Page 1

15432018

17842176

24372001

22742029

20222052

20462009


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

17842173

2

21782017

20002032

23882002

04482533

19572085

15432017

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 23 (852)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.8 ñò.12

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 23 (852) 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже17роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.13

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.13

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.13

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.14

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.15

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.15

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.16

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.16

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.16

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.18

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.19

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

• • • • • • •

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.23

ñò.15

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.15

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.23

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.15

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.23

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.15

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.23

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.25

ñò.27

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.29

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.30

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.30

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.30

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.33 ñò.33 ñò.33

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.33

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.33

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ 10 ÊÐÀÙÈÕ ² 10 òÐØÈÕ Ñ˲ ÄËß ÐÅÇÞÌÅ ßʲ ƲÍÎײ ÏÐÎÔÅѲ¯ ÑÀ̲ ÎÏËÀ×ÓÂÀͲ ÐÎÁÎÒÀ ÍÀ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÍß ÄËß ßÊÈÕ ÏÐÎÔÅÑ²É ÏÎÒвÁÍÀ ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÀ ÌÎÂÀ? Ö²ÊÀ² ÔÀÊÒÈ ÏÐÎ ÑÏÎÐÒ ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ×ÅÐÂÅÍÜ

ñòîð. 4 ñòîð. 35 ñòîð. 35 ñòîð. 36 ñòîð. 37 ñòîð. 38 ñòîð. 39

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÂÈÁÅвÒÜпроÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ 4533490, ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ Оголошення наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533491

ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÂÀØ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

А авторедерист ...................... 25,27 автоеле три ............................. 27 автомийни ............ 11,25,27,30,31 автослюсар .......................... 26,27 ароном ............................... 11,13 адміністратор ........ 8,9,10,11,14,24 адміністратор .................. 27,30,31 аналіти ..................................... 12 аналіти фінансовий ............. 12,15 арматрни ................................ 29

Б бармен ................................. 23,24 брильни ............................. 10,27 бхалтер .................... 11,14,15,20 білетер ................................. 32,33

В вантажни ....... 8,20,21,22,23,30,31 верстатни ........................... 10,29 верти альни ............................. 29 виотовленнядверей, меблів .................................. 11,34 вихователь ...................... 16,17,18 водій ...................... 18,25,26,27,28 водій-охоронни ................... 18,27 волонтер ................................ 8,31 вчительанл.мови ............... 17,18 вчительмзи и .......................... 17

Г азоеле трозварни ............. 27,29 іпсо артонни ..................... 28,29

Д двірни ................................. 20,31 диспетчер ......................... 8,14,26 дояр а .................................... 8,31

Е е спедитор ................................ 27 еле три ......................... 28,29,30 еле трозварни .................... 27,28 еле трослюсар ................ 10,20,27

З завідючийвідділом .............. 12,20 замірни .................................... 29 застпни ............................. 12,17 заточвальни ............. 10,27,28,29 збиральни ........................... 28,30 зварни ................................ 28,29

стр. ерючиймаазином .................. 12 ерівни ...................... 10,12,13,28 ерівни відділохорони ....... 18,20 ерівни маазин ................. 12,20 ерівни підрозділ .................... 12 оваль .................................. 28,29 омпле твальни ...................... 31 омірни .................................... 23 ондитер ......................... 21,23,24 онстр тор ............................... 3 0 онсльтант ..... 8,11,12,13,21,31,34 онсльтантзфінансів ............... 13 онтролер-ревізор ............... 15,21 оптильни ............................. 9,24 осметоло ........................... 11,16 равець ............................. 8,11,30 р’єр ................................... 22,33 хар .......... 8,12,17,20,21,23,24,25 хоннийпрацівни ............... 24,31 іномехані ........................... 11,33

Л ливарни .............................. 28,29 лі ар-стоматоло ....................... 16

М м’ясни ..................................... 24 майстер .................. 10,11,26,29,30 майстермані юр ................. 15,16 майстерпеди юр ................ 10,16 майстерсто .......................... 26,27 маляр .............................. 27,28,29 манальни ............................... 24 мар вальни ............................ 11 масажист а ..................... 16,31,33 машиніст .............................. 10,27 медсестра ............................ 16,17 менеджер ........................ 11,13,14 менеджерзперсонал .. 8,10,13,14 менеджерзпродаж ......... 8,11,13 менеджерпороботі з лієнтами ............... 9,10,12,13,15 мерчендайзер ........................ 8,21 мийни ............................ 26,27,31 модель ................................. 10,33 монолітни ........................... 28,29 монтажни ............................ 28,29 мзичний ерівни ..................... 17 мляр ................................... 28,29

Н начальни відділ .................. 12,13 начальни цех ..................... 13,28

К

О

асир .......... 8,12,13,15,20,21,22,23 асир- онтролер .................. 21,22 ерючий ................................... 21

оббивальни .............................. 3 0 обвалювальни м’яса ........................ 8,12,20,21,24

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA

стр. оброблювач .......................... 28,29 оздоблювальни ................... 28,29 оператор ................ 10,11,23,28,29 операторCall-центра ..... 9,11,14,15 операторПК ......................... 14,22 операторвідеозапис ...... 18,20,22 операторзвведенняданих ... 15,20 оператор- омірни ............... 20,23 орендажитла .................... 9,11,34 орендамісця ........................ 11,34 офіціант ...................... 11,23,24,25 охоронець ................ 9,11,18,19,20 охоронни ..... 11,18,19,20,21,22,33

П па вальни ................... 8,22,25,32 пе ар .............................. 12,20,25 перевезеннявантаж ................ 34 пере ладач ........................... 10,13 персонал ................................... 32 пер ар ........................... 10,15,16 плиточни ............................. 28,29 по рівельни ............................. 29 помічни ................. 12,13,14,21,22 помічни адміністратора ....... 11,14 помічни вихователя ............. 17,18 помічни др аря ....................... 15 помічни  ерівни а ........ 8,10,14,32 помічни  ондитера .............. 20,25 помічни  харя ............... 23,24,25 помічни офіціанта ................ 11,23 помічни продавця ................ 11,20 посли .................... 9,11,14,27,34 посдомийниця ..................... 17,32 працівни  хні ..................... 11,25 представни торівельний ..... 21,22 прибиральни ....................... 20,32 прибиральниця ..... 8,17,20,22,23,31 прибиральниця ..................... 32,33 приймальни товар ... 8,12,20,21,32 прийомоздавальни .............. 24,32 прораміст ........................... 15,22 продавець ....... 8,11,12,19,20,21,22 продавець ....................... 23,24,32 продавець- асир .................. 10,22 продавець онсльтант ................. 11,19,21,22 продавець- хар ................... 19,32 промотер ......................... 8,23,32 психоло ......................... 16,17,18 підсобнийробітни .................... 32

Р рамни ................................. 28,29 ремонтхолодильни ів ........... 12,33 рихтвальни ............................. 27 робота ............... 10,11,14,15,30,32

стр. роботадлявсіх ......... 8,10,11,12,14 роботадлявсіх ............ 15,30,31,33 роботадлядівчат .............. 8,32,33 роботадляпенсіонерів ........... 9,30 роботадлястдентів ... 11,15,30,32 робітни .................................... 31 роздавальни ............................ 32 розділювальни ...................... 8,32 різнороб .......................... 25,28,32

С сантехні .............................. 27,28 се ретар .................................. 14 слюсар ............................ 10,28,29 слюсар-механі ...................... 8,29 слюсар-с ладальни ............. 28,29 слюсар-інстрментальни ..... 10,29 спеціаліст ........................ 15,26,27 співробітни ......... 8,10,11,12,13,14 співробітни .................... 19,28,32 столяр ............................. 28,29,30 столяр-верстатни ........... 28,29,30 сторож ................................. 31,32 спервайзер .............................. 23 сшист ................................. 23,25

Т тваринни ............................... 8,32 тесляр ....................................... 29 товарознавець ...................... 20,23 то ар .................................... 28,29 торовийпредставни ............... 23 тренер ...................................... 16 тістоміс ..................................... 25

У  ладальни .......................... 28,30

Ф фасадни ............................. 28,30 фасадчи .............................. 28,30 фасвальни ...................... 9,20,32 формвальни ........................... 25 фрезервальни ................... 28,29

Х хореораф ................................. 17

Ш швач а ................................. 12,30 шеф- хар ............................ 17,25 шиномонтажни ........... 26,27,31,32 шт атр ................................... 3 0

І інженер ......................... 8,12,15,26 інженер-еле тронщи ............. 8,15 інстр торзфіз льтри ....... 17,18

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

5

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI

ДОУВАГИГРОМАДЯН: НЕСТАНЬТЕЖЕРТВАМИ ШАХРАЇВ! Ïîâ³äîìëÿºìî âàì, ùî ̳í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè íå çä³éñíþº çáîðó áëàãîä³éíèõ âíåñê³â ñåðåä ãðîìàäÿí, â òîìó ÷èñë³ äëÿ ïåðåñåëåíö³â! Ïðîñèìî âàñ çâåðíóòè óâàãó íà òîé ôàêò, ùî áóäü-ÿê³ äçâ³íêè â³ä ³ìåí³ Ì³íñîöïîë³òèêè íà ìîá³ëüí³ òà ì³ñüê³ òåëåôîíè ç ïðîõàííÿì ÷è âèìîãîþ ïåðåðàõóâàòè ÷è ïðèíåñòè çà íàäàíîþ àäðåñîþ ô³íàíñîâó äîïîìîãó äëÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä áîéîâèõ ä³é, ëþäåé ÷è ä³òåé, ä³òåé-³íâàë³ä³â òîùî, º øàõðàéñüêèìè. ̳í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè çàïåðå÷óº ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî áóäü-ÿêèõ îãîëîøåíü ùîäî çáîðó êîøò³â ñåðåä ãðîìàäÿí. Íàðàç³ ïîâ³äîìëÿºìî âàì, ùî â ̳í³ñòåðñòâ³ òðèâຠðîáîòà ç ðîçðîáêè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòó ïðî â³äêðèòòÿ îô³ö³éíîãî ðàõóíêó äëÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì òà ïåðåñåëåíöÿì ç Êðèìó òà Ñõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ áóäå ïîâ³äîìëåíî îêðåìî. www.mlsp.gov.ua

ПОРТУГАЛІЯ:ФАЛЬШИВІ ОГОЛОШЕННЯПРОРОБОТУ "Ïîíàä 90% îãîëîøåíü ïðî ðîáîòó º ôàëüøèâèìè". Òàêå ïîïåðåäæåííÿ ïðîçâó÷àëî ìèíóëîãî òèæíÿ â³ä ³ìåí³ ïðåçèäåíòà Ïîðòóãàëüñüêî¿ àñîö³àö³¿ ç óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì (APG) Ëó¿øà Áåíòó. ×àñòî ñàìå òàêèì øëÿõîì ï³äïðèºìñòâà áàæàþòü çáàãàòèòè ñâîþ áàçó äàíèõ ïîòåíö³éíèõ êàíäèäàò³â. Á³ëüøå òîãî, çà ñëîâàìè Ë. Áåíòó, "á³çíåñ ç ïðîäàæó áàç äàíèõ çàéíÿòîñò³ º òðàíñíàö³îíàëüíèì á³çíåñîì". ßêèì ÷èíîì âàøà ïðîôåñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå ñòàíîâèòè ³íòåðåñ äëÿ ³íîçåìíèõ êîìïàí³é? Íà äóìêó êåð³âíèêà APG, "âîíà ñëóæèòü òðüîì îñíîâíèì ö³ëÿì: - Ïî-ïåðøå, äîçâîëÿº ä³çíàòèñÿ ñòàí ïîøóêó ðîáîòè ç áîêó ôàõ³âö³â ïåâíîãî ïðîô³ëþ ³ òèì ñàìèì âíåñòè êîðåêòèâè â ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè; - Ïî-äðóãå, äຠìîæëèâ³ñòü ñòâîðþâàòè áàçè äàíèõ, ÿê³ çíèæóþòü âèòðàòè íà â³äá³ð ³ íàéì, òîìó ùî íå ïîòð³áíî ðîçì³ùóâàòè îãîëîøåííÿ; - ², íàðåøò³, ä³çíàòèñÿ íà ð³âí³ êîæíî¿ êðà¿íè, ÿê³ ïðîôåñ³¿ º íàéá³ëüø çàòðåáóâàíèìè ³ äîñòóïíèìè äëÿ ðîáîòè çà êîðäîíîì". Äàíà òåìà º ïîñò³éíîþ íà çàñ³äàííÿõ APG ³ ï³äí³ìຠäâ³ îñíîâí³ ïðîáëåìè. Îäíà ç íèõ ñòîñóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ îñîáèñòî¿ ³íôîðìàö³¿ â íåçàêîííèõ

ö³ëÿõ, ³íøà ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ñîòí³ ïîðòóãàëüö³â ïðåòåíäóþòü íà ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ÿê³ íå ³ñíóþòü. "Íåçâàæàþ÷è íà âèñîêèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ, íååòè÷íî ³ ìîðàëüíî íåïðèéíÿòíî îáìàíþâàòè î÷³êóâàííÿ ëþäåé", - ãîâîðèòü Ë. Áåíòó. Çà ñòâîðåííÿ ôàëüøèâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü - ð³ê â'ÿçíèö³ ßêùî õòî-íåáóäü çìîæå äîâåñòè, ùî â³í ïîäàâ çàÿâêó íà âàêàíñ³þ, ÿêà í³êîëè íå ³ñíóâàëà, òî ìຠïðàâî çâèíóâàòèòè êîìïàí³þ - àâòîðà îãîëîøåííÿ ó âèòîêó ³ âèêîðèñòàíí³ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. Çã³äíî ³ç Çàêîíîì ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³ä 1998 ðîêó, äàíèé çëî÷èí êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê äî îäíîãî ðîêó àáî ñóñï³ëüíîêîðèñíèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê äî 120 äí³â. ßê ïîÿñíþº Ìàíóåë Ëîïåø Ðîøà, ôàõ³âåöü ç ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, "â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàâæäè ëåæèòü íà òîìó, õòî çíàâ ³ ñë³äóâàâ êîíêðåòí³é ë³í³¿ ïîâåä³íêè, àáî çíàâ, àëå íå çðîáèâ í³÷îãî, ùîá çàïîá³ãòè, òîáòî âèêëþ÷åíî âèïàäêè, êîëè êîìïàí³ÿ íàäຠò³ëüêè "ïðîñò³ð" â ³íòåðíåò³ àáî îáðîáëÿº äàí³ çà ðîçïîðÿäæåííÿì ³íøîãî, çà óìîâè, ùî çàçäàëåã³äü çàáåçïå÷óºòüñÿ çàêîíí³ñòü çáîðó òàêèõ äàíèõ". Ðàçîì ç òèì, íà äóìêó Ïîðòóãàëüñüêî¿ àñîö³àö³¿ ç óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì (APG), çàêîíîäàâñòâà, ÿêå ³ñíóº, íåäîñòàòíüî. Òîìó APG ìຠíàì³ð íàïðàâèòè ïðîïîçèö³þ äî ïîðòóãàëüñüêîãî óðÿäó, ÿêà ïåðåäáà÷àº, çîêðåìà: - Îáîâ'ÿçêîâó ðåºñòðàö³þ âñ³õ ïðîïîçèö³é ïðî ðîáîòó íà îäíîìó ñàéò³, äå ¿ì áóäå ïðèñâîºíî êîäîâèé íîìåð; - Îáîâ'ÿçêîâó ³íäèâ³äóàëüíó â³äïîâ³äü íà â³äïðàâëåíå ðåçþìå. ̳ãåë Àáðåó, çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìïàí³¿ ç íàéìó ïåðñîíàëó Ray Human Capital, äຠêîðèñíó ïîðàäó ç ïðèâîäó òîãî, ÿê ñë³ä îö³íþâàòè ïðîïîçèö³¿ ïðî ðîáîòó: "Ïîòð³áíî êðèòè÷íî ïðîàíàë³çóâàòè ³ñíóþ÷ó ³íôîðìàö³þ ïðî êîìïàí³þ, ¿¿ ïðîô³ë³ ³ ôóíêö³¿. Óíèêàéòå îãîëîøåííÿ, äå íå âêàçàíî íàçâó êîìïàí³¿". Çà ìàòåð³àëàìè newsdaily.com.ua www.dcz.gov.ua

99994201

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


7

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ДЕРЖАВНАПОДАТКОВАІНСПЕКЦІЯУСВЯТОШИНСЬКОМУРАЙОНІ ГОЛОВНОГОУПРАВЛІННЯМІНДОХОДІВМ.КИЄВАКОНСУЛЬТУЄ ÇÀ ßÊÈÌÈ ÏÐÀÂÈËÀÌÈ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß ÁÓÄÅ ÇIJÉÑÍÞÂÀÒÈÑÜ ÅÊÑÏÎÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÒÎÂÀв ÄÎ ÄÅÐÆÀ ×ËÅͲ ªÑ? Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ äîâîäèòü äî â³äîìà ãðîìàäÿí ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî çà óìîâè ïîäàííÿ ìèòíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì êðà¿í ªÑ ñåðòèô³êàò³â ïîõîäæåííÿ òîâàð³â ç Óêðà¿íè çà ôîðìîþ «EUR.1», äî òîâàð³â óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ àâòîíîìí³ òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿. Ïðè öüîìó, â ðàìêàõ àâòîíîìíèõ òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é çáåð³ãàºòüñÿ ïîðÿäîê âèäà÷³ òîðãîâîïðîìèñëîâèìè ïàëàòàìè Óêðà¿íè ñåðòèô³êàò³â ïîõîäæåííÿ òîâàð³â ç Óêðà¿íè çà ôîðìîþ «EUR.1» â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè 02.12.1997 ¹ 671/97-ÂÐ «Ïðî òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³ ïàëàòè â Óêðà¿í³» òà ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.02.2003 ¹ 255 «Ïðî âèçíà÷åííÿ Òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ç âèäà÷³ ñåðòèô³êàò³â ïðî ïîõîäæåííÿ òîâàðó». Çà çàïèòàìè ìèòíèõ àäì³í³ñòðàö³é ªÑ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.12.2002 ¹ 1861 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âåðèô³êàö³¿ ñåðòèô³êàò³â ïðî ïîõîäæåííÿ òîâàð³â ç Óêðà¿íè», Ìèòíèö³ ̳íäîõîä³â áóäóòü çä³éñíþâàòè âåðèô³êàö³þ öèõ ñåðòèô³êàò³â. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîõîäæåííÿ òîâàð³â ç Óêðà¿íè áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ ïðàâèëà ïîõîäæåííÿ òîâàð³â â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó ªÊ ¹ 2454/93, ÿêèì ââåäåíî â ä³þ ³ìïëåìåíòàö³éí³ ïîëîæåííÿ Ìèòíîãî êîäåêñó ªÑ (Ðåãëàìåíò Ðàäè ¹ 2913/92). Âàæëèâî, ùî ïåð³îä 䳿 àâòîíîìíèõ òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é çàëèøàþòüñÿ ïðåôåðåíö³¿, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ äî òîâàð³â ïîõîäæåííÿì ç Óêðà¿íè â ðàìêàõ Ãåíåðàëüíî¿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³é íà ï³äñòàâ³ ñåðòèô³êàò³â ïîõîäæåííÿ çà ôîðìîþ «À», ÿê³ âèäàþòüñÿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâèìè ïàëàòàìè Óêðà¿íè. ÂÈ ÌÀªÒÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÄÎÑÒÓÏ ÄÎ ÏÓÁ˲×Íί ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ! ÊÎÐÈÑÒÓÉÒÅÑß ÍÈÌ! Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» âèçíà÷åíî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà êîæíîãî íà äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ùî çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ñóá'ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ ðîçïîðÿäíèê³â ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì, òà ³íôîðìàö³¿, ùî ñòàíîâèòü ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ.  Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷åíî íàëåæí³ óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿. Òàê, äî Äϲ çà ñ³÷åíü – êâ³òåíü 2014 ðîêó íàä³éøëî 17 çàïèò³â íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

³íôîðìàö³¿. ³ä ô³çè÷íèõ îñ³á íàä³éøëî 9 çàïèò³â, à â³ä þðèäè÷íèõ îñ³á 8 çàïèò³â. Çàïèòè íàä³éøëè ïåðåâàæíî ç ì. Êèºâà òà ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ç íèõ 13 çàïèò³â íàä³ñëàíî ïîøòîþ, 3 – åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ³ 1 – ïî òåëåôîíó. Îñíîâíèìè ïèòàííÿìè, ç ÿêèìè çàïèòóâà÷³ çâåðòàëèñü äî Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ º: - ùîäî íàäàííÿ àêòó ïåðåâ³ðêè – 6 çàïèò³â; - ùîäî ³íôîðìàö³¿ ïðî îòðèìàí³ äîõîäè – 3 çàïèòè; - ùîäî íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ çàáîðãîâàíîñò³ – 1 çàïèò; - ùîäî ðàõóíê³â ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó ç ô³çè÷íèõ îñ³á – 1 çàïèò; - ùîäî íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè – 2 çàïèòè; - ùîäî äàòè ðåîðãàí³çàö³¿ Äϲ – 1 çàïèò; - ùîäî ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíòðàãåíòà – 1 çàïèò; - ùîäî ïîäàòêîâîãî áîðãó – 1 çàïèò. - ùîäî ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ – 1 çàïèò; ³äïîâ³ä³ íà çàïèòè áóäè íàäàí³ ñâîº÷àñíî òà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» (íå ï³çí³øå ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â). Çâåðòàºìî óâàãó, ùî ³ç âèìîãàìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», ïîðÿäêîì ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ çàïèòó íà ³íôîðìàö³þ, îñêàðæåííÿ ð³øåíü ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿, ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ â ïðèì³ùåíí³ Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ òà ó â³äïîâ³äíèõ ðóáðèêàõ íà ñóá-ñàéò³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³. ßʲ ²ÑÍÓÞÒÜ ÃÐÓÏÈ ÏËÀÒÍÈʲ ªÄÈÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ? Òàêå çàïèòàííÿ äîâîë³ ÷àñòî çàäàþòü ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ â³äêðèëè âëàñíèé á³çíåñ, ìàþòü ñòàá³ëüíèé äîõ³ä òà îáèðàþòü íàéâèã³äí³ø³ óìîâè ñï³âïðàö³ ç ïîäàòêîâèìè îðãàíàìè. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ³íôîðìóº ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò. 291 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³, ïîä³ëÿþòüñÿ íà â³äïîâ³äí³ ãðóïè ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó. Òàê, äî ïåðøî¿ ãðóïè íàëåæàòü ò³ëüêè ô³çè÷í³ îñîáè – ï³äïðèºìö³, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ íàéìàíèõ îñ³á. Âèä ä³ÿëüíîñò³ – ðîçäð³áíèé ïðîäàæ òîâàð³â íà ðèíêàõ òà/àáo íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã íàñåëåííþ. 1 ãðóïà ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó ìຠãðàíè÷íèé îáñÿã äîõîäó çà 1 ð³ê – 150 000 ãðèâåíü. Äî äðóãî¿ ãðóïà ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó íàëåæàòü ò³ëüêè ô³çè÷í³ îñîáè – ï³äïðèºìö³, ê³ëüê³ñòü íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ó ÿêèõ íå á³ëüøå 10 îñ³á.

