Page 1

18912022

17842170

23942003

18912020

20222050

18912021


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

17842169

19442004

22862013

24332001

17302008

20712004

2

22742026

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 20 (849)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.8 ñò.11

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 20 (849) 19 òðàâíÿ 2014 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже17роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.12

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.13

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.14

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.15

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.15

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.15

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.16

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.17

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.17

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.17

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.19

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.23

ñò.15

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.15

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.23

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.15

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.23

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.15

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.23

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.25

ñò.27

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.28

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.29

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.29

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.29

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.31 ñò.31 ñò.31

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.31

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.32

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÑʲËÜÊÈ ² ÄÅ ÌÎÆÍÀ ÇÀÐÎÁÈÒÈ Ö²ª¯ ÂÅÑÍÈ ² Â˲ÒÊÓ • ̲ËÜÎÍ Ç ÍÓËß. ²ÑÒÎÐ²ß ÓÑϲÕÓ • ÏÎËÞÂÀÍÍß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÒÐÀÂÅÍÜ

ñòîð. 4 ñòîð. 34 ñòîð. 36 ñòîð. 36 ñòîð. 37

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÂÈÁÅвÒÜпроÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ 4533490, ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ Оголошення наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533491

ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÂÀØ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

А автоелетри ....... 8,24,27,29,30,31 авторанівни ....................... 27,33 автомийни ................................ 8 автослюсар ........ 24,27,29,30,31,33 аентстраховий ............... 27,31,41 ареатни ............................ 27,32 ароном .................................... 13 адміністратор ......... 10,12,24,25,26 асистентерівниа ................. 8,15

Б бармен ............................ 24,25,26 бдівельни .............................. 34 брильни .......................... 8,29,33 бхалтер ........................ 16,24,25 білетер ........................ 12,39,41,42

В вантажни . 10,12,19,21,23,33,39,42 виладач ................................... 18 вихователь ................................ 18 водій .......... 8,11,12,18,19,24,27,29 водій ...................... 30,31,32,34,41

стр. застпни ............................. 12,14 збиральни ........................... 12,34 зварни .................. 30,31,32,33,34

К асир ..... 8,10,16,20,21,22,23,25,40 асирторовельноозал .......... 20 ерючий ................................... 12 ерівни ...................... 12,13,24,32 оваль .................................. 32,33 омплетвальни ............ 12,23,40 омірни ...................... 12,19,21,24 ондитер ..................... 23,24,25,26 онстртор .......................... 17,32 онсльтант .......................... 13,22 ошторисни ........................ 14,34 ранівни .............................. 31,33 р’єр .............. 9,23,25,31,40,42,43 хар .................. 10,21,24,25,26,27 іномехані ........................... 13,39

Л ліар ......................................... 18 ліар-стоматоло ....................... 18

Г

М

ардеробни ........................... 8,39 вернанта .......................... 17,18 ідравли .............................. 30,32 іпсоартонни ..................... 12,33

майстер ................................ 31,34 маетни ................................ 9,32 маляр ................................... 12,33 марвальни ............................. 9 масажиста .......................... 42,44 машиніст ............... 8,9,29,31,32,40

Д двірни .......................... 8,11,21,39 диретор .............................. 12,13 диспетчер ..... 10,11,15,16,29,30,31 долядальниця ...................... 17,18 домоосподара ................... 17,18

Е есаваторни ...................... 30,34 еспедитор ........................... 31,32 елетри ..................... 23,32,33,45 елетроазозварни ............. 14,33 елетрозварни ........... 12,32,33,34 елетромонтажни ............ 12,32,33 елетромонтер .......................... 33 елетрослюсар .................. 8,29,33

З завосп .................................. 8,24 зарійни .............................. 11,34 замірни .................................... 33

ÐÀÁÎÒÀ

медсестра ................................. 18 менеджер ............... 10,14,15,17,22 менеджерзперсонал ......... 10,15 менеджер зпродаж ............... 10,14,15,22,39 менеджерзрозвит ............ 15,22 менеджер пороботізлієнтами ....... 12,13,15 механізатор .......................... 29,31 мийни ........................ 25,31,40,41 монолітни ........................... 33,34 монтажни ............................ 14,34 моторист .............................. 31,32 мляр ................................... 33,34

Н налаоджвальни ................. 14,33 няня ..................................... 17,18

стр.

О обвалювальни м’яса .................................... 21,25 обвалювальни риби ..................................... 20,25 оператор .............................. 10,18 операторПК .............................. 16 офіс-менеджер ..................... 14,16 офіціант .......................... 24,25,26 охоронець ....................... 11,18,19 охоронни ................... 18,19,21,39

П павальни ......... 8,17,19,23,39,42 пеар .............................. 21,23,25 персонал .................................. 4 0 перар ..................................... 17 плиточни ............................. 12,34 пожежний ............................. 11,41 полейни ............................ 12,34 пооїва ................................. 8,17 порівельни ............................. 33 помічни .......... 8,10,11,15,16,20,23 помічни ...................... 32,34,40,42 помічнивихователя .................. 18 помічни ондитера ............................ 25,26 помічнихаря .................... 25,26 помічнимашиніста .............. 31,32 посли ...................... 8,9,10,44,45 посдомийниця ..................... 26,40 працівнихні ..................... 24,40 прибиральни ....... 8,21,23,33,41,42 прибиральниця ..... 8,11,12,25,33,39 прибиральниця ................ 40,41,42 приймальни ............... 10,22,23,41 продавець ..... 10,11,20,21,22,23,41 продавець-асир ............. 10,22,25 продавецьонсльтант .......... 8,10,11,21,22,23 промотер ............................ 11,42 прораб ..................................... 34

Р робота . 13,15,16,23,27,31,39,40,41 роботадлявсіх ......... 9,10,15,16,22 роботадлявсіх ................ 33,41,42 робота длядівчат ...... 10,11,12,15,17,43,44

стр. роботадлястдентів ... 10,11,40,42 роботазаордоном ................. 43 робітни ............. 10,30,31,32,33,41 роздавальни ........................... 4 0 ріелтор ................................. 11,12 різальни .............................. 12,34 різнороб ................. 12,24,32,33,41

С сантехні .................................. 34 сладальни ......................... 11,34 слюсар ............................. 11,32,33 слюсар-елетри .................... 8,33 слюсар-ремонтни .................... 33 спеціаліст ............... 12,13,14,16,34 співробітни .................. 9,15,16,39 столяр .................................. 12,34 столяр-верстатни ................ 32,33 сторож ................................. 19,40 сшист ............................ 25,26,27

Т торовий представни ................ 11,20,23,31 траторист ...................... 11,29,31

У чень ................................. 8,17,39

Ф фармацевт ................................ 18 фасадни ................................. 34 фасвальни .............................. 11 формвальни ............. 20,23,27,33 фрезервальни ................... 31,33 фінансист ........................ 13,15,17

Х ходови ................................ 31,32 хостес .................................. 25,27

Ш швача ............................ 12,34,39 шиномонтажни ........... 27,31,32,41

І ізолювальни ........................ 14,33 інженер ................................ 17,18 інженер-проетвальни ....... 17,18 інженер-техноло ...................... 17 інспетор ................................... 18 інше .......................................... 18

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

5

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ (СІЧЕНЬ - КВІТЕНЬ 2014 РОКУ) Çà îñòàíí³ìè îïðèëþäíåíèìè äàíèìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, ð³âåíü áåçðîá³òòÿ íàñåëåííÿ â³êîì 15-70 ðîê³â, âèçíà÷åíèé çà ìåòîäîëî㳺þ ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, â Óêðà¿í³ çíèçèâñÿ ç 7,5% (2012 ð³ê) äî 7,2% (2013 ð³ê) åêîíîì³÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ. Íàéá³ëüø çàòðåáóâàíèìè íà ðèíêó ïðàö³ º ïðàö³âíèêè ñôåðè òîðã³âë³ òà ïîñëóã, ðîá³òíèêè ç îáñëóãîâóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà êîíòðîëþâàííÿ çà ðîáîòîþ òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, ñêëàäàííÿ óñòàòêóâàííÿ òà ìàøèí, ïðîôåñ³îíàëè òà êâàë³ô³êîâàí³ ðîá³òíèêè ç ³íñòðóìåíòîì. Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ ñó÷àñíîãî ðèíêó ïðàö³ çàëèøàºòüñÿ íåñòà÷à ÿê³ñíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ç ã³äíèìè óìîâàìè òà îïëàòîþ ïðàö³, îñîáëèâî äëÿ ìîëîä³. Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2014 ðîêó ïîñëóãàìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ñêîðèñòàëèñÿ 832,3 òèñ. áåçðîá³òíèõ. ʳëüê³ñòü âàêàíñ³é, çàÿâëåíèõ ðîáîòîäàâöÿìè ó öåé ïåð³îä, ñòàíîâèëà 398,4 òèñÿ÷³. Ó ñ³÷í³-êâ³òí³ 2014 ðîêó çà íàïðàâëåííÿì äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ïðàöåâëàøòîâàíî 191,7 òèñ. îñ³á ç ÷èñëà çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ, ùî íà 32,4 òèñÿ÷³ á³ëüøå, í³æ ó ñ³÷í³-êâ³òí³ 2013 ðîêó. Êð³ì òîãî, çà ñïðèÿííÿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ðîáîòó îòðèìàëè 73,8 òèñ. îñ³á ç ÷èñëà ³íøèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí (îñîáè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ, áàæàþòü çì³íèòè ðîáîòó, ïåíñ³îíåðè òîùî). ʳëüê³ñòü ïðàöåâëàøòîâàíèõ áåçðîá³òíèõ ç ÷èñëà îñ³á, ÿê³ ìàþòü äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿ ó ñïðèÿíí³ ïðàöåâëàøòóâàííþ (áàòüêè, ÿê³ ìàþòü ä³òåé â³êîì äî 6 ðîê³â, âèïóñêíèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ä³òèñèðîòè, ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ òîùî) ñòàíîâèëà 46,5 òèñ. òà ïîð³âíÿíî ç ñ³÷íåì-êâ³òíåì 2013 ðîêó çðîñëà íà 4,6 òèñ. îñ³á. Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2014 ðîêó âàó÷åð íà íàâ÷àííÿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ îòðèìàëè 1,5 òèñ. îñ³á â³êîâî¿ êàòåãî𳿠"45 +". Ó ãðîìàäñüêèõ ðîáîòàõ òà ³íøèõ ðîáîòàõ òèì÷àñîâîãî õàðàêòåðó áðàëè ó÷àñòü 86,5 òèñ. áåçðîá³òíèõ, ùî ìàéæå óäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ ó ñ³÷í³-êâ³òí³ 2013 ðîêó. Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ çà íàïðàâëåííÿì ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ïðîõîäèëè 106,5 òèñ. îñ³á. Çà ñòàíîì íà 1 òðàâíÿ 2014 ðîêó ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ ñòàíîâèëà 474,7 òèñ. îñ³á, ç íèõ 375,7 òèñ. îñ³á îòðèìóþòü äîïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ. Ñåðåäí³é ðîçì³ð äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ ó êâ³òí³ 2014 ðîêó ñòàíîâèâ 1 150 ãðí. ʳëüê³ñòü âàêàíñ³é ó áàç³ äàíèõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ñòàíîâèëà 50,1 òèñÿ÷³.

НА РИНКУ ПРАЦІ ЗРОСТАЄ КОНКУРЕНЦІЯ Â Óêðà¿í³ êîíêóðåíö³ÿ íà ðèíêó ïðàö³ äîñÿãëà 4 îñ³á íà ì³ñöå. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ Ì³æíàðîäíîãî êàäðîâîãî ïîðòàëó HeadHunter Óêðà¿íà. Êîíêóðåíö³ÿ íà ðèíêó ïðàö³ â êâ³òí³ çðîñëà. Íà îäíó âàêàíñ³þ ïðåòåíäóº âæå ïðàêòè÷íî ÷îòèðè ïðåòåíäåíòà - hh.²íäåêñ (ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðåçþìå äî ê³ëüêîñò³ âàêàíñ³é ) ñêëàäຠ3,9. Íàãàäàºìî, ùî â ëþòîìó àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê áóâ 3,2, à â áåðåçí³ - âæå 3,6. Ïðîô. ñôåðè, â ÿêèõ íàéá³ëüøèé ïîïèò íà êàäðè, íåçì³íí³ - öå " Ïðîäàæ³", "IT", "Òåëåêîì", "Ðîáî÷èé ïåðñîíàë", "Ìåäèöèíà " ³ " Ñòðàõóâàííÿ". Çàóâàæèìî, ùî â êâ³òí³ ð³âåíü êîíêóðåíö³¿ â öèõ ñôåðàõ ïîì³òíî çíèçèâñÿ â ïîð³âíÿíí³ ç áåðåçíåì. Íàéñêëàäí³øå çíàéòè ðîáîòó áóäå êîëèñü íàéïîïóëÿðí³øèì îô³ñíèì ôàõ³âöÿì - þðèñòàì, ô³íàíñèñòàì, êåð³âíèêàì ³ òîï -ìåíåäæåðàì, ôàõ³âöÿì ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Íåçì³ííî âèñîêà êîíêóðåíö³ÿ ³ ñåðåä ìîëîäèõ ôàõ³âö³â. Äàí³ áóëè îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ àíàë³çó áàçè äàíèõ âàêàíñ³é ³ ðåçþìå ̳æíàðîäíîãî êàäðîâîãî ïîðòàëó hh.ua â êâ³òí³ 2014 ðîêó. Çà ìàòåð³àëàìè www.ubr.ua

ЧАС РОБОТИ КОШТУЄ НАЙДОРОЖЧЕ У ШВЕЦІЇ ͳìåöüêà ñòàòèñòè÷íà ñëóæáà Statista ïîð³âíÿëà îïëàòó ïðàö³ â ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. ßê ç'ÿñóâàëîñÿ, âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ â ͳìå÷÷èí³ ìåíø³, í³æ ó á³ëüøîñò³ ñóñ³äí³õ êðà¿í - â ñåðåäíüîìó, 31,70 ºâðî íà ãîäèíó ñòàíîì íà 2013 ð³ê, ïèøå Frankfurter Allgemeine Zeitung. Øâåö³ÿ ë³äèðóº ³ çà âàðò³ñòþ òðóäîâî¿ ãîäèíè - 43 ºâðî. Çà íåþ Áåëüã³ÿ (41,20 ºâðî), Äàí³ÿ (39,80 ºâðî), Ëþêñåìáóðã (35,60 ºâðî), Ôðàíö³ÿ (35 ºâðî), ͳäåðëàíäè (32,50 ºâðî). À îò ó Àâñò𳿠(31,70 ºâðî), ×åõ³¿ (10,40 ºâðî) òà Ïîëüù³ (7,40 ºâðî) ãîäèíà ðîáîòè êîøòóº ìåíøå, í³æ ó ͳìå÷÷èí³. Çà ìàòåð³àëàìè www.euromag.ru www.dcz.gov.ua

www.dcz.gov.ua 99994201

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


7

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ДЕРЖАВНАПОДАТКОВАІНСПЕКЦІЯУСВЯТОШИНСЬКОМУРАЙОНІ ГОЛОВНОГОУПРАВЛІННЯМІНДОХОДІВМ.КИЄВАКОНСУЛЬТУЄ ÂÈÒÐÀÒÈ, ÙÎ ÂÊËÞ×ÀÞÒÜÑß ÄÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂί ÇÍÈÆÊÈ ÍÀ ÑÏËÀÒÓ ÂÈÄÀÒʲ ÍÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ (ÏÐÈÄÁÀÍÍß) ÄÎÑÒÓÏÍÎÃÎ ÆÈÒËÀ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò. 164 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïëàòíèê ïîäàòêó ìຠïðàâî âêëþ÷èòè äî ïîäàòêîâî¿ çíèæêè ó çìåíøåííÿ îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ïëàòíèêà ïîäàòêó çà íàñë³äêàìè çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó ôàêòè÷íî çä³éñíåí³ íèì ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó âèòðàòè, çîêðåìà, ñóìè âèòðàò ïëàòíèêà ïîäàòêó íà ñïëàòó âèäàòê³â íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) äîñòóïíîãî æèòëà, âèçíà÷åíîãî çàêîíîì, ó òîìó ÷èñë³ íà ïîãàøåííÿ ï³ëüãîâîãî ³ïîòå÷íîãî æèòëîâîãî êðåäèòó, íàäàíîãî íà òàê³ ö³ë³, òà ïðîöåíò³â çà íèì. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ âïëèâó ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè íà ðîçâèòîê áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ òà æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà» ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³ëüãîâèé ³ïîòå÷íèé æèòëîâèé êðåäèò – öå ô³íàíñîâèé êðåäèò, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíèíîâ³ äëÿ áóä³âíèöòâà àáî ïðèäáàííÿ äîñòóïíîãî æèòëà óïîâíîâàæåíèì áàíêîì, ðåô³íàíñóâàííÿ ÿêîãî çä³éñíþº Äåðæàâíà ³ïîòå÷íà óñòàíîâà àáî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, ÷è ô³íàíñîâîþ óñòàíîâîþ – âèêîíàâöåì äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà (ïðèäáàííÿ) äîñòóïíîãî æèòëà. Äîñòóïíå æèòëî – öå çáóäîâàí³ ³ ò³, ùî áóäóþòüñÿ çà äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè, æèòëîâ³ áóäèíêè (êîìïëåêñè) òà êâàðòèðè. Çã³äíî ï.4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11 ëþòîãî 2009 ðîêó ¹140 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí äîñòóïíèì æèòëîì» äåðæàâíà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ øëÿõîì: ñïëàòè çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî òà/ àáî ì³ñöåâîãî áþäæåòó 30 â³äñîòê³â âàðòîñò³ íîðìàòèâíî¿ ïëîù³ äîñòóïíîãî æèòëà. Ïðè öüîìó ãðîìàäÿíèí âíîñèòü íà ñâ³é ïîòî÷íèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó, êîøòè â îáñÿç³ 70 â³äñîòê³â âàðòîñò³ íîðìàòèâíî¿ ïëîù³ äîñòóïíîãî æèòëà; íàäàííÿ óïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè àáî âèêîíàâöåì (ó ðàç³, êîëè öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì) ï³ëüãîâîãî ³ïîòå÷íîãî æèòëîâîãî êðåäèòó íà ñòðîê äî 30 ðîê³â. ³äñîòêîâà ñòàâêà ô³íàíñóâàííÿ çà òàêèìè êðåäèòàìè âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³ íå á³ëüøå îáë³êîâî¿ ñòàâêè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ïëþñ 2 â³äñîòêè. Ïðè öüîìó, äåðæàâíà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ ç ðîçðàõóíêó íå á³ëüø ÿê 21 êâàäðàòíèé ìåòð íà îäíó îñîáó òà äîäàòêîâî 10,5 êâàäðàòíèõ ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà íà ñ³ì’þ. Ðåøòó

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

âàðòîñò³ æèòëà ñïëà÷óº ãðîìàäÿíèí, ÿêèé óêëàâ äîãîâ³ð ïðî áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) äîñòóïíîãî æèòëà, çà âëàñí³ êîøòè (ï.3 ñò.4 Çàêîíó). Ïðè áóä³âíèöòâ³ (ïðèäáàíí³) äîñòóïíîãî æèòëà ïëàòíèê ïîäàòê³â ìຠïðàâî ñêîðèñòàòèñÿ äåðæàâíîþ ï³äòðèìêîþ ó âèãëÿä³ ñïëàòè äåðæàâîþ 30 â³äñîòê³â âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà (ïðèäáàííÿ) äîñòóïíîãî æèòëà òà/ àáî íàäàííÿ ï³ëüãîâîãî ³ïîòå÷íîãî æèòëîâîãî êðåäèòó â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó, à ðåøòà âàðòîñò³ æèòëà ñïëà÷óºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà âëàñí³ êîøòè. Òàêèì ÷èíîì, äî ñêëàäó ïîäàòêîâî¿ çíèæêè âêëþ÷àþòüñÿ âèòðàòè, ÿê³ îñîáèñòî ïîíåñåí³ ô³çè÷íîþ îñîáîþ íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) äîñòóïíîãî æèòëà òà ïîãàøåííÿ ï³ëüãîâîãî ³ïîòå÷íîãî æèòëîâîãî êðåäèòó ³ â³äñîòê³â çà íèì.

