Page 1

¹ 7 (790)

18 ëþòîãî 24 ëþòîãî 2013ð.

06012008

08622005

22022001

22122001

22052001

21302002

07772025

19372003

11552002

00292080

15842004


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

19962008

00892184

11402006

00892229

00892186

00892230

2

00892231

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 7 (790)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

Ó×ÅÁÀ

22102001

01932008

22112001

22132001

07342027

07262009

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 7 (790)

00132014

3


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

00952007

01562027

11442003

14082005

4

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 7 (790)


5

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

¹ 7 (790) 18 ëþòîãî 2013 ð. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ

Íàø³ ïð³îðèòåòè: Áàæàííÿ ê볺íòà, êîìïåòåíòí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³¿, ïðàâäèâ³ñòü îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿

Ç̲ÑÒ ÐÎÇIJËÓ “Ó×ÅÁÀ”

ÂÑÅ ÏÐÎ ÎѲÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ñòîð. 6, 9-10,

êîë.ñòîð. 1-4

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 06 стр. 2-4, 11-46, 11-44, 105-107

Äí³ â³äðèòèõ äâåðåé ó ÂÍÇ ì. Êèºâà òà Óêðà¿íè

ñòîð. 10

Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â. Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15 ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ñòîð. 6, 11, êîë. ñòîð. 1-4

стр. 4, 45-96, 101-102

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà êîðäîíîì

ñòîð. 06

ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ Äëÿ ðîçä³ëó «Ó×ÅÁÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 816 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 479 ãðí ×îðíî-á³ëà1/16 (43õ59 ìì) – 162 ãðí Ö³íè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîäàòê³â. ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê. E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

poisk@optima.com.ua Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü:

â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà” Òåë. (044)453-35-00

стр. 97-98

ÂÈÂ×ÀªÌÎ ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ñòîð. 6, 11-13, êîë.ñòîð. 1-4 Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ "Õòî âîëî䳺 ìîâàìè - âîëî䳺 ñâ³òîì" Äðóã³ Êè¿âñüê³ Êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ

ñòîð. 06 стр. 99-100

ñòîð. 12

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð:

ï’ÿòíèöÿ äî 18.00

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ ¹ 5512445. Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”

Ê òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. ÊÍà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. ÊÏåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

ÊÓÐÑ È ÂÑ²Õ ÍÀÏÐß̲Â. ÊÓÐÑÈ Ï²Ä ϲÄÂ.. ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯ ñòîð. 6-8 6-8,, 13-21 13-21,, êîë. ñòîð 1-4 Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 06

ßê ïðàâèëüíî âèáðàòè êóðñè? Òðè êðîêè äî óñï³õó

ñòîð. 14

×îãî ìîæíà íàâ÷èòèñÿ íà êóðñàõ?

ñòîð. 15

Ñòóä³ÿ ñòèëþ òà â³çàæó ²ðèíè ˳ñîâî¿: "Íàì º, ÷èì ç âàìè ïîä³ëèòèñÿ!" ñòîð. 18 Ïðîôåññèÿ ìàññàæèñò èëè êàê çàðàáîòàòü ñ ïîìîùüþ ìàññàæà

ñòîð. 19

Ñòóä³ÿ àí³ìàòîð³â "Òèìîøêà". Ñòâîðèìî ñâÿòî ðàçîì!

ñòîð. 21

×èòàéòå â íàñòóïíîìó íîìåð³ ( ÏÐÎÄÀÆÓ Ç 25 ëþòîãî 2013 Ð.) ÍÀÂ×ÀÍÍß ÍÀ ÊÓÐÑÀÕ ÄËß ÏÎ×ÀÒʲÂֲ ² ÏÐÎÔÅѲÎÍÀ˲ (продовження теми)

ÀÁ²ÒÓвªÍÒÓ-2013 ÄͲ ²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ Ó ÂÍÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Äîêëàäí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà”: òåë./ôàêñ (044) 453-35-00. E-mail: reklama@riu.com.ua E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â òà îãîëîøåíü: poisk@optima.com.ua

Âñ³ îãîëîøåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ ÐèÓ: www.riu.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


6

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор. стор.

стор.

Фа льтет

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 К рси іноземних мов “Concord Centre” ................ 11 Мовна ш ола Шона SLS ............ 1 Мовний центр “Public Speakers` Club” ............. 3 Навчальний центр “E2B” ........... 3 Учебный центр “ЛИРА” ............. 3

авіаційних і осмічних

АРАБСЬКА

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ ВИЩА ОСВІТА ВНЗ Інстит т ре лами ...............

9

Механі о-машиноб дівний інстит т (ММІ) при НТУУ “КПІ” ...............

систем НТУУ “КПІ” ....................

4

4

МАГІСТРАТУРА Механі о-машиноб дівний інстит т (ММІ) при НТУУ “КПІ” ...............

Мовна ш ола Шона SLS ............ 4 3

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ВНЗ Інстит т ре лами ...............

9

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... Ліцей т ризм ...........................

ШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

4

Мовна ш ола Шона SLS ............

1

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌΠАНГЛІЙСЬКА “Lucky School” .......................... 1 “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11

РОСІЙСЬКА

ІНШІ МОВИ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

1 1

СЛОВАЦЬКА

Мовна ш ола Шона SLS ............

Мовна ш ола Шона SLS .......................................... Мовна ш ола Шона SLS ............

1

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... Мовна ш ола Шона SLS ............

1 1

УГОРСЬКА

КИТАЙСЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... Мовна ш ола Шона SLS ............

1

1 1

Мовна ш ола Шона SLS ............

Мовна ш ола Шона SLS ............

1 1

1

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Др і иївсь і

ЛАТИНСЬКА

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

1

НОРВЕЗЬКА

Мовна ш ола Шона SLS ............

1

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Мовна ш ола Шона SLS ............ 1

ФРАНЦУЗЬКА Др і иївсь і

НІДЕРЛАНДСЬКА

іноземних мов “KLS2” ...............

Мовна ш ола Шона SLS ............

1

1

рси 1

К рси іноземних мов “Concord Centre” ................ 11

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11

Мовна ш ола Шона SLS ............

Др і иївсь і

ФІНСЬКА

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

1

1

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Мовна ш ола Шона SLS ............ 1

ІРАНСЬКА Мовна ш ола Шона SLS ............

1

ІСПАНСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 К рси іноземних мов “Concord Centre” ................ 11 Мовна ш ола Шона SLS ............ 1

ІТАЛІЙСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 К рси іноземних мов “Concord Centre” ................ 11 Мовна ш ола Шона SLS ............ 1

1

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Ì.ÊȪÂÀ АДМІНІСТРАТОР Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

2 2

АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ

1

іноземних мов “KLS2” ...............

1

Мовна ш ола Шона SLS ............

1

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ

Мовна ш ола Шона SLS ............

ЧЕСЬКА

мов “Concord Centre” ................ 11 Мовна ш ола Шона SLS ............ 1 Навчальний центр “E2B” ........... 3

Др і иївсь і

ПЕРСЬКА

ШВЕДСЬКА 1

Мовна ш ола Шона SLS ............

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 Ст дія аніматорів “Тимош а” ............... 1

К рси іноземних

Мовна ш ола Шона SLS ............

1 1

1

УКРАЇНСЬКА

НІМЕЦЬКА

МОВНІ ШКОЛИ

ІВРИТ

Мовна ш ола Шона SLS ............

1

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... Мовна ш ола Шона SLS ............

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Мовна ш ола Шона SLS ............ 1

ТУРЕЦЬКА

Мовна ш ола Шона SLS ............

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ПОРТУГАЛЬСЬКА

1

КОРЕЙСЬКА 4 3

1 1

СЕРБСЬКА (ХОРВАТСЬКА)

ДАНСЬКА 7

ЯПОНСЬКА

1

ГРЕЦЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... Мовна ш ола Шона SLS ............

Мовна ш ола Шона SLS ............

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... Мовна ш ола Шона SLS ............

1 1

В’ЄТНАМСЬКА

ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШН. ТЕСТУВАННЯ Харь овс ий частный чебно-воспитат. омпле с “ВЕРЕСЕНЬ” ..............

Мовна ш ола Шона SLS ............

стор.

ПОЛЬСЬКА

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 Мовна ш ола Шона SLS ............ 1 Навчальний центр “E2B” ........... 3

БОЛГАРСЬКА 4

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... Ліцей т ризм ...........................

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... Мовна ш ола Шона SLS ............

стор.

рси

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 11

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........

2 1

06011005

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.


7

²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ ÏÎØÓÊ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор.

стор.

стор.

стор.

21541003

Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... Учебный центр “Конта т” .......... Учебный центр “ЛИРА” ............. Ш ола рин ової е ономі и ........

7 3 3 4

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........ Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... Учебный центр “ЛИРА” ............. Ш ола рин ової е ономі и ........

2 1 7 3 4

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........ Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... Учебный центр “ЛИРА” .............

2 1 7 3

Ш ола рин ової е ономі и ........ 4

ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ

Учебный центр “S&A GROUP” ....

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Навчальний центр “УСПІХ” ........ 1 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... 7 Учебный центр “ЛИРА” ............. 3

ДИЗАЙН

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

ВЕДУЧИЙ ТЕЛЕРАДІОПРОГРАМ Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” ............ 17

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Навчальний центр “УСПІХ” ........ 1

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ Навчальний центр “УСПІХ” ........ 1

ВІЗАЖИСТ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2 Ст дія стилю і візаж Ірини Лісової ................ 1 Учебный центр “ S&A GROUP” ............................. 6 Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” ............ 17

1

ДИЗАЙН І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” ............ 17

6

Навчальний бізнес-центр Навчальний центр “УСПІХ” ........

1

ДОЗВІЛЛЯ Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

1

ЗАКРІЙНИК Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

4

КАСКАДЕР Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

1

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ

Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ....... 2

Навчальний центр “УСПІХ” ........ 1 Учебный центр “Конта т” .......... 3

22141002

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


8

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ ÏÎØÓÊ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стр.

стр.

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ

КУХАР

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........ Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... Учебный центр “Конта т” ..........

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

2 1 7 3

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Учебный центр “Конта т” ..........

4 2 3

4 2 1 7 3

1 3

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ Навчальний центр “УСПІХ” ........ Учебный центр “Конта т” ..........

1 3

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО Учебный центр “Конта т” ..........

3

2 1 3

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........ Учебный центр “Конта т” ..........

2 1 3

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” .................................... Учебный центр “Конта т” ..........

2 1 3

2

КОНКУРСИ Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

К рси масаж ........................... Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

1 2

МЕНЕДЖЕР Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

2

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

2

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

2

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

2

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........

2 1

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........ Ш ола т ризма “First Travel School” ...................

2 1 3

2 2

МЕНЕДЖЕР-HR “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ....................................

1

2 1

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 Київсь е вище професійне

2

чилище сервіс і дизайн .........

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2

ПЕРЕКЛАД, ПЕРЕКЛАДАЧ К рси іноземних мов “Concord Centre” ................ 11

ПЕРУКАР Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... 4 Учбовий центр “Hollywood” ....... 1 Учебный центр “S&A GROUP” .... 6

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ Навчальний центр “УСПІХ” ........ Ст дія аніматорів “Тимош а” ............... Навчальний центр “УСПІХ” ........ Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

1 1 1

РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ Харь овс ий частный чебно-воспитат. омпле с “ВЕРЕСЕНЬ” ..............

7

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” ............ 17

4

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Навчальний центр “УСПІХ” .................................... 1

СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР) Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........ Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ....................

2 2 1 7

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ....... Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... Учбовий центр “Hollywood” ....... Учебный центр “S&A GROUP” ....

КРАВЕЦЬ

МОДЕЛЬ

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20

Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” .......

Ó×ÅÁÀ

1

РИТОРИКА

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ

4

4

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

САДІВНИК

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

2

РУКОДІЛЛЯ: КУРСИ КРОЮ ТА ШИТТЯ

МОДЕЛ’ЄР-ДИЗАЙНЕР

КОСМЕТОЛОГ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

2 1

Навчальний бізнес-центр

КОНДИТЕР Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

МАРКЕТОЛОГ

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........ Учебный центр “Конта т” ..........

2 1

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........

Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” .......

ОБЛІКОВЕЦЬ

МАСАЖИСТ

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ Навчальний центр “УСПІХ” ........ Учебный центр “Конта т” ..........

2

МАЛЮНОК

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн ......... Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........ Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... Учебный центр “Конта т” ..........

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ

ЛОГІСТИК Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний центр “УСПІХ” ........

стр.

стр. Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2 Учебный центр “S&A GROUP” ........................... 6

СПОРТИВНІ І БАЛЬНІ ТАНЦІ Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

1

СТИЛІСТ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2 Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” ............ 17

ТАНЕЦЬ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 Ст дія аніматорів “Тимош а” ............... 1

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ TeleTRADE ................................ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ....... Навчальний центр “УСПІХ” .................................... Учебный центр “S&A GROUP” ........................... Харь овс ий частный чебно-воспитат. омпле с “ВЕРЕСЕНЬ” .............. Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” ............ Ш ола т ризма “First Travel School” ...................

13 2 1 6

7 17 3

ФЕН-ШУЙ Навчальний центр “УСПІХ” .................................... 1

ФЛОРИСТИКА Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Навчальний центр “УСПІХ” .................................... 1

ФОТОГРАФ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Навчальний центр “УСПІХ” .................................... 1

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ....................

7

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

2

ФІТОДИЗАЙН

2 1 6

ХУДОЖНИК-МОДЕЛ’ЄР

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20

ІМІДЖМЕЙКЕР 2

Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” ............ 17

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.


9

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

00401591

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

ВИЩА ОСВІТА _________________________________ 99994011

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ЛЬОДУ! Ëþäè ³íîä³ çàáóâàþòü ïðî íåáåçïåêó, ÿêó ìîæå ïðèõîâóâàòè ë³ä. Ùîá í³ ç êèì íå òðàïèëîñÿ ëèõà, ïîòð³áíî îáåðåæíî ïîâîäèòèñü íà ëüîäó. Íàéá³ëüø íåáåçïå÷íà êðèãà - ïåðøà òà îñòàííÿ, àäæå òàêà êðèãà ùå íàäçâè÷àéíî òîíêà, íåì³öíà ³ íå âèòðèìóº ìàñè íàâ³òü ìàëåíüêî¿ äèòèíè. Ïåðø í³æ ñòóïèòè íà ë³ä âîäîéìèùà, ä³çíàéñÿ ïðî òîâùèíó ëüîäîâîãî ïîêðèâó çà äîïîìîãîþ äîâãî¿ çàãîñòðåíî¿ ïàëèö³ (ïë³øí³) ÷è ³íøîãî ïîä³áíîãî ïðåäìåòà, àëå îáîâ'ÿçêîâî ëåãêîãî, ÿêèé òè â³ëüíî ìîæåø òðèìàòè â ðóö³. ͳêîëè íå ïåðåâ³ðÿé òîâùèíó ëüîäó óäàðàìè í³ã! Ó âèïàäêó, ÿêùî òè âñå æ ïðîâàëèâñÿ ï³ä ë³ä: - íå ï³ääàâàéñÿ ïàí³ö³, óòðèìóéñÿ íà ïëàâó, óíèêàþ÷è çàíóðåííÿ ç ãîëîâîþ; - êëè÷ íà äîïîìîãó; - íàìàãàéñÿ âèë³çòè íà ë³ä, øèðîêî ðîçêèíóâøè ðóêè, íàïîâçàþ÷è íà éîãî êðàé ãðóäüìè ³ ïî÷åðãîâî âèòÿãóþ÷è íà ïîâåðõíþ íîãè; - íàìàãàéñÿ ÿêîìîãà åôåêòèâí³øå âèêîðèñòàòè ñâîº ò³ëî, çá³ëüøóþ÷è íèì îïîðíó ïëîùó; - âèáðàâøèñü íà ë³ä, ïåðåêîòèñÿ ³ â³äïîâçàé â òîé á³ê, çâ³äêè òè ïðèéøîâ, äå ì³öí³ñòü ëüîäó âæå â³äîìà. Äàë³ òîá³ íåîáõ³äíî ïåðåîäÿãíóòèñÿ. ßêùî ñóõîãî îäÿãó ï³ä ðóêàìè íå âèÿâèëîñü, òðåáà âèêðóòèòè ìîêðèé ³ çíîâó îäÿãíóòè éîãî. Ùîá ç³ãð³òèñÿ, âèêîíóé áóäü-ÿê³ ô³çè÷í³ âïðàâè. Ìîæíà ðîçòåðòèñÿ ñóõîþ âîâíÿíîþ òêàíèíîþ, ïîò³ì íåîáõ³äíî ñõîâàòèñÿ â çàõèùåíîìó â³ä â³òðó ì³ñö³, äîáðå óêóòàòèñÿ, ïî ìîæëèâîñò³ âèïèòè ÷îãîñü ãàðÿ÷îãî. Çâè÷àéíî, êîæíèé íåùàñíèé âèïàäîê íà ëüîäó º ³íäèâ³äóàëüíèì, ³ ðîçïîâ³ñòè ïðî âñ³ âàð³àíòè ùîäî ä³é ï³ä ÷àñ ïîðÿòóíêó íåìîæëèâî, àëå, ÿê ïîêàçóº äîñâ³ä, íàéãîëîâí³øå íå ïàí³êóâàòè ³ ïðàâèëüíî îö³íèòè îáñòàíîâêó. Ñâÿòîøèíñüêèé РÃÓ Äåðæòåõíîãåíáåçïåêè ó ì. Êèºâ³; ÓÖÇ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÒÓ ÌÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

ВНЗ Інстит т ре лами ................................... 496-97-60 Механі о-машиноб дівний інстит т (ММІ) при НТУУ “КПІ” ................................... 236-10-43, 454-94-58 Фа льтет авіаційних і осмічних систем НТУУ “КПІ” ........................................ 406-83-15, 406-83-17

МАГІСТРАТУРА ________________________________ Механі о-машиноб дівний інстит т (ММІ) при НТУУ “КПІ” ................................... 236-10-43, 454-94-58

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА _________________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Ліцей т ризм ............................................... 430-06-05, 430-27-14

ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШН. ТЕСТУВАННЯ ___________________ Харь овс ий частный чебно-воспитат. омпле с “ВЕРЕСЕНЬ” .................................. (066)194-29-04

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ____________________________ ВНЗ Інстит т ре лами ................................... 496-97-60

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ _______________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Ліцей т ризм ............................................... 430-06-05, 430-27-14

ШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА __________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


10

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

ÄͲ ²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ Ó ÂÍÇ Ì. ÊȪÂÀ ÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 1.

