Page 1

ТЕМАТСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ 1.Тематска целина 8-април 2.Наставен предмет:македонски јазик 3.Одделение на изучување:шесто

Ред. Структура на бр. тематската целина 8.1 Јазик-Синтакса а)Главни членови на реченицата; б)Глагол во лична глаголска форма; в)Реченичен член предмет; г)Второстепен реченичен членатрибут; д)Вежби за реченични членови; г)Контролна задача од синтакса. Литература 8.2 а)Мит; б)Легенди и преданија.

8.3

8.4

Број на часови обработка на Друг вид нова активност содржина

вкупно

3

3

6

2

2

4

2

2

4

/

1

1

Изразување и творење а)Опис на предмет; б)Опис на пејзаж. Лектира ,,Големи и мали“Бошко Смаќоски


8.5

Медиумска култура Образовни и забавни радио и ТВ емисии

/

1

1

16 часа Распоред на наставните содржини во временска рамка: 1.Главни реченични членови; 2.Мит; 3.Прераскажување и анализа на митови;

Прва седмица од април

4.Глагол во лична глаголска форма во функција на прирок; 5.Легенди и преданија; 6.Прераскажување и анализа на легенди и преданија;

Втора седмица од април

7.Реченичен член -предмет; 8.Опис на предмет;

9.Вежби за опис на предмет; 10.Второстепен реченичен член-атрибут ;

Трета седмица од април

11Опис на природна појава и пејзаж; 12.Образовни и забавни радио и ТВ емисии;

13. Писмена вежба на тема :Пејзаж-опис; 14. Вежби за реченични членови; 15.Контролна задача од синтакса ; 16. Лектира:,,Големи и мали“-Бошко Смаќоски.

Развојно процесно планирање Јазик,Синтакса,8.1

Четврта седмица од април


Цели

Наставна содржина

Активности

Средства и услови Форми и методи Оценување

-Да ги именува и препознава главните реченични членови; -Да ги разликува главните реченични членови; -да го разликува глаголот во лична глаголска форма како главен оформувач на реченицата во функција на прирок; - да ги препознава,посочува и правилно применува предметот и атрибутот ; -да примени стекнати знаења во вежби и контролна. 1.Главни реченични членови; 2.Глагол во лична глаголска форма во функција на прирок; 3.Реченичен член -предмет; 4.Второстепен реченичен член-атрибут; 5.вежби за реченични членови; 6.Контролна задача од синтакса. -Разговор со учениците за учени содржини(синтакса-поим,реченица и главни членови на реченицата); -Наставникот изготвува вежби за повторување на учени содржини -главни реченични членови); -цртање шеми за повторување и проширување на знаењата за подмет и прирок; -наставникот подготвува наставни листови за повторување учени содржини( со помош на ИТ); -учениците разгледуваат примери и учествуваат во донесување заклучоци за глаголот во функција на прирок; -заклучоци од објаснувањата-заклучок според вежбите; -вежби низ разговор,пишување,анализа на реченици и текстови,објаснување,заклучоци; -примена на знаењата(индивидуално)-презентирање на вежбите. -се подготвуваат табели со вежби(по можност со ИТ) за глагол во лична глаголска форма; -наставникот дава објаснување и за предмет и атрибут-на сличен начин ,со вежби,табели; -по пат на разни игри ,наставникот прави овие содржини да бидат поинтересни и прифатливи за учениците; -дел од содржините се објавуваат на блогот:www.rozemak-rozemak.blogspot.com -учениците активно учествуваат во секој сегмент од часот,решавајќи ги вежбите и соработувајќи; -подобрите ученици им помагаат на послабите работејќи во парови; -наставникот,следи,забележува,вреднува ,оценува-вежби за проверка; -наставникот подготвува вежби за реченични членови со цел оценување на учениците; -во заклучокот на овие содржини,учениците се упатуваат и поттикнуваат на правилна употреба на реченичните членови при пишувањето и усното изразување(описи-поврзување на содржините). Стандардно опремена училница,учебник,шеми,табели.табла,креда,креди во боја,тетратки,илустрации,ИКТ,се` што ќе произлезе од самата тековна работа. Индивидуална,групна,фронтална,парови;разговор,текстметод,објаснување,илустративно-демонстративен метод(др. методи кои ќе произлезат во текот на работата) Преку активностите:шеми,табели,УПИ,ППИ(контролна задача),аналитички лист,лист за следење,лист за проверка.