Âèä ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ – íàäàííÿ ïîñëóã, ó òoìó ÷èñë³ ïîáóòîâèõ, ïëàòíèêàì ºäèíîãî ïîäàòêó òà/aáo íàñåëåííþ, âèðîáíèöòâî òà/àáo ïðîäàæ òîâàð³â, ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåði ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà. 2 ãðóïà ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó íå ìîæå çàéìàòèñÿ íàäàííÿì ïîñåðåäíèöüêèõ ïîñëóã ç êóï³âë³, ïðîäaæó, îðåíäè òa îö³íþâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, à òàêîæ ä³ÿëüí³còþ ç âèðîáíèöòâà, ïðîäàæó þâåë³ðíèõ òa ïîáóòîâèõ âèðîá³â ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàëiâ, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ îðãàíîãåííîão óòâîðåííÿ òa íàï³âäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ (äëÿ íèõ ï³äõîäÿòü ãðóïè 3 ÷è 5). 2 ãðóïà ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó ìຠãðàíè÷íèé îáñÿã äîõîäó çà 1 ð³ê – 1 000 000 ãðèâåíü. Òðåòÿ ãðóïà ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó – öå òiëüêè ô³çè÷í³ îñîáè – ï³äïðèºìö³, ê³ëüê³ñòü íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ó ÿêèõ íå á³ëüøå 20 îñ³á. À îáñÿã äîõîäó çà ð³ê íå ïåðåâèùóº 3 000 000 ãðèâåíü. 3 ãðóïà ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó ìîæå çàéìàòèñÿ íàäàííÿì ïîñåðåäíèöüêèõ ïîñëóã ç êóï³âë³, ïðîäaæó, îðåíäè òa îö³íþâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, à òàêîæ ä³ÿëüí³còþ ç âèðîáíèöòâà, ïðîäàæó þâåë³ðíèõ òa ïîáóòîâèõ âèðîá³â ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàëiâ, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ îðãàíîãåííîão óòâîðåííÿ òa íàï³âäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ. ×åòâåðòà ãðóïà ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó – öå ò³ëüêè þðèäè÷í³ îñîáè. ʳëüê³ñòü íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ó íèõ íå á³ëüøe 50 îñ³á. Ãðàíè÷íèé îáñÿã äîõîäó ó ïëàòíèê³â ÷åòâåðòî¿ ãðóïè íå ïåðåâèùóº – 5 000 000 ãðèâåíü. Ï’ÿòà ãðóïà ïëàòíèê³â – öå òiëüêè ô³çè÷í³ îñîáè – ï³äïðèºìö³, ê³ëüê³ñòü íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ó ÿêèõ íå á³ëüøå 20 îñ³á òà ÿê³ ìàþòü ãðàíè÷íèé îáñÿã äîõîäó çà 1 ð³ê – 20 000 000 ãðèâåíü. 5 ãðóïà ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó ìîæå çàéìàòèñÿ íàäàííÿì ïîñåðåäíèöüêèõ ïîñëóã ç êóï³âë³, ïðîäaæó, îðåíäè òa îö³íþâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, à òaêoæ ä³ÿëüí³còþ ç âèðîáíèöòâà, ïðîäàæó þâåë³ðíèõ òa ïîáóòîâèõ âèðîá³â ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàëiâ, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ îðãàíîãåííîão óòâîðåííÿ òa íàï³âäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ. Øîñòà ãðóïà ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó – öå ò³ëüêè þðèäè÷í³ îñîáè – ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ áóäü-ÿêî¿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ôîðìè, ó ÿêèõ ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó îáñÿã äîõîäó íå ïåðåâèùóº 20 000 000 ãðèâåíü. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Требется

ШВЕЯ-ПОРТНАЯ Сопытомработынасамозарое. З/пза2недели3000-7000рн. Иноородн.предоставляетсяжилье.

(063)585-65-50, Людмила. (067)538-04-74, Серей. 20680101

ДОДАТКОВИЙ ДОХІД длятиххтомає2-3 одинивільно о час.Безвіовихобмежень.Гнчий рафіроботи.Висоийдохід.

(044)332-45-19,(097)280-03-03 basenko.n@mail.ru 20593101

10316101

Вмежднароднюомпанию требется

КОНСУЛЬТАНТ безпродажпопромышленнойи продовольственнойпродции. Обчениезасчетомпании.Доход высоий.Полнаяичастичная занятость.

Тел.: (096)442-34-76, 383-77-68 20732101

10309104

20731101

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ МожнобезОР.Всейспецифие работысамаобч.

(067)416-37-97 (066)693-99-96 (063)873-23-31

10261102

Блаодійном фонд

"Праведни" потрібні

ВОЛОНТЕРИ частова зайнятість, підробіто

Тел.(093)348-77-27 20656101

20675101

20739101

10307101

Вчайн омпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18ро ів,з\п:мінімм-130-140рн, ма симм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвін и

Òðåáóåòñÿ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ

(ïî ïðèåìó çàÿâîê) Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå 1Ñ (7.7 âåðñèÿ). ÃÐ: 5-äíåâêà, ñîö. ïàêåò. Ç/ï îò 3000 ãðí.

(044) 408-03-03 (Îëüãà)

10289101

ÐÀÁÎÒÀ

10296101

20691101

99994201 20718101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

9

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

20758102

20824101

10292103

20779101

20624101

20805102

20822101

Òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå 1Ñ (7.7 âåðñèÿ). ÃÐ: 5-äíåâêà, ñîö. ïàêåò. Ç/ï îò 3000 ãðí.

(044) 408-03-03 (Îëüãà) 10282102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

Ñðî÷íî! Òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ-

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ (050)749-11-45

10296102

20714101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20595102

10224101

Срочно требется

АДМИНИСТРАТОР ОФИСА Грамотно поставленная речь, навыи деловоо общения, ОР не обязательно, обчение в процессе работы. Достойная оплата.

(093) 915-41-49 (097)564-07-43 20778101

НАРЫНКЕ12ЛЕТ

ÑÐÎ×ÍÎ! ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ вмастерс+юнаПодоле. Стабильнаялиентсаябаза. З\пприсобеседовании. Официальноеоформление. Возрастот30лет.

Òåë.: (050)247-59-88 20694101

20784101

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ.

Швейцарс ий холдин набирает

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ соранизаторс ими способностями.Высо ийдоход. Свободныйрафи работы. ЗнаниеПК. Тåë.: (067)263-40-10, (093)870-47-66,Валентина

Межднародный проет для серьезных людей.

(067)777-63-44 (096)840-01-77 (050)610-56-07

20707101

20743101

10297101

Хотитезарабатывать достойныеденьи? Требются сотрднии для работы в офисе с доментами, персоналом, вести переоворы. Карьерный рост. Обчение в процессе работы. ОР не обязательно. Графи работы: Пн-Пт с 9.30 до 17.00. Высоий доход.

(093)509-3023,(096)205-3811 20774101

10261101

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ

РАБОТА! АКТУАЛЬНО!!!

длявыполненияофисной работы.5-тиднева. МожнобезОР.

возможность арьерноо и финансовоо роста. Кон рентноспособная оплата трда. Ваша

ачественная работа - зало достойной оплаты!

Òåë.: (097)512-01-22

(093)336-24-61, (067)261-47-32, (095)827-49-75

20717101

ÐÀÁÎÒÀ

20617101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

20734101

20775101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

207271010102

СБОРКА, РАЗБОРКА, ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКА

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ

/ÏÏ "Äîáðîáóò" / ëþáî¿ ñêëàäíîñò³. Âèñîêà ÿê³ñòü, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Òåë.: (067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)4420471

Çàêóïêà ñûðüÿ, ïðîñ÷åò çàêàçîâ, êàëüêóëÿöèÿ. Òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå. Ç/ ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (067) 536-49-73, Тел. (067)5364972

/ÀÒÁ / (ïðèáèðàëüíèö³). Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

206341020102

ðåìîíò ìåáåëè. Çàêàç ìåáåëè (øêàôû, òóìáî÷êè, êóõíè, êðîâàòè, ïîëêè). Òåë. (093) 169-10-84, (095)729-97-45 206501020101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

ñ ÎÐ. Îðåõîâûé ñàä 150 ãà. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå. Âèííèöêàÿ îáëàñòü, Õìåëüíèêñêèé ðàéîí. Òåë.: (096)420-52-64, Тел. (096)1718468

102931020101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК â îôèñ. Ïðåèìóùåñòâà ïåäàãîãàì è âîåííîñëóæàùèì. Ç\ï 6700-8500 ãðí. Òåë.: (066)128-45-76, Тел. (096)1638328

207941020101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК ÎÐ ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè - ïðèâåòñòâóåòñÿ Òåë.: (095) 483-30-82, Тел. (067)1226080

207811010101

АДМИНИСТРАТОР

200031010135

208251010101

ВЕДУЩАЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ

КЛАСИЧНІ ДВЕРІ ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ /ÏÏ "Äîáðîáóò" / (ç ìàñèâó). Âèñîêà ÿê³ñòü, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Òåë.: (067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)4420471

206341020101

КОГДА БОЛЬШЕ НЕ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ

208251020101

ВОНА ДАСТЬ ЧІТКУ ВІДПОВІДЬ íà âñ³ âàæëèâ³ äëÿ Âàñ ïèòàííÿ. Äîïîìîæå ïîðàäîþ ³ äîáðèì ñëîâîì. Ìàðèíà, òåë.: (067)647-34-20, Тел. (063)4062097

206671020101

КОЙКОМЕСТО /ñäà÷à æèëüÿ / Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)4067409

КОЙКОМЕСТО, КОМНАТЫ ПОСУТОЧНО äëèòåëüíî, åñòü âîçìîæíîñòü ïàðêîâêè, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, wi-fi, ãèäðîáîêñû. Âñå óäîáñòâà îò 50 ãðí. Äâóõìåñòíûé íîìåð, ïî÷àñîâî è ïîñóòî÷íî îò 100 ãðí. Òåë.: (066)705-47-25, (096)736-85-81, Тел. (093)6725258

КОСМЕТОЛОГ Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû - Öåíòð. Тел. (050)9249182

207241020101

МАЙСТЕР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / áóä³âåëüíèõ ³ ìîíòàæíèõ ðîá³ò (óëàøòóâàííÿ áóðîâèõ ïîëüîâèõ ôóíäàìåíò³â). Ç/ï 6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

102241010117

МАРКИРОВЩИК

Òåðì³íîâà ðåã³ñòðàö³ÿ. Àíóëþâàííÿ êîðèäîðó òà ïðîäîâæåííÿ. Äîñòàâêà. Тел. (068)1040415

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ

Ðîáîòà â Êèºâ³, ïîñëóãè. ÄÐ áóõãàëòåðîì â³ä 1 ðîêó. Ç/ï 10000 ãðí. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Â.Ãåòüìàíà, ÒÐÖ "Á³ëüøîâèê", e-mail: hr@megamarket.kiev.ua Òåë.: 200-15-10, Тел. 2001533

ñïåöîäåæäû, âîåííîãî îáìóíäèðîâàíèÿ, ñïåöîáóâè, ÑÈÇ, õîçèíâåíòàðÿ. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, æåëàòåëüíî ÎÐ â ïðîäàæàõ. Òåë.: (067) 536-49-72, Тел. (067)5364973

ВІЗИ ШЕНГЕН

207211010101

206511020101

207581080000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ОПЕРАТОРОВ ЗЕРНОСУШИЛЬНО ГО КОМПЛЕКСА.

102611010101

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА (ïðîäàæè ïî òåëåôîíó). Âõîäÿùèå çâîíêè. Ã/ð: 5/2 ñ 9.00-18.00. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Òðåíèíãè çà ñ÷åò êîìïàíèè. Ç/ï îò 7000-11000 ãðí. Âûïëàòû åæåíåäåëüíî! Âèêòîðèÿ - Òåë.: (093) 044-56-77, Тел. (095)4255597

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА

Èçáàâëåíèå îò îäèíî÷åñòâà. Óêðåïëåíèå ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé. Îêàæó ïîìîùü â áîðüáå ñ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ. Ïðèîòêðîþ âóàëü áóäóùåãî. Ïîìîãó èçáåæàòü îøèáîê íàñòîÿùåãî. Ðåçóëüòàò â äåíü îáðàùåíèÿ. Âñå îáåùàþò, à ÿ äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàþ. Òåë.: (063)658-73-87, Тел. (067)2475491

/òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ñêëàä, ìóæ./æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíñòâî. Ç/ï 3500 ãðí/ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095) 718-00-74, Тел. (094)9277155

206271010101

Ðàáîòà íà äîìó (íàëè÷èå èíòåðíåòà). Ç/ï ñäåëüíàÿ. Òåë.: (099) 059-19-51

207541010101

208001010101

ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü (âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ). Âîçìîæí. ñòóäåíòû èëè ïî ñîâìåùåíèþ. Ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 17.00-19.00 Тел. (044)4531363

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ

/ÏÀÒ "Àãðî-Ðåãèîí" / Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Тел. (067)2342944

207381010101

(îò 20 ëåò, æåëàò. æåíùèíà). Êîììóíèêàáåëüíàÿ, æåëàòåëüíî ÂÎ, ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, îáó÷àåì. Ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 14.00 èëè ñ 15.00 äî 18.00. Òåë.: (067) 404-39-25, Тел. (044)4531363

103241020101

207551010101

207931030000

АГРОНОМ

11

103051010101

Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9.00-15.00 è ñ 15.00-21.00 èëè ñ 10.00-19.00. Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, îô. îôîðìëåíèå. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. (067)4648027

206691030101

ОПЕРАТОРЫ КОЛЛЦЕНТРА /Viasat / Ïðèõîäèòå ñ äðóçüÿìè, ðàáîòàéòå âìåñòå! Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû: 9.00-15.00; 15.00-21.00, êîìôîðòíûé îôèñ, ñòàáèëüíûé äîõîä (ñòàâêà + áîíóñ, îò 3500 ãðí), áåñïëàòíîå îáó÷åíèå òåëåôîííûì ïðîäàæàì, êàðüåðíûé ðîñò, äðóæíûé ìîëîäîé êîëëåêòèâ, êîðïîðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067) 547-29-57, Тел. (067)5382193

102941010101

ОФИЦИАНТКА /Ñïîðò-áàð "Äþíà" / ìîæíî áåç ÎÐ. ð-í ðàáîòû - Þæíà ÿ Áîðùàãîâêà Тел. (097)9466255

208261010101

ОФИЦИАНТЫ

102881010102

ПОРТНЫЕ Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

103061010101

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 207931040000

ПРОДАВЕЦЬПРОМОУТЕР /"PERFUMS BAR" / ÃÐ: 4 äí³/2 äí³. ç/ï â³ä 3000 ãðí. Ðîçòàøóâàííÿ: áóë. Ïåðîâà, 36 ÒÐÖ "Êâàäðàò", âóë. Îâðóöüêà, 18, ÒÖ "Ïðîìåíàäà Öåíòð", âóë. Ì. Ëóêàøåâè÷à, 15À "ÅÊÎ-ìàðêåò", âóë. Ëåáåäåâà-Êóìà÷à, 7 "ÅÊÎ-ìàðêåò", Àíòîí³íà Тел. (067)5046266

207191020101

ПРОДАВЦЫ /Ìîáèëüíûå ôèøêè / îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò, äðóæíûé êîëëåêòèâ, ðàáîòà ðÿäîì ñ äîìîì. Ç/ï îò 3500 ãðí. (ñòàâêà + ïðîöåíòû) Òåë.: (067) 403-44-68, Ìàêñèì Ïåòðîâêà; Òåë.: (067) 656-43-50, Þðèé Îñîêîðêè, Õàðüêîâñêàÿ; Òåë.: (067) 403-43-82, Âèòàëèé - Ñâÿòîøèíî, Íèâêè; Òåë.: (067) 403-44-09, Åëåíà - Àêàäåìãîðîäîê; Òåë.: (067) 403-43-76, Àíäðåé - Äàðíèöà, Ëåñíàÿ. Тел. (067)4034462

207561010101

/Ðåñòîðàí "Biancoro"/ Тел. 4983468

205351010102

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

102921030101

ОХРАННИКИ /"Ñïðóò" / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

207901010101

ПЕРСОНАЛ В ОФИС (ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ, ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó, àäìèíèñòðàòèâíûé ðàáîòíèê). Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Òåë: (067)867-20-09 Тел. (063)2303157

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /ýëèòíûå ìàãàçèíû / äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè (067) 537-40-13, (067) 537-40-14, Тел. (067)2629154

102061020101

РОБОТА В БАНКУ /"Äåëüòà Áàíê" / Îäíå ç ì³ñöü â êîìàíä³ òâîº! Ïðèºäíóéñÿ! rabota@deltabank.com.ua Á³ëüø äåòàëüíî ïðî ðîáîòó Âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ çà Тел. (095)2705284

102861030101

СДАМ В АРЕНДУ êîìíàòó, êâàðòèðó íåäîðîãî. Âñÿ íåîáõîäèìàÿ ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðåìîíò. Ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Òåë.: (099)266-64-99, Тел. (066)2021056

208201010101

СОТРУДНИК â îôèñ ïî îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì Тел. (095)5041910 207811020101

206971010000

ПОМОЩНИК ОФИЦИАНТА

СОТРУДНИКИ

/Ðåñòîðàí "Napule" / ìîæíî áåç ÎÐ Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

â îôèñ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (093)427-15-58, (096)239-55-88, Тел. 3624385

207501010101

206551010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

СОТРУДНИКИ â îôèñ. Âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï 4500-12450 ãðí. Òåë.: (093)745-42-86, Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà. Тел. (098)5280322 206151010000

СОТРУДНИКИ /Öåíòð Ôèíàíñîâîãî ðàçâèòèÿ / íà ðàçíûå âàêàíñèè, ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. ÇÏ îò 2500-8000 ãðí. ÂÎ èëè ñðåä.ñïåö., îáó÷àåìîñòü. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (095)715-19-63, Тел. (067)9661112

206911010101

СПЕЦИАЛИСТ КОЛЛ ЦЕНТРА Òðåáîâàíèå: â/ î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: Тел. 2880721 207921060000

СТРАХОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ /Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ "Èíãî Óêðàèíà" / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, îïûò ðàáîòû â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðîäàæ, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñïîñîáíîñòü ê îñâîåíèþ íîâîé ïðîôåññèè, îòâåòñòâåííîñòü, òðóäîëþáèå. Ìû ïðåäëàãàåì: áåñïëàòíîå îáó÷åíèå íà áàçå öåíòðàëüíîãî îôèñà, âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè, ôèêñèðîâàííóþ ÷àñòü, áîíóñû è ïðîöåíòû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (097) 070-17-17, Тел. (044)3540763

208291010101

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК â îôèñ. Ç\ï 6750 ãðí. + áîíóñû. Тел. (098)4654765

207361010101

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР /"Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010109

ДИРЕКТОР АГЕНСТВА ПРОДАЖ /Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ "Èíãî Óêðàèíà" / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, îïûò ðàáîòû â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðîäàæ, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñïîñîáíîñòü ê îñâîåíèþ íîâîé ïðîôåññèè, îòâåòñòâåííîñòü, òðóäîëþáèå. Ìû ïðåäëàãàåì: áåñïëàòíîå îáó÷åíèå íà áàçå öåíòðàëüíîãî îôèñà, ôèêñèðîâàííóþ ÷àñòü, áîíóñû è ïðîöåíòû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (097) 070-17-17, Тел. (044)3540763

208291010102

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

207721020101

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ëþáûõ âèäîâ, â ëþáîì ðàéîíå Êèåâà. Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ. (098)323-06-12 Тел. (095)6026043

204441010101

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК /äëÿ ïðèáèðàííÿ â ñóïåðìàðêåòàõ / Ðîáîòà ïîçì³ííà: çì³íè äåíí³, í³÷í³ (íà Âàø âèá³ð ç/ï 2400-3500 ãðí/ì³ñ. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Íàäàºòüñÿ ñïåöîäÿã. (067) 526-84-35, (066) 061-15-20 206521010101

ШВЕИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ Òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, ç/ï îò âûðàáîòêè Òåë.: (067) 536-49-73, Тел. (067)5364972

103241030101

10275102

ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛУ КУЛІНАРІЇ /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020117

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010101

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /"BILLA" / Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ

10284103

102751020101

КЕРІВНИК ВИРОБНИЦТВА /Äåðåâîîáðîáíå ϳä-âî / Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471 206341010102

КЕРІВНИК МАГАЗИНУ /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

20772102

202571020108

99991034

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

13

Вмежднароднюомпанию требется

МЕНЕДЖЕР поподбориобчениюперсонала. Полнаязанятость,обчение. Оплатадостойная.

