Page 1

17842116

19152008

11572012

20002022

22722001

21592003

22832001


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

03562004

13482013

20222034

20002018

19572037

19262002

19442002

2

20152011

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 24 (805)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.7 ñò.13

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 24 (805) 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.13

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.14

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.15

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.16

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.17

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.17

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.17

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.19

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.19

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.20

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.22

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.30

ñò.16

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.17

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.26

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.17

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.26

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.16

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.26

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.30

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.41

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.44

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.45

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.45

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.45

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.50 ñò.50 ñò.50

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.50

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.52

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ×ÅÐÂÅÍÜ

ñòîð. 4-5 ñòîð. 6 ñòîð. 53

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬ ............................... 19

ДОРОЖНІЙРОБІТНИК ........... 32

АВТОЕЛЕКТРИК ....... 30,32,33,40

ВЧИТЕЛЬАНГЛ.МОВИ .......... 19

........................................ 34,46

............................... 34,39,42,43

АВТОМАЛЯР ..................... 30,33

ВЧИТЕЛЬБІОЛОГІЇ ................ 19

ДРУКАР ................................. 17

КОРИДОРНА ......................... 47

АВТОМИЙНИК .................... 7,10

ВЧИТЕЛЬГЕОГРАФІЇ ............. 19

ДІЛОВОД ......................... 14,32

КРАНІВНИК .................. 30,39,44

.......................... 30,32,33,34,39

ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ........... 19,20

Е

КУР’ЄР ............ 7,10,11,26,47,50

........................................ 46,47

ВЧИТЕЛЬ

ЕКСПЕДИТОР ............... 10,40,41

КУХАР ............................. 8,9,11

АВТОСЛЮСАР ...... 7,30,33,34,40

ОБРАЗОТВОРЧОГО

ЕЛЕКТРИК .................... 10,25,34

..................... 14,23,26,27,28,29

АГЕНТЗНЕРУХОМОСТІ ........... 7

МИСТЕЦТВА .......................... 19

.................................... 10,12,30

............................................. 20

КОНТРОЛЕР ..................... 13,16

................................... 41,43,44

............................................. 30

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ... 41,42

КУХОННИЙПРАЦІВНИК ......... 23

АГЕНТСТРАХОВИЙ ............ 9,30

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ........... 11,34

........................................ 28,47

АДМІНІСТРАТОР ............. 8,10,13

КЛАСІВ .................................. 19

................................... 41,42,44

КІНОМЕХАНІК ................... 13,46

.................................... 15,20,22

............................................. 20

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 11,44

Л

ВЧИТЕЛЬ

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ........ 41,42,44

ЛАБОРАНТ ....................... 13,42

АКУШЕР ................................ 17

РОСІЙСЬКОЇМОВИ

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ............ 32,42

ЛОГОПЕД .............................. 17

АНАЛІТИК ..................... 13,16,23

ТАЗАРУБІЖНОЇЛІТЕРАТ ....... 19

З

ЛІКАР .................................... 17

АРМАТУРНИК ..................... 7,16

............................................. 20

ЗАВІДУВАЧАПТЕКИ ......... 17,18

ЛІКАР-БАКТЕРІОЛОГ ............. 18

ЗАВІДУЮЧИЙ ........................ 17

ЛІКАР-ДІЄТОЛОГ ................... 18

ЗАМІРНИК .................... 10,44,47

ЛІКАР-ЕНДОКРИНОЛОГ ......... 18

ЗАСТУПНИК ................. 13,18,22

ЛІКАР-ЕПІДЕМІОЛОГ ............. 18

ЗВАРНИК .................... 41,42,43

ЛІКАР-ЛАБОРАНТ .................. 18

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО ................ 52

ЛІКАР-ОНКОЛОГ .................... 18

ЗУБНИЙТЕХНІК .................... 17

ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ .......... 18

К

ЛІКАР-ПЕДІАТР ...................... 18

............................... 25,29,32,34

............................... 41,42,44,45

ВЧИТЕЛЬТРУДОВОГО

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ....... 8,15

НАВЧАННЯ ............................ 19

АСФАЛЬТУВАЛЬНИК ............. 44

ВЧИТЕЛЬУКРАЇНСЬКОЇ

Б

МОВИ .............................. 19,20

БАРИСТО ......................... 26,29 БАРМЕН ............. 26,27,28,29,30 БРОКЕР ............................ 10,16 БУДІВЕЛЬНИК .................. 44,45 БУЛЬДОЗЕРИСТ .................... 32 БУРИЛЬНИК ..................... 32,44

ВЧИТЕЛЬФІЗИКИ ............ 19,20 ВЧИТЕЛЬХІМІЇ ...................... 19 ............................................. 20 ВЧИТЕЛЬІНФОРМАТИКИ ...... 19 ............................................. 20 ВЧИТЕЛЬІСТОРІЇ .............. 19,20

БУХГАЛТЕР ............. 16,22,25,32

Г

БІЛЕТЕР ........................ 7,46,49

ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК ... 34,41

БІОЛОГ ................................. 17

ГАЗОРІЗАЛЬНИК .............. 41,44

В

ГУВЕРНАНТКА ....................... 17

Д

КАРНИК ............................ 41,47 КАСИР ......................... 7,8,16,22 .......................... 23,24,25,26,34 ............................................. 46 КЕРУЮЧИЙ .................. 13,22,25 КЕРІВНИК ......................... 11,13

ЛІКАР-ПСИХІАТР .................... 18 ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 18 ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ........ 17,18 ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ ................... 18 ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ .......... 18 ЛІФТЕР ............................ 14,42

КОВАЛЬ ................................ 42

М

КОМЕНДАНТ ...................... 9,47

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ............ 17

............................... 12,13,23,25

ДВІРНИК ....................... 8,10,46

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 10

МАКЕТНИК ....................... 11,17

..................... 26,41,45,46,48,49

ДЕФЕКТОЛОГ ....................... 20

.................................... 12,25,47

МАЛЯР .................................. 42

ВЕРСТАТНИК .................... 43,44

ДИРЕКТОР ............................ 13

КОМІРНИК ........................ 11,26

МАНГАЛЬНИК ................... 28,29

ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 19

ДИСПЕТЧЕР ............ 11,15,33,39

КОНДИТЕР .............. 23,24,27,28

МАРКУВАЛЬНИК ...................... 8

ВОДІЙ ......................... 7,8,10,11

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ................. 17

КОНСТРУКТОР ................. 16,42

МАСАЖИСТКА ......................... 9

.......................... 12,14,21,25,32

ДОДАТКОВИЙДОХІД ......... 7,11

КОНСУЛЬТАНТ ................. 10,13

........................................ 50,51

............................... 33,34,39,40

.................................... 46,47,49

............................... 14,16,23,25

МАШИНІСТ ....................... 32,39

............................... 41,42,43,44

ДОМОГОСПОДАРКА ......... 17,50

............................................. 47

............................... 40,41,42,43

ВАНТАЖНИК .................... 7,8,10

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

МАШИНІСТ

ПЕКАР ..................... 23,24,28,29

РІЗАЛЬНИК ....................... 42,43

У

ЗПРАННЯБІЛИЗНИ .............. 47

ПЕРСОНАЛ ....................... 11,15

РІЗНОРОБ .......................... 9,11

УЧЕНЬ ........................... 7,12,17

МЕДСЕСТРА .......................... 18

ПЕРУКАР ............................... 17

.......................... 29,39,43,44,45

........................................ 41,46

МЕНЕДЖЕР ..... 9,11,14,15,16,25

ПИЛОРАМНИК ........... 9,42,43,45

........................................ 47,49

МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ ...... 8

ПЛИТОЧНИК ..................... 44,45

С

............................................. 14

ПОКОЇВКА ................. 8,29,45,46

САДІВНИК ........................ 25,49

............................................. 19

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ .... 9,13

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 45

САНІТАРКА ....................... 18,19

ФАСУВАЛЬНИК ............ 12,13,49

Ф ФАРМАЦЕВТ ......................... 18

........................................ 14,15

ПОМІЧНИК ......................... 8,16

СЕКРЕТАР ...................... 8,10,16

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ......... 19

МЕНЕДЖЕРЗРОЗВИТКУ ...... 14

.......................... 22,26,43,44,47

СКЛАДАЛЬНИК ................. 42,43

ФОРМУВАЛЬНИК ............. 28,29

............................................. 25

............................................. 48

СЛЮСАР ........................ 7,11,13

................................... 30,42,44

МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 20

.......................... 19,32,34,40,42

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ................ 44

КЛІЄНТАМИ ............................. 7

ПОМІЧНИКДРУКАРЯ ............. 17

........................................ 43,44

ФІНАНСИСТ ........................... 13

.................................... 13,14,15

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА .... 7,8,16

СЛЮСАРКВПІА ................ 43,44

МЕРЧЕНДАЙЗЕР ............... 23,25

ПОМІЧНИККУХАРЯ .......... 29,30

СЛЮСАР

МЕХАНІЗАТОР .................. 40,41

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ... 39,40

ЗМЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ

МЕХАНІК ... 11,14,25,33,34,40,42

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА .. 15,47

РОБІТ .................................... 43

............................................. 45

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ ..... 22,48

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ........... 40

МИЙНИК .......................... 40,50

ПОМІЧНИКСПЕЦІАЛІСТА .... 8,16

........................................ 42,43

МОЛОДШАМЕДСЕСТРА ........ 18

ПОСЛУГИ .... 8,12,16,39,45,49,52

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ............. 42

Х ХОДОВИК ........................ 40,41 ХОСТЕС ............................ 29,30

Ч ЧЛЕНБРИГАДИ РЕСТОРАНУ ...................... 27,30

Ш

МОНОЛІТНИК .............. 7,9,44,45

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ............ 9,11

............................................. 43

МОНТАЖНИК .............. 10,42,44

............................... 27,28,29,30

СОРТУВАЛЬНИК ............... 12,49

ШВАЧКА ........................... 12,45

МУЗ.ПРАЦІВНИК .................. 20

........................................ 47,48

СПЕЦІАЛІСТ ...................... 13,25

ШИНОМОНТАЖНИК .............. 39

МУЗИКАНТ ......................... 9,28

ПРАЦІВНИККУХНІ ............ 28,48

............................... 32,33,34,40

........................................ 40,41

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 20

ПРЕСУВАЛЬНИК ............... 40,42

............................... 41,42,44,45

ШЛІФУВАЛЬНИК .............. 43,44

МУЛЯР ............................. 44,45

ПРИБИРАЛЬНИК .............. 12,26

СПІВРОБІТНИК ................... 9,12

ШТУКАТУР ............................ 45

............................... 34,45,48,49

СТАРШАМЕДСЕСТРА ............ 19

Ю

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 11,19

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ ......... 25

ЮРИСТ .................................. 14

.................................... 25,29,46

СТОЛЯР ................................ 43

І

.................................... 47,48,49

СТРОПАЛЬНИК ............ 42,43,44

ІНЖЕНЕР .......................... 16,40

Т

ІНЖЕНЕР

ТЕСЛЯР ............................ 44,45

ЗОХОРОНИПРАЦІ ................ 16

ТЕХНОЛОГ ............................ 16

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК ............ 16

............................................. 28

ІНСТРУКТОРЗЛФК ............... 20

ТОКАР .............................. 43,44

ІНСТРУКТОРЗПЛАВАННЯ ..... 20

ТОНУВАЛЬНИК ................. 33,40

ІНСТРУКТОР

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 7

ЗФІЗКУЛЬТУРИ .............. 19,20

........................................ 10,11

ІНТЕРВ’ЮЄР .......................... 10

Н НЯНЯ .................................... 17

О ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА ..... 26 ............................................. 28 ОБРОБЛЮВАЧ ................. 23,28 ОБРОБНИК ........................... 42 ОПЕРАТОР ........... 9,15,26,42,43 ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ........ 9 ........................................ 11,15 ОПЕРАТОРПК .............. 14,15,25 ОРЕНДАОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ ........................... 7 ............................................. 52 ОРЕНДАПРИМІЩЕННЯ .... 11,52 ОФОРМЛЮВАЧ ................ 23,24 ОФІС-МЕНЕДЖЕР .............. 8,15 ОФІЦІАНТ ...................... 9,27,28

ПРИЙМАЛЬНИК .................. 8,10 ............................... 22,23,24,25 .................................... 26,47,48 ПРОВІЗОР ........................ 18,19 ПРОДАВЕЦЬ ....................... 8,11 .......................... 22,23,24,25,26 ............................... 28,29,30,48 ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .. 10 ........................................ 22,23 ................................... 24,25,48 ПРОМОУТЕР ...... 10,11,28,48,50

............................................. 49

ТРАКТОРИСТ .................... 32,40

ІНШЕ .................................. 9,10

ТІСТОМІС ......................... 29,30

.................................... 12,17,47

ПРОРАБ ................................ 45 ПСИХОЛОГ ............................ 13 ПІДСОБНИЙРОБІТНИК .... 42,48

.................................... 29,30,45

Р

ОХОРОНА ......................... 21,25

РОБОТА ............ 7,8,12,46,47,48

ОХОРОНЕЦЬ ........ 9,11,20,21,22

РОБОТАДЛЯВСІХ ............... 8,9

ОХОРОННИК ............... 8,9,10,13

.................................... 11,23,49

................................... 20,21,22

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ....... 50,51

........................................ 26,46

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 50

П

РОБІТНИК ........................ 11,16

ПАКУВАЛЬНИК ................. 12,26

.......................... 12,22,24,25,26

.......................... 17,19,20,29,40

.................................... 46,47,49

.......................... 42,46,47,48,49

ПАРКУВАЛЬНИК ............... 46,47

РОЗДАВАЛЬНИК .............. 47,48

ПЕДАГОГ .......................... 19,20

РОЗКЛЕЮВАЛЬНИК ............... 49 99992027

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ СУТТЄВО СКОРОТИТЬСЯ, ЯКЩО ПОПИТ НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ БУДУТЬ ФОРМУВАТИ РОБОТОДАВЦІ Ìîëîä³æíå áåçðîá³òòÿ ³ñòîòíî ñêîðîòèòüñÿ, ÿêùî ïîïèò íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â áóäóòü ôîðìóâàòè ðîáîòîäàâö³. Ïðî öå çàÿâèâ Ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ ðîáîòîäàâö³â Óêðà¿íè (ÔÐÓ) Äìèòðî Ô³ðòàø ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç âëàñíèêàìè òà êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, à òàêîæ êåð³âíèöòâîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. "Íèí³øí³é ð³âåíü çíàíü âèïóñêíèê³â ÂÍÇ ³ äèñáàëàíñ ó ñèñòåì³ îñâ³òè íå âëàøòîâóþòü í³ ðîáîòîäàâö³â, í³ ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ íå ìîæóòü çíàéòè ðîáîòó. Äåðæàâà âèä³ëÿº âåëè÷åçí³ êîøòè íà ô³íàíñóâàííÿ ñôåðè îñâ³òè. Áëèçüêî 30 â³äñîòê³â âèïóñêíèê³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìó îïèíÿþòüñÿ íà á³ðæ³ ïðàö³. Òîìó ìè ïðîïîíóºìî â êîðåí³ çì³íèòè ñèñòåìó. Ìè õî÷åìî, ùîá ðîáîòîäàâö³ àêòèâíî áðàëè ó÷àñòü â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³ ³ âèçíà÷àëè âèìîãè äî ôàõ³âö³â, ÿêèõ âèïóñêàþòü íàâ÷àëüí³ çàêëàäè", - ñêàçàâ Äìèòðî Ô³ðòàø. Çà ñëîâàìè Ãîëîâè ÔÐÓ, òàêèé ïðèíöèï ðåàë³çîâàíèé â áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. ³í áóâ ïîêëàäåíèé â îñíîâó çàêîíîïðîåêòó "Ïðî ñèñòåìó ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é", ÿêèé áóâ ðîçðîáëåíèé çà ó÷àñòþ åêñïåðò³â ÔÐÓ ³ ïðèéíÿòèé ïàðëàìåíòîì ó ïåðøîìó ÷èòàíí³. Çà ñëîâàìè Äìèòðà Ô³ðòàøà, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ÔÐÓ ïî÷íå ôîðìóâàííÿ ðåºñòðó ïîòðåá ðîáîòîäàâö³â ó ôàõ³âöÿõ ð³çíî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Çà äàíèìè ÔÐÓ, âèïóñêíèêè òåõí³êóì³â ³ ó÷èëèù ïðè âñòóï³ íà ðîáîòó ïðîõîäÿòü ïåðåï³äãîòîâêó ³ íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì øåñòè-äåâ'ÿòè ì³ñÿö³â, à âèïóñêíèêè âèø³â - 1-2 ðîê³â. Ïðåñ-ñëóæáà Ôåäåðàö³¿ ðîáîòîäàâö³â Óêðà¿íè