Àêàäåì³ÿ ìèñòåöòâà êðàñè

2.

³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò îñòàííÿ ñóáîòà êîæíîãî ì³ñÿöÿ, ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà» 10.30 Äàðíèöüêå â³ää³ëåííÿ ЕÏÒ ïðè 02.03 - 9.00-14.00 ÌÀÓÏ Çíèæêà 15% Äåðæàâíèé åêîíîì³êî27.04 î 10.00, òåõíîëîã³÷íèé êàá. 310 óí³âåðñèòåò òðàíñïîðòó Äåñíÿíñüêèé åêîíîì³êî-ïðàâîâèé 02.03 - 9.00-14.00 òåõí³êóì ïðè ÌÀÓÏ Çíèæêà 15% Еêîíîì³êî-ïðàâîâèé òåõí³êóì 02.03 - 9.00-14.00 ïðè ÌÀÓÏ Çíèæêà 15%

3. 4. 5. 6. 7.

Іíñòèòóò òóðèçìó

8.

Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ˳öåé ÌÀÓÏ

9.

20.04 î 14.00

êîæíîãî äíÿ ç 10.00 äî 16.00 23.02; 30.03; 27.04 02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15%

10. ̳æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì 11. Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ñòàòèñòèêè, îáë³êó òà àóäèòó 12. Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó Óêðà¿íè 13. ͳæèíñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ

02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15% êîæåí äåíü ç 10.00 äî 17.00 26.04 î 15.00

14. Îäåñüêà íàö³îíàëüíà ìîðñüêà àêàäåì³ÿ (ÎÍÌÀ) 15. ÏÂÍÇ “Êè¿âñüêèé êîëåäæ á³çíåñó”

27.03.13 î 10.30 20.04 î 14.00

16. Ïîä³ëüñüêå â³ää³ëåííÿ Äåñíÿíñüêîãî ЕÏÒ ïðè ÌÀÓÏ 17. Ïðèâàòíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Єâðîïåéñüêèé óí³âåðñèòåò»

02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15% 21.02, 22.02, 21.03, 22.03, 25.04, 26.04, 16.05, 17.05, 20.06, 27.06 02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15%

18. Ñâÿòîøèíñüêå â³ää³ëåííÿ ЕÏÒ ïðè ÌÀÓÏ 19. Óí³âåðñèòåò “ÊÐÎÊ”

17.03 î 10.00

26.02 î 10.30

ì. Êè¿â, âóë. Âàêóëåí÷óêà, 1 ì. Êè¿â, âóë. Ëüâ³âñüêà, 23 (ñò. ì. «Жèòîìèðñüêà») ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî,14-Ã; âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ ì. Êè¿â, âóë. Ëóêàøåâè÷à, 19 ì. Êè¿â, âóë. Çàêðåâñüêîãî, 45-Б; âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ ì. Êè¿â, âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ; Ïð.-ò Чåðâîíîçîðÿíèé, 146 ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 12, ï³äãîòîâ÷å â³ää³ëåííÿ ì. Êè¿â, âóë. ʳîòî, 19, ì. “˳ñîâà” www.knteu.kiev.ua ì. Êè¿â, âóë. Ð. Îê³ïíî¿, 6, ˳öåé ÌÀÓÏ; âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ ì. Êè¿â, âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ ì. Êè¿â, âóë. ϳäã³ðíà, 1 ì. Êè¿â, âóë. Ф³çêóëüòóðè, 1, êîðï. 1 Àêòîâà çàëà íîâîãî êîðïóñó óí³âåðñèòåòó, âóë. Êðîïèâ’ÿíñüêîãî, 2, ì. ͳæèí, Чåðí³ã³âñüêî¿ îáë., 16602 ì. Îäåñà, âóë. ijäð³õñîíà, 8, 2 êîðïóñ, àêòîâà çàëà ì. Êè¿â, âóë. Âàêóëåí÷óêà, 1 ì. Êè¿â, ïðîâ. Ìåæîâèé, 7

576-06-56, 560-22-21, (066)191-09-88 409-27-62, 424-70-08 560-37-73, 490-95-05 248-94-91, 591-51-89, 465-42-89 515-61-63, 548-29-46 525-12-37, 258-21-24, 527-92-45 430-16-61, 432-58-70 531-48-88, 513-47-36 516-55-88, 516-55-66 490-95-05, 494-47-47 484-47-78, 484-49-41 287-04-91 (04631)2-43-07

(048) 728-01-81 576-06-56, 560-22-21, (066)191-09-88 223-45-04

ì. Êè¿â, áóëüâàð Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 16 â

450-64-90

ì. Êè¿â, âóë. Òóëóçè, 6-À; âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ

536-49-00, 405-87-35, 490-95-05 455-57-57

ì. Êè¿â, âóë. Ëàãåðíà, 30-32, ì. “Бåðåñòåéñüêà” www.krok.edu.ua

21621001

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.


11

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

!

HAB AHH A OP OHOM

Навчальні за лади

телефони

МОВНІ ШКОЛИ ________________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________

00621027

“Lucky School” ............................................... (099)521-45-15 “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов “Concord Centre” ........ 331-74-48 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84 Мовний центр “Public Speakers` Club” .......... 227-42-41, 353-22-33 Навчальний центр “E2B” ............................... 232-70-11 Учебный центр “ЛИРА” ................................. 288-01-74, 246-43-39

АРАБСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

БОЛГАРСЬКА __________________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

В’ЄТНАМСЬКА _________________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ГРЕЦЬКА _______________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

01111006

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

ДАНСЬКА ______________________________________ ПЕРСЬКА ______________________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

КИТАЙСЬКА ____________________________________ ПОЛЬСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

КОРЕЙСЬКА ___________________________________

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ПОРТУГАЛЬСЬКА ______________________________

ЛАТИНСЬКА ___________________________________

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

НОРВЕЗЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

НІДЕРЛАНДСЬКА ______________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

НІМЕЦЬКА _____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов “Concord Centre” ........ 331-74-48 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84 Навчальний центр “E2B” ............................... 232-70-11

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

РОСІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84 Навчальний центр “E2B” ............................... 232-70-11

СЕРБСЬКА (ХОРВАТСЬКА) ____________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ __________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

СЛОВАЦЬКА ___________________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


12

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

«ХТО ВОЛОДІЄ МОВАМИ  ВОЛОДІЄ СВІТОМ» ДРУГІ КИЇВСЬКІ КУРСИ ІНОЗЕМНИХ МОВ Ñüîãîäí³, â åïîõó ðîçâèòêó ãëîáàëüíèõ ñèñòåì êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³éíîãî áóìó, óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî îñîáëèâî ãîñòðî â³ä÷óâຠïîòðåáó ó ôàõ³âöÿõ ð³çíèõ ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü âîëîä³ííÿ ³íîçåìíîþ ìîâîþ, çäàòí³ñòü â³ëüíî êîðèñòóâàòèñÿ íåþ äëÿ îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ, âñòàíîâëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ êîíòàêò³â, äîñÿãíåííÿ âçàºìîðîçóì³ííÿ ó ä³àëîç³ êóëüòóð. Ëþäèíà, ÿêà âîëî䳺 ³íîçåìíîþ ìîâîþ, à òèì á³ëüøå ê³ëüêîìà ³íîçåìíèìè ìîâàìè, ìຠíàáàãàòî á³ëüøå øàíñ³â îòðèìàòè ïðåñòèæíó ðîáîòó òà âèñîêó çàðîá³òíó ïëàòó. Îñü ÷îìó ñó÷àñí³é ëþäèí³ òàê íåîáõ³äí³ çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ. - Áàãàòî óñòàíîâ ïðîïîíóþòü ñâî¿ ïîñëóãè ó ñôåð³ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ. Ó ÷îìó ïîëÿãຠîñîáëèâ³ñòü Äðóãèõ Êè¿âñüêèõ êóðñ³â ³íîçåìíèõ ìîâ? - Ñïåöèô³êà íàâ÷àííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ñëóõà÷àì, íåçàëåæíî â³ä â³êó, ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé, ãàðàíòóºòüñÿ åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ çíà÷íèé ïðîãðåñ íà êîæíîìó ç åòàï³â. Öå ñòຠìîæëèâèì çàâäÿêè çàñòîñóâàííþ íîâ³òí³õ äîñÿãíåíü â³ò÷èçíÿíèõ òà çàêîðäîííèõ ïñèõîëîã³â â ãàëóç³ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, âèêîðèñòàííÿ êîìóí³êàòèâíèõ ìåòîäèê òà òàê çâàíîãî

!

ÿâèùà «ñèíåð㳿», ùî çàáåçïå÷óº ìîá³ë³çàö³þ âíóòð³øí³õ ðåçåðâ³â ñëóõà÷à, ðîçêðèòòÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî íàñòðîþ òà âçàºìî䳿 ó ãðóï³. ²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ñëóõà÷à çàëåæíî â³ä â³êó òà ïîòðåá ðîáëÿòü çàíÿòòÿ íàäçâè÷àéíî ö³êàâèìè òà åôåêòèâíèìè. - Õòî âèêëàäຠìîâè íà âàøèõ êóðñàõ? - Äðóã³ Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ ìàþòü ä³éñíî ç³ðêîâèé ñêëàä âèêëàäà÷³â, ñåðåä ÿêèõ íîñ³¿ ìîâè, â³äì³ííèêè îñâ³òè, ïðåäñòàâíèê Óêðà¿íè íà àñàìáëå¿ Ðàäè ªâðîïè ç ìîâíèõ ïèòàíü, ðåã³îíàëüíèé êåð³âíèê ì³æíàðîäíîãî ïðîåêòó «Ìîäåëü ÎÎÍ», âèêëàäà÷³ âèùî¿ êàòåãîð³¿, àâòîðè áàãàòüîõ ñòàòåé ç ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ. Âèêëàäà÷³ «Äðóãèõ Êè¿âñüêèõ êóðñ³â ³íîçåìíèõ ìîâ» ïîñò³éíî ñï³âïðàöþþòü ç â³ää³ëîì ïðåñè îñâ³òè òà êóëüòóðè ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³, áðàëè ó÷àñòü ó ñèìïîç³óì³ Âñåñâ³òíüî¿ àñîö³àö³¿ âèêëàäà÷³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè TESOL(Teachers of English to Speakers of Other Languages), áóëè ó÷àñíèêàìè áàãàòüîõ ñåì³íàð³â òà íåîäíîðàçîâî ñàì³ ïðîâîäèëè ñåì³íàðè - ïðàêòèêóìè äëÿ âèêëàäà÷³â ³íîçåìíèõ ìîâ â Óêðà¿í³ òà íà ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³ÿõ ç ìîâíèõ ïèòàíü. - ßê³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ïðîïîíóþòü êóðñè?

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

ТУРЕЦЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

- Äðóã³ Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ ïðîïîíóþòü äóæå øèðîêèé ñïåêòð ïðîãðàì: çàãàëüíèé êóðñ ³íîçåìíî¿ ìîâè, ÿêèé ìຠíà ìåò³ ðîçâèòè íàâè÷êè ãîâîð³ííÿ, ÷èòàííÿ, àóä³þâàííÿ, ïèñüìà â ìåæàõ ïîáóòîâî¿, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ òåìàòèêè íà ð³âíÿõ â³ä ïî÷àòêîâîãî äî íåçàëåæíîãî êîðèñòóâà÷à, ïîãëèáëåíèé êóðñ, êóðñ ä³ëîâî¿ ìîâè - íàâ÷ຠíå ò³ëüêè ñï³ëêóâàííþ ç á³çíåñ - ïàðòíåðàìè, àëå é çíàéîìèòü ç îñîáëèâîñòÿìè ïñèõîëî㳿 òà åòèêè ä³ëîâèõ ïåðåãîâîð³â, ñïåöèô³êîþ âåäåííÿ òåëåôîííèõ ðîçìîâ, êóðñ ï³äãîòîâêè äî ì³æíàðîäíèõ ³ñïèò³â, ó òîìó ÷èñë³ íàäçâè÷àéíî åôåêòèâíèé êóðñ ï³äãîòîâêè äî TOEFL ç øèðîêèì çàñòîñóâàííÿì êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, êóðñ ï³äãîòîâêè äî çîâí³øíüîãî òåñòóâàííÿ, ñïåö³àëüí³ êóðñè íà çàìîâëåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â, ùî âðàõîâóþòü ñïåöèô³êó ä³ÿëüíîñò³ çàìîâíèêà, êóðñ ðîñ³éñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè äëÿ ³íîçåìö³â, êóðñ ä³ëîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè . - ßêèé òåðì³í íàâ÷àííÿ? - ³ä 4-õ ì³ñÿ÷íîãî àäàïòàö³éíîãî êóðñó äî ïîâíîãî 2-õ ð³÷íîãî êóðñó äëÿ äîðîñëèõ òà ñèñòåìè áåçïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ ä³òåé. - ßê³ ðåçóëüòàòè ìîæíà î÷³êóâàòè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïîâíîãî êóðñó? - Âèïóñêíèêè êóðñ³â â³ëüíî ñï³ëêóþòüñÿ ³íîçåìíîþ ìîâîþ,

!

