Jaarverslag Waterlandse Uitdaging 2017

Page 1

UITDAGING

WATERLANDSE

- BETROKKENHEID MAAKT WATERLAND ZOVEEL MOOIER -

KIJK OP 2017

155

........... MATCHES ........... ........... ....... ma

atscha pp waarde elijke v € 80.00 an 0,-


Inhoud Voorwoord Maatschappelijk betrokken ondernemen Quotes Ars Musica BOP BeursVloer

155 MATCHES

........................................

maatschappelijke waarde van â‚Ź 80.000,-

Organogram Matches Uitgelicht Operationele Team Matches Quotes Selectie gerealiseerde matches Ambitie 2018

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

COLOFON Redactie Agnes Bak

2

Ondersteuning redactie Carolien Spitteler - de Wildt Els Broers Patricia Buis

Fotografie Els Broers Marco van Ammers Studio Arnold van der Zee Alex Settels

Grafisch ontwerp en drukwerk Rodi Media


“The proof of the p­ udding is in the eating“ Vanaf het eerste gesprek met Agnes Bak (september 2015) ben ik enthousiast over de Waterlandse Uitdaging. Het idee om vanuit een netwerk met bedrijven, concrete vragen van verenigingen en stichtingen uit Groot Waterland te realiseren door het inzetten van kennis, materialen en/of menskracht spreekt mij nog steeds aan. En gelukkig ben ik niet de enige! In 2017 zijn maar liefst ruim 150 geslaagde matches gerealiseerd (2016: 63) met een totale maatschappelijke waarde van ca. € 80.000. In dit jaarverslag wordt uitgebreid stilgestaan bij diverse bijzondere matches, maar voorop staat dat in 2017 dus ruim 150 keer een lokaal bedrijf zich - via de Waterlandse Uitdaging(!) - heeft ingezet voor het invullen van een wens van een lokale maatschappelijke organisatie. Dit zegt veel over de betrokkenheid van deze bedrijven en over de relevantie van de Waterlandse Uitdaging als platform voor het verzamelen en “richten” van de vele vragen en wensen. De Waterlandse Uitdaging is de lokale spin-off van de Nederlandse Uitdaging; gesteund door het Oranjefonds en reeds meerdere keren bezocht door Koningin Maxima en Koning Willem-Alexander. De lokale invulling is grotendeels vrij en het is daarom niet verbazingwekkend dat de BOP-Beursvloer (als opvolger van het alom bekende BOP-diner) een prominente rol speelt als evenement waarbij in 2017 zeer veel succesvolle matches zijn gemaakt. Ook de gemeentes uit Groot Waterland zien steeds vaker de toegevoegde waarde van de Waterlandse Uitdaging als partner. Een partner die wel de taal van de bedrijven spreekt en die beter invulling kan geven aan initiatieven gericht op bijvoorbeeld (sollicitatie)trainingen aan werkzoekenden, stages voor mensen met een ­afstand tot de arbeidsmarkt, begeleiding van minderjarige

Bestuur Waterlandse Uitdaging

v­ luchtelingen en de ondersteuning van ouderen. Stuk voor stuk actuele vraagstukken die worden beetgepakt. Nu eens niet ­vanwege een nieuwe wet vanuit het Rijk, maar vrijwillig, opbouwend, in dialoog en in samen-werking. Hiermee is het nut en de relevantie van de Waterlandse Uitdaging wel bewezen, maar we staan pas aan het begin! Als we als bedrijven en gemeentes vaker de handen ineenslaan en als we als bedrijven ons netwerk verder kunnen uitbouwen en aanspreken, dan kunnen we onze impact substantieel vergroten en nog meer maatschappelijke organisaties ondersteunen. Dit alles met het doel om de leefbaarheid van Groot Waterland te borgen en te verstevigen. Kortom, u zult begrijpen dat ik er trots op ben dat ik de afgelopen twee jaar in het bestuur een rol heb kunnen vervullen. Vanuit deze rol wil ik u (nogmaals) uitdagen mee te doen aan dit mooie en impactvolle initiatief. Wat levert het u als ondernemer op? Een goed gevoel, publiciteit, een tegenprestatie van een maatschappelijke organisatie en natuurlijk een praktische ­invulling van uw sociale en maatschappelijke doelstellingen. Bent u een ondernemer die kennis, materialen en menskracht wil delen met uw omgeving, bel of mail dan met Agnes Bak, ­manager van de Waterlandse Uitdaging: 06-236 03 900 of agnes@waterlandseuitdaging.nl. Ted van ‘t Hek, secretaris Waterlandse Uitdaging

Ondernemerschap Wat voor mij altijd een gouden regel is als het gaat om ondernemerschap is de 37-jaar oude omschrijving van hoogleraar Howard Stevenson van de Harvard Business School. Een school waar ze tot doel hebben managers op te leiden. Hij omschrijft ondernemerschap als volgt: ‘ondernemerschap is het benutten van een kans zonder je om middelen te bekommeren die je nog niet hebt.’ De uitdaging voor ondernemers is nadenken over hoe om te gaan met het inpassen van maatschappelijke waarden. Met andere woorden, waar geld verdienen vroeger de hoofdzaak was, komt steeds meer de focus te liggen op hoe je als ondernemer maatschappelijk verantwoorde keuzes maakt. Het is tegenwoordig voor de gemeente Edam-Volendam bij iedere aanbesteding juist die maatschappelijke meerwaarde die van een leverancier verwacht wordt. Welke kansen benut je als

