Page 1


บทนํา สหกรณเปนองคกรภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายสหกรณ เกิดขึ้นและ ดํารงอยูตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนานเกือบ 1 ศตวรรษ การบริหารจัดการเปนไป ตามครรลองของกฎหมายสหกรณ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และฝาย จัดการเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสหกรณใหเจริญ กาวหนามาเปนลําดับ แต นั่นก็ไมไดหมายถึงวาความมั่นคงกาวหนาจะเทาเทียมกันทุกแหง จึงไดมีการจัดชั้น สหกรณ ที่เปนตัวชี้วัดใหทราบถึงขนาดการดําเนินธุรกิจ จํานวนสมาชิก เงินทุน ที่ ความแตกตางกัน ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ฝายบริหารและฝายจัดการสหกรณ ตอง เปนนักบริหารมืออาชีพ ที่สามารถเรงพัฒนาตนเองขึ้นมาเทียบเทา หรือยกระดับขีด ความสามารถของแตแหงใหใกลเคียงกันมากที่สุด เพื่อใหเกิดศักยภาพในการบริหาร จัดการสหกรณ และสามารถแขงขันกับภาคเอกชนได ซึ่งหากเทียบกับสหกรณใน ตางประเทศที่เจริญแลว พบวา สหกรณหลายแหงยังไมสามารถปรับกระบวนทัศนให สามารถคิดวิเคราะห และพัฒนากิจการของตนเองใหเหนือคูแขงขันได และสหกรณ บางประเภทยังคิดนอกกรอบไมได เพราะตองอาศัยงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ เขาไปสงเสริมชวยเหลือกิจการของสหกรณอยูเสมอ จึงทําใหเกิดความออนแอในการ บริหารและการ ตัดสินใจ ขาดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ สุดทายก็เปน เหตุใหสหกรณขาดความเปนอิสระ และไมสามารถพึ่งพาตนเองไดในที่สุด ดังนั้น เพื่อใหสหกรณเปนที่พึ่งของประชาชนทุกระดับ และเปนกลไกในการ ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไดอยางแทจริง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผูบริหารสหกรณทุกระ ดับใหมีสมรรถนะสูง ในการบริหารจัดการสหกรณครอบคลุมทุกดาน มีความเปนผูนํามีคุณธรรม จริยธรรม มี ค วามรอบรู ใ นด า นการเงิ น และการลงทุ น กฎหมายสหกรณ และกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ยวของกับการบริหารงาน และอื่นๆ


ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จึงกําหนดให มีการจัดฝ กอบรม หลั กสู ตร นั กบริหารสหกรณชั้นสู ง ขึ้น เพื่อให ผูบ ริหารสหกรณ สามารถพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสูง ความรอบรูในการ บริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจ กําหนดทิศทางการเงิน การลงทุนไดอยางถูกตอง เหมาะสม ไดรับการพั ฒนาและเสริมสรา งบุค ลิกภาพ การพั ฒนาภาวะผู นํ า และ ทักษะในการบริหารงานดานตาง ๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยูเสมอ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตอสถาบันพิทยา ลงกรณ และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย


วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผูบริหารสหกรณมีความรอบรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารสหกรณ 2. เสริมสรางและพัฒนาทักษะ ในการบริหารงานสหกรณสูความเปนมืออาชีพ 3.เพื่อสรางและพัฒนาภาวะผูนํา จริยธรรม คุณธรรม ใหเปนแบบอยางที่ดีตอไป 4. สารถนํ า ความรู แ ละประสบการณ ที่ ไ ด รั บ ไปปรั บ ใช ใ นการพั ฒ นาสหกรณ ไ ด อยางเหมาะสม 5.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดี เกิดเครือขายความรวมมือ ระหวางสหกรณกับ สหกรณ และสหกรณกับหนวยงานที่เกี่ยวของและเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาสหกรณตอไป 6.เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน


โครงการ พัฒนาผูนําสหกรณ หลักสูตร “ นักบริหารสหกรณชั้นสูง ” รุนที่ 9

พลโท.ดรวีระ วงศสรรค ประธานอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ (ประธานโครงการ ฯ)

ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงแระเทศไทย ( ผูอํานวยการโครงการ ฯ)

สุทัศน จันทรเงียบ รองผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณฯ (ผูบริหารโครงการ)

วิจิตร จะโรจร หัวหนาสถาบันพิทยาลงกรณ (ผูรับผิดชอบโครงการ)

พิณผกา ทองกระโทก นักวิชาการฝกอบรม (เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ)

ฤมล คงนอย เจาหนาที่ฝกอบรม (เจาหนาที่โครงการ)

วีระวัฒน วิถีแมน เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ

สุกัญญา จันทรปาน เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

เพชรรัตน ชัยลาด เจาหนาที่ฝกอบรม


นางสมพร วิมุกตะกุล ตําแหนง หัวหนาการเงิน สหกรณการเกษตรเวียงสา จํากัด 159 ม.10 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.อายนาไลย อ.เวียงสา จ.นาน 55110 โทร.054-692117,692113 E-Mail : SOMPORN.COOP@GMAIL.COM มือถือ : 089-7012134 ที่อยู : 159 ม.10 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.อายนาไลย อ.เวียงสา จ. นาน 55110


ชื่อจริง : สมพร วิมุกตะกุล ชื่อเลน : พร ชอบสี : สม , ชมพู งานอดิเรก : ปลูกตนไม (ดอกไม) ชอบกีฬา : ชอบดูกีฬา หนังสือทีช่ อบอาน : ทั่วไป รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาว คติพจนในการดําเนินชีวิต : ตรงตอเวลา แนวคิดในการทํางาน : ทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ตลอดระยะเวลาที่เราอยูดวยกัน พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ นสส.9 ทุคน ตลอดจนเจาหนาที่ฝกอบรม มีความนารักมาก มีความหวงใยกัน รักกัน มาก หวังวาทุกคนคงไมลืมกันนะคะ


นางสาวอภิญดา สวารชร ตําแหนง กรรมการเงินกู สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร.02-4365911 โทรสาร 02-4365921 E-Mail : APIYADA.SVA@GMAIL.COM มือถือ : 086-9928919 ที่อยู : 13 ซอยลาดพราว 22 ถ.ลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900