çäàòí³ ïðàêòè÷íî âèêîðèñòîâóâàòè çíàííÿ ãðàìàòèêè , âì³þòü ï³äòðèìóâàòè êîíòàêòè ç ³íîçåìíèìè ïàðòíåðàìè, âîëîä³þòü ñïåöèô³êîþ âåäåííÿ òåëåôîííèõ ðîçìîâ, ìàþòü âåëèêèé ñëîâíèêîâèé çàïàñ, çíàþòü îñîáëèâîñò³ ³íîçåìíî¿ êóëüòóðè, ïñèõîëî㳿 òà ïðàâèëà åòèêåòó. - Íåâæå êîæåí ìîæå äîñÿãòè òàêèõ óñï³õ³â? - Çâè÷àéíî, ùî òàê. Êîæíà ëþäèíà ìຠçä³áíîñò³ äî âèâ÷åííÿ ìîâ, àäæå êîæíà ëþäèíà ñï³ëêóºòüñÿ ð³äíîþ ìîâîþ äå á âîíà íå íàðîäèëàñÿ. Òðåáà ïðîñòî ìàòè áàæàííÿ è áóòè ãîòîâèì äî íàâ÷àííÿ, ÿêå íàø³ ôàõ³âö³ çðîáëÿòü äëÿ âàñ ïðèºìíèì òà íàäçâè÷àéíî ö³êàâèì. - ßê çàïèñàòèñÿ íà êóðñè? - Ïðîñòî çàòåëåôîíóéòå, ³ íàø ñïåö³àë³ñò çàïðîñèòü âàñ ó çðó÷íèé äëÿ âàñ ÷àñ íà áåçêîøòîâíå òåñòóâàííÿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ îáñÿãó çíàíü òà ð³âíÿ êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíö³¿, íàäàñòü íåîáõ³äíó êîíñóëüòàö³þ ç âèáîðó êóðñó òà ðîçïîâ³ñòü ïðî ãíó÷êó ñèñòåìó çíèæîê. Íàø òåë.:

(044) 362-42-44, 383-30-93, 360-69-08,

www.kiev-languages.com.ua ˳öåíç³ÿ ñåð. ÃÓÎÍ ñåð. Àà ¹507994 â³ä 23.09.11 ð.

×ÅÊÀªÌÎ ÍÀ ÂÀÑ

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола Шона SLS ................................................................ 495-44-41, 586-53-84

УГОРСЬКА _____________________________________ ФРАНЦУЗЬКА __________________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

Ó×ÅÁÀ

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов “Concord Centre” ........ 331-74-48 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.


13

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

ФІНСЬКА _______________________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ЧЕСЬКА ________________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ШВЕДСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ЯПОНСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ІВРИТ __________________________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ІНШІ МОВИ ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ІРАНСЬКА ______________________________________ Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ІСПАНСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов “Concord Centre” ........ 331-74-48 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов “Concord Centre” ........ 331-74-48 Мовна ш ола Шона SLS ............................... 495-44-41, 586-53-84

!

XO MEHE

I , E OHOMI A, MEHT

Навчальні за лади

телефони

АДМІНІСТРАТОР _______________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62

11551001

!

XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

Учебный центр “ЛИРА” ................................. 288-01-74, 246-43-39 Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98, 236-62-38

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР _______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, Учебный центр “ЛИРА” ................................. 288-01-74, Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98,

331-02-06 486-17-05 422-38-23 246-43-39 236-62-38

БУХОБЛІК: __________________________ БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ __________________ ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, Учебный центр “ЛИРА” ................................. 288-01-74, Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98,

331-02-06 486-17-05 422-38-23 277-40-42 246-43-39 236-62-38

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _____________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, 422-38-23

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, Учебный центр “ЛИРА” ................................. 288-01-74,

331-02-06 486-17-05 422-38-23 246-43-39

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР ____________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ЛОГІСТИК ______________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


14

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ КУРСИ? Три кроки до успіху

³ä ð³çíîìàí³òòÿ êóðñ³â ðîçá³ãàþòüñÿ î÷³. Òîìó íå çàéâèìè áóäóòü ê³ëüêà ïîðàä äëÿ òèõ, õòî íå õî÷å ïîìèëèòèñÿ ç âèáîðîì.

КРОК 1. МОТИВАЦІЯ Äëÿ ïî÷àòêó âèçíà÷³òüñÿ, äëÿ ÷îãî ñàìå âàì íåîáõ³äí³ êóðñè, ³ âæå çà öèìè êðèòåð³ÿìè ïðèäèâëÿéòåñÿ â³äïîâ³äíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä òà ïðîãðàìó. Íàïðèêëàä, â îäíîìó ï³äãîòóþòü âàñ ÿê ôàõ³âöÿ, ãîòîâîãî â áóäüÿêèé ìîìåíò ïðèñòóïèòè äî ðîáîòè, à â ³íøîìó äàäóòü ò³ëüêè áàçîâ³ àáî êîíêðåòí³, âóçüê³ çíàííÿ. Íàâðÿä ÷è ó âàñ âèéäå çíàéòè ðîáîòó ÿê ó âèïàäêó, ÿêùî çà òèæäåíü íà êóðñàõ êðîþ òà øèòòÿ âàñ ïîçíàéîìèëè ç âèäàìè òêàíèí, øâ³â ³ øâåéíèì ïðèëàääÿì, òàê ³ êîëè íà îäíîäåííîìó ìàéñòåð-êëàñ³ âè íàâ÷èëèñÿ ðîáèòè 5-10 âèä³â ñóø³. ͳ ïåðøå, í³ äðóãå íå ðîáèòü âàñ ñóø³-êóõàðåì àáî êðàâöåì. ßêùî âè ïåðåñë³äóºòå ìåòó îâîëîä³òè ïðîôåñ³ºþ, çàïèñóéòåñÿ íà òðèâàë³ êóðñè, íàâ÷àííÿ íà ÿêèõ çàéìå â³ä 2-õ ³ á³ëüøå ì³ñÿö³â ³ çà ÷àñ òðèâàëîñò³ ÿêèõ âàì áóäå çàïðîïîíîâàíî îñâî¿òè âñ³ åòàïè âàøî¿ ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîä³áí³ ïðîãðàìè, äî âñüîãî ³íøîãî, ïåðåäáà÷àþòü ïîãëèáëåíó ³ ñåðéîçíó ïðàêòèêó, à ï³ñëÿ óñï³øíîãî ¿õ çàê³í÷åííÿ ñëóõà÷³ îòðèìóþòü äèïëîìè. Õî÷åìî çàçäàëåã³äü çàñòåðåãòè: ÿêùî çà êîðîòêèé òåðì³í çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ñü ñóïåðïðîãðàìè âàñ îá³öÿþòü ïåðåòâîðèòè íà ïðîô³ ³ âèäàòè äèïëîì, çàäóìàéòåñÿ, íàñê³ëüêè öå ðåàëüíî ó âàøîìó âèïàäêó ³ äî ÷îãî ïðèçâåäå çãîäîì: ÿê ïîñòàâèòüñÿ äî âàñ ïîòåíö³éíèé ðîáîòîäàâåöü ³, íàéâàæëèâ³øå, ÷è çìîæåòå âè ïðàöþâàòè íå ã³ðøå òîãî, õòî íàâ÷àâñÿ çíà÷íî äîâøå íà çâè÷àéíèõ êóðñàõ. ßêùî êóðñè ïîòð³áí³ âàì ó ÿêîñò³ ï³äìîãè â îâîëîä³íí³ ÿêèìèñü êîíêðåòíèìè íàâè÷êàìè, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ³ ÷îãîñü íà çðàçîê êîðèñíî¿ ðîçâàãè, õîá³ - çóïèí³òü ñâ³é âèá³ð íà êîðîòêîñòðîêîâèõ àáî îäíîäåííèõ ìàéñòåð-êëàñàõ, íàâ÷àííÿ íà ÿêèõ çàâåðøóºòüñÿ îòðèìàííÿì ñåðòèô³êàòó.

øåííÿõ, â ²íòåðíåò³ àáî ÷åðåç çíàéîìèõ êóðñè, ÿê³ âëàøòîâóþòü âàñ çà òåìàòèêîþ, òåðì³íàìè ³ âàðò³ñòþ, ñêëàä³òü ñïèñîê ³ ïî÷èíàéòå îáäçâ³í, â³äâ³äàéòå ¿õ îñîáèñòî ³ çðîá³òü âèá³ð. Çà ÿêèìè æ êðèòåð³ÿìè? Óâàæíî îçíàéîìòåñÿ ç ïðîãðàìîþ: ùî ñàìå âè áóäåòå âèâ÷àòè, ÿê³ äèñöèïë³íè äîêëàäíî, ÿê³ ïîâåðõîâî àáî áàçîâî, ñê³ëüêè ÷àñó áóäå ïðèä³ëåíî íà òåîð³þ ³ íà ïðàêòèêó, ÿê áóäå ïðîõîäèòè ïðàêòèêà - â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ÿê ï³äêð³ïëåííÿ äî òåîðåòè÷íî¿ ÷àñòèíè àáî â ñàìîìó ê³íö³, íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³? Êðàùå, ÿêùî êîæíó ïðîéäåíó òåìó âè áóäåòå â³äðàçó æ çàêð³ïëþâàòè ïðàêòè÷íèìè çàíÿòòÿìè.

Ïîö³êàâòåñÿ, ÿêèì ÷èíîì ³ çà ÿêèìè ïðèíöèïàìè â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ãðóï, çàðàõóâàííÿ äî ãðóïè. гâåíü çíàíü ñëóõà÷³â ìîæå ñèëüíî ð³çíèòèñÿ - ÿêùî á³ëüø³ñòü ï³äâèùóº êâàë³ô³êàö³þ, à ìåíø³ñòü ïî÷èíຠç íóëÿ, áóäå ïðîáëåìà, ïëþñ äî âñüîãî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ó÷í³â íà îäíîãî âèêëàäà÷à ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ, ç ö³º¿ ïðè÷èíè íàâ÷àòè âåëèê³ ãðóïè ç ëþäüìè ð³çíîãî ð³âíÿ íåäîö³ëüíî. ijçíàéòåñÿ, ÷è ïðîâîäèòüñÿ ïîïåðåäíÿ ïåðåâ³ðêà çíàíü (óñíå àáî ïèñüìîâå òåñòóâàííÿ). ßêùî ìîæëèâî, íàïðîñ³òüñÿ íà â³äâ³äóâàííÿ îäíîãî çàíÿòòÿ àáî - ÿêùî êóðñè ïåðåäáà÷àþòü çàíÿòòÿ â ³íäèâ³äóàëüíîìó ïîðÿäêó - íà áåçêîøòîâíå ïðîáíå çàíÿòòÿ. Íà áàãàòüîõ êóðñàõ òàêå ïðàêòèêóºòüñÿ. Ïîãîâîð³òü ç ³íøèìè ó÷íÿìè, ä³çíàéòåñÿ, ùî ¿ì ïîäîáàºòüñÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, à ùî í³. Çâåðí³òü óâàãó íà âèêëàäà÷³â - íàñê³ëüêè âîíè äîñâ³ä÷åí³ ³ íàñê³ëüêè âì³þòü âèêëàäàòè, òîìó ùî ÷àñòî ëþäèíà áóâຠïðåêðàñíèì ìàéñòðîì ñâ ñïðàâè, àëå âèêëàñòè ñâî¿ çíàííÿ ³íøèì íå çäàòíà. Çâåðí³òü óâàãó òàêîæ КРОК 2. ЯКІСТЬ íà òå, ÿê îñíàùåí³ êëàñè, â ÿêèõ ïðîõîäÿòü Íàñòóïíèé åòàï - ïîøóê â³äïîâ³äíîãî çàíÿòòÿ, ÷è äîñòàòíüî êîìï'þòåð³â, òðåíàíàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ïîøóêàéòå ïî îãîëî- æåð³â òà ³íøîãî.

Ó×ÅÁÀ

КРОК 3. ПОРЯДОК ² îñòàíí³é, àëå íå ìåíø âàæëèâèé ìîìåíò ïðè âèáîð³ êóðñ³â - ïèòàííÿ îïëàòè íàâ÷àííÿ, äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ òà òåðì³íè ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ. ϳñëÿ òîãî ÿê âàì îçâó÷àòü ñóìó, ÿêó ïîòð³áíî áóäå çàïëàòèòè çà íàâ÷àííÿ, ³ âè âèð³øèòå, ùî âîíà ïðèéíÿòíà äëÿ âàñ, íå ïîñï³øàéòå ç ðàä³ñòþ â³äðàçó óêëàäàòè äîãîâ³ð. Îáîâ'ÿçêîâî ïîö³êàâòåñÿ, ùî ñàìå âè îïëà÷óºòå îçâó÷åíîþ ñóìîþ? ×è âõîäÿòü òóäè íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè òà ìàòåð³àëè äëÿ ïðàêòèêè, ÿê³ âàì çíàäîáëÿòüñÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ ñàì³ çàíÿòòÿ ç ïðàêòèêè - ÷è íå äîâåäåòüñÿ çà âñå öå ïëàòèòè äîäàòêîâî? Íà æàëü, áóâàº, ùî ëþäè çàïèñóþòüñÿ íà êóðñè ³ ââàæàþòü, ùî çàçíà÷åíà â äîãîâîð³ ñóìà, ùî îïëà÷óº âñ³ åòàïè íàâ÷àííÿ - ÿâèùå ñàìå ñîáîþ çðîçóì³ëå ³ çàäàâàòè çàéâ³ ïèòàííÿ íå âàðòî. ² ïîò³ì äóæå ÷àñòî ñòèêàþòüñÿ ç íåïðèºìíîñòÿìè "ñþðïðèçàìè" ó âèãëÿä³ äîïëàòè ïîíàä òå, íà ùî ðîçðàõîâóâàëè. Çàêëþ÷íèé åòàï - ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó. Òå, ùî öå àæ í³ÿê íå ôîðìàëüí³ñòü, à îáîâ'ÿçêîâèé åòàï ³ îáãîâîðþâàòè éîãî íå ìຠñåíñó, àëå âñå æ, ÿêùî ðàïòîì âàì îôîðìëÿþòü êâèòàíö³þ íà îïëàòó, à ïðî äîãîâ³ð íå âåäåòüñÿ é ìîâè - íàñòîðîæ³òüñÿ. Ó äîãîâîð³ ïîâèíí³ áóòè ïðîïèñàí³ âñ³ óìîâè âàøî¿ òèì÷àñîâî¿ ñï³âïðàö³ ç íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, à òàêîæ âñ³ ìîìåíòè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ - ê³ëüê³ñòü çàíÿòü, îïëàòà, íåïåðåäáà÷åí³ ìîìåíòè. Ó ðàç³, ÿêùî ÷àñòèíà óìîâ íå áóäå äîòðèìàíà äðóãîþ ñòîðîíîþ - ÿê âè çìîæåòå äîâåñòè ñâî¿ ïðàâà, íå ìàþ÷è äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ? Ìîâà éäå íå ò³ëüêè ïðî ìàõ³íàö³¿, àëå é ïðî áàíàëüí³ âèïàäêè, êîëè âàñ çàïèñàëè íå â òó ãðóïó, çàòðèìàëè ïî÷àòîê çàíÿòü àáî, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü âèêëàäà÷à, íå äî÷èòàëè îïëà÷åíó ÷àñòèíó êóðñó. Çà ìàòåð³àëàìè ²ðèíè Ìàðî÷ê³íî¿, www.ucheba.ru

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.


15

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

ЧОГО МОЖНА НАВЧИТИСЯ НА КУРСАХ? Íàâ÷àííÿ íà êóðñàõ - öå íå ò³ëüêè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, à é ñï³ëêóâàííÿ â êîë³ ëþäåé ç³ ñï³ëüíèìè ³íòåðåñàìè. ßêùî ïðàâèëüíî âèáåðåòå ñîá³ íàïðÿìîê ³ íàâ÷àëüíèé öåíòð, îòðèìàºòå íå ò³ëüêè çíàííÿ ³ äèïëîì, àëå ³ çàäîâîëåííÿ.

