Page 1

Europass автобиография Лична информация Собствено име(на) / Фамилия(и) Адрес(и) Телефон(и) E-mail Националност Дата на раждане Пол

Росица Георгиева бул."България" 33, бл."Хан Аспарух",ет3.ап.8 5900 Левски, обл.Плевен (България) +359 650 86507

Мобилен

+359 896352019

rossi_georgieva@abv.bg българин 19/03/1961 Жена

Предпочитана длъжност / Начален педагог Сфера на работа Професионален опит Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес на работодателя Вид на дейността или сферата на работа

1984 → Начален учител, Главен учител Обучение на ученици от Начален етап инж.д-р Ал. Филипов,СОУ "Крум Попов" Иван Вазов №2, 5900 Левски (България) Образование

Образование и обучение Дати Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения

Име и вид на обучаващата или образователната организация Дати Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения

1982 - 1984 Полувисше образование, Свидетелство №3147/1984 г. Български език и литература, Математика Изобразително изкуство, Музика, Физическо възпитание и спорт. ИПДНУ "Лазар Станев" (педагогически институт) 5800 Плевен (България) 1989 - 1992 Висше образование, специалност Начална училищна педагогика, Рег.№17886/1992г. Български език и литература, математика Изобразително изкуство, Музика, Физическо възпитание и спорт.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВТУ "Св .СВ.Кирил и Методий" (университет) 5000 Велико Търново (България)

Страница 1 / 3 - Автобиография на Росица Георгиева

За повече информация http://europass.cedefop.europa.eu © Европейски Общности, 2003 20060628


Дати Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения Име и вид на обучаващата или образователната организация Дати Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения Име и вид на обучаващата или образователната организация

Дати Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения

Име и вид на обучаващата или образователната организация Дати Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения Име и вид на обучаващата или образователната организация

1996 - 1997 III професионално-квалификационна степен,Рег.№16462/1997г. Български език и литература ЦИУУ-Централен институт за усъвършенстване на учители (институт) 1000 София (България) 2003 - 2004 Професионална квалификация по английски език -II модул с право на допълване в начален етап, Рег.№223/2004г. Английски език Софийски университет "Св.Климент Охридски, Департамент заинформация и усъвършенстване на учители (университет) 1000 София (България) 2006 - 2006 Удостоверение за професоинална квалификация по Гражданско образование, Рег. №1026/2006г. Същност и ценности на ГО Права на човека и основи на демокрацията Глобални проблеми на съвременния свят Бургаски свободен университет (Център по хуманитарни науки) (университет) 8000 Бургас (България) 2008 - 2008 Професионална квалификация Учител по Английски език в Начален етап, Рег.№36450/2008 Съвременен чужд език Практико-приложни аспекти на ранното чуждоезиково обучение Педагогическа практика Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите - Варна (университет) 9700 Шумен (България)

Лични умения и компетенции Майчин (и) език (езици)

български

Чужд (и) език (езици)

Разбиране

Самооценка

Слушане

Европейско ниво (*)

английски руски

Социални умения и компетенции

B2

Говорене Четене

Участие в разговор

Писане

Самостоятелно устно изложение

Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно ниво на B2 ниво на B1 ниво на B1 ниво на B1 ниво на владеене владеене владеене владеене владеене

Свободно ниво Свободно ниво Свободно ниво Свободно ниво Свободно ниво C2 C1 C1 C1 на владеене на владеене на владеене на владеене на владеене (*) Единни европейски критерии за познания по езици C2

Работя добре в екип -Лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на гостуванията ми в чужбина;

Страница 2 / 3 - Автобиография на Росица Георгиева

За повече информация http://europass.cedefop.europa.eu © Европейски Общности, 2003 20060628


-Имам добри комуникационни умения, придобити в следствие на работата ми като учител

Организационни умения и компетенции

-Лидерски умения/ в момента съм Главен учител в училището/ -Организаторски качества, придобити при включването в Национални конференции /5 и 6 НК по Информационни технологии, организирана от Microsoft-България,2008-09г/, участия в семинари и работни срещи – Благоевград-2008г, Видин, София-2009г. -Участие в национален проект "Пътешествие из България"-2009г.

Компютърни умения и компетенции

Много добро владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™); използване на Интернет. Добри познания по графичен дизайн, обработка на снимки, създаване на клипчета и филми, придобити по време на on-lain курсове, организирани от teacher.bg , от работните срещи на Общност "Начално образование" и от занимания през свободното време. Разработка и поддържане на собствен сайт на класа, в който работя www.beesclass.webnode.com

Артистични умения и компетенции

Музикални и танцови Водя танцова група с деца от 7 до 11 годишна възраст към ЦРД и в училище-извънкласна дейност.

Допълнителна информация 1.Участие в конференции "Училището - желана територия за ученика", класиране на общинско и областно ниво -2007, 2009 г.

2.Участие в 5 и 6 Национална конференция по ИТ - София 2008, 2009г, организирана от Microsoft- България. 3.Участие в Национален проект "Пътешествие из България", 2009г, класиране на проекта на 1 и 2 място във Виена, 2009 г. и в Бразилия на Световен форум.

Приложения 1. Копие от Свидетелство за полувисше образование, Рег.№3147/1984г. 2. Копие от Диплома за висше образование, Рег. №17886/1992г. 3. Копие от Свидетелство за професионална квалификационна степен - III, Рег. №16462/1997г. 4. Копие от Удостоверение за професионална квалификация по английски език, Рег.№223/2004 г. 5. Копие от Удостоверение за професионална квалификация по Гражданско образование, Рег. №1026/2006 г. 6. Копие от Удостоверение за завършено обучение "Базови и специфични компютърни умения на начални учители", Рег. №15-940/2006г. 7. 5.Копие от Сертификат за завършен курс "Европейски практики в образованието",2007г. 8. Копие от Сертификат за завършен курс за създаване на електронно учебно съдържание. 9. Копие от Сертификат за завършено обучение към "Партньори в познанието" на Microsoft. 10. Копие от Сертификат за завършен курс "Работа в мултиетническа среда". 11. Копие от Свидетелство за професионална квалификация -Учител по Английски език в начален етап, Рег.№36450/2008г. 12. Копие от Сертификат за участието в проекта "Пътешествие из България".

Страница 3 / 3 - Автобиография на Росица Георгиева

За повече информация http://europass.cedefop.europa.eu © Европейски Общности, 2003 20060628

1234567  

qweqeqwerwrewdfeff

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you