RTU Studentu inovāciju granti 2019/2020

Page 1

2019/2020


«Inovāciju granti studentiem» (saīsinājumā - SIG) ir līdz šim nebijis projekts, ko RTU īsteno kopš 2019. gada, lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju. (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem»)


Studentu inovāciju grantu programma ir sadarbības platforma starp industriju un studentiem, veicinot savstarpējo iesaisti, izstrādi un jaunradi. Programmas aktivitātes sadalītas vairākos posmos. Ideju ģenerēšanas fāzē tiek veicināta radoša, bez ierobežojumu/nosacījumu domāšana, komandu formēšana. Tai seko izvirzīto ideju problēmsituācijas identificēšana, konceptu izstrādāšana, gala lietotāja noteikšana, pieņēmumu izteikšana un testēšana, komandu formēšana. Lai noteiktu risinājuma vērtību piedāvājumu, notiek produkta testēšana tirgū, validācijas datu iegūšana, produkta attīstība, pārstrāde, komandas attīstība. Noslēdzošajā posmā norisinās produkta ieviešanas plāna izstrāde, kurā komanda noformulē mārketinga, komunikācijas, pārdošanas stratēģijas, ražošanas specifiku, loģistiku, kā arī komandas attīstību nākotnē.


ideÄ cija

Creative Tuesdays Icebreakers Defence Makeathon CrisisLab SportHack 2020

koncepta izstrÄ de


testēšana un validācija

ieviešana

Programmā «RTU Inovāciju granti studentiem» tiek īstenotas septiņas aktivitātes. Piedaloties tajās, studenti var saņemt stipendiju – 200 eiro mēnesī (bakalaura un maģistra līmeņa studenti) vai 228 eiro mēnesī (doktoranti). Lai pieteiktos stipendijai, studentam ir jābūt sekmīgam un bez studiju parādiem.


RTU Inženierzinātņu vidusskola E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zi­­­nātņu fakultāte (4)

478* studenti

390

Arhitektūras fakultāte (14) Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

RTU studenti

17 citas augstskolas, kas pārstāvētas programmā Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

*Tai skaitā 73 studenti tika iesaistīti triecienprogram­ ­mā «CrisisLab» un 28 studenti pasākumu programmā «Creative Tuesdays». «CrisisLab» triecienprogramma bija piecu augstskolu organizēta atbilde krīzei. Tā ilga divas nedēļas, kuru laikā studentu komandas meklēja atbildes uz dažādu Latvijas organizāciju iesniegtām problēmsituācijām

Programmās uzņemto studentu skaits: sadalījums pa fakultātēm


Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Mašīnzinību, transpor-­­­­ ta un aeronautikas fakultāte

36

83

31 18 28

78 43 55

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte


Creative Tuesdays


«Creative Tuesdays» jeb «Radošās otrdienas» ir modulārs lekciju cikls radošuma veicināšanai, attīstot studentu teorētiskās un praktiskās iemaņas produktu izstrādē un uzņēmējdarbībā. Nodarbības tiek organizētas sarunas formā ar lielu uzsvaru uz dialogu un grupas līdzdalību, kur katrs klātesošais sniedz savu ieguldījumu satura veidošanā. Galvenie aplūkojamie temati iekļauj ieskatu radošuma teorijā un praktisko iema­­ņu pilnveidē, apgūstot grafiskā dizaina pamatus, 3D modelēšanu un prototipu izstrādi. Visas «Creative Tuesdays» tikšanās reizes tiek pār­raidītas tiešsaistē un ierakstītas. Aktivitātes uzdevums ir nodarbību dalībniekiem sniegt nepieciešamo mentālo rīku komplek­­tu radošu ideju ātrai izstrādei, testēšanai un validēšanai. Dalībai nodarbībās nav nepiecie­ šamas iepriekšējas priekš­zināšanas.

uzsvars uz sarunām

mācīšanās kopā

moduļu princips

nodarbības semestrī

25 apmeklētāji

222 tiešsaistes skatījumi

6346


Creative Tuesdays Radošuma nodarbības un ideācija Labas idejas nerodas no tukša gaisa. Līdzīgi kā atlētisks augums, arī radošā domāšana ir daudzu gadu un mentālo treniņu rezultāts, kas regulāri jāpilnveido, lai sasniegtu izcilību. Radošuma un ideācijas nodarbībās ik nedēļu dziļāk aplūkojam un trenējam improvizācijas, asociatīvās, laterālās un citas radošās domāšanas pieejas, rīkus un metodes, attīstot nodarbību dalībnieku spēju ātri, efektīvi un šķietami viegli ģenerēt jaunas idejas, definēt problēmas, pieņemt lēmumus un rast risinājumus krīzes situācijās. Līdz šim aplūkotie temati iekļauj radošās domāšanas organizēšanu, izplatītākās ideju ģenerēšanas metodes, radošuma

rīkus, to kombinēšanu un radošuma teo­rijas pamatus. Radošuma un ideācijas nodarbībās fokuss vērsts uz komandas darbu, dialogu un dalībnieku līdzdalību un iesaisti nodarbības virzīšanā, ietekmējot tās saturu ar jautājumiem, priekšlikumiem un daloties ar savu profesionālo pieredzi. Nodarbības vadītājs: Matijs Babris


Design Tuesdays Dizaina otrdienas Kā izvēlēties uzņēmuma logo, radīt uzrunājošu vizuālo identitāti, noformēt mājas lapu vai pārliecināt žūriju ar per­­ fek­tu prezentāciju? Dizaina domāšanas nodarbībās kopīgi pētām šos un citus tematus, paplašinot studentu prasmju loku ar ikdienas studijās retāk apgūtām, bet produkta pārdošanā un izstrādē vitāli svarīgām prasmēm. Teorētiskās nodarbības tiek kombinētas ar praktis­kiem uzdevumiem un dizaina meistarklasēm, gūstot iespēju prezentēt savu darbu klātesošajiem un uzklausīt citu ekspertu un dalībnieku viedokļus, rekomendācijas un komentārus. Dizaina domāšanas nodarbībās īpaši tiek gaidīti arī apmeklētāji, kas vēlas papildināt, uzlabot un

attīstīt savas jau esošās vai citās programmās radītās idejas, pro­duktus­un jaunuzņēmumus. Līdzšinējās nodarbībās aplūkotās tēmas iekļauj brīvrokas zīmēšanas pamatus, radošo portretu fotogrāfiju, mājas lapu un logo dizaina iestrādnes, kā arī ab­­­ straktākas tēmas kā krāsa, kontrasts, pro­­porcija un kompozīcija. Šo elementu prasmīgs lietojums dizaina domāšanas pieejā nodrošina ideācijas fāzē radīto ideju potenciāla realizēšanu. Nodarbības vadītājs: Emīls Kraucis


