Page 1

75 års jubilæum

1936 - 2011


2

RIF 1936 - 2011


75 år med Rørvig Idrætsforening

75 ÅRS JUBILÆUM

3


R.I.F.’s bestyrelse ved 25 års jubilæet Forrest fra venstre: Egon Jensen, Erik Henningsen, Henning Madsen, Poul “Jass” Nielsen, Otto Nielsen. Bagerst fra venstre: Hans Leth, Espe Jensen, Aage Jørgensen.

R.I.F.’s bestyrelse ved 50 års jubilæet Forrest fra venstre: Søren Wichmann, Lene Pedersen, Steffen Jensen. Bagerst fra venstre: Peter Ryberg Sørensen, Johannes Jørgensen, Svend Iversen, Aage Jørgensen.

4

RIF 1936 - 2011


Forord Som det tydeligt fremgår af dette 75 års jubilæumsskrift lever Rørvig Idrætsforening her efter 75 år fortsat på bedste vis, og dette på alle områder. Som tydeligt beskrevet inde i hæftet, er den altoverskyggende grund til foreningens fortsatte gode trivsel, den store frivillige indsats og det utrættelige engagement der dagligt præger Rørvig IF. Dette dels fra foreningens egne medlemmer men i den grad også fra resten af lokalbefolkningen, der til stadighed bakker op om den lokale idrætsforening. Set i lyset af ovenstående har Rørvig IF således et særdeles godt fundament at arbejde videre ud fra, dermed tegner fremtiden sig på alle måder lys for Rørvig Idrætsforening. Det er bestemt på sin plads i disse forord at fremhæve John Olsen, der udover sit hverv som revisor i foreningen og hans store arbejde som en af de tre drivende kræfter i RIF målklub har været tovholder i tilblivelsen af dette 75 års jubilæumsskrift, stor tak til John Olsen. Christian Jensen Formand - Rørvig Idrætsforening

R.I.F.’s bestyrelse ved 75 års jubilæet Forrest fra venstre: Susan Lundvig, Steen Ryberg, Pia Nielsen Bagerst fra venstre: Claus Pedersen, Lars Kristiansen, Christian Jensen, Michael Brochstedt, Leon Hansen. 75 ÅRS JUBILÆUM

5


6

RIF 1936 - 2011


RIF 1936 - 1986 Strejftog gennem de første 50 år Den 17. november 1936 stiftedes Rørvig Idrætsforening ved et møde på Rørvig Kro, og allerede det følgende forår spillede RIF sin første kamp – resultatet af kampen er ukendt. Erik Henningsen, som var bestyrer på Postfunktionærernes Kursuscenter – det nuværende Rørvig Center A/S, var den drivende kraft bag stiftelsen af RIF og blev foreningens første formand, en post han bestred frem til 1954. Efter formandsposten var Erik Henningsen klubbens revisor, og han blev i 1961 udnævnt til æresmedlem. Alle kampe blev spillet på Højsandet , og de første mange år foregik omklædningen enten i spillernes hjem eller i garagen på Postfunktionærernes Kursuscenter. Meget hurtigt blev RIF udover fodbold udvidet med en skytteafdeling og en badmintonafdeling. De første år blev badminton spillet i spisesalen i postfunktionærernes bygning, indtil man kunne flytte til Sognegården.

Fodbold 1936-1986 De første år var klubben tilmeldt Odsherred turneringen, som udover Rørvig omfattede Højby, Nykøbing og Vig. Herudover spilledes en række venskabskampe mod Hundested og Jægerspris samt en række mere showprægede kampe mod Landmandsbanken, ”Posten” og Varedirektoratet. I 1942 tilmeldte RIF et hold i B rækken samt et juniorhold til forårsturneringen, og herefter gik det støt fremad for klubben. 1948 blev en milepæl i RIF’s historie, idet man for første gang fik en træner, som havde bestået et trænerkursus på Gerlev Idrætshøjskole. Samme år gjorde førsteholdet en god figur i A rækken, som man var rykket op i året forinden. I 1949 fik RIF sit eget klubhus på Højsandet, så man ikke længere måtte ty til garagen hos Postfunktionærerne og i 1950 havde man 2 hold tilmeldt turneringen – nemlig et hold i A rækken, som klarede en 2. plads og et 3. juniorhold, der, som det omtales, ”klarede sig hæderligt”. Op i 1950’ne fik RIF vokseværk, hvor man i 1955 stillede med hold i både A og B-rækken samt med et 3. juniorhold, som blev nummer 2 i deres række. A holdet 75 ÅRS JUBILÆUM

