä³ ôàõ³âö³. Àäì³í³ñòðàòèâíèé ïåðñîíàë íàáàãàòî á³ëüøå çàòðåáóâàíèé â ñòîëèö³, í³æ ó ðåã³îíàõ, à ïðåäñòàâíèêè ðîáî÷èõ ïðîôåñ³é ìàþòü â äâà ðàçè á³ëüøå øàíñ³â äîáðå ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ íà ïåðèôåð³¿, ïîäàë³ â³ä Êèºâà.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÑityNews.net.ua www.dcz.gov.ua

Çà ìàòåð³àëàìè www. ubr.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

211151010102

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020101

ГРУЗЧИКИ íà ñêëàä (ìóæ÷èíû 20-35 ëåò). Ç\ï îò 4000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Âîçëå óë. Áåðåçíåâàÿ, 12 (Ëåâûé áåðåã). Òåë.: 567-62-38. Тел. 5940164

106271010101

ГРУЗЧИКИ /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / íà ìóñîðîâîç. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. (096)3071392

106881020101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

10739101

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ

302501020101

снавыамироботысосметиой. Предпочтениеосметолоам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94

ЗАГОТОВИТЕЛИ ВТОРСЫРЬЯ Ìîæíî áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Тел. (095)8301277

210181010101

Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00

КУРЬЕР

21144101

/Êîìïàíèÿ äîñòàâêè åäû / ñ ïðàâàìè "À", "À1". Ç/ï 10 ãðí./÷àñ + %. Тел. 2512020

211201010101

КУРЬЕРЫКОНСУЛЬТАНТЫ /ÎÎÎ "ÝÐÓÄÈÒ" / Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057

210721010106

21132102

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 211531080000

МЕНЕДЖЕР /Íåìåöêî-óêðàèíñêîå ÑÏ / Ç\ï: îò 5000 ãðí + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå ðåãóëÿðíî. Îáó÷àåì. Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ îïëà÷èâàåòñÿ. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó\ Тел. 4960161

106261020101

ОПЕРАТОР СALLЦЕНТРА 21181101

/Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíîå âëàäåíèå óêðàèíñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè. Îáó÷åíèå. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ç\ï: ñòàâêà + %. Тел. (067)4471808

10658102

211661010101

ОФИЦЕРЫВОСПИТАТЕЛИ /Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / (óâîëåííûå â çàïàñ). ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348 21043101

ÐÀÁÎÒÀ

210121010111

21111101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21224101

21197102

21153102

21114102

21216102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

21042102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10712103

ÐÀÁÎÒÀ

10700106

10710101

21208102

21226101

10731101

20957101

21169101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10764102

21055101

ОХОРОНЦІ

РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Òåë.: (097)538-73-95, (095)343-90-24, Тел. (093)6146297

ПЕРСОНАЛ

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ

107121030101

/ îôèñ / Ïÿòèäíåâêà. Ç\ï + ïðåìèàëüíûå. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 211881050000

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 211531100000

ПОДРАБОТКА! Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ìóæ÷èíû è æåíùèíû äëÿ ïîñëåðåìîíòíîé óáîðêè êâàðòèð è îôèñîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Âûïëàòû åæåíåäåëüíî. Òåë.: (066)006-65-92, (097)087-76-32. Тел. (044)5023969

106301010101

ПОРТНЫЕ Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

106911010101

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

210601010101

ПРОМОУТЕРЫПРОДАВЦЫ /Íåìåöêàÿ êîñìåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ìîëîäûå, àêòèâíûå. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Äîñòîéíàÿ ç/ï (ñòàâêà + áîíóñû), ïîëíàÿ/ íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü, êàðüåðíûé ðîñò. Ìåñòî ðàáîòû: ÒÐÖ SkyMall. Тел. (093)5549090

21020102

210211010101

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020201

СБОРЩИК МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)4114474

212261010103

20894102

СТРАХОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ /ÀÑÊ "ÈÍÃÎ Óêðàèíà" / ÂÎ, âîçðàñò îò 20 ëåò, ÎÐ â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðîäàæ, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñïîñîáíîñòü ê îñâîåíèþ íîâîé ïðîôåññèè, îòâåòñòâåííîñòü, òðóäîëþáèå. Êàðüåðíûé ðîñò è âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè, âûãîäíàÿ ñèñòåìà îïëàòû è ìîòèâàöèè, ðàáîòà â øòàòå, îêëàä + %. Êîíòàêòíîå ëèöî: Âåðãóíîâà Àííà Ñåðãååâíà, òåë.: (097)070-17-17. Тел. (044)3540763

105571020101

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 209891070000

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168

211911010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

211751020000

10557102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10678102

21053102

10751101

21072101

20833101

21221101

ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ (ÖÀ) ðóêîâîäèòåëÿ â îôèñ ГР: с 10.00 до 17.00 Сб, Вс - выходной Тел.: (096)456-33-60, (063)332-31-90 НатальяИвановна 21079101

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ â àäìèíèñòðàòèâíûé áèçíåñ-öåíòð Пятиднев а.Обчаюлично. Òåë. (063)752-27-51, 21185101

(096)157-78-79 21107101

ÐÀÁÎÒÀ

21222101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)3732777

10721102

210371010102

АДМИНИСТРАТОРУЧЕТЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010102

21142101

10753101

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / â³ää³ëó ïî êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷í³é ðîáîò³ çà íàðàõóâàííÿì òà ñïëàòîþ ïëàòåæ³â. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäð³â çà òåë.: Тел. 2350450

107661010101

ТЕХНИК /ÎÎÎ "ÝÑÒÀ ÏÐÎÏÅÐÒÈ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ" / (ñàíòåõíè÷åñêèå, ñòîëÿðíûå, ýëåêòðè÷åñêèå, ìàëÿðíûå ðàáîòû). Êèåâ, Äîíåöê. Ç\ï îò 4000 ãðí. Тел. (067)6201007

106781020101

УПАКОВЩИКИ НАБОРОВ

Вмини-ательепоремонт ипошиводеждынаработ ТРЕБУЕТСЯ

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ØÂÅß (ÏÎÐÒÍÎÉ) сопытомработы Район:Левыйбере Òåë.: (095)274-09-55,

(097)522-59-69

Îïëàòà ñäåëüíàÿ. ñ. Ñòîÿíêà. Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", êîìïëåêñ "West Gate Logistic", áëîê 2D. Êîíòàêòíîå ëèöî: Íàòàëüÿ, òåë.: (068)071-25-76. Èãîðü, Тел. (050)4143957

107191010101

ФАСАДЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñ ÎÐ (ïåíîïëàñò, ìèíåðàëüíàÿ âàòà). Ç/ï ñäåëüíàÿ, îò 6000 ãðí. ÃÐ: 8:00-19:00. Ðàáîòà â ðàçíûõ ìåñòàõ ãîðîäà. Òåë.: (097)253-88-10, Тел. (099)5211100

21213101

10627102

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ

107661010103

Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

210411010101

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà òåë.: Тел. 2350450

209891080000

ШТАБЕЛЕРЩИКИ

ФАСОВЩИКИ УПАКОВЩИКИ êîíôåò â ïîäàðî÷íûå óïàêîâêè â Êèåâ. Ì/ æ áåç ÎÐ, ÃÐ: 7/7, 14/14. Îïëàòà åæåäíåâíî 380 ãðí./äåíü. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (096) 487-18-90 Тел. 3626337

Îïëàòà ñäåëüíàÿ ñ. Ñòîÿíêà. Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê Ïëþñ", êîìïëåêñ "West Gate Logistic", áëîê 2D. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñåðãåé, Тел. (050)9605018

107661010104

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 107521010101

21090101

302511010000

Предприятию по производств мебели СРОЧНО требется:

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

ÑÒÎËßÐ ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ

Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

начасто  орпсноймебели.Желательномж. от25лет,опытработы,отстствиевредных привыче ,высо ая валифи ация, быстротавработе. З/ппоитоамсобеседования,официальное трдостройство,соц.па ет. ГРс9:00до18:00пн-пт.

Òåë. (050)699-10-96

211751010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

/Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / â³ää³ëó êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà òåë.: Тел. 2350450

/Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó òà âèäà÷³ ñâ³äîöòâ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà òåë.: Тел. 2350450 107661010106

10768101

99990506

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / ïî âèäà÷³ ñâ³äîöòâ â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó òà âèäà÷³ ñâ³äîöòâ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà òåë.: Тел. 2350450

107661010107

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ /Â êðóïíóþ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Îïûò óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì, ñïîñîáíîñòü ðàáîòû ñ áîëüøèì îáúåìîì èíôîðìàöèè. Êîíêóðåíòíàÿ ç\ï. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 211881080000

30250102

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

/Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / ç îðãàí³çàö³éíî-³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè çàãàëüíîãî â³ää³ëó. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà òåë.: Тел. 2350450

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

107661010108

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / ç êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³ää³ëó êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà òåë.: Тел. 2350450

107661010109

ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПРОДАЖ /ÀÑÊ "ÈÍÃÎ Óêðàèíà" / ÂÎ, âîçðàñò îò 20 ëåò, ÎÐ â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðîäàæ, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñïîñîáíîñòü ê îñâîåíèþ íîâîé ïðîôåññèè, îòâåòñòâåííîñòü, òðóäîëþáèå. Êàðüåðíûé ðîñò è âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè, âûãîäíàÿ ñèñòåìà îïëàòû è ìîòèâàöèè, ðàáîòà â øòàòå, îêëàä + %. Êîíòàêòíîå ëèöî: Âåðãóíîâà Àííà Ñåðãååâíà, òåë.: (097)070-17-17. Тел. (044)3540763

105571020102

ЗАВ. ВІДДІЛОМ КУЛІНАРІЇ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020116

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

107201010101

КЕРІВНИК /ÏðÀÒ ÏÌÊ-6 "Ïîä³ëüñüêñ³ëüáóä" / ×/æ, ÂÎ, ÄÐ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â³ä 3-õ ðîê³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çàáåçïå÷åííÿ ñëóæáîâèì æèòëîì. Тел. (04577) 41282

000000020046

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771

106731020104

99991251

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó, ñ êà÷åñòâàìè äåëîâîé ýòèêè è êðåàòèâà. Êàðüåðíîå ðàçâèòèå. Ç\ï 7500-10300 ãðí. Òåë.: (099)047-09-57, (098)803-10-83, Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷. Тел. (093)5371125

209571010101

СПЕЦІАЛІСТИ ВІДДІЛІВ /Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / íà ïåð³îä ñîö³àëüíèõ â³äïóñòîê îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà òåë.: Тел. 2350450

107661010110

УПРАВЛЯЮЩИЙ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668 106531010101

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ìàøèíîìåõàíèçìà. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

107201010102

106931010108

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010135

МАРКЕР ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6, ÒÐÖ "Áîëüøåâèê", ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (îòäåë ïåðñîíàëà). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

/Íà Ïð-òèå / Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 251-12-20. Тел. 4998045

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é òà ïåðåðàõóíê³â. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà òåë.: Тел. 2350450

106141010103

ПРОВІДНИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ /Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru òåë.: 417-51-45 Тел. 4173529

000000030038

107661010102

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАРАВАЯМ 21122101

/Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

207371020104

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК Ðàáîòà ñ ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêîé è îò÷åòàìè. Ç\ï îò 5000 ãðí + ïðåìèÿ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677

107661010105

99990503

ÐÀÁÎÒÀ

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 5376993

ПОЗОЛОТЧИК

107581020202

/Óïðàâë³ííÿ ÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ð-í³ / â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà òåë.: Тел. 2350450

ГЕОДЕЗИСТ

212161020104

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

211881060000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10614101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ УСЛУГ /Ó÷åáíî-êîíñàëòèíãîâûé öåíòð / ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ôóíêöèÿìè. Ñïåöèàëèçàöèÿ: ñôåðà îáðàçîâàíèÿ, êîíôåðåíö-ñåðâèñ, òåëåìàðêåòèíã. Ðàáîòà â îôèñå â öåíòðå Êèåâà (ÏÊ, Èíòåðíåò), êàðüåðíûé ðîñò. Ç/ï îò 2000 ãðí. (îêëàä + %). Ðåçþìå íà e-mail: ictr@ukr.net. Тел. (093)9669633

211431020101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

10766101

/Â êðóïíóþ êîìïàíèþ / Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà + %. ÃÐ: ïí-ïò ñ 10:00 äî 18:00. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. 2308677, (067)5063066 211881020000

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535 302501020103

10624101

21143102

10626102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЕНЕДЖЕР ç óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ðîáîòè ³ç çàìîâíèêàìè. ÄÐ òà ðåçþìå îáîâ'ÿçêîâ³. E-mail: atransess@bigmir.net Òåë.\ôàêñ: 249-56-68. Тел. 3310319

106241010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, äðåññ-êîä. Êîíòàêòíîå ëèöî Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (093)5116347, (067)6401007 210431010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Ìîëîäàÿ äåâóøêà îò 25 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ì. "Âîêçàëüíàÿ". Тел. (050)9963302

211631030101

21163103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

БУХГАЛТЕР

106531010111

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /ÎÎÎ "ÝÐÓÄÈÒ" / (îòäåë ñáûòà). Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057

21045101

ДИСПЕТЧЕРЫ

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

/Â àâòîïàðê òàêñè / Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

106821020102

210721010102

ДИСПЕТЧЕРЫ

ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА /ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ç ïðîäàæó îáëàäíàííÿ. Îô³ñ íà Áîðùàã³âö³. Тел. 4086443

000000040055

/Òàêñè "Ôîðñàæ" / Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Îòñóòñòâèå îáÿçàëîâîê. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (096)390-02-02, Тел. (093)6139727, 3310202

210491010103

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ /Òàêñè "VOLKS-TAXI" / ÎÐ îáÿçàòåëåí. ÃÐ ïîñìåííûé. Òåë.: (093)138-02-56, Тел. (050)4926299, (063)5603545

/Íà Ïð-òèå / (æåí. ñòàðøå 36 ëåò, ñðåäíåå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê). Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. 4998045, 2511220

БУХГАЛТЕР

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ

ó÷åò ÃÑÌ; ÒÌÖ, ÎÑ ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Ð-îí ðàáîòû Òåðåìêè, óë. Çàáîëîòíîãî. Тел. (067)4080806

106141010101

Äåëîâûå êà÷åñòâà. Êàðüåðíûé ðîñò. Òåë.: (099)047-09-57, (098)803-10-83, Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷. Тел. (093)5371125

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

208941020102

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ

208941020103

КОНСУЛЬТАНТЫ В ОФИС /ÎÎÎ "ÝÐÓÄÈÒ" / ïî ïðîäàæå êîñìåòîëîãè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ è îáîðóäîâàíèÿ. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057

