Uitagenda maart 2018

Page 8

UITGELICHT

_LITERATUUR

LEKKER LEZEN IN DE NATUUR tekst Laura van Mourik illustraties Lobke van Aar

Het thema van de Boekenweek is ‘Natuur’. Daarom zocht Uitagenda de beste groene oases in de stad uit om lekker te lezen én vroegen we schrijvers naar hun boekentips.

8

---

AGENDA ROTTERDAM --- MAART 2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.