íîñò³; 1 – ³íôîðìóâàííÿ ïðî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â; 1 – ïëàòà çà çåìëþ; 1 – ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íî¿ ðîáîòè. Ó ðîçð³ç³ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí çà ¿õ ñîö³àëüíèì ñòàíîì, 1 çàÿâà íàä³éøëà â³ä ñàìîçàéíÿòî¿ îñîáè, 1 - â³ä ï³äïðèºìöÿ, 4 çàÿâè íàä³éøëè â³ä ãðîìàäÿí, ó ÿêèõ ñîö³àëüíèé ñòàí íå âèçíà÷åíî. Óñ³ çâåðíåííÿ âèêîíàíî ç äîòðèìàííÿì òåðì³í³â ðîçãëÿäó, âñòàíîâëåíèõ Çàêîíîì ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ Óêðà¿íè „Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí” (òðèäöÿòü ÄÎ Äϲ Ó ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÎÌÓ êàëåíäàðíèõ äí³â). Äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ íà ìîæëèâ³ ÐÀÉÎͲ ÃÓ Ì²ÍÄÎÕÎÄ²Â Ó Ì. ÊȪ² ïîðóøåííÿ, ñïðèÿííÿ ó ïîíîâëåíí³ ïðàâ ³ ÇÀ I ÊÂÀÐÒÀË 2014 ÐÎÊÓ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí, ïîñàäîâèìè Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êâàë³ô³êîâàíîãî, íåóïå- îñîáàìè Äϲ çã³äíî çàòâåðäæåíîãî ãðàô³êó ðåäæåíîãî, îá’ºêòèâíîãî òà ñâîº÷àñíîãî ïðîâîäèòüñÿ îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí. Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ - áåðåçíÿ çä³éñíåíî 11 ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ñòîëèö³ ïðèéîì³â çà çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, ùî íà 3 ïîñò³éíî çä³éñíþþòüñÿ çàõîäè îðãàí³çàö³é- çâåðíåííÿ á³ëüøå, í³æ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³íîãî, ³íôîðìàö³éíîãî òà àíàë³òè÷íîãî õàðàê- îä 2013 ðîêó (8), ç íèõ: 11 çàÿâ. Ñêàðã òà ïðîòåðó, ñïðÿìîâàí³ íà óäîñêîíàëåííÿ ö³º¿ ðî- ïîçèö³é íå íàäõîäèëî. Îñíîâí³ ïèòàííÿ, ùî ïîðóøóâàëèñÿ ó áîòè. Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ïð³îðèòåò³â äëÿ çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí íà îñîáèñòîìó ôàõ³âö³â ̳íäîõîä³â º âèÿâëåííÿ îñíîâíèõ ïðèéîì³ ïîñàäîâèìè îñîáàìè, ñòîñóâàëèñÿ: ïðè÷èí, ùî ïîðîäæóþòü çâåðíåííÿ ãðîìà- 5 – ðåºñòðàö³¿ òà îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â; äÿí, òà ñâîº÷àñíå âèð³øåííÿ íàéá³ëüø ãîñ- 3 – ïðàöåâëàøòóâàííÿ â ̳íäîõîä³â òà éîãî òðèõ, ñóñï³ëüíî çíà÷óùèõ ïðîáëåì, ÿê³ ïî- òåðèòîð³àëüíèõ îðãàíàõ; 1 – ºäèíîãî ïîäàòêó äëÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüòðåáóþòü íåãàéíîãî ðåàãóâàííÿ. Ïîäàòêîâîþ ³íñïåêö³ºþ âæèâàþòüñÿ âñ³ íîñò³ – ô³çè÷íèõ îñ³á; 1 – ïîäàòêó íà ìîæëèâ³ çàõîäè äëÿ íàäàííÿ íàéá³ëüø ïî- äîäàíó âàðò³ñòü; 1 – ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíèõ òà îá´ðóíòîâàíèõ â³äïîâ³äåé, íåäîïó- âíåñêó. Ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ ï³ä ÷àñ îñîáèñòîãî ùåííÿ ôîðìàëüíîãî ï³äõîäó äî ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí. ßê íàñë³äîê ïðèéîìó ïèñüìîâèõ çâåðíåíü â³ä ãðîìàäÿí ö³º¿ ðîáîòè – äî Äϲ ïðîòÿãîì I êâàðòàëó íå íàäõîäèëî, òàêîæ íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³ 2014 ðîêó. íàä³éøëî íà 7 çâåðíåíü ìåíøå, íå íàäõîäèëî ïîâòîðíèõ, íåîäíîðàçîâèõ ³ í³æ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä 2013 ðîêó (13), ùî êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí. ³äïîâ³ä³ íà âñ³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí íà ñâ³ä÷èòü ïðî íàëàãîäæåííÿ 䳺âîãî ä³àëîãó ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ó âèð³øåíí³ ¿õ ïðî- îñîáèñòîìó ïðèéîì³ íàäàíî â òåðì³íè, ç íèõ 1 çâåðíåííÿ âèð³øåíî ïîçèòèâíî òà íà 10 áëåì. Çàãàëîì çà äàíèé ïåð³îä äî Äϲ íà ðîç- çâåðíåíü íàäàíî ðîç’ÿñíåííÿ. Íà âñ³ çàïèòàííÿ ãëÿä íàä³éøëî 6 ïèñüìîâèõ çâåðíåíü, ÿê³ º ï³ä ÷àñ ïðèéîìó áóëî íàäàíî óñí³ îá´ðóíòîçàÿâàìè. Ñêàðã â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íà âàí³ â³äïîâ³ä³. Íàãàäóºìî, ùî ïðèéìàëüíÿ ãðîìàäÿí Äϲ íåäîë³êè â ðîáîò³, íà íåïðàâîì³ðí³ ÷è êîðóïö³éí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñü- â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó êîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íå ì. Êèºâ³ çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Êîòåëüíèêîâà, 14, ê³ì. 104. íàäõîäèëî. ²ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü ðîçãëÿäàëèñÿ òàê³ ïèòàííÿ: 1 – ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü; Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ 1 – ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á; 1 – îïî̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ äàòêóâàííÿ äîõîä³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10099103

20691101

Вчайн омпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18ро ів,з\п:мінімм-130-140рн, ма симм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвін и 10270101

10309104

10238102

20667101

10243102

20653102

Требется

Срочно!

ШВЕЯ-ПОРТНАЯ

СТУДЕНТОВ БЕЗ ОПЫТА И АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

Сопытомработынасамозарое. З/пза2недели3000-7000рн. Иноородн.предоставляетсяжилье.

(063)585-65-50, Людмила. (067)538-04-74, Серей. 20680101

20677101

ÐÀÁÎÒÀ

Прилашаем на работ

Мы предлааем: работ в офисе + перевалифиация + арьера + држный оллетив. Своевременная з/п 3500-6000 рн.

(067)850-82-45 20703101

Срочнотреб етсявБар"Гнездо" наАндреевсомсп се(.Киев)

УБОРЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА Г/р-полныйрабочийдень. З/п-160рн/день.

(066)137-87-26,(067)776-99-52 20698101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

9

20694101

1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИ СТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

206311010102

БЕЗ ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ. ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 20684101

Âèñîêèé äîõ³ä. Òåë.: (044) 332-45-19, Тел. (097)2800303

205931010101

ЗАРАБОТОК ИЛИ ПОДРАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, НЕРАБОТА âåòåðàíîâ òðóäà , ó÷èòåëåé, ìåäðàáîòíèêîâ è äð. Òåë.: (050)729-75-90, (067)501-32-42, 576-00-82, Тел. 2297242

206241010101

СБОРКА, РАЗБОРКА, ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКА

10261102

ðåìîíò ìåáåëè. Çàêàç ìåáåëè (øêàôû, òóìáî÷êè, êóõíè, êðîâàòè, ïîëêè). Òåë. (093) 169-10-84, (095)729-97-45 206501020101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 206361030000

АГРОНОМ

20658102

ñ ÎÐ. Îðåõîâûé ñàä 150 ãà. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå. Âèííèöêàÿ îáëàñòü, Õìåëüíèêñêèé ðàéîí. Òåë.: (096)420-52-64, Тел. (096)1718468

102501020101

20552101

АЛЬПИНИСТЫ ВЫСОТНИКИ Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (067)239-27-11, Тел. (067)2392717

205511010102

БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ Ïðîäàþ. Öåíà 53 ãðí. Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷. Тел. (093)1145124 205681010000

ВОДІЙПРОФЕСІОНАЛ ðîáîòà ïîçì³ííà; êèÿíèí ç ãàðíèì çíàííÿì ì³ñòà; íàÿâí³ñòü ïîçèòèâíèõ ðåêîìåíäàö³é; ïîðÿäí³ñòü, îõàéí³ñòü, åíåðã³éí³ñòü Ñï³âáåñ³äè ç êàíäèäàòàìè íà ïîñàäè ïðîâîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëåîíòîâè÷à, 3 ùîäåííî äî 17.00 20686101

102691010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

10261101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВОНА ДАСТЬ ЧІТКУ ВІДПОВІДЬ íà âñ³ âàæëèâ³ äëÿ Âàñ ïèòàííÿ. Äîïîìîæå ïîðàäîþ ³ äîáðèì ñëîâîì. Ìàðèíà, òåë.: (067)647-34-20, Тел. (063)4062097

206271010101

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ (ОТДЕЛ СБЫТА) /ÎÎÎ "Ýðóäèò" / Òðåáîâàíèÿ: Çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò, ç/ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (044)405-24-00, Тел. (044)2769057

207061010101

ВІЗИ ШЕНГЕН Òåðì³íîâà ðåã³ñòðàö³ÿ. Àíóëþâàííÿ êîðèäîðó òà ïðîäîâæåííÿ. Äîñòàâêà. Тел. (068)1040415

205531010101

ДЕВУШКИ /ñåêñ-øîï / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, ñ òâîð÷åñêèì íà÷àëîì, óìåþùèå íàéòè ïîäõîä ê ïîêóïàòåëþ (îò 25 äî 40 ëåò, æåëàòåëüíî ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì). Ìåñòîðàñïîëîæåíèå ìàãàçèíà - óë. Óðèöêîãî, ð-í ì. "Âîêçàëüíàÿ". Тел. (050)4459000

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (âàíòàæíèê³â). Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; Äðóæíà êîìàíäà; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ çà òåë.: ì. Êè¿â: (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

102461010101

206591010101

10241101

КАСИРІВ Óìîâè ðîáîòè: îô³ö³éíà ç/ï, ãðàô³ê ðîáîòè - 7/7, íàâ÷àííÿ ç "íóëÿ", êàð'ºðíå çðîñòàííÿ Àííà, Тел. (050)3880116

ОПЕРАТОРОВ ЗЕРНОСУШИЛЬНО ГО КОМПЛЕКСА. /ÏÀÒ "Àãðî-Ðåãèîí" / Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Тел. (067)2342944

102611010101

101361030101

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

200031010135

КОЙКОМІСЦЕ äîáà â³ä 50 ãðí., ì³ñÿöü â³ä 700 ãðí. äëÿ áóä³âåëüíèê³â òà áóä³âåëüíèõ áðèãàä.  Êèºâ³ äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïîñåëåííÿ òà ð³çíèõ ãðóï íà áóäü-ÿêèé ÷àñ. ʳìíàòè íà 2-õ, 4-õ, 6-õ îñ³á. Çíàõîäèòüñÿ â êðîêîâ³é äîñòóïíîñò³ â³ä ñòàíö³é ìåòðî ³ çóïèíîê ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó. Wi-fi, êóõíÿ ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, åë.ïëèòà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ìåáë³, ïîñò³ë Тел. 5170377

Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9.00-15.00 è ñ 15.00-21.00 èëè ñ 10.00-19.00. Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëüíî, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, îô. îôîðìëåíèå, ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. (067)4648027

206691020101

ОПЕРАТОРЫ КОЛЛЦЕНТРА /ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / Õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü áîëüøèå äåíüãè; îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí; ôèêñèðîâàííàÿ ñòàâêà + %; îôèñíàÿ ðàáîòà â òåëåôîííîì ðåæèìå äëÿ ìîëîäûõ è öåëåóñòðåìëåííûõ. Êîíòàêòû: (067)216-19-27, Тел. (067)5026792

207001010102

205911010101

МАКЕТЧИК /ÒåõÄèçàéí / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: (044)469-14-19, (050)469-14-19, (044) 425-09-95. óë. Ýëåêòðèêîâ, 26 Тел. (050)4691419

101191010102

МАРКИРОВЩИК 10238101

20589101

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ МожнобезОР.Всейспецифие работысамаобч.

(067)416-37-97 (066)693-99-96 (063)873-23-31

Ñðî÷íî! Òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ-

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ (050)749-11-45

20656101

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ длявыполненияофисной работы.5-тиднева. МожнобезОР.

Òåë.: (097)512-01-22

20588101

Швейцарс ий холдин набирает

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ соранизаторс ими способностями.Высо ийдоход. Свободныйрафи работы. ЗнаниеПК. Тåë.: (067)263-40-10, (093)870-47-66,Валентина

/Êîìïàíèÿ "NCS" / ïî ïðîäàæå êîðìîâûõ èíãðåäèåíòîâ. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû! (044) 224-69-41, ncs@ncservice.com.ua Тел. (067)4681614

102621010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ

ОФИЦИАНТ /Ïèööåðèÿ "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

206401010101

ОФИЦИАНТЫ Ðåñòîðàí "Biancoro" Тел. 4983468

206401020102

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîð.-ãîñòèí. êîìïëåêñ "AVALON" / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Âîçìîæíîå ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà "AVALON". Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âàñèëüêîâ. Òåë.: (067)847-84-79, (çâîíèòü ñ 10.00 äî 22.00). Тел. (093)4126765

206411010102

ñïåöîäåæäû, âîåííîãî îáìóíäèðîâàíèÿ, ñïåöîáóâè, ÑÈÇ, õîçèíâåíòàðÿ. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, æåëàòåëüíî ÎÐ â ïðîäàæàõ. Òåë.: 501-53-46, Ìèõàèë, Тел. (099)6425091

102041010101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîð.-ãîñòèí. êîìïëåêñ "AVALON" / íà áàíêåòû. Âîçìîæíîå ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà "AVALON". Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âàñèëüêîâ. Òåë.: (067)847-84-79, (çâîíèòü ñ 10.00 äî 22.00). Тел. (093)4126765

206411010103

МЕНЕДЖЕРЫ /Ðàáîòà â îôèñå / Ñîòðóäíè÷àòü ìîæåò êàæäûé. Âîçìîæíà ðîáîòà ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó. 3 ÷àñ/äåíü - 900 ãðí/ìåñ. 5 ÷àñ/ äåíü - 3700 ãðí/ìåñ. Îáðàùàéòåñü ïî òåë.: (095)073-86-52, Тел. (067)6595350 205851010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

102431020101

20707101

20617101

ÐÀÁÎÒÀ

ïîòð³áí³ äëÿ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ùîíåä³ë³ îïëà÷óºòüñÿ. (̳í³ìàëüíî 1200 ãðí. â íåä³ëþ). Êîìôîðòíèé êîëåêòèâ, çðó÷íèé ãðàô³ê. Òåë.: (063)096-38-96. Тел. (067)2315579 206081010000

/Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581080000

20586101

ОРГАНІЗОВАНІ, КМІТЛИВІ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЛЮДИ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ОХРАННИКИ Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

102511020101

ПЕРСОНАЛ В ОФИС (ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ, ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó, àäìèíèñòðàòèâíûé ðàáîòíèê). Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Òåë: (067)867-20-09 Тел. (063)2303157 206971010000

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Áèçíåñ-öåíòð / Îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. Òåë.: (097)265-63-31, (099)369-47-23, (093)190-89-91, Тел. (044)3834517

205871010101

ПОМОЩНИК(ЦА) /Óñïåøíîé áèçíåñ-ëåäè / 7500-16500. Îëåñÿ Ïàâëîâíà. Тел. (067)1040338