210721010104

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОРЫ /Íà Ïð-òèå / â îôèñ Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, Тел. (099)3291006, (098)6746101

210201020106

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ Æåíùèíå-þðèñòó â îôèñ. Âûñîêàÿ ç\ï. Тел. (066)4572853, (096)8044382

211221010101

ДИСПЕТЧЕР /ÎÎÎ "ÝÑÒÀ ÏÐÎÏÅÐÒÈ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ" / (êîíòðîëü áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ äèñïåò÷åðñêîãî ïóíêòà). Êèåâ, Äîíåöê. Ç\ï 3800 ãðí. Тел. (067)6201007

106781020102

ДИСПЕТЧЕР /Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

107621020101

КАСИРИ

â îôèñ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ âûõîäíîé. Òåë.: (096)456-33-60, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà. Тел. (063)3323190

СЕКРЕТАРИ

КАСИРІВ

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, Тел. (099)3291006, (098)6746101

Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (093) 104-56-52 Тел. (067)4457246

209571010102

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ

211901010101

210791010101

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

21166101

107201010104

/óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / (ïîâíà òà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü) Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà àäðåñîþ: ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ï-êò. Ãðèãîðåíêà, 40. personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (093)2301669

106291010102

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

â àäìèíèñòðàòèâíûé áèçíåñ-öåíòð. Ïÿòèäíåâêà. Îáó÷àþ ëè÷íî. Òåë.: (063)752-27-51. Тел. (096)1577879

211071010101

ОПЕРАТОР 1С

210201020105

СЕКРЕТАРЬ Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, Тел. (066)7890707, (093)8209773

210901010105

СОТРУДНИКИ ñî çíàíèåì ôðàíöóçñêîãî/ èñïàíñêîãî/àðàáñêîãî/êèòàéñêîãî/èòàëüÿíñêîãî/õèíäè/ïåðñèäñêîãî/ ìàëàéñêîãî ÿçûêîâ è äð. ðåäêèõ ÿçûêîâ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 211881010000

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020113

ОПЕРАТОР ПК Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 211531130000

ОПЕРАТОРЫ ПК /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï 4600 ãðí. + ïðåìèÿ + %. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

212211010101

302531020101

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010131

КАССИР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 2325542

211111010103

КАССИР /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010103

КАССИРБУХГАЛТЕР /â îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç/ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 107231010000

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР /Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / â öåíòðàë³çîâàíó áóõãàëòåð³þ. Òåë.: 417-34-28 Ðåçþìå íà å-mail: olpkps@yandex.ru, òåë.: 417-51-45 Тел. 4173529

000000060044

107081010108

209691010101

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, Тел. (094)9277155, (095)7180074 211531110000

ÐÀÁÎÒÀ

ОФИСМЕНЕДЖЕР Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, äðåññ-êîä. Êîíòàêòíîå ëèöî Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (093)5116347, (067)6401007

10762102

210431010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОНСТРУКТОР ПО МЕТАЛЛУ /Êóçíå÷íàÿ ôèðìà / Ç\ï: ñäåëüíàÿ, âûñîêàÿ. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48. Тел. (050)3322249

105691010103

21115101

МЕХАНИК /Íàö³îíàëüíà ìåðåæà Íîâà ˳í³ÿ / (Òðîåùèíà). Ìû ïðåäëàãàåì:- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; - óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû; - îôèöèàëüíóþ ç/ï;- îáó÷åíèå. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êèåâ, óë.Î.Áàëüçàêà, 65/1. Òåë.: 206-37-69.Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

107251020104

ТЕХНОЛОГ /Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

207371020105

21190101

/Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru òåë.: 417-51-45 Тел. 4173529

000000060039

СТАРШИХ КАСИРІВ Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (093) 104-56-52 Тел. (067)4457246

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / ÄÐ. Òåë.: 245-75-90, Тел. 2457750

107531010102

ПЕРЕПЛЕТЧИК 106901020201

ФИНАНСИСТ

/Íà Ïð-òèå / Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 251-12-20. Тел. 4998045

ІНЖЕНЕР ПРОЕКТНОКОШТОРИСНИХ РОБІТ

ПЕЧАТНИК ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

/ÏðÀÒ ÏÌÊ-6 "Ïîä³ëüñüêñ³ëüáóä" / ÂÎ, ÄÐ â ïðîãðàìíîìó çàáåçïå÷åíí³ ÀÂÊ â³ä 2 ðîê³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (04577) 41282

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï îò 5000 ãðí. Тел. 5930472

000000080045

302531020102

МАКЕТЧИК /ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРОВІДНИЙ ЕКОНОМІСТАНАЛІТИК

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

106141010102

212111030000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МУЗЫКАНТЫ

Îôèñíàÿ ðàáîòà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàâêà 5500 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

Тел. (096)7777753

212071010103

ХУДОЖНИК ДИЗАЙНЕР 211881070000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

302501020102

/Êóçíå÷íàÿ ôèðìà / (êîíñòðóêòîð) êîâàíûõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. Ç\ï: ñäåëüíàÿ, âûñîêàÿ. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48. Тел. (050)3322249

21113101

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Îïûò ðàáîòû îò 1-ãî ãîäà. Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 3000-3500 ãðí. Тел. 5930472

105691010104

211871110000

ЭКОНОМИСТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / Ïðèãëàøàåòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Îïûò â äàííîé äîëæíîñòè íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 211881040000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

КОМПЬЮТЕРЩИК Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)7890707 210901010101

99990514

99990503

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ НЯНИ /Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЗАВ. АПТЕКОЮ / àïòåêó / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîíóâàòè ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

107071010101

107281010102

СИДЕЛКИ /Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

ДЕВУШКИ

ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì. Òåë. äëÿ çàïèñè:(067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. Тел. 2281164

211441010101

107281010103

21131101

МЕДИЧНА СЕСТРА /ÄÍÇ N 134 / Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí Тел. (096)4540924

000000130025

МЕДСЕСТРА /Ìåäèöèíñêèé öåíòð / Ð-í Òðîåùèíà. Тел. 3310087

212091010101

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 60 / âóë. Ëüâ³âñüêà, 32 Тел. 4509339

000000130010

ПРОВІЗОР / àïòåêó / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîíóâàòè ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

107071010104

ПРОВІЗОРАНАЛІТИК / àïòåêó / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîíóâàòè ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

21151102

КОСМЕТОЛОГ (àïïàðàòíàÿ êîñìåòîëîãèÿ). Тел. (050)8061222

107071010102

211511020101

ФАРМАЦЕВТИ

КУРСЫ ВИЗАЖА

/ àïòåêó / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîíóâàòè ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

/Òðóäîóñòðîéñòâî! / Îò ìàðîê äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè - BeYu (Ãåðìàíèÿ), Deborah (Èòàëèÿ). Ãðóïïû äî 7 ÷åëîâåê ñ èíäèâèäóàëüíûì ïîäõîäîì â îáó÷åíèè. Ïî îêîí÷àíèè êóðñîâ 100% òðóäîóñòðîéñòâî è ñåðòèôèêàò. Ñòîèìîñòü êóðñà îáó÷åíèÿ 500 ãðí (ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû âõîäÿò â ñòîèìîñòü). Òåë.: (050)330-55-80, Íàòàëüÿ. Îëüãà, Тел. (044)4532624

107071010103

107101010101

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА /Ñàëîí êðàñîòû "Òðèóìô" / ÎÐ îò 5 ëåò. Àäðåñ: Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í, ïåðåóëîê ×åõîâñêèé, 2, ñò.ì. "Óíèâåðñèòåò". Êîíò. ëèöî: Ëþäìèëà, òåë.: (093)056-14-93,(096)013-86-93, Тел. (066)3172498

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВИХОВАТЕЛЬ

211311010102

/ÄÑ N46 / âóë. Øîâêîâè÷íà, 44, òåë.: 289-01-76 Тел. 2358017

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР /Ñàëîí êðàñîòû "Òðèóìô" / ÎÐ îò 5 ëåò. Àäðåñ: Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í, ïåðåóëîê ×åõîâñêèé, 2, ñò.ì. "Óíèâåðñèòåò". Êîíò. ëèöî: Ëþäìèëà, òåë.: (093)056-14-93, (096)013-86-93, Тел. (066)3172498

211311010101

ПАРИКМАХЕР /ñàëîí êðàñîòû / Ð-í Òåðåìêè-2 Тел. (097)5762398 212031010000

000000140007

10728101

21209101

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N131 / âóë. Äå쳿âñüêà, 49à, òåë.: 257-13-17 Тел. 2572159

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000140016

ГУВЕРНАНТКИ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

/ÄÑ N 60 / âóë. Ëüâ³âñüêà, 32 Тел. 4509339

/ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / âóë. Êðàâ÷åíêà, 20 Тел. 4841814

ДОМРАБОТНИЦЫ

000000140003

/Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018 107281010101

ÐÀÁÎÒÀ

000000140008

ВИХОВАТЕЛЬ

107281010104

99990504

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N24 (ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé) / âóë. Êîçàöüêà, 34, òåë.: 524-85-06 Тел. 5248521 10707101

000000140001

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВИХОВАТЕЛІ /Äèòÿ÷èé ñàäîê / Òåë.: 400-90-70, Тел. 4003015

103461010101

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /"Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57 Тел. 4137467

000000140056

ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

21012101

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020114

ВЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

10346101

ХОРЕОГРАФ

103561020110

/Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

ВЧИТЕЛІ БІОЛОГІЇ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

210121010108

ШКОЛА НЯНЬГУВЕРНАНТОК

103561020104

ВЧИТЕЛІ ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

/Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

ВЧИТЕЛІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ

103561020103

107281010105

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N131 / âóë. Äå쳿âñüêà, 49à, òåë.: 257-13-17 Тел. 2572159

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020112

ВЧИТЕЛІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ОРІГАМІ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020111

ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020101

ВЧИТЕЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

000000140015

10356102

ВЧИТЕЛІ ІНФОРМАТИКИ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

/ÄÑ N 5-489/ Тел. 2482175

103561020102

ВЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ, ПРАВА /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020105

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÍÇ N 134 / Ñâÿòîøèíñêèé ð-í Тел. (096)4540924

000000140026

МУЗИЧНИЙ ПРАЦІВНИК /Äèòÿ÷èé ñàäîê N131 / âóë. Äå쳿âñüêà, 49à, òåë.: 257-13-17 Тел. 2572159

000000140017

103561020109

ВЧИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667 103561020108

ВЧИТЕЛІ ФІЗИКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667 103561020106

МУЗИЧНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N 89 (ì. "Îñêîêîðêè", âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Ã) / òåë.: 573-79-85 Тел. 5737984

000000140012

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ 000000140006

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Äèòÿ÷èé ñàäîê N131 / âóë. Äå쳿âñüêà, 49à, òåë.: 257-13-17 Тел. 2572159

000000140014

/ÄÑ N 60 / âóë. Ëüâ³âñüêà, 32 Тел. 4509339

21060101

000000140009

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / âóë. Êðàâ÷åíêà, 20 Тел. 4841814

000000140004

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 89 (ì. "Îñêîêîðêè", âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Ã) / òåë.: 573-79-85 Тел. 5737984

000000140011

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 134 / Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í Тел. (096)4540924

УЧИТЕЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ /Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

ПЕДАГОГОРГАНІЗАТОР

ФИЛОЛОГИ

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

/Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / (óêðàèíñêèé, ðóññêèé ÿçûêè). ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

103561020113

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимы работы: сти\двое, ночные, дневные, вахты. З\п от 100 до 300 !рн за смен. Адрес: м. "Левобережная", л. М. Расовой, 19, оф. 1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54 10696101

210121010104

107281010106

ВЧИТЕЛІ ХІМІЇ

103561020107

Желающий об чаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140024

/Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

210121010109

99990503

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè-òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ ï 1200 ãðí. Òåë.: (050)353-46-06, Тел. (095)2784400 211871010000

ОХОРОНЕЦЬ /Êîìóíàëüíå ϳä-âî / Òåë.: 458-05-33, Тел. (063)8342217, 4580532

302541010104

ОХОРОННИК /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)3859556, (063)4552413

10738101

107021020107

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85. Тел. (063)4967039

106681020103

10727102

ОХОРОННИКИ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)3362963

107041010101

ОХОРОНЦІ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

21039101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

107201010106

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç/ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (063)371-62-46, (096)526-85-65, (äçâîíèòè ç 9:00 äî 18:00, ïí-ïò) Тел. 2292667

ОХРАННИК

ОХРАННИКИ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИК

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã. Êèåâ. ÃÐ: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Âàõòà - Òåðíîïîëüñêàÿ îáë., Õìåëüíèöêàÿ îáë., ×åðíîâåöêàÿ îáë. Òåë.: (067)217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5030095

106171020102

21138102

107381010101

/Îõîðîííà ô³ðìà "Ëåãà-Ãðóï" / Ç\ï äî 4000 ãðí. Тел. (067)8698396

211381020101

201171010133

/Ïàá "Òîëñòûé Ëåâ" / ÃÐ: ñóòêè/äâîå. Ç/ ï äîñòîéíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå Òåë.: (044)234-91-29, Тел. (067)5478930

210391010101

ОХОРОНЦІ /óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà àäðåñîþ: ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ï-êò. Ãðèãîðåíêà, 40. personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (093)2301669

ОХРАННИК Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)5384498

211811010103

107271020101

ОХРАННИКИ íà âàõòó â Êèåâ. Ì/æ. Áåç ÎÐ. Ç/ï 3000 ãðí. çà íåäåëþ (ãðàôèê 7/7; 14/14). Âûïëàòà åæåíåäåëüíî ëèáî 450 ãðí/ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (067) 929-87-98 Тел. 3831240 302511030000

ОХРАННИК

ОХРАННИКИ

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКГРУЗЧИК

ОХРАННИКИ

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

107121020101

ÐÀÁÎÒÀ

îò 25 ëåò, ñïîðòèâíîå òåëîñëîæåíèå. Ç\ï îò 250 ãðí\ñóòêè. Ðàáîòà â ã. Âûøãîðîä (Âûøãîðîäñêàÿ íàáåðåæíàÿ). Тел. 4647770

105671010101

211611020105

106531010105

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

106961010101

ОХРАННИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

107001060107

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 3\3. Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

211901010102

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373 208331010104

106171020101

ОХРАННИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)3291006 210201020102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10617102

21134101

10712102

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст 20-50 лет). Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14 21014101

11 ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

212021020101

ГАСТРОНОМИСТ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

10668102

106531010104

КАСИР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

10567101

ОХРАННИКИ (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

210141010101

ОХРАННИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Ç\ï 3000-5700 ãðí + ïèòàíèå. Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô. 326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

211851010201

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138 211751030000

СТОРОЖ /ÄÍÇ N 134 / Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í Тел. (096)4540924 000000160027

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Òåë.(050)336-29-63

209891100000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

107001050102

КАСИР КВИТКОВИЙ /Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru òåë.: 417-51-45 Тел. 4173529

000000170040

21198101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

212021020103

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771

106731020103

КАСИРИ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719 107571020101

10704101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß Вразвивающ юсяторов ю сетьтреб ется:

ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÅÊÀÐÜ Р-н-Центр орода ГР:1нед./1нед. Òåë.