ðèíêó. Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Ãðèöàêà, íàéá³ëüø çàòðåáóâàíèìè ïðîôåñ³îíàëàìè º ïðàö³âíèêè â ãàëóç³ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, áàíê³âñüêî¿ áåçïåêè, ìîí³òîðèíãó. Îáãîâîðåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìîäåë³ ñó÷àñíîãî áàíê³ðà ïðîéøëî ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ áàíê³âñüêîãî ïðàö³âíèêà. Ó÷àñíèêè - âèêëàäà÷³ òà ñòóäåíòè Óí³âåðñèòåò áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè (ÓÁÑ) ÍÁÓ, ïðåäñòàâíèêè ÍÁÓ, êîìåðö³éíèõ áàíê³â Óêðà¿íè. Îêð³ì ãëèáîêî¿ òåîðåòè÷íî¿ áàçè çíàíü, âèñîêîãî ð³âíÿ çíàíü ³íîçåìíî¿ ìîâè îñíîâíèìè âèìîãàìè äî ìàéáóòí³õ ïðàö³âíèê³â áàíêó º: âèñîêà çäàòí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, îñÿãíåííÿ âåëèêèõ îá'ºì³â íîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çäàòí³ñòü âíîñèòè çì³íè, ñòâîðþâàòè ùîñü íîâå. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòêó Äåïàðòàìåíòó ïåðñîíàëó UniCreditBank Ãàííà ßâîð³âñüêà.  óìîâàõ âèñîêî¿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó ïðàö³ ïåðåâàãè â âèáîð³ ìàéáóòíüîãî ïðàö³âíèêà çàâæäè íàäàþòüñÿ îñîá³, êîòðà çäàòíà íà áàç³ íàáóòèõ òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó çíàéòè îïòèìàëüíèé âèõ³ä ç ñèòóàö³¿. dz ñë³â á³çíåñ-òðåíåðà, ê. ïñèõîë. íàóê Òåòÿíè Çåìëÿêîâî¿ â óìîâàõ ñó÷àñíîãî ñâ³òó ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî ïðîôåñ³îíàëà âèñóâàþòüñÿ íîâ³ âèìîãè ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³, à ñàìå: çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè ç âåëè÷åçíèìè ìàñèâàìè ³íôîðìàö³¿, çäàòí³ñòü îáðîáëÿòè ¿¿ â ìàêñèìàëüíî êîðîòê³ òåðì³íè, çäàòí³ñòü äèâèòèñÿ çà ðàìêè ñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é äëÿ ïîäîëàííÿ âèñîêî¿ êîíêóðåíö³¿, à òàêîæ âèñîêà ê볺íòîîð³ºíòîâàí³ñòü. Êîæåí ç äîïîâ³äàþ÷èõ ñåðåä ïîðàä ñòóäåíòàì ïî ïðàöåâëàøòóâàííþ âèä³ëÿâ íåîáõ³äí³ñòü ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, à òàêîæ âèñîêèé ð³âåíü çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ç ïñèõîëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó, ôàõ³âö³ ðàäèëè ïðàâèëüíî îðãàí³çóâàòè ñâ³é ÷àñ, âì³òè åôåêòèâíî ïðàöþâàòè òà â³äïî÷èâàòè. Ïðåñ-ñëóæáà ÓÁÑ ÍÁÓ

ФАХІВЦІ ОБГОВОРИЛИ БАНКІВСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ Ïåðåîð³ºíòàö³ÿ òà øâèäêà ïåðåïðîô³ëÿö³ÿ äî åêîíîì³÷íèõ óìîâ, àäàïòàö³ÿ ç îãëÿäó íà ðèçèêè, âì³ííÿ âèêîðèñòîâóâàòè íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 - ñàìå òàêèìè ñüîãîäí³ º íàéö³íí³ø³ ïðîôåñ³éí³ ðèñè áàíê³âñüêèõ ïðàö³âíèê³â íà äóìêó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ "Óêðãàçïðîìáàíê" ²ãîðÿ Ãðèöàêà. ³í ðîçïîâ³â, ùî ðèíîê ïðàö³ ó áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³ ïåðåíàñè÷åíèé êàäðàìè. Öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç áàíêðóòñòâî áàíê³â òà âèõ³ä ì³æíàðîäíèõ áàíê³âñüêèõ ãðóï ç óêðà¿íñüêîãî

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10423101

10401102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÎÑÍÎÂÍÎÉ è ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ

1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

Предпочтение инициативным. Желательно с ВО Тел.: (050)658-81-40,

Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

(067)407-34-70, 451-66-12

208291010102

АВТОМОЙЩИКИ

20714101

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ íà àâòîìîéêó "ÄÅÑßÒÊÀ". Ñ ÎÐ. Ç\ï ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ!!! Ð-í ðàáîòû: ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Íà âðåìÿ ðàáîòû - èíîãîðîäíèì æèëüå. Тел. (098)4895224

104541010101

АВТОСЛЕСАРЬ 20887101

ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé íà ãðóçîâóþ ÑÒÎ. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç\ï 3000-5000 ãðí (îò êâàëèôèêàöèè). Тел. (063)1444615

208781010101

АВТОСЛЕСАРЬМЕХАНИК /Íà ÑÒÎ ïðåäïðèÿòèÿ/ Тел. (067)7113903

103151030102

АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ / êîìïàíèþ / (êóïëÿ, ïðîäàæà êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè). Ç\ï 6000 ãðí. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Ïîäîë. Òåë.: (093)370-53-78, (044)209-46-76, (098)277-33-67. Тел. (095)6935612

20730101

Всвязисот рытиемновоо офисатребется:

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

208921010102

АРМАТУРНИКИ

Држный олле тив. Карьерный рост. Процентная став а + премия + бонс. ГР: с 10.00 до 17.00, сб., вс. - выходной.

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

Тел.: (066)464-40-18, (063)391-78-95, (096)922-18-78 20743101

104191030102

ВАНТАЖНИКИОПЕРАТОРИ

20770101

íà àâòîìîá³ë³-ñì³òòºâîçè. Òåë.: 237-47-39. Тел. (095)2710811

104241020101

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

103151020104

10419103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

20822102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10426104

10822101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "В" И "Д"

ДВОРНИК

äëÿ ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Æåëàòåëüíî ð-íû ïðîæèâàíèÿ: Êóðåíåâêà, Âèíîãðàäàðü, Îáîëîíü. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (044)578-00-40. Тел. (093)4049008

/Íîâûé ñêëàä "ÄÈÑÒÈÁÜÞÒÎÐÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" / 1700 ãðí. Ãðàôèê - ïîñìåííûé (äíåâíûå\íî÷íûå), òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, åñòü ðàçâîçêà, ðàáî÷àÿ ôîðìà. Ðàáîòà â ð-íå Êîð÷åâàòîãî è ×àïàåâêè (ì. "Âûäóáè÷è"). Àíàñòàñèÿ, Тел. (067)2238414

207421010101

ГОРНИЧНЫЕ /Â ãîñòèíèöó â öåíòðå / Òðóäîëþáèâûå, àêêóðàòíûå, äèñöèïëèíèðîâàííûå. ÃÐ ïîñìåííûé. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 596-80-12 (ñ 9.00 äî 18.00). Тел. 5968018

208841010102

ГРУЗЧИК /Íà îïòîâûé ñêëàä òêàíåé (á-ð È. Ëåïñå) / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. ÃÐ: ïí-ïò, 9.00-17.30. Áîëüíè÷íûå, îòïóñêà îïëà÷èâàþòñÿ. Ç\ï 3000 ãðí. Êîíòàêòíîå ëèöî: Êèÿíèöà Åëåíà. Тел. 4554343

100351010101

ГРУЗЧИКИ íà ñêëàä (ìóæ÷èíû 20-35 ëåò). Ç\ï îò 3500 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Âîçëå óë. Áåðåçíåâàÿ, 12 (Ëåâûé áåðåã). Òåë.: 594-01-64. Тел. 5676238 102721010101

ÐÀÁÎÒÀ

105411020104

20787101

20818101

20785101

20786101

ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА è îòäåëêè äîìà, äîðîæíûå ìàòåðèàëû (èçâåñòü, ïåñîê, øëàêîáëîê, êèðïè÷, ì\ï îêíà, öåìåíò è äðóãîå). Äîñòàâêà. Ðàçãðóçêà. Тел. (044)5940164

102721020101

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 208251080000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20848101

МОНОЛІТНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / (áðèãàäè). Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

104191030101

МУЗЫКАНТЫ /Íîâûé ðåñòîðàí íà Áåðåçíÿêàõ / Òåë.: (067)964-15-90. Тел. (098)4561036

207331010103

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

104331010106

ОПЕРАТОР CALLЦЕНТРА 20879101

20863101

МАССАЖИСТКИ /"Ìàãèÿ Ãðàöèè" / îò 22 ëåò, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ðàáîòà ïîñìåííî. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ïðèâëåêàòåëüíàÿ âíåøíîñòü, îáàÿòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Çâîíèòü ñ 14.00 äî 20.00, ïí-ïò. Òåë.: (066)311-38-61. www.graces-mass.kiev.ua Тел. (044)3629542

/Óíèâåðñàëüíàÿ êîëëåêòîðñêàÿ ãðóïïà / â êîíòàêòíûé öåíòð. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ÃÐ: 8.00-15.00; 15.00-22.00 + 2 ïëàâàþùèõ âûõîäíûõ. Ç\ï âûøå êîíêóðåíòíîé. Òåë.: (093)900-56-22. Ðåçþìå íà e-mail: y.marian@ucg-ua.com; o.shevchenko@ucg-ua.com Íàø àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 73, ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" (5-7 ìèí. õîäüáû îò ìåòðî). www.ucg-ua.com Àëèíà, Тел. (068)3042441

209231010101

207361010101

МЕНЕДЖЕР

10447101

Вновыеофисы СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ НЕСКОЛЬКОВИДОВЗАНЯТОСТИ. ОБУЧЕНИЕЗАСЧЕТКОМПАНИИ.

Òåë.: (044)361-79-21, (044)383-75-19, (093)963-68-91

10447102

КРУПНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ знающие5 è 8 Тел.: (097)543-91-90

20754101

20881103

ïî ñåðâèñíîìó îáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëåé. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ïîíèìàíèå óñòðîéñòâà àâòîìîáèëÿ, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Ç\ï îò 4000 ãðí. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Òåë.: (067)631-32-47, Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷. Îëüãà Âèêòîðîâíà, Тел. 5921008

208441030101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Ñòàáèëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ñðåäíÿÿ ç\ï 8000 ãðí (ïî äàííûì êîìïàíèè çà ìàðò-ìàé 2013 ã.). Ìû ãàðàíòèðóåì: ðàáîòó â îôèñå, áåç ðàçúåçäîâ è ïîèñêà êëèåíòîâ, âíóòðèêîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå, âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà äî ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà, åæåíåäåëüíûå âûïëàòû ç\ï. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: ïîë - íåâàæåí, âîçðàñò äî 45 ëåò. Ìåñòî ðàáîòû: ñò. ì. ""Ïîçíÿêè". Êàòåðèíà, Тел. (050)2603437

208791010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ â àâòîìîáèëüíûé áèçíåñ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå. Æåëàòåëüíî äåâóøêà îò 18 ëåò. Èñïîëíèòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, çíàíèå ÏÊ. Çíàíèå àíãë. ÿç. Ç\ï îò 4000 ãðí. Тел. (067)6474877 209191010101

ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï îò 4000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9à. Òåë.: (050)077-53-33, Åâãåíèé Þðüåâè÷. Тел. (044)5910869

105201010101

ОФИЦИАНТ /Ðåñòîðàí "ÁÎßÐÈÍ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ Âàñ. ã. Áðîâàðû, óë. Êèåâñêàÿ, 95. Òåë.: (045)943-49-82. Тел. (067)5975755

105181020101

ОФИЦИАНТЫ /Â êîôåéíþ / Ðàñïîëîæåíèå: â öåíòðå ãîðîäà Êèåâà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (096)9751922

209251010102

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541 104901030101

20833101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20732102

20859102

20851101

20906101

20892101

"КРОК-АВТО"ТРЕБУЮТСЯ:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ МожнобезОР.Желательно мжчина,возрастот20лет. ПроживаниенаЛевом бере.

10541102

ÐÀÁÎÒÀ

20922101

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñèñòåì âåíòèëÿöèè, ÆÁÊ, ñëåñàðü ñèñòåì âåíòèëÿöèè

Тел.:(050)510-80-88 ,

ОР,наличие валифи ационноо достоверения,стажа.Вахта. З\пдо2000$,проживание,питание. E-mail:info@personal.net.ua

Алесандр Владиславович

Тел.:(050)366-33-12

20900102

10516101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10315102

10326101

20712101

Вчайн#$омпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18ро ів,з\п:мінімм-130-140рн, ма симм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвін и 20522105

10556101

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ безотрываотосновнойработы. Предпочтениеофицерамзапаса.

Òåë.: (068)721-77-83,

(099)414-86-78 20707101

ПЕРСОНАЛ

209001010101

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР /Íåìåöêî-óêðàèíñêàÿ êîìïàíèÿ / ïî ïðîäàæå ëàêîêðàñî÷íîé ïðîäóêöèè. Ç\ï: îò 5000 ãðí + áîíóñû. Êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå ðåãóëÿðíî. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå + ñîöïàêåò. Îáó÷àåì, ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ îïëà÷èâàåòñÿ. Ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó\ Тел. 4960161

104221020101

Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Âûñîêèé äîõîä. Òåë.: (099)057-88-03. 207901010101

/ êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 208251100000

10519101

/ÑÒÎ "Êðîê-Àâòî" / Æåëàòåëüíî ìóæ÷èíà, âîçðàñò îò 27 ëåò. Æåëàòåëüíî ïðîæèâàíèå íà Ëåâîì áåðåãó. Êîíò. ëèöî - Àíäðåé. Тел. (067)6585432

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

(пн-пт10.00-18.00)

10490103

РАЗНОРАБОЧИЙ

ПОДРАБОТКА! Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ìóæ÷èíû è æåíùèíû äëÿ ïîñëåðåìîíòíîé óáîðêè êâàðòèð è îôèñîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Âûïëàòû åæåíåäåëüíî. Òåë.: (066)006-65-92, (097)087-76-32. Тел. (044)5023969

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020201

СОТРУДНИК СКЛАДА /"ÒÐÎÑÒ ÀÂÒÎ ÑÅÐÂÈÑ ÒÅÕÍÈÊ ÒÎÂ" / (àâòîçàï÷àñòè). Ðàáîòà íà 3 ìåñÿöà. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ íà ñêëàäå îò ãîäà, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç â\ï. Óñëîâèÿ: ïðèåì, õðàíåíèå, îòïóñê, ó÷åò, ñîðòèðîâêà òîâàðà; ÊÇîÒ îôîðìëåíèå, 3300 ãðí\ìåñ. (áåëàÿ), ñìåííûé ÃÐ. Ëþáîâü, Тел. (044)3930069

104891010101

105061010101

СОТРУДНИКИ

ПОСУДОМИЙНИКИ /ÖÐÌ òà ÑË "Ïóùà-Âîäèöÿ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)431-91-04. Тел. 4319770

208621010103

ПРОДАВЕЦ

208241010000

íà êíèæíûé ðûíîê "Ïåòðîâêà". Âûãîäíûå óñëîâèÿ òðóäà. Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà. ÎÐ íåîáÿçàòåëüíî. Òåë.: (099)038-05-60. Тел. (067)4431370 208911010101

10535101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ñî çíàíèåì ôðàíöóçñêîãî\èñïàíñêîãî\àðàáñêîãî\êèòàéñêîãî\èòàëüÿíñêîãî\õèíäè\ïåðñèäñêîãî\ìàëàéñêîãî ÿçûêîâ è äð. ðåäêèõ ÿçûêîâ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

СОТРУДНИКИ / íîâûå îôèñû / Íåñêîëüêî âèäîâ çàíÿòîñòè. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Òåë.: (044)361-79-21, (044)383-75-19. Тел. (093)9636891 207541010101

10547102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

СОТРУДНИКИ, /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / çíàþùèå 5 è 8. Тел. (097)5439190

208811030101

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 208641070000

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Êðóïíàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. Àâòîìîáèëü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Íàáîð îãðàíè÷åí. Тел. 3835838

208811010101

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ /Íà ôèðìó / Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)4667158

104011010101

УПАКОВЩИКИ НАБОРОВ

10465102

10554101

20836102

20845101

ФАСОВЩИКИ ХЛОПЬЕВ "ВКУСНЯШКА" Ðàáîòà â ã. Êèåâ. Ìóæ.\æåí. áåç ÎÐ. ÃÐ - îãîâàðèâàþòñÿ. Âîçìîæíà âàõòà: 7\7, 14\14, 21\7. Ç\ï 3200 ãðí çà íåäåëþ. Îïëàòà åæåíåäåëüíî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (044)383-12-40. Тел. (067)9298798 208091010000

ШВЕИ /Íà øâåéíîå Ïð-òèå / ì. "Âûäóáè÷è", ð-í Êîð÷åâàòîå. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò âûðàáîòêè. Òåë.: 592-22-31, (063)171-27-37. Тел. (097)1098439

104111010101

20705101

ШКОЛА НЯНЬГУВЕРНАНТОК

20723101

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

104331010105

Îïëàòà ñäåëüíàÿ. ñ. Ñòîÿíêà. Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", êîìïëåêñ "West Gate Logistic", áëîê 2D. Êîíòàêòíîå ëèöî: Èãîðü. Тел. (050)4143957

105441020101

УЧЕНИКИ / ìàñòåðñêóþ èçãîòîâëåíèÿ êëþ÷åé / áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï 700 ãðí\íåä. Тел. (093)7999901 208271010101

99990509

ÐÀÁÎÒÀ

20825102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10420101

20774101

10360101

20807102

ТРЕБУЕТСЯ:

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ Хорошие #словияработы.Высо$ий доход.