ชื่อจริง : อภิญดา สวารชร ชื่อเลน : อี๊ด ชอบสี : ขาว งานอดิเรก : เลี้ยวสุนัข ช็อบปง ชอบกีฬา : กอลฟ หนังสือทีช่ อบอาน : หนังสือประเภทเสริมความรูและทักษะ รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาวภาคค่ํา ความรูจาก thai PBS คติพจนในการดําเนินชีวิต : ทําวันนี้ใหดีที่สุด แนวคิดในการทํางาน : ทํางานเชิงรุกอยางเปนระบบ คิดบวกและ และทํางานเปนทีม เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ดีใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ นสส.9 เพื่อนรวมรุนทุกคนนารักนิสัยดี อัธยาศัยดี และขอบคุณที่ทุกคนใหเกียรติแมไมเคยรูจักกันมากอน ทําให ไมรูสึกอึดอัดแมวยั จะตางกัน ผูบริหารโครงการรวมถึงเจาหนาที่ผู ใหบริการทุกคน เปนคนคุณภาพ โดยเฉพาะนองมูเซอ สุดๆเลยจา


นางสาวสุนันท ศรีหิรัญยวง ตําแหนง ผูชวยผูจดั การ สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 146/69-74 ถ.ขางวังสุโขทัย แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-2418111 โทรสาร 02-2413451 E-Mail : VAJINACOOP.COM มือถือ : 089-8904760 ที่อยู : 146/69-74 ถ.ขางวังสุโขทัย แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


ชื่อจริง

: สุนันท ศรีหิรัญยวง

ชื่อเลน : นันท ชอบสี : ฟา,สม งานอดิเรก : งานบานทั่วไป, เลี้ยงสัตว, ทําอาหารกินเอง ชอบกีฬา : ชอบดูมากกวาเลน หนังสือทีช่ อบอาน : ตําราอาหารเพื่อสุขภาพ รายการทีวีที่ชื่นชอบ : รายการขาว และละครหลังขาวชอง 3 คติพจนในการดําเนินชีวิต : เรีบยงายไมควรเบียดเบียนใคร แนวคิดในการทํางาน : ทํางานที่ไดรับหมอบหมายใหดีที่สุด และพัฒนาตอเนื่องไปเรือ่ ยๆ เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) 1.ดีใจมากที่ไดรูจักเพื่อนๆ รุนที่ 9 มีความรักใหกันเปนกันเองตอทุก คน 2.รูสึกวารุนที่ 9 จะไดรับความรูในการอบรมนอยมาก เพราะชั่วโมง การเรียนยอยมาก


นางเบญจวรรณ ทุมทอง ตําแหนง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด 38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.039-330339 โทรสาร 039-330339 E-Mail : THUMTONGBEN@GMAIL.COM มือถือ : 089-5450532 ที่อยู : 67/15 ม.10 ถ.พระยาตรัง ซอย 11 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000


ชื่อจริง

: เบญจวรรณ ทุมทอง

ชื่อเลน : ติ๋ม ชอบสี : ฟา งานอดิเรก : ฟงเพลง , อานหนังสือทั่วไป ชอบกีฬา : แชรบอล หนังสือทีช่ อบอาน : ประเภทใหความรูและตลกฮา รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ผูหญิง ผูหญิง คติพจนในการดําเนินชีวิต : ความพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น แนวคิดในการทํางาน : ทําวันนี้ใหดีที่สุด เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ดิฉันไดมาอบรมหลักสูตรผูนําสหกรณ นสส.9มีความภูมิใจและดีใจ ไดพบ เพื่อนๆ ทีม่ าอบรม รวม 40 คน ไดรูจักกันเชื่อมโยงเครือขาย ไดไป ตางประเทศ นั่งเครื่องบินครั้งแรกคะ........


นางสาวมลฤดี เขียวสูงเนิน ตําแหนง หัวหนาบัญชี สหกรณการเกษตรคลองขลุง จํากัด 1/1 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 โทร.055-781073 โทรสาร 055-781525 E-Mail : K_ANN8111@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-4753555 ที่อยู : 1/1 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120


ชื่อจริง

: มลฤดี เขียวสูงเนิน

ชื่อเลน : แอน ชอบสี : สม, ดํา งานอดิเรก : ช็อปปง ชอบกีฬา : วอลเลยบอล หนังสือทีช่ อบอาน : คูสรางคูสม รายการทีวีที่ชื่นชอบ : กิ๊กกะดู + ตีสิบ + คนอวดผี คติพจนในการดําเนินชีวิต : แนวคิดในการทํางาน : และเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาศักยภาพใหทัน ตอสถานการณปจจุบันเสมอ เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) 3 เดือนที่ผานมาเร็วมากคะ รูสึกใจหาย พี่ๆ ผูนํานารักทุกคนคะ ให ความรูซึ่งกันและกัน ไดประโยชน จากหลักสูตรมากคะ เพราะทําให รูจักกันเพิ่มขึ้น หวังวาจบแลวเราคงไดพบกันอีกคะ


นางสาวมาลี โสธรรม ตําแหนง ผูชวยผูจดั การ สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิมอเตอรประเทศไทย จํากัด 199 ม.3 ต.ทุงสุงลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร./โทรสาร 038-493205 E-Mail : SAHAKON_@HOTMAIL.COM มือถือ : 084-5373594 ที่อยู : 213/92 ม.6 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230


ชื่อจริง : มาลี โสธรรม ชื่อเลน : โหนง ชอบสี : ชมพู ,ฟา งานอดิเรก : อานหนังสือ ชอบกีฬา : ฟุตบอล หนังสือทีช่ อบอาน : ประเภทขาว รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ชอบดูละคร คติพจนในการดําเนินชีวิต : เชื่อในสิ่งที่ทํา ทําในสิ่งที่เชื่อ แนวคิดในการทํางาน : ทําหนาที่ใหดีที่สุดมุงมั่นและพยายาม เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ยินดีที่ไดรูจักกับทุกๆ คน แมวาจะเปนเวลาเพียง ไมนานแตความมีน้ําใจ และมิตรภาพที่ทุกคนมีใหกนั คือสิ่งทีด่ ีที่สุด


นางทวัน เทพวรรณ ตําแหนง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด 103/1 ถ.พระคงฤาษี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 1000 โทร./โทรสาร 053-534916 E-Mail : TA-WAN2501@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-7960843 ที่อยู : 207 ม.10 ต.เหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน 51000


ชื่อจริง

: ทวัน เทพวรรณ

ชื่อเลน : วัน ชอบสี : แดง งานอดิเรก : ฟงเพลง ชอบกีฬา : แชรบอล หนังสือทีช่ อบอาน : นิตยสาร รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ละคร คติพจนในการดําเนินชีวิต : ทําวันนี้ใหดีที่สุด แนวคิดในการทํางาน : ปฏิบัติตากฎ ขอบังคับ ระเบียบ เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก)