ondernemer, hoe pas je de gemeentelijke kernwaarden toe (vertrouwen, verbinden, leiderschap, wendbaar) en hoe pak je in relatie tot die kernwaarden je maatschappelijke verantwoordelijkheid? Je kunt stellen dat als je dat niet kunt benoemen het bijna onmogelijk is om nog opdrachten binnen te halen. Het is immers de keten van geschakelde verantwoordelijkheden die heden ten dage tot goed ondernemerschap leidt. De Waterlandse Uitdaging heeft in haar missie het volgende ­omschreven: ‘We stimuleren bedrijven om maatschappelijk ­betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen’. De Stichting geeft hiermee het goede voorbeeld als het gaat om het bundelen van maatschappelijke bouwstenen die grote en kleine ondernemers kunnen gebruiken voor het opbouwen van een maatschappelijk betrokken onderneming. Een onderneming waarin het maatschappelijk ondernemerschap voorop staat in plaats van managen ervan. Ik wens de Waterlandse Uitdaging succes bij de uitvoer van haar missie! Hans Schütt, wethouder gemeente Edam-Volendam

3


Maatschappelijk betrokken ondernemen in Waterland De Waterlandse Uitdaging brengt bedrijfsleven en

Uitdaging. Voor deze bedrijven wordt een passende

maatschappelijke organisaties samen, met als doel

vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. Door het

om uiteenlopende vraagstukken op te lossen.

vormen van matches komt er meer van de grond en kunnen maatschappelijke organisaties nog beter en

Elk verzoek om hulp of ondersteuning vanuit

met meer plezier hun werk doen.

maatschappelijke organisaties wordt bekeken. Daaruit volgt de uitdaging om bedrijven te vinden die

De formule geeft ieder bedrijf de kans om heel specifiek

daadwerkelijk wat met die vraag kunnen en willen doen.

en naar eigen vermogen mee te doen aan maatschap-

Het draait daarbij allemaal om maatschappelijk

pelijk betrokken ondernemen. Het grote voordeel van de

betrokken ondernemen.

Waterlandse Uitdaging is dat bedrijven veel makkelijker ‘ja’ kunnen zeggen, omdat de vraag die zij voorgelegd

De Waterlandse Uitdaging is in dat opzicht simpelweg

krijgen - door andere mensen uit het bedrijfsleven

een bemiddelingsbureau tussen vragen vanuit het

- echt bij ze past.

maatschappelijk veld omtrent materialen (spullen), middelen (media) en menskracht (kennis, kunde) en

Stichtingen en verenigingen verrichten veel goed werk.

aanbod bij bedrijven. Verzoeken van maatschappelijke

Je eigen broek ophouden en het zelf ‘rooien’, is een

organisaties om één van deze drie m’s worden

prachtig uitgangspunt. Maar soms kun je je leven

voorgelegd aan een groep van ondernemers, de

makkelijker maken en een extra steuntje krijgen.

zogenoemde matchgroep. Deze groep komt vier keer

Dankzij de samenwerking tussen bedrijven en de

per jaar bij elkaar en bepaalt welke verzoeken worden

maatschappelijke organisaties die de matchgroep tot

geaccepteerd en welke bedrijven hiervoor worden

stand brengt, worden mensen echt geholpen. Zo maken

benaderd.

we met elkaar de wereld in Waterland weer een beetje mooier!

Andersom kan natuurlijk ook. Bedrijven die hun

4

maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen

De Waterlandse Uitdaging gaat vol enthousiasme door

vormgeven, wenden zich nu al tot de Waterlandse

om ook in 2018 weer mooie matches te realiseren!


We worden mogelijk gemaakt door de gemeenschap

In de Waterlandse Uitdaging zien we een goede opzet om bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact te brengen. Toen we werden benaderd om ook hieraan deel te nemen hebben we dan ook niet lang getwijfeld. Onze insteek op sociaal gebied is dat we vinden dat we als bedrijf ‘mogelijk worden gemaakt’ door de gemeenschap, dus hoor je wat terug te doen voor de gemeenschap. Door een specifieke hulpvraag die juist anders is dan die om geld, maak je de match tussen bedrijf en organisatie eenvoudiger. Je weet wat er wordt gevraagd en de hulp vragende partij weet dat degene die matcht zich ook wil verbinden aan die vraag.

Zo hebben we afgelopen jaar het schooltje van Dik Trom in Etersheim ondersteund, alsmede de kanovereniging in Edam. Beide hadden een vraag die zich toespitste op ons vakgebied en waar we een verbondenheid mee voelden. Dan is de match gauw gemaakt!

Quotes Ondernemers

Gideon Roos en Cor Roos, founder Leguit en Roos

Jouw bijdrage is van onschatbare waarde

De Waterlandse Uitdaging bestaat alweer twee jaar! In twee jaar tijd hebben wij zoveel bereikt, waarbij ik mijn eigen bijdrage soms als een klein zetje in de juiste richting zie. Maar niets is minder waar, met dat ene zetje kunnen wij bergen werk verzetten. Vanuit mijn netwerk in Purmerend probeer ik mede ondernemers te enthousiasmeren om vanuit hun eigen kennis- of vakgebied een bijdrage te leveren aan de Waterlandse Uitdaging. Enthousiasme daar draait het bij mij dan ook grotendeels om. Iemand kunnen inspireren, maar vooral meenemen in het lot van een ander. Het voelt niet als bedelen, het voelt alsof je telkens zegt: ”Ben jij bereid om hier samen met mij je schouders onder te zetten, jouw bijdrage hierin is van onschatbare waarde.” Daarnaast vind ik dat wij in een tijd leven waarin het maatschappelijk ondernemen veelal als marketingtool wordt gebruikt maar niet in daden wordt omgezet. Hierin gelden wij als buffer, want uiteraard kijken wij ook