(099)379-16-63 20934101

Немецойосметичесойомпании напостояннюработтребются:

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÛÏÐÎÄÀÂÖÛ Молодые,ативные.ОРнеобязателен. Достойнаяз/п(става+бонсы),полная/ неполнаязанятость,арьерныйрост. Местоработы:ТРЦSkyMall. Òåë. (093) 554-90-90 21191101

21227101

10720101

КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020102

КАССИР /Íàö³îíàëüíà ìåðåæà Íîâà ˳í³ÿ / Ìû ïðåäëàãàåì:- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; - óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû; - îôèöèàëüíóþ ç/ï;- îáó÷åíèå.Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êèåâ, óë.Î.Áàëüçàêà, 65/1. Òåë.: 206-37-69.Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

107251020102

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

211611020103

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

107001060105

10757102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


23

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10702102

21161102

10653101

ВМАГАЗИНОДЕЖДЫ"ПИШНАКРАСА" ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ ñ ïûøíûìè ôîðìàìè (044) 239-27-32, (098) 330-22-93, (063) 106-95-71

Òåë.

30253102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

21081101

ÏÐÎÄÀÂÖÛ Мж./жен. Тор овляарбзами (июль-отябрь). Требования:аратность, порядочность,старательность. З/п4500-5500 рн/мес. Òåë. (097) 464-81-37 ВиторГри орьевич 21100101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21179101

КАССИРКОНТРОЛЕР

ПРИЕМЩИК ТОВАРА

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

/Íàö³îíàëüíà ìåðåæà Íîâà ˳í³ÿ / (×àáàíû). Ìû ïðåäëàãàåì:- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; - óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû; - îôèöèàëüíóþ ç/ï;- îáó÷åíèå.Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êèåâ, óë.Î.Áàëüçàêà, 65/1. Òåë.: 206-37-69.Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

211611020110

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 211531040000

КОНСУЛЬТАНТ ПО ТОВАРУ 10700105

/ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè Тел. 5930914

000000170032

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ / êðóïíóþ êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ (ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà), ñòðåìëåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó è ëè÷íîñòíîìó ðîñòó. 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ â îôèñå. Âûñîêàÿ ç/ï + ïðåìèàëüíûå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 211881030000

ОБВАЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194 107001060103

ОФОРМЛЮВАЧ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170 107001050105

107251020103

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

107001060102

ПРОДАВЕЦ /Íàö³îíàëüíà ìåðåæà Íîâà ˳í³ÿ / Ìû ïðåäëàãàåì:- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; - óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû; - îôèöèàëüíóþ ç/ï;- îáó÷åíèå.Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êèåâ, óë.Î.Áàëüçàêà, 65/1. Òåë.: 206-37-69.Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

107251020101

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè (â ëåòíèé ïåðèîä äîïîëíèòåëüíî êóïàëüíèêè). Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)5018807

211341010101

ПРОДАВЕЦ /Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

207371020106

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

211611020102

ПРОДАВЕЦ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010109

10725102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


25

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21202102

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЦЫ

 ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/Â ìàãàçèí îäåæäû "Ïèøíà êðàñà" / ñ ïûøíûìè ôîðìàìè. Òåë.: (044)239-27-32, (098)330-22-93. Тел. (063)1069571

211531060000

ПРОДАВЕЦЬ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

107001050101

ПРОДАВЕЦЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ íà òî÷êó â òîðã³âåëüíîìó êîìïëåêñ³. Ç/ï â³ä 2000 ãðí. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Тел. 3621622

210421020101

ПРОДАВЦЫ /Ñåòü ìàãàçèíîâ ÏÎÑÓÄ De Luxe / Çâîíèòå ñ 10:00 äî 19:00 Тел. 2292120

212081020101

ПРОДАВЦЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

107001060106

ПРОДАВЦЫ /Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, Тел. (050)4405631, (067)7983538

210811010101

ПРОДАВЦЫ Ìóæ.\æåí. Òîðãîâëÿ àðáóçàìè (èþëü-îêòÿáðü). Òðåáîâàíèÿ: àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ñòàðàòåëüíîñòü. Ç\ï 4500-5500 ãðí\ìåñ. Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (097)4648137

211001010101

ПРОДАВЦЫ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ïðîäóêòîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè. Ðàáîòà ïîíåäåëüíî. Äíåâíàÿ ñ 8.00 äî 20.00 èëè íî÷íàÿ ñ 20.00 äî 8.00 íà óñìîòðåíèå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Íà âðåìÿ ðàáîòû èíîãîðîäíèõ îáåñïå÷èâàåì ïðîæèâàíèåì. Âîçìîæíû âàðèàíòû áåç îïûòà ðàáîòû. Ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 17. Тел. 4170238

211791010101

ПРОДАВЦЫ ÎÐ â ïðîäîâîëüñòâåííîé ãðóïïå òîâàðîâ, çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, ñàí. êíèæêà, áåç ÂÏ. ÃÐ è ÇÏ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Õàðüêîâñêèé ìàññèâ, óë. Êîøèöà, Êîíò. ëèöî Ðóñëàí - òåë.: (097)483-48-34, Òàòüÿíà Тел. (098)3171523

212271010101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)7890707

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

/Êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 7000 ãðí. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (096)6713437, (063)3802657

107201010105

ПРОДАВЦІ

211971020101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï îò 4500 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

212221010101

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Тел. (044)5831719, (044)5072096

107571020102

ПРОДАВЦІ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ /ÎÎÎ "ÝÐÓÄÈÒ" / Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057 210721010105

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020105

ПРОДАВЦІВ 210901010104

Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (093) 104-56-52 Тел. (067)4457246

302531020103

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ

ПРОДАВЦІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

/Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï 3800 ãðí. + ïðåìèÿ + %. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

107031010101

10703101

ПРОДАВЦІ

/"Ì'ßÑÍÀ ËÀÂÊÀ" / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Ð-í Ïîçíÿêè. ì. Êè¿â, âóë. Äðàãîìàíîâà, 31Á. Òåë.: (044)57-57-577. Тел. (067)6567782 212211010103

210861010101

99991034

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

99990506

10752101

10711102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КАРЩИК /ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè Тел. 5930914

21158102

000000180033

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

КЛАДОВЩИК ПРИЕМЩИК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / (êóëèíàðíûé öåõ). ÃÐ: 7/7. Óðîâåíü Ç/ï - âûñîêèé + % + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

БАРМЕН

211561020104

КЛАДОВЩИКИ

Тел. (096)7777753

212081020102

/Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

212071010101

/Ïåêàðíÿ-êàâ'ÿðíÿ "Ãàëèöüêèé øòðóäåëü"/ Тел. (050)4241818

211581020103

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ â³ä 4-õ ðîê³â. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

212041010101

КОНДИТЕР 21207101

107651010101

КОМІРНИК /ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ. Äìèòð³âêà, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Тел. 4086443

/ðåñòîðàí / Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Тел. (098)3513063

КУХАРКОНДИТЕР

БАРМЕНИ

КЛАДОВЩИКИ

КУХАР

000000200048

БАРМЕН

/Ñåòü ìàãàçèíîâ ÏÎÑÓÄ De Luxe / Çâîíèòå ñ 10:00 äî 19:00 Тел. 2292120

/ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / âóë. Êðàâ÷åíêà, 20 Тел. 4841814

000000200005

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005

211611020115

КУХАР

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

107001050104

000000180050

КОНДИТЕР

КОМІРНИКИ

/Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

107571020105

КУХАРІ /Ïåêàðíÿ-êàâ'ÿðíÿ "Ãàëèöüêèé øòðóäåëü"/ Тел. (050)4241818

211581020102

КУХАРІ 207371020103

КОНДИТЕРИ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

107021020117

КУХАРІ

107571020106

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020115

21204101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

27

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)3859556, (063)4552413

107021020109

21178101

ОБВАЛЮВАЛЬНИКА М'ЯСА /"Ì'ßÑÍÀ ËÀÂÊÀ" / ÄÐ, ç/ï â³ä 4000 ãðí. Ð-í Ïîçíÿêè. ì. Êè¿â, âóë. Äðàãîìàíîâà, 31Á. Тел. (067)6567782, (044)5757577

210861010102

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Тел. (044)5831719, (044)5072096

107571020108

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Тел. (044)5831719, (044)5072096

107571020109

ОБРОБЛЮВАЧІВ РИБИ Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (093) 104-56-52 Тел. (067)4457246

302531020106

ОФИЦИАНТЫ 208761010101

ОФИЦИАНТЫ /Â ðåñòîðàí (ì. "Óíèâåðñèòåò") / Äåâóøêè äî 25 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 23.00; ñ 16.00 äî 23.00. Òåë.: 235-73-50, Тел. 3310710

211741010101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373

208331010102

ОФИЦИАНТЫ /ðåñòîðàí óçáåêñêîé êóõíè / Óë. Ñåìåíà Ñêëÿðåíêî, 9. Òåë.: (050)840-52-52, Тел. (098)7917519

210191020102

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí/ Тел. (067)5341545

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

107001050103

Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Òåë.: 237-90-89. Тел. (063)2379089

ПЕКАРЬ /Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

207371020101

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005 211561020105

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

107571020104

ПОВАР Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

ПОВАР /Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

210121010112

ПОВАР /Ðåñòîðàí/ Тел. (067)5341545

ОФИЦИАНТЫ Тел. (096)7777753 212071010102

ОФІЦІАНТИ

ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6, ÒÐÖ "Áîëüøåâèê", ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (îòäåë ïåðñîíàëà). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

211371010101

ПОВАР

211581020104

ПОВАР /Äèòÿ÷èé ñàäîê N131 / âóë. Äå쳿âñüêà, 49à, òåë.: 257-13-17 Тел. 2572159

000000200018

ПОВАРА /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373

208331010101

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ èëè îáðàçîâàíèå. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

21174101

211611020113

ПОМОЩНИК ПОВАРА Òåë.: 237-90-89. Тел. (063)2379089

208761010103

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Â ðåñòîðàí (ì. "Óíèâåðñèòåò") / áåç ÎÐ. Òåë.: 235-73-50, Тел. 3310710 211741010104

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005

/Ïåêàðíÿ-êàâ'ÿðíÿ "Ãàëèöüêèé øòðóäåëü"/ Тел. (050)4241818

20737102

ПОВАР

212161020102

ПЕКАРІ

107001060101

211371010102

10683101

21156102

ПЕКАР

211561020102

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Ðåñòîðàí/ Тел. (067)5341545 211371010103

21086101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20876101

21019102

СУШИСТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005

211561020103

ФОРМОВЩИК /Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

207371020102

ХОСТЕС /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005 211561020101

21137101

10669101

ПОМОЩНИК ПОВАРА ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6, ÒÐÖ "Áîëüøåâèê", ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (îòäåë ïåðñîíàëà). Тел. 2001533, 2001510

212161020103

ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ /Äèòÿ÷èé ñàäîê / Òåë.: 400-90-70, Тел. 4003015

103461010103

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

10636101

/Â ðåñòîðàí (ì. "Óíèâåðñèòåò") / Æåí., äî 50 ëåò. Òåë.: 235-73-50, Тел. 3310710

211741010103

ПРАЦІВНИК КУХНІ /ÄÍÇ N24 (ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé) / âóë. Êîçàöüêà, 34, òåë.: 524-85-06 Тел. 5248521

000000200002

ÐÀÁÎÒÀ Â ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Эслюзивные словия работы, шиарные словия для риэлторов с ОР, обчение для новичов. Желательно знание ПК (пользователь). Òåë. (097)538-73-95,

(095)343-90-24, (093)614-62-97

ПРОДАВЕЦБАРМЕН

21021101

/ÒÐÖ "Êàðàâàí" / ÃÐ: 10.00-22.00, 4\4, ç\ï: îò 2000-2500 ãðí. Тел. (098)2004378

211781010101

21180101

АВТОМОЙЩИКИ

АВТОСЛЕСАРЬ

Ìóæ.\æåí. îò 18 ëåò. Òåë.: 462-27-31, 462-30-30, 462-27-67, (096)011-43-75. Тел. (066)3612809

/ÑÒÎ íà Îáîëîíè / Òåë.: (067)506-28-31, Тел. (067)4635483

АВТОМОЙЩИКИ

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

211621010102

ПРОДАВЕЦПЕКАРЬ /Â ðàçâèâàþùóþñÿ òîðãîâóþ ñåòü / Ð-í Öåíòð ãîðîäà. ÃÐ: 1 íåä.\1 íåä. Тел. (099)3791663

æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. e-mail: pan23@ukr.net Тел. (067)4033082

209341010101

211801010102

РОБІТНИК НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. Тел. 2212394, 5371129.

212041010103

СТАРШИХ КУХАРІВ, КУХАРІВ Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (093) 104-56-52 Тел. (067)4457246

302531020107

ÐÀÁÎÒÀ

АВТОСЛЕСАРИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà";(067)406-26-39,ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; ñò. ì."×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)4062645

210511010101

107671010101

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

106691010301

/Â àâòîïàðê òàêñè / Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

АВТОСЛЕСАРИ

Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

106821020103

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. ÃÐ: 15\15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107081010101

107551010301

АВТОСЛЕСАРЬМЕХАНИК /Íà ÑÒÎ ïðåäïðèÿòèÿ/ Тел. (067)7113903

208941030102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

29

20894104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10708101

10754101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã. Êèåâ. ÃÐ: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Âàõòà - Òåðíîïîëüñêàÿ îáë., Õìåëüíèöêàÿ îáë., ×åðíîâåöêàÿ îáë. Òåë.: (067)217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5030095

107271020102

ВОДИТЕЛИ 20894103

АВТОСЛЕСАРЬ\АВТОЭЛЕКТРИК

АНТИКОРОЗІЙНИК

/Äëÿ ðàáîòû íà ÑÒÎ / ñ ÎÐ. Òåë.: (067)501-41-42. Тел. 2097859

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

210091010101

АВТОСЛЮСАР

10688101

107631020102

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

105681010104

АВТОЭЛЕКТРИКЭЛЕКТРОНЩИК (ðàáîòà ñ îáîðóäîâàíèåì, êîìïüþòåðîì, ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå). Îáîðóäîâàíèåì è áàçîé êëèåíòîâ îáåñïå÷èâàåì. Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Тел. (096)5639198

211131010101

АДМИНИСТРАТОР АВТОМОЙКИ æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. e-mail: pan23@ukr.net Тел. (067)4033082

211801010101

АККУМУЛЯТОРЩИК /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832 107651010103

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

106691010101

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020104

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

209471010101

ВОДИТЕЛИ

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

106171020103

106691010201

äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

/Â àâòîïàðê òàêñè / íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè ñ îôèöèàëüíûì òðóäîóñòðîéñòâîì. Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / íà ìóñîðîâîç. Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (096)3071392

106821020101

107541010101

107551010101

106881010101

21037101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

20967103

20969101

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ДляработынаСТО требется:

со своим авто в таси Ребята, помо!ите выполнить заазы диспетчерсой. Работа без обязалово. Большое оличество заазов!

