Page 1

ยน 28 (1052) 16.VII-22.VII 2018 รฐ.

32752002

24642033

03562017

32652002

32472003

31352005

32462001

32252003

32082003


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

32332001

19062012

29552030

30852004

29042003

24992006

07932046

29862006

32742001

22742178

26842008

2

15432054

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 28 (1052)


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21027101

21071101

10592103

20623101

10792101

10792102

10732101

10701102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

21034101

10756101

21075101

10734101

3

ÐÀÁÎÒÀ


4

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10760103

20963101

10701101

10680101

ÐÀÁÎÒÀ

10796101

20877103

21072101

20955101

20995101

21041102

10737101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

5

21041105

21041108

21069106

21069107

21041107

21069108

21069105

21041106

21069104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

21069103

21041109

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

6

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 28 (1052) 16 ëèïíÿ 2018 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74/75 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: ofis@riu.com.ua vakans@riu.com.ua

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

³ääðóêîâàíî: ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä”, 21034, ì. ³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À. Òåë.: (0432)55-63-97, 55-63-98 Çàìîâëåííÿ: 1819227 Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладах вКиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.3 ñò.7

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.7

ç ðåàë³çàö³¿; àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè; ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.8

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.8

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ñò.8

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.8

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.14

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ÊÀÔÅ, ÁÀÐÈ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.14

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.14 êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.17

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.8

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.8 ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.9

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñèíãó

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.9

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ñò.9

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

ñò.10

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.10

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÁÅÇÏÅÊÀ, ÑÈËβ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

ñò.10

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³-êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.12

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ËÎòÑÒÈÊÀ, ÌÈÒÍÈÖß, ÑÊËÀÄ

ñò.13

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.21 ñò.24

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.26

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðèâåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.27

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍί ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ

ñò.27

àãåíòè; âàíòàæíèêè; ïðèáèðàëüíèö³; âàõòåðè; äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³; ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü; ãàðäåðîáíèêè; ñòîðîæ³; ³í.; íàäîìíà ðîáîòà; êóð’ºðè; ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.27

Êåð³âíèêè àãðîêîìïàí³¿; àãðîíîìè; òåõíîëîãè; ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè; òðàêòîðèñòè; ìåõàí³çàòîðè; êîíþõè; çîîòåõí³êè; âåòåðèíàðè; ðîá³òíèêè òåïëèöü; ñàä³âíèêè; îçåëåíþâà÷³ òà ³í.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.27

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.32

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.34

îðåíäà æèòëà; òðàíñïîðòí³ òà ìåä ïîñëóãè; ìàñàæ; îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò; ðåìîíòè; áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

7

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10118201

99991047

10414101

99990506

10782101

10553101

НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНО ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010103

ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ 10783101

/Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020109

ЭКСПЕРТОЦЕНЩИК â ëîìáàðä. Ç\ï: îò 8000 äî 10600 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñ îïûòîì è áåç (îáó÷àåì + ñòèïåíäèÿ). Òåë.: (050)398-58-04, Тел. (050)3985805

20825101

20963102

АДМИНИСТРАТОР

ФАХІВЦІ, ЯКИМ ЗА 55 Âèäàâíè÷à ô³ðìà ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó êîíñóëüòàíòîì ïî ðåêëàì³. Âèìîãè: áàæàíî åêîíîì³÷íà àáî ãóìàí³òàðíà îñâ³òà, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Ðîáîòà â îô³ñ³ (òåëåôîí, ²íòåðíåò). Ç\ï: âèñîêà (óçãîäæóºòüñÿ íà ñï³âáåñ³ä³). ÃÐ: ïí.-ïò. (9.00-18.00). Ð-í: ñò. ì. "Øóëÿâñüêà". Âàëåíòèíà, Тел. (067)3287155 209631010101

Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ð-íû: Õàðüêîâñêèé, Øåâ÷åíêîâñêèé. Òåë.: (067)416-99-48, (068)387-66-97 Тел. (068)3078603, (098)6144611 209611010101

МЕНЕДЖЕР З КАДРІВ І РЕЖИМУ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26 Тел. (093)3430165, (044)4022827

104141010101

107821010101

ЭКСПЕРТЫОЦЕНЩИКИ /Ðàáîòà â ã. Îäåññà /  ëîìáàðä. Ç\ï: îò 6000 ãðí çà 15 ñìåí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòèïåíäèÿ. Îáó÷åíèå (3-7 äíåé) â ã. Êèåâ (ïðîåçä è ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò ôèðìû). Òåë.: (050)398-58-04, Тел. (050)3985805 107831010101

99991121

20828101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

БУХГАЛТЕР

/ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõí. îáîðóäîâàíèÿ. Ç\ï: 10000 ãðí (ñòàâêà + % îò ïðîäàæ). Àêòèâíûå ïðîäàæè, ïîèñê çàêàç÷èêîâ. Çíàíèå ÏÊ. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 208571010102

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26 Тел. (093)3430165, (044)4022827 104141010102

107571010104

99990525

20834101

99990506

АДМИНИСТРАТОР

БРОШУРУВАЛЬНИЦЯ

Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Æåëàòåëüíî æåíùèíà äî 50 ëåò, ñ ïðèÿòíîé âíåøíîñòüþ. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, îáùèòåëüíîñòü. Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (067)4043925

/Âèäàâíèöòâî ç äðóêàðíåþ / Ç\ï: 6000-7000 ãðí. Ð-í: ³äðàäíèé. Тел. (097)2879711 209681010103

ВЫСЕЧНИК

208251010103

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ñ ÎÐ. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

ДЕЛОВОД /Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ (ã. Âèøíåâûé) / Íà àïòå÷íûé ñêëàä. ÃÐ: ïí.-ïò. (ñ 9.00 äî 18.00). Ç\ï: 6500 ãðí (ñêàíèðîâàíèå ñåðòèôèêàòîâ, îáðàáîòêà äîêóìåíòîâ). Òåë.: (050)641-01-22, Тел. (044)2398640

106491010105

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ïðîåêòíî-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

107911010107

ДИСПЕТЧЕРЫ /Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / Ñ ÎÐ è áåç ÎÐ (íàó÷èì), çíàíèå ÏÊ, êîððåêòíîñòü. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708 105731010102

ДИСПЕТЧЕРЫ /ÔÎÐÑÀÆ ÒÀÊÑÈ / ÏÊ-ïîëüçîâàòåëü. Ð-í: Äàðíèöà. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñ ÎÐ è áåç. Íîâè÷êàì ïîìîùü â îáó÷åíèè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Áåç îáÿçàëîâîê. Тел. (096)3900202 205821020103

МЕНЕДЖЕР ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè. Ç\ï: 5000-9000 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Тел. (050)7445094

209631020101

ОПЕРАТОР /Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ / ñall-öåíòðà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073

/Âèäàâíèöòâî ç äðóêàðíåþ / íà ìàøèíó Romayor. Ç\ï: ã³äíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Ð-í: ³äðàäíèé. Тел. (097)2879711 209681010101

105531010105

ИНЖЕНЕРМЕХАНИК 20960101

ОФІСМЕНЕДЖЕР /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç"/ Тел. (095)7433949 108001010102

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОФИС

/ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ç\ï: 8000 ãðí + ïðåìèÿ. Çíàíèå ïðîãðàìì Dialux, SolidWorks, AutoCAD, 3Ds MAX. Ïîñòðîåíèå 3D ìîäåëåé, îñâåùåíèå, âûïîëíåíèå ÷åðòåæåé. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com

ДРУКАР НА ТРАФАРЕТНИЙ ЛАК /Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / (àâòîìàò, ëèñòîâèé êàðòîí). ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: 12000-15000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462 107881010104

107571010105

Ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì. Îáó÷åíèå. Êàðüåðà. Äîõîä: äî 9000 ãðí + ïðåìèè. Òåë.: (097)389-25-38, (095)094-67-08, Тел. (063)2925428 208341010101

СЕКРЕТАРРЕФЕРЕНТ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 104141010103

ІНЖЕНЕР КВПІА /Íà ϳä-âî / ÃÐ: ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00 (ñá., íä. - âèõ³äí³). Çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ: â³ä 10000 ãðí. Ìîíòàæ, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, îðåíäà ñïåöòåõí³êè. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (067)4420307 107611010104

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26 Тел. (093)3430165, (044)4022827

ОПЕРАТОР ПОЛІГРАФІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ /Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 12000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462 107881010102

104141010105

106041010115

ІНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

ОФИСКОНСУЛЬТАНТ

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

Ïî ïðèåìó çâîíêîâ. Îáó÷åíèå. Êàðüåðà. Âûñîêèé äîõîä. Ðàáîòà íà ÏÊ è ñ äîêóìåíòàìè. Òåë.: (097)389-25-38, (095)094-67-08, Тел. (063)2925428

105531010101

ІНЖЕНЕРМЕХАНІК

208341010102

БУХГАЛТЕР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010111

СПЕЦІАЛІСТ /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" / Ïî äåá³òîðñüê³é çàáîðãîâàíîñò³. Тел. (095)7433949 108001010103

99990523

ÐÀÁÎÒÀ

ДРУКАР

(ìåòàëîîáðîáêà). Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Тел. (097)9252107, (050)2461260 105761010108

ІНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010104

20968101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775 Срочнотреб ется

-ПЕЧАТНИК -ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА Опытработыот1ода. Возраст22-40лет. З\п:1 00 0 0рн.Киев,Бортничи.

Тел.:(096)428-57-99 21029102

9

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР Ç/ï: îò 9000 ãðí + %. Ãð: 9.00 - 21.00, 2/ 2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607 207361020101

МАСТЕР ïî ìàíèêþðó, ïåäèêþðó, íàðàùèâàíèþ. Ç/ ï: îò 9000 ãðí + %. Ãð: 9.00 - 21.00, 2/2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607 207361020102

МАСТЕРАПАРИКМАХЕРА /Ñåòü ïàðèêìàõåðñêèõ "Ïðîñòî Ïåðóêàðíÿ" / Ãàðàíòèÿ ç\ï: 8000-12000 ãðí. ÎÐ îò 4 ëåò. Тел. (067)4690188 110361010101

99990506

10788101

11036101

ВРАЧАНЕСТЕЗИОЛОГ Â êëèíèêó ýôôåðåíòíîé òåðàïèè. Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (097)483-40-95, Тел. (044)5753220 210731010101

ЖІНКИ /Öåíòð ñóðîãàò. ìàòåðèíñòâà "Ìàìà Âñ³ì" / ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ çà äîíîðñòâî ÿéöåêë³òèí, â³ê 18-29 ð. - 22000-32000 ãðí; çà ñóðîãàò. ìàòåðèíñòâî, â³ê: 18-39 ð. - äî 540000 ãðí. ÎÁÎÂ`ßÇÊÎÂÀ ÍÀßÂͲÑÒÜ ÂËÀÑÍί ÄÈÒÈÍÈ! "Öåíòð ñóðîãàòí. ìàòåðèíñòâà "Ìàìà Âñ³ì". http://surmama.in.ua ì. Êè¿â, êë³í³êà ðåïðîäóêò. ìåäèöèíè. Òåë.: (098)865-81-84, (095)769-54-79, Тел. (093)5386719

10649101

ОПЕРАТОР ТИГЕЛЬНОГО ПРЕСА

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА

/Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 12000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462 107881010101

ПЕРЕПЛЕТЧИЦЫ /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: îò 5500 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010102

Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà. Âîçðàñò 22-40 ëåò. Ç\ï: 10000 ãðí. Êèåâ, Áîðòíè÷è. Тел. (096)4285799 210291020102

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010101

206181020101

20736102

ПОМІЧНИК ОПЕРАТОРА /Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462 107881010103

ПЕЧАТНИК Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà. Âîçðàñò 22-40 ëåò. Ç\ï: 10000 ãðí. Êèåâ, Áîðòíè÷è. Тел. (096)4285799 210291020101

РЕЗЧИК /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ñ ÎÐ. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010106

ПЕЧАТНИК /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / ñ ÎÐ. Ç\ï: 15000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

УЧЕНЬ ДРУКАРЯ /Âèäàâíèöòâî ç äðóêàðíåþ / Ç\ï: ã³äíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Ð-í: ³äðàäíèé. Тел. (097)2879711

106491010103

209681010102

10729102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10596102

10597101

20740102

10617102

21031101

10659102

ІНСТРУКТОРИ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / (ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Àêâàïàðê"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 108071020119

21073101

10826101

10731101

ОПЕРАТОРЫ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020106

20928101

ФЕЛЬДШЕР /Â ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ / Âàõòîâûé ìåòîä. Ð-í: Âûøãîðîäñêèé (50 êì. îò ã. Êèåâà).