7


vandt Odsherred pokalen – for anden gang og fik en 2. plads i turneringen. Året efter blev træningsbanen ved skolen – den nuværende friskole – taget i brug med en aflastning af banen på Højsandet som en konsekvens. 1964 blev et jubelår for klubben, da førsteholdet – som i jubilæumshæftet fra 1986 blev betegnet klubbens bedste hold til dato i – spillede RIF op i serie II og spillede sig frem til finalen om Sjællandsmesterskabet i serie III, en kamp man dog tabte 6-2 til AB. Året efter lykkedes det for første gang at stable et old boys hold på benene. 1. holdet endte i midten af serie II og drengeholdet blev kredsvindere. I 1967 tog man hul på planerne om at bygge et nyt klubhus på Højsandet, og et udvalg blev etableret med henblik på at udarbejde de tegninger, som senere lå til grund for tilladelser fra Danmarks Naturfredningsforening og ikke mindst kommunen, hvor man samtidig fik en bevilling på 7000 kr., og i 1969 stod klubhuset fikst og færdigt. Op gennem 1970’erne førte RIF’s førstehold noget af en elevatortilværelse mellem serie II og III. Ungdomsafdelingen havde en stabil størrelse med juniorhold, drengehold og miniputter tilmeldt turneringen. Klubhuset havde i 1975 fået en tiltrængt modernisering, i 1979 ydede kommunen et tilskud til en tilbygning og i 1980 fik man anlagt en terrasse foran huset. Til turneringen 1981 havde klubben tilmeldt et damejuniorhold til amtsturneringen, men man måtte i 1985 opgive at etablere en damefodboldafdeling. I oplægget til jubilæumsåret – 1986 - var ønskeseddelen til kommunen overdækning af terrassen samt nye borde og stole til klubhuset, men svaret fra kommunen var negativt. Jubilæumsåret var naturligvis et jubelår med en lang række arrangementer, som for ungdomsafdelingen bestod i deltagelse i ”Skaw-Cup” i Skagen og herudover på tværs af aldersgrænser, fastelavns tøndeslagning på Højsandet, sommershow, en jubilæumskamp mod Brøndby samt en indendørs turnering i Nordgårdshallen. Endelig blev afholdt en reception på Højsandet den 17. november samt en stor fest på Lyngkroen den 22. november.

8

RIF 1936 - 2011


Badminton I starten var der ikke den store udvikling i badmintonafdelingen, hvor man i flere år kun stillede med et senior- og et juniorhold. Op gennem 40’erne blev gjort flere forsøg på at få bygget en badmintonhal, men anstrengelserne var forgæves, således at man fortsat måtte ty til Sognegården. I 1958 kom der for alvor gang i badmintonspillet, hvor en venskabskamp blev spillet mod et blandet KB-hold. Begyndelsen af 1960 var badmintonafdelingens storhedstid med Sjællandsmesterskab i mixed double ved Lissi og Egon Jensen samt i herredouble ved Finn Sommer Madsen og Aage Jørgensen og i 1963 rykkede afdelingens førstehold op i serie 4. Fra at have stillet med 3 hold i turneringen i 1964 stagnerede badmintonafdelingen op gennem 1960’erne og 1. holdet sluttede næstsidst i 1970. Så fulgte et par stabile år frem til, at afdelingen nærmest blev at betragte som en motionsafdeling i 1976, angiveligt fordi man var blevet ”lænset” for unge spillere.

75 ÅRS JUBILÆUM

9


Skydning Skydning forgik på en 15 meter bane først på Rørvig Kro og senere på ”Den Runde”. I 1946 enedes RIF, 9. skyttekreds i Nykøbing og Marineforeningen om at købe 6 tdr. land ved Skredbjerg, hvor der blev etableret en skydebane. RIF ville indestå for en tredjedel af købesummen, under forudsætning af, at den ikke oversteg 2500 kr. pr. td. land. I 1939 vedtog bestyrelsen at give en præmie til den skytte, som på 300 skud havde opnået det højeste gennemsnitlige pointtal.Ved samme lejlighed blev vedtaget, at der højst måtte afgives 50 skud pr. aften. Uden det fremgår af protokollen må formodes, at det gjaldt for den enkelte skytte!! I 1948 blev der i tilknytning til skydebanen ved Skredbjerg opført et hus. I forbindelse med etablering af fodboldbanen ved Sognegården i 1958 blev skydebanen flyttet nogle meter til den nuværende placering. Resultatmæssigt hentede afdelingen op gennem 1950’erne en række præmier hjem til klubben, og man havde en god og stabil medlemskreds af gode skytter. 15 meter skydningen blev i 1959 overført fra Rørvig Kro til Sognegården. Da afdelingen førte et noget isoleret liv i forhold til RIF’s øvrige afdelinger, talte man i 1964 om at etablere en selvstændig skytteforening, uden at dette blev en realitet det år. Afdelingen var i nedgang i en sådan grad, at man begyndte at sælge ud af boet, f.eks. blev 2 geværer solgt til Odden Skytteforening i 1970. Det resulterede i afdelingens nedlæggelse i 1970 og skydehuset blev solgt til jagtforeningen.