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ/ ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60

Тел.:(067)501-41-42,

сОР

209-78-59

20947101

21009101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ "D"

/Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

äëÿ ðàáîòû íà äåéñòâóþùèõ ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà. Тел. (095)7756945

209671030101

107611010000

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

/Òàêñè "VOLKS-TAXI" / íà íàøåì àâòî áåç àðåíäû. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ðàáîòà íà íîâûõ àâòîìîáèëÿõ áåç àðåíäíîé ïëàòû. Êàò. "Â". Ñòàæ âîæäåíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. Çíàíèå ãîðîäà îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (093)138-02-56, (063)560-35-45. Тел. (050)4926299

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛИ

209671040101

äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96, Тел. (093)5810101, (097)4411331

210131010101

ВОДИТЕЛИ /Íà Ïð-òèå / ñ àâòî íà ãàçó Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)3291006

210201020108

ВОДИТЕЛИ /"Òîï-òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèñèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèññèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-79-79, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)4497979

210481010101

10763102

106291010101

/Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Тел. (093)3137999, 2201315

209691010102

ВОДИТЕЛЬ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, êàò. "Å". Âèêòîð Èâàíîâè÷, Тел. (050)4402396

107581020301

ВОДИТЕЛЬ НА "КАМАЗ" /Êîìïàíèÿ "ÀÃÐÎ-ÐÅòÎÍ" / Êàò. "Ñ", "Å" - îáÿçàòåëüíî. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)3242176

106361010101

ВОДИТЕЛЬ НА БЕНЗОВОЗ /Êîìïàíèÿ "ÀÃÐÎ-ÐÅòÎÍ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)3242176

106361010102

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "Ôîðñàæ" / ñ ÎÐ è áåç, íîâè÷êàì - ïîìîùü è îáó÷åíèå. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Îòñóòñòâèå îáÿçàëîâîê. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (096)390-02-02, 331-02-02. Тел. (093)6139727

210491010102

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е" /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

ВОДИТЕЛЬ СО СВОИМ АВТО /Òàêñè "Ôîðñàæ" / Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Îòñóòñòâèå îáÿçàëîâîê. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (096)390-02-02, Тел. (093)6139727, 3310202

210491010101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР /Íà îïòîâóþ áàçó ìèíåðàëüíîé âîäû / ÎÐ îò 3-õ ëåò íà MAN "Mercedes" (5-12 ò.). Ç\ï 5000 ãðí. ñ. Ïåòðîâñêîå, óë. Áåëãîðîäñêàÿ, 14. Îôèöàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Îëåã, Тел. (067)2364393

107081010107

105621010101

10755101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10673102

10758102

МАШИНИСТ КАТКА /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

107581020401

МАШИНІСТ ЕСКАЛАТОРА /"Êèåâãîðñàíòåõìîíòàæ" / òåë.: 529-03-06 Тел. 5291146

000000220021

21013101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

ВОДІЙОХОРОННИК

/Ìÿñîïåðåðàáîòêà / Ç\ï 2000-3500 ãðí. Тел. (096)2346899

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, Тел. (063)4967039, (050)3893385

107391010103

ВОДІЙ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

107631020108

ВОДІЙ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

105681010106

ВОДІЙ 21048101

106681020102

ВОДІЇ êàò. "Ä", "Ñ", "Å". Ðîáîòà - ì. Áîðèñï³ëü. Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)2324995

106581010101

ДИСПЕТЧЕРЫ /"Ïëàíåòà Òàêñè" / â äèñïåò÷åñêóþ òàêñè. Çíàíèå ÏÊ (óìåíèå ïå÷àòàòü), ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Îáó÷àåì. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)9071545

210451010101

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / çàêóï³âåëüíèê ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ç àâòîìîá³ëåì (ì³êðîàâòîáóñ) ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Тел. 2212394, 5371129

212041010105

ВОДІЙ АВТОГІДРОПІДІЙМАЧА /Êîìóíàëüíå ϳä-âî / Òåë.: 458-05-33, Тел. (063)8342217, 4580532

302541010103

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107081010105

КРАНІВНИК /Êîìóíàëüíå ϳä-âî / Òåë.: 458-05-33, Тел. (063)8342217, 4580532 302541010102

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / áåíçîâîçó ç ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â (ì. ѳìôåðîïîëü). Òåë.: (095)361-11-18. ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51 Тел. (044)5421771 106731020105

МАСТЕР СТО /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159 107081010103

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578 107581020402

МЕХАНІК Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)2324995

106581010104

МИЙНИКИ АВТО /Íà àâòîìèéêó / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

208281010101

ОПЕРАТОР АЗС /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771

106731020102

ОПЕРАТОР МИЙКИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771

106731020101

ПОЛІРУВАЛЬНИК АВТО /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332 107631020111

10562101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10682102

10760101

10767101

20967104

РАЗВАЛЬЩИК

УСТАНОВЩИК ГБО

/ÑÒÎ íà Îáîëîíè / íà óñëîâèÿõ àðåíäû èëè 50õ50 ïîäúåìíèêè, ðàçâàë Òåë.: (067)506-28-31, Тел. (067)4635483

/ÑÒÎ / (ãàçîáàëîííîå îáîðóäîâàíèå) ñ ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû - Ëåâûé áåðåã. Тел. (067)2093219

107671010102

СЛЮСАР ТО І РЕМОНТУ ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ АВТОМОБІЛІВ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

107631020109

СЛЮСАР З РЕМОНТУ ДВИГУНІВ АВТОМОБІЛІВ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332 107631020110

212061010101

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448

106651010101

ШИНОМОНТАЖНИКИ Òåë.: 462-27-31, 462-30-30, 462-27-67, (096)011-43-75. Тел. (066)3612809

211621010101

ЭКСПЕДИТОР â òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç/ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (094) 927-71-55, (095) 718-00-74 Тел. 3830155

21162101

21206101

10629101

10658101

211531030000

СЛЮСАР З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ

ЭКСПЕДИТОР

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332 107631020103

ТРАКТОРИСТИ /ÊÏ ÐÅÎ-2 / òåë.: 402-64-59 Тел. 4025138 000000220030

/Êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000-4500 ãðí + ïèòàíèå. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, (063)380-26-57. Тел. (096)6713437

211971020102

ЭКСПЕДИТОРЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï 4000 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

212211010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21047101

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК /Êîìóíàëüíå ϳä-âî / çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ III, IV ðîçð. Òåë.: 458-05-33, 458-05-32, Тел. (063)8342217

302541010101

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК 10568101

21049101

КомпаніїТОВ"Піт-СТОП Сервіс"потрібнінаробот

/ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ. Äìèòð³âêà, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì "Àêàäåìì³ñòå÷êî" Тел. 4086443

000000230054

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â

/ÏðÀò "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

ДР,безшідливихзвичо Тел.:(050)355-38-40,

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

105721010103

(098)211-34-48 10665101

10623101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ 4-6 ðîçðÿäó. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

107151010101

ВЕРСТАТНИКИ

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

/Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / ç ðåìîíòó òà ìîíòàæó êàáåëüíèõ ë³í³é V ðîçðÿäó. Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru, òåë.: 417-51-45 Тел. 4173529

107151010105

ГАЗОРІЗАЛЬНИК

000000230041

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

105681010101

ЗВАРЮВАЛЬНИК (АРГОНЩИК) /ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ. Äìèòð³âêà, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì "Àêàäåìì³ñòå÷êî" Тел. 4086443

000000230051

ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК З АВТОТРАНСПОРТУ

КАРКАСНИК

/"Êèåâãîðñàíòåõìîíòàæ" / òåë.: 529-03-06 Тел. 5291146

000000230022

/Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (äëÿ ìÿãêîé ìåáåëè). Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)4114474

212261010108

10768102

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

ЛИВАРНИК /ÏðÀò "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / íà ìàøèíè äëÿ ëèòòÿ ï³ä òèñêîì. ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

105721010104

107631020101

21091101

/Íà ϳä-âî / ïî ìîíòàæó âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 3716500

Срочнотреб ется:

Ó×ÅÍÈÊ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÀ

106741010102

ЕЛЕКТРО ЗВАРНИКИ

ÍÀÒßÆÍÛÕ ÏÎÒÎËÊÎÂ

Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)2324995

З\пдооворная Òåë.:

МЕХАНИКНАЛАДЧИК

ЕЛЕКТРО ЗВАРНИКИ

(096)302-44-36 20093101

ÐÀÁÎÒÀ

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ñð. ñïåö. (ìåõàíèê, òåõíè÷.), îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò, ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé, ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï îò 3500 ãðí. Тел. 5930472 212111010000

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ

106581010102

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / äåðåâîîáðîáíîãî îáëàäíàííÿ. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971 107151010106

10532101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

23022002

23052002

17842121

22872001

23012001

23102002

21902002

23062001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 32 (813)

23072001

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20052007

21782009

20222036

14652007

18142011

17302006

22862004

19782006

36

22662004

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 32 (813)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

23122001

22232004

04312013

20912006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 32 (813)

20182003

14892006

15722023

23112001

21252008

22902001

20712003

20112004

37


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20912007

22962001

05382125

23032001

22262001

22912003

38

21942002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 32 (813)


39

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

10765101

30254101

ОБРУБНИК МЕТАЛУ

СВАРЩИКИСБОРЩИКИ

СЛЮСАРРЕМОНТНИК

/ÏðÀò "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)5971957

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

105721010102

ОПЕРАТОР ПЕСКОСТРУЙНОГО СТАНКА /Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)4114474

210471010101

СЛЕСАРИСБОРЩИКИ 212261010107

ОПЕРАТОРИ АВТОМАТИЧНОЇ ТА Н\А ЛІНІЇ

/Êóçíå÷íàÿ ôèðìà / ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. Ç\ï: ñäåëüíàÿ, âûñîêàÿ. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48. Тел. (050)3322249

105691010102

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

СЛЕСАРЬ

ПАЯЛЬНИК ПЛАСТМАС

СЛЕСАРЬМЕХАНИК

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

105681010107

ПИЛОРАМЩИКИ ñ ÎÐ. Ç\ï: îò âûðàáîòêè (60 ãðí\êóá). Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáåä, óæèí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., Âàñèëüêîâñêèé ð-í, ïãò Êàëèíîâêà. Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Тел. (098)8223893

106231010101

ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛУ

107531010105

Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)5384498

/Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)4114474

Òåë.: (093)372-72-64, Åâãåíèé Âàëåðüåâè÷. Ìóæ. íå ñòàðøå 50 ëåò, ÎÐ, áåç â/ï. Ïÿòèäíåâêà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ç/ï îò 2700 ãðí. 107331010101

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò, ãðàôèê ðàáîòû 8:00-17:00, ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Тел. 5930472

СЛЮСАР /Ñåðåäíÿ øêîëà / (â áàñåéí). Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

ПОРЕЗЧИК ЗЕРКАЛ /Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)4114474

103561020203

СЛЮСАР

212261010105

/ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè Тел. 5930914 000000230034

СЛЮСАР З МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ 212261010102

САНТЕХНИК МОНТАЖНИК /Ñòðîèòåëüíî-èíæåíåðíàÿ êîìïàíèÿ / ñ îïûòîì ðàáîòû â íàïðàâëåíèÿõ: êàíàëèçàöèîííûå ñèñòåìû, âîäîñíàáæåíèå, îòîïëåíèå (òåïëûé ïîë). Âàäèì òåë.: (098)449-27-62, Тел. (066)3040070

Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)2324995

СЛЮСАРІ З ВИГОТОВЛЕННЯ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

105681010105

СЛЮСАРІСАНТЕХНІКИ

СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК

105721010101

ПОРЕЗЧИК ДСП

106591010000

СЛЮСАРІ

211811010104

212111020000

/ÏðÀò "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

Çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. ÄÐ â³ä 2-õ ðîê³â. Ç\ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (067)407-36-42. Тел. 5483432

106581010103

/ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

107151010103

105681010102

СЛЮСАРСАНТЕХНІК

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248 105681010103

СЛЮСАР МЕХАНОЗБІРНИХ РОБІТ /ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ. Äìèòð³âêà, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì "Àêàäåìì³ñòå÷êî" Тел. 4086443

212121010101

000000230052

/Íà ϳä-âî / Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 3716500

106741010101

СТОЛЯР /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Тел. (099)9581832, (096)7065735

107651010102

СТОЛЯР СТАНОЧНИК /Ïðîèçâîäñòâî ìåáåëè / íà ó÷àñòîê êîðïóñíîé ìåáåëè. Æåëàòåëüíî ìóæ. îò 25 ëåò, îïûò ðàáîòû, îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, áûñòðîòà â ðàáîòå. Ç/ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò. ÃÐ ñ 9:00 äî 18:00 ïí-ïò. Тел. (050)6991096

10733101

107681010101

СТОЛЯР СТАНОЧНИК /Ïðîèçâîäñòâî ìåáåëè / èëè áðèãàäà ìàñòåðîâ ïî âûïîëíåíèþ ðàçîâûõ çàêàçîâ íà ó÷àñòîê êîðïóñíîé ìåáåëè. Æåëàòåëüíî ìóæ. îò 25 ëåò, îïûò ðàáîòû, îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, áûñòðîòà â ðàáîòå. Ç/ï - % îò çàêàçà. ÃÐ ñ 9:00 äî 18:00 ïí-ïò. Тел. (050)6991096

107681020101

ТОКАР /ÒΠ"Àêðîí-Âàë" / 4-6 ðîçðÿäó. Ç/ï â³ä 4500 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â). ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)5011694