Тел.:(099)057-88-03 20790101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)3732777

207271010102

АДМИНИСТРАТОР /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

207461010113

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

ЗАСТУПНИК ЗАВІДУЮЧОГО АПТЕКОЮ

КОНТРОЛЕР ОТК

/Â àïòåêó / ì. Êè¿â, ì. Âèøíåâå. Òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï îò 3500 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9à. Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷, Тел. (096)9358128

105201020201

105481010101

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Ê迺â³. ì. Êè¿â: 422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (045)638-44-84; ì. Áîÿðêà: (050)421-58-63; ì. Áîðîäÿíêà: 422-07-50, 422-10-65; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

104641010102

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Ê迺â³. ì. Êè¿â: 422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (045)638-44-84; ì. Áîÿðêà: (050)421-58-63; ì. Áîðîäÿíêà: 422-07-50, 422-10-65; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291 104641010101

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР /ÒΠ"ÅвÄÎÍ ÒÅÕ" / ç ÄÐ íà ðèíêó ïðîäàæó ³ìïîðòíî¿ ñ\ã òåõí³êè. ÂÎ, çíàííÿ ³ìïîðòíî¿ ñ\ã òåõí³êè, â³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí, áàæàíî çíàííÿ àíãë. ìîâè, ïðàâà êàò. "Â". Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò, ñëóæáîâå àâòî, ç\ï äîãîâ³ðíà + áîíóñ. ̳ñöå ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ñ. Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà. E-mail: eridon-tech@mail.ru Тел. (044)4235050

208071020101

/Â êðóïíóþ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Îïûò óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì, ñïîñîáíîñòü ðàáîòû ñ áîëüøèì îáúåìîì èíôîðìàöèè. Êîíêóðåíòíàÿ ç\ï. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 208241080000

УПРАВЛЯЮЩИЙ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

104461010101

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК Ðàáîòà ñ ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêîé è îò÷åòàìè. Ç\ï îò 5000 ãðí + ïðåìèÿ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677 208241060000

20899102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010134

ЛАБОРАНТ /ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 5457619

105101010130

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

000000030174

ПСИХОЛОГ /ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43) / (0,5 ñòàâêè). Тел. 4974188

104201010101

000000030040

99990506

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10819101

10468103

МЕНЕДЖЕР ñî çíàíèåì ïåðâè÷íîé áóõãàëòåðèè è ÎÐ íà ÏÊ. Ð-í ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (097)8532935, (044)2852522

105371010102

МЕНЕДЖЕР ç óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ðîáîò³ ³ç çàìîâíèêàìè. ÄÐ òà ðåçþìå îáîâ'ÿçêîâ³. E-mail: atransess@bigmir.net Ôàêñ\ Тел. 2495668

10448102

104241010101

МЕНЕДЖЕР /"ÑÒÀËÅÊÑ" / ç ïðîäàæó ìåòàëîïðîêàòó, ïðîôíàñòèëó, ìåòàëî÷åðåïèö³. Äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ'ÿçêîâèé. Тел. (050)9672175

104481020101

МЕНЕДЖЕР З ЗАКУПІВЛІ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Тел. (050)4451553

104981010101

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ

10467102

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАРАВАЯМ /Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

/ÒΠ"ÅвÄÎÍ ÒÅÕ" / ñ\ã òåõí³êè. ÂÎ, îáîâ'ÿçêîâî óñï³øíèé ÄÐ ç ïðîäàæó ñ\ã òåõí³êè â³ä 2-õ ðîê³â, ïðàâà êàò. "Â". Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí + áîíóñè. Ãîòîâí³ñòü äî â³äðÿäæåíü. ̳ñöå ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ñ. Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà. E-mail: eridon-tech@mail.ru (âêàçàòè âàêàíñ³þ). Тел. (044)4235050

104201010201

207371010104

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì / Ñ ÎÐ â îôèñå. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Âîçìîæíîñòü ãèáêîãî ãðàôèêà. Òåë.: 570-06-30, Тел. (067)8669941, (066)2053900

ЮРИСТ /Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

207851010103

000000030159

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

207871010104

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДІЛОВОД /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Çíàííÿ ïåðñîíàëüíîãî êîìï'þòåðà, äåðæàâíî¿ ìîâè. Тел. (050)3570393 104441010301

10424101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ / Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà + %. ÃÐ: ïí-ïò ñ 10.00 äî 18.00. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 208241020000

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Æåëàòåëüíî ñî ñâîèì àâòî. Âîçðàñò 25-45 ëåò. ÂÎ, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Ç\ï íà ÈÑ - 4000 ãðí. Тел. (096)8030778

208991010101

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

104461010111

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

МЕНЕДЖЕР ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМБИЛЕЙ

/ ìîëîäîé êîëëåêòèâ / Íàáîð ïðîâîäèòñÿ â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, ðàáîòà äëÿ ñòóäåíòîâ. Ç\ï: îêëàä + % + ïðåìèÿ. Ð-í Ïîäîë. Þëèÿ, Тел. (067)2402437

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ïîíèìàíèå óñòðîéñòâà àâòîìîáèëÿ, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Ç\ï îò 4000 ãðí. ì. "Ëûáåäñêàÿ".Òåë.: (067)631-32-47, Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷. Îëüãà Âèêòîðîâíà, Тел. 5921008

207751010101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

10537101

ОПЕРАТОР БД /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

104461010112

208441020000

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

208071020103

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 1000 ãðí + %. Тел. (067)2317686

104231010101

99990508

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ДИСПЕТЧЕРЫ

/ òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

105031010102

ДИСПЕТЧЕРЫ /"ÑÂÎÅ TAXI" / ñ ÎÐ. Òåë.: (093)911-11-11, (095)911-11-11, (096)911-11-11, (091)911-11-00. (ñ 10.00 äî 17.00), Тел. (066)9110249

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР

10422102

/Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì / Ñ ÎÐ â îôèñå. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Âîçìîæíîñòü ãèáêîãî ãðàôèêà. Òåë.: 570-06-30, (066)205-39-00. Тел. (067)8669941

207851010102

АДМИНИСТРАТОР /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

207871010102

АДМИНИСТРАТОР ОФИСА ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: 286-00-84. Тел. (098)5799443

104741010104

207191020102

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ /"VOLKS-TAXI" / ÎÐ îáÿçàòåëåí. ÃÐ ïîñìåííûé. Òåë.: (093)138-02-56, (063)560-35-45. Тел. (050)4926299

105001010102

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

103151020102

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

103151020103

ОПЕРАТОР 1С

/Íà Ïð-òèå / â îôèñ Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (063)151-47-27. Тел. (099)3291006

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

ОПЕРАТОР ПК

АДМИНИСТРАТОРЫ

104681020113

208591020106

10498101

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÑÅÐÂÈÑÍÎÌÓ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ Требования андидат: среднее техничес ое образование, понимание стройства автомобиля, веренный пользователь ПК. З\п от 4000 рн. м. "Лыбедс ая".

Тел.: (067)631-32-47, 592-10-08 АндрейАле сандрович,ОльаВи торовна 10514101

КРУПНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ Обчение. З/п еженедельно. Автомобиль предоставляется. Тел.: 383-58-38

20844103

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ â àâòîìîáèëüíûé áèçíåñ МожнобезОР.Об чение.Желательно дев шаот18лет.Исполнительность, омм ниабельность,знаниеПК. Предпочтение:знаниеанл.яз. З\пот4000рн. Òåë.: (067)647-48-77

20881102

20919101

20775101

20899101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

Æåíùèíå-þðèñòó â îôèñ. Âûñîêàÿ ç\ï. Òåë.: (096)804-43-82. Тел. (066)4572853

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

ОПЕРАТОРЫ

Äîõîä îò 3500 ãðí. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24.

/Êàôå "Èìïåðèÿ ïèööû" / ïî ïðèåìó çàêàçîâ â call-öåíòð (äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû). ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Тел. 4991929

208181010101

207861010101

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ

208251130000

205221050102

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 208251110000

ОФИСМЕНЕДЖЕР /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

207871010101

ДИСПЕТЧЕРИ НА ТЕЛЕФОН, В СЛУЖБУ ТАКСІ, В ОФІСИ

ПЕРСОНАЛ

Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Ñòàâêà + %. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68. Тел. 3600138

/ îôèñ / Ïÿòèäíåâêà. Ç\ï + ïðåìèàëüíûå. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

208641010000

208241050000

20923101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КАССИРБУХГАЛТЕР /Â îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 105501010000

КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ ПОМОЩНИК ДИСПЕТЧЕРА

/Â êîìïàíèþ / Ç\ï 6000 ãðí. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Ïîäîë. Òåë.: (093)370-53-78, (044)209-46-76, (098)277-33-67. Тел. (095)6935612

Äîõîä îò 3500 ãðí. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24.

ФИНАНСИСТ

20723103

208921010101

207861010104

Îôèñíàÿ ðàáîòà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàâêà 5500 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî îôèñà / Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Êàðüåðíûé ðîñò. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà + ïðåìèÿ + áîíóñ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá., âñ. - âûõîäíîé. Òåë.: (066)464-40-18, (063)391-78-95. Тел. (096)9221878

207431010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Äîõîä îò 3500 ãðí. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 207861010103

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

207871010103

ПОМОЩНИК СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ

208241070000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

207851010104

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ

10463101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Çíàííÿ 1Ñ, ÄÐ â áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿. Тел. (050)3831255

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

БУХГАЛТЕР

ЭКОНОМИСТ

БУХГАЛТЕР

104441010201

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Ê迺â³. ì. Êè¿â: 422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (045)638-44-84; ì. Áîÿðêà: (050)421-58-63; ì. Áîðîäÿíêà: 422-07-50, 422-10-65; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

104641010104

/Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì / Ñ ÎÐ â îôèñå. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Âîçìîæíîñòü ãèáêîãî ãðàôèêà. Òåë.: 570-06-30, (066)205-39-00. Тел. (067)8669941

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

БУХГАЛТЕР

208071020102

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / Ïðèãëàøàåòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Îïûò â äàííîé äîëæíîñòè íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 208241040000

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

ИНЖЕНЕР ПО ТРАНСПОРТУ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / â ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë. Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (050)3886608

104881010201

КОНСТРУКТОРМЕХАНІК /ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / (ìîæå áóòè ïåíñ³îíåð). Ç\ï ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 5457619

105101010132

КОНТРОЛЕР ВТК /ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 5457619

105101010129

ТЕХНОЛОГ /Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

207371010105

104461010110

îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)4101517

207231020101

СЕКРЕТАРИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (063)151-47-27. Тел. (099)3291006

208591020105

СЕКРЕТАРЬ /Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì / Ñ ÎÐ â îôèñå. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Âîçìîæíîñòü ãèáêîãî ãðàôèêà. Òåë.: 570-06-30, (066)205-39-00. Тел. (067)8669941

207851010101

ТЕХНОЛОГ

БУХГАЛТЕР /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÂÎ (áóõãàëòåð), ÎÐ îò 1 ãîäà, ÏÊ. Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 5930472 208981010000

КАСИРИ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719 104661020101

З/п3600рн.Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194 201171010131

КАССИР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 2325542

КАССИР

АРМАТУРНИКИ /ÏÀÒ ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000-4500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³ííè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

104631010101

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000080154

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000080098

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК /Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ / (íà 0,5 ñòàâêè). Ìîæëèâî ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì. Тел. 4833841

000000080125

104171010102

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668 104461010103

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ 20766110

КАССИР

208221020103

99990512

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ïî ïðîèçâîäñòâó ïèùåâûõ åìêîñòåé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Òåë.: 400-21-55. Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312

ИНЖЕНЕР /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ. Ç\ï 3600 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375 207661100101

99990517

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Áåç ÎÐ. Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. ÃÐ - ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. 5930472 208981100000

УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. ÃÐ - ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîöïàêåò, ñïåöîäåæäà. Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. 5930472

АКУШЕРКА /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

000000130081

БІОЛОГ КДЛ

208981090000

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130076

ВРАЧСТОМАТОЛОГ Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

207781010101

ЗАВ. АПТЕКОЙ 20829101

10433101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГУВЕРНАНТКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

104331010104

ДОМРАБОТНИЦЫ

20772101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР

20920101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МАКЕТЧИК /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Тел. 4695186, 4690267

103261010102

ПЕЧАТНИК ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 1 ãîäà. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. 5930472 208981120000

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 1 ãîäà. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. 5930472

/Â ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Òåë.: 452-22-37. Тел. (050)5460777

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

104331010101

НЯНИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

104331010102

207721010101

СИДЕЛКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА /Ñàëîí êðàñîòû / Íàðàùèâàíèå íîãòåé. Àäðåñ: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü, ïð-ò Êðàñíîçâåçäíûé, 5. Òåë.: (067)503-08-93, (093)877-18-84. Тел. 2757459

104331010103

ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТУ СТАТИСТИКИ  ЛІКАРСТАТИСТИК /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000130101

ЗУБНИЙ ТЕХНІК /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-41-42. Тел. 5294932

000000130048

ЛОГОПЕД /Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

000000130113

ЛІКАР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130079

ЛІКАР ДШБ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-41-42. Тел. 5294932

000000130044

ЛІКАР ДІЛЬНИЧНИЙ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-41-42. Тел. 5294932

000000130045

ЛІКАР З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000130145

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / (ñ³ìåéíèé ë³êàð). Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

ПАРИКМАХЕР

000000130131

/Ñàëîí êðàñîòû / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãîëîñååâñêèé ð-í. Тел. (097)5762398

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

104691010101

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 208651010000

208981110000

/"Àïòåêà êðàùèõ ö³í" / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (067)466-36-38. Тел. (067)2092020

ЛІКАР ПІДЛІТКОВОГО КАБІНЕТУ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-41-42. Тел. 5294932 209241010000

000000130043

99990503

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ² ÔÀÐÌÀÖ²ß

10469101

МЕДСЕСТРА

/Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

000000130114

ЛІКАРПЕДІАТР ДИТЯЧИЙ 10548101

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

ЛІКАРБАКТЕРІОЛОГ ЛІКАРПСИХІАТР

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ ДИТЯЧИЙ

/óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 4137467

ЛІКАРЕНДОКРИНОЛОГ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000130144

ЛІКАРЕНДОКРИНОЛОГ /Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

000000130132

ЛІКАРЕПІДЕМІОЛОГ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130074

ЛІКАРОНКОЛОГ /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000130139

ЛІКАРОНКОЛОГ

000000130091

ЛІКАРТЕРАПЕВТ /Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò / (0,5 ñòàâêè). Тел. 4509257

000000130158

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130092

000000130149

ЛІКАРІЛАБОРАНТИ

МЕДСЕСТРА

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ

Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

000000130133

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130090

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / (0,5 ñòàâêè). Òåë.: 529-41-42. Тел. 5294932

000000130041

000000130124

207781010102

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000130095

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

ÐÀÁÎÒÀ

000000130151

000000130085

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-41-42. Тел. 5294932

000000130042

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N430/ Тел. 4565322

МЕДСЕСТРИ 000000130027

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N159 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000130140

МЕДСЕСТРИ ДІЛЬНИЧНІ 000000130065

МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000130106

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)1433987

000000130185

000000130147

ЛІКАРПЕДІАТР

000000130078

МЕДСЕСТРА СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

000000130177

МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

000000130077

000000130130

000000130118

/Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4833841

МЕДСЕСТРА СТАЦІОНАРУ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

ЛІКАРІЛАБОРАНТИ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

МЕДСЕСТРА НЕВРОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

000000130047

000000130093

МЕДСЕСТРА

ЛІКАРФІЗІОТЕРАПЕВТ ДИТЯЧИЙ

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-41-42. Тел. 5294932

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130075

000000130068

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

000000130138

ЛІКАРДІЄТОЛОГ

000000130172

000000130107

/ÄÑ N35/ Тел. 2724101

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000130152

20796101

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

МЕДСЕСТРА

000000130089

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

20778101

ЛІКАРПЕДІАТР

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

000000130134

МОЛОДША МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000130099

МОЛОДША МЕДСЕСТРА /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157 000000130094