10

RIF 1936 - 2011


Håndbold og Gymnastik Det fremgår ikke af protokollerne, hvornår man har etableret en håndboldafdeling, men det har formentlig fundet sted i sidste halvdel af 1960’erne. Men det fremgår, at afdelingen i 70’erne oplevede en støt og rolig fremgang, og voksede sig så stor, at generalforsamlingen i 1976 vedtog at udmelde afdelingen af RIF for at etablere en egentlig håndboldklub, som under navnet Isøre Håndboldklub så dagens lys året efter. Da RIF blev etableret fandtes i Rørvig en gymnastik forening, men noget gik tilsyneladende gruelig galt mellem de to foreningers bestyrelser, således at begge foreninger fortsatte. I 1945 prøvede man atter at slå foreningerne sammen, men igen måtte man opgive forsøget. Derfor har gymnastik aldrig rigtig figureret under RIF, udover at man i nogle år efter opløsningen af gymnastikforeningen i 1968, havde motionsgymnastik på programmet.

75 ÅRS JUBILÆUM

11


RIF 1986-2011 Fodbold Ved en beskrivelse af fodboldafdelingens udvikling gennem de seneste 25 år, vil det være formålstjenligt at beskrive senior- og ungdomsafdelingen i separate afsnit, da der er tale om en stor ændring af udviklingen i de 2 afdelinger, hvor især ungdomsafdelingen er vokset kraftigt.

Seniorafdelingen I 1986 bestod seniorafdelingen af 2 seniorhold, hvor 1. holdet lå i Serie IV, samt et Old-Boys hold. Op gennem 90’erne var udviklingen nogenlunde konstant d.v.s. med 2 seniorhold, 1 Old-Boys hold samt – som noget nyt – 1 veteranhold. I sidste halvdel af årtiet havde man i 2 år tilmeldt 3 seniorhold, men 3. holdet opgives, da man for at kunne stille hold måtte trække på Old-Boys spillerne. I 1996 blev oprettet en damesenior afdeling med stor succes, idet man hurtig fik 17 medlemmer, som stillede hold til såvel 11 som 7 ”mands” bold i efteråret.

12

RIF 1936 - 2011


Resultatmæssigt har der i hele perioden ikke været de store udsving, idet førsteholdet har pendlet lidt mellem Serie IV og V, samt andetholdet mellem V og VI. Old-Boys og Veteranerne har til gengæld holdt fanen højt med mange fine resultater i diverse sommer- og vinterturneringer. 2004 stillede RIF med 2 seniorhold, 1 Old-Boys samt 2 veteranhold i aldergrupperne +45 og +50. I jubilæumsåret har RIF 1 seniorhold samt 2 Old-Boys og 2 veteranhold, som nu hedder +50 samt +55. Denne udvikling illustrerer godt de forudsætninger man har som fodboldklub i et mindre bysamfund, hvor de unge efter afsluttet skolegang i 9. klasse søger udenbys i forbindelse med deres videre uddannelse. Det positive er, at mange vender tilbage til klubben som Old-Boys og veteraner, hvilket illustreres af, at ud af et medlemstal på 75 seniorer, er de 64 Old-Boys og veteraner, hvortil kan lægges, at klubben også har 24 Old-Girls medlemmer. For en klub som RIF er det af uvurderlig betydning at kunne trække på de ældre medlemmers indsats, ved de mange arrangementer, der holdes i årets løb. 75 ÅRS JUBILÆUM

13


Som eksempel kan nævnes, at veteranerne de senere år har arrangeret ”børnenes legedag”, hvor alle klubbens ungdomsspillere er inviteret. Hele boldbanen på Højsandet er den dag omdannet til en stor legeplads, hvor børnene cirkulerer mellem de forskellige aktiviteter og har en herlig dag. Mange andre arrangementer kunne nævnes, men ”børnenes legedag” er blot nævnt som eksempel på, hvilken betydning det har for en klub som RIF, at den klubånd man får indpodet gennem sin opvækst som ungdomsspiller – fortsat bevares i voksenlivet.

Ungdomsafdelingen Ungdomsafdelingen har gennemgået en rivende udvikling de seneste 25 år, hvor man fra med besvær at have kunnet mønstre 2 – 3 hold, nu i jubilæumsåret kan stille med 9 hold, hvoraf de 3 yngste årgange (under 9 år) alle består af mix-hold d.v.s. blandede pige og drengehold. Holdene i grupperne over 9 år består af 3 pige og 3 drengehold, en udvikling der – mere end mange ord – beskriver, hvorledes det er lykkedes RIF at vise, at fodbold er en sportsgren for begge køn. Dette afspejles klart i udviklingen i medlemstallet, der fra at have ligget på omkring 50 – 60 i 1980’erne, har foretaget et kvantespring frem til 2011, hvor medlemstallet er på 169 nogenlunde ligelig fordelt mellem piger og drenge.