kritisch naar de aanvragen. Stichtingen worden door ons tot denken aangezet; probeer creatief om te gaan met je aanvraag, heb je alles geprobeerd binnen je eigen netwerk? Zo nee, dan gaan wij je helpen om noodzaak om te zetten in daden. En zo snijdt het mes dan aan twee kanten, voor de stichting is het probleemoplossend en de ondernemer of het bedrijf heeft de daad bij het woord gevoegd. Mijn motivatie hierin, ik vind het gewoonweg fantastisch om hierin een brug te kunnen slaan. Het verbreedt uiteraard ook mijn netwerk, daarnaast krijg ik energie en inspiratie om binnen bij eigen organisatie slagvaardig te werk te gaan. Ik geloof dat ik mijzelf inmiddels een oude rot mag noemen binnen onze organisatie, ik noem mijzelf het liefst de spin in het web! Annet Rijser, matchgroeplid Directeur, mede eigenaar Rijser Studio Print Druk

Maatschappelijke betrokkenheid is ons met de paplepel ingegoten

“We zullen ons nadrukkelijker dan ooit inzetten op lokale identiteit. We schromen niet om te investeren en daarom gaan we in Noord-Holland nog meer mediapartnerschappen aan; partnerschappen met lokale maatschappelijke organisaties en evenementen. Dit om onze lezers nog meer relevante en ook unieke content aan te bieden. Daarmee gaan we door op de weg die we al lang bewandelen en erg belangrijk vinden, namelijk bedrijven en mensen met elkaar verbinden. Een treffend podium om dit te realiseren is de BOP-Beursvloer. Hier ontmoeten en helpen lokale bedrijven en maatschappelijk betrokken organisaties elkaar. De ‘matches’ die

daar plaatsvinden zijn ten eerste volstrekt uniek maar zeggen daarnaast alles over de bereidwilligheid om elkaar te (onder) steunen. Dergelijke initiatieven maken wij graag zichtbaar en dat is ook de voornaamste reden dat we ons als partner aan de Waterlandse Uitdaging hebben verbonden. Op die manier zitten wij als mediabedrijf in de haarvaten van de samenleving. Rodi Media als schakel tussen bedrijven en hun SROI-doelen (Social Return On Investment), de Waterlandse Uitdaging en onze lezers in deze regio. Matthijs Malipaard, mediapartner Rodi Media

Wie goed doet, goed ontmoet

Het helpen van mensen: spontaan hulp aanbieden of zomaar iets aardig voor iemand doen, helpt niet alleen de ander maar geeft jou ook een goed gevoel. Als Abma Schreurs Advocaten Notarissen zijn wij betrokken bij de rechtswinkel. Wij ondersteunen verschillende studenten, die op vrijwilligersbasis, particulieren juridisch adviseren. Nadat ik een keer naar één van de bijeenkomsten ging vond ik dat het tijd was dat ik ook een steentje ging bijdragen aan de maatschappij. Nadat ik over de Waterlandse Uitdaging las, voornamelijk dat de missie is maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren, wilde ik betrokken raken om

een bijdrage te leveren aan het ondersteunen van maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisa­ties krijgen het steeds moeilijker. Door de samen­werking tussen de oude rotten en de jonge honden zijn wij in staat om maatschappelijke organisaties te helpen c.q. te versterken. Een concreet voor­beeld daarvan is de BeursVloer! Passievolle onder­nemers die zich inzetten om maatschappelijke organisaties te versterken. Ik kijk in ieder geval uit naar de volgende matches! Sara Karem, matchgroeplid Abma Schreurs Advocaten en Notarissen

5


Een mooie kerst voor iedereen! Mooie muziek en allerlei lekkers waren de ingrediĂŤnten voor een geslaagd kerstconcert. Ter gelegenheid van hun 15 jarige bestaan heeft Ars Musica samen met het Stedelijk Orkest Purmerend een concert gegeven in de Taborkerk voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ruim 200 toeschouwers hebben genoten van een prachtig muziekfestijn en allerlei lekkers. De Waterlandse Uitdaging bedankt alle maatschappelijk betrokken ondernemers die dit mogelijk hebben gemaakt! - Karhof heeft een oprijplaat gemaakt voor de Taborkerk, zodat ook mensen met een lichamelijke handicap het podium op kunnen. - Brood en Banketbakkerij Santhe heeft voor een heerlijke traktatie bij de koffie en thee gezorgd. - Spijkerman Eten & Drinken heeft de koffie en thee verzorgd. - Kavel 2 Beemster voorzag alle gasten van lekkere hartige hapjes. - Fort Resort Beemster heeft iedereen van een heerlijk drankje voorzien. - Rabobank Waterland en Abma Schreurs Advocaten Notarissen hebben het programmaboekje gemaakt.

6


Ruim 100 matches op de BOP BeursVloer!