ІНОЗЕМНІ МОВИ Ñåðåä íàéïîïóëÿðí³øèõ êóðñ³â - âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ. Ó ñòîëèö³ ìîæíà çíàéòè áóäüÿê³ ìîâè, ð³âí³ ³ ôîðìàòè. Êóðñè çàìàíþþòü ó÷í³â ñó÷àñíèìè ìåòîäèêàìè ³ îá³öÿíêîþ åôåêòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. Ó âñ³õ º ÿê³ñü ô³øêè. Îäí³ âèêîðèñòîâóþòü ï³äõ³ä Only English (çàíÿòòÿ ïîâí³ñòþ ïðîâîäÿòüñÿ àíãë³éñüêîþ, áåç âèêîðèñòàííÿ ðîñ³éñüêî¿), ³íø³ îð³ºíòóþòüñÿ íà ñòàíäàðò Plain English (Plain ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê ïðîñòèé) - öå âèâ÷åííÿ æèâî¿ ðîçìîâíî¿ ìîâè, òðåò³ ñòâåðäæóþòü, ùî äîáðå âèâ÷èòè ³íîçåìíó ìîâó ìîæíà ò³ëüêè ç ¿¿ íîñ³ÿìè. Ñõîæ³ á³ëüø³ñòü êóðñ³â òèì, ùî ïðîïîíóþòü êîìóí³êàòèâíó ìåòîäèêó, ÿêà, íà â³äì³íó â³ä òðàäèö³éíî¿ øê³ëüíî¿ ïåðåäáà÷ຠíå âèâ÷åííÿ ãðîì³çäêèõ 䳺ñë³âíèõ êîíñòðóêö³é, à ïðèêëàäí³ íàâè÷êè - âì³ííÿ ãîâîðèòè ³ ðîçóì³òè ñï³âðîçìîâíèêà, ïèñüìîâó ìîâó, ÷èòàííÿ òà ³í. Îçíàêè õîðîøèõ êóðñ³â ³íîçåìíèõ ìîâ öå âëàñí³ ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè, â òîìó ÷èñë³ ï³äðó÷íèêè, àóä³î, ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ, ³íòåðàêòèâí³ çàíÿòòÿ (êîëè ó÷í³ ïðîòÿãîì óðîêó âèêîíóþòü çàâäàííÿ, ñï³ëêóþòüñÿ ³ ãîòóþòü äîìàøí³ çàâäàííÿ).

БУХГАЛТЕРІЯ І ФІНАНСИ Âèáèðàþ÷è áóõãàëòåðñüê³ êóðñè, ïîòð³áíî â³äøòîâõóâàòèñÿ â³ä âàøèõ ö³ëåé (íàâ÷èòèñÿ àçàì íîâî¿ ïðîôåñ³¿, ï³äâèùèòè êâàë³ô³êàö³þ, ñêëàñòè ³ñïèò íà àóäèòîðà ³ ò.³í.). Íàéá³ëüø çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðåäñòàâëåíà â ïðîãðàìàõ òèïó "Îñíîâè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó". Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê äëÿ ïî÷àòê³âö³â Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà òèõ, õòî ò³ëüêè ðîáèòü ïåðø³ êðîêè â áóõãàëòåð³¿. гçí³ íàâ÷àëüí³ öåíòðè ïî-ð³çíîìó ï³äõîäÿòü äî ñêëàäàííÿ êóðñó. Äåÿê³ ä³ëÿòü ïðîãðàìó çà ð³âíÿìè. ²íø³ âêëþ÷àþòü â îäèí êóðñ ìàêñèìóì çàíÿòü

³ íàïðÿìê³â. Ìàéáóòí³õ áóõãàëòåð³â íàâ÷àþòü ñïåöèô³ö³ ñêëàäàííÿ áóõãàëòåðñüêèõ çâ³ò³â, íàðàõóâàííþ çàðîá³òíèõ ïëàò, âèçíà÷åííþ ïîäàòêîâèõ â³äðàõóâàíü. Ñëóõà÷³ îòðèìóþòü áàçîâ³ çíàííÿ ç ô³íàíñîâîãî ïðàâà òà åêîíîì³êè. Â÷àòüñÿ ãîòóâàòè ð³çí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè. Ó ïðîãðàìó äåÿêèõ êóðñ³â âêëþ÷åíî òàêîæ êîìï'þòåðíèé áëîê: íàâ÷àííÿ ïðîãðàì³ 1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ. ²ñíóþòü ÿê êóðñè, ðîçðàõîâàí³ íà äîñâ³ä÷åíèõ áóõãàëòåð³â, òàê ³ ïðîãðàìè, ìåòà ÿêèõ íå ò³ëüêè íàâ÷èòè ³íôîðìàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ ïðîôåñ³¿, àëå é äàòè áàçîâ³ íàâè÷êè áåçïîñåðåäíüî áóõãàëòåð³¿. Êëàñè÷íèé êóðñ 1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ äຠìîæëèâ³ñòü ãðàìîòíî âèêîðèñòîâóâàòè îäíîéìåííó êîìï'þòåðíó ïðîãðàìó ïðè âåäåíí³ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà ï³äïðèºìñòâ³: ðîçðàõîâóâàòè çàðïëàòó, ïðå쳿 ³ íàäáàâêè, ãîòóâàòè êâàðòàëüí³ òà ð³÷í³ çâ³òè, âåñòè êàäðîâèé îáë³ê, çä³éñíþâàòè ïîäàòêîâ³ âèïëàòè ³ ò.³í. Äåÿê³ íàâ÷àëüí³ öåíòðè ïðåä'ÿâëÿþòü îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè äî áàçîâèõ çíàíü âñòóïíèê³â: õî÷ áè ì³í³ìàëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè â áóõãàëòå𳿠àáî îñâ³òó ç ö³º¿ ñïåö³àëüíîñò³.

КОМП'ЮТЕРНІ КУРСИ ÏÊ äëÿ ïî÷àòê³âö³â/Êîðèñòóâà÷ ÏÊ/Áàçîâà êîìï'þòåðíà ï³äãîòîâêà Äåÿê³ íàâ÷àëüí³ öåíòðè ïðîïîíóþòü çàãàëüíèé êîìï'þòåðíèé êóðñ. Ó öüîìó âèïàäêó, ñëóõà÷³ íàâ÷àþòüñÿ áàçîâèì ïðèíöèïàì ðîáîòè íà ÏÊ: âèâ÷àþòü îñíîâí³ îïåðàö³éí³ ñèñòåìè, îòðèìóþòü ì³í³ìàëüí³ íàâè÷êè ìàøèíîïèñó, â÷àòüñÿ ïðàöþâàòè ç ð³çíèìè äîäàòêàìè ³ êîðèñòóâàòèñÿ ²íòåðíåòîì. Äðóãèé âàð³àíò - êóðñè äëÿ ïî÷àòê³âö³â ðîçáèò³ íà áëîêè, êîæåí ç ÿêèõ ïðèñâÿ÷åíèé ïåâí³é ïðîãðàì³, àáî çàâäàííþ. Íàïðèêëàä, "Word", "Exel", "Internet", ìàøèíîïèñ. ϳñëÿ ïðîõîäæåííÿ îäíîãî ðîçä³ëó º ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòèñÿ íà íàñòóïíèé. ²íîä³, ç ñóòòºâîþ çíèæêîþ íà îïëàòó íàâ÷àííÿ. Ñïåöèô³êà êóðñ³â ïåðåäáà÷ຠïîñò³éíå ïîºäíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ³ òåîð³¿. Òîìó, áåçïîñåðåäíüî ðîáîò³ çà êîìï'þòåðîì â³äâîäèòüñÿ íå ìåíøå ïîëîâèíè íàâ÷àëüíèõ ãîäèí, à ³íîä³ é äâ³ òðåòèíè. Êîìï'þòåðíèé äèçàéí òà âåðñòêà

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

Çàðàç ïðè ñòâîðåíí³ êîìï'þòåðíî¿ ãðàô³êè ³ ðîáîòè ç íåþ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äâ³ îñíîâí³ ïðîãðàìè Corel Draw ³ PhotoShop. Òàêîæ çàñòîñîâóþòüñÿ Illustrator, PageMaker òà InDesign. Îñòàííÿ ïðîãðàìà íåçàì³ííà ïðè âåðñòö³. Íàâ÷àëüí³ öåíòðè ïðîïîíóþòü ÿê ïðîãðàìè, ñêîíöåíòðîâàí³ ò³ëüêè íà ãðàô³ö³ àáî ò³ëüêè íà âåðñòö³, òàê ³ çàãàëüí³ êóðñè. Ìàëî òîãî, ïðè íåîáõ³äíîñò³ ìîæíà îáìåæèòèñÿ âèâ÷åííÿì îäí³º¿ àáî äåê³ëüêîõ ïðîãðàì. ³ä íàïîâíåííÿ êóðñó çàëåæèòü òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ ³ éîãî íàñè÷åí³ñòü. Âèïóñêíèêè êóðñó âì³þòü âåðñòàòè ìàòåð³àëè äëÿ ïîë³ãðàô³÷íèõ âèðîáíèöòâ ³ Ç̲, ïðàöþâàòè ç ³ëþñòðàö³ÿìè òà ãðàô³÷íèìè ðåäàêòîðàìè. Web-äèçàéí  çàëåæíîñò³ â³ä çàâäàíü, ìîæíà ï³ä³áðàòè ÿê çîâñ³ì êîðîòê³ êóðñè, òàê ³ âåëüìè òðèâàë³ ïðîãðàìè ïåðåï³äãîòîâêè. Êîðîòê³ ïðîãðàìè äàþòü ââ³äí³ çíàííÿ, äîñòàòí³, íàïðèêëàä, äëÿ òîãî, ùîá ïðåòåíäóâàòè íà ïîñàäó ðåäàêòîðà ñàéòó. Òèì, õòî áàæຠñïåö³àë³çóâàòèñÿ ñàìå íà äèçàéí³, êðàùå âèáèðàòè á³ëüø òðèâàë³ êóðñè ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ. Ó öüîìó âèïàäêó, ïðîãðàìà çàçâè÷àé ïîä³ëåíà íà äåê³ëüêà îñíîâíèõ áëîê³â: ³íôîðìàö³éíà ñòðóêòóðà ñàéòó, ìàêåòóâàííÿ web-ñòîð³íêè, ï³äãîòîâêà ³ëþñòðàö³é ³ ãðàô³÷íèõ åëåìåíò³â, àí³ìàö³ÿ ³ áàíåðè òà ³í. Ïîä³áíèé êóðñ ðîçðàõîâàíèé íà ïðîñóíóòèõ êîìï'þòåðíèõ êîðèñòóâà÷³â, òîìó ïåðåä ïî÷àòêîì íàâ÷àííÿ âñ³ ñëóõà÷³ ïðîõîäÿòü òåñòóâàííÿ. Çà ìàòåð³àëàìè Êàòåðèíè Ïå÷óð³÷êî, www.ucheba.ru

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


16

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

МАРКЕТОЛОГ __________________________________ ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ _____________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05

МЕНЕДЖЕР ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ДИЗАЙН _______________________________________ Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” .......................................................... 233-10-70

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ _____________________ МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ___________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ ____________________ ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ ___________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ______________________ ДИЗАЙН І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ _______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR _________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ _______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Ш ола т ризма “First Travel School” ............. 361-88-53

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

МЕНЕДЖЕР-HR ________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05

ОБЛІКОВЕЦЬ __________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ______

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ............ 408-14-48 Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” .......................................................... 233-10-70

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ___________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ ____________________________ Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ ___________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05,

331-02-06 486-17-05 422-38-23 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР ______________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

КОМП’ЮТЕР: _____________________________ СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР) ________________ ПРОГРАМУВАННЯ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29,

331-02-06 331-02-06 486-17-05 422-38-23

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК ______________________ Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, 422-38-23

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Ó×ÅÁÀ

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05,

400-23-56 331-02-06 486-17-05 422-38-23 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ _______________________________ Навчальний центр “УСПІХ” ......................................................... 223-47-67, 486-17-05 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.


17

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ ________________________ Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО _______________________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА ____________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН _____________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ _________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

САДІВНИК _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05

ФЛОРИСТИКА _________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ......................................................... 223-47-67, 486-17-05

ФІТОДИЗАЙН __________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

!

PC C CEPBIC

EP

Навчальні за лади

22051001

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

ВІЗАЖИСТ _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62 Ст дія стилю і візаж Ірини Лісової .............. 223-77-60 Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, 249-80-10 Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” .......................................................... 233-10-70

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ ________________________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, 249-80-10

КОСМЕТОЛОГ _________________________________ телефони

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

КОНДИТЕР _____________________________________ МАСАЖИСТ ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

КРАВЕЦЬ ______________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

КУХАР _________________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

К рси масаж ............................................... 229-07-36 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ __________________________________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


18

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

СТУДІЯ СТИЛЮ ТА ВІЗАЖУ ІРИНИ ЛІСОВОЇ: «Нам є, чим з вами поділитися!» ÎÁËÈ××ß - öå â³çèòíà êàðòêà ëþäèíè. À ìàê³ÿæ â³äîáðàæຠÂàøå â³äíîøåííÿ äî ìîäè ³ óÿâëåííÿ ïðî ñåáå. Êîëè ìàê³ÿæ â³äïîâ³äຠâíóòð³øíüîìó “ß” ³ íàñòðîþ æ³íêè, â³í ðîáèòü ¿¿ ïðèâàáëèâ³øîþ: âîíà ìຠêðàñèâèé âèãëÿä ³ ÷óäîâî ñåáå ïî÷óâàº. Ó 50-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ñïåö³àëüíîñò³ - “â³çàæèñò”, “â³çàæèñò-ñòèë³ñò” (â³ä ôðàíöóçüêîãî ñëîâà - visage - îáëè÷÷ÿ), òîáòî öå ôàõ³âåöü ç³ ñòâîðåííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó çàìîâíèêà ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ìàê³ÿæó.  íàøîìó 21 ñòîë³òò³ ö³ ñïåö³àëüíîñò³ äóæå àêòóàëüí³ ³ ç êîæíèì ðîêîì ñòð³ìêî çá³ëüøóºòüñÿ ïîòðåáà â ïîä³áíèõ ôàõ³âöÿõ. Ìîäà ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ, òîìó ïðè íàêëàäåíí³ ìàê³ÿæó, â³çàæèñò çîáîâ’ÿçàíèé âðàõîâóâàòè íå ò³ëüêè ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ê볺íòà, àëå ³ â³äîáðàæàòè íàïðÿìè ìîäè, ï³äêðåñëþþ÷è çàãàëüíèé ñòèëü îñîáèñòîñò³ - ìàíåðó îäÿãàòèñÿ ³ òðèìàòè ñåáå â ñóñï³ëüñòâ³. ßêùî Âàñ ö³êàâëÿòü íîâ³ íàïðÿìêè ó ñòâîðåíí³ õóäîæíüîãî îáðàçó, ÿêùî Âè õî÷åòå îñâî¿òè îðèã³íàëüí³ òåõíîëî㳿, òî íàâ÷àííÿ â íàø³é ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó ÷óäîâî ï³ä³éäå äëÿ Âàñ! Âè ä³çíàºòåñÿ áàãàòî íîâîãî ïðî âèäè ìàê³ÿæó, ïðî ñó÷àñí³ òà ðåòðî-ñòèë³, îñâî¿òå êîëîðèñòèêó (íàóêó ïðî êîë³ð), îïàíóºòå äåííèì, âå÷³ðí³ì, âåñ³ëüíèì, ñòèë³ñòè÷íèì, ôàíòàç³éíèì òà ³íøèìè âèäàìè ìàê³ÿæó; îâîëî䳺òå íàâè÷êàìè ðîáîòè ç àêâà-ãðèìîì, ãåëåâîþ ï³äâîäêîþ, ãðèìîì äëÿ òåàòðó ³ ê³íî, æèðíîþ ³ ñóõîþ êîñìåòèêîþ. Ìåòîäè íàâ÷àííÿ â íàø³é ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó çàñíîâàí³ íà àêòèâíîìó çàëó÷åíí³ ñëóõà÷³â â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ç âèêîðèñòàííÿì ÿê³ñíèõ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â. Çàâäÿêè îòðèìàíèì ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó çíàííÿì, Âè îòðèìàºòå ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî ðîçðîáëÿòè íîâ³ âèäè ñòèë³â â³çàæó ç óðàõóâàííÿì îñòàíí³õ òåõíîëîã³é â ö³é îáëàñò³ òà áðàòè