Вреднување,измени и дополнување на планирањето _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Литература,8.2 Цели

Наставна содржина

Активности

-да определува наратор(прво и трето лице); -да интерпретира и анализира текст; -да дискутира за поимот наратор како форма на раскажување; -да примени знаење за наратор во вежби од различен тип; -да умее да пронаоѓа објаснување на непознати и архаични зборови; -да знае да пронајде извори на знаења за да се подготви за час(библиотека,речник,зборници,збирки со народни творби,интернет и сл.) . Форми на раскажување 1.Мит; 2.Прераскажување и анализа на митови; 3.Легенди и преданија; 4.Прераскажување напрочитани легенди и преданија. -Наставникот поставува прашања со цел потсетување и утврдување на содржини за поделба на литература според создавачот(народна и уметничка),се фокусира на народната проза; -Наставникот смислува активности за полесно совладување на содржините; -Сликовито со нарација и уредување на училницата во стара трошна куќичка се почнува приказната -митот за Прометеј -Се чита и разработува митот за Прометеј; -Наставникот подготвува прашања, шеми,дава домашни задачи-поделба во групи со задолженија , како помош при изведување на заклучоците; -Наставникот помага при изборот на митовите,совети за пронаоѓање извори за истражување на митови во ,а учениците самостојно ги прераскажуваат и анализираат митовите; -Учениците самостојно откриваат разлики меѓу легенди и преданија читајќи ги и анализирајќи ги текстовите од учебникот; -По текстовите с изработува план-учениците активно учествуваат во секој сегмент од часот; -Ги дели во групи со цел утврдување и примена на знаењето за легенди и преданија (стр.57 од учебникот); -Часовите ќе бидат интерактивен со максимално учество на учениците,(снимен со видео камера- по можност),примена ИТ,изработка плакат и се` друго што ќе произлезе во тековното работење; -Наставникот посочува средства и начини за подготовка на часот(ги дели во групи,им помага во пронаоѓање извори за работа); -Пронаоѓа можност за употреба на дигиталните содржини за Мит; -Посебно се нагласува литературното изразување,убавите и стилски


Средства и услови Форми и методи Оценување

реченици,правописот и правоговорот; -Се водат дискусии по презентацијата на задачите,а потоа се оценува и вреднува. Училница.табла,креда,учебник,шеми,друга дополнителна литература корисна за изучување на содржините ИТ,видео камера,хамер сл. Фронтална ,индивидуална,групна,парови; разговор,текстметод,објаснување,илустративно-демонстративен метод Преку активностите и вежбите:УПИ,ППИ,самооценување,листа за проверкаи др.ПЕПстандарди

Вреднување,измени,дополнување на планирањето _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Изразување и творење,8.3 Цели

Наставна содржина

-да умее усно иписмено да опишува со стилски збогатени реченици; -да примени знаења од литература и јазик во творење -опис; -да знае да истакне свој став,свои размислувања за одредени прашања ,да разграничува позитивно од негативно; 1.Опис на предмет; 2.Вежби за опис на предмет; 3.Опис на природна појава и пејзаж; 4.Писмена вежба на тема:Опис на пејзаж. -Наставникот подготвува Impress презентација за опишување; -Се проследува презентацијата и се дискутира по содржините претставени со неа; -Се чита текстот од учебникот за опис на предмет и се дискутира по него; -на часот се презентира видео од претходната година во кое е обработена оваа содржина; -Се дискутира по него и се прави подготовка за вежби за опис на предмет за следниот час; -На часот за вежби за опишува предмет-омилен:учениците носат од дома предмет ,се твори ,а може и да се илустрира или се опишува предмет со помош ИТ користејќи ги програмите Writer и Draw; -се документира часот,а и најдобрите творби се објавуваат на : www.rozemak.ucoz.com; -се читаат текстовите во учебникот од М.Бабовиќ и Р.Ролан ,се дискутира,се откриваат описите на природна појава и пејзаж; -се гледаат видео часовите од претходната година со овие содржини; -на дополнителна или додатна настава учениците одат на набљудување со цел


Средства и услови Форми и методи Оценување

подготовка за часот кога писмено ќе опишуваат пејзаж; -писмено с изразуваат,стилски со убави реченици; -најдобрите состави се објавуваат на ѕидниот весник и веб страната; Училница,учебник,табла,креда,тетратки,набљудување на пејзаж, видео камера,ИКТ. Фронтална, индивидуална;разговор,текст-метод,пишување,илустративнодемонстративен метод Преку активностите и вежбите: ППИ ,УПИ,следење со белешки од страна на наставникот и др.ПЕП стандарди.