Bob

Beursvloer

Als de gong gaat om 16.00 uur kijken alle ruim 130 deelnemers op de BOP BeursVloer in de rondte. Met wie zal ik het eerste in gesprek gaan? Al snel vindt een ieder z’n weg en wordt er druk gehandeld op de BeursVloer. Het is het tweede jaar dat de Waterlandse Uitdaging de BOP BeursVloer organiseert. Dit jaar blijkt Rabobank Waterland een zeer geschikte locatie voor de handel tussen maatschappelijke organisaties en betrokken ondernemers uit Groot Waterland. Op de beursvloer kunnen lokale verenigingen en stichtingen hun hulpvragen stellen aan de aanwezige bedrijven, op het gebied van materialen, (klus)handen en kennis en kunde. Als bedrijven dan met gesloten portemonnee ingaan op deze hulpvraag is er sprake van een match. Zo zijn er in één uur tijd ruim 100 matches gesloten. “Een resultaat waar we zeer trots op zijn” aldus Agnes Bak, manager van de Waterlandse Uitdaging. Maar zonder het enthousiasme van alle 40 aanwezige betrokken ondernemers was het niet gelukt. Een reactie achteraf van een vertegenwoordiger van een lokale vereniging was: “Zo mooi om allerlei mensen te ontmoeten die weer hele andere dingen ondernemen. Plus vier mooie matches gemaakt!” “Het blijkt dus ook een goed netwerkevenement te zijn voor maatschappelijke organisaties. En dat is ook weer een hele mooie bijkomstigheid want daar hadden we van te voren niet zo over nagedacht” zegt Agnes. In de komende maanden zullen alle matches worden uitgevoerd en de matchgroepleden van de Waterlandse Uitdaging zullen daar nauw bij betrokken zijn.

7


Organogram BESTUUR Henny Maes Voorzitter Ted van ’t Hek Secretaris Sjaak Lambalk Penningmeester

MATCHGROEP OUDE ROTTEN

MATCHGROEP JONGE HONDEN

Marije Dekker Abma Schreurs Advocaten en Notarissen

Sara Karem Abma Schreurs Advocaten en Notarissen

Annet Rijser

Rijser Studio Print Druk

Sophie Wever

Van ’t Hek Groep

Erik Tol

Renewi Tol Milieu

Robert Veerman

Branding New

Els Broers

Kekke Kiek

Mariëlle Molijn

Van ’t Hek Groep

Nicolette van der Heijden

Abma Schreurs Advocaten en Notarissen

Erika Hes

Rabobank Waterland en Omstreken

Sjaak Lambalk

Voortman Kantoormeubelen

Els de Back

Clup Welzijn

Arnold Bartels Ascoba Michael Brouwers Rodi Media

OPERATIONELE TEAM Carolien Spitteler- de Wildt Secretaresse Lucien van Aalzum

Branding New

Patricia Buis

WEP We Empower People

Agnes Bak

Manager Waterlandse Uitdaging

FOUNDERS Gemeente Purmerend Rabobank Waterland en Omstreken Van ’t Hek Groep Oranje Fonds Voortman Kantoormeubelen Leguit en Roos Gemeente Edam-Volendam

ONDERSTEUNERS Rodi Media

Media Partner

NBC van Roemburg Accountants

Samenstellen financieel verslag

Kekke Kiek Fotograaf Puik

Hosting website

Abma Schreurs Advocaten en Notarissen Ondersteuning BOP BeursVloer, bijeenkomsten

8

Branding New

Onderhoud website

Rabobank Waterland en Omstreken

Bijeenkomsten en evenementen

Marco van Ammers

Fotograaf


PROJECT

Tackermuur voor Wherelant

Matches Waterlandse Uitdaging

Match door Erik Tol van Renewi Tol Milieu. Cultuurhuis Wherelant wilde graag een tackermuur maken en heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Waterlandse Uitdaging. In de matchgroep heeft Erik Tol aangegeven dat hij hiervoor wilde proberen een match te maken en dat is gelukt! Prins Houthandel en Mooij Verf Purmerend hebben de materialen geleverd. Veel dank hiervoor! Nu is het aan het Cultuurhuis Wherelant om er iets moois van te maken. Erik Tol, matchgroeplid Renewi Tol Milieu

PROJECT

Mozaïekstuk voor Woonstate Passtoors Hoe mooi kan het resultaat van een match worden? In mei werd onder veel belangstelling, het mozaïekstuk gemaakt door de bewoners van Woonstate Passtoors, officieel onthuld. Veel dank aan Robert Veerman van Branding New voor de bemiddeling en aan Groot Afbouwbedrijf uit Volendam voor het sponsoren van de tegels! Robert Veerman, matchgroeplid Branding New

PROJECT

Jong Van ’t Hek Doet voor Stichting Present Een match met Stichting Present bij een mevrouw die door een moeilijke tijd in haar leven wel wat hulp kon gebruiken bij het opknappen van haar woning. Een team van Van ’t Hek Groep heeft in een tijd van een 4,5 uur de wanden en plafonds in de kamer, keuken en hal gewit en twee deuren in de lak gezet. Na de eerste streep wit zag je het huis opknappen en aan het einde van de rit kon je duidelijk zien dat wij langs waren geweest. Sophie Wever, matchgroeplid Van ’t Hek Groep

PROJECT

Opslagruimte voor Muziekschool Waterland en Museum de Speeltoren De Graaf Groep heeft opslagruimte beschikbaar gesteld voor Muziekschool Waterland en Museum de Speeltoren. De muziekschool heeft hierin kleding opgeslagen die zij alleen gebruiken bij bepaalde optredens. Het museum heeft divers display-materiaal opgeslagen dat zij tijdelijk niet nodig ­hebben. Beide organisaties zijn zeer enthousiast over deze match en danken De Graaf Groep ­hartelijk voor dit mooie aanbod! Peter de Graaf, maatschappelijk betrokken ondernemer De Graaf Groep

9


Uitgelicht

Dé matchmakers!

Zowel in 2016 als in 2017 is dé matchmaker van het jaar benoemd. In 2016 was dat Mariëlle Molijn van Van ’t Hek Groep! Als matchmaker van het jaar heeft zij de meeste matches ­weten te realiseren. Mariëlle is

“jonge hond” in de matchgroep maar heeft laten zien dat ze een uitstekende “ouwe rot” is! In 2017 hadden we een duo als matchmaker: dat waren Sophie Wever en Mariëlle Molijn van Van ’t Hek Groep. Samen verantwoordelijk voor vele mooie matches.