Ó×ÅÁÀ

ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ â³çàæèñò³â-ñòèë³ñò³â. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â øêîë³ â³çàæó 䳺 7 ð³âí³â íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “³çàæèñò”, 4 ð³âí³ íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ñòèë³ñò” òà 2 ð³âíÿ íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ãðèìåð ê³íî ³ òåàòðó”, à òàêîæ êóðñ ìàê³ÿæó ³ ñòèë³ñòèêè äëÿ ñåáå ³ êóðñ â³çàæó äëÿ êîñìåòîëîã³â ³ ïåðóêàð³â. Ïîâíèé êóðñ “³çàæèñò-ñòèë³ñò” íàë³÷óº 396 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí, êóðñ “Ãðèìåð òåàòðó ³ ê³íî” íàë³÷óº 72 àêàäåì³÷í³ ãîäèíè. Ìè ãîòóºìî ôàõ³âö³â øèðîêîãî ïðîô³ëþ, ÿê³ ìîæóòü ïðàöþâàòè íå ò³ëüêè â ñàëîíàõ êðàñè ³ ç ïðèâàòíèìè ê볺íòàìè, àëå òàêîæ íà ÒÁ, ôîòîñòó䳿, ïîä³óìàõ, êë³ïàõ, ó ê³íî òà òåàòð³, ñòâîðþþ÷è êðåàòèâí³ îáðàçè ³ âèêîíóþ÷è ñêëàäí³ çàâäàííÿ â ðîáîò³ ç³ ñïåöåôåêòàìè. Ìè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óºìî ñòóäåíò³â êîñìåòèêîþ ³ íàéãîëîâí³øå â íàø³é ñòó䳿 íàäàþòüñÿ ìîäåë³, ùî íàñ äóæå â³äð³çíÿº â³ä ³íøèõ øê³ë â ³íäóñò𳿠êðàñè. Âàì íå äîâåäåòüñÿ êîæíîãî ðàçó ïåðåæèâàòè ÷åðåç òå, ùî õòîñü ³ç âàøèõ ïîäðóã ñüîãîäí³ íå çìîæå ïîáóòè íà êóðñàõ ìîäåëëþ ³ ó Âàñ ïðîïàäå ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ. Ç íàìè ñï³âïðàöþº âåëèêèé øòàò ìîäåëåé íà ïëàòí³é îñíîâ³ ³ âñ³ âèòðàòè ïîâ’ÿçàí³ ç ìîäåëÿìè âðàõîâàí³ ó âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ. Äî òîãî æ êîæåí ðàç ó Âàñ º ìîæëèâ³ñòü ôàðáóâàòè ð³çíèõ îñ³á, à íå òðåíóâàòèñÿ íà îäí³é ³ ò³é æå ìîäåë³. Ìè òàêîæ äóæå ëîÿëüíî ñòàâèìîñÿ äî íàøèõ ó÷í³â ³ äëÿ íàñ ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ “ëþäñüêèé ôàêòîð”. Íàïðèêëàä, ÿêùî Âè ðàïòîì çàõâîð³ëè àáî êóäèñü ïî¿õàëè, òî ó Âàñ íå ïðîïàäå ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ. Ïðî öå ïîòð³áíî âñüîãî ëèøå ïîïåðåäèòè àäì³í³ñòðàö³þ ³ ìè Âàñ ïåðåçàïèøåìî íà ³íøèé äåíü. Ó íàñ äóæå çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ìè çíàõîäèìîñÿ â öåíòð³ Êèºâà, â 5-òè õâèëè-

íàõ â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî “Îë³ìï³éñüêà”. Ìè ïðàêòèêóºìî ïîåòàïíó îïëàòó, ïåðåä ïî÷àòêîì êîæíîãî áëîêó ³ ó íàñ ëîÿëüíà ö³íîâà ïîë³òèêà. Íàá³ð íà êóðñè ïî âñ³õ áëîêàõ ïðîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî ³ áåç îáìåæåíü çà â³êîì! ßêùî Âè âæå äåñü âæå â÷èëèñÿ ³ îòðèìàëè áàçîâ³ çíàííÿ, òî Âàì íå ïîòð³áíî â íàø³é ñòó䳿 ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ ç áàçîâîãî ð³âíÿ, äîñòàòíüî ïðîñòî ïðîéòè íåâåëèêó ñï³âáåñ³äó íà ïðåäìåò âèçíà÷åííÿ Âàøîãî ð³âíÿ ³ êâàë³ô³êàö³¿ òà îòðèìàòè ðåêîìåíäàö³¿ ç ÷îãî ñàìå ñë³ä ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ. Ó íàñ 䳺 ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê äëÿ ñòóäåíò³â íà ïðèäáàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè ³ ïåíçë³â. Íà êóðñàõ ìè äàºìî ìàêñèìóì ïðàêòèêè ³ ì³í³ìóì òåîð³¿! Ìè ñàì³ ïðàêòèêóþ÷³ â³çàæèñòè ³ çàðîáëÿºìî ñàìå íàøîþ ïðîôåñ³ºþ, à íå ïðîñòî íàâ÷àííÿì ³ íàì º, ÷èì ç âàìè ïîä³ëèòèñÿ! ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó âèäàþòüñÿ ñåðòèô³êàòè, ñâ³äîöòâà òà äèïëîìè (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîéäåíîãî êóðñó ³ íàáóòèõ íàâè÷îê). Ïàì’ÿòàéòå, äëÿ òîãî ùîá ñòàòè ïðîôåñ³éíèì â³çàæèñòîì îäíîãî òàëàíòó íå äîñòàòíüî, òðåáà ìàòè âåëè÷åçíå áàæàííÿ ³ ÷³òêî éòè äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Ìè ç Âàìè çíàõîäèìîñü íà â³äñòàí³ îäíîãî òåëåôîííîãî äçâ³íêà. ßêùî ùå ñóìí³âàºòåñÿ, òîä³ çàïèø³òüñÿ äî íàñ ó ñòóä³þ â ÿêîñò³ ìîäåë³ ³ ïîáà÷èòå âñå ñàì³! À ÌÈ ÇÀÂÆÄÈ ×ÅÊÀªÌÎ ÂÀÑ çà àäðåñîþ: ì. “Îë³ìï³éñüêà”, âóë. ². Ôåäîðîâà, áóä. 6, îô. 4, êîä 59 (âõ³ä ³ç âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêî¿ â àðêó) Òåë.: (044)223-77-60, (067)757-91-97 www.visagist.com.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.


19

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

ПРОФЕССИЯ МАССАЖИСТ или как заработать с помощью массажа Õîðîøåìó ìàññàæèñòó â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå òðóäíî áóäåò óìåðåòü ñ ãîëîäó, íó ðàçâå, ÷òî òîëüêî ëåíèâîìó. Õîðîøèõ ìàññàæèñòîâ ìàëî, è èõ âñåãäà íå õâàòàåò. Ïîýòîìó òàêîé ìàññàæèñò ïîñòîÿííî â öåíå è íà âåñ çîëîòà. Ïðîôåññèþ ìàññàæèñòà ìîæíî ñðàâíèòü ñ çàáåãîì íà ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ, íà÷èíàþò ìíîãèå, íî ê ôèíèøó äîõîäÿò íå âñå. Ïî÷åìó, ñïðîñèòå Âû? Äà ïîòîìó, ÷òî ìàññàæ - ýòî òÿæåëûé ôèçè÷åñêèé òðóä. È ëèøü ó íå ìíîãèõ õâàòàåò ñèëû âîëè, ñïóñòÿ ìíîãî ëåò ðàáîòû, âûïîëíÿòü åå êà÷åñòâåííî, è äåëî çäåñü íå â ðàçìåðå ãîíîðàðà, à ïðîñòî íàñòóïàåò ïåðèîä ëåíè, ëåíü âûêëàäûâàòüñÿ íà ïîëíóþ, ëåíü ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ, ëåíü, ïðîñòî ëåíü... Êàê æå âñå-òàêè çàðàáîòàòü ñ ïîìîùüþ ìàññàæà? Íó, äëÿ íà÷àëà íóæíî íàéòè êóðñû è îêîí÷èòü èõ, ÷òî áû èìåòü õîòÿ áû ìèíèìàëüíûé óðîâåíü çíàíèé, óìåíèé, äà è äîêóìåíò íå ïîìåøàåò, áåç íåãî, Âàøè øàíñû óñòðîèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ðàâíû íóëþ. Ïîñëå ýòîãî Âû ìîæåòå ïðèñòóïàòü ê ðàáîòå: íà ñåáÿ, óñòðîèòñÿ â ìàññàæíûé èëè êîñìåòè÷åñêèé ñàëîí, èëè ôèòíåñ-êëóá, èëè ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå. Êîíå÷íî æå, íà÷èíàòü ëó÷øå ñ êàêîãî ëèáî çàâåäåíèÿ, ãäå âû ïðèîáðåòåòå îïûò, íàáüåòå ðóêó, è âîçìîæíî íàðàáîòàåòå ñâîèõ êëèåíòîâ, à ïîòîì óæå ïðîáîâàòü, ïî æåëàíèþ, ïîðàáîòàòü è íà ñåáÿ. Ñêàæó îòêðîâåííî, ÷òî ïðåäïî÷òåíèÿ ìíîãèõ ðàáîòîäàòåëåé, áóäåò îòäàíî ëþäÿì ñ íàëè÷èåì ïðîôèëèðóþùåãî îáðàçîâàíèÿ, ìåäèöèíñêîãî, ñïîðòèâíîãî, êîñìåòîëîãè÷åñêîãî. Åãî îòñóòñòâèå Âû ñìîæåòå êîìïåíñèðîâàòü çíàíèåì ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìàññàæà, â òîì ÷èñëå è ýêñêëþçèâíûõ ìåòîäèê, ÷åì áîëüøå òåì ëó÷øå, ÷òî òàêæå ïîìîæåò Âàì âûèãðàòü êîíêóðåíòíóþ áîðüáó, âåäü ðûíîê ïåðåíàñûùåí ìàññàæèñòàìè, è âûáåðóò òîãî, êòî îïûòåí è áîëåå óìåë. Ïðàêòè÷åñêè âåçäå òðåáóåòñÿ çíàíèå áàçîâûõ âèäîâ ìàññàæà: êëàññè÷åñêîãî è àíòèöåëëþëèòíîãî. Íî ñàìûì âîñòðåáîâàííûì ìàññàæåì âî âñåì ìèðå ÿâëÿåòñÿ ìàññàæ ñòîï: êèòàéñêèé ìàññàæ ñòîï Òóéíà, èíäèéñêèé ìàññàæ ñòîï, íó è êîíå÷íî æå òàéñêèé ìàññàæ ñòîï, åãî âûïîëíÿþò âåçäå: â ñàëîíàõ, îòåëÿõ, íà ïëÿæàõ, â ñóïåðìàðêåòàõ,

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

àýðîïîðòàõ... Êðîìå ýòîãî äëÿ ðàáîòû â ìàññàæíûõ ñàëîíàõ Âàì ïîòðåáóþòñÿ çíàíèÿ òåõíèê ÑÏÀ ìàññàæà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî ðåëàêñ ìàññàæ, îí æå àíòèñòðåññ ìàññàæ, íåéðîñåäàíò. Ê òàêèì ìàññàæàì îòíîñèòüñÿ ïðîâåðåííûé äåñÿòèëåòèÿìè Êàëèôîðíèéñêèé ìàññàæ, îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ â Àìåðèêå è ñòðàíàõ Åâðîïû. Êîñìåòîëîãèÿ âå÷íà, è, íå ñìîòðÿ íè íà ÷òî, â êîñìåòè÷åñêèõ ñàëîíàõ, õîòü è ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ìåòîäîâ àïïàðàòíîé êîñìåòîëîãè, ìàññàæè ëèöà, âñåãäà áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ áîëüøèì ñïðîñîì. Ñåãîäíÿ â ìîäå ðàçëè÷íûå ëèìôî- è âåíîäðåíàæíûå, à òàêæå ëèôòèíãîâûå ìåòîäèêè ìàññàæà ëèöà, ñåé÷àñ íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòè Êèòàéñêèé ìàññàæ ëèöà Ãóàøà, êîòîðûé â ýòîì ïëàíå, ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì, ýôôåêòèâíûì â ìèðå. Äëÿ ðàáîòû â ôèòíåñ-êëóáàõ, òðåíàæåðíûõ çàëàõ, Âàì íå îáÿçàòåëüíî çíàòü âñå òîíêîñòè ñïîðòèâíîãî ìàññàæà êàêèõ, êàê è âèäîâ ñïîðòà, áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî. Äîñòàòî÷íî âëàäåòü áàçîâûìè âèäàìè ìàññàæà è îñíîâàìè ñïîðòèâíîãî. Ñàìûìè æå ýôôåêòèâíûìè äëÿ ëþäåé çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì, áóäóò íàøè ðîäíûå ñëàâÿíñêèå, êàçàöêèå òåõíèêè ìàññàæà, êîòîðûå áûëè ðàçðàáîòàíû äëÿ âîèíîâ, ïîääåðæàíèÿ èõ çäîðîâüÿ, ëå÷åíèÿ, çàêàëêè è òðåíèðîâîê, àíàëîãîâ êîòîðûì, ïðàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâóåò â ìèðå. Ñ êàæäûì ãîäîì, âñå áîëüøå è áîëüøå ëþäåé â íàøåì îáùåñòâå, íóæäàþòñÿ â ëå÷åáíîì ìàññàæå. Îñòåîõîíäðîç - âîò ïðîáëåìà ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, Âàø ìàññàæ ïîíàäîáèòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåì, êîìó óæå çà òðèäöàòü. Ñåé÷àñ âñå ëå÷åáíûå çàâåäåíèÿ ïåðåïîëíåíû òîëïàìè, æàæäóùèìè îçäîðîâèòüñÿ, è ýòî íå òîëüêî âçðîñëûå, ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî äåòåé ñ ðàçëè÷íîé ïàòîëîãèåé, êîòîðûì òàêæå íåîáõîäèì ìàññàæ. Ðàáîòàÿ òàì, âàøèì îñíîâíûì ìàññàæåì, ñòàíåò ìàññàæ øåè, ïîÿñíèöû, à äåòîê ê Âàì áóäóò ïðèíîñèòü, ñ êðèâîøååé, äèñïëàçèåé, ãèïåðòîíóñà-

ìè, ïëîñêîñòîïèåì. Íî, ãäå áû Âû íå ðàáîòàëè ìàññàæèñòîì, ðàíî èëè ïîçäíî, è ê Âàì íà÷íóò ïðèõîäèòü, âñå ÷àùå è ÷àùå, ëþäè ñ áîëüþ è ïðîñüáîé î ïîìîùè, óâåëè÷èâàÿ ÷èñëî Âàøèõ êëèåíòîâ. Îñîáîå çíà÷åíèå èìååò ñåêñóàëüíûé ìàññàæ, êîòîðûé âñåãäà âûçûâàë ãðîìàäíûé èíòåðåñ è ïîëüçîâàëñÿ ñïðîñîì, áîëüøå ÷åì äðóãèå âèäû ìàññàæà. Íå òîëüêî ó íàñ, íî è ïî âñåìó ìèðó, ñóùåñòâóþò ìíîæåñòâî ñàëîíîâ, êóäà ïîñòîÿííî òðåáóþòñÿ ìàñòåðà ñî çíàíèåì ýðîòè÷åñêîãî ìàññàæà, ñ îïûòîì ðàáîòû èëè áåç. Âàì íå îáÿçàòåëüíî ðàáîòàòü â òàêîì çàâåäåíèè, íî îñâîèâ ðàçëè÷íûå ìåòîäèêè ýðîòè÷åñêîãî ìàññàæà, Âû íå òîëüêî ñìîæåòå äîñòàâëÿòü óäîâîëüñòâèå áëèçêîìó, äîðîãîìó Âàì ÷åëîâåêó, à âêëþ÷àÿ ýëåìåíòû â ëþáîé äðóãîé âèä ìàññàæà, äîñòè÷ü áîëüøåãî âîçäåéñòâèÿ íà êëèåíòà â ðàññëàáëåíèè, óäîâîëüñòâèè è òåì ñàìûì ïðèâÿçàòü åãî ê ñåáå, ñäåëàâ ïîñòîÿííûì. Êàêîå íàïðàâëåíèå Âû áû íå âûáðàëè, Âàøè óñëóãè âñåãäà áóäóò âîñòðåáîâàíû, è Âû ñìîæåòå áåçáåäíî ñóùåñòâîâàòü, íå òîëüêî ó íàñ, íî è çà ðóáåæîì, ãäå ñïðîñ íà ïðîôåññèþ ìàññàæèñò, ãîðàçäî âûøå, òàê êàê èíîñòðàíöû ÷àùå ïîëüçóþòñÿ èõ óñëóãàìè, èìåÿ áîëüøèå äîõîäû. Íó à åñëè âû ðåøèòå îâëàäåòü òåõíèêàìè ðàçíûõ íàïðàâëåíèé, òî Âû ñòàíåòå íå òîëüêî êîíêóðåíòíîñïîñîáíûìè, íî è âñêîðå áóäåòå èìåòü òàêîé ïîòîê êëèåíòîâ, ñ êîòîðûì âðÿä ëè ñïðàâèòåñü ñàìè, è ýòî ñìîæåò ñòàòü ïðåäïîñûëêîé ê ïåðåõîäó íà íîâûé óðîâåíü - îòêðûòèþ ñîáñòâåííîãî ñàëîíà. ÆÅËÀÞ ÂÑÅÌ ÓÄÀ×È! È, ÓÂÈÄÈÌÑß ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÕ! Äèðåêòîð êóðñîâ ìàññàæà "Ìàñòåð-Êëàññ" À.À. Ñàìîñèéíûé Òåë.: (044)229-07-36 www.kursy.biz.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


20

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

PC CAMOB

OC OHA

Навчальні за лади

EHH

телефони

ПЕРУКАР _______________________________________ РИТОРИКА _____________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Учбовий центр “Hollywood” ........................... 522-85-61 Учебный центр “S&A GROUP” ................................................ 249-80-05, 249-80-10

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ _____________________ Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Ст дія аніматорів “Тимош а” ........................ 491-50-14

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ __________________________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Учбовий центр “Hollywood” ........................... 522-85-61 Учебный центр “S&A GROUP” ................................................ 249-80-05, 249-80-10

Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Ст дія аніматорів “Тимош а” ........................ 491-50-14

РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ ___________________________ Харь овс ий частный чебно-воспитат. омпле с “ВЕРЕСЕНЬ” .................................. (066)194-29-04

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ _________________________ TeleTRADE ..................................................... 383-12-33 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, 249-80-10 Харь овс ий частный чебно-воспитат. омпле с “ВЕРЕСЕНЬ” .................................. (066)194-29-04 Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” .......................................................... 233-10-70 Ш ола т ризма “First Travel School” ............. 361-88-53

СПЕЦІАЛІСТ ФЕН-ШУЙ ______________________________________ __________________________________ З ПЕДИКЮРУ Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, 249-80-10

СТИЛІСТ _______________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62 Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” .......................................................... 233-10-70

ІМІДЖМЕЙКЕР _________________________________ Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” .......................................................... 233-10-70

!