ОПЕРАЦИОННАЯ САНИТАРКА /×àñòíàÿ êëèíèêà / Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 4997007 207961010103

МЕДСЕСТРА ДІЛЬНИЧНА /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-41-42. Тел. 5294932

000000130046

ПРОВІЗОР /Â àïòåêó / ì. Êè¿â, ì. Âèøíåâå. Òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848 105481010103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПРОВІЗОР

ВИХОВАТЕЛЬ

/"Àïòåêà êðàùèõ ö³í" / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (067)466-36-38. Тел. (067)2092020

/ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 5729834

000000140014

104691010103

ВИХОВАТЕЛЬ

ПРОВІЗОР

/ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)1433987

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

000000140186

000000130082

ВИХОВАТЕЛІ

ПРОВІЗОРАНАЛІТИК /Â àïòåêó / ì. Êè¿â, ì. Âèøíåâå. Òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

000000140003

ВИХОВАТЕЛІ

105481010102

САНІТАРКА

/ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 4123041

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

ВИХОВАТЕЛІ

000000140001

/ÄÑ N 96/ Тел. 4345539

000000130100

СТАРША МЕДСЕСТРА

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

/ÄÑ N 74/ Тел. 4437017

000000130020

000000140188

000000140184

ФАРМАЦЕВТ

ВИХОВАТЕЛІ

/"Àïòåêà êðàùèõ ö³í" / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (067)466-36-38. Тел. (067)2092020

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

10356102 104691010102

ФАРМАЦЕВТИ /Â àïòåêó / ì. Êè¿â, ì. Âèøíåâå. Òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

105481010104

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000130096

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

/ÄÍÇ N430/ Тел. 4565322

000000140168

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2576137

000000140060

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 439/ Тел. 2578704

000000140038

000000130083

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ ДИТЯЧОГО СТАЦІОНАРУ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4503660

ВИХОВАТЕЛЬ /Äèòÿ÷èé ñàäîê N543 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà") / ç ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ. Тел. 4846497

000000140073

/ØÄÑ "ªâðîëåíä" / (5 êëàñ). Тел. 2745425

000000140164

ВЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ /ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 2745425

/ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèí, Ëóê'ÿí³âñüêà) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 4007055

ВИХОВАТЕЛЬ

/óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 4137467

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 669/ Тел. 4030253

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

000000140121

000000140049

000000140156

000000140016

/ÄÑ N 214/ Тел. 4241353

000000140022

000000140175

ВИХОВАТЕЛЬ 000000140010

/ÄÑ N 780/ Тел. 5301245

/ØÄÑ "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 5408326

000000140167

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 674 / Òåë.: 450-39-61. Тел. 4503969

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 5604673

ВИХОВАТЕЛЬ /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 5646848

000000140031

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

000000140051

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191 000000140018

000000140162

ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

ВЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

ВЧИТЕЛІ БІОЛОГІЇ 000000140007

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ç îñâ³òîþ. Тел. 4509339

ВИХОВАТЕЛЬ

/ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 2745425

103561020110

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140057

ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

103561020114

000000140054

ВИХОВАТЕЛЬ 000000140110

000000140163

000000140129

/ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

000000140028

/ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

ВЧИТЕЛЬ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

/Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140063

/ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ) / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ. Тел. 5189770

ВИХОВАТЕЛЬ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000140116

/ÄÑ N159 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

/ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 2877741

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130080

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N77 (âóë. Äèìèòð³âñüêà, 68) / Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, Тел. (050)3568902

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

000000140025

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130150

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ

000000140104

ВИХОВАТЕЛІ

000000140033

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020104

ВЧИТЕЛІ ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВЧИТЕЛІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020112

ВЧИТЕЛІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ОРІГАМІ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020111

ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020101

ВЧИТЕЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

/ÄÑ N159 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

000000140169

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÍÇ N430 / (0,75 ñòàâêè). Тел. 4565322

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ВЧИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020108

ВЧИТЕЛІ ФІЗИКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020106

ВЧИТЕЛІ ХІМІЇ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ

/ÄÑ N 780/ Тел. 5301245

/ØÄÑ "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 5408326

000000140176

000000140066

000000140166

000000140055

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 5604673

/ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

000000140032

10445101 000000140009

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

000000140034

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

/ÄÑ N 5-489 (Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà)/ Тел. 2482175

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)1433987

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N77 (âóë. Äèìèòð³âñüêà, 68) / (íÿíÿ). Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, Тел. (050)3568902

000000140180

000000140187

000000140171

/ÄÑ N 439/ Тел. 2578704

000000140115

000000140039

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 2877741

103561020107

000000140122

ПОМІЧНИКИ ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N140 (âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 24Â) / (1,25 ñòàâêè). Òåë.: 279-05-96. Ëþäìèëà Ãðèãîð³âíà, Тел. (066)7312568

000000140117

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛІ ІНФОРМАТИКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020102

ВЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ, ПРАВА /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020105

ДЕФЕКТОЛОГ /Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

000000140157

000000140111

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

000000140006

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 669/ Тел. 4030253

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

000000140002

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4509339

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 5604673

/Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

000000140161

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

000000140084

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: ñóòêè\òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 1200 ãðí. Òåë.: (050)353-46-06. Тел. (095)2784400 208981080000

ОХОРОННИК /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / (÷îëîâ³êè). Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85. Тел. (063)4967039

ОХОРОННИКИ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)3362963

104451010101

ОХОРОНЦІ

ІНСТРУКТОР ЛФК /Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

000000140112

/Íà ϳä-âî / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ÄÐ áàæàíèé. Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáà\òðè. Ç\ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Тел. (067)1092041 208111010101

ОХОРОНЦІ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Ê迺â³. ì. Êè¿â: 422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (045)638-44-84; ì. Áîÿðêà: (050)421-58-63; ì. Áîðîäÿíêà: 422-07-50, 422-10-65; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191 000000140019

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ

000000140008

000000140056

МУЗ. ПРАЦІВНИК

000000160088

105011020103

000000140179

/ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 4123041

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

ОХОРОННИКИ

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ 000000140017

ВАРТІВНИК

104681020107

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140004

ФІЗ. ІНСТРУКТОР

000000140178

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

МУЗ. ПРАЦІВНИК /ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

/ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèí, Ëóê'ÿí³âñüêà) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 4007055

Äîõîä îò 3500 ãðí. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 207861010102

000000140105

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140146

Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Òåë.(050)336-29-63

ПЕДАГОГОРГАНІЗАТОР

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

103561020109

000000140023

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

/ÄÑ N159 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

103561020113

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

000000140026

000000140064

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 4838005 000000140067

104641010106

99990510

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


21

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

10471102

10501102

10511101

ОХОРОННІЙФІРМІ "ЛЕГА-ГРУП" ПОТРІБНІ:

ÎÕÎÐÎÍÖ² З/пдо4000рн. Тел.: (067)869-83-96

Требются

ОХРАННИКИ (возраст20-50лет). Режимработы:сти\двое. З\п1800рн.

Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14 20834101

20716101

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИК

/Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

104621010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà "Ëåãà-Ãðóï" / Ç\ï äî 4000 ãðí. Тел. (067)8698396

207161010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

104901020101

ОХРАНА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

201171010133

ОХРАННИК /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

/ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 3\3. Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

208101020105

ОХРАННИКИ íà ïðîõîäíóþ òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ã. Êèåâ. Ìóæ.\æåí. áåç ÎÐ. ÃÐ: 1\3, 1\2. 460 ãðí çà ñìåíó. Âàõòà - 4500 ãðí çà äâå íåäåëè. Äíåâíûå ñìåíû - 360 ãðí çà äåíü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (044)361-87-63. Тел. (067)1957927

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

(âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)3289063

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (063)151-47-27. Тел. (099)3291006

104161010101

ОХРАННИКИ 207741010104

208091030000

10490102

ОХРАННИКИ

104261040107

ОХРАННИК

104461010107

10462101

ОХРАННИКИ

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

104711020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 104711020102

ОХРАННИКИ /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373 208331010104

208341010101

208591020102

ОХРАННИКИ äëÿ VIP-êîìïëåêñà. Ìóæ., ðîñò íå íèæå 180 ñì, õîðîøàÿ ôèç. ôîðìà, ïîëíîå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. Îôèö. îôîðìëåíèå, îõðàíà ïî ïåðèìåòðó òåððèòîðèè çàêðûòîãî îáúåêòà, ñìåííàÿ ðàáîòà (ñóòêè\òðîå), ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà, ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Îïëàòà 358 ãðí\ñìåíà (ñóòêè), îò 2800 ãðí\ìåñ., èç ðàñ÷åòà 8 ñìåí â ìåñÿö. Åëåíà Êîíñòàíòèíîâíà Àêðûòîâà, Тел. (044)4904883 105111010101

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138 208641100000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20811101

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54 10464101

10416101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ПОМІЧНИКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

208821010103

11 ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / ³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620 208821010101

20889101

20810102

АДМИНИСТРАТОР УЧЕТЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

104461010102

ГАСТРОНОМИСТ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668 104461010104

20897101

ÐÀÁÎÒÀ

20815101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


23

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

20855101

ВСЕТЬБЛИННЫХТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÏÎÂÀÐ Спецодеждой,питанием, обчением-обеспечиваем. З\п150рн\день+%

Òåë.: (050)334-76-64 АлесейГеннадиевич 20854101

ВМАГАЗИНОДЕЖДЫ"ПИШНАКРАСА" ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ ñ ïûøíûìè ôîðìàìè (044)239-27-32, (050)278-89-40, (063)106-95-71

Òåë.

10466102

КАССИР КОНТРОЛЕР /ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

208101020103

20718102

КАСИР

КАСИРИ

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

104261030102

КАСИР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìîæëèâà ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â íà ë³òí³é ïåð³îä. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14. Тел. (067)5475615

104511020103

КАСИРКОНТРОЛЕР /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Àâòîðèíîê "Öåíòðàëüíèé", Ñòîëè÷íå øîñå, 104-À. Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç\ï. Òåë.: (044)251-31-19. Тел. (095)2625332

104681020102

КАССИР /"ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, óäîáíûé ÃÐ, îôèöèàëüíóþ ç\ï, îáó÷åíèå. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèåâ, óë. Î. Áàëüçàêà, 65\1, òåë.: 206-37-69. Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

104851020102

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)3289063

104261040105

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, Тел. (094)9277155, (095)7180074 208251040000

КАССИР

КОНСУЛЬТАНТ ПО ТОВАРУ

/ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìîæëèâà ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â íà ë³òí³é ïåð³îä. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14. Тел. (067)5475615

105521010107

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

208101020109

20867101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

104511020101

Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ (ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà), ñòðåìëåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó è ëè÷íîñòíîìó ðîñòó. 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ â îôèñå. Âûñîêàÿ ç\ï + ïðåìèàëüíûå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 208241030000

МЕРЧЕНДАЙЗЕР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìîæëèâà ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â íà ë³òí³é ïåð³îä. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14. Тел. (067)5475615

104511020102

ОБВАЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)3289063

104261040103

ОФОРМЛЮВАЧ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019 104261030105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

Крпноймежреиональной омпаниитребется:

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ З/пот4000рн.Автомобильпредоставляется. Наборораничен. Тел.:383-58-38

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ на нижныйрыно "Петров а" Детс аялитератра. Выодныесловиятрда. ОРнеобязательно

Òåë.: (099)038-05-60, (067)443-13-70

20881101

ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ (ПРОДАВЦІ, ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТ.) Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 208641060000

 ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 208251060000

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)3289063

104261040102

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦЬ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019

104261030101

/"ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, óäîáíûé ÃÐ, îôèöèàëüíóþ ç\ï, îáó÷åíèå. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèåâ, óë. Î. Áàëüçàêà, 65\1, òåë.: 206-37-69. Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

104851020101

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè (â ëåòíèé ïåðèîä äîïîëíèòåëüíî êóïàëüíèêè). Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)5018807

208891010101

ПРОДАВЕЦ /Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

20891101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

104841020101

ПРОДАВЦЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)3289063

10426103

104261040106

ПРОДАВЦЫ 207371010106

ПРОДАВЕЦ /ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

208101020102

ПРОДАВЕЦ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

/Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (067)798-35-38. Тел. (050)4405631

104051010101

ПРОДАВЦЫ /Â ìàãàçèí îäåæäû / Ïîçíÿêè, Ïåòðîâêà, Àêàäåìãîðîäîê, âñå ðàéîíû. Ç\ï 2500 ãðí + %. Åêàòåðèíà, Тел. (093)8475520 207921010000

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЕЦ ЦВЕТОВ

/Â ìàãàçèí îäåæäû "Ïèøíà êðàñà" / ñ ïûøíûìè ôîðìàìè. Òåë.: (044)239-27-32, (050)278-89-40. Тел. (063)1069571

 öâåòî÷íûé ìàãàçèí. Òåë.: (063)769-54-44. Тел. (067)7494617

ПРОДАВЦЫ НА СЕКОНДХЕНД

104461010109

208671010101

206241010201

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ / ìàãàçèí "Îïòèêà" / Îáó÷àåì. Ð-í Áîðùàãîâêè. Òåë.: (044)405-10-22. Тел. (067)3577481

208151010101

ÐÀÁÎÒÀ

Ðàáîòà â ã. Êèåâ. Ìóæ.\æåí. áåç ÎÐ. Ðàáîòà âàõòîâàÿ: 7\7, 14\14. Îïëàòà ïîíåäåëüíàÿ. 2300 ãðí â íåäåëþ + % îò ïðîäàæ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (044)361-76-90. Тел. (068)7185934 208091020000

10405101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


25

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10446101

10451102

10484102

10485102

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

ПРОДАВЦІ

ПРОДАВЦІ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКЕ

íà ÒÒ "Æèâîå ïèâî". ÃÐ: 7\7 ñ 10.00 äî 22.00. Ç\ï îò 3500 ãðí. ã. Êèåâ, ã. Âûøãîðîä, ñ. Õîäîñååâêà Îáóõîâñêîãî ð-íà. Òåë.: (095)363-50-30, (067)298-30-71. Тел. (093)8842043

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Ê迺â³. ì. Êè¿â: 422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (045)638-44-84; ì. Áîÿðêà: (050)421-58-63; ì. Áîðîäÿíêà: 422-07-50, 422-10-65; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

ñòðîéìàòåðèàëîâ ñî ñâîèì àâòî ("Ãàçåëü", ìèêðîàâòîáóñ). Âîçðàñò îò 30 äî 50 ëåò. Тел. (097)2356000

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЦІ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

208971010101

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3800 ãðí + ïðåìèÿ + %. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46. Тел. (099)9085462

208511010103

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï îò 3700 ãðí + % + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)7440635

104641010105

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

209061010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

104661020103

104681020105

/ÎÎÎ "ÒÐÀÊ-ÊÎÍÒÐÎËÜ" / îòäåëà ïðîäàæ. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÎÐ, çíàíèå ýòèêè äåëîâîãî ýòèêåòà, îïûò âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ. Îïëàòà îò 6000 ãðí (ñòàâêà + %). Тел. (044)4305135

105141010101

208991020101

Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

104841020103

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / (1000-1200 ãðí\íåäåëþ). Îò 18 ëåò. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (063)380-26-57, (093)788-83-60. Тел. (096)6713437

207121010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПРИЕМЩИКИ /Íîâûé ñêëàä "ÄÈÑÒÈÁÜÞÒÎÐÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" / - 3000 ãðí. Ãðàôèê - ïîñìåííûé (äíåâíûå\íî÷íûå), òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, åñòü ðàçâîçêà, ðàáî÷àÿ ôîðìà. Ðàáîòà â ð-íå Êîð÷åâàòîãî è ×àïàåâêè (ì. "Âûäóáè÷è"). Àíàñòàñèÿ, Тел. (067)2238414

105411020102

10468102

10551101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БАРИСТА /Â êîôåéíþ / Ðàñïîëîæåíèå: â öåíòðå ãîðîäà Êèåâà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (096)9751922

209251010101

10489101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КЛАДОВЩИКИ

20882101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

БАРМЕН /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

208261020109

БАРМЕНОФИЦИАНТ /Â êàôå-áàð "ÑÀÂÀÍÍÀ" íà Îáîëîíè / (óë. Òèìîøåíêî). Ñ ÎÐ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 23.00. Òåë.: 467-72-64. Тел. (093)3159909

208301010102

105511010101

/Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4600 ãðí + ïðåìèÿ + %. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46. Тел. (099)9085462

БАРМЕНИ

КОМІРНИК /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

208511010101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4500 ãðí + % + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)7440635