Mariëlle Molijn, matchgroeplid

Sophie Wever, matchgroeplid

Van ’t Hek Groep

Van ’t Hek Groep

Rabobank investeert in Goede Zaken Maar liefst zestien lokale verenigingen en stichtingen maakten op een donderdagavond voorafgaand aan de BOP BeursVloer gebruik van de uitnodiging van de Waterlandse Uitdaging om de workshop Goede Zaken te volgen. Deelnemers leerden daar hoe zij hun vraag en tegenprestatie op een aantrekkelijke manier kunnen formuleren richting een bedrijf. Een mooie manier om goed voorbereid op de BOP BeursVloer te komen. Dat vond ook één van de deelnemers, zij gaf als reactie: “met name het gedeelte waar de workshopleider nieuwe perspectieven bood op de mogelijkheden om contact met bedrijven vorm te geven, heeft bijzondere indruk

10

gemaakt en het pitchen en uitwisselen in groepjes was leerzaam”. Een andere deelnemer gaf aan dat het beter zicht krijgen op de vraag achter de vraag en het doel achter het doel haar vooral heeft geholpen. “Voor ons is dit één van de manieren om maatschappelijke projecten te ondersteunen” aldus Erika Hes van Rabobank Waterland en Omstreken. Kortom het was een leerzame avond waarbij maatschappelijke organisaties elkaar beter hebben leren kennen en elkaar op weg hebben geholpen om goed beslagen ten ijs te komen op de BOP BeursVloer.


Operationele Team Denk niet in problemen, maar in uitdagingen Ik ben vanaf het begin lid van het Operationele Team van de Waterlandse Uitdaging. In het verleden ben ik werkzaam geweest als secretaresse en medewerker ­personeelszaken en wil mijn kennis graag inzetten voor de Waterlandse Uitdaging. Nadat ik bewust heb gekozen voor de opvoeding van onze kinderen, had ik weer de ruimte/tijd en vooral zin om mij op de arbeidsmarkt te begeven. Tot op heden doe ik dat met zeer veel plezier. Door de WU kom ik in aanraking met allerlei lokale ­ondernemers. Het maatschappelijk betrokken zijn ­ spreekt mij zeer aan. Ik doe veel aan vrijwilligerswerk in Purmerend en zie hierdoor hoe mooi de samenwerking kan zijn tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Mijn motto is dan ook: “Denk niet in ­problemen, maar in uitdagingen”. Samen sterker in regio Waterland door te delen. Hoe mooi is dat! Carolien Spitteler - de Wildt Secretaresse

Een bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid Toen Agnes me twee jaar geleden bij de start van de WU vroeg of ik lid wilde worden van het Operationele Team, heb ik daar even over nagedacht. Mijn idee is dat ik echt iets wil bijdragen en een verschil wil maken. Agnes vroeg me niet alleen om mijn praktische bijdragen, maar ook als sparring partner en daarin kon ik mij goed vinden. Dat houdt in dat ik kritisch blijf kijken, verandering niet schuw en steeds kijk waar het anders of beter kan. Daarnaast biedt de Waterlandse Uitdaging me mogelijkheden om mijn netwerk uit te breiden en dit in te zetten voor datgene waaraan ik persoonlijk wil bijdragen: mensen gelukkiger maken en een bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid. Daarom zijn mijn bijdragen vaak terug te brengen tot matches waar mensen en hun verandering bij betrokken zijn. Daar ligt nu eenmaal mijn hart. Patricia Buis WEP We Empower People

Hét verschil maken Ik ben betrokken geraakt bij de Waterlandse Uitdaging via het BOP-diner dat vanaf 2008 werd georganiseerd in Purmerend. Het idee van matches maken tussen bedrijven en organisaties sprak mij vanaf het begin ontzettend aan. Branding New wil graag een partner zijn voor haar klanten en daar sluit deze vorm van maatschappelijke betrokkenheid heel goed bij aan. Matches (helpen) realiseren die het verschil maken voor de maatschappij waarin wij en onze klanten leven. Zelf ben ik onderdeel van het Operationele Team dat de Waterlandse Uitdaging ondersteunt en zit ik in de organisatie van de BeursVloer. Eén van mijn p ­ artners van Branding New, Robert Veerman is lid van de ­matchgroep. De Waterlandse Uitdaging heeft in 2017 zichzelf naar een volgend level gebracht. Er zijn veel meer matches gemaakt en nog veel belangrijker, de matches zijn door meer verschillende bedrijven gemaakt. Meer en meer bedrijven zijn bereid zich in te zetten voor deze vorm van maatschappelijk ondernemen. Voor 2018 hoop ik dat we een volgende matchgroep kunnen starten. Lucien van Aalzum Branding New

We hebben de wind in de zeilen Hoe zeg je dat ook al weer? We hebben de wind in de zeilen of we gedijen op goede grond? In ieder geval zijn we een jaar verder met meer dan een verdubbeling van het resultaat! De voedingsbodem hiervoor zijn de leden van de matchgroep en het operationele team. Iedereen zit er met goede energie in en dan ontstaat blijkbaar zo’n enorme groei. Heel mooi is het om te zien dat een ieder op zijn of haar expertisegebied een belangrijke bijdrage levert. Zeer blij ben ik dat het operationele team mij zo fantastisch ondersteunt en dat allemaal op vrijwillige basis! Op naar nog heel veel mooie jaren samenwerken! Agnes Bak manager Waterlandse Uitdaging

