Uitagenda september 2017

Page 36

feest!

JOAQUIN (10) SCHAKER ‘Ik zat eerst op circus, maar ik wilde liever iets doen waarbij je minder hoeft te bewegen en meer moet nadenken. Ik vind bewegen wel leuk, maar ik ben klein voor mijn leeftijd – de kleinste van mijn klas – en met circus kon iedereen sneller ren­ nen en omhoogklimmen dan ik. En ik hou van nadenken. Daar­ om vind ik schaken ook zo leuk. Je moet een heleboel regels onthouden. Vergeet je ze, dan verlies je eerder. En je moet na­ tuurlijk geen foute zetten doen. Dan verlies je ook. Schaken gaat ook om voor­ uitdenken. Alvast de volgende stappen verzinnen, nieuwe oplossingen bedenken. Zonder vooruitdenken kun je niet win­ nen. Tenzij de vijand veel fouten maakt. Ik schaak minstens drie keer per week. En ik doe mee met toernooien. Als ik van iemand win, ben ik van binnen blij. Ik ga niet staan juichen, of zo. Van mijn vader win ik altijd, want be­ paalde zetten kent hij nog niet. Ik heb één schaakvriend, met hem speel ik altijd gelijkspel. Mijn andere vrienden schaken niet. Maar dat geeft niet. Met hen doe ik computerspelletjes, en Pokémon. En we voetballen. Weet je wat grappig is? Soms heb ik tijdens het schaken Feyenoordliedjes in mijn hoofd.’

36 ---

agenda rotterdam --- SEPTEMBER 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.