จะไมลืม นักบริหารสหกรณชั้นสูงรุนที่ 9 รักพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ทุกทานเจา


นางธนกมล ธูปบูชา ตําแหนง รองผูจัดการ สหกรณนิคมลานสัก จํากัด 1 ม.4 ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี 61160 โทร./โทรสาร 056-989120 E-Mail : TANAKA_MON@HOTMAIL.COM มือถือ : 091-0266227 ที่อยู : 1 ม.4 ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี 61160


ชื่อจริง

: ธนกมล ธูปบูชา

ชื่อเลน : ตาล ชอบสี : น้ําตาล งานอดิเรก : เลนเกมส ชอบกีฬา : เปตอง หนังสือทีช่ อบอาน : รายการทีวีที่ชื่นชอบ : คติพจนในการดําเนินชีวิต : แนวคิดในการทํางาน :

คอมพิวเตอร FOX กอนจะรักคนอื่นไดตองรักตัวเองกอน คิดจะทําแลวตองเต็มที่กับสิ่งที่ทํา

เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) รูสึกดีใจที่ไดมาเปนหนึ่งในรุนที่ 9 และเปนนองเล็กที่สุด หวังวาสิ่งดีๆ ที่ไดมาพบเจอกันจะจดจําและเก็บไวในใจเสมอ


นายอนันท พนัสนาชี ตําแหนง กรรมการ สหกรณนิคมทาแซะ จํากัด 50 ม.13 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร.077-622059 โทรสาร 077-622062 E-Mail : ANAN8831@GMAIL.COM มือถือ : 080-1452089 ที่อยู : 60 ม.10 ต.ทาขาม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 86140


ชื่อจริง

: อนันท พนัสนาชี

ชื่อเลน : นันท ชอบสี : สีฟา งานอดิเรก : เลนกีฬา ชอบกีฬา : ฟุตบอล หนังสือทีช่ อบอาน : จิตวิทยาการบริหาร รายการทีวีที่ชื่นชอบ : talk show คติพจนในการดําเนินชีวิต : ทําวันนีใ้ หดีกวาเมื่อวานเพราะเมื่อวานคือ บทเรียน แนวคิดในการทํางาน : เรารูทานรูรวมกันนําสูความสําเร็จ เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ขอบคุณความรูสกึ ดีๆ ที่มีให ขอบคุณทุกความสัมพันธดีๆ ที่มีมา โดยตลอด ทั้ง 4 เดือน ถึงแมวนั นี้โครงการอบรมจะสิ้นสุดลงแตความสัมพันธของเราจะ มั่นคงตลอดไป


วาที่รอยตรีเรวัต เครือบุดดีมหาโชค ตําแหนง กรรมการ สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง จํากัด 68/9-11 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.02-6221603-7 โทรสาร ตอ 41 E-Mail : MAHACHOK2555@HOTMAIL.COM มือถือ : 089-7176007 ที่อยู : 2/11 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000


รอยตํารวจเอกกําจัด มงคลคํานวณเขตต ตําแหนง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จํากัด 250 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทร./ โทรสาร 039-361138 E-Mail : KJM25@HOTMAIL.COM มือถือ : 089-9387746 ที่อยู : 250 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150


ชื่อจริง

: กําจัด มงคลคํานวณเขตต

ชื่อเลน : โหนง ชอบสี : เทา งานอดิเรก : ไมมี ชอบกีฬา : สนุกเกอร ,ริมมี่ หนังสือทีช่ อบอาน : นสพ.ไทยรัฐ ,มติชน หนังสือปรัชญา รายการทีวีที่ชื่นชอบ : เนชั่นเนลจีโอกราฟฟก ,มันนี่แชลเนล คติพจนในการดําเนินชีวิต : อยาทิ้งหลักการ แนวคิดในการทํางาน : ตั้งยุทธศาสตรดี ยุทธวิทีตองปรับ (ไปเรื่อยๆ) เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) นักบริหารสหกรณชั้นสูง สูงแคไหน ระหวางขับรถติดไฟแดงเห็นรถสิบลอเขียนวา ดีชั่วอยูท ตี่ ัวทํา สูงต่ํา อยูที่ทาํ ตัว พอจะตอบไดไหม นักบริหารสหกรณชั้นสูง นัน้ สูงแคไหน


นายอรุณ ตั้นจัด ตําแหนง รองผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด 7/37 ถ.ราษฎรบํารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร.077-222134-6 โทรสาร 077-283156 E-Mail : AROONTANJUD@GMAIL.COM มือถือ : 091-8218601 ที่อยู : 120/259 ม.1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000


ชื่อจริง : อรุณ ตั้นจัด ชื่อเลน : รุน ชอบสี : ฟา งานอดิเรก : สะสมพระเครื่อง ชอบกีฬา : บาสเก็ตบอล หนังสือทีช่ อบอาน : พระเครื่อง รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ละคร คติพจนในการดําเนินชีวิต : ดูละครแลวยอนดูตัวเอง แนวคิดในการทํางาน : ขอใหทุกคนไดมีสวนรวม เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ดีใจที่ไดเขารวมการอบรม ไดพบและรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ความรู อาจจะไดไมมาก แตไดเพื่อนๆ และพี่ๆ ที่ใหความพึ่งพาชวยเหลือที่ ผานมาและในภายหนา


ดร.สุพจน บุญยืน ตําแหนง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-5039996 โทรสาร 02-9828799 E-Mail : SUKONKARN@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-6256314 ที่อยู : 43 ถ.รามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


ชื่อจริง

: สุพจน บุญยืน

ชื่อเลน : หมู ชอบสี : ทุกสี งานอดิเรก : จัดบาน ชอบกีฬา : ทุกประเภท หนังสือทีช่ อบอาน : ทุกประเภท รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาว คติพจนในการดําเนินชีวิต : คิดดี พูดดี ทําดี แนวคิดในการทํางาน : งานคือชีวิต เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ดีใจที่ไดรูจักกับทุกทานครับ


นายสุชาติ สุคนธากานต ตําแหนง กรรมการและเลขานุการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-5039996 โทรสาร 02-9828799 E-Mail : SUKONKARN@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-6256314 ที่อยู : 43 ถ.รามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


นายสุรชัย เปยมคลา ตําแหนง ผูจัดการ สหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด 1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร.034-281683,281361 โทรสาร 034-352055 E-Mail : SURACHAI58@GMAIL.COM มือถือ : 089-8377247 ที่อยู : 16/2 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000