11


Matches PROJECT

Promotor BOP BeursVloer Michael Brouwers was verantwoordelijk voor een behoorlijk aantal matches die het mogelijk maakte om de BOP BeursVloer te organiseren. Onder andere WK Catering, Bakkerij Kees Gutter en Concordia wist Michael enthousiast te krijgen voor de BeursVloer. Zij hebben allen vrijwillig een bijdrage geleverd waardoor ook de inwendige mens goed verzorgd was tijdens dit mooie evenement. Daarnaast heeft Michael ook veel bedrijven uitgenodigd om mee te doen met de BeursVloer, ook dat kan je wel aan hem overlaten! Michael Brouwers, matchgroeplid Rodi Media

PROJECT

Workshop werkzoekenden In de zomermaanden matchte Sjaak Lambalk een workshop voor Werkzoekenden 45+ ­Purmerend. De leden van de vereniging werken in een vergaderruimte bij Voortman Kantoormeubelen aan hun s­ ollicitatiebrief en cv onder begeleiding van Eugène Reuser van Bijl&Reuser Consultancy. De deelnemers zijn veelal langdurig werkloos, dus een workshop solliciteren met vertrouwen was meer dan welkom. Sjaak Lambalk, matchgroeplid Voortman Kantoormeubelen

PROJECT

Dé Fotograaf Els Broers van Kekke Kiek is onze huisfotograaf. Vanaf de start van de Waterlandse Uitdaging is zij actief betrokken. Zijn er matches gemaakt en willen we er een mooie foto of serie foto’s van hebben, dan kunnen we altijd bij haar terecht. Els is zeer maatschappelijk betrokken en als je naar haar foto’s kijkt dan zie je meteen haar kracht. Ze kan de sfeer van het moment als geen ander vastleggen op beeld. Els Broers, matchgroeplid Kekke Kiek

PROJECT

Verbinder pur sang Tijdens de BOP BeursVloer is Els de Back onze onmisbare hoekvrouw. Els kent veel o ­ rganisa­toren van initiatieven en mensen in Purmerend en omgeving. Dat maakt haar de ideale hoekvrouw. Haar taak tijdens de BeursVloer is het koppelen van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aan bedrijven zodat zij een match kunnen maken. Dat gaat Els al twee jaar zeer goed af en we doen volgend jaar graag weer een beroep op haar. Els de Back, matchgroeplid Clup Welzijn

12


Records verbreken

Het tweede jaar Waterlandse Uitdaging heeft alle records verbroken. Meer partners, meer matches, meer zichtbaarheid en uitbreiding van vraag en aanbod uit Edam-Volendam en Waterland. Voor het komende jaar verwachten we opnieuw records te verbreken. Daar hebben we mooie aanvragen voor nodig, maar ook ondernemers die materialen kunnen bieden, zoals aannemers en timmerbedrijven. Zij hebben het door het huidige economisch klimaat weer drukker gekregen. Ik hoop dat in deze tijd - waarin het niet zo vanzelfsprekend is dat

verenigingen kunnen rekenen op hoge subsidies, sponsoring en donaties - zij toch nog capaciteit kunnen vinden om bij te dragen aan de uitdagingen van de Waterlandse Uitdaging. En om olympische ter­men te spreken, we gaan voor goud!

Quotes ondernemers

Erika Hes, matchgroeplid Rabobank Waterland en Omstreken

Vermenigvuldigen door eerst te delen

Agnes Bak benaderde mij om eens te praten over de Waterlandse Uitdaging. Het concept sprak mij aan, ondernemers die een match willen maken met maatschappelijke organisaties, om zo iets voor elkaar te betekenen. Maatschappelijke organisaties hebben het moeilijk, al jaren hebben zij te maken met een terugtredende overheid. Ondernemers zien steeds meer in dat zij kunnen vermenigvuldigen door eerst te delen. Het maatschappelijk betrokken ondernemen heeft de laatste jaren een grote vlucht gemaakt. Ik vroeg mij nog wel even af, hoe ik hierin een bijdrage kon leveren? Als makelaar/taxateur, mede-eigenaar van een klein makelaarskantoor in De Rijp. Toch besloot ik op de uitnodiging in te gaan om aan te sluiten bij de Waterlandse Uitdaging.

Na de BOP BeursVloer bij de Rabobank Waterland en Omstreken vorig jaar zag ik dat er voor mij ook een taak kan liggen in het verzorgen van matches. Door mijn werk, mijn werkgebied in de polder en mijn “roots” in het Purmerendse ken ik veel mensen. Mensen uit het bedrijfsleven en ook mensen uit de maatschappelijke wereld. Mijn taak binnen de Waterlandse Uitdaging zie ik dan ook in hoofdzaak in het met elkaar in contact brengen van ­mensen om matches te verkrijgen. Dit sluit prima aan bij mijn gedachten als Rotarian. Arnold Bartels, matchgroeplid Ascoba

Een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij

De BeursVloer van de Waterlandse Uitdaging. Een evenement waar ik ieder jaar weer naar uitkijk. In 2016, ik was pas wethouder, was ik er bij. Ik had best wel wat verwachtingen en ook een beeld van hoe het gaat op een beursvloer. Maar hoe anders ging het op de BeursVloer van de Waterlandse uitdaging. Mensen komen daar niet om geld te verdienen maar om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ik zag een aantal mooie matches tussen (vrijwilligers)organisaties en

bedrijven. In 2017 zag ik dat het aantal matches nog veel groter was dan het jaar daar voor! Of in 2018 weer meer instellingen en bedrijven elkaar vinden? De tijd zal het leren. Ik hoop het wel en gun het alle vrijwilligers van harte. Ik ben er bij, tenminste, als de kiezer mij een beetje goed gezind is op 21 maart. En anders is mijn opvolger vast net zo enthousiast als ik! Harry Rotgans, Wethouder Gemeente Purmerend