14

RIF 1936 - 2011


Som en væsentlig baggrund for denne udvikling ligger, at bestyrelsen i 1995 vedtog at oprette et ungdomsudvalg samt øremærke målklubbens årlige bidrag til afdelingen. Endvidere bliver en stor del overskuddene fra den årlige landliggerkamp overført til klubbens ungdomsarbejde. Det er derfor muligt at holde et lavt kontingent og samtidig afholde en lang række aktiviteter, hvor tilskuddene fra klubben muliggør en lav egenbetaling for de deltagende børn og unge. I slutningen af 90’erne begyndte klubben at deltage i en træningsturnering på Lalandia, hvor mellem 20 og 25 ungdomsspillere samt 5 til 8 trænere og forældre deltog. De sidste 4 år har klubben skiftet Lalandia turneringen ud med deltagelse i ThorCup, som afholdes i Thyregod ved Vejle. Hvert år i januar måned har RIF deltaget med 50-60 spillere samt 15-20 trænere og forældre, og det er en fornøjelse at modtage en flok trætte, men glade spillere, trænere og forældre ved hjemkomsten søndag, efter en weekend hvor sammenholdet på tværs af alder og køn er blevet styrket. En anden tradition er blevet deltagelse i Sommerland Sjælland Cup, hvor RIF har deltaget siden 2005. 75 ÅRS JUBILÆUM

15


DBU har en række aktiviteter rettet mod de mindre fodboldklubber for lokalt at skabe interesse for sporten, og RIF har gjort god nytte heraf. Der har bl.a. været afholdt en ARLA dag i 2005 og i 2010 havde klubben besøg af DBU’s Pige-Raketten. Begge disse arrangementer har haft deltagelse af ca. 30 unge, som har haft en dag, hvor de har kunnet prøve en række færdigheder af på forskellige baner opstillet på Højsandet. Denne udvikling af ungdomsafdelingen havde ikke været mulig, hvis ikke en lang række af klubbens egne seniorer havde stillet sig til rådighed som trænere. Med i satsningen på ungdomsafdelingen har også indgået kurser for trænerne samt nogle år weekend arrangementer, hvor man har kunnet samstemme retningslinierne for træningen i de forskellige aldersgrupper. I jubilæumsåret fungerer 12 af klubbens seniorer som ungdomstrænere. I 2011 er blevet oprettet et Ungdomsråd, bestående af repræsentanter fra de ældste ungdomsårgange, en bestyrelsesrepræsentant samt en koordinator. Formålet er at skabe et trygt, positivt og ansvarligt miljø for ungdommen i RIF dels for at fastholde medlemmerne i klubben og dels fortælle jævnaldrende, hvor godt det er at være medlem i RIF. Med den store medlemskreds i ungdomsafdelingen samt det målrettede arbejde der udføres fra bestyrelsens side, er der al mulig grund til at se lyst på fremtiden for RIF.

16

RIF 1936 - 2011


Badminton I 1986 kunne badmintonafdelingen mønstre 3 seniorhold, 1 veteranhold og 1 juniorhold, og der var tale om en afdeling med et stort medlemstal og et højt aktivitetsniveau. I 1. halvdel af 1990’erne fastholdt afdelingen sin styrke, idet seniorholdet i 1995 rykkede op i Serie 3, veteranholdet vandt Odsherred turneringen, og man kunne samme år stille med et 4 mands herrehold samt junior-, puslinge- og mini/mikrohold. Som en konsekvens af, at Rørvig ikke stillede med hold i nogle af de turneringer, der blev spillet i regi af Sjællands og Dansk Badminton Forbund, udmeldte klubben sig i 1996 af forbundene, for i stedet udelukkende at deltage i de i Odsherred afholdte turneringer. I stedet har afdelingen deltaget med hold i amtsturneringen under DGI samt Odsherreds Motionsring med gode resultater kulminerende i 2005 med en sølv- og en bronzemedalje ved DGI’s landsmesterskaber i Hedensted. 2005 markerede også et vendepunkt i afdelingen, da man for første gang ikke kunne afholde klubmesterskaber for seniorerne på grund af for få tilmeldinger. Samtidig oplevede man et stærkt fald i antal ungdomsspillere fra 25 til 12. Afdelingens sociale liv har – udover klubmesterskaberne – været centreret om arrangement af udflugter for ungdomsspillerne samt en juleturnering for såvel seniorer som ungdomsspillere. Status for badmintonafdelingen her i jubilæumsåret er, at man har et medlemstal på 75, men at badmintonafdelingen er karakteriseret ved at have udviklet sig til at være motions- og hobbypræget uden deltagelse i turneringsbold samt ved, at der ikke findes en ungdomsafdeling. Denne udvikling kan man begræde, men man kan også vende det positivt ved at konstatere, at 75 medlemmer gennem badminton får god motion ved samtidig at dyrke en hobby. Det bør dog overvejes, om ikke man skal arbejde for igen at få startet en ungdomsafdeling, hvis der er interesse herfor – en forudsætning for dette er først og fremmest, at der blandt afdelingens seniorspillere kan findes medlemmer, som vil påtage sig hvervet som trænere. 75 ÅRS JUBILÆUM