3D Tuesdays 3D modelēšana un telpiskā domāšana Telpiskās domāšanas un datorgrafikas nodarbību mērķis ir sniegt studentiem praktiskas zināšanas 3D modelēšanā, sniedzot iespēju, prasmes un rīkus ātrai un efektīvai ideju realizēšanai. Nodarbībās tiek apgūtas prasmes radīt augstas kvalitātes produktu vizualizā­ cijas un nepieciešamos shematiskos zī­­mējumus un modeļus 3D printēšanai, prototipēšanai, kā arī tālākai produktu attīstīšanai idejas realizācijas fāzē. Līdzšinējās nodarbības sniedz ieskatu telpiskās modelēšanas pamatos, tekstū­ ­ru, gaismu, procedurālo rīku lietojumā, animācijā, kā arī fotoreālistisku vizu­­­­ali­­­­­­

zāciju izstrādē. Lekcijas tiek pieskaņotas studentu vajadzībām ar konspektīvu ieskatu teorētiskajā ma­teriālā un praktisko darbu telpisko modeļu izstrādē ar lektoru konsultācijām klātienes nodarbībās vai attālināti. Nodarbības vadītājs: Eliass ValtersProduktu attÄŤstÄŤbas projekts


«Produktu attīstības projekts» (PAP) ir apmācību modulis, kā ietvaros studentu komanda, sistematizējot un padziļinot zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, tehnoloģiju pārnesē, inovāciju un to rezultātu komercializācijā, rada prototipus. Šīs aktivitātes uzdevums ir attīstīt studējošo kompetenci jaunu produktu izstrādāšanā un tehnoloģiju pārnesē, attīstīt uzņēmējprasmi un pielietot to praksē, vienlaikus veicinot vispārējo jaunrades un plānošanas prasmju attīstību, kā arī veidot izpratni par mūsdienu biznesa modeļiem. Ieteicams ne ātrāk kā trešajā studiju gadā bakalaura profesionālo studiju programmās un otrā studiju gada pavasara semestrī bakalaura akadēmisko studiju programmās. «PAP» ir nākamais solis studentiem, kuri apguvuši jaunu produktu izstrādes un komercializācijas studiju moduli. PAP paredz potatenciālo atbalsta organizāciju iesaisti studiju procesā un moduļa rezultātā iegūto produktu iespējamās komerciali­ zācijas nodrošināšanā. Lai veiksmīgi pieteiktos, stundentam vai komandai ir jābūt gatavam un prezentējamam Alfa prototipam. Kā papildu kritērijs tiek ņemts vērā uzņēmēju vai organizāci­ju sniegts apliecinājums projekta turpināšanai. Kontakti: Elīna Miķelsone, elina.mikelsone@rtu.lv

komandas

34

studenti

115 projekta ilgums

5 mēn.


Komanda «USMA» Guļamistaba ir tā vieta, kur katrs cilvēks atgūst ikdienas skrējienā patērēto ener­ ģiju un pavada vismaz trešo daļu savas dzīves. Tā ir vieta, kur pazust no visiem, kad viss jau līdz kaklam, kur pavadīt laisku brīvdienas rītu, kur noskatīties sen kāroto filmu. Tā ir vieta, kur iegrimt mīļākās grāmatas lappusēs un kur ritēt sirsnīgām sarunām. Tā ir vieta, kur būt ne tikai vie­­ nat­­­­nē. Tā ir arī vieta, kur vienkārši nokrist pēc garas darba dienas. Projektā izstrādāti vairāki guļamistabas interjera priekšmeti, kuru funkcijas pakārtotas cilvēku gulēt iešanas un celšanās rutīnām. Produkti ir tie, kas sakārto cilvēku rutīnas un sakārto lietas, tām piešķirot konkrētu, pārdomātu atrašanās vietu. Produktos izmantots metāla, koka un kompozītmateriālu apvienojums. Īpaša

vērība pievērsta to ražošanas efektivitātei – augstam materiālu lietderīgajam izmantojumam un pārdomātām ma­­­ teriālu piegrieztnēm. Darbam ir divi pamatmērķi. Pirmais ir cilvēku ikdienas rutīnas pārvērst par patīkamiem paradumiem. Otrais – radīt Latvijā ražotu aksesuāru līniju. Komanda: Kristaps Zvirgzds (radošā daļa, reprezentācija); Līva Kalniņa (radošā daļa, pārdošana); Inga Zotova (tehniskā dokumentācija, pētniecība, tehnoloģijas) Kontakti: kristaps@eks.lv


Komanda «Växjö» «Växjö» ideja ir tērauda bloki, kas piestiprināmi pie sienas dažādos izkārtojumos (piemēram, kā atverami plauktiņi). Pie tiem ar magnētu palīdzību iespējams piestiprināt apģērbu un aksesuārus. Produkts paredzēts, piemēram, apģērbiem, ko plānots vilkt atkārtoti īsā laika intervālā (pirms mazgāšanas), tādējādi interesantā un unikālā veidā atbrīvojoties no nekārtības istabā un izvairoties no drēbju izvietošanas uz krēsliem vai citām mēbelēm, ko ikdienā cilvēki bieži vien dara. Risinājums veidots, lai arī dizainiski būtu pievilcīgs un ērti itengrējams dažādā stilistikā veidotās telpās. Projekta autori ir 6 studentu komanda no RTU un LKA programmas Radošās Industrijas. Komanda projekta sākotnējo ideju izstrādājusi studiju kursa ietvaros.