/Ïåêàðí³-êàâ'ÿðí³ "Ãàëèöüêèé øòðóäåëü"/ Тел. (050)4241818

208581020103

БАРМЕНЫ 000000180173

КОМІРНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

209061010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï 4300 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)7760028 207301010101

104681020116

/Íîâûé ðåñòîðàí â öåíòðå Êèåâà / ÎÐ îò 1,5 ëåò. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (063)292-03-03. Тел. (063)6773428

208531010103

БАРМЕНЫ /Â ñåòü ðåñòîðàíîâ ëàóíæ-áàð / (â ð-íå ì. "Ïîçíÿêè", ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ"; á-ð Ïåðîâà, Òðîåùèíà). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415 208121010103

99991011

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


27

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

20812101

БАРМЕНЫ

КУХАР

/ ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ "ÊÎÍÓÍÃ" / Äåâóøêè, ìîæíî áåç ÎÐ. Äíåâíûå\íî÷íûå ñìåíû. Àäðåñ: óë. Ñëàâãîðîäñêàÿ, 47. Тел. 5672433

/ÄÑ N 452 (âóë. Åíòóç³àñò³â, 41\2)/ Тел. 2950659

КУХАР

КОНДИТЕР

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

208051010101

10495102

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019

104261030104

104661020106

КУХАР /ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

000000200021

КУХАР

000000200181

/Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4833841

000000200123

КУХАР /ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

000000200024

КУХАР

КУХАР

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / (çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ ºâðîïåéñüêî¿ êóõí³). ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

/ÄÑ N 312 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåðì³íîâî! Тел. 5254180

208831010101

КУХАР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000200097

КУХАР /ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

КУХАР /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

000000200036

КУХАР /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Тел. 5663544, 5663427

000000200102

000000200148

/ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 5729834

000000200015

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

000000200086

КУХАР /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

000000200170

КУХАР /ÄÑ N35/ Тел. 2724101

000000200071

КУХАР

КУХАР 20813101

000000200058

КУХАР

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719 20853101

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4509339

207371010103

КОНДИТЕРИ

20830101

000000200143

КУХАР

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 4681240

КОНДИТЕР /Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

000000200120

000000200070

КУХАРІ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

104661020105

КУХАРІ /ÖÐÌ òà ÑË "Ïóùà-Âîäèöÿ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)431-91-04. Тел. 4319770

208621010101

20734101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

20858102

КУХАРІ

ОФИЦИАНТЫ

/Ïåêàðí³-êàâ'ÿðí³ "Ãàëèöüêèé øòðóäåëü"/ Тел. (050)4241818

/Â ðåñòîðàí-ïèööåðèþ "Òîðòóãà"/ Тел. (093)9595700

КУХАРІ

ОФИЦИАНТЫ

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

/Â ãîñòèíèöó â öåíòðå / Òðóäîëþáèâûå, àêêóðàòíûå, äèñöèïëèíèðîâàííûå. ÃÐ ïîñìåííûé. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 596-80-12 (ñ 9.00 äî 18.00). Тел. 5968018

208581020102

104681020115

КУХАРІ /ÄÑ N 74/ Тел. 4437017

000000200183

КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ Îïëàòà ïîãîäèííà. Ç\ï ùîòèæíåâî. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, (093)210-82-56. Тел. 3600138 208641020000

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

20868101

208841010103

ОФИЦИАНТЫ /Â ðåñòîðàí (Äåñíÿíñêèé ð-í) / Òåë.: (063)769-54-44. Тел. (067)7494617

206241010102

ОФИЦИАНТЫ /Íîâûé ðåñòîðàí íà Áåðåçíÿêàõ / Òåë.: (067)964-15-90. Тел. (098)4561036

207331010101

20737101

ОФИЦИАНТЫ

/Êàôå "Äåëüôèíû" / Ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ", óë. Ãàéäàðà, 6. Тел. 2063040

/Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 4250109

ОФИЦИАНТЫ

ОФІЦІАНТИ

ОФИЦИАНТЫ

208131010101

207341010102

000000200141

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 4681240

208951010102

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

/ÖÐÌ òà ÑË "Ïóùà-Âîäèöÿ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)431-91-04. Тел. 4319770

ОФИЦИАНТЫ

ОФІЦІАНТИ

/Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373

/Ïåêàðí³-êàâ'ÿðí³ "Ãàëèöüêèé øòðóäåëü"/ Тел. (050)4241818

208261020101

000000200182

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

104681020109

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА

208331010102

ОФИЦИАНТЫ /Íîâûé ðåñòîðàí â öåíòðå Êèåâà / ÎÐ îò 1,5 ëåò. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (063)292-03-03. Тел. (063)6773428

208531010104

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

104661020108

ОФИЦИАНТЫ /Èíäèéñêèé ðåñòîðàí "Ñóòðà" / Ð-í ì. "Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò". Òåë.: 569-37-66, (097)514-79-54. Тел. (093)6032009

207801010102

104261030103

20720101

ПЕКАРЬ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

ОФИЦИАНТЫ /Â ñåòü ðåñòîðàíîâ ëàóíæ-áàð / ñ ÎÐ è âîçìîæíî áåç ÎÐ. (â ð-íå ì. "Ïîçíÿêè", ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ"; á-ð Ïåðîâà, Òðîåùèíà). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)6790415

ПЕКАРЬ

ОФИЦИАНТЫ

/Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

208121010102

/Ðåñòîðàí êîðåéñêîé êóõíè / ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ". Тел. (050)6978931

207201010101

ОФИЦИАНТЫ /Â ðåñòîðàí (ì. "Óíèâåðñèòåò") / Äåâóøêè äî 25 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 23.00; ñ 16.00 äî 23.00. Òåë.: 235-73-50, Тел. 3310710

208861010101

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Òåë.: (067)445-89-69. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

207461010102

208581020104

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)223-81-89; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

ОФИЦИАНТ

208621010102

ПЕКАР

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ

104661020109

20733101

103671050107

207371010101

ПЕКАРІ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

104661020104

20862101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


29

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

10367105

20780101

20826102

20886101

ПОВАР

ПОВАРА

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)3289063

/Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 4250109

104261040101

ПОВАР /Â ðåñòîðàí (Äåñíÿíñêèé ð-í) / Òåë.: (063)769-54-44. Тел. (067)7494617

206241010101

/Êàôå "Äåëüôèíû" / Ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ", óë. Ãàéäàðà, 6. Тел. 2063040

207341010101

ПОВАР /Â êàôå "2 áðàòà" (ñò. ì. "Äíåïð")/ Тел. (067)2834859

207391010101

ПОВАР

20925101

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

208261020107

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Â ðåñòîðàí-ïèööåðèþ "Òîðòóãà"/ Тел. (093)9595700

208951010101

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Â êàôå-áàð "ÑÀÂÀÍÍÀ" íà Îáîëîíè / (óë. Òèìîøåíêî). Ñ ÎÐ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 23.00. Òåë.: 467-72-64. Тел. (093)3159909

208301010101

ПОВАРА

207331010102

ПОВАРА /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Â êàôå "2 áðàòà" (ñò. ì. "Äíåïð")/ Тел. (067)2834859

207391010102

ПОМОЩНИКИ ПОВАРА /Â ðåñòîðàí (ì. "Óíèâåðñèòåò") / Òåë.: 235-73-50, Тел. 3310710

208861010102

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000200103

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ /Â ðåñòîðàí (ì. "Óíèâåðñèòåò") / Æåí., äî 50 ëåò. Òåë.: 235-73-50, Тел. 3310710

208861010103

ПРАЦІВНИК МАНГАЛУ Òåë.: (050)672-55-06. Тел. (099)2237704

208681010101

ПРОДАВЕЦБАРМЕН /"Ôðåø" áàð â ÒÐÖ "Êàðàâàí" / ÃÐ: 3\3 ñ 10.00 äî 22.00. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (098)2004318

РОБІТНИК НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

208831010103

ПОВАРА

СТАРШИЕ ПОВАРА

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

208331010101

207461010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

105551010101

/Íîâûé ðåñòîðàí íà Áåðåçíÿêàõ / Òåë.: (067)964-15-90. Тел. (098)4561036

20746101

ПОМОЩНИК МАНГАЛЬЩИКА

207461010114

ПОВАР

20883101

208131010103

207461010109

20895101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10518102

10555101

20624101

10437101

АВТОМОЙЩИК /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

104411020103

АВТОМОЙЩИК Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853 20739101

СУШИСТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

208261020108

СУШИСТЫ /Íîâûé ðåñòîðàí â öåíòðå Êèåâà / ÎÐ îò 1,5 ëåò. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (063)292-03-03. Тел. (063)6773428

208531010102

ТЕСТОМЕС

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Êðèëà" / (ðîáîòà ó äåííó, í³÷íó çì³íè, íà êóõí³, íà ñåðâ³ñ³, â çàë³). Âèìîãè: ìîëîä³, åíåðã³éí³ ëþäè, ìîæëèâî áåç ÄÐ. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 114 (ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà"), òåë.: (050)312-15-61; Ñïàñüêà, 5 (ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), òåë.: (050)764-58-96; Ãîðüêîãî, 47 (ì. "Îë³ìï³éñüêà"), òåë.: (066)216-53-00; ÒÐÖ "Äð³ì Òàóí" (ì. "̳íñüêà"). Äçâîíèòè ç 8.00 äî 22.00. Тел. (099)1002556

104951020101

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

103671050108

ФОРМОВЩИК /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

103671050104

ФОРМОВЩИК /Â ïåêàðíþ/ Тел. (067)4067307

ЧЛЕН БРИГАДИ РЕСТОРАНУ

ШЕФПОВАР /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17. Тел. (093)6482582

207051010101

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ /Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ "ÔÅÍÈÊÑ" / Ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ëþäÿì ñ ïåäàãîãè÷åñêèì è ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ñ åæåìåñÿ÷íûì îêëàäîì 1200 ãðí, êîìèññèîííîå âîçíàãðàæäåíèå, ïðåìèþ çà âûïîëíåíèå ïëàíà. Тел. (044)5969517

208631010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМАЛЯР /Êèåâñêèé ôèëèàë Ãëîáèíñêîãî ìÿñîêîìá. / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (066)443-17-78. Тел. (097)2638774

207801010103

207461010103

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / ÄÐ â³ä 3-õ ðîê³â, ä³àãíîñòèêà, ðåìîíò äâèãóí³â òà õîäîâî¿ ÷àñòèíè àâòîìîá³ë³â ð³çíèõ áðåíä³â. Àâòîðèíîê "Öåíòðàëüíèé", Ñòîëè÷íå øîñå, 104-À. Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç\ï. Òåë.: (044)251-31-19. Тел. (095)2625332

АВТОЭЛЕКТРИК 104821010102

Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Ç\ï ùîòèæíåâà. Òåë.: (067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà"; (067)406-26-39, ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)4062645

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

(íåìåöêèõ, àìåðèêàíñêèõ, ÿïîíñêèõ è äð. ïðîèçâîäèòåëåé). Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï îò 4000 ãðí. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Òåë.: (044)592-10-08, Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷. Тел. (067)6313247

105521010103

АВТОМИЙНИКИ

ХОСТЕСС

104821010101

АВТОСЛЕСАРЬМЕХАНИК ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

207101010101

208531010101

/Èíäèéñêèé ðåñòîðàí "Ñóòðà" / Ð-í ì. "Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò". Òåë.: 569-37-66, (097)514-79-54. Тел. (093)6032009

/Êèåâñêèé ôèëèàë Ãëîáèíñêîãî ìÿñîêîìá. / ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëÿ "Ãàçåëü". Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (066)443-17-78. Тел. (097)2638774

АВТОСЛЮСАРІ

207371010102

ХОСТЕСС

209001020101

АВТОСЛЕСАРЬ

/Äëÿ ðàáîòû íà ÑÒÎ / ñ ÎÐ. Òåë.: (067)501-41-42. Тел. 2097859

/Íîâûé ðåñòîðàí â öåíòðå Êèåâà / ÎÐ îò 1,5 ëåò. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (063)292-03-03. Тел. (063)6773428

208261020110

/"Êðîê-Àâòî" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Æåëàòåëüíî ìóæ÷èíà, âîçðàñò îò 20 ëåò. Ïðîæèâàíèå íà Ëåâîì áåðåãó. Àëåêñàíäð Âëàäèñëàâîâè÷, Тел. (050)5108088

208441010000

ШЕФПОВАРА

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

АВТОМОЙЩИКИ

АВТОСЛЕСАРЬ\АВТОЭЛЕКТРИК

207461010111

ХОСТЕС

105231020201

207261010101

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

207661070101

АВТОЭЛЕКТРИК ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé íà ãðóçîâóþ ÑÒÎ. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç\ï 3000-5000 ãðí (îò êâàëèôèêàöèè). Тел. (063)1444615

208781010102

20805101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

31

10894104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

20861101

10444101

АВТОЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛИ

Óñòàíîâêà ðàçëè÷íîãî ñïåêòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, àâòîçâóêà, ñèãíàëèçàöèè è ïð. Óìåíèå ÷èòàòü ñõåìû àâòîìîáèëåé. ÎÐ ñ ðàçëè÷íûìè ìàðêàìè àâòî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (063)1415301

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (050)4460193

208961030101

АНТИКОРОЗІЙНИК /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / ÄÐ â³ä 5 ðîê³â, çíàííÿ ñïîñîá³â ï³äãîòîâêè ïîâåðõîíü, ðåæèì³â ïîë³ìåðèçàö³¿, âèìîã äî ìàòåð³àë³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ. Àâòîðèíîê "Öåíòðàëüíèé", Ñòîëè÷íå øîñå, 104-À. Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç\ï. Òåë.: (044)251-31-19. Тел. (095)2625332

105521010102

БУЛЬДОЗЕРИСТ

104411020301

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

105221020101

ВОДИТЕЛИ ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà. Âëàäèñëàâ, Тел. (095)2713739

105231020101

ВОДИТЕЛИ íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Âëàäèñëàâ, Тел. (095)2713739

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ Срочнотребютсянаавтомой"ДЕСЯТКА".СОР.З\п стабильнаяивысоая!!! Р-нработы:м."Берестейсая".Навремяработыино(ороднимжилье.

Тел.: (098)489-52-24 10454101

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

ÂÎÄÈÒÅËÜ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé З/п5000рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.: 462-53-75

104441010109

ВОДИТЕЛИ

ВОДІЇВ Від30роів, водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17

20766109

105231020102

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

10474101

Тасізапрош є

20849101

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (050)4460193 105231020301

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

104411020101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà. Âëàäèñëàâ, Тел. (095)2713739

104411020201

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Âëàäèñëàâ, Тел. (095)2713739 104411020202

ÐÀÁÎÒÀ

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485 103151020101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 104711020103

20831101

КПШЕУПодольсо(ор-на требется:

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

ÑËÅÑÀÐÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

З\п4000рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.

З/п3000рн. Ул.Фр нзе,15

462-53-75

Òåë.: 462-53-75 20766107

20766108

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10441102

10522102

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ Установа различноо спетра дополнительноо обордования, автозва, синализации и пр. Умение читать схемы автомобилей. ОРсразличнымимарамиавто. З\пдооворная.

Тел.:(063)141-53-01 20896103

ВОДИТЕЛИ / òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

105031010101

ВОДИТЕЛИ 10482101

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÈ

10500101

ÒÎÍÈÐÎÂÙÈÊ ÀÂÒÎ

Обязанности: шмоизоляция авто, разбора и збора салона, нанесение шмоизоляционных материалов. Обязателен ОР с различными авто. З\п дооворная.

Олейа автомобильных стеол тонировочной пленой. Бронирование фар. Обтяжа элементов пленами. ОРсразличнымимарамиавто. З\Пдооворная.