17


Stavgang og helårsbadning

Stavgang startede på forsøgsbasis i 2002 uden en formel forankring til RIF, men man kom godt fra start og fik hurtigt uddannet de 2 initiativtagere til instruktører. Fra start var der omkring 30 stavgængere, og i 2004 tilkaldtes en professionel instruktør, som gav hele holdet en indføring stavgangs teknikken. Først ved RIF’S generalforsamling i 2005 blev stavgang formelt optaget som en del af klubben, som derved fik tilført 33 medlemmer, der aldersmæssigt spændte fra 55 til 85 år. De første år trænede man hver onsdag aften, men senere blev også mandag formiddag taget i anvendelse. I dag er onsdagsholdet nedlagt, da det viste sig vanskeligt at opnå tilstrækkelig tilslutning om aftenen. I jubilæumsåret er 53 stavgængere tilmeldt klubben, og 5 af medlemmerne har taget instruktør uddannelse, således at der ikke er behov for at trække på instruktører udenfor klubben. Til hver gang træning planlægger instruktørerne dagens rute, og der lægges vægt på, at man kommer rundt i alle hjørnerne af Rørvig og

18

RIF 1936 - 2011


Nakke området, og mange af medlemmerne giver udtryk for, at de kommer steder, de ikke før har set. I sæsonens løb arrangeres sammen med stavgængerne i Hundested et fælles arrangement med besøg hos hinanden, hvor værtsklubben arrangerer en gåtur i deres område med efterfølgende frokost. Ved afslutning af sæsonen afholdes en godt besøgt afslutningsfest i klubhuset på Højsandet, hvor stemningen klart viser, at medlemmerne socialt har et godt sammenhold. Stavgængerne er hurtigt blevet integreret i RIF’s liv, hvor de stiller med frivillige til mange af klubbens arrangementer bl.a. til landliggerkampen, og det er 5 stavgængere, som tager sig af bemandingen af kiosken i klubhuset.

Helårsbadning I jubilæumsåret har 35 helårsbadere meldt sig ind i RIF. Arrangementer i form af nytårsdukkert og fuldmånebadning afholdes løbende med efterfølgende hyggeligt og socialt samvær. Baggrunden for indmeldelsen i RIF er, at helårsbaderne som medlemmer kan trække på klubben som forhandlingspartner i forhold til kommunen vedrørende forholdene på havnen, hvor ønsket er at skabe bedre rammer i form af nyt og større omklædningsrum samt ny badebro med trappe etc. Endelig giver medlemskabet adgang til afholdelse af arrangementer i klubhuset på Højsandet.

75 ÅRS JUBILÆUM

19


Landliggerkamp Landliggerkampe har under en eller anden form eksisteret i stort set hele klubbens liv. I 1930’erne var det kampe mod Varedirektoratet, fodboldklubben Posten fra København samt Landmandsbanken. Frem til 1960’erne var der tale om et meget varieret billede, hvor man nogle år spillede kampe mod bl.a. den svenske venskabsklub Tomelilla, og andre år fik man de egentlige landliggere til at stille hold til kampe mod de lokale erhvervsdrivende. En drivende kraft bag landliggerkampene var i mange år Gunnar NU Hansen, som i 1960’erne dels var kommentator til kampene, og som i kraft af sit store netværk fik kendte personer til at deltage. Således kan nævnes, at Dirch Passer i nogle år deltog, hvilket absolut ikke har været kedeligt. I 1970’erne var landliggerkampene blevet til noget man holdt fast i, uden at der blev gjort noget større væsen ud af dem – en erkendelse man nåede frem til omkring 1980, hvor man arrangerede kampe mellem RIF’s Old -Boys og det siddende byråd. Igen med begrænset succes med kun nogle få hundrede tilskuere.

20

RIF 1936 - 2011


Vendepunktet kom i 1989, hvor Michael Meyerheim gik ind i arbejdet med at skaffe kendte personer fra såvel fodboldens som mediernes verden til at deltage på landliggerholdet. Siden da har tilskuerinteressen været stor med tilskuertal varierende fra 1500 til 3500. Størst i 2005 hvor Michael Laudrup deltog. Jørgen og Per Plambech – far og søn – har været tovholdere ved siden af Michael Meyerheim og stået for alt det praktiske, når Meyerheim har skaffet kontakten til ”de kendte”, hvor vi blandt andet har set en lang række af vore Europamestre fra 1992, Laudrup brødrene, vor landstræner Morten Olsen samt en lang række kendte fra TV-personligheder. De senere år har Meyerheim trappet noget ned på sin medvirken, og Stig Tøfting er trådt til som den kontaktperson, der sammen med Jørgen og Per Plambech sørger for attraktive navne til landliggerholdet. I kraft af den stigende tilskuerinteresse for kampene har arbejde med alle aktiviteterne de senere år været placeret i et udvalg, som med reference til bestyrelsen står for alt det praktiske herunder ikke mindst fordeling af opgaverne til de mange frivillige hjælpere, der hvert år stiller sig til rådighed. Landliggerkampene har hvert år kunnet notere et pænt overskud, som er øremærket til arbejdet med den store og stadig voksende ungdomsafdeling, hvilket muliggør, at man kan yde store tilskud til afdelingens deltagelse i arrangementer rundt omkring i landet samt holde et lavt kontingentniveau.