Komanda: Patrīcija Kairiša, Alīna Jarmoļiča, Paula Lazdiņa, Patriks Piternieks, Arta Uma Upmale, Kitija Lučana Logina Kontakti: lazdina.paula@gmail.comKomanda «Lily of the Valley» Būt atšķirīgai un izcelties ar savu ārējo izskatu nereti ir mūsdienīgas sievietes vēlme, taču unikālu tērpu trūkums ierobežo šo iespēju. Komandas galvenais mērķis ir radīt sieviešu apģērbu līniju, kas speciali­zējas tilla tērpu ražošanā. Uzsvars likts uz transformējamiem tērpiem, kas pie­­lāgojami dažādām dzīves situācijām. Dodies uz saviesīgu pasākumu? Uzvelc izsmalcināto vakarkleitu. Ballīte ar draudzenēm? Noņem kleitas apakšējos volānus un iegūsi koķetu minikleitu. Tieši tik vienkārši! Vienu apģērba gabalu ie­­­ spējams transformēt dažādām dzīves

situācijām, kā arī sakombinēt neskai­ tāmos­­­variantos, padarot izskatu unikālu, taču tajā pašā laikā domājot par ilgt­ spējīgu apģērbu. Veidojot kolekciju, domāts arī par vides saudzēšanu. Procesā ra­­dušies tilla atgriezumi izmantojami gan jaunu tērpu, piemēram, kuplu, kār­­ tainu svārciņu radīšanai, gan pieskaņotu aksesuāru izgatavošanai. Komanda: Kristīne Zariņa; Rūta Karlīne Kiršfelde Kontakti: rutakarline@gmail.com


Komanda «AG Vibez» Komanda «AG Vibez» izstrādājusi taktīlās mūzikas tērpu. Atkarībā no tā, kādu mūziku cilvēks klausās, tiek veidota vibrācijas horeogrāfija pa visu ķermeni, pateicoties tērpā iestrādātiem mikromotoriem, kā arī īpašai programmatūrai. Projekta mērķa auditorija ir vājdzirdīgi cilvēki un melomāni. Šis produkts iekļaujas haptiskajā jeb kinestētiskas saziņas tirgū. Pirmā vibrācijas horeogrāfija izveidota, par pamatu ņemot Tomasa Ņūmena dziesmu «Any Other Name». Ar programmatūras palīdzību mūzika tiek pārveidota vibrācijās, kas pagaidām tiek darīts manuāli.

Uzņēmuma nākotnes mērķis ir radīt automatizētu vibrācijas horeogrāfiju, lai cilvēki ar dzirdes problēmām varētu atskaņot dažādus skaņdarbus un izbaudīt dažādu mūziku. Komanda: Agne Ellere, Vilis Zinkevičs Kontakti: info@agvibez.com


Komanda «CoffeeChange» Komanda «CoffeeChange» eksperimentē ar biokompozītmateriālu, kura pamatā ir izlietoti kafijas biezumi. Idejas autori novērojuši, ka, progresējot kafijas dzeršanas kultūrai, pieaug arī atkritumi, ko rada šī industrija. Par laimi, izlietoti kafijas biezumi ir tīrs, bioloģisks atkritums, kas ir viegli apstrādājams, taču, nonākot atkritumu poligonā, materiāla iespējamais potenciāls zūd. Tādēļ «CoffeeChange» veido funkcionējošu, ilgtspējīgu materiālu, kura pamat­ izejviela ir izlietoti kafijas biezumi. Lai gan materiāls vēl joprojām tiek pētīts, šobrīd noskaidrots, ka tas izmantojams

kā dekoratīvu, tā praktisku lietu izgatavošanā. No tā var veidot, piemēram, traukus, puķupodus, sienas flīzes un dažādus citus dizaina priekšmetus. Komanda: Vineta Haritonova, Kristaps Zvirgzds Kontakti: vinetaharitonova@gmail.com


sadarbības uzņēmumi

19

studentu pieteikumi

366

licencēti risinājumi

11

Apvienojot dažādu augstskolu studentus, akadēmisko un zinātnisko personālu, kā arī nozaru uzņēmumus, «DEMOLA» procesā tiek izstrādāti inovatīvi pielietojamu risinājumu koncepti uzņēmumu iesniegtajām idejām vai problēmjautājumiem. «DEMOLA» ietvaros tiek izveidotas starpdiscipli­ nā­ras studentu komandas, kurās iesaistīti dažādu jomu jaunie speciālisti, kā arī jau studiju laikā tiek radīta iespēja attīstīt spēju sadarboties ar indu­ stri­jas pārstāvjiem. Jaunu risinājumu meklēšana veicina dizaina domāšanas pielietošanu, sniedz starpkultūru pieredzi un izpratni par industrijas attīstību un jaunu konceptu izstrādi un ieviešanu. Starptautiskās sadarbības platforma «DEMOLA Latvia» norisinās pēc veiksmīgas starptautis­­­kas atvērto inovāciju sadarbības platformas «DEMOLA Network» parauga. Kontakti: Līga Jupatova, liga.jupatova@rtu.lv


DEMOLA Latvija


Komanda «Latvenergo» Problēmsituācijas iesniedzējs: AS «Latvenergo» Latvenergo koncerns ir viens no vadošajiem enerģijas tirgotājiem un videi draudzīgākajiem ražotājiem Baltijas valstīs. Uzdevums: Studentiem tika uzdots iz­­strādāt idejas, kas «Latvenergo» būtu jāņem vērā, attīstot savu elektrotransporta parku un elektro­tran­­­­­­­­­sporta uzlādes un monitoringa sistēmu; integrējot vairākus elektromobilitātes pakalpojumus un produktus vienā aplikācijā; veidojot norēķinu sistēmu; iz­­­­strādājot tālruņu aplikāciju. Risinājums: Komanda tika iepazīstināta ar Latvenergo pašreizējo virzību elektromobilitātes jomā. Studentiem pašiem

bija iespēja veikt elektroauto uzlādi gan no Elektrum ātrās uzlādes stacijas, gan no Elektrum vidēji ātrās uzlādes stacijas. Projekta noslēgumā studentu komanda ieteica Latvenergo, viņuprāt, pie­mē­ rotākās izvietojuma zonas uzlādes staciju izveidei, sniedza priekšlikumus, kā koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem palīdzēt optimizēt elektrisko transportlīdzekļu uzlādi, apkopoja iespējamos ieguvumus no V2G tehnoloģijas, idejas mobilās Elektrum lietotnes dizainam, kā arī citus, viņuprāt , perspektīvus risinājumus, ko Latvenergo nākotnē varētu piedāvāt saviem klientiem. Komanda: Ansis Jānis Ozoliņš (RTU Rīgas Biznesa skola), Evija Andersone (Latvijas Universitāte), Evelīna Žvagule, Pranjal Jain un Ģirts Tutāns (Rīgas Tehniskā universitāte).


Komanda «Conexus Baltic Grid» Problēmsituācijas iesniedzējs: AS «Conexus Baltic Grid» AS «Conexus Baltic Grid» ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Viens no uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem ir nodrošināt drošu, pieejamu un tirgus apstākļiem atbilstošu infrastruktūru. Mērķa sas­­ niegšanā ietilpst dabasgāzes iekšzemes patēriņa aprēķins tuvākajām 14 dienām, lai savlaicīgi spētu izvērtēt gāzes avotu pietiekamību Latvijā. Problēmsituācija: Gāzes patēriņu ie­­tekmē­ dažādi faktori (laika apstākļi, gāzes patēriņa struktūra utt.). No tā, kāds būs prognozētais dabasgāzes piepra­sījums tuvākajā nākotnē, iespējams aprēķināt gāzes avotu pietiekamību katrai dienai. Līdzšinējā metode sniedz nepietiekami

augstu precizitāti prognozētās dabasgāzes pieprasījuma aprēķinam Latvijā nākamo 14 dienu perio­dam. Risinājums: Studentu komanda izpētīja dažādus prognozes ietekmējošos faktorus, Excel funkcijas un modelēšanu, dabasgāzes izmantošanu, kā arī analizēja LVĢMC laikapstākļu prognozes sa­­stā­dī­ šanas metodes un kuri dati ir visprecīzākie, rezultātā izveidojot dabasgāzes patēriņa aprēķina modeli. Komanda: Zane Feodorova, Filips Pavārs, Leons Ālītis, Annija Katrīna Zikmane


VertikÄ li integrÄ“ts projekts


«Vertikāli integrēts projekts» (VIP) ir aktivitāte, kas apvieno dažādu nozaru studējošos un ļauj izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes projektu, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Aktivitātes mērķis ir radīt iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā – maģistranti un doktoranti uzrauga bakalaura līmenī studējošo darbu projektēšanas un izpētes projektā, kas var būt daļa no maģistranta vai doktoranta pētniecības darba. Studējošie pelna kredītpunktus vai saņem stipendiju, bet mācībspēki var izmantot komandu darba projektēšanas un pētniecības rezultātus. Komandas ir multidisciplināras – tiek iesaistīti studējošie no visām fakultātēm – un vertikāli in­tegrētas – katru semestri studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no bakalaura studijām līdz pat doktorantūrai. Visi bakalaura līmenī studējošie projektā drīkst piedalīties līdz pat trim gadiem, bet visi maģistranti un doktoranti drīkst piedalīties visu savu studiju laiku. Komandas darbu uzrauga profesors, bet to vada vecākos kursos studējošie. Komandai nepārtraukti jāstrādā pie prototipa attīstīšanas, kā arī datu vākšanas un apstrādes, lietojot pētījumu metodi. Kvalitātes kontroli un palīdzību projektēšanā un prototipa izgatavošanā nodrošina RTU Dizaina fabrika. Kontakti: Brigita Daļecka, brigita.dalecka_1@rtu.lv

pētījuma tēmas

6

studenti

107 projekta ilgums

5 mēn.


Energoefektīvas mājas Studentu komanda līdz šim analizējusi, cik daudz elektroenerģijas patērē māj­ saimniecības un cik daudz tās pamatoti ir nepieciešams, nezaudējot komfortu sadzīvē. Saprotot apjomu, kādā enerģija nepieciešama, komanda pievērsās tās iegūšanai un uzkrāšanai mūsu klimatiskajos­­­ apstākļos. Pirmajā semestrī studenti strādāja ar rūpnieciski ražotu saules paneli, kas radīja interesi par to, kā tajā rodas elektroenerģija. Lai raisītu lielāku izpratni un dotu iespēju studentiem attīstīt dažādas prasmes, darba turpinājumā komanda uzbūvēja saules paneli pašu spēkiem. Grupas vadītājs: RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks, profesors Jānis Zaķis

Bioenerģija Bioenerģija ir alternatīvās enerģijas veids - mehāniskās un elektroenerģijas ražošana ar dažādu bioloģisko produktu un vielu palīdzību. Par bioenerģiju tiek uzskatītas dažādas vielas, piemēram, dažāda veida atkritumi (papīrs, koksne un ēdiena atlikumi), kā arī vielas, kas ir dzīvas vai ir bi­jušas dzīvas un savā dzīves laikā ir uz­­­­­­­krā­­­­­­­ju­­­­­šas enerģiju. Bioenerģijas stu­den­tu grupa VIP projekta ietvaros pēta, ar kādām metodēm šo uzkrāto enerģiju iegūt un izmantot tālāk. Grupas vadītāja: Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras asociētā profesore Linda Mežule


Sensoru sistēmas Grupas galvenais uzdevums ir jaunāko tehnoloģiju izmantošana autostāvvietu sistēmu uzlabošanai. Studenti izstrādā sistēmu, kas monitorētu teritoriju un skaidri no­­­ ­rādītu apmeklētājiem brīvās vietas, tādējādi mazinot laiku, kas tiek patērēts, autovadītājiem apbraukājot lauku­­mu un meklējot vietu pašiem. Lai to izdarītu, grupa strādā pie sensoru sistēmas, ko izvietot visā autostāv­ vietas teritorijā. Katrs izvietotais sensors (Arduino + sensor + nrf24) spētu noteikt, vai konkrētajā laukumā ir novietota automašīna, apkopot datus (Raspberry PI) un sinhronizēt tos ar kopējo datubāzi. Grupas vadītājs: Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns, profesors Jurģis Poriņš


Kosmosa izpēte «VIP» kosmosa komandas būvē pirmo studentu veidoto raķeti Latvijā, kas spēj sasniegt vismaz 1km augstumu. Šis projekts ievietotu RTU starp tikai desmot augstskolām pasaulē, kurās studenti paši būvē lieljaudas raķetes, kas spējīgas lidot augstāk par 500 metriem. Studenti veikuši apjomīgu izpētes darbu, lai izprastu raķešbūves pamatus un spētu uzsākt nepieciešamo sastāvdaļu izgatavošanu. Raķešu būvniecība dod iespēju dažādu virzienu studentiem apgūt zināšanas un iemaņas par sarežģītu sistēmu izstrādi un integrēšanu, kas nākotnē ļaus studentiem strādāt pie sarežģītu mehānisku un elektronisku iekārtu izstrādes un ražošanas. Ilustrācija: Rēzija Monta Ēķe Grupas vadītājs: Zinātkāres centra ZINOO projekta «Pirmie Latvijas 100 km kosmosā» vadītājs Pauls Irbins


Robotika Robotikas komanda plāno un pēta pirmā humanoīdā robota «Pepper» saziņas iespējas un dažādus pielieto­ jumus Rīgas Tehniskās universitātes re­­prezentācijai. Studenti apgūst huma­ no­­­īdā robota uzbūvi un programmē­ša­ nas iespējas. Grupas vadītājs: Industriālās elektroni­ kas un elektrotehnoloģiju katedras doktors, profesors Mihails Gorobecs

Notekūdeņu attīrīšana Grupas mērķis ir izveidot bioloģisku notekūdeņu attīrīšanas sistēmu (eko­iekārtu), kurā ir barības ķēde, kas atdarina­ dabisku ekosistēmu – sēnes un baktērijas noārda organiskās atkritum­ vie­­­las, aļģes aug, patērējot ūdenī izšķīdušās barības vielas, zooplanktons apēd aļģes un zooplanktonu apēd zivis, zivju saražotās atkritumvielas pārstrādā baktērijas un kļūst par barības vielām augiem. Galu galā no notekūdens iegūst attīrītu ūdeni un pārtikā lietojamas zivis, augus. Eko-iekārtas funkcionējoša pro­ totipa izveide ir milzīgs izaicinājums, jo to veido dzīvi organismi, tāpēc mērķa sasniegšanai ir nepieciešami plaši laboratoriski pētījumi un precīzi modelētas sistēmas. Grupas vadītājs: RTU Zinātņu pro­­ rektors, profesors Tālis Juhna


uzņēmumi

5

studenti

56

programmas ilgums

4 mēn.

Aktivitātes mērķis ir attīstīt un sekmēt pētniecības un komercdarbības sektoru ciešāku sadarbību, iesaistot jauno zinātnieku – doktorantu pēt­niecības procesā biznesa līderus, paralēli nodrošinot pētījuma komerciālā rakstura izvērtējumu un jaunā zinātnieka uzņēmējspējas un inovatīvās domāšanas veicināšanu. Apmācību ietvaros doktoranti veido komandu ar viņu pētījuma tematikai atbilstošiem industrijas pārstāvjiem, lai strādātu pie pētījuma komerciali­ zācijas potenciāla izvērtēšanas un ieviešanas stratēģijas. Programma norisinās 4 mēnešus, ietverot vairākus apmācību modeļus. Noslēgumā komandas prezentē savu veikumu. Pirmajā «Co.Lab» sezonā doktorantu un industrijas pārstāvju sadarbībā attīstīti dažādi risinājumi, piemēram, telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanai vietās, kur ir neiespējami vai finansiāli neizdevīgi ievilkt optisko šķiedru, tiek rosināts izmantot nepārtrauktu šķiedras bezvadu tiltu. Savukārt vietās, kur nav pieejama elektrobarošana, dažādu objektu, piemēram, tiltu un ceļu tehniskā stāvokļa uzraudzībai, apledojuma, bedru vai auto sastrēgumu monitorēšanai, tiek piedāvāts izmantot pasīvos optiskos sensorus. Piesaistot industrijas palīdzību, jaunie zinātnieki turpināja attīstīt arī tehnoloģiju augsnes uz­­­ labošanai, samazinot izmaksas un palielinot humus­­vielu iznākumu, un iekārtu, kas palīdz pa­­­ cientiem, kuri pēc amputācijas lieto palīglīdzek­ļus, novērtēt ādas apasiņotību, tādējādi novēršot iespējamas komplikācijas. Tāpat attīstīts risinājums attālinātai mājdzīvnieku uzraudzībai un bezatlikumu modes prakses ieviešanai, samazi­­ not­­­šīs industrijas negatīvo ietekmi uz vidi. Kontakti: Artis Cicens, artis.cicens@gmail.com


Co.Lab


Komanda «Humico» Problēma: Efektīva, videi draudzīga augsnes uzlabošanas metode. Risinājums/ pielietojums: Optimizēta iegūšanas tehnoloģija, samazinot izmaksas un palielinot humusvielu iznākumu. Pētniecības tēma: Kūdras pārstrādes tehnoloģijas optimizācija, jaunu inovatīvu produktu iegūšanai no dabas izejvielām. Vērtību piedāvājums: Humusvielu koncentrāts līdz 6%. Meklējam partnerus: Vēlamies sasniegt TRL7, vajadzīgas investīcijas sākot no 30 000 Eur. Komanda: Kristīne Irtiševa (Komandas līdere un līdzdibinātāja, ķīmijas inženiere); Gundars Ruža (Biznesa attīstības partneris); Andrejs Šiškins (Līdzdibinātājs, ķīmijas inženieris, tirgus un tehnoloģiju speciālists)


Komanda «DiagNova»

Komanda «Optical Sensing» Problēma: Nav pieejami multifunkcionāli risinājumi objektu tehniskā stāvokļa uzraudzībai vietās, kur nav pieejama elektrobarošana. Risinājums/pielietojums: tiltu, ceļu, objektu tehniskā stāvokļa uz­­­ raudzība ar pasīviem optiskiem sensoriem. Pētniecības tēma: FBG optiskie sensori, signālu apstrāde, sakaru sistēmas. Vērtību piedāvājums: Mēs risinām auto sastrēgumu, apledojuma, drošības un ceļu seguma kvalitātes problēmu ar daudzfuncionālu uz­­­ raudzības risinājumu. Partneris: LMT Komanda: Jānis Braunfelds (RTU, tehnoloģijas izstrādātājs); Elīna Lidere (LMT, industrijas pārstāve, tehnoloģijas virzīšana tirgū)

Problēma: Neeksistē viegli izmantojami un pieejami veidi kā vērtēt ādas apasiņotību, kas var būt labs rādītājs komplikāciju novēršanai pacientiem ar amputācijām, kas lieto palīglīdzekļus. Risinājums/pielietojums: Ierīce ar programmatūru, kas novērtē ādai pieplūstošo asins til­­ pumu, izmantojot fotopletizmogrāfijas signālu. Pētniecības tēma: Metode ādas asins mikrocirkulācijas novērtēšanai, izmantojot bezkontakta fotopletizmogrāfiju pacientiem ar apakšējas ­­ekstremitātes amputāciju. Vērtību piedāvājums: Objektīvāka, uz fizioloģiskiem procesiem balstīta ādas apasiņotības diagnoze pacientiem, kas lieto palīglīdzekļus. Komanda: Emīlija Vija Ploriņa, RTU BINI maģistrantūras studente; Andrejs Daliņš, uzņēmējs


Komanda «Telecomi» Problēma: Nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumus vietās, kur ir finansiāli neizdevīgi vai neiespējami ievilkt optisko šķiedru. Risinājums/pielietojums: Pielietot nepārtraukto šķiedras bezvadu tiltu “Seamless Fiber-Wireless Bridge”. Pētniecības tēma: Ātrdarbīgu konverģētu šķiedru optisko piekļuves tīklu izstrāde, RoF (radio caur šķiedru), 5G/5G+. Vērtību piedāvājums: Telekomunikāciju pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana, pieslēgumu skaita pieaugums, atvieglota tehnoloģiskā ieviešana. Komanda: Laura Skladova, tehnoloģijas izstrādātāja (RTU), Vladimirs Mironovs, risinājuma ievēšanas speciālists tirgū (TET)


Komanda «Pet-Scan» Problēma: Ir aprēķināts, ka Eiropas Savienība katru gadu izmet vismaz 1 000 000 manikenu. Lielākā daļa no tiem ir veidota no nepārstrādajamas plastmasas un kļūst par industriālajiem atkritumiem. Modes industrija kopumā saražo 5% no cilvēku radītajiem CO2 izmešiem. Risinājums/pielietojums: Mūsu eko manikeni palīdz modes industrijai kļūt ilgtspējīgākai, piedāvājot izturīgākus, dabai draudzīgākus un vieglākus manikenus. Pētniecības tēma: No kaņepēm veidoti biokompozīta materiāli ilgtspējīgam dizainam. Vērtību piedāvājums: Ilgtspējīgs risinājums, aprites ekonomikas princips: bioloģiski noārdāmi, pārstrādājami manikeni, kuru izstrāde prasa mazāk enerģijas patēriņa, kā arī zemākas loģistikas izmaksas to samazi­ nātā svara dēļ. Komanda: Anete Smoča (RTU Dizaina un Materiālzinātņu doktorantūras studente), Alise Pizika (Biznesa attīstība un mārketings, Ilgtspējas konsultācijas, Maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā)

Problēma: efektīva mājdzīvnieka uzraudzība saimnieka prombūtnes laikā. Risinājums/pielietojums: aplikācija, kas savienojumā ar internetam pievienotu kameru, atpazīst mājdzīvnieka dar­bības un emocijas, un nodrošina atbilstošus un precīzus ziņojumus saimniekam. Pētniecības tēma: datorredze, neironu tīkli, etoloģija. Vērtību piedāvājums: lielāka un efektīvāka kontrole pie mazākas uzma­nī­ bas novēršanas. Komanda: Toms Beinerts, biznesa attīstība; Glorija Baliniškīte, inženiere

Komanda «Rawmann»


Komanda «ZeeWee» Problēma: Liela daļa modes industrijas atlikumu rodas ražotnēs pirms-patērētāja stadijā griešanas-šūšanas procesā. Tie ir apmēram 60 miljardi kvadrātmetru gadā, kas ir apmēram Latvijas teritorijas izmērs. Ar mūsdienu tehnoloģijām tikai 1% no tekstila ir iespējams pārstrādāt, pārējais nonāk poligonos. Lai to risinātu, nepieciešama jauna pieeja apģērbu konstruēšanai un ražošanai. Kā viens no risinājumiem ir modeļu veidošanas procesā piemērot bezatlikumu projektēšanas stratēģiju. Risinājums/pielietojums: Platforma, kas apvieno kopienu, kuras dalībnieki, daloties ar savu pieredzi, dod iespēju uzzināt par bezatlikumu modes praksi. Platformā būtu apkopoti bezatlikumu pieejas labās prakses piemēri un iespēja iegādāties piegrieztnes dažādās cenu kategorijās. Platforma izglītos un dos arī iespēju kļūt par biedru, kas var saņemt saturu un konsultācijas, instrukcijas, ierosi­nājumus, kā piemērot metodes specifiskām vajadzībām un klientiem. Pētniecības tēma: Bezatlikumu iespējas ilgtspējīgas modes dizainā. Komanda: Anda Ščerbaka - doktorante (RTU), Jānis Beinerts - industriālais dizaineris, industrijas pārstāvis


Komanda «Kompozītžogi» Problēma: Kā parāda Pasaules Veselības organizācijas dati vairāk nekā 30% Eiropas Savienības iedzīvotāju ir pakļauti paaugstinātam ceļu satiksmes trokšņu līmenim, un aptuveni 10% iedzīvotāju ir miega problēmas sakarā ar transporta radīto troksni. Risinājums/pielietojums: Koksnes-polimēra kompozīta dēļi ar uzlabotām trokšņu slāpējošām īpašībām. Pētniecības tēma: Koksnes-polimēra kompozītu ar uzlabotām īpašībām komercializācijas iespēju izpēte. Vērtību piedāvājums: Ar izstrādātiem koksnes kompozīta dēļiem, mājsaimniecība ar vienreizēju naudas un laika ieguldījumu iegūs žogu, kas kalpos 20 gadus bez apkopēm un izolēs skaņu. Komanda: Jevgeņijs Jaunslavietis, RTU doktorants, Ģirts Zariņš, biznesa pārstāvis


RTU IdeaLAB


Pirmsinkubators «IdeaLAB» nodrošina procesu RTU studentu uzņēmējspēju un jaunu vai esošu biznesa ideju attīstībai, veicinot jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei. Pirmsinkubatorā savas idejas var pieteikt gan viens students, gan komanda, kurā vismaz viens pārstāvis ir RTU studējošais. RTU «IdeaLAB» tiek īstenots divos līmeņos. Vispirms norisinās apmācības, kas ir vērstas uz idejas validāciju un testēšanu, komandas darba pilnveidošanu, kopīgā mērķa identificēšanu. Pēc kopīgām apmācībām komandas prezentē sa­­­­­­­­­vus risinājumus un tiek izvirzītas 20 labākās, kuras iegūst atbalstu idejas realizācijai, kas ietver tālākas apmācības (balstoties idejas attīstības secīgajos soļos, kas tiek īstenoti praktisko nodarbību vai lekciju formā), mentoringu, individuālo koučingu, produkta izstrādes iespējas RTU Dizaina fabrikā un pieeju atbalsta fondam, kas ir virs 2500 eiro vienai komandai. Programmas noslēgumā komandas prezentē sezonas sasniegtos rezultātus, izstrādāto idejas attīstības procesa karti (investīciju piesaiste, nākamais atbalsta instruments, industrija partneru piesaiste u.c.). Kontakti: Līga Jupatova, Liga.Jupatova@rtu.lv

komandas

20

studenti

84

projekta ilgums

6 mēn.


Komanda «Kontakts» «KONTAKTS» ir raidītāju un uztvērēju tehnoloģijā balstīta spēle. Sporta spēļu, atpūtas festivālu un komandu saliedēšanas organizatori ik reizi pārtērē laika, darba, naudas resursus, lai nodrošinātu oriģinālu, vienreizēju saturu un vairāku stundu nodarbināšanas aktivitātes. Tiek izmantotas standarta aktivitātes vai tiek lietoti dārgi ārpakalpojumi, kuri krietni pārsniedz budžetu. Ar radītās tehnoloģijas palīdzību «Kontakts» piedāvā dažādus scenārijus, kurus pielāgot dažādām prasībām, ve­­­ cumiem, vēlmēm un tematikai. Dalībnieki var mainīt spēles gaitu pēc vajadzības un situācijas, pildot misijas, spēlejot zombiju apokalipsi, koncentrējoties uz stratēģiju vai komandas saliedēšanu.

Komanda: Keitija Litte - idejas radītāja un attīstītāja; Jēkabs Ozols – grafiskais un produkta dizains; Artis Rušiņš – tehniskā komanda: elektronika, programmēšana, komunikācijas programmēšana, shēm­ tehnika; Teodors Kerimovs – tehniskā komanda: elektronika, prototipēšana, shēmtehnika, plašu rasēšana; Dāvis Anstrangs – tehniskā komanda: elektronika, programmēšana, perifēriju kontrole Kontakti: keitijalitte@gmail.com


Komanda «Brocco» «Brocco.eu» ir tiešaistes platforma, kas pārveido izvēlētās ēdienu receptes gatavos iepirkumu sarakstos. Esošā pārtikas preču e-komercijas prakse – iepirkumu plānošana, preču daudzums un produktu salīdzināšana – nav piemērota pārtikas preču iegādei. Tā kā cilvēki pārsvarā pērk pārtikas preces ēdiena pagatavošanai, iegādāties produktus, vadoties pēc receptes, ir parocīgi. Brocco ir platforma, kas pārvērš vienu vai vairākas receptes par tām nepieciešamo produktu sarakstu no pārtikas interneta veikaliem. Šis ikdienas rīks palīdz ietaupīt laiku, kurš tiek patērēts izvēloties starp tūkstošiem pārtikas produktu, kas pie­­ ejami e-veikalos.­

Komanda: Elvijs Rasčevskis – produkta izstrāde; Aivars Bruno Salna – mārketings; Rolands Gerhards – produkta izstrāde; Ēriks Bodendorfs – biznesa attīstība Kontakti: team@brocco.eu


UniversitÄ ĹĄu inkubators


«Universitāšu inkubators» radīts ar mēķi veicināt agrīnas stadijas zinātniski ietilpīgu ideju attīstību un tapis, sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei un Latvijas Universitātei. «Universitāšu inkubators» atbalsta studentus zinātniski ietilpīgu biznesa ideju izstrādē un jaunu augstas pievienotās vērtības uzņēmumu dibināšanā, jo Latvijas jaunuzņēmumu ekosis­­ tēmā joprojām ir ļoti nepieciešams agrīns atbalsts biznesa ideju īstenošanai. Tāpēc «Universitāšu inkubatoram» ir nozīmīga loma līdzās jau esošām pirmsinkubācijas un akselerācijas programmām, ļaujot turpināt attīstīt biznesa idejas STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) jomās, kas jau testētas citās programmās. Jaunais atbalsta instruments ir papildinājums dažādām aktivitātēm, kas vērstas uz inovatīvās domāšanas attīstību un atbalstu jaunu produktu izstrādei, tehnoloģiju pārnesei un pētījumu ko­­­ mercializācijai, veicinot ciešāku augstskolu un uzņēmumu sadarbību konkurētspējīgas ekonomikas veidošanā. Savukārt sadarbība RTU un LU starpā inkubatora dalībniekiem nodrošinās starp­disciplināru pieredzi. Katrā komandā jābūt vismaz vienam RTU vai LU studentam, vienam dalībniekam ar kompetencēm STEM, bet vienam – biznesa, ekonomikas vai vadības jautājumos. Programma tiek īstenota sešus mēnešus, dalībniekiem nodrošinot plašas apmācības, lokāla un starptautiska mēroga mentoru atbalstu, dažādas konsultācijas, piemēram, komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai, tirgus izpētei, kā arī tehnoloģiskās ekspertīzes, aprīkotas darba vietas un 5000 eiro lielu finansiālu atbalstu produkta attīstībai. Pēc inkubācijas komandas būs gatavas nākamai idejas attīstības fāzei – investīciju piesaistei. Kontakti: Elīna Miķelsone, elina.mikelsone@rtu.lv; Kristiāns Karlsons, kristians.karlsons@gmail.com; Justs Dimants, justs.dimants@lu.lv

programmas garums

6 mēn. komandas

8 atbalsts

5000 eur


Komanda «Augam!» «Augam!» ir zināšanu ietilpīgas bioekonomikas ietvaros izstrādāta inovācija biodegradējams augsnē stādāms podiņš ar paaugstinātu izmantošanas efektivitāti stādu audzēšanai. Produkta izejvielas ir lauksaimniecības, enerģētikas, kokapstrādes blakusprodukti, kā arī ezeru rekultivācijas procesa blakusprodukts - organiski ezera nogulu­mi - sapropelis. Pievienotās organiskās sastāvdaļas nodrošina barības vielas auga attīstībai. Rezultāts ir videi drau­ dzīgs, «zero waste» un aprites eko­nomikas principos izstrādāts produkts. Tā kā materiāls ir biodegradējams, stādus iespējams pārstādīt augsnē, neizņemot no konteinera. Šādi kļūst iespējama dārz­ kopība, kas prasa mazāku uzturēšanu un resursus, turklāt, materiāla dabiskajām sastāvdaļām sadaloties augsnē, uzlabojas augsnes kvalitāte.

Komanda jau pierādījusi savu ideju, piedaloties un uzvarot EIT Food Innovation Prize Latvijas finālā. Komanda: Vaira Obuka - pētniece, zinātniskā doktora grāda pretendente Linda Zuze - LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes studente Kontakti: augam.te@gmail.com


Komanda «Correcty» «Correcty» ir Latvijas jaunuzņēmums, kas izstrādājis stāju koriģējošu t-kreklu. Ar īpašas atbalsta korekcijas shēmas pa­­­ līdzību, t-krekls trenē muguras muskuļu atmiņu. Šis apģērbs veidots, konsultējoties ar ortopēdiem un fizioterapeitiem. Arī šobrīd tirgū ir pieejami dažādi palīg­ līdzekļi stājas uzlabošanai, piemē­ram, korsetes, kompresijas veļa, stājas korektori, taču to lietošana ikdienā nav ērta. Tādēļ galvenais mērķis izstrādājot pro­­ duktu bijis izveidot ērti valkājamu stājas korektoru, kam nav nepieciešama papildus pielāgošana. «Correcty» komandai bijis svarīgi, lai krekls neberž, neveicina niezi, kā arī, lai tiktu izmantots maigs, kokvilnai līdzīgs materiāls. Liela nozīme bijusi, lai šo t-kreklu varētu pielāgot jebkuram stilam un tas uzlabotu kā stāju, tā pašapziņu. Šī iemesla dēļ korekciju nodrošinošā shēma kreklam iestrādāta

no iekšpuses un tikpat kā nav redzama. Krekls nav uzskatāms par ārstniecisku līdzekli, taču, kreklu valkājot ilgtermiņā, izstrādājas paradums muguru turēt pareizā pozā, nekaitējot sev. Šis krekls domāts cilvēkiem ar stājas problēmām, kas radušās, piemēram, no mazkustīga dzīvesveida un sēdoša darba birojā. Komanda: Natalija Jermolajeva – ieguvusi maģistra grādu politoloģijā, šobrīd studē RTU profesionālā bakalaura studiju pro­ grammā «Materiālu tehnoloģijas un dizains» Jekaterina Romanova – studē bakalaura studiju programma «Ekonomika» Kontakti: mājas lapa: www.correcty.eu e-pasts: info@correcty.eu


Katru gadu oktobrī Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti rīko studentu biznesa iespēju festivālu «ICEBREAKERS», iedrošinot jauniešus izzināt biznesa iespēju daudzveidību dažādās jomās, kā arī veicināt pasaules pieredzes un zināšanu iegūšanu.

«Icebreakers»

Programmas «Inovāciju granti studentiem» Demo diena nori­s i­n ājās RTU «Karjeras dienas» ietvaros. Programmas stendā bija iespējams apskatīt visu programmas aktivitāšu ietva­ros radītos prototipus, kā arī tika prezentēti aktivitātes «Produktu attīstības projekts» un komercializācijas apmācību zinātniekiem «Co.Lab» pirmās sezonas rezultāti.

«Demo» diena


«CrisisLAB» Piecu augstskolu organizēta triecienprogramma divu nedēļu garumā, kurā studentu komanda atbild uz dažādām Latvijas organizāciju iesniegtām problēmsituācijām. 25 izaicinājumi: no IZM, VARAM, NBS, LMT, TET un citiem 25 komandas: studenti no 16 augstskolām un 25 nozarēm, 287 reģistrēti dalībnieki Slack platformā, 240 pieteikumu no vairāk nekā 25 dažādām jomām 20 mentori 4 uzvarētāji: Labākais inženiertehniskais risinājums (RTU) - Drošības aproce pandēmijas laikā (iesniedzējs - NBS); Risinājums ar lielāko ietekmi uz krīzes pārvarēšanu (LU) - Pacientu pārvietošanas kameras (iesniedzējs LMT); Risinājums ar augstāko komercializācijas un ieviešanas potenciālu - skolotāju izglītošana digitālo rīku pielie­tošanā (iesniedzējs - IZM); Risinājums ar lielāko ietekmi uz sabiedrību un tās grupām (LJA) - Videi draudzīgi un sanitārajām normām atbilstoši iepakojumi


Sadarbības partneri:

Programmu koordinatori Creative Tuesdays: Matijs Babris, matijs3@gmail.com Produktu attīstības projekts: Elīna Miķelsone, elina.mikelsone@rtu.lv Demola Latvija: Līga Jupatova, liga.jupatova@rtu.lv Vertikāli integrēts projekts: Brigita Daļecka, brigita.dalecka_1@rtu.lv Co.Lab: Artis Cicens, artis.cicens@rtu.lv IdeaLAB: Līga Jupatova, liga.jupatova@rtu.lv Universitāšu inkubators: Elīna Miķelsone, elina.mikelsone@rtu.lv; Kristiāns Karlsons, kristians.karlsons@gmail.com; Justs Dimants, justs.dimants@lu.lv

ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 “RTU inovāciju granti studentiem”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.