Тел.:(063)141-53-01

Тел.:(063)141-53-01

20896101

20896102

/"ÑÂÎÅ TAXI" / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: (093)911-11-11, (095)911-11-11, (096)911-11-11, (091)911-11-00. (ñ 10.00 äî 17.00), Тел. (066)9110249

207191020101

ВОДИТЕЛИ /"Òîï òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèñèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèñèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-79-79, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)4497979

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

208371040101

ВОДИТЕЛИ /Íà Ïð-òèå / ñ àâòî íà ãàçó Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (063)151-47-27. Тел. (099)3291006

208591020108

ВОДИТЕЛИ /Íà Ïð-òèå / (êàò. "Ñ"). Ðàáîòà â ã. Âèøíåâîå. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ç\ï åæåìåñÿ÷íî áåç çàäåðæåê. Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)4040157

105131010101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С" íà àâòîìîáèëü "ÌÀÍ" ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 5 òîíí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Êîìàíäèðîâêè ïî ÑÍÃ. Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (063)1444615

105081010101

ВОДИТЕЛИ НА МУСОРОВОЗ /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (096)3071392

104231010201

ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА /Íà õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó/ Тел. (099)2109131

105541010104

207291010101

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

ВОДИТЕЛИ 10503101

äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101 208311010101

ВОДИТЕЛИ /"Êîðîíà-Òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000 208371030101

/"VOLKS-TAXI" / íà íàøåì àâòî áåç àðåíäû. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ðàáîòà íà íîâûõ àâòîìîáèëÿõ áåç àðåíäíîé ïëàòû. Êàò. "Â". Ñòàæ âîæäåíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. Çíàíèå ãîðîäà îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (093)138-02-56, (063)560-35-45. Тел. (050)4926299

105001010101

ВОДИТЕЛЬ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Ç\ï 5000 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

207661090101

20837103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10547101

20727101

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР

íà "Ãàçåëü". Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Ð-í ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (044)285-25-22. Тел. (097)8532935

òðåáóåòñÿ â áàíê. Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ç\ï 2300 ãðí. Тел. 4862199

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

íà "Ãàçåëü". ÎÐ è çíàíèå Êèåâà. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Ïðîæèâàíèå â ð-íå Ìèíñêîãî ìàññèâà èëè óë. Òóïîëåâà. Òåë.: (067)468-85-11. Тел. (044)2095187

/Ìÿñîïåðåðàáîòêà / Ç\ï 2000-3500 ãðí. Тел. (096)2346899

105371010101

208231010101

ВОДИТЕЛЬ /Íà îïòîâóþ áàçó ìèíåðàëüíîé âîäû / ÎÐ îò 3-õ ëåò íà MAN "Mercedes" (5-12 ò.). Ç\ï 5000 ãðí. ñ. Ïåòðîâñêîå, óë. Áåëãîðîäñêàÿ, 14. Îëåã, Тел. (067)2364393

103661010101

ВОДИТЕЛЬ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, êàò. "Å". Âèêòîð Èâàíîâè÷, Тел. (050)4402396

104881010301

ВОДИТЕЛЬ "ВС" Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)4663114

105191010103

10552101

ВОДІЙ АВТОМОБІЛЯ /ÏÀÒ ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÂÒÎÐÌÅÒ / (ëîìîâîç). Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ìèõàéëî Âàëåð³éîâè÷, Тел. (067)6114920

105121010103

ВОДІЙ ЕЛЕКТРОВІЗКА /ÏÀÒ ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 3500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³ííè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

104171010104

ВОДІЙ НА АВТОНАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ 207081020201

ВОДИТЕЛЬ КРАЗА ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: 286-00-84. Тел. (098)5799443

104741010102

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА /Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)6320551

105501020000

105451010104

/ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 5457619

20742101

20763101

105101010133

ВОДІЙОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85. Тел. (063)4967039

105011020102

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /"ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / (øòàáåëåð). Ïãò. ×àáàíû. Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, óäîáíûé ÃÐ, îôèöèàëüíóþ ç\ï, îáó÷åíèå. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèåâ, óë. Î. Áàëüçàêà, 65\1, òåë.: 206-37-69. Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

104851020103

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /Íîâûé ñêëàä "ÄÈÑÒÈÁÜÞÒÎÐÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" / - 3800 ãðí. Ãðàôèê - ïîñìåííûé (äíåâíûå\íî÷íûå), òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, åñòü ðàçâîçêà, ðàáî÷àÿ ôîðìà. Ðàáîòà â ð-íå Êîð÷åâàòîãî è ×àïàåâêè (ì. "Âûäóáè÷è"). Àíàñòàñèÿ, Тел. (067)2238414

105411020103

ВОДІЇ ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)6592217

208491010101

ВОДІЇ /Òàêñ³ "²Ò" / íà àâòîìîá³ë³ êîìïàí³¿. Àâòîìîá³ëü â ãàðíîìó ñòàí³, ñâîº÷àñíèé ðåìîíò ãàðàíòóºìî. Ðîáîòà â òàêñ³, ï³ä ç\ï. Àíàòîë³é, Тел. (063)7549631

208611010101

ВОДІЇ /Òàêñ³ "²Ò" / ç³ ñâî¿ì àâòî. Àíàòîë³é, Тел. (063)7549631

208611010102

10523102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

20182003

17842115

20052006

19132004

21252007

17302006

15432008

22842001

21332002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 24 (805)

18142011

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

21452005

04782019

15432012

20912005

14652006

04312013

36

22662002

12322009

15722023

21782009

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 24 (805)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

22812001

20362004

22742003

20112004

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 24 (805)

11142003

20712001

37


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

01992010

38

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 24 (805)


39

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10462102

10480102

ВОДІЇ

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА

êàò. "Ä", "Ñ", "Å". Ðîáîòà - ì. Áîðèñï³ëü. Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)232 49 95

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

ВОДІЇ КАТ. "В", "С", "Е"

МАШИНИСТ ТРАКТОРА

/ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

105471010101

105101010120

ВОДІЇ ЕКСПЕДИТОРИ

10536101

/Àâòîòðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ "ÀÂÒÎËÎòÑÒÈÊÀ" / äëÿ ðîáîòè ïî ïåðåâåçåííþ íîâèõ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â. Áàæàíî ÷îë. äî 55 ðîê³â, â³äêðèòà êàò. "Å", íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà, ÄÐ ç ïðè÷åïîì\íàï³âïðè÷åïîì â³ä 2-õ ð. (îñòàíí³ì ÷àñîì); íàÿâí³ñòü ñâ³äîöòâà êóðñ³â âî䳿â-ì³æíàðîäíèê³â. Ç\ï â³ä 7000 ãðí. ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 24 (â³ää³ë êàäð³â), ñò. ì. "Âàñèëüê³âñüêà". Òåë.: (044)257-03-84. Тел. (067)658 46 65

105361010101

КОНТРОЛЕРИ АВТОСТОЯНКИ 20902101

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Áåç ÄÐ, ðîçì³ùåííÿ àâòîòðàíñïîðòó íà òîðãîâèõ ìàéäàí÷èêàõ, ÃÐ: ïí, ñá, íä. Àâòîðèíîê "Öåíòðàëüíèé", Ñòîëè÷íå øîñå, 104-À. Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç\ï. Òåë.: (044)251-31-19. Тел. (095)262 53 32

105521010106

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

104441010104

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

104621020102

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

104801020102

МАШИНІСТ МОСТОВИХ І КОЗЛОВИХ КРАНІВ /ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

105101010107

íà àâòîêðàí "ÊÐÀÇ". Ç\ï ñäåëüíàÿ. Тел. (067)240 90 47

104371010101

КРАНОВЩИК êîçëîâîãî êðàíà. ÎÐ. Îáðàçîâàíèå. Óäîñòîâåðåíèå. Тел. (044)201 61 17

105151010103

КУРСЫ АВТОМАЛЯРОВ Íàó÷èì êðàñèòü àâòî-, ìîòî-: äàæå â ãàðàæíûõ óñëîâèÿõ. Òåë.: (099)777-54-96. Тел. (063)715 18 18

208451010101

20719102

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÊÀÒ. "Ñ" íà àâòîìîáèëü "ÌÀÍ" ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 5 òîíí ОР обязателен. Командирови по СНГ. З/п от 5000 рн. Òåë. (063)144-46-15

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ СОР

Òåë.: (050) 331-70-74

10508101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

20674101

207661030101

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ

КРАНОВЩИК

ТРЕБУЮТСЯ:

207661020101

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / Ç\ï 3600 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

207661050101

МАШИНИСТ КОЗЛОВОГО КРАНА /Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)632 05 51

105451010101

МАШИНІСТ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧА /ÏÀÒ ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÂÒÎÐÌÅÒ / ("Ôóêñèñò"). Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ìèõàéëî Âàëåð³éîâè÷, Тел. (067)611 49 20

105121010101

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

104441010102

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

104441010108

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10488101

МЕХАНИЗАТОРЫ

СЛЕСАРЬ АВТОМОБИЛЕЙ

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / Ç\ï 3000 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15 Тел. 462 53 75

МЕХАНИК

СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

207661040101

/"ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / (Òðîåùèíà). Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, óäîáíûé ÃÐ, îôèöèàëüíóþ ç\ï, îáó÷åíèå. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèåâ, óë. Î. Áàëüçàêà, 65\1, òåë.: 206-37-69. Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 247 47 62

104851020105

МЕХАНИК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)503 88 53

207661080101

/Àâòîáóñíèé ïàðê/ Тел. 408 71 47

000000220072

10315103

СПЕЦИАЛИСТ ПО ШУМОИЗОЛЯЦИИ Îáÿçàííîñòè: øóìîèçîëÿöèÿ àâòî, ðàçáîðêà è çáîðêà ñàëîíà, íàíåñåíèå øóìîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. Îáÿçàòåëåí ÎÐ ñ ðàçëè÷íûìè àâòî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (063)141 53 01

208961010101

ТОНИРОВЩИК АВТО 104411020104

МЕХАНИК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)503 88 53

10512101

Îêëåéêà àâòîìîáèëüíûõ ñòåêîë òîíèðîâî÷íîé ïëåíêîé. Áðîíèðîâàíèå ôàð. Îáòÿæêà ýëåìåíòîâ ïëåíêàìè. ÎÐ ñ ðàçëè÷íûìè ìàðêàìè àâòî. Ç\Ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (063)141 53 01

208961020101

105231020202

МЕХАНІК

ТРАКТОРИСТЫ

Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)232 49 95

ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: 286-00-84. Тел. (098)579 94 43

МИЙНИКИ АВТО

ХОДОВИК

/Íà àâòîìèéêó / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 361 04 04

/Íà ÑÒÎ / ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ð-í Áåðåçíÿêè. Òåë.: (063)578-10-54. Тел. (067)551 48 22

ШИНОМОНТАЖНИК

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУ

ДЕРА

/Â àâòîñåðâèñ / Ñ ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû - Ãîëîñååâñêèé. Тел. (098)685 92 74

208281010101

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

104621020103

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

104801020103

209021010103

ШИНО

МОНТАЖНИКИ /Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)211 34 48

103501010101

ШИНО

МОНТАЖНИКИ ñ ÎÐ. Тел. (050)331 70 74

20837104

ЭКСПЕДИТОР

ÃÐ ð³çí³. Îïëàòà + ÷àéîâ³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)210 82 56

 òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

ÐÀÁÎÒÀ

20878101

208931010101

ПРАЦІВНИКИ АВТОЗАПРАВОК

208641040000

20823101

104741010103

105471010104

206741010101

208251030000

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТО ТРЕБУЕТСЯ:

КПШЕУПодольсоор-на

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ/ ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

сОР Òåë.

(067)501-41-42, 209-78-59 20710101

требется:

З\п 3500 рн. Ул. Фр&нзе, 15

Òåë.: 462-53-75 20766102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10513101

20893101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / 3-4 ðîçðÿäó. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìîæëèâà ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â íà ë³òí³é ïåð³îä. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14. Тел. (067)547 56 15

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР, без шідливих звичо Тел.: (050)355-38-40,

(098)211-34-48 10350101

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ

104511020104

Вбдівельн омпаніюна постійнробот запрошються:

ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÈ ÒÐÓÁ

Ç\ï 3600 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

Тел.: (067)538-20-49

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется:

КП ШЕУ Подольсоо р-на требются:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

Тел.: 462-53-75

З\п 3500 рн. Ул. Фрнзе, 15 20766103

20766104

ЭКСПЕДИТОРЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (097)667-69-27, Тел. (099)908 54 62, (093)826 59 46

208511010102

ЭКСПЕДИТОРЫ /Íà Ïð-òèå / Ðàáîòà â ã. Âèøíåâîå. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ç\ï åæåìåñÿ÷íî áåç çàäåðæåê. Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)404 01 57

105131010102

ЭЛЕКТРИК /Íà ÑÒÎ / ñ ÎÐ ñ èíîìàðêàìè. Тел. 228 82 42, 229 82 42

207631010101

ЭЛЕКТРИК /Íà ÑÒÎ / ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ð-í Áåðåçíÿêè. Òåë.: (063)578-10-54. Тел. (067)551 48 22

208931010102

10546102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИК /ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

105101010105

БЕНЗОПИЛЬЩИКИ Êîíêóðñ-ñîáåñåäîâàíèå. Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)466 31 14

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

/ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / 4-5 ðîçðÿä. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

105101010116

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

104181010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)232 49 95

105471010102

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ /ÏÀÒ ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000-4500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³ííè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

104171010103

207081020106

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

ГАЗО

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / ÄÐ â³ä 5 ðîê³â, ãàçîâå çâàðþâàííÿ ïðîñòèõ äåòàëåé, âóçë³â ³ êîíñòðóêö³é ç âóãëåöåâî¿ ñòàë³ â íèæíüîìó òà âåðõíüîìó ïîëîæåííÿõ çâàðíîãî øâà. Ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Àâòîðèíîê "Öåíòðàëüíèé", Ñòîëè÷íå øîñå, 104-À. Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç\ï. Òåë.: (044)251-31-19. Тел. (095)262 53 32

105521010101

20729101

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

Анатолій Михайлович 20766105

10366101

20827101

ЕЛЕКТРИК

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ 4-6 ðîçðÿäó. Тел. 230 69 71

104871010101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / 5-6 ðîçðÿäó. Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

105101010118

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 450 92 57

000000230160

ГАЗОРЕЗЧИК

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

ÎÐ. Îáðàçîâàíèå. Óäîñòîâåðåíèå. Тел. (044)201 61 17

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

105151010102

000000230119

99990504

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

10417101

ПИЛОРАМЩИКИ Êîíêóðñ-ñîáåñåäîâàíèå. Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)466 31 14

207081020101

ПРЕСУВАЛЬНИК МЕТАЛОБРУХТУ 10510101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

000000230153

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

104441010106

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ ТРУБ / áóä³âåëüíó êîìïàí³þ / Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, Тел. (067)538 20 49

105461020101

КУЗНЕЦ

МЕХАНИК Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå (ïð-âî ïëåíêè, ïàêåòîâ, êðåïåæà) èùåò ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû íà ñïåö. îáîðóäîâàíèè. Ìåñòî ðàáîòû: Áåëàÿ Öåðêîâü (âàõòåííûé ìåòîä - 12\24). Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò äî 45 ëåò. Ç\ï 4000 ãðí + ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå. Тел. (067)445 62 02

105351010101

МОНТАЖНИК òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñèñòåì âåíòèëÿöèè, ÆÁÊ, ñëåñàðü ñèñòåì âåíòèëÿöèè. ÎÐ, íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ, ñòàæà. Âàõòà. Ç\ï äî 2000$, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå. E-mail: info@personal.net.ua Тел. (050)366 33 12

105161010101

(íàâûêè õóä. êîâêè). Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26 104671010103

ЛИФТЕР ÎÐ îáÿçàòåëåí. Èìåòü âñå ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû äëÿ ðàáîòû ñ ëèôòîì. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40 108191010101

МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ

ОБРОБНИК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ /ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / (æ³íêè). Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

105101010131

ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï îò 5000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9à. Òåë.: (044)591-08-05. Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)834 49 75

105201020102

Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26 104671010105

ПИЛОРАМЩИК /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Тел. (098)918 72 51 207081010102

/ÏÀÒ ²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÂÒÎÐÌÅÒ / Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ìèõàéëî Âàëåð³éîâè÷, Тел. (067)611 49 20

105121010102

РАБОЧИЙ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

103671050103

РЕЗЧИК /Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)632 05 51

105451010103

СВАРЩИК ÎÐ. Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

10467101

104671010101

СВАРЩИК ñ ÎÐ íà ïðîèçâîäñòâî âîðîò. Ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59. Тел. (099)354 56 13

208011010101

СВАРЩИКИ

СБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)597 19 57

207001010101

20804101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


43

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

20700101

10520102

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется:

ÑÒÎËßÐ

ТРЕБУЕТСЯ:

З/п3000рн. Ул.Фр нзе,15

ÑÂÀÐÙÈÊ

Тел.:(096)583-31-59,

Òåë.: 462-53-75

(099)354-56-13

20766106

СЛЮСАР

/Øêîëà "Ýðóäèò" / ïî îáðàáîòêå èíñòðóìåíòîâ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è èçãîòîâëåíèþ íåñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñðîê îáó÷åíèÿ - 5 ìåñ. Ç\ï âî âðåìÿ ó÷åáû äî 1000 ãðí. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû, îñâîèâøèå âûøå óêàçàííûå ïðîôåññèè, áóäóò òðóäîóñòðîåíû íà ïðåäïðèÿòèè "ÝÐÓÄÈÒ" â ã. Êèåâå è â ã. Ôàñòîâå ñ ïîñëåäóþùèì ðîñòîì ç\ï äî 4000 ãðí. Ð-í Áîðùàãîâêè. Òåë.: 405-24-00. Тел. 276 90 57

/Ñåðåäíÿ øêîëà / (â áàñåéí). Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

207701010101

сОРнапроизводство ворот. Ст.м."Васильовсая"

