Page 1

ИМЕНКИ-ГРАМАТИЧКИ КАТЕГОРИИ КАЈ ИМЕНКИТЕ(РОД И БРОЈ)-VI одд. 1.ЗСКН табела(знам,сакам да знам,како ќе научам,научив) Што знам? (за именки)

Што сакам да знам?

Како ќе научам?

Што научив?

2.МИСЛОВНА МАПА(за секој точен одговор по еден поен)

викање

суштеств а

предмети

Именките именуваат

појави

среќа

Мравка Снег Стол

називи на дејства апстрактни поими Вкупно:


РАБОТА ВО ГРУПИ ИСТРАЖУВАЊЕ:Природен и граматички род,завршетокот кај именките од трите рода) 1.Природен род(за секој точен одговор по еден поен) Машки род Женски род Среден род

маж

коњ кокошка

дете

мачка ждребе Вкупно:

2.Размислете и согледајте! Кои се завршоците кај именките од трите рода? Тој-машки род

Таа-женски род

Тоа-среден род

Хамза дедо Мате петел молив дожд глас Аднан

есен вест љубов клупа шума мисла цреша Селма

огледало бебе село јајце езеро врапче дрво девојче

Дополни: •

Именките од машки род најчесто завршуваат на ________________; Мал број именки од нив завршуваат на _________________. • Именките од женски род најчесто завршуваат на ________; Мал број од овие именки завршуваат на ____________________ .

Именките од среден род секогаш завршуваат на________ или на ______ .

Скала за проценка(заокружува наставникот) 1____________2_____________3______________4______________5


Наставно ливче за оценување на содржина Именки(род и број кај именките) 1.Подредете ги подвлечените именки според родот на кој му припаѓаат.(Внимавајте на именките кај кои има колебање на родот)-(за секој точен одговор по еден поен) • • • • •

Таа е личноста која преживеа тешко детство. Купи масло и брашно,но солта ја заборави. Во жарот на играта тој згреши. Ставија крупен песок во аквариумот со ситни риби. Немирното дете силно ја фрли топката.

Машки род

Женски род

Среден род

Вкупно: 2.Од именките во еднина напишете форми за множина: ЛистСкакулецЛебДедоРакаКралЗемјаУвоПетелНаставник:Роза Китрозоска

Вкупно:

Vezbi za imenki(6 0dd.)  

Kombinirani vezbi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you