Вреднување,измени,дополнување на планирањето

Лектира,8.4 Цели

Наставна содржина Активности

Средства и услови

-Да умее самостојно да го доживува делото; -да се изразува усно и писмено со сопствени зборови,граматички точно ,со јасни и убави реченици; -да умее усно и писмено да анализира лик,да одговара прашања; -да се оспособува аргументирано да дискутира со стилски збогатени реченици. 1.Лектира:,,Големи и мали“-Бошко Смаќоски

-Наставникот претходно дава за задача да се прочита делото и кратко писмено обработи делото во тетратка за лектира; -Наставникот дава упатство за изработка на лектирата; -Учениците самостојно ја читаат и дома,го прераскажуваат (може и преку прашања дадени од наставникот); -Наставникот поттикнува со прашања на дискусија и обработка на содржината на делото; - Наставникот прави споредба со други дела со слична содржина; -учениците читаат свои обработки; -Наставникот внимателно ја следи презентацијата на учениците,а потоа се дискутира и вреднува(наставникот и учениците); -Наставникот јавно коментира и оценува ,а води и свои белешки во кои ги следи учениците; -посебно се нагласува начинот на прераскажување-редослед на настаните,јасноста,граматичката точност; -Се работи во групи, се анализираат ликовите,сопствена замисла-се издвојуваат нивните особини се опишува надворешниот изглед ,се следат нивните постапки; - се изработува макета-живеалиште ,двете згради на која се претставуваат настани од делото,ликови,илустрации(се довршува на додатен час); -Најдобрите изработки се изложуваат во кабинетот по македонски јазик; -Часот може да се сними со видео камера(видео час); Училница,табла,креда,упатства за изработка на лектирата претходно дадени,прашања за содржината на делото,тетратки за лектира,Лектирата,хамер или листови поголем формат,,фломастери и сл.


Форми и методи Оценување

Фронтална,индивидуална,групна;разговор,текст метод,илустративно-демонстративен метод,пишување,објаснување Преку активностите и вежбите:УПИ,самооценување,дискусија,белешки за следење на учениците,скала на проценка ,листа за проверка-презентацијата .

Медиумска култура,8.5 Цели

Наставна содржина Активности

Средства и услови Форми и методи Оценување

-Да се повтори и прошири знаењето за филм; -да знае забавни и образовни радио и ТВ емисии; -да ги согледаат елементите за забавните и образовните емисии на радио и ТВ; -да разликува забавни и образовни емисии; -да се изразува усно и писмено со сопствени зборови,граматички точно ,со јасни и убави реченици; -да се оспособува аргументирано да дискутира со стилски збогатени реченици. 1.Образовни и забавни радио и ТВ емисии.

-Наставникот претходно дава задача да се повторат учените содржини за филм; -Поставува прашања и подготвува вежби за повторување на содржините за филм -Наставникот дава насоки за обработка на оваа содржина; -Пронаоѓа и презентира некоја ТВ емисија преку Интернет,ДВД или претходно најавен на ТВ; -Учениците внимателно ги следат објаснувањето на наставникот и активно учествуваат во дефинирањето на разликите на забавни и образовни емисии и радио и ТВ (може и преку прашања дадени од наставникот); -учениците прават план-табела за разликите; -ги дели во групи и прават(замислуваат)радио или ТВ емисија од образовен или забавен карактер; -презентираат-кратко во контекст со времето на траењето на часот; -Наставникот јавно коментира и оценува ,а води и свои белешки во кои ги следи учениците; Училница,табла,креда,листови,радио,Интернет,ДВД,ТВ ,Прирачник за филм и др. Фронтална,индивидуална,групна;разговор,текст метод,илустративно-демонстративен метод,пишување,објаснување Преку активностите и вежбите:УПИ,самооценување,дискусија,белешки за следење на учениците ,листа за проверка-презентацијата .

Интеграција(поврзување) на часовите: - Час 1,4,7,9,10,13,14,15: Синтакса,Реченични членови - Час 2,3,5,6: Народна проза - Ча с 12: Медиумска култура-Образовни и забавни радио и ТВ емисии - Час 8,9,10,11,13:Изразување и творење:Опис на предмет,природна појава и пејзаж


-

Час 16:Лектира,,Големи и мали“-Бошко Смаќоски

Очекувани резултати по осмата тематска целина - Знае учени содржини од синтакса-реченични членови; -знае главни членови на реченица(помет и прирок); - разликува глагол во лично глаголска форма во функција на прирок; -умее правилно да определува предмет; -знае атрибути го употребува во писмено изразување; -ги открива особеностите на митот; -интерпретира мит ,легенда и предание; -знае и разликува образовни и забавни радио и ТВ емисии; -самостојно твори опишувајќи предмет и пејзаж; -работи тимски и изработува ѕиден плакат;

-учествува во снимање видео час; -применува стекнато знаење во вежби; -следи и анализира снимени видео часови.

Tematsko procesno za sesto-april  
Tematsko procesno za sesto-april  

Se raboti lektirata,,Golemi i mali"-B.Smakoski

Advertisement