Äîõîä

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

11

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ðåìîíò, íàñòðîéêà, óñòàíîâêà, ïåðåïðîøèâêà. Âèäåîíàáëþäåíèå, 3G èíòåðíåò. Òåë.: (063)237-88-87, (095)168-88-81, Тел. 2278187

205901010101

ТОКАРЬ УНИВЕРСАЛ ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9. Òåë.: (044)591-08-05, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)8344975

102671010101

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ /ÎÎÎ "Ýðóäèò" / Òðåáîâàíèÿ: Çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò, ç/ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (044)405-24-00, Тел. (044)2769057

207061010105

206441010000

ПОРТНЫЕ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

/Ôèðìà / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

/ìèíåðàëüíûå âîäû / (Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë.). Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Âèòàëèé Тел. (067)5055045

ПРАЦІВНИКИ

УБОРЩИКИ

207081010101

101861010101

ç êîìïëåêñíîãî ïðèáèðàííÿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó. Äîáîâ³ çì³íè. Ãíó÷êèé ãðàô³ê. Òåë.: 500-03-00. Тел. (067)5020322

â òîðãîâûé öåíòð, ñóïåðìàðêåòû, êèíîòåàòðû. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ðàáîòà ïîñìåííàÿ, îñíîâíàÿ, ïîäðàáîòêà. Ç\ï 3000 ãðí. Тел. (096)9361049

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ

УБОРЩИКИ

205791010101

102321010101

Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 206361040000

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ â îòäåë áèæóòåðèè ÒÖ "Äðèì Òàóí". ÃÐ: ñ 10.00 äî 22.00, 3\3 äíÿ. Áåç ÂÏ. Ç\ï: ñòàâêà + %. Òåë.: (067)299-37-63, Тел. (093)3478987

206211010101

СЛЕСАРЬ /ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, (050)469-14-19, (044) 425-09-95. óë. Ýëåêòðèêîâ, 26 Тел. (050)4691419

101191010104

СОТРУДНИК /Ïðîèçâîäñòâî / íà ïðîèçâîäñòâî. Áîÿðêà. Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

/óáîðêà / Êèíîòåàòðû, ñóïåðìàðêåòû, ïàðèêìàõåðñêèå, áóòèêè, ôèòíåñ-öåíòðû. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. (063)8671471

10240102

206811010101

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ëþáûõ âèäîâ, â ëþáîì ðàéîíå Êèåâà. Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ. (098)323-06-12 Тел. (095)6026043 204441010101

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, (050)469-14-19, (044) 425-09-95. óë. Ýëåêòðèêîâ, 26 Тел. (050)4691419 101191010103

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, (050)469-14-19, (044) 425-09-95. óë. Ýëåêòðèêîâ, 26 Тел. (050)4691419 101191010101

20678102

102381030103

СОТРУДНИКИ â îôèñ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (093)427-15-58, (096)239-55-88, Тел. 3624385

206551010101

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

ЗАВ. ВИРОБНИЦТВОМ ВИПІЧКИ

/ÎÎÎ "Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

/óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044) 593-09-14, (093) 973-03-26, (066) 456-08-31 Тел. (067)2236927

102421010109

СОТРУДНИКИ â îôèñ. Âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï 4500-12450 ãðí. Òåë.: (093)745-42-86, Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà. Тел. (098)5280322 206151010000

СОТРУДНИКИ íà ðàçíûå âàêàíñèè, ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. ÇÏ îò 2500-8000 ãðí. ÂÎ èëè ñðåä.ñïåö., îáó÷àåìîñòü. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)361-79-21, (044)227-36-40, (067)966-11-12 Тел. (095)7151963

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК â îôèñ. Ïðåèìóùåñòâà ïåäàãîãàì è âîåííîñëóæàùèì. Ç\ï 6700-8500 ãðí. Òåë.: (066)128-45-76, Тел. (096)1638328

206911010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

206371020101

Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

20678102010

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49; âóë.Íèæí³é Âàë,17\8; ïð-ò Íàóêè,5; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", âóë.Òðîñòÿíåöüêà,1-À; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,56-À; Ëüâ³âñüêà ïë.,8-Á; âóë.Ìàëèøêà,3; âóë.Ãîëîñ³¿âñüêà,13-À. 0 (800)30-88-30. Тел. (044)4988603

201461010101

102401020101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КЕРІВНИК МАГАЗИНУ

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ  1

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

/ÓÏÔ Óêðà¿íè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ / çàãàëüíîãî â³ää³ëó. Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê.34 (â³ää³ë ïåðñîíàëó), òåë. Тел. (044)5628903

202571020108

102711010106

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ  1

/Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49; âóë.Íèæí³é Âàë,17\8; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî,85; Áåññàðàáñüêà ïë.; âóë.Ãîëîñ³¿âñüêà,13-À. Äëÿ êàíäèäàò³â íà ïîñàäè êåðóþ÷èõ òà íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â:jobs@billa.ua. Êîíòàêò-öåíòð: 0 (800)30-88-30. Тел. (044)4988603

/ÓÏÔ Óêðà¿íè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ / â³ää³ëó ïåðñîíàëó. Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê.34 (â³ää³ë ïåðñîíàëó), òåë. Тел. (044)5628903

102711010108

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ  2 /ÓÏÔ Óêðà¿íè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ / â³ää³ëó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê.34 (â³ää³ë ïåðñîíàëó), òåë. Тел. (044)5628903

102401020102

ПОМОЩНИК Ãàðàíòèðóþ ôèíàíñîâîå è êàðüåðíîå ðàçâèòèå. Äîõîä îò 15600 ãðí. Òåë.: (066)128-45-76, Тел. (096)1638328

102711010104

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ  2

206371010101

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ /Â êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: Â/Î (ôèíàíñû), çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 288-07-21, Тел. (067)5063066 206851070000

10258101

/ÓÏÔ Óêðà¿íè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ / þðèäè÷íîãî â³ää³ëó. Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê.34 (â³ää³ë ïåðñîíàëó), òåë. Тел. (044)5628903 102711010105

ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА /ÓÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ / â³ää³ëó êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é; Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîì. Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì., þð.), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá.213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì ïåðñîíàëó çà ò. Тел. (044)2350450

ГОЛОВНИЙ СПЕЦАЛІСТ  1 /ÓÏÔ Óêðà¿íè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ / â³ää³ëó ç îðãàí³çàö³éíî-³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê.34 (â³ää³ë ïåðñîíàëó), òåë. Тел. (044)5628903

102581010103

ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

102711010107

10233101

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /ÓÏÔ Óêðà¿íè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ / â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ ïåðåðàõóíê³â ñïåöïåíñ³é.Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê.34 (â³ää³ë ïåðñîíàëó), òåë. Тел. (044)5628903

/ÓÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ / þðèäè÷íîãî â³ää³ëó; Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: Ì.Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá.213. Тел. (044)2350450 102581010104

КАССИРОЦЕНЩИК þâåëèðíûõ èçäåëèé è áûòîâîé òåõíèêè. Тел. 4903131

102711010103

102561010103

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ  1

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ  2

/ÓÏÔ Óêðà¿íè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ / â³ää³ëó ïåðåðàõóíê³â ïåíñ³é. Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê.34 (â³ää³ë ïåðñîíàëó), òåë. Тел. (044)5628903

/ÓÏÔ Óêðà¿íè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ / â³ää³ëó ïåðåðàõóíê³â ïåíñ³é. Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê.34 (â³ää³ë ïåðñîíàëó), òåë. Тел. (044)5628903

10250102

102711010101

ÐÀÁÎÒÀ

102711010102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

13

10262101

20700101

10271101

ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА /ÓÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ / â³ää³ëó ïåðåðàõóíê³â ïåíñ³é; Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: Ì.Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá.213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì ïåðñîíàëó çà òåë. Тел. (044)2350450 102581010101

СПЕЦІАЛІСТ З ПОРІВНЯННЯ ЦІН ç/ï 2500 ãðí Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49; âóë.Íèæí³é Âàë,17\8; ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; Áåññàðàáñüêà ïë.; âóë.Òðîñòÿíåöüêà,1-À; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,56-À; Ëüâ³âñüêà ïë.,8-Á; âóë.Ìàëèøêà,3; âóë.Ãîëîñ³¿âñüêà,13-À. 0 (800)30-88-30. Тел. (044)4988603 102401020109

СПЕЦІАЛІСТИ /ÓÏÔ Óêðà¿íè â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ / â³ää³ë³â íà ïåð³îä ñîö³àëüíèõ â³äïóñòîê îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà âèùà (åêîí., þðèä.), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá.213. Äîä. ³íô. ïðî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì ïåðñîíàëó çà òåë. Тел. (044)2350450 102581010105

10204101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

/Áèçíåñ-öåíòð / Îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. Òåë.: (097)265-63-31, (099)369-47-23, (093)190-89-91, Тел. (044)3834517

/Öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñ ëþäüìè, çíàíèå ÏÊ. Êàðüåðíûé ðîñò è äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà ãàðàíòèðóåòñÿ. Тел. 2308677

205871010102

206851060000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ êîíäèòåðñêîé è ðåñòîðàííîé ïðîäóêöèè. ÎÐ ïî ïðîäàæàì. Ç/ï 5000 ãðí. + % îò ïðîäàæ. Òåë.: (050)980-16-10, Тел. (093)1138828

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

206941010301

206791010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Èíäóñòðèÿ êðàñîòû / Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (097)5951608

206121020101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

20706101

ÎÐ. Çíàíèå áóõó÷åòà è ÏÊ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + %. Òåðð.ðàñï. - ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ Optimuminvest / Òðåáîâàíèÿ: Â/Î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)5063066 206851020000

Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

206781020103

МЕНЕДЖЕРЫ Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 206841010117

20585101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

Виндстрию расоты требется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Тел.(097)595-16-08 Ви торНи олаевич

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Òðåáóþòñÿ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ Â ÎÔÈÑ Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü.

(093) 427-15-58, (096) 239-55-88, (044) 362-43-85

20612102

20655101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК ВОФИС Преимществопедаоами военнослжащим. З\п6700-8500рн.

Тел.:(066)128-45-76, (096)163-83-28 20637102

АДМИНИСТРАТОРСЕКРЕТАРЬ

СОТРУДНИК

Тел. (050)7491145

äëÿ âûïîëíåíèÿ îôèñíîé ðàáîòû. 5-òè äíåâêà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. (097)5120122

205881010101

АДМІНІСТРАТОРА

206171010101

/"Áèëëà Óêðàèíà" / Àäðåñà ñêëàäó: Êè¿âñüêà îáë. Âàñèëüê³âñüêèé ð-í ñìò. Ãëåâàõà, âóë. Âîêçàëüíà, 4 Тел. (044)4988603

102401040102

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581110000

ДИСПЕТЧЕРА /"Áèëëà Óêðàèíà" / Àäðåñà ñêëàäó: Êè¿âñüêà îáë. Âàñèëüê³âñüêèé ð-í ñìò. Ãëåâàõà, âóë. Âîêçàëüíà, 4 Тел. (044)4988603

102401040101

СОТРУДНИКИ ñ îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Âûñîêèé äîõîä. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Çíàíèå ÏÊ. Òåë.: (067)263-40-10, Âàëåíòèíà, Тел. (093)8704766

207071010101

СОТРУДНИКИ В ОФИС (êîììóíèêàáåëüíûå, àìáèöèîçíûå). Ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè, ðåêëàìîé, ëþäüìè. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Äîõîä âûñîêèé. Òåë.: (067)173-76-89, Тел. (093)1139465

20669102

205521010102

КОНСУЛЬТАНТЫ В ОФИС ПО ПРОДАЖЕ /ÎÎÎ "Ýðóäèò" / êîñìåòîëîãè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ è îáîðóäîâàíèÿ Òðåáîâàíèÿ: Çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò, ç/ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (044)405-24-00, Тел. (044)2769057

207061010104

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (097)434-04-71, Тел. (099)2655456

205891010101

ОПЕРАТОР ПК Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581120000

ОПЕРАТОР ПК /Êèåâñêèé öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Òðåáîâàíèÿ: Â/Î, ÏÊ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. 3838080 206851030000

ПОМОЩНИК ПО БИЗНЕСУ ìîëîäîé æåíùèíå ðóêîâîäèòåëþ â îôèñ. Ç\ï 12500 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (063)812-80-95. Тел. (097)8527079

СПЕЦИАЛИСТ КОЛЛЦЕНТРА Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, ñ îïûòîì òåëåôîííûõ ïðîäàæ. Òðåáîâàíèÿ: Â/Î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2880721 206851010000

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Îáÿçàííîñòè: êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ (âõîäÿùèå çâîíêè). Òðåáîâàíèÿ: îáó÷àåìîñòü, æåëàíèå ïîìîãàòü ëþäÿì, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü (ðóñ., óêð.), àíãë. - Upper Intermediate, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (Word, Excel), íàáîð 150 çí./ìèí., âûñøåå îáðàç. Âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå è ÇÏ, ãðàôèê ðàáîòû ñ 9.00-18.00, Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: Тел. (044)3904254 102591010101

СТУДЕНТОВ БЕЗ ОПЫТА è àêòèâíûõ ïåíñèîíåðîâ. Ìû ïðåäëàãàåì: ðàáîòó â îôèñå + ïåðåêâàëèôèêàöèÿ + êàðüåðà + äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ñâîåâðåìåííàÿ ç/ï 3500-6000 ãðí. Тел. (067)8508245 207031010101

СЕКРЕТАРЬАДМИНИСТРАТОР

ІНСПЕКТОРА ТОВАРОЗНАВЦЯ

Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

/"Áèëëà Óêðàèíà" / Àäðåñà ñêëàäó: Êè¿âñüêà îáë. Âàñèëüê³âñüêèé ð-í ñìò. Ãëåâàõà, âóë. Âîêçàëüíà, 4 Тел. (044)4988603

206451010000

206841010119

ÐÀÁÎÒÀ

10259101

Срочнотреб ются

СОТРУДНИКИ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ (093)187-78-93 20588102

Молодойбизнес-леди требется

ПОМОЩНИК

102401040103

Гарантирю официальное арьерное развитие. З\п от 15600 рн.

Тел.(066)128-45-76, (096)163-83-28 20637101

20587101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

15

СПЕЦИАЛИСТ /ÎÎÎ "Ôîççè-Ôóä" / îòäåëà ó÷åòà (ó÷åò÷èê). Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

102421010108

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК АНАЛИТИК /Óêðàèíñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ /  ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì. Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, Â/ Î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 3838080 206851040000

БУХГАЛТЕР

Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

99990508

ПЕЧАТНИК /òèïîãðàôèÿ /

206781020102

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ïðîôåññèîíàë

/Â êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: Â/Î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66, Тел. 2880721

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; Äðóæíà êîìàíäà; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ çà òåë.: ì. Êè¿â: (095)235-75-97, (050)421-35-72, (044)543-25-07, (044)405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà: (095)235-75-97, Тел. (050)4216851

Тел. 2009443

206851050000

206661020000

102461010103

99990504

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПАРИКМАХЕР /öåíòð êðàñîòû íà Áåðåçíÿêàõ / Óë. Þ. Øóìñêîãî, 4-à. Òåë.: 331-53-49. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 20.00. Àëåêñàíäð. Тел. (050)6170349

206821010101

20631101

ОПЕРАТОР З ВВЕДЕННЯ ДАНИХ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020115

ПРОГРАМІСТ 20699101

КАСИР /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49; âóë.Íèæí³é Âàë,17\8; âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; âóë.Ãðèøêà,3; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî,85; Áåññàðàáñüêà ïë.; âóë.Òðîñòÿíåöüêà,1-À; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,56-À; Ëüâ³âñüêà ïë.,8-Á; âóë.Ìàëèøêà,3; âóë.Ãîëîñ³¿âñüêà,13-À. 0 (800)30-88-30. Тел. (044)4988603 102401020107

КАССИРБУХГАЛТЕР /ÎÎÎ "Ýðóäèò" / Òðåáîâàíèÿ: Çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò, ç/ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (044)405-24-00, Тел. (044)2769057 207061010103

КАССИРЫ /ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328 207051010103

КОНТРОЛЕР РЕВИЗОР

/Ìåãàìàðêåò / ÄÐ (ñóïðîâ³ä ïðîãðàì ó ñóïåðìàðêåò³) Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

101311010118

ИНЖЕНЕРНАЛАДЧИК ÊÈÏèÀ è ÀÑÓ. Áîÿðêà. Ïðîåçä îïëà÷èâàåì. Åñòü ðàçâîçêà ñ Êèåâà. Тел. (097)9611644

205861010101

МАСТЕР МАНИКЮРА /ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ îò 2-õ ëåò ïî íàðàùèâàíèþ íîãòåé. Ç/ï - 50%. Àäðåñ: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü, ïð-ò Êðàñíîçâåçäíûé, 5 Òåë: (067)503-08-93, (066)455-74-77 Тел. 2757459 207041010000

МАСТЕР МАНИКЮРА ПЕДИКЮРА /öåíòð êðàñîòû íà Áåðåçíÿêàõ / ñ ÎÐ Óë. Þ. Øóìñêîãî, 4-à. Òåë.: 331-53-49. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 20.00. Àëåêñàíäð. Тел. (050)6170349

МАСТЕРМАНИКЮРА

102381010101

/ñàëîí êðàñîòû / Áîðùàãîâêà, óë.Ãíàòà Þðû,7. Íàòàëüÿ, Тел. (050)3879785

ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ ïî ìåõ. îáðàáîòêå ñ î/ð, ç/ï äîãîâîðíàÿ Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9. Òåë.: (044)591-08-05, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)8344975

206681010102

МАСТЕРПАРИКМАХЕР /ñàëîí êðàñîòû / Áîðùàãîâêà, óë.Ãíàòà Þðû,7. Íàòàëüÿ, Тел. (050)3879785

102671010105

ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНЩИК, ПРОГРАММИСТ

102561010102

â êîñìåòè÷åñêóþ êîìïàíèþ. Ðàáîòà â WELLNESS èíäóñòðèè êðàñîòû, âíóòðåííåãî è âíåøíåãî ïèòàíèÿ, ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð ïî îìîëîæåíèþ êîæè è ëèöà. Âîçìîæíà ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Îïûò ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáó÷åíèå (âîçðàñò îò 25 ëåò). Òåë.: (097)541-16-00, Тел. (044)2271746

206821010102

206681010101

МАСТЕРА МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА /ñàëîí êðàñîòû / (óë.Ã.Þðû è áóëüâàð Ëåïñå). Òåë.: (097)469-78-66, 383-96-97, Ëåñÿ Àíàòîëüåâíà, Тел. 4978261

Áîÿðêà. Ïðîåçä îïëà÷èâàåì. Åñòü ðàçâîçêà ñ Êèåâà. Тел. (097)9611644

Тел. 4903131

КОСМЕТОЛОГ НУТРИЦИОЛОГ

102381010102

206631010102

99991043

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

/Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà N 4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 2764336

000000130035

20663101

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

000000130070

ЛІКАРФІЗІОТЕРАПЕВТ /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

000000130069

000000130028

ЛІКАР УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОС ТИКИ (УЗД) 20612101

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

ЛІКАРТЕРАПЕВТ (ДОРОСЛИЙ) 000000130029

ЛІКАР ОРТОПЕДТРАВМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

ЛІКАРСТАТИСТ 000000130072

ЛІКАР НЕВРОЛОГ ДИТЯЧИЙ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ /ÊÍÏ ÖÏÌÑÄ N 3 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó/ Тел. 5583239

000000130023

000000130027

ЛІКАРГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

/Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà N 4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 2764336

ЛІКАРГАСТРОЕНТЕРОЛОГ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

ЛІКАРІПЕДІАТРИ

000000130032

000000130067

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

000000130060

ЛІКАРГЕМАТОЛОГ (ДИТЯЧИЙ) /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

000000130062

ЛІКАРКАРДІОЛОГ (ДОРОСЛИЙ) /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452 20668101

000000130061

20682101

МАСТЕРА МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

ЛІКАРКАРДІОРЕВМАТОЛОГ

Îïûò ðàáîòû è ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå ïîäãîòîâêè ìàñòåðîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï. - ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

000000130065

ЛІКАРЛАБОРАНТ /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

206941010202

МАСТЕРА МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

000000130071

/Ñàëîí "ÌÐÈß" / Ð-í Òðîåùèíà. Òåë.: (063)168-86-75, Тел. 5336499

ЛІКАРЛАБОРАНТ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 / êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íîé ëàáîðàòî𳿠Тел. 4503660

206121010101

ТРЕБУЕТСЯ:

ПАРИКМАХЕРЫ Îïûò ðàáîòû è ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå ïîäãîòîâêè ìàñòåðîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï. - ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

206941010201

000000130020

ВРАЧСТОМАТОЛОГ с ОР не менее 2-х лет.