Firmafodbold Siden begyndelsen af 1990’erne har der hvert år i weekenden efter torsdagens landliggerkamp været afholdt firma fodboldturnering, hvor 16 lokale virksomheder stiller op. Der er tale 7-mandshold dog med den modifikation, at man altid skal have 2 damer på banen, samt at mål scoret af den kvindelige deltager tæller dobbelt. Turneringen afvikles med 4 puljer a 4 hold, og puljevinderne 75 ÅRS JUBILÆUM

21


går videre til semifinalerne og stævnet afsluttes med en finale mellem vinderne af semifinalerne. Der er stor prestige i at vinde turneringen, da man herved har håneretten indtil næste års turnering løber af stablen. I lighed med landliggerkampen bidrager også firmaturneringen positivt til klubbens økonomi.

Jazzaften Sidste skud på rækken af arrangementer i forbindelse med landliggerkampen er et jazzarrangement, som afholdes fredag aften mellem landliggerkampen og firmaturneringen. Arrangementet blev første gang afholdt 2009, og ideen opstod, fordi man til bespisning af de deltagende hold hvert år lejer et festtelt, som stod ubenyttet hen fredag aften. Det har vist sig, at kombinationen ”Happy Jazz” og god mad har været attraktiv, da der hvert år har været fuldt hus (telt) med ca. 270 betalende gæster og igen et pænt bidrag til klubbens ungdomsafdeling.

22

RIF 1936 - 2011


Frivillig indsats Hjælpere landliggerkamp Arrangementerne i forbindelse med landliggerkamp, firmaturnering og jazzaften ville ikke kunne lade sig gennemføre uden en stor indsats af frivillige hjælpere, og på det punkt er RIF meget privilegeret. Frivillige hjælpere spændende over 3 generationer stiller sig hvert år til rådighed, når de bliver anmodet om en hjælpende hånd. Som eksempel kan nævnes, at der til landliggerkampen i 2011 var i alt 73 frivillige, som varetog alle mulige opgaver spændende fra salg af øl og vand, grilning og salg af pølser, indgangskontrol, oprydning m.m. Fredagens og lørdagens arrangementer blev også varetaget af et stort hold frivillige hjælpere.

Måleraflæsning Siden 1999 har RIF stået for aflæsning af vandmålerne i sommerhusområderne. Dette finder sted en lørdag i oktober, hvor 40 frivillige trodser blæst og regn og aflæser forbruget i de ca. 1800 sommerhuse, der er tilsluttet Rørvig Vandværk. Opgaven varer hele dagen, og man har den glæde, at nogle af klubbens sponsorer stiller frokost til rådighed for deltagerne. Inden aftalen blev indgået med Vandværket, havde RIF – ligeledes med frivillig indsats – i en årrække uddelt telefonbøger for det hedengangne KTAS, samt slæbt juletræer på Nordgården ved Nakke Nord.

Kiosk på Højsandet Bemanding af kiosken i klubhuset har gennem en del år været et problem for klubben, da ønsket er, at man altid har åbent, når der er aktiviteter på fodboldbanen. De seneste år er dette blevet løst ved, at 5 af klubbens stavgængere har tilbudt at stå for pasningen, ved at etablere en turnusordning som medfører, at der altid er bemanding i kiosken, når der spilles kampe på banen. 75 ÅRS JUBILÆUM

23


Ordningen medfører mange anerkendende bemærkninger fra de klubber, som kommer som udehold, da de stort set alle ikke selv har tilsvarende ordninger på deres hjemmebane.

Øvrig frivillig indsats Det vil række for vidt at nævne alle de områder, hvor klubben trækker på frivillig indsats fra såvel medlemmer som ikke medlemmer, men transport til udekampe for ungdomsspillere varetages ofte af forældre efter aftale med holdenes trænere. Afholdelse af klubbens årsafslutning er lagt i hænderne på udvalg, hvor indgår deltagere, som ikke er i bestyrelsen.

Man kan afslutningsvis konstatere, at man i mange klubber beklager sig over, at det kun er Tordenskjolds soldater, der yder en indsats, når der kaldes. For RIF er der snarere tale om Tordenskjolds hær.