107561010101

10569101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10715101

10693101

10572101

10674101

10756101

ТОКАР

ЭЛЕКТРИК

/ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ. Äìèòð³âêà, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì "Àêàäåìì³ñòå÷êî" Тел. 4086443

/Â îôèñ òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó. / ÎÐ ïî ïðîôåññèè îò 5 ëåò. Îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè îáÿçàòåëüíî. Îôèñ â ð-íå ïë. Ïîáåäû. Тел. 4862199

000000230053

УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

107231020000

211871100000

ФРЕЗЕРОВЩИК /Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)4114474

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, Тел. 2532354, (096)0557794

211851010106

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

107531010104

ШЛІФУВАЛЬНИК /ÒΠ"Àêðîí-Âàë" / Ç/ï â³ä 5000 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â). ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)5011694

107561010102

ЭЛЕКТРИК Òåë.: (093)380-79-59, Âàäèì Ïåòðîâè÷. Ìóæ. íå ñòàðøå 50 ëåò, ÎÐ, áåç â/ï. Ïÿòèäíåâêà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ç/ï îò 2700 ãðí. 107331010102

ЭЛЕКТРИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010107

ÐÀÁÎÒÀ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ Возрастот40лет

449-21-52,

АндрейВасильевич 10644101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

106901020102

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 212261010106

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ:

Òåë.: (067)

ЭЛЕКТРИК

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîöïàêåò, ñïåöîäåæäà. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. 5930472

21041101

ЗАМЕРЩИК М\П

Òðåáóþòñÿ íà Ïð-òèå íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñ ïîëíîé çàíÿòîñòüþ ïî îáúåêòàõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Êèåâà è Êèåâñêîé îáë. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îïëàòà ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (098)9708290

107531010101

/Êóçíå÷íàÿ ôèðìà / Ç\ï: ñäåëüíàÿ, âûñîêàÿ. Òåë.: (044)574-06-06, Тел. (050)3322249, (050)3322248 105691010101

106891040000

КАМЕНЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 5376993

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÒΠ"ÄÈÏÐβÍÁÓÄ" / Ç\ï îò âûðàáîòêè. Тел. (050)3304025

106951010101

МАЛЯРЫ

/Áóä. îðãàí³çàö³ÿ "ÅÐÊÅÐ ÏËÞÑ" / Ç\ï â³ä âèðîá³òêó. Тел. (067)6599369

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

106901020103

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

ЗАМЕРЩИК

/Íà ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîêîíñòðóêöèé / (ïîëóàâòîìàò). Ç\ï ñäåëüíàÿ. Тел. 4615481

Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)7890707

210911010101

/ÎÎÎ "Óêî Áóä Ìåõàí³çàö³ÿ" / Ç\ï îò âûðàáîòêè. Тел. (067)6599369

211851010105

106891010101

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

КАМЕНЩИКИ

106931010107

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, Тел. 2532354, (096)0557794

БРИГАДА МУЛЯРІВ

/ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

211531140000

БЕТОНЩИКИ

105321010101

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

210901010103

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

211851010103

МОНОЛІТНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / (áðèãàäè). Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

106901020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10689101

10695101

10691101

ШВЕЯ /Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà ïî ïðîèçâîäñòâó êðåñåë / íà ïîøèâ, ñøèâ ðàñêðîåííûõ èçäåëèé. ÃÐ: íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, ç/ï îò 3000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (067) 657-50-55 Тел. 4912444

10690102

107511010101

ШВЕЯ (ïîðòíîé) ñ îïûòîì ðàáîòû. Ðàéîí: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (095)274-09-55. Тел. (097)5225969 21173101

МОНТАЖНИКИ

ПЛОТНИКИ

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé. Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 5376993

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / (îïàëóáêà). Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 5376993

МОНТАЖНИКИ

ПОКРІВЕЛЬНИКИ

/Íà Ïð-òèå / ñ àâòî è èíñòðóìåíòîì Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)3291006

/ÊÏ ÐÅÎ-2 / òåë.: 402-64-59 Тел. 4025138

106931010103

210201020107

МОНТАЖНИКИ Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)7890707

210901010102

ОБЛИЦЮВАЛЬНИКИ /Áóä. îðãàí³çàö³ÿ "ÅÐÊÅÐ ÏËÞÑ" / Ç\ï â³ä âèðîá³òêó. Тел. (067)6599369

106891010103

ПЛИТОЧНИКИ /Áóä. îðãàí³çàö³ÿ "ÅÐÊÅÐ ÏËÞÑ" / Ç\ï â³ä âèðîá³òêó. Тел. (067)6599369

106891010102

ПЛИТОЧНИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô. 326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

212131010101

21212101

106931010101

000000240029

СТРОПАЛЬНИК /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

107151010102

СТРОПАЛЬЩИКИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ СБОРЩИК ФАСАДОВ

Забезпеч ємо житлом

/Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / äëÿ øêàôîâ-êóïå. Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)4114474

Тел.: (067)406-57-93 , ст.м."ГероївДніпра"; (067)406-26-39, ст.м."Політехнічнийінститт"; (067)406-26-45, ст.м."Черніівсьа"

212261010104

21051101

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 5376993

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКИ

106931010104

УЧЕНИК МОНТАЖНИКА íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (096)3024436 200931010101

ШТУКАТУРЫ íà ãèïñîâóþ øòóêàòóðêó. Îïëàòà ñäåëüíàÿ, âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Òåë.: (097)724-32-35. Тел. (097)9467176 211731010101

ЭКСКАВАТОРЩИК Âîçðàñò îò 40 ëåò. Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, Тел. (067)4492152

211851010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

106441010101

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ШВЕИ ñ ÎÐ (ïîøèâ ñïåöîäåæäû). Ìåñòî ðàáîòû: ð-í Òðîåùèíà. Ç\ï 2500-3000 ãðí. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (044)207-35-21, Тел. (067)2097617

107311010101

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

212021020105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20333101

11 ПАКУВАЛЬНИКИ

АВТОМОЙЩИКИ

ГОРНИЧНАЯ

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü. ×îë.\æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), Тел. (068)5302620, (063)8766652

ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îïëàòà â % - âûñîêàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: ì."Áåðåñòåéñêàÿ", òåë.: (063)406-01-15; ð-í Îáîëîíü, óë. Ìàéîðîâà, òåë.: (093)503-10-56; ì. "Ïåòðîâêà", òåë.: (093)200-04-53; ì. "Îáîëîíü", "Êàðàâàí", Тел. (097)8224546

Òåë.: 237-90-89. Тел. (063)2379089

212021020104

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Тел. 2330291, (098)9060525

211151010101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ - âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, Тел. (093)2108256, 3600138 209891050000

АВТОМИЙНИКИ

107601010101

ВАНТАЖНИК /ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè Тел. 5930914

000000270036

ВАНТАЖНИКИ

211751040000

АВТОМОЙЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)3732777 210371010101

ÐÀÁÎÒÀ

208761010102

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

ВАНТАЖНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020114

ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ Òðåá.: ÎÐ íà ñêëàäàõ. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû îò ñò. ì. "Íèâêè". Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", ïãò Ñòîÿíêà, 21-é êì Æèòîìèðñêîé òðàññû, ñêëàäñêîé êîìïëåêñ West Gate Logistic, áëîê 2D (15 ìèí. îò ñò. ì. "Íèâêè"). Êîíòàêòíûå ëèöà - Ñåðãåé, òåë.: (050)960-50-18. Þðèé, Тел. (050)6415714

211971020103

ГРУЗЧИКИ íà ñêëàä (ìóæ÷èíû 20-35 ëåò). Ç\ï îò 4000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Âîçëå óë. Áåðåçíåâàÿ, 12 (Ëåâûé áåðåã). Тел. 5676238, 5940164

ГРУЗЧИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

107001060108

ГРУЗЧИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, Тел. (099)3291006, (098)6746101

302531020105

107211020101

ДВОРНИК /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 8:00-15:30, ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 2000 ãðí. Тел. 5930472 211871040000

ДВОРНИК /Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

210121010110

ДВІРНИК /Äåòñêèé ñàä N 535 / Ç/ï 1500 ãðí. âóë. Æìà÷åíêà, 10 Тел. 5438261 000000270023

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 134 / Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í Тел. (096)4540924 000000270028

ГРУЗЧИКИ

Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (093) 104-56-52 Тел. (067)4457246

211811010102

/Êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 250 ãðí\äåíü. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, (063)380-26-57. Тел. (096)6713437

210201020101

ВАНТАЖНИКІВ

Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)5384498

ГРУЗЧИК

106271020101

107571020111

ijâ÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ - âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, Тел. (093)2108256, 3600138

ГРУЗЧИКИ

/Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï 200 ãðí./ äåíü. Òåë.: (050)920-23-45, Тел. (067)7440635, (063)3965376

212221010105

ДВІРНИКИ /ÊÏ ÐÅÎ-2 / òåë.: 402-64-59 Тел. 4025138 000000270031

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


43

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10719101

10630101

ПОМІЧНИКИ ВИХОВАТЕЛІВ /Äèòÿ÷èé ñàäîê / Òåë.: 400-90-70, Тел. 4003015

103461010102

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Ïåêàðíÿ-êàâ'ÿðíÿ "Ãàëèöüêèé øòðóäåëü"/ Тел. (050)4241818

211581020105

10688102

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

КОНСУЛЬТАНТЫ

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Þëèé Àëåêñååâè÷, Тел. (050)3433426

107581020101

ДОРОЖНІЙ РОБІТНИК

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)3291006

210201020103

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

107631020105

ЖІНКИ /Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ð., ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â, äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200000 ãðí. Âèìîãè: ìàòè âëàñíó äèòèíó, ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Ìåä. îáñòåæåííÿ, òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (050)185-06-62, (067)421-58-60. Тел. (044)2294626

211321020101

ЖІНКИ, ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)3625363

210531020101

ЗАМЕРЩИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)3291006

210201020104

КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

211691010102

КОНТРОЛЕР АВТОСТОЯНКИ

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 211531120000

ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

107631020106

КУХОННИХ РОБІТНИКІВ Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (093) 104-56-52 Тел. (067)4457246

302531020108

ЛИСТОНОШІ /Óêðïîøòà / á-ð Ëåïñå, 34, òåë.: 230-08-22 Тел. 4975205

000000270019

/Óêðïîøòà / á-ð Ëåïñå, 34, òåë.: 230-08-22 Тел. 4975205

000000270020

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ. Ç\ï 2000 ãðí. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

212041010104

ПОСУДОМОЙЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ 4/4, óðîâåíü ç/ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

211611020114

ОПЕРАТОРИ ПК /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373

208331010103

107571020103

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7/7. Óðîâåíü Ç/ï - âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

211611020116

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

107571020110

МОЙЩИЦА /ðåñòîðàí óçáåêñêîé êóõíè / Óë. Ñåìåíà Ñêëÿðåíêî, 9. Òåë.: (050)840-52-52, Тел. (098)7917519

210191020104

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (äíåâíàÿ, ñóòî÷íàÿ) Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005

211561020106

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / (âàíòàæíèê³â). Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, ( 0 5 0 ) 3 4 0 - 1 4 - 6 7 , 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

20117101

107201010103

ПАРКУВАЛЬНИК /ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè Тел. 5930914

000000270035

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ПРТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 211531050000

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 8:00-17:00, ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 2000 ãðí. Тел. 5930472 211871050000

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿ : 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291 107201010107

ПРИБИРАЛЬНИК /Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü, çàéíÿòèõ ïðèáèðàííÿì âîêçàëüíèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru, òåë.: 417-51-45 Тел. 4173529

000000270042

ПРИБИРАЛЬНИК В ОФІС /Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / Ðåçþìå íà å-mail: olpkps@yandex.ru, òåë.: 417-51-45 Тел. 4173529

000000270043

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÈ ÂÒÎÐÑÛÐÜß Можно без ОР. Оплата сдельная.

Тел.:(095)830-12-77 10627101

21018101

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ìÿñîïåðåðàáîòêà / â ìÿñíîé öåõ. Ç\ï 2000-3500 ãðí. Тел. (096)2346899

107391010101

РАЗНОРАБОЧИЙ

10663101

20828101

/Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà ïî ïðîèçâîäñòâó êðåñåë / íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Òåë.: (067) 657-50-55 Тел. 4912444

107511010102

ПРИБИРАЛЬНИК САНВУЗЛІВ

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ

РАБОТНИКИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6, ÒÐÖ "Áîëüøåâèê", ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (îòäåë ïåðñîíàëà). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЙ

ПРИЙМАЛЬНИКІВ ТОВАРУ

РАБОЧИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (093) 104-56-52 Тел. (067)4457246

107631020107

107631020104

ПРИБИРАЛЬНИК(ЦЯ) /óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà àäðåñîþ: ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ï-êò. Ãðèãîðåíêà, 40. personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (093)2301669

211901010104

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020202

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ÄÑ N 96 / âóë. Êðàñíîï³ëüñüêà, 19 Тел. 4345539

000000270013

ПРИБИРАЛЬНИЦЯПОСУДОМИЙ НИЦЯ /ðåñòîðàí / Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Тел. (098)3513063

000000270049

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020108

107571020107

302531020104

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, êàðüåðà. Ç/ï îò 3700 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

212221010104

ПРОДАВЦІ /óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà àäðåñîþ: ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ï-êò. Ãðèãîðåíêà, 40. personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (093)2301669

211901010103

ПРОДАВЦІПРОМОУТЕРИ /â³ää³ë ïàðôóìå𳿠/ ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà", ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, ì. "Âîêçàëüíà"; ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", ïð-ò Ïåðåìîãè, ì. "Íèâêè". ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí\13 äí³â. Тел. (096)2585880

211981010101

ПРОМОУТЕРИ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)7926843 211141020101

ÐÀÁÎÒÀ

РАЗДАТЧИКИ ЛИСТОВОК Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)7890707

210901010106

/Ïåêàðíÿ-êàâ'ÿðíÿ "Ãàëèöüêèé øòðóäåëü" / ç³ çíàííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Тел. (050)4241818

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708 211691010101

Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)2353174 201571010000

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙ ДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893 209891090000

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

107001060104

РАЗНОРАБОЧИЕ Òðåáóþòñÿ íà Ïð-òèå íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñ ïîëíîé çàíÿòîñòüþ ïî îáúåêòàõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Êèåâà è Êèåâñêîé îáë. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îïëàòà ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (098)9708290

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙ ДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893 211751050000

РІЗНОРОБОЧИЙ /ÏðÀÒ ÏÌÊ-6 "Ïîä³ëüñüêñ³ëüáóä" / áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í 1 ì³ñÿöü. Тел. (04577) 41282

