Page 1

Контролна задача по македонски јазик за 6(шесто)одделение Тема:Белези на авторската и народната поезија;Варијанти на старословенскиот јазик;Македонска варијанта;Македонски народни говори

Ученик________________________________ I Белези на авторска и народна поезија 1.Дополни го одговорот! Поезијата според создавачот е поделена на ___________и _____________ . 2.Заокружи ја буквата пред точниот одговор! Каква е следната песна според создавачот? Болен Дојчин ...Двори мете лична Анѓелина, двори мете,ситни солзи рони, ја догледа брат и Болен Дојчин: -Зошто,сестро,мила Анѓелино, двори метеш,ситни солзи рониш? а)народна песна б)уметничка песна 3.Одговори на празната линија! Кои се белезите на песната ,,Болен Дојчин“? _____________________________ ,___________________________ _____________________________, ___________________________ 4.Со стрелки поврзи ги белезите со соодветната песна! анонимен автор непроменлива содржина се создава писмено колективна творба променлива содржина се создава усно индивидуална творба авторот е познат

2/

1/

4/

народна песна

уметничка песна 8/ Вкупно:15/

II Варијанти на старословенскиот јазик;Македонска варијанта 1.Дополни! Најстар литературен јазик на Словените е_______________________. 2.Како се вика првата словенска азбука и колку букви имала ? ___________________________________________________________ 3.На празнaтa линија напиши кој ја создал кирилицата? ____________________________________ Одговори!Колку букви имала? ___________________________________________________________ 3.Набројте ги особеностите на македонската варијанта! ________________________,________________________________,

1/ 2/

1/ 1/


_________________________________________________________ .

3/

4.Во кои гласови преминал големиот ер? __________________________________________________________ .

2/ Вкупно:10/

III Македонски народни говори 1.Дополни! Говорот со кој се служат луѓето од едно подрачје се нарекува_______________________________. 2.Кои се двете македонски наречја? _____________________________,___________________________ . 3.Поврзи со стрелка!Дијалекти со наречје! велешки

1/ 2/

кумановски

западно наречје источно наречје струмички

охридски

4/

4.Трансформирај гo текстот од дијалект на литературен јазик! а)

Гускарот и ламјата Си биле тројца брајча и си тргнале по к’смет,по работа.Одет ,одет,наождет на едно место една ламја к’ј што си го работет лојзето.Брајчата појдвет к’де неја и е опитвет али е требет измечари,а таа им велит: -Ми требет,ами како,ми требет,ево лојзево да се работат требит. -Народна приказна ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 15/ б)За кое наречје станува збор во извадокот? ______________________________________________ 1/ в)За кој дијалект станува збор во извадокот? ______________________________________________ 1/ 5.Заокружи кои дијалекти ја даваат основата на литературниот македонски јазик? а)велешки,прилепски,битолски б)скопски,тетовски 1/ Вкупно:25/ Скала на поени: 0-15-недоволен (1) ;16-25-доволен(2); 26-35-добар (3) 36-45-многу добар(4) ; 46-50-одличен (5) Оценка:

Контролна задача по македонски јазик за 6  

3.Набројте ги особеностите на македонската варијанта! ________________________,________________________________, Контролна задача по македон...

Advertisement