Тел.:(063)106-80-64, 383-77-68 20732102

10305101

10293102

20829101

КАССИРОЦЕНЩИК

НАЧАЛЬНИК /"ÓÕË-ÌÀØ" / áþðî äèñïåò÷åðåçàöèè ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëè÷åñêîé ìåáåëè óë. Ìàëåâè÷à (Áîæåíêà), 66, Òåë.: 529-67-86, Тел. (067)4629564

102971010101

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ /"BILLA" / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ

þâåëèðíûõ èçäåëèé è áûòîâîé òåõíèêè. Тел. 4903131 102561010103

ПЕРЕВОДЧИКИ àíãëèéñêîãî ÿçûêà ìîæíî áåç î/ð. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû Òåë: (044) 236-38-05, (093)620-88-58, (068)773-37-28, Тел. (095)4769344

207341010101

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

102841030101

НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА /Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ñ ÎÐ Ð-í ðàáîòû: ã. Áðîâàðû Тел. (067)9333822

207331010101

ПОМОЩНИК

207941010101

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (ФИНАНСИСТ) /Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: â/î, çíàíèÿ ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067) 506-30-66, Тел. 2880721 207921030000

000000040154

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

10324102

102961020101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ ÎÐ. Çíàíèå áóõó÷åòà è ÏÊ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + %. Òåðð.ðàñï. - ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

206941010301

Îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. Òåë.: (097)265-63-31, (099)369-47-23, (093)190-89-91, Тел. (044)3834517

207171010102

Ãàðàíòèðóþ ôèíàíñîâîå è êàðüåðíîå ðàçâèòèå. Äîõîä îò 15600 ãðí. Òåë.: (066)128-45-76, Тел. (096)1638328

/Ôèðìà / îáîðóäîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. ÎÐ, ÂÎ, ÏÊ. Тел. (050)1835174

Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå 1Ñ (7.7 âåðñèÿ). ÃÐ: 5-äíåâêà, ñîö. ïàêåò. Ç/ï îò 3000 ãðí. Îëüãà, Тел. (044)4080303

102751020102

/Îõðàííàÿ ôèðìà / ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñ ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ïîíèìàíèå ñòðóêòóðû è ïðèíöèïîâ ÀÏÑ è ÀÑÏÒ, ÎÑ, ÑÏÒÑ. Îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû. Íàëè÷èå àâòî îáÿçàòåëüíî. Ç/ï ïî ðåçóëüòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (050) 315-30-33, Тел. (098)8765224

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /"Ýëèòîïëàñò" / ñòðîéìàòåðèàëîâ. Çíàíèå 1Ñ, ÏÊ. Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ã.Êèåâ, ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé,17. E-mail:info@elitplast.com.ua. Тел. (044)5026491

103071010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

99991043

207721020103

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ Optimuminvest / Òðåáîâàíèå: â/î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë. Тел. (067)5063066 207921050000

/Ïð-òèå / êëèìàò-ñèñòåì, ìîæíî áåç ÎÐ, êàðüåðíûé ðîñò Тел. 2292680 000000040156

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Ïð-òèå / ÎÐ ïðîäàæ ïî òåë. Ç/ï îò 3000-7000 ãðí. Тел. 4968371

Òðåáóþòñÿ

Òðåáóåòñÿ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ Â ÎÔÈÑ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ Ðàáîòà íà äîìó (íàëè÷èå èíòåðíåòà). Ç/ï ñäåëüíàÿ.

Òåë.: (099) 059-19-51

Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü.

(093) 427-15-58, (096) 239-55-88, (044) 362-43-85

000000040155

99990506

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

20755101

20655101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

/Ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò äëÿ ñåðüåçíûõ ëþäåé / Çâîíèòå: (067)777-63-44; (096)840-01-77, Тел. (050)6105607

âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî è ôèíàíñîâîãî ðîñòà. Êîíêóðåíòíî ñïîñîáíàÿ îïëàòà òðóäà. Âàøà êà÷åñòâåííàÿ ðàáîòà - çàëîã äîñòîéíîé îïëàòû! Òåë.: (093) 336-24-61, (067) 261-47-32, Тел. (095)8274975

207431010101

АДМИНИСТРАТОР ОФИСА

207751010101

Ãðàìîòíî ïîñòàâëåííàÿ ðå÷ü, íàâûêè äåëîâîãî îáùåíèÿ, ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî, îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Äîñòîéíàÿ îïëàòà. Òåë.: (093) 915-41-49, Тел. (097)5640743

207781010101

АДМИНИСТРАТОР СЕКРЕТАРЬ Тел. (050)7491145

АДМИНИСТРАТОР (от20лет,желат.женщина). Комм ниабельная,желательноВО, полныйрабочийдень,об чаем. З/пприсобеседовании.

(067)404-39-25 (044)453-13-63 Звонитьс9.00до14.00илис15.00до18.00

Срочнотреб ются

(050)749-11-45

/Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ÎÐ ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè - ïðèâåòñòâóåòñÿ

(095) 483-30-82 (067)122-60-80

СОТРУДНИК В ОФИС ПООРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ (095)504-19-10 20781102

20781101

АДЕКВАТНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮНУЖЕН

ÒÎËÊÎÂÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ вофис З/п6750рн.+бонсы Тел.:

(098)465-47-65

Требются

операторы Call-центра (продажи по телефон). Входящие звони. Г/р: 5/2 с 9.00-18.00. Обчение в процессе работы. Тренини за счет омпании. З/п от 7000-11000 рн. Выплаты еженедельно!

(093)044-56-77,(095)425-55-97 (Витория)

20736101

Молодойбизнес-леди требется

ПОМОЩНИК

Гарантир юофициальное арьерноеразвитие. З\пот15600рн.

Тел.(066)128-45-76, (096)163-83-28 20794101

102961010101

20714102

Срочнотреб ется

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ

(ïî ïðèåìó çàÿâîê). Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå 1Ñ (7.7 âåðñèÿ). Ã/ð: 5-äíåâêà, ñîö. ïàêåò. Ç/ï - 3000 ãðí. Îëüãà, Тел. (044)4080303

ДИСПЕТЧЕР

20825101

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ДИСПЕТЧЕР

СОТРУДНИКИ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ

Преимщество педаоам и военнослжащим. З\п 6700-8500 рн.

Тел.:(066)128-45-76, (096)163-83-28 20794102

206321010101

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 207581110000

МЕНЕДЖЕР /ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / ïî ïîäáîðó è îáó÷åíèþ ïåðñîíàëà. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, îáó÷åíèå. Îïëàòà äîñòîéíàÿ. Òåë.: (063)106-80-64, Тел. 3837768

206171010101

СОТРУДНИКИ ñ îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Âûñîêèé äîõîä. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Çíàíèå ÏÊ. Òåë.: (067)263-40-10, Âàëåíòèíà, Тел. (093)8704766

äëÿ ðàáîòû â îôèñå ñ äîêóìåíòàìè, ïåðñîíàëîì, âåñòè ïåðåãîâîðû. Êàðüåðíûé ðîñò. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 17.00. Âûñîêèé äîõîä. Òåë.: (093) 509-30-23, Тел. (096)2053811

207741010101

207321020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (097)434-04-71, Тел. (099)2655456

207181010101

ОПЕРАТОР ПК Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 207581130000

ОПЕРАТОР ПК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

ОПЕРАТОР П/К /Êèåâñêèé öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / Òðåáîâàíèÿ: Â/Î, ÏÊ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. 3838080 207921020000

ПОМОЩНИК ПО БИЗНЕСУ ìîëîäîé æåíùèíå ðóêîâîäèòåëþ â îôèñ. Ç\ï 12500 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (063)812-80-95. Тел. (097)8527079

ÐÀÁÎÒÀ

äëÿ âûïîëíåíèÿ îôèñíîé ðàáîòû. 5-òè äíåâêà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. (097)5120122

СОТРУДНИКИ

102901020130

10294101

СОТРУДНИК

207071010101

ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ

20754101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК ВОФИС

/ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÇÏ îò 4000 ãðí. ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33 Тел. 5013525 208271010000

207141010101

20669103

Напостоянн юработ треб ется:

СЕКРЕТАРЬ

207951010000

САМЫЙ ПРОСТОЙ И ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ! Òîëüêî ïàñïîðò è êîä! Ñòàâ íàøèì êëèåíòîì, Âû ãàðàíòèðîâàíî ïîëó÷àåòå êðåäèò íàëè÷íûìè èëè íà êðåäèòíóþ êàðòó â êðàò÷àéøèå ñðîêè è ñ ñàìûìè ïîäõîäÿùèìè äëÿ Âàñ óñëîâèÿìè! Ïóñòü Âàñ íå îñòàíàâëèâàåò íåîôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, íå Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà è íå ñâîåâðåìåííûå ïëàòåæè ïî äåéñòâóþùèì êðåäèòàì! Çâîíèòå óæå ñåé÷àñ! Òåë.: (067) 442-05-21, Тел. (067)4427988

208241010101

АНАЛИТИК /óêðàèíñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, â/î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: Тел. 3838080 207921040000

БУХГАЛТЕР /ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. ì. Êè¿â: (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851 102881010103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

15

ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНЩИК, ПРОГРАММИСТ Áîÿðêà. Ïðîåçä îïëà÷èâàåì. Åñòü ðàçâîçêà ñ Êèåâà. Тел. (097)9611644 103161010102

ОПЕРАТОР З ВВЕДЕННЯ ДАНИХ 99990509

/ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 202571020115

ПРОГРАМІСТ

Напостоянн юработ треб ется:

ВЕДУЩАЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ приятная внешность, неполный рабочий день (вторая половина дня). Возможн. стденты или по совмещению. З/п при собеседовании.

(067)404-39-25 (044)453-13-63 Звонитьс9.00до14.00илис15.00до18.00

/"Ìåãà Ìàðêåò" / ÄÐ (ñóïðîâ³ä ïðîãðàì ó ñóïåðìàðêåò³) Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653 103031020118

20825102

10286103

20651102

КАСИР /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ Тел. (044)4988603

102751020107

КАССИР ВЕЧЕРНЕЙ КАССЫ В БАНК

ИНЖЕНЕР НАЛАДЧИК

ПОМОШНИК ПЕЧАТНИКА

/Åêñïîáàíê / Îïûò ðàáîòû â áàíêå îò 3-õ ëåò, æåëàòåëüíî â êàññå ïåðåñ÷åòà. Ðàéîí: ïëîùàäü Ïîáåäû, âîçëå öèðêà. Тел. 4862199

ÊÈÏèÀ è ÀÑÓ. Áîÿðêà. Ïðîåçä îïëà÷èâàåì. Åñòü ðàçâîçêà ñ Êèåâà. Тел. (097)9611644

/"Ðåêëàìà-Ïðèíò" /

102851030000

КАСИР

КОНТРОЛЕРРЕВИЗОР

/Ôîçç³-Ôóä / ð-í ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà" Тел. (067)2238195

Тел. 4903131 000000060138

КАССИР /"Ñóøèÿ" / (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

102761020106

000000060134

000000100169

ОПЕРАТОР СALLCENTRE CCG /"CCG" / ñîâåðøåííîëåòèå, âëàäåíèå óêðàèíñêèì è ðóññêèì ÿçûàìè, ÷åòêàÿ äèêöèÿ Ãðàôèê ñ 8.00-14.30 èëè ñ 14.30-21.00. Ñòàáèëüíî: ïåðâîãî ìåñÿöà - îò 3500 ãðí. Äëÿ äîïîë íèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü Тел. (067)5476023

/"Ôîççè-Ôóä" / îòäåëà ó÷åòà (ó÷åò÷èê). Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010108

000000060136

КАССИР /Ïð-òèå / ð-í Áîðùàãîâêà Тел. (067)2376793

103161010101 102561010102

СПЕЦИАЛИСТ

КАССИР /Ïð-òèå / ð-í Òðîåùèíà Тел. (067)2238197

Ç/ï ïî äîãîâîðåííîñòè

Тел. 4533336

102821020101

КАССИР /Ïð-òèå / ð-í ñò. ì. "Îñîêîðêè" Тел. (067)2237763

ñ ÎÐ â ïîëèãðàôèè.

000000060135

КАССИР

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

207721020102

/Ïð-òèå / ð-í ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ" Тел. (067)5074876

000000060137

КАССИР /Ïð-òèå / ð-í Èíäóñòðèëüíûé ìîñò Тел. (067)6566021

000000060133

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ (УПРАВЛЯЮЩИЙ) /Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067) 506-30-66, Тел. 2880721

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

207921010000

20727101

20663101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ТРЕБУЕТСЯ:

ВРАЧСТОМАТОЛОГ с ОР не менее 2-х лет.

(044)464-14-28 10268101

20724102

ПАРИКМАХЕРАВИЗАЖИСТА

ВРАЧСТОМАТОЛОГ

/ñàëîí êðàñîòû / ñ ÎÐ îò 6 ìåñÿöåâ. Ó íàñ íå êóðÿò! Ç/ï - 30% Тел. (068)3544440

ñ ÎÐ íå ìåíåå 2-õ ëåò. Тел. (044)4641428

207451020101

/ÄÑ N441 (Ðóñàíîâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 12/ 3)/ Тел. 2951675

/Ïàðèêìàõåðñêàÿ "ÑË" / ñ ÎÐ îò 2-õ ëåò. Âûãîäíûå óñëîâèÿ Тел. 5646558

000000130211

000000110130

/Ñàëîí êðàñîòû / ñ ÎÐ îò 2-õ ëåò, ç/ï äîãîâîðíàÿ Тел. 2275087

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ /Ïåðóêàðíÿ / ñò. ì. "Âàñèëüê³âñüêà". Ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ Тел. (097)2603639

000000110143

МАЙСТЕР ПЕРУКАР КОМБІНОВАНИЙ /Ïåðóêàðíÿ/ Тел. 4406069

Дружный коллектив салона на Печерске приглашает в свою команду

МАСТЕРА МАНИКЮРАПЕДИКЮРА З/п  ставка + %. Приветствуются молодые люди! У нас не курят!

Тел.(068)3544440 20745103

/ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ îò 2-õ ëåò ïî íàðàùèâàíèþ íîãòåé. Ç/ï - 50%. Àäðåñ: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü, ïð-ò Êðàñíîçâåçäíûé, 5 Òåë: (067)503-08-93, (066)455-74-77 Тел. 2757459 207041010000

Држный оллетив в салон расоты на Печерсе при!лашает в свою оманд.

ПАРИКМАХЕРАВИЗАЖИСТА

/Ïàðèêìàõåðñêàÿ / ("Ôðàí÷àéçèíã") ìåä. êíèæêà (èçãîòàâëèâàåì) Тел. (093)3655937

000000110159

МАСТЕР ПЕДИКЮРА /Ïàðèêìàõåðñêàÿ / ÷èñòîïëîòíîñòü, óìåíèå îáùàòüñÿ. Âûïëàòà 2 ð. â ìåñÿö Тел. (093)3655937

000000110160

с ОР от 6 месяцев. У нас не рят! З/п - 30%

20745102

МАСТЕРА МАНИКЮРА ПЕДИКЮРА /ñàëîí êðàñîòû / Ç/ï - ñòàâêà + %. Ïðèâåòñòâóþòñÿ ìîëîäûå ëþäè! Ó íàñ íå êóðÿò! Тел. (068)3544440

СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 65 (óë. 8 Ìàðòà, 11)/ Тел. 4679115

/ÄÍÇ N 457 (âóë. ×èãîð³íà, 61)/ Тел. 2854572

000000130151

000000130142

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N307 (âóë. Áðàòñüêà, 7/11)/ Тел. 4250565

000000130136

МЕДСЕСТРА

206681010102

МАСТЕРПАРИКМАХЕР /ñàëîí êðàñîòû / Áîðùàãîâêà, óë.Ãíàòà Þðû,7. Íàòàëüÿ, Тел. (050)3879785

206681010101

МАСТЕРПАРИКМАХЕР КОМБИНИ РОВАННЫЙ

МАСТЕРА МАНИКЮРАПЕДИКЮРА Îïûò ðàáîòû è ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå ïîäãîòîâêè ìàñòåðîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï. - ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400 206941010202

ПАРИКМАХЕРЫ

/Ïàðèêìàõåðñêàÿ / ñ ÎÐ. ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê" ç/ï 4000-7000 ãðí. Тел. 5929740

МАСТЕРА МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА

ПАРИКМАХЕРЫ

/ñàëîí êðàñîòû / (óë.Ã.Þðû è áóëüâàð Ëåïñå). Òåë.: (097)469-78-66, 383-96-97, Ëåñÿ Àíàòîëüåâíà, Тел. 4978261

/ñàëîí êðàñîòû / (óë.Ã.Þðû è áóëüâàð Ëåïñå). Òåë.: (097)469-78-66, 383-96-97, Ëåñÿ Àíàòîëüåâíà, Тел. 4978261

206941010201

000000110126

206631010102

ÐÀÁÎÒÀ

/òðåíàæåðíûé çàë / íà Ïå÷åðñêå. Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò. Êèåâëÿíèí. Â/î ñïîðòèâíîå, áèîëîãè÷åñêîå ëèáî ðåàáèëèòîëîã. Ã/ ð ÷åðåç 1 äåíü. Ñ 9.00-22.00. Áåç Â/ Тел. (068)3544440 207451010101

000000130190

МЕДСЕСТРА 000000130177

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N2/ Тел. 4841814

000000130106

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 491 (óë. Áðàòèñëàâñêàÿ, 16-À)/ Тел. 5131315

000000130200

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА ДІЄТИЧНА /Äèòÿ÷èé ñàäîê N 56/ Тел. 4348821

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010107

/ÄÑ N 325 (á-ð Äðóæáè Íàðîä³â, 7-À)/ Тел. 5291573

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 377/ Тел. 2340631

000000130176

МЕДСЕСТРА СТАРША /ÄÍÇ N712 (âóë. Ñòàä³îííà, 4-À)/ Тел. 2488284

/ÄÍÇ N714 / ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà Тел. 2423051

/ÄÍÇ N 360/ Тел. 2424364

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/ÄÍÇ N 458 ( âóë. Áàñò³îííà, 16-À)/ Тел. 2854133