20801101

20708101

СЛЕСАРЬ

СЛЕСАРЬ /Øêîëà "Ýðóäèò" / ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ è êîñìåòîëîãè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ. Ñðîê îáó÷åíèÿ - 8 ìåñ. Ç\ï âî âðåìÿ ó÷åáû äî 1000 ãðí. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû, îñâîèâøèå âûøå óêàçàííûå ïðîôåññèè, áóäóò òðóäîóñòðîåíû íà ïðåäïðèÿòèè "ÝÐÓÄÈÒ" â ã. Êèåâå è â ã. Ôàñòîâå ñ ïîñëåäóþùèì ðîñòîì ç\ï äî 4000 ãðí. Ð-í Áîðùàãîâêè. Òåë.: 405-24-00. Тел. 276 90 57

207701010105

СЛЮСАР КВПІА /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / 4-6 ðîçðÿäó. Тел. 230 69 71

/ÏÀÒ ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 3500-4000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³ííè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

104171010105

СЛЮСАР РЕМОНТНИК /ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / 4-5 ðîçðÿä. Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

105101010126

Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå (ïð-âî ïëåíêè, ïàêåòîâ, êðåïåæà) èùåò ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû íà ñïåö. îáîðóäîâàíèè. Ìåñòî ðàáîòû: Áåëàÿ Öåðêîâü (âàõòåííûé ìåòîä - 12\24). Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò äî 45 ëåò. Ç\ï 4000 ãðí + ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå. Тел. (067)445 62 02

105351010102

СЛЕСАРЬ

СЛЮСАР САНТЕХНІК /ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

105101010128

СЛЮСАРІ Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)232 49 95

/ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

105471010103

103261010105

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï îò 4000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9à. Òåë.: (050)077-53-33, Åâãåíèé Þðüåâè÷. Тел. (044)591 08 69

105201010104

СЛЕСАРЬ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЙКЕ

СЛЮСАРІ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ / áóä³âåëüíó êîìïàí³þ / Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, Тел. (067)538 20 49

105461010101

СЛЮСАРІ

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

ÎÐ. Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

СТАНОЧНИКИ СТОЛЯРЫ

СЛЕСАРЬ МЕХАНИК

СТОЛЯР

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

Êîíêóðñ-ñîáåñåäîâàíèå. Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)466 31 14

104671010104

207741010106

10534101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

104871010102

СЛЮСАР РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ

10520101

103561020203

104181010105

207081020104

207661060101

10545101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÙÈÊÈ З\п3200рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.462-53-75 10418101

10487101

СТРОПАЛЬНИК

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ

/ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / 3-5 ðîçðÿä. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

105101010127

СТРОПАЛЬЩИК /Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)632 05 51

105451010102

СТРОПАЛЬЩИК

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИКИ

104181010103

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

ШЛІФУВАЛЬНИК /ÒΠ"Àêðîí-Âàë" / Ç\ï â³ä 4500 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â). ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)501 16 94

20766101

10515101

104191020102

АСФАЛЬТИРОВЩИКИ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

105341010102

207661010101

ÎÐ. Îáðàçîâàíèå. Óäîñòîâåðåíèå. Тел. (044)201 61 17

105151010101

ТОКАР /ÒΠ"Àêðîí-Âàë" / 4-6 ðîçðÿäó. Ç\ï â³ä 4500 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â). ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)501 16 94

ЭЛЕКТРИК /Íîâûé ñêëàä "ÄÈÑÒÈÁÜÞÒÎÐÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" / - 1300 ãðí. Ãðàôèê - ïîñìåííûé (äíåâíûå\íî÷íûå), òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, åñòü ðàçâîçêà, ðàáî÷àÿ ôîðìà. Ðàáîòà â ð-íå Êîð÷åâàòîãî è ×àïàåâêè (ì. "Âûäóáè÷è"). Àíàñòàñèÿ, Тел. (067)223 84 14

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï îò 4000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9à. Òåë.: (050)077-53-33, Åâãåíèé Þðüåâè÷. Тел. (044)591 08 69

105201010102

Тел. 360 01 38 208641030000

БУРИЛЬНИКИ 20708102

105411020105

105341010101

ТОКАРЬ

БУДІВЕЛЬНИКИ РІЗНИХ СПЕЦ

ІАЛЬНОСТЕЙ

104441010101

ЭЛЕКТРИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ

ЗАМЕРЩИК М\П Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï îò 4000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9à. Òåë.: (044)591-08-05. Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)834 49 75

208251140000

105201020103

ТОКАРЬ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / III-VI ðàçðÿäà. Ç\ï îò 4000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9à. Òåë.: (044)591-08-05. Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)834 49 75

ЭЛЕКТРИК МОНТАЖНИК

УСТАНОВЩИК ГБО

ЭЛЕКТРИК СЛЕСАРЬ

(ãàçîáàëîííîå îáîðóäîâàíèå) ñ ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû - Ëåâûé áåðåã. Тел. (067)209 32 19

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï îò 4000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9à. Òåë.: (050)077-53-33, Åâãåíèé Þðüåâè÷. Тел. (044)591 08 69

208041010101

ФОРМУВАЛЬНИК ЗБВ

105101010106

/Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï - 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)422 87 24

208801010104

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÒΠ"ÄÈÏÐβÍÁÓÄ" / Ç\ï îò âûðàáîòêè. Тел. (050)330 40 25

105201010201

105201010103

/ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

КАМЕНЩИКИ

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï îò 4000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9à. Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷, Тел. (050)355 63 64

105201020101

ЭЛЕКТРИКИ /Â áèçíåñ-öåíòð (öåíòð Êèåâà)/ Тел. 235 07 16

103521010101

10521101

Вбдівельн омпаніюна постійнроботзапрошються:

ÑËÞÑÀв ÂÎÄÎÏÐβÄÍÈÕ ÌÅÐÅÆ Тел.: (067)538-20-49 Анатолій Михайлович

105211010101

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

/ÏÀÒ ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï â³ä 4000 äî 5500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³ííè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

104171010101

/ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 209-11-80. Тел. (067)249 36 71

104211010101

МОНОЛИТЧИКИ /Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï - 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)422 87 24

208801010103

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / (áðèãàäè). Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

104191020101

МОНТАЖНИКИ

103261010104

/Íà Ïð-òèå / ñ àâòî è èíñòðóìåíòîì Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, Тел. (099)329 10 06, (063)151 47 27

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

КАМЕНЩИКИ

МОНОЛІТНИКИ 10546101

ФОРМУВАЛЬНИКИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

103261010101

208591020107

99990514

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


45

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10419102

НАШВЕЙНОЕПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

ØÂÅÈ м."Выдбичи",р-нКорчеватое. ОРнеобязателен. З/потвыработ)и.

Òåë.: 592-22-31, (063)171-27-37, (097)109-84-39 10411101

10352101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЕХАНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА /Øâåéíîå Ïð-òèå / ñ ÎÐ. Ç\ï + ñîöïàêåò. Óë. Âîëûíñêàÿ, 60, òåððèòîðèÿ "ÂÈÏÎË". Тел. 246 99 93

104681030101

10421101

10542101

20872101

20880101

20723102

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО "Т-СТРОЙ"

ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÐÀÁ (тепление фасадов) Тел.:(044)456-09-65,

(044)456-09-67 10460101

ПЛИТОЧНИКИ

СПЕЦІАЛІСТИ

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 209-11-80. Тел. (067)249 36 71

104211010102

ПЛИТОЧНИКИ Êîíêóðñ-ñîáåñåäîâàíèå. Тел. (096)466 31 14, (066)388 99 93

207081020107

ПЛОТНИКИ Êîíêóðñ-ñîáåñåäîâàíèå. Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)466 31 14

20884101

103601010101

207081020105

ШТУКАТУРЫ

ПОКРІВЕЛЬНИК /Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

/Ó öåõ îáðîáêè ìàðìóðó òà êàìåíþ / ç îáðîáêè êàìåíþ ç ÄÐ. Ðàáîòà - ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Ç\ï âèñîêà ³ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàéñòåðíîñò³. Òåë.: (067)447-14-07, (063)438-17-30, (099)705-77-73, (044)360-96-91. Тел. (044)360 96 92

000000240127

ПРОРАБ

ПИЛОРАМЩИКИ

/Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï - 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)422 87 24

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ "Ò-Ñòðîé" / (óòåïëåíèå ôàñàäîâ). Òåë.: (044)456-09-65. Тел. (044)456 09 67

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

208801010102

Ç\ï îò 55 ãðí\êóá. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äâóõðàçîâîå ïèòàíèå. Ïãò Êàëèíîâêà, Âàñèëüêîâñêèé ð-í, Êèåâñêàÿ îáë. Êîíò. ëèöî: Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Тел. (098)822 38 93

104471010101

104601010101

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ Ìóæ. Ç\ï 3000 ãðí (ñòàâêà) + áåñïëàòíîå æèëüå. Тел. (099)965 17 98 208721010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКІВ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

208821010105

99991140

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

11 ПАКУВАЛЬНИКІВ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü. ×îë.\æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

208821010104

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 233 02 91

208291010101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ - âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)210 82 56 208641050000

АВТОМОЙЩИК /Â àâòîñåðâèñ / Ñ ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû - Ãîëîñååâñêèé. Тел. (098)685 92 74

209021010101

АВТОМОЙЩИКИ

10408102

ГРУЗЧИК /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 8.00-15.00, 15.00-22.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 208981050000

ГРУЗЧИКИ /Â ìàãàçèí ñòðîéìàòåðèàëîâ ×Ô "Àíæèî" / (ñêëàä ìåòàëëà). Ð-í ðàáîòû - ÂÄÍÕ. Ñòàâêà + ïðåìèÿ. Тел. 527 89 00

209211010101

Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)373 27 77

207271010101

ВАНТАЖНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìîæëèâà ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â íà ë³òí³é ïåð³îä. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14. Тел. (067)547 56 15

104511020105

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИКИ /Íà îïòîâóþ áàçó ìèíåðàëüíîé âîäû / Ç\ï 130 ãðí\ñìåíà, íî÷íûå\äíåâíûå. Âëàäèìèð, Тел. (096)162 02 75

103661010201

ГРУЗЧИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)328 90 63

104261040108

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)583 17 19

104661020111

ВАНТАЖНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

104681020114

ГОРНИЧНАЯ /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 454 27 87

207461010116

ГРУЗЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)547 86 68

104461010105

ÐÀÁÎÒÀ

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÈ ÂÒÎÐÑÛÐÜß МожнобезОР. Оплатасдельная.

Тел.:(095)830-12-77 20711101

ДВІРНИК

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

201171010126

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (063)151-47-27. Тел. (099)329 10 06

208591020101

ГРУЗЧИКИ /Íà Ïð-òèå / Ðàáîòà â ã. Âèøíåâîå. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ç\ï åæåìåñÿ÷íî áåç çàäåðæåê. Âëàäèìèð, Тел. (098)252 15 02

105131010201

ДВІРНИК

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 7.00-16.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2100 ãðí. Тел. 593 04 72

/ÄÍÇ N620 Äàðíèöüêîãî ð-íó/ Тел. 566 83 84

208981020000

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

000000270087

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

ДВІРНИК /Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

000000270136

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 402 64 57

000000270005

ДВІРНИК /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

ДВІРНИК /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

000000270142

ДВІРНИК

/Íà õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó/ Тел. (099)210 91 31

/ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ)/ Тел. 518 97 70

ГРУЗЧИКИ

ДВІРНИК

Ç\ï 200-250 ãðí\äåíü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07

/Øêîëà N 122 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 525-60-15. Тел. 525 17 76

105541010101

000000270050

000000270155

207681030000

ГРУЗЧИКИ НА МУСОРОВОЗ

ДВІРНИК

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. (096)307 13 92

104231010202

/Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

/Êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ "×èñòèé Ñâ³ò Ñåðâ³ñ" /  ì. Êè¿â. Ðîáîòà â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà. Ìè ãàðàíòóºìî: ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ³íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ñòàá³ëüíà òà ñâîº÷àñíà îïëàòà â³ä 2000 äî 3500 ãðí. Òåë.: (044)599-13-63. Тел. (050)464 55 98

104081020103

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК áåç îòðûâà îò îñíîâíîé ðàáîòû. Ïðåäïî÷òåíèå îôèöåðàì çàïàñà. Òåë.: (068)721-77-83 (ïí-ïò 10.00-18.00). Тел. (099)414 86 78

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: 286-00-84. Тел. (098)579 94 43 104741010101

000000270012

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

ГРУЗЧИКИ

000000270165

ДВІРНИКИ

207071010101

ДВІРНИК

ГРУЗЧИКИ

207741010103

000000270035

ДВОРНИК

000000270061

ГРУЗЧИКИ

20117101

ДВОРНИК

000000270126

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Þëèé Àëåêñååâè÷, Тел. (050)343 34 26 104881010101

ДОРОЖНІ РОБІТНИКИ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Áåç ÄÐ, áëàãîóñòð³é, ïîòî÷íèé ðåìîíò äîðîæíèõ ïîêðèòò³â, ÃÐ: 7\7. Àâòîðèíîê "Öåíòðàëüíèé", Ñòîëè÷íå øîñå, 104-À. Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç\ï. Òåë.: (044)251-31-19. Тел. (095)262 53 32 105521010105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


47

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10465103

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпеч ємо житлом. З\п щотижнева Тел.: (067)406-57-93, ст.м."ГероївДніпра"; (067)406-26-39, ст.м."Політехнічнийінститт"; (067)406-26-45 , ст.м."Черніівсьа"

СТО"КРОК-АВТО" ПРИГЛАШАЕТНАРАБОТУ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÅÃÎ Желательно м жчина, возраст от 27 лет. Желательно проживание на Левом бере .

Тел.:(067)658-54-32 Конт.лицо-Андрей

20726101

20900101

ЖІНКИ

ЗАМЕРЩИКИ

/Êë³í³êà æ³íî÷îãî çäîðîâ'ÿ "ISIDA" / â³êîì â³ä 21 äî 32 ðîê³â, ÿê³ ìàþòü ä³òåé, äîïîìîãòè áåçïë³äíèì ïàðàì ï³çíàòè ùàñòÿ áàòüê³âñòâà. Êîìïåíñàö³ÿ çà ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí 9000 ãðí. Êð³ì òîãî, ìè ïðîâîäèìî ãðóíòîâíå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ òà ãàðàíòóºìî êîíô³äåíö³éí³ñòü. Á-ð ²âàíà Ëåïñå, 65. E-mail: info@isida.ua Тел. (044)455 88 11

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (063)151-47-27. Тел. (099)329 10 06

104651030101

208591020104

ИЗГОТОВИТЕЛИ ВТОРСЫРЬЯ Ìîæíî áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Тел. (095)830 12 77

207111010101

ЖІНКИ /Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / äî 35 ð., ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì (ñóðîãàòí³ ìàòåð³, äîíîðè ÿéöåêë³òèí). Áåçêîøòîâíà þð. êîíñóëüòàö³ÿ. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200000 ãðí. Âèìîãè: ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Ìåä. îáñòåæåííÿ, òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (050)185-06-62, (067)421-58-60. Тел. (044)229 46 26

108221010101

ЖІНКИ /Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ðîê³â, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â, äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ. Äî 200000 ãðí. Âèìîãè: ìàòè âëàñíó äèòèíó, ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (050)185-06-62, (067)421-58-60. Тел. (044)229 46 26

КАРЩИКИ /Íà Ïð-òèå / Ðàáîòà â ã. Âèøíåâîå. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ç\ï åæåìåñÿ÷íî áåç çàäåðæåê. Âëàäèìèð, Тел. (098)252 15 02

105131010202

КОМЕНДАНТ /×àñòíîå îáùåæèòèå êâàðòèð. òèïà õîñòåë / Æåí. Ç\ï 2000 ãðí + áåñïëàòíîå æèëüå. Ìàðèÿ, Тел. (099)965 17 98

208481010101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Íîâûé ñêëàä "ÄÈÑÒÈÁÜÞÒÎÐÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" / - 5000 ãðí. Ãðàôèê - ïîñìåííûé (äíåâíûå\íî÷íûå), òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, åñòü ðàçâîçêà, ðàáî÷àÿ ôîðìà. Ðàáîòà â ð-íå Êîð÷åâàòîãî è ×àïàåâêè (ì. "Âûäóáè÷è"). Àíàñòàñèÿ, Тел. (067)223 84 14

105411020101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Íà õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó/ Тел. (099)210 91 31

208871010101

105541010102

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, Тел. (044)362 53 63 207321020101

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (063)151-47-27. Тел. (099)329 10 06

/Íîâûé ðåñòîðàí íà Áåðåçíÿêàõ / Òåë.: (067)964-15-90. Тел. (098)456 10 36

208591020103

КОРИДОРНА /ÄÑ N 96/ Тел. 434 55 39

000000270189

КОРИДОРНА /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

000000270052

207331010104

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / (âàíòàæíèêè). Íàäàííÿ æèòëà â ì. Ê迺â³. ì. Êè¿â: 422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (045)638-44-84; ì. Áîÿðêà: (050)421-58-63; ì. Áîðîäÿíêà: 422-07-50, 422-10-65; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)234 22 91