(044)464-14-28

ПАРИКМАХЕРЫ

10268101

/ñàëîí êðàñîòû / (óë.Ã.Þðû è áóëüâàð Ëåïñå). Òåë.: (097)469-78-66, 383-96-97, Ëåñÿ Àíàòîëüåâíà, Тел. 4978261

ВРАЧСТОМАТОЛОГ ñ ÎÐ íå ìåíåå 2-õ ëåò. Тел. (044)4641428

/Ñàëîí "ÌÐÈß" / Ð-í Òðîåùèíà. Òåë.: (063)168-86-75, Тел. 5336499 206121010102

000000130024

МЕДИЧНА СЕСТРА /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

000000130059

МЕДИЧНА СЕСТРА ДІЛЬНИЧА /Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà N 4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 2764336

000000130034

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N 566 / âóë. Î.Ìåëü÷àêîâà, 5-À Тел. 5172545

000000130038

МЕДСЕСТРА /ÊÍÏ ÖÏÌÑÄ N 3 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó/ Тел. 5583239

000000130022

МЕДСЕСТРА ДІЛЬНИЧА /Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà N 4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 2764336

000000130036

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

/ÄÍÇ N7 Äàðíèöüêîãî ð-íó (âóë. Ï.Ãðèãîðåíêà, 21À)/ Тел. 5703309

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ

МЕДСЕСТРА МОЛОДША

000000130088

000000130066

/ÄÍÇ N 501 / âóë. Åíòóç³àñò³â, 11/3 Тел. 2957818

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ (ДИТЯЧИЙ) 102681010101

ДІЛОВОД

ПАРИКМАХЕРЫ

ЛІКАРНЕВРОЛОГ (ДИТЯЧИЙ)

/ÊÍÏ ÖÏÌÑÄ N 3 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó/ Тел. 5583239

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

000000130058

000000130042

206631010101

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

000000130074

КУХАР /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452 000000130075

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

МЕТОДИСТ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

000000130030

000000130064

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

ЛІКАРПЕДІАТР /Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà N 4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 2764336

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010108

000000130033

СЕСТРА МЕДИЧНА

ЛІКАРПЕДІАТР

ЛІКАР УЗД

000000130026

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

ЛІКАР ФГДС

ЛІКАРПУЛЬМАНОЛОГ ДИТЯЧИЙ

СЕСТРА МЕДИЧНОГО СТАЦІОНАРУ

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

000000130076

000000130077

000000130057

000000130068

201461010102

000000130025

99990512

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ СЛЮСАРСАНТЕХНІК /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

17

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ІНСТРУКТОР З ФІЗВИХОВАННЯ /ÄÍÇ N 461 / âóë. À.Íàâî¿, 78-À Тел. 5108474

000000130031

СТАТИСТИК МЕДИЧНИЙ

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

/ÄÍÇ N 138 (Õàðê³âñüêèé ìàñèâ)/ Тел. 5603321

000000140054

000000130063

000000140078

ТЕХНІК З МЕТРОЛОГІЇ /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³/ Тел. 4018452

000000130073

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 / êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íî¿ ëàáîðàòî𳿠Тел. 4503660

000000130021

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044) 407-11-53, (096) 787-48-20, (063) 455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020107

ОПЕРАТОР ВІДЕОЗАПИСУ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044) 407-11-53, (096) 787-48-20, (063) 455-24-13, Тел. (050)3859556

ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

202571020114

ОХОРОННИКИ

201461010107

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 412 / ÄÐ - íå îáîâ'ÿçêîâî. Ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà. Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, âóë. Ãàø³êà, 6-À Тел. 2920329

000000140055

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N24 (ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé)/ Тел. 5249521

000000140095

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ

/ÄÍÇ "Óêðà¿íî÷êà" N 474 / ø. Õàðê³âñüêå, 16/1 Тел. 5590681

201461010110

000000140049

/ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6)/ Тел. 5439809

000000140039

/ÄÍÇ N 485 / âóë. Åíòóç³àñò³â, 13-Á Тел. 2951731 000000140047

000000140051

000000140079

000000140050

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 138 (Õàðê³âñüêèé ìàñèâ)/ Тел. 5603321

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77)/ Тел. 5663427

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N99 Äàðíèöüêîãî ð-íó (ïðîâ. Ïîë³ñüêèé, 5/1)/ Тел. 5679108

000000140094

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÍÇ N 138 (Õàðê³âñüêèé ìàñèâ)/ Тел. 5603321

101311010103

000000140084

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140086

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140096

000000140080

КЕРІВНИК ГУРТКА

/ÄÍÇ "Óêðà¿íî÷êà" N 474 / ø. Õàðê³âñüêå, 16/1 Тел. 5590681

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N24 (ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé)/ Тел. 5249521

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N696 (âóë. Áàæàíà, 9Å)/ Тел. 5602509

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

201461010109

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 481 / áóë. Ïåðîâà, 8-À Тел. 5407850

20146101

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВНИК

/ÄÑ N 89 (ì. "Îñîêîðêè", âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Ã)/ Тел. 5737984 000000140092

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N7 Äàðíèöüêîãî ð-íó (âóë. Ï.Ãðèãîðåíêà, 21À)/ Тел. 5703309

000000140087

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77)/ Тел. 5663427

000000140083

ВИХОВАТЕЛЬ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140093

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 485 / âóë. Åíòóç³àñò³â, 13-Á Тел. 2951731 000000140044

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 89 (ì. "Îñîêîðêè", âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Ã)/ Тел. 5737984

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 89 (ì. "Îñîêîðêè", âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Ã)/ Тел. 5737984

000000140091

ПСИХОЛОГ /ÄÍÇ N 485 / âóë. Åíòóç³àñò³â, 13-Á Тел. 2951731

000000140045

ІНСПЕКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ

/ÄÍÇ N 501 / âóë. Åíòóç³àñò³â, 11/3 Тел. 2957818

000000140090

000000140041

/ÄÍÇ N 485 / âóë. Åíòóç³àñòîâ, 13-Á Тел. 2951731

000000140046

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, äåíí³. Òåë.: (044) 481-00-18, (067) 296-21-62, (095) 271-63-01 Тел. (063)4967039

102071020102

ОХОРОННИКИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044) 407-11-53, (096) 787-48-20, (063) 455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020103

ОХОРОННИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛУ /óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044) 593-09-14, (093) 973-03-26, (066) 456-08-31 Тел. (067)2236927

102451020120

/ÄÍÇ N 412 / Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, âóë. Ãàø³êà, 6-À Тел. 2920329 000000140056

/ÄÑ N99 Äàðíèöüêîãî ð-íó (ïðîâ. Ïîë³ñüêèé, 5/1)/ Тел. 5679108

/Ìåãàìàðêåò / ÄÐ/, ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3/ 3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

ОХОРОНЦІ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; Äðóæíà êîìàíäà; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ çà òåë.: ì. Êè¿â: (095)235-75-97, (050)421-35-72, (044)543-25-07, (044)405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà: (095)235-75-97, Тел. (050)4216851

102461010105

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10207102

10237102

10240105

10251102

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÖ² Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë. 10266101

ОХОРОНЦІ

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИК

âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

206361050000

101931030101

ОХОРОНЦІ

Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

/Áèëëà-Óêðàèíà / Ç\ï 2500 ãðí. Âóë.Ãðèøêà,3, òåë.: (050)388-74-75, Ëüâ³âñüêà ïëîùà,8-Á, òåë.:(050)074-82-44, âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á, òåë.: (099)228-05-61, âóë.Ìàÿêîâñüêîãî,85, òåë.: (095)728-88-05, âóë.Ã.Äí³ïðà,2-À, òåë.: (095)728-88-05, âóë.Äðàãîìàíîâà,40-Ä, Òåë: (044)490-24-74, Тел. (095)3106108

ОХОРОНЦІ

ОХОРОНЦІ

ÃÐ: 1\2, Êè¿â, âàõòà. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Âèìîãè: íå ñóäèì³. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (050)355-40-08, Тел. (067)5362745

Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИК

/îõîðîííà ô³ðìà / Ç/ï äî 4000 ãðí. Тел. (067)8698396

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

ОХОРОНЦІ

102201010101

206251010101

206601010101

ÐÀÁÎÒÀ

102401050101

102641010101

200031010133

10264101

206841010108

ОХРАННИК Тел. 4903131

102561010104

ОХРАННИКИ /îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè/òðîå, ìåñòî ðàáîòû: ð-í "Îáîëîíü" Тел. (067)1092041

102661010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

102371020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

102371020102

10193103

СОТРУДНИКИ /ÎÎÎ "Ïðîòåêò Ñåêüþðèòè" / ñëóæáû áåçîïàñíîñòè â ñóïåðìàðêåò. Äàðíèöà, Õàðüêîâñêèé ìàññèâ, Ïîçíÿêè. Ì\æ, ðåæèì ïîñóòî÷íûé, ç\ï îò 2500 ãðí. Тел. (050)4487213

102271010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

19

ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА

20625101

200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

206921020103

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

20692102

206921020101

КАСИРИ

20660101

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í Òðîºùèí à, (067)223-81-77; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

103091030103

КАСИРИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020101

КАСИРІВ

10220101

/óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

20257102

102451020101

КАССИР /Ðåñòîðàí áûñòðîãî ïèòàíèÿ "BurgerMax" / Âîçðàñò îò 25 ëåò. Ãîëîñååâñêèé ð-í. Òåë.: (095)016-15-20, Àëåêñàíäð, Тел. (063)6298933

206881010101

КАССИР

10227101

/Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)658-35-42, ð-íÁîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067)537-86-18, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

20708101

103091040105

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581040000

КОНТРОЛЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

206841010112

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ /ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / Õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü áîëüøèå äåíüãè; îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí; ôèêñèðîâàííàÿ ñòàâêà + %; îôèñíàÿ ðàáîòà â òåëåôîííîì ðåæèìå äëÿ ìîëîäûõ è öåëåóñòðåìëåííûõ. Êîíòàêòû: (067)216-19-27, Тел. (067)5026792

207001010101

ОБВАЛЬЩИК /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóä. îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)658-35-42, ð-íÁîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067)537-86-18, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040103

ПРИЕМЩИК ТОВАРА

10246101

/Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)658-35-42, ð-í Áîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067)537-86-18, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040102

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49; âóë.Íèæí³é Âàë,17\8; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî,85; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,56-À; Ëüâ³âñüêà ïë.,8-Á; âóë.Ìàëèøêà,3; âóë.Ãîëîñ³¿âñüêà,13-À. 0 (800)30-88-30. Тел. (044)4988603

102401020108

ПРОДАВЕЦ /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)658-35-42, ð-íÁîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067)537-86-18, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040106

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 10131101

ÐÀÁÎÒÀ

206581070000

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

21

20679101

10309103

20659101

10240104

20648101

20647101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

20665101

20614101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10136103

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЦЫ

Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

(íàïðàâëåíèÿ: ãàñòðîíîìèÿ, êîíäèòåðñêèå, õëåáîáóëî÷íûå, ëèêåðî-âîäî÷íûå èçäåëèÿ). Çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, òðóäîâàÿ, ìåäêíèæêà - îáÿçàòåëüíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåë. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: 2 íåäåëè\2 íåäåëè, ñ 8.00 äî 22.00. Ð-í ðàáîòû Íèâêè, Áîðùàãîâêà. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)7529931

206841010115

ПРОДАВЕЦ ПРОДУКТОВ ÎÐ, çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, ïîðÿäî÷íîñòü, ÷åñòíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü. Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ, äîãîâîðíàÿ, 1000-1700 ãðí./íåäåëÿ. ÃÐ: ïîñòîÿííî ïîíåäåëüíî, äåíü/íî÷ü. ì. Äâîðåö Ñïîðòà, êèîñê-ïàâèëüîí, Òåë.: (096)772-16-01, (063)591-56-56, (063)446-35-05, Тел. (063)6513366

206471010101

206481010101

ПРОДАВЦЫ íà îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû. Æåí., ÃÐ: 2 íåä.\2íåä. Ç\ï îò 155 ãðí.\äåíü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 20.00-22.00. Тел. (067)8963182

206111010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /ÎÎÎ "Ýðóäèò" / (êîñìåòîëîãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû è îáîðóäîâàíèå) Òðåáîâàíèÿ: Çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò, ç/ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (044)405-24-00, Тел. (044)2769057

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЦІ

ÃÐ: 2\2, ÎÐ, çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, ñàí.êíèæêà. Áåç ÂÏ, ïóíêòóàëüíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Ð-í Áåðåçíÿêè, Ðóñàíîâêà. Òåë.: (097)483-48-34, Тел. (098)3171523

206141010101

207061010102

10245102

 ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581060000

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 206841010116

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ð-í ðàáîòû: óë.Ìèëþòåíêî, óë.Ãàãàðèíà, ×îêîëîâñêèé á-ð. ÎÐ â òîðãîâëå, ïîðÿäî÷íîñòü. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00, 3\3 äíÿ. Ç\ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 4903131 102561010101

ПРОДАВЕЦЬ

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; Äðóæíà êîìàíäà; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ çà òåë.: ì. Êè¿â: (095)235-75-97, (050)421-35-72, (044)543-25-07, (044)405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà: (095)235-75-97, Тел. (050)4216851

102461010104

ПРОДАВЦІ /Ìåãàìàðêåò / (òîðã.çàë). Ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653 101311010114

/Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49; âóë.Íèæí³é Âàë,17\8; ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á; âóë.Òðîñòÿíåöüêà,1-À; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,56-À; Ëüâ³âñüêà ïë.,8-Á; âóë.Ìàëèøêà,3; âóë.Ãîëîñ³¿âñüêà,13-À. 0 (800)30-88-30. Тел. (044)4988603 102401020106

ПРОДАВЦІ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í Òðîºùèí à, (067)223-81-77; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697 103091030101

10256101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ТРЕБУЮТСЯ:

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

23

ВСЕТЬБЛИННЫХТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ наостановочные омпле сы.Жен.,ГР: 2нед.\2нед.З\пот155рн.\день. Иноороднимпредоставляетсяжилье. Звонитьс20.00-22.00. (067) 896-31-82

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÏÎÂÀÐ Спецодеждой,питанием, обчением-обеспечиваем. З\п150#рн\день+%

Òåë.: (050)334-76-64 Але)сейГеннадиевич

20611101

20584101

ПРОДАВЦІ /óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102451020106

Требется

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ вотделбижтерииТЦ"ДримТан". ГР:с10.00до22.00,3\3дня. БезВП.З\п: става + %. Тел.(067)299-37-63 (093)347-89-87 20621101

ПРОДАВЦІ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020102

ПРОМОУТЕРИ Â³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)2309048

102701010101

СПЕЦІАЛІСТИ ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

20705101

КЛАДОВЩИК

БАРМЕН

КУХАР

Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

/ðåñòîðàí / ñ ÎÐ ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063) 679-04-15, (067) 232-66-58, Тел. (097)1708328

/Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49; âóë.Íèæí³é Âàë,17\8; ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á; âóë.Òðîñòÿíåöüêà,1-À; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,56-À; Ëüâ³âñüêà ïë.,8-Á; âóë.Ìàëèøêà,3; âóë.Ãîëîñ³¿âñüêà,13-À. 0 (800)30-88-30. Тел. (044)4988603

206841010103

/ àâòîñàëîíè ì³ñòà Êèºâà / Âèìîãè: Áàæàííÿ çàðîáëÿòè; Âì³ííÿ âåñòè ïåðåãîâîðè; Ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü; Äîñâ³ä ðîáîòè ç ëþäüìè; Óìîâè: Ñòàâêà 2500 ãðí., + % â³ä ïðîäàæó, ïðå쳿, ñîöïàêåò; Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; Íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿; Ïîñò³éí³ òðåí³íãè; Ðîáî÷å ì³ñöå â àâòîñàëîí³ ì³ñòà. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåëåôîíàìè: (095)274-36-47, àáî egor2004@bigmir.net, Тел. (067)5373785