СЕСТРА МЕДИЧНА

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/ÄÍÇ N 457 ( âóë. ×èãîð³íà, 61)/ Тел. 2854572

201461010102

000000140181

ВИХОВАТЕЛЬ

201461010108

206631010101

000000140144

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130180

Îïûò ðàáîòû è ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå ïîäãîòîâêè ìàñòåðîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï. - ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

ТРЕНЕР

/ÄÑ N 96 (óë. ×åðâîíîïèëüñüêàÿ, 19)/ Тел. 4345539

000000130147

/ñàëîí êðàñîòû / Áîðùàãîâêà, óë.Ãíàòà Þðû,7. Íàòàëüÿ, Тел. (050)3879785

000000130179

/Ñàëîí êðàñîòû / ñ ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç/ï äîãîâîðíàÿ Тел. 2275087

МЕДСЕСТРА

207451030101

МАСТЕРМАНИКЮРА

/ÄÍÇ N 80 (Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí)/ Тел. 4051222

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N 56/ Тел. 4348821

Тел.(068)354-44-40

МАСТЕР МАНИКЮРА

МАССАЖИСТ В САЛОН КРАСОТЫ

20668101

000000110144

МАСТЕР МАНИКЮРА

СТАРША МЕДИЧНА СЕСТРА

000000130141

000000110142

Тел.(068)354-44-40

/ÄÍÇ N 80 (Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí)/ Тел. 4051222

000000130180

000000110129

втренажерныйзалнаПечерсе. Молодойспециалист.Киевлянин. В/оспортивное,биолоичесое либореабилитоло.Г/рчерез 1день.С9.00-22.00.БезВ/П 20745101

ДІЄТСЕСТРА

КОСМЕТОЛОГ В САЛОН КРАСОТЫ

/Ïåðóêàðíÿ / ñò. ì. "Âàñèëüê³âñüêà". Ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ Тел. (097)2603639

102681010101

ДИЕТСЕСТРА

КОСМЕТОЛОГ

МАЙСТЕР ПЕДИКЮРУ

Требется

ТРЕНЕР

000000140171

000000140138

000000140140

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВОСПИТАТЕЛЬ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

000000140175

ВОСПИТАТЕЛЬ 000000140183

ВОСПИТАТЕЛЬ

ВОСПИТАТЕЛЬ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N441 (Ðóñàíîâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 12/3)/ Тел. 2951675

/ÄÑ N755 (âóë.Ñàáóðîâà, 19À)/ Тел. 5159562

ВОСПИТАТЕЛЬ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÍÇ N 334 / ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå Тел. 4082154

/ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

ВОСПИТАТЕЛЬ /ÄÑ N16 (Àíäðååâñêèé ñïóñê, 4)/ Тел. 4250465

000000140157

ВОСПИТАТЕЛЬ /ÄÑ N 65 (óë. 8 Ìàðòà, 11)/ Тел. 4679115

000000140149

/ÄÑ N 491 (óë. Áðàòèñëàâñêàÿ, 16-À)/ Тел. 5131315

000000140198

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВ НИК

000000140206

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 662 (âóë. Ã.Äí³ïðà, 55)/ Тел. 4113275

000000140152

201461010109

000000140099

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010110

000000140170

/Øêîëà N166 (âóë. ªðåâàíñüêà, 20)/ Тел. 2425662

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 573 (âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 27-Ã)/ Тел. 4186304

/ÄÑ N 325 ( á-ð Äðóæáè Íàðîä³â, 7-À)/ Тел. 5291573

000000140159

ВИХОВАТЕЛЬ /Äèòÿ÷èé ñàäîê N 750 (âóë. Ïðèîçåðíà, 10-Á)/ Тел. 4198849

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N587 / äîøê³ëüíà îñâ³òà Тел. 4240151

/ÄÍÇ N125 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5460611

000000140146

000000140094

/ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ ГПД

/ÄÍÇ N 777/ Тел. 4343085

/ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400 000000140189

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÍÇ N 563 (Âèíîãðàäàð)/ Тел. 4343122

/ÄÍÇ N 4 (á-ð Ë.Óêðà¿íêè, 4)/ Тел. 2865772 000000140188

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 814 (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í)/ Тел. 4585696

000000140187

000000140146

/ÄÑ N441 (Ðóñàíîâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 12/3)/ Тел. 2951675

000000140210

000000140176

/ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213

/ÄÑ N 491 (óë. Áðàòèñëàâñêàÿ, 16-À)/ Тел. 5131315

000000140199

ПОМОШНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /ÄÑ N 477/ Тел. 2750274

/ÄÍÇ N693 "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

/ÄÑ N441 (Ðóñàíîâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 12/ 3)/ Тел. 2951675

000000140208

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /ÄÑ N 636 (ïð. Îáîëîíñêèé, 28-Ã)/ Тел. 4127396

000000140153

/ÄÑ N 609 / íà ïåðèîä äåêðåòíîãî îòïóñêà Тел. 4187016

000000140154

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /ÄÑ N16 (Àíäðååâñêèé ñïóñê, 4)/ Тел. 4250465

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 000000140101

/ÄÑ N 65 (óë. 8 Ìàðòà, 11)/ Тел. 4679115

000000140150

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140175

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÍÇ N 377/ Тел. 2340631

000000140145

/ÄÍÇ N547 (âóë. Êîðîëüîâà, 8-À) / îñâ³òà, ñòàæ 3-4 ðîêè Тел. 4033072

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N 573 (âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 27-Ã)/ Тел. 4186304

/ÄÑ N46 (âóë. Øîâêîâè÷íà, 44)/ Тел. 2358017

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140092

000000140161

ВОСПИТАТЕЛИ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÍÇ N2/ Тел. 4841814

/ÄÑ N 804 (óë. Áåðåæàíñêàÿ, 14-À)/ Тел. 4623094

/ÄÍÇ N565/ Тел. 4240147

000000140214

000000140184

ПОМОШНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140093

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

000000140158

000000140165

000000140102

000000140104

000000140213

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÍÇ N 112 / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ Тел. 4560041

000000140173

000000140185

/ÄÑ N 804 (óë. Áåðåæàíñêàÿ, 14-À)/ Тел. 4623094

ИНСТРУКТОР ФИЗКУЛЬТУРЫ

ВИХОВАТЕЛІ

000000140174

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

/ÄÑ N 477/ Тел. 2750274

000000140143

000000140195

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

000000140178

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140193

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ВЧИТЕЛЬКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 000000140168

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 301 ( Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5135086

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

000000140172

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

/ÄÑ N 477/ Тел. 2750274

ВОСПИТАТЕЛЬ

/ÄÑ N 490/ Тел. 4974034

000000140174

/ÄÑ N 301 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5135086

000000140170

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 814 (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í)/ Тел. 4585696

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140207

/ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó (ïð. Ãàãàð³íà, 9-À)/ Тел. 2928014

000000140156

/Äåòñêèé ñàä N243 (óë. Ïîæàðñêîãî, 4-À)/ Тел. 2928124

000000140215

20146101

/ÄÍÇ N 578 (âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 89/91)/ Тел. 4305688

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N 477/ Тел. 2750274

ВИХОВАТЕЛЬ

17

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

/ÄÍÇ N 141 (Ïå÷åðñüêèé ð-í)/ Тел. 2357268

000000140148

000000140137

/ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213

000000140100

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 360/ Тел. 2424364

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ 000000140172

/ÄÍÇ N 141 (Ïå÷åðñüêèé ð-í)/ Тел. 2357268 000000140149

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N712 (âóë. Ñòàä³îííà, 4-À)/ Тел. 2488284

000000140179

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ /ÄÍÇ N 112 / ç äîñâ³äîì ðîáîòè Тел. 4560041

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140103

/ÄÍÇ N 458 (âóë. Áàñò³îííà, 16-À)/ Тел. 2854133

000000140139

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 457 (âóë. ×èãîð³íà, 61)/ Тел. 2854572

000000140141

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 662 (âóë. Ã.Äí³ïðà, 55)/ Тел. 4113275

10237102 000000140153

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N588 (âóë. Áîãàòèðñüêà, 4)/ Тел. 4122710

000000140150

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 685 (âóë. Ïð³îçåðíà, 6)/ Тел. 4186031

000000140147

/ÄÍÇ N 573 (âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 27-Ã)/ Тел. 4186304

000000140160

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140107

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 490/ Тел. 4974034

ОПЕРАТОР ВІДЕОЗАПИСУ 000000140192

000000140177

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N125 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5460611

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

/ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

ÎÕÎÐÎÍÖ² Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

10264101

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст от 20 лет). Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14 20760101

ОХОРОННИКИ 000000140166

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, äåíí³. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01 Тел. (063)4967039

103021020102

000000140197

ПСИХОЛОГ

ОХОРОННИКИ

/ÄÑ N 685 (âóë. Ïð³îçåðíà, 6)/ Тел. 4186031

/"Ìåãà Ìàðêåò" / ÄÐ/, ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3/3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

000000140148

ПСИХОЛОГ /ÄÍÇ N2 / 0,75 ñòàâêè Тел. 4841814

20790101

202571020114

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102901020136

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

ОПЕРАТОР ВІДЕОЗАПИСУ

000000140098

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N755 (âóë.Ñàáóðîâà, 19À)/ Тел. 5159562

/ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020107

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N2/ Тел. 4841814

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ

000000140105

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /ÑØ N78 / Òåë.: 284-38-46, Тел. 2847667

103031020103

10302102

208131020000

ФИЗРУК /Äåòñêèé ñàä N243 (óë. Ïîæàðñêîãî, 4-À)/ Тел. 2928124

000000140216

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ З ПЛАВАННЯ /ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

000000140194

10266101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10308101

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

10281101

10292102

ОХОРОННИКИ

ОХРАННИК

/ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

19

10206102

200031010133

ОХРАННИК Тел. 4903131

102561010104

202571020103

ОХОРОННИКІВ ТОРГОВОГО ЗАЛУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / (æ³íêè, ÷îëîâ³êè) Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102901020134

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИК /"ªêñïîáàíê" / äî 45 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà, ÎÐ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ èëè îõðàííûõ ñòðóêòóðàõ. Ñïîðòèâíîå òåëîñëîæåíèå. Âîçìîæíî êîìàíäèðîâêè. Тел. 4862199 102851010000

ОХРАННИКИ /îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè/òðîå, ìåñòî ðàáîòû: ð-í "Îáîëîíü" Тел. (067)1092041

102661010101

/ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

103081010101

ОХОРОНЦІ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

102641010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

Алесей Геннадиевич 20799101

102371020101

âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138

/Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

Òåë.: (050)334-76-64

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

ОХОРОНЦІ

ОХОРОНЦІ

Спецодеждой, питанием, обчением - обеспечиваем. З\п 150 рн\день + %

20674101

ОХРАННИКИ

102881010105

207931050000

ВСЕТЬБЛИННЫХТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÏÎÂÀÐ

102371020102

ОХРАННИКИ (âîçðàñò îò 20 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè/äâîå. Ç/ï 1800 ãðí. Òåë. (044) 403-00-94, Тел. (067)2598414

207601010101

ОХРАННИКИ /Ñóïåðìàðêåò "Êâàðòàë" / âàõòîâûé ìåòîä, Ð-í ñò. ì. "Ë óêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (096)703-15-70, Тел. (096)6779972 102801010102

20756101

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СУПЕРМАРКЕТ /ÎÎÎ "Ïðîòåêò Ñåêüþðèòè" / Äàðíèöà, Õàðüêîâñêèé ìàññèâ, Ïîçíÿêè. Ì/æ, ðåæèì ðàáîòû ïîñìåííûé, ç/ï îò 2500 ãðí. (050)448-72-13, Тел. (050)4487216

102921020101

102811010101

20719102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10280101

10288101

ÐÀÁÎÒÀ

20719101

10283101

20746101

20757102

20257102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

21

10256101

КОНСУЛЬТАНТ

ПРИЕМЩИК ТОВАРА

/ òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/Ñóïåðìàðêåò "Êâàðòàë" / ÃÐ íåä./íåä. Ð-í ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (096)703-15-70, Тел. (096)6779972

207581040000

10309103

ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063) 876-66-52, (066) 969-66-79. Тел. (068)5302620

206921020103

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063) 876-66-52, (066) 969-66-79. Тел. (068)5302620

206921020101

КАСИРАКОНТРОЛЕРА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044) 593-09-14, (093) 973-03-26, (066) 456-08-31 Тел. (067)2236927

КАСИРИ /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020101

КАСИРІВ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102901020128

КАССИР /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067) 657-48-52, Áîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, Âèíîãðàäàðü: (067)235-68-02, Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, Îñîêîðêè: (067)223-75-88, Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040105

102901020126

КАССИРЫ

КАСИРИ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067) 223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067) 658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067) 235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067) 507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067) 217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067) 223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

/"Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

207641020111

КАССИРЫ /Ñóïåðìàðêåò "Êâàðòàë" / ÃÐ íåä./íåä. Ð-í ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (096)703-15-70, Тел. (096)6779972

103091030103

102801010103

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñ ëþäüìè, çíàíèå ÏÊ. Êàðüåðíûé ðîñò è äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà ãàðàíòèðóåòñÿ. Тел. 2308677 207921070000

МЕРЧЕНДАЙЗЕР /"Ýëèòîïëàñò" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ã.Êèåâ, ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé,17. E-mail:info@elitplast.com.ua. Тел. (044)5026491

103071010102

ОБВАЛЬЩИК МЯСА /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå,ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067) 657-48-52, ð-íÁîðùàãîâêà: (067) 235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067) 223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067) 235-68-02, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067) 507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067) 223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040110

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ 102751020103

ПРИЕМЩИК ТОВАРА /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067) 657-48-52, Áîðùàãîâêà: (067) 235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067) 223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067) 235-68-02, Õàðüêîâñêèé:(067) 507-48-76, Îñîêîðêè: (067) 223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

102801010104

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ Тел. (044)4988603

102751020108

ПРОДАВЕЦ /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067) 657-48-52, Áîðùàãîâêà: (067) 235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067) 223-81-86, Âèíîãðàäàðü: (067) 235-68-02, Õàðüêîâñêèé:(067) 507-48-76, Îñîêîðêè: (067) 223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040106

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 207581070000

ПРОДАВЕЦ /Ãàñòðîíîì / Òåë: (093) 015-55-50, Тел. 5698976

102831010101

ПРОДАВЕЦ /êîíäèòåðñêèé ìàãàçèí / Ç\ï äîñòîéíàÿ, 8 âûõîäíûõ â ìåñÿö, èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (095)212-57-15, Тел. (097)1786323

207461010101

ПРОДАВЕЦ /"Ìåãà Ìàðêåò" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Ãðàôèê 7/ 7. Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

207571020101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10303102

20692102

10290102

20648101

ПРОДАВЕЦ ЗАЛА

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЕЦЬ

/Ñóïåðìàðêåò "Êâàðòàë" / ÃÐ íåä/íåä Ð-í ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (096)703-15-70,

þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ð-í ðàáîòû: óë.Ìèëþòåíêî, óë.Ãàãàðèíà, ×îêîëîâñêèé á-ð. ÎÐ â òîðãîâëå, ïîðÿäî÷íîñòü. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00, 3\3 äíÿ. Ç\ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 4903131

(íàïðàâëåíèÿ: ãàñòðîíîìèÿ, êîíäèòåðñêèå, õëåáîáóëî÷íûå, ëèêåðî-âîäî÷íûå èçäåëèÿ). Çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, òðóäîâàÿ, ìåäêíèæêà - îáÿçàòåëüíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåë. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: 2 íåäåëè\2 íåäåëè, ñ 8.00 äî 22.00. Ð-í ðàáîòû Íèâêè, Áîðùàãîâêà. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)7529931

/"Ñàä-ãîðîä" / ì. "Ñâÿòîøèí" Тел. (050)6867165

102801010101

ПРОДАВЕЦ ЛИНИИ РАЗДАЧИ Îáó÷àåì. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ìîæíî áåç ÎÐ. ã.Êèåâ, óë. Àðòåìà, 1/5. Òåë.: 455-96-76, Тел. 4559675 208071010104

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

102561010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

206481010101

/Ìàãàçèí / â ìàãàçèí îêîí è äâåðåé, ìîæíî áåç ÎÐ. Ãèáêèé ãð. ðàáîòû Тел. (050)6276704 000000170163

 ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 207581060000

ÐÀÁÎÒÀ

ПРОДАВЕЦЬ /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ Тел. (044)4988603 102751020106

ПРОДАВЦЫ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ïðîäóêòîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè. Ðàáîòà ïîíåäåëüíî. Äíåâíàÿ ñ 8.00 äî 20.00 èëè íî÷íàÿ ñ 20.00 äî 8.00 íà óñìîòðåíèå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Íà âðåìÿ ðàáîòû èíîãîðîäíèõ îáåñïå÷èâàåì ïðîæèâàíèåì. Âîçìîæíû âàðèàíòû áåç îïûòà ðàáîòû. Ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 17. Тел. 4170238 207991010101

000000170164

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ /"Ôàâîðèò òîòî" / äëÿ ðàáîòû â ã.Êèåâ. Ïîëüçîâàòåëè ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ñ 10.00 äî 21.00. Ãðàôèê 4/2 èëè 3/3 äíÿ. Åñòü âàðèàíò ñóòêè. Îáó÷åíèå.  áóäíèå ñ 10:00-17:00. Åâãåíèé Тел. (050)4151592

205951020101

ПРОДАВЦЯКОНСУЛЬТАНТА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044) 593-09-14, (093) 973-03-26, (066) 456-08-31 Тел. (067)2236927 102901020125

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

23

ПРОДАВЦІ /ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. ì. Êè¿â: (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

102881010104

ПРОДАВЦІ /"Ìåãà Ìàðêåò" / (òîðã.çàë). Ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

99991040

103031020114

ПРОДАВЦІ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067)217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

10276102

ГРУЗЧИК КОМПЛЕКТОВЩИК Тел. (095)1286893 103161040101

103091030101

КЛАДОВЩИК

ПРОДАВЦІ /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020102

ПРОДАВЦІВ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102901020129

ПРОМОУТЕРИ Â³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)2309048

/ÄÍÇ N 599 / ñ î/ð Тел. 4520191 000000180096

КОМІРНИК ОПЕРАТОР

20777101

/ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 202571020116

ОПЕРАТОР СКЛАДУ МІНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКУ /ϳä-âî "ϳäðÿä" â ì. Âèøíåâå / Ðîáîòà ïîçì³ííà 2 ÷åðåç 2 ïî 8 ãîä. Ç/ï 3000 ãðí. (045) 985-22-23, Тел. 5029492 102951010000

20750101

102891010101

СУПЕРВАЙЗЕР /Ïð-òèå / ñ ÎÐ, ç/ï âûñîêàÿ Тел. (097)9778307

000000170157

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020113

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Ïð-òèå/ Тел. (097)9778307

Требется

ОФИЦИАНТКА в Спорт-Бар "Дюна" можно без ОР. р-н работы - Южная Борщаова

(097)946-62-55 000000170158

20764102

20826101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

АДМИНИСТРАТОР

КУХАР

Îáó÷àåì. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ìîæíî áåç ÎÐ. ã.Êèåâ, óë. Àðòåìà, 1/5. Òåë.: 455-96-76, Тел. 4559675

/ÄÍÇ N 573 (âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 27-Ã)/ Тел. 4186304

КУХАР

БАРМЕН

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N 56/ Тел. 4348821

208071010102

Îáó÷àåì. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ìîæíî áåç ÎÐ. ã.Êèåâ, óë. Àðòåìà, 1/5. Òåë.: 455-96-76, Тел. 4559675

208071010103

000000200162

000000200178

КУХАР /ÄÍÇ N130 (âóë. Á³ëîðóñüêà, 13-À)/ Тел. 4837394

000000200212

БАРМЕН /"Ñóøèÿ" / (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

КУХАР /ÄÑ N 301 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5135086

000000200171

102761020107

КУХАР

БАРМЕН 20535101

/ðåñòîðàí / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã - "Áåðåçíÿêè" Òåë.: (098) 105-11-00, (066) 210-04-60, Тел. (044)4519292

208281010101

БАРМЕНЫ /"Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

207641020108

КОНДИТЕР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067)217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

103091030109

10244101

20751101

КОНДИТЕР ОФОРМИТЕЛЬ /Ïð-òèå / ç/ï äîãîâîðíàÿ Тел. (099)3424434

000000200127

КОНДИТЕР ШОКОЛАТЬЕ 207501010102

КОНДИТЕРИ 102441010101

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067)217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

103091030108

КУХАРІ /"Áàáàé Local PUB" / ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Áîðùàã³âñüêà Тел. (067)7702876