24

RIF 1936 - 2011


Målklub I 1981 tog Walther Bjørkmann initiativ til etablering af en målklub, hvor formålet var at tilvejebringe midler til støtte for RIF. Ideen stammede fra Walthers klub Hellas i Valby. Som medlem af klubben betalte man 1 krone for hvert mål Rørvigs førstehold scorede. De fremskaffede midler gik ubeskåret til RIF, dels som et tilskud til klubbens daglige drift og dels til at dække trænerens kørselsomkostninger. Målklubben havde 50 til 60 medlemmer, og allerede første år var der tale om et betragteligt beløb, da førsteholdet scorede 104 mål – en målscore, som samtidig medførte oprykning til Serie III. I midten af 1980’erne rejste Børkmann fra byen, og målklubben ophørte med at eksistere. Denne tilstand varede frem til 1996, hvor Egon Jensen tog ideen op igen. Den nye målklub var fra starten lagt anderledes an end den tidligere. Inflationen havde medført, at bidraget - udover et halvårligt kontingent – var på 3 kroner per mål. De indkomne midler blev besluttet fordelt efter en fordelingsnøgle lydende på, at 25% gik til RIF, 25% til fest for medlemmerne og sidste 50% til præmier og administration. Sigtet med målklubben var og er fortsat at yde økonomisk støtte til RIF, men herudover at knytte medlemmerne til klubben gennem afholdelse af 2 årlige frokoster, hvortil målklubben yder tilskud, og hvor medlemmerne samtidig deltager i lodtrækning om gavekort til de lokale forretninger. I 2010 mente Egon Jensen, at det var tid til at give arbejdet videre, og 3 af klubbens medlemmer overtog styringen af målklubben. Status her i RIF’s jubilæumsår er, at målklubben har 150 medlemmer, samt at der til de 2 årlige frokoster møder 60-65 deltagere op, som alle har en fornøjelig eftermiddag – en eftermiddag, som ikke bliver mindre fornøjelig for dem, der vinder et gavekort. At Egon Jensen så rigtigt, da han mente målklubben skulle genstartes illustreres vel bedst af, at RIF gennem årene har modtaget ca. 125-130.000 kroner fra målklubben, penge som er øremærkede til RIF’s ungdomsarbejde. 75 ÅRS JUBILÆUM

25


Klubbens sociale liv Klubbens sociale liv er meget centreret omkring klubhuset på Højsandet. Klubhuset er gennem alle årene blevet renoveret og udbygget ved hjælp af en stor og frivillig indsats fra medlemmernes side. Siden 50 års jubilæet er der blevet bygget et halvtag over terrassen, toiletter og omklædningsrum er blevet renoveret, varmt vand installeret og opholdsrummet er blevet ombygget med etablering af nyt køkken. Som den udfarende kraft i alt dette, er klubben stor tak skyldig til Steen Ryberg, som har lagt og stadig lægger et stort arbejde i, at klubhuset til stadighed udgør en god ramme for de mange aktiviteter såvel uden- som indendørs på Højsandet. Udover vedligeholdelse af klubhuset indkaldes hvert år til en arbejdsdag, hvor 2025 af medlemmerne møder op for at vedligeholde de ydre anlæg ved f.eks. beskæring af beplantningen langs fodboldbanen, oprydning i og omkring klubhuset, foretage nødvendige mindre reparationer, samt hvad der i øvrigt er af opgaver, der trænger til at blive løst.

26

RIF 1936 - 2011


Opkridtning af banen og vedligeholdelse af udstyr som f.eks oppumpning af fodboldene er opgaver, som varetages nogle udvalgte klubmedlemmer, således at trænerne for de forskellige hold ved, at når der skal spilles kamp, er de ydre forhold i orden. I årets løb afholdes grillaftener på Højsandet - ofte i forbindelse med sæsonafslutning for mange af klubbens hold, det er også her klubbens årlige generalforsamling finder sted, og klubhuset danner også rammen for mange af klubmedlemmernes private mærkedage, da det for en beskeden leje kan lånes under devisen ”Frihed under ansvar”. At tage på Højsandet en aften i fodboldsæsonen er en oplevelse i sig selv, hvor der ud over de deltagende hold også er et liv udenfor banen. Uanset hvilken aldersgruppe der udfolder aktiviteterne på fodboldbanen, er der altid tilskuere repræsenterende alle aldersgrupper fra spædbørn til pensionister, flere generationer af medlemskredsen til stede. Det er den opbakning og den stemning, der gør RIF til noget helt specielt. 75 ÅRS JUBILÆUM

27


Sponsorer RIF har gennem hele sin levetid været kendetegnet ved at have en stor og trofast kreds af sponsorer repræsenterende de lokale handels- og håndværksvirksomheder, men også virksomheder fra det øvrige erhvervsliv i Odsherred har bidraget. I jubilæumsåret har 20 sponsorer tegnet sig for bandereklamer på Højsandet, hvortil kommer, at 2 til 6 hold hvert år får nye spilledragter med påtrykt logo. På trods af finanskrisen blev der i 2010 indbetalt ca. 100.000 kr. fra sponsorerne. Det har blandt andet muliggjort anskaffelse af træningssæt til ungdomsspillerne, tøj til ungdomstrænerne samt nye jakker til seniorholdlederne og kioskpasserne, alt sammen med til at signalere en klub, som har styr på tingene. I 2011 er et samarbejde i gang med i alt 38 virksomheder, der har valgt at støtte foreningen. Ved siden af de faste sponsorater indgås i forbindelse med landliggerkampen en række aftaler med virksomheder om støtte til bl.a. publikumspræmier og trøjer til de frivillige hjælpere. For en klub af RIF’s størrelse er det selvsagt af stor betydning med den store lokale opbakning, dels fordi den muliggør fastholdelse af et lavt kontingent og dels som udtryk for en anerkendelse af det arbejde, der udføres i klubben først og fremmest for ungdomsafdelingens medlemmer.