102331010101

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020113

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

КОМІРНИК ОПЕРАТОР (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020116

207051010104

БАРМЕН /Ðåñòîð.-ãîñòèí. êîìïëåêñ "AVALON" / (æåëàòåëüíî ïðîæèâàíèå â ã.Âàñèëüêîâ). Âîçìîæíîå ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà "AVALON". Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âàñèëüêîâ. Òåë.: (067)847-84-79, (çâîíèòü ñ 10.00 äî 22.00). Тел. (093)4126765

206411010104

БАРМЕНЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

205961020108

КОНТРОЛЕР УПАКОВЩИЦА

ГРИЛЬЩИК

/Ñêëàä / Êèåâ. Ð-í ì."Ïåòðîâêà". Тел. (097)9611644

102381020202

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 206841010104

Тел. 5927625

/óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102451020124

КОНДИТЕР

УКЛАДЧИК /Ôîçç³-Ôóä / êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé. Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)658-35-42, ð-íÁîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067)537-86-18, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040109

/ðåñòîðàí / ñ ÎÐ ç/ï îò 4000 ãðí. ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

207051010101

БАРМЕНЫ /Ïèööåðèÿ "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

206401010106

КУХАР /ÄÍÇ "Óêðà¿íî÷êà" N 474 / ø. Õàðê³âñüêå, 16/1 Тел. 5590681

000000200052

КУХАР /ÄÍÇ N39 Äàðíèöüêîãî ð-íó (âóë. Áàæàíà, 7À)/ Тел. 5609772

000000200089

000000200081

КУХАРІ

КОНДИТЕРИ

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067) 223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067) 658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067) 235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067) 507-48-76; ð-í Òðîºùèí à, (067) 223-81-77; ð-í Îñîêîðêè: (067) 223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á"/ Тел. (044)4525315

КУХАРІ

103091030108

102441010101

КУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

000000200040

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77)/ Тел. 5663427

103091030109

АДМИНИСТРАТОР

/ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6)/ Тел. 5439809

КОНДИТЕР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067) 223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í Òðîºùèí à, (067)223-81-77; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

206841010118

000000200048

КУХАР

КУХАР

206401010102

Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

/ÄÍÇ N 485 / âóë. Åíòóç³àñò³â, 13-Á Тел. 2951731

/Ïèööåðèÿ "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

206661010000

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

102401020104

КУХАР

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044) 407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020106

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

ПЕКАРЬ

/ÄÍÇ "Óêðà¿íî÷êà" N 474 / ø. Õàðê³âñüêå, 16/1 Тел. 5590681

(æåë.ìóæ.), ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

000000200053

101401010110

МАНГАЛЬЩИКИ /ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063) 679-04-15, (067) 232-66-58, Тел. (097)1708328

207051010106

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102451020111

20676102

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020112

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49; âóë.Íèæí³é Âàë,17\8; ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; Áåññàðàáñüêà ïë.; âóë.Òðîñòÿíåöüêà,1-À; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,56-À; Ëüâ³âñüêà ïë.,8-Á; âóë.Ìàëèøêà,3; âóë.Ãîëîñ³¿âñüêà,13-À. 0 (800)30-88-30. Тел. (044)4988603

102401020103

20641101

ПЕКАРІ /óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102451020116

ПОВАР /Ðåñòîðàí áûñòðîãî ïèòàíèÿ "BurgerMax" / Âîçðàñò îò 25 ëåò. Ãîëîñååâñêèé ð-í. Òåë.: (095)016-15-20, Àëåêñàíäð, Тел. (063)6298933

206881010102

ПОВАР /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)658-35-42, ð-íÁîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067)537-86-18, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

103091040101

ПОВАР /ðåñòîðàí / ç/ï îò 4000 ãðí. ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

207051010105

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ /óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044) 593-09-14, (093) 973-03-26, (066) 456-08-31 Тел. (067)2236927

102451020112

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

205961020106

ПОВАРПРОДАВЕЦЬ /"Áàáàé-êîìîðà" / ó ÷åáóðå÷íó 10-15 õâ. ìàðøðóòêîþ (äî Ãîñòîìåëÿ) â³ä ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî"Ëåîí³ä Тел. (093)8577006

206761020101

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Ðåñòîð.-ãîñòèí. êîìïëåêñ "AVALON" / ñ îïûòîì ðàáîòû îò 1 ãîäà. Âîçìîæíîå ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà "AVALON". Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âàñèëüêîâ. Òåë.: (067)847-84-79, (çâîíèòü ñ 10.00 äî 22.00). Тел. (093)4126765

206411010101

ОФИЦИАНТЫ

20596102

/ðåñòîðàí / ñ ÎÐ ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

207051010102

ПЕКАР (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020110

ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

205961020109

ПОМОЩНИК ПИЦЦАЙОЛО /Ïèööåðèÿ "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

206401010105

ПРАЦІВНИК КУХНІ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77)/ Тел. 5663427

000000200082

ПЕКАР /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49; âóë.Íèæí³é Âàë,17\8; ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; Áåññàðàáñüêà ïë.; âóë.Òðîñòÿíåöüêà,1-À; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,56-À; Ëüâ³âñüêà ïë.,8-Á; âóë.Ìàëèøêà,3; âóë.Ãîëîñ³¿âñüêà,13-À.0 (800)30-88-30. Тел. (044)4988603 20640101

ÐÀÁÎÒÀ

102401020105

СУШИСТ /Ðåñòîðàí áûñòðîãî ïèòàíèÿ "BurgerMax" / Âîçðàñò îò 25 ëåò. Ãîëîñååâñêèé ð-í. Òåë.: (095)016-15-20, Àëåêñàíäð, Тел. (063)6298933

206881010103

СУШИСТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

205961020110

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

25

20640102

10140101

10244101

СУШИСТЫ /ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

207051010108

ТАНДЫРЩИКИ /ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

20687101

207051010107

ТЕСТОМЕС (æåë.ìóæ.), ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253 101401010111

ФОРМОВЩИК

20688101

(æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

20657103

101401010104

ШЕФКУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 201461010104

ШЕФ ПОВАР

Требется

/Ðåñòîð.-ãîñòèí. êîìïëåêñ "AVALON" / ñ îïûòîì ðàáîòû îò 5 ëåò. Âîçìîæíîå ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà "AVALON". Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âàñèëüêîâ. Òåë.: (067)847-84-79, (çâîíèòü ñ 10.00 äî 22.00). Тел. (093)4126765

ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗ Без вредных привыче. Знание орода Тел.(067)659-63-87

206411010105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

20649101

20662101

10229101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20701101

АВТОМИЙНИКИ

ВОДИТЕЛИ

Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", ñò.ì."×åðí³ã³âñüêà" (067)406-26-45, ñò.ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", Тел. (067)4062639

êàò."Ñ" ïî Êèåâó. Ç\ï îò 4000 ãðí. Óë.Ñûðåöêàÿ,33-À. Òåë.: 467-29-48, Àëåêñåé Тел. (067)3582339

206731010101

АВТОМИЙНИКИ /àâòîìèéêà "Äåñÿòêà" / ð-í ðîáîòè ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Ç/ï - âèñîêà, ñòàá³ëüíà. ϳä ÷àñ ðîáîòè íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (098)4895224 102601010000

АВТОМОЙЩИКИ /Ñåòü àâòîìîåê / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îïëàòà â % - âûñîêàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: ì."Áåðåñòåéñêàÿ", òåë.: (063)406-01-15; ì."Ïåòðîâêà", Тел. (093)2000453

102481010101

10242101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

102371020103

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè / äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. ÃÐ: 2 äíåâíûå ñìåíû, 2 íî÷íûå ñìåíû, 2 ñóòîê âûõîäíûõ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï 4000-7000 ãðí. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 17.00. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101

206541010101

АВТОМОЙЩИКИ æåëàòåëüíî ñ ÎÐ (ð-í ðàáîòû Ïîäîë). Тел. (096)7568787

205991010101

АВТОСЛЕСАРИ /ÎÎÎ "Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

102421010101

АВТОСЛЕСАРЬ /àâòîñåðâèñ / ÎÐ. Ç\ï îò 5000 ãðí. Ð-í ðàáîòû: Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (098)685-92-74, Тел. (044)3605063

206621010101

АВТОЭЛЕКТРИК 20657104

102291010101

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

205811010101

АКУМУЛЯТОРНИК /óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102451020123

ВОДИТЕЛИ Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

102511020102

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

206571030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Êîìèññèÿ - 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Àáîíïëàòà 2 ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000

206571040101

ВОДИТЕЛИ /Àâòîáóñíûé ïàðê N 2/ Тел. 2920059

000000220001

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е" /ÎÎÎ "Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

102421010102

ВОДИТЕЛЬ /Êîíäèòåðñêîå Ïð-òèå / íà àâòîìîáèëü ïðåäïðèÿòèÿ â Áðîâàðàõ. Íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Äîñòàâêà êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé. Ïðîæèâàíèå â ã.Áðîâàðû. Òåë.: (067)468-20-20, Тел. (095)5027610

205941010101

ВОДИТЕЛЬ /Ãðóçîïåðåâîçêè / íà ÃÀÇ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Çíàíèå ãîðîäà. Тел. (067)6596387

206491010101

10269101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

27

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

206571050101

ВОДИТЕЛЬ Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

10212101

206841010110

Тасізапрошє

ВОДИТЕЛЬ

ВОДІЇВ Від 30 роів,

/"ÊÂÍ-Òàêñè" / â òàêñè áåç çàëîãîâûõ, áåç íåïîíÿòíûõ âûïëàò; Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

водійсьий стаж від 5-ти роів, на наші "Deo, Chevrolet" ( аз). Страхова, ліцензія. Оренда або ви'п авто 2003-2005 ро'.

206871010103

Òåë.: 539-14-54, (067)659-22-17

ВОДИТЕЛЬ

20599101

/"ÊÂÍ-Òàêñè" / ñî ñâîèì àâòî ñ ìèíèìàëüíîé êîìèññèåé; Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

20255101

ТРЕБУЮТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü

206871010104

З\п 5000-7000 рн.

ВОДИТЕЛЬ /"ÊÂÍ-Òàêñè" / â ñëóæáó òàêñè ñ äîïîëíèòåëüíûì äîõîäîì. Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

206871010105

ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА Êèåâñêàÿ îáë., Áîðîäÿíñêèé ð-îí, ïãò. Íåìåøàåâî, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 10 Тел. (045)7741282

101041010102

ВОДИТЕЛЬМЕЖДУНАРОДНИК /Ñòàáèëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñ ÎÐ. Ïðàâà êàò."Å", çàãðàíïàñïîðò, âèçà îáÿçàòåëüíî. Íàïðàâëåíèå: Ïîëüøà, Ïðèáàëòèêà, Ðîññèÿ. Ìèõàèë, Тел. (050)4629052

102121010101

Тел.(063)479-00-00 20654101

ВОДІЇ /Òàêñ³ / ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Deo,Chevrolet" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, Тел. (067)6592217 202551010101

ВОДІЇ ТРОЛЕЙБУСА

000000220010

ДОПОМОГА У ВИГОТОВЛЕННІ ВОДІЙСЬКИХ ПРАВ 205531010102

(êàòåãîð³ÿ Â,Ñ). Îô. ñòàæ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Ç/ï íà ïåðøîìó ðîö³ ñëóæáè 2150 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: 1/3. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷óºòüñÿ ôîðìåííèì îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. Âèìîãè: â³ê äî 30 ðîê³â, îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. Çâåðòàòèñü: ì.Êè¿â, âóë.Æóêîâà,4à (ñòàíö³ÿ ìåòðî "˳ñîâà"). Òåë.:(097)920-29-46, Тел. 5491191

207011010102

МАСТЕР СТО /ÎÎÎ "Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159 102421010104

/Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / êàòåãîð³ÿ Ä, ÄÅ. Ç/ï 4500-7500 ãðí. Òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ. Тел. 4120936

000000220012

ВОДІЙ ТРОЛЕЙБУСА /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïë. äåïî / ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â Тел. 5213720

000000220006

ВОДІЙВАНТАЖНИК

/Àâòîáóñíûé ïàðê N 2 / óë. Ïðàæñêàÿ, 7 Тел. 2920059

МЕХАНІК АВТОКОЛОНИ /Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / Ç/ï 3200 ãðí. Тел. 4120936 000000220017

ПОМОЩНИК ЭКСПЕДИТОРА Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 206841010102

Тел. 5015913 206661030000

ВОДІЙОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, äåíí³. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01 Тел. (063)4967039

РАБОТУ В ТАКСИ /"ÊÂÍ-Òàêñè" / ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû â ìîáèëüíîì òåëåôîíå Mobile Taxi; Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

102071020101

20594101

КПШЕУПодольсоор-на требется:

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ З\п4000рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.

462-53-75 20581101

РАБОТУ ВОДИТЕЛЮ /"ÊÂÍ-Òàêñè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì; Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

206871010101

СЛЕСАРЬ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА /Àâòîáóñíûé ïàðê N 2 / óë. Ïðàæñêàÿ, 7 Тел. 2920059 000000220003

СЛЮСАРІВ /Êóðåíåâñêîå òðîëëåéáóñíîå äåïî N4 / ç ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó. Ç/ï 3500 ãðí., ³íîãîðîäí³ì äëÿ ïðîæèâàííÿ íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4684087

000000220011

МЕХАНИК КОЛОННЫ 000000220004

ВОДІЙ АВТОБУСА

ВОДИТЕЛЬ наавтомобильпредприятия вБроварах.Ненормированный рабочийдень.Достава ондитерсихизделий. Проживаниев.Бровары.

(067)468-20-20,(095)502-76-10

/Êóðåíåâñêîå òðîëëåéáóñíîå äåïî N4 / ²íîãîðîäí³ì äëÿ ïðîæèâàííÿ íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. 1-2 êàòåãîð³ÿ. Ç/ï 4500 ãðí. Тел. 4684087

Тел. (068)1040415

ВОДІЙ

Кондитерс ом предприятию треб ется

20657105

206871010102

СПЕЦИАЛИСТЫ /ÎÎÎ "Ôîççè-Ôóä" / êîìïüþòåðíîé äèàãíîñòèêè ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

102421010107

ХОДОВИК /àâòîñåðâèñ / ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû: Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (098)685-92-74, Тел. (044)3605063

206621010103

ЭКСПЕДИТОР Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581030000

ЭКСПЕДИТОР Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 206841010101

10267101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КПШЕУПодольс оор-на требется:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК З\п3900рн. Ул.Фрнзе,15. Тел.462-53-75 20581102

Производственнойомпании требется

СЛЕСАРЬ ПОСБОРКЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХКОНСТРУКЦИЙ Терр.расположениер-нСвятошино

(067)509-87-78 10119101

20709101

10238103

СЛЕСАРЬ

/Ïðîèçâîäñòâî / Áîÿðêà. Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059 102381030102

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ñ î/ð, ç/ï 3500 ãðí. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9. Òåë.: (044)591-08-05, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)8344975

102671010104

20693102

10236101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ ñàíòåõí³÷íèõ âèðîá³â. Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

102361010101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / ç ðåìîíòó îáëàäíàííÿ. Ç/ï 2500 ãðí. Тел. 4120936

000000230016

ЗАТОЧНИКИ Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.- ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

206941010106

МАСТЕРА /ÎÎÎ "Ôîççè-Ôóä" / ïî ðåìîíòó õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

102421010103

МОНТАЖНИК Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

206841010114

10104101

ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА

СЛЕСАРЬМЕХАНИК

Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

Áîÿðêà. Ïðîåçä îïëà÷èâàåì. Åñòü ðàçâîçêà ñ Êèåâà. Тел. (097)9611644

206841010106

РАСТОЧНИК íà ãîðèçîíòàëüíî-ôðåçåðíûé ñòàíîê ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9. Òåë.: (044)591-08-05, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)8344975

102671010102

САНТЕХНИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

100991030213

СВАРЩИК /Ïðîèçâîäñòâî / Áîÿðêà. (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

Òåë.:

102381010103

СЛЕСАРЯ ПО ОБРАБОТКЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Ñ äàëüíåéøèì ïåðåîáó÷åíèåì íà ñëåñàðåé ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.- ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

206941010104

СЛЕСАРЯИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКИ Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.- ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

206941010105

СТАНОЧНИКИ 102381030101

СВАРЩИК ñ ÎÐ óë. Ìåòàëóðãîâ, 4 Тел. (067)5474319 206931020101

ïî îáðàáîòêå ìåòàëëà. Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

206941010103

СВАРЩИКАРГОНЩИК

УСТАНОВЩИК

20551101

ЗАМЕРЩИК М\П Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581140000

МАЛЯРЫ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

/Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / Ç/ï 2350 ãðí. Тел. 4120936

ñ ÎÐ, ç/ï 4000 ãðí., Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9. Òåë.: (067)959-09-44, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, Тел. (098)8344975

ОББИВАЛЬНИК

СЛЕСАРЬ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

МУЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ

/Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / (ðåìîíò ñèä³íü). Ç/ï 2730 ãðí. Тел. 4120936

ïî ñáîðêå ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé Òåðð. ðàñïîëîæåíèå ð-í Ñâÿòîøèíî Тел. (067)5098778

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3900 ãðí. Óë.Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

/Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / Ç/ï 2360 ãðí. Тел. 4120936

МОНТАЖНИК САНТЕХСИСТЕМ

102671010106

000000230015

000000230014

ÐÀÁÎÒÀ

207091010101

Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

206841010105

205811020101

100991030212

000000240019

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ЗВХ /Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / (áóä³âåëüíèê). Ç/ï 2730 ãðí. Тел. 4120936

000000240018

ПЛИТОЧНИКИ

СПЕЦИАЛИСТ

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / äëÿ ðàáîòû íà ïðèñàäî÷íîì ñòàíêå. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

/Ñêëàä / Êèåâ. Ð-í ì."Ïåòðîâêà". Тел. (097)9611644

102381020201

ДВІРНИК (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

100991030205

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

СПЕЦИАЛИСТ

100991030211

СПЕЦИАЛИСТ

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ïî ëàíäøàôòó. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146 100991030210

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ïî àâòîìàòè÷åñêîìó ïîëèâó. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146 100991030214

ФАСАДЧИКИ Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (067)239-27-11, Тел. (067)2392717

СТОЛЯР Êèåâñêàÿ îáë., Áîðîäÿíñêèé ð-îí, ïãò. Íåìåøàåâî, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 10 Тел. (045)7741282

ВАНТАЖНИКИ 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

206921020105

101041010103

2 УЧЕНИКА

СТОЛЯРЫ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / (óñòàíîâêà äâåðåé, äåêîð ïàíåëåé). Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

205511010101

100991030207

íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

/àâòîñåðâèñ / ÎÐ. Ç\ï îò 3000 ãðí. Ð-í ðàáîòû: Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (098)685-92-74, Тел. (044)3605063

/óïåðìàðêåò Fozzy / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927 102451020102

ВАНТАЖНИКИ

20689101

ñ ÎÐ, ãð. ðàá. ÏÍ-ÏÒÍ+2 ñóá. Ìåñòî ðàáîòû - Êóðåíåâêà. Ñðåäíÿÿ ç\ï - 6000 ãðí. Òåë.: (063)247-06-32, Тел. (093)7120482

206891010101

000000270043

ДВІРНИКИ /Êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ "×èñòèé Ñâ³ò Ñåðâ³ñ" / Ðîáîòà â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì.Êèºâà. Ìè ãàðàíòóºìî: ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ³íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ñòàá³ëüíà òà ñâîº÷àñíà îïëàòà â³ä 2000 äî 3500 ãðí. Òåë.: (044)599-13-63, Тел. (050)4645598

102411010102

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í Òðîºùèí à, (067)223-81-77; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

205811030101

ДОЯРКИ (ДОЯРЫ) /"Àãðî-Ðåãèîí" / Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Тел. (067)2342944

102611020102

ЖІНКИ, ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - â³ä 211000 ãðí. Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 34 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)3625363

206531020101

ЗАВІДУЮЧИЙ ГОСПОДАРСТВОМ /ÄÍÇ N 566/ Тел. 5172545

000000270037

103091030107

/ïîøèâ / Ñ îïûòîì ðàáîòû íà ñàìîçàêðîå. Ç/ï çà 2 íåäåëè 3000-7000 ãðí. Èíîãîðîäí. ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. ò. (063) 585-65-50, Ëþäìèëà. (067) 538-04-74, Ñåðãåé.

ПОКЛЕЙЩИК КРОМКИ ПВХ

/ÄÍÇ N 501 / âóë. Åíòóç³àñò³â, 11/3 Тел. 2957818

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

АВТОМОЙЩИК

ВАНТАЖНИК

ШВЕЯ ПОРТНАЯ

202571020109

ДВІРНИК

206311010101

206621010102

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ПЕРЕТЯЖКЕ

29

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

206801010101

КАСИР КВИТКОВИЙ

ВАНТАЖНИКИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 202571020105

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

ГРУЗЧИК /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)658-35-42, ð-íÁîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067)537-86-18, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021

100991030206

ПОРЕЗЧИК ДСП /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

100991030204

СБОРЩИКИ УСТАНОВЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ГРУЗЧИК

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

103091040108

/

Ôàêñ: 206991010101

КОНТРОЛЕРКАСИР /Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / ïðîæèâàííÿ â ð-í Îáîëîíü, Òðîºùèíà, Âèíîãðàäàðü. Ç/ï ñåðåä. 4500 ãðí. Тел. 4120936

000000270013

КОНТРОЛЕРКАСИР /Êóðåíåâñêîå òðîëëåéáóñíîå äåïî N4 / ²íîãîðîäí³ì äëÿ ïðîæèâàííÿ íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ç/ï 3500 ãðí. Тел. 4684087

000000270009

КОНТРОЛЕРКАСИР /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïë. äåïî / îá³ëå÷óâàííÿ ïàñàæèð³â, ïåðåâ³ðêà ïðî¿çäíèõ äîêóìåíò³â. Тел. 5213720 000000270005

206841010107

100991030202

/ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" (044)417-35-29, Тел. (044)4175145

КОНТРОЛЛЕРЫКАССИРЫ /Àâòîáóñíûé ïàðê N 2 / óë. Ïðàæñêàÿ, 7 Тел. 2920059 000000270002

10186101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20020101

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

(àêòèâíûé, ñòðåññîóñòîé÷èâûé). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáó÷ó ñàìà. Òåë.: (067)173-76-89, Тел. (093)1139465

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

205961020107

10232101

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581130000

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

20630102

îò 19 ëåò òðåáóþòñÿ íà ïîëíóþ èëè ÷àñòè÷íóþ çàíÿòîñòü. Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå ÏÊ. Ïóíêòóàëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. ÎÐ ìàðêåòîëîãîì æåëàòåëåí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå Ç\ï 3000-4000 ãðí. Òåë.: (095)502-14-26, Тел. (067)2425148 204761010000

ПАКУВАЛЬНИКИ

20696101

205521010101

Ìîæíî áåç ÎÐ. Âñåé ñïåöèôèêå ðàáîòû ñàìà îáó÷ó. Òåë: (067)416-37-97, (066)693-99-96, Тел. (063)8732331

206561010101

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèöü). Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; Äðóæíà êîìàíäà; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: ì. Êè¿â: (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

102461010102

140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620 206921020104

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010105

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Ðåñòîðàí "Ðèâåð ÏÀÁ" / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã - "Áåðåçíÿêè" Тел. (098)1051100

206961010101

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581100000

ПОДСОБНИК /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146 100991030215

ПОСУДОМОЙЩИЦА /ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

207051010109

ПРТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206581050000

ПОЖЕЖНИЙРЯТУВАЛЬНИК 10248101

ДОДАТКОВИЙ ДОХІД длятиххтомає2-3одинивільноо час.Безвіовихобмежень.Гнчий рафіроботи.Висоийдохід.

(044)332-45-19,(097)280-03-03 basenko.n@mail.ru

ТЕРМІНОВОПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпеч єможитлом Тел.:(067)406-57-93 , м."ГероївДніпра";

(067)406-26-45 ст.м."Черніівсьа"

(067)406-26-39, м."Політехнічнийінститт"

20593101

ÐÀÁÎÒÀ

Ç/ï íà ïåðøîìó ðîö³ ñëóæáè 2150 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: 1/3. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷óºòüñÿ ôîðìåííèì îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â (âêëþ÷àþ÷è ñëóæáó â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè). Âèìîãè: â³ê äî 30 ðîê³â, îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. Äîâ³äêà: ì.Êè¿â, âóë.Æóêîâà,4à (ñòàíö³ÿ ìåòðî "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, (067)963-54-19, Тел. 5491191 207011010101

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / Ôàêñ: (044)417-35-29, Тел. (044)4175145

206991010102

ПРИБИРАЛЬНИКИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044) 407-11-53, (096) 787-48-20, (063) 455-24-13, Тел. (050)3859556

202571020104

20673101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

(æåë.ìóæ.), ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

201461010106

101401010112

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïë. äåïî / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü Тел. 5213720

000000270007

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77)/ Тел. 5663427

000000270085

РАЗНОРАБОЧИЙ Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

206841010109

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙ ДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ

/ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïë. äåïî/ Тел. 5213720

Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893

ПРИБИРАЛЬНИЦІ (КИ)

СЕРВЕРБИЛЕТЕР

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ТЕРИТОРІЇ

206361020000

000000270008

20003101

/Êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ "×èñòèé Ñâ³ò Ñåðâ³ñ" / òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â. Ðîáîòà â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì.Êèºâà. Ìè ãàðàíòóºìî: ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ³íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ñòàá³ëüíà òà ñâîº÷àñíà îïëàòà â³ä 2000 äî 3500 ãðí. Òåë.: (044)599-13-63, Тел. (050)4645598

102411010101

ПРИЙМАЛЬНИКЗДАВАЛЬНИК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á"/ Тел. (044)4525315 102441010102

ПРОДАВЕЦПОВАР /Ñåòü áëèííûõ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)3347664 205841010101

ПРОДАВЦІПРОМОУТЕРИ

20624101

РаботавКиеве

УБОРЩИКИ

второвыйцентр,спермареты, инотеатры.Помощьсжильем. Работапосменная,основная, подработа.З\п3000рн.

Тел.(096)936-10-49 20579101

/³ää³ë ïàðôóìå𳿠êîìïàí³¿ "Perfums Bar" / ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà", âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, 23. (ì."Âîêçàëüíà", ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò"), ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,66 (ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò"). ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí/15 äí³â. Òåë.: (097)016-28-40, Тел. (093)6483602 206651010101

ПРОСТАЯ РАБОТА С ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТОЙ Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà äîìó. Ïîðÿäî÷íîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü è æåëàíèå ðàáîòàòü. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 17.00. Òåë.: (097)385-44-92. Тел. (044)3604429

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ поборедоро.З/п2700рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75 20581103

Приглашаются на постоянную работу (во все районы г. Киева)

УБОРЩИКИ Кинотеатры, супермаркеты, парикмахерские, бутики, фитнесцентры. Помощь с жильем. З/п от 3000 грн.

(063)8671471

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК â³ä 18 ðîê³â; åíåðã³éí³ñòü, îõàéí³ñòü, â³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê òà êðèì³íàëüíîãî ìèíóëîãî ì. Êè¿â, âóë. Ëåîíòîâè÷à, 3 ùîäåííî äî 17.00 102691010102

РАЗДЕЛЬЩИК /Ôîçç³-Ôóä / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Îáðàùàéòåñü: Òðîåùèíà:(067)658-35-42, ð-íÁîðùàãîâêà: (067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Âèíîãðàäàðü: (067)537-86-18, ð-í Õàðüêîâñêèé:(067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè: (067)223-75-88, ð-í Øóëÿâêà: Тел. (067)6566021 103091040104

20681101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

КУР'ЄРИ 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620 206921020102

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

200031010129

СКОТНИКИ /"Àãðî-Ðåãèîí" / Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Тел. (067)2342944

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)4621091

102611020101

206131030101

СОТРУДНИКИ ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè. Тел. (093)1877893

205881020101

СОТРУДНИКИ /Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè è àðõèâîì. Òåë.: (097)434-04-71, Тел. (099)2655456

205891010102

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Тел. (063)2203195

200031010136

205601010000

КПШЕУПОДОЛЬСКОГО Р-НАТРЕБУЮТСЯ:

31

УБОРЩИЦА /Ðåñòîðàí "Ðèâåð ÏÀÁ" / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã - "Áåðåçíÿêè" Тел. (098)1051100

206961010102

СТУДЕНТЫ äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 206841010113

УБОРЩИЦА Ð-í ïëîùàäè Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç/ï 1700 ãðí. Тел. 4862199 102651010000

УБОРЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА /Áàð "Ãíåçäî" / Ã/ð - ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ç/ï - 160 ãðí/äåíü. Òåë: (066)137-87-26, Тел. (067)7769952 206981010101

УПАКОВЩИЦА (æåë. æåí.). Ç\ï 3700 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253 101401010109

ФАСОВЩИК, УПАКОВЩИК Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 206841010111

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

ДЕВУШКИ /"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Тел. (098)3096915 205671020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Òåë.: (093)000-30-23. Тел. (096)2282229

206361010000

205921020101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

20567102

20638101

КРАСИВЫЕ СОТРУДНИЦЫ

ЦЕНЫ ОТ 60 ГРН В СУТКИ

ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåäíåâíî, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)4744344

/Õîñòåë "Ïîäîëüñêèé" / Öåíòð ãîðîäà. Äî ñò.ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" âñåãî 500 ìåòðîâ.info@podolskihostel.com, www.podolskihostel.com, (093)511-71-97, (066)446-72-63, Тел. (068)5677833

206131020101

МАССАЖИСТКИ

206861010101

Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)2834328 206301020101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)1254068 206381010101

20592102

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 0,5-5 òîíí. Тел. (067)6596387 206491020000

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 600-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)6883705 201141010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ Ëþáûõ âèäîâ, â ëþáîì ðàéîíå Êèåâà. Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

(098)323-06-12, (095)602-60-43 20444101

20613102

Сборка, разборка, доставка, перевозка, ремонт мебели. Заказ мебели (шкафы, тумбочки, кухни, кровати, полки).

Тел. (093)1691084, (095)7299745

206361060000

КОГДА БОЛЬШЕ НЕ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ Èçáàâëåíèå îò îäèíî÷åñòâà. Óêðåïëåíèå ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé. Îêàæó ïîìîùü â áîðüáå ñ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ. Ïðèîòêðîþ âóàëü áóäóùåãî. Ïîìîãó èçáåæàòü îøèáîê íàñòîÿùåãî. Ðåçóëüòàò â äåíü îáðàùåíèÿ. Âñå îáåùàþò, à ÿ äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàþ. Òåë.: (063)658-73-87, Тел. (067)2475491 206671010101

КОМНАТЫ: СУТКИ 3550 ГРН., МЕСЯЦ 650900 ГРН. Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (095)779-35-62, (097)540-84-33, Тел. (063)9603331 205371010201

20650102

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ремонт,настройа, станова,перепрошива. Видеонаблюдение,3Gинтернет. ( 063)237-88-87 20613103

(095)168-88-81 (044)227-81-87 20590101

ÐÀÁÎÒÀ

ОТ 1000 ГРН В МЕСЯЦ /Õîñòåë "Ïîäîëüñêèé" / ïðîñòîðíûå íîìåðà, êóõíÿ, ïàðêîâêà, WI-FI, ðåöåïöèÿ 24/ 7 Öåíòð ãîðîäà. Äî ñò.ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" âñåãî 500 ìåòðîâ.info@podolskihostel.com, www.podolskihostel.com, (093)511-71-97, (066)446-72-63, Тел. (068)5677833 206861010103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

33

20702101

ОТ 400 ГРН В НЕДЕЛЮ

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ ст.м."Лыбидс ая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Л ьяновс ая", ст.м."Контра товаяплощадь", ст.м."ТарасаШевчен о".

/Õîñòåë "Ïîäîëüñêèé" / Öåíòð ãîðîäà. Äî ñò.ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" âñåãî 500 ìåòðîâ.info@podolskihostel.com, www.podolskihostel.com, (093)511-71-97, (066)446-72-63, Тел. (068)5677833

ÊÎÌÍÀÒÛ: ст и35-50рн.,месяц650-900рн. Òåë. (095)779-35-62,

(097)540-84-33, (063)960-33-31

206861010102

20537101

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)4101517

20114101

20627101

СРОЧНО!

206771010101

НАРАЩИВАНИЕ

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ

РЕСНИЦ Цена200рн.

êîéêî-ìåñòà - 630-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Áåñïëàòíî Wi-fi, ñòîÿíêà, áðèãàäèðàì ñêèäêè. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04, Тел. (096)2524079

Тел.(063)472-86-12 (044)460-79-01 20650101

205781010101

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ:

СДАМ КОЙКОМЕСТО

ОБЩЕЖИТИЕ ойо-места - 630-750 рн в месяц; омнаты - 1300-1600 рн в месяц. Бесплатно Wi-fi, стояна, бри адирам сиди. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

Ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü","Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (095)779-35-62, (097)540-84-33, Тел. (063)9603331

(096)252-40-79

205371010101

20553101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

20578101

20591101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

СКІЛЬКИ І ДЕ МОЖНА ЗАРОБИТИ ЦІЄЇ ВЕСНИ І ВЛІТКУ áóäåìî ïëàòèòè 3 ãðí, à çà 1 êã ìàëèíè - 10", - ãîâîðèòü äèðåêòîð îäíîãî ç ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ Îëåã Ïåòðóê. Ó äåíü, ïðè ïîì³ðíîìó íàâàíòàæåíí³, ìîæíà ç³áðàòè â³ä 20 äî 65 êã ÿã³ä àáî îâî÷³â, çàðîáèâøè â³ä 120 äî 200 ãðí íà äîáó. Ïðàöþþòü çáèðà÷³ âðîæàþ ø³ñòü äí³â íà òèæäåíü, ç 08:00 äî 17-18:00, ç äâîãîäèííîþ ïåðåðâîþ íà îá³ä. Ó ñåðåäíüîìó æ çà ì³ñÿöü çáîðó âðîæàþ ìîæíà çàðîáèòè â³ä 3000 äî 5200 ãðí.

ВИХОВУЄМО ДІТВОРУ В ТАБОРАХ ßêùî âè ñïîðòñìåí àáî ëåãêî çíàõîäèòå ñï³ëüíó ìîâó ç³ øêîëÿðàìè, ìîæíà âëàøòóâàòèñÿ âîæàòèì àáî ñïîðò³íñòðóêòîðîì â äèòÿ÷³ öåíòðè ÷è òàáîðè. Àäì³í³ñòðàö³¿ òàêèõ çàêëàä³â â³ääàþòü ïåðåâàãó ñòóäåíòàì ïåäàãîã³÷íèõ ³ ñïîðòèâíèõ ÂÍÇ, à òàêîæ ìîëîä³, ÿêà ìຠäîñâ³ä ðîáîòè ç ä³òüìè íå ìåíøå ï³âðîêó. ЗАРОБИТИ НА ЧИСТОТІ íÿ îäÿãó. Ó çàãàëüíîìó íà òàê³é ðîáîò³ ìîæíà ßê âëàøòóâàòèñÿ. Îãîëîøåííÿ ïðî âàÓ ë³òí³é ñåçîí ìîæíà ï³äðîáèòè ïîêî¿â- çàðîáèòè â³ä 2400 äî 3000 ãðí â ì³ñÿöü. êàíñ³¿ íàéëåãøå øóêàòè â ²íòåðíåò³. Çäîáóâà÷ êîþ â ïðèâàòíîìó ãîòåë³ ³ îäíî÷àñíî â³äïî÷èòè íà êóðîðòàõ Îäåñüêî¿, Õåðñîíñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé òà â Êàðïàòàõ. Âëàñíèêè ãîòåë³â ïî÷èíàþòü øóêàòè ïåðñîíàë ç ñåðåäèíè êâ³òíÿ, ùîá äî ïî÷àòêó êóðîðòíîãî ñåçîíó øòàò áóâ óêîìïëåêòîâàíèé. Íàÿâí³ñòü äîñâ³äó äëÿ òàêî¿ ðîáîòè íå îáîâ'ÿçêîâî, à â îñíîâí³ îáîâ'ÿçêè, îêð³ì ïðèáèðàííÿ íîìåð³â, âõîäèòü óòðèìàííÿ ÷èñòîòè òåðèòî𳿠ãîòåëþ. Óìîâè ïðàö³ äîñòàòíüî êîìôîðòí³: ó íåâåëèêèõ ïðèâàòíèõ ãîòåëÿõ, ÿê ïðàâèëî, íå á³ëüøå 10-25 íîìåð³â, ïðèáèðàòè â äåíü äî- ГРОШІ НА НАШИХ ïðîõîäèòü ç ðîáîòîäàâöåì ñï³âáåñ³äó íàæèâî âåäåòüñÿ â³ä ñèëè 3-5, à ïðèâîäèòè â ïîðÿäîê ЯГОДАХ àáî ïî ñêàéïó (ÿêùî ïðàöþâàòè òðåáà â ³íøîòåðèòîð³þ ïðèéíÿòî äâ³÷³ íà òèæäåíü. Òîìó ʳíåöü âåñíè ³ ë³òî - ãàðÿ÷à ïîðà äëÿ ìó ðåã³îí³). Òèõ, õòî ï³ä³éøîâ, áåðóòü íà âèðîçòîðîïíà ïîêî¿âêà, ïî÷àâøè ðîáî÷èé äåíü ôåðìåð³â: ó öåé ÷àñ äîñòèãàþòü ÿãîäè, îâî÷³ ïðîáóâàëüíå ñòàæóâàííÿ ó ì³ñüêèõ àáî ïðèâ 8:00, çâ³ëüíÿºòüñÿ äî 15:00, ³ âñå âåñü ³íøèé ³ ôðóêòè. Îñê³ëüêè ïðèáðàòè óðîæàé ñâî¿ìè ì³ñüêèõ òàáîðàõ, êóäè áàòüêè ïðèâîçÿòü ä³òåé ÷àñ ìîæå ïðîâîäèòè íà âëàñíèé ðîçñóä. Êð³ì ñèëàìè ôåðìåðè ìîæóòü äàëåêî íå çàâæäè, íà ê³ëüêà äí³â. Ñòàæóâàííÿ ñòàíîâèòü 3-4 äí³; òîãî, ðîáîòîäàâåöü íàäຠáåçêîøòîâíå æèòëî ïðèéíÿòî íàéìàòè ñåçîííèõ ïðàö³âíèê³â íà ÿêùî êàíäèäàò ï³äõîäèòü, ç íèì óêëàäàþòü ³ òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Ïðàâäà, âèõ³äíèé ó çá³ð, íàïðèêëàä, ïîëóíèö³, ìàëèíè, âèøí³ àáî òðóäîâèé äîãîâ³ð. Ó òàáîðè ³ ñàíàòî𳿠øóãîòåëüíèõ ñëóæáîâö³â - âñüîãî äåíü íà òèæ- ïîì³äîð³â. Çáèðà÷³ âðîæàþ ïîòð³áí³ ïðàêòè÷- êà÷³â çàïðîøóþòü ïðè¿õàòè çà 10-14 äí³â äî äåíü. íî â êîæíîìó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó ðåã³îí³ ïî÷àòêó çì³íè (â ñåðåäíüîìó âîíà òðèâຠ14"Íàø ïåðñîíàë, ó òîìó ÷èñë³ ³ ïîêî¿âêè, â á³ëüøîñò³ âåëèêèõ ³ ñåðåäí³õ ãîñïîäàðñòâ. 24 äí³) íà êóðñè âîæàòèõ. Ó öåé ÷àñ íîâîñïåæèâóòü â îêðåìîìó áóäèíêó äëÿ ïðàö³âíèê³â. Òîìó çîâñ³ì íå îáîâ'ÿçêîâî ¿õàòè â ³íøèé ÷åí³ ñï³âðîá³òíèêè ðàçîì ç àäì³í³ñòðàö³ºþ Ìè ñåëèìî ïî 3-4 ëþäèíè â ê³ìíàò³ ç óñ³ìà ê³íåöü êðà¿íè: ðîáîòó ìîæíà çíàéòè ³ â ñâî¿é ñêëàäàþòü ïëàíè â³äïî÷èíêó ä³òåé, ïèøóòü çðó÷íîñòÿìè: íîâ³ ìåáë³, òåëåâ³çîð, áåçêîø- îáëàñò³. Äîñâ³ä â ö³é ñïðàâ³ íå ïîòð³áåí - ðî- ñöåíà𳿠ñâÿò òà êîíêóðñ³â. Ó áàãàòüîõ òàáîðàõ òîâíèé Wi -Fi, ôåí, ïðàñêà ³ ñàíâóçîë. ³ä áîòîäàâö³ ãîòîâ³ íàéìàòè íàâ³òü øêîëÿð³â â³ä ³ñíóþòü âæå ðîçðîáëåí³ ³íäèâ³äóàëüí³ ïðîïðàö³âíèê³â ìè âèìàãàºìî ò³ëüêè íàÿâíîñò³ 16 ðîê³â. ªäèí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ïîòðåáóº ãðàìè â³äïî÷èíêó, ÿê³ âèêëàäàþòü íîâà÷êàì. ïàñïîðòà òà ìåäêíèæêè", - ðîçïîâ³ëà àäì³- ðîáîòîäàâåöü â³ä çáèðà÷à âðîæàþ, - ïàñïîðò "Íàøå çàâäàííÿ - íå ïðîñòî îðãàí³çóâàòè í³ñòðàòîð ì³í³-ãîòåëþ â Îäåñ³ Þë³ÿ Ðîãî- òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä. â³äïî÷èíîê ³ ðîçâàãà ä³òåé, à é íàâ÷èòè ¿õ áóòè ç³íà. ÓÌÎÂÈ. " ²íîãîðîäí³ì ðîá³òíèêàì ìè âïåâíåí³øèì â ñîá³, çàëàãîäæóâàòè êîíôë³êòè, Ïëàòÿòü ïîêî¿âêàì, ÿê ïðàâèëî, 100 ãðí ïðîïîíóºìî æèòëî â äåðåâ'ÿíèõ áóäèíî÷êàõ äðóæèòè, ñï³ëêóâàòèñÿ ç îäíîë³òêàìè, ïðàâ äåíü (³íîä³ äî íèõ äîäàºòüñÿ ïî 40 ãðí çà ³ç çðó÷íîñòÿìè ³ ïîáóòîâèì ãàçîì. Ïðàâäà, öþâàòè â êîìàíä³ çàðàäè ñï³ëüíî¿ ìåòè", ïðèáèðàííÿ â ñàóí³/áàñåéí³) ïëþñ ÷àéîâ³ â³ä õàð÷óâàòèñÿ ¿ì äîâåäåòüñÿ çà ñâ³é ðàõóíîê. ðîçïîâ³äຠàäì³í³ñòðàòîð äèòÿ÷îãî öåíòðó ï³ä ïîñòîÿëüö³â. Ó äåÿêèõ ãîòåëÿõ º ïðàâèëî: Çàðîá³òîê çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ ç³áðàíèõ â Êèºâîì Àíäð³é гçíèé. ïîñòîÿëüö³ ïëàòÿòü 2-3 ãðèâí³ çà ïðàñóâàí- äåíü ê³ëîãðàì³â. Çà ê³ëîãðàì ïîëóíèö³ ìè ÇÀÐÏËÀÒÈ. Âîæàòèé â ì³ñüêîìó ÷è

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 12 òðàâíÿ 2014 ð.


35

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

ðîçðåêëàìîâàí³ êëóáè. ϳñëÿ âå÷³ðêè âîíè æ äîñòàâëÿþòü "ãóëÿê" â ãîòåëü. Öå íå ò³ëüêè ÷àñòèíà ðîáîòè àí³ìàòîð³â, àëå ³ ¿õ çàðîá³òîê: â³ä ïðîäàíèõ êâèòê³â ³ ôëàºð³â âîíè îòðèìóþòü ñâ³é â³äñîòîê", - ãîâîðèòü ìåíåäæåð ç ï³äáîðó ïåðñîíàëó îäíîãî ç óêðà¿íñüêèõ êàäðîâèõ àãåíòñòâ Àë³íà Ãîðîäåöüêà. ßÊ ÏÎÒÐÀÏÈÒÈ. Ùîá âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó, íåîáõ³äíî âèñëàòè àãåíòñòâó àíêåòó (áåçïîñåðåäíüî ãîòåë³ ñï³âðîá³òíèê³â í³êîëè íå øóêàþòü ) àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ç ôîòî. ßêùî êàíäèäàò ï³äõîäèòü, íà éîãî åëåêòðîííó ïîøòó â³äïðàâëÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ðîáîòè, óìîâè ³ çàðïëàòè. ßêùî çäîáóâà÷à âñå âëàøòîâóº, ïðèçíà÷àºòüñÿ ñï³âáåñ³äó ç àäì³í³ñòðàòîðîì ãîòåëþ ïî ñêàéïó àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Âîíà ïðîõîäèòü â àãåíòñòâ³ - òàê ðîáîòîäàâåöü ïåðåêîíóºòüñÿ, ùî âè íå øàõðàé. Ó 90 % âèïàäê³â çäîáóâà÷ îòðèìóº ðîáîòó, ï³ñëÿ ÷îãî ï³äïèñóº êîíòðàêò ç ãîòåëåì íà 3,5-6 ì³ñÿö³â. Çà ñâî¿ ïîñëóãè àãåíòñòâî áåðå ô³êñîâàí³ 1000 ãðí.

ïðèì³ñüêîìó òàáîð³ ïðàöþº 5 äí³â íà òèæäåíü, ç 9:00 ³ äî 18:00. Âèõ³äí³ - ñóáîòà ³ íåä³ëÿ, çàðïëàòà - 2200-3300 ãðí íà ì³ñÿöü. ²íîä³ ðîáîòîäàâåöü çàáåçïå÷óº áåçêîøòîâíèìè îá³äàìè. Âîæàòèõ ó òàáîðàõ àáî íà áàçàõ â³äïî÷èíêó, ÿê³ ¿äóòü íà âñþ çì³íó, çàáåçïå÷óþòü æèòëîì ³ç çðó÷íîñòÿìè ³ 4-5 -ðàçîâèì õàð÷óâàííÿì. Ïðàâäà, ¿ì ç ï³äîï³÷íèìè äîâîäèòüñÿ ïðîâîäèòè äî 14-15 ãîäèí íà äîáó, ïðè öüîìó âèõ³äíèé ó íèõ ëèøå ðàç íà òèæäåíü. Ó ì³ñÿöü ìîæíà çàðîáèòè 2400-3000 ãðí. Ëåãøèé ãðàô³ê ó ñïîðòèâíîãî ³íñòðóêòîðà, â ÷è¿ îáîâ'ÿçêè âõîäèòü ïðîâîäèòè ç ä³òüìè çàðÿäêó, ñïîðòèâí³ ³ãðè òà çìàãàííÿ. ³í ïðàöþº ç 07:30 äî 13-14:00 ³ ââå÷åð³ ç 17:00 äî 19:30. ²íñòðóêòîðîâ³, ÿê ³ âîæàòîìó, íàäàþòü æèòëî, òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ ³ îäèí âèõ³äíèé. Çàðïëàòà - 2200 - 2800 ãðí.

ОФІЦІАНТИ ТА ПРОДАВЦІ ПРОХОЛОДИ ÎÔ²Ö²ÀÍÒ. Ãîñïîäàð³ ðåñòîðàí³â ³ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ââàæàþòü çà êðàùå áðàòè îô³ö³àíòàìè ëþäåé ïîâíîë³òí³õ, ç äîñâ³äîì ðîáîòè â³ä ï³âðîêó. Âò³ì, º é ò³, õòî ãîòîâèé äàòè øàíñ íîâà÷êàì. "ßêùî ïðåòåíäåíò ï³ä ÷àñ âèïðîáóâàëüíîãî òåðì³íó (3-7 äí³â) ïðîÿâèòü ñåáå ÿê óâàæíà, àêóðàòíà, ñòàðàííà ³ ïðèºìíà ó ñï³ëêóâàíí³ ç ê볺íòàìè òà êîëåãàìè ëþäèíà, ÿêà ëåãêî çàïàì'ÿòîâóº ìåíþ òà ïîðàäè ç ï³äáîðó ñòðàâ ³ àëêîãîëþ, ìè ç çàäîâîëåííÿì â³çüìåìî éîãî íà ðîáîòó", - ðîçïîâ³â ãîñïîäàð ñòîëè÷íîãî ðåñòîðàíó óêðà¿íñüêî¿ òà ºâðîïåéñüêî¿ êóõí³ Þð³é Áîðåñþê. Ñàìå òàê³ âèìîãè äî ìàéáóòí³õ ïðàö³âíèê³â â ðåñòîðàííîìó á³çíåñ³ ïðåä'ÿâëÿþòü íàé÷àñò³øå. Äåÿê³ ðîáîòîäàâö³ õî÷óòü, ùîá îô³ö³àíò âì³â ïðàöþâàòè ç ïðîãðàìîþ RKeeper (ç ¿¿ äîïîìîãîþ íà ðåñòîðàííèõ êîìï'þòåðàõ ìîæíà ïåðåãëÿäàòè ìåíþ, âèáèðàòè ñòðàâè, ô³êñóâàòè ÷àñ âèêîíàííÿ çàìîâëåííÿ). Êð³ì òîãî, ïðè âëàøòóâàíí³ íà ðîáîòó â äåÿê³ ðåñòîðàíè òà ïàáè áóäå ïëþñîì çíàííÿ ðîçìîâíî¿ àíãë³éñüêî¿, îñê³ëüêè ñåðåä ê볺íò³â òðàïëÿþòüñÿ ³íîçåìö³. Çàðïëàòà ó îô³ö³àíò³â ñêëàäàºòüñÿ ç ñòàâêè, â³äñîòê³â â³ä çàìîâëåíü (2-5%) ³ ÷àéîâèõ. Ñòàâêà çàâæäè íåâåëèêà - 1200-2000 ãðí íà ì³ñÿöü. À îñü íà ÷àéîâèõ ðåàëüíî çàðîáèòè â³ä 100 äî 500 ãðí â äåíü: ðîçì³ð çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ çàêëàäó, éîãî ðîçòàøóâàííÿ, ê³ëüêîñò³ ê볺íò³â ³ ¿õ çàìîæíîñò³. Îô³ö³àíòè â çàêëàäàõ ñåðåäíüî¿ ðóêè çàðîáëÿþòü â³ä 4500 äî 8500 ãðí íà ì³ñÿöü, à ïðàö³âíèêè äîðîãèõ ðåñòîðàí³â - â³ä 9000 äî 14000 ãðí. Ïîøèðåíà ïðàêòèêà - çàáåçïå÷óâàòè îô³ö³àíò³â áåçêîøòîâíèìè îá³äàìè. Ãîñïîäàð³ çàêëàä³â íà êóðîðòàõ ìîæóòü íàäàòè ñï³âðîá³òíèêàì äâîðàçîâå õàð÷óâàííÿ ³ æèòëî: ê³ìíàòà íà 2-4 ëþäèíè ç äóøåì, õîëîäèëüíèêîì ³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Ðîáî÷èé äåíü - 12-14 ãîäèí, çà ãðàô³êîì äâà äí³ ÷åðåç äâà àáî òðè ÷åðåç òðè. ÏÐÎÄÀÂÖ². Âëàøòóâàòèñÿ ïðîäàâöåì

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 12 òðàâíÿ 2014 ð.

ìîðîçèâà ³ ïðîõîëîäíèõ íàïî¿â (íàé÷àñò³øå, êâàñó) ìîæå êîæåí óêðà¿íåöü, ÿêèé äîñÿã 18 ðîê³â. Äîñâ³ä ðîáîòè ïðè öüîìó íå îáîâ'ÿçêîâèé. Çàòå îáîâ'ÿçêîâî íàÿâí³ñòü ìåäêíèæêè. Ïðè öüîìó îô³ö³éíî íà ðîáîòó, ÿê ïðàâèëî, íå îôîðìëÿþòü. Ïðîäàâàòè êâàñ ³ ìîðîçèâî ìîæíà ç ñåðåäèíè òðàâíÿ ³ äî ïî÷àòêó âåðåñíÿ. Ðîáî÷èé äåíü ç 09-10:00 äî 20-21:00, çà ãðàô³êîì òðè äí³ ÷åðåç òðè àáî òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü . ÇÀÐÏËÀÒÈ. Ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ ëþäåé, ÿê³ òîðãóþòü êâàñîì, º ñâî¿ îñîáëèâîñò³. ¯ì ìîæóòü ïëàòèòè ÿê ïîñò³éíó ñòàâêó (100-150 ãðí â äåíü), òàê ³ 7-12 % â³ä äåííî¿ âèðó÷êè. Òàê ùî çàðîá³òîê íà ì³ñÿöü êîëèâàºòüñÿ â³ä 1500 äî 4000 íà ì³ñÿöü. Îñê³ëüêè çàðîá³òîê ³íîä³ íåñòàá³ëüíèé, òî áàãàòî ïðîäàâö³â ï³ääàþòüñÿ ñïîêóñ³ ï³äðîáèòè ïî-÷îðíîìó. Íàïðèêëàä, íå äîëèâàþòü êâàñ â êåëèõè, çá³ëüøóþ÷è îáñÿã çà ðàõóíîê ï³íè (à âîíà çàâæäè áóâàº, ÿêùî íàï³ð ñèëüíèé). Òàê, íà îäí³é áî÷ö³ ìîæíà çàðîáèòè 16-28 "ë³âèõ" ãðèâåíü. Ç ìîðîçèâíèêàìè âñå ïðîñò³øå: âîíè ñòàíäàðòíî îòðèìóþòü 100-120 ãðí íà äåíü ïëþñ 3-5% â³ä âèðó÷êè.

РОЗВАЖАЄМО ТУРИСТІВ Êâ³òåíü-òðàâåíü - ïîðà íàáîðó òèì÷àñîâîãî ïåðñîíàëó â ãîòåë³. Âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó àí³ìàòîðàìè â Òóðå÷÷èíó, ªãèïåò àáî Òóí³ñ ìîæå êðåàòèâíà ìîëîäü ñòàðøà 18 ðîê³â. Ãîëîâíå - áóòè êîìóí³êàáåëüíèì, ñèìïàòè÷íèì ³ çíàòè àíãë³éñüêó íà ð³âí³ íå íèæ÷å ñåðåäíüîãî. Ïîä³áí³ âàêàíñ³¿ ìîæíà çíàéòè â á³ëüøîñò³ êàäðîâèõ àãåíòñòâ Óêðà¿íè. "Àí³ìàòîðàìè ìîæóòü ñòàòè ëþäè áåç äîñâ³äó, à âèá³ð, ì³æ òèì, ïðàöþâàòè ç ä³òüìè ÷è äîðîñëèìè, çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä áàæàííÿ çäîáóâà÷à. Äîðîñë³ "ðîçâàæàëüíèêè" äîïîìàãàþòü ãîñòÿì íå ò³ëüêè âäåíü, àëå ³ âíî÷³, ñóïðîâîäæóþ÷è ¿õ â çàçäàëåã³äü

Ðîáîòîäàâö³ Òóðå÷÷èíè òà Òóí³ñó îïëà÷óþòü íîâèì ñï³âðîá³òíèêàì ïåðåë³ò â îáèäâà ê³íö³ ³ ìåäè÷íó ñòðàõîâêó. ªãèïåòñüê³ æ ãîòåë³ ïîêðèâàþòü ëèøå âàðò³ñòü ìåäîáñëóãîâóâàííÿ, à êâèòêè äîâåäåòüñÿ êóïèòè çà ñâ³é ðàõóíîê ($ 200 â îäèí ê³íåöü). Íà ðîáîòó â ªãèïåò ìîæíà ëåò³òè õî÷ çàâòðà: ãîëîâíå - íàÿâí³ñòü êîíòðàêòó, à ïðàöþâàòè ìîæíà ïî òóðèñòè÷í³é â³ç³, ÿêà ñòàâèòüñÿ â àåðîïîðòó ïî ïðèëüîò³. Ó Òóðå÷÷èí³ òà Òóí³ñ³ àí³ìàòîðàì ïîòð³áí³ ðîáî÷³ â³çè (äëÿ ¿õ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíèé êîíòðàêò, íîòàð³àëüíî çàâ³ðåí³ ïåðåêëàä äèïëîìà àíãë³éñüêîþ àáî äîâ³äêà ç ÂÍÇ ³ øê³ëüíèé àòåñòàò). Ïî ïðè¿çä³ íîâà÷êè ïðîõîäÿòü äâîòèæíåâå ñòàæóâàííÿ. Æèòëîì òà õàð÷óâàííÿì ¿õ çàáåçïå÷óº ðîáîòîäàâåöü. Ðîáî÷èé òèæäåíü - 6 äí³â, â äåíü òðåáà ïðàöþâàòè 11-12 ãîäèí ç äâîìà äâîãîäèííèìè ïåðåðâàìè. Ðàç íà òèæäåíü äîðîñëèé àí³ìàòîð ïîâèíåí ñóïðîâîäèòè ãîñòåé â í³÷íèé êëóá. Çàðïëàòà â ªãèïò³ òà Òóí³ñ³ - $300-350 íà ì³ñÿöü, â Òóðå÷÷èí³ - $500. Ùå $250-350 àí³ìàòîðè îòðèìóþòü â³ä ïðîäàæó êâèòê³â ó í³÷í³ êëóáè. Çà ìàòåð³àëàìè ªâãåí³¿ Ïàâëþêîâî¿ www.segodnya.ua

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


36

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

МІЛЬЙОН З НУЛЯ: ІСТОРІЯ ЗАПАМОРОЧЛИВОГО УСПІХУ Òå, ùî óñï³õ ïðèõîäèòü ò³ëüêè äî íàéá³ëüø íàïîëåãëèâèõ, äàâíî ïåðåâ³ðåíî äîñâ³äîì ³ ÷àñîì. Áàãàòî ç òèõ, ÷èþ êàð'ºðó ñüîãîäí³ ââàæàþòü ³äåàëüíîþ, ïåðåæèëè ñâîãî ÷àñó ³ çâ³ëüíåííÿ, ³ â³äìîâè â ïðàöåâëàøòóâàíí³. Íà íèõ ñòàâèëè õðåñò îòî÷óþ÷³, àëå í³ ïîë³òè÷í³ êàòàêë³çìè, í³ åêîíîì³÷í³ òðóäíîù³, í³ îñîáèñò³ òðàãå䳿 íå çìîãëè ï³äêîñèòè ¿õ â³ðó â ñåáå. Ó êîæíîãî â öüîìó æèòò³ º øàíñ ³, øâèäøå çà âñå, íàâ³òü íå îäèí - äîñÿãòè óñï³õó ³ ðåàë³çóâàòè ñåáå. Ãîëîâíå - íå âïàäàòè ó â³ä÷àé ³ ïàì'ÿòàòè, ùî äëÿ òîãî ùîá âèòÿãíóòè "ùàñëèâèé êâèòîê", ïîòð³áíî ÷èìàëî ïîñòàðàòèñÿ. Ó äàâíèíó ãîâîðèëè: "Õë³á çà ÷åðåâîì íå õîäèòü". Çàâçÿò³ñòü ³ áàæàííÿ â÷èòèñÿ íà ïîìèëêàõ çäàòí³ ïðîêëàñòè øëÿõ äî ñàìî¿, çäàâàëîñÿ á, íåçä³éñíåííî¿ ìð³¿.

ЗАСНОВНИК "САМСУНГ" ПІСЛЯ ВУЗУ ПРАЦЮВАВ МЕЛЬНИКОМ Íàéá³ëüøà ï³âäåííîêîðåéñüêà êîìïàí³ÿ, îäèí ç ë³äåð³â ó ñôåð³ IT-òåõíîëîã³é ç îáîðîòîì á³ëüøå 117 ìëðä äîëàð³â íà ð³ê - "Ñàìñóíã" - áóëà ñòâîðåíà ñ³ëüñüêèì þíàêîì íà ³ì'ÿ Áüîíã ×õóëü. Ïðàâäà, ïîõîäèâ â³í íå ç á³äíîãî ñ³ìåéñòâà. Áàòüêè áóëè çàìîæíèìè ñåëÿíàìè ³ âñå æèòòÿ ïðàöþâàëè äëÿ òîãî, ùîá äàòè ñèíîâ³ ã³äíó îñâ³òó. ×àñè äëÿ Êîðå¿ áóëè âàæê³ - ÿïîíñüêà îêóïàö³ÿ. Â÷èòèñÿ íà áàòüê³âùèí³ áóëî ñêëàäíî, ³ áàãàòî òîä³øí³õ êîðåéñüêèõ þíàê³â ¿õàëè îòðèìóâàòè âèùó îñâ³òó â ñòîëèöþ ²ìïå𳿠- Òîê³î. Ìàéáóòí³é çàñíîâíèê êîðïîðàö³¿ "Ñàìñóíã" áóâ îäíèì ç òàêèõ ñòóäåíò³â. Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ, â³í çðîçóì³â, ùî â äîâåäåíî¿ äî êðàõó êðà¿í³ çàñòîñóâàòè îòðèìàíå îñâ³òó éîìó í³äå. Åêîíîì³êà â çàíåïàä³ - ðîáîòè íåìàº. Äîâåëîñÿ, íåçâàæàþ÷è íà ñòóï³íü â åêîíîì³ö³, ïî÷èíàòè ç ðîáîòè ìåëüíèêà. Ïîò³ì Áüîíã ×õóëü â³äêðèâຠíåâåëèêó ñ³ëüñüêó ïðîäóêòîâó êðàìíèöþ. Çíàìåíèòà íèí³ êîìïàí³ÿ "Òðè ç³ðêè" (òàê ïåðåêëàäàºòüñÿ íàçâà "Ñàìñóíã") áóëà ñòâîðåíà â 1938 ðîö³. Êîìïàí³ÿ Samsung Electronics, ÿêà çàéìàòèìåòüñÿ âèðîáíèöòâîì òåõí³êè, ç'ÿâèòüñÿ ëèøå òðèäöÿòü ðîê³â ïî òîìó. À ïîêè "Ñàìñóíã" - íåâåëèêå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå òîðãóº ðèñîì ³ äåÿêèìè ³íøèìè ïðîäóêòàìè. Ïîïåðåäó ùå äâ³ â³éíè, äèêòàòóðà, çì³íà ïîë³òè÷íèõ ðåæèì³â. Äî ê³íöÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ "Ñàìñóíã" çàéìàâñÿ âèðîáíèöòâîì ïèâà ³ ðèñîâî¿ ãîð³ëêè ñîäæó. Àëå é ö³é åïîñ³ ñêîðî ñóäèëîñÿ çàê³í÷èòèñÿ. Áüîíã ×õóëü ïîáóâàâ çà ñâîº æèòòÿ ³ áåçðîá³òíèì, ³ âèãíàíöåì, ³ íàâ³òü çààðåøòîâàíèì. Àëå ÿêáè íå ö³ òðóäíîù³, êîìïàí³ÿ, øâèäøå çà âñå, äî öüîãî ÷àñó çàéìàëàñÿ á òîðã³âëåþ ïðîäîâîëüñòâîì àáî æ ¿¿ íå ³ñíóâàëî á çîâñ³ì. Áüîíã ×õóëü âì³â äèâíèì ÷èíîì â³ä÷óâàòè ïîêëèê ÷àñó, â³í çì³íþâàâñÿ ñàì ³ ì³íÿâ ñâîþ êîìïàí³þ, íå áîÿâñÿ åêñïåðèìåíòóâàòè, áðàâñÿ çà áóäü-ÿêó ñïðàâó. Òàê â³í ³ éîãî ä³òèùå "Ñàìñóíã" çàëèøèëèñÿ íà ïëàâó, íåçâàæàþ÷è íà òðàãå䳿 ³ êàòàêë³çìè â Êîðå¿ òà â ñâ³ò³. Çà ìàòåð³àëàìè www.zarplata.ru

ÐÀÁÎÒÀ

ПОЛЮВАННЯ НА РОБОТУ Ë³òî - öå íå ò³ëüêè ñîíöå ³ êàí³êóëè, àëå ³ ÷óäîâèé ÷àñ äëÿ ï³äðîá³òêó! Ñïðàâä³, ìîæíà çëîâèòè äâîõ çàéö³â: ñòàòè íåçàëåæíèì ó ô³íàíñîâîìó â³äíîøåíí³ òà îòðèìàòè çàïîâ³òíèé äîñâ³ä. Âèáèðàéòå, ÿêèé âàð³àíò ÷åêຠñàìå âàñ.

ЗА ФАХОМ ×óäîâà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè íåâåëèêèé ñòàæ çà îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ - çàì³ùàòè ïðàö³âíèê³â, ÿê³ éäóòü ó â³äïóñòêó (íàïðèêëàä, ñèñòåìíèõ àäì³í³ñòðàòîð³â, ìåíåäæåð³â ç ïðîäàæó, ïîì³÷íèê³â áóõãàëòåð³â). Êð³ì òîãî, êîìïàí³¿ îõî÷å áåðóòü ñòóäåíò³â íà âàêàíñ³¿ ñåêðåòàð³â íà ðåñåïøåí, îô³ñ-ìåíåäæåð³â, àäì³í³ñòðàòîð³â òà ³í. Äî òîãî æ öå øàíñ âèòÿãíóòè ùàñëèâèé êâèòîê ³ âëàøòóâàòèñÿ ó âåëèêó êîðïîðàö³þ ç³ ñâ³òîâèì ³ì'ÿì - áàãàòî îðãàí³çàö³é íàáèðàþòü ïåðñîíàë ç ÷èñëà ñòóäåíò³â, íàâ÷àþòü ¿õ ç íóëÿ ³ äîëó÷àþòü äî êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè. Ïðàâäà, ùîá ïîòðàïèòè íà ñòàæóâàííÿ ó â³äîìó êîìïàí³þ, äîâåäåòüñÿ ïðîéòè äîñèòü æîðñòêèé â³äá³ð ³ âèä³ëèòèñÿ ç ìàñè êîíêóðåíò³â. ßêùî âàì ïîùàñòèòü çíàéòè ì³ñöå çà ôàõîì, òî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÂÍÇ âè çàéìåòå ó ô³ðì³ øòàòíó ïîñàäó. Áàãàòî ï³äïðèºìñòâ îõî÷å áåðóòü òèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ âæå ïîêàçàëè ñåáå íà ä³ë³. Àëå íàâ³òü ÿêùî âàêàíñ³¿ ñàìå â ö³é îðãàí³çàö³¿ ³ íå âèÿâèòüñÿ, ñòàæ äîäàñòü ñîë³äíîñò³ ðåçþìå.

У ТУРФІРМІ Äëÿ ³ñòîðèê³â, çàâçÿòèõ ìàíäð³âíèê³â ³ â³äì³ííèõ îïîâ³äà÷³â ï³ä³éäå âàêàíñ³ÿ ã³äà-åêñêóðñîâîäà! ʳëüêà âå÷îð³â çà êíèãàìè, êîíñïåêòàìè ³ ñêëàäàííÿì ìàðøðóò³â - ³ âè çìîæåòå çàðîáëÿòè â ñôåð³ òóðèçìó, à òàêîæ ïîáóâàòè â áàãàòüîõ ö³êàâèõ ì³ñòàõ ³ êðà¿íàõ. Åêñêóðñîâîä ïîâèíåí íå ò³ëüêè âì³òè çàõîïëþþ÷å ðîçïîâ³äàòè ïðî êîæíó ïàì'ÿòêó, ñïîðóäæåííÿ, ³ñòîðè÷íå ì³ñöå ³ â³äïîâ³äàòè íà áåçë³÷ ïèòàíü, àëå ³ ïðîôåñ³éíî âèð³øóâàòè êîíôë³êòè. Äî òîãî æ íåïðîñò³ ñèòóàö³¿ ï³äñòåð³ãàþòü ã³äà íàâ³òü ó çíàéîì³é îáñòàíîâö³, íàïðèêëàä: àâòîáóñ ìîæå íà äåê³ëüêà ãîäèí ñòàòè â ïðîáêó ³ åêñêóðñîâîä ïîâèíåí áóäå óòðèìóâàòè óâàãó ãðóïè âåñü öåé ÷àñ. Ùîá îòðèìàòè öþ ïðîôåñ³þ, òðåáà çàê³í÷èòè ñïåö³àëüí³ êóðñè ³ íà ïðàêòèö³ äîâåñòè ñâîþ åðóäèö³þ ³ àðòèñòè÷í³ñòü. ßêùî âè áóäåòå ïðîâîäèòè åêñêóðñ³¿ â ìóçåÿõ, òî ðîçðàõîâóâàòè íà âèñîêó çàðïëàòó íå âàðòî, àëå ÿêùî âè çíàºòå õî÷à á îäíó ³íîçåìíó ìîâó äîñêîíàëî, ó âàñ º øàíñ ñóïðîâîäæóâàòè çàêîðäîíí³ ãðóïè ³ îòðèìóâàòè ïðèñòîéíèé îêëàä. Òóò, áåçóìîâíî, ïåðåðàõîâàí³ íå âñ³ ë³òí³ âàêàíñ³¿. ßêùî âè â³ðèòå â ñåáå ³ íå ñòàíåòå ñèä³òè ñêëàâøè ðóêè, òî îáîâ'ÿçêîâî çíàéäåòå ïðîïîçèö³þ ñîá³ äî äóø³! Çà ìàòåð³àëàìè "Îáó÷åíèå & êàð'ºðà"

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 12 òðàâíÿ 2014 ð.


37

ÄÎDzËËß

Ðåïåðòóàð í à òðàâåíü 2014 ð. ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 19.05 - 21.05.2014 ð. 20 «ÂÐÅÌ ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ»

12.25 «ÍÎÂÀ ËÞÄÈÍÀ-ÏÀÂÓÊ – 2.

21 «ÂÅÑÅËÜÅ ÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ,

15.05 «ÃÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀÏÅØÒ»

ÂÈÑÎÊÀ ÍÀÏÐÓÃÀ»

ÈËÈ ÊÅÏÊÀ Ñ ÊÀÐÀÑßÌÈ»

17.00 «ÃÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀÏÅØÒ» 21.20 «ÃÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀÏÅØÒ»

22 «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» 22 «ÌÀÉÍ ÊÀÌÏÔ,

ÈËÈ ÍÎÑÊÈ Â ÊÎÔÅÉÍÈÊÅ»

ʳíîòåàòð

23 «ÌÅËÊÈÉ ÁÅÑ»

«Ëåéïö³ã»

24 «ÌÎÐÅ… ÍÎ×Ü… ÑÂÅ×È…» 24 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

«ÃÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀÏÅØÒ»

25 «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ

«ÍÅÌÎÂËß Â ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ»

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß»

«ÃÎÄDzËËÀ» «ÂÓËÊÀÍ ÏÐÈÑÒÐÀÑÒÅÉ»

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ 19.05. – 25.05.2014 ð. «ÊÈÒÀÉÑÜÊÀ ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» «ËÞÄÈ ²ÊÑ: ÄͲ ÌÈÍÓËÎÃÎ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ «ÊÐÈÂÀÂÀ ÏÎÌÑÒÀ» «ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Ç ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 19.05 - 21.05.2014 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 10.00 «ÃÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀÏÅØÒ» 2D 14.00 18.00 11.50 «ÃÎÄDzËËÀ» 2D 15.50 19.50 22.00 ÌÀËÈÉ ÇÀË

Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

10.00 18.10 11.50 20.00 13.40 21.50 15.40

«Á²ËßÂÊÀ  ÅԲв» 2D «13-É ÐÀÉÎÍ: ÖÅÃËßͲ ÌÀªÒÊÈ» 2D «²ÍØÀ ƲÍÊÀ» 2D «ÍÎÂÀ ËÞÄÈÍÀ-ÏÀÂÓÊ 2. ÂÈÑÎÊÀ ÍÀÏÐÓÃÀ» 2D

99992038

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹20 • 19 òðàâíÿ 2014 ð.

ÄÎDzËËß ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", № 20 (2014 г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Укр

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you