207261030101

КУХАРІ /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020106

/ÄÍÇ N 583 (âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 5/3)/ Тел. 5509134

000000200133

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Ïèööåðèÿ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáëàñòè. Ãðàôèê: íåäåëÿ\íåäåëÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2314415

207961010101

КОПТИЛЬЩИК /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû / ñ ÎÐ Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)5384498 207791010102

20828101

000000200134

КУХАРІ

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

/Ðåñòîðàí "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á"/ Тел. (044)4525315

/ÄÍÇ N 583 (âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 5/3)/ Тел. 5509134

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ /ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191 000000200097

КУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 201461010103

МАНГАЛЬЩИК /Êîôå-Òàéì / â êðóïíûé ðåñòîðàí. Ç/ï äîãîâîðíàÿ Тел. (095)2806368 000000200131

КУХАР /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ 102751020104

КУХАР

000000200205

КУХАР /ÄÍÇ N85 "Ïåðø³ ñõîäèíêè" (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í)/ Тел. 4023843 000000200169

ÐÀÁÎÒÀ

/Ðåñòîðàí / ÎÐ îò 2-õ ëåò â ðåñòîðàíàõ. Ãðàôèê ðàáîòû ïîñìåííî. Ç/ï 3600 ãðí. Тел. 5971404 000000200140

/ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó (ïð. Ãàãàð³íà, 9-À)/ Тел. 2928014

20807101

МЯСНИК

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 202571020112

20728101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

25

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

20726103

ПОВАР

ПОВАРУНИВЕРСАЛ (ПЕКАРЬ)

/êàôå íà ×îêîëîâêå / æåëàò. æåíùèíà ñ ÎÐ, âîçðàñò îò 25 ëåò. Äëÿ ïîâàðà- ïîäðàáîòêà. Тел. (068)1980603

/Ïð-òèå / ñ ÎÐ. Ç/ï 3600-3800 ãðí. Тел. (067)5379583

207511010102

ПОВАР 20744101

ОФИЦИАНТ /"Ñóøèÿ" / (ìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

102761020101

ОФИЦИАНТ /Ðåñòîðàí / ñ ÎÐ. Âñòðå÷à ãîñòåé â ÏÀÁå. Ãð/ð 5/2 ñ 9.00-21.00ç/ï 2200 + ÷àé Тел. (098)8350082

000000200162

ОФИЦИАНТБАРМЕН /êàôå íà ×îêîëîâêå/ Тел. (068)1980603

/Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)657-48-52, ð-íÁîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067)235-68-02, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040101

/Êàôå / â êàôå ñ ëåòíåé ïëîùàäêîé. ÎÐ 1-2 ã. Ç/ï 2500 ãðí.+ % + ÷àé Тел. (067)9296508

000000200161

/"Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

207641020109

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА /"Ìåãà Ìàðêåò" / Îïûò ðàáîòû èëè ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè îáÿçàòåëüíî!!! Ãðàôèê 4/4. Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + % îò ïðîäàæ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

/"Ñóøèÿ" / (ìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

102761020105

ПОВАР

(æåíùèíà) Îáó÷àåì. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ìîæíî áåç ÎÐ. ã.Êèåâ, óë. Àðòåìà, 1/5. Òåë.: 455-96-76, Тел. 4559675

208071010101

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Ðåñòîðàí / ÎÐ èëè ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå (æåëàòåëüíî) Тел. 4017141

/"Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

/ðåñòîðàí / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã - "Áåðåçíÿêè" Òåë.: (098) 105-11-00, (066) 210-04-60, Тел. (044)4519292

ПОМІЧНИК КУХАРЯ

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

ПРАЦІВНИК КУХНІ

ОФИЦИАНТЫ

207641020106

/ðåñòîðàí / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã - "Áåðåçíÿêè" Òåë.: (098) 105-11-00, (066) 210-04-60, Тел. (044)4519292

10140101

ПОМОЩНИК ПОВАРА

/ðåñòîðàí/ Тел. 2236373

ПОВАР

ОФИЦИАНТБАРМЕН

ПОВАРА

207571020102

ПОВАР 208131010000

207511010101

000000200132

/Ðåñòîðàí "Äîëèíà Ýëüçàñ" / ñ ÎÐ îò 2-õ ëåò Тел. (067)9095692

000000200163

/Ðåñòîðàí / ÎÐ èëè ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå (æåëàòåëüíî) Тел. 4017141

íàÿâí³ñòü äîêóìåíò³â. Ñàíêíèæêà - îáîâ'ÿçêîâî! Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704

ПОВАР

СУШИПОВАР

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

/"Ñóøèÿ" / (ñ ÎÐ, âîçìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí -Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

ПОВАР

Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704

207441010101

ПЕКАР /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044) 407-11-53, (096) 787-48-20, (063) 455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020110

ПЕКАР /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ Тел. (044)4988603

102751020105

/ÄÑ N441 ( Ðóñàíîâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 12/3)/ Тел. 2951675

000000200209

ПОВАР /ÄÍÇ N 599 / ñ îáðàçîâàíèåì è î/ð Тел. 4520191

000000200095

ПОВАР /ÄÑ N 65 (óë. 8 Ìàðòà, 11)/ Тел. 4679115

/"Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005 207641020110

ТЕСТОМЕС (æåë.ìóæ.), ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253 101401010111

(æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

Ã/ð ñ 9.00-19.00, Ç/ï - 100 ãðí + % îò âûòîðãà. Âîñêðåñåíüå-ïîíåäåëüíèê âûõîäíîé. Çâîíèòü ñ 19.00-21.00 Тел. (067)1872312

101401010110

ШЕФКУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 201461010104

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

íà íàø àâòîìîáèëü Тел.(063)479-00-00 20769105

Тасізапрош є

ВОДІЇВ Від30роів,

водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"Deo,Chevrolet"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабовипавто2003-2005 ро. 20255101

101401010104

207281010101

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â"

Òåë.: 539-14-54, (067)659-22-17

/ÄÑ N 491 (óë. Áðàòèñëàâñêàÿ, 16-À)/ Тел. 5131315

(æåë.ìóæ.), ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

20649101

З\п5000-7000рн.

СУШИСТЫ

ФОРМОВЩИК

ПОВАР ПРОДАВЕЦ

Без вредных привыче. Знание орода Тел.(067)659-63-87

102761020103

000000200152

ПЕКАРЬ

ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗ

ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР 000000200201

20782104

207441010103

207771010101

000000200139

ОФІЦІАНТ

З/п 4000 рн.

л.Фрнзе,15 Тел.462-53-75

Требется

/ÄÍÇ N 573 (âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 27-Ã)/ Тел. 4186304

208281010103

000000200173

АВТОГРЕДЕРИСТ

207771010102

208281010102

ОФИЦИАНТЫ

КПШЕУПодольсоо р-натребется:

Наавтомой (центр,теплыебо сы) треб ются:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ Честные,тр долюбивые, исполнительные.З\пвысоая Тåë.:

561-70-50 20725101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10287102

10291101

20664102

20671101

20720101

20632101

ÐÀÁÎÒÀ

20769104

20759101

20769103

10203101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АВТОГРЕДЕРИСТ

ВОДИТЕЛИ

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ç/ï 4000 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15 Тел. 4625375

/Òàêñè / äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. ÃÐ: 2 äíåâíûå ñìåíû, 2 íî÷íûå ñìåíû, 2 ñóòîê âûõîäíûõ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï 4000-7000 ãðí. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 17.00. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101

207821040101

АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", ñò.ì."×åðí³ã³âñüêà" (067)406-26-45, ñò.ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", Тел. (067)4062639

206731010101

АВТОМИЙНИКИ /àâòîìèéêà "Äåñÿòêà" / ð-í ðîáîòè ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Ç/ï - âèñîêà, ñòàá³ëüíà. ϳä ÷àñ ðîáîòè íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (098)4895224 102601010000

АВТОМОЙЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

000000220110

АВТОСЛЕСАРИ /"Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010101

АВТОЭЛЕКТРИК /ÊÏ ØÅÓ / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

207821010101

АДМИНИСТРАТОРЫ /Ñåòü àâòîìîåê "ÀÂÈÑ" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: 361-43-83, Тел. (063)2842218

207631010101

ВОДИТЕЛИ

102871020101

ВОДИТЕЛИ /"Ñïðóò" / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

207901010102

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Êîìèññèÿ - 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Àáîíïëàòà 2 ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000

207691040101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е"

20782101

10229101

ВОДІЇ /Òàêñ³ / ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Deo,Chevrolet" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, Тел. (067)6592217

202551010101

/"Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

ВЫГОТОВЩИКМАЛЯР /ÑÒÎ ã.Áó÷à / ÎÐ, ç/ï 50õ50, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Тел. (066)4273606

20672101

208211010000

102911010102

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ /Ëåâîáåðåæíîå òàêñè / ñî ñâîèì àâòî è íà àâòî ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ëèöåíçèðîâàíèå. Çâîíèòü â áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 18.00 (063) 146-24-83, (067) 502-38-32, Тел. (066)6210804

ВОДИТЕЛЬ /Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

ДОПОМОГА У ВИГОТОВЛЕННІ ВОДІЙСЬКИХ ПРАВ Тел. (068)1040415

207211010102

МАСТЕР СТО /"Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010104

206321010102

ВОДИТЕЛЬ /Ãðóçîïåðåâîçêè / íà ÃÀÇ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Çíàíèå ãîðîäà. Тел. (067)6596387

206491010101

ВОДИТЕЛЬ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / áóðîâèõ óñòàíîâîê (íà áàç³ ÌÊÃ-25ÁÐ). Ç/ï 8500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

102241010118

МИЙНИКИ АВТО

êàò."Ñ" ïî Êèåâó. Ç\ï îò 4000 ãðí. Óë.Ñûðåöêàÿ,33-À. Òåë.: 467-29-48, Àëåêñåé Тел. (067)3582339

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

102291010101

/Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / íà ÇÈË-130, êàò "Å" Ð-í ðàáîòû: ã. Áðîâàðû Тел. (067)9333822

207331010104

ВОДІЙ ОХОРОННИК

206721010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

103021020101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

102241010119

РИХТОВЩИК

ЕЛЕКТРИКСАНТЕХНІК

206641020101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

000000220111

/"Ôîççè-Ôóä" / ïî ðàçâàë-ñõîæäåíèþ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010110

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3900 ãðí. Óë.Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

207821020101

/ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020118

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ ñàíòåõí³÷íèõ âèðîá³â. Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

102361010101

ШИНОМОНТАЖНИКИ /àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР

ЭКСПЕДИТОР

ЗАТОЧНИКИ

 òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.- ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

206641020102

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, äåíí³. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01 Тел. (063)4967039

БУРИЛЬНИКИ. З/П 50006000 ГРН.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

СПЕЦИАЛИСТ

207691050101

Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

/àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

206711010101

êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

САНТЕХНИКИ 208311010106

МАШИНІСТИ

ВОДИТЕЛЬ

/"Àâàíãàðä òàêñè" / ñ àâòîìîáèëåì. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Êîìèññèÿ 10%. Ñåòü òåðìèíàëîâ. Áåç âûõîäíûõ. Ñ 10.00 äî 19.00 Тел. (063)2067207

462-53-75

207691030101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

Òåë.

ВОДИТЕЛИ

102031010101

102371020103

З\п4000рн. Ул.Фр нзе,15

/"Òàêñè Êîðîíà" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

/"Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

ВОДИТЕЛИ

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / ñ ëè÷íûì ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì (èíîìàðêà íà ãàçó). Äëÿ ñëóæåáíîé ðàçâîçêè ïåðñ îíàëà â íî÷íîå è äíåâíîå âðåìÿ. Ðàáîòà äëÿ âåæëèâûõ è êóëüòóðíûõ âîäèòåëåé. Òåë.: (067)408-44-09, Þðèé Тел. (067)4450295

ВОДИТЕЛИ

КПШЕУПодольсоор-на треб ется:

207591010101

207201010101

/Òàêñè / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àëåêñåé, Тел. (096)5038853

27

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)2752089

102241010201

207581030000

206941010106

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10234101

10205101

10284104

20634101

10316102

10318101

ÐÀÁÎÒÀ

20831101

10236101

20597101

20733101

20766101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КПШЕУПодольс оор-на требется:

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК З\п3900рн. Ул.Фрнзе,15. Тел.462-53-75 20782102

ЗАТОЧУВАЛЬНИК /ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / 5-6 ðîçðÿä. Ç/ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäຠòüñÿ æèòëî. Тел. 4618145

102051010104

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

СЛЕСАРЬСБОРЩИК

ЭЛЕКТРИК

МОНОЛИТЧИКИ

Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ. Áîÿðêà. Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

/Îõðàííàÿ ôèðìà / ïî îáñëóæèâàíèþ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè ñ ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: ñîïðîâîæäåíèå è îáñëóæèâàíèå ÎÏÑ, âèäåîíàáëþäåíèÿ, êîíòðîëÿ äîñòóïà. Íàëè÷èå àâòî îáÿçàòåëüíî. Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (050) 315-30-33, Тел. (098)8765224

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

103161020102

СЛЕСАРЯ ПО ОБРАБОТКЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Ñ äàëüíåéøèì ïåðåîáó÷åíèåì íà ñëåñàðåé ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.- ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

ПЛИТОЧНИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.- ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

АРМАТУРЩИКИ

СЛЮСАР ПО МЕТАЛУ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì. â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044) 246-99-05, (097) 925-21-07, Тел. (050)8785426

ЛИВАРНИК ПЛАСТМАС /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

102341010106

МАСТЕРА /"Ôîççè-Ôóä" / ïî ðåìîíòó õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010103

МОНОЛИТЧИКИ Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010108

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. Íà äàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

102341010104

СТАНОЧНИКИ

/ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / áåç ÂÏ, ñ ÎÐ, ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.:(099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33, Тел. 5013525 208271030000

МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛОКОНСТ РУКЦИЙ Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010109

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ

АРМАТУРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

000000240114

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

000000240116

ГИПСОКАРТОНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

206941010103

СТОЛЯР

ГИПСОКАРТОНЩИКИ Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010102

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284

102051010105

СВАРЩИКСЛЕСАРЬ

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

СТОЛЯРСТАНОЧНИК /Äåðåâîîáðîáíå ϳä-âî / master@magic-prod.com.ua, (067)327-28-84, Тел. (050)4420471

207581140000

КАМЕНЩИКИ (óêëàäêà îáëèöîâêè "Ôàãîò") Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010105

E-mail: Òåë.:

КАМЕНЩИКИ

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / 5-6 ðîçðÿä. Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäຠòüñÿ æèòëî. Тел. 4618145

103161020101

СВАРЩИКИ Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010110

СЛЕСАРЬМЕХАНИК Áîÿðêà. Ïðîåçä îïëà÷èâàåì. Åñòü ðàçâîçêà ñ Êèåâà. Тел. (097)9611644

103161010103

ТОКАРІ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ñòàíîê (Ä²Ï 500). Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíâóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248 102341010105

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

102051010102

ПЛОТНИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíî Тел. (066)5601397

000000240126

ПЛОТНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

000000240121

ПЛОТНИКИ

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ /Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / Ð-í ðàáîòû: ã. Áðîâàðû Тел. (067)9333822

207331010103

РЕЗЧИК ПО МЕТАЛЛУ /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå ðàáîò, îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äîâåðåííîìó èíñòðóìåíòó. Ïîìîùü ñ æèëüåì Тел. (097)5330680

КРОВЕЛЬЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíî Тел. (066)5601397

СВАРЩИК 000000240117

000000240112

МАЛЯРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

МОНОЛИТЧИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå ðàáîò, îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äîâåðåííîìó èíñòðóìåíòó. Ïîìîùü ñ æèëüåì Тел. (097)5330680

000000240165

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

207661010106

СВАРЩИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105 000000240120

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

000000240132

000000240127

207661010102

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / 5-6 ðîçðÿä. Ç\ï 4500-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäຠòüñÿ æèòëî. Тел. 4618145

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284

СВАРЩИК 000000240123

КАМЕНЩИКИ

ТОКАР

208311010101

ПЛИТОЧНИКИ

000000240166

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

102051010103

Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ. Áîÿðêà. Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

000000240131

ЗАМЕРЩИК М\П

103181010104

Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

000000240115

/ìåáåëüíî-ñòîëÿðíîå ïðîèçâîäñòâî/ Тел. (050)5170180

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì. â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044) 246-99-05, (097) 925-21-07, Тел. (050)8785426

ПЛИТОЧНИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

ГИПСОКАРТОНЩИКИ

206341010101

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / ç ïðîãðàìíèì êåðóâàííÿ (ÏÊ) 5-6 ðîçðÿä. Ç\ï 4500 -6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 4618145

207661010103

000000240122

207661010101

ïî îáðàáîòêå ìåòàëëà. Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.- ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

205971010101

МОНТАЖНИК

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

ВЕРТИКАЛЬЩИКИ

СЛЮСАРІ

000000240108

ПЛИТОЧНИКИ

103181010103

103181010101

207661010105

208311010103

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì. â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044) 246-99-05, (097) 925-21-07, Тел. (050)8785426

ç íàâè÷êàìè õóäîæíüî¿ êîâêè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì. â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044) 246-99-05, (097) 925-21-07, Тел. (050)8785426

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

СЛЕСАРЯИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКИ

КОВАЛЬ

ОТДЕЛОЧНИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ

206941010104

206941010105

000000240113

102841040101

ЗВАРНИК

103181010102

29

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284

000000240128

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

СТОЛЯР

МАСТЕРОБИВЩИК

ВАНТАЖНИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

/ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ÎÐ îò 3-õ ëåò, ç/ï äîãîâîðíàÿ Тел. (093)8704765

160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

000000240109

207371010102

СТОЛЯР СТАНОЧНИК

СБОРЩИК КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /ìåáåëüíî-ñòîëÿðíîå ïðîèçâîäñòâî/ Тел. (050)5170180

/Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / Ð-í ðàáîòû: ã. Áðîâàðû Тел. (067)9333822

205971010102

207331010102

СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

206921020105

/ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ñ ÎÐ (ïðèñàäêà, ñáîðêà, óñòàíîâêà, ñâîé èíñòðóìåíò) Ç/ï 40 ãðí./êâ.ì, ð/ä ïí-ïò ñ 9.00-18.00 ð-í ðàáòû: Òðîåùèíà (050) 055-13-73

УКЛАДЧИКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

207101010101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

ШВЕЯ 207661010107

ФАСАДЧИКИ

207271010101

/ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ïî ìÿãêîé ìåáåëè Тел. (093)8704765

ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ. Äîäàòêîâèé äîõ³ä áåç â³êîâèõ îáìåæåíü. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Äëÿ òèõ õòî ìຠ2-3 ãîäèíè â³ëüíîãî ÷àñó. Âèñîêèé äîõ³ä.E-mail: Bacenko.n@mail.ru Òåë.: (044) 332-45-19, Тел. (097)2800303

207371010101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464 207661010104

205931010101

ФАСАДЧИКИ

ДОХОД

(ðàáîòà ñ ìîêðûì âåíòèëèðóåìûì ôàñàäîì) Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

Тел. 2282654 207131010000

99991515

208311010107

КОНСТРУКТОР ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ

ШТУКАТУРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

/Ïð-òèå / ñ ÎÐ, ñò. ì. "Ëüâà Òîëñòîãî", õîð. óñëîâèÿ, ç/ï âûñîêàÿ Тел. 2341637

000000240124

000000260128

ШТУКАТУРЫ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

/ìàñòåðñêàÿ / â ìàñòåðñêóþ íà Ïîäîëå. Ñòàáèëüíàÿ êëèåíòñêàÿ áàçà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå.Âîçðàñò îò 30 ëåò. Тел. (050)2475988

000000240118

ШТУКАТУРЫ

207841010101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284

ШВЕЯПОРТНАЯ /ïîøèâ / Ñ îïûòîì ðàáîòû íà ñàìîçàêðîå. Ç/ï çà 2 íåäåëè 3000-7000 ãðí. Èíîãîðîäí. ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. ò. (063) 585-65-50, Ëþäìèëà. (067) 538-04-74, Ñåðãåé.