Als je iemand anders blij kan maken dan is dat wel wat waard

We zijn alweer een jaar verder en de ontwik­ke­lingen staan niet stil. Zeker ook niet bij de Waterlandse Uitdaging. Een prachtig resultaat van 155 matches in 2017. Ik maakte kennis met de nieuwe penningmeester Sjaak Lambalk, die deze taak overnam van Theo Brak en samen hebben we de planning voor de financiële- en subsidierapportage besproken. De verplichting om aan de subsidieverstrekker Oranjefonds een controleverklaring bij de subsidieverantwoording te overleggen lag er vorig jaar al maar kon worden doorgeschoven omdat de verantwoording aan het eind van de subsidieperiode moet worden verstrekt. De ANBI status nog in aanvraag. Er zijn al een aantal landelijke “Uitdagingen” die al over die status beschikken dus dat

stemt positief. De verwachting is dat dit in 2018 ook voor de Waterlandse Uitdaging toegekend gaat worden. Ik ben nog steeds zeer enthousiast over het concept en de positieve bijdrage die de betrokkenen daaraan met veel enthousiasme leveren. Met name de spullenbank is een prachtig initiatief dat vaak direct effect sorteert en uitkomst biedt. Er zijn zoveel bedrijven die goed bruikbare zaken weg doen. Als je iemand anders er dan blij mee kan maken dat is wel wat waard. Ook het komende jaar gaan wij opnieuw de uitdaging aan om ons steentje bij te dragen aan de samenwerking. Winfried Jonk, samenwerkingspartner NBC van Roemburg & Partners

13


Selectie gerealiseerde matches 2017

14

Vraag

Maatschappelijke organisatie Bedrijf

Presentatie over acupunctuur Publiciteit over het boek “Uit het leven van Dik Trom” Hulp bij afvalverwerking Stageplaatsen gevraagd Vervoer voor tassen-actie van Bags of Love naar Amsterdam Hulp gevraagd bij realisatie van naamsbekendheid Fotograaf voor tijdens een event gezocht Ondersteuning voor event ‘ontmoet ons’ Advies bij opknap werkzaamheden Opslagruimte gezocht Maatschappelijke/snuffel stages Wij zoeken een sponsor voor de aanschaf van verf Cursus voor vrijwilligers Wonen Plus Wij zoeken materialen waarmee we kunnen creeren Spreekmogelijkheid tijdens businessborrel Social media & brainstorm sessie Vrijwilliger in de winkeldiensten Redactionele ondersteuning bij Kunstwerkt! Fotograaf gezocht voor het toneelstuk van Flexibel Kennis en hulp bij het maken van flyers Omzetten van de website naar Wordpress Voor 1 dag 1 timmerman Nieuwsbrief programma maken Redactioneel stuk over de theatervoorstelling Hulp bij het verkrijgen van wenskaarten voor vrijwilligers Gebruik maken van een feestzaal Lezing over afschaffing van de VAR ICT Ondersteuning Gebruik van een bedrijfskantine voor 150 mensen, rolstoel toegankelijk Drukwerk en flyers voor ons benefietconcert Naamsbekendheid vergroten en een grotere groep bereiken Opknappen van kleedkamer en doucheruimte bij voetbalvereniging Hulp bij het inzetten van social media Advies en ondersteuning bij vervangen van asbestdak verenigingsgebouw Hulp en ondersteuning bij de inrichting van onze nieuwe dependance

Parkinson Café Purmerend (Waterland) Stichting Het Schooltje van Dik trom Stichting MOC Huis aan het Water M.L. Kingschool Bags of Love Theatergroep Purple Vluchtelingenwerk Nederland Vluchtelingenwerk Nederland Waterlandsmuseum de Speeltoren Waterlandsmuseum de Speeltoren M.L. Kingschool Stichting Present Purmerend Wonen Plus Purmerend Stichting Kunst met Plezier Bibliotheek Waterland, NL plein Breidablick Wereldwinkel Purmerend Cultuurhuis Wherelant Cultuurhuis Wherelant VrijwilligersWaterland/SCC de Bolder De Johanneshof Wereldtuin De Johanneshof Wereldtuin Unicef regio Zaanstreek/Waterland Theatergroep Purple Wonen Plus Purmerend Soroptimistclub Waterland Folklore dansgroep Purmerend Wereldwinkel Purmerend Nationale Vereniging de Zonnebloem Unicef regio Zaanstreek/Waterland Repair Café vpv Purmersteijn Stichting De Wereldtuin Johanneshof Kanovereniging Edam Stichting Het Schooltje van Dik trom

Opslagruimte voor instrumenten, kleding en archief Medewerker die voor ons de website kan onderhouden Juridisch advies gevraagd Ondersteuning/advies bij PR communicatie en fondsenwerving

Muziekschool Waterland Wereldwinkel Purmerend Stichting Spurd Stichting MOC Huis aan het Water

Boekhoudkundige ondersteuning voor onze penningmeester Contact met mensen die openstaan voor projecten met gehandicapten Hulp bij de bouw van ons nieuwe clubhuis Inrichting advies (stylist) Wij zoeken een vrijwillig computerkundige en een vrijwillig projectcoördinator die ons zo nu en dan kan ondersteunen bij de organisatie van onze projecten Een betaalde samenwerking ontwikkelen met een hovenier Het verbeteren van de zichtbaarheid en bekendheid van ons hospice Advies bij het opstellen van een businessplan voor de Broeker kerk We zijn op zoek naar geschikt materiaal om een zogenoemde tacker-muur te maken

Filmhuis Purmerend Prinsenstichting Scoutinggroep Waterland Muziekschool Waterland Stichting Kunst met Plezier

Maken jaarverslag Waterlandse Uitdaging 2017 Hoe ziet een optimaal PR plan voor Purple eruit? De voorleesexpress is op zoek naar een partner die een bestaand memory spel hernieuwd willen drukken We willen graag kantoormeubilair voor het meldpunt van WonenPlus Een beamer/scherm, vitrinekasten en een in hoogte verstelbaar bureau met bureaustoel Verzoek om ondersteuning kerstconcert op 17 december 2017, ­ koffie+lekkers/frisdrank+hartige hapjes/ programmaboekjes

Waterlandse Uitdaging Theatergroep Purple Bibliotheek Waterland, NL plein

Materiaal om te kunnen creëren en bouwen voor Purmerend aan Zee

Cultuurhuis Wherelant, Clup, Spurd

Wonen Plus Purmerend Stichting Hospice In Vrijheid Waterland Stichting Broeker Kerk Cultuurhuis Wherelant

Wonen Plus Purmerend Dierenopvangcentrum Waterland Ars Musica Purmerend

Ellen Olsthoorn Acupunctuur Rodi Media Stichting Spurd Voortman Kantoormeubelen Dekker autogroep/Bert Jonk Share Your Best Kekke Kiek Rodi Media Deco Home de Wolf Verf De Graaf Groep Stichting Present Purmerend Deco Home de Wolf Verf Your Inner Smile De Graaf Groep Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) Share Your Best Clup Welzijn Rodi Media Kekke Kiek Abma Schreurs Branding New Leguit &Roos Branding New Rodi Media t Leesteken Van ‘t Hek Groep Abma Schreurs ITSD B.V. Van ‘t Hek Groep Rodi Media BuzzPartners Deco Home de Wolf Verf Branding New Renewi Tol Milieu Hoveniersbedrijf Ron van Kampen, Fraay Coatings, Leguit & Roos, Theater de Purmaryn De Graaf Groep Branding New Abma Schreurs BuzzPartners, Rabobank Waterland en Omstreken, Heeres Assurantiën Rabobank Waterland en Omstreken Fiolet Taaltrainingen, Orthofit, De Graaf Groep Voortman Kantoormeubelen, Renewi Tol Milieu Voortman Kantoormeubelen Technoberg, Heeres Assurantiën, Share Your Best Engberts Hoveniers, Hoveniersbedrijf Ron van Kampen Rabobank Waterland en Omstreken, Clup Welzijn Branding New, IMK Projecten Renewi Tol Milieu, Prins Houthandel, Verfgroothandel Mooij Rodi Media Share Your Best Ad 68, Creatieve Reclame Producties Van ‘t Hek Groep Purmerends Museum Abma Schreurs, Bakkerij Santhe, Rabobank ­Waterland en Omstreken, Spijkerman, Karhof, Kavel II, Fort Resort Beemster Voortman Kantoormeubelen, Kekke Kiek, Renewi Tol Milieu, Boon Edam, SWA Benelux, Leesteken, Plus Retail, Beemster Kaas, Atelier Zuidinga


Ambitie

Wat goed is komt snel Wat een mooie dingen zijn er weer gebeurd het

Voor maatschappelijke

afgelopen jaar. Steeds meer mensen met mooie

organisaties zie je de

initiatieven weten de weg naar ons te vinden. En wij als

toegevoegde waarde meteen.

matchgroep weten steeds doeltreffender ons netwerk

Zij worden geholpen met hun

aan te spreken. Aan het eind van het jaar maak ik dan

hulpvragen. En nu zie je dus ook

de balans op en zie ik dat we een doelstelling van 75

dat het voor bedrijven dĂŠ manier

tot 100 matches hadden neergelegd.

is om inhoud te geven aan je sociaal

2018

maatschappelijke doelstellingen. Zo Nou‌ het eindresultaat is zo ongeveer het dubbele

komt alles samen en dan groeit iets,

geworden. Ik denk dus wel dat we kunnen zeggen dat er

dan groeit iets zeer snel!

behoefte is aan ons platform. Niet alleen voor de maatschappelijke organisaties maar ook voor bedrijven.

Wat hebben we dan nog te wensen voor 2018? We gaan uiteraard voor groei. Zullen we de 200 matches gaan halen? We gaan ervoor! En hoe denken we dat te bereiken? We gaan nog meer aanbieden in 2018. Dat zullen vooral kennisworkshops zijn. We beginnen in het voorjaar met een workshop persberichten schrijven, aangeboden door Rodi Media. In het najaar zullen we samen met Bibliotheek Waterland nog een keer een speeddate voor werkzoekenden organiseren. En natuurlijk mag de BeursVloer ook dit jaar weer niet ontbreken. Met al deze activiteiten en de aanvragen die het hele jaar binnenkomen verwachten wij weer een bijdrage te leveren aan een nog mooier Waterland! Heb je zin om hieraan mee te bouwen, dan kom ik graag met jou in contact! Agnes Bak, manager Waterlandse Uitdaging Reacties naar: Agnes@waterlandseuitdaging.nl

CONTACTGEGEVENS Contactpersoon: Agnes Bak, Manager Waterlandse Uitdaging E-mail:

info@waterlandseuitdaging.nl

Telefoon:

06 23603900

Website:

Waterlandseuitdaging.nl

Facebook:

facebook.com/waterlandseuitdaging

Twitter:

Waterlandseuitdaging@UitdagingWL

LinkedIn:

linkedin.com/groeps/Waterlandse Uitdaging

15


- MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR -

We Empower People

W W W.WATERLANDSEUITDAGING.NL