000000270047

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ

Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)7890707

îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)4101517

РАЗНОРАБОЧИЕ

СЕРВЕРБИЛЕТЕР

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, Тел. 2532354, (096)0557794

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

105321010102

РАЗНОРАБОЧИЕ

211471010101

210901010107

211851010104

211581020101

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 9:00-16:30, ïðîâåäåíèå ìåëêèõ ðåìîíòíûõ ðàáîò. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 2000 ãðí. Тел. 5930472 211871060000

211531070000

000000270037

212161020101

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / íà ë³òí³é ïåð³îä Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè Тел. 5930914

РАЗНОРАБОЧИЙ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Âðåìåííàÿ ðàáîòà íà 1 ìåñ. Ãðàôèê ðàáîòû 9:00-18:00, ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 3000 ãðí. Тел. 5930472 211871080000

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Тел. (050)4114474, (044)3837560

212261010101

201171010129

СЕРВЕРБИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 2325542

211111010102

СОРТУВАЛЬНИКИ /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971 107151010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


45

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ УБОРЩИЦА Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6:00 äî 11:00. Ç/ï 1300 ãðí. Тел. 4862199 107231030000

УБОРЩИЦЫ /Â îôèñíûé öåíòð / Ãîëîñååâñêèé ð-í. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (050)3827523

106631010101

УКЛАДАЛЬНИКПАКУВАЛЬНИК /Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Ãîëäåí ijñòð³áüþøí" / (ñìò. Ãîñòîìåëü, âóë. Ëåí³íà, 141-Ñ). Ðîáîòà ïîçì³ííà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàÿâíà ðîçâîçêà. Òåë.: (067)215-90-85, Тел. (044)3777494

107641020101

УПАКОВЩИКИ

11 КУР'ЄРИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

212021020102

КУРЬЕР /Êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 5000-5500 ãðí. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (096)6713437, (063)3802657

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

211871090000

УПАКОВЩИКИ ðóëîíîâ òóàëåòíîé áóìàãè è ñàëôåòîê â Êèåâ. Ì/æ. Áåç ÎÐ. ÃÐ: âàõòà. Îïëàòà 390 ãðí. â äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå+ïèòàíèå. Òåë.: (067) 195-79-27 Тел. 3618763 302511020000

УПАКОВЩИКИ êèåâñêèõ òîðòîâ â êîðîáêè Êèåâ. Ì/æ, áåç ÎÐ. ÃÐ 7/7, 15/15. Îïëàòà åæåíåäåëüíî: 3000 ãðí. çà íåäåëþ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (067) 740-71-86 Тел. 3621248 302511040000

ФАСОВЩИЦЫ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ІНТЕРВ'ЮЄРИ

ДЕВУШКИ

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

/"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 3000 ó.å. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)3096915

211691010103

211971020104

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 3000 ãðí. Тел. 5930472

Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)5384498

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 7:00-16:00, ðàáîòà ïî Êèåâó. Âûäàåòñÿ ïðîåäíîé. Ç/ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-71, Тел. 2055114, 2055125 212111040000

КУРЬЕРЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï 200 ãðí./ äåíü. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

207491020101

212221010102

КУРЬЕРЫ ПО ГОРОДУ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï 3600 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

212211010104

КУРЬЕРЫКОНСУЛЬТАНТЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï îò 3600 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

212221010103

МОТОКУРЬЕР 211811010101

ЧЛЕН БРИГАДИ РЕСТОРАНУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Êðèëà" / (ðîáîòà ó äåííó, í³÷íó çì³íè, íà êóõí³, íà ñåðâ³ñ³, â çàë³). Ìîëîä³, åíåðã³éí³ ëþäè, ìîæëèâî áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 114 (ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà"), òåë.: (050)312-15-61; Ñïàñüêà, 5 (ì. "Êîíòðàêòîâà ïë."), òåë.: (050)764-58-96; Ãîðüêîãî, 47 (ì. "Îë³ìï³éñüêà"), òåë.: (066)216-53-00; ÒÐÖ "Äð³ì Òàóí" (ì. "̳íñüêà"). Äçâîíèòè ç 8.00 äî 22.00. Тел. (099)1002556

/"EXMOTO" / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (050)3593479

107011020101

107111020101

10573101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ  НЕ ВИГАДКА, 21120101

à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 105731010101

ДЕВУШКИ ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)3096915

212051020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)2282229 211491020101

10701102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

20749102

21035101

21068101

21149102

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 40000 ãðí. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (063)055-16-83. Тел. (067)7222029

210351010101

МАССАЖИСТКИ / ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)2834328

210551010101

МАССАЖИСТКИ 21205102

СОТРУДНИЦ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ Åñëè âû ïîëíû ñèë è ýíåðãèè, âû õîòèòå çàðàáàòûâàòü, âû õîòèòå ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå, à ãëàâíîå õîðîøèå äåíüãè ìû æäåì âàñ! Ãðàôèê ñâîáîäíûé. Òåë.:(093)783-15-68. Тел. (067)2431497

212251010101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)4621091

210681010101

/"Ìàãèÿ ãðàöèè" / Âîçðàñò îò 20 ëåò, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Ðàáîòà ïîñìåííî. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òðåáîâàíèÿ: ïðèâëåêàòåëüíàÿ âíåøíîñòü, îáàÿòåëüíîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ç/ï îò 4000 ãðí. Òåë.:(066)311-38-61, (096)613-96-20.www.graces-mass.kiev.ua Тел. (044)3629542 211421010101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ ïðèãëàøàþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Ç\ï äî 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì.Òåë.: (063)454-40-98, (099)780-98-34. Тел. (098)9878334 209631010101

21225101

ÐÀÁÎÒÀ

99991251

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


47

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21147101

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ  ÖÅÍÒÐÅ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé

Ст.м."Позня и", ст.м."Лыбидс ая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Л ьяновс ая", ст.м."ТарасаШевчен о".Уютнои омфортно. Òåë. (066)575-76-12,

Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийс ая",ст.м."Крещати ", ст.м."ПалацУ раина".Спер словия,всябытоваятехни а, чисто,ютно,хозяй а. Òåë. (063)433-13-44,

(063)960-33-31

ОБЩЕЖИТИЕ ой о-места600-750рнвмесяц; омнаты1300-1600рнвмесяц. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

(096)252-40-79

21065102

21065101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ

500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)6883705

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138

ï³ä ÑÒÎ. Íàäàºìî áàçó ê볺íò³â. Òåë.: (067)232-49-95. Тел. (067)4028459

210651010101

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ:

(066)719-53-87, (098)635-01-90

21064101

20963101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН

211751060000

КОЙКОМЕСТА В ЦЕНТРЕ

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138 209891110000

äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)6350190

210651020101

106581020101

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)2524079

210661010101

СДАМ КОЙКОМЕСТО Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)9603331

210641010101

21066101

21184101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ МІНДОХОДІВ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ «Íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ïëàòíèêàì ïîäàòê³â. Òåëåôîííà ë³í³ÿ «Ïóëüñ» Äëÿ ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ôàõ³âö³ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ùîäíÿ íàìàãàþòüñÿ âäîñêîíàëþâàòè øëÿõè, ùî âåäóòü äî óñï³øíî¿ ñï³âïðàö³. Îñòàíí³ì ÷àñîì íàäàííÿ êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿ ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò ñòຠâñå á³ëüø ïîïóëÿðíèì ³ çàãàëüíîâæèâàíèì. Ïðàö³âíèêè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïðàêòèêóþòü àêòèâíå ïðîâåäåííÿ ²íòåðíåò-êîíôåðåíö³é ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â. Íàñë³äêîì òàêèõ êîíôåðåíö³é º îòðèìàííÿ ïëàòíèêàìè ÿê³ñíèõ ðîç’ÿñíåíü. Òàê íåùîäàâíî â³äáóâñÿ ÷åðãîâèé ²íòåðíåòä³àëîã çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ Ëþáîâ³ Âëàäèñëàâ³âíè Ñèäîðåíêî ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â íà òåìó: «Íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ïëàòíèêàì ïîäàòê³â. Òåëåôîííà ë³í³ÿ «Ïóëüñ». ϳä ÷àñ ïðÿìîãî ñï³ëêóâàííÿ Ëþáîâ Âëàäèñëàâ³âíà íàäàëà âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ íàéàêòóàëüí³ø³ ç íèõ: ×è ïîòð³áíî ïåðåóêëàäàòè äîãîâ³ð ïðî ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ó çâ’ÿçêó ³ç çì³íîþ ïîñàäîâèõ îñ³á ÞÎ? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ñò.6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ» ñåðòèô³êàò êëþ÷à ì³ñòèòü òàê³ îáîâ’ÿçêîâ³ äàí³: íàéìåíóâàííÿ òà ðåêâ³çèòè öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â (öåíòðàëüíîãî çàñâ³ä÷óâàëüíîãî îðãàíó, çàñâ³ä÷óâàëüíîãî öåíòðó); çàçíà÷åííÿ, ùî ñåðòèô³êàò âèäàíèé â Óêðà¿í³; óí³êàëüíèé ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñåðòèô³êàòà êëþ÷à; îñíîâí³ äàí³ (ðåêâ³çèòè) ï³äïèñóâà÷à - âëàñíèêà îñîáèñòîãî êëþ÷à; äàòó ³ ÷àñ ïî÷àòêó òà çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ÷èííîñò³ ñåðòèô³êàòà; â³äêðèòèé êëþ÷; íàéìåíóâàííÿ êðèïòîãðàô³÷íîãî àëãîðèòìó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ âëàñíèêîì îñîáèñòîãî êëþ÷à; ³íôîðìàö³þ ïðî îáìåæåííÿ âèêîðèñòàííÿ ï³äïèñó. Çã³äíî ï.5.1 ²íñòðóêö³¿ ç ï³äãîòîâêè ³ ïîäàííÿ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏÀ Óêðà¿íè, ïëàòíèê ïîäàòê³â îòðèìóº â áóäü-ÿêîìó âêëþ÷åíîìó äî ñèñòåìè ïîäàííÿ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ àêðåäèòîâàíîìó öåíòð³ ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè â³äêðèòèõ êëþ÷³â ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà, ùî ìàþòü ïðàâî ï³äïèñó (êåð³âíèêà, áóõãàëòåðà), òà ïå÷àòêè ï³äïðèºìñòâà. Îñîáèñò³ êëþ÷³ çíàõîäÿòüñÿ íà êëþ÷îâèõ (åëåêòðîííèõ) íîñ³ÿõ, ùî çáåð³ãàþòüñÿ â òàºìíèö³. ³äïîâ³äíî äî ²íñòðóêö³¿ ïëàòíèê ïîäàòêó ìîæå íàä³ñëàòè äî îðãàíó ̳íäîõîä³â çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó ïîäàòêîâ³ äîêóìåíòè â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, ï³ñëÿ òîãî ÿê ç îðãàíîì ̳íäîõîä³â óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî âèçíàííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, à òàêîæ îðãàíó ̳íäîõîä³â íàäàíî ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè â³äêðèòèõ êëþ÷³â, ñôîðìîâàí³ àêðåäèòîâàíèì öåíòðîì ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â.

Çã³äíî ç ðîçä³ëîì 6 ïðèì³ðíîãî äîãîâîðó ïðî âèçíàííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð 䳺 äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ÷èííîñò³ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â â³äêðèòèõ êëþ÷³â. ßêùî ïëàòíèê ïîäàòê³â ïîäຠäî îðãàíó ̳íäîõîä³â íîâ³ ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè ÅÖÏ, öåé äîãîâ³ð ââàæàºòüñÿ ïðîëîíãîâàíèì äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ÷èííîñò³ íîâèõ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â êëþ÷³â. ßêùî ó ïëàòíèêà ïîäàòê³â âèíèêàþòü çì³íè îáë³êîâèõ äàíèõ, òîáòî çì³íþºòüñÿ êåð³âíèöòâî (äèðåêòîð, ãîëîâíèé áóõãàëòåð àáî îñîáà, óïîâíîâàæåíà âåñòè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê), òî ó ñòðîê äî ìîìåíòó ïîäàííÿ íàñòóïíî¿ åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³ ïîòð³áíî îòðèìàòè íîâ³ ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè â³äêðèòèõ êëþ÷³â íà ïîñàäîâèõ îñ³á ïëàòíèêà, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ï³äïèñó äîêóìåíò³â. Ïðè çì³í³ äèðåêòîðà ó ïëàòíèêà ïîäàòê³â íåîáõ³äíî ïåðåóêëàñòè äîãîâ³ð íà íîâó ïîñàäîâó îñîáó. ßêùî äîãîâ³ð «Ïðî âèçíàííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â» óêëàäàºòüñÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³, òî ÅÖÏ ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà éîãî ïîñàäîâèõ îñ³á ³ìïîðòóþòüñÿ â áàçó ñåðòèô³êàò³â ðàçîì ç äîãîâîðîì. Òîìó, äëÿ ³ìïîðòóâàííÿ â áàçó ñåðòèô³êàò³â íîâîãî ÅÖÏ çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð íåîáõ³äíî áóäå ïåðåóêëàñòè. ßê³ îáîâ’ÿçêîâ³ ðåêâ³çèòè ïîâèíåí ì³ñòèòè ô³ñêàëüíèé çâ³òíèé ÷åê «Z-çâ³ò»? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ï. 14 Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18.02.02 ¹ 199 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ âèìîã ùîäî ðåàë³çàö³¿ ô³ñêàëüíèõ ôóíêö³é ðåºñòðàòîðàìè ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é äëÿ ð³çíèõ ñôåð çàñòîñóâàííÿ» ÷åêè âñ³õ çâ³ò³â ïîâèíí³ ì³ñòèòè òàê³ çàãàëüí³ ðåêâ³çèòè: - íàçâó ³ àäðåñó ãîñïîäàðñüêî¿ îäèíèö³; - ³íäèâ³äóàëüíèé íîìåð ïëàòíèêà, ïåðåä ÿêèì äðóêóþòüñÿ âåëèê³ ë³òåðè «ÏÍ». Ó ðàç³ êîëè ñóá’ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå çàðåºñòðîâàíèé ÿê ïëàòíèê ÏÄÂ, çàì³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî íîìåðà ïëàòíèêà ïîâèíåí áóòè íàäðóêîâàíèé ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ (äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á) àáî ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð çã³äíî ç ÄÐÔÎ (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á), à çàì³ñòü ë³òåð «ÏÍ» - ë³òåðè «²Ä»; - ô³ñêàëüíèé íîìåð ðåºñòðàòîðà, ïåðåä ÿêèì äðóêóþòüñÿ âåëèê³ ë³òåðè «ÔÍ»; - çàâîäñüêèé íîìåð ðåºñòðàòîðà; - ëîãîòèï âèðîáíèêà. ×è íåîáõ³äíî ÞÎ ùîðîêó ïîäàâàòè ðåºñòðàö³éíó êàðòêó äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ â³äîìîñòåé ïðî òàêó ÞÎ? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ï.1 ñò.4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â», äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â – çàñâ³ä÷åííÿ ôàêòó ñòâîðåííÿ àáî ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàñâ³ä÷åííÿ ôàêòó íàáóòòÿ àáî ïîçáàâëåííÿ ñòàòóñó ï³äïðèºìöÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ, à òàêîæ â÷èíåííÿ ³íøèõ ðåºñòðàö³éíèõ ä³é, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ öèì Çàêîíîì, øëÿõîì âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàïèñ³â äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó. Çã³äíî ³ç ï.63.1 ñò.63 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îáë³ê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â âåäåòüñÿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ íàðàõóâàííÿ, ñâîº÷àñí³ñòþ ³ ïîâíîòîþ ñïëàòè ïîäàòê³â, íàðàõîâàíèõ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é, äîòðèìàííÿ ïîäàòêîâîãî òà ³íøîãî çàêîíîäàâñòâà, êîíòðîëü çà äî-