000000240130

ЭЛЕКТРИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284 000000240129

206801010101

10324103

ЗАРАБОТОК ИЛИ ПОДРАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, íåðàáîòàþùèõ ìàì, âåòåðàíîâ òðóäà, ó÷èòåëåé, ìåäðàáîòíèêîâ è äð. Òåë.: (050)729-75-90, (067)501-32-42, 576-00-82, Тел. 2297242

206241010101

АВТОМОЙЩИКИ /Àâòîìîéêà / ×åñòíûå, òðóäîëþáèâûå, èñïîëíèòåëüíûå. Ç\ï âûñîêàÿ Тел. 5617050 207251010101

АВТОМОЙЩИКИ НА АВТОМАТИ ЧЕСКУЮ МОЙКУ /Ñåòü àâòîìîåê "ÀÂÈÑ" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: 361-43-83, Тел. (063)2842218 207631010102

АДМИНИСТРАТОР Çâîíèòü ïîñëå 19.00 Тел. (050)4444424 207311010101

ВАНТАЖНИКА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927 102901020131

БОЯРКА

Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ВАНТАЖНИКИ

Насладтреб ется

ÑÁÎÐÙÈÊÈ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК (095)128-68-93

ñ ÎÐ (ïðèñàäêà, ñáîðêà, óñòàíîâêà, ñâîé èíñòðóìåíò) Ç/ï 40 ãðí./êâ.ì, ð/ä ïí-ïò ñ 9.00-18.00 ð-í ðàáîòû: Òðîåùèíà

Òåë.(050) 055-13-73 20710101

10306101

10316104

ТЕРМІНОВОПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпечєможитлом Тел.: (067)406-57-93, м."ГероївДніпра";

(067)406-26-45 ст.м."Черніівсьа"

(067)406-26-39, м."Політехнічнийінстит т" 20737101

ÐÀÁÎÒÀ

20673101

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067)217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697 103091030107

ВАНТАЖНИКИ /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 202571020105

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

31

20020101

ВОЛОНТЕРИ

ДВІРНИК

/Áëàãîä³éíèé ôîíä "Ïðàâåäíèê" / ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, ï³äðîá³òîê Тел. (093)3487727

/ÄÍÇ N125 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5460611

206751010101

ГРУЗЧИК /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå,ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)657-48-52, Áîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, Âèíîãðàäàðü: (067)235-68-02, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040108

ГРУЗЧИК /"Ìåãà Ìàðêåò" / Ãðàôèê 7/7. Óðîâåíü ç/ ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû +ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

207571020104

ГРУЗЧИК /ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / áåç ÂÏ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33 Тел. 5013525 208271020000

ГРУЗЧИКИ /Ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâ / ç/ï îò 4000 ãðí./ ìåñ Тел. (050)3803501

000000270167

ДВОРНИК

КПШЕУПОДОЛЬСКОГО Р-НАТРЕБУЮТСЯ: 000000270167

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

000000270196

ДВІРНИКИ /ÄÍÇ N 576 (á-ð Äàâèäîâà, 9/11)/ Тел. 2951959

20782105

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

207821030101

ДОЯРКИ (ДОЯРЫ) /"Àãðî-Ðåãèîí" / Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Тел. (067)2342944

20664101

102611020102

КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Ïð-òèå / òîâàðà íà ñêëàäå, ïî÷àñîâàÿ îïëàòà òðóäà, óäîáíûé ãð. ðàáîòû. Ç/ï åæåíåäåëüíàÿ Тел. (050)3170404

000000270145

20767102

КОНСУЛЬТАНТ /ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / áåç ïðîäàæ, ïî ïðîìûøëåííîé è ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîäóêöèè, îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Äîõîä âûñîêèé Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (096)442-34-76, Тел. 3837768

207321010101

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ

ДВІРНИК

МИЙНИКИ АВТО

000000270204

000000270202

/àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

206641010101

МОЙЩИЦА УБОРЩИЦА

20652101

20763101

/"Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

ДВІРНИК /ÄÍÇ N714/ Тел. 2423051

20782103

л.Фрнзе,15 Тел.462-53-75

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

/ÄÑ N 491 (óë. Áðàòèñëàâñêàÿ, 16-À)/ Тел. 5131315

202571020109

поборедоро .З/п2700 рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75

СТОРОЖ инвалид3 р ппы. З/п2200 рн.

000000270135

/ÄÑ N 491 (óë. Áðàòèñëàâñêàÿ, 16-À)/ Тел. 5131315

/ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

207641020107

000000270182

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 573 (âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 27-Ã)/ Тел. 4186304

000000270164

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /"Ñóøèÿ" / (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

102761020108

20796101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /ÀÒÁ / (âàíòàæíèêè). Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êè¿â: (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

102881010101

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

УБОРЩИЦА

/"Ìåãà Ìàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7/7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

/Ãàñòðîíîì / Òåë: (093) 015-55-50, Тел. 5698976

103031020121

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010106

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 207581120000

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦ. ОПРОСОВ /ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33, Тел. 5013525 208271040000

ПАКУВАЛЬНИКИ 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

206921020104

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/ÄÍÇ N588 (âóë. Áîãàòèðñüêà, 4)/ Тел. 4122710

000000270151

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /ÒΠÒÖ "Êîíòèíåíò" / òîðãîâåëüíîãî çàëó (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêàì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020104

ПРИЙМАЛЬНИК ЗДАВАЛЬНИК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á"/ Тел. (044)4525315

/ÄÑ N 477/ Тел. 2750274 000000270186

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Ìîæíî áåç ÎÐ. Âñåé ñïåöèôèêå ðàáîòû ñàìà îáó÷ó. Òåë: (067)416-37-97, (066)693-99-96, Тел. (063)8732331 206561010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. Òåë.: (097)265-63-31, (099)369-47-23, (093)190-89-91, Тел. (044)3834517

201461010105

ПРТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 207581050000

ÐÀÁÎÒÀ

Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010104

РАЗНОРАБОЧИЕ

/Áëèííàÿ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)3347664 206741010101

/"Ýêñïîáàíê" / Ð-í ïëîùàäè Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç/ï 1700 ãðí. Тел. 4862199

207571020106

(æåë.ìóæ.), ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

101401010112

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

200031010129

/"Àãðî-Ðåãèîí" / Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Тел. (067)2342944

103161020103

СОТРУДНИКИ

207391010101

/Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)657-48-52, Áîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, Âèíîãðàäàðü: (067)235-68-02, Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021 103091040104

/ÄÑ N 96 (óë. ×åðâîíîïèëüñüêàÿ, 19) / ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé Тел. 4345539

000000270191

УПАКОВЩИК /Ôîçç³-Ôóä / êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé. Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)657-48-52, Áîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, Âèíîãðàäàðü: (067)235-68-02, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, Îñîêîðêè: (067)223-75-88, Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040109

íà ïðîèçâîäñòâî (ðàáî÷èé) Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ. Áîÿðêà. Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

/ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33, Тел. 5013525

/ÄÑ N 609 / ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé Тел. 4187016

УБОРЩИЦА

СКОТНИКИ

ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè. Тел. (050)7491145

102851020000

УБОРЩИЦА 000000270155

Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893

ПРОМОУТЕРЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ ЛИСТОВОК

Ðåçêà ãðèáîâ øàìïèíüîíîâ. Ç\ï îò âûðàáîòêè îò 2300 äî 5000 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû íåíîðìèðîâàííûé. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (067)8544447

УБОРЩИЦА

РАЗНОРАБОЧИЙ

СОТРУДНИКИ

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

207311010102

УБОРЩИЦА

207191010101

208271050000

Çâîíèòü ïîñëå 19.00 Тел. (050)4444424

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

СОТРУДНИК

/"Perfums Bar" / Ãð.ðîá.: 4 äí³ ÷åðåç 2. Ç\ï 2200-3000 ãðí. çà 18-20 ðîá. äí³â. ì.Æèòîìèð. Êàòåðèíà, Тел. (067)5047003

УБОРЩИЦА

РАЗНОРАБОЧИЕ

000000270125

102611020101

ПРОДАВЕЦЬ ПРОМОУТЕР

102831010102

/"Ìåãà Ìàðêåò" / (ìÿñíîé öåõ, òîðãîâûé çàë). Ãðàôèê 7/7. Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

СЕРВЕРБИЛЕТЕР 102441010102

РАЗДЕЛЬЩИК

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

РАЗНОРАБОЧИЕ

207931020000

ПРОДАВЕЦПОВАР

207171010101

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

207661010108

000000270119

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

207581100000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

УПАКОВЩИЦА (æåë. æåí.). Ç\ï 3700 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

101401010109

ФАСОВЩИКИ 207141020101

/Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè è àðõèâîì. Òåë.: (097)434-04-71, Тел. (099)2655456

207181010102

/Ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâ/ Тел. (050)3803501

000000270168

ФАСОВЩИЦА /"Ìåãà Ìàðêåò" / Ãðàôèê 7\7. Óðîâåíü ç\ï âû ñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

207571020105

СТОРОЖ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / èíâàëèä 3 ãðóïïû. Ç/ï 2200 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15 Тел. 4625375

207821050101

ФАСОВЩИЦЫ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)5384498

207791010101

СТОРОЖ /ÄÑ N 491 (óë. Áðàòèñëàâñêàÿ, 16-À)/ Тел. 5131315

000000270203

УБОРЩИКИ â Êèåâ. Ì\æ îò 18 ëåò. Ç\ï 2400-3500 ãðí.\ìåñÿö (ñä.-ïðåì.). Ïîìîùü ñ æèëüåì è îïëàòà ïðîåçäà äî Êèåâà. Òåë.: (099)515-54-18, (063)401-84-83. Тел. (096)8255020 207831010000

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Тел. (063)2203195

200031010136

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 207931010000

ШИНОМОНТАЖНИКИ /àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404 206641010102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

33

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Òåë.: (093)000-30-23. Тел. (096)2282229

207221020101

20722102

КРАСИВЫЕ СОТРУДНИЦЫ ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåäíåâíî, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)4744344

207711020101

МАССАЖИСТКИ 20003101

Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)2834328 207671020101

МОДЕЛИ

КУР'ЄРИ 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64) ,(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

206921020102

КУРЬЕР /ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï îò 4000 ãðí. ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî:Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33 Тел. 5013525

â ñàëîí êðàñîòû äëÿ îáíîâëåíèÿ ñîáñòâåííîãî ïîðòôîëèî. Áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ: ïðîôåññèîíàëüíûé ìàêèÿæ, ôîòîñåññèÿ, âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêîâ è ñêèäî÷íûõ êàðòî÷åê, ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è àêöèÿõ Òåë: (044) 236-38-05, (093)620-88-58, (068)773-37-28, Тел. (095)4769344

20771102

207341010102

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)1254068 208301010101

СОТРУДНИЦЫ ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Ãèáêèé ãðàôèê, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Тел. (050)4621091

208271060000

207711030101

20771103

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ Ëþáûõ âèäîâ, â ëþáîì ðàéîíå Êèåâà. Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ. 20830101

20444101

99991042

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

(098)323-06-12, (095)602-60-43

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ЦЕНЫ ОТ 60 ГРН В СУТКИ /Õîñòåë "Ïîäîëüñêèé" / Öåíòð ãîðîäà. Äî ñò.ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" âñåãî 500 ìåòðîâ.info@podolskihostel.com, www.podolskihostel.com, (093)511-71-97, (066)446-72-63, Тел. (068)5677833

208221010101

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 0,5-5 òîíí. Тел. (067)6596387 206491020000

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 600-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)6883705

20634102

201141010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138 207931060000

КОЙКОМЕСТО КИЕВ Âñå ðàéîíû Êèåâà, ñóòêè - 50 ãðí., íåäåëÿ - 250 ãðí., ìåñÿö - 800 ãðí. Õîðîøèé ðåìîíò. Áûòîâàÿ òåõíèêà, èíòåðíåò, Wi-fi, ñ âîçìîæíûì òðóäîóñòðîéñòâîì. Тел. (093)2268543 207481010000

ОТ 1000 ГРН В МЕСЯЦ 20823101

Сборка, разборка, доставка, перевозка, ремонт мебели. Заказ мебели (шкафы, тумбочки, кухни, кровати, полки).

Тел. (093)1691084, (095)7299745

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ ст.м."Лыбидс ая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Л ьяновс ая", ст.м."Контра товаяплощадь", ст.м."ТарасаШевчен о".

ÊÎÌÍÀÒÛ:

ст и35-50рн.,неделя220-280рн. месяц750-900рн. Òåë. (095)779-35-62,

(097)540-84-33, (063)960-33-31

20650102

20711101

ВІЗИ ШЕНГЕН

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ

Терміноваре істрація. Ан люванняоридор та продовження.Достава. Допомо а ви отовленні водійсьихправ

Жильеот30рн.\ст и,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастр тра, вблизиосновныхразвязо и станцийметро.Без омиссий. yourhostel.kiev.ua Тел.: (063)794-02-00, (066)406-74-09

(068)104-04-15 20721101

20738101

/Õîñòåë "Ïîäîëüñêèé" / ïðîñòîðíûå íîìåðà, êóõíÿ, ïàðêîâêà, WI-FI, ðåöåïöèÿ 24/ 7 Öåíòð ãîðîäà. Äî ñò.ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" âñåãî 500 ìåòðîâ.info@podolskihostel.com, www.podolskihostel.com, (093)511-71-97, (066)446-72-63, Тел. (068)5677833

20667102

СРОЧНО!

НАРАЩИВАНИЕ

РЕСНИЦ Цена200рн.

208221010103

ОТ 400 ГРН В НЕДЕЛЮ /Õîñòåë "Ïîäîëüñêèé" / Öåíòð ãîðîäà. Äî ñò.ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" âñåãî 500 ìåòðîâ.info@podolskihostel.com, www.podolskihostel.com, (093)511-71-97, (066)446-72-63, Тел. (068)5677833

208221010102

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ".Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)4101517

208051020101

СДАМ КОЙКОМЕСТО Ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü","Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (095)779-35-62, (097)540-84-33, Тел. (063)9603331

Тел.(063)472-86-12 (044)460-79-01 20650101

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ омнат, вартирнедороо. Всянеобходимаямебель,бытовая техни а,ремонт.Развитаинфрастр тра,вблизиосновных развязо истанцийметро. Тел.:(099)266-64-99,

(066)202-10-56 20820101

Сдаются

КОЙКО-МЕСТО, КОМНАТЫ пос точно,длительно,естьвозможностьпарови,стиральнаямашина, wi-fi,идробосы.Все добстваот 50рн.Дв хместныйномер, почасовоипос точноот100рн.

(066)705-47-25 (096)736-85-81 (093)672-52-58 20800101

207111010101

СДАМ КОМНАТЫ Êîìíàòû: ñóòêè 35-50 ãðí., íåäåëÿ 220-280 ãðí., ìåñÿö 750-900 ãðí. Òåë.: (095)779-35-62, (097)540-84-33, Тел. (063)9603331 20627101

20114101

ÐÀÁÎÒÀ

99990514

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


35

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

10 КРАЩИХ І 10 ГІРШИХ СЛІВ ДЛЯ РЕЗЮМЕ

ЯКІ ЖІНОЧІ ПРОФЕСІЇ САМІ ОПЛАЧУВАНІ?

ͳêîëè íå êàæè «í³êîëè», êðàùå íàòÿêíè íà ñâî¿ «äîñÿãíåííÿ». Òàêà ïîðàäà ôàõ³âö³â, ùî ñòîñóºòüñÿ ïîäà÷³ çàÿâ ïðî ïðèéîì íà ðîáîòó. Ôàõ³âö³ ç áþðî ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ïñèõîëîãè ç óí³âåðñèòåòó àíãë³éñüêîãî ãðàôñòâà Õåðòôîðäøèð ñêëàëè ñïèñîê ç 10 ñë³â, ÿê³ ñïðàâëÿþòü íà ïîòåíö³éíîãî ðîáîòîäàâöÿ ìàêñèìàëüíî õîðîøå âðàæåííÿ. ª ùå é ñïèñîê ç 10 íàéìåíø çàñòîñîâíèõ äî ðåçþìå ñë³â, â ÷èñë³ ÿêèõ òàê³ ÿê «íåíàâèä³òè» ³ «í³÷îãî». Êð³ì òîãî, åêñïåðòè ðàäÿòü íå âèìîâëÿòè ñëîâà «ïîìèëêè», çàì³íþþ÷è ¿õ åâôåì³çìàìè íà êøòàëò «ö³íí³ óðîêè». ÑËÎÂÀ ÄËß ÐÅÇÞÌÅ 10 êðàùèõ: àêòèâí³ñòü, ³íäèâ³äóàëüíèé, ñâ³äîöòâî, äîñÿãíåííÿ, íàâè÷êè, äîñâ³ä, ïëàíóâàííÿ, ðîçâèòîê, ó÷àñòü, åôåêò 10 íàéã³ðøèõ : çàâæäè, íåíàâèä³òè, í³êîëè, í³÷îãî, ïîìèëêà, ïàí³êà, ïîãàíî, ïðîáëåìà, ïðîâàë, æàõëèâî... ßêùî âàñ òóðáóº òå, ùî ó âàø³é àíêåò³ ïåðåðàõîâàíî çàíàäòî áàãàòî «ö³ííèõ óðîê³â», òî ïðèñëóõàéòåñÿ äî ïîðàäè àêàäåì³ê³â ç Õåðòôîðäøèðà, ÿê³ êàæóòü: íå âàðòî âæèâàòè òàêèõ ñë³â ÿê « ïàí³êà», «ïðîáëåìà» ³ «æàõëèâèé». Æîäíå ç íèõ íå â çìîç³ ïîçèòèâíî âïëèíóòè íà ðîáîòîäàâöÿ, æîäíå íå ìîæå ï³äêðåñëèòè âàøèõ ö³ííèõ ÿêîñòåé. ßêùî æ âè õî÷åòå âè÷àâèòè ç àíêåòè ÿêíàéá³ëüøå ïîçèòèâó, òî ìàéòå íà óâàç³ : ó ñïèñêó ç ïðèºìíèõ ñë³â, ÿê³ íàäàþòü íàéá³ëüø áëàãîòâîðíèé åôåêò íà ÷èòà÷à ðåçþìå, ïðèñóòí³, íàïðèêëàä, «äîñâ³ä», «ó÷àñòü», «ïëàíóâàííÿ » ³ «ðîçâèòîê». Ðàäíèêè âêàçóþòü, ùî â³ää³ëè êàäð³â ç³øòîâõóþòüñÿ ç âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ á³ëüø-ìåíø ñõîæèõ çàÿâ, à òîìó îñîáëèâó óâàãó çâåðòàþòü íà ìîâó, ÿêîþ âîíè íàïèñàí³, íà òó îáñòàâèíó, ÷è çàëèøຠöÿ ìîâà ïîçèòèâíå àáî íåãàòèâíå âðàæåííÿ. Íàïðèêëàä, çàíàäòî åêñïðåñèâí³ ñëîâà - òàê³ ÿê «í³êîëè» àáî «çàâæäè » - ìîæóòü ç³ãðàòè ïðîòè âàñ : ÷èòàþ÷è âàøó àíêåòó ëþäèíà ïîäóìàº, ùî âè ëþáèòå ïåðåá³ëüøóâàòè, à öå íå äóæå ãàðíà ÿê³ñòü äëÿ ö³ííîãî ïðàö³âíèêà. «Êîæåí ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó êàäð³â âèìóøåíèé îö³íþâàòè ñîòí³, ÿêùî íå òèñÿ÷³ ïåðñîíàëüíèõ çàÿâ, ùî ïîäàþòüñÿ ç íà䳺þ çäîáóâà÷àìè, ³ ïðèéìàþòü ð³øåííÿ íà îñíîâ³ òîãî, ùî, âëàñíå, âîíè âèíîñÿòü ç öèõ ëèñòî÷ê³â ïàïåðó, - ïîÿñíþº Êàðåí Ïàéí, ïñèõîëîã ç Õåðòôîðäøèðñüêîãî óí³âåðñèòåòó. - Òàêèì ÷èíîì, â³ðíèé ï³äá³ð ñë³â ìຠâåëè÷åçíó âàæëèâ³ñòü, ÿêùî âè õî÷åòå, ùîá âàøå ðåçþìå ïîçèòèâíî âèä³ëÿëîñÿ ç ñîòåíü ³íøèõ ».

Ƴíêè ïðàãíóòü çàðîáëÿòè íå ìåíøå ÷îëîâ³ê³â, òîìó îñâîþþòü ð³çí³ ïðîôåñ³¿, â òîìó ÷èñë³ é ò³, ÿê³ á³ëüø çâè÷í³ äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ñèëüíî¿ ñòàò³. Ç'ÿñóºìî, ÿê³ ïîñàäè, çàéìàí³ æ³íêàìè, ìîæóòü ïðèíåñòè ¿ì íàéá³ëüøèé äîõ³ä. Ðîçãëÿíåìî ðåéòèíã, ñêëàäåíèé æóðíàëîì Forbes.

