Page 1

ЕСЕЈ НА ТЕМА:,,

ОЦЕНУВАЊЕ НА ВЕШТИНАТА ЗА ПИШУВАЊЕ • • • • • • • • • •

организација на трудот(вовед,главен дел,заклучок) јасност во презентирањето на идеите течност на идеите богатство на речникот почитување на правописни правила почитување на граматички правила примена на литературниот јазик убаво пишување(ракописот) соодветност на формата и стилот ...

ХОЛИСТИЧКА ЛИСТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЕСЕЈ 0 поени 1 поени 2 поени 3 поени 4 поени 5 поени

Текстот нема структура и има голем број правописни грешки, речникот е крајно сиромашен,а ракописот е неразбирлив,не го користиш литературниот јазик Текстот нема јасна структура и има повеќе правописни грешки,речникот е сиромашен ,а ракописот тешко разбирлив ,голем број јазични грешки(дијалектизми) Во текстот недостасува еден од структурните елементи,речникот е скромен и има повеќе правописни грешки,одделни букви нејасно ги пишуваш,мал број јазични грешки(дијалектизми) Текстот има вовед,главен дел и заклучок што не се јасно разграничени,речникот еразновиден,малку правописни грешки,внимаваш на литературниот јазик и ракописот е разбирлив Текстот е добро структуиран,со богат речник,со малку правописни грешки,литературниот јазик правилно го употребуваш,ракописот е разбирлив Текстот е добро структуиран ,со исклучително богат речник,без правописни грешки,правилно го употребуваш литературниот јазик,а ракописот е разбирлив.Формата соодвествува на стилот.

ЗАБЕЛЕШКА:КОГА СЕ РАБОТИ ЕСЕЈ НА ТЕМА ОД НАСТАВНАТА СОДРЖИНА(АНАЛИЗА НА ЛИК ОД ЛИТ.ДЕЛО,ПИСАТЕЛ ИЛИ ДЕЛО),ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ОЦЕНУВА И СОДРЖИНАТА ОД ПРЕДМЕТОТ. ПР.АНАЛИЗИРАЈ ГО ЛИКОТ НА ЧОРБАЏИ ТЕОДОС ОД ИСТОИМЕНАТА ДРАМА НАСТАВНИК:Роза Китрозоска

Rabotno livce za nastavnicite  

Moze da se iskoristi pri obrabotka na tekstovi,pismeni vezbi ,pismeni raboti...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you