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

òðèìàííÿì ÿêîãî ïîêëàäåíî íà îðãàíè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Çã³äíî ³ç ï.11 ñò.19 Çàêîíó þðèäè÷íà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà ïîäàâàòè (íàäñèëàòè) ùîðîêó ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, ùî íàñòຠçà äàòîþ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç íàñòóïíîãî ðîêó, äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ â³äîìîñòåé ïðî þðèäè÷íó îñîáó ðåºñòðàö³éíó êàðòêó ïðî ï³äòâåðäæåííÿ â³äîìîñòåé ïðî þðèäè÷íó îñîáó. Ó ðàç³ íåïîäàííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè íàäõîäæåííÿ ¿é â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè ïðî ï³äòâåðäæåííÿ â³äîìîñòåé ïðî þðèäè÷íó îñîáó äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð ïîâèíåí âíåñòè äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó çàïèñ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíèõ â³äîìîñòåé äàòîþ, ÿêà âñòàíîâëåíà äëÿ ÷åðãîâîãî ïîäàííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè ïðî ï³äòâåðäæåííÿ â³äîìîñòåé ïðî þðèäè÷íó îñîáó (ï.14 ñò.19). ×è ìîæíà çâåðòàòèñü íà «Ïóëüñ» íà ïðåäìåò ìèòíèõ ïèòàíü? ³äïîâ³äü: ̳í³ñòåðñòâî äîõîä³â òà çáîð³â Óêðà¿íè çä³éñíèëî ðåáðåíäèíã ³íòåðàêòèâíîãî ñåðâ³ñó «Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿», ÿêèé â³äòåïåð ïðèéìຠçâåðíåííÿ ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó íå ò³ëüêè ç ïîäàòêîâèõ, à é ç ìèòíèõ ïèòàíü. Ñåðâ³ñ «Ïóëüñ» çàïðîâàäæåíî ùå â ñ³÷í³ 2012 ðîêó. ³í ïîïåðåäæóº: òðóäíîù³ â ñï³ëêóâàíí³, íåêîðåêòíå ñòàâëåííÿ, ïåðåâèùåííÿ ïîâíîâàæåíü, íåÿê³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Çà ÷àñ ñâ ðîáîòè «Ïóëüñ» çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå íå ò³ëüêè ÿê åôåêòèâíèé ñåðâ³ñ äëÿ ïëàòíèê³â, ÿêèé ïðàöþº çà ïðèíöèïîì call-back - çâîðîòí³é äçâ³íîê ïðî ðåçóëüòàò, à é ÿê ïîâíîö³ííèé êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð. Çàâäÿêè îíîâëåíîìó «Ïóëüñó» òåïåð º ìîæëèâ³ñòü âèð³øèòè ñóïåðå÷ëèâ³ ïèòàííÿ, ùî âèíèêàþòü íå ò³ëüêè ó ñôåð³ àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â, à é ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ ³ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ. Íîìåð ö³ëîäîáîâî¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ îíîâëåíîãî ñåðâ³ñó «Ïóëüñ»: (044) 284-00-07. ×è ïåðåäáà÷åíà àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàñòîñîâóâàííÿ ÐÐÎ, ÿêèé íå âêëþ÷åíèé äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ÐÐÎ? ³äïîâ³äü: Çà ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ó ñôåð³ òîðã³âë³ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã çã³äíî ñò.26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ó ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã». Ïîñàäîâ³ îñîáè òà ïðàö³âíèêè òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ñôåðè ïîñëóã, ïðèòÿãóþòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 155 ïðèì. 1 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàñòîñîâóâàííÿ ðåºñòðàòîðà ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, ÿêèé íå âêëþ÷åíèé äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é. Ïîñàäîâ³ îñîáè ïðèòÿãàþòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ðîçì³ð³ - â³ä ï’ÿòè äî äåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Çà 䳿, â÷èíåí³ îñîáîþ, ÿêó ïðîòÿãîì ðîêó áóëî ï³ääàíî àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñòÿãíåííþ çà òàê³ æ ïîðóøåííÿ, - òÿãíóòü çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â ðîçì³ð³ - â³ä äåñÿòè äî äâàäöÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ñïðàâè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³, çîêðåìà, ñòàòòåþ 155 ïðèì. 1 Êîäåêñó ðîçãëÿäàþòü ñóää³ ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ì³ñò³, ì³ñüêèõ ÷è ì³ñüêðàéîííèõ ñóä³â â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 221 Êîäåêñó.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


49

ÁÓÄÓªÌÎ ÊÀÐ'ªÐÓ

БУДУЄМО КАР'ЄРУ: поради молодим спеціалістам НАЙПЕРСПЕКТИВНІША ПРОФЕСІЯДЛЯМОЛОДІ  õîä³ ñâ ä³ÿëüíîñò³ ÿ ïðèä³ëÿþ äóæå áàãàòî óâàãè ïèòàííÿì, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç ï³äáîðîì ïåðñîíàëó. ² ðåãóëÿðíî ñòèêàþñÿ ç òàêîþ ïðîáëåìîþ êåð³âíèê³â ³ ï³äïðèºìö³â, ÿê íåñòà÷à ïðîäàâö³â. Ç îäíîãî áîêó, ðèíîê ïðàö³ ïðîïîíóº ¿õ ó äîñèòü âåëèê³é ê³ëüêîñò³, àëå, ÿêùî ïîäèâèòèñÿ ç ³íøîãî áîêó, à ñàìå ç áîêó ðîáîòîäàâöÿ, âèáèðàòè îñîáëèâî ³ íåìà ç êîãî. Òîáòî ³ñíóþ÷èé íà ñüîãîäí³øí³é ìîìåíò êîíòèíãåíò ïðîäàâö³â àáî ìàëîïðîôåñ³éíèé, àáî íå â쳺 ïðàöþâàòè åôåêòèâíî, àáî âèìàãຠíåïîì³ðíî âèñîêîãî ð³âíÿ îïëàòè ïðàö³, ïðè öüîìó ÿê³ñíî íå â³äïîâ³äຠïîòð³áíèì âèìîãàì. Ó çâ'ÿçêó ç öèì õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî: • ïðîôåñ³éí³ ïðîäàâö³ çàâæäè áóäóòü çàòðåáóâàí³; • íà òë³ âèïàäêîâèõ ëþäåé ïðîäàâåöüïðîôåñ³îíàë ìîæå âèìàãàòè çà ñâîþ ðîáîòó âèñîê³ ãîíîðàðè; • çàðîá³òîê ïðîäàâöÿ, âêëþ÷àþ÷è ïðå쳿 ³ â³äñîòêè, ìîæå ö³ëêîì êîíêóðóâàòè ç äîõîäîì äð³áíèõ ³ äåÿêèõ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìö³â, ïðè öüîìó ïðèïóñêàþ÷è íàáàãàòî á³ëüøó ñâîáîäó ³ ìåíøó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Õî÷ó òàêîæ îñîáëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî îâîëîä³ííÿ íàâè÷êàìè ³ ÿêîñòÿìè ïðîôåñ³éíîãî ïðîäàâöÿ ñèëüíî äîïîìîæå ó âèð³øåíí³ áàãàòüîõ æèòòºâèõ çàâäàíü. Ùî ÿ êîíêðåòíî ï³ä öèì ðîçóì³þ: • âì³ííÿ âïëèâàòè äîïîìîæå âàì äîìîâëÿòèñÿ ³ ìîòèâóâàòè ³íøèõ ëþäåé íà âèêîíàííÿ ïîòð³áíèõ äëÿ âàñ ä³é; • àêòèâí³ñòü äîçâîëèòü æèòè ÿñêðàâî ³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

íàñè÷åíî, öå ñòîñóºòüñÿ ³ ðîáîòè, ³ â³äïî÷èíêó, ³ â³äíîñèí, òà ³íøèõ ñôåð æèòòÿ; • âàøà â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóäå ïðèòÿãóâàòè äî âàñ ëþäåé, ÿêèì âè çìîæåòå äîâ³ðÿòè; • âì³ííÿ ïðîòèñòîÿòè ñòðåñàì ³ íåâäà÷àì äîçâîëèòü âàì äîñÿãòè òèõ âèñîò ó æèòò³, ïðî ÿê³ âè ìð³ºòå; • íàâèê êîðåêòíîãî â³äñòîþâàííÿ ñâî¿õ ³íòåðåñ³â ó áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿ äàñòü âàì ìîæëèâ³ñòü áóòè ïåðåìîæöåì. Òàêîæ ìåí³ ïîñò³éíî äîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äàòè íà îäíå ³ òå æ ïèòàííÿ: ùî ïîòð³áíî ðîáèòè, ùîá ï³äíÿòè ïðåñòèæí³ñòü ïðîôåñ³¿ "Ïðîäàâåöü"? ² ùîá ó "ïðîäàæíèêè" éøëè íå ò³, õòî á³ëüøå í³äå íå çì³ã ïðèëàøòóâàòèñÿ, à ùîá äî ðîáîòè â ö³é ñôåð³ ä³éñíî ïðàãíóëè. ² ùîá îñíîâàì ö³º¿ ïðîôåñ³¿ ä³éñíî ÿê³ñíî íàâ÷àëè â ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ïðè öüîìó ðîçêðèâàþ÷è âàæëèâ³ ïñèõîëîã³÷í³ òîíêîù³ ðîáîòè ç ïîêóïöåì, ðîçâèâàþ÷è áàçîâ³ íàâè÷êè âïëèâó íà ëþäåé, à òàêîæ íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 ó ñôåð³ ïðîäàæ³â. Çàãàëîì, ïèòàííÿ, ÿêå òàê ÷è ³íàêøå çà÷³ïຠïðåñòèæ äàíî¿ ïðîôåñ³¿ ñåðåä ìîëîä³ òà ñòóäåíò³â. Ñêàæó ïðÿìî, íà ì³é ïîãëÿä, ùîá ï³äâèùèòè ïðåñòèæí³ñòü "ïðîäàæíèêà" ÿê ïðîôåñ³îíàëà, ïðè÷îìó ñàìå â ñôåð³ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ïðîäàæ³â,

âçàãàë³ í³÷îãî ðîáèòè íå ïîòð³áíî. Ñïðàâà â òîìó, ùî æèòòÿ âæå ñàìî äàâíî âñå ðîçñòàâèëî íà ñâî¿ ì³ñöÿ. Ïîäèâ³òüñÿ íàâêîëî. Âè áà÷èòå, ùî â³äáóâàºòüñÿ? Ìàéæå âñ³ ðîçâèíåí³ êðà¿íè Çàõîäó ïîâí³ñòþ çàëåæàòü â³ä ïðîäàæó. Çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè ÑØÀ 75% âñ³º¿ ïðàö³ â êðà¿í³ ñüîãîäí³ - íå ô³çè÷íà ïðàöÿ. Öå ³ ë³êàð³, ³ þðèñòè, ³ ô³íàíñèñòè ³... â òîìó ÷èñë³ ïðîäàâö³. À ÿê æå êðà¿íè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ? À öå â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ - ïðîñòî äæåðåëî äåøåâî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè. Ìàéæå âñå âèðîáíèöòâî âæå âèòåêëî â ö³ êðà¿íè. ² òàì ñêëàëàñÿ òàêà ñèòóàö³ÿ, êîëè âñÿ ô³çè÷íà ïðàöÿ ïðîñòî â³ääàºòüñÿ íà àóòñîðñ â ðîçâèíåí³ êðà¿íè. ×îìó òàêå â³äáóâàºòüñÿ? À âñå íàñïðàâä³ äóæå ïðîñòî: äëÿ òîãî, ùîá çàéìàòèñÿ áóäü-ÿêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó ñôåð³ ðîçóìîâî¿ ïðàö³, íåîáõ³äíî àáî äîâãèé ÷àñ âïåðòî âèâ÷àòè âèñîê³ òåõíîëî㳿, ùîá îòðèìàòè äîñòàòíüî êëàñíó îñâ³òó, àáî â÷èòèñÿ ïðîäàâàòè. ² ò³, õòî íå íàâ÷èâñÿ í³ òîìó, í³ ³íøîìó, çìóøåí³ îïóñêàòèñÿ íà ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, â³ääàâàòè ñåáå, ñâ³é ÷àñ ³ ñèëè íà àóòñîðñèíã òèì, õòî íàâ÷èâñÿ. ² ïîä³áíèì ÷èíîì ñàìå æèòòÿ âñå ðîçñòàâëÿº ïî ñâî¿õ ì³ñöÿõ. Ðîçóìíèì ëþäÿì öå íå òðåáà ïîÿñíþâàòè - âîíè âæå äàâíî âñå çðîçóì³ëè ³, â³äïîâ³äíî, êîðèñòóþòüñÿ öèì ñîá³ íà áëàãî. À ñêîðî ³ âñ³ ³íø³ ïîòèõåíüêó ñòàíóòü äîõîäèòè äî öüîãî. Ñïðàâà â òîìó, ùî âèõîäó ³íøîãî íåìàº: àáî òè îòðèìóºø âèñîêîòåõíîëîã³÷íó îñâ³òó, àáî