Ƴíêè-äèðåêòîðè îòðèìóþòü íàéá³ëüø³ çàðïëàòè Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø âèñîêîîïëà÷óâàíèõ º ïðîôåñ³ÿ âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð. г÷íà çàðïëàòà òàêîãî ñïåö³àë³ñòà ñòàíîâèòü â Àìåðèö³ áëèçüêî â³ñ³ìäåñÿòè îäí³º¿ òèñÿ÷³ äîëàð³â. ³äñîòîê æ³íîê, ùî çàéìàþòü öþ ïîñàäó - áëèçüêî 25 %. Íàñòóïíà ïðåñòèæíà ïðîôåñ³ÿ çàáåçïå÷óº ð³÷íèé äîõ³ä ó ðîçì³ð³ ñ³ìäåñÿòè øåñòè ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ íà ð³ê - ñò³ëüêè îòðèìóº ôàðìàöåâò. Ó ö³é ïðîôåñ³¿ æ³íîê - áëèçüêî ñîðîêà òðüîõ â³äñîòê³â. Íà òèñÿ÷ó äîëàð³â ìåíøå çà ð³ê îäåðæóþòü àäâîêàòè, äå æ³íîê òðèäöÿòü ñ³ì â³äñîòê³â. ѳìäåñÿò òðè ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³ - ð³÷íèé äîõ³ä ìåíåäæåðà Çà ìàòåð³àëàìè cikavo-znaty.org.ua ³íôîðìàö³éíèõ òà êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì. Öÿ ïðîôåñ³ÿ íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³ çà ïðèáóòêîâ³ñòþ. ×àñòêà ôàõ³âö³â æ³íî÷î¿ ñòàò³ â äàí³é ïðîôåñ³¿ ñòàíîâèòü äâàäöÿòü â³ñ³ì â³äñîòê³â. Ðîçðîáíèê ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà ð³ê çàðîáëÿº ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ äîëàð³â. ³äñîòîê äàì â ïðîôåñ³¿ äîð³âíþº äâàäöÿòè îäíîìó â³äñîòêó. Ƴíêà- ë³êàð îòðèìóº çà ð³ê ø³ñòäåñÿò ³ ÷îòèðè òèñÿ÷³, à äîõ³ä æ³íêè-ïðîãðàì³ñòà - ø³ñòäåñÿò ³ îäíà ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³. Ƴíêà íà ïîñàä³ àíàë³òèê ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ çà ð³ê çàðîáëÿº ø³ñòäåñÿò îäíó òèñÿ÷ó äîëàð³â, ïðè÷îìó â ö³é ïðîôåñ³¿ æ³íîê ïðàêòè÷íî ñò³ëüêè æ, ñê³ëüêè ³ ÷îëîâ³ê³â. Äâ³ îñòàíí³ ïðîôåñ³¿ â äåñÿòö³ íàéá³ëüø îïëà÷óâàíèõ - öå ôàõ³âåöü ç òåî𳿠îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí, ùî çàéìàºòüñÿ ðîçðîáêîþ íîâèõ òåõíîëîã³é ³ ë³êàð - òðóäîòåðàïåâò. ¯õ ð³÷íèé äîõ³ä - ø³ñòäåñÿò òèñÿ÷. ³äîìî, ùî æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè îäí³º¿ ïðîôåñ³¿ çàðîáëÿþòü äàëåêî íå îäíàêîâî. Ó ñåðåäíüîìó æ³íêè îòðèìóþòü íà äâàäöÿòü â³äñîòê³â ìåíøå ÷îëîâ³ê³â â îäí³é ³ ò³é æå ïîñàä³. Çà ìàòåð³àëàìè cikavo-znaty.org.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


36

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

РОБОТА НА ВИПРОБУВАННЯ Ïðàöåâëàøòóâàííÿ çàâæäè òàê ÷è ³íàêøå ïîâ'ÿçàíå ç ñóìí³âàìè: ðîáîòîäàâåöü òóðáóºòüñÿ, ÷è çìîæå íîâèé ñï³âðîá³òíèê âïîðàòèñÿ ç óñ³ìà îáîâ'ÿçêàìè, à ôàõ³âåöü ìó÷èòüñÿ çàïèòàííÿìè: ÿê éîãî ïðèéìå íîâèé êîëåêòèâ ³ ÿêîþ ëþäèíîþ âèÿâèòüñÿ éîãî íà÷àëüíèê? Ùîá ðîçâ³ÿòè âñ³ ñòðàõè, îñòàíí³ì ÷àñîì êîìïàí³¿ âñå ÷àñò³øå çàñòîñîâóþòü ìåòîä âèïðîáíîãî ðîáî÷îãî äíÿ.

Àëå âñå æ ãîëîâíå, ùî ö³êàâèòü ðîáîòîäàâöÿ - öå ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè êàíäèäàòà. "Ìè çâåðòàºìî óâàãó íà òå, ÿê ëþäèíà ñïðàâëÿºòüñÿ ç äîðó÷åíèìè éîìó çàâäàííÿìè, ÿê øâèäêî â³í íàâ÷àºòüñÿ ³ îáðîáëÿº íîâó ³íôîðìàö³þ, - ãîâîðèòü Îëüãà Ìàçóðîâà, êåð³âíèê â³ää³ëó ïåðñîíàëó êîìïàí³¿ . - Êð³ì òîãî, âèïðîáíèé ðîáî÷èé äåíü - öå ãàðíà ìîæëèâ³ñòü ïåðåâ³ðèòè äîñòîâ³ðí³ñòü â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ êàíäèäàòîì â ðåçþìå: ð³âåíü çíàííÿ ìîâè, âîëîä³ííÿ êîìï'þòåðíèìè ïðîãðàìàìè. ßê ïðàâèëî, ñàìå ö³ âì³ííÿ çäîáóâà÷³ ïåðåîö³íþþòü, ñêëàäàþ÷è ñâîº CV. Òàêîæ âèïðîáíèé ðîáî÷èé äåíü ïîêàçóº êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè êàíäèäàòà ³ âì³ííÿ ñïðàâëÿòèñÿ ç³ ñòðåñîâîþ ñèòóàö³ºþ: âèïðîáóâàííÿ â ïîëüîâèõ óìîâàõ - öå çàâæäè ñòðåñ".

ПЕРЕВІРКА НА ЧЕСНІСТЬ

КОГО ВИПРОБОВУЮТЬ?

Ñóòü âèïðîáíîãî ðîáî÷îãî äíÿ âêðàé ïðîñòà: ïðåòåíäåíò íà âàêàíòíå ì³ñöå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ãîäèí (à íà äåÿêèõ ïîçèö³ÿõ ³ ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ äí³â) çàéìàºòüñÿ ðîáîòîþ, ÿêó éîìó ïîòð³áíî ïðîðîáëÿòè íàäàë³. Îáñòàíîâêà ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíà äî áîéîâî¿ - êàíäèäàòó äàþòüñÿ ïîòî÷í³ äîðó÷åííÿ, éîìó äîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî êîíòàêòóâàòè ç êîëåãàìè, à âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â êîíòðîëþºòüñÿ êåð³âíèöòâîì. "Îñòàíí³ì ÷àñîì ïðàêòèêà ïðîâåäåííÿ âèïðîáíîãî ðîáî÷îãî äíÿ íàáóâຠâñå á³ëüøó ³ á³ëüøó ïîïóëÿðí³ñòü, - êàæå Îëüãà Êî÷åðã³íà, êåð³âíèê ïðàêòèêè ðåêðóòèíãîâî¿ êîìïàí³¿. - Âèêîðèñòîâóþòü ¿¿, ÿê ïðàâèëî, êîìïàí³¿ ñåãìåíòó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî â íåâåëèêèõ îðãàí³çàö³ÿõ, äå äóæå áàãàòî ïîáóäîâàíî íà îñîáèñòèõ âçàºìèíàõ, º ñâîÿ íåïîâòîðíà êîðïîðàòèâíà êóëüòóðà ³ àòìîñôåðà, ³ äóæå âàæëèâî çðîçóì³òè, ÷è âïèøåòüñÿ íîâà ëþäèíà â êîìàíäó". Îñòàíí³é ìîìåíò âàæëèâèé äëÿ êîìïàí³¿, â ÿê³é âåëèêà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ îñîáèñòèì ÿêîñòÿì êàíäèäàòà. Íàïðèêëàä, ÿêùî îñíîâíèé ðåçóëüòàò ðîáîòè äîñÿãàºòüñÿ çà ðàõóíîê êîìàíäíèõ çóñèëü, ³ âàæëèâî, ùîá âñ³ ÷ëåíè êîëåêòèâó ï³äõîäèëè îäèí îäíîìó â ïñèõîëîã³÷íîìó ïëàí³. ²íàêøå íîâèé ñï³âðîá³òíèê, íàâ³òü áóäó÷è õîðîøèì ôàõ³âöåì, ìîæå íåãàòèâíî âïëèâàòè íà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ âñ³º¿ êîìàíäè.

ßê âæå áóëî çàçíà÷åíî ðàí³øå, ìåòîä âèïðîáíîãî ðîáî÷îãî äíÿ çàñòîñîâóºòüñÿ â îñíîâíîìó â ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ êîìïàí³ÿõ, ïðîòå Îëüãà Ìàçóðîâà âïåâíåíà, ùî öÿ ïðàêòèêà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü ³ äëÿ âåëèêîãî á³çíåñó. Íàéãîëîâí³øå - íåîáõ³äíî çðîçóì³òè, äëÿ ÿêèõ ïîçèö³é éîãî âèêîðèñòîâóâàòè. "Ó íàø³é êîìïàí³¿ ìåòîä âèïðîáíîãî ðîáî÷îãî äíÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè ï³äáîð³ ïåðñîíàëó íà ðåñåïøí, - ãîâîðèòü åêñïåðò. - Êàíäèäàò, ÿêîãî ìè çàïðîñèëè ñïðîáóâàòè ñåáå íà ö³é ïîñàä³, çìîæå ïîòðåíóâàòèñÿ ó âèêîíàíí³ á³ëüøîñò³ çàâäàíü, ç ÿêèìè â³í ç³òêíåòüñÿ ï³ä ÷àñ ðåàëüíî¿ ðîáîòè. Âèïðîáíèé äåíü ÿê ìåòîä âèáîðó êàíäèäàòà ï³äõîäèòü äëÿ ïîøóêó ñï³âðîá³òíèê³â ç "íåñêëàäíèì" íàáîðîì îáîâ'ÿçê³â, ³ ïðè öüîìó ïðàöþþòü â áåçïå÷íèõ óìîâàõ, òàê ÿê ç ïîçèö³¿ çàêîíîäàâñòâà ìè íå ìîæåìî äîïóñòèòè äî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ëþäèíó, ùî íå ïðîéøëà ³íñòðóêòàæ ³ íàâ÷àííÿ". Êð³ì òîãî, â³ä ïîçèö³¿, íà ÿêó ïðåòåíäóº "ïðîáíèé" ñï³âðîá³òíèê, ÿê ïðàâèëî, çàëåæàòü òåðì³íè çíàéîìñòâà ç êîìïàí³ºþ. Çà ñëîâàìè Îëüãè Ìàçóðîâî¿, íàïðèêëàä, äëÿ òîãî ùîá çðîçóì³òè, ÷è ï³äõîäèòü ïðåòåíäåíò íà ïîñàäó ñï³âðîá³òíèêà íà ðåñåïøí, çâè÷àéíî ïîòð³áíî íå á³ëüøå 2-3 ãîäèí. ßêùî æ âàêàíñ³ÿ ïåðåäáà÷ຠñåðéîçíó êîìàíäíó ðîáîòó, òî âèïðîáíèé ðîáî÷èé äåíü ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ê³ëüêà. "Òàêå ìîæëèâî, ÿêùî, íàïðèêëàä, ðîçãëÿäàºòüñÿ êàíäèäàò íà âàêàíñ³þ àñèñòåíòà, ÿêà ïåðåäáà÷ຠïðîåêòíó ðîáîòó ç äåê³ëüêîìà êîíñóëüòàíòàìè, - êîìåíòóº Îëüãà Êî÷åðã³íà. - Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ âèïðîáíèõ

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


37

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

äí³â ìîæíà âèçíà÷èòè, ç êèì ç ó÷àñíèê³â êîìàíäè â³äáóäåòüñÿ îñíîâí³ ïîìèëêè ³ íåäîë³êè â ðîáîò³. Áåçóìîâíî, ö³ çíàííÿ äîïîìîæóòü åìîö³éíèé çá³ã ³, â³äïîâ³äíî, â ðîáîò³ ç ÿêèì ñàìå ñï³âðîá³òíèêîì êàíäèäàòó óíèêíóòè ïîìèëîê ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³ â ³íøó êîìïàí³þ íà àíàëîã³÷íó ïîñàäó". íîâà ëþäèíà áóäå íàéá³ëüø åôåêòèâíà".

ПРО БЕЗКОШТОВНИЙ СИР

У ЧУЖИЙ МОНАСТИР - З ПОСМІШКОЮ

Çäàâàëîñÿ á, âèïðîáíèé ðîáî÷èé äåíü - ð³÷ âèã³äíà ÿê äëÿ ðîáîòîäàâöÿ, òàê ³ äëÿ ïðåòåíäåíòà. Ïåðøèé îö³íþº ðåàëüí³ íàâè÷êè êàíäèäàòà, éîãî ïñèõîëîã³÷íó ñóì³ñí³ñòü ç êîëåêòèâîì, à äðóãèé çíàéîìèòüñÿ ç ìàéáóòí³ì ôðîíòîì ðîá³ò, ïðèäèâëÿºòüñÿ äî ìàéáóòí³õ êîëåã òà óìîâ ïðàö³. Àëå ³ â öüîìó âèïàäêó çíàõîäÿòüñÿ ñêåïòèêè, ÿê³ ââàæàþòü, ùî âèïðîáíèé ðîáî÷èé äåíü - öå ëèøå áàæàííÿ íå÷èñòèõ íà ðóêó ðîáîòîäàâö³â îòðèìàòè áåçêîøòîâíó ðîáî÷ó ñèëó. "ß íå ïîä³ëÿþ òàêèõ ïîáîþâàíü êàíäèäàò³â, - êàæå Îëüãà Êî÷åðã³íà . - Îáãðóíòîâàíèõ ïðè÷èí äëÿ íåäîâ³ðè äî êîìïàí³¿ íåìàº: ïî-ïåðøå, í³õòî íå ïðèâëàñíèòü ñîá³ âàøó ³íòåëåêòóàëüíó âëàñí³ñòü ³ ïðîôåñ³éí³ íàïðàöþâàííÿ, òàê ÿê âè ïðîñòî íå âñòèãíåòå ïðèâíåñòè í³÷îãî ³ñòîòíîãî â ðîáîòó êîìïàí³¿ çà òàêèé êîðîòêèé òåðì³í. À, ïî-äðóãå, àðãóìåíòè ç ïðèâîäó îïëàòè âèïðîáíîãî ðîáî÷îãî äíÿ âèãëÿäàþòü íåïåðåêîíëèâèìè: ñê³ëüêè íîâîìó ñï³âðîá³òíèêîâ³ íå äîïëàòÿòü çà 3 ðîáî÷èõ äí³? Ìåí³ çäàºòüñÿ, ö³ öèôðè íå ìîæíà ïîð³âíþâàòè ç òèì äîñâ³äîì, ÿêèé ìîæíà ïðèäáàòè çà âèïðîáíèé äåíü, òàê ÿê â³í äîïîìîæå çðîçóì³òè - "âàøà" öå êîìïàí³ÿ ÷è í³. Öå îäíîçíà÷íî á³ëüø ö³ííå, í³æ ìàòåð³àëüíà êîìïåíñàö³ÿ". Íàâ³òü ó òîìó âèïàäêó ÿêùî çäîáóâà÷ ï³ä ÷àñ âèïðîáíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ïîêàçàâ ñåáå íå ç êðàùîãî áîêó, ³ éîìó â³äìîâèëè ó ïðàöåâëàøòóâàíí³, äîñâ³ä, îòðèìàíèé â äàí³é êîìïàí³¿, éîìó îáîâ'ÿçêîâî ñòàíå â íàãîä³ â ìàéáóòíüîìó. "ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ âèïðîáíîãî äíÿ êàíäèäàò çàâæäè ìîæå îòðèìàòè çâîðîòí³é çâ'ÿçîê â³ä êåð³âíèêà àáî HR-ôàõ³âöÿ, - ãîâîðèòü Îëüãà Ìàçóðîâà . - Ñï³âðîá³òíèêè êîìïàí³¿ äàäóòü îö³íêó ä³ÿì çäîáóâà÷à, ç³ñòàâëÿòü ¿õ ç ïîáàæàííÿìè êîìïàí³¿ ³ âêàæóòü íà

Äàëåêî íå äëÿ âñ³õ ôàõ³âö³â âèïðîáíèé ðîáî÷èé äåíü º ïðîñòîþ ñïðàâîþ, àäæå íå çîâñ³ì çðîçóì³ëî, ÿê ñë³ä ïîâîäèòèñÿ: ÿê íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ àáî ÿê íà åêñêóðñ³¿. Ç îäíîãî áîêó, íåîáõ³äíî çàðåêîìåíäóâàòè ñåáå ÿê õîðîøîãî â³äïîâ³äàëüíîãî ïðàö³âíèêà, à ç ³íøîãî - òðîõè êðàùå ä³çíàòèñÿ êîëåêòèâ, ç ÿêèì íàëåæèòü ïðàöþâàòè, îçíàéîìèòèñÿ ç âíóòð³øí³ìè ïîðÿäêàìè êîìïàí³¿ - çàãàëîì, âèçíà÷èòèñÿ, ïîäîáàºòüñÿ òóò ïðàöþâàòè ÷è í³ . Íà äóìêó åêñïåðò³â, ïîòð³áíî âñòèãíóòè çðîáèòè ³ òå, ³ ³íøå. "Íå ñîðîìòåñÿ çàäàâàòè êîëåãàì ïèòàííÿ ïðî ðîáîòó - òàê âè ä³çíàºòåñÿ, ÷èì "äèõàº" êîìïàí³ÿ, ³ ïîêàæåòå ñâîþ çàö³êàâëåí³ñòü, - ðàäèòü Îëüãà Ìàçóðîâà . - Âåä³òü ñåáå íåâèìóøåíî: ïîñì³õàéòåñÿ, áóäüòå ïðèâ³òí³ - òàêà ïîâåä³íêà âèêëèêຠñõâàëåííÿ â áóäü-ÿêîìó êîëåêòèâ³ . Êð³ì òîãî, çâåðí³òü óâàãó íà ñòèëü â îäÿç³ - êðàùå, ÿêùî â³í áóäå ä³ëîâèì". Íå âàðòî çàáóâàòè ³ ïðî ðîáîòó - ïàì'ÿòàéòå, ùî íå ò³ëüêè âè îö³íþºòå êîìïàí³þ, àëå ³ êîìïàí³ÿ îö³íþº âàñ . Òîìó óâàæíî ñòàâòåñÿ äî âñ³õ äîðó÷åíü êåð³âíèöòâà ³ íàìàãàéòåñÿ ¿õ âèêîíàòè ìàêñèìàëüíî øâèäêî ³ ÿê³ñíî. "Íå á³éòåñÿ ïåðåðîáèòè! - Ðàäèòü Îëüãà Êî÷åðã³íà . - Ðîáîòîäàâöÿ çàâæäè ïðèâåðòຠâ êàíäèäàòîâ³ çàö³êàâëåí³ñòü ó ïðàö³ ". Àëå é àêòèâíî ðâàòèñÿ ó á³é ï³ä ÷àñ âèïðîáíîãî ðîáî÷îãî äíÿ åêñïåðò òåæ íå ðàäèòü: ëþäèíà, ÿêà áóêâàëüíî ç ïîðîãà çàâàëþº âñ³õ ïîðàäàìè ç ìîäåðí³çàö³¿ ðîáîòè êîìïàí³¿, íàâðÿä ÷è áóäå ñïðèéíÿòèé àäåêâàòíî. Âñå æ ïðèêàçêà "dz ñâî¿ì ñòàòóòîì ó ÷óæèé ìîíàñòèð íå õîäÿòü" ç'ÿâèëàñÿ íå äàðìà. Çà ìàòåð³àëàìè Îëåêñ³ÿ ʳíäÿëîâà Rabota.ru

ДЛЯ ЯКИХ ПРОФЕСІЙ ПОТРІБНА АНГЛІЙСЬКА МОВА? Ó ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ îñâ³÷åíà ëþäèíà îáîâ’ÿçêîâî âîëîä³ëà ëàòèíîþ, äâîðÿíè â³ëüíî ñï³ëêóâàëèñÿ ôðàíöóçüêîþ. Ñüîãîäí³ âàæêî çíàéòè ïðîôåñ³þ, â ÿê³é íå áóëî ïîòð³áíî çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ×îìó?