Тел. (067)6567098 209281010101

ÐÀÁÎÒÀ

ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

10526102

/ îõðàííîå àãåíòñòâî / (ìóæ÷èíû è æåíùèíû). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äíåâíûå, ñóòî÷íûå ïîñòû, âàõòà. Æèëüå, ôîðìåííàÿ îäåæäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Áåç ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ç\ï: îò 8200 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (099)264-24-62, (098)264-24-64, (097)588-87-94, Тел. (099)4927303 107311010102

10593102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11

10621101

ОХОРОННИКИ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 108071020103

10766102

ОХОРОННИКИ

10598101

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 104141010106

ОХОРОНЦІ /"Òåðèòîð³ÿ ì³í³ìàëüíèõ ö³í" / ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Â²ÄÊÐÈÒÒß! Ï-ò Ñ. Áàíäåðè, 21-Â, á³ëÿ ÒÖ "ÃÎÐÎÄÎÊ". Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674

ОХОРОННИКИ

207341020102

/ îõîðîííó êîìïàí³þ "Îõîðîíà Ïðåì³óì" / Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà ç/ï. Òåë.: (044)292-28-28, Тел. (063)2614522 105261020101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Ãðàô³ê ðîáîòè: äåííèé, äîáîâèé, âàõòà. Ç\ï: ã³äíà, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (044)501-61-13, (096)965-33-86, Тел. (099)1634588

ОХОРОННИКИ

10834101

10837101

107891020101

/ ïðåñòèæíó îõîðîííó ñòðóêòóðó / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ç/ ï: ïðîãðåñóþ÷à, áåç çàòðèìîê ç âèïëàòîþ. ÃÐ: ð³çí³ (äîáîâ³, äåíí³, í³÷í³), à òàêîæ âàõòà - 30\15, ç\ï: 6160 ãðí. Òåë: (044)594-14-41, (067)242-17-72, (067)434-54-94, Тел. (067)5553465 105971010101

ОХОРОННИКИ / îõîðîííó ô³ðìó (ì. Êè¿â) / Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 60 ð. ÃÐ: 5/5 - 300 ãðí/çì³íà; äîáà/òðè - 500 ãðí/çì³íà; äåííèé, ç 8.00 äî 18.00 - 200 ãðí â äåíü. Òåë: (044)484-25-18, Àëüîíà. Тел. (044)4845989 105981010101

ОХОРОННИКИ ×îëîâ³êè ³ æ³íêè. Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíîìàí³òíèé. Ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, ôîðìà ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂÀ. Тел. (097)7601316, 098)1094012 206141010101

20614101

/Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020108

ОХРАННИКИ / îõðàííîå àãåíòñòâî / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äíåâíûå, ñóòî÷íûå ïîñòû, âàõòà. Æèëüå, ôîðìåííàÿ îäåæäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Áåç ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ç\ï: îò 8200 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (099)264-24-62, (098)264-24-64 Тел. (099)4927303, (097)5888794 107311010101

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "Àãåíö³ÿ "Ïàðòíåð" / Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55-òè ðîê³â. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ëåñÿ Ïåòð³âíà, Тел. (050)3807820

ã. Êèåâ. Ãðàôèê ðàáîòû: 2/4. Îïëàòà çà ñìåíó: 420-450 ãðí. Àëåêñåé, òåë.: (067)257-64-35; Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (097)9304458

/Ðîáîòà ó Êèºâ³ / Ðåñòîðàí ó æ\êîìïëåêñ³. ÃÐ: 1\2. Ç\ï: 500 ãðí\äîáà + õàð÷óâàííÿ. ³òàë³é Âàñèëüîâè÷. Òåë.: (067)827-13-38 108341010101

ОХОРОННИКИ /Ðîáîòà ó Êèºâ³ / Íà áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê. Ãíó÷êèé ãðàô³ê. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷. Òåë.: (067)827-13-04

107321010101

ОХРАННИКИ /Íîâûé "Smart house" / Âîçðàñò æåëàò. äî 45 ëåò; ÎÐ â îõðàíå; îòëè÷íàÿ ôèç. ôîðìà; îòâåòñòâåííîñòü; îòñóòñòâèå ÂÏ. Îáÿçàííîñòè: îõðàíà æèëîãî êîìïëåêñà; ÷åòêîå âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé. Ç/ï: 800 ãðí/ ñìåíà. ÃÐ: 1/2 (10 ñìåí). Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ, ñïåöîäåæäà. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî.Ð-í: ã. Êèåâ, ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Тел. (067)2253742

108341010102

ОХОРОНЕЦЬ

ОХОРОННИКИ

Ç\ï: â³ä 6 äî 9 òèñ. ãðí. íà ì³ñÿöü. ÃÊ "Íàòàí³åëü" â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ô³çè÷íî çäîðîâ³ ïðàö³âíèêè (ìîæëèâî áåç ÄÐ). ϳäâî çàáåçïå÷óº ïðàö³âíèê³â ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó, õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì. Âèïëàòà ç\ï ñâîº÷àñíî, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Òåë.: (097)322-60-55, Тел. (066)1052566

/Õîëäèíã "ÀÒËÀÍÒ" / ÃÐ - 1\2, 1\3, 2\4, äåíí³ çì³íè, âàõòà (15\15, 20\10). Ç\ï - çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè (çàëåæèòü â³ä îá'ºêòó òà ãðàô³êó ðîáîòè), ìîæëèâà ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì. Çàáåçïå÷åííÿ ôîðìîþ. ì. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, áóä. 3, îô.77 (Êàðàâàºâ³ Äà÷³). Òåë.: (067)327-78-99, Тел. (067)2198778

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

105931020101

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

ОХОРОННИКИ

210641010102

/Îõðàííàÿ ôèðìà / Ðàáîòà ïî Êèåâó è Êèåâñêîé îáëàñòè. ÃÐ: ñóòêè\äâîå, äíåâíûå, 2 äíÿ\4 äíÿ, 15\15 äíåé. Ç\ï: îò 6000 äî 10000 ãðí (â çàâèñèìîñòè îò ÃÐ è îáüåêòà). Òåë.: 0800-303-021 (áåñïëàòíî ñ ëþáîãî îïåðàòîðà)

ОХОРОННИКИ

107661020101

10789102

ОХРАННИКИ

106171020101

209951010101

ОХОРОННИКИ

ОХРАННИКИ

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ (ì. Êè¿â) / (÷îëîâ³êè). ÃÐ: 1\2, 2\4. Ç\ï: â³ä 450 ãðí\çì³íà. Ôîðìà çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Ñîö. ïàêåò. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ - Òåë.: (098)373-16-26, Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ Тел. (098)6903077

ÃÐ: âàõòà - 15\15, 10\10, 20\20, ïî äîãîâîðåííîñòè. Ç\ï: îò 300 ãðí\12 ðàáî÷èõ ÷àñîâ. Êèåâ, Îäåññà, Ëüâîâ, Áîãóñëàâ. Ñóòî÷íûå ïîñòû â Êèåâå. ÃÐ: 2\2, 3\3, 2\4. Ç\ï: 550 ãðí. Æèëüå áåñïëàòíî. Ïèòàíèå â çàâèñèìîñòè îò îáúåêòà. Тел. (067)9441159

108261010101

108371010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ОХРАННИКИ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Тел. (067)6064787, (097)8742266 209931010104

ІНКАСАТОРИОХОРОНЦІ

/Áàíê / Îáîâ'ÿçêîâî íàÿâí³ñòü òðàâìàòè÷íî¿ çáðî¿. Ãðàô³ê ðîáîòè: 4/2 àáî 5/2 àáî âàõòà. Ç/ï: 7500-10000 ãðí. Тел. (063)3631163, 096)3150002

106591020102

10706102

99991043

21035101

КАССИР /Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020106

КАССИРЫ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

КАСИРИ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / (íàâ÷àºìî, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 108071020101

209931010102

ПРОДАВЕЦ / ïðîäóêò. ìàãàçèí (íî÷íûå ñìåíû) / Ç\ï: 450\ñìåíà. ÃÐ: 14\14, ñ 20.00 äî 8.00. Ð-í ðàáîòû: íåäàëåêî îò ñò. ì. "Äàðíèöà". Þëèÿ, Тел. (098)9019169 209541010101

КАСИРИ

ПРОДАВЕЦ

/ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / (ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Àêâàïàðê"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304

/Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

108071020116

КАСИРИ /"Òåðèòîð³ÿ ì³í³ìàëüíèõ ö³í" / ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Â²ÄÊÐÈÒÒß! Ï-ò Ñ. Áàíäåðè, 21-Â, á³ëÿ ÒÖ "ÃÎÐÎÄÎÊ". Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674

20734102

20954101

107371010101

ПРОДАВЕЦ /Ìàãàçèí / ÃÐ: ãèáêèé, ñ 10.00 äî 21.00. Ç\ï: 350 ãðí + % çà ñìåíó íà èñïûòàòåëüíûé ñðîê. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê - 2 íåäåëè. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Îñîêîðêè", óë. Å. ×àâäàð, 20. Тел. (098)6769177

21061101

210351010101

207341020103

ПРОДАВЕЦ

КАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 107061020115

ПРИЙМАЛЬНИКИ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / òîâàð³â. Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 108071020125

 ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí (Øåâ÷åíêîâñêèé ðàéîí). Çàðïëàòà âûñîêàÿ. Èðèíà, Òåë.: (099)065-18-55 209591010101

ПРОДАВЕЦКАССИР Ç\ï: 7500-9000 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (067)235-39-40, Тел. (067)3977222 210771010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /ÒÖ "Ìàêðîñ" (ñò. ì. "Ïåòðîâêà, ã. Êèåâ) / Ç\ï: îò 7000 ãðí. Âîçðàñò äî 50 ëåò. Òåë.: (096)378-34-57, Тел. (050)3577748 210381010101

21038101

ÐÀÁÎÒÀ

20959101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

13

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ Óñëîâèÿ ðàáîòû: - Ðàáîòà â ÒÐÖ Êèåâà; Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7; - Åæåíåäåëüíàÿ âûïëàòà çàðïëàòû. Ç/ï: îò 7000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÊÇîÒ. Ó íàñ íåò âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé. Тел. (096)3537053 209961010101

10807102

20619101

ПРОДАВЕЦЬ

КЛАДОВЩИК

/Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí (á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà) / Ãàðàíòîâàíà çàðïëàòà: â³ä 9000 ãðí. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Âàëåð³é ²âàíîâè÷, Тел. (097)2440110

/Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)5520571

210611010101

ПРОДАВЕЦЬКАСИР /̳í³ìàðêåò / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. ÃÐ: ïî äîìîâëåíîñò³, ç 18.00 äî 23.00. Ç\ï: â³ä 7000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî â õîñòåë³. Ðàéîí ðîáîòè: Ãîëîñ³¿âñüêèé, âóë. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 9-Á. Òåë.: (097)224-26-97, Тел. (095)4615558

106241010108

209981010101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ

20996101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 107061020124

ПРОДАВЦЫ Ç\ï: îò 500 ãðí\äåíü. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Ìåñòî ðàáîòû: Ïîäîë. Тел. (068)3545458 208321010101

ПРОДАВЦЫ 20993101

Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

20958101

209931010101

ПРОДАВЦІ

21077101

/ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / (íàâ÷àºìî). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 108071020108

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /"Òåðèòîð³ÿ ì³í³ìàëüíèõ ö³í" / ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Â²ÄÊÐÈÒÒß! Ï-ò Ñ. Áàíäåðè, 21-Â, á³ëÿ ÒÖ "ÃÎÐÎÄÎÊ". Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674 207341020101

20739101

20998101

10603102

20832101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

БАРИСТА / êîôåéíþ / Âîçìîæíî îáó÷åíèå. Ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", óë. Ìèðîïîëüñêàÿ.Òåë: (095)274-09-55, Тел. (097)5225969 210761010102

БАРМЕН 10595102

ЗАВГОСП

/Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020103

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

БАРМЕН /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

104141010108

КЛАДОВЩИК Íà ñåçîííûå àêñåñóàðû. Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà. ÃÐ: 6-äíåâêà. Ç\ï: 12000 ãðí. Äìèòðèé. Ïîäðîáíîñòè ïî Тел. (068)1612238

206251010208

БАРМЕН

20738104

/Â êàôå íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ð-í: Òðîåùèíà. Òåë.: (068)071-47-13.

210341010101

207301010101

КЛАДОВЩИК

БАРМЕН

Íà ñêëàä. ÃÐ: 5\2, ñ 8.00 äî 17.00. Îáÿçàííîñòè: ïðèåì, âûäà÷à è õðàíåíèå òîâàðà. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Îïëàòà: îò 10000 ãðí\ìåñÿö. www.udf.com.uaÒåë.: (068)950-71-68, Тел. (044)2217660

/Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 7000 ãðí çà 15 ñìåí. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444 210211010112

БАРМЕН

210721010101

/Ðåñòîðàí / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160

КЛАДОВЩИКИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

108081020105

105951020102

БАРМЕНОФІЦІАНТ

КЛАДОВЩИКИ /Íà ñêëàä / Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ð-í: Ñîëîìåíñêèé. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.:(050)657-29-14, Тел. (044)2227340 209581010101

КОМІРНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

21040101

ГЛАДИЛЬЩИЦА /Ïðà÷å÷íàÿ / ÃÐ: ñ 8.00 äî 18.00. Ç\ï: 500 ãðí\ñìåíà. ÌÐ: Ïóùà-Âîäèöà. Åêàòåðèíà Тел. (050)4408363 210401010102

ОПЕРАТОР МАШИННОЙ СТИРКИ

/Ïðà÷å÷íàÿ / ÃÐ: ñ 7.00 äî 18.00. Ç\ï: 500 ãðí\ñìåíà. ÌÐ: Ïóùà-Âîäèöà. Åêàòåðèíà Тел. (050)4408363

210401010101

/Áàçà â³äïî÷èíêó / Âàõòîâà ðîáîòà. Ïðîæèâàííÿ ³ 3-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ - áåçêîøòîâíî. Тел. (067)3216825

20930101

210751010103

БАРМЕНИ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 108071020127

107061020125

КАСИР

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ

/Ðåñòîðàí / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

108081020104

КОНДИТЕР

107061020119

/Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

ФАСОВЩИК КОМПЛЕКТОВЩИК íà ñêëàä. Ìóæ÷èíà èëè æåíùèíà îò 18-òè äî 45-òè ëåò. ÃÐ: 2\2, ñ 8.00 äî 20.00. Ç\ï: 8500 + %, âûïëàòû 2 ðàçà\ìåñ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. ÌÐ: Ñòîëè÷íîå øîññå, 100. Тел. (099)2023534

107371010103

КУХАР /Êàôå íà Îáîëîí³ / ÃÐ: òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Тел. (050)5480869

107341010101

208351010102

99991041

ÐÀÁÎÒÀ

21021101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

15

ОФИЦИАНТ / ñåòü ïèööåðèé / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ÃÐ, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 6000 ãðí. ÌÐ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Òåë.: (067)576-77-11, Àëåêñàíäð. Тел. (093)8824200 209711010110

ОФИЦИАНТ /Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 12000 ãðí (ñòàâêà + ÷àåâûå). Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444 210211010109

ОФИЦИАНТ / ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: îò 15000 ãðí. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095

10565102

209261010101

ОФИЦИАНТ / ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: îò 13000 ãðí. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228 209261020101

ОФИЦИАНТЫ 20971101

КУХАР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 107061020113

КУХАР 20926102

/Ðåñòîðàí / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160 108081020102

КУХАРПОМІЧНИК /Áàçà â³äïî÷èíêó / êóõàðÿ. Ïåðåâàãè ñ³ìåéíèì ïàðàì â³êîì äî 50 ðîê³â. Âàõòîâà ðîáîòà. Ïðîæèâàííÿ ³ 3-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ - áåçêîøòîâíî. Тел. (067)3216825 210751010101

КУХАРІ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 108071020104

21076101

21078101

ЛЕПЩИЦА ВАРЕНИКОВ /Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 6000 ãðí çà 15 ñìåí. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444 210211010111

МАНГАЛЬЩИК

/Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94 Тел. (073)4157232, (044)2350952 206251010207

ОФИЦИАНТЫ /Â äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / Ç\ï: 300 ãðí\ñìåíà + %. ÃÐ: 20.00-6.00. Æåëàòåëüíî äåâóøêè îò 18-òè ëåò ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (093)7280010 207381040101

ОФИЦИАНТЫ / ðåñòîðàí "Áàêèíñêèå âå÷åðà" / Óñëîâèÿ ðàáîòû è ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Àäðåñ: Âîçäóõîôëîòñêèé ïð-ò, 64. Òåë.: (093)182-52-52, Тел. (093)3000003 209301010103

ОФІЦІАНТИ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 108071020126

ПЕКАР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831 107061020118

/Ìàãàçèí / ÃÐ: 5\2 äíåé. Ç\ï: 400 ãðí\ñìåíà íà èñïûòàòåëüíûé ñðîê. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê - 2 íåäåëè. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Îñîêîðêè", óë. Å. ×àâäàð, 20. Тел. (098)6769177

ПЕКАРЬ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Тел. (067)2422379

210351010102

206251010111

ОФИЦИАНТ

ПЕКАРЬ

/Êàôå-ðåñòîðàí íà Ïîäîëå / (æåëàòåëüíî äî 25 ëåò). ÃÐ: 5/2, ñìåíû íà 10.00 è 12.00. Ç/ï: ñòàâêà + ÷àé, îáåäû. Тел. (063)8140041

/Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

207321010101

107371010104

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10808102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПОВАР Ç\ï: 7500 ãðí. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïåðâûõ áëþä è ãàðíèðîâ. Тел. (050)8177632 210781010101

ПОВАР /Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020104

ПОВАР /Â êàôå íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ð-í: Òðîåùèíà. Òåë.: (068)071-47-13. 207301010102

ПОВАР /Â êàôå / íà æàðêó áëèíîâ. Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 208381010102

ПОВАР / ñåòü ïèööåðèé / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ÃÐ, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 6000 ãðí. ÌÐ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Òåë.: (067)576-77-11, Àëåêñàíäð. Тел. (093)8824200 209711010101

ПОВАР /Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 8000 ãðí çà 15 ñìåí. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444 210211010108

ПОВАР /Â ðåñòîðàí "Ìàíñàðäà êàôå" / â õîëîäíûé öåõ. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ãðàôèê ðàáîòû: 4\2. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 49-à. Òåë.: (063)864-87-09, Тел. (098)4653765 209311010101

ПОВАР / ðåñòîðàí "Ìàíñàðäà êàôå" / â ãîðÿ÷èé öåõ. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. ÃÐ: 4\2. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 49-à. Òåë.: (063)864-87-09, Тел. (098)4653765 209311010102

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Â êàôå / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 208381010101

ПОВАРУНИВЕРСАЛ / ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: 600 ãðí/ ñìåíà + %. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095 209261010106

20926101

20931101

ПОВАРА Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 209931010103

ПОМОЩНИК ПОВАРА / ñåòü ïèööåðèé / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ÃÐ, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 6000 ãðí. ÌÐ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Òåë.: (067)576-77-11, Àëåêñàíäð. Тел. (093)8824200 209711010106

ПОМОЩНИК ПОВАРА / ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: 350 ãðí\äåíü. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228 209261020104

20835101

20838101

ПРАЦІВНИК ЗАЛУ /Ðåñòîðàí / ðåñòîðàíó. Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160 108081020101

СУШЕФ /Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 14000 ãðí. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444 210211010113

ТЕСТОМЕС / ïåêàðíþ / ÎÐ íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü, àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Óñëîâèÿ: îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Îáåñïå÷èâàåì ñïåöîäåæäîé. Òåë.: (068)025-14-91, Тел. (067)7248592

20625101

107961010102

ПОВАРУНИВЕРСАЛ / ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: 550 ãðí\ñìåíà. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228 209261020103

ПОВАРУНИВЕРСАЛ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. ÃÐ: íåä.\íåä. Ìåñòîïîëîæåíèå: Âîçäóõîôëîòñêèé ïðîñïåêò, 92. Òåë.: (095)574-06-70, Тел. (067)7430148 107651010101

ПОВАРА /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / Ìîæíî áåç ÎÐ. óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Тел. (067)2422379 206251010104

ТЕХНОЛОГ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / â êóë³íàðíèé öåõ ç ÄÐ. Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 108071020109

ФОРМОВЩИКИ ТЕСТА / ïåêàðíþ / ÎÐ íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü, àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Óñëîâèÿ: îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Îáåñïå÷èâàåì ñïåöîäåæäîé. Òåë.: (068)025-14-91, Тел. (067)7248592 107961010101

20730101

ÐÀÁÎÒÀ

20732101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10765101

17

10577101

10522102

10573101

ВОДИТЕЛЬ êàòåãîðèè "Å". Ðàáîòà ïî Óêðàèíå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, 8000-16000 ãðí. Тел. (073)4379994 108031010101

АВТОМЕХАНИК Íà ÑÒÎ. Ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë.: (067)491-12-03, Тел. (067)2396861 210581010102

АВТОМОЙЩИК Íà ÑÒÎ. Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Òåë.: (067)491-12-03, Тел. (067)2396861 210581010104

АВТОМОЙЩИК /Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Тел. (044)2777073, (050)4397960

10756102

10803101

106041010111

АВТОМОЙЩИК Ç\ï: 25-40%. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ð-íû: Õàðüêîâñêèé, Øåâ÷åíêîâñêèé. Òåë.: (067)416-99-48, (068)387-66-97, (098)614-46-11, Тел. (068)3078603 209611010102

АВТОМОЙЩИКИ ñ ÎÐ. Æåëàòåëüíî 18-35 ëåò. Ð-í: ñò. ì. "Äàðíèöà", ÀÇÑ ÊËÎ àâòîìîéêà "Áîöìàí". Òåë.: (067)219-74-49, Тел. (067)5001516 209691010101

АВТОСЛЕСАРИ íà ÑÒÎ. Ç\ï: îò 8000 ãðí. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Òåðåìêè", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ". Тел. (050)4622500

21058101

20994101

210681010101

ВОДИТЕЛЬ

АВТОСЛЕСАРЬ

со своим авто (2-5 тонн).

/Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073

ВОДИТЕЛЬ на рзовое авто фирмы. З\п: 10000 рн. Р-н: Аадемородо.

Тел.:(067)845-95-61

106041010112

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

21057101

Требются:

20989101

21065102

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Срочнотреб ются

АВТОМОЙЩИКИ сопытомработы. З\п:30%отвырчи. Гибийрафиработы. Р-н:Позняи.

Тел.:(067)931-32-46 20814101

10797101

21067102

АВТОСЛЕСАРЬ

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

/ÑÒÎ Bosch Service / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï: îò âûðàáîòêè, ñâîåâðåìåííî. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Тел. (067)6714455

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

106251010104

АВТОСЛЕСАРЬ /Îôèöèàëüíûé äèëåð NISSAN â ã. Êèåâå / ÃÐ: 2 äíÿ\2 äíÿ. Ç\ï: îò 13000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Ïî÷àéíàÿ" ("Ïåòðîâêà"). Тел. (096)8030243, (050)3862568 107381010101

208571010109

ВОДИТЕЛЕЙ /TAXI 309 / ñî ñâîèì àâòî (êîìèññèÿ 10% îò çàêàçà). Âîçìîæíà ðåãèñòðàöèÿ ÷åðåç Viber. Ìíîãî çàêàçîâ. Âûãîäíûå óñëîâèÿ.Òåë.: 200-13-15, Тел. (093)3137999

20969101

10785101

208291020104

АВТОСЛЕСАРЬ íà ãðóçîâîå ÑÒÎ. Ç\ï: 13000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)4427671 107991010102

АВТОСЛЕСАРЬ íà ÑÒÎ. Ç\ï: îò 12000 ãðí. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (063)1389841 210671020102

АВТОСЛЮСАР Ç óñ³õ ïèòàíü ùîäî óìîâ òà âèìîã ïî äàí³é âàêàíñ³¿ òåëåôîíóéòå: (067)480-75-70, Àíäð³é. 108321020102

ВОДИТЕЛЕЙ /TAXI 309 / Íà àâòî êîìïàíèè. Ç\ï: 50\50%, îò 1000 ãðí\ñìåíà. Âîçìîæíà ðåãèñòðàöèÿ ÷åðåç Viber. Ìíîãî çàêàçîâ. Âûãîäíûå óñëîâèÿ.Òåë.: 200-13-15, Тел. (093)3137999 208291020105

ВОДИТЕЛИ /Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì; íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708

АВТОЭЛЕКТРИК

105731010101

/Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñïåöòåõíèêè / Ç\ï: îò 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513 105921020101

АВТОЭЛЕКТРИК

10592102

ВОДИТЕЛИ /ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / Êàò. "Å" (ïî Óêðàèíå). Ç\ï è óñëîâèÿ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867 105771010101

/Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñïåöòåõíèêè / Ç\ï: îò 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513 105921030101

АРМАТУРЩИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ /Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñïåöòåõíèêè / Ç\ï: îò 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513 105921020106

ВОДИТЕЛИ 10835101

/ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / Êàò. "Ñ" (ñàìîñâàëû, êàðüåðùèêè). Ç\ï è óñëîâèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867 105771010102

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / êàò. "Ñ", "Å". Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020101

АРМАТУРЩИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ /Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñïåöòåõíèêè / Ç\ï: îò 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513 105921030106

ÐÀÁÎÒÀ

ВОДИТЕЛИ /ÔÎÐÑÀÆ ÒÀÊÑÈ / ñî ñâîèì àâòî. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñ ÎÐ è áåç. Íîâè÷êàì ïîìîùü â îáó÷åíèè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Áåç îáÿçàëîâîê. Тел. (096)3900202 205821020101

10833101

20961101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

19

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

/ÔÎÐÑÀÆ ÒÀÊÑÈ / íà íàøå àâòî. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñ ÎÐ è áåç. Íîâè÷êàì ïîìîùü â îáó÷åíèè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Áåç îáÿçàëîâîê. Тел. (096)3900202

/Êîìïàíèÿ òàêñè "Êîðîíà" / êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Тел. (063)5730000

205821020102

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "Êîðîíà" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/íåäåëþ. Тел. (063)4790000

208271050101

ВОДИТЕЛЬ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Íà êàòîê. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 208571010115

208271030101

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà 3ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000 208271040101

10802101

/Ôèðìà "Êðèîãåíñåðâèñ" / Êàò. "B", "C", "E". Ç\ï: 12000 ãðí. Êîíò. ëèöî: Íàòàëèÿ (òåë.: (097)093-36-34) Тел. (050)4051523 108011020101

ВОДИТЕЛЬ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé è íà "ÃÀÇÅËÜ". Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

êàò. "Ñ". Ìàøèíà - èíîìàðêà. Ðàáîòà ïî Óêðàèíå, ïîñòîÿííûå êîìàíäèðîâêè. Ç\ï: ïî äîãîâîðåííîñòè. Íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû ïî "äàëüíîáîþ" ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ. Òåë.: (098)151-77-88, Þðèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 17.00. Ñåðãåé, Тел. (098)1517798

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛИ

210571010101

208571010114

10764101

/Ðàáîòà â ã. Êèåâå / êàò. "D". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (068)689-89-89, Тел. (063)6898989

209941010101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Ñ" íà òåíòîâàííûé ÌÀÍ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 5 òîíí. Çíàíèå òåõíè÷åñêîé ÷àñòè àâòîìîáèëÿ. Ïîñòîÿííûå êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå. Ç/ï: 13000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)4427671 107991010101

20582102

ВОДИТЕЛИ íà ìóñîðîâîç. Ç\ï: îò 20000 ãðí. ÃÐ: 6\1 (øåñòèäíåâêà). Íî÷íûå ñìåíû. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (096)3071392

108331010101

ВОДИТЕЛИ Íà ìàðøðóò àâòîáóñà 587. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (095)2034042

210181010101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Å" äëÿ ðàáîòû íà çåðíîâîçàõ. Êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå. Àâòî: Volvo, SCANIA. Ç\ï: 15000 ãðí, ñóòî÷íûå. Ïîäðîáíîñòè ïî Тел. (068)7982189

210741010101

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ 10832102

ВОДИТЕЛЬ íà ÌÀÇ, ÊÀÌÀÇ, 20 òîíí. Çíàíèå òåõíè÷åñêîé ÷àñòè è ã. Êèåâà. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (097)3399889 107971010101

ВОДИТЕЛЬ /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Тел. (095)5520571, (044)5010924

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

107561020101

ВОДИТЕЛЬ Êàòåãîðèÿ "D". Ç\ï: 10000 ãðí. Ðàáîòà â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå ïî æåëàíèþ. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå òåõíèêè, ñòàæ ðàáîòû îò 5 ëåò. Тел. (096)5962424 209891010101

ВОДИТЕЛЬ Ç\ï: 10000 ãðí. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Ðàáîòà ïî Êèåâó. Òåë.: (067)387-80-41, Тел. (063)1945966 210271010101

ВОДИТЕЛЬ íà ãðóçîâîå àâòî ôèðìû. Ç\ï: 10000 ãðí. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (067)8459561 210651020101

ВОДИТЕЛЬ ñî ñâîèì àâòî (2-5 òîíí). Ç\ï: 10000 ãðí. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (067)8459561 210651020102

êàò. "Ñ", "D", æåëàòåëüíî äî 35-òè ëåò. ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Áîðèñïîëüñêèé ð-í, ñ. Ïðîëèñêè, óë. Áðîâàðñêàÿ, 4 (òåððèòîðèÿ Áîðèñïîëüñêîãî àâòîçàâîäà). Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 105221020101

10791101

/Íà ç-ä ïî âûïóñêó òðîòóàðíîé ïëèòêè / âèëî÷íîãî ïîãðóç÷èêà. Íàëè÷èå äîêóìåíòîâ íà äèçåëüíûé ïîãðóç÷èê îáÿçàòåëüíî. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 17.00, ñá. - ñ 9.00 äî 15.00. Ç\ï: 7500-12000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)4643101

ВОДИТЕЛЬ Êàòåãîðèè "D". Ðàçâîçêà ïåðñîíàëà. Тел. (063)1389841 210671010101

ВОДИТЕЛЬ КРАЗА /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 11000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831 210321010102

ВОДИТЕЛЬ АССЕНИЗАТОРА Ç\ï: îò 1000 ãðí. â äåíü. Âàõòîâûé ãðàôèê. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ðàáîòà ïî ã. Êèåâó è Êèåâñêîé îáëàñòè. Òåë.: (063)237-83-88, (067)656-66-67, Тел. (095)9099489 107641010103

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /Ïðîèçâîäñòâî ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé / Ç\ï: 11000 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)3346932

106241010105

108361010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10798101


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ВОДИТЕЛЬМЕЖДУНАРОДНИК

МАШИНИСТ

Êàò. "Ñ" è "Å". Ñ îïûòîì ðàáîòû. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï: îò 20000 ãðí. Æåëàòåëüíî 35-55 ëåò. Тел. (067)6543270

/Ñòðîèò. êîìïàíèÿ "ÀãðîÁóäÌåõàíèçàöèÿ" / êðàíà ÄÝÊ. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, äîñòîéíàÿ. Èíîãîðîäíèì - æèëüå. Ðàáîòà â ã. Áîðèñïîëü. Тел. (067)5020608

108351010101

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

105721010102

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР Ç\ï: 12000-16000 ãðí. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Ðàáîòà ïî Êèåâó. Тел. (063)1945966, (067)3878041 210271010102

ВОДІЙ /Äåñíÿíñüêå ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè / (êàò. "Â", "Ñ"). Îô. ñòàæ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 6100 ãðí. ÃÐ: äîáà\òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Тел. (063)9770331, (097)9202946 209971010102

ВОДІЙ /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020106

ВОДІЙ /Ìîëî÷íà êîìïàí³ÿ "Ãàëè÷èíà" / êàò. "Â" ³ "Ñ" íà àâòîìîá³ëü "Ãàçåëü". Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, äîãîâ³ðíà. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ñèðåöüêà, 33. Тел. (067)3106717 107981010101

ВОДІЇ /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" / âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó êàò. "Â", "Ñ". Тел. (067)3278094

МАШИНИСТ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ "ÀãðîÁóäÌåõàíèçàöèÿ" / ýêñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà JCB 3CX. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, äîñòîéíàÿ. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Ðàáîòà â ã. Áîðèñïîëü. Тел. (067)5020608 105721010103

МЕХАНІК /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" / Ïî ðåìîíòó àâòîòðàíñïîðòó. Тел. (095)7433949 108001010101

20997101

СВАРЩИК Íà ÑÒÎ. Ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë.: (067)491-12-03, Тел. (067)2396861 210581010103

СЛЕСАРИРЕМОНТНИКИ /ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / (õîäîâèêè). Ç\ï è óñëîâèÿ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867

10801102

105771010103

СЛЕСАРЬЭЛЕКТРИК /ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / Ç\ï è óñëîâèÿ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867 105771010104

107851010101

ВОДІЇ äëÿ âàíòàæîïåðåâåçåííÿ ïî Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Àâòî ï³äïðèºìñòâà MAH (5 ò. - 10 ò.). Êàòåãîð³ÿ "Ñ", "Ñ1". Ç óñ³õ ïèòàíü ùîäî óìîâ òà âèìîã ïî äàí³é âàêàíñ³¿ òåëåôîíóéòå: (067)480-75-70, Àíäð³é. 108321020101

ВЫГОТОВЩИКАВТОМАЛЯР /Îôèöèàëüíûé äèëåð NISSAN â ã. Êèåâå / ÃÐ: ïÿòèäíåâêà. Ç\ï: 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Ïî÷àéíàÿ" ("Ïåòðîâêà"). Тел. (096)8030243, (050)3862568 107381010102

ГРЕЙДЕРИСТЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 208571010108

ЕКСПЕДИТОР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831

20827103

СЛЮСАР ПО РЕМОНТУ АВТО МОБІЛІВ /Ìîëî÷íà êîìïàí³ÿ "Ãàëè÷èíà" / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, äîãîâ³ðíà. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ñèðåöüêà, 33. Тел. (067)3106717 107981010102

СЛЮСАРІ /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" / ç ðåìîíòó àâòîòðàíñïîðòó. Тел. (095)7433949 107851010301

ЭКСКАВАТОРЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Íà "ÁÎÐÅÊÑ". Ç\ï: îò 11000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831 210321010103

ЭКСКАВАТОРЩИКИ

20829102

Íà JCB ïîëóïîâîðîòíûé, JCB 4CX. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (097)3399889 107971010102

107061020123

ЭКСПЕДИТОРЫ

КАРЩИКИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

/Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020111

105951020103

КОЛОРИСТ ЛКМ

ЭЛЕКТРОНЩИК

/Îôèöèàëüíûé äèëåð NISSAN â ã. Êèåâå / ÃÐ: ïÿòèäíåâêà. Ç\ï: îò 13000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Ïî÷àéíàÿ" ("Ïåòðîâêà"). Òåë.: (050)386-25-68, Тел. (096)8030243

/ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / (àâòîòðàíñïîðò). Ç\ï è óñëîâèÿ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867

107381010103

105771010105

10799101

ÐÀÁÎÒÀ

10800101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10625101

21

10576101

РАЗНОРАБОЧИЙ Сбора\разбора литейных форм, зачиста изделий из пластиа. Полная занятость. З\п: 8000-10000 !рн, выплата 2 раза в месяц.

Тел.:(050)652-21-06 10604101

10825101

10738101

20827104

Компания та си "Корона". Требется

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ ат."В" на наш автомобиль.

Тел.:(063)573-00-00

Намаршрт автобса587. Жильепредоставляется. Тел.:(095)203-40-42

20827105

10733101

ЕЛЕКТРИК

Требются

21018101

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26 Тел. (093)3430165, (044)4022827

104141010109

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ /ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 3-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33, (050)356-32-70, Тел. (067)4014146

106231020105

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ /Åëåêòðè÷íà êîìïàí³ÿ (ì. Êè¿â) / III-V ðîçðÿä³â. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ ç îïëàòîþ. Ç\ï: âèñîêà. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷ (äç. ç 10.00 äî 17.00), Тел. (067)4418282

105781020101

21067101

21024101

ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІВ /Åëåêòðè÷íà êîìïàí³ÿ (ì. Êè¿â) / III-V ðîçðÿä³â. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ ç îïëàòîþ. Ç\ï: âèñîêà. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷ (äç. ç 10.00 äî 17.00), Тел. (067)4418282

105781020102

ЗВАРНИК Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107 105761010102

КОВАЛЬ ç íàâè÷êàìè õóäîæíüî¿ êîâêè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107 105761010101

21068101

20742101

21074101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Срочнотреб ется

МЕХАНИК напроизводство. Опытработыот5-тилет. З\п:10000рн. Киев,районБортничи.

ТЕЛ.:(098)686-36-03 21029101

КООРДИНАТНИК РОЗТОЧУВАЛЬНИК /ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 4-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33 Тел. (067)4014146, (050)3563270 106231020104

ЛАБОРАНТИ /Íà âèðîáíèöòâî áåòîíó (Êè¿â, Âèøíåâå) / (÷îëîâ³êè äî 45-òè ðîê³â). Ô³çè÷íà ðîáîòà íà áåòîíîçì³øóâàëüíèõ âóçëàõ. ÃÐ: ïí.-ñá., ç 8.00 äî 18.00. Ç\ï: íà ðóêè 12000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ˳êàðíÿí³, â³äïóñòêè. Äçâîí³òü: Тел. (096)2044376 107331010101

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ /Ñòîëÿðíûé öåõ / ÃÐ: 5\2. Ð-í ðàáîòû: ã. Êèåâ, Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (044)227-23-63, Тел. (068)8970076 207421010103

МАЛЯРЫ Ç\ï: îò 10000 ãðí. Òåë.: (097)050-17-07, Тел. (099)6422633 210191010102

21019101

ОПЕРАТОРМАШИНІСТ /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / ñóøêè ï³ñêó. Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020108

ОПЕРАТОРМЕХАНИК íà ïð-âî òðîòóàðí. ïëèòêè (ìóæ÷. äî 40 ëåò). ÂÎ (òåõí.) ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ! ÎÐ ñ îáîðóäîâàíèåì. ÃÐ: ñìåííûé (äíåâí. ñìåíà ñ 8.00 äî 20.00, íî÷í. - ñ 20.00 äî 8.00. ×åðåäîâàíèå ñìåí: 3 äíåâí., 3 íî÷í., 3 âûõ. Ç-ä ïî âûïóñêó ïðîäóêöèè â ã. Âèøíåâîì (Êèåâî-Ñâÿòîø. ð-í). Ç\ï: ñäåëüíàÿ (11-15 òûñ. ãðí). Тел. (067)4643101

107561030102

МАСТЕР

ОПЕРАТОРПИЛОРАМЩИК

ïî îáðàáîòêå èñêóññò. àêðèëîâîãî êàìíÿ (Corian, Staron, Montelli, Tristone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Þðèé, Тел. (067)3347744

/Äåðåâîîáð. Ïð-òèå ( ñ. Êàòþæàíêà) / ÎÐ æåëàòåëåí. Ç\ï: 14500 ãðí (îò âûðàáîòêè). ÃÐ: âàõòà. Èíîãîðîäíèì - âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)4443630

107111010101

10757101

107021010101

МАСТЕР ïî îáðàáîòêå èñêóññò. êâàðöåâîãî êàìíÿ (Vicostone, Caeserstone, Silestone, Hanstone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Þðèé, Тел. (067)3347744 107111010102

МЕХАНИК

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА /ÌÐ: ñ. Çàçèì'ÿ Áðîâàðñüêîãî ð-íó / Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538

208301020101

íà ïðîèçâîäñòâî. Îïûò ðàáîòû îò 5-òè ëåò. Ç\ï: 10000 ãðí. Êèåâ, ðàéîí Áîðòíè÷è. Тел. (098)6863603 210291010101

МОНТАЖНИК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

10623102

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 208301040101

ÎÐ îò 1 ãîäà, óìåíèå ïðèíèìàòü ðåøåíèå. ÃÐ: 9.00-18.00. Ç\ï: 60 ãðí\÷àñ + ïðåìèÿ. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äåãòÿðåâñêàÿ, 21 Тел. (093)5955356 210971010101

ПИЛОРАМЩИК Ç\ï: îò 10000 ãðí. Íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Тел. (067)2338326

210661010102

МОНТАЖНИКИ

ПЛИТОЧНИКИ

/ÏðÀÒ "ÄÎÊ N7" / ì/ï òà àëþì³í³ºâèõ êîíñòðóêö³é (áðèãàäà). Ç/ï â³äðÿäíà: â³ä 12000 ãðí. ì. Êè¿â, âóë. Áîãàòèðñüêà, 9, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà". (097)004-31-33, (050)386-11-35 (ïðîðàá).

Ç\ï: îò 10000 ãðí. Òåë.: (097)050-17-07, Тел. (099)6422633

107351010112

ОПЕРАТОР íà ïðîèçâîäñòâî. Îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò. Ç\ï: 10000 ãðí. Êèåâ, Áîðòíè÷è. Тел. (098)6863603 210291030101

ОПЕРАТОР /Íà âèðîáíè÷å ϳä-âî / ë³í³¿ (âèðîáíèöòâî ïëàñòèêîâî¿ óïàêîâêè). Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Òåë.: (050)348-08-75. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êîíêóðåíòíó ç\ï, íàâ÷àííÿ, ñïåöîäÿã, ãóðòîæèòîê. Àäðåñà: Íîâîïèðîã³âñüêà, 66. 106801010101

210191010107

ПОМОЩНИК ПИЛОРАМЩИКА Ç\ï: îò 10000 ãðí. Íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Тел. (067)2338326 210661010104

20830102

ПОМОЩНИК СЛЕСАРЯСБОРЩИКА / ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè). Ç\ï: 5000 ãðí + ïðåìèÿ. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com 107571010102

21066101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

РАДИОМОНТАЖНИК

СЛЕСАРЬСБОРЩИК

/Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ç\ï: 6000 ãðí + ïðåìèÿ. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com

/ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè). Ç\ï: 6000 ãðí + ïðåìèÿ. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com

107571010106

107571010101

РАЗНОРАБОЧИЕ Ç\ï: îò 9000 ãðí. Íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Тел. (067)2338326 210661010103

РІЗНОРОБОЧІ /ÒΠ"ϳâí³÷ ³êíà" / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5/2, ç 8.00 äî 17.00. Ç/ï: â³ä 5000 ãðí. Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, Тел. (067)4018270

Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò âûðàáîòêè. Òåë.: (097)828-64-34, Тел. (066)7602425 207351010102

СБОРЩИК М/ПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ Ç\ï: 10000-15000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. ÌÐ: ã. Áðîâàðû. Þðèé Âàñèëüåâè÷ Тел. (096)9417743 210241010101

СБОРЩИК СТЕКЛОПАКЕТОВ Ç\ï: 10000-15000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. ÌÐ: ã. Áðîâàðû. Þðèé Åâãåíüåâè÷ Тел. (096)6909047 210241010201

СВАРЩИК

107551010101

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010107

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç ðåìîíòó åëåêòðîîáëàäíàííÿ. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010108

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020102

/Ïðîèçâîäñòâî ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé / Ç\ï: 12000 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)3346932 108361010105

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

21097101

èëè ïîìîùíèê ñëåñàðÿ. Óñòàíîâêà áðîíåäâåðåé, çàìêîâ, íàêëàäîê; øïàêëåâêà; ðàáîòà â öåõó. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç\ï: îò 10000 äî 15000 ãðí, áåç çàäåðæåê. ñ. Ñ÷àñòëèâîå, óë. Ïåðñïåêòèâíàÿ, 7 (îò ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ" 15 ìèí.). Êîìïàíèÿ "Áèçîí". Çâîíèòü ñ 9.00 äî 17.30. Òåë.: (050)387-67-77, Тел. (044)3792488

СЛЮСАР

САНТЕХНИКСВАРЩИК

20830104

СЛЕСАРЬСБОРЩИК

105701020101

10756103

/Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñïåöòåõíèêè / Ç\ï: îò 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513 105921020102

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ /Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñïåöòåõíèêè / Ç\ï: îò 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513 105921030102

СВАРЩИКАРГОНЩИК (TIG) Ç\ï: 15000 ãðí, âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäóþ ïÿòíèöó â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì öåõó çèìîé, ëåòíèé äóø, ðàçäåâàëêà, ñòîëîâàÿ (õîëîäèëüíèê, ÑÂ×, ÷àéíèê). Òåë.: (098)447-22-66, Íàòàëüÿ. Тел. (063)4472266

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /Íà ϳä-âî / (ÑÒÑ). ÃÐ: 2 ðîáî÷èõ äíÿ ïî 12 ãîäèí, 2 äíÿ âèõ³äíèõ. Çàðîá³òíà ïëàòíÿ: 8000-10000 ãðí. Ìîíòàæ, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, îðåíäà ñïåöòåõí³êè. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (067)4420307 107611010101

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /Íà ϳä-âî / (ÑÒÑ). ÃÐ: äîáà\òðè. Çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ: 8000-10000 ãðí. Ìîíòàæ, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, îðåíäà ñïåöòåõí³êè. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (067)4420307 107611010102

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /Íà ϳä-âî / (ÑÒÑ). ÃÐ: ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00 (ñá., íä. - âèõ³äí³). Çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ: 8000-10000 ãðí. Ìîíòàæ, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, îðåíäà ñïåöòåõí³êè. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (067)4420307 107611010103

210001010101

СЛЮСАРІНСТРУМЕНТАЛЬНИК

СВАРЩИКИ 10735101

23

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10755101

/Ïð-òèå / Æåëàòåëüíî áðèãàäû. Îáúåì ðàáîò - 3000 êóá. ì. Ç/ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (063)262-97-59, Тел. (096)5862545 210221010103

/ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 4-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33, (050)356-32-70, Тел. (067)4014146 106231020101

СЛЕСАРЬЛЕКАЛЬЩИК ÃÐ: ïí.-ñá., ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. ÌÐ: Ëåâûé áåðåã. Тел. (067)4668599

СТОЛЯР Â ñòîëÿðíûé öåõ. Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï: îò 12000 ãðí. Òåë.: (067)491-12-03, Тел. (067)2396861

209221010101

210581010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

20922101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

СТОЛЯР

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Срочнотреб ется

/Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)5520571 106241010106

ОПЕРАТОР напроизводство. Опытработыот2-хлет. З\п:10000рн. Киев,Бортничи.

Тел.:(098)686-36-03

СТОЛЯР ВЕРСТАТНИК

21029103

10579102

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107 105761010104

СТОЛЯР СТАНОЧНИК /Ñòîëÿðíûé öåõ / ÃÐ: 5\2. Ð-í ðàáîòû: ã. Êèåâ, Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (044)227-23-63, Тел. (068)8970076

АРМАТУРЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà âàõòàìè. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Òåë.: (098)082-32-39, Тел. (044)5376993

207421010102

СТОЛЯРТЕСЛЯ /Áàçà â³äïî÷èíêó / Âàõòîâà ðîáîòà. Ïðîæèâàííÿ ³ 3-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ - áåçêîøòîâíî. Тел. (067)3216825

106691010102

АРМАТУРЩИКИ

210751010105

10836101

ТОКАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

/Ïð-òèå / Æåëàòåëüíî áðèãàäû. Îáúåì ðàáîò - 3000 êóá. ì. Ç/ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (063)262-97-59, Тел. (096)5862545 210221010102

БРИГАДИР СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ

105531010109

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК /ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 3-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33, (050)356-32-70, Тел. (067)4014146

10702101

106231020103

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ВЕРСТАТІВ З ЧПУ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî óáîðêå òåððèòîðèé (ñïèë äåðåâüåâ, ïîêîñ áóðüÿíà, âûâîç ìóñîðà). Àâòîìîáèëü, èíñòðóìåíò, îáîðóäîâàíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Îôèöèàëüíîå òðóäîó ñòðîéñòâî. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: ñäåëüíàÿ, îò 10000 ãðí. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåì. Íà âîïðîñû îòâå÷ó ïî òåëåôîíó. Èãîðü Тел. (098)1995696 210281010101

ГІПСОКАРТОННИКИ

/ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 3-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33, (050)356-32-70, Тел. (067)4014146

/ áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448 206121010103

106231020102

ЕЛЕКТРИКИ

ЭЛЕКТРИК

/ áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448

/Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073

206121010105

10761101

ЖЕСТЯНЩИК

106041010118

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 1 ãîäà, îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïîðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü. Ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà ç\ï äâàæäû â ìåñÿö. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðîæèâàíèå â îáùåæèòèè. Ìåñòî ðàáîòû - Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. Êîöþáèíñêîå.Òåë.: (044)207-37-33, Тел. (095)2826794

ЭЛЕКТРИК /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756 107371010105

ЭЛЕКТРИК

106781010102

/Ïðîèçâîäñòâî ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé / Ç\ï: 12000 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)3346932

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (áðèãàäû êàìåíùèêîâ). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî èëè ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï è àâàíñà. Ç/ï: îò 20000 ãðí. Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)2179869

108361010107

ЭЛЕКТРИКИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020110

ÐÀÁÎÒÀ

21000101

107861010101

10711101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

25

10678101

10572101

10669101

21028101

21022101

10578102

10786101

20612101

21032101

20857101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МАЛЯРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 208571010107

МАЛЯРІ / áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448

20929102

206121010101

МАШИНИСТ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ "ÀãðîÁóäÌåõàíèçàöèÿ" / áàøåííîãî êðàíà. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, äîñòîéíàÿ. Èíîãîðîäíèì - æèëüå. Ðàáîòà â ã. Áîðèñïîëü. Тел. (067)5020608 105721010101

МОНОЛИТЧИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà âàõòàìè. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Òåë.: (098)082-32-39, Тел. (044)5376993

20575101

106691010103

МОНОЛИТЧИКИ /Ïð-òèå / Æåëàòåëüíî áðèãàäû. Îáúåì ðàáîò - 3000 êóá. ì. Ç/ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (096)5862545, (063)2629759 210221010101

20735101

МОНТАЖНИКИ ОПАЛУБКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà âàõòàìè. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Òåë.: (098)082-32-39, Тел. (044)5376993 106691010101

ПЛИТОЧНИКИ / áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448

САНТЕХНІКИБУДІВЕЛЬНИКИ /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç"/ Тел. (095)7433949 107851010202

СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 13000 ãðí (ñäåëüíàÿ). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831 210321010105

206121010104

СМЕТЧИКИ

ПЛИТОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 208571010101

208571010105

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ПЛОТНИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / ïî îïàëóáêå. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà âàõòàìè. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Òåë.: (098)082-32-39, Тел. (044)5376993

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

208571010112

САНТЕХНИК Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò âûðàáîòêè. Òåë.: (097)828-64-34, Тел. (066)7602425

ãðàíèòíûõ äåòàëåé. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò âûðàáîòêè. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå äåòàëè ïî Тел. (098)7988950

/Â àòåëüå ïî ïåðåòÿæêå ìåáåëè / (ìÿãêàÿ ìåáåëü). Ç\ï: îò 10000 ãðí, âûïëàòû åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ. Ðÿäîì ñò. ì. "Ñâÿòîøèí". www.mebliterra.com.ua Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, Тел. (063)1499944 206231010102

/Â àòåëüå ïî èçãîòîâëåíèþ ìÿãêîé ìåáåëè / Ç\ï: 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Тел. (067)9139457 205751010101

20952101

209291020101

ШТУКАТУРИ / áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448 206121010102

207351010101

САНТЕХНИКИ

ШТУКАТУРЫ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 208571010106

208571010104

САНТЕХНІКИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

/ áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 13000 ãðí (ñäåëüíàÿ). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831

206121010106

209521010101

ОБИВЩИК

ОБИВЩИКИ

УСТАНОВЩИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Íà àñôàëüòíûå ðàáîòû. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

íà ïåðåòÿæêó ìÿãêîé ìåáåëè. Ç\ï: îò 14000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Âèñêîçíàÿ, 3. Тел. (063)3457543

208571010103

106691010104

ПРОРАБ

10624101

МАСТЕР ОБИВЩИК

210321010104

СБОРЩИК МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)5520571 106241010103

СБОРЩИК УСТАНОВЩИК /Íà ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ìåáåëè. Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Тел. (067)4028327 209481010101

20948101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ШВЕЯ

/Â àòåëüå ïî èçãîòîâëåíèþ ìÿãêîé ìåáåëè / Ç\ï: 12000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Тел. (067)9139457 205751010104

ЗАКРОЙЩИК /Øâåéíîå Ïð-òèå / Ñ ÎÐ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ðàéîí ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü. Òåë.: (044)459-05-16(17), Тел. (067)5024546

ВАНТАЖНИК

ЗАКРОЙЩИК / àòåëüå ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïîøèâó / Ç/ï: îò 8000 ãðí. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ òðóäà. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Âûñòàâî÷íûé öåíòð", óë. Ëîìîíîñîâà, 50/2. Òåë.: (067)767-84-44, Тел. (099)2627617 209551010101

107601030101

МАСТЕР

209551010103

ПОРТНАЯ/ОЙ / àòåëüå ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïîøèâó / Ç/ï: îò 8000 ãðí. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ òðóäà. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Âûñòàâî÷íûé öåíòð", óë. Ëîìîíîñîâà, 50/2. Òåë.: (067)767-84-44, Тел. (099)2627617 209551010102

ШВЕИ

107061020103

ВАНТАЖНИКИ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304

ВАНТАЖНИКИ /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020104

ВАНТАЖНИКИ

РАБОТА В СФЕРЕ VIPДОСУГА ДЛЯ ТЕБЯ! Âûñîêèé çàðàáîòîê. Åæåäíåâíûå âûïëàòû 5000-10000 ãðí\äåíü. Ãèáêèé ÃÐ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ è îãðîìíûå âîçìîæíîñòè. 100% áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâèì æèëüå. WhatsApp, Telegramm: (066 )753-72-88, Viber: (063)625-80-96. Тел. (097)6294236 210631010101

/Øâåéíûé öåõ / (ïîøèâ îäåæäû). Ç\ï: 10000 ãðí. Âûïëàòû åæåíåäåëüíî. ã. Êèåâ, ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Тел. (098)6869957 207371010101

ШВЕИЗАКРОЙЩИЦЫ / öåõ ïî ïîøèâó øòîð íà ïîñòîÿí. ðàáîòó / Ç\ï: 10000 ãðí. Î÷åíü õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ðàéîí: ñò. ì. "Êðàñíûé õóòîð". Тел. (067)9390677 209561010101

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН Êëèíèêà ïðèãëàøàåò æåíùèí 18-39 ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ: ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âîçíàãðàæä. äî 540 000 ãðí.; äîíàöèè ÿéöåêëåòîê - âîçíàãðàæä. îò 22000 ãðí. äî 32000 ãðí. Ìû ãàðàíò. áåñïëàòí. ìåä. îáñëåä., êîìïåíñèðóåì ðàñõîäû íà ïðîåçä. Ëèö. ÌÎÇÓ ñåðèÿ À N 554391. Òåë.: (095)423-16-69, Тел. (097)1398486 208771020101

ШВЕЯ

АВТОМОЙЩИКИ

/Â àòåëüå ïî ïåðåòÿæêå ìåáåëè / (ìåáåëü). Ç\ï: îò 10000 ãðí, âûïëàòû åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ. Ðÿäîì ñò. ì. "Ñâÿòîøèí". www.mebliterra.com.ua Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, Тел. (063)1499944

ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï: 30% îò âûðó÷êè. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ð-í: Ïîçíÿêè. Тел. (067)9313246

206231010101

10582101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

108071020117

/ àòåëüå ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïîøèâó / ïî ðåìîíòó îäåæäû. Ç/ï: îò 8000 ãðí. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ òðóäà. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Âûñòàâî÷íûé öåíòð", óë. Ëîìîíîñîâà, 50/2. Òåë.: (067)767-84-44, Тел. (099)2627617

20737101

АДМИНИСТРАТОР /Â ñàóíó/ Тел. (050)4444424 209601010101

(ïîøèâ åâðîñïåöîäåæäû). Òðåáîâàíèå: îïûò ðàáîòû. ÃÐ: 5\2. Ç\ï: 10000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Òåë.: (044)221-39-14, Тел. (067)4523565 105821010101

íà ñì³òòºâîçè. 6-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, í³÷í³ çì³íè. Ç\ï: 10000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºòüñÿ æèòëî, ñïåöîäÿã. Ðîáîòà â Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14, (050)426-37-16, Тел. (096)2309192 106291020101

ВАНТАЖНИКИ /"Òåðèòîð³ÿ ì³í³ìàëüíèõ ö³í" / ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Â²ÄÊÐÈÒÒß! Ï-ò Ñ. Áàíäåðè, 21-Â, á³ëÿ ÒÖ "ÃÎÐÎÄÎÊ". Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674 207341020104

ВЕДУЩАЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îáó÷àåì. Æåëàòåëüíî æåíùèíà äî 50 ëåò, ñ ïðèÿòíîé âíåøíîñòüþ. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, îáùèòåëüíîñòü. Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (067)4043925 208251010104

208141010101

ШВЕЯ

АДМИНИСТРАТОРГОРНИЧНАЯ / ìèíè-îòåëü / Ðàáîòà äëÿ èíîãîðîäíèõ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Îáÿçàííîñòè: ñòèðêà, ãëàæêà, óáîðêà. ÃÐ: íåä.\íåä., 2\2. Ç\ï: 250 ãðí\ñóòêè. Тел. (095)5848490

ГРУЗЧИК /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)5520571 106241010104

ГРУЗЧИК /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756 107371010106

209641010101

ШВЕЯ /Øâåéíîå Ïð-òèå / Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ðàéîí ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü. Òåë.: (044)459-05-16(17), Тел. (067)5024546

АДМИНИСТРАТОРКОМЕНДАНТ

ГРУЗЧИК

/Õîñòåë / Ðàáîòà ñ ïðîæèâàíèåì. Ç\ï: îò 4000 äî 8000 ãðí. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (068)8727118

Ç\ï: 10000-11000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. ÌÐ: ã. Áðîâàðû. Þðèé Âàñèëüåâè÷ Тел. (096)9417743

АДМИНИСТРАТОРЫ (КОМЕНДАНТЫ)

ГРУЗЧИК

210311010101

107601030102

ШВЕЯПОРТНАЯ /Â àòåëüå / Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ, ðåìîíò è ïîøèâ îäåæäû. Ç\ï: îò 7000 ãðí. Òåë.: (095)274-09-55, Тел. (097)5225969 210701020101

21070102

/Ñåòü "Õîñòåë 24" / Ñ ïðîæèâàíèåì. Æåíùèíû, æåëàòåëüíî îò 30 äî 60 ëåò. Ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè õîñòåëà. Ç\ï: 5000 ãðí + % + ïðåìèÿ. Òåë.: (095)558-82-80, Тел. (073)4338151 208281010101

ВАНТАЖНИК ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 20956101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

27

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

210241010102

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ç\ï: îò 6500 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010104

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 12000 ãðí. ÎÐ æåëàòåëåí. Ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû (5/ 2). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîöïàêåò. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (095)1292448 108021010101

ГРУЗЧИКСБОРЩИК /Â àòåëüå ïî èçãîòîâëåíèþ ìÿãêîé ìåáåëè / Ç\ï: 10000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Тел. (067)9139457

105221040101

205751010103

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ГРУЗЧИКИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020104

ГРУЗЧИКИ / êîìïàíèþ "Èí-Òàéì" / Ç\ï: 10000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå (îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûå). ã. Êèåâ, óë. Ì. Ãðå÷êî, 26-À. Тел. (050)9248823 209701010101

ГРУЗЧИКИ /Íà ñêëàä Ñåêîíä-õåíä / Æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû äî 40 ëåò. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ñá. - âûõîäíîé. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, óë. Äåãòÿðåâñêàÿ, 25-à (íåäàëåêî îò ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ"). (093)200-31-88, Àìàð; (095)484-55-06, Ñàøà; (096)163-99-93, Âèêà. 208761010102

ГРУЗЧИКИ Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (067)8459561 210651010101

ГРУЗЧИКИПОДСОБНИКИ Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Êîðïîðàòèâíàÿ ðàçâîçêà. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (066)758-39-58, (093)041-21-86, Тел. (067)3841774 107281020101

ДВОРНИК /Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ (ã. Âèøíåâûé) / ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: 8000 ãðí. Òåë.: (050)641-01-22, Тел. (044)2398640 107911010103

ДВОРНИК /Â êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2205547 201381010106

ДВОРНИК / ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: 350 ãðí/ ñìåíà. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095 209261010107

ДВОРНИКИ (ìóæ÷èíû è æåíùèíû). Ç\ï: îò 4500 ãðí çà 15 ñìåí. ÌÐ: Ìàéäàí Íåçàëåæíîñòè. Òåë.: (098)427-39-04, Тел. (067)8240347 107921020101

ДВІРНИКИ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 104141010107

ДВІРНИКИ Ðîáîòà â ð³çíèõ ðàéîíàõ Êèºâà. Ãðàô³ê ðîáîòè: äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè. Áåçêîøòîâíà âèäà÷à ñïåöîäÿãó. Ìîæëèâà íåïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)245-68-04, (063)539-14-78, (095)288-74-44, Тел. (044)3902047 105411020102

ДЛЯ СТУДЕНТОК(ОВ)

20932101

ДВІРНИКИ /Êîìïàí³ÿ "×èñòèé ñâ³ò" / Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, â³ä 5200 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (066)340-39-39, Тел. (097)3403939 107951020102

ДОНОР ЯЙЦЕКЛІТИН Êîìïåíñàö³ÿ: äî 28 800 ãðí. Âèìîãè: Âàì â³ä 18 äî 35 ðîê³â, Âè ìàìà çäîðîâî¿ äèòèíè, Âè ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³, Âè çàêîíîñëóõíÿí³ òà íå ìàºòå øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)914-04-56, Тел. (044)4843582 107291020102

ДОНОРЫ ЯЙЦЕКЛЕТОК /Â êëèíèêó / (äî 29 ëåò). Äî 32000 ãðí. Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077 207401020102

10629102

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ / ìåäè÷íèé öåíòð / Ïðîãðàìà äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Âèíàãîðîäà 25000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03, (044)353-57-27 Тел. (093)2200003 105961020101

КОМЕНДАНТУБОРЩИЦА

21020101

â õîñòåë (ã. Êèåâ). ÃÐ âàõòîâûé. Áåç ÂÏ, æåë. æåíùèíà 40-55 ëåò, çíàíèå ÏÊ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå ïîðÿäêà è ïðàâèë â îáùåæèòèè, çàñåëåíèå, óáîðêà, êîíòðîëü. Ç\ï: îò 1600 ãðí.\íåä. èëè îò 6500 ãðí.\ìåñ. + ïðîæèâàíèå + áîíóñû; www.yourhostel.kiev.ua Òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)3664336 209321010101

КОМПЛЕКТОВЩИК ÃÐ: 5/2. Ç/ï: 10000-12000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ðàáîòà íà ñêëàäå (Áðîâàðñêîé è Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ð-íû). Тел. (067)3845752 107841010101

КУРЬЕР /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ç\ï: 5500 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010107

21069101

20964101

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Тел. (067)2422379 206251010108

ЛАБОРАНТ /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / Ç\ï: çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020107

Áåç îïûòà ðàáîòû. Ïðåäëàãàåì íà÷àëî êàðüåðû â ã. Õàðüêîâ. Âûñîêèé óðîâåíü ç\ïëàòû. Ðàáîòà â öåíòðå. Ãèáêèé ãðàôèê. Óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ VIP áåñïëàòíî. Ïîìîùü ñ ïåðååçäîì. Òåë.: (095)672-39-12, Тел. (063)5201527 210691010101

МИЙНИК ПОСУДУ /Ðåñòîðàí / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160 108081020103

10541102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775 МИЙНИКИ ПОСУДУ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

/ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

108071020122

МОЙЩИК /ÎÎÎ "ÀÑÒÎÐÈß ÊËÈÌÀÒ" / âåíòèëÿöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ç\ï: 7000 ãðí. ÃÐ: íî÷íûå ñìåíû, ñ 24.00 äî 6.00. Ïðåäïî÷òåíèå - ñî ñâîèì àâòî (áåíçèí îïëà÷èâàåì). Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Èâàí, Тел. (093)9667190 107011010101

МОЙЩИКИ 10806102

/Àâòîìîéêà / Âîçðàñò îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ç\ï: äî 30% îò âûðàáîòêè (8000-25000 ãðí.). Òåë.: (095)164-04-04, (063)895-48-50, Тел. (098)1080000 210371020101

МОЙЩИЦА/К

10526103

/Â ðåñòîðàí "Ìàíñàðäà êàôå" / ïîñóäû. ÃÐ: 3\3 äíÿ. 1 ñìåíà - 11.00-23.00; 2 ñìåíà - 18.00-06.00. Ç\ï: 350 ãðí\ñìåíà + áàíêåòíûå. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 49-à. Òåë.: (063)864-87-09, Тел. (098)4653765 209311010103

НЯНЯ /Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020107

21037102

ОПЕРАТОРЫ

208571010110

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 350 ãðí çà 8 ÷àñîâ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831 210321010101

ПОЖЕЖНИЙРЯТУВАЛЬНИК /Äåñíÿíñüêå ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè / Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 6100 ãðí. ÃÐ: äîáà\òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331 209971010101

ПОЛИЭТИРОВЩИКИ\ЦЫ Ç\ï: îò âûðàáîòêè, îò 300 äî 500 ãðí â äåíü. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (067)8459561 210651010102

ПОМОЩНИК ЖЕСТЯНЩИКАПОД СОБНЫЙ РАБОЧИЙ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 1 ãîäà, îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïîðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü. Ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà ç\ï äâàæäû â ìåñÿö. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðîæèâàíèå â îáùåæèòèè. Ìåñòî ðàáîòû - Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. Êîöþáèíñêîå.Òåë.: (044)207-37-33, Тел. (095)2826794 106781010103

/Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / ìîå÷íîé ìàøèíû. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Êàôå-ðåñòîðàí íà Ïîäîëå / (æåëàòåëüíî äî 25 ëåò). ÃÐ: 5/2. Ç/ï: îò 8000 ãðí. Тел. (063)8140041 207321010102

105951020107

ПОМОЩНИК ПОВАРА

ОТБОРЩИК ÃÐ: 5/2. Ç/ï: 10000-12000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ðàáîòà íà ñêëàäå (Áðîâàðñêîé è Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ð-íû). Тел. (067)3845752 107841010102

ОХРАННИКИ

20138101

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / (ìóæ÷èíû è æåíùèíû). ÃÐ: ïëàâàþùèé. Ç\ï: îò 10000 ãðí\ìåñ. 2-ðàçîâîå ïèòàíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (õîñòåë). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ðàáîòà â Êèåâå. Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷, (067)504-23-05; Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷, (097)210-78-12; Îëåã Êîíñòàíòèíîâè÷, Тел. (067)5042475 106211010101

ПАКУВАЛЬНИЦІ

10570102

29

Îõàéí³, øâèäê³ æ³íêè äëÿ ñêëàäàííÿ õàð÷îâî¿ òàðè. ³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê. óäíà çàðïëàòà â³ä 9000-13500 ãðí. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò. Ãð: ïîçì³ííî, ç í³÷íèìè çì³íàìè. Ð-í: ñò. ì. "Ïåòð³âêà" Òåë: 393-16-06 Тел. 3931605 108061020101

ПАКУВАЛЬНИЦІ

/ êàôå / â ìó÷íîé öåõ. Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 208381010104

ПОМІЧНИЦЯ /Áàçà â³äïî÷èíêó / ïî ãîñïîäàðñòâó. Âàõòîâà ðîáîòà. Ïðîæèâàííÿ ³ 3-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ - áåçêîøòîâíî. Тел. (067)3216825 210751010102

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА / ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé, ñóòî÷íûé). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020102

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Â êàôå / Ç\ï: îò 6000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 208381010103

ПРАЦІВНИК КУХНІ /Êàôå íà Îáîëîí³ / ÃÐ: òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Тел. (050)5480869 208351010101

/Íà âèðîáíè÷å ϳä-âî / (ïëàñòèêîâèõ ñòàêàí³â). Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Òåë.: (050)358-47-55. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êîíêóðåíòíó ç\ï, íàâ÷àííÿ, ñïåöîäÿã, ãóðòîæèòîê. Àäðåñà: Íîâîïèðîã³âñüêà, 66.

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Êîìïàí³ÿ "×èñòèé ñâ³ò" / Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, â³ä 5200 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (066)340-39-39, Тел. (097)3403939

106801010102

107951020101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

21041101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ПРИБИРАЛЬНИКИ(ЦІ)

РАБОТНИК ЗАЛА

Ðîáîòà â ð³çíèõ ðàéîíàõ Êèºâà. Ãðàô³ê ðîáîòè: äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè. Áåçêîøòîâíà âèäà÷à ñïåöîäÿãó. Ìîæëèâà íåïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)245-68-04, (063)539-14-78 Тел. (044)3902047, (095)2887444

/ ñåòü ïèööåðèé / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ÃÐ, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 6000 ãðí. ÌÐ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Òåë.: (067)576-77-11, Àëåêñàíäð. Тел. (093)8824200

105411020101

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

209711010107

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / (â ÒÐÖ). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60 Тел. (044)2001304, (044)2001361 108071020111

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè) / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60 Тел. (044)2001304, (044)2001361

РАБОТНИКИ /Â ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ / ïî óõîäó çà æèâîòíûìè. Âàõòîâûé ìåòîä. Ð-í: Âûøãîðîäñêèé (50 êì. îò ã. Êèåâà). Тел. (067)6567098 209281010102

РАБОТНИЦЫ /Íà ñêëàä Ñåêîíä-õåíä / Æåëàòåëüíî äåâóøêè äî 45 ëåò. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ñá. - âûõîäíîé. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, óë. Äåãòÿðåâñêàÿ, 25-à (íåäàëåêî îò ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ"). (093)200-31-88, Àìàð; (095)484-55-06, Ñàøà; (096)163-99-93, Âèêà. 208761010101

108071020121

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

РАБОЧИЙ

(Ïàðê³íãè, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ ïî ì. Êèºâó). Çàðïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ, ñâîº÷àñíî. Ãíó÷êèé ÃÐ. Òåë.: (044)292-28-28, Тел. (063)7257595

/ÎÎÎ "ÀÑÒÎÐÈß ÊËÈÌÀÒ" / ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ç\ï: 7000 ãðí. ÃÐ: íî÷íûå ñìåíû, ñ 24.00 äî 6.00. Ïðåäïî÷òåíèå - ñî ñâîèì àâòî (áåíçèí îïëà÷èâàåì). Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ðàáîòà â ðåñòîðàíàõ ã. Êèåâà. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Èâàí, Тел. (093)9667190

105261030101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ / ïóíêòû ïðèåìà / Ç\ï: 7000-15000 ãðí (% îò âûðàáîòêè). Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ, ñ æåëàíèåì ðàçâèâàòüñÿ. Äëÿ ëþäåé áåç ÎÐ åñòü îáó÷åíèå! Òåë.: (096)022-02-02. 208261020101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ Âîçìîæíî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî, îáó÷àåì. Ç\ï: 6000-12000 ãðí (âûïëàòà ñâîåâðåìåííî, áåç çàäåðæåê). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (097)494-58-22, (050)046-67-87 Тел. (067)7331234, (073)0448641 209921010101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ

20877102

10784101

107011020101

РАЗНОРАБОЧИЕ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

105951020112

РАЗНОРАБОЧИЕ Íà ñêëàä. Æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû îò 18 ëåò. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ðàéîí: ïëîäàùü Òàðàñà Øåâ÷åíêî. Òåë.: (067)409-20-81 Тел. (044)4689792, (050)4694893 207391010101

Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç/ï: îò 4000 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 18.00; ñá. - ñ 9.00 äî 15.00. Тел. (098)8970751, (096)1793764 210261010101

ПРОДАВЦЫ / òîðãîâóþ ñåòü (ôðóêòû, îâîùè) / Ç\ï: îò 250 äî 500 ãðí\äåíü. Âûïëàòû åæåäíåâíî. Ðàáî÷èé äåíü ñ 10.00 äî 21.00. Òåë.: (097)988-68-68, Àëåêñàíäð. Тел. (093)9137577 206191010101

РАЗНОРАБОЧИЕ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

20618102

208571010111

РАЗНОРАБОЧИЕ Ç\ï: îò 10000 ãðí. Òåë.: (097)050-17-07, Тел. (099)6422633 210191010103

ПІДРОБІТОК Íà 4-6 ãîäèí íà äåíü. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë.: (095)225-49-48, Òåòÿíà. Тел. (067)4357990 209731010000

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

РАЗНОРАБОЧИЙ Ñáîðêà\ðàçáîðêà ëèòåéíûõ ôîðì, çà÷èñòêà èçäåëèé èç ïëàñòèêà. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: 8000-10000 ãðí, âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (050)6522106 108251010101

Ç\ï: â³ä 8 äî 12 òèñ. ãðí. íà ì³ñÿöü. ÃÊ "Íàòàí³åëü" â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ô³çè÷íî çäîðîâ³ ïðàö³âíèêè (ìîæëèâî áåç ÄÐ). ϳä-âî çàáåçïå÷óº ïðàö³âíèê³â ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó, õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì. Âèïëàòà ç\ï ñâîº÷àñíî, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Тел. (066)1052566, (097)3226055 210641010101

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ðàáîòà â ã. Âèøíåâîå / â ñìåíó íà ïðîèçâîäñòâî òðîòóàðíîé ïëèòêè. ÃÐ: ïîñìåííûé: 3 äíÿ ñ 8.00 äî 20.00, 3 äíÿ ñ 20.00 äî 8.00, 3 äíÿ âûõîäíûõ. Ç\ï: 9000-11000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Êèåâñêàÿ, 17. Тел. (067)4643101 107561010101

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН Êëèíèêà ïðèãëàøàåò æåíùèí 18-39 ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ: ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âîçíàãðàæä. äî 540 000 ãðí.; äîíàöèè ÿéöåêëåòîê - âîçíàãðàæä. îò 22000 ãðí. äî 32000 ãðí. Ìû ãàðàíò. áåñïëàòí. ìåä. îáñëåä., êîìïåíñèðóåì ðàñõîäû íà ïðîåçä. Ëèö. ÌÎÇÓ ñåðèÿ À N 554391. Òåë.: (095)423-16-69, Тел. (097)1398486 208771030101

ÐÀÁÎÒÀ

10763101

20848101

РАЗНОРАБОЧИЙПОДСОБНИК íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ â ã. Êèåâå è Êèåâñêîé îáë. Ç\ï: 400-450 ãðí\ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, êðåïêîãî òåëîñëîæåíèÿ, îòâåòñòâåííûé è ïóíêòóàëüíûé. Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ ýëåêòðî- è áåíçî-èíñòðóìåíòàìè. Òåë.: (093)901-05-39, Тел. (098)1909070 208481010101

21065101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

31

СУРРОГАТНЫЕ МАМЫ /Â êëèíèêó / (äî 39 ëåò). Äî 540000 ãðí. . Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077 207401020101

ТАНЦОВЩИЦЫ 20876101

РЕЗЧИК БУМАГИ /Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / (îïåðàòîð áàáèíîðåçàòåëüíîé ìàøèíû). Ç\ï: 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)4680247 105791020102

/Äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / Æåëàòåëüíî äåâóøêè îò 18 ëåò, ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Ç\ï: îò 25000 ãðí. ÃÐ: ñ 20.00 äî 6.00. Îáóâü è êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êëóáîì. Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðû ñòóäåíòîê, áåñïëàòíî îáó÷àåì. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (093)728-00-10, Тел. (097)2881388 207381020101

РОБОЧИЙ 10522104

/Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî /  öåõ ðó÷íî¿ ðîáîòè (ïîêëåéêà, âèá³ðêà, óïàêîâêà, ñîðòóâàííÿ ïðîäóêö³¿). ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462

107881010105

РОБОЧІ 10795102

/ÌÐ: ñ. Çàçèì'ÿ Áðîâàðñüêîãî ð-íó / â öåõ. ÃÐ: ïîçì³ííèé (3 äí³\3 íî÷³\3 âèõ³äí³). Çì³íà: ç 8.00 äî 20.00. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì áåçêîøòîâíå æèòëî. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 208301020102

УБОРЩИКИ (ìóæ÷èíû, æåíùèíû). ÌÐ: Ìàéäàí Íåçàëåæíîñòè. ÃÐ: ðàçíûé. Ç/ï: îò 4500 ãðí çà 10 ñìåí. Òåë: (067)824-03-47, Тел. (098)4273904 107921010101

УБОРЩИКИ/ЦЫ /Â òîðãîâûå öåíòðû Êèåâà / Ç/ï: 280 ãðí/ ñìåíà. Àâàíñ è ïîäðàáîòêà. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (099)515-54-18, (096)741-31-03, (096)825-50-20. Тел. (063)4018483 106531010000

УБОРЩИЦА /Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ (ã. Âèøíåâûé) /  êîìôîðòàáåëüíûé îôèñ. ÃÐ: ïí.-ïò. Ç\ï: 7000 ãðí. Òåë.: (050)641-01-22, Тел. (044)2398640 107911010108

РОБОЧІ â öåõ. ÃÐ: ïîçì³ííèé (3 äí³\3 íî÷³\3 âèõ³äí³). Çì³íà: ç 8.00 äî 20.00. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538

УБОРЩИЦА /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / â îôèñ. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020113

208301040102

УБОРЩИЦА

РІЗНОРОБИ Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107 105761010107

21064101

/Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073 106041010116

РІЗНОРОБОЧІ /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020103

СОРТИРОВЩИЦЫ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020105

20826102

СТРОПАЛЬНИКВАНТАЖНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010102

СТРОПАЛЬЩИКИ

УБОРЩИЦА /Â êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2205547 201381010105

УБОРЩИЦА / ðåñòîðàí "Áàêèíñêèå âå÷åðà" / Óñëîâèÿ ðàáîòû è ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Àäðåñ: Âîçäóõîôëîòñêèé ïð-ò, 64. Òåë.: (093)182-52-52, Тел. (093)3000003 209301010104

УБОРЩИЦА /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756 107371010107

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà âàõòàìè. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Òåë.: (098)082-32-39, Тел. (044)5376993

УБОРЩИЦА /Â ñàóíó/ Тел. (050)4444424 209601010102

106691010105

20992101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

СУРОГАТНА МАМА

УБОРЩИЦА

Êîìïåíñàö³ÿ: äî 576 000 ãðí. Âèìîãè: Âàì â³ä 18 äî 35 ðîê³â, Âè ìàìà çäîðîâî¿ äèòèíè, Âè ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³, Âè çàêîíîñëóõíÿí³ òà íå ìàºòå øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)914-04-56, Тел. (044)4843582

/Ìàãàçèí / ÃÐ: 6-äíåâêà, ñ 18.00 äî 22.00. Ç\ï: 4000 ãðí íà èñïûòàòåëüíûé ñðîê. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê - 2 íåäåëè. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Îñîêîðêè", óë. Å. ×àâäàð, 20. Тел. (098)6769177

107291020101

210351010103

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

21026101


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ МАССАЖИСТКИ /Ïðåñòèæíûé ñàëîí / Áåç îïûòà ðàáîòû. Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå èëè ïîäðàáîòêà íà ëåòî. Åñëè òû àêòèâíà, öåëåóñòðåìëåííàÿ, òî ýòà ðàáîòà äëÿ òåáÿ. Ãèáêèé ãðàôèê, âûñîêàÿ ç\ïëàòà. Èíîãîðîäíèõ âñòðå÷àåì, îáåñïå÷èâàåì æèëüåì. Ðàñ÷åò åæåäíåâíûé, ñ ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû. ÌÐ: ã. Õàðüêîâ. Тел. (050)7866778 210411060101

БЫСТРО, ЛЕГКО И МНОГО  ýòî ðåàëüíî! Ç/ï: îò 85000 ãðí./ìåñ., âûïëàòû åæåäíåâíûå. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ è äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Òåë: (063)328-22-05, viber/WhatsApp. 209671070101

АДМИНИСТРАТОР 20970101

 ñàëîí ìàññàæà. Òðåáîâàíèÿ: ïîðÿäî÷íîñòü, ÷åñòíîñòü, òðóäîëþáèâîñòü. VIP-óñëîâèÿ. ÌÐ: ã. Õàðüêîâ. Тел. (093)5243926 210411030101

АДМИНИСТРАТОР /Ìàññàæíûé ñàëîí / Îò 18 ëåò. Äðóæíûé êîëëåêòèâ, âûñîêàÿ ÇÏ. ÌÐ: ã. Õàðüêîâ. Тел. (093)5243926 210411080101

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 10728102

УБОРЩИЦА

ФАСОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК

â îôèñ, ñò. ì. "Îñîêîðêè". Òðåáîâàíèÿ: ïóíêòóàëüíîñòü, ÷èñòîïëîòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, íåêîíôëèêòíîñòü, áåç ÂÏ. Îáÿçàííîñòè: óáîðêà êîðèäîðîâ è îôèñíûõ ïîìåùåíèé, òóàëåòíûõ êîìíàò, óõîä çà ðàñòåíèÿìè. ÃÐ: ñ 8.00 äî 14.00, ñá., âñ. âûõ. Îôèö. îôîðìëåíèå, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûå. Âèêòîðèÿ, Тел. (097)9289848

/Ïðîèçâîäñòâî ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé / Ç\ï: 10000 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)3346932

210201010101

УБОРЩИЦА / ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: 400 ãðí/ ñìåíà. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095 209261010102

УБОРЩИЦА / ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: 250 ãðí\ñìåíà. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228 209261020102

УБОРЩИЦА\ ГОРНИЧНАЯ

/Àâòîñàëîí / (ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû â òîðãîâîì çàëå). Ãðàôèê ðàáîòû: 3\3, ñ 6.00 äî 18.00. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû. Òðåáîâàíèÿ: àêêóðàòíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü. Ìåñòî ðàáîòû: Ïîäîë, 4 ìèí. îò ñò. ì. "Ò. Øåâ÷åíêî". Тел. (093)5503323 107631010101

ХОСТЕС /Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020105

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 206251010206

 àïàðòàìåíòû VIP-êëàññà. Âîçìîæíî ñòóäåíòêè. Âûïëàòû åæåäíåâíûå. ÌÐ: ã. Õàðüêîâ. Тел. (093)5243926 210411010101

УБОРЩИЦЫ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 209931010105

УПАКОВЩИК /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)5520571 106241010107

ÐÀÁÎÒÀ

209671030101

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА

ХОЗЯЮШКАУБОРЩИЦА

ХОСТЕС /Â äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / Ç\ï: 400 ãðí\ñìåíà. Æåëàòåëüíî äåâóøêè îò 18-òè ëåò ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (093)7280010 207381040102

ЧЕРГОВИЙ ТЕХНІК

/Ñòóäèÿ ðåëàêñàöèè VIP-êë. â ã. Õàðüêîâå / Ìû íåèçìåííî ñòðåìèìñÿ îñòàâàòüñÿ ëó÷øåé êîìïàíèåé â äàííîé ñôåðå óñëóã. Åñëè âû îáëàäàåòå ïðèÿòíûìè âíåøíèìè äàííûìè, óìååòå îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, ïðèâåòëèâû, öåëåóñòðåìëåííû è íåïðèíóæäåííû - òî ýòà ðàáîòà èìåííî äëÿ âàñ! Òåë.: (063)579-73-84, Тел. (066)2860514 209231010101

МОДЕЛИ Ðàçíûå òèïàæè. Ãëàâíîå - óõîæåííîñòü. Áûñòðàÿ âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü. Ðàáîòû ìíîãî, âûñîêèé ïðîöåíò. Ãèáêèé ãðàôèê. Ïðîæèâàíèå â VIP-àïàðòàìåíòàõ áåñïëàòíî. Òåë.: (095)672-39-12, Тел. (063)5201527 210691030101

/Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ïðåäëàãàåì âûñîêóþ ç/ï, ãèáêèé ÃÐ. Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (095)1020882

108361010103

МАССАЖИСТКИ

Ìîæíî áåç îïûòà. Îáó÷åíèå, óäîáíûé ãðàôèê. ÌÐ: ã. Õàðüêîâ. Тел. (050)7866778 210411070101

ДЕВУШКААДМИНИСТРАТОР äëÿ ðàáîòû â ã. Õàðüêîâ. Îáÿçàííîñòè: ïðèåì çâîíêîâ, âñòðå÷à êëèåíòîâ, âåäåíèå æóðíàëà îò÷åòíîñòè. Ç\ï: âûñîêàÿ! Êîìôîðòàáåëüíîå æèëüå áåñïëàòíî. Òåë.: (095)672-39-12, Тел. (063)5201527

РАБОТА В ХАРЬКОВЕ ßðêèì, ñòðîéíûì, öåëåóñòðåìëåííûì, ñ ýôôåêòíîé âíåøíîñòüþ. Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (095)672-39-12, Тел. (063)5201527 210691040101

РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ Â ã. Õàðüêîâå. Ñ ìàêñèìàëüíûì çàðàáîòêîì! Íå ñåòåâîé, íå ïðîäàæè. Ìíîãî ðàáîòû. Ïðîæèâàíèå VIP - áåñïëàòíî. Ãðàôèê ïîäáèðàåì èíäèâèäóàëüíî. Òåë.: (095)672-39-12, Тел. (063)5201527 210691080101

210691020101

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

ДЕВУШКИ è æåíùèíû íà ðàáîòó. Ìû ïðåäëàãàåì ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÎÏËÀÒÓ îò 85000 ãðí. â ìåñÿö, âûïëàòû åæåäíåâíûå, êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (050)5204327 209671010101

ЗАРАБОТОК îò 75000 ãðí, åæåäíåâíàÿ îïëàòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå â ýëèòíûõ àïàðòàìåíòàõ, ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü, 100% áåçîïàñíîñòü. Тел. (063)9856081 209671040101

МАССАЖИСТКА Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû âëàäåíèåì ìàññàæà. Äðóæíûé êîëëåêòèâ, ïðèÿòíàÿ àòìîñôåðà. ÌÐ: ã. Õàðüêîâ. Тел. (050)7866778

Åñëè òû õî÷åøü ìíîãî çàðàáàòûâàòü, òîãäà òåáå ê íàì! Öåíòð ãîðîäà. ÌÐ: ã. Õàðüêîâ. Тел. (050)7866778 210411050101

РАБОТА ДЛЯ СОТРУДНИЦ Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå, åæåäíåâíûå âûïëàòû, âûñîêèé äîõîä îò 75000 ãðí. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (097)2495923 209671050101

СОТРУДНИКИ /ã. Õàðüêîâ / VIP-àïàðòàìåíòû, ãðàôèê ïîäáèðàåì èíäèâèäóàëüíî, âûïëàòû åæåäíåâíî. Тел. (050)7866778 210411020101

210411090101

/Áàçà â³äïî÷èíêó / (ð³çíîðîáî÷èé). Âàõòîâà ðîáîòà. Ïðîæèâàííÿ ³ 3-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ - áåçêîøòîâíî. Тел. (067)3216825 210751010104

ЭКСПЕДИТОР /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû (5\2). Ç\ï: 12000-16000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîöïàêåò. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (095)1292448 108021010102

СОТРУДНИКИ

МАССАЖИСТКА /Â ìàññàæíûé ñàëîí "Êàïðèç" / Äåâóøêà ïðèÿòíîé âíåøíîñòè îò 18 äî 33 ëåò, ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç. Ãèáêèé ÃÐ. Ç\ï: îò 20000 ãðí. Ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Äðóæíûé êîëëåêòèâ, åæåíåäåëüíàÿ âûïëàòà è ôèíàíñîâûé ðîñò! Ñòðîãî áåç èíòèìà! Öåíòð Êèåâà, óë. Èâàíà Ìàçåïû, 3 (ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ"). Тел. (097)3513593 208961020101

 íîâûé ìàññàæíûé ñàëîí. Ïðèõîäè è çàðàáàòûâàé. ÌÐ: ã. Õàðüêîâ. Тел. (050)7866778 210411040101

СОТРУДНИЦЫ ðàçíûõ òèïàæåé è âîçðàñòîâ. Ãàðàíòèðóåì âàì ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, åæåäíåâíûå âûïëàòû, àíîíèìíîñòü, çàùèòó îò âñåõ íåïðèÿòíîñòåé. Тел. (093)4502057 209671020101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

33

20967105

21041103

20967103

20896102

20991102

21063101

21069102

20967101

21041104

20967106

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.

20967107

ÐÀÁÎÒÀ


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20967102

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ Òåëåôîíóþ÷è çà îãîëîøåííÿì ïðî âàêàíñ³þ, îïóáë³êîâàíîìó â íàø³é ãàçåò³, íå çàáóäüòå ñêàçàòè ðîáîòîäàâöåâ³, ùî çíàéøëè éîãî â ãàçåò³ ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ 99999999

20967104

СОТРУДНИЦЫ íà ðàáîòó. Ç/ï: îò 75000 ãðí. ÃÐ: èíäèâèäóàëüíûé. Îïëàòà åæåäíåâíî. Îòñóòñòâèå øòðàôîâ. Äðóæíûé è âåñåëûé êîëëåêòèâ. Тел. (095)4305092 209671060101

СОТРУДНИЦЫ 21025102

/ã. Õàðüêîâ / Â ñôåðó äîñóãà. Âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà, åæåäíåâíî. Ðàññìîòðèì ðàçíûå òèïàæû. Êîìôîðòàáåëüíîå æèëüå. Ïîìîùü ñ ïåðååçäîì. Тел. (063)5201527, (095)6723912 210691050101

СОТРУДНИЦЫ /ã. Õàðüêîâ / Äëÿ ðàáîòû â ñàëîíå. Âûñîêèé çàðàáîòîê. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Áåñïëàòíîå æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òðåáîâàíèå: îòñóòñòâèå êîìïëåêñîâ, óõîæåííîñòü, îáùèòåëüíîñòü. Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà äëÿ ñòóäåíòîâ. Òåë.: (095)672-39-12, Тел. (063)5201527

10679101

210691060101

СОТРУДНИЦЫ(КИ) Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ðàáîòà â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ â öåíòðå Õàðüêîâà. Âîçìîæíû èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê, ñîâìåùåíèå. Æèëüå áåñïëàòíî. Òåë.: (095)672-39-12, Тел. (063)5201527 210691070101

20738102

ТАНЦОВЩИЦЫ Äåâóøåê îò 18 ëåò, ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Îáóâü è êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êëóáîì. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÃÐ: ñ 20.00 äî 6.00. Ç/ï: îò 30000 ãðí. ÌÐ: Dolls Men's Club, Êèåâ, ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ, 57/3. Тел. (068)1144040 210251020101

ТАНЦІВНИЦІ /×îëîâ³÷èé êëóá "HAREM" / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï: â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)6969696

20623102

КОЙКО-МЕСТО Жильеот90 рн/сти,понедельно, помесячно.Лчшеесоотношениецена/ ачество.ВцентреКиева,вблизи основныхразвязоиметро.Бесплатно Интернет,TV,посда,постель. Безомисии!Безоммнальных! yourhostel.kiev.ua

(063)794-02-00,(066)406-74-09

209911020101

20923101

ÐÀÁÎÒÀ

20932102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹28 • 16 ëèïíÿ 2018 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 28 (1052)

ÐÀÁÎÒÀ

27332011

29642007

32382003

32702001

26892005

30002004

30692006

32692002

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

25712018

23192004

32732001

32262009

32592003

32442003

32032003

32402004

32562003

21782029

36

27332012

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 28 (1052)

«Работа и Учеба», еженедельник, № 28 (2018г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

«Работа и Учеба», еженедельник, № 28 (2018г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

Advertisement