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50 Çâè÷àéíî æ, ìîëîä³ íå âèñòà÷ຠäîñâ³äó. òè íàïðàöüîâóºø íàâè÷êè â îáëàñò³ ïðîäàæ³â, àáî îáñëóãîâóºø æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü À äå éîãî âçÿòè, ÿêùî íå áåðóòü íà ðîáîòó? ßê áóòè? Ïðî öå òðîõè ï³çí³øå. äâîõ ïåðøèõ. Äëÿ ïî÷àòêó ðîçáåðåìî ïîìèëêè, ÿê³ äîÏðèïóñòèìî, âè íå áàæàºòå áóòè ïðî- ïóñêàþòü íîâîñïå÷åí³ ôàõ³âö³ ïðè ïðèéîì³ íà ñòîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ. Ïðè öüîìó, ÿêùî âàì ðîáîòó, òà é íà ñàì³é ðîáîò³, ÿêùî ïîùàñòèïåðåâàëèëî çà 25 ðîê³â, ìîæëèâ³ñòü îòðè- ëî âëàøòóâàòèñÿ. ìàòè õîðîøó îñâ³òó âæå íàâðÿä ÷è âèïàäå. Òà é ÷àñó öå çàéìå ñò³ëüêè, ùî íà îòðèìàííÿ 1. Çàâèùåí³ àìá³ö³¿, áàæàííÿ çíàéòè âèâëàñíîãî äîñâ³äó éîãî çàëèøèòüñÿ íå òàê ñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó â³äðàçó. Àìá³ö³¿ - öå âæå áàãàòî. ßêùî âè íå âîëî䳺òå ÿêèìè- äîáðå, àëå... Áàãàòî õòî ïðîñòî íå áàæຠíàíåáóäü âèäàòíèìè çä³áíîñòÿìè, òî äàíèé â÷àòèñÿ äàë³, âäîñêîíàëþâàòè ñåáå â îáðàí³é øëÿõ âàì òàêîæ çàêðèòèé. ïðîôåñ³¿. Öå íåáàæàííÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà çàë³çîáåòîííó ñòåëþ, ÿêà çàêðèâຠìîæëèâ³ñòü Çàëèøàºòüñÿ îäíå - íåîáõ³äíî íàâ÷èòèñÿ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ïðîäàâàòè.  óìîâàõ æîðñòîêî¿ êîíêóðåíö³¿ ñó÷àñíîãî ñâ³òó âèñîêèõ òåõíîëîã³é ãîëîâ2. Î÷³êóâàííÿ øâèäêîãî ïðîñóâàííÿ êàíèì ³ îñíîâíèì çàâäàííÿì äëÿ áóäü-ÿêîãî ð'ºðíèìè ñõîäàìè. Ïðîñóâàþòüñÿ ò³ëüêè ò³, âèðîáíèêà º ïðîäàæ ñâîãî òîâàðó. ² òîìó õòî áàæຠïîäîëàòè ï. 1. Êåð³âíèêè áåðóòü âèñîêîêëàñí³ ïðîôåñ³îíàëè "ïðîäàæíèêè" ìîëîäèõ ëþäåé íà ïîñàäè ç ìîæëèâ³ñòþ ï³äâèçàâæäè áóäóòü çàòðåáóâàí³. ùåííÿ, àëå â³äñóòí³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ ñèëüíî ãàëüìóº öåé ð³ñò. ² êîëè íåìຠïðîãðåñó, Òîìó ìîÿ îñîáèñòà äóìêà òàêà: áóäü-ÿê³ íåìຠ³ ï³äâèùåííÿ çàðîá³òêó, ³ çãîäîì öå ìîæå ñïåö³àëüí³ ä³¿ äëÿ ï³äâèùåííÿ ïðåñòèæó ïðèçâåñòè äî çâ³ëüíåííÿ. äàíî¿ ïðîôåñ³¿ âçàãàë³ íå ìàþòü í³ÿêîãî ñåíñó. À ìîëîäèì ëþäÿì, ÿê³ çáèðàþòüñÿ 3. Íàõàáñòâî, çàðîçóì³ë³ñòü ³ ñàìîâïåââñòóïàòè äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â àáî íåí³ñòü. ßêùî ö³ ðèñè íå ï³äêð³ïëåí³ çíàííÿìè ùîéíî çàê³í÷èëè ¿õ, îñîáèñòî ÿ ðåêîìåí- ³ ïðîôåñ³îíàë³çìîì, òî ñï³âáåñ³äà çàê³í÷óºòüñÿ äóþ çâåðíóòè óâàãó íà öþ ïåðñïåêòèâíó í³÷èì. Òàêîãî ñï³âðîá³òíèêà í³õòî íå çàõî÷å ãàëóçü. ² âñå âèùåâèêëàäåíå ëèøå ï³äòâåð- áà÷èòè ó ñåáå â êîëåêòèâ³. äæóº ìîþ òî÷êó çîðó. ßê æå îòðèìàòè áàæàíó ðîáîòó, ïðîñóâàÎëåêñàíäð Áåëàíîâñüêèé, àâòîð ãëîáàëü- òèñÿ êàð'ºðíèìè ñõîäàìè ³ äîìàãàòèñÿ óñï³íî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ êåð³âíèê³â ìàëîãî õó ³ âèñîêèõ çàðîá³òê³â? Îñü äåÿê³ á³çíåñó "Ïðîäàæè ÷óæèìè ðóêàìè". Êåð³- ïîðàäè, ñë³äóþ÷è ÿêèì º âåëèêà âíèê, á³çíåñ-òðåíåð, ìîòèâàòîð ³ îðãàí³çà- éìîâ³ðí³ñòü ïðîôåñ³éíî ðåàë³çóòîð. Ç 1996 ðîêó çàéìàºòüñÿ ñòâîðåííÿì ³ âàòè ñåáå: âåäåííÿì ð³çíèõ á³çíåñ³â ïðîäàæ³â, íàáîðîì 1. Íà ñï³âáåñ³ä³ ïîâàæàéòå ³ ìîòèâàö³ºþ ïåðñîíàëó, ðîçâèòêîì ô³ë³àëüòîãî, õòî ¿¿ ïðîâîäèòü. Âåä³òü íèõ ìåðåæ. ñåáå âïåâíåíî, àëå íå ñàìîâïåâСТАТИНОВИМ íåíî. Áóäüòå ñêðîìí³, àëå äàâàéòå АБРАМОВИЧЕМ çðîçóì³òè, ùî âè ñòî¿òå á³ëüøîãî. Ðèíîê ïðàö³ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ìຠð³çêèé Çàðàç ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ º ìàñà ïîä³ë íà â³êîâ³ êàòåãîð³¿. ïîðàä, ÿê óñï³øíî ïðîéòè ñï³âáåñ³äó. Âèâ÷³òü ¿õ ³ çàñòîñóéòå. Ïåðøà ÷àñòèíà - öå ìîëîä³ ôàõ³âö³, ÿê³ íåùîäàâíî çàê³í÷èëè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, äðóãà 2. Ïðîïîíóéòå êîíêðåòí³ - çð³ë³ ëþäè, íàâ÷åí³ äîñâ³äîì òà îáòÿæåí³ çíàííÿ, íàâè÷êè. Ðîçêðèéòå â³êîì. ² ÿêùî äëÿ äðóãî¿ êàòåãî𳿠áàæàííÿ ïðà- êðàù³ ðèñè âàøîãî õàðàêòåðó. öþâàòè, ðîçâèâàòèñÿ ³ ïðèíîñèòè êîðèñòü ðîáîòîäàâöþ ñòàíóòü ãîëîâíèìè àðãóìåíòàìè 3. Âèáèðàéòå òàê³ êîìïàí³¿ â ïîçèòèâíîìó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðàöåâ- ³ ïîñàäè â íèõ, äå âè ä³éñíî ëàøòóâàííÿ, òî ìîëîäèì ôàõ³âöÿì íàáàãàòî çìîæåòå óäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ ñêëàäí³øå îòðèìàòè ðîáîòó, íåçâàæàþ÷è íà çíàííÿ. ², â³äïîâ³äíî, ï³äâèùóñèëó, çäîðîâ'ÿ ³ ìîëîä³ñòü. âàòè êâàë³ô³êàö³þ, ïðîõîäèòè íàâ÷àííÿ. Ó ÷îìó á³äà ìîëîä³? Ó òîìó, ùî çàíàäòî ñèëüí³ â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ ñòåðåîòèïè, êîëè 4. Ïîãîäæóéòåñÿ íà íåâåëèâñ³ ïåðåêîíàí³, ùî ìîëîä³ ëþäè âèõîâàí³ ò³ëüêè êó çàðïëàòó, àëå ç ïåðñïåêòèíà íèçüêîÿê³ñíîìó çàõ³äíîìó ê³íåìàòîãðàô³ âîþ ðîñòó, í³æ â³äðàçó íà ïðè³ íà êîìï'þòåðíèõ ³ãðàõ. Äî òîãî æ áàãàòî ñòîéíó, àëå ô³êñîâàíó. Íàïðèêðîáîòîäàâö³â âïåâíåí³, ùî íàâ÷àëèñÿ þí³ ëàä, îòðèìóþ÷è 2-3 òèñÿ÷³ ãðèôàõ³âö³ ï³ä ÷àñ ÷èñëåííèõ îñâ³òí³õ ðåôîðì, ³ âåíü, ÷åðåç ïàðó ðîê³â (à òî é ÿê³ñòü îñâ³òè íå â³äïîâ³äຠíàëåæíîìó ð³âíþ. øâèäøå - âñå çàëåæèòü â³ä âàñ) âè

ÐÀÁÎÒÀ

ÁÓÄÓªÌÎ ÊÀÐ'ªÐÓ ï³äí³ìåòåñÿ äî 7-8 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Öå êðàùå, í³æ â³äðàçó îòðèìóâàòè 5 òèñÿ÷ ³ âñ³ ðîêè áóòè íà öüîìó ð³âí³. Ìîëîä³ ôàõ³âö³ - öå áëàãîäàòíèé ´ðóíò, ³ áåç àìá³ö³é ³ òàëàíòó òóò íå îá³éòèñÿ. Âàæëèâî, ùîá ðîáîòîäàâö³ ðîçóì³ëè, ùî âîíè ìîæóòü âèðîñòèòè ç "ìîëîäíÿêó" ÿê³ñíèõ, âèñîêîêëàñíèõ ïðîôåñ³îíàë³â, ãîòîâèõ âèâîäèòè ¿õ á³çíåñ íà á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü. Íåäàëåêîãëÿäí³ êåð³âíèêè çíèùóþòü õîðîø³ çàäàòêè ³ "âèðîùóþòü" íåðîá ³ íåâäàõ. Âàì, ìîëîä³ çäîáóâà÷³, ìîæíà ïîðàäèòè âèáèðàòè òàêîãî ðîáîòîäàâöÿ, ÿêèé â³äïîâ³äຠâàøèì ö³ííîñòÿì, àäæå ñàìå âè áóäåòå íåñòè ¿õ â íàâêîëèøí³é ñâ³ò ³ äîòðèìóâàòèñÿ ¿õ. Âáèðàéòå ³íôîðìàö³þ, ï³äâèùóéòå ð³âåíü âàøî¿ êîìïåòåíö³¿. Ìîæëèâî, ñàìå âè ñòàíåòå íàñòóïíèì Àáðàìîâè÷, Ìåäâåäºâèì, Ïðîõîðîâèì ... ijéòå! Îëåêñàíäð Áåëàíîâñüêèé - àâòîð ãëîáàëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ êåð³âíèê³â ìàëîãî á³çíåñó "Ïðîäàæè ÷óæèìè ðóêàìè". Êåð³âíèê, á³çíåñ-òðåíåð, ìîòèâàòîð ³ îðãàí³çàòîð. Ç 1996 ðîêó çàéìàºòüñÿ ñòâîðåííÿì ³ âåäåííÿì ð³çíèõ á³çíåñ³â ïðîäàæ³â, íàáîðîì ³ ìîòèâàö³ºþ ïåðñîíàëó, ðîçâèòêîì ô³ë³àëüíèõ ìåðåæ. Çà ìàòåð³àëàìè www.career.ru

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.


51

ÄÎDzËËß

17 ÑÅÐÏÍß

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 12.08-14.08.2013 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 10.00

«ÊÓÄÈ ÑÕÎÂÀËÎÑÜ ÑÎÍÅ×Êλ «ÌIÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» «ÌÀÍÄвÂÊÀ Ó ÂÑÅѲһ «ÍÅÁÎ ² ÑÂßÒÀ»

18 ÑÅÐÏÍß 11.00 «ÀÑÒÐÎÍÎÌ²ß ÄËß Ä²ÒÅÉ» 14.00 «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ»* 16.00 «×ÀвÂÍÀ ÏÀ˲ÒÐÀ ÂÑÅѲÒÓ»* 18.00 «ÂÑÅÑÂ²Ò Î×ÈÌÀ ÒÅËÅÑÊÎÏÀ ÕÀÁÁËÀ» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

«Å˲DzÓÌ». 2D

14.00 18.00 11.50

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÎÇÁÐΪͲ ÒÀ ÍÅÁÅÇÏÅ×Ͳ. 2D

15.50 22.00 20.00

«ÇÀÊËßÒÒß». 3D ÌÀËÈÉ ÇÀË

11.00 13.00

«R.I.P.D. ÏÐÈÌÀÐÍÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». 2D «ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 2D

17.20 15.10 19.30 21.40

«ÇÀÊËßÒÒß». 3D «ÎÇÁÐΪͲ ÒÀ ÍÅÁÅÇÏÅ×Ͳ». 2D «Å˲DzÓÌ». 2D

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 12.08-18.08.2013 ð. 11.40 13.40 15.50 17.20 19.20 21.20

«Å˲DzÓÌ» «ÏÐÈÌÀÐÍÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ – R.I.P.D.» «Í²Ê×ÅÌÍÈÉ ß - 2» «Å˲DzÓÌ» «Å˲DzÓÌ» «ÏÐÈÌÀÐÍÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ – R.I.P.D.»

ʳíîòåàòð

«Ëåéïö³ã» «R.I.PD.ÏÐÈÌÀÐÍÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 3D «ÎÇÁÐΪͲ ÒÀ ÍÅÁÅÇÏÅ×Ͳ» «ÐÎÑÎÌÀÕÀ» 3D «ÑÌÓÐÔ²ÊÈ 2» «ÒÓÐÁλ «Å˲DzÓÌ»

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 15.08-18.08.2013 ð. «ÏÈÏÅÖ 2» «ÌÅÐÇËÀß ÇÅÌËß» «ÏÀÐÀÍÎÉß» «ÂÈÇÀÍÒÈß» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

99992031

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹32 • 12 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÄÎDzËËß ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №32 (2013г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №32 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Advertisement