104641010103

КУРЬЕРЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3600 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)744 06 35

209061010103

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 208251120000

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)583 17 19

104661020110

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК Ïðåäïî÷òåíèå èíèöèàòèâíûì. Æåëàòåëüíî ñ ÂÎ. Òåë.: (050)658-81-40, (067)407-34-70. Тел. 451 66 12

207141010101

ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ 000000270011

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ /ÄÑ N 674 / (ïðàëÿ). Òåë.: 450-39-61. Тел. 450 39 69

000000270029

/Êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ "×èñòèé Ñâ³ò Ñåðâ³ñ" /  ì. Êè¿â. Ðîáîòà â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà. Ìè ãàðàíòóºìî: ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ³íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ñòàá³ëüíà òà ñâîº÷àñíà îïëàòà â³ä 2000 äî 3500 ãðí. Òåë.: (044)599-13-63. Тел. (050)464 55 98

104081020102

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

/Ðåñòîðàí êîðåéñêîé êóõíè / ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ". Тел. (050)697 89 31

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 8.00-17.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2000 ãðí. Тел. 593 04 72 208981030000

207201010102

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 454 27 87

КОНСУЛЬТАНТИ

МОЙЩИЦА УБОРЩИЦА

ПОМОЩНИК ПИЛОРАМЩИКА

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (äíåâíàÿ, ñóòî÷íàÿ). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Тел. (098)918 72 51

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

ЖІНКИ,

10544102

КОНСУЛЬТАНТЫ

207461010115

104841020102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

209221010102

208261020106

/Êðóïíàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îáó÷åíèå. Ç\ï åæåíåäåëüíî. Àâòîìîáèëü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 383 58 38

208811020101

207081010103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10035101

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ

/Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 425 01 09

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

/Ëüâ³âñüêà ìàéñòåðíÿ øîêîëàäó â Êèºâ³ / (ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü). Îáîâ'ÿçêîâî: çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ïî÷óòòÿ ãóìîðó. Тел. (050)468 41 91

ПРАЦІВНИК КУХНІ Òåë.: (050)672-55-06. Тел. (099)223 77 04 20921101

Êîíêóðñ-ñîáåñåäîâàíèå. Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)466 31 14

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ

â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 208251050000

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). Íàäàííÿ æèòëà â ì. Ê迺â³. ì. Êè¿â: 422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (045)638-44-84; ì. Áîÿðêà: (050)421-58-63; ì. Áîðîäÿíêà: 422-07-50, 422-10-65; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)234 22 91

104641010107

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ. Ç\ï 2000 ãðí. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 221 23 94

208831010104

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â êîôåéíþ / Ðàñïîëîæåíèå: â öåíòðå ãîðîäà Êèåâà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (096)975 19 22

209251010103

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â ðåñòîðàí (Äåñíÿíñêèé ð-í) / Òåë.: (063)769-54-44. Тел. (067)749 46 17

208681010102

ПР ТИЕ

207081020102

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â êàôå "2 áðàòà" (ñò. ì. "Äíåïð")/ Тел. (067)283 48 59

207391010103

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â êàôå-áàð "ÑÀÂÀÍÍÀ" íà Îáîëîíè / (óë. Òèìîøåíêî). Ñ ÎÐ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 23.00. Òåë.: 467-72-64. Тел. (093)315 99 09

208301010103

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 223 63 73

208331010103

ÐÀÁÎÒÀ

000000270108

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

000000270062

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000270109

ПРИБИРАЛЬНИЦІ(КИ)

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

/Êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ "×èñòèé Ñâ³ò Ñåðâ³ñ" / òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â.  ì. Êè¿â. Ðîáîòà â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà. Ìè ãàðàíòóºìî: ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ³íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ñòàá³ëüíà òà ñâîº÷àñíà îïëàòà â³ä 2000 äî 3500 ãðí. Òåë.: (044)599-13-63. Тел. (050)464 55 98

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ

ПРИБИРАЛЬНИК /Øêîëà N28 (âóë. Æèäêîâà, 7á) / Òåë.: 440-52-11. Тел. 440 51 55

000000270030

000000270137

ПРИБИРАЛЬНИК СХОДОВИХ КЛІТИН /Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

104081020101

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43

208361020101

000000270128

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

104681020108

206241010103

10401101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ БАСЕЙНУ

208131010102

ПОМОЩНИКИ ПИЛОРАМЩИКОВ

10272101

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

ПРИБИРАЛЬНИКИ ТЕРИТОРІЇ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Áåç ÄÐ, ÃÐ: 7\7. Àâòîðèíîê "Öåíòðàëüíèé", Ñòîëè÷íå øîñå, 104-À. Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç\ï. Òåë.: (044)251-31-19. Тел. (095)262 53 32

105521010104

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

103561020202

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

000000270053

ПРИЙМАЛЬНИК Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

207181020101

ПРОДАВЦІ ПРОМОУТЕРИ /³ää³ë ïàðôóìå𳿠êîìïàí³¿ "Perfums Bar" / ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà", ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, ì. "Âîêçàëüíà"; ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", ïð-ò Ïåðåìîãè, ì. "Íèâêè". ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí\13 äí³â. Тел. (063)456 30 26

208551010101

ПРОМОУТЕРИ /Ïåêàðí³-êàâ'ÿðí³ "Ãàëèöüêèé øòðóäåëü" / ç³ çíàííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Тел. (050)424 18 18

208581020101

ПРОМОУТЕРИ / ÷àéíó êîìïàí³þ / ³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

105561010101

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

000000270013

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК НА КУХНЮ /ÄÑ N35 / (íàð³çêà òà ÷èùåííÿ îâî÷³â). Тел. 272 41 01

000000270069

104841020104

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)583 17 19

104661020107

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 208251070000

/ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿" / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë êàäð³â ÏÀÒ "Êîìá³íàò Áóä³íäóñòð³¿", ì. Êè¿â, ì. "Âèäóá³÷³", âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. 545 76 19

105101010121

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК НА КУХНЮ /ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 450 93 39

000000270059

РАБОЧИЙ íà ïðîèçâîäñòâî. Âîçìîæíî îáó÷åíèå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï îò 3200 ãðí. Ð-í Ëåíèíãðàäñêîé ïë. Тел. (067)161 62 19

209201010101

ПРОДАВЕЦ ПОВАР / ñåòü áëèííûõ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)334 76 64 208541010101

РАЗДАТЧИКИ ЛИСТОВОК Ç\ï 200 ãðí\äåíü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 207681010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


49

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10424102

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)328 90 63

104261040104

10506101

РОБІТНИК З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ /Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

000000270135

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ

Ç\ï 2500-3000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äâóõðàçîâîå ïèòàíèå. Ïãò Êàëèíîâêà, Âàñèëüêîâñêèé ð-í, Êèåâñêàÿ îáë. Êîíò. ëèöî: Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Тел. (098)822 38 93

208221020102

Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)235 31 74

СОРТИРОВЩИКИ /Íà õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó/ Тел. (099)210 91 31

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

104621020101

РІЗНОРОБ

РАЗНОРАБОЧИЕ /Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï - 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)422 87 24

208801010101

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

104801020101

РАЗНОРАБОЧИЕ

207081020103

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

000000270037

РАЗНОРАБОЧИЕ 105421010101

105541010103

201171010132

УБОРЩИЦА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)547 86 68

РАЗНОРАБОЧИЙ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

103671050106

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ìÿñîïåðåðàáîòêà / â ìÿñíîé öåõ. Ç\ï 2000-3500 ãðí. Тел. (096)234 68 99

105191010101

РАЗНОРАБОЧИЙ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Тел. (098)918 72 51

207081010104

РАЗНОРАБОЧИЙ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 8.00-15.00, 15.00-22.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72

208641090000

САДОВОД /"ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / (Òðîåùèíà). Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, óäîáíûé ÃÐ, îôèöèàëüíóþ ç\ï, îáó÷åíèå. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèåâ, óë. Î. Áàëüçàêà, 65\1, òåë.: 206-37-69. Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 247 47 62

104851020104

ФАСОВЩИЦЫ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû (ã. Âèøíåâîå) / (æåí.). Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

207741010101

ФАСОВЩИЦЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ - ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72

УБОРЩИЦА

208981070000

Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.0 äî 11.00. Ç\ï 1300 ãðí. Тел. 486 21 99

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ

/Êàôå "Èìïåðèÿ ïèööû" / ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: 425-96-51. Тел. 425 96 52

Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)210 82 56

УБОРЩИЦЫ

ІНТЕРВ'ЮЄРИ

УБОРЩИЦА В КАФЕ

Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)546 68 93

208091040000

/Íà õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó/ Тел. (099)210 91 31

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

105501030000

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ

Ðàáîòà â ã. Êèåâ. Ìóæ.\æåí. áåç ÎÐ. ÃÐ: 7\7 ëèáî 15\15. Îïëàòà åæåíåäåëüíî: 3000 ãðí çà íåäåëþ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Òåë.: (044)362-12-48. Тел. (067)740 71 86

УПАКОВЩИЦЫ

104461010106

РІЗНОРОБИ

10543101

УПАКОВЩИКИ КИЕВСКИХ ТОРТОВ В КОРОБКИ

105541010105

УБОРЩИЦА

РІЗНОРОБ

104471020101

Ð-í Áîðùàãîâêà. Тел. (067)508 16 13

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

201571010000

РАЗНОРАБОЧИЕ

Êîíêóðñ-ñîáåñåäîâàíèå. Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)466 31 14

10521102

СЕРВЕР БИЛЕТЕР

205221050202

208641080000

/Â îôèñíûé öåíòð / Ãîëîñååâñêèé ð-í. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (050)382 75 23

105431010101

УБОРЩИЦЫ

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

209221010103

/Â ãîñòèíèöó â öåíòðå / Òðóäîëþáèâûå, àêêóðàòíûå, äèñöèïëèíèðîâàííûå. ÃÐ ïîñìåííûé. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 596-80-12 (ñ 9.00 äî 18.00). Тел. 596 80 18

208841010101

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)410 15 17 207231030101

208981040000

РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

СЕРВЕР БИЛЕТЕР

Ìóæ., áåç â\ï. Ç\ï 2500 ãðí + áåñïëàòíîå æèëüå. Тел. (099)965 17 98

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

208721020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

УБОРЩИЦЫ /Áèçíåñ-öåíòð (öåíòð Êèåâà)/ Тел. 235 07 16

105211020101

УПАКОВЩИКИ Ç\ï 700-800 ãðí\íåäåëþ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 207681020000

УПАКОВЩИКИ / 201171010129

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ - ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 208981060000

20872102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20828101

КУРЬЕРЫ ПО ГОРОДУ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3600 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46. Тел. (099)908 54 62

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДОМРАБОТНИЦА îò 35 ëåò (æåëàòåëüíî äî 49) ñ ïðîæèâàíèåì â ñåìüå â Ïîäìîñêîâüå. Ç\ï îò 10000 ãðí. Òåë.: +7(906)032-29-72. 208851010000 208511010104

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ НЕ ВИГАД

КА,

99991013

à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 113491010101

99990522

10393102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРІВ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / ³ä 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

МОТОКУРЬЕР /"EXMOTO" / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (050)359 34 79

103931020101

208821010102

КУРЬЕР /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / (5000 ãðí â ìåñÿö). Îò 18 ëåò. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (063)380-26-57, (093)788-83-60. Тел. (096)671 34 37 207121010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

КУРЬЕР

ПРОМОУТЕРИ

Ç\ï 4300 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 209221010101

11349101

207301010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 7.00-16.00. Ðàáîòà ïî ã. Êèåâó. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç\ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25. Тел. 205 51 14

ДЕВУШКИ

208981130000

КУРЬЕРЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 200 ãðí\äåíü. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)744 06 35

Вмассажныйсалонтребются наработ

ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÊÈ

209061010102

Девшиот18лет.МожнобезОР. Обчениебесплатно.Возможно проживание.З\пот2000рнвнеделю. Шевченовсийр-н.Строобезинтима.

КУРЬЕРЫ ДНЕВНЫЕ /Êàôå "Èìïåðèÿ ïèööû" / ïî äîñòàâêå ïèööû. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: 425-96-51. Тел. 425 96 52

Òåë. (063)283-43-28,

(093)267-37-14

205221050201

207491020101

99991252

ÐÀÁÎÒÀ

/"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 3000 ó.å. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15

20717101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


51

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

20903101 20709102

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29

207091020101

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ

20749102

â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 40000 ãðí. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (063)055-16-83. Тел. (067)722 20 29

209031010101

МАССАЖИСТКИ /Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (063)283-43-28. Тел. (093)267 37 14

207171010101

20736101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)125 40 68

207811010101

20803101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)462 10 91

208031010101

СТРИПТИЗЕРШИ /"Ìàãèÿ Ãðàöèè" / îò 22 ëåò, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ðàáîòà ïîñìåííî. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ïðèâëåêàòåëüíàÿ âíåøíîñòü, îáàÿòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Çâîíèòü ñ 14.00 äî 20.00, ïí-ïò. Òåë.: (066)311-38-61. www.graces-mass.kiev.ua Тел. (044)362 95 42 207361010102

20781101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

99991515

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


52

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ

Ð-í Îêðóæíîé äîðîãè. Âûãîäíûå óñëîâèÿ. Тел. (067)466 71 58

ï³ä ÑÒÎ. Íàäàºìî áàçó ê볺íò³â. Òåë.: (067)232-49-95. Тел. (067)402 84 59

104011020101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

207981010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ: 105471020101

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)410 15 17

207231010101

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 360 01 38 208641110000

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)252 40 79

ОБЩЕЖИТИЕ (ой(о-места600-750+рнвмесяц; (омнаты1300-1600+рнвмесяц. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

(096)252-40-79 20797101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ  ÖÅÍÒÐÅ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийсая",ст.м."Крещати", ст.м."ПалацУраина".Спер словия,всябытоваятехниа, чисто,ютно,хозяйа. Òåë. (063)433-13-44,

(066)719-53-87, (098)635-01-90 20798102

207971010101

КОЙКО МЕСТА В ЦЕНТРЕ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)635 01 90 207981020101

СДАМ КОЙКО МЕСТО Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)960 33 31

207991010101

10272102

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Ст.м."Позняи", ст.м."Лыбидсая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Льяновсая", ст.м."ТарасаШевчено".Уютнои омфортно. Òåë. (066)575-76-12,

(063)960-33-31

20799101

99991030

20798101

20901101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.


53

ÄÎDzËËß

22 ×ÅÐÂÍß

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 17.06-19.06.2013 ð.

10.00 11.50

13.40 15.50

17.40 19.50

21.50

«ÝÏÈÊ». 3D/2D «ÇÅÌËß ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» «ÇÅÌËß ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» «ÇÅÌËß ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» «ÇÅÌËß ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ»

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÊÎÑ̲×ÍÀ ²ÊÒÎÐÈÍÀ» «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» «ÄÈÂÀ ÂÑÅѲÒÓ Î×ÈÌÀ ÒÅËÅÑÊÎÏÀ ÕÀÁÁËÀ» «ÑÓDzÐ'ß ÊÎÕÀÍÍß»*

23 ×ÅÐÂÍß 11.00 «ÇÅÌËß - ÍÀØ ÊÎÑ̲×ÍÈÉ Ä²Ì» 14.00 «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ»* 16.00 «ÁÓÄÎÂÀ ÂÑÅѲÒÓ» 18.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 17.06-18.06.2013 ð. 13.35 15.25 17.15 19.25 21.15

17 «×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» 18 «ÎÏÈÑÊÈÍ. ÔÎÌÀ» 19 «ËÎËÈÒÀ» 20 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» 21 «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß» 22 «ÄÂÅ ÄÀÌÎ×ÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÅÂÅÐÀ» 22 «ÌÀÉÍ ÊÀÌÏÔ, ÈËÈ ÍÎÑÊÈ Â ÊÎÔÅÉÍÈÊÅ»

²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ «ÁÐÈÄÊÈÉ» 21 «ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ» 22 «Á²Ë² ÍÎײ ÊÎÕÀÍÍß» 20

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 17 ÷åðâíÿ 2013 ð.

«ÑÀÌÑÀÐÀ» «ÑÀÌÑÀÐÀ» «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇÄÓÕÅ» «ÑÀÌÑÀÐÀ» «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇÄÓÕÅ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ 17.06-23.06.2013 ð. «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÌÎÍÑÒÐλ «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ III» «ÑÒÀÆÅÐÛ» «ÝÏÈÊ» «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» «ÊÎÌÍÀÒÀ ÁÀÁÎ×ÅÊ» «ÔÎÐÑÀÆ-6» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

ÄÎDzËËß ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

Riu24 2013work  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you