Likovna MMA

Page 1

10. 3. 2022 Dr. Vesna Huzjan in Siniša Borovničanin

18:00 – 18:05

Uvod

18:05 – 18:20:

razliko med duševnim svetom otroka in odraslega

18:20 – 18:35:

kako lahko otroški likovni izdelek medsebojno približa oba svetova

18:35 – 19:00:

primer psihoanalitične interpretacije otroške risbe


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.