ชื่อจริง

: สุรชัย เปยมคลา

ชื่อเลน : อวย ชอบสี : ฟาน้ําทะเล งานอดิเรก : มาแขง ชอบกีฬา : กอลฟ หนังสือทีช่ อบอาน : หนังสือพิมพ รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาว คติพจนในการดําเนินชีวิต : ทําประโยชนแกสังคมอยางสม่ําเสมอ แนวคิดในการทํางาน : กาวไปขางหนาอยางมั่นคง เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ขอบคุณทานผูน ําทุกทาน ที่ไดมาพบกัน แลกเปลี่ยนประสบการณกัน และตองขออภัยทีผ่ มอาจจะมีสวนรวมในกิจกรรมนอย (ภารกิจเยอะ จริงๆ นะ ไมไดแกตัว)


นายเฉลิมพล สุทธิสวาง ตําแหนง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 424 ม.6 ถ.ลพบุรีราเมศวร ต.น้ํานอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร.074-582881-4 โทรสาร 074-582885 E-Mail : มือถือ : 081-1899935 ที่อยู : 3 ม.2 ถ.ดํารงพัฒนา ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130


ชื่อจริง

: เฉลิมพล สุทธิสวาง

ชื่อเลน : โอต ชอบสี : แดง งานอดิเรก : ปลูกตนไม ,อานหนังสือ ชอบกีฬา : ฟุตบอล หนังสือทีช่ อบอาน : ธุรกิจเกษตร รายการทีวีที่ชื่นชอบ : คนคนคน คติพจนในการดําเนินชีวิต : เงินสําคัญในการดําเนินชีวิต แตไมสําคัญใน การใชชีวิต แนวคิดในการทํางาน : รวมคิด รวมทํา รวมภาคภุมิใจ เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ทุกคนมาจากที่ตางๆ มีวัยทีแ่ ตกตาง มีความคิดที่หลากหลาย แตทุกคนมี เปาหมายเดียว ทําใหไมรูสึกแตกตาง มีความรัก ความอบอุน เอกภาพใหซึ่ง กันและกัน โชคดีทไี่ ดมาอยูรว มกัน


นาวาตรีบุญเรือง หงสสุวรรณ ตําแหนง รองผูจัดการ สหกรณออมทรัพยกองการฝกกองเรือยุทธการ จํากัด 2041 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร./โทรสาร 038-437917 E-Mail : BOON3094RUANG@HOTMAIL.COM มือถือ : 089-754874 ที่อยู : 116/43 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180


ชื่อจริง

: บุญเรือง หงสสุวรรณ

ชื่อเลน : เรือง ชอบสี : ฟา-น้ําเงิน งานอดิเรก : ปลูกตนไม ชอบกีฬา : วิ่ง หนังสือทีช่ อบอาน : หนังสือพิมพ รายการทีวีที่ชื่นชอบ : สารคดี คติพจนในการดําเนินชีวิต : พรุงนี้ตองดีกวาวันนี้ แนวคิดในการทํางาน : ทําหนาที่ใหดีที่สุด เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ประทับใจที่ไดมาเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนี้ ประทับใจผูบริหารหลักสูตร และเจาหนาที่ สสท. ที่ดูแลอยางอบอุน รวมทั้งประทับใจเพื่อนๆ นสส.9 ที่มีความรักและความหวงใยซึ่งกันและกันมาโดยตลอด และหวังวาจะมี ความรักและความหวงใยซึ่งกันและกันตลอดไปอยางไมมีที่สนิ้ สุด


พันตํารวจเอกอดิศักดิ์ ตวงวุฒิกุล ตําแหนง กรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.- โทรสาร มือถือ : 087-9245756 ที่อยู : 48/826 ม.2 ถ.คลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


นายชํานาญ อมตเวทย ตําแหนง รองประธานฯ สหกรณออมทรัพย ธกส. จํากัด 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร.- โทรสารE-Mail : CNAW.69@HOTMAIL.COM มือถือ : 089-8140755 ที่อยู : 69 หมูบานพลอยไพลิน ประชาอุทิศ 5 แยก 2 เขตดอนเมือง กทม. 10210


ชื่อจริง

: ชํานาญ อมตเวทย

ชื่อเลน : นาย ชอบสี : ชมภู งานอดิเรก : ปลุกตนไม รดน้ําตนไม ชอบกีฬา : ฟุตบอล หนังสือทีช่ อบอาน : บทความ รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาว คติพจนในการดําเนินชีวิต : พูดจริง ทําจริง แนวคิดในการทํางาน : มองอนาคตทําวันนี้ใหดีที่สุด เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) เพื่อนๆ พีๆ่ นองๆ พวกเราไดมาเจอกันแลวและครั้งนี้ไดเจออีกครั้งหนึ่ง และคงจะไดเจอกันตลอดไป


พันตํารวจเอกเอกราช ลิ้มสังกาศ ตําแหนง กรรมการ สหกรณออมทรัพยตํารวจทางหลวง จํากัด ตํารวจทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-6444399 โทรสาร02-3546016 E-Mail : LEKKARACH@GMAIL.COM มือถือ : 081-8973465 ที่อยู : 20/62 ม.15 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540


ชื่อจริง

: เอกราช ลิ้มสังกาศ

: เอก : ชอบทุกสี แตสีที่ชอบมากที่สุดเปนสีฟาครับ (อยาลืม สีฟาเวลาหิว) งานอดิเรก : ฟงเพลง ชอบกีฬา : โบงลิ่ง ,ฟตเนส (เปนกีฒาหรือปาวไมรู) หนังสือทีช่ อบอาน : หนังสือเครื่องเสียง รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ชอง HBO คติพจนในการดําเนินชีวิต : จงเขาใจในธรรมชาติ แนวคิดในการทํางาน : ทําทุกสิ่งใหดีที่สุดเทาที่เราจะทําได ชื่อเลน ชอบสี

เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ถุงแมจะมีเวลากับเพื่อนๆ พี่ๆ เพียงเล็กนอย แถมยังพลาดไปหลายอีเวนท แตขอให ถือวาเวลาที่ผานมา เปนเพียงจุดเริ่มตนที่เราไดมาพบกัน เรายังมีเวลาสานตอ ความสัมพันธใหแนนแฟนกันตราบนานเทานาน


นายธนกิจ สาโสภา ตําแหนง ประธานฯ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนดา จํากัด 410 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร./โทรสาร 02-3261319 E-Mail : THANAKIT09@HOTMAIL.COM มือถือ : 089-6898099 ที่อยู : 410 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


ชื่อจริง

: ธนกิจ สาโสภา

ชื่อเลน : ธีร ชอบสี : ทอง งานอดิเรก : รองเพลง ,เลนดนตรี ชอบกีฬา : ปงปอง หนังสือทีช่ อบอาน : ธุรกิจ+การตลาดและธรรมมะ รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาวประจําวัน+รายการกีฬาทุกประเภท คติพจนในการดําเนินชีวิต : ใหรักเพื่อนเสมือนหนึ่งญาติสนิท แนวคิดในการทํางาน : งานไมมีคําวาดีที่สุดตองพัฒนาไมหยุดยั้ง เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ผมอยากจะเห็นเพือ่ นๆ นสส.9 กลาคิด กลาทําในสิ่งพึ่งเกิดประโยชนสูงสุด ในขบวนการสหกรณ ผมยินดีใหความรวมมือสุดกําลัง สุดความสามารถ ผมเชื่อวานักสหกรณไทย สามารถทําอะไรดีๆ ไดไมดอยกวาประเทศที่เขา มีระบบสหกรณดีๆและกาวหนาเพราะสหกรณคือทางออกของประเทศ สหกรณพัฒนาชาติบานเมืองและประชาชนใหเจริญถาวรได รักเพื่อนๆ ทุก คนจา


นายวสันต มหิงษา ตําแหนงเหรัญญิก สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนดา จํากัด 410 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร./โทรสาร 02-3261319 E-Mail :WASANMAH@GMAIL.COM มือถือ : 089-1654177 ที่อยู : 22/28 ม.8 ถ.คูคลองสิบ แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก กทม. 10520


ชื่อจริง : วสันต มหิงษา ชื่อเลน : สันต ชอบสี : เขียว เพราะเกิดวันพุธ งานอดิเรก : ซอมคอมพิวเตอร ซอมรถจักรยาน ชอบกีฬา : ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล หนังสือทีช่ อบอาน : คอมพิวเตอร – หนังสือพิมพ รายการทีวีที่ชื่นชอบ : กิ๊กกะดู ,ชิงรอยชิงลาน ชะชะชา คติพจนในการดําเนินชีวิต : ชีวิตสนุกถาไมหยุดคนหา แนวคิดในการทํางาน : เคารพในความเปนคน ทุกคนมีความ เสมอภาคเทาเทียมกัน เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) จากวันแรก เขาสูการอบรมผูนําที่เราไมรูจักใคร การสัมผัสไดของวันตอๆ มาคือ เรา เริ่มมีพี่ มีเพื่อน และมีนองๆ ทุกคนที่เรารัก ความรูที่ไดรบั ความรักความอบอุน ที่ทุก คนมีใหกันตลอด 9 สัปดาห เปนชวงเวลาที่แสนประทับใจ โดยเฉพาะกับผูหญิงตัว เล็กๆ คนหนึ่ง ที่ดูอัธยาศัยดี และนารัก คอยดูแลเอาใจใสเรามาโดยตลอด ขอบคุณ จรา ขอบคุณทานผูนําทุกทาน ขอให นสส.9 ของพี่นองเรารักกัน นสส.9 พวกเรารัก กัน พวกเรารักกัน


นายธีระวิทย วงศเพชร ตําแหนง กรรมการและเลขานุการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนดา จํากัด 410 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร./โทรสาร 02-3261319 E-Mail : THEERAVONG_W@HOTMAIL.COM มือถือ : 089-8934844 ที่อยู : 64/20 ถ.มิตรไมตรี แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก กทม.10530


ชื่อจริง

: ธีระวิทย วงศเพชร

ชื่อเลน : รุงส ,ธีร ชอบสี : ฟา งานอดิเรก : พัฒนาสัมคม ชุมชน ชอบกีฬา : วิ่ง (มินิมาราธอน) เดินเพื่อสุขภาพ หนังสือทีช่ อบอาน : ประวัติบุคคลสําคัญและสามัญชน รายการทีวีที่ชื่นชอบ : เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คติพจนในการดําเนินชีวิต : บริบทหนึ่งของชีวิต อุทิศเพื่อสังคม แนวคิดในการทํางาน : ทําดวยใจอยาใหอุปสรรคใหญกวาโอกาส ของเรา เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) เรียนพี่นองชาวนักบริหารสหกรณขั้นสูง (นสส.9) ที่รักทั้งหลาย อุดมการณ สหกรณ (Cooperative Idedogy) มีคุณลักษณะที่สําคัญ 7 ประการ ดังนี้ 1.การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง 2.การควบคุมโดยสมาชิก ตามหลักประชาธิปไตย 3.การมีสวนรวมทางเศณษฐกิจของสมาชิก 4.การ ปกครองตนเองและความเปนอิสระ 5.การใหการศึกษา อบรม และสารสนเทศ 6.การรวมมือระหวางสหกรณ 7.ความเอือ้ อาทรตอชุมชน เนือ่ งในวาระที่ไดมี โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในฐานะนักศึกษา นสส.9 ถือวาเขาหลักคุณลักษณะที่ 6 ทีความประทับใจที่ไดรับรูแนวคิดทฤษฏี รวมทัง้ ศาสตรและศิลปหลาหลาย สาขาอาชีพ เพิ่มศักยภาพผูน ําสูนักปฎิบัติ ฯลฯ


พันตํารวจเอกสายัณห ภูสมบูรณ ตําแหนง กรรมการ สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด อาคาร 19 ชั้นจี ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร./ โทรสาร 02-2515315-20 E-Mail : มือถือ : 081-8014468 ที่อยู : อาคาร 19 ชั้นจี ถ.พระรามที่ 1แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330


พันตํารวจเอกศักดิ์ชัย อายุโย ตําแหนง กรรมการ สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด อาคาร 19 ชั้นจี ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร./ โทรสาร 02-2515315-20 E-Mail : มือถือ : 081-6250555 ที่อยู : อาคาร 19 ชั้นจี ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330


ชื่อจริง : ศักดิ์ชัย อายุโย ชื่อเลน : โย ชอบสี : ฟา งานอดิเรก : ดุแลบานปลูกตนไม ชอบกีฬา : มวยไทย หนังสือทีช่ อบอาน : ประเภทเรื่องสั้น รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาวกีฬา คติพจนในการดําเนินชีวิต : ยอมๆบางจะไดยุติ แนวคิดในการทํางาน : รวดเร็ม แมนตรง เที่ยงธรรม เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ผมมีความรูสึกดีๆ กับ พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ผูนํารุน 9 ทุกทานครับ


พลตํารวจตรีทรงชัย สิมะโรจน ตําแหนง รองประธานฯ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2076000 ตอ 6006 โทรสาร 02-6525152 E-Mail : มือถือ : 081-8014468 ที่อยู : 492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ชื่อจริง

: ทรงชัย สิมะโรจน

ชื่อเลน : หมออวน ชอบสี : ฟา เหลือง แดง งานอดิเรก : อานหนังสือ สะสมแสตมป ชอบกีฬา : เดินออกกําลังกาย หนังสือทีช่ อบอาน : สารคดี ,การทองเที่ยว รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาว ภาพยนตร สารคดี คติพจนในการดําเนินชีวิต : ใชทางสายกลางและหลักเศรษกิจพอเพียง แนวคิดในการทํางาน : ทําวันนี้ใหดีที่สุด เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) นับเปนโชคดีที่ไดมารวมอบรมหลักสูตรนักบริหารสกหรณชั้นสูงรุนที่ 9 จึงมีโอกาสไดรูจักเพื่อนๆ จากสหกรณทั่วประเทศ หนวยงาน ธกส. กรมสงเสริมฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ขอใหเพื่อนๆ ทุกคนมีความสุข และหนวยงานของทานให เจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จตอไป


นายสุวิทย กายสิทธิ์ ตําแหนง หัวหนาธุรการ สหกรณการเกษตรคลองขลุง จํากัด 1/1 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 โทร.055-781073 โทรสาร 055-781525 E-Mail : G-LUCK4ME@HOTMAIL.COM มือถือ : 088-2814071 ที่อยู : 1/1 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120


ชื่อจริง

: สุวิทย กายสิทธิ์

ชื่อเลน : วิทย ชอบสี : ฟา งานอดิเรก : อานหนังสือ ชอบกีฬา : ปงปอง หนังสือทีช่ อบอาน : นวนิยาย รายการทีวีที่ชื่นชอบ : Tonignt show คติพจนในการดําเนินชีวิต : ทําวันนี้ใหดีที่สุด แนวคิดในการทํางาน : ตั้งใจ ใสใจ พัฒนา เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ..........................................................................................................


นายวิชญภาส พุมฉัตร ตําแหนง นิติกร สหกรณการเกษตรคลองขลุง จํากัด 1/1 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 โทร.055-781073 โทรสาร 055-781525 E-Mail : FOLK-FIN@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-0451298 ที่อยู : 1/1 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120


ชื่อจริง

: วิชญภาส พุมฉัตร

ชื่อเลน : อวน ชอบสี : ดํา/ฟา งานอดิเรก : ชอบกีฬา : ฟุตบอล หนังสือทีช่ อบอาน : หนังสือเกี่ยวกับกีฬา รายการทีวีที่ชื่นชอบ : เรื่องเลาเชานี้ / ตี10 คติพจนในการดําเนินชีวิต : คนหาเพื่อนไปตลอดเมื่อเดินทาง แนวคิดในการทํางาน : องคกรสําคัญที่สุด เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) เพื่อนเปนแลวรักษาไมหาย รักเพื่อนทุกคน


นายสงา ทองทิพย ตําแหนง ประธานฯ. สหกรณออมทรัพยกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จํากัด 67/25 ถ.บางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กทม.10700 โทร.02-8860034,36 โทรสาร 02-4248083 E-Mail : TONGTIP_ORRAF@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-4256054 ที่อยู : 4/58 ม.1 ถ.กรุงนนท ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 .


นายอดุลย ชวนรักธรรม ตําแหนง กรรมการและเลขานุการ สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 319 อาคารสมานฉันท ชัน้ 3 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5 E-Mail : ADUL_C@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-5566182 ที่อยู : 92/367 หมูบานทวีสุข ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10240 ชื่อจริง :


ชื่อเลน : อดุลย ชวนรักธรรม ชอบสี : ตึ๋ง งานอดิเรก : มวง ชอบกีฬา : เทนนิส,แบตมินตัน หนังสือทีช่ อบอาน : หนังสือพิมพ รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขางชอง 3 เรื่องเลาเชานี้ คติพจนในการดําเนินชีวิต : ยึดหลักคุณธรรม คือซื่อสัตย เสียสละ สามัคคี มีวินัย แนวคิดในการทํางาน : ตองทําเปนทีมงาน เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ผมมีความสุข และสนุกที่ไดเรียนรวมกับเพื่อนๆ นสส. รุนที่ 9 ที่นารักทุก คน


นายราม ปอมทอง ตําแหนง กรรมการและเลขานุการ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด 273 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200 โทร.02-2835655 โทรสาร 02-2835656 E-Mail : RAMP@BOT.OR.TH มือถือ : 081-6203637 ที่อยู : 27-29 ถ.มิตรพันธ แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10110


ชื่อจริง

: ราม ปอมทอง

ชื่อเลน : หมู ชอบสี : น้ําเงินกรมทา งานอดิเรก : อนหนังสือ ชอบกีฬา : เทนนิส หนังสือทีช่ อบอาน : ประวัติศาสตร ,สารคดี ,NG รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ภาพยนตร HBO Aetion คติพจนในการดําเนินชีวิต : Do the best on the right things แนวคิดในการทํางาน : ผูชนะสิบทิศ เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) เปนคงามดีใจที่ไดรับไมตรีจิตจากพี่ๆ นองๆ ความสัมพันธที่แนบแนนยังคง อยูในหัวใจตลอดไป หากชวยเหลือสิ่งใดได ขอใหพี่ๆ นองๆ อยาเกรงใจ


นายอัฑฒ บุญสงประเสริฐ ตําแหนง ผช.ผอ.สินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5586183 โทรสาร 02-5586175 E-Mail : ARCH9899@HOTMAIL.COM มือถือ : 086-9272298 ที่อยู : 34/138 หมูบานราชาวิลลา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210


ชื่อจริง

: อัฑฒ บุญสงประเสริฐ

ชื่อเลน : เล็ก ชอบสี : เขียว+ขาว งานอดิเรก : ไมดอกไทย ชอบกีฬา : ฟุตบอล หนังสือทีช่ อบอาน : ผจญภัย เที่ยวปา รายการทีวีที่ชื่นชอบ : เนชั่นเนล จีโอกราฟฟ คติพจนในการดําเนินชีวิต : รูฉวยคิดติดโง รู= แสวงบทความรู คิด= คิดบวก โง =โงบางโอกาสเพื่อรูใหม ติด=ติดดิน ฉวย=ฉวยโอกาสแสวงหาและนําเสนอความรู แนวคิดในการทํางาน : คิดบวกทําถูก สูผลสําเร็จ เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ประทับใจในเพื่อนๆ นสส.9 ทุกคน ที่มีเอกลักษณ และดีในแตละดาน ซึง่ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เต็มที่ และเต็มใจในสัมพันธที่ดีตอกัน โดบเฉพาะอยางยิ่งในดานเงินทุน


นายทวีศักดิ์ ลิ่วศรีวิไล ตําแหนง ผูบริหารทีม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5586183 โทรสาร 02-5586175 E-Mail : ETALIW@GMAIL.COM มือถือ : 081-8709208 ที่อยู : 29/118 ม.10 ถ.ชลมเร็ดพิจารณ ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ. ปทุมธานี


ชื่อจริง : ทวีศักดิ์ ลิ่วศรีวิไล ชื่อเลน : ลิ่ว ชอบสี : เหลือง+เขียว งานอดิเรก : ทองเที่ยวถายภาพ + อานหนังสือ ชอบกีฬา : ฟุตบอล วอลเลยบอล หนังสือทีช่ อบอาน : ขาวเทคโนโลยี ไลทสไตลทั่วไป รายการทีวีที่ชื่นชอบ : เกมสโชวืญี่ปุนเกี่ยวกับความคิดสรางสัน คติพจนในการดําเนินชีวิต : ชีวิตคิดมากคิดดี พูดดี ทําดี แนวคิดในการทํางาน : ทําวันนี้เต็มที่อยางมีระบบแบบแผนเพื่อ อนาคตที่ดี เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) 1.รูปแบบโครงการดีสมควรจัดใหมีรุนตอๆ ไป 2.ผูรับเขาการอบรมเยี่ยมมากใหความรวมมือและมีความรับผิดชอบตอตนเองดี 3. การประชาสัมพันธระหวางผูเขารับการอบรมและผูเขารับการอบรมกับ สสท. ควร ใหมีการพัฒนารูปแบบใหเขมแข็งและเหมาะสมยิ่งขึ้น 4.ขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่ชวยใหการอบรมนี้เปนไปตามวัตถุประสงค มีความ เรียบรอย และราบรื่น เครือขายผูนําสหกรณจะตองมีความเขมแข็งตอไปในอนาคต เพื่อขบวนการสหกรณที่ยั่งยืน


นายสกุล สิงหนาท ตําแหนง ผช.ผอ.พัฒนาตลาดและผลิตภัณฑฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5586183 โทรสาร 02-5586175 E-Mail : มือถือ : 081-6167008


ชื่อจริง : สกุล สิงหนาท ชื่อเลน : กุล ชอบสี : แดง งานอดิเรก : เลี้ยงปลา ชอบกีฬา : หมากรุกไทย มวย(ทุกประเภทยกเวนมวยปล้ํา) หนังสือทีช่ อบอาน : หนังสือพิมพ วารสารรายสัปดาห รายการทีวีที่ชื่นชอบ : สารคดีทองเที่ยวและกีฬา คติพจนในการดําเนินชีวิต : ชีวิตที่ผานพบมีลงก็มีเพิ่มแตขอให เหมือนเดิม กําลังใจ แนวคิดในการทํางาน : ทําใหดีที่สุดเพราะงานคือตัวแทนของเรา เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) สัวสดีเพื่อนๆ ผมรูสึกดีๆกับการเรียนในหลักสูตรนี้ ก็เปนเพราะเพื่อนๆ ในชั้นเรียน สนุกเหมือพักผอน นั่งฟงบรรยายมีขนมกิน ขอขอบคุณทุกคนเลย ผมไมเคยนึกจะเขา อบรมในหลักสูตรนี้เลย ทั้งที่เห็นหลักสูตรตั้งแตรุนที่ 1 แตก็แนะนําและสง ผูใตบังคับบัญชามาเรียน ไดขอเอกสารที่เรียนมาดู เห็นวาวิชาที่เรียนเปนวิชาที่เคย เรียนและอบรมมาแลวทั้งนั้นเลยปลอยใหเวลาผานไป คงเปนบุญวาสนาสงละมั้งครับ ปนี้เจานายถามวาจะเขาอบรมไหม แถมขอมูลนิดหนอยไปอินโดนีเซีย ก็เลยตกลง ก็ เราจะเขา AEC กันแลวและในประเทศอาเซียนผมก็ไปหลายประเทศแลว หลือไมกี่ ประเทศ เห็นแกอินโดนีเซีย แตกลับนําโชคดี และความรูความหวัง มาใหผมอยางไม คาดคิด ฯลฯ.........ขอใหคุณพระคุมครองเพื่อนๆทุกคนใหโชคดีและปลอดภัยเสมอ....


นายลิขิต ลีแสวงสุข ตําแหนง รองผอ.ฝายกิจการสาขาภาคกลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฝายกิจการภาคกลาง 199/301-302 ม.3 ต.คลองสวนพูล อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา13000 โทร/โทรสาร E-Mail : LIKHIT.BE@GMAIL.COM มือถือ : 085-4822843


ชื่อจริง

: ลิขิต ลีแสวงสุข

ชื่อเลน : แอด ชอบสี : ฟา งานอดิเรก : เลี้ยงปลา ชอบกีฬา : กอลฟ - เทนนิส หนังสือทีช่ อบอาน : กําลังภายใน รายการทีวีที่ชื่นชอบ : รายการกีฬา + หนังทุกประเภท คติพจนในการดําเนินชีวิต : ไมยึดมั่นถือมั่นในทุกสรรพสิ่ง แนวคิดในการทํางาน : ไรกระบวนทาคือกระบวนทา เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ชื่นชมทุกคนถึงแมมีที่มาตางกัน แตสามารถหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวได ภายในระยะเวลาอันสั้น


นายนิวัฒน คีรีวรรณ ตําแหนง รองประธานฯ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํากัด 200 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-29531201-6 โทรสาร02-9530909 E-Mail :NIWAT94@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-8219677 ที่อยู : 101/266 ม.10 ถ.ราชพฤกษ ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


ชื่อจริง : นิวัฒน คีรีวรรณ ชื่อเลน : โอง ชอบสี : ฟา งานอดิเรก : ปลูกตนไม,ซอมอุปกรณไฟฟา ชอบกีฬา : วิ่ง,จักรยาน หนังสือทีช่ อบอาน : กรุงเทพธุรกิจ,ประชาชาติธุรกิจ รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาว,สารคดี คติพจนในการดําเนินชีวิต : ทําวันนี้ใหดีที่สุด แนวคิดในการทํางาน : มองเปาหมายของความสําเร็จ เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ขอใหเพื่อนๆ นสส.9 ทุคนมีความสามัคคีและเปนเครือขายกันอยาง ยั่งยืน


นายประมวล โสนนอย ตําแหนง ผูชวยผูจ ัดการ สหกรณการเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด 381 ม.7 ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 14110 โทร./โทรสาร 035-631366 E-Mail : SANONOI_MUAL@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-7804850 ที่อยู : 381 ม.7 ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 14110


ชื่อจริง

: ประมวล โสนนอย

ชื่อเลน : ชอบสี : ฟา งานอดิเรก : เลนกีฬา,แบตมินตัน,วิ่ง ชอบกีฬา : ฟุตบอล,มวย หนังสือทีช่ อบอาน : เรื่องสั้น รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาวกีฬา,การเมือง คติพจนในการดําเนินชีวิต : รูจักกิน รูจักใช ดูแลตัวเอง แนวคิดในการทํางาน : ตั้งใจ เสียสละ เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) ดีใจที่ไดรูจักพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน มีกิจกรรมใดๆ สงขาวใหถึงรับรองไม ขาดแนนอน เพราะอยากเจอกันอีกบอยๆ


นางณัฐมนภัณฑ พัชราพงศ ตําแหนง จพส.ชํานาญงาน กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 20 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02-2415902 โทรสาร 02-2433194 E-Mail : NUTHAMONPUN@CPD.GO.TH มือถือ : 083-9746980


ชื่อจริง

: ณัฐมนภัณฑ พัชราพงศ

ชื่อเลน : ออย ชอบสี : แดง งานอดิเรก : ดูหนัง ฟงเพลง เขียนภาพ ถักผา ชอบกีฬา : วายน้ํา หนังสือทีช่ อบอาน : ดูดวงชะตา ดูโหงวเฮง ดูฮวงจุย รายการทีวีที่ชื่นชอบ : เกมสพันหนา คติพจนในการดําเนินชีวิต : การใหอภัยเปนการใหโอกาสผูอื่น แนวคิดในการทํางาน : ทํางาน ทําผิด คิดใหมได เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) เรามาเจอเพื่อนๆ ในโครงการนี้ เรื่องอายุเราไมตองพูดถึง ความรูสึก ดีๆ ตอกัน ตางหากที่สําคัญ ทุกคนมีอัธยาศัยดี มีน้ําใจตอกัน เราชอบนะเพราะเราเปนคน ชอบใหเพื่อนในสิ่งที่ตัวเองคิดวาดี และชอบในสิ่งที่เราให (คิดไปเองเหรือ เปลา) เรารักทุกคนที่รักในหลวงของเราจรา เราเปนคนชอบมีเพื่อนจรา ..ฮิ..ฮิ


นางสุรางค คัยนันท ตําแหนง นวส.ชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมสหกรณ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200 โทร./โทรสาร 02-2818170 E-Mail : SURANG@CPD.GO.TH มือถือ : 081-8903746 ที่อยู : 98/411 ซอยวัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220


ชื่อจริง

: สุรางค คัยนันท

ชื่อเลน : แกว ชอบสี : ฟา งานอดิเรก : อานหนังสือ , ดูหนัง ชอบกีฬา : วายน้ํา หนังสือทีช่ อบอาน : นวนิยาย รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ละครตางๆ คติพจนในการดําเนินชีวิต : ทําวันนี้ใหดีที่สุด แนวคิดในการทํางาน : มุงมั่นพัฒนาในการทํางานรวมกัน เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) 4 เดือนที่พวกเรา นสส.9 ไดพบกัน พูดคุยกันมีความทุกขความสุข รวมกัน เปนเวลาที่ผานไปรวดเร็วมาก ทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้จะอยูใน ความทรงจําตลอดไป ขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ทุกๆ ทาน และขอให ระลึกคิดถึงกันตลอดไป


นางฉวีวรรณ ฝนตะ ตําแหนง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด 263 ม.1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม ต.เหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 โทร.053-093656 โทรสาร 053-531153 E-Mail : LPN560480@HOTMAIL.COM มือถือ : 081-7649381 ที่อยู : 263 ม.1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม ต.เหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน 51000


ชื่อจริง : ฉวีวรรณ ฝนตะ ชื่อเลน : นอย ชอบสี : ชมพู,มวง งานอดิเรก : ดูรายการโทรทัศน , รดน้าํ ตนไม ชอบกีฬา : วิ่งๆ (เบาๆ) หนังสือทีช่ อบอาน : นหนังสือพิมพ/นิตยสาร รายการทีวีที่ชื่นชอบ : ขาว/ละคร/Talk show คติพจนในการดําเนินชีวิต : ในโลกนี้ ไมมีอะไรแนนอน แนวคิดในการทํางาน : ทําวันนี้และทุกๆ วันใหมีความสุข เพื่อนๆ ......เรามีอะไรอยากจะบอก....จรา.....!!! (ความรูสึก) มากอนเปนพี่ มาพรอมกันเปนเพื่อน มาทีหลังเปนนอง “ ถึงมาทีหลังแตขอเปนเพื่อน ละกัน “ดวยความที่เปนนองคนสุดทอง (คนที่ 40) มองจากภายนอกอาจเปนผูหญิงที่ เขมแข็ง มีความเปนผูนํา ไมใชเลย..สาวมั่น แตขี้แย โดยนิสัยสวนตัวจะเปนคนรองไห เกง เสนตื้น ฯ นอยขอโทษ กับเหตุการณที่เกิดขึ้น ในคืนนั้นที่ทําใหเพื่อนๆ เสีย บรรยากาศ รูสึกวาเวลามันสั้นไปนะคะ กับหลักสูตรนี้ ดีใจนะที่ไดพี่หมอ พล.ต.ต. ทรงชัย เปน Budder และไดพี่กู พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เปน Buddy โอกาสนี้อยากฝากขอ โทษ พี่กู ที่อําพี่กูมาตลอดนับตั้งแตรูวาพี่กูเปน Buddy ที่สุด...ที่อยากอยากจะบอก คือ ขอขอบคุณเจาหนาที่สันนิบาตทุกทาน ที่อํานวยความ สะดวกในทุกๆเรื่อง จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอบพระคุณทานวิทยากร ครู อาจราย ที่ ไดถายถอดวิชาความรู ทายสุดขอขอบพระคุณคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออม ทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด ที่จัดใหขาพเจาไดรับการอบรม..... ลากอนเพื่อนๆ นสส.9 ทุกคนเมื่อมีโอกาสเราจะกลับมาพบ กันอีกครั้ง …

ทำเนียบรุ่น นสส 9  

นสส.9

Advertisement