Page 1

ОЦЕНУВАЊЕ НА СОДРЖИНА ЗА ПОДЕЛБА НА ИМЕНКИ 1.Подвлечи ги именките: куче,Селма,купувам,снег,среќа,три,во ,Томе,многу,око,јас (Самооценување-Семафор:учениците истакнуваат картончиња во зелена,жолта или црвена боја)

2.Пополни ја шемата: Видови именки 5поени/ сопствени С О П С Т В Е Н И Е

конкретни

материјални

3.Какви се именките според видот: Аминачешмажелбажитонаселениешеќерзлато7поени/ Забелешка:За секој точен одговор се добива по еден поен.Поените се собираат и се оценува.Вкупно се освојуваат 12 поени.Не се одземаат поени за ракописот. Наставник:Роза Китрозоска


Ocenuvanje na sodrzina za podelba na imenki  

Korisni vezbi za podelba na imenki.

Advertisement