НАЙПОШИРЕНІШІ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ПРОФЕСІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Âñ³ ïåðåðàõîâàí³ âèùå ïðîôåñ³¿ ìîæíà Ïåðøå, ùî ñïàäຠíà äóìêó, öå - ïåðåêëàäà÷, íà äðóãîìó ì³ñö³ äèïëîìàò, ÿêîìó "çà ïîñàäîþ" ïîòð³áíî âîëîä³òè íå ò³ëüêè àíãë³éñüêîþ, à é ³íøèìè ³íîçåìíèìè ìîâàìè äëÿ â³ëüíîãî ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ïîòð³áíî çíàííÿ ìîâè ³ â³ä ïðîãðàì³ñòà, àäæå ìàéæå âñ³ ïåðåäîâ³ òåõíîëî㳿, íà æàëü, ïîêè ùå ñòâîðþþòüñÿ íà çàõîä³. Íå îá³éòèñÿ áåç ìîâè êðà¿í Òóìàííîãî Àëüá³îíó ³ âåá-äèçàéíåðó, ³ SMM -ìåíåäæåðó, ³íòåðíåò-ìàðêåòîëîãó. Íå ìåíø âàæëèâî âîëîä³òè àíãë³éñüêîþ ìîâîþ â÷åíîìó ³ æóðíàë³ñòó, þðèñòó ³ ìåíåäæåðó, ëüîò÷èêó ³ á³çíåñìåíîâ³, âî䳺Ⳡòàêñ³ òà ñòþàðäåñ³ ì³æíàðîäíèõ ðåéñ³â. Àíãë³éñüêà ïîòð³áíà ìóçèêàíòàì ³ àðòèñòàì, ãðèìåðàì ³ ñòèë³ñòàì, êîñòþìåðàì ³ õóäîæíèêàì. Âñ³ì, ÷è¿ ïðîôåñ³éí³ àìá³ö³¿ òÿãíóòüñÿ çà ìåæ³ îäí³º¿ êðà¿íè.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

â³äíåñòè äî êëàñó "ïðåñòèæíèõ", à ÿêùî ôàõ³âåöü ùå é â³ëüíî ãîâîðèòü àíãë³éñüêîþ, òî éîãî âïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ ñèëàõ ò³ëüêè âèãðàº. ßêùî âè ïðàãíåòå ïðàöþâàòè àáî ñòàæóâàòèñÿ çà êîðäîíîì, òî âè, áåçñóìí³âíî, áóäåòå øóêàòè òàê³ ïðîôåñ³¿, ÿê³ çàòðåáóâàí³ ó âñ³õ êðà¿íàõ, ³ ÿê³ äîáðå îïëà÷óþòüñÿ. Âðàõîâóþ÷è Âàøå âîëîä³ííÿ ð³äíîþ ìîâîþ, òà, ï³äó÷èâøè àíãë³éñüêó, âè ëåãêî çíàéäåòå ì³ñöå ãóâåðíåðà ³ àäì³í³ñòðàòîðà ãîòåëþ, åêñêóðñîâîäà ³ òàêñèñòà, ÷ëåíà åê³ïàæó íà êðó¿çíîìó ñóäí³ àáî òóðàãåíòà. Ñë³ä òàêîæ ïðèäèâèòèñÿ äî áóäü-ÿêèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïåðåêëàäîì - óñíîãî òà ïèñüìîâîãî ïåðåêëàäà÷à, òåõí³÷íîãî òà ë³òåðàòóðíîãî, ïîñë³äîâíîãî ³ ñèíõðîííîãî. À ùå º áåçë³÷ ³íøèõ ïðîôåñ³é, äëÿ ÿêèõ òåæ ìîæå çíàäîáèòèñÿ íåïîãàíå çíàííÿ ìîâè.

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ³ñíóº â³äíîñíî íîâèé âèä ðîáîòè - â³ääàëåíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ àáî ôð³-ëàíñ. Ö³ ïðîôåñ³îíàëè ïðàöþþòü óäîìà, çà âëàñíèì êîìï'þòåðîì. Ñåðåä íèõ - ïðîãðàì³ñòè ³ SEO - îïòèì³çàòîðè, âåá- ìàéñòðè ³ âåáäèçàéíåðè, êîï³ðàéòåðè ³ ðîçðîáíèêè êîìï'þòåðíèõ ³ãîð, õóäîæíèêè-àí³ìàòîðè ³ ìåíåäæåðè ìàðêåòèíãó â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. Ö³ ñïåö³àëüíîñò³ ñüîãîäí³ êîðèñòóþòüñÿ âåëè÷åçíèì ïîïèòîì ³ äîáðå îïëà÷óþòüñÿ. Àëå äëÿ òîãî, ùîá íèìè âîëîä³òè âàì áóäå ïîòð³áíå íåïîãàíå çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè, àäæå ìîâà êîìï'þòåðà - àíãë³éñüêà. Çà ìàòåð³àëàìè www.rfcmd.com

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


38

ÄÎDzËËß

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО СПОРТ Ç 51 ìàò÷³â, ïðîâåäåíèõ Ìàéêîì Òàéñî- íà Îë³ìï³àä³ 1920 ðîêó â Øâåö³¿. Òîä³ éîìó íîì íà ïðîôåñ³éíîìó ðèíãó, 21 â³í çàê³í÷èâ áóëî 72 ðîêè íîêàóòîì ó ïåðøîìó ðàóíä³ ( 40,8 %). Ó øàõîâ³é ïàðò³¿, ùî ïðîäîâæóºòüñÿ 40 Ñê³ëüêè øàõîâèõ êîíåé ìîæíà ðîçì³ñòè- õîä³â, ìîæëèâ³ 1,5 íà 10 â 128 -é ñòåïåí³ òè íà øàõ³âíèö³ òàê, ùîá âîíè íå ïåðåáóâàëè âàð³àíò³â ðîçâèòêó ãðè. Öå ïåðåâèùóº ê³ëüê³ñòü àòîì³â ó êîñì³÷íîìó ïðîñòîð³ ï³ä áîºì îäèí ó îäíîãî? ³äïîâ³äü: 32.

ñòàâ ïåðøèì ðàäÿíñüêèì áàñêåòáîë³ñòîì, ùî ï³äïèñàâ êîíòðàêò íà 3 ðîêè ç êëóáîì ÍÁÀ ( "Golden State Warriors"). Ïðàâèëà ê³ííèõ ñêà÷îê ñâ³ä÷àòü, ùî äîâæèíà ³ìåí³ á³ãîâîãî êîíÿ íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè â³ñ³ìíàäöÿòè áóêâ. Çàíàäòî äîâã³ ³ìåíà îáòÿæëèâ³ äëÿ çàïèñó.

Ó 1936 ðîö³ íà â³äêðèòò³ îäíîãî ç òóðí³ð³â Ó ôóòáîëüí³é ïåðøîñò³ äåðæàâè Âàòèêàí Ó ñòàòóò³ îäíîãî àâñòðàë³éñüêîãî ãîëüôãðàþòü òàê³ êîìàíäè ÿê " Òåëåïîøòà ", " ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó ïîëÿê Àëåêñ Åíðë³õ ³ Ãâàðä³éö³ ", "Áàíê", "Á³áë³îòåêà", " Çá³ðíà ðóìóí Ïàíåò Ôàðêàø ðîç³ãðóâàëè îäèí ì'ÿ÷ êëóáó çàïèñàíî, ùî ÿêùî ì'ÿ÷ ïîòðàïèòü â êåíãóðó, òî íàëåæèòü ãðàòè äàë³, íåíà÷åáïðîòÿãîì 2 ãîäèí 12 õâèëèí ìóçå¿â". òî í³÷îãî íå ñòàëîñÿ. Á³ëÿ âõîäó íà öåíòðàëüíèé êîðò Ó¿ìáϳä ÷àñ îë³ìï³àäè 1896 ðîêó â ñêëàä Õåðë³íã - öå ³ðëàíäñüêèé òðàâ'ÿíèé õîêåé ã³ìíàñòèêè âõîäèëè: ñòðèáêè â äîâæèíó, ëäîíà íàïèñàí³ ðÿäêè Ð. ʳïë³íãà : "... ² ÿêùî ñòðèáêè ç æåðäèíîþ, ëàç³ííÿ ïî êàíàòó, çóñòð³íåøñÿ ç Òð³óìôîì ³ íåùàñòÿì, çó쳺ø Äîâæèíà á³ëüÿðäíîãî êèÿ - 142,5 ñàíòèïîñòàâèòèñÿ äî îáìàí³â îäíàêîâî ... " øòîâõàííÿ ÿäðà òà ³í. ìåòðè Ñêëàä çá³ðíî¿ ÑØÀ (!) Íà XXX øàõîâ³é Ñàìà ïîâ³ëüíà øâèäê³ñòü â ñïîðò³ áóëà Øàøêè ñòàð³ø³ çà øàõè. çàðåºñòðîâàíà 12 ñåðïíÿ 1889 - 1,35 êì/÷. îë³ìï³àä³ â Ìàí³ë³ : ²ðèíà Ëåâ³ò³íà, Îëåíà Öèì âèäîì ñïîðòó áóëî ïåðåòÿãóâàííÿ êà- Àõìèëîâñüêàÿ, Àííà Àõøàðóìîâà, Åñô³ð Ôóòáîëüíèé ñòàä³îí Óåìáë³ â Àíã볿 Åïøòåéí. Òðåíåð - Îëåêñàíäð ²âàíîâ. íàòà ñòâîðåíèé ò³ëüêè äëÿ ³ãîð, òðåíóâàííÿ íà íüîìó çàáîðîíåí³ Ó ñóòè÷ö³ ñóìî¿ñò³â ïåðåìàãຠòîé, õòî Çã³äíî äîñë³äæåííÿì, ùî ïðîâîäÿòüñÿ Detroit Free Press, 68 â³äñîòê³â ïðîôåñ³éíèõ çìóñèòü ñóïðîòèâíèêà òîðêíóòèñÿ ï³äëîãè Á³ëüÿðä çàéìຠâ ÑØÀ ñüîìå ì³ñöå ñåõîêå¿ñò³â âòðàòèëè íà ëüîäó õî÷à á ïî îäíîìó áóäü-ÿêîþ ÷àñòèíîþ ò³ëà - êîë³íîì, ðóêîþ, ðåä âñ³õ âèä³â ñïîðòó çà ïîøèðåí³ñòþ. ãîëîâîþ... àáî çìóñèòü éîãî âèéòè çà ìåæ³ çóáó ϳñëÿ óäàðó ïðîôåñ³éíîãî âîëëåéáîë³ñòà, ðèíãó Ïåðøèì â ³ñòî𳿠îë³ìï³éñüêèì ÷åìï³ì'ÿ÷ ìîæå ëåò³òè ç³ øâèäê³ñòþ äî 130 êì/ãîä. Ô³íàëüíà ãðà ×åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòîíîì ó 776 ð. äî í.å. ñòàâ ÿêèéñü êóõàð ç Åë³äè 170 000 000 000 000 000 000 000 000 áîëó 1976 áóëà ñîòîþ ãðîþ Ôðàíöà Áåê³ííà ³ì'ÿ Êîðåá. øëÿõ³â äëÿ ãðè â ïåðøèõ äåñÿòè õîäàõ ó áàóåðà çà êîìàíäó ÔÐÍ Íàéäîâøà çàô³êñîâàíà ïàðò³ÿ â ãðó øàõàõ. Ñåðåä ÷åìï³îí³â ó âñ³õ âèäàõ ñïîðòó, â³ê "Ìîíîïîë³ÿ " òðèâàëà 1680 ãîäèí ( á³ëüøå Ñåðåäí³é â³ê æ³íîê, ùî áåðóòü ó÷àñòü â ÷åìï³îí³â ç á³ëüÿðäó íàéá³ëüøèé - â ñåðåä70 äí³â). ë³òí³õ îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ - 20 ðîê³â íüîìó 35,6 ðîê³â Ôóòáîëüíèé ì'ÿ÷ ñêëàäàºòüñÿ ç 32 ïàíåÓ õîêå¿ ç øàéáîþ º äâ³ âîðîòàðñüêèõ Âïåðøå õîêåéíà âîðîòàðñüêà ìàñêà áóëà ëüîê - 12 ÷îðíèõ ï'ÿòèêóòíèê³â ³ 20 á³ëèõ çàñòîñîâàíà â 1936 ðîö³ â Áåðë³í³ ÿïîíñüêèì øêîëè - "áàòåðôëÿé " ³ "ñòåíä-àï ". øåñòèêóòíèê³â âîðîòàðåì Òàíàêè Õî³ìîé Øàõîâèé òåðì³í " ãàìá³ò" ïîõîäèòü â³ä Áðèòàíñüêà á³ãîâèé ê³íü " Ãóìîðèñò ", ³òàë³éñüêîãî âèðàçó " dare il gambetto " - " ùî âèãðàâ íå îäèí ïðèç íà äåðá³ 20-õ ðîê³â, ñòàâèòè ï³äí³æêó ". âèÿâëÿºòüñÿ, âçàãàë³ íå ïîâèííà áóëà á³ãàòè. ³äðàçó ï³ñëÿ óäàðó øâèäê³ñòü ì'ÿ÷à äëÿ Ðîçêðèòòÿ, ïðîâåäåíå ï³ñëÿ ¿¿ ñìåðò³ ïîêàãîëüôó ñêëàäຠ270 êì/ãîä. çàëî, ùî ó íå¿ áóëà ò³ëüêè îäíà ëåãåíÿ. Ó 1900-1920 ðð. ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòó Ó ñåçîí³ 1979-80 ðîê³â ó â³ö³ 19 ðîê³â áóëî îë³ìï³éñüêèì âèäîì ñïîðòó. Óåéí Ãðåòöê³ ñòàâ íàéìîëîäøèì õîêå¿ñòîì Àìåðèêàíö³ âèòðà÷àþòü áëèçüêî â ³ñòî𳿠ÍÕË, ùî íàáðàâ 50 àáî á³ëüøå ãîë³â ³ 100 àáî á³ëüøå î÷îê çà ñåçîí ³ íàéìîëîäøèì 1500000000 ãîäèí íà ð³ê íà ãðó â òåòð³ñ ãðàâöåì, âèçíàíèì " Íàéêîðèñí³øèì ãðàâöåì Ñïîðòèâíèé òåðì³í õåò-òð³ê ñòàâñÿ â³ä ë³ãè". çâè÷àþ ó ãð³ â êðèêåò. ßêùî ãðàâöåâ³ âäàÓ ÷åðâí³ 1963 ðîêó â Áðèòàí³¿, ì'ÿ÷, âàëîñÿ òðè ðàçè óñï³øíî âêèíóòè ì'ÿ÷, òî éîãî íàãîðîäæóâàëè íîâåíüêèì êàïåëþõîì ïîñëàíèé ç ïîäà÷³ àíãë³éñüêèì òåí³ñèñòîì Ìàéêëîì Ñàíãñòåðîì ëåò³â ç³ øâèäê³ñòþ (àíãë. êàïåëþõ - õàò ). ìàéæå 248 êì/ãîä. Öå áóëà íàéïîòóæí³øà Âñóïåðå÷ â³äîì³é ïîìèëö³, â äçþäî íå ïîäà÷à, êîëè-íåáóäü çàô³êñîâàíà ó ñâ³òîâîìó 10, à 12 äàí³â. Ïðàâäà, îäèíàäöÿòîãî äàíà òåí³ñ³. íå óäîñòî¿âñÿ æîäåí ÷îëîâ³ê, à äâàíàäöÿòèé Ðàí³øå êàðòêîâà ìàñòü ï³êè íàçèâàëàñÿ áóâ ïðèñóäæåíèé ò³ëüêè îäí³é ëþäèí³ ëîïàòàìè, êâî÷êàìè ³ âèíàìè; ìàñòü ÷åðâè çàñíîâíèêó äçþäî Äõèãàðî Êàíî - êîïèòàìè; ìàñòü áóáîí - áîòÿìè ³ äçâ³íêàìè, Íàéá³ëüø ë³òí³ì ÷îëîâ³êîì, ùî çàâîþâàâ à õðåñòè - Æëóäîâ Îë³ìï³éñüêó ìåäàëü, áóâ Îñêàð Ñâàí, ùî 24 ÷åðâíÿ 1989 Øàðóíàñ Ìàð÷þëåí³ñ çàéíÿâ äðóãå ì³ñöå â çìàãàííÿõ ç³ ñòð³ëüáè

ÄÎDzËËß

Ñóìà ÷èñåë íà ïðîòèëåæíèõ ñòîðîíàõ ãðàëüíî¿ ê³ñòêè çàâæäè äîð³âíþº 7. Äî 1850 ðîêó ì'ÿ÷èêè äëÿ ãîëüôó âèãîòîâëÿëèñÿ ç³ øê³ðè òà íàáèâàëèñÿ ï³ð'ÿì Ìàñà ì'ÿ÷èêà äëÿ ãðè â íàñò³ëüíèé òåí³ñ - 2,5 ãðàìè. Íàéøâèäøèé ãîë â ÍÕË áóâ çàáèòèé âæå íà òðåò³é ñåêóíä³ ãðè Ò³ëüêè äâ³ êðà¿íè â ñâ³ò³ áðàëè ó÷àñòü ó âñ³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ. Äëÿ âèð³øåííÿ ãîëîâîëîìêè " Êóáèêà Ðóá³êà " ïîòð³áíî â ñåðåäíüîìó â³ä 48 äî 100 ïîâîðîò³â ×èñëî ìîæëèâèõ êîìá³íàö³é ïåðøèõ ÷îòèðüîõ õîä³â ó øàõàõ îäíî +318979564000. Áðàçèë³ÿ - ºäèíà êðà¿íà, ùî áðàëà ó÷àñòü ó âñ³õ ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó ç ôóòáîëó. Àìåðèêàíö³ âèòðà÷àþòü ùîð³÷íî áëèçüêî 630 ì³ëüéîí³â äîëàð³â íà ì'ÿ÷èêè äëÿ ãîëüôó. Çà ìàòåð³àëàìè cikavo-znaty.org.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.


39

ÄÎDzËËß

Ðåïåðòóàð í à ÷åðâåíü 2014 ð. ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 09.06 – 12.06.2014 ð.

10 «ÌÀÉÍ ÊÀÌÏÔ, ÈËÈ ÍÎÑÊÈ Â ÊÎÔÅÉÍÈÊÅ» 11 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» 12 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?» 13 «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» 13 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÈÍÀ… ÈËÈ 70 ÎÁÎÐÎÒλ 14 «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ ÐÀÑÑËÀÁËßÉÒÅÑÜ!..» 15 «ÌÎÐÅ…ÍÎ×Ü…ÑÂÅ×È…» 15 «ÊÎÐÑÈÊÀÍÊÀ»

11.10 12.40 13.15 15.10 17.15 19.10 21.15

«ÍÀ ÌÅƲ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ «ËÞÄÈ ²ÊÑ: ÄͲ ÌÈÍÓËÎÃÎ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ «ÃÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀÏÅØÒ» «ÍÀ ÌÅƲ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ «ÃÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀÏÅØÒ» «ÍÀ ÌÅƲ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ «ÍÀ ÌÅƲ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ

ʳíîòåàòð

«Ëåéïö³ã» «×ÀÊËÓÍÊÀ» «ËÞÄÈ ²ÊÑ: ÄͲ ÌÈÍÓËÎÃÎ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ «ÊÎÌÀØÊÈ. ÏÐÈÃÎÄÈ Â ÄÎËÈͲ ÌÓÐÀØÎÊ»

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

«ÃÎÄDzËËÀ» «ÃÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀÏÅØÒ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ 12.06. – 15.06.2014 ð..

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 09.06 - 11.06.2014 ð.

«ÊÓÕÀÐ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» «ÏÐÈÍÖÅÑÀ ÌÎÍÀÊλ «ßÊ ÏÐÈÂ×ÈÒÈ ÄÐÀÊÎÍÀ - 2» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

10.20 13.50 11.50 17.30 15.20 19.30 21.40

ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË «ÊÎÌÀØÊÈ. ÏÐÈÃÎÄÈ Â ÄÎËÈͲ ÌÓÐÀÕ» 3D «×ÀÊËÓÍÊÀ» 2D «ÍÀ ÌÅƲ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ 2D

«ËÞÄÈ ²ÊÑ: ÄͲ ÌÈÍÓËÎÃÎ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ 3D ÌÀËÈÉ ÇÀË 10.00 «×ÀÊËÓÍÊÀ» 2D 20.00 11.50 «ËÞÄÈ ²ÊÑ: ÄͲ ÌÈÍÓËÎÃÎ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ 3D 14.10 «ÍÀ ÌÅƲ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ 2D 18.00 16.10 «ÑÓѲÄÈ» 2D 21.50

99992038

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 9 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÄÎDzËËß ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", № 23 (2014 г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев