__MAIN_TEXT__

Page 40

Tożsamość zakopana pod cienką warstwą ziemi – rozmowa z Mateuszem Palką

Na wystawie projektu Obsesja, zrealizowanej w 2015

Przypomina mi się taka anegdota, to zaczęło się od wieży

roku we wrocławskiej galerii Entropia, można było

Eiffla. Ktoś zapytał, jaki jest najpiękniejszy widok na

zobaczyć liczne czarno-białe fotografie, których

Paryż i usłyszał, że z wieży Eiffla, bo po prostu stamtąd

cechą wspólną był mniej lub bardziej widoczny w tle

jej nie widać. Później ludzie tak samo mówili o Pałacu

Sky Tower – jedyny wrocławski wieżowiec będący

Kultury i teraz tak samo się śmieją ze Sky Tower. Czemu

jednocześnie najwyższym budynkiem w Polsce. Dla

to jest ważne? Chodziło o to, żeby nie przegapić tego

zwiedzających wystawę stało się jasne, że w historycz-

przełomowego dla Wrocławia momentu. Uważam, że

nej stolicy Śląska stanął budynek widoczny z niemal

to pierwsza od bardzo wielu lat tak poważna zmiana

każdego miejsca w mieście.

w mieście, która generuje nowe centrum, nowy punkt

Pochodzący z Wrocławia Mateusz Palka stworzył

orientacyjny. Ciekawe jest też, że wieżowiec stanął na

pierwszy tak głośny projekt fotograficzny poświęcony

miejscu poprzedniego najwyższego budynku we Wrocła-

współczesnemu wizerunkowi tej metropolii. Dwa inne

wiu, więc dokonana została taka podmiana: teren został

jego projekty: Negocjacje i Otwarte także stawiają trudne

wykupiony i został postawiony jeszcze wyższy budynek.

pytania o społeczno-kulturową przestrzeń tego miasta.

To jest dla mnie trochę taka gra o tron.

Schrony, resztki niemieckich napisów, areszt, zamknięta

Czy z każdej strony? Nie było takiego zamierzenia, żeby

fabryka – to wszystko, niczym puzzle, składa się w pewną

dokumentować to aż tak metodycznie, jak na przykład

złożoną opowieść o Wrocławiu. Opowieść pełną znaków

Kossakowski (Eustachy Kossakowski, autor serii 6 metrów

zapytania.

od Paryża – przyp. aut.). To, co było dla mnie ważne, to przede wszystkim pokazanie tych ujęć w jak najbogatszej

40

Dlaczego uważasz, że ważne jest, aby sfotografować ze

formie, to znaczy żeby na zdjęciach była zarówno stara,

wszystkich stron najwyższy budynek we Wrocławiu?

jak i nowa zabudowa, która też jest fascynująca. Pano-

Sztuka | Reflektor 1/2015

Profile for Rozświetlamy Kulturę

Reflektor 1/2015 MODY  

Niezależne czasopismo rodem z Katowic!

Reflektor 1/2015 MODY  

Niezależne czasopismo rodem z Katowic!

Advertisement