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

телефони

АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ________________________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ............ 408-14-48 Ст дія аніматорів “Тимош а” ........................ 491-50-14

ЗАКРІЙНИК ____________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

КАСКАДЕР _____________________________________ Ст дія аніматорів “Тимош а” ........................ 491-50-14

МАЛЮНОК _____________________________________ 99991135

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ...................................................... 408-14-48

11401004

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.


21

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

СТВОРИМО СВЯТО РАЗОМ! Ñüîãîäí³ ïðîôåñ³ÿ äèòÿ÷îãî àí³ìàòîðà ñòຠâñå á³ëüø ïîïóëÿðíîþ. Äí³ íàðîäæåííÿ, âèïóñêí³, òåìàòè÷í³ âå÷³ðêè - âñ³ çàõîäè ï³ä ñèëó õîðîøîìó àí³ìàòîðó ïðîâåñòè ÿñêðàâî ³ íåçàáóòíüî äëÿ ìàëå÷³ òà ï³äë³òê³â. Âåñåë³ ³ãðè, âäàëî ï³ä³áðàíà ìóçèêà òà íàéãîëîâí³øå - ôàõîâå ðîçóì³ííÿ ïñèõîëî㳿 ñâÿòà - çàïîðóêà óñï³õó òà ãàðíîãî íàñòðîþ äëÿ ìàëåíüêèõ ãîñòåé!

ХТО ТАКИЙ АНІМАТОР? Íàðàç³ ñëîâî "àí³ìàòîð" ìຠïîäâ³éíå çíà÷åííÿ. Öå àáî ìóëüòèïë³êàòîð, àáî âåäó÷èé ñâÿòêîâîãî çàõîäó, òîé, õòî ëèøå ñâîºþ ïðèñóòí³ñòþ ìîæå ç í³÷îãî ñòâîðèòè ôåºðè÷íó øîó-ïðîãðàìó. Ìè æ ïîãîâîðèìî ïðî îñòàíí³õ. Ó ïåðåêëàä³ ç ëàòèí³ "anima" - öå äóøà, òîáòî àí³ìàòîð - ëþäèíà-àêòîð, ÿêà â³ääຠäóøó ñâîºìó ïåðñîíàæó, ìàéñòåð ³ìïðîâ³çàö³¿. Äëÿ ñâ òðàâåñò³¿ òà ñòâîðåííÿ ñâÿòêîâî¿ àòìîñôåðè â³í âèêîðèñòîâóº ÿñêðàâ³ êîñòþìè, ð³çíîìàí³òíèé ðåêâ³çèò òà ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ. Òà óñå öå ïîòðåáóº îïàíóâàííÿ ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê.

ЩО ПОТРІБНО? Ùîá ñòàòè õîðîøèì àí³ìàòîðîì, äîñòàòíüî ìàòè îñîáèñòó ìîòèâàö³þ ³ ö³êàâ³ñòü äî ï³çíàííÿ íå ëèøå àêòîðñüêîãî ñâ³òó ³ç ñåðåäèíè, àëå ³ ñâ³òó þíèõ ãëÿäà÷³â: íàâ÷èòèñÿ ïîäàâàòè ñâîãî ïåðñîíàæà òàê, ùîá â³í áóâ öåíòðîì óâàãè ïðîòÿãîì âñüîãî ñâÿòà. Àäæå àí³ìàòîð - öå òàêîæ õîðîøèé ïñèõîëîã. ³í ïîâèíåí âì³òè ç³áðàòè íàâêîëî ñåáå âñþ êîìïàí³þ ³ çàïðîïîíóâàòè ¿é òàê³ ðîçâàãè, ÿêèì áóäå ðàä³òè êîæåí ó÷àñíèê. Àí³ìàòîð ïîâèíåí

!

âì³òè ïåðåâò³ëþâàòèñÿ â³ä ñì³øíèõ êëîóí³â äî ïåðñîíàæ³â óëþáëåíèõ ìóëüòô³ëüì³â ³ ê³íî ³ çíàõîäèòè ï³äõ³ä íàâ³òü äî ìàëÿò, ùî, çàçâè÷àé, íàéâàæ÷å.

ПРО НАВЧАННЯ Çâè÷àéíî, àí³ìàòîð - öå ëþäèíà, ÿêà ïðèíîñèòü â³ä÷óòòÿ ñâÿòêîâîñò³ íà áóäü-ÿêèé çàõ³ä. Àëå âàðòî ïàì'ÿòàòè, ùî öå ñâÿòî íàéïåðøå äëÿ àóäèòîð³¿, à äëÿ âåäó÷îãî - öå ñïðàâæíÿ ïðîôåñ³ÿ, ÿêà ñòຠ÷àñòèíîþ éîãî æèòòÿ. Öå äîñèòü íåïðîñòà ðîáîòà, íàãîðîäà çà ÿêó - ùèð³ äèòÿ÷³ óñì³øêè. Äëÿ êîìïëåêñíîãî îïàíóâàííÿ ïñèõîëî㳿 äèòÿ÷îãî ñâÿòà, íàø³ ñòóä³éí³ çàíÿòòÿ ïðîõîäÿòü ó íåâåëèêèõ ðàíêîâèõ òà âå÷³ðí³õ ãðóïàõ, ùî çàáåçïå÷óº âèñîêó ¿õ ïðîäóêòèâí³ñòü. Ó íàø³é ïðîãðàì³ çàíÿòü äëÿ âàñ: - àêòîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü; - îñîáëèâîñò³ ñöåí³÷íî¿ ìîâè òà àðòèêóëÿö³éíà áàçà; - îñíîâè îïðàöþâàííÿ òåêñòó (ïîå糿 òà ïðîçè) äëÿ ïóáë³÷íîãî äåêëàìóâàííÿ; - õîðåîãðàô³ÿ; - ïñèõîëîã³ÿ ñâÿòà òà ï³äãîòîâêà äî íüîãî; - ï³äá³ð òà ñòâîðåííÿ âëàñíîãî ñöåí³÷íîãî îáðàçó;

!

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

телефони

IH

- ³ãðîâ³ ïðàêòèêóìè; - óðîêè àêâàãðèìó; - áàçîâ³ åëåìåíòè òâ³ñòèíãó. Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå. Ðàíêîâ³ òà âå÷³ðí³ ãðóïè. ×åêàºìî óñ³õ îõî÷èõ! Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ çà íîìåðàìè: (044)491-50-14, (093)911-34-56. www.studia.timoshka.kiev.ua

I PC

Навчальні за лади

телефони

МОДЕЛ’ЄР-ДИЗАЙНЕР ________________________ ВЕДУЧИЙ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ............ 408-14-48 ТЕЛЕРАДІОПРОГРАМ __________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

Ст дія аніматорів “Тимош а” ..................................................... 491-50-14

МОДЕЛЬ _______________________________________ ДОЗВІЛЛЯ _____________________________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ............ 408-14-48

РУКОДІЛЛЯ: КУРСИ КРОЮ ТА ШИТТЯ ________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ............ 408-14-48 Ш ола имиджа, стиля и моды “Fashion school” .......................................................... 233-10-70

СПОРТИВНІ І БАЛЬНІ ТАНЦІ ___________________

Ст дія аніматорів “Тимош а” ..................................................... 491-50-14

КОНКУРСИ _____________________________________ Ст дія аніматорів “Тимош а” ..................................................... 491-50-14

ПЕРЕКЛАД, ПЕРЕКЛАДАЧ __________________________________ ТАНЕЦЬ ________________________________________ Ст дія аніматорів “Тимош а” ........................ 491-50-14

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ............ 408-14-48 Ст дія аніматорів “Тимош а” ........................ 491-50-14

К рси іноземних мов “Concord Centre” ........................................... 331-74-48

ФОТОГРАФ ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “УСПІХ” ........................... 223-47-67, 486-17-05

ХУДОЖНИК-МОДЕЛ’ЄР _______________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ............ 408-14-48

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

99991141

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


22

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ ÃÎËÎÂͲ ÇÀÂÄÀÍÍß ÏÎÄÀÒÊÎÂί ̲˲ֲ¯ - ÍÀÏÎÂÍÅÍÍß ÁÞÄÆÅÒÓ ÒÀ ²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß ÄÅÐÆÀ² ÇÁÈÒʲ ²ç óâåäåííÿì â ä³þ 20 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó óñ³ ïèòàííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç ðîçñë³äóâàííÿì êàðíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ðîçãëÿäàþòüñÿ íå ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à â ñóä³. ³äòåïåð ïåðåä ïîäàòêîâîþ ì³ë³ö³ºþ ïîñòຠîäíå âàæëèâå ïèòàííÿ - â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ ÿê äåðæàâ³, òàê ³ ïðîñòèì ãðîìàäÿíàì. Ïðî öå òà äîñÿãíåííÿ ÃÂÏÌ Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ çà 2012 ð³ê òà ñ³÷åíü 2013 ðîêó ðîçïîâ³â éîãî íà÷àëüíèê - ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ ²ãîð Ñêîðîõîä. ²ãîðå Âîëîäèìèðîâè÷ó, ÿê çì³íèëàñÿ ðîáîòà î÷îëþâàíîãî Âàìè ÃÂÏÌ ³ç óâåäåííÿì â ä³þ Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó? - ³äðàçó æ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî íüîãî âíîñèòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ ñë³ä÷èé ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ïî÷èíຠïî íüîìó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. ² ó ñë³ä÷îãî, ³ ó îïåðàòèâíèêà, ÿêèé âèêîíóº éîãî äîðó÷åííÿ, º âñ³ íàëåæí³ ïðîöåñóàëüí³ ïîâíîâàæåííÿ. ßêèì ÷èíîì â ðåçóëüòàò³ öüîãî ïîêðàùèëèñÿ ðåçóëüòàòè ðîáîòè ÃÂÏÌ? - ÃÂÏÌ Äϲ ïðîòÿãîì 2012 ðîêó çàáåçïå÷åíî íàäõîäæåííÿ 266 ìëí. ãðèâåíü äî áþäæåòó äåðæàâè. ßêà ïèòîìà âàãà âíåñêó ÃÂÏÌ ðàéîíó â ìîá³ë³çàö³þ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó Äϲ? - Ó 2012 ðîö³ ïèòîìà âàãà âíåñêó ÃÂÏÌ ó ìîá³ë³çàö³þ øåâ÷åíê³âñüêèìè ïîäàòê³âöÿìè ïëàòåæ³â äî Çâåäåíîãî áþäæåòó â ðîçì³ð³ 7 ìëðä. 430 ìëí. ãðèâåíü ñêëàëà ìàéæå 4%. Àëå çà öèìè â³äñîòêàìè ñòî¿òü äóæå íàïðóæåíà, à ÷àñîì ³ íåáåçïå÷íà ðîáîòà ïîäàòêîâèõ ì³ë³ö³îíåð³â. Âàðòî ò³ëüêè çàçíà÷èòè, ùî ó 2012 ðîö³ îïåðàòèâíèêàìè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ âèÿâëåíî 43 çëî÷èíè ó ñôåð³ îïîäàòêîâóâàííÿ, ç íèõ 35 àáî 81% óõèëåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ³äïîâ³äíî ó ñ³÷í³ 2013 ðîêó - âèÿâëåíî 14 çëî÷èí³â, ç íèõ 8 àáî 57% - â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ïðî ÿê³ ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷àòü ö³ öèôðè? - Ñó÷àñíèé ïðîöåñ ïåðåòâîðåííÿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ç ô³ñêàëüíîãî îðãàíó íà ñåðâ³ñíó ñëóæáó ïîçíà÷èâñÿ ³ íà ðîáîò³ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ÿê ¿¿ ñêëàäîâî¿. Çì³íè äàëè êîëîñàëüíèé åôåêò - çà êðèì³íàëüíèìè ñïðàâàìè, ïîðóøåíèìè çà ìàòåð³àëàìè ÃÂÏÌ ðàéîíó, ñóìà çáèòê³â ïî âèêðèòèõ ïðîòÿãîì 2012 ðîêó çëî÷èíàõ ñêëàëà 83 ìëí. ãðí., ç ÿêèõ âæå â³äøêîäîâàíî 58 ìëí. ãðí., àáî 70%, à ó ñ³÷í³ 2013 ðîêó â³äïîâ³äíî - 26,5 ìëí. ãðí., ç ÿêèõ âæå â³äøêîäîâàíî 5,8 ìëí. ãðí., àáî 22%. ßêèì ÷èíîì ïîäàòêîâà ì³ë³ö³ÿ ñòî¿òü íà âàðò³ çàõèñòó ³íòåðåñ³â ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí? - Øëÿõîì äåò³í³çàö³¿ ðèíêó àëêîãîëþ. Êð³ì òîãî, ùî ïðè ðåàë³çàö³¿ ôàëüñèô³êîâàíîãî àëêîãîëþ áþäæåò çàçíຠâ³ä÷óòíèõ âòðàò ó âèãëÿä³ íåñïëà÷åíîãî àêöèçíîãî ïîäàòêó, íà íåáåçïåêó íàðàæàºòüñÿ é çäîðîâ'ÿ ãðîìàäÿí, àäæå ôàëüñèô³êàò âèðîáëÿþòü â àíòèñàí³òàðíèõ óìîâàõ òà ç íåïðèäàòíî¿ ñèðîâèíè. ×è áîðåòüñÿ ïîäàòêîâà ì³ë³ö³ÿ ç âèïëàòîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â "êîíâåðòàõ"? - ÃÂÏÌ áåðå ó÷àñòü ³ ó áîðîòüá³ ³ç ïðàâîïîðóøåííÿìè â ñôåð³ òðóäîâèõ â³äíîñèí ³ âèïëàòè çàðïëàòè â "êîíâåðòàõ". Êîëè ç ÷àñòèíè àáî ç óñ³õ äîõîä³â ïðàö³âíèêà íå ñòÿãóºòüñÿ ïîäàòîê ç äîõîä³â ³ ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê, òî ñàìå ö³ ôàêòîðè é çíèæóþòü àáî âçàãàë³ ïîçáàâëÿþòü ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó - îïëà÷óâàíèõ ë³êàðíÿíèõ ³ â³äïó-

ñòîê, à â ïåðñïåêòèâ³ é ã³äíî¿ ïåíñ³¿. Òàê, 2012 ðîêó ÃÂÏÌ âèÿâëåíî 35 ôàêò³â âèïëàòè çàðïëàòè â "êîíâåðòàõ", ó 4 âèïàäêàõ ïîðóøåíî êðèì³íàëüí³ ñïðàâè, ç ÿêèõ 2 - çà ñò. 212-1 ÊÊ Óêðà¿íè, ñóìà çàïîä³ÿíîãî çáèòêó çà ÿêèìè ñêëàëà 5,8 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ç íèõ 5,7 ì³ëüéîí³â àáî 97% óæå â³äøêîäîâàí³. À ó ñ³÷í³ 2013 ðîêó - 2 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿ, çáèòêè çà ÿêèìè - 10 ìëí. 620 òèñ. ãðí., âæå â³äøêîäîâàíî 2 ìëí. 545 òèñ. ãðí. Ðîçêàæ³òü ïðî òàê çâàí³ "êîíâåðòàö³éí³ öåíòðè"? - Íà ñüîãîäí³ òàê ÷è ³íàêøå ïðàêòè÷íî â êîæíîìó âèïàäêó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èìè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿, ô³ãóðóº "ô³êòèâíà ô³ðìà", à ãðîøîâ³ ïîòîêè éäóòü â "êîíâåðòàö³éí³ öåíòðè". Ïî÷èíàþ÷è ç 2012 ðîêó ðàçîì ³ç ïðèïèíåííÿì ä³ÿëüíîñò³ ñàìèõ íåçàêîííèõ ñòðóêòóð, ùî ñïðèÿþòü óõèëÿííþ â³ä îïîäàòêîâóâàííÿ, çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ïðèòÿãíåííþ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ òàêèìè çëî÷èííèìè ïîñëóãàìè. Ó 2012 ðîö³ ÃÂÏÌ ïðèïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü 2 "êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â". ×è º ³íø³ ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ ÃÂÏÌ? Öå òàê³ íàïðÿìêè ÿê ïðîòèä³ÿ ïîäàòêîâèì çëî÷èíàì, ùî çä³éñíþþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, áîðîòüáà ç íåçàêîííèì ôîðìóâàííÿì ³ â³äøêîäóâàííÿì ç áþäæåòó ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, êîíòðîëü âèòðàò áþäæåòó ïðè ïðîâåäåíí³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ íåçàêîííîìó âèâåäåííþ êîøò³â çà êîðäîí â îôøîðè ³ êðà¿íè ç ï³ëüãîâèì îïîäàòêîâóâàííÿì. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ðåçóëüòàòèâíîñò³ öèõ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ ÃÂÏÌ? Íàïðèêëàä, ó 2012 ðîö³ âèÿâëåíî 34 ôàêòè íåîá´ðóíòîâàíî¿ çàÿâè íà â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ òà â³äìîâëåíî ó íåçàêîííîìó â³äøêîäóâàíí³ íà 173 ìëí. ãðí., ç ÿêèõ ïîïåðåäæåíî òàêå â³äøêîäóâàííÿ íà 141 ìëí. ãðí. Ïîäàòêîâ³ ì³ë³ö³îíåðè áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó âñ³õ àñïåêòàõ ä³ÿëüíîñò³ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó, äîëó÷àþ÷è ñâ³é âíåñîê ó íàïîâíåííÿ áþäæåòó. Äÿêóþ çà óâàãó! *** ÂÏÐÎÄÎÂÆ 2012 ÐÎÊÓ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÞ Ì²Ë²Ö²ªÞ ÑÒÎËÈÖ² ÇÓÏÈÍÅÍΠIJßËÜͲÑÒÜ 15-ÒÈ "ÊÎÍÂÅÐÒÀÖ²ÉÍÈÕ ÖÅÍÒвÂ" ²Ç ÇÀÃÀËÜÍÈÌ "Ò²ÍÜÎÂÈÌ" ÎÁ²ÃÎÌ Â 2,5 ÌËÐÄ. ÃÐÍ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÄÏC ó ì. Êèºâ³ - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ²ãîð Óñèê. Ïðîòÿãîì 2012 ðîêó ñï³âðîá³òíèêàìè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ì³ñòà Êèºâà áóëî ïðèïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü 15 êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäèëî 125 ô³êòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ, ³ç çàãàëüíèì îáñÿãîì ïðîêîíâåðòîâàíèõ êîøò³â ïîíàä 2,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Ïðè â³äïðàöþâàíí³ ï³äïðèºìñòâ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ÿê³ áóëè çàìîâíèêàìè ïîä³áíèõ íåçàêîííèõ ïîñëóã, äî áþäæåòó ñòÿãíóòî á³ëüø í³æ 173 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, êð³ì òîãî, ó ìèíóëîìó ðîö³ áóëî ïîðóøåíî 59 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ, ó òîìó ÷èñë³ 56 çà ôàêòàìè óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Çà ìèíóëèé ð³ê äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïðèòÿãíóòî 10 îñ³á îðãàí³çàòîð³â "êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â". Âæèò³ çàõîäè ñïðèÿëè äåò³í³çàö³¿ äîõîä³â ï³äïðèºìñòâ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ùî â ñâîþ ÷åðãó, ïðèçâåëî äî çá³ëüøåííÿ äåêëàðóâàííÿ òà ñïëàòè ïîäàòê³â ó ñòîëèö³. ßê çàçíà÷èâ ²ãîð Óñèê, öÿ ðîáîòà ïðîäîâæóºòüñÿ ³ ó íîâîìó 2013 ðîö³. "Ó ïåðø³ äí³ ñ³÷íÿ ó Êèºâ³ ïðèïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü â³äðàçó 2-îõ "êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â", ÷åðåç ÿê³ áóëî "ïðîêîíâåðòîâàíî" ïîíàä 310 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Éìîâ³ðí³ âòðàòè áþäæåòó ñêëà-

Ó×ÅÁÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

äàþòü ïîíàä 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ϳä ÷àñ îáøóê³â ó çëîâìèñíèê³â âèëó÷åíî ãîò³âêó íà ñóìó áëèçüêî 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 54 ïå÷àòêè ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè "ô³êòèâíîñò³", êîìï'þòåðíó òåõí³êó, äîêóìåíòè, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñü ó ïðîòèïðàâí³é ä³ÿëüíîñò³. Íàðàç³ òðèâàþòü äîñóäîâ³ ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî îðãàí³çàòîð³â çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ à òàêîæ ïðèçíà÷åíî â³äïîâ³äí³ ïîäàòêîâ³ ïåðåâ³ðêè", - çàóâàæèâ ãîëîâíèé ïîäàòêîâèé ì³ë³ö³îíåð Êèºâà. Ó 2012 ÐÎÖ² ÑÒÎËÈ×ÍÀ ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ Ì²Ë²Ö²ß ÏÎÂÅÐÍÓËÀ  ÁÞÄÆÅÒ 565 ÌËÍ. ÃÐÍ. ÂÈÂÅÄÅÍÈÕ Ó "Ò²ÍÜ" ÏÎÄÀÒʲ Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÄÏC ó ì. Êèºâ³ - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ÄÏC ó ì. Êèºâ³ ²ãîð Óñèê. Âïðîäîâæ ìèíóëîãî ðîêó ïîäàòêîâà ì³ë³ö³ÿ Êèºâà â³ä³éøëà â³ä òàê çâàíîãî "â³äïðàöþâàííÿ" ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñóòòºâî ñêîðîòèëàñü ê³ëüê³ñòü ³í³ö³éîâàíèõ ïåðåâ³ðîê, åêîíîì³÷íèé åôåêò íå ò³ëüêè íå çìåíøèâñÿ, à é çíà÷íî çá³ëüøèâñÿ. Öå ï³äòâåðäæóþòü ï³äñóìêè ðîáîòè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ Êèºâà çà ìèíóëèé ð³ê. Òàê, ïðîòÿãîì 2012 ðîêó ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ì³ñòà Êèºâà âèêðèëè 475 çëî÷èí³â ó ñôåð³ îïîäàòêóâàííÿ, ç ÿêèõ 95 â³äñîòê³â º òÿæêèìè åêîíîì³÷íèìè çëî÷èíàìè; ïðèïèíèëè ä³ÿëüí³ñòü 56 ô³êòèâíèõ ô³ðì òà 15 "êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â". Ó ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ñêîðèñòàëèñü ïîñëóãàìè âêàçàíèõ "ò³íüîâèõ ñòðóêòóð" â áþäæåò ñòÿãíóòî ïîíàä 173 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, ùî á³ëüøå í³æ óäâ³÷³ ïåðåâèùóº àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê 2011 ðîêó. "Íå ê³ëüê³ñòü, à ÿê³ñòü áîðîòüáè ç "ò³íüîâîþ åêîíîì³êîþ", ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ íîâ³òí³ òåõíîëî㳿, âèìàãຠâ³ä ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íîâèõ ï³äõîä³â ³ çíàíü. Òàê, ñèñòåìà ãðîøîâèõ ðîçðàõóíê³â ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò òà åëåêòðîíí³ ãàìàíö³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ä³ëêàì îòðèìóâàòè ó â³ðòóàëüíîìó ïðîñòîð³ ðåàëüí³ íåêîíòðîëüîâàí³ ïðèáóòêè. Ó 2012 ðîö³ ñòîëè÷íèìè ï³äðîçä³ëàìè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ âèÿâëåíî 41 çëî÷èí, ÿêèé áóëî ñêîºíî ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, ïî ÿêèõ äî áþäæåòó âæå â³äøêîäîâàíî ìàéæå 80 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü", - çàçíà÷èâ ²ãîð Óñèê. ̲ÍÄÎÕÎIJ ÏÐÎÏÎÍÓª ÏÎÑÈËÈÒÈ ÇÀÕÈÑÒ ÃÐÎÌÀÄßÍ Â²Ä ÒÞÒÞÍÎÂÎÃÎ ÒÀ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÃÎ ÔÀËÜÑÈÔ²ÊÀÒÓ Ì³í³ñòåðñòâî äîõîä³â òà çáîð³â ïëàíóº çàïðîâàäèòè àêöèçí³ ìàðêè íîâîãî çðàçêà ç òðèð³âíåâèì çàõèñòîì â³ä ï³äðîáêè. Öÿ ³ííîâàö³ÿ ïåðåäáà÷åíà ó ïðîåêò³ ïîñòàíîâè Êàáì³íó Óêðà¿íè "Äåÿê³ ïèòàííÿ ìàðêóâàííÿ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â". Ââåäåííÿ íîâèõ ìàðîê º îäíèì ç åòàï³â ñòâîðåííÿ êîìïëåêñíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îáë³êó îá³ãó àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â. Ñèñòåìà êîíòðîëþâàòèìå òîðã³âëþ ï³äàêöèçíèìè òîâàðàìè íà âñ³õ åòàïàõ - âèðîáíèöòâî, îïòîâå ïîñòà÷àííÿ, ðîçäð³áíèé ïðîäàæ. Íà äóìêó åêñïåðò³â ̳íäîõîä³â, ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó ö³º¿ ïîñòàíîâè çàáåçïå÷èòü åôåêòèâíèé äåðæàâíèé êîíòðîëü çà îá³ãîì ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â òà ñâîº÷àñíå íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî äåðæàâíîãî áþäæåòó â³ä ñïëàòè àêöèçíîãî ïîäàòêó. Ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè çàõèñòÿòü ñïîæèâà÷³â â³ä ôàëüñèô³êîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ³ óáåçïå÷àòü â³ä îòðóºííÿ íåÿê³ñíîþ ïðîäóêö³ºþ òà ³íøî¿ øêîäè, ùî ìîæóòü çàâäàòè êîíòðàôàêòí³ òîâàðè. Îêð³ì öüîãî, ̳íäîõîä³â ïðîïîíóº ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ àêöèçíèõ ìàðîê, îñê³ëüêè ðîçì³ð ïëàòè çà íèõ íå çá³ëüøóâàâñÿ ç 2008 ðîêó, â òîé ÷àñ ÿê âèðîáíèêè ï³äíÿëè ö³íè íà ñâîþ ïðîäóêö³þ çà öåé ÷àñ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.


23

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ó äåê³ëüêà ðàç³â. Íàïðèêëàä, ì³í³ìàëüíà ö³íà íà ãîð³ëêó ó 2008 ðîö³ ñòàíîâèëà 14 ãðí., à ó 2013 ðîö³ 30,1 ãðí., ùî á³ëüøå í³æ â 2,2 ðàçè. Ñåðåäíÿ ö³íà ñèãàðåò ç ô³ëüòðîì ó 2012 ðîö³ ñòàíîâèëà 9,43 ãðí., ùî ó ïîð³âíÿíí³ ç 2008 ðîêîì á³ëüøå â 2,8 ðàçè (3,34 ãðí.). "ÏÓËÜÑ ÏÎÄÀÒÊÎÂί" ÑÅÐÂ²Ñ ÇÂÎÐÎÒÍÎÃÎ ÇÂ'ßÇÊÓ Ì²Æ ÏÎÄÀÒʲÂÖßÌÈ ÒÀ ÏËÀÒÍÈÊÀÌÈ ÏÎÄÀÒʲ " ñ³÷í³ öüîãî ðîêó íà ïðÿìó ñòîëè÷íó òåëåôîííó ë³í³þ "Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿" íàä³éøëî 77 ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â. Íàéàêòóàëüí³ø³ ç íèõ ñòîñóþòüñÿ ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ òà ðåºñòðàö³¿ íàêëàäíèõ, à òàêîæ íåäîë³ê³â ó ðîáîò³ îðãàí³â ÄÏÑ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ", - çàçíà÷èëà Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà. "Òàêèé òåëåôîííèé ñåðâ³ñ ñòâîðåíèé äëÿ ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ â ëàâàõ â³äîìñòâà òà ë³êâ³äàö³¿ áóäü-ÿêèõ ïåðåøêîä, ùî ñòîÿòü íà çàâàä³ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ² öå ïðèíîñèòü ïåâí³ ïåðåâàãè, ÿê íà êîðèñòü ê볺íòà, òàê ³ äëÿ ïîêðàùåííÿ ðîáîòè ïîäàòê³âö³â", - ï³äñóìóâàëà ²ðèíà Íîñà÷îâà. Çâåðòàéòåñü íà "ãàðÿ÷ó" ë³í³þ ñåðâ³ñó "Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿" çà íîìåðîì òåëåôîíó (044) 284-00-07. ÒÐΪ ÍÀÉÌÎËÎÄØÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌֲ ÊȪÂÀ ÇÀÄÅÊËÀÐÓÂÀËÈ ÄÎÕÎÄÈ Ó 146 ÒÈÑ. ÃÐÍ. ÒÀ ÑÏËÀÒÈËÈ 14,5 ÒÈÑ. ÃÐÍ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà. Çà ñëîâàìè ²ðèíè ³êòîð³âíè, íàðàç³ ìîëîä³ ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ºäèíîìó ïîäàòêó, ïðîäîâæóþòü äåêëàðóâàòè îòðèìàí³ ïðîòÿãîì 2012 ðîêó äîõîäè, îñê³ëüêè ãðàíè÷íèé òåðì³í ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ íàñòຠ11 ëþòîãî 2013. "Ó öüîìó ðîö³ íà îáë³êó ñòîëè÷íèõ îðãàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çíàõîäÿòüñÿ 18 ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â â³êîì â³ä 16 äî 18 ðîê³â. Äåñÿòü ïðàöþþòü íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ, à â³ñ³ì íåïîâíîë³òí³õ îñ³á îáðàëè äëÿ ñåáå ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ òà ïåðåáóâàþòü ïåðåâàæíî ó äðóã³é òà òðåò³é ãðóïàõ ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó", - çàçíà÷ຠêåð³âíèê ñòîëè÷íîãî ïîäàòêîâîãî â³äîìñòâà. Íàãàäàºìî, çã³äíî ç íîðìàìè Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà äîñÿãëà 16-òè ð³÷íîãî â³êó ³ áàæຠçàéìàòèñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ìîæå áóòè çàðåºñòðîâàíà ï³äïðèºìöåì çà óìîâ ïèñüìîâî¿ çãîäè áàòüê³â, ï³êëóâàëüíèêà àáî îðãàí³â îï³êè. Ó Ñ²×Ͳ 2013 ÐÎÊÓ ÂËÀÑÍÈÊÀÌÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÕ ÖÈÔÐÎÂÈÕ Ï²ÄÏÈÑ²Â Ó ÊȪ² ÑÒÀËÈ 11,8 ÒÈÑß× Ê˲ªÍҲ Ïðî öå ïîâ³äîìèëà Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà. Öèôðîâèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ äຠçìîãó êîìôîðòíî òà øâèäêî ïîäàâàòè äî îðãàí³â ÄÏÑ ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü. Ïðîòå ïåðåë³ê ïåðåâàã íà öüîìó íå âè÷åðïóºòüñÿ. Íàðàç³ öèì ï³äïèñîì ìîæíà ñêîðèñòàòèñü äëÿ çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, à â ïîäàëüøîìó - äëÿ ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè. Êëþ÷ öèôðîâîãî ï³äïèñó íàäຠìîæëèâ³ñòü ñêîðèñòàòèñü åëåêòðîííèìè ñåðâ³ñàìè, çàïðîâàäæåíèìè ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ, ñïåêòð ÿêèõ ïîñò³éíî ðîçøèðþºòüñÿ. Ó ñ³÷í³ 2013 ðîêó áåçêîøòîâí³ åëåêòðîíí³ êëþ÷³ îòðèìàëè 3225 ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ òà 8538 ãðîìàäÿí - ñòîëè÷íèõ ê볺íò³â Àêðåäèòîâàíîãî Öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ²ÄÄ ÄÏÑ Óêðà¿íè. ÌÀÉÆÅ 10 ÒÈÑß× Ë²Òв ÂÈÍÀ ÍÀ ÏÎÍÀÄ 200 ÒÈÑß× ÃÐÈÂÅÍÜ ÂÈËÓ×ÅÍÎ Ó ÊȪ² ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÞ Ì²Ë²Ö²ªÞ Âåëèêó ïàðò³þ âèíà ð³çíèõ ìàðîê, ðîçôàñîâàíèõ â ë³òðîâ³ òåòðà-ïàêåòè, áóëî âèÿâëåíî ïîäàòê³âöÿìè ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü îäí³º¿ ç³ ñòîëè÷íèõ ô³ðì, ÿêà çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè. Çäàâàëîñü áè, æîäíèõ ïèòàíü äî ö³º¿ ïðîäóêö³¿ íå ïîâèííî áóòè - íà êîæí³é óïàêîâö³ âêàçàíî äàí³ ïðî âèðîáíèêà, íîìåð ë³öåí糿 íà âèðîáíèöòâî, ³ íàâ³òü íàêëåºíà ìàðêà àêöèçíîãî ïîäàòêó, ïðîòå ñàìå ìàðêè àêöèçíîãî ïîäàòêó âèÿâèëèñü ï³äðîáëåíèìè. ßê íàñë³äîê, âñþ ïàðò³þ âèëó÷åíî, íà ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà ñêëàäåíî ïðîòîêîë ïðî ñêîºííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹7 • 18 ëþòîãî 2013 ð.

Íàãàäàºìî, ùî ç ïî÷àòêó ðîêó ñòîëè÷íîþ ïîäàòêîâîþ ì³ë³ö³ºþ ç íåçàêîííîãî îá³ãó âèëó÷åíî òîâàð³â íà çàãàëüíó ñóìó ìàéæå 15 ç ïîëîâèíîþ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ÍÀ ̲ËÜÉÎÍ ÄÎËÀв "ÍÅ×ÈÑÒÎÃÎ" ÅÊÑÏÎÐÒÓ ÇÅÐÍÎÂÈÕ Â ÎÔØÎÐͲ ÇÎÍÈ ÂÈßÂÈËÈ ÑÒÎËÈ×Ͳ ÏÎÄÀÒʲÂÖ² Çíà÷íå óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà îäíîìó ³ç ï³äïðèºìñòâ âèÿâèëè ñï³âðîá³òíèêè ñòîëè÷íî¿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîäàòê³âö³ âñòàíîâèëè, ùî óêðà¿íñüêå ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþâàëî åêñïîðò çåðíîâèõ êóëüòóð äî îôøîðíèõ çîí Ñèð³¿, ˳áå𳿠òà ªãèïòó ÷åðåç ë³áåð³éñüêó ô³ðìó. Çàãàëüíà ñóìà åêñïîðòíèõ îïåðàö³é ñêëàëà 839 òèñÿ÷ äîë. ÑØÀ. ϳä ÷àñ â³äïðàöþâàííÿ ïîäàòê³âö³ ç'ÿñóâàëè, ùî çåðíîâ³ êóëüòóðè íàñïðàâä³ çàêóïîâóâàëèñü ó ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ çà ãîò³âêó, à ïî äîêóìåíòàõ - íà÷åáòî ó ð³çíèõ êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð, ÿê³, ÿê âèÿâèëîñü, ìàþòü îçíàêè ô³êòèâíîñò³. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ áóëî äîíàðàõîâàíî äî ñïëàòè â áþäæåò ïîíàä 3,4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. Îáîðóäêó âèêðèòî, òðèâຠäîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 212 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ϲÄÏÐȪÌÖßÌ ÍÀ ÇÀÃÀËÜÍ²É ÑÈÑÒÅ̲ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎ ÍŠϲÇͲØÅ 19 ËÞÒÎÃÎ 2013 ÑÏËÀÒÈÒÈ ÏÎÄÀÒÎÊ ÍÀ ÄÎÕÎÄÈ Ô²ÇÈ×ÍÈÕ ÎѲÁ ÇÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ ÏÎÄÀÍÈÕ ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ ÏÐÎ ÌÀÉÍÎÂÈÉ ÑÒÀÍ ² ÄÎÕÎÄÈ Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó ì. Êèºâ³ çâåðòຠóâàãó, ùî ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³ ïîäàþòü ð³÷íó ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ, â ÿê³é ïîðÿä ç äîõîäàìè â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü çàçíà÷àòèñÿ ³íø³ äîõîäè ç äæåðåë ¿õ ïîõîäæåííÿ ç Óêðà¿íè â òîìó ÷èñë³ äîõîäè îòðèìàí³ â³ä îïåðàö³é ç ³íâåñòèö³éíèìè àêòèâàìè, ³íîçåìí³ äîõîäè, äîõîäè îòðèìàí³ ó âèãëÿä³ ñïàäùèíè òà ïîäàðóíê³â òà ³íø³. Çã³äíî ç íîðìàìè Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³ çà ðåçóëüòàòàìè êàëåíäàðíîãî ðîêó ïîäàþòü äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåì ñâ ïîäàòêîâî¿ àäðåñè ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ, â ÿê³é òàêîæ çàçíà÷àþòüñÿ àâàíñîâ³ ïëàòåæ³ ç ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á.  ñâîþ ÷åðãó àâàíñîâ³ ïëàòåæ³ ðîçðàõîâóþòüñÿ ï³äïðèºìöåì ñàìîñò³éíî, àëå íå ìåíø í³æ ÿê 100 â³äñîòê³â ð³÷íî¿ ñóìè ïîäàòêó ç îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó çà ìèíóëèé ð³ê (ó ñóñï³ëüíèõ óìîâàõ), òà ñïëà÷óþòüñÿ äî áþäæåòó ïî 25 â³äñîòê³â ùîêâàðòàëó (äî 15 áåðåçíÿ, äî 15 òðàâíÿ, äî 15 ñåðïíÿ ³ äî 15 ëèñòîïàäà). Íàãàäóºìî, 19 ëþòîãî 2013 ðîêó - îñòàíí³é äåíü ñïëàòè ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â. *** ÊÎÐÈÑÒÓÉÒÅÑß ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÞ ÍÀÊËÀÄÍÎÞ Â ÅËÅÊÒÐÎÍÍ²É ÔÎÐ̲ Ïëàòíèê ïîäàòêó çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè ïîêóïöþ íà éîãî âèìîãó ï³äïèñàíó ³ ñêð³ïëåíó ïå÷àòêîþ ïîäàòêîâó íàêëàäíó. Çà âèáîðîì ïîêóïöÿ ïîäàòêîâà íàêëàäíà ìîæå áóòè ñêëàäåíà â ïàïåðîâîìó âèãëÿä³ àáî â åëåêòðîíí³é ôîðì³. Ïðîäàâåöü ñêëàäຠïîäàòêîâó íàêëàäíó ó ôîðìàò³, çàòâåðäæåíîìó Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ, ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ïðè ñêëàäàíí³ åëåêòðîííî¿ íàêëàäíî¿ íåîáõ³äíî íàêëàñòè íà íå¿ åëåêòðîííèé ï³äïèñ òà íàä³ñëàòè ¿¿ äî îðãàíó ÄÏÑ çàñîáàìè êîìóí³êàö³éíîãî çâ'ÿçêó. Òàêà íàêëàäíà âíîñèòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 29.12.10 ¹1246. ÏÐÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÓ ÇÍÈÆÊÓ ÍÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß! ßêùî âè ó 2012 ðîö³ íàâ÷àëèñü ³ îïëà÷óâàëè ñâîº íàâ÷àííÿ àáî íàâ÷àííÿ ÷ëåíà ñâ ðîäèíè ²-ãî ñòóïåíÿ ñïîð³äíåííÿ, òî ìàºòå ïðàâî íà ïîäàòêîâó çíèæêó. Òîáòî, ìîæåòå ïîâåðíóòè ç áþäæåòó ñóìó âèòðà÷åíèõ

êîøò³â çà íàâ÷àííÿ, àëå íå á³ëüøå 15% (ñòàâêà ïîäàòêó). Äëÿ îòðèìàííÿ òàêî¿ çíèæêè íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì âñüîãî 2013 ðîêó, òîáòî äî 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó âêëþ÷íî, ïîäàòè äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ð³÷íó ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè. ϳäòâåðäèòè äîêóìåíòàìè, ùî ï³äòâåðäæóþòü âèòðàòè íà íàâ÷àííÿ. ÏÎÄÀÒÊÎÂÓ ÄÅÊËÀÐÀÖ²Þ Ç ÏËÀÒÈ ÇÀ ÇÅÌËÞ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎ ÏÎÄÀÒÈ ÍŠϲÇͲØÅ 20 ËÞÒÎÃÎ 2013 ÐÎÊÓ Þðèäè÷í³ îñîáè-ïëàòíèêè ïëàòè çà çåìëþ ùîðîêó ñàìîñò³éíî îá÷èñëþþòü ñóìó ïîäàòêó. Ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ òàê³ îñîáè ïîäàþòü äî îðãàíó ÄÏÑ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå ï³çí³øå 20 ëþòîãî. Íàãàäóºìî, ùî ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ïëàòè çà çåìëþ ðåãóëþºòüñÿ ïîëîæåííÿìè ñò. 286 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ïèòàííÿ ³íäåêñàö³¿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ðîç'ÿñíåíî ó ëèñò³ ÄÏÑ Óêðà¿íè â³ä 16.01.2013 ¹ 906/7/17-3217. ÇÄÀªÒÅ ÂËÀÑÍÅ ÌÀÉÍÎ Â ÎÐÅÍÄÓ - ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑÏËÀÒÈÒÈ ÏÎÄÀÒÎÊ Ó ðàç³, ÿêùî ãðîìàäÿíèí ó 2013 ðîö³ ïëàíóº çäàâàòè ñâîþ êâàðòèðó â îðåíäó, òî ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á â³í ïîâèíåí ñïëà÷óâàòè ùîêâàðòàëüíî, à äåêëàðàö³þ ïîäàòè äî 1 òðàâíÿ 2014 ðîêó. Äîõ³ä â³ä çäà÷³ â îðåíäó âëàñíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ï³äëÿãຠîïîäàòêóâàííþ çà ñòàâêîþ 15% òà/ àáî 17%. Îñîáëèâîñò³ íàðàõóâàííÿ (âèïëàòè) òà îïîäàòêóâàííÿ îêðåìèõ âèä³â äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïåðåäáà÷åíî ñò. 170 ðîçä³ëó IV Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ÏÅÐŲÐÒÅ ÏÐÀÂÈËÜͲÑÒÜ ÐÀÕÓÍʲ Dz ÑÏËÀÒÈ ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÎÊ! Ïëàòíèêè ïîäàòê³â, ÿê³ ñïëàòèëè ïîìèëêîâî íà ñòàð³ ðàõóíêè àâàíñîâ³ âíåñêè ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ó ñ³÷í³ 2013 ðîêó, ìîæóòü âèïðàâèòè ñèòóàö³þ òà óíèêíóòè çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä áþäæåòîì. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïîäàòè äî ïîäàòêîâîãî îðãàíó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ çàÿâó ïðî ïåðåâåäåííÿ ñïëà÷åíî¿ ñóìè çàçíà÷åíèõ âíåñê³â íà íîâ³ êîäè Êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó, ùî ïðèçíà÷åí³ äëÿ ñïëàòè àâàíñîâèõ âíåñê³â ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. ÇÀÁÓÄÎÂÍÈÊÈ ÏËÀÒßÒÜ ÏÎÄÀÒÎÊ ÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ßêùî þðèäè÷íà îñîáà - çàáóäîâíèê º âëàñíèêîì æèòëîâèõ îá'ºêò³â, ÿê³ â³í ïîáóäóâàâ, òî òàêà þðèäè÷íà îñîáà º ïëàòíèêîì ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî. Âîäíî÷àñ, ïðàâî âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè ïîâèííî ï³äòâåðäæóâàòèñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè. Îá'ºêò îïîäàòêóâàííÿ âèçíà÷åíî ñòàòòåþ 265 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ÑÀÌÎÑÒ²ÉÍÅ ÂÈÏÐÀÂËÅÍÍß ÏÎÌÈËÎÊ Ó ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ ßêùî ïëàòíèê ïîäàòê³â, âèÿâèâ çàíèæåííÿ ïîäàòêîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ çà ìèíóë³ ïåð³îäè éîìó íåîáõ³äíî ïîäàòè óòî÷íþþ÷èé ðîçðàõóíîê ç ïîçèòèâíèì çíà÷åííÿì. Àáî óòî÷íèòè òàêå çàíèæåííÿ ó ñêëàä³ çâ³òíî¿ (íîâî¿/ çâ³òíî¿) äåêëàðàö³¿. Ïðè öüîìó â³í ïîâèíåí íàðàõóâàòè òà ñïëàòèòè äî áþäæåòó: • ñóìó çàíèæåíîãî ïîäàòêîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ; • ñóìó øòðàôó: - ó ðîçì³ð³ 3% â³ä ñóìè íåäîïëàòè; - ó ðîçì³ð³ 5% â³ä ñóìè íåäîïëàòè (ÿêùî âèïðàâëÿº ïîìèëêó ó ñêëàä³ äåêëàðàö³¿); • ïåíþ, íàâ³òü ÿêùî ó ïëàòíèêà ïîäàòêó ç â³äïîâ³äíîãî ïëàòåæó º ïåðåïëàòà. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲÂ! Çàïðîøóºìî íà êóùîâèé ñåì³íàð íà òåìó: "Ïîäàòîê íà ïðèáóòîê, ÏÄÂ, ÏÄÔÎ òà ³í.: Íîâîð³÷í³ çì³íè â îïîäàòêóâàíí³", ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 19 ëþòîãî 2013 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíãðåñ-Õîë ÄÏÑ Óêðà¿íè, Ëüâ³âñüêà ïëîùà, 8. Çà äîäàòêîâèìè çàïèòàííÿìè çâåðòàéòåñÿ äî êîíòàêòíî¿ îñîáè: Îòêèäà÷ Íàòàë³ÿ Àíäð³¿âíà - íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìàðêåòèíãó, ðåêëàìè òà îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç ô³ë³ÿìè óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ "ÑÂÖ ÄÏÑ Óêðà¿íè". Òåë.: (044) 501 06 43; e-mail: O.natali@ukr.net

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №07 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you