28

RIF 1936 - 2011


RIF’s rolle i lokalsamfundet Ved en vurdering af foreningens rolle i lokalsamfundet vil det være rimeligt at tage udgangspunkt i antal medlemmer i forhold til antal fastboende Rørvig borgere. Klubben har i jubilæumsåret 439 medlemmer, hvilket set i relation til befolkningstallet, som ifølge Danmarks Statistik er 1056, giver en dækningsprocent på 43%. Når dertil lægges, at ca. 100 af målklubbens 150 medlemmer ikke er medlemmer af RIF, giver det en samlet lokal opbakning bag klubben på mere end 50%. Dermed ikke sagt, at over halvdelen af Rørvigs borgere er involveret enten som direkte medlem eller indirekte via målklubben, da der naturligvis er medlemmer af RIF, som bor udenfor Rørvig, men det man kan tillade sig at konstatere er, at der er tale om en klub i et mindre bysamfund i et hjørne af Danmark, som gennem 75 år har bevist, at man med stor lokal opbakning og seriøst ungdomsarbejde kan skabe et godt og aktivt miljø for sine medlemmer. Et nøgleord bag klubbens succes er kontinuitet, hvilket kan illustreres ved at nævne klubbens 5 æresmedlemmer Egon Jensen, Aage Jørgensen, Jørgen Plambech, Jens E. Jensen og Peter Ryberg, som alle har været medlem fra barnsben. Alle 5 har indtaget poster i bestyrelsen, samt fungeret som trænere eller holdledere og deres børn- og børnebørn er i dag medlemmer af klubben. Rørvigs indbyggere er stolte over, at man har lykkedes med at skabe en forening, som på trods af alle odds har formået ikke alene at overleve i 75 år, men til stadighed at udvikle sig og tage nye aktiviteter op samt bevare traditioner, der går tilbage til klubbens start. Mest markant er den årlige landliggerkamp, som er en af de helt store dage i Rørvig, hvor op til 3500 tilskuere har sat sit præg på byen både før og efter kampen, hvor også de lokale handlende nyder godt af de mange gæster. For børnene arrangeres hvert år tøndeslagning fastelavns søndag, hvor mellem 50 og 60 børn iført fantasifulde kostumer deltager i kampen om at blive kattekonge og kattedronning. Alle børn – medlemmer og ikke medlemmer – kan deltage, samt indtage boller og sodavand når tønderne har måttet give op. Uanset vejret er der højt humør hos børnene samt de mange forældre og bedsteforældre, som overværer arrangementet.

75 ÅRS JUBILÆUM

29


Nu hvor klubben tager hul på de næste 25 år, er der grund til at se med stor fortrøstning på fremtiden, da klubben har • et stort medlemstal • en god økonomi baseret på sponsorer, landliggerkamp, måleraflæsning og målklub • lave kontingentsatser • stor opbakning fra frivillige hjælpere ved klubbens arrangementer • en bestyrelse, som udover at bygge videre på traditionerne, også er åben for nye muligheder Der er således god grund til den 17. november 2011 med stor optimisme at holde åbent hus på Højsandet for at fejre de første 75 år. Internt vil der den 19. november blive holdt en kombineret års- og fødselsdagsfest, hvor medlemmer i alle aldre vil sørge for endnu en god og festlig aften helt i RIF’s ånd.

30

RIF 1936 - 2011


Formænd – RIF 75 år Erik Henningsen Erik Jørgensen Henry Jakobsen Egon Jensen Holger Pedersen Erik Kyed Larsen Jørgen Plambech Aage Jørgensen Bjarne Boye Jensen Svend Iversen Johannes Jørgensen Børge Andersen Per Plambech Peter Ryberg Dennis Aagesen Leif Petersen Søren Larsen Peter Ryberg Claus Helms Søren Nordahl Christian F. Jensen

75 ÅRS JUBILÆUM

1936-1954 1954-1956 1956-1960 1960-1967 1967-1976 1976-1978 1979 1979-1981 1981-1983 1983-1986 1987-1988 1989-1992 1993 1994 1995-1997 1998-2001 2002-2003 2004-2006 2007-2008 2008 2009-

31


Æresmedlemmer

1936 Erik Henningsen

1882 Egon Jensen

1996 Aage Jørgensen

1996 Jørgen Plambech

2009 Jens Jensen

2009 Peter Ryberg

Udgivet med støtte fra Rørvig Handels- og Håndværkerforening

RIF 75 års jubilæumsskrift  

Dette er Rørvig 75 års Idrætsforeningsjubillæumsskrift

RIF 75 års jubilæumsskrift  

Dette er Rørvig 75 års Idrætsforeningsjubillæumsskrift

Advertisement