Havbruksakademiet Nord 2023

Page 1

-VETOGSIV.ING,-iprosessmot oppstarti2024) Vildujobbeieninternasjonal vekstnæring? Vildujobbeieninternasjonal vekstnæring? •Vg1NATURBRUK-BLÅLINJE •Vg2AKVAKULTUR •Vg3STUDIEFORB.NATURBRUK •(Vg3STUDIESPES.NATURBRUK

Etvalgforfremtiden!

kultur,havbruksteknikerellersomfisker

Vg1Naturbruk-blålinjegirdegen helhetligforståelseombrukenav naturen,samtengodmiksavbåde praksisogteori.Somelevlærerduom livetoghverdagenpåbåde oppdrettsanleggogfiskebåt.Dutar båtførerprøvenogSTCWgrunnleggendesikkerhetsopplæring (IMO-50). HavbruksakademietNordVideregåendeskoletilbyret3-årigutdanningsløp somgirengrundigintroduksjontilhavbruksproduksjonogsamtidiggenerell studiekompetanseforeventuelleviderestudierpåuniversitetellerhøgskole. Skolendriverideellvirksomhetderalleinntekterskalkommeelevenetilgode. Vg1Naturbruk-blålinje
Vg1Naturbruk–blålinjepasserfordegsom: •ønskerarbeidsplassogkompetansei
•ønskerfagbrevsomfagoperatøriakva-
•ønskergrunnlagforhøyerestudier
oppdrettsnæringenellerinnenfiskeri

Vg2AkvakulturbyggerpåVg1 Naturbruk,ogerettilbudtildegsom ønskeråjobbemedakvakulturog oppdrett.Somelevlærerduåse sammenhengenemellom produksjon,natur,teknologiog menneskeligaktivitet.Opplæringtar utgangspunktimoderne fiskeoppdrettgjennomteoriog praktiskerfaring.Elevenevilfåtilbud omgjennomføringavD6-kurs, påbyggingtilD5-kurs,SRC-kurs, kranførerkursogtruckførerkurs.

mellomlæretidellerVg3

kandutaVg3etterfullførtlæretidogfagbrev.VedågåVg3skafferdudeggenerell

EtterfullførtVg2Akvakulturkanduvelge
StudieforberedendeNaturbruk.Eventuelt
studiekompetanse,ogkvalifisererdeg dermedtilopptakvedhøgskolereller universiteter. Vg2Akvakultur Vg3Studieforb.naturbruk •ønskerarbeidsplassog kompetanseioppdrettsnæringen •ønskerfagbrevsomfagoperatøri akvakulturellerhavbrukstekniker •ønskergrunnlagforhøyerestudier •ønskergenerellstudiekompetanse •ønskeråtahavbruksstudierpåuniversitet-og høgskolenivå Vg2Akvakulturpasserfordegsom: Vg3Studieforberedendenaturbrukpasserfor degsom: •ønskerfordelenevedkombinasjonav yrkesfagoggenerellstudiekompetanse

Kompetansetilpassetdagensarbeidsmarked

Norskhavbruksnæringerverdensledendepåbåde kompetanseogteknologi,ogtilbyrspennende jobbmuligheterbådelokalt,nasjonaltog internasjonalt.

HavbruksakademietNordfølgeroffentlige læreplanermedVg1Naturbruk,Vg2 Akvakulturog Vg3Studieforberedendenaturbruk. Skolenerbehjelpeligmedåfinneboplasstilelever somkommerutenfra.Tagjernekontaktved eventuellespørsmål.

«Somrektorerminviktigsteoppgaveåleggetil retteforatelevenenårsinemålforfremtiden,fåret meningsfyltlivogbidraraktivttilsamfunnet. VelkommensomsøkertilHavbruksakademietNord. –Etvalgforfremtiden!»

TrondKetilJørgensen,Rektor Tlf.97197774

E-posttrond@havbruksakademietnord.no

www.hanord.no

Søknadsfrist1.mars2023 Skolepenger5000,-perår Skolestart17.august2023 StedLofotenBioCentre, Sted Leknes
HavbruksakademietNord-Storeidøya60,8370Leknes-Tlf.76060940-post